Sony DVP-FX780 Operating instructions

Sony DVP-FX780 Operating instructions
4-411-681-11(1) (RO)
Player CD/DVD
portabil
Instrucţiuni de utilizare
z
Pentru a afla sugestii, sfaturi şi informaţii utile despre produsele
şi serviciile Sony, vizitaţi: www.sony-europe.com/produsulmeu/
DVP-FX780
© 2012 Sony Corporation
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de
incendiu sau de electrocutare,
nu expuneţi acest aparat la
ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutarea,
nu demontaţi carcasa. Pentru
service, apelaţi numai la
personal calificat.
Cablul de alimentare trebuie
înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Nu expuneţi bateriile sau
aparatele cu baterii instalate
la căldură excesivă, precum
lumina directă a soarelui,
focul sau altele asemenea.
Acest aparat este clasificat ca
fiind un produs LASER din
CLASA 1. Marcajul CLASS 1
LASER PRODUCT (PRODUS
LASER DIN CLASA 1) este
amplasat pe partea de dedesubt
a sistemului.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
cu acest produs măreşte riscul de
a vă fi afectată vederea. Din cauza
faptului că raza laser utilizată în
acest player CD/DVD dăunează
ochilor, nu încercaţi să
demontaţi carcasa.
Pentru service, apelaţi numai la
personal calificat.
2
Casarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie
tratat ca deşeu menajer. În
schimb, acesta trebuie predat
la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Asigurându-vă că acest produs
este casat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a acestui produs.
Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru
informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare
a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul.
Eliminarea bateriilor uzate
(valabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria furnizată împreună cu
produsul respectiv nu trebuie
tratată ca deşeu menajer.
Este posibil ca pe anumite baterii,
acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb
(Pb) dacă bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii
sunt eliminate în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane,
consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
ca deşeu a bateriilor. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care,
din motive de siguranţă, de
performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal
de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria este
tratată în mod corespunzător,
predaţi produsul la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la
care aţi achiziţionat produsul.
Nu dezmembraţi şi nu
reasamblaţi playerul. Acest lucru
poate duce la electrocutare.
Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor sau centru de service
Sony pentru înlocuirea bateriilor
reîncărcabile, pentru verificări
sau reparaţii.
Măsuri de precauţie
• Instalaţi acest sistem astfel
încât cablul de la reţea să
poată fi deconectat de la priza
de perete imediat, în caz de
necesitate.
• Unitatea nu este deconectată
de la sursa CA (reţea) chiar şi
atunci când este oprită, atât
timp cât este conectată la priza
de perete.
• Pentru evita incendiile şi
pericolele de electrocutare, nu
plasaţi pe aparat obiecte pline
cu lichide, precum vazele.
• Presiunea fonică excesivă din
căşti poate provoca pierderea
auzului.
Acest produs este fabricat de
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru compatibilitatea
electromagnetică şi
siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Comunicaţi
toate problemele legate de service
sau garanţie la adresele prevăzute
în documentele separate de
service sau garanţie.
NOTĂ IMPORTANTĂ
Atenţie: Acest player este
capabil să menţină o imagine
video statică sau o imagine
afişată pe ecranul televizorului
pentru un timp nedeterminat.
Dacă lăsaţi o imagine video
statică sau o imagine simplă
pe ecranul televizorului pentru
o perioadă îndelungată de
timp, există riscul deteriorării
permanente a ecranului
televizorului. Televizoarele
cu ecran cu plasmă şi cele cu
proiecţie pot prezenta această
problemă.
Dacă aveţi întrebări sau
probleme cu privire la player,
consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Informaţii despre drepturi de
autor, mărci comerciale şi
licenţe software
• Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt
mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
• „DVD Logo” este marcă
înregistrată a DVD Format/
Logo Licensing Corporation.
• Tehnologia de codificare audio
MPEG Layer-3 şi brevetele
sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Toate celelalte mărci
comerciale aparţin
deţinătorilor de drept
ai acestora.
• ACEST PRODUS ESTE
LICENŢIAT ÎN BAZA
LICENŢEI PENTRU
PORTOFOLIUL DE BREVETE
MPEG-4 VISUAL PENTRU
UTILIZARE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ DE CĂTRE
UN UTILIZATOR, ÎN
SCOPUL DECODĂRII DE
SEMNAL VIDEO ÎN
CONFORMITATE CU
STANDARDUL MPEG-4
VISUAL („MPEG-4 VIDEO”),
SEMNAL CARE A FOST
CODIFICAT DE CĂTRE UN
CONSUMATOR ANGAJAT
ÎNTR-O ACTIVITATE
PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A
FOST OBŢINUT DE LA UN
FURNIZOR VIDEO
LICENŢIAT DE MPEG LA
PENTRU A FURNIZA VIDEO
MPEG-4. NU SE ACORDĂ
NICIO LICENŢĂ ŞI NICI NU
SE VA PRESUPUNE
EXISTENŢA VREUNEI
LICENŢE IMPLICITE
PENTRU NICIO ALTĂ
UTILIZARE. INFORMAŢII
SUPLIMENTARE, INCLUSIV
CELE LEGATE DE UTILIZĂRI
ŞI LICENŢIERE ÎN SCOPURI
PROMOŢIONALE, INTERNE
ŞI COMERCIALE POT FI
OBŢINUTE DE LA MPEG LA,
LLC. CONSULTAŢI HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Despre acest manual
• În acest manual, „disc”
este utilizat ca referinţă
generală pentru suporturi
DVD sau CD, dacă nu este
specificat altfel în text sau
ilustraţii.
• Pictograme ca
,
afişate în partea de sus a
fiecărei explicaţii, indică ce
tip de suport poate fi utilizat
pentru funcţia explicată.
Pentru detalii, consultaţi
„Medii redabile” (pagina 19).
• Informaţiile NECESARE
(pentru evitarea utilizării
incorecte) sunt afişate sub
pictograma b. Informaţiile
UTILE (sfaturi şi alte
informaţii folositoare) sunt
afişate sub pictograma z.
3
Cuprins
AVERTISMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Ghid despre componente şi comenzi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Pregătiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Verificarea accesoriilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Încărcarea bateriei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Utilizarea adaptorului de baterie de maşină . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Conectarea la un televizor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
Redare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Redarea unui disc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9
Redarea fişierelor MP3, JPEG şi video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Ajustarea dimensiunii şi calităţii unei imagini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Setări şi reglaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Utilizarea afişajului Setup (Configurare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Informaţii suplimentare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Depanare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Măsuri de precauţie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medii redabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specificaţii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
15
17
19
21
22
Ghid despre componente
şi comenzi
Funcţiile disponibile variază în funcţie de
disc sau de situaţie.
Player
A Panou LCD (pagina 9)
B Speaker
C HOLD
Împiedică operaţiile accidentale cu
butoane, dacă este apăsat mai mult de
două secunde.
Toate butoanele sunt blocate.
SOUND
Comută între 4 moduri diferite de
sunet la fiecare apăsare.
D DISPLAY
Afişează informaţiile despre redare şi
modifică modul de redare (pagina 10).
MENU
Afişează meniul suportului DVD
VIDEO. La redarea unui fişier JPEG,
rulează un diapozitiv (pagina 11).
C/X/x/c
Evidenţiază un element afişat pentru
selectare.
ENTER
Accesează elementul selectat.
RETURN
Revine la afişajul anterior.
OPTIONS
Butoanele de volum VOLUME+ şi
(redare/pauză) au un punct tactil. Folosiţi
acest punct drept referinţă, atunci când
utilizaţi playerul.
Se afişează meniul opţiunilor.
• Disc/USB (pagina 12)
• Mod LCD (pagina 12)
• Configurare (pagina 13)
• Meniu/Meniu principal: Afişează
meniul/meniul principal al
suportului DVD VIDEO.
• Mod original/listă de redare:
Selectaţi „Play List” (Listă de redare)
sau „Original” pentru suportul
DVD VR.
,continuare
5
E VOLUME (volum sunet) +/–
Reglează volumul.
F ./> (anteriorul/următorul)
Sare la capitolul, pista sau fişierul
anterior/următor.
• Derulează înapoi sau înainte
(m/M), atunci când este apăsat
mai mult de o secundă în timpul
redării. Apăsaţi în mod repetat
pentru a modifica viteza.
• Derulează încet înapoi sau înainte
( / ), atunci când este apăsat
mai mult de o secundă în timpul
pauzei. Apăsaţi în mod repetat
pentru a modifica viteza
(numai DVD).
(redare/pauză) (pagina 9)
Porneşte, întrerupe sau reporneşte
redarea.
x (oprire) (pagina 9)
Opreşte redarea.
G Capac disc (pagina 9)
H Buton OPEN (pagina 9)
Deschide capacul discului.
I PUSH CLOSE (pagina 9)
Închide capacul discului.
J Indicator POWER
K Indicator CHARGE (pagina 7)
L Indicator OPERATE (pagina 9)
Porneşte sau opreşte playerul.
6
M Mufă PHONES (căşti)
N Mufă USB (tip A) (pagina 12)
Conectaţi un dispozitiv USB la
această mufă.
O Mufă A/V OUT (pagina 8)
P Mufă DC IN 12V (pagina 7, 8)
Conectaţi adaptorul CA sau adaptorul
de baterie de maşină.
Timpul de încărcare şi de redare
Timp de încărcare: aprox. 4 ore
Timp de redare: aprox. 4 ore
Pregătiri
Încărcarea bateriei
În funcţie de temperatura ambientală sau
de condiţia bateriei reîncărcabile, timpul
de încărcare poate fi mai lung sau timpul
de redare poate fi mai redus.
Încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de
a utiliza playerul prima oară sau când
bateria este descărcată.
Pentru a verifica nivelul bateriei
1
Conectaţi adaptorul CA.
Indicatorul CHARGE (Încărcare)
se aprinde în timpul încărcării.
Pregătiri
Verificaţi că aveţi următoarele elemente:
• Adaptor CA (1)
• Adaptor baterie de maşină (1)
• Adaptor audio/video (1)
Duratele de timp sunt indicate în
următoarele condiţii:
• Timp de încărcare
– temperatură medie (20 °C)
– oprire
• Timp de redare
– temperatură medie (20 °C)
– utilizare căşti
– iluminare de fundal setată la minim
Verificarea accesoriilor
Când playerul este oprit, este afişat
indicatorul bateriei. Când bateria este
descărcată, este afişat
sau clipeşte
indicatorul CHARGE (Încărcare).
Complet
Gol
La o priză
de perete
Adaptor CA (furnizat)
b
Încărcaţi bateria la o temperatură ambientală
între 5 °C şi 35 °C.
7
Utilizarea adaptorului de
baterie de maşină
Adaptorul de baterie de maşină (furnizat)
se foloseşte la o baterie de maşină de 12 V,
cu împământare negativă (nu îl utilizaţi cu
o baterie de maşină de 24 V, împământare
pozitivă).
1
Conectarea la un televizor
Vă puteţi bucura de imagini pe televizor
sau monitor.
1
Conectaţi playerul la televizor sau
monitor cu ajutorul adaptorului
audio/video (furnizat).
Conectaţi adaptorul de baterie de
maşină.
La mufele de intrare
AUDIO/VIDEO ale
unui televizor sau
monitor
La mufa de
brichetă
Adaptor de baterie de maşină (furnizat)
După utilizarea playerului în maşină
Deconectaţi adaptorul de baterie de
maşină de la mufa de brichetă.
b
• Şoferul nu trebuie să conecteze sau să
deconecteze adaptorul de baterie de
maşină în timp ce conduce.
• Aranjaţi cablul astfel încât să nu încurce
şoferul. De asemenea, nu plasaţi panoul
LCD într-un loc vizibil şoferului.
• Curăţaţi mufa de brichetă. Dacă este murdară,
poate împiedica realizarea conectării sau poate
genera defecţiuni.
• Utilizaţi adaptorul de baterie de maşină cu
motorul maşinii pornit. Dacă este utilizat
cu motorul oprit, bateria maşinii poate fi
descărcată complet.
• Nu lăsaţi playerul sau accesoriile în maşină.
8
Adaptor
audio/video
(furnizat)
Cablu
audio/video
(nefurnizat)
b
• Consultaţi instrucţiunile furnizate împreună
cu echipamentul ce trebuie conectat.
• Înainte de conectare, opriţi playerul.
Note despre economizorul de ecran
Redare
Redarea unui disc
1
2
Deschideţi panoul LCD şi porniţi
playerul.
Pentru a relua redarea din punctul în care
a fost oprit discul (Reluare redare)
Apăsaţi OPEN pentru a deschide
capacul discului şi introduceţi un disc.
Dacă apăsaţi
din nou după oprirea
redării, playerul începe redarea din
punctul în care aţi apăsat x.
Introduceţi-l cu faţa redabilă în jos şi
apăsaţi uşor până face clic. Nu atingeţi
suprafaţa lentilei.
Redare
Pentru discuri redabile, consultaţi
„Medii redabile” (pagina 19).
Încărcaţi înainte bateria sau conectaţi
adaptorul CA.
• Dacă lăsaţi playerul în modul pauză sau
oprit, fără funcţionare, pentru 15 minute,
va apărea o imagine a economizorului de
ecran. Imaginea va dispărea dacă apăsaţi
. Pentru informaţii despre
configurarea funcţiei „Screen Saver”
(Economizor de ecran), consultaţi
pagina 13.
• Playerul trece în modul standby
la 15 minute după pornirea funcţiei
economizor ecran. Apăsaţi
pentru a ieşi din modul standby.
b
• În funcţie de punctul de oprire, este posibil ca
funcţia Reluare redare să nu pornească exact
din acelaşi punct.
• Punctul de reluare este şters atunci când:
– deschideţi capacul discului;
– apăsaţi OPTIONS (Opţiuni) şi selectaţi USB;
Pentru a reda discuri VIDEO CD cu funcţii
PBC
Suprafaţa
Comutator OPERATE
lentilei
Faţa de redare în partea de jos
3
Închideţi capacul discului şi
apăsaţi
.
Playerul porneşte redarea.
În funcţie de disc, este posibil să apară
un meniu. Apăsaţi C/X/x/c pentru
a selecta elementul, apoi apăsaţi
ENTER.
Atunci când începeţi redarea unui CD
VIDEO cu funcţii PBC (Control redare), se
afişează meniul.
Apăsaţi C/X/x/c pentru a introduce
numere. Consultaţi paşii 2 şi 3 din „Pentru
a introduce numere” (pagina 10).
funcţionează numai pentru
pornirea redării.
Pentru informaţii despre configurarea
funcţiei „PBC”, consultaţi pagina 14.
,continuare
9
Utilizarea ecranului cu informaţii
despre redare
Puteţi verifica informaţiile despre redare şi
puteţi modifica modul de redare.
1
Apăsaţi DISPLAY în timpul redării
unui disc.
b
• La redarea unui suport CD sau VIDEO CD,
sunt afişate numai elementele disponibile.
• În funcţie de disc, este posibil să apară anumite
elemente.
• Setarea Repetare va fi revocată după Căutare
titlu sau Căutare capitol.
Pentru a introduce numere
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta un
element şi apăsaţi ENTER.
Va apărea afişajul de introducere
numerică .
2
Selectaţi fiecare număr apăsând C/c
şi ENTER.
3
Selectaţi „OK”, apoi apăsaţi ENTER.
Introducerea numerelor se termină,
iar afişajul se închide.
Exemplu: La redarea unui suport
DVD VIDEO
Elemente
Menu
*1
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
D English
01 English
Title Elapsed 00:12:01
2
Pentru a opri ecranul
Selectaţi şi modificaţi fiecare dintre
elementele următoare apăsând X/x,
apoi ENTER.
• Titlul*2
• Capitolul*2
• Audio
• Subtitrări
• Unghiul*2
• T.Time (timp titlu)
• C.Time (timp capitol)
• Repetare
• Repetare A-B*3
• Afişare timp (afişare timp)
*1 La redarea unui suport DVD (mod VR),
este afişat „PL” (listă de redare) sau „ORG”
(mod original) în dreptul numărului titlului.
*2 De asemenea, puteţi selecta numărul
utilizând X/x.
*3 Selectaţi „SET” („SETARE”) şi apăsaţi
ENTER. Selectaţi punctele A şi B apăsând
ENTER.
10
Apăsaţi DISPLAY sau RETURN.
Redarea fişierelor MP3,
JPEG şi video
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta albumul
şi apăsaţi ENTER.
Exemplu: Lista de fişiere MP3
Pentru a roti o imagine JPEG
Apăsaţi C/X/x/c în timpul vizualizării
fişierului imagine. Roteşte toate fişierele.
C/c: Roteşte imaginea cu 90 de grade spre
dreapta/stânga.
X/x: Întoarce imaginea pe verticală (sus
şi jos)/pe orizontală (stânga şi dreapta).
Redare
Pentru informaţii despre fişierele redabile,
consultaţi „Medii redabile” (pagina 19).
La configurarea unui suport de DATE, va
apărea o listă cu albume. În funcţie de disc,
redarea porneşte automat.
Redarea fişierelor JPEG
Pentru a afişa lista de miniaturi
Apăsaţi MENU.
Fişierele imagine din album apar în
12 subecrane.
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta fişierul
şi apăsaţi ENTER.
Redarea porneşte de la fişierul selectat.
12
Prev
Next
Pentru a reda o prezentare de diapozitive
Selectaţi „Slide Show” („Prezentare de
diapozitive”) la lista de miniaturi, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a părăsi lista de miniaturi
Apăsaţi MENU pentru a reveni la lista
de albume.
,continuare
11
Redarea datelor de pe un
dispozitiv USB
1
Conectaţi un dispozitiv USB la mufa USB.
Ajustarea dimensiunii şi
calităţii unei imagini
Puteţi ajusta imaginea afişată pe
ecranul LCD.
1
2
Dispozitiv USB
2
3
Apăsaţi OPTIONS.
Apăsaţi X/x pentru a selecta „USB”
şi apăsaţi ENTER.
Pentru a deconecta un dispozitiv USB
Apăsaţi OPTIONS pentru a selecta „Disc”
şi apăsaţi ENTER, apoi deconectaţi
dispozitivul USB.
b
• Nu deconectaţi dispozitivul USB în timp ce
indicatorul de acces clipeşte. Acest lucru poate
duce la deteriorarea sau pierderea datelor.
• Dispozitivele USB ce se pot conecta la player
sunt memorie de tip flash şi aparat foto digital.
Alte dispozitive (hub USB etc.) nu pot fi
conectate. Dacă este conectat un dispozitiv
USB neacceptat, va apărea un mesaj de eroare.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
• Playerul poate recunoaşte dispozitive de tip
Clasă de stocare în masă (MSC), compatibile
cu sistemul FAT.
• Configuraţi setarea LUN a unui aparat foto
digital la „Single” („Unic”). Consultaţi
instrucţiunile furnizate împreună cu aparatul
foto digital.
12
3
Apăsaţi OPTIONS.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
„LCD Mode” („Mod LCD”) şi apăsaţi
ENTER.
Selectaţi şi modificaţi fiecare dintre
elementele următoare apăsând
C/X/x/c, apoi ENTER.
• Aspect LCD: Modificaţi dimensiunea
imaginii.
• Iluminare de fundal: Ajustaţi
luminozitatea.
• Contrast: Ajustaţi diferenţa dintre
zonele luminoase şi întunecoase.
• Nuanţă: Ajustaţi balansul culorilor
roşu şi verde.
• Culoare: Ajustaţi saturaţia culorilor.
• Implicit: Readuceţi toate setările la
valorile implicite.
Pentru a închide ecranul meniului
Apăsaţi OPTIONS sau RETURN.
b
În funcţie de disc, pot diferi dimensiunile de
ecran pe care le puteţi selecta.
Setări şi reglaje
Utilizarea afişajului Setup
(Configurare)
General Setup
(Configurare generală)
◆ TV Display (Afişaj televizor) (numai DVD)
4:3
Pan Scan
(Trunchiat)
1
Apăsaţi OPTIONS în timp ce sistemul
se află în modul oprire.
În timpul redării reluate, nu puteţi
utiliza ecranul de configurare.
Apăsaţi x de două ori şi apăsaţi
OPTIONS.
2
3
Setări şi reglaje
Puteţi modifica setările playerului. Setările
implicite sunt subliniate.
Unele discuri au stocate setări de redare,
care sunt prioritare.
Selectaţi acest mod atunci
când conectaţi un televizor
cu ecran de tip 4:3. Afişează
automat o imagine lată pe
întregul ecran şi elimină
părţile care nu încap.
4:3
Selectaţi acest mod atunci
Letter Box când conectaţi un televizor
(Panoramic) cu ecran de tip 4:3. Afişează
o imagine lată cu benzi negre
în partea de sus şi de jos a
ecranului.
Apăsaţi X/x pentru a selecta „Setup”
(„Configurare”) şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
categoria de configurare şi apăsaţi
ENTER.
16:9
Selectaţi acest mod atunci
când conectaţi un televizor cu
ecran lat sau un televizor cu
funcţie de ecran lat.
: General Setup
(Configurare generală)
: Audio Setup (Configurare audio)
: Language Setup
(Configurare limbă)
: Parental Control
(Control parental)
4
Selectaţi şi modificaţi fiecare dintre
elementele următoare apăsând X/x,
apoi ENTER.
◆ Angle Mark (Marcă unghi)
(numai DVD VIDEO)
Afişează marca unghiului, atunci când
puteţi modifica unghiurile de vizualizare,
în timpul redării DVD-urilor înregistrate
în sistem unghiuri multiple.
Selectaţi „On” (Pornit) sau „Off” (Oprit).
◆ Screen Saver (Economizor ecran)
Pentru a închide ecranul de configurare
Apăsaţi OPTIONS sau RETURN.
Apare imaginea economizorului de ecran.
Pentru această funcţie, consultaţi pagina 9.
Selectaţi „On” (Pornit) sau „Off” (Oprit).
,continuare
13
◆ PBC (numai CD VIDEO)
Această funcţie este disponibilă pentru
CD-uri VIDEO cu funcţia PBC (Control
redare). Pentru această funcţie, consultaţi
pagina 9.
Selectaţi „On” (Pornit) sau „Off” (Oprit).
◆ Default (Implicit)
Parental Control
(Control parental)
Puteţi să restricţionaţi redarea de DVD-uri
care au funcţia de control parental.
Consultaţi paşii 2 şi 3 din „Introducerea
numerelor” (pagina 10).
Fiecare funcţie revine la setările iniţiale din
fabrică. Reţineţi că toate setările dvs. vor
dispărea.
◆ Password (Parolă) (numai DVD VIDEO)
Audio Setup
(Configurare audio)
Pentru a modifica parola
◆ Audio DRC (DRC audio) (numai DVD)
Accentuează sunetele joase când volumul
este scăzut, la redarea unui DVD ce acceptă
standardul „Audio DRC” (Dynamic Range
Control - Control interval dinamic audio).
Selectaţi „On” (Pornit) sau „Off” (Oprit).
Language Setup
(Configurare limbă)
Introduceţi sau schimbaţi parola. Setaţi
parola formată din 4 cifre.
Selectaţi „Password” („Parola”) selectând
X/x, apoi apăsând ENTER. Selectaţi
„Change” („Modificare”) şi apăsaţi
ENTER. Introduceţi parola curentă
şi cea nouă.
Dacă uitaţi parola
Introduceţi „1369” pentru parola actuală.
◆ Parental Control (Control parental)
(numai DVD VIDEO)
◆ Disc Menu (Meniu disc) (numai DVD VIDEO)
Setaţi nivelul de limitare. Cu cât este mai
mică valoarea, cu atât este limitarea mai
strictă.
Pentru a configura controlul parental,
trebuie să configuraţi mai întâi parola.
Comută între limbile pentru meniul
discului.
Pentru a configura controlul parental
◆ OSD (Afişaj pe ecran)
Comută între limbile afişajului de pe ecran.
◆ Subtitle (Subtitrări) (numai DVD VIDEO)
Comută între limbile de subtitrare.
◆ Audio (numai DVD VIDEO)
Comută între limbile pistei de sunet.
Selectaţi Parental Control (Control
parental) alegând X/x, apoi apăsând
ENTER. Selectaţi nivelul de limitare şi
apăsaţi ENTER. Introduceţi parola.
Pentru a reda un disc pentru care este setat
controlul parental
Introduceţi discul şi apăsaţi
. Apare
afişajul pentru introducerea parolei.
Introduceţi parola.
14
Sunet
Informaţii suplimentare
Depanare
Alimentare
Alimentarea nu este pornită.
, Verificaţi dacă adaptorul CA este
conectat corect (pagina 7).
, Verificaţi dacă bateria reîncărcabilă
este suficient încărcată (pagina 7).
Bateria nu poate fi încărcată sau timpul de
încărcare este lung.
, Dacă indicatorul CHARGE clipeşte în
timp ce adaptorul CA este conectat,
este posibil ca temperatura ambientală
să nu fie corespunzătoare.
Încărcaţi bateria la o temperatură
ambientală între 5 °C şi 35 °C.
, Încărcarea durează mai mult dacă
playerul este pornit. Înainte de încărcare,
opriţi playerul.
, Dacă nu aţi utilizat playerul mai mult de
un an, este posibil ca bateria să se fi
deteriorat. Consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Imagine
Punctele negre apar, iar punctele roşii,
albastre şi verzi rămân pe ecranul LCD.
, Aceasta este o proprietate structurală a
ecranelor de tip LCD, nu o eroare.
, Playerul este în modul pauză sau redare
lentă.
, Playerul este în modul derulare înainte/
înapoi.
Operaţiune
Nu se întâmplă nimic la apăsarea butoanelor.
, Apăsaţi HOLD mai mult de două secunde,
pentru a activa operarea butonului
(pagina 5).
De asemenea, puteţi anula funcţia HOLD
(Menţinere) dacă opriţi playerul.
Discul nu porneşte.
, Dacă discul este introdus greşit, apare
mesajul „No Disc” („Niciun disc”) sau
„Cannot play this disc.” („Nu se poate
reda discul”). Introduceţi discul cu
partea de redat în jos (pagina 9).
, Discul nu este aşezat corect până când
nu se aude un clic (pagina 9).
, Discul este murdar sau cu erori
(pagina 19).
, Este introdus un disc ce nu poate fi redat.
Verificaţi dacă acest cod de regiune se
potriveşte cu cel al playerului şi dacă
discul a fost finalizat (pagina 19).
, A fost configurat controlul parental.
Modificaţi setarea (pagina 14).
, Umezeala a produs condens pe lentilele
din interiorul playerului (pagina 17).
Informaţii suplimentare
Dacă în timpul utilizării playerului
întâmpinaţi una dintre următoarele
dificultăţi, utilizaţi acest ghid de depanare
pentru a încerca să remediaţi problema
înainte de a apela la reparaţii. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Nu se aude sunetul.
Redarea discului nu porneşte de la început.
, Este selectată opţiunea Redare repetată
(pagina 10).
, A fost activată opţiunea Redare reluată
(pagina 9).
, Lista de redare a discului creat este redată
automat. Pentru a reda titlurile originale,
apăsaţi x de două ori şi apăsaţi
OPTIONS, pentru a selecta „Original”.
,continuare
15
Apare „ ”, iar playerul nu funcţionează
conform butonului.
USB
, În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi
efectua anumite operaţii. Consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
împreună cu discul.
Playerul nu recunoaşte un dispozitiv USB
conectat.
La redarea unui disc DVD (mod VR), apare
„Copyright Lock” („Blocat din cauza drepturilor
de autor”), iar ecranul devine albastru.
, Când sunt redate imagini ce conţin
semnale de protecţie la copiere, poate
apărea un ecran albastru şi un mesaj
în locul acestora (pagina 19).
Fişierul MP3, JPEG sau video nu poate fi redat
(pagina 20).
,
,
,
,
,
Formatul fişierului nu este compatibil.
Extensia nu este compatibilă.
Fişierul este corupt.
Dimensiunea fişierului este prea mare.
Dacă fişierul selectat nu este acceptat,
apare „Data Error” („Eroare de date”),
iar fişierul nu poate fi redat.
, Din cauza tehnologiei de compresie
utilizate pentru fişierele video, este posibil
ca pornirea redării să dureze mai mult.
Playerul nu funcţionează corect sau nu se
opreşte.
, Dacă din cauza electricităţii statice etc.,
playerul funcţionează necorespunzător,
setaţi comutatorul OPERATE la poziţia
„OFF”, deconectaţi adaptorul şi aşteptaţi
30 de secunde.
Conexiune
Nu se vede imaginea sau nu se aude sunetul la
echipamentul conectat.
, Reconectaţi corespunzător cablul dintre
echipamente (pagina 8).
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Verificaţi setarea televizorului sau
amplificatorului conectat.
16
, Reconectaţi corespunzător dispozitivul
USB (pagina 12).
, Dispozitivul USB este deteriorat.
, Apăsaţi OPTIONS pentru a selecta
„USB” (pagina 12).
Cu privire la sursele de alimentare
Cu privire la funcţionare
• Dacă nu utilizaţi playerul pentru o
perioadă mai îndelungată, deconectaţi-l
de la priza de perete. Pentru a deconecta
adaptorul CA, apucaţi de ştecăr, nu
trageţi niciodată de cablu.
• Nu atingeţi adaptorul CA cu mâinile ude.
Acest lucru poate crea pericol de
electrocutare.
• Nu conectaţi adaptorul CA la un
transformator electric de voiaj, care
ar putea genera căldură şi provoca
o defecţiune.
• Dacă playerul este adus direct dintr-un
loc cu temperatură scăzută în altul cu
temperatură ridicată sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală
ridicată, este posibil să se formeze
condens pe lentilele din interiorul
acestuia. În acest caz, este posibil
ca playerul să nu funcţioneze corect.
Scoateţi discul şi lăsaţi playerul timp de
aproximativ o jumătate de oră, până se
evaporă umezeala. Ştergeţi umezeala ce
acoperă suprafaţa ecranului LCD cu un
şerveţel etc. Porniţi alimentarea din nou
mai târziu.
• Păstraţi curate lentilele playerului şi nu le
atingeţi. Atingerea lentilelor poate duce
la deteriorarea acestora şi la funcţionarea
eronată a playerului. Păstraţi capacul de
la locul de introducere a discurilor închis,
în afara momentelor când introduceţi
sau scoateţi discuri.
Siguranţa pe şosea
Nu utilizaţi unitatea monitor şi căştile în
timp ce conduceţi, mergeţi pe bicicletă sau
acţionaţi un vehicul cu motor. Acest tip de
comportament poate crea pericol în trafic
şi este ilegal în unele zone. De asemenea,
poate fi periculoasă utilizarea căştilor la
volum ridicat în mers, mai ales pe trecerile
de pietoni. Trebuie să acordaţi atenţie
sporită sau să întrerupeţi utilizarea în
situaţii cu potenţial pericol.
Cu privire la siguranţă
La creşteri de temperatură
Se poate acumula căldură în interiorul
playerului în timpul încărcării sau dacă
este utilizat un timp îndelungat. Aceasta
nu reprezintă o defecţiune.
Cu privire la amplasare
• Nu plasaţi playerul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un corp de
mobilier similar.
,continuare
Informaţii suplimentare
Dacă în carcasă cad obiecte solide sau
lichide, deconectaţi playerul de la priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a-l utiliza din nou.
• Nu acoperiţi circuitul de ventilare al
playerului cu ziare, feţe de masă, draperii
etc. şi nu-l plasaţi pe o suprafaţă moale,
ca de exemplu, o pătură.
• Nu plasaţi playerul şi adaptoarele în
apropierea unor surse de căldură şi nici
în locuri expuse direct la lumina soarelui,
la praf excesiv, nisip, umiditate, ploaie
sau şocuri mecanice sau într-o maşină
cu ferestrele închise.
• Nu plasaţi playerul în poziţie înclinată.
Acesta este prevăzut pentru a funcţiona
exclusiv în poziţie orizontală.
• Păstraţi playerul şi discurile departe
de echipamente cu magneţi puternici,
precum cuptoarele cu microunde sau
boxele de dimensiuni mari.
• Nu scăpaţi şi nu supuneţi adaptorul la
şocuri puternice.
Nu puneţi obiecte grele pe player şi pe
accesorii.
Măsuri de precauţie
17
• Este posibil ca discul să se mai învârtă
în momentul când capacul se deschide.
Aşteptaţi până la oprirea învârtirii
înainte de a scoate discul.
Cu privire la ecranele cu cristale lichide
• Deşi este produs printr-o tehnologie de
înaltă precizie, ecranul LCD poate afişa
ocazional puncte de diverse culori.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
• Nu puneţi şi nu scăpaţi obiecte pe
suprafaţa ecranului LCD. De asemenea,
nu apăsaţi cu mâinile sau cu coatele.
• Nu deterioraţi suprafaţa LCD cu
instrumente ascuţite.
Cu privire la bateria reîncărcabilă
• Datorită duratei limitate de viaţă a
bateriei, capacitatea sa se deteriorează
gradat cu trecerea timpului şi utilizarea
repetată. Înlocuiţi una veche cu una nouă
când bateria durează aproximativ
jumătate din perioada normală.
• Pentru a evita deteriorarea bateriei,
încărcaţi-o cel puţin o dată la fiecare
jumătate de an sau un an.
• În anumite ţări există legi cu privire la
eliminarea bateriilor utilizate pentru
alimentarea acestui produs. Consultaţi
autorităţile locale.
Cu privire la adaptorul CA şi la adaptorul de
baterie de maşină
• Utilizaţi adaptoarele furnizate pentru
player, deoarece alte adaptoare pot
provoca defecţiuni.
• Nu dezasamblaţi şi nu aplicaţi tehnici de
inginerie inversă asupra adaptorului.
• Nu atingeţi părţile de metal, deoarece
poate duce la scurtcircuit şi poate
deteriora adaptoarele, mai ales dacă
sunt atinse de alte obiecte de metal.
18
Cu privire la reglarea volumului
Nu creşteţi volumul atunci când ascultaţi
un fragment cu date de intrare foarte slabe
sau fără semnale audio. În caz contrar,
difuzoarele se pot deteriora la redarea
unui vârf de semnal.
Despre căşti
• Evitarea vătămării sistemului auditiv: Nu
utilizaţi căşti la volum ridicat. Experţii în
probleme auditive îndeamnă la evitarea
unei redări continue, zgomotoase şi
prelungite. Dacă auziţi o sonerie în
urechi, reduceţi volumul sau întrerupeţi
utilizarea.
• Respectarea altor persoane: Păstraţi
volumul la un nivel moderat. Astfel, veţi
putea auzi sunete din afară şi interacţiona
cu persoanele din preajmă.
Cu privire la curăţare
Note cu privire la discuri
• Pentru a menţine curată suprafaţa
discului, manipulaţi discul ţinându-l de
margini. Nu atingeţi suprafaţa discului.
• Nu utilizaţi următoarele tipuri de discuri:
– un disc care nu are o formă standard
(de ex., cartelă, inimă);
– un disc cu etichetă sau abţibild pe el;
– un disc care are bandă de celofan sau un
abţibild adeziv pe el.
Medii redabile
Pictogramă
Caracteristici
• DVD comercial
• Discuri DVD+RW/
DVD+R/DVD+R DL
în modul +VR
• Discuri DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL
în modul video
Discuri DVD-RW/
DVD-R/DVD-R DL
în modul VR (Video
Recording - Înregistrare
video)*1
• CD-uri de muzică
• Discuri CD-R/CD-RW
în format CD de muzică
Informaţii suplimentare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele
de comandă cu o cârpă moale, umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent.
Nu utilizaţi niciun fel de burete abraziv,
praf de curăţat sau solvenţi, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
• Ştergeţi uşor suprafaţa ecranului LCD
cu o cârpă moale şi uscată. Pentru a
împiedica acumularea prafului, ştergeţi-l
frecvent. Nu ştergeţi suprafaţa LCD cu
cârpe umede. Pătrunderea apei poate
conduce la deteriorare.
• Dacă imaginea/sunetul sunt deteriorate,
este posibil ca lentilele să fie acoperite cu
praf. În acest caz, utilizaţi o perie pentru
lentile foto din comerţ pentru a le curăţa.
Evitaţi atingerea directă a lentilelor în
timpul curăţării. Nu utilizaţi discuri de
curăţare sau produse de curăţare pentru
discuri/lentile.
• Discuri VIDEO CD
(inclusiv discuri Super
VCD)
• Discuri CD-R/CD-RW
în format Video CD sau
Super VCD
DATA CD*2/DATA
DVD*3 sau dispozitive
USB, ce conţin fişiere
MP3, JPEG sau video.
b
Unele medii înregistrabile nu pot fi redate pe
player din cauza calităţii înregistrării sau a stării
fizice a acestora ori a caracteristicilor dispozitivului
de înregistrat şi a software-ului de creare.
Discul nu va fi redat, dacă nu a fost finalizat
corect. Pentru mai multe informaţii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare a dispozitivului de
înregistrare.
*1 Este posibil să nu poată fi redate imagini
care utilizează tehnologia CPRM (Content
Protection for Recordable Media - Protecţie
a conţinutului pentru medii înregistrabile).
Apare „Copyright Lock” („Blocat din cauza
drepturilor de autor”).
,continuare
19
*2 CD-urile de DATE trebuie înregistrate
conform cu ISO 9660 nivelul 1 sau formatul
său extins, Joliet.
3
* DVD-urile de DATE trebuie înregistrate
conform cu formatul UDF (Universal Disk
Format - Format universal de disc).
Format redabil de fişier
Tip
Format fişier
Extensie
Muzică MP3 (MPEG-1
Audio Layer III)
„.mp3”
Foto
JPEG (format
DCF)
„.jpg”, „.jpeg”
Video
MPEG-4 (profil
simplu)
„.mp4”
Xvid
„.avi”
z
• Redarea unei ierarhii complexe de foldere
poate dura mai mult timp. Creaţi albume
după cum urmează:
– Numărul de nivele ierarhice de pe suport
nu trebuie să fie mai mare decât doi.
– Numărul de albume de pe suport trebuie
să nu depăşească 50.
– Numărul de fişiere dintr-un album trebuie
să nu depăşească 100.
– Numărul total de albume şi fişiere de pe
suport trebuie să nu depăşească 600.
• Playerul redă fişierele dintr-un album în
ordinea în care au fost înregistrate.
b
• Playerul va reda toate fişierele din tabelul de
mai sus, chiar dacă formatul de fişier se
schimbă. Redarea acestor date poate genera un
zgomot care ar putea deteriora difuzoarele.
• Unele discuri de DATE, create în formatul
Packet Write, nu pot fi redate.
• Este posibil ca unele discuri de DATE, create în
mai multe sesiuni, să nu poată fi redate.
• Unele fişiere JPEG nu pot fi redate.
• Playerul nu poate reda fişiere JPEG mai mari
de 3264 (lăţime) × 2448 (înălţime) în modul
normal sau mai mari de 2000 (lăţime) ×
1200 (înălţime) în format progresiv JPEG.
• Unele fişiere video nu pot fi redate.
20
• Playerul nu poate reda un fişier video de
dimensiune mai mare de 720 (lăţime) ×
576 (înălţime)/2 GO.
• Este posibil ca playerul să nu poată reda
anumite fişiere video cu durată mai mare
de 3 ore.
• Playerul acceptă formate audio MP3 sau
AAC pentru fişierele video MPEG-4.
• Playerul acceptă numai formatul audio
MP3 pentru fişierele video Xvid.
• Este posibil ca playerul să nu redea cursiv
fişierele video cu o rată de biţi mare de pe
un CD DATE. Se recomandă redarea de
fişiere video cu o rată de biţi mare utilizând
un DVD DATE.
• Playerul poate afişa un nume de fişier sau de
album de până la 14 caractere. Caracterele
speciale apar ca „*”.
• Playerul poate afişa numai numele albumului
redat în prezent. Orice album de pe nivelul
superior este afişat ca „\..\”.
• Este posibil ca informaţiile de redare a unor
fişiere să nu fie afişate corect.
Note cu privire la discurile comerciale
Cod de regiune
Este sistemul utilizat la protejarea
drepturilor de autor. Codul regiunii este
afişat pe pachetul DVD VIDEO, conform cu
zona în care a fost comercializat. Discurile
DVD VIDEO etichetate „ALL” sau „2” vor
putea fi redate de către player.
ALL
Operaţii de redare a discurilor DVD şi CD VIDEO
Este posibil ca unele operaţii de redare
a suporturilor DVD şi CD VIDEO să fie
setate în mod intenţionat de producătorii de
software. Deoarece playerul redă DVD-uri
şi CD-uri VIDEO în conformitate cu
conţinutul discului conceput de
producătorii software, este posibil ca unele
caracteristici de redare să nu fie disponibile.
De asemenea, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate împreună cu suporturile
DVD sau CD VIDEO.
Note cu privire la discuri
Acest produs este proiectat pentru redarea
de discuri conforme standardului
Compact Disc (CD).
Discurile duale şi unele discuri muzicale,
codificate cu tehnologii de protejare a
drepturilor de autor nu sunt conforme
cu standardul Compact Disc (CD).
Prin urmare, este posibil ca aceste discuri
să nu fie compatibile cu acest produs.
Specificaţii
Sistem
Laser: Laser semiconductor
Sistem format semnal: PAL (NTSC)
Intrări/Ieşiri
A/V OUT (ieşire audio/video):
Minijack
PHONES (set de căşti):
Minijack stereo
USB: Jack USB tip A (Pentru conectarea
memoriilor USB)
Ecran cu cristale lichide
Generalităţi
Necesar de putere:
CC 12 V 0,95 A (adaptor CA)
CC 12 V 1,5 A (adaptor baterie de maşină)
Consum energie (redare DVD VIDEO):
6 W (la utilizarea cu căşti)
Dimensiuni (aprox.):
200 × 42,5 × 155 mm (lăţime/înălţime/
adâncime), inclusiv părţile ieşite în afară
Masă (aprox.): 775 g
Temperatură de funcţionare: De la 5 °C până
la 35 °C
Nivel de umiditate de operare: De la 25% la 80%
Adaptor CA: 110-240 V CA, 50/60 Hz
Adaptor baterie de maşină: 12 V CC
Informaţii suplimentare
Dimensiune panou (aproximativ):
lat 18 cm (diagonală)
Sistem de operare: Matrice activă TFT
Rezoluţie: 480 × 234
Accesorii furnizate
Consultaţi pagina 7.
Specificaţiile şi designul se pot modifica fără
notificare prealabilă.
21
Index
Cifre
Parental Control (Control parental) 14
Password (Parolă) 14
PBC 9, 14
Prezentare de diapozitive 11
16:9 13
4:3 Letter Box (Panoramic) 13
4:3 Pan Scan (Trunchiat) 13
R
A
S
Angle Mark (Marcă unghi) 13
Aspect LCD 12
Audio 10, 14
Audio DRC (Control interval
dinamic audio) 14
Audio Setup (Configurare audio) 14
C
CD 9, 19
CD VIDEO 9, 19
Cod de regiune 20
D
DATE 11, 19
Depanare 15
Disc Menu (Meniu disc) 14
DVD 9, 19
E
Ecran cu informaţii despre redare 10
F
Fişier video (MPEG-4/Xvid) 11, 20
G
General Setup (Configurare generală) 13
I
Introducerea numerelor 10
J
JPEG 11, 20
L
Language Setup (Configurare limbă) 14
M
Medii redabile 19
Mod LCD 12
MP3 11, 20
MPEG-4 (fişier video) 11, 20
O
OSD (Afişaj pe ecran) 14
22
P
Reluare redare 9
Repetare 10
Screen Saver (Economizor ecran) 9, 13
Setup (Configurare) 13
Subtitle (Subtitrări) 14
Subtitrări 10
T
Timpul de încărcare şi de redare 7
TV Display (Afişaj televizor) 13
U
Unghi 10
USB 12
X
Xvid (fişier video) 11, 20
4-411-681-11(1) (RO)
Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement