Sony | RDR-AT100 | Sony RDR-AT100 Instrucţiuni de utilizare

Recorder DVD
Manual de instrucţiuni
z Pentru a afla informaţii legate de produsele Sony şi de
serviciile oferite, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet :
www.sony-europe.com/myproduct
RDR-AT100 / AT105 / AT107 / AT200 / AT205
© 2009 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a reduce riscurile de incendii
sau de electrocutări, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita producerea de şocuri
electrice, nu demontaţi carcasa.
Apelaţi pentru aceasta numai la
persoane calificate.
Operaţia de schimbare a cablului de
alimentare trebuie realizată numai la
un centru de service specializat.
Bateriile sau aparatele în care sunt
instalate acestea nu trebuie expuse la
căldură excesivă, cum ar fi la lumina
directă a soarelui, la foc sau la alte
surse similare.
Notă pentru clienţii din Marea
Britanie şi din Republica
Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament
este adaptat un conector compatibil
BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde
ea trebuie înlocuită cu o alta care
prezintă aceleaşi caracteristici şi
care este aprobată de ASTA sau BSI
pentru BS 1362 (marcată cu semnele
sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac
de protecţie detaşabil, nu uitaţi
să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. Dacă pierdeţi
capacul, contactaţi cel mai apropiat
service Sony.
Măsuri de precauţie
• Acest aparat funcţionează
Acest aparat este clasificat ca
produs din CLASA 1 LASER.
MARCAJUL de PRODUS CLASA
1 LASER se află pe partea din spate
a aparatului, spre exterior.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
împreună cu acest produs măreşte
riscul de a vă fi afectată vederea.
Deoarece razele laser utilizate de
acest recorder DVD sunt periculoase
pentru ochi, nu încercaţi să demontaţi
carcasa aparatului. Apelaţi la serviciile
unor persoane calificate.
Această etichetă se află pe partea
interioară a carcasei ce protejează
sistemul Laser.
2
alimentat la tensiune de 220 240 V curent alternativ, 50 / 60
Hz. Verificaţi dacă tensiunea
de alimentare a aparatului este
aceeaşi cu cea din reţeaua de
alimentare locală.
• Pentru a evita riscurile de
incendiere sau de electrocutare,
nu aşezaţi recipiente umplute cu
lichide, cum ar fi vaze de flori,
deasupra aparatului.
• Instalaţi sistemul astfel încât să
puteţi scoate imediat din priză
ştecărul cordonului de alimentare
în eventualitatea unui incident.
Numai pentru modelele
RDR-AT105/ AT107/ AT205
GUIDE Plus+ şi G-LINK sunt :
(1) mărci comerciale înregistrate sau
mărci de comerţ ale,
(2) produse sub licenţă de la şi
(3) sub incidenţa a diverse patente
internaţionale şi aplicaţii de
patente deţinute sau licenţiate
către Gemstar-TV Guide
International Inc. şi / sau firmelor
afiliate.
GEMSTAR-TV GUIDE
INTERNATIONAL
INC.
ŞI/
SAU
FIRMELE
AFILIATE
NU SUNT ÎN NICI UN FEL
RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU
ACURATEŢEAINFORMAŢIILOR
PRIVIND GRILA DE PROGRAME
FURNIZATĂ DE SISTEMUL
GUIDE PLUS+.
ÎN NICI UN CAZ, GEMSTAR-TV
GUIDE INTERNATIONAL INC.
ŞI / SAU FIRMELE AFILIATE NU
VOR AVEA NICI O RĂSPUNDERE
PENTRU NICI UN FEL PIERDERI
DE PROFIT, DE PIERDERI DE
AFACERI SAU DE DAUNE
INDIRECTE, SPECIALE SAU DE
CONSECINŢĂ ÎN LEGĂTURĂ
CU PREVEDERILE SAU CU
UTILIZAREA
ORICĂROR
INFORMAŢII, ECHIPAMENTE
SAU SERVICII LEGATE DE
SISTEMUL GUIDE PLUS+.
Doar în Europa
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs
sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi
electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
(acumulator) sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu
menajer în momentul în care doriţi să
îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate
fi utilizat în combinaţie cu simbolul
unui element chimic. Simbolul
chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în
cazul în care bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur, respectiv
mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri
dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care din
motive de siguranţă, de asigurare
a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va
fi corect tratat, la încheierea duratei
de viaţă a acestuia, duceţi-l la
punctele de colectare stabilite pentru
reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă
rugăm să citiţi secţiunea referitoare
la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi
la punctele de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vă
rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Producătorul acestui aparat
este Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru
service sau garanţie.
3
Măsuri de
precauţie
Acest echipament a fost testat şi
s-a găsit a fi compatibil cu limitele
impuse de directivele EMC în cazul
în care sunt utilizate cabluri mai
scurte de 3 m.
Privind siguranţa
• Dacă în interiorul carcasei cade
vreun obiect solid sau un lichid,
decuplaţi aparatul de la reţea şi
solicitaţi o persoană calificată
să verifice aparatul înainte de
a-l mai folosi.
Privind hard diskul
Hard diskul are o densitate mare de
stocare, care permite realizarea de
înregistrări de lungă durată şi accesul
rapid la datele inscripţionate.
Hard diskul poate fi însă deteriorat cu
uşurinţă de şocuri, vibraţii sau praf
sau dacă se află în apropierea unor
magneţi puternici. Pentru a evita
pierderea unor date importante, luaţi
următoarele măsuri de precauţie:
• Nu supuneţi recorderul la şocuri
puternice.
• Nu aşezaţi recorderul în locuri
supuse la vibraţii mecanice sau în
poziţii instabile.
• Nu aşezaţi recorderul pe o suprafaţă
fierbinte, spre exemplu deasupra
unui aparat video sau a unui
amplificator (receptor).
• Nu utilizaţi recorderul în spaţii
supuse la schimbări extreme de
temperatură (variaţia de temperatură
mai mică de 10° C pe oră).
• Nu deplasaţi aparatul când cablul
său de alimentare este cuplat la
priză.
• Nu decuplaţi cablul de alimentare
dacă aparatul este pornit.
• Când decuplaţi cablul de alimentare,
opriţi alimentarea şi aveţi grijă ca
hard diskul să nu funcţioneze
(indicaţia ceasului trebuie să fie
afişată pe panoul frontal pentru
cel puţin 30 de secunde şi toate
înregistrările sau operaţiile de
copiere trebuie să se fi încheiat).
• Nu deplasaţi recorderul timp de un
minut după decuplarea ştecărului
de la priză.
4
• Nu încercaţi să înlocuiţi
sau să actualizaţi dvs. hard
diskul, deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
Dacă apar disfuncţionalităţi ale hard
diskului, datele pierdute nu mai
pot fi recuperate. Consideraţi hard
diskul un spaţiu de stocare temporar.
Despre repararea hard diskului
• Conţinutul hard diskului poate fi
verificat în cazul reparaţiilor sau
a verificărilor efectuate în cazul
apariţiei de disfuncţionalităţi
sau al modificărilor. Cu toate
acestea, nu vor fi realizate copii de
siguranţă sau stocări ale datelor de
către personalul firmei Sony.
• Dacă hard diskul trebuie să fie
formatat sau înlocuit, aceasta se
va realiza în condiţiile stabilite
de Sony. Întregul conţinut al
hard diskului va fi şters, inclusiv
piesele care încalcă legea
drepturilor de autor (dacă există).
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la
sursa de curent alternativ (reţea)
atât timp cât este în priză, chiar
dacă echipamentul în sine este
oprit.
• Dacă urmează să nu utilizaţi
aparatul o perioadă mai lungă
de timp, aveţi grijă să decuplaţi
recorderul de la priza de perete.
Pentru a deconecta cablul de
alimentare de la reţea, apucaţi
cu mâna ştecărul ; nu trageţi
niciodată de cablul propriu-zis.
Privind amplasarea
• Aşezaţi aparatul într-un loc cu
ventilaţie adecvată pentru a
preveni acumularea căldurii în
interior.
• Nu plasaţi sistemul pe suprafeţe
moi cum ar fi păturile sau
cuverturile şi nici în apropierea
perdelelor sau draperiilor
deoarece pot fi blocate fantele de
aerisire ale aparatului.
• Nu instalaţi aparatul în spaţii
închise cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea
surselor de căldură sau în locuri
supuse radiaţiilor solare directe,
prafului excesiv, vibraţiilor
mecanice sau şocurilor.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie
înclinată. Acest aparat a fost
proiectat să funcţioneze numai în
poziţie orizontală.
• Menţineţi aparatul şi discurile
la distanţă de alte echipamente
ce au încorporaţi magneţi
puternici, cum ar fi cuptoarele cu
microunde sau boxele puternice.
• Nu puneţi obiecte grele pe aparat.
Privind înregistrarea
• Realizaţi înregistrări de probă
înainte de a efectua înregistrarea
care vă interesează.
Privind compensaţii pentru înregistrările pierdute
• Firma Sony nu poate fi făcută
răspunzătoare şi nu va oferi
compensaţii pentru nici o
pierdere de înregistrări sau pentru
alte pierderi importante, inclusiv
pentru înregistrări care nu s-au
putut realiza sau pentru pierderi
de date cauzate de diverse
motive, chiar dacă acestea se
datorează unor defecţiuni ale
recorder-ului sau unor reparaţii
efectuate asupra aparatului.
Firma Sony nu va restaura, nu va
recupera şi nu va copia conţinutul
în nici un fel de circumstanţe.
Drepturi de autor
• Programele de televiziune,
filmele, benzile video, discurile
şi alte materiale pot fi protejate
de legea drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizată
a unui astfel de material
poate reprezenta o încălcare
a prevederilor acestei legi.
Totodată, utilizarea acestui
recorder împreună cu transmisiile
TV prin cablu poate necesita
obţinerea unei autorizări din
partea difuzorului de programe
şi/sau din partea proprietarilor
acestora.
• Acest produs încorporează
o tehnologie de protejare a
drepturilor de autor care se află
sub incidenţa unor patente din
S.U.A. şi a altor drepturi de
proprietate intelectuală. Utilizarea
acestei tehnologii de protejare
a drepturilor de autor trebuie
autorizată de Macrovision şi
este destinată exclusiv vizionării
la domiciliu sau altor utilizări
limitate, cu excepţia cazului
în care este altfel autorizat de
Macrovision. Dezasamblarea şi operaţiile de
inginerie inversă sunt interzise.
• Acest produs include fonturi FontAvenue®, sub licenţă NEC
corporation. FontAvenue este
marcă de comerţ înregistrată a
NEC corporation.
• “ ” şi x-Application sunt
mărci înregistrate ale Sony
Corporation.
• Orice utilizare a acestui
produs alta decât în scopul
personalal clientului, în orice
manieră care corespunde cu
standardul MPEG-2 pentru
codarea informaţiilor video
pentru suporturi media, este
interzisă în mod expres dacă
nu este deţinută o licenţă
corespunzătoare patentelor
din portofoliul de patente
MPEG-2, licenţă care să fie
emisă de MPEG LA, L.L.C., 250
STEELE STREET, SUITE 300,
DENVER, COLORADO 80206.
Funcţia de protejare la copiere
Deoarece recorderul beneficiază de
o funcţie de protejare la copiere,
programele care conţin semnale de
protecţie şi care sunt recepţionate
prin intermediul unui tuner extern
(nu este furnizat) este posibil ca, în
funcţie de tipul de semnal, să nu poată
fi înregistrate.
Notificare importantă
Atenţie : Acest recorder este
capabil să menţină o perioadă
indefinită o imagine statică sau o
interfaţă pe ecranul televizorului
dumneavoastră. Dacă lăsaţi
imaginea video sau interfaţa
afişată, pe ecranul TV, o perioadă
îndelungată de timp, există riscul ca
ecranul să se deterioreze definitiv.
Televizoarele cu ecrane cu plasmă
şi cele de proiecţie sunt cele mai
expuse la aceste consecinţe.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
legate de recorder, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Despre acest manual
Aflaţi denumirea
modelului pe care îl
deţineţi
Instrucţiunile conţinute de acest
manual se referă la 5 modele :
RDR-AT100, RDR-AT105,
RDR-AT107, RDR-AT200 şi
RDR-AT205. Aflaţi denumirea
modelului dvs. care este
inscripţionată pe panoul frontal
al aparatului.
• În acest manual, pentru hard disk
este utilizată forma prescurtată
“HDD”, apelativul “disc” fiind
utilizat în general pentru hard
disk, DVD sau CD, dacă nu este
altfel specificat în text sau în
ilustraţii.
• Simbolurile, cum ar fi
, care
apar deasupra fiecărei explicaţii
indică tipul de suport media ce
poate fi utilizat în cazul funcţiilor
explicate. Pentru detalii,
consultaţi secţiunea “Discurile ce
pot fi redate sau înregistrate” de
la pagina 143.
• Instrucţiunile din acest manual
descriu butoanele telecomenzii.
Puteţi utiliza şi butoanele
aparatului care au denumiri
identice sau similare cu cele ale
telecomenzii.
• Imaginile interfeţelor afişate pe
ecran care apar în acest manual
este posibil să nu fie identice cu
cele prezentate de televizorul dvs
• În scopul exemplificării sunt
folosite modelele RDR-AT105,
RDR-AT107, RDR-AT205.
• Explicaţiile cu privire la DVD-uri, din acest manual,
se referă la discurile create cu
prezentul recorder. Ele nu se
aplică discurilor DVD create cu
alte recordere şi redate de acest
aparat.
5
CUPRINS
ATENŢIE............................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie.............................................................................................................. 4
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor............................................................... 10
Conectare şi reglaje..................................................................................... 15
Conectarea recorderului..................................................................................................... 15
Pasul 1 : Conectarea cablului de antenă şi a controlerului STB......................................... 15
A : Conectarea unui receptor set top box (STB)
(numai pentru RDR-AT105/AT107/AT205)......................................................... 16
B : Conectare doar a cablului de antenă (fără receptor STB)................................... 17
Pasul 2 : Conectarea cablurilor video / cablului HDMI....................................................... 18
Facilităţile SMARTLINK (doar la conexiunile SCART).............................................. 20
Funcţiile “Control for HDMI” pentru “Bravia” Sync (doar la conexiunile HDMI)..... 20
Pasul 3 : Conectarea cablurilor audio şi a celui HDMI....................................................... 21
Pasul 4 : Conectarea cablului de alimentare...................................................................... 22
Pasul 5 : Pregătirea telecomenzii....................................................................................... 23
Acţionarea televizorului cu ajutorul telecomenzii...................................................... 23
Dacă aveţi un player DVD Sony sau mai mult de un recorder marca Sony.............. 24
Schimbarea cu ajutorul telecomenzii a poziţiilor programelor la recorder................. 24
Pasul 6 : Reglaje simplificate.............................................................................................. 25
Setarea sistemului GUIDE Plus+®
(numai pentru RDR-AT105/AT107/AT205)......................................................... 26
Conectarea unui aparat video sau a unui echipament similar............................................ 29
Conectarea la mufa LINE 1 / DECODER.................................................................. 29
Conectarea la mufele LINE 2 IN de pe panoul frontal............................................... 30
Conectarea la un tuner de satelit sau la unul digital
(numai pentru RDR-AT100/AT200)..................................................................... 31
Conectarea unui decodor extern........................................................................................ 32
Conectarea unui decodor.......................................................................................... 32
Stabilirea poziţiilor programelor recepţionate cu decodorul extern
(PAY-TV / decodor analogic pentru Canal Plus)................................................... 33
Şapte operaţii de bază – Cunoaşterea recorderului DVD
1. Introducerea unui disc.................................................................................................... 34
2. Înregistrarea unui program............................................................................................. 35
Aflarea stării discului în cursul înregistrării................................................................ 36
3. Redarea programelor înregistrate (Lista titlurilor)........................................................... 37
Afişarea duratei redării şi a informaţiilor legate de aceasta...................................... 39
4. Schimbarea denumirii programului înregistrat................................................................ 40
5. Denumirea şi protejarea unui disc.................................................................................. 41
Denumirea unui disc.................................................................................................. 41
Protejarea unui disc................................................................................................... 42
6. Redarea unui disc cu alt echipament DVD (Finalizare).................................................. 43
Definalizarea unui disc.............................................................................................. 44
7. Reformatarea unui disc.................................................................................................. 45
6
Serviciile GUIDE Plus+ (numai pentru RDR-AT105/AT107/AT205)........... 47
Vizualizarea interfeţei GUIDE Plus+ . ................................................................................ 47
Prezentarea informaţiilor legate de programele favorite (My TV)....................................... 49
Realizarea de modificări la sistemul GUIDE Plus+............................................................ 50
Căutarea canalului gazdă Guide Plus+ (Configurare)............................................. 50
Schimbarea manuală a canalului gazdă Guide Plus+ (Configurare)....................... 50
Informaţii despre poziţiile programelor (Editor)......................................................... 51
Dezactivarea poziţiilor programelor (Editor).............................................................. 51
Înregistrare.................................................................................................... 52
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului (GUIDE Plus+ / Manual / Cronometrul simplificat)
(pentru RDR-AT105/AT107/AT205)............................................................................... 52
Înregistrare folosind un singur buton (GUIDE Plus+) (numai pentru zone cu servicii
Guide +)................................................................................................................ 52
Setarea manuală a cronometrului (Programare)....................................................... 54
Înregistrarea simplificată cu ajutorul cronometrului................................................... 56
Utilizarea funcţiei Quick Timer (Cronometru rapid)................................................... 56
Înregistrarea unor programe stereo şi a unora bilingve............................................ 57
Crearea de capitole în cadrul unui titlu...................................................................... 57
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului (pentru RDR-AT100/AT200).................................. 58
Utilizarea funcţiei Quick Timer (Cronometru rapid)................................................... 60
Înregistrarea unor programe stereo şi a unora bilingve............................................ 60
Crearea de capitole în cadrul unui titlu...................................................................... 60
Consultarea / modificarea / anularea setărilor cronometrului (Programare)
(pentru RDR-AT105/AT107/AT205)............................................................................... 60
Consultarea / modificarea setărilor cronometrului..................................................... 60
Anularea setărilor cronometrului............................................................................... 61
Consultarea / modificarea / anularea setărilor cronometrului (Lista cronometrului)
(pentru RDR-AT100 / AT200) ........................................................................................ 62
Înregistrarea de la echipamentul conectat.......................................................................... 63
Înregistrarea de la echipamentul conectat fără a folosi cronometrul......................... 63
Înregistrarea de la echipamentul conectat folosind cronometrul
(Înregistrare Sincronă) (numai pentru RDR-AT100 / AT200)..................................... 64
Redare........................................................................................................... 65
Redare................................................................................................................................ 65
Opţiuni de redare....................................................................................................... 67
Repetarea unei anumite porţiuni de pistă (Repeat A-B)............................................ 69
Redarea în mod repetitiv (Repeat)............................................................................ 69
Crearea propriului program (Programme)................................................................. 70
Redarea fişierelor video DivX............................................................................................. 71
Conectarea dispozitivului USB.................................................................................. 71
Redarea fişierelor video DivX.................................................................................... 71
Funcţii avansate de redare................................................................................................. 72
Stabilirea unei pauze la difuzarea unui post TV
(TV Pause / Pause live TV).................................................................................. 72
Redarea de la început a programului pe care îl înregistraţi
(Chase play)......................................................................................................... 73
Redarea înregistrării precedente în timpul realizării unei alte înregistrări
(Simultaneous Rec and Play)............................................................................... 73
Căutarea temporală (Time) / Titlu (title) / Capitol (chapter) / Pistă (Track) etc. ................ 74
7
Ştergere şi montaj........................................................................................ 75
Înainte de realizarea de montaje........................................................................................ 75
Ştergerea şi realizare de montaje ale titlurilor.................................................................... 76
Editarea mai multor titluri (modul multiplu)................................................................ 76
Ştergerea unei secţiuni a unui titlu (A - B Erase)...................................................... 77
Divizarea unui titlu (Divide)........................................................................................ 77
Ştergerea şi realizarea de montaje ale capitolelor............................................................. 78
Divizarea unui capitol (Divide)................................................................................... 79
Ştergerea unui capitol (Erase).................................................................................. 79
Unirea mai multor capitole (Combine)....................................................................... 79
Crearea şi editarea unei Liste de redare............................................................................ 80
Deplasarea unui titlu din Lista de redare (Move)...................................................... 80
Combinarea mai multor titluri din Lista de redare (Combine).................................... 80
Divizarea unui titlu din Lista de redare (Divide)......................................................... 80
Deplasarea unui capitol (Move)................................................................................ 81
Duplicare (HDD y DVD).............................................................................. 82
Înainte de duplicare............................................................................................................ 82
Duplicarea HDD / DVD....................................................................................................... 83
Duplicarea folosind Lista de duplicare................................................................................ 83
Realizarea unei copii de siguranţă (Backup DVD)............................................................. 86
Duplicarea în cazul unei camere video HDD.............................................. 87
Înainte de duplicarea conţinutului hard diskului camerei video.......................................... 87
Pregătirea pentru duplicarea conţinutului hard diskului unei camere video.............................. 88
Duplicare printr-o singură atingere de la camere video HDD
(ONE - TOUCH DUB).................................................................................................... 89
Duplicarea conţinutului HDD al unei camere video folosind Interfaţa afişată pe
ecran (HDD - Cam Dubbing).......................................................................................... 89
Duplicarea în cazul unei camere DV........................................................... 91
Înainte de duplicarea conţinutului unei camere DV............................................................ 91
Pregătirea pentru duplicarea cu o cameră DV.......................................................... 91
Duplicarea unei întregi benzi în format DV
(Duplicarea DV la o singură atingere)............................................................................ 93
Duplicarea scenelor selectate (Duplicarea manuală DV)................................................... 93
Redarea de la o cameră DV............................................................................................... 94
Tonomat......................................................................................................... 95
Despre tonomat.................................................................................................................. 95
Pregătirea pentru a utiliza tonomatul.................................................................................. 95
Conectarea dispozitivului USB.................................................................................. 95
Copierea pistelor sau albumelor (USB T HDD)....................................................... 95
Copierea pistelor audio (DISC T HDD)................................................................... 96
Copierea pistelor sau a unui album pe hard disk (HDD y HDD)............................ 96
Redarea pistelor audio folosind un tonomat / un dispozitiv USB........................................ 97
Adăugarea de piste audio la o listă de redare (numai HDD)..................................... 98
Opţiuni de redare....................................................................................................... 98
Redarea repetitivă (Repeat)...................................................................................... 98
Crearea propriului program (Programme) (numai pentru dispozitive USB).............. 99
Gestionarea pistelor audio de la tonomat (numai pentru hard disk)................................. 100
8
Album foto................................................................................................... 101
Despre funcţia “Photo Album” ......................................................................................... 101
Pregătirea pentru utilizarea funcţiei “Photo Album”.......................................................... 101
Conectarea dispozitivului USB................................................................................ 101
Copierea fişierelor de imagine JPEG pe hard disk (DISC / USB T HDD)............. 102
Copierea tuturor fişierelor de imagine JPEG de la dispozitivul
USB conectat (USB T DVD-RW / DVD-R)....................................................... 102
Copierea fişierelor de imagine JPEG sau a albumelor pe hard disk
(HDD y HDD).................................................................................................. 103
Copierea albumelor de imagine JPEG pe un disc
(HDD T DVD-RW / DVD-R).............................................................................. 103
Copierea fişierelor de imagine JPEG pe un disc
(HDD T DVD-RW / DVD-R).............................................................................. 104
Utilizarea listei “Album Foto”............................................................................................. 105
Redarea unei succesiuni de imagini....................................................................... 107
Crearea unei succesiuni de imagini însoţită de muzica preferată şi de efecte
grafice (x-Pict Story) – doar pentru HDD..................................................................... 108
Gestionarea fişierelor de imagine JPEG de pe hard disk................................................. 110
Imprimarea fişierelor de imagine JPEG.............................................................................111
Reglaje şi ajustări........................................................................................113
Ajustarea calităţii imaginii................................................................................................. 113
Utilizarea meniurilor de reglaj........................................................................................... 116
Reglaje de disc (Configurare disc)................................................................................... 116
Reglaje de bază ale recorderului...................................................................................... 117
Reglaje pentru recepţia cu antena (Tuner)....................................................................... 119
Reglaje video (Intrare / ieşire videot)................................................................................ 122
Reglaje pentru intrarea audio (Intrare audio).................................................................... 123
Reglaje pentru ieşirea audio (Ieşire audio)....................................................................... 124
Stabilirea limbii (Limbă).................................................................................................... 126
Reglaje pentru înregistrare (Înregistrare)......................................................................... 127
Reglaje pentru redare (Redare)........................................................................................ 128
Reglaje HDMI (Ieşire HDMI)............................................................................................. 130
Alte reglaje (Opţiuni)......................................................................................................... 132
Alte reglaje (Opţiuni 2)...................................................................................................... 133
Informaţii suplimentare.............................................................................. 134
Soluţionarea problemelor................................................................................................. 134
Iniţializarea recorder-ului.................................................................................................. 142
Discuri ce pot fi înregistrate şi redate............................................................................... 143
Discuri ce pot fi redate...................................................................................................... 145
În legătură cu modul Înregistrare / Duplicare.................................................................... 147
Lista codurilor de limbă..................................................................................................... 151
Lista codurilor de ţară / regiune........................................................................................ 151
Note legate de acest recorder.......................................................................................... 152
Note legate de pistele audio MP3, de fişierele de imagine JPEG,
de fişierele video DivX şi i.Link.................................................................................... 153
Specificaţii........................................................................................................................ 155
Index................................................................................................................................. 157
9
Prezentarea părţilor componente şi a
butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.
Telecomandă
RDR-AT105/AT107/AT205
RDR-AT100/AT200
1 HDD (35)
Înregistrează sau redă titluri de pe HDD.
6 INPUT (selecţia intrării) (63)
Este selectată sursa de intrare a semnalului.
DVD (34)
Înregistrează sau redă titluri de pe DVD.
2 ]/1 (pornit / stare de aşteptare) (25)
Porneşte sau opreşte recorder-ul.
3 Z (deschis / închis) (34)
Deschide sau închide compartimentul pentru disc.
4 PROG (program) +/– (35)
Butonul + are un punct tactil*.
5 Butoane numerotate (74)
Butonul cu cifra 5 are un punct tactil*.
10
7 AUDIO (67)
Butonul AUDIO are un punct tactil*.
8 CLEAR (40, 69, 70)
9 TV / DVD (23)
Comută între modul TV şi cel DVD.
0 SUBTITLE (subtitrare) (67)
Verde (numai pentru RDR-AT105/ AT107/
AT205) (47)
qa ANGLE (67, 107)
Modifică unghiurile sau roteşte o imagine în cursul
succesiunii de imagini.
Galben (numai pentru RDR-AT105/ AT107/
AT205) (47)
qs Roşu (numai pentru RDR-AT105/ AT107/
AT205) (47)
qd Modul Redare (69, 74)
Albastru (numai pentru RDR-AT105/ AT107/
AT205) (47)
qf GUIDE (numai pentru RDR-AT105/ AT107/
AT205) (47)
Afişează interfaţa sistemului GUIDE Plus+®.
TIMER (pentru RDR-AT100/ AT200) (58)
qg SYSTEM MENU (Meniu de sistem) (113)
TITLE LIST (Lista titlurilor) (37, 65, 76)
TOP MENU (Meniu superior) (65)
qh INFO (Informaţii) (numai pentru RDR- AT105/
AT107/AT205) (48)
Sunt afişate informaţiile privind programul.
qj MENU (Meniu) (65)
Este afişat meniul discului.
qk </,/m/M ENTER (25)
ql O RETURN (25)
w; Display (Afişaj) (39)
Sunt afişate informaţii legate de starea redării sau de
disc.
wa ./> (precedent / următor) (67, 98)
PAGE (pagină) +/- (numai pentru RDR- AT105/
AT107/AT205) (48)
Modifică lista programelor în funcţie de pagină.
/
(reluare imediată / avans
instantaneu) (67) mc /yCM (căutare / redare cu
încetinitorul / fixarea unui cadru pe ecran)
(47, 67, 98)
DAY (zi) +/– (numai pentru RDR- AT105/
AT107/AT205) (48)
Schimbă lista programelor în funcţie de zi.
H (redare) (65, 107) X (pauză) (35, 67, 98, 107)
x (stop) (65, 97, 107)
Butonul H are un punct tactil*.
ws TV PAUSE (72)
wd z REC (35)
x REC STOP (35)
HDD / DVD DUB (83)
Începe duplicarea titlului în curs de redare sau
anulează operaţia de copiere.
REC MODE (35)
Selectează modul de înregistrare.
wf TV ]/1 (pornit / stare de aşteptare) (23)
TV t (selecţia intrării) (23)
TV 2 (volum) +/– (23)
TV PROG (program) +/– (23)
Butonul + are un punct tactil*.
wg ZOOM (numai pentru RDR- AT100/AT200)
(107)
Măreşte o imagine în cursul unei prezentări de
imagini.
* Utilizaţi punctele tactile ca referinţă când acţionaţi
recorderul.
11
Panoul frontal
1 ]/1 (pornit / standby) (25)
Porneşte sau opreşte recorder-ul.
2
(senzor de telecomandă) (23)
3 Compartimentul pentru disc (34)
4 Afişajul panoului frontal (13)
qf ONE-TOUCH DUB (89, 93)
Porneşte copierea semnalului de la o cameră video
digitală conectată.
qg Mufă DV IN (91)
La această mufă poate fi conectată o cameră DV.
5 Z (deschis / închis) (34)
Deschide sau închide compartimentul pentru disc.
qh Mufă USB (tip A) (95, 101)
La această mufă poate fi conectat un dispozitiv USB.
6 N (redare) (65, 107)
Butonul N are un punct tactil*.
qj Mufă PictBridge USB (tip B) (111)
La această mufă poate fi conectată o imprimantă
compatibilă PictBridge.
7 x (stop) (65, 97, 107)
8 HDD
Indicatorul HDD devine luminos când este selectat
hard diskul.
DVD
Indicatorul DVD devine luminos când este selectat
DVD-ul.
9 PROGRAM +/– (35)
Butonul + are un punct tactil*.
0 INPUT (selecţia intrării) (63)
Este selectată sursa de intrare a semnalului.
qa x REC STOP (35)
qs z REC (înregistrare) (35)
qd Mufele LINE 2 IN (S VIDEO / VIDEO / L
(MONO) AUDIO R (30)
La aceste mufe se poate conecta un aparat video sau
un alt echipament de înregistrare similar.
12
* Utilizaţi punctele tactile ca referinţă când acţionaţi
recorderul.
Pentru a bloca recorderul
(Restricţionarea accesului copiilor)
Puteţi bloca toate butoanele recorderului astfel încât
reglajele stabilite de dvs. să nu fie anulate din greşeală.
Când recorderul este oprit, ţineţi apăsat butonul x (stop)
al acestuia până ce pe afişajul frontal apare indicaţia
“LOCKED” (blocat). Recorderul nu va mai funcţiona cu
excepţia cronometrului pentru înregistrare şi a funcţiei
Synchro-Recording (Înregistrare sincronă) - numai pentru
RDR-AT100/AT200 - când este activată restricţionarea
accesului copiilor.
Pentru a debloca recorderul, menţineţi apăsat butonul x
(stop) al acestuia până ce pe afişajul frontal apare indicaţia
“UNLOCKED” (deblocat).
Afişajul panoului frontal
1 Indicator SYNCHRO REC – Înregistrare
sincronă (numai pentru RDR- AT100/ AT200)
(64)
Devine luminos când recorder-ul este în standby
pentru Înregistrarea sincronă.
2 Sunt afişate următoarele informaţii :
• Durata redării
• Titlul / capitolul / pista / numărul index curente
• Durata înregistrării / modul de înregistrare
• Ceas
• Poziţia programului
• Indicaţia EPG (numai pentru RDR-AT105/ AT107/
AT205) (47)
Indicaţia “EPG” apare în timpul recepţionării unui
program de date GUIDE Plus+
• Indicaţia TV Direct Rec. (35)
În extremitatea dreaptă apare indicaţia “TV”.
3 Indicator NTSC (118, 123)
Devine luminos când este selectat sistemul de culoare
NTSC.
4 Indicator VPS / PDC (55, 59)
Devine luminos când este activată funcţia VPS/PDC.
5 Indicatorul cronometrului (52, 58)
Devine luminos când este activat cronometrul pentru
înregistrare.
6 Tipul de disc
Devine luminos când în aparat este introdus un disc
DVD-R sau DVD-RW înregistrabil.
7 Indicator Command Mode (132)
Este afişat modul de comandă al telecomenzii.
Dacă pentru recorder este ales “3” ca mod de
comandă (modul implicit - stabilit din fabrică), nu
este afişată nici una dintre variantele “1” sau “2”.
8 Starea înregistrării
9 Indicatorul direcţiei de copiere
0 Starea redării
13
Panoul din spatele aparatului
1 Mufe AERIAL IN / OUT (15)
6 Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL) (21)
2 Mufe LINE 2 OUT (R-AUDIO-L / VIDEO)
(18, 21)
7 Terminal AC IN (22)
3 Mufă LINE 1 / DECODER (29)
4 Mufă G-LINK numai pentru RDR- AT105/
AT107/AT205) (16)
Conectaţi controlerul STB (set top box) la această
mufă.
5 Mufă HDMI OUT (interfaţă ieşire multimedia
de înaltă definiţie) (18, 21)
14
8 Mufă LINE 3 - TV (18)
9 Mufă LINE 2 OUT (S VIDEO) (18)
0 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (18)
Conectare şi reglaje
Conectarea recorderului
Urmaţi paşii de la 1 la 6 pentru a conecta aparatul şi a-l regla. Nu conectaţi cablul de alimentare până ce nu ajungeţi la
“Pasul 4 : Conectarea cablului de alimentare” de la pagina 22.
b Note
• Consultaţi secţiunea “Specificaţii” (pag. 155) pentru a afla lista accesoriilor furnizate.
• Cuplaţi ferm cablurile pentru a evita apariţia zgomotului nedorit.
• Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu componentele care urmează a fi conectate.
• Nu puteţi conecta acest recorder la un televizor care nu are o mufă SCART sau una de intrare video.
• Aveţi grijă să decuplaţi de la priză cablul de alimentare al fiecărei componente înainte de a realiza conexiunea.
Pasul 1 : Conectarea cablului de antenă şi a
controlerului STB (Set Top Box)
Selectaţi una dintre următoarele conexiuni pentru antenă.
NU alegeţi varianta “Decoder“ la rubrica “LINE 1 In” de la reglajele “Video In/Out“ (pagina 123) când realizaţi
conexiunea A.
Pentru “Standby Mode” este aleasă varianta “Mode 1” (implicită) de la reglajele de bază (“Basic”) şi imaginea nu apare
la televizor când recorder-ul este în modul standby.
Pentru a urmări televizorul în modul standby, stabiliţi pentru “Standby Mode” varianta “Mode 2” la “Pasul 6 : Reglaje
simplificate” (pagina 25) sau folosiţi un divizor de semnale pentru a separa semnalele de intrare între televizor şi
recorder.
Dacă :
Aveţi un receptor STB (Set Top Box)
Nu aveţi receptor STB (Set Top Box)
Folosiţi conexiunea
A (pag. 16)
B (pag. 17)
z Observaţie
• Puteţi să stabiliţi şi varianta “Mode 2” (implicită) pentru “Standby Mode” la reglajele de bază (“Basic”) (pag. 118).
b Note
• Dacă antena dvs. este un cablu plat (cablu bifilar de 300 ohm), folosiţi un conector de antenă externă (nu este furnizat)
pentru a cupla antena la receptor.
• Dacă aveţi cabluri separate pentru antenele AERIAL, folosiţi un mixer de bandă AERIAL UHF/VHF (nu este furnizat)
pentru a conecta antena la recorder.
• Dacă decuplaţi cablul de alimentare al recorder-ului, nu veţi putea să urmăriţi semnalele de la receptorul STB (set top
box).
15
A : Conectarea unui receptor set top box (STB)
(numai pentru RDR-AT105/AT107/ AT205)
Prin această conexiune, puteţi înregistra orice program prin alegerea poziţiei programului la receptorul STB.
Pentru a urmări programe de cablu, va trebui să potriviţi aceeaşi poziţie de program la recorder cu poziţia de ieşire a
programului la receptorul STB (set top box).
Amplasaţi controlerul STB
(set top box) în apropierea
senzorului pentru telecomandă
al receptorului STB.
perete
Controler STB
(set top box)
Receptor STB
(set top box)
pagina 17
cablu de antenă*1
(nu este furnizat)
cablu SCART*2
(nu este furnizat)
spre AERIAL IN
spre G-LINK
recorder DVD
spre AERIAL OUT
cablu de antenă
(furnizat)
l : flux de semnal
spre intrarea
de antenă
*1 Dacă receptorul STB nu are o mufă de ieşire TV, conectaţi cablul de antenă la mufa de intrare AERIAL IN a
recorderului.
*2 Efectuaţi această conexiune numai dacă receptorul dvs. STB are o mufă SCART.
În cazul în care receptorul STB (set top box) poate furniza la ieşire semnal RGB
Acest aparat acceptă semnale RGB. Dacă receptorul STB furnizează semnal RGB, conectaţi mufa TV SCART a
receptorului STB la mufa LINE 1/DECODER şi alegeţi varianta “RGB“ pentru “LINE 1 In“ de la reglajele “Video In/
Out“ (pagina 123). Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu receptorul STB.
16
Despre funcţia de comandă a receptorului STB (set top box)
Puteţi utiliza funcţia de comandă a receptorului STB cu conexiunea A.
Când folosiţi funcţia de comandă a receptorului STB :
– recorderul comandă receptorul STB prin intermediul controlerului STB
– recorderul comandă poziţiile programelor de la receptorul STB pentru înregistrarea folosind cronometrul.
– puteţi utiliza telecomanda recorderului pentru a modifica poziţiile programelor la receptorul STB ori de câte ori
receptorul STB şi recorderul sunt pornite.
După realizarea conexiunii A, verificaţi dacă recorderul comandă corect receptorul STB (pagina 26).
B : Conectare doar a cablului de antenă (fără receptor STB)
Utilizaţi acest tip de conexiune dacă urmăriţi o poziţie de program prin cablu fără a folosi un receptor set top box.
Totodată, utilizaţi această conexiune când cuplaţi numai o antenă.
Cu această conexiune, puteţi înregistra orice program selectând poziţia acestuia la recorder.
perete
spre AERIAL IN
recorder DVD
spre AERIAL OUT
spre intrarea de antenă
Cablu de antenă (furnizat)
l : flux de semnal
17
Pasul 2 : Conectarea cablurilor video / a
cablului HDMI
Selectaţi unul dintre modelele de la A la E, în funcţie de mufa de intrare a televizorului, a monitorului, a proiectorului
sau a componentei audio, cum ar fi un amplificator AV (receptor). Acestea vă vor permite să vizionaţi imagini.
cablu audio /
video (nu este
furnizat)
TV, proiector sau componentă audio
spre LINE 2 OUT
(VIDEO)
cablu SCART (nu este furnizat)
(galben)
spre T LINE 3 - TV
recorder DVD
(verde)
(albastru)
spre HDMI OUT
(roşu)
spre LINE 2 OUT
(S VIDEO)
spre COMPONENT
VIDEO OUT
(verde)
(albastru)
cablu video pe componente
(nu este furnizat)
18
cablu HDMI
(nu este
furnizat)
(roşu)
TV, proiector sau componentă audio
l : flux de semnal
cablu S-video
(nu este furnizat)
TV, proiector sau componentă audio
TV, proiector sau componentă audio
A Mufă de intrare SCART
Când pentru “LINE 3 Out” este aleasă varianta
“S-Video” sau “RGB” în reglajul “Video In / Out”
(pagina 122), utilizaţi un cablu SCART care corespunde
semnalului selectat.
B Mufă de intrare video
Veţi putea urmări imagini la calitate standard.
C Mufă de intrare S VIDEO
La realizarea conexiunii la mufa HDMI
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea inadecvată poate
conduce la deteriorarea atât a mufei HDMI, cât şi a
conectorului.
1 Aliniaţi cu grijă mufa HDMI din partea din spate a
recorder-ului, cu conectorul HDMI, fiind atenţi la forma
acestora.
Aveţi grijă să nu încercaţi introducerea conectorului
invers sau înclinat în mufă.
Veţi putea urmări imagini la înaltă calitate.
D Mufe de intrare video pe componente
(Y, PB/CB, PR/CR)
Veţi putea beneficia de o reproducere cu acurateţe a
culorilor şi a imaginilor la înaltă calitate.
Dacă televizorul dvs. acceptă semnale în format
progresiv 525p/625p, utilizaţi această conexiune şi
alegeţi pentru “Progressive” varianta “Compatible”
corespunzător reglajului “Easy Setup” (pagina 25).
Apoi alegeţi pentru “Component Video Out” varianta
“Progressive” corespunzător reglajului “Video In / Out”
pentru a fi transmise semnale video progresive. Pentru
detalii legate de “Component Video Out”, consultaţi
pagina 122.
conectorul este
poziţionat invers
conectorul nu
este poziţionat pe
aceeaşi axă cu mufa
2 Introduceţi conectorul HDMI corect în mufa HDMI.
Nu îndoiţi şi nu încercaţi să introduceţi cu forţa
conectorul în mufă.
E Mufă de intrare HDMI
Utilizaţi un cablu HDMI atestat (nu este furnizat) pentru
a beneficia de o calitate înaltă a sunetului şi a imaginilor
digitale transmise prin mufa HDMI OUT.
Când conectaţi un televizor marca Sony care este compatibil
cu funcţia “Control for HDMI”, consultaţi pagina 20.
Pentru a vizualiza semnalul de la un receptor STB (set top
box) conectat la recorder numai printr-un cablu SCART,
porniţi recorderul.
b Note
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul HDMI când deplasaţi
recorderul.
• Nu supuneţi la presiuni prea mari latura cu mufe a carcasei
când este cuplat cablul HDMI, deoarece se pot deteriora
fie mufa HDMI, fie cablul HDMI.
• Nu răsuciţi conectorul HDMI în timpul conectării sau
deconectării de la mufa HDMI pentru a evita deteriorarea
sa sau a mufei respective.
Când sunt redate imagini panoramice
Este posibil ca anumite imagini înregistrate să nu se
potrivească pe ecranul televizorului. Pentru a modifica
dimensiunea imaginii, consultaţi pagina 128.
Când conectaţi un aparat video
Cuplaţi aparatul video la mufa LINE 1 / DECODER a
recorder-ului (pagina 29).
continuă...
19
b Note
• Nu cuplaţi simultan mai mult de un tip cablu video între
recorder şi televizor.
• Nu realizaţi simultan conexiunile de la A la E.
• Când conectaţi recorderul la televizor prin intermediul
mufelor SCART, ca sursă de semnal de intrare pentru
televizor va fi ales automat recorderul, când începe
redarea.
Dacă este necesar, apăsaţi butonul TV t al telecomenzii
pentru a reveni la intrarea de semnal TV.
• Dacă veţi conecta recorderul la un televizor cu
SMARTLINK, alegeţi pentru “LINE 3 Out” varianta
“Video” corespunzător reglajului “Video In / Out”.
• Nu puteţi conecta mufa HDMI OUT (conexiunea E) la
mufele DVI care nu sunt compatibile HDCP (de ex. mufe
DVI la monitoarele PC).
• Semnalele de la componentele video şi RGB nu sunt
transmise la ieşire când este utilizată conexiunea
HDMI.
* Acest recorder DVD încorporează tehnologia High
Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, sigla HDMI şi High Definition Multimedia Interface
sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC.
Facilităţile SMARTLINK la conexiunile SCART)
(doar
Dacă televizorul conectat (sau un alt echipament, spre
exemplu un receptor) este compatibil cu SMARTLINK,
NexTView Link* 3, MEGALOGIC* 1, EASYLINK* 2,
CINEMALINK* 2, Q-Link* 3, EURO VIEW LINK* 4
sau T-V LINK* 5, veţi putea beneficia de facilităţile
SMARTLINK.
• TV Direct Rec. - înregistrare directă de la televizor
(pagina 35),
• One-Touch Play - redare la o singură atingere (pagina 66)
• Preluare prestabilită
Cu acest recorder, puteţi să preluaţi de la televizor
datele prestabilite de tuner. Puteţi totodată să reglaţi
recorderul în funcţie de datele corespunzătoare de la
“Easy Setup”.
• NexTView Download
Puteţi regla cu uşurinţă cronometrul cu ajutorul acestei
funcţii la televizor.
Pregătirea facilităţilor SMARTLINK
Alegeţi pentru “LINE 3 Out” varianta “Video”
corespunzător reglajului “Video In / Out” (pagina 122) şi
pentru “SMARTLINK” varianta “This Recorder Only”
corespunzător reglajului “Options” (Opţiuni) (pagina 132).
20
b Note
• Pentru a realiza o conexiune SMARTLINK corectă,
este necesar un cablu SCART complet, cu 21 pini.
Consultaţi şi manualul de instrucţiuni al televizorului
pentru a realiza această conexiune.
• Nu toate televizoarele beneficiază de funcţiile anterior
prezentate.
*1 “MEGALOGIC” este marcă de comerţ înregistrată a
Grundig Corporation.
*2 “EASYLINK” şi “CINEMALINK” sunt mărci
comerciale ale Philips Corporation.
*3 “Q-Link” şi “NexTView Link” sunt mărci comerciale
ale Panasonic Corporation
*4 “EURO VIEW LINK” este marcă de comerţ
înregistrată a Toshiba Corporation.
*5 “T-V LINK” este marcă de comerţ înregistrată a JVC
Corporation.
Funcţiile “Control for HDMI”
pentru “Bravia” Sync
(doar la conexiunile HDMI)
Conectând componente Sony care sunt compatibile cu
funcţia “Control for HDMI” printr-un cablu HDMI,
funcţionarea este simplificată astfel :
• One-Touch Play - redare la o singură atingere (pagina 66)
• System Power-Off
Când opriţi televizorul folosind butonul de pornire al
telecomenzii televizorului, recorderul şi componentele
compatibile cu funcţia “Control for HDMI” vor fi
oprite automat. Recorderul nu va fi însă oprit în timp
ce înregistrează sau copiază, chiar dacă televizorul este
oprit.
• Afişare “Bravia” Sync
Puteţi acţiona recorderul apăsând butonul SYNC MENU
de la telecomanda TV.
b Note
• În funcţie de componenta conectată, este posibil ca funcţia
“Control for HDMI” să nu acţioneze. Consultaţi manualul
de instrucţiuni al componentei conectate.
• Puteţi utiliza facilitatea de afişare “Bravia” Sync numai
dacă televizorul conectat are buton SYNC MENU. Pentru
detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni TV.
• Pentru a utiliza faciliatea de afişare “Bravia” Sync, alegeţi
pentru “Control for HDMI” varianta “On” (implicită)
corespunzătoare reglajului “HDMI Output” (pagina 131).
Pasul 3 : Conectarea cablurilor audio / a celui HDMI
Selectaţi unul dintre modelele de conectare A sau B, în funcţie de mufa de intrare a televizorului, a monitorului, a
proiectorului sau a componentei audio, cum ar fi un amplificator AV (receptor). Acestea vă vor permite să ascultaţi
sunetul.
[Boxe]
[Boxe]
Spate (S)
Spate (D)
Componentă audio
cu un decodor
Faţă (S)
Faţă (D)
Subwoofer
Centru
sau
cablu HDMI
spre HDMI OUT
spre intrarea digitală coaxială / HDMI
cablu digital coaxial
(nu este furnizat)
spre DIGITAL OUT (COAXIAL)
recorder DVD
spre LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
(alb)
(galben)
(roşu)
(alb)
(galben)*
cablu audio / video
(nu este furnizat)
l : flux de semnal
(roşu)
TV, proiector sau componentă audio
* Conectorul galben este utilizat pentru semnale video (pagina 18).
continuă...
21
A Mufă de intrare audio digitală
Când componenta dvs. audio are un decodor Dolby* 1
Digital, DTS*2 sau MEPG audio, precum şi o mufă de
intrare digitală, apelaţi la această conexiune. Vă veţi putea
bucura de sonor Dolby Digital (pe 5.1 canale), DTS (pe
5.1 canale) şi MPEG audio (pe 5.1 canale) cu efecte de
învăluire (surround).
Dacă veţi conecta o componentă audio Sony care este
compatibilă cu funcţia “Control for HDMI”, consultaţi
manualul de instrucţiuni care însoţeşte componentele
audio.
B Mufe de intrare audio L/R (stânga/dreapta)
Această conexiune va utiliza pentru sonor cele două
boxe ale televizorului sau ale componentei dvs. audio.
Pasul 4 : Conectarea cablului de alimentare
Conectaţi cablul de alimentare furnizat la mufa AC IN a
recorderului, apoi cuplaţi ştecărul de la celălalt capăt şi pe
cel al televizorului la o priză de perete. După ce conectaţi
cablul de alimentare, trebuie să aşteptaţi o scurtă
perioadă de timp înainte de a acţiona recorderul.
Puteţi acţiona recorderul îndată ce afişajul panoului frontal
este iluminat, aparatul trecând în starea de aşteptare.
Dacă veţi conecta echipamente suplimentare la acest
recorder (pagina 29), aveţi grijă să cuplaţi cablul de
alimentare după ce toate conexiunile au fost realizate.
z Observaţie
• Pentru o plasare mai corectă a boxelor, consultaţi
manualele de instrucţiuni ale componentelor conectate.
b Note
• Nu conectaţi simultan mufele audio de ieşire ale
televizorului la mufele LINE IN (R-AUDIO-L) deoarece
acestea pot produce un zgomot nedorit.
• Nu conectaţi simultan, folosind conexiunea B, mufele
LINE IN (R-AUDIO-L) şi LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
la mufele audio de ieşire ale televizorului deoarece
poate fi produs un zgomot nedorit de către boxele
televizorului.
• În cazul A, după ce aţi realizat conexiunea, efectuaţi
reglajele necesare pentru “Audio Out” (pagina 124). În
caz contrar, fie sonorul nu se va auzi, fie boxele vor emite
un zgomot puternic.
• Când conectaţi recorderul la o componentă audio
prin cablul HDMI, va fi necesar să faceţi una dintre
următoarele operaţii :
– să conectaţi componenta audio la televizor prin cablul
HDMI, sau
– să cuplaţi recorderul la televizor printr-un cablu video,
altul decât cel HDMI (cablu video pe componente,
cablu S-video sau audio/video).
*1 Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
*2 Produs sub licenţă de la U.S. Patent # : 5.451.942 & alte
patente emise sau solicitate, din S.U.A. şi din lume. DTS şi
DTS Digital Out sunt mărci comerciale înregistrate, iar siglele
şi simbolul DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. © 19962007. Toate drepturile sunt rezervate.
22
spre AC IN
spre priză
Pasul 5 : Pregătirea
telecomenzii
Puteţi acţiona asupra recorder-ului cu ajutorul telecomenzii
furnizate. Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) având
grijă să potriviţi bornele 3 şi # ale bateriilor cu marcajele
din interiorul compartimentului. Când folosiţi telecomanda,
îndreptaţi-o spre senzorul al aparatului.
Acţionarea televizorului cu
ajutorul telecomenzii
Puteţi regla semnalul telecomenzii astfel încât aceasta să
acţioneze şi televizorul.
b Note
• În funcţie de echipamentul conectat, este posibil să nu
puteţi acţiona televizorul cu nici unul sau cu unele dintre
butoanele de mai jos.
• Dacă introduceţi un nou cod numeric, precedentul cod
va fi şters.
Butoane
numerotate
b Note
• Dacă telecomanda furnizată interferă cu funcţionarea unui
alt echipament DVD marca Sony, schimbaţi numărul
corespunzător modului de comandă pentru acest recorder
(pagina 29).
• Folosiţi corect bateriile pentru a evita scurgerea lichidului
acestora şi corodarea. Dacă observaţi scurgerea de lichid
din baterii, nu îl atingeţi cu mâna. Respectaţi următoarele :
– nu utilizaţi baterii noi împreună cu altele vechi sau
baterii de mărci diferite ;
– nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile ;
– dacă nu folosiţi telecomanda o perioadă mai lungă de
timp, scoateţi bateriile ;
– dacă s-a scurs lichid din baterii în interiorul telecomenzii,
ştergeţi-l complet, apoi introduceţi noi baterii în
interior.
• Nu expuneţi senzorul pentru telecomandă (marcat pe
panoul frontal), situat pe panoul frontal, la lumină directă
provenită de la soare sau de la diferite corpuri de iluminat
deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• Dacă înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil ca
numărul de cod şi Modul de comandă să fie iniţializate.
Stabiliţi din nou codul şi modul de comandă adecvate.
1 Ţineţi apăsat butonul TV ]/1 aflat în partea
de jos a telecomenzii.
Nu apăsaţi butonul ]/1 din partea de sus a
telecomenzii.
2 Ţinând apăsat butonul TV ]/1, introduceţi
codul producătorului folosind butoanele
numerotate.
Spre exemplu, pentru a introduce “09”, apăsaţi “0”,
apoi “9”. După introducerea ultimei cifre, eliberaţi
butonul TV ]/1.
continuă...
23
Codurile numerice corespunzătoare
televizoarelor ce pot fi acţionate
Dacă în listă apar mai multe coduri numerice, încercaţi
să introduceţi câte unul, pe rând, până ce îl aflaţi pe cel
potrivit pentru televizorul dvs.
Producător
Cod numeric
Sony
01 (implicit)
Hitachi 24
JVC 33
LG/Goldstar 76
Panasonic 17, 49
Philips 06, 08, 72
Samsung 71
Sharp 29
Toshiba 38
Telecomanda efectuează următoarele operaţii :
Butoane
TV ]/1
TV 2 (volum)
+/–
TV PROG +/–
TV t
(selecţia sursei)
Operaţii
Pornirea sau oprirea televizorului
Ajustarea volumului televizorului dvs.
Selectarea poziţiei programelor la TV.
Comută între diversele surse de semnal de intrare pentru televizor.
Pentru a acţiona butonul TV / DVD (doar pentru conexiunile SCART)
Butonul TV / DVD comută între modul de funcţionare
TV şi cel DVD. Apăsaţi butonul TV / DVD în modul
stop sau când pe ecranul TV nu apare nici un meniu.
Îndreptaţi telecomanda spre recorder când folosiţi acest
buton.
Modul TV : alegeţi acest mod când utilizaţi în principal
tunerul TV. Când începe redarea, ca sursă de semnal de
intrare pentru televizor, este ales automat recorder-ul.
Modul DVD : alegeţi această variantă când utilizaţi în
special tunerul recorder-ului.
Pentru a afla care este modul curent de lucru, apăsaţi
butonul DISPLAY (pagina 39).
24
Dacă aveţi un player DVD Sony sau
mai mult de un recorder marca Sony
Dacă telecomanda furnizată interferă cu celelalte
echipamente DVD Sony, stabiliţi, pentru acest recorder şi
pentru telecomanda furnizată, un mod numeric de comandă
care să difere de cele ale celorlalte playere şi recordere
DVD marca Sony, după ce aţi efectuat “Pasul 6 : Reglaje
simplificate”.
Modul de comandă implicit stabilit pentru acest recorder
şi pentru telecomanda furnizată este “3 (varianta
implicită)”.
Puteţi afla modul de comandă curent, consultând afişajul
panoului frontal. Pentru detalii, consultaţi pagina 132.
Modul de comandă implicit stabilit pentru acest
recorder şi pentru telecomanda furnizată este “3
(varianta implicită)”.
Telecomanda nu funcţionează dacă pentru ea şi pentru
recorder au fost stabilite moduri de comandă diferite.
Stabiliţi pentru ambele acelaşi mod de comandă.
Schimbarea cu ajutorul telecomenzii a
poziţiilor programelor la recorder
Puteţi schimba poziţia programelor la recorder cu
ajutorul butoanelor numerotate.
Exemplu : pentru canalul 50, apăsaţi “5”, apoi “0”, după
care apăsaţi ENTER.
Pasul 6 : Reglaje
simplificate
Realizaţi reglajele de bază urmând instrucţiunile afişate pe
ecran corespunzător “Easy Setup” (Reglaje simplificate).
Aveţi grijă să nu decuplaţi cablurile şi nici să nu părăsiţi
funcţia “Easy Setup” în cursul acestei proceduri.
Auto Channel Setting (Detectarea automată a
canalelor TV)
• În cazul în care conectaţi un televizor la acest recorder
fără a folosi SMARTLINK, selectaţi “Auto Scan”.
Selectaţi apoi ţara/ regiunea folosind </,, după
care apăsaţi ENTER. Ordinea programelor va fi
stabilită în funcţie de ţara/regiunea aleasă.
• În cazul în care conectaţi un televizor la acest recorder
folosind SMARTLINK, selectaţi “Download from
TV”. Selectaţi apoi ţara/ regiunea folosind </,,
după care apăsaţi ENTER. Reglajele prestabilite pentru
recepţie vor fi preluate de către recorder de la televizor.
(Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu televizorul dvs.)
• Pentru a omite acest reglaj, selectaţi “Do not set”)
Pentru a stabili manual poziţiile programelor, vedeţi
pagina 119.
Clock Setting (Setarea ceasului)
• Selectaţi “Auto” când un program din zona unde
vă aflaţi difuzează un semnal temporal. Va apărea
interfaţa “Auto Clock Setting”.
Selectaţi poziţia unui program care transmite
un semnal temporal, iar apoi “Start” folosind
</,/m, după care apăsaţi ENTER.
Dacă nu este depistat semnalul temporal, apăsaţi O
RETURN şi potriviţi manual ceasul.
• Selectaţi “Manual” pentru a potrivi manual ceasul.
Este afişată interfaţa “Manual Clock Setting”.
1 Selectaţi fusul orar corespunzător zonei unde vă
aflaţi sau GMT (ora relativ la meridianul Greenwich)
cu ajutorul </,, apoi apăsaţi m.
2 Selectaţi “On” folosind </,, dacă este în vigoare
ora de vară, apoi apăsaţi ENTER.
* Numai pentru RDR-AT105/AT107/AT205
1 Porniţi recorderul şi televizorul, apoi comutaţi
selectorul de intrări în poziţia TV, astfel că
semnalul transmis de recorder să apară pe
ecranul televizorului.
Apare interfaţa “Language” (Limbă).
• Dacă nu este afişată interfaţa “Language”, selectaţi
“Easy Setup” corespunzător reglajului “Basic”, de la
“Initial Setup” din meniul System (pagina 118).
3 Stabiliţi ziua, luna, anul, ora şi minutele folosind
</M/m/,, apoi apăsaţi ENTER pentru a porni
ceasul.
TV Type (Tip TV) (pagina 128)
• Dacă aveţi un televizor cu ecran panoramic, selectaţi
“Wide (16:9)”.
• Dacă aveţi un televizor standard, selectaţi “Standard
(4:3)”. Aceasta va determina modul de afişare pe
ecranul televizorului dvs., a imaginilor panoramice.
2 Selectaţi una dintre limbile disponibile pentru
afilşarea pe ecran cu </M/m/,, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare mesajul cu privire la reglajele iniţiale.
3 Selectaţi “Start” cu M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a efectua
următoarele reglaje.
25
Progressive (Progresiv)
• Când conectaţi la acest recorder un televizor ce
foloseşte formatul progresiv, prin intermediul
mufelor COMPONENT VIDEO OUT, selectaţi
“Compatible”.
Standby Mode (mod standby) (pagina 118)
Selectaţi modul care să fie folosit când recorder-ul este
oprit.
• “Mode 1” (Modul 1 - implicit) : când recorder-ul este
în modul standby, nu sunt transmise la ieşire nici un
fel de semnale primite la intrare.
• “Mode 2” (Modul 2) : când recorder-ul este în modul
standby, sunt transmise la ieşire semnale primite la
intrare.
Când selectaţi Modul 1, este afişat pe ecran un mesaj
ce solicită confirmarea. Selectaţi “Yes (Mode 2)” sau
“No (Mode 1)”.
Setarea sistemului GUIDE
Plus+®
(numai pentru RDR-AT105/AT107/AT205)
Urmaţi instrucţiunile prezentate în continuare pentru a
seta sistemul GUIDE Plus+ şi utilizaţi receptorul STB.
1 Apăsaţi GUIDE.
Apare interfaţa “Basic Setup” (Reglaje de bază) a
sistemului GUIDE Plus+.
Mesaje de avertizare în legătură cu hardiskul
Citiţi cu atenţie mesajele ce se referă la hardisk
(HDD), apoi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Finish Setup” cu M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Operaţia “Easy Setup” (de reglaje simplificate).
Treceţi la “Setarea sistemului GUIDE Plus+®”
(numai pentru RDR-AT105/AT107/AT205) (pagina
26) pentru a utiliza ghidul electronic al programelor
Gemstar GUIDE Plus+.
Pentru a reveni la pasul precedent
Apăsaţi O RETURN.
z Observaţie
• Dacă doriţi să realizaţi din nou reglajele simplificate,
selectaţi “Easy Setup” corespunzător opţiunii “Basic”
de la “Initial Setup” din Meniul System (pagina 118).
26
2 Selectaţi un element folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER. Apoi reglaţi fiecare element.
Language (Limbă)
• Selectaţi o limbă pentru afişarea pe ecran folosind
M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Country (Ţară)
• Selectaţi o ţară / zonă folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Postal Code (Cod poştal)
• Introduceţi codul dvs. poştal folosind </M/m/,,
apoi apăsaţi ENTER.
Dacă pentru “Country” este aleasă varianta “Others”,
nu puteţi introduceţi un cod poştal şi sistemul GUIDE
Plus+ nu va căuta un canal-gazdă.
- Dacă nu este necesar să setaţi sistem GUIDE Plus+,
apăsaţi SYSTEM MENU pentru a părăsi opţiunea.
- Chiar dacă nu puteţi utiliza sistemul GUIDE Plus+
în zona unde vă aflaţi, puteţi totuşi să reglaţi manual
înregistrarea. Consultaţi “Reglarea manuală a
cronometrului (Programare)”, de la pagina 54.
External Receiver 1 / External Receiver 2 /
External Receiver 3 (Receptor extern) - numai
dacă este conectat receptorul STB (set top
box)
1 Apăsaţi ENTER pentru a selecta “Continue”.
2 Selectaţi tipul de receptor set top box folosind M/m şi
apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi furnizorul folosind M/m şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi marca receptorului folosind M/m şi apăsaţi
ENTER.
Dacă selectaţi “Other providers”, puteţi selecta marca
receptorului din lista de mărci disponibile.
Dacă marca receptorului dvs. nu apare în listă,
selectaţi “???”.
Lista mărcilor de receptor este actualizată automat,
astfel că marca receptorului dvs. poate fi disponibilă
ulterior. Selectaţi marca atunci când este disponibilă.
Până atunci utilizaţi varianta “???”.
5 Selectaţi conexiunea utilizată pentru receptorul dvs.
set top box folosind M/m şi apăsaţi ENTER.
Când receptorul set top box este cuplat la recorder
prin conexiunea A atât printr-un cablu de antenă
şi prin unul SCART, selectaţi fie “Line 1”, fie
“Antenna”.
Apare interfaţa care solicită confirmarea.
6 Apăsaţi ENTER pentru a selecta “Continue”.
Opţiunea Video Window comută pe poziţia de
program specificată.
7 Selectaţi “YES” folosind M/m şi apăsaţi ENTER.
Apare interfaţa care solicită confirmarea. Dacă
opţiunea Video Window nu comută pe poziţia de
program specificată, selectaţi “NO” şi apăsaţi ENTER
până ce Video Window comută pe poziţia de program
dorită.
3 Opriţi recorderul pentru a recepţiona datele
pentru sistemul GUIDE Plus+.
Pentru a recepţiona datele sistemului GUIDE
Plus+, recorderul trebuie oprit când nu este utilizat.
Dacă recorderul este conectat la receptorul set top
box, aveţi grijă ca receptorul să fie pornit. După
reglajul iniţial, poate dura până la 24 de ore până
ce începe recepţionarea listelor de programe TV.
b Notă
• Nu puteţi stabili pentru sistemul de tuner sau pentru
“OSD Language” (limba folosită pentru afişarea
pe ecran) o ţară / regiune sau o limbă care nu este
acceptată de sistemul GUIDE Plus+.
Dacă nu puteţi regla recorderul pentru a
acţiona receptorul set top box
Verificaţi conexiunea şi poziţia controlerului set top box
(pagina 16).
Dacă receptorul dvs. set top box continuă să nu funcţioneze
împreună cu acest recorder, consultaţi manualul de
instrucţiuni care însoţeşte receptorul set top box şi
contactaţi compania care vă furnizează servicii de cablu
sau de satelit pentru a afla dacă vă poate pune la dispoziţie
un receptor STB (set top box) compatibil.
b Note
• Lista receptoarelor externe care pot fi controlate de
sistemul GUIDE Plus+ este actualizată în mod constant
şi este distribuită prin intermediul semnalelor sistemului
de date GUIDE Plus+. Este posibil ca între momentul
producerii recorderului dvs. şi cel la care acesta a fost
instalat la dvs. pentru prima dată, este posibil să fie
adăugate noi coduri corespunzătoare receptoarelor
externe.
• Dacă receptorul extern continuă să nu apară în listă sau
să nu fie acţionat în mod corespunzător de recorder, vă
rugăm să contactaţi serviciul de asistenţă pentru clienţi
pentru a raporta modelul şi marca receptorului dvs.
extern.
27
Pentru a regla controler-ul set top box
astfel încât să seteze receptorul set top
box
Odată ce s-a confirmat acţionarea de către controlerul
set top box a receptorului set top box, fixaţi poziţia
respectivă.
1 Îndepărtaţi folia de protecţie a benzii adezive cu două
feţe.
2 Ataşaţi controlerul set top box astfel încât să se afle
exact deasupra senzorului pentru telecomandă al
receptorului set top box.
Pentru a modifica reglajele de bază
pentru GUIDE Plus+
1 Apăsaţi GUIDE.
2 Selectaţi “Setup” din bara meniului folosind M/, şi
apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “Basic Setup” folosind M/m şi apăsaţi
ENTER.
4 Reluaţi de la Pasul 2 ai procedurii “Setarea sistemului
GUIDE Plus+® (numai pentru RDR-AT105 / AT107 /
AT205)” de la pagina 26.
28
Conectarea unui aparat video sau a unui
echipament similar
După decuplarea recorder-ului de la priza de perete, conectaţi un aparat video sau un dispozitiv de înregistrare similar la
mufele LINE IN ale acestui recorder.
Pentru a urmări aparatul video conectat sau un echipament similar prin intermediul recorder-ului, în timp ce recorderul
este în modul standby, alegeţi pentru “Standby Mode” varianta “Mode 2” corespunzător reglajului “Basic” (pagina 118).
În caz contrar, imaginea nu va fi afişată.
Utilizaţi mufa DV IN de pe panoul frontal dacă echipamentul are o mufă de ieşire DV (mufă i.LINK) (pagina 91).
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte echipamentul conectat.
Pentru a înregistra cu acest recorder, consultaţi secţiunea “Înregistrarea de la echipamentul conectat”, la pagina 63.
Conectarea la mufa LINE 1 / DECODER
Conectaţi un aparat video sau un echipament de înregistrare similar la mufa LINE 1 / DECODER a acestui recorder.
Aparat video
TV
cablu SCART (nu este furnizat)
spre mufa i LINE 1 /
DECODER
spre mufa de
intrare SCART
spre mufa T LINE 3 - TV
recorder DVD
b Note
• Imaginile care conţin semnale de protejare a drepturilor de autor care interzic orice copiere, nu vor fi înregistrate.
• Dacă transmiteţi semnalele de la recorder prin intermediul unui aparat video, este posibil să nu puteţi recepţiona o imagine
clară la televizor.
recorder DVD
aparat video
TV
Aveţi grijă să conectaţi aparatul video la recorderul DVD şi la televizor, în ordinea indicată mai jos. Pentru a urmări
casetele video, folosiţi o a doua intrare de linie de la televizor.
Intrare de linie 1
aparat video
recorder DVD
TV
Intrare de linie 2
• Facilităţile SMARTLINK nu sunt disponibile pentru dispozitivele conectate prin intermediul mufei LINE 1 / DECODER
a recorderului DVD.
• Când înregistraţi cu un aparat video de la acest recorder DVD, nu comutaţi sursa de intrare pe TV apăsând butonul TV/
DVD al telecomenzii.
• Dacă decuplaţi cablul de alimentare al recorderului, este posibil să nu mai puteţi viziona imaginile de la aparatul video
conectat.
29
Conectarea la mufele LINE 2 IN de pe panoul frontal
Conectaţi un aparat video sau un alt echipament similar la mufele LINE 2 IN ale acestui recorder. Dacă echipamentul are
o mufă S-video, puteţi utiliza cablul S-video în loc de cel audio / video.
aparat video etc.
cablu S-video
(nu este furnizat)
cablu audio / video
(nu este furnizat)
spre LINE 2 IN
l : flux de semnal
recorder DVD
z Observaţie
• Când echipamentul conectat transmite la ieşire numai semnal mono, conectaţi-l la mufele de intrare L (MONO) şi VIDEO
de pe panoul frontal al recorderului. Nu conectaţi mufa de intrare R (dreapta).
b Note
• Nu conectaţi mufa galbenă LINE IN (VIDEO) folosind un cablu S-video.
• Nu conectaţi mufa de ieşire a acestui recorder la mufa de intrare a unui alt echipament, când mufa de ieşire a celuilalt
echipament este cuplată la cea de intrare a acestui recorder. Este posibil să fie generat zgomot (feedback).
• Nu conectaţi simultan recorder-ul la televizor prin mai multe tipuri de cabluri video, .
30
Conectarea la un tuner de satelit sau la unul
digital (numai pentru RDR-AT100/AT200)
Conectaţi un tuner de satelit sau unul digital la acest recorder folosind mufa LINE 1 / DECODER.
Decuplaţi cablul de alimentare al recorderului de la priză când conectaţi tunerul.
Pentru a utiliza funcţia Synchro Rec (Înregistrare sincronă), citiţi informaţiile prezentate în continuare.
NU alegeţi pentru “LINE 1 In” varianta “Decoder” corespunzător reglajului “Video In / Out” (pagina 123) când realizaţi
această conexiune.
Tuner de satelit,
Canal de satelit etc.
TV
cablu SCART (nu este furnizat)
spre mufa i LINE 1 /
DECODER
Dacă tunerul de satelit poate transmite
la ieşire semnale RGB
Acest recorder acceptă semnale RGB. Dacă tunerul de
satelit poate transmite la ieşire semnale RGB, conectaţi
conectorul TV SCART al tunerului de satelit la mufa
LINE 1 / DECODER şi alegeţi pentru “LINE 1 In”
varianta “RGB” corespunzător reglajului “Video In /
Out” (pagina 123). Consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu receptorul STB.
spre mufa T LINE 3 - TV
spre mufa de
intrare SCART
recorder DVD
b Note
• Înregistrarea sincronă nu funcţionează în cazul anumitor
tunere. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al tunerului.
• Dacă decuplaţi cablul de alimentare al recorder-ului,
este posibil să nu puteţi vedea semnalele provenite de
la tunerul conectat.
Dacă doriţi să folosiţi funcţia Synchro
Rec
Această conexiune este necesară pentru a utiliza funcţia de
înregistrare sincronă (Synchro Rec.). Consultaţi secţiunea
“Înregistrarea de la echipamentul conectat, cu ajutorul
unui cronometru (Synchro Rec.) (RDR-AT100 /AT200)”,
de la pagina 64.
Alegeţi varianta “LINE 1 In” corespunzător “Video In /
Out” (pagina 123) conform specificaţiilor tunerului dvs.
de satelit. Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu tunerului.
31
Conectarea unui decodor extern
Veţi putea urmări sau înregistra programele de la un decodor extern (PAY-TV / decodor analogic pentru Canal Plus)
dacă veţi conecta un decodor (nu este furnizat) la recorder. Decuplaţi de la priză cablul de alimentare al recorder-ului
pentru a conecta decodorul.
Pentru a urmări programe cu ajutorul decodorului conectat extern (PAY-TV / decodor analogic pentru Canal Plus) în
timp ce recorderul este în modul standby, alegeţi pentru “Standby Mode” varianta “Mode 2” corespunzător reglajului
“Basic” (pag. 118). În caz contrar, imaginea nu va fi afişată.
Ţineţi seama că, dacă alegeţi varianta “Decoder” pentru “LINE 1 In”, la pasul 7 de la “Stabilirea poziţiei programelor
recepţionate cu decodorul extern (PAY-TV / decodor analogic pentru Canal Plus)” (pagina 33), nu veţi putea selecta
“L1” deoarece Linia 1 va deveni linie dedicată pentru decodor.
Conectarea unui decodor
Decodor extern (PAY-TV/ decodor
analogic pentru Canal Plus)
TV
spre AERIAL IN
cablu de antenă
(furnizat)
spre mufa T LINE 3 -TV
spre
AERIAL OUT
32
spre mufa de
intrare SCART
cablu SCART
(nu este furnizat)
spre mufa i LINE 1 /
DECODER
cablu SCART
(nu este furnizat)
recorder DVD
Stabilirea poziţiei programelor
recepţionate cu decodorul extern
(PAY-TV / decodor analogic
pentru Canal Plus)
12 Selectaţi ţara / regiunea cu </,, apoi
apăsaţi ENTER.
poziţia programului
Pentru a viziona sau a înregistra programele analogice
PAY-TV/Canal Plus, reglaţi recorderul pentru a
recepţiona programul dorit cu ajutorul interfeţei afişate
pe ecran.
Pentru a stabili corect poziţia programelor, urmaţi paşii
indicaţi mai jos.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Initial Setup” (Configurare iniţială)
folosind </ M/m/, şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “Video In / Out” cu M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “LINE 3 Out” cu M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
13 Selectaţi poziţia programului dorit cu PROG
+/– sau cu butoanele numerotate.
14 Selectaţi “Channel” cu M/m şi apoi poziţia
programului la decodorul extern cu </,.
15 Apăsaţi “Sound System” cu M/m după care
selectaţi un sistem TV disponibil, B/G, D/K, I
sau L cu </,.
Pentru a recepţiona programe în Franţa, selectaţi “L”.
16 Apăsaţi “Decoder” cu
M/m, după care
selectaţi “On” cu </,.
17 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a părăsi
meniul.
5 Apăsaţi M/m pentru a selecta “Video” sau
“RGB”, apoi apăsaţi ENTER.
6 Selectaţi “LINE 1 In” cu M/m şi apăsaţi
ENTER.
7 Apăsaţi M/m pentru a selecta “Decoder” şi
apăsaţi ENTER.
8 Apăsaţi O RETURN pentru a readuce
cursorul pe coloana din stânga.
9 Selectaţi “Tuner” cu M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
10 Selectaţi “Manual CH Setting” cu M/m şi
apăsaţi ENTER.
11 Apăsaţi ENTER.
Pentru a reveni la pasul precedent
Apăsaţi O RETURN.
b Note
• Dacă decuplaţi cablul de alimentare al recorder-ului,
este posibil să nu puteţi viziona semnalul de la tunerul
conectat.
• Pentru a viziona programe de la decodorul extern (PAYTV / decodor analogic pentru Canal Plus), apăsaţi
butonul PROGRAM+ al recorder-ului (pe panoul frontal
apare “SCART THRU”). Pentru a reveni la interfaţa
precedentă, apăsaţi butonul PROGRAM– la recorder
(pe panoul frontal apare “SCART NORM”). Recorderul
va trece automat la redarea programelor depistate de
tunerul său, după ce se încheie înregistrarea. Pentru
a viziona programele de la decodorul extern conectat
(PAY-TV/ decodorul analog Canal Plus) când recorderul
este în standby, alegeţi pentru “Standby Mode” varianta
“Mode2” corespunzător reglajelor “Basic” (pagina 118).
33
Şapte operaţii de bază
– Cunoaşterea recorderului DVD
1. Introducerea unui
disc
Z (deschis /
închis)
3 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) pentru a
închide compartimentul pentru discuri.
Aşteptaţi până ce indicaţia “LOAD” dispare de pe
afişajul frontal. DVD-urile nefolosite sunt formatate
automat.
• Pentru discuri DVD-RW
Discurile DVD-RW sunt formatate în formatul
de înregistrare (modul VR sau cel Video) stabilit
de opţiunea “Format DVD-RW” corespunzătoare
“Basic” de la reglajele pentru disc (“Disc Setup”),
pagina 116.
• Pentru discuri DVD-R
Discurile DVD-R sunt formatate automat în modul
Video. Pentru a formata un DVD-R neutilizat, în
modul VR, utilizaţi reglajul “Format” (pagina 45)
înainte de a efectua înregistrarea.
Dacă discul poate fi înregistrat de acest recorder, îl puteţi
reformata manual pentru a obţine spaţiu liber pe disc
(pagina 45).
1 Apăsaţi DVD.
2 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) şi aşezaţi
un disc pe suportul pentru discuri.
Va fi înregistrată / redată
partea orientată în jos.
34
2. Înregistrarea unui program
3 Apăsaţi de mai multe ori REC MODE pentru a
Această secţiune prezintă operaţiile de bază ce trebuie
parcurse pentru a înregistra programul TV curent pe hard
disk (HDD) sau pe un disc (DVD). Pentru explicaţii legate
de modul de realizare a înregistrărilor folosind cronometrul,
consultaţi pagina 52 (RDR-AT105/AT107/AT205) sau
pagina 58 (RDR-AT100/AT200).
selecta modul de înregistrare.
La fiecare apăsare a butonului, indicaţia ecranului TV
se modifică astfel :
* Disponibil când pentru “Manual Rec. Mode” este
aleasă varianta “On (go to setup)” corespunzător
reglajului “Recording” (pagina 127).
Pentru mai multe detalii legate de modul de
înregistrare, consultaţi pagina 147.
4 Apăsaţi z REC.
Începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi butonul x REC STOP.
Pentru ca înregistrarea să facă o pauză
Apăsaţi butonul X.
Pentru reluarea redării, apăsaţi din nou X.
Pentru a urmări un alt program TV în
timpul înregistrării
1 Apăsaţi HDD sau DVD.
Dacă doriţi să înregistraţi un DVD, introduceţi un disc
în aparat.
2
Apăsaţi PROG +/– pentru a selecta poziţia
programului sau sursa de intrare de la care
vreţi să înregistraţi.
Dacă televizorul este conectat la mufa T LINE 3 – TV,
alegeţi pentru televizorul dvs. intrarea TV cu ajutorul
butonului TV / DVD şi selectaţi programul pe care doriţi să
îl urmăriţi. Dacă televizorul este conectat la mufele LINE
2 OUT sau la cele COMPONENT VIDEO OUT, alegeţi
pentru acesta varianta intrare TV cu ajutorul butonului TV
t (pagina 23).
TV Direct Rec. (numai pentru conexiuni
SMARTLINK)
Când televizorul este pornit şi recorderul este oprit, apăsaţi
TV PAUSE. Recorderul va porni automat şi va începe
înregistrarea pe hard disk a programului urmărit de dvs.
Alegeţi pentru “TV Pause” varianta “TV’s Tuner”
corespunzător reglajelor “Options 2”, pagina 133 .
35
b Note
• Pentru a opri funcţia TV Direct Rec., alegeţi pentru
“SMARTLINK” varianta “Pass Through” corespunzător
reglajelor “Options” (pagina 132).
• Anumite butoane, cum ar fi butonul TITLE LIST sau cel
H, nu acţionează câtă vreme pe afişajul frontal apare
indicaţia “TV”.
• Dacă apăsaţi butonul ]/1 în cursul înregistrării, recorderul
va întrerupe operaţia şi se va opri.
• După apăsarea butonului z REC, va trece o perioadă
scurtă de timp până începe înregistrarea.
• Este necesară o scurtă perioadă de timp până ce recorderul
se opreşte sau trece în starea pauză de înregistrare.
• Nu puteţi schimba modul de înregistrare în cursul
desfăşurării acesteia.
• Programele sunt înregistrate la raportul original al laturilor
imaginilor, când se înregistrează pe hard disk (când pentru
“HDD Recording Format” este aleasă varianta “Video
Mode Off” corespunzător reglajelor pentru înregistrare,
pagina 128) / DVD-RW / DVD-R (modul VR).
• La înregistrarea pe un DVD-R DL (modul Video), titlul
este împărţit la trecerea de pe un strat pe altul.
• Dacă survine o cădere de tensiune, este posibil ca
programul în curs de înregistrare să fie şters.
• Nu puteţi viziona programe PAY-TV/Canal Plus în timp
ce înregistraţi un alt program de acelaşi tip.
• Pentru a utiliza funcţia TV Direct Rec., trebuie mai întâi
să potriviţi corect ceasul recorderului.
Aflarea stării discului în cursul
înregistrării
Puteţi afla informaţii legate de înregistrare, spre exemplu
durata acesteia sau tipul de disc.
Apăsaţi butonul DISPLAY în timpul
înregistrării
Sunt afişate informaţii legate de înregistrare.
1 Modul de înregistrare
2 Durata înregistrării
3 Tipul / formatul discului
4 Starea înregistrării
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi de mai multe ori butonul DISPLAY.
36
3. Redarea programelor înregistrate (Lista titlurilor)
Pentru redarea unui titlu înregistrat, selectaţi-l din Lista
titlurilor.
3 Submeniu :
Apăsaţi , pentru a fi afişat submeniul; acesta
conţine numai opţiunile ce pot fi aplicate elementului
selectat. Opţiunile prezentate diferă în funcţie de
model, de situaţie şi de tipul de disc.
Submeniu
4 Bara de parcurgere :
Apare când nu toate titlurile încap în listă. Pentru a
vedea titlurile ascunse, apăsaţi M/m.
1 Apăsaţi HDD sau DVD.
Dacă selectaţi DVD, introduceţi un DVD
(consultaţi “1. Introducerea unui disc”, pag. 34).
Redarea începe automat, în funcţie de disc.
2 Apăsaţi TITLE LIST.
Exemplu : Listă cu 4 titluri de pe hard disk.
5 Informaţii legate de titlu.
“Recording” (înregistrare) : indică faptul că titlul
este în curs de înregistrare.
: indică faptul că titlul este protejat.
“New” (nou) : indică faptul că titlul este recent
înregistrat (nu a fost redat) ; informaţie valabilă doar
pentru hard disk.
: apăsaţi DISPLAY pentru afişare.
“
•” “
” : indică titlurile care conţin semnale
de protejare a drepturilor de autor care permit o
singură copiere (numai pentru hard disk), pagina 150.
: indică faptul că titlul este înregistrat folosindu-se
funcţia de actualizare.
“Genre icons” (simboluri pentru gen) : indică genul
muzical al titlului (numai pentru hard disk).
: Indică un program bilingv (numai pentru hard
disk).
6 Durata rămasă pentru discul în curs de utilizare, în
modul de înregistrate curent (spre exemplu : modul
SP).
1 Tipul de disc :
Este afişat tipul de suport media HDD sau DVD.
2 Numărul total de titluri.
3 Selectaţi un titlu folosind M/m şi apăsaţi
butonul ENTER.
Redarea începe de la titlul selectat.
continuă...
37
Pentru a opri redarea
Apăsaţi butonul x STOP.
Pentru ca lista afişată să fie parcursă
pagină cu pagină (modul pagină)
Apăsaţi butonul ./> cât timp este afişat “Title
list” (lista titlurilor). La fiecare apăsare a acestor
butoane, se trece la precedenta / următoarea pagină a
Listei titlurilor.
Despre Lista titlurilor pentru
DVD-RW / DVD-R (modul VR)
Puteţi alege ca lista afişată să prezinte titlurile Originale
sau pe cele din lista de redare.
1 Apăsaţi < când este afişată lista titlurilor.
2 Selectaţi “Play List” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Selectaţi “Original” sau “Play List” folosind M/m,
apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a schimba ordinea titlurilor
pentru hard disk (Sort Titles Ordonarea titlurilor)
1 Apăsaţi < când este afişată lista titlurilor.
2 Selectaţi “Sort Titles” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Selectaţi elementul dorit folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Ordonare Explicaţie
By Date
Ordinea cronologică a (după dată) înregistrării titlurilor. Titlul cel mai recent înregistrat apare la începutul listei.
Unseen title
Ordinea cronologică a înregistrării
(titluri titlurilor. Titlul cel mai recent nevizionate)
înregistrat şi care nu a fost încă redat, apare la începutul listei.
By Title
(după titlu)
În ordine alfabetică
By Number
(după număr)
În ordinea numărului titlului înregistrat.
38
Pentru a căuta un titlu după gen
(numai pentru hard disk)
1 Apăsaţi < când este afişată lista titlurilor.
2 Selectaţi “Genre” folosind M/m, apoi apăsaţi ENTER.
3 Alegeţi genul dorit folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Pentru a schimba miniatura
corespunzătoare unui titlu (Thumbnail)
După înregistrare, prima scenă a înregistrării (titlul) este
stabilită automat ca miniatură a acestuia.
Puteţi alege ca un titlu să fie reprezentat de scena dvs.
preferată, care să apară în Lista titlurilor.
1 Apăsaţi TITLE LIST.
Pentru DVD-RW / DVD-R (modul VR), alegeţi ca în
listă să fie prezentate titlurile originale sau cele din lista
de redare, dacă este necesar.
2 Selectaţi un titlu folosind M/m, apoi apăsaţi , .
Apare submeniul.
3 Selectaţi “Edit” folosind M/m, apoi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Set Thumbnail” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişată interfaţa pentru stabilirea punctului de unde
să fie extrasă miniatura şi începe redarea titlului.
5 În timpul urmăririi unui film, apăsaţi H, X, c
m / M y C sau PLAY MODE pentru a
selecta scena care vreţi să reprezinte miniatura asociată
titlului respectiv, apoi apăsaţi X.
Redarea face o pauză.
6 Selectaţi “OK” folosind M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Scena dorită va reprezenta titlul respectiv.
Pentru a reveni la Lista titlurilor, apăsaţi O RETURN.
Pentru a schimba modul de previzualizare
a miniaturilor (Set Preview) - doar pentru
HDD
Puteţi selecta una dintre variantele “Quick Preview”
(previzualizare rapidă) sau “Normal” pentru modul de
previzualizare pentru lista titlurilor. Stabiliţi “Set Preview”
corespunzător reglajelor “Options” (pagina 133).
Pentru a trece la afişarea unei liste
cu 8 titluri
1 Apăsaţi < când este afişată lista titlurilor.
Afişarea duratei redării şi a
informaţiilor legate de aceasta
2 Selectaţi “Title View” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Selectaţi “8 Titles” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Informaţii detaliate pentru titlul selectat, inclusiv
momentul reluării, sunt prezentate în lista de mai jos.
Puteţi afla durata redării pentru titlul, capitolul, pista sau
discul curent. Totodată puteţi afla denumirea discului
înregistrat pe DVD / CD.
Apăsaţi de mai multe ori butonul
DISPLAY
Interfaţa diferă în funcţie de tipul de disc sau de starea
redării.
În modul stop
Exemplu : DVD-RW în modul VR
Pentru a opri afişarea listei de
titluri
Apăsaţi TITLE LIST.
b Note
• Este posibil ca denumirea titlurilor să nu apară în cazul
DVD-urilor create cu alte recordere DVD.
• Pot trece câteva secunde până la afişarea miniaturii unui
film.
• După montaj, este posibil ca prima scenă înregistrată să
devină miniatura filmului (titlul).
• După copiere, imaginea stabilită ca miniatură a filmului
sursă nu este reţinută.
• Numai pentru RDR-AT100/AT200 : dacă nu este
afişată lista titlurilor la apăsarea butonului TITLE LIST,
înseamnă că DVD-ul nu are o astfel de listă. În acest
caz, încercaţi să apăsaţi butonul TOP MENU pentru a fi
afişat meniul DVD.
În cursul redării
Exemplu : DVD-R în modul Video
1 Starea redării
2 Indică faptul că este disponibilă reluarea redării
(pagina 66).
3 Modul de înregistrare curent selectat (durata maximă
a înregistrării DVD-ului), pagina 147.
4 Durata rămasă
continuă...
39
5 Denumirea postului şi numărul programului.
6 Reglaj audio pentru programul curent
7 Restricţii privind înregistrarea programului curent
8 Modul TV sau DVD (pagina 24)
9 Informaţii legate de disc
4. Schimbarea
denumirii programului
înregistrat
0 Tipul de disc (Original sau Listă de redare) pentru
DVD-RW / DVD-R în modul VR
qa Tipul / formatul discului (pagina 143)
Discurile finalizate în modul Video sunt afişate ca
“DVD-VIDEO”.
qs Numărul titlului - Numărul capitolului (pagina 74)
qd Durata redării
qf Indicator multi-unghi (pagina 67)
qg Indicator de protejare la copiere (pagina 150)
qh Bară de trasfer a datelor şi viteza de transfer
Puteţi aplica o denumire unui DVD, unui titlu sau unui
program (o etichetă) introducând caracterele dorite. Puteţi
folosi până la :
• 64 de caractere pentru un titlu înregistrat pe HDD/ DVDRW/ DVD-R (în modul VR),
• 40 de caractere pentru un titlu înregistrat pe DVD+RW/
DVD-RW (în modul Video) / DVD+R / DVD-R (în
modul Video),
însă numărul real de caractere afişat în meniuri, cum
ar fi Lista titlurilor, va fi diferit. Etapele prezentate mai
jos vă arată cum puteţi schimba denumirea programului
înregistrat.
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi de mai multe ori butonul DISPLAY.
z Observaţii
• Când pentru “On Screen Display” este aleasă varianta
“On” (implicită) corespunzător reglajului “Options”
(pagina 132), informaţiile apar automat pe ecran când
este acţionat recorderul.
• Pentru a mări spaţiul pe disc, consultaţi “Pentru a lărgi
spaţiul pe disc”, pagina 75.
b Notă
• Este posibil ca durata redării pistelor MP3 să nu fie
corect afişată.
1 Apăsaţi TITLE LIST.
2 Selectaţi un titlu folosind M/m şi apăsaţi ,.
Este afişat un submeniu.
3 Selectaţi “Edit” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
40
4 Selectaţi “Title Name” folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa pentru introducerea caracterelor.
Denumirea curentă este afişată pe rândul de
introducere a caracterelor.
Rândul de introducere a caracterelor
5. Denumirea şi
protejarea unui disc
Puteţi aplica eficient opţiunile pentru întregul disc,
apelând la “Disc Setup”.
SYSTEM
MENU
5 Deplasaţi cu m/M cursorul până în punctul
</M/m/,,
ENTER
unde doriţi să introduceţi caracterul.
Pentru a şterge toate caracterele, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul CLEAR timp de 2 secunde sau mai
mult.
6 Selectaţi “Upper case” (majuscule) sau “Lower
case” (litere mici) cu ./>.
Sunt afişate caracterele pentru tipul selectat.
7 Apăsaţi </M/m/, pentru a selecta caracterul
pe care vreţi să îl introduceţi, apoi apăsaţi
ENTER.
Caracterul selectat apare pe rândul de introducere a
caracterelor.
Pentru a introduce un spaţiu liber, apăsaţi X (sau
selectaţi “Space”, apoi apăsaţi ENTER.)
8 Repetaţi paşii 6 şi 7 pentru a introduce restul
de caractere.
Pentru a şterge un caracter, deplasaţi cursorul în dreptul
acestuia pe rândul de introducere a caracaterelor,
apoi apăsaţi CLEAR (sau selectaţi “Clear” şi apăsaţi
ENTER).
Pentru a introduce un caracter, deplasaţi cursorul în
dreapta punctului unde vreţi ca acesta să fie inserat, apoi
selectaţi caracterul dorit şi apăsaţi ENTER.
Pentru a şterge toate caracterele, apăsaţi şi ţineţi apăsat
2 sec. sau mai mult CLEAR.
9
Denumirea unui disc
1 Introduceţi un disc.
Consultaţi “1. Introducerea unui disc” (pagina 34).
2 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Este afişat Meniul System.
3 Selectaţi “Disc Setup” şi apăsaţi ENTER.
Apăsaţi x (sau selectaţi “OK”, apoi apăsaţi
ENTER).
Pentru a anula reglajul stabilit, apăsaţi O RETURN.
41
4 Selectaţi “Basic” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Basic” şi apăsaţi ENTER.
5 Selectaţi “Input Disc Name” şi apăsaţi
5 Selectaţi “Protect Disc” şi apăsaţi ENTER.
ENTER.
6 Selectaţi “Next Screen”
şi apăsaţi ENTER.
Introduceţi denumirea discului (pagina 40).
Puteţi introduce până la 64 de caractere pentru denumirea
unui disc DVD-RW / DVD-R (modul VR), respectiv 40
de caractere pentru un DVD+RW / DVD-RW (modul
Video) / DVD+R / DVD-R (modul Video).
b Notă
• Denumirea discului este posibil să nu apară când discul
este redat cu alt echipament DVD.
6 Selectaţi “On” şi apăsaţi ENTER.
7 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a părăsi
interfaţa.
Protejarea unui disc
Pentru a renunţa la protecţie
Selectaţi “Off” la Pasul 6.
1 Introduceţi un disc.
Consultaţi “1. Introducerea unui disc” (pagina 34).
2 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Este afişat Meniul System.
3 Selectaţi “Disc Setup” şi apăsaţi ENTER.
42
z Observaţie
• Puteţi stabili protecţia pentru fiecare titlu în parte
(pagina 76)
6. Redarea unui disc cu alt echipament DVD
(Finalizare)
Finalizarea este necesară când doriţi ca discurile
înregistrate cu acest aparat să fie redate cu alte
echipamente DVD.
Când finalizaţi un DVD+RW, DVD-RW (modul Video),
DVD+R sau DVD-R (modul Video) va fi creat automat
un meniu DVD, care va fi afişat de către celălalt
echipament DVD.
Înainte de finalizare, verificaţi diferenţele dintre diverse
tipuri de discuri din tabelul de mai jos.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
Diferenţele dintre diversele tipuri de
discuri
Discurile sunt finalizate automat când sunt
scoase din recorder. Totuşi, este posibil să
fie necesară finalizarea lor pentru anumite
tipuri de echipamente DVD sau dacă durata
înregistrării este redusă. Puteţi fie să realizaţi
montaje, fie să înregistraţi pe disc chiar dacă
a fost finalizat.
Finalizarea nu este necesară dacă discul
este redat de un echipament compatibil cu
formatul VR. Chiar dacă celălalt echipament
DVD este compatibil cu formatul VR, poate
fi necesară finalizarea discului, mai ales
în cazul înregistrărilor scurte. Puteţi fie să
realizaţi montaje, fie să înregistraţi pe disc
chiar dacă a fost finalizat.
Finalizarea este necesară la redarea discului
cu alt echipament decât acest recorder. După
finalizare nu mai puteţi să realizaţi montaje
sau să înregistraţi pe disc. Dacă doriţi să
reînregistraţi, definalizaţi discul (pagina 44)
sau reformataţi discul (pagina 45). Dacă
reformataţi discul, toate înregistrările vor fi
şterse.
Finalizarea este necesară. Discul poate fi
redat numai de un echipament compatibil
DVD-R în modul VR. Puteţi să realizaţi
montaje şi să înregistraţi pe disc chiar şi
după ce a fost finalizat (cu excepţia discurilor
DVD-R DL în modul VR).
Finalizarea este necesară la redarea discului
cu alt echipament decât acest recorder. După finalizare, nu mai puteţi să realizaţi
montaje sau să înregistraţi pe disc.
1 Introduceţi un disc.
Consultaţi “1. Introducerea unui disc” (pagina 34).
2 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Este afişat Meniul System.
3 Selectaţi “Disc Setup” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Finalize” şi apăsaţi ENTER.
continuă...
43
5 Selectaţi “Finalize” şi apăsaţi ENTER.
6 Selectaţi “Next Screen” şi apăsaţi ENTER.
Pentru DVD-RW / DVD-R (modul VR), recorderul
începe finalizarea discului. Treceţi la pasul 9.
7 Numai pentru DVD+RW / DVD-RW (modul Video)
/ DVD+R / DVD-R (modul Video) : selectaţi un
stil pentru meniul titlurilor şi apăsaţi ENTER.
Meniul este prezentat în stilul ales de dvs. când la
echipamentul DVD este selectat “top menu” (respectiv
“menu” pentru DVD+RW / DVD+R).
8
9
DVD+RW / DVD-RW (modul Video) / DVD+R/
DVD-R (modul Video) : selectaţi “Yes” şi
apăsaţi ENTER.
Recorderul începe finalizarea discului.
Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a părăsi
interfaţa.
Definalizarea unui disc
Pentru DVD-RW (modul Video)
Discurile DVD-RW (modul video) care au fost finalizate
pentru a împiedica înregistrări sau montaje suplimentare,
pot fi definalizate pentru a permite înregistrări sau
montaje ulterioare.
Pentru DVD-RW (modul VR)
Dacă nu puteţi înregistra sau realiza montaje pe un
DVD-RW (modul VR) care a fost finalizat cu alt
echipament DVD, definalizaţi discul.
b Notă
• Recorderul nu poate definaliza un DVD-RW (modul
Video) care a fost finalizat cu un alt echipament DVD.
1 Introduceţi un disc.
Consultaţi “1. Introducerea unui disc” (pagina 34).
z Observaţie
• Pentru a şti dacă discul a fost finalizat sau nu, apăsaţi
DISPLAY după pasul 1 (pagina 39).
b Note
• În funcţie de starea discului, a înregistrării sau a
echipamentului DVD, este posibil ca discurile să nu fie
redate chiar dacă au fost finalizate.
• Este posibil ca recorderul să nu poată finaliza discul,
dacă acesta a fost înregistrat cu alt aparat.
• Dacă introduceţi un disc care nu este finalizat într-un
alt aparat DVD, conţinutul acestuia poate fi deteriorat.
• Când folosiţi un DVD+RW, puteţi să realizaţi montaje
sau să înregistraţi pe disc chiar după finalizarea
acestuia. Meniul titlurilor nu va fi însă afişat. Finalizaţi
încă o dată discul pentru ca să apară meniul titlurilor.
44
2 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Este afişat Meniul System.
3 Selectaţi “Disc Setup” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Finalize” şi apăsaţi ENTER.
5 Selectaţi “Unfinalize” şi apăsaţi ENTER.
6 Selectaţi “Start” şi apăsaţi ENTER.
Recorderul începe definalizarea discului. Operaţia de
definalizare poate dura câteva minute.
7. Reformatarea unui
disc
Discurile noi sunt formatate automat când sunt introduse în
aparat. Dacă este necesar, puteţi reformata manual un disc
DVD+RW, DVD-RW sau DVD-R pentru a obţine spaţiu
liber, disponibil pentru înregistrare.
În cazul discurilor DVD-RW sau DVD-R, puteţi selecta
un format de înregistrare (modul VR sau Video) în funcţie
de necesităţi.
1 Introduceţi un disc.
Consultaţi “1. Introducerea unui disc” (pagina 34).
2 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Este afişat Meniul System.
3 Selectaţi “Disc Setup” şi apăsaţi ENTER.
CONTINUED
continuă...
45
4 Selectaţi “Format” şi apăsaţi ENTER.
5 Selectaţi un element şi apăsaţi ENTER.
“VR Mode” : Formatarea discurilor DVD-RW /
DVD-R în modul VR.
“Video Mode” : Formatarea discurilor DVD-RW /
DVD-R în modul Video.
“Format DVD+RW” : Formatarea discurilor
DVD+RW.
6 Selectaţi “Start” şi apăsaţi ENTER.
Este şters tot conţinutul discului.
z Observaţie
• În urma reformatării, puteţi să modificaţi formatul de
înregistrare a discului DVD-RW sau să înregistraţi din
nou pe un disc DVD-RW care a fost finalizat.
b Notă
• Nu puteţi reformata discuri DVD-R înregistrate.
46
Serviciile GUIDE Plus+ (numai pentru
modelele RDR-AT105/ AT107/ AT205/)
Apăsaţi GUIDE.
Apare interfaţa “Home” a sistemului GUIDE Plus+.
Vizualizarea interfeţei
GUIDE Plus+
Sistemul GUIDE Plus+® este un ghid de programe
interactiv, gratuit. Acesta afişează lista programelor pentru
până la şapte zile, inclusiv titlurile programelor, promoţii şi
informaţii legate de difuzare. Datele GUIDE Plus+ pentru
afişarea listelor de programe de televiziune sunt difuzate
de canalul-gazdă al furnizorului local de servicii şi sunt
recepţionate prin intermediul antenei, a receptorului set
top box sau prin conexiunea directă prin cablu.
Vizitaţi www.europe.guideplus.com pentru a beneficia de
lista tuturor canalelor-gazdă din Europa.
Acestea sunt doar câteva modalităţi de utilizare a
sistemului GUIDE Plus+.
- Căutarea programelor prin afişarea lor în liste în funcţie
de categorie (spre exemplu Filme sau Sport) sau prin
utilizarea funcţiei Keyword Search (pagina 53).
- Odată ce aţi găsit programul pe care îl căutaţi, utilizaţi
sistemul GUIDE Plus+ pentru a regla cronometrul
pentru înregistrare (pagina 52).
- Puteţi regla sistemul pentru a afişa programele dvs.
preferate în funcţie de condiţiile pe care le-aţi stabilit,
spre exemplu categoria sau cuvântul cheie (pagina 49).
1 Video Window (Fereastra video) : Aceasta indică
programul pe care îl urmăriţi când apsăaţi GUIDE.
2 Action Bar (Bara de acţiuni) : când este apăsat
butonul de aceeaşi culoare al telecomenzii, bara de
acţiuni funcţionează. Funcţia barei de acţiuni depinde
de interfaţă.
3 Information Box (Caseta cu informaţii): prezintă
informaţii legate de programul selectat când este
afişată interfaţa “Home”. Conţinutul va diferi în
funcţie de interfaţa afişată.
b Notă
• Sistemul GUIDE Plus+ nu poate fi utilizat când pentru
“Input Line System” este aleasă varianta “NTSC”
corespunzător reglajului “Basic” (pagina 118).
Buton roşu
Buton verde
Buton albastru
Buton galben
continuă...
47
4 Menu Bar (Bara meniului) : Apăsaţi butonul albastru
(“Home”) şi M pentru a deplasa cursorul în bara
meniului. Apoi selectaţi una dintre următoarele facilităţi
folosind </, şi apăsaţi ENTER.
“Grid” (grilă de programe) : prezintă programele
pentru perioada curentă şi pentru următoarele
7 zile.
“Search” (căutare) : permite căutarea titlurilor după
categorie sau după cuvinte cheie (pagina 53).
Categoria afişată depinde de datele de program
recepţionate de acest recorder. Filme, Sport şi
Programe pentru copii sunt câteva exemple de
categorii posibile.
“My TV” (televizorul meu) : stabileşte profilul pentru
programele dvs. preferate (pagina 49).
“Schedule” (programare) : afişează lista reglajelor
cronometrului (pagina 60).
“Info” (informaţii) : prezintă informaţii când sunt
disponibile.
“Editor” (editor) : vă permite editarea prezentării şi
afişării canalelor (pagina 51).
“Setup” (reglaje) : vă permite să schimbaţi limba
folosită, ţara/ regiunea, codul poştal, sursa de
intrare sau canalul -gazdă.
5 Poziţia “Home” : când apăsaţi butonul albastru
(“Home”), cursorul revine la ultima poziţie de
program din grila de programe (“Grid”).
6 Titles (Titluri): prezintă titlurile de programe şi
categoria, verde (sport), mov (filme), albastru
(programe pentru copii), (altele).
Selectaţi un program folosind </M/m/, şi
apăsaţi ENTER pentru a urmări programul.
7 Sigla postului difuzat : este afişată sigla postului
respectiv.
8 Time Slot (interval temporal): indică intervalul
temporal selectat. Utilizaţi </, pentru a selecta
un alt interval.
48
Butoane disponibile în interfaţa “Home
Screen” pentru sistemul GUIDE Plus+
Butoane
Buton albastru
(“Home”)
GUIDE
(ghid)
PAGE+/-
(pagină)
DAY +/-
(zi)
INFO
(informaţii)
Operaţii
Se revine la poziţia “Home” în
grila de programe.
Închide sistemul GUIDE
Plus+.
Modifică lista de programe în funcţie de pagină.
Modifică lista de programe în funcţie de zi.
Prezintă informaţii legate de programul selectat.
Pentru a debloca fereastra video
Fereastra video este blocată astfel încât să nu fie modificate
poziţiile programelor când treceţi cursorul peste un alt
titlu.
Din “Grid” (grila de programe), selectaţi sigla programului
care este blocat şi apăsaţi butonul roşu (“Unlock” deblocat). Simbolul “ ” este înlocuit de cel “ ” şi
fereastra video (“Video Window”) este deblocată. Pentru
a bloca fereastra video (Video Window), selectaţi sigla
programului a cărei poziţie vreţi să fie blocată şi apăsaţi
butonul roşu (“Lock” - blocat).
b Note
• Fereastra video este blocată în cursul înregistrării şi
indicatorul blocat apare în fereastra video. Nu puteţi
debloca Video Window în cursul înregistrării.
• Dacă urmăriţi programe prin intermediul receptorului set
top box, este posibil ca fereastra video să nu se modifice
atât de repede precum dvs. deplasaţi cursorul. Într-un
astfel de caz, blocaţi fereastra video (pagina 48).
Prezentarea informaţiilor
legate de programele
favorite (My TV)
Puteţi să stabiliţi un profil şi să vă fie prezentată numai
lista informaţiilor legate de programul favorit.
1 Apăsaţi GUIDE.
2 Apăsaţi M pentru a deplasa cursorul în Bara
meniului.
3 Selectaţi “My TV” folosind </,.
“My TV”
4 Apăsaţi butonul galben (“Profil”).
5 Selectaţi “Channels” (canale), “Categories”
(categorii) sau “Keywords” (cuvinte cheie) şi
apăsaţi butonul galben (“Add” - adăugare).
“Channels” (canale) : selectaţi programul folosind
</M/m/, şi apăsaţi ENTER. Pentru a
adăuga mai multe programe, apăsaţi butonul
galben (“Add”). Puteţi înregistra până la
16 posturi.
Pentru a anula înregistrarea, selectaţi o poziţie
de program şi apăsaţi butonul roşu
(“Delete”).
“Categories” (categorii) : selectaţi categoria folosind
</M/m/, şi apăsaţi ENTER. Pentru a
adăuga mai multe categorii, apăsaţi butonul
galben (“Add”). Puteţi înregistra până la 4
categorii.
Pentru a anula înregistrarea, selectaţi o poziţie
de program şi apăsaţi butonul roşu
(“Delete”).
“Keywords” (cuvinte cheie) : introduceţi un cuvânt
cheie. Consultaţi “Pentru a căuta un
program după un cuvânt cheie”, pag. 53.
Pentru a adăuga mai multe cuvinte cheie,
apăsaţi butonul galben (“Add”). Puteţi
înregistra până la 16 cuvinte cheie.
Pentru a renunţa la înregistrare, selectaţi un cuvânt cheie
şi apăsaţi butonul roşu (“Delete”).
6 Apăsaţi ENTER.
Pentru a modifica profilul reglajelor
Repetaţi de la pasul 3 de mai sus.
Pentru a selecta şi a urmări un program
din “My TV”
1 După pasul 3 de mai sus, apăsaţi ENTER. Sunt afişate
programele care se potrivesc condiţiilor profilului
selectat.
2 Selectaţi un program folosind </M/m/, şi apăsaţi
ENTER.
49
Realizarea de
modificări la sistemul
GUIDE Plus+
Puteţi personaliza sistemul GUIDE Plus+. Dacă a fost
schimbat sau modificat canalul-gazdă, iar datele ghidului
de programe nu pot fi recepţionate, puteţi rezolva problema
urmând etapele de mai jos.
Căutarea canalului gazdă pentru
GUIDE Plus+ (Configurare)
În mod implicit, pentru canalul-gazdă este aleasă varianta
“Automatic” astfel încât nu trebuie să modificaţi reglajul
pentru pentru canalul-gazdă. Dacă, însă, canalul gazdă a
fost schimbat sau deplasat, actualizaţi reglajele acestuia.
Dacă receptorul set top box este conectat la recorder
folosind numai cablul SCART (pagina 16), consultaţi
“Schimbarea manuală a canalului-gazdă GUIDE Plus+
(Reglaj)” de la pagina 50.
1
Apăsaţi GUIDE.
2 Apăsaţi M pentru a deplasa cursorul în Bara
7 Aşteptaţi o zi până ce pot fi recepţionate
datele ghidului de programe.
Dacă datele ghidului de programe nu au fost recepţionate
după ce aţi aşteptat o zi, căutaţi canalul-gazdă la
următoarea adresă de internet :
www.europe.guideplus.com
şi stabiliţi manual canalul-gazdă (“Schimbarea
manuală a canalului-gazdă GUIDE Plus+ (Reglaj)”
de la pagina 50).
Schimbarea manuală a canalului
gazdă pentru GUIDE Plus+
(Configurare)
Dacă receptorul set top box este conectat la recorder
folosind numai cablul SCART şi doriţi să recepţionaţi datele
ghidului de programe de la receptorul set top box, căutaţi
canalul-gazdă la următoarea adresă de internet :
www.europe.guideplus.com
şi stabiliţi regiunea unde vă aflaţi, urmând etapele de mai
jos:
1
După pasul 4 de la “Căutarea canalului-gazdă
GUIDE Plus+ (Setup)”, apăsaţi butonul galben
(“Change”) de două ori.
Apare “Manual”.
meniului.
3 Selectaţi “Setup” folosind </,.
Apare meniul de reglaj GUIDE Plus+.
“Setup” (reglaj)
4 Selectaţi “Host Channel Setup” folosind M/m,
apăsaţi ENTER.
5
Apăsaţi butonul galben (“Reset”).
6 Apăsaţi ]/1 pentru a opri recorderul.
2 Selectaţi “Source” folosind ,.
3 Apăsaţi butonul galben (“Source”) de mai
multe ori pentru a selecta sursa de intrare.
4 Selectaţi “Prog. No” folosind ,.
5 Introduceţi numărul postului folosind
butoanele numerotate.
6 Apăsaţi butonul verde (“Save”)
Vă este solicitată confirmarea.
50
7 Selectaţi “Confirm” folosind </,, apăsaţi
ENTER.
6 Selectaţi poziţia postului pe care doriţi să îl
verificaţi folosind M/m.
Pentru a modifica poziţia postului, apăsaţi butonul
verde (“Prog. No”), apoi introduceţi un număr
de post folosind butoanele numerotate şi apăsaţi
ENTER.
Interfaţa revine la meniul de reglaj GUIDE Plus+.
8 Aşteptaţi o zi până ce datele ghidului de
programe pot fi recepţionate.
z Observaţie
Pentru a renunţa la reglaje
• Pentru a recepţiona de la recorder un program care
Apăsaţi butonul roşu (“Back”).
poate fi recepţionat fie cu receptorul set top box, fie cu
recorderul, schimbaţi sursa de program la pasul 6.
Pentru a consulta informaţiile
sistemului GUIDE Plus+
1 Selectaţi “Setup” din Bara meniului şi apăsaţi
ENTER.
2 Selectaţi “GUIDE Plus+ system information ” folosind
M/m şi apăsaţi ENTER.
b Notă
• Sistemul GUIDE Plus+ este iniţializat când efectuaţi
modificări la reglajele canalului-gazdă.
Informaţii despre poziţiile
programelor (Editor)
Verificaţi dacă numerele posturilor sunt aceleaşi cu cele
stabilite de reglajul “Tuner”.
Dacă doriţi să ajustaţi reglajele canalelor sau să modificaţi
denumirea acestora, consultaţi “Reglaje ale recepţiei prin
antenă (Tuner)” (pagina 119).
1
Apăsaţi GUIDE.
2 Apăsaţi M pentru a deplasa cursorul în Bara
meniului.
3 Selectaţi “Editor” folosind </,.
Dezactivarea poziţiilor
programelor (Editor)
Dacă există poziţii de posturi care nu sunt utilizate sau
care conţin canale nedorite, le puteţi ascunde.
1
După pasul 4 de la “Verificarea poziţiilor
programelor (Editor)”, în coloana din stânga,
selectaţi poziţia postului care vreţi să fie
ascuns sau afişat folosind M/m.
2
Apăsaţi butonul roşu (“On / Off”).
Poziţiile dezactivate vor deveni de culoare gri. Pentru
a fi prezentate posturile dezactivate, apăsaţi din nou
butonul roşu (“On / Off”).
b Note
• Nu puteţi înregistra o poziţie de program dacă nu este setat
la “Reglaje ale recepţiei prin antenă (Tuner)” (pagina
119), chiar dacă în Bara meniului pentru “Editor” este
aleasă varianta “On”.
• Dacă utilizaţi receptorul dvs. set top box pentru a
recepţiona programe (când receptorul set top box este
conectat la receptor folosind numai un cablu SCART,
pagina 16) şi dacă puteţi recepţiona acelaşi post atât cu
receptorul set top box, cât şi cu recorderul, modificaţi
“Source” (sursa de semnal) pentru a recepţiona postul
cu ajutorul tunerului recorderului.
“Editor”
4 Apăsaţi ENTER.
5
Apăsaţi , pentru a deplasa cursorul în
coloana din dreapta.
51
Înregistrare
Înregistrarea cu ajutorul
cronometrului (GUIDE
Plus+ / Manual / Easy
Timer (Pentru RDR-AT105/
AT107/ AT205)
Buton roşu
Buton verde
Buton galben
Puteţi regla cronometrul pentru un total de 32 de
programe (8 programe când utilizaţi funcţia VPS / PDC),
până la 30 de zile în avans.
Metodele de setare a cronometrului includ :
• înregistrare folosind un singur buton (sistem GUIDE Plus+)
• setarea manuală a cronometrului (sistem GUIDE Plus+)
• cronometrul simplificat (Easy Timer).
• Verificaţi dacă discul are suficient spaţiu disponibil
Înregistrarea folosind un singur
buton (Guide Plus+ (numai în
zone cu serviciu GUIDE Plus+))
• Ajustaţi calitatea înregistrării imaginii dacă este necesar
Puteţi utiliza sistemul GUIDE Plus+ pentru a regla
cronometrul cu până la 7 zile în avans astfel încât să
înregistreze un program.
Înainte de a începe înregistrarea...
pentru înregistrare (pagina 39). Pentru HDD,
DVD+RW şi DVD-RW, puteţi elibera spaţiu pe disc
ştergând titluri care nu sunt necesare (pagina 75).
(pagina 113).
• Porniţi receptorul set top box şi cuplaţi controlerul set
1
Apăsaţi GUIDE.
top box, când recorderul este conectat la receptorul set
top box, iar dvs. doriţi să înregistraţi folosind sistemul
GUIDE Plus+.
b Notă
• Nu acţionaţi receptorul set top box exact înainte şi nici
în cursul înregistrării cu cronometrul deoarece este
posibil să fie împiedicată înregistrarea cu acurateţe a
unui program.
2 Selectaţi un program folosind </M/m/,.
52
3 Apăsaţi butonul roşu (“Record” - înregistrare)
sau pe cel z REC.
Programul stabilit şi intervalul temporal
(Time Slot) îşi schimbă culoarea, iar recorderul
este pregătit să înceapă înregistrarea. Când se
înregistrează de la un receptor set top box, aveţi grijă
ca acesta să fie pornit.
Spre deosebire de un aparat video, nu este necesar să
opriţi recorderul înainte de momentul la care trebuie
să înceapă înregistrarea.
Pentru a căuta un program după
categorie
1 Apăsaţi M pentru a deplasa cursorul spre Bara
meniului când este afişată interfaţa “Home Screen” a
sistemului GUIDE Plus+.
2 Selectaţi “Search” folosind </, şi apăsaţi ENTER.
4 Apăsaţi butonul galben (“Add”). Apare interfaţa pentru introducerea caracterelor.
5 Selectaţi, folosind </M/m/,, un caracter din zona
cu caractere alfanumerice şi apăsaţi ENTER.
Pentru a comuta între majuscule şi litere mici sau
pentru a folosi caractere cu accente, apăsaţi de mai
multe ori butonul galben (“Keyboard” - tastatură).
Pentru a renunţa la introducerea unui nou cuvânt
cheie, apăsaţi butonul roşu (“Back” - înapoi).
6 Repetaţi pasul 5 pentru a introduce cuvântul cheie.
7 Apăsaţi butonul verde (“Save” - salvare). Cuvântul
“Search” (căutare)
3 Selectaţi o categorie folosind </, .
4 Selectaţi o sub-categorie folosind M/m şi apăsaţi
ENTER.
În listă apar programele care îndeplinesc condiţiile.
Subcategoriile diferă în funcţie de ţară / regiune.
5 Selectaţi un program folosind M/m şi apăsaţi ENTER.
cheie introdus este reţinut. Pentru a şterge un cuvânt
cheie, selectaţi cuvântul pe care doriţi să îl ştergeţi,
apoi apăsaţi butonul roşu (“Delete”). Pentru a
modifica un cuvânt cheie, selectaţi-l pe cel care doriţi
să fie schimbat şi apăsaţi butonul verde (“Edit” editare).
8 Selectaţi un cuvânt cheie folosind M/m, şi apăsaţi
ENTER.
Este prezentată lista programelor care conţin cuvântul
cheie în titlu şi în caseta cu informaţii a programului.
9 Selectaţi un program folosind M/m, şi apăsaţi
ENTER.
Pentru a căuta un program după un
cuvânt cheie
1 Apăsaţi M pentru a deplasa cursorul spre Bara
meniului când este afişată interfaţa “Home Screen” a
sistemului GUIDE Plus+.
2 Selectaţi “Search” folosind </, şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “My Choice” folosind </, .
Dacă aţi introdus deja cuvintele cheie, treceţi la
pasul 8.
Pentru a introduce un nou cuvânt cheie, treceţi la
pasul 4.
z Observaţie
• Când pentru categoria “My Choice” sunt stabilite două
sau mai multe cuvinte cheie, puteţi selecta subcategoria
“All” (toate).
Pentru a selecta rapid o poziţie de
program folosind sigla postului TV
1 Apăsaţi butonul galben (“Channels”) cât timp este
afişată interfaţa “Home” a sistemului GUIDE Plus+.
2 Selectaţi sigla postului TV folosind </M/m/, şi
apăsaţi ENTER.
Interfaţa revine “Grid” şi este selectat programul
curent emis de postul TV ales.
continuă...
53
3 Selectaţi un program folosind </, şi apăsaţi
ENTER.
Pentru a confirma, a schimba
sau a anula înregistrarea folosind
cronometrul
Consultaţi “Consultarea/ Modificarea/ Anularea
reglajelor cronometrului (Schedule - Programare) -pentru
modelele RDR-AT105/AT107/AT205- de la pagina 60.
Pentru a opri înregistrarea cu ajutorul
cronometrului
Apăsaţi x REC STOP.
Ţineţi seama că poate dura câteva secunde până ce
recorderul opreşte înregistrarea.
Pot apărea instrucţiuni pe ecran după apăsarea x REC
STOP. În acest caz, urmaţi instrucţiunile afişate.
Setarea manuală a cronometrului
(Programare)
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apare meniul de sistem.
2
Selectaţi “TIMER Recording”, apoi apăsaţi
ENTER.
3
Selectaţi “TIMER Recording”, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare lista de programare.
4
Apăsaţi butonul verde (“Manual”).
5
Stabiliţi data marcată cu culoare galbenă
folosind butoanele numerotate şi
</M/m/, Apoi apăsaţi butonul verde
(“Next”).
Ajustarea modului Rec. (înregistrare)
Dacă nu există suficient spaţiu liber pe disc pentru
înregistrare, recorderul va alege modul de înregistrare
care să permită înregistrarea întregului program.
Alegeţi “On” pentru “Rec. Mode Adjust” corespunzător
reglajului “Recording setup” - Reglaje de înregistrare
(pagina 127).
z Observaţie
• Când selectaţi “AUTO” pentru modul de înregistrare,
recorderul maximizată automat calitatea înregistrării
în funcţie de spaţiul disponibil pe discul introdus în
aparat (dacă se înregistrează pe DVD), respectiv pentru
a se putea încadra pe un DVD nou (în cazul în care se
înregistrează pe hard disk).
b Note
• Dacă pe ecran apare un mesaj care indică faptul că hard
diskul este complet ocupat, alegeţi ca destinaţie pentru
înregistrare “DVD” sau eliberaţi spaţiu pe hard disk
pentru înregistrare (pagina 76).
• Ultimul mod de înregistrare selectat manual de dvs.
devine modul implicit pentru înregistrarea cu ajutorul
cronometrului folosind sistemul sistemul GUIDE
Plus+.
• Nu puteţi ajusta calitatea înregistrării (pe hard disk sau
pe DVD) după începerea acesteia.
• Este posibil să nu se realizeze începutul anumitor
înregistrări dacă este folosită funcţia VPS / PDC.
• Nu puteţi prelungi durata înregistrării dacă este selectat
“VPS/PDC” (pagina 55).
• Funcţia “Rec. Mode Adjust” (ajustarea modului de
înregistrare) acţionează în cazul înregistrării cu ajutorul
conometrului pe DVD, în condiţiile în care funcţia VPS/
PDC este oprită.
• Pentru modul înregistrare nu poate fi aleasă varianta
“AUTO” când pentru “VPS/PDC” este stabilită varianta
“On”.
54
“Date” (data)
6
Stabiliţi momentul pornirii folosind butoanele
numerotate şi </M/m/,, apoi apăsaţi
butonul verde (“Next”).
7
Stabiliţi momentul opririi folosind butoanele
numerotate şi </M/m/,, apoi apăsaţi
butonul verde (“Next”).
8
Selectaţi sursa de intrare folosind butoanele
M/m şi selectaţi poziţia programului cu
butoanele numerotate sau M/m.
9
Apăsaţi butonul verde (“Next”).
Apare interfaţa de introducere a caracterelor. Puteţi
modifica titlul dacă este necesar.
10
Apăsaţi butonul verde (“Save”).
Sunt afişate data, ora începerii şi a încheierii
înregistrării, poziţia programului etc.
11 Apăsaţi de mai multe ori butonul colorat
corespunzător pentru a stabili calitatea
înregistrării, frecvenţa sau destinaţia
acesteia.
• Butonul de culoare galbenă (“Destinaţie”) : stabileşte
destinaţia înregistrării. Dacă nu există suficient spaţiu
disponibil pe DVD pentru înregistrare, recorderul
înregistrează automat programul pe hard disk,
chiar dacă dvs. aţi selectat “DVD” (Recuperarea
înregistrării). Când setaţi cronometrul pentru o
înregistrare zilnică sau săptămânală, opţiunea
“HDDr” vă permite să înlocuiţi automat înregistrarea
precedentă realizată cu cronometrul cu cea nouă
(numai HDD).
• Butonul verde (Frecvenţă) : selectează tipul de
înregistrare.
• Butonul roşu (Calitate) : selectează modul de
înregistrare (pagina 147).
12
Apăsaţi , pentru afişarea “Timing”, apoi
apăsaţi de mai multe ori butonul colorat
corespunzător pentru a stabili durata sau genul
înregistrării.
• Butonul verde (Cronometrare) : selectează durata
de timp sau setează funcţia VPS/PDC. Consultaţi
secţiunea “Despre funcţia VPS/ PDC”.
• Butonul galben (Gen) : selectează un anumit gen
pentru hard disk, dacă este necesar.
13 Apăsaţi GUIDE pentru a părăsi sistemul
GUIDE Plus+.
Recorderul este gata să înceapă înregistrarea.
• Pentru a modifica reglajul cronometrului, spre
exemplu funcţia VPS / PDC, consultaţi pagina 60.
Pentru a opri înregistrarea cu ajutorul
cronometrului
Apăsaţi x REC STOP.
Ţineţi seama că poate dura câteva secunde până ce
recorderul opreşte înregistrarea.
Instrucţiunile pot apărea după apăsarea x REC STOP. În
acest caz, urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
z Observaţie
• Puteţi utiliza funcţia “Rec. Mode Adjust” (pagina 54).
b Note
• Dacă pe ecran apare un mesaj care indică faptul că hard
diskul este complet ocupat, alegeţi ca destinaţie de
înregistrare “DVD” sau eliberaţi spaţiu pe hard disk
pentru înregistrare (pagina 76).
• Când stabiliţi ca destinaţie de înregistrare “HDDr”, durata
anterioară de înregistrare va fi înlocuită cu cea nouă chiar
dacă aceasta nu a fost urmărită.
Despre funcţia VPS / PDC
Semnalele VPS/PDC sunt transmise în parale cu programele
TV în anumite sisteme de difuzare.
Aceste semnale asigură efectuarea înregistrărilor cu
ajutorul cronometrului indiferent dacă programele dorite
sunt difuzate anticipat, cu întârziere sau cu întreruperi.
Pentru a utiliza funcţia VPS / PDC
Alegeţi “VPS/PDC” la pasul 12, anterior.
Când porniţi această funcţie, recorderul va începe să
parcurgă canalele înainte ca înregistrarea folosind
cronometrul să înceapă.
continuă...
55
Înregistrarea simplificată cu
ajutorul cronometrului
Puteţi seta cu uşurinţă cronometrul pentru înregistrare,
cu până la o lună înainte ca operaţia să aibă loc.
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apare meniul de sistem.
2
Selectaţi “TIMER Recording”, apoi apăsaţi
ENTER.
3
Selectaţi “EASY TIMER”, apoi apăsaţi
ENTER.
9 Selectaţi “Yes” pentru a activa înregistrarea
cu ajutorul cronometrului şi părăsiţi acest
reglaj.
Setarea cronometrului este adăugată în lista de
programări a sistemului GUIDE Plus+ şi recorderul
este pregătit să înceapă înregistrarea.
• Pentru a modifica reglajul cronometrului, spre
exemplu funcţia VPS / PDC, consultaţi pagina 60.
Pentru a opri înregistrarea cu ajutorul
cronometrului
Apăsaţi x REC STOP.
Ţineţi seama că poate dura câteva secunde până ce
recorderul opreşte înregistrarea.
Instrucţiunile pot apărea după apăsarea x REC STOP. În
acest caz, urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
z Observaţie
• Puteţi utiliza funcţia “Rec. Mode Adjust” (pagina 54).
4
Selectaţi poziţia programului şi sursa cu
ajutorul butoanelor PROG +/–.
5
Stabiliţi modul de înregistrare folosind REC
MODE (pag. 147).
6
Apăsaţi HDD sau DVD pentru a stabili
suportul de destinaţie al înregistrării.
Dacă nu există suficient spaţiu liber pe disc pentru
înregistrare, recorder-ul va înregistra în mod automat
programul pe hard disk, chiar dacă dvs. aţi ales
“DVD” (Recuperarea înregistrării).
7
8
Deplasaţi cursorul în poziţia corespunzătoare
datei şi orei începerii înregistrării, în grila de
mai sus, folosind </M/m/,, apoi apăsaţi
ENTER.
Ora de începere a înregistrării poate fi stabilită din
15 în 15 minute. Puteţi verifica data şi ora stabilite
pentru începerea înregistrării care vor fi afişate în
mijlocul ecranului.
• Pentru a deplasa cursorul cu o oră, apăsaţi
m/M.
• Pentru a modifica ora de începere a înregistrării, după
ce aţi apăsat ENTER, apăsaţi O RETURN.
Deplasaţi cursorul spre ora de încheiere a
înregistrării în grila prezentată mai sus cu
ajutorul butoanelor </,, apoi apăsaţi
ENTER.
Durata înregistrării poate fi de maxim 6 ore.
b Note
• Dacă pe ecran apare un mesaj care indică faptul că hard
diskul este complet ocupat, alegeţi ca destinaţie de
înregistrare “DVD” sau eliberaţi spaţiu pe hard disk
pentru înregistrare (pagina 76).
Utilizarea funcţiei de Quick
Timer (Cronometru rapid)
Puteţi stabili ora de începere a înregistrării la intervale de
30 minute.
Apăsaţi în mod repetat z REC pentru a
stabili durata.
La fiecare apăsare perioada de timp creşte cu 30 de
minute. Durata maximă este de 6 ore.
(Înregistrare obişnuită)
Contorul temporal descreşte minut cu minut, până ce se
ajunge la indicaţia 0:00, apoi înregistrarea este oprită
(alimentarea este oprită).
Pentru a anula folosirea funcţiei Quick
Timer
Apăsaţi de mai multe ori z REC până ce apare pe
panoul frontal indicaţia “0:00”. Recorder-ul revine la
modul obişnuit de funcţionare. Pentru a opri înregistrarea
apăsaţi x REC STOP.
56
b Notă
• Dacă opriţi recorder-ul în cursul înregistrării, această
operaţie va fi întreruptă.
Înregistrarea unor programe
stereo şi a unora bilingve
Recorderul recepţionează automat şi înregistrează programe
stereo şi bilingve în sistem ZWEITON sau NICAM.
Atât hard diskul (dacă pentru “HDD Recording Format” este
aleasă varianta “Video Mode Off” la reglajul “Recording”,
pagina 128), cât şi un disc DVD-RW (modul VR) sau unul
DVD-R (modul VR) pot înregistra atât sunet principal, cât
şi secundar. Puteţi comuta între cele două tipuri de sunet
la redarea discului.
Atât hard diskul (dacă pentru “HDD Recording Format” este
aleasă varianta “Video Mode On” la reglajul “Recording”,
pagina 128) cât şi un disc DVD+RW, DVD+R,
DVD-RW (modul Video) sau unul DVD-R (modul video)
pot înregistra numai o singură pistă sonoră (principală sau
secundară), pe rând.
Crearea de capitole în cadrul
unui titlu
Recorderul poate diviza automat o înregistrare (un titlu)
în capitole, inserând marcaje de capitol. Pentru a selecta
intervalele la care sunt inserate marcajele de capitol sau
pentru a dezactiva această funcţie, consultaţi “Împărţirea
automată în capitole (HDD / VR)”, “Împărţirea automată
în capitole (Video)” sau “Împărţirea automată în capitole
DVD+R / +RW” corespunzător reglajului “Recording”
(pagina 127). Dacă înregistraţi pe hard disk sau pe un
DVD-R ori pe un DVD-RW (modul VR) puteţi edita
marcaje de capitol (pagina 78).
Înainte de a începe înregistrarea, alegeţi pentru
“Bilingual Recording” varianta “A/L” (implicită)
sau “B/R” corespunzător reglajului “Audio In”
(pagina 124).
Pentru detalii legate de formatul de înregistrare pentru
hard disk, consultaţi pagina 128.
Sistemul ZWEITON (german)
La recepţionarea unui program tip stereo, apare indicaţia
“Stereo”.
La recepţionarea unui program bilingv tip ZWEITON,
apar indicaţiile “L”, “R” sau “L+R”.
Sistemul NICAM
Pentru a înregistra un program NICAM, aveţi grijă să alegeţi
pentru “NICAM Select” varianta “NICAM” (implicită)
corespunzător “Audio In”. Dacă sonorul nu este clar la
ascultarea programelor difuzate NICAM, alegeţi pentru
“NICAM Select”, varianta “Standard” (pagina 123).
57
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului (Pentru RDR-AT100/AT200)
2
Selectaţi rândul “New Input” şi apăsaţi
ENTER. 3
Selectaţi un element cu ajutorul </, şi
ajustaţi-l cu ajutorul M/m, apoi apăsaţi
ENTER. Elementele de reglaj sunt prezentate în continuare.
“Pr/CH” : este stabilită poziţia programului.
“Date” :
este stabilită data (până la 30 de zile
mai târziu). Selectaţi un model de
înregistrare apăsând în mod repetat
butonul M pentru a seta cronometrul
pentru programe difuzate zilnic sau
săptămânal.
“Start” : este stabilită ora de începere.
“Stop” : este stabilită ora de încheiere.
“Extend” : este stabilită durata în cursul desfăşurării înregistrării cu ajutorul
cronometrului. Dacă este stabilit ca
programul să fie înregistrat zilnic sau
săptămânal, perioada extinsă manual,
stabilită aici, va fi adăugată perioadei
de înregistrare stabilite ulterior pentru
cronometru.
Ţineţi seama că atunci când pentru
“VPS/PDC” este aleasă varianta “On”,
nu puteţi realiza reglajul “Extend”
(extindere).
Puteţi regla cronometrul pentru un total de 32 de
programe (8 programe când utilizaţi funcţia VPS / PDC),
cu până la 30 de zile în avans.
Stabiliţi manual data, ora şi poziţia programului.
Înainte de a începe înregistrarea...
• Verificaţi dacă discul are suficient spaţiu disponibil
pentru înregistrare (pagina 39). Pentru HDD,
DVD+RW şi DVD-RW, puteţi elibera spaţiu pe disc
ştergând titluri care nu sunt necesare (pagina 75).
• Ajustaţi calitatea înregistrării imaginii dacă este necesar
(pagina 113).
1
Apăsaţi TIMER.
Este afişată interfaţa cu “Timer List” (Lista
indicaţiilor cronometrului).
58
• Dacă aţi greşit, selectaţi elementul şi modificaţi
reglajul.
4 Selectaţi “OK” şi apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa “Timer List”.
Indicatorul pentru înregistrare cu ajutorul
cronometrului devine luminos pe afişajul panoului
frontal şi recorderul este pregătit pentru a începe
înregistrarea.
Spre deosebire de un aparat video, nu este necesar să
opriţi recorderul înainte de începerea înregistrării cu
ajutorul cronometrului.
• Pentru a înregistra un program de satelit, porniţi
tunerul de satelit şi selectaţi programul pe care
doriţi să îl înregistraţi. Lăsaţi pornit tunerul de
satelit până ce recorder-ul termină de înregistrat.
Dacă aţi conectat un echipament dotat cu funcţii de
cronometrare, puteţi apela la înregistrarea sincronă
(Synchro Rec), pag. 64.
Pentru a opri înregistrarea în cursul
desfăşurării înregistrării cu ajutorul
cronometrului
Apăsaţi x REC STOP.
Ţineţi seama că poate dura câteva secunde până ce
recorderul opreşte înregistrarea.
Instrucţiunile pot apărea după apăsarea x REC STOP. În
acest caz, urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Realizarea de reglaje amănunţite
1 Selectaţi "Set Details" la pasul 3 de mai sus, apoi
apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi un element de reglaj folosind M/m şi stabiliţi
varianta dorită cu ajutorul </,.
“Record to” : este stabilită destinaţia înregistrării.
Dacă nu este suficient spaţiu liber
pe discul DVD pentru înregistrare,
aceasta va fi automat realizată pe
hard disk, chiar dacă dvs. aţi selectat
anterior varianta “DVD” (Recuperarea
înregistrării).
“Recording Mode” : stabileşte modul folosit la
înregistrare (pag. 147).
“VPS/PDC” : setează funcţia VPS/PDC.
Citiţi, în continuare, detalii legate de
această funcţie.
“Update” : reglează automat recorder-ul înlocuind
înregistrarea anterioară realizată cu
ajutorul cronometrului, cu cea nouă.
“Genre” : Stabileşte genul dorit.
“Bilingual recording” : stabileşte sunetul care să fie
înregistrat (pag. 124).
“HDD Recording Format” : stabileşte formatul de
înregistrare pentru hard disk
(pag. 128).
Pentru a introduce denumirea unui titlu
Selectaţi “Set Title Name” la pasul 3 al procedurii
anterioare şi apăsaţi ENTER (pag. 40).
Despre funcţia VPS / PDC
Semnalele VPS/PDC sunt transmise în paralele cu
programele TV în anumite sisteme de difuzare.
Aceste semnale asigură efectuarea înregistrărilor cu
ajutorul cronometrului indiferent dacă programele dorite
sunt difuzate anticipat, cu întârziere sau cu întreruperi.
Pentru a utiliza funcţia VPS / PDC
Alegeţi pentru “VPS/PDC” varianta “On” (consultaţi
secţiunea “Realizarea de reglaje amănunţite”, pag. 59).
Când porniţi această funcţie, recorderul va începe să
parcurgă canalele înainte ca înregistrarea folosind
cronometrul să înceapă.
Ajustarea modului de înregistrare
(facilitatea Rec. Mode Adjust)
Dacă nu este suficient spaţiu liber disponibil pe disc,
recorder-ul va ajusta automat modul pentru a permite
înregistrarea întregului program. Alegeţi pentru “Rec.
Mode Adjust” varianta “On” corespunzător reglajului
“Recording” (pag. 127).
z Observaţie
• Când selectaţi “AUTO” pentru modul de înregistrare,
recorder-ul maximizează automat calitatea înregistrării
în funcţie de spaţiul liber disponibil pe discul introdus
(dacă se înregistrează pe DVD) sau pentru a se putea
încadra pe un DVD nou (dacă se înregistrează pe hard
disk).
b Note
• Dacă pe ecran apare un mesaj care indică faptul că hard
diskul este complet ocupat, alegeţi ca destinaţie de
înregistrare “DVD” sau eliberaţi spaţiu pe hard disk
pentru înregistrare (pagina 76).
• Verificaţi dacă este corect setat ceasul înainte de a stabili
opţiunile pentru înregistrarea cu ajutorul cronometrului.
În caz contrar, respectiva înregistrare nu va fi realizată.
• Înregistrarea cu ajutorul cronometrului nu se poate realiza,
cu toate că acesta este reglat pentru un acelaşi program
zilnic sau săptămânal, în cazul în care se suprapune cu
un program care are prioritate. În dreptul setării ce se
suprapune apare indicaţia “Overlap” în lista asociată
cronometrului (Timer List). Verificaţi ordinea priorităţilor
(pag. 62).
• Nu se poate realiza înregistrarea cu ajutorul cronometrului
în timpul înregistrării unui alt program care are prioritate,
chiar dacă este setat cronometrul.
• Funcţia “Rec. Mode Adjust” acţionează dacă înregistrarea
cu ajutorul cronometrului şi funcţia VPS/PDC sunt
dezactivate. Această funcţie nu acţionează împreună cu
Quick Timer sau Synchro Rec.
59
• Când este folosită funcţia VPS/PDC, este posibil ca
începutul anumitor înregistrări să nu fie realizat.
• Nu poate fi stabilit modul “AUTO” când pentru “VPS/
PDC” este aleasă varianta “On”.
Utilizarea funcţiei de Quick
Timer (Cronometru rapid)
Puteţi stabili ora de începere a înregistrării la intervale de
30 minute. Pentru detalii, consultaţi pagina 56.
Înregistrarea unor programe
stereo şi a unora bilingve
Recorderul recepţionează automat şi înregistrează programe
stereo şi bilingve. Pentru detalii, consultaţi pagina 57.
Crearea de capitole în cadrul
unui titlu
Recorderul poate diviza automat o înregistrare (un titlu)
în capitole, inserând marcaje de capitol. Pentru a selecta
intervalele la care sunt inserate marcajele de capitol sau
pentru a dezactiva această funcţie, consultaţi “Împărţirea
automată în capitole (HDD / VR)”, “Împărţirea automată
în capitole (Video)” sau “Împărţirea automată în capitole
DVD+R / +RW” corespunzător reglajului “Recording”
(pagina 127). Dacă înregistraţi pe hard disk sau pe un
DVD-R ori pe un DVD-RW (modul VR) puteţi edita
marcaje de capitol (pagina 78).
Consultarea/ modificarea/
anularea setărilor
cronometrului (Schedule programare) (Pentru RDRAT105/ AT107/ AT205)
Puteţi modifica sau anula reglajele cronometrului,
folosind lista programărilor.
Consultarea / modificarea
setărilor cronometrului
1
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apare meniul de sistem.
2
Selectaţi “TIMER Recording”, apoi apăsaţi
ENTER.
3
Selectaţi “TIMER Recording”, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare lista de programare.
4 Selectaţi reglajele cronometrului pe care
doriţi să le modificaţi folosind m.
Puteţi verifica setarea cronometrului care este
marcată de culoare roz.
Pentru a modifica setarea, treceţi la pasul 5.
Dacă nu doriţi modificarea setării, treceţi la pasul 8.
60
5 Apăsaţi butonul verde (“Edit” - montaj).
Anularea setărilor cronometrului
La pasul 4 de la “Consultarea / modificarea
reglajelor cronometrului”, selectaţi cu M/m
reglajul cronometrului care doriţi să fie anulat,
apoi apăsaţi butonul roşu (“Delete” - ştergere).
Pentru a închide lista de emisiuni
programate
Apăsaţi GUIDE.
6 În coloana din stânga, selectaţi un element cu
ajutorul butonului roşu (“Back” - înapoi) sau
cu cel verde (“Next” - următorul) şi efectuaţi
reglaje folosind butoanele numerotate sau
</M/m/,.
7 Apăsaţi în mod repetat butonul colorat pentru
a modifica reglajele.
• Pentru a schimba destinaţia de înregistrare, apăsaţi
butonul galben (“Destination” - destinaţie). Dacă
nu există suficient spaţiu liber disponibil pe DVD
pentru înregistrare, recorderul va înregistra automat
programul pe hard disk cu toate că aţi selectat
“DVD” (Recuperarea înregistrării). Când reglaţi
cronometrul pentru a înregistra un program difuzat
zilnic sau săptămânal, facilitatea “HDDr” vă permite
să înlocuiţi automat înregistrarea precedentă cu
ajutorul cronometrului cu o alta nouă (numai pentru
hard disk).
• Pentru a stabili tipul de înregistrare, apăsaţi butonul
verde (“Frequency” - frecvenţă).
• Pentru a schimba modul de înregistrare, apăsaţi
butonul roşu (“Quality” - calitate), pagina 147.
Când anumite reglaje stabilite pentru
cronometru se suprapun
• Are prioritate programul care începe primul, acesta fiind
înregistrat în întregime.
• După încheierea înregistrării anterioare, cealaltă
înregistrare începe cu o întârziere de câteva zeci de
secunde (când momentul final al uneia dintre înregistrări
coincide cu cel iniţial al alteia).
• Când înregistrările ar trebui să înceapă la aceeaşi oră,
va fi realizată numai una dintre ele. Anulaţi setările
cronometrului pentru programul pe care nu doriţi să îl
înregistraţi.
b Notă
• Când pentru una sau mai multe operaţii de înregistrare
este aleasă varianta “VPS/PDC”, momentul de început
poate fi modificat în cazul în care difuzarea întârzie sau
în care aceasta este devansată.
8 Apăsaţi , pentru a fi afişat “Timing”.
9 Apăsaţi în mod repetat butonul verde
(“Timing”) pentru a modifica durata de timp
sau pentru a seta funcţia VPS / PDC.
Consultaţi “Despre funcţia VPS / PDC”, la pagina 55.
• Dacă doriţi să înregistraţi pe un anumit tip de
hard disk, apăsaţi în mod repetat butonul galben
(“Genre” - gen).
10 Apăsaţi GUIDE pentru a părăsi sistemul
GUIDE Plus+.
Intră în vigoare noile reglaje.
61
Consultarea / modificarea / anularea setărilor
cronometrului (Schedule - programare) (Pentru RDR-AT100 / AT200)
Puteţi modifica sau anula reglajele cronometrului,
folosind “Timer list” (Lista cronometrului).
1 Apăsaţi TIMER
Apare lista emisiunilor programate “Timer List”.
Când nu sunt vizibile pe ecran toate reglajele
cronometrului, apăsaţi M/m pentru a le vedea şi pe
cele ascunse.
2
3
Selectaţi reglajul cronometrului pe care doriţi
să îl verificaţi/ modificaţi/anulaţi, apoi apăsaţi
,.
Apare submeniul.
Selectaţi o opţiune şi apăsaţi ENTER.
“Modify” : este modificată setarea cronometrului.
Selectaţi un element de reglaj folosind
</, şi stabiliţi varianta dorită
cu ajutorul M/m. Selectaţi “OK” şi
apăsaţi ENTER.
“Erase” : este ştearsă setarea cronometrului.
Selectaţi “Yes” şi apăsaţi ENTER.
“Skip Once”: este anulată una dintre înregistrările
zilnice sau săptămânale. După anularea
setării cronometrului, în dreptul
reglajului pentru cronometru din Lista
cronometrului (Timer List) apare
indicaţia “Skip Once” (omis o dată).
Pentru a schimba sau anula reglajul,
repetaţi paşii 2 şi 3 de mai sus.
62
Când setările cronometrului se
suprapun
• Programul care începe primul este cel care are prioritate
şi acesta va fi înregistrat în întregime.
• După încheierea înregistrării precedente, începe şi
cealaltă, cu o întârziere de câteva zeci de secunde (în
cazul în care momentul final al unei înregistrări coincide
cu cel iniţial ale celeilalte).
• Dacă două înregistrări ar trebui să înceapă la aceeaşi
oră, va fi efectuată numai una singură dintre ele. Anulaţi
reglajul cronometrului corespunzător programului care
nu va fi înregistrat.
z Observaţie
• Când lista “Timer List” este afişată, vă puteţi deplasa
la primul rând / ultimul rând cu ajutorul butoanelor
./>.
b Note
• Când pentru funcţia “VPS / PCD” este stabilită varianta
“On” corespunzător uneia sau mai multor înregistrări
cu ajutorul cronometrului, momentele de început se pot
modifica în cazul în care ora de difuzare este devansată
sau întârziată.
• Nu se poate realiza înregistrarea cu ajutorul cronometrului
în timpul înregistrării unui alt program care are prioritate,
chiar dacă este setat cronometrul.
Înregistrarea de la echipamentul conectat
Înregistrarea de la echipamentul
conectat fără a folosi
cronometrul
Puteţi înregistra de la un aparat video sau de la un alt
echipament similar conectat la recorder. Pentru a afla
cum trebuie realizate conexiunile, consultaţi “Conectarea
unui aparat video sau a unui echipament similar” la
pagina 29.
1 Apăsaţi HDD sau DVD.
Dacă selectaţi DVD, introduceţi în recorder un DVD
care să poată fi înregistrat (consultaţi “1. Introducerea
unui disc”, pagina 34).
2 Apăsaţi INPUT pentru a selecta o sursă de
intrare în funcţie de conexiunea realizată.
Indicaţia panoului frontal se modifică astfel :
poziţia programului
3 Selectaţi semnalul audio dorit când
înregistraţi un program bilingv pe un HDD
sau pe un DVD+RW / DVD+R/DVD-RW/DVD-R
(modul Video).
Alegeţi pentru “External Audio” varianta “Bilingual”,
iar pentru “Bilingual Recording” varianta “A/L” sau
“B/R” corespunzător reglajului “Audio In” (pagina 123).
4 Apăsaţi de mai multe ori REC MODE pentru a
selecta modul de înregistrare.
Pentru detalii legate de modul de înregistrare,
consultaţi pagina 147.
5 Introduceţi caseta video sursă în
7 Apăsaţi butonul de pauză (sau de redare) de la
echipamentul conectat pentru a anula starea
pauză de redare.
Echipamentul conectat începe redarea, iar imaginea
este înregistrată de recorder.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul x REC
STOP al acestui recorder.
Când conectaţi o cameră video DV cu
mufă DV IN
Consultaţi “Copierea de la o cameră video DV”, pagina 91.
Când conectaţi o cameră video cu hard
disk care are o mufă USB
Consultaţi “Copierea de la o cameră video HDD”, pagina 87.
b Note
• La înregistrarea unui joc video, este posibil ca imaginea
de pe ecran să nu fie clară.
• Nu poate fi înregistrat nici un program care conţine un
semnal ce împiedică complet copierea (“Never copy”).
• Dacă pentru “Bilingual Recording” este aleasă varianta
“A/L” sau “B/R” la pasul 3, nu puteţi selecta sonorul
la redarea în următoarele cazuri :
– când înregistraţi pe hard disk (dacă pentru “HDD
Recording Format” este aleasă varianta “Video Mode
Off” la reglajul “Recording”, pagina 128) / DVD-RW,
DVD-R (modul VR) în modul PCM,
– când înregistraţi pe hard disk (dacă pentru “HDD
Recording Format” este aleasă varianta “Video Mode
On” la reglajul “Recording”, pagina 128 / DVD+RW/
DVD+R/ DVD-RW/ DVD-R (modul Video).
• Nu puteţi selecta “L1” la pasul 2 dacă pentru “LINE
1 In” este aleasă varianta “Decoder” corespunzător
reglajului “Video In / Out” (pagina 123).
echipamentul conectat şi treceţi acel aparat
în starea pauză de redare.
6 Apăsaţi z REC.
Acest recorder începe înregistrarea.
63
Înregistrarea de la echipamentul
conectat, folosind cronometrul
(Synchro Rec. - Înregistrare
sincronă)
(doar pentru RDR-AT100 / AT200)
Puteţi seta recorder-ul pentru a înregistra în mod automat
programe de la un alt echipament conectat ce beneficiază
de funcţia de cronometru (spre exemplu de la un tuner
de satelit). Pentru aceasta, conectaţi echipamentul la
mufa LINE 1/ DECODER a recorder-ului (pag. 31).
Când echipamentul conectat este pornit, recorder-ul
începe înregistrarea unui program prin mufa LINE 1/
DECODER.
Suportul de destinaţie al înregistrării este numai hard
diskul.
1 Apăsaţi de mai multe ori REC MODE pentru a
selecta modul de înregistrare.
Pentru detalii legate de modul de înregistrare,
consultaţi pag. 147.
2 Selectaţi semnalul audio dorit când
înregistraţi un program bilingv.
Alegeţi pentru “External Audio” varianta “Bilingual”,
iar pentru “Bilingual Recording” varianta “A/L” sau
“B/R” corespunzător reglajului “Audio In” (pagina 123).
Pentru detalii legate de înregistrarea bilingvă,
consultaţi pag. 57.
3 Stabiliţi pentru cronometrul echipamentului
conectat ora corespunzătoare programului
pe care doriţi să îl înregistraţi, apoi opriţi-l.
4 Apăsaţi timp de mai mult de 3 secunde
butonul x REC STOP al recorder-ului.
Indicatorul SYNCHRO REC devine luminos pe afişajul
panoului frontal şi recorderul se opreşte. Recorder-ul
este pregătit pentru a începe Înregistrarea sincronă
(Synchro-Recording).
Puteţi trece, de asemenea, recorderul în standby pentru
înregistrarea sincronă, alegând varianta “Yes” pentru
“Synchro Rec.” corespunzător reglajului “Timer
Recording” din meniul de sistem (System Menu).
64
Pentru a anula înregistrarea sincronă
înainte de a începe
Apăsaţi ]/1.
Indicatorul SYNCHRO REC de pe panoul frontal se
stinge.
Pentru a anula înregistrarea sincronă în
timpul înregistrării
Apăsaţi z REC mai mult de 3 secunde.
Înregistrarea sincronă (Synchro Rec.) este anulată şi
înregistrarea continuă.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi x REC STOP. Apoi selectaţi “Yes” din fereastra
de confirmare şi apăsaţi ENTER.
b Note
• Recorder-ul începe înregistrarea numai după ce a fost
detectat semnalul video de la echipamentul conectat.
Începutul programului este posibil să nu fie înregistrat.
• Funcţia Synchro Rec nu acţionează când pentru
“LINE1 In” este aleasă varianta “Decoder”
corespunzător reglajului “Video In/ Out” (pag. 123).
• Funcţia Synchro Rec nu este disponibilă în cazul
anumitor tunere. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al tunerului.
• În timp ce recorder-ul este în standby pentru
înregistrarea sincronă (Synchro Rec), funcţia Auto
Clock Set (pag. 117) nu este disponibilă.
• Pentru a utiliza funcţia Synchro Rec, trebuie mai întâi
să setaţi corect ceasul cronometrului.
Dacă reglajele cronometrului pentru
înregistrarea sincronă se suprapun cu
cele ale altei înregistrări cu ajutorul
cronometrului
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului are întotdeauna
prioritate. Înregistrarea sincronă va începe numai după
ce înregistrarea cu ajutorul cronometrului se încheie.
Înregistrare cu
ajutorul cronometrului
Înregistrare sincronă
va fi eliminată
Redare
Redare
1 Apăsaţi HDD sau DVD.
RDR-AT105/ AT107/ AT205
• Dacă selectaţi DVD, introduceţi un disc (consultaţi
“1. Introducerea unui disc”, la pagina 34).
• Dacă introduceţi un DVD VIDEO, VIDEO CD,
DATA DVD sau DATA CD, apăsaţi H. Începe
redarea.
2 Apăsaţi TITLE LIST.
Dacă este deja afişată interfaţa cu lista titlurilor,
omiteţi acest pas.
De exemplu : HDD
3 Selectaţi un titlu folosind M/m, apoi apăsaţi
RDR-AT100/ AT200
ENTER.
Redarea începe de la titlul selectat.
z Observaţie
• Puteţi utiliza şi butonul H la pasul 3 pentru a începe
redarea.
b Notă
• Când sunt înregistrate titluri video pe un DATA DVD,
pistele audio MP3 de pe acel disc nu pot fi redate.
Pentru a utiliza meniul DVD
Când este redat un DVD VIDEO, sau un disc finalizat
DVD+RW, DVD-RW (mod Video), DVD+R sau DVD-R
(modul Video) puteţi afişa meniul discului apăsând
butonul TOP MENU sau MENU.
b Notă
• Butonul H nu este disponibil pentru meniul discului.
continuă...
65
Pentru a reda discuri VIDEO CD / Super
Video CD cu funcţii PBC
Funcţiile PBC (Comanda redării) permit redarea interactivă
a discurilor VIDEO CD / Super VIDEO CD folosind meniul
afişat pe ecranul televizorului.
Meniul apare la începerea redării discurilor VIDEO CD /
Super VIDEO CD cu funcţii PBC.
Selectaţi un element folosind butoanele numerotate şi
apăsaţi ENTER. Apoi urmaţi instrucţiunile furnizate de
meniu (apăsaţi H, când apare “Press SELECT”).
b Notă
• Anumite opţiuni de redare cum ar fi căutarea, redarea
repetitivă sau redarea unui program nu pot fi folosite
împreună cu funcţia PBC. Pentru redarea folosind
opţiunile asociate, începeţi operaţia fără a apela la
funcţiile PBC, utilizând Lista titlurilor.
Pentru redarea fişierelor video DivX
sau a pistelor audio de pe un disc ce
conţine ambele tipuri de fişiere
1 Apăsaţi butonul < cât timp este afişată Lista titlurilor
(DVD/CD).
2 Selectaţi “Data Format” (formatul datelor) M/m şi
apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “CD”, “MP3” sau “DivX” folosind M/m şi
b Note
• Nu puteţi relua redarea în cursul pauzei TV.
• Reluarea redării nu este disponibilă pentru discuri
Super VIDEO CD.
• Punctul unde a fost oprită redarea este şters din
memorie când :
– deschideţi compartimentul pentru disc (cu excepţia
HDD),
– este redat un alt titlu (cu excepţia HDD)
– porniţi redarea folosind Lista titlurilor (cu excepţia
HDD),
– editaţi titlul după oprirea redării,
– modificaţi reglajele la recorder,
– efectuaţi o înregistrare (cu excepţia HDD),
– decuplaţi cablul de alimentare.
Pentru redarea DVD-urilor cu acces
restricţionat (Control parental)
Dacă este redat un DVD la care accesul a fost
restricţionat, pe ecranul TV apare interfaţa de introducere
a parolei.
Introduceţi parola dvs. de patru cifre folosind butoanele
numerotate şi apăsaţi ENTER. Recorderul începe redare.
Pentru a înregistra sau a modifica parola, consultaţi
“Parental Control (numai pentru DVD VIDEO)” de la
pagina 129.
apăsaţi ENTER.
4 Reveniţi la interfaţa Title List, selectaţi un album, un
titlu sau o pistă, apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi x.
Pentru reluarea redării din punctul unde
a fost oprită (Resume play)
Când apăsaţi din nou H după ce aţi oprit redarea,
recorderul va relua prezentarea piesei din punctul unde a
oprit-o la apăsarea butonului x.
Pentru ca redarea să fie reluată de la început, apăsaţi din
nou x, apoi apăsaţi H. Redarea va începe de la începutul
titlului / pistei / scenei.
66
Redarea printr-o singură atingere (numai
pentru conexiunile SCART / HDMI)
Apăsaţi H.
Cu o singură apăsare a butonului H, recorderul şi
televizorul pornesc automat şi intrarea TV este comutată
pe recorder. Redarea începe automat.
b Note
• Când folosiţi conexiunea HDMI, poate exista o
întârziere înainte ca imaginea redată să apară pe ecranul
televizorului şi este posibil ca începutul porţiunii redate
să nu fie afişată.
• Pentru a utiliza funcţia “One-Touch Play” (Redare cu o
singură atingere), alegeţi pentru “Control for HDMI”
varianta “On” (implicită) la reglajul “HDMI Output”
(pagina 131).
Opţiuni de redare
Pentru a afla poziţiile butoanelor indicate mai jos, consultaţi ilustraţia de la pagina 65.
Butoane
ANGLE (Unghi)
AUDIO
SUBTITLE
*
*
Operaţii
Sunt modificate unghiurile de vizionare a unei scene dacă butonul este apăsat în cursul redării. Când un disc conţine scene înregistrate din diverse unghiuri (multiunghi), pe ecran apare simbolul
. Pentru a trece indicatorul marcajului de unghi în varianta “Off”, alegeţi pentru “Angle Indicator” varianta “Off” la reglajul “Playback” (pagina 130).
Este selectată una dintre pistele audio înregistrate pe disc când este apăsat de mai multe ori în modul redare obişnuită.
*1
*1 : selectează limba dorită
: selectează sonor principal sau secundar
*2
*2 : selectează piste audio stereo sau mono.
*1 : numai pentru fişiere video DivX
*2 : numai pentru piste audio MP3 Este aleasă limba pentru subtitrare, dacă este apăsat repetat.
Pentru fişierele video DivX, puteţi selecta limba pentru subtitrare numai când pe
* : doar la fişiere video DivX ecran apare simbolul
/
(reluare imediată /
avans instantaneu)
*
.
La fiecare apăsare a butonului
, scena este reluată pentru un interval de timp :
5 sec T 15 sec T 30 sec T 1 min T 2 min T 3 min T 5 min T 10 min T
20 min T interval de timp stabilit în trepte de 10 min T 2 ore La fiecare apăsare a butonului
, scena curentă avansează uşor conform intervalelor de timp indicate mai jos : 30 sec T 1 min T 1 min 30 sec T 2 min T 3 min T 5 min T 10 min T 20 min T interval de timp stabilit în trepte de 10 min T 2 ore *
* : doar la fişiere video DivX
. (precedent) / > (următor)
Se trece la începutul titlului / capitolului / scenei / pistei precedente respectiv următoare dacă este apăsat în timpul redării.
Se trece la începutul primului titlu / primei piste dacă este apăsat în modul stop.
continuă...
67
Butoane
Operaţii
Deplasare rapidă înainte / înapoi pe disc, la apăsarea în cursul redării.
(Deplasare rapidă înainte/ Viteza de căutare se modifică astfel :
înapoi)
Deplasare rapidă înapoi
Deplasare rapidă înainte
Când apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul, deplasarea rapidă înainte / înapoi continuă la
viteza selectată până ce butonul este eliberat.
*1 : Când apăsaţi o dată m în cursul redării, puteţi reda în direcţie inversă (Reverse play),
facilitate care nu este disponibilă pentru fişiere video sau piste audio VIDEO CD / Super VIDEO
CD / fişiere video DivX.
*2 : Când apăsaţi o dată M în cursul redării, discurile pot fi redate la viteză mare cu sonor (Scan
Audio), facilitate care nu este disponibilă pentru VIDEO CD / Super VIDEO CD).
*3 : Nu este disponibilă pentru VIDEO CD / Super VIDEO CD / piste audio). Pentru reluarea redării obişnuite, apăsaţi H.
Redarea cu încetinitorul la apăsarea mai mult de o secundă în modul pauză.
(redare cu încetinitorul / Este redat pe rând câte un cadru la apăsarea scurtă în modul pauză. fixarea unui cadru)
Pentru reluarea redării obişnuite, apăsaţi H. *1
*1*2
*1*2
*1 : numai pentru direcţia de redare
*2 : numai pentru fişiere video DivX
X (pauză) Redarea face o pauză.
Pentru reluarea redării obişnuite, apăsaţi H. b Note
• Unghiurile şi subtitlurile nu pot fi modificate cu titlurile
înregistrate cu acest recorder.
• Fişierele de imagine JPEG realizate cu o cameră video
DVD pot fi redate numai ca succesiuni de imagini. Pentru
fişierele video care conţin fişiere de imagine JPEG şi
filme, recorderul poate reda numai părţi ale filmelor.
Note privind redarea DVD-urilor cu piste
sonore DTS
Semnalele audio DTS sunt transmise la ieşire prin mufa
DIGITAL OUT.
La redarea unui DVD cu piste audio DTS, alegeţi pentru
“DTS Output” varianta “On” la reglajul “Audio Out”
(pagina 124).
68
Note privind redarea pistelor sonore
DTS de pe un CD
• La redarea CD-urilor codate DTS, poate fi generat zgomot
puternic de la mufele LINE 3-TV/LINE 1/ DECODER/
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L). Pentru a evita posibilele
deteriorări ale sistemului audio, utilizatorul ar trebui să îşi
ia propriile măsuri de precauţie când mufele LINE 3-TV/
LINE 1 / DECODER / LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) ale
recorderului sunt conectate la un sistem de amplificare.
Pentru a vă bucura de redarea DTS Digital Surround™
un decodor DTS trebuie conectat la mufa DIGITAL OUT
a recorderului.
• Alegeţi pentru sonor varianta “Stereo” cu ajutorul
butonului AUDIO când sunt redate piste DTS de pe un
CD (pagina 67).
Repetarea unei anumite porţiuni
de pistă (A-B Repeat)
1 Apăsaţi PLAY MODE în cursul redării.
Pentru pistele audio de pe un CD, apăsaţi , cât timp
este afişată interfaţa Title List, apoi selectaţi “Play
Mode”.
Este afişat meniul “Play Mode”.
2 Selectaţi “A-B Repeat” şi apăsaţi ENTER.
“Este selectată opţiunea “Set point A”.
Redarea în mod repetitiv
(Repeat)
Puteţi reda în mod repetat fie toate titlurile / pistele /
fişierele, fie un singur titlu / capitol / pistă de pe hard
disk, de pe un disc sau dintr-un album.
1 Apăsaţi PLAY MODE în cursul redării.
Pentru pistele audio de pe un DATA DVD / DATA
CD / CD, apăsaţi , cât timp este afişată interfaţa
Title List, apoi selectaţi “Play Mode”.
Este afişat meniul “Play Mode”.
2 Selectaţi “Repeat”, apoi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi cu M/m un element care să fie
3 În timp ce monitorizaţi sunetul, apăsaţi
ENTER în dreptul punctului de pornire
(punctul A) al secţiunii care doriţi să fie
repetată.
“Este selectată opţiunea “Set point B”.
4 Continuaţi redarea pentru a localiza punctul
final (B) al secţiunii de repetat şi apăsaţi
ENTER.
Începe repetarea secţiunii A - B.
Pentru a renunţa la repetarea secţiunii
A-B
Apăsaţi CLEAR sau alegeţi pentru “A-B Repeat”
varianta “Off” în meniul “Play Mode”.
b Note
• La redarea unui HDD / DVD VIDEO / DVD-RW
(modul Video) / DVD-R (modul Video), stabiliţi
punctele de început şi de final în cadrul aceluiaşi titlu.
• Facilitatea “A-B Repeat” nu este disponibilă pentru
pistele audio MP3.
repetat.
“Repeat Title” (pentru HDD / DVD / DATA DVD*1/
DATA CD*1 ) : este repetat titlul curent.
“Repeat Chapter” (pentru HDD / DVD): este
repetat capitolul curent.
“Repeat Track” (pentru VIDEO CD*2 / CD / DATA
DVD / DATA CD ) : este repetată pista
curentă.
“Repeat Programme” : este repetat programul
curent (pagina 70).
“Repeat Disc” (pentru VIDEO CD*2 / DVD-RW /
DVD-R (mod VR) / CD / DATA DVD / DATA
CD) : este repetat întregul disc.
“Repeat Album” (pentru DATA DVD*3 / DATA
CD*3 ) : este repetat albumul curent.
1
* : numai pentru fişiere video DivX
*2 : numai pentru redarea fără funcţii PBC
*3 : numai pentru piste audio.
4 Apăsaţi
ENTER.
Începe redarea repetitivă.
Pentru a renunţa la redarea repetitivă
Apăsaţi CLEAR sau alegeţi pentru “Repeat” varianta
“Repeat Off” în meniul “Play Mode”.
b Note
• Puteţi selecta “Repeat Programme” numai în cursul
Redării unui program.
continuă...
69
Crearea propriului program
(Programme)
*1
*1
*2
*2
1
* : numai pentru discuri finalizate
*2 : numai pentru piste audio MP3
Puteţi reda conţinutul hard diskului sau a unui disc în
ordinea dorită a pieselor, aranjând titlurile / capitolele /
albumele / pistele de pe hard disk sau de pe un disc pentru
a compune propriul dvs. program. Puteţi realiza programe
care să conţină până la 24 de capitole / piste etc.
1 Apăsaţi PLAY MODE în cursul redării.
Pentru pistele audio de pe un DATA DVD / DATA CD /
CD, apăsaţi , cât timp este afişată interfaţa Title List,
apoi selectaţi “Play Mode”.
Este afişat meniul “Play Mode”.
2 Selectaţi “Programme”, apoi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “Input/Edit Programme”, apoi
apăsaţi ENTER.
Interfaţa “Input / Edit Programme” diferă în funcţie
de tipul de disc folosit.
Exemplu : DVD
4 Selectaţi un titlu sau un album (exemplu : Title
01) folosind M/m, şi apăsaţi ,.
5 Selectaţi un capitol sau o pistă (exemplu: Chapter
001) folosind M/m, şi apăsaţi ENTER.
Capitolul sau pista este inclusă în program. Dacă aţi
greşit, selectaţi numărul pasului eronat (de exemplu :
01) folosind </M/m, apoi apăsaţi CLEAR.
70
6 Pentru a include în program alte capitole sau
piste, apăsaţi </M/m/, pentru a selecta
numărul unui pas, apoi repetaţi pasul 4 şi 5.
7 Apăsaţi H.
Începe redarea programului.
Pentru a opri redarea programului
Apăsaţi x (stop).
Pentru a renunţa la redarea programului
Apăsaţi CLEAR în cursul redării sau alegeţi pentru
“Programme” varianta “Cancel Programme Play” în meniul
“Play Mode”.
Pentru a şterge programul
Apăsaţi CLEAR în modul stop sau alegeţi pentru
“Programme” varianta “Erase Programme List” în meniul
“Play Mode”.
z Observaţii
• Programul realizat de dvs. rămâne în memorie după ce
redarea sa se încheie. Pentru repetarea aceluiaşi program,
alegeţi pentru “Programme” varianta “Start Programme
Play” din meniul “Play Mode”. Programul va fi însă
şters din memorie când scoateţi discul din aparat sau
când apăsaţi ]/1.
• Puteţi relua redarea Programului. În cursul redării acestuia,
alegeţi pentru “Repeat” varianta “Repeat Programme” în
meniul “Play Mode” (pagina 69).
Redarea fişierelor Video DivX
Puteţi urmări fişiere video DivX conţinute de hard disk,
de discuri sau de dispozitive USB.
Conectarea dispozitivului USB
Puteţi conecta un dispozitiv USB la mufa USB a
recorder-ului pentru a reda fişiere video DivX sau a le
copia pe hard disk. Consultaţi, înainte de conectare,
manualul de instrucţiuni ce însoţeşte dispozitivul USB.
recorder DVD
spre mufa USB
dispozitiv USB
b Note
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu funcţioneze
împreună cu acest recorder.
• Recorder-ul poate recunoaşte dispozitive din clasa Mass
Storage (MSC) care sunt compatibile FAT şi care nu sunt
partiţionate. Dacă dispozitivele MSC sunt partiţionate,
este posibil să nu fie recunoscute de recorder.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi x (stop).
Pentru a reveni la interfaţa precedentă
Apăsaţi O RETURN.
O altă variantă este să consultaţi secţiunea “Pentru a comuta
între lista albumelor şi cea a titlurilor” de la pagina 71.
Pentru a parcurge lista afişată pagină cu
pagină (modul Pagină)
Apăsaţi SUBTITLE (precedentă) / ANGLE (următoare) în
timp ce este afişată lista albumelor / titlurilor. De fiecare
dată când apăsaţi SUBTITLE (precedentă) / ANGLE
(următoare), lista albumelor / titlurilor trece la pagina
precedentă / următoare.
Pentru schimba interfaţa de redare a
informaţiilor legate de redare (numai
pentru HDD)
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY.
La fiecare apăsare a butonului, informaţiile de sub lista
albumelor / titlurilor se schimbă.
Pentru a comuta între lista albumelor şi
cea a titlurilor
1 Apăsaţi < în timp ce este afişată lista albumelor /
titlurilor.
2 Selectaţi “Display Mode” cu ajutorul M/m şi apăsaţi
ENTER.
Redarea fişierelor video DivX
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Este afişat meniul de sistem.
2 Selectaţi “DivX”, apoi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “View / Edit DivX files on the HDD”,
“View DivX files on a DVD/ CD” sau “View
DivX files on a USB Device”, apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişată lista albumelor / titlurilor.
4 Selectaţi un album sau un titlu şi apăsaţi H.
Pentru a fi afişată lista titlurilor, selectaţi un album cu
ajutorul M/m şi apăsaţi ENTER.
Începe redarea.
Pentru detalii legate de opţiunile de redare, consultaţi
pagina 67.
3 Selectaţi “Album” sau “Title” cu ajutorul M/m şi
apăsaţi ENTER.
Pentru a gestiona fişierele video DivX
1 Selectaţi un album sau un titlu din lista albumelor /
titlurilor şi apăsaţi ,.
Pentru a fi afişată o listă a titlurilor, selectaţi un album
cu ajutorul M/m şi apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi o opţiune şi apăsaţi ENTER.
“Erase” (numai pentru hard disk) : este şters albumul/
titlul selectat. Selectaţi “Yes” când vi se
solicită confirmarea.
“Edit” : vă permite să editaţi următoarele :
• “Album Name” (numai pentru hard disk): vă
permite să introduceţi sau să reintroduceţi
denumirea albumului (pagina 40).
• “Title Name” (numai pentru hard disk): vă
permite să introduceţi sau să reintroduceţi
denumirea titlului (pagina 40).
continuă...
71
“Copy all to HDD” (doar pentru DISC/USBTHDD):
vă permite să copiaţi toate albumele dacă
selectaţi un album, respectiv toate titlurile
dintr-un album dacă selectaţi un titlu.
“Copy to HDD” (doar pentru DISC/USB T HDD) :
vă permite să copiaţi albumul selectat.
b Note
• Nu puteţi copia fişiere video DivX de pe hard disk pe
discuri sau pe dispozitive USB.
• În funcţie de dimensiunea lor, este posibil ca anumite
fişiere video DivX să nu fie copiate.
• Când operaţia de copiere este întreruptă în cursul
desfăşurării, titlurile pe care le-aţi copiat deja înainte de
oprire vor rămâne pe hard disk, sub forma unui album
separat.
Puteţi verifica ce albume au fost copiate în lista albumelor
(pagina 71).
• La copierea fişierelor video DivX, nu sunt disponibile
alte operaţii.
• În timp ce sunt copiate fişiere video DivX, nu este
disponibilă înregistrarea cu ajutorul cronometrului. Dacă
este setat cronometrul în cursul copierii, recorderul va
începe înregistrarea cu ajutorul acestuia după ce operaţia
de copiere se încheie.
• În cursul redării de fişiere DivX, pe panoul frontal se
aprinde indicaţia “HDD” chiar dacă respectivele fişiere
sunt redate de pe un disc sau de pe un dispozitiv USB.
• Anumite fişiere video DivX de pe un disc sau de pe
dispozitivul USB este posibil să nu fie redate cursiv. În
acest caz, copiaţi fişierele video DivX pe hard disk şi
redaţi-le de acolo.
Funcţii avansate de
redare
Stabilirea unei pauze la
difuzarea unui post TV (TV
Pause / Pause Live TV)
Puteţi impune ca programul TV curent să facă o pauză şi
să îl înregistraţi pe hard disk şi să continuaţi vizionarea
sa ulterior. Această facilitatea este utilă, spre exemplu,
în cazul în care primiţi un apel telefonic sau o vizită
neaşteptată în timp ce vizionaţi un program TV.
Pregătirea pentru funcţia “TV Pause”
Când este folosită funcţia SMARTLINK
(pagina 20)
– stabiliţi pentru “SMARTLINK” varianta “This
Recorder Only” corespunzător reglajului “Options”
(pagina 132).
– stabiliţi pentru “TV Pause” varianta “TV Tuner’s”
corespunzător reglajului “Options 2” (pagina 133).
– prestabiliţi în memoria aparatului poziţia programului
preluată de la televizorul dvs. cu ajutorul “Download
from TV” de la “Auto Channel Setting” corespunzător
reglajului “Tuner” (pagina 119).
Va fi înregistrat programul selectat la televizor.
Dacă poziţiile programelor sunt prestabilite în mod diferit
la recorder şi la televizor, imaginea nu va face pauză şi
recorderul va începe doar să înregistreze.
Când funcţia SMARTLINK nu este disponibilă
Alegeţi pentru “TV Pause” varianta “Recorder’s Tuner”
corespunzător reglajului “Options 2” (pagina 133).
Va fi înregistrat programul selectat la recorder.
1 În cursul vizionării TV, apăsaţi TV PAUSE.
Imaginea face o pauză, iar recorderul începe înregistrarea
canalului TV curent pe hard disk.
Poate dura circa 10 secunde până ce începe
înregistrarea.
72
2 Apăsaţi H pentru a relua vizionarea
programului.
Puteţi să rulaţi programul rapid înainte / înapoi, să îi
impuneţi o pauză sau să îl opriţi folosind m/M,
X şi x fără a fi afectată înregistrarea.
3 Apăsaţi x REC STOP pentru a opri
Redarea înregistrării precedente
în timpul realizării unei alte
înregistrări
(Simultaneous Rec and Play)
înregistrarea.
b Note
• Este posibil să nu puteţi utiliza “TV Pause” în funcţie
de televizor. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu televizorul dvs.
• Nu puteţi utiliza funcţia “TV Pause” pentru înregistrare
de la o componentă (aparat video etc.) conectată la
mufa LINE 1 / DECODER.
Facilitatea “Simultaneous Rec and Play” vă permite
să vizionaţi un program înregistrat anterior în timpul
înregistrării unui alt program. Redarea continuă chiar dacă
începe înregistrarea cu ajutorul cronometrului.
Utilizaţi această funcţie după cum urmează :
• În timpul înregistrării pe hard disk
Redarea de la început a
programului pe care îl
înregistraţi (Chase Play)
Facilitatea “Chase Play” vă permite să vizionaţi partea
înregistrată a programului de pe hard disk, chiar în timp
ce se desfăşoară înregistrarea. Nu este necesar să aşteptaţi
încheierea înregistrării.
Apăsaţi H în cursul înregistrării.
Redarea este realizată de la începutul programului în curs
de înregistrare.
Când derulaţi rapid redarea spre punctul unde a ajuns
înregistrarea, “Chase Play” revine la redarea obişnuită.
Redarea unui alt titlu de pe hard disk.
Redaţi un program înregistrat anterior pe DVD, apăsând
butonul DVD.
• În timpul înregistrării pe un DVD
Redarea unui program anterior înregistrat pe hard disk
apăsând butonul HDD.
Puteţi totodată să redaţi un DVD VIDEO, VIDEO CD,
Super VIDEO CD, DATA DVD sau DATA CD în timpul
înregistrării pe hard disk.
Exemplu : Redarea unui alt titlu de pe hard
disk în timpul înregistrării pe HDD
1 În timpul înregistrării, apăsaţi TITLE LIST pentru a fi
afişată interfaţa HDD TITLE LIST.
2 Selectaţi titlul care vreţi să fie redat, apoi apăsaţi
ENTER.
Redarea începe de la titlul selectat.
Exemplu : Redarea unui DVD în timpul
înregistrării pe hard disk
1 În timpul înregistrării, apăsaţi DVD şi introduceţi discul
în aparat.
2 Apăsaţi TITLE LIST pentru a fi afişată interfaţa DVD
Title List.
3 Selectaţi titlul care vreţi să fie redat, apoi apăsaţi
ENTER.
Redarea începe de la titlul selectat.
b Notă
• Nu puteţi reda un DVD, DivX video sau un VIDEO CD
înregistrat în sistem NTSC color, în timp ce înregistraţi
pe hard disk în sistem PAL/SECAM.
73
Căutarea temporală
(time) / titlu (Title) /
capitol (Chapter) /
pistă (Track) etc.
*
*
* numai pentru fişiere DivX video.
Puteţi căuta pe un disc după titlu, capitol sau pistă. Cum
titlurilor şi pistelor le sunt atribuite în mod unic numere,
selectaţi titlul sau pista dorită introducând numărul
corespunzător. Puteţi totodată să căutaţi o scenă folosind
codul temporal.
1 Apăsaţi PLAY MODE în cursul redării.
Este afişat meniul “Play Mode”.
2 Selectaţi “Search Mode” şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi metoda de căutare, apoi apăsaţi
ENTER.
“Time Search” (căutare temporală) – pentru
HDD/ DVD / DATA DVD*1 / DATA CD*1 /
VIDEO CD*2*3 : caută punctul iniţial
introducând codul temporal.
“Title Search” (căutarea titlului) – pentru HDD /
DVD/ DATA DVD*1 / DATA CD*1
“Chapter Search” (căutarea capitolului) – pentru HDD / DVD
“Track Search” (căutarea pistei) – pentru VIDEO
CD*3 *1 numai pentru fişiere DivX video
*2 cu excepţia Super VIDEO CD
*3 disponibil numai la redarea fără funcţii PBC
Este afişată interfaţa pentru introducerea numărului.
4 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a selecta
numărul titlului, capitolului, codul temporal
dorit etc.
Spre exemplu : Time Search (căutare temporală)
Pentru a găsi scena care se află la 2 ore, 10 minute şi
20 de secunde, introduceţi “21020”.
Dacă greşiţi, realizaţi încă o dată selecţia, alegând
numărul corect.
74
5 Apăsaţi
ENTER.
Începe redarea din punctul stabilit.
z Observaţie
• Puteţi căuta titlul / pista / capitolul introducând cu ajutorul
butoanelor numerotate, numărul care le corespunde, în
cursul redării.
Ştergere şi montaj
Înainte de realizarea de montaje
Acest recorder oferă diverse opţiuni de realizare a
montajelor pentru diverse tipuri de discuri.
b Note
• Este posibil să pierdeţi conţinutul cu care realizaţi
montaje dacă scoateţi discul sau dacă începe
înregistrarea cu ajutorul cronometrului în timpul
montajului.
• Nu pot fi realizate montaje cu acest recorder ale
discurilor DVD create cu camere video DVD.
• Dacă apare un mesaj care indică faptul că spaţiul
destinat informaţiilor de comandă a discului este
complet ocupat, ştergeţi sau realizaţi montaje ale
titlurilor care nu sunt necesare.
• Indicaţia spaţiului rămas liber pe disc care este afişată
pe ecran poate diferi de spaţiul disponibil în mod real.
• Când realizaţi montaje ale unor discuri DVD+R sau
DVD-R, încheiaţi montajul înainte de a le finaliza.
Un disc finalizat nu poate fi utilizat la realizarea de
montaje.
Pentru a lărgi spaţiul pe disc
Pentru a mări spaţiul liber de pe un disc DVD+RW sau
DVD-RW (modul Video), ştergeţi titlul cu cel mai mare
număr din lista titlurilor.
Numărul cel mai mare de titlu
Pentru a comuta între Lista de redare şi
Lista originală a titlurilor (doar pentru
DVD-RW / DVD-R în modul VR)
Puteţi afişa Lista de redare a titlurilor în interfaţa Title
List (Playlist), respectiv Titlurile originale în interfaţa
Title list (Original).
1 Apăsaţi < în timp ce este afişată interfaţa Title List.
2 Selectaţi “Play List” cu ajutorul M/m şi apăsaţi
ENTER.
3 Selectaţi “Original” sau “Play List” folosind M/m,
apoi apăsaţi ENTER.
Relativ la acurateţea de realizare a
montajelor
Când sunt realizate montaje ale titlurilor înregistrate pe
hard disk, puteţi selecta tipul de montaj.
“Video Mode Compatible Editing”
(Montaj compatibil cu modul video)
• Recomandat în cazul în care urmează să copiaţi titlurile
pe un DVD-RW / DVD-R (modul Video) sau pe un
DVD+RW / DVD+R folosind facilitatea de copiere
la viteză mare. Punctele de montaj şi marcajele
capitolelor pot diferi puţin de cele selectate de dvs.
“Frame Accurate Editing” (Montaj realizat cu acurateţe)
• Recomandat în cazul în care doriţi să realizaţi montajul
titlurilor cu precizie sporită. Punctele de montaj pot
diferi totuşi puţin de cele selectate de dvs. când titlurile
sunt copiate la viteză mare.
Pentru a elibera spaţiu pe hard disk sau pe un disc DVD-RW (mod VR), puteţi şterge oricare titlu.
Consultaţi “Ştergerea şi realizarea de montaje ale unui
titlu” de la pagina 76.
În cazul DVD-R şi DVD+R, spaţiul liber nu se măreşte
chiar dacă ştergeţi titluri de pe disc.
75
Ştergerea şi realizarea de montaje ale titlurilor
Această secţiune explică principalele funcţii de montaj.
Ţineţi seama că operaţiile de montaj sunt ireversibile.
Pentru a realiza montaje pe discuri DVD-RW / DVD-R
(modul VR) fără a modifica înregistrările originale, creaţi
o Listă de redare a titlurilor (pagina 80).
1 Apăsaţi TITLE LIST.
Pentru discuri DVD-RW / DVD-R în modul VR,
comutaţi între Title List (Original sau Playlist), dacă
este necesar.
2 Selectaţi un titlu şi apăsaţi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaţi o opţiune, apoi apăsaţi ENTER.
Puteţi realiza următoarele operaţii de montaj pentru
un titlu.
“Erase” (ştergere) : este şters titlul selectat. Selectaţi
“Yes” când vi se solicită confirmarea.
“Edit” (montaj) : permite realizarea următoarelor
operaţii.
• “Title Name” (denumire titlu) : permite
introducerea sau modificarea denumirii
titlului (pagina 40).
• “Set Thumbnail” (stabilirea miniaturii) :
modifică reprezentarea de dimensiuni reduse
care apare în Lista titlurilor (pagina 38).
• “A-B Erase” (ştergere A-B) : şterge o
secţiune a titlului (pagina 77)
• “Divide” (divizare) : împarte un titlu în două
părţi (pagina 77).
• “Chapter Edit” (montaj de capitol) :
realizează montaje ale capitolelor din cadrul
unui titlu (pagina 78).
• “Set Genre” (stabilire gen) : atribuie un gen
titlului.
• “Protect” (protecţie) : protejează titlul.
Alături de titlul protejat apare simbolul .
• “Move” (deplasare) : schimbă ordinea de
redare a titlului (pagina 80).
• “Combine” (combinare) : uneşte două titluri
într-unul singur (pagina 80)
“Genre Name” (denumirea genului) : permite
introducerea unui gen muzical (până la 12
caractere), pagina 40.
“Multi-Mode” (mod multiplu) : permite selectarea şi
realizarea de montaje, simultan, cu mai multe
titluri (pagina 76).
76
“Create” (creare) : crează o listă de redare
(pagina 80).
“Undo” (anularea ultimei operaţii) : anulează
ultima operaţie de montaj realizată.
z Observaţie
• Puteţi aplica sau modifica eticheta discului (pagina 41).
Realizarea de montaje ale mai
multor titluri (modul multiplu)
Puteţi selecta şi realiza montaje cu cel mult 24 de titluri
odată.
1 Apăsaţi TITLE LIST.
2 Apăsaţi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaţi “Multi-Mode, apoi apăsaţi ENTER.
Apare interfaţa de selecţie a titlurilor pentru montaj.
4 Selectaţi un titlu şi apăsaţi ENTER.
În caseta de bifare apare un marcaj. Pentru a elimina
bifa, apăsaţi din nou ENTER.
5 Repetaţi pasul 4 pentru a selecta toate titlurile
pe care doriţi să le implicaţi în montaj.
6 Când se încheie selecţia titlurilor, apăsaţi ,.
Apare submeniul.
7 Selectaţi o opţiune, apoi apăsaţi ENTER.
“Erase” (ştergere) : şterge titlurile selectate ;
“Protect” (protecţie) : protejează titlurile. Alături de
titlul protejat apare simbolul .
“Unprotected” (deprotejare) : deprotejază titlurile.
“Change Genre” (schimbare gen) : modifică genul
titlurilor.
z Observaţie
Pentru a anula “A-B Erase”
• Puteţi părăsi modul multiplu apăsând butonul ,
Apăsaţi O RETURN. Apare Lista titlurilor.
şi selectând “Single Mode” în timp ce titlurile sunt
selectate.
z Observaţie
• După ce scena este ştearsă, se inserează un marcaj de
Ştergerea unei secţiuni a unui
titlu (A - B Erase)
Puteţi să selectaţi o secţiune (scenă) a unui titlu şi să o
ştergeţi. Ţineţi seama că operaţia de ştergere a scenelor
unui titlu nu poate fi anulată după ce a fost efectuată.
1 După pasul 2 de la “Ştergerea şi realizarea
de montaje ale titlurilor”, selectaţi “Edit” şi
apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi “A-B Erase”, după care
apăsaţi
ENTER.
Pentru hard disk, selectaţi un tip de montaj, apoi
apăsaţi ENTER. Pentru detalii, consultaţi pagina 75.
Apare interfaţa de stabilire a punctului A. Începe
redarea titlului.
capitol. Acesta divide titlul în două capitole separate.
b Note
• Imaginile sau sonorul pot fi momentan întrerupte în
punctul unde a fost ştearsă secţiunea unui titlu.
• Este posibil ca secţiunile mai scurte de cinci secunde să
nu fie şterse.
Divizarea unui titlu (Divide)
*
*
Dacă doriţi să copiaţi un titlu lung pe un disc, însă fără a
reduce calitatea imaginilor, divizaţi-l în două titluri mai
scurte. Ţineţi seama că operaţia de divizare nu poate fi
anulată după ce a fost realizată.
* În cazul discurilor DVD-RW / DVD-R în modul VR,
poate fi divizată numai lista de redare a titlurilor.
1 După pasul 2 de la “Ştergerea şi realizarea
de montaje ale titlurilor”, selectaţi “Edit” şi
apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi “Divide”, după care
apăsaţi
ENTER.
Pentru hard disk, selectaţi un tip de montaj, apoi
apăsaţi ENTER. Pentru detalii, consultaţi pagina 75.
Apare interfaţa de stabilire a punctului de divizare.
Începe redarea titlului.
3 Selectaţi punctul A folosind m/M sau H,
apoi apăsaţi X.
Pentru a reveni la începutul titlului, apăsaţi X, după
care apăsaţi ..
4 Selectaţi “From”, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată poziţia punctului A.
5 Apăsaţi H.
6 Selectaţi punctul B folosind m/M sau H,
apoi apăsaţi X.
7 Selectaţi “To” şi apăsaţi ENTER.
Este afişată poziţia punctului B.
8 Selectaţi “Yes” şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi punctul de divizare folosind
m/M sau H, apoi apăsaţi X.
Pentru a reveni la începutul titlului, apăsaţi X, după
care apăsaţi ..
Scena este ştearsă.
continuă...
77
4 Apăsaţi ENTER.
Pentru hard disk, este afişată interfaţa care solicită
confirmarea.
5 Selectaţi “Yes” şi apăsaţi ENTER (numai
pentru hard disk).
Titlul este împărţit în două părţi.
Ştergerea şi realizarea
de montaje ale
capitolelor
Puteţi realiza montaje ale capitolelor separat, în cazul
unui titlu. Pentru a realiza montaje pe discuri DVDRW / DVD-R (modul VR) fără a modifica înregistrările
originale, creaţi o Listă de redare (pagina 80).
1 Apăsaţi TITLE LIST.
Pentru discuri DVD-RW / DVD-R în modul VR,
comutaţi între Title List (Original sau Playlist), dacă
este necesar.
2 Selectaţi un titlu care conţine capitolul pentru
montaj şi apăsaţi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaţi “Edit” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Chapter Edit” şi apăsaţi ENTER.
Pentru hard disk, selectaţi tipul de montaj şi apăsaţi
ENTER. Pentru detalii, consultaţi pagina 75.
5 Selectaţi o opţiune, apoi apăsaţi ENTER.
Puteţi realiza următoarele operaţii de montaj pentru
un capitol.
“Divide” (divizare) : împarte un capitol în două
părţi (pagina 79).
“Erase / Move” (ştergere/deplasare) :
• “Erase” (ştergere) : şterge capitolul selectat
(pagina 79)
• “Move” (deplasare) - pentru titlurile din
lista de redare de pe DVD-RW / DVD-R
în modul VR: modifică ordinea de redare a
capitolelor (pagina 81).
“Combine” (combinare) : uneşte două capitole
într-unul singur (pagina 79).
78
Divizarea unui capitol (Divide)
1 După pasul 4 de la “Ştergerea şi realizarea
de montaje ale capitolelor”, selectaţi
“Divide”.
Unirea mai multor capitole
(Combine)
1 După pasul 4 de la “Ştergerea şi realizarea
de montaje ale capitolelor”, selectaţi
“Combine”.
2 Selectaţi un capitol folosind </,.
3 Selectaţi punctul de divizare folosind
m/M sau H, apoi apăsaţi X.
Pentru a reveni la începutul capitolului, apăsaţi X,
după care apăsaţi ..
2 Deplasaţi bara de parcurgere asociată
operaţiei de combinare folosind </,, apoi
apăsaţi ENTER.
Cele două capitole ale barei de combinare sunt unite.
4 Apăsaţi ENTER.
Capitolul este împărţit în două secţiuni.
b Notă
• Capitolele nu pot fi unite dacă au fost create automat la
copierea de pe hard diskul unei camere video.
Ştergerea unui capitol (Erase)
1 După pasul 4 de la “Ştergerea şi realizarea de
montaje ale capitolelor”, selectaţi “Erase”.
2 Selectaţi un capitol folosind </,, apoi
apăsaţi ENTER.
3 Numai pentru Lista de redare a capitolelor :
Selectaţi “Erase”, apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa care solicită confirmarea.
4 Selectaţi “Yes” şi apăsaţi ENTER.
Capitolul este şters.
79
Crearea şi editarea
unei Liste de redare
4 Selectaţi “Move”, apoi apăsaţi ENTER.
O listă de redare vă permite să realizaţi montaje fără a
modifica înregistrările originale. Puteţi crea până la 99 de
Liste de redare.
b Notă
• Lista de redare a titlurilor conţine titluri înregistrate
cu un semnal de protejare la copiere “Copy-once” ce
permite o singură copiere, nu pot fi nici duplicate, nici
deplasate (pagina 150).
1 Apăsaţi TITLE LIST şi comutaţi la Lista de
redare.
Pentru detalii cu privire la trecerea la Lista de redare,
consultaţi pagina 75.
2 Apăsaţi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaţi “Create”, apoi apăsaţi ENTER.
Apar titlurile originale din Lista titlurilor.
4 Selectaţi un titlu original care să fie adăugat
la lista de redare şi apăsaţi ENTER.
Titlul selectat este adăugat în Lista de redare.
5 Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a selecta toate
titlurile care doriţi să fie adăugate în Lista de
redare.
Deplasarea unui titlu din Lista
de redare (Move)
5 Selectaţi o nouă locaţie pentru titlu folosind
M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Titlul se deplasează la noua locaţie.
• Pentru a deplasa mai multe titluri, repetaţi de la
pasul 2.
Combinarea mai multor titluri
din Lista de redare (Combine)
1 Apăsaţi TITLE LIST şi comutaţi pe Lista de
redare.
Pentru detalii cu privire la trecerea la Lista de redare,
consultaţi pagina 75.
2 Selectaţi un titlu din Lista de redare, apoi
apăsaţi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaţi “Edit” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Combine”, apoi apăsaţi ENTER.
1 Apăsaţi TITLE LIST şi comutaţi pe Lista de
redare.
Pentru detalii cu privire la trecerea la Lista de
redare, consultaţi pagina 75.
2 Selectaţi un titlu din Lista de redare, apoi
apăsaţi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaţi “Edit” şi apăsaţi ENTER.
5 Selectaţi un titlu care doriţi să fie inclus în
combinaţie, apoi apăsaţi ENTER.
6 Selectaţi “Yes”, apoi apăsaţi ENTER.
Titlurile sunt unite.
continuă...
80
Divizarea unui titlu din Lista de
redare (Divide)
Puteţi diviza un titlu din Lista de redare. Pentru a afla
cum, consultaţi pagina 77.
Deplasarea unui capitol (Move)
1 Apăsaţi TITLE LIST şi comutaţi pe Lista de
redare.
Pentru detalii cu privire la trecerea la Lista de redare,
consultaţi pagina 75.
2 Selectaţi titlul din Lista de redare care
conţine capitolul pe care vreţi să îl implicaţi
în montaj, apoi apăsaţi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaţi “Edit” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Chapter Edit”, apoi apăsaţi ENTER.
5 Selectaţi “Erase / Move”.
6 Selectaţi capitolul dorit cu </,, apoi
apăsaţi ENTER.
7 Selectaţi “Move” şi apăsaţi ENTER.
8 Selectaţi noua locaţie pentru capitolul
respectiv folosind </,, apoi apăsaţi
ENTER.
Capitolul se deplasează la noua locaţie.
81
• Reglajul “Set Thumbnail” de la sursa de duplicare este
Duplicare (HDD y DVD)
Înainte de duplicare
În această secţiune, “duplicare” se referă la copierea unui
titlu deja înregistrat de pe hard diskul intern (HDD) pe
un disc sau vice versa”.
Puteţi duplica un titlu în curs de redare folosind butonul
HDD/DVD DUB (consultaţi “Duplicarea HDD / DVD”,
pagina 83) sau puteţi să selectaţi opţiunea de duplicare
pentru mai multe titluri o dată (consultaţi “Duplicarea
folosind Lista de duplicare”, pagina 83). Aveţi totodată
posibilitatea de a duplica un întreg DVD pentru a realiza
o copie de siguranţă (consultaţi “Realizarea unei copii de
siguranţă pe disc - DVD Backup”, pagina 86).
Înainte de a începe, citiţi următoarele măsuri de precauţie
care sunt comune tuturor metodelor de duplicare.
Înainte de a începe...
• Nu puteţi înregistra atât sonorul principal, cât şi pe cel
secundar pe hard disk (când pentru “HDD Recording
Format” este aleasă varianta “Video Mode On” la
reglajul “Recording”), pe DVD+RW, DVD-RW
(modul Video), DVD+R sau DVD-R (modul Video).
Pentru programele bilingve, alegeţi pentru “Bilingual
Recording” una dintre variantele “A/L” (implicită)
sau “B/R” la reglajul “Audio In” (pagina 124). Pentru
detalii legate de formatul de înregistrare pe hard disk,
consultaţi pagina 128.
• Denumirea unui titlu la sursa pentru duplicare va fi
de asemenea copiată. Denumirile titlurilor duplicate
vor avea însă cel mult 40 de caractere la copierea de
pe HDD pe DVD+RW, DVD-RW (modul Video),
DVD+R sau DVD-R (modul Video).
• Marcajele de capitole de la sursă sunt de asemenea
duplicate. Poziţiile marcajelor de capitole pot fi puţin
modificate faţă de original. Marcajele de capitol de
la sursă nu vor fi însă aplicate la titlul duplicat dacă
se copiază pe un DVD-RW, DVD-R (modul Video),
DVD+RW sau DVD+R la viteză normală. Marcajele
capitolelor sunt inserate automat conform reglajelor
stabilite pentru “Auto Chapter (Video)” şi pentru
“Auto Chapter (DVD+R / +RW)” de la reglajul
“Recording” (pagina 127).
82
copiat ca marcaj pentru miniaturi (cu excepţia cazului
în care duplicarea se face de pe un DVD+RW, DVDRW (modul Video), DVD+R sau DVD-R (modul
Video)). Poziţia marcajelor pentru miniaturi pot fi uşor
diferite faţă de original.
z Observaţie
• La duplicarea unui titlu din Lista de redare, acesta va fi
înregistrat ca titlu original.
b Note
• Nu puteţi realiza înregistrări în cursul duplicării.
• Înainte de redarea unui disc duplicat cu un alt
echipament DVD, finalizaţi-l (paginile 43, 84).
• Nu puteţi duplica o piesă de pe un DVD VIDEO pe
hard disk.
• Titlurile care conţin imagini cu diverse raporturi ale
laturilor nu pot fi duplicate pe un DVD+RW, DVDRW, DVD+R sau DVD-R (modul Video) folosindu-se
butonul HDD / DVD DUB.
• Titlurile mai mari de 8 ore nu pot fi duplicate pe discuri
DVD+RW / DVD+R cu un singur strat.
• Titlurile cu imagini având rezoluţie scăzută (SEP
prin modurile LP) şi raportul laturilor 16:9 nu pot fi
duplicate pe un DVD+RW, DVD+R, DVD-RW sau
DVD-R (modul Video).
• Sonorul titlurilor înregistrat Dolby Digital pe 5,1 canale
este convertit la 2 canale prin duplicarea la viteză
normală (duplicare “în timp real”).
• Pentru detalii legate de funcţia “Move”, consultaţi pag.
150.
Duplicarea HDD / DVD
Puteţi duplica un singur titlu apăsând butonul HDD/
DVD DUB în cursul redării. Puteţi de asemenea să
copiaţi de pe discuri DVD-RW / DVD-R (modul Video)
pe hard disk.
1 Porniţi redarea unui titlu.
Pentru detalii cu privire la redarea unui titlu,
consultaţi pagina 65.
2 Apăsaţi HDD / DVD DUB.
Recorderul începe duplicarea titlului în curs de
redare, de la început.
Recorderul se va opri automat când nu este utilizat
mai mult de 20 de minute după ce duplicarea s-a
încheiat.
Pentru a renunţa la duplicare
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul HDD / DVD DUB
mai mult de o secundă.
Când duplicarea este întreruptă în cursul desfăşurării,
nici o parte a titlului nu va fi deplasată pe suportul ţintă.
Ţineţi însă seama că astfel va fi diminuat spaţiul liber pe
DVD+R / DVD-R.
Duplicarea folosind
Lista de duplicare
Puteţi selecta titlurile pe care doriţi să le duplicaţi
folosind Lista de duplicare. Puteţi de asemenea să editaţi
titlurile înainte de a le duplica, fără a modifica titlurile
originale.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Dubbing” şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi direcţia de duplicare, apoi apăsaţi
ENTER.
Pentru a duplica titluri de pe HDD pe un disc,
selectaţi “HDD –> DVD”.
Pentru a duplica titluri de pe un disc pe HDD,
selectaţi “DVD / CD –> HDD”.
4 Selectaţi “Create New Dubbing List” şi
apăsaţi ENTER.
Este afişată Lista de duplicare.
• Dacă aţi stocat în memorie anterior o Listă de
duplicare şi doriţi să reluaţi montajul, selectaţi
“Use Previous Dubbing List” şi treceţi la pasul 7.
Despre modul de duplicare
Titlurile de pe hard disk sunt duplicate pe un disc la
viteză mare (duplicare “High-speed”- viteză mare).
Titlurile de pe un disc sunt duplicate pe hard disk la
viteză normală (duplicare “Real time” - timp real).
Pentru a afla durata minimă necesară la înregistrarea la
mare viteză, consultaţi pagina 150.
Pentru convertirea modului de
înregistrare (numai la duplicarea de pe
disc pe hard disk)
Înainte de pasul 1, apăsaţi REC MODE pentru a selecta
modul de înregistrare.
b Note
• Nu puteţi utiliza butonul HDD/DVD DUB în
următoarele cazuri. Duplicarea titlului folosind Lista
de duplicare (pagina 83) :
– când este duplicat titlul înregistrat în modul MN6
sau într-unul de durată îndelungată pe un DVD+RW/
DVD+R,
– când este duplicat titlul înregistrat în modul HQ+ pe
un DVD.
1 Direcţia de duplicare
2 Numărul total de titluri de duplicat
83
3 Numărul etapelor de duplicare
Interfaţa 1 : Selectaţi titlul pe care vreţi să îl
duplicaţi (interfaţa “Select Titles” - Selecţia titlurilor)
Interfaţa 2 : Editarea unui titlu pe care vreţi să îl
duplicaţi (interfaţa “Title Edit” - Editarea titlurilor)
Interfaţa 3 : Confirmaţi reglajele şi porniţi
duplicarea (interfaţa “Start Dubbing”).
4 Dimensiunea totală a titlurilor selectate şi
spaţiul liber disponibil pe discul pentru duplicare
(aproximativ).
5 Miniatura pentru titlul selectat.
5 Selectaţi un titlu şi apăsaţi ENTER.
Titlul selectat îşi schimbă culoarea. Când selectaţi
“HDD –> DVD” la pasul 3, puteţi să modificaţi
ordinea titlurilor sau să căutaţi un titlu după gen
(consultaţi “3. Redarea programelor înregistrate
(Lista titlurilor)”, pagina 37).
6 Repetaţi pasul 5 pentru a selecta toate titlurile
9 Selectaţi o opţiune folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Opţiunile diferă în funcţie de direcţia de duplicare şi
de tipul de disc.
“Recording Mode” : schimbă simultan modul de
duplicare pentru toate titlurile selectate folosind M/m
(pagina 147).
“Input Disc Name” : modifică denumirea discului
(pag. 40).
“Finalize” : selectaţi “Yes” pentru a finaliza automat
un disc după duplicare DVD-RW / DVD-R (modul
Video) sau DVD+R.
10 Selectaţi “Start Dubbing”, apoi apăsaţi
ENTER.
Când alegeţi pentru “Finalise” varianta “Yes” la pasul
9, selectaţi stilul pentru meniul titlurilor şi apăsaţi
ENTER.
Recorderul se opreşte automat dacă nu este utilizat
mai mult de 20 de minute după încheierea duplicării.
în ordinea în care doriţi să fie duplicate.
7 Selectaţi “Next” folosind ,, apoi apăsaţi
Pentru a renunţa la duplicare
8 Selectaţi “Next” folosind ,, apoi apăsaţi
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul HDD / DVD DUB
mai mult de o secundă.
Când operaţia de duplicare este oprită la jumătate
(Move), nici o parte a titlului nu va fi deplasat pe
suportul ţintă. Ţineţi seama că astfel va fi diminuat
spaţiul liber de pe DVD+R / DVD-R
ENTER.
Apare interfaţa “Title Edit”.
Pentru detalii legate de editare, consultaţi “Pentru a
edita titluri în Lista de duplicare” de la pagina 85.
ENTER.
Apare interfaţa “Start Dubbing”.
Despre modul de duplicare
În interfaţa “Title Edit”, alături de titlurile care pot fi
duplicate la viteză mare, apare simbolul “ ” (duplicare
la mare viteză). Următoarele titluri sunt duplicate la
viteză normală (duplicare în timp real).
– titlurile care conţin atât sonor principal, cât şi secundar
(cu excepţia DVD-RW / DVD-R (modul Video)) ;
– titlurile care sunt înregistrate folosind mai multe
dimensiuni de imagine (4:3 şi 16:9 etc.) (cu excepţia
DVD-RW / DVD-R (modul VR)) ;
– titluri înregistrate pe DVD+RW / DVD-RW (modul
Video) / DVD+R / DVD-R (modul Video).
Pentru a afla durata minimă necesară pentru duplicare la
viteză mare, consultaţi pagina 150.
84
Pentru a edita titluri în Lista de
duplicare
1 Urmaţi paşii de la 1 la 7 ai procedurii “Duplicarea
folosind Lista de duplicare” de la pag. 83.
Apare interfaţa “Title Edit”.
2 Selectaţi titlul care doriţi să fie editat şi apăsaţi
ENTER.
Apare submeniul.
3 Selectaţi o opţiune pe care doriţi să o aplicaţi, apoi
apăsaţi ENTER.
Opţiunile diferă în funcţie de direcţia de duplicare şi
de tipul de disc.
“Erase” : Şterge titlul selectat.
“Title name” : denumeşte sau redenumeşte un titlu
(pagina 40).
“A-B Erase” : şterge o secţiune a unui titlu (pagina 77).
“Move” : modifică ordinea titlurilor (pagina 80).
“Preview” : permite verificarea conţinutului unui
titlu.
“Divide” : împarte un titlu în două părţi (pagina 77).
“Combine” : uneşte două titluri într-unul singur
(pagina 80).
“Chapter Edit” : realizarea de montaje ale
capitolelor (pagina 78).
“Set Thumbnail” : modifică cadrul care constituie
miniatura care apare în Lista titlurilor (pagina 38).
“Recording Mode” : stabileşte calitatea imaginii de
duplicat.
“Bilingual” : stabileşte cum să fie duplicată partea
audio bilingvă a un program.
“Cancel” : este părăsit submeniul.
b Note
• Lista de duplicare creată de dvs. rămâne în memorie
după duplicare. Pentru a edita lista de duplicare, selectaţi
opţiunea “Use Previous Dubbing List” (Utilizarea listei
precedente de duplicare) de la pasul 4.
Lista de duplicare va fi ştearsă dacă :
– modificaţi opţiunea “Input Line System”
corespunzător reglajelor “Basic” (pagina 118),
– resetaţi recorderul (pagina 142),
– deschideţi compartimentul pentru discuri (cu
excepţia duplicării de pe hard disk),
– puteţi realiza montaje ale titlurilor de pe un disc (cu
excepţia duplicării de pe hard disk),
– veţi comuta Lista titlurilor între Original şi Playlist
(numai la duplicarea de pe DVD-RW / DVD-R în
modul VR),
– finalizaţi discul.
• “Punctele de îmbinare” rezultate în urma montajului
pot rămâne pe disc după duplicarea pe un DVD+RW /
DVD-RW (modul Video) / DVD+R / DVD-R (modul
Video)
• Finalizarea este anulată dacă înregistrarea cu ajutorul
cronometrului începe, chiar dacă pentru “Finalise” este
aleasă varianta “Yes” la pasul 9.
4 Repetaţi paşii 2 şi 3 pentru a edita toate titlurile.
5 Treceţi la pasul 8 de la “Duplicarea folosind Lista de
duplicare” de la pagina 83, pentru a duplica titlurile
editate.
85
Realizarea unei copii
de siguranţă (Backup
DVD)
Puteţi duplica întregul conţinut al unui disc finalizat
DVD+RW/DVD+R sau al unuia DVD-RW / DVD-R
(modul Video) pe un alt disc înregistrabil DVD+RW /
DVD-RW sau neutilizat DVD+R/ DVD-R, via HDD,
realizând astfel o copie de siguranţă.
b Notă
• Nu poate fi realizată o copie de siguranţă a unui disc
nefinalizat.
1 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Dubbing” şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “DVD Backup” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Start new DVD Backup” şi apăsaţi
ENTER.
Dacă aţi realizat anterior copii de siguranţă ale
datelor pe HDD, selectaţi “Resume writing data”
(Reluarea inscripţionării datelor) şi treceţi la pasul 7.
5 Introduceţi discul pentru care urmează să
realizaţi o copie de siguranţă.
6 Selectaţi “Start”, apoi apăsaţi ENTER.
Recorderul începe operaţia de duplicare a întregului
conţinut al DVD-ului pe hard disk.
7 Apăsaţi Z (deschis/închis) şi înlocuiţi DVD-ul
cu un disc DVD-RW / DVD+RW înregistrabil
sau cu unul nou DVD-R/DVD+R.
Pentru a realiza copia de siguranţă a unui disc
DVD+R / DVD+RW, introduceţi un disc înregistrabil
DVD+RW sau unul DVD+R nou.
Pentru a realiza copia de siguranţă a unui disc
DVD-R / DVD-RW, introduceţi un disc înregistrabil
DVD-RW sau unul DVD-R nou.
8 Selectaţi “Start” şi apăsaţi ENTER.
Recorderul începe duplicarea la mare viteză a
conţinutului deja copiat pe hard disk la pasul 6.
86
9 Selectaţi “Cancel” şi apăsaţi ENTER.
Discul este finalizat automat.
• Pentru a realiza un alt disc ce să conţină o copie
de siguranţă, înlocuiţi discurile, selectaţi “Start” şi
apăsaţi ENTER.
10 Selectaţi “Yes” sau “No”, apoi apăsaţi
ENTER.
Pentru a şterge, de pe hard disk, datele pentru care s-a
realizat copia de siguranţă, selectaţi “Yes”.
Pentru a realiza ulterior o nouă copie de siguranţă,
selectaţi “No”.
Recorderul se opreşte automat dacă nu este utilizat
mai mult de 20 de min. după încheierea duplicării.
Pentru a afişa informaţiile legate de
duplicare
Apăsaţi DISPLAY în cursul duplicării.
Pentru a renunţa la realizarea unei
copii de siguranţă a unui DVD în cursul
duplicării
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul HDD / DVD DUB
mai mult de o secundă.
Pentru a şterge datele pentru copia de
siguranţă de pe HDD
1 Selectaţi “Erase backup data” la pasul 4, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare interfaţa de confirmare.
2 Selectaţi “Yes” şi apăsaţi ENTER.
b Note
• Când duplicarea pe un DVD+R/DVD-R este întreruptă
în cursul desfăşurării la pasul 8, discul nu va mai putea
fi redat sau înregistrat. Un disc DVD+RW/DVD-RW
va putea fi însă refolosit după reformatare.
• Nu puteţi realiza copii de siguranţă ale unui disc
DVD+R DL/DVD-R DL.
• În funcţie de calitatea înregistrării şi de condiţiile fizice
ale discului, ori de caracteristicile dispozitivului de
înregistrare şi a software-ului folosit, este posibil să nu
puteţi utiliza funcţia “DVD Backup”.
Duplicarea în cazul unei camere video HDD
Înainte de duplicarea
conţinutului hard
diskului camerei video
Puteţi duplica conţinutul hard diskului unei camere video
marca Sony, pe hard diskul acestui recorder realizând
conexiunea celor două aparate prin mufa USB aflată pe
panoul frontal.
Metodele de duplicare de pe hard diskul unei camere
video sunt :
• duplicarea printr-o singură atingere (duplicare prin
însumare).
• duplicare folosind interfaţa afişată pe ecran (duplicare
prin însumare / duplicare completă).
Urmaţi instrucţiunile de la “Pregătirea pentru duplicarea
conţinutului hard diskului unei camere video” şi apoi
treceţi la secţiunea duplicare.
z Observaţii
• Dacă doriţi duplicarea folosind mufele LINE IN,
consultaţi “Înregistrarea de la echipamentul conectat”,
pagina 63.
• Dacă doriţi înregistrarea conţinutului hard diskului unei
camere video pe un DVD, copiaţi-l mai întâi pe hard
diskul recorderului, apoi editaţi titlul pe HDD, după
care duplicaţi-l pe DVD.
• În unor operaţii de duplicare neterminate, pe hard
diskul recorder-ului pot rămâne părţi incomplete fie
datorită ocupării complete a spaţiului de pe HDD, fie
datorită întreruperii unor operaţii de duplicare în curs
de desfăşurare.
• Sonorul înregistrat Dolby Digital pe 5,1 canale pe
hard diskul camerei poate fi duplicat pe hard diskul
recorderului în acelaşi format, fără a fi necesară
conversia acestuia.
b Note
• Nu sunt disponibile operaţii de înregistrare cu ajutorul
cronometrului sau de alt tip în cursul duplicării
conţinutului hard diskului unei camere video.
• Echipamentele pentru care operaţia de duplicare a
conţinutului hard diskului este posibilă sunt camerele
video HDD marca Sony, cu definiţie standard (SD),
produse în aprilie 2008 sau anterior.
• Recorderul nu acceptă formatul AVCHD (HD - înaltă
definiţie). Puteţi duplica doar imagini în format
MPEG-2, la calitate standard.
• Dacă pe hard diskul camerei video există atât fotografii,
cât şi imagini în mişcare, vor fi duplicate la recorder
doar imaginile în mişcare.
• Lista de redare creată pe hard diskul camerei video nu
poate fi duplicată la recorder.
• Nu puteţi stabili modul de înregistrare la duplicarea
hard diskului camerei video.
• La duplicarea de pe hard diskul camerei video,
recorderul recunoaşte imaginile şi utilizează data
filmării şi informaţiile temporale conţinute de acesta.
Dacă indicaţia orei este incorectă la camera video, este
posibil ca recorderul să nu duplice corect conţinutul.
Potriviţi corect ceasul camerei HDD înainte de a filma.
• Imaginile de pe hard diskul camerei nu sunt afişate la
duplicare.
• Nu puteţi înregistra data, ora sau conţinutul memoriei
camerei video HDD la recorder.
• Dacă duplicaţi conţinutul înregistrat la calitate înaltă
(HD) pe hard diskul unei camere video, durează mai
mult operaţia de duplicare decât cea de înregistrare.
• Stabiliţi pentru recorder şi pentru camera video acelaşi
sistem de culoare.
Cum se crează titlurile şi capitolele
La fiecare operaţie de duplicare, conţinutul duplicat
la recorder este divizat în titluri, în funcţie de data
înregistrării. Dacă s-a trecut la ziua următoare în cursul
unei înregistrări, imaginea filmată va avea data titlului,
adică data la care a început sesiunea de înregistrare.
Titlul este împărţit în capitole. Fiecare sesiune de
înregistrare de pe hard diskul camerei devine un capitol
separat.
z Observaţie
• Denumirilor titlurilor le este automat atribuită o
etichetă cum ar fi “USB *** (ora de început a primei
sesiuni de filmare).
b Notă
• Conţinutul duplicat este divizat în titluri în următoarele
cazuri, chiar dacă au fost toate înregistrate în aceeaşi
zi :
– durata înregistrării depăşeşte 12 ore,
– numărul de scene este mai mare de 99.
87
Pregătirea pentru duplicarea
conţinutului hard diskului unei
camere video
Conectaţi camera HDD la mufa USB a recorder-ului.
Consultaţi înainte de conectare şi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu camera.
1 Porniţi camera video HDD şi recorderul.
2 Conectaţi hard diskul camerei la mufa USB
de pe panoul frontal.
recorder DVD
spre mufa USB
cablu USB
(nu este furnizat)
ieşire USB
cameră video HDD
l : flux de semnal
3 Treceţi camera HDD în modul conexiune USB
(spre exemplu : “ COMPUTER” sau “
USB CONNECT”).
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
camerei video HDD.
88
Pentru a reporni dispozitivul USB
conectat
Selectaţi “Restart USB Device” de la “USB”
corespunzător reglajelor “Options 2” (pagina 133).
b Note
• Conectaţi direct camera la recorder.
• Nu decuplaţi cablul USB în timpul duplicării.
• Când intrarea de semnal prin mufa USB (tip A) de pe
panoul frontal sau funcţionarea recorder-ului nu pot fi
efectuate corect, conectaţi camera HDD la mufa LINE
IN şi urmaţi instrucţiunile de la “Înregistrarea de la
echipamentul conectat”, de la pagina 63.
• Recorder-ul poate recunoaşte şi stoca data şi ora
înregistrării pentru cel mult 10 camere video HDD.
Dacă veţi conecta 11 sau mai multe camere, duplicarea
printr-o singură atingere şi “Duplicarea prin însumare”
nu va fi corect efectuată.
Duplicare printr-o singură
atingere de la camere
video HDD (One-touch
dub)
Puteţi duplica conţinutul hard diskului camerei dvs.
video pe cel al recorder-ului apăsând un singur buton al
recorder-ului : ONE-TOUCH DUB.
La copierea pentru prima dată de pe hard diskului
camerei video HDD, va fi duplicat la recorder întregul
conţinut. Următoarea dată, vor fi duplicate numai
secţiunile care nu au fost deja copiate.
Urmaţi paşii de la 1 la 3 ai procedurii
“Pregătirea pentru duplicarea conţinutului
hard diskului unei camere video” de la pagina
88, apoi apăsaţi butonul ONE-TOUCH DUB la
recorder.
Recorderul începe duplicarea conţinutului hard diskului
camerei video în HDD Title List la recorder.
Recorderul se opreşte automat dacă nu este utilizat mai
mult de 20 de minute după încheierea duplicării.
Pentru a opri duplicarea în curs
Apăsaţi butonul x REC STOP.
Ţineţi seama că poate dura câteva secunde până la
oprirea recorder-ului.
b Note
• Butonul de duplicare printr-o singură atingere al
camerei video HDD nu acţionează asupra
recorder-ului.
• În modul Duplicare printr-o singură atingere, conţinutul
care a fost deja duplicat la recorder nu poate fi
reduplicat, nici măcar dacă ştergeţi prima copie de la
recorder. Pentru a duplica acelaşi conţinut din nou la
recorder, duplicaţi întregul conţinut al hard diskului
camerei ; consultaţi “Duplicarea conţinutului HDD al
unei camere video folosind Interfaţa afişată pe ecran
(HDD-Cam Dubbing)” de la pagina 89.
• Datele legate de conţinutul duplicat sunt şterse în
întregime când recorderul este resetat (pagina 142).
• În cazul în care camera DV este conectată şi la o mufă
DV IN, operaţia de duplicare de la hard diskul camerei
începe atunci cand apăsaţi butonul ONE-TOUCH
DUB.
Duplicarea conţinutului
HDD al unei camere video
folosind Interfaţa afişată
pe ecran (HDD-Cam
Dubbing)
Puteţi duplica conţinutul hard diskului camerei dvs.
video pe cel al recorder-ului folosind interfaţa afişată pe
ecran.
Metodele de duplicare de pe hard diskul camerei video
includ :
• duplicarea prin însumare
Recorder-ul detectează automat conţinutul înregistrat
pe hard diskul camerei video şi începe duplicarea
din punctul unde s-a încheiat operaţia precedentă de
duplicare, dacă o astfel de operaţie a avut loc.
• duplicare completă
Recorder-ul duplică întregul conţinut al hard diskului
camerei video, inclusiv cel care a fost deja copiat de
recorder.
1 Urmaţi paşii de la 1 la 3 ai procedurii
“Pregătirea pentru duplicarea conţinutului
hard diskului camerei video” de la pagina 88.
2 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
3 Selectaţi “HDD-Cam / DV” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “HDD-Cam Dubbing” şi apăsaţi
ENTER.
5 Selectaţi “Incremental Dubbing”
(duplicare
prin însumare) sau “Full Dubbing” (duplicare
completă) şi apăsaţi ENTER.
Pentru a duplica numai secvenţele nou înregistrate de
pe hard diskul camerei, alegeţi varianta “Incremental
Dubbing”.
Pentru a duplica întregul conţinut de pe hard diskul
camerei, alegeţi varianta “Full Dubbing”.
Va fi afişată interfaţa de confirmare.
89
6 Selectaţi “Yes”, apoi apăsaţi ENTER.
Recorderul începe duplicarea conţinutului hard
diskului camerei în Lista titlurilor HDD a
recorder-ului.
Recorder-ul se opreşte automat dacă nu este utilizat
mai mult de 20 de minute după încheierea duplicării.
Pentru a opri duplicarea
Apăsaţi butonul x REC STOP sau selectaţi “Exit” la
pasul 6, după care apăsaţi ENTER.
b Note
• În cazul “Incremental Dubbing” (duplicare prin
însumare), conţinutul deja copiat la recorder nu va mai
fi duplicat, nici măcar dacă între timp a fost şters de
la recorder. Veţi putea duplica numai conţinutul nou
înregistrat.
90
Duplicarea în cazul unei camere DV
Înainte de duplicarea
conţinutului unei camere
DV
Această secţiune explică duplicarea cu o cameră DV şi
redarea conţinutului unei camere DV prin intermediul
mufei DV IN de pe panoul frontal. Dacă doriţi să
realizaţi duplicarea folosind mufele LINE IN, consultaţi
“Înregistrarea de la echipamentul conectat”, pagina 63.
Mufa DV IN a acestui recorder corespunde standardului
i.LINK.
Urmaţi instrucţiunile de la “Pregătirea pentru duplicarea
conţinutului de la o cameră DV”, iar apoi treceţi la
secţiunea de duplicat. Pentru mai multe informaţii legate
de i.LINK, consultaţi “Despre i.LINK” de la pagina 154.
Cum sunt create capitolele
Conţinutul duplicat pe HDD sau DVD devine un singur
titlu. Acest titlu este divizat în capitole. La duplicarea pe
HDD sau pe un DVD-RW / DVD-R (modul VR) şi în cazul
în care pentru “Auto Chapter (HDD / VR)” este aleasă
varianta “On” corespunzător reglajului “Recording” (pag.
127), fiecare sesiune de înregistrare de pe bandă devine un
capitol pe disc. Pentru alte discuri, recorderul împarte titlul
în capitole, în funcţie de reglajul “Auto Chapter (Video)”
sau “Auto Chapter (DVD+R/+RW)” stabilit la reglajul
“Recording” (pagina 127).
z Observaţie
• Dacă doriţi să realizaţi montaje suplimentare pe disc,
după duplicarea iniţială, utilizaţi mufa DV IN şi
înregistraţi pe un DVD-RW / DVD-R (modul VR) sau
pe HDD.
b Note
• Nu puteţi realiza înregistrări în timp ce duplicaţi de la o
cameră video DV.
• Mufa DV IN este numai pentru intrare. Nu vor fi
transmise la ieşire semnale.
• Nu puteţi utiliza mufa DV IN când :
– semnalul de intrare la mufa DV IN de pe panoul
frontal sau funcţionarea recorder-ului nu pot fi
realizate corect dacă este utilizată o cameră video
digitală (consultaţi secţiunea “Despre i.LINK”, de la
pagina 154) ;
Conectaţi camera la mufa LINE IN şi urmaţi
instrucţiunile de la “Înregistrarea de la echipamentul
conectat”, pagina 63.
– semnalul de intrare nu este în format DVC-SD. Nu
conectaţi o cameră video digitală în format MICRO
MVchiar dacă este dotată cu o mufă i.LINK ;
– imaginile de pe bandă conţin un semnal de protejare
la copiere, ceea ce limitează înregistrarea.
• Dacă doriţi redarea unui DVD duplicat de la o cameră
DV cu alt echipament DVD, finalizaţi discul (
pagina 43).
• Alegeţi pentru recorder şi pentru camera DV acelaşi
sistem de culoare (pagina 118).
Conexiuni
Pregătirea pentru duplicarea cu
o cameră DV
Puteţi conecta camera dvs. DV la mufa DV IN a
recorder-ului pentru a înregistra sau a realiza montaje
ale conţinutului unor benzi în format DV / Digital8.
Operaţia începe direct, deoarece recorder-ul va rula rapid
înainte şi va derula banda pentru dvs., astfel încât nu este
necesar să acţionaţi camera DV.
Înainte de conectare, consultaţi şi manualul de
instrucţiuni care însoţeşte camera DV.
recorder DVD
spre DV IN
cablu i.LINK
(nu este furnizat)
ieşire DV
cameră DV
l : flux de semnal
91
1 Apăsaţi HDD sau DVD pentru a selecta
destinaţia de înregistrare.
Dacă selectaţi DVD, introduceţi un disc (consultaţi
“1. Introducerea unui disc” de la pagina 34).
2 Introduceţi o casetă în format DV / Digital8 în
camera video sursă.
Pentru ca recorder-ul să înregistreze sau să realizeze
montaje, camera dvs. trebuie să fie în modul redare
video.
3 Apăsaţi de mai multe ori REC MODE la
telecomandă pentru a selecta modul de
înregistrare dorit.
Se trece de la un mod de înregistrare la altul, după
cum urmează :
Pentru detalii legate de modul de înregistrare,
consultaţi pagina 147. Ţineţi seama că nu puteţi
selecta alte opţiuni pentru modul de înregistrare
manuală.
4 Ajustaţi opţiunea “External Audio”
corespunzătoare reglajului “Audio In”
(pagina 123).
5 Ajustaţi opţiunea “DV Input” cores-
punzătoare reglajului “Audio In” (pagina
124).
Sunteţi gata să porniţi duplicarea. Selectaţi una dintre
metodele de duplicare prezentate în paginile care
urmează.
Pentru redarea casetei DV/Digital8
Puteţi consulta conţinutul casetei DV / Digital 8 înainte
de duplicare. Pentru detalii, consultaţi “Redarea de la o
cameră DV”, pagina 94.
92
b Note
• Nu puteţi conecta mai mult de o piesă a echipamentului
video digital la recorder.
• Nu puteţi comanda recorderul folosind un alt dispozitiv
sau un alt recorder de acelaşi tip.
• Nu puteţi înregistra pe disc data şi ora înregistrării sau
conţinutul memoriei de casetă.
• Dacă înregistraţi de la o casetă în format DV/ Digital 8
pe care sunt înregistrate mai multe piste sonore, cum
ar fi o bandă cu mai multe frecvenţe de eşantionare
(48 kHz ; 44,1 kHz sau 32 kHz), în punctul de
schimbare a frecvenţei de eşantionare, la redarea
discului, nu se va auzi sonorul sau sonorul emis va fi
nenatural.
• Pentru a utiliza facilitatea “Auto Chapter” a acestui
recorder (pagina 91), aveţi grijă să potriviţi corect
ceasul camerei video înainte de a începe înregistrarea.
• Imaginea înregistrată poate fi afectată un moment
sau punctul de început şi cel final pot diferi de cele
stabilite dacă banda sursă, în format DV / Digital 8,
este într-una dintre următoarele situaţii :
– banda conţine spaţii libere incluse în porţiunile
înregistrate ;
– codul temporal al benzii nu este secvenţial ;
– dimensiunea imaginii sau modul de înregistrare de
pe banda duplicată au fost modificate.
În acest caz, conectaţi camera dvs. DV la mufa
LINE IN şi urmaţi instrucţiunile de la secţiunea
“Înregistrarea de la echipamentul conectat”, pagina 63.
• Va fi duplicată o interfaţă goală sau una de culoare
neagră dacă la recorder este stabilit un alt sistem de
culoare decât cel al conţinutului benzii DV. Alegeţi
pentru opţiunea “Input Line System” corespunzător
reglajelor “Basic” acelaşi sistem de culoare ca şi cel al
conţinutului benzii DV (pagina 118).
Duplicarea unei întregi
benzi în format DV
(Duplicarea DV la o
singură atingere)
Puteţi înregistra întregul conţinut al unei benzi în
format DV / Digital8 pe un disc, cu o singură apăsare a
butonului ONE-TOUCH DUB de la recorder. Recorderul
acţionează camera DV pentru întregul proces şi
realizează înregistrarea.
Urmaţi paşii de la 1 la 5 ai procedurii “Pregătirea
pentru duplicarea cu o cameră DV” de la pagina
91, apoi apăsaţi butonul ONE-TOUCH DUB la
recorder.
Recorderul derulează banda şi începe înregistrarea
conţinutului benzii.
După încheierea duplicării, recorderul derulează banda
din camera video DV şi finalizează automat discul
înregistrat (cu excepţia DVD-RW / DVD-R (modul
VR)).
Pentru a opri duplicarea în curs
Duplicarea scenelor
selectate (Duplicarea manuală
DV )
Puteţi selecta şi duplica scene în tipul redării unei casete
în format DVD / Digital 8.
1 Urmaţi paşii de la 1 la 5 ai procedurii
“Pregătirea pentru duplicarea cu o cameră
DV” de la pagina 91.
2 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
3 Selectaţi “HDD-Cam / DV” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “DV Manual Dubbing” şi apăsaţi
ENTER.
5 Selectaţi destinaţia pentru înregistrare
“Recording to Hard Disk Drive” (înregistrare
pe hard disk) sau “Record to DVD”
(înregistrare pe DVD), apoi apăsaţi ENTER.
6 Apăsaţi H.
Începe redarea scenei.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul x REC STOP mai
mult de 3 secunde. Ţineţi seama că poate dura câteva
secunde până la oprirea recorder-ului.
7 Găsiţi punctul de pe banda în format DV/
b Note
• Dacă, între înregistrările de pe bandă, există spaţii
libere care durează mai mult de 2 minute, duplicarea
DV la o singură atingere se încheie automat.
• Recorderul va face o pauză dacă pe bandă există un
spaţiu liber sau o imagine care conţine semnale de
protejare la copiere. Recorderul va relua automat
redarea la întâlnirea unui semnal ce poate fi înregistrat.
• Finalizarea este oprită dacă începe înregistrarea cu
ajutorul cronometrului (cu excepţia modurilor DVDRW / DVD-R (modul VR)).
• Duplicarea DV la o singură atingere se încheie automat
dacă la începutul benzii sunt înregistrate semnale de
protejare la copiere.
• La conectarea camerelor video digitale HDD şi la mufa
USB, apăsarea butonului ONE-TOUCH DUB porneşte
duplicarea de la camera HDD. Decuplaţi camera HDD
de la mufa USB pentru ca duplicarea să se facă de la
camera DV.
8 Selectaţi “Start Rec.” şi apăsaţi ENTER.
Digital8 după care doriţi să înregistraţi,
folosind m/M sau c / C şi apăsaţi X.
Operaţia de duplicare începe.
9 Selectaţi “Pause Rec” şi apăsaţi ENTER.
Recorderul face o pauză de duplicare.
10 Repetaţi paşii 6 şi 9 pentru a duplica mai
multe scene.
11 Selectaţi “Stop Rec” şi apăsaţi ENTER.
Scenele selectate sunt duplicate sub forma unui
singur titlu.
Pentru a părăsi “DV Manual Dubbing”
Apăsaţi SYSTEM MENU.
93
z Observaţie
• Puteţi opri meniul de duplicare apăsând butonul
DISPLAY în cursul acestei operaţii. Apăsaţi din
nou butonul DISPLAY pentru a fi afişat meniul de
duplicare.
b Notă
• Nu puteţi stabili ca o scenă să fie mai scurtă de o
secundă.
Redarea de la o
cameră DV
1 Conectaţi camera dvs. DV la mufa DV IN de
pe panoul frontal.
2 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
3 Selectaţi “HDD-Cam / DV” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “DV Playback” şi apăsaţi ENTER.
5 Porniţi redarea la camera DV.
Imaginile de la camera DV vor apărea pe ecranul
televizorului dvs.
Pentru a renunţa la redare
Apăsaţi SYSTEM MENU.
z Observaţie
• Puteţi realiza duplicarea casetei în curs de redare. În
timpul redării, apăsaţi HDD sau DVD pentru a selecta
destinaţia pentru materialul duplicat, apoi apăsaţi z
REC. Pentru a opri duplicarea, apăsaţi x REC STOP.
94
Tonomat
Despre tonomat
Există două metode de a utiliza un tonomat : conectarea
unui dispozitiv USB sau copierea pistelor audio pe hard
disk.
La utilizarea ca tonomat, aveţi posibilitatea :
• să stocaţi piste audio pe hard disk,
• să redaţi piste audio apelând la diverse moduri de
redare,
• să atribuiţi etichete cu denumirile pistelor, albumelor
sau artiştilor,
• să creaţi o listă de redare.
Note privind copierea
• Nu puteţi copia piste audio de pe hard disk pe discuri
sau pe dispozitive USB.
• În funcţie de dimensiunea fişierului, este posibil ca
anumite piste audio să nu fie copiate.
• Numele artiştilor, denumirea albumului şi cea a
pistei audio MP3 sunt copiate, iar albumele şi pistele
MP3 sunt stocate fiecare în directorul fiecărui artist.
Albumele şi pistele audio MP3 vor fi stocate
într-un director “Unknown” (necunoscut) dacă numele
artistului nu poate fi copiat.
• Pistele audio de pe un CD sunt stocate în directorul de
artist denumit “Unknown”. Denumirile vor lua în mod
automat forma: “A_*****_F_*****” pentru album, iar
pentru pistele audio “A_*****_F_*****_T_*****”.
• Dacă operaţia de copiere se întrerupe pe parcurs, pistele
care au fost deja copiate anterior vor rămâne copiate
pe hard disk sub forma unui album.
Puteţi afla ce albume au fost copiate în lista pieselor
muzicale ale tonomatului (Music Jukebox list),
pagina 97.
• La copierea pistelor audio, nu sunt disponibile alte
operaţii.
• În timpul copierii pistelor audio, nu este disponibil
cronometrul înregistrărilor. Dacă cronometrul este
reglat pentru perioada copierii, recorderul începe
înregistrarea cu ajutorul cronometrului după încheierea
copierii.
• Nu pot fi copiate pe hard disk CD-urile protejate la
copiere.
Pregătirea pentru a
utiliza tonomatul
Conectaţi un echipament USB la mufa USB a recorderului sau copiaţi pistele audio de la dispozitivul USB
conectat sau de pe discuri CD / DATA CD / DATA DVD
pe hard disk.
Conectarea dispozitivului USB
Puteţi conecta un dispozitiv USB la mufa USB a recorder-ului pentru a asculta pistele audio MP3 sau pentru a le
copia pe hard disk. Consultaţi şi manualul de instrucţiuni
care însoţeşte dispozitivul USB conectat.
recorder DVD
spre mufa USB
dispozitiv USB
b Notă
• Este posibil ca anumite dispozitive USB să nu funcţioneze
cu acest recorder.
• Recorderul poate recunoaşte dispozitive MSC (Clasa Mass
Storage) care sunt compatibile FAT şi nepartiţionate.
Dacă dispozitivele MSC sunt partiţionate, este posibil
ca recorderul să nu le recunoască.
Copierea pistelor sau albumelor
(USB T HDD)
Puteţi copia până la 99 de albume sau 999 de piste audio
de la dispozitivul USB pe hard disk.
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB a
recorder-ului (pagina 95).
2 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
3 Selectaţi “Music Jukebox” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Listen to Music from USB Device”
şi apăsaţi ENTER.
Apare mesajul “Music Jukebox (USB)”.
5 Selectaţi un album care să fie copiat folosind
M/m, apoi apăsaţi ,.
Este afişat submeniul.
95
6 Selectaţi “Edit” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
7 Selectaţi un element folosind M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a copia toate albumele, selectaţi “Copy all to
HDD”.
Pentru a copia albumul selectat, alegeţi “Copy to
HDD”.
Apare o fereastră de confirmare.
8 Selectaţi “Yes” folosind </,, apoi apăsaţi
ENTER.
Albumele sunt copiate pe hard disk.
• Pentru a copia mai multe albume, repetaţi procedura
de la pasul 5.
Pentru a renunţa la copiere
Apăsaţi ENTER.
Copierea pistelor sau a unui
album pe hard disk
(HDD y HDD)
1 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Music Jukebox” şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “Listen to Music / Edit” şi apăsaţi
ENTER.
Apare mesajul “Music Jukebox (HDD)”.
4 Selectaţi un artist folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
5 Selectaţi un album folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Dacă doriţi copierea albumului, apăsaţi , în loc de
ENTER, după care treceţi la pasul 7.
6 Selectaţi pista de copiat folosind M/m, apoi
Copierea pistelor audio (DISC T HDD)
1 Introduceţi un disc pe care doriţi să îl copiaţi
pe hard disk.
2 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
3 Selectaţi “Dubbing” şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “DVD/CD –> HDD” folosind M/m,
apoi apăsaţi ENTER.
Copierea începe.
Pentru a renunţa la copiere
Apăsaţi ENTER.
b Notă
• Înainte de copiere, selectaţi “CD” sau “MP3”
corespunzător “Data Format” în Lista titlurilor (DVD /
CD), pagina 66.
96
apăsaţi ,.
Apare submeniul.
7 Selectaţi “Edit” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
8 Selectaţi “Copy Album” sau “Copy Track”
folosind M/m, apoi apăsaţi ENTER.
9 Selectaţi o destinaţie a copiei (un artist
sau un album) folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare o interfaţă ce solicită confirmarea.
10 Selectaţi “Yes” folosind </,, apoi apăsaţi
ENTER.
Albumele sau pistele sunt copiate pe hard disk.
• Pentru a copia mai multe piste sau albume, repetaţi
procedura de la pasul 4.
Pentru a renunţa la copiere
Apăsaţi ENTER.
Redarea pistelor audio
folosind un tonomat /
un dispozitiv USB
1 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Music Jukebox” şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “Listen to Music / Edit” sau “Listen
to Music from USB Device” şi apăsaţi
ENTER.
Pentru a asculta pistele audio de pe hard disk,
selectaţi “Listen to Music / Edit”. Pentru a asculta
pistele audio MP3 de la dispozitivul USB conectat,
selectaţi “Listen to Music from USB Device”. Apare
lista Music Jukebox.
Pentru a parcurge interfaţa listei pagină
cu pagină (modul pagină)
Apăsaţi SUBTITLE (precedentă) / ANGLE (următoare)
în timp ce este afişată lista Music Jukebox. La fiecare
apăsare a butoanelor SUBTITLE (precedentă) / ANGLE
(următoare), lista Music Jukebox se modifică, trecând la
pagina precedentă / următoare a listei.
Pentru a modifica informaţiile privind
redarea (numai HDD)
Apăsaţi de mai multe ori butonul DISPLAY.
La fiecare apăsare a butonului, informaţiile prezentate în
lista artistului / albumului / pistei se modifică.
Despre Lista de redare şi Lista originală
(numai pentru HDD)
Puteţi alege ca “Music Jukebox (HDD)” să prezinte
pistele fie în Lista originală, fie conform Listei de redare.
1 Apăsaţi < cât timp este afişat “Music Jukebox
(HDD)”.
2 Selectaţi “Play List” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Selectaţi un element folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
4 Selectaţi un artist, un album sau o pistă,
apoi apăsaţi H.
Numai pentru hard disk : pentru a fi afişată lista
albumului, selectaţi un artist cu M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Pentru afişarea listei pistelor, selectaţi un album cu
M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Începe redarea.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi butonul x (stop).
Pentru a reveni la interfaţa precedentă
Apăsaţi butonul O RETURN. Dacă nu puteţi reveni la
lista artistului sau la cea a albumului folosind butonul
O RETURN, consultaţi “Pentru a schimba modul de
afişare (doar a listei Originale)”, pagina 97.
Element
Interfaţă
Original
Piste din lista Originală.
Lista de redare 1
Lista de redare 2
Piste din fiecare Listă de
Lista de redare 3
redare
Lista de redare 4
Favorite
Pistele în ordinea frecvenţei redării. Cele mai des ascultate sunt în partea de început a listei.
Pentru a schimba modul de afişare
(numai Lista originală)
1 Apăsaţi < cât timp este afişat “Music Jukebox
(HDD)”.
2 Selectaţi “Display Mode” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Selectaţi un element folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Element
Artist (doar la hard disk)
Album
Pistă
Interfaţă
Apare lista artiştilor.
Apare lista albumelor.
Apare lista pistelor.
97
Adăugarea de piste audio la o
listă de redare (numai HDD)
Puteţi adăuga piste audio de pe hard disk într-o Listă de
redare. Fiecărei liste de redare i se pot adăuga până la 25
de piese.
1 După pasul 2 de la “Redarea pistelor audio
folosind un tonomat / un dispozitiv USB”,
selectaţi “Listen to Music / Edit” şi apăsaţi
ENTER.
Comutaţi interfaţa pentru a fi afişată Lista originală
(pagina 97).
2 Selectaţi o pistă care să fie adăugată la Lista
de redare şi apăsaţi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaţi “Add to Play List”, apoi apăsaţi
ENTER.
4 Selectaţi o listă de redare, după care apăsaţi
ENTER.
Pista este adăugată la Lista selectată.
5 Repetaţi paşii de la 2 la 4 pentru a selecta
toate pistele pe care doriţi să le adăugaţi în
Lista de redare.
• Pentru a afla pistele din Lista de redare, comutaţi pe
afişarea acesteia.
Opţiuni de redare
Butoane
Operaţii
./> Se trece la pista precedentă sau la cea
(precedentă / următoare la apăsarea în cursul următoare)
redării.
m / M
Redarea rapidă înapoi / înainte (rularea rapidă a discului când aceste butoane sunt înapoi / înainte) apăsate la redare.
Viteza de căutare se schimbă după cum urmează :
rapid rapid
înapoi
înainte
când apăsaţi sau menţineţi apăsat acest buton, deplasarea rapidă înainte
/ înapoi continuă la viteza selectată până ce este eliberat butonul.
Pentru reluarea redării, apăsaţi H.
X (pauză)
Redarea face o pauză.
Pentru reluarea redării obişnuite, apăsaţi H.
98
Redarea repetitivă (Repeat)
Puteţi reda în mod repetat una sau mai multe piste.
1 Apăsaţi , în cursul redării.
Dacă sunt redate piste de pe hard disk, treceţi la
pasul 3.
2 (Numai dispozitivul USB) Selectaţi “Play
Mode” cu M/m , apoi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Play Mode”.
3 Selectaţi “Repeat” folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
4 Selectaţi un element cu M/m.
“Repeat Artist” (numai pentru HDD) : sunt
repetate pistele artistului curent.
“Repeat Album” : este repetat albumul curent.
“Repeat Track” : este repetată pista curentă.
“Repeat Play List” (doar pentru HDD): este
repetată lista curentă de redare.
“Repeat Programme” (numai pentru un dispozitiv
USB) : este repetat programul curent (pagina 99).
5 Apăsaţi ENTER.
Începe redarea repetitivă.
Pentru a renunţa la Redarea repetitivă
Alegeţi pentru “Repeat” varianta “Repeat Off” la
pasul 4.
b Notă
• Puteţi selecta “Repeat programme” numai în cursul redării
unui program.
Crearea propriului program
(Programme)
- numai pentru dispozitive USB
Puteţi reda conţinutul dispozitivului USB conectat în
ordinea dorită, aranjând pistele conţinute de acesta
într-un program. Puteţi realiza un program care să conţină
cel mult 24 de piste.
1 Apăsaţi , cât timp este afişat “Music
Jukebox (USB)”.
2 Selectaţi “Play Mode” cu M/m , apoi apăsaţi
ENTER.
Apare meniul “Play Mode”.
3 Selectaţi “Programme”, apoi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi “Input/Edit Programme”, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a renunţa la redarea programului
Alegeţi pentru “Programme” varianta “Cancel
Programme Play” în meniul “Play Mode” în cursul
redării.
Pentru a şterge programul
Stabiliţi pentru “Programme” varianta “Erase
Programme List” în meniul “Play Mode”.
z Observaţii
• Programul pe care îl realizaţi rămâne în memorie după
ce se încheie redarea sa. Pentru reluarea aceluiaşi
program, alegeţi pentru “Programme” varianta “Start
Programme Play” în meniul “Play Mode”. După
apăsarea butonului ]/1, programul va fi şters însă din
memorie.
• Puteţi repeta redarea unui program. În cursul acestei
operaţii, alegeţi pentru “Repeat” varianta “Repeat
Programme” în meniul “Play Mode”, pagina 98.
5 Selectaţi un album (spre exemplu: Album 01)
cu M/m, apoi apăsaţi ,.
6 Selectaţi o pistă (spre exemplu Track 001) cu
M/m , apoi apăsaţi ENTER.
Pista este inclusă în program.
Dacă faceţi o greşeală, selectaţi numărul pasului (de
exemplu : 01.) cu </M/m şi apăsaţi CLEAR.
7 Pentru a include în program şi alte piste,
apăsaţi </M/m/, pentru a selecta
numărul unui pas, apoi repetaţi paşii 5 şi 6.
8 Apăsaţi H.
Începe redarea programului.
Pentru a opri redarea programului
Alegeţi x (Stop).
99
Gestionarea pistelor audio de la tonomat (numai pentru hard disk)
Puteţi şterge sau aplica etichete pentru artiştii / albumele/
pistele de pe hard disk.
1 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Music Jukebox” şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi “Listen to Music / Edit” , apoi
apăsaţi ENTER.
Apare “Music Jukebox (HDD)”.
4 Selectaţi un artist, un album sau o pistă şi
apăsaţi ,.
Pentru afişarea listei unui album, selectaţi un artist cu
M/m şi apăsaţi ENTER.
Pentru afişarea listei pistelor, selectaţi un album cu
M/m şi apăsaţi ENTER.
100
5 Selectaţi o opţiune şi apăsaţi ENTER.
“Erase” : şterge artistul / albumul / pista selectate.
Selectaţi “Yes” când vi se solicită confirmarea.
“Edit” : vă permite să realizaţi următoarele operaţii:
• “Artist Name” : permite introducerea sau
reintroducerea numelui artistului (pagina 40).
• “Album Name” : permite introducerea sau
reintroducerea denumirii albumului (pagina 40).
• “Track Name” : permite introducerea sau
reintroducerea denumirii pistei (pagina
40).
• “Copy Album” : permite copierea unui album
(pagina 96).
• “Copy Track” : permite copierea unei piste
(pagina 96).
“Repeat” : este repetată piesa unui artist, un album
sau o pistă (pagina 98).
“Add to Play List” : vă permite să adăugaţi piste la
o Listă de redare (pagina 98).
“Play List Name” : vă permite să introduceţi sau să
reintroduceţi un nume în Lista de redare - până la 12
caractere - (pagina 40).
b Note
• Nu puteţi realiza montaje ale pistelor de la dispozitivul
USB conectat.
Album foto
Despre funcţia “Photo Album”
Funcţia “Photo Album” (Album foto) vă permite să
efectuaţi următoarele operaţii :
• să stocaţi fişierele de imagine JPEG pe hard disk,
• să vizualizaţi fişierele de imagine JPEG de pe hard
disk, de pe discuri DATA DVD (DVD-RW / DVD-R) /
DATA CD sau de la dispozitivul USB conectat,
• să realizaţi montaje ale fişierelor de imagine JPEG,
• să imprimaţi fişiere de imagine JEPG
• să copiaţi fişiere de imagine JPEG şi succesiuni de
imagini pe discuri DVD-RW / DVD-R,
• să creaţi o succesiune de imagini cu muzica preferată şi
cu efecte grafice (x-Pict Story).
Pregătirea pentru
utilizarea funcţiei “Photo Album”
Conectaţi un dispozitiv USB la mufa USB a recorderului
sau copiaţi fişierele de imagine JPEG de pe un disc
DATA CD / DATA DVD sau de la echipamentul USB pe
hard disk.
Conectarea dispozitivului USB
Puteţi conecta dispozitivul USB (o cameră foto digitală,
un cititor de card de memorie şi o memorie USB) la
mufa USB a recorder-ului pentru a viziona fişierele
de imagine JPEG sau pentru a le copia pe hard disk.
Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat pentru
dispozitivul USB înainte de conectare.
recorder DVD
spre mufa USB
cablu USB
(nu este furnizat)
ieşire USB
cameră foto
digitală
l : flux de semnal
b Notă
• Anumite dispozitive USB nu funcţionează cu acest
recorder.
• Recorderul poate recunoaşte dispozitive MSC (Clasa Mass
Storage) care sunt compatibile FAT şi nepartiţionate.
Dacă dispozitivele MSC sunt partiţionate, este posibil
ca recorderul să nu le recunoască.
continuă...
101
Copierea fişierelor de imagine
JPEG pe hard disk
(DISC/USB T HDD)
1 Introduceţi discul de pe care doriţi să
copiaţi imagini pe hard disk sau conectaţi
dispozitivul USB la mufa USB a recorderului.
2 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Este afişat meniul de sistem.
3 Selectaţi “Photo Album” şi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
4 Selectaţi elementul şi apăsaţi ENTER.
Pentru a copia de pe un disc DATA CD / DATA DVD
(DVD-RW / DVD-R), selectaţi “View Photos on a
DVD/ CD”.
Pentru a copia de la dispozitivul USB conectat,
selectaţi “View Photos on a USB Device”.
Apare lista “Photo Album”.
Exemplu : DVD / CD
9 Apăsaţi ,.
Apare submeniul.
10 Selectaţi “Copy to HDD”, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare o fereastră care solicită confirmarea.
11 Selectaţi “Yes”, apoi apăsaţi ENTER.
• Pentru a renunţa, selectaţi “No”.
Copierea tuturor fişierelor de
imagine JPEG de la dispozitivul
USB conectat
(USB T DVD-RW / DVD-R)
1 Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB a
recorder-ului.
2 Introduceţi un disc DVD-RW / DVD-R (modul
Video).
3 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
4 Selectaţi “Photo Album” şi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
5 Selectaţi “Copy Photos from a Digital
Camera” şi apăsaţi ENTER.
Apare fereastra de confirmare.
6 Selectaţi “Yes”, apoi apăsaţi ENTER.
• Pentru a renunţa, selectaţi “No”.
5 Selectaţi un album sau un fişier de imagine
JPEG folosind M/m, apoi apăsaţi ,.
Apare submeniul.
6 Selectaţi “Multi-Mode” cu M/m , apoi apăsaţi
ENTER.
• Pentru a copia toate albumele şi fişierele JPEG,
selectaţi “Copy all to HDD” şi treceţi la pasul 11.
• Pentru a copia albumul sau fişierul selectat la pasul
5, alegeţi “Copy to HDD” şi treceţi la pasul 11.
7 Selectaţi un album sau un fişier de imagine
JPEG, apoi apăsaţi ENTER.
Alături de elementul selectat apare un marcaj în
caseta de bifare.
• Pentru a şterge marcajul de bifare, apăsaţi ENTER.
• Pentru a şterge toate marcajele de bifare, apăsaţi ,
pentru a selecta “Single-Mode” în submeniu.
8 Repetaţi pasul 7 pentru a selecta toate
albumele sau fişierele JPEG care vreţi să fie
copiate.
102
z Observaţie
• Consultaţi “7. Reformatarea unui disc” (pagina 45)
pentru a formata un disc DVD-RW / DVD-R în mod
Video.
b Note
• Nu pot fi efectuate alte operaţii în cursul copierii.
• La copierea fişierelor de imagine JPEG, nu este
disponibilă înregistrarea cu ajutorul cronometrului.
Dacă este reglat cronometrul să pornească în timpul
operaţiei de copiere, recorderul va începe înregistrarea
cu ajutorul cronometrului după încheierea copierii.
Copierea fişierelor de imagine
JPEG sau a albumelor pe hard
disk (HDD T HDD)
1 Apăsaţi System Menu.
12 Selectaţi albumul de destinaţie folosind
M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Apare fereastra ce solicită confirmarea.
13 Selectaţi “Yes” şi apăsaţi ENTER.
• Pentru a renunţa, selectaţi “No”.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Photo Album” şi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
3 Selectaţi “View / Edit Photos on the HDD” şi
apăsaţi ENTER.
Apare lista “Photo Album”.
b Notă
• Albumele sau fişierele de imagine JPEG nu sunt copiate
pe hard disk în următoarele cazuri :
– dacă spaţiul liber de pe hard disk este insuficient pentru
copiere,
– dacă pe hard disk au fost deja copiate numărul maxim
de fişiere şi / sau de albume.
4 Selectaţi un album folosind M/m.
Pentru a copia albumul selectat, treceţi la pasul 6.
Pentru a copia fişierele de imagine, treceţi la pasul 5.
5 Apăsaţi ENTER şi selectaţi un fişier de
imagine JPEG folosind M/m.
6 Apăsaţi ,.
Apare submeniul.
7 Selectaţi “Multi-Mode” cu M/m , apoi apăsaţi
ENTER.
• Pentru a copia albumul selectat, alegeţi “Copy
Album Contents” de la “Album Options” şi treceţi
la pasul 12.
• Pentru a copia fişierele selectate, alegeţi “Copy” de
la “File Options” şi treceţi la pasul 12.
8 Selectaţi un album sau un fişier de imagine
JPEG, apoi apăsaţi ENTER.
Apare un marcaj în caseta de bifare alăturată
elementului selectat.
• Pentru a şterge marcajul de bifare, apăsaţi din nou
ENTER.
• Pentru a şterge toate marcajele, apăsaţi , pentru a
selecta “Single-Mode” din submeniu.
Copierea albumelor de imagine
JPEG pe un disc
(HDD T DVD-RW / DVD-R)
Puteţi copia albumele de imagini JPEG implicate în
montaje, pe un DVD-RW / DVD-R (modul Video). Pe
disc va fi înregistrată şi o succesiune de imagini sub forma
unui fişier video. Puteţi reda succesiunea de imagini cu alt
echipament DVD care este posibil să nu fie compatibil cu
redarea fişierelor de imagine JPEG.
1 Introduceţi un DVD-RW / DVD-R (în modul
Video).
2 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
3 Selectaţi “Photo Album” şi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
4 Selectaţi “View / Edit Photos on the HDD” şi
apăsaţi ENTER.
Apare lista “Photo Album”.
9 Repetaţi pasul 8 pentru a selecta toate
5 Selectaţi un album folosind M/m, apoi apăsaţi
10 Apăsaţi ,.
6 Selectaţi “Multi-Mode”, apoi apăsaţi ENTER.
albumele sau fişierele JPEG pe care doriţi să
le copiaţi.
Apare submeniul.
11 Selectaţi “Copy”, apoi apăsaţi ENTER.
,.
Apare submeniul.
Pentru a copia numai albumul selectat la pasul 5,
treceţi la pasul 10.
continuă...
103
7 Selectaţi un album, apoi apăsaţi ENTER.
Apare un marcaj în caseta de bifare alăturată
elementului selectat.
• Pentru a şterge marcajul de bifare, apăsaţi din nou
ENTER.
• Pentru a şterge toate marcajele, apăsaţi , pentru a
selecta “Single-Mode” din submeniu.
8 Repetaţi pasul 7 pentru a selecta toate
albumele pe care vreţi să le copiaţi.
9 Apăsaţi ,.
Apare submeniul.
10 Selectaţi “Copy to DVD”, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare fereastra ce solicită confirmarea.
11 Selectaţi “Yes” şi apăsaţi ENTER.
Albumele de imagini JPEG selectate sunt copiate în
directorul “PICTURE” de pe disc.
Albumului cu imagini JPEG îi este automat asociată
eticheta “***ALBUM”.
Dacă doriţi redarea discului cu un alt echipament
DVD, finalizaţi discul (pagina 43).
• Pentru a renunţa, selectaţi “No”.
z Observaţii
• Consultaţi “7. Reformatarea unui disc” (pagina 45)
pentru a formata un disc DVD-RW / DVD-R în mod
Video.
• Consultaţi lista “Photo Album” pentru a afla ce albume
au fost deja copiate (pagina 105).
b Note
• În funcţie de echipamentul DVD, este posibil să nu
puteţi reda succesiunea de imagini.
• Nu puteţi copia fişierele de imagine JPEG, pe un DVD
înscriptibil care a fost înregistrat cu alte recordere /
dispozitive.
• Un DATA DVD finalizat cu acest recorder este posibil
să nu fie redat cu alt echipament.
• Pe un disc pot fi înregistrate cel mult 99 de succesiuni
de imagini.
• La copierea pe un disc a unui album care conţine mai
mult de 99 de imagini JPEG, succesiunile de imagini
vor fi create cu câte 99 de fişiere JPEG şi vor fi
înregistrate pe disc.
• Pentru DVD-R, spaţiul liber de pe disc nu se măreşte
chiar dacă ştergeţi o succesiune de imagini.
104
Copierea fişierelor de imagine
JPEG pe un disc
(HDD T DVD-RW / DVD-R)
Puteţi copia fişiere de imagini JPEG implicate în montaje
pe un disc DVD-RW / DVD-R (modul Video).
O succesiune de imagini va fi înregistrată pe disc tot ca un
fişier video. Puteţi reda succesiunea de imagini cu un alt
echipament DVD care este posibil să nu fie compatibil cu
fişierele de imagine JPEG.
1 Urmaţi paşii de la 1 la 4 de la “Copierea
albumelor de imagini JPEG pe un disc (HDD
T DVD-RW / DVD-R)”, de la pagina 103.
Apare lista “Photo Album”.
2 Selectaţi un album folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare lista fotografiilor.
3 Selectaţi un fişier de imagine JPEG folosind
M/m, şi apăsaţi ,.
Apare submeniul.
4 Selectaţi “Multi-Mode”, apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a copia fişierul de imagine selectat la pasul 3,
treceţi la pasul 8.
5 Selectaţi un fişier de imagine JPEG
şi
apăsaţi ENTER.
Apare un marcaj în caseta de bifare alăturată
elementului selectat.
• Pentru a şterge marcajul de bifare, apăsaţi din nou
ENTER.
• Pentru a şterge toate marcajele, apăsaţi , pentru a
selecta “Single-Mode” din submeniu.
6 Repetaţi pasul 5 pentru a selecta toate
fişierele JPEG pe care vreţi să le copiaţi.
7 Apăsaţi ,.
Apare submeniul.
8 Selectaţi “Copy to DVD”, apoi apăsaţi
ENTER.
Apare fereastra ce solicită confirmarea.
9 Selectaţi “Yes” şi apăsaţi ENTER.
Fişierele de imagini JPEG selectate sunt copiate în
directorul “PICTURE” de pe disc.
Denumirii fişierului de imagini JPEG îi este automat
asociată eticheta “PHOT***”.
Dacă doriţi redarea discului cu un alt echipament
DVD, finalizaţi discul (pagina 43).
• Pentru a renunţa, selectaţi “No”.
Pentru a selecta un fişier de imagine
JPEG dintr-un alt album
1 Comutaţi pe lista albumului de la pasul 5. Pentru
instrucţiuni, consultaţi “Pentru a comuta între lista
albumului şi lista fişierelor de imagine JPEG” de la
pagina 107.
2 Selectaţi un album cu M/m, apoi apăsaţi <.
3 Treceţi la lista fişierelor de imagine JPEG.
Pentru instrucţiuni, consultaţi “Pentru a comuta între
lista albumului şi lista fişierelor de imagine JPEG” de
la pagina 107.
4 Selectaţi un fişier de imagine JPEG cu M/m, apoi
apăsaţi ENTER.
z Observaţii
• Consultaţi “7. Reformatarea unui disc” (pagina 45)
pentru a formata un disc DVD-RW / DVD-R în mod
Video.
• Consultaţi lista “Photo Album” pentru a afla ce albume
cu imagini JPEG au fost deja copiate (pagina 105).
b Note
• În funcţie de echipamentul DVD, este posibil să nu
puteţi reda succesiunea de imagini.
• Nu puteţi copia fişiere de imagine JPEG, pe un DVD
înscriptibil care a fost înregistrat cu alte recordere /
dispozitive.
• Un DATA DVD finalizat cu acest recorder este posibil
să nu fie redat cu alt echipament.
• Pe un disc pot fi înregistrate cel mult 99 de succesiuni
de imagini.
• Pentru DVD-R, spaţiul liber de pe disc nu se măreşte
chiar dacă ştergeţi o succesiune de imagini.
Utilizarea listei “Photo
Album”
Cu ajutorul listei “Photo Album”, puteţi reda fişiere de
imagine JPEG de pe hard disk, de pe discuri DATA DVD
/ DATA CD sau de pe un dispozitiv USB conectat.
1 Apăsaţi System Menu.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Photo Album”, şi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
3 Selectaţi un element, şi apăsaţi ENTER.
Pentru redarea fişierelor de imagine JPEG de pe
hard disk, selectaţi “View / Edit Photos on the
HDD”.
Pentru redarea fişierelor de imagine JPEG de pe
DATA CD / DATA DVD, selectaţi “View Photos
on a DVD / CD”.
Pentru redarea fişierelor de imagine JPEG de pe
dispozitivul USB conectat, selectaţi : “View Photos
on a USB Device”.
Apare lista “Photo Album”.
4 Selectaţi un album folosind M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
Pentru a prezenta lista cu 4 fotografii sau pe cea cu
câte o singură fotografie, apăsaţi < pentru a selecta
“Title View”, şi apăsaţi ENTER, apoi selectaţi “4
Photos” respectiv “1 Photo” cu M/m, după care
apăsaţi ENTER.
continuă...
105
Lista cu 12 fotografii (Exemplu : HDD)
1 Denumirea albumului
2 Dimensiunea albumului
3 Submeniu :
Apăsaţi , pentru a fi afişat submeniul.
Submeniul afişează opţiunile ce sunt valabile numai
pentru elementul selectat. Opţiunile afişate diferă în
funcţie de model, de situaţie şi de tipul de disc.
Pentru detalii legate de opţiunile submeniului,
consultaţi “Gestionarea fişierelor de imagine JPEG de
pe hard disk”, de la pagina 110.
Lista cu 4 fotografii
Submeniu
4 Bara de parcurgere :
Apare dacă în listă nu pot fi prezentate simultan toate
fişierele de imagine JPEG. Pentru a vedea fişierele
ascunse, apăsaţi M/m.
5 Informaţii legate de albume şi de fişierele de imagine
JPEG :
Este afişată imaginea, numărul fişierului de imagine
JPEG, data şi ora înregistrării, denumirea fişierului
JPEG şi dimensiunea acestuia. Pentru fişierele de
imagine JPEG protejate apare simbolul “ ”.
6 Spaţiul liber de pe hard disk.
Lista cu 1 fotografie
Pentru a parcurge pagină cu pagină
lista afişată (Page Mode)
Apăsaţi ./> în timp ce este afişată lista “Photo
Album”. La fiecare apăsare a butoanelor ./> ,
lista “Photo Album” se modifică trecând la precedenta /
următoarea pagină a albumelor / a fişierelor de imagine
JPEG.
106
Pentru a comuta între lista albumului şi lista
fişierelor de imagine JPEG
1 Apăsaţi < cât timp este afişată lista “Photo Album”.
2 Selectaţi “Display Mode” cu M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Selectaţi “File” sau “Album” cu M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
z Observaţii
• Puteţi schimba miniatura din lista albumului alegând
cu m/M unul dintre fişierele de imagini JPEG din
albumul selectat.
• Puteţi trece la albumul precedent sau la cel următor
apăsând m/M din lista fişierelor de imagine JPEG.
Pentru a opri lista “Photo Album”
Apăsaţi SYSTEM MENU.
Pentru a fi afişate informaţii detaliate
1 Selectaţi un fişier de imagine JPEG, şi apăsaţi , .
2 Selectaţi “Detailed Information”, apoi apăsaţi ENTER.
Sunt afişate informaţii detaliate pentru fişierul de
imagine JPEG selectat.
Pentru a prelua din nou fişierele sau
directoarele
Când un disc sau un echipament USB conectat conţine
1000 de fişiere sau mai mult, respectiv 100 de directoare
sau mai multe, selectaţi “Read next” din lista “Photo
Album” şi apăsaţi ENTER pentru a vedea fişierele şi
directoarele neîncărcate.
Operaţia de încărcare a fişierelor şi directoarelor poate
dura câteva minute.
b Note
• Reprezentarea de dimensiuni reduse a unui fişier care nu
poate fi redată de acest recorder apare sub forma “ “.
• În timp ce folosiţi meniul “Photo Album“, indicaţia
“HDD“ de pe panoul frontal este luminoasă, chiar dacă
sunt redate fişiere de imagini JPEG de pe un disc sau de
pe un dispozitiv USB.
Redarea unei succesiuni de
imagini
1 Urmaţi paşii de la 1 la 4 ai procedurii
«Utilizarea listei “Photo Album”».
Apare lista “Photo Album”.
Comutaţi între lista albumului şi cea a fişierelor
JPEG, dacă este necesar.
2 Selectaţi un album sau un fişier de imagine
JPEG cu M/m şi apăsaţi H.
Începe succesiunea de imagini.
z Observaţie
• Puteţi începe prezentarea unei succesiuni de imagini
selectând “Start Slideshow” din submeniu.
b Note
• În funcţie de raportul laturilor, anumite imagini este
posibil să fie afişate având benzi negre în partea de sus
şi de jos sau în părţile laterale.
• Poate dura câteva secunde până la afişarea
fişierelor de imagine mari. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
Pentru a întrerupe o succesiune de
imagini
Apăsaţi x (stop) sau O RETURN.
Pentru ca succesiunea de imagini să
facă o pauză
Apăsaţi X (pauză).
Pentru a vedea imaginea precedentă /
următoare la urmărirea unei succesiuni
de imagini
Apăsaţi ./> .
Pentru a mări o imagine
Apăsaţi de mai multe ori ENTER în cursul unei
succesiuni de imagini. La fiecare apăsare a butonului
ENTER, mărirea se modifică după cum este indicat mai
jos.
2× T 4× T mărire obişnuită
Puteţi deplasa zona care vreţi să fie mărită, cu ajutorul
butoanelor </M/m/,.
(numai pentru modelele RDR-AT100/AT200)
De asemenea, puteţi mări o imagine folosind ZOOM.
107
Pentru a roti o imagine
Apăsaţi de mai multe ori butonul ANGLE în cursul
prezentării unei succesiuni de imagini.
La fiecare apăsare a butonului ANGLE, imaginea este
rotită în sens orar cu 90°.
Pentru a reda o succesiune de imagini
cu fundal sonor (numai pentru hard
disk)
Puteţi urmări succesiuni de imagini însoţite de piese
muzicale de pe hard disk. Pregătiţi mai întâi lista de
redare a muzicii, în care includeţi piese audio folosind
facilitatea Jukebox (consultaţi secţiunea “Adăugarea
de piste audio la o listă de redare (numai HDD)” de la
pagina 98).
1 Selectaţi “View / Edit Photo on the HDD” la pasul 3
pentru “Using the “Photo Album” List” de la pagina
105.
Este afişată lista “Photo Album”.
Comutaţi între lista albumului şi cea cu fişiere de
imagine JPEG, dacă este necesar.
2 Selectaţi un album sau un fişier JPEG folosind M/m,
apoi apăsaţi ,.
3 Selectaţi “Start Audio Slideshow”, apoi apăsaţi
ENTER.
4 Selectaţi Lista dorită de redare a muzicii sau
“Favorites” folosind </,.
5 Selectaţi “Start” şi apăsaţi ENTER.
Începe prezentarea succesiunii de imagini şi redarea
primei piese din Lista de redare a muzicii.
b Note
• În timpul prezentării unei succesiuni de imagini cu
sunet, nu puteţi efectua următoarele operaţii :
– mărirea, rotirea, omiterea unei imagini sau pauză de
redare,
– afişarea informaţiilor pe ecran prin apăsarea
butonului DISPLAY.
• Dacă în lista de redare nu este selectată nici o pistă
audio, succesiunea de imagini va fi prezentată fără
sonor.
108
Crearea unei
succesiuni de imagini
însoţită de muzica
preferată şi de efecte
grafice (x-Pict Story) –
doar pentru HDD
Puteţi crea cu uşurinţă şi reda propria succesiune de
imagini însoţită de muzica pe care o preferaţi şi de efecte
grafice, folosind fişiere de imagine JPEG de pe hard disk
(x-Pict Story).
Pregătiţi mai întâi Lista de redare a muzicii adăugând
piste audio cu ajutorul tonomatului (Jukebox) (consultaţi
“Adăugarea de piste audio la o listă de redare (numai
HDD)” de la pagina 98). Creaţia realizată x-Pict Story
este automat stocată în Lista titlurilor (HDD) şi poate fi
copiată pe un disc inscriptibil.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Photo Album” şi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
3 Selectaţi “View / Edit Photos on the HDD”,
apoi apăsaţi ENTER.
Apare lista “Photo Album (HDD)”.
4 Selectaţi un album şi apăsaţi ,.
Apare submeniul.
5 Selectaţi “Create x-Pict Story” folosind M/m,
apoi apăsaţi ENTER.
6 Selectaţi un efect grafic şi o pisesă din Lista
de redare a muzicii cu </M/m/,.
• “Theme” : Selectaţi o temă. Recorderul va adăuga
efecte grafice în funcţie de tema stabilită, alegând
una dintre variantele :
“Happy moments (1)” : cu efecte grafice simple.
“Happy moments (2)” : cu efecte grafice care se
schimbă rapid.
“Nostalgic memories” : monocrome
“Sweetest recollections” : cu efecte grafice de
mişcare.
“Blissful life” : cu efecte grafice de mişcare care
se modifică rapid.
“Normal” : fără efecte grafice.
• “Play List” : selectaţi Lista de redare a muzicii
sau “Favourite”. Pentru o explicaţie relativ la
modul de realizare a unei liste de redare, consultaţi
“Adăugarea de piste audio la o listă de redare
(numai HDD)” de la pagina 98.
7 Selectaţi “Next”, după care apăsaţi ENTER.
Apare interfaţa cu privire la drepturile de autor.
8 Selectaţi “Yes” cu </,, apoi apăsaţi
ENTER.
Creaţia x-Pict Story este stocată ca fişier video în
Lista titlurilor, pe hard disk.
Denumirea titlului este automat stabilită de forma
“x-Pict_Story***” folosind denumirea directorului cu
albumul selectat.
b Note
• Nu puteţi realiza înregistrări în cursul creării unei
“x-Pict Story”.
• Dacă în directorul selectat nu este nici un fişier de
imagine JPEG, nu puteţi realiza o creaţie “x-Pict
Story”.
• Dacă în Lista de redare a muzicii nu este selectată nici
o piesă audio, creaţia x-Pict Story nu va beneficia de
sonor.
• În funcţie de numărul de fişiere de imagine JPEG, Lista
selectată de redare a muzicii este posibil să nu poată fi
redată la final.
• Dacă hard diskul este complet ocupat, apare un mesaj
de avertizare şi nu puteţi crea x-Pict Story.
• În cursul realizării unei creaţii x-Pict Story, nu puteţi
efectua următoarele :
– mărire, rotire, omitere sau pauză la redarea de
imagini,
– afişarea informaţiilor pe ecran prin apăsarea
butonului DISPLAY.
• Ordinea efectelor grafice se modifică aleatoriu de
fiecare dată când creaţi o x-Pict Story cu aceeaşi temă.
• Nu decuplaţi şi nu cuplaţi cablul USB sau pe cel
i.LINK în timpul realizării unei creaţii x-Pict Story,
deoarece aceasta nu va fi corect creată.
• Efectul grafic este posibil să nu fie cursiv şi să nu apară
corect la creaţia “x-Pict Story” realizată în funcţie de
anumite condiţii, cum ar fi dimensiunea fişierelor de
imagine.
Pentru a reda x-Pict Story
Pentru a opri crearea x-Pict Story
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul x REC STOP mai
mult de 3 secunde.
z Observaţii
• Ordinea pistelor audio din “x-Pict Story” este urmată
de cea din Lista de redare a muzicii. Dacă doriţi să
modificaţi această ordine, schimbaţi ordinea în Lista de
redare înainte de a crea “x-Pict Story”.
• Dacă directorul selectat nu are un nume, denumirile
titlurilor sunt stabilite automat de forma datei la care a
fost creată “x-Pict Story”.
• O creaţie “x-Pict Story” este realizată în modul HQ.
• Pentru a edita titluri pentru “x-Pict Story”, consultaţi
“Ştergerea şi realizarea de montaje ale titlurilor”,
pagina 75.
Puteţi reda creaţia x-Pict Story din Lista titlurilor de pe
hard disk.
Pentru detalii, consultaţi “3. Redarea programelor
înregistrate (Lista titlurilor)”, de la pagina 37.
Pentru a duplica o x-Pict Story
Puteţi duplica o creaţie x-Pict Story pe DVD. Pentru detalii,
consultaţi “Duplicarea (HDD y DVD)”, de la pagina 82.
Dacă doriţi redarea discului cu un alt echipament DVD,
finalizaţi discul (pagina 43).
109
Gestionarea fişierelor
de imagine JPEG de
pe hard disk
1 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Photo Album” şi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
3 Selectaţi “View / Edit Photos on the HDD”,
apoi apăsaţi ENTER.
Apare lista “Photo Album (HDD)”.
4 Selectaţi un album sau un fişier JPEG şi
apăsaţi ,.
Apare submeniul.
5 Selectaţi o opţiune, apoi apăsaţi ENTER.
Puteţi realiza următoarele operaţii de montaj cu
albumele sau fişierele JPEG.
“Start Slideshow” : începe prezentarea de imagini
(pagina 107).
“Start Audio Slideshow” (doar HDD) : începe
prezentarea de imagini cu fundal sonor
(pagina 108).
“Create x-Pict Story” : realizează o nouă creaţie
x-Pict Story (pagina 108).
“New Album” : crează un album nou.
“Album options” :
• “Erase Album” : şterge albumul selectat.
• “Copy Album Contents” : copiază toate fişierele
de imagine JPEG din albumul selectat pe hard
disk (pagina 103).
• “Rename Album” : modifică denumirea albumului
selectat (pagina 40).
• “Protect Album Contents” : protejază toate
fişierele de imagine JPEG din albumul
selectat.
• “Cancel Protection” : anulează protecţia pentru
toate fişierele de imagine JPEG din albumul
selectat.
“Copy to DVD” : copiază albumul sau fişierul JPEG
de imagine selectat pe un DVD (pagina 103).
110
“Multi-Mode” : selectează mai multe albume sau
mai multe fişiere JPEG pentru montaj.
“Copy all to HDD” : copiază toate albumele şi
fişierele JPEG pe hard disk (pagina 102).
“Copy to HDD” : copiază albumul selectat sau
fişierul de imagine JPEG pe hard disk (pagina
102).
“File options” :
• “Erase” : şterge fişierul de imagine JPEG selectat.
• “Copy” : copiază fişierul de imagine JPEG selectat
(pagina 103).
• “Rename File” : modifică denumirea fişierului de
imagine JPEG selectat (pagina 40).
• “Protect” : protejază fişierul de imagine JPEG
selectat. Selectaţi din nou pentru a anula
protecţia.
“Print” : imprimă fişierul de imagine JPEG selectat
(pagina 111).
“Detailed Information” : afişează informaţii
detaliate pentru fişierul de imagine JPEG
selectat (pagina 107).
“Single-Mode” : anulează modul multiplu (Multi.
Mode).
Imprimarea fişierelor
de imagine JPEG
Puteţi imprima fişiere de imagine JPEG de pe hard disk,
pe DATA DVD / DATA CD sau la dispozitivul USB
conectând o imprimantă compatibilă PictBridge la mufa
USB a recorder-ului.
Consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte
imprimanta.
Pentru a imprima fişiere de imagine JPEG de la
dispozitivul USB conectat, selectaţi “View Photos
on a USB Device”.
Apare lista “Photo Album”.
6 Selectaţi un album, apoi apăsaţi ENTER.
1 Conectaţi o imprimantă compatibilă PictBridge
la mufa USB a recorder-ului.
recorder DVD
spre mufa USB
imprimantă compatibilă
PictBridge
2 Conectaţi dispozitivul USB la mufa USB a
recorder-ului.
La imprimarea fişierelor de imagine JPEG de pe hard
disk sau de pe DATA DVD / DATA CD, omiteţi acest
pas.
3 Apăsaţi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
4 Selectaţi “Photo Album” şi apăsaţi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
5 Selectaţi elementul şi apăsaţi ENTER.
Pentru a imprima fişiere de imagine JPEG de pe hard
disk, selectaţi “View / Edit Photos on the HDD”.
Pentru a imprima fişiere de imagine JPEG de pe
DATA DVD / DATA CD selectaţi “View Photos on a
DVD/CD”.
7 Selectaţi un fişier folosind M/m, apoi apăsaţi
,.
Apare submeniul.
8 Selectaţi elementul şi apăsaţi ENTER.
Pentru a imprima două sau mai multe fişiere, selectaţi
“Multi-Mode”.
Pentru a imprima numai fişierul selectat la pasul 7,
treceţi la pasul 12.
9 Selectaţi un fişier şi apăsaţi ENTER.
Un marcaj aplicat în caseta de bifare, alături de
elementul selectat.
• Pentru a şterge marcajul de bifare, apăsaţi din nou
ENTER.
• Pentru a şterge simultan toate marcajele de bifare,
selectaţi “Single-Mode”.
10 Repetaţi pasul 9 pentru a selecta toate
fişierele pe care doriţi să le imprimaţi.
11 Apăsaţi ,.
Apare submeniul.
12 Selectaţi “Print” şi apăsaţi ENTER.
Apare fereastra de confirmare.
13 Selectaţi “Start” şi apăsaţi ENTER.
Puteţi stabili dimensiunea hârtiei şi poziţionarea
în pagină. Consultaţi manualul de instrucţiuni care
însoţeşte imprimanta.
111
Pentru a anula imprimarea
Apăsaţi ENTER.
Pentru a fi afişată imprimanta conectată
Selectaţi “Confirm Printer” de la “USB”, corespunzător
reglajului “Options 2” (pagina 133).
Pentru a reporni dispozitivul USB
conectat
Selectaţi “Restart USB Device” de la “USB”,
corespunzător reglajului “Options 2” (pagina 133).
z Observaţie
• Opţiunile de imprimare cum ar fi dimensiunea hârtiei
sau poziţionarea în pagină, diferă în funcţie de
imprimantă. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni care însoţeşte imprimanta.
112
Pentru redare
Reglaje şi ajustări
Ajustarea calităţii
imaginii
*
* Numai pentru fişiere DivX.
*
Puteţi ajusta calitatea imaginii de la echipamentul
conectat, cum ar fi un televizor sau un aparat video, şi de
asemenea calitatea imaginilor difuzate pe care recorderul le primeşte la selectarea unui reglaj prestabilit.
Puteţi de asemenea să ajustaţi calitatea imaginilor
modificând reglajele detaliate şi stocând până la trei
reglaje în memorie.
Dynamic
Produce o imagine accentuată
mărind contrastul imaginii şi
intensitatea culorilor.
Standard
Afişează imaginea standard.
Professional
Afişează imaginea originală.
Memorie 1 /
Memorie 2 /
Memorie 3
Propriile reglaje.
Pentru a alcătui propriile variante
de reglaj, consultaţi “Pentru
stabilirea propriilor reglaje”
(pagina 113)
Pentru a verifica reglajele detaliate, pentru
configurarea prestabilită selectată, apăsaţi DISPLAY.
4 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a părăsi
meniul.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU în modul stop.
Pentru ajustarea calităţii imaginilor redate, apăsaţi
SYSTEM MENU în cursul redării.
Apare meniul System.
2 Selectaţi “Picture Adjustment” şi apăsaţi
ENTER.
3 Selectaţi un reglaj prestabilit folosind </,,
apoi apăsaţi ENTER.
Pentru înregistrare
Tuner
Canal TV difuzat
VCR
Casete video
DTV
Programe difuzate digital
Memory 1 /
Memory 2 /
Memory 3
Propriile reglaje. Pentru a alcătui
propriile variante de reglaj,
consultaţi “Pentru stabilirea propriilor reglaje” (pagina 113)
Pentru stabilirea propriilor reglaje
1 Selectaţi “Memory 1”, “Memory 2” sau “Memory 3”
la pasul 3.
2 Selectaţi “Detailed Settings”, apoi apăsaţi ENTER.
Apare interfaţa pentru ajustarea detaliată a elementelor
de reglaj.
3 Selectaţi un element folosind M/m, apoi ajustaţi
reglajul folosind </,.
Pentru explicaţii legate de fiecare reglaj, consultaţi
tabelul următor.
4 Selectaţi “SYSTEM MENU” pentru a părăsi meniul.
Reglajul este stocat automat în memorie, ca reglajul
selectat la pasul 1.
continuă...
113
Opţiuni de reglaj pentru calitatea imaginilor
înregistrate
Pentru detalii legate de fiecare reglaj, consultaţi
explicaţiile afişate pe ecran.
Prog.
Motion
Cinema
White
Enhancer
Ajustează intensitatea de alb. Black
Enhancer
Ajustează intensitatea de negru.
Ajusteză semnalul video progresiv
când pentru “Component
Video Out” este aleasă varianta
“Progressive” (pagina 122) sau
când utilizaţi conexiunea HDMI.
Selectaţi “Motion” pentru un film
care include subiecte aflate în
mişcare dinamică. Selectaţi “Stil”
pentru filme care conţin puţină
mişcare.
Black
Level
Selectează nivelul de negru (nivel
de reglaj) pentru semnalele
video NTSC.
Selectaţi “ON” pentru a stabili
nivelul standard de negru pentru
semnalele de intrare. În mod
obişnuit alegeţi varianta “OFF”.
Hue
(nuanţe)
Ajustează echilibrul de culoare.
Semnalul video progresiv este
convertit pentru a se potrivi
cu software-ul DVD pe care îl
urmăriţi când pentru “Component Video Out” este aleasă varianta
“Progressive” (pagina 122) sau
când folosiţi conexiunea HDMI.
Selectaţi “Auto” pentru a fi
detectat automat tipul de software
(bazat pe film sau bazat pe video)
şi pentru a selecta modul de
conversie adecvat. În mod normal,
alegeţi această poziţie. Selectaţi
“Off” pentru a stabili ca mod de
conversie pe cel software bazat pe
video.
Chroma
Level
Face culorile mai adânci sau mai
estompate.
3-D Y/C
Ajustează luminozitatea /
separarea culorilor pentru
semnalele video. Selectaţi
“Motion” pentru un film care
include subiecte aflate în mişcare
dinamică. Selectaţi “Stil” pentru
filme care conţin puţină mişcare.
YNR
(reducerea
zgomotului
de luminanţă)
Reduce zgomotul conţinut de
elementul luminanţă pentru
semnalul video.
CNR
(reducerea
zgomotului chroma)
Reduce zgomotul conţinut
de elementul chroma pentru semnalul video
Detail
(detaliu)
Ajustează claritatea schiţelor.
White
AGC
Activaţi pentru ajustarea automată
a nivelului de alb.
114
.
* Numai pentru transmisia analogică.
Opţiuni de reglaj pentru calitatea imaginilor
redate
Pentru detalii legate de fiecare reglaj, consultaţi
explicaţiile afişate pe ecran.
Prog.
Motion
Ajustează semnalul video
progresiv când pentru “Component
Video Out” este aleasă varianta
“Progressive” (pagina 122) sau
când pentru “Screen Resolution”
este aleasă altă variantă decât
“720×576i” (sau “720×480i”), pagina 130.
Selectaţi “Motion” pentru un film
care include subiecte aflate în
mişcare dinamică. Selectaţi “Stil”
pentru filme care conţin puţină
mişcare.
Cinema
Semnalul video progresiv este
convertit pentru a se potrivi
cu software-ul DVD pe care îl
urmăriţi când pentru “Component
Video Out” este aleasă varianta
“Progressive” (pagina 122) sau
când pentru “Screen Resolution”
este aleasă altă variantă decât
“720×576i” (sau “720×480i”),
pagina 130.
Selectaţi “Auto1” pentru a fi
detectat automat tipul de software
(bazat pe film sau bazat pe video)
şi pentru a selecta modul de
conversie adecvat. În mod normal,
alegeţi această poziţie. Dacă
imaginile par nenaturale, selectaţi
“Auto2”, “On” sau “Off”.
YNR
(reducerea
zgomotului
de
luminanţă)
Reduce zgomotul conţinut de
elementul luminanţă pentru
semnalul video.
BNR
(reducerea
zgomotului
de bloc)
Reduce “zgomotul de bloc” sau
cel de tip mozaic care apare în
imagini.
MNR
(reducerea
zgomotului
mosquito)
Reduce zgomotul ce estompează
culorile în jurul conturului
imaginilor. Efectele reducerii
zgomotului sunt ajustate automat
în cadrul fiecărui reglaj, în funcţie
de viteza de transfer şi de alţi
factori.
Sharpness
(Claritate)
Contururile imaginilor apar mai clar.
Detail
(Detaliu)
Ajustează claritatea schiţelor.
White
Enhancer
(Intensificare
alb)
Ajustează intensitatea de alb.
Black
Enhancer
(Intensificare
negru)
Ajustează intensitatea de negru.
Black Level
(Nivelul de
negru)
Selectează nivelul de negru (nivel
de reglaj) pentru semnalele video.
Selectaţi “ON” pentru ca nivelul
de negru să fie mai mare. Selectaţi
aceasta când imaginea este prea
întunecată. Selectaţi “OFF” pentru
a stabili nivelul standard de negru
pentru semnalele de intrare. În mod obişnuit alegeţi această variantă.
Gamma
Correction
(Corecţie
gama)
Ajustează modul de prezentare al
zonelor întunecate.
Hue
(Nuanţă)
Ajustează echilibrul de culoare.
Chroma
Level
(Nivelul
chroma)
Face culorile mai adânci sau mai
estompate.
b Note
• Dacă la imaginile de pe ecran, contururile devin
neclare, alegeţi pentru “BNR” şi / sau pentru “MNR”
varianta “Off”.
• În funcţie de disc sau de scena redată, pot fi dificil de
sesizat diferenţele dintre efectele BNR şi MNR de
mai sus. Totodată, aceste funcţii este posibil să nu fie
disponibile în cazul anumitor dimensiuni de ecran.
• Pentru semnalele de ieşire de la mufa HDMI, nu sunt
disponibile următoarele reglaje :
– “Sharpness” (Claritate),
– “White Enhancer” (Intensificare alb),
– “Black Enhancer” (Intensificare negru),
– “Black Level” (Nivelul de negru),
– “Gamma Correction” (Corecţie gama),
– “Hue” (Nuanţă),
– “Chroma Level” (Nivelul chroma).
115
Utilizarea meniurilor
de reglaj
Reglaje de disc (Disc Setup)
Puteţi modifica reglajele la recorder, cum ar fi cele
pentru calitatea imaginii, cele audio etc.
Puteţi ajusta reglajele legate de DVD.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU cât timp recorder-ul
este în modul stop.
2 Selectaţi “Disc Setup” sau “Initial Setup”
folosind M/m, apoi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi elementul de reglaj dorit folosind
M/m, apoi apăsaţi ENTER.
Consultaţi explicaţiile din secţiunile următoare.
Variantele implicite sunt subliniate.
Basic (Reglaje de bază)
Denumirea discului
Puteţi asocia o etichetă unui disc.
Pentru detalii, consultaţi pagina 41.
Protejarea discului
Puteţi proteja un disc împotriva ştergerii.
Pentru detalii, consultaţi pagina 42.
Formatare DVD-RW (numai pentru
DVD-RW)
Recorderul porneşte automat formatarea în modul VR
sau în cel Video, în funcţie de selecţia pe care o faceţi,
când este introdus un disc DVD-RW nou, neformatat.
Mod VR
Discul este formatat automat în
modul VR.
Mod Video
Discul este formatat automat în
modul Video.
Format (Formatare)
Puteţi reformata manual un disc DVD+RW, DVD-RW
sau DVD-R pentru a obţine unul cu tot spaţiul disponibil.
Pentru detalii, consultaţi pagina 45.
Finalize (Finalizare)
Finalizaţi discul înregistrat pentru a putea fi redat cu alte
echipamente DVD.
Pentru detalii, consultaţi pagina 43.
116
Optimise HDD (Optimizarea hard diskului)
În urma unor operaţii repetate de înregistrare, ştergere
şi montaj, sistemul de fişiere de pe hard disk este
fragmentat în mod gradat. Pentru a elimina toate
fragmentele de fişiere rămase, optimizaţi periodic hard
diskul. Când hard diskul necesită efectuarea operaţiei
de optimizare, este afişat în mod automat un mesaj care
recomandă optimizarea.
Pentru a renunţa la optimizare, apăsaţi ENTER. Într-un
astfel de caz, hard diskul va fi optimizat parţial.
b Note
• Optimizarea hard diskului durează circa opt ore. În
cursul acestei operaţii, nu pot fi efectuate altele, spre
exemplu redare sau înregistrare.
• Nu puteţi optimiza hard diskul când pe acesta nu este
suficient spaţiu liber pentru desfăşurarea operaţiei.
Ştergeţi câteva titluri pentru a elibera spaţiu pe hard
disk (pagina 76).
Format HDD (Formatarea hard diskului)
Puteţi să formataţi hard diskul şi în acest mod să
rezolvaţi unele probleme legate de acesta. Opţiunea
“Format HDD.” poate fi selectată numai când hard diskul
necesită formatare. Ţineţi seama că întregul conţinut al
hard diskului va fi şters în urma acestei operaţii.
Reglaje de bază ale recorderului
Puteţi să reglaţi ceasul sau să efectuaţi alte reglaje ale
recorder-ului.
Clock Setting (Potrivirea ceasului)
Auto (Reglarea automată a ceasului)
Este activată funcţia de reglare automată a ceasului când
programul din zona unde vă aflaţi transmite şi un semnal
temporal.
1 Apăsaţi de mai multe ori </, până ce apare
programul unui post care emite semnal temporal.
2 Apăsaţi m pentru a selecta “Start”, apoi apăsaţi
ENTER.
• Dacă recorderul nu recepţionează un semnal temporal
de la nici un post, apăsaţi O RETURN şi potriviţi
manual ceasul.
• Dacă funcţia Auto Clock Set nu a potrivit corect
ceasul pentru zona unde vă aflaţi, încercaţi un alt
post de radio pentru Auto Clock Set sau potriviţi
manual ceasul.
b Notă
• Funcţia Auto Clock Set nu este disponibilă dacă
recorderul este în standby pentru Syncro Recording.
Manual (Setarea manuală a ceasului)
Ceasul este reglat manual.
1 Apăsaţi </, pentru a alege fusul orar
corespunzător zonei în care vă aflaţi dvs. sau GMT,
apoi apăsaţi m.
2 Selectaţi “On” cu </, dacă este valabilă ora de
vară, apoi apăsaţi ENTER.
3 Stabiliţi ziua, luna, anul, ora şi minutele folosind
</M/m/,, apoi apăsaţi ENTER pentru a porni
ceasul.
Pentru a modifica numerele, apăsaţi < pentru a reveni
la elementul de modificat, apoi apăsaţi M/m.
continuă...
117
Input Line System (Sistemnul de culoare la intrare)
Este selectat sistemul de culoare când se înregistrează de
la echipamentul conectat.
NTSC
Se înregistrează în sistemul de
culoare NTSC sau PAL-60.
PAL /
SECAM
Se înregistrează în sistemul de
culoare PAL sau SECAM.
b Note
• Când zgomotul imaginilor apare după ce aţi modificat
reglajul “Input Line System”, schimbaţi varianta
pentru “Input Colour System” (pagina 122). Dacă
zgomotul imaginilor continuă să apară, ţineţi apăsat
butonul x (stop) al recorderului şi apăsaţi butonul
INPUT al acestui aparat.
• Când schimbaţi reglajul pentru “Input Line System”,
este ştearsă Lista de duplicare.
Power Save (Mod economic de funcţionare)
Este ales dacă recorderul să treacă în modul economic de
funcţionare când este oprit (standby).
Mode 1
Mode 2
118
Când recorderul este oprit,
– Semnalele de intrare de la mufa
LINE 1/DECODER nu sunt
transmise la ieşire de la mufa LINE
3 – TV (pag 29), iar decodorul
extern conectat nu poate fi utilizat
(pag. 23).
– Semnalele de intrare de la antenă
nu sunt transmise la ieşire către
televizorul conectat.
Pentru a viziona emisiuni TV,
folosiţi un separator pentru a împărţi
semnalele de intrare de la antenă între
televizor şi recorder (pag. 15).
Când recorderul este oprit,
semnalele de intrare de la mufele
LINE 1/DECODER sunt transmise
la ieşire de la mufa LINE 3 – TV,
iar semnalele de intrare de la
antenă sunt transmise la ieşire către
televizorul conectat. Consumul de
energie în standby este mai mare
decât în cazul “Mode 1”
b Note
• Dacă pentru “Standby Mode” este aleasă varianta
“Mode 1”, sunt disponibile următoarele funcţii :
– Syncro-Recording
– există un reglaj al cronometrului cu “VPS/PDC” în
Lista de programări sau în cea a cronometrului,
• Facilităţile SMARTLINK nu sunt disponibile când
pentru “Standby Mode” este aleasă varianta “Mode 1”.
Help Setting (documentaţia Help)
On
Off
Sunt afişate informaţiile Help pentru
GUI.
Nu este activ modul de prezentare a
informaţiilor Help.
Easy Setup
(Iniţializarea recorder-ului)
Alegeţi aceasta pentru a fi rulat programul “Easy Setup”
(reglaj simplificat).
Urmaţi instrucţiunile pentru “Easy Setup” (pagina 25) de
la pasul 2.
Auto power off (Oprirea automată a recorder-ului)
On
Off
Recorderul se opreşte automat dacă
nu apăsaţi nici un buton timp de 6
ore, când este în modul stop. Cu
aproximativ un minut înainte de
oprirea recorder-ului, pe ecran apare
un mesaj de confirmare. Dacă doriţi
să menţineţi pornit aparatul, apăsaţi
ENTER.
Funcţia este dezactivată.
Poziţia programului
Reglaje pentru
recepţia cu antena
(Tuner)
Puteţi efectua reglaje pentru tunerul şi reglaje privind
poziţia programului pentru recorder.
Auto Channel Setting
(Reglarea automată a canalelor)
Auto Scan (Baleiere automată)
Dacă veţi conecta un televizor la acest recorder fără a
folosi SMARTLINK, puteţi stabili automat poziţiile
posturilor recepţionate, apelând la facilitatea “Auto
Scan”.
Selectaţi ţara / regiunea folosind </,, apoi apăsaţi
ENTER.
Ordinea posturilor va fi stabilită în funcţie de ţara /
regiunea aleasă.
Dacă unele posturi nu sunt utilizate sau conţin canale
nedorite, le puteţi dezactiva (pagina 119).
2 Apăsaţi PROG +/– pentru a selecta poziţia
programului.
3 Selectaţi elementul pe care doriţi să îl modificaţi
folosind M/m şi schimbaţi reglajele folosind </,,
după care apăsaţi ENTER.
• Pentru a fixa în memorie o altă poziţie de program,
repetaţi de la pasul 2.
Omiterea unui post
On
Selectaţi această variantă când
poziţia postului respectiv nu
este utilizată sau când conţine
programe nedorite.
Poziţia selectată va fi omisă când apăsaţi PROG +/–.
Off
Nu este omisă poziţia selectată a
postului.
Download from TV
(Preluare de la televizor)
Dacă veţi conecta un televizor la acest recorder prin
intermediul SMARTLINK, veţi putea prestabili poziţiile
posturilor preluându-le de la televizor.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
televizorului.
Selectaţi ţara / regiunea folosind </,, apoi apăsaţi
ENTER.
Datele prestabilite de tuner vor fi preluate de la televizor
la acest recorder.
Dacă unele posturi nu sunt utilizate sau conţin canale
nedorite, le puteţi dezactiva (pagina 119).
Manual CH Setting
(Stabilirea manuală a canalelor)
Fixează manual poziţiile posturilor. Dacă anumite posturi
nu au putut fi fixate folosind funcţia “Easy Setup”, le
puteţi introduce în memorie în mod manual.
Dacă nu se aude sonorul sau dacă imaginea este
distorsionată, este posibil să fi fost utilizat un sistem
eronat de tuner la prestabilirea posturilor folosind “Easy
Setup”. Stabiliţi corect sistemul de fixare a posturilor în
memorie (tuner) urmând indicaţiile de mai jos.
1 Selectaţi ţara / regiunea folosind </,, apoi apăsaţi
ENTER.
Sistem de canale
Selectaţi regiunea pentru a obţine recepţia cea mai bună.
FR
Selectaţi aceasta dacă vă aflaţi în
Franţa.
Western
Euro
Selectaţi aceasta dacă sunteţi în ţări din Europa de vest.
UK & IE
Selectaţi aceasta dacă sunteţi în Marea Britanie / Irlanda.
Eastern
Euro
Selectaţi aceasta dacă sunteţi în ţări din Europa de est.
Canale
Apăsaţi de mai multe ori </,, până ce este afişată
poziţia dorită a postului.
• Pentru a selecta un post difuzat prin cablu sau prin
satelit, apăsaţi </, până ce este afişată poziţia
programului dorit.
continuă...
119
Canale ce pot fi recepţionate
Sistem TV
Acoperire de canale
BG (ţări din
Europa de Vest, cu
excepţia celor de
mai jos)
E2 – E12 VHF
Italian A – H VHF
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
Ireland A – J VHF
South Africa 4 – 11, 13 VHF
B21 – B69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
DK (ţări din
Europa de Est)
I (Marea Britanie/
Irlanda)
L* (Franţa)
* Pentru a recepţiona transmisiuni în Franţa,
alegeţi “L“.
120
Fixarea în memorie a canalelor CATV
franţuzeşti
Acest recorder poate baleia canalele CATV B şi Q precum
şi frecvenţele HYPER de la S21 la S41. În meniul Channel
Set, canalele sunt notate de la CC1 la CC44. Spre exemplu,
canalul B este indicat sub forma numărului CC1 (Channel
Set), iar canalul Q sub forma CC23 (consultaţi tabelul
de mai jos). În cazul în care canalul CATV pe care vreţi
să îl fixaţi în memorie este indicat prin frecvenţa care
îi corespunde, spre exemplu 152,75 MHz, consultaţi
tabelul de mai jos pentru a afla numărul corespunzător al
canalului.
Canalul
corespunzător
Numărul
stabilit al
canalului
Domeniul de de
frecvenţe (MHz)
B
CC1
116.75–124.75
C
CC2
124.75–132.75
D
CC3
132.75–140.75
D
CC4
140.75–148.75
E
CC5
148.75–156.75
F
CC6
156.75–164.75
F
CC7
164.75–172.75
G
CC8
172.75–180.75
H
CC9
180.75–188.75
H
CC10
188.75–196.75
I
CC11
196.75–204.75
J
CC12
204.75–212.75
J
CC13
212.75–220.75
K
CC14
220.75–228.75
L
CC15
228.75–236.75
L
CC16
236.75–244.75
M
CC17
244.75–252.75
N
CC18
252.75–260.75
N
CC19
260.75–268.75
O
CC20
268.75–276.75
P
CC21
276.75–284.75
P
CC22
284.75–292.75
Q
CC23
292.75–300.75
S21
CC24
299.25–307.25
S22
CC25
307.25–315.25
S23
CC26
315.25–323.25
S24
CC27
323.25–331.25
Canalul
corespunzător
Numărul
stabilit al
canalului
Domeniul de de
frecvenţe (MHz)
Sound System (sistem sonor)
Selectaţi un sistem TV disponibil (pagina 120).
B/G
Selectaţi aceasta când vă aflaţi în
ţările Europei de vest, cu excepţia
celor din lista “Canalele ce pot fi
recepţionate”, de la pagina 120.
Selectaţi aceasta dacă vă aflaţi în
ţările din Europa de est.
Selectaţi aceasta dacă sunteţi în ţări Marea Britanie / Irlanda.
Selectaţi aceasta dacă vă aflaţi în
Franţa.
S25
CC28
331.25–339.25
S26
CC29
339.25–347.25
S27
CC30
347.25–355.25
S28
CC31
355.25–363.25
S29
CC32
363.25–371.25
S30
CC33
371.25–379.25
S31
CC34
379.25–387.25
S32
CC35
387.25–395.25
S33
CC36
395.25–403.25
Denumire
S34
CC37
403.25–411.25
S35
CC38
411.25–419.25
S36
CC39
419.25–427.25
S37
CC40
427.25–435.25
S38
CC41
435.25–443.25
S39
CC42
443.25–451.25
S40
CC43
451.25–459.25
S41
CC44
459.25–467.25
Este modificată sau introdusă denumirea unui nou
post TV (cel mult 5 caractere). Recorderul trebuie să
recepţioneze informaţii legate de un post (de exemplu
informaţii SMARTLINK) pentru ca denumirea acestuia
să fie afişată.
Apăsaţi ,, apoi apăsaţi de mai multe ori </,
pentru a selecta un caracter.
Pentru a schimba caracterele, apăsaţi M/m pentru a
deplasa cursorul, apoi apăsaţi </,.
Decodare Decodare
Stabileşte canalele recepţionate la folosirea unui decodor
extern (decodor analogic PAY-TV / Canal Plus). Pentru
detalii, consultaţi pagina 33.
D/K
I
L
AFT (Acordul fin automat)
On
Off
Este activată funcţia de acord fin
automat. În mod obişnuit selectaţi această variantă.
Vă permite să ajustaţi manual
imaginea.
• Dacă funcţia de acord fin automat (AFT) nu acţionează
eficient, selectaţi “Off” şi apăsaţi m pentru a selecta
Level. Apăsaţi </, pentru a obţine o imagine mai
clară, apoi apăsaţi ENTER.
Channel Swapping
(Schimbarea ordinii canalelor)
După fixarea în memorie a posturilor, puteţi schimba
poziţia acestora în lista afişată.
1 Apăsaţi M/m pentru a selecta numărul corespunzător
poziţiei postului care doriţi să fie mutat, apoi apăsaţi
,.
• Pentru a fi afişate şi alte pagini, apăsaţi de mai multe
ori ./>.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta numărul corespunzător
poziţiei programului care doriţi să fie înlocuit cu
cel ales la pasul 1, apoi apăsaţi ENTER. Cele două
programe astfel stabilite îşi vor schimba poziţiile între
ele.
• Pentru a schimba poziţia unui program cu cea a altui
post TV, reluaţi procedura de la pasul 1.
121
Reglaje video (Video In / Out)
Puteţi ajusta elementele de reglaj de imagine, cum ar fi
dimensiunea şi culoarea, în funcţie de tipul de televizor,
de tuner sau de decodorul conectat la recorder.
Input Colour System
(Sistem de culoare la intrare)
Este selectat sistemul de culoare în cazul în care apare
zgomot după ce aţi schimbat varianta de reglaj pentru
opţiunea “Input Line System”, pagina 118.
Auto
PAL
SECAM
Recorderul detectează automat
semnalele sistemului de culoare şi
selectându-l pe cel adecvat.
Selectează sistemul de culoare
PAL când pentru “Input Line
System” este aleasă varianta “PAL/
SECAM”.
Selectează sistemul de culoare
SECAM când pentru “Input Line
System” este aleasă varianta “PAL/
SECAM”.
z Observaţie
• Când pentru “Input Line System” este aleasă varianta
“NTSC”, puteţi selecta “Auto”, “3.58NTSC” sau
“PAL-60”.
Component Video Out
(Ieşire video pe componente)
Este selectat formatul în care recorderul transmite
la ieşire semnale video : interlace (intercalat) sau
progressive (progresiv), pentru mufele COMPONENT
VIDEO OUT.
Normal
(Interlace)
Semnalele sunt transmise la ieşire
în format întreţesut.
Progressive
Semnalele sunt transmise la ieşire
în format progresiv. Selectaţi
aceasta când doriţi să urmăriţi
imagini afişate folosind semnalul progresiv.
122
b Note
• Când pentru “LINE 3 Out” este aleasă varianta “RGB”,
nu puteţi alege “Component Video Out”.
• Când conectaţi recorderul la un monitor sau la un
proiector prin intermediul exclusiv al mufelor
COMPONENT VIDEO OUT, nu alegeţi pentru “LINE
3 Out” varianta “RGB” deoarece imaginea nu va
apărea.
• Dacă imaginea prezintă zgomot după ce stabiliţi
formatul progresiv, menţineţi apăsat butonul x al
recorder-ului şi apăsaţi Z (deschis / închis) la acest
aparat.
• Dacă folosiţi conexiunea HDMI, nu sunt transmise
semnale video la ieşire.
LINE 3 Out
(Ieşire Linia 3)
Selectează o metodă de transmitere la ieşire a semnalelor
video pentru mufa LINE 3 - TV.
Video
Transmite semnale video la ieşire.
S-Video
Transmite semnale S-video la
ieşire.
Transmite semnale RGB la ieşire.
RGB
b Note
• Dacă televizorul dvs. nu acceptă semnale S-video
sau RGB, imaginile nu vor fi afişate pe ecranul
TV conform metodei selectate, chiar dacă selectaţi
“S-Video” sau “RGB”. Consultaţi manualul de
instrucţiuni al televizorului.
• Varianta SMARTLINK este disponibilă numai dacă
este selectată varianta “Video”.
• Semnalele RGB nu sunt transmise la ieşire folosind
conexiunea HDMI.
LINE 1 In
(Intrare Linia 1)
Este selectată metoda de intrare a semnalelor video
pentru mufa LINE 1 / DECODER. Imaginea nu va fi
clară dacă reglajul efectuat aici nu se potriveşte cu tipul
de semnal de intrare video.
Video
Primeşte la intrare semnale video.
S-Video
Primeşte la intrare semnale
S-video.
Primeşte la intrare semnale RGB.
RGB
Decoder
Selectaţi această variantă când conectaţi un decodor extern
(decodor analog PAY-TV / Canal
Plus). Nu alegeţi această opţiune
dacă veţi conecta un decodor de
cablu / un receptor de satelit cum ar fi CanalSat.
NTSC on PAL TV
(Sistem NTSC pentru un televizor
în sistem PAL)
Reglează recorderul pentru a converti semnalele primite
din sistem color NTSC în sistem PAL pentru a putea
fi redate discuri NTSC cu un televizor exclusiv PAL.
Consultaţi şi manualul de instrucţiuni al aparatului TV.
On
Off
Permite redarea discurilor în sistem NTSC cu televizoare în sistem exclusiv PAL.
Alegeţi această variantă dacă
televizorul conectat este
multisistem (compatibil şi cu
formatul NTSC).
Reglaje pentru intrarea
audio (Audio In)
Puteţi ajusta sonorul în funcţie de condiţiile de redare şi
de conectare.
NICAM Select
(Selecţie NICAM)
Pentru detalii legate de sistemul NICAM, consultaţi
pagina 57.
NICAM
Standard
În mod normal aceasta este poziţia
ce trebuie aleasă.
Selectaţi această variantă dacă
sonorul de la programe difuzate în
format NICAM nu este clar.
Tuner Level (Nivel tuner)
Dacă sonorul redat este distorsionat, alegeţi pentru
această opţiune varianta “Compression”. Recorderul va
reduce nivelul audio la ieşire.
Această funcţie afectează ieşirea la următoarele tipuri
de mufe :
– mufe LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– mufă LINE 3 - TV
– mufă LINE 1 / DECODER
Normal
Compression
În mod normal aceasta este poziţia
ce trebuie aleasă.
Selectaţi această variantă dacă sonorul redat de boxe este distorsionat.
External Audio
(Sonor extern)
Stereo
Bilingual
Alegeţi această variantă la recepţia unui program stereo de la echipamentul conectat.
Selectaţi această variantă la
recepţia unui program bilingv de la
echipamentul conectat.
continuă...
123
b Notă
• La recepţia unor semnale audio de intrare de la mufa
DV, recorder-ul selectează automat “Stereo” sau
“Bilingual”, indiferent de reglajul stabilit pentru
opţiunea “External Audio”.
Bilingual Recording
(Înregistrare bilingvă)
Selectează sonorul care să fie înregistrat.
A/L
B/R
Este înregistrat sonorul principal
pentru programul bilingv.
Este înregistrat sonorul secundar
pentru programul bilingv.
b Notă
• Când este înregistrat un semnal audio bilingv pe
hard disk (când pentru “HDD Recording Format”
este aleasă varianta “Video Mode Off”, pagina 128)
- cu excepţia modului PCM sau pe un DVD-RW /
DVD-R în modul VR (cu excepţia modului PCM)
sunt înregistrate ambele canale audio şi puteţi selecta
sunetul la redare.
DV Input (Intrare DV)
Selectaţi reglajul pentru intrarea audio când duplicaţi
conţinut de la o cameră video DV. Selectaţi “Mix
(Stereo 1:75 %)” / “Mix (Stereo 1:50 %)” / “Mix (Stereo
1:25%)” sau “Stereo 2” numai dacă aţi adăugat un al
doilea semnal audio la înregistrarea cu camera video
digitală.
Stereo 1
Stereo 2
Mix (stereo 1:75%)
Mix (stereo 1:50%)
Mix (stereo 1:25%)
Este înregistrat numai
sonorul original. În mod
normal selectaţi aceasta
când duplicaţi conţinut de
la o casetă video în format
DV.
Este înregistrat numai sonor
suplimentar.
Este înregistrat atât sonor
stereo 1 cât şi 2.
Reglaje pentru ieşirea audio (Audio Out)
Puteţi schimba metoda de transmitere la ieşire a
semnalelor audio când conectaţi o componentă cum ar fi
un amplificator (receptor) cu mufă de intrare digitală.
b Notă
• Dacă este conectată o componentă care nu acceptă
semnalul audio selectat, boxele vor emite un zgomot
puternic (sau nu vor emite deloc sonor), putând să vă
afecteze auzul sau să se deterioreze boxele.
Dolby Digital Output (Ieşire Dolby Digital)
- doar pentru HDD / DVD
Selectează tipul de semnal Dolby Digital.
Dolby Digital
Dolby Digital
-> PCM
b Notă
• Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un echipament
care nu este compatibil cu semnalele Dolby Digital, vor
fi transmise la ieşire în mod automat semnale PCM, chiar
dacă alegeţi varianta “Dolby Digital”.
DTS Output
(Ieşire DTS)
- doar pentru DVD VIDEO
Selectează dacă să fie sau nu transmise la ieşire semnale
DTS.
On
Off
124
Selectaţi aceasta când recorderul
este conectat la o componentă
audio cu decodor Dolby Digital
încorporat.
Selectaţi această variantă când recorderul este conectat la o componentă audio fără decodor
Dolby Digital încorporat.
Selectaţi aceasta când recorderul
este cuplat la o componentă audio
cu decodor DTS încorporat.
Selectaţi aceasta când recorderul
este cuplat la o componentă audio
fără decodor DTS încorporat.
b Notă
• Dacă mufa HDMI este conectată la un echipament care
nu este compatibil cu semnalele DTS, semnalele nu
vor fi transmise la ieşire , indiferent de reglajul ‘DTS
Output‘.
96 kHz PCM Output
(Ieşire PCM pe 96 kHz)
- doar pentru DVD VIDEO
Selectează frecvenţa de eşantionare pentru semnalul
audio.
96 kHz ->
48 kHz
96 kHz
Semnalele audio de la discuri DVD
VIDEOsunt convertite în semnal de
ieşire cu frecvenţa de 48 kHz.
Toate semnalele care conţin
frecvenţa de 96 kHz sunt transmise
la ieşire fără conversie. Totuşi,
semnalele sunt transmise la ieşire
la frecvenţa de 48 kHz, când conţin
semnale de protejare a drepturilor
de autor.
b Note
• Reglajul “96 kHz PCM Output” nu are nici un efect
dacă semnalele audio sunt transmise la ieşire de la
mufele LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) sau de la mufa
LINE 3 - TV / LINE 1 / DECODER. Dacă frecvenţa
de eşantionare este de 96 kHz, semnalele sunt pur şi
simplu convertite în semnale analogice şi transmise la
ieşire.
• Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnale de
96 kHz, la ieşire vor fi transmise în mod automat
semnale 48 kHz PCM, chiar dacă alegeţi varianta
“96 kHz”.
MPEG Output
(Ieşire MPEG)
- doar pentru DVD VIDEO
Opţiunea selectează tipul de semnal audio MPEG.
MPEG
MPEG ->
PCM
Selectaţi aceasta când recorderul
este cuplat la o componentă audio
cu decodor MPEG încorporat.
Selectaţi aceasta când recorderul
este conectat la o componentă audio
fără decodor MPEG încorporat.
Dacă sunt redate piste audio MPEG,
recorderul va transmite la ieşire
semnale stereo prin mufa DIGITAL
OUT (COAXIAL).
b Notă
• Dacă mufa de ieşire HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnale MPEG,
la ieşire vor fi transmise în mod automat semnale
PCM, chiar dacă alegeţi varianta “MPEG”.
Audio DRC
(Comanda dinamicii) - doar pentru DVD
Opţiunea selectează varianta de reglaj pentru registrul
dinamic (diferenţa dintre sunetele puternice şi cele slabe)
la redarea unui DVD compatibil “Audio DRC”. Aceasta
afectează semnalul de ieşire de la următoarele mufe :
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L,
– LINE 3 - TV
– LINE 1 / DECODER
– DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT numai
când pentru “Dolby Digital Output” este aleasă
varianta “Dolby Digital -> PCM” (pagina 124).
On
Off
Sunetele mai joase devin mai clare
chiar dacă volumul este redus.
În mod obişnuit selectaţi această
variantă.
125
Stabilirea limbii
(Language)
Puteţi efectua următoarele reglaje relativ la limba
folosită.
OSD Language
(Limba folosită la afişare pe ecran)
Este stabilită limba folosită pentru afişarea pe ecran.
Audio Language (Limba pentru coloana sonoră)
- doar pentru DVD VIDEO
Este stabilită limba folosită pentru coloana sonoră.
Subtitle Language (Limba pentru subtitrare)
- doar pentru DVD VIDEO
Este stabilită limba de afişare a subtitrării.
Auto Language (Limba stabilită automat)
Funcţia “Auto Language” este disponibilă când pentru
“Audio Language” şi pentru “Subtitle Language” este
stabilită aceeaşi limbă, iar pentru “Subtitle Display” este
aleasă varianta “On”.
On
Off
126
Pentru discurile DVD VIDEO la
care pentru pista audio principală
este aleasă aceeaşi limbă la
“Audio Language” şi la “Subtitle
Language”, recorderul va reda pista
audio principală fără subtitrare.
Pentru discurile DVD VIDEO la
care pentru pista audio principală
nu este aleasă aceeaşi limbă la
“Audio Language” şi la “Subtitle
Language”, recorderul va reda pista
audio principală cu subtitrarea în
limba pe care aţi stabilit-o.
Funcţia este oprită.
DVD Menu Language
(Limba folosită în meniul DVD)
- doar pentru DVD VIDEO
Este stabilită limba care să fie folosită la meniul DVD.
Selectaţi “w/Subtitle Language” pentru a stabili aceeaşi
limbă ca şi la “Subtitle Language”.
Subtitle Display (Afişarea subtitrării)
On
Este afişată subtitrarea.
Off
Nu este afişată subtitrarea.
Assist
Subtitle
Este afişată subtitrarea de asistenţă
dacă este disponibilă.
z Observaţie
• Dacă selectaţi “Others” la “DVD Menu Language”,
“Subtitle Language” sau “Audio Language”, apăsaţi m
şi introduceţi codul limbii dorite, pe care îl puteţi găsi la
pagina 158, “Lista codurilor de limbă”.
b Notă
• Dacă selectaţi o limbă care nu este disponibilă pe discul
DVD VIDEO pentru “DVD Menu Language”, “Subtitle
Language” sau “Audio Language”, va fi selectată automat
una dintre limbile înregistrate pe disc.
Reglaje pentru
înregistrare
(Recording)
Auto Chapter (HDD / VR) <Impărţirea
automată în capitole (HDD / VR)> - doar pentru HDD / DVD-RW /
DVD-R în modul VR
Puteţi ajusta elementele de reglaj pentru înregistrare.
On
Manual Rec. Mode (Modul de înregistrare manuală)
Puteţi selecta variantele de reglaj dorite pentru opţiunile de
înregistrare (manuală) prezentate în continuare. Reglajul
implicit este “Off” (modul standard de înregistrarea). Puteţi
afla durata aproximativă a înregistrării pentru HDD şi
pentru diverse tipuri de DVD, corespunzător fiecărui mod
de înregistrare de la pag. 148.
1 Selectaţi “On (go to setup)” folosind M/m , apoi
apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi un mod de înregistrare folosind </,, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru a selecta cu uşurinţă modul manual de
înregistrare, apăsaţi de mai multe ori REC MODE
pentru a fi afişată indicaţia “MN” şi selectaţi un mod
de înregistrare manual folosind </,.
Rec. Mode Adjust
(Stabilirea modului de înregistrare)
On
Off
Este ajustat modul de înregistrare
pentru a permite înregistrarea
întregului program (pagina 54).
Funcţia este oprită.
Off
Recorder-ul detectează modificările
care apar în film din punctul de
vedere al imaginii şi al sunetului
şi inserează automat marcaje
de capitol (pe hard disk pot fi
înregistrate până la 99 de capitole
pentru un titlu.)
Nu este inserat nici un marcaj de
capitol.
b Note
• Intervalul real dintre marcajele de capitol poate varia în
funcţie de cantitatea de informaţie conţinută de piesa
video de înregistrat.
• Marcajele de capitol sunt inserate automat, în punctele
unde se modifică data sau ora înregistrării de pe bandă,
în cazul în care pentru “Auto Chapter (HDD / VR)” este
aleasă varianta “On” în cursul duplicării DV pe hard disk
sau pe un disc DVD-RW / DVD-R (modul VR).
Auto Chapter (Video)<Impărţirea
automată în capitole (Video)> - doar pentru DVD RW / DVD-R în
modul Video
No
Separation
Nu este introdus nici un marcaj de
capitol.
10 minutes
Marcajele de capitol sunt inserate
la intervale de circa 10 minute.
Marcajele de capitol sunt inserate
la intervale de circa 15 minute.
15 minutes
Set Thumbnail
(Stabilirea miniaturii)
Este selectată o scenă care să reprezinte miniatura
asociată filmului în Lista titlurilor.
0 seconds
30 seconds
3 minutes
Este ales ca miniatura asociată
filmului, primul cadru al titlului.
Miniatura corespunzătoare filmului
este reprezentată de cadrul care
apare după primele 30 de sec.
Miniatura asociată filmului este
cadrul care apare după primele
3 min. de la începutul acestuia
continuă...
127
Auto Chapter (DVD+R / +RW)
<Impărţirea automată în capitole
(DVD+R/ +RW)> - doar pentru DVD+RW/ DVD+R
No
Separation
Nu este introdus nici un marcaj de
capitol.
10 minutes
Marcajele de capitol sunt inserate
la intervale de circa 10 minute.
Marcajele de capitol sunt inserate
la intervale de circa 15 minute.
15 minutes
HDD Recording Format (Format de înregistrare pe hard
disk)
Este ales formatul de înregistrare pe hard disk.
Video Mode
Off
Video Mode
On
Se înregistrează pe hard disk în
modul VR. La înregistrarea
programelor stereo sau bilingve, pot
fi înregistrate atât sonorul principal,
cât şi subsonorul.
Se înregistrează pe hard disk în
modul Video. La înregistrarea
programelor stereo sau bilingve, poate
fi înregistrată numai o singură pistă
sonoră (principală sau secundară). Alegeţi pentru “Bilingual Recording” varianta “A/L”
(implicită) sau “B/R” corespunzător
reglajului “Audio In”, pagina 124.
Reglaje pentru redare
(Playback)
Puteţi ajusta elementele de reglaj pentru redare.
TV Type (Tipul de televizor)
Selectaţi dimensiunea imaginii redate în funcţie de tipul de
televizor conectat (cu ecran panoramic / cu mod panoramic
de lucru sau obişnuit - cu raportul laturilor 4:3).
4:3 Box
4:3 Pan
Scan
16:9
Selectaţi această variantă când
conectaţi un televizor cu ecran 4:3.
Este afişată o imagine panoramică
cu benzi negre în partea de sus şi
de jos a ecranului.
Alegeţi această variantă când este
conectat un televizor 4:3. Este afişată
automat o imagine panoramică pe
întreg ecranul, părţile care nu pot fi
cuprinse de ecran fiind eliminate.
Alegeţi această variantă când
conectaţi un televizor cu
ecran panoramic sau unul care
beneficiază de funcţia de afişare
panoramică.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
z Observaţie
• Conţinutul hard diskului înregistrat în mod Video poate
fi duplicat la mare viteză pe un disc (pagina 82).
16:9
b Note
• În funcţie de disc, este posibil să fie selectată automat
varianta “4:3 Letter Box” în loc de “4:3 Pan Scan” sau
vice-versa.
128
Pause Mode (Modul pauză)
3 Introduceţi parola de 4 caractere folosind butoanele
numerotate, apoi apăsaţi ENTER.
Este selectată calitatea imaginii în modul pauză.
Field
Frame
Auto
Este afişată o imagine stabilă, în
general lipsită de mişcări nedorite.
Este afişată o imagine clară,
care însă poate prezenta uneori
instabilităţi.
Este afişată o imagine mai puţin
clară însă mai stabilă.
4 Selectaţi “Standard” şi apăsaţi ENTER.
Apare interfaţa “Parental Control : Standard”.
Seamless Playback
(Redare cursivă)
– doar pentru HDD / DVD-RW /
DVD-R în modul VR
On
Off
Redarea este cursivă, pierzând însă
puţin din acurateţea punctelor în
care a avut loc montajul.
Este posibil să remarcaţi o
întrerupere în punctul în care s-a
realizat montajul în cursul redării
unei liste de redare în modul VR.
Limitarea accesului copiilor
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi limitată
la un nivel prestabilit, în funcţie de vârsta utilizatorilor.
Anumite scene pot fi omise sau înlocuite cu altele.
5 Introduceţi parola dvs. de 4 caractere folosind
butoanele numerotate, apoi apăsaţi ENTER.
6 Selectaţi “Code” (regiunea geografică) ca nivel de
limitare a redării şi apăsaţi ENTER.
Este selectată regiunea dorită.
• Când selectaţi “Number”, apăsaţi butoanele
numerotate pentru a selecta şi a introduce un cod
de ţară / regiune din tabelul de la pagina 151, apoi
apăsaţi ENTER.
7 Selectaţi “Change Level” şi apăsaţi ENTER. Apare
interfaţa “Parental Control : Change Level”.
Apare interfaţa “Parental Control : Change Level”.
1 Selectaţi “Parental Control” corespunzător
“Playback”, apoi apăsaţi ENTER.
Dacă aţi înregistrat deja o parolă, treceţi la pasul 4.
2 Selectaţi “Set Password” şi apăsaţi ENTER. Apare
interfaţa pentru înregistrarea noii parole.
Apare interfaţa pentru înregistrarea unei noi parole.
8 Introduceţi parola dvs. de patru cifre folosind
butoanele numerotate şi apăsaţi ENTER.
9 Selectaţi nivelul dorit de restricţionare a accesului.
Cu cât valoarea este mai scăzută, cu atât limitarea este
mai strictă.
Discurile care au o restricţionare mai puternică decât
nivelul stabilit de dvs. nu vor fi redate.
continuă...
129
10 Apăsaţi ENTER.
Operaţia de stabilire a nivelului de restricţionare a
discului DVD s-a încheiat.
Pentru a renunţa la restricţionarea accesului copiilor,
selectaţi “Off” la pasul 9.
Schimbarea parolei
1 Selectaţi “Parental Control” corespunzător
“Playback”, apoi apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi “Change Password” apoi apăsaţi ENTER.
3 Introduceţi parola de 4 caractere pe rândul
corespunzător “Current Password”, folosind butoanele
numerotate, apoi apăsaţi ENTER.
4 Introduceţi o nouă parolă pe rândul corespunzător
“New Password”, folosind butoanele numerotate, apoi
apăsaţi ENTER.
b Note
• Dacă aţi uitat parola, resetaţi recorderul (pag. 142).
• Dacă redaţi discuri care nu au funcţia de restricţionare a
accesului copiilor, redarea nu poate fi limitată de către
recorder.
• În funcţie de disc, este posibil să vi se solicite modificarea
nivelului de restricţionare a accesului la redarea discului.
În acest caz, introduceţi parola, apoi modificaţi nivelul
de restricţionare.
Angle Indicator (Indicator de unghi)
– numai pentru DVD VIDEO
On
Off
130
Simbolul “ ” apare pe ecranul TV dacă o scenă este înregistrată din mai multe unghiuri pe un disc.
Simbolul “
ecranul TV.
” nu apare pe Reglaje HDMI (HDMI
Output)
Puteţi ajusta elementele de reglaj referitoare la
conexiunea HDMI.
b Notă
• Puteţi selecta “HDMI Output” numai dacă este conectat
un echipament la mufa HDMI OUT.
Screen Resolution (Rezoluţie de ecran)
Selectaţi tipul de semnal video care să fie transmis la
ieşire prin mufa HDMI OUT. Dacă imaginea nu este
clară, este nenaturală sau nu este satisfăcătoare, încercaţi
o altă opţiune adecvată pentru disc şi pentru televizorul /
proiectorul dvs. Pentru detalii, consultaţi şi manualul de
instrucţiuni al televizorului / proiectorului.
1920×1080p
1920×1080i
1280×720p
720×576p*1
720×480p*2
720×576i*1
720×480i*2
Sunt transmise semnale video de tipul 1920 × 1080p.
Sunt transmise semnale video de tipul 1920 × 1080i.
Sunt transmise semnale video de tipul 1280 × 720p.
Sunt transmise semnale video de tipul 720 × 576p.
Sunt transmise semnale video de tipul 720 × 480p.
Sunt transmise semnale video de tipul 720 × 576i.
Sunt transmise semnale video de tipul 720 × 480i.
*1 Poate fi selectat numai când pentru “Input Line System”
este aleasă varianta “PAL/SECAM” corespunzătoare
reglajelor “Basic”, pagina 118.
2
* Poate fi selectat numai când pentru “Input Line System”
este aleasă varianta “NTSC” corespunzătoare reglajelor
“Basic”, pagina 118.
b Note
• Dacă imaginea prezintă zgomot după ce schimbaţi
rezoluţia de ecran, menţineţi apăsat butonul x (stop) al
recorder-ului şi apăsaţi butonul Z (deschis / închis) al
acestui aparat.
• Când pentru “Colour” este aleasă varianta “YCbCr
4:2:2” pentru reglajul “HDMI Output”, nu puteţi
selecta “720×576i” (sau 720×480i”).
4:3 Video Output
(Ieşire video 4:3)
Această opţiune de reglaj este disponibilă numai
dacă pentru “TV Type” este aleasă varianta “16:9”
corespunzător reglajului “Playback”.
Efectuaţi acest reglaj pentru a viziona semnale cu
raportul laturilor imaginilor de 4:3. Dacă puteţi modifica
raportul laturilor la televizorul dvs., efectuaţi reglajul la
aparatul TV nu la recorder.
Ţineţi seama că prezentul reglaj este disponibil numai
pentru conexiunea HDMI.
Selectaţi această variantă când
puteţi schimba raportul laturilor
imaginii la televizor.
Selectaţi această variantă când nu
puteţi schimba raportul laturilor
imaginii la televizor. Imaginile
de tip 4:3 vor fi prezentate
respectându-se acest raport al laturilor.
Full
Normal
Raportul laturilor
imaginilor TV de 16:9
YCbCr 4:2:2
YCbCr 4:4:4
Sunt transmise la ieşire semnale
YCbCr 4:2:2 pe 10 biţi.
Sunt transmise la ieşire semnale
YCbCr 4:4:4 pe 8 biţi.
b Note
• În funcţie de echipamentul conectat, anumite reglaje nu
sunt disponibile.
• Când este cuplat un dispozitiv DVI, nu puteţi selecta
variantele “YCbCr 4:2:2” sau “YCbCr 4:4:4”.
• Când pentru “Screen Resolution” este aleasă varianta
“720×576i” (sau 720×480i”) pentru reglajul “HDMI
Output”, nu puteţi selecta “YCbCr 4:2:2”.
Audio Output (Ieşire audio)
Este ales tipul de semnal audio transmis la ieşire prin
mufa HDMI OUT.
Auto
PCM
Bitstream
Priority
Sunt transmise la ieşire semnale
audio Dolby Digital, MPEG şi DTS
sub forma de date, măsurate în
biţi. În mod normal alegeţi această
variantă.
Toate semnalele audio cu excepţia
celor DTS sunt convertite în
semnale PCM.
Selectaţi această variantă dacă
echipamentul conectat este
compatibil cu fluxul de date audio
(în biţi).
b Note
• Este posibil ca semnalele PCM să nu fie transmise
la ieşire chiar dacă este selectată varianta “Auto”, în
funcţie de reglajul “Audio Out”, de numărul canalelor
audio şi de echipamentul HDMI conectat.
• Funcţia “Audio Output” nu este disponibilă când este
conectat dispozitivul DVI.
Colour (Culoare)
Alegeţi această metodă de transmitere la ieşire a
semnalelor video pentru mufa HDMI.
RGB (0-255)
RGB (16235)
Sunt transmise la ieşire semnale
RGB (0-255). Alegeţi această
variantă când este conectat un
dispozitiv RGB (0-255).
Sunt transmise la ieşire semnale
RGB (16-235). Alegeţi această
variantă când culorile apar prea bogate, iar negrul prea adânc.
Control for HDMI (Comandă pentru HDMI)
On
Off
Este permisă utilizarea funcţiei
“Control for HDMI” (pagina 20).
Funcţia “Control for HDMI” este
oprită.
131
Alte reglaje (Options)
Puteţi efectua şi alte operaţii de reglaj.
On Screen Display (Afişare pe ecran)
On
Off
Sunt afişate automat informaţii pe
ecran când recorderul este pornit
etc.
Informaţiile sunt afişate pe ecran la
apăsarea butonului DISPLAY.
Front Panel Display
(Afişajul panoului frontal)
Este reglată iluminarea afişajului de pe panoul frontal.
On
Iluminarea puternică.
Off
Iluminarea este oprită şi se
economiseşte energie atunci când
este oprită alimentarea.
2 Alegeţi pentru opţiunea “Command Mode”
corespunzătoare telecomenzii o variantă compatibilă
cu cea stabilită pentru recorder.
Urmaţi etapele de mai jos pentru a stabili Modul de
comandă pentru telecomandă.
1 Ţineţi apăsat butonul ENTER.
2 În timp ce ţineţi apăsat butonul ENTER, introduceţi
codul numeric pentru “Command Mode” folosind
butoanele numerotate.
3 Ţineţi apăsate simultan atât butoanele numerotate, cât
şi pe cel ENTER mai mult de trei secunde.
z Observaţie
• Puteţi afla modul de comandă stabilit pentru recorder
consultând afişajul panoului frontal (pagina 13). Dacă
acest mod este cel implicit (“3 (Default setting)”), nu
mai apare “1” şi “2”.
SMARTLINK (Funcţia SMARTLINK)
This
Recorder
Only
Pass
Through
Command Mode
(Modul de comandă)
Este schimbat modul de comandă a recorderului pentru
a fi evitate interferenţele cu alte recordere sau playere
marca Sony.
1 Selectaţi un mod de comandă (“1”, “2” sau “3 (Default
setting)” - implicit), apoi apăsaţi ENTER.
b Notă
Modul de comandă implicit pentru acest recorder
şi pentru telecomanda furnizată este “3 (Default
setting)”.
Telecomanda nu funcţionează dacă modurile de
comandă stabilite pentru ea şi pentru recorder diferă.
Stabiliţi pentru ambele dispozitive acelaşi mod de
comandă.
132
Este permisă utilizarea funcţiei
SMARTLINK pentru recorder,
când acesta este în starea de
aşteptare.
Este permisă utilizarea funcţiei
SMARTLINK pentru echipamentul conectat când recorderul este în
starea de aşteptare.
b Notă
• Alegeţi pentru “Standby Mode” varianta “Mode 2”
corespunzător reglajului “Basic” (pagina 118) pentru
ca pentru “SMART-LINK” să poată fi aleasă opţiunea
“Pass Through”.
DivX
Cod de înregistrare
Este afişat codul de înregistrare al fişierelor video DivX
pentru acest recorder.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresa
de internet http://www.divx.com/vod.
Set Preview (Stabilirea previzualizării)
– numai pentru hard disk
Este selectat tipul de reprezentare de dimensiuni reduse
care să apară în Lista Titlurilor.
Quick
Preview
Este prezentat un scurt extras din
titlul selectat.
Normal
Titlul selectat este redat de la
început.
Alte reglaje (Options 2)
Puteţi efectua şi alte operaţii de reglaj.
USB
Repornirea dispozitivului USB
Este repornit dispozitivul USB conectat, dacă acesta
nu răspunde la comenzile recorder-ului. Dacă nici
după repornire dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător, încercaţi următoarele :
– opriţi şi apoi reporniţi dispozitivul USB respectiv,
– decuplaţi şi recuplaţi cablul de conectare USB.
Confirmarea imprimantei
Este afişat producătorul şi modelul de imprimantă care
este conectată la recorder. Ţineţi seama însă că, în
funcţie de imprimantă, această facilitate este posibil să
nu fie disponibilă.
TV Pause
(Pauză TV)
Este selectat tunerul pentru TV Pause (pagina 72).
TV’s Tuner
Recorder’s
Tuner
Selectaţi această variantă când
conectaţi recorderul la televizor
prin intermediul mufei SCART.
Selectaţi această variantă când
conectaţi recorderul la televizor
fără a folosi mufa SCART.
133
Informaţii suplimentare
Soluţionarea
problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele dificultăţi în timpul
folosirii recorder-ului, înainte de a solicita ajutorul unui
specialist urmaţi instrucţiunile prezentate în acest ghid de
soluţionare a defecţiunilor pentru a remedia problema. Dacă
disfuncţionalitatea persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Alimentare
Alimentarea nu porneşte.
, Verificaţi dacă este ferm conectat cablul de
alimentare.
Alimentarea recorderului se întrerupe în
momentul în care este oprit televizorul
conectat
, Aceasta se datorează facilităţii “BRAVIA Sync”.
Alegeţi pentru “Control for HDMI” varianta “Off”
corespunzător reglajului “HDMI Output” pentru a
anula folosirea acestei funcţii (pagina 131).
Imagine
Nu există imagine
, Recuplaţi corect toate cablurile de conectare.
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Verificaţi conexiunea la televizor (pagina 15).
, Deplasaţi selectorul intrării de la televizor (spre
exemplu pentru “VCR” şi “AV1”) pentru ca
semnalul de la recorder să apară pe ecranul TV.
, Verificaţi dacă pentru reglajul “Video In / Out” este
aleasă varianta adecvată, compatibilă cu sistemul
dvs. (pagina 122).
, Dacă veţi conecta recorderul la televizor prin
intermediul mufelor COMPONENT VIDEO OUT,
alegeţi pentru “Component Video Out” de la “Video
In / Out”, varianta “Progressive” (pagina 122).
, Alegeţi pentru “Standby Mode” varianta “Mode 2”
corespunzător reglajelor de bază (“Basic”), pagina 118.
, La redarea unui DVD cu dublu strat, imaginea şi sonorul
pot fi întrerupte pentru un moment în punctul de trecere
de la un strat la altul.
134
Imaginea prezintă zgomot.
, Dacă semnalul de ieşire video de la recorder trece
printr-un aparat video pentru a ajunge la televizor,
sau dacă este conectat la o combinaţie TV / player
VIDEO, semnalul de protejare la copiere care este
inclus pe anumite DVD-uri poate afecta calitatea
imaginii. Dacă această problemă apare chiar şi la
conectarea apraratului direct la televizor, încercaţi să
cuplaţi recorderul la intrarea S VIDEO a aparatului
TV.
, Aţi stabilit pentru recorder formatul progresiv cu
toate că televizorul nu acceptă un astfel de semnal.
În aceast caz, menţineţi apăsat butonul x al
recorder-ului şi apăsaţi Z (deschis / închis) la acest
aparat.
, Cu toate că televizorul dvs. este compatibil cu
semnale în formatul progresiv (525p / 625p),
imaginea poate fi deteriorată dacă alegeţi pentru
recorder formatul progresiv. În acest caz, menţineţi
apăsat butonul x al recorder-ului şi apăsaţi butonul
Z (deschis / închis) al aparatului, pentru a alege
folosirea formatului intercalat (obişnuit).
, Dacă este redat un titlu înregistrat într-un sistem de
culoare diferit de cel al televizorului dvs.
, Este posibil ca imaginile înregistrate pe hard
disk să prezinte zgomot, ceea ce se datorează
caracteristicilor hard diskului şi nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
, La redarea unui DVD cu dublu strat, imaginea
şi sonorul pot fi întrerupte pentru un moment în
punctul de trecere de la un strat la altul.
Nu apare imaginea sau aceasta prezintă
zgomot la conectarea la mufa DV IN
, Încercaţi următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi recorderul.
2 Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3 Decuplaţi şi recuplaţi cablul i.LINK.
Nu apare imaginea sau aceasta prezintă
zgomot la conectarea la mufa HDMI
OUT
, Încercaţi următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi recorderul.
2 Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3 Decuplaţi şi recuplaţi cablul HDMI.
, Dacă mufa HDMI OUT este utilizată ca ieşire video,
schimbarea variantei de reglaj pentru “Screen
Resolution” de la “HDMI Output” poate remedia
problema (pagina 130). Conectaţi televizorul şi
recorderul folosind o altă mufă video decât cea HDMI
OUT şi comutaţi intrarea televizorului pe intrarea video
conectată astfel încât să vedeţi imaginea afişată pe
ecran. Modificaţi reglajul pentru “Screen Resolution”
efectuat la “HDMI Output” şi comutaţi din nou intrarea
TV pe HDMI. Dacă imaginea continuă să nu apară,
repetaţi etapele sugerate şi alegeţi alte opţiuni.
, Recorderul este cuplat la un dispozitiv care nu este
compatibil cu HDCP (pagina 18).
, Dacă imaginea prezintă zgomot după ce schimbaţi
rezoluţia de ecran, menţineţi apăsat butonul x al
recorder-ului şi apăsaţi butonul Z (deschis / închis)
al acestui aparat.
Imaginea programului recepţionat nu
acoperă tot ecranul
, Stabiliţi manual canalul cu ajutorul “Manual CH
Setting” de la “Tuner” (pagina 119).
, Selectaţi sursa corectă folosind butonul INPUT
sau selectaţi un canal al oricărui post TV folosind
butoanele PROG +/–.
Imaginea este distorsionată
, Reorientaţi antena TV.
, Reglaţi imaginea (consultaţi şi manualul de
instrucţiuni al televizorului).
, Aşezaţi recorderul la distanţă mai mare de televizor.
, Măriţi distanţa dintre televizor şi cablurile de antenă
sau de alt tip.
, Cablul de antenă este conectat la mufa AERIAL
OUT a recorderului. Conectaţi cablul de antenă la
mufa AERIAL IN.
, Sistemul de culoare al recorder-ului diferă ce cel
al televizorului. Menţineţi apăsat butonul x al
recorder-ului şi apăsaţi la recorder INPUT pentru a
schimba sistemul de culoare al acestuia.
Canalele TV nu pot fi schimbate
, Canalul este omis (pagina 119).
, A început înregistrarea cu ajutorul cronometrului,
care a comutat recorderul pe alt canal.
Imaginea de la echipamentul conectat la
mufa de intrare a recorderului nu apare
pe ecran.
, Dacă echipamentul este conectat la mufa de intrare
LINE 1 / DECODER, selectaţi “L1” pe panoul
frontal apăsând butonul INPUT. Dacă echipamentul
este cuplat la mufa LINE 2 IN, selectaţi “L2” pe
panoul frontal apăsând butonul INPUT.
, Alegeţi pentru “Standby Mode” varianta “Mode 1”
(implicită) corespunzător reglajelor de bază (“Basic”),
semnalele de intrare de la mufa LINE 1 / DECODER
nu sunt transmise la ieşire de la mufa LNE 3 - TV.
Alegeţi pentru “Standby Mode” varianta “Mode 2”
corespunzător reglajelor de bază (“Basic”), pagina 118. Imaginea redată sau programul TV
provenite de la echipamentul conectat
prin intermediul recorderului este
distorsionată.
, Dacă imaginea transmisă la ieşire de la un player
DVD, de la un aparat video sau de la tuner trece
prin recorderul dvs. înainte de a ajunge la televizor,
semnalul de protejare la copiere care este aplicat
anumitor programe poate afecta calitatea imaginii.
Decuplaţi echipamentul de redare respectiv şi
conectaţi-l direct la televizor.
Imaginea nu umple întreg ecranul
, Alegeţi varianta adecvată pentru “TV Type” de la
reglajele “Playback”, în funcţie de dimensiunea
ecranului TV (pagina 128).
Imaginea nu umple întreg ecranul cu
toate că este aleasă varianta corectă
pentru “TV Type” de la reglajul
“Playback”
, Dimensiunea imaginii este fixată în cazul titlului
respectiv.
Imaginea este alb-negru
, Verificaţi dacă pentru “LINE 3 / Out”, corespunzător
“Video In / Out” este aleasă varianta adecvată, care
corespunde sistemului dvs. (pagina 122).
, Dacă utilizaţi un cablu SCART, verificaţi ca acesta să
aibă numărul complet de fire (21 pini).
continuă...
135
Sistem GUIDE Plus+ (numai
pentru RDR-AT105/AT107/AT205)
Nu apare sistemul GUIDE Plus+.
, 1 Chiar dacă aţi efectuat procedura “Easy Setup”,
nu este afişată lista programelor TV până ce
recorderul nu recepţionează datele GUIDE
Plus+.
2 Opriţi recorderul însă nu îl decuplaţi.
3 Aşteptaţi 24 de ore. În general durează câteva
zile până ce recorderul recepţionează datele
GUIDE Plus+ pentru toate posturile. Dacă
recorderul nu recepţionează datele GUIDE
Plus+ după 24 de ore, stabiliţi manual canalul
gazdă (pagina 50).
, Canalul gazdă este dezactivat. Afişaţi şi activaţi
canalul gazdă (pagina 51).
, Este reglat cronometrul. Anulaţi setarea
cronometrului.
, Indicaţia ceasului este incorectă. Potriviţi manual
ceasul (pagina 117).
, Codul ţării / regiunii sau cel poştal este incorect.
Stabiliţi codul corect pentru zona unde vă aflaţi
(pagina 25).
, Când recorderul este conectat la un receptor set top
box, receptorul trebuie pornit pentru a prelua datele
GUIDE Plus+.
, Dacă receptorul set top box este conectat la
recorder folosind doar un cablu SCART, încercaţi
următoarele:
1 Porniţi receptorul set top box.
2 Conectaţi controlerul set top box.
3 Urmaţi etapele procedurii “Schimbarea manuală
a canalului gazdă GUIDE Plus+ (Reglaj)”
(pagina 50) pentru a stabili manual canalul
gazdă. Aveţi grijă să stabiliţi ca sursă receptorul
set top box (tuner).
, Sunt stabilite numerele corespunzătoare ariei care nu
pot fi recepţionate folosind GUIDE Plus+. Selectaţi
“Easy Setup” de la reglajul “Basic” corespunzător
opţiunii “Initial Setup” din Meniul de sistem şi
urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a efectua
din nou reglajele (pagina 25).
, Funcţia “Time Lock” a cablului este activată.
Dezactivaţi această funcţie.
136
, Dacă a fost schimbat sau deplasat canalul gazdă, datele
ghidului de programe nu mai pot fi recepţionate. În
acest caz, urmaţi etapele de la “Schimbarea manuală
a canalului gazdă GUIDE Plus+ (Reglaj)” (pagina 50)
pentru a actualiza setările pentru canalul gazdă. Dacă
problema persistă după ce aţi aşteptat o zi, căutaţi
canalul gazdă la următoarea adresă de internet
www.europe.guideplus.com
şi stabiliţi manual canalul gazdă (pagina 50).
Numărul alocat postului în lista de
programe nu corespunde cu postul
difuzat
, Este posibil să existe mai multe liste de canale pentru
zona unde vă aflaţi. Pentru a trece la o altă listare
a posturilor, selectaţi “Editor” din Bara meniului
sistemului GUIDE Plus+ (pagina 51).
Lista programelor pentru anumite
posturi prezintă lipsuri
, Este posibil ca datele ghidului de programe să nu fie
actualizate. Opriţi recorder-ul şi permiteţi acestuia să
recepţioneze datele aferente ghidului programelor.
, Anumite posturi asigură date numai pentru două zile.
Pentru detalii, consultaţi adresa de internet :
www.europe.guideplus.com
, Nu pot fi obţinute toate datele de la GUIDE Plus+
deoarece recepţia este slabă.
Lista programelor nu este actualizată
, Recorderul a fost utilizat în perioada în care a fost
programată preluarea datelor GUIDE Plus+.
, Nu pot fi obţinute toate datele de la GUIDE Plus+
deoarece recepţia este slabă.
Sunet
Nu există sonor.
, Recuplaţi corect toate cablurile de conectare.
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Reglajul sursei de intrare la componenta audio sau
conectarea acesteia nu sunt corecte.
, Recorderul este în modul redare în sens invers,
rulare rapidă înainte, pauză sau în cel de redare cu
încetinitorul.
, Dacă semnalul audio nu provine de la mufele
DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT,
verificaţi reglajul pentru “Audio Out” (pagina 124).
, Recorderul acceptă numai sonor MP3, Dolby Digital
şi MPEG audio pentru fişierele video DivX. Apăsaţi
AUDIO şi selectaţi MP3 sau MPEG audio.
Nu se aude sonorul de la mufa de ieşire
HDMI OUT
, Încercaţi următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi recorderul.
2 Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3 Decuplaţi şi recuplaţi cablu HDMI.
, Mufa HDMI OUT este conectată la dispozitivul DVI
(mufele DVI nu acceptă semnale audio).
, Echipamentul conectat la mufa HDMI OUT nu
corespunde formatului de semnal audio. În acest
caz, alegeţi pentru “Audio Output” varianta “PCM”
corespunzător reglajului “HDMI Output” (pagina 131).
Apar distorsiuni ale sunetului
, Dacă aţi conectat o componentă audio la mufa DIGITAL
OUT (COAXIAL) şi doriţi să schimbaţi pista audio la
hard disk (când pentru “HDD Recording Format”
este aleasă varianta “Video Mode Off” la reglajul
“Recording” (pagina 128) / DVD-RW / DVD-R (modul
VR) în cursul redării, alegeţi varianta “Dolby Digital
-> PCM” pentru”Dolby Digital Output” corespunzător
“Audio Out” (pagina 124).
, Fluxurile audio bilingve nu pot fi înregistrate simultan
de la o transmisiune digitală.
Înregistrare / Înregistrare cu
ajutorul cronometrului / Montaj
, Alegeţi pentru “Tuner Level” de la “Audio In”,
varianta “Compression” (pagina 123).
Poziţia postului nu poate fi modificată
din programul pe care îl înregistraţi
Sunetul prezintă zgomot
, Alegeţi varianta “TV” pentru sursa de semnal de
intrare a televizorului.
, Când este redat un CD cu piste sonore DTS,
zgomotul va proveni de la mufele LINE 2 OUT
R-AUDIO-L, LINE 3 - TV sau de la LINE 1 /
DECODER (pagina 68).
Volumul sonor este redus
, Volumul sonor este scăzut în cazul anumitor DVDuri. Acesta se poate ameliora dacă pentru “Audio
DRC” corespunzător reglajului “Audio Out” este
aleasă varianta “On” (pagina 125).
, Stabiliţi pentru “Tuner Level” de la “Audio In”,
varianta “Normal” (pagina 123).
O pistă audio alternativă nu poate fi
redată sau înregistrată
, La înregistrarea de la echipamentul conectat, alegeţi
pentru “External Audio” varianta “Bilingual”
corespunzător reglajului “Audio In” (pagina 123).
, Pistele multilingve (cu sonor principal şi secundar)
nu pot fi înregistrate pe hard disk (când sunt în modul
Video), pe DVD+RW, DVD-RW (modul Video),
DVD+R sau DVD-R (modul Video). Pentru a înregistra
limba, alegeţi pentru “Bilingual Recording”, de la
“Audio In”, varianta “A/L” sau “B/R” înainte de a
începe înregistrarea (pagina 124). Pentru a înregistra
ambele tipuri de sonor (principal şi secundar) pe un
disc, înregistraţi pe DVD-RW / DVD-R (în modul
VR). Pentru a înregistra pe hard disk, alegeţi pentru
“HDD Recording Format” varianta “Video Mode Off”
la reglajul “Recording” (pagina 128).
Înregistrarea nu începe imediat după apăsarea
butonului z REC
, Acţionaţi recorder-ul numai după ce indicaţiile
“LOAD”, “FORMAT” sau “INFO WRITE” dispar
de pe afişajul panoului frontal.
Cu toate că aţi reglat corect
cronometrul pentru înregistrare, nu a
fost nimic înregistrat
, A survenit o pană de curent în cursul înregistrării.
, Ceasul intern al recorder-ului s-a oprit din cauza
unei pene de curent care a durat mai mult de 1 oră.
Iniţializaţi ceasul (pagina 117).
, Canalul a fost dezactivat după ce înregistrarea cu
ajutorul cronometrului a fost stabilită. Consultaţi
secţiunea “Manual CH Setting”, (pagina 119).
, Poziţia postului a fost ascunsă după ce a fost stabilită
înregistrarea cu ajutorul cronometrului. Consultaţi “Dezactivarea poziţiilor posturilor (Editor)”
de la pagina 51.
continuă...
137
, Decuplaţi cablu de alimentare de la priză şi apoi
recuplaţi-l.
, Programul conţine un semnal de protejare la copiere
care împiedică duplicarea acestuia.
, Un alt reglaj de cronometru s-a suprapus peste cel de
înregistrare (paginile 61).
, Nu există nici un DVD în aparat.
, Nu există suficient spaţiu pe disc pentru înregistrare.
, A fost oprit receptorul set top box.
, Controlerul set top box a fost conectat incorect
(pagina 15).
, A fost modificat reglajul “Setup” din Bara meniului
(pagina 50).
, Recorderul este în proces de duplicare.
Funcţia VPS / PDC nu acţionează
, Verificaţi dacă data şi ora sunt corect stabilite.
, Verificaţi dacă ora VPS / PDC este corect stabilită
(poate exista o eroare în programul TV). Dacă
programul pe care vreţi să îl înregistraţi nu a
transmis informaţii VPS / PDC corecte, recorderul
nu va începe înregistrarea.
, Dacă recepţia este slabă, semnalul VPS / PDC poate
fi alterat şi se poate ca recorderul să nu înceapă
înregistrarea.
, Este posibil ca funcţia VPS / PDC să nu acţioneze
dacă nu este încheiat reglajul pentru canalul gazdă al
GUIDE Plus+.
, Funcţia VPS / PDC nu acţionează în timp ce sunt
preluate datele GUIDE Plus+.
Înregistrarea nu se opreşte imediat
după ce apăsaţi butonul x REC STOP
, Durează câteva secunde până ce recorderul preia datele
de pe disc înainte ca înregistrarea să se încheie.
După ce este apăsat butonul x REC STOP, pot apărea
instrucţiunile de ecran. În acest caz, urmaţi indicaţiile
afişate.
Înregistrarea nu se opreşte după ce
apăsaţi butonul x
, Apăsaţi x REC STOP.
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului
nu se încheie sau nu porneşte de la
început
, A survenit o cădere de putere în cursul înregistrării.
Dacă alimentarea reporneşte în timpul înregistrării
cu ajutorul cronometrului, înregistrarea este reluată.
Dacă pana de curent durează mai mult de 1 oră,
iniţializaţi ceasul (pagina 117).
, Un alt reglaj al cronometrului se suprapune peste
acesta (paginile 61).
, Nu a fost suficient spaţiu pe disc.
, Funcţia VPS / PDC este activă.
Conţinutul anterior înregistrat a fost
şters
, Datele care au fost înregistrate pe DVD cu ajutorul
unui calculator, dar care nu pot fi redate cu acest
recorder vor fi şterse de pe disc când acesta este
introdus în aparat.
138
Redare
Recorderul nu redă nici un fel de disc
cu excepţia hard diskului
, Discul este aşezat invers pe suport. Introduceţi discul
cu eticheta în sus.
, Discul nu este corect introdus în aparat.
, A condensat umezeală în interiorul recorder-ului.
În acest caz, dacă aparatul este pornit, lăsaţi-l să
funcţioneze (dacă este oprit, lăsaţi-l oprit) circa o
oră, până ce umezeala se evaporă.
, Dacă discul a fost înregistrat cu un alt recorder şi nu
a fost finalizat (pagina 43), acest recorder nu îl va
putea reda.
Recorderul nu porneşte redarea de la
început
, Este activată reluarea redării (pagina 66).
, Aţi introdus un DVD al cărui meniu de titluri sau
meniul DVD apar automat pe ecranul TV când este
introdus pentru prima dată în aparat. Folosiţi meniul
pentru a porni redarea.
Recorderul începe automat redarea
, DVD VIDEO permite folosirea unei funcţii de redare
automată.
Redarea se opreşte automat
, Dacă DVD-ul conţine un semnal de declanşare
automată a pauzei, recorderul va opri redarea când
întâlneşte acest semnal.
Anumite funcţii cum ar fi Stop, Search
sau Slow-motion Play nu pot fi folosite
, În funcţie de DVD, este posibil să nu puteţi folosi
funcţiile de mai sus. Consultaţi manualul de
instrucţiuni al discului.
Nu poate fi schimbată limba pentru
coloana sonoră
, Pe DVD-ul în curs de redare nu sunt înregistrate
piste multilingve.
, Discul DVD VIDEO nu permite schimbarea limbii
pentru coloana sonoră.
, Încercaţi să schimbaţi limba cu ajutorul meniului
DVD VIDEO.
Nu poate fi schimbată limba folosită
pentru subtitrare sau subtitrarea nu
poate fi oprită
, Pe discul DVD VIDEO nu sunt înregistrate subtitluri
în mai multe limbi.
, Discul DVD VIDEO împiedică schimbarea
subtitrării.
, Încercaţi să modificaţi subtitrarea cu ajutorul
meniului DVD VIDEO.
, Subtitlurile nu pot fi modificate pentru titlurile
înregistrate cu acest recorder.
Nu poate fi schimbat unghiul de
vizionare
, Pe discul DVD VIDEO nu sunt înregistrate scenele din
mai multe unghiuri.
, Aţi încercat să schimbaţi unghiul de vizionare când
simbolul “ ” nu apare pe ecranul TV (pagina 67).
Pentru ca să fie afişat simbolul “ ” în cazul în care pe
disc sunt înregistrate scenele din mai multe unghiuri,
alegeţi pentru “Angle Indicator” varianta “On” la
reglajul “Playback” (pagina 130).
, Discul DVD VIDEO nu permite schimbarea unghiurilor
de vizionare.
, Încercaţi să schimbaţi unghiul de vizionare cu ajutorul
meniului DVD VIDEO.
, Unghiurile nu pot fi schimbate pentru titlurile
înregistrate cu acest recorder.
, Unghiurile nu pot fi schimbate în cursul redării cu
încetinitorul sau când redarea face o pauză de redare.
Nu pot fi redate fişiere DivX
, Fişierul nu este creat în format DivX.
, Fişierul are o altă extensie decât “.avi” sau “.divx”.
, Discul DATA CD (DivX video) / DATA DVD (DivX
video) nu este creat într-un format DivX care să
corespundă standardului ISO9660 Level 1/ Level
2, Romeo, Joliet sau UDF (Universal Disk Format)
1.02, 1.50, 2.00 sau 2.01.
, Formatul de fişier video DivX este mai mare decât
720 (lăţime) × 576 (înălţime).
Nu sunt redate pistele audio MP3
, Pistele audio MP3 nu sunt înregistrate într-un format
care să poată fi redat de acest recorder (pagina 153).
Nu sunt redate fişierele de imagine
JPEG
, Fişierele de imagine JPEG nu sunt înregistrate întrun format care să poată fi redat de acest recorder
(pagina 153).
, Nu pot fi redate imagini JPEG în format progresiv.
Nu funcţionează funcţia TV Pause
, Înregistraţi pe hard disk sau hard diskul este complet
ocupat.
, Funcţia TV Pause nu acţionează corect când urmăriţi
emisiuni de la televizor prin intermediul unei
componente conectate, cum ar fi un aparat video sau
un tuner digital. Această funcţie nu va acţiona decât
pentru canalul selectat la televizor sau recorder.
Înregistrarea de la echipamentul
conectat, folosind un cronometru
(numai pentru RDR-AT100/AT200)
Nu a fost nimic înregistrat deşi aţi realizat
corect reglajele pentru înregistrarea
sincronă (Synchro Recording)
, Aţi uitat să opriţi echipamentul conectat. Opriţi acel
echipament şi treceţi înregistrarea sincronă în modul
standby (pagina 64).
, Recorder-ul nu a fost trecut în standby pentru
înregistrarea sincronă. Treceţi recorder-ul în standby
pentru Synchro Recording. Verificaţi dacă indicatorul
Synchro Rec se aprinde pe afişajul panoului frontal
(pagina 64).
, Echipamentul nu este conectat la mufa LINE 1 /
DECODER a recorder-ului.
, Recorder-ul este conectat la mufa de ieşire TV a
echipamentului conectat.
, Perioadele pentru înregistrarea sincronă şi pentru o
altă înregistrare cu ajutorul cronometrului se suprapun
(pagina 64).
continuă...
139
Înregistrarea sincronă nu se încheie.
, Setarea cronometrului pentru echipamentul conectat
se suprapune cu cea a cronometrului pentru
înregistrare (pagina 64).
, A survenit o pană de curent în cursul înregistrării.
, A fost apăsat ]/1 butonul înainte să înceapă
înregistrarea sincronă.
Recorder-ul începe automat
înregistrarea când receptorul de satelit
este pornit.
, A fost activată funcţia de înregistrare sincronă. Opriţi
receptorul de satelit şi anulaţi folosirea funcţiei
Synchro Rec (pagina 64).
Duplicare
Aţi duplicat un titlu, însă acesta nu
apare în lista titlurilor de pe hard disk
, Titlul a conţinut un semnal de protejare la copiere,
aşa că a fost deplasat (pagina 150).
Nu este posibilă duplicarea la viteză
mare
, Titlul nu poate fi duplicat la mare viteză (pagina 84).
Chiar dacă a fost efectuată ştergerea secţiunii A - B
pentru ca titlul să nu conţină imagini de dimensiuni
diferite, va fi perceput în continuare ca un film ce
conţine imagini cu dimensiuni diferite.
Nu este posibilă duplicarea HDD / DVD
, Titlul nu poate fi duplicat (pagina 83).
Nu este posibilă duplicarea cu o cameră
video HDD
, A fost conectată o cameră video HDD care nu este
compatibilă cu acest recorder (pagina 87).
, Camera video HDD nu este reglată pentru conexiune
USB (pagina 88).
, Camera video HDD conţine numai piese care au fost
deja duplicate la recorder când este utilizat butonul
ONE-TOUCH DUB sau “Incremental Dubbing”.
140
Afişaj
S-a oprit ceasul
, Potriviţi din nou ceasul (pagina 117).
Indicaţia ceasului este greşită
, Potriviţi din nou ceasul (pagina 117). Dacă nu puteţi
regla ceasul, aşteptaţi până ce sunt recepţionate date
pentru potrivirea ceasului, când acesta va fi reglat
automat.
Indicatorul cronometrului clipeşte
, Nu există suficient spaţiu liber pe disc.
, Introduceţi în aparat un disc ce poate fi înregistrat.
, Este introdus un disc protejat (pagina 42).
Când recorderul este oprit, nu apare
indicaţia orei pe panoul frontal
, Pentru “Front Panel Display” este aleasă varianta
“Off” la reglajul “Options” (pagina 132).
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează
, Pentru recorder, respectiv pentru telecomandă sunt
stabilite moduri diferite de comandă. Alegeţi un
acelaşi mod pentru ambele echipamente (pagina
132). Varianta implicită pentru modul de comandă
este “3 (Default setting)”. Puteţi afla care este
modul curent de comandă stabilit consultând afişajul
panoului frontal (pagina 132).
, Bateriile sunt consumate.
, Telecomanda se află prea departe de recorder.
, Codul producătorului redevine cel implicit la
telecomandă după ce sunt înlocuite bateriile acesteia.
Iniţializaţi acest cod (pagina 23).
, Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul pentru
telecomandă al recorder-ului.
Altele
Nu funcţionează nici un buton şi apare
indicaţia “LOCKED” pe panoul frontal
Recorderul nu detectează dispozitivul
USB cuplat la recorder
, Recorderul este blocat. Anulaţi funcţia de
restricţionare a accesului la disc (pagina 12).
, Verificaţi ca dispozitivul USB să fie corect conectat
la recorder (pagina 133).
, Verificaţi dacă nu este deteriorat cablul sau
dispozitivul USB.
, Verificaţi dacă este pornit dispozitivul USB.
, Dispozitivul USB este conectat prin intermediul
unui hub USB. Cuplaţi direct dispozitivul USB la
recorder.
Nu se deschide compartimentul pentru
disc şi pe panoul frontal apare indicaţia
“TRAYLOCKED”
Limba folosită pentru afişarea pe ecran
este schimbată automat
, Când pentru “Control for HDMI” este aleasă varianta
“On” (implicită) la reglajul “HDMI Output” (pagina
131), limba de afişare pe ecran este schimbată
automat în funcţie de cea stabilită pentru televizorul
conectat, dacă alegeţi o altă limbă pentru televizor
etc.
Facilităţile “BRAVIA” Sync nu sunt
active
, Televizorul nu este compatibil cu facilităţile “BRAVIA”
Sync.
, Pentru “Control for HDMI” este aleasă varianta “Off”
la reglajul “HDMI Output” (pagina 131)
, Recorderul este conectat la televizor prin intermediul
unui amplificator. Conectaţi recorderul direct la
televizor.
Recorderul nu funcţionează
corespunzător
, Apăsaţi butonul ]/1 la recorder pentru mai mult de cinci
secunde, până ce recorderul se opreşte. Apoi apăsaţi din
nou butonul ]/1 pentru a porni recorderul.
, Când electricitatea statică etc. produce funcţionarea
anormală a recorderului, opriţi recorderul şi aşteptaţi
până ce indicaţia ceasului apare pe panoul frontal.
După aceasta decuplaţi recorderul şi recuplaţi-l după
o perioadă de timp.
, Contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat.
Pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia “REPAIR”
, Este activată funcţia recorderului de reparare a hard
diskului sau a discului. Lăsaţi recorderul până ce
indicaţia “REPAIR” dispare de pe panoul frontal.
Anumite date pot fi pierdute chiar dacă este activată
funcţia de reparare.
Pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia “E01”
, Există o problemă legată de hard disk. Contactaţi cel
mai apropiat service Sony. Ţineţi seama că în cursul
reparării hard diskului, datele conţinute de acesta pot
fi şterse.
Pe afişajul panoului frontal apare
indicaţia “E02”
, Informaţiile de pe hard disk nu sunt corecte. Nu puteţi
înregistra în continuare pe aceasta. Formataţi hard
diskul urmând instrucţiunile de la “Format HDD”,
(pagina 117). Ţineţi seama că întregul conţinut al hard
diskului va fi şters. Dacă problema persistă, contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Când recorderul este oprit în interiorul
acestuia se aud zgomote mecanice
, În timp ce recorderul reglează ceasul pentru funcţia
Auto Clock Set sau informaţiile EPG, se pot auzi unele
zgomote în interiorul recorder-ului, chiar dacă acesta
este oprit. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Suportul compartimentului pentru disc nu
se deschide după ce apăsaţi Z (deschis/
închis)
, Poate dura câteva secunde până ce suportul pentru disc
se deschide după ce s-a înregistrat sau după ce s-au
realizat montaje pe DVD, fiind necesară o anumită
perioadă de timp pentru inscripţionarea datelor.
141
Iniţializarea recorderului
Puteţi iniţializa recorderul, aducându-l la reglajele stabilite din fabrică.
1 Verificaţi dacă este pornit recorderul şi scoateţi discul din interior.
2 Ţineţi apăsat butonul x (stop) al recorderului şi apăsaţi butonul ]/1 al acestuia.
Toate reglajele sunt iniţializate, după care recorderul se opreşte.
142
Discuri ce pot fi înregistrate şi redate
Tip
Hard disk
(intern)
Sigla discului
Formatare (discuri
noi)
Compatibilitatea cu alte
playere DVD (finalizare)
(Mod
Video)
Selectaţi “Video Mode
Off” de la “HDD
Recording Format”
(pagina 128)
Selectaţi “Video Mode
On” (implicit) de la
“HDD Recording
Format” (pagina 128)
Formatare automată în
modul +VR (DVD+RW
VIDEO)
Duplicaţi conţinutul hard
diskului pe un DVD (Mod VR)
pentru redarea cu alte playere
DVD.
Duplicaţi conţinutul hard
diskului pe un DVD (Mod
Video) pentru a reda cu alte
playere DVD.
Redare cu playere DVD+RW
compatibile (finalizare
automată).
Mod
VR
Formatare în modul VR
(pagina 34)
Mod
Video
Formatare în modul
Video (pagina 34)
Redare în mod VR cu playere
compatibile (finalizarea nu este
necesară).
Redare cu majoritatea
playerelor DVD (finalizare
necesară), pagina 43.
(Mod
VR)
DVD+RW
DVD-RW
DVD+R
Formatare Redare cu majoritatea
automată în modul +VR playerelor DVD (este necesară
finalizarea), pagina 43.
(DVD+R VIDEO)
DVD+R DL
DVD-R
Simbol utilizat în
manual
Mod
VR
DVD-R DL
Mod
Video
Formatare în modul
VR (pagina 34)*1
Formatarea se realizează
cu reglajul “Format”
(pagina 45)
Formatare automată în modul
Video.
Redare numai cu playere
DVD-R în mod VR,
compatibile (este necesară
finalizarea), pagina 43.
Redare cu majoritatea
playerelor DVD (este necesară
finalizarea), pagina 43.
continuă...
143
Discuri ce pot fi utilizate
(valabil în aprilie 2009)
• DVD+RW cu viteza 8× sau mai lente
• DVD-RW cu viteza 6× sau mai lente (Ver. 1.1, Ver. 1.2
cu CPRM*2)
• DVD+R cu viteza 16× sau mai lente
• DVD-R cu viteza 16× sau mai lente (Ver. 2.0, Ver. 2.1
cu CPRM*2)
• DVD+R DL cu viteza 8× sau mai lente (discuri cu strat
dublu)
• DVD-R DL cu viteza 8× sau mai lente (discuri cu strat
dublu), Ver. 3.0 cu CPRM*2
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”,
“DVD+R DL” şi “DVD-R DL” sunt mărci comerciale.
*1 Când este introdus în recorder un DVD-R neformatat,
acesta este este automat formatat în modul Video. Pentru
a formata un nou DVD-R în modul VR, formataţi-l
folosind reglajul “Format” (pagina 45).
2
* CPRM (Content Protection for Recordable Media
– Protecţia conţinutului pentru suporturile media
înregistrabile) este o tehnologie de codare care
protejează drepturile de autor pentru imagini.
Discuri ce nu pot fi utilizate • DVD-RAM
Numărul maxim de titluri ce pot fi
înregistrate
Disc Număr de titluri
Hard disk*
999
DVD-RW / DVD-R
99
DVD+RW / DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Durata maximă a unui titlu este de 12 ore.
144
b Note
• Nu puteţi folosi atât modul VR cât şi pe cel Video pe
acelaşi disc DVD-RW. Pentru a schimba formatul
discului, reformataţi-l (pagina 45). Ţineţi seama că prin
formatare va fi şters întregul conţinut al discului.
• Nu poate fi redusă durata solicitată pentru înregistrare
nici măcar în cazul discurilor cu viteză mare.
• Se recomandă să utilizaţi discuri care au imprimată pe
ambalaj indicaţia “For video”.
• Nu puteţi adăuga noi înregistrări pe discuri DVD+R,
DVD-R sau DVD-RW (modul Video) care conţin
înregistrări realizate cu alt echipament DVD.
• În anumite cazuri, este posibil să nu puteţi adăuga noi
înregistrări pe un DVD+RW care conţine înregistrări
realizate cu alt echipament DVD. Dacă adăugaţi noi
înregistrări, ţineţi seama că acest recorder va rescrie
meniul DVD.
• Pe discuri DVD+RW, DVD-RW (mod Video), DVD+R
sau DVD-R, nu puteţi realiza montaje ale înregistrărilor
efectuate cu alte echipamente DVD.
• Datele PC (de calculator) care nu pot fi recunoscute de
acest recorder, este posibil să fie şterse de pe disc.
• În funcţie de disc, este posibil să nu reuşiţi să înregistraţi,
să realizaţi montaje sau să duplicaţi pe anumite discuri
înregistrabile.
• Nu introduceţi în acest recorder nici un fel de disc pe care
acesta nu îl poate înregistra sau reda deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi ale aparatului.
Discuri ce pot fi redate
Tipul de
disc
Sigla discului
Simbol utilizat
în manual
DVD VIDEO
Caracteristici
Discuri cum ar fi cele care conţin filme ce pot fi
achiziţionate ori împrumutate.
Recorderul recunoaşte şi DVD-RAM*1 ca discuri DVD
Video compatibile.
VIDEO CD
VIDEO CD sau CD-R / CD-RW în format VIDEO CD /
Super VIDEO CD
CD
CD-uri cu muzică sau discuri CD-R / CD-RW în format CD
muzical
DATA DVD
DVD+RW / DVD+R / DVD-RAM*1 ce conţin piste audio
MP3*2 sau fişiere video DivX.
DVD-RW / DVD-R / DVD-ROM ce conţin piste audio
MP3*2, fişiere de imagine JPEG sau fişiere video DivX.
DATA CD
CD-ROM / CD-R / CD-RW ce conţin piste audio MP3*2,
fişiere de imagine JPEG sau fişiere video DivX.
“DVD VIDEO” şi “CD” sunt mărci comerciale.
DivX, DivX Certified şi siglele asociate sunt sunt mărci
comerciale ale DivX, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.
DivX® este o tehnologie de compresie a fişierelor video
dezvoltată de DivX, Inc.
*1 Dacă un DVD-RAM are un cartuş detaşabil, detaşaţi-l
înainte de redare.
*2 Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt
sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Discuri ce nu pot fi redate
• PHOTO CD,
• CD-ROM / CD-R / CD-RW care sunt înregistrate în alt
format decât cele menţionate în tabelul de mai sus,
• partea cu date de la CD-Extras,
• BD (discuri Blu-ray),
• HD-DVD,
• discuri înregistrate cu o cameră video DVD compatibilă
cu formatul AVCHD,
• DVD-ROM / DVD+RW / DVD-RW / DVD+R / DVD-R
care nu conţin piese Video DVD, Video DivX, fişiere de
imagine JPEG sau piste audio MP3,
• discuri audio DVD,
• discuri tip exclusiv cartuş DVD-RAM,
• stratul HD de pe Super Audio CD
• DVD VIDEO cu alt cod de regiune (pagina 146)
• DVD-uri care au fost înregistrate cu alt recorder şi care
nu au fost corect finalizate.
Note privind operaţiile de redare a
discurilor DVD VIDEO / VIDEO CD
Anumite operaţii de redare a discurilor DVD VIDEO /
VIDEO CD pot fi stabilite în mod intenţionat de producătorii
de software. Cum acest recorder redă discuri DVD VIDEO/
VIDEO CD conform conţinutului discului stabilit de
producătorii software-ului, anumite facilităţi de redare
este posibil să nu fie disponibile. Consultaţi instrucţiunile
ce însoţesc discul DVD VIDEO/VIDEO CD.
145
Codul de regiune
(numai pentru DVD VIDEO)
Recorderul dvs. are un cod de regiune marcat pe spatele
aparatului şi va reda doar discurile DVD VIDEO (desitinate
redării) marcate cu acelaşi cod de regiune. Acest sistem este
utilizat pentru protejarea drepturilor de autor.
Vor fi redate cu acest recorder şi discurile DVD VIDEO
marcate cu simbolul
.
Dacă încercaţi să redaţi orice alt fel de DVD VIDEO, pe
ecranul televizorului apare mesajul “Playback prohibited by
region code” (Redarea este împiedicată de codul regiunii).
În funcţie de DVD VIDEO, este posibil ca acesta să nu
fie marcat cu codul de regiune chiar dacă redarea sa este
limitată la anumite zone.
Codul regiunii
Discuri muzicale codificate cu ajutorul
tehnologiilor de protejare a drepturilor
de autor
Acest produs este destinat redării discurilor ce corespund
standardului Compact Disc (CD). În ultima vreme
companiile de înregistrare comercializează diferite discuri
de muzică codificate cu ajutorul tehnologiei de protejare a
copyright-ului. Vă rugăm să ţineţi seama că printre aceste
discuri, există unele ce nu corespund standardului CD, fiind
posibil să nu fie redate de acest aparat.
Note legate de Discurile duale
Un disc dual are două feţe active, ceea ce permite punerea
împreună a înregistrării materialului DVD, pe o faţă, cu
cea a materialului audio pe cealaltă parte.
Cum însă faţa cu materialul audio nu corespunde
standardului Compact Disc (CD), redarea acestui tip de
disc nu este garantată.
146
b Note
• Anumite discuri DVD+RW / DVD+R / DVD-RW /
DVD-R / DVD-RAM sau CD-RW / CD-R nu pot fi
redate cu acest recorder din cauza calităţii înregistrării
sau a stării fizice a discului, ori datorită caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a software-ului. Discul
nu va fi redat dacă nu a fost corect finalizat. Pentru mai
multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului de înregistrare.
• Dacă discul conţine date PC care nu pot fi recunoscute de
acest recorder, este posibil ca acestea să fie şterse.
• Nu introduceţi în acest recorder nici un fel de disc pe care
acesta nu îl poate înregistra sau reda deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi ale aparatului.
În legătură cu modul
Înregistrare / Duplicare
Ca şi în cazul standardului ×3 de înregistrare pentru benzi
video, puteţi selecta modul de înregistrare dorit cu ajutorul
butonului REC MODE.
Modurile de înregistrare care asigură o calitate superioară
a imaginilor presupun un volum mai mare de date, ceea ce
implică o durată disponibilă de înregistrare mai redusă.
În schimb, o durată mai mare asigură o perioadă mai lungă
de înregistrare, însă volumul mai redus de date conduce la
o calitate mai precară a imaginii.
Pentru a selecta opţiuni suplimentare pentru modul
de înregistrare (modul manual de înregistrare), alegeţi
pentru “Manual Rec. Mode” varianta “On (go to setup)”
corespunzător reglajului “Recording”, pagina 127. Pentru
a înregistra pe hard disk imagini la calitate mai bună decât
modul HQ , alegeţi pentru “Manual Rec. Mode” varianta
“On (go to setup)” şi selectaţi “HQ+”. Tabelul care urmează
prezintă duratele aproximative de înregistrare pe hard disk
şi pe diverse tipuri de DVD, în fiecare mod manual, precum
şi echivalenţa cu înregistrările în mod standard.
z Observaţie
• Pentru a selecta cu uşurinţă un mod de înregistrare manual,
apăsaţi în mod repetat REC MODE pentru a fi afişată
indicaţia “MN” şi selectaţi cu </, modul manual
de înregistrare.
147
Durata înregistrării în fiecare mod de înregistrare
Liniile îngroşate indică diferenţe notabile de nivel în calitatea imaginilor înregistrate.
Modul de înregistrare
HQ
HSP
SP
LSP
ESP
LP
HQ+*1
23
36
–
PCM*
2
34
53
1 h 1 min.
1 h. 51 min.
MN32
34
53
1 h. 1 min.
1 h. 51 min.
MN31
36
57
1 h. 5 min.
1 h. 57 min.
MN30
39
61
1 h. 10 min.
2 h. 6 min.
MN29
42
66
1 h. 15 min.
2 h. 15 min.
MN28
45
70
1 h. 20 min.
2 h. 24 min.
MN27
48
75
1 h. 25 min.
2 h. 33 min.
MN26
50
79
1 h. 30 min.
2 h. 41 min.
MN25
53
84
1 h. 35 min.
2 h. 50 min.
MN24
56
88
1 h. 40 min.
2 h. 59 min.
MN23
59
92
1 h. 45 min.
3 h. 8 min.
MN22
62
97
1 h. 50 min.
3 h. 17 min.
MN21
68
105
2 h.
3 h. 35 min.
MN20
73
115
2 h. 10 min.
3 h. 53 min.
MN19
79
120
2 h. 20 min.
4 h. 11 min.
MN18
84
130
2 h. 30 min.
4 h. 29 min.
MN17
90
140
2 h. 40 min.
4 h. 47 min.
MN16
96
150
2 h. 50 min.
5 h. 5 min.
MN15
100
155
3 h.
5 h. 23 min.
MN14
105
165
3 h. 10 min.
5 h. 41 min.
MN13
110
175
3 h. 20 min.
5 h. 59 min.
MN12
115
185
3 h. 30 min.
6 h. 17 min.
148
–
MN11
120
190
3 h. 40 min.
6 h. 35 min.
MN10
125
200
3 h. 50 min.
6 h. 53 min.
MN9
135
210
4 h.
7 h. 11 min.
MN8
150
235
4 h. 30 min.
8 hr. 4 min.
MN7
EP
Durata aproximativă a înregistrării (în ore)
HDD
DVD+RW/
DVD+R DL
DVD-RW/
RDR-AT100 /
RDR-AT200 /
DVD+R /
AT105 /
DVD-R DL
AT205
DVD-R
AT107
165
265
5 h.
8 h. 58 min.
MN6*
3
200
315
6 h.
10 h. 46 min.
MN5*
3
235
370
7 h.
12 h. 34 min.
Modul de înregistrare
SLP
SEP
Durata aproximativă a înregistrării (în ore)
HDD
DVD+RW/
DVD+R DL
DVD-RW/
RDR-AT100 /
RDR-AT200 /
DVD+R /
AT105 /
DVD-R DL
AT205
DVD-R
AT107
MN4*3
MN3*3*4
270
340
425
530
635
8 h.
10 h.
12 h.
14 h. 21 min.
17 h. 57 min.
21 h. 32 min.
MN2*3*4
405
MN1*3*4
455
710
13 h. 22 min.
24 h.
*1 Se înregistrează la calitate superioară (15 Mbps)
La înregistrarea pe hard disk, în modul HQ+, înregistrările sunt realizate în formatul “Video Mode Off”, indiferent
de reglajul stabilit la “HDD Recording Format”, pagina 128.
Modul HQ+ nu este disponibil pentru DVD. La înregistrarea pe DVD, modul de înregistrare comută automat
devenind HQ chiar dacă dvs. aţi ales varianta HQ+.
2
* Semnalele audio sunt înregistrate la 48 kHz, format PCM, iar semnalele video sunt înregistrate în modul HQ. Când
este înregistrat un program bilingv, selectaţi sonorul care să fie înregistrat (pagina 124).
3
* Titlurile înregistrate în modul MN6 sau într-unul inferior, nu pot fi duplicate pe discuri DVD+RW / DVD+R la mare
viteză.
4
* Modurile SEP, MN1, MN2 sau MN3 nu sunt disponibile pentru discuri DVD+RW / DVD+R / DVD+R DL. La
înregistrarea pe DVD+RW / DVD+R, modul de înregistrare devine automat SLP, chiar dacă dvs. aţi ales una dintre
variantele SEP, MN1, MN2 sau MN3.
Rezoluţie
Prima cifră se referă la cazul în care pentru “Input Line
System” este aleasă varianta “NTSC” ; cea de a doua
se referă la situaţia în care este aleasă varianta “PAL/
SECAM” corespunzător reglajelor “Basic” (pagina 118).
Pentru hard disk (“HDD Recording Format”
este aleasă varianta “Video Mode Off”) /
DVD-RW (modul VR) / DVD-R (modul VR)
HQ+, PCM şi
de la MN32 la MN16: 720 × 480 / 720 × 576
de la MN15 la MN12:
544 × 480 / 544 × 576
de la MN11 la MN9:
480 × 480 / 544 × 576
MN8 şi MN7: 352 × 480 / 352 × 576
de la MN6 la MN1: 352 × 240 / 352 × 288
z Observaţie
• Semnalele audio sunt înregistrate în format Dolby Digital
pe 2 canale (cu excepţia modului PCM).
b Note
• Durata maximă de înregistrare continuă pe hard disk este
de 12 ore pentru un singur titlu. Dacă un titlu durează
mai mult de 12 ore, va fi împărţit pe capitole.
• Pot apărea unele mici inadvertenţe, relativ la indicaţia
duratei de înregistrare, în următoarele cazuri :
– recepţia programului înregistrat este slabă sau imaginile
prezentate de program ori sursa video sunt de calitate
precară,
– se înregistrează pe un disc pe care s-au realizat anterior
montaje,
– se înregistrează numai o fotografie sau numai sonor.
Pentru hard disk (“HDD Recording Format”
este aleasă varianta “Video Mode On”) /
DVD+RW / DVD-RW (modul Video) / DVD+R /
DVD-R (modul Video)
PCM,
de la MN32 la MN9 : 720 × 480 / 720 × 576
MN8 şi MN7 :
352 × 480 / 352 × 576
de la MN6 la MN1 : 352 × 240 / 352 × 288
continuă...
149
Duplicarea la viteză mare
Despre protejarea la copiere
Duratele necesare (aproximative) pentru duplicarea
“High-Speed” (la viteză mare) de pe hard disk pe DVD
(pentru programe de 60 de minute)*1.
Imaginile protejate la copiere nu pot fi înregistrate cu
acest recorder.
Restricţii la duplicare
Nu puteţi duplica filme şi alte DVD VIDEO pe hard
disk. Totodată, la copierea de pe DVD pe hard disk,
scenele care conţin semnale de protejare la copiere, este
posibil să nu fie înregistrate. Titlurile care conţin semnale
de protejare la copiere de tipul “Copy-Once” (o singură
copie permisă), pot fi deplasate numai de pe hard disk
pe DVD-RW / DVD-R (modul VR)* - după ce titlul este
deplasat, titlul original de pe HDD este şters. Funcţia
“Move” (deplasare) este efectuată folosindu-se Lista de
duplicare.
Titlurile care conţin semnale de protejare la copiere de
tipul “Copy-Once” sunt marcate cu
.
Viteză*2
6×
2,4×
2×
Mod
înreg.
Viteză mare
DVD+RW/
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
cca. 10 min.
DVD+R
(strat
dublu)
DVD-R
(strat
dublu)
HQ cca.
cca. 25 min. cca.
30 min.
HPS
cca. 6 min.
cca. 16 min. cca.
(cca.)
40 sec.
40 sec.
20 min.
SP (cca.)
cca. 5 min.
cca. 12 min. cca.
30 sec.
15 min.
LSP (cca.) cca. 4 min.
cca. 10 min. cca.
12 min.
ESP (cca.) cca. 3 min.
cca. 8 min. cca.
20 sec.
20 sec.
10 min.
LP (cca.) cca. 2 min. 30 cca. 6 min. cca. 7 min.
sec.
15 sec.
30 sec.
EP (cca.) cca. 1 min.
cca.
cca. 5 min.
40 sec.*3
60 min.*3
SLP (cca.) cca. 1 min.
cca. 60
cca. 3 min.
15 sec.*3
min.*3
45 sec.
3
SEP
cca. 1 min.*
cca.
cca.
(cca.)
60 min.*3
3 min.*3
*1 Valorile din tabelul de mai sus sunt doar orientative.
Duratele reale pentru duplicare implică şi o perioadă
de timp necesară pentru crearea informaţiilor
destinate comenzii discului precum şi pentru alte date.
*2 Aceasta este viteza maximă de înregistrare a acestui
recorder. Viteza de înregistrare nu poate depăşi
valorile indicate în tabelul de mai sus chiar dacă sunt
utilizate discuri care acceptă viteze de înregistrare
superioare. În plus, în funcţie de starea discului, este
posibil ca recorderul să nu fie capabil să înregistreze
la viteza maximă indicată în tabel.
*3 Duplicarea la viteză mare (“High Speed”) nu este
disponibilă pentru titluri înregistrate în modurile SEP,
SLP sau EP pe discuri DVD+RW şi DVD+R.
150
Discuri care pot fi utilizate în cazul
existenţei semnalelor de protecţie
Semnale Discuri ce pot fi folosite
de protecţie
Copy-Free
(fără semnal
de protejare
la copiere)
Copy-Once
(permite o
*
singură *
copiere)
Copy-Never
Nici un fel de disc
(nici o copie
permisă)
* Numai pentru discuri DVD-RW, DVD-R (modul VR),
compatibile CPRM.
Discul înregistrat poate fi redat numai cu echipamente
compatibile CPRM (pagina 144).
CPRM este o tehnologie de codare care protejează
drepturile de autor pentru imagini.
b Note
• Titlurile protejate de pe hard disk nu pot deplasate.
• Funcţia “Move” nu este disponibilă pentru duplicarea
HDD / DVD DUB.
• Chiar dacă ştergeţi o scenă care conţine un semnal de
protejare la copiere, restricţiile de înregistrare ale titlului
rămân valabile.
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi pagina 126.
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Număr, Limbă (Cod)
Lista codurilor de ţară / regiune
Pentru detalii, consultaţi pagina 129.
Număr, Limbă (Cod)
0118, Argentina (ar)
0121, Australia (au)
0120, Austria (at)
0205, Belgium (be)
0218, Brazil (br)
0301, Canada (ca)
0312, Chile (cl)
0314, China (cn)
0411, Denmark (dk)
0609, Finland (fi)
0618, France (fr)
0405, Germany (de)
0811, Hong Kong (hk)
0914, India (in)
0904, Indonesia (id)
0920, Italy (it)
1016, Japan (jp)
1118, Korea (kr)
1325, Malaysia (my)
1324, Mexico (mx)
1412, Netherlands (nl)
1426, New Zealand (nz)
1415, Norway (no)
1611, Pakistan (pk)
1608, Philippines (ph)
1620, Portugal (pt)
1821, Russia (ru)
1907, Singapore (sg)
0519, Spain (es)
1905, Sweden (se)
0308, Switzerland (ch)
2023, Taiwan (tw)
2008, Thailand (th)
0702, United Kingdom
(gb)
2119, USA (us)
151
Note legate de acest
recorder
Despre funcţionare
g Dacă recorderul este adus direct dintr-un loc rece într-unul
încălzit sau dacă este pus într-o cameră foarte umedă,
este posibil ca umezeala să condenseze pe lentilele din
interiorul aparatului. În acest caz funcţionarea poate
fi defectuoasă. Dacă aparatul este pornit, lăsaţi-l să
funcţioneze (dacă este oprit, lăsaţi-l oprit) circa o oră,
până ce umezeală se evaporă.
g Când deplasaţi recorderul, scoateţi toate discurile din
aparat şi nu supuneţi hard diskul la şocuri puternice
pentru ca acestea să nu se deterioreze (pagina 3).
Despre reglarea volumului
g Nu creşteţi nivelul volumului când ascultaţi o porţiune
cu un nivel foarte scăzut al semnalului de intrare sau fără
semnal deoarece se pot deteriora boxele dacă ulterior
urmează o secţiune cu semnal acustic foarte puternic.
Despre utilizarea discurilor
g Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa. Praful, amprentele
digitale şi zgârieturile de pe suprafaţa discului pot cauza
disfuncţionalităţi.
g Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau
surselor de căldură cum ar fi conductele de aer cald
şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare deoarece
temperatura în interior poate creşte foarte mult.
g După redare, păstraţi discul în cutia sa.
g Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de pânză
moale. Ştergeţi discul dinspre centru spre exterior.
Privind curăţarea
g Curăţaţi carcasa, panoul de comandă şi butoanele cu
o bucată de pânză uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi nici un fel de praf abraziv, praf de
curăţat sau solvenţi cum sunt alcoolul sau benzina.
Despre discurile de curăţare şi
substanţele de curăţare a discurilor/
lentilelor
g Nu utilizaţi discuri de curăţare sau substanţe pentru
curăţarea discurilor / lentilelor (inclusiv de tip
umed sau spray), deoarece acestea pot produce
disfuncţionalităţi ale recorder-ului.
g Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi
de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri
antistatice pentru LP de vinil.
g Nu utilizaţi următoarele discuri :
– care au forme nonstandard (de ex. dreptunghiulare,
în formă de inimă)
– care au o etichetă sau un abţibild lipite pe o suprafaţă
– care are bandă adezivă sau etichete adezive lipite.
Despre înlocuirea părţilor componente
În cazul în care acest aparat trebuie reparat, părţile care
vor fi înlocuite este posibil să fie reţinute pentru a fi
reutilizate sau reciclate.
152
Note legate de pistele
audio MP3, de fişierele
de imagine JPEG, de
fişierele video DivX şi
i.Link
Despre pistele audio MP3, fişierele de
imagine JPEG şi fişierele video DivX
MP3 este o tehnologie de compresie audio care satisface
anumite reglementări ISO/MPEG.
JPEG este o tehnologie de compresie de imagine.
Puteţi reda piste audio în format MP3 (MPEG Audio
Layer 3) de pe hard disk, de pe discuri DATA CD (CDROM / CD-R / CD-RW) sau
DATA DVD (DVD-ROM / DVD-RW / DVD-R /
DVD+RW/ DVD+R / DVD-RAM)
sau să redaţi fişiere de imagine JPEG de pe hard disk,
DATA CD (CD-ROM / CD-R / CD-RW) sau DATA DVD
(DVD-ROM / DVD-RW / DVD-R).
DivX® o tehnologie de compresie pentru fişiere video
dezvoltată de DivX, Inc. Acest produs este unul DivX®
Certified. Puteţi reda discuri DATA CD (CD-ROM /
CD-R /CD-RW) şi DATA DVD (DVD-ROM /DVD+RW/
DVD+R / DVD-RW / DVD-R /DVD-RAM) care conţin
fişiere video DivX.
Discurile DATA DVD trebuie înregistrate conform
formatului ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo, Joliet
sau UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00* sau
2.01pentru ca recorderul să recunoască pistele MP3, fişierele de imagine JPEG şi pe cele video DivX.
Discurile DATA CD trebuie înregistrate conform formatului
ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo, Joliet pentru ca
recorderul să recunoască pistele MP3, fişierele de imagine
JPEG şi pe cele video DivX.
Pot fi de asemenea înregistrate discuri înregistrate
Multisesiune / Border.
Pentru detalii legate de formatul de înregistrare, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat pentru drive-ul de disc şi
aplicaţia software (nu este furnizată).
* Nu este disponibil pentru piste audio MP3.
Note legate de discurile Multisesiune /
Border
Dacă pistele audio şi imaginile în format Music CD sau
Video CD sunt înregistrate în prima sesiune / margine, va
fi redată numai prima sesiune / margine.
Pistele audio MP3, fişierele de imagine
JPEG şi fişierele video DivX ce pot fi
redate de acest recorder
Recorder-ul poate reda următoarele tipuri de piste şi
fişiere:
– piste audio MP3 cu extensia “.mp3”,
– fişiere de imagine JPEG cu extensia “.jpeg” sau “.jpg”,
– fişierele de imagine JPEG baseline care corespund
formatului Exif 2.2* pentru fişiere de imagine şi Y : CB : CR sunt 4:4:4, 4:2:2 sau 4:2:0,
– fişiere video DivX cu extensia “.avi” sau “.divx.”
* “Exchangeable Image File Format” : formatul de fişier
utilizat de camerele foto digitale.
z Observaţie
• Când durează mai multă vreme până ce începe redarea
unui disc care are o structură arborescentă complicată,
se recomandă să creaţi albume care să nu aibă mai mult
de două nivele de imbricare.
b Note
• Recorderul va reda orice date cu extensia “.mp3”, “.jpeg”,
“.jpg”, “.avi” sau “.divx”, chiar dacă acestea nu sunt în
format MP3, JPEG sau DivX. Redarea unor astfel de date
poate conduce la generarea unor zgomote puternice care
vă pot deteriora sistemul de boxe.
• În funcţie de disc, este posibil ca redarea obişnuită să
nu fie posibilă. Spre exemplu, imaginea poate să nu fi
neclară, să nu fie cursivă, iar sonorul poate prezenta
omisiuni etc.
• În funcţie de disc, poate trece mai mult timp până la
începerea redării.
• Anumite fişiere nu pot fi redate.
• Pentru pistele audio MP3 şi pentru fişierele video DivX,
recorderul poate reda până la 99 de albume fiecare de pe
un DATA CD sau DATA DVD. Pot fi redate până la 99
de piste şi fişiere ale unui album.
• Pentru fişierele de imagine JPEG, recorderul poate prelua
simultan până la 99 de albume şi / sau până la 999 fişiere
ale unui album de pe un DATA CD / DATA DVD sau
de pe dispozitivul USB conectat. Pentru a vizualiza
albumele nepreluate, trebuie să le preluaţi din nou la
recorder.
153
• Trecerea la următorul sau la un alt album poate dura mai
mult timp.
• Dimensiunea imaginii ce poate fi afişată este limitată.
Pot fi afişate următoarele dimensiuni de imagine : lăţime
între 160 ÷ 5120 pixeli şi înălţime între 120 ÷ 3840
pixeli.
• Recorderul acceptă piste audio MP3 înregistrate cu
frecvenţe de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz şi 48
kHz.
• O pistă audio MP3 nu poate fi redată dacă depăşeşte
dimensiunea de 1 GB.
• Recorderul nu este compatibil cu pistele audio în format
mp3PRO.
• Recorderul nu poate reda fişiere video DivX de dimensiune
mai mare de : 720 (lăţime) × 576 (înălţime) / 4 GB.
• Este posibil ca recorderul să nu poată reda fişiere video
DivX care au fost realizate prin combinarea a două sau
mai multe fişiere video DivX.
Note cu privire la copierea fişierelor de
imagine JPEG / a pistelor audio MP3
• Nu puteţi copia fişiere de imagine JPEG / piste audio MP3
pe hard disk dacă :
– numărul total de albume de imagine JPEG de pe hard
disk este mai mare de 999,
– numărul total de fişiere de imagine JPEG/ de piste audio
MP3 dintr-un album este mai mare de 999,
– piste audio MP3 care au dimensiunea de 1 GB sau
mai mare.
• Ţineţi seama că dimensiunea fişierelor de imagine JPEG
copiate pe hard disk poate creşte automat pentru a se
potrivi cu ecranul.
• Nu puteţi copia fişiere de imagine JPEG pe un DATA DVD
finalizat cu alt recorder sau cu un alt echipament.
• Dacă apare un mesaj de avertizare care indică faptul că
hard diskul este complet ocupat, ştergeţi câteva albume
sau fişiere pentru a elibera spaţiu. Pentru detalii legate
de ştergerea pistelor sau fişierelor, consultaţi paginile
100 sau 110.
154
Despre i.LINK
Mufa DV IN a recorderului este compatibilă i.LINK pentru
camerele video digitale.
i.LINK este un termen mai familiar pentru magistrala de
transfer de date IEEE 1394, propus de SONY şi este marcă
înregistrată acceptată de multe companii.
IEEE1394 reprezintă un standard internaţional propus de
“Institute of Electrical and Electronics Engineers”.
Pentru detalii privind modul în care se poate copia în cazul
în care acest recorder este conectat la alte echipamente
video ce au interfeţe DV, consultaţi pagina 91.
Mufa DV IN a acestui recorder poate numai să primească
semnale de intrare DVC-SD. Nu poate transmite la ieşire
altfel de semnale.
Mufa DV IN nu acceptă semnale MICRO MV de la un
echipament cum ar fi o cameră video digitală MICRO
MV care are o mufă i.LINK. Pentru măsuri de precauţie
suplimentare consultaţi notele de la pagina 91.
Pentru detalii suplimentare legate de măsurile de precauţie
la conectarea acestui recorder, consultaţi şi manualele de
instrucţiuni pentru echipamentul de conectat.
b Notă
• În mod normal, la acest recorder poate fi conectat un
singur echipament prin cablul i.LINK (cablu de conectare
DV). Când conectaţi acest recorder la un alt echipament
compatibil i.LINK care are două sau mai multe mufe
i.LINK (mufe DV), consultaţi manualul de instrucţiuni
al echipamentului care urmează a fi cuplat.
i.LINK şi simbolul
sunt mărci comerciale.
Specificaţii
Sistem
Laser :
laser cu semiconductor
Acoperirea canalelor (transmisiuni
analogice):
PAL (B/G, D/K, I) / SECAM (L)
VHF :
E2 ÷ E12, R1÷ R12, F2÷ F10,
Italia :
A÷H
Irlanda : A÷J
Africa de Sud : 4 ÷ 11, 13
UHF : E 21 ÷ E69, R21 ÷ R69, B21 ÷ B69, F21 ÷ F69
CATV : S01 ÷ S05, S1 ÷ S20;
Franţa : B÷Q
HYPER :
S21 ÷ S41
Acoperirea de canale prezentată mai sus
asigură recepţia canalelor cuprinse în domeniile
indicate. Nu este garantată capacitatea de
recepţie a semnalelor în orice situaţie. Canalele
care pot fi recepţionate diferă în funcţie de ţară/
regiune.
Recepţie video :
sistem de sintetizator de frecvenţe
Recepţie audio :
sistem de purtătoare separate
Ieşire de antenă : conector de antenă
asimetric, de 75 ohm
Cronometru :
Ceas : Quartz,
Indicaţia cronometrului : ciclu de 24 ore
(digital)
Format video de înregistrare : MPEG-2, MPEG-1
Format audio de înregistrare / viteza de
transfer aplicabilă : Dolby Digital 2 canale 256 kbps / 128 kbps (în modurile EP, SLP şi SEP) ;
PCM
Intrări şi ieşiri
LINE 2 OUT
• (AUDIO) : mufă fono / 2 Vrms / 10 kohm
• (VIDEO) : mufă fono / 1,0 V p-p
• (S VIDEO):mini mufă 4 pini DIN,
Y : 1,0 Vp-p / C : 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
• (AUDIO) : mufă fono / 2 Vrms / peste 22 kohm
• (VIDEO) : mufă fono / 1,0 V p-p
• (S VIDEO):mini mufă 4 pini DIN, Y : 1,0 Vp-p / C : 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3-TV : 21 pini CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (amonte)
LINE 1 / DECODER : 21 pini CVBS IN / OUT
S-Video/RGB IN
Decodor
DV IN : 4 pini / i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL) :
mufă fono / 0,5 Vp-p / 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT : (Y, PB/CB, PR/CR) : Mufă fono / Y : 1,0 Vp-p,
PB / CB : 0,7 Vp-p / PR / CR : 0,7 Vp-p
G-LINK*1 : minimufă
HDMI OUT : conector HDMI ™
USB :
mufă USB tip A (pentru a cupla o cameră
foto, un cititor de carduri de memorie,
o memorie USB sau o cameră video cu
hard disk)
mufă USB tip B (pentru a cupla imprimante
compatibile PictBridge)
155
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea : tensiune : 220 ÷ 240 V curent alternativ, frecvenţă : 50/60 Hz
Consum de putere : 43 W
Dimensiuni (aproximativ) : 430 × 66,5 × 285,5 mm (L×Î×A), inclusiv părţile proeminente
Capacitatea hard diskului : RDR-AT100/AT105/AT107: 160 GB
RDR-AT200/AT205: 250 GB
Masa (aproximativ) :
4,4 kg
Temperatura de funcţionare : 5° C ÷ 35°
Umiditatea relativă la funcţionare :
25% ÷ 80%
Accesorii furnizate : Cablu de alimentare (1)
Cablu de antenă (1)
Telecomandă (1)
Controler set top box (1)*1
Baterii R6 (dimensiune AA) (2)
Cablu HDMI (1)*2
*1 Numai pentru RDR-AT105/AT107/AT205
*2 Numai pentru RDR-AT107
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
156
Index
Denumirile indicate în ghilimele
apar la afişarea pe ecran.
Indicaţii numerice
“96 kHz PCM Output” 125
A
“A-B Erase” 77
“A-B Repeat” 69
Acţionarea televizorului cu
telecomanda 23
Adăugare în lista de redare 98
Afişajul panoului frontal 13
“AFT” 121
Ajustarea
imaginii înregistrate 113
imaginii redate 113
“Album Name” 71, 100
ANGLE 67, 107
“Angle Indicator” 67, 103
Antenă 15
Aplicarea de etichete 41
“Artist Name” 100
AUDIO 67
“Audio DRC” 125
“Audio In” 123
“Audio Language” 126
“Audio Out” 124
“Auto” 117
“Auto Channel Setting” 25, 117
“Auto Chapter (DVD+R/+RW)”
128
“Auto Chapter (HDD/ VR)” 127
“Auto Chapter (Video)” 127
“Auto Scan” 25, 119
B
“Basic” 116, 117
Baterii 23
“Bilingual Recording” 124
‘BRAVIA’ Sync 20
Butoane numerotate 74
C
Cablu
alimentare 22
audio 21
HDMI 18, 21
video 18
Calitatea imaginii 113
Cameră video DV 91
Cameră video HDD 87
Canal Plus 32
“Cancel Protection” 110
Capitol 40, 57, 60
Căutarea
pistelor audio 98
după gen 38
deplasare rapidă înainte / înapoi
68, 98
fişiere de imagine JPEG 107
localizarea începutului
titlului/capitolului/
pistei 67, 98
scan audio 68
CD 145
“CH System” 119
“Change Genre” 76
“Channel” 119
“Channel Swapping” 121
“Chapter Edit” 78
“Chapter Search” 74
“Chase Play” 73
“Clock Setting” 25, 117
Cod de ţară /regiune 151
Cod regional 146
“Combine” 79, 80
“Command Mode” 24, 132
COMPONENT VIDEO OUT 19
“Component Video Out” 122
“Confirm Printer” 133
Conectare
imprimantă 111
cablu de antenă 15
cabluri audio 21
cablu HDMI 18, 21
controler set top box 15
dispozitiv USB 71, 95, 101
cabluri video 18
Copie de siguranţă a discului 86
“Copy” 103
“Copy Album” 96
“Copy Album Contents” 103
“Copy all to HDD” 72, 102
“Copy Photos from a Digital
Camera” 102
“Copy to DVD” 103, 104
“Copy to HDD” 72, 102
“Copy Track” 96
Copy-Free (copiere nerestricţionată) 150
Copierea
albumelor 95
pistelor audio 95
fişierelor de imagine JPEG 101
Copy-Never (nici o copiere
permisă) 150
Copy-Once (o singură copiere
permisă) 150
CPRM 144
“Create x-Pict Story” 108
Crearea unei liste de redare 80
D
DATA CD 145
DATA DVD 145
“Decoder” 33, 121
Definalizare 44
DIGITAL OUT (COAXIAL) 22
“Disc Setup” 41, 43, 45, 116
Discuri
reglaje 41, 43, 45, 116
spaţiu 75
tipuri 143, 145
Discuri ce pot fi redate 143, 145
Discuri ce pot fi înregistrate 143
“Divide” 77, 79, 80
DivX
fişiere video 71
“Registration Code” 132
Dolby Digital 22, 124
“Download from TV” 25, 119
DTS 22, 124
continuă...
157
Duplicare
deplasare 150
Listă de duplicare 83
HDD/DVD DUB 83
“High-Speed” 150
Duplicare de la o
cameră video DV 91
“DV Manual Dubbing”
(duplicare manuală) 93
“DV One-Touch Dubbing”
(duplicare cu o singură atingere)
93
“DV Playback” (redare DV) 94
Duplicare de la o cameră video
HDD 87
“Full Dubbing”
(duplicare completă) 89
“HDD-Cam Dubbing” 89
cu o singură atingere 89
Durata înregistrării 36, 147
Durata rămasă de înregistrat 39
DV IN 91
“DV Input” 92, 124
“DV Manual Dubbing” 93
“DV One-Touch Dubbing” 93
“DV Playback” 94
“DVD Backup” 86
“DVD Menu Language” 126
DVD VIDEO 145
DVD+R 143
DVD+RW 143
DVD-R 143
DVD-RAM 145
DVD-RW 143
E
Easy Setup 25, 118
“Easy Timer” 56
“Edit” 71, 76, 100
Editare listă de redare 80
“Editor“ 48
“Erase” 62, 71, 76, 79, 100, 110
“Erase Album” 110
Etichete, aplicare 41
“External Audio” 123
158
F
Î
“Finalise” 43
Finalizare 43
Fişiere video DivX 71
Fixarea cadrului 68
“Format” 45
“Format DVD-RW” 116
“Format HDD” 117
Formatare 45
“Frame Accurate Editing” 75
“Front Panel Display” 132
“Full Dubbing” 89
Înregistrare bilingvă 57, 60
Înregistrare 52
ajustarea imaginii 113
formatul de înregistrare 143
mod de înregistrare 36, 147
durata înregistrării 36, 147
în timpul vizionării unui alt
program 35
Înregistrare cu ajutorul
cronometrului
consultare / modificare / anulare
60, 62
lista cronometrului 62
reglaje manuale 54
în sistemul GUIDE Plus+ 52
“Rec. Mode Adjust” 54, 56
Synchro Rec (RDR-AT100/
AT200) 64
G
“Genre Name” 76
“Grid” 48
GUIDE 47, 52
GUIDE Plus+, sistem 47, 52
Gestionarea
pistelor audio de la tonomat 100
fişierelor de imagine JPEG 110
fişierelor video DivX 71
H
“HDD Recording Format” 128
“HDD-Cam Dubbing” 89
HDMI
“4:3 Video Output” 131
“Audio Output” 131
“Colour” 131
“Control for HDMI” 131
“Screen Resolution” 130
HDMI, cablu 18, 21
HDMI OUT 19, 22
“HDMI Output” 130
“HELP Setting” 118
I
i.LINK 154
Imprimarea fişierelor de imagine
JPEG 111
“Info” 48
Iniţializarea recorderului 118, 142
INPUT 63
“Input Colour System” 122
“Input Line System” 118
Intrare audio 22
Intrare video 19
Introducerea caracterelor 40
J
Jukebox (Tonomat) 95
L
“Language” 126
“LINE 1 In” 123
LINE 1/DECODER 29
LINE 2 IN 30
“LINE 3 Out” 122
Listă de redare 38, 75, 97
Lista titlurilor 37
“Genre“ 38
“Sort Titles“ 38
miniaturi 38
M
Manevrarea discurilor 152
“Manual” 117
“Manual CH Setting” 119
“Manual Rec. Mode” 127
Mărire (zoom) 107
MENU 65
Meniu
DVD’s Menu 65
Top menu 65
Miniaturi 38
Modul de previzualizare 38, 133
Mod de înregistrare manual 127
Modul înregistrare 36, 147
Moduri de redare
“A-B Repeat” 69
“Programme” 70, 99
“Repeat” 69
Modul pagină 38, 71, 97, 106
Mod VR 143
“Modify” 62
Montaj 75
capitole 78
titluri 76
“Move” 80, 81
MP3, piste audio 65
MPEG 22, 125
“Multi-Mode” 76, 110
“Music Jukebox” 95
“My TV” 48
N
“Name” 121
“New Album” 110
NICAM 57
“NICAM Select” 123
“NTSC on PAL TV” 123
Numărul capitolului 40
Numărul titlului 40
O
“On Screen Display” 132
ONE-TOUCH DUB 89, 93
“Optimise HDD” 117
“Options” 132
“Options 2” 133
“Original” 38, 75, 97
“OSD Language” 126
Oprire automată 118 P
Panou frontal 13
Panou din spate 14
“Parental Control” 66, 129
PAY-TV 32
Părţi componente şi butoane 10
PBC 66
PDC 55, 59
“Photo Album” 101, 105
“Picture Adjustment” 113
“Play List Name” 100
PLAY MODE 69, 70
“Playback” 128
“Programme” 70, 99
“Progressive” 26
“Protect” 76, 110
“Protect Album Contents” 110
“Protect Disc” 42
Protejare
album 110
disc 42
fişiere de imagine JPEG 110
titlu 76
Q
Quick Timer 56, 60
R
REC 35
REC MODE 147
REC STOP 35, 89, 93
“Rec. Mode Adjust” 59, 127
“Recording” 127
Recuperarea înregistrării 59, 61
Redare 65, 97, 105, 143, 145
“A-B Repeat” 69
avans instantaneu 67
baleiere audio 68
fişiere video DivX 71
de la cameră video DV 94
fişiere de imagine JPEG 105
fixarea cadrului 68
cu încetinitorul 68
mărire la redare 107
piste audio MP3 65
“Programme” 70, 99
rapid înainte 68, 98
rapid înapoi 69, 98
reluare imediată 67
reluarea redării 66
rotire 107
“Repeat” 69, 98
tonomat 97 Redare la o singură atingere 20, 66
Regiune, cod de~ 146
Reluarea redării 66
“Rename Album” 110
“Rename File” 110
“Repeat” 69, 98
“Repeat Album” 69, 98
“Repeat Artist” 98
“Repeat Chapter” 69
“Repeat Disc” 69
“Repeat Play List” 98
“Repeat Programme” 69, 98
“Repeat Title” 69
“Repeat Track” 69, 98
“Restart USB Device” 133
Restricţionarea accesului copiilor
66, 129
Rotire 107
S
S VIDEO 19
Scan Audio 68
“Schedule” 48
“Seamless Playback” 129
“Search” 48
Semnale de protejare al copiere 150
“Set Genre” 76
“Set Preview” 133
“Set Thumbnail” 76, 127
Set top box
controler 15, 28
receptor 16
continuă...
159
Setarea automată a ceasului 25, 116
Setarea manuală a ceasului 25, 117
Setarea sistemului GUIDE Plus+ 26
“Setup” 48
Simultane, înregistrare şi redare 73
Sistem TV 121
“Skip” 119
“Skip Once” 62
Slow-motion, redare 68
SMARTLINK 20, 132
Soluţionarea defecţiunilor 134
Sonor principal 57, 60, 124
Sonor secundar 57, 60, 124
“Sort Titles” 38
“Sound System” 121
“Standby Mode” 26, 118
SUBTITLE (subtitrare) 67
“Subtitle Display” 126
“Subtitle Language” 126
Succesiune de imagini 107
x-Pict Story 108
Super VIDEO CD 145
Synchro Rec (numai pentru RDR-AT100/AT200) 64
T
U
Telecomandă 10, 23
“Time Search” 74
TIMER (numai pentru RDR-AT100/AT200) 58
Timer List 62
“Timing” 61
Titlu 40
“Title Name” 71, 76
“Title Search” 74
Tonomat (Jukebox ) 95
TOP MENU 65
“Track Name” 100
“Track Search” 74
Tuner 119
“Tuner Level” 123
Tuner de satelit 31
TV Direct Rec. 20, 35
TV PAUSE 72
“TV Pause” 72, 133
TV t 23, 35
“TV Type” 25, 128
TV/DVD 24, 35
“Undo” 76
“Unfinalise” 44
“Unprotected” 74
USB 88
Utilizarea meniurilor de reglaj 116
http : //www.sony.ro
V
VIDEO CD 145
“Video In/Out” 122
“Video Mode Compatible Editing”
75
VPS 55, 59
VR, Mod~ 143
X
x-Pict Story 108
“Play List” 109
“Theme” 109
Z
Zoom 107
ZWEITON 57
Download PDF