Sony | DVP-NS728H | Sony DVP-NS728H Instrucţiuni de utilizare

Player
CD / DVD
Manual de instrucţiuni
DVP-NS718H
DVP-NS728H
© 2009 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a reduce riscurile de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita producerea de şocuri electrice, nu
demontaţi carcasa. Apelaţi pentru aceasta numai la
persoane calificate.
Operaţia de schimbare a cablului de alimentare trebuie
realizată numai la un centru de service specializat.
Bateriile sau aparatele în care sunt instalate acestea nu
trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi la lumina
directă a soarelui, la foc sau la alte surse similare.
ATENŢIE
Acest aparat este clasificat
ca produs din CLASA 1
LASER. MARCAJUL de
PRODUS CLASA 1 LASER
se află pe partea din spate a
aparatului, spre exterior.
Utilizarea de instrumente optice împreună cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Deoarece razele laser utilizate de acest recorder DVD
sunt periculoase pentru ochi, nu încercaţi să demontaţi
carcasa aparatului. Apelaţi la serviciile unor persoane
calificate.
Notă pentru clienţii din Marea Britanie şi
din Republica Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament este adaptat un
conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie înlocuită cu
o alta de 5AMP şi care este aprobată de ASTA sau BSI
pentru BS 1362 (marcată cu semnele sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de protecţie
detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată siguranţa fără capac.
Dacă pierdeţi capacul, contactaţi cel mai apropiat
service Sony.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării echipamentelor electrice
şi electronice.
2
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată
la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Doar în Europa
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul
în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru
plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai
mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă, de
asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor
necesită conectarea permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de
personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau garanţie.
Despre utilizarea discurilor
g Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi
prinde-ţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
Praful, amprentele digitale şi zgârieturile de pe
suprafaţa discului pot cauza disfuncţionalităţi.
Măsuri de precauţie
Privind siguranţa
• Acest aparat funcţionează alimentat la o tensiune de
220 - 240 V curent alternativ, 50 / 60 Hz. Verificaţi
dacă tensiunea de alimentare a aparatului este
aceeaşi cu cea din reţeaua de alimentare locală.
• Pentru a evita riscurile de incendiere sau de
electrocutare, nu aşezaţi recipiente umplute
cu lichide, cum ar fi vaze de flori, deasupra
aparatului.
Privind amplasarea
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie înclinată. Acest aparat
a fost proiectat să funcţioneze numai în poziţie
orizontală.
• Menţineţi aparatul şi discurile la distanţă de alte
echipamente ce au încorporaţi magneţi puternici,
cum ar fi cuptoarele cu microunde sau boxele
puternice.
• Nu puneţi obiecte grele pe aparat.
Protecţia contra descărcărilor electrice
• Pentru a proteja mai bine sistemul în timpul
furtunilor cu descărcări electrice sau când acesta
este lăsat nesupravegheat sau neutilizat o perioadă
mai îndelungată de timp, decuplaţi-l de la priza de
perete. Astfel se va evita deteriorarea aparatului
cauzată de fulgere sau de variaţii de tensiune în
reţea.
g Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau
surselor de căldură cum ar fi conductele de aer
cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare
deoarece temperatura în interior poate creşte foarte
mult.
g După redare, păstraţi discul în cutia sa.
g Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de
pânză moale. Ştergeţi discul dinspre centru spre
exterior.
g Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul,
agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau
spray-uri antistatice pentru LP de vinil.
g Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă
să fie bine uscată înainte de a introduce discul în
aparat.
g Nu utilizaţi următoarele discuri :
– care au forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă)
– care au o etichetă sau un abţibild lipite pe o
suprafaţă
– care au bandă adezivă sau etichete adezive
lipite.
3
Măsuri de precauţie
Privind siguranţa
• Dacă în interiorul carcasei cade vreun
obiect solid sau un lichid, decuplaţi
aparatul de la reţea şi solicitaţi
o persoană calificată să verifice
aparatul înainte de a-l mai folosi.
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la
sursa de curent alternativ (reţea)
atât timp cât este în priză, chiar dacă
echipamentul în sine este oprit.
• Dacă urmează să nu utilizaţi aparatul
o perioadă mai lungă de timp, aveţi
grijă să decuplaţi recorderul de la
priza de perete. Pentru a deconecta
cablul de alimentare de la reţea,
apucaţi cu mâna ştecărul ; nu trageţi
niciodată de cablul propriu-zis.
Privind amplasarea
• Aşezaţi aparatul într-un loc cu
ventilaţie adecvată pentru a preveni
acumularea căldurii în interior.
• Nu plasaţi sistemul pe suprafeţe moi
cum ar fi pe o pătură.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea
surselor de căldură sau în locuri
supuse radiaţiilor solare directe,
prafului excesiv, vibraţiilor mecanice
sau şocurilor.
• Nu plasaţi aparatul în spaţii închise
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
• Amplasaţi aparatul astfel încât
cablul de alimentare să poată fi uşor
accesibil, pentru a putea fi decuplat
de la priză în cazul în care apare vreo
problemă.
• Dacă aparatul este adus direct dintrun loc rece într-unul încălzit sau
dacă este pus într-o cameră foarte
umedă, este posibil ca umezeala să
condenseze pe lentilele din interiorul
player-ului. În acest caz funcţionarea
poate fi defectuoasă. Scoateţi discul
şi lăsaţi aparatul pornit aproximativ
o jumătate de oră până ce se evaporă
umezeala.
• Scoateţi discurile din aparat înainte
de a-l deplasa pentru ca acestea să
nu fie deteriorate.
4
Privind ajustarea volumului
• Nu măriţi volumul în timp ce ascultaţi
o secţiune cu nivelul sonor de intrare
este foarte redus sau este zero,
deoarece este posibil să fie deteriorate
boxele dacă urmează o secţiune cu
semnal mult mai puternic.
Privind curăţarea
• Curăţaţi carcasa, panoul de comandă
şi butoanele cu o bucată de pânză
uşor umezită într-o soluţie slabă
de detergent. Nu folosiţi nici un
fel de praf abraziv, praf de curăţat
sau solvenţi cum sunt alcoolul sau
benzina.
Privind curăţarea discurilor
• Nu folosiţi discuri sau substanţe
de curăţare pentru discuri/lentile
(inclusiv de tip umed sau spray)
deoarece pot cauza disfuncţionalităţi
ale aparatului.
Privind înlocuirea părţilor
componente
• În cazul în care acest aparat este reparat,
părţile înlocuite pot fi colectate în
vederea reutilizării sau a reciclării.
Despre acest manual
• În acest manual, instrucţiunile se
referă la 2 modele : DVP-NS718H
şi DVP-NS728H. Aflaţi denumirea
modelului dvs. care este
inscripţionată pe panoul din partea
din spate a aparatului. În manual,
este utilizat pentru exemplificare
modelul DVP-NS728H . Orice
diferenţe dintre cele două modele
sunt clar indicate în text, spre
exemplu “numai pentru DVPNS728H”
• Simbolurile, cum ar fi
, care
apar deasupra fiecărei explicaţii
indică tipul de suport media ce
poate fi utilizat în cazul funcţiilor
explicate. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Suporturile media ce pot
fi redate” de la pagina 45.
• Instrucţiunile din acest manual
descriu butoanele telecomenzii.
Puteţi utiliza şi butoanele aparatului
care au denumiri identice sau
similare cu cele ale telecomenzii.
• Denumirea “DVD” poate fi utilizată
ca termen general pentru DVD-uri
comerciale, DVD+RW, DVD+R/
DVD+R DL (modul VR) şi DVDRW, DVD-R/ DVD-R DL (modul
VR, modul video).
• Informaţiile pe care TREBUIE să
le citiţi (pentru a evita operaţii
incorecte) sunt marcate cu simbolul
b. Informaţiile UTILE (care vă
ajută în acţionarea mai simplă a
aparatului) sunt marcate cu simbolul
z.
Privind drepturile de autor
• Acest produs încorporează o
tehnologie de protejare a drepturilor
de autor care se află sub incidenţa
unor patente din S.U.A. şi a altor
drepturi de proprietate intelectuală.
Utilizarea acestei tehnologii de
protejare a drepturilor de autor
trebuie autorizată de Macrovision şi
este destinată exclusiv vizionării la
domiciliu sau altor utilizări limitate,
Notificare importantă
cu excepţia cazului în care este
Atenţie : Acest player este capabil
altfel autorizat de Macrovision. să menţină o perioadă indefinită o
Dezasamblarea şi operaţiile
imagine statică sau o interfaţă pe
de inginerie inversă sunt interzise.
ecranul televizorului dumneavoastră.
• “DVD VIDEO”, “DVD-R”, “DVDDacă lăsaţi imaginea video sau
RW”, “DVD+R”, “DVD+R DL”,
interfaţa afişată, pe ecranul TV, o
“DVD+RW” şi CD sunt mărci
perioadă îndelungată de timp, există
comerciale.
riscul ca ecranul să se deterioreze
• Acest player DVD încorporează
definitiv. Televizoarele cu ecrane cu
tehnologia High-Definition
plasmă şi cele de proiecţie sunt cele
TM
Multimedia Interface (HDMI ).
mai expuse la aceste consecinţe.
HDMI, sigla HDMI şi HighDefinition Multimedia Interface
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate
sunt mărci comerciale înregistrate
de recorder, vă rugăm să consultaţi cel
ale HDMI Licensing LLC.
mai apropiat dealer Sony.
CUPRINS
ATENŢIE............................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie.............................................................................................................. 4
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor................................................................. 7
Conexiuni şi reglaje......................................................................................11
Pasul 1 : Conectarea la televizor........................................................................................ 11
Funcţiile “Control for HDMI” pentru “Bravia” Sync (doar la conexiunile HDMI)...... 13
Pasul 2 : Conectarea la echipamentul dvs. audio.............................................................. 14
Pasul 3 : Conectarea cablului de alimentare...................................................................... 15
Pasul 5 : Pregătirea telecomenzii....................................................................................... 15
Acţionarea televizorului cu telecomanda............................................................ 16
Pasul 6 : Configurare rapidă............................................................................................... 16
Conectarea unui dispozitiv USB (numai la DVP-NS728H)................................................. 18
Redare........................................................................................................... 19
Redarea discurilor.............................................................................................................. 19
Interfaţa meniului de comandă (Magic Pad)............................................................. 21
Lista elementelor meniului de comandă.................................................................... 22
Ghidul interfeţei “Bravia” Sync......................................................................................... 24
Interfaţa “Bravia” Sync............................................................................................ 24
Funcţii avansate de redare................................................................................................. 25
Crearea propriului dvs. program (Programme Play)................................................. 25
Redarea în ordine aleatorie (Shuffle Play)................................................................ 26
Redarea în mod repetat (Repeat Play)..................................................................... 26
Repetarea unei anumite secţiuni (A-B Repeat Play)................................................. 27
Particularizarea configuraţie de redare............................................................................... 28
Ajustarea imaginii redate (CUSTOM PICTRE MODE).............................................. 28
Ajustarea clarităţii imaginii (SHARPNESS)............................................................... 28
Stabilirea decalajului dintre imagine şi sunet (AV SYNC)......................................... 29
Blocarea accesului la disc (PARENTAL CONTROL)................................................. 29
Redarea fişierelor video, foto şi de muzică......................................................................... 30
Redarea fişierelor video, foto şi de muzică de pe dispozitivul USB
(numai la DVP-NS728)......................................................................................... 31
Selectarea unui fişier de fotografii............................................................................. 31
Vizionarea unei prezentări de imagini de înaltă calitate (PhotoTV HD).................... 32
Stabilirea intervalului dintre cadrele unei prezentări de imagini (INTERVAL).......... 33
Alegerea modului de prezentare a imaginilor (EFFECT).......................................... 33
5
Reglaje şi ajustări......................................................................................... 34
Utilizarea interfeţei de configurare...................................................................................... 34
Alegerea limbii.................................................................................................................... 34
Reglaje de ecran................................................................................................................ 35
Configurare personalizată.................................................................................................. 37
Reglaje audio...................................................................................................................... 38
Reglarea semnalului digital de ieşire........................................................................ 38
Reglaje HDMI..................................................................................................................... 40
Informaţii suplimentare................................................................................ 42
Soluţionarea problemelor................................................................................................... 42
Funcţia de autodiagnosticare (Când pe ecran apar litere / cifre)........................................ 44
Suporturi media acceptate.................................................................................................. 45
Specificaţii.......................................................................................................................... 47
Lista codurilor de limbă....................................................................................................... 48
Lista codurilor zonă pentru controlul parental..................................................................... 48
Index................................................................................................................................... 49
6
Prezentarea părţilor componente şi a
butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.
Telecomandă
]/1 (pornit / standby) (16)
Porneşte sau opreşte player-ul sau stabileşte
starea de standby.
2 (volum) +/– (16)
Ajustează volumul sonor.
2 Butoane numerotate
Pentru introducerea numărului capitolului sau
pe cel al titlului.
CLEAR (22)
Şterge câmpul de introducere numerelor.
Butoanele 2 (volum) +, cel cu numărul 5, AUDIO
şi N au câte un punct tactil. Folosiţi aceste puncte
ca orientare, la acţionarea player-ului.
1 Picture NAVI (31)
Împarte ecranul în 9 zone, pentru a vă permite
să alegeţi rapid scena dorită.
La fiecare apăsare a butonului, interfaţa de
modifică astfel :
• CHAPTER VIEWER (vizionare capitol),
• TITLE VIEWER (vizionare titlu),
• TRACK VIEWER (vizionare pistă).
Fişierele de fotografii din album apar în 16 zone
pe ecran.
TV t (selecţia intrării) (16)
Comută între televizor şi alte surse de semnal
de intrare.
3 TEXT / TIME
Este afişată, pe ecranul TV sau pe panoul
frontal, durata de redare şi cea rămasă. Apăsaţi
acest buton în mod repetat pentru a modifica
informaţiile afişate.
Discurile CD/DVD text apar numai în cazul în
care conţin text înregistrat.
Dacă un fişier de muzică are un marcaj ID3,
player-ul va afişa denumirea albumului/ titlul
pistei conţinute de acel marcaj ID3. Acest
marcaj acceptă versiunea 1.0 / 1.1 şi 2.2 / 2.3 de
marcaj ID3.
AUDIO ( )
Este schimbată limba folosită sau canalul audio.
Dacă sunt afişate 4 cifre, acestea corespund
unui cod de limbă. Consultaţi pag. 48 pentru a
afla cărei limbi îi corespunde acel cod.
SUBTITLE ( ) (31)
– Modifică subtitrarea în cazul în care
subtitlurile sunt înregistrate doar pe discuri
DVD VIDEO / în modul DVD-R / în fişiere
video DivX.
– Sunt afişate versurile unui fişier de muzică
dacă acest buton este apăsat în cursul redării.
Pentru detalii, consultaţi pag. 31.
TV ]/1 (pornit / stare de aşteptare) (16)
Porneşte televizorul sau îl trece în standby.
7
4 TOP MENU (Meniu superior)
Este afişat meniul superior al DVD-ului.
MENU (Meniu) (30)
Este afişat meniul.
O RETURN (20)
Se revine la interfaţa precedentă.
Display (Afişare) (21)
Sunt afişate pe ecran informaţii legate de redare.
C/X/x/c (22)
Este deplasat cursorul pentru selectarea
unui element afişat.
Buton central (ENTER) (16)
Este accesat elementul selectat.
5 ./> (precedent / următor)
Se trece la capitolul, pista sau scena următoare,
în modul continuu de redare.
/
(reluare / cadru cu
cadru / avans)
– Este reluată scena*1*3 / scena este avansată
puţin*2*3 la apăsarea butonului în cursul
redării.
– Redarea cadru cu cadru înainte*4 / înapoi*5 la
apăsarea butonului în modul pauză.
– Este schimbat dispozitivul LUN (Logical Unit
Number) la apăsarea butonului când este afişată
lista albumelor sau cea a pistelor (pag. 31).
m/M
(scanare / cu încetinitorul)
– Deplasare rapidă înainte / înapoi la apăsarea
butonului în cursul redării. Viteza se modifică
dacă butonul este apăsat de mai multe ori.
– Redarea cadru cu cadru înapoi*4 / înainte*5 la
apăsarea butonului în modul pauză.
N (redare)
Începe sau reîncepe redarea.
X (pauză)
Începe sau reîncepe pauza.
x (stop)
Opreşte redarea.
8
FAST/SLOW PLAY
Redarea este realizată cu diverse viteze, fiind
însoţită de sonor*6, dacă acest buton este apăsat
în mod repetat în cursul redării.
*1 Pentru fişiere video DivX şi pentru DVD-uri cu
excepţia DVD+RW / DVD+R / DVD+R DL.
*2 Numai pentru DVD-uri şi pentru fişiere video
DivX.
*3 Este posibil ca aceste funcţii să nu funcţioneze în
cazul anumitor scene.
4
* Numai pentru DVD VIDEO şi pentru modul
DVD-VR.
*5 Numai pentru DVD-uri, VIDEO CD-uri şi fişiere
video.
*6 Numai pentru DVD-uri, VIDEO CD-uri.
b
• Este posibil ca anumite funcţii de redare să nu fie
compatibile cu formatul MEPG-4.
Panoul frontal
1 ]/1 (pornit / standby) (16)
2 Compartiment pentru disc (19)
3 Afişajul panoului frontal (10)
4 Z (deschis / închis) (19)
Deschide sau închide compartimentul pentru
disc.
5 Buton N (redare) (19)
Butonul N are un punct tactil*.
6 Buton x (stop) (19)
Opreşte redarea.
7 Mufă USB
(Tip A) (18, 31) – numai
pentru DVP-NS728H
Conectaţi un dispozitiv USB la această mufă.
8 Senzor
(pentru telecomandă) (15)
* Folosiţi punctul tactil ca referinţă la acţionarea
player-ului.
Pentru a bloca compartimentul pentru disc
(Protecţie copil)
Puteţi bloca compartimentul pentru disc pentru a
evita deschiderea accidentală a acestuia.
Când player-ul este în modul standby, apăsaţi O
RETURN, ENTER şi apoi ]/1 la telecomandă.
Player-ul porneşte şi apare pe panoul frontal
indicaţia "LOCKED". Butonul Z al player-ului
nu funcţionează dacă este activată protecţia pentru
copii.
Pentru a debloca compartimentul pentru
disc
Când player-ul este în modul standby, apăsaţi O
RETURN, ENTER şi apoi ]/1 la telecomandă din
nou.
b
• Chiar dacă selectaţi “RESET” corespunzător
“SETUP” din meniul de comandă (pag. 34),
compartimentul pentru disc rămâne blocat.
Panoul din spate
1 Mufă HDMI OUT – Interfaţă de ieşire
multimedia de înaltă definiţie (11, 14)
2 Mufă DIGITAL OUT (COAXIALĂ) (14)
3 Mufe LINE OUT L/R (AUDIO) (14) 4 Mufe LINE OUT (VIDEO) (11)
5 Mufe LINE (RGB) - TV (11)
6 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (ieşire video
pe componente) (11)
Continuare...
9
Afişajul panoului frontal
La redarea fişierelor de muzică sau video
1N,X
Devine luminos în cursul redării sau al pauzei,
2
Devine luminos în cursul redării repetitive.
3
Devine luminos când modificaţi unghiul.
4 Informaţii legate de redare
Puteţi vizualiza informaţii temporale şi tip text
apăsând de mai multe ori butonul TIME / TEXT
al telecomenzii. Afişajul se modifică după cum
urmează :
La redarea unui DVD
Durata de redare a titlului curent
r
Durata rămasă a titlului curent
r
Durata de redare a capitolului curent
r
Durata rămasă a capitolului curent
r
Text
r
Numărul titlului şi al capitolului curent
(Se revine )
10
Durata de redare şi numărul fişierului*1
sau al pistei*2 curente
r
Denumirea fişierului*1 sau a pistei
curente / Titlul pistei MP3 ID3*2
r
Durata de redare şi numărul fişierului*1
sau al pistei*2 curente
r
Albumul curent şi numărul fişierului*1
sau al pistei *2
(Se revine automat în partea superioară)
*1 pentru fişiere video
*2 pentru fişiere de muzică
La redarea unui CD VIDEO (fără funcţii
PBC) sau a unui CD
Durata de redare şi numărul pistei curente
r
Durata rămasă a pistei curente
r
Durata de redare a discului
r
Durata rămasă a discului
r
Text
Conexiuni şi reglaje
Când despachetaţi produsul, verificaţi dacă sunt furnizate toate accesoriile, consultând pagina 47.
b
• Cuplaţi ferm cablurile pentru a evita zgomotul nedorit.
• Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu componentele de conectat.
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul de alimentare al fiecărei componente înainte de conectarea echipamentelor
între ele.
Pasul 1 : Conectarea la televizor
Conectaţi acest player la televizor folosind un cablu video. Selectaţi una dintre variantele de la A la D, în
funcţie de mufa de intrare a televizorului dvs.
Pentru a viziona filme cu semnal progresiv (525p sau 625p) la un televizor compatibil, trebuie să utilizaţi
varianta C. Selectaţi varianta B când conectaţi un televizor dotat cu intrare HDMI.
(galben)
Cablu audio / video
(nu este furnizat)
(alb)
(roşu)
Cablu SCART
(nu este furnizat)
(galben)
spre LINE (RGB) - TV
Cablu HDMI
(nu este furnizat)
(roşu)
(galben)
spre HDMI OUT
(albastru)
spre LINE OUT (VIDEO)
spre COMPONENT
VIDEO OUT
(galben)
(albastru)
(roşu)
l : flux de semnal
Cablu video pe
componente
(nu este furnizat)
Continuare...
11
b
• Când cuplaţi un televizor progresiv , se recomandă
să folosiţi numai varianta C de conectare. Dacă
veţi conecta televizorul folosind atât varianta C, cât
şi pe cea D, este transmis un semnal de comandă
special prin intermediul cablului SCART care poate
face ca semnalul să comute la mufa SCART.
A Mufă de intrare video
Veţi putea urmări imagini la calitate standard.
B Mufă de intrare HDMI / DVI
Utilizaţi un cablu HDMI atestat Sony pentru
a beneficia de o calitate înaltă a sunetului şi a
imaginilor digitale transmise prin mufa HDMI
OUT.
Când conectaţi un televizor marca Sony care este
compatibil cu funcţia “Control for HDMI”, consultaţi
pagina 13.
Când realizaţi conexiunea la mufa HDMI
OUT
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea inadecvată poate
conduce la deteriorarea atât a mufei HDMI OUT, cât
şi a conectorului.
1 Aliniaţi cu grijă mufa HDMI OUT din partea
din spate a player-ului, cu conectorul
HDMI, fiind atenţi la forma acestora.
Aveţi grijă să nu încercaţi introducerea conectorului
invers sau înclinat în mufă.
conectorul este
poziţionat invers
conectorul nu
este poziţionat pe
aceeaşi axă cu mufa
2 Introduceţi conectorul HDMI corect în
mufa HDMI OUT.
Nu îndoiţi şi nu încercaţi să introduceţi cu forţa
conectorul în mufă.
12
La realizarea conexiunii la un televizor
cu mufă de intrare DVI
Utilizaţi un cablu convertor HDMI-DVI (nu este
furnizat). Mufa DVI nu va accepta semnale audio,
astfel că trebuie să folosiţi o altă conexiune audio pe
lângă aceasta (pag. 14). În plus, nu puteţi conecta mufa
HDMI OUT la mufele DVI care nu sunt compatibile
HDCP (ex. mufele DVI ale calculatorului).
C Mufe de intrare video pe componente
(Y, PB/CB, PR/CR) Veţi beneficia de o reproducere fidelă a culorilor şi de
imagini de înaltă calitate.
D Mufă SCART de intrare Aveţi grijă să realizaţi ferm conexiunile pentru a evita
apariţia zgomotului. Când conexiunea este realizată
printr-un cablu SCART, verificaţi dacă televizorul corespunde semnalelor RGB. Consultaţi şi manualul de
instrucţiuni al televizorului ce urmează a fi conectat.
Totodată, când stabiliţi pentru “LINE” varianta “RGB
(COMPONENT OFF)” corespunzător “SCREEN
SETUP” din interfaţa de reglaje (pag. 35), folosiţi un
cablu SCART care corespunde fiecărui semnal.
Când conectaţi un televizor standard cu
ecran 4:3
Este posibil ca anumite imagini înregistrate să nu se
potrivească pe ecranul televizorului. Pentru a modifica
dimensiunea imaginii, consultaţi pagina 35.
b
• Nu cuplaţi simultan mai mult de un tip de cablu
video între player şi televizor.
• Nu realizaţi simultan conexiunile de la B la C.
• Nu conectaţi un aparat video etc. între televizor şi
player. Dacă semnalele player-ului trec printr-un
aparat video, este posibil ca pe ecranul TV imaginea
obţinută să nu fie clară. Dacă televizorul are numai
o mufă de intrare audio / video, conectaţi player-ul
la mufa respectivă.
• Când conectaţi player-ul la televizor prin intermediul
mufei SCART, ca sursă de semnal de intrare pentru
televizor va fi ales automat recorderul, când începe
redarea. În acest caz, apăsaţi butonul TV t al
telecomenzii pentru a reveni la intrarea de semnal
TV.
• Dacă alegeţi pentru “LINE” varianta “RGB
(COMPONENT OFF)” corespunzător reglajului
“SCREEN SETUP” (pag. 35), player-ul nu va
transmite la ieşire semnale video pe componente.
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul HDMI când deplasaţi
player-ul.
• Nu supuneţi la presiuni prea mari latura cu mufe a
carcasei când este cuplat cablul HDMI, deoarece se
pot deteriora fie mufa HDMI, fie cablul HDMI.
• Nu răsuciţi conectorul HDMI în timpul conectării
sau al deconectării de la mufa HDMI pentru a evita
deteriorarea sa sau a mufei respective.
Când este redat un disc înregistrat în sistemul de
culoare NTSC, player-ul va transmite la ieşire
semnal video sau o interfaţă de configurare etc. în
sistemul NTSC şi este posibil ca imaginile să nu
apară la televizoarele în format PAL. În acest caz,
deschideţi compartimentul pentru disc şi scoateţi
discul din aparat.
Funcţiile “Control for HDMI”
pentru “Bravia” Sync
(doar la conexiunile HDMI)
Conectând componente Sony care sunt compatibile
cu funcţia “Control for HDMI” printr-un
cablu HDMI (nu este furnizat), funcţionarea este
simplificată astfel :
• One-Touch Play - redare la o singură atingere (pagina 19)
• System Power-Off
Când opriţi televizorul folosind butonul ]/1
al telecomenzii televizorului, recorderul şi
componentele compatibile cu funcţia “Control for
HDMI” vor fi oprite automat.
b Note
• În funcţie de componenta conectată, este posibil ca
funcţia “Control for HDMI” să nu acţioneze.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al componentei
conectate.
13
Pasul 2 : Conectarea la echipamentul dvs. audio
Selectaţi una dintre variantele A şi B, în funcţie de mufa de intrare a televizorului, proiectorului sau a
componentei dvs. audio cum ar fi un amplificator AV (receptor), ceea ce vă va permite să ascultaţi sunetul.
(roşu)
(galben)*
Cablu audio / video
(nu este furnizat)
(alb)
(alb)
(galben)*
(roşu)
TV, proiector sau componentă audio
spre LINE OUT R/L (AUDIO)
spre DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT
cablu HDMI
(nu este furnizat)
cablu digital coaxial
(nu este furnizat)
spre intrarea digitală
coaxială / HDMI
[Boxe]
[Boxe]
Spate R (D)
Spate L (S)
Faţă L (S)
Centru
componentă audio
cu decodor
Faţă R (D)
Subwoofer
l : flux de semnal
* Conectorul galben este utilizat pentru semnale video (pag. 11).
z
• Pentru o plasare mai corectă a boxelor, consultaţi manualele de instrucţiuni ale componentelor conectate.
14
A Mufe de intrare audio L/R (stânga (S) /
dreapta (D)
Această conexiune va utiliza pentru sonor cele două
boxe ale televizorului sau ale componentei dvs.
audio.
B Mufă de intrare audio digitală
Când componenta dvs. audio are un decodor Dolby*1
Digital, DTS*2 sau MEPG audio, precum şi o mufă de
intrare digitală, apelaţi la această conexiune. Vă veţi
putea bucura de sonor Dolby Digital (pe 5.1 canale),
DTS (pe 5.1 canale) şi MPEG audio (pe 5.1 canale)
cu efecte de învăluire (surround).
Dacă veţi conecta o componentă audio Sony care este
compatibilă cu funcţia “Control for HDMI”,
consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte
componentele audio.
*1 Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Dolby, Pro Logic şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
*2 Produs sub licenţă de la U.S. Patent # : 5.451.942
& alte patente emise sau solicitate, din S.U.A.
şi din lume. DTS şi DTS Digital Out sunt mărci
comerciale înregistrate, iar siglele şi simbolul DTS
sunt mărci comerciale ale DTS, Inc. © 1996-2008.
Toate drepturile sunt rezervate.
z
• Pentru o plasare mai corectă a boxelor, consultaţi
manualele de instrucţiuni ale componentelor
conectate.
b
• După realizarea conexiunii, efectuaţi reglajele
necesare de la Configurarea rapidă (pag. 16). În
cazul în care componenta dvs. audio are o funcţie
de decodare MPEG audio, alegeţi pentru “MPEG”
varianta “MPEG” la “AUDIO SETUP” (pag. 39).
În caz contrar, nu se va auzi sunetul boxelor sau va
fi emis un zgomot puternic.
• Efectele TVS ale acestui player nu pot fi utilizate în
cazul acestei conexiuni.
• Când conectaţi recorderul la o componentă audio
prin cablul HDMI, va fi necesar să faceţi una dintre
următoarele operaţii :
– să conectaţi componenta audio la televizor prin
cablul HDMI, sau
– să cuplaţi player-ul la televizor printr-un cablu
video, altul decât cel HDMI (cablu video pe
componente sau cablu audio/video).
• La conectarea la mufa HDMI OUT, aveţi grijă să
aliniaţi conectorul HDMI cu mufa. Nu îndoiţi şi nu
forţaţi cablul HDMI.
Pasul 3 : Conectarea cablului de alimentare
Conectaţi cablul de alimentare al player-ului şi al
televizorului la o priză de perete.
Pasul 4 : Pregătirea
telecomenzii
Introduceţi două baterii R6 (mărimea AA) având grijă să
potriviţi bornele 3 şi # ale bateriilor cu marcajele din
interiorul compartimentului. Când folosiţi telecomanda,
îndreptaţi-o spre senzorul al aparatului.
b
• Nu lăsaţi telecomanda în locuri cu temperatură extrem
de ridicată sau cu umiditate mare.
• Nu scăpaţi corpuri străine în interiorul telecomenzii, mai
ales când înlocuiţi bateriile.
• Nu expuneţi senzorul pentru telecomandă, la lumină
directă provenită de la soare sau de la diferite corpuri de
iluminat deoarece pot apărea disfuncţionalităţi.
• Dacă urmează să nu folosiţi telecomanda o perioadă
îndelungată de timp, scoateţi-i bateriile pentru a evita
deteriorarea acesteia cauzată de scurgerea lichidului
coroziv în interior.
Acţionarea televizorului cu
telecomanda
Puteţi regla nivelul sunetului, sursa de intrare şi
comutatorul pornire/oprire al televizorului dvs.
marca Sony cu ajutorul telecomenzii furnizate.
Continuare...
15
Butoanele disponibile
În funcţie de echipamentul conectat, este posibil
să nu puteţi acţiona televizorul dvs. cu toate sau cu
unele dintre butoanele telecomenzii furnizate.
Butoane
Operaţii
TV ]/1
Pornirea sau oprirea
televizorului.
2 (volum)
+/–
Ajustarea volumului
televizorului dvs.
TV t
(selecţia
intrării)
Comută intrarea televizorului
între semnalul TV şi alte surse
de semnal de intrare.
Pasul 5 : Configurare
rapidă
Urmaţi paşii de mai jos pentru a realiza un număr
minim de reglaje de bază pentru player-ul dvs. Pentru
a omite unul dintre reglaje apăsaţi butonul > iar
pentru a reveni la un reglaj anterior apăsaţi ..
1 Porniţi televizorul apăsând butonul ]/1.
2 Comutaţi selectorul semnalului de intrare
al televizorului astfel încât pe ecranul TV
să apară semnalul de la player.
Pe ecranul televizorului, în partea de jos, apare
mesajul “Press [ENTER] to run QUICK SETUP”
(Apăsaţi butonul [ENTER] pentru a declanşa
procedura de Reglare Rapidă). În cazul în care
acest mesaj nu este afişat, selectaţi opţiunea
“QUICK” corespunzător “SETUP” din meniul
de comandă (Control Menu) pentru a declanşa
procedura de Configurare rapidă (pagina 22).
Acţionarea altor aparate TV cu
telecomanda
Aveţi totodată posibilitatea de a regla volumul, sursa
de semnal de intrare şi butonul de pornire / oprire al
unui televizor care nu este marca Sony.
Dacă regăsiţi televizorul dvs. în lista de mai jos,
alegeţi codul corespunzător producătorului.
b
• Când înlocuiţi bateriile telecomenzii, codul numeric
poate reveni la varianta implicită. Stabiliţi din nou
codul adecvat.
1 În timp ce ţineţi apăsat butonul TV ]/1, apăsaţi
butoanele numerotate pentru a selecta codul
corespunzător producătorului televizorului dvs.
3
Apăsaţi butonul ENTER fără a introduce
un disc.
Este afişată interfaţa care vă permite să alegeţi
limba în care să apară mesajele pe ecran.
2 Eliberaţi butonul TV ]/1.
Codurile numerice corespunzătoare
televizoarelor ce pot fi acţionate
Dacă în listă apar mai multe coduri numerice,
încercaţi să introduceţi câte unul, pe rând, până ce îl
aflaţi pe cel potrivit pentru televizorul dvs.
Producător
Cod numeric
Sony
01 (implicit)
Hitachi 24
JVC 33
LG/Goldstar 76
Panasonic 17, 49
Philips 06, 08, 72
Samsung 71
Sharp 29
Toshiba 38
16
4 Apăsaţi X/x pentru a selecta limba
dorită.
Player-ul va utiliza limba selectată în această etapă
pentru afişarea meniului şi a subtitlurilor.
5 Apăsaţi butonul ENTER.
Apare interfaţa pentru reglaje de ecran.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta varianta
potrivită pentru televizorul dvs.
u Dacă folosiţi un televizor cu ecran
panoramic sau unul standard 4:3 dotat
cu mod panoramic de funcţionare.
16 : 9 (pag. 35)
u Dacă folosiţi un televizor standard
4:3.
4 : 3 LETTER BOX sau PAN SCAN (pag. 35)
7 Apăsaţi butonul ENTER.
Apare interfaţa de reglaje ce permite selectarea
tipului de semnal video de ieşire pentru mufa
LINE (RGB)-TV.
10 Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul
de mufă (dacă este cazul) care să fie
utilizată la conectarea la un echipament
audio, apoi apăsaţi ENTER.
Selectaţi varianta “NO” dacă nu conectaţi o
componentă audio, apoi treceţi la pasul 14.
Selectaţi “YES : LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”,
când conectaţi o componentă audio printr-un
cablu audio, apoi treceţi la pasul 14.
Selectaţi “YES : DIGITAL OUTPUT”, când
conectaţi o componentă audio printr-un cablu
digital coaxial / cablu HDMI.
11 Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
semnal Dolby Digital la echipamentul
audio.
Dacă echipamentul dvs. audio are un decodor
Dolby Digital, selectaţi “DOLBY DIGITAL”, în
caz contrar, alegeţi “D-PCM”.
8 Apăsaţi X/x pentru a selecta tipul de
semnal care să fie transmis la ieşire prin
mufa LINE (RGB)-TV.
u Semnale video.
VIDEO (pag. 35)
u Semnale RGB.
12 Apăsaţi butonul ENTER.
Selectaţi “DTS”.
RGB (COMPONENT OFF) (pag. 35)
9 Apăsaţi butonul ENTER.
Apare interfaţa de reglaje pentru selectarea tipului
de mufă care să fie utilizată pentru conectarea
echipamentului audio.
13 Apăsaţi X/x pentru a selecta dacă
să fie sau nu transmis semnal DTS la
echipamentul audio.
Dacă echipamentul audio are un decodor DTS, selectaţi
“ON”, altfel alegeţi “OFF”.
Este acest player conectat la un amplificator
(receptor)? Selectaţi tipul de mufă folosit.
DA
Ieşie linie stânga/dreapta (audio)
Ieşire digitală
NU
14 Apăsaţi butonul ENTER.
Procedura de configurare rapidă s-a încheiat şi
conexiunea a fost definitivată.
Dacă echipamentul audio are un decodor audio MPEG,
selectaţi pentru “MPEG” varianta “MPEG” (pag. 39).
b
• Când este activat modul “PhotoTV HD” (pag. 32), selecţia
pentru “TV TYPE” (Tip TV) este omisă.
17
Conectarea unui
dispozitiv USB (numai
pentru DVP-NS728H)
Puteţi conecta un dispozitiv USB la mufa USB a
player-ului pentru a reda materiale video, a vedea
fotografii sau a asculta muzică. Pentru a consulta lista
de dispozitive USB care pot fi conectate la player,
consultaţi “Dispozitive USB ce pot fi redate” (anexă).
Pentru detalii legate de fişierele ce pot fi redate,
consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 45.
Înainte de conectarea la player, consultaţi manualul
de instrucţiuni ce însoţeşte dispozitivul USB.
dispozitiv USB
Pentru redarea de fişiere de date, consultaţi “Redarea
fişierelor video, foto şi de muzică de pe dispozitivul
USB (numai pentru DVP-NS728)” pag. 31.
Detaşarea dispozitivului USB
Opriţi redarea şi decuplaţi dispozitivul USB de la
mufă.
b
• Aveţi grijă să realizaţi copii de siguranţă ale fişierelor
importante de pe dispozitivul USB înainte de a-l
conecta la player.
• Nu conectaţi în mod forţat dispozitivul USB şi aveţi
grijă să respectaţi orientarea mufei.
• Nu conectaţi player-ul şi dispozitivul USB printr-un
hub USB.
• Verificaţi ca fişierele conţinute de dispozitivul USB
să nu aibă viruşi, înainte de folosire.
• Acest player, acceptă numai USB din clasa Mass
Storage
• Acest player, acceptă numai dispozitive USB în
format FAT12, FAT16 sau FAT32.
• Este posibil ca unele dispozitive USB să nu
funcţioneze cu acest player.
18
Redare
Redarea discurilor
1 Comutaţi selectorul de intrare al televizorului
pe poziţia player, astfel încât semnalul de
la player să apară pe ecran.
2 Apăsaţi butonul Z al player-ului şi puneţi
discul în compartimentul care îi este
destinat.
Cu partea de redat îndreptată în jos
3 Apăsaţi butonul N.
Compartimentul pentru discuri se închide. Playerul începe redarea (redare continuă). Reglaţi
volumul televizorului sau pe cel echipamentului
audio.
În funcţie de disc, pe ecranul televizorului poate
apărea un meniu. Pentru DVD VIDEO, consultaţi
pag. 8, iar pentru VIDEO CD consultaţi pag. 20.
Dacă în player este introdus un disc
Apăsaţi N.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi x.
Pentru ca redarea să facă o pauză
Apăsaţi X.
Redare la o singură atingere
(numai pentru conexiunile HDMI)
Printr-o singură apăsare a butonului N al telecomenzii, player-ul şi televizorul vor fi pornite, iar
televizorul va comuta pe intrarea player. Redarea
începe automat.
Intrarea televizorului va comuta automat pe player în
următoarele cazuri :
– Când apăsaţi butoanele N, TOP MENU, MENU
sau DISPLAY ale telecomenzii.
Ţineţi seama că aceste butoane nu sunt active când
este redat un CD audio sau fişiere de muzică în
modul “MUSIC”.
– Dacă este introdus în aparat un disc cu funcţia de
redare automată.
– Dacă împingeţi cu mâna compartimentul pentru disc
pentru a-l închide.
z
• Puteţi opri automat player-ul lăsându-l în modul
stop mai mult de 30 minute. Pentru a porni sau a
opri această funcţie, alegeţi pentru “AUTO POWER
OFF” de la “CUSTOM SETUP” varianta “ON”,
respectiv “OFF” (pag. 37).
b
• În funcţie de DVD sau de VIDEO CD, este posibil
ca anumite operaţii să difere sau să fie restricţionate.
Consultaţi instrucţiunile care însoţesc discul.
• Discurile create cu recordere DVD trebuie să
fie corect finalizate înainte de a fi redate. Pentru
informaţii suplimentare consultaţi manualul de
instrucţiuni care însoţeşte recorder-ul DVD.
Note privind redarea pistelor sonore DTS
de pe un DVD VIDEO
Semnalele audio DTS sunt transmise la ieşire prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT.
Reluarea redării din punctul în care a fost
oprit discul (Continuare multidisc)
Când apăsaţi din nou butonul N după oprirea redării,
player-ul va începe redarea din punctul în care a fost
apăsat butonul x.
Continuare...
19
z
• Pentru redarea discului de la început, apăsaţi de două
ori x, apoi apăsaţi N.
• În cazul DVD VIDEO şi VIDEO CD, player-ul va
reţine, pentru 6 discuri, punctele în care acestea au
fost oprite şi va continua redarea din respectivele
puncte data viitoare când discurile sunt introduse în
aparat. Dacă stocaţi în memorie punctul de oprire
pentru un al şaptelea disc, va fi şters din memorie
punctul corespunzător primului dintre discuri.
b
• Pentru ca această funcţie să acţioneze, pentru
“Multi-disc RESUME” de la “CUSTOM
SETUP” trebuie aleasă varianta “ON” (implicită)
(pag. 37).
• Continuarea redării nu este disponibilă în cursul
redării aleatorii (Shuffle Play) şi a redării unui
program (Programme Play).
• În cazul anumitor discuri, este posibil să nu fie
disponibilă Continuarea redării, în funcţie de
punctul în care a fost oprită redarea sau dacă aţi
apăsat butonul ]/1.
Redarea unui VIDEO CD cu funcţii PBC
(Redare PBC)
Funcţiile PBC (Comanda redării) permit redarea
interactivă a discurilor VIDEO CD folosind meniul
afişat pe ecranul televizorului.
Meniul de selecţie apare la începerea redării discurilor
VIDEO CD cu funcţii PBC.
Selectaţi un element folosind butoanele numerotate şi
apăsaţi ENTER. Apoi urmaţi instrucţiunile furnizate
de meniu (apăsaţi N, când apare mesajul “Press
SELECT”).
Pentru revenirea la meniu
Apăsaţi O RETURN.
20
z
• Pentru redarea fără PBC, apăsaţi ./> sau
butoanele numerotate în timp ce player-ul este
oprit pentru a selecta pista, apoi apăsaţi N sau
ENTER.
Pe ecranul televizorului apare mesajul “Play without
PBC” şi player-ul începe redarea continuă. Nu puteţi
reda fotografii cum ar fi un meniu.
Pentru revenirea la redarea PBC, apăsaţi de două
ori x, apoi apăsaţi N.
Interfaţa meniului de comandă (Magic pad)
Folosiţi interfaţa Meniului de comandă pentru a selecta o funcţie şi pentru a vizualiza informaţiile asociate
acesteia. Apăsaţi DISPLAY de mai multe ori pentru a porni sau a modifica interfaţa Meniului de comandă după
cum urmează :
, Interfaţa Control Menu 1 (Meniul de comandă 1)
m
Interfaţa Control Menu 2 (Meniul de comandă 2) cu excepţia CD-urilor şi a
cazului în care pentru "MEDIA" este aleasă varianta "MUSIC")
m
Interfaţa Control Menu oprită
Exemplu : Interfaţa Meniului de comandă 1 la redarea unui DVD VIDEO.
Apăsaţi X/x pentru a selecta un element al meniului de comandă, apoi apăsaţi ENTER.
Pentru detalii legate de acest element, consultaţi “Lista elementelor meniului de comandă” (pag. 22, 23).
Numărul capitolului în curs de redare2)
Numărul titlului în curs de redare1)
Numărul total de titluri1)
Numărul total de capitole2)
Elementele Meniului
de comandă
Elementul selectat
Numele funcţiei corespunzătoare opţiunii selectate în
Meniul de comandă
Mesajul operaţiei
Starea redării
(N Redare,
X Pauză,
x Stop etc.)
Tipul discului redat3)
4
0,!9
$6$6)$%/
Reglaj curent
/&&
/&&
3%4
/.
02/'2!-
Durata redării4)
Opţiuni
%.4%2
1UIT $)30,!9
Afişează numărul albumului pentru materiale video, fotografii şi fişiere de muzică, numărul scenei pentru VIDEO CD (funcţia PBC
activă), numărul pistei pentru VIDEO CD / CD.
2)
Afişează numărul fişierului video, de fotografii sau de muzică şi numărul index pentru discuri VIDEO CD.
3)
Afişează Super VCD ca “SVCD”.
3)
Afişează data pentru fişierele de fotografii.
1)
21
Lista elementelor meniului de comandă
Element
Denumirea elementului, Funcţia
TITLE-Titlu / SCENE-Scenă /
TRACK-Pistă
CHAPTER -Capitol / INDEX
TRACK -Pistă
Selectează titlul, scena, pista, capitolul sau
indexul care urmează să fie redate
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta metoda de
căutare.
Este selectat “**(**)”, unde ** este un
număr
2 Apăsaţi ENTER.
“**(**)” se modifică în “--(**)”.
3 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a
selecta numărul pe care îl căutaţi.
4 Apăsaţi ENTER.
TEXT / TIME
Verifică timpul scurs şi durata rămasă de
redat. Introduceţi codul temporal pentru
căutarea imaginii şi a muzicii (numai pentru
DVD şi fişiere video DivX).
1 Apăsaţi ENTER.
2 Introduceţi, cu butoanele numerotate,
codul temporal, apoi apăsaţi ENTER.
Ex. : pentru a găsi scena aflată la 2 ore, 10
min. şi 20 sec. de la început, introduceţi
“2:10:20”
b
• Nu puteţi căuta o scenă de pe un DVD+RW/
DVD+R/ DVD+R DL cu codul temporal.
DISC / USB numai pentru DVP-NS728H
(pag. 31)
Selectaţi modul de redare USB sau DISC.
ORIGINAL - Original /
PLAY LIST - Listă de redare
Selectează tipul de titluri (modul DVD-VR)
care să fie redate, cel original sau cel din
lista de redare.
PROGRAM - Program (pag. 25)
Selectează titlul, capitolul sau pista care să
fie redate în ordinea stabilită de dvs.
Element
Denumirea elementului, Funcţia
SHUFFLE - Aleatoriu (pag. 26)
Sunt redate titlurile, capitolele sau pistele în
ordine aleatorie.
REPEAT - Repetitiv (pag. 26)
Asigură redarea tuturor titlurilor/ pistelor/
albumelor sau a unui titlu/ unui capitol/
unei piste/ unui album / unui fişier de mai
multe ori.
A-B REPEAT - A-B Repetitiv (pag. 27)
Specifică partea care doriţi să fie redată de
mai multe ori.
PARENTAL CONTROL - Control parental
(pag. 29)
Stabileşte restricţionările privind redarea
cu acest player.
SETUP - Configurare (pag. 16, 34)
QUICK - Rapidă
Utilizaţi Configurare rapidă pentru a alege
limba în care sunt afişate mesajele pe ecran,
a stabili formatul imaginii TV şi semnalul
audio de ieşire.
CUSTOM - Particularizată
Pe lângă reglajele de la Quick Setup, puteţi
realiza numeroase alte reglaje.
RESET - Iniţializare
Readuce reglajele din "SETUP" la varianta
implicită.
Zoom - Mărire
Imaginea este mărită de până la 4 ori faţă
de dimensiunea originală şi este parcursă
cu C/X/x/c.
Pentru a reveni la dimensiunea obişnuită,
apăsaţi CLEAR.
Această funcţie este disponibilă pentru toate
imaginile cu excepţia celei de fundal
ANGLE - Unghi
Este schimbat unghiul
CUSTOM PICTURE MODE - Mod personalizat de imagine (pag. 28)
Selectează calitatea optimă a imaginii pentru
programul pe care îl urmăriţi.
SHARPNESS - Claritate (pag. 28)
Exagerează conturul imaginii pentru a-i
mări claritatea.
AV SYNC - Sincronizare AV (pag. 28)
Stabileşte decalajul dintre imagine şi
sunet.
22
Element
Denumirea elementului, Funcţia
TVS - TV Virtual Surround
Selectează efectul de învăluire (surround)
când conectaţi doar două boxe frontale.
Varianta este disponibilă numai când
sunt redate piste audio cu sonor Dolby
multicanal. În plus, dacă aparatul este
reglat să obţină semnal de ieşire de la mufa
DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT, efectul
de învăluire va fi auzit doar dacă în meniul
“AUDIO SETUP”, alegeţi pentru “DOLBY
DIGITAL” varianta “D-PCM”, iar pentru
“MPEG” selectaţi “PCM” (pag. 38).
Varianta implicită de reglaj este subliniată.
• OFF
Anulează reglajul.
• TVS DYNAMIC THEATER
• TVS DYNAMIC
• TVS WIDE
Acest mod este eficient când distanţa dintre
boxele frontale din stânga (L) şi din dreapta
(R) este mică, cum este cazul boxelor
încorporate ale unui televizor stereo.
• TVS NIGHT
Această facilitate este utilă dacă vreţi să
auziţi dialogul şi să beneficiaţi de efectul de
învăluire “TVS WIDE” la volum redus.
• TVS STANDARD
Apelaţi la acest reglaj când doriţi să folosiţi
TVS cu 2 boxe separate.
b
• Când selectaţi unul dintre modurile TVS
opriţi reglajele pentru efectul surround
(de învăluire) al televizorului sau al
echipamentului audio conectat.
• Efectele TVS nu vor fi sesizate dacă folosiţi
funcţiile Fast Play (redare accelerată) sau
Slow Play (redare cu încetinitorul), chiar
dacă aveţi posibilitatea de a schimba
modurile TVS.
• Dacă folosiţi mufa DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT şi dacă alegeţi
pentru opţiunea “Dolby Digital“
varianta “Dolby Digital”, pentru
“MPEG” varianta “MPEG”, iar pentru
“DTS” alegeţi “ON” în meniul “AUDIO
SETUP”, sonorul va proveni de la boxele
dvs. însă nu va beneficia de efect de
surround.
z
• Indicatorul simbolului Meniu de comandă devine
T
luminos având culoarea verde
când selectaţi orice element în afară de [OFF]
(numai pentru “PROGRAM”, “SHUFFLE”,
“REPETAT”, “A-B REPEAT”, “SHARPNESS”,
“ZOOM”, “TVS”). Indicatorul “ORIGINAL/
PLAY LIST” devine luminos, de culoare verde
când selectaţi “PLAY LIST” (varianta implicită).
Indicatorul “ANGLE” devine luminos şi de culoare
verde doar când este posibilă schimbarea unghiurilor.
Indicatorul “CUSTOM PICTURE MODE” devine
luminos de culoare verde dacă este selectată oricare
altă variantă în afară de "STANDARD". Indicatorul
“AV SYNC” devine luminos şi de culoare verde
dacă alegeţi o valoare mai mare de 0 ms.
u Elemente pentru discurile de date sau
pentru USB (numai pentru DVP-NS728H)
Element
Denumirea elementului, Funcţia
Album - Album
Este selectat albumul care conţine muzica
şi fişierele de fotografii de redat.
FILE - Fişier
Este selectat fişierul de fotografii care să
fie redat.
Album - Album
Este selectat albumul care conţine fişierele
video de redat.
FILE - Fişier
Este selectat fişierul video care să fie
redat.
DATE - Data
Este afişată data la care a fost înregistrată
imaginea cu camera digitală.
INTERVAL - Interval (pag. 32)
Stabileşte durata cât cadrele sunt afişate
pe ecran.
EFFECT - Efect (pag. 33)
Stabileşte efectele care să fie utilizate
pentru modificarea cadrelor în cursul unei
prezentări de imagini.
MEDIA - Suport media
VIDEO : sunt redare fişiere video.
PHOTO / MUSIC : sunt redate fişiere de
fotografii şi de muzică sub forma unei
prezentări de imagini.
PHOTO (BGM) : sunt redate fişiere de
fotografii pe fundal sonor din memoria
proprie a player-ului. Pentru a alege melodia
pentru fundalul sonor, apăsaţi repetat
AUDIO în timp ce vizionaţi imaginile.
MUSIC : sunt redare fişiere de muzică.
b
• Pentru detalii legate de fişierele ce pot
fi redate, consultaţi “Suporturi media
acceptate” (pag. 45).
• În funcţie de conţinut, player-ul va reda
toate fişierele indiferent de varianta aleasă
pentru “Media”.
23
Ghidul interfeţei “BRAVIA Sync”
Puteţi acţiona player-ul selectând butonul SYNC MENU al telecomenzii sau meniul de opţiuni al
televizorului.
Interfaţa “BRAVIA Sync”
Interfaţa “BRAVIA Sync” va conţine elemente diferite în funcţie de tipul de disc.
Exemplu : Interfaţa “BRAVIA Sync” la redarea unui DVD VIDEO :
Selectaţi elementul utilizat cu C/X/x/c, apoi apăsaţi
ENTER.
u La redarea unui DVD VIDEO
Este afişat meniul (MENU) şi meniul superior
(TOP MENU).
u La redarea în modul DVD-VR.
Este afişat ., > şi numărul capitolului.
u La redarea unui CD, VIDEO CD sau unui
SUPER VCD (fără PBC).
Este afişat ., > şi numărul pistei.
u La redarea unui VIDEO CD sau a unui
SUPER VCD (cu PBC), pag. 20.
Este afişat ., > şi numărul scenei.
Când apare meniul discului, puteţi selecta un
element cu ajutorul săgeţilor X/x.
u La redarea fişierelor video, foto şi de
muzică.
Este afişat meniul (MENU) şi PICT. NAVI (de
parcurgere a imaginilor)
Pentru a schimba interfaţa
Apăsaţi SYNC MENU de la telecomanda TV, de mai
multe ori, pentru a trece la altă interfaţă.
Interfaţa “BRAVIA Sync” şi Meniul de comandă sunt
afişate alternativ.
Pentru ca interfaţa să dispară
Apăsaţi RETURN sau SYNC MENU de la telecomanda
TV, de mai multe ori.
24
z
• Puteţi acţiona aceste funcţii şi cu telecomanda
player-ului.
b
• Elementele interfeţei “BRAVIA Sync” au aceleaşi
funcţii ca şi butoanele telecomenzii player-ului
(pag. 7).
• Puteţi folosi aceste funcţii numai dacă televizorul
dvs. acceptă “BRAVIA Sync”.
• Pentru detalii legate de “BRAVIA Sync”, vă rugăm
să consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu televizorul.
Funcţii avansate de redare
Puteţi alege unul dintre următoarele moduri de
redare :
• Redarea unui program (pag. 25)
• Redarea aleatorie (pag. 26)
• Redarea repetitivă (pag. 26)
• Redarea în mod repetat a secţiunii A-B (pag. 27).
b
• Modul de redare este anulat dacă :
– deschideţi compartimentul pentru discuri,
– detaşaţi dispozitivul USB (doar DVP-NS728H),
– player-ul trece în modul standby prin apăsarea
butonului ]/1,
– modificaţi reglajul pentru “DISC / USB” (doar la
DVP-NS728H).
Crearea propriului dvs.
program (Redarea unui program
- Programme Play)
Capitole înregistrate pe disc
3
Selectaţi titlul, capitolul sau pista pe care
doriţi să o introduceţi în program.
u Când este redat un DVD
De exemplu, selectaţi capitolul “03” al titlului
“02”.
Apăsaţi butoanele X/x pentru a selecta “02” din
coloana notată cu litera “T”, apoi apăsaţi butonul
ENTER.
Puteţi asculta conţinutul unui disc în ordinea dorită,
alcătuind propriul dvs. program care să conţină până
la 99 de titluri, capitole şi piste.
1
După ce selectaţi
(PROGRAM)
din Meniul de comandă (pag. 21),
apăsaţi butoanele X/x pentru a selecta
“SET T”, apoi apăsaţi butonul ENTER.
Când este redat un VIDEO CD sau un CD
pe ecran apare mesajul “TRACK” (Pistă)
Pistele sau titlurile
înregistrate
2
Apăsaţi butonul c .
Cursorul se deplasează pe rândul titlului sau al
pistei din coloana notată cu litera “T” (în acest
caz “01”).
Apoi apăsaţi butoanele X/x pentru a selecta
“03” din coloana notată cu “C” şi apăsaţi din nou
butonul ENTER.
Titlul şi capitolul selectate
u Când este redat un VIDEO CD sau un
CD
De exemplu, selectaţi pista “02”. Apăsaţi butoanele
X/x pentru a selecta “02” din coloana notată cu
litera “T”, apoi apăsaţi butonul ENTER.
Continuare...
25
Pista selectată
b
• Când inseraţi în program pistele de pe un Super
VCD, nu este afişată durata totală de redare.
• Nu puteţi utiliza această funcţie cu VIDEO CD-uri
sau Super VCD-uri ce beneficiază de funcţii PBC.
Durata totală pentru redarea
pistelor introduse în program
Redarea în ordine aleatorie
(Redarea aleatoare - Shuffle play)
4 Pentru a programa alte titluri, capitole sau
Puteţi asculta titlurile, capitolele sau pistele redândule în ordine aleatorie. Alegerea succesivă a opţiunii
Shuffle, va ordona diferit titlurile, capitolele sau
pistele.
5
1
piste, repetaţi Paşii 2 şi 3.
Titlurile, capitolele şi pistele incluse în program
sunt afişate în ordinea selectată.
Apăsaţi butonul N.
Începe Redarea programului.
Când programul se termină, îl puteţi relua prin
apăsarea butonului N.
u Când este redat un DVD VIDEO
• TITLE (titlu).
• CHAPTER (capitol).
u Când este redat un VIDEO CD sau un
CD
• TRACK (pistă)
Pentru a reveni la Redarea normală
Apăsaţi butonul CLEAR, sau selectaţi “OFF” la Pasul
1. Pentru a relua acelaşi program, selectaţi “ON” la
Pasul 1 şi apăsaţi butonul ENTER.
Pentru a opri sau a schimba programul
u Când este activată Redarea unui
program
• ON : sunt redate în ordine aleatorie titlurile,
capitolele sau pistele selectate în modul Redare
a unui program.
1 Urmaţi pasul 1 de la “Crearea propriului dvs. program (Program play)”.
2
3
Selectaţi cu ajutorul butoanelor X/x numărul
corespunzător titlului, capitolului sau pistei din
program pe care doriţi să le schimbaţi, apoi apăsaţi
butonul c. Dacă doriţi să ştergeţi titlul, capitolul
sau pista din program, apăsaţi CLEAR.
Urmaţi Pasul 3 de la “Crearea propriului dvs.
program (Program play)” pentru realizarea unui nou
program. Pentru a renunţa la un program, selectaţi
“--” din coloana “T”, apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a renunţa la toate titlurile, capitolele
sau pistele din program
Apăsaţi butonul X, şi selectaţi opţiunea “ALL CLEAR” la pasul 2 de la “Crearea propriului dvs. program
(Program play)”, apoi apăsaţi ENTER.
z
Puteţi repeta sau reda în mod aleatoriu titlurile, capitolele sau pistele dintr-un program. În cursul redării
unui program, urmaţi paşii de la Redarea repetitivă
(pag. 26) sau de la Redarea aleatorie (pag. 26).
26
După ce selectaţi
(Shuffle)
din Meniul de comandă (pag. 21),
apăsaţi butoanele X/x pentru a selecta
elementul care să fie redat aleatoriu.
2
Apăsaţi butonul ENTER.
Începe Redarea aleatorie.
Pentru a reveni la redarea obişnuită
Apăsaţi butonul CLEAR sau selectaţi opţiunea “OFF”
la Pasul 1.
z
• Puteţi alege Shuffle Play când aparatul este în modul
stop. După selectarea opţiunii “SHUFFLE”, apăsaţi
butonul N. Începe Redarea aleatoare.
• Când este selectată opţiunea “CHAPTER”, pot fi
redate în ordine aleatoare până la 200 de capitole
de pe un disc.
Redarea în mod repetat (Redarea repetitivă - Repeat play)
Pot fi redate în mod repetat fie toate titlurile sau pistele
de pe un disc, fie un singur titlu, capitol sau pistă.
Puteţi utiliza o combinaţie a modurilor redare
aleatoare şi redare a unui program.
1
După ce selectaţi
(REPEAT)
din Meniul de comandă (pag. 21),
apăsaţi butoanele X/x pentru a selecta
elementul care să fie repetat.
• DISC : sunt repetate toate titlurile, pistele sau
albumele. (Selectaţi ORIGINAL sau PLAY
LIST în modul DVD-VR).
• USB : sunt repetate toate albumele (doar la
DVP-NS728H).
• TITLE : Repetă titlul curent de pe un disc.
• CHAPTER : Repetă capitolul curent.
• TRACK : este repetată pista curentă
• FILE (numai pentru fişiere video) : este repetat
fişierul curent
• ALBUM : este repetat albumul curent.
Repetarea unei anumite
secţiuni (Repetarea secţiunii A-B
- A-B Repeat play)
Poate fi redată în mod repetat o anumită porţiune a
unui titlu, a unui capitol sau a unei piste.
1
2
u Când este activată Redarea unui
program sau redarea aleatorie
• ON : sunt repetate Redarea unui program sau
Redarea aleatorie.
2
Apăsaţi butonul ENTER.
Începe Redarea repetitivă.
3
După ce selectaţi
(A-B REPEAT)
din Meniul de comandă (pag. 21),
apăsaţi butoanele X/x pentru a selecta
“SET T”, apoi apăsaţi butonul ENTER.
Pe ecran apare bara de opţiuni pentru “A-B
REPEAT”.
În timpul redării, apăsaţi ENTER când
găsiţi punctul de început (punctul A) al
porţiunii care urmează să fie redată de
mai multe ori.
Este stabilit punctul de început (punctul A).
Pentru a reveni la redarea obişnuită
Apăsaţi butonul CLEAR sau selectaţi opţiunea “OFF”
la Pasul 1.
Când ajungeţi la punctul final al porţiunii
de repetat (punctul B), apăsaţi din nou
butonul ENTER.
Punctele stabilite sunt afişate şi player-ul începe
să repete această porţiune.
z
• Nu puteţi utiliza această funcţie cu VIDEO CD-uri
sau Super VCD-uri ce beneficiază de PBC.
Pentru a reveni la redarea obişnuită
Apăsaţi butonul CLEAR sau selectaţi opţiunea “OFF”
la Pasul 1.
z
• Repetarea secţiunii A-B nu este posibilă dacă aceasta
se întinde pe mai multe titluri.
• Este posibil să nu puteţi stabili Repetarea secţiunii
A-B în cazul modului DVD-VR care conţine
fotografii.
27
Particularizarea configuraţiei de redare
Ajustarea imaginii redate (Modul imagine personalizată CUSTOM PICTURE MODE)
Puteţi ajusta semnalul video de la player pentru a
obţine calitatea dorită a imaginii.
1
2
După ce selectaţi
(CUSTOM
PICTURE MODE) din Meniul de
comandă (pag. 21), apăsaţi butoanele
X/x pentru a selecta reglajul dorit.
Varianta implicită este subliniată.
• Standard : este afişată o imagine standard.
• DYnamiC 1 : este produsă o imagine cu
dinamică accentuată mărindu-se contrastul şi
intensitatea de culoare.
• DYnamiC 2 : este produsă o imagine mai
dinamică decât cea corespunzătoare DYnamiC
1 mărindu-se şi mai mult contrastul şi intensitatea
de culoare.
• CINEMA 1 : sunt accentuate detaliile din zonele
întunecate mărindu-se nivelul de negru.
• CINEMA 2 : culorile albe devin mai luminoase,
iar cele negre mai bogate în tonuri, fiind totodată
mărit contrastul.
• MEMORY T : imaginea este ajustată în
detaliu
Este modificat contrastul.
PICTURE
BRIGHTNESS Este modificată
luminozitatea generală.
Culorile devin mai adânci
COLOR
sau mai deschise.
Este modificat balansul
HUE
de alb
Apăsaţi butonul ENTER.
Este aplicată varianta de reglaj selectată.
z
• Când vizionaţi un film, se recomandă varianta
“CINEMA 1” sau “CINEMA 2”.
28
b
• Această funcţie nu acţionează când este activat
modul “PhotoTV HD” (pag. 32).
• Această funcţie nu acţionează dacă televizorul
dvs. acceptă modul Theatre şi acesta este activat.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de
instrucţiuni al televizorului.
Ajustarea clarităţii imaginii (Claritate - Sharpness)
Puteţi ajusta semnalul video de la player pentru a
obţine calitatea dorită a imaginii.
1
2
După ce selectaţi
(SHARPNESS)
din Meniul de comandă (pag. 21),
apăsaţi butoanele X/x pentru a selecta
nivelul dorit.
Varianta implicită este subliniată.
• OFF : această opţiune este anulată.
• 1 : sunt accentuate contururile.
• 2 : conturul este accentuat şi mai mult ca la
punctul 1.
Apăsaţi butonul ENTER.
Este aplicată varianta de reglaj selectată.
z
• Această funcţie nu acţionează când este activat
modul “PhotoTV HD” (pag. 32).
• Această funcţie nu acţionează dacă televizorul
dvs. acceptă modul Theatre şi acesta este activat.
Pentru detalii suplimentare, consultaţi manualul de
instrucţiuni al televizorului.
Stabilirea decalajului
dintre imagine şi sunet
(Sincronizare audio-video - AV
SYNC)
Când sunetul nu corespunde imaginii afişate pe ecran,
puteţi ajusta decalajul dintre imagine şi sunet.
1
2
3
După ce selectaţi
(AV SYNC) din
Meniul de comandă (pag. 21), “SET T”,
apoi apăsaţi butonul ENTER.
Pe ecran apare bara de opţiuni pentru “AV
SYNC”.
Apăsaţi butonul c pentru a stabili
decalajul dorit.
La fiecare apăsare a butoanelor C/c , este ajustat
decalajul în trepte de 10 milisecunde.
Apăsaţi butonul ENTER.
Este aplicată varianta de reglaj selectată.
Pentru a reveni la varianta implicită pentru
AV SYNC
Apăsaţi butonul CLEAR la Pasul 2.
z
• Această funcţie nu acţionează când folosiţi mufa
DIGITAL OUT (COAXIAL) şi alegeţi pentru
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” sau “DTS” din
“AUDIO SETUP” una dintre variantele “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” respectiv “ON” (pag. 38).
• Această funcţie nu este eficientă dacă este conectat
un dispozitiv compatibil Dolby Digital sau DTS prin
intermediul mufei HDMI OUT, iar pentru “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” sau “DTS” din “AUDIO
SETUP” este aleasă una dintre variantele “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” respectiv “ON” (pag. 38).
• Pentru discurile de date (DATA) sau pentru USB
(numai la DVP-NS728) această funcţie acţionează
doar pentru fişierele video.
Blocarea accesului la disc
(Control parental - Parental
control)
Puteţi stabili două feluri de restricţionări ale accesului
la disc :
• Control parental personalizat
• Control parental
După ce selectaţi (PARENTAL CONTROL) din
meniul de comandă (pag. 21), sunt afişate opţiunile
de mai jos. Selectaţi varianta dorită.
Varianta implicită este subliniată.
• ON T : stabileşte restricţii de redare astfel încât
player-ul să nu redea discuri inadecvate (Control
parental personalizat).
• PLAYER T : redarea anumitor DVD-uri VIDEO
este limitată la un nivel prestabilit în funcţie de
vârsta utilizatorului. Scenele pot fi fie blocate,
fie înlocuite cu altele diferite (Control parental).
Consultaţi secţiunea “Control parental (limitarea
redării)” de la pag. 29 pentru a afla detalii.
• PASSWORD T : introduceţi o parolă de 4 cifre
folosind butoanele numerotate. Este utilizată aceeaşi
parolă atât pentru Control parental personalizat, cât
şi pentru Control parental. Folosiţi acest meniu şi
pentru a schimba parola.
• OFF T : dezactivează funcţiile Control parental
personalizat.
Control parental - Parental control (limitarea
redării)
Puteţi stabili nivelul la are să fie limitată redarea.
1
2
După ce selectaţi
(parental
Control) din Meniul de comandă
(pag. 21), apăsaţi butoanele X/x pentru
a selecta “PLAYER T”, după care
apăsaţi butonul ENTER.
Este solicitată parola.
Introduceţi sau reintroduceţi parola
de 4 cifre stabilită, folosind butoanele
numerotate, apoi apăsaţi butonul
ENTER.
Este afişată interfaţa de stabilire a nivelului de
limitare a redării.
Continuare...
29
3
4
5
6
Apăsaţi X/x pentru a selecta
“STANDARD”, apoi apăsaţi ENTER.
Sunt afişate variantele de selecţie disponibile
pentru “STANDARD”.
Apăsaţi X/x pentru a selecta o zonă
geografică corespunzător căreia să fie
stabilit nivelul de limitare a redării, apoi
apăsaţi ENTER.
Este selectată aria dorită.
Dacă selectaţi “OTHERS T”, după care selectaţi
şi introduceţi, folosind butoanele numerotate, un
cod standard din tabelul de la pag. 48.
Apăsaţi X/x pentru a selecta “LEVEL”
(nivelul), apoi apăsaţi ENTER.
Sunt afişate variantele de selecţie pentru opţiunea
“LEVEL”.
Selectaţi nivelul dorit apăsând X/x, apoi
apăsaţi ENTER.
Este definitivat reglajul pentru Controlul parental.
Cu cât valoarea este mai redusă, cu atât limitarea
este mai strictă.
Pentru a dezactiva funcţia Controlul parental, alegeţi
pentru “LEVEL” varianta “OFF”.
z
Dacă aţi uitat parola, scoateţi discul şi repetaţi pasul
1 al procedurii “Control parental (Limitarea redării)”.
Când vi se cere să introduceţi parola, introduceţi numărul de şase cifre “199703” cu ajutorul butoanelor
numerotate, apoi apăsaţi butonul ENTER. Pe ecran
va apărea o interfaţă care vă va cere să stabiliţi o nouă
parolă de 4 cifre. După ce aţi introdus noua parolă
de patru cifre, introduceţi discul din aparat şi apăsaţi
butonul N. Când apare interfaţa de introducere a
parolei, folosiţi-o pe cea nouă.
b
• În funcţie de disc, este posibil să vi se solicite
schimbarea nivelului de control parental în cursul
redării discului. În acest caz, introduceţi parola, apoi
alegeţi alt nivel. Modul de Continuare a redării este
anulat şi se revine la nivelul precedent.
30
Redare fişierelor video,
foto şi de muzică
Player-ul poate reda fişiere video, foto sau de muzică.
Pentru detalii legate de fişierele ce pot fi redate,
consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 45.
b
• Discurile DATA CD înregistrate în format KODAK
Picture CD încep a fi redate automat îndată ce sunt
introduse în aparat.
1
2
3
Apăsaţi MENU.
Apare o listă de albume.
Apăsaţi X/x pentru a selecta un album.
Apăsaţi N.
Redarea începe de la albumul selectat.
Pentru a selecta un anumit fişier video sau de
muzică, apăsaţi ENTER, apoi apăsaţi X/x
pentru a selecta o pistă sau un fişier, apoi apăsaţi
ENTER.
Pentru a selecta un anumit fişier foto, consultaţi
“Selectarea unui fişier foto” (pag. 31).
Pentru a opri redarea
Apăsaţi x.
Pentru a trece la pagina precedentă sau la
cea următoare
Apăsaţi c sau C.
Pentru a reveni la interfaţa precedentă
Apăsaţi O RETURN.
Pentru a trece la precedentul sau la următorul
fişier de muzică sau video
Apăsaţi > sau . în cursul redării.
Ţineţi seama că nu puteţi reveni la albumul precedent
utilizând . şi aceasta este necesar pentru a selecta
albumul precedent din lista de albume.
Pentru porni sau opri afişarea
Apăsaţi în mod repetat butonul MENU.
Pentru a reda muzica afişând versurile
Apăsaţi SUBTITLE în timp ce sunt redate fişierele de
muzică în care există informaţii nesincronizate privind
versurile. Pentru afişarea următoarei / precedentei
linii, apăsaţi X/x.
z
• Selectând pentru “MEDIA” varianta “PHOTO/
MUSIC”, puteţi viziona o succesiune de imagini cu
sunet, când fişierul de muzică şi cel de fotografii se
află în acelaşi album.
• Pentru a fi activată funcţia pentru versuri, stabiliţi
pentru “MEDIA” varianta “MUSIC”.
• În funcţie de conţinut, player-ul va reda toate
fişierele, indiferent de varianta stabilită pentru
“MEDIA”.
• Dacă este prestabilit numărul de vizionări permise,
puteţi reda fişierele DivX de câte ori indică
respectivul număr. Se consideră o redare fiecare
dintre următoarele situaţii :
– deschiderea compartimentului pentru disc,
– redarea unui alt fişier,
– modificarea variantelor pentru “DISC/USB”
(numai pentru DVP-NS728H) sau “MEDIA”.
b
• Player-ul acceptă versurile numai pentru MP3
ID3.
Redarea fişierelor video, foto
şi de muzică de pe dispozitivul
USB (numai pentru DVP-NS728H)
1
2
3
După conectarea dispozitivului USB
(pag. 18), selectaţi
(DISC/USB)
din Meniul de comandă (pag. 21).
b
• Pentru anumite dispozitive, poate apărea numărul
LUN (Număr logic unitar). Pentru a schimba LUN
sau materialul stocat iniţial, apăsaţi
când
este afişată lista albumelor sau a pistelor.
• Dacă este prestabilit numărul de vizionări permise,
puteţi reda fişierele DivX de câte ori indică
respectivul număr. Se consideră o redare fiecare
dintre următoarele situaţii :
– apăsarea butonului Z,
– redarea unui alt fişier,
– oprirea player-ului. Aceasta include oprirea
automată a aparatului de către funcţia de Oprire
automată (Auto Power Off). Apăsaţi X în loc de
x pentru a opri redarea.
– detaşarea dispozitivului USB,
– modificarea variantelor pentru “DISC/USB” sau
“MEDIA”.
Selectarea unui fişier de
fotografii
1
2
Apăsaţi MENU (Meniu).
Este afişată lista de albume.
Apăsaţi X/x pentru a selecta albumul,
apoi apăsaţi PICTURE NAVI.
Imaginile fişierelor JPEG conţinute de director
apar simultan în 16 casete. În partea dreaptă a
ecranului apare o bară de parcurgere.
Apăsaţi ENTER.
Varianta implicită este subliniată.
• DISC : sunt redate fişierele de pe un disc.
• USB : sunt redate fişierele de pe un dispozitiv
USB.
Selectaţi USB şi efectuaţi pasul 3 de
la “Redarea fişierelor video, foto şi
de muzică” (pag. 30) pentru a începe
redarea.
Puteţi trece automat în modul DISC apăsând Z,
fără a activa interfaţa Meniului de comandă.
Apăsaţi N pentru a începe redarea discului.
Pentru a afişa imagini suplimentare, selectaţi o
imagine din partea de jos şi apăsaţi x. Pentru a
reveni la imaginea precedentă, selectaţi o imagine
din partea de sus şi apăsaţi X.
Continuare...
31
3
Apăsaţi X/x pentru a selecta imaginea
pe care doriţi să o vedeţi, apoi apăsaţi
ENTER.
Este afişată imaginea selectată.
Pentru a reda următorul sau precedentul
fişier foto
Apăsaţi C sau c în cursul redării.
Ţineţi seama că nu puteţi reveni la albumul precedent
utilizând C. Selectaţi albumul precedent, din lista de
albume.
Pentru a roti o fotografie
Apăsaţi X/x în timp ce vizualizaţi fotografia. La
fiecare apăsare a butonului X, imaginea se roteşte
cu 90 de grade. Pentru a reveni la afişarea originală,
apăsaţi CLEAR. Se revine la prezentarea obişnuită
şi dacă apăsaţi C/c pentru a trece la imaginea
precedentă sau următoare.
Pentru afişarea informaţiilor legate de
fotografii
Apăsaţi SUBTITLE în timp ce sunt vizualizate
fişierele de fotografii. Sunt afişate informaţii detaliate
legate de fişierul de fotografii selectat.
Dacă fotografia a fost înregistrată folosindu-se bliţul,
este afişat simbolul .
este afişat când imaginea este rotită în
Simbolul
mod automat.
Pentru ca informaţiile să fie ascunse, apăsaţi
SUBTITLE.
În funcţie de camera digitală, este posibil ca
informaţiile de mai sus să nu fie afişate.
Pentru a opri vizualizarea fotografiilor
Apăsaţi x.
b
• Opţiunea PICTURE NAVI nu este disponibilă dacă
pentru “MUSIC” este aleasă varianta “MEDIA”
(pag. 23).
32
Vizionarea unei prezentări
de imagini la înaltă calitate
(PhotoTV HD)
Dacă aveţi un televizor marca Sony care este
compatibil cu facilitatea “PhotoTV HD”, puteţi
beneficia de cea mai bună calitate a imaginilor dacă
efectuaţi conexiunile şi reglajele indicate mai jos.
1
2
3
Conectaţi player-ul la televizor folosind
un cablu HDMI (nu este furnizat).
Stabiliţi ca reglaj video pentru televizor
varianta “Video-A”.
Pentru detalii legate de “Video-A”, consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
Stabiliţi pentru “JPEG RESOLUTION”
varianta “PhotoTV HD” de la “HDMI
SETUP” (pag. 40).
Despre “PhotoTV HD”
"PhotoTV HD" vă permite să percepeţi în detalii fine
şi cu expresii fotografice texturi şi tonuri de culoare
subtile. Conectând dispozitive compatibile "PhotoTV
HD", marca Sony, prin intermediul unui cablu HDMI,
veţi avea acces la o nouă lume a fotografiilor pe care
o puteţi admira confortabil la calitatea uimitoare Full
HD (Înaltă definiţie completă). Spre exemplu, textura
delicată a tenului unei persoane, a petalelor florilor, a
nisipului sau a valurilor pot fi acum prezentate pe un
ecran de mari dimensiuni la calitate similară cu cea
a fotografiilor.
b
• Conectând un dispozitiv compatibil “PhotoTV HD”,
marca Sony, prin intermediul unui cablu HDMI,
televizorul va stabili automat calitatea optimă a
imaginii pentru vizionarea fotografiilor. Pentru mai
multe detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni ce
însoţeşte televizorul.
• “PhotoTV HD” este activată când pentru “JPEG
RESOLUTION” este aleasă varianta “PhotoTV
HD”, redarea fotografiilor fiind disponibilă şi
player-ul fiind conectat la televizor printr-un cablu
HDMI.
• Nu puteţi selecta “CUSTOM PICTURE MODE” şi
“SHARPNESS” când este activ modul “PhotoTV
HD”.
• Când este activat modul “PhotoTV HD”, player-ul
poate schimba automat semnalul video de ieşire de
la “HDMI RESOLUTION” la “1920 ×1080i”, de
la “TV TYPE” la “16:9” şi de la “YCBCR/RGB
(HDMI)” la “YCBCR” chiar dacă sunt menţinute
reglajele curente.
• Puteţi selecta “HDMI RESOLUTION” sau
“YCBCR/RGB (HDMI)” din “HDMI SETUP”
(pag. 40) sau “TV TYPE” din “SCREEN SETUP”
(pag. 35) când este activat modul “PhotoTV HD”.
• Dacă selectaţi modul “PhotoTV HD”, nu sunt
disponibile funcţiile de rotire a imaginilor şi de
zoom.
• Când este activat modul “PhotoTV HD”, selecţia
pentru “TV TYPE” este omisă în cursul Configurării
rapide (pag. 16).
Alegerea modului de
prezentare a imaginilor
(EFECT - Effect)
Puteţi alege modul de afişare a cadrelor unei prezentări
de imagini.
1
Stabilirea intervalului
dintre cadrele unei prezentări de
imagini (INTERVAL)
Puteţi stabili intervalul de timp la care să se succeadă
cadrele unei prezentări de imagini.
1
2
După selectarea
(INTERVAL) din
Meniul de comandă (pag. 21), apăsaţi
X/x pentru a selecta o opţiune.
Varianta implicită este subliniată.
• NORMAL : este aleasă varianta standard.
• FAST (Rapid) : intervalul stabilit este mai mic
decât în cazul NORMAL.
• SLOW 1 (Lent 1) : intervalul stabilit este mai
mare decât în cazul NORMAL.
• SLOW 2 (Lent 2) : intervalul stabilit este mai
mare decât în cazul SLOW 1.
2
După selectarea
(Effect) din
Meniul de comandă (pag. 21), apăsaţi
X/x pentru a selecta o opţiune.
Varianta implicită este subliniată.
• MODE 1 : Imaginile sunt afişate comutându-se aleatoriu între diverse efecte.
• MODE 2 : o imagine o înlocuieşte pe cea
precedentă desfăşurându-se din stânga sus către
dreapta jos.
• MODE 3 : o imagine o înlocuieşte pe cea
precedentă desfăşurându-se din sus în jos.
• MODE 4 : o imagine o înlocuieşte pe cea
precedentă desfăşurându-se de la stânga spre
dreapta.
• MODE 5 : o imagine o înlocuieşte pe cea
precedentă desfăşurându-se de la centru spre
margini.
• OFF : se renunţă la această funcţie.
Apăsaţi ENTER.
b
• Ţineţi seama că reglajul nu este disponibil dacă
fişierul JPEG conţine informaţii legate de rotire.
• Este posibil ca funcţia să nu acţioneze în funcţie de
varianta “JPEG RESOLUTION”.
Apăsaţi ENTER.
b
• Durata intervalului depinde de reglajul “JPEG
RESOLUTION” stabilit la “HDMI SETUP” (pag. 40).
33
Reglaje şi ajustări
Utilizarea interfeţei de
configurare
Vă permite să efectuaţi diverse ajustări cum ar fi
pentru imagine sau pentru sunet.
Pentru detalii legate de fiecare opţiune disponibilă,
consultaţi paginile de la 34 la 41.
b
• Reglajele pentru redare incluse pe disc au prioritate
în faţa celor realizate din Interfaţa de reglaje ; este
posibil ca nu toate funcţiile descrise să fie active.
1
2
3
34
Apăsaţi DISPLAY când sistemul este în
modul stop.
Este afişată interfaţa Control Menu.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
(SETUP), apoi apăsaţi ENTER.
Sunt afişate opţiunile pentru “SETUP”.
• QUICK (Rapid): sunt realizate reglajele de
bază (pag. 16).
• CUSTOM (Personalizat) : sunt realizate
diverse reglaje.
• RESET (Resetare) : toate reglajele sunt
readuse la variantele implicite, prezentate la
paginile de la 34 la 41.
Apăsaţi X/x pentru a selecta
“CUSTOM”, apoi apăsaţi ENTER.
Apare interfaţa de reglaje.
Selectaţi categoria de reglaje şi ajustaţi fiecare
element urmând instrucţiunile de la paginile de
la 34 la 41.
Alegerea limbii
Alegeţi - dintre diversele limbi disponibile - pe cea
care doriţi să fie folosită la afişarea mesajelor pe ecran
sau pentru coloana sonoră..
u [OSD] (On-Screen Display - Afişare pe
ecran)
Schimbă limba de afişare pe ecran.
u [MENU] (doar pentru DVD VIDEO)
Selectează limba care doriţi să fie folosită pentru
meniul discului.
u [AUDIO] (doar pentru DVD VIDEO)
Schimbarea limbii folosite de coloana sonoră.
Dacă selectaţi [ORIGINAL], este aleasă limba
care are prioritate pe disc.
u [SUBTITLE] (doar pentru DVD VIDEO)
Comută între limbile folosite pentru subtitlurile
înregistrate pe DVD VIDEO.
Când selectaţi “AUDIO FOLLOW”, limba folosită
pentru subtitluri se modifică în funcţie de limba pe
care aţi ales-o pentru coloana sonoră.
z
• Dacă selectaţi “OTHERS T” din “MENU”,
“SUBTITLE” sau “AUDIO”, selectaţi şi introduceţi,
folosind butoanele numerotate, codul corespunzător
din Lista codurilor de limbă (pag. 48). b
• Când alegeţi o limbă din “MENU”, “SUBTITLE”
sau “AUDIO” care nu este înregistrată pe discul
DVD VIDEO, este selectată în mod automat una
dintre limbile înregistrate pe disc .
Alegerea limbii
Alegeţi reglajele în funcţie de televizorul care este
conectat.
Varianta implicită este subliniată.
u TV TYPE (Tip TV)
Selectează formatul ecranului televizorului conectat
(4:3 standard sau panoramic).
Nu puteţi selecta această variantă dacă este activat
modul “PhotoTV HD” (pag. 32).
Selectaţi această variantă când conectaţi
un televizor cu ecran panoramic sau
un televizor care dispune de funcţia
mod panoramic.
Selectaţi această variantă când conec4:3
LETTER taţi un televizor cu ecran de 4 : 3.
BOX
Afişează o imagine panoramică având
în partea de sus şi de jos a ecranului câte
o bandă neagră.
4 : 3 PAN Selectaţi această variantă când conectaţi
un televizor cu ecran de 4 : 3. Afişează
SCAN
în mod automat imaginea panoramică
pe întreg ecranul eliminând zonele care
nu pot fi cuprinse.
16 : 9
16 : 9
4 : 3 LETTER BOX
u SCREEN SAVER (imagine de protecţie a
ecranului)
Este afişată o imagine care protejează ecranul în cazul
în care player-ul este în modul pauză, este oprit sau
când este redat un CD, ori fişiere de muzică care
durează mai mult de 15 minute. Imaginea de protecţie
ajută la evitarea deteriorării ecranului prin apariţia
imaginilor fantomă. Apăsaţi butonul N pentru opri
afişarea acestei imagini.
ON
OFF
Activează imaginea de protecţie.
Dezactivează imaginea de protecţie.
u BACKGROUND (fundal)
Selectează culoarea fundalului sau imaginea pe care o
afişează ecranul televizorului în modul stop sau când
este redat un CD.
Apare o imagine pe fundal (imagine
statică), însă doar când aceasta
este deja înregistrată pe disc (CD
- EXTRA, etc.). Dacă discul nu
conţine o astfel de imagine, pe
fundal apare o imagine grafică
(“GRAFICS”).
GRAPHICS Pe fundal apare o imagine predefinită,
din memoria player-ului.
(Grafică)
Fundalul este albastru.
BLUE (albastru)
Fundalul este negru.
BLACK
(negru)
JACKET
PICTURE
(Imagine manta)
4 : 3 PAN SCAN
b
• În funcţie de DVD, este posibil să fie selectată în
mod automat varianta “4 : 3 LETTER BOX” în loc
de “4 : 3 PAN SCAN” sau vice versa.
Continuare...
35
u LINE (linie)
Sunt selectate semnalele video de ieşire de la
mufa LINE (RGB)-TV aflată în partea din spate a
player-ului.
VIDEO
RGB
(COMPONENT
OFF)
Sunt transmise la ieşire semnale
video.
Sunt transmise la ieşire semnale
RGB şi nu semnale video pe
componente.
b
• Dacă televizorul dvs nu acceptă semnale RGB,
imaginea nu apare pe ecranul TV, chiar dacă
selectaţi “RGB (COMPONENT OFF)”. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al televizorului.
• Dacă alegeţi pentru “LINE” varianta “RGB
(COMPONENT OFF)” în modul progresiv,
“PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)”
va comuta de la “ON” la “OFF.”
u PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)
(progresiv, numai ieşirea pe componente)
Dacă televizorul dvs. acceptă semnale în format
progresiv (525p/625p), alegeţi pentru opţiunea
“PROGRESSIVE (COMPONENT OUT ONLY)”
varianta “ON”.
Ţineţi seama că trebuie să conectaţi un televizor în
format progresiv folosind mufele COMPONENT
VIDEO OUT (pag. 11).
OFF
ON
Sunt transmise la ieşire semnale
obişnuite (intercalate).
Sunt transmise la ieşire semnale
progresive.
Semnale progresive transmise la ieşire 1
2
3
4
36
Selectaţi “PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)” şi apăsaţi ENTER.
Selectaţi “ON” şi apăsaţi ENTER.
Interfaţa solicită confirmarea.
Selectaţi “Start” şi apăsaţi ENTER.
Imaginea comută la semnal progresiv timp de 5
secunde.
Dacă imaginea apare în mod obişnuit,
selectaţi “YES” şi apăsaţi ENTER. În caz contrar, selectaţi “NO” şi apăsaţi
ENTER.
Resetarea reglajului
Dacă imaginea nu apare în mod obişnuit sau dacă nu
există nimic afişat, apăsaţi ]/1 pentru a opri playerul şi introduceţi “369” folosind butoanele numerotate
ale telecomenzii, apoi apăsaţi din nou butonul ]/1
pentru a porni player-ul.
u MODE (PROGRESSIVE) (Mod - progresiv)
Pentru ca aceste imagini să apară naturale pe
ecranul dvs. când semnalul transmis la ieşire este în
modul progresiv, semnalul video progresiv trebuie
să fie convertit pentru a se potrivi cu tipul de
software DVD urmărit.
Acest reglaj este eficient când pentru
“PROGRESSIVE (COMPONENT OUT
ONLY)” din “SCREEN SETUP” este aleasă
varianta “ON.”
AUTO
VIDEO
Este detectat automat tipul de software
(bază - film sau bază - video) şi selectaţi
modul adecvat de conversie.
În mod obişnuit, selectaţi această
variantă.
Este stabilit ca mod de conversie
varianta bază - video.
u 4:3 output (semnal la ieşire 4:3)
Acest reglaj este eficient numai când pentru “TV
TYPE” din “SCREEN SETUP” este aleasă varianta
“16:9”. Ajustaţi aceasta pentru a urmări imagini
în format 4:3. Dacă puteţi modifica formatul la
televizor, modificaţi reglajul de la televizor şi nu de
la player.
Selectaţi această variantă când doriţi
să modificaţi formatul imaginii la
televizor.
NORMAL Selectaţi aceasta când nu puteţi
modifica formatul de imagine la
televizor. Sunt afişate imagini în
format 16:9 având benzi negre în
partea din stânga şi din dreapta.
FULL
Format de imagine 16:9
Configurare
personalizată
Utilizaţi aceste opţiuni pentru a configura redarea şi
a efectua alte reglaje.
Varianta implicită este subliniată.
u AUTO POWER OFF (oprire automată)
Activează sau dezactivează funcţia de oprire
automată.
ON
OFF
Player-ul intră în standby când este
lăsat în modul stop mai mult de 30 de
minute.
Funcţia este oprită.
u AUTO PLAY (redare automată)
Este pornită sau oprită funcţia Auto Play care este utilă
atunci când player-ul este conectat la un cronometru
(nu este furnizat).
OFF
Funcţia este oprită.
ON
Redarea începe automat când player-ul
este pornit de un cronometru (nu este
furnizat).
u DIMMER (reglarea luminozităţii)
Reglează luminozitatea afişajului panoului frontal.
BRIGHT Afişajul panoului frontal devine
luminos.
Afişajul panoului frontal devine mai
DARK
întunecat.
Opreşte iluminarea dacă player-ul
AUTO
nu este acţionat o perioadă scurtă de
DARK
timp.
u PAUSE MODE - numai pentru DVD-uri
Selectează imaginea pe perioada pauzei.
AUTO
FRAME
Imaginile, inclusiv cele cu personaje
foarte dinamice, nu sunt desincronizate.
În mod obişnuit, selectaţi această
variantă.
Imaginea, inclusiv personajele care nu
sunt foarte dinamice, sunt redate cu
înaltă rezoluţie
u TRACK SELECTION (selectarea pistei)
- numai pentru DVD
Dă prioritate pistei sonore care conţine cel mai
mare număr de canale atunci când este redat un
DVD VIDEO pe care sunt înregistrate mai multe
formate audio (PCM, MPEG audio, DTS sau Dolby
Digital).
OFF
Nu acordă prioritate.
AUTO
Se acordă prioritate.
b
• Când alegeţi varianta “AUTO”, este posibil ca limba
să se modifice. Reglajul “TRACK SELECTION”
(Selectarea pistei) are prioritate faţă de reglajele
“AUDIO” din “LANGUAGE SETUP” (Alegerea
limbii) (pag. 34).
• Dacă pentru opţiunea “DTS” alegeţi varianta “OFF”
(pag. 39), pista sonoră în format DTS nu este redată
chiar dacă pentru opţiunea “TRACK SELECTION”
este aleasă varianta “AUTO”.
• Dacă pistele sonore în formate diferite au acelaşi
număr de canale, player-ul selectează pista sonoră
în ordinea : PCM, DTS, MPEG audio şi Dolby
Digital.
u MULTI-DISC RESUME (Continuare multidisc) - numai pentru DVD VIDEO / CD VIDEO
Comută între variantele On (activat) şi Off (dezactivat)
pentru opţiunea Continuare multidisc. Pot fi reţinute
în memorie punctele din care va continua redarea
pentru 6 discuri diferite DVD VIDEO sau CD VIDEO
(pag. 19).
ON
OFF
Sunt reţinute în memorie punctele din
care va continua redarea pentru cel
mult 6 discuri.
Nu sunt reţinute în memorie punctele
din care va continua redarea. Redarea
va fi reluată din punctul unde a fost
oprită numai pentru discul curent.
b
• Dacă efectuaţi Configurarea rapidă, varianta stabilită
pentru opţiunea Continuare multidisc poate reveni
la varianta implicită.
u DivX
Este afişat codul de înregistrare pentru acest player.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresa de
Internet : http://www.divx.com/vod
37
Reglaje audio
Această opţiune vă permite să reglaţi sunetul în funcţie
de redare şi de condiţiile de conectare.
Varianta implicită este subliniată.
u AUDIO DRC (controlul dinamicii) - numai pentru DVD
Face ca sonorul să fie auzit mai clar atunci când
volumul este diminuat la redarea unui DVD care are
funcţia AUDIO DRC.
Această funcţie influenţează semnalul transmis la
ieşire prin :
- mufele LINE OUT L/R (AUDIO),
- mufa LINE (RGB)-TV,
- mufa DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT
doar când pentru opţiunea “DOLBY DIGITAL”
este aleasă varianta“D-PCM” (pag. 38).
Standard În mod normal este selectată această
variantă.
Face ca sunetele slabe să se audă
TV MOD
clar chiar dacă scădeţi volumul. Este
recomandată în special când ascultaţi sonorul utilizând boxele TV.
Oferă senzaţia unui spectacol în
WIDE
direct. Senzaţia este mai accentuată
RANGE
când folosiţi boxe de înaltă
calitate.
u DOWNMIX (mixaj) - numai pentru DVD
Comută între metodele de mixaj când este redat un
DVD pe care componentele semnalului din spate
cum sunt LS, RS sau S sunt înregistrate în format
Dolby Digital. Pentru detalii privind componentele
semnalului din spate vezi “Modificarea sonorului”
(pagina 56). Această funcţie influenţează ieşirile
prin :
- mufele LINE OUT L/R (AUDIO),
- mufa LINE (RGB)-TV,
- mufa DIGITAL OUT (COAXIAL) doar când
pentru opţiunea “DOLBY DIGITAL” este aleasă
varianta“D-PCM” (pag. 38).
În mod normal, selectaţi această variantă. Semnalele audio multicanal
sunt transmise la ieşire pe 2 canale
pentru crearea efectului de învăluire
(surround).
NORMAL Semnalele audio multicanal sunt reduse
prin mixaj la 2 canale pentru a putea fi
ascultate stereo.
DOLBY SURROUND
38
u DIGITAL OUT (ieşire digitală) Alege dacă semnalele audio să fie transmise la ieşire
prin mufa DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI
OUT.
În mod normal este selectată aceasON
tă variantă. Când alegeţi varianta
“ON”, consultaţi şi secţiunea “Reglarea semnalului digital de ieşire”
pentru detalii suplimentare.
Influenţa circuitului digital asupra
OFF
circuitului analogic este minimă.
Reglarea semnalului digital de
ieşire
Schimbă metoda de obţinere a semnalelor audio la
ieşire când conectaţi un echipament audio sau un
dispozitiv MD cu mufă de intrare digitală.
Pentru detalii privind conectarea, consultaţi pag. 14.
Selectaţi “DOLBY DIGITAL”, “DTS”, “MPEG” şi
“48 kHz / 96 kHzPCM” după ce aţi ales pentru
“DIGITAL OUT” varianta “ON”.
Dacă este conectată o componentă care este
incompatibilă cu semnalul audio selectat, fie se va
auzi un zgomot puternic, fie nu se va auzi nimic de
la boxe, fiind posibil să vă fie deteriorat auzul sau să
fie stricate boxele.
b
• Funcţia AV SYNC (pag. 28) nu acţionează dacă
utilizaţi mufa DIGITAL OUT (COAXIAL) şi
alegeţi pentru “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” sau
“DTS” varianta “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
respectiv “ON”.
• Funcţia AV SYNC (pag. 28) nu acţionează dacă este
conectat un echipament compatibil Dolby Digital
sau DTS prin intermediul mufei HDMI OUT şi
pentru “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” sau “DTS”
este aleasă varianta “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”,
respectiv “ON”.
u DOLBY DIGITAL - numai pentru DVD-uri
Este selectat tipul de semnal Dolby Digital.
DOLBY DIGITAL
Selectaţi această variantă când
player-ul este conectat la un
echipament audio cu decodor Dolby
Digital încorporat.
D-PCM
Selectaţi această variantă când
player-ul este conectat la un
echipament audio fără decodor
Dolby Digital încorporat. Puteţi
alege dacă semnalele corespund
Dolby Surround (Pro Logic) sau
nu, efectuând reglaje asupra opţiunii
“DOWNMIX” de la “AUDIO
SETUP” (pag. 38).
b
• Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnalele
DOLBY DIGITAL, semnalele “D-PCM” vor fi
transmise automat la ieşire chiar dacă selectaţi
“DOLBY DIGITAL”.
u MPEG - numai pentru DVD Opţiunea selectează tipul de semnal audio MPEG.
PCM
MPEG
Selectaţi aceasta când player-ul este
conectat la un echipament audio
fără decodor MPEG încorporat.
Dacă sunt redate piste audio MPEG
multicanal, vor fi transmise la ieşire
numai semnale de la cele două boxe
fronale Front (L - stânga) şi Front
(R-dreapta).
Selectaţi aceasta când player-ul este
cuplat la un echipament audio cu
decodor MPEG încorporat.
b
• Dacă mufa de ieşire HDMI OUT este conectată la
un echipament care nu este compatibil cu semnale
MPEG, la ieşire vor fi transmise în mod automat
semnale “PCM”, chiar dacă alegeţi varianta
“MPEG”.
u DTS Opţiunea selectează tipul de semnale audio DTS.
OFF
ON
b
• Când este redat un DVD VIDEO cu piste sonore
DTS, alegeţi pentru “DTS” varianta “ON” la
“AUDIO SETUP” (pag. 39).
• Dacă este conectat player-ul la un echipament audio
fără decodor DTS, nu alegeţi varianta “ON” pentru
“DTS” la “AUDIO SETUP” (pag. 39) deoarece
este posibil să fie emis, de către boxe, un zgomot
puternic care poate să vă deterioreze auzul sau să
strice boxele.
• Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnalele
DTS, semnalele “OFF” vor fi transmise automat la
ieşire când selectaţi “ON”.
u 48 kHz / 96 kHz PCM - numai pentru
DVD-uri VIDEO Selectaţi frecvenţa de eşantionare pentru semnalul
audio.
48 kHz/
16 bit
96 kHz /
24 bit
Semnalele audio ale DVD-urilor
VIDEO sunt convertite întotdeauna
la 48 kHz / 16 bit.
Toate tipurile de semnale inclusiv
de 96 kHz / 24 bit sunt obţinute la
ieşire în formatul original. Totuşi,
dacă semnalul este codificat din
motive de protejare a drepturilor
de autor, semnalul de ieşire este de
48 kHz / 16 bit.
b
• Semnalele audio analogice de la mufele LINE
OUT L/R (AUDIO) nu sunt influenţate de acest
reglaj şi îşi menţin nivelul original al frecvenţei de
eşantionare.
• Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnalele 96 kHz/24 bit, vor fi transmise la ieşire în mod
automat semnale 48 kHz/16 bit PCM chiar dacă aţi
selectat varianta “96 kHz/24 bit”.
Selectaţi aceasta când player-ul este
conectat la un echipament audio
fără decodor DTS încorporat.
Selectaţi aceasta când player-ul este
cuplat la un echipament audio cu
decodor DTS încorporat.
Continuare...
39
Reglaje HDMI
Această opţiune vă permite să efectuaţi reglaje legate
de conexiunea HDMI.
PhotoTV HD
Varianta implicită este subliniată.
u HDMI RESOLUTION (rezoluţie HDMI)
Este selectat tipul de semnale video care să fie
transmise la ieşire prin mufa HDMI OUT. Dacă
selectaţi AUTO (1920 × 1080p) - varianta implicită,
player-ul transmite la ieşire semnale video de cea
mai înaltă rezoluţie acceptată de televizorul dvs.
Dacă imaginea nu este clară, naturală sau dacă nu vă
satisface, încercaţi o altă opţiune compatibilă cu discul
şi cu televizorul/ proiectorul. Pentru detalii, consultaţi
şi manualul de instrucţiuni care însoţeşte aparatul TV
/ proiectorul etc.
Nu puteţi selecta această opţiune dacă este activat
modul “PhotoTV HD” (pag. 32).
În mod normal este selectată
AUTO
(1920 × 1080p) această variantă.
Sunt transmise la ieşire semnale
1920×1080i
video 1920 × 1080i.
Sunt transmise la ieşire semnale
1280×720p
video 1280×720p.
720×480/576p Sunt transmise la ieşire semnale
video 720×480/576p.
Resetarea reglajului
Dacă imaginea nu apare în mod obişnuit sau dacă nu
există nimic afişat, apăsaţi ]/1 pentru a opri playerul şi introduceţi “369” folosind butoanele numerotate
ale telecomenzii, apoi apăsaţi din nou butonul ]/1
pentru a porni player-ul.
b
• Dacă folosiţi varianta “AUTO (1920 × 1080p)”,
player-ul ajustează automat semnalele video care
sunt adecvate pentru televizorul dvs.
În alte cazuri, player-ul transmite direct la ieşire
semnalul chiar dacă televizorul nu îl acceptă.
u JPEG RESOLUTION (rezoluţie JPEG)
Este selectat tipul de rezoluţie JPEG care să vă
permită să beneficiaţi de imagini la înaltă calitate prin
intermediul conexiunii HDMI.
Nu puteţi selecta această opţiune când pentru
“HDMI RESOLUTION” este aleasă varianta “720
×480/576p” sau când pentru “TV TYPE” este aleasă
una dintre variantele “4:3 LETTER BOX” sau “4:3
PAN SCAN”.
40
SD
HD
HD
(1920×1080i)
HD
(1920×1080i)
HD
Sunt afişate imagini cu detalii
extrem de fine când este conectat player-ul la un echipament
compatibil “PhotoTV HD”,
marca Sony.
Este afişată o imagine la
definiţie standard cu un chenar
de culoare neagră.
Este afişată o imagine de înaltă
definiţie cu un chenar de culoare
neagră.
Este afişată o imagine de înaltă
definiţie fără chenar.
Este afişată o imagine de
înaltă definiţie, de 1920 ×
1080 pixeli, cu un chenar de
culoare neagră.
Este afişată o imagine de
înaltă definiţie, de 1920 ×
1080 pixeli, fără chenar.
b
• Varianta “(1920 × 1080i) HD ” şi “(1920 × 1080i)
HD” sunt active numai când alegeţi pentru “HDMI
RESOLUTION” varianta “1920 ×1080i” şi pentru
“TV TYPE” varianta “16:9”.
• Dacă alegeţi pentru această opţiune varianta
“PhotoTV HD”, “(1920 ×1080i) HD ” sau “(1920
×1080i) HD”, nu vor fi disponibile funcţia efecte,
rotire şi zoom.
• Dacă doriţi să folosiţi funcţia efecte, rotire şi zoom,
”, “HD” sau
alegeţi una dintre variantele “SD
“HD ”.
• Dacă alegeţi pentru această opţiune varianta
“PhotoTV HD”, “(1920 ×1080i) HD ” sau “(1920
×1080i) HD”, următoarea imagine va apărea după
un cadru negru şi cu sonor suprimat.
• Semnalul HDMI va fi întrerupt momentan în cursul
preluării sau descărcării datelor de pe un disc DATA
sau de pe un dispozitiv USB (numai pentru DVPNS728H).
• Dacă alegeţi pentru această opţiune varianta
“PhotoTV HD” player-ul modifică semnalul video
transmis la ieşire alegând în mod automat pentru
“HDMI RESOLUTION” varianta “1920 × 1080i”,
pentru “TV TYPE” varianta “16:9”, iar pentru
“YCBCR/RGB (HDMI)” varianta “YCBCR” chiar
dacă sunt menţinute reglajele curente.
• Pentru această opţiune este aleasă varianta “SD
” când doriţi să vizualizaţi fişiere de fotografie
transmiţând la ieşire semnale video analogice prin
conexiunea HDMI.
u YCBCR/RGB (HDMI)
Este selectat tipul de semnal HDMI care să fie
transmis la ieşire prin mufa HDMI OUT.
Nu puteţi selecta această opţiune dacă este activat
modul “PhotoTV HD” (pag. 32).
YCBCR
RGB
Sunt transmise la ieşire semnale
YCBCR.
Sunt transmise la ieşire semnale
RGB
b
• Dacă la redare imaginea prezintă distorsiuni, alegeţi
pentru această opţiune varianta “RGB”.
• Dacă mufa HDMI OUT este conectată la echipament
prin intermediul mufei DVI, semnalele “RGB” vor
fi transmise în mod automat la ieşire chiar dacă dvs.
alegeţi varianta “YCBCR”.
u LANGUAGE FOLLOW (utilizarea aceleiaşi limbi)
Stabileşte pentru player-ul DVD limba curentă pentru
afişarea mesajelor pe ecranul TV (TV OSD).
Nu puteţi selecta această opţiune dacă pentru
“CONTROL FOR HDMI” este aleasă varinta
“OFF”.
ON
Activează această funcţie.
OFF
Dezactivează această funcţie.
b
• Opriţi orice interfaţă înainte de folosirea acestei
funcţii.
• Limba aleasă pentru afişarea mesajelor pe ecran
pentru player va fi menţinută dacă televizorul nu
are disponibilă acea limbă.
u AUDIO (HDMI)
Este selectat tipul de semnal audio care să fie transmis
la ieşire prin mufa HDMI OUT.
AUTO
PCM
În mod normal este selectată
această variantă. Sunt transmise la ieşire semnale audio în
funcţie de reglajele “DIGITAL
OUT” (pag. 38).
Sunt convertite semnale Dolby
Digital, MPEG sau 96 kHz/24
bit PCM în semnale 48 kHz/16
bit PCM.
b
• Dacă este conectat player-ul la un televizor care nu
este compatibil cu semnalele Dolby Digital/ DTS/
MPEG şi selectaţi “AUTO”, boxele vor emite un
zgomot puternic (sau nici un zgomot). În acest caz,
selectaţi “PCM”.
u CONTROL FOR HDMI (Comandă pentru
HDMI)
Este pornită sau oprită funcţia Control for HDMI.
ON
OFF
Permite utilizarea facilităţilor
corespunzătoare funcţiei
CONTROL FOR HDMI
(pag. 13).
Funcţia este oprită.
41
Informaţii suplimentare
Soluţionarea
problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele dificultăţi
în timpul folosirii recorder-ului, înainte de a solicita
ajutorul unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate
în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a
remedia problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Alimentare
Alimentarea nu porneşte.
, Verificaţi dacă este ferm conectat cablul de
alimentare.
Imagine
Nu există imagine
, Recuplaţi corect toate cablurile de conectare.
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Verificaţi conexiunea la televizor (pag. 11) şi
deplasaţi selectorul intrării de la televizor pentru
ca semnalul de la player să apară pe ecranul TV.
, Alegeţi pentru “LINE” de la “SCREEN
SETUP” o variantă adecvată pentru televizorul
dvs. (pag. 35).
, Discul este murdar sau deteriorat.
, Discul este înregistrat în alt sistem de culoare
decât cel folosit de televizorul dvs.
, Puteţi alege pentru “PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY)” varianta “ON”
la “SCREEN SETUP” (pag. 35) chiar dacă
televizorul dvs. nu acceptă semnal progresiv.
Consultaţi pag. 36 pentru resetarea reglajelor.
, Chiar dacă televizorul dvs. este compatibil cu
semnale în formatul progresiv (525p / 625p) şi este
conectat folosind mufele COMPONENT VIDEO
OUT, imaginea poate fi deteriorată dacă alegeţi
pentru recorder formatul progresiv. În acest caz,
alegeţi pentru “PROGRESSIVE (COMPONENT
OUT ONLY)” de la “SCREEN SETUP” varianta
“OFF” (pag. 35) pentru ca pentru player să fie ales
formatul normal (intercalat).
, Dacă alegeţi pentru “LINE” varianta “RGB
(COMPONENT OFF)” de la “SCREEN
SETUP” (pag. 35), player-ul nu va transmite la
ieşire semnale video pe componente.
, Player-ul este conectat la un dispozitiv de
intrare care nu este compatibil cu HDCP.
Consultaţi pag. 12.
, Dacă mufa HDMI OUT este utilizată ca ieşire
video, alegerea pentru “HDMI Resolution”
42
a variantei “HDMI SETUP” poate remedia
problema (pag. 40). Conectaţi televizorul şi
player-ul folosind o altă mufă video decât cea
HDMI OUT şi comutaţi intrarea televizorului
pe intrarea video conectată astfel încât să vedeţi
imaginea afişată pe ecran. Modificaţi reglajul
pentru “HDMI Resolution” efectuat la
“HDMI SETUP” şi comutaţi din nou intrarea TV
pe HDMI. Dacă imaginea continuă să nu apară,
repetaţi etapele sugerate şi alegeţi alte opţiuni.
, Apăsaţi ]/1 pentru a opri player-ul şi introduceţi
“369” folosind butoanele numerotate ale
telecomenzii, apoi apăsaţi din nou butonul ]/1
pentru a reporni player-ul (pag. 40).
Nu apare imaginea sau aceasta prezintă
zgomot la conectarea la mufa HDMI OUT
, Încercaţi următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi recorderul.
2 Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3 Decuplaţi şi recuplaţi cablul HDMI.
Imaginea este alb-negru
, Alegeţi pentru “LINE” de la “SCREEN
SETUP” varianta adecvată pentru televizorul
dvs. (pag. 35).
, În funcţie de televizor, imaginea de pe ecran
devine alb-negru când este redat un disc
înregistrat în sistem de culoare NTSC.
, Dacă utilizaţi un cablu SCART, verificaţi ca
acesta să aibă numărul complet de fire (21 pini).
Sunet
Nu există sonor.
, Recuplaţi corect toate cablurile de conectare.
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Player-ul este conectat la o mufă de intrare greşită
de la echipamentul audio (pag.14)
, Intrarea componentei audio nu este corect
stabilită.
, Player-ul este într-unul dintre modurile redare în
sens invers sau rulare rapidă înainte
, Player-ul este într-unul dintre modurile pauză sau
redare cu încetinitorul.
, Dacă semnalul audio nu provine de la mufele
DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT,
verificaţi reglajul pentru “Audio Out” (pag. 38).
, În cursul redării unui Super VCD pe care nu este
înregistrată pista a 2-a audio, nu se va auzi sonorul
dacă alegeţi variantele “2:STEREO”, “2:1/L” sau
“2:2/R”. Apăsaţi AUDIO pentru a selecta pista
înregistrată.
, La redarea unor piste audio MPEG multicanal,
vor fi transmise la ieşire numai semnalele de la
cele 2 boxe frontale Front (L-stânga) şi Front (R -dreapta).
, Echipamentul conectat la mufa HDMI OUT
nu corespunde formatului de semnal audio. În
acest caz, alegeţi pentru “AUDIO (HDMI)” de
la “HDMI SETUP” varianta “PCM” (pag. 40).
Nu se aude sonorul de la mufa de ieşire
HDMI OUT
, Încercaţi următoarele :
1 Opriţi şi reporniţi recorderul.
2 Opriţi şi reporniţi echipamentul conectat.
3 Decuplaţi şi recuplaţi cablu HDMI.
, Mufa HDMI OUT este conectată la dispozitivul
DVI (mufele DVI nu acceptă semnale audio).
Volumul sonor este scăzut
, Volumul sonor este scăzut în cazul anumitor
DVD-uri. Acesta se poate ameliora dacă pentru
“Audio DRC” corespunzător “Audio SETUP”
este aleasă varianta “TV MODE” (pag. 38).
Funcţionare
Telecomanda nu funcţionează
, Bateriile sunt consumate.
, Există obstacole între telecomandă şi senzorul
destinat acesteia, de la player.
, Telecomanda se află prea departe de recorder.
, Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul
pentru telecomandă al player-ului.
Discul nu este redat
, Discul este aşezat invers în aparat. Introduceţi-l cu faţa de redat îndreptată în jos.
, Discul este aşezat oblic.
, Player-ul nu poate reda anumite discuri (pag. 3).
, Codul de regiune de pe DVD nu este compatibil
cu player-ul.
, A condensat umezeală în interiorul player-ului
(pag. 4).
, Player-ul nu poate reda un disc înregistrat care
nu este corect finalizat (pag. 46).
Denumirile albumului/ pistei/ fişierului nu
sunt corect afişate
, Player-ul poate afişa numai numere şi caractere
ale alfabetului. Alte caractere sunt afişate sub
forma “*”.
Discul nu poate fi redat de la început
, Este aleasă una dintre variantele Programme
Play (redarea unui program), Shuffle Play (redare
aleatorie), Repeat Play (redare repetitivă) sau A-B
Repeat Play (Redarea în mod repetat a secţiunii
A-B) (pag. 25).
, A fost aplicată Reluarea redării (pag. 19).
Este afişat mesajul “Copyright lock” (blocat
din motive de drepturi de autor) şi ecranul
devine albastru când se redă în modul
DVD-VR.
, Imaginile preluate de la furnizorii digitali etc.
pot conţine semnale de protecţie a drepturilor de
autor, cum ar fi semnale de protejare totală contra
copierii, semnale ce permit o singură copiere sau
semnale ce permit copierea fără restricţii. Când
sunt redate imagini protejate la copiere, în loc de
imagini va fi afişată o interfaţă de culoare albastră.
Poate dura o vreme până ce sunt depistate imagini
ce pot fi vizionate. (În cazul în care player-ul
nu poate reda imagini care conţin semnale de
protejare la copiere).
Anumite funcţii cum ar fi Stop, Fast Play
(redarea accelerată), Slow Play (redarea
cu încetinitorul), Repeat Play (redarea
repetitivă), Shuffle Play (redarea aleatorie)
sau Program Play (redarea unui program)
nu acţionează.
, În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi folosi
opţiunile de mai sus.
Player-ul nu funcţionează corespunzător.
, Când se acumulează electricitate statică, etc.,
este posibil ca player-ul să funcţioneze anormal.
Decuplaţi aparatul de la priză.
Pe ecran apare o indicaţie ce conţine 5
numere sau litere.
, Este activată funcţia de autodiagnosticare
(Consultaţi tabelul de la pag. 44).
Continuare...
43
Nu se deschide compartimentul pentru
disc şi pe panoul frontal apare indicaţia
“LOCKED” (blocat)
, Este activată funcţia de restricţionare a
accesului la disc (pag. 9).
Nu se deschide compartimentul pentru disc
şi pe panoul frontal apare indicaţia “TRAY
LOCKED” (compartiment blocat)
, Contactaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service
Sony autorizat.
Pe ecranul TV apare mesajul “Data error”
(eroare date) când sunt redate fişiere video,
foto şi de muzică.
, Fişierele video, foto şi de muzică pe care doriţi
să le redaţi sunt deteriorate.
Funcţia CONTROL FOR HDMI nu
acţionează.
, Verificaţi dacă echipamentul conectat este
compatibil cu funcţia CONTROL FOR HDMI
(comandă pentru HDMI). Vă rugăm să consultaţi
şi manualul de instrucţiuni al echipamentului
pentru explicaţii detaliate.
, Verificaţi dacă intrarea TV este comutată pentru a
primi semnal de la player-ul DVD şi dacă pentru
“CONTROL FOR HDMI” este aleasă varianta
“ON” (pag.41).
Interfaţa “BRAVIA Sync” nu este afişată
, Opriţi toate interfeţele afişate de player, apoi
încercaţi din nou.
, Vă rugăm să reveniţi la modul de ecran 1 dacă televizorul este în modul 2, apoi încercaţi din nou.
Player-ul porneşte automat sau intrarea
televizorului comută automat pe player.
, Pentru “Control for HDMI” este aleasă
varianta “On” (pag.41). Alegeţi varianta “OFF”.
Limba folosită pentru afişarea pe ecran
este schimbată automat.
, Când pentru “LANGUAGE FOLLOW” este
aleasă varianta “ON” la “HDMI SETUP” (pag.
41), limba de afişare pe ecran este schimbată
automat în funcţie de cea stabilită pentru
televizorul conectat, dacă alegeţi o altă limbă
pentru televizor etc.
44
USB (doar pentru DVP-NS728H)
Player-ul nu detectează dispozitivul USB
cuplat la player
, Verificaţi ca dispozitivul USB să fie corect
conectat la recorder (pag. 18).
, Verificaţi dacă nu este deteriorat cablul sau
dispozitivul USB.
, Modul disc nu a fost schimbat cu cel USB.
, Nu este garantată compatibilitatea cu toate
aplicaţiile software de codare/ inscripţionare,
cu orice dispozitiv de înregistrare sau cu toate
suporturile media de înregistrare. Dispozitivele
USB incompatibile pot genera zgomot, pot avea
sonorul întrerupt sau este posibil să nu fie redate
deloc.
Funcţia de
autodiagnosticare
(Când pe ecran apar litere / cifre)
Când funcţia de autodiagnosticare este activată pentru
a preveni apariţia disfuncţionalităţilor, pe ecran şi
pe afişajul panoului frontal apare un cod format din
5 caractere - cifre şi litere - (de exemplu : C 13 50).
Pentru a afla semnificaţia lor, consultaţi tabelul de
mai jos.
Primele trei
Cauza şi / sau acţiunea
caractere ale corectivă
numărului de
service
Discul este murdar sau este
C 13
înregistrat într-un format care
nu poate fi redat de acest player
(pag. 45).
b Curăţaţi discul cu o bucată
de pânză moale şi verificaţi
formatul acestuia.
Discul nu este corect introdus în
C 31
player.
b Reintroduceţi corect discul.
Suporturi media acceptate
Tip
DVD VIDEO
Sigla discului
Simbol
Caracteristici
• DVD comerciale
• DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL
în mod +VR
• DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL
în mod video
DVD-Modul VR
• DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL
în mod VR (Video Recording Înregistrare video)
CD
• CD de muzică
• CD-R/ CD-RW în format muzical
VIDEO CD
• Super VCD
• CD-R/ CD-RW în format video
CD/ Super VCD
• DATA CD/ DATA DVD sau
dispozitive USB* ce conţin fişiere
video, foto sau de muzică
Disc DATA sau
dispozitiv USB*
–
* Numai la DVP-NS728H.
Note legate de fişierele video, foto
şi de muzică pe care le poate reda
player-ul
Player-ul poate reda următoarele tipuri de fişiere :
Tip de fişier Format de
fişier
Video
DivX *1
MPEG-1 *2
Foto
Muzică
MPEG-4
(profil simplu)*3
JPEG
MP3*4
WMA*3
AAC*3
LPCM/WAVE
Extensie
“.avi” sau
“.divx”
“.mpg” sau
“.mpeg”
“.mp4” sau
“.m4v”
“.jpeg” sau
“.jpg”
“.mp3”
“.wma”
“.m4a”
“.wav”
*1 DivX® este o tehnologie de compresie pentru fişiere
video digitale creată de DivX, Inc.
DivX, DivX Certified şi siglele asociate sunt mărci
comerciale ale DivX, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.
*2 Sunt acceptate numai date de film cyber shot
*3 Fişiere protejate de legea drepturilor de autor (Digital
Right Management) nu pot fi redate.
*4 MP3 (MPEG1 Audio Layer III) reprezintă un format
standard pentru comprimarea datelor audio, definit de
ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare) / IEC
(Comisia Internaţională de Electrotehnică).
Player-ul va reda orice fişier ce corespunde tabelului
de mai sus, chiar dacă formatul acestuia diferă.
Redarea unor astfel de date poate genera zgomot care
poate conduce la deteriorarea boxelor. Player-ul poate
reda următoarele fişiere :
• Fişiere foto ce corespund formatului DCF*.
• DATA CD-uri înregistrate conform ISO 9660**
Nivel 1/ Nivel 2 sau formatului extins Joliet.
• DATA DVD înregistrate conform UDF (Format de
disc universal).
* Sistemul DCF (“Design rule for Camera File”):
standard de imagine pentru camere digitale stabilit de
JEITA (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
** Format logic pentru fişiere şi directoare de pe discuri
CD-ROM, definit de ISO (Organizaţia Internaţională de
Standardizare).
Continuare...
45
z
• Dacă adăugaţi numere (01, 02, 03 etc.) în faţa
denumirilor de fişiere, acestea vor fi redate în
ordinea respectivă.
• Pentru redarea unei ierarhii complexe de directoare,
poate fi necesar mai mult timp. Creaţi albume care
să nu depăşească un nivel de imbricare 2.
• Alegeţi pentru “MEDIA” varianta “PHOTO/
MUSIC” pentru a fi repetate atât fişierele de
fotografii, cât şi cele de muzică. Consultaţi secţiunea
“Redarea în mod repetat (Redarea repetitivă -Repeat
play) pag. 26.
b
• În funcţie de condiţiile de codare / înregistrare, este
posibil ca unele fişiere video, foto şi de muzică să
nu poată fi redate.
• Pentru a începe redarea şi a trece la un alt album sau
la cel următor, poate dura mai mult timp.
• Player-ul nu poate reda fişiere de muzică în format
mp3PRO sau WMA Pro.
• Dacă durata fişierului de muzică sau a celui foto este
mai mare decât a celuilalt, redarea mai îndelungată
va continua fără imagine, respectiv fără sonor.
• Afişarea fişierelor foto în format progresiv sau a celor
de 3.000.000 de pixeli sau mai mult, poate dura mai
mult timp şi durata poate părea mai îndelungată
decât reglajul efectuat.
• Player-ul va recunoaşte cel mult 200 de albume,
indiferent de modul selectat. Aparatul poate
recunoaşte
– până la 300 de fişiere de muzică şi 300 de fişiere
foto dacă selectaţi “PHOTO/MUSIC”,
– 600 de fişiere de muzică dacă selectaţi
“MUSIC”,
– 600 de fişiere de foto dacă selectaţi “PHOTO
(BGM)”,
– 600 de fişiere video, dacă este selectată varianta
“VIDEO”.
• Este posibil ca player-ul să nu redea o combinaţie
de două sau mai multe fişiere video.
• Player-ul nu poate reda un fişier video cu dimensiunea
mai mare de 720 (lăţime) × 576 (înălţime)/2 GB.
• Este posibil ca player-ul să nu redea anumite fişiere
video cu durata mai mare de 3 ore.
• În funcţie de fişier, redarea obişnuită poate fi
imposibilă. Imaginea poate fi neclară, redarea poate
să nu fie cursivă şi pot apărea omisiuni ale sunetului
etc. Se recomandă să creaţi un fişier cu o viteză de
transfer mai redusă.
• Este posibil ca player-ul să nu poată reda în mod
cursiv fişiere video la viteză mare de transfer de pe
CD-uri DATA. Se recomandă să efectuaţi redarea
cu un DATA DVD.
• La redarea de date vizuale care nu sunt acceptate de
formatul MPEG-4, se va auzi numai sunetul.
46
Codul de regiune
Player-ul dvs. are un cod de regiune marcat pe spatele
aparatului şi va reda doar discurile DVD comerciale
(destinate redării) marcate cu acelaşi cod de regiune.
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor
de autor.
Vor fi redate cu acest player discuri DVD marcate cu
.
simbolul
În funcţie de DVD-ul comercial, este posibil ca acesta
să nu fie marcat cu codul de regiune, chiar dacă
redarea sa este limitată la anumite zone.
Codul regiunii
z
• Note legate de suporturile media ce pot fi
înregistrate
Anumite suporturi media nu pot fi redate cu acest
recorder din cauza calităţii înregistrării sau a
stării fizice a discului, ori datorită caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a software-ului.
Discul nu va fi redat dacă nu a fost corect finalizat.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului de înregistrare.
Vă rugăm să ţineţi seama că anumite funcţii de
redare ale unor discuri DVD+RW/ DVD+R/
DVD+R DL este posibil să nu acţioneze chiar
dacă acestea au fost corect finalizate. În acest caz,
urmăriţi discul în modul redare obişnuită. Totodată,
anumite discuri de date (DATA), create în format
Packet Write, nu vor putea fi redate.
• Discuri muzicale codificate cu ajutorul
tehnologiilor de protejare a drepturilor de
autor
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
În ultima vreme companiile de înregistrare
comercializează diferite discuri de muzică codificate
cu ajutorul tehnologiei de protejare a copyright-ului.
Vă rugăm să ţineţi seama că printre aceste discuri,
există unele ce nu corespund standardului CD, fiind
posibil să nu fie redate de acest aparat.
• Numai pentru un player care nu poate reda
imagini protejate la copiere
Imaginile în mod DVD-VR cu protecţie CPRM*
este posibil să nu poată fi redate în cazul în care
conţin un semnal de protecţie la copiere, pe ecran
va apărea mesajul “Copyright lock” (blocat din
motive de drepturi de autor).
* CPRM (Content Protection for Recordable Media)
este o tehnologie de codare care protejează
drepturile de autor asupra imaginilor.
• Note legate de Discurile duale
Un disc dual are două feţe active, ceea ce permite punerea
împreună a înregistrării materialului DVD, pe o faţă, cu
cea a materialului audio pe cealaltă parte.
Cum însă faţa cu materialul audio nu corespunde
standardului Compact Disc (CD), redarea acestui tip de
disc nu este garantată.
Note privind operaţiile de redare a
discurilor DVD şi VIDEO CD
Anumite operaţii de redare a discurilor DVD şi VIDEO
CD pot fi stabilite în mod intenţionat de producătorii de
software. Cum acest recorder redă discuri DVD şi VIDEO
CD conform conţinutului discului stabilit de producătorii
software-ului, anumite facilităţi de redare este posibil să nu
fie disponibile. Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul
DVD şi VIDEO CD.
Despre MPEG-4 VISUAL
Acest produs este realizat folosinduse un patent MPEG-4 Visual, pentru
care s-a acordat licenţă în vederea
utilizării în scop personal şi noncomercial de către clienţi, pentru
decodarea
materialelor
MPEG-4
video care au fost codate de către un
utilizator ce desfăşoară activităţi
personale şi non-comerciale şi/
sau care au fost obţinute de la un
furnizor de creaţii video autorizat
de MPEG LA, să furnizeze materiale
video în format MPEG-4. Nu este
acordată nicio licenţă şi nici dreptul
de utilizate pentru nici un alt scop.
informaţii suplimentare, inclusiv
cele cu privire la promovare, la
utilizarea internă şi comercială şi la
obţinerea licenţelor pot fi obţinute
de la MPEG LA, LLC.
http://www.MPEGLA.COM
Specificaţii
Sistem
Laser :
laser cu semiconductor
Ieşiri
(Denumire mufă : Tip mufă / Nivel de ieşire /
Impedanţa în sarcină)
LINE OUT (AUDIO):
Mufă fono / 2 Vrms / 10 kilohmi
DIGITAL OUT (COAXIAL) :
Mufă fono / 0,5 Vp-p / 75 ohmi
HDMI OUT :
Conector HDMI Standard cu 19 pini
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) :
Mufă fono / Y : 1.0 Vp-p,
PB /CB , PR / CR : 0,7 Vp-p / 75 ohmi
LINE OUT (VIDEO) :
Mufă fono /1,0 Vp-p / 75 ohmi
USB (numai pentru DVP-NS728H) :
Mufă USB Tip A,
Intensitate maximă curent electric 500mA
(pentru conectarea dispozitivului USB)
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea : tensiune : 220 ÷ 240 V curent alternativ, frecvenţă : 50/60 Hz
Pentru detalii suplimentare, consultaţi pag. 2.
Consum de putere :
DVP-NS718H : 11 W
DVP-NS728H : 13 W
Dimensiuni (aproximativ) : 430 × 43 × 206 mm (L×Î×A), inclusiv părţile proeminente
Masa (aproximativ) : 1,6 kg
Temperatura de funcţionare : 5° C ÷ 35°
Umiditatea relativă la funcţionare :
25% ÷ 80%
Accesorii furnizate : Telecomandă (1)
Baterii R6 (dimensiune AA) (2)
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
47
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi paginile 7, 34.
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
Cod Limbă
1027Afar
1028 Abkhazian
1032 Afrikaans
1039 Amharic
1044 Arabă
1045 Assamese
1051 Aymara
1052 Azerbaijani
1053 Bashkir
1057 Bielorusă
1059 Bulgară
1060 Bihari
1061 Bislama
1066 Bengali; Bangla
1067 Tibetană
1070 Bretonă
1079 Catalană
1093 Corsicană
1097 Cehă
1103 Welsh
1105 Daneză
1109 Germană
1130 Bhutani
1142 Greacă
1144 Engleză
1145 Esperanto
1149 Spaniolă
1150 Estoniană
1151 Bască
1157 Persană
1165 Finlandeză
1166 Fiji
1171 Faroese
1174 Franceză
1181 Frisian
1183 Irlandeză
1186 Scots Gaelic
1194 Galiciană
1196 Guarani
1203 Gujarati
1209 Hausa
1217 Hindi
1226 Croată
1229 Maghiară
1233 Armeană
1235 Interlingua
1239 Interlingue
1245 Inupiak
1248 Indoneziană
1253 Icelandic
1254 Italiană
1257 Hebrew
1261 Japoneză
1269 Yidiş
1283 Javanese
1287 Georgiană
1297 Kazakh
1298 Greenlandic
1299 Cambgiană
1300 Kannada
1301 Korean
1305 Kashmiri
1307 Kurdish
1311 Kirghiz
1313 Latină
1326 Lingala
1327 Laothian
1332 Lituaniană
1334 Letonă; Lettish
1345 Malagasy
1347 Maori
1349 Macedonă
1350 Malayalam
1352 Mongolă
1353 Moldovenească
1356 Marathi
1357 Malay
1358 Malteză
1363 Burmese
1365 Nauru
1369 Nepali
1376 Olandeză
1379 Norvegiană
1393 Occitan
1403 (Afan)Oromo
1408 Oriya
1417 Punjabi
1428 Poloneză
1435 Pashto; Pushto
1436 Portugheză
1463 Quechua
1481 Rhaeto-Romance
1482 Kirundi
1483 Română
1489 Rusă
1491 Kinyarwanda
1495 Sanskrit
1498 Sindhi
1501 Sangho
1502 Sârbo-Croată
1503 Singhalese
1505 Slovacă
1506 Slovenă
1507 Samoan
1508 Shona
1509 Somali
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sundanese
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tajik
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmen
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tonga
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tatar
1543 Twi
1557 Ucrainiană
1564 Urdu
1572 Uzbecă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nu este specificată
Lista codurilor zonă pentru controlul parental
Pentru detalii, consultaţi pagina 29.
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
Cod Zonă
2044 Argentina
2047 Australia
2046 Austria
2057 Belgia
2070 Brazilia
2079 Canada
2090 Chile
2092 China
2115 Denemarca
2086 Elveţia
2165 Finlanda
2174 Franţa
2109 Germania
2248 India
2238 Indonezia
2254 Italia
2276 Japonia
2304 Korea
2363 Malaysia
2184 Marea Britanie
2362 Mexic
2376 Olanda
2390 Noua Zeelandă
2379 Norvegia
2427 Pakistan
2424 Philippines
2436 Portugalia
2489 Rusia
2501 Singapore
2149 Spania
2499 Suedia
2528 Thailanda
48
Index
Indicaţii numerice
16:9 35
4:3 LETTER BOX 35
4:3 OUTPUT 36
4:3 PAN SCAN 35
48kHz/96kHz PCM 39
5,1 Canale cu efect de învăluire
(Surround) 15
A
A-B REPEAT 22, 27
A-B Repeat Play 27
Afişajul panoului frontal 10
Afişare pe ecran
Control Menu (Meniu de
comandă) 21
Setup (de configurare) 34
ALBUM 23
ANGLE 22
AUDIO 34
AUDIO DRC 38
AUDIO SETUP 38
AUTO PLAY 37
AUTO POWER OFF 37
Avans 8
AV SYNC 22, 28
B
BACKGROUND 35
Baterii 15
‘BRAVIA Sync’ 13
C
CD 19, 45
CHAPTER 22
CHAPTER VIEWER 7
Conectare 11
Configurare rapidă 16
Continuare multidisc 19, 37
Control, meniu~ 21
Control parental 29
CUSTOM 34
Custom Parental Control 29
CUSTOM PICTURE MODE
22, 28
CUSTOM SETUP 37
D
DATA CD 45
DATA DVD 45
DATE 23
DIGITAL OUT 38
DIMMER 37
DivX ® 37
DOLBY DIGITAL 38
DOWNMIX 38
DTS 39
DVD 8, 19
DVD+RW 8, 45
DVD-RW 45
E
EFFECT 23, 33
F
FAST/SLOW PLAY 8
FILE 23
H
HDMI
AUDIO (HDMI) 41
CONTROL FOR HDMI 13, 41
HDMI RESOLUTION 40
LANGUAGE FOLLOW 41
HDMI SETUP 40
I
ID3, marcaj~ 7
Ieşire digitală 38
INDEX 22
Interfaţă
Control Menu (Meniu de
comandă) 21
Setup (de configurare) 34
INTERVAL 23, 32
J
JPEG 45
JPEG RESOLUTION 40
M
Manevrare discuri 3
MEDIA 23
MEMORY 28
MENU 34
MODE (PROGRESSIVE) 36
MP3 45
MPEG 39
MULTI-DISC RESUME 19, 37
O
ORIGINAL 22
ORIGINAL/PLAY LIST 22
OSD 34
P
PARENTAL CONTROL 22, 29
PAUSE MODE 37
PBC, redare 20
PhotoTV HD 32, 40
PICTURE NAVI 7, 31
PLAY LIST 22
PROGRAM 22, 25
PROGRESSIVE
(COMPONENT OUT ONLY) 35
Q
QUICK 22
R
Rapid înainte 8
Rapid înapoi 8
Redare aleatorie 26
Redare cu încetinitorul 8
Redare PBC 20
Redare program 25
Redare repetivită 26
Redare continuă
CD/VIDEO CD 19
DVD 19
REPEAT 22, 26
L
LANGUAGE SETUP 34
LINE 35
49
S
SCENE 22
SCREEN SAVER 35
SCREEN SETUP 35
SETUP 22, 34
SHARPNESS 22, 28
SHUFFLE 22, 26
Software bazat pe film 36
Software bazat pe video
Soluţionarea problemelor 42
SUBTITLE 32, 34
Suporturi media 45
T
TIME/TEXT 22
TITLE 22
TITLE VIEWER 7
TRACK 22
TRACK SELECTION 37
TRACK VIEWER 7
TV TYPE 35
TVS 23
U
USB 18, 31
V
VIDEO CD 19, 45
Z
ZOOM 22
z
Pentru a afla informaţii, indicaţii şi observaţii legate
de produsele şi de serviciile Sony vă rugăm să vizitaţi
adresa de Internet :
www.sony-europe.com/myproduct
www.sony.ro
Download PDF