Sony | NWZ-S639F | Sony NWZ-S639F Instrucţiuni de utilizare

Ghid de utilizare
NWZ-S636F / S638F / S639F / S736F / S738F / S739F
© 2008 Sony Corporation
4-110-117-11 (2)
2
Navigarea prin ghidul de utilizare
Pentru a folosi butoanele din Ghidul de utilizare
Faceţi clic pe butoanele din partea din dreapta sus a acestui manual pentru a ajunge la
„Cuprins‖, „Listă meniu acasă‖ sau „Index‖.
Sare la cuprins
Găsiţi ceea ce căutaţi dintr-o listă de subiecte din manual.
Sare la lista meniului „Acasă‖
Găsiţi ceea ce căutaţi dintr-o listă de opţiuni din meniul aparatului.
Sare la index
Găsiţi ceea ce căutaţi dintr-o listă de cuvinte cheie menţionate în manual.
Sfaturi utile
• Puteţi trece la pagina indicată făcând clic pe numărul unei pagini din cuprins, din lista
meniului acasă sau din index.
• Puteţi trece la pagina indicată făcând clic pe indicaţia referinţei unei pagini (de ex.
pag.
4) de pe fiecare pagină.
• Pentru a căuta o referinţă după un cuvânt cheie, faceţi clic în meniul „Edit‖ (Editare),
selectaţi opţiunea „Search‖ (Căutare) din Adobe Reader pentru a afişa cadrul de navigare,
tastaţi cuvântul cheie în caseta de text „Search‖ (Căutare) şi faceţi clic pe „Search‖.
• Odată ce aţi ajuns la altă pagină, puteţi trece la pagina anterioară sau următoare făcând clic
pe butonul
sau
din partea inferioară a ecranului Adobe Reader.
• Procedurile de operare pot diferi în funcţie de versiunea dvs. de Adobe Reader.
Continuare 
3
Pentru a schimba formatul paginii
Butoanele din partea inferioară a ecranului Adobe Reader vă permit să selectaţi modul de
afişare a paginilor.
Pagină unică
Paginile se afişează una câte una. La
defilare, afişajul trece pe pagina
anterioară sau următoare.
Continuu
Paginile se afişează continuu.
La defilare, se trece continuu în sus
sau în jos pe pagina anterioară sau
următoare.
Faţă în faţă - continuu
Se afişează două pagini una lângă
alta, fiecare pereche făcând parte
dintr-o serie consecutivă de pagini.
La defilare, se trece continuu în sus
sau în jos pe perechea anterioară sau
următoare de pagini.
Faţă în faţă
Se afişează două pagini faţă în faţă.
La defilare, afişajul trece pe perechea
anterioară sau următoare de pagini.
4
Cuprins
Lista meniu acasă .................................... 6
Accesorii furnizate ................................... 8
Despre software-ul integrat .................... 9
Componente şi comenzi ....................... 11
Comenzi şi meniuri aparat ................... 13
Utilizarea butonului şi ecranului cu 5 direcţii . 14
Afişarea ecranului „Now Playing‖ (În redare)..21
Utilizarea butonului „OPTION” (Opţiune)
................................................................ 22
Operaţiuni preliminare
Pregătirea aparatului ............................ 23
Încărcarea aparatului .......................... 23
Pornirea şi oprirea aparatului .............. 25
Recepţionarea datelor .......................... 26
Transferul datelor.................................. 27
Redarea muzicii
Căutarea de melodii (Biblioteca de
muzică)…………………………………….32
Căutarea de melodii după numele
melodiei………………………………….32
Căutarea de melodii după album ........ 33
Căutarea de melodii după artist .......... 34
Căutarea de melodii după gen ............ 35
Căutarea de melodii după anul lansării
............................................................ 36
Căutarea de melodii după director ...... 37
Căutarea de melodii după iniţială ........ 38
Redarea unei liste de piese ............... 39
Căutarea de melodii pe baza melodiei
curente ................................................. 40
Redarea melodiilor în ordine aleatorie
(Ordine aleatorie inteligentă) ............. 41
Redarea unor melodii lansate în acelaşi an
în ordine aleatorie (Ordine aleatorie
timp)………………………………………41
Redarea tuturor melodiilor în ordine
aleatorie……………………………….…43
Redarea melodiilor
utilizând canalele SensMe™………… 44
Ce sunt „canalele SensMe™ ‖? .... ……..44
Redarea melodiilor utilizând „canalele
SensMe™ ‖ ......................................... …..44
Analizarea melodiilor de pe aparat ……..47
Ştergerea de melodii din Biblioteca de
muzică ..................................................... 48
Afişarea meniului de opţiuni pentru muzică
.................................................................. 49
Setarea muzicii
Setarea modului de redare (mod de
redare)………………………………….…..52
Setarea intervalului de redare .............. 54
Afişarea ecranului de redare curentă de
fiecare dată când se schimbă melodiile
(apariţie fereastră melodie nouă) ....... 55
Setarea formatului de afişare a
albumului…………………………………..56
Setarea pentru căutare după directoare
(setare buton
) ................................ 58
Setarea calităţii sunetului (egalizorul) ... 59
Modificarea calităţii sunetului ............... 59
Personalizarea calităţii sunetului ......... 61
Accentuarea vibraţiilor sunetului
(VPT(Surround)) ................................... 62
Ascultarea cu sunet stereo clar
(Stereo clar) .......................................... 64
Corectarea sunetului de pe frecvenţele
înalte
(DSEE (Accentuare sunet)) ................. 65
Reglarea volumului
(Normalizor dinamic) ........................... 67
Redarea videoclipurilor
Redarea unui videoclip ........................ 68
Setarea orientării video ......................... 70
Setarea afişajului ecranului video
.............................................................. 72
Setarea funcţiei de mărire ..................... 73
Redarea continuă a videoclipurilor ..... 75
Setarea formatului de afişare a listei de
videoclipuri
.............................................................. 76
Redarea exclusivă a sunetului unui
videoclip ................................................ 77
Ştergerea videoclipurilor din Biblioteca
video
.............................................................. 78
Afişarea meniului de opţiuni video .... 79
Redarea de podcast-uri
Redarea episoadelor de podcast ...... 80
Ştergerea episoadelor de podcast .... 81
Afişarea meniului de opţiuni podcast .... 49
............................................................... 82
5
Redarea imaginilor
Afişarea unei imagini ............................ 84
Setarea orientării imaginii .................... 86
Setarea afişajului ecranului foto………88
Redarea unei prezentări de diapozitive
................................................................ 89
Setarea modului de redare a prezentării de
diapozitive……………………………..….90
Setarea intervalului unei prezentări de
diapozitive .............................................. 91
Setarea formatului de afişare a listei de
imagini .................................................. 92
Ştergerea de imagini din Biblioteca de
imagini ................................................... 93
Afişarea meniului de opţiuni pentru imagini
.……………………………………………… 94
Ascultarea staţiilor radio FM
Ascultarea staţiilor radio FM ................ 95
1 Comutarea pe radio FM .................. 95
2 Presetarea automată a staţiilor (Presetare
automată) .......................................... 96
3 Selectarea staţiilor............................ 97
Presetarea manuală a staţiilor ............. 98
Deleting preset broadcast stations ..... 99
Setarea recepţiei (sensibilitatea la scanare)
...........................................................100
Schimbarea pe monofonic/stereo
(Mono/auto)....................................... 101
Afişarea meniului de opţiuni radio FM 102
Setări comune
Reducerea zgomotului ambiant (anularea
zgomotului)
(doar NWZ-S736F/S738F/S739F)..... 103
Utilizarea cu surse audio externe
(Modul intrare externă) ................... 105
Folosirea ca dopuri de urechi (mod
silenţios) ...........................................107
Reglarea efectului funcţiei de anulare a
zgomotului
(Setare nivel anulare zgomot) ....... 108
Limitare volum
(AVLS (Limită volum)) ..................... 109
Oprirea semnalului sonor ...................110
Setarea unui tip de screensaver ...... 111
Setarea unei durate pentru screensaver
............................................................. 112
Setarea temei...................................... 113
Setarea fundalului .............................. 114
Reglarea luminozităţii ecranului
(Luminozitatea) ................................ 116
Setarea orei curente
(Setare dată-oră) .............................. 117
Setarea formatului datei .................... 119
Setarea formatului orei ...................... 120
Afişarea informaţiilor despre aparat
(Informaţii despre aparat) ............... 121
Resetarea la setările din fabrică
(Resetare toate setările) .................. 122
Formatarea memoriei (Formatare) ... 123
Selectarea limbii de afişare ............... 125
Sfaturi utile
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
............................................................ 127
Ce sunt formatul şi rata de biţi? ...... 128
Ce este formatul audio? .............. …128
Ce este formatul video? .............. …129
Ce este formatul foto? ................ …129
Stocarea datelor ................................ 130
Actualizarea firmware-ului aparatului 131
Depanarea
Depanarea ......................................... 132
Mesajele ............................................. 146
Informaţii suplimentare
Precauţii ............................................ 149
Aviz de licenţă şi mărci înregistrate 157
Specificaţii ......................................... 159
Index .................................................. 164
Notă
• Este posibil ca unele modele să nu fie disponibile, în funcţie de ţara/regiunea în care aţi
achiziţionat aparatul.
6
Lista meniu acasă
Puteţi afişa meniul „HOME‖ (Acasă) când apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă) al aparatului. Meniul „Acasă‖ este punctul de pornire al fiecărei funcţii, spre
exemplu, redarea melodiilor, videoclipurilor, imaginilor, episoadelor de podcast, căutarea de
melodii, utilizarea „canalelor SensMe™‖, ascultarea staţiilor radio FM şi schimbarea setărilor.
Sfat util
• Aspectul ecranului variază în funcţie de setările de la „Setări fundal‖ ( pagina 114) şi
„Setări temă‖ ( pagina 113). Ilustraţiile de pe ecran din acest manual sunt doar exemple.
„SensMe™ Channels” (Canale
SensMe™) .................................. ........ 44
„Music Library” (Biblioteca de muzică)
- „All Songs‖ (Toate melodiile)…32
- Album ..................................... 33
- Artist ....................................... 34
- Genre (Gen) ........................... 35
- Release Year (Anul lansării) .. 36
- Folder (Director)..................... 37
- Playlists (Liste de piese) ........ 39
- Initial Search (Căutarea iniţială)…38
- „Intelligent Shuffle‖ (Redare inteligentă în
ordine aleatorie) ......................... 41
„FM Radio” (Radio FM) ………….. 95
“Intelligent Shuffle” (Redare inteligentă
1
în ordine aleatorie)*
„Time Machine Shuffle‖ (Ordine aleatorie timp)
.................................................... ………. 41
„Shuffle All‖ (Redare în ordine aleatorie) 43
„Photo Library” (Bibliotecă
foto)………………………………………….84
„Video Library” (Bibliotecă
video)…………………………..…….68
Continuare 
*1
apare în loc de
(Redare inteligentă
în ordine aleatorie) dacă aparatul accesează
anumite servicii online (disponibil doar în
S.U.A.). Pentru a reveni la
(Redare
inteligentă în ordine aleatorie), formataţi
memoria aparatului (
pagina 123).
7
Setări
Music Settings (Setări de muzică)
Play Mode (Mod de redare) …52
Playback Range (Interval de redare)
........................................... 54
Equalizer (Egalizor) ........... 59
VPT(Surround) ................. 62
DSEE (Sound Enhance) (Accentuare
sunet) ................................ 65
Clear Stereo (Stereo clar) 64
Dynamic Normalizer (Normalizor
dinamic) ............................ 67
Album Display Format (Format afişare
album) ............................... 56
New Song Pop Up (Apariţie fereastră
melodie nouă) ................... 55
Setare buton
............ 58
Video Settings (Setări video)
Zoom Settings (Setări de mărire)...73
Video Orientation (Orientare video)
........................................... 70
Display (Afişare) ................ 72
Continuous Playback (Redare continuă)
........................................... 75
Video List Format (Formatare listă
video) ................................. 76
On-Hold Display (Afişare menţinută)
........................................... 77
Photo Settings (Setări foto)
Photo Orientation (Orientare foto)…86
Display (Afişare) ................ 88
Slide Show Repeat (Repetare
prezentare diapozitive) ...... 90
Slide Show Interval (Interval prezentare
diapozitive) ........................ 91
Photo List Format (Formatare listă foto)
........................................... 92
FM Radio Settings (Setări radio FM)
Scan Sensitivity (Sensibilitate scanare)
......................................... 100
Mono/Auto ...................... 101
Common Settings (Setări comune)
Unit Information (Informaţii despre
aparat) ............................ 121
Unit Information (Informaţii despre
aparat) ............................ 121
AVLS (Volume Limit) (Limită volum)
......................................... 109
Beep Settings (Setări semnal sonor)
......................................... 110
Theme Settings (Setări temă) …113
Wallpaper Settings (Setări fundal)…114
Screensaver .................... 111
Brightness (Luminozitate) 116
Set Date-Time (Setare dată-oră)..117
Date Display Format (Format afişare
dată) ................................ 119
Time Display Format (Format afişare
oră) .................................. 120
Reset all Settings (Resetare toate
setările)............................. 122
Format (Formatare) .......... 123
Language Settings (Setări limbă)… 125
1
NC Settings* (Setări NC) .... 105
NC Modes (Moduri NC) .... 105
Set Noise Can. level (Setare nivel
anulare zgomot) ............... 108
„Podcast Library” (Bibliotecă
Podcast) ...................................... 80
„Now Playing” (În redare) .. 21
*1
doar pentru NWZ-X736F/S738F/S739F
8
Accesorii furnizate
Verificaţi ca pachetul să conţină următoarele accesorii.
□ Căşti (1)
□ Cablu USB (1)
□ Pernuţe pentru căşti (mărimea S, L) (1)
□ Accesoriu (1) A se folosi la conectarea aparatului la
încărcătorul opţional, etc.
□ Cablu de intrare audio*1
□ Adaptor pentru utilizare în avion (simplu/dublu)*1
□ CD-ROM*2 *3 (1)
— Windows Media Player 11
— Media Manager pentru WALKMAN*4
— Content Transfer (Transfer de conţinut)
— Ghid de utilizare (fişier PDF)
□ Ghid de pornire rapidă (1)
*1
doar pentru NWZ-S736F/S738F/S739F
*2 Nu încercaţi să redaţi acest CD-ROM pe un CD player audio.
*3
Este posibil ca software-ul integrat să fie diferit, în funcţie de ţara/regiunea în care
aţi achiziţionat aparatul.
*4 Media Manager pentru WALKMAN nu însoţeşte pachetele comercializate în
S.U.A. Descărcaţi-l de pe următorul sit:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
Instalarea corectă a pernuţelor
Dacă pernuţele nu vi se potrivesc corect în urechi, este posibil să nu auziţi sunetele
joase de başi.
Pentru o calitate superioară a sunetului, schimbaţi mărimea
pernuţelor sau reglaţi poziţia pernuţei astfel încât să vă vină
confortabil pe urechi şi să se potrivească bine.
La cumpărare, se instalează pernuţe de mărimea M. Dacă
pernuţele nu vi se potrivesc în urechi, încercaţi altă mărime, S
sau L.
La schimbarea pernuţelor, instalaţi-le bine pe căşti, pentru ca
pernuţa să nu se desprindă şi să vă rămână în ureche.
Despre numărul de serie
Numărul de serie pentru aparat este necesar pentru înregistrarea clientului. Numărul
se află pe spatele aparatului.
Continuare 
9
Despre software-ul integrat
Windows Media Player 11
Windows Media Player poate importa date audio de pe CD-uri şi le poate transfera
pe aparat. Pentru fişiere audio WMA protejate şi fişiere video WMV protejate, folosiţi
acest software.
Fişiere transferabile: Muzică (MP3, WMA), Video (WMV), Foto (JPEG)
Pentru detalii cu privire la utilizare, consultaţi secţiunea de Ajutor a programului sau
vizitaţi următorul sit web:
http://www.support.microsoft.com/
Sfat util
• Unele computere care au deja instalat Windows Media Player 10 pot prezenta
limitări la fişierele (AAC, fişiere video, etc.) ce pot fi transferate prin tragere şi
plasare.
Dacă instalaţi Windows Media Player 11 de pe CD-ROM-ul furnizat, puteţi rezolva
această problemă şi puteţi transfera din nou prin tragere şi plasare. Înainte de a
instala Windows Media Player 11 pe computer, verificaţi dacă programul sau
serviciul dvs. corespunde cu Windows Media Player 11.
Media Manager pentru WALKMAN*1
Media Manager pentru WALKMAN poate transfera muzică, imagini sau videoclipuri
de pe computer pe aparat şi poate importa date audio de pe CD-uri. Media Manager
pentru WALKMAN se poate abona la noutăţi RSS şi poate transfera fişierele
muzicale şi video descărcate de pe canalele RSS.
Pentru detalii cu privire la utilizare, consultaţi secţiunea de Ajutor a programului.
Fişierele audio (AAC) sau videoclipurile pot fi transferate prin tragere şi plasare
folosind Windows Explorer şi Media Manager pentru WALKMAN.
Fişiere transferabile: Muzică (MP3, WMA, AAC2, WAV), Foto (JPEG), Video (profil
simplu MPEG-4, AVC (H.264/AVC) profil linie de bază, WMV*2*3), Podcast (muzică,
video)
*1
Dacă aţi achiziţionat pachetul în S.U.A., descărcaţi Media Manager pentru
WALKMAN de pe următorul sit web:
http://www.sonycreativesoftware.com/download/wmm_lite
*2 Fişierele DRM nu sunt compatibile.
*3 Unele fişiere WMV nu pot fi redate după ce au fost transferate cu Media Manager
pentru WALKMAN. Dacă le retransferaţi folosind Windows Media Player 11, este
posibil să se poată reda.
Notă
• Nu pot fi redate fişierele video protejate, precum filmele de pe DVD sau programe
înregistrate de pe televiziunea digitală.
Continuare 
10
„Content Transfer" (Transfer de conţinut)
Programul „Content Transfer" poate transfera muzică, videoclipuri şi imagini de pe
computer pe aparat prin tragere şi plasare. Puteţi folosi intuitiv Windows Explorer sau
iTunes® pentru a trage şi a plasa datele în Content Transfer Pentru detalii cu privire
la utilizare, consultaţi secţiunea de Ajutor a programului.
Fişiere transferabile: Muzică (MP3, WMA, AAC*1, WAV), Foto (JPEG), Video (profil
simplu MPEG-4, AVC (H.264/AVC) profil linie de bază, WMV*1*2), Podcast (muzică,
video)
*1 Fişierele DRM nu sunt compatibile.
*2 Unele fişiere WMV nu pot fi redate după ce au fost transferate cu Content
Transfer. Dacă le retransferaţi folosind Windows Media Player 11, este posibil să se
poată reda.
Sfat util
• Fişierele ATRAC pot fi transferate pe aparat după ce au fost transformate în format
MP3. Pentru a transforma fişiere, descărcaţi programul de conversie MP3 de pe situl
web de asistenţă pentru clienţi ( pagina 156).
11
Componente şi comenzi
*1
1 Butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă)
Apăsaţi pentru a merge cu un nivel mai sus în
listă sau pentru a reveni la meniul anterior.
Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME"
(Înapoi/Acasă) pentru a afişa meniul „Home‖
(Acasă) (
pagina 13).
2
2 Butonul cu 5 direcţii*
Porneşte redarea şi permite navigarea în
meniurile de pe ecran ale aparatului (
pagina 14).
3
3 Mufa pentru căşti*
La conectarea căştilor, introduceţi mufa până
ce face clic. Dacă nu sunt bine conectate
căştile, este posibil ca sunetul de la ele să nu
se audă bine.
Despre funcţia de anulare a zgomotului
(doar NWZ-S736F/S738F/S739F)
Funcţia de anulare a zgomotului este
disponibilă doar când se folosesc căştile
furnizate. Căştile furnizate se pot folosi doar
pentru aceste modele şi nu cu alte
echipamente.
4 Mufa WM-PORT
Folosiţi această mufă pentru a conecta cablul
USB furnizat sau dispozitive periferice
opţionale, precum accesoriile compatibile
pentru WM-PORT
5 Comutatorul NOISE CANCELING
(Anulare zgomot) (doar pentru NWZS736F/S738F/S739F)
Glisând comutatorul „NOISE CANCELING‖
(Anulare zgomot) în direcţia săgeţii
se
activează funcţia de Anulare zgomot (
pagina 103).
6 Afişajul
Afişajul poate varia conform funcţiilor (
pagina 13).
2
7 Butonul VOL +* /–
Reglează volumul.
Continuare 
12
8 Comutatorul „HOLD” (Menţinere)
Puteţi proteja aparatul împotriva operării
din greşeală, folosind comutatorul „HOLD"
(Menţinere) când îl transportaţi. Glisând
comutatorul „HOLD‖ (Menţinere) în
direcţia săgeţii
toate butoanele devin
inoperabile. Dacă glisaţi comutatorul
„HOLD‖ (Menţinere) în poziţia opusă, se
eliberează funcţia „HOLD‖ (Menţinere).
9 Butonul „OPTION/PWR OFF"
(Opţiune/Oprire) *1
Afişează meniul de opţiuni (
pagina 22,
49, 79, 82, 94, 102). Dacă apăsaţi şi
menţineţi butonul „OPTION/PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire), ecranul se stinge, iar
aparatul intră în modul standby. Dacă
apăsaţi orice buton în timp ce aparatul se
află în modul standby, apare ecranul „Now
Playing" (În curs de redare), iar aparatul
este gata de funcţionare. În plus, dacă
lăsaţi aparatul în modul standby
aproximativ o zi, acesta se opreşte
automat. Dacă apăsaţi orice buton cu
aparatul oprit, apare mai întâi ecranul de
pornire, apoi ecranul „Now Playing‖ (În
curs de redare).
Notă
• Aparatul consumă foarte puţină baterie
chiar şi când este în modul standby. Prin
urmare, aparatul se poate opri complet în
scurt timp, în funcţie de bateria rămasă.
10 Butonul RESET
Resetează aparatul când apăsaţi butonul
„RESET‖ cu un ac mic, etc. (
pagina
132).
*1
Funcţiile marcate cu
pe aparat se
activează dacă le apăsaţi şi menţineţi
apăsarea.
*2 Există puncte tactile. Folosiţi-le pentru a
vă ajuta la operarea butoanelor.
*3 Forma orificiului mufei pentru căşti este
diferită în funcţie de model.
13
Comenzi şi meniuri aparat
Folosiţi butonul cu 5 direcţii şi butonul „BACK/HOME‖ (Înapoi/Acasă) pentru a naviga
prin ecrane, reda melodii, videoclipuri, episoade de podcast şi radio FM şi pentru a
vizualiza imagini sau a schimba setările aparatului.
Meniul „HOME‖ (Acasă) apare când apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă). Diagrama de mai jos arată cum se modifică ecranul când apăsaţi
diferite butoane de operare. De exemplu, ecranul aparatului se schimbă ca mai jos
când selectaţi „Music Library" (Biblioteca de muzică) – „Album‖ din meniul „Home‖
(Acasă).
Meniul „Home‖ (Acasă)
Selectaţi
(Biblioteca de muzică) şi
apăsaţi
butonul (Biblioteca
.
Selectaţi
de muzică) şi
apăsaţi butonul
.
Biblioteca de muzică
Apăsaţi
butonul
„BACK/
HOME‖
(Înapoi/
Acasă).
Selectaţi „Album‖ şi apăsaţi butonul
.
Apăsaţi butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă).
Lista de albume
Apăsaţi butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă).
Apăsaţi butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă).
Selectaţi albumul dorit şi apăsaţi
butonul
.
Apăsaţi şi menţineţi
butonul „BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă).
Lista de melodii
Apăsaţi butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă).
Apăsaţi şi menţineţi
butonul „BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă).
Selectaţi melodia dorită şi
apăsaţi butonul
.
Începe redarea.
Ecranul „Now Playing‖
(În curs de redare)
Apăsaţi butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă).
Apăsaţi şi menţineţi
butonul „BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă).
Continuare 
14
Utilizarea butonului şi ecranului cu 5 direcţii
Butonul
(redare/
*1
pauză/ confirmare)
Butonul cu 5 direcţii efectuează diferite funcţii în ecranele
de liste, de miniaturi şi în ecranul „Now Playing" (În curs
de redare).
1
* Există puncte tactile. Folosiţi-le pentru a vă ajuta la
operarea butoanelor.
Butoanele
Butoanele
Utilizarea butonului cu 5 direcţii pe ecranul
de liste
Muzică
Index
Apar iniţialele melodiei şi albumului, etc., numele din secţiunea listă.
Listă
Spaţiu pentru informaţii
Apar informaţii despre melodie, pictograme, etc. (
Butoane
►II
pagina 20).
Descriere
Confirmă elementul din listă.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a reda toate melodiile din elementul selectat.
Deplasează cursorul în sus sau în jos.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a defila mai rapid în sus sau în jos.
Schimbă ecranele sau, când se afişează un index, deplasează cursorul la
stânga sau la dreapta pentru a afişa o listă de elemente.
Afişează ecranul anterior sau următor din listă când nu se afişează indexul.
Video
Listă
Butoane
►II
Descriere
Confirmă elementul din listă.
Deplasează cursorul în sus sau în jos.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a defila mai rapid în sus sau în jos.
Afişează ecranul anterior sau următor din listă.
Continuare 
15
Foto
Listă
Butoane
►II
Descriere
Confirmă elementul din listă.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a reda o prezentare de diapozitive cu imaginile din
elementul selectat.
Deplasează cursorul în sus sau în jos.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a defila mai rapid în sus sau în jos.
Afişează ecranul anterior sau următor din listă.
Utilizarea butonului cu 5 direcţii pe ecranul de miniaturi*1
Miniaturi
Butoane
►II
Descriere
Afişează lista de melodii din elementul selectat în timpul redării
muzicii sau afişează elementul selectat în timpul redării de imagini.
Începe redarea elementului selectat în timpul redării video.
Deplasează cursorul în sus sau în jos.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a defila mai rapid în sus sau în jos.
Deplasează cursorul la stânga sau la dreapta.
Apăsaţi şi menţineţi pentru a deplasa cursorul mai rapid la stânga sau
la dreapta şi apoi defilaţi în sus sau în jos prin ecranele de miniaturi.
1
* Miniatură se referă la imaginea redusă a unei coperte, a unei scene dintr-un videoclip sau a
unei imagini. Pentru a afişa miniaturi pentru albume, vezi
pagina 56; pentru fişiere video,
vezi
pagina 76.
Continuare 
16
Utilizarea butonului cu 5 direcţii pe ecranul „Now Playing” (În curs de
redare)
Muzică
Nume melodie
Nume artist
Titlu album
Gen
Anul lansării
Starea de redare
Butoane
►II
Descriere
Începe redarea melodiei. Când începe redarea, pe ecran apare ► şi dacă se
*1
apasă din nou butonul ►II , apare II şi se întrerupe redarea. Această
opţiune de întrerupere şi reluare a redării este disponibilă doar în ecranul
„Now Playing‖ (În curs de redare).
Apăsaţi butonul
pentru a afişa cursorul şi a defila prin elementele
afişate. Când se selectează cu cursorul genul, titlul albumului sau altă
caracteristică, apăsaţi butonul ►II pentru a afişa o listă de artişti pentru genul
melodiei curente sau listele de melodii ale albumului curent.
Când butonul
este setat pe „Folder +/-" (Director) (
pagina 58)
*2
Porneşte redarea de la prima melodie a următorului director , a directorului
curent sau a directorului anterior. Apăsaţi butonul
pentru a trece la prima
melodie din directorul current sau la directorul anterior. Apăsaţi butonul
pentru a trece la prima melodie din directorul următor.
Deplasează redarea la începutul piesei curente, anterioare sau următoare,
dacă este apăsat o dată sau repetat. Apăsaţi şi menţineţi pentru a scana
rapid înainte sau înapoi o melodie în curs de redare.
*1
Dacă nu se efectuează nicio operaţiune mai mult de 3 minute în timp ce redarea unei
melodii este întreruptă, ecranul se stinge, iar aparatul intră în modul standby.
*2
Directoarele peste care aparatul sare diferă în funcţie de lista dinainte de lista de melodii.
De exemplu dacă selectaţi o melodie în următoarea ordine: „Artist‖ – listă album – listă
melodii, puteţi căuta melodiile sărind peste albume.
Continuare 
17
Canalele SensMe™
Canalul
Nume melodie
Numele artistului
Titlu album
Starea de redare
Butoane
►II
Descriere
Începe redarea melodiei. Când începe redarea, pe ecran apare ►
şi dacă se apasă din nou butonul ►II , apare II şi se întrerupe
redarea.
Apăsaţi butonul
pentru a defila prin lista de canale. De fiecare
dată când apăsaţi butonul, canalul se schimbă, iar redarea melodiei
începe de la mijlocul melodiei.
Deplasează redarea la începutul piesei curente, anterioare sau
următoare, dacă este apăsat o dată sau repetat. Apăsaţi şi
menţineţi pentru a scana rapid înainte sau înapoi o melodie în curs
de redare.
Continuare 
18
Video
Starea de redare
Când schimbaţi orientarea de afişare pe orizontală, se schimbă şi orientarea şi
funcţiile butonului
.
Butoane
►II
Descriere
Începe redarea video. Când începe redarea, pe ecran apare ► şi
dacă se apasă din nou butonul ►II , apare II şi se întrerupe
*1
redarea. Puteţi reda şi întrerupe videoclipuri doar din ecranul
„Now Playing‖ (În curs de redare).
Apăsaţi butonul
pentru a găsi începutul videoclipului următor,
*2
anteior sau curent.
Apăsaţi butonul
pentru a scana rapid înainte sau înapoi un
videoclip în curs de redare.
În timpul redării, viteza de derulare rapidă înainte/înapoi se schimbă
pe 3 nivele, prin apăsarea repetată a butonului
((×10), (×30),
(×100)). Prin apăsare şi menţinere, viteza creşte cu 1 nivel, iar prin
eliberare, revine la redarea normală.
În timpul întreruperii redării, scena se deplasează uşor înainte sau
înapoi prin apăsarea butonului
.
*1
Dacă nu se efectuează nicio operaţiune mai mult de 3 minute în timp ce redarea
unui videoclip este întreruptă, ecranul se stinge, iar aparatul intră în modul standby.
2
* Dacă opţiunea „Continuous Playback‖ (Redare continuă) este setată pe „On‖
(Activat), puteţi găsi începutul videoclipului anterior sau viitor din videoclipul curent
(
pagina 75).
Continuare 
19
Foto
Starea de redare
Când schimbaţi orientarea de afişare pe orizontală, se schimbă şi orientarea
şi funcţiile butonului
.
Butoane
Descriere
►II
Apare ► pe ecran şi începe prezentarea de diapozitive.
Dacă se apasă din nou butonul ►II, apare II şi redarea
se întrerupe.*1
Afişează imaginea anterioară sau următoare.
*1
La redarea de melodii în timp ce este întreruptă o prezentare de diapozitive, ecranul se
întunecă dacă nu se realizează nicio operaţiune în perioada setată la „Screensaver
Timing‖ (Temporizare screensaver) (
pagina 112). Când se întrerupe redarea
melodiei şi a prezentării de diapozitive ce o însoţeşte şi nu se realizează nicio
operaţiune timp de peste 3 minute, ecranul se stinge şi aparatul intră în modul standby.
FM
Butoane
►II
Descriere
1
Redă sau întrerupe posturile radio FM * FM presetate, prin
apăsarea şi menţinerea frecvenţei selectate.
Selectează frecvenţele. Selectează prin apăsare şi menţinere
următoarea staţie ce poate fi recepţionată.
Selectează presetarea.
*1
Dacă nu se efectuează nicio operaţiune mai mult de 3 minute în timp ce redarea
FM este întreruptă, ecranul se stinge, iar aparatul intră în modul standby.
Continuare 
20
Despre spaţiul pentru informaţii
Pictogramele din tabelul de mai jos apar în spaţiul pentru informaţii. Pictogramele
variază în funcţie de starea de redare, setări sau ecrane. Pentru detalii cu privire
la pictograme, vedeţi paginile de referinţă.
Pictograme
Descriere
Pictogramele stării de redare
• Redare, întrerupere, derulare rapidă înainte/înapoi, trecere
la începutul melodiei următoare, curente sau anterioare
• Derulare lentă sau rapidă înainte/înapoi (
pagina 69)
Pictogramele pentru titlul melodiei, numele artistului, titlul
videoclipului, titlul imaginii, radio FM
Pictogramele modului de redare
• Modul de redare este setat pe „Repeat‖ (Repetare) sau
„Shuffle‖ (Redare în ordine aleatorie) (
pagina 53). „Slide
Show Repeat‖ (Repetare prezentare diapozitive) este setat pe
„On‖ (Activat).
Pictogramele intervalului de redare
• Intervalul de redare este setat pe „Selected Range‖
(Interval selectat) (
pagina 54).
Pictogramele setării efectului de sunet (
pagina 60) sau ale
funcţiei de Anulare a zgomotului (doar pentru NWZS736F/S738F/S739F) (
pagina 103).
Pictogramele setării video
• Opţiunea „Continuous Playback‖ (Redare continuă) este
setată pe „On‖ (Activat) (
pagina 75)
• Opţiunea „Zoom Settings‖ (Setări mărire) este setată pe
„Auto‖ sau „Full‖ (Complet) (
pagina 73)
Pictograma setării radio FM
• Setarea „Mono/Auto‖ este setată pe „Mono‖ (
pagina 101)
Pictograma bateriei rămase (
pagina 23)
Continuare 
21
Afişarea ecranului „Now Playing” (În curs de redare)
Puteţi afişa rapid ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) din mai multe
ecrane.
„Now Playing‖ (În
curs de redare)
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(În curs de redare), apoi
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apar informaţii detaliate despre fişierul în curs de redare.
Sfaturi utile
• Puteţi afişa ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) apăsând butonul
„OPTION/PWR OFF‖ (Opţiune/Oprire) pentru a selecta „Now Playing‖ (În
curs de redare).
• La redarea de videoclipuri sau imagini sau la ascultarea posturilor radio FM
puteţi selecta „Go to the song playback screen‖ (Mergi la ecranul de redare
melodie) din meniul de opţiuni pentru a afişa ecranul de redare a melodiei.
22
Utilizarea butonului „OPTION” (Opţiune)
Puteţi schimba diverse setări ale fiecărei funcţii prin apăsarea butonului
„OPTION/PWR OFF‖ (Opţiune/Oprire). Butonul „OPTION/PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire) este util pentru că puteţi afişa imediat ecranul de setare, fără
a selecta elementele de setare din meniul
(Configurare) din meniul
„Home‖ (Acasă).
Butonul „OPTION/PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire)
Butonul cu 5 direcţii
1 Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire).
Va apărea Meniul de opţiuni.
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un element, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul setării selectate sau se efectuează comanda selectată.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul în care
apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF‖ (Opţiune/Oprire). Pentru mai multe
detalii, consultaţi paginile următoare.
• „Afişarea meniului de opţiuni pentru muzică‖ ( pagina 49)
• „Afişarea meniului de opţiuni video‖ (
pagina 79)
• „Afişarea meniului de opţiuni podcast‖ ( pagina 82)
• „Afişarea meniului de opţiuni pentru imagini‖ ( pagina 94)
• „Afişarea meniului de opţiuni radio FM‖ (
pagina 102)
23
Operaţiuni preliminare
Pregătirea aparatului
Bateria aparatului se încarcă în timp ce aparatul este conectat la un computer
în stare de funcţiune.
Când conectaţi aparatul la computer, folosiţi cablul
USB furnizat. Când introduceţi conectorul cablului
USB în aparat, semnul
trebuie să fie în sus.
Când pe ecran indicaţia bateriei rămase apare ca
, s-a realizat încărcarea (durata de încărcare
este de aproximativ 3 ore).
Când folosiţi aparatul pentru prima dată sau dacă nu aţi folosit aparatul o
perioadă îndelungată, reîncărcaţi-l complet până ce pe ecran apare
.
Încărcarea aparatului
Pictograma bateriei de pe ecran se schimbă după cum puteţi observa mai jos.
Vezi
pagina 162 pentru detalii cu privire la durata bateriei.
Pe măsură ce scade tensiunea din baterie, scade şi bara pictogramei. Dacă
apar mesajul „LOW BATTERY. Please Charge‖ (Baterie redusă. Încărcaţi
bateria), nu puteţi opera aparatul. În acest caz, încărcaţi bateria prin
conectare la computer.
Continuare 
24
Operaţiuni preliminare
Note
• Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5 ºC şi 35 ºC
(41°F - 95°F).
• Bateria poate fi încărcată de aproximativ 500 de ori înainte de a se epuiza.
Acest număr poate diferi, în funcţie de condiţiile în care folosiţi aparatul.
• Indicatorul bateriei de pe ecran este estimativ. De exemplu, o secţiune
neagră a indicatorului nu va arăta întotdeauna exact un sfert de baterie
încărcată.
• Pe ecran apare mesajul „Do not disconnect‖ (Nu deconectaţi) în timp ce
aparatul accesează computerul. Nu deconectaţi cablul USB furnizat în timp
ce apare mesajul „Do not disconnect‖ (Nu deconectaţi), deoarece se pot
distruge datele transferate.
• Butoanele de comandă de pe aparat sunt dezactivate atunci când acesta
este conectat la computer.
• Unele dispozitive USB conectate la computer pot interfera cu funcţionarea
corespunzătoare a aparatului.
• Nu garantăm reîncărcarea bateriei folosind computere asamblate personal
sau computere modificate.
• În cazul în care computerul intră într-un mod de economie de energie
(adormire sau hibernare), când aparatul este conectat prin cablul USB,
bateria aparatului nu se încarcă. Aparatul va continua însă să consume
putere de la baterie, descărcând-o.
• Nu lăsaţi aparatul conectat mult timp la un laptop neconectat la priză,
deoarece aparatul poate descărca bateria computerului.
• În timp ce aparatul este conectat la un computer, nu porniţi, reporniţi,
scoateţi din modul de adormire şi nu închideţi computerul. Aceste
operaţiuni pot duce la deteriorarea aparatului. Deconectaţi aparatul de la
computer înainte de a efectua aceste operaţiuni.
• Dacă nu intenţionaţi să folosiţi aparatul timp de peste o jumătate de an,
încărcaţi bateria la cel puţin 6-12 luni pentru întreţinere.
Continuare 
25
Operaţiuni preliminare
Pornirea şi oprirea aparatului
Butonul „OPTION/PWR OFF‖
(Opţiune / Oprire)
Pentru a porni aparatul
Apăsaţi orice buton pentru a porni aparatul.
Pentru a opri aparatul
Dacă apăsaţi şi menţineţi butonul „OPTION/PWR OFF‖ (Opţiune/Oprire) (
pagina 12) , ecranul se stinge pentru a economisi bateria, iar aparatul intră în
modul standby. Dacă apăsaţi orice buton în timp ce aparatul se află în modul
standby, apare ecranul „Now Playing" (În curs de redare), iar aparatul este
gata de funcţionare.
În plus, dacă lăsaţi aparatul în modul standby aproximativ o zi, acesta se
opreşte automat. Dacă apăsaţi orice buton cu aparatul oprit, apare mai întâi
ecranul de pornire, apoi ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare).
26
Operaţiuni preliminare
Recepţionarea datelor
Pentru a asculta/vizualiza muzica, imaginile, videoclipurile şi fişierele podcast
pe aparat, trebuie să pregătiţi datele pe computer. Pentru a importa datele în
computer, folosiţi programele corespunzătoare.
Pentru detalii cu privire la formatele de fişiere compatibile, vezi „Format fişier
compatibil‖ (
pagina 159).
27
Operaţiuni preliminare
Transferul datelor
Puteţi transfera direct datele prin tragere şi plasare folosind Windows Explorer
pe computer.
Ierarhia datelor ce pot fi redate are anumite reguli. Pentru a transfera corect
datele, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Pentru detalii cu privire la programele integrate ce pot transfera date, vezi
pagina 9.
Sfaturi utile
• Unele computere care au deja instalat Windows Media Player 10 pot prezenta
limitări la fişierele (AAC, fişiere video, etc.) ce pot fi transferate prin tragere şi
plasare. Dacă instalaţi Windows Media Player 11 (pentru detalii vezi „Instalarea
ghidului de utilizare şi a programului" de la „Ghid de pornire rapidă") de pe CDROM-ul furnizat, puteţi rezolva această problemă şi puteţi transfera din nou prin
tragere şi plasare. Înainte de a instala Windows Media Player 11 pe computer,
verificaţi dacă programul sau serviciul dvs. corespunde cu Windows Media Player
11.
• Este posibil ca ierarhia datelor să difere, în funcţie de mediul computerului dvs.
• Unele fişiere WMV pot fi redate doar dacă sunt transferate cu Windows Media
Player 11.
Note
• Nu deconectaţi cablul USB în timp ce apare mesajul „Do not disconnect‖ (Nu
deconectaţi), deoarece se pot distruge datele transferate.
• Nu puteţi schimba numele directoarelor şi nu puteţi şterge directoarele
„MUSIC‖ (Muzică), „MP_ROOT‖, „VIDEO‖, „PICTURES‖ (Imagini), „PICTURE‖
(Imagine) şi „PODCASTS‖ (Podcast-uri).
• Nu schimbaţi direct numele directorului sau fişierului în directorul „MP_ROOT‖ sau
„MPE_ROOT‖. Altfel, acestea nu vor fi afişate pe aparat.
1 Conectaţi aparatul la computer folosind cablul USB furnizat.
Introduceţi conectorul cablului USB în aparat cu semnul
în sus.
2 Selectaţi aparatul in Windows Explorer, apoi trageţi şi plasaţi fişierele.
Aparatul apare în Windows Explorer ca [WALKMAN].
Continuare 
28
Operaţiuni preliminare
Pentru melodii
(În Windows Explorer)
Trageţi şi plasaţi fişierele sau directoarele în directorul
„MUSIC‖ (Muzică).
Fişierele şi directoarele nu vor fi recunoscute peste nivelul 8.
(Pe aparat)
Directoarele se afişează mai întâi în ordinea numelui
directorului; apoi fişierele se afişează în ordinea numelui
fişierului. În acest caz nu se disting majusculele şi
minusculele.
Continuare 
29
Operaţiuni preliminare
Pentru videoclipuri
(În Windows Explorer)
Trageţi şi plasaţi fişierele sau directoarele în directorul „VIDEO‖.
La primul nivel, directorul „VIDEO‖ va recunoaşte un fişier sau
un director. Se vor recunoaşte şi fişierele de pe al doilea nivel.
Directoarele peste nivelul 1 şi fişierele peste nivelul 2 nu vor fi
însă recunoscute.
(Pe aparat)
Fişierele video sunt afişate în ordinea în care sunt
transferate prin tragere şi plasare. (Cele mai recente date se
află cel mai sus.)
Sfat util
• Puteţi seta fişiere JPEG ca miniaturi pentru fişiere video,
plasând fişierele JPEG în directoarele video corespunzătoare. Când afişaţi
lista de videoclipuri, puteţi vedea miniaturile (imagini mici ce se afişează
înmeniu) pentru fişierele video de pe aparat.
Pentru a afişa o miniatură pentru un fişier video, creaţi un fişier JPEG
(orizontal 160 x vertical 120 pixeli, cu extensia: .jpg) şi denumiţi-l la fel ca pe
fişierul video dorit, apoi puneţi-l în directorul cu fişierul video.
Continuare 
30
Operaţiuni preliminare
Pentru imagini
(În Windows Explorer)
Trageţi şi plasaţi fişierele sau directoarele în directorul
„PICTURE" (Imagine).
La primul nivel, directorul „PICTURE‖ (Imagine) va
recunoaşte un fişier sau un director. Directorul „PICTURE‖
(Imagine) va recunoaşte doar fişierele de pe al doilea nivel.
Peste al doilea nivel nu se vor mai recunoaşte fişiere sau
directoare.
*1
Ierarhia datelor pentru
„PICTURES‖
(Imagini)
este la fel ca pentru
directorul
„PICTURE‖
(Imagine).
(Pe aparat)
Directoarele din directorul „PICTURE‖ (Imagine) se
afişează în ordine alfabetică. Fişierele de la primul nivel
din directorul „PICTURE‖ (Imagine) sunt stocate în
directorul <PICTURE> (Imagine).
Continuare 
31
Operaţiuni preliminare
Pentru podcast-uri
(În Windows Explorer)
Trageţi şi plasaţi directoarele de canale în directorul
„PODCASTS‖ şi episoadele în directoarele de canale.
La primul nivel, directorul „PODCASTS‖ va recunoaşte doar
directoare. Nu se vor recunoaşte episoadele de pe primul
nivel.
La cel de-al doilea nivel, se vor recunoaşte doar fişierele şi nu
se vor recunoaşte directoare. Peste nivelul al doilea nu se vor mai recunoaşte
fişiere sau directoare.
(Pe aparat)
Directoarele din directorul „PODCASTS‖ se afişează în
ordine alfabetică. Fişierele din directoarele de canale se
afişează în ordine alfabetică.
32
 Redarea muzicii
Căutarea de melodii (Biblioteca de muzică)
Puteţi căuta melodii după titlul melodiei, album, artist, gen, etc.
Biblioteca de
muzică
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/acasă)
Butonul cu 5
direcţii
Căutarea melodiilor după numele melodiei
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă)
până ce apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Biblioteca de
muzică), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Music Library‖ (Bibliotecă de muzică).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „All Songs” (Toate
melodiile), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de melodii.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o melodie, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se redă melodia selectată, iar redarea melodiilor continuă în ordine.
Continuare 
33
 Redarea muzicii
Căutarea melodiilor după album
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Biblioteca de muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Music Library‖ (Bibliotecă de muzică).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Album”, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de albume.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un album, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de melodii pentru albumul selectat.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o melodie, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se redă melodia selectată, iar redarea melodiilor continuă în ordine.
Sfaturi utile
• Puteţi reda toate melodiile dintr-un element din listă selectând elementul din
listă şi apăsând şi menţinând butonul
la pasul 4.
• Puteţi schimba formatul de afişare al listei de albume ( pagina 56).
• Puteţi selecta intervalul de redare a melodiilor ( pagina 54).
Continuare 
34
 Redarea muzicii
Căutarea melodiilor după artist
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Biblioteca de muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Music Library‖ (Bibliotecă de muzică).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Artist”, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista de artişti.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un artist, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de albume pentru artistul selectat.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un album, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de melodii pentru albumul selectat.
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o melodie, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se redă melodia selectată, iar redarea melodiilor continuă în ordine.
Sfaturi utile
• Puteţi reda toate melodiile dintr-un element din listă selectând elementul din
listă şi apăsând şi menţinând butonul
la paşii 4-5.
• Puteţi schimba formatul de afişare al listei de albume ( pagina 56).
• Puteţi selecta intervalul de redare a melodiilor ( pagina 54).
Continuare 
35
 Redarea muzicii
Căutarea melodiilor după gen
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Biblioteca de muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Music Library‖ (Bibliotecă de muzică).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Genre” (Gen), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista de genuri.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un gen, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de artişti pentru genul selectat.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un artist, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de albume pentru artistul selectat.
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un album, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de melodii pentru albumul selectat.
7 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o melodie, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se redă melodia selectată, iar redarea melodiilor continuă în ordine.
Sfaturi utile
• Puteţi reda toate melodiile dintr-un element din listă selectând elementul din
listă şi apăsând şi menţinând butonul
la paşii 4-6.
• Puteţi schimba formatul de afişare al listei de albume ( pagina 56).
• Puteţi selecta intervalul de redare a melodiilor ( pagina 54).
Continuare 
36
 Redarea muzicii
Căutarea melodiilor după anul lansării
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Biblioteca de muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Music Library‖ (Bibliotecă de muzică).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Release Year” (Anul
lansării), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista anilor de lansare.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un an, apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de artişti pentru anul selectat.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un artist, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de melodii pentru artist, selectate din anul lansării.
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o melodie, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se redă melodia selectată, iar redarea melodiilor continuă în ordine.
Sfaturi utile
• Puteţi reda toate melodiile dintr-un element din listă selectând elementul din
listă şi apăsând şi menţinând butonul
la paşii 4-5.
• Puteţi selecta intervalul de redare a melodiilor ( pagina 54).
Continuare 
37
 Redarea muzicii
Căutarea melodiilor după director
Când transferaţi date în directorul „MUSIC‖(Muzică) prin tragere şi plasare în
Windows Explorer, se va afişa şi se poate reda până la nivelul 8 din directorul
„MUSIC‖ (Muzică). Chiar dacă folosiţi alt program pentru transferul melodiilor,
puteţi căuta melodiile după director.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Biblioteca de muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Music Library‖ (Bibliotecă de muzică).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Folder” (Director), apoi
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista de directoare sau melodia.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un director sau o melodie,
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Când selectaţi un director, apare melodia sau lista de directoare. Când
selectaţi o melodie, apare ecranul de redare, apoi începe redarea
melodiei. Repetaţi pasul 4 dacă este necesar până apare melodia dorită.
Se redă melodia selectată, iar redarea melodiilor continuă în ordine.
Sfat util
• Puteţi selecta intervalul de redare a melodiilor (
pagina 54).
Note
• Se pot recunoaşte până la 8 nivele de directoare.
• Puteţi reda toate melodiile dintr-un director chiar dacă selectaţi un director
din listă şi apăsaţi şi menţineţi butonul
la pasul 4.
Continuare 
38
 Redarea muzicii
Căutarea melodiilor după iniţială
Puteţi căuta melodii după iniţiala artistului, albumului sau melodiei.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Biblioteca de muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Music Library‖ (Bibliotecă de muzică).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Album‖, apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista categoriilor pe care le puteţi căuta.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o categorie, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare un ecran ce vă permite să selectaţi un caracter.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o iniţială, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Când se încheie căutarea, se afişează rezultatele.
Când selectaţi „Artist‖ sau „Album‖, puteţi restrânge rezultatele căutării şi
selecta un anumit cântec.
Când se selectează „Artist‖ sau „Album‖ şi apăsaţi şi menţineţi butonul
, se redau toate melodiile de pe element.
Continuare 
39
 Redarea muzicii
Redarea unei liste de piese
Puteţi reda liste de melodii. De asemenea puteţi crea liste de piese folosind
programul Windows Media Player 11 integrat sau alt program de transfer.
Este posibil însă ca unele liste de piese să nu poată fi recunoscute de aparat,
în funcţie de program. Pentru detalii cu privire la utilizare, consultaţi secţiunea
de Ajutor sau producătorul programului.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Biblioteca de muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Music Library‖ (Bibliotecă de muzică).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Playlists" (Liste de piese),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista listelor de piese.
4 Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul
Apare lista de melodii.
pentru a selecta o listă de piese, apoi
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o melodie, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se redă melodia selectată, iar redarea melodiilor continuă în ordine.
Sfat util
Puteţi reda toate melodiile dintr-o listă de piese selectând lista de piese din
lista listelor de piese şi apăsând şi menţinând butonul
la pasul 4.
40
 Redarea muzicii
Căutarea de melodii pe baza melodiei curente
Puteţi căuta alte melodii, albume şi artişti după informaţiile melodiei curente.
Pentru a folosi această funcţie, opţiunea „
Button Setting‖ (Setare buton
) trebuie setată pe „Direct Search‖ (Căutare directă) (
pagina 58).
„Now Playing‖
(În curs de
redare)
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul
pentru a selecta
pentru a confirma.
(În curs de redare), apoi
Apare ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) al melodiei curente.
3 Apăsaţi butonul
pentru a afişa un cursor şi a selecta un element în care
doriţi să căutaţi melodii, apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apar următoarele liste, în funcţie de elementul selectat.
• „Artist‖: Lista albumelor artistului curent.
• „Album‖: Lista de melodii de pe albumul curent.
• „Genre‖ (Genul): O listă de artişti din acelaşi gen ca artistul curent.
• „Release Year‖ (Anul lansării): O listă de artişti din acelaşi an al lansării
ca melodia curentă.
Note
• Această funcţie nu este compatibilă cu episoadele de podcast.
• Această funcţie nu este disponibilă când ascultaţi „Canale SensMe™‖.
41
 Redarea muzicii
Redarea melodiilor în ordine aleatorie (Redare
inteligentă)
Aparatul oferă 2 moduri aleatorii diferite (redare în ordine aleatorie).
Redare
inteligentă în
ordine aleatorie
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
Notă
•
apare în loc de
(Redare inteligentă în ordine aleatorie) dacă aparatul
accesează anumite servicii online (disponibil doar în S.U.A.). Pentru a
reveni la
(Redare inteligentă în ordine aleatorie), formataţi memoria
aparatului ( pagina 123).
Redarea unor melodii lansate în acelaşi an în ordine aleatorie (Ordine
aleatorie timp)
Aparatul selectează aleatoriu un an al lansării şi redă toate piesele transferate
din acel an, în ordine aleatorie.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Redare inteligentă în ordine
aleatorie), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul folosit pentru selectarea unui mod de redare în ordine
aleatorie.
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Time Machine Shuffle” (Redare
aleatorie timp), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Se selectează aleatoriu un an de lansare şi începe redarea melodiilor din acel
an, în ordine aleatorie.
Continuare 
42
 Redarea muzicii
Sfaturi utile
• Puteţi selecta opţiunea „Intelligent Shuffle‖ (Redarea aleatorie inteligentă) şi
din „Music Library‖ (Biblioteca de muzică).
• Când începeţi redarea aleatorie inteligentă, modul de redare trece pe
„Shuffle‖ (Redare în ordine aleatorie) sau „Shuffle&Repeat‖ (Aleatorie şi
repetată) ( pagina 53). Chiar dacă anulaţi redarea aleatorie inteligentă,
rămâne setarea „Shuffle‖ (Redare în ordine aleatorie) sau „Shuffle&Repeat‖
(Aleatorie şi repetată) pentru modul de redare.
• La începerea redării „Time Machine Shuffle‖ (Redare aleatorie timp),
intervalul de redare este setat pe „Selected Range‖ (Interval selecţie) (
pagina 54). Chiar dacă anulaţi „Time Machine Shuffle‖ (Redare aleatorie
timp), se păstrează setarea pentru „Selected Range‖ (Interval selecţie).
• Redarea aleatorie inteligentă este anulată automat de una din următoarele
operaţii:
— Începerea redării unei melodii selectând-o din „Music Library"
(Biblioteca de muzică), etc.
— Schimbarea modului de redare.
— Schimbarea intervalului de redare.
Note
• Când se afişează animaţia ce apare când aparatul selectează un an al
lansării, nu pot fi operate comenzile aparatului.
• Melodiile fără date în legătură cu anul lansării nu sunt selectate în redarea
„Time Machine Shuffle‖ (Redare aleatorie timp) şi nu sunt redate.
• Începe redarea aleatorie a toate melodiilor dacă niciuneia din melodiile de
pe aparat nu îi este alocat un an al lansării.
• Dacă toate melodiile de pe aparat cărora li s-a alocat un an al lansării au
acelaşi an al lansării sau dacă unele dintre melodii au acelaşi an al lansării,
iar restul nu au niciun an alocat, nu se afişează animaţia ce apare când se
selectează anul lansării şi începe redarea.
Continuare 
43
 Redarea muzicii
Redarea tuturor melodiilor în ordine aleatorie
Se redau în ordine aleatorie toate melodiile de pe aparat.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Redare aleatorie
inteligentă), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul folosit pentru selectarea unui mod de redare aleatorie.
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Shuffle All” (Redare
aleatorie toate melodiile), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Se redau în ordine aleatorie toate melodiile şi începe redarea.
Sfaturi utile
• Puteţi selecta opţiunea „Intelligent Shuffle‖ (Redarea aleatorie inteligentă) şi
din „Music Library‖ (Biblioteca de muzică).
• La începerea redării „Intelligent Shuffle‖ (Redare aleatorie inteligentă),
modul de redare se schimbă pe „Shuffle‖ (Redare în ordine aleatorie) sau
„Shuffle&Repeat‖ (Aleatorie repetată) ( pagina 53). Chiar dacă anulaţi
„Intelligent Shuffle‖ (Redare aleatorie inteligentă), se păstrează setarea
„Shuffle‖ (Redare în ordine aleatorie) sau „Shuffle&Repeat‖ (Aleatorie
repetată) pentru modul de redare.
• Redarea aleatorie inteligentă este anulată automat de una din următoarele
operaţii:
— Începerea redării unei melodii selectând-o din „Music Library"
(Biblioteca de muzică), etc.
— Schimbarea modului de redare.
— Schimbarea intervalului de redare.
44
 Redarea muzicii
Redarea melodiilor utilizând „canalele
SensMe™”
Ce sunt canalele „SensMeTM”?
TM
„Canalele SensMe ‖ reprezintă o funcţie ce selectează automat melodii în funcţie de tema
canalelor şi le redă. Puteţi reda melodii în funcţie de dispoziţia dvs., de activitate, de
momentul zilei, etc.
TM
Înainte de redarea melodiilor folosind funcţia „Canale SensMe ‖, şablonul de sunet al
melodiilor trebuie analizat cu ajutorul „12 TONE ANALYSIS‖ (Analiză 12 tonuri), o opţiune
dezvoltată de Sony. „12 TONE ANALYSIS‖ se încarcă prin programe precum Content
Transfer sau Media Manager pentru WALKMAN. Pentru detalii cu privire la analiza
programului, consultaţi secţiunea de Ajutor a fiecărui program. Puteţi analiza melodiile şi
folosind aparatul (
pagina 47).
Redarea melodiilor utilizând „canalele SensMe™”
Puteţi reda melodii în funcţie de dispoziţia dvs., de activitate, de momentul
zilei, etc., selectând canalele.
Canalele SensMeTM
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare meniul
„HOME” (Acasă).
TM
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Canale SensMe ), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
TM
Apare ecranul de redare pentru „Canale SensMe ‖, iar aparatul începe redarea melodiilor.
Continuare 
45
 Redarea muzicii
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta canalul dorit.
Când se schimbă canalele, melodia începe de la mijloc. Butonul
butonul
funcţionează ca la redarea de muzică (
pagina 17).
şi
Sfaturi utile
• Melodiile se redau în ordine aleatorie. De fiecare dată când selectaţi
canalul, va diferi ordinea de redare.
• Dacă transferaţi melodii folosind Media Manager pentru WALKMAN sau
Content Transfer, melodiile se redau de la secţiunea cea mai melodică şi
ritmică.
Note
• În funcţie de formatul fişierului, unele melodii nu se pot analiza cu „12 TONE
ANALYSIS‖ în Media Manager pentru WALKMAN sau Content Transfer.
Pentru acele fişiere realizaţi actualizarea canalelor („Updating Channels‖)
din meniul de opţiuni (
pagina 47).
• Se redau doar melodiile din „Biblioteca de muzică‖. Nu puteţi reda episoade
de podcast cu „canalele SensMe™ ‖.
• Conform analizei, o melodie poate fi selectată de mai multe canale sau de
niciunul. Se pot reda însă toate melodiile în canalul „Shuffle All‖ (Redare
toate în ordine aleatorie).
• De fiecare dacă când efectuaţi actualizarea canalelor, poate diferi rezultatul
analizei.
Continuare 
46
 Redarea muzicii
Lista de canale
Canalul
„Morning‖ (Dimineaţa)
(05:00~09:59)
„Daytime‖ (Ziua)
(10:00~15:59)
„Evening‖ (Seara)
(16:00~18:59)
„Night‖ (Noaptea)
(19:00~23:59)
„Midnight‖ (Miezul nopţii)
(24:00~04:59)
„Shuffle All‖ (Redare
aleatorie toate)
„Energetic‖ (Energic)
„Relax‖ (Relaxare)
„Upbeat‖ (Vesel)
„Pop Ballad‖ (Baladă pop)
„Lounge‖
„Acoustic‖ (Acustic)
„Electronic‖
„Classical‖ (Clasic)
„Extreme‖ (Extrem)
Descriere
Apare unul din canale în funcţie de ora
curentă.
Redă toate melodiile din „Biblioteca de muzică‖ în
ordine aleatorie.
Redă melodiile rapide şi vioaie.
Redă melodiile calme şi relaxante.
Redă melodii vesele şi ritmate.
Redă melodii lente şi triste, precum baladele.
Redă muzică de lounge: jazz, bossa nova.
Redă melodiile cântate cu instrumente acustice.
Redă melodiile cântate cu instrumente
electronice.
Redă muzica clasică.
Redă melodii zgomotoase şi puternice.
Note
• Nu se afişează în listă canalele ce nu au nicio melodie.
• Pentru a asculta canalele „Morning‖ (Dimineaţa), „Daytime‖ (Ziua), „Evening‖
(Seara), „Night‖ (Noaptea) şi „Midnight‖ (Miezul nopţii) în funcţie de orar,
trebuie să fie setată opţiunea „Set Date-Time‖ (Setare dată-oră) ( pagina
117).
• La redarea canalului pe baza orei, redarea nu trece la următorul canal pe
baza orei chiar dacă a trecut ora setată. Pentru a asculta următorul canal pe
baza orei, treceţi pe alt canal şi reveniţi.
Continuare 
47
 Redarea muzicii
Analizarea melodiilor de pe aparat
Dacă aţi transferat melodii altfel decât folosind Content Transfer sau Media
Manager pentru WALKMAN şi doriţi să le ascultaţi folosind „Canalele
SensMeTM‖, analizaţi-le pe aparat.
Canalele SensMe
TM
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul „OPTION/ PWR
OFF‖ (Opţiune / Oprire)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul
pentru a selecta
pentru a confirma.
(Canale SensMeTM), apoi
3 Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) pentru a afişa
meniul de opţiuni.
Va apărea Meniul de opţiuni.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Updating Channels"
(Actualizare canale) apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Aparatul începe analizarea melodiilor.
Când s-a încheiat analiza, apare ecranul „Canale SensMeTM‖.
Pentru a opri analiza
Apăsaţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) pentru a opri analiza. Melodiile analizate până
TM
la momentul în care aţi oprit analiza se vor putea reda cu „Canalele SensMe ‖.
Note
• Dacă se transferă pe aparat melodii neanalizate, apare mesajul „There is an unanalyzed
song. Please select Updating Channels from Options menu.‖ (Există o melodie neanalizată.
Selectaţi Actualizare canale [Updating Channels] din Meniul de Opţiuni).
• Aparatul analizează toate melodiile deodată. Nu puteţi analiza melodiile una după alta.
• Rezultatele analizei pot fi diferite de la un aparat, program sau dispozitiv la altul.
• Dacă schimbaţi canalele, melodiile analizate prin Actualizarea canalelor se redau de la
secunda 45. Dacă melodia are mai puţin de 90 de secunde, redarea începe de la mijlocul
cântecului.
48
 Redarea muzicii
Ştergerea de melodii din Biblioteca de muzică
Când ştergeţi melodii din Biblioteca de muzică, folosiţi programul pe care l-aţi
utilizat pentru a transfera melodiile sau Windows Explorer.
Pentru detalii cu privire la utilizarea programului, consultaţi secţiunea de
Ajutor a acestuia.
49
 Redarea muzicii
Afişarea meniului de opţiuni pentru muzică
Puteţi afişa meniul de opţiuni pentru muzică apăsând butonul „OPTION/PWR
OFF‖ (Opţiune/Oprire) de pe un ecran listă (inclusiv ecranul de miniaturi),
precum o listă de melodii, pe ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) sau pe
ecranul „Canale SensMeTM‖. În meniul de opţiuni pentru muzică sunt
disponibile mai multe setări de muzică. Elementele din meniul de opţiuni
diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi meniul de opţiuni.
Opţiunile ce apar pe ecranul listă
Opţiuni
„Now Playing‖ (În curs de
redare)
„Detailed Information‖
(Informaţii detaliate)
„Play‖ (Redare)
„Album Display Format‖
(Format afişare album)
Descriere/pagina de referinţă
Afişează ecranul „Now Playing‖ (În curs de
redare).
Afişează informaţii detaliate despre o
melodie, precum durata de redare, formatul
audio, rata de biţi şi numele fişierului.
Redă toate melodiile din elementul selectat.
Selectează formatul listei de albume (
pagina 56).
Continuare 
50
 Redarea muzicii
Opţiunile ce apar în ecranul „Now Playing”(În curs de redare)
Opţiuni
„Play Mode" (Modul de redare)
„Playback Range‖ (Intervalul de
redare)
„Equalizer" (Egalizorul)
Descriere/pagina de referinţă
Setează modul de redare (
pagina 52).
Setează intervalul de redare (
pagina 54).
Personalizează calitatea sunetului (
pagina
59).
VPT(Surround)
Personalizează setările „VPT (Surround)‖ (
pagina 62).
*1
„Cover Art‖ (Copertă)
Afişează o copertă.
„Detailed Information‖ (Informaţii Afişează informaţii detaliate despre o melodie,
*2
detaliate)
precum durata de redare, formatul audio, rata de
biţi şi numele fişierului.
„Add to Wishlist/Remove from
Adaugă melodia la lista de dorinţe pentru achiziţii
Wishlist‖ (Adăugare la lista de
din program./Scoate melodia din lista de dorinţe.
dorinţe/Scoatere de pe lista de
dorinţe)
„
Button Setting‖ (Setare
Setează operarea butonului
pe „Direct
Search‖ (Căutare directă) sau „Folder +/-‖
buton
)
(Director +/-) (
pagina 58).
„Clock Display‖ (Afişare ceas)
Afişează ora curentă (
pagina 117).
*1
Ecranul „Cover Art” (Copertă)
Când este afişat ecranul de copertă, puteţi trece la melodia anterioară sau
următoare apăsând butonul
.
• Dacă melodiile nu au informaţii de copertă, se va afişa imaginea implicită a aparatului.
• Coperta apare doar dacă sunt incluse informaţii de copertă. Puteţi seta coperta folosind
programul Windows Media Player 11 integrat sau alt program de transfer pentru setarea
copertei. Pentru detalii cu privire la funcţionare, apelaţi la secţiunea de Ajutor sau la
producătorul programului. Este posibil să nu se afişeze coperta, în funcţie de formatul
fişierului de copertă.
*2
Ecranul „Detailed Information” (Informaţii detaliate)
Când afişaţi acest ecran din ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare), puteţi trece la
melodia anterioară sau următoare apăsând butonul
.
Durata de redare
Format fişier
Rata de biţi
Fişiere protejate
La redarea de melodii cu rată de biţi variabilă, apare mesajul „VBR‖. Durata de redare afişată şi bara de progres sunt aproximative.
Nume fişier
Continuare 
51
 Redarea muzicii
Opţiunile ce apar în ecranul „SensMeTM Channels”(Canale SensMeTM)
Opţiuni
„Equalizer" (Egalizorul)
Descriere/pagina de referinţă
Personalizează calitatea sunetului (
pagina 59).
VPT(Surround)
Personalizează setările „VPT (Surround)‖
( pagina 62).
„Cover Art‖ (Copertă)
Afişează o copertă (
pagina 50).
„Song Information‖ (Informaţii Afişează informaţii detaliate despre o
despre melodie)
melodie, precum durata de redare, formatul
audio, rata de biţi şi numele fişierului (
pagina 50).
„Updating Channels‖
Analizează şablonul de sunet al melodiilor
(Actualizare canale)
(
pagina 47).
„Clock Display‖ (Afişare ceas) Afişează ora curentă (
pagina 117).
52

Configurarea muzicii
Setarea modului de redare (modul de redare)
Aparatul oferă o gamă variată de regimuri de redare, inclusiv redarea în ordine
aleatorie şi redarea repetată a selecţiei.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări
muzică), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Play Mode” (Mod de
redare) apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de moduri de redare.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un mod de redare (
pagina 53), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Reapare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
Sfat util
• Puteţi selecta modul de redare şi din ecranul „Now Playing" (În curs de
redare). Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi
„Play Mode‖ (Mod de redare) din meniul de opţiuni.
Continuare 
53

Configurarea muzicii
Lista modurilor de redare
Conţinutul de redare diferă în funcţie de setarea intervalului de redare (
pagina 54).
Tip mod
Descriere
redare/
pictogramă
„Normal‖ / Fără Melodiile din intervalul de redare se redau în ordinea din
pictogramă
lista de melodii.
Melodiile din intervalul de redare se redau în ordinea din
„Repeat‖
lista de melodii, iar redarea se repetă.
(Repetare) /
„Shuffle‖
(Redare în
ordine
aleatorie) /
Melodiile din intervalul de redare se redau în ordine
aleatorie.
„Shuffle &
Repeat‖
(Redare
aleatorie
repetată) /
Melodiile din intervalul de redare se redau în ordine
aleatorie, iar redarea se repetă.
„Repeat 1
song‖
(Repetare 1
cântec) /
Melodia curentă sau melodia din lista de melodii se redă
repetat.
Notă
• La începerea redării „Intelligent Shuffle‖ (Redare în ordine aleatorie), modul
de redare se schimbă pe „Shuffle‖ (Redare în ordine aleatorie) sau
„Shuffle&Repeat‖ (Aleatorie repetată).
54

Configurarea muzicii
Setarea intervalului de redare
Puteţi seta intervalul de redare a melodiilor.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
pentru a selecta
(Setări), apoi apăsaţi butonul
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Playback Range” (Interval de
redare) apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul folosit pentru selectarea intervalului de redare.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta intervalul de redare, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Aparatul oferă 2 tipuri de interval de redare.
• „All Range‖ (Interval toate): Redă toate melodiile din Biblioteca de muzică. Când
doriţi să redaţi albumele din Biblioteca de muzică în ordinea din lista de melodii,
selectaţi această opţiune.
• „Selected Range‖ (Interval selecţie): Pe ecran apare simbolul
şi se redau doar
melodiile din listele de la care începe redarea (lista de albume, lista de artişti, etc.).
(Setare implicită)
Sfat util
• Puteţi selecta intervalul de redare a melodiilor şi din ecranul „Now Playing" (În curs de
redare). Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi „Playback
Range‖ (Interval de redare) din meniul de opţiuni.
Notă
• La începerea redării „Time Machine Shuffle‖ (Redare aleatorie timp), intervalul de redare
este setat automat pe „Selected Range‖ (Interval selecţie).
55

Configurarea muzicii
Afişarea ecranului de redare curentă de fiecare dată
când se schimbă melodiile (apariţie fereastră melodie
nouă)
Dacă screensaver-ul este setat pe „Clock‖ (Ceas) sau „Blank‖(Liber) (
pagina 111)
şi nu se realizează nicio operaţiune o anumită durată, ecranul trece pe afişarea
ceasului sau pe ecran liber. Dacă setaţi opţiunea „New Song Pop Up‖ (Apariţie
fereastră melodie nouă) pe „On‖ (Activat), ecranul se porneşte automat de fiecare
dată când se trece la o altă melodie.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
3 Apăsaţi butonul
apoi apăsaţi butonul
(Setări), apoi apăsaţi
pentru a selecta „Music Settings” (Setări muzică),
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „New Song Pop Up”
(Apariţie fereastră melodie nouă), apoi apăsaţi butonul
pentru a
confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „On” (Activat), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) de fiecare dată când se
trece la o altă melodie.
Dacă nu doriţi să afişaţi ecranul „Now Playing” (În curs de redare)
Selectaţi „Off‖ (Dezactivat) la pasul 5. În acest caz, ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare)
nu apare de fiecare dată când se trece la o altă melodie.
Notă
• Această funcţie este dezactivată când se afişează imagini în timpul redării melodiilor.
56

Configurarea muzicii
Setarea formatului de afişare a albumului
Aparatul oferă 3 tipuri de formate de listă pentru album: „Title Only‖ (Doar titlu), „Title & Cover
Art" (Titlu şi copertă) şi „Cover Art Only" (Doar copertă).
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
Note
• Coperta apare doar dacă sunt incluse informaţii de copertă. Puteţi seta coperta folosind
programul Windows Media Player 11 integrat sau alt program de transfer pentru setarea
copertei. Pentru detalii cu privire la funcţionare, apelaţi la secţiunea de Ajutor sau la
producătorul programului.
• Este posibil să nu se afişeze coperta, în funcţie de formatul fişierului de copertă.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
pentru a selecta
(Setări), apoi apăsaţi butonul
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări muzică),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Album Display Format” (Format
afişare album), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista formatelor de afişare a albumului.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta formatul de afişare, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Aparatul oferă 3 tipuri de formate.
„Title Only‖ (Doar titlu)
„Title & Cover Art‖ (Titlu şi copertă) (setare implicită) „Cover Art Only‖ (Doar copertă)
Continuare 
57

Configurarea muzicii
Sfat util
• Puteţi selecta formatul de afişare a albumului şi din ecranul de listă albume.
Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) de pe ecranul de listă
albume şi selectaţi „Album Display Format" (Format afişare album) din
meniul de opţiuni.
58

Configurarea muzicii
Setarea pentru căutare după directoare (setare buton
)
În timpul redării muzicii sau întreruperii redării, puteţi căuta melodiile sărind peste
directoare. Puteţi seta butonul
să sară peste directoare sau să caute melodii
din informaţiile melodiei curente.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
3 Apăsaţi butonul
apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Setări), apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări muzică),
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „
Button Setting” (Setare
buton
), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „Direct Search‖ (Căutare directă): Apăsând butonul
puteţi selecta
informaţii despre o melodie folosind cursorul afişat şi puteţi căuta melodii
pe baza informaţiilor selectate ( pagina 40). (Setare implicită)
• „Folder +/-‖ (Director +/-): Apăsând butonul
aparatul sare peste
directoare.
Sfaturi utile
• Când aparatul sare peste directoare în modul „Folder +/-‖ (Director +/-), unităţile de
directoare diferă în funcţie de lista dinainte de lista de melodii. De exemplu dacă selectaţi o
melodie în următoarea ordine: „Artist‖ – listă album – listă melodii, unităţile de directoare se
bazează pe album şi puteţi căuta melodiile sărind peste albume.
• Puteţi schimba setarea butonului
şi din meniul de opţiuni (
pagina 50).
59

Configurarea muzicii
Setarea calităţii sunetului (egalizorului)
Puteţi seta calitatea sunetului în funcţie de genul de muzică, etc.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
Schimbarea calităţii sunetului
Puteţi personaliza calitatea sunetului aparatului.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări
muzică), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Equalizer” (Egalizor),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de setări pentru egalizor.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Se aplică setarea de sunet selectată şi reapare lista de opţiuni pentru
„Music Settings‖ (Setări muzică).
Pentru detalii cu privire la fiecare opţiune de egalizor, vezi
pagina 60.
Continuare 
60

Configurarea muzicii
Pentru a reveni la calitatea normală a sunetului
Selectaţi „None‖ (Niciuna) la pasul 5 şi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Sfat util
• Puteţi seta calitatea sunetului şi din ecranul „Now Playing" (În curs de
redare). Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi
„Equalizer‖ (Egalizor) din meniul de opţiuni.
Notă
• Dacă setările dvs. personale salvate drept „Custom 1‖ (Personalizat
1) şi „Custom 2" (Personalizat 2) par a realiza un nivel diferit al
volumului decât alte setări, este probabil să trebuiască să ajustaţi
volumul manual, pentru a compensa.
• Setarea „Equalizer‖ (Egalizor) nu se aplică la redarea unui videoclip sau
dacă folosiţi radio FM.
Lista setărilor egalizorului
Setările de sunet apar pe ecran ca literele din paranteze.
Setare / pictogramă
Niciuna
„Heavy‖ (Greu) (
„Pop‖ (
„Jazz‖ (
)
)
„Unique‖ (Unic) (
„Custom 1"
(Personalizat 1) (
„Custom 2"
(Personalizat 2) (
)
Descriere
Nu este activată setarea calităţii sunetului. (Setare
implicită)
Accentuează gamele ridicate şi joase, pentru un sunet
puternic.
Accentuează sunetul de gamă medie, ideal pentru voce.
Accentuează gamele ridicate şi joase, pentru un sunet mai
viu.
Accentuează gamele ridicate şi joase, astfel încât se pot
)
auzi cu uşurinţă şi sunetele slabe.
Setări de sunet personalizate de utilizator la care puteţi
regla
individual intervalul de frecvenţă. Vezi
pagina 61
)
pentru detalii.
Continuare 
61

Configurarea muzicii
Personalizarea calităţii sunetului
Puteţi preseta valoarea pentru „CLEAR BASS‖ (Başi) şi pentru egalizorul pe 5
benzi drept „Custom 1‖ (Personalizat 1) sau „Custom 2‖ (Personalizat 2).
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări
muzică), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Equalizer” (Egalizor), apoi
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de setări pentru egalizor.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Edit” (Editare) la „Custom
1” (Personalizat 1) sau „Custom 2" (Personalizat 2) pentru a schimba o
valoare, apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul de setare.
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un cursor pentru „CLEAR
BASS” (Başi) sau setarea intervalului de frecvenţă şi apăsaţi butonul
pentru a regla nivelul de setare.
Opţiunea „CLEAR BASS‖ (Başi) poate fi setată pe oricare din cele 4
nivele de sunet, iar cele 5 intervale de frecvenţă pot fi setate pe oricare
din cele 7 nivele de sunet.
7 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Reapare lista de setări pentru egalizor.
După ce aţi ajustat nivelul setării, apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Dacă apăsaţi butonul „BACK/HOME‖ (Înapoi/Acasă) înainte de a
confirma, setarea se va anula.
Notă
• Setările „Custom 1‖ (Personalizat 1) sau „Custom 2‖ (Personalizat 2) nu
se aplică în timpul redării unui videoclip.
62

Configurarea muzicii
Accentuarea vibraţiilor sunetului (VPT (Surround))
Puteţi alege dintre „Studio‖, „Live‖, „Club‖, Arena‖, „Matrix‖ sau „Karaoke‖, în funcţie
de melodie, folosind funcţia „VPT*1(Surround)‖. Setarea pe „Studio‖, „Live‖, „Club‖
sau „Arena‖ simulează aceste câmpuri de sunet în căşti.
În plus, „Matrix‖ reproduce un câmp de sunet acustic bogat, iar „Karaoke‖ elimină
vocile.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
3 Apăsaţi butonul
apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta
(Setări), apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări muzică),
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „VPT” (Surround), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de setări pentru „VPT (Surround)‖.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea „VPT (Surround)” dorită
(
pagina 63), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
*1
VPT, prescurtare de la „Virtual Phone Technology‖ (Tehnologie de telefonie
virtuală) este o tehnologie proprietară de prelucrare a sunetului dezvoltată
de Sony.
Pentru a reveni la calitatea normală a sunetului
Selectaţi „None‖ (Niciuna) la pasul 5 şi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Continuare 
63

Configurarea muzicii
Sfat util
• Puteţi seta setarea „VPT (Surround)‖ şi din ecranul „Now Playing" (În curs
de redare). Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi
selectaţi „VPT (Surround)‖ din meniul de opţiuni.
Notă
• Setarea „VPT (Surround) nu se aplică la redarea unui videoclip sau dacă
folosiţi radio FM.
Lista de setări pentru „VPT (Surround)”
Setările de sunet apar pe ecran ca literele din paranteze. Sunetul devine
mai vibrant, în progresie, de la „Studio‖, „Live‖, „Club‖ la „Arena‖.
Setare / pictogramă
Niciuna
Studio (
Live ( )
Club
Arena
Matrix
Karaoke
)
Descriere
Nu este activată setarea „VPT(Surround)‖. (Setare
implicită)
Creează sunetul dintr-un studio de înregistrări.
Creează sunetul dintr-o sală de concerte.
Creează sunetul dintr-un club.
Creează sunetul de pe o arenă.
Reproduce un sunet surround suplimentar şi creează
un sunet natural, însă îmbogăţit.
Creează un câmp de sunet ca pe scenă
eliminând vocile şi adăugând muzicii un efect
surround.
64

Configurarea muzicii
Ascultarea cu sunet stereo clar (Stereo clar)
Opţiunea „Clear Stereo‖ (Stereo clar) permite procesarea digitală stânga şi
dreapta a sunetului.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări
muzică), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta „Clear Stereo” (Stereo clar),
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „On‖ (Activat): Activează funcţia „Clear Stereo‖ (Stereo clar) când folosiţi
căştile furnizate.
• „Off‖ (Dezactivat): Dezactivează funcţia „Clear Stereo‖ (Stereo clar) şi
redă sunet normal. (Setare implicită)
Note
• Setarea „Clear Stereo‖ (Stereo clar) nu se aplică la redarea unui videoclip
sau dacă folosiţi radio FM.
• Funcţia „Clear Stereo‖ (Stereo clar) este proiectată pentru a obţine efect
maxim când folosiţi căştile furnizate. Este posibil ca efectul „Clear Stereo‖
(Stereo clar) să nu se obţină cu alte căşti. Când folosiţi alte căşti, setaţi
„Clear Stereo‖ (Stereo clar) pe „Off‖ (Dezactivat).
65

Configurarea muzicii
Corectarea sunetului de pe frecvenţele înalte
(DSEE (Accentuare sunet))
Activând opţiunea „DSEE*1 (Sound Enhancer)‖ (Accentuare sunet), puteţi asculta un
sunt bogat şi natural, aproape la fel ca sursa originală.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări
muzică), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „DSEE (Sound Enhance)”
(Accentuare sunet), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „On‖ (Activat): Funcţia „DSEE*1 (Sound Enhancer)‖ (Accentuare sunet)
este activată şi redă sunet extins în mod natural, apropiat de sunetul
original.
• „Off‖ (Dezactivat): Redă sunet normal. (Setare implicită)
*1
DSEE este o prescurtare de la „Digital Sound Enhancement Engine‖ (Tehnologie de
accentuare digitală a sunetului), o tehnologie dezvoltată de Sony pentru mărirea calităţii
sunetului fişierelor audio comprimate prin restaurarea sunetului la frecvenţe înalte eliminat
prin procesul de comprimare.
Continuare 
66

Configurarea muzicii
Note
• Setarea „DSEE (Sound Enhancer)" (Accentuare sunet) nu afectează
videoclipurile şi programele FM.
• Funcţia „DSEE (Sound Enhancer)" (Accentuare sunet) nu este operabilă la
melodiile cu format necomprimat sau la melodiile cu rată de biţi ridicată, fără
pierdere treble.
• În cazul melodiilor cu rată de biţi foarte redusă, funcţia „DSEE (Sound
Enhancer)" (Accentuare sunet) nu este operabilă.
67

Configurarea muzicii
Reglarea volumului (Normalizor dinamic)
Puteţi reduce nivelul volumului de la o melodie la alta. Cu această setare, când
ascultaţi melodiile de pe album în modul de redare repetată, nivelul volumului dintre
melodii este moderat pentru a reduce la minim diferenţa dată de nivelul de
înregistrare.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Music Settings” (Setări
muzică), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Music Settings‖ (Setări muzică).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Dynamic Normalizer”
(Normalizor dinamic), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „On‖ (Activat): Reduce la minim diferenţa la nivelul volumului de la o
melodie la alta.
• „Off‖ (Dezactivat): Redă melodiile cu nivelul original de volum, aşa cum
au fost transferate. (Setare implicită)
Note
• Setarea „Dynamic Normalizer‖ (Normalizor dinamic) nu se aplică la redarea
unui videoclip sau dacă folosiţi radio FM.
68
Redarea videoclipurilor
Redarea unui videoclip
Aparatul oferă 2 tipuri de mod de redare; redarea unui singur fişier video (redare un fişier) şi
redarea continuă a tuturor fişierelor video memorate pe aparat (Redare continuă).
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Biblioteca
video
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista video.
(Biblioteca video), apoi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un videoclip de redat, apoi
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Începe redarea.
Sfaturi utile
• Se poate modifica formatul de afişare al listei video la pasul 2. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea „Setarea formatului de afişare a listei video‖ (
pagina 76).
• Un videoclip care nu a mai fost redat pe aparat apare cu pictograma
în lista video.
• Setaţi opţiunea „Continuous Playback‖ (Redare continuă) pe „On‖ (Activat) când doriţi să
redaţi toate fişierele video (
pagina 75).
• Când opţiunea „Display‖ (Afişare) este setată pe „On‖ (Activat) (
pagina 72), în timpul
redării videoclipului apar informaţii detaliate precum titlul videoclipului, pictograma sa de
redare, durata scursă, etc. Informaţiile dispar dacă această setare este setată pe „Off‖
(Dezactivat).
• Puteţi reda videoclipul redat cel mai recent. Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF"
(Opţiune/Oprire) din lista video şi selectaţi „Most Recent Video‖ (Cel mai recent videoclip)
din meniul de opţiuni.
• Puteţi seta miniaturi pentru fişierele video când fişierele video sunt transferate pe aparat
(
pagina 76).
Notă
• În listele video se pot afişa maxim 1.000 de fişiere video.
Continuare 
69
Redarea videoclipurilor
Despre operaţiunile de redare video
Pentru (pictogramă)
A găsi începutul videoclipului
următor (
)*1
A găsi începutul
videoclipului curent
(
)*2
A merge puţin înainte
(
)*3
A merge puţin înapoi (
)*3
A merge rapid înainte
peste videoclipul întrerupt
(
)*4
A merge rapid înapoipeste
videoclipul întrerupt (
)*4
A merge rapid înainte
(
)
A merge rapid înapoi (
)
*1
Operarea butonului cu 5 direcţii
Apăsaţi butonul .
Apăsaţi butonul
.
Apăsaţi butonul ► în timp ce este întrerupt
videoclipul.
Apăsaţi butonul
în timp ce este întrerupt
videoclipul.
Apăsaţi şi menţineţi butonul ► în timp ce
este întrerupt videoclipul.
Apăsaţi şi menţineţi butonul
în timp ce
este întrerupt videoclipul.
Viteza de derulare înainte se schimbă pe 3
nivele, prin apăsarea repetată a butonului ►
(
(×10),
(×30),
(×100)).
Apăsaţi butonul
pentru a abandona
operaţiunea.
Viteza de derulare înapoi se schimbă pe 3
nivele, prin apăsarea repetată a butonului
(
(×10),
(×30),
(×100)).
Apăsaţi butonul
pentru a abandona
operaţiunea.
Se activează când opţiunea „Continuous Playback‖ (Redare continuă) este setată
pe „On‖ (Activat) (
pagina 75).
*2 Când opţiunea „Continuous Playback‖ (Redare continuă) este setată pe „On‖
(Activat), puteţi găsi începutul videoclipului anterior din videoclipul curent apăsând de
două ori butonul .
*3 Intervalul folosit pentru derulare înainte sau înapoi variază în funcţie de
videoclip.
*4 Viteza de derulare rapidă înainte/înapoi variază în funcţie de lungimea
videoclipului.
70
Redarea videoclipurilor
Setarea orientării video
Puteţi seta orientarea video pe „Vertical‖, „Horizontal (right)‖ (Orizontal
(dreapta)) sau „Horizontal (left)‖ (Orizontal (stânga)).
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Video Settings” (Setări
video), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Video Settings‖ (Setări video).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Video Orientation”
(Orientare video), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Continuare 
71
Redarea videoclipurilor
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul pentru a confirma.
• „Vertical‖: Afişează la 240 x 180 pixeli. (Setare implicită)
• „Horizontal (right)‖ (Orizontal (dreapta)) sau „Horizontal (left)‖ (Orizontal
(stânga)). Afişează la 320 x 240 pixeli. Operarea butonului cu 5 direcţii se
comută în funcţie de setarea pentru „Video Orientation‖ (Orientare video)
(
pagina 18).
„Vertical‖
sursă 4:3
sursă 16:9
„Horizontal‖ (Orizontal)
sursă 4:3
sursă 16:9
Sfaturi utile
• Orientarea video se poate seta în ecranul „Now Playing" (În curs de redare)
al videoclipului. Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi
selectaţi „Video Orientation‖ (Orientare video) din meniul de opţiuni.
• Când opţiunea „Display‖ (Afişare) este setată pe „On‖ (Activat) ( pagina
72), apar informaţii detaliate precum titlul videoclipului, pictograma sa de
redare, durata scursă, etc. Informaţiile dispar dacă această setare este
setată pe „Off‖ (Dezactivat).
Notă
• Dacă orientarea video este setată pe „Horizontal (right)‖ (Orizontal
(dreapta)) sau „Horizontal (left)‖ (Orizontal (stânga)), nu se afişează titlul
videoclipului.
72
Redarea videoclipurilor
Setarea afişajului ecranului video
Puteţi afişa sau ascunde informaţiile detaliate despre un videoclip precum
titlul videoclipului, pictograma sa de redare, durata scursă, etc., în timpul
redării.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Video Settings” (Setări
video), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Video Settings‖ (Setări video).
4 Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul
pentru a selecta „Display” (Afişare), apoi
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
•
„On‖ (Activat): Afişează titlul videoclipului, starea de redare sau durata
scursă, etc.
•
„Off‖ (Dezactivat): Ascunde informaţiile detaliate despre videoclipul
curent şi le afişează doar când operaţi aparatul. (Setare implicită)
Sfat util
• Setarea afişării se poate seta în ecranul „Now Playing" (În curs de redare) al
videoclipului. Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi
„Display‖ (Afişare) din meniul de opţiuni.
Notă
• Dacă orientarea video este setată pe „Horizontal (right)‖ (Orizontal (dreapta)) sau
„Horizontal (left)‖ (Orizontal (stânga)), nu se afişează titlul videoclipului.
73
Redarea videoclipurilor
Setarea funcţiei de mărire
Puteţi mări videoclipul curent.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Video Settings” (Setări
video), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Video Settings‖ (Setări video).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Zoom Settings” (Setări
mărire), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Continuare 
74
Redarea videoclipurilor
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „Auto‖ (Automat): Imaginea video se măreşte/reduce, astfel încât să se
potrivească complet în spaţiul disponibil pentru afişare, păstrându-se proporţia
de aspect. Când se afişează o imagine video 16:9 (alungită), aceasta apare cu
partea lungă a imaginii video complet potrivită pe ecran şi cu benzi negre
deasupra şi dedesubt. (Setare implicită)
• „Full‖ (Complet): Imaginea video se măreşte/reduce, astfel încât să se
potrivească complet în spaţiul disponibil pentru afişare, păstrându-se proporţia
de aspect. Când se afişează o imagine video 16:9 (alungită), aceasta apare cu
partea scurtă a imaginii video complet potrivită pe ecran, imaginea fiind tăiată
în stânga şi dreapta.
• „Off‖ (Dezactivat): Imaginea video nu se măreşte/reduce şi apare la rezoluţia
originală. Dacă rezoluţia videoclipului este prea mare, imaginea va fi tăiată în
stânga, dreapta, sus sau jos.
„Auto‖ (Automat)
„Full‖ (Complet)
„Off‖ (Dezactivat)
sursă 4:3
sursă 4:3
sursă 4:3
sursă 16:9
sursă 16:9
sursă 16:9
Cadrul punctat reprezintă mărimea originală a imaginii video.
Sfat util
• Setarea de mărire se poate seta în ecranul „Now Playing" (În curs de
redare) al videoclipului. Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF"
(Opţiune/Oprire) şi selectaţi „Zoom Settings‖ (Setări de mărire) din
meniul de opţiuni.
75
Redarea videoclipurilor
Redarea continuă a videoclipurilor
Puteţi reda continuu toate videoclipurile de pe aparat.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Video Settings” (Setări
video), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Video Settings‖ (Setări video).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Continuous Playback"
(Redare continuă) apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
•
„On‖ (Activat): Redă toate videoclipurile de pe aparat.
•
„Off‖ (Dezactivat): Redă un videoclip selectat. (Setare implicită)
Sfat util
• Dacă setaţi opţiunea „Continuous Playback‖ (Redare continuă) pe „On‖
(Activat), aparatul reţine poziţia la care s-a oprit fiecare videoclip ultima
dată. Prin urmare, puteţi începe redarea de la poziţia în care aţi oprit
ultima dată videoclipul.
Notă
• Episoadele de podcast nu se pot reda continuu chiar dacă opţiunea
„Continuous Playback‖ (Redare continuă) este setată pe „On‖ (Activat).
76
Redarea videoclipurilor
Setarea formatului de afişare a listei de
videoclipuri
Aparatul oferă 3 formate de afişare. Puteţi seta formatul de afişare al listei
video ca „Title Only‖ (Doar titlu), „Title with Thumbnail‖*1 (Titlu cu miniatură)
sau „Thumbnail Only" (Doar miniatură).
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
pentru a selecta
(Setări), apoi apăsaţi butonul
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Video Settings” (Setări video),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Video Settings‖ (Setări video).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Video List Format” (Format listă
video), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „Title Only‖ (Doar titlu): Afişează doar titlurile videoclipurilor din lista video.
• „Title with Thumbnail‖ (Titlu cu miniatură): Afişează miniaturile, titlurile
videoclipurilor şi durata de redare. (Setare implicită)
• „Thumbnail Only‖ (Doar miniatură): Afişează doar miniaturile din lista video.
1
* Miniatura se referă la imaginea redusă a unei scene dintr-un videoclip.
Sfaturi utile
• Formatul de afişare a listei video se poate seta în ecranul de listă video. Apăsaţi butonul
„OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi „Video List Display Format" (Format
afişare listă video) din meniul de opţiuni.
• Puteţi seta miniaturi pentru fişierele video când fişierele video sunt transferate pe aparat
(
pagina 29).
• Este posibil ca miniaturile să nu se afişeze, în funcţie de formatul fişierului.
77
Redarea videoclipurilor
Redarea exclusivă a sunetului unui videoclip
Puteţi alege opţiuni în timp ce aparatul se află în aşteptare în timpul redării
videoclipurilor, fie redând un videoclip normal, fie oprind ecranul şi ascultând
doar sunetul videoclipurilor respective. Dacă setaţi această opţiune pe „No"
(Nu), economisiţi baterie, iar bateria va dura mai mult.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Video Settings” (Setări
video), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Video Settings‖ (Setări video).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „On-Hold Display” (Afişare
în aşteptare), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „Yes‖ (Da): Când aparatul se află în aşteptare, sunt dezactivate
comenzile butoanelor, dar videoclipurile se vor reda normal. (Setare
implicită)
• „No‖ (Nu): Când aparatul se află în aşteptare, sunt dezactivate
comenzile butoanelor, iar ecranul se stinge, dar se redă sunetul
videoclipului curent.
78
Redarea videoclipurilor
Ştergerea videoclipurilor din Biblioteca video
Puteţi şterge videoclipurile din Biblioteca video de pe aparat.
Biblioteca
video
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul „OPTION /
PWR OFF‖
(Opţiune/ Oprire)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista video.
(Biblioteca video), apoi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta videoclipul de şters, apoi
apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF” (Opţiune/Oprire).
Va apărea Meniul de opţiuni.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Delete Video” (Ştergere
video), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Yes” (Da), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se va şterge videoclipul selectat.
Sfat util
• Puteţi şterge videoclipurile din ecranul „Now Playing" (În curs de redare).
Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) pentru a afişa meniul
de opţiuni şi apoi selectaţi „Delete Video‖ (Ştergere video) din listă
79
Redarea videoclipurilor
Afişarea meniului de opţiuni video
Puteţi afişa meniul de opţiuni video apăsând butonul „OPTION/PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire) de pe un ecran listă (inclusiv ecranul de miniaturi), precum lista
video sau pe ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare). În meniul de opţiuni video
sunt disponibile mai multe setări video.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi meniul
de opţiuni.
Opţiunile ce apar pe ecranul listă
Opţiuni
Descriere/pagina de referinţă
„Now Playing‖ (În curs de
Afişează ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare).
redare)
„Play from beginning‖
Găseşte începutul videoclipului (
pagina 69).
(Redare de la început)
„Detailed Information‖
Afişează informaţii despre fişier precum mărimea, rezoluţia,
(Informaţii detaliate)
formatul de compresie video/audio, numele fişierului, etc.
„Video List Display Format‖
Selectează formatul de afişare a listei video (
pagina 76).
(Formatul de afişare a listei
video)
„Delete Video‖ (Ştergere
Şterge videoclipurile de pe aparat (
pagina 78).
video)
„Most Recent Video‖ (Cel mai Începe redarea videoclipului redat cel mai recent.
recent videoclip)
Apare ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) pentru
„Go to the song playback
screen" (Mergi la ecranul
ultima melodie redată.
de redare muzică)
Opţiunile ce apar în ecranul „Now Playing”(În curs de redare)
Opţiuni
Descriere/pagina de referinţă
„Play from beginning‖
Găseşte începutul videoclipului ( pagina 69).
(Redare de la început)
„Zoom Settings‖ (Setări de
Setează funcţia de mărire (
pagina 73).
mărire)
„Video Orientation‖ (Orientare Setează orientarea video (
pagina 70).
video)
„Display‖ (Afişare)
Setează să se afişeze sau nu informaţii despre videoclip
(
pagina 72).
„Detailed Information‖
Afişează informaţii despre fişier precum mărimea, rezoluţia,
(Informaţii detaliate)
formatul de compresie video/audio, numele fişierului, etc.
„Delete Video‖ (Ştergere
Şterge videoclipurile de pe aparat ( pagina 78).
video)
„Brightness" (Luminozitate)
Reglează luminozitatea ecranului (
pagina 116).
„Clock Display‖ (Afişare ceas) Afişează ora curentă (
pagina 117).
„Go to the song playback
Apare ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) pentru
screen" (Mergi la ecranul
ultima melodie redată.
de redare muzică)
80
Redarea podcast
Redarea episoadelor de podcast
Puteţi reda episoade de podcast transferându-le pe aparat cu Content Transfer, Media
Manager pentru WALKMAN sau Windows Explorer.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Biblioteca podcast
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista canalelor podcast.
(Biblioteca podcast), apoi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de episoade.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta episodul, apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Începe redarea episodului selectat.
Sfat util
• Dacă pe canal există episoade ce nu au mai fost redate, canalul apare cu pictograma
în lista de canale. De asemenea, dacă nu s-a mai redat episodul, în lista de episoade, lângă
acesta, apare pictograma
.
Note
• Episoadele podcast nu pot fi stocate în Biblioteca de muzică sau în Biblioteca video. Ele pot
fi redate din meniul „Podcast Library‖ (Bibliotecă podcast).
• Aparatul nu poate reda episoade podcast foto.
• Episoadele de podcast nu se pot reda continuu chiar dacă opţiunea „Continuous Playback‖
(Redare continuă) este setată pe „On‖ (Activat). Dacă apăsaţi butonul
redarea revine la
începutul episodului.
• Nu puteţi folosi funcţiile „Direct Search‖ (Căutare directă) (
pagina 40) şi „Folder +/-‖
(Director +/-) (
pagina 58) pentru episoadele de podcast.
• În lista de directoare de canale se pot afişa maxim 1.000 de directoare de canale, iar în lista
de episoade se pot afişa maxim 10.000 de episoade.
81
Redarea podcast
Ştergerea episoadelor de podcast
Puteţi şterge episoadele de podcast folosind aparatul.
Biblioteca podcast
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul „OPTION/
PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul
Apare lista de canale.
pentru a selecta
pentru a confirma.
(Biblioteca podcast), apoi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta canalul, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Apare lista de episoade.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta episodul de şters, apoi
apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF” (Opţiune/Oprire).
Va apărea Meniul de opţiuni.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Delete This File” (Şterge
acest fişier), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Yes” (Da), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se va şterge episodul selectat.
Sfaturi utile
• Puteţi şterge şi canale. În lista de canale, apăsaţi butonul
pentru a selecta
un canal, apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) pentru a afişa
meniul de opţiuni şi apoi selectaţi „Delete This Folder‖ (Şterge acest director).
• Puteţi şterge episoadele de podcast din ecranul „Now Playing" (În curs de redare).
Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) pentru a afişa meniul de
opţiuni şi apoi selectaţi „Delete This File‖ (Şterge acest fişier) din listă.
82
Redarea podcast
Afişarea meniului de opţiuni pentru podcast
Puteţi afişa meniul de opţiuni pentru podcast apăsând butonul „OPTION/PWR
OFF‖ (Opţiune/Oprire) de pe ecranul de listă canale, de pe ecranul de listă
episoade sau din ecranul podcast „Now Playing‖ (În curs de redare). În meniul
de opţiuni pentru podcast sunt disponibile mai multe setări podcast.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi
meniul de opţiuni.
Opţiunile ce apar pe ecranul listă de canale
Opţiuni
„Now Playing‖ (În curs de
redare)
„Delete This Folder‖ (Şterge
acest director)
Descriere/pagina de referinţă
Afişează ecranul „Now Playing‖ (În curs de
redare).
Şterge canalul de pe aparat ( pagina 81).
Opţiunile ce apar pe ecranul listă de episoade
Opţiuni
„Now Playing‖ (În curs de
redare)
„Detailed Information‖
(Informaţii detaliate)
„Delete This File‖ (Şterge
acest fişier)
„Delete This Folder‖ (Şterge
acest director)
Descriere/pagina de referinţă
Afişează ecranul „Now Playing‖ (În curs de
redare).
Afişează informaţii detaliate despre episod.
Informaţiile afişate variază pentru melodii
sau videoclipuri.
Şterge episodul de pe aparat ( pagina 81).
Şterge canalul de pe aparat (
pagina 81).
Continuare 
83
Redarea podcast
Opţiunile ce apar în ecranul „Now Playing”(În curs de redare)
pentru episoade audio
Opţiuni
„Equalizer" (Egalizorul)
VPT(Surround)
„Cover Art‖ (Copertă)
„Detailed Information‖
(Informaţii detaliate)
Descriere/pagina de referinţă
Personalizează calitatea sunetului ( pagina
60).
Personalizează setările „VPT (Surround)‖
( pagina 62).
Afişează o copertă ( pagina 50).
Afişează informaţii detaliate despre o melodie,
precum durata de redare, formatul audio, rata
de biţi şi numele fişierului.
Şterge episodul de pe aparat ( pagina 81).
„Delete This File‖ (Şterge
acest fişier)
„Clock Display‖ (Afişare ceas) Afişează ora curentă ( pagina 117).
Opţiunile ce apar în ecranul „Now Playing”(În curs de redare)
pentru episoade video
Opţiuni
„Play from beginning‖
(Redare de la început)
„Zoom Settings‖ (Setări de
mărire)
„Video Orientation‖ (Orientare
video)
„Display‖ (Afişare)
„Detailed Information‖
(Informaţii detaliate)
„Delete This File‖ (Şterge
acest fişier)
„Brightness" (Luminozitate)
Descriere/pagina de referinţă
Găseşte începutul videoclipului ( pagina
69).
Setează funcţia de mărire ( pagina 73).
Setează orientarea video (
pagina 70).
Setează să se afişeze sau nu informaţii
despre videoclip ( pagina 72).
Afişează informaţii despre fişier precum
mărimea, rezoluţia, formatul de compresie
video/audio, numele fişierului, etc.
Şterge episodul de pe aparat ( pagina 81).
Reglează luminozitatea ecranului ( pagina
116).
„Clock Display‖ (Afişare ceas) Afişează ora curentă ( pagina 117).
„Go to the song playback
Apare ecranul „Now Playing‖ (În curs de
screen" (Mergi la ecranul de redare) pentru ultima melodie redată.
redare muzică)
84
Redarea imaginilor
Afişarea unei fotografii
Puteţi afişa fie o imagine pe întreg ecranul (afişare unică), fie un număr
de fotografii continuu (redare prezentare de diapozitive) (
pagina 89).
Biblioteca foto
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista cu directoare foto.
(Biblioteca foto), apoi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un director, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista de imagini.
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta o imagine, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se va afişa imaginea selectată.
Apăsaţi butonul
pentru a afişa imaginea anterioară sau următoare.
Continuare 
85
Redarea imaginilor
Sfaturi utile
• Redarea melodiilor sau recepţia FM continuă chiar şi când căutaţi imagini în
listele de directoare foto sau în listele foto, sau când se afişează ecranul
„Now Playing" (În curs de redare) pentru imagine.
• Puteţi afişa continuu imaginile dintr-un director selectat (redare prezentare
de diapozitive) ( pagina 89).
• Puteţi aranja imaginile transferate pe aparat după director. Selectaţi aparatul
(ca [WALKMAN]) folosind Windows Explorer, trageţi şi plasaţi un nou
director în directorul „PICTURES‖ (Imagini) sau „PICTURE‖ (Imagine).
Pentru detalii cu privire la ierarhia datelor, vezi
pagina 30.
Note
• În lista de directoare foto se pot afişa maxim 1.000 directoare foto. În listele
de imagini se pot afişa maxim 10.000 de imagini, indiferent în câte
directoare se află.
• Dacă mărimea imaginii este prea mare sau dacă fişierul foto este
deteriorat, apare , iar imaginea nu poate fi afişată.
• Dacă imaginile nu respectă formatul DCF 2.0 (sau numele
directorului/fişierului este lung, etc.), durata de operare (pentru afişarea
imaginilor sau a prezentării de diapozitive) poate fi mai mare.
86
Redarea imaginilor
Setarea orientării foto
Puteţi seta orientarea foto pe „Vertical‖, „Horizontal (right)‖ (Orizontal
(dreapta)) sau „Horizontal (left)‖ (Orizontal (stânga)).
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Photo Settings” (Setări
foto), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Photo Settings‖ (Setări foto).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Photo Orientation”
(Orientare foto), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Continuare 
87
Redarea imaginilor
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „Vertical‖: Afişează la 240 x 180 pixeli. (Setare implicită)
• „Horizontal (right)‖ (Orizontal (dreapta)) sau „Horizontal (left)‖ (Orizontal
(stânga)). Afişează la 320 x 240 pixeli. Operarea butonului cu 5 direcţii se
comută în funcţie de setarea pentru „Photo Orientation‖ (Orientare foto)
( pagina 19).
„Vertical‖
„Horizontal‖ (Orizontal)
Sfat util
• Orientarea foto se poate seta în ecranul „Now Playing" (În curs de redare) al
imaginii. Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi
„Photo Orientation‖ (Orientare foto) din meniul de opţiuni.
88
Redarea imaginilor
Setarea afişajului ecranului foto
Puteţi afişa sau ascunde informaţiile detaliate despre o imagine precum o
pictogramă ce afişează starea de redare, etc., în timpul afişării unei imagini..
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
pentru a selecta
(Setări), apoi apăsaţi butonul
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Photo Settings” (Setări foto),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Photo Settings‖ (Setări foto).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Display” (Afişare), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „On‖ (Activat): Afişează titlul imaginii curente, data fotografierii, starea de
redare, numărul imaginii, etc.
• „Off‖ (Dezactivat): Ascunde informaţiile imaginii curente. (Setare implicită)
Sfat util
• Setarea afişării se poate seta în ecranul „Now Playing" (În curs de redare) al imaginii.
Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi „Display‖ (Afişare) din
meniul de opţiuni.
Notă
Dacă orientarea foto este setată pe „Horizontal (right)‖ (Orizontal (dreapta)) sau „Horizontal
(left)‖ (Orizontal (stânga)) ( pagina 86), nu se afişează titlul imaginii, chiar dacă opţiunea
„Display‖ (Afişare) este setată pe „On‖ (Activat).
89
Redarea imaginilor
Redarea unei prezentări de diapozitive
Puteţi afişa continuu imaginile dintr-un director selectat.
Biblioteca foto
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista cu directoare foto.
(Biblioteca foto), apoi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un director foto, apoi
apăsaţi şi menţineţi butonul
.
Va începe o prezentare de diapozitive.
Sfat util
• Puteţi începe redarea unei prezentări de diapozitive prin oricare din următoarele
operaţii:
— Apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul
din lista foto.
— Apăsaţi butonul
din ecranul „Now Playing" (În curs de redare) al imaginii.
— Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) din lista de directoare
foto sau dintr-o listă foto şi selectaţi „Begin slide show‖ (Începere prezentare de
diapozitive) din meniul de opţiuni.
Notă
• Ecranul nu se opreşte automat şi nu trece pe screensaver (
redă o prezentare de diapozitive.
pagina 111) când se
90
Redarea imaginilor
Setarea modului de redare pentru prezentarea
de diapozitive
Puteţi afişa imaginile ca o prezentare de diapozitive în mod repetat.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Photo Settings” (Setări
foto), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Photo Settings‖ (Setări foto).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Slide Show Repeat”
(Repetare prezentare de diapozitive), apoi apăsaţi butonul
pentru a
confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „On‖ (Activat): Afişează imaginile dintr-un director foto în mod continuu
şi repetat.
• „Off‖ (Dezactivat): Afişează imaginile dintr-un director foto în mod
continuu, până la ultima, apoi revine la prima imagine, iar redarea se
întrerupe. (Setare implicită)
Sfat util
• Modul de redare al unei prezentări de diapozitive se poate seta în ecranul „Now Playing" (În
curs de redare) al imaginii. Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi
selectaţi „Slide Show Repeat‖ (Repetare prezentare de diapozitive) din meniul de opţiuni.
• Ecranul nu se opreşte automat şi nu trece pe screensaver (
pagina 111) când se redă o
prezentare de diapozitive.
91
Redarea imaginilor
Setarea intervalului unei prezentări de
diapozitive
Puteţi seta durata de afişare a fiecărei imagini.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Photo Settings” (Setări
foto), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Photo Settings‖ (Setări foto).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Slide Show Interval”
(Interval prezentare de diapozitive), apoi apăsaţi butonul
pentru a
confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Se trece pe următoarea imagine, conform intervalului selectat dintre
„Short‖ (Scurt), „Normal" (setarea implicită) sau „Long‖ (Lung).
Sfat util
• Intervalul prezentării de diapozitive se poate seta în ecranul „Now Playing" (În curs
de redare) al imaginii. Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi
selectaţi „Slide Show Interval‖ (Interval prezentare de diapozitive) din meniul de
opţiuni.
• Afişarea unei imagini poate dura dacă mărimea sa este mare.
92
Redarea imaginilor
Setarea formatului de afişare a listei foto
Aparatul oferă 3 formate de afişare. Puteţi seta formatul de afişare al listei foto
ca „Title Only‖ (Doar titlu), „Title with Thumbnail‖*1 (Titlu cu miniatură) sau
„Thumbnail Only" (Doar miniatură).
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
pentru a selecta
(Setări), apoi apăsaţi butonul
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Photo Settings” (Setări foto),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Photo Settings‖ (Setări foto).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Photo List Format” (Format listă
foto), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „Title Only‖ (Doar titlu): Afişează doar titlul imaginii în lista de imagini.
• „Title with Thumbnail‖ (Titlu cu miniatură): Afişează titlul imaginii cu o miniatură
în lista de imagini.
• „Thumbnail Only‖ (Doar miniatură): Afişează doar miniaturile din lista foto.
(Setare implicită)
1
* Miniatura se referă la imaginea redusă a unei fotografii.
Sfat util
• Formatul de afişare a listei foto se poate seta în ecranul de listă foto. Apăsaţi butonul
„OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi „Photo List Display Format" (Format
afişare listă foto) din meniul de opţiuni.
Notă
• Este posibil ca miniaturile să nu se afişeze, în funcţie de formatul fişierului.
93
Redarea imaginilor
Ştergerea de imagini din Biblioteca de imagini
Când ştergeţi imaginile din Biblioteca foto, folosiţi Media Manager pentru
WALKMAN sau Windows Explorer.
Pentru detalii cu privire la utilizarea Media Manager pentru WALKMAN,
consultaţi secţiunea de Ajutor.
Notă
• Media Manager pentru WALKMAN nu poate şterge imaginile al căror nume
a fost modificat în Windows Explorer.
94
Redarea imaginilor
Afişarea meniului de opţiuni foto
Puteţi afişa meniul de opţiuni foto apăsând butonul „OPTION/PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire) de pe un ecran listă (inclusiv ecranul de miniaturi), precum lista de
directoare foto sau pe ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) pentru imagini. În
meniul de opţiuni pentru imagini sunt disponibile mai multe setări pentru imagini.
Elementele din meniul de opţiuni diferă, în funcţie de ecranul din care afişaţi meniul
de opţiuni.
Opţiunile ce apar pe ecranul listă
Opţiuni
Descriere/pagina de referinţă
„Now Playing‖ (În curs de
Afişează ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare).
redare)
„Begin slide show‖ (Începere Începe o prezentare de diapozitive (
pagina 89).
prezentare diapozitive)
„Detailed Information‖
Afişează informaţii despre fişier precum mărimea,
(Informaţii detaliate)
rezoluţia, numele fişierului, etc.
„Photo List Display Format‖
Selectează formatul de afişare a listei foto (
pagina 92).
(Formatul de afişare a listei
foto)
„Most Recent Photo‖ (Cea
Începe redarea imaginii redate cel mai recent.
mai recentă imagine)
Apare ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) pentru
„Go to the song playback
screen" (Mergi la ecranul
ultima melodie redată.
de redare muzică)
Opţiunile ce apar în ecranul „Now Playing”(În curs de redare)
Opţiuni
Descriere/pagina de referinţă
„Photo Orientation‖ (Orientare Setează orientarea foto (
pagina 86).
foto)
„Display‖ (Afişare)
Setează să se afişeze sau nu informaţii despre imagine (
pagina 88).
„Detailed Information‖
Afişează informaţii despre fişier precum mărimea, rezoluţia,
(Informaţii detaliate)
numele fişierului, etc.
„Use This Photo as the
Setează imaginea curentă ca fundal (
Wallpaper" (Folosiţi această
imagine ca fundal)
„Slide Show Repeat‖
Selectează modul de redare pentru prezentarea de
(Repetare prezentare
diapozitive (
pagina 90).
diapozitive)
„Slide Show Interval‖ (Interval Selectează intervalul pentru prezentarea de diapozitive (
prezentare diapozitive)
pagina 91).
„Brightness" (Luminozitate)
Reglează luminozitatea ecranului (
pagina 116).
„Clock Display‖ (Afişare ceas) Afişează ora curentă (
pagina 117).
Apare ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) pentru ultima
„Go to the song playback
screen" (Mergi la ecranul de melodie redată.
redare muzică)
95
Ascultarea staţiilor radio FM
Ascultarea staţiilor radio FM
Puteţi asculta staţiile radio FM. Cablul pentru căşti serveşte ca antenă, deci
conectaţi căştile şi întindeţi-l cât mai mult.
Butonul „BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Radio FM
Butonul „OPTION/ PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire)
Butonul cu 5 direcţii
1 Comutarea pe radio FM
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul radio FM.
(Radio FM), apoi apăsaţi
Frecvenţa
Număr de presetare
Este posibil ca ecranul afişat să fie diferit, în funcţie
de ţara/regiunea în care aţi achiziţionat aparatul.
Continuare 
96
Ascultarea staţiilor radio FM
2 Presetarea automată a staţiilor (Presetare automată)
Puteţi preseta automat staţiile ce pot fi recepţionate (până la 30 de staţii) în
zona dvs., selectând opţiunea „Auto Preset‖ (Presetare automată). La prima
utilizare a radio-ului FM sau când vă mutaţi într-o altă regiune, vă
recomandăm să presetaţi staţiile ce pot fi recepţionate selectând opţiunea
„Auto Preset‖ (Presetare automată).
1 Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) în timpul
recepţiei FM.
Va apărea Meniul de opţiuni.
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Auto Preset” (Presetare
automată), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Yes” (Da), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Staţiile ce pot fi emise vor fi presetate în ordine, de la frecvenţele joase la cele
înalte.
Când s-a încheiat presetarea, apare mesajul „Auto Preset completed‖ (S-a
încheiat presetarea automată), apoi se poate recepţiona prima staţie de
presetare.
Notă
• Operaţia „Auto Preset‖ (Presetare automată) va şterge staţiile presetate
anterior.
Pentru oprirea presetării automate
Selectaţi „No‖ (Nu) la pasul 3 şi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Pentru a bloca recepţionarea staţiilor nedorite
Dacă apar interferenţe sau sensibilitatea este prea ridicată, schimbaţi setarea
recepţiei (
pagina 100) pe „Low‖ (Redus).
Continuare 
97
Setări comune
3 Selectarea staţiilor emise
Pentru
A selecta frecvenţa anterioară
A selecta următoarea frecvenţă
A căuta staţia anterioară ce poate
fi recepţionată*1
A căuta staţia următoare ce
poate fi recepţionată*1
A selecta numărul de presetare
anterior*2
A selecta numărul de presetare
următor*2
Operaţiunea
Apăsaţi butonul .
Apăsaţi butonul .
Apăsaţi şi menţineţi butonul
.
Apăsaţi şi menţineţi butonul
.
Apăsaţi butonul
.
Apăsaţi butonul ►.
*1
Apăsând şi menţinând butonul
în timpul recepţiei FM, se detectează staţia
anterioară (sau următoare). Dacă se poate recepţiona staţia emisă, semnalul se
acceptă.
Dacă apar interferenţe sau sensibilitatea este prea ridicată, schimbaţi setarea
recepţiei (
pagina 100) pe „Low‖ (Redus).
*2
Această setare se anulează dacă nu sunt introduse staţii presetate. Presetaţi
staţiile ce pot fi recepţionate folosind opţiunea „Auto Preset‖ (Presetare automată)
( pagina 96).
Sfat util
• Cablul căştii serveşte ca antenă, deci întindeţi-l cât mai mult.
Pentru a opri rapid volumul radio-ului FM
Când apăsaţi butonul
, nu se emite sunet radio FM. Când apăsaţi din nou
butonul
, se emite din nou sunet radio FM.
98
Ascultarea staţiilor radio FM
Presetarea manuală a staţiilor
Puteţi preseta staţiile ce pot fi recepţionate pe care nu le detectează opţiunea
„Auto Preset‖ (Presetare automată) ( pagina 96).
Radio FM
Butonul „OPTION/ PWR
OFF‖ (Opţiune/Oprire)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi butonul
pentru a selecta frecvenţa dorită.
2 Apăsaţi şi menţineţi butonul
.
Se presetează frecvenţa selectată la pasul 1, iar numărul de presetare
alocat apare sub frecvenţă.
Sfaturi utile
• Puteţi preseta maxim 30 de staţii.
• Opţiunea Presetare manuală FM se poate seta în ecranul radio FM. Apăsaţi
butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi „Save to Preset‖
(Salvare pentru presetare) din meniul de opţiuni.
Note
• Numerele prestate sunt memorate în ordine, de la frecvenţele joase la cele
înalte.
• Dacă staţia presetată pe care doriţi s-o memoraţi a fost presetată deja,
apare mesajul „Preset already exists‖ (Presetarea există deja) şi staţia nu se
poate preseta din nou.
Continuare 
99
Ascultarea staţiilor radio FM
Ştergerea staţiilor presetate
1 Selectaţi un număr de presetare dorit pentru frecvenţă apăsând
butonul
în timpul recepţiei FM.
2 Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire).
Va apărea Meniul de opţiuni.
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Delete from Preset"
(Ştergere din presetare), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Când se şterge staţia presetată, apare un mesaj.
100
Ascultarea staţiilor radio FM
Setarea recepţiei (sensibilitatea la scanare)
Când selectaţi staţii folosind funcţia „Auto Preset‖ (Presetare automată) (
pagina 96) sau butonul
, este posibil ca receptorul FM să recepţioneze
multe staţii nedorite deoarece sensibilitatea este prea ridicată. În acest caz,
setaţi recepţia pe „Low‖ (Redus). Opţiunea „High‖ (Ridicată) este implicită.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „FM Radio Settings” (Setări
radio FM), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „FM Radio Settings‖ (Setări radio FM).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Scan Sensitivity”
(Sensibilitate la scanare), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Low” (Redus), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Pentru a readuce sensibilitatea la recepţie la valoarea implicită
Selectaţi „High‖ (Ridicat) la pasul 5 şi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
101
Ascultarea staţiilor radio FM
Schimbarea pe monofonic/stereo (mono/auto)
Dacă se produc zgomote în timpul recepţiei FM, setaţi receptorul pe „Mono‖
pentru monofonic. Dacă setaţi opţiunea „Auto‖, se selectează automat
recepţia monofonică/stereo, în funcţie de condiţiile de recepţie. Opţiunea
„Auto‖ este implicită.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „FM Radio Settings” (Setări
radio FM), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „FM Radio Settings‖ (Setări radio FM).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Mono/Auto", apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Mono”, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Pentru a reveni la setarea automată
Selectaţi „Auto‖ la pasul 5 şi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
102
Ascultarea staţiilor radio FM
Afişarea meniului de opţiuni radio FM
Puteţi afişa meniul de opţiuni radio FM apăsând butonul „OPTION/PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire) în timp ce se afişează ecranul radio FM. În meniul de opţiuni
radio FM sunt disponibile mai multe setări radio FM.
Opţiuni
„Save to Preset‖ (Salvare
pentru presetare)
„Delete from Preset‖
(Ştergere din presetare)
„Auto Preset‖ (Presetare
automată)
„Scan Sensitivity‖
(Sensibilitatea de scanare)
Mono/Auto
Descriere/pagina de referinţă
Presetează staţia curentă (
pagina 98).
Şterge o staţie dintre staţiile presetate
(
pagina 99).
Presetează automat staţiile emise (
pagina 96).
Reglează sensibilitatea recepţiei radio
(
pagina 100).
Trece pe monofonic sau stereo (
pagina
101).
„Clock Display‖ (Afişare ceas) Afişează ora curentă (
pagina 117).
„Go to the song playback
Apare ecranul „Now Playing‖ (În curs de
screen" (Mergi la ecranul de redare) pentru ultima melodie redată.
redare muzică)
103
Setări comune
Reducerea zgomotului de fond (anularea
zgomotului) (doar NWZ-S736F/S738F/S739F)
Microfonul intern al căştilor poate capta zgomotul ambiant. Acesta reduce
zgomotul emiţând un sunet de anti-fază împotriva zgomotului.
Comutatorul „NOISE
CANCELING‖ (Anulare zgomot)
Notă
• Dacă se folosesc alte căşti decât cele furnizate, funcţia de anulare a
zgomotului nu va fi operabilă chiar şi când comutatorul „NOISE
CANCELING" (anulare zgomot) este glisat în direcţia săgeţii .
1 Glisaţi comutatorul „NOISE CANCELING” (Anulare zgomot) în direcţia săgeţii
.
În ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare), în partea inferioară, apare
semnul
.
Sfaturi utile
•
se afişează în ecranul „Now Playing‖ (În curs de redare) pentru melodii
sau videoclipuri sau în ecranul radio FM.
• Când este activă funcţia de anulare a zgomotului, pe ecran se afişează
semnul
.
Dacă se folosesc alte căşti decât cele furnizate, funcţia de anulare a
zgomotului nu va fi operabilă chiar şi când comutatorul „NOISE
CANCELING" (anulare zgomot) este glisat în direcţia săgeţii
. În acest
caz în partea inferioară a ecranului se afişează semnul
.
• Puteţi regla efectul funcţiei de anulare a zgomotului. Pentru mai multe
detalii, consultaţi secţiunea „Reglarea efectului funcţiei de anulare a
zgomotului (Nivelul de anulare a zgomotului)‖ ( pagina 108).
Continuare 
104
Setări comune
Note
• Dacă nu se folosesc corect căştile, efectul funcţiei de anulare a zgomotului
poate fi afectat. Pentru a utiliza funcţia la maxim, utilizaţi pernuţe de
mărimea corectă şi introduceţi-vă bine căştile în ureche ( pagina 8).
• Funcţia de anulare a zgomotului reduce în principal zgomotul ambiant din
benzile de frecvenţă joasă şi nu are niciun efect asupra zgomotului ambiant
din benzile de frecvenţă înaltă. Nu are niciun efect asupra unor sunete.
• Nu acoperiţi partea de microfon a căştilor cu mâinile, etc.; este posibil ca
funcţia de anulare a zgomotului să nu fie operabilă.
Microfon
• Puteţi auzi un zgomot uşor când se activează funcţia de anulare a
zgomotului. Acest zgomot este caracteristic funcţiei şi nu reprezintă o
defecţiune.
• Este posibil să vi se pară că funcţia de anulare a zgomotului nu funcţionează
sau că zgomotul este mai puternic într-un mediu silenţios sau în funcţie de
zgomot. În acest caz, eliberaţi funcţia de anulare a zgomotului.
• Telefoanele mobile pot afecta zgomotul. În acest caz, ţineţi aparatul la
distanţă faţă de telefoanele mobile.
• Scoateţi-vă căştile din urechi înainte de a conecta sau deconecta căştile de
la mufa de căşti a aparatului. În cazul în care conectaţi sau deconectaţi
căştile de la aparat în timpul redării sau în timp ce este activă funcţia de
anulare a zgomotului, se poate produce zgomot. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune.
• Când se activează sau se dezactivează funcţia de anulare a zgomotului, se
va auzi un zgomot de comutare. Acest sunet este generat de comutarea
circuitului de anulare a zgomotului şi nu reprezintă o defecţiune.
Continuare 
105
Setări comune
Utilizarea cu surse audio externe (modul de intrare externă)
Puteţi activa funcţia de anulare a zgomotului când ascultaţi sunet de la surse
audio externe.
Utilizarea cu dispozitive audio externe
Cablul de intrare audio
furnizat
La mufa pentru căşti
Utilizarea în avion
Adaptorul furnizat
Cablul de intrare audio
furnizat
La sistemele din avion
1 Conectaţi casca furnizată la aparat şi glisaţi comutatorul „NOISE
CANCELING” (Anulare zgomot) în direcţia săgeţii
.
2 Conectaţi dispozitivul de sursă audio şi aparatul folosind cablul de
intrare audio furnizat.
3 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „NC Settings” (Setări NC),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „NC Settings‖ (Setări NC).
Continuare 
106
Setări comune
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „NC Modes” (Moduri NC),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Puteţi asculta sunet cu zgomot ambiant redus.
Sfaturi utile
• Când folosiţi „External Input Mode‖ (Mod intrare externă) sau „Quiet Mode‖
(Mod silenţios), puteţi trece în alt mod apăsând butonul
.
• Dacă deconectaţi cablul de intrare audio, funcţia de anulare a
zgomotului intră automat în „Quiet Mode‖ (Mod silenţios).
• Puteţi folosi funcţia de anulare a zgomotului pentru anumite servicii din
avion folosind adaptorul furnizat (( pagina 8).
Note
• Când folosiţi „External Input Mode‖ (Mod intrare externă) sau „Quiet Mode‖
(Mod silenţios) nu se activează screensaver-ul. Ecranul se întunecă după o
anumită perioadă.
• Când conectaţi aparatul la un dispozitiv audio extern, faceţi legătura cu
mufa de căşti a dispozitivului.
Continuare 
107
Setări comune
Folosirea ca dopuri de urechi (mod silenţios)
Puteţi folosi funcţia de anulare a zgomotului pentru a avea linişte.
1 Conectaţi căştile furnizate la aparat şi glisaţi comutatorul „NOISE
CANCELING” (Anulare zgomot) în direcţia săgeţii
.
2 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „NC Settings” (Setări NC),
apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „NC Settings‖ (Setări NC).
5 Apăsaţi butonul
apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta „NC Modes” (Moduri NC),
pentru a confirma.
Sfat util
• Dacă aparatul este conectat la dispozitive audio externe prin cablul de
intrare audio furnizat, puteţi trece pe „External Input Mode‖ (Mod intrare
externă) apăsând butonul
.
Note
• Când folosiţi „External Input Mode‖ (Mod intrare externă) sau „Quiet Mode‖ (Mod
silenţios) nu se activează screensaver-ul. Ecranul se întunecă după o anumită
perioadă.
• Dacă aparatul este conectat la dispozitive audio externe prin cablul de intrare audio
furnizat, aparatul intră automat în „External Input Mode‖ (Mod intrare externă) la
pasul 5. Pentru a intra în „Quiet Mode‖ (Mod silenţios) deconectaţi cablul sau
apăsaţi butonul
.
108
Setări comune
Reglarea efectului funcţiei de anulare a
zgomotului (Setare nivel anulare zgomot)
Aparatul este proiectat pentru a obţine efecte maxime pentru funcţia de anulare a
zgomotului (
pagina 103). Este posibil să puteţi accentua efectul în funcţie de
forma urechii dvs. sau de mediul de utilizare mărind (reducând) sensibilitatea
microfonului instalat în căşti. Puteţi regla sensibilitatea microfonului setând nivelul de
anulare a zgomotului. Reglaţi funcţia când nivelul de anulare a zgomotului este slab.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
Note
• Această funcţie este operabilă doar când comutatorul „NOISE CANCELING‖
(Anulare zgomot) este setat în direcţia săgeţii
.
• Setarea implicită (poziţia centrală a glisorului) va realiza efect maxim. Efectul
funcţiei de anulare a zgomotului nu este accentuat chiar dacă se măreşte la maxim
sensibilitatea microfonului.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „NC Settings” (Setări NC), apoi
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „NC Settings‖ (Setări NC).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Set Noise Can. Level” (Setare
nivel anulare zgomot), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta valoarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Setarea poate fi reglată în 31 de paşi. Poziţia centrală a glisorului va realiza efect
maxim. Mutaţi poziţia glisorului în stânga sau în dreapta pentru a regla la
valoarea dorită.
109
Setări comune
Limitarea volumului (AVLS (Limită volum))
Puteţi seta funcţia „AVLS (Volume Limit)‖ (Sistem automat de limitare a
volumului) pentru a limita volumul maxim, pentru a preveni deranjarea sau
distragerea publicului.
Cu ajutorul funcţiei „AVLS‖ (Limită volum) puteţi asculta muzica la un volum
confortabil.
Opţiunea „Off‖ (Dezactivată) este implicită.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul
pentru a selecta „AVLS" (Limită volum), apoi
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „On” (Activat), apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Volumul este menţinut la nivel moderat.
Pentru a dezactiva această opţiune
Selectaţi „Off‖ (Dezactivat) la pasul 5 şi apăsaţi butonul
confirma.
pentru a
110
Setări comune
Oprirea semnalului sonor
Puteţi opri semnalele sonore ale aparatului.
Opţiunea „On‖ (Activat) este implicită.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Beep Settings” (Setări
semnal sonor), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
apăsaţi butonul
pentru a selecta „Off” (Dezactivat), apoi
pentru a confirma.
Pentru a activa această opţiune
Selectaţi „On‖ (Activat) la pasul 5 şi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
111
Setări comune
Setarea unui tip de screensaver
Puteţi seta screensaver-ul pe „Clock‖ (Ceas) sau „Blank‖ (Liber) când nu se
efectuează nicio operaţiune pentru un timp în timpul redării melodiilor.
Puteţi selecta şi „None‖ (Niciunul) pentru a nu afişa screensaver-ul.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce apare
meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
pentru a selecta
(Setări), apoi apăsaţi butonul
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Screensaver”, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Type” (Tip), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de tipuri de screensaver.
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta tipul dorit, apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
După confirmare apare din nou ecranul de la pasul 5.
• „Clock‖ (Ceas): Dacă aparatul nu funcţionează un timp, apare un ceas ca
screensaver. (Setare implicită)
• „Blank‖ (Liber): Dacă aparatul nu funcţionează un timp, ecranul se stinge.
• „None‖ (Niciunul): Acest ecran nu schimbă screensaver-ul.
Notă
• Screensaver-ul nu apare când folosiţi „External Input Mode‖ (Mod intrare externă)
sau „Quiet Mode‖ (Mod silenţios) (
pagina 105).
112
Setări comune
Setarea unei durate pentru screensaver
Puteţi seta ca screensaver-ul să se activeze la 15, 30 sau 60 de secunde.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Screensaver”, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Screensaver Timing”
(Temporizare screensaver), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de durate pentru screensaver.
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta tipul dorit, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
După confirmare apare din nou ecranul de la pasul 5.
Puteţi selecta durata ca „After 15 sec‖ (După 15 secunde), „After 30 sec‖
(După 30 de secunde) (setare implicită) sau „After 60 sec‖ (După 60 de
secunde).
Sfaturi utile
• Când pe ecran defilează caractere, ecranul nu trece pe screensaver.
• Dacă la „Type‖ (Tip) selectaţi „None‖ (Niciunul) pentru Screensaver, nu puteţi seta
opţiunea „Screensaver Timing‖ (Temporizare screensaver).
113
Setări comune
Setarea temei
Puteţi schimba tema de culoare a ecranului, precum barele, cadrele şi
pictogramele în culoarea dorită de dvs.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Theme Settings” (Setări
temă), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de teme.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta tema dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Schema de culori se schimbă pe tema selectată.
Sfat util
• Dacă opţiunea „Wallpaper Settings‖ (Setări fundal) este setată pe „Match
Theme" (Potrivire temă) ( pagina 114), fundalul se schimbă în funcţie de
tema selectată.
114
Setări comune
Setarea fundalului
Puteţi seta fundalul ecranului.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Wallpaper Settings” (Setări
fundal), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea lista de fundaluri.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta fundalul dorit, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
În afară de fundaluri puteţi selecta din listă „Match Theme‖ (Potrivire
temă), „User's Wallpaper" (Fundalul utilizatorului) sau „User's W.p. (dark)"
(Fundalul utilizatorului (întunecat)).
Sfaturi utile
• Dacă opţiunea „Wallpaper Settings‖ (Setări fundal) este setată pe „Match Theme"
(Potrivire temă), fundalul se schimbă în funcţie de tema selectată.
• Opţiunea „User’s W.p. (dark)‖ (Fundalul utilizatorului (întunecat)) poate reduce
luminozitatea imaginii astfel încât să puteţi recunoaşte rapid opţiunile din meniu sau
pictogramele.
Continuare 
115
Setări comune
Pentru a transforma o imagine în fundal
Dacă o imagine din Biblioteca foto poate fi utilizată ca fundal, puteţi face acest
lucru selectând „User's Wallpaper" (Fundalul utilizatorului) sau „User's W.p.
(dark)" (Fundalul utilizatorului (întunecat)) la pasul 5. În timp ce se afişează
imaginea, apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) pentru a
afişa meniul de opţiuni şi apoi selectaţi „Use this photo as the wallpaper‖
(Folosiţi această imagine ca fundal).
Notă
• Fundalul nu se afişează în anumite ecrane, precum ecranul de setări, etc.
116
Setări comune
Reglarea luminozităţii ecranului
(Luminozitatea)
Puteţi seta luminozitatea ecranului la unul dintre cele 5 nivele.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Brightness”
(Luminozitate), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul de reglare a luminozităţii.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un nivel, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Opţiunea „3‖ este implicită.
După ce aţi ajustat nivelul setării, apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Dacă apăsaţi butonul „BACK/HOME‖ (Înapoi/Acasă) înainte de a
confirma, setarea se va anula.
Sfaturi utile
• Puteţi regla luminozitatea ecranului în timpul redării unui videoclip sau al unei
imagini. Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) şi selectaţi
„Brightness‖ (Luminozitate) din meniul de opţiuni.
• Dacă reglaţi luminozitatea ecranului la un nivel inferior, bateria va dura mai mult
(
pagina 127).
117
Setări comune
Setarea orei curente (Setare dată-oră)
Puteţi seta ora curentă reglând-o manual.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Set Date-Time” (Setare
dată-oră), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul folosit pentru setarea datei şi orei.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta un an, apoi apăsaţi butonul
pentru a schimba valoarea.
6 Ca la pasul 5, reglaţi setările pentru lună, dată, oră şi minut.
7 Apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Continuare 
118
Setări comune
Pentru a afişa ora curentă
Apăsaţi butonul „OPTION/PWR OFF" (Opţiune/Oprire) de pe ecranul „Now
Playing‖ (În curs de redare) şi selectaţi „Clock Display" (Afişare ceas) din
meniul de opţiuni.
Sfat util
• Puteţi selecta formatul datei dintre „YYYY/MM/DD‖ (AAAA/LL/ZZ),
„MM/DD/YYYY‖ (LL/ZZ/AAAA) şi „DD/MM/YYYY‖ (ZZ/LL/AAAA). În plus,
puteţi selecta formatul orei dintre „12-hour‖ (12 ore) sau „24-hour" (24 de
ore). Pentru mai multe detalii, consultaţi „Setarea formatului datei" (Formatul
de afişare a datei) (
pagina 119) sau „Setarea formatului orei‖ (Formatul
de afişare a orei) ( pagina 120).
Note
• Dacă s-a terminat bateria, de exemplu când aparatul nu este folosit o
perioadă îndelungată, setările dvs. de dată şi oră pot fi resetate şi se poate
afişa „-" în loc de data şi ora curentă.
• Ceasul poate merge înainte sau înapoi cu până la 60 de secunde pe lună.
În acest caz, setaţi din nou ceasul.
• Pentru a asculta canalele „Morning‖ (Dimineaţa), „Daytime‖ (Ziua),
„Evening‖ (Seara), „Night‖ (Noaptea) şi „Midnight‖ (Miezul nopţii) în funcţie
de orar ( pagina 46), trebuie să fie setată opţiunea „Set Date-Time‖
(Setare dată-oră).
119
Setări comune
Setarea formatului datei
Puteţi seta formatul datei afişate pentru ora curentă (
pagina 117) dintre
„YYYY/MM/DD‖ (AAAA/LL/ZZ), „MM/DD/YYYY‖ (LL/ZZ/AAAA) şi
„DD/MM/YYYY‖ (ZZ/LL/AAAA).
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Date Display Format”
(Format afişare dată), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul folosit pentru setarea formatului de afişare.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
Puteţi selecta formatul din următoarele 3 tipuri:
• „YYYY/MM/DD‖ (AAAA/LL/ZZ): Data apare ca an/lună/zi.
• „MM/DD/YYYY‖ (LL/ZZ/AAAA): Data apare ca lună/zi/an.
• „DD/MM/YYYY‖ (ZZ/LL/AAAA): Data apare ca zi/lună/an.
120
Setări comune
Setarea formatului orei
Puteţi selecta formatul orei afişate pentru ora curentă (
„12-hour‖ (12 ore) sau „24-hour‖ (24 de ore).
pagina 117) dintre
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Time Display Format”
(Format afişare oră), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul folosit pentru setarea formatului de afişare.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta setarea dorită, apoi apăsaţi
butonul
pentru a confirma.
• „12-hour‖ (12 ore): Afişează ora curentă în formatul cu 12 ore.
• „24-hour‖ (24 de ore): Afişează ora curentă în formatul cu 24 ore.
121
Setări comune
Afişarea informaţiilor despre aparat
(Informaţii despre aparat)
Se pot afişa informaţii precum numele modelului, versiunea de firmware, etc.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Unit Information"
(Informaţii despre aparat), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de informaţii disponibile despre aparat.
Informaţii disponibile despre aparat
Opţiune
Model:
Firmware:
Descriere
Afişează numele modelului aparatului.
Afişează informaţii în legătură cu versiunea de
firmware a aparatului.
Afişează numărul total de melodii*1 stocate pe aparat.
„Total songs‖ (Total
melodii):
„Total videos‖ (Total Afişează numărul total de videoclipuri*1 stocate pe
videoclipuri):
aparat.
„Total photos‖ (Total Afişează numărul total de imagini stocate pe aparat.
imagini):
WM-PORT:
Afişează informaţii despre versiunea WM-PORT.
*1 Fişierele din Biblioteca Podcast nu sunt incluse în numărul total.
Setări comune
122
Resetarea la setările din fabrică (Resetare toate
setările)
Puteţi reseta aparatul la configurările implicite. Resetarea aparatului nu şterge
datele audio şi foto.
Setări
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Butonul cu 5
direcţii
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar în modul pauză.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) în modul
pauză până ce apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Reset all Settings”
(Resetare toate setările), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare ecranul de confirmare pentru setare înapoi la reglajele din fabrică.
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Yes” (Da), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare mesajul „Restored factory settings.‖ (S-au restaurat setările din fabrică)
Pentru a anula operaţiunea
Selectaţi „No‖ (Nu) la pasul 5 şi apăsaţi butonul
pentru a confirma. Puteţi
anula operaţiunea şi apăsând butonul „BACK/HOME‖ (Înapoi/Acasă) la pasul
5. Procedura de setare se anulează şi reapare lista de opţiuni pentru
„Common Settings‖ (Setări comune).
123
Setări comune
Formatarea memoriei (Formatare)
Puteţi formata memoria flash integrată a aparatului. Dacă se formatează memoria, se
vor şterge toate datele. Verificaţi datele stocate în memorie înainte de formatare şi
exportaţi în prealabil datele importante pe hard disk-ul computerului dvs.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
Notă
• Această funcţie este disponibilă doar în modul pauză.
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) în modul pauză
până ce apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi butonul
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Common Settings” (Setări
comune), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Apare lista de opţiuni pentru „Common Settings‖ (Setări comune).
4 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Format” (Formatare), apoi
apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea mesajul „All data including songs will be deleted. Proceed?‖ (Se vor
şterge toate datele, inclusiv melodiile. Continuaţi?)
5 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Yes” (Da), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Va apărea mesajul „All data will be deleted. Proceed?‖ (Se vor şterge toate datele.
Continuaţi?)
6 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Yes” (Da), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
În timp ce se formatează memoria, apare un afişaj animat. Când s-a încheiat
iniţializarea, apare mesajul „Memory formatted‖ (Memorie formatată).
Continuare 
124
Setări comune
Pentru a anula operaţiunea
Selectaţi „No‖ (Nu) la pasul 5 sau 6 şi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
Puteţi anula operaţiunea şi apăsând butonul „BACK/HOME‖ (Înapoi/Acasă) la
pasul 5 sau 6.
Note
• Nu formataţi memoria flash integrată folosind un software sau Windows
Explorer.
• apare în loc de
(Redare inteligentă înordine aleatorie) dacă aparatul
accesează anumite servicii online (disponibil doar în S.U.A.). Pentru a
reveni la
(Redare inteligentă în ordine aleatorie), formataţi memoria
aparatului.
125
Setări comune
Selectarea limbii de afişare
Puteţi selecta dintr-o varietate de limbi pentru afişarea meniurilor şi
mesajelor aparatului.
Butonul
„BACK/HOME‖
(Înapoi/Acasă)
Setări
Butonul cu 5
direcţii
1 Apăsaţi şi menţineţi butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă) până ce
apare meniul „HOME” (Acasă).
2 Apăsaţi butonul
pentru a selecta
butonul
pentru a confirma.
(Setări), apoi apăsaţi
3 Apăsaţi butonul
pentru a selecta „Language Settings” (Setări
de limbă), apoi apăsaţi butonul
pentru a confirma.
4 Apăsaţi butonul
apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta o limbă (
pentru a confirma.
pagina 126),
Continuare 
126
Setări comune
Setări limbă de afişare
Setarea
Deutsch
English
Español
Français
Italiano
Português
Descriere
Mesajele şi meniurile se afişează în germană.
Mesajele şi meniurile se afişează în engleză.
Mesajele şi meniurile se afişează în spaniolă.
Mesajele şi meniurile se afişează în franceză.
Mesajele şi meniurile se afişează în italiană.
Mesajele şi meniurile se afişează în portugheză.
Mesajele şi meniurile se afişează în rusă.
Mesajele şi meniurile se afişează în japoneză.
Mesajele şi meniurile se afişează în coreeană.
Mesajele şi meniurile se afişează în chineza
simplificată.
Mesajele şi meniurile se afişează în chineza
tradiţională.
*1 Este posibil ca afişarea în japoneză să nu fie disponibilă, în funcţie de
regiunea de lansare a aparatului.
127
Sfaturi utile
Maximizarea duratei de viaţă a bateriei
Reglând setările sau gestionând corect alimentarea cu energie, se poate face
economie de baterie şi, deci, aparatul poate fi utilizat mai mult timp.
Opriţi manual aparatul
Dacă apăsaţi şi menţineţi butonul „OPTION/PWR OFF‖ (Opţiune/Oprire),
aparatul intră în modul standby, iar ecranul se stinge pentru a economisi
bateria. În plus, dacă lăsaţi aparatul în modul standby aproximativ o zi, acesta
se opreşte automat.
Modificarea setărilor
Puteţi economisi bateria prin setare, astfel.
Setări pentru ecran
„Brightness‖ (Luminozitate)
116)
pagina
―1‖
„Type‖ (Tip) la „Screensaver" (
pagina „Blank‖ (Liber)
111)
„Screensaver Timing‖ (Temporizare
„After 15 sec‖
(După 15
screensaver) (
pagina 112)
secunde)
„New Song Pop Up‖ (Apariţie fereastră
Dezactivare
melodie nouă) (
pagina 55)
Setări pentru efectul
de sunet
„Equalizer‖ (Egalizor) (
pagina 59).
„VPT (Surround)‖ (
pagina 62).
„DSEE (Sound Enhancer)‖ (Accentuare
sunet)
pagina 65)
Dezactivare
„Clear Stereo‖ (Stereo clar) (
pagina
64).
„Dynamic Normalizer" (Normalizor
dinamic) (
pagina 67)
Funcţia de anulare a zgomotului (doar S736F/S738F/S739F)
(
pagina 103)
Setări video
„On-Hold Display‖ (Afişare menţinută)
(
pagina 77)
Oprit
„No‖ (Nu)
Reglarea formatului datelor şi a ratei de biţi
Durata de redare va diferi, deoarece încărcarea bateriei poate fi afectată de formatul şi rata
de biţi a melodiilor, videoclipurilor sau imaginilor redate.
Pentru mai multe detalii cu privire la durata de încărcare sau durata de consumare, vezi
pagina 160, 162.
128
Sfaturi utile
Ce sunt formatul şi rata de biţi?
Ce este formatul audio?
Formatul audio se referă la metoda utilizată pentru importarea datelor audio
de pe Internet sau a CD-urilor audio pe un computer şi salvarea acestora ca
fişier audio. Printre formatele comune se numără MP3, WMA, etc.
MP3: MP3 (MPEG-1 Audio Layer3) este o tehnologie comună de comprimare
audio dezvoltată de grupul de lucru MPEG al ISO (Organizaţia Internaţională
de Standardizare). MP3 poate comprima fişierele audio la aproximativ 1/10
din mărimea fişierelor audio standard de pe CD.
WMA: WMA (Windows Media Audio) este o tehnologie comună de compresie
audio dezvoltată de Microsoft Corporation. Formatul WMA oferă aceeaşi
calitate a sunetului ca formatul MP3, la o mărime mai mică a fişierului.
AAC: AAC (Advanced Audio Coding – Codificare audio avansată) este o
tehnologie comună de comprimare audio dezvoltată de grupul de lucru MPEG
al ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare). Formatul AAC oferă
aceeaşi calitate a sunetului ca formatul MP3, la o mărime mai mică a
fişierului.
PCM linear: PCM linear este un format de înregistrare audio fără comprimare
digitală. Puteţi asculta sunetul la aceeaşi calitate ca şi muzica de pe CD,
înregistrând cu acest format.
Ce este rata de biţi?
Rata de biţi se referă la volumul de date utilizate pentru memorarea fiecărei
secunde de sunet. În general, ratele de biţi superioare oferă o calitate mai
bună a sunetului, însă necesită mai mult spaţiu de stocare pentru aceeaşi
lungime a sunetului.
Care este legătura dintre rata de biţi, calitatea sunetului şi mărimea de
stocare?
În general, ratele de biţi superioare oferă o calitate mai bună a sunetului, însă
necesită mai mult spaţiu de stocare pentru aceeaşi lungime a sunetului, deci
veţi putea stoca mai puţine melodii pe aparat. Ratele de biţi inferioare vă
permit să stocaţi mai multe melodii, dar la o calitate mai redusă a sunetului.
Notă
• Dacă importaţi o melodie de pe CD pe computer la o rată de biţi redusă, nu puteţi ameliora
calitatea sunetului acestei melodii selectând o rată de biţi ridicată când transferaţi melodia
de pe computer pe aparat.
Continuare 
129
Sfaturi utile
Ce este formatul video?
Formatul video se referă la metoda utilizată pentru importarea datelor video şi
audio pe un computer şi salvarea acestora ca fişier video. Printre formatele
comune se numără MPEG-4, AVC, etc.
MPEG-4: MPEG-4 se referă la tehnologia „Moving Picture Experts Group
phase 4" (Grupul experţilor în imagine mobilă faza 4), dezvoltată de grupul de
lucru MPEG al ISO (Organizaţia Internaţională de Standardizare). Formatul
de comprimare este pentru date video şi audio.
AVC: AVC se referă la tehnologia „Advanced Video Coding‖ (Codificare audio
avansată), dezvoltată de grupul de lucru MPEG al ISO (Organizaţia
Internaţională de Standardizare). Aceasta permite reproducerea unor imagini
mai vii la o rată de biţi inferioară. Fişierele AVC includ patru profiluri, iar „AVC
Baseline Profile‖ (Profil de bază AVC) este unul dintre acestea. Formatul AVC
se bazează pe standardul MPEG-4 AVC al ISO (Organizaţia Internaţională de
Standardizare) şi deoarece AVC este standardizat drept „MPEG-4 Part 10
Advanced Video Coding‖ (Codificare video avansată MPEG-4 Partea 10),
este denumit frecvent MPEG-4 AVC/H.264 sau H.264/AVC.
WMV: WMA (Windows Media Video) este un format de comprimare video
dezvoltat de Microsoft Corporation. S-a construit pe baza MPEG-4, realizează
o rată de comprimare ridicată şi este compatibil cu controlul copierii prin DRM.
Ce este formatul foto?
Formatul foto se referă la metoda utilizată pentru importarea imaginilor pe un
computer şi salvarea acestora ca fişier de imagine. Printre formatele comune
se numără JPEG, etc.
JPEG: JPEG (Joint Photographic Experts Group – Grupul experţilor
fotografici) este un format comun de comprimare a imaginilor dezvoltat de
JPEG. JPEG poate comprima un fişier de imagine la aproximativ 1/10 – 1/100
din mărimea imaginii originale.
Pentru detalii cu privire la formatele şi ratele de biţi acceptate de
acest aparat
• Pentru detalii cu privire la formatele şi ratele de biţi compatibile, consultaţi
pagina 159.
130
Sfaturi utile
Stocarea datelor
Puteţi stoca date de pe computer în memoria flash integrată a aparatului
transferând datele de pe computer folosind Windows Explorer sau un alt
program de transfer. Dacă aparatul este conectat la computer, memoria flash
integrată apare în Windows Explorer ca [WALKMAN].
Note
• Nu folosiţi programul integrat în timp ce folosiţi Windows Explorer pentru a
interacţiona cu memoria flash integrată a aparatului.
• Nu deconectaţi cablul USB furnizat în timp ce apare mesajul „Do not
disconnect‖ (Nu deconectaţi), în timpul transferului de date. Datele se
pot deteriora.
• Nu formataţi memoria flash integrată folosind Windows Explorer. Dacă
formataţi memoria flash integrată, formataţi-o pe aparat (
pagina 123).
• Nu puteţi schimba numele directoarelor şi nu puteţi şterge directoarele
„MUSIC‖ (Muzică), „MP_ROOT‖, „VIDEO‖, „PICTURES‖ (Imagini),
„PICTURE‖ (Imagine) şi „PODCASTS‖ (Podcast-uri).
• Nu schimbaţi direct numele directorului sau fişierului în directorul
„MP_ROOT‖ sau „MPE_ROOT‖. Altfel, acestea nu vor fi afişate pe aparat.
131
Sfaturi utile
Actualizarea firmware-ului aparatului
Puteţi actualiza firmware-ul aparatului, ceea ce vă permite să adăugaţi noi
opţiuni pe aparat, instalând ultimul firmware al aparatului. Pentru detalii cu
privire la cele mai recente informaţii de firmware şi modul de instalare al
acestora, vizitaţi următorul sit web:
Pentru clienţii din S.U.A.: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii care au achiziţionat modelul străin:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
1 Descărcaţi programul de actualizare pe computer de pe situl web.
2 Conectaţi aparatul la computer şi porniţi programul de actualizare.
3 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a actualiza firmware-ul aparatului.
S-a încheiat actualizarea firmware-ului.
132
Depanarea
Ghid al problemelor de funcţionare
Dacă aparatul nu funcţionează cum trebuie, încercaţi să luaţi următoarele
măsuri pentru a rezolva problema.
1 Găsiţi simptomele problemei în următoarele tabele de depistare a
defecţiunilor şi încercaţi acţiunile corective prevăzute.
2 Conectaţi aparatul la computer pentru a încărca bateria.
Este posibil ca unele probleme să se remedieze prin încărcarea bateriei.
3 Apăsaţi butonul „RESET” cu un ac mic, etc.
Dacă apăsaţi butonul „RESET‖ (Resetare) în
timp ce operaţi aparatul, este posibil ca datele
şi setările de pe aparat să fie şterse.
4 Căutaţi informaţii despre problemă în
secţiunea de Ajutor a fiecărui program.
5 Căutaţi informaţii despre problemă pe unul din siturile web de
asistenţă.
Pentru clienţii din S.U.A., vizitaţi: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada, vizitaţi: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa, vizitaţi: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină, vizitaţi: http://www.sonylatin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni, vizitaţi: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii ce au achiziţionat modelele din străinătate, vizitaţi:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
6 Dacă măsurile de mai sus nu rezolvă problema, contactaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Continuare 
133
Depanarea
Funcţionarea
Simptomul
Nu se aude niciun
sunet.
Nu se redau datele.
Cauza/soluţia
• Nivelul volumului este setat la zero.
 Măriţi volumul (
pagina 11).
• Mufa pentru căşti nu este conectată corect.
 Conectaţi corect mufa pentru căşti (
pagina
11).
• Mufa pentru căşti este murdară.
 Curăţaţi mufa pentru căşti cu o cârpă moale şi
uscată.
• Pe aparat nu sunt stocate melodii sau videoclipuri.
 Urmaţi instrucţiunile din mesajul afişat şi
transferaţi melodii sau videoclipuri de pe
computer.
• Bateria s-a consumat.
 Încărcaţi complet bateria (
pagina 23).
 Dacă aparatul nu reacţionează nici după
încărcarea bateriei, apăsaţi butonul „RESET‖
(Resetare) pentru a reseta aparatul (
pagina
132).
• Pe aparat nu sunt stocate date.
 Urmaţi instrucţiunile din mesajul afişat şi
transferaţi date de pe computer.
• Formatul fişierelor transferate nu poate fi redat.
Pentru detalii consultaţi secţiunea „Supported file
format‖ (Format fişier compatibil) din
„Specifications‖ (Specificaţii) (
pagina 159).
 Este posibil ca melodiile sau videoclipurile să
nu poată fi redate în funcţie de formatul fişierului
(
pagina 159).
 Este posibil ca imagiile să nu poată fi afişate, în
funcţie de formatul sau mărimea fişierului
( pagina 159).
• Puneţi fişiere audio MP4 într-un director video prin
tragere şi plasare.
 Puneţi-le în directorul „MUSIC‖ (Muzică) prin
tragere şi plasare.
• Perioada de redare limitată a melodiei a expirat
din cauza condiţiilor abonamentului, etc.
 Nu se pot reda melodiile a căror perioadă de
redare limitată a expirat. Actualizaţi-le folosind
programul utilizat la transfer.
• După tragere şi plasare în Windows Explorer,
nivelurile ierarhice ale datelor nu corespund cu
aparatul (
pagina 27).
Continuare 
134
Depanarea
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Datele transferate nu
sunt afişate în listă.
Cauza/soluţia
• S-a atins numărul maxim de fişiere ce pot fi
afişate. Numărul maxim de fişiere este 1.000 de
fişiere pentru videoclipuri 10.00 de fişiere pentru
imagini şi 10.000 de fişiere pentru episoadele
podcast. De asemenea, numărul maxim de
directoare este 1.000 de directoare de imagini în
lista de directoare foto şi 1.000 de directoare în
lista de canale podcast.
 Ştergeţi datele inutile.
• Datele au fost puse într-un loc eronat prin tragere
şi copiere.
 Puneţi datele la locul corect prin tragere şi
copiere (
pagina 27).
• Capacitatea disponibilă este insuficientă.
 Ştergeţi datele inutile pentru a mări spaţiul liber
de pe aparat..
• După tragere şi plasare în Windows Explorer,
nivelurile ierarhice ale datelor nu corespund cu
aparatul (
pagina 27).
• Fişierele audio nu se află în directoare din
directorul „MUSIC" (Muzică).
 Puneţi-le în directoare din directorul „MUSIC‖
(Muzică) prin tragere şi plasare.
Când este selectată
opţiunea „All Songs"
(Toate melodiile) sau
„Album", vor apărea
toate melodiile, însă
unele nu vor apărea
când este selectată
opţiunea „Folder"
(Director).
Melodiile se redau doar • Opţiunea „Playback Range‖ (Interval de
într-un interval de redare redare) (
pagina 54) este setată pe „Selected
limitat, spre exemplu
Range‖ (Intervalul selectat).
într-un album.
 Schimbaţi setarea intervalului de redare.
Nu se pot şterge datele
de pe aparat.
• Nu puteţi şterge melodii sau imagini de pe aparat.
 Ştergeţi-le folosind programul pe care l-aţi
utilizat pentru a transfera datele sau Windows
Explorer.
Continuare 
135
Depanarea
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Se aude zgomot.
Cauza/soluţia
• S-a setat funcţia de anulare a zgomotului (doar la NWZS736F/S738F/S739F only) într-un loc silenţios.
 Zgomotul este mai observabil într-un loc liniştit sau în
funcţie de tipul de zgomot. Eliberaţi anularea zgomotului
(
pagina 103). În plus, căştile furnizate sunt proiectate
pentru sensibilitate relativ ridicată pentru a maximiza
eficacitatea anulării zgomotului în locuri zgomotoase
precum în exterior sau în tren. Pentru acest, este posibil
să auziţi zgomote într-un loc liniştit chiar dacă eliberaţi
anularea zgomotului.
• Lângă aparat se foloseşte un dispozitiv ce emite semnale
radio, precum telefonul mobil.
 Când utilizaţi dispozitive precum telefoanele mobile,
menţineţi-le la distanţă faţă de aparat.
• Datele audio importate de pe CD-uri, etc., sunt deteriorate.
 Ştergeţi datele, apoi importaţi-le şi transferaţi-le din
nou. Când importaţi date pe computer închideţi celelalte
aplicaţii pentru a evita deteriorarea datelor.
• Formatul fişierelor transferate nu poate fi redat. Pentru
detalii consultaţi secţiunea „Supported file format‖ (Format
fişier compatibil) din „Specifications‖ (Specificaţii) (
pagina 159).
 Este posibil ca unele melodii să nu poată fi redate, în
funcţie de specificaţiile fişierului.
• Comutatorul „NOISE CANCELING‖ (Anulare zgomot) este
Funcţia de anulare a
zgomotului (doar NWZ- setat în poziţia oprit.
S736F/S738F/S739F)
 Glisaţi comutatorul „NOISE CANCELING‖ (Anulare
zgomot) în direcţia săgeţii ►.
nu este operabilă.
• Folosiţi alte căşti decât cele furnizate.
 Folosiţi căştile furnizate.
• Căştile furnizate nu sunt utilizate corect.
 Schimbaţi mărimea pernuţelor sau reglaţi poziţia
pernuţelor confortabil pe ureche (
pagina 8). La
schimbarea mărimii pernuţelor, instalaţi-le bine pe căşti,
pentru ca pernuţa să nu se desprindă şi să vă rămână în
ureche.
• Aparatul se foloseşte într-un loc liniştit.
 Este posibil ca funcţia de anulare a zgomotului să nu
opereze într-un loc liniştit sau în funcţie de tipul de
zgomot.
Continuare 
136
Depanarea
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Cauza/soluţia
Nu funcţionează setarea • La emiterea prin difuzoarele audio externe
„VPT(Surround)‖ sau
folosind dispozitivul opţional, este posibil ca
„Clear Stereo‖ (Stereo
setările „VPT (Surround)‖ şi funcţia „Clear
clar).
Stereo" (Stereo clar) să nu fie operabile deoarec
aparatul este proiectat doar pentru căşti
compatibile. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
• Fişierul este un fişier .3gp. (Formatul .3gp
Nu se poate vizualiza
videoclipul, dar se poate suportă doar sunet.)
• Videoclipul nu se află într-un director video.
auzi.
 Puneţi videoclipul într-un director video prin
tragere şi plasare.
• Comutatorul „HOLD‖ (Menţinere) este setat în
Butoanele nu
funcţionează.
poziţia „HOLD‖ (Menţinere).
 Glisaţi comutatorul „HOLD‖ (Menţinere) în
poziţia opusă (
pagina 12).
• În aparat s-a format condens.
 Aşteptaţi câteva ore, ca aparatul să se usuce.
• Bateria nu este încărcată suficient.
 Încărcaţi bateria conectând aparatul la un
computer în funcţiune (
pagina 23).
 Dacă încărcaţi bateria şi nu se schimbă
nimic, apăsaţi butonul „RESET‖ (Resetare)
pentru a reseta aparatul (
pagina 132).
• În timp ce se afişează mesajele „Connecting‖ (În
curs de conectare) sau „Connected USB (MTP)‖
(USB (MTP) conectat), nu puteţi opera aparatul.
 Deconectaţi conexiunea USB, apoi operaţi
aparatul.
Redarea nu se opreşte. • La acest aparat nu există diferenţă între oprire şi
întrerupere. Când apăsaţi butonul
apare II ,
iar redarea se întrerupe/se opreşte.
Aparatul nu
• Bateria nu este încărcată suficient.
funcţionează.
 Încărcaţi bateria conectând aparatul la un
computer în funcţiune (
pagina 23).
 Dacă încărcaţi bateria şi nu se schimbă
nimic, apăsaţi butonul „RESET‖ (Resetare)
pentru a reseta aparatul (
pagina 132).
Continuare 
137
Depanarea
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Nu se pot găsi datele
transferate.
Volumul nu este
suficient de puternic.
Cauza/soluţia
• Memoria flash integrată a aparatului a fost
formatată folosind Windows Explorer.
 Formataţi memoria flash integrată pe aparat
(
pagina 123).
• Cablul USB furnizat a fost deconectat de la aparat
în timp ce se transferau date.
 Transferaţi fişierele utilizabile înapoi pe
computer şi formataţi memoria flash integrată pe
aparat (
pagina 123).
• După tragere şi plasare în Windows Explorer,
nivelurile ierarhice ale datelor nu corespund cu
aparatul (
pagina 27).
• Formatul fişierelor transferate nu poate fi redat.
Pentru detalii consultaţi secţiunea „Supported file
format‖ (Format fişier compatibil) din
„Specifications‖ (Specificaţii) (
pagina 159).
 Este posibil ca melodiile sau videoclipurile să
nu poată fi redate în funcţie de formatul fişierului
( pagina 159).
 Este posibil ca imagiile să nu poată fi afişate, în
funcţie de formatul sau mărimea fişierului
( pagina 159).
• Este activată funcţia „AVLS (Volume limit)‖ (Limită
volum).
 Dezactivaţi funcţia „AVLS (Volume Limit)
(Limită volum)‖ (
pagina 109).
• Mufa pentru căşti nu este introdusă complet.
 În cazul în care căştile nu sunt conectate
corect, sunetul nu se va emite corespunzător.
Introduceţi mufa căştilor până ce face clic (
pagina 11).
Nu se aude sunetul de
la canalul drept al
căştilor.
Sau sunetul de la
canalul drept se aude
prin ambele părţi ale
căştilor.
Redarea s-a oprit brusc. • Bateria nu este încărcată suficient.
 Încărcaţi bateria conectând aparatul la un
computer în funcţiune (
pagina 23).
• Se redau melodii sau videoclipuri ce nu pot fi
redate.
 Redaţi alte melodii sau videoclipuri.
Continuare 
138
Depanarea
Funcţionarea (continuare)
Simptomul
Nu se afişează
miniaturile.
Cauza/soluţia
• Melodiile nu au informaţii de copertă al căror
format să fie compatibil cu aparatul. Miniaturile se
afişează doar când melodiile au informaţii de
copertă al căror format este compatibil cu aparatul.
 Transferaţi din nou folosind programul integrat
Windows Media Player 11 sau alt program de
transfer.
• Numele miniaturii nu corespunde videoclipului sau
videoclipul nu se află în locaţia corectă.
 Puneţi un fişier JPEG cu acelaşi nume ca
videoclipul într-un director din directorul „VIDEO‖.
• Dacă imaginile nu au miniaturi compatibile cu
formatul de fişier Exif, nu se pot afişa miniaturile.
 Retransferaţi imaginile folosind Media Manager
pentru WALKMAN.
Coperta nu este afişată. • Datele nu au asociate informaţii de copertă.
 Coperta apare doar dacă sunt incluse informaţii
de copertă.
Puteţi seta coperta folosind programul Windows
Media Player 11 integrat sau alt program de
transfer pentru setarea copertei. Pentru detalii
cu privire la funcţionare, apelaţi la secţiunea de
Ajutor sau la producătorul programului.
• Este posibil să nu se afişeze coperta, în funcţie de
formatul fişierului de copertă.
Aparatul nu poate
realiza formatarea.
• Bateria nu este încărcată suficient.
 Încărcaţi bateria conectând aparatul la un
computer în funcţiune (
pagina 23).
Alimentarea aparatului
s-a oprit brusc, apoi s-a
repornit.
Aparatul nu
funcţionează normal.
• Dacă se produce o defecţiune, aparatul se opreşte
şi apoi se reporneşte automat.
• Se porneşte sau reporneşte computerul cu
aparatul conectat la el.
 Resetaţi aparatul apăsând butonul „RESET‖
al aparatului. Deconectaţi aparatul când porniţi
sau reporniţi computerul.
Continuare 
139
Depanarea
Afişarea
Cauza/soluţia
• S-a schimbat pictograma deoarece aparatul a accesat
de
în meniul „Home‖ un serviciu online (disponibil doar în S.U.A.).
 Pentru a reveni la
, formataţi aparatul (
pagina
(Acasă).
123).
Simptomul
se afişează în loc
La titlu se afişează
simbolul „□‖.
• Titlul conţine caractere ce nu se pot afişa pe aparat.
 Redenumiţi titlul cu caractere corespunzătoare
folosind programul pe care l-aţi utilizat pentru a transfera
datele sau Windows Explorer.
La numele unui album, • Datele nu conţin informaţii precum numele albumului sau
artist, etc. se afişează
artistului, etc.
mesajul „Unknown‖
(Necunoscut).
Caracterele sunt afişate • Limba este selectată incorect.
incorect.
 Selectaţi limba corectă de la „Language Settings‖
(Setări de limbă) (
pagina 125) apoi transferaţi din
nou datele pe aparat.
Ecranul se întunecă în • Nu s-a încercat realizarea niciunei operaţiuni în intervalul
timpul afişării unei
selectat la „Screensaver Timing" (Temporizare
imagini.
screensaver) (
pagina 112).
 Apăsaţi orice buton.
• Nu s-a încercat realizarea niciunei operaţiuni timp de
Ecranul se stinge.
peste 3 minute când aparatul se afla în odul pauză.
 Apăsaţi orice buton.
• Nu s-a încercat realizarea niciunei operaţiuni în intervalul
selectat la „Screensaver Timing" (Temporizare
screensaver) când „Screensaver‖ este setat pe „Blank‖
(Liber) (
pagina 112).
 Apăsaţi orice buton.
 Setaţi „Screensaver‖ pe altă opţiune decât „Blank‖
(Liber).
• Opţiunea „On-Hold Display‖ (Afişare menţinută) este
setată pe „No‖ (Nu).
 Glisaţi comutatorul „HOLD‖ (Menţinere) în poziţia
opusă (
pagina 12).
 Setaţi opţiunea„On-Hold Display‖ (Afişare menţinută)
pe „Yes‖ (Da) (
pagina 77) . Puteţi reda un videoclip şi
când este activată funcţia „HOLD‖ (Menţinere).
Va apărea un mesaj.
• Vezi „Mesaje‖ (
pagina 146).
Continuare 
140
Depanarea
Alimentarea
Simptomul
Durata de viaţă a
bateriei este scurtă.
Cauza/soluţia
• Temperatura de operare este sub 5 °C (41 °F).
 Durata de viaţă a bateriei se scurtează din cauza
caracteristicilor bateriei. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune.
• Durata de încărcare a bateriei nu este suficientă.
 Încărcaţi bateria până ce apare pictograma
.
• Reglând setările sau gestionând corect alimentarea cu
energie, se poate face economie de baterie şi, deci, aparatul
poate fi utilizat mai mult timp (
pagina 127).
• Nu aţi folosit aparatul o perioadă îndelungată.
 Eficienţa bateriei se va îmbunătăţi prin încărcări şi
descărcări repetate.
• Când durata de viaţă utilă a bateriei ajunge la jumătate din
durata normală, chiar şi după o încărcare completă, bateria
trebuie schimbată.
 Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
• Se redau conţinuturi protejate la copiere.
 La redarea de conţinuturi protejate la copiere, durata de
viaţă a bateriei poate fi mai scurtă.
Aparatul nu poate
încărca bateria.
• Cabul USB nu este conectat corect la un port USB de pe
computerul dvs.
 Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
 Folosiţi cablul USB furnizat.
• Bateria este încărcată la o temperatură ambiantă în afara
intervalului de 5 ºC - 35 ºC (41°F - 95°F).
 Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă
între 5 ºC şi 35 ºC (41°F - 95°F).
• Computerul nu este pornit.
 Porniţi computerul.
• Computerul a intrat în starea de adormire sau hibernare.
 Scoateţi computerul din starea de adormire sau
hibernare.
Aparatul se închide
automat.
• Aparatul se închide automat pentru a evita consumul inutil
al bateriei.
 Apăsaţi orice buton pentru a porni aparatul.
• Dacă bateria este deja aproape complet încărcată când
începe încărcarea, este nevoie de puţin timp pentru a fi
încărcată complet.
Încărcarea se încheie
foarte rapid.
Continuare 
141
Depanarea
Conexiunea la computer
Simptomul
Media Manager pentru
WALKMAN nu
porneşte.
Cauza/soluţia
• Mediul computerului dvs. s-a schimbat, probabil
din cauza unei actualizări a sistemului de operare
Windows.
• Cabul USB nu este conectat corect la un port USB
de pe computerul dvs.
 Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
 Folosiţi cablul USB furnizat.
• Se foloseşte un hub USB.
 Este posibil să nu funcţioneze conectarea
aparatului printr-un hub USB. Conectaţi aparatul la
computer folosind cablul USB furnizat.
• Computerul rulează alt software decât cel folosit
pentru transfer.
 Deconectaţi cablul USB, aşteptaţi câteva
minute şi apoi reconectaţi-l. Dacă problema
persistă, deconectaţi cablul USB, reporniţi
computerul şi apoi reconectaţi aparatul.
• Este posibil ca pe aparat să nu apară mesajele
„Connecting‖ (În curs de conectare) sau „Connected
USB (MTP)‖ (USB (MTP) conectat), în funcţie de
software-ul ce rulează pe computer.
 Activaţi Windows Media Player sau Windows
Explorer.
Aparatul nu este
• Cabul USB nu este conectat corect la un port USB
recunoscut de computer de pe computerul dvs.
când este conectat la
 Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
acesta.
• Se foloseşte un hub USB.
 Este posibil să nu funcţioneze conectarea
aparatului printr-un hub USB. Conectaţi aparatul la
computer folosind cablul USB furnizat.
• Este posibil ca portul USB de pe computerul dvs.
să aibă o problemă. Conectaţi aparatul la un alt port
USB de pe computerul dvs.
Când aparatul este
conectat la computer cu
cablul USB furnizat nu
apare mesajul
„Connecting‖ (În curs de
conectare) sau
„Connected USB
(MTP)‖ (USB (MTP)
conectat).
Continuare 
142
Depanarea
Conexiunea la computer (continuare)
Simptomul
Nu se pot transfera
date pe aparatul dvs.
de la computer.
Cauza/soluţia
Este posibil ca transferul să fie oprit din cauza
influenţei electricităţii statice, etc. Acest lucru se
întâmplă pentru a proteja datele.
 Deconectaţi aparatul, apoi reconectaţi-l.
• Dacă transferaţi fişiere prin tragere şi plasare pe
unele computere care nu au instalat Windows Media
Player 11, pot apărea limitări la fişierele (AAC,
fişiere video, etc.) ce pot fi transferate prin tragere şi
plasare.
 Instalaţi Windows Media Player 11 de pe CDROM-ul furnizat, apoi transferaţi fişierele prin
tragere şi plasare. Înainte de a instala Windows
Media Player 11 pe computer, verificaţi dacă
programul sau serviciul dvs. corespunde cu
Windows Media Player 11. Pentru detalii cu privire
la utilizare sau asistenţă pentru Windows Media
Player, vizitaţi următorul sit web:
http://support.microsoft.com/
• Cabul USB nu este conectat corect la un port USB
de pe computerul dvs.
 Deconectaţi cablul USB, apoi reconectaţi-l.
• Memoria flash integrată nu are suficient spaţiu
liber.
 Transferaţi datele inutile înapoi pe computer,
pentru a mări spaţiul liber.
• Este posibil să nu se poată transfera melodiile cu
durată de redare limitată sau cu număr limitat de
redări, din cauza restricţiilor setate de deţinătorii
drepturilor de autor. Pentru detalii cu privire la
setările fiecărui fişier audio, contactaţi distribuitorul.
• Pe aparat există fişiere anormale.
 Transferaţi fişierele utilizabile înapoi pe
computer şi formataţi memoria flash integrată pe
aparat ( pagina 123).
Continuare 
143
Depanarea
Conexiunea la computer (continuare)
Simptomul
Cauza/soluţia
Nu se pot transfera date • Datele se pot deteriora.
pe aparatul dvs. de la
 Ştergeţi datele ce nu pot fi transferate din
computer. (continuare)
computer, apoi importaţi-le din nou în computer.
Când importaţi date pe computer închideţi
celelalte aplicaţii pentru a evita deteriorarea
datelor.
• S-a depăşit limita de transfer pentru fişiere şi
directoare.
 Ştergeţi datele inutile.
• Încercaţi să transferaţi fişiere .m4a, .mp4, .3gp
sau .m4v pe un computer pe care s-a instalat deja
Windows Media Player 10.
 Instalaţi Windows Media Player 11 de pe CD
ROM-ul furnizat.
• Dacă transferaţi datele folosind un program de
transfer, dar nu se realizează transferul, consultaţi
producătorul.
Pe aparat pot fi
transferate doar puţine
date.
• Memoria flash integrată nu are suficient spaţiu
liber.
 Transferaţi datele inutile înapoi pe computer,
pentru a mări spaţiul liber.
• Pe aparat sunt stocate date ce nu pot fi redate.
 Dacă pe aparat se stochează şi alte date decât
melodii, videoclipuri sau imagini, se pot transfera
mai puţine date. Transferaţi înapoi pe computer
datele ce nu pot fi redate pe aparat pentru a mări
spaţiul disponibil.
Aparatul devine instabil • Se foloseşte un hub USB sau un cablu de
când este conectat la
prelungire USB.
computer.
 Este posibil să nu funcţioneze conectarea
aparatului printr-un hub USB sau printr-un cablu
de prelungire USB. Conectaţi aparatul la
computer folosind cablul USB furnizat.
• Nu puteţi şterge sau redenumi directoarele
Nu puteţi şterge sau
redenumi directoarele. „MUSIC‖ (Muzică), „MP_ROOT‖, „VIDEO‖,
„PICTURES‖ (Imagini), „PICTURE‖ (Imagine) şi
„PODCASTS‖ (Podcast-uri).
Continuare 
144
Depanarea
Canalele SensMe™
Simptomul
Nu puteţi găsi
canalul dorit.
Se afişează mereu
„Morning‖ (Dimineaţa)
pentru canalul de
timp.
Se redau melodii
nepotrivite pentru
canalele de timp
selectate.
Cauza/soluţia
• Dacă nu există melodii ce corespund temei
canalului, canalul nu se afişează pe ecranul
„Canale SensMeTM‖.
• Dacă nu aţi setat ora aparatului, apare
mereu „Morning‖ (Dimineaţa) pentru canalul
de timp.
 Setaţi ora aparatului (
pagina 117).
• Dacă nu există melodii ce corespund temei
canalului de timp, se redau toate melodiile din
Biblioteca de muzică în ordine aleatorie.
Radio FM
Simptomul
Nu puteţi auzi bine
emisia FM.
Recepţia şi calitatea
sunetului sunt slabe.
Emisia FM este
afectată de
interferenţe.
Cauza/soluţia
• Frecvenţa de recepţie nu este acordată
complet.
 Selectaţi manual frecvenţa pentru a
îmbunătăţi recepţia folosind butonul
(
pagina 100).
• Semnalul radio este slab.
 Ascultaţi emisia FM în apropierea unei
ferestre deoarece semnalul poate fi slab în
interiorul clădirilor sau vehiculelor.
• Cablul pentru căşti nu este întins complet.
 Cablul pentru căşti funcţionează ca o
antenă. Întindeţi cât mai mult cablul pentru căşti.
• Lângă aparat se foloseşte un dispozitiv ce emite
semnale radio, precum telefonul mobil.
 Când utilizaţi dispozitive precum telefoanele
mobile, menţineţi-le la distanţă faţă de aparat.
Continuare 
145
Depanarea
Altele
Cauza/soluţia
• • Funcţia „Beep Settings‖ (Setări semnal sonor)
este setată pe „Off" (Dezactivat).
 Setaţi funcţia „Beep Settings‖ (Setări semnal
sonor) pe „On‖ (Activat) (
pagina 110).
• Semnalul sonor nu se aude când aparatul este
conectat la încărcătorul opţional sau la un alt
dispozitiv.
Aparatul se încălzeşte. • Aparatul poate fi cald în timpul încărcării bateriei şi
imediat după încărcare. Aparatul se poate încălzi
şi când se transferă un volum mare de date.
Aceasta este ceva normal şi nu trebuie să vă
îngrijoraţi. Puneţi aparatul deoparte, puţin timp, ca
să se poată răci.
Ecranul se porneşte de • Opţiunea „New Song Pop Up‖ (Apariţie
fiecare dată când se
fereastră melodie nouă) este setată pe „On‖
schimbă melodia.
(Activat).
 Setaţi opţiunea „New Song Pop Up‖
(Apariţie fereastră melodie nouă) pe „Off‖
(Dezactivat) (
pagina 55).
S-au resetat data şi
• Dacă aţi lăsat aparatul să stea puţin cu bateria
ora.
consumată, este posibil ca data şi ora să se
reseteze. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Încărcaţi bateria până ce pe ecran apare
pictograma
şi setaţi din nou data şi ora (
pagina 117).
Simptomul
Nu se aude semnalul
sonor în timpul
funcţionării aparatului.
Continuare 
146
Depanarea
Mesaje
Urmaţi instrucţiunile de mai jos dacă pe ecran apare un mesaj.
Mesajul
Semnificaţia
Soluţia
„All group numbers
Numărul total de
Melodiile ce depăşesc limita sunt
have been used‖ (S-au
elemente din listă (cu stocate în „Others" (Altele).
folosit toate numerele
excepţia listelor de
 Dacă nu puteţi găsi un cântec,
din grup).
melodii) depăşeşte
căutaţi-l mai întâi în lista „Others‖
limita (8.192 de
(Altele).
elemente).
 Dacă nu doriţi să stocaţi
Numărul total de
melodii ce depăşesc limita în lista
melodii din listele de
„Others‖ (Altele), ştergeţi melodiile
piese a atins 65.535.
inutile de pe aparat folosind
programul de transfer sau
Windows Explorer.
 Dacă numărul total de liste de
piese de pe aparat depăşeşte
65.535, nu se vor afişa listele de
piese peste acest număr.
Reduceţi numărul de liste de
piese (ştergeţi listele de piese)
folosind programul pe care l-aţi
utilizat pentru a transfera listele.
• Încercaţi să redaţi un
„Cannot play; file
Nu puteţi reda o melodie într-un
format is not
fişier ce nu poate fi redat format nesuportat (
pagina
supported‖ (Nu se
pe aparat.
159).
• Aţi transferat un fişier
poate reda; formatul
Puneţi-le în directoare din
fişierului nu este
audio în directoarele
directorul „MUSIC‖ (Muzică).
suportat).
video prin tragere şi
Dacă aparatul nu poate reda
plasare.
fişiere WMV, acestea pot fi
redate dacă sunt transferate cu
Windows Media Player 11.
„Cannot play; the
Perioada de redare
Actualizaţi informaţile de licenţă
license is expired‖ (Nu limitată a melodiei a
ale melodiilor folosind programul
se poate reda; licenţa
expirat.
utilizat la transfer.
a expirat).
Continuare 
147
Depanarea
Mesajul
Semnificaţia
„Cannot save more than Sunt deja presetate 30
30 Preset stations‖ (Nu de staţii emise.
se pot salva mai mult
de 30 de staţii
presetate).
Soluţia
Ştergeţi mai întâi staţiile
inutile (
pagina 99)
apoi presetaţi staţiile
dorite în limita
menţionată.
„Do not disconnect‖ (Nu Aparatul este conectat la
deconectaţi).
un computer sau la alte
dispozitive externe
pentru transferul de date.
Acesta nu este un mesaj
de eroare. Nu deconectaţi
cablul USB până nu se
încheie transferul.
„Firmware update
failed‖ (A eşuat
actualizarea firmwareului).
„LOW BATTERY.
Please Charge"
(Baterie scăzută.
Încărcaţi bateria).
„Noise Canceling
unavailable.
Unable to execute‖.
(Funcţia de anulare a
zgomotului este
indisponibilă. Nu se
poate executa.)
Urmaţi instrucţiunile
afişate pe computer
pentru a reîncerca să
actualizaţi firmware-ul.
Încărcaţi bateria ( .
(pagina 23).
A eşuat actualizarea
firmware-ului.
Bateria aparatului este
scăzută.
Modurile „External Input
Mode‖ (Mod intrare
externă) şi „Quiet Mode‖
(Mod silenţios) sunt
indisponibile deoarece
mediul de utilizare nu
respectă cerinţele pentru
acele funcţii.
„Not enough free space Capacitatea
in memory. Delete files disponibilă a
to ensure free space.‖
aparatului este
(Spaţiu insuficient în
insuficientă.
memorie. Ştergeţi
fişiere pentru a elibera
spaţiu).
Asiguraţi-vă că
comutatorul „NOISE
CANCELING‖ (Anulare
zgomot) este setat în
poziţia activat (
pagina
103) şi se folosesc căştile
furnizate.
„On hold…
Cancel HOLD function
to activate controls.‖ (În
aşteptare. Anulaţi
funcţia HOLD – În
aşteptare – pentru a
activa comenzile).
Pentru a opera aparatul,
glisaţi comutatorul
„HOLD‖ (Menţinere) în
poziţia opusă (
pagina
12).
Aparatul nu poate fi
operat deoarece
comutatorul „HOLD‖
(Menţinere) este setat în
poziţia „HOLD‖
(Menţinere).
Conectaţi aparatul la
computer folosind cablul
USB furnizat şi ştergeţi
toate datele inutile de pe
aparat folosind programul
utilizat la transfer sau
Windows Explorer.
Continuare 
148
Depanarea
Mesajul
„The clock has not been
correctly set. Verify ―Set
Date-Time‖ in the
Settings menu.‖ (Ceasul
nu a fost setat corect.
Verificaţi opţiunea “Set
Date-Time” – Setare
dată-oră – în meniul
Setări).
„The device’s memory
was not formatted
correctly. Please re
format using Settings
menu.‖ (Memoria
dispozitivului nu a fost
formatată corect.
Reformataţi folosind
meniul Setări).
„Unable to set photo as
wallpaper.‖ (Imaginea
nu poate fi setată ca
fundal).
Semnificaţia
Soluţia
Nu puteţi folosi canalele Setaţi ora aparatului (
de timp conform orarului pagina 117).
deoarece nu s-a setat
ceasul aparatului.
• Memoria flash
integrată nu a fost
formatată corect.
• Memoria flash
integrată a fost formatată
pe computer.
Selectaţi „Settings‖
(Setări) – „Common
Settings‖ (Setări
comune) – „Format‖
(Formatare) pentru a
formata din nou
memoria flash
integrată (
pagina
123).
Imaginea selectată nu
Asiguraţi-vă că
poate fi setată ca fundal. imaginea nu este un
fişier deteriorat sau că
mărimea nu este prea
mare.
149
Informaţii suplimentare
Precauţii
Următoarea declaraţie FCC se aplică doar pentru versiunea acestui
model fabricată spre a fi vândută în SUA. Este posibil ca alte versiuni să
nu respecte normele tehnice FCC.
NOTĂ:
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru aparatele
digitale din Clasa B, conform Părţii 15 din Regulamentul FCC. Aceste limite sunt
concepute să asigure o protecţie rezonabilă împotriva interferenţei dăunătoare într-o
instalare de tip rezidenţial. Acest echipament generează, foloseşte şi poate emite
energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor,
poate provoca interferenţe dăunătoare comunicaţiilor radio. Totuşi, nu există garanţia
că interferenţele nu vor apărea în cazuri particulare. Dacă acest echipament
provoacă interferenţe dăunătoare recepţiei radio sau TV, lucru care poate fi
determinat oprind şi pornind echipamentul, utilizatorul este sfătuit să încerce să
corecteze interferenţa printr-una sau mai multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientaţi sau repoziţionaţi antena de recepţie.
- Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
- Conectaţi echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.
- Consultaţi distribuitorul sau un tehnician radio/TV cu experienţă, pentru asistenţă.
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest
manual vă pot anula dreptul de a opera acest echipament.
Dacă aveţi întrebări despre acest produs:
Vizitaţi: www.sony.com/walkmansupport
Contactaţi: Centrul de servicii informaţii clienţi Sony la 1-(866)-456-7669
Scrieţi la: Centrul de servicii informaţii clienţi Sony
12451 Gateway Blvd., Fort Myers, FL 33913
Declaraţie de conformitate
Nume comercial:
SONY
Nr. model:
NWZ-S636F/S638F/S639F/S736F/S738F/S739F
Partea responsabilă: Sony Electronics Inc.
Adresa:
16530 Via Esprillo, San Diego CA 92127 S.U.A.
Telefon: 858-942-2230
Prezentul aparat respectă prevederile Părţii 15 din Regulamentul FCC.
Funcţionarea sa se supune următoarelor două condiţii: (1) Acest dispozitiv nu poate
provoca interferenţe dăunătoare şi (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice
interferenţă primită, inclusiv interferenţe care pot provoca funcţionarea nedorită.
Continuare 
150
Informaţii suplimentare
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în ţările
Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa de Est cu sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un deşeu menajer. Acest produs trebuie
predat la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest produs
se realizează în mod corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare
a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Căşti
Reciclarea acumulatorilor uzaţi (aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa de Est cu sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că acumulatorul furnizat împreună cu acest produs nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer.
Asigurându-vă că debarasarea de aceşti acumulatori se realizează în
mod corect, puteţi împiedica eventualele consecinţe negative asupra
mediului şi sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În situaţia produselor care, ca măsură de siguranţă, pentru asigurarea
funcţionării continue ori pentru integritatea datelor manevrate, necesită o
conexiune permanentă la un acumulator încorporat, acesta din urmă trebuie
înlocuit numai de către personal specializat
Pentru a vă asigura că acest acumulator este reciclat în mod corespunzător,
atunci când este atinsă durata maximă de viaţă predaţi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul
de înlocuire a bateriilor. Predaţi bateriile unui punct autorizat de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs sau
acumulator, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor
menajere sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică doar în cazul
echipamentelor comercializate în statele ce aplică directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
reparaţii sau garanţie, vă rugăm să comunicaţi aceste probleme la adresele
prevăzute în documentele separate de service sau garanţie.
Continuare 
151
Informaţii suplimentare
Cu privire la siguranţă
• Nu scurtcircuitaţi bornele aparatului cu alte obiecte metalice.
• Nu atingeţi bateria reîncărcabilă cu mâinile goale, dacă prezintă scurgeri.
Deoarece în baterie poate rămâne lichid, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony sau centru de service Sony, dacă bateria a prezentat
scurgeri. Dacă vă pătrunde lichid în ochi, nu vă frecaţi ochii, deoarece există
pericol de orbire. Spălaţi-vă ochii cu apă curată şi consultaţi imediat un
medic.
Dacă ajunge lichid pe corpul sau pe hainele dvs., spălaţi-le imediat. În caz
contrar, pot apărea arsuri sau leziuni. Dacă sunteţi ars sau rănit de lichidul
din baterie, consultaţi un medic.
• Nu turnaţi apă pe aparat şi nu introduceţi în el obiecte străine. Acest
lucru poate provoca incendiu sau un şoc electric.
Dacă se întâmplă aceasta, opriţi imediat aparatul, deconectaţi cablul USB de
la aparat şi consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau centru de service
Sony.
• Nu puneţi aparatul în foc.
• Nu dezmembraţi sau remodelaţi aparatul. Acest lucru poate provoca un şoc
electric. Contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony sau centru de service
Sony pentru schimbarea bateriilor reîncărcabile, verificări interne sau
reparaţii.
Continuare 
152
Informaţii suplimentare
Cu privire la instalare
• Nu puneţi pe aparat obiecte grele şi nu îl supuneţi la şocuri puternice.
Aparatul poate funcţiona necorespunzător sau se poate deteriora.
• Nu folosiţi aparatul în spaţii unde va fi supus unor valori extreme de lumină,
temperatură, umiditate sau vibraţii. Aparatul se poate decolora, strica sau
deteriora.
• Nu lăsaţi aparatul expus la temperaturi ridicate, într-o maşină parcată în
soare sau în bătaia soarelui.
• Nu lăsaţi aparatul în locuri cu foarte mult praf.
• Nu lăsaţi aparatul pe suprafeţe instabile sau în poziţie înclinată.
• Dacă aparatul provoacă interferenţe cu recepţia radio sau TV, opriţi aparatul
şi îndepărtaţi-l de radio sau televizor.
• Când folosiţi aparatul, urmaţi precauţiile de mai jos pentru a nu deforma
carcasa sau pentru a nu provoca funcţionarea defectuoasă a aparatului.
- Nu vă aşezaţi cu aparatul în buzunarul de la spate.
- Nu puneţi aparatul în geantă cu cablul de căşti înfăşurat în
jurul lui şi nu supuneţi geanta la şocuri puternice.
- Pernuţele de urechi se pot deteriora datorită păstrării sau
utilizării îndelungate.
• Nu expuneţi aparatul la apă. Aparatul nu este impermeabil.
Urmaţi precauţiile de mai jos.
- Nu aruncaţi aparatul în chiuvetă sau în alt recipient plin cu
apă.
- Nu folosiţi aparatul în spaţii umede sau în condiţii
meteorologice nefavorabile (ploaie, zăpadă).
- Nu udaţi aparatul.
Dacă atingeţi aparatul cu mâinile ude sau îl puneţi într-un obiect de
îmbrăcăminte umed, aparatul se poate uda şi poate funcţiona
necorespunzător.
• Când scoateţi căştile din aparat, ţineţi de mufă. Dacă trageţi de cablul
căştilor, acesta se poate deteriora.
Continuare 
153
Informaţii suplimentare
Cu privire la încălzire
Aparatul se poate încălzi în timpul încărcării dacă se foloseşte o perioadă
îndelungată.
Cu privire la căşti
Nu folosiţi căştile în timpul conducerii unui autovehicul; acesta poate fi un
pericol rutier şi poate fi ilegal în multe regiuni.
Siguranţa rutieră
Nu ascultaţi la căşti în situaţiile în care nu trebuie să vă fie afectat auzul.
Prevenirea deteriorării auzului
Nu folosiţi căştile la volum ridicat. Experţii nu vă recomandă redarea continuă,
îndelungată, la volum ridicat. Dacă auziţi zumzăit în urechi reduceţi volumul
sau întrerupeţi utilizarea.
Nu măriţi volumul brusc, în special când folosiţi căştile. Măriţi volumul treptat,
astfel încât volumul ridicat să nu vă afecteze urechile.
Respectul faţă de ceilalţi
Menţineţi volumul la nivel moderat. Aceasta vă va permite să auziţi
sunetele din exterior şi să îi respectaţi pe cei din jur.
Avertizare
Dacă se produc fulgere când folosiţi aparatul, scoateţi imediat căştile.
Dacă aveţi o reacţie alergică la căştile furnizate, nu le mai folosiţi şi consultaţi
un medic.
Continuare 
154
Informaţii suplimentare
Cu privire la utilizare
• Când folosiţi o bandă (vândută separat), aveţi grijă să nu o agăţaţi de
obiectele pe lângă care treceţi. Aveţi grijă să nu balansaţi aparatul de bandă,
pentru a nu lovi oamenii.
• Respectaţi recomandările echipajului de bord şi nu folosiţi aparatul în
timpul decolării sau aterizării unui avion.
• Dacă aparatul este mutat rapid de la temperatură joasă la temperatură
ridicată sau dacă este folosit într-o cameră în care tocmai s-a aprins
radiatorul, se poate forma condens temporar. Condensul creează un
fenomen prin care umezeala din aer se lipeşte de suprafeţele precum
panourile de metal, etc., şi apoi se transformă în lichid.
Dacă în aparat se formează condens, lăsaţi-l oprit până ce dispare
condensul. Dacă folosiţi aparatul cu condens prezent, acesta poate
funcţiona necorespunzător.
Cu privire la LCD
• Nu aplicaţi o forţă puternică asupra suprafeţei LCD-ului. Culorile sau
luminozitatea pot prezenta distorsiuni sau LCD-ul se poate defecta.
• Dacă folosiţi aparatul într-un loc rece, imaginile pot apărea cu dungi negre în
jur. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a aparatului.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa aparatului cu o cârpă moale, precum lavetele
pentru ochelari.
• În cazul în care carcasa aparatului devine foarte murdară, curăţaţi-o cu
o lavetă moale, umezită uşor cu apă sau cu o soluţie slabă de
detergent.
• Nu utilizaţi nici un fel de burete abraziv, praf de curăţat, sau solvenţi cum ar
fi neofalina sau alcoolul, deoarece pot strica finisajul carcasei.
• Aveţi grijă să nu pătrundă apă în aparat prin deschizătura de lângă
conector.
• Curăţaţi periodic mufa pentru căşti.
• Pentru a curăţa pernuţele, scoateţi-le din căşti şi spălaţi-le de mână cu o
soluţie slabă de detergent. Lăsaţi-le să se usuce suficient înainte de a le
utiliza după spălare
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la apraat, vă rugăm să consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Continuare 
155
Informaţii suplimentare
Aviz important
• Legile dreptului de autor interzic reproducerea software-ului sau a
manualului ce îl însoţeşte, integral sau parţial, sau închirierea softwareului fără permisiunea deţinătorului drepturilor de autor.
• SONY nu va fi în niciun caz responsabilă pentru daunele financiare sau
pierderile de profit, inclusiv pentru reclamaţiile formulate de terţi, ca urmare a
utilizării software-ului furnizat cu acest aparat.
• Dacă se produce o problemă cu acest software ca urmare a fabricaţiei
defectuoase, SONY îl va înlocui. SONY nu îşi asumă nicio altă
responsabilitate.
• Software-ul furnizat cu acest aparat nu poate fi utilizat cu alte echipamente
decât cele desemnate ca atare.
• Reţineţi că, datorită eforturilor continue de îmbunătăţire a calităţii,
specificaţiile software-ului pot fi modificate fără preaviz.
• Garanţia nu acoperă funcţionarea acestui aparat cu alt software decât cel
furnizat.
• Capacitatea de afişare a limbilor pe software-ul furnizat va depinde de
sistemul de operare instalat pe computerul dvs. Pentru rezultate optime,
asiguraţi-vă că sistemul de operare instalat este compatibil cu limba pe care
doriţi s-o afişaţi.
— Nu garantăm afişarea corectă a tuturor limbilor pe software-ul furnizat.
— Este posibil ca unele caractere speciale şi caracterele create de
utilizatori să nu poată fi afişate.
• Explicaţiile din acest manual pleacă de la premisa că sunteţi familiarizat cu
operaţiile de bază din Windows.
Pentru detalii cu privire la utilizarea computerului şi a sistemului de operare,
consultaţi manualele corespunzătoare.
Continuare 
156
Informaţii suplimentare
Despre mostre*1
Aparatul soseşte preinstalat cu mostre de date.
Dacă ştergeţi mostrele de date, nu le puteţi restaura şi nu vă vom furniza
mostre de înlocuire.
*1
În unele ţări/regiuni nu sunt instalate unele mostre de date.
• Melodia înregistrată se va utiliza doar în scopuri personale. Pentru
utilizarea melodiei în alte scopuri se necesită permisiunea deţinătorilor
drepturilor de autor.
• Sony nu se face responsabilă pentru înregistrarea/descărcarea
incompletă sau pentru deteriorarea datelor din cauza unor probleme
ale aparatului sau ale computerului.
• În funcţie de tipurile de text şi caractere, este posibil ca textul afişat pe
aparat să nu fie afişat corect pe dispozitiv. Aceasta se datorează
următoarelor motive:
- Capacitatea aparatului conectat.
- Aparatul nu funcţionează normal.
- Informaţiile de conţinut sunt scrise într-o limbă sau cu caractere
incompatibile cu aparatul.
Despre siturile web de asistenţă pentru clienţi
Dacă aveţi întrebări sau probleme în legătură cu acest produs sau doriţi
informaţii despre elementele compatibile cu acest produs, vizitaţi următoarele
situri web.
Pentru clienţii din S.U.A.: http://www.sony.com/walkmansupport
Pentru clienţii din Canada: http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Pentru clienţii din Europa: http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru clienţii din America Latină: http://www.sony-latin.com/index.crp
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni: http://www.sony-asia.com/support
Pentru clienţii ce au achiziţionat modelele din străinătate:
http://www.sony.co.jp/overseas/support/
157
Informaţii suplimentare
Aviz de licenţă şi mărci înregistrate
• „ATRAC‖ este o marcă înregistrată a Sony Corporation.
• „WALKMAN‖ şi logo-ul „WALKMAN‖ sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
•
şi
sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• „12 TONE ANALYSIS‖ şi logo-ul său sunt mărci înregistrate ale Sony Corporation.
• SensMe este o marcă comercială sau marcă înregistrată a Sony Ericsson Mobil
Communications AB.
• Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows Media sunt mărci comerciale sau
mărci înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele Unite ale Americii şi/sau în
alte ţări.
• Adobe, Adobe Reader şi Adobe Flash Player sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale Adobe Systems Incorporated în Statele Unite şi/sau alte ţări.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3 precum şi brevetele aferente sunt
licenţiate de la Fraunhofer IIS şi Thomson.
• IBM şi PC/AT sunt mărci înregistrate ale International Business Machines
Corporation.
• Apple, Macintosh şi iTunes sunt mărci înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte state.
• QuickTime şi logo-ul QuickTime sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale
Apple Inc., folosite sub licenţă.
• Pentium este o marcă comercială sau înregistrată a Intel Corporation.
• Acest software se bazează parţial pe munca Grupului JPEG independent.
• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB LICENŢA DE PORTOFOLIU DE
BREVET VIZUAL MPEG-4 PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL
UNUI CONSUMATOR PENTRU
(i) CODIFICAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI VIZUAL MPEG-4
(„MPEG-4 VIDEO‖) ŞI/SAU
(ii) DECOFIDICAREA DE VIDEO MPEG-4 CODIFICAT DE UN
CONSUMATOR IMPLICAT ÎN ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NECOMERCIALE
ŞI/SAU OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT DE MPEG LA
PENTRU A FURNIZA VIDEO MPEG-4.
NU SE ACORDĂ LICENŢĂ ŞI NU SE CONSIDERĂ CA IMPLICITĂ PENTRU
ORICE ALTĂ UTILIZARE. INFORMAŢII SUPLIMENTARE INCLUSIV CELE
REFERITOARE LA UTILIZĂRILE ŞI LICENŢIERILE PROMOŢIONALE, INTERNE
ŞI COMERCIALE SE POT OBŢINE DE LA MPEG LA, LLC. VEZI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Continuare 
158
Informaţii suplimentare
• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB LICENŢA DE PORTOFOLIU DE
BREVET AVC PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL UNUI
CONSUMATOR PENTRU
(i) CODIFICAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI AVC („AVC VIDEO‖)
ŞI/SAU
(ii) DECOFIDICAREA DE VIDEO AVC CODIFICAT DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎN ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NECOMERCIALE ŞI/SAU
OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT DE MPEG LA PENTRU A
FURNIZA VIDEO AVC. NU SE ACORDĂ LICENŢĂ ŞI NU SE CONSIDERĂ CA
IMPLICITĂ PENTRU ORICE ALTĂ UTILIZARE. SE POT OBŢINE INFORMAŢII
SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, L.L.C. VEZI HTTP://MPEGLACOM
• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB LICENŢA DE PORTOFOLIU DE
BREVET VC-1 PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL UNUI
CONSUMATOR PENTRU
(i) CODIFICAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI VC-1 („VC-1 VIDEO‖)
ŞI/SAU
(ii) DECOFIDICAREA DE VIDEO VC-1 CODIFICAT DE UN CONSUMATOR
IMPLICAT ÎN ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NECOMERCIALE ŞI/SAU
OBŢINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA
VIDEO VC-1.
NU SE ACORDĂ LICENŢĂ ŞI NU SE CONSIDERĂ CA IMPLICITĂ PENTRU
ORICE ALTĂ UTILIZARE. SE POT OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA
MPEG LA, L.L.C. VEZI HTTP://MPEGLACOM
• Brevete pentru S.U.A. şi străinătate licenţiate de Dolby Laboratories.
• Toate celelalte mărci comerciale şi mărci înregistrate aparţin deţinătorilor lor.
Semnele ™ şi ® nu sunt specificate în acest manual.
Acest produs este protejat prin drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft
Corporation. Utilizarea sau distribuţia acestei tehnologii în afara acestui produs este
interzisă fără licenţă de la Microsoft sau de la o filială Microsoft autorizată.
Furnizorii de conţinut folosesc tehnologia de management a drepturilor digitale
pentru Windows Media pe acest dispozitiv („WM-DRM‖) pentru a proteja integritatea
conţinutului („Conţinut protejat‖), astfel încât proprietatea intelectuală, inclusiv
drepturile de autor, asupra acestui conţinut, să nu fie arogate abuziv.
Acest dispozitiv foloseşte software WM-DRM pentru redarea conţinutului protejat
(„Software WM-DRM‖). Dacă securitatea software-ului WM-DRM de pe acest
dispozitiv a fost compromisă, proprietarii conţinutului protejat („Proprietarii
conţinutului protejat‖) pot cere ca Microsoft să revoce dreptul software-ului WM-DRM
de a achiziţiona noi licenţe de copiere, afişare şi/sau redare a conţinutului protejat.
Revocarea nu schimbă capacitatea software-ului WM-DRM de a reda conţinuturile
neprotejate. Pe dispozitivul dvs. se trimite o listă de software WM-DRM revocat de
fiecare dată când descărcaţi o licenţă pentru conţinut protejat de pe internet sau de
pe un calculator. Împreună cu această licenţă Microsoft poate descărca şi liste de
revocare pe dispozitivul dvs., în numele proprietarilor de conţinut protejat.
Programul © 2008 Sony Corporation
Documentaţia © 2008 Sony Corporation
159
Informaţii suplimentare
Specificaţii
Format fişier compatibil
1
Muzică (inclusiv podcast* )
Formate
MP3
audio (codec)
WMA
3
AAC-LC*
PCM linear
Format fişier media: Format fişier MP3 (MPEG-1 Layer3)
Extensie fişier: .mp3
Rata de biţi: 32-320 kbps (Compatibil cu rată de biţi variabilă
(VBR))
2
Frecvenţa de eşantionare* : 32, 44,1, 48 kHz
Format fişier media: Format fişier ASF
Extensie fişier: .wma
Rata de biţi: 32-192 kbps (Compatibil cu rată de biţi variabilă (VBR))
2
Frecvenţa de eşantionare* : 44,1 kHz
* Compatibil cu WM-DRM 10
Format fişier media: Format fişier MP4
Extensie fişier: .mp4, .m4a, .3gp
4
Rata de biţi: 16-320 kbps (Compatibil cu rată de biţi variabilă (VBR))*
2
Frecvenţa de eşantionare* : 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1, 48
kHz
Format fişier media: Format fişier Wave-Riff
Extensie fişier: .wav
Rata de biţi: 1,411 kbps
2
Frecvenţa de eşantionare* : 44,1 kHz
1
Video (inclusiv podcast* )
Formate
Frecvenţa cadrelor: Max. 30 fps
video (codec)
Rezoluţie: Max. QVGA (320 × 240)
AVC
Format fişier media: Format fişier MP4, format video „stick de
(H.264/AVC memorie‖
)
Extensie fişier: .mp4, .m4v
Profil: Profil linie de bază
Nivel: Max. 1.3
Rata de biţi: Max. 768 kbps
MPEG-4
Format fişier media: Format fişier MP4, format video „stick de
memorie‖
Extensie fişier: .mp4, .m4v
Profil: Profil simplu
Rata de biţi: Max. 2,500 kbps
Windows
Format fişier: Format fişier ASF
Media
Extensie fişier: .wmv
5
Video 9*
Rata de biţi: Max. 1,700 kbps
Formate
AAC-LC
Număr canal: Max. 2 canale
2
audio (codec)
(pentru
Frecvenţa de eşantionare* : 24, 32, 44.1, 48 kHz
AVC,
Rata de biţi: Max. 288 kbps / canal
MPEG-4)
WMA
(pentru
Windows
Media
Video 9)
Mărime fişier
Max. 2 GB
Numărul de
fişiere
Max. 1.000
Rata de biţi: 32-192 kbps (Compatibil cu rată de biţi variabilă
(VBR))
2
Frecvenţa de eşantionare* : 44,1 kHz
* Compatibil cu WM-DRM 10
Continuare 
Informaţii suplimentare
160
6
Foto*
Format foto JPEG (codec)
Format fişier media: Compatibil cu formatul de fişier DCF
2.0/Exif 2.21
Extensie fişier: .jpg
Profil: Profil linie de bază
Numărul de pixeli Max. 4.000 × 4.000 pixeli (16.000.000 pixeli)
Numărul de fişiere
Max. 10,000
1
* Numărul maxim de podcast-uri ce se pot înregistra este 10.000.
*2
Este posibil ca frecvenţa de eşantionare să nu corespundă cu toate codificările.
3
* Fişierele protejate AAC-LC nu se pot reda.
4
* Sunt incluse rate de biţi non-standard sau negarantate, în funcţie de frecvenţa de eşantionare.
5
* Unele fişiere WMV pot fi redate doar dacă sunt transferate cu Windows Media Player 11.
6
* Unele fişiere foto nu pot fi redate în funcţie de formatul fişierului.
Numărul maxim înregistrabil de piese şi durata de redare (aprox.)
Duratele aproximative se bazează pe cazul în care transferaţi sau înregistraţi doar
melodii de 4 minute (fără videoclipuri şi imagini) în format MP3. Numărul poate fi
diferit pentru melodiile în alt format decât MP3 şi cu altă durată.
Rata de biţi
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
320 kbps
Rata de biţi
48 kbps
64 kbps
128 kbps
256 kbps
NWZ-S636F/S736F
Piese
Durata
2,450
163 ore 20 min.
1,800
120 ore 00 min.
915
61 ore 00 min.
455
30 ore 20 min.
365
24 ore 20 min.
NWZ-S636F/S736F
Piese
Durata
10,000
666 ore 40 min.
7,700
513 ore 20 min.
3,850
256 ore 40 min.
1,900
126 ore 40 min.
NWZ-S638F/S738F
Piese
Durata
5,050
336 ore 40 min.
3,750
250 ore 00 min.
1,850
123 ore 20 min.
950
63 ore 20 min.
760
50 ore 40 min.
Durata maximă înregistrabilă pentru videoclipuri (aprox.)
Duratele aproximative de înregistrare sunt estimate pentru cazurile în care se
transferă doar videoclipuri. Durata poate diferi, în funcţie de condiţiile în care folosiţi
aparatul.
Rata de biţi
Format video: 384 kbps
Format audio: 128 kbps
Format video: 768 kbps
Format audio: 128 kbps
NWZ-S636F/S736F
Durata
14 ore 30 min.
NWZ-S638F/S738F
Durata
30 ore 10 min.
NWZ-S636F/S736F
Durata
61 ore 40 min.
8 ore 20 min.
17 ore 10 min.
35 ore 10 min.
Continuare 
161
Informaţii suplimentare
Numărul maxim înregistrabil de imagini ce se pot transfera (aprox.)
Max. 10,000
Numărul înregistrabil de imagini poate fi mai mic, în funcţie de mărimea
fişierelor.
Capacitatea (capacitatea disponibilă pentru utilizator) *1
NWZ-S636F/S736F: 4 GB (aprox. 3.46 GB = 3,725,197,312 biţi) NWZS638F/S738F: 8 GB (aprox. 7.19 GB = 7,725,514,752 biţi) NWZS639F/S739F: 16 GB (aprox. 14.6 GB = 15,726,411,776 biţi)
*1 Capacitatea disponibilă de stocare a aparatului poate varia. O parte din
memorie se foloseşte pentru funcţiile de gestionare a datelor.
Ieşire (căşti)
Frecvenţa de răspuns
20 – 20.000 Hz (la redarea fişierelor de date măsurare semnal unic)
Radio FM
Gama de frecvenţă FM 87.5 – 108.0
MHz
IF (FM)
128 kHz
Interfaţă
Căşti: Mufă minijack stereo
WM-PORT (terminal de conexiune multiplă): 22 pini
Hi-Speed USB (compatibil USB 2.0)
Temperatură de lucru
Între 5 °C şi 35 °C ()
Sursa de alimentare
• Baterie litiu-ion integrată reîncărcabilă
• Alimentare prin USB (de la computer, prin cablul USB furnizat)
Durata de încărcare
Încărcare pe USB
Aprox. 3 ore (încărcare completă), aprox. 1,5 ore (aprox. 80%)
Continuare 
162
Informaţii suplimentare
Durata de viaţă a bateriei (redare continuă)
Cu următoarele setări se poate preconiza o durată mai mare de viaţă a
bateriei.
Duratele de mai jos sunt aproximate pentru când sunt dezactivate opţiunile
„New Song Pop Up‖ (Apariţie fereastră melodie nouă) ( pagina 55), „Clear
Stereo‖ (Stereo clar) ( pagina 64), „DSEE(Sound Enhancer)‖ (Accentuare
sunet) ( pagina 65), „Dynamic Normalizer‖ (Normalizor dinamic) ( pagina
67), „Equalizer‖ (Egalizor) ( pagina 59), „VPT(Surround)‖ ( pagina 62), iar
„Screensaver‖ ( pagina 111) este setat pe „Blank‖ (Liber).
În plus, pentru videoclipuri, durata se aproximează când luminozitatea
ecranului ( pagina 116) este setată la „3".
Duratele de mai jos pot diferi în funcţie de temperatura ambiantă sau de
starea de utilizare.
NWZNWZ-S736F/S738F/S739F
S636F/S638F/S639F/S736F/
S738F/S739F
Cu funcţia de anulare zgomot Cu funcţia de anulare zgomot
dezactivată
activată
Muzică
Redare MP3 128 kbps
Redare WMA 128 kbps
Redare AAC-LC 128 kbps
Redare PCM Linear 1,411 kbps
Video
Redare MPEG -4 384 kbps
Redare AVC 384 kbps
Redare WMV 384 kbps
La recepţionarea emisiilor FM
Aproximativ 40 ore
Aproximativ 40 ore
Aproximativ 38 ore
Aproximativ 43 ore
Aproximativ 30 ore
Aproximativ 30 ore
Aproximativ 29 ore
Aproximativ 32 ore
Aproximativ 10 ore
Aproximativ 8.5 ore
Aproximativ 10 ore
Aproximativ 22 ore
Aproximativ 9.0 ore
Aproximativ 7.5 ore
Aproximativ 9.5 ore
Aproximativ 18 ore
Afişarea
Afişaj color TFT, 2 ţoli, cu iluminare albă prin LED, QVGA (240 × 320 pixeli), 262,144
culori
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime, fără părţile ce ies în afară)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
42,9 × 89,5 × 7,5 mm
Masa
Aprox. 46 g
Continuare 
163
Informaţii suplimentare
Cerinţe de sistem
• Computer
Computer IBM PC/AT sau compatibil, care are instalat unul din următoarele
sisteme de operare Windows*1:
Windows XP Home Edition (Service Pack 2 sau superior) / Windows XP
Profesional (Service Pack 2 sau superior) / Windows Vista Home Basic (Service
Pack 1 sau superior) / Windows Vista Home Premium (Service Pack 1 sau
superior) / Windows Vista Business (Service Pack 1 sau superior) / Windows Vista
Ultimate (Service Pack 1 sau superior)
Incompatibil cu versiunile sistemelor de operare pe 64 biţi.
Incompatibil cu alt sistem de operare decât cele menţionate mai sus.
*1
Exclude versiunile sistemelor nesuportate de Microsoft.
• Procesor: Pentium 4 1.0 GHz sau superior
• RAM: Minim 512 MB
• Hard disk: Minim 380 MB spaţiu liber
• Afişajul:
—
Rezoluţie ecran: 800 × 600 pixels (sau mai mult) (se recomandă 1,024 × 768
sau mai mult)
—
Culori: 8 biţi sau mai mult (se recomandă 16 biţi)
• Unitate CD-ROM (cu capacitate de redare CD-uri muzicale digitale cu WDM).
Pentru a crea CD-uri originale este nevoie de o unitate CD-R/RW.
• Placă de sunet
• Port USB (se recomandă USB de înaltă viteză)
• Microsoft .NET Framework 2.0 or 3.0, QuickTime 7.3, Internet Explorer 6.0 sau 7.0,
Windows Media Player 10 sau 11 (se recomandă Windows Media Player 11. Unele
computere care au deja instalat Windows Media Player 10 pot prezenta limitări la
fişierele (AAC, fişiere video, etc.) ce pot fi transferate prin tragere şi plasare) şi este
necesar Direct X9.0.
• Trebuie instalat Adobe Flash Player 8 sau superior.
• Pentru folosirea opţiunii de distribuţie electronică a muzicii (EMD) sau pentru a
vizita situl web este necesară o conexiune de mare viteză la internet.
Nu garantăm funcţionarea pe toate computerele, chiar dacă acestea sunt conforme
cu Cerinţele de sistem menţionate mai sus.
Nu este compatibil cu următoarele medii de lucru:
—
Computere sau sisteme de operare asamblate de utilizator
—
Un mediu ce reprezintă o îmbunătăţire a unui sistem de operare original,
instalat de producător
—
Medii cu butare multiplă
—
Medii cu monitoare multiple
—
Macintosh
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără preaviz.
164
Informaţii suplimentare
Index
Simboluri
Buton cu 5 direcţii ................ 11, 13
(Repetare) .......................... 53
(Redare în ordine aleatorie)
53
(Redare aleatorie repetată) 53
(Repetare 1 cântec) .......... 53
Button Setting‖ (Setare buton )
58
(Heavy – Greu) ................. 60
(Pop) ................................ 60
(Jazz) ............................... 60
(Unique - Unic) ................. 60
(Personalizat 1) ................ 60
(Personalizat 2) ................ 60
(Studio) ............................. 63
(Live) ................................. 63
(Club) ................................ 63
(Arena) .............................. 63
(Matrix) ............................. 63
(Karaoke) .......................... 63
A
AAC ......................................... 128
AAC-LC ................................... 159
Accesorii ..................................... 8
Adobe Reader ............................ 3
Afişaj .................................. 72, 88
Album Display Format (Format afişare
album) ...................................... 56
Alimentarea ................... 12, 127, 140
All Range (Interval toate) .......... 54
Arena ........................................ 63
Ataşament .................................. 8
Auto Preset (Presetare automată) ..96
AVC .................................. 129, 159
AVLS (Limită volum) ................ 109
B
Bateria ......................... 23, 127, 162
Bateria rămasă ......................... 23
Beep Settings (Setări semnal sonor) ..110
Brightness (Luminozitate)………116
Butonul „BACK/HOME" (Înapoi/Acasă)
............................................. 11, 13
Butonul „OPTION/PWR OFF‖
(Opţiune/Oprire) .................. 12, 22
Butonul „VOL+/-‖ ...................... 11
Butonul RESET (Resetare) ....... 12
C
Cablul USB ................................ 8
Calitatea sunetului .................... 59
Canale SensMe™ .................... 44
Capacitate .............................. 161
Căşti ....................................8, 153
Căutarea pieselor ..................... 32
album .................................. 33
anul lansării ......................... 36
artist .................................... 34
gen ...................................... 35
iniţială .................................. 38
liste de piese ....................... 39
nume melodie ...................... 32
Clear Stereo (Stereo clar) ......... 64
Club ………………………………. 63
Computer ............................... 163
Comutatorul „HOLD‖ (Menţinere) ..12
Content Transfer (Transfer de conţinut)
.................................................. 10
Cover Art (Copertă) .................. 56
D
Data-Ora .................. 117, 119, 120
Date ....................................... 130
Date Display Format (Format afişare
dată) ....................................... 119
Depanarea ............................. 132
DSEE (Accentuare sunet) ......... 65
E
Ecranul „Now Playing‖ (În curs de
redare) ...................................... 21
Equalizer (Egalizorul) ............... 59
Explorer .................................. 130
165
Informaţii suplimentare
External Input Mode (Modul intrare
externă) .................................. 105
F
Firmware ................................ 131
Format foto ............................. 129
Format video: ......................... 129
Formatare (Iniţializare) ............ 123
Formatul audio ........................... 128
H
Heavy (Greu) ................. 60
I
Informaţii ................................. 121
Iniţializare (Formatare) ............ 123
Interval ..................................... 91
Îmbunătăţirea ......................... 131
J
Jazz ..........................................60
JPEG 129, 160
K
Karaoke ................................... 63
L
Limba ..................................... 125
Liste de piese .......................... 39
Live .......................................... 63
M
Matrix ...................................... 63
Mărire ……………………………73
Media Manager pentru WALKMAN 9
Meniul „HOME‖ (Acasă) ............. 6
Meniul de opţiuni ...... 22, 49, 79, 94
Mesaje .................................... 146
Miniatură ................ 15, 76, 92, 138
Model ..................................... 121
Mono/Auto .............................. 101
MP3 ................................. 128, 159
MPEG-4 .......................... 129, 159
Music Library (Biblioteca de muzică) 6,
32
N
Nivel anulare zgomot .............. 108
Noise Canceling (Anulare zgomot) ..103
Normal ..................................... 53
Normalizor dinamic .................. 67
Now Playing (În curs de redare) 7
Numărul de serie ....................... 8
O
On-Hold Display (Afişare menţinută)
................................................. 77
Oprirea manuală a aparatului ..127
P
PCM linear ....................... 128, 159
Personalizat ........................ 60, 61
Photo Library (Biblioteca foto) …6, 84
Photo List Display Format (Formatul de
afişare a listei foto) .................. 92
Photo Orientation (Orientare foto) .. 86
Play Mode (Modul de redare) …. 52, 53
Playback Range (Intervalul de redare)
................................................. 54
Podcast ................................... 80
Pop .......................................... 60
Prezentare diapozitive ............. 89
Slide Show Interval (Interval
prezentare diapozitive) ........ 91
Slide Show Repeat (Repetare
prezentare diapozitive) ........ 90
Q
Quiet Mode (Mod silenţios) ..... 107
R
Radio FM ................................. 95
Rata de biţi ....................... 128, 159
Redare aleatorie ............... 41
Shuffle All (Redare aleatorie toate)
............................................. 43
Time Machine Shuffle (Redare
aleatorie timp) ...................... 41
Redare inteligentă în ordine aleatorie
.............................................. 6, 41
Redarea continuă .................... 75
Reîncărcarea ........................... 23
166
Informaţii suplimentare
Release Year (Anul lansării) ..... 36
Repetarea .................................53
RESET (Resetare) (pentru aparat) ..132
Resetare toate setările ............ 122
S
Scan Sensitivity (Sensibilitatea de
scanare) ................................. 100
Screensaver ........................... 111
Selected Range (Interval selectat).. 54
Setare dată-oră ....................... 117
Setare nivel anulare zgomot ... 108
Setare oră ............................... 117
Setări ......................................... 7
Setări fundal ........................... 114
Setări temă ............................. 113
Shuffle All (Redare aleatorie toate) ..43
Studio 63
T
Time Display Format (Format afişare oră)
................................................ 120
Time Machine Shuffle (Redare aleatorie
timp) ........................................ 41
Total photos (Total imagini) .... 121
Total songs (Total melodii) ..... 121
Total videos (Total videoclipuri) ..121
U
Unique (Unic) .......................... 60
Updating Channels (Actualizare canale)
................................................. 47
V
Video Library (Bibliotecă video) …6, 68
Video List Display Format (Formatul de
afişare a listei video) ................ 76
Video Orientation (Orientare video)..70
Volum ...................................... 67
VPT (Surround) ....................... 62
W
Windows Explorer .................. 130
Windows Media Player .............. 9
WMA ............................... 128, 159
WM-PORT ........................ 11, 121
WMV 129
Download PDF

advertising