Sony DVP-FX770 Operating instructions

Sony DVP-FX770 Operating instructions
Player CD/DVD
portabil
Manual de instrucţiuni
RO
z
• Pentru a afla recomandări, sfaturi şi informaţii utile legate
de produsele şi serviciile Sony, vă invităm să vizitaţi adresa
de internet : www.sony-europe.com/myproduct/
DVP-FX770
© 2011 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a reduce riscurile de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita producerea de şocuri electrice, nu
demontaţi carcasa. Apelaţi pentru aceasta numai la
persoane calificate.
Operaţia de schimbare a cablului de alimentare trebuie
realizată numai la un centru de service specializat.
Bateriile sau aparatele în care sunt instalate acestea nu
trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi la lumina
directă a soarelui, la foc sau la alte surse similare.
ATENŢIE : Radiaţii laser din clasa 1M din domeniul vizibil sau invizibile sunt
emise când este deschis capacul. Nu priviţi în mod direct, cu instrumente
optice, în raza laser.
Această etichetă se află în partea de jos a aparatului.
Acest aparat este clasificat
ca produs din CLASA 1
LASER. MARCAJUL
de PRODUS CLASA 1
LASER se află pe partea
de jos a aparatului.
ATENŢIE
• Utilizarea de instrumente optice împreună cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Deoarece razele laser utilizate de acest player CD/
DVD sunt periculoase pentru ochi, nu încercaţi să
demontaţi carcasa aparatului. Apelaţi la serviciile
unor persoane calificate.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării echipamentelor electrice
şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată
la conservarea resurselor naturale.
2
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Doar în Europa
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul
în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru
plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai
mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă, de
asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor
necesită conectarea permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de
personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Nu demontaţi şi nu modificaţi player-ul deoarece
se pot produce şocuri electrice. Consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony sau un centru de service
specializat pentru schimbarea bateriilor, pentru
verificări sau pentru repararea aparatului.
Măsuri de precauţie
• Instalaţi acest sistem astfel încât cablul de alimentare
să fie conectat la o priză de perete aflată în apropiere
şi uşor accesibilă, pentru a putea fi decuplat imediat
în cazul în care apare vreo problemă.
• Aparatul nu este decuplat de la sursa de alimentare
(de la reţea) câtă vreme este conectat la o priză de
perete, chiar dacă echipamentul propriu-zis este
oprit.
• Pentru a evita riscurile de incendiere sau de
electrocutare, nu aşezaţi recipiente umplute
cu lichide, cum ar fi vaze de flori, deasupra
aparatului.
• Presiunea sonoră excesivă exercitată prin intermediul
minicăştilor sau căştilor poate conduce la pierderea
auzului.
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate de
garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau garanţie.
Notificare importantă
Atenţie : Acest player este capabil să menţină o
perioadă indefinită o imagine statică sau o interfaţă
pe ecranul televizorului dumneavoastră. Dacă lăsaţi
imaginea video sau interfaţa afişată, pe ecranul TV,
o perioadă îndelungată de timp, există riscul ca
ecranul să se deterioreze definitiv. Televizoarele
cu ecrane cu plasmă şi cele de proiecţie sunt cele
mai expuse la aceste consecinţe.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de player, vă
rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
D r e p t u r i d e a u t o r, l i c e n ţ e ş i m ă r c i
comerciale
• Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
“Dolby” şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
• Siglele “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” şi “CD”
sunt mărci comerciale.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Toate celelalte mărci sunt mărci comerciale ale
respectivilor producători.
• ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDUSE UN PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU
CARE S-A ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA
UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ŞI NONCOMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU
DECODAREA VIDEO A MATERIALELOR
MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4
VIDEO”) CAREAU FOST CODATE DE CĂTRE UN
UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/
SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN
FURNIZOR DE CREAŢII VIDEO AUTORIZAT
DE MPEG LA SĂ FURNIZEZE MATERIALE
VIDEO ÎN FORMAT MPEG-4. NU ESTE
ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI DREPTUL
DE UTILIZATE PENTRU NICI UN ALT SCOP.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV
CELE CU PRIVIRE LA PROMOVARE, LA
UTILIZAREA INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ ŞI LA
OBŢINEREA LICENŢELOR POT FI OBŢINUTE
DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI
ADRESA:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
Despre acest manual
• În acest manual, denumirea “disc” este utilizată
ca referinţă generală atât pentru DVD-uri, cât şi
pentru CD-uri, dacă nu este altfel specificat în
text sau ilustraţii.
, care apar deasupra
• Simbolurile, cum ar fi
fiecărei explicaţii indică tipul de suport media ce
poate fi utilizat în cazul funcţiilor explicate. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea “Suporturile media ce
acceptate” de la pagina 24.
• Informaţiile pe care TREBUIE să le citiţi (pentru a
evita operaţii incorecte) sunt marcate cu simbolul
b. Informaţiile UTILE (care vă ajută în acţionarea
cu mai multă uşurinţă a aparatului) sunt marcate cu
simbolul z.
3
CUPRINS
ATENŢIE .............................................................................................................................. 2
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor................................................................ 5
Pregătiri pentru punerea în funcţiune ......................................................... 8
Verificarea accesoriilor ........................................................................................................ 8
Încărcarea acumulatorului ................................................................................................... 8
Utilizarea adaptorului pentru alimentare de la bateria automobilului ................................... 9
Conectarea la un televizor ................................................................................................. 10
Redare ...........................................................................................................11
Redarea discurilor ............................................................................................................. 11
Redarea fişierelor MP3, JPEG şi video ............................................................................. 14
Ajustarea dimensiunii şi calităţii imaginii............................................................................ 15
Reglaje şi ajustări ........................................................................................ 16
Utilizarea interfeţei de configurare ..................................................................................... 16
Informaţii suplimentare ............................................................................... 20
Soluţionarea problemelor .................................................................................................. 20
Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 22
Suporturi media acceptate................................................................................................. 24
Specificaţii ......................................................................................................................... 26
Index .................................................................................................................................. 27
4
Prezentarea părţilor componente şi a
butoanelor
Funcţiile disponibile ale player-ului şi ale telecomenzii diferă în funcţie de disc şi de situaţie.
Player
1 Ecran LCD, pag. 11
2 Difuzor
3 DISPLAY (Afişare)
Sunt afişate pe ecran informaţii legate de redare
• La redarea unui DVD este modificat modul de
redare. Consultaţi pag. 12.
4 MENU (Meniu)
Este afişat meniul DVD VIDEO.
• La redarea unui CD sau a unui VIDEO CD
(Funcţia “PBC” este oprită), se comută între
Redarea repetitivă (pag. 12) sau Redarea
aleatorie.
• La redarea unui fişier JPEG este redată o
prezentare de imagini. Consultaţi pag. 14.
Butoane C/X/x/c
Este deplasat cursorul pentru selectarea
unui element afişat.
• C/c de la player funcţionează la fel ca butoanele
m/M de la telecomandă.
Buton central (ENTER)
Este accesat elementul selectat.
• Butonul ENTER de la player funcţionează la fel
cu cel N de la telecomandă.
Buton RETURN (Revenire)
Se revine la interfaţa precedentă.
Butonul VOLUME (volum) + şi cel N (redare)
au câte un punct tactil. Folosiţi aceste puncte ca
orientare la acţionarea player-ului.
Buton OPTIONS (Opţiuni)
Este afişat meniul pentru ajustarea ecranului
LCD (pag. 15) şi pentru utilizarea interfeţei de
configurare (pag. 16).
5 Buton VOLUME (volumul sonor) +/–
Pentru ajustarea volumului.
Continuare...
5
6 Buton N (Redare), pag. 11
Începe sau reîncepe redarea.
Buton X (Pauză), pag. 11
Începe pauza sau reîncepe redarea.
Buton x (Stop), pag. 11
Opreşte redarea.
Buton ./> (precedent/ următor)
Se trece la capitolul, pista sau fişierul
precedent/ următor.
7 Capac compartiment pentru disc
(pag. 11)
8 Buton OPEN (Deschidere) (pag. 11)
Deschide capacul compartimentului pentru disc.
9 PUSH CLOSE (Închidere) (pag. 11)
Închide capacul compartimentului pentru disc.
0 Indicator POWER (pag. 11)
qa Indicator CHARGE (Încărcare) (pag. 8)
qs Senzor
(pentru telecomandă)
qd Buton OPERATE (Acţionare), pag. 11
Porneşte sau opreşte player-ul.
qf Comutator HOLD
Pentru a evita acţionarea din greşeală a
butoanelor player-ului, deplasaţi comutatorul
HOLD în direcţia indicată de săgeată.
Toate butoanele player-ului vor fi blocate, pe
când cele ale telecomenzii pot fi în continuare
acţionate.
qg Mufe PHONES (căşti) A, B
qh Mufă USB - tip A (pag. 14)
Conectaţi un dispozitiv USB la această mufă.
6
qj Mufă AUDIO OUT (pag. 10)
qk Mufă VIDEO OUT (pag. 10)
ql Mufă DC IN 9,5 V (pag. 8, 9)
Conectaţi adaptorul de reţea sau pe cel pentru
bateria maşinii.
w; Buton INPUT SELECT (pag. 14)
La fiecare apăsare a butonului, imaginea de pe
ecranul LCD comută astfel :
• semnal de la disc (implicit),
• semnal de la USB (pag. 15)
Telecomandă
wd Butoane
REPLAY (Reluare) /
ADVANCE (Avans)
Este reluată scena / se avansează puţin, rapid,
scena curentă (numai la DVD).
wf Butoane m/M (Scanare / cu
încetinitorul)
• Deplasare rapidă înainte / înapoi la apăsarea
butonului în cursul redării. Apăsaţi de mai multe
ori acest buton pentru a modifica viteza.
• Deplasarea cu încetinitorul în urmă / înainte
dacă este apăsat în timpul pauzei. Apăsaţi de
mai multe ori acest buton pentru a modifica
viteza de deplasare.
(Redarea lentă înapoi este disponibilă numai
pentru DVD-uri. Redarea cu încetinitorul
este disponibilă pentru DVD-uri, VIDEO
CD-uri şi fişiere video.) În funcţie de disc,
este posibil ca redarea lentă înapoi să nu fie
disponibilă sau ca imaginile să nu fie afişate
în mod cursiv.
wg Buton ANGLE (Unghi)
Este schimbat unghiul de vizionare în cazul
unui DVD VIDEO.
Butoanele VOL +, 5, N şi AUDIO au câte un
punct tactil. Folosiţi punctul tactil ca referinţă, la
acţionarea player-ului.
wa Butoane numerotate
Pentru introducerea numărului capitolului, al
titlului etc.
Buton CLEAR
Şterge câmpul de introducere numerelor.
ws Buton TOP MENU (Meniu superior)
Este afişat meniul superior DVD VIDEO.
• La redarea unui DVD VR se comută între
“Original” şi “Play List”.
Buton AUDIO
La fiecare apăsare este schimbat semnalul
audio.
• La redarea unui DVD VIDEO : este schimbată
limba folosită pentru coloana sonoră.
• La redarea unui CD sau a unui VIDEO CD :
se comută între modul stereo şi mono.
Buton SUBTITLE
• La apăsarea acestui buton, se comută între
limbile pentru subtitrare disponibile pe DVD
VIDEO.
7
Pregătiri pentru punerea în funcţiune
Verificarea accesoriilor
Verificaţi dacă aţi intrat în posesia următoarelor
accesorii :
• adaptor de reţea (1)
• adaptor pentru bateria maşinii (1)
• cablu audio / video (minimufă ×2 y conector
fono × 3) (1)
• telecomandă (1)
• baterii tip R6 (mărimea AA) (2)
Încărcarea
acumulatorului
Încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de a utiliza
pentru prima dată player-ul sau când energia
acesteia este consumată.
1 Conectarea adaptorului de reţea.
Când începe operaţia de încărcare, indicatorul
CHARGE (Încărcare) devine luminos şi de
culoare portocalie.
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii tip R6 (mărimea AA)
respectând polarităţile 3 şi # marcate în interiorul
compartimentului pentru baterii al telecomenzii,
împingând până ce se aude un clic.
Spre priza de perete
Adaptor de reţea (furnizat)
Când se încheie încărcarea, indicatorul
CHARGE (Încărcare) se stinge. Deconectaţi
adaptorul de reţea.
z
• Dacă indicatorul POWER (Alimentare) devine
luminos în locul celui CHARGE (Încărcare),
comutatorul OPERATE (Acţionare) este în poziţia
“ON” (Pornit). Treceţi comutatorul OPERATE
(Acţionare) în poziţia “OFF” (Oprit) şi verificaţi
dacă indicatorul CHARGE (Încărcare) s-a aprins.
b
• Încărcaţi bateria într-un spaţiu unde temperatura
mediului ambiant este cuprinsă între 5 şi 35 °C.
8
Durata încărcării şi cea a redării
• Durata încărcării : aprox 3 ore
• Durata redării : aprox 4 ore
Perioadele de timp indicate mai sus sunt valabile în
următoarele condiţii :
– temperatura mediului ambiant este moderată
(20°C),
– sunt utilizate căşti,
– iluminarea afişajului este minimă.
În funcţie de temperatura mediului ambiant şi de
starea bateriei reîncărcabile, este posibil ca durata
de încărcare să fie mai mare sau ca cea de redare să
scadă.
Aflarea nivelului de energie
rămasă a bateriei
Când este oprit player-ul, este afişat indicatorul de
baterie. Când energia acesteia se consumă, este afişat
sau indicatorul luminos CHARGE
simbolul
(încărcare) clipeşte. Treceţi comutatorul OPERATE
(Acţionare) în poziţia “OFF” (Oprit), conectaţi
adaptorul de c.a. şi reîncărcaţi acumulatorul.
complet
încărcat
complet
descărcat
Utilizarea adaptorului
pentru alimentare de la
bateria automobilului
Adaptorul pentru bateria maşinii (furnizat) este
destinat unei baterii de 12 V, cu împământarea
negativă (nu îl folosiţi pentru baterii de maşină de
24 V, cu împământare pozitivă).
1 Conectarea adaptorului pentru bateria
maşinii.
Spre priza pentru
bricheta maşinii
Adaptor pentru bateria
maşinii (furnizat)
După utilizarea player-ului în
maşină
Adaptorul pentru alimentare de la bateria maşinii
trebuie să fie decuplat de la priza pentru brichetă.
b
• Şoferul nu trebuie să conecteze sau să deconecteze
adaptorul pentru bateria maşinii în timp ce conduce
autovehiculul.
• Aranjaţi cablul astfel încât să nu împiedice şoferul
şi nu aşezaţi ecranul LCD astfel încât să poată fi
urmărit de acestea, pentru a nu-i distrage atenţia.
• Curăţaţi priza pentru bricheta maşinii. Dacă aceasta
este murdară, este posibil să nu fie corect realizat
contactul sau să apară disfuncţionalităţi.
• Folosiţi adaptorul pentru bateria maşinii când
motorul este pornit pentru că, în caz contrar, este
posibil să fie descărcată bateria automobilului.
• Nu lăsaţi player-ul sau accesoriile în maşină.
9
Conectarea la un televizor
Realizând conexiunea de mai jos, veţi putea urmări
imaginile cu ajutorul unui televizor sau al unui
monitor.
1 Conectaţi player-ul la televizor sau la
monitor folosind cablul audio / video
(furnizat).
Spre mufele de intrare
AUDIO/VIDEO ale unui
televizor sau monitor
Cablu audio / video
(furnizat)
z
• Player-ul poate fi conectat la un amplificator AV la
fel cum se conectează la televizor.
b
• Pe ecranul LCD nu este afişată nici o imagine
când player-ul este conectat la un televizor prin
intermediul unui cablu audio/ video.
• Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
echipamentul de conectat.
• Înainte de conectare, opriţi player-ul şi echipamentul
ce urmează a fi cuplat, apoi deconectaţi-le de la
prizele de perete.
10
Redare
Redarea discurilor
4 Introduceţi un disc în aparat.
Aşezaţi discul cu faţa în jos şi apăsaţi-l uşor până
ce se aude un clic. Nu atingeţi suprafaţa lentilei.
În funcţie de disc, este posibil ca anumite operaţii să
difere sau să fie restricţionate. Consultaţi documentaţia
furnizată pentru disc. Conectaţi adaptorul de reţea
sau încărcaţi în prealabil acumulatorul.
(Deschidere)
(Închidere)
Suprafaţa
lentilei
5
(Acţionare)
1 Porniţi ecranul LCD.
2 Deplasaţi comutatorul OPERATE (Acţionare)
în poziţia “ON”.
Player-ul porneşte şi indicatorul POWER devine
luminos şi de culoare verde.
3 Apăsaţi butonul OPEN (Deschidere) pentru
a deschide capacul compartimentului
pentru disc.
Faţa ce urmează a fi
redată îndreptată în jos
Apăsaţi indicaţia PUSH CLOSE de pe
capacul compartimentului pentru disc
pentru a-l închide.
6 Apăsaţi N.
Player-ul începe redarea.
În funcţie de disc, este posibil să fie afişat un
meniu. Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta
elementul dorit, apoi apăsaţi ENTER.
b
• Discurile create cu recordere DVD trebuie să
fie corect finalizate înainte de a fi redate. Pentru
informaţii suplimentare consultaţi manualul de
instrucţiuni care însoţeşte recorder-ul DVD.
• Discul poate continua să se învârtă când capacul
compartimentului în care acesta se află s-a deschis.
Aşteptaţi să se oprească discul înainte de a-l scoate
din aparat.
11
Note privind imaginea de protecţie a
ecranului (Screen saver)
Redarea unui VIDEO CD cu funcţii PBC
(Redare PBC)
• Este afişată o imagine care protejează ecranul în
cazul în care player-ul este lăsat în modul pauză
sau stop pentru mai mult de 15 minute. Această
imagine de protecţie dispare când apăsaţi butonul
N. Pentru reglaje legate de interfaţa de protecţie
a ecranului, consultaţi pag. 17.
• Player-ul trece în standby după 15 minute de la
pornirea funcţiei de protecţie a ecranului. Apăsaţi
butonul N pentru a părăsi starea de standby.
Funcţiile PBC (Comanda redării) permit redarea
interactivă a discurilor VIDEO CD folosind meniul.
Meniul de selecţie apare la începerea redării discurilor
VIDEO CD cu funcţii PBC.
Selectaţi un element folosind butoanele numerotate şi
apăsaţi ENTER. Apoi urmaţi instrucţiunile furnizate
de meniu (apăsaţi N când apare mesajul “Press
SELECT”).
Reluarea redării din punctul în care a fost
oprit discul (Reluarea redării)
Când apăsaţi din nou butonul N după oprirea redării,
player-ul va începe redarea din punctul în care a fost
apăsat butonul x.
z
• Pentru redarea discului de la început, apăsaţi de două
ori x, apoi apăsaţi N.
• Dacă reporniţi player-ul după ce a fost oprit automat,
redarea este reluată automat de unde a rămas.
b
• În funcţie de punctul în care a fost oprită redarea,
este posibil ca funcţia de Reluare a redării să nu reia
discul din exact acelaşi punct.
• Punctul de reluare a redării este şters în următoarele
cazuri :
– la deschiderea capacului compartimentului pentru
disc,
– la apăsarea INPUT SELECT (selectarea
intrării).
Redare repetitivă
• La redarea unui DVD VIDEO, apăsaţi DISPLAY
pentru a selecta “Repeat” (Repetare) (pag. 12).
• Când este redat un CD sau un VIDEO CD (funcţia
PBC fiind oprită), apăsaţi în mod repetat MENU
(pag. 5).
12
Folosirea interfeţei cu informaţii
legate de redare
În cursul redării unui DVD, puteţi consulta informaţiile
curente privind redarea. Interfaţa de afişare a
informaţiilor cu privire la redare vă permite totodată să
stabiliţi un titlu/ un capitol sau să modificaţi sonorul/
subtitrarea, precum şi alte opţiuni.
Pentru a introduce numere, folosiţi telecomanda.
1 Apăsaţi DISPLAY în timp ce este redat un
DVD.
Exemplu : la redarea unui DVD VIDEO.
• Time Disp. (Afişare indicaţii temporale) :
selectaţi informaţia temporală afişată.
*1 La redarea unui DVD (mod VR), alături de numărul
titlului este afişată indicaţia “PL” (listă de redare)
sau “ORG” (original).
* 2 Pentru a selecta numărul, folosiţi X/x sau
butoanele numerice.
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi DISPLAY sau RETURN.
b
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi regla
anumite opţiuni.
Elemente
2 Apăsaţi X/x şi ENTER pentru a selecta şi
ajusta următoarele elemente.
• Title (Titlu) : selectaţi numărul titlului*2.
• Chapter (Capitol) : selectaţi numărul
capitolului*2.
• Audio : selectaţi sonorul.
• Subtitle (Subtitrare) : selectaţi subtitrarea.
• Angle (Unghi): selectaţi unghiul.
• T.Time (Indicaţie temporală titlu) : Indicaţia
temporală apare când este redat un titlu. La
apăsarea butonului ENTER apare indicaţia
“00:00:00”. Introduceţi codul temporal dorit.
• C.Time (Indicaţie temporală capitol) :
Indicaţia temporală apare când este redat
un capitol. La apăsarea butonului ENTER
apare indicaţia “00:00:00”. Introduceţi codul
temporal dorit.
• Repeat (Repetare) : selectaţi Modul repetitiv.
13
Redarea fişierelor MP3, JPEG şi video
Player-ul poate reda fişiere MP3, JPEG sau video.
Pentru detalii legate de fişierele ce pot fi redate,
consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 24.
Dacă alegeţi un suport DATA, este afişată o listă a
albumelor. În funcţie de disc, redarea poate începe
automat.
Selectarea unui fişier JPEG
Pentru a roti o imagine JPEG
Apăsaţi C/X/x/c în timp ce urmăriţi un fişier de
imagine. Poate fi rotit fiecare fişier în parte :
c : imaginea este rotită cu 90 de grade în sens orar ;
C : imaginea este rotită cu 90 de grade în sens
antiorar ;
X/ x : imaginea este rotită cu 180 de grade.
Pentru a fi afişată lista de miniaturi
Apăsaţi MENU.
Fişierele de imagine din album apar în 12 zone pe
ecran.
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta un album,
apoi apăsaţi ENTER.
Exemplu : lista de fişiere MP3.
• Pentru a trece la lista precedentă sau următoare
de miniaturi, selectaţi “bPrev” sau “BNext” în
partea de jos a ecranului şi apăsaţi ENTER.
• Pentru a părăsi lista de miniaturi, apăsaţi MENU.
• Pentru a trece la pagina următoare sau la cea
precedentă, apăsaţi > sau ..
• Pentru a reveni la lista albumelor, apăsaţi X/x
şi apăsaţi ENTER.
pentru a selecta
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta un fişier, apoi
apăsaţi N sau ENTER.
Redarea începe de la fişierul selectat.
14
Redarea unei prezentări de
imagini
1 Apăsaţi MENU.
Este afişată lista de miniaturi.
2
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta “Slide
Show” din partea de jos a ecranului, apoi
apăsaţi ENTER.
Începe redarea prezentării de imagini.
Ajustarea dimensiunii
şi calităţii imaginii
Redarea datelor de pe
dispozitivul USB
Puteţi ajusta imaginea afişată pe ecranul LCD.
Puteţi reda fişiere DATA de pe un dispozitiv USB.
1 Apăsaţi INPUT SELECT pentru a selecta
“USB”.
2
Conectaţi un dispozitiv USB la mufa
USB.
Selecţia intrării
(INPUT SELECT)
1 Apăsaţi OPTIONS.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta “LCD Mode”
şi apăsaţi ENTER.
3 Selectaţi şi ajutaţi fiecare dintre următoarele
Mufă USB
Dispozitiv USB
Pentru a deconecta dispozitivul
USB
1 Apăsaţi INPUT SELECT pentru a deselecta
“USB”.
2 Deconectaţi dispozitivul USB.
În legătură cu dispozitivele USB
marca Sony acceptate
Sunt acceptate următoarele dispozitive de memorie
USB “Micro Vault” marca Sony (produse după 2008),
din seriile : USM-J/B, USM-L şi USM-LX, DSC-T,
DSC-W, DSC-H, DSC-S şi DSLR-A.
* Alegeţi pentru opţiunea LUN varianta “Single”
la camera foto digitală. Consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu camera.
b
• Nu deconectaţi dispozitivul USB în timp ce
indicatorul de acces clipeşte deoarece pot fi pierdute
sau deteriorate datele.
• Dispozitivele USB care pot fi conectate la player
sunt memorii flash şi camere foto digitale. Alte
dispozitive (hub USB etc.) nu pot fi conectate. Când
este cuplat un dispozitiv care nu este acceptat, este
afişat un mesaj de eroare.
elemente apăsând C/X/x/c şi ENTER.
• LCD Aspect (format LCD) : este modificată
dimensiunea imaginii.
• Backlight (luminozitate) : este ajustată
luminozitatea.
• Contrast : este stabilită diferenţa dintre
zonele luminoase şi cele întunecate ale
imaginii.
• Hue (nuanţe) : este ajustat balansul pentru
culorile roşu şi verde.
• Color (culoare) : este stabilită gama de culori.
• Default (implicit) : se revine la reglajele
implicite stabilite din fabrică.
Pentru a opri afişarea interfeţei meniului
Apăsaţi OPTIONS sau RETURN.
b
• În funcţie de disc, dimensiunile de ecran
disponibile diferă.
15
Reglaje şi ajustări
Utilizarea interfeţei de configurare
Anumite discuri au stocate reglaje pentru redare, care
vor avea prioritate.
Configurare generală
Varianta implicită este subliniată.
TV Display (Ecran TV)
– numai pentru DVD
Selectează formatul ecranului televizorului
conectat.
1 Apăsaţi butonul OPTIONS când player-ul
este în modul stop.
La reluarea redării, nu puteţi utiliza interfaţa de
configurare. Apăsaţi de două ori x şi apăsaţi
OPTIONS.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Setup”, apoi
apăsaţi ENTER.
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta categoria de
configurare, apoi apăsaţi ENTER.
: Configurare generală (pag. 16)
Sunt efectuate reglaje legate de player.
: Configurare audio (pag. 17)
Sunt realizate reglaje audio în funcţie de
condiţiile de redare.
: Alegerea limbii (pag. 18)
Este stabilită limba pentru afişarea mesajelor
pe ecran şi pentru coloana sonoră.
: Control parental (pag. 18)
Este stabilită restricţionarea accesului
copiilor la redarea discurilor.
4 : 3 PAN Selectaţi această variantă când conectaţi
un televizor cu ecran de 4 : 3. Afişează
SCAN
în mod automat imaginea panoramică
pe întreg ecranul eliminând zonele care
nu pot fi cuprinse.
Selectaţi această variantă când conec4:3
LETTER taţi un televizor cu ecran de 4 : 3.
Afişează o imagine panoramică având
BOX
în partea de sus şi de jos a ecranului câte
o bandă neagră.
16 : 9
Selectaţi această variantă când conectaţi
un televizor cu ecran panoramic sau
un televizor care dispune de funcţia
mod panoramic.
4 Selectaţi şi ajustaţi fiecare dintre elementele
de reglaj următoare, apăsând X/x şi apoi
ENTER.
Pentru a opri afişarea interfeţei de
configurare
Apăsaţi OPTIONS sau RETURN.
16
b
• În funcţie de disc, este posibil să fie selectată în mod
automat varianta “4 : 3 Letter Box” în loc de “4 : 3
Pan Scan” sau vice versa.
Angle Mark (Marcaj unghi)
– numai pentru DVD VIDEO
Este afişat marcajul unghiului când schimbaţi
unghiul de vizionare în cursul redării unor DVDuri pe care scenele sunt înregistrate din mai multe
unghiuri.
On
Este afişat marcajul unghiului.
Off
Marcajul unghiului dispare.
Screen Saver (imagine de protecţie a
ecranului)
Este afişată o imagine care protejează ecranul în cazul
în care player-ul este lăsat în modul pauză sau stop
mai mult de 15 minute. Imaginea de protecţie ajută la
evitarea deteriorării ecranului prin apariţia imaginilor
fantomă. Apăsaţi butonul N pentru opri afişarea
acestei imagini.
ON
OFF
Configurare audio
Varianta implicită este subliniată.
AUDIO DRC (controlul dinamicii)
- numai pentru DVD
Face ca sonorul să fie auzit mai clar atunci când
volumul este diminuat la redarea unui DVD care are
funcţia AUDIO DRC.
Sonor standard.
Face ca sunetele slabe să fie
percepute clar, chiar dacă
volumul este redus.
Wide Range Crează senzaţia că este urmărit un
spectacol în direct (live).
Standard
TV Mode
Activează funcţia de protecţie a
ecranului.
Dezactivează funcţia de protecţie a
ecranului.
PBC (imagine de protecţie a ecranului)
Puteţi beneficia de redarea interactivă a programelor
folosind funcţia PBC (Comanda redării) disponibilă
la unele discuri VIDEO CD (pag. 12).
ON
OFF
Activează funcţia PBC.
Dezactivează funcţia PBC.
Default (Implicit)
Fiecare funcţie revine la varianta stabilită iniţial, în
fabrică. Reţineţi că toate reglajele efectuate de dvs.
vor fi anulate.
17
Alegerea limbii
OSD (On-Screen Display - Afişare pe
ecran)
Schimbă limba de afişare pe ecran.
Disc MENU (Meniul discului)
(doar pentru DVD VIDEO)
Selectează limba care doriţi să fie folosită pentru
meniul discului. Dacă selectaţi “Original”, este
selectată limba căreia îi este acordată prioritate
pe disc.
SUBTITLE (Subtitrare)
(doar pentru DVD VIDEO)
Comută între limbile folosite pentru subtitrare.
Când selectaţi “Off”, nu sunt afişate subtitluri.
AUDIO
(doar pentru DVD VIDEO)
Schimbarea limbii folosite de coloana sonoră.
Dacă selectaţi “Original”, este aleasă limba care
are prioritate pe disc.
Xvid Subtitle (Subtitrare Xvid)
Comută între limbile folosite pentru afişarea
subtitrării externe pentru fişierele video Xvid.
CP1250 albaneză, bosniacă, croată, cehă,
engleză, germană, maghiară,
islandeză, irlandeză, poloneză,
română, slovacă, slovenă
CP1251 bulgară, belarusă, engleză,
macedoneană, moldovenească,
rusă, sârbă, ucraineană
CP1253 greacă
CP1254 albaneză, celtă, daneză, engleză,
estoniană, finlandeză, franceză,
germană, italiană, kurdă
(latină), norvegiană, olandeză,
portugheze, spaniolă, suedeză,
turcă
b
• Când alegeţi la “Disc Menu”, “Subtitle” sau
“Audio” o limbă care nu este înregistrată pe disc,
este selectată în mod automat una dintre limbile
disponibile pentru acesta.
18
Control parental
Puteţi limita redarea unui DVD care beneficiază de
funcţia Control parental.
Pentru stabilirea variantei dorite pentru această
opţiune, utilizaţi telecomanda.
Password (Parolă)
(doar pentru DVD VIDEO)
Introduceţi sau schimbaţi parola. Stabiliţi parola
pentru funcţia de control parental. Introduceţi o
parolă de 4 cifre cu ajutorul butoanelor numerotate
ale telecomenzii.
Pentru a schimba parola
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Password”
(Parolă) şi apăsaţi ENTER.
2 Verificaţi dacă este selectată opţiunea “Change”
(Schimbare) şi apăsaţi ENTER.
3 Introduceţi parola curentă în dreptul “Old Password”
(Parola veche), apoi pe cea nouă în dreptul “New
Password” (Parola nouă) şi al “Verify Password”
(Verificare parolă), după care apăsaţi ENTER.
Dacă aţi greşit când aţi introdus parola
Apăsaţi CLEAR sau C pentru a reveni pas cu pas la
poziţia în care a fost introdusă greşit parola înainte
de a apăsa ENTER la pasul 3, apoi reintroduceţi
parola.
Dacă aţi uitat parola dvs.
Introduceţi “1369” în dreptul “Old Password” (Parola
veche) şi introduceţi noua parolă în dreptul “New
Password” (Parola nouă) şi al “Verify Password”
(Verificare parolă).
Parental Control (Control parental)
(doar pentru DVD VIDEO)
Puteţi stabili nivelul la care să fie limitată redarea.
Cu cât valoarea este mai redusă, cu atât limitarea
este mai strictă. Pentru a stabili varianta pentru
Controlul parental, trebuie să stabiliţi mai întâi
parola.
Pentru a stabili Control parental
(Limitarea redării)
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Parental Control”
(Control parental) şi apăsaţi ENTER.
2 Apăsaţi X/x pentru a stabili nivelul de limitare,
apoi apăsaţi ENTER.
3 Introduceţi parola dvs. şi apăsaţi ENTER.
Pentru a reda un disc la care a fost
restricţionat accesul cu ajutorul funcţiei
de Control parental
Introduceţi discul şi apăsaţi butonul N. Este afişată
interfaţa pentru introducerea parolei. Introduceţi parola
cu ajutorul butoanelor numerotate ale telecomenzii şi
apăsaţi ENTER.
19
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele dificultăţi
în timpul folosirii player-ului, înainte de a solicita
ajutorul unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate
în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a
remedia problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Alimentare
Sunet
Nu există sonor.
, Player-ul este într-unul dintre modurile pauză sau
redare cu încetinitorul.
, Player-ul este într-unul dintre modurile redare
rapidă înainte sau înapoi.
Alimentarea nu porneşte.
Volumul sonor este scăzut.
, Verificaţi dacă este bine conectat adaptorul de
c.a. (pag. 8).
, Verificaţi dacă acumulatorul are suficientă
energie (pag. 8).
, Volumul sonor este redus, în cazul anumitor
DVD-uri. Acest volum se poate ameliora dacă
la secţiunea “Configurare audio” alegeţi pentru
“Audio DRC” (Controlul dinamicii) varianta “TV
Mode” (pag. 17).
Bateria reîncărcabilă nu poate fi
încărcată.
, Nu puteţi încărca bateria când alimentarea este
pornită. Alegeţi pentru comutatorul OPERATE
varianta “Off” (pag. 8).
Funcţionare
Aparatul nu poate fi acţionat prin
apăsarea butoanelor.
, Comutatorul HOLD este pus în direcţia indicată
de săgeată (pag. 6).
Imagine
Apar puncte negre, iar cele roşii,
albastre, verzi persistă pe ecranul LCD.
, Aceasta este o proprietate structurală a ecranului
LCD şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Apar benzi negre în partea de sus şi
de jos a ecranului LCD când pe acesta
sunt afişate imagini în format 16:9.
, Alegeţi varianta “16:9” pentru “TV Display”
corespunzător “General Setup” (pag. 16).
20
Discul nu este redat.
, Dacă discul a fost aşezat invers în aparat, este
afişat unul dintre mesajele “No Disc” sau “Cannot
play this disc” (pag. 11). Aşezaţi discul cu faţa de
redat orientată în jos.
, Discul nu este corect introdus în aparat dacă nu
se aude un clic când este aşezat în compartiment
(pag. 11).
, Discul introdus în aparat este murdar sau deteriorat
(pag. 23).
, Discul introdus în aparat nu poate fi redat.
Verificaţi dacă este compatibil codul de regiune
al discului cu cel al player-ului şi dacă discul a
fost corect finalizat (pag. 24).
, Când este afişată indicaţia “USB”, apăsaţi INPUT
SELECT pentru a selecta modul disc (pag. 6).
, A fost activată funcţia de Control parental.
Modificaţi reglajul stabilit pentru aceasta
(pag. 18).
, A condensat umezeală în interiorul player-ului
(pag. 22).
Redarea discului nu porneşte de la început
, Este aleasă una dintre variantele Repeat Play
(redare repetitivă) (pag. 12) sau Shuffle Play
(redare aleatorie) (pag. 5).
, A fost aplicată Reluarea redării (pag. 12).
, Lista de redare a discului creat este redată automat.
Pentru redarea titlurilor originale, apăsaţi de două
ori x, apoi apăsaţi TOP MENU şi alegeţi varianta
“Original”.
Player-ul nu funcţionează corespunzător
sau alimentarea nu este oprită
, Când se acumulează electricitate statică, etc., este
posibil ca player-ul să funcţioneze anormal. Opriţi
aparatul şi lăsaţi-l oprit timp de 10 de secunde.
Este afişat mesajul “Copyright lock” (blocat
din motive de drepturi de autor) şi ecranul
devine albastru când se redă în modul
DVD-VR
, Când sunt redate imagini protejate la copiere, în
loc de imagini va fi afişată o interfaţă de culoare
albastră şi este posibil să fie afişat un mesaj în loc
de imagini (pag. 24).
Nu există imagine sau sunet la
echipamentul conectat
, Recuplaţi corect toate cablurile de conectare
(pag. 10).
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Verificaţi reglajul stabilit pentru televizorul sau
amplificatorul conectat.
Butoanele C/c nu funcţionează în interfaţa
meniului.
, În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi utiliza
C/c de la player pentru meniul discului. În acest
caz, utilizaţi C/c de la telecomandă.
Telecomanda nu funcţionează
, Bateriile sunt consumate.
, Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul
pentru telecomandă al player-ului.
, Senzorul pentru telecomandă este supus la
radiaţii solare directe sau la lumina emisă de o
sursă de iluminare puternică.
Conexiuni
USB
Player-ul nu detectează dispozitivul USB
cuplat la player
, Reconectaţi corect dispozitivul USB (pag. 14).
, Dispozitivul USB este deteriorat.
, Apăsaţi INPUT SELECT pentru a selecta
“USB” (pag. 14).
Nu pot fi redate fişiere MP3, JPEG sau
video (pag. 25)
, Nu corespunde formatul de fişier.
, Nu corespunde extensia fişierului.
, Fişierul este deteriorat.
, Dimensiunea fişierului este prea mare.
, Poate dura mai mult timp până ce începe
redarea fişierelor video din cauza tehnologiei de
compresie utilizate.
21
Măsuri de precauţie
Siguranţa la drum
• Nu folosiţi monitorul şi căştile când conduceţi
maşina, când mergeţi pe bicicletă sau când
acţionaţi sau conduceţi sau vehicule motorizate
deoarece este posibil să produceţi accidente
şi poate fi ilegal în anumite regiuni. Poate de
asemenea să fie periculos să ascultaţi căştile la
volum ridicat în timp ce vă plimbaţi, mai ales
la traversarea străzilor. Fiţi extrem de precauţi
şi întrerupeţi audiţia în situaţii care ar putea
deveni periculoase.
Cu privire la siguranţă
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun
lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul
de la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verificat de
o persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă urmează să nu folosiţi aparatul o perioadă
îndelungată de timp, aveţi grijă să îl decuplaţi
de la priza de perete. Pentru deconectarea de la
reţea, apucaţi ştecărul propriu-zis ; nu trageţi
niciodată de cablul de alimentare.
• Nu atingeţi adaptorul de reţea cu mâinile ude
deoarece vă puteţi curenta.
• Nu conectaţi adaptorul de reţea la un
transformator electric de călătorie care
poate genera căldură şi poate produce
disfuncţionalităţi.
Cu privire la creşterea temperaturii
• În cursul operaţiei de încărcare sau în urma
utilizării îndelungate este posibil să se
acumuleze căldură în interiorul aparatului.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi player-ul în spaţii strâmte cum ar fi
o bibliotecă sau în locuri similare.
• Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele
de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de
masă sau cu draperii etc. şi îl nu aşezaţi pe
suprafeţe moi, cum ar fi o pătură.
22
• Nu aşezaţi player-ul şi adaptoarele în apropierea
surselor de căldură sau în locuri unde este supus
la radiaţii solare directe, în spaţii cu mult praf,
nisip, umezeală, ploaie sau unde este supus la
şocuri mecanice şi nici în maşină cu ferestrele
închise.
• Nu montaţi aparatul în poziţie înclinată. Acesta
a fost proiectat să funcţioneze doar în poziţie
orizontală.
• Menţineţi aparatul şi discurile la distanţă de
magneţi puternici aflaţi în interiorul altor
aparate cum sunt cuptoarele cu microunde sau
boxele de mare putere.
• Nu scăpaţi aparatul pe jos şi nu îl supuneţi la
şocuri puternice. Nu aşezaţi obiecte grele peste
player şi peste accesorii.
Cu privire la funcţionare
• În cazul în care aduceţi aparatul direct dintrun loc răcoros în altul încălzit sau dacă este
amplasat într-o cameră cu umezeală ridicată,
este posibil să condenseze umezeala în
interiorul player-ului. În acest caz, scoateţi
discul şi lăsaţi aparatul pornit aproximativ o
jumătate de oră până ce se evaporă umezeala.
Ştergeţi umezeala condensată pe ecranul LCD
cu un material textil. Reporniţi alimentarea
mai târziu.
• Menţineţi curate lentilele player-ului şi nu le
atingeţi deoarece le puteţi deteriora şi puteţi
cauza disfuncţionalităţi ale player-ului. Ţineţi
închis capacul compartimentului pentru disc,
cu excepţia momentelor în care introduceţi sau
scoateţi un disc.
Cu privire la ecranul cu cristale lichide
• Deşi este produs pe baza unei tehnologii de
înaltă precizie, este posibil ca uneori pe ecranul
LCD să apară puncte de diferite culori. Aceasta
nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Nu aşezaţi şi nu scăpaţi vreun obiect pe
suprafaţa ecranului LCD. Aveţi totodată grijă
să nu apăsaţi pe această suprafaţă cu mâinile
sau coatele.
• Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului cu obiecte cu
vârf ascuţit.
Cu privire la acumulator
• În anumite ţări, poate fi reglementat modul
de dezafectare a bateriei utilizate pentru alimentarea acestui produs. Vă rugăm consultaţi
autorităţile locale.
• Deoarece durata de viaţă a acumulatorului este
limitată, capacitatea acestuia scade treptat în
timp şi în urma utilizării repetate. Când perioada de autonomie a acumulatorului se reduce
la aproximativ jumătate din valoarea normală,
înlocuiţi-l cu un altul nou.
• Pentru a evita deteriorarea acumulatorului,
încărcaţi-l la fiecare şase luni sau cel puţin
odată pe an.
Cu privire la adaptorul de reţea şi la
adaptorul pentru bateria maşinii
• Folosiţi adaptorul furnizat pentru player deoarece
alte adaptoare pot genera disfuncţionalităţi.
• Nu dezasambaţi şi nu încercaţi să efectuaţi
operaţii de inginerie inversă.
• Nu atingeţi bornele metalice deoarece puteţi
cauza un scurtcicuit şi puteţi deteriora
adaptoarele, mai ales dacă acestea sunt puse în
contact cu alte obiecte metalice.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu creşteţi nivelul volumului când ascultaţi
o porţiune cu un nivel foarte scăzut al
semnalului de intrare sau fără semnal deoarece
se pot deteriora boxele dacă ulterior urmează o
secţiune cu semnal acustic foarte puternic.
Cu privire la căşti
• Evitarea deteriorării auzului : evitaţi utilizarea
căştilor la volum ridicat. Experţii vă sfătuiesc
să evitaţi ascultarea sonorului continuu, la
volum ridicat, pe perioade îndelungate de
timp. Dacă auziţi ţiuituri în urechi, reduceţi
volumul sau întrerupeţi utilizarea.
• Respectaţi persoanele din jur : menţineţi
volumul la un nivel moderat. Aceasta vă
va permite să auziţi sunetele din mediul
înconjurător, dovedind totodată că respectaţi
oamenii din jurul dvs.
Cu privire la curăţare
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu ajutorul
unei bucăţi de pânză uşor umezite de o soluţie
slabă de detergent. Nu folosiţi nici un fel de
substanţă abrazivă, de praf de curăţat sau de
solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.
• Ştergeţi uşor suprafaţa ecranului LCD cu
o bucată de pânză moale. Pentru a evita
murdărirea accentuată, ştergeţi frecvent
ecranul.
Nu ştergeţi ecranul LCD cu o pânză udă
deoarece dacă pătrunde apă în interiorul
acestuia se va deteriora.
• Dacă imaginea/ sunetul sunt distorsionate, este
posibil ca lentilele să fie acoperite cu praf. În
acest caz, folosiţi un dispozitiv de suflare a
aerului, destinat obiectivelor de camere foto,
pentru a le curăţa. Evitaţi contactul direct cu
lentilele în cursul curăţării acestora. Nu folosiţi
discuri de curăţare şi nici substanţe de curăţare
a discurilor/ lentilelor.
Despre utilizarea discurilor
• Pentru a menţine discurile curate, când le
folosiţi prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi
suprafaţa.
• Nu utilizaţi următoarele discuri :
– care au forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă)
– care au o etichetă sau un abţibild lipite pe o
suprafaţă
– care au bandă adezivă sau etichete adezive
lipite.
23
Suporturi media acceptate
Tip
DVD
Sigla discului
Simbol
Caracteristici
• DVD comerciale
• DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL
în mod +VR
• DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL
în mod video
• DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL
în mod VR (Video Recording Înregistrare video)
• CD de muzică
• CD-R/ CD-RW în format muzical
CD
Disc DATA sau
dispozitiv USB
–
b
• Note legate de suporturile media ce pot fi
înregistrate
Anumite suporturi media nu pot fi redate cu acest
player din cauza calităţii înregistrării sau a stării
fizice a suportului, ori datorită caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a software-ului cu
care au fost realizate.
Discul nu va fi redat dacă nu a fost corect finalizat.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului de înregistrare.
Vă rugăm să ţineţi seama că anumite funcţii de
redare ale unor discuri DVD+RW/ DVD+R/
DVD+R DL este posibil să nu acţioneze chiar
dacă acestea au fost corect finalizate. În acest caz,
urmăriţi discul în modul redare obişnuită.
24
• VIDEO CD ce conţine Super
VCD
• CD-R/ CD-RW în format video
CD sau Super VCD
• DATA CD/ DATA DVD sau
dispozitive USB ce conţin fişiere
MP3, JPEG sau video
• Numai pentru un player care nu poate reda
imagini protejate la copiere
Imaginile în mod DVD (mod VR) cu protecţie
CPRM* este posibil să nu poată fi redate în cazul
în care conţin un semnal de protecţie la copiere; pe
ecran va apărea mesajul “Copyright lock” (blocat
din motive de drepturi de autor).
* CPRM (Content Protection for Recordable Media)
este o tehnologie de codare care protejează
drepturile de autor asupra imaginilor.
Note privind fişierele MP3, JPEG
şi video
Player-ul poate reda următoarele fişierele :
• fişiere MP3 cu extensia “.mp3”*1,
• fişiere JPEG cu extensia “.jpg”*2,
• fişiere de imagine JPEG ce corespund formatului
pentru fişierele de imagine DCF (Design rule for
Camera File system),
• fişiere video Xvid cu extensia “.avi”,
• fişiere video MPEG-4 (profil simplu) cu extensia
“.mp4”*3 .
• discurile DATA CDs trebuie să fie înregistrate
conform ISO 9660 Nivel 1 sau formatului extins
Joliet.
• discurile DATA DVD trebuie să fie înregistrate
confrm UDF (Universal Disk Format).
*1 Fişierele în format mp3PRO nu pot fi redate.
*2 Fişierele cu extensia “.jpe” sau “.jpeg” pot fi
redate cu extensia “.jpg.”
*3 Fişierele protejate de legea drepturilor de autor
(Digital Right Management) nu pot fi redate. Nu pot
fi redate nici fişiere în format MPEG-4 AVC.
z
• Redarea unei ierarhii complexe de directoare, poate
necesita mai mult timp. Creaţi albume aşa cum este
indicat mai jos :
– numărul de ierarhii de pe suportul media nu
trebuie să fie mai mare de două,
– numărul de albume de pe suportul media trebuie
să fie de 50 sau mai mic,
– numărul de fişiere dintr-un album trebuie să fie
de 100 sau mai mic,
– numărul total de albume şi fişierele de pe suportul
media trebuie să fie de 800 sau mai mic.
• Player-ul redă fişierele dintr-un album în ordinea în
care au fost înregistrate pe suportul media.
b
• Player-ul va reda orice fişiere din tabelul precedent,
chiar dacă formatul acestuia diferă. Redarea unor
date diferite poate conduce la emiterea de zgomot
care poate deteriora boxele.
• Anumite discuri DATA create în format Packet Write
nu pot fi redate.
• Este posibil să nu poată fi redate unele discuri DATA
înregistrate în sesiuni multiple.
• Anumite fişiere JPEG nu pot fi redate.
• Player-ul nu poate reda în mod normal un fişier
JPEG cu dimensiunea mai mare de 3078 (lăţime)
× 2048 (înălţime) sau mai mari de 2000 (lăţime) ×
1200 (înălţime) în format JPEG progresiv. (Anumite
fişiere progresive JPEG nu pot fi afişate chiar dacă
dimensiunea lor este mai mică decât capacitatea
specificată.)
• Anumite fişiere video MPEG-4 nu pot fi redate.
• Este posibil ca player-ul să nu poată reda o
combinaţie de două sau mai multe fişiere video.
• Este posibil ca player-ul nu poate reda un fişier
video cu dimensiunea mai mare de 720 (lăţime) ×
576 (înălţime) / 1 GB.
• Este posibil ca player-ul să nu redea unele fişiere
video cu durata mai mare de 3 ore.
• În funcţie de fişierul video, redarea obişnuită poate
fi imposibilă. Imaginea poate fi neclară, redarea
poate să nu fie cursivă şi pot apărea omisiuni ale
sunetului etc. Se recomandă să creaţi un fişier cu o
viteză de transfer mai redusă. Dacă sunetul prezintă
în continuare zgomot, verificaţi formatul audio.
(Pentru fişierele video Xvid se recomandă formatul
MP3, iar pentru cele MPEG-4 se recomandă
formatul AAC LC.) Ţineţi seama că player-ul nu
este compatibil cu formatul WMA (Windows Media
Audio).
• Este posibil ca player-ul să nu poată reda în mod
cursiv fişiere video la viteză mare de transfer de pe
CD-uri DATA. Se recomandă să efectuaţi redarea
folosind DATA DVD.
• Player-ul nu poate afişa integral denumirile de fişiere
sau de albume care este prea lungi. Caracterele
speciale vor apărea sub forma “*”.
• Player-ul poate afişa numai denumirea albumului
curent. Orice album aflat pe stratul superior va fi
afişat sub forma “/../”
• Este posibil ca anumite informaţiile legate de redare
să nu fie corect afişate.
Continuare...
25
Specificaţii
Note privind discurile
comerciale
Codul de regiune
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor de
autor. Codul de regiune este marcat pe ambalajul discurilor
DVD VIDEO conform regiunii unde au fost comercializate.
Acest player va reda discurile DVD VIDEO marcate cu
“ALL” sau “2” :
.
Note privind operaţiile de redare a
discurilor DVD şi VIDEO CD
Anumite operaţii de redare a discurilor DVD şi
VIDEO CD pot fi stabilite în mod intenţionat de
producătorii de software. Cum acest recorder redă
discuri DVD şi VIDEO CD conform conţinutului
discului stabilit de producătorii software-ului, anumite
facilităţi de redare este posibil să nu fie disponibile.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul DVD şi
VIDEO CD.
Note legate de discuri
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile
duale şi unele discuri de muzică codificate cu ajutorul
tehnologiei de protejare a copyright-ului nu corespund
standardului Compact Disc (CD). De aceea, este
posibil ca aceste discuri să nu fie compatibile cu
prezentul aparat.
Sistem
Laser :
laser cu semiconductor
Sistem de format al semnalului : PAL (NTSC)
Ieşiri
VIDEO OUT (ieşire video) :
Minimufă
AUDIO OUT (ieşire audio) :
Minimufă stereo
Phones (căşti) A/B:
Minimufă stereo
USB : Mufă USB Tip A,
(pentru conectarea dispozitivului USB)
Ecran cu cristale lichide
Dimensiune panou (aprox.) : 18 cm lăţime
(diagonala)
Sistem de condus : TFT matrice activă
Rezoluţie : 480 × 234
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea :
Adaptor de reţea / Adaptor pentru
bateria maşinii :
9,5 V c.c.
1,2 A c.c.
Consum de putere (redare DVD VIDEO):
6,5 W (la folosirea căştior)
Dimensiuni (aproximativ) :
200 × 42,4 × 155 mm (L×Î×A),
inclusiv părţile proeminente
Masa (aproximativ) : 860 g
Temperatura de funcţionare : 5° C ÷ 35°
Umiditatea la funcţionare : 25% ÷ 80%
Adaptor de reţea : 110 ÷ 240 V c.a., 50/60 Hz
Adaptor pentru bateria maşinii : 12 V c.c.
Accesorii furnizate
Consultaţi pag. 8.
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
26
Index
A
L
V
Afişare pe ecran (OSD) ........ 18
Afişare la televizor ............... 16
Alegerea limbii..................... 18
Audio................................ 7, 18
Audio DRC .......................... 17
Audio, Configurare ~ ........... 17
Limbă, alegere ~ ................... 18
VIDEO CD........................ 11, 24
M
X
Marcaj unghi ..................... 7, 17
Meniu disc............................. 18
Mod LCD .............................. 15
MP3 ................................. 14, 25
MPEG-4 .......................... 14, 25
Xvid (fişier video) .......... 13, 25
C
CD .................................. 11, 24
Cod de regiune ..................... 26
Configurare .......................... 16
Configurare audio................. 17
Configurare generală ............ 16
Continuare redare ................. 12
Control parental ................... 18
D
DATA ............................. 13, 24
Disc, Meniu ~....................... 18
DVD ............................... 11, 24
F
Fişiere audio
MP3 ............................. 13, 25
Fişiere foto
JPEG ........................... 13, 25
Fişiere video
DivX............................ 13, 25
MPEG-4 ...................... 13, 25
Format ecran LCD ............... 15
I
Interfaţă cu informaţii legate de
redare ................................ 13
Interfaţă de protejare a ecranului
.................................... 12, 17
O
Indicaţii numerice
16:9 ........................................ 16
4:3 LETTER BOX .................. 16
4:3 PAN SCAN ....................... 16
OSD....................................... 18
P
PARENTAL CONTROL....... 18
Parolă .................................... 18
PBC, redare ..................... 12, 17
Prezentare de imagini ............ 14
R
Redare aleatorie
(RANDOM PLAY) ........... 12
Redare PBC..................... 12, 17
Redare repetivită
(REPEAT PLAY) .............. 12
Redare continuă
(RESUME PLAY) ............ 12
Reluarea redării ..................... 12
S
SCREEN SAVER.............. 11, 17
Soluţionarea problemelor ....... 20
Subtitrare (SUBTITLE) ...... 7, 18
Suporturi media ce pot fi redate ..
................................................. 24
U
USB ......................................... 15
J
JPEG ............................... 13, 25
27
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement