Sony DVP-FX950 Operating instructions

Sony DVP-FX950 Operating instructions

Player CD/DVD portabil

Manual de instrucţiuni

RO

DVP-FX950

© 2010 Sony Corporation

ATENŢIE

Pentru a reduce riscurile de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.

Pentru a evita producerea de şocuri electrice, nu demontaţi carcasa. Apelaţi pentru aceasta numai la persoane califi cate.

Operaţia de schimbare a cablului de alimentare trebuie realizată numai la un centru de service specializat.

Bateriile sau aparatele în care sunt instalate acestea nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi la lumina directă a soarelui, la foc sau la alte surse similare.

Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Doar în Europa

ATENŢIE : Radiaţii laser din clasa 1M din domeniul vizibil sau invizibile sunt emise când este deschis capacul. Nu priviţi în mod direct, cu instrumente optice, în raza laser.

Această etichetă se afl ă în partea de jos a aparatului.

Acest aparat este clasifi cat ca produs din CLASA 1

LASER. MARCAJUL de PRODUS CLASA 1

LASER se afl ă pe partea de jos a aparatului.

ATENŢIE

• Utilizarea de instrumente optice împreună cu acest produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.

Deoarece razele laser utilizate de acest player CD/

DVD sunt periculoase pentru ochi, nu încercaţi să demontaţi carcasa aparatului. Apelaţi la serviciile unor persoane califi cate.

• Există pericol de explozie dacă bateria este incorect montată. Înlocuiţi bateria numai cu acelaşi tip de baterie sau cu unul similar.

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi

(Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.

2

Dezafectarea bateriilor uzate (

Valabil în

Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate

)

Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul

în care doriţi să îl dezafectaţi.

Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat

în combinaţie cu simbolul unui element chimic.

Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult de 0,004% plumb.

Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.

În cazul produselor care din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor necesită conectarea permanentă a acumulatorului

încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul califi cat al unui service.

Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.

Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Măsuri de precauţie

• Instalaţi acest sistem astfel încât cablul de alimentare să fi e conectat la o priză de perete afl ată în apropiere şi uşor accesibilă, pentru a putea fi decuplat imediat

în cazul în care apare vreo problemă.

• Aparatul nu este decuplat de la sursa de alimentare

(de la reţea) câtă vreme este conectat la o priză de perete, chiar dacă echipamentul propriu-zis este oprit.

• Pentru a evita riscurile de incendiere sau de electrocutare, nu aşezaţi recipiente umplute cu lichide, cum ar fi vaze de flori, deasupra aparatului.

• Presiunea sonoră excesivă exercitată prin intermediul minicăştilor sau căştilor poate conduce la pierderea auzului.

Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,

1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.

Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,

Hedelfi nger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.

Pentru orice servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în documentele separate pentru service sau garanţie.

Notifi care importantă

Atenţie : Acest player este capabil să menţină o perioadă indefi nită o imagine statică sau o interfaţă pe ecranul televizorului dumneavoastră. Dacă lăsaţi imaginea video sau interfaţa afi şată, pe ecranul TV, o perioadă îndelungată de timp, există riscul ca ecranul să se deterioreze defi nitiv. Televizoarele cu ecrane cu plasmă şi cele de proiecţie sunt cele mai expuse la aceste consecinţe.

D r e p t u r i d e a u t o r, l i c e n ţ e ş i m ă r c i comerciale

Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.

“Dolby”, şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Siglele “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,

“DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” şi “CD” sunt mărci comerciale.

Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.

“DivX” şi “DivX Certifi ed” şi siglele asociate sunt mărci comerciale ale DivX, Inc. fi ind utilizate sunt sub licenţă.

ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-

SE UN PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU

CARE S-A ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA

UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ŞI NON-

COMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU

DECODAREA VIDEO A MATERIALELOR

MPEG-4 VISUAL STANDARD (“MPEG-4

VIDEO”) CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE UN

UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI

PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/

SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN

FURNIZOR DE CREAŢII VIDEO AUTORIZAT

DE MPEG LA, SĂ FURNIZEZE MATERIALE

VIDEO ÎN FORMAT MPEG-4. NU ESTE

ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI DREPTUL

DE UTILIZATE PENTRU NICI UN ALT SCOP.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV

CELE CU PRIVIRE LA PROMOVARE, LA

UTILIZAREA INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ ŞI LA

:

OBŢINEREA LICENŢELOR POT FI OBŢINUTE

DE LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI ADRESA

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de player, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.

Despre acest manual

• În acest manual, denumirea “disc” este utilizată ca referinţă generală atât pentru DVD-uri, cât şi pentru CD-uri, dacă nu este altfel specifi cat în text sau ilustraţii.

• Simbolurile, cum ar fi , care apar deasupra fi ecărei explicaţii indică tipul de suport media ce poate fi utilizat în cazul funcţiilor explicate. Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Suporturile media ce pot fi redate” de la pagina 30.

• Informaţiile pe care TREBUIE să le citiţi (pentru a evita operaţii incorecte) sunt marcate cu simbolul b

. Informaţiile UTILE (care vă ajută în acţionarea mai simplă a aparatului) sunt marcate cu simbolul z

.

3

CUPRINS

ATENŢIE .............................................................................................................................. 2

Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor ................................................................ 5

Rotirea şi înclinarea panoului LCD ...................................................................................... 9

Pregătiri pentru punerea în funcţiune ....................................................... 10

Verifi carea accesoriilor ...................................................................................................... 10

Încărcarea acumulatorului ................................................................................................. 10

Utilizarea într-un automobil (pentru călătorii de pe locurile din spate) ............................... 12

Conectarea la un alt echipament ....................................................................................... 14

Redare .......................................................................................................... 15

Redarea discurilor ............................................................................................................. 15

Redarea fi şierelor MP3, JPEG şi video ............................................................................. 18

Ajustarea dimensiunii şi calităţii imaginii ............................................................................ 20

Reglaje şi ajustări ........................................................................................ 21

Utilizarea interfeţei de confi gurare ..................................................................................... 21

Informaţii suplimentare ............................................................................... 25

Soluţionarea problemelor .................................................................................................. 25

Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 27

Suporturi media acceptate ................................................................................................. 30

Specifi caţii ......................................................................................................................... 32

Index .................................................................................................................................. 33

4

Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor

Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.

Player

0/7%2 #(!2'%

/0%2!4% /&& /.

(/,$

6/, $)30,!9

-%.5

2%452.

/04)/.3

053(#,/3%

0(/.%3

!

"

/0%.

!5$)/

).

/54

6)$%/

).

/54

$#).

6

Butoanele 2 , 3 , 4 şi 5 (însă nu butoanele

C/X/x/c

/ENTER) pot fi acţionate printr-o singură atingere.

Butonul VOL (volum) + şi cel

N

(redare) au câte un punct tactil. Folosiţi aceste puncte ca orientare la acţionarea player-ului.

1

Ecran LCD, pag. 9

2

Buton VOL (volumul sonor) +/–

Pentru ajustarea volumului.

Acţionaţi cu o singură atingere a + sau –.

Puteţi regla volumul şi prin glisând degetul pe cursorul tactil. Deplasarea degetului dinspre centru spre + va conduce la mărirea volumului; deplasarea degetului de la centrul spre – conduce la scăderea volumului. (Aceeaşi operaţie în “Modul LCD” poate fi utilizată pentru ajustarea nivelului de calitate a imaginii.

Consultaţi pag. 20.)

3

Buton

N

(redare), pag. 15

Începe sau reîncepe redarea.

Buton

X

(pauză), pag. 15

Începe sau reîncepe pauza.

Buton

x

(stop), pag. 15

Opreşte redarea.

Buton

.

(precedent)

Se trece la începutul capitolului/ pistei/ scenei curente.

Pentru trecerea la începutul capitolului/ pistei/ scenei precedente, apăsaţi de două ori butonul.

>

(următor)

Se trece la capitolul, pista sau scena următoare.

4

DISPLAY (Afi şare)

Sunt afi şate pe ecran informaţii legate de redare

La redarea unui DVD : sunt afi şate informaţiile de redare şi este modifi cat modul de redare. Consultaţi pag. 17.

La redarea unui CD sau a unui fi şier video: de câte ori apăsaţi butonul, sunt comutate informaţiile temporale.

La redarea unui VIDEO CD : sunt afi şate informaţii legate de redare.

Continuare...

5

5

Buton MENU (Meniu)

La redarea unui DVD VIDEO : este afi şat meniul.

La redarea unui CD sau a unui VIDEO CD : de câte ori apăsaţi butonul se comută între Redarea repetitivă, Redarea aleatorie şi Redare. (Numai dacă pentru “PBC” este aleasă varianta “Off” pentru VIDEO CD.)

La redarea unui fi şier JPEG : este afi şată lista de miniaturi şi este redată o prezentare de imagini. Consultaţi pag. 19.

Buton RETURN

Se revine la interfaţa precedentă.

Butoane

C/X/x/c

Este deplasat cursorul pentru selectarea unui element afi şat.

La redarea unui DVD, a unui CD sau a unui

VIDEO CD :

C/c de la player funcţionează la fel ca butoanele m/M

de la telecomandă.

Buton central (ENTER)

Este accesat elementul selectat.

La redarea unui DVD, a unui CD, a unui VIDEO

CD sau a unui fi şier video : butonul ENTER de la player funcţionează la fel cel

N

de la telecomandă

Buton OPTIONS

Este afi şat meniul pentru ajustarea ecranului

LCD (pag. 20) şi pentru utilizarea interfeţei de confi gurare (pag. 21).

6

Senzor (pentru telecomandă)

Când folosiţi telecomanda, îndreptaţi-o către senzorul care îi este dedicat .

7

Difuzor

8

Capac compartiment pentru disc

(pag. 15)

9

Buton OPEN (pag. 15)

Deschide capacul compartimentului pentru disc.

0

PUSH CLOSE (pag. 15)

Închide capacul compartimentului pentru disc.

qa

Indicator POWER (pag. 15)

qs

Indicator CHARGE (

Încărcare

) (pag. 11)

qd

Buton OPERATE, pag. 15

Porneşte sau opreşte player-ul.

qf

Comutator HOLD

Pentru a evita acţionarea din greşeală a butoanelor player-ului, deplasaţi comutatorul

HOLD în direcţia indicată de săgeată.

Toate butoanele player-ului vor fi blocate, pe când cele ale telecomenzii pot fi în continuare acţionate.

qg

Mufe PHONES (căşti) A, B

qh

Mufă USB - tip A (pag. 19)

Conectaţi un dispozitiv USB la această mufă.

qj

Mufă AUDIO IN/OUT (pag. 14)

qk

Mufă VIDEO IN/OUT (pag. 14)

ql

Mufă DC IN 9,5 V (pag. 11, 12)

Conectaţi adaptorul de reţea sau pe cel pentru bateria maşinii.

w;

Buton INPUT SELECT (pag. 14)

La fi ecare apăsare a butonului, imaginea de pe ecranul LCD comută astfel :

• modul disc (implicit) : când este redat discul introdus.

• modul USB : când sunt redate fi şiere DATA de la dispozitivul USB conectat. Pe ecranul LCD este afi şată indicaţia “USB” când selectaţi acest mod.

• modul Line In : când este recepţionat un semnal de redat de la un echipament A/V conectat. Pe ecranul LCD apare indicaţia “Line In” când selectaţi acest mod.

6

Telecomandă

Butoanele

VOL +

,

5

,

N şi AUDIO au câte un punct tactil. Folosiţi punctul tactil ca referinţă, la acţionarea player-ului.

wa

Butoane numerotate

Pentru introducerea numărului capitolului, al titlului etc.

La redarea unui DVD VIDEO, a unui CD sau a unui VIDEO CD : pentru căutarea directă prin introducerea numărului titlului / capitolului / pistei folosind butoanele numerotate şi apăsând apoi butonul ENTER. (Numai când pentru

“PBC” este aleasă varianta “Off” pentru VIDEO

CD.)

Pentru a trece de la un titlul sau capitol la altul, apăsaţi

C/c

.

Buton CLEAR

Şterge câmpul de introducere numerelor.

ws

Buton TOP MENU (Meniu superior)

La redarea unui DVD VIDEO : este afi şat meniul superior.

La redarea unui DVD VR : comută între

"Original" şi "Play List" la lista de redare creată pe disc. În cursul redării, nu puteţi comuta.

Apăsaţi de două ori x

şi apăsaţi TOP MENU.

wd

Butoane REPLAY (reluare) /

ADVANCE (avans instantaneu)

Este reluată scena / se avansează puţin, rapid, scena curentă (numai la DVD).

wf

Butoane

m/M

(scanare / cu

încetinitorul)

Deplasare rapidă înainte / înapoi la apăsarea butonului în cursul redării. Apăsaţi de mai multe ori acest buton pentru a modifi ca viteza.

La redarea unui DVD : deplasarea cu încetinitorul

în urmă / înainte dacă este apăsat în timpul pauzei. Apăsaţi de mai multe ori acest buton pentru a modifi ca viteza de deplasare.

La redarea unui VIDEO CD sau a unui fi şier video : redare cu încetinitorul dacă este apăsat

în timpul pauzei. Apăsaţi de mai multe ori acest buton pentru a modifi ca viteza.

Continuare...

7

wg

Buton ANGLE

Este schimbat unghiul. Dacă apare (Marcaj unghi), puteţi schima unghiul de vizionare.

În funcţie de disc, este posibil ca unghiul de vizionare să nu poată fi modifi cat (numai la

DVD VIDEO).

Buton AUDIO

Este schimbat semnalul audio.

La redarea unui DVD VIDEO : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, este schimbată limba coloanei sonore. În funcţie de disc, limbile disponibile diferă.

La redarea unui DVD VR : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, tipul de sonor înregistrat pe disc comută între sonor principal, sonor secundar şi sonor principal / secundar.

La redarea unui CD sau a unui VIDEO CD : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, se comută

între modul stereo şi mono (stânga/dreapta).

La redarea unui fi şier video DivX : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, semnalul audio comută. Dacă apare mesajul “No audio” (

fără semnal sonor

), player-ul nu acceptă semnalul audio.

Buton SUBTITLE

Este schimbată subtitrarea.

La redarea unui DVD : de fi ecare dată când apăsaţi acest buton, se comută subtitrarea. În funcţie de disc, limbile disponibile diferă.

La redarea unui fi şier video DivX : Apăsaţi acest buton în cursul redării. Apăsaţi

X/x

şi

ENTER în timp ce sunt afi şate informaţii legate de subtitrare.

8

Rotirea şi înclinarea panoului LCD

Deschideţi panoul LCD aducându-l în poziţie verticală, apoi rotiţi-l uşor, cu 180 de grade, în direcţia indicată de săgeată (în sens orar).

După rotirea panoului LCD cu 180 de grade în sens orar, apăsaţi-l pentru a-l culca peste corpul player-ului, cu ecranul îndreptat în sus.

Pentru a readuce panoul LCD în poziţia originală

Rabataţi panoul până ajunge în poziţie verticală şi rotiţi-l lent în sens antiorar. b

Nu rotiţi panoul LCD mai mult de 180 de grade şi aveţi grijă să respectaţi direcţia de rotaţie indicată pentru a nu-l deteriora.

Readuceţi panoul LCD în poziţia originală după ce îl utilizaţi pentru a-l proteja împotriva şocurilor mecanice şi a mişcărilor bruşte.

Nu rotiţi panoul LCD în timp ce este închis sau când nu este în poziţia verticală deoarece se poate zgâria.

9

Pregătiri pentru punerea în funcţiune

Verifi carea accesoriilor Încărcarea acumulatorului

Verifi caţi dacă aţi intrat în posesia următoarelor accesorii :

acumulator NP-FX110 (1)

adaptor de reţea (1)

adaptor pentru bateria maşinii (1)

cablu audio / video (minimufă ×2 y

conector fono × 3) (1)

telecomandă (cu baterie) (1)

baterii tip R6 (mărimea AA) (2)

dispozitivul de prindere de tetieră (1)

Încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de a utiliza pentru prima dată player-ul sau când energia acesteia este consumată.

1

Ataşaţi acumulatorul la player.

Aliniaţi acumulatorul cu liniile trasate în partea de jos a player-ului.

Prindeţi cârligele acumulatorului de orifi ciile din partea de jos a palyer-ului.

Pregătirea telecomenzii

Introduceţi două baterii tip R6 (mărimea AA) respectând polarităţile

3 şi

#

marcate în interiorul compartimentului pentru baterii al telecomenzii,

împingând până ce se aude un clic.

Acumulator

Marcaje de referinţă pentru ataşarea acumulatorului

Partea de jos a player-ului

Deplasaţi acumulatorul în direcţia indicată de săgeată, până ce se aude un clic.

10

2

Conectarea adaptorului de reţea.

Când începe operaţia de încărcare, indicatorul

CHARGE (

Încărcare

) devine luminos şi de culoare portocalie.

Afl area nivelului de energie rămasă a bateriei

Când este oprit player-ul, este afi şat indicatorul de baterie. Când energia acesteia se consumă, este afi şat simbolul sau indicatorul luminos CHARGE

(

încărcare

) clipeşte. Puneţi comutatorul OPERATE

în poziţia “OFF”, conectaţi adaptorul de reţea şi reîncărcaţi bateria.

Spre priza de perete complet

încărcat complet descărcat

Adaptor de reţea (furnizat)

Când se încheie încărcarea, indicatorul

CHARGE (

Încărcare

) se stinge. Deconectaţi adaptorul de reţea.

z

Dacă se aprinde indicatorul luminos POWER în loc de cel CHARGE, comutatorul OPERATE este

în poziţia “ON”. Deplasaţi comutatorul OPERATE

în poziţia “OFF” şi verificaţi dacă indicatorul

CHARGE (

Încărcare

) a devenit luminos. b

Încărcaţi bateria într-un spaţiu unde temperatura mediului ambiant este cuprinsă între 5 şi 35 °C.

Pentru a detaşa acumulatorul

Apăsaţi clapeta de eliberare a acumulatorului în direcţia indicată de săgeată.

Acţionaţi clapeta de eliberare a acumulatorului

Durata încărcării şi cea a redării

Durata încărcării : aprox 6 ore

Durata redării : aprox 7,5 ore

Perioadele de timp indicate mai sus sunt valabile în următoarele condiţii :

– temperatura mediului ambiant este moderată

(20°C),

– sunt utilizate căşti,

– iluminarea afi şajului este minimă.

În funcţie de temperatura mediului ambiant şi de starea bateriei reîncărcabile, este posibil ca durata de încărcare să fi e mai mare sau ca cea de redare să scadă.

11

Utilizarea într-un automobil

(pentru călătorii de pe locurile din spate)

Utilizaţi dispozitivul de prindere de tetieră şi adaptorul pentru bateria maşinii (ambele furnizate) pentru ca player-ul să poată fi utilizat de pasagerii de pe locurile din spate ale maşinii. b

Nu montaţi player-ul când maşina se deplasează.

Adaptorul este utilizat pentru o baterie de maşină de

12 V. Nu îl folosiţi pentru baterii de 24 de V.

Adaptorul poate fi utilizat numai în cazul maşinilor cu împământare negativă. Nu îl folosiţi pentru maşini cu împământare pozitivă.

În funcţie de tipul de scaune, este posibil ca player-ul să nu poată fi montat pe spatele acestora.

Dacă tetierea este prea înălţată, este posibil ca centura de prindere să se slăbească, putând cauza accidente sau răniri.

2

Rotiţi sau înclinaţi panoul LCD (pag. 9)

3

Ataşaţi player-ul de suportul de prindere.

Ţineţi bine player-ul bine, cu ambele mâini.

Introduceţi cârligele suportului de prindere în orifi ciile din partea de jos a player-ului.

Montarea player-ului în partea din spate a scaunului din faţă

Nu trebuie să folosiţi acumulatorul în maşină.

Opriţi player-ul şi scoateţi acumulatorul în prealabil

(pag. 11).

1

Ataşaţi de tetieră suportul de prindere.

Ajustaţi tetiera astfel încât să asiguraţi un spaţiu de aproximativ 3 cm (

1

) scaun. Ataşaţi centura cu ajutorul dispozitivului de prindere până ce se aude un clic (

2

), apoi ajustaţi lungimea centurii pentru a fi xa aparatul (

3

).

Suport de prindere

Partea de jos a player-ului

Glisaţi player-ul în direcţia indicată de săgeată, până ce se aude un clic şi este fi xat în poziţia corectă.

4

Conectaţi adaptorul pentru bateria maşinii.

12

Spre soclul pentru bricheta maşinii

Adaptor pentru bateria maşinii (furnizat) b

Şoferul nu trebuie să conecteze sau să deconecteze adaptorul pentru bateria maşinii în timp ce conduce autovehiculul.

Aranjaţi cablul astfel încât să nu împiedice şoferul şi nu aşezaţi ecranul LCD astfel încât să poată fi urmărit de acestea, pentru a nu-i distrage atenţia.

Curăţaţi soclul pentru bricheta maşinii. Dacă acesta este murdar, este posibil să nu fi e corect realizat contactul sau să apară disfuncţionalităţi.

Folosiţi adaptorul pentru bateria maşinii când motorul este pornit pentru că, în caz contrar, este posibil să fi e descărcată bateria automobilului.

Nu utilizaţi suportul de prindere de tetieră sau adaptorul pentru bateria maşinii dacă acestea au căzut pe jos sau au fost deteriorate.

Nu conectaţi dispozitivul USB când utilizaţi playerul într-o maşină. Dacă acesta este conectat, ar putea cauza un accident sau răniri în cazul în care dispozitivul USB este detaşat.

4

Detaşaţi suportul de prindere.

b

Nu decuplaţi adaptorul pentru bateria maşinii şi nu opriţi motorul înainte de a opri player-ul deoarece acesta se poate deteriora. În plus, Reluarea redării

(pag. 16) nu este posibilă în acest caz. Dacă automobilul dvs. este dotat cu un sistem de oprire inutil, dezactivaţi această funcţie înainte de a folosi player-ul în maşină.

Decuplaţi adaptorul pentru bateria maşinii după utilizare pentru a evita descărcarea acesteia.

Detaşaţi suportul de prindere după utilizare. Dacă acesta rămâne ataşat, poate cauza accidente sau răniri.

Nu lăsaţi player-ul sau accesoriile în maşină.

Nu lăsaţi acumulatorul în maşină.

După utilizarea player-ului în maşină

1

Opriţi player-ul.

2

Deconectaţi adaptorul pentru bateria maşinii.

3

Detaşaţi player-ul.

Apăsaţi clapeta de eliberare a player-ului până ce se aude un clic (

1

).

Ţineţi bine player-ul cu ambele mâini şi trageţi-l spre dvs. (

2

).

NOTĂ SPECIALĂ

Nu este acordată nici o garanţie, explicită sau implicită, în cazul în care nu respectaţi instrucţiunile din acest manual şi veţi fi direct răspunzători pentru orice fel de probleme ce decurg din încălcarea prezentelor indicaţii.

13

Conectarea la un alt echipament

Prin conectarea player-ului la televizor sau la un echipament, sunt diversifi cate opţiunile de vizualizare.

b

Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul de conectat.

Înainte de conectare, opriţi player-ul şi echipamentul ce urmează a fi cuplat, apoi deconectaţi-le de la prizele de perete.

Vizionarea imaginilor cu un alt echipament

1

Conectaţi acest player la player-ul dvs. video sau la o cameră video folosind cablul audio / video (furnizat).

INPUT SELECT

Vizionarea imaginilor la televizorul conectat

1

Conectaţi player-ul la televizor sau la monitor folosind cablul audio / video

(furnizat).

INPUT SELECT

Spre mufele de intrare

AUDIO/VIDEO ale unui player video sau al unei camere video

Spre mufele de intrare

AUDIO/VIDEO ale unui televizor sau monitor

Cablu audio / video

(furnizat)

2

Porniţi player-ul şi apăsaţi în mod repetat butonul INPUT SELECT pentru a selecta

“Line In”.

Cablu audio / video

(furnizat) z

La redarea unui disc după ce aţi urmărit imagini folosind “Line In” sau “USB”, apăsaţi în mod repetat butonul INPUT SELECT (

selectarea intrării

) pentru a selecta modul disc. Consultaţi pag. 7.

Player-ul poate fi conectat la un amplifi cator AV la fel cum se conectează la televizor. Cu toate că modul de conectare este acelaşi, mufa galbenă a cablului audio / video nu este utilizată.

14

Redare

Redarea discurilor

În funcţie de disc, este posibil ca anumite operaţii să difere sau să fi e restricţionate. Consultaţi documentaţia furnizată pentru disc. Conectaţi adaptorul de reţea sau ataşaţi acumulatorul.

5

Apăsaţi indicaţia PUSH CLOSE de pe capacul compartimentului pentru disc pentru a-l închide.

6

Apăsaţi

N

.

Player-ul începe redarea.

În funcţie de disc, este posibil să fi e afi şat un meniu. Apăsaţi

C/X/x/c

pentru a selecta elementul dorit, apoi apăsaţi ENTER.

1

Porniţi ecranul LCD.

2

Deplasaţi comutatorul OPERATE în poziţia

“ON”.

Player-ul porneşte şi indicatorul POWER devine luminos şi de culoare verde.

3

Apăsaţi butonul OPEN pentru a deschide capacul compartimentului pentru disc.

4

Introduceţi în aparat discul care doriţi să fi e redat.

Aşezaţi discul cu faţa în jos şi apăsaţi-l uşor până ce se aude un clic.

Pentru a opri redarea

Apăsaţi x

.

Pentru ca redarea să facă o pauză

Apăsaţi

X

.

z

Când este redat un disc după urmărirea de imagini folosind opţiunea “Line In” sau “USB”, apăsaţi butonul INPUT pentru a selecta modul disc.

Consultaţi pag. 7.

b

Discurile create cu recordere DVD trebuie să fi e corect fi nalizate înainte de a fi redate. Pentru informaţii suplimentare consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte recorder-ul DVD.

Discul poate continua să se învârtă când capacul compartimentului în care acesta se afl ă s-a deschis.

Aşteptaţi să se oprească discul înainte de a-l scoate din aparat.

Faţa ce urmează a fi redată îndreptată în jos

15

Note privind imagine de protecţie a ecranului

(Screen saver)

Este afi şată o imagine care protejează ecranul în cazul în care player-ul este lăsat în modul pauză sau stop pentru mai mult de 15 minute. Această imagine de protecţie dispare când apăsaţi butonul

N

. Pentru reglaje legate de protecţia ecranului, consultaţi pag. 22.

Player-ul trece în standby după 15 minute de la pornirea funcţiei de protecţie a ecranului. Apăsaţi butonul

N

pentru a părăsi starea de standby.

Reluarea redării din punctul în care a fost oprit discul (Continuare redare)

Când apăsaţi din nou butonul

N

după oprirea redării, player-ul va începe redarea din punctul în care a fost apăsat butonul x

. z

Pentru redarea discului de la început, apăsaţi de două ori x

, apoi apăsaţi

N

.

Dacă reporniţi player-ul după ce a fost oprit automat, redarea este reluată automat de unde a rămas.

b

În funcţie de punctul în care a fost oprită redarea, este posibil ca funcţia de Reluare a redării să nu reia discul din exact acelaşi punct.

Punctul de reluare a redării este şters în următoarele cazuri :

– la oprirea player-ului (inclusiv modul standby) pentru DVD (modul VR),

– la deschiderea capacului compartimentului pentru disc,

– la apăsarea INPUT SELECT (

selectarea intrării

),

– dacă deconectaţi adaptorul sau detaşaţi acumulatorul înainte de a opri player-ul.

Redarea unui VIDEO CD cu funcţii PBC

(Redare PBC)

Funcţiile PBC (Comanda redării) permit redarea interactivă a discurilor VIDEO CD folosind meniul.

Meniul de selecţie apare la începerea redării discurilor

VIDEO CD cu funcţii PBC.

Selectaţi un element folosind butoanele numerotate şi apăsaţi ENTER. Apoi urmaţi instrucţiunile furnizate de meniu (apăsaţi

N

când apare mesajul “Press

SELECT”).

16

Despre diverse operaţii de redare

Scop Acţiune

Schimbarea dimensiunii imaginii afi şate pe ecranul LCD

Apăsaţi OPTIONS pentru a selecta “LCD Mode” (pag.

20).

Afi şarea meniului

DVD

Apăsaţi MENU (pag. 6) sau TOP MENU (pag. 8).

Consultarea informaţiilor cu privire la redarea DVD-urilor

Redarea repetitivă a

DVD-urilor* 1

(Repeat play)

Rularea rapidă a

DVD-urilor înainte sau înapoi (Scan play)

Comutarea între ordinea originală şi

Lista de redare de pe

DVD (mod VR)

Consultarea informaţiilor cu privire la redarea de CD-uri sau

VIDEO CD-uri

Redarea repetitivă a CD-urilor sau a

VIDEO CD-urilor*

2

(Repeat play)

Redarea aleatorie a CD-urilor sau a

VIDEO CD-urilor*

2

(Shuffl e play)

Redarea rapidă a discurilor CD sau

VIDEO CD înainte sau înapoi (Scan play)

Apăsaţi DISPLAY (pag. 17).

Apăsaţi DISPLAY pentru a selecta “Repeat” (pag. 17).

Apăsaţi în mod repetat

C/c de la player pentru a selecta viteza dorită (pag. 6).

Apăsaţi în mod repetat TOP

MENU (pag. 8).

Apăsaţi DISPLAY (pag. 6).

Apăsaţi în mod repetat MENU

(pag. 6).

Apăsaţi în mod repetat MENU

(pag. 6).

Apăsaţi în mod repetat la player pentru a alege viteza dorită (pag. 6).

C/c

*

1

Numai pentru DVD VIDEO

* 2 Numai când pentru “PBC” este aleasă varianta

“Off.”

Folosirea interfeţei cu informaţii legate de redare

În cursul redării unui DVD, puteţi consulta informaţiile curente privind redarea. Interfaţa de afişare a informaţiilor cu privire la redare vă permite totodată să stabiliţi un titlu/ un capitol sau să modifi caţi sonorul/ subtitrarea, precum şi alte opţiuni.

Pentru a introduce numere, acţionaţi butoanele numerotate ale telecomenzii.

1

Apăsaţi DISPLAY în timp ce este redat un

DVD.

Sunt afi şate informaţiile curente privind redarea.

Exemplu : la redarea unui DVD VIDEO.

Elemente

Informaţii curente privind redarea *

T.Time (

Indicaţie temporală titlu

) : Indicaţia temporală apare când este redat un titlu. La apăsarea butonului ENTER apare indicaţia

“00:00:00”. Introduceţi codul temporal dorit apăsând butoanele numerotate.

C.Time (

Indicaţie temporală capitol

) :

Indicaţia temporală apare când este redat un capitol. La apăsarea butonului ENTER apare indicaţia “00:00:00”. Introduceţi codul temporal dorit apăsând butoanele numerotate.

Repeat (

Repetare

) : selectaţi “ Chapter”,

“ Title” ,“ All” sau “Off” apăsând

X/x

.

A-B Repeat (

Repetare A-B

) : selectaţi “Set” apăsând

X/x şi apăsaţi ENTER. Selectaţi punctul A şi pe cel B apăsând ENTER.

Time Disp. (

Afi şare indicaţii temporale

) : este afi şată “Title Elapsed” (

perioada de redare scursă din titlu

). Selectaţi, apăsând

X/x

, una dintre variantele :

- “Title Elapsed” (

perioada de redare scursă din titlu

),

- “Title Remain” (

perioada de redare rămasă din titlu

),

- “Chapter Elapsed” (

perioada de redare scursă din capitol

),

- “Chapter Remain” (

perioada de redare rămasă din capitol

).

3

Apăsaţi ENTER.

Durata scursă sau cea rămasă

* La redarea unui DVD (mod VR), alături de numărul titlului este afi şată indicaţia “PL” (listă de redare) sau “ORG” (original).

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un element şi apăsaţi ENTER.

Title (

Titlu

) : selectaţi numărul titlului apăsând

X/x sau butoanele numerotate.

Chapter (

Capitol

) : selectaţi numărul capitolului apăsând

X/x sau butoanele numerotate.

Audio : selectaţi sonorul apăsând

X/x

.

Subtitle (

Subtitrare

) : selectaţi subtitrarea apăsând

X/x

.

Angle (

Unghi

): selectaţi unghiul apăsând

X/x

.

Pentru a opri afi şajul

Apăsaţi DISPLAY sau RETURN.

b

În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi regla anumite opţiuni.

17

Redarea fi şierelor MP3, JPEG şi video

Player-ul poate reda fi şiere MP3, JPEG sau video.

Pentru detalii legate de fi şierele ce pot fi redate, consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 30.

Dacă alegeţi un suport DATA, este afi şată o listă a albumelor.

Discurile DATA CD înregistrate în format KODAK

Picture CD încep a fi redate automat îndată ce sunt introduse în aparat.

1

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un album, apoi apăsaţi ENTER.

Este afi şată lista de fi şiere din album.

Exemplu : lista de fi şiere MP3.

Pentru a trece la fi şierul precedent sau la cel următor

Apăsaţi

> sau

.

în cursul redării.

Pentru a opri redarea

Apăsaţi x

.

z

• Dacă este prestabilit numărul de vizionări permise, puteţi reda fişierele DivX de câte ori indică respectivul număr. Se consideră o redare fi ecare dintre următoarele situaţii :

– apăsarea butonului x

,

– oprirea player-ului (inclusiv trecerea în standby).

– deschiderea compartimentului pentru disc,

– redarea unui alt fi şier,

– apăsarea butonului SELECT (

selectarea intrării

),

– deconectarea dispozitivului USB.

b

• În funcţie de fi şier, poate dura mai mult timp până ce

începe redarea sau este posibil ca aceasta să nu aibă loc. Pentru detalii legate de fi şierele ce pot fi redate, consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 30.

• Pentru a trece la pagina următoare sau la cea precedentă, apăsaţi

> sau

.

.

• Pentru a reveni la lista albumelor, apăsaţi

X/x pentru a selecta şi apăsaţi ENTER.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta un fi şier, apoi apăsaţi ENTER.

Redarea începe de la fi şierul selectat.

Selectarea unui fi şier JPEG

Pentru a roti o imagine JPEG

Apăsaţi

C/X/x/c

în timp ce urmăriţi un fi şier de imagine. Poate fi rotit fi ecare fi şier în parte : c

: imaginea este rotită cu 90 de grade în sens orar ;

C

: imaginea este rotită cu 90 de grade în sens antiorar ;

X

: imaginea este inversată pe verticală (sus şi jos) ; x

: imaginea este inversată pe orizontală (stânga şi dreapta).

18

Pentru a fi afi şată lista de miniaturi

Apăsaţi MENU.

Fişierele de imagine din album apar în 12 zone pe ecran.

Redarea datelor de pe dispozitivul USB

Puteţi reda fi şiere DATA de pe un dispozitiv USB.

1

Apăsaţi INPUT SELECT pentru a selecta

“USB”.

2

Conectaţi un dispozitiv USB la mufa

USB.

Pentru a trece la lista precedentă sau următoare de miniaturi, selectaţi “ b

Prev” sau “

B

Next” în partea de jos a ecranului şi apăsaţi ENTER.

Pentru a părăsi lista de miniaturi, apăsaţi MENU.

Redarea unei prezentări de imagini

1

Apăsaţi MENU.

Este afi şată lista de miniaturi.

2

Apăsaţi

C/X/x/c

pentru a selecta “Slide

Show” din partea de jos a ecranului, apoi apăsaţi ENTER.

Redarea prezentării de imagini începe de la fi şierul afi şat.

Mufă USB Dispozitiv USB

Pentru a deconecta dispozitivul

USB

1

Apăsaţi INPUT SELECT pentru a deselecta

“USB”.

2

Deconectaţi dispozitivul USB.

Pentru a opri prezentarea de imagini

Apăsaţi x

pentru a reveni la lista fi şierelor.

Apăsaţi MENU pentru a reveni a lista de miniaturi.

Pentru ca

prezentarea de imagini

să facă o pauză

Apăsaţi

X

.

În legătură cu dispozitivele USB marca Sony acceptate

Sunt acceptate următoarele dispozitive de memorie

USB Memory Stick marca Sony ce pot fi citite/ inscripţionate şi dispozitive fl ash USB “Micro Vault”:

MSAC-US40, seria USM-J, seria USM-JX, seria

USM-J/B, seria USM-L, seria USM-LX.

b

Nu deconectaţi dispozitivul USB în timp ce indicatorul de acces clipeşte deoarece pot fi pierdute sau deteriorate datele.

Dispozitivele USB care pot fi conectate la player sunt memorii fl ash şi cititoare multicard. Alte dispozitive

(camere digitale, hub USB etc.) nu pot fi conectate.

Când este cuplat un dispozitiv care nu este acceptat, este afi şat un mesaj de eroare.

19

Ajustarea dimensiunii şi calităţii imaginii

Puteţi ajusta imaginea afi şată pe ecranul LCD.

1

Apăsaţi OPTIONS.

Este afi şată interfaţa meniului.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “LCD Mode” şi apăsaţi ENTER.

Este afi şată interfaţa “LCD Mode” (

Mod LCD

).

Elemente

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta elementele şi apăsaţi ENTER.

LCD Aspect (

format LCD

) :

este modifi cată dimensiunea imaginii. Selectaţi “Normal”,

“Full” (

integrală

) sau “Zoom” (

mărite

) apăsând

X/x

*

1

.

Backlight (

luminozitate

) :

este ajustată luminozitatea prin apăsarea butoanelor

C/c sau VOL+/–* 2 .

• Contrast :

este stabilită diferenţa dintre zonele luminoase şi cele întunecate ale imaginii prin apăsarea butoanelor

C/c

sau

VOL+/–*

2

.

Hue (

nuanţe

) :

este ajustat balansul pentru culorile roşu şi verde prin apăsarea butoanelor

C/c sau VOL+/–*

2

.

• Color (

culoare

) :

este ajustată gama de culori prin apăsarea butoanelor

C/c

sau VOL+/–*

2

.

Default (

implicit

) :

se revine la reglajele implicite stabilite din fabrică.

4

Apăsaţi ENTER.

20

* 1

În cazul alegerii variantei “Normal”, imaginile sunt afi şate în formatul lor original, menţinându-se formatul iniţial al acestora. Imaginile în format 4:3 sunt afi şate cu benzi negre în ambele părţi laterale ale ecranului, iar cele 4:3 letterbox (cinemascop) sunt afişate cu benzi negre de jur-împrejurul ecranului.

În modul “Full” (integrale), imaginile sunt ajustate pentru a umple complet ecranul. Imaginile 16:9 sunt afi şate în formatul original. (Benzile negre

înregistrate în formatul 16:9 nu pot fi eliminate).

Imaginile în format 4:3 sunt extinse.

În modul “Zoom” (mărite), imaginile sunt afi şate la lăţime completă. Zonele din partea de sus şi de jos ale imaginii sunt tăiate puţin.

*

2

Aplelaţi la acţionarea printr-o singură atingere a butoanelor + sau – de la player. Puteţi de asemenea să reglaţi volumul sonor deplasând degetul pe cursorul tactil. Pentru detalii legate de VOL +/–, consultaţi pag. 5.

Pentru a opri afi şarea interfeţei meniului

Apăsaţi OPTIONS sau RETURN de două ori.

b

În funcţie de disc, dimensiunile de ecran disponibile diferă.

Reglaje şi ajustări

Utilizarea interfeţei de confi gurare

Interfaţa de confi gurare vă permite să efectuaţi diverse reglaje cum ar fi cele pentru imagine sau sunet.

Anumite discuri au stocate reglaje pentru redare, care vor avea prioritate.

1

Apăsaţi butonul OPTIONS când player-ul este în modul stop.

Este afi şată interfaţa meniului.

În cursul redării repetitive, nu puteţi utiliza interfaţa de confi gurare. Apăsaţi de două ori x

, pentru a şterge Continuarea redării, apoi apăsaţi

OPTIONS.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “Setup”, apoi apăsaţi ENTER.

Este afi şată interfaţa de confi gurare.

categoria de confi gurare elemente

3

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta categoria de confi gurare, apoi apăsaţi ENTER.

: Confi gurare generală (pag. 21)

Sunt efectuate reglaje legate de player.

: Confi gurare audio (pag. 22)

Sunt realizate reglaje audio în funcţie de condiţiile de redare.

: Alegerea limbii (pag. 23)

Este stabilită limba pentru afi şarea mesajelor pe ecran şi pentru coloana sonoră.

: Control parental (pag. 23)

Este stabilită restricţionarea accesului copiilor la redarea discurilor.

4

Selectaţi şi ajustaţi fi ecare dintre elementele de reglaj următoare, apăsând

X/x

şi apoi

ENTER.

Pentru a opri afişarea interfeţei de confi gurare

Apăsaţi OPTIONS sau RETURN de două ori.

Confi gurare generală

Varianta implicită este subliniată.

TV Display (

Ecran TV

)

– numai pentru DVD

Selectează formatul ecranului televizorului conectat.

4 : 3 PAN

SCAN

Selectaţi această variantă când conectaţi un televizor cu ecran de 4 : 3. Afi şează

în mod automat imaginea panoramică pe întreg ecranul eliminând zonele care nu pot fi cuprinse.

4 : 3

LETTER

BOX

16 : 9

Selectaţi această variantă când conectaţi un televizor cu ecran de 4 : 3.

Afi şează o imagine panoramică având

în partea de sus şi de jos a ecranului câte o bandă neagră.

Selectaţi această variantă când conectaţi un televizor cu ecran panoramic sau un televizor care dispune de funcţia mod panoramic.

21

4 : 3 PAN SCAN

4 : 3 LETTER BOX

PBC (

imagine de protecţie a ecranului

)

Puteţi benefi cia de redarea interactivă a programelor folosind funcţia PBC (Comanda redării) disponibilă la unele discuri VIDEO CD (pag. 16).

ON

OFF

Cu funcţia PBC (Comanda redării) puteţi reda discuri VIDEO CD prin intermediul interfeţei meniului.

Dezactivează funcţia PBC.

16 : 9 b

În funcţie de disc, este posibil să fi e selectată în mod automat varianta “4 : 3 Letter Box” în loc de “4 : 3

Pan Scan” sau vice versa.

Angle Marc (

Marcaj unghi

)

– numai pentru DVD VIDEO

Este afi şat marcajul unghiului când schimbaţi unghiul de vizionare în cursul redării unor DVDuri pe care scenele sunt înregistrate din mai multe unghiuri.

On

Off

Este afi şat marcajul unghiului.

Marcajul unghiului dispare.

DivX® VOD

Este afi şat codul de înregistrare şi cel de dezactivare pentru acest player. Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresa de Internet : http://www.vod.divx.com

Default (

Implicit

)

Fiecare funcţie revine la varianta stabilită iniţial, în fabrică. Reţineţi că toate reglajele efectuate de dvs. vor fi anulate.

Screen Saver (

imagine de protecţie a ecranului

)

Este afi şată o imagine care protejează ecranul în cazul

în care player-ul este lăsat în modul pauză sau stop mai mult de 15 minute. Imaginea de protecţie ajută la evitarea deteriorării ecranului prin apariţia imaginilor fantomă. Apăsaţi butonul

N

pentru opri afi şarea acestei imagini.

ON

OFF

Activează funcţia de protecţie a ecranului.

Dezactivează funcţia de protecţie a ecranului.

Confi gurare audio

Varianta implicită este subliniată.

AUDIO DRC (

controlul dinamicii

)

- numai pentru DVD

Face ca sonorul să fi e auzit mai clar atunci când volumul este diminuat la redarea unui DVD care are funcţia AUDIO DRC.

Standard

TV Mode

În mod normal este selectată această variantă.

Face ca sunetele slabe să se audă clar chiar dacă scădeţi volumul.

Wide Range Oferă senzaţia unui spectacol live.

22

Alegerea limbii

OSD (On-Screen Display -

Afi şare pe ecran

)

Schimbă limba de afi şare pe ecran.

Disc MENU (

Meniul discului

)

(doar pentru DVD VIDEO)

Selectează limba care doriţi să fi e folosită pentru meniul discului. Dacă selectaţi “Original”, este selectată limba căreia îi este acordată prioritate pe disc.

SUBTITLE (

Subtitrare

)

(doar pentru DVD VIDEO)

Comută între limbile folosite pentru subtitrare.

Când selectaţi “Off”, nu sunt afi şate subtitluri.

AUDIO

(doar pentru DVD VIDEO)

Schimbarea limbii folosite de coloana sonoră.

Dacă selectaţi “Original”, este aleasă limba care are prioritate pe disc.

Control parental

Puteţi limita redarea unui DVD care benefi ciază de funcţia Control parental.

Pentru stabilirea variantei dorite pentru această opţiune, utilizaţi telecomanda.

Password (

Parolă

)

(doar pentru DVD VIDEO)

Introduceţi sau schimbaţi parola. Stabiliţi parola pentru funcţia de control parental. Introduceţi o parolă de 4 cifre cu ajutorul butoanelor numerotate ale telecomenzii.

Pentru a schimba parola

1

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “Password”

(

Parolă

) şi apăsaţi ENTER.

2

Verifi caţi dacă este selectată opţiunea “Change”

(

Schimbare

) şi apăsaţi ENTER.

Este afi şată interfaţa pentru introducerea parolei.

b

Când alegeţi la “Disc Menu”, “Subtitle” sau

“Audio” o limbă care nu este înregistrată pe disc, este selectată în mod automat una dintre limbile disponibile pentru acesta.

3

Introduceţi parola curentă în dreptul “Old Password”

(

Parola veche

), apoi pe cea nouă în dreptul “New

Password” (

Parola nouă

) şi al “Verify Password”

(

Verifi care parolă

) după care apăsaţi ENTER.

Dacă aţi greşit când aţi introdus parola

Apăsaţi CLEAR sau

C

pentru a reveni pas cu pas în poziţia greşită înainte de a apăsa ENTER la pasul 3, apoi reintroduceţi parola.

Dacă aţi uitat parola dvs.

Introduceţi “1369” în dreptul “Old Password” (

Parola veche

) şi introduceţi noua parolă în dreptul “New

Password” (

Parola nouă

) şi al “Verify Password”

(

Verifi care parolă

).

23

Parental Control (

Control parental

)

(doar pentru DVD VIDEO)

Puteţi stabili nivelul la care să fi e limitată redarea.

Cu cât valoarea este mai redusă, cu atât limitarea este mai strictă. Pentru a stabili varianta pentru

Controlul parental, trebuie să stabiliţi mai întâi parola.

Pentru a stabili Control parental

(Limitarea redării)

1

Apăsaţi

X/x

pentru a selecta “Parental Control”

(

Control parental

) şi apăsaţi ENTER.

2

Apăsaţi

X/x

pentru a stabili nivelul de limitare, apoi apăsaţi ENTER. Cu cât valoarea este mai redusă, cu atât limitarea este mai strictă.

Este afi şată interfaţa pentru introducerea parolei.

3

Introduceţi parola dvs. şi apăsaţi ENTER.

Pentru a reda un disc la care a fost restricţionat accesul cu ajutorul funcţiei de Control parental

Introduceţi discul şi apăsaţi butonul

N

. Este afi şată interfaţa pentru introducerea parolei. Introduceţi parola cu ajutorul butoanelor numerotate ale telecomenzii şi apăsaţi ENTER.

b

• La redarea unui disc ce nu benefi ciază de funcţia de Control parental, este posibil ca redarea să nu poată fi limitată.

• În funcţie de disc, este posibil să vi se solicite schimbarea nivelului de control parental în cursul redării discului. În acest caz, introduceţi parola, apoi alegeţi alt nivel. Modul de Reluare a redării este anulat şi se revine la nivelul precedent.

24

Informaţii suplimentare

Soluţionarea problemelor

Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele difi cultăţi

în timpul folosirii player-ului, înainte de a solicita ajutorul unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate

în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a remedia problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.

,

Player-ul este într-unul dintre modurile redare în sens invers sau rulare rapidă înainte.

Volumul sonor este scăzut

,

Volumul sonor este scăzut în cazul anumitor

DVD-uri. Acesta se poate ameliora dacă pentru

“AUDIO DRC” corespunzător “AUDIO SETUP” este aleasă varianta “TV MODE” (pag. 22).

Alimentare

Alimentarea nu porneşte.

,

Verifi caţi dacă este bine conectat adaptorul de reţea

(pag.10).

,

Verifi caţi dacă acumulatorul este corect montat (pag.

10).

,

Verifi caţi dacă acumulatorul are sufi cientă energie

(pag. 11).

Bateria reîncărcabilă nu poate fi

încărcată.

,

Nu puteţi încărca acumulatorul când alimentarea este pornită. Alegeţi pentru comutatorul OPERATE varianta “Off” (pag. 10).

Imagine

Nu există imagine / imaginea prezintă zgomot.

,

Discul este murdar sau deteriorat (pag. 29).

,

Nivelul luminozităţii este minim. Reglaţi luminozitatea cu ajutorul opţiunii “LCD Mode”

(pag. 20).

,

Când este afi şată indicaţia “Line In” sau “USB”, apăsaţi INPUT SELECT pentru a selecta modul disc (pag. 7).

Apar puncte negre, iar cele roşii, albastre, verzi persistă pe ecranul LCD.

,

Aceasta este o proprietate structurală a ecranului

LCD şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Sunet

Nu există sonor.

,

Player-ul este într-unul dintre modurile pauză sau redare cu încetinitorul.

Funcţionare

Aparatul nu este acţionat la apăsarea butoanelor.

,

Comutatorul HOLD nu este pus în direcţia indicată de săgeată (pag. 6).

Discul nu este redat.

,

Dacă discul a fost aşezat invers în aparat, este afi şat unul dintre mesajele “No Disc” sau “Cannot play this disc” (pag. 15). Aşezaţi discul cu faţa de redat orientată în jos.

,

Discul nu este corect introdus în aparat dacă nu se aude un clic când este aşezat în compartiment

(pag. 15).

,

Discul introdus în aparat nu poate fi redat.

Verifi caţi dacă este compatibil codul de regiune al discului cu cel al player-ului şi dacă discul a fost corect fi nalizat (pag. 30).

,

Când este afi şată indicaţia “Line In” sau “USB”, apăsaţi INPUT SELECT pentru a selecta modul disc (pag. 7).

,

A fost activată funcţia de Control parental.

Modifi caţi reglajul stabilit pentru aceasta

(pag. 23).

,

A condensat umezeală în interiorul player-ului

(pag. 27).

Player-ul porneşte şi opreşte automat redarea discului.

,

Discul benefi ciază de o funcţie de redare automată.

,

La redarea discurilor ce conţin un semnal de intrare automată în starea de pauză, player-ul opreşte redarea când este întâlnit respectivul semnal.

Continuare...

25

Redarea discului nu porneşte de la început

,

Este aleasă una dintre variantele Random Play

(redare aleatorie) sau Repeat Play (redare repetitivă) (pag. 16).

,

A fost aplicată Reluarea redării (pag. 16).

,

Lista de redare a discului creat este redată automat.

Pentru redarea titlurilor originale, apăsaţi TOP

MENU şi alegeţi varianta “Original” (pag. 8).

Durează mai mult timp până ce începe redarea discului

,

Poate dura mai mult timp începerea redării unui

DVD în mod VR.

Redarea are întreruperi.

,

La schimbarea stratului de redat de pe un DVD+R

DL / - R DL, derularea imaginii poate fi întreruptă momentan.

Dispar subtitlurile.

,

Când schimbaţi viteza de redare sau când omiteţi scene în cursul redării, subtitrarea poate dispărea temporar.

Este afi şat simbolul “ ” şi player-ul nu acţionează conform butonului apăsat

,

În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua anumite operaţii. Consultaţi documentaţia care

însoţeşte discul.

Este afi şat mesajul “Copyright lock” (blocat din motive de drepturi de autor) şi ecranul devine albastru când se redă în modul

DVD-VR

,

Imaginile preluate de la furnizorii digitali etc. pot conţine semnale de protecţie a drepturilor de autor, cum ar fi semnale de protejare totală contra copierii, semnale ce permit o singură copiere sau semnale ce permit copierea fără restricţii. Când sunt redate imagini protejate la copiere, în loc de imagini va fi afi şată o interfaţă de culoare albastră.

Poate dura o vreme până ce sunt depistate imagini ce pot fi vizionate. (În cazul în care player-ul nu poate reda imagini care conţin semnale de protejare la copiere).

Butoanele

C/c

nu funcţionează în interfaţa meniului.

,

În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi utiliza

C/c

de la player pentru meniul discului. În acest caz, utilizaţi

C/c

de la telecomandă.

Telecomanda nu funcţionează

,

Bateriile sunt consumate.

,

Există obstacole între telecomandă şi senzorul destinat acesteia, de la player.

,

Telecomanda se afl ă prea departe de player.

,

Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul pentru telecomandă al player-ului.

,

Senzorul pentru telecomandă este supus la radiaţii solare directe sau la lumina emisă de o sursă de iluminare puternică.

,

Dacă butoanele AUDIO/SUBTITLE/ANGLE nu funcţionează, selectaţi-le şi acţioanţi-le din meniul DVD.

Nu pot fi redate fi şiere MP3, JPEG sau video (pag. 31)

,

Nu corespunde formatul de fi şier.

,

Nu corespunde extensia fi şierului.

,

Fişierul este deteriorat.

,

Dimensiunea fi şierului este prea mare.

,

Când fi şierul selectat nu este acceptat, apare mesajul “Data Error” şi acesta nu este redat.

,

Poate dura mai mult timp până ce începe redarea fi şierelor video DivX / MPEG-4 din cauza tehnologiei de compresie utilizate.

Denumirile albumului sau fi şierului nu sunt corect afi şate

,

Player-ul poate afi şa numai numere şi caractere ale alfabetului. Alte caractere sunt afi şate sub forma

“*” (pag. 31).

Player-ul nu funcţionează corespunzător sau alimentarea nu este oprită

,

Când se acumulează electricitate statică, etc., este posibil ca player-ul să funcţioneze anormal.

Treceţi comutatorul OPERATE în poziţia “OFF”, decuplaţi adaptorul şi scoateţi acumulatorul din aparat.

26

Măsuri de precauţie

Conexiuni

Nu există imagine sau sunet la echipamentul conectat

,

Recuplaţi corect toate cablurile de conectare

(pag. 14).

,

Cablul de conectare este deteriorat.

,

Verifi caţi reglajul stabilit pentru televizorul sau amplifi catorul conectat.

,

Când este afi şată indicaţia “Line In” sau

“USB”, apăsaţi în mod repetat INPUT SELECT pentru a selecta modul disc (pag. 14).

Nu apar imaginea şi nici sunetul la echipamentul conectat

,

Apăsaţi în mod repetat INPUT pentru a selecta indicaţia “Line In” (pag. 14).

USB

Player-ul nu detectează dispozitivul USB cuplat la player

,

Reconectaţi corect dispozitivul USB (pag. 19).

,

Dispozitivul USB este deteriorat.

,

Apăsaţi INPUT pentru a selecta “USB”

(pag. 19).

Siguranţa la drum

• Nu folosiţi monitorul şi căştile când conduceţi maşina, când mergeţi pe bicicletă sau când acţionaţi sau conduceţi sau vehicule motorizate deoarece este posibil să produceţi accidente şi poate fi ilegal în anumite regiuni. Poate de asemenea să fi e periculos să ascultaţi căştile la volum ridicat în timp ce vă plimbaţi, mai ales la traversarea străzilor. Fiţi extrem de precauţi şi întrerupeţi audiţia în situaţii care ar putea deveni periculoase.

Cu privire la siguranţă

• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul de la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verifi cat de o persoană califi cată înainte de a-l mai utiliza.

Cu privire la sursele de alimentare

• Dacă urmează să nu folosiţi aparatul o perioadă

îndelungată de timp, aveţi grijă să îl decuplaţi de la priza de perete. Pentru deconectarea de la reţea, apucaţi ştecărul propriu-zis ; nu trageţi niciodată de cablul de alimentare.

• Nu atingeţi adaptorul de reţea cu mâinile ude deoarece vă puteţi curenta.

• Nu conectaţi adaptorul de reţea la un transformator electric de călătorie care poate genera căldură şi poate produce disfuncţionalităţi.

Cu privire la creşterea temperaturii

• În cursul operaţiei de încărcare sau în urma utilizării

îndelungate este posibil să se acumuleze căldură

în interiorul aparatului. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

Continuare...

27

Cu privire la amplasare

• Nu aşezaţi player-ul în spaţii strâmte cum ar fi o bibliotecă sau în locuri similare.

• Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă sau cu draperii etc. şi îl nu aşezaţi pe suprafeţe moi, cum ar fi o pătură.

• Nu aşezaţi player-ul şi adaptoarele în apropierea surselor de căldură sau în locuri unde este supus la radiaţii solare directe, în spaţii cu mult praf, nisip, umezeală, ploaie sau unde este supus la şocuri mecanice şi nici în maşină cu ferestrele închise.

• Nu montaţi aparatul în poziţie înclinată. Acesta a fost proiectat să funcţioneze doar în poziţie orizontală.

• Menţineţi aparatul la distanţă de magneţi puternici afl aţi în interiorul altor aparate cum sunt cuptoarele cu microunde sau boxele de mare putere.

• Nu scăpaţi aparatul pe jos şi nu îl supuneţi la şocuri puternice. Nu aşezaţi obiecte grele peste player şi peste accesorii.

Cu privire la funcţionare

• În cazul în care aduceţi aparatul direct dintr-un loc răcoros în altul încălzit sau dacă este amplasat

într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil să condenseze umezeala în interiorul player-ului. În acest caz, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit aproximativ o jumătate de oră până ce se evaporă umezeala. Ştergeţi umezeala condensată pe ecranul

LCD cu un material textil. Reporniţi alimentarea mai târziu.

• Menţineţi curate lentilele player-ului şi nu le atingeţi deoarece le puteţi deteriora şi puteţi cauza disfuncţionalităţi ale player-ului. Ţineţi închis capacul compartimentului pentru disc, cu excepţia momentelor în care introduceţi sau scoateţi un disc.

• Opriţi alimentarea înainte de a deconecta adaptorul de reţea şi adaptorul pentru bateria maşinii pentru a nu genera disfuncţionalităţi.

Cu privire la ecranul cu cristale lichide

• Deşi este produs pe baza unei tehnologii de înaltă precizie, este posibil ca uneori pe ecranul LCD să apară puncte de diferite culori. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.

• Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului cu obiecte cu vârf ascuţit.

28

• Nu aşezaţi şi nu scăpaţi nici un corp străin pe suprafaţa ecranului LCD. Aveţi totodată grijă să nu supuneţi ecranul la presiuni mari exercitate cu mâna sau cu cotul.

Cu privire la acumulator

• În anumite ţări, poate fi reglementat modul de dezafectare a bateriei utilizate pentru alimentarea acestui produs. Vă rugăm consultaţi autorităţile locale.

• Deoarece durata de viaţă a acumulatorului este limitată, capacitatea acestuia scade treptat în timp şi

în urma utilizării repetate. Când perioada de autonomie a acumulatorului se reduce la aproximativ jumătate din valoarea normală, înlocuiţi-l cu un altul nou.

• Este posibil ca acumulatorul să nu poate fi încărcat la întreaga sa capacitate când este încărcat pentru prima dată sau după ce nu a fost utilizat mai mult timp. Capacitatea revine la valoarea sa maximă, după ce este încărcat şi descărcat de câteva ori.

• Nu lăsaţi acumulatorul în maşina parcată la soare, unde temperatura poate creşte peste 60°C.

• Nu expuneţi acumulatorul la apă.

• Evitaţi scurtcircuitarea bornelor acumulatorului cu obiecte metalice.

• Aveţi grijă să nu pătrundă praf sau nisip în bornele de conectare a acumulatorului sau în orifi ciile de prindere a acestuia afl ate în partea de jos a player-ului.

Cu privire la adaptorul de reţea şi la adaptorul pentru bateria maşinii

• Folosiţi adaptorul furnizat pentru player deoarece alte adaptoare pot genera disfuncţionalităţi.

• Nu dezasambaţi şi nu încercaţi să efectuaţi operaţii de inginerie inversă.

• Nu atingeţi bornele metalice deoarece puteţi cauza un scurtcicuit şi puteţi deteriora adaptoarele, mai ales dacă acestea sunt puse în contact cu alte obiecte metalice.

Cu privire la reglarea volumului

• Nu creşteţi nivelul volumului când ascultaţi o porţiune cu un nivel foarte scăzut al semnalului de intrare sau fără semnal deoarece se pot deteriora boxele dacă ulterior urmează o secţiune cu semnal acustic foarte puternic.

Cu privire la căşti

• Evitarea deteriorării auzului : evitaţi utilizarea căştilor la volum ridicat. Experţii vă sfătuiesc să evitaţi ascultarea sonorului continuu, la volum ridicat, pe perioade îndelungate de timp. Dacă auziţi ţiuituri în urechi, reduceţi volumul sau

întrerupeţi utilizarea.

• Respectaţi persoanele din jur : menţineţi volumul la un nivel moderat. Aceasta vă va permite să auziţi sunetele din mediul înconjurător, dovedind totodată că respectaţi oamenii din jurul dvs.

Cu privire la curăţare

• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu ajutorul unei bucăţi de pânză uşor umezite de o soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi nici un fel de substanţă abrazivă, de praf de curăţat sau de solvenţi, cum ar fi alcoolul sau benzina.

• Ştergeţi uşor suprafaţa ecranului LCD cu o bucată de pânză moale. Pentru a evita murdărirea accentuată, ştergeţi frecvent ecranul.

Nu ştergeţi ecranul LCD cu o pânză udă deoarece dacă pătrunde apă în interiorul acestuia se va deteriora.

• Dacă imaginea / sunetul sunt distorsionate, este posibil ca lentilele să fi e acoperite cu praf. În acest caz, folosiţi un dispozitiv de sufl are a aerului, destinat obiectivelor de camere foto, pentru a le curăţa. Evitaţi contactul direct cu lentilele în cursul curăţării acestora.

Despre discurile de curăţare şi substanţele de curăţare a discurilor/ lentilelor

• Nu utilizaţi discuri de curăţare sau substanţe pentru curăţarea discurilor / lentilelor (inclusiv de tip umed sau spray), deoarece acestea pot produce disfuncţionalităţi ale aparatului.

Despre utilizarea discurilor

• Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.

• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau surselor de căldură cum ar fi conductele de aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare deoarece temperatura în interior poate creşte foarte mult.

• După redare, păstraţi discul în cutia sa.

• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de pânză moale. Ştergeţi discul dinspre centru spre exterior.

• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri antistatice pentru LP de vinil.

• Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă să fi e bine uscată înainte de a introduce discul în aparat.

• Nu utilizaţi următoarele discuri :

– care au forme nonstandard (de ex. dreptunghiulare, în formă de inimă)

– care au o etichetă sau un abţibild lipite pe o suprafaţă

– care au bandă adezivă sau etichete adezive lipite.

29

Suporturi media acceptate

Tip

DVD

Sigla discului Simbol Caracteristici

• DVD comerciale

• DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL

în mod +VR

• DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL

în mod video

• DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL

în mod VR (Video Recording -

Înregistrare video

)

CD

Disc DATA sau dispozitiv USB

• CD de muzică

• CD-R/ CD-RW în format muzical

• VIDEO CD ce conţine Super

VCD

• CD-R/ CD-RW în format video

CD sau Super VCD

• DATA CD/ DATA DVD sau dispozitive USB ce conţin fi şiere

MP3, JPEG sau video b

Note legate de suporturile media ce pot fi

înregistrate

Anumite suporturi media nu pot fi redate cu acest player din cauza calităţii înregistrării sau a stării fi zice a suportului, ori datorită caracteristicilor dispozitivului de înregistrare şi a software-ului cu care au fost realizate.

Discul nu va fi redat dacă nu a fost corect fi nalizat

.

Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului de înregistrare.

Vă rugăm să ţineţi seama că anumite funcţii de redare ale unor discuri DVD+RW/ DVD+R/

DVD+R DL este posibil să nu acţioneze chiar dacă acestea au fost corect fi nalizate. În acest caz, urmăriţi discul în modul redare obişnuită.

Numai pentru un player care nu poate reda imagini protejate la copiere

Imaginile în mod DVD (mod VR) cu protecţie

CPRM* este posibil să nu poată fi redate în cazul

în care conţin un semnal de protecţie la copiere, pe ecran va apărea mesajul “Copyright lock” (blocat din motive de drepturi de autor).

*

CPRM (Content Protection for Recordable Media) este o tehnologie de codare care protejează drepturile de autor asupra imaginilor.

30

Note privind fi şierele MP3, JPEG şi video

Player-ul poate reda următoarele fi şierele :

• fi şiere MP3 cu extensia “.mp3”*

1

,

• fi şiere JPEG cu extensia “.jpg”*

2

,

• fi şiere de imagine JPEG ce corespund formatului pentru fi şierele de imagine DCF (Design rule for

Camera File system),

• fi şiere video DivX cu extensia “.avi” sau “.divx.”

• fi şiere video MPEG-4 (profi l simplu) cu extensia

“.mp4”*

3

.

• discurile DATA CDs trebuie să fie înregistrate conform ISO 9660 Nivel 1 sau formatului extins

Joliet.

• discurile DATA DVD trebuie să fi e înregistrate confrm UDF (Universal Disk Format).

*

1

Fişierele în format mp3PRO nu pot fi redate.

*

2

Fişierele cu extensia “.jpe” sau “.jpeg” pot fi redate cu extensia “.jpg.”

*

3

Fişierele protejate de legea drepturilor de autor

(Digital Right Management) nu pot fi redate. Nu pot fi redate nici fi şiere în format MPEG-4 AVC.

z

Redarea unei ierarhii complexe de directoare, poate necesita mai mult timp. Creaţi albume aşa cum este indicat mai jos :

– numărul de ierarhii de pe suportul media nu trebuie să fi e mai mare de două,

– numărul de albume de pe suportul media trebuie să fi e de 50 sau mai mic,

– numărul de fi şiere dintr-un album trebuie să fi e de 100 sau mai mic,

– numărul total de albume şi fi şierele de pe suportul media trebuie să fi e de 600 sau mai mic.

• Player-ul redă fi şierele dintr-un album în ordinea în care au fost înregistrate pe suportul media.

b

• Player-ul va reda orice fi şiere din tabelul precedent, chiar dacă formatul acestuia diferă. Redarea unor date diferite poate conduce la emiterea de zgomot care poate deteriora boxele.

Anumite discuri DATA create în format Packet Write nu pot fi redate.

Este posibil să nu poată fi redate unele discuri DATA

înregistrate în sesiuni multiple.

Anumite fi şiere JPEG nu pot fi redate.

• Player-ul nu poate reda în mod normal un fi şier

JPEG cu dimensiunea mai mare de 3078 (lăţime)

× 2048 (înălţime) sau mai mari de 2000 (lăţime) ×

1200 (înălţime) în format JPEG progresiv. (Anumite fi şiere progresive JPEG nu pot fi afi şate chiar dacă dimensiunea lor este mai mică decât capacitatea specifi cată.)

Este posibil ca player-ul să nu poată reda o combinaţie de două sau mai multe fi şiere video

DivX / MPEG-4.

• Este posibil ca player-ul nu poate reda un fi şier video

DivX / MPEG-4 cu dimensiunea mai mare de 720

(lăţime) × 576 (înălţime)/2 GB.

• Este posibil ca player-ul să nu redea unele fi şiere video DivX/MPEG-4 cu durata mai mare de 3ore.

• În funcţie de fi şierul video DivX/MPEG-4, redarea obişnuită poate fi imposibilă. Imaginea poate fi neclară, redarea poate să nu fi e cursivă şi pot apărea omisiuni ale sunetului etc. Se recomandă să creaţi un fi şier cu o viteză de transfer mai redusă. Dacă sunetul prezintă în continuare zgomot, verifi caţi formatul audio. (Pentru fi şierele video DivX se recomandă formatul MP3, iar pentru cele MPEG-4 se recomandă formatul AAC LC.) Ţineţi seama că player-ul nu este compatibil cu formatul WMA

(Windows Media Audio).

• Este posibil ca player-ul să nu poată reda în mod cursiv fi şiere video la viteză mare de transfer de pe

CD-uri DATA. Se recomandă să efectuaţi redarea folosind DATA DVD.

Player-ul poate afi şa o denumire a unui fi şier sau a unui album formată din cel mult 14 caractere.

Caracterele speciale vor apărea sub forma “*”.

• Player-ul poate afi şa numai denumirea albumului curent. Orice album afl at pe stratul superior va fi afi şat sub forma “\..\”

• Este posibil ca anumite informaţiile legate de redare să nu fi e corect afi şate.

31

Note privind discurile comerciale

Codul de regiune

Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor de autor. Codul de regiune este marcat pe ambalajul discurilor

DVD VIDEO conform regiunii unde au fost comercializate.

Acest player va reda discurile DVD VIDEO marcate cu

“ALL” sau “2” : .

Note privind operaţiile de redare a discurilor DVD şi VIDEO CD

Anumite operaţii de redare a discurilor DVD şi

VIDEO CD pot fi stabilite în mod intenţionat de producătorii de software. Cum acest recorder redă discuri DVD şi VIDEO CD conform conţinutului discului stabilit de producătorii software-ului, anumite facilităţi de redare este posibil să nu fi e disponibile.

Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul DVD şi

VIDEO CD.

Note legate de discuri

Acest produs este destinat redării discurilor ce corespund standardului Compact Disc (CD). Discurile duale şi unele discuri de muzică codifi cate cu ajutorul tehnologiei de protejare a copyright-ului nu corespund standardului Compact Disc (CD). De aceea, este posibil ca aceste discuri să nu fi e compatibile cu prezentul aparat.

Specifi caţii

Sistem

Laser :

laser cu semiconductor

Sistem de format al semnalului :

PAL (NTSC)

Intrări / Ieşiri

VIDEO (intrare / ieşire video) :

Minimufă

AUDIO (intrare / ieşire audio) :

Minimufă stereo

Phones (căşti) A/B:

Minimufă stereo

USB :

Mufă USB Tip A,

(pentru conectarea dispozitivului USB)

Ecran cu cristale lichide

Dimensiune panou :

23 cm lăţime (diagonala)

Sistem de condus :

TFT matrice activă

Rezoluţie :

800 × 480 (rata de pixeli efi cace: mai mare de 99.99%)

Caracteristici generale

Cerinţe privind alimentarea :

9,5 V c.c. (Adaptor de reţea / Adaptor pentru

7,4 V c.c. (bateria reîncărcabilă)

Consum de putere (redare DVD VIDEO):

6,5 W (la folosirea căştior)

Dimensiuni (aproximativ) :

227 × 34,4 × 170,8 mm (L×Î×A), inclusiv părţile proeminente

Masa (aproximativ) :

880 g

Temperatura de funcţionare :

5° C ÷ 35°

Umiditatea la funcţionare :

25% ÷ 80%

Adaptor de reţea :

110-240 V AC, 50/60 Hz

Adaptor pentru bateria maşinii :

12 V DC

Accesorii furnizate

Consultaţi pag. 10.

Specifi caţiile şi design-ul pot fi modifi cate fără să fi ţi avizaţi.

32

Index

A

Afi şare pe ecran (OSD) ........ 22

Afi şare la televizor ............... 21

Alegerea limbii ..................... 22

Audio................................ 8, 23

AUDIO DRC ....................... 22

AUDIO SETUP .................... 22

B

Baterie pentru telecomandă .. 10

C

CD .................................. 15, 30

Cod de regiune ..................... 32

Confi gurare .......................... 21

Confi gurare audio ................. 22

Confi gurare generală ............ 21

Continuare redare ................. 16

Contral parental .................... 23

D

DATA .......................................

Disc MENU ......................... 22

DivX (fi şier video) ......... 18, 31

DVD ............................... 18, 30

F

Fişiere audio

MP3 ............................. 18, 31

Fişiere foto

JPEG ........................... 18, 31

Fişiere video

DivX ............................ 18, 31

MPEG-4 ...................... 18, 31

Format ecran LCD ............... 20

I

Interfaţă cu informaţii legate de redare ................................ 17

Interfaţă de protejare a ecranului

.................................... 16, 22

S

SCREEN SAVER .............. 16, 22

Soluţionarea problemelor ....... 25

Subtitrare (SUBTITLE) ...... 8, 23

Suporturi media ce pot fi redate ..

................................................. 30

J

JPEG ............................... 18, 31

U

USB ......................................... 19

L

LANGUAGE SETUP ........... 23

V

VIDEO CD ........................ 15, 30

M

Marcaj unghi ..................... 8, 22

Meniu disc ............................. 22

Mod LCD .............................. 20

MP3 ................................. 18, 31

MPEG-4 .......................... 18, 31

Indicaţii numerice

16:9 ........................................ 21

4:3 LETTER BOX .................. 21

4:3 PAN SCAN ....................... 21

O

OSD....................................... 22

P

PARENTAL CONTROL ....... 23

Parolă .................................... 23

PBC, redare ..................... 16, 22

Prezentare de imagini ............ 19

R

Redare aleatorie

(RANDOM PLAY) ........... 16

Redare PBC ..................... 16, 22

Redare repetivită

(REPEAT PLAY) .............. 16

Redare continuă

(RESUME PLAY) ............ 16

33

z

Pentru a afl a informaţii, indicaţii şi observaţii utile legate de produsele şi de serviciile Sony vă rugăm să vizitaţi adresa de Internet : www.sony-europe.com/myproduct http.//www.sony.ro

RO

Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea

Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)

Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.

Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului

înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.

Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project