Sony | DVP-NS318 | Sony DVP-NS318 Instrucţiuni de utilizare

4-136-672-12(1)
CD/DVD Player
InstrucŃiuni de utilizare
AVERTISMENT
Pentru a reduce pericolul
provocat de incendii sau
şocuri electrice, nu expuneŃi
acest aparat condiŃiilor de
ploaie sau umezeală.
Nu deschideŃi carcasa, pentru
a evita şocurile electrice.
ReparaŃiile se vor efectua doar
de către personal calificat.
Cordonul de alimentare trebuie
înlocuit doar la un centru de
service autorizat.
Bateriile sau echipamentele cu
baterii instalate nu trebuie
expuse condiŃiilor de căldură
excesivă cum ar fi lumina
directă a soarelui, foc sau
altele asemenea.
Acest aparat este clasificat ca
fiind un produs LASER CLASA 1.
Marcajul PRODUS LASER
CLASA 1 se află pe partea din
spate, în exterior.
ATENłIE
Utilizarea instrumentelor optice
cu acest produs va creşte
pericolul pentru ochi. Deoarece
razele laser folosite de acest
CD/DVD player sunt nocive
pentru ochi, nu încercaŃi să
dezasamblaŃi unitatea.
ReparaŃiile se vor efectua doar
de către personal calificat.
Aviz pentru clienŃii din Marea
Britanie şi Republica Irlanda
Pentru siguranŃa şi confortul dvs.
acest aparat dispune de un
ştecher turnat care respectă
BS1363.
Dacă este necesară înlocuirea
siguranŃei din ştecher, trebuie
folosită o siguranŃă de 5A, având
aprobarea ASTA sau BSI până la
BS1362 (adică marcată cu
semnele
sau
).
Dacă ştecherul furnizat cu acest
echipament are un capac al
siguranŃei detaşabil, acesta va fi
montat la loc după schimbarea
siguranŃei. Nu folosiŃi niciodată
ştecherul fără capacul siguranŃei.
Dacă pierdeŃi capacul siguranŃei,
vă rugăm să vă adresaŃi celui mai
apropiat centru de service Sony.
2
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(aplicabil în Ńările Uniunii
Europene şi în alte Ńări din
Europa de Est cu sisteme de
colectare diferenŃiate).
Acest simbol prezent pe produs
sau pe ambalaj indică faptul că
produsul respectiv nu trebuie
tratat ca un deşeu menajer.
Acest produs trebuie predat la
punctele de colectare pentru
reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Asigurându-vă că debarasarea
de acest produs se realizează în
mod corect, puteŃi împiedica
eventualele consecinŃe negative
asupra mediului şi sănătăŃii
umane. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea
resurselor naturale. Pentru detalii
suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs,
contactaŃi autorităŃile locale,
serviciul local de evacuare a
deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aŃi
cumpărat produsul.
Doar pentru Europa
Reciclarea acumulatorilor uzaŃi
(aplicabil în Ńările Uniunii
Europene şi în alte Ńări din
Europa de Est cu sisteme de
colectare diferenŃiate)
Acest simbol ilustrat pe
acumulator sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că
acumulatorul furnizat împreună
cu acest produs nu trebuie tratat
ca un deşeu menajer.
Asigurându-vă că debarasarea
de aceşti acumulatori se
realizează în mod corect, puteŃi
împiedica eventualele consecinŃe
negative asupra mediului şi
sănătăŃii umane. Reciclarea
materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În situaŃia produselor care, ca
măsură de siguranŃă, pentru
asigurarea funcŃionării continue
ori pentru integritatea datelor
manevrate, necesită o conexiune
permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă
trebuie înlocuit numai de către
personal specializat
Pentru a vă asigura că acest
acumulator este reciclat în mod
corespunzător, atunci când este
atinsă durata maximă de viaŃă
predaŃi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi
electronice.
În ceea ce priveşte toate
celelalte baterii, consultaŃi
secŃiunea referitoare la modul de
înlocuire a bateriilor. PredaŃi
bateriile unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru detalii suplimentare
referitoare la reciclarea acestui
produs sau acumulator,
contactaŃi autorităŃile locale,
serviciul local de evacuare a
deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aŃi
cumpărat produsul.
Acest produs este fabricat de
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075,
Japonia. Reprezentantul
Autorizat pentru EMC şi
siguranŃa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru reparaŃii sau
garanŃie, vă rugăm să
comunicaŃi aceste probleme la
adresele prevăzute în
documentele separate de
service sau garanŃie.
PrecauŃii
SiguranŃa
• Acest aparat funcŃionează la
220 – 240 V c.a., 50/60 Hz
VerificaŃi ca tensiunea de
operare să fie aceeaşi cu sursa
dvs. de energie.
• Pentru prevenirea incendiilor şi
a pericolului de electrocutare, nu
plasaŃi pe echipament obiecte
pline cu lichid, cum ar fi vazele.
Instalarea
• Nu aşezaŃi aparatul în poziŃie
înclinată. Acesta este prevăzut
pentru a funcŃiona exclusiv în
poziŃie orizontală.
• Nu păstraŃi aparatul şi discurile
în apropierea echipamentelor cu
magneŃi puternici, precum
cuptoarele cu microunde sau
boxele de dimensiuni mari.
• Nu puneŃi obiecte grele pe
aparat.
Fulgerele
Pentru protejarea suplimentară a
acestui aparat în timpul unei
furtuni cu fulgere sau când
aparatul este lăsat
nesupravegheat şi nefolosit
perioade îndelungate de timp,
scoateŃi-l din priză. Aceasta va
preveni deteriorarea aparatului
din cauza fulgerelor şi a căderilor
de tensiune.
Note referitoare la discuri
• Pentru a menŃine curată
suprafaŃa discului, manipulaŃi
discul prinzându-l de margini. Nu
atingeŃi suprafaŃa discului. Praful,
amprentele digitale sau
zgârieturile pot provoca
defecŃiuni de funcŃionare.
• Nu expuneŃi discul în bătaia
directă a razelor de soare, sau a
surselor de căldură precum
suflantele de aer cald, nici în
maşina
parcată
în
bătaia
soarelui, deoarece temperatura
poate creşte considerabil în
interiorul maşinii.
• După utilizare, reintroduceŃi
discul în carcasa lui.
• CurăŃaŃi discul cu o lavetă.
ŞtergeŃi discul pornind dinspre
centru către margine.
• Nu folosiŃi pentru curăŃare
solvenŃi precum neofalina,
diluanŃi, produse de curăŃare din
comerŃ ori spray-uri anti-static
pentru curăŃarea discurilor LP de
vinil (pentru Pick-up)
• Dacă aŃi tipărit eticheta
discului, uscaŃi eticheta înainte
de rulare.
• Nu folosiŃi următoarele tipuri de
discuri:
- Discuri cu formă nonstandard (de card, inimă etc.)
- Discuri cu etichete sau
autocolante
- Discuri cu celofan sau
bandă adezivă
3
PrecauŃii
Cu privire la siguranŃă
Dacă în aparat cad obiecte
străine, solide, sau lichide,
scoateŃi aparatul din priză şi
dispuneŃi verificarea lui de către
personal calificat, înainte de a îl
utiliza din nou.
Cu privire la sursele de
alimentare
• Aparatul rămâne sub tensiune
chiar şi atunci când este oprit,
atât timp cât ştecherul cordonului
de alimentare rămâne introdus în
priză.
• Dacă aparatul nu este utilizat o
perioadă mai mare de timp,
deconectaŃi-l de la priza de
perete. Pentru a scoate din priză
cablul de alimentare de CA,
apucaŃi bine ştecărul; nu trageŃi
de cordon.
Cu privire la amplasare
• AsiguraŃi o ventilaŃie adecvată,
pentru a preveni creşterea
temperaturii în interiorul
aparatului.
• Nu amplasaŃi aparatul pe o
suprafaŃă moale (de ex. pe o
pătură).
• Nu instalaŃi aparatul în
apropierea unor surse de
căldură, ori în locuri expuse
direct în lumina soarelui, ori cu
praf excesiv, ori supuse şocurilor
mecanice.
• Nu instalaŃi echipamentul întrun spaŃiu restrâns, cum ar fi o
bibliotecă sau un dulap.
• InstalaŃi acest sistem astfel
încât cordonul de alimentare de
CA să poată fi scos cu uşurinŃă
din priza de perete în caz de
necesitate.
Cu privire la funcŃionare
• Dacă aparatul este adus direct
dintr-un loc cu temperatură
scăzută în altul cu temperatură
ridicată, este posibil să se
formeze condens pe lentilele din
interiorul unităŃii de comandă. În
acest caz, sistemul nu poate
funcŃiona corect. ScoateŃi discul
şi lăsaŃi aparatul pornit timp de
aproximativ o jumătate de oră,
până ce se evaporează
umezeala.
• Când mutaŃi aparatul, scoateŃi
discurile dinăuntru. În caz
contrar, discurile pot fi
deteriorate.
• Nu atingeŃi discul dacă acesta
încă se învârte atunci când
deschideŃi capacul.
4
Cu privire la reglarea
volumului
Nu ridicaŃi volumul atunci când
ascultaŃi un fragment cu date de
intrare foarte slabe sau fără
semnale audio. În caz contrar,
difuzoarele se pot avaria la
redarea bruscă a unui vârf de
semnal.
Cu privire la curăŃare
CurăŃaŃi carcasa, panoul şi
butoanele cu o lavetă moale
moale, umezită uşor cu o soluŃie
slabă de detergent. Nu utilizaŃi
nici un fel de burete abraziv, praf
de curăŃat, sau solvenŃi cum ar fi
alcoolul sau neofalina.
Cu privire la discurile de
curăŃare, produsele de
curăŃare pentru discuri/lentile
Nu folosiŃi discuri de curăŃare sau
produse de curăŃare pentru
discuri/lentile (inclusiv produse
lichide sau tip spray). Acestea
pot duce la deteriorarea
aparatului.
Înlocuirea pieselor
Dacă se repară acest aparat,
piesele reparate pot fi colectate
pentru reutilizare sau reciclare.
Drepturile de autor
• Acest produs înglobează
tehnologie de protecŃie a
drepturilor de autor, tehnologie
protejată prin brevete patentate
în SUA şi prin alte drepturi de
proprietate intelectuală.
Utilizarea acestei tehnologii de
protecŃie a drepturilor de autor
trebuie autorizată de Macrovision
şi este destinată doar utilizării
personale sau vizualizărilor cu
caracter restrâns, dacă
Macrovision nu are alte precizări
exprese în acest sens. Este
interzisă reproducerea
neautorizată a acestei tehnologii
prin „inginerie inversă” (“reverse
engineering”) (copiere prin
studierea originalului), sau prin
dezasamblare.
• Logo-urile „DVD-RW”,
„DVD+RW”, „DVD+R”, „DVD+R
DL”, „DVD-R” „DVD VIDEO” şi
„CD” sunt mărci înregistrate.
Despre acest manual
• Pictogramele, precum
,
menŃionate în partea superioară
a fiecărei explicaŃii, indică ce tip
de media se poate folosi cu
funcŃia explicată.
ConsultaŃi secŃiunea „Mediile ce
pot fi redate” (pagina 34) pentru
mai multe detalii.
• În instrucŃiunile din prezentul
manual sunt descrise comenzile
date de la telecomandă. PuteŃi
utiliza în egală măsură comenzile
de la aparat, dacă acestea au
nume identice ori similare cu cele
de pe telecomandă.
• „DVD” poate fi utilizat ca termen
general pentru discuri DVD,
DVD+RW/DVD+R/ DVD+R, DL
(mod +VR) şi DVD-RW/DVDR/DVD-R, DL (mod VR, mod
video).
• InformaŃiile ce TREBUIE
cunoscute (pentru a preveni
funcŃionarea incorectă) sunt
însoŃite de pictograma
.
InformaŃiile UTILE (sfaturi şi alte
date folositoare) sunt însoŃite de
pictograma
.
NOTĂ IMPORTANTĂ
AtenŃie: Acest aparat este
capabil să menŃină o
imagine video nemişcată
sau o imagine afişată pe
ecran pentru un timp
indefinit. Dacă păstraŃi o
imagine video nemişcată
sau o imagine simplă pe
ecranul televizorului
dumneavoastră pentru o
perioadă îndelungată de
timp, există riscul
deteriorării permanente a
ecranului televizorului.
Televizoarele cu plasmă şi
proiectoarele sunt
susceptibile la această
situaŃie.
Dacă aveŃi întrebări sau
probleme cu privire la aparat,
vă rugăm să consultaŃi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Cuprins
ATENłIE! ..................................................................................................................... 2
PrecauŃii ....................................................................................................................... 4
Index al pieselor şi butoanelor ...................................................................................... 6
Conexiuni şi setări ................................................. ....... 10
Pasul 1: Conectarea la televizor ................................................................................ 10
Pasul 2: Conectarea componentei audio ................................................................... 12
Pasul 3: Conectarea alimentării principale ................................................................. 13
Pasul 4: Pregătirea telecomenzii .................................................................................13
Operarea televizorului folosind telecomanda ..................................................... 14
Pasul 4: Configurarea rapidă ...................................................................................... 14
Redarea ........................................................................... 16
Redarea discurilor .................................................................................................... 16
Afişajul meniului de comandă („Magic Pad”) ....................................................... 18
Lista elementelor din meniul de comandă ........................................................... 19
Diferite funcŃii de mod de redare ................................................................................. 21
Crearea propriului program (Redare program) .................................................... 21
Redarea în ordine aleatorie (Redare aleatorie) ................................................... 22
Redarea repetată (Redare repetată) ................................................................... 22
Repetarea unei anumite porŃiuni (Redare repetată A-B) ..................................... 23
Personalizarea configuraŃiei de redare ........................................................................ 23
Reglarea Imaginii redate (MOD IMAGINE PERSONALIZATĂ) .......................... 23
Clarificarea imaginii (CLARIFICARE) .................................................................. 24
Blocarea discurilor (CONTROL PARENTAL) ...................................................... 24
Redarea fişierelor video, de imagine şi muzicale ........................................................ 25
Selectarea unui fişier de imagine ........................................................................ 25
Setarea ritmului pentru o prezentare de diapozitive (INTERVAL) ........................ 26
Selectarea aspectului diapozitivelor (EFECT) ..................................................... 26
Configurări şi reglaje ...................................................... 27
Folosirea Meniului de Configurare ............................................................................. 27
Configurarea limbii meniurilor sau a piesei audio (CONFIGURARE LIMBĂ) ............... 27
Setări pentru afişaj (REGLARE ECRAN) .................................................................. 28
Setări personalizate (CONFIGURARE PERSONALIZATĂ) ........................................ 29
Configurări pentru sunet (CONFIGURARE AUDIO).................................................... 30
Setarea semnalului ieşirii digitale........................................................................ 30
InformaŃii suplimentare .................................................. 32
Ghid al problemelor de funcŃionare ............................................................................ 32
FuncŃia de auto-diagnostic (Când pe ecran apar litere şi cifre)................................... 33
Mediile ce pot fi redate .............................................................................................. 34
SpecificaŃii ................................................................................................................. 36
Lista codurilor de limbă ............................................................................................. 37
Lista codurilor regionale pentru controlul parental...................................................... 37
Index ........................................................................................................................ 38
5
Index al pieselor şi butoanelor
Pentru mai multe informaŃii, consultaŃi paginile indicate în paranteze.
Telecomanda
TV
(selectare intrare) (14)
Comuta sursa de intrare a televizorului
între televizor şi alte surse de intrare.
TV
(pornire/standby) (14)
Porneşte televizorul sau îl trece în
modul standby.
(pornire/standby) (14)
Porneşte aparatul sau îl trece în modul
standby.
(volum) +/– (14)
Reglează volumul televizorului.
2 Butoane numerice
Introduce numerele titlurilor /
capitolelor, etc.
„CLEAR” (Ştergere) (19)
Şterge câmpul de date introduse.
Butoanele
(volum) +, numărul 5,
AUDIO şi
au un punct tactil. FolosiŃi
punctul tactil ca referinŃă pentru operarea
aparatului.
1 „PICTURE NAVI” (Navigare imagine)
(25)
Împarte ecranul în 9 sub-ecrane, astfel
încât să puteŃi alege rapid scena dorită.
De fiecare dată când apăsaŃi butonul,
afişajul se modifică astfel:
• „CHAPTER VIEWER” (Vizualizare
capitol)
• „TITLE VIEWER” (Vizualizare titlu)
• „TRACK VIEWER” (Vizualizare piesă)
În cele 16 sub-ecrane vor apărea
imaginile fişierelor imagine JPEG din
director.
6
3 „TIME/TEXT” (Ora/text) (9)
Afişează durata de redare şi timpul
rămas. ApăsaŃi în mod repetat pentru
a schimba informaŃiile afişate.
Textul de pe CD/DVD apare doar
atunci când pe disc este înregistrat
text.
Dacă fişierul MP3 are o etichetă ID3,
sistemul va afişa numele
albumului/numele piesei (fişierului) din
informaŃiile etichetei ID3. Acest aparat
este compatibil cu ID3 vers. 1.0/1.1 şi
2.2/2.3.
AUDIO (
)
Schimbă limba audio sau canalul audio.
Atunci când sunt afişate 4 cifre, acestea
indică un cod de limbă. ConsultaŃi „Lista
codurilor de limbă” (pagina 37) pentru a
vedea ce limbă reprezintă fiecare cod.
Formatul semnalului audio curent (Dolby
Digital, DTS, PCM, etc.) apare după cum
este ilustrat pe pagina 7.
„SUBTITLE” (Subtitrare) ( ) (25)
− Schimbă subtitrările când pe discurile
DVD VIDEO/DVD-VR/fişierele DivX sunt
înregistrate subtitrări.
− Afişează versurile pentru un fişier
muzical atunci când se apasă în timpul
redării. Pentru detalii consultaŃi pagina
25.
4 „TOP MENU” (Meniu superior)
Afişează meniul superior al DVD-urilor.
„MENU” (Meniu) (25)
Afişează meniul.
„RETURN” (Revenire) (16)
Revine la afişajul anterior.
„DISPLAY” (Afişare) (18)
Afişează informaŃiile de redare pe
ecran.
(19)
Deplasează cursorul pentru selectarea
unui element afişat.
Butonul central (ENTER) (14)
Introduce elementul selectat.
5
1
* Pentru toate DVD-urile şi fişierele video DivX
cu excepŃia DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL.
*2
Doar pentru DVD-uri şi fişiere video DivX.
*3 Este posibil ca aceste funcŃii să nu opereze
corect la unele scene.
4
* Doar pentru DVD-urile VIDEO şi modul DVDVR.
5
* Doar pentru DVD-uri, VIDEO CD-uri şi fişiere
video.
*6 Doar pentru DVD-uri şi VIDEO CD-uri.
Este posibil ca unele funcŃii de redare să nu fie
operabile cu formatul incompatibil MPEG-4
(pagina 34).
(anterior/următor)
Trece la următorul/anteriorul capitol,
piesă sau scenă, în modul de redare
continuă.
(reluare/pas/pas/avansare)
- Redă scena*1*3/trece rapid înainte
peste scenă*2*3 când se apasă în
timpul redării.
- Merge înapoi*4/înainte*5 cu un cadru,
când se apasă în modul pauză.
(scanare/lent)
- Derulează rapid înapoi/înainte când
se apasă în timpul redării. Viteza se
modifică la apăsarea repetată.
- Rulează înapoi*4/înainte*5 cu viteză
lentă, la apăsarea repetată în modul
pauză.
(redare)
Porneşte sau reporneşte redarea.
(pauză)
Întrerupe sau reporneşte redarea.
(stop)
Opreşte redarea.
„FAST/SLOW PLAY” (Redare rapidă
/ lentă)
Redă la viteză diferită, cu sunet*6, la
apăsarea repetată în timpul redării.
continuare
7
Panoul frontal
1 Butonul/indicatorul
(pornire/standby) (14)
2 Sertarul discului (16)
3 Ecranul panoului frontal (9)
4 Butonul
„OPEN/CLOSE”
(Deschidere/închidere) (16)
Deschide/închide sertarul discului.
5 Butonul/indicatorul
(redare) (16)
Butonul
are un punct tactil*.
6 Butonul (stop) (6)
Opreşte redarea.
7
(senzorul de infraroşu) (13)
* FolosiŃi punctul tactil ca referinŃă la
operarea aparatului.
Pentru a bloca sertarul discului (blocare
copii)
PuteŃi bloca sertarul discului pentru a
preveni deschiderea sa accidentală.
Când aparatul se află în modul standby,
apăsaŃi
„RETURN” (Revenire),
„ENTER” şi apoi butonul
de pe
telecomandă.
Aparatul porneşte, iar pe ecranul panoului
frontal apare mesajul „LOCKED" (Blocat).
Butonul
de pe aparat nu funcŃionează
când este setată blocarea pentru copii.
Pentru a debloca sertarul discului
Când aparatul se află în modul standby,
apăsaŃi
„RETURN” (Revenire), „ENTER”
şi apoi din nou
.
Chiar dacă selectaŃi „RESET” la „SETUP”
(Configurare) din Meniul de comandă
(pagina 27), sertarul discului rămâne blocat.
Panoul din spate
1 Mufa „DIGITAL OUT (COAXIAL)” (ieşire digitală coaxială) (12)
2 Mufele „LINE OUT L/R (AUDIO)” (Ieşire linie stânga/dreapta – audio) (12)
3 Mufa „LINE (RGB) – TV” (Linie RGB-TV) (10)
8
Ecranul panoului frontal
1
Se aprinde în timpul redării sau al
pauzei.
2
Se aprinde în timpul redării repetate.
3
Se aprinde la modificarea unghiului.
4 InformaŃiile de redare
PuteŃi vizualiza informaŃiile privind timpul
şi textul apăsând în mod repetat butonul
„TIME/TEXT” (Oră/text) de pe
telecomandă. Afişajul se modifică astfel:
La redarea fişierelor muzicale sau video
Durata de redare şi numărul
fişierului*1 sau piesei*2 curente
Titlul fişierului curent*1 sau
numele piesei/piesei MP3 ID3*2
Numărul albumului curent şi al
fişierului*1 sau piesei*2
(revine automat sus)
*1 pentru fişier video
*2 pentru fişier muzical
La redarea unui DVD
Durata de redare a titlului actual
Durata rămasă din titlul actual
Durata de redare a capitolului
actual
Durata rămasă din capitolul
actual
Text
Numărul capitolului şi titlului
curent (revine automat sus)
La redarea unui VIDEO CD (fără funcŃii
PBC) sau a unui CD
Numărul şi durata de redare a
piesei curente
Durata rămasă a piesei curente
Durata de redare a discului
Durata rămasă a discului
Text
9
Conexiuni
La despachetare, verificaŃi accesoriile furnizate consultând pagina 36.
• ConectaŃi bine cablurile pentru a evita zgomotele nedorite.
• ConsultaŃi instrucŃiunile furnizate împreună cu componentele ce urmează a fi conectate.
• AsiguraŃi-vă că înainte de conectare întrerupeŃi alimentarea fiecărei componente.
Pasul 1: Conectarea la televizor
ConectaŃi aparatul la monitorul televizorului sau la proiector folosind un cablu audio/video
(SCART). Această conexiune va folosi pentru sunet difuzoarele televizorului dvs.
Cablu SCART
(nefurnizat)
La „LINE” (Linie)
(RGB)-TV
Flux de semnal
Mufa de intrare SCART
AsiguraŃi-vă că aŃi realizat bine conexiunile,
pentru a evita prezenŃa zgomotelor de fond
şi a distorsiunilor.
La utilizarea acestei conexiuni, verificaŃi
dacă televizorul este compatibil cu semnalele RGB. ConsultaŃi instrucŃiunile furnizate
împreună cu televizorul ce urmează a fi
conectat. De asemenea, când configuraŃi
„LINE" (Linie) pe „RGB” din „SCREEN
SETUP” (Configurare ecran) la Ecranul de
configurare (pagina 28) folosiŃi un cablu
SCART compatibil cu semnalele RGB.
10
La conectarea unui televizor cu ecran
standard 4:3
În funcŃie de disc, este posibil ca imaginea
să nu încapă pe ecranul televizorului dvs.
Pentru a modifica aspectul, vezi pagina 28.
• Nu conectaŃi un VCR, etc., între televizor
şi aparat. Dacă transmiteŃi semnalele playerului prin VCR, este posibil ca pe ecranul
televizorului să nu se afişeze o imagine
clară.
Când conectaŃi aparatul la televizorul dvs.
prin mufa SCART, sursa de intrare a
televizorului este setată automat pe aparat,
atunci când începeŃi redarea. În acest caz
apăsaŃi butonul TV
(selectare intrare)
de pe telecomandă pentru a reveni cu
intrarea la televizor.
Când redaŃi un disc înregistratul în
sistemul de culoare NTSC, aparatul
emite semnalul video sau Afişajul de
configurare, etc., în sistemul de culoare
NTSC, iar imaginea este posibil să nu
apară pe televizoarele cu sistemul color
PAL. În acest caz, deschideŃi sertarul şi
scoateŃi discul.
11
Pasul 2: Conectarea componentei audio
SelectaŃi unul din următoarele şabloane A sau B, în funcŃie de mufele de intrare ale monitorului
televizorului, proiectorului sau componentei audio, de exemplu un amplificator AV (receptor).
Aceasta vă va oferi posibilitatea să ascultaŃi sunetul.
(roşu)
Cablu audio
(nefurnizat)
(alb)
(alb)
(roşu)
TV, proiector sau
componentă audio
La „LINE OUT L/R (AUDIO)”
(Ieşire linie stânga/dreapta)
La „DIGITAL OUT (COAXIAL)”
(Ieşire digitală (coaxială))
CD/DVD player
Cablu digital coaxial
(nefurnizat)
[Difuzoare]
Spate (stg.)
FaŃă (stg.)
Centru
la intrarea
digitală
coaxială
Componentă audio cu
decodor
[Difuzoare]
Spate (dr.)
FaŃă (dr.)
Subwoofer
Flux de semnal
Pentru o amplasare corectă a difuzoarelor consultaŃi instrucŃiunile de utilizare furnizate cu componentele
conectate.
12
A Mufe de intrare audio stânga/dreapta
Această conexiune va folosi cele două
difuzoare ale televizorului sau ale
componentei audio pentru a emite
sunetul.
Pasul 3: Conectarea
cablului de alimentare
B Mufă de intrare audio digitală
ConectaŃi aparatul şi cablul de alimentare
al televizorului la o priză.
În cazul în care componenta dvs. audio are un
decodor audio Dolby*1 Digital, DTS*2, sau
MPEG şi o mufă de intrare digitală, folosiŃi
această conexiune. PuteŃi asculta efectul
surround Dolby Digital (canal 5.1), DTS (canal
5.1) şi MPEG audio (canal 5.1).
*1 Fabricat sub licenŃă Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” şi simbolul dublu-D sunt
mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.
2
* Fabricat sub licenŃă conform Brevetului
S.U.A., numărul 5.451.942; şi alte brevete din
S.U.A. sau la nivel mondial, emise sau în curs
de publicare. DTS şi DTS Digital Out sunt mărci
înregistrate, iar logo-urile şi simbolul DTS sunt
mărci înregistrate ale DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Toate drepturile rezervate.
• După realizarea conexiunii, realizaŃi setările
corespunzătoare la Configurarea rapidă (pagina
14). În cazul în care componenta dvs. audio are
o funcŃie de decodor audio MPEG, configuraŃi
„MPEG” pe „MPEG" la Configurarea audio
(pagina 31). Altfel, din difuzoarele dvs. nu se va
auzi sunet sau se va auzi un zgomot foarte
puternic.
• Efectele TVS ale acestui player nu pot fi
folosite cu această conexiune.
• Pentru a asculta piese DTS, trebuie să folosiŃi
această conexiune. Piesele DTS nu se emit prin
mufa „LINE (Linie) (RGB) – TV (SCART)” sau
mufele „LINE OUT L/R (AUDIO)" (Ieşire linie
audio stg./dr.) chiar dacă setaŃi "DTS" pe "ON"
(Activat) la Configurarea rapidă (pagina 14).
Pasul 4: Pregătirea
telecomenzii
PuteŃi controla aparatul cu ajutorul
telecomenzii furnizate. IntroduceŃi 2
baterii R6 (dimensiune AAA), respectând
concordanŃa dintre marcajele
şi
de
pe baterii cu cele din interiorul
compartimentului bateriilor. Atunci când
utilizaŃi telecomanda, orientaŃi-o către
senzorul receptor de infraroşu
de pe
aparat.
• Nu lăsaŃi telecomanda în locuri extrem de
calde sau cu umiditate excesivă.
• Nu lăsaŃi să scape în interiorul carcasei
telecomenzii nici un corp străin, în particular
atunci când înlocuiŃi bateriile.
• Nu expuneŃi senzorul de infraroşu în
bătaia directă a soarelui ori a unei surse
luminoase. Acest lucru poate provoca
defectarea aparatului.
• Dacă nu utilizaŃi telecomanda pentru o
perioadă de timp mai îndelungată, scoateŃi
bateriile din telecomandă pentru a evita
defecŃiunile
provocate
de
scurgerea
electrolitului din baterii şi de corodare.
continuare
13
Operarea televizorului
folosind telecomanda
PuteŃi controla nivelul sunetului, sursa de
intrare şi puteŃi opri televizorul dvs. Sony, cu
telecomanda.
Butoanele disponibile
În funcŃie de componenta conectată, este
posibil să nu puteŃi opera televizorul folosind
toate
sau
unele
dintre
butoanele
telecomenzii.
Apăsând
PuteŃi
PorniŃi sau opriŃi
TV
televizorul
ReglaŃi volumul
(volum)
televizorului
+/–
Comuta sursa de intrare a
TV
televizorului între televizor
(selectare
şi alte surse de intrare.
intrare)
Operarea altor televizoare folosind
telecomanda
PuteŃi controla nivelul sunetului, sursa de
intrare şi puteŃi opri şi alte televizoare, care
nu sunt marca Sony. Dacă televizorul dvs.
este menŃionat în tabelul de mai jos,
configuraŃi codul corespunzător al
producătorului.
Pasul 5: Configurarea
rapidă
UrmaŃi Paşii de mai jos pentru a realiza
configurările de bază minime în vederea
utilizării sistemului. Pentru a sări peste un
reglaj, apăsaŃi
. Pentru a reveni la
reglajul anterior, apăsaŃi
.
1 PorniŃi televizorul şi apăsaŃi
.
Aparatul va porni.
2 ComutaŃi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de
la aparat.
În partea de jos a ecranului va apărea
mesajul „Press [ENTER] to run QUICK
SETUP.” (ApăsaŃi [ENTER] pentru a
realiza CONFIGURAREA RAPIDĂ).
Dacă acest mesaj nu apare, din Meniul
de comandă selectaŃi „QUICK” (Rapid)
la „SETUP” (Configurare) din Meniul
de comandă pentru a rula configurarea
rapidă (pagina 19).
3 ApăsaŃi
ENTER fără a introduce un
disc.
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea limbii folosite pe ecran.
• Este posibil ca la înlocuirea bateriilor
numărul de cod setat să fie readus la
configurarea implicită. ConfiguraŃi din nou
numărul de cod corespunzător.
1 În timp ce ŃineŃi apăsat butonul TV
apăsaŃi butoanele numerice pentru a selecta
codul producătorului televizorului dvs. (vezi
tabelul de mai jos).
2
EliberaŃi butonul TV
.
Numerele de cod ale televizoarelor ce pot
fi operate
Dacă sunt înscrise mai multe numere de
cod, încercaŃi să le introduceŃi pe rând până
îl găsiŃi pe cel care funcŃionează cu
televizorul dvs.
Producător
Sony
Hitachi
JVC
LG/Goldstar
Panasonic
Philips
Samsung
Sharp
Toshiba
14
Număr de cod
01 (implicit)
24
33
76
17, 49
06, 08, 72
71
29
38
4
ApăsaŃi
pentru a selecta o
limbă.
Sistemul afişează meniul şi subtitrările
în limba selectată.
5 ApăsaŃi ENTER.
Apare Meniul de configurare a
ecranului.
6
ApăsaŃi
pentru a selecta
configurarea compatibilă cu tipul
dvs. de televizor.
♦ Dacă aveŃi un televizor cu ecran lat
sau un televizor standard 4:3 cu
mod de ecran lat
• 16:9 (pagina 28)
♦ Dacă aveŃi un televizor cu ecran
standard 4:3
• 4:3 LETTER BOX sau 4:3 PAN SCAN
(pagina 28)
7 ApăsaŃi ENTER.
Apare meniul de configurare pentru
selectarea tipului de semnal video de
ieşire transmis prin mufa „LINE (RGB)TV”.
8 ApăsaŃi
pentru a selecta tipul
de semnal pe care doriŃi să îl
transmiteŃi prin mufa „LINE (RGB)TV”.
♦ Semnale video
• VIDEO (pagina 28)
♦ Semnale RGB
• RGB (pagina 28)
Dacă aŃi conectat o componentă audio
folosind un cablu audio, selectaŃi
„YES: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”
[Da: Ieşire linie stânga/dreapta (audio)]
şi apoi mergeŃi la pasul 14.
Dacă aŃi conectat o componentă audio
folosind un cablu digital coaxial,
selectaŃi „YES: DIGITAL OUTPUT”
(Da: ieşire digitală).
11 ApăsaŃi
pentru a selecta tipul
de semnal Dolby Digital pe care
doriŃi
să
îl
transmiteŃi
la
componenta dvs. audio.
În cazul în care componenta dvs.
audio are un decodor Dolby Digital,
selectaŃi „DOLBY DIGITAL”. Altfel,
selectaŃi „D-PCM”.
12 ApăsaŃi ENTER.
Se selectează „DTS”.
9 ApăsaŃi ENTER.
Apare Meniul de configurare pentru
selectarea tipului de mufă folosită
pentru conectarea componentei dvs.
audio.
13 ApăsaŃi
pentru a selecta dacă
doriŃi sau nu să trimiteŃi un semnal
DTS la componenta dvs. audio.
În cazul în care componenta dvs.
audio are un decodor DTS, selectaŃi
„ON” (Activat). Altfel, selectaŃi „OFF”
(Dezactivat).
14 ApăsaŃi ENTER.
10 ApăsaŃi
pentru a selecta tipul
de mufă (dacă este cazul) pe care îl
folosiŃi pentru a realiza conectarea
la o componentă audio, apoi apăsaŃi
ENTER.
Dacă nu aŃi conectat o componentă
audio, selectaŃi „NO” (Nu), şi mergeŃi la
pasul 14.
S-a realizat configurarea rapidă, iar
conexiunile sunt finalizate.
În cazul în care componenta dvs.
audio are un decodor audio MPEG,
configuraŃi „MPEG” pe „MPEG"
(pagina 31).
15
Redarea
Redarea discurilor
• Discurile create cu înregistratoare de DVDuri trebuie finalizate corect pentru a putea fi
redate. Pentru mai multe informaŃii
referitoare la finalizare, consultaŃi
instrucŃiunile de utilizare furnizate împreună
cu înregistratorul de DVD-uri.
Notă privind redarea pieselor audio DTS
de pe un DVD VIDEO
1 ComutaŃi selectorul de intrare de pe
televizor, astfel încât pe ecranul
televizorului să apară semnalul de la
aparat.
2 ApăsaŃi butonul
de pe aparat şi
amplasaŃi discul pe sertar.
Cu partea de redare
îndreptată în jos
3 ApăsaŃi
.
Se închide sertarul discului. Aparatul
începe redarea (redare continuă).
ReglaŃi volumul televizorului sau al
componentei audio.
În funcŃie de disc, pe televizor poate
apărea un meniu. Pentru discuri DVD
VIDEO, vezi pagina 7. Pentru discuri
CD VIDEO, vezi pagina 16.
Dacă în aparat se află un disc
ApăsaŃi
.
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi
.
Pentru a întrerupe redarea
ApăsaŃi
.
PuteŃi comanda aparatului să se oprească
automat oricând îl lăsaŃi în modul stop mai mult
de 30 de minute. Pentru a activa sau dezactiva
această funcŃie, configuraŃi „AUTO POWER OFF”
(Oprire automată) din „CUSTOM SETUP”
(Configurare personalizată) pe „ON” (Activat) sau
„OFF” (Dezactivat) (pagina 29).
• În funcŃie de discul DVD sau VIDEO CD, este
posibil ca unele operaŃiuni să fie diferite sau
restricŃionate. ConsultaŃi instrucŃiunile de
operare furnizate împreună cu discul.
16
Semnalele audio DTS se transmit numai prin
mufa „DIGITAL OUT (COAXIAL)” (Ieşire
digitală (coaxială).
Reluarea redării de la punctul la care s-a
oprit discul (funcŃia „Multi-disc
Resume”)
Când apăsaŃi
din nou după ce opriŃi
redarea, aparatul începe redarea de la punctul
la care aŃi apăsat .
• Pentru a relua redarea de la începutul
discului, apăsaŃi
de două ori, apoi apăsaŃi
.
• La discuri DVD VIDEO şi VIDEO CD,
aparatul memorează punctul la care aŃi oprit
discul pentru maxim 6 discuri şi reia redarea
următoarea dată când introduceŃi acelaşi disc.
Dacă memoraŃi un punct de reluare a redării
pentru un al şaptelea disc, se şterge punctul
de reluare a redării pentru primul disc.
• FuncŃia „MULTI-DISC RESUME” (Reluare
discuri multiple) din „CUSTOM SETUP”
(Configurare personalizată) trebuie setată pe
"ON" (Activat) (opŃiunea implicită) pentru a fi
operabilă (pagina 29).
• Reluarea redării nu funcŃionează în timpul
Redării în ordine aleatorie şi a Redării unui
program.
• La unele discuri, este posibil ca Reluarea
redării să nu funcŃioneze, în funcŃie de puctul
la care opriŃi redarea sau dacă apăsaŃi
.
Redarea VIDEO CD-urilor cu funcŃii PBC
(Redare PBC)
Redarea PBC vă permite să redaŃi un VIDEO
CD în mod interactiv, urmărind mediul de pe
ecranul televizorului.
Când începeŃi redarea unui VIDEO CD cu
funcŃii PBC, va apărea meniul pentru selecŃia
dumneavoastră.
SelectaŃi un element folosind tastele numerice
şi apoi apăsaŃi ENTER. Pentru operaŃiunile
interactive, urmaŃi instrucŃiunile din meniu
(apăsaŃi
când apare „Press SELECT” –
ApăsaŃi Select). ConsultaŃi instrucŃiunile
furnizate împreună cu discul, deoarece
procedura de utilizare poate să difere, în
funcŃie de VIDEO CD.
Pentru a reveni la meniu
ApăsaŃi
„RETURN” (Revenire) .
Pentru a reda fără a folosi funcŃia PBC,
apăsaŃi
sau butoanele numerice,
când sistemul se află în modul stop, pentru a
selecta o piesă, apoi apăsaŃi
sau
ENTER.
Pe ecranul televizorului apare mesajul „Play
without PBC" (Redare fără PBC), iar
aparatul începe redarea continuă. Nu puteŃi
reda imagini fixe precum un meniu.
Pentru a reveni la redarea PBC, apăsaŃi
de două ori, apoi apăsaŃi
.
continuare
17
Afişajul Meniului de comandă (Magic Pad)
PuteŃi folosi Meniul de comandă pentru a selecta o funcŃie şi a vedea informaŃiile despre aceasta.
ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare) în mod repetat pentru a activa sau a modifica afişajul Meniului de
comandă astfel:
Afişajul Meniului de comandă 1
Afişajul Meniului de comandă 2 (cu excepŃia pentru CD)
Afişajul Meniului de comandă dezactivat
Afişajele 1 şi 2 ale Meniului de comandă vor arăta diferite elemente în funcŃie de tipul de disc.
Exemplu: Afişajul Meniului de comandă 1 la redarea unui DVD VIDEO.
ApăsaŃi
pentru a selecta elementul din Meniul de comandă, apoi apăsaŃi ENTER.
Pentru detalii privind elementul, consultaŃi „Lista elementelor din Meniul de comandă” (pagina 19,
20).
*2
Numărul capitolului redat în prezent
Numărul titlului redat în prezent*1
Numărul total de titluri*1
Numărul total de capitole*2
Elementele din
meniul de comandă
Elementul selectat
Starea de redare
(
Redare,
Pauză,
Stop,
etc.)
Tipul de disc
redat*3
Durata de redare*4
Setarea curentă
OpŃiuni
Numele funcŃiei
elementului selectat
din Meniul de
comandă
Mesaj de operare
*1
Afişează numărul albumului pentru fişierele video, de imagine
şi muzicale, numărul scenei pentru un VIDEO CD (cu PBC
activat) şi numărul piesei pentru un VIDEO CD/CD.
*2
Afişează numerele fişierelor video, de imagine şi muzicale şi
numărul index pentru dscurile VIDEO CD.
3
* Afişează Super VCD ca „SVCD”.
*4 Afişează data fişierelor de imagine.
18
Lista elementelor din
Meniul de comandă
Elementul
Numele elementului,
funcŃia
TITLE/SCENE/TRACK
(Titlul/scena/piesa)
CHAPTER/INDEX
(Capitolul/indicele)
TRACK (Piesa)
PuteŃi selecta titlul, scena,
piesa, capitolul sau indicele
care să fie redat.
1 ApăsaŃi
pentru a
selecta metoda de căutare.
Se va selecta „** (**)” (** se
referă la un număr).
2 ApăsaŃi ENTER.
“** (**)” se schimbă în “-(**).”
3 ApăsaŃi butoanele
numerice pentru a selecta
numărul pe care doriŃi să îl
căutaŃi.
4 ApăsaŃi ENTER.
TIME/TEXT (Ora/textul)
PuteŃi verifica durata
scursă şi durata de redare
rămasă. IntroduceŃi codul
de timp pentru a căuta
imagini şi muzică (doar
pentru DVD şi fişierele
video DivX).
1
ApăsaŃi ENTER.
2
IntroduceŃi codul de
timp dorit folosind butoanele
numerice, apoi apăsaŃi
ENTER. De exemplu,
pentru a găsi scena aflată la
2 ore, 10 minute şi 20 de
secunde de la începutul
fişierului, introduceŃi
„2:10:20”.
Nu puteŃi căuta o scenă
folosind codul de timp pe un
DVD+RW/ DVD+R/DVD+R
DL .
ORIGINAL/PLAY LIST
(Original/listă de piese)
PuteŃi selecta tipul de titluri
care să fie redate (mod
DVD-R), titlul [ORIGINAL]
sau o listă de piese (PLAY
LIST) editată.
PROGRAM (Program)
(pagina 21)
PuteŃi selecta titlurile,
capitolele sau piesele pe
care doriŃi să le ascultaŃi
într-o anumită ordine.
SHUFFLE (Redare în ordine
aleatorie) (pagina 22)
PuteŃi reda titlul, capitolul sau
piesa în ordine aleatorie.
REPEAT (Repetare) (pagina 22)
PuteŃi reda repetat întregul disc
(toate titlurile/toate piesele/toate
albumele), sau un singur
titlu/capitol/piesă/album/fişier.
A-B REPEAT (Repetare A-B)
(pagina 23) Specifică părŃile pe
care doriŃi să le redaŃi repetat.
PARENTAL CONTROL (Control
parental) (pagina 24)
ConfiguraŃi această opŃiune
pentru a interzice redarea pe
aparat.
SETUP (Configurare) (pagina
14, 27)
„QUICK” (Rapidă):
FolosiŃi Configurarea rapidă
pentru a selecta limba dorită
pentru afişajul de pe ecran,
proporŃia de aspect a televizorului
(„aspect ratio”) şi semnalul de
ieşire audio.
„CUSTOM” (Personalizat):
Pe lângă reglarea Configurării
automate, puteŃi regla şi diferite
alte setări.
„RESET” (Resetare):
Readuce setările din „SETUP”
(Configurare) la valorile implicite.
„ZOOM” (Mărire)
Măreşte imaginea cu până la
patru ori faŃă de mărimea
originală şi defilează folosind
.
Pentru a reveni la vizualizarea
normală, apăsaŃi „CLEAR"
(Ştergere).
Această funcŃie este disponibilă
pentru toate imaginile, cu
excepŃia celor de fundal.
„ANGLE” (Unghi)
Schimbă unghiul.
„CUSTOM PICTURE MODE”
(Mod imagine personalizată)
(pagina 23)
Reglează semnalul video de la
aparat. PuteŃi selecta calitatea
imaginii ce se potriveşte cel mai
bine cu programul la care vă
uitaŃi.
SHARPNESS (Claritate) (pagina
24) Exagerează contururile unei
imagini pentru a oferi o imagine
mai clară.
continuare
19
TVS
Selectează efectul de sunet
stereo la conectarea unui
televizor stereo sau a 2 difuzoare
frontale. Acesta funcŃionează
doar când se redă o piesă audio
Dolby cu canale multiple. În plus,
dacă aparatul este setat să
transmită semnalul prin mufa
„DIGITAL OUT (COAXIAL)”
(Ieşire digitală (coaxială)) efectul
surround se va auzi doar atunci
când „DOLBY DIGITAL" este
setat pe „D-PCM”, iar „MPEG”
este setat pe „PCM” la „AUDIO
SETUP” (Configurare audio)
(pagina 30).
Configurarea implicită este
subliniată.
• „OFF” (Oprit)
Anulează setarea.
• „TVS DYNAMIC THEATER”
(Teatru dinamic TVS)
• „TVS DYNAMIC” (TVS
dinamic)
• „TVS WIDE” (TVS lat)
Acest mod este eficient atunci
când distanŃa dintre difuzoarele
frontale stânga şi dreapta este
mică, la fel ca la difuzoarele
încorporate pe un televizor
stereo.
• „TVS NIGHT” (TVS noapte)
Această opŃiune este utilă când
doriŃi să auziŃi dialogul şi să vă
bucuraŃi de efectele surround ale
„TVS WIDE” (Lat) la volum redus.
• TVS STANDARD
FolosiŃi această setare când doriŃi
să utilizaŃi TVS cu 2 difuzoare
separate.
• Când selectaŃi unul dintre
modurile TVS, opriŃi setarea
surround a televizorului sau a
componentei audio conectate.
• Efectele TVS nu funcŃionează
atunci când folosiŃi funcŃiile
Redare rapidă sa Redare lentă,
chiar dacă puteŃi schimba
modurile TVS.
• Indicatorul pictogramei Meniu de comandă se
aprinde în culoarea verde
când selectaŃi orice element cu excepŃia opŃiunii
„OFF” (Dezactivat) (doar în modurile
„PROGRAM”, „SHUFFLE” (Redare în ordine
aleatorie), „REPEAT” (Redare repetată), „A-B
REPEAT” (Redare repetată A-B),
20
„SHARPNESS” (Clarificare), „ZOOM” (Mărire),
„TVS”). Indicatorul „ORIGINAL/PLAY LIST”
(Original/Listă de piese) se aprinde în culoarea
verde când selectaŃi opŃiunea „PLAY LIST”
(Lista de piese) (configurare implicită).
Indicatorul „ANGLE” (Unghi) se aprinde în
verde când schimbaŃi unghiul. Indicatorul
„CUSTOM PICTURE MODE” (Mod imagine
personalizată) se aprinde în culoarea verde
când selectaŃi altă opŃiune decât „STANDARD”.
♦ Elemente pentru discurile de date
Elementul
Numele elementului, funcŃia
ALBUM
Selectează albumul ce conŃine
piese audio MP3 şi fişierul
imagine JPEG pentru a fi redat.
„FILE” (Fişier)
Selectează fişierul imagine JPEG
ce trebuie redat.
ALBUM
Selectează albumul ce conŃine
fişierul video DivX ce trebuie
redat.
„FILE” (Fişier)
Selectează fişierul video ce
trebuie redat.
„DATE” (Data)
PuteŃi afişa data la care s-a făcut
fotografia cu camera digitală.
INTERVAL (pagina 26)
PuteŃi selecta durata în care se
vor afişa diapozitivele pe ecranul
televizorului.
„EFFECT” (Efect) (pagina 26)
PuteŃi selecta efectele ce se vor
folosi la schimbarea diapozitivelor în timpul unei prezentări de
diapozitive.
MEDIA
VIDEO: Redă fişiere video.
„PHOTO/MUSIC” (Imagine/
muzică): Redă fişierele de
imagine şi muzică sub forma unei
prezentări de diapozitive.
„PHOTO” (Foto): Redă fişiere de
imagine.
„MUSIC” (Muzică): Redă fişiere
muzicale.
•
•
Pentru detalii privind fişierele
ce pot fi redate, consultaŃi
secŃiunea „Mediile ce pot fi
redate” la pagina 34.
În funcŃie de conŃinut,
aparatul va reda toate
fişierele, indiferent de setările
„MEDIA”.
Diferite funcŃii de mod de
redare
PuteŃi configura următoarele moduri de
redare:
• Redare program (pagina 21)
• Redare în ordine aleatorie (pagina 22)
• Redare repetată (pagina 22)
• Redare repetată A-B (pagina 23)
3
SelectaŃi titlul, capitolul sau piesa
pe care doriŃi să o programaŃi.
♦ La redarea unui DVD VIDEO
De exemplu, selectaŃi capitolul „03” din
titlul „02”.
ApăsaŃi
pentru a selecta „02” la „T”,
apoi apăsaŃi ENTER.
Modul de redare se anulează când:
- DeschideŃi sertarul discului.
- ApăsaŃi
standby.
şi sistemul intră în modul
Crearea propriului
program (Redarea unui
program)
Apoi, apăsaŃi
pentru a selecta “03” la
“C,” apoi apăsaŃi ENTER.
PuteŃi reda conŃinutul unui disc în ordinea
dorită. PuteŃi programa maxim 99 de titluri,
capitole sau piese.
1 După ce selectaŃi
(PROGRAM) din Meniul de comandă
(pagina 18), apăsaŃi
pentru a
selecta “
,” apoi apăsaŃi
ENTER.
Se afişează „TRACK” (Piesă) atunci
când rulaŃi un VIDEO CD sau un CD.
Titlul şi capitolul selectat
♦ La redarea unui VIDEO CD sau a unui
CD
De exemplu, selectaŃi piesa „02”.
ApăsaŃi
pentru a selecta „02” la „T”,
apoi apăsaŃi ENTER.
Piesa selectată
Titlurile sau piesele înregistrate pe un disc
2
ApăsaŃi .
Cursorul se deplasează la rândul piesei
[T] (în acest caz, [01]).
Durata totală a pieselor programate
4 Pentru a programa alte titluri,
Capitolele înregistrate pe un disc
capitole sau piese, repetaŃi paşii de la
2 la 3.
Titlurile, capitolele şi piesele programate
sunt afişate în ordinea selectată.
continuare
21
5
ApăsaŃi
.
Începe redarea programului.
La terminarea programului, puteŃi relua
acelaşi program, apăsând
.
Pentru a reveni la redarea normală
ApăsaŃi „CLEAR” (Ştergere) sau selectaŃi
„OFF” (Dezactivat) la pasul 1. Pentru a relua
acelaşi program, selectaŃi „ON” (Activat) la
pasul 1 şi apăsaŃi ENTER.
Pentru modificarea sau anularea unui
program
♦ La redarea unui DVD VIDEO
• „TITLE” (Titlul)
• „CHAPTER” (Capitolul)
♦ La redarea unui VIDEO CD sau a unui CD
• „TRACK” (Piesă)
♦ Când este activată redarea unui program
• „ON” (Activat): se amestecă titlurile, capitolele
sau piesele din programul respectiv.
2 ApăsaŃi ENTER.
Va începe redarea în ordine aleatorie.
Pentru a reveni la redarea normală
ApăsaŃi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaŃi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 1.
1
UrmaŃi paşii 1-3 din „Crearea propriului
program (redare program)”.
2
SelectaŃi numărul de program al titlului,
capitolului sau piesei pe care doriŃi să o
modificaŃi folosind
şi apăsaŃi . Dacă
doriŃi să ştergeŃi titlul, capitolul sau piesa din
program, apăsaŃi „CLEAR” (Ştergere).
3
UrmaŃi pasul 3 din „Crearea propriului
program (redare program)” pentru noi
programări. Pentru a anula un program,
selectaŃi „--” la „T”, apoi apăsaŃi ENTER.
Pentru a anula toate titlurile, capitolele
sau piesele din ordinea programată
ApăsaŃi
şi selectaŃi „ALL CLEAR”
(Ştergere toate) la pasul 2 din „Crearea
propriului program (redare program)” şi
apăsaŃi ENTER.
PuteŃi realiza redarea repetată sau în ordine
aleatorie a titlurilor, capitolelor sau pieselor
programate. În timpul Redării programului,
urmaŃi paşii de la Redare repetată (pagina 22)
sau Redarea în ordine aleatorie (pagina 22).
• Când programaŃi piese pe un Super VCD, nu
este afişată durata totală de redare.
• Nu puteŃi utiliza această funcŃie cu VIDEO
CD-uri sau Super VCD-uri în timpul redării PBC.
Redarea în ordine
aleatorie
PuteŃi „amesteca” titluri, capitole sau piese.
Dacă activaŃi din nou funcŃia „Shuffle Play”
(Redare în ordine aleatorie), se poate
genera o ordine de redare diferită.
1
După ce selectaŃi
(Redare în
ordine aleatorie) din Meniul de comandă
(pagina 16), apăsaŃi
pentru a selecta
elementul ce trebuie amestecat.
22
• PuteŃi seta Redarea în ordine aleatorie în
timp ce aparatul este oprit. După selectarea
opŃiunii „SHUFFLE”, apăsaŃi
. Va începe
redarea în ordine aleatorie.
• Se pot reda în ordine aleatorie maxim 200 de
capitole dintr-un disc când este selectată
opŃiunea „CHAPTER” (Capitol).
Nu puteŃi utiliza această funcŃie cu VIDEO CDuri sau Super VCD-uri în timpul redării PBC.
Redarea repetată
PuteŃi reda toate titlurile sau piesele de pe un
disc, sau un singur titlu, capitol sau piesă, în
mod repetat.
PuteŃi folosi o combinaŃie a modurilor Redare în
ordine aleatorie sau Redarea unui program.
1 După ce selectaŃi
(Redare în
ordine repetată) din Meniul de comandă
(pagina 18), apăsaŃi
pentru a selecta
elementul ce trebuie repetat.
• DISC: repetă toate titlurile, piesele sau
albumele. (Selectează „ORIGINAL” sau
„PLAY LIST” (Listă de piese) în modul DVDVR.)
• „TITLE” (Titlu): repetă titlul curent de pe
un disc.
• CHAPTER (Capitolul): repetă capitolul
curent.
• TRACK (Piesa): repetă piesa curentă.
• FILE (Fişier) (doar pentru fişiere video
DivX): repetă fişierul curent.
• ALBUM: repetă albumul curent.
♦ Când este activată redarea unui
program sau redarea în ordine aleatorie
• „ON” (Activat): repetă redarea unui
program sau redarea în ordine aleatorie.
2 ApăsaŃi ENTER.
Va începe redarea repetată.
Pentru a reveni la redarea normală
ApăsaŃi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaŃi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 1.
Nu puteŃi utiliza această funcŃie cu VIDEO
CD-uri sau Super VCD-uri în timpul redării
PBC.
Repetarea unei anumite
porŃiuni (redare repetată A-B)
PuteŃi reda o anumită porŃiune dintr-un
titlu, capitol sau piesă, în mod repetat.
1
După ce selectaŃi
(Repetare A-B) din Meniul de comandă
(pagina 18), apăsaŃi
pentru a
selecta “
,” apoi apăsaŃi ENTER.
Va apărea bara de configurare pentru
REPETARE A-B.
2
În timpul redării, când găsiŃi
punctul de pornire (punctul A) al
porŃiunii ce urmează a fi redată repetat,
apăsaŃi ENTER.
S-a configurat punctul de pornire (punctul
A).
3 Când ajungeŃi la punctul de final
(punctul B), apăsaŃi din nou ENTER.
Sunt afişate punctele setate, iar aparatul
începe să repete această porŃiune.
Pentru a reveni la redarea normală
ApăsaŃi „CLEAR" (Ştergere) sau selectaŃi
„[OFF]" (Dezactivat) la Pasul 1.
Personalizarea
configurării de redare
Reglarea Imaginii redate
(MOD IMAGINE PERSONALIZATĂ)
PuteŃi regla semnalul video al aparatului
pentru a obŃine calitatea de imagine
dorită.
1 După ce selectaŃi
(MOD
IMAGINE PERSONALIZATĂ) din Meniul
de comandă (pagina 18), apăsaŃi
pentru a selecta setarea dorită.
Configurarea implicită este subliniată.
• STANDARD: afişează o imagine
standard.
• „DYNAMIC 1” (Dinamic 1): afişează o
imagine dinamică, mărind contrastul şi
intensitatea culorii.
• „DYNAMIC 2” (Dinamic 2): afişează o
imagine mai dinamică decât „DYNAMIC
1”, mărind şi mai mult contrastul şi
intensitatea culorii.
• CINEMA 1: clarifică detaliile din zonele
întunecate crescând nivelul de negru.
• CINEMA 2: culorile albe devin mai
strălucitoare, iar cele negre mai bogate,
iar contrastul culorilor creşte.
• „MEMORY” (Memorie): reglează
imaginea şi mai detaliat.
„PICTURE”
Schimbă contrastul.
(Imagine)
„BRIGHTNESS”
Modifică strălucirea
(Strălucire)
generală.
„COLOR"
Face culorile mai
(Culoare)
profunde sau mai
deschise.
„HUE” (NuanŃă)
Schimba balansul
de culori.
2
ApăsaŃi ENTER.
Configurarea selectată va intra în vigoare.
Când vizualizaŃi un film, se recomandă
„CINEMA 1" sau „CINEMA 2”.
• Redarea repetată A-B nu funcŃionează
cu mai multe titluri.
• Nu puteŃi configura Redarea repetată AB pentru conŃinut în modul DVR, cu
imagini fixe.
continuare
23
Clarificarea imaginii
(CLARIFICARE)
PuteŃi exagera contururile unei imagini
pentru a oferi o imagine mai clară.
1
După ce selectaŃi
(CLARIFICARE) din Meniul de
comandă (pagina 18), apăsaŃi
pentru a selecta un nivel.
Configurarea implicită este subliniată.
• „OFF” (Oprit): anulează această
opŃiune.
• 1: evidenŃiază conturul.
• 2: evidenŃiază conturul mai mult decât 1.
2
ApăsaŃi ENTER.
Configurarea selectată va intra în vigoare.
Blocarea discurilor
(CONTROL PARENTAL)
PuteŃi seta două tipuri de restricŃii de redare
după cum urmează:
• Control parental personalizat
• Control parental
După ce selectaŃi (CONTROL PARENTAL)
din Meniul de comandă (pagina 18), apar
opŃiunile indicate mai jos.
SelectaŃi opŃiunea dorită.
Setarea implicită este subliniată.
• „ON” (Activat) : Setează restricŃiile de
redare astfel încât aparatul să nu redea
discuri necorespunzătoare (Control parental
personalizat).
• „PLAYER” (Aparat) : Redarea unor
discuri DVD VIDEO poate fi limitată în
funcŃie de un nivel predeterminat, precum
vârsta utilizatorilor. Scenele pot fi blocate
sau înlocuite cu alte scene (Control
parental). Pentru setări detaliate consultaŃi
secŃiunea „Control parental (redarea limitată”
(pagina 22).
• „PASSWORD” (Parolă) : IntroduceŃi o
parolă din 4 cifre folosind butoanele
numerice. Aceeaşi parolă se va folosi pentru
Contolul parental personalizat şi pentru
Controlul parental. FolosiŃi acest meniu şi
pentru a schimba parola.
• „OFF” (Dezactivat) : Opreşte funcŃia de
Control parental personalizat.
Control parental (redarea limitată)
PuteŃi stabili un nivel de limitare a redării.
1
După ce selectaŃi
(CONTROL
PARENTAL) din Meniul de comandă
(pagina 18), apăsaŃi
pentru a selecta
“
,” apoi apăsaŃi ENTER.
Se solicită parola.
2
IntroduceŃi sau reintroduceŃi parola
de 4 cifre cu ajutorul butoanelor
numerice, apoi apăsaŃi ENTER.
Va apărea meniul pentru configurarea
nivelului de restricŃionare a redării.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
“STANDARD” iar apoi apăsaŃi ENTER.
Sunt afişate elementele de selecŃie pentru
„STANDARD”.
4
ApăsaŃi
pentru a selecta o zonă
geografică drept nivelul de restricŃionare
a redării, apoi apăsaŃi ENTER.
S-a selectat zona. Când selectaŃi
(Altele), selectaŃi şi introduceŃi
un cod standard în tabelul de la pagina 37,
folosind butoanele numerice.
5
ApăsaŃi
pentru a selecta
“LEVEL” (Nivel), iar apoi apăsaŃi ENTER.
Sunt afişate elementele de selecŃie pentru
„[LEVEL]” (Nivel).
6 SelectaŃi nivelul dorit folosind
tastele
şi apoi apăsaŃi ENTER.
Configurarea Controlului parental este
completă. Cu cât valoarea configurată este
mai redusă, cu atât este mai strictă restricŃia.
Pentru a opri funcŃia de Control parental,
setaŃi opŃiunea „[LEVEL]” (Nivel) pe „[OFF]”
(Dezactivat).
Dacă vă uitaŃi parola, scoateŃi discul şi repetaŃii
pasul 1 de la „Control parental (redare limitată)”.
Când vi se cere să introduceŃi parola,
introduceŃi „199703” cu ajutorul butoanelor
numerice, apoi apăsaŃi ENTER. Meniul vă va
cere să introduceŃi o nouă parolă de 4 cifre.
După ce introduceŃi o nouă parolă de 4 cifre,
înlocuiŃi discul din aparat şi apăsaŃi
Când
apare meniul de introducere a parolei,
introduceŃi noua parolă.
În funcŃie de disc, vi se poate cere să schimbaŃi
nivelul de control parental în timpul redării
discului. În acest caz, introduceŃi parola şi apoi
schimbaŃi nivelul. Dacă se anulează modul
Reluare redare, nivelul revine la nivelul anterior.
24
Redarea fişierelor video,
de imagine şi muzicale
Aparatul poate reda fişiere video, de
imagine sau muzicale. Pentru detalii privind
discurile ce pot fi redate, consultaŃi
secŃiunea „Medii ce pot fi redate” la pagina
34.
Redarea CD-urilor DE DATE înregistrate în
formatul CD Imagini KODAK va începe
automat la introducerea acestora în aparat.
1
ApăsaŃi „MENU” (Meniu).
Apare lista albumelor.
2
ApăsaŃi
albumul.
3 ApăsaŃi
pentru a selecta
.
Redarea începe de la albumul selectat.
Pentru a selecta un anumit fişier video
sa muzical, apăsaŃi ENTER şi
pentru a selecta o piesă, apoi apăsaŃi
ENTER. Pentru un anumit fişier de
imagine, consultaŃi secŃiunea „Selectarea
unui fişier de imagine” (pagina 25).
Pentru oprirea redării
ApăsaŃi .
Pentru a reda muzica cu versuri
ApăsaŃi „SUBTITLE” (Subtitrare) în timpul
redării fişierelor muzicale ce conŃin informaŃii
nesincronizate privind versurile. Pentru a
afişa rândul următor/anterior, apăsaŃi
.
• Setând „MEDIA” pe „PHOTO/MUSIC”
(Foto/ muzică), puteŃi vizualiza o prezentare
de diapozitive cu sunet atunci când fişierele
muzicale şi cele de imagine se află în acelaşi
album.
• SetaŃi „MEDIA” pe „MUSIC” (Muzică),
pentru a activa funcŃia de versuri.
• În funcŃie de conŃinut, aparatul va reda
toate fişierele, indiferent de setările „MEDIA”.
• Dacă numărul de vizualizări este presetat,
puteŃi reda fişierele video DivX de atâtea ori
cât indică numărul presetat. Se includ
următoarele cazuri:
- când se deschide sertarul discului.
- când se redă alt fişier.
- când se modifică setările „MEDIA”.
Aparatul este compatibil doar cu versuri în
format MP3 ID3.
Selectarea unui fişier de
imagine
1
ApăsaŃi „MENU” (Meniu).
Va apărea lista albumelor.
2
ApăsaŃi
pentru a selecta albumul,
apoi apăsaŃi „PICTURE NAVI"
(Navigare imagine).
În cele 16 sub-ecrane vor apărea
imaginile fişierelor imagine JPEG din
director. În dreapta este afişată o casetă
de defilare.
Pentru a trece la pagina următoare
sau anterioară
ApăsaŃi
sau .
Pentru a reveni la afişajul anterior
ApăsaŃi
„RETURN” (Revenire) .
Trecerea la următoarea piesă audio
MP3 sau la piesa anterioară
ApăsaŃi
sau
în timpul redării.
AveŃi în vedere faptul că nu puteŃi reveni
la albumul anterior apăsând
şi că
trebuie să selectaŃi albumul anterior din
lista de albume.
Pentru a porni sau a opri afişajul
ApăsaŃi „MENU” (Meniu) în mod repetat.
Pentru a afişa mai multe imagini, selectaŃi
o imagine inferioară şi apăsaŃi . Pentru
a reveni la o imagine anterioară, selectaŃi
o imagine superioară şi apăsaŃi .
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
imaginea pe care doriŃi să o vizualizaŃi,
iar apoi apăsaŃi ENTER.
Va apărea imaginea selectată.
continuare
25
Trecerea la următorul fişier de imagine
JPEG sau la fişierul anterior
ApăsaŃi sau
în timpul redării.
AveŃi în vedere faptul că nu puteŃi reveni la
albumul anterior apăsând şi că trebuie să
selectaŃi albumul anterior din lista de albume.
Rotirea unei imagini JPEG
ApăsaŃi
în timp ce vizualizaŃi imaginea.
De fiecare dată când apăsaŃi , imaginea se
roteşte cu 90 de grade în sensul acelor de
ceas.
Pentru a reveni la vizualizarea normală, apăsaŃi
„CLEAR" (Ştergere).
RemarcaŃi faptul că vizualizarea revine la
normal şi dacă apăsaŃi
pentru a trece la
imaginea următoare sau anterioară.
Pentru afişarea informaŃiilor de imagine
ApăsaŃi „SUBTITLE" (Subtitrare) în timp ce
vizualizaŃi fişierele de imagine. Apar informaŃii
detaliate pentru fişierul de imagine selectat.
Se afişează
dacă imaginea a fost făcută cu
blitz. Se afişează
dacă imaginea se
roteşte automat.
Pentru a ascunde informaŃiile, apăsaŃi
„SUBTITLE” (Subtitrare). InformaŃiile de mai sus
pot să nu apară, în funcŃie de cameră.
Oprirea vizualizării imaginii JPEG
ApăsaŃi
.
„PICTURE NAVI” (Navigare imagine) nu
funcŃionează dacă este selectată opŃiuna
„MUSIC” (Muzică) la „MEDIA” (pagina 20).
Stabilirea unui ritm
pentru prezentarea de
diapozitive (INTERVAL)
PuteŃi selecta durata în care se vor afişa
diapozitivele pe ecranul televizorului.
1 După ce selectaŃi
(INTERVAL)
din Meniul de comandă (pagina 18),
apăsaŃi
pentru a selecta o setare.
Configurarea implicită este subliniată.
•
NORMAL: setează la durata standard.
•
„FAST” (Rapid): setează o durată mai
redusă decât durata de la „NORMAL”.
•
„SLOW 1” (Redare cu viteză redusă
1): setează o durată mai mare decât durata
de la „NORMAL”.
•
„SLOW 2” (Redare cu viteză redusă
2): setează o durată mai mare decât durata
de la „SLOW 1”.
2 ApăsaŃi ENTER.
26
Selectarea aspectului
diapozitivelor (EFECTUL)
PuteŃi selecta felul în care se vor afişa
diapozitivele în timpul prezentării.
1 După ce selectaŃi
(EFECT)
din Meniul de comandă (pagina 18),
apăsaŃi
pentru a selecta o
setare.
Configurarea implicită este subliniată.
• „MODE 1” (Mod 1): imaginile apar
cu mai multe efecte, aleatoriu.
• „MODE 2” (Mod 2): următoarea
imagine glisează asupra imaginii
anterioare.
• „MODE 3” (Mod 3): imaginea intră
uşor în cadru, de sus în jos.
• „MODE 4” (Mod 4): imaginea intră
uşor în cadru, de la stânga la dreapta.
• „MODE 5” (Mod 5): imaginea intră
în cadru din centrul ecranului.
• „OFF” (Oprit): se opreşte această
funcŃie.
2 ApăsaŃi ENTER.
Configurări şi reglaje
Folosirea Meniului de
Configurare
Folosind Meniul de Configurare, puteŃi
regla în diverse moduri elemente precum
imaginea şi sunetul.
Pentru mai multe informaŃii cu privire la
fiecare element al Meniului de
Configurare, consultaŃi paginile de la 27 la
31.
Configurările de redare memorate pe disc
au prioritate în faŃa setărilor din Meniul de
Configurare, şi este posibil ca unele dintre
funcŃiile descrise să nu funcŃioneze.
1
2
ApăsaŃi „DISPLAY” (Afişare) atunci
când aparatul se află în modul stop.
Va apărea Meniul de comandă.
ApăsaŃi
pentru a selecta
(CONFIGURARE) şi apoi apăsaŃi
ENTER.
Vor apărea opŃiunile pentru „SETUP”
(Configurare).
• „QUICK” (Rapidă): realizează
setările de bază (pagina 14).
• „CUSTOM” (Personalizat):
realizează diferite setări.
• „RESET” (Resetare): resetează
toate setările explicate la paginile 2731.
3
ApăsaŃi
pentru a selecta
„CUSTOM” (Personalizat) şi apoi
apăsaŃi ENTER.
Apare meniul de configurare. SelectaŃi
categoria de configurare şi reglaŃi
fiecare element urmând instrucŃiunile
de la paginile 27-31.
„LANGUAGE SETUP”
(Configurare limbă)
„Language Setup” (Configurare limbă) vă
permite să configuraŃi mai multe limbi
pentru meniul afişat pe ecran sau pentru
piesa audio.
SelectaŃi „Language Setup” (Configurare
limbă) din Meniul de configurare.
♦ OSD (Afişare pe ecran)
Schimbă limba pentru afişarea pe ecran.
♦ MENU (Meniu) (doar pentru DVD
VIDEO)
PuteŃi selecta limba dorită pentru meniul
discului.
♦ AUDIO (doar pentru DVD VIDEO)
Schimbă limba piesei audio. Dacă
selectaŃi „ORIGINAL”, se va selecta limba
prioritară a discului.
♦ SUBTITLE (Subtitrare) (doar pentru
DVD VIDEO)
PuteŃi schimba limba subtitrării
înregistrate pe DVD-ul VIDEO.
Atunci când selectaŃi opŃiunea „AUDIO
FOLLOW" (Aceeaşi limbă ca şi la piesa
audio), se va schimba limba subtitrării, în
funcŃie de limba selectată pentru piesa
audio.
Atunci când selectaŃi „OTHERS ”
(Altele) în „MENU" (Meniu), „AUDIO" sau
„SUBTITLE" (Subtitrare) , selectaŃi şi
introduceŃi un cod de limbă din „Lista
codurilor de limbă” (pagina 37), folosind
butoanele numerice.
Dacă în „MENU" (Meniu), „SUBTITLE"
(Subtitrare) sau „AUDIO" selectaŃi o limbă
care nu este înregistrată pe DVD-ul
VIDEO, va fi selectată automat una dintre
limbile înregistrate.
27
„SCREEN SETUP”
(Configurare ecran)
Se vor selecta configurările în funcŃie de
televizorul ce urmează a fi conectat.
Configurările implicite sunt subliniate.
♦ „TV TYPE” (Tip TV)
Selectează proporŃia aspectului (aspect
ratio) pentru televizorul conectat
(standard 4:3 sau lat).
16:9
SelectaŃi această opŃiune
atunci când conectaŃi un
televizor cu ecran lat sau
un televizor cu funcŃie
pentru mod lat.
4:3
SelectaŃi această opŃiune
„LETTER
atunci când conectaŃi un
BOX”
televizor cu ecran 4:3.
(Panoramic) Afişează o imagine lată, cu
benzi în partea superioară
şi inferioară a ecranului.
4:3
SelectaŃi această opŃiune
„PAN
atunci când conectaŃi un
SCAN”
televizor cu ecran 4:3. Se
(Aspect film) va afişa automat o imagine
a cărei lăŃime să acopere
întregul ecran, iar porŃiunile
ce nu se încadrează vor fi
tăiate.
16:9
4:3 LETTER BOX
♦ SCREEN SAVER
Imaginea screen saver-ului apare atunci
când lăsaŃi aparatul în modul pauză sau
stop mai mult de 15 minute, sau când
redaŃi un CD sau un disc de date (fişiere
audio MP3) mai mult de 15 minute.
Screen saver-ul împiedică deteriorarea
dispozitivului de afişare (aşa-numitul efect
„ghosting” – imagini-fantomă). ApăsaŃi
pentru a dezactiva screen saver-ul.
„ON”
Porneşte screen saver-ul.
(Pornit)
„OFF”
Opreşte screen saver-ul.
(Oprit)
♦ „BACKGROUND” (FUNDAL)
PuteŃi selecta culoarea sau imaginea de
fundal a ecranului în modul stop sau
atunci când redaŃi un CD sau un disc de
date (fişiere audio MP3).
„JACKET
Va apărea o imagine
PICTURE” implicită (o imagine fixă),
(Imagine
dar doar atunci când
implicită)
aceasta este înregistrată
deja pe disc (CD-EXTRA,
etc.). Dacă discul nu
conŃine o imagine implicită,
va apărea imaginea
„GRAPHICS” (grafic).
„GRAPHICS Va apărea o imagine
” (grafic)
configurată în prealabil,
memorată în sistem.
„BLUE”
Fundalul este albastru.
(Albastru)
„BLACK”
Fundalul este negru.
(Negru)
♦ „LINE” (Linie)
Selectează semnalele video transmise
prin mufa „LINE (RGB)-TV” de pe panoul
din spate al aparatului.
VIDEO
Transmite semnale video.
RGB
Transmite semnale RGB.
4:3 PAN SCAN
În funcŃie de DVD, se poate selecta
automat „4:3 LETTER BOX” în funcŃie de
„4:3 PAN SCAN” sau invers.
28
Dacă televizorul dumneavoastră nu acceptă
semnale RGB, pe ecran nu va apărea nicio
imagine, chiar dacă selectaŃi „RGB”.
ConsultaŃi instrucŃiunile de operare furnizate
împreună cu televizorul.
„CUSTOM SETUP"
(Configurare personalizată)
UtilizaŃi aceste opŃiuni pentru a realiza
setări legate de redare şi altele.
Configurările implicite sunt subliniate.
♦ „AUTO POWER OFF” (Oprire
automată)
Activează sau dezactivează setarea de
oprire automată.
„ON” (Pornit)
„OFF” (Oprit)
Aparatul intră în modul standby
dacă este lăsat oprit mai mult
de 30 de minute.
Dezactivează această funcŃie.
♦ „AUTO PLAY” (Redare automată)
Activează sau dezactivează redarea
automată. Această funcŃie este utilă când
aparatul este conectat la un cronometru
(nefurnizat).
„OFF” (Oprit)
„ON” (Pornit)
Dezactivează această funcŃie.
Începe automat redarea atunci
când aparatul este pornit de un
cronometru (nefurnizat).
♦„DIMMER” (Întunecare)
Reglează iluminarea ecranului panoului
frontal.
„BRIGHT”
(Luminos)
„DARK”
(Întunecat)
Deschide imaginea la culoare.
Închide imaginea la culoare.
♦„PAUSE MODE” (Modul pauză) (doar
pentru DVD-uri)
Selectează imaginea în modul pauză.
AUTO
„FRAME”
(Cadru)
Imaginea, inclusiv elementele
dinamice, este transmisă fără
instabilităŃi. În mod normal se
va selecta această poziŃie.
Imaginea, inclusiv elementele
nedinamice, este transmisă la o
rezoluŃie ridicată.
♦TRACK SELECTION (Selectare piesă)
(doar pentru DVD VIDEO)
La redarea unui DVD VIDEO pe care sunt
înregistrate formate audio multiple (PCM,
DTS, Dolby Digital sau MPEG audio),
puteŃi selecta piesa audio ce conŃine cel
mai mare număr de canale prioritare.
„OFF” (Oprit)
AUTO
Nu se acordă prioritate.
Se acordă prioritate.
• Atunci când configuraŃi elementul pe
„AUTO”, se poate schimba limba.
Configurarea „TRACK SELECTION”
(Selectare piesă) are o prioritate mai mare
decât configurările „AUDIO” din
„LANGUAGE SETUP" (Configurare limbă)
(pagina 27).
• Dacă setaŃi „DTS” pe „OFF” (Dezactivat)
(pagina 31), piesa DTS nu se redă nici dacă
setaŃi „TRACK SELECTION” (Selectare
piesă) pe „AUTO”.
• Dacă formatele PCM, DTS, Dolby Digital
şi MPEG audio au acelaşi număr de canale,
sistemul va selecta piesele audio PCM,
DTS, MPEG audio şi Dolby Digital în
această ordine.
♦ „MULTI-DISC RESUME” (Reluare
redare discuri multiple) (doar pentru
discuri DVD VIDEO/VIDEO CD)
Activează sau dezactivează setarea de
reluare a redării de discuri multiple.
Reluarea redării poate fi memorată pentru
maxim 6 discuri DVD VIDEO/VIDEO CD
diferite (pagina 16).
„ON” (Pornit) Memorează
setarea
de
reluare a redării pentru
maxim 6 discuri.
„OFF” (Oprit) Nu memorează setarea de
reluare a redării. Redarea
porneşte de la punctul de
reluare doar pentru discul
aflat în aparat.
Dacă rulaŃi Configurarea rapidă, setarea de
Reluare a redării mai multor discuri stocată
în memorie poate reveni la configurările
implicite.
♦ DivX
Afişează codul de înregistrare pentru acest
aparat. Pentru mai multe informaŃii, vizitaŃi
pagina de internet http://www.divx.com/vod.
29
„AUDIO SETUP”
(Configurare audio)
PuteŃi configura sunetul în funcŃie de
condiŃiile de redare şi conexiuni.
Configurările implicite sunt subliniate.
♦ Audio DRC (Control dinamic al
intervalului) (doar pentru DVD-uri)
Clarifică sunetul când se reduce volumul la
redarea unui DVD compatibil cu „AUDIO
DRC".
Această funcŃie afectează ieşirea de la
următoarele mufe:
- Mufele „LINE OUT L/R (AUDIO)” (Ieşire
audio linie stg./dr.)
- Mufa „LINE (RGB)-TV” (Linie-RGB-TV)
- Mufa „DIGITAL OUT (COAXIAL” (Ieşire
digitală (coaxială)) doar când „DOLBY
DIGITAL” este configurat pe „D-PCM”
(pagina 30).
STANDARD
„TV MODE”
(Mod TV)
„WIDE
RANGE”
(Interval lat)
În mod normal se va selecta
această poziŃie.
Elimină distorsiunile de sunet
chiar dacă reduceŃi volumul.
Dă senzaŃia unui concert live.
♦ DOWNMIX (doar pentru DVD-uri)
Comută metoda de mixare la 2 canale atunci
când redaŃi un DVD cu elemente de sunet
de fundal (canale) sau care este înregistrat
în formatul Dolby Digital. ConsultaŃi pagina 7
pentru detalii cu privire la componentele de
semnal de fundal. Această funcŃie afectează
ieşirea de la următoarele mufe:
- Mufele „LINE OUT L/R (AUDIO)” (Ieşire
audio linie stg./dr.)
- Mufa „LINE (RGB)-TV” (Linie-RGB-TV)
- Mufa „DIGITAL OUT (COAXIAL” (Ieşire
digitală (coaxială)) când „DOLBY DIGITAL”
este configurat pe „D-PCM” (pagina 30).
DOLBY
SURROUND
NORMAL
30
În mod normal se va selecta
această poziŃie. Semnalele audio
cu canale multiple sunt emise pe
2 canale pentru a se asculta
sunet surround.
Semnalele audio cu canale
multiple sunt reduse la 2 canale
pentru a se asculta în mod
stereo.
♦ „DIGITAL OUT” (Ieşire digitală)
Selectează dacă semnalele audio se
transmit prin mufa "DIGITAL OUT
(COAXIAL)” (Ieşire digitală (coaxială)).
„ON” (Pornit) În mod normal se va selecta
această poziŃie. Atunci când
selectaŃi „ON” (Activat),
consultaŃi „Configurarea
semnalului digital de ieşire"
pentru alte configurări.
„OFF” (Oprit) InfluenŃa circuitului digital asupra
circuitului analog este minimă.
Configurarea semnalului
digital de ieşire
Modifică metoda de ieşire a semnalelor
audio la conectarea unei componente
precum o componentă audio sau un
magnetofon MD cu mufă de intrare
digitală.
Pentru detalii privind conectarea
consultaŃi pagina 12. După configurarea
„DIGITAL OUT” (Ieşirea digitală) în poziŃia
„ON” (Activat), selectaŃi funcŃiile „DOLBY
DIGITAL”, "MPEG", "DTS" şi
“48kHz/96kHz PCM”. În cazul în care
conectaŃi o componentă incompatibilă cu
semnalul audio selectat, din difuzoare se
va auzi un zgomot puternic (sau nu se va
auzi niciun sunet), care poate dăuna
auzului sau care poate deteriora
difuzoarele.
♦ DOLBY DIGITAL (doar pentru DVD)
Selectează tipul de semnal Dolby Digital.
DOLBY
DIGITAL
SelectaŃi această funcŃie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio cu un decodor Dolby
Digital integrat.
D-PCM
SelectaŃi această funcŃie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio fără un decodor Dolby
Digital integrat. PuteŃi selecta
dacă semnalele respectă
Dolby Surround (Pro Logic)
sau nu, făcând ajustări la
DOWNMIX din AUDIO
SETUP (pagina 30).
♦ MPEG (doar pentru DVD)
Selectează tipul de semnal audio MPEG.
PCM
MPEG
SelectaŃi această funcŃie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio fără un decodor MPEG
integrat. Dacă redaŃi piese
audio MPEG cu canale
multipl, din cele două
difuzoare frontale vor ieşi doar
semnalele Frontal (L) şi
Frontal (R).
SelectaŃi această funcŃie
atunci când aparatul este
conectat la o componentă
audio cu un decodor MPEG
integrat.
Semnalele audio analogice de la mufele
„LINE OUT L/R /AUDIO)” (Ieşire linie
stânga/dreapta audio) nu sunt afectate
de această setare şi îşi menŃin nivelul
original de frecvenŃă de eşantionare.
♦ DTS
Selectează dacă se vor emite sau nu
semnale DTS.
„OFF” (Oprit)
„ON” (Pornit)
SelectaŃi această funcŃie atunci
când aparatul este conectat la
o componentă audio fără un
decodor DTS integrat.
SelectaŃi această funcŃie atunci
când aparatul este conectat la
o componentă audio cu un
decodor DTS integrat.
• La redarea unui DVD VIDEO cu piese
DTS, configuraŃi „DTS" pe „ON” la
„AUDIO SETUP” (Configurare audio)
(pagina 31).
• Dacă se conectează aparatul la
echipamente audio fără decodor DTS, nu
configuraŃi „DTS” în poziŃia „ON” (Activat)
la „AUDIO SETUP” (Configurare audio)
(pagina 31). Din difuzoare se poate auzi
un zgomot puternic, care poate dăuna
auzului sau poate afecta difuzoarele.
♦ 48kHz/96kHz PCM (doar pentru DVD
VIDEO)
Selectează frecvenŃa de eşantionare a
semnalului audio.
48kHz/16bit
96kHz/24bit
Semnalele audio ale DVDurilor VIDEO se convertesc
mereu în 48 kHz/16 bit.
Toate tipurile de semnale,
inclusiv cele 96kHz/24bit sunt
emise în formatul original.
Dacă însă semnalul este
criptat din motive de protecŃie,
semnalul este emis doar ca
48 kHz/16biŃi.
31
InformaŃii suplimentare
Ghid al problemelor de
funcŃionare
Dacă în timpul utilizării aparatului
întâmpinaŃi una dintre următoarele
dificultăŃi, folosiŃi acest ghid al
problemelor de funcŃionare pentru a
încerca să remediaŃi înainte de a cere
reparaŃii. Dacă problema persistă,
consultaŃi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Alimentarea
Alimentarea este oprită.
VerificaŃi dacă este bine conectat cablul
de alimentare la reŃea.
Imaginea
Nu apare imagine/imaginea apare cu
distorsiuni.
ReconectaŃi bine cablul de legătură.
Cablurile de legătură sunt deteriorate.
VerificaŃi conexiunea la TV (pagina 10) şi
comutaŃi selectorul de intrare de pe televizor
astfel încât pe ecranul televizorului să apară
semnalul de la aparat.
SetaŃi „LINE” (Linie) la „SCREEN SETUP”
(Configurare ecran) la un element potrivit
pentru sistemul dvs. (pagina 28).
Discul este murdar sau deteriorat.
Discul este înregistrat într-un sistem de
culori diferit de cel al televizorului dvs.
Imaginea este alb-negru.
SetaŃi „LINE” (Linie) la „SCREEN SETUP”
(Configurare ecran) la un element potrivit
pentru televizorul dvs. (pagina 28).
În funcŃie de televizor, imaginea de pe
ecran devine alb-negru atunci când rulaŃi un
disc înregistrat în sistemul de culoare NTSC.
Dacă folosiŃi un cablu SCART, asiguraŃivă că folosiŃi unul complet cablat (cu 21 de
pini).
Sunetul
Nu se aude niciun sunet.
ReconectaŃi bine cablul de legătură.
Cablul de legătură este deteriorat.
Aparatul nu este conectat la mufa
potrivită de intrare de pe componenta audio
(pagina 12).
Intrarea componentei audio nu este
configurată corect.
Aparatul se află în modul pauză sau în
modul Redare cu viteză redusă.
32
Aparatul se află în modul derulare rapidă
înainte sau înapoi.
Dacă semnalul audio nu iese prin mufa
„DIGITAL OUT (COAXIAL)” (Ieşire digitală
(coaxială)) verificaŃi configurările audio
(pagina 30).
La redarea unui Super VCD pe care nu
este înregistrată piesa audio 2, nu se va auzi
niciun sunet atunci când selectaŃi
“2:STEREO,” “2:1/L,” sau “2:2/ R.”. ApăsaŃi
AUDIO pentru a selecta piesa înregistrată.
La redarea pieselor de sunet audio
MPEG pe canale multiple, din cele două
difuzoare frontale vor ieşi doar semnalele
Frontal (Stg.) şi Frontal (Dr.).
Sunetul se aude prea încet.
Pe unele DVD-uri, sunetul se aude prea
încet. Volumul sunetului se poate îmbunătăŃi
dacă setaŃi „AUDIO DRC" din „AUDIO
SETUP” (Configurare audio) în poziŃia „TV
MODE” (Mod TV) (pagina 30).
FuncŃionarea
Telecomanda nu funcŃionează.
Bateriile telecomenzii sunt slabe.
Există obstacole între telecomandă şi
aparat.
DistanŃa dintre telecomandă şi aparat
este prea mare.
Telecomanda nu este îndreptată către
senzorul de distanŃă al aparatului.
Discul nu rulează.
Discul este întors invers.
IntroduceŃi discul cu suprafaŃa de citire în
jos.
Discul este întors invers.
Aparatul nu poate reda anumite discuri
(pagina 3).
Codul regional al DVD-ului nu este
compatibil cu aparatul.
S-a condensat umezeală în aparat
(pagina 4).
Aparatul nu poate reda un disc
inscripŃionat care nu este finalizat corect
(pagina 35).
Numele albumelor/pieselor/fişierelor nu
sunt afişate corect.
Aparatul poate afişa doar caractere
alfanumerice. Alte caractere apar sub forma
„*”.
Discul nu începe să ruleze de la început.
Este selectată Redarea program, redarea
aleatorie, redarea repetată sau redarea
repetată A-B (pagina 21).
S-a activat funcŃia „Resume” (reluarea
redării din punctul la care s-a oprit) (pagina
16).
Apare mesajul „Copyright lock” (Blocare
pentru drepturi de autor), iar ecranul
devine albastru în timpul rulării în modul
DVD-VR.
Imaginile din transmisiile digitale, etc., pot
conŃine semnale de protecŃie la copiere,
precum şi semnale complete de protecŃie la
copiere, semnale unice de copiere şi
semnale fără restricŃii. Atunci când sunt
redate imagini ce conŃin semnale de
protecŃie la copiere, este posibil să apară un
ecran albastru în loc de imagini. Căutarea de
imagini ce pot fi redate poate dura. (Pentru
un aparat ce nu poate reda imaginile ce
conŃin protecŃie la copiere)
Nu pot fi realizate unele funcŃii precum
Oprirea, Redarea rapidă, Redarea lentă,
Redarea cu viteză redusă, Redarea
repetată, Redarea în ordine aleatorie sau
Redarea unui program.
În funcŃie de disc, este posibil să nu puteŃi
efectua unele dintre operaŃiunile de mai sus.
FuncŃia de autodiagnosticare
(Când pe ecran apare o combinaŃie
de litere şi cifre)
Atunci când se activează funcŃia de autodiagnosticare pentru a preveni funcŃionarea
eronată a sistemului, pe ecran va apărea un
cod de serviciu din cinci caractere (de ex. C
13 50), format dintr-o literă şi patru cifre. În
acest caz, verificaŃi următorul tabel.
Primele trei
Cauza şi/sau soluŃia
caractere
ale
numărului
de serviciu
C 13
Discul este murdar sau
înregistrat într-un format
pe care acest aparat nu îl
poate reda (pagina 34).
CurăŃaŃi discul cu o
lavetă sau verificaŃi
formatul acestuia.
C 31
Discul nu este introdus
corect.
ReintroduceŃi discul
corect.
Aparatul nu funcŃionează corect.
Dacă aparatul funcŃionează anormal ca
urmare a efectului electricităŃii statice, etc.,
scoateŃi-l din priză.
Pe ecran sunt afişate 5 cifre sau litere.
S-a activat funcŃia de auto-diagnostic.
((Vezi tabelul de la pagina 33).
Sertarul discului nu se deschide, iar pe
ecranul panoului frontal apare „LOCKED”
(Blocat).
S-a setat blocajul pentru copii (pagina 8).
Sertarul discului nu se deschide, iar pe
ecranul panoului frontal apare „TRAY
LOCKED” (Sertar blocat).
ContactaŃi distribuitorul Sony sau centrul
local de service autorizat Sony).
La redarea fişierelor video, de imagine şi
muzicale, pe ecranul televizorului apare
mesajul „Data error” (Eroare de date).
Fişierul video, de imagine sau muzical pe
care doriŃi să îl redaŃi este corupt.
33
Discurile ce pot fi redate
Tipul
DVD
VIDEO
Logo-ul discului
Pictograma
Mod
DVD-VR
Caracteristici
• DVD comercial
• DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL
în mod +VR
• DVD-RW/DVD-R/DVD-R DL în
mod vide
• DVD-RW/DVD-R/DVD-R D în
mod VR (înregistrare video)
CD
• CD muzical
• CD-R/CD-RW în format muzical
VIDEO
CD
• Super VCD
• CD-R/CD-RW în format video
CD/Super VCD
• CD de date/DVD de date cu
fişiere video, de imagine sau
muzicale
Disc de
date
-
Notă privind fişierele video, de
imagine sau muzicale pe care
le poate reda aparatul
*3 Nu se pot reda fişierele cu protecŃie la
copiere (Managementul drepturilor digitale).
*4 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) este un
format standard definitiv de ISO (OrganizaŃia
InternaŃională de Standardizare)/IEC (Comisia
Electrotehnică InternaŃională) MPEG, care
comprimă datele audio.
Aparatul poate reda următoarele fişiere:
Tipul
de
Formatul
Extensia
fişier
fişierului
Video
DivX*1
„.avi”
sau
„.divx”
MPEG-1*2
„mpg” sau
„.mpeg”
MPEG-4
„.mp4” sau
(profil
„.m4v”
*3
simplu)
Foto
JPEG
„jpeg” sau
„.jpg”
*4
Muzică
MP3
„.mp3”
*3
WMA
„.wma”
AAC*3
„.m4a”
LPCM/
„.wav”
WAVE
*1
DivX® este o tehnologie de comprimare a
fişierelor video, dezvoltată de DivX, Inc.
DivX, DivX Certified şi logo-urile asociate sunt
mărci înregistrate ale DivX, Inc. şi sunt folosite
sub licenŃă.
Aparatul va reda orice fişier din tabelul de mai
sus, chiar dacă diferă formatul fişierului.
Redarea acestor date poate genera zgomote ce
pot avea ca rezultat deteriorarea difuzorului.
Aparatul poate reda următoarele fişiere:
• Fişiere foto compatibile cu formatul de
imagine DCF*.
• CD-uri de date înregistrate conform
formatului ISO 9660** Nivel 1/Nivel 2 sau
formatului extins Joliet.
• DVD-uri de date înregistrate conform
formatului UDF (Formatul universal pentru
discuri).
* (abreviere de la denumirea în limba engleză
pentru ”Regulă de design pentru sistemul de
fişiere de cameră”). Standarde de imagine
pentru camere digitale reglementate de JEITA
(AsociaŃia Producătorilor din Industria
Electronică şi Tehnologiei InformaŃiei din
Japonia).
** Un format logic pentru fişierele şi directoarele
34
*2
Sunt compatibile
prelucrate cibernetic.
doar
datele
de
film
• Dacă adăugaŃi numere (01, 02, 03, etc.) în faŃa
numelor fişierelor, acestea vor fi redate în ordinea
respectivă.
• Deoarece începerea redării unui disc cu o
ierarhie complexă de directoare durează mai mult,
se recomandă crearea de albume cu maxim două
ierarhii.
• Pentru a repeta fişierele muzicale şi de imagine
setaŃi „MEDIA” pe „PHOTO/MUSIC” (Imagine/
muzică). Vezi „Redarea repetată” (pagina 22).
• Unele fişiere video, de imagine şi muzicale pot
să nu fie redate, în funcŃie de modul de
codificare/înregistrare.
• Începerea redării şi trecerea la albumul următor
sau la alt album poate să dureze.
• Aparatul nu este compatibil cu piesele audio în
formatul mp3PRO sau WMA Pro.
• Dacă durata de redare a unui fişier de imagine
sau muzical este mai mare decât a celuilalt, fişierul
mai lung va continua fără sunet sau imagine.
• Afişarea unor de imagine progresive sau a
fişierelor de imagine cu o mărime de 3.000.000 de
pixeli sau mai mare poate dura mai mult decât
afişarea altor fişiere, ceea ce poate face ca durata
să pară mai mare decât setarea selectată.
• Aparatul recunoaşte maxim 200 de albume
indiferent de modul selectat. Din fiecare album,
aparatul recunoaşte maxim 300 de fişiere muzicale
şi 300 de fişiere de imagine atunci când este
selectat „PHOTO/MUSIC" (Imagine/muzică), 600 de
piese audio când este selectat „MUSIC” (Muzică),
600 de fişiere de imagine când este selectat
„PHOTO” (Foto) şi 600 de fişiere video când este
selectat „VIDEO”.
• Este posibil ca aparatul să nu poată reda o
combinaŃie de două sau mai multe fişiere video.
• Aparatul nu poate reda un fişier video cu
dimensiuni mai mari de 720 (lăŃime) x 576 (înălŃime)
/ 2 GB.
• Aparatul nu poate reda unele fişiere video DivX
mai lungi de 3 ore.
• În funcŃie de fişier, este posibil ca redarea să nu
se poată realiza în mod normal. Imaginea poate fi
neclară, redarea poate fi neuniformă, sunetul poate
sări etc. Vă recomandăm să creaŃi fişierul la o rată
de biŃi mai mică.
• Este posibil ca aparatul să nu poată reda în mod
uniform fişierele video cu rată de biŃi ridicată de pe
un CD de date. Vă recomandăm să efectuaŃi
redarea folosind un DVD de date.
• La redarea datelor vizuale incompatibile cu
formatul MPEG-4, se va auzi doar sunet.
Codul regional
Sistemul dumneavoastră are codul regional
imprimat în partea inferioară a aparatului şi va
putea reda numai discurile DVD pe a căror
etichetă este imprimat acelaşi cod de zonă.
Acest sistem se foloseşte pentru protejarea
de pe CD-ROM-uri, definit de ISO (OrganizaŃia
InternaŃională pentru Standardizare)
Este posibil ca pe unele discuri DVD să nu fie
indicat codul regional, deşi redarea lor să fie
interzisă datorită restricŃiilor de zonă.
Codul regional
• Note privind mediile înregistrabile
Unele medii înregistrabile nu pot fi redate pe
acest aparat, din cauza calităŃii înregistrării sau
a stării fizice a discului, ori din cauza
caracteristicilor echipamentului de înregistrare
şi ale programelor multimedia utilizate
(authoring software). Discurile nu pot fi redate
dacă nu au fost finalizate corect. Pentru mai
multe detalii, consultaŃi instrucŃiunile de utilizare
ale echipamentului de înregistrare. ReŃineŃi că
unele funcŃii de redare pot să nu funcŃioneze cu
unele discuri DVD+RW/DVD+R/DVD+R DL,
chiar dacă acestea au fost finalizate corect. În
acest caz, discurile trebuie vizualizate prin
redare normală. Unele discuri de date create în
formatul „Packet Write” nu pot fi redate.
• Discuri muzicale codate utilizând
tehnologii de protecŃie la copiere
Acest aparat permite redarea CD-urilor realizate
în conformitate cu standardul pentru Compact
Discuri (CD). Unele case de discuri au lansat pe
piaŃă diverse discuri muzicale, codate utilizând
tehnologii de protecŃie la copiere. Vă informăm
că unele din aceste discuri nu sunt realizate
conform standardului CD şi nu pot fi redate de
acest aparat.
• Pentru un aparat ce nu poate reda
imaginile ce conŃin protecŃie la copiere
Imaginile în modul DVD-VR cu protecŃie CPRM*
nu pot fi redate dacă acestea conŃin un semnal
de copiere la protecŃie. Pe ecran apare mesajul
„Copyright lock” (Blocat din motive de
copyright).
* CPRM (prescurtare de la: ProtecŃia
conŃinutului pentru medii înregistrabile) este o
tehnologie de codificare ce protejează drepturile
de autor asupra imaginilor.
• Note referitoare la discuri duale (Dual Disc)
Un disc DualDisc este un disc cu date
înregistrate pe ambele feŃe: materialul DVD
înregistrat pe una din feŃe este în corelaŃie cu
materialul audio digital înregistrat pe cealaltă
faŃă. ReŃineŃi însă că, deoarece datele
înregistrate pe faŃa audio nu sunt conforme cu
standardul Compact Disc (CD), redarea acestui
tip de disc pe acest aparat nu poate fi
garantată.
35
drepturilor de autor.
De asemenea, sistemul permite şi redarea
discurilor DVD etichetate cu simbolul
continuare
.
Notă privind operaŃiunile de
redare ale discurilor DVD sau
VIDEO CD
SpecificaŃii
Anumite operaŃiuni de redare pentru
discurile DVD sau VIDEO CD pot fi setate
intenŃionat de producătorii de software.
Deoarece acest sistem redă discurile
DVD sau VIDEO CD în funcŃie de modul
în care producătorul de software a
conceput conŃinutul discului, este posibil
ca anumite facilităŃi la redarea discurilor
să nu poată fi utilizate. StudiaŃi în acest
sens şi instrucŃiunile care însoŃesc
discurile DVD sau VIDEO CD respective.
Laser: Semiconductor laser
Drepturile de autor
ACEST PRODUS ESTE LICENłIAT
CONFORM LICENłEI DE PORTOFOLIU
DE BREVETE VIZUALE MPEG-4
PENTRU UTILIZARE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ DE CĂTRE UN
CONSUMATOR, PENTRU
DECODIFICAREA VIDEO CONFORM
STANDARDULUI VIZUAL MPEG-4
(„VIDEO MPEG-4”) CARE A FOST
CODIFICAT DE CĂTRE UN
CONSUMATOR IMPLICAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI
NECOMERCIALĂ ŞI/SAU A FOST
OBłINUT DE LA UN FURNIZOR VIDEO
LICENłIAT DE MPEG LA PENTRU A
FURNIZA VIDEO MPEG-4.
NU SE ACORDĂ ŞI NU SE IMPLICĂ
ACORDAREA NICIUNEI LICENłE ÎN
ORICE ALT SCOP.
INFORMAłII SUPLIMENTARE,
INCLUSIV ÎN CEEA CE PRIVEŞTE
UTILIZĂRILE PROMOłIONALE,
INTERNE ŞI COMERCIALE ŞI
LICENłIEREA SE POT OBłINE DE LA
MPEG LA, LLC. VEZI
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
36
Sistemul
Ieşiri
(Nume mufă: Tip mufă / Nivel ieşire /
ImpedanŃă sarcină)
„LINE OUT (AUDIO)” (Ieşire linie
audio):
Mufă Phono/2 Vrms/10 kiloohmi
IEŞIRE DIGITALĂ (COAXIALĂ):
Mufă Phono/0,5 Vp-p/75 ohmi
„LINE (RGB)-TV” (Linie-RGB-TV):
(AUDIO): Mufă SCART/2 Vrms/10
kiloohmi
(VIDEO): Mufă SCART/1,0 Vp-p/75
ohmi
(RGB): Mufă SCART/0,7 Vp-p/75 ohmi
GeneralităŃi
Alimentare:
220 - 240 V c.a., 50/60 Hz
Puterea consumată: 8 W
Dimensiuni (aprox.):
430 x 43 x 207 mm (lăŃime/înălŃime/
adâncime), inclusiv componentele care
ies în afară
Masa (aprox.): 1,6 kg
Temperatura de funcŃionare: 5 °C - 35
°C
Umiditatea de funcŃionare: 25 % - 80 %
Accesorii furnizate
• Telecomandă (1)
• Baterii R6 (mărime AA) (2)
SpecificaŃiile şi modelul se pot modifica
fără preaviz.
Lista codurilor de limbă
ConsultaŃi paginile 6, 27 pentru mai multe detalii.
Ortografie conform standardului ISO 639: 1988 (E/F).
Cod Limba
Cod Limba
Cod Limba
1027 Afar
1183 Irlandeză
1347 Maori
1028 Abkhazian
1186 ScoŃiană
1349 Macedoneană
1032 Afrikaans
1194 GaliŃiană
1350 Malayalam
1039 Amharică
1196 Guarani
1352 Mongolă
1044 Arabă
1203 Gujarati
1353 Moldovenească
1045 Asameză
1209 Hausa
1356 Marathi
1051 Aymara
1217 Hindi
1357 Malay
1052 Azerbaidjană 1226 Croată
1358 Malteză
1053 Bashkir
1229 Ungară
1363 Burmeză
1057 Bielorusă
1233 Armeană
1365 Nauru
1059 Bulgară
1235 Interlingua
1369 Nepaleză
1060 Bihari
1239 Interlingue
1376 Olandeză
1061 Bislama
1245 Inupiak
1379 Norvegiană
1066 Bengaleză;
1248 Indoneziană
1393 Occitană
Bangla
1253 Islandeză
1403 (Afan)Oromo
1067 Tibetană
1254 Italiană
1408 Oriya
1070 Bretonă
1257 Ebraică
1417 Punjabi
1079 Catalană
1261 Japoneză
1428 Poloneză
1093 Corsicană
1269 Idiş
1435 Pashto;
1097 Cehă
1283 Javaneză
Pushto
1103 Galeză
1287 Georgiană
1436 Portugheză
1105 Daneză
1297 Cazacă
1463 Quechua
1109 Germană
1298 Groenlandeză
1481 Retoromană
1130 Bhutani
1299 Cambodgiană
1142 Greacă
1300 Kannada
1482 Kirundi
1144 Engleză
1301 Coreeană
1483 Română
1145 Esperanto
1305 Kashmiri
1489 Rusă
1149 Spaniolă
1307 Kurdă
1491 Kinyarwanda
1150 Estoniană
1311 Kirghiză
1495 Sanscrită
1151 Bască
1313 Latină
1498 Sindhi
1157 Persană
1326 Lingala
1501 Sangho
1165 Finlandeză
1327 LaoŃiană
1502 Sârbo1166 Fiji
1332 Lituaniană
croată
1171 Feroeză
1334 Letonă;
1503 Singaleză
1174 Franceză
1505 Slovacă
1181 Friziană
1345 Malgaşă
1506 Slovenă
Cod Limba
1507 Samoană
1508 Shona
1509 Somaleză
1511 Albaneză
1512 Sârbă
1513 Siswati
1514 Sesotho
1515 Sudaneză
1516 Suedeză
1517 Swahili
1521 Tamil
1525 Telugu
1527 Tadjikă
1528 Thai
1529 Tigrinya
1531 Turkmenă
1532 Tagalog
1534 Setswana
1535 Tongană
1538 Turcă
1539 Tsonga
1540 Tătară
1543 Twi
1557 Ucraineană
1564 Urdu
1572 Uzbekă
1581 Vietnameză
1587 Volapük
1613 Wolof
1632 Xhosa
1665 Yoruba
1684 Chineză
1697 Zulu
1703 Nespecificată
Lista codurilor regionale pentru controlul parental
ConsultaŃi pagina 22 pentru mai multe detalii.
Cod Zona
Cod Zona
Cod Zona
2044 Argentina
2165 Finlanda
2362 Mexic
2047 Australia
2174 FranŃa
2376 Olanda
2046 Austria
2109 Germania
2390 Noua Zeelandă
2057 Belgia
2248 India
2379 Norvegia
2070 Brazilia
2238 Indonezia
2427 Pakistan
2079 Canada
2254 Italia
2424 Filipine
2090 Chile
2276 Japonia
2436 Portugalia
2092 China
2304 Coreea
2489 Rusia
2115 Danemarca 2363 Malaiezia
2501 Singapore
Cod Zona
2149 Spania
2499 Suedia
2086 ElveŃia
2528 Thailanda
2184 Regatul
Unit
37
Index
Numere
16:9 28
4:3 LETTER BOX 28
4:3 PAN SCAN 28
48kHz/96kHz PCM 31
A
A-B REPEAT (Redare
repetată A-B) 19, 23
Afişajul
Afişaj de configurare 27
Afişajul meniului de
comandă 18
Afişajul panoului frontal 9
Afişajul panoului frontal 9
Afişajul pe ecran
Afişaj de configurare 27
Afişajul meniului de
comandă 18
ALBUM 20
ANGLE (Unghi) 19
AUDIO 27
AUDIO DRC 30
AUDIO SETUP (Configurare
audio) 30
AUTO PLAY (Redare
automată) 29
AUTO POWER OFF (Oprire
automată) 29
Avansare 7
B
BACKGROUND (Fundal) 28
Baterii 13
Blocaj pentru copii 8
C
CD 16, 34
CD de date 34
CHAPTER (Capitol) 19
CHAPTER VIEWER
(Vizualizare capitol) 6
Conectarea 10
Configurare rapidă 14
Control parental personalizat
24
CUSTOM (Personalizat) 27
CUSTOM PICTURE MODE
(Mod imagine
personalizată) 19, 23
CUSTOM SETUP
(Configurare personalizată)
29
D
P
DATE (Data) 20
DIGITAL OUT (Ieşire
digitală) 30
DIMMER (Întunecare) 29
Discurile ce pot fi redate 34
DivX® 29
DOLBY DIGITAL 30
DOWNMIX 30
DTS 31
DVD 7, 16
DVD+RW 7, 43
DVD-RW 34
DVD de date 34
PARENTAL CONTROL
(Control parental) 19, 24
PAUSE MODE (Mod pauză)
24
PICTURE NAVI (Navigare
imagine) 6, 25
PLAY LIST (Listă de piese)
19
PROGRAM 19, 21
E
EFFECT (Efect) 20, 26
Etichetă ID3 6
F
FAST/SLOW PLAY (Redare
rapidă/lentă) 7
FILE (Fişier) 20
G
Ghid al problemelor de
funcŃionare 32
I
Ieşire digitală 30
INDEX 19
INTERVAL 20, 26
J
JPEG 34
L
LANGUAGE SETUP
(Configurare limbă) 27
LINE (Linie) 28
M
Manipularea discurilor 3
MEDIA 20
MEMORY (Memorie) 23
Meniu de configurare 27
Meniul de comandă 18
MENU (Meniu) 27
MP3 34
MPEG 31
MULTI-DISC RESUME
(Reluare redare discuri
multiple) 16, 29
O
ORIGINAL 19
ORIGINAL/PLAY LIST
(Original/listă de piese) 19
OSD 27
Q
QUICK (Rapid) 19
R
Redare continuă
CD/VIDEO CD 16
DVD 16
Redare cu viteză redusă 7
Redare în ordine aleatorie
22
Redare PBC 16
Redare program 21
Redare repetată 22
Reluare 7
REPEAT (Repetare) 19, 22
RESET (Resetare) 19
S
Scanare înainte 7
Scanare înapoi 7
SCENE (Scenă) 19
SCREEN SAVER 28
SCREEN SETUP (Configurare
ecran) 28
SETUP (Configurare) 19, 27
SHARPNESS (Claritate) 19,
24
SHUFFLE (Redare aleatorie)
19, 22
SUBTITLE (Subtitrare) 26, 27
Surround canal 5.1 13
T
Telecomanda 6, 13, 14
TIME/TEXT (Ora/text) 19
TITLE (Titlu) 19
TITLE VIEWER (Vizualizare
titlu) 6
TRACK (Piesă) 19
TRACK SELECTION
(Selectare piesă) 29
TRACK VIEWER (Vizualizare
piesă) 6
TV TYPE (Tip TV) 28
TVS 20
V
VIDEO CD 16, 34
Z
ZOOM (Mărire) 19
38
39
Pentru a afla sfaturi utile şi informaŃii despre produsele şi serviciile Sony, vizitaŃi-ne la adresa:
www.sony-europe.com/myproduct
Imprimat în proporŃie de cel puŃin 70% pe hârtie reciclată, folosind cerneală pe
bază de ulei vegetal, fără COV (compuşi organici volatili).
Sony Corporation
40
Tipărit în Malaysia
http://www.sony.net/
Download PDF

advertising