Sony | RDR-HX1080 | Sony RDR-HX1080 Instrucţiuni de utilizare

DVD Recorder
Manual de instrucþiuni
z Pentru a afla informaþii legate de produsele Sony ºi de
serviciile oferite, vã rugãm sã vizitaþi adresa de internet :
www.sony-europe.com/myproduct
RDR-HX680 / HX780 / HX785 / HX980 / HX1080
© 2008 Sony Corporation
1
ATENÞIE
Pentru a reduce riscurile de incendii sau de
electrocutãri, nu expuneþi aparatul la ploaie
sau umezealã.
Pentru a evita producerea de ºocuri electrice,
nu demontaþi carcasa. Apelaþi pentru
aceasta numai la persoane calificate.
Operaþia de schimbare a cablului de
alimentare trebuie realizatã numai la un centru
de service specializat.
Bateriile sau aparatele în care sunt instalate
acestea nu trebuie expuse la cãldurã
excesivã, cum ar fi la lumina directã a
soarelui, la foc sau la alte surse similare.
Acest aparat este clasificat ca produs din
CLASA 1 LASER. MARCAJUL de PRODUS
CLASA 1 LASER se aflã pe partea din spate
a aparatului.
ATENÞIE
Utilizarea de instrumente optice împreunã
cu acest produs mãreºte riscul de a vã fi
afectatã vederea. Deoarece razele laser
utilizate de acest recorder DVD sunt
periculoase pentru ochi, nu încercaþi sã
demontaþi carcasa aparatului. Apelaþi la
serviciile unor persoane calificate.
• Instalaþi sistemul astfel încât sã puteþi
scoate imediat din prizã ºtecãrul
cordonului de alimentare în eventualitatea
unui incident.
Numai pentru RDR-HX780 /
HX785 / HX980 / HX1080
GUIDE Plus+ ºi G-LINK sunt :
(1) mãrci comerciale înregistrate sau mãrci
de comerþ ale,
(2) produse sub licenþã de la ºi
(3) sub incidenþa a diverse patente internaþionale ºi aplicaþii de patente deþinute sau
licenþiate cãtre
Gemstar-TV Guide International Inc. ºi / sau
firmelor afiliate.
GEMSTAR -TV GUIDE INTERNATIONAL
INC. ªI / SAU FIRMELE AFILIATE NU
SUNT ÎN NICI UN FEL RÃSPUNZÃTOARE
PENTRU ACURATEÞEA INFORMAÞIILOR PRIVIND GRILA DE PROGRAME
FURNIZATÃ DE SISTEMUL GUIDE
PLUS+. ÎN NICI UN CAZ, GEMSTAR-TV
GUIDE INTERNATIONAL INC. ªI / SAU
FIRMELE AFILIATE NU VOR AVEA NICI
O RÃSPUNDERE PENTRU NICI UN FEL
PIERDERI DE PROFIT, DE PIERDERI DE
AFACERI SAU DE DAUNE INDIRECTE,
SPECIALE SAU DE CONSECINÞÃ ÎN
LEGÃTURÃ CU PREVEDERILE SAU CU
UTILIZAREA ORICÃROR INFORMAÞII,
ECHIPAMENTE SAU SERVICII LEGATE DE
SISTEMUL GUIDE PLUS+.
Dezafectarea echipamentelor
electrice ºi electronice vechi
Aceastã etichetã se aflã pe partea interioarã
a carcasei ce protejeazã sistemul Laser.
Mãsuri de precauþie
• Acest aparat funcþioneazã alimentat la
tensiune de 220 - 240 V curent alternativ,
50 / 60 Hz. Verificaþi dacã tensiunea de
alimentare a aparatului este aceeaºi cu cea
din reþeaua de alimentare localã.
• Pentru a evita riscurile de incendiere sau
de electrocutare, nu aºezaþi recipiente
umplute cu lichide, cum ar fi vaze de flori,
deasupra aparatului.
2
(Valabil în Uniunea Europeanã ºi
în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un
produs sau pe ambalajul
acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în
momentul în care doriþi sã îl
dezafectaþi.
El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclãrii echipamentelor electrice
ºi electronice. Dezafectând în mod corect
acest produs veþi ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvatã a acestor
reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vã rugãm sã consultaþi biroul
local, serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat produsul.
Doar în Europa
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC ºi pentru siguranþa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau
chestiuni legate de garanþie, vã rugãm sã
apelaþi la adresa menþionatã în documentele separate pentru service sau garanþie.
Mãsuri de precauþie
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeanã
ºi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriþi
sã îl dezafectaþi.
Puteþi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvatã a acestor
reziduuri dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor va ajuta
totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranþã, de asigurare a performanþelor sau
de integritate a datelor necesitã conectarea
permanentã a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a
acestuia, duceþi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã
citiþi secþiunea referitoare la demontarea în
siguranþã a acumulatorului ºi sã le duceþi la
punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs sau a bateriilor, vã rugãm sã
consultaþi biroul local, serviciul de preluare
a deºeurilor sau magazinul de unde aþi
achiziþionat produsul.
Acest echipament a fost testat ºi s-a gãsit a
fi compatibil cu limitele impuse de directivele
EMC în cazul în care sunt utilizate cabluri
mai scurte de 3 m.
Privind siguranþa
• Dacã în interiorul carcasei cade vreun
obiect solid sau un lichid, decuplaþi
aparatul de la reþea ºi solicitaþi o persoanã
calificatã sã verifice aparatul înainte de
a-l mai folosi.
Privind hard diskul
Hard diskul are o densitate mare de stocare,
care permite realizarea de înregistrãri de
lungã duratã ºi accesul rapid la datele
inscripþionate.
Hard diskul poate fi însã deteriorat cu
uºurinþã de ºocuri, vibraþii sau praf sau dacã
se aflã în apropierea unor magneþi puternici.
Pentru a evita pierderea unor date importante, luaþi urmãtoarele mãsuri de precauþie:
• Nu supuneþi recorderul la ºocuri puternice.
• Nu aºezaþi recorderul în locuri supuse la
vibraþii mecanice sau în poziþii instabile.
• Nu aºezaþi recorder-ul pe o suprafaþã
fierbinte, spre exemplu deasupra unui
aparat video sau a unui amplificator
(receptor).
• Nu utilizaþi recorderul în spaþii supuse la
schimbãri extreme de temperaturã (variaþia
de temperaturã mai micã de 10° C pe orã).
• Nu deplasaþi aparatul când cablul sãu de
alimentare este cuplat la prizã.
• Nu decuplaþi cablul de alimentare dacã
aparatul este pornit.
• Nu deplasaþi recorderul timp de un minut
dupã decuplarea ºtecãrului de la prizã.
3
• Când decuplaþi cablul de alimentare, opriþi
alimentarea ºi aveþi grijã ca hard diskul sã
nu funcþioneze (indicaþia ceasului trebuie
sã fie afiºatã pe panoul frontal pentru cel
puþin 30 de secunde ºi toate înregistrãrile
sau operaþiile de copiere trebuie sã se fi
încheiat).
• Nu încercaþi sã înlocuiþi sau sã actualizaþi
dvs. hard diskul, deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
Dacã apar disfuncþionalitãþi ale hard diskului,
datele pierdute nu mai pot fi recuperate.
Consideraþi hard diskul un spaþiu de stocare
temporar.
Despre repararea hard diskului
• Conþinutul hard diskului poate fi verificat
în cazul reparaþiilor sau a verificãrilor
efectuate la apariþia de disfuncþionalitãþi
sau al modificãrilor. Cu toate acestea, nu
vor fi realizate copii de siguranþã sau
stocãri ale datelor de cãtre personalul
firmei Sony.
• Dacã hard diskul trebuie sã fie formatat
sau înlocuit, aceasta se va realiza în
condiþiile stabilite de Sony. Întregul
conþinut al hard diskului va fi ºters,
inclusiv piesele care încalcã legea
drepturilor de autor (dacã existã).
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la sursa de
curent alternativ (reþea) atât timp cât este
în prizã, chiar dacã echipamentul în sine
este oprit.
• Dacã urmeazã sã nu utilizaþi aparatul o
perioadã mai lungã de timp, aveþi grijã sã
decuplaþi recorderul de la priza de perete.
Pentru a deconecta cablul de alimentare
de la reþea, apucaþi cu mâna ºtecãrul ; nu
trageþi niciodatã de cablul propriu-zis.
Privind amplasare
• Aºezaþi aparatul într-un loc cu ventilaþie
adecvatã pentru a preveni acumularea
cãldurii în interior.
• Nu plasaþi sistemul pe suprafeþe moi cum
ar fi pãturile sau cuverturile ºi nici în
apropierea perdelelor sau draperiilor
deoarece pot fi blocate fantele de aerisire
ale aparatului.
4
• Nu instalaþi aparatul în spaþii închise cum
ar fi o bibliotecã sau un dulap.
• Nu instalaþi sistemul în apropierea surselor
de cãldurã sau în locuri supuse radiaþiilor
solare directe, prafului excesiv, vibraþiilor
mecanice sau ºocurilor.
• Nu aºezaþi sistemul în poziþie înclinatã.
Acest aparat a fost proiectat sã
funcþioneze numai în poziþie orizontalã.
• Menþineþi aparatul ºi discurile la distanþã
de alte echipamente ce au încorporaþi
magneþi puternici, cum ar fi cuptoarele cu
microunde sau boxele puternice.
• Nu puneþi obiecte grele pe aparat.
Privind înregistrarea
• Realizaþi înregistrãri de probã înainte de a
efectua înregistrarea care vã intereseazã.
Privind compensaþii pentru
înregistrãrile pierdute
• Firma Sony nu poate fi fãcutã rãspunzãtoare ºi nu va oferi compensaþii pentru
nici o pierdere de înregistrãri sau pentru
alte pierderi importante, inclusiv pentru
înregistrãri care nu s-au putut realiza sau
pentru pierderi de date cauzate de diverse
motive, chiar dacã acestea se datoreazã
unor defecþiuni ale recorder-ului sau unor
reparaþii efectuate asupra aparatului. Firma
Sony nu va restaura, nu va recupera ºi nu
va copia conþinutul în nici un fel de
circumstanþe.
Drepturi de autor
• Programele de televiziune, filmele, benzile
video, discurile ºi alte materiale pot fi
protejate de legea drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizatã a unui astfel de
material poate reprezenta o încãlcare a
prevederilor acestei legi. Totodatã,
utilizarea acestui recorder împreunã cu
transmisiile TV prin cablu poate necesita
obþinerea unei autorizãri din partea
difuzorului de programe ºi/sau din partea
proprietarilor acestora.
• Acest produs încorporeazã o tehnologie
de protejare a drepturilor de autor care se
aflã sub incidenþa unor patente din S.U.A.
ºi a altor drepturi de proprietate intelectualã. Utilizarea acestei tehnologii de
protejare a drepturilor de autor trebuie
autorizatã de Macrovision ºi este
destinatã exclusiv vizionãrii la domiciliu
sau altor utilizãri limitate, cu excepþia
cazului în care este altfel autorizat de
Macrovision.
Dezasamblarea ºi operaþiile de inginerie
inversã sunt interzise.
• Acest produs include fonturi
FontAvenue®, sub licenþã NEC corporation. FontAvenue este marcã de comerþ
înregistratã a NEC corporation.
• “ ” ºi x-Application sunt mãrci
înregistrate ale Sony Corporation.
Funcþia de protejare la copiere
• Deoarece recorderul beneficiazã de o
funcþie de protejare la copiere, programele
care conþin semnale de protecþie ºi care
sunt recepþionate prin intermediul unui
tuner extern (nu este furnizat) este posibil
sã nu fie copiate, în funcþie de tipul de
semnal.
Notificare importantã
Atenþie : Acest recorder este capabil sã
menþinã o perioadã indefinitã o imagine
staticã sau o interfaþã pe ecranul
televizorului dumneavoastrã. Dacã lãsaþi
imaginea video sau interfaþa afiºatã, pe
ecranul TV, o perioadã îndelungatã de
timp, existã riscul ca ecranul sã se
deterioreze definitiv. Televizoarele cu
ecrane cu plasmã ºi cele de proiecþie sunt
cele mai expuse la aceste consecinþe.
Despre acest manual
Aflaþi denumirea modelului pe
care îl deþineþi
Instrucþiunile conþinute de acest manual
se referã la 3 modele : RDR-HX680, RDRHX780, RDR-HX785, RDR-HX980 ºi RDRHX1080. Aflaþi denumirea modelului dvs.
care este inscripþionatã pe panoul frontal
al aparatului.
• În acest manual, pentru hard disk este
utilizatã forma prescurtat㠓HDD”,
apelativul “disc” fiind utilizat în general
pentru hard disk, DVD sau CD, dacã nu
este altfel specificat în text sau în ilustraþii.
• Simbolurile, cum ar fi
, care apar
deasupra fiecãrei explicaþii indicã tipul de
suport media ce poate fi utilizat în cazul
funcþiilor explicate. Pentru detalii,
consultaþi secþiunea “Discurile ce pot fi
redate sau înregistrate” de la pag. 140.
• Instrucþiunile din acest manual descriu
butoanele telecomenzii. Puteþi utiliza ºi
butoanele aparatului care au denumiri
identice sau similare cu cele ale
telecomenzii.
• Imaginile interfeþelor afiºate pe ecran care
apar în acest manual este posibil sã nu fie
identice cu cele prezentate de televizorul
dvs.
• Modelele RDR-HX780, RDR-HX785, RDRHX980 ºi RDR-HX1080 sunt utilizate în
scop ilustrativ.
• Explicaþiile cu privire la DVD-uri, din acest
manual, se referã la discurile create cu
prezentul recorder. Ele nu se aplicã
discurilor DVD create cu alte recordere ºi
redate de acest aparat.
Dacã aveþi întrebãri sau probleme legate de
recorder, vã rugãm sã consultaþi cel mai
apropiat dealer Sony.
5
CUPRINS
ATENÞIE ....................................................................................................... 2
Mãsuri de precauþie ....................................................................................... 3
Prezentarea pãrþilor componente ºi a butoanelor ......................................... 10
Conectare ºi reglaje ................................................................. 15
Conectarea recorderului .............................................................................. 15
Pasul 1 : Conectarea cablului de antenã ºi a controlerului STB (set top box)15
Pasul 2 : Conectarea cablurilor video / cablului HDMI .................................. 18
Facilitãþile SMARTLINK (doar la conexiunile SCART) ........................ 20
Funcþiile “Control for HDMI” pentru “Bravia” Sync
(doar la conexiunile HDMI) ................................................................ 20
Pasul 3 : Conectarea cablurilor audio / cablului HDMI ................................. 21
Pasul 4 : Conectarea cablului de alimentare ................................................ 22
Pasul 5 : Pregãtirea telecomenzii ................................................................ 23
Acþionarea televizorului cu ajutorul telecomenzii ................................ 23
Dacã aveþi un player DVD Sony sau mai mult de un recorder marca
Sony ................................................................................................. 24
Schimbarea cu ajutorul telecomenzii a poziþiilor programelor la recorder
......................................................................................................... 24
Pasul 6 : Reglaje simplificate ...................................................................... 25
Conectarea unui aparat video sau a unui echipament similar ....................... 28
Conectarea la mufa LINE 1 / DECODER ........................................... 28
Conectarea la mufele LINE 2 IN de pe panoul frontal ......................... 29
Conectarea unui tuner de satelit sau a unuia digital (doar la RDR-HX680) .... 30
Conectarea unui decodor extern .................................................................. 31
Conectarea unui decodor .................................................................. 31
Stabilirea poziþiei programelor recepþionate cu decodorul extern
(PAY-TV / decodor analogic pentru Canal Plus) ............................ 32
ªapte operaþii de baz㠖 Cunoaºterea recorderului DVD
1. Introducerea unui disc ............................................................................. 33
2. Inregistrarea unui program ....................................................................... 33
Aflarea stãrii discului în cursul înregistrãrii ............................................... 35
3. Redarea programelor înregistrate (Lista titlurilor) ...................................... 35
Afiºarea duratei redãrii ºi a informaþiilor legate de aceasta ....................... 38
4. Schimbarea denumirii programului înregistrat .......................................... 39
5. Denumirea ºi protejarea unui disc ........................................................... 40
Denumirea unui disc ............................................................................... 40
Protejarea unui disc ................................................................................ 40
6. Redarea unui disc cu alt echipament DVD (Finalizare) ............................ 41
Definalizarea unui disc ............................................................................ 43
7. Reformatarea unui disc ........................................................................... 44
GUIDE Plus+ – numai la RDR-HX780 / HX785 / HX980 / HX1080 ........... 45
Vizualizarea interfeþei GUIDE Plus+ ............................................................ 45
Prezentarea informaþiilor legate de programele favorite (My TV) ................... 47
Realizarea de modificãri la sistemul GUIDE Plus+ ...................................... 48
6
Înregistrare ................................................................................ 50
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului (GUIDE Plus+ / Manual / Easy Timer)50
Înregistrarea folosind un singur buton (GUIDE Plus+) .............................. 50
Setarea manualã a cronometrului (Programare) ....................................... 52
Înregistrarea facilã cu ajutorul cronometrului ............................................ 53
Utilizarea funcþiei Quick Timer ................................................................. 54
Înregistrarea unor programe stereo ºi a unora bilingve ............................. 54
Crearea de capitole în cadrul unui titlu ..................................................... 55
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului ......................................................... 55
Utilizarea funcþiei Quick Timer ................................................................. 57
Înregistrarea unor programe stereo ºi a unora bilingve ............................. 57
Crearea de capitole în cadrul unui titlu ..................................................... 57
Consultarea / modificarea / anularea reglajelor cronometrului (Schedule) ..... 58
Consultarea / modificarea / anularea reglajelor cronometrului (Time List) ..... 59
Înregistrarea de la echipamentul conectat ................................................... 60
Înregistrarea fãrã cronometru de la echipamentul conectat ...................... 61
Redare ....................................................................................... 63
Redare ........................................................................................................ 63
Opþiuni de redare ..................................................................................... 65
Repetarea unei anumite porþiuni de pistã (A-B Repeat) ............................ 67
Redarea în mod repetitiv (Repeat) ............................................................ 67
Crearea propriului program (Programme) ................................................. 68
Funcþii avansate de redare ........................................................................... 69
Stabilirea unei pauze la difuzarea unui post TV
(TV Pause / Pause Live TV) ............................................................... 69
Redarea de la început a programului pe care îl înregistraþi
(Chase Play) ...................................................................................... 69
Redarea înregistrãrii precedente în timpul realizãrii unei alte înregistrãri ... 70
Cãutarea Time (temporalã) / Title (titlu) / Chapter (capitol) / Track (pistã)
etc. .................................................................................................... 70
ªtergere ºi montaj .................................................................... 72
Înainte de realizarea de montaje .................................................................. 72
ªtergerea ºi realizarea de montaje ale titlurilor ............................................ 73
Realizarea de montaje ale mai multor titluri (modul multiplu) ................... 73
ªtergerea unei secþiuni a titlului (A - B Erase) ......................................... 74
Divizarea unui titlu (Divide) ....................................................................... 74
ªtergerea ºi realizarea de montaje ale capitolelor ........................................ 75
Divizarea unui capitol (Divide) .................................................................. 76
ªtergerea unui capitol (Erase) ................................................................. 76
Unirea mai multor capitole (Combine) ...................................................... 76
Crearea ºi editarea unei Liste de redare ...................................................... 77
Deplasarea unui titlu din Lista de redare (Move) ...................................... 77
Combinarea mai multor titluri din Lista de redare (Combine) .................... 77
Divizarea unui titlu din Lista de redare (Divide) ......................................... 78
Deplasarea unui capitol (Move) ................................................................ 78
7
Duplicare (HDD y DVD).......................................................... 79
Înainte de duplicare ..................................................................................... 79
Duplicarea HDD / DVD ................................................................................ 80
Duplicarea folosind Lista de duplicare ......................................................... 80
Realizarea unei copii de siguranþã (Backup DVD) ........................................ 80
Duplicarea în cazul unei camere video HDD .......................... 84
Înainte de duplicarea conþinutului hard diskului camerei video ...................... 84
Pregãtirea pentru duplicarea conþinutului hard diskului unei camere video ............... 85
Duplicare printr-o singurã atingere de la camere video HDD
(ONE-TOUCH DUB) ................................................................................ 86
Duplicarea conþinutului HDD al unei camere video folosind Interfaþa afiºatã pe
ecran (HDD-Cam Dubbing) ...................................................................... 87
Duplicarea în cazul unei camere DV ....................................... 88
Înainte de duplicarea conþinutului unei camere DV ....................................... 88
Pregãtirea pentru duplicarea cu o camerã DV ......................................... 88
Duplicarea unei întregi benzi în format DV
(Duplicarea DV la o singurã atingere) ...................................................... 90
Duplicarea scenelor selectate (Duplicarea manualã DV) .............................. 90
Redarea de la o camerã DV ........................................................................ 91
Tonomat .................................................................................... 92
Despre tonomat .......................................................................................... 92
Pregãtirea pentru a utiliza tonomatul ........................................................... 92
Conectarea dispozitivului USB ................................................................ 92
Copierea pistelor sau albumelor (USB T HDD) ...................................... 92
Copierea pistelor audio (DISC T HDD) ................................................... 93
Copierea pistelor sau a unui album pe hard disk (HDD T HDD) ............. 93
Redarea pistelor audio folosind un tonomat / un dispozitiv USB ................... 94
Adãugarea de piste audio la o listã de redare (numai HDD) ..................... 95
Opþiuni de redare ..................................................................................... 95
Redarea repetitivã (Repeat) ..................................................................... 95
Crearea propriului program (Programme)
– numai pentru dispozitive USB ......................................................... 96
Gestionarea pistelor audio de la tonomat (numai pentru hard disk) .............. 97
Album foto ................................................................................. 98
8
Despre funcþia “Photo Album” ...................................................................... 98
Pregãtirea pentru utilizarea funcþiei “Photo Album” ....................................... 98
Copierea fiºierelor de imagine JPEG pe hard disk
(DISC / USB T HDD) ........................................................................ 98
Copierea tuturor fiºierelor de imagine JPEG de la dispozitivul USB conectat
(USB T DVD-RW / DVD-R) .............................................................. 99
Copierea fiºierelor de imagine JPEG sau a albumelor pe hard disk
(HDD y HDD) ................................................................................ 100
Copierea albumelor de imagine JPEG pe un disc
(HDD - DVD-RW / DVD-R) ............................................................... 100
Copierea fiºierelor de imagine JPEG pe un disc
(HDD - DVD-RW / DVD-R) ............................................................... 101
Utilizarea listei “Photo Album” ................................................................... 102
Redarea unei succesiuni de imagini ...................................................... 104
Crearea unei succesiuni de imagini însoþitã de muzica preferatã ºi de efecte
grafice (x-Pict Story) – doar pentru HDD ............................................... 105
Gestionarea fiºierelor de imagine JPEG de pe hard disk ........................... 107
Imprimarea fiºierelor de imagine JPEG ...................................................... 108
Reglaje ºi ajustãri ................................................................... 110
Ajustarea calitãþii imaginii .......................................................................... 110
Utilizarea meniurilor de reglaj .................................................................... 113
Reglaje de disc (Disc Setup) ..................................................................... 113
Reglaje de bazã ale recorderului ................................................................ 114
Reglaje pentru recepþia cu antena (Tuner) .................................................. 116
Reglaje video (Video In / Out) .................................................................... 119
Reglaje pentru intrarea audio (Audio In) ..................................................... 120
Reglaje pentru ieºirea audio (Audio Out) ................................................... 121
Stabilirea limbii (Language) ....................................................................... 123
Reglaje pentru înregistrare (Recording) ...................................................... 124
Reglaje pentru redare (Playback) .............................................................. 125
Reglaje HDMI (HDMI Output) ..................................................................... 127
Alte reglaje (Options) ................................................................................ 129
Alte reglaje (Options 2) ............................................................................. 131
Informaþii suplimentare .......................................................... 132
Soluþionarea defecþiunilor ........................................................................... 132
Iniþializarea recorder-ului ............................................................................ 139
Discuri ce pot fi înregistrate ºi redate ........................................................ 140
Discuri ce pot fi redate .............................................................................. 142
În legãturã cu modul Înregistrare / Duplicare .............................................. 143
Lista codurilor de limbã ............................................................................. 147
Lista codurilor de þarã / de regiune ............................................................. 147
Note legate de acest recorder ................................................................... 148
Note legate de pistele audio MP3, de fiºierele de imagine JPEG, de fiºierele
video DivX ºi i.Link ................................................................................. 149
Specificaþii ................................................................................................ 151
Index ......................................................................................................... 152
9
Prezentarea pãrþilor componente ºi a
butoanelor
Pentru mai multe informaþii, consultaþi paginile indicate între paranteze.
Telecomandã
RDR-HX780 / HX785 / HX980 / HX1080
RDR-HX680
1 HDD (33)
Înregistreazã sau redã titluri de pe HDD.
DVD (33)
Înregistreazã sau redã titluri de pe DVD.
7 AUDIO (65)
Butonul AUDIO are un punct tactil*.
2 ]/1 (pornit / stare de aºteptare)
(25)
Porneºte sau opreºte recorder-ul.
3 Z (deschis / închis) (33)
Deschide sau închide compartimentul
pentru disc.
4 PROG (program) +/– (33)
Butonul + are un punct tactil*.
5 Butoane numerotate (70)
Butonul cu cifra 5 are un punct tactil*.
10
6 INPUT (selecþia intrãrii) (60)
Este selectatã sursa de intrare a
semnalului.
8 CLEAR (39, 67, 68)
9 TV / DVD (23)
Comutã între modul TV ºi cel DVD.
0 SUBTITLE (65)
Verde - numai la RDR-HX780 /
HX785 / HX980 / HX1080- (45)
qa ANGLE (51, 90)
Modificã unghiurile sau roteºte o
imagine în cursul succesiunii de imagini.
Galben - numai la RDR-HX780 /
HX785 / HX980 / HX1080- (45)
qs Roºu - numai la RDR-HX780 / HX785
/ HX980 / HX1080- (45)
qd PLAY MODE (67, 70)
Albastru - numai la RDR-HX780 /
HX785 / HX980 / HX1080- (45)
qf GUIDE - pentru RDR-HX780 / HX785
/ HX980 / HX1080 - (45)
Afiºeazã interfaþa sistemului GUIDE
Plus+®
TIMER - pentru RDR-HX680 - (55)
qg SYSTEM MENU (110)
TITLE LIST (35, 63, 73)
TOP MENU (63)
qh INFO (Informaþii) - numai la RDRHX780 / HX785 / HX980 / HX1080(46)
Sunt afiºate informaþiile privind
programul.
ws TV PAUSE (69)
wd z REC (33)
x (REC STOP) (33)
HDD / DVD DUB (80)
Începe duplicarea titlului în curs de
redare sau anuleazã operaþia de copiere.
REC MODE (33)
Selecteazã modul de înregistrare.
wf TV ]/1 (pornit / stare de aºteptare)
(23)
TV t (selecþia intrãrii) (23)
TV 2 (volum) +/– (23)
TV PROG (program) +/– (23)
Butonul + are un punct tactil*.
qj MENU (63)
Este afiºat meniul discului.
wg ZOOM - numai pentru RDR-HX680
(104)
Mãreºte o imagine în cursul unei
succesiuni de imagini.
qk </,/m/M ENTER (25)
Este selectat elementul dorit.
* Utilizaþi punctele tactile ca referinþã
când acþionaþi recorderul.
ql O RETURN (25)
w; DISPLAY (38)
Sunt afiºate starea redãrii sau informaþii
legate de disc.
wa ./> (precedent / urmãtor)
(65, 95)
PAGE (paginã) +/- (numai la RDRHX780 / HX785 / HX980 / HX1080) (46)
Schimbã lista programelor în funcþie de
paginã.
/
(reluare imediatã /
avans instantaneu) (65)
mc /yCM (cãutare /
redare cu încetinitorul / fixarea
unui cadru pe ecran) (45, 65, 95)
DAY (zi) +/- (numai la RDR-HX780
/ HX785 / HX980 / HX1080) - (46)
Schimbã lista programelor în funcþie de
zi.
H (redare) (63, 104)
X (pauzã) (34, 65, 95, 104)
x (stop) (63, 94, 104)
Butonul H are un punct tactil*.
continuã...
11
Panoul frontal
1 ]/1 (pornit / stare de aºteptare)
(25)
Porneºte sau opreºte recorder-ul.
qf ONE-TOUCH DUB (86, 90)
Porneºte copierea semnalului de la o
camerã video digitalã conectatã.
2
qg Mufã DV IN (88)
La aceastã mufã poate fi conectatã o
camerã DV.
(senzor de telecomandã) (23)
3 Compartimentul pentru disc (33)
4 Afiºajul panoului frontal (13)
5 Z (deschis / închis) (33)
Deschide sau închide compartimentul
pentru disc.
qh Mufã USB (tip A) (92, 98)
La aceastã mufã poate fi conectat un
dispozitiv USB.
6 N (redare) (63, 104)
Butonul N are un punct tactil*.
qj Mufã PictBridge USB (tip B) (108)
La aceastã mufã poate fi conectatã o
imprimantã compatibilã PictBridge.
7 x (stop) (63, 94, 104)
8 z REC (înregistrare) (33)
9 HDD (33)
Înregistreazã sau redã titluri de pe HDD.
Indicatorul HDD devine luminos când
este selectat hard diskul.
DVD (33)
Înregistreazã sau redã titluri de pe DVD.
Indicatorul DVD devine luminos când
este selectat DVD-ul.
0 x REC STOP (33)
qa PROGRAM +/– (33)
Butonul + are un punct tactil*.
qs INPUT (selecþia intrãrii) (60)
Este selectatã sursa de intrare a
semnalului.
12
qd Mufele LINE 2 IN (S VIDEO / VIDEO
/ L (MONO) AUDIO R (29)
La aceste mufe se poate conecta un
aparat video sau un alt echipament de
înregistrare similar.
* Utilizaþi punctele tactile ca referinþã
când acþionaþi recorderul.
Pentru a bloca recorderul
(Restricþionarea accesului copiilor)
Puteþi bloca toate butoanele recorderului
astfel încât reglajele stabilite de dvs. sã nu
fie anulate din greºealã.
Când recorderul este oprit, þineþi apãsat
butonul x (stop) al acestuia pânã ce pe
afiºajul frontal apare indicaþia “LOCKED”
(blocat). Recorderul nu va mai funcþiona cu
excepþia cronometrului pentru înregistrare
ºi a funcþiei Synchro-Recording (numai
pentru RDR-HX680) când este activatã
restricþionarea accesului copiilor.
Pentru a debloca recorder-ul, menþineþi
apãsat butonul x (stop) al acestuia pânã ce
pe afiºajul frontal apare indicaþia
“UNLOCKED” (deblocat).
Afiºajul panoului frontal
1 Indicator SYNCHRO REC -numai
pentru RDR-HX680- (61)
Devine luminos când recorder-ul este în
starea de aºteptare pentru operaþia de
înregistrare sincronã.
2 Sunt afiºate urmãtoarele
informaþii :
• Durata redãrii
• Titlul / capitolul / pista / numãrul index
curente
• Durata înregistrãrii / modul de
înregistrare
• Ceas
• Poziþia programului
• Indicaþia EPG (numai la RDR-HX780 /
HX785 / HX980 / HX1080) (45)
Indicaþia “EPG” apare la recepþionarea
datelor GUIDE Plus+.
• Indicaþia TV Direct Rec. (33)
În extremitatea dreaptã apare indicaþia
“TV”.
3 Indicator NTSC (115, 120)
Devine luminos când este selectat
sistemul de culoare NTSC.
4 Indicator VPS / PDC (53, 57)
Devine luminos când este pornitã funcþia
VPS / PDC.
5 Indicatorul cronometrului (50, 55)
Devine luminos când este activat
cronometrul pentru înregistrare.
6 Tipul de disc
Devine luminos când în aparat este
introdus un disc DVD-R sau DVD-RW
înregistrabil.
7 Indicator Command Mode (129)
Este afiºat modul de comandã al
telecomenzii.
Dacã pentru recorder este ales “3” ca
mod de comandã (modul implicit), nu
este afiºatã nici una dintre variantele “1”
sau “2”.
8 Starea înregistrãrii
9 Indicatorul direcþiei de copiere
0 Starea redãrii
13
Panoul din spatele aparatului
1 Mufe AERIAL IN / OUT (15)
6 Mufã DIGITAL OUT (COAXIAL) (21)
2 Mufe LINE 2 OUT (R-AUDIO-L /
VIDEO) (18, 21)
7 Terminal AC IN (22)
3 Mufã LINE 1 / DECODER (28)
4 Mufa G-LINK - numai la RDR-HX780
/ HX785 / HX980 / HX1080- (16)
Conectaþi la aceastã mufã controlerul set
top box.
5 Mufã HDMI OUT (interfaþã ieºire
multimedia de înaltã definiþie)
(18, 21)
14
8 Mufã LINE 3 - TV (18)
9 Mufã LINE 2 OUT (S VIDEO) (18)
0 Mufe COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR) (18)
Conectare ºi reglaje
Conectarea
recorderului
Urmaþi paºii de la 1 la 6 pentru a conecta
aparatul ºi a-l regla. Nu conectaþi cablul de
alimentare pânã ce nu ajungeþi la “Pasul 4 :
Conectarea cablului de alimentare” de la pag.
22.
b Note
• Consultaþi secþiunea “Specificaþii” (pag.
151) pentru a afla lista accesoriilor
furnizate.
• Cuplaþi ferm cablurile pentru a evita apariþia
zgomotului nedorit.
• Consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat
împreunã cu componentele care urmeazã
a fi conectate.
• Nu puteþi conecta acest recorder la un
televizor care nu are o mufã SCART sau
una de intrare video.
• Aveþi grijã sã decuplaþi de la prizã cablul
de alimentare al fiecãrei componente
înainte de a realiza conexiunea.
Pasul 1 : Conectarea
cablului de antenã ºi
a controlerului STB
(Set Top Box)
Selectaþi una dintre urmãtoarele conexiuni
pentru antenã. NU stabiliþi pentru “LINE 1
In” varianta “Decoder” corespunzãtor
reglajului “Video In / Out” (pag. 120), când
realizaþi conexiunea A.
Dacã
Conexiune
Aveþi un receptor
STB (Set top box)
A (pag. 16)
Nu aveþi receptor
STB (Set top box)
B (pag. 17)
b Note
• Dacã antena dvs. este un cablu plat (cablu
dublu de 300 ohm), folosiþi un conector
de antenã externã (nu este furnizat) pentru
a cupla antena la receptor.
• Dacã aveþi cabluri separate pentru antenele
AERIAL, folosiþi un mixer de bandã
AERIAL UHF/VHF (nu este furnizat)
pentru a conecta antena la recorder.
• Dacã decuplaþi cablul de alimentare al
recorder-ului, nu veþi putea sã urmãriþi
semnalele de la receptorul STB (set top
box).
continuã...
15
A : conectarea unui receptor STB (set top box)
- numai pentru RDR-HX780 / HX785 / HX980 / HX1080
Prin aceastã conexiune, puteþi înregistra orice poziþie de program a receptorului STB. Pentru
a putea urmãri programele de cablu, trebuie sã potriviþi poziþia programelor de la recorder cu
cea a ieºirii de antenã la receptorul STB.
Amplasaþi controlerul STB (set top
box) în apropierea
senzorului pentru
telecomandã al
receptorului STB.
perete
Receptor STB
(set top box)
Controler STB
(set top box)
pag. 17
Cablu de antenã*1
(nu este furnizat)
Cablu SCART*2
(nu este furnizat)
spre AERIAL IN
spre G-LINK
recorder DVD
spre AERIAL OUT
Cablu de antenã (furnizat)
l : flux de semnal
spre intrarea
de antenã
*1 Dacã receptorul STB (set top box) nu are o mufã de ieºire pentru antenã, conectaþi cablul de antenã
la mufa AERIAL IN a recorderului.
*2 Conectaþi numai dacã receptorul dvs. STB (set top box) are un conector SCART.
Dacã receptorul STB (set top box) poate transmite semnale RGB
Acest recorder acceptã semnale RGB. Dacã receptorul STB poate emite transmite semnale
RGB, cuplaþi conectorul TV SCART al receptorului STB la mufa LINE 1 / DECODER ºi
stabiliþi pentru “LINE 1 In” varianta “RGB” corespunzãtor reglajului “VIDEO In / Out” (pag.
120). Consultaþi manualul de instrucþiuni care însoþeºte receptorul STB (set top box).
16
Despre funcþia de comandã a receptorului STB (set top box)
Puteþi utiliza funcþia de comandã a receptorului STB cu conexiunea A.
Când folosiþi funcþia de comandã a receptorului STB :
- recorderul comandã receptorul STB prin intermediul controlerului STB furnizat,
- recorderul comandã poziþiile programelor de la receptorul STB pentru înregistrarea folosind
cronometrul,
- puteþi utiliza telecomanda recorderului pentru a modifica poziþiile programelor la receptorul
STB ori de câte ori receptorul STB ºi recorderul sunt pornite.
Dupã realizarea conexiunii A, verificaþi dacã recorderul comandã corect receptorul STB
(pag. 26).
B : conectarea doar a cablului de antenã (fãrã receptor set top
box)
Utilizaþi acest tip de conexiune dacã urmãriþi o poziþie de program prin cablu fãrã a folosi un
receptor set top box. Totodatã, utilizaþi aceastã conexiune când cuplaþi numai o antenã.
Cu aceastã conexiune, puteþi înregistra orice program selectând poziþia acestuia la recorder.
perete
spre AERIAL IN
recorder DVD
spre AERIAL OUT
spre intrarea
de antenã
Cablu de antenã (furnizat)
l : flux de semnal
17
Pasul 2 : Conectarea cablurilor video /
cablului HDMI
Selectaþi unul dintre modelele de la A la E, în funcþie de mufa de intrare a televizorului, a
monitorului, a proiectorului sau a componentei audio, cum ar fi un amplificator AV (receptor).
Acestea vã vor permite sã vizionaþi imagini.
cablu audio /
video (nu
este furnizat)
TV, proiector sau
componentã audio
spre LINE 2 OUT
(VIDEO)
cablu SCART (nu este furnizat)
(galben)
spre T LINE 3 - TV
recorder DVD
(verde)
(albastru)
spre COMPONENT
VIDEO OUT
(verde)
(albastru)
(roºu)
cablu video pe
componente
(nu este furnizat)
18
spre HDMI OUT
cablu S-video
(nu este furnizat)
cablu HDMI
(nu este
furnizat)
(roºu)
TV, proiector sau
componentã audio
l : flux de semnal
spre LINE 2 OUT
(S VIDEO)
TV, proiector sau
componentã audio
TV, proiector sau
componentã audio
A Mufã de intrare SCART
Când pentru “LINE 3 Out” este aleasã
varianta “S-Video” sau “RGB” în reglajul
“Video In / Out” (pag. 119), utilizaþi un
cablu SCART care corespunde
semnalului selectat.
B Mufã de intrare video
Veþi putea urmãri imagini la calitate
standard.
C Mufã de intrare S-VIDEO
Veþi putea urmãri imagini la înaltã calitate.
D Mufe de intrare video pe componente
(Y, PB/CB, PR/CR)
Veþi putea beneficia de o reproducere cu
acurateþie a culorilor ºi a imaginilor la
înaltã calitate.
Dacã televizorul dvs. acceptã semnale în
format progresiv 525p/625p, utilizaþi
aceastã conexiune ºi alegeþi pentru
“Progressive” varianta “Compatible”
corespunzãtor reglajului “Easy Setup”
(pag. 25).
Apoi alegeþi pentru “Component Video
Out” varianta “Progressive” corespunzãtor reglajului “Video In / Out” pentru a
fi transmise semnale video progresive.
Pentru detalii legate de “Component
Video Out”, consultaþi pag. 119.
E Mufã de intrare HDMI
Utilizaþi un cablu HDMI atestat (nu este
furnizat) pentru a beneficia de o calitate
înaltã a sunetului ºi a imaginilor digitale
transmise prin mufa HDMI OUT.
Când conectaþi un televizor marca Sony care
este compatibil cu funcþia “Control for
HDMI”, consultaþi pag. 20.
Pentru a vizualiza semnalul de la un receptor
conectat la recorder-ul DVD numai printr-un cablu SCART, porniþi recorderul.
La realizarea conexiunii la
mufa HDMI
Urmaþi paºii de mai jos. Manevrarea
inadecvatã poate conduce la deteriorarea
atât a mufei HDMI, cât ºi a conectorului.
1 Aliniaþi cu grijã mufa HDMI din partea
din spate a recorder-ului, cu conectorul
HDMI, fiind atenþi la forma acestora.
Aveþi grijã sã nu încercaþi introducerea
conectorului invers sau înclinat în mufã.
conectorul este
poziþionat invers
conectorul nu este
poziþionat pe aceeaºi
axã cu mufa
2 Introduceþi conectorul HDMI corect în
mufa HDMI.
Nu îndoiþi ºi nu
încercaþi sã introduceþi cu forþa
conectorul în
mufã.
b Note
• Aveþi grijã sã decuplaþi cablul HDMI când
deplasaþi recorderul.
• Nu supuneþi la presiuni prea mari latura cu
mufe a carcasei când este cuplat cablul
HDMI, deoarece se pot deteriora fie mufa
HDMI, fie cablul HDMI.
• Nu rãsuciþi conectorul HDMI în timpul
conectãrii sau deconectãrii de la mufa
HDMI pentru a evita deteriorarea sa sau a
mufei respective.
Când sunt redate imagini
panoramice
Este posibil ca anumite imagini înregistrate
sã nu se potriveascã pe ecranul televizorului.
Pentru a modifica dimensiunea imaginii,
consultaþi pag. 125.
Când conectaþi un aparat
video
Cuplaþi aparatul video la mufa LINE 1 /
DECODER a recorder-ului (pag. 28).
b Note
• Nu cuplaþi simultan mai mult de un tip cablu
video între recorder ºi televizor.
• Nu realizaþi simultan conexiunile de la A
la E.
• Când conectaþi recorderul la televizor prin
intermediul mufelor SCART, ca sursã de
semnal de intrare pentru televior va fi ales
automat recorderul, când începe redarea.
19
Dacã este necesar, apãsaþi butonul TV t
al telecomenzii pentru a reveni la intrarea
de semnal TV.
• Dacã veþi conecta recorderul la un televizor
cu SMARTLINK, alegeþi pentru “LINE 3
Out” varianta “Video” corespunzãtor
reglajului “Video In / Out”.
• Nu puteþi conecta mufa HDMI OUT
(conexiunea E) la mufele DVI care nu sunt
compatibile HDCP (de ex. mufe DVI la
monitoarele PC).
• Semnalele de la componentele video ºi
RGB nu sunt transmise la ieºire când este
utilizatã conexiunea HDMI.
* Acest recorder DVD încorporeazã
tehnologia High Definition Multimedia
Interface (HDMI™).
HDMI, sigla HDMI ºi High Definition
Multimedia Interface sunt mãrci comerciale
sau mãrci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
Facilitãþile SMARTLINK
(doar la conexiunile SCART)
Dacã televizorul conectat (sau un alt
echipament, spre exemplu un receptor set
top box) este compatibil cu SMARTLINK,
NexTView Link* 3 , MEGALOGIC* 1 ,
EASYLINK*2, CINEMALINK*2, Q-Link*3,
EURO VIEW LINK*4 sau T-V LINK*5, veþi
putea beneficia de facilitãþile SMARTLINK.
• TV Direct Rec. - înregistrare directã de
la televizor (pag. 34),
• One-Touch Play - redare la o singurã
atingere (pag. 64)
• Preluare prestabilitã
Cu acest recorder, puteþi sã preluaþi de la
televizor datele prestabilite de tuner.
Puteþi totodatã sã reglaþi recorderul în
funcþie de datele cosrepunzãtoare de la
“Easy Setup”.
• NexTView Download
Puteþi regla cu uºurinþã cronometrul cu
ajutorul acestei funcþii la televizor.
Pregãtirea pentru facilitãþile
SMARTLINK
Alegeþi pentru “LINE 3 Out” varianta
“Video” corespunzãtor reglajului “Video In
/ Out” (pag. 119) ºi pentru “SMARTLINK”
varianta “This Recorder Only” corespunzãtor reglajului “Options” (pag. 130).
20
b Note
• Pentru a realiza o conexiune SMARTLINK
corectã, este necesar un cablu SCART
complet, cu 21 pini.
Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni al
televizorului pentru a realiza aceastã
conexiune.
• Nu toate televizoarele beneficiazã de
funcþiile anterior prezentate.
* 1 “MEGALOGIC” este marcã de comerþ
înregistratã a Grundig Corporation.
*2 “EASYLINK” ºi “CINEMALINK” sunt mãrci
comerciale ale Philips Corporation.
*3 “Q-Link” ºi “NexTView Link” sunt mãrci
comerciale ale Panasonic Corporation
*4 “EURO VIEW LINK” este marcã de comerþ
înregistratã a Toshiba Corporation.
*5 “T-V LINK” este marcã de comerþ înregistratã
a JVC Corporation.
Funcþiile “Control for HDMI”
pentru “Bravia” Sync
(doar la conexiunile HDMI)
Conectând componente Sony care sunt
compatibile cu funcþia “Control for HDMI”
printr-un cablu HDMI (nu este furnizat),
funcþionarea este simplificatã astfel :
• One-Touch Play - redare la o singurã
atingere (pag. 64)
• System Power-Off
Când opriþi televizorul folosind butonul
de pornire al telecomenzii televizorului,
recorderul ºi componentele compatibile cu
funcþia “Control for HDMI” vor fi oprite
automat. Recorderul nu va fi însã oprit în
timp ce înregistreazã sau copiazã, chiar
dacã televizorul este oprit.
• Afiºare “Bravia” Sync
Puteþi acþiona recorderul apãsând butonul
SYNC MENU de la telecomanda TV.
b Note
• În funcþie de componenta conectatã, este
posibil ca funcþia “Control for HDMI” sã
nu acþioneze. Consultaþi manualul de
instrucþiuni al componentei conectate.
• Puteþi utiliza facilitatea de afiºare “Bravia”
Sync numai dacã televizorul conectat are
buton SYNC MENU. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni TV.
• Pentru a utiliza faciliatea de afiºare “Bravia”
Sync, alegeþi pentru “Control for HDMI”
varianta “On” (implicitã) corespunzãtoare
reglajului “HDMI Output” (pag. 129).
Pasul 3 : Conectarea cablurilor audio /
cablului HDMI
Selectaþi unul dintre modelele de conectare A sau B, în funcþie de mufa de intrare a
televizorului, a monitorului, a proiectorului sau a componentei audio, cum ar fi un amplificator
AV (receptor). Acestea vã vor permite sã ascultaþi sunetul.
[Boxe]
[Boxe]
Spate (S)
Spate (D)
Componente audio
cu un decodor
Faþã (S)
Faþã (D)
Centru
Subwoofer
sau
cablu HDMI
(nu este furnizat)
spre intrarea digitalã coaxialã /
HDMI
cablu digital coaxial
(nu este furnizat)
spre HDMI OUT
spre DIGITAL OUT (COAXIAL)
spre LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)
recorder DVD
(galben)
(alb)
(alb)
(roºu)
(galben)*
cablu audio / video
(nu este furnizat)
(roºu)
TV, proiector sau
componentã audio
l : flux de semnal
* Conectorul galben este utilizat pentru semnale video (pag. 18).
A Mufã de intrare audio digitalã
Când componenta dvs. audio are un decodor
Dolby*1 Digital, DTS*2 sau MEPG audio,
precum ºi o mufã de intrare digitalã, apelaþi
la aceastã conexiune. Vã veþi putea bucura
de sonor Dolby Digital, DTS ºi MPEG cu
efecte de învãluire (pe 5,1 canale).
Dacã veþi conecta o componentã audio Sony
care este compatibilã cu funcþia “Control
for HDMI”, consultaþi manualul de
instrucþiuni care însoþeºte componentele
audio.
21
B Mufe de intrare audio L/R (stânga/
dreapta)
Aceastã conexiune va utiliza pentru sonor
cele douã boxe ale televizorului sau ale
componentei dvs. audio.
z Observaþie
• Pentru o plasare mai corectã a boxelor,
consultaþi manualele de instrucþiuni ale
componentelor conectate.
b Note
• Nu conectaþi simultan mufele audio de
ieºire ale televizorului la mufele LINE IN
(R-AUDIO-R) deoarece acestea pot
produce un zgomot nedorit.
• Nu conectaþi simultan, folosind
conexiunea B , mufele LINE IN (RAUDIO-R), LINE 2 OUT (R-AUDIO-R) la
mufele audio de ieºire ale televizorului
deoarece poate fi produs un zgomot
nedorit de cãtre boxele televizorului.
• În cazul A, dupã ce aþi realizat conexiunea,
efectuaþi reglajele necesare pentru “Audio
Out” (pag. 121). În caz contrar, fie sonorul
nu se va auzi, fie boxele vor emite un
zgomot puternic.
• Când conectaþi recorderul la o componentã
audio prin cablul HDMI, va fi necesar sã
faceþi una dintre urmãtoarele operaþii :
– sã conectaþi componenta audio la
televizor prin cablul HDMI, sau
– sã cuplaþi recorderul la televizor printr-un cablu video, altul decât cel HDMI
(cablu video pe componente, cablu
S-video sau audio/video).
1
* Produs sub licenþã de la Dolby Laboratories.
Dolby ºi simbolul dublu D sunt mãrci
comerciale ale Dolby Laboratories.
*2 Produs sub licenþã de la U.S. Patent # :
5.451.942 & alte patente emise sau solicitate,
din S.U.A. ºi din lume. DTS ºi DTS Digital
Out sunt mãrci comerciale înregistrate, iar
siglele ºi simbolul DTS sunt mãrci comerciale
ale DTS, Inc. © 1996-2007. Toate drepturile
sunt rezervate.
22
Pasul 4 : Conectarea
cablului de
alimentare
Conectaþi cablul de alimentare furnizat la
mufa AC IN a recorderului, apoi cuplaþi
ºtecãrul de la celãlalt capãt ºi pe cel al
televizorului la o prizã de perete. Dupã ce
conectaþi cablul de alimentare, trebuie sã
aºteptaþi o scurtã perioadã de timp înainte
de a acþiona recorder-ul.
Puteþi acþiona recorderul îndatã ce afiºajul
panoului frontal este iluminat, aparatul
trecând în starea de aºteptare.
Dacã veþi conecta echipamente suplimentare
la acest recorder (pag. 28), aveþi grijã sã
cuplaþi cablul de alimentare dupã ce toate
conexiunile au fost realizate.
spre AC IN
spre prizã
Pasul 5 : Pregãtirea
telecomenzii
Puteþi acþiona asupra sistemului cu ajutorul
telecomenzii furnizate. Introduceþi douã
baterii R6 (mãrimea AA) având grijã sã
potriviþi bornele 3 ºi # ale bateriilor cu
marcajele din interiorul compartimentului.
Când folosiþi telecomanda, îndreptaþi-o spre
senzorul al aparatului.
Acþionarea televizorului cu
ajutorul telecomenzii
Puteþi regla semnalul telecomenzii astfel
încât aceasta sã acþioneze ºi televizorul.
b Note
• În funcþie de echipamentul conectat, este
posibil sã nu puteþi acþiona televizorul cu
nici unul sau cu unele dintre butoanele de
mai jos.
• Dacã introduceþi un nou cod numeric,
precedentul cod va fi ºters.
Butoane
numerotate
b Note
• Dacã telecomanda furnizatã interferã cu
funcþionarea unui alt echipament DVD
marca Sony, schimbaþi numãrul corespunzãtor modului de comandã pentru acest
recorder (pag. 24).
• Folosiþi corect bateriile pentru a evita
scurgerea lichidului acestora ºi corodarea.
Dacã observaþi scurgerea de lichid din
baterii, nu îl atingeþi cu mâna. Respectaþi
urmãtoarele :
– nu utilizaþi baterii noi împreunã cu altele
vechi sau baterii de mãrci diferite ;
– nu încercaþi sã reîncãrcaþi bateriile ;
– dacã nu folosiþi telecomanda o perioadã
mai lungã de timp, scoateþi bateriile ;
– dacã s-a scurs lichid din baterii în
interiorul telecomenzii, ºtergeþi-l
complet, apoi introduceþi noi baterii în
interior.
• Nu expuneþi senzorul al telecomenzii,
situat pe panoul frontal, la luminã directã
provenitã de la soare sau de la diferite
corpuri de iluminat deoarece pot apãrea
disfuncþionalitãþi.
• Dacã înlocuiþi bateriile telecomenzii, este
posibil ca numãrul de cod ºi Modul de
comandã sã fie iniþializate. Stabiliþi din nou
codul ºi modul de comandã adecvate.
1 Þineþi apãsat butonul TV ]/1 aflat
în partea de jos a telecomenzii.
Nu apãsaþi butonul ]/1 din partea de
sus a telecomenzii.
2 Þinând apãsat butonul TV ]/1,
introduceþi codul producãtorului
folosind butoanele numerotate.
Spre exemplu, pentru a introduce “09”,
apãsaþi “0”, apoi “9”. Dupã introducerea
ultimei cifre, eliberaþi butonul TV ]/1.
23
Codurile numerice corespunzãtoare televizoarelor ce pot fi
acþionate
Dacã în listã apar mai multe coduri numerice,
încercaþi sã introduceþi câte unul, pe rând,
pânã ce îl aflaþi pe cel potrivit pentru
televizorul dvs.
Producãtor
Cod numeric
Sony
01 (varianta implicitã)
Hitachi
24
JVC
33
LG / Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Telecomanda efectueazã urmãtoarele
operaþii :
Butoane
Operaþii
TV ]/1
Pornirea sau oprirea
televizorului
TV 2 (volum) Ajustarea volumului
+/–
televizorului dvs.
TV PROG +/–
Modul TV : alegeþi acest mod când utilizaþi
în principal tunerul TV. Când începe redarea,
ca sursã de semnal de intrare pentru
televizor, este ales automat recorder-ul.
Modul DVD : alegeþi aceastã variantã când
utilizaþi în special tunerul recorder-ului.
Pentru a afla care este modul curent de lucru,
apãsaþi butonul DISPLAY (pag. 38).
Dacã aveþi un player DVD
Sony sau mai mult de un
recorder marca Sony
Dacã telecomanda furnizatã interferã cu
celelalte echipamente DVD Sony, stabiliþi un
cod numeric de comandã pentru acest recorder ºi pentru telecomanda furnizatã care
sã difere faþã de cele ale celorlalte playere ºi
recordere DVD marca Sony, dupã ce aþi
efectuat “Pasul 6 : Easy Setup”.
Modul de comandã implicit stabilit pentru
acest recorder ºi pentru telecomanda
furnizatã este “3 (varianta implicitã)”.
Puteþi afla modul de comandã curent,
consultând afiºajul panoului frontal. Pentru
detalii, consultaþi pag. 129.
Modul de comandã implicit stabilit pentru
acest recorder ºi pentru telecomanda
furnizatã este “3 (varianta implicitã)”.
Telecomanda nu funcþioneazã dacã pentru ea ºi pentru recorder au fost stabilite
moduri de comandã diferite. Stabiliþi
pentru ambele acelaºi mod de comandã.
Selectarea poziþiei
programelor la TV.
TV t (selecþia Comutã între diversele
sursei)
surse de semnal de
intrare pentru televizor.
Schimbarea cu ajutorul
telecomenzii a poziþiilor
programelor la recorder
Pentru a acþiona butonul TV /
DVD (doar pentru conexiunile
Puteþi schimba poziþia programelor la recorder cu ajutorul butoanelor numerotate.
Exemplu : pentru canalul 50, apãsaþi “5”,
apoi “0”, dupã care apãsaþi ENTER.
SCART)
Butonul TV / DVD comutã între modul de
funcþionare TV ºi cel DVD. Apãsaþi butonul
TV / DVD în modul stop sau când pe ecranul
TV nu apare nici un meniu. Îndreptaþi
telecomanda spre recorder când folosiþi
acest buton.
24
Pasul 6 : Reglaje
simplificate
Realizaþi reglajele de bazã urmând
instrucþiunile afiºate pe ecran corespunzãtor
“Easy Setup” (Reglaje simplificate).
Aveþi grijã sã nu decuplaþi cablurile ºi nici
sã nu pãrãsiþi funcþia “Easy Setup” în cursul
acestei proceduri.
* Numai pentru RDR-HX780 / HX785 /
HX980 / HX1080
1 Porniþi recorderul ºi televizorul,
apoi comutaþi selectorul de intrãri
în poziþia TV, astfel cã semnalul
transmis de recorder sã aparã pe
ecranul televizorului.
Apare interfaþa “Language” (Limbã).
• Dacã nu este afiºatã interfaþa
“Language”, selectaþi “Easy Setup”
corespunzãtor reglajului “Basic”, de
la “Initial Setup” din meniul System
(pag. 115).
2 Selectaþi una dintre limbi cu </
M/m/,, apoi apãsaþi ENTER.
Apare mesajul cu privire la reglajele
iniþiale.
3 Selectaþi “Start” cu M/m, apoi
apãsaþi ENTER.
Urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran
pentru a efectua urmãtoarele reglaje.
Auto Channel Setting (Detectarea
automatã a canalului)
• Dacã veþi conecta un televizor la acest
recorder fãrã a utiliza SMARTLINK,
selectaþi “Auto Scan”. Selectaþi apoi þara/
regiunea folosind </,, dupã care
apãsaþi ENTER. Ordinea programelor va
fi stabilitã în funcþie de þara/regiunea
aleasã.
• Dacã veþi conecta un televizor la acest
recorder cu SMARTLINK, selectaþi
“Download from TV”, apoi selectaþi þara/
regiunea folosind butoanele </, ºi
apãsaþi ENTER. Datele prestabilite pentru
tuner vor fi preluate de la televizorul dvs.
la acest recorder. (Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni care însoþeºte
televizorul.)
• Pentru a omite acest reglaj, selectaþi “Do
not set”.
Pentru a stabili manual poziþia programelor, consultaþi pag. 116.
Clock Setting (Potrivirea ceasului)
• Selectaþi “Auto” când un program din
zona unde vã aflaþi difuzeazã un semnal
temporal. Va apãrea interfaþa “Auto Clock
Setting”.
Selectaþi poziþia unui program care
transmite un semnal temporal, iar apoi
“Start” folosind </,/m, dupã care
apãsaþi ENTER. Dacã nu este depistat
semnalul temporal, apãsaþi O RETURN
ºi potriviþi manual ceasul.
• Selectaþi “Manual” pentru a potrivi manual
ceasul. Este afiºatã interfaþa “Manual
Clock Setting”.
1 Selectaþi fusul orar corespunzãtor zonei
unde vã aflaþi sau GMT (ora relativ la
meridianul Greenwich) cu ajutorul </
,, apoi apãsaþi m.
2 Selectaþi “On” folosind </,, dacã
este în vigoare ora de varã, apoi apãsaþi
ENTER.
3 Stabiliþi ziua, luna, anul, ora ºi minutele
folosind </M/m/,, apoi apãsaþi
ENTER pentru a porni ceasul.
TV Type (Tip TV) (pag. 125)
• Dacã aveþi un televizor cu ecran panoramic,
selectaþi “Wide (16:9)”.
• Dacã aveþi un televizor standard, selectaþi
“Standard (4:3)”. Aceasta va determina
modul de afiºare pe ecranul televizorului
dvs., a imaginilor panoramice.
25
Progressive (Progresiv)
• Când conectaþi la acest recorder un
televizor ce foloseºte formatul progresiv,
prin intermediul mufelor COMPONENT
VIDEO OUT, selectaþi “Compatible”.
HDD caution messages (mesaje de
avertizare relativ la hard disk)
• Citiþi mesajul de avertizare relativ la hard
disk care a fost afiºat, apoi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Finish Setup” cu M/m,
apoi apãsaþi ENTER.
Operaþia “Easy Setup” (de reglaje
simplificate) se încheie.
Treceþi la “Setarea sistemului GUIDE
Plus+® (numai pentru RDR-HX780 / HX785
/ HX980 / HX1080)” de la pag. 26 pentru a
utiliza ghidul electronic al programelor
Gemstar GUIDE Plus+.
Pentru a reveni la pasul precedent
Apãsaþi O RETURN.
z Observaþie
• Dacã doriþi sã realizaþi din nou reglajele
simplificate, selectaþi “Easy Setup”
corespunzãtor opþiunii “Basic” de la
“Initial Setup” din Meniul System (p. 115).
Setarea sistemului GUIDE
Plus+® (numai pentru RDR-HX780 /
HX785 / HX980 / HX1080)
Urmaþi instrucþiunile prezentate în
continuare pentru a seta sistemul GUIDE
Plus+ ºi utilizaþi receptorul set top box.
1 Apãsaþi GUIDE.
Apare interfaþa “Basic Setup” (Reglaje
de bazã) a sistemului GUIDE Plus+.
26
2 Selectaþi un element folosind M/
m, apoi apãsaþi ENTER. Apoi
reglaþi fiecare element.
Language (Limbã)
• Selectaþi o limbã pentru afiºarea pe ecran
folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
Country (Þarã)
• Selectaþi o þarã / zonã folosind M/m, apoi
apãsaþi ENTER.
Postal Code (Cod poºtal)
• Introduceþi codul dvs. poºtal folosind </
M/m/,, apoi apãsaþi ENTER.
Dacã pentru “Country” este aleasã
varianta “Others”, nu puteþi introduceþi
un cod poºtal ºi sistemul GUIDE Plus+ nu
va cãuta un canal-gazdã.
- Dacã nu este necesar sã setaþi sistem
GUIDE Plus+, apãsaþi SYSTEM MENU
pentru a pãrãsi opþiunea.
- Chiar dacã nu puteþi utiliza sistemul
GUIDE Plus+ în zona unde vã aflaþi,
puteþi totuºi sã reglaþi manual
înregistrarea. Consultaþi “Reglarea
manualã a cronometrului (Programare)”,
de la pag. 52.
External Receiver 1 / External
Receiver 2 / External Receiver 3
(Receptor extern) - numai dacã este
conectat receptorul set top box
1 Apãsaþi ENTER pentru a selecta
“Continue”.
2 Selectaþi tipul de receptor set top box
folosind M/m, ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi furnizorul folosind M/m, ºi
apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi marca receptorului folosind M/
m, ºi apãsaþi ENTER.
Dacã selectaþi “Other providers”, puteþi
selecta marca receptorului din lista de
mãrci disponibile.
Dacã marca receptorului dvs. nu apare în
listã, selectaþi “???”.
Lista mãrcilor de receptor este actualizatã
automat, astfel cã marca receptorului dvs.
poate fi disponibilã ulterior. Selectaþi
marca atunci când este disponibilã. Pânã
atunci utilizaþi varianta “???”.
5 Selectaþi conexiunea utilizatã pentru
receptorul dvs. set top box folosind M/
m, ºi apãsaþi ENTER.
Când receptorul set top box este cuplat
la recorder prin conexiunea A atât printrun cablu de antenã ºi prin unul SCART,
selectaþi fie “Line 1”, fie “Antenna”.
Apare interfaþa care solicitã confirmarea.
6 Apãsaþi ENTER pentru a selecta
“Continue”. Opþiunea Video Window
comutã pe poziþia de program specificatã.
7 Selectaþi “YES” folosind M/m, ºi apãsaþi
ENTER.
Apare interfaþa care solicitã confirmarea.
Dacã opþiunea Video Window nu comutã
pe poziþia de program specificatã, selectaþi
“NO” ºi apãsaþi ENTER pânã ce Video
Window comutã pe poziþia de program
doritã.
3
Opriþi recorderul pentru a
recepþiona datele pentru sistemul
GUIDE Plus+.
Pentru a recepþiona datele sistemului
GUIDE Plus+, recorderul trebuie oprit
când nu este utilizat. Dacã recorderul este
conectat la receptorul set top box, aveþi
grijã ca receptorul sã fie pornit. Dupã
reglajul iniþial, poate dura pânã la 24 de
ore pânã ce începe recepþionarea listelor
de programe TV.
b Notã
• Nu puteþi stabili pentru sistemul de tuner
sau pentru “OSD Language” (limba
folositã pentru afiºarea pe ecran) o þarã /
regiune sau o limbã care nu este acceptatã
de sistemul GUIDE Plus+.
Dacã nu puteþi regla recorderul
pentru a acþiona receptorul set
top box
Verificaþi conexiunea ºi poziþia controlerului
set top box (pag. 16).
Dacã receptorul dvs. set top box continuã
sã nu funcþioneze împreunã cu acest
recorder, consultaþi manualul de instrucþiuni
care însoþeºte receptorul set top box ºi
contactaþi compania care vã furnizeazã
servicii de cablu sau de satelit pentru a afla
dacã vã poate pune la dispoziþie un receptor
set top box compatibil.
b Note
• Lista receptoarelor externe care pot fi
controlate de sistemul GUIDE Plus+ este
actualizatã în mod constant ºi este
distribuitã prin intermediul semnalelor
sistemul de date GUIDE Plus+. Este
posibil ca între momentul producerii
recorderului dvs. ºi cel la care acesta a
fost instalat la dvs. pentru prima datã, este
posibil sã fie adãugate noi coduri
corespunzãtoare receptoarelor externe.
• Dacã receptorul extern continuã sã nu
aparã în listã sau sã nu fie acþionat în mod
corespunzãtor de recorder, vã rugãm sã
contactaþi serviciul de asistenþã pentru
clienþi pentru a raporta modelul ºi marca
receptorului dvs. extern.
Pentru a regla controlerul set
top box pentru a seta
receptorul set top box
Odatã ce s-a confirmat acþionarea de cãtre
controlerul set top box a receptorului set
top box, fixaþi poziþia respectivã.
1 Îndepãrtaþi folia
de protecþie a
benzii adezive
cu douã feþe.
2 Ataºaþi controlerul set top box astfel încât
sã se afle exact deasupra senzorului
pentru telecomandã al receptorului set
top box.
Pentru a modifica reglajele de
bazã pentru GUIDE Plus+
1 Apãsaþi GUIDE.
2 Selectaþi “Setup” din bara meniului
folosind M/, ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Basic Setup” folosind M/m ºi
apãsaþi ENTER.
4 Reluaþi de la Pasul 2 ai procedurii “Setarea
sistemului GUIDE Plus+® (numai pentru
RDR-HX780 / HX785 / HX980 / HX1080)”
de la pag. 26.
27
Conectarea unui aparat video sau a unui
echipament similar
Dupã decuplarea recorder-ului de la priza de perete, conectaþi un aparat video sau un dispozitiv
de înregistrare similar la mufele LINE IN ale acestui recorder.
Utilizaþi mufa DV IN de pe panoul frontal dacã echipamentul are o mufã de ieºire DV (mufã
i.LINK), pag. 88.
Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni care însoþeºte echipamentul conectat.
Pentru a înregistra cu acest recorder, consultaþi secþiunea “Înregistrarea de la echipamentul
conectat”, la pag. 60.
Conectarea la mufa LINE 1 / DECODER
Conectaþi un aparat video sau un alt echipament similar la mufa LINE 1 / DECODER a acestui
recorder.
Aparat video
cablu SCART (nu este furnizat)
spre mufa i LINE 1 /
DECODER
spre mufa de
intrare SCART
spre mufa T LINE 3 - TV
recorder DVD
b Note
• Imaginile care conþin semnale de protejare a drepturilor de autor care interzic orice copiere,
nu vor fi înregistrate.
• Dacã transmiteþi semnalele de la recorder prin intermediul unui aparat video, este posibil sã
nu puteþi recepþiona o imagine clarã la televizor.
recorder DVD
aparat video
TV
Aveþi grijã sã conectaþi aparatul video la recorderul DVD ºi la televizor, în ordinea indicatã
mai jos. Pentru a urmãri casetele video, folosiþi o a doua intrare de linie de la televizor.
Intrare de linie 1
aparat video
recorder DVD
TV
Intrare de
linie 2
28
• Facilitãþile SMARTLINK nu sunt disponibile pentru dispozitivele conectate prin intermediul
mufei LINE 1 / DECODER a recorderului DVD.
• Pentru a urmãri imaginile de la aparatul video conectat sau de la un dispozitiv similar prin
intermediul recorderului, când acesta este în starea de aºteptare, alegeþi pentru “Power
Save” varianta “Off” (implicitã) la reglajele “Basic” (pag. 115).
• Dacã decuplaþi cablul de alimentare al recorderului, este posibil sã nu mai puteþi viziona
imaginile de la aparatul video conectat.
Conectarea la mufele LINE 2 IN de pe panoul frontal
Conectaþi un aparat video sau un alt echipament similar la mufele LINE 2 IN ale acestui
recorder. Dacã echipamentul are o mufã S-video, puteþi utiliza cablul S-video în loc de cel
audio / video.
aparat video etc.
cablu S-video
(nu este furnizat)
cablu audio / video
(nu este furnizat)
spre LINE 2 IN
l : flux de semnal
recorder DVD
z Observaþie
• Când echipamentul conectat transmite la ieºire numai semnal mono, conectaþi-l la mufele
de intrare L (MONO) ºi VIDEO de pe panoul frontal al recorderului. Nu conectaþi mufa de
intrare R (dreapta).
b Note
• Nu conectaþi mufa galbenã LINE IN (VIDEO) folosind un cablu S-video.
• Nu conectaþi mufa de ieºire a acestui recorder la mufa de intrare a unui alt echipament, când
mufa de ieºire a celuilalt echipament este cuplatã la cea de intrare a acestui recorder. Este
posibil sã fie generat zgomot (feedback).
• Nu conectaþi, recorder-ul la televizor, prin mai multe tipuri de cablu video simultan.
29
Conectarea unui tuner de satelit sau a
unuia digital (doar la RDR-HX680)
Conectaþi un tuner de satelit sau unul digital la acest recorder folosind mufa LINE 1 /
DECODER.
Decuplaþi cablul de alimentare al recorder-ului de la prizã înainte de a cupla tunerul.
Utilizaþi funcþia Synchro Rec, aºa cum este indicat în continuare.
NU alegeþi pentru “LINE 1 In” varianta “Decoder” corespunzãtor reglajului “Video In / Out”
(pag. 120) când realizaþi aceastã conexiune.
Tuner de satelit,
CanalSat etc.
TV
cablu SCART (nu este furnizat)
spre mufa de
intrare SCART
spre mufa i LINE 1 /
DECODER
spre mufa T LINE 3 -TV
recorder DVD
Dacã tunerul de satelit poate
transmite semnale RGB
Acest recorder acceptã semnale RGB. Dacã
tunerul de satelit poate transmite la ieºire
semnale RGB, cuplaþi conectorul TV SCART
al tunerului de satelit la mufa LINE 1 / DECODER, ºi alegeþi pentru “LINE 1 In”
varianta “RGB” corespunzãtor reglajului
“Video In/Out” (pag. 120). Consultaþi
manualul de instrucþiuni care însoþeºte
receptorul “set top box”.
Dacã doriþi sã utilizaþi funcþia
Synchro Rec
Aceastã conexiune este necesarã pentru a
utiliza funcþia Synchro-Recording.
Consultaþi secþiunea “Înregistrarea de la
echipamentul conectat, folosind un
cronometru (Synchro Rec.)” (numai pentru
RDR-HX680), de la pag. 61.
30
Stabiliþi pentru “LINE 1 In” corespunzãtor
reglajului “Video In/Out” (pag. 120) varianta
adecvatã în funcþie de specificaþiile tunerului
dvs. de satelit.
Consultaþi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte tunerul de satelit, pentru mai multe
detalii.
b Note
• Funcþia Synchro-Recording nu acþioneazã
în cazul anumitor tunere. Pentru detalii,
consultaþi manualul de instrucþiuni al
tunerului.
• Dacã decuplaþi cablul de alimentare al recorder-ului, este posibil sã nu puteþi
viziona semnalul de la tunerul conectat.
Conectarea unui decodor extern
Veþi putea urmãri sau înregistra programele de la un decodor extern (PAY-TV / decodor
analogic pentru Canal Plus) dacã veþi conecta un decodor (nu este furnizat) la recorder.
Decuplaþi de la prizã cablul de alimentare al recorder-ului pentru a conecta decodorul. Þineþi
seama cã, dacã alegeþi varianta “Decoder” pentru “LINE 1 In”, la pasul 7 de la “Stabilirea
poziþiei programelor recepþionate cu decodorul extern (PAY-TV / decodor analogic pentru
Canal Plus)” (pag. 32), nu veþi putea selecta “L1” deoarece Linia 1 va deveni linie dedicatã
pentru decodor.
Conectarea unui decodor
Decodor extern (PAY-TV/ decodor
analogic pentru Canal Plus)
TV
spre AERIAL IN
cablu de antenã
(furnizat)
spre mufa T LINE 3 -TV
spre
AERIAL OUT
spre mufa de
intrare SCART
cablu SCART
(nu este furnizat)
cablu SCART
(nu este furnizat)
spre mufa i LINE 1 / DECODER
recorder DVD
31
Stabilirea poziþiei programelor recepþionate cu decodorul
extern (PAY-TV / decodor
analogic pentru Canal Plus)
12 Selectaþi þara / regiunea, apoi
apãsaþi ENTER.
poziþia programului
Pentru a viziona sau a înregistra programele
analogice PAY-TV/Canal Plus, reglaþi
recorderul pentru a recepþiona programul
dorit cu ajutorul interfeþei afiºate pe ecran.
Pentru a stabili corect poziþia programelor,
urmaþi paºii indicaþi mai jos.
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Initial Setup” ºi apãsaþi
ENTER.
3 Selectaþi “Video In / Out”, apoi
4
apãsaþi ENTER.
Selectaþi “LINE 3 Out”, apoi
apãsaþi ENTER.
13 Selectaþi poziþia programului
dorit cu PROG +/– sau cu
butoanele numerotate.
14 Selectaþi “Channel” cu M/m ºi
selectaþi poziþia programului la
decodorul extern cu </,.
15 Apãsaþi “Sound System” cu M/m
dupã care selectaþi un sistem TV
disponibil, B/G, D/K, I sau L cu </
,.
Pentru a recepþiona programe în Franþa,
selectaþi “L”.
16 Apãsaþi “Decoder” cu M/m, dupã
care selectaþi “On” cu </,.
5 Apãsaþi M/m pentru a selecta
pãrãsi meniul.
“Video” sau “RGB”, apoi apãsaþi
ENTER.
Pentru a reveni la pasul precedent
Apãsaþi O RETURN.
ENTER.
• Dacã decuplaþi cablul de alimentare al re-
6 Selectaþi “LINE 1 In” ºi apãsaþi
7 Apãsaþi M/m pentru a selecta
“Decoder” ºi apãsaþi ENTER.
8 Apãsaþi O RETURN pentru a
readuce cursorul pe coloana din
dreapta.
9 Selectaþi “Tuner”, apoi apãsaþi
ENTER.
10 Selectaþi “Manual CH Setting” ºi
apãsaþi ENTER.
11 Selectaþi “Next Screen” ºi apãsaþi
ENTER.
32
17 Apãsaþi SYSTEM MENU pentru a
b Note
corder-ului, este posibil sã nu puteþi
viziona semnalul de la tunerul conectat.
• Pentru a viziona programe de la decodorul
extern (PAY-TV / decodor analogic pentru
Canal Plus), apãsaþi butonul PROGRAM+
al recorder-ului (pe panoul frontal apare
“SCART THRU”). Pentru a reveni la
interfaþa precedentã, apãsaþi butonul
PROGRAM– la recorder (pe panoul frontal apare “SCART NORM”). Recorderul
va trece automat la redarea programelor
depistate de tunerul sãu, dupã ce se
încheie înregistrarea. Pentru a viziona
programele de la decodorul extern
conectat când recorderul este în stare de
aºteptare, alegeþi pentru “Power Save”
varianta “Off” (implicitã) corespunzãtor
reglajelor “Basic” (pag. 115).
ªapte operaþii de bazã
–Cunoaºterea recorderului DVD
1. Introducerea unui disc
Z
(deschis /
închis)
2. Inregistrarea unui
program
Aceastã secþiune prezintã operaþiile de bazã ce trebuie
parcurse pentru a înregistra programul TV curent pe hard
disk (HDD) sau pe un disc (DVD). Pentru explicaþii legate
de modul de realizare a înregistrãrilor folosind
cronometrul, consultaþi pag. 50 (pentru RDR-HX780 /
HX785 / HX980 / HX1080) sau pag. 55 (pentru RDRHX680).
1 Apãsaþi DVD.
2 Apãsaþi butonul Z (deschis / închis) ºi aºezaþi
un disc pe suportul pentru discuri.
Va fi înregistratã / redatã
partea orientatã în jos.
3 Apãsaþi butonul Z (deschis / închis) pentru a
închide compartimentul pentru discuri.
Aºteptaþi pânã ce indicaþia “LOAD” dispare de pe
afiºajul frontal. DVD-urile nefolosite sunt formatate
automat.
• Pentru discuri DVD-RW
Discurile DVD-RW sunt formatate în formatul de
înregistrare (modul VR sau cel Video) stabilit de
opþiunea “Format DVD-RW” corespunzãtoare
“Basic” de la reglajele pentru disc (“Disc Setup”),
pag. 113.
• Pentru discuri DVD-R
Discurile DVD-R sunt formatate automat în modul
Video. Pentru a formata un DVD-R neutilizat, în
modul VR, utilizaþi reglajul “Format” (pag. 44)
înainte de a efectua înregistrarea.
Dacã discul poate fi înregistrat de acest recorder, îl puteþi
reformata manual pentru a obþine spaþiu liber pe disc
(pag. 44).
1 Apãsaþi HDD sau DVD.
Dacã doriþi sã înregistraþi un DVD, introduceþi un disc
în aparat.
2 Apãsaþi
PROG +/– pentru a selecta poziþia
programului sau sursa de intrare de la care
vreþi sã înregistraþi.
continuã...
33
3 Apãsaþi de mai multe ori REC MODE pentru a
selecta modul de înregistrare.
La fiecare apãsare a butonului, indicaþia ecranului TV
se modificã astfel :
* Disponibil când pentru “Manual Rec. Mode” este
aleasã varianta “On (go to setup)” corespunzãtor
reglajului “Recording” (pag. 124).
Pentru mai multe detalii legate de modul de înregistrare,
consultaþi pag. 143.
4 Apãsaþi z REC.
Începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea
Apãsaþi butonul x REC STOP.
Pentru ca înregistrarea sã facã o pauzã
Apãsaþi butonul X.
Pentru reluarea redãrii, apãsaþi din nou X.
Pentru a urmãri un alt program TV în
timpul înregistrãrii
Dacã televizorul este conectat la mufa T LINE 3 – TV,
alegeþi pentru televizorul dvs. intrarea TV cu ajutorul
butonului TV / DVD ºi selectaþi programul pe care doriþi
sã îl urmãriþi. Dacã televizorul este conectat la mufele
LINE 2 OUT sau la cele COMPONENT VIDEO OUT, alegeþi
pentru acesta varianta intrare TV cu ajutorul butonului
TV t (pag. 23).
TV Direct Rec. (numai pentru conexiuni
SMARTLINK)
Când televizorul este pornit ºi recorderul este oprit,
apãsaþi TV PAUSE. Recorderul va porni automat ºi va
începe înregistrarea pe hard disk a programului urmãrit
de dvs.
Alegeþi pentru “TV Pause” varianta “TV’s Tuner”
corespunzãtor reglajelor “Options 2”, pag. 131.
34
b Note
• Pentru a opri funcþia TV Direct Rec., alegeþi pentru
“SMARTLINK” varianta “Pass Through”
corespunzãtor reglajelor “Options” (pag. 130).
• Anumite butoane, cum ar fi butonul TITLE LIST sau cel
H, nu acþioneazã câtã vreme pe afiºajul frontal apare
indicaþia “TV”.
• Dacã apãsaþi butonul ]/1 în cursul înregistrãrii,
recorderul va întrerupe operaþia ºi se va opri.
• Dupã apãsarea butonului z REC, va trece o perioadã
scurtã de timp pânã începe înregistrarea.
• Este necesarã o scurtã perioadã de timp pânã ce
recorderul se opreºte sau trece în starea pauzã de
înregistrare.
• Nu puteþi schimba modul de înregistrare în cursul
desfãºurãrii acesteia.
• Programele sunt înregistrate :
– la raportul original al laturilor imaginilor, când se
înregistreazã pe hard disk
(când pentru “HDD
Recording Format” este aleasã varianta “Video Mode
Off” corespunzãtor reglajelor pentru înre-gistrare,
pag. 125) / DVD-RW / DVD-R (modul VR).
– la un raport al laturilor imaginilor de 4:3 în cazul
DVD+RW / DVD+R.
• La înregistrarea pe un DVD-R DL (modul Video), titlul
este împãrþit la trecerea de pe un strat pe altul.
• Dacã survine o cãdere de tensiune, este posibil ca
programul în curs de înregistrare sã fie ºters.
• Nu puteþi viziona programe PAY-TV/Canal Plus în timp
ce înregistraþi un alt program de acelaºi tip.
• Pentru a utiliza funcþia TV Direct Rec., trebuie mai întâi
sã potriviþi corect ceasul recorderului.
Aflarea stãrii discului în cursul
înregistrãrii
3. Redarea programelor
înregistrate
(Lista titlurilor)
Puteþi afla informaþii legate de înregistrare, spre exemplu
durata acesteia sau tipul de disc.
Apãsaþi butonul DISPLAY în timpul
înregistrãrii
Sunt afiºate informaþii legate de înregistrare.
Pentru redarea unui titlu înregistrat, selectaþi-l din Lista
titlurilor.
TITLE
LIST
1 Modul de înregistrare
2 Durata înregistrãrii
3 Tipul / formatul discului
4 Starea înregistrãrii
Pentru a opri afiºajul
Apãsaþi de mai multe ori butonul DISPLAY.
1 Apãsaþi HDD sau DVD.
Dacã selectaþi DVD, introduceþi un DVD
(consultaþi “1. Introducerea unui disc”, pag. 33).
Redarea începe automat, în funcþie de disc.
2 Apãsaþi TITLE LIST.
Exemplu : Listã cu 4 titluri de pe hard disk.
1 Tipul de disc :
Este afiºat tipul de suport media HDD sau DVD.
2 Numãrul total de titluri.
continuã...
35
3 Submeniu :
Apãsaþi , pentru a fi afiºat submeniul; acesta conþine
numai opþiunile ce pot fi aplicate elementului selectat.
Opþiunile prezentate diferã în funcþie de model, de
situaþie ºi de tipul de disc.
Pentru ca lista afiºatã sã fie parcursã
paginã cu paginã (modul paginã)
Apãsaþi butonul ./> cât timp este afiºat “Title list”
(lista titlurilor). La fiecare apãsare a acestor butoane, se
trece la precedenta / urmãtoarea paginã a Listei titlurilor.
Despre Lista titlurilor pentru DVD-RW /
DVD-R (modul VR)
Puteþi alege ca lista afiºatã sã prezinte titlurile Originale
sau pe cele din lista de redare.
1 Apãsaþi < când este afiºatã lista titlurilor.
2 Selectaþi “Play List” folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Original” sau “Play List” folosind M/m, apoi
apãsaþi ENTER.
4 Bara de parcurgere :
Apare când nu toate titlurile încap în listã. Pentru a
vedea titlurile ascunse, apãsaþi M/m.
5 Informaþii legate de titlu.
“Recording” (înregistrare) : indicã faptul cã titlul
este în curs de înregistrare.
: indicã faptul cã titlul este protejat.
“New” (nou) : indicã faptul cã titlul este recent
înregistrat (nu a fost redat) ; informaþie valabilã doar
pentru hard disk.
: apãsaþi DISPLAY pentru afiºare.
Pentru a schimba ordinea titlurilor pentru
hard disk (Sort Titles - Ordonarea
titlurilor)
1 Apãsaþi < când este afiºatã lista titlurilor.
2 Selectaþi “Sort Titles” folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
3 Selectaþi elementul dorit folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
“
•” “
” : indicã titlurile care conþin semnale
de protejare a drepturilor de autor care permit o singurã
copiere (numai pentru hard disk), pag. 146.
: indicã faptul cã titlul este înregistrat folosinduse funcþia de actualizare.
“Genre icons” (simboluri pentru gen) : indicã genul
muzical al titlului (numai pentru hard disk).
6 Durata rãmasã pentru discul în curs de utilizare, în
modul de înregistrate curent (spre exemplu : modul
SP).
Ordonare
Explicaþie
By Date
(dupã datã)
Ordinea cronologicã a înregistrãrii
titlurilor.
Titlul cel mai recent înregistrat apare la
începutul listei.
Unseen title
(titluri
nevizionate)
Ordinea cronologicã a înregistrãrii
titlurilor. Titlul cel mai recent înregistrat
ºi care nu a fost încã redat, apare la
începtul listei.
3
By Title
(dupã titlu)
În ordine alfabeticã
By Number
(dupã numãr)
În ordinea numãrului titlului înregistrat.
Selectaþi un titlu folosind M/m ºi apãsaþi
butonul ENTER.
Redarea începe de la titlul selectat.
Pentru a opri redarea
Apãsaþi butonul x STOP.
36
Pentru a cãuta un titlu dupã gen (numai
pentru hard disk)
1 Apãsaþi < când este afiºatã lista titlurilor.
2 Selectaþi “Gender” folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
3 Alegeþi genul dorit folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
Pentru a schimba reprezen-tarea de
dimensiuni reduse corespunzãtoare
unui titlu (Thumbnail)
Dupã înregistrare, prima scenã a înregistrãrii (titlul) este
stabilitã automat ca reprezentare de dimensiuni reduse a
acestuia.
Puteþi alege ca un titlu sã fie reprezentat de scena dvs.
preferatã, care sã aparã în Lista titlurilor.
1 Apãsaþi TITLE LIST.
Pentru a schimba modul de
previzualizare a reprezentã-rilor de
dimensiuni reduse (Set Preview) - doar
pentru HDD
Puteþi selecta una dintre variantele “Quick Preview”
(previzualizare rapidã) sau “Normal” (obiºnuit) pentru
modul de previzualizare pentru lista titlurilor. Stabiliþi “Set
Preview” corespunzãtor reglajelor “Options” (pag. 130).
Pentru a trece la afiºarea unei liste cu 8
titluri
1 Apãsaþi < când este afiºatã lista titlurilor.
2 Selectaþi “Title View” folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “8 Titles” folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
Informaþii detaliate pentru titlul selectat, inclusiv
momentul reluãrii, sunt prezentate în lista de mai jos.
Pentru DVD-RW / DVD-R (modul VR), alegeþi ca în
listã sã fie prezentate titlurile originale sau cele din lista
de redare, dacã este necesar.
2 Selectaþi un titlu folosind M/m, apoi apãsaþi , .
Apare submeniul.
3 Selectaþi “Edit” folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Set Thumbnail” folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
Este afiºatã interfaþa pentru stabilirea punctului de unde
sã fie extrasã reprezentarea de dimensiuni reduse ºi
începe redarea titlului.
5 În timpul urmãririi unui film, apãsaþi H, X, c
m / M y C sau PLAY MODE pentru a selecta
scena care vreþi sã fie reprezentarea de dimensiuni
reduse a titlului respectiv, apoi apãsaþi X.
Redarea face o pauzã.
6 Selectaþi “OK” folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
Scena doritã va reprezenta titlul respectiv.
Pentru a reveni la Lista titlurilor, apãsaþi O RETURN.
Pentru a opri afiºarea listei de titluri
Apãsaþi TITLE LIST.
b Note
• Este posibil ca denumirea titlurilor sã nu aparã în cazul
DVD-urilor create cu alte recordere DVD.
• Pot trece câteva secunde pânã la afiºarea reprezentãrii
de dimensiuni reduse a unui film.
• Dupã montaj, este posibil ca prima scenã înregistratã sã
devinã reprezentarea de dimensiuni reduse a filmului
(titlul).
• Dupã copiere, reprezentarea de dimensiuni reduse a
filmului sursã este anulatã.
• (Doar la RDR-HX680) Când Lista titlurilor nu apare la
apãsarea butonului TITLE LIST, discul nu are o Listã a
titlurilor. În acest caz, încercaþi sã apãsaþi butonul TOP
MENU pentru a fi afiºat meniul DVD-ului.
37
Afiºarea duratei redãrii ºi a informaþiilor
legate de aceasta
6 Reglaj audio pentru programul curent
7 Restricþii privind înregistrarea programului curent
8 Modul TV sau DVD (pag. 24)
9 Informaþii legate de disc
Puteþi afla durata redãrii pentru titlul, capitolul, pista sau
discul curent. Totodatã puteþi afla denumirea discului
înregistrat pe DVD / CD.
Apãsaþi de mai multe ori butonul DISPLAY
Interfaþa diferã în funcþie de tipul de disc sau de starea
redãrii.
În modul stop
Exemplu : DVD-RW în modul VR
0 Tipul de disc (Original sau Playlist) pentru DVD-RW /
DVD-R în modul VR
qa Tipul / formatul discului (pag.140)
Discurile finalizate în modul Video sunt afiºate ca
“DVD-VIDEO”.
qs Numãrul titlului - Numãrul capitolului (pag. 70)
qd Durata redãrii
qf Indicator multi-unghi (pag. 65)
qg Indicator de protejare la copiere (pag. 146)
qh Barã de trasfer a datelor ºi viteza de transfer
Pentru a opri afiºajul
Apãsaþi de mai multe ori butonul DISPLAY.
În cursul redãrii
Exemplu : DVD-R în modul Video
z Observaþii
• Când pentru “On Screen Display” este aleasã varianta
“On” (implicitã) corespun-zãtor reglajului “Options”
(pag. 129), informaþiile apar automat pe ecran când este
acþionat recorderul.
• Pentru a mãri spaþiul pe disc, consultaþi “Pentru a lãrgi
spaþiul pe disc”, pag. 72.
b Notã
• Este posibil ca durata redãrii pistelor MP3 sã nu fie
corect afiºatã.
1 Starea redãrii
2 Indicã faptul cã este disponibilã reluarea redãrii
(pag. 64).
3 Modul de înregistrare curent selectat (durata maximã
a înregistrãrii DVD-ului), pag. 143.
4 Durata rãmasã
5 Denumirea postului ºi numãrul programului.
38
4. Schimbarea denumirii programului înregistrat
Denumirea curentã este afiºatã pe rândul de
introducere a caracterelor.
Puteþi denumi un DVD, un titlu sau un program (o etichetã)
introducând caracterele dorite. Puteþi folosi pânã la :
• 64 de caractere pentru un titlu înregistrat pe HDD/ DVDRW/ DVD-R (în modul VR),
• 40 de caractere pentru un titlu înregistrat pe DVD+RW
/ DVD-RW (în modul Video) / DVD+R / DVD-R (în modul
Video),
însã numãrul real de caractere afiºat în meniuri, cum ar fi
Lista titlurilor, va fi diferit. Etapele prezentate mai jos vã
aratã cum puteþi schimba denumirea programului
înregistrat.
Rândul de introducere a caracterelor
5 Deplasaþi cu m/M cursorul pânã în punctul
unde doriþi sã introduceþi caracterul.
Pentru a ºterge toate caracterele, apãsaþi ºi menþineþi
apãsat butonul CLEAR timp de 2 secunde sau mai
mult.
TITLE
LIST
6
Selectaþi “Upper case” (majuscule) sau
“Lower case” (litere mici) cu ./>.
Sunt afiºate caracterele pentru tipul selectat.
7
Apãsaþi </M/m/, pentru a selecta
caracterul pe care vreþi sã îl introduceþi, apoi
apãsaþi ENTER.
Caracterul selectat apare pe rândul de introducere a
caracterelor.
Pentru a introduce un spaþiu liber, apãsaþi X (sau
selectaþi “Space”, apoi apãsaþi ENTER.)
8 Repetaþi paºii 6 ºi 7 pentru a introduce restul
de caractere.
Pentru a ºterge un caracter, deplasaþi cursorul în
dreptul acestuia pe rândul de introducere a
caracaterelor, apoi apãsaþi CLEAR (sau selectaþi
“Clear” ºi apãsaþi ENTER).
Pentru a introduce un caracter, deplasaþi cursorul în
dreapta punctului unde vreþi ca acesta sã fie inserat,
apoi selectaþi caracterul dorit ºi apãsaþi ENTER.
Pentru a ºterge toate caracterele, apãsaþi ºi þineþi
apãsat 2 sec. sau mai mult CLEAR.
1 Apãsaþi TITLE LIST.
2 Selectaþi un titlu folosind M/m ºi apãsaþi ,.
Este afiºat un submeniu.
3 Selectaþi “Edit” folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
4
Selectaþi “Title Name” folosind M/m, apoi
apãsaþi ENTER.
Este afiºatã interfaþa pentru introducerea caracterelor.
9
Apãsaþi x (sau selectaþi “OK”, apoi apãsaþi
ENTER).
Pentru a anula reglajul stabilit, apãsaþi O RETURN.
39
5. Denumirea ºi protejarea unui disc
Puteþi aplica eficient opþiunile pentru întregul disc,
apelând la “Disc Setup”.
5 Selectaþi “Input Disc Name” ºi apãsaþi ENTER.
6 Selectaþi “Next Screen” ºi apãsaþi ENTER.
Introduceþi denumirea discului (pag. 39).
Puteþi introduce pânã la 64 de caractere pentru
denumirea unui disc DVD-RW / DVD-R (modul VR),
respectiv 40 de caractere pentru un DVD+RW / DVDRW (modul Video) / DVD+R / DVD-R (modul Video).
SYSTEM
MENU
b Notã
• Denumirea discului este posibil sã nu aparã când discul
este redat cu alt echipament DVD.
Protejarea unui disc
Denumirea unui disc
1 Introduceþi un disc.
Consultaþi “1. Introducerea unui disc” (pag. 33).
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Este afiºat Meniul System.
1 Introduceþi un disc.
3 Selectaþi “Disc Setup” ºi apãsaþi ENTER.
Consultaþi “1. Introducerea unui disc” (pag. 33).
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Este afiºat Meniul System.
3 Selectaþi “Disc Setup” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Basic” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Basic” ºi apãsaþi ENTER.
40
5 Selectaþi “Protect Disc” ºi apãsaþi ENTER.
6 Selectaþi “On” ºi apãsaþi ENTER.
7 Apãsaþi SYSTEM MENU pentru
a pãrãsi
interfaþa.
Pentru a renunþa la protecþie
Selectaþi “Off” la Pasul 6.
z Observaþie
• Puteþi stabili protecþia pentru fiecare titlu în parte (pag.
73)
6. Redarea unui disc cu alt
echipament DVD
(Finalizare)
Finalizarea este necesarã când doriþi ca discurile
înregistrate cu acest aparat sã fie redate cu alte
echipamente DVD.
Când finalizaþi un DVD+RW, DVD-RW (modul Video),
DVD+R sau DVD-R (modul Video) va fi creat automat un
meniu DVD, care va fi afiºat de cãtre celãlalt echipament.
Înainte de finalizare, verificaþi diferenþele dintre diverse
tipuri de discuri din tabelul de mai jos.
Diferenþele dintre diversele tipuri de discuri
Discurile sunt finalizate automat când sunt
scoase din recorder.
Totuºi, este posibil sã fie necesarã finalizarea
lor pentru anumite tipuri de echipamente DVD
sau dacã durata înregistrãrii este redusã.
Puteþi fie sã realizaþi montaje, fie sã înregistraþi
pe disc chiar dacã a fost finalizat.
Finalizarea nu este necesarã
dacã discul este redat de un echipament
compatibil cu formatul VR. Chiar dacã celãlalt
echipament DVD este compatibil cu formatul
VR, poate fi necesarã finalizarea discului, mai
ales în cazul înregistrãrilor scurte. Puteþi fie
sã realizaþi montaje, fie sã înregistraþi pe disc
chiar dacã a fost finalizat.
Finalizarea este necesarã la redarea discului
cu alt echipament decât acest recorder. Dupã
finalizare, nu puteþi realiza montaje sau
înregistra din nou pe disc. Pentru a putea
înregistra din nou pe disc, definalizaþi-l (pag.
43) sau reformataþi-l (pag. 44). În cazul
reformatãrii discului, tot conþinutul acestuia
va fi ºters.
Finalizarea este necesarã. Discul
poate fi redat numai de un echi-pament
compatibil DVD-R în modul VR. Puteþi sã
realizaþi montaje ºi sã înregistraþi pe disc chiar
ºi dupã ce a fost finalizat (cu excepþia discurilor
DVD-R DL în modul VR).
Finalizarea este necesarã la redarea discului
cu alt echipament decât acest recorder.
Dupã finalizare, nu mai puteþi sã realizaþi
montaje sau sã înregistraþi pe disc.
continuã...
41
5 Selectaþi “Finalize” ºi apãsaþi ENTER.
6 Selectaþi “Next Screen” ºi apãsaþi ENTER.
Pentru DVD-RW / DVD-R (modul VR), recorderul
începe finalizarea discului. Treceþi la pasul 9.
7
SYSTEM
MENU
Numai pentru DVD+RW / DVD-RW (modul
Video) / DVD+R / DVD-R (modul Video) :
selectaþi un stil pentru meniul titlurilor ºi
apãsaþi ENTER.
Meniul este prezentat în stilul ales de dvs. când la
echipamentul DVD este selectat “top menu” (respectiv
“menu” pentru DVD+RW / DVD+R).
8 DVD+RW / DVD-RW (modul Video) / DVD+R /
1 Introduceþi un disc.
Consultaþi “1. Introducerea unui disc” (pag. 33).
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
DVD-R (modul Video) : selectaþi “Yes” ºi
apãsaþi ENTER.
Recorderul începe finalizarea discului.
9
Apãsaþi SYSTEM MENU pentru a pãrãsi
interfaþa.
Este afiºat Meniul System.
3 Selectaþi “Disc Setup” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Finalize” ºi apãsaþi ENTER.
42
z Observaþie
• Pentru a ºti dacã discul a fost finalizat sau nu, apãsaþi
DISPLAY dupã pasul 1 (p. 38).
b Note
• În funcþie de starea discului, a înregistrãrii sau a
echipamentului DVD, este posibil ca discurile sã nu fie
redate chiar dacã au fost finalizate.
• Este posibil ca recorderul sã nu poatã finaliza discul,
dacã acesta a fost înregistrat cu alt aparat.
• Dacã introduceþi un disc care nu este finalizat într-un alt
aparat DVD, conþinutul acestuia poate fi deteriorat.
• Când folosiþi un DVD+RW, puteþi sã realizaþi montaje
sau sã înregistraþi pe disc chiar dupã finalizarea acestuia.
Meniul titlurilor nu va fi însã afiºat. Finalizaþi încã o datã
discul pentru ca sã aparã meniul titlurilor.
Definalizarea unui disc
5 Selectaþi “Unfinalize” ºi apãsaþi ENTER.
Pentru DVD-RW (modul Video)
Discurile DVD-RW (modul video) care au fost finalizate
pentru a împiedica înregistrãri sau montaje suplimentare,
pot fi definalizate pentru a permite înregistrãri sau montaje
ulterioare.
Pentru DVD-RW (modul VR)
Dacã nu puteþi înregistra sau realiza montaje pe un DVDRW (modul VR) care a fost finalizat cu alt echipament
video, definalizaþi discul.
6 Selectaþi “Start” ºi apãsaþi ENTER.
b Notã
• Recorderul nu poate definaliza un DVD-RW (modul
Video) care a fost finalizat cu un alt echipament DVD.
Recorderul începe definalizarea discului. Operaþia de
definalizare poate dura câteva minute.
1 Introduceþi un disc.
Consultaþi “1. Introducerea unui disc” (pag. 33).
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Este afiºat Meniul System.
3 Selectaþi “Disc Setup” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Finalize” ºi apãsaþi ENTER.
43
7. Reformatarea unui disc
5 Selectaþi un element ºi apãsaþi ENTER.
Discurile noi sunt formatate automat când sunt introduse
în aparat. Dacã este necesar, puteþi reformata manual un
disc DVD+RW, DVD-RW sau DVD-R pentru a obþine
spaþiu liber, disponibil pentru înregistrare. În cazul
discurilor DVD-RW sau DVD-R, puteþi selecta un format
de înregistrare (modul VR sau Video) în funcþie de
necesitãþi.
“VR Mode” : Formateazã discurile DVD-RW / DVD-R
în modul VR.
“Video Mode” : Formateazã discurile DVD-RW /
DVD-R în modul Video.
“Format DVD+RW” : Formateazã discurile DVD+RW.
6 Selectaþi “Start” ºi apãsaþi ENTER.
Este ºters tot conþinutul discului.
z Observaþie
• În urma reformatãrii, puteþi sã modificaþi formatul de
înregistrare a discului DVD-RW sau sã înregistraþi din
nou pe un disc DVD-RW care a fost finalizat.
SYSTEM
MENU
1 Introduceþi un disc.
Consultaþi “1. Introducerea unui disc” (pag. 33).
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Este afiºat Meniul System.
3 Selectaþi “Disc Setup” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Format” ºi apãsaþi ENTER.
44
b Notã
• Nu puteþi reformata discuri DVD-R înregistrate.
GUIDE Plus+ (numai la RDR-HX780 / HX785 / HX980 / HX1080)
Vizualizarea interfeþei GUIDE Plus+
Sistemul GUIDE Plus+® este un ghid de programe
interactiv, gratuit. Acesta afiºeazã lista programelor pentru
pânã la ºapte zile, inclusiv titlurile programelor, promoþii
ºi informaþii legate de difuzare. Datele GUIDE Plus+ pentru
afiºarea listelor de programe de televiziune sunt difuzate
de canalul-gazdã al furnizorului local de servicii ºi sunt
recepþionate prin intermediul antenei, a receptorului set
top box sau prin conexiunea directã prin cablu.
Vizitaþi www.europe.guideplus.com pentru a beneficia de
lista tuturor canalelor-gazdã din Europa.
Acestea sunt doar câteva modalitãþi de utilizare a
sistemului GUIDE Plus+.
- Cãutarea programelor prin afiºarea lor în liste în funcþie
de categorie (spre exemplu Filme sau Sport) sau prin
utilizarea funcþiei Keyword Search (pag. 51).
- Odatã ce aþi gãsit programul pe care îl cãutaþi, utilizaþi
sistemul GUIDE Plus+ pentru a regla cronometrul
pentru înregistrare (pag. 50).
- Puteþi regla sistemul pentru a afiºa programele dvs.
preferate în funcþie de condiþiile pe care le-aþi stabilit,
spre exemplu categoria sau cuvântul cheie (pag. 47).
Buton roºu
Buton
verde
PAGE DAY -
Buton
albastru
Buton galben
GUIDE
INFO
</M/m/, ,
ENTER
PAGE +
DAY +
Apãsaþi GUIDE.
Apare interfaþa “Home” a sistemului GUIDE Plus+.
b Notã
• Sistemul GUIDE Plus+ nu poate fi utilizat când pentru
“Input Line System” este aleasã varianta “NTSC”
corespunzãtor reglajului “Basic” (pag. 115).
1 Video Window (Fereastra video) : Aceasta indicã
programul pe care îl urmãriþi când apãsaþi GUIDE.
2 Action Bar (Bara de acþiuni) : când este apãsat
butonul de aceeaºi culoare al telecomenzii, bara de
acþiuni funcþioneazã. Funcþia barei de acþiuni depinde
de interfaþã.
3 Information Box (Caseta cu informaþii): prezintã
informaþii legate de programul selectat când este afiºatã
interfaþa “Home”. Conþinutul va diferi în funcþie de
interfaþa afiºatã.
45
4 Menu Bar (Bara meniului) : Apãsaþi butonul albastru
(“Home”) ºi apãsaþi M pentru a deplasa cursorul în
bara meniului. Apoi selectaþi una dintre urmãtoarele
facilitãþi folosind </, ºi apãsaþi ENTER.
“Grid” (grilã de programe) : prezintã programele
pentru perioada curentã ºi pentru urmãtoarele 7 zile.
“Search” (cãutare) : permite cãutarea titlurilor dupã
categorie sau dupã cuvinte cheie (pag. 51). Categoria
afiºatã depinde de datele de program recepþionate de
acest recorder. Filme, Sport ºi Programe pentru copii
sunt câteva exemple de categorii posibile.
“My TV” (televizorul meu) : stabileºte profilul pentru
programele dvs. preferate (pag. 47).
“Schedule” (programare) : afiºeazã lista reglajelor
cronometrului (pag. 58).
“Info” (informaþii) : prezintã informaþii când sunt
disponibile.
“Editor” (editor) : vã permite editarea prezentãrii ºi
afiºãrii canalelor (pag. 49).
“Setup” (reglaje) : vã permite sã schimbaþi limba
folositã, þara/ regiunea, codul poºtal, sursa de intrare
sau canalul -gazdã.
5 Poziþia “Home” : când apãsaþi butonul albastru
(“Home”), cursorul revine la ultima poziþie de program din grila de programe (“Grid”).
6 Titles (Titluri): prezintã titlurile de programe ºi
categoria, verde (sport), mov (filme), albastru
(programe pentru copii), (altele).
Selectaþi un program folosind </M/m/, ºi apãsaþi
ENTER pentru a urmãri programul.
7 Sigla postului difuzat : este afiºatã sigla postului
respectiv.
8 Time Slot (interval temporal): indicã intervalul temporal selectat. Utilizaþi </, pentru a selecta un alt
interval.
46
Butoane disponibile în interfaþa “Home
Screen” pentru sistemul GUIDE Plus+
Butoane
Operaþii
Buton albastru
(“Home”)
Se revine la poziþia “Home” în grila
de programe.
GUIDE
(ghid)
Închide sistemul GUIDE
Plus+.
PAGE+/(paginã)
Modificã lista de programe în
funcþie de paginã.
DAY +/(zi)
Modificã lista de programe în
funcþie de zi.
INFO
(informaþii)
Prezintã informaþii legat de
programul selectat.
Pentru a debloca fereastra video
Fereastra video este blocatã astfel încât sã nu fie modificate
poziþiile programelor când treceþi cursorul peste un alt
titlu.
Din “Grid” (grila de programe), selectaþi sigla programului
care nu este blocat ºi apãsaþi butonul roºu (“Deblocat”).
Simbolul “ ” este înlocuit de cel “ ” ºi fereastra video
(“Video Window”) este deblocatã. Pentru a bloca fereastra
video (Video Window), selectaþi sigla programului a cãrei
poziþie vreþi sã fie blocatã ºi apãsaþi butonul roºu (“Lock”).
b Note
• Fereastra video este blocatã în cursul înregistrãrii ºi
indicatorul blocat apare în fereastra video. Nu puteþi
debloca Video Window în cursul înregistrãrii.
• Dacã urmãriþi programe prin intermediul receptorului set
top box, este posibil ca fereastra video sã nu se modifice
atât de repede precum dvs. deplasaþi cursorul. Într-un
astfel de caz, blocaþi fereastra video (pag. 46).
Prezentarea informaþiilor legate de programele favorite
(My TV)
Puteþi stabili un profil ºi sã vã fie prezentatã numai lista
informaþiilor legate de programul favorit.
6 Apãsaþi ENTER.
1 Apãsaþi GUIDE.
2 Apãsaþi M pentru a deplasa cursorul în Bara
Pentru a modifica profilul reglajelor
3 Selectaþi “My TV” folosind </,.
Pentru a selecta ºi a urmãri un program
din “My TV”
meniului.
Repetaþi de la pasul 3 de mai sus.
1 Dupã pasul 3 de mai sus, apãsaþi ENTER. Sunt afiºate
programele care se potrivesc condiþiilor profilului
selectat.
2 Selectaþi un program folosind </M/m/, ºi apãsaþi
“My TV”
ENTER.
4 Apãsaþi butonul galben (“Profil”).
5
Selectaþi “Channels” (canale), “Categories”
(categorii) sau “Keywords” (cuvinte cheie) ºi
apãsaþi butonul galben (“Add” - adãugare).
“Channels” (canale) : selectaþi programul folosind
</M/m/, ºi apãsaþi ENTER. Pentru a adãuga mai
multe programe, apãsaþi butonul galben (“Add”).
Puteþi înregistra pânã la 16 posturi.
Pentru a anula înregistrarea, selectaþi o poziþie de program ºi apãsaþi butonul roºu (“Delete”).
“Categories” (categorii) : selectaþi categoria
folosind </M/m/, ºi apãsaþi ENTER. Pentru a
adãuga mai multe categorii, apãsaþi butonul galben
(“Add”). Puteþi înregistra pânã la 4 categorii.
Pentru a renunþa la înregistrare, selectaþi un cuvânt
cheie ºi apãsaþi butonul roºu (“Delete”).
“Keywords” (cuvinte cheie) : introduceþi un cuvânt
cheie. Consultaþi “Pentru a cãuta un program dupã
un cuvânt cheie”, pag. 51. Pentru a adãuga mai multe
cuvinte cheie, apãsaþi butonul galben (“Add”). Puteþi
înregistra pânã la 16 cuvinte cheie.
Pentru a renunþa la înregistrare, selectaþi un cuvânt
cheie ºi apãsaþi butonul roºu (“Delete”).
47
Realizarea de modificãri la sistemul GUIDE Plus+
Puteþi personaliza sistemul GUIDE Plus+. Dacã a fost
schimbat sau modificat canalul-gazdã, iar datele ghidului
de programe nu poate fi recepþionat, puteþi rezolva
problema urmând etapele de mai jos.
zi, cãutaþi canalul-gazdã la urmãtoarea adresã de
internet :
www.europe.guideplus.com
ºi stabiliþi manual canalul-gazdã (“Schimbarea manualã
a canalului-gazdã GUIDE Plus+ (Reglaj)” de la
pag. 48).
Cãutarea canalului+gazdã pentru
GUIDE Plus+ (reglaj)
În mod implicit, pentru canalul-gazdã este aleasã varianta
“Automatic” astfel încât nu trebuie sã modificaþi reglajul
pentru pentru canalul-gazdã. Dacã, însã, canalul-gazdã a
fost schimbat sau deplasat, actualizaþi reglajele acesuia.
Dacã receptorul set top box este conectat la recorder
folosind numai cablul SCART (pag. 16), consultaþi
“Schimbarea manualã a canalului-gazdã GUIDE Plus+
(Reglaj)” de la pag. 48.
1 Apãsaþi GUIDE.
2 Apãsaþi M pentru a deplasa cursorul în Bara
meniului.
3 Selectaþi “Setup” folosind </,.
Schimbarea manualã a canalului gazdã
pentru GUIDE Plus+ (reglaj)
Dacã receptorul set top box este conectat la recorder
folosind numai cablul SCART ºi doriþi sã recepþionaþi datele
ghidului de programe de la receptorul set top box, cãutaþi
canalul-gazdã la urmãtoarea adresã de internet :
www.europe.guideplus.com
ºi urmaþi etapele de mai jos.
1
Dupã pasul 4 de la “Cãutarea canalului-gazdã
GUIDE Plus+ (Setup)”, apãsaþi butonul galben
(“Change”) de douã ori.
Apare “Manual”.
Apare meniul de reglaj GUIDE Plus+.
“Setup” (reglaj)
4 Selectaþi “Host Channel Setup” folosind M/
m, apãsaþi ENTER.
5 Apãsaþi butonul galben (“Reset”).
6 Apãsaþi ]/1 pentru a opri recorderul.
7 Aºteptaþi o zi pânã ce pot fi recepþionate
datele ghidului de programe.
Dacã datele ghidului de programe nu au fost
recepþionate dupã ce aþi aºteptat o
2 Selectaþi “Source” folosind ,.
3 Apãsaþi butonul galben (“Source”)
de mai
multe ori pentru a selecta sursa de intrare.
4 Selectaþi “Prog. No” folosind ,.
5 Introduceþi numãrul postului
folosind
butoanele numerotate.
6 Apãsaþi butonul verde (“Save”)
Vã este solicitatã confirmarea.
7 Selectaþi “Confirm” folosind </,, apãsaþi
ENTER.
Interfaþa revine la meniul de reglaj GUIDE Plus+.
48
8
Aºteptaþi o zi pânã ce datele ghidului de
programe poate fi recepþionat.
6 Selectaþi poziþia postului pe care doriþi sã îl
verificaþi folosind M/m.
Pentru a modifica poziþia postului, apãsaþi butonul
verde (“Prog. No”), apoi introduceþi un numãr de post
folosind butoanele numerotate ºi apãsaþi ENTER.
Pentru a renunþa la reglaje
Apãsaþi butonul roºu (“Back”).
Pentru a consulta informaþiile sistemului
GUIDE Plus+
1 Selectaþi “Setup” din Bara meniului ºi apãsaþi ENTER.
2 Selectaþi “GUIDE Plus+ system information ” folosind
M/m ºi apãsaþi ENTER.
b Notã
• Sistemul GUIDE Plus+ este iniþializat când efectuaþi
modificãri la reglajele canalului-gazdã.
z Observaþie
• Pentru a recepþiona de la recorder un program care poate
fi recepþionat fie cu receptorul set top box, fie cu
recorderul, schimbaþi sursa de program la pasul 6.
Dezactivarea poziþiilor posturilor
(Editor)
Dacã existã poziþii de posturi care nu sunt utilizate sau
care conþin canale nedorite, le puteþi ascunde.
1
Dupã pasul 4 de la “Aflarea poziþiilor
programelor (Editor)”, în coloana din stânga,
selectaþi poziþia postului care vreþi sã fie
ascuns sau afiºat folosind M/m.
2
Apãsaþi butonul roºu (“On / Off”).
Poziþiile dezactivate vor deveni de culoare gri. Pentru
a fi prezentate posturile dezactivate, apãsaþi din nou
butonul roºu (“On / Off”).
Aflarea poziþiilor programelor (Editor)
Verificaþi dacã numerele posturilor sunt aceleaºi cu cele
stabilite de reglajul “Tuner”. Dacã doriþi sã ajustaþi
reglajele canalelor sau sã modificaþi denumirea acestora,
consultaþi “Reglaje ale recepþiei prin antenã (Tuner)” (pag.
116).
1 Apãsaþi GUIDE.
2 Apãsaþi M pentru a deplasa cursorul în Bara
meniului.
3 Selectaþi “Editor” folosind </,.
b Note
• Nu puteþi înregistra o poziþie de program dacã nu este
setat la “Reglaje ale recepþiei prin antenã (Tuner)” (pag.
116), chiar dacã în Bara meniului pentru “Editor” este
aleasã varianta “On”.
• Dacã utilizaþi receptorul dvs. set top box pentru a
recepþiona programe (când receptorul set top box este
conectat la receptor folosind numai un cablu SCART,
pag. 16) ºi dacã puteþi recepþiona acelaºi post atât cu
receptorul set top box ºi cu recorderul, modificaþi
“Source” (sursa de semnal) pentru a recepþiona postul
cu ajutorul tunerului recorderului.
“Editor”
4 Apãsaþi ENTER.
5 Apãsaþi , pentru
a deplasa cursorul în
coloana din dreapta.
49
Înregistrare
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului (GUIDE Plus+ /
Manual / Easy Timer)
- pentru RDR-HX780 / HX785 / HX980 / HX1080
Puteþi regla cronometrul pentru un total de 32 de programe
(8 programe când utilizaþi funcþia VPS / PDC), pânã la 30
de zile în avans.
Metodele de setare a cronometrului includ :
• înregistrare folosind un singur buton (sistem GUIDE
Plus+)
• setarea manualã a cronometrului (sistem GUIDE Plus+)
• Cronometru facil.
Înainte de a începe înregistrarea...
• Verificaþi dacã discul are suficient spaþiu disponibil
pentru înregistrare (pag. 38). Pentru HDD, DVD+RW ºi
DVD-RW, puteþi elibera spaþiu pe disc ºtergând titlurile
care nu sunt necesare (pag. 72).
• Ajustaþi calitatea înregistrãrii imaginii dacã este necesar
(pag. 110).
• Porniþi receptorul set top box ºi cuplaþi controlerul set
top box, când recorderul este conectat la receptorul set
top box, iar dvs. doriþi sã înregistraþi folosind sistemul
GUIDE Plus+.
b Notã
• Nu acþionaþi receptorul set top box exact înainte ºi nici
în cursul înregistrãrii cu cronometrul deoarece este
posibil sã fie împiedicatã înregistrarea cu acurateþe a
unui program.
Buton roºu
Buton verde
Buton galben
Înregistrarea folosind un singur buton
(Guide Plus+)
Puteþi utiliza sistemul GUIDE Plus+ pentru a regla
cronometrul cu pânã la 7 zile în avans astfel încât sã
înregistreze un program.
1
Apãsaþi GUIDE.
2 Selectaþi un program folosind </M/m/,.
3 Apãsaþi butonul roºu (“Record” - înregistrare)
sau pe cel z REC.
Programul stabilit ºi intervalul temporal
50
(Time Slot) îºi schimbã culoarea, iar recorder-ul este
pregãtit sã înceapã înregistrarea. Când se înregistreazã
de la un receptor set top box, aveþi grijã ca acesta sã
fie pornit.
Spre deosebire de un aparat video, nu este necesar sã
opriþi recorderul înainte de momentul la care trebuie
sã înceapã înregistrarea.
4 Apãsaþi butonul galben (“Add”).
Apare interfaþa pentru introducerea caracterelor.
Pentru a cãuta un program dupã
categorie
1 Apãsaþi M pentru a deplasa cursorul spre Bara meniului
când este afiºatã interfaþa “Home Screen” a sistemului
GUIDE Plus+.
2 Selectaþi “Search” folosind </, ºi apãsaþi ENTER.
5 Selectaþi, folosind </M/m/,, un caracter din zona
cu caractere alfanumerice ºi apãsaþi ENTER.
Pentru a comuta între majuscule ºi litere mici sau pentru
a folosi caractere cu accente, apãsaþi de mai multe ori
butonul galben (“Keyboard” - tastaturã).
Pentru a renunþa la introducerea unui noi cuvânt cheie,
apãsaþi butonul roºu (“Back” - înapoi).
“Search” (cãutare)
3 Selectaþi o categorie folosind </, ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi o sub-categorie folosind M/m ºi apãsaþi
ENTER.
În listã apar programele care îndeplinesc condiþiile.
Subcategoriile diferã în funcþie de þarã / regiune.
5 Selectaþi un program folosind M/m ºi apãsaþi ENTER.
Pentru a cãuta un program dupã un
cuvânt cheie
1 Apãsaþi M pentru a deplasa cursorul spre Bara meniului
când este afiºatã interfaþa “Home Screen” a sistemului
GUIDE Plus+.
2 Selectaþi “Search” folosind </, ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “My Choice” folosind </, ºi apãsaþi
ENTER.
Dacã aþi introdus deja cuvintele cheie, treceþi la pasul
8.
Pentru a introduce un nou cuvânt cheie, treceþi la
pasul 4.
6 Repetaþi pasul 5 pentru a introduce cuvântul cheie.
7 Apãsaþi butonul verde (“Save” - salvare). Cuvântul
cheie introdus este reþinut. Pentru a ºterge un cuvânt
cheie, selectaþi cuvântul pe care doriþi sã îl ºtergeþi,
apoi apãsaþi butonul roºu (“Delete”). Pentru
a
modifica un cuvânt cheie, selectaþi-l pe cel care doriþi
sã fie schimbat ºi apãsaþi butonul verde (“Edit” editare).
8 Selectaþi un cuvânt cheie folosind M/m, ºi apãsaþi
ENTER.
Este prezentatã lista programelor care conþin cuvântul
cheie în titlu ºi în caseta cu informaþii a programului.
9 Selectaþi un program folosind M/m, ºi apãsaþi ENTER.
z Observaþie
• Când pentru categoria “My Choice” sunt stabilite douã
sau mai multe cuvinte cheie, puteþi selecta subcategoria
“All” (toate).
Pentru a selecta rapid o poziþie de program folosind sigla postului TV
1 Apãsaþi butonul galben (“Channels”) cât timp este
afiºatã interfaþa “Home” a sistemului GUIDE Plus+.
51
2 Selectaþi sigla postului TV folosind </M/m/, ºi
Setarea manualã a cronometrului
(Programare)
3 Selectaþi un program folosind </, ºi apãsaþi
1
Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul de sistem.
Pentru a confirma, a schimba sau a
anula înregistrarea folosind cronometrul
2
3
Selectaþi “Timer Recording” ºi apãsaþi ENTER.
4
Apãsaþi butonul verde (“Manual”).
5
Stabiliþi data marcatã cu galben folosind
butoanele numerotate ºi </M/m/, Apoi
apãsaþi butonul verde (“Next”).
apãsaþi ENTER.
Interfaþa revine “Grid” ºi este selectat programul
curent emis de postul TV ales.
ENTER.
Consultaþi “Consultarea/ Modificarea/ Anularea reglajelor
cronometrului (Programare) - pentru RDR-HX780 / HX785/
HX980/ HX1080”, de la pag. 58.
Selectaþi “Timer Recording” ºi apãsaþi ENTER.
Apare lista de programare.
Pentru a opri înregistrarea cu ajutorul
cronometrului
Apãsaþi x REC STOP.
Þineþi seama cã poate dura câteva secunde pânã ce
recorderul opreºte înregistrarea.
Pot apãrea instrucþiuni pe ecran dupã apãsarea x REC
STOP. În acest caz, urmaþi instrucþiunile afiºate.
Ajustarea modului Rec. (înregistrare)
Dacã nu existã suficient spaþiu liber pe disc pentru
înregistrare, recorderul va alege modul de înregistrare care
sã permitã înregistrarea întregului program. Alegeþi “On”
pentru “Rec. Mode Adjust” corespunzãtor reglajului
“Recording” - înregistrare (pag. 124).
z Observaþie
• Când selectaþi “AUTO” pentru modul de înregistrare,
recorderul maximizeatã automat calitatea înregistrãrii în
funcþie de spaþiul disponibil pe DVD sau HDD.
b Note
• Dacã pe ecran apare un mesaj care indicã faptul cã hard
diskul este complet ocupat, alegeþi ca destinaþie pentru
înregistrare “DVD” sau eliberaþi spaþiu pe hard disk
pentru înregistrare (pag. 73).
• Ultimul mod de înregistrare selectat manual de dvs.
devine modul implicit pentru înregistrarea cu ajutorul
cronometrului folosind sistemul sistemul GUIDE Plus+.
• Nu puteþi ajusta calitatea înregistrãrii (pe hard disk sau
pe DVD) dupã începerea acesteia.
• Este posibil sã nu se realizeze începutul anumitor
înregistrãri dacã este folositã funcþia VPS / PDC.
• Nu puteþi prelungi durata înregistrãrii dacã este selectat
“VPS/PDC” (pag. 53).
• Funcþia “Rec. Mode Adjust” (ajustarea modului de
înregistrare) acþioneazã în cazul înregistrãrii cu ajutorul
conometrului pe DVD, în condiþiile în care funcþia VPS
/ PDC este opritã.
• Pentru modul înregistrare nu poate fi aleasã varianta
“AUTO” când pentru “VPS/PDC” este stabilitã varianta
“On”.
52
“Date” (data)
6
Stabiliþi momentul pornirii folosind butoanele
numerotate ºi </M/m/, Apoi apãsaþi
butonul verde (“Next”).
7
Stabiliþi momentul opririi folosind butoanele
numerotate ºi </M/m/, Apoi apãsaþi
butonul verde (“Next”).
8
Selectaþi sursa de intrare folosind butoanele
M/m ºi selectaþi poziþia programului cu
butoanele numerotate sau M/m.
9
Apãsaþi butonul verde (“Next”).
Apare interfaþa de introducere a caracterelor. Puteþi
modifica titlul dacã este necesar.
10
Apãsaþi butonul verde (“Save”).
Sunt afiºate data, ora începerii ºi a încheierii
înregistrãrii, poziþia programului etc.
11
Apãsaþi de mai multe ori butonul colorat
corespunzãtor pentru a stabili calitate
înregistrãrii, frecvenþa sau destinaþia
acesteia.
• Butonul de culoare galbenã (Destinaþie) : stabileºte
destinaþia înregistrãrii. Dacã nu existã suficient
spaþiu disponibil pe DVD pentru înregistrare,
recorderul înregistreazã automat programul pe hard
disk, chiar dacã dvs. aþi selectat “DVD”
(Recuperarea înregistrãrii). Când setaþi cronometrul
pentru o înregistrare zilnicã sau sãptãmânalã,
opþiunea “HDDr” vã permite sã înlocuiþi automat
înregistrarea precedentã realizatã cu cronometrul
cu cea nouã (numai HDD).
• Butonul verde (Frecvenþã) : selecteazã tipul de
înregistrare.
• Butonul roºu (Calitate) : selecteazã modul de
înregistrare (pag. 143).
12
13
Apãsaþi , pentru afiºarea “Timing”, apoi
apãsaþi de mai multe ori butonul colorat
corespunzãtor pentru a stabili durata sau
genul înregistrãrii.
• Butonul verde (“Cronometrare”) : selecteazã durata
de timp sau seteazã funcþia VPS/PDC. Consultaþi
secþiunea “Despre funcþia VPS/ PDC”.
• Butonul galben (“Gen”) : selecteazã un anumit gen
pentru hard disk, dacã este necesar.
Apãsaþi GUIDE pentru a pãrãsi sistemul
GUIDE Plus+.
Recorderul este gata sã înceapã înregistrarea.
• Pentru a modifica reglajul cronometrului, spre
exemplu funcþia VPS/PDC, consultaþi pag. 58.
b Note
• Dacã pe ecran apare un mesaj care indicã faptul cã hard
diskul este complet ocupat, alegeþi ca destinaþie de
înregistrare “DVD” sau eliberaþi spaþiu pe hard disk
pentru înregistrare (pag. 73).
• Când stabiliþi ca destinaþie de înregistrare “HDDr”,
durata anterioarã de înregistrare va fi înlocuitã cu cea
nouã chiar dacã aceasta nu a fost urmãritã.
Despre funcþia VPS / PDC
Semnalele VPS / PDC sunt transmise în paralele cu
programele TV în anumite sisteme de difuzare.
Aceste semnale asigurã efectuarea înregistrãrilor cu
ajutorul cronometrului indiferent dacã programele dorite
sunt difuzate anticipat, cu întârziere sau cu întreruperi.
Pentru a utiliza funcþia VPS / PDC
Selectaþi “VPS / PDC” la pasul 12 anterior prezentat.
Când porniþi aceastã funcþie, recorderul va începe sã
parcurgã canalele înainte ca înregistrarea folosind
cronometrul sã înceapã.
Înregistrarea facilã cu ajutorul
cronometrului
Puteþi seta cu uºurinþã cronometrul pentru înregistrare,
cu pânã la o lunã în avans.
1
Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare Meniul de sistem.
2
Selectaþi “Timer Recording” (Înregistrarea
cu ajutorul cronometrului) ºi apãsaþi ENTER.
3
Selectaþi “Easy Timer” (Cronometru facil) ºi
apãsaþi ENTER.
4
Selectaþi poziþia programului ºi sursa folosind
butoanele PROG +/-.
5
Stabiliþi modul de înregistrare folosind REC
MODE (pag. 143).
Pentru a opri înregistrarea cu ajutorul
cronometrului
Apãsaþi x REC STOP.
Þineþi seama cã poate dura câteva secunde pânã ce
recorderul opreºte înregistrarea.
Instrucþiunile pot apãrea dupã apãsarea x REC STOP. În
acest caz, urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran.
z Observaþie
• Puteþi utiliza funcþia “Rec. Mode Adjust” (pag. 52).
53
6
Apãsaþi HDD sau DVD pentru a stabili
destinaþia de înregistrare.
Dacã nu existã suficient spaþiu pentru înregistrare pe
DVD, recorderul va înregistra automat programul pe
HDD chiar dacã selectaþi “DVD” (Recuperarea
înregistrãrii).
7 Deplasaþi cursorul pânã la data ºi ora începerii
8
înregistrãrii din grilã, folosind </M/m/, ºi
apãsaþi ENTER.
Momentul începerii înregistrãrii poate fi stabilit la
intervale de 15 minute. Puteþi afla data ºi ora începerii
înregistrãrii, acestea fiind afiºate în mijlocul ecranului.
• Pentru a deplasa cursorul cu o orã, apãsaþi m /
M.
• Pentru a schimba ora de începere a înregistrãrii dupã
apãsarea butonului ENTER, apãsaþi O RETURN.
Deplasaþi cursorul pânã la data ºi ora
încheierii înregistrãrii din grilã, folosind </
, ºi apãsaþi ENTER.
Durata maximã de înregistrare este de ºase ore.
9 Selectaþi “Yes” (da) pentru a stabili reglajele
cronometrului pentru înregistrare ºi a ieºi.
Setarea cronometrului este adãugatã la lista de
programare a sistemului GUIDE Plus+ ºi recorderul
este pregãtit pentru a începe înregistrarea.
• Pentru a modifica setãrile cronometrului, spre
exemplu funcþia VPS / PDC, consultaþi pag. 58.
Pentru a opri înregistrarea cu ajutorul
cronometrului
Apãsaþi x REC STOP.
Þineþi seama cã poate dura câteva secunde pânã ce
recorderul opreºte înregistrarea.
Instrucþiunile pot apãrea dupã apãsarea x REC STOP. În
acest caz, urmaþi instrucþiunile afiºate pe ecran.
z Observaþie
• Puteþi utiliza funcþia “Rec. Mode Adjust” (pag. 52).
b Notã
• Dacã pe ecran apare un mesaj care indicã faptul cã hard
diskul este complet ocupat, alegeþi ca destinaþie de
înregistrare “DVD” sau eliberaþi spaþiu pe hard disk
pentru înregistrare (pag. 73).
Utilizarea funcþiei Quick Timer
Puteþi stabili durata înregistrãrii în trepte de 30 de minute.
Apãsaþi z REC de mai multe ori pentru a stabili
durata înregistrãrii
La fiecare apãsare de buton, durata înregistrãrii creºte cu
o jumãtate de orã, perioada maximã fiind de ºase ore.
(înregistrare obiºnuitã)
Perioada indicatã de cronometru scade apoi din minut în
minut, pânã la 0:00, când recorderul întrerupe înregistrarea
(alimentarea se opreºte).
Pentru a renunþa la Quick Timer
Apãsaþi z REC de mai multe ori, pânã ce pe afiºajul
panoului frontal apare “0:00”. Recorderul revine la modul
obiºnuit de înregistrare. Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi
x REC STOP.
b Notã
• Dacã recorderul este oprit în timpul înregistrãrii, aceastã
operaþie este opritã.
Înregistrarea unor programe stereo ºi a
unora bilingve
Recorderul recepþioneazã automat ºi înregistreazã
programe stereo ºi bilingve în sistem ZWEITON sau
NICAM.
Atât hard diskul (dacã pentru “HDD Recording Format”
este aleasã varianta “Video Mode Off” la reglajul
“Recording”, pag. 125), cât ºi un disc DVD-RW (modul
VR) sau unul DVD-R (modul VR) pot înregistra atât sunet
principal, cât ºi secundar. Puteþi comuta între cele douã
tipuri de sunet la redarea discului.
Atât hard diskul (dacã pentru “HDD Recording Format”
este aleasã varianta “Video Mode On” la reglajul
“Recording”, pag. 125) cât ºi un disc DVD+RW, DVD+R,
DVD-RW (modul Video) sau unul DVD-R (modul video)
pot înregistra numai o singurã pistã sonorã (principalã
sau secundarã), pe rând.
Înainte de a începe înregistrarea, alegeþi pentru
“Bilingual Recording” varianta “A/L” (implicitã)
sau “B/R” corespunzãtor reglajului “Audio In”
(pag. 121).
Pentru detalii legate de formatul de înregistrare pentru
hard disk, consultaþi pag. 125.
54
Sistemul ZWEITON (german)
La recepþionarea unui program tip stereo, apare indicaþia
“Stereo”.
La recepþionarea unui program tip ZWEITON, apar
indicaþiile “L”, “R” sau “L+R”.
Sistemul NICAM
Pentru a înregistra un program NICAM, aveþi grijã sã
alegeþi pentru “NICAM Select” varianta “NICAM”
(implicitã) corespunzãtor “Audio In”. Dacã sonorul nu
este clar la ascultarea programelor difuzate NICAM,
alegeþi pentru “NICAM Select”, varianta “Standard” (pag.
120).
Crearea de capitole în cadrul unui titlu
Înregistrarea cu ajutorul
cronometrului
Puteþi regla cronometrul pentru un total de 32 de programe
(8 programe când utilizaþi funcþia VPS / PDC), pânã la 30
de zile în avans.
Stabiliþi manual data, ora ºi programul.
Înainte de a începe înregistrarea...
• Verificaþi dacã discul are suficient spaþiu disponibil
pentru înregistrare (pag. 36). Pentru HDD, DVD+RW ºi
DVD-RW, puteþi elibera spaþiul pe disc ºtergând titlurile
(pag. 72).
• Ajustaþi calitatea înregistrãrii imaginii dacã este necesar
(pag. 110).
Recorderul poate diviza automat o înregistrare (un titlu)
în capitole, inserând marcaje de capitol. Pentru a selecta
intervalele la care sunt aplicate marcajele de capitol sau
pentru a dezactiva aceastã funcþie, consultaþi “Împãrþirea
automatã în capitole (HDD / VR)”, “Împãrþirea automatã
în capitole (Video)” sau “Împãrþirea automatã în capitole
DVD+R / +RW” corespunzãtor reglajului “Recording”
(pag. 124). Dacã înregistraþi pe hard disk sau pe un
DVD-R ori pe un DVD-RW (modul VR) puteþi edita
marcaje de capitol (pag. 75).
1 Apãsaþi TIMER.
Apare interfaþa “Timer List”
continuã...
55
2
Selectaþi rândul “New Input” (Intrare nouã)
ºi apãsaþi ENTER.
Apare interfaþa “Timer List”
Pentru a opri înregistrarea folosind
cronometrul
Apãsaþi x REC STOP.
Þineþi seama cã poate dura câteva secunde pânã ce
recorderul opreºte înregistrarea.
Instrucþiunile afiºate pe ecran pot apãrea dupã ce apãsaþi
butonul x REC STOP. În acest caz, urmaþi instrucþiunile
afiºate.
Pentru a efectua reglaje detaliate
1 Selectaþi “Set Details” la pasul 3 de mai sus ºi apãsaþi
butonul ENTER.
3
2 Selectaþi un element folosind butoanele M/m ºi efectuaþi
Selectaþi un element folosind </, ºi
ajustaþi-l folosind M/m. Apoi apãsaþi ENTER.
Elementele care pot fi ajustate apar în lista de mai jos.
• “Pr/CH”: este stabilit programul.
• “Date” : stabileºte data (pânã la 30 de zile
urmãtoare). Selectaþi tipul de înregistrare apãsând
în mod repetat M pentru a regla cronometrul astfel
încât sã înregistreze aceleaºi programe zilnic sau
sãptãmânal.
• “Start” : stabileºte ora pornirii.
• “Stop” : stabileºte ora opririi
• “Extend” : stabileºte perioada de timp în cursul unei
înregistrãri cu ajutorul cronometrului. Dacã este
extinsã durata înregistrãrii unui program (care era
deja stabilit sã se înregistreze zilnic sau sãptãmânal)
perioada extinsã, stabilitã manual aici va fi adãugatã
înregistrãrilor cu ajutorul cronometrului, efectuate
ulterior. Þineþi seama cã dacã pentru “VPS/PDC”
este aleasã varianta “On”, nu puteþi efectua reglajul
“Extend”.
• Dacã aþi greºit, selectaþi elementul ºi modificaþi
reglajul.
4 Selectaþi “OK” ºi apãsaþi ENTER.
Apare interfaþa “Timer List” (pag. 59).
Indicatorul pentru înregistrarea cu ajutorul
cronometrului apare luminos pe panoul frontal ºi
recorderul este pregãtit sã înceapã înregistrarea.
Spre deosebire de un aparat video, nu este necesar
sã opriþi recorderul înainte ca înregistrarea cu ajutorul
cronometrului sã înceapã.
• Pentru a înregistra un program de satelit, porniþi
tunerul de satelit ºi selectaþi programul de satelit pe
care doriþi sã îl înregistraþi. Lãsaþi tunerul de satelit
pornit pânã ce recorderul încheie înregistrarea. Dacã
veþi conecta un echipament care are o funcþie de
cronometrare, puteþi utiliza funcþia Synchro Rec
(pag. 61).
56
reglajul cu </,.
“Record to” : stabileºte destinaþia de înregistrare. Dacã
nu este suficient spaþiu liber pe DVD, recorderul va
înregistra automat programul pe hard disk, cu toate cã
dvs. aþi selectat “DVD” (Înregistrare recuperatã).
“Recording Mode” : este stabilit modul de înregistrare
(pag. 143).
“VPS / PDC” : este stabilitã funcþia VPS / PDC. Pentru
detalii legate de aceasta, consultaþi secþiunea urmãtoare.
“Update” : recorderul este reglat automat, fiind înlocuitã
înregistrarea cu ajutorul cronometrului, stabilitã anterior,
cu una nouã.
“Genre” : este stabilit genul muzical.
“Bilingual Recording” : este stabilitã înregistrarea
sonorului (pag. 121).
“HDD Recording Format” : este stabilit formatul de
înregistrare pentru hard disk (pag. 125).
Pentru a introduce un titlu
Selectaþi “Set Title Name” la pasul 3 anterior, apoi apãsaþi
ENTER (pag. 39).
Despre funcþia VPS / PDC
Semnalele VPS / PDC sunt transmise în paralel cu
programele TV, de anumite sisteme de difuzare. Aceste
semnale asigurã realizarea înregistrãrilor cu ajutorul
cronometrului, indiferent de întârzierile sau devansãrile
apãrute în transmiterea programului sau de întreruperile
survenite.
Pentru a utiliza funcþia VPS / PDC
Alegeþi pentru “VPS / PDC” varianta “On” (citiþi secþiunea
“Pentru a efectua reglaje detaliate”), pag. 56.
Când porniþi aceastã funcþie, recorderul va începe sã
parcurgã canalele înainte ca înregistrarea folosind
cronometrul sã înceapã.
Stabilirea modului de înregistrare
Dacã nu este suficient spaþiu disponibil pe disc pentru
înregistrarea doritã, recorderul va alege un mod care sã
permitã înregistrarea întregului program. Alegeþi pentru
“Rec. Mode Adjust” varianta “On” corespunzãtor
reglajului “Recording” (pag. 124).
z Observaþie
• Când selectaþi “AUTO” ca mod de înregistrare,
recorderul va maximiza automat calitatea înregistrãrii,
în funcþie de spaþiul disponibil pe DVD sau pe HDD.
b Note
• Dacã pe ecran apare un mesaj care sã indice cã hard
diskul este complet ocupat, alegeþi ca destinaþie de
înregistrare varianta “DVD” sau eliberaþi spaþiu pe hard
disk (pag. 73).
• Verificaþi dacã este corect potrivit ceasul, înainte de a
efectua reglajele pentru înregistrarea cu ajutorul
cronometrului. Dacã ora indicatã nu este corectã,
înregistrarea cu ajutorul cronometrului nu se va realiza.
• Chiar dacã reglaþi cronometrul sã efectueze zilnic sau
sãptãmânal înregistrãri ale aceluiaºi program, aceasta
nu se va realiza dacã se suprapune cu un program care
are prioritate. Va fi afiºatã indicaþia “Overlap” alãturi de
reglajul omis în Timer List. Verificaþi ordinea prioritãþilor
reglajelor (pag. 59).
• Deºi este reglat cronometrul, înregistrarea cu ajutorul
acestuia nu va avea loc dacã ar trebuie sã se desfãºoare
în cursul înregistrãrii unui program cu prioritate.
• Funcþia “Rec. Mode Adjust” va acþiona numai în cazul
înregistrãrilor folosind cronometrul, cu condiþia ca
funcþia “VPS/PDC” sã fie opritã. “Rec. Mode Adjust”
nu poate funcþiona împreunã cu Quick Timer sau cu
Synchro Rec.
• Este posibil ca începutul anumitor înregistrãri sã se
piardã, dacã este folositã funcþia VPS / PDC.
• Pentru modul de înregistrare nu poate fi stabilitã varianta
“AUTO”, dacã pentru “VPS / PDC” este aleasã varianta
“On”.
Utilizarea funcþiei Quick Timer
Puteþi stabili durata înregistrãrii în trepte de 30 de minute.
Pentru detalii, consultaþi pag. 54.
Înregistrarea unor programe stereo ºi
a unora bilingve
Recorderul recepþioneazã automat ºi înregistreazã
programe stereo ºi bilingve.
Pentru detalii, consultaþi pag. 54.
Crearea de capitole în cadrul unui titlu
Recorderul poate diviza automat o înregistrare (un titlu)
în capitole, inserând marcaje de capitol. Pentru a selecta
intervalele la care sunt inserate marcajele de capitol sau
pentru a dezactiva aceastã funcþie, consultaþi “Impãrþirea
automatã în capitole (HDD / VR)”, “Împãrþirea automatã
în capitole (Video)” sau “Impãrþirea automatã în capitole
DVD+R / +RW” corespunzãtor reglajului “Recording”
(pag. 124). Dacã înregistraþi pe hard disk sau pe un
DVD-R ori pe un DVD-RW (modul VR) puteþi edita
marcaje de capitol (pag. 75).
57
Consultarea / modificarea / anularea reglajelor
cronometrului (Schedule - programare)
- pentru RDR-HX780 / HX785 / HX980 / HX1080
6
Puteþi modifica sau anula reglajele cronometrului, folosind
lista programãrilor.
Consultarea / modificarea reglajelor
cronometrului
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare Meniul de sistem.
2 Selectaþi “Timer Recording” (Înregistrarea cu
ajutorul cronometrului) ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Timer Recording” (Înregistrarea cu
ajutorul cronometrului) ºi apãsaþi ENTER.
Apare lista emisiunilor programate.
În coloana din stânga, selectaþi un element
cu ajutorul butonului roºu (“Back” - înapoi)
sau cu cel verde (“Next” - urmãtorul) ºi
efectuaþi reglaje folosind butoanele
numerotate sau </M/m/,.
7 Apãsaþi în mod repetat butonul colorat pentru
a modifica reglajele.
• Pentru a schimba destinaþia de înregistrare, apãsaþi
butonul galben (“Destination” - destinaþie). Dacã
nu existã suficient spaþiu liber disponibil pe DVD
pentru înregistrare, recorderul va înregistra automat
programul pe hard disk cu toate cã aþi selectat “DVD”
(Recuperarea înregistrãrii). Când reglaþi cronometrul
pentru a înregistra un program difuzat zilnic sau
sãptãmânal, facilitatea “HDDr” vã permite sã înlocuiþi
automat înregistrarea precedentã cu ajutorul
cronometrului cu o alta nouã (numai pentru hard
disk).
• Pentru a stabili tipul de înregistrare, apãsaþi butonul
verde (“Frequency” - frecvenþã).
• Pentru a schimba modul de înregistrare, apãsaþi
butonul roºu (“Quality” - calitate) pag. 143.
8 Apãsaþi , pentru a fi afiºat “Timing”.
9 Apãsaþi în mod repetat butonul verde
4 Selectaþi reglajele cronometrului pe care vreþi
sã le modificaþi cu ajutorul m.
Puteþi verifica setarea cronometrului care este marcatã
de culoare roz.
Pentru a modifica setarea, treceþi la pasul 5.
Dacã nu doriþi modificarea setãrii, treceþi la pasul 8.
5 Apãsaþi butonul verde (“Edit” - montaj).
58
(“Timing”) pentru a modifica durata de timp
sau pentru a seta funcþia VPS / PDC.
Consultaþi “Despre funcþia VPS / PDC” de la pag. 53.
• Dacã doriþi sã înregistraþi pe un anumit tip de hard
disk, apãsaþi în mod repetat butonul galben (“Genre”
- gen).
10 Apãsaþi GUIDE pentru a pãrãsi sistemul GUIDE
Plus+.
Intrã în vigoare noile reglaje.
Anularea reglajelor cronometrului
La pasul 4 de la “Consultarea / modificarea /
anularea reglajelor cronometrului”, selectaþi cu
M/m reglajul cronometrului care doriþi sã fie
anulat, apoi apãsaþi butonul roºu (“Delete” ºtergere).
Pentru a închide lista de emisiuni
programate
Apãsaþi GUIDE.
Când reglajele cronometrului se
suprapun
• Programul care începe primul este cel care are prioritate
ºi acesta va fi înregistrat în întregime.
• Dupã încheierea înregistrãrii precedente, începe ºi
cealaltã, cu o întârziere de câteva zeci de secunde (în
cazul în care momentul final al unei înregistrãri coincide cu cel iniþial ale celeilalte).
• Dacã douã înregistrãri ar trebui sã înceapã la aceeaºi
orã, va fi efectuatã numai una singurã dintre ele. Anulaþi
reglajul cronometrului corespunzãtor programului care
nu va fi înregistrat.
Consultarea/ modificarea/
anularea reglajelor
cronometrului (Timer List)
- pentru RDR-HX680
Puteþi afla, modifica sau anula reglajele cronometrului,
folosind interfaþa Timer List.
1 Apãsaþi TIMER.
Apare interfaþa “Timer List”.
Când nu sunt vizibile pe ecran toate reglajele
cronometrului, apãsaþi M/m pentru a le vizualiza pe
cele ascunse.
2 Selectaþi reglajele cronometrului pe care vreþi
sã le aflaþi, modificaþi sau anulaþi, apoi
apãsaþi ,.
Este afiºat submeniul.
3 Selectaþi o opþiune, apoi apãsaþi ENTER.
“Modify” (modificare) :
Modificã reglajele cronometrului.
Selectaþi elementul dorit cu </, ºi reglaþi-l cu m/
M. Selectaþi “OK” ºi apãsaþi ENTER.
b Notã
• Când facilitatea “VPS / PCD” este utilizatã pentru una
sau mai multe înregistrãri cu ajutorul cronometrului,
momentele de început se pot modifica în cazul în care
ora de difuzare este devansatã sau întârziatã.
“Erase” (ºtergere):
Sunt ºterse reglajele cronometrului.
Selectaþi “Yes” ºi apãsaþi ENTER.
“Skip once” (omitere o datã) :
Omite înregistrarea zilnicã sau sãptãmânalã o singurã
datã. Dupã anularea reglajelor cronometrului, “Skip
Once” apare alãturi de acestea în interfaþa Timer List.
Pentru a modifica sau anula un reglaj, repetaþi paºii 2
ºi 3 de mai sus.
59
Înregistrarea de la
echipamentul conectat
Când reglajele cronometrului se
suprapun
• Programul care începe primul este cel care are prioritate
Înregistrarea fãrã cronometru de la
echipamentul conectat
ºi acesta va fi înregistrat în întregime.
• Dupã încheierea înregistrãrii precedente, începe ºi
cealaltã, cu o întârziere de câteva zeci de secunde (în
cazul în care momentul final al unei înregistrãri coincide cu cel iniþial ale celeilalte).
• Dacã douã înregistrãri ar trebui sã înceapã la aceeaºi
orã, va fi efectuatã numai una singurã dintre ele. Anulaþi
reglajul cronometrului corespunzãtor programului care
nu va fi înregistrat.
z Observaþie
• Vã puteþi deplasa la primul / ultimul rând din interfaþa
Timer List cu ajutorul butoanelor ./> cât timp
este afiºatã lista.
b Note
• Când pentru “VPS / PCD” este aleasã varianta “On”,
pentru una sau mai multe înregistrãri cu ajutorul
cronometrului, momentele de început se pot modifica
în cazul în care ora de difuzare este devansatã sau
întârziatã.
• Chiar dacã este reglat cronometrul, înregistrãrile cu
ajutorul acestuia nu pot fi efectuate în cursul înregistrãrii
unui program cu prioritate.
Puteþi înregistra de la un aparat video sau de la un alt
echipament similar conectat la recorder. Pentru a afla cum
trebuie realizate conexiunile, consultaþi “Conectarea unui
aparat video sau a unui echipament similar”, pag. 28.
1 Apãsaþi HDD sau DVD.
Dacã selectaþi DVD, introduceþi în recorder un DVD
care sã poatã fi înregistrat (consultaþi “1. Introducerea
unui disc”, pag. 33).
2
Apãsaþi INPUT pentru a selecta o sursã de
intrare în funcþie de conexiunea realizatã.
Indicaþia panoului frontal se modificã astfel :
poziþia programului
3 Selectaþi semnalul audio dorit când înregistraþi
un program bilingv pe un HDD sau pe un
DVD+RW / DVD+R/DVD-RW/DVD-R (modul
Video).
Alegeþi pentru “External Audio” varianta “Bilingual”,
iar pentru “Bilingual Recording” varianta “A/L” sau
“B/R” corespunzãtor reglajului “Audio In” (pag. 120).
4 Apãsaþi de mai multe ori REC MODE pentru a
selecta modul de înregistrare.
Pentru detalii legate de modul de înregistrare, consultaþi
pag. 143.
5 Introduceþi caseta video sursã în echipamentul
conectat ºi treceþi acel aparat în starea pauzã
de redare.
6 Apãsaþi z REC.
Acest recorder începe înregistrarea.
60
7 Apãsaþi butonul de pauzã (sau de redare) de
la echipamentul conectat pentru a anula
starea pauzã de redare.
Echipamentul conectat începe redarea, iar imaginea
este înregistratã de recorder.
Pentru a opri înregistrarea, apãsaþi butonul x REC
STOP al acestui recorder.
Când conectaþi o camerã video DV cu
mufã DV IN
Consultaþi “Copierea de la o camerã video DV”, pag. 88.
Când conectaþi o camerã video cu hard
disc care are o mufã USB
Consultaþi “Copierea de la o camerã video HDD”,
pag. 84.
b Note
• La înregistrarea unui joc video, este posibil ca imaginea
de pe ecran sã nu fie clarã.
• Nu poate fi înregistrat nici un program care conþine un
semnal ce împiedicã complet copierea (“Never copy”).
• Dacã pentru “Bilingual Recording” este aleasã varianta
“A/L” sau “B/R” la pasul 3, nu puteþi selecta sonorul la
redarea în urmãtoarele cazuri :
– când înregistraþi pe hard disk (dacã pentru “HDD
Recording Format” este aleasã varianta “Video Mode
Off” la reglajul “Recording”, pag. 125) / DVD-RW,
DVD-R (modul VR) în modul PCM,
– când înregistraþi pe hard disk (dacã pentru “HDD
Recording Format” este aleasã varianta “Video Mode
On” la reglajul “Recording”, pag. 125) / DVD+RW/
DVD+R/ DVD-RW/ DVD-R (modul Video).
• Nu puteþi selecta “L1” la pasul 2 dacã pentru “LINE 1
In” este aleasã varianta “Decoder” corespunzãtor
reglajului “Video In / Out” (pag. 120).
Înregistrarea de la echipamentul
conectat, folosind cronometrul
(Synchro Rec.)
- numai pentru RDR-HX680
Puteþi regla recorderul sã înregistreze automat programe
de la echipamentul conectat care este dotat cu o funcþie
de înregistrare cu ajutorul cronometrului (spre exemplu
un tuner de satelit). Conectaþi echipamentul la mufa LINE
1 / DECODER a recorderului (pag. 30).
Când echipamentul conectat porneºte, recorderul începe
înregistrarea unui program de la aparatul cuplat la mufa
LINE 1 / DECODER.
Destinaþia înregistrãrii poate fi numai HDD.
1 Apãsaþi REC MODE de mai multe ori pentru a
selecta modul de înregistrare.
Pentru detalii legate de modul de înregistrare,
consultaþi pag. 143.
2
Selectaþi semnalul audio dorit când
înregistraþi un program bilingv.
Alegeþi pentru “External Audio” varianta “Bilingual”,
iar pentru “Bilingual Recording” varianta “A/L” sau
“B/R” corespunzãtor reglajului “Audio In” (pag. 120).
Pentru detalii legate de înregistrarea bilingvã,
consultaþi pag. 54.
3 Reglaþi cronometrul echipamen-tului conectat
pentru programul pe care vreþi sã îl
înregistraþi, apoi opriþi-l.
4 Apãsaþi x REC STOP la recorder, mai mult
de 3 secunde.
Indicatorul SYNCHRO REC devine luminos pe panoul
frontal ºi recorderul se opreºte. Recorderul este acum
pregã-tit sã înceapã înregistearea sincronã.
Puteþi totodatã sã treceþi recorderul în stare de
aºteptare pentru înregistrarea sincronã, alegând
pentru “Synchro Rec.” de la “Timer Recording”
varianta”Yes” în Meniul de sistem.
61
Pentru a anula Synchro Rec înainte sã
înceapã înregistrarea
Apãsaþi ]/1.
Indicatorul SYNCHRO REC de pe panoul frontal se
stinge.
Pentru a anula Synchro Rec în cursul
înregistrãrii
Apãsaþi z REC mai mult de 3 sec.
Funcþia Synchro Rec este anulatã ºi înregistrarea
continuã.
Pentru a opri înregistrarea
Apãsaþi x REC STOP. Selectaþi “Yes” în fereastra de
confirmare, apoi apãsaþi ENTER.
b Note
• Recorderul începe înregistrarea numai dupã ce
detecteazã un semnal video de la echipamentul
conectat. Este posibil ca începutul programului sã nu
fie înregistrat.
• Funcþia Synchro Rec nu acþioneazã când pentru “LINE
1 In” este aleasã varianta “Decoder” corespunzãtor
reglajului “Video In / Out” (pag. 120).
• Funcþia Synchro Rec. nu funcþioneazã în cazul anumitor
tunere. Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni al respectivului tuner.
• Câtã vreme recorderul este în stare de aºteptare pentru
înregistrarea sincronã, funcþia Auto Clock Set nu
acþioneazã (pag. 114).
• Pentru a utiliza funcþia Synchro Rec, trebuie mai întâi sã
potriviþi corect ceasul recorderului.
• Pentru un program bilingv, poate fi redat numai semnalul
audio selectat la pasul 2.
Dacã reglajele temporale pentru
înregistrarea sincronã se suprapun
peste cele ale altei înregistrãri care
foloseºte cronometrul
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului va avea
întotdeauna prioritate. Înregistrarea sincronã va începe
numai dupã ce înregistrarea cu ajutorul cronometrului se
încheie.
Înregistrare cu
cronometrul
Înregistrare
sincronã
62
zona eliminatã
Redare
Redare
1 Apãsaþi HDD sau DVD.
• Dacã selectaþi DVD, introduceþi un disc (consultaþi
“1. Introducerea unui disc”, pag. 31).
• Dacã introduceþi un DVD VIDEO, VIDEO CD, DATA
DVD sau DATA CD, apãsaþi H. Începe redarea.
RDR-HX780 / HX785 / HX980 / HX1080
2 Apãsaþi TITLE LIST.
Dacã este deja afiºatã interfaþa cu lista titlurilor, omiteþi
acest pas.
De exemplu : HDD
3
RDR-HX680
Selectaþi un titlu folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
Redarea începe de la titlul selectat.
z Observaþie
• Puteþi utiliza ºi butonul H la pasul 3 pentru a începe
redarea.
b Notã
• Când sunt înregistrate titluri video pe un DATA DVD,
pistele audio MP3 de pe acel disc nu pot fi redate.
Pentru a utiliza meniul DVD
Când este redat un DVD VIDEO, sau un disc finalizat
DVD+RW, DVD-RW (mod Video), DVD+R sau DVD-R
(modul Video) puteþi afiºa meniul discului apãsând
butonul TOP MENU sau MENU.
b Notã
• Butonul H nu este disponibil pentru meniul discului.
63
Pentru a reda discuri VIDEO CD / Super
Video CD cu funcþii PBC
Funcþiile PBC (Comanda redãrii) permit redarea interactivã
a discurilor VIDEO CD / Super VIDEO CD folosind meniul
afiºat pe ecranul televizorului.
Meniul apare la începerea redãrii discurilor VIDEO CD /
Super VIDEO CD cu funcþii PBC.
Selectaþi un element folosind butoanele numerotate ºi
apãsaþi ENTER. Apoi urmaþi instrucþiunile furnizate de
meniu (apãsaþi H, când apare “Press SELECT”).
b Notã
• Anumite opþiuni de redare cum ar fi cãutarea, redarea
repetitivã sau redarea unui program nu pot fi folosite
împreunã cu funcþia PBC. Pentru redarea folosind
opþiunile asociate, începeþi operaþia fãrã a apela la
funcþiile PBC, utilizând Lista titlurilor.
Pentru redarea fiºierelor video DivX sau
a pistelor audio de pe un disc ce conþine
ambele tipuri de fiºiere
1 Apãsaþi butonul < cât timp este afiºatã Lista titlurilor
(DVD/CD).
2 Selectaþi “Data Format” (formatul datelor) M/m ºi apãsaþi
ENTER.
3 Selectaþi “CD”, “MP3” sau “DivX” folosind M/m ºi
apãsaþi ENTER.
4 Reveniþi la interfaþa Title List, selectaþi un album, un
titlu sau o pistã, apoi apãsaþi ENTER.
Pentru a opri redarea
Apãsaþi x.
Pentru reluarea redãrii din punctul unde
a fost opritã (Resume play)
Când apãsaþi din nou H dupã ce aþi oprit redarea,
recorderul va relua prezentarea piesei din punctul unde a
oprit-o la apãsarea butonului x.
Pentru ca redarea sã fie reluatã de la început, apãsaþi din
nou x, apoi apãsaþi H. Redarea va începe de la începutul
titlului / pistei / scenei.
64
b Note
• Nu puteþi relua redarea în cursul pauzei TV.
• Reluarea redãrii nu ete disponibilã pentru discuri Super
VIDEO CD.
• Punctul unde a fost opritã redarea este ºters din memorie
când :
– deschideþi compartimentul pentru disc (cu excepþia
HDD),
– este redat un alt titlu (cu excepþia HDD)
– porniþi redarea folosind Lista titlurilor (cu excepþia
HDD),
– editaþi titlul dupã oprirea redãrii,
– modificaþi reglajele la recorder,
– efectuaþi o înregistrare (cu excepþia HDD),
– decuplaþi cablul de alimentare.
Pentru redarea DVD-urilor cu acces
restricþionat (Control parental)
Dacã este redat un DVD la care accesul a fost restricþionat,
pe ecranul TV apare interfaþa de introducere a parolei.
Introduceþi parola dvs. de patru cifre folosind butoanele
numerotate ºi apãsaþi ENTER. Recorderul începe redare.
Pentru a înregistra sau a modifica parola, consultaþi
“Parental Control (numai DVD VIDEO)” de la pag. 126.
Redarea printr-o singurã atingere
(numai pentru conexiunile SCART /
HDMI)
Apãsaþi H. Cu o singurã apãsare a butonului H,
recorderul ºi televizorul porneºte ºi intrarea TV este
comutatã pe recorder. Redarea începe automat.
b Note
• Când folosiþi conexiunea HDMI, poate exista o întârziere
înainte ca imaginea redatã sã aparã pe ecranul
televizorului ºi este posibil ca începutul porþiunii redate
sã nu fie afiºatã.
• Pentru a utiliza funcþia “One-Touch Play” (Redare cu o
singurã atingere), alegeþi pentru “Control for HDMI”
varianta “On” (implicitã) la reglajul “HDMI Output”
(pag. 129).
Opþiuni de redare
Pentru a afla poziþiile butoanelor indicate mai jos, consultaþi ilustraþia de la pag. 63.
Butoane
Operaþii
ANGLE (Unghi)
Sunt modificate unghiurile de vizionare a unei scene dacã butonul este apãsat în
cursul redãrii. Când un disc conþine scene înregistrate din diverse unghiuri
(multiunghi), pe ecran apare simbolul . Pentru a trece indicatorul marcajului de
unghi în varianta “Off”, alegeþi pentru “Angle Indicator” varianta “Off” la reglajul
“Playback” (pag. 127).
AUDIO
Este selectatã una dintre pistele audio înregistrate pe disc când este apãsat de mai
multe ori în modul redare obiºnuitã.
*1
*1 : selecteazã limba doritã
: selecteazã sonor principal sau secundar
*2
*2 : selecteazã piste audio stereo sau mono.
*1 : numai pentru fiºiere video DivX
*2 : numai pentru piste audio MP3
SUBTITLE
Este aleasã limba pentru subtitrare, dacã este apãsat repetat.
*
*
* : doar la fiºiere video DivX
/
(reluare imediatã
/ avans instantaneu)
*
* : doar la fiºiere video DivX
. (precedent) /
> (urmãtor)
*
La fiecare apãsare a butonului
, scena este reluatã pentru un interval de timp :
5 sec T 15 sec T 30 sec T 1 min T 2 min T 3 min T 5 min T 10 min T
20 min T interval de timp stabilit în trepte de 10 min T 2 ore
La fiecare apãsare a butonului
, scena curentã avanseazã uºor conform intervalelor
de timp indicate mai jos :
30 sec T 1 min T 1 min 30 sec T 2 min T 3 min T 5 min T 10 min T 20 min
T interval de timp stabilit în trepte de 10 min T 2 ore
Se trece la începutul titlului / capitolului / scenei / pistei precedente respectiv
urmãtoare dacã este apãsat în timpul redãrii.
Se trece la începutul primului titlu / primei piste dacã este apãsat în modul stop.
continuã...
65
Butoane
Operaþii
(Deplasare rapidã înainte
Deplasare rapidã înainte / înapoi pe disc, la apãsarea în cursul redãrii.
Viteza de cãutare se modificã astfel :
/ înapoi)
Deplasare rapidã înapoi
Deplasare rapidã înainte
Când apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul, deplasarea rapidã înainte / înapoi continuã la
viteza selectatã pânã ce butonul este eliberat.
*1 : Când apãsaþi o datã m în cursul redãrii, puteþi reda în direcþie inversã (Reverse play),
facilitate
care nu este disponibilã pentru fiºiere video sau piste audio VIDEO CD / Super VIDEO CD /
DivX.
*2 : Când apãsaþi o datã M în cursul redãrii, discurile pot fi redate la vitezã mare cu sonor (Scan
Audio), facilitate care nu este disponibilã pentru VIDEO CD / Super VIDEO CD).
*3 : Nu este disponibilã pentru VIDEO CD / Super VIDEO CD / piste audio).
Pentru reluarea redãrii obiºnuite, apãsaþi H.
(redare cu încetinitorul /
fixarea unui cadru)
Redarea cu încetinitorul la apãsarea mai mult de o secundã în modul pauzã.
Este redat pe rând câte un cadru la apãsarea scurtã în modul pauzã.
Pentru reluarea redãrii obiºnuite, apãsaþi H.
*1
*1*2
*1*2
*1 : numai pentru direcþia de redare
*2 : numai pentru fiºiere video DivX
X (pauzã)
Redarea face o pauzã.
Pentru reluarea redãrii obiºnuite, apãsaþi H.
b Note
• Unghiurile ºi subtitlurile nu pot fi modificate cu titlurile
înregistrate cu acest recorder.
• Fiºierele de imagine JPEG realizate cu o camerã video
DVD pot fi redate numai ca succesiuni de imagini. Pentru
fiºierele video care conþin fiºiere de imagine JPEG ºi
filme, recorderul poate reda numai pãrþi ale filmelor.
Note privind redarea DVD-urilor cu piste
sonore DTS
Semnalele audio DTS sunt transmise la ieºire prin mufa
DIGITAL OUT (COAXIAL). La redarea unui DVD cu piste
audio DTS, alegeþi pentru “DTS Output” varianta “On” la
reglajul “Audio Out” (pag. 121).
66
Note privind redarea pistelor sonore
DTS de pe un CD
• La redarea CD-urilor codate DTS, poate fi generat
zgomot puternic de la mufele LINE 3-TV/LINE 1/
DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L). Pentru a evita
posibilele deteriorãri ale sistemului audio, utilizatorul
ar trebui sã îºi ia propriile mãsuri de precauþie când
mufele LINE 3-TV / LINE 1 / DECODER / LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L) ale recorderului sunt conectate la un
sistem de amplificare. Pentru a vã bucura de redarea
DTS Digital Surround™ un decodor DTS trebuie
conectat la mufa DIGITAL OUT a recorderului.
• Alegeþi pentru sonor varianta “Stereo” cu ajutorul
butonului AUDIO când sunt redate piste DTS de pe un
CD (pag. 65).
Repetarea unei anumite porþiuni de
pistã (A-B Repeat)
1 Apãsaþi PLAY MODE în cursul redãrii.
Pentru pistele audio de pe un CD, apãsaþi , cât timp
este afiºatã interfaþa Title List, apoi selectaþi “Play
Mode”.
Este afiºat meniul “Play Mode”.
2 Selectaþi “A-B Repeat” ºi apãsaþi ENTER.
“Este selectatã opþiunea “Set point A”.
3
În timp ce monitorizaþi sunetul, apãsaþi ENTER în dreptul punctului de pornire (punctul
A) al secþiunii care doriþi sã fie repetatã.
“Este selectatã opþiunea “Set point B”.
4
Continuaþi redarea pentru a localiza punctul
final (B) al secþiunii de repetat ºi apãsaþi
ENTER.
Începe repetarea secþiunii A - B.
Pentru a renunþa la repetarea secþiunii
A-B
Apãsaþi CLEAR sau alegeþi pentru “A-B Repeat” varianta
“Off” în meniul “Play Mode”.
b Note
• La redarea unui HDD / DVD VIDEO / DVD-RW (modul
Video) / DVD-R (modul Video), stabiliþi punctele de
început ºi de final în cadrul aceluiaºi titlu.
• Facilitatea “A-B Repeat” nu este disponibilã pentru
pistele audio MP3.
Redarea în mod repetitiv (Repeat)
Puteþi reda în mod repetat fie toate titlurile / pistele /
fiºierele, fie un singur titlu / capitol / pistã de pe hard
disk, de pe un disc sau dintr-un album.
1 Apãsaþi PLAY MODE în cursul redãrii.
Pentru pistele audio de pe un DATA DVD / DATA CD
/ CD, apãsaþi , cât timp este afiºatã interfaþa Title
List, apoi selectaþi “Play Mode”.
Este afiºat meniul “Play Mode”.
2 Selectaþi “Repeat”, apoi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi cu M/m un element care sã
fie
repetat.
“Repeat Title” (pentru HDD / DVD / DATA DVD*1 /
DATA CD*1 ) : este repetat titlul curent.
“Repeat Chapter” (pentru HDD / DVD): este repetat
capitolul curent.
“Repeat Track” (pentru VIDEO CD*2 / CD / DATA
DVD / DATA CD ) : este repetatã pista curentã.
“Repeat Programme” : este repetat programul curent
(pag. 68).
“Repeat Disc” (pentru VIDEO CD*2 / DVD-RW /
DVD-R (mod VR) / CD / DATA DVD / DATA CD) :
este repetat întregul disc.
“Repeat Album” (pentru DATA DVD*3 / DATA CD*3
) : este repetat albumul curent.
*1 : numai pentru fiºiere video DivX
*2 : numai pentru redarea fãrã funcþii PBC
*3 : numai pentru piste audio.
4 Apãsaþi
ENTER.
Începe redarea repetitivã.
Pentru a renunþa la redarea repetitivã
Apãsaþi CLEAR sau alegeþi pentru “Repeat” varianta
“Repeat Off” în meniul “Play Mode”.
b Note
• Puteþi selecta “Repeat Programme” numai în cursul
Redãrii unui program.
continuã...
67
6 Pentru a include în program alte capitole sau
Crearea propriului program
(Programme)
*1
*1
piste, apãsaþi </M/m/, pentru a selecta
numãrul unui pas, apoi repetaþi pasul 4 ºi 5.
*2
*
*1 : numai pentru discuri finalizate
*2 : numai pentru piste audio MP3
2
Puteþi reda conþinutul hard diskului sau a unui disc în
ordinea doritã a pieselor, aranjând titlurile / capitolele /
albumele / pistele de pe hard disk sau de pe un disc pentru
a compune propriul dvs. program. Puteþi realiza programe
care sã conþinã pânã la 24 de capitole / piste etc.
1 Apãsaþi PLAY MODE în cursul redãrii.
Pentru pistele audio de pe un DATA DVD / DATA CD
/ CD, apãsaþi , cât timp este afiºatã interfaþa Title
List, apoi selectaþi “Play Mode”.
Este afiºat meniul “Play Mode”.
2 Selectaþi “Programme”, apoi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Input/Edit Programme”, apoi
apãsaþi ENTER.
Interfaþa “Input / Edit Programme” diferã în funcþie de
tipul de disc folosit.
Exemplu : DVD
4
Selectaþi un titlu sau un album (exemplu :
Title 01) folosind M/m, ºi apãsaþi ,.
5
Selectaþi un capitol sau o pistã (exemplu :
Chapter 001) folosind M/m, ºi apãsaþi ENTER.
Capitolul sau pista este inclusã în program. Dacã aþi
greºit, selectaþi numãrul pasului eronat (de exemplu :
01) folosind </M/m, apoi apãsaþi CLEAR.
68
7 Apãsaþi H.
Începe redarea programului.
Pentru a opri redarea programului
Apãsaþi x (stop).
Pentru a renunþa la redarea programului
Apãsaþi CLEAR în cursul redãrii sau alegeþi pentru
“Programme” varianta “Cancel Programme Play” în meniul
“Play Mode”.
Pentru a ºterge programul
Apãsaþi CLEAR în modul stop sau alegeþi pentru
“Programme” varianta “Erase Programme List” în meniul
“Play Mode”.
z Observaþii
• Programul realizat de dvs. rãmâne în memorie dupã ce
redarea sa se încheie. Pentru repetarea aceluiaºi
program, alegeþi pentru “Programme” varianta “Start
Programme Play” din meniul “Play Mode”. Programul
va fi însã ºters din memorie când scoateþi discul din
aparat sau când apãsaþi ]/1.
• Puteþi relua redarea Programului. În cursul redãrii
acestuia, alegeþi pentru “Repeat” varianta “Repeat
Programme” în meniul “Play Mode” (pag. 67).
Funcþii avansate de redare
Stabilirea unei pauze la difuzarea unui
post TV (TV Pause / Pause Live TV)
Puteþi impune ca programul TV curent sã facã o pauzã ºi
sã îl înregistraþi pe hard disk ºi sã continuaþi vizionarea sa
ulterior. Aceastã facilitatea este utilã, spre exemplu, în cazul
în care primiþi un apel telefonic sau o vizitã neaºteptatã în
timp ce vizionaþi un program TV. Când conectaþi recorderul
la televizor prin mufa SCART faceþi urmãtoarele :
– stabiliþi pentru “SMARTLINK” varianta “This Recorder
Only” corespunzãtor reglajului “Options” (pag. 130).
– stabiliþi pentru “TV Pause” varianta “TV Tuner’s”
corespunzãtor reglajului “Options 2” (pag. 131).
– prestabiliþi în memoria aparatului poziþia programului
preluatã de la televizorul dvs. cu ajutorul “Download
from TV” de la “Auto Channel Setting” corespunzãtor
reglajului “Tuner” (pag. 116).
Dacã nu realizaþi conexiunea SCART, alegeþi pentru “TV
Pause” varianta “Recorder’s Tuner” corespunzãtor
reglajului “Options 2” (pag. 131).
1 În cursul vizionãrii TV, apãsaþi TV PAUSE.
Imaginea face o pauzã, iar recorderul începe
înregistrarea canalului TV curent pe hard disk.
Poate dura circa 10 secunde pânã ce începe
înregistrarea.
2
3
Apãsaþi H pentru a relua vizionarea
programului.
Puteþi sã rulaþi programul rapid înainte / înapoi, sã îi
impuneþi o pauzã sau sã îl opriþi folosind m/M, X
ºi x fãrã a fi afectatã înregistrarea.
Apãsaþi x REC STOP pentru a opri
înregistrarea.
b Note
• Imaginea nu face pauzã, iar recorderul începe doar
înregistrarea în urmãtoarele cazuri.
– când poziþiile programului sunt stabilite diferit la
recorder ºi la televizorul cuplat,
– când urmãriþi programul de la un echipament extern
conectat la televizor.
• Imaginea depistatã de recorder face o pauzã când pentru
“TV Pause” este aleasã varianta ““Recorder’s Tuner”
corespunzãtor reglajului “Options 2” (pag. 131).
• Este posibil sã nu puteþi utiliza “TV Pause” în funcþie
de televizor. Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni furnizat împreunã cu televizorul dvs.
• Funcþia “TV Pause” nu va acþiona corect dacã televizorul
este urmãrit prin intermediul unui alt echipament
interconectat, cum ar fi un aparat video sau un tuner
digital. Funcþia “TV Pause” acþioneazã numai cu canalul
selectat la televizor.
• Nu puteþi utiliza funcþia “TV Pause” pentru înregistrare
de la o componentã (aparat video etc.) conectatã la
mufa LINE 1 / DECODER.
• Funcþia “TV Pause” nu va acþiona dacã televizorul
conectat nu corespunde cu standardul SMARTLINK.
Pentru a verifica dacã televizorul dvs. corespunde
acestui standard, consultaþi manualul sãu de
instrucþiuni.
Redarea de la început a programului pe
care îl înregistraþi (Chase Play)
Facilitatea “Chase Play” vã permite sã vizionaþi partea
înregistratã a programului de pe hard disk, chiar în timp
ce se desfãºoarã înregistrarea. Nu este necesar sã
aºteptaþi încheierea înregistrãrii.
Apãsaþi H în cursul înregistrãrii.
Redarea începe de la începutul programului în curs de
înregistrare.
Când derulaþi rapid redarea spre punctul unde a ajuns
înregistrarea, “Chase Play” revine la redarea obiºnuitã.
69
Redarea înregistrãrii precedente în
timpul realizãrii unei alte înregistrãri
(Simultaneous Rec and Play)
Facilitatea “Simultaneous Rec and Play” vã permite sã
vizionaþi un program înregistrat anterior în timpul
înregistrãrii unui alt program. Redarea continuã chiar dacã
începe înregistrarea cu ajutorul cronometrului.
Utilizaþi aceastã funcþie dupã cum urmeazã :
• În timpul înregistrãrii pe hard disk
Redarea unui alt titlu de pe hard disk.
Redaþi un program înregistrat anterior pe DVD, apãsând
butonul DVD.
• În timpul înregistrãrii pe un DVD
Redarea unui program anterior înregistrat pe hard disk
apãsând butonul HDD.
Cãutarea Time (temporalã)
/ Title (titlu) / Chapter
(capitol) / Track (pistã) etc.
*
*
* numai pentru fiºiere DivX video.
Puteþi cãuta pe un disc dupã titlu, capitol, scenã sau pistã.
Cum titlurilor ºi pistelor le sunt atribuite în mod unic
numere, selectaþi titlul sau pista doritã introducând
numãrul corespunzãtor. Puteþi totodatã sã cãutaþi o scenã
folosind codul temporal.
1 Apãsaþi PLAY MODE în cursul redãrii.
Este afiºat meniul “Play Mode”.
2 Selectaþi “Search Mode” ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi metoda de cãutare, apoi apãsaþi
ENTER.
“Time Search” (cãutare temporalã) – pentru HDD
/ DVD / DATA DVD*1 / DATA CD*1 / VIDEO
CD*2*3 : cautã punctul iniþial introducând codul
temporal.
“Title Search” (cãutarea titlului) – pentru HDD /
DVD / DATA DVD*1 / DATA CD*1
“Chapter Search” (cãutarea capitolului)
– pentru HDD / DVD
“Track Search” (cãutarea pistei) – pentru VIDEO
CD*3
*1 numai pentru fiºiere DivX video
*2 cu excepþia Super VIDEO CD
*3 disponibil numai la redarea fãrã funcþii PBC
Puteþi totodatã sã redaþi un DVD VIDEO, VIDEO CD, Super
VIDEO CD, DATA DVD sau DATA CD în timpul
înregistrãrii pe hard disk.
Exemplu : Redarea unui alt titlu de pe
hard disk în timpul înregistrãrii pe HDD
1 În timpul înregistrãrii, apãsaþi TITLE LIST pentru a fi
afiºatã interfaþa HDD TITLE LIST.
2 Selectaþi titlul care vreþi sã fie redat, apoi apãsaþi ENTER.
Redarea începe de la titlul selectat.
Exemplu : Redarea unui DVD în timpul
înregistrãrii pe hard disk
1 În timpul înregistrãrii, apãsaþi DVD ºi introduceþi discul
în aparat.
2 Apãsaþi TITLE LIST pentru a fi afiºatã interfaþa DVD
TITLE LIST.
3 Selectaþi titlul care vreþi sã fie redat, apoi apãsaþi ENTER.
Redarea începe de la titlul selectat.
b Notã
• Nu puteþi reda un DVD, DivX video sau un VIDEO CD
înregistrat în sistem NTSC color, în timp ce înregistraþi
pe hard disk în sistem PAL/SECAM.
70
Este afiºatã interfaþa pentru introducerea numãrului.
4
Apãsaþi butoanele numerotate pentru a
selecta numãrul titlului, capitolului, codul
temporal dorit etc.
Spre exemplu : Time Search (cãutare temporalã)
Pentru a gãsi scena care se aflã la 2 ore, 10 minute ºi
20 de secunde, introduceþi “21020”.
Dacã greºiþi, realizaþi încã o datã selecþia, alegând
numãrul corect.
5 Apãsaþi
ENTER.
Începe redarea din punctul stabilit.
z Observaþie
• Puteþi cãuta titlul / pista / capitolul introducând cu
ajutorul butoanelor numerotate, numãrul care le
corespunde, în cursul redãrii.
71
ªtergere ºi montaj
Înainte de realizarea de montaje
Acest recorder oferã diverse opþiuni de realizare a
montajelor pentru diverse tipuri de discuri.
b Note
• Este posibil sã pierdeþi conþinutul cu care realizaþi montaje
dacã scoateþi discul sau sau dacã începe înregistrarea
cu ajutorul cronometrului în timpul montajului.
• Nu pot fi realizate montaje cu acest recorder ale discurilor
DVD create cu camere video DVD.
• Dacã apare un mesaj care indicã faptul cã spaþiul destinat
informaþiilor de comandã a discului este complet ocupat,
ºtergeþi sau realizaþi montaje ale titlurilor care nu sunt
necesare.
• Indicaþia spaþiului rãmas liber pe disc care este afiºatã
pe ecran poate diferi de spaþiul disponibil în mod real.
• Când realizaþi montaje ale unor discuri DVD+R sau DVDR, încheiaþi montajul înainte de a le finaliza. Un disc
finalizat nu poate fi utilizat la realizarea de montaje.
Pentru a lãrgi spaþiul pe disc
Pentru a mãri spaþiul liber de pe un disc DVD+RW sau
DVD-RW (modul Video), ºtergeþi titlul cu cel mai mare
numãr din lista titlurilor.
Numãrul cel mai mare de titlu
Pentru a elibera spaþiu pe hard disk, sau pe un disc DVDRW (mod VR), puteþi ºterge oricare titlu.
Consultaþi “ªtergerea ºi realizarea de montaje ale unui titlu”
de la pag. 73.
În cazul DVD-R ºi DVD+R, spaþiul liber nu se mãreºte
chiar dacã ºtergeþi titluri de pe disc.
72
Pentru a comuta între Lista de redare ºi
Lista originalã a titlurilor (doar pentru
DVD-RW / DVD-R în modul VR)
Puteþi afiºa Lista de redare a titlurilor în interfaþa Title List
(Playlist), respectiv Titlurile originale în interfaþa Title list
(Original).
1 Apãsaþi < în timp ce este afiºatã interfaþa Title List.
2 Selectaþi “Play List” cu ajutorul M/m ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Original” sau “Play List” folosind M/m, apoi
apãsaþi ENTER.
Relativ la acurateþea de realizare a
montajelor
Când sunt realizate montaje ale titlurilor înregistrate pe
hard disk, puteþi selecta tipul de montaj.
“Video Mode Compatible Editing” (Montaj compatibil
cu modul video)
• Recomandat în cazul în care urmeazã sã copiaþi titlurile
pe un DVD-RW / DVD-R (modul Video) sau pe un
DVD+RW / DVD+R folosind facilitatea de copiere la
vitezã mare. Punctele de montaj ºi marcajele capitolelor
pot diferi puþin de cele selectate de dvs.
“Frame Accurate Editing” (Montaj realizat cu
acurateþe)
• Recomandat în cazul în doriþi sã realizaþi montajul
titlurilor cu precizie sporitã. Punctele de montaj pot diferi
totuºi puþin de cele selectate de dvs. când titlurile sunt
copiate la vitezã mare.
ªtergerea ºi realizarea de montaje ale titlurilor
z Observaþie
• Puteþi aplica sau modifica eticheta discului (pag. 40).
Aceastã secþiune explicã principalele funcþii de montaj.
Þineþi seama cã operaþiile de montaj sunt ireversibile.
Pentru a realiza montaje pe discuri DVD-RW / DVD-R
(modul VR) fãrã a modifica înregistrãrile originale, creaþi o
Listã de redare a titlurilor (pag. 77).
1 Apãsaþi TITLE LIST.
Pentru discuri DVD-RW / DVD-R în modul VR,
comutaþi între Title List (Original sau Playlist), dacã
este necesar.
Realizarea de montaje ale mai multor
titluri (modul multiplu)
Puteþi selecta ºi realiza montaje cu cel mult 24 de titluri
odatã.
2 Selectaþi un titlu ºi apãsaþi ,.
1 Apãsaþi TITLE LIST.
2 Apãsaþi ,.
3 Selectaþi o opþiune, apoi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Multi-Mode, apoi apãsaþi ENTER.
Apare submeniul.
Puteþi realiza urmãtoarele operaþii de montaj pentru un
titlu.
“Erase” (ºtergere) : este ºters titlul selectat. Selectaþi
“Yes” când vi se solicitã confirmarea.
“Edit” (montaj) : permite realizarea urmãtoarelor
operaþii.
• “Title Name” (denumire titlu) : permite
introducerea sau modificarea denumirii titlului
(pag. 39).
• “Set Thumbnail” (stabilirea reprezentãrii de
dimensiuni reduse) : modificã reprezentarea de
dimensiuni reduse care apare în Lista titlurilor
(pag. 37).
• “A-B Erase” (ºtergere A-B) : ºterge o secþiune a
titlului (pag. 74)
• “Divide” (divizare) : împarte un titlu în douã pãrþi
(pag. 74).
• “Chapter Edit” (montaj de capitol) :
realizeazã montaje ale capitolelor din cadrul unui
titlu (pag. 75).
• “Set Genre” (stabilire gen) : atribuie un gen
muzical titlului.
• “Protrect” (protecþie) : protejeazã titlul. Alãturi
de titlul protejat apare simbolul .
• “Move” (deplasare) : schimbã ordinea de redarea
a titlului (pag. 77).
• “Combine” (combinare) : uneºte douã titluri
într-unul singur (pag. 77)
“Genre Name” (denumirea genului) : permite
introducerea unui gen muzical (pânã la 12 caractere),
pag. 39.
“Multi-Mode” (mod multiplu) : permite selectarea ºi
realizarea de montaje, simultan, cu mai multe titluri
(pag. 73).
“Create” (creare) : creazã o listã de redare (pag. 77).
“Undo” (anularea ultimei operaþii) : anuleazã ultima
operaþie de montaj realizatã.
Apare submeniul.
Apare interfaþa de selecþie a titlurilor pentru montaj.
4 Selectaþi un titlu ºi apãsaþi ENTER.
În caseta de bifare apare un marcaj. Pentru a elimina
bifa, apãsaþi din nou ENTER.
5 Repetaþi pasul 4 pentru a selecta toate titlurile
pe care doriþi sã le implicaþi în montaj.
6 Când se încheie selecþia titlurilor, apãsaþi ,.
Apare submeniul.
7 Selectaþi o opþiune, apoi apãsaþi ENTER.
Apare interfaþa de selecþie a titlurilor pentru montaj.
“Erase” (ºtergere) : ºterge titlurile selectate ;
“Protect” (protecþie) : protejeazã titlurile. Alãturi de
titlul protejat apare simbolul .
“Unprotected” (deprotejare) : deprotejazã titlurile.
“Change Genre” (schimbare gen) : modificã genul
titlurilor.
continuã...
73
z Observaþie
• Puteþi pãrãsi modul multiplu apãsând butonul , ºi
selectând “Single Mode” în timp ce titlurile sunt
selectate.
ªtergerea unei secþiuni a titlului
(A - B Erase)
Puteþi sã selectaþi o secþiune (scenã) a unui titlu ºi sã o
ºtergeþi. Þineþi seama cã operaþia de ºtergere a scenelor
unui titlu nu poate fi anulatã dupã ce a fost efectuatã.
1
Dupã pasul 2 de la “ªtergerea ºi realizarea
de montaje ale titlurilor”, selectaþi “Edit” ºi
apãsaþi ENTER.
2 Selectaþi “A-B Erase”, dupã care
apãsaþi ENTER.
Pentru hard disk, selectaþi un tip de montaj, apoi apãsaþi
ENTER. Pentru detalii, consultaþi pag. 72.
Apare interfaþa de stabilire a punctului A. Începe
redarea titlului.
Pentru a anula “A-B Erase”
Apãsaþi O RETURN. Apare Lista titlurilor.
z Observaþie
• Dupã scena ºtearsã este inserat un marcaj de capitol.
Acesta divide titlul în douã capitole separate.
b Note
• Imaginile sau sonorul pot fi momentan întrerupte în
punctul unde a fost ºtearsã secþiunea unui titlu.
• Este posibil ca secþiunile mai scurte de cinci secunde sã
nu fie ºterse.
Divizarea unui titlu (Divide)
*
*
Dacã doriþi sã copiaþi un titlu lung pe un disc, însã fãrã a
reduce calitatea imaginilor, divizaþi-l în douã titluri mai
scurte. Þineþi seama cã operaþia de divizare nu poate fi
anulatã dupã ce a fost realizatã.
* În cazul discurilor DVD-RW / DVD-R în modul VT,
poate fi divizatã numai lista de redare a titlurilor.
1
Dupã pasul 2 de la “ªtergerea ºi realizarea
de montaje ale titlurilor”, selectaþi “Edit” ºi
apãsaþi ENTER.
2
Selectaþi “Divide”, dupã care apãsaþi
ENTER.
Pentru hard disk, selectaþi un tip de montaj, apoi apãsaþi
ENTER. Pentru detalii, consultaþi pag. 72.
Apare interfaþa de stabilire a punctului de divizare.
Începe redarea titlului.
3
Selectaþi punctul de divizare folosind m/
M sau H, apoi apãsaþi X.
Pentru a reveni la începutul titlului, apãsaþi X, dupã
care apãsaþi ..
3 Selectaþi punctul A folosind m/M sau H,
apoi apãsaþi X.
Pentru a reveni la începutul titlului, apãsaþi X, dupã
care apãsaþi ..
4 Selectaþi “From”, apoi apãsaþi ENTER.
Este afiºatã poziþia punctului A.
5 Apãsaþi H.
6 Selectaþi punctul B folosind m/M sau H,
apoi apãsaþi X.
7 Selectaþi “To” ºi apãsaþi ENTER.
Este afiºatã poziþia punctului B.
8 Selectaþi “Yes” ºi apãsaþi ENTER.
Scena este ºtearsã.
74
4 Apãsaþi ENTER.
Pentru hard disk, este afiºatã interfaþa care solicitã
confirmarea.
5 Selectaþi “Yes” ºi apãsaþi ENTER (numai pentru
hard disk).
Titlul este împãrþit în douã pãrþi.
ªtergerea ºi realizarea de
montaje ale capitolelor
Puteþi realiza montaje ale capitolelor separat, în cazul unui
titlu. Pentru a realiza montaje pe discuri DVD-RW / DVDR (modul VR) fãrã a modifica înregistrãrile originale, creaþi
o Listã de redare (pag. 77).
1 Apãsaþi TITLE LIST.
Pentru discuri DVD-RW / DVD-R în modul VR,
comutaþi între Title List (Original sau Playlist), dacã
este necesar.
2 Selectaþi un titlu care conþine capitolul pentru
montaj ºi apãsaþi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaþi “Edit” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Chapter Edit” ºi apãsaþi ENTER.
Pentru hard disk, selectaþi tipul de montaj ºi apãsaþi
ENTER. Pentru detalii, consultaþi pag. 72.
5 Selectaþi o opþiune, apoi apãsaþi ENTER.
Puteþi realiza urmãtoarele operaþii de montaj pentru
un capitol.
“Divide” (divizare) : împarte un capitol în douã pãrþi
(pag. 76).
“Erase / Move” (ºtergere/deplasare) :
• “Erase” (ºtergere) : ºterge capitolul selectat (pag.
76)
• “Move” (deplasare) - pentru titlurile din lista
de redare de pe DVD-RW / DVD-R în modul VR :
modificã ordinea de redare a capitolelor (pag. 78).
“Combine” (combinare) : uneºte douã capitole întrunul singur (pag. 76).
75
Divizarea unui capitol (Divide)
Unirea mai multor capitole (Combine)
1
Dupã pasul 4 de la “ªtergerea ºi realizarea
de montaje ale capitolelor”, selectaþi
“Divide”.
1
Dupã pasul 4 de la “ªtergerea ºi realizarea
de montaje ale capitolelor”, selectaþi
“Combine”.
2 Selectaþi un capitol folosind </,.
3 Selectaþi punctul de divizare folosind m/M
2
Deplasaþi bara de parcurgere asociatã
operaþiei de combinare folosind </,, apoi
apãsaþi ENTER.
Cele douã capitole ale barei de combinare sunt unite.
4 Apãsaþi ENTER.
b Notã
• Capitolele nu pot fi unite dacã au fost create automat la
copierea de pe hard diskul unei camere video DVD.
sau H, apoi apãsaþi X.
Pentru a reveni la începutul capitolului, apãsaþi X,
dupã care apãsaþi ..
Capitolul este împãrþit în douã secþiuni.
ªtergerea unui capitol (Erase)
1
Dupã pasul 4 de la “ªtergerea ºi realizarea
de montaje ale capitolelor”, selectaþi “Erase”.
2
Selectaþi un capitol folosind </,, apoi
apãsaþi ENTER.
3 Numai pentru Lista de redare a capitolelor :
Selectaþi “Erase”, apoi apãsaþi ENTER.
Este afiºatã interfaþa care solicitã confirmarea.
4 Selectaþi “Yes” ºi apãsaþi ENTER.
Capitolul este ºters.
76
Crearea ºi editarea unei Liste de redare
O listã de redare vã permite sã realizaþi montaje fãrã a
modifica înregistrãrile originale. Puteþi crea pânã la 99 de
Liste de redare.
4 Selectaþi “Move”, apoi apãsaþi ENTER.
b Notã
• Lista de redare a titlurilor conþine titluri înregistrate cu
un semnal de protejare la copiere “Copy-once” ce
permite o singurã copiere, nu pot fi nici duplicate, nici
deplasate (pag. 146).
1
Apãsaþi TITLE LIST ºi comutaþi la Lista de
redare.
Pentru detalii cu privire la trecerea la Lista de redare,
consultaþi pag. 72.
5 Selectaþi o nouã locaþie pentru titlu folosind
M/m, apoi apãsaþi ENTER.
Titlul se deplaseazã la noua locaþie.
• Pentru a deplasa mai multe titluri, repetaþi de la pasul
2.
2 Apãsaþi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaþi “Create”, apoi apãsaþi ENTER.
Apar titlurile originale din Lista titlurilor.
4
Selectaþi un titlu original care sã fie adãugat
la lista de redare ºi apãsaþi ENTER.
Titlul selectat este adãugat în Lista de redare.
Combinarea mai multor titluri din Lista
de redare (Combine)
5
Repetaþi paºii 3 ºi 4 pentru a selecta toate
titlurile care doriþi sã fie adãugate în Lista de
redare.
1
Apãsaþi TITLE LIST ºi comutaþi pe Lista de
redare.
Pentru detalii cu privire la trecerea la Lista de redare,
consultaþi pag. 72.
2
Selectaþi un titlu din Lista de redare, apoi
apãsaþi ,.
Apare submeniul.
Deplasarea unui titlu din Lista de redare
(Move)
1
Apãsaþi TITLE LIST ºi comutaþi pe Lista de
redare.
Pentru detalii cu privire la trecerea la Lista de redare,
consultaþi pag. 72.
2
Selectaþi un titlu din Lista de redare, apoi
apãsaþi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaþi “Edit” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Combine”, apoi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Edit” ºi apãsaþi ENTER.
5 Selectaþi un titlu care doriþi sã fie implicat în
combinaþie, apoi apãsaþi ENTER.
6 Selectaþi “Yes”, apoi apãsaþi ENTER.
Titlurile sunt unite.
continuã...
77
Divizarea unui titlu din Lista de redare
(Divide)
Puteþi diviza un titlu din Lista de redare. Pentru a afla cum,
consultaþi pag. 74.
Deplasarea unui capitol (Move)
1
Apãsaþi TITLE LIST ºi comutaþi pe Lista de
redare.
Pentru detalii cu privire la trecerea la Lista de redare,
consultaþi pag. 72.
2 Selectaþi titlul din Lista de redare care conþine
capitolul pe care vreþi sã îl implicaþi în
montaj, apoi apãsaþi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaþi “Edit” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Chapter Edit”, apoi apãsaþi ENTER.
5 Selectaþi “Erase / Move”.
6
Selectaþi capitolul dorit cu </,, apoi
apãsaþi ENTER.
7 Selectaþi “Move” ºi apãsaþi ENTER.
8 Selectaþi noua locaþie pentru capitolul
respectiv folosind </,, apoi apãsaþi ENTER.
Capitolul se deplaseazã la noua locaþie.
78
Duplicare (HDD y DVD)
Înainte de duplicare
În aceastã secþiune, “duplicare” se referã la copierea unui
titlu deja înregistrat de pe hard diskul intern (HDD) pe un
disc sau vice versa”.
Puteþi duplica un titlu în curs de redare folosind butonul
HDD/DVD DUB (consultaþi “Duplicarea HDD / DVD”,
pag. 80) sau puteþi sã selectaþi ºi sã duplicaþi mai multe
titluri o datã (consultaþi “Duplicarea folosind Lista de
duplicare”, pag. 80). Aveþi totodatã posibilitatea de a
duplica un întreg DVD pentru a realiza o copie de siguranþã
(consultaþi “Realizarea unei copii de siguranþã pe disc DVD Backup”, pag. 83).
Înainte de a începe, citiþi urmãtoarele mãsuri de precauþie
care sunt comune tuturor metodelor de duplicare.
Înainte de a începe...
• Nu puteþi înregistra atât sonorul principal, cât ºi pe cel
secundar pe hard disk (când pentru “HDD Recording
Format” este aleasã varianta “Video Mode On” la reglajul
“Recording”), pe DVD+RW, DVD-RW (modul Video),
DVD+R sau DVD-R (modul Video). Pentru programele
bilingve, alegeþi pentru “Bilingual Recording” una dintre
variantele “A/L” (implicitã) sau “B/R” la reglajul “Audio
In” (pag. 121). Pentru detalii legate de formatul de
înregistrare pe hard disk, consultaþi pag. 125.
• Denumirea unui titlu la sursa pentru duplicare va fi de
asemenea copiatã. Denumirile titlurilor duplicate vor
avea însã cel mult 40 de caractere la copierea de pe HDD
pe DVD+RW, DVD-RW (modul Video), DVD+R sau DVDR (modul Video).
• Marcajele de capitole de la sursã sunt de asemenea
duplicate. Poziþiile marcajelor de capitole pot fi puþin
modificate faþã de original. Marcajele de capitol de la
sursã nu vor fi însã aplicate la titlul duplicat dacã se
copiazã pe un pe DVD-RW, DVD-R (modul Video),
DVD+RW sau DVD+R la vitezã normalã. Marcajele
capitolelor sunt inserate automat conform reglajelor
stabilite pentru “Auto Chapter (Video)” ºi pentru “Auto
Chapter (DVD+R / +RW)” de la reglajul “Recording”
(pag. 124).
• Reglajul “Set Thumbnail” de la sursa de duplicare este
copiat ca marcaj pentru reprezentãrile de dimensiuni
reduse (cu excepþia cazului în care duplicarea se face
de pe un DVD+RW, DVD-RW (modul Video), DVD+R
sau DVD-R (modul Video)). Poziþia marcajelor pentru
reprezentãrile de dimensiuni reduse pot fi uºor diferite
faþã de original.
z Observaþie
• La duplicarea unui titlu din Lista de redare, acesta va fi
înregistrat ca titlu original.
b Note
• Nu puteþi realiza înregistrãri în cursul duplicãrii.
• Înainte de redarea unui disc duplicat cu un alt
echipament DVD, finalizaþi-l (pag. 41, 81).
• Nu puteþi duplica o piesã de pe un DVD VIDEO pe hard
disk.
• Titlurile care conþin imagini cu diverse raporturi ale
laturilor nu pot fi duplicate pe un DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R sau DVD-R (modul Video) folosindu-se
butonul HDD / DVD DUB.
• Titlurile mai mari de 8 ore nu pot fi duplicate pe discuri
DVD+RW / DVD+R cu un singur strat.
• Titlurile cu imagini având rezoluþie scãzutã (SEP prin
modurile LP) ºi raportul laturilor 16:9 nu pot fi duplicate
pe un DVD+RW, DVD+R, DVD-RW sau DVD-R (modul
Video).
• Sonorul titlurilor înregistrat Dolby Digital pe 5,1 canale
este convertit la 2 canale prin duplicarea la vitezã
normalã (duplicare “în timp real”).
• Pentru detalii legate de funcþia “Move”, consultaþi pag.
146.
79
Duplicarea HDD / DVD
Puteþi duplica un singur titlu apãsând butonul HDD / DVD
DUB în cursul redãrii. Puteþi de asemenea sã copiaþi de pe
discuri DVD-RW / DVD-R (modul Video) pe hard disk.
1
Porniþi redarea unui titlu.
Pentru detalii cu privire la redarea unui titlu, consultaþi
pag. 63.
2 Apãsaþi HDD / DVD DUB.
Recorderul începe duplicarea titlului în curs de redare,
de la început.
Recorderul se va opri automat când nu este utilizat
mai mult de 20 de min, dupã ce duplicarea s-a încheiat.
Duplicarea folosind Lista
de duplicare
Puteþi selecta titlurile pe care vreþi sã le duplicaþi folosind
Lista de duplicare. Puteþi de asemenea sã editaþi titlurile
înainte de a le duplica, fãrã a modifica titlurile originale.
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Dubbing” ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi direcþia de duplicare, apoi apãsaþi
ENTER.
Pentru a duplica titluri de pe HDD pe un disc, selectaþi
“HDD –> DVD”.
Pentru a duplica titluri de pe un disc pe HDD, selectaþi
“DVD / CD –> HDD”.
Pentru a renunþa la duplicare
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul HDD / DVD DUB mai
mult de o secundã.
Când duplicarea este întreruptã în cursul desfãºurãrii, nici
o parte a titlului nu va fi deplasatã pe suportul þintã.
Þineþi însã seama cã astfel va fi diminuat spaþiul liber pe
DVD+R / DVD-R.
Despre modul de duplicare
Titlurile de pe hard disk sunt duplicate pe un disc la vitezã
mare (duplicare “High-speed”- vitezã mare).
Titlurile de pe un disc sunt duplicate pe hard disk la vitezã
normalã (duplicare “Real time” - timp real).
4
Selectaþi “Create New Dubbing List” ºi
apãsaþi ENTER.
Este afiºatã Lista de duplicare.
• Dacã aþi stocat în memorie anterior o Listã de
duplicare ºi doriþi sã reluaþi montajul, selectaþi “Use
Previous Dubbing List” ºi treceþi la pasul 7.
Pentru a afla durata minimã necesarã la înregistrarea la
mare vitezã, consultaþi pag. 146.
Pentru convertirea modului de
înregistrare (numai la duplicarea de pe
disc pe HDD)
Înainte de pasul 1, apãsaþi REC MODE pentru a selecta
modul de înregistrare.
b Note
• Nu puteþi utiliza butonul HDD/DVD DUB în urmãtoarele
cazuri. Duplicarea titlului folosind Lista de duplicare
(pag. 80) :
– când este duplicat titlul înregistrat în modul MN6 sau
într-unul de duratã îndelungatã pe un DVD+RW /
DVD+R,
– când este duplicat titlul înregistrat în modul HQ+ pe
un DVD.
80
1 Direcþia de duplicare
2 Numãrul total de titluri de duplicat
3 Numãrul etapelor de duplicare
Interfaþa 1 : Selectaþi titlul pe care vreþi sã îl duplicaþi
(interfaþa “Select Titles” - Selecþia titlurilor)
Interfaþa 2 : Editarea unui titlu pe care vreþi sã îl
duplicaþi (interfaþa “Title Edit” - Editarea titlurilor)
Interfaþa 3 : Confirmaþi reglajele ºi porniþi duplicarea
(interfaþa “Start Dubbing”).
4 Dimensiunea totalã a titlurilor selectate ºi spaþiul liber
disponibil pe discul pentru duplicare (aproximativ).
5 Reprezentarea de dimensiuni reduse a titlului selectat.
5 Selectaþi un titlu ºi apãsaþi ENTER.
Titlul selectat îºi schimbã culoarea. Când selectaþi
“HDD –> DVD” la pasul 3, puteþi sã modificaþi ordinea
titlurilor sau sã cãutaþi un titlu dupã gen (consultaþi
“3. Redarea programelor înregistrate (Lista titlurilor)”,
pag. 35).
6 Repetaþi pasul 5 pentru a selecta toate titlurile
în ordinea în care doriþi sã fie duplicate.
7
Selectaþi “Next” folosind ,, apoi apãsaþi
ENTER.
Apare interfaþa “Title Edit”.
Pentru detalii legate de editare, consultaþi “Pentru a
edita titluri în Lista de duplicare” de la pag. 82.
8
Selectaþi “Next” folosind ,, apoi apãsaþi
ENTER.
Apare interfaþa “Start Dubbing”.
10
Selectaþi “Start Dubbing”, apoi apãsaþi
ENTER.
Când alegeþi pentru “Finalise” varianta “Yes” la pasul
9, selectaþi stilul pentru meniul titlurilor ºi apãsaþi
ENTER.
Recorderul se opreºte automat dacã nu este utilizat
mai mult de 20 de min. dupã încheierea duplicãrii.
Pentru a renunþa la duplicare
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul HDD / DVD DUB
mai mult de o secundã.
Când operaþia de duplicare este opritã la jumãtate (Move),
nici o parte a titlului nu va fi deplasat pe suportul þintã.
Þineþi seama cã astfel va fi diminuat spaþiul liber de pe
DVD+R / DVD-R
Despre modul de duplicare
În interfaþa “Title Edit”, alãturi de titlurile care pot fi duplicate la vitezã mare, apare simbolul “ ” (duplicare la
mare vitezã). Urmãtoarele titluri sunt duplicate la vitezã
normalã (duplicare în timp real).
– titlurile care conþin atât sonor principal, cât ºi secundar
(cu excepþia DVD-RW / DVD-R (modul Video)) ;
– titlurile care sunt înregistrate folosind mai multe
dimensiuni de imagine (4:3 ºi 16:9 etc.) (cu excepþia
DVD-RW / DVD-R (modul VR)) ;
– titluri înregistrate pe DVD+RW / DVD-RW (modul
Video) / DVD+R / DVD-R (modul Video).
Pentru a afla durata minimã necesarã pentru duplicare la
vitezã mare, consultaþi pag. 146.
9 Selectaþi o opþiune folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
Opþiunile diferã în funcþie de direcþia de duplicare ºi
de tipul de disc.
“Recording Mode” : schimbã simultan modul de
duplicare pentru toate titlurile selectate folosind M/m
(pag. 143).
“Input Disc Name” : modificã denumirea discului (pag.
39).
“Finalize” : selectaþi “Yes” pentru a finaliza automat
un disc dupã duplicare DVD-RW / DVD-R (modul
Video) sau DVD+R.
continuã...
81
Pentru a edita titluri în Lista de duplicare
1 Urmaþi paºii de la 1 la 7 ai procedurii “Duplicarea
folosind Lista de duplicare” de la pag. 80.
Apare interfaþa “Title Edit”.
2 Selectaþi titlul care doriþi sã fie editat ºi apãsaþi ENTER.
Apare submeniul.
3 Selectaþi o opþiune pe care vreþi sã o aplicaþi, apoi apãsaþi
ENTER.
Opþiunile diferã în funcþie de direcþia de duplicare ºi de
tipul de disc.
“Erase” : ªterge titlul selectat.
“Title name” : denumeºte sau redenumeºte un titlu
(pag. 39).
“A-B Erase” : ºterge o secþiune a unui titlu (pag. 74).
“Move” : modificã ordinea titlurilor (pag. 77).
“Preview” : permite verificarea conþinutului unui titlu.
“Divide” : împarte un titlu în douã pãrþi (pag. 74).
“Combine” : uneºte douã titluri într-unul singur
(pag. 77).
“Chapter Edit” : realizarea de montaje ale capitolelor
(pag. 75).
“Set Thumbnail” : modificã cadrul care constituie
reprezentarea de dimensiuni reduse care apare în Lista
titlurilor (pag. 37).
“Recording Mode” : stabileºte calitatea imaginii de
duplicat.
“Bilingual” : stabileºte cum sã fie duplicatã partea audio
bilingvã a un program.
“Cancel” : este pãrãsit submeniul.
4 Repetaþi paºii 2 ºi 3 pentru a edita toate titlurile.
5 Treceþi la pasul 8 de la “Duplicarea folosind Lista de
duplicare” de la pag. 80, pentru a duplica titlurile editate.
82
b Note
• Lista de duplicare creatã de dvs. rãmâne în memorie
dupã duplicare. Pentru a edita în lista de duplicare,
selectaþi opþiunea “Use Previous Dubbing List”
(Utilizarea listei precedente de duplicare) de la pasul
4.
Lista de duplicare va fi ºtearsã dacã :
– modificaþi opþiunea “Input Line System”
corespunzãtor reglajelor “Basic” (pag.115),
– resetaþi recorderul (pag. 139),
– deschideþi compartimentul pentru discuri (cu excepþia
duplicãrii de pe hard disk),
– puteþi realiza montaje ale titlurilor de pe un disc (cu
excepþia duplicãrii de pe hard disk),
– veþi comuta Lista titlurilor între Original ºi Playlist
(numai la duplicarea de pe DVD-RW / DVD-R în modul
VR),
– finalizaþi discul.
• “Punctele de îmbinare” rezultate în urma montajului pot
rãmâne pe disc dupã duplicarea pe un DVD+RW / DVDRW (modul Video) / DVD+R / DVD-R (modul Video)
• Finalizarea este anulatã dacã înregistrarea cu ajutorul
cronometrului începe, chiar dacã pentru “Finalise” este
aleasã varianta “Yes” la pasul 9.
Realizarea unei copii de siguranþã
(Backup DVD)
9 Selectaþi “Cancel” ºi apãsaþi ENTER.
Puteþi duplica întregul conþinut al unui disc finalizat
DVD+RW/DVD+R (modul Video) sau al unuia DVD-RW /
DVD-R (modul Video) pe un alt disc înregistrabil DVD+R
/ DVD-RW sau neutilizat DVD+R/ DVD-R, via HDD,
realizând astfel o copie de siguranþã.
b Notã
• Nu poate fi realizatã o copie de siguranþã a unui disc
nefinalizat.
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
Discul este finalizat automat.
• Pentru a realiza un alt disc ce sã conþinã o copie de
siguranþã, înlocuiþi discurile, selectaþi “Start” ºi
apãsaþi ENTER.
10
Selectaþi “Yes” sau “No”, apoi apãsaþi
ENTER.
Pentru a ºterge, de pe hard disk, datele pentru care sa realizat copia de siguranþã, selectaþi “Yes”.
Pentru a realiza ulterior o nouã copie de siguranþã,
selectaþi “No”.
Recorderul se opreºte automat dacã nu este utilizat
mai mult de 20 de min. dupã încheierea duplicãrii.
2 Selectaþi “Dubbing” ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “DVD Backup” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Start new DVD Backup” ºi apãsaþi
Pentru a afiºa informaþiile legate de
duplicare
5
Pentru a renunþa la realizarea unei copii
de siguranþã a unui DVD în cursul
duplicãrii
ENTER.
Dacã aþi realizat anterior copii de siguranþã ale datelor
pe HDD, selectaþi “Resume writing data” (Reluarea
inscripþionãrii datelor) ºi treceþi la pasul 7.
Introduceþi discul pentru care urmeazã sã
realizaþi o copie de siguranþã.
6 Selectaþi “Start”, apoi apãsaþi ENTER.
Recorderul începe operaþia de duplicare a întregului
conþinut al DVD-ului pe hard disk.
7 Apãsaþi Z (deschis/închis) ºi înlocuiþi DVD-ul
cu un disc DVD-RW / DVD+RW înregistrabil
sau cu unul nou DVD-R/DVD+R.
Pentru a realiza copia de siguranþã a unui disc DVD+R
/ DVD+RW, introduceþi un disc înregistrabil DVD+RW
sau unul DVD+R nou.
Pentru a realiza copia de siguranþã a unui disc DVD-R
/ DVD-RW, introduceþi un disc înregistrabil DVD-RW
sau unul DVD-R nou.
8 Selectaþi “Start” ºi apãsaþi ENTER.
Recorderul începe duplicarea la mare vitezã a
conþinutului deja copiat pe hard disc la pasul 6.
Apãsaþi DISPLAY în cursul duplicãrii.
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul HDD / DVD DUB
mai mult de o secundã.
Pentru a ºterge datele pentru copia de
siguranþã de pe HDD
1 Selectaþi “Erase back-up data” la pasul 4, apoi apãsaþi
ENTER.
Apare interfaþa de confirmare.
2 Selectaþi “Yes” ºi apãsaþi ENTER.
b Note
• Când duplicarea pe un DVD+R/DVD-R este întreruptã
în cursul desfãºurãrii la pasul 8, discul nu va mai putea
fi redat sau înregistrat. Un disc DVD+RW/DVD-RW va
putea fi însã refolosit dupã reformatare.
• Nu puteþi realiza copii de siguranþã ale unui disc DVD+R
DL/DVD-R DL.
• În funcþie de calitatea înregistrãrii ºi de condiþiile fizice
ale discului, ori de caracteristicile dispozitivului de
înregistrare ºi a software-ului folosit, este posibil sã nu
puteþi utiliza funcþia “DVD Backup”.
83
Duplicarea în cazul unei camere video HDD
Înainte de duplicarea conþinutului hard diskului
camerei video
Puteþi duplica conþinutul hard diskului unei camere video
marca Sony, pe hard diskul acestui recorder realizând
conexiunea celor douã aparate prin mufa USB aflatã pe
panoul frontal.
Metodele de duplicare de pe hard diskul unei camere video
sunt :
• duplicarea printr-o singurã atingere (duplicare prin
însumare).
• duplicare folosind interfaþa afiºatã pe ecran (duplicare
prin însumare / duplicare completã).
Urmaþi instrucþiunile de la “Pregãtirea pentru duplicarea
conþinutului hard diskului unei camere video” ºi apoi treceþi
la secþiunea duplicare.
z Observaþii
• Dacã doriþi duplicarea folosind mufele LINE IN, consultaþi
“Înregistrarea de la echipamentul conectat”, pag. 60.
• Dacã doriþi înregistrarea conþinutului hard diskului unei
camere video pe un DVD, copiaþi-l mai întâi pe hard
diskul recorderului, apoi editaþi titlul pe HDD, dupã care
duplicaþi-l pe DVD.
• Pe hard diskul recorder-ului pot rãmâne pãrþi ale unor
operaþii de duplicare neterminate fie datoritã ocupãrii
complete a spaþiului de pe HDD, fie datoritã întreruperii
unor operaþii de duplicare în curs de desfãºurare.
• Sonorul înregistrat Dolby Digital pe 5,1 canale pe hard
diskul camerei poate fi duplicat pe hard diskul recorderului în acelaºi format, fãrã a fi necesarã conversia
acestuia.
b Note
• Nu sunt disponibile operaþii de înregistrare cu ajutorul
cronometrului sau de alt tip în cursul duplicãrii
conþinutului hard diskului unei camere video.
• Echipamentele pentru care operaþia de duplicare a
conþinutului hard diskului este posibilã sunt camerele
video HDD marca Sony, cu definiþie standard (SD),
produse în aprilie 2008 sau anterior.
• Recorderul nu acceptã formatul AVCHD (HD - înaltã
definiþie). Puteþi duplica doar imagini în format MPEG2, la calitate standard.
• Dacã pe hard diskul camerei video existã atât fotografii,
cât ºi imagini în miºcare, vor fi duplicate la recorder
doar imaginile în miºcare.
• Lista de redare creatã pe hard diskul camerei video nu
poate fi duplicatã la recorder.
• Nu puteþi stabili modul de înregistrare la duplicarea
hard diskului camerei video.
• La duplicarea de pe hard diskul camerei video, recorderul recunoaºte imaginile ºi utilizeazã data filmãrii ºi
informaþiile temporale conþinute de acesta. Dacã
indicaþia orei este incorectã la camera video, este posibil
ca recorderul sã nu duplice corect conþinutul. Potriviþi
corect ceasul camerei HDD înainte de a filma.
• Imaginile de pe hard diskul camerei nu sunt afiºate la
duplicare.
• Nu puteþi înregistra data, ora sau conþinutul memoriei
camerei video HDD la recorder.
• Dacã duplicaþi conþinutul înregistrat la calitate înaltã
(HD) pe hard diskul unei camere video, dureazã mai
mult operaþia de duplicare decât cea de înregistrare.
• Stabiliþi pentru recorder ºi pentru camera video acelaºi
sistem de culoare.
Cum se creazã titlurile ºi capitolele
La fiecare operaþie de duplicare, conþinutul duplicat la
recorder este divizat în titluri, în funcþie de data
înregistrãrii. Dacã s-a trecut la ziua urmãtoare în cursul
unei înregistrãri, imaginea filmatã va avea data titlului,
adicã data la care a început sesiunea de înregistrare. Titlul
este împãrþit în capitole. Fiecare sesiune de înregistrare
de pe hard diskul camerei devine un capitol separat.
z Observaþie
• Denumirilor titlurilor le este automat atribuitã o etichetã
cum ar fi “USB *** (ora de început a primei sesiuni de
filmare).
b Notã
• Conþinutul duplicat este divizat în titluri în urmãtoarele
cazuri, chiar dacã au fost toate înregistrate în aceeaºi zi
:
– durata înregistrãrii depãºeºte 12 ore,
– numãrul de scene este mai mare de 99.
84
Pregãtirea
pentru
duplicarea
conþinutului hard diskului unei camere
video
Conectaþi camera HDD la mufa USB a recorder-ului.
Consultaþi înainte de conectare ºi manualul de instrucþiuni
furnizat împreunã cu camera.
1 Porniþi camera video HDD ºi recorderul.
2 Conectaþi hard diskul camerei la mufa USB
de pe panoul frontal.
recorder DVD
Pentru a reporni dispozitivul USB
conectat
Selectaþi “Restart USB Device” de la “USB”
corespunzãtor reglajelor “Options 2” (pag. 131).
b Note
• Conectaþi direct camera la recorder.
• Nu decuplaþi cablul USB în timpul duplicãrii.
• Când intrarea de semnal prin mufa USB (tip A) de pe
panoul frontal sau funcþionarea recorder-ului nu pot fi
efectuate corect, conectaþi camera HDD la mufa LINE
IN ºi urmaþi instrucþiunile de la “Înregistrarea de la
echipamentul conectat”, de la pag. 60.
• Recorderul poate recunoaºte ºi stoca data ºi ora
înregistrãrii pentru cel mult 10 camere video HDD. Dacã
veþi conecta 11 sau mai multe camere, duplicarea printro singurã atingere ºi “Duplicarea prin însumare” nu va
fi corect efectuatã.
spre mufa USB
cablu USB
(nu este furnizat)
ieºire USB
camerã video HDD
l : flux de semnal
3 Treceþi camera HDD în modul conexiune USB
(spre exemplu : “ COMPUTER” sau “ USB
CONNECT”).
Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni al
camerei video.
85
Duplicare printr-o singurã atingere de la camere video
HDD (ONE-TOUCH DUB)
Puteþi duplica conþinutul hard diskului camerei dvs. video
pe cel al recorder-ului apãsând un singur buton al recorderului : ONE-TOUCH DUB.
La copierea pentru prima datã de pe hard diskului camerei
video HDD, va fi duplicat la recorder întregul conþinut.
Urmãtoarea datã, vor fi duplicate numai secþiunile care nu
au fost deja copiate.
Urmaþi paºii de la 1 la 3 ai procedurii “Pregãtirea
pentru duplicarea conþinutului hard diskului unei
camere video” de la pag. 85, apoi apãsaþi butonul
ONE-TOUCH DUB la recorder.
Recorder-ul începe duplicarea conþinutului hard diskului
camerei video în HDD Title List la recorder.
Recorder-ul se opreºte automat dacã nu este utilizat mai
mult de 20 de minute dupã încheierea duplicãrii.
Pentru a opri duplicarea în curs
Apãsaþi butonul x mai mult de 3 secunde. Þineþi seama
cã poate dura câteva secunde pânã la oprirea recorderului.
b Note
• Butonul de duplicare printr-o singurã atingere al camerei
video HDD nu acþioneazã asupra recorder-ului.
• În modul Duplicare printr-o singurã atingere, conþinutul
care a fost deja duplicat la recorder nu poate fi reduplicat,
nici mãcar dacã ºtergeþi prima copie de la recorder. Pentru
a duplica acelaºi conþinut din nou la recorder, duplicaþi
întregul conþinut al hard diskului camerei ; consultaþi
“Duplicarea conþinutului HDD al unei camere video
folosind Interfaþa afiºatã pe ecran (HDD-Cam Dubbing)”
de la pagina 86.
• Datele legate de conþinutul duplicat sunt ºterse în
întregime când recorderul este resetat (pag. 139).
• Dacã atât mufa USB, cât ºi cea DV a recorderului sunt
conectate la o camerã video digitalã compatibilã,
operaþia de duplicare printr-o singurã atingere se
desfãºoarã prin mufa USB.
86
Duplicarea conþinutului HDD al unei camere video
folosind Interfaþa afiºatã pe ecran (HDD-Cam Dubbing)
6 Selectaþi “Yes”, apoi apãsaþi ENTER.
Puteþi duplica conþinutul hard diskului camerei dvs. video
pe cel al recorder-ului folosind interfaþa afiºatã pe ecran.
Metodele de duplicare de pe hard diskul camerei video
includ :
• duplicarea prin însumare
Recorder-ul detecteazã automat conþinutul înregistrat
pe hard diskul camerei video ºi începe duplicarea din
punctul unde s-a încheiat operaþia precedentã de
duplicare, dacã o astfel de operaþie a avut loc.
• duplicare completã
Recorder-ul duplicã întregul conþinut al hard diskului
camerei video, inclusiv cel care a fost deja copiat de
recorder.
1
Urmaþi paºii de la 1 la 3 ai procedurii
“Pregãtirea pentru duplicarea conþinutului
hard diskului camerei video” de la pag. 85.
Recorderul începe duplicarea conþinutului hard
diskului camerei în Lista titlurilor HDD a recorderului.
Recorder-ul se opreºte automat dacã nu este utilizat
mai mult de 20 de minute dupã încheierea duplicãrii.
Pentru a opri duplicarea
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul x REC STOP mai
mult de trei secunde sau selectaþi “Exit” la pasul 6, dupã
care apãsaþi ENTER.
b Note
• În cazul “Incremental Dubbing” (duplicare prin
însumare), conþinutul deja copiat la recorder nu va mai
fi duplicat, nici mãcar dacã între timp a fost ºters de la
recorder. Veþi putea duplica numai conþinutul nou
înregistrat.
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
3 Selectaþi “HDD-Cam / DV” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “HDD-Cam Dubbing” ºi apãsaþi ENTER.
5
Selectaþi “Incremental Dubbing” (duplicare
prin însumare) sau “Full Dubbing” (duplicare
completã) ºi apãsaþi ENTER.
Pentru a duplica numai secvenþele nou înregistrate de
pe hard diskul camerei, alegeþi varianta “Incremental
Dubbing”.
Pentru a duplica întregul conþinut de pe hard diskul
camerei, alegeþi varianta “Full Dubbing”.
Va fi afiºatã interfaþa de confirmare.
87
Duplicarea în cazul unei camere DV
Înainte de duplicarea conþinutului unei camere DV
Aceastã secþiune explicã duplicarea cu o camerã DV ºi
redarea conþinutului unei camere DVD prin intermediul
mufei DV IN de pe panoul frontal. Dacã doriþi sã realizaþi
duplicarea folosind mufele LINE IN, consultaþi
“Înregistrarea de la echipamentul conectat”, pag. 60.
Mufa DV IN a acestui recorder corespunde standardului
i.LINK.
Urmaþi instrucþiunile de la “Pregãtirea pentru duplicarea
conþinutului de la o camerã DV”, iar apoi treceþi la
secþiunea de duplicat. Pentru mai multe informaþii legate
de i.LINK, consultaþi “Despre i.LINK” de la pag. 150.
Cum sunt create capitolele
Conþinutul duplicat pe HDD sau DVD devine un singur
titlu. Acest titlu este divizat în capitole. La duplicarea pe
HDD sau pe un DVD-RW / DVD-R (modul VR) ºi în cazul
în care pentru “Auto Chapter (HDD / VR)” este aleasã
varianta “On” corespunzãtor reglajului “Recording” (pag.
124), fiecare sesiune de înregistrare de pe bandã devine
un capitol pe disc. Pentru alte discuri, recorderul împarte
titlul în capitole, în funcþie de reglajul “Auto Chapter
(Video)” sau “Auto Chapter (DVD+R/+RW)” stabilit la
reglajul “Recording” (pag. 124).
b Note
• Nu puteþi realiza înregistrãri în timp ce duplicaþi de la o
camerã video DV.
• Mufa DV IN este numai pentru intrare. Nu vor fi transmise
la ieºire semnale.
• Nu puteþi utiliza mufa DV IN când :
– semnalul de intrare la mufa DV IN de pe panoul frontal
sau funcþionarea recorder-ului nu pot fi realizate
corect dacã este utilizatã o camerã video digitalã
(consultaþi secþiunea “Despre i.LINK”, de la
pag. 150) ;
Conectaþi camera la mufa LINE IN ºi urmaþi
instrucþiunile de la “Înregistrarea de la echipamentul
conectat”, pag. 60.
– semnalul de intrare nu este în format DVC-SD. Nu
conectaþi o camerã video digitalã în format MICRO
MVchiar dacã este dotatã cu o mufã i.LINK ;
– imaginile de pe bandã conþin un semnal de protejare
la copiere, ceea ce limiteazã înregistrarea.
• Dacã doriþi redarea unui DVD duplicat de la o camerã
DV cu alt echipament DVD, finalizaþi discul (pag. 41).
• Alegeþi pentru recorder ºi pentru camera DV acelaºi
sistem de culoare (pag. 115).
Conexiuni
recorder DVD
Pregãtirea pentru duplicarea cu o
camerã DV
Puteþi conecta camera dvs. DV la mufa DV IN a recorderului pentru a înregistra sau a realiza montaje ale conþinutului
unor benzi în format DV / Digital8. Operaþia începe direct,
deoarece recorder-ul va rula rapid înainte ºi va derula
banda pentru dvs., astfel încât nu este necesar sã acþionaþi
camera DV.
Înainte de conectare, consultaþi ºi manualul de instrucþiuni
care însoþeºte camera DV.
z Observaþie
• Dacã doriþi sã realizaþi montaje suplimentare pe disc,
dupã duplicarea iniþialã, utilizaþi mufa DV IN ºi
înregistraþi pe un DVD-RW / DVD-R (modul VR) sau pe
HDD.
spre DV IN
cablu i.LINK
(nu este furnizat)
ieºire DV
l : flux de semnal
88
camerã DV
1
Apãsaþi HDD sau DVD pentru a selecta
destinaþia de înregistrare.
Dacã selectaþi DVD, introduceþi un disc (consultaþi
“1. Introducerea unui disc” de la pag. 33).
2 Introduceþi o casetã în format DV / Digital8 în
camera video sursã.
Pentru ca recorder-ul sã înregistreze sau sã realizeze
montaje, camera dvs. trebuie sã fie în modul redare
video.
3
Apãsaþi de mai multe ori REC MODE la
telecomandã pentru a selecta modul de
înregistrare dorit.
Se trece de la un mod de redare la altul, dupã cum
urmeazã :
Pentru detalii legate de modul de înregistrare, consultaþi
pag. 143. Þineþi seama cã nu puteþi selecta alte opþiuni
pentru modul de înregistrare manualã.
4
Ajustaþi opþiunea “External Audio”
corespunzãtoare reglajului “Audio In” (pag.
120).
5 Ajustaþi opþiunea “DV Input” corespunzãtoare
reglajului “Audio In” (pag. 121).
Sunteþi gata sã porniþi duplicarea. Selectaþi una dintre
metodele de duplicare prezentate în paginile care
urmeazã.
b Note
• Nu puteþi conecta mai mult de o piesã a echipamentului
video digital la recorder.
• Nu puteþi comanda recorderul folosind un alt dispozitiv
sau un alt recorder de acelaºi tip.
• Nu puteþi înregistra pe disc data ºi ora înregistrãrii sau
conþinutul memoriei de casetã.
• Dacã înregistraþi de la o casetã în format DV/ Digital 8
pe care sunt înregistrate mai multe piste sonore, cum ar
fi o bandã cu mai multe frecvenþe de eºantionare
(48 kHz ; 44,1 kHz sau 32 kHz), în punctul de schimbare
a frecvenþei de eºantionare, la redarea discului, nu se
va auzi sonorul sau sonorul emis va fi nenatural.
• Pentru a utiliza facilitatea “Auto Chapter” a acestui
recorder (pag. 88), aveþi grijã sã potriviþi corect ceasul
camerei video înainte de a începe înregistrarea.
• Imaginea înregistratã poate fi afectatã un moment sau
punctul de început ºi cel final pot diferi de cele stabilite
dacã banda sursã, în format DV / Digital 8, este
într-una dintre urmãtoarele situaþii :
– banda conþine spaþii libere incluse în porþiunile
înregistrate ;
– codul temporal al benzii nu este secvenþial ;
– dimensiunea imaginii sau modul de înregistrare de pe
banda duplicatã au fost modificate.
În acest caz, conectaþi camera dvs. DV la mufa LINE IN
ºi urmaþi instrucþiunile de la secþiunea “Înregistrarea
de la echipamentul conecta”, pag. 60.
• Va fi duplicatã o interfaþã goalã sau una de culoare
neagrã dacã la recorder este stabilit un alt sistem de
culoare decât cel al conþinutului benzii DV. Alegeþi
pentru opþiunea “Input Line System” corespunzãtor
reglajelor “Basic” acelaºi sistem de culoare ca ºi cel al
conþinutului benzii DV (pag. 115).
Pentru redarea casetei DV/Digital8
Puteþi consulta conþinutul casetei DV / Digital 8 înainte de
duplicare. Pentru detalii, consultaþi “Redarea de la o camerã
DV”, pag. 91.
89
Duplicarea unei întregi
benzi în format DV
(Duplicarea DV la o singurã
atingere)
Duplicarea
scenelor
selectate
(Duplicarea manualã DV )
Puteþi selecta ºi duplica scene în tipul redãrii unei casete
în format DVD / Digital 8.
Puteþi înregistra întregul conþinut al unei benzi în format
DV / Digital8 pe un disc, cu o singurã apãsare a butonului
ONE-TOUCH DUB de la recorder. Recorder-ul acþioneazã
camera DV pentru întregul proces ºi realizeazã
înregistrarea.
Urmaþi paºii de la 1 la 5 ai procedurii “Pregãtirea
pentru duplicarea cu o camerã DV” de la pag.
88, apoi apãsaþi butonul ONE-TOUCH DUB la
recorder.
Recorder-ul deruleazã banda ºi începe înregistrarea
conþinutului benzii.
Dupã încheierea duplicãrii, recorder-ul deruleazã banda
din camera video ºi finalizeazã automat discul înregistrat
(cu excepþia DVD-RW / DVD-R (modul VR)).
Pentru a opri duplicarea în curs
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul x REC STOP mai
mult de 3 secunde. Þineþi seama cã poate dura câteva
secunde pânã la oprirea recorder-ului.
b Note
• Dacã, între înregistrãrile de pe bandã, existã spaþii libere
care dureazã mai mult de 2 minute, duplicarea DV la o
singurã atingere se încheie automat.
• Recorderul va face o pauzã dacã pe bandã existã un
spaþiu liber sau o imagine care conþine semnale de
protejare la copiere. Recorderul va relua automat redarea
la întâlnirea unui semnal ce poate fi înregistrat.
• Finalizarea este opritã dacã începe înregistrarea cu
ajutorul cronometrului (cu excepþia modurilor DVD-RW
/ DVD-R (modul VR)).
• Duplicarea DV la o singurã atingere se încheie automat
dacã la începutul benzii sunt înregistrate semnale de
protejare la copiere.
• La conectarea camerelor video digitale atât la mufa DV
IN, cât ºi la cea USB, apãsarea butonului ONE-TOUCH
DUB porneºte duplicarea de la camera HDD. Decuplaþi
camera HDD de la mufa USB pentru ca duplicarea sã se
facã de la camera DV.
90
1
Urmaþi paºii de la 1 la 5 ai procedurii
“Pregãtirea pentru duplicarea cu o camerã
DV” de la pag. 88.
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
3 Selectaþi “HDD-Cam / DV” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “DV Manual Dubbing” ºi apãsaþi
ENTER.
5
Selectaþi destinaþia pentru înregistrare “Recording to Hard Disk Drive” (înregistrare pe
hard disk) sau “Record to DVD” (înregistrare
pe DVD), apoi apãsaþi ENTER.
6 Apãsaþi H.
Începe redarea scenei.
7 Gãsiþi punctul de pe banda în format DV/ Dig-
ital8 dupã care doriþi sã înregistraþi, folosind
m/M sau c / C ºi apãsaþi X.
8 Selectaþi “Start Rec.” ºi apãsaþi ENTER.
Operaþia de duplicare începe.
9 Selectaþi “Pause Rec” ºi apãsaþi ENTER.
Recorderul face o pauzã de duplicare.
10
Repetaþi paºii 6 ºi 9 pentru a duplica mai
multe scene.
11 Selectaþi “Stop Rec” ºi apãsaþi ENTER.
Scenele selectate sunt duplicate sub forma unui singur
titlu.
Pentru a pãrãsi “DV Manual Dubbing”
Apãsaþi SYSTEM MENU.
Redarea de la o camerã DV
z Observaþie
• Puteþi opri meniul de duplicare apãsând butonul
DISPLAY în cursul acestei operaþii. Apãsaþi din nou
butonul DISPLAY pentru a fi afiºat meniul de duplicare.
b Notã
• Nu puteþi stabili ca o scenã sã fie mai scurtã de o secundã.
1
Conectaþi camera dvs. DV la mufa DV IN de
pe panoul frontal.
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
3 Selectaþi “HDD-Cam / DV” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “DV Playback” ºi apãsaþi ENTER.
5 Porniþi redarea la camera DV.
Imaginile de la camera DV vor apãrea pe ecranul
televizorului dvs.
Pentru a renunþa la redare
Apãsaþi SYSTEM MENU.
z Observaþie
• Puteþi realiza duplicarea casetei în curs de redare. În
timpul redãrii, apãsaþi HDD sau DVD pentru a selecta
destinaþia pentru materialul duplicat, apoi apãsaþi z
REC. Pentru a opri duplicarea, apãsaþi x REC STOP.
91
Tonomat
Despre tonomat
Existã douã metode de a utiliza un tonomat : conectarea
unui dispozitiv USB sau copierea pistelor audio pe hard
disk.
La utilizarea ca tonomat, aveþi posibilitatea :
• sã stocaþi piste audio pe hard disk,
• sã redaþi piste audio apelând la diverse moduri de redare,
• sã atribuiþi etichete cu denumirile pistelor, albumelor sau
artiºtilor,
• sã creaþi o listã de redare.
Note privind copierea
• Nu puteþi copia piste audio de pe hard disk pe discuri
sau pe dispozitive USB.
• În funcþie de dimensiunea fiºierului, este posibil ca
anumite piste audio sã nu fie copiate.
• Numele artiºtilor, denumirea albumului ºi cea a pistei
audio MP3 sunt copiate, iar albumele ºi pistele MP3
sunt stocate fiecare în directorul fiecãrui artist. Albumele
ºi pistele audio MP3 vor fi stocate într-un director
“Unknown” (necunoscut) dacã numele artistului nu
poate fi copiat.
• Pistele audio de pe un CD sunt stocate în directorul de
artist denumit “Unknown”. Denumirile vor lua în mod
automat
forma: “A_*****_F_*****” pentru album,
iar
pentru
pistele
audio
“A_*****_F_*****_T_*****”.
• Dacã operaþia de copiere se întrerupe pe parcurs, pistele
care au fost deja copiate anterior vor rãmâne copiate pe
hard disk sub forma unui album.
Puteþi afla ce albume au fost copiate în lista pieselor
muzicale ale tonomatului (Music Jukebox list), pag. 94.
• La copierea pistelor audio, nu sunt disponibile alte
operaþii.
• În timpul copierii pistelor audio, nu este disponibil
cronometrul înregistrãrilor. Dacã cronometrul este reglat
pentru perioada copierii, recorderul începe înregistrarea
cu ajutorul cronometrului dupã încheierea copierii.
• CD-urile protejate la copiere, nu pot fi copiate pe hard
disk.
Pregãtirea pentru a utiliza
tonomatul
Conectaþi un echipament USB la mufa USB a recorderului sau copiaþi pistele audio de la dispozitivul USB
conectat sau de pe discuri CD / DATA CD / DATA DVD
pe hard disk.
Conectarea dispozitivului USB
Puteþi conecta un dispozitiv USB la mufa USB a recorderului pentru a asculta pistele audio MP3 sau pentru a le
copia pe hard disk. Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni
care însoþeºte dispozitivul USB conectat.
recorder DVD
spre mufa USB
dispozitiv USB
b Notã
• Este posibil ca anumite dispozitive USB sã nu
funcþioneze cu acest recorder.
Copierea pistelor sau albumelor (USB
T HDD)
Puteþi copia pânã la 99 de albume sau 999 de piste audio
de la dispozitivul USB pe hard disk.
1
Conectaþi dispozitivul USB la mufa USB a
recorder-ului (pag. 92).
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
3 Selectaþi “Music Jukebox” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Listen to Music from USB Device”
ºi apãsaþi ENTER.
Apare mesajul “Music Jukebox (USB)”.
5 Selectaþi un album care sã fie copiat folosind
M/m, apoi apãsaþi ,.
Este afiºat submeniul.
6
92
Selectaþi “Edit” folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
7
Selectaþi un element folosind M/m, apoi
apãsaþi ENTER.
Pentru a copia toate albumele, selectaþi “Copy all to
HDD”.
Pentru a copia albumul selectat, alegeþi “Copy to
HDD”.
Apare o fereastrã de confirmare.
8 Selectaþi “Yes” folosind </,, apoi apãsaþi
ENTER.
Albumele sunt copiate pe hard disk.
• Pentru a copia mai multe albume, repetaþi procedura
de la pasul 5.
Copierea pistelor sau a unui album pe
hard disk (HDD T HDD)
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Music Jukebox” ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Listen to Music / Edit” ºi apãsaþi
ENTER.
Apare mesajul “Music Jukebox (HDD)”.
4 Selectaþi un artist folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
Pentru a renunþa la copiere
5 Selectaþi un album folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
Dacã doriþi copierea albumului, apãsaþi , în loc de
ENTER, dupã care treceþi la pasul 7.
Apãsaþi ENTER.
6
Selectaþi pista de copiat folosind M/m, apoi
apãsaþi ,.
Apare submeniul.
7
Selectaþi “Edit” folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
8
Selectaþi “Copy Album” sau “Copy Track”
folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
9
Selectaþi o destinaþie a copiei (un artist sau
un album) folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
Apare o interfaþã ce solicitã confirmarea.
Copierea pistelor audio (DISC T HDD)
1 Introduceþi un disc pe care doriþi sã îl copiaþi
pe hard disk.
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
3 Selectaþi “Dubbing” ºi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “DVD/CD –>HDD” folosind M/m, apoi
apãsaþi ENTER.
Copierea începe.
Pentru a renunþa la copiere
Apãsaþi ENTER.
b Notã
• Înainte de copiere, selectaþi “CD” sau “MP3”
corespunzãtor “Data Format” în Lista titlurilor (DVD /
CD), pag. 64.
10 Selectaþi “Yes” folosind </,, apoi apãsaþi
ENTER.
Albumele sau pistele sunt copiate pe hard disk.
• Pentru a copia mai multe piste sau albume, repetaþi
procedura de la pasul 4.
Pentru a renunþa la copiere
Apãsaþi ENTER.
93
Redarea pistelor audio
folosind un tonomat / un
dispozitiv USB
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Music Jukebox” ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Listen to Music / Edit” sau “Listen
to Music from USB Device” ºi apãsaþi ENTER.
Pentru a asculta pistele audio de pe hard disk, selectaþi
“Listen to Music / Edit”. Pentru a asculta pistele audio
MP3 de la dispozitivul USB conectat, selectaþi “Listen
to Music from USB Device”. Apare lista Music Jukebox.
Pentru a parcurge interfaþa listei paginã
cu paginã (modul paginã)
Apãsaþi SUBTITLE (precedentã) / ANGLE (urmãtoare) în
timp ce este afiºatã lista Music Jukebox. La fiecare apãsare
a butoanelor SUBTITLE (precedentã) / ANGLE
(urmãtoare), lista Music Jukebox se modificã, trecând la
pagina precedentã / urmãtoare a listei.
Pentru a modifica informaþiile privind
redarea (numai HDD)
Apãsaþi de mai multe ori butonul DISPLAY.
La fiecare apãsare a butonului, informaþiile prezentate în
lista artistului / albumului / pistei se modificã.
Despre Lista de redare ºi Lista originalã
(numai pentru HDD)
Puteþi alege ca “Music Jukebox (HDD)” sã prezinte pistele
fie în Lista originalã, fie conform Listei de redare.
1 Apãsaþi < cât timp este afiºat “Music Jukebox
(HDD)”.
2 Selectaþi “Play List” folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi un element folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
4 Selectaþi un artist, un album sau o pistã, apoi
apãsaþi H.
Numai pentru hard disk : pentru a fi afiºatã lista
albumului, selectaþi un artist cu M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
Pentru afiºarea listei pistelor, selectaþi un album cu M/
m, apoi apãsaþi ENTER.
Începe redarea.
Element
Interfaþã
Original
Piste din lista Originalã.
Lista de redare 1
Lista de redare 2 Piste din fiecare Listã de
Lista de redare 3 redare
Lista de redare 4
Favorite
Pentru a opri redarea
Apãsaþi butonul x (stop).
Pentru a reveni la interfaþa precedentã
Apãsaþi butonul O RETURN. Dacã nu puteþi reveni la
lista artistului sau la cea a albumului folosind butonul O
RETURN, consultaþi “Pentru a schimba modul de afiºare
(doar a listei Originale)”, pag. 94.
94
Pistele în ordinea frecvenþei redãrii.
Cele mai des ascultate sunt în partea
de început a listei.
Pentru a schimba modul de afiºare
(numai Lista originalã)
1 Apãsaþi < cât timp este afiºat “Music Jukebox
(HDD)”.
2 Selectaþi “Display Mode” folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
3 Selectaþi un element folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
Element
Interfaþã
Artist
(doar la HDD)
Apare lista artiºtilor.
Album
Apare lista albumelor.
Pistã
Apare lista pistelor.
Adãugarea de piste audio la o listã de
redare (numai HDD)
Opþiuni de redare
Butoane
Operaþii
./>
(precedentã /
urmãtoare)
Se trece la pista precedentã sau la cea
urmãtoare la apãsarea în cursul
redãrii.
m/M
Redarea rapidã înapoi / înainte
(rularea rapidã a discului când aceste butoane sunt
înapoi / înainte) apãsate la redare.
m/M
(rularea rapidã
înapoi / înainte
Puteþi adãuga piste audio de pe hard disk într-o Listã de
redare. Fiecãrei liste de redare i se pot adãuga pânã la 25
de piese.
1
Dupã pasul 2 de la “Redarea pistelor audio
folosind un tonomat / un dispozitiv USB”,
selectaþi “Listen to Music / Edit” ºi apãsaþi ENTER.
Comutaþi interfaþa pentru a fi afiºatã Lista originalã
(pag. 94).
Viteza de cãutare se schimbã dupã
cum urmeazã :
rapid
rapid
înapoi
înainte
Când apãsaþi sau menþineþi apãsat
acest buton, deplasarea rapidã înainte
/ înapoi continuã la viteza selectatã
pânã ce este eliberat butonul.
Pentru reluarea redãrii, apãsaþi H.
X (pauzã)
2 Selectaþi o pistã care sã fie adãugatã la Lista
Redarea face o pauzã.
Pentru reluarea redãrii obiºnuite,
apãsaþi H.
de redare ºi apãsaþi ,.
Apare submeniul.
3 Selectaþi “Add to Play List”, apoi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi o listã de redare, dupã care apãsaþi
ENTER.
Pista este adãugatã la Lista selectatã.
5
Repetaþi paºii de la 2 la 4 pentru a selecta
toate pistele pe care vreþi sã le adãugaþi în
Lista de redare.
• Pentru a afla pistele din Lista de redare, comutaþi pe
afiºarea acesteia.
Redarea repetitivã (Repeat)
Puteþi reda în mod repetat una sau mai multe piste.
1 Apãsaþi , în cursul redãrii.
Dacã sunt redate piste de pe hard disk, treceþi la
pasul 3.
2
(Numai dispozitivul USB) Selectaþi “Play
Mode” cu M/m , apoi apãsaþi ENTER.
Apare meniul “Play Mode”.
3 Selectaþi “Repeat” folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
4 Selectaþi un element cu M/m.
“Repeat Artist” (numai pentru HDD) : sunt repetate
pistele artistului curent.
“Repeat Album” : este repetat albumul curent.
“Repeat Track” : este repetatã pista curentã.
“Repeat Play List” (doar pentru HDD): este repetatã
lista curentã de redare.
“Repeat Programme” (numai pentru un dispozitiv
USB) : este repetat programul curent (pag. 96).
5 Apãsaþi ENTER.
Începe redarea repetitivã.
continuã...
95
Pentru a renunþa la Redarea repetitivã
Alegeþi pentru “Repeat” varianta “Repeat Off” la pasul 4.
b Notã
• Puteþi selecta “Repeat programme” numai în cursul redãrii
unui program.
Pentru a opri redarea programului
Alegeþi x (Stop).
Pentru a renunþa la redarea programului
Alegeþi pentru “Programme” varianta “Cancel Programme
Play” în meniul “Play Mode” în cursul redãrii.
Pentru a ºterge programul
Crearea
propriului
program
(Programme)
- numai pentru dispozitive USB
Puteþi reda conþinutul dispozitivului USB conectat în
ordinea doritã, aranjând pistele conþinute de acesta întrun program.
1 Apãsaþi , cât timp este afiºat “Music Jukebox (USB)”.
2
Selectaþi “Play Mode” cu M/m , apoi apãsaþi
ENTER.
Apare meniul “Play Mode”.
3 Selectaþi “Programme”, apoi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi “Input/Edit Programme”, apoi
apãsaþi ENTER.
5 Selectaþi un album (spre exemplu: Album 01)
cu M/m, apoi apãsaþi ,.
6 Selectaþi o pistã (spre exemplu Track 001) cu
M/m , apoi apãsaþi ENTER.
Pista este inclusã în program.
Dacã faceþi o greºealã, selectaþi numãrul pasului (de
exemplu : 01.) cu </M/m ºi apãsaþi CLEAR.
7
Pentru a include în program ºi alte piste,
apãsaþi </M/m/, pentru a selecta numãrul
unui pas, apoi repetaþi paºii 5 ºi 6.
8 Apãsaþi H.
Începe redarea programului.
96
Stabiliþi pentru “Programme” varianta “Erase Programme
List” în meniul “Play Mode”.
z Observaþii
• Programul pe care îl realizaþi rãmâne în memorie dupã ce
se încheie redarea sa. Pentru reluarea aceluiaºi program,
alegeþi pentru “Programme” varianta “Start Programme
Play” în meniul “Play Mode”. Dupã apãsarea butonului
]/1, programul va fi ºters însã din memorie.
• Puteþi repeta redarea unui program. În cursul acestei
operaþii, alegeþi pentru “Repeat” varianta “Repeat
Programme” în meniul “Play Mode”, pag. 95.
Gestionarea pistelor audio de la tonomat (numai
pentru hard disk)
Puteþi ºterge sau aplica etichete pentru artiºtii / albumele
/ pistele de pe hard disk.
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
b Notã
• Nu puteþi realiza montaje ale pistelor de la dispozitivul
USB conectat.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Music Jukebox” ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “Listen to Music / Edit” , apoi apãsaþi
ENTER.
Apare “Music Jukebox (HDD)”.
4
Selectaþi un artist, un album sau o pistã ºi
apãsaþi ,.
Pentru afiºarea listei unui album, selectaþi un artist cu
M/m ºi apãsaþi ENTER.
Pentru afiºarea listei pistelor, selectaþi un album cu M/
m ºi apãsaþi ENTER.
5 Selectaþi o opþiune ºi apãsaþi ENTER.
“Erase” : ºterge artistul / albumul / pista selectate.
Selectaþi “Yes” când vi se solicitã confirmarea.
“Edit” : vã permite sã realizaþi urmãtoarele operaþii :
• “Artist Name” : permite introducerea sau
reintroducerea numelui artistului (pag. 39).
• “Album Name” : permite introducerea sau
reintroducerea denumirii albumului (pag. 39).
• “Track Name” : permite introducerea sau
reintroducerea denumirii pistei (pag. 39).
• “Copy Album” : permite copierea unui album (pag.
93).
• “Copy Track” : permite copierea unei piste (pag. 93).
“Repeat” : este repetatã piesa unui artist, un album
sau o pistã (pag. 95).
“Add to Play List” : vã permite sã adãugaþi piste la o
Listã de redare (pag. 95).
“Play List Name” : vã permite sã introduceþi sau sã
reintroduceþi un nume în Lista de redare - pânã la 12
caractere - (pag. 39).
97
Album foto
Despre funcþia “ P h o t o
Album”
Pregãtirea pentru utilizarea
funcþiei “Photo Album”
Funcþia “Photo Album” (Album foto) vã permite sã
efectuaþi urmãtoarele operaþii :
• sã stocaþi fiºierele de imagine JPEG pe hard disk,
• sã vizualizaþi fiºierele de imagine JPEG de pe hard disk,
de pe discuri DATA DVD (DVD-RW / DVD-R) / DATA
CD sau de la dispozitivul USB conectat,
• sã realizaþi montaje ale fiºierelor de imagine JPEG,
• sã imprimaþi fiºiere de imagine JEPG
• sã copiaþi fiºiere de imagine JPEG ºi succesiuni de imagini
pe discuri DVD-RW / DVD-R,
• sã creaþi o succesiune de imagini cu muzica preferatã ºi
cu efecte grafice (x-Pict Story).
Conectaþi un dispozitiv USB la mufa USB a recorder-ului
sau copiaþi fiºierele de imagine JPEG de pe un disc DATA
CD / DATA DVD sau de la echipamentul USB pe hard
disk.
Conectarea dispozitivului USB
Puteþi conecta dispozitivul USB (o camerã foto digitalã,
un cititor de card de memorie ºi o memorie USB) la mufa
USB a recorder-ului pentru a viziona fiºierele de imagine
JPEG sau pentru a le copia pe hard disk. Consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat pentru dispozitivul USB
înainte de conectare.
recorder DVD
spre mufa USB
cablu USB
(nu este furnizat)
ieºire USB
camerã foto
digitalã
l : flux de semnal
b Notã
• Anumite dispozitive USB nu funcþioneazã cu acest
recorder.
Copierea fiºierelor de imagine JPEG pe
hard disk (DISC / USB T HDD)
1 Introduceþi discul care urmeazã sã fie copiat
pe hard disk sau conectaþi dispozitivul USB
la mufa USB a recorder-ului.
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
98
3 Selectaþi “Photo Album” ºi apãsaþi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
4 Selectaþi elementul ºi apãsaþi ENTER.
Pentru a copia de pe un disc DATA CD / DATA DVD
(DVD-RW / DVD-R), selectaþi “View Photos o a DVD/
CD”.
Pentru a copia de la dispozitivul USB conectat, selectaþi
“View Photos on a USB Device”.
Apare lista “Photo Album”.
Exemplu : DVD / CD
Copierea tuturor fiºierelor de imagine
JPEG de la dispozitivul USB conectat
(USB T DVD-RW / DVD-R)
1
Conectaþi dispozitivul USB la mufa USB a
recorder-ului.
2 Introduceþi un disc DVD-RW / DVD-R (modul
Video).
3 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
4 Selectaþi “Photo Album” ºi apãsaþi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
5
Selectaþi “Copy Photos from a Digital
Camera” ºi apãsaþi ENTER.
Apare fereastra de confirmare.
6 Selectaþi “Yes”, apoi apãsaþi ENTER.
• Pentru a renunþa, selectaþi “No”.
5
Selectaþi un album sau un fiºier de imagine
JPEG folosind M/m, apoi apãsaþi ,.
Apare submeniul.
6 Selectaþi “Multi-Mode” cu M/m , apoi apãsaþi
ENTER.
• Pentru a copia toate albumele ºi fiºierele JPEG,
selectaþi “Copy all to HDD” ºi treceþi la pasul 11.
• Pentru a copia albumul sau fiºierul selectat la pasul
5, alegeþi “Copy to HDD” ºi treceþi la pasul 11.
7
Selectaþi un album sau un fiºier de imagine
JPEG, apoi apãsaþi ENTER.
Alãturi de elementul selectat apare un marcaj în caseta
de bifare.
• Pentru a ºterge marcajul de bifare, apãsaþi ENTER.
• Pentru a ºterge toate marcajele de bifare, apãsaþi ,
pentru a selecta “Single-Mode” în submeniu.
8
Repetaþi pasul 7 pentru a selecta toate
albumele sau fiºierele JPEG care vreþi sã fie
copiate.
z Observaþie
• Consultaþi “7. Reformatarea unui disc” (pag. 42) pentru
a formata un disc DVD-RW / DVD-R în mod Video.
b Note
• Nu pot fi efectuate alte operaþii în cursul copierii.
• La copierea fiºierelor de imagine JPEG, nu este
disponibilã înregistrarea cu ajutorul cronometrului. Dacã
este reglat cronometrul sã porneascã în timpul operaþiei
de copiere, recorder-ul va începe înregistrarea cu
ajutorul cronometrului dupã încheierea copierii.
9 Apãsaþi ,.
Apare submeniul.
10
Selectaþi “Copy to HDD”, apoi apãsaþi ENTER.
Apare o fereastrã care solicitã confirmarea.
11 Selectaþi “Yes”, apoi apãsaþi ENTER.
• Pentru a renunþa, selectaþi “No”.
99
Copierea fiºierelor de imagine JPEG
sau a albumelor pe hard disk
(HDD T HDD)
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Photo Album” ºi apãsaþi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
3 Selectaþi “View / Edit Photos on the HDD” ºi
apãsaþi ENTER.
Apare lista “Photo Album”.
4 Selectaþi un album folosind M/m.
Pentru a copia albumul selectat, treceþi la pasul 6.
Pentru a copia fiºierele de imagine, treceþi la pasul 5.
5 Apãsaþi ENTER ºi selectaþi un fiºier de imagine
JPEG folosind M/m.
6 Apãsaþi ,.
Apare submeniul.
7 Selectaþi “Multi-Mode” cu M/m , apoi apãsaþi
ENTER.
• Pentru a copia albumul selectat, alegeþi “Copy Album
Contents” de la “Album Options” ºi treceþi la pasul
12.
• Pentru a copia fiºierele selectate, alegeþi “Copy” de
la “File Options” ºi treceþi la pasul 12.
8
9
Selectaþi un album sau un fiºier de imagine
JPEG, apoi apãsaþi ENTER.
Apare un marcaj în caseta de bifare alãturatã
elementului selectat.
• Pentru a ºterge marcajul de bifare, apãsaþi din nou
ENTER.
• Pentru a ºterge toate marcajele, apãsaþi , pentru a
selecta “Single-Mode” din submeniu.
Repetaþi pasul 8 pentru a selecta toate
albumele sau fiºierele JPEG pe care vreþi sã
le copiaþi.
10 Apãsaþi ,.
Apare submeniul.
11 Selectaþi “Copy”, apoi apãsaþi ENTER.
100
12
Selectaþi albumul de destinaþie folosind M/
m, apoi apãsaþi ENTER.
Apare fereastra ce solicitã confirmarea.
13 Selectaþi “Yes” ºi apãsaþi ENTER.
• Pentru a renunþa, selectaþi “No”.
b Notã
• Albumele sau fiºierele de imagine JPEG nu sunt copiate
pe hard disk în urmãtoarele cazuri :
– dacã spaþiul liber de pe hard disk este insuficient
pentru copiere,
– dacã pe hard disk au fost deja copiate numãrul maxim
de fiºiere ºi / sau de albume.
Copierea albumelor de imagine JPEG
pe un disc (HDD T DVD-RW / DVD-R)
Puteþi copia albumele de imagini JPEG implicate în montaje,
pe un DVD-RW / DVD-R (modul Video). Pe disc va fi
înregistratã ºi o succesiune de imagini sub forma unui
fiºier video. Puteþi reda succesiunea de imagini cu alt
echipament DVD care este posibil sã nu fie compatibil cu
redarea fiºierelor de imagine JPEG.
1
Introduceþi un DVD-RW / DVD-R (în modul
Video).
2 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
3 Selectaþi “Photo Album” ºi apãsaþi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
4 Selectaþi “View / Edit Photos on the HDD” ºi
apãsaþi ENTER.
Apare lista “Photo Album”.
5 Selectaþi un album folosind M/m, apoi apãsaþi
,.
Apare submeniul.
6 Selectaþi “Multi-Mode”, apoi apãsaþi ENTER.
Pentru a copia numai albumul selectat la pasul 5, treceþi
la pasul 10.
7 Selectaþi un album, apoi apãsaþi ENTER.
Apare un marcaj în caseta de bifare alãturatã
elementului selectat.
• Pentru a ºterge marcajul de bifare, apãsaþi din nou
ENTER.
• Pentru a ºterge toate marcajele, apãsaþi , pentru a
selecta “Single-Mode” din submeniu.
8
Repetaþi pasul 7 pentru a selecta toate
albumele pe care vreþi sã le copiaþi.
9 Apãsaþi ,.
Copierea fiºierelor de imagine JPEG pe
un disc (HDD T DVD-RW / DVD-R)
Puteþi copia fiºiere de imagini JPEG implicate în montaje
pe un disc DVD-RW / DVD-R (modul Video).
O succesiune de imagini va fi înregistratã pe disc tot ca
un fiºier video. Puteþi reda succesiunea de imagini cu un
alt echipament DVD care este posibil sã nu fie compatibil
cu fiºierele de imagine JPEG.
1
Apare submeniul.
10
Selectaþi “Copy to DVD”, apoi apãsaþi ENTER.
Apare fereastra ce solicitã confirmarea.
2 Selectaþi un album folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
Apare lista fotografiilor.
11 Selectaþi “Yes” ºi apãsaþi ENTER.
Albumele de imagini JPEG selectate sunt copiate în
directorul “PICTURE” de pe disc.
Albumului cu imagini JPEG îi este automat asociatã
eticheta “***ALBUM”.
Dacã doriþi redarea discului cu un alt echipament DVD,
finalizaþi discul (pag. 41).
• Pentru a renunþa, selectaþi “No”.
Urmaþi paºii de la 1 la 4 de la “Copierea
albumelor de imagini JPEG pe un disc (HDD
T DVD-RW / DVD-R)”, de la pag. 100.
Apare lista “Photo Album”.
3 Selectaþi un fiºier de imagine JPEG folosind
M/m, ºi apãsaþi ,.
Apare submeniul.
4 Selectaþi “Multi-Mode”, apoi apãsaþi ENTER.
Pentru a copia fiºierul de imagine selectat la pasul 3,
treceþi la pasul 8.
5 Selectaþi un fiºier de imagine JPEG
ENTER.
Apare un marcaj în caseta de bifare alãturatã
elementului selectat.
• Pentru a ºterge marcajul de bifare, apãsaþi din nou
ENTER.
• Pentru a ºterge toate marcajele, apãsaþi , pentru a
selecta “Single-Mode” din submeniu.
z Observaþii
• Consultaþi “7. Reformatarea unui disc” (pag. 44) pentru
a formata un disc DVD-RW / DVD-R în mod Video.
• Consultaþi lista “Photo Album” pentru a afla ce albume
au fost deja copiate (pag. 102).
b Note
• În funcþie de echipament, este posibil sã nu puteþi reda
succesiunea de imagini.
• Nu puteþi copia fiºierele de imagine JPEG, pe un DVD
înscriptibil care a fost înregistrat cu alte recordere /
dispozitive.
• Un DATA DVD finalizat cu acest recorder este posibil sã
nu fie redat cu alt echipament.
• Pe un disc pot fi înregistrate cel mult 99 de succesiuni de
imagini.
• La copierea pe un disc a unui album care conþine mai
mult de 99 de imagini JPEG, succesiunile de imagini vor
fi create cu câte 99 de fiºiere JPEG ºi vor fi înregistrate
pe disc.
• Pentru DVD-R, spaþiul liber de pe disc nu se mãreºte
chiar dacã ºtergeþi o succesiune de imagini.
ºi apãsaþi
6 Repetaþi pasul 5 pentru a selecta toate fiºierele
JPEG pe care vreþi sã le copiaþi.
7 Apãsaþi ,.
Apare submeniul.
8
Selectaþi “Copy to DVD”, apoi apãsaþi
ENTER.
Apare fereastra ce solicitã confirmarea.
9 Selectaþi “Yes” ºi apãsaþi ENTER.
Fiºierele de imagini JPEG selectate sunt copiate în
directorul “PICTURE” de pe disc.
Denumirii fiºierului de imagini JPEG îi este automat
asociatã eticheta “PHOT***”.
Dacã doriþi redarea discului cu un alt echipament DVD,
finalizaþi discul (pag. 41).
• Pentru a renunþa, selectaþi “No”.
continuã...
101
Pentru a selecta un fiºier de imagine
JPEG dintr-un alt album
1 Comutaþi pe lista albumului de la pasul 5. Pentru
instrucþiuni, consultaþi “Pentru a comuta între lista
albumului ºi lista fiºierelor de imagine JPEG” de la pag.
104.
2 Selectaþi un album cu M/m, apoi apãsaþi <.
3 Treceþi la lista fiºierelor de imagine JPEG.
Pentru instrucþiuni, consultaþi “Pentru a comuta între
lista albumului ºi lista fiºierelor de imagine JPEG” de la
pag. 104.
4 Selectaþi un fiºier de imagine JPEG cu M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
z Observaþii
• Consultaþi “7. Reformatarea unui disc” (pag. 44) pentru
a formata un disc DVD-RW / DVD-R în mod Video.
• Consultaþi lista “Photo Album” pentru a afla ce albume
cu imagini JPEG au fost deja copiate (pag. 102).
b Note
• În funcþie de echipamentul DVD, este posibil sã nu puteþi
reda succesiunea de imagini.
• Nu puteþi copia fiºiere de imagine JPEG, pe un DVD
înscriptibil care a fost înregistrat cu alte recordere /
dispozitive.
• Un DATA DVD finalizat cu acest recorder este posibil
sã nu fie redat cu alt echipament.
• Pe un disc pot fi înregistrate cel mult 99 de succesiuni
de imagini.
• Pentru DVD-R, spaþiul liber de pe disc nu se mãreºte
chiar dacã ºtergeþi o succesiune de imagini.
102
Utilizarea listei “Photo
Album”
Cu ajutorul listei “Photo Album”, puteþi reda fiºiere de
imagine JPEG de pe hard disk, de pe discuri DATA DVD /
DATA CD sau de pe un dispozitiv USB conectat.
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Photo Album”, ºi apãsaþi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
3 Selectaþi un element, ºi apãsaþi ENTER.
Pentru redarea fiºierelor de imagine JPEG de pe hard
disk, selectaþi “View / Edit Photos on the HDD”.
Pentru redarea fiºierelor de imagine JPEG de pe DATA
CD / DATA DVD, selectaþi “View Photos on a DVD
/ CD”.
Pentru redarea fiºierelor de imagine JPEG de pe
dispozitivul USB, selectaþi : “View Photos on a USB
Device”.
Apare lista “Photo Album”.
4 Selectaþi un album folosind M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
Pentru a prezenta lista cu 4 fotografii sau pe cea cu
câte o singurã fotografie, apãsaþi < pentru a selecta
“Title View”, ºi apãsaþi ENTER, apoi selectaþi “4
Photos” respectiv “1 Photo” cu M/m, dupã care apãsaþi
ENTER.
Lista cu 12 fotografii (Exemplu : HDD)
Lista cu 4 fotografii
1 Denumirea albumului
2 Dimensiunea albumului
3 Submeniu :
Apãsaþi , pentru a fi afiºat submeniul.
Submeniul afiºeazã opþiunile ce sunt valabile numai
pentru elementul selectat. Opþiunile afiºate diferã în
funcþie de model, de situaþie ºi de tipul de disc.
Pentru detalii legate de opþiunile submeniului,
consultaþi “Gestionarea fiºierelor de imagine JPEG de
pe hard disk”, de la pag. 93.
m
Submeniu
Lista cu 1 fotografie
m
4 Bara de parcurgere :
Apare dacã în listã nu pot fi prezentate simultan toate
fiºierele de imagine JPEG. Pentru a vedea fiºierele
ascunse, apãsaþi M/m.
5 Informaþii legate de albume ºi de fiºierele de imagine
JPEG :
Este afiºatã imaginea, numãrul fiºierului de imagine
JPEG, data ºi ora înregistrãrii, denumirea fiºierului JPEG
ºi dimensiunea acestuia. Pentru fiºierele de imagine
JPEG protejate apare simbolul “ ”.
6 Spaþiul liber de pe hard disk.
Pentru a parcurge paginã cu paginã lista
afiºatã
Apãsaþi ./> în timp ce este afiºatã lista “Photo
Album”. La fiecare apãsare a butoanelor ./> , lista
“Photo Album” se modificã trecând la precedenta /
urmãtoarea paginã a albumelor / a fiºierelor de imagine
JPEG.
continuã...
103
Pentru a comuta între lista albumului ºi lista
fiºierelor de imagine JPEG
1 Apãsaþi < cât timp este afiºatã lista “Photo Album”.
2 Selectaþi “Display Mode” cu M/m, apoi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi “File” sau “Album” cu M/m, apoi apãsaþi
ENTER.
z Observaþii
• Puteþi schimba reprezentarea de dimensiuni reduse a
imaginii din lista albumului alegând cu m/M unul
dintre fiºierele de imagini JPEG din albumul selectat.
• Puteþi trece la albumul precedent sau la cel urmãtor
apãsând m/M din lista fiºierelor de imagine JPEG.
Redarea unei succesiuni de imagini
1
Urmaþi paºii de la 1 la 4 ai procedurii
«Utilizarea listei “Photo Album”».
Apare lista “Photo Album”.
Comutaþi între lista albumului ºi cea a fiºierelor JPEG,
dacã este necesar.
2 Selectaþi un album sau un fiºier de imagine
JPEG cu M/m ºi apãsaþi H.
Începe succesiunea de imagini.
Pentru a opri lista “Photo Album”
z Observaþie
• Puteþi începe prezentarea unei succesiuni de imagini
selectând “Start Slideshow” din submeniu.
Pentru a fi afiºate informaþii detaliate
1 Selectaþi un fiºier de imagine JPEG, ºi apãsaþi , .
2 Selectaþi “Detailed Information”, apoi apãsaþi ENTER.
b Note
• În funcþie de raportul laturilor, anumite imagini este
posibil sã fie afiºate având benzi negre în partea de sus
ºi de jos sau în pãrþile laterale.
• Poate dura câteva secunde pânã la afiºarea fiºierelor de
imagine mari. Aceasta nu reprezintã o disfuncþionalitate.
Apãsaþi SYSTEM MENU.
Sunt afiºate informaþii detaliate pentru fiºierul de
imagine JPEG selectat.
Pentru a reîncãrca fiºierele sau
directoarele
Când un disc sau un echipament USB conectat conþine
1000 de fiºiere sau mai mult, respectiv 100 de directoare
sau mai multe, selectaþi “Read next” din lista “Photo Album” ºi apãsaþi ENTER pentru a vedea fiºierele ºi
directoarele neîncãrcate.
Operaþia de încãrcare a fiºierelor ºi directoarelor poate
dura câteva minute.
b Note
• Reprezentarea de dimensiuni reduse a unui fiºier care
nu poate fi redatã de acest recorder apare sub forma
.
Pentru a întrerupe o succesiune de
imagini
Apãsaþi x (stop) sau O RETURN.
Pentru ca succesiunea de imagini sã
facã o pauzã
Apãsaþi X (pause).
Pentru a vedea imaginea precedentã /
urmãtoare la urmãrirea unei succesiuni
de imagini
Apãsaþi ./> .
Pentru a mãri o imagine
Apãsaþi de mai multe ori ZOOM în cursul unei succesiuni
de imagini. La fiecare apãsare a butonului ZOOM, mãrirea
se modificã dupã cum este indicat mai jos.
2× T 4× T mãrire obiºnuitã
Numai pentru HDR-HX680 : puteþi deplasa zona care vreþi
sã fie mãritã, cu ajutorul butoanelor </M/m/,.
104
Pentru a roti o imagine
Apãsaþi de mai multe ori butonul ANGLE în cursul
prezentãrii unei succesiuni de imagini.
La fiecare apãsare a butonului ANGLE, imaginea este rotitã
în sens orar cu 90°.
Pentru a reda o succesiune de imagini
cu fundal sonor (numai pentru hard disk)
Puteþi urmãri succesiuni de imagini însoþite de piese
muzicale de pe hard disk. Pregãtiþi mai întâi lista de redare
a muzicii, în care includeþi piese audio folosind facilitatea
Jukebox (consultaþi secþiunea “Adãugarea de piste audio
la o listã de redare (numai HDD)” de la pag. 95).
1 Selectaþi “View / Edit Photo on the HDD” la pasul 3
pentru “Using the “Photo Album List” de la pag. 102.
Este afiºatã lista “Photo Album”.
Comutaþi între lista albumului ºi cea cu fiºiere de imagine
JPEG, dacã este necesar.
2 Selectaþi un album sau un fiºier JPEG folosind M/m,
apoi apãsaþi ,.
3 Selectaþi “Start Audio Slideshow”, apoi apãsaþi ENTER.
4 Selectaþi Lista doritã de redare a muzicii sau “Favorites”
folosind </,.
Crearea unei succesiuni
de imagini însoþitã de
muzica preferatã ºi de
efecte grafice (x-Pict Story)
– doar pentru HDD
Puteþi crea cu uºurinþã ºi reda propria succesiune de
imagini însoþitã de muzica pe care o preferaþi ºi de efecte
grafice, folosind fiºiere de imagine JPEG de pe hard disk
(x-Pict Story).
Pregãtiþi mai întâi Lista de redare a muzicii adãugând piste
audio cu ajutorul tonomatului (Jukebox) (consultaþi
“Adãugarea de piste audio la o listã de redare (numai
HDD)” de la pag. 95). Creaþia realizatã x-Pict Story este
automat stocatã în Lista titlurilor (HDD) ºi poate fi copiatã
pe un disc inscriptibil.
Puteþi adãuga piste audio de pe hard disk într-o Listã de
redare. Fiecãrei liste de redare i se pot adãuga pânã la 25
de piese.
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Photo Album” ºi apãsaþi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
5 Selectaþi “Start” ºi apãsaþi ENTER.
3
b Note
• În timpul prezentãrii unei succesiuni de imagini cu sunet,
nu puteþi efectua urmãtoarele operaþii :
– mãrirea, rotirea, omiterea unei imagini sau pauzã de
redare,
– afiºarea informaþiilor pe ecran prin apãsarea butonului
DISPLAY.
• Dacã în lista de redare nu este selectatã nici o pistã
audio, succesiunea de imagini va fi prezentatã fãrã sonor.
4 Selectaþi un album ºi apãsaþi ,.
Începe prezentarea succesiunii de imagini ºi redarea
primei piese din Lista de redare a muzicii.
Selectaþi “View / Edit Photos on the HDD”,
apoi apãsaþi ENTER.
Apare lista “Photo Album (HDD)”.
Apare submeniul.
5 Selectaþi “Create x-Pict Story” folosind M/m,
apoi apãsaþi ENTER.
continuã...
105
6 Selectaþi un efect grafic ºi o pisesã din Lista
de redare a muzicii cu </M/m/,, apoi
apãsaþi ENTER.
• “Theme” : Selectaþi o temã. Recorderul va adãuga
efecte grafice în funcþie de tema stabilitã, alegând
una dintre variantele :
“Happy moments (1)” : cu efecte grafice simple.
“Happy moments (2)” : cu efecte grafice care se
schimbã rapid.
“Nostalgic memories” : monocrome
“Sweetest recollections” : cu efecte grafice de
miºcare.
“Blissful life” : cu efecte grafice de miºcare care
se modificã rapid.
“Normal” : fãrã efecte grafice.
• “Play List” : selectaþi Lista de redare a muzicii sau
“Favourite”. Pentru o explicaþie relativ la modul de
realizare a unei liste de redare, consultaþi
“Adãugarea de piste audio la o listã de redare (numai
HDD)” de la pag. 95.
7 Selectaþi “Next”, dupã care apãsaþi ENTER.
Apare interfaþa cu privire la drepturile de autor.
8
Selectaþi “Yes” cu </,, apoi apãsaþi ENTER.
Creaþia x-Pict Story este stocatã ca fiºier video în Lista
titlurilor, pe hard disk.
Denumirea titlului este automat stabilitã de forma “xPict_Story***” folosind denumirea directorului cu
albumul selectat.
Pentru a opri crearea x-Pict Story
Apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul x REC STOP mai
mult de 3 secunde.
z Observaþii
• Ordinea pistelor audio din “x-Pict Story” este urmatã de
cea din Lista de redare a muzicii. Dacã doriþi sã
modificaþi aceastã ordine, schimbaþi ordinea în Lista de
redare înainte de a crea “x-Pict Story”.
• Dacã directorul selectat nu are un nume, denumirile
titlurilor sunt stabilite automat de forma datei la care a
fost creat㠓x-Pict Story”.
• O creaþie “x-Pict Story” este realizatã în modul HQ.
• Pentru a edita titluri pentru “x-Pict Story”, consultaþi
“ªtergerea ºi realizarea de montaje ale titlurilor”, pag.
72.
106
b Note
• Nu puteþi realiza înregistrãri în cursul creãrii unei “x-Pict
Story”.
• Dacã în directorul selectat nu este nici un fiºier de imagine
JPEG, nu puteþi realiza o creaþie “x-Pict Story”.
• Dacã în Lista de redare a muzicii nu este selectatã nici o
piesã audio, creaþia x-Pict Story nu va beneficia de
sonor.
• În funcþie de numãrul de fiºiere de imagine JPEG, Lista
selectatã de redare a muzicii este posibil sã nu poatã fi
redatã la final.
• Dacã hard diskul este complet ocupat, apare un mesaj
de avertizare ºi nu puteþi crea x-Pict Story.
• În cursul realizãrii unei creaþii x-Pict Story, nu puteþi
efectua urmãtoarele :
– mãrire, rotire, omitere sau pauzã la redarea de imagini,
– afiºarea informaþiilor pe ecran prin apãsarea butonului
DISPLAY.
• Ordinea efectelor grafice se modificã aleatoriu de fiecare
datã când creaþi o x-Pict Story cu aceeaºi temã.
• Nu decuplaþi ºi nu cuplaþi cablul USB sau pe cel i.LINK
în timpul realizãrii unei creaþii x-Pict Story, deoarece
aceasta nu va fi corect creatã.
• Efectul grafic este posibil sã nu fie cursiv ºi sã nu aparã
corect la creaþia “x-Pict Story” realizatã în funcþie de
anumite condiþii, cum ar fi dimensiunea fiºierelor de
imagine.
Pentru a reda x-Pict Story
Puteþi reda creaþia x-Pict Story din Lista titlurilor de pe
hard disk.
Pentru detalii, consultaþi “3. Redarea programelor
înregistrate (Lista titlurilor)”, de la pag. 35.
Pentru a duplica o x-Pict Story
Puteþi duplica o creaþie x-Pict Story pe DVD. Pentru detalii,
consultaþi “Duplicarea (HDD T DVD)”, de la pag. 79.
Dacã doriþi redarea discului cu un alt echipament DVD,
finalizaþi discul (pag. 41).
Gestionarea fiºierelor de imagine JPEG de pe hard disk
1 Apãsaþi SYSTEM MENU.
Apare meniul System.
2 Selectaþi “Photo Album” ºi apãsaþi ENTER.
Apare meniul “Photo Album”.
3
Selectaþi “View / Edit Photos on the HDD”,
apoi apãsaþi ENTER.
4
Selectaþi un album sau un fiºier JPEG ºi
apãsaþi ,.
Apare submeniul.
5 Selectaþi o opþiune, apoi apãsaþi ENTER.
Puteþi realiza urmãtoarele operaþii de montaj cu
albumele sau fiºierele JPEG.
“Start Slideshow” : începe prezentarea de imagini
(pag. 104).
“Start Audio Slideshow” (doar HDD) : începe
prezentarea de imagini cu fundal sonor (pag. 105).
“Create x-Pict Story” : realizeazã o nouã creaþie xPict Story (pag. 105).
“New Album” : creazã un album nou.
“Album options” :
• “Erase Album” : ºterge albumul selectat.
• “Copy Album Contents” : copiazã toate fiºierele de
imagine JPEG din albumul selectat pe hard disk (pag.
100).
• “Rename Album” : modificã denumirea albumului
selectat (pag. 39).
• “Protect Album Contents” : protejeazã toate
fiºierele de imagine JPEG din albumul selectat.
• “Cancel Protection” : anuleazã protecþia pentru
toate fiºierele de imagine JPEG din albumul selectat.
“Copy to DVD” : copiazã albumul sau fiºierul JPEG
de imagine selectat pe un DVD (pag. 100).
“Multi-Mode” : selecteazã mai multe albume sau mai
multe fiºiere JPEG pentru montaj.
“Copy all to HDD” : copiazã toate albumele ºi fiºierele
JPEG pe hard disk (pag. 98).
“Copy to HDD” : copiazã albumul selectat sau fiºierul
de imagine JPEG pe hard disk (pag. 98).
“File options” :
• “Erase” : ºterge fiºierul de imagine JPEG selectat.
• “Copy” : copiazã fiºierul de imagine JPEG selectat
(pag. 100).
• “Rename File” : modificã denumirea fiºierului de
imagine JPEG selectat (pag. 39).
• “Protect” : protejeazã fiºierul de imagine JPEG
selectat. Selectaþi din nou pentru a anula protecþia.
“Print” : imprimã fiºierul de imagine JPEG selectat
(pag. 108).
“Detailed Information” : afiºeazã informaþii detaliate
pentru fiºierul de imagine JPEG selectat (pag. 104).
“Single-Mode” : anuleazã modul multiplu
(Multi.Mode).
107
Imprimarea fiºierelor de imagine JPEG
Puteþi imprima fiºiere de imagine JPEG de pe hard disk, pe
DATA DVD / DATA CD sau la dispozitivul USB conectând
o imprimantã compatibilã PictBridge la mufa USB a
recorder-ului.
Consultaþi manualul de instrucþiuni care însoþeºte
imprimanta.
1
Pentru a imprima fiºiere de imagine JPEG de la
dispozitivul USB conectat, selectaþi “View Photos on
a USB Device”.
Apare lista “Photo Album”.
6 Selectaþi un album, apoi apãsaþi ENTER.
Conectaþi o imprimantã compatibilã
PictBridge la mufa USB a recorder-ului.
recorder DVD
7 Selectaþi un fiºier folosind M/m, apoi apãsaþi
,.
Apare submeniul.
mufã USB
8 Selectaþi elementul ºi apãsaþi ENTER.
Pentru a imprima douã sau mai multe fiºiere, selectaþi
“Multi-Mode”.
Pentru a imprima numai fiºierul selectat la pasul 7,
treceþi la pasul 12.
imprimantã
compatibilã
PictBridge
9 Selectaþi un fiºier ºi apãsaþi ENTER.
2
Conectaþi dispozitivul USB la mufa USB a
recorder-ului.
La imprimarea fiºierelor de imagine JPEG de pe hard
disk sau de pe DATA DVD / DATA CD, omiteþi acest
pas.
Un marcaj aplicat în caseta de bifare, alãturi de
elementul selectat.
• Pentru a ºterge marcajul de bifare, apãsaþi din nou
ENTER.
• Pentru a ºterge simultan toate marcajele de bifare,
selectaþi “Single-Mode”.
3 Apãsaþi SYSTEM MENU.
10
4 Selectaþi “Photo Album” ºi apãsaþi ENTER.
11 Apãsaþi ,.
5 Selectaþi elementul ºi apãsaþi ENTER.
12 Selectaþi “Print” ºi apãsaþi ENTER.
Apare meniul System.
Apare meniul “Photo Album”.
Pentru a imprima fiºiere de imagine JPEG de pe hard
disk, selectaþi “View / Edit Photos on the HDD”.
Pentru a imprima fiºiere de imagine JPEG de pe DATA
DVD / DATA CD selectaþi “View Photos on a DVD/
CD”.
108
Repetaþi pasul 9 pentru a selecta toate
fiºierele pe care doriþi sã le imprimaþi.
Apare submeniul.
Apare fereastra de confirmare.
13 Selectaþi “Start” ºi apãsaþi ENTER.
Puteþi stabili dimensiunea hârtiei ºi poziþionarea în
paginã. Consultaþi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte imprimanta.
Pentru a anula imprimarea
Apãsaþi ENTER.
Pentru a fi afiºatã imprimanta conectatã
Selectaþi “Confirm Printer” de la “USB”, corespunzãtor
reglajului “Options 2” (pag. 131).
Pentru a reporni dispozitivul USB
conectat
Selectaþi “Restart USB Device” de la “USB”,
corespunzãtor reglajului “Options 2” (pag. 131).
z Observaþie
• Opþiunile de imprimare cum ar fi dimensiunea hârtiei sau
poziþionarea în paginã, diferã în funcþie de imprimantã.
Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni care
însoþeºte imprimanta.
109
Reglaje ºi ajustãri
Ajustarea calitãþii imaginii
Pentru redare
* Numai pentru fiºiere DivX.
*
*
Puteþi ajusta calitatea imaginii de la echipamentul conectat,
cum ar fi un televizor sau un aparat video, ºi de asemenea
calitatea imaginilor difuzate pe care recorder-ul le primeºte
la selectarea unui reglaj prestabilit. Puteþi de asemenea sã
ajustaþi calitatea imaginilor modificând reglajele detaliate
ºi stocând pânã la trei reglaje în memorie.
1 Apãsaþi SYSTEM MENU în modul stop.
Pentru ajustarea calitãþii imaginilor redate, apãsaþi
SYSTEM MENU în cursul redãrii.
Apare meniul System.
Dynamic
Produce o imagine
accentuatã mãrind
contrastul imaginii ºi
intensitatea culorilor.
Standard
Afiºeazã imaginea
standard.
Professional
Afiºeazã imaginea
originalã.
Memorie 1 /
Memorie 2 /
Memorie 3
Propriile reglaje.
Pentru a alcãtui propriile
variante de reglaj, consultaþi “Pentru stabilirea
propriilor reglaje”
(pag. 110)
2 Selectaþi “Picture Adjustment” ºi apãsaþi ENTER.
3 Selectaþi un reglaj prestabilit folosind </,,
apoi apãsaþi ENTER.
Pentru înregistrare
Tuner
Canal TV difuzat
VCR
Casete video
DTV
Programe difuzate digital
Memory 1 /
Memory 2 /
Memory 3
Propriile reglaje.
Pentru a alcãtui propriile
variante de reglaj, consultaþi “Pentru stabilirea
propriilor reglaje”
(pag. 110)
Pentru a verifica reglajele detaliate, pentru configurarea
prestabilitã selectatã, apãsaþi DISPLAY.
4 Apãsaþi SYSTEM MENU pentru a pãrãsi meniul.
Pentru stabilirea propriilor reglaje
1 Selectaþi “Memory 1”, “Memory 2” sau “Memory 3” la
pasul 3.
2 Selectaþi “Detailed Settings”, apoi apãsaþi ENTER.
Apare interfaþa pentru ajustarea detaliatã a elementelor
de reglaj.
3 Selectaþi un element folosind M/m, apoi ajustaþi reglajul
folosind </,.
Pentru explicaþii legate de fiecare reglaj, consultaþi
tabelul urmãtor.
4 Selectaþi “SYSTEM MENU” pentru a pãrãsi meniul.
Reglajul este stocat automat în memorie, ca reglajul
selectat la pasul 1.
110
Opþiuni de reglaj pentru calitatea imaginilor
înregistrate
Pentru detalii legate de fiecare reglaj, consultaþi explicaþiile
afiºate pe ecran.
Prog.
Motion
Cinema
3-D Y/C
Ajusteazã semnalul video progresiv când
pentru “Component Video Out” este aleasã
varianta “Progressive” (pag. 119) sau când
utilizaþi conexiunea HDMI.
Selectaþi “Motion” pentru un film care
include subiecte aflate în miºcare dinamicã.
Selectaþi “Stil” pentru filme care conþin
puþinã miºcare.
Semnalul video progresiv este convertit
pentru a se potrivi cu software-ul DVD pe
care îl urmãriþi când pentru “Component
Video Out” este aleasã varianta
“Progressive” (pag. 119) sau când folosiþi
conexiunea HDMI. Selectaþi “Auto” pentru
a fi detectat automat tipul de software (bazat
pe film sau bazat pe video) ºi pentru a selecta
modul de conversie adecvat. În mod normal,
alegeþi aceastã poziþie. Selectaþi “Off” pentru
a stabili ca mod de conversie cel software
bazat pe video.
Ajusteazã luminozitatea / separarea
culorilor pentru semnalele video.
Selectaþi “Motion” pentru un film care
include subiecte aflate în miºcare dinamicã.
Selectaþi “Stil” pentru filme care conþin
puþinã miºcare.
YNR
Reduce zgomotul conþinut de elementul
(reducerea luminanþã pentru semnalul video.
zgomotului
de
luminanþã)
CNR
Reduce zgomotul conþinut de elementul
(reducerea chroma pentru semnalul video.
zgomotului
chroma)
Detail
(detaliu)
Ajusteazã claritatea schiþelor.
White
AGC
Activaþi pentru ajustarea automatã a
nivelului de alb.
Black
Level
Selecteazã nivelul de negru (nivel de reglaj)
pentru semnalele video NTSC.
Selectaþi “ON” pentru a stabili nivelul
standard de negru pentru semnalele de
intrare. În mod obiºnuit alegeþi varianta
“OFF”.
Hue
(nuanþe)
Ajusteazã echilibrul de culoare.
Chroma
Level
Face culorile mai adânci sau mai estompate.
Opþiuni de reglaj pentru calitatea imaginilor
redate
Pentru detalii legate de fiecare reglaj, consultaþi explicaþiile
afiºate pe ecran.
Prog.
Motion
Ajusteazã semnalul video progresiv când
pentru “Component Video Out” este aleasã
varianta “Progressive” (pag. 119) sau când
pentru “Screen Resolution” este aleasã altã
variantã decât “720×576i” (sau “720×480i”),
pag. 127.
Selectaþi “Motion” pentru un film care
include subiecte aflate în miºcare dinamicã.
Selectaþi “Stil” pentru filme care conþin
puþinã miºcare.
Cinema
Semnalul video progresiv este
convertit pentru a se potrivi cu software-ul
DVD pe care îl urmãriþi când pentru
“Component Video Out” este aleasã
varianta “Progressive” (pag. 119) sau când
pentru “Screen Resolution” este aleasã altã
variantã decât “720×576i” (sau “720×480i”),
pag. 127.
Selectaþi “Auto1” pentru a fi detectat
automat tipul de software (bazat pe film sau
bazat pe video) ºi pentru a selecta modul
de conversie adecvat. În mod normal, alegeþi
aceastã poziþie. Dacã imaginile par
nenaturale, selectaþi “Auto2”, “On” sau
“Off”.
White
Ajusteazã intensitatea de alb.
Enhancer
Black
Ajusteazã intensitatea de
Enhancer negru.
continuã...
111
YNR
Reduce zgomotul conþinut de elementul
(reducerea luminanþã pentru semnalul video.
zgomotului
de
luminanþã)
BNR
Reduce “zgomotul de bloc” sau cel de tip
(reducerea mozaic care apare în imagini.
zgomotului
de bloc)
MNR
(reducerea
zgomotului
mosquito)
Reduce zgomotul ce estompeazã culorile
în jurul conturului imaginilor. Efectele reducerii zgomotului sunt ajustate automat în
cadrul fiecãrui reglaj, în funcþie de viteza
de transfer ºi de alþi factori.
Sharpness Contururile imaginilor apar mai
(Claritate) clar.
Detail
(Detaliu)
Ajusteazã claritatea schiþelor.
White
Enhancer
(Intensificare alb)
Ajusteazã intensitatea de alb.
Black
Ajusteazã intensitatea de negru.
Enhancer
(Intensificare negru)
Black
Level
(Nivelul de
negru)
Selecteazã nivelul de negru (nivel de reglaj)
pentru semnalele video.
Selectaþi “ON” pentru ca nivelul de negru
sã fie mai mare. Selectaþi aceasta când
imaginea este prea întunecatã. Selectaþi
“OFF” pentru a stabili nivelul standard de
negru pentru semnalele de intrare. În mod
obiºnuit alegeþi aceastã variantã.
Gamma
Ajusteazã modul de prezentare al zonelor
Correction întunecate.
(Corecþie
gama)
Hue
(nuanþã)
Ajusteazã echilibrul de
culoare.
Chroma
Level
(Nivelul
chroma)
Face culorile mai adânci sau mai estompate.
112
b Note
• Dacã la imaginile de pe ecran, contururile devin neclare,
alegeþi pentru “BNR” ºi / sau pentru “MNR” varianta
“Off”.
• În funcþie de disc sau de scena redatã, pot fi dificil de
sesizat diferenþele dintre efectele BNR ºi MNR de mai
sus. Totodatã, aceste funcþii este posibil sã nu fie
disponibile în cazul anumitor dimensiuni de ecran.
• Pentru semnalele de ieºire de la mufa HDMI, nu sunt
disponibile urmãtoarele reglaje :
– “Sharpness”,
– “White Enhancer”,
– “Black Enhancer”,
– “Black Level”,
– “Gamma Correction”,
– “Hue”
– “Chroma Level”.
Utilizarea meniurilor de
reglaj
Reglaje de disc
(Disc Setup)
Puteþi modifica reglajele la recorder, cum ar fi cele pentru
calitatea imaginii, cele audio etc.
Puteþi ajusta reglajele legate de DVD.
Basic (Reglaje de bazã)
1
Apãsaþi SYSTEM MENU cât timp recorder-ul
este în modul stop.
2
Selectaþi “Disc Setup” sau “Initial Setup”
folosind M/m, apoi apãsaþi ENTER.
3
Selectaþi elementul de reglaj dorit folosind
M/m, apoi apãsaþi ENTER.
Consultaþi explicaþiile din secþiunile urmãtoare.
Variantele implicite sunt subliniate.
Denumirea discului
Puteþi asocia o etichetã unui disc.
Pentru detalii, consultaþi pag. 40.
Protejarea discului
Puteþi proteja un disc împotriva ºtergerii.
Pentru detalii, consultaþi pag. 40.
Formatare DVD-RW (numai pentru
DVD-RW)
Recorderul porneºte automat formatarea în modul VR sau
în cel Video, în funcþie de selecþia pe care o faceþi, când
este introdus un disc DVD-RW nou, neformatat.
Mod VR
Discul este formatat automat
în modul VR.
Mod
Video
Discul este formatat automat
în modul Video.
Format (Formatare)
Puteþi reformata manual un disc DVD+RW, DVD-RW sau
DVD-R pentru a obþine unul cu tot spaþiul disponibil.
Pentru detalii, consultaþi pag. 44.
Finalize (Finalizare)
Finalizaþi discul înregistrat pentru a putea fi redat cu alte
echipamente DVD.
Pentru detalii, consultaþi pag. 41.
continuã...
113
Optimise HDD
(Optimizarea hard diskului)
În urma unor operaþii repetate de înregistrare, ºtergere ºi
montaj, sistemul de fiºiere de pe hard disk este fragmentat
în mod gradat. Pentru a elimina toate fragmentele de fiºiere
rãmase, optimizaþi periodic hard diskul. Când hard diskul
necesitã efectuarea operaþiei de optimizare, este afiºat în
mod automat un mesaj care recomandã optimizarea.
Pentru a renunþa la optimizare, apãsaþi ENTER. Într-un
astfel de caz, hard diskul va fi optimizat parþial.
b Note
• Optimizarea hard diskului dureazã circa opt ore. În cursul
acestei operaþii, nu pot fi efectuate altele, spre exemplu
redare sau înregistrare.
• Nu puteþi optimiza hard diskul când pe acesta nu este
suficient spaþiu liber pentru desfãºurarea operaþiei.
ªtergeþi câteva titluri pentru a elibera spaþiu pe hard
disk (pag. 73).
Format HDD
(Formatarea hard diskului)
Puteþi sã formataþi hard diskul ºi în acest mod sã rezolvaþi
unele probleme legate de acesta. Opþiunea “Format HDD.”
poate fi selectatã numai când hard diskul necesitã
formatare. Þineþi seama cã întregul conþinut al hard diskului
va fi ºters în urma acestei operaþii.
Reglaje de bazã ale
recorderului
Puteþi sã reglaþi ceasul sau sã efectuaþi alte reglaje ale
recorder-ului.
Clock Setting
(Potrivirea ceasului)
Auto (Reglarea automatã a ceasului)
Este activatã funcþia de reglare automatã a ceasului când
programul din zona unde vã aflaþi transmite ºi un semnal
temporal.
1 Apãsaþi de mai multe ori </, pânã ce apare programul
unui post care emite semnal temporal.
2 Apãsaþi m pentru a selecta “Start”, apoi apãsaþi ENTER.
• Dacã recorderul nu recepþioneazã un semnal temporal
de la nici un post, apãsaþi O RETURN ºi potriviþi
manual ceasul.
• Dacã funcþia Auto Clock Set nu a potrivit corect ceasul
pentru zona unde vã aflaþi, încercaþi un alt post de
radio pentru Auto Clock Set sau potriviþi manual
ceasul.
b Note
• Funcþia Auto Clock Set nu acþioneazã când recorder-ul
este în stare de aºteptare pentru înregistrarea sincronã.
Manual (Reglarea manualã a ceasului)
Ceasul este reglat manual.
1 Apãsaþi </, pentru a alege fusul orar corespunzãtor
sau GMT, apoi apãsaþi m.
2 Selectaþi “On” cu </, dacã este valabilã ora de
varã, apoi apãsaþi ENTER.
3 Stabiliþi ziua, luna, anul, ora ºi minutele folosind </
M/m/,, apoi apãsaþi ENTER pentru a porni ceasul.
Pentru a modifica numerele, apãsaþi < pentru a reveni
la elementul de modificat, apoi apãsaþi M/m.
114
Input Line System
(Sistemnul de culoare la intrare)
Help Setting
(documentaþia Help)
Este selectat sistemul de culoare când se înregistreazã de
la echipamentul conectat.
On
Sunt afiºate informaþiile Help pentru GUI.
Off
Nu este activ modul de prezentare a
informaþiilor Help.
NTSC
Se înregistreazã în sistemul de culoare
NTSC sau PAL-60.
PAL /
SECAM
Se înregistreazã în sistemul de culoare
PAL sau SECAM.
b Note
• Când zgomotul imaginilor apare dupã ce aþi modificat
reglajul “Input Line System”, schimbaþi varianta pentru
“Input Colour System” (pag. 119). Dacã zgomotul
imaginilor continuã sã aparã, þineþi apãsat butonul x
(stop) al recorder-ului ºi apãsaþi butonul INPUT al
acestui aparat.
• Când schimbaþi reglajul pentru “Input Line System”,
este ºtearsã Lista de duplicare.
Easy Setup
(Iniþializarea recorder-ului)
Alegeþi aceasta pentru a fi rulat programul “Easy Setup”
(reglaj simplificat).
Urmaþi instrucþiunile pentru “Easy Setup” (pag. 25) de la
pasul 2.
Power Save
(Mod economic de funcþionare)
Este ales dacã recorder-ul sã treacã în modul economic de
funcþionare când este oprit (standby).
Mode 1
Sunt transmise la ieºire cãtre televizor
numai semnale de intrare de la antenã când
recorderul este în modul economic de
funcþionare.
Mode 2
Când recorderul este în modul economic de
funcþionare nu sunt transmise semnale la
ieºire.
Off
Nu este activat modul economic de
funcþionare. În mod obiºnuit se alege
aceastã variantã.
b Note
• Chiar dacã pentru “Power Save” este aleasã una dintre
variantele “Mode 1” sau “Mode 2” modul economic de
funcþionare nu este activ în urmãtoarele cazuri :
– este activatã înregistrarea sincronã,
– existã un reglaj al cronometrului când pentru “VPS/
PDC” este aleasã varianta “On” în Lista cronometrului,
– Facilitãþile SMARTLINK nu sunt disponibile când
pentru “Power Save” este aleasã una dintre variantele
“Mode 1” sau “Mode 2”.
115
Reglaje pentru recepþia cu antena (Tuner)
Puteþi efectua reglaje pentru tuner ºi privind poziþia
programului pentru recorder.
Manual CH Setting
(Stabilirea manualã a canalelor)
Auto Channel Setting
(Reglare automatã a canalelor)
Fixeazã manual poziþiile posturilor. Dacã anumite posturi
nu au putut fi fixate folosind funcþia “Easy Setup”, le
puteþi introduce în memorie în mod manual.
Dacã nu se aude sonorul sau dacã imaginea este
distorsionatã, este posibil sã fi fost utilizat un sistem eronat
de tuner la prestabilirea posturilor folosind “Easy Setup”.
Stabiliþi corect sistemul de fixare a posturilor în memorie
(tuner) urmând indicaþiile de mai jos.
Auto Scan (Baleiere automatã)
Dacã veþi conecta un televizor la acest recorder fãrã a
folosi SMARTLINK, puteþi stabili automat poziþiile
posturilor recepþionate, apelând la facilitatea “Auto Scan”.
Selectaþi þara / regiunea folosind </,, apoi apãsaþi
ENTER.
Ordinea posturilor va fi stabilitã în funcþie de þara / regiunea
aleasã.
Dacã unele posturi nu sunt utilizate sau conþin canale
nedorite, le puteþi dezactiva (pag. 116).
Download from TV (Preluare de la televizor)
Dacã veþi conecta un televizor la acest recorder prin
intermediul SMARTLINK, veþi putea prestabili poziþiile
posturilor preluându-le de la televizor.
Pentru detalii, consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
Selectaþi þara / regiunea folosind </,, apoi apãsaþi
ENTER.
Datele prestabilite de tuner vor fi preluate de la televizor
la acest recorder.
Dacã unele posturi nu sunt utilizate sau conþin canale
nedorite, le puteþi dezactiva (pag. 116).
1 Selectaþi þara / regiunea folosind </,, apoi apãsaþi
ENTER.
Poziþia programului
2 Apãsaþi PROG +/– pentru a selecta poziþia programului.
3 Selectaþi elementul pe care vreþi sã îl modificaþi folosind
M/m ºi schimbaþi reglajele folosind </,, dupã care
apãsaþi ENTER.
• Pentru a fixa în memorie o altã poziþie de program,
repetaþi de la pasul 2.
Omiterea unui post
On
Selectaþi aceastã variantã când poziþia
postului respectiv nu este utilizatã sau
când conþine programe nedorite.
Poziþia selectatã va fi omisã când
apãsaþi PROG +/–.
Off
116
Nu este omisã poziþia selectatã a
postului.
Sistem de canale
Selectaþi regiunea pentru a obþine recepþia cea mai bunã.
FR
Selectaþi aceasta dacã vã aflaþi în Franþa.
Western
Euro
Selectaþi aceasta dacã sunteþi în þãri din
Europa de vest.
UK & IE
Selectaþi aceasta dacã sunteþi înMarea
Britanie / Irlanda.
Eastern
Euro
Selectaþi aceasta dacã sunteþi în þãri din
Europa de est.
Canale
Apãsaþi de mai multe ori </,, pânã ce este afiºatã
poziþia doritã a postului.
• Pentru a selecta un post difuzat prin cablu sau prin satelit,
apãsaþi </, pânã ce este afiºatã poziþia programului
dorit.
Canale ce pot fi recepþionate
Sistem TV
BG (þãri din
Europa de Vest,
cu excepþia
celor de mai jos)
DK (þãri din
Europa de Est)
I (Marea Britanie
/ Irlanda)
L* (Franþa)
Acoperire de canale
E2 – E12 VHF
Italian A – H VHF
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
Irlanda A – J VHF
Africa Sud 4 – 11, 13 VHF
B21 – B69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
* Pentru a recepþiona posturi în Franþa, selectaþi “L”.
Fixarea în memorie a canalelor CATV
franþuzeºti
Acest recorder poate baleia canalele CATV B ºi Q precum
ºi frecvenþele HYPER de la S21 la S41. În meniul Channel
Set, canalele sunt notate de la CC1 la CC44. Spre exemplu,
canalul B este indicat sub forma numãrului CC1 (Channel
Set), iar canalul Q sub forma CC23 (consultaþi tabelul de
mai jos). În cazul în care canalul CATV pe care vreþi sã îl
fixaþi în memorie este indicat prin frecvenþa care îi
corespunde, spre exemplu 152,75 MHz, consultaþi tabelul
de mai jos pentru a afla numãrul corespunzãtor al canalului.
Canalul
Numãrul
corespunzãtor stabilit al
canalului
B
C
D
D
E
F
F
G
H
H
I
J
J
K
L
L
M
N
N
O
P
P
Q
S21
S22
S23
S24
CC1
CC2
CC3
CC4
CC5
CC6
CC7
CC8
CC9
CC10
CC11
CC12
CC13
CC14
CC15
CC16
CC17
CC18
CC19
CC20
CC21
CC22
CC23
CC24
CC25
CC26
CC27
Domeniul de
de frecvenþe
recepþionat
(MHz)
116.75–124.75
124.75–132.75
132.75–140.75
140.75–148.75
148.75–156.75
156.75–164.75
164.75–172.75
172.75–180.75
180.75–188.75
188.75–196.75
196.75–204.75
204.75–212.75
212.75–220.75
220.75–228.75
228.75–236.75
236.75–244.75
244.75–252.75
252.75–260.75
260.75–268.75
268.75–276.75
276.75–284.75
284.75–292.75
292.75–300.75
299.25–307.25
307.25–315.25
315.25–323.25
323.25–331.25
continuã...
117
Canalul
Numãrul
corespunzãtor stabilit al
canalului
S25
S26
S27
S28
S29
S30
S31
S32
S33
S34
S35
S36
S37
S38
S39
S40
S41
CC28
CC29
CC30
CC31
CC32
CC33
CC34
CC35
CC36
CC37
CC38
CC39
CC40
CC41
CC42
CC43
CC44
Domeniul de
de frecvenþe
recepþionat
(MHz)
331.25–339.25
339.25–347.25
347.25–355.25
355.25–363.25
363.25–371.25
371.25–379.25
379.25–387.25
387.25–395.25
395.25–403.25
403.25–411.25
411.25–419.25
419.25–427.25
427.25–435.25
435.25–443.25
443.25–451.25
451.25–459.25
459.25–467.25
AFT (Acordul fin automat)
On
Off
Este activatã funcþia de acord fin automat.
În mod obiºnuit selectaþi aceastã
variantã.
Vã permite sã ajustaþi manual imaginea.
• Dacã funcþia de acord fin automat (AFT) nu acþioneazã
eficient, selectaþi “Off” ºi apãsaþi m. Apãsaþi </,
pentru a obþine o imagine mai clarã, apoi apãsaþi ENTER.
Sound System (sistem sonor)
Selectaþi un sistem TV disponibil (pag. 117).
B/G
Selectaþi aceasta când vã aflaþi în þãrile
Europei de vest, cu excepþia celor din
lista “Canalele ce pot fi recepþionate”,
de la pag. 117.
D/K
Selectaþi aceasta dacã vã aflaþi în þãrile
din Europa de est.
I
Selectaþi aceasta dacã sunteþi în þãri
Marea Britanie / Irlanda.
L
Selectaþi aceasta dacã vã aflaþi în Franþa.
118
Denumire
Este modificatã sau introdusã denumirea unui nou post
TV (cel mult 5 caractere). Recorder-ul trebuie sã
recepþioneze informaþii legate de un post (de exemplu
informaþii SMARTLINK) pentru ca denumirea acestuia sã
fie afiºatã.
Apãsaþi ,, apoi apãsaþi de mai multe ori </, pentru
a selecta un caracter.
Pentru a schimba caracterele, apãsaþi M/m pentru a
deplasa cursorul, apoi apãsaþi </,.
Decodor
Stabileºte canalele recepþionate la folosirea unui decodor
extern (decodor analogic PAY-TV / Canal Plus). Pentru
detalii, consultaþi pag. 32.
Channel Swapping
(Schimbarea ordinii canalelor)
Dupã fixarea în memorie a posturilor, puteþi schimba poziþia
acestora în lista afiºatã.
1 Apãsaþi M/m pentru a selecta numãrul corespunzãtor
poziþiei postului care vreþi sã fie mutat, apoi apãsaþi ,.
• Pentru a fi afiºate ºi alte pagini, apãsaþi de mai multe
ori ./>.
2 Apãsaþi M/m pentru a selecta numãrul corespunzãtor
poziþiei programului care vreþi sã fie înlocuit cu cel ales
la pasul 1, apoi apãsaþi ENTER. Cele douã programe
astfel stabilite îºi vor schimba poziþiile între ele.
• Pentru a schimba poziþia unui program cu cea a altui
post TV, reluaþi procedura de la pasul 1.
Reglaje video (Video In / Out)
Puteþi ajusta elementele de reglaj de imagine, cum ar fi
dimensiunea ºi culoarea, în funcþie de tipul de televizor,
de tuner sau de decodorul conectat la recorder.
Input Colour System
(Sistem de culoare la intrare)
Este selectat sistemul de culoare în cazul în care apare
zgomot dupã ce aþi schimbat varianta de reglaj pentru
opþiunea “Input Line System”, pag. 115.
Auto
Recorderul detecteazã automat semnalele
sistemului de culoare ºi selectându-l pe cel
adecvat.
PAL
Selecteazã sistemul de culoare PAL când
pentru “Input Line System” este aleasã
varianta “PAL / SECAM”.
SECAM
Selecteazã sistemul de culoare SECAM când
pentru “Input Line System” este aleasã
varianta “PAL / SECAM”.
z Observaþie
• Când pentru “Input Line System” este aleasã varianta
“NTSC”, puteþi selecta “Auto”, “3.58NTSC” sau “PAL60”.
Component Video Out
(Ieºire video pe componente)
Este selectat formatul în care recorder-ul transmite la ieºire
semnale video : interlace (intercalat) sau progressive
(progresiv), pentru mufele COMPONENT VIDEO OUT.
Normal
(Interlace)
b Note
• Când pentru “LINE 3 Out” este aleasã varianta “RGB”,
nu puteþi alege “Component Video Out”.
• Când conectaþi recorderul la un monitor sau la un
proiector prin intermediul exclusiv al mufelor
COMPONENT VIDEO OUT, nu alegeþi pentru “LINE 3
Out” varianta “RGB” deoarece imaginea nu va apãrea.
• Dacã imaginea prezintã zgomot dupã ce stabiliþi formatul
progresiv, menþineþi apãsat butonul x al recorder-ului
ºi apã-saþi Z (deschis / închis) la acest aparat.
• Dacã folosiþi conexiunea HDMI, nu sunt transmise
semnale video la ieºire.
LINE 3 Out
(Ieºire Linia 3)
Selecteazã o metodã de transmitere la ieºire a semnalelor
video pentru mufa LINE 3 - TV.
Video
Transmite semnale video la ieºire.
S-Video
Transmite semnale S-video la ieºire.
RGB
Transmite semnale RGB la ieºire.
b Note
• Dacã televizorul dvs. nu acceptã semnale S-video sau
RGB, imaginile nu vor fi afiºate pe ecranul TV conform
metodei selectate, chiar dacã selectaþi “S-Video” sau
“RGB”. Consultaþi manualul de instrucþiuni al
televizorului.
• Varianta SMARTLINK este disponibilã numai dacã este
selectatã varianta “Video”.
• Semnalele RGB nu sunt transmise la ieºire folosind
conexiunea HDMI.
Semnalele sunt transmise la ieºire în format
întreþesut.
Progressive Semnalele sunt transmise la ieºire în format
progresiv. Selectaþi aceasta când doriþi sã
urmãriþi imagini afiºate folosind semnalul
progresiv.
continuã...
119
LINE 1 In
(Intrare Linia 1)
Este selectatã metoda de intrare a semnalelor video pentru
mufa LINE 1 / DECODER. Imaginea nu va fi clarã dacã
reglajul efectuat aici nu se potriveºte cu tipul de semnal
de intrare video.
Reglaje pentru i n t r a r e a
audio (Audio In)
Puteþi ajusta sonorul în funcþie de condiþiile de redare ºi
de conectare.
NICAM Select
(Selecþie NICAM)
Video
Primeºte la intrare semnale video.
S-Video
Primeºte la intrare semnale S-video.
Pentru detalii legate de sistemul NICAM, consultaþi
pag. 45.
RGB
Primeºte la intrare semnale RGB.
Decoder
Selectaþi aceastã variantã când
conectaþi un decodor extern (decodor
analog PAY-TV / Canal Plus). Nu alegeþi
aceastã opþiune dacã veþi conecta un
decodor de cablu / un receptor de satelit
cum ar fi CanalSat.
NICAM
În mod normal aceasta este poziþia ce
trebuie aleasã.
Standard
Selectaþi aceastã variantã dacã sonorul
de la programe difuzate în format
NICAM nu este clar.
NTSC on PAL TV
(Sistem NTSC pentru un televizor în
sistem PAL)
Regleazã recorderul pentru a converti semnalele primite
din sistem color NTSC în sistem PAL pentru a putea fi
redate discuri NTSC cu un televizor exclusiv PAL.
Consultaþi ºi manualul de instrucþiuni al aparatului TV.
On
Permite redarea discurilor în sistem
NTSC cu televizoare în sistem exclusiv
PAL.
Off
Alegeþi aceastã variantã dacã
televizorul conectat este multisistem
(compatibil ºi cu formatul NTSC).
Tuner Level
(Nivel tuner)
Dacã sonorul redat este distorsionat, alegeþi pentru
aceastã opþiune varianta “Compression”. Recorder-ul va
reduce nivelul audio la ieºire.
Aceastã funcþie afecteazã ieºirea la urmãtoarele tipuri de
mufe :
– mufe LINE 2 OUT R-AUDIO-L
– mufã LINE 3 - TV
– mufã LINE 1 / DECODER
Normal
În mod normal aceasta este poziþia ce
trebuie aleasã.
Compression
Selectaþi aceastã variantã dacã
sonorul redat de boxe este
distorsionat.
External Audio
(Sonor extern)
120
Stereo
Alegeþi aceastã variantã la recepþia
unui program stereo de la
echipamentul conectat.
Bilingual
Selectaþi aceastã variantã la recepþia
unui program bilingv de la
echipamentul conectat.
b Notã
• La recepþia unor semnale audio de intrare de la mufa DV,
recorder-ul selecteazã automat “Stereo” sau “Bilingual”,
indiferent de reglajul stabilit pentru opþiunea “External
Audio”.
Bilingual Recording
(Înregistrare bilingvã)
Reglaje pentru ieºirea
audio (Audio Out)
Puteþi schimba metoda de transmitere la ieºire a semnalelor
audio când conectaþi o componentã cum ar fi un
amplificator (receptor) cu mufã de intrare digitalã.
b Notã
• Dacã este conectatã o componentã care nu acceptã
semnalul audio selectat, boxele vor emite un zgomot
puternic (sau nu vor emite deloc sonor), putând sã vã
afecteze auzul sau sã se deterioreze boxele.
Selecteazã sonorul care sã fie înregistrat.
A/L
Este înregistrat sonorul principal pentru
programul bilingv.
B/R
Este înregistrat sonorul secundar pentru
programul bilingv.
b Notã
• Ambele canale audio sunt înregistrate ºi puteþi selecta la
redare sonorul dorit când este înregistrat un semnal
audio bilingv
– pe hard disk (când pentru “HDD Recording Format”
este aleasã varianta “Video Mode Off”, pag. 111) - cu
excepþia modului PCM,
– pe un DVD-RW / DVD-R în modul VR (cu excepþia
modului PCM).
DV Input (Intrare DV)
Selectaþi reglajul pentru intrarea audio când duplicaþi
conþinut de la o camerã video DV. Selectaþi “Mix (Stereo
1:75 %)” / “Mix (Stereo 1:50 %)” / “Mix (Stereo 1:25 %)”
sau “Stereo 2” numai dacã aþi adãugat un al doilea semnal
audio la înregistrarea cu camera video digitalã.
Stereo 1
Stereo 2
Este înregistrat numai sonorul
original. În mod normal
selectaþi aceasta când duplicaþi
conþinut de la o casetã video
în format DV.
Este înregistrat numai sonor
suplimentar.
Mix (stereo 1:75%)
Mix (stereo 1:50%)
Mix (stereo 1:25%)
Este înregistrat atât
sonor stereo 1 cât ºi 2.
Dolby Digital Output
(Ieºire Dolby Digital)
- doar pentru HDD / DVD
Selecteazã tipul de semnal Dolby Digital.
Dolby
Digital
Selectaþi aceasta când recorderul
este conectat la o componentã audio
cu decodor Dolby Digital încorporat.
Dolby
-> PCM
Selectaþi aceastã variantã Digital când
recorderul este conectat la o
componentã audio fãrã decodor Dolby
Digital încorporat.
b Notã
• Dacã mufa HDMI OUT este conectatã la un echipament
care nu este compatibil cu semnalele Dolby Digital, vor
fi transmise la ieºire în mod automat semnale PCM,
chiar dacã alegeþi varianta “Dolby Digital”.
DTS Output
(Ieºire DTS)
- doar pentru DVD VIDEO
Selecteazã dacã sã fie sau nu transmise la ieºire semnale
DTS.
On
Selectaþi aceasta când recorderul este
cuplat la o componentã audio cu
decodor DTS încorporat.
Off
Selectaþi aceasta când recorderul este
cuplat la o componentã audio fãrã
decodor DTS încorporat.
continuã...
121
b Notã
• Dacã mufa de ieºire HDMI este conectatã la un
echipament care nu este compatibil cu semnale DTS,
nu vor fi transmise la ieºire semnale audio, chiar dacã
alegeþi varianta “DTS Output”.
96 kHz PCM Output
(Ieºire PCM pe 96 kHz)
- doar pentru DVD VIDEO
Selecteazã frecvenþa de eºantionare pentru semnalul
audio.
96 kHz ->
48 kHz
Semnalele audio de la discuri DVD VIDEO
sunt convertite în semnal de ieºire cu
frecvenþa de 48 kHz.
96 kHz
Toate semnalele care conþin frecvenþa de
96 kHz sunt transmise la ieºire fãrã conversie. Totuºi, semnalele sunt transmise la
ieºire la frecvenþa de 48 kHz, când conþin
semnale de protejare a drepturilor de autor.
b Note
• Reglajul “96 kHz PCM Output” nu are nici un efect dacã
semnalele audio sunt transmise la ieºire de la mufele
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L) sau de la mufa LINE 3 - TV /
LINE 1 / DECODER. Dacã frecvenþa de eºantionare este
de 96 kHz, semnalele sunt pur ºi simplu convertite în
semnale analogice ºi transmise la ieºire.
• Dacã mufa HDMI OUT este conectatã la un echipament
care nu este compatibil cu semnale de 96 kHz, la ieºire
vor fi transmise în mod automat semnale 48 kHz PCM,
chiar dacã alegeþi varianta “96 kHz”.
122
MPEG Output
(Ieºire MPEG)
- doar pentru DVD VIDEO
Opþiunea selecteazã tipul de semnal audio MPEG.
MPEG
Selectaþi aceasta când recorderul este
cuplat la o componentã audio cu
decodor MPEG încorporat.
MPEG ->
PCM
Selectaþi aceasta când recorderul este
conectat la o componentã audio fãrã
decodor MPEG încorporat. Dacã sunt
redate piste audio MPEG, recorder-ul va
transmite la ieºire semnale stereo prin
mufa DIGITAL OUT (COAXIAL).
b Notã
• Dacã mufa de ieºire HDMI OUT este conectatã la un
echipament care nu este compatibil cu semnale MPEG,
la ieºire vor fi transmise în mod automat semnale PCM,
chiar dacã alegeþi varianta “MPEG”.
Audio DRC
(Comanda dinamicii) - doar pentru DVD
Opþiunea selecteazã varianta de reglaj pentru registrul
dinamic (diferenþa dintre sunetele puternice ºi cele slabe)
la redarea unui DVD compatibil “Audio DRC”. Aceasta
afecteazã semnalul de ieºire de la urmãtoarele mufe :
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L,
– LINE 3 - TV
– LINE 1 / DECODER
– DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT numai când
pentru “Dolby Digital Output” este aleasã varianta
“Dolby Digital -> PCM” (pag. 107).
On
Sunetele mai joase devin mai clare chiar
dacã volumul este redus.
Off
În mod obiºnuit selectaþi aceastã
variantã.
Stabilirea limbii (Language)
Puteþi efectua urmãtoarele reglaje relativ la limba folositã.
OSD Language
(Limba folositã la afiºare pe ecran)
DVD Menu Language
(Limba folositã în meniul DVD)
- doar pentru DVD VIDEO
Este stabilitã limba folositã pentru afiºarea
pe ecran.
Este stabilitã limba care sã fie folositã la meniul DVD.
Selectaþi “w/Subtitle Language” pentru a stabili aceeaºi
limbã ca ºi la “Subtitle Language”.
Audio Language
(Limba pentru
coloana sonorã)
- doar pentru DVD VIDEO
Subtitle Display
(Afiºarea subtitrãrii)
Este stabilitã limba folositã pentru coloana
sonorã.
On
Este afiºatã subtitrarea.
Off
Nu este afiºatã subtitrarea.
Assist
Subtitle
Este afiºatã subtitrarea de asistenþã
dacã este disponibilã.
Subtitle Language
(Limba pentru subtitrare)
- doar pentru DVD VIDEO
Este stabilitã limba de afiºare a subtitrãrii.
Auto Language
(Limba stabilitã automat)
Funcþia “Auto Language” este disponibilã când pentru
“Audio Language” ºi pentru “Subtitle Language” este
stabilitã aceeaºi limbã, iar pentru “Subtitle Display” este
aleasã varianta “On”.
On
Pentru discurile DVD VIDEO la care
pentru pista audio principalã este aleasã
aceeaºi limbã la “Audio Language” ºi
la“Subtitle Language”, recorderul va
reda pista audio principalã fãrã
subtitrare. Pentru discurile DVD VIDEO
la care pentru pista audio principalã nu
este aleasã aceeaºi limbã la “Audio
Language” ºi la “Subtitle Language”,
recorderul va reda pista audio principalã
cu subtitrarea în limba pe care aþi
stabilit-o.
Off
Funcþia este opritã.
z Observaþie
• Dacã selectaþi “Others” la “DVD Menu Language”,
“Subtitle Language” sau “Audio Language”, apãsaþi
m ºi introduceþi codul limbii dorite, pe care îl puteþi gãsi
la pag. 147, “Lista codurilor de limbã”.
b Notã
• Dacã selectaþi o limbã care nu este disponibilã pe discul
DVD VIDEO pentru “DVD Menu Language”, “Subtitle
Language” sau “Audio Language”, va fi selectatã
automat una dintre limbile înregistrate pe disc.
123
Reglaje pentru înregistrare (Recording)
Puteþi ajusta elementele de reglaj pentru înregistrare.
Manual Rec. Mode
(Modul de înregistrare manualã)
Auto Chapter (HDD / VR) <Impãrþirea
automatã în capitole (HDD / VR)>
- doar pentru HDD / DVD-RW / DVD-R în
modul VR
Puteþi selecta variantele de reglaj dorite pentru opþiunile
de înregistrare (manualã) prezentate în continuare.
Reglajul implicit este “Off” (modul standard de
înregistrarea). Puteþi afla durata aproximativã a înregistrãrii
pentru HDD ºi pentru diverse tipuri de DVD,
corespunzãtor fiecãrui mod de înregistrare de la pag. 144.
On
Recorder-ul detecteazã modificãrile care
apar în film din punctul de vedere al
imaginii ºi al sunetului ºi insereazã
automat marcaje de capitol (pe hard disk
pot fi înregistrate pânã la 99 de capitole
pentru un titlu.)
1 Selectaþi “On (go to setup)” folosind M/m , apoi apãsaþi
Off
Nu este inserat nici un marcaj de capitol.
2 Selectaþi un mod de înregistrare folosind </,, apoi
b Note
• Intervalul real dintre marcajele de capitol poate varia în
funcþie de cantitatea de informaþie conþinutã de piesa
video de înregistrat.
• Marcajele de capitol sunt inserate automat, în punctele
unde se modificã data sau ora înregistrãrii de pe bandã,
în cazul în care pentru “Auto Chapter (HDD / VR)” este
aleasã varianta “On” în cursul duplicãrii DV pe hard
disk sau pe un disc DVD-RW / DVD-R (modul VR).
ENTER.
apãsaþi ENTER.
Pentru a selecta cu uºurinþã modul manual de
înregistrare, apãsaþi de mai multe ori REC MODE pentru
a fi afiºatã indicaþia “MN” ºi selectaþi un mod de
înregistrare manual folosind </,.
Rec. Mode Adjust
(Stabilirea modului de înregistrare)
On
Este ajustat modul de înregistrare pentru
a permite înregistrarea întregului program
(pag. 52).
Off
Funcþia este opritã
Set Thumbnail
(Stabilirea reprezentãrii de dimensiuni
reduse)
Selectaþi o scenã care sã fie reprezentarea de dimensiuni
reduse a filmului care sã aparã în Lista titlurilor.
0 seconds
Este ales ca reprezentare de dimensiuni reduse a filmului, primul cadru al
titlului.
30 seconds
Reprezentarea de dimensiuni reduse
a filmului este cadrul care apare dupã
primele 30 de sec.
3 minutes
Reprezentarea de dimensiuni reduse
a filmului este cadrul care apare dupã
primele 3 min.
124
Auto Chapter (Video)
<Impãrþirea automatã în capitole (Video)>
- doar pentru DVD RW / DVD-R în modul
Video
No
Separation
Nu este introdus nici un
marcaj de capitol.
10 minutes
Marcajele de capitol sunt inserate
la intervale de circa 10 minute.
15 minutes
Marcajele de capitol sunt inserate
la intervale de circa 15 minute.
Auto Chapter (DVD+R / +RW)
<Impãrþirea automatã în capitole (DVD+R
/ +RW)>
- doar pentru DVD+RW/ DVD+R
No
Separation
Nu este introdus nici un marcaj de
capitol.
10 minutes
Marcajele de capitol sunt inserate la
intervale de circa 10 minute.
15 minutes
Marcajele de capitol sunt inserate la
intervale de circa 15 minute.
HDD Recording Format
(Format de înregistrare pe hard disk)
Reglaje pentru redare
(Playback)
Puteþi ajusta elementele de reglaj pentru redare.
TV Type (Tipul de televizor)
Selectaþi dimensiunea imaginii redate în funcþie de tipul
de televizor conectat (cu ecran panoramic / cu mod
panoramic de lucru sau obiºnuit - cu raportul laturilor
4:3).
4:3 Letter
Selectaþi aceastã variantã Box când
conectaþi un televizor cu ecran 4:3.
Este afiºatã o imagine panoramicã cu
benzi negre în partea de sus ºi de jos
a ecranului.
4:3 Pan
Scan
Alegeþi aceastã variantã când este
conectat un televizor 4:3. Este afiºatã
automat o imagine panoramicã pe
întreg ecranul, pãrþile care nu pot fi
cuprinse de ecran fiind eliminate.
16:9
Alegeþi aceastã variantã când
conectaþi un televizor cu ecran
panoramic sau unul care beneficiazã
de funcþia de afiºare panoramicã.
Este ales formatul de înregistrare pe hard disk.
Video Mode
Off
Se înregistreazã pe hard disk în
modul VR.
La înregistrarea programelor stereo
sau bilingve, pot fi înregistrate atât
sonorul principal, cât ºi subsonorul.
Video Mode
On
Se înregistreazã pe hard disk în
modul Video.
La înregistrarea programelor stereo
sau bilingve, poate fi înregistratã
numai o singurã pistã sonorã
(principalã sau secundarã).
Alegeþi pentru “Bilingual
Recording” varianta “A/L” (implicitã)
sau “B/R” corespunzãtor reglajului
“Audio In”, pag. 121.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
z Observaþie
• Conþinutul hard diskului înregistrat în mod Video poate
fi duplicat la mare vitezã pe un disc (pag. 79).
b Note
• În funcþie de disc, este posibil sã fie selectatã automat
varianta “4:3 Letter Box” în loc de “4:3 Pan Scan” sau
vice-versa.
continuã...
125
Pause Mode (Modul pauzã)
3 Introduceþi parola dvs. de patru cifre folosind butoanele
numerotate ºi apãsaþi ENTER.
Este selectatã calitatea imaginii în modul pauzã.
Field
Este afiºatã o imagine stabilã, în
general lipsitã de miºcãri nedorite.
Frame
Este afiºatã o imagine clarã, care însã
poate prezenta uneori instabilitãþi.
Auto
Este afiºatã o imagine mai puþin clarã
însã mai stabilã.
Seamless Playback
(Redare neîntreruptã)
– doar pentru HDD / DVD-RW / DVD-R în
modul VR
On
Redarea este cursivã, pierzând însã
puþin din acurateþea punctelor în
care a avut loc montajul.
Off
Este posibil sã remarcaþi o întrerupere în punctul în care s-a realizat
montajul în cursul redãrii unei liste
de redare în modul VR.
4 Selectaþi “Standard”, apoi apãsaþi ENTER.
Este afiºatã interfaþa “Parental Control : Standard”.
5 Introduceþi parola dvs. de 4 cifre, folosind butoanele
numerotate, apoi apãsaþi ENTER.
6 Selectaþi “Code” (regiunea geograficã) ca nivel de
Parental Control
(Control parental)
– doar pentru DVD Video
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi limitatã la
un nivel prestabilit, în funcþie de vârsta utilizatorilor.
Anumite scene pot fi omise sau înlocuite cu altele.
1 Selectaþi “Parental Control” de la “Playback”, apoi
limitare a redãrii ºi apãsaþi ENTER.
Este selectatã regiunea doritã.
• Când selectaþi “Number”, apãsaþi butoanele
numerotate pentru a selecta ºi a introduce un cod de
þarã / regiune din tabelul de la pag. 147, apoi apãsaþi
ENTER.
7 Selectaþi “Change Level” ºi apãsaþi ENTER.
Este afiºatã interfaþa “Parental Control : Change Level”.
apãsaþi ENTER.
Dacã aþi înregistrat deja o parolã, treceþi la pasul 4.
2 Selectaþi “Set Password”, apoi apãsaþi ENTER.
Este afiºatã interfaþa de înregistrare a unei noi parole.
8 Introduceþi parola doritã de 4 cifre, folosind butoanele
numerotate, apoi apãsaþi ENTER.
126
9 Selectaþi nivelul dorit de restricþionare a accesului.
Cu cât valoarea este mai scãzutã, cu atât limitarea este
mai strictã.
Discurile care au un nivel de restricþionare mai ridicat
decât nivelul stabilit de dvs. nu vor fi redate.
10 Apãsaþi ENTER.
Operaþia de stabilire a nivelului de restricþionare s-a
încheiat.
Pentru a renunþa la reglajul Parental Control pentru disc,
selectaþi “Off” la pasul 9.
Schimbarea parolei
1 Selectaþi “Partental Control” de la “Playback”, apoi
apãsaþi ENTER.
2 Selectaþi “Change Password”, apoi apãsaþi ENTER.
3 Introduceþi parola dvs. de 4 cifre pe rândul “Current
Password”, folosind butoanele numerotate, apoi apãsaþi
ENTER.
4 Introduceþi noua parolã pe rândul “New Password”,
folosind butoanele numero-tate, apoi apãsaþi ENTER.
b Note
• Dacã aþi uitat parola, resetaþi recorder-ul (pag. 124).
• La redarea discurilor care nu beneficiazã de funcþia de
control parental, redarea nu poate fi restricþionatã cu
acest aparat.
• În funcþie de disc, este posibil sã vi se solicite schimbarea
nivelului de limitare a accesului în cursul redãrii. În acest
caz, introduceþi parola dvs., dupã care modificaþi nivelul.
Angle Indicator
(Indicator de unghi)
– numai pentru DVD VIDEO
On
Simbolul “ ” apare pe ecranul TV
dacã o scenã este înregistratã din mai
multe unghiuri pe un disc.
Off
Simbolul “
TV.
” nu apare pe ecranul
Reglaje HDMI
(HDMI Output)
Puteþi ajusta elementele de reglaj referitoare la conexiunea
HDMI.
b Notã
• Puteþi selecta “HDMI Output” numai dacã este conectat
un echipament la mufa HDMI OUT.
Screen Resolution
(Rezoluþie de ecran)
Selectaþi tipul de semnal video care sã fie transmis la
ieºire prin mufa HDMI OUT. Dacã imaginea nu este clarã,
este nenaturalã sau nu este satisfãcãtoare, încercaþi o
altã opþiune adecvatã pentru disc ºi pentru televizorul /
proiectorul dvs. Pentru detalii, consultaþi ºi manualul de
instrucþiuni al televizorului / proiectorului.
1920×1080p
Sunt transmise semnale video de
tipul 1920 × 1080p.
1920×1080i
Sunt transmise semnale video de
tipul 1920 × 1080i.
1280×720p
Sunt transmise semnale video de
tipul 1280 × 720p.
720×576p*1
Sunt transmise semnale video de
tipul 720 × 576p.
720×480p*2
Sunt transmise semnale video de
tipul 720 × 480p.
720×576i*1
Sunt transmise semnale video de
tipul 720 × 576i.
720×480i*2
Sunt transmise semnale video de
tipul 720 × 480i.
* 1 Poate fi selectat numai când pentru “Input Line
System” este aleasã varianta “PAL/SECAM”
corespunzãtoare reglajelor “Basic”, pag. 115.
* 2 Poate fi selectat numai când pentru “Input Line
System” este aleasã varianta “NTSC” corespunzãtoare reglajelor “Basic”, pag. 115.
continuã...
127
b Note
• Dacã imaginea prezintã zgomot dupã ce schimbaþi
rezoluþia de ecran, menþineþi apãsat butonul x al
recorder-ului ºi apãsaþi butonul Z (deschis / închis) al
acestui aparat.
• Când pentru “Colour” este aleasã varianta “YCbCr 4:2:2”
pentru reglajul “HDMI Output”, nu puteþi selecta
“720×576i” (sau 720×480i”).
4:3 Video Output
(Ieºire video 4:3)
Aceastã opþiune de reglaj este disponibilã numai dacã
pentru “TV Type” este aleasã varianta “16:9”
corespunzãtor reglajului “Playback”.
Efectuaþi acest reglaj pentru a viziona semnale cu raportul
laturilor imaginilor de 4:3. Dacã puteþi modifica raportul
laturilor la televizorul dvs., efectuaþi reglajul la aparatul
TV nu la recorder.
Þineþi seama cã prezentul reglaj este disponibil numai
pentru conexiunea HDMI.
Full
Selectaþi aceastã variantã când puteþi
schimba raportul laturilor imaginii la
televizor.
Normal
Selectaþi aceastã variantã când nu
puteþi schimba raportul laturilor
imaginii la televizor. Imaginile de tip
4:3 vor fi prezentate respectându-se
acest raport al laturilor.
Colour (Culoare)
Alegeþi aceastã metodã de transmitere la ieºire a semnalelor
video pentru mufa HDMI.
RGB
(0-255)
Sunt transmise la ieºire semnale RGB
semnale RGB (0-255). Alegeþi aceastã
variantã când este conectat un
dispozitiv RGB (0-255).
RGB
(16-235)
Sunt transmise la ieºire semnale RGB
(16-235). Alegeþi aceastã variantã
când culorile apar prea bogate, iar
negrul prea adânc.
YCbCr
4:2:2
Sunt transmise la ieºire semnale
YCbCr 4:2:2 pe 10 biþi.
YCbCr
4:4:4
Sunt transmise la ieºire semnale
YCbCr 4:4:4 pe 8 biþi.
b Note
• În funcþie de echipamentul conectat, anumite reglaje nu
sunt disponibile.
• Când este cuplat un dispozitiv DVI, nu puteþi selecta
variantele “YCbCr 4:2:2” sau “YCbCr 4:4:4”.
• Când pentru “Screen Resolution” este aleasã varianta
“720×576i” (sau 720×480i”) pentru reglajul “HDMI
Output”, nu puteþi selecta “YCbCr 4:2:2”.
Audio Output (Ieºire audio)
Este ales tipul de semnal audio transmis la ieºire prin mufa
HDMI OUT.
Raportul laturilor
imaginilor TV de 16:9
128
Auto
Sunt transmise la ieºire semnale audio
Dolby Digital, MPEG ºi DTS sub
forma de date, mãsurate în biþi. În
mod normal alegeþi aceastã variantã.
PCM
Toate semnalele audio cu excepþia
celor DTS sunt convertite în semnale
PCM.
Bitstream
Priority
Selectaþi aceastã variantã dacã
echipamentul conectat este
compatibil cu fluxul de date audio
(în biþi).
Alte reglaje (Options)
b Note
• Este posibil ca semnalele PCM sã nu fie transmise la
ieºire chiar dacã este selectatã varianta “Auto”, în
funcþie de reglajul “Audio Out”, de numãrul canalelor
audio ºi de echipamentul HDMI conectat.
• Funcþia “Audio Output” nu este disponibilã când este
conectat dispozitivul DVI.
Puteþi efectua ºi alte operaþii de reglaj.
On
Sunt afiºate automat informaþii pe
ecran când recorderul este pornit etc.
Control for HDMI
(Comandã pentru HDMI)
Off
Informaþiile sunt afiºate pe ecran la
apãsarea butonului DISPLAY.
On
Este permisã utilizarea funcþiei
“Control for HDMI” (pag. 19).
Off
Funcþia “Control for HDMI” este
opritã.
On Screen Display
(Afiºare pe ecran)
Front Panel Display
(Afiºajul panoului frontal)
Este reglatã iluminarea afiºajului de pe panoul frontal.
On
Iluminarea puternicã.
Off
Iluminarea este opritã când este
opritã alimentarea.
Command Mode
(Modul de comandã)
Este schimbat modul de comandã a recorder-ului pentru
a fi evitate interferenþele cu alte recordere sau playere
marca Sony.
1 Selectaþi un mod de comandã (“1”, “2” sau “3 (Default
setting)” - implicit), apoi apãsaþi ENTER.
b Notã
Modul de comandã implicit pentru acest recorder ºi
pentru telecomanda furnizatã este “3 (Default setting)”.
Telecomanda nu funcþioneazã dacã modurile de
comandã stabilite pentru ea ºi pentru recorder diferã.
Stabiliþi pentru ambele dispozitive acelaºi mod de
comandã.
continuã...
129
2 Alegeþi pentru opþiunea “Command Mode”
corespunzãtoare telecomenzii o variantã compatibilã cu
cea stabilitã pentru recorder.
Urmaþi etapele de mai jos pentru a stabili Modul de
comandã pentru telecomandã.
1 Þineþi apãsat butonul ENTER.
2 În timp ce þineþi apãsat butonul ENTER, introduceþi
codul numeric pentru “Command Mode” folosind
butoanele numerotate.
3 Þineþi apãsate atât butoanele numerotate, cât ºi pe
cel ENTER mai mult de trei secunde.
z Observaþie
• Puteþi afla modul de comandã stabilit pentru recorder
consultând afiºajul panoului frontal (pag. 13). Dacã
acest mod este cel implicit (“3 (Default setting)”), nu
mai apare “1” ºi “2”.
SMARTLINK
(Funcþia SMARTLINK)
This Recorder
Only
Este permisã utilizarea funcþiei
SMARTLINK pentru recorder,
când acesta este în starea de
aºteptare.
Pass
Through
Este permisã utilizarea funcþiei
SMARTLINK pentru echipamentul conectat când recorder-ul este
în starea de aºteptare.
b Notã
• Alegeþi pentru “Power Save” varianta “Off”
corespunzãtor reglajului “Basic” (pag. 115) pentru ca
pentru “SMART-LINK” sã poatã fi aleasã opþiunea
“Pass Through”.
130
DivX
Cod de înregistrare
Este afiºat codul de înregistrare al fiºierelor video DivX
pentru acest recorder.
Pentru mai multe informaþii, consultaþi adresa
de internet http://www.divx.com/vod.
Set Preview
(Stabilirea previzualizãrii)
– numai pentru hard disk
Este selectat tipul de reprezentare de dimensiuni reduse
care sã aparã în Lista Titlurilor.
Quick
Preview
Este prezentat un scurt extras din
titlul selectat.
Normal
Titlul selectat este redat de la început.
Alte reglaje (Options 2)
Puteþi efectua ºi alte operaþii de reglaj.
USB
Repornirea dispozitivului USB
Este repornit dispozitivul USB conectat, dacã acesta nu
rãspunde la comenzile recorder-ului. Dacã nici dupã
repornire dispozitivul USB nu funcþioneazã corespunzãtor,
încercaþi urmãtoarele :
– opriþi ºi apoi reporniþi dispozitivul USB respectiv,
– decuplaþi ºi recuplaþi cablul de conectare USB.
Confirmarea imprimantei
Este afiºat producãtorul ºi modelul de imprimantã care
este conectatã la recorder. Þineþi seama însã cã, în funcþie
de imprimantã, aceastã facilitate este posibil sã nu fie
disponibilã.
TV Pause
(Pauzã TV)
Este selectat tuner-ul pentru TV Pause (pag. 69).
TV’s Tuner
Selectaþi aceastã variantã când
conectaþi recorderul la televizor prin
intermediul mufei SCART.
Recorder’s
Tuner
Selectaþi aceastã variantã când
conectaþi recorderul la televizor fãrã
a folosi mufa SCART.
131
Informaþii suplimentare
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâlniþi vreuna dintre urmãtoarele dificultãþi în timpul
folosirii recorder-ului, înainte de a solicita ajutorul unui
specialist urmaþi instrucþiunile prezentate în acest ghid
de soluþionare a defecþiunilor pentru a remedia problema.
Dacã disfuncþionalitatea persistã, consultaþi cel mai
apropiat dealer Sony.
Alimentare
Alimentarea nu este pornitã.
• Verificaþi dacã este ferm conectat cablul de alimentare.
Alimentarea recorder-ului se întrerupe în
momentul în care este oprit televizorul conectat
• Aceasta se datoreazã facilitãþii “BRAVIA Sync”. Alegeþi
pentru “Control for HDMI” varianta “Off”
corespunzãtor reglajului “HDMI Output” pentru a anula
folosirea acestei funcþii (pag. 129).
Imagine
Nu existã imagine
• Recuplaþi corect toate cablurile de conectare.
• Cablul de conectare este deteriorat.
• Verificaþi conexiunea la televizor (pag. 15).
• Deplasaþi selectorul intrãrii de la televizor (spre exemplu
pentru “VCR” ºi “AV1”) pentru ca semnalul de la recorder sã aparã pe ecranul TV.
• Verificaþi dacã pentru reglajul “Video In / Out” este aleasã
varianta adecvatã, compatibilitã cu sistemul (pag. 119).
• Dacã veþi conecta recorder-ul la televizor prin intermediul
mufelor COMPONENT VIDEO OUT, alegeþi pentru
“Component Video Out” de la “Video In / Out”, varianta
“Progressive” (pag. 119).
• La redarea unui DVD cu dublu strat, imaginea ºi sonorul
pot fi întrerupte pentru un moment în punctul de trecere
de la un strat la altul.
132
Imaginea prezintã zgomot.
• Dacã semnalul de ieºire video de la recorder trece printrun aparat video pentru a ajunge la televizor, sau dacã
este conectat la o combinaþie TV / player VIDEO,
semnalul de protejare la copiere care este inclus pe
anumite DVD-uri poate afecta calitatea imaginii. Dacã
aceastã problemã apare chiar ºi la conectarea apraratului
direct la televizor, încercaþi sã cuplaþi recorderul la
intrarea S VIDEO a aparatului TV.
• Aþi stabilit pentru recorder formatul progresiv cu toate
cã televizorul nu acceptã un astfel de semnal. În aceast
caz, menþineþi apãsat butonul x al recorder-ului ºi
apãsaþi Z (deschis / închis) la acest aparat.
• Cu toate cã televizorul dvs. este compatibil cu semnale
în formatul progresiv (525p / 625p), imaginea poate fi
deterioratã dacã alegeþi pentru recorder formatul
progresiv. În acest caz, menþineþi apãsat butonul x al
recorder-ului ºi apãsaþi butonul Z (deschis / închis) al
aparatului, pentru a alege folosirea formatului întreþesut
(obiºnuit).
• Dacã este redat un titlu înregistrat într-un sistem de
culoare diferit de cel al televizorului dvs.
• Este posibil ca imaginile înregistrate pe hard disk sã
prezinte zgomot, ceea ce se datoreazã caracteristicilor
hard diskului ºi nu reprezintã o disfuncþionalitate.
• La redarea unui DVD cu dublu strat, imaginea ºi sonorul
pot fi întrerupte pentru un moment în punctul de trecere
de la un strat la altul.
Nu apare imaginea sau aceasta prezintã zgomot
la conectarea la mufa DV IN
• Încercaþi urmãtoarele :
1 Opriþi ºi reporniþi recorder-ul.
2 Opriþi ºi reporniþi echipamentul conectat.
3 Decuplaþi ºi recuplaþi cablul i.LINK.
Nu apare imaginea sau aceasta prezintã zgomot
la conectarea la mufa HDMI OUT
• Încercaþi urmãtoarele :
1 Opriþi ºi reporniþi recorder-ul.
2 Opriþi ºi reporniþi echipamentul conectat.
3 Decuplaþi ºi recuplaþi cablul HDMI.
• Dacã mufa HDMI OUT este utilizatã ca ieºire video,
schimbarea variantei de reglaj pentru “Screen Resolution” de la “HDMI Output” poate remedia problema
(pag. 127). Conectaþi televizorul ºi recorder-ul folosind
o altã mufã video decât cea HDMI OUT ºi comutaþi
intrarea televizorului pe intrarea video conectatã astfel
încât sã vedeþi imaginea afiºatã pe ecran. Modificaþi
reglajul pentru “Screen Resolution” efectuat la “HDMI
Output” ºi comutaþi din nou intrarea TV pe HDMI. Dacã
imaginea continuã sã nu aparã, repetaþi etapele sugerate
ºi alegeþi alte opþiuni.
• Recorder-ul este cuplat la un dispozitiv care nu este
compatibil cu HDCP (pag. 18).
• Dacã imaginea prezintã zgomot dupã ce schimbaþi
rezoluþia de ecran, menþineþi apãsat butonul x al
recorder-ului ºi apãsaþi butonul Z (deschis / închis) al
acestui aparat.
Imaginea programului recepþionat nu acoperã
tot ecranul
• Stabiliþi manual canalul cu ajutorul “Manual CH Setting” de la “Tuner” (pag. 116).
• Selectaþi sursa corectã folosind butonul INPUT sau
selectaþi un canal al oricãrui post TV folosind butoanele
PROG +/–.
Imaginea este distorsionatã
• Reorientaþi antena TV.
• Reglaþi imaginea (consultaþi ºi manualul de instrucþiuni
al televizorului).
• Aºezaþi recorder-ul la distanþã mai mare de televizor.
• Mãriþi distanþa dintre televizor ºi cablurile de antenã sau
de alt tip.
• Cablul de antenã este conectat la mufa AERIAL OUT a
recorder-ului. Conectaþi cablul de antenã la mufa AERIAL
IN.
• Sistemul de culoare al recorder-ului diferã ce cel al
televizorului. Menþineþi apãsat butonul x al recorderului ºi apãsaþi la recorder INPUT pentru a schimba
sistemul de culoare al acestuia.
Imaginea nu umple întreg ecranul
• Alegeþi varianta adecvatã pentru “TV Type” de la
reglajele “Playback”, în funcþie de dimensiunea
ecranului TV (pag. 125).
Imaginea nu umple întreg ecranul cu toate cã
este aleasã varianta corectã pentru “TV Type”
de la reglajul “Playback”
• Dimensiunea imaginii este fixatã în cazul titlului respectiv.
Imaginea este alb-negru
• Verificaþi dacã pentru “LINE 3 / Out”, corespunzãtor
“Video In / Out” este aleasã varianta adecvatã, care
corespunde sistemului dvs. (pag. 119).
• Dacã utilizaþi un cablu SCART, verificaþi ca acesta sã
aibã numãrul complet de fire (21 pini).
Canalele TV nu pot fi schimbate
• Canalul este omis (pag. 116).
• A început înregistrarea cu ajutorul cronometrului, care a
comutat recorderul pe alt canal.
Imaginea de la echipamentul conectat la mufa
de intrare a recorder-ului nu apare pe ecran.
• Dacã echipamentul este conectat la mufa de intrare LINE
1 / DECODER, selectaþi “L1” pe panoul frontal apãsând
butonul INPUT. Dacã echipamentul este cuplat la mufa
LINE 2 IN, selectaþi “L2” pe panoul frontal apãsând
butonul INPUT.
Imaginea redatã sau programul TV provenite de
la echipamentul conectat prin intermediul recorder-ului este distorsionatã.
• Dacã imaginea transmisã la ieºire de la un player DVD,
de la un aparat video sau de la tuner trece prin recorderul dvs. înainte de a ajunge la televizor, semnalul de
protejare la copierea care este aplicat anumitor programe
poate afecta calitatea imaginii. Decuplaþi echipamentul
de redare respectiv ºi conectaþi-l direct la televizor.
133
Sistem GUIDE Plus+ (numai pentru
modelele RDR-HX780 / HX785 / HX980
HX1080)
Nu apare sistemul GUIDE Plus+.
• 1 Chiar dacã aþi efectuat procedura “Easy Setup”, nu
este afiºatã lista programelor TV pânã ce recorderul
nu recepþioneazã datele GUIDE Plus+.
2 Opriþi recorderul însã nu îl decuplaþi.
3 Aºteptaþi 24 de ore. În general dureazã câteva zile
pânã ce recorderul recepþioneazã datele GUIDE
Plus+ pentru toate posturile. Dacã recorderul nu
recepþioneazã datele GUIDE Plus+ dupã 24 de ore,
stabiliþi manual canalul gazdã (pag. 48).
• Canalul gazdã este dezactivat. Afiºaþi ºi activaþi canalul
gazdã (pag. 49).
• Este reglat cronometrul. Anulaþi setarea cronometrului.
• Indicaþia ceasului este incorectã. Potriviþi manual ceasul
(pag. 114).
• Codul þãrii / regiunii sau cel poºtal este incorect. Stabiliþi
codul corect pentru zona unde vã aflaþi (pag. 25).
• Când recorderul este conectat la un receptor set top
box, receptorul trebuie pornit pentru a prelua datele
GUIDE Plus+.
• Dacã receptorul set top box este conectat la recorder
folosind doar un cablu SCART, încercaþi urmãtoarele :
1 Porniþi receptorul set top box.
2 Conectaþi controlerul set top box.
3 Urmaþi etapele procedurii “Schimbarea manualã a
canalului gazdã GUIDE Plus+ (Reglaj)” (pag. 48)
pentru a stabili manual canalul gazdã. Aveþi grijã sã
stabiliþi ca sursã receptorul set top box (tuner).
• Sunt stabilite numerele corespunzãtoare ariei care nu
pot fi recepþionate folosind GUIDE Plus+. Selectaþi
“Easy Setup” de la reglajul “Basic” corespunzãtor
opþiunii “Initial Setup” din Meniul de sistem ºi urmaþi
instrucþiunile afiºate pe ecran pentru a efectua din nou
reglajele (pag. 25).
• Funcþia “Time Lock” a cablului este activatã. Dezactivaþi
aceastã funcþie.
• Dacã a fost schimbat sau deplasat canalul gazdã, datele
ghidului de programe nu mai poate fi recepþionat. În
acest caz, urmaþi etapele de la “Schimbarea manualã a
canalului gazdã GUIDE Plus+ (Reglaj)” (pag. 48) pentru
a actualiza setãrile pentru canalul gazdã. Dacã problema
persistã dupã ce aþi aºteptat o zi, cãutaþi canalul gazdã
la urmãtoarea adresã de internet
www.europe.guideplus.com
ºi stabiliþi manual canalul gazdã (pag. 48).
134
Numãrul alocat postului în lista de programe nu
corespunde cu postul difuzat
• Este posibil sã existe mai multe liste de canale pentru
zona unde vã aflaþi. Pentru a trece la o altã listare a
posturilor, selectaþi “Editor” din Bara meniului sistemului
GUIDE Plus+ (pag. 49).
Lista programelor pentru anumite posturi
prezintã lipsuri
• Este posibil ca datele ghidului de programe sã nu fie
actualizate.
• Anumite posturi asigurã date numai pentru douã zile.
Pentru detalii, consultaþi adresa de internet :
www.europe.guideplus.com
• Nu pot fi obþinute toate datele de la GUIDE Plus+
deoarece recepþia este slabã.
Lista programelor nu este actualizatã
• Recorderul a fost utilizat în perioada în care a fost
programatã preluarea datelor GUIDE Plus+.
• Nu pot fi obþinute toate datele de la GUIDE Plus+
deoarece recepþia este slabã.
Sunet
Nu existã sonor.
• Recuplaþi corect toate cablurile de conectare.
• Cablul de conectare este deteriorat.
• Reglajul sursei de intrare la componenta audio sau
conectarea acesteia nu sunt corecte.
• Recorder-ul este în modul redare în sens invers, rulare
rapidã înainte, pauzã sau în cel de redare cu încetinitorul.
• Dacã semnalul audio nu provine de la mufele DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT, verificaþi reglajul pentru
“Audio Out” (pag. 121).
• Recorder-ul acceptã numai sonor MP3, Dolby Digital ºi
MPEG audio pentru fiºierele video DivX. Apãsaþi AUDIO ºi selectaþi MP3 sau MPEG audio.
Nu se aude sonorul de la mufa de ieºire HDMI
OUT
• Încercaþi urmãtoarele :
1 Opriþi ºi reporniþi recorder-ul.
2 Opriþi ºi reporniþi echipamentul conectat.
3 Decuplaþi ºi recuplaþi cablu HDMI.
• Mufa HDMI OUT este conectatã la dispozitivul DVI
(mufele DVI nu acceptã semnale audio).
• Echipamentul conectat la mufa HDMI OUT nu
corespunde formatului de semnal audio. În acest caz,
alegeþi pentru “Audio Output” varianta “PCM”
corespunzãtor reglajului “HDMI Output” (pag. 128).
Apar distorsiuni ale sunetului
• Alegeþi pentru “Tuner Level” de la “Audio In”, varianta
“Compression” (pag. 120).
Sunetul prezintã zgomot
• Când este redat un CD cu piste sonore DTS, zgomotul
va proveni de la mufele LINE 2 OUT R-AUDIO-L, LINE
3 - TV sau de la LINE 1 / DECODER (pag. 66).
Volumul sonor este redus
• Volumul sonor este scãzut în cazul anumitor DVD-uri.
Acesta se poate ameliora dacã pentru “Audio DRC”
corespunzãtor reglajului “Audio Out” este aleasã
varianta “On” (pag. 122).
• Stabiliþi pentru “Tuner Level” de la “Audio In”, varianta
“Normal” (pag. 120).
O pistã audio alternativã nu poate fi redatã sau
înregistratã
• La înregistrarea de la echipamentul conectat, alegeþi
pentru “External Audio” varianta “Bilingual”
corespunzãtor reglajului “Audio In” (pag. 120).
• Pistele multilingve (cu sonor principal ºi secundar) nu
pot fi înregistrate pe hard disk (când sunt în modul
Video), pe DVD+RW, DVD-RW (modul Video), DVD+R
sau DVD-R (modul Video). Pentru a înregistra limba,
alegeþi pentru “Bilingual Recording”, de la “Audio In”,
varianta “A/L” sau “B/R” înainte de a începe înregistrarea
(pag. 121). Pentru a înregistra ambele tipuri de sonor
(principal ºi secundar) pe un disc, înregistraþi pe DVDRW / DVD-R (în modul VR). Pentru a înregistra pe hard
disk, alegeþi pentru “HDD Recording Format” varianta
“Video Mode Off” la reglajul “Recording” (pag. 125).
• Dacã aþi conectat o componentã audio la mufa DIGITAL
OUT (COAXIAL) ºi doriþi sã schimbaþi pista audio la
hard disk (când pentru “HDD Recording Format” este
aleasã varianta “Video Mode Off” la reglajul “Recording” (pag. 125) / DVD-RW / DVD-R (modul VR) în cursul
redãrii, alegeþi varianta “Dolby Digital -> PCM”
pentru”Dolby Digital Output” corespunzãtor “Audio
Out” (pag. 121).
Înregistrare / Înregistrare cu ajutorul
cronometrului / Montaj
Poziþia postului nu poate fi modificatã din
programul pe care îl înregistraþi
• Alegeþi varianta “TV” pentru sursa de semnal de intrare
a televizorului.
Înregistrarea nu începe imediat dupã apãsarea
butonului z REC
• Acþionaþi recorder-ul numai dupã ce indicaþiile “LOAD”,
“FORMAT” sau “INFO WRITE” dispar de pe afiºajul
panoului frontal.
Cu toate cã aþi reglat corect cronometrul pentru
înregistrare, nu a fost nimic înregistrat
• A survenit o panã de curent în cursul înregistrãrii.
• Ceasul intern al recorder-ului s-a oprit din cauza unei
pene de curent care a durat mai mult de 1 orã. Iniþializaþi
ceasul (pag. 114).
• Canalul a fost dezactivat dupã ce înregistrarea cu ajutorul
cronometrului a fost stabilitã. Consultaþi secþiunea
“Manual CH Setting”, (pag. 116).
• Poziþia postului a fost ascunsã dupã ce a fost stabilitã
înregistrarea cu ajutorul cronometrului.
Consultaþi “Dezactivarea poziþiilor posturilor (Editor)”
de la pag. 49.
• Decuplaþi cablu de alimentare de la prizã ºi apoi
recuplaþi-l.
• Programul conþine un semnal de protejare la copiere
care împiedicã duplicarea acestuia.
• Un alt reglaj de cronometru s-a suprapus peste cel de
înregistrare (pag. 59).
• Nu existã nici un DVD în aparat.
• Nu existã suficient spaþiu pe disc pentru înregistrare.
• A fost oprit receptorul set top box.
• Controlerul set top box a fost conectat incorect
(pag. 15).
• A fost modificat reglajul “Setup” din Bara meniului
(pag. 48).
• Recorder-ul este în proces de duplicare.
Înregistrarea nu se opreºte imediat dupã ce
apãsaþi butonul x REC STOP
• Dureazã câteva secunde pânã ce recorder-ul preia datele
de pe disc înainte ca înregistrarea sã se încheie.
Dupã ce este apãsat butonul x REC STOP, pot apãrea
instrucþiunile de ecran. În acest caz, urmaþi indicaþiile
afiºate.
135
Înregistrarea nu se opreºte dupã ce apãsaþi
butonul x
• Apãsaþi x REC STOP.
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului nu se
încheie sau nu porneºte de la început
• A survenit o cãdere de putere în cursul înregistrãrii.
Dacã alimentarea reporneºte în timpul înregistrãrii cu
ajutorul cronometrului, înregistrarea este reluatã.
Dacã pana de curent durezã mai mult de 1 orã, iniþializaþi
ceasul (pag. 114).
• Un alt reglaj al cronometrului se suprapune peste acesta
(pag. 59).
• Nu a fost suficient spaþiu pe disc.
• Funcþia VPS / PDC este activã.
Conþinutul anterior înregistrat a fost ºters
• Datele care au fost înregistrate pe DVD cu ajutorul unui
calculator, dar care nu pot fi redate cu aceast recorder
vor fi ºterse de pe disc când acesta este introdus în
aparat.
Funcþia VPS / PDC nu acþioneazã
• Verificaþi dacã data ºi ora sunt corect stabilite.
• Verificaþi dacã ora VPS / PDC este corect stabilitã (poate
exista o eroare în programul TV). Dacã programul pe
care vreþi sã îl înregistraþi nu a transmis informaþii VPS /
PDC corecte, recorderul nu va începe înregistrarea.
• Dacã recepþia este slabã, semnalul VPS / PDC poate fi
alterat ºi se poate ca recor-derul sã nu înceapã
înregistrarea.
• Este posibil ca funcþia VPS / PDC sã nu acþioneze dacã
nu este încheiat reglajul pentru canalul gazdã al GUIDE
Plus+.
• Funcþia VPS / PDC nu acþioneazã în timp ce sunt preluate
datele GUIDE Plus+.
Redare
Recorderul nu redã nici un fel de disc cu excepþia
hard diskului
• Discul este aºezat invers pe suport. Introduceþi discul
cu eticheta în sus.
• Discul nu este corect introdus în aparat.
• A condensat umezealã în interiorul recorder-ului. În acest
caz, dacã aparatul este pornit, lãsaþi-l sã funcþioneze
(dacã este oprit, lãsaþi-l oprit) circa o orã, pânã ce
umezeala se evaporã.
• Dacã discul a fost înregistrat cu un alt recoder ºi nu a
fost finalizat (pag. 41), acest recorder nu îl va putea
reda.
Recorder-ul nu porneºte redarea de la început
• Este activatã reluarea redãrii (pag. 64).
• Aþi introdus un DVD al cãrui meniu de titluri sau meniul
DVD apar automat pe ecranul TV când este introdus
pentru prima datã în aparat. Folosiþi meniul pentru a
porni redarea.
Recorder-ul începe automat redarea
• DVD VIDEO permite folosirea unei funcþii de redare
automatã.
Redarea se opreºte automat
• Dacã DVD-ul conþine un semnal de declanºare automatã
a pauzei, recorder-ul va opri redarea când întâlneºte
acest semnal.
Anumite funcþii cum ar fi Stop, Search sau Slowmotion Play nu pot fi folosite
• În funcþie de DVD, este posibil sã nu puteþi folosi funcþiile
de mai sus. Consultaþi manualul de instrucþiuni al
discului.
Nu poate fi schimbatã limba pentru coloana
sonorã
• Pe DVD-ul în curs de redare nu sunt înregistrate piste
multilingve.
• Discul DVD VIDEO nu permite schimbarea limbii pentru
coloana sonorã.
• Încercaþi sã schimbaþi limba cu ajutorul meniului DVD
VIDEO.
136
Nu poate fi schimbatã limba folositã pentru
subtitrare sau subtitrarea nu poate fi opritã
• Pe discul DVD VIDEO nu sunt înregistrate subtitluri în
mai multe limbi.
• Discul DVD VIDEO împiedicã schimbarea subtitrãrii.
• Încercaþi sã modificaþi subtitrarea cu ajutorul meniului
DVD VIDEO.
• Subtitlurile nu pot fi modificate pentru titlurile înregistrate
cu acest recorder.
Nu poate fi schimbat unghiul de vizionare
• Pe discul DVD VIDEO nu sunt înregistrate scenele din
mai multe unghiuri.
• Aþi încercat sã schimbaþi unghiul de vizionare când
simbolul “
” nu apare pe ecranul TV (pag. 65). Pentru
ca sã fie afiºat simbolul “ ” în cazul în care pe disc
sunt înregistrate scenele din mai multe unghiuri, alegeþi
pentru “Angle Indicator” varianta “On” la reglajul “Playback” (pag. 127).
• Discul DVD VIDEO nu permite schimbarea unghiurilor
de vizionare.
• Încercaþi sã schimbaþi unghiul de vizionare cu ajutorul
meniului DVD VIDEO.
• Unghiurile nu pot fi schimbate pentru titlurile înregistrate
cu acest recorder.
• Unghiurile nu pot fi schimbate în cursul redãrii cu
încetinitorul sau când redarea face o pauzã de redare.
Nu pot fi redate fiºiere DivX
• Fiºierul nu este creat în format DivX.
• Fiºierul are o altã extensie decât “.avi” sau “.divx”.
• Discul DATA CD (DivX video) / DATA DVD (DivX
video) nu este creat într-un format DivX care sã
corespundã standardului ISO9660 Level 1/ Level 2,
Romeo, Joliet sau UDF (Universal Disk Format) 1.02,
1.50, 2.00 sau 2.01.
• Formatul de fiºier video DivX este mai mare decât
720 (lãþime) × 576 (înãlþime).
Înregistrarea cu ajutorul cronometrului
de la echipamentul conectat
- numai pentru RDR-HX680
Nu a fost nimic înregistrat cu toate cã reglajul
pentru înregistrarea sincronã este corect
• Aþi uitat sã opriþi echipamentul conectat. Opriþi
echipamentul conectat ºi treceþi recorder-ul în starea
de aºteptare pentru Synchro Recording (pag. 61).
• Recorder-ul nu a fost trecut în starea de aºteptare pentru
înregistrare sincronã. Treceþi-l în aceastã stare ºi
verificaþi ca indicatorul SYNCHRO REC sã fie aprins pe
panoul frontal (pag. 61).
• Echipamentul nu este conectat la mufa LINE 1 /
DECODER a recorder-ului.
• Recorder-ul este cuplat la mufa de ieºire TV a
echipamentului conectat.
• S-au suprapus înregistrarea sincronã ºi o alta care
foloseºte cronometrul (pag. 62).
Înregistrarea sincronã nu se încheie
• Reglajul cronometrului pentru echipamentul conectat
se suprapune cu cel pentru cronometru al acestui
recorder (pag. 62).
• A survenit o panã de curent în cursul înregistrãrii.
• Butonul ]/1 a fost apãsat înainte sã înceapã
înregistrarea sincronã.
Recorder-ul începe automat înregis-trarea când
este pornit receptorul de satelit
• Funcþia Synchro Rec ete activã. Opriþi receptorul de
satelit ºi anulaþi funcþia Synchro Rec (pag. 61).
Nu sunt redate pistele audio MP3
• Pistele audio MP3 nu sunt înregistrate
într-un format
care sã poatã fi redat de acest recorder (pag. 149).
Nu sunt redate fiºierele de imagine JPEG
• Fiºierele de imagine JPEG nu sunt înregistrate într-un
format care sã poatã fi redat de acest recorder
(pag. 149).
• Nu pot fi redate imagini JPEG în format progresiv.
Nu funcþioneazã funcþia TV Pause
• Înregistraþi pe hard disk sau pe hard diskul este complet
ocpuat.
137
Duplicare
Telecomandã
Aþi duplicat un titlu, însã acesta nu apare în lista
titlurilor de pe hard disk
• Titlul a conþinut un semnal de protejare la copiere, aºa
cã a fost deplasat (pag. 146).
Telecomanda nu funcþioneazã
• Pentru recorder, respectiv pentru telecomandã sunt
stabilite moduri diferite de comandã. Alegeþi un acelaºi
mod pentru ambele echipamente (pag. 129). Varianta
implicitã pentru modul de comandã este “3 (Default
setting)”. Puteþi afla care este modul curent de comandã
stabilit consultând afiºajul panoului frontal (pag. 129).
• Bateriile sunt consumate.
• Telecomanda se aflã prea departe de recorder.
• Codul producãtorului redevine cel implicit la
telecomandã dupã ce sunt înlocuite bateriile acesteia.
Iniþializaþi acest cod (pag. 23).
• Telecomanda nu este îndreptatã spre senzorul pentru
telecomandã al recorder-ului.
Nu este posibilã duplicarea la vitezã mare
• Titlul nu poate fi duplicat la mare vitezã (pag. 81). Chiar
dacã a fost efectuatã ºtergerea secþiunii A - B pentru ca
titlul sã nu conþinã imagini de dimensiuni diferite, va fi
perceput în continuare ca un film ce conþine imagini cu
dimensiuni diferite.
Nu este posibilã duplicarea HDD / DVD
• Titlul nu poate fi duplicat (pag. 80).
Nu este posibilã duplicarea cu o camerã video
HDD
• A fost conectatã o camerã video HDD care nu este
compatibilã cu acest recorder (pag. 84).
• Camera video HDD nu este reglatã pentru conexiune
USB (pag. 85).
• Camera video HDD conþine numai piese care au fost
deja duplicate la recorder când este utilizat butonul ONETOUCH DUB sau “Incremental Dubbing”.
Afiºaj
S-a oprit ceasul
• Potriviþi din nou ceasul (pag. 114).
Indicaþia ceasului este greºitã
• Potriviþi din nou ceasul (pag. 114). Dacã nu puteþi regla
ceasul, aºteptaþi pânã ce sunt recepþionate date pentru
potrivirea ceasului, când acesta va fi reglat automat.
Indicatorul cronometrului clipeºte
• Nu existã suficient spaþiu liber pe disc.
• Introduceþi în aparat un disc ce poate fi înregistrat.
• Este introdus un disc protejat (pag. 40).
Când recorderul este oprit, nu apare indicaþia
orei pe panoul frontal
• Pentru “Front Panel Display” este aleasã varianta “Off”
la reglajul “Options” (pag. 129).
138
Altele
Recorderul nu detecteazã dispozitivul USB
cuplat la recorder
• Verificaþi ca dispozitivul USB sã fie corect conectat la
recorder (pag. 131).
• Verificaþi dacã nu este deteriorat cablul sau dispozitivul
USB.
• Verificaþi dacã este pornit dispozitivul USB.
• Dispozitivul USB este conectat prin intermediul unui
hub USB. Cuplaþi direct dispozitivul USB la recorder.
Limba folositã pentru afiºarea pe ecran este
schimbatã automat
• Când pentru “Control for HDMI” este aleasã varianta
“On” (implicitã) la reglajul “HDMI Output” (pag. 129),
limba de afiºare pe ecran este schimbatã automat în
funcþie de cea stabilitã pentru televizorul conectat, dacã
alegeþi o altã limbã pentru televizor etc.
Facilitãþile “BRAVIA” Sync nu sunt active
• Televizorul nu este compatibil cu facilitãþile “BRAVIA”
Sync.
• Pentru “Control for HDMI” este aleasã varianta “Off” la
reglajul “HDMI Output” (pag. 129)
• Recorderul este conectat la televizor prin intermediul
unui amplificator. Conectaþi recorder-ul direct la televizor.
Recorderul nu funcþioneazã corespunzãtor
• Apãsaþi butonul ]/1 la recorder pentru mai mult de cinci
secunde, pânã ce recorderul se opreºte. Apoi apãsaþi
din nou butonul ]/1 pentru a porni recorder-ul.
• Când electricitatea staticã etc. produce funcþionarea
anormalã a recorder-ului, opriþi recorder-ul ºi aºteptaþi
pânã ce indicaþia ceasului apare pe panoul frontal. Dupã
aceasta decuplaþi recorderul ºi recuplaþi-l dupã o
perioadã de timp.
Când recorder-ul este oprit în interiorul acestuia
se aud zgomote mecanice
• În timp ce recorder-ul regleazã ceasul pentru funcþia
Auto Clock Set, se pot auzi unele zgomote în interiorul
recorder-ului, chiar dacã acesta este oprit. Aceasta nu
reprezintã o disfuncþionalitate.
Suportul compartimentului pentru disc nu se
deschide dupã ce apãsaþi Z (deschis / închis)
• Poate dura câteva secunde pânã ce suportul pentru disc
se deschide dupã ce s-a înregistrat sau dupã ce s-au
realizat montaje pe DVD, fiind necesarã o anumitã
perioadã de timp pentru inscripþionarea datelor.
Iniþializarea recorder-ului
1
Verificaþi dacã este pornit recorder-ul ºi
scoateþi discul din interior.
Nu funcþioneazã nici un buton ºi apare indicaþia
“LOCKED” pe panoul frontal
• Recorderul este blocat. Anulaþi funcþia de restricþionare
a accesului la disc (pag. 12).
2
Þineþi apãsat butonul x (stop) al recorderului ºi apãsaþi butonul ]/1 al acestuia.
Toate reglajele sunt iniþializate, dupã care recorder-ul
se opreºte.
Puteþi iniþializa recorder-ul , aducându-l la reglajele stabilite
din fabricã.
Nu se deschide compartimentul pentru disc ºi
pe
panoul
frontal
apare
indicaþia
“TRAYLOCKED”
• Contactaþi dealer-ul dvs. Sony sau un service Sony
autorizat.
Pe afiºajul panoului frontal apare indicaþia “REPAIR”
• Este activatã funcþia recorderului de reparare a hard
diskului sau a discului. Lãsaþi recorderul pânã ce indicaþia
“REPAIR” dispare de pe panoul frontal. Anumite date
pot fi pierdute chiar dacã este activatã funcþia de
reparare.
Pe afiºajul panoului frontal apare indicaþia “E01”
• Existã o problemã legatã de hard disk. Contactaþi cel mai
apropiat service Sony. Þineþi seama cã în cursul reparãrii
hard diskului, datele conþinute de acesta pot fi ºterse.
Pe afiºajul panoului frontal apare indicaþia “E02”
• Informaþiile de pe hard disk nu sunt corecte. Nu puteþi
înregistra în continuare pe aceasta. Formataþi hard diskul
urmând instrucþiunile de la “Format HDD”, (pag. 114).
Þineþi seama cã întregul conþinut al hard diskului va fi
ºters. Dacã problema persistã, contactaþi cel mai apropiat
dealer Sony.
139
Discuri ce pot fi înregistrate ºi redate
Tip
Sigla
discului
Hard
disk
(intern) (Mod
VR)
(Mod
Video)
Simbol Formatare
utilizat în (discuri noi)
manual
Compatibilitatea cu
alte playere DVD
(finalizare)
Selectaþi “Video
Mode Off” de la
“HDD Recording
Format” (pag. 125)
Duplicaþi conþinutul
hard diskului pe un DVD
(Mod VR) pentru redarea
cu alte playere DVD.
Selectaþi “Video
Mode On” (implicit) de la “HDD
Recording Format” (pag. 125)
Duplicaþi conþinutul
hard diskului pe un DVD
(Mod Video) pentru a
reda cu alte playere DVD.
Formatare
Redare cu playere
automatã în modul DVD+RW compatibile
+VR (DVD+RW (finalizare automatã).
VIDEO)
140
Mod
VR
Formatare în
modul VR
(pag. 33)
Redare în mod VR cu playere compatibile (finalizarea nu este necesarã).
Mod
Video
Formatare în
modul Video
(pag. 33)
Redare cu majoritatea
playerelor DVD (finalizare necesarã), pag 41.
Formatare
automatã în modul
+VR
(DVD+R VIDEO)
Redare cu majoritatea
playerelor DVD (este
necesarã finalizarea),
pag 41.
Mod
VR
Formatare în modul VR (pag. 33)*1
Formatarea se realizeazã cu reglajul
“Format” (pag. 44)
Redare numai cu playere
DVD-R în mod VR,
compatibile (este necesarã finalizarea), pag. 41.
Mod
Video
Formatare
Redare cu majoritatea
automatã în modul playerelor DVD (este
Video.
necesarã finalizarea),
pag. 41.
Discuri ce pot fi utilizate (valabil în aprilie
2008)
• DVD+RW cu viteza 8× sau mai lente
• DVD-RW cu viteza 6× sau mai lente (Ver. 1.1, Ver. 1.2 cu
CPRM*2)
• DVD+R cu viteza 16× sau mai lente
• DVD-R cu viteza 16× sau mai lente (Ver. 2.0, Ver. 2.1 cu
CPRM*2)
• DVD+R DL cu viteza 8× sau mai lente (discuri cu strat
dublu)
• DVD-R DL cu viteza 8× sau mai lente (discuri cu strat
dublu), Ver. 3.0 cu CPRM*2
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”, “DVD-R”, “DVD+R
DL” ºi “DVD-R DL” sunt mãrci comerciale.
*1 Când este introdus în recorder un DVD-R neformatat,
acesta esta este automat formatat în modul Video.
Pentru a formata un nou DVD-R în modul VR,
formataþi-l folosind reglajul “Format” (pag. 44).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable Media –
Protecþia conþinutului pentru suporturile media
înregistrabile) este o tehnologie de codare care
protejazã drepturile de autor pentru imagini.
Discuri ce nu pot fi utilizate
• DVD-RAM
b Note
• Nu puteþi folosi atât modul VR cât ºi pe cel Video pe
acelaºi disc DVD-RW. Pentru a schimba formatul
discului, reformataþi-l (pag. 44). Þineþi seama cã prin
formatare va fi ºters întregul conþinut al discului.
• Nu poate fi redusã durata solicitatã pentru înregistrare
nici mãcar în cazul discurilor cu vitezã mare.
• Se recomandã sã utilizaþi discuri care au imprimatã pe
ambalaj indicaþia “For video”.
• Nu puteþi adãuga noi înregistrãri pe discuri DVD+R,
DVD-R sau DVD-RW (modul Video) care conþin
înregistrãri realizate cu alt echipament DVD.
• În anumite cazuri, este posibil sã nu puteþi adãuga noi
înregistrãri pe un DVD+RW care conþine înregistrãri
realizate cu alt echipament DVD. Dacã adãugaþi noi
înregistrãri, þineþi seama cã acest recorder va rescrie
meniul DVD.
• Pe discuri DVD+RW, DVD-RW (mod Video), DVD+R
sau DVD-R, nu puteþi realiza montaje ale înregistrãrilor
efectuate cu alte echipamente DVD.
• Datele PC (de calculator) care nu pot fi recunoscute de
acest recorder, este posibil sã fie ºterse de pe disc.
• În funcþie de disc, este posibil sã nu reuºiþi sã înregistraþi,
sã realizaþi montaje sau sã duplicaþi pe anumite discuri
înregistrabile.
• Nu introduceþi în acest recorder nici un fel de disc pe
care acesta nu îl poate înregistra sau reda deoarece pot
apãrea disfuncþionalitãþi ale aparatului.
Numãrul maxim de titluri ce pot fi
înregistrate
Disc
Hard disk*
Numãr de titluri
999
DVD-RW / DVD-R
99
DVD+RW / DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
* Durata maxiã a unui titlu este de 12 ore.
141
Discuri ce pot fi redate
Tipul de disc Sigla
discului
Simbol utili- Caracteristici
zat în manual
Discuri cum ar fi cele care conþin filme
ce pot fi achiziþionate ori împrumutate.
Recorderul recunoaºte ºi DVD-RAM*
ca discuri DVD Video compatibile.
VIDEO CD sau CD-R / CD-RW în
format VIDEO CD / Super VIDEO CD
CD-uri cu muzicã sau discuri CD-R /
CD-RW în format CD muzical
DVD+RW / DVD+R / DVD-RAM* ce
conþin piste audio MP3 sau fiºiere
video DivX.
DVD-RW / DVD-R / DVD-ROM ce
conþin piste audio MP3, fiºiere de imagine JPEG sau fiºiere video DivX.
CD-ROM / CD-R / CD-RW ce conþin
piste audio MP3, fiºiere de imagine
JPEG sau fiºiere video DivX.
“DVD VIDEO” ºi “CD” sunt mãrci comerciale.
DivX, DivX Certified ºi siglele asociate sunt sunt mãrci
comerciale ale DivX, Inc. ºi sunt utilizate sub licenþã.
DivX® este o tehnologie de compresie a fiºierelor video
dezvoltatã de DivX, Inc.
* Dacã un DVD-RAM are un cartuº detaºabil, detaºaþil înainte de redare.
Discuri ce nu pot fi redate
• PHOTO CD,
• CD-ROM / CD-R / CD-RW care sunt înregistrate în alt
format decât cele menþionate în tabelul de mai sus,
• partea cu date de la CD-Extras,
• BD (discuri Blu-ray),
• HD-DVD,
• discuri înregistrate cu o camerã video DVD compatibilã
cu formatul AVCHD,
• DVD-ROM / DVD+RW / DVD-RW / DVD+R / DVD-R
care nu conþin piese Video DVD, Video DivX, fiºiere de
imagine JPEG sau piste audio MP3,
• discuri audio DVD,
• discuri tip exclusiv cartuº DVD-RAM,
• stratul HD de pe Super Audio CD
• DVD VIDEO cu alt cod de regiune (pag. 143)
• DVD-uri care au fost înregistrate cu alt recorder ºi care
nu au fost corect finalizate.
142
Note privind operaþiile de redare a
discurilor DVD VIDEO / VIDEO CD
Anumite operaþii de redare a discurilor DVD VIDEO /
VIDEO CD pot fi stabilite în mod intenþionat de
producãtorii de software. Cum acest recorder redã discuri
DVD VIDEO / VIDEO CD conform conþinutului discului
stabilit de producãtorii software-ului, anumite facilitãþi de
redare este posibil sã nu fie disponibile. Consultaþi
instrucþiunile ce însoþesc discul DVD VIDEO/VIDEO CD.
În legãturã cu modul
Înregistrare / Duplicare
Codul de regiune
(numai pentru DVD VIDEO)
Recorderul dvs. are un cod de regiune marcat pe spatele
aparatului ºi va reda doar discurile DVD VIDEO (desitinate
redãrii) marcate cu acelaºi cod de regiune. Acest sistem
este utilizat pentru protejarea drepturilor de autor.
Vor fi redate cu acest recorder ºi discurile DVD VIDEO
marcate cu simbolul
.
Dacã încercaþi sã redaþi orice alt fel de DVD VIDEO, pe
ecranul televizorului apare mesajul “Playback prohibited
by region code” (Redarea este împiedicatã de codul
regiunii). În funcþie de DVD VIDEO, este posibil ca acesta
sã nu fie marcat cu codul de regiune chiar dacã redarea sa
este limitatã la anumite zone.
Codul regiunii
Discuri muzicale codificate cu ajutorul
tehnologiilor de protejare a drepturilor de
autor
Acest produs este destinat redãrii discurilor ce corespund
standardului Compact Disc (CD). În ultima vreme
companiile de înregistrare comercializeazã diferite discuri
de muzicã codificate cu ajutorul tehnologiei de protejare a
copyright-ului. Vã rugãm sã þineþi seama cã printre aceste
discuri, existã unele ce nu corespund standardului CD,
fiind posibil sã nu fie redate de acest aparat.
Ca ºi în cazul standardului ×3 de înregistrare pentru benzi
video, puteþi selecta modul de înregistrare dorit cu ajutorul
butonului REC MODE.
Modurile de înregistrare care asigurã o calitate superioarã
a imaginilor presupun un volum mai mare de date, ceea ce
implicã o duratã disponibilã de înregistrare mai redusã.
În schimb, o duratã mai mare asigurã o perioadã mai lungã
de înregistrare, însã volumul mai redus de date conduce
la o calitate mai precarã a imaginii.
Pentru a selecta opþiuni suplimentare pentru modul de
înregistrare (modul manual de înregistrare), alegeþi pentru
“Manual Rec. Mode” varianta “On (go to setup)”
corespunzãtor reglajului “Recording”, pag. 124. Pentru a
înregistra pe hard disk imagini la calitate mai bunã decât
modul HQ , alegeþi pentru “Manual Rec. Mode” varianta
“On (go to setup)” ºi selectaþi “HQ+”. Tabelul care
urmeazã prezintã duratele aproximative de înregistrare pe
hard disk ºi pe diverse tipuri de disc, în fiecare mod manual,
precum ºi echivalenþa cu înregistrãrile în mod standard.
z Observaþie
• Pentru a selecta cu uºurinþã un mod de înregistrare
manual, apãsaþi în mod repetat REC MODE pentru a fi
afiºat㠓MN”, ºi selectaþi cu </, modul manual de
înregistrare.
Note legate de Discurile duale
Un disc dual are douã feþe active, ceea ce permite punerea
împreunã a înregistrãrii materialului DVD, pe o faþã, cu
cea a materialului audio pe cealaltã parte.
Cum însã faþa cu materialul audio nu corespunde
standardului Compact Disc (CD), redarea acestui tip de
disc nu este garantatã.
b Note
• Dacã discul conþine date PC care nu pot fi recunoscute
de acest recorder, este posibil ca acestea sã fie ºterse.
• Anumite discuri DVD+RW / DVD+R / DVD-RW / DVDR / DVD-RAM sau CD-RW / CD-R nu pot fi redate cu
acest recorder din cauza calitãþii înregistrãrii sau a stãrii
fizice a discului, ori datoritã caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare ºi a software-ului. Discul
nu va fi redat dacã nu a fost corect finalizat. Pentru mai
multe informaþii, consultaþi manualul de instrucþiuni al
echipamentului de înregistrare.
• Nu introduceþi în acest recorder nici un fel de disc pe
care acesta nu îl poate înregistra sau reda deoarece pot
apãrea disfuncþionalitãþi ale aparatului.
143
Durata înregistrãrii în fiecare mod de înregistrare
Liniile gri îngroºate indicã diferenþe notabile de nivel în calitatea imaginilor înregistrate.
Durata aproximativã a înregistrãrii (în ore)
Modul de
HDD
înregistrare
RDRHX780
HX785
RDRHX980
HQ+*1
23
36
73
PCM*
34
53
105
1 orã 1 min. 1 orã 51 min.
MN32
34
53
105
1 orã 1 min. 1 orã 51 min.
MN31
36
57
115
1 orã 5 min. 1 orã 57 min.
MN30
39
61
120
1 orã 10 min. 2 ore 6 min.
MN29
42
66
130
1 orã 15 min. 2 ore 15 min.
MN28
45
70
140
1 orã 20 min. 2 ore 24 min.
MN27
48
75
150
1 orã 25 min. 2 ore 33 min.
HSP MN26
50
79
155
1 orã 30 min. 2 ore 41 min.
MN25
53
84
165
1 orã 35 min. 2 ore 50 min.
MN24
56
88
175
1 ore 40 min. 2 ore 59 min.
MN23
59
92
185
1 orã 45 min. 3 ore 8 min.
MN22
62
97
195
1 orã 50 min. 3 ore 17 min.
MN21
68
105
210
2 ore
MN20
73
115
230
2 ore 10 min. 3 ore 53 min.
MN19
79
120
245
2 ore 20 min. 4 ore 11 min.
LSP MN18
84
130
265
2 ore 30 min. 4 ore 29 min.
MN17
90
140
280
2 ore 40 min. 4 ore 47 min.
MN16
96
150
300
2 ore 50 min. 5 ore 5 min.
ESP MN15
100
155
315
3 ore
MN14
105
165
335
3 ore 10 min. 5 ore 41 min.
MN13
110
175
350
3 ore 20 min. 5 ore 59 min.
MN12
115
185
370
3 ore 30 min. 6 ore 17 min.
MN11
120
190
390
3 ore 40 min. 6 ore 35 min.
MN10
125
200
405
3 ore 50 min. 6 ore 53 min.
MN9
135
210
420
4 ore
MN8
150
235
475
4 ore 30 min. 8 ore 4 min.
MN7
165
265
530
5 ore
8 ore 58 min.
MN6*3
200
315
635
6 ore
10 ore 46 min.
MN5*
235
370
745
7 ore
12 ore 34 min.
2
HQ
SP
LP
EP
3
144
DVD+RW /
RDRDVD-RW /
HX1080 DVD+R /
DVD-R
–
DVD+R DL
DVD-R DL
–
3 ore 35 min.
5 ore 23 min.
7 ore 11 min.
Durata aproximativã a înregistrãrii (în ore)
Modul de
HDD
DVD+RW /
înregistrare
RDRHX780
HX785
RDRHX980
SLP MN4*3
270
425
850
8 ore
14 ore 21 min.
SEP MN3* *
340
530
1060
10 ore
17 ore 57 min.
MN2* *
405
635
1275
12 ore
21 ore 32 min.
MN1* *
455
710
1420
13 ore 22 min.
24
3 4
3 4
3 4
RDRDVD-RW /
HX1080 DVD+R /
DVD-R
DVD+R DL
DVD-R DL
*1 Se înregistreazã la calitate superioarã (15 Mbps)
La înregistrarea pe hard disk, în modul HQ+, înregistrãrile sunt realizate în formatul “Video Mode Off”, indiferent
de reglajul stabilit la “HDD Recording Format”, pag. 125.
Modul HQ+ nu este disponibil pentru DVD. La înregistrarea pe DVD, modul de înregistrare comutã automat
devenind HQ chiar dacã dvs. aþi ales varianta HQ+.
*2 Semnalele audio sunt înregistrate la 48 kHz, format PCM, iar semnalele video sunt înregistrate în modul HQ. Când
este înregistrat un program bilingv, selectaþi sonorul care sã fie înregistrat (pag. 121).
*3 Titlurile înregistrate în modul MN6 sau într-unul inferior, nu pot fi duplicate pe discuri DVD+RW / DVD+R la mare
vitezã.
*4 Modurile SEP, MN1, MN2 sau MN3 nu sunt disponibile pentru discuri DVD+RW / DVD+R / DVD+R DL. La
înregistrarea pe DVD+RW / DVD+R, modul de înregistrare devine automat SLP, chiar dacã dvs. aþi ales una dintre
variantele SEP, MN1, MN2 sau MN3
Rezoluþie
Prima cifrã se referã la cazul în care pentru “Input Line
System” este aleasã varianta “NTSC” ; cea de a doua se
referã la situaþia în care este aleasã varianta “PAL/
SECAM” corespunzãtor reglajelor “Basic” (pag. 115).
z Observaþie
• Semnalele audio sunt înregistrate în format Dolby
Digital pe 2 canale (cu excepþia modului PCM).
Pentru hard disk (“HDD Recording Format”
este aleasã varianta “Video Mode Off”) /
DVD-RW (modul VR) / DVD-R (modul VR)
HQ+, PCM, MN32 to MN16:
720 × 480 /
720 × 576
de la MN15 la MN12:
544 × 480 / 544 × 576
de la MN11 la MN9:
480 × 480 / 544 × 576
MN8 ºi MN7:
352 × 480 / 352 × 576
de la MN6 la MN1:
352 × 240 / 352 × 288
b Note
• Durata maximã de înregistrare continuã pe hard disk
este de 12 ore pentru un singur titlu. Dacã un titlu
dureazã mai mult de 12 ore, va fi împãrþit pe capitole.
• Pot apãrea unele mici inadvertenþe, relativ la indicaþia
duratei de înregistrare, în urmãtoarele cazuri :
– recepþia programului înregistrat este slabã sau imainile
prezentate de program ori sursa video sunt de calitate
precarã,
– se înregistreazã pe un disc pe care s-au realizat
anterior montaje,
– se înregistreazã numai o fotografie sau numai sonor.
Pentru hard disk (“HDD Recording Format”
este aleasã varianta “Video Mode On”) /
DVD+RW / DVD-RW (modul Video) / DVD+R /
DVD-R (modul Video)
PCM, de la MN32 la MN9 :
720 × 480 / 720 × 576
MN8 ºi MN7 :
352 × 480 / 352 × 576
de la MN6 la MN1 :
352 × 240 / 352 × 288
145
Duplicarea la vitezã mare
Despre protejarea la copiere
Duratele necesare (aproximative) pentru duplicarea
“High-Speed” (la vitezã mare) de pe hard disk pe DVD
(pentru programe de 60 de minute)*1.
Imaginile protejate la copiere nu pot fi înregistrate cu acest
recorder.
Vitezã*2
6×
2,4×
2×
Mod
înreg.
DVD+RW/
Vitezã
mare
dublu)
DVD+R
(strat
dublu)
DVD-R
(strat
DVD-RW/
DVD+R/
DVD-R
HQ (cca.)
HPS (cca.)
10 min.
6 min.
40 sec.
5 min.
25 min.
16 min.
40 sec.
12 min.
30 sec.
30 min.
20 min.
4 min.
3 min.
20 sec.
2 min.
30 sec.
1 min.
40 sec.*3
1 min.
15 sec.*3
1 min.*3
10 min.
8 min.
20 sec.
6 min.
15 sec.
60 min.*3
12 min.
10 min.
60 min.*3
3 min.
45 sec.
3 min.*3
SP (cca.)
LSP (cca.)
ESP (cca.)
LP (cca.)
EP (cca.)
SLP (cca.)
SEP (cca.)
60 min.*3
15 min.
7 min.
30 sec.
5 min.
*1 Valorile din tabelul de mai sus sunt doar orientative.
Duratele reale pentru duplicare implicã ºi o perioadã
de timp necesarã pentru crearea informaþiilor
destinate comenzii discului precum ºi pentru alte date.
*2 Aceasta este viteza maximã de înregistrare a acestui
recorder. Viteza de înregistrare nu poate depãºi
valorile indicate în tabelul de mai sus chiar dacã sunt
utilizate discuri care acceptã viteze de înregistrare
superioare. În plus, în funcþie de starea discului, este
posibil ca recorderul sã nu fie capabil sã înregistreze
la viteza maximã indicatã în tabel.
*3 Duplicarea la vitezã mare (“High Speed”) nu este
disponibilã pentru titluri înregistrate în modurile SEP,
SLP sau EP pe discuri DVD+RW ºi DVD+R.
146
Restricþii la duplicare
Nu puteþi duplica filme ºi alte DVD VIDEO pe hard disk.
Totodatã, la copierea de pe DVD pe hard disk, scenele
care conþin semnale de protejare la copiere, este posibil
sã nu fie înregistrate. Titlurile care conþin semnale de
protejare la copiere de tipul “Copy-Once” (o singurã copie
permisã), pot fi deplasate numai de pe hard disk pe DVDRW / DVD-R (modul VR)* - dupã ce titlul este deplasat,
titlul original de pe HDD este ºters. Funcþia “Move”
(deplasare) este efectuatã folosindu-se Lista de duplicare.
Titlurile care conþin semnale de protejare la copiere de
.
tipul “Copy-Once” sunt marcate cu
Discuri care pot fi utilizate în cazul existenþei
semnalelor de protecþie
Semnale
Discuri ce pot fi folosite
de protecþie
Copy-Free
(fãrã semnal
de protejare
la copiere
Copy-Once
(permite o
*
singurã
*
copiere)
Copy-Never Nici un fel de disc
(nici o copie
permisã)
* Numai pentru discuri DVD-RW, DVD-R (modul VR),
compatibile CPRM.
Discul înregistrat poate fi redat numai cu echipamente
compatibile CPRM (pag. 141).
CPRM este o tehnologie de codare care protejazã
drepturile de autor pentru imagini.
b Note
• Titlurile protejate de pe hard disk nu pot deplasate.
• Funcþia “Move” nu este disponibilã pentru duplicarea
HDD / DVD DUB.
• Chiar dacã ºtergeþi o scenã care conþine un semnal de
protejare la copiere, restricþiile de înregistrare ale titlului
rãmân valabile.
Lista codurilor de limbã
Pentru detalii, consultaþi pag. 123.
Denumirea limbilor este conformã cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Numãr, Limbã (Cod)
Lista codurilor de þarã / de regiune
Pentru detalii, consultaþi pag. 126.
Numãr, Limbã (Cod)
0118, Argentina (ar)
0121, Australia (au)
0120, Austria (at)
0205, Belgia (be)
0218, Brazilia (br)
0301, Canada (ca)
0312, Chile (cl)
0314, China (cn)
0411, Denemarca (dk)
0308, Elveþia (ch)
0609, Finlanda (fi)
0618, Franþa (fr)
0405, Germania (de)
0811, Hong Kong (hk)
0914, India (in)
0904, Indonezia (id)
0920, Italia (it)
1016, Japonia (jp)
1118, Korea (kr)
1325, Malaysia (my)
0702, Marea Britanie (gb)
1324, Mexic (mx)
1426, Noua Zeelandã (nz)
1415, Norvegia (no)
1412, Olanda (nl)
1611, Pakistan (pk)
1608, Philipine (ph)
1620, Portugalia (pt)
1821, Rusia (ru)
1907, Singapore (sg)
0519, Spania (es)
2119, SUA (us)
1905, Suedia (se)
2023, Taiwan (tw)
2008, Thailanda (th)
147
Note legate de acest recorder
Despre funcþionare
g Dacã recorder-ul este adus direct dintr-un loc rece întrunul încãlzit sau dacã este pus într-o camerã foarte
umedã, este posibil ca umezeala sã condenseze pe
lentilele din interiorul aparatului. În acest caz
funcþionarea poate fi defectuoasã. Dacã aparatul este
pornit, lãsaþi-l sã funcþioneze (dacã este oprit, lãsaþi-i
oprit) circa o orã, pânã ce umezealã se evaporã.
g Când deplasaþi recorder-ul, scoateþi toate discurile din
aparat ºi nu supuneþi hard diskul la ºocuri puternice
pentru ca acestea sã nu se deterioreze (pag. 3).
Despre reglarea volumului
g Nu creºteþi nivelul volumului când ascultaþi o porþiune
cu un nivel foarte scãzut al semnalului de intrare sau
fãrã semnal deoarece se pot deteriora boxele dacã
ulterior urmeazã o secþiune cu semnal acustic foarte
puternic.
Privind curãþarea
Despre utilizarea discurilor
g Pentru a menþine discurile curate, când le folosiþi
prindeþi-le de muchie. Nu atingeþi suprafaþa. Praful,
amprentele digitale ºi zgârieturile de pe suprafaþa
discului pot cauza disfuncþionalitãþi.
g Nu expuneþi discurile radiaþiilor solare directe sau
surselor de cãldurã cum ar fi conductele de aer cald ºi
nici nu le lãsaþi în maºina parcatã la soare deoarece
temperatura în interior poate creºte foarte mult.
g Dupã redare, pãstraþi discul în cutia sa.
g Înainte de redare, curãþaþi discul cu o bucatã de pânzã
moale. ªtergeþi discul dinspre centru spre exterior.
g Curãþaþi carcasa, panoul de comandã ºi butoanele cu o
bucatã de pânzã uºor umezitã într-o soluþie slabã de
detergent. Nu folosiþi nici un fel de praf abraziv, praf de
curãþat sau solvenþi cum sunt alcoolul sau benzina.
Despre discurile de curãþare ºi
substanþele de curãþare a discurilor/
lentilelor
g Nu utilizaþi discuri de curãþare sau substanþe pentru
curãþarea discurilor / lentilelor (inclusiv de tip umed
sau spray), deoarece acestea pot produce
disfuncþionalitãþi ale recorder-ului.
g Nu folosiþi solvenþi cum ar fi benzina, tinerul, agenþi de
curãþare disponibili în comerþ sau spray-uri antistatice
pentru LP de vinil.
g Nu utilizaþi urmãtoarele discuri :
– care au forme nonstandard (de ex. dreptunghiulare, în
formã de inimã)
– care au o etichetã sau un abþibild lipite pe o suprafaþã
– care are bandã adezivã sau etichete adezive lipite.
Despre înlocuirea pãrþilor componente
În cazul în care acest aparat trebuie reparat, pãrþile care
vor fi înlocuite este posibil sã fie reþinute pentru a fi
reutilizate sau reciclate.
148
Note legate de pistele audio MP3, de fiºierele de
imagine JPEG, de fiºierele video DivX ºi i.Link
Despre pistele audio MP3, fiºierele de
imagine JPEG ºi fiºierele video DivX
MP3 este o tehnologie de compresie audio care satisface
anumite reglementãri ISO/MPEG.
JPEG este o tehnologie de compresie de imagine.
Puteþi reda piste audio în format MP3 (MPEG Audio Layer
3) de pe hard disk, de pe discuri DATA CD (CD-ROM /
CD-R / CD-RW) sau
DATA DVD (DVD-ROM / DVD-RW / DVD-R / DVD+RW
/ DVD+R / DVD-RAM)
sau sã redaþi fiºiere de imagine JPEG de pe hard disk,
DATA CD (CD-ROM / CD-R / CD-RW) sau DATA DVD
(DVD-ROM / DVD-RW / DVD-R).
DivX® o tehnologie de compresie pentru fiºiere video
dezvoltatã de DivX, Inc. Acest produs este unul DivX®
Certified. Puteþi reda discuri DATA CD (CD-ROM / CD-R
/CD-RW) ºi DATA DVD (DVD-ROM /DVD+RW / DVD+R
/ DVD-RW / DVD-R /DVD-RAM) care conþin fiºiere video
DivX.
Discurile DATA DVD trebuie înregistrate conform
formatului ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo, Joliet sau
UDF (Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00* sau
2.01pentru ca recorderul sã recunoascã pistele MP3, fiºierele de imagine JPEG ºi pe cele video DivX.
Discurile DATA CD trebuie înregistrate conform formatului
ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, Romeo, Joliet pentru ca recorderul
sã recunoascã pistele MP3, fiºierele de imagine JPEG ºi pe
cele video DivX.
Pot fi de asemenea înregistrate discuri înregistrate
Multisesiune / Border.
Pentru detalii legate de formatul de înregistrare, consultaþi
manualul de instrucþiuni furnizat pentru drive-ul de disc ºi
aplicaþia software (nu este furnizatã).
* Nu este disponibil pentru piste audio MP3.
Note legate de discurile Multisesiune /
Border
Dacã pistele audio ºi imaginile în format Music CD sau
Video CD sunt înregistrate în prima sesiune / margine, va
fi redatã numai prima seseiune / margine.
Pistele audio MP3, fiºierele de imagine
JPEG ºi fiºierele video DivX ce pot fi
redate de acest recorder
Recorder-ul poate reda urmãtoarele tipuri de piste ºi fiºiere:
– piste audio MP3 cu extensia “.mp3”,
– fiºiere de imagine JPEG cu extensia “.jpeg” sau “.jpg”,
– fiºierele de imagine JPEG baseline care corespund
formatului Exif 2.2* pentru fiºiere de imagine ºi Y: CB :
CR sunt 4:4:4, 4:2:2 sau 4:2:0,
– fiºiere video DivX cu extensia “.avi” sau “.divx.”
* “Exchangeable Image File Format” : formatul de fiºier
utilizat de camerele foto digitale.
z Observaþie
• Când dureazã mai multã vreme pânã ce începe redarea
unui disc care are o structurã arborescentã complicatã,
se recomandã sã creaþi albume care sã nu aibã mai mult
de douã nivele de imbricare.
b Note
• Recorderul va reda orice date cu extensia “.mp3”,
“.jpeg”, “.jpg”, “.avi” sau “.divx”, chiar dacã acestea
nu sunt în format MP3, JPEG sau DivX. Redarea unor
astfel de date poate conduce la generarea unor zgomote
puternice care vã pot deteriora sistemul de boxe.
• În funcþie de disc, este posibil ca redarea obiºnuitã sã
nu fie posibilã. Spre exemplu, imaginea poate sã nu fi
neclarã, sã nu fie cursivã, iar sonorul poate prezenta
omisiuni etc.
• În funcþie de disc, poate trece mai mult timp pânã la
începerea redãrii.
• Anumite fiºiere nu pot fi redate.
• Pentru pistele audio MP3 ºi pentru fiºierele video DivX,
recorder-ul poate reda pânã la 99 de albume fiecare de
pe un DATA CD sau DATA DVD. Pot fi redate pânã la
99 de piste ºi fiºiere ale unui album.
• Pentru fiºierele de imagine JPEG, recorderul poate prelua
simultan pânã la 99 de albume ºi / sau pânã la 999 fiºiere
ale unui album de pe un DATA CD / DATA DVD sau de
pe dispozitivul USB conectat. Pentru a vizualiza
albumele nepreluate, trebuie sã le preluaþi din nou la
recorder.
• Trecerea la urmãtorul sau la un alt album poate dura mai
mult timp.
• Dimensiunea imaginii ce poate fi afiºatã este limitatã.
Pot fi afiºate urmãtoarele dimensiuni de imagine : lãþime
între 160 ÷ 5120 pixeli ºi înãlþime între 120 ÷ 3840 pixeli.
• Recorder-ul acceptã piste audio MP3 înregistrate cu
frecvenþe de eºantionare de 32 kHz, 44,1 kHz ºi 48 kHz.
• O pistã audio MP3 nu poate fi redatã dacã depãºeºte
dimensiunea de 1 GB.
149
• Recorder-ul nu este compatibil cu pistele audio în format
mp3PRO.
• Recorder-ul nu poate reda fiºiere video DivX de
dimensiune mai mare de : 720 (lãþime) × 576 (înãlþime) /
4 GB.
• Este posibil ca recorder-ul sã nu poatã reda fiºiere video
DivX care au fost realizate prin combinarea a douã sau
mai multe fiºiere video DivX.
Note cu privire la copierea fiºierelor de
imagine JPEG / a pistelor audio MP3
• Nu puteþi copia fiºiere de imagine JPEG / piste audio
MP3 pe hard disk dacã :
– numãrul total de albume de imagine JPEG de pe hard
disk este mai mare de 999,
– numãrul total de fiºiere de imagine JPEG/ de piste
audio MP3 dintr-un album este mai mare de 999,
– piste audio MP3 care au dimensiunea de 1 GB sau mai
mare.
• Þineþi seama cã dimensiunea fiºierelor de imagine JPEG
copiate pe hard disk poate creºte automat pentru a se
potrivi cu ecranul.
• Nu puteþi copia fiºiere de imagine JPEG pe un DATA
DVD finalizat cu alt recorder sau cu un alt echipament.
• Dacã apare un mesaj de avertizare care indicã faptul cã
hard diskul este complet ocupat, ºtergeþi câteva albume
sau fiºiere pentru a elibera spaþiu. Pentru detalii legate
de ºtergerea pistelor sau fiºierelor, consultaþi paginile
97 sau 107.
Despre i.LINK
Mufa DV IN a recorder-ului este compatibilã i.LINK pentru
camerele video digitale.
i.LINK este un termen mai familiar pentru magistrala de
transfer de date IEEE 1394, propus de SONY ºi este marcã
înregistratã acceptatã de multe companii.
IEEE1394 reprezintã un standard interna-þional propus de
“Institute of Electrical and Electronics Engineers”.
Pentru detalii privind modul în care se poate copia în cazul
în care acest recorder este conectat la alte echipamente
video ce au interfeþe DV, consultaþi pag. 88.
Mufa DV a acestui recorder poate numai sã primeascã
semnale de intrare DVC-SD. Nu poate transmite la ieºire
altfel de semnale.
Mufa DV nu acceptã semnale MICRO MV de la un
echipament cum ar fi o camerã video digitalã MICRO MV
care are o mufã i.LINK. Pentru mãsuri de precauþie
suplimentare consultaþi notele de la pag. 88.
Pentru detalii suplimentare legate de mãsurile de precauþie
la conectarea acestui recorder, consultaþi ºi manualele de
instrucþiuni pentru echipamentul de conectat.
b Notã
• În mod normal, la acest recorder poate fi conectat un
singur echipament prin cablul i.LINK (cablu de
conectare DV). Când conectaþi acest recorder la un alt
echipa-ment compatibil i.LINK care are douã sau mai
multe mufe i.LINK (mufe DV), consultaþi manualul de
instrucþiuni al echipamentului care urmeazã a fi cuplat.
i.LINK ºi simbolul
150
sunt mãrci comerciale.
Specificaþii
Sistem
Laser :
laser cu semiconductor
Acoperirea canalelor :
PAL (B/G, D/K, I) / SECAM (L)
VHF :
E2 ÷ E12, R1÷ R12, F2÷ F10,
Italia :
A÷H
Irlanda :
A÷J
Africa de Sud :
4 ÷ 11, 13
UHF :
E 21 ÷ E69, R21 ÷ R69,
B21 ÷ B69, F21 ÷ F69
CATV :
S01 ÷ S05, S1 ÷ S20; Franþa : B ÷ Q
HYPER :
S21 ÷ S41
Acoperirea de canale prezentatã mai sus asigurã recepþia
canalelor cuprinse în domeniile indicate. Nu este garantatã
capacitatea de recepþie a semnalelor în orice situaþie.
Canalele care pot fi recepþionate diferã în funcþie de þarã /
regiune.
Recepþie video : sistem de sintetizator de frecvenþe
Recepþie audio : sistem de purtãtoare separate
Ieºire de antenã : conector de antenã asimetric,
de 75 ohm
Cronometru :
Ceas : Quartz,
Indicaþia cronometrului : ciclu de 24 ore (digital)
Format video de înregistrare :
MPEG-2, MPEG-1
Format audio de înregistrare / viteza de transfer
aplicabilã :
Dolby Digital 2 canale 256 kbps / 128 kbps
(în modurileEP, SLP ºi SEP) ; PCM
Intrãri ºi ieºiri
LINE 2 OUT
• (AUDIO) : mufã fono / 2 Vrms / 10 kohm
• (VIDEO) : mufã fono / 1,0 V p-p
• (S VIDEO) : mini mufã 4 pini DIN,
Y : 1,0 Vp-p /
C : 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN
• (AUDIO) : mufã fono / 2 Vrms / peste 22 kohm
• (VIDEO) : mufã fono / 1,0 V p-p
• (S VIDEO) : mini mufã 4 pini DIN,
Y : 1,0 Vp-p /
C : 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 3 - TV : 21 pini
CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (amonte)
LINE 1 / DECODER : 21 pini
CVBS IN / OUT
S-Video/RGB IN
Decodor
DV IN : 4 pini / i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL) : mufã fono / 0,5 Vp-p /
75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT :
(Y, PB/CB, PR/CR) :
Mufã fono / Y : 1,0 Vp-p,
PB / CB : 0,7 Vp-p /
PR / CR : 0,7 Vp-p
HDMI OUT : conector HDMI ™
USB :
mufã USB tip A (pentru a cupla o camerã foto, un cititor
de carduri de memorie, o memorie USB sau
o camerã video cu hard disk)
mufã USB tip B (pentru a cupla imprimante compatibile
PictBridge)
Caracteristici generale
Cerinþe privind alimentarea :
220 ÷ 240 V curent alternativ,
50/60 Hz
Consum de putere : 43 W
Dimensiuni (aproximativ) :
430 × 66,5 × 286,5 mm (L×Î×A),
inclusiv pãrþile proeminente
Capacitatea hard diskului :
RDR-HX680 / HX780 / HX785 : 160 GB
RDR-HX980 : 250 GB
RDR-HX1080 : 500 GB
Masa (aproximativ) : 4,4 kg
Temperatura de funcþionare :
5° C ÷ 35°
Umiditatea relativã la funcþionare :
25% ÷ 80%
Accesorii furnizate :
Cablu de alimentare (1)
Cablu de antenã (1)
Telecomandã (1)
Controler set top box (1)*
Baterii R6 (dimensiune AA) (2)
* Numai pentru RDR-HX780 / HX785 / RDR-HX980 /
RDR-HX1080
Specificaþiile ºi design-ul pot fi modificate fãrã sã fiþi
avizaþi.
151
Index
Denumirile indicate în ghilimele apar
la afiºarea pe ecran.
Indicaþii numerice
“96 kHz PCM Output” 122
A
“A-B Erase” 74
“A-B Repeat” 67
Acþionarea televizorului
telecomanda 22
“Add to Play List” 95
Afiºajul panoului frontal 13
“AFT” 118
Ajustarea
imaginii înregistrate 110
imaginii redate 110
“Album Name” 97
ANGLE 65, 104
“Angle Indicator” 65, 127
Antenã 15
Aplicarea de etichete 38
“Artist Name” 97
AUDIO 65
“Audio DRC” 122
“Audio In” 120
“Audio Language” 123
“Audio Out” 121
“Auto” 114
“Auto Channel Setting”
25, 116
“Auto Chapter (DVD+R/
+RW)” 125
“Auto Chapter (HDD/
VR)” 125
“Auto Chapter (Video)”
124
Auto Clock Set 25, 114
“Auto Language” 123
“Auto Scan” 25, 116
152
B
“Basic” 113, 114
Baterii 23
“Bilingual Recording” 121
‘BRAVIA’ Sync 20
Butoane numerotate 56
C
cu
Cablu
alimentare 21
audio 21
HDMI 17, 20
video 17
Calitatea imaginii 96
Camerã DV 74
Camerã video HDD 70
Canal Plus 31
“Cancel Protection” 107
Capitol 38, 55, 57
Cãutarea
pistelor audio 95
dupã gen 37
deplasare rapidã înainte / înapoi
66, 95
fiºiere de imagine JPEG 104
localizarea începutului
titlului/capitolului/
pistei 65, 95
scan audio 66
CD 142
“CH System” 117
“Change Genre” 73
“Channel” 117
“Channel Swapping” 118
“Chapter Edit” 75
Chapter number 38
“Chapter Search” 70
“Chase Play” 69
“Clock Setting” 25, 114
Cod de þarã /regiune 132
Cod regional 128
“Combine” 76, 77
“Command Mode” 24, 129
COMPONENT VIDEO OUT 19
“Component Video Out” 105
“Confirm Printer” 117
Conectare
imprimantã 108
cablu de antenã 15
cabluri audio 21
cablu HDMI 18, 21
dispozitiv USB 92, 98
cabluri video 18
Copie de siguranþã a discului 69
“Copy” 100
“Copy Album” 93
“Copy Album Contents” 100
“Copy all to HDD” 98
“Copy Photos from a Digital
Camera” 99
“Copy to DVD” 100, 101
“Copy to HDD” 98
“Copy Track” 93
Copy-Free (copiere
nerestricþionatã) 146
Copierea albumelor 92
Copy-Never (nici o copiere permisã)
146
Copy-Once (o singurã copiere
permisã) 146
CPRM 141
“Create x-Pict Story” 105
Crearea unei liste de redare 77
D
DATA CD 142
DATA DVD 142
“Decoder” 32, 118
DIGITAL OUT
(COAXIAL) 20
“Disc Setup” 40, 41, 44, 113
Discuri
reglaje 38, 39, 42, 99
spaþi 58
“Divide” 74, 76, 77
DivX
“Registration Code” 130
Dolby Digital 21, 121
“Download from TV” 25, 116
DTS 21, 121
Duplicare
deplasare 146
Listã de duplicare 80
HDD/DVD DUB 80
“High-Speed” 146
Duplicare de la o camerã video DV
88
“DV Manual Dubbing”
(duplicare manualã) 90
“DV One-Touch Dubbing”
(duplicare cu o singurã atingere)
90
“DV Playback” (redare DV) 91
Duplicare de la o camerã video HDD
80
Durata înregistrãrii 35, 143
Durata rãmasã de înregistrat 38
DV IN 88
“DV Input” 89, 121
“DV Manual Dubbing” 90
“DV One-Touch Dubbing” 90
“DV Playback” 91
“DVD Backup” 83
“DVD Menu Language” 123
DVD VIDEO 142
DVD+R 140
DVD+RW 140
DVD-R 140
DVD-RAM 142
DVD-RW 140
E
Easy Setup 25, 115
“Edit” 73, 97
Editare 72
capitole 75
listã de redare 77
titluri 73
“Erase” 59, 73, 76, 97, 107
“Erase Album” 107
Etichete, aplicare~ 40
“External Audio” 120
F
“Finalise” 41
Finalizare 41
Fiºiere de imagine JPEG 108
Fiºiere video DivX 63
Fixarea cadrului 66
“Format” 44
“Format DVD-RW” 113
“Format HDD.” 114
Formatare 44
“Frame Accurate Editing”
72
“Front Panel Display” 129
“Full Dubbing” 86
G
“Genre Name” 73
Gestionarea pistelor audio de la
tonomat 97
GUIDE 45, 50
GUIDE Plus+, sistem ~ 45, 50
H
“Full Dubbing” 86
“HDD-Cam Dubbing” 84
One-Touch Dubbing 86
“HDD Recording Format” 125
“HDD-Cam Dubbing” 86
HDMI
“4:3 Video Output” 128
“Audio Output” 128
“Colour” 128
“Control for HDMI” 129
“Screen Resolution” 127
HDMI, cablu 18, 21
HDMI OUT 18, 21
“HDMI Output” 127
“HELP Setting” 115
I
i.LINK 150
“Info” 46
Iniþializarea recorder-ului
101, 124
INPUT 60
“Input Colour System” 119
“Input Line System” 115
Intrare audio 22
Intrare video 19
Introducerea caracterelor37
Î
Înregistrare bilingvã 54, 114
Înregistrare 124
ajustarea imaginii 110
formatul de înregistrare 140
mode înregistrare 35, 143
durata înregistrãrii 35, 143
în timpul vizionãrii unui alt
program 34
sincronã 61
Înregistrare cu ajutorul cronometrului
consultare / modificare / anulare
58
“Rec. Mode Adjust” 52, 57
sistem GUIDE Plus+ 50
Synchro Rec 61
Înregistrare simultane
(numai al RDR-HX680) 61
J
JPEG, fiºiere de imagine 107
Jukebox (Tonomat) 92
L
“Language” 123
“LINE 1 In” 120
LINE 1/DECODER 28
LINE 2 IN 29
“LINE 3 Out” 119
Listã de redare 97
Lista titlurilor 35
Gen 37
Ordonarea titlurilor 36
Reprezentãri de dimensiuni reduse
37
M
Manevrarea discurilor 148
“Manual” 114
“Manual CH Setting” 116
Manual Clock Set 25, 114
“Manual Rec. Mode” 124
MENU 63
Meniu
DVD’s Menu 63
Top menu 63
Mod de înregistrare manual
124
Modul paginã 36, 94, 103
Modul înregistrare 34, 143
153
Moduri de redare
“A-B Repeat” 67
“Programme” 68, 96
“Repeat” 67
Mod Video / VR 140
“Modify” 59
Montaj 72
capitole 75
listã de redare 77
titluri 73
“Move” 77, 78
MP3, piste audio 63
MPEG 21, 107
“Multi-Mode” 73, 107
“Music Jukebox” 92
“My TV” 46
N
“Name” 118
“New Album” 107
NICAM 55
“NICAM Select” 120
“NTSC on PAL TV” 120
Numãrul titlului 38
Numerotate, butoane ~ 70
O
“On Screen Display” 129
ONE-TOUCH DUB 86, 90
One-Touch Play 20, 64
“Optimise HDD” 114
“Options” 129
“Options 2, 131
“Original” 36, 72, 94
“OSD Language” 123
P
Panou frontal 12
“Parental Control” 64, 126
Partea din spate a aparatului 14
Pause Live TV 69
“Pause Mode” 126
PAY-TV 31
Pãrþi componente ºi butoane 10
PBC 64
PDC 53, 57
“Photo Album” 98, 102
“Picture Adjustment” 110
Piste audio MP 63
“Play List Name” 97
154
Reglaje pentru discuri 40, 41, 44, 113
Reglaj facil 25, 115
PLAY MODE 67, 68
“Playback” 125
“Power Save” 115
Imprimarea fiºierelor de imagine JPEG
108
“Programme” 68, 96
“Progressive” 26
“Protect” 73, 107
“Protect Album Contents” 107
“Protect Disc” 40
Protejare
album 107
disc 40
fiºiere de imagine JPEG 107
titlu 73
R
REC 33
REC MODE 143
REC STOP 33, 86, 90
“Rec. Mode Adjust” 52, 57, 124
“Recording” 124
Recuperarea înregistrãrii 50
Redare 63, 94, 102
“A-B Repeat” 67
avans instantaneu 65
baleiere audio 66
fiºiere video DivX 49
de la camerã video DV 91
fiºiere de imagine JPEG 102
fixarea cadrului 66
cu încetinitorul 66
mãrire la redare 104
piste audio MP3 63
“Programme” 68, 96
rapid înainte 66, 95
rapid înapoi 66, 95
reluare imediatã 65
reluarea redãrii 65
rotire 104
“Repeat” 67, 95
tonomat 94
Regiune, cod de~ 143
Reglajele cronometrului aflare/
modificare / anulare 59
Reluarea redãrii 64
“Rename Album” 107
“Rename File” 107
“Repeat” 67, 95
“Repeat Album” 67, 95
“Repeat Artist” 95
“Repeat Chapter” 67
“Repeat Disc” 67
“Repeat Play List” 95
“Repeat Programme” 67, 95
“Repeat Title” 67
“Repeat Track” 67, 95
Reprezentãri de dimensiuni reduse
ale imaginilor 37
modul previzualizare 37, 130
“Restart USB Device” 131
Restricþionarea accesului copiilor 64,
126
Rotire 104
S
S VIDEO 19
Scan Audio 66
“Seamless Playback” 146
“Set Genre” 73
“Set Preview” 130
“Set Thumbnail” 73, 124
Sistem TV 118
“Skip” 116
“Skip Once” 59
x-Pict Story 105
Slow-motion, redare 66
SMARTLINK 20, 130
Soluþionarea defecþiunilor 132
Sonor principal 54, 57, 121
Sonor secundar 54, 57, 121
“Sort Titles” 36
“Sound System” 118
SUBTITLE (subtitrare) 65
“Subtitle Display” 123
“Subtitle Language” 123
Succesiune de imagini 90
Super VIDEO CD 142
Synchro Rec (înregistrare sincronã)
numai pentru RDR-HX680 61
T
Telecomandã 10, 23
“Time Search” 70
TIMER (doar la RDR.HX680) 55
Timer List 46
Titlu 35
“Genre” 37
Lista~ 38
Numãrul ~ 38
Reprezentare de dimensiuni reduse
37
“Sort Titles” 36
“Title Name” 97
“Title Search” 70
Tonomat (Jukebox ) 92
TOP MENU 63
“Track Name” 73
“Track Search” 70
“Tuner” 116
“Tuner Level” 120
Tuner de satelit 28
TV Direct Rec. 20, 34
TV PAUSE 69
“TV Pause” 69, 131
TV t 23, 34
“TV Type” 25, 125
TV/DVD 24, 34
U
“Undo” 73
“Unfinalise” 43
“Unprotected” 73
USB 85
Utilizarea meniurilor de reglaj 113
V
VIDEO CD 142
Video, Cablu~ 18
“Video In/Out” 119
Video, intrare 19
Mod Video 140
“Video Mode Compatible
Editing” 72
VPS 53, 57
VR, Mod~ 140
X
x-Pict Story 105
“Play List” 106
“Theme” 106
Z
ZWEITON 55
Zoom 104
http : //www.sony.ro
155
Download PDF