Sony | RDR-GX380 | Sony RDR-GX380 Instrucţiuni de utilizare

DVD Recorder
Manual de instrucţiuni
Pentru a afla informaţii legate de produsele Sony şi de
serviciile oferite, vă rugăm să vizitaţi adresa de internet :
www.sony-europe.com/myproduct
RDR-GX380
© 2008 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a reduce riscurile de incendii
sau de electrocutări, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita producerea de şocuri
electrice, nu demontaţi carcasa.
Apelaţi pentru aceasta numai la
persoane calificate.
Bateriile sau aparatele în care sunt
instalate acestea nu trebuie expuse
la căldură excesivă, cum ar fi la
lumina directă a soarelui, la foc sau
la alte surse similare.
Notă pentru clienţii din Marea
Britanie şi din Republica
Irlanda
Pentru protecţie, la acest echipament
este adaptat un conector compatibil
BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea
trebuie înlocuită cu o alta de 5 amp.
care prezintă aceleaşi caracteristici
şi care este aprobată de ASTA sau
BSI pentru BS 1362 (marcată cu
semnele sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac
de protecţie detaşabil, nu uitaţi
să-l puneţi la loc după înlocuirea
siguranţei. Nu folosiţi niciodată
siguranţa fără capac. Dacă pierdeţi
capacul, contactaţi cel mai apropiat
service Sony.
Măsuri de precauţie
Acest aparat este clasificat ca
produs din CLASA 1 LASER.
MARCAJUL de PRODUS CLASA
1 LASER se află pe partea din spate
a aparatului, spre exterior.
ATENŢIE
Utilizarea de instrumente optice
împreună cu acest produs
măreşte riscul de a vă fi afectată
vederea. Deoarece razele laser
utilizate de acest recorder DVD
sunt periculoase pentru ochi, nu
încercaţi să demontaţi carcasa
aparatului. Apelaţi la serviciile unor
persoane calificate.
Această etichetă se află pe partea
interioară a carcasei ce proteajază
sistemul Laser.
2
• Acest aparat funcţionează
alimentat la tensiune de 220 240 V curent alternativ, 50 / 60
Hz. Verificaţi dacă tensiunea
de alimentare a aparatului este
aceeaşi cu cea din reţeaua de
alimentare locală.
• Pentru a evita riscurile de
incendiere sau de electrocutare,
nu aşezaţi recipiente umplute cu
lichide, cum ar fi vaze de flori,
deasupra aparatului.
• Instalaţi sistemul astfel încât să
puteţi scoate imediat din priză
ştecărul cordonului de alimentare
în eventualitatea unui incident.
Dezafectarea
echipamentelor electrice
şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs
sau pe ambalajul acestuia indică
faptul că respectivul produs nu
trebuie considerat reziduu menajer
în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi.
El trebuie dus la punctele de
colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi
electronice. Dezafectând în mod
corect acest produs veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor
care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta
totodată la conservarea resurselor
naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Doar în Europa
Dezafectarea bateriilor
uzate (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie
(acumulator) sau pe ambalajul
acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în
care doriţi să îl dezafectaţi.
Puteţi ajuta la prevenirea
posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi
cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din
motive de siguranţă, de asigurare
a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul
va fi corect tratat, la încheierea
duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă
rugăm să citiţi secţiunea referitoare
la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi
la punctele de colectare pentru
reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Producătorul acestui aparat
este Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să
apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru
service sau garanţie.
Măsuri de
precauţie
Privind siguranţa
• Dacă în interiorul carcasei cade
vreun obiect solid sau un lichid,
decuplaţi aparatul de la reţea şi
solicitaţi o persoană calificată
să verifice aparatul înainte de
a-l mai folosi.
Privind sursele de alimentare
• Aparatul nu este deconectat de la
sursa de curent alternativ (reţea)
atât timp cât este în priză, chiar
dacă echipamentul în sine este
oprit.
• Dacă urmează să nu utilizaţi
aparatul o perioadă mai lungă
de timp, aveţi grijă să decuplaţi
recorderul de la priza de perete.
Pentru a deconecta cablul de
alimentare de la reţea, apucaţi
cu mâna ştecărul ; nu trageţi
niciodată de cablul propriu-zis.
Privind instalarea
• Aşezaţi aparatul într-un loc cu
ventilaţie adecvată pentru a
preveni acumularea căldurii în
interior.
• Nu plasaţi sistemul pe suprafeţe
moi cum ar fi păturile sau
cuverturile şi nici în apropierea
perdelelor sau draperiilor
deoarece pot fi blocate fantele de
aerisire ale aparatului.
• Nu instalaţi aparatul în spaţii
închise cum ar fi o bibliotecă sau
un dulap.
• Nu instalaţi sistemul în apropierea
surselor de căldură sau în locuri
supuse radiaţiilor solare directe,
prafului excesiv, vibraţiilor
mecanice sau şocurilor.
• Nu aşezaţi sistemul în poziţie
înclinată. Acest aparat a fost
proiectat să funcţioneze numai în
poziţie orizontală.
3
• Menţineţi aparatul şi discurile
la distanţă de alte echipamente
ce au încorporaţi magneţi
puternici, cum ar fi cuptoarele cu
microunde sau boxele puternice.
• Nu puneţi obiecte grele pe aparat.
• Pentru a evita incendiile sau
electrocutările, nu puneţi pe
aparat obiecte care conţin lichide,
cum ar fi vazele.
Privind înregistrarea
• Realizaţi înregistrări de probă
înainte de a efectua înregistrarea
care vă interesează.
Privind compensaţii pentru înregistrările pierdute
• Firma Sony nu poate fi făcută
răspunzătoare şi nu va oferi
compensaţii pentru nici o
pierdere de înregistrări sau pentru
alte pierderi importante, inclusiv
pentru înregistrări care nu s-au
putut realiza sau pentru pierderi
de date cauzate de diverse
motive, chiar dacă acestea se
datorează unor defecţiuni ale
recorder-ului sau unor reparaţii
efectuate asupra aparatului.
Firma Sony nu va restaura, nu va
recupera şi nu va copia conţinutul
în nici un fel de circumstanţe.
Drepturi de autor
• Programele de televiziune,
filmele, benzile video, discurile
şi alte materiale pot fi protejate
de legea drepturilor de autor.
Înregistrarea neautorizată
a unui astfel de material
poate reprezenta o încălcare
a prevederilor acestei legi.
Totodată, utilizarea acestui
recorder împreună cu transmisiile
TV prin cablu poate necesita
obţinerea unei autorizări din
partea difuzorului de programe
şi/sau din partea proprietarilor
acestora.
• Echipamentele de înregistrare
trebuie folosite exclusiv pentru
operaţii de copiere legale şi
sunteţi sfătuit să verificaţi cu
atenţie care operaţii de copiere
sunt permise de lege în zona unde
efectuaţi copia. Reproducerea
materialelor supuse protecţiei
drepturilor de autor este ilegală,
în afară de cazul care este
permisă printr-o excepţie
4
legală sau prin consimţământul
proprietarului drepturilor de
autor.
• Acest produs încorporează
o tehnologie de protejare a
drepturilor de autor care se află
sub incidenţa unor patente din
S.U.A. şi a altor drepturi de
proprietate intelectuală. Utilizarea
acestei tehnologii de protejare
a drepturilor de autor trebuie
autorizată de Macrovision şi
este destinată exclusiv vizionării
la domiciliu sau altor utilizări
limitate, cu excepţia cazului
în care este altfel autorizat de
Macrovision. Dezasamblarea şi operaţiile de
inginerie inversă sunt interzise.
Funcţia de protejare la
copiere
• Deoarece recorderul beneficiază
de o funcţie de protejare la
copiere, programele care conţin
semnale de protecţie şi care sunt
recepţionate prin intermediul unui
tuner extern (nu este furnizat)
este posibil să nu fie copiate, în
funcţie de tipul de semnal.
Notificare importantă
Atenţie : Acest recorder este
capabil să menţină o perioadă
indefinită o imagine statică
sau o interfaţă pe ecranul
televizorului dumneavoastră.
Dacă lăsaţi imaginea video
sau interfaţa afişată, pe ecranul
TV, o perioadă îndelungată de
timp, există riscul ca ecranul
să se deterioreze definitiv.
Televizoarele cu ecrane cu
plasmă şi cele de proiecţie
sunt cele mai expuse la aceste
consecinţe.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
legate de recorder, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Despre acest manual
• În acest manual, cuvântul “disc”
este utilizat în general pentru
DVD sau CD, dacă nu este altfel
specificat în text sau în ilustraţii.
• Simbolurile, cum ar fi
, care
apar deasupra fiecărei explicaţii
indică tipul de suport media ce
poate fi utilizat în cazul funcţiilor
explicate. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Discurile ce pot fi redate
sau înregistrate” de la pagina 79.
• Instrucţiunile din acest manual
descriu butoanele telecomenzii.
Puteţi utiliza şi butoanele aparatului
care au denumiri identice sau
similare cu cele ale telecomenzii.
• Imaginile interfeţelor afişate pe
ecran care apar în acest manual este
posibil să nu fie identice cu cele
prezentate de televizorul dvs.
• Explicaţiile cu privire la DVDuri, din acest manual, se referă
la discurile create cu prezentul
recorder. Ele nu se aplică discurilor
DVD create cu alte recordere şi
redate de acest aparat.
CUPRINS
ATENŢIE................................................................................................................... 2
Măsuri de precauţie.................................................................................................. 3
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor..................................................... 7
Conectare şi reglaje........................................................................................11
Conectarea recorderului......................................................................................... 11
Conectarea cablului de antenă............................................................................... 12
Conectarea cablurilor video / cablului HDMI........................................................... 13
Conectarea cablurilor audio / cablului HDMI.......................................................... 16
Conectarea cablului de alimentare......................................................................... 17
Pregătirea telecomenzii.......................................................................................... 18
Pasul 6 : Reglaje iniţiale......................................................................................... 20
Conectarea unui aparat video sau a unui echipament similar................................ 22
Conectarea unui tuner de satelit sau a unuia digital............................................... 24
Conectarea unui decodor PAY-TV / Canal Plus...................................................... 25
Conectarea unui dispozitiv USB............................................................................. 26
Operaţii de bază............................................................................................. 27
Folosirea meniului de sistem.................................................................................. 27
Introducerea şi formatarea unui disc...................................................................... 28
Înregistrarea unui program pe disc......................................................................... 29
Redarea programelor înregistrate (Lista titlurilor)................................................... 30
Afişarea duratei redării şi a informaţiilor legate de aceasta.................................... 32
Schimbarea denumirii programului înregistrat........................................................ 33
Denumirea şi protejarea unui disc.......................................................................... 34
Redarea unui disc cu alt echipament DVD (Finalizare).......................................... 35
Înregistrare..................................................................................................... 37
Înainte de a înregistra............................................................................................. 37
Programarea înregistrărilor..................................................................................... 38
Verificarea / modificarea / anularea programării înregistrărilor (Timer List)............ 40
Înregistrarea directă................................................................................................ 41
Înregistrarea de la echipamentul conectat.............................................................. 43
Redare............................................................................................................ 45
Redare.................................................................................................................... 45
Căutarea unui titlu, capitol, piste etc. . ................................................................... 49
Redarea pieselor de pe un CD şi a pistelor audio MP3.......................................... 50
Vizionarea fişierelor de imagine JPEG................................................................... 52
Ştergere şi montaj.......................................................................................... 54
Înainte de realizarea de montaje............................................................................ 54
Ştergerea şi realizarea de montaje ale titlurilor...................................................... 55
Editarea unui titlu pe capitole.................................................................................. 58
Editarea unei Liste de redare.................................................................................. 60
5
Duplicarea în cazul unei camere video ......................................................... 62
Înainte de duplicarea conţinutului unei camere DV................................................ 62
Conectarea unei camere video digitale la mufa DV IN........................................... 62
Duplicarea unei benzi în format DV / Digital8 pe un disc DVD .............................. 63
Reglaje şi ajustări........................................................................................... 65
Utilizarea meniurilor de reglaj................................................................................. 65
Stabilirea canalelor şi potrivirea ceasului (General)............................................... 66
Stabilirea limbii........................................................................................................ 69
Reglaje audio.......................................................................................................... 69
Restricţionarea accesului copiilor........................................................................... 71
Reglaje pentru înregistrare (Video)......................................................................... 72
Reglaje pentru disc................................................................................................. 73
Reiniţializarea recorderului (revenirea la reglajele din fabrică)............................... 74
Informaţii suplimentare................................................................................... 75
Soluţionarea defecţiunilor....................................................................................... 75
Discuri ce pot fi înregistrate şi redate..................................................................... 79
Discuri ce pot fi redate............................................................................................ 81
Lista codurilor de limbă........................................................................................... 83
Lista codurilor de regiune....................................................................................... 83
Note legate de acest recorder................................................................................ 84
Note legate de pistele audio MP3, de fişierele de imagine JPEG,
de fişierele video DivX şi de i.Link.......................................................................... 85
Specificaţii............................................................................................................... 86
Index....................................................................................................................... 88
6
Prezentarea părţilor componente şi a
butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.
Telecomandă
7 DISPLAY (32)
Sunt afişate starea redării sau informaţii legate de
disc.
8 ./> (precedent / următor) (47, 51)
c/C
(reluare imediată / avans
instantaneu/ fixarea unui cadru pe ecran)
(47) m /yM (căutare / redare cu
încetinitorul ) (47)
H (redare) (45, 50, 52) X (pauză) (47, 51, 52)
x (stop) (45, 50, 52)
Butonul H are un punct tactil*.
9 z REC (41)
x (REC STOP) (38, 41)
CHAPTER MARK (59)
Crează un capitol în interiorul unui titlu.
REC MODE (29, 37, 41)
Selectează modul de înregistrare.
0 TV ]/1 (pornit / stare de aşteptare) (18)
TV t (selecţia intrării) (18)
1 ]/1 (pornit / stare de aşteptare) (20)
Porneşte sau opreşte recorderul.
2 PROG (program) +/– (29)
Butonul + are un punct tactil*.
3 INPUT (selecţia intrării) (43)
Este selectată sursa de intrare a semnalului.
4 CLEAR (40)
5 TV / DVD (18)
Comută între modul TV şi cel DVD.
6 SYSTEM MENU (27)
TOP MENU (45)
TITLE LIST (30)
TIMER (38)
TV 2 (volum) +/– (18)
TV PROG (program) +/– (18)
Butonul + are un punct tactil*.
qa SEARCH (50)
Afişează meniul de căutare a scenelor marcate.
qs MARKER (50)
Marchează un punct dorit în timpul redării.
MENU (45)
Este afişat meniul discului.
</,/m/M ENTER (20)
Este selectat elementul dorit.
O RETURN (20)
continuă...
7
qd SUBTITLE (47)
Selectează limba pentru subtitrare.
ANGLE (47)
Modifică unghiurile sau roteşte o imagine în cursul
succesiunii de imagini.
PLAY MODE (49, 51)
ZOOM (48)
Imaginea este mărită în cursul unei succesiuni de
imagini.
qf AUDIO (47)
Butonul AUDIO are un punct tactil*.
qg Butoane numerotate (49)
Butonul cu cifra 5 are un punct tactil*.
qh Z (deschis / închis) (28)
Deschide sau închide compartimentul pentru disc.
* Utilizaţi punctele tactile ca referinţă când acţionaţi
recorderul.
8
Panoul frontal
1 ]/1 (pornit / stare de aşteptare) (20)
Porneşte sau opreşte recorderul.
2 Compartimentul pentru disc (28)
3 Afişajul panoului frontal
Arată starea curentă a aparatului.
REC : este indicat faptul că se efectuează o
înregistrare.
TV : Indică faptul că recorderul funcţionează ca
receptor de televiziune.
PM : Indică după-amiaza.
: Indică efectuarea unei înregistrări cu ajutorul
cronometrului sau că este programată o înregistrare
cu ajutorul cronometrului.
Arată starea curentă a recorderului (ceas,
numărul programului, etc.)
4
(senzor de telecomandă) (18)
5 Z (deschis / închis) (28)
Deschide sau închide compartimentul pentru disc.
6 N (redare) (45, 50, 52)
7 x (stop) (45, 50, 52)
8 z REC (înregistrare) (41)
9 PROGRAM +/– (29)
Butonul + are un punct tactil*.
0 Butonul RESOLUTION (14)
Stabileşte rezoluţia corespunzătoare televizorului dvs.
qa Mufă
DV IN (62)
La această mufă poate fi conectată o cameră DV.
qs Mufă
USB (tip A) (26)
La această mufă poate fi conectat un dispozitiv USB.
qd Mufele LINE 2 IN ( VIDEO / L (MONO) AUDIO
R (23)
La aceste mufe se poate conecta un aparat video sau
un alt echipament de înregistrare similar.
* Utilizaţi punctele tactile ca referinţă când acţionaţi
recorderul.
Butonul N are un punct tactil*.
9
Panoul din spatele aparatului
1 Mufa AC IN (17)
2 Mufe COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB, PR/CR) (13)
3 Mufă LINE 3 / DECODER (22, 24)
4 Mufe AERIAL IN / OUT (12)
10
5 Mufă HDMI OUT (interfaţă ieşire multimedia
de înaltă definiţie) (13)
6 Mufă LINE 1 - TV (13)
7 Mufe AUDIO (L / R) (16)
8 Mufă DIGITAL OUT (COAXIAL) (16)
Conectare şi reglaje
Conectarea recorderului
Urmaţi paşii de la 1 la 5 pentru a conecta aparatul şi pasul 6 pentru a efectua reglajele iniţiale (pagina 20). Nu conectaţi
cablul de alimentare până ce nu ajungeţi la “Pasul 4 : Conectarea cablului de alimentare” (pagina 17).
b Note
• Consultaţi secţiunea “Specificaţii” (pagina 86) pentru a afla lista accesoriilor furnizate.
• Cuplaţi ferm cablurile pentru a evita apariţia zgomotului nedorit.
• Consultaţi manualele de instrucţiuni furnizate împreună cu componentele care urmează a fi conectate.
• Nu puteţi conecta acest recorder la un televizor care nu are o mufă SCART sau una de intrare video.
• Aveţi grijă să decuplaţi de la priză cablul de alimentare al fiecărei componente înainte de a realiza conexiunea.
11
Pasul 1 : Conectarea cablului de antenă
Conectaţi cablul de antenă urmând etapele de mai jos.
televizor
spre AERIAL IN
spre AERIAL OUT
spre intrarea de antenă
cablu de antenă
(furnizat)
recorder DVD
l : flux de semnal
1 Decuplaţi cablul de antenă de la televizor şi conectaţi-l la intrarea AERIAL IN din partea din spate a
recorder-ului.
2 Conectaţi mufa AERIAL OUT a recorder-ului la intrarea de antenă a televizorului folosind cablul de
antenă furnizat.
12
Pasul 2 : Conectarea cablurilor video / a cablului HDMI
Selectaţi unul dintre modelele de la A la C, în funcţie de mufa de intrare a monitorului TV, a proiectorului sau a
componentei audio, cum ar fi un amplificator AV (receptor). Acestea vă vor permite să vizionaţi imagini.
Televizor
cablu SCART (nu este furnizat)
spre LINE 1-TV
spre T LINE 3 - TV
recorder DVD
(verde)
(albastru)
spre COMPONENT
VIDEO OUT
(verde)
(roşu)
cablu video pe componente
(nu este furnizat)
(albastru)
TV, proiector sau componentă audio
spre HDMI OUT
cablu HDMI
(nu este
furnizat)
(roşu)
TV, proiector sau componentă audio
l : flux de semnal
13
A Mufă de intrare SCART
Când pentru [Video Output Format] este aleasă
varianta [RGB] în reglajul [General] (pagina 68),
utilizaţi un cablu SCART care corespunde semnalului
selectat.
La realizarea conexiunii la mufa HDMI
OUT
B Mufe de intrare video pe componente (Y, PB/CB,
PR/CR)
Veţi putea beneficia de o reproducere cu acurateţe a
culorilor şi a imaginilor la înaltă calitate.
Dacă televizorul dvs. acceptă semnale în format
progresiv 576p, utilizaţi această conexiune şi puneţi
butonul RESOLUTION al panoului frontal în poziţia
“576p“ (pagina 9). Apoi alegeţi pentru [Video Output
Format] varianta [YPBPB] în reglajul [General] pentru
a trimite semnal video progresiv (pagina 68).
1 Aliniaţi cu grijă mufa HDMI din partea din spate a
C Mufă de intrare HDMI
Utilizaţi un cablu HDMI atestat (nu este furnizat)
pentru a beneficia de o calitate înaltă a sunetului şi a
imaginilor digitale transmise prin mufa HDMI OUT.
Apoi, în timp ce urmăriţi imaginile, alegeţi rezoluţia
de ieşire video apăsând butonul RESOLUTION
al recorderului. La fiecare apăsare, indicaţia de pe
panoul frontal se va modifica astfel :
Urmaţi paşii de mai jos. Manevrarea inadecvată poate
conduce la deteriorarea atât a mufei HDMI OUT, cât şi a
conectorului.
recorder-ului, cu conectorul HDMI, fiind atenţi la
forma acestora.
Aveţi grijă să nu încercaţi introducerea conectorului
invers sau înclinat în mufă.
conectorul este
poziţionat invers
conectorul nu
este poziţionat pe
aceeaşi axă cu mufa
2 Introduceţi conectorul HDMI corect în mufa HDMI
OUT.
Nu îndoiţi şi nu încercaţi să introduceţi cu forţa
conectorul în mufă.
Pentru a urmări semnalul de la un receptor STB (set
top box) conectat la recorder-ul DVD numai printr-un
cablu SCART, porniţi recorderul.
b Note
• Aveţi grijă să decuplaţi cablul HDMI când deplasaţi
recorderul.
• Nu supuneţi la presiuni prea mari latura cu mufe a
carcasei când este cuplat cablul HDMI, deoarece se pot
deteriora fie mufa HDMI OUT, fie cablul HDMI.
• Nu răsuciţi conectorul HDMI în timpul conectării sau
deconectării de la mufa HDMI OUT pentru a evita
deteriorarea sa sau a mufei respective.
Când sunt redate imagini panoramice
Este posibil ca anumite imagini înregistrate să nu se
potrivească pe ecranul televizorului. Pentru a modifica
dimensiunea imaginii, consultaţi pagina 68.
Când conectaţi un aparat video
Cuplaţi aparatul video la mufa LINE 3 / DECODER a
recorder-ului (pagina 22).
14
b Note
• Nu cuplaţi simultan mai mult de un tip cablu video
între recorder şi televizor.
• Nu realizaţi simultan conexiunile A şi C.
• Utilizatorii sunt rugaţi să tină cont că nu toate
televizoarele cu înaltă definiţie HD sunt compatibile
în întregime cu acest aparat, ceea ce poate produce
apariţia unor imagini inadecvate. În cazul unei
probleme de imagine progresivă de 625p, este
recomandată trecerea la conexiunea prin ieşirea de
definiţie standard “Standard Definition“. Pentru orice
întrebare privitoare la compatibilitatea dintre televizor
şi acest model de recorder DVD de 625p, vă rugăm să
luaţi legătura cu centrul nostru de servicii.
• Când conectaţi recorderul la televizor prin intermediul
mufelor SCART, ca sursă de semnal de intrare pentru
televizor va fi ales automat recorderul în momentul
în care îl porniţi. Dacă este necesar, apăsaţi butonul
TV t al telecomenzii pentru a reveni la intrarea de
semnal TV.
• Nu puteţi conecta mufa HDMI OUT (conexiunea C)
la mufele DVI care nu sunt compatibile HDCP (de ex.
mufe DVI la monitoarele PC).
• Dacă televizorul dvs. acceptă semnale progresive,
mufa de ieşire video pe componente COMPONENT
VIDEO OUT va trimite semnale progresive în format
de 576p, chiar dacă, folosind butonul RESOLUTION,
au fost alese 720p, 1080i sau 1080p.
• La conectarea prin mufa HDMI OUT cu rezoluţiile de
720p, 1080i sau 1080p, imaginea este adusă în mod
automat la formatul de 16:9. Pentru a urmări imagini
în formatul 4:3, stabiliţi rezoluţia la 576i sau 576p,
apăsând butonul RESOLUTION al telecomenzii, şi
stabiliţi la 4:3 formatul de imagine al televizorului
conectat.
* Acest recorder DVD încorporează tehnologia High
Definition Multimedia Interface (HDMI™).
HDMI, sigla HDMI şi High Definition Multimedia
Interface sunt mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
15
Pasul 3 : Conectarea cablurilor audio / cablului HDMI
Selectaţi unul dintre modelele de conectare A sau B, în funcţie de mufa de intrare a televizorului, a monitorului, a
proiectorului sau a componentei audio, cum ar fi un amplificator AV (receptor). Acestea vă vor permite să ascultaţi
sunetul.
[Boxe]
[Boxe]
Spate (S)
Spate (D)
Componente audio
cu un decodor
Faţă (S)
Faţă (D)
Subwoofer
Centru
spre intrarea digitală coaxială
/ HDMI
sau
cablu digital coaxial
(nu este furnizat)
cablu HDMI (nu este furnizat)
spre HDMI OUT
spre DIGITAL OUT (COAXIAL)
recorder DVD
spre AUDIO OUT (L/R)
(alb)
(roşu)
(alb)
cablu audio
(nu este furnizat)
l : flux de semnal
A Mufă de intrare audio digitală
Când componenta dvs. audio are un decodor Dolby*1
Digital, DTS*2 sau MEPG audio, precum şi o mufă de
intrare digitală, apelaţi la această conexiune. Vă veţi
putea bucura de sonor Dolby Digital (pe 5.1 ch), DTS
(pe 5.1 ch), şi MPEG cu efecte de învăluire (pe 5.1
canale).
16
(roşu)
TV, proiector sau componentă audio
B Mufe de intrare audio L/R (stânga/dreapta)
Această conexiune va utiliza pentru sonor cele două
boxe ale televizorului sau ale componentei dvs. audio.
z Observaţie
• Pentru o plasare mai corectă a boxelor, consultaţi
manualele de instrucţiuni ale componentelor conectate.
b Note
• Nu conectaţi simultan mufele audio de ieşire ale
televizorului la mufele LINE 2 IN (R-AUDIO-L)
deoarece acestea pot produce un zgomot nedorit..
• Nu conectaţi simultan, folosind conexiunea B, mufele
LINE 2 IN (R-AUDIO-L) şi AUDIO OUT (L/R)
la mufele audio de ieşire ale televizorului deoarece
poate fi produs un zgomot nedorit de către boxele
televizorului.
• În cazul A, după ce aţi realizat conexiunea, efectuaţi
reglajele necesare pentru secţiunea [AUDIO] (pagina
69). În caz contrar, fie sonorul nu se va auzi, fie boxele
vor emite un zgomot puternic.
• Când conectaţi recorderul la o componentă audio
prin cablul HDMI, va fi necesar să faceţi una dintre
următoarele operaţii :
– să conectaţi componenta audio la televizor prin
cablul HDMI, sau
– să cuplaţi recorderul la televizor printr-un cablu
video pe componente.
*1 Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Pasul 4 : Conectarea cablului de alimentare
Conectaţi cablul de alimentare furnizat la mufa AC IN
a recorderului, apoi cuplaţi ştecărul de la celălalt capăt
şi pe cel al televizorului la o priză de perete. După ce
conectaţi cablul de alimentare, trebuie să aşteptaţi
o scurtă perioadă de timp înainte de a acţiona
recorderul.
Puteţi acţiona recorderul îndată ce afişajul panoului
frontal este iluminat, aparatul trecând în starea de
aşteptare.
Dacă veţi conecta echipamente suplimentare la acest
recorder (pagina 22), aveţi grijă să cuplaţi cablul de
alimentare după ce toate conexiunile au fost realizate.
Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby
Laboratories.
*2 Produs sub licenţă de la U.S. Patent # : 5,451,942 & alte
spre AC IN
patente emise sau solicitate, din S.U.A. şi din lume. DTS
şi DTS Digital Out sunt mărci comerciale înregistrate, iar
siglele şi simbolul DTS sunt mărci comerciale ale DTS, Inc.
© 1996-2007. Toate drepturile sunt rezervate.
spre priză
17
Pasul 5 : Pregătirea telecomenzii
Puteţi acţiona asupra sistemului cu ajutorul telecomenzii
furnizate. Introduceţi două baterii R6 (dimensiunea AA)
având grijă să potriviţi bornele 3 şi # ale bateriilor cu
marcajele din interiorul compartimentului. Când folosiţi
telecomanda, îndreptaţi-o spre senzorul al aparatului.
Acţionarea televizorului cu ajutorul
telecomenzii
Puteţi regla semnalul telecomenzii astfel încât aceasta să
acţioneze şi televizorul.
b Note
• În funcţie de echipamentul conectat, este posibil să
nu puteţi acţiona televizorul cu nici unul sau cu unele
dintre butoanele de mai jos.
• Dacă introduceţi un nou cod numeric, precedentul cod
va fi şters.
Butoane
numerotate
b Note
• Dacă telecomanda furnizată interferă cu funcţionarea
unui alt echipament DVD marca Sony, schimbaţi
numărul corespunzător modului de comandă pentru
acest recorder (pagina 19).
• Folosiţi corect bateriile pentru a evita scurgerea
lichidului acestora şi corodarea. Dacă observaţi
scurgerea de lichid din baterii, nu îl atingeţi cu mâna.
Respectaţi următoarele :
– nu utilizaţi baterii noi împreună cu altele vechi sau
baterii de mărci diferite ;
– nu încercaţi să reîncărcaţi bateriile ;
– dacă nu folosiţi telecomanda o perioadă mai lungă de
timp, scoateţi bateriile ;
– dacă s-a scurs lichid din baterii în interiorul
telecomenzii, ştergeţi-l complet, apoi introduceţi noi
baterii în interior.
• Nu expuneţi senzorul al telecomenzii, situat
pe panoul frontal, la lumină directă provenită de
la soare sau de la diferite corpuri de iluminat. Se
poate întâmpla ca recorderul să nu mai răspundă
telecomenzii.
• Dacă înlocuiţi bateriile telecomenzii, este posibil ca
numărul de cod şi Modul de comandă să fie iniţializate.
Stabiliţi din nou codul şi modul de comandă adecvate.
18
1 Ţineţi apăsat butonul TV ]/1 aflat în partea
de jos a telecomenzii.
Nu apăsaţi butonul ]/1 din partea de sus a
telecomenzii.
2 Ţinând apăsat butonul TV ]/1, introduceţi
codul producătorului folosind butoanele
numerotate.
Spre exemplu, pentru a introduce “09”, apăsaţi “0”,
apoi “9”. După introducerea ultimei cifre, eliberaţi
butonul TV ]/1.
Codurile numerice corespunzătoare
televizoarelor ce pot fi acţionate
Dacă în listă apar mai multe coduri numerice, încercaţi
să introduceţi câte unul, pe rând, până ce îl aflaţi pe cel
potrivit pentru televizorul dvs.
Producător
Cod numeric
Sony
01 (varianta implicită)
Hitachi
24
JVC
33
LG / Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Dacă aveţi un player DVD Sony sau
mai mult de un recorder marca Sony
Dacă telecomanda furnizată interferă cu celelalte
echipamente DVD Sony, stabiliţi un cod numeric de
comandă pentru acest recorder şi pentru telecomanda
furnizată care să difere faţă de cele ale celorlalte playere
şi recordere DVD marca Sony, după ce aţi efectuat
“Pasul 6 : Reglaje iniţiale”.
Modul de comandă implicit stabilit pentru acest
recorder şi pentru telecomanda furnizată este “3
(varianta implicită)”.
Telecomanda nu funcţionează dacă pentru ea
şi pentru recorder au fost stabilite moduri de
comandă diferite. Stabiliţi pentru ambele acelaşi
mod de comandă.
Telecomanda efectuează următoarele operaţii :
Butoane
TV ]/1
TV 2 (volum)
+/–
TV PROG +/–
TV t (selecţia
sursei)
Operaţii
Pornirea sau oprirea televizorului
Ajustarea volumului televizorului dvs.
Selectarea poziţiei programelor la TV.
Comută între diversele surse de semnal de intrare pentru televizor.
Pentru a acţiona butonul TV / DVD (doar
pentru conexiunile SCART)
Butonul TV / DVD comută între modul de funcţionare
TV şi cel DVD. Apăsaţi butonul TV / DVD în modul
stop sau când pe ecranul TV nu apare nici un meniu.
Îndreptaţi telecomanda spre recorder când folosiţi acest
buton.
Modul TV : alegeţi acest mod când utilizaţi în principal
tunerul TV. Când începe redarea, ca sursă de semnal de
intrare pentru televizor, este ales automat recorder-ul.
Modul DVD : alegeţi această variantă când utilizaţi în
special tunerul recorder-ului.
Pentru a afla care este modul curent de lucru, apăsaţi
butonul DISPLAY (pagina 32).
1 Opriţi aparatul.
2 Ţineţi apăsat butonul x al aparatului până ce
pe panoul frontal este afişat mesajul “codE“.
3 Apăsaţi butonul PROGRAM +/- al aparatului
pentru a alege modul de comandă (1, 2 sau
3).
Pe panoul frontal al aparatului va apărea modul de
comandă selectat.
4 Ţineţi apăsate, pentru mai mult de 3 secunde,
butonul ENTER al telecomenzii şi butonul
numerotat 1, 2 sau 3, corespunzător modului
de comandă ales la pasul 3.
continuă...
19
Schimbarea cu ajutorul telecomenzii a
poziţiilor programelor la recorder
Puteţi schimba poziţia programelor la recorder cu
ajutorul butoanelor numerotate.
Exemplu : pentru canalul 50, apăsaţi “5”, apoi “0”, după
care apăsaţi ENTER.
Pasul 6 : Reglaje
iniţiale
Realizaţi reglajele de bază urmând instrucţiunile afişate
pe ecran corespunzător “Initial Setup” (Reglaje iniţiale).
Aveţi grijă să nu decuplaţi cablurile şi nici să nu părăsiţi
funcţia “Initial Setup” în cursul acestei proceduri.
1 Porniţi recorderul şi televizorul, apoi
comutaţi selectorul de intrări în poziţia TV,
astfel că semnalul transmis de recorder să
apară pe ecranul televizorului.
Apare interfaţa [Language] (Limbă).
2 Selectaţi limba care va fi folosită la afişajul
pe ecran folosind cu M/m, apoi apăsaţi
ENTER.
3 Verificaţi conexiunea antenei corespunzător
cu afişajul, şi apăsaţi ENTER.
4 În timp ce este selectat [Start], apăsaţi
ENTER.
Va începe stabilirea automată a canalelor (Auto
Channel Setting).
Pentru a anula operaţia de stabilire automată a
canalelor, selectaţi [Cancel] şi apăsaţi ENTER.
Pentru a stabili manual poziţia programelor, vedeţi
pagina 67.
După ce stabilirea automată a canalelor s-a încheiat,
va fi afişată interfaţa [Clock Setting] de potrivire a
ceasului.
20
5 Selectaţi [Auto] şi apăsaţi ENTER.
Funcţia de potrivire automată a ceasului nu este
disponibilă pentru modelul rusesc.
Pentru a potrivi ceasul manual, vedeţi pagina 67.
6 După ce reglajele iniţiale au fost încheiate,
selectaţi [Exit] şi apăsaţi ENTER.
Pentru a reveni la pasul precedent
Apăsaţi O RETURN sau < în concordanţă cu
afişajul.
z Observaţie
Dacă doriţi să efectuaţi din nou reglajul iniţial, alegeţi
elementul respectiv de reglaj din meniul de reglaje
(pagina 65).
21
Conectarea unui aparat video sau a unui
echipament similar
După decuplarea recorder-ului de la priza de perete, conectaţi un aparat video sau un dispozitiv de înregistrare similar la
mufele LINE IN ale acestui recorder.
Utilizaţi mufa DV IN de pe panoul frontal dacă echipamentul are o mufă de ieşire DV (mufă i.LINK) (pagina 62).
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni care însoţeşte echipamentul conectat.
Pentru a înregistra cu acest recorder, consultaţi secţiunea “Înregistrarea de la echipamentul conectat” (pagina 43).
Conectarea la mufa LINE 3 / DECODER
Conectaţi un aparat video sau un alt echipament similar la mufa LINE 3 / DECODER a acestui recorder.
TV
Aparat video
cablu SCART
(nu este furnizat)
spre mufa de
intrare SCART
spre mufa LINE 1 - TV
spre mufa LINE 3 /
DECODER
recorder DVD
b Note
• Imaginile care conţin semnale de protejare a drepturilor de autor care interzic orice copiere, nu vor fi înregistrate.
• Dacă transmiteţi semnalele de la recorder prin intermediul unui aparat video, este posibil să nu puteţi recepţiona o
imagine clară la televizor.
Aveţi grijă să conectaţi aparatul video la recorderul DVD şi la televizor, în ordinea indicată mai jos. Pentru a urmări
casetele video, folosiţi o a doua intrare de linie de la televizor.
Intrare de linie 1
Intrare de linie 2
• La înregistrarea către un aparat video de la acest recorder DVD, nu comutaţi sursa de intrare către TV prin apăsarea
butonului TV/DVD al telecomenzii.
• Pentru a urmări imaginile de la aparatul video conectat sau de la un dispozitiv similar prin intermediul recorderului,
când acesta este în starea standby, alegeţi pentru [Power Save] varianta [Off] (implicită) la reglajele [General] (pagina
68).
• Dacă decuplaţi cablul de alimentare al recorderului, este posibil să nu mai puteţi viziona imaginile de la aparatul video
conectat.
22
Conectarea la mufele LINE 2 IN
Conectaţi un aparat video sau un alt echipament similar la mufele LINE 2 IN ale acestui recorder.
aparat video etc.
cablu audio / video
(nu este furnizat)
spre LINE 2 IN
recorder DVD
l : flux de semnal
z Observaţie
• Când echipamentul conectat transmite la ieşire numai semnal mono, folosiţi cablul audio (nu este furnizat) pentru a
distribui semnalele mono către canalele drept şi stâng.
b Note
• Nu conectaţi mufa de ieşire a acestui recorder la mufa de intrare a unui alt echipament, când mufa de ieşire a celuilalt
echipament este cuplată la cea de intrare a acestui recorder. Este posibil să fie generat zgomot (feedback).
• Nu conectaţi simultan recorder-ul la televizor prin mai multe tipuri de cablu video.
23
Conectarea unui tuner de satelit sau a unuia
digital
Conectaţi un tuner de satelit sau unul digital la acest recorder folosind mufa LINE 3 / DECODER. Decuplaţi cablul de
alimentare al recorder-ului de la priză atunci când conectaţi tunerul.
TV
spre mufa de
intrare SCART
Tuner de satelit,
CanalSat etc.
spre mufa LINE 3 /
DECODER
cablu SCART (nu
este furnizat)
spre mufa
LINE 1 -TV
recorder DVD
z Observaţie
Nu este nevoie să porniţi recorderul pentru a urmări la televizor semnalele de la tunerul conectat la televizorul dvs.
b Note
• Dacă folosiţi un tuner B Sky B, aveţi grijă să conectaţi mufa VCD SCART a tunerului la mufa LINE 3/DECODER.
• Dacă decuplaţi cablul de alimentare al recorder-ului, este posibil să nu puteţi viziona semnalul de la tunerul conectat.
24
Conectarea unui decodor PAY-TV / Canal Plus
Veţi putea urmări sau înregistra programe PAY-TV / Canal Plus dacă veţi conecta un decodor (nu este furnizat) la
recorder. Decuplaţi de la priză cablul de alimentare al recorder-ului pentru a conecta decodorul.
Pentru a viziona sau a înregistra programele analogice PAY-TV/Canal Plus, reglaţi recorderul pentru a recepţiona
canalele cu ajutorul interfeţei de reglaje. Vedeţi rubrica [Manual CH Setting] de la reglajele [General] (pagina 66).
TV
cablu de antenă
(furnizat)
spre AERIAL IN
spre mufa de
intrare SCART
cablu SCART
(nu este furnizat)
Decodor PAY-TV/
Canal Plus
cablu SCART
(nu este furnizat)
spre AERIAL OUT
(TO TV)
spre mufa LINE 3 /
DECODER
spre mufa
LINE 1 -TV
recorder DVD
z Observaţie
Nu este nevoie să porniţi recorderul pentru a urmări la televizor semnalele de la tunerul conectat la televizorul dvs.
b Note
• Pentru a viziona programe PAY-TV / Canal Plus prin mufa LINE 1- TV, alegeţi pentru rubrica [Line 3 In] din reglajele
[General] varianta [Decoder] (pagina 68).
• Dacă decuplaţi cablul de alimentare al recorder-ului, este posibil să nu puteţi viziona semnalul de la tunerul conectat.
• Pentru a viziona programele de la decodorul extern conectat (decodor analog PAY-TV / Canal Plus) când recorderul
este în stare de aşteptare, alegeţi pentru “Power Save” varianta [Off] (implicită) din reglajele [General] (pagina 68).
25
Conectarea unui dispozitiv USB
Puteţi conecta o memorie USB la mufa USB a recorderului pentru a reda piste audio MP3, fişiere de imagine JPEG
sau fişiere video DivX. Consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu memoria USB înainte de a efectua
conexiunea.
Pentru detalii referitoare la redarea de pe memoria USB introdusă, vedeţi capitolul “Redarea de pe o memorie USB“ de
la pagina 46.
recorder DVD
spre mufa USB
memorie USB
b Note
• Acest aparat acceptă numai memorii USB cu format de fişiere FAT16 sau FAT32.
• Nu sunt acceptate memoriile USB care necesită instalarea unui program suplimentar pentru conectarea lor la un
calculator.
• Acest aparat este compatibil cu memoriile care acceptă USB 1.1.
• Este posibil ca unele memorii USB să nu funcţioneze cu acest aparat.
26
Operaţii de bază
Folosirea meniului de sistem
Meniul de sistem apare atunci când apăsaţi butonul
SYSTEM MENU şi deschide accesul către funcţiile
recorderului.
Alegeţi o opţiune apăsând m/M şi apoi ENTER. Dacă
este cazul, alegeţi o sub-opţiune şi apăsaţi ENTER.
[Media] (pagina 45)
Afişează conţinutul unui disc sau a unei memorii USB.
[Video (Title)] : Afişează lista de titluri.
[Video (DivX)] : Afişează lista de filme de pe discul
DATA DVD sau de pe memoria USB.
[Photo] : Afişează albumul de imagini de pe un DATA
disc DVD, de pe un DATA CD sau de pe o
memorie USB.
[Music] : Afişează fişierele muzicale conţinute de un
DATA disc DVD, de un DATA CD sau de o
memorie USB.
Puteţi alege fişiere video DivX, fişiere de imagine JPEG
sau piste audio MP3 conţinute de un disc DATA CD,
DATA DVD sau de o memorie USB.
Alegeţi un fişier şi apăsaţi ENTER. Apoi alegeţi tipul
suportului de memorie, [Disc] sau [USB].
[Timer Record] (pagina 38, înregistrarea programată)
Afişează lista de programări “Timer List“.
Este folosită pentru a stabili o programare a unei
înregistrări pe un disc şi pentru a modifica sau anula alte
programări deja stabilite.
[Setup] (pagina 65, reglaje)
Afişează meniul de reglaje pentru a efectua
personalizarea parametrilor recorderului potrivit
preferinţelor dvs.
27
Introducerea şi
formatarea unui disc
Atunci când introduceţi pentru prima oară un disc nou,
recorderul vă va întreba dacă doriţi să formataţi discul.
Urmaţi paşii de mai jos pentru a formata discul. Puteţi
deasemenea reformata un disc DVD+RW sau DVD-RW
pentru a crea un disc gol.
6 Apăsaţi butonul ENTER în timp ce este
selectată confirmarea [OK].
Recorderul va începe formatarea discului.
Pe ecran va fi afişată durata aproximativă necesară
pentru formatarea discului.
• Discurile DVD-RW sunt formatate în mod automat
de către recorder în modul Video. Pentru a formata
un disc în modul VR vedeţi capitolul “Reformatarea
unui disc“ de mai jos.
z Observaţie
Dacă un disc este deja formatat, puteţi folosi discul
imediat după ce mesajul “REAd“ dispare de pe afişajul
panoului frontal, la pasul 5 de mai sus.
Reformatarea unui disc
Puteţi şterge tot conţinutul unui disc pentru a crea un disc
gol. Pentru a formata un disc DVD-RW în modul VR,
reformataţi discul.
1 Introduceţi un disc.
2 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a fi afişat
meniul de sistem.
1 Porniţi televizorul.
2 Apăsaţi |/1 .
Recorderul porneşte.
3 Selectaţi [Setup], apoi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi [Disc], apoi apăsaţi ENTER.
5 Selectaţi [Format DVD] şi apăsaţi ENTER.
3 Comutaţi selectorul de intrare al televizorului
astfel ca semnalul de la recorder să apară pe
ecranul acestuia.
4 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) şi aşezaţi
un disc pe suportul pentru discuri.
6 După ce este selectat [START], apăsaţi
Cu partea etichetată
orientată în sus
5 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) pentru a
închide compartimentul pentru discuri.
După ce indicaţia “REAd” dispare de pe afişajul
frontal recorderul va solicita o confirmare.
• Pentru discurile DVD-R, recorderul începe în mod
automat formatarea.
28
ENTER.
Va fi afişată o cerere de confirmare a operaţiei.
• Pentru discurile DVD-RW, alegeţi un format de
înregistrare (mod video sau mod VR) şi apăsaţi
ENTER.
7 Selectaţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
Va începe formatarea discului.
Înregistrarea unui program
pe disc
Pentru a opri înregistrarea
Această secţiune prezintă operaţiile de bază ce trebuie
parcurse pentru a înregistra programul TV curent
pe un disc (DVD). Pentru explicaţii detaliate despre
înregistrare, consultaţi pagina 37.
z Observaţie
Apăsaţi butonul x REC STOP. Ţineţi cont că pot fi
necesare câteva secunde pentru ca înregistrarea să se
oprească.
Recorderul poate înregistra pe mai multe tipuri de
discuri. Alegeţi tipul de disc potrivit necesităţilor dvs.
(pagina 79).
1 Introduceţi un disc.
Pentru detalii despre introducerea şi formatarea
unui nou disc, consultaţi capitolul “Introducerea şi
formatarea unui disc“ de la pagina 28.
2 Apăsaţi PROG +/- pentru a alege programul
pe care doriţi să-l înregistraţi.
3 Apăsaţi în mod repetat butonul REC MODE
pentru a alege modul de înregistrare.
La fiecare apăsare a butonului, afişajul de pe ecranul
televizorului se modifică în ordinea arătată mai jos :
Pentru detalii, consultaţi pagina 37.
4 Apăsaţi butonul z REC.
Va începe înregistrarea, iar pe panoul frontal al
recorderului este afişat mesajul de culoare roşie
“REC“.
Înregistrarea continuă până în momentul în care o
întrerupeţi dvs. sau până când nu mai este loc pe disc.
29
Redarea programelor
înregistrate (Lista
titlurilor)
Titlurile programelor înregistrate pe disc sunt afişate în
Lista Titlurilor, alături de alte informaţii despre disc, cum
numele discului, durata de redare rămasă etc. Urmaţi
paşii de mai jos pentru a reda un program înregistrat.
Puteţi, deasemenea, edita un titlu individual din Lista
Titlurilor (pagina 55).
2 Numele discului (pagina 34).
Este afişat tipul discului.
3 Bara de parcurgere/ Durata rămasă :
Apăsaţi în mod repetat butonul REC MODE pentru a
fi afişată durata de înregistrare rămasă pentru fiecare
din modurile de înregistrare.
4 Reprezentarea titlului cu o imagine :
Apăsaţi </, pentru a alege titlul precedent/
următor. Dacă lista conţine mai mult de 6 titluri,
apăsaţi M/m pentru a a fi afişate titlurile din pagina
precedentă/următoare, rând cu rând.
5 Informaţii despre titlu :
Sunt afişate numele titlului, data înregistrării şi durata
înregistrării.
Apăsaţi DISPLAY pentru a fi afişate informaţii
detaliate despre titlul ales (funcţia nu este disponibilă
pentru titlurile din lista de redare).
3 Selectaţi un titlu şi apăsaţi butonul ENTER.
Este afişat un sub-meniu cu opţiuni aplicabile titlului
ales. Opţiunile afişate diferă în funcţie de situaţia şi
de tipul discului.
Opţiuni disponibile pentru titlul ales
1 Introduceţi un disc.
2 Apăsaţi TITLE LIST.
Este afişat meniul cu Lista Titlurilor, care arată
conţinutul discului.
Exemplu : Lista titlurilor (Originale) de pe un disc
DVD-RW (modul VR).
• Dacă doriţi să închideţi sub-meniul şi să alegeţi alt
titlu, apăsaţi O RETURN.
4 Selectaţi [PLAY] şi apăsaţi butonul ENTER.
Redarea începe de la titlul ales de pe disc.
• Pentru a reda un titlu care conţine capitole ascunse
de pe un DVD+RW / DVD+R, alegeţi [Full Play]
(redare integrală).
Pentru detalii despre capitolele ascunse, vedeţi
pagina 59.
Despre Lista titlurilor pentru discuri
DVD-RW / DVD-R (modul VR)
La fiecare apăsare a butonului TITLE LIST, afişarea
listei de titluri comută între ordinea originală sau cea a
listei de titluri.
Pentru detalii, vedeţi “Operaţii cu listele de redare“
(pagina 54).
1 Tipul de disc (numai pentru DVD-RW (în modul
VR)).
Este afişat tipul titlului, original sau listă de redare.
30
Pentru a căuta un anumit punct al unui
titlu
Selectaţi [Search] şi apăsaţi ENTER, la pasul 4. Selectaţi
[Time] şi apăsaţi ENTER.
În timp ce urmăriţi previzualizarea, apăsaţi pentru a
alege punctul de începere. Fiecare apăsare mută punctul
de începere mai înainte sau mai înapoi cu un minut (sau
cu 5 minute, în cazul în care menţineţi butonul apăsat).
Apoi, apăsaţi ENTER.
b Note
• Este posibil ca denumirea titlurilor să nu apară în cazul
DVD-urilor create cu alte recordere DVD.
• Literele care nu pot fi afişate sunt înlocuite prin
caractere defecte.
• Reprezentarea cu o imagine a filmului sursă este
disponibilă numai pe acest recorder.
• Pot trece câteva secunde până la afişarea reprezentării
printr-o imagine a unui film.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi butonul x.
Pentru a părăsi Lista titlurilor
Apăsaţi O RETURN.
Lista capitolelor
Atunci când selectaţi [Search] (căutare) la rubrica
[Chapter] (capitol) în sub-meniul unui titlu, va fi afişat
meniul Listei capitolelor, cu conţinutul titlului afişat pe
capitole.
Puteţi reda sau edita câte un capitol individual din submeniu, care este afişat atunci când selectaţi un capitol şi
apăsaţi ENTER.
1 Informaţie referitoare la titlu.
2 Imaginea reprezentând capitolul
Apăsaţi </, pentru a alege capitolul precedent/
următor. Dacă lista conţine mai mult de 6 capitole,
apăsaţi M/m pentru a a fi afişate capitolele din pagina
precedentă/următoare, rând cu rând.
Pentru a reveni la Lista titlurilor
Alegeţi un capitol şi apăsaţi ENTER. Alegeţi [Title List]
din sub-meniu şi apăsaţi ENTER.
z Observaţie
După înregistrare, prima scenă a înregistrării (titlul) este
aleasă în mod automat ca imagine care va reprezenta
titlul.
31
Afişarea duratei redării
şi a informaţiilor legate
de aceasta
Pentru a modifica sau a alege un reglaj
Apăsaţi de două ori butonul DISPLAY.
Pentru detalii despre fiecare element, vedeţi paginile
indicate în paranteze.
Exemplu : La redarea unui disc DVD
Apăsând în mod repetat butonul DISPLAY, puteţi afişa
pe ecranul televizorului informaţii despre redare şi durata
rămasă de redare. Elementele afişate diferă în funcţie de
tipul discului şi de starea redării.
(Titluri) : numărul titlului (sau pistei) curent /
numărul total de titluri (sau piste) (pagina 49)
(Capitole) : numărul capitolului curent / numărul
total de capitole (pagina 49)
(Timp) : durata scursă de redare (pagina 49)
(Audio) : Limba aleasă pentru sonor ( numai
pentru DVD VIDEO) sau canalul audio (pagina 47)
(Subtitluri) : subtitlul selectat (pagina 47)
Apăsaţi DISPLAY pentru a afişa pe ecranul
televizorului diferite informaţii despre redare.
Exemplu : La redarea unui disc DVD
1 Durata scursă/durata rămasă pentru redare
2 Numărul titlul şi capitolului curente / numărul total
de titluri şi de capitole.
b Notă
Este posibil ca durata unei înregistrări mai lungi de 12
ore, efectuate cu alt echipament DVD, să nu fie afişată
corect.
32
(Unghi) : numărul unghiului ales / numărul total de
unghiuri (pagina 47)
(Sunet) : selectează modul sonor. Alegeţi [3D SUR.]
pentru a vă bucura de efecte virtuale de învăluire create
de către difuzoarele din faţă stânga şi dreapta.
b Note
• Dacă nu apăsaţi nici un buton vreme de 10 secunde,
afişarea informaţiilor despre redare încetează.
• Este posibil ca informaţia privitoare la pistele audio
MP3 să nu fie afişată corect.
• Dacă creaţi o listă de redare mai lungă decât
“19:59:59“, contorul de pe panoul frontal este adus la
zero şi reîncepe numărătoarea.
Note despre efectul de învăluire
• Se poate ca această funcţie să nu opereze corect pentru
anumite discuri.
• Când activaţi această funcţie, dezactivaţi şi reglajul
pentru efectul de învăluire al televizorului sau al
amplificatorului (receptorului) conectat.
• Aveţi grijă ca poziţia de ascultare să fie între şi la
distanţă egale de cele două difuzoare, şi ca difuzoarele
să fie poziţionate ca pentru efectul de învăluire.
• Se poate ca funcţia să nu opereze dacă aţi conectat
un amplificator folosind mufa DIGITAL OUT
(COAXIAL) /HDMI OUT.
Schimbarea denumirii
programului
înregistrat
Titlurile înregistrate pe un disc sunt denumite în ordine
([Title 1], [Title 2], ... ), în mod implicit.
Puteţi redenumi titlurile folosind afişajul pentru a
introduce caractere, care sunt aceleaşi cu cele folosite la
redenumirea unui disc sau post de radio.
Pot fi introduse până la 21 de caractere pentru numele
unui titlu sau al unui disc, şi 5 caractere pentru numele
unui post de radio, dar numărul de caractere care vor
fi afişate în meniuri cum ar fi cel al Listei titlurilor este
variabil.
Butoane
numerotate
4 Selectaţi [Title Name] , apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa pentru introducerea caracterelor.
Caseta de introducere
a caracterelor
Butoane de
operare
Caseta pentru tipul
caracterelor
Paleta cu
caractere
• Apăsaţi </, pentru a vă deplasa între butoanele
de operare. Pentru vă deplasa între butoanele
de operare, paleta cu caractere şi caseta cu tipul
caracterelor, apăsaţi M/m.
• Pentru a deplasa cursorul spre stânga sau spre
dreapta în caseta cu caracterele introduse, selectaţi
[b] sau [B] şi apăsaţi ENTER.
• Pentru a şterge un caracter, mutaţi cursorul în
dreapta caracterului din caseta de introducere a
caracterelor. Selectaţi [Erase] şi apăsaţi ENTER.
5 Deplasaţi-vă spre caseta pentru tipul
1 Apăsaţi TITLE LIST pentru a reveni la Lista
titlurilor.
Pentru detalii despre Lista titlurilor, vedeţi pagina 30.
2 Selectaţi un titlu şi apăsaţi ENTER.
Este afişat un submeniu.
Pentru discuri DVD-RW (în modul Video) şi pentru
discuri DVD-R, selectaţi [Title] şi apăsaţi ENTER.
Interfaţa pentru introducerea caracterelor va apărea la
pasul 4. Urmaţi paşii de le 4 la 8 expuşi în continuare.
caracterelor şi apăsaţi </, pentru a alege
un tip de caractere.
Puteţi alege între [English/Latin Capital] (majuscule),
[English/Latin Lowercase] (minuscule) sau [Symbol]
(simboluri).
Paleta caracterelor se modifică în funcţie de tipul de
caracter ales.
6 Deplasaţi-vă spre paleta caracterelor, apăsaţi
</M/m/, pentru a selecta caracterul
pe care vreţi să îl introduceţi, apoi apăsaţi
ENTER.
Caracterul selectat apare în caseta de introducere a
caracterelor.
3 Selectaţi [Edit], apoi apăsaţi ENTER.
Vor fi afişate opţiunile de editare pentru titlul ales.
• Pentru a introduce o literă cu accent, alegeţi litera
urmată de un accent.
Exemplu : Pentru a introduce “à”, alegeţi “a“ şi apoi
“`“.
• Pentru a introduce un spaţiu, selectaţi [Space] şi
apăsaţi ENTER.
33
• Pentru a insera un caracter, mutaţi cursorul în
dreapta poziţiei unde doriţi să inseraţi caracterul.
Alegeţi caracterul din paleta de caractere şi apăsaţi
ENTER.
7 Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a introduce restul
Denumirea şi
protejarea unui disc
de caractere.
Dacă doriţi să reveniţi la lista titlurilor, fără a
redenumi titlul, selectaţi [Cancel] şi apăsaţi ENTER.
8 Selectaţi [OK], apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a folosi butoanele numerotate
Pentru introducerea caracterelor puteţi folosi deasemenea
butoanele numerotate.
1 Alegeţi rândul care conţine caracterul dorit pentru
Denumirea unui disc
introducere şi apoi apăsaţi un buton numerotat.
Exemplu : pentru a introduce “MT“
Alegeţi rândul “K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T“.
Apăsaţi butonul numerotat 3 urmat de butonul
numerotat 0.
2 Selectaţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
Un disc este denumit în mod automat cu numele care
exprimă tipul lui.
Puteţi schimba numele discului (folosind până la 21 de
caractere)
1 Introduceţi un disc.
2 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a fi afişat
meniul de sistem.
3 Selectaţi [Setup] şi apăsaţi ENTER.
Va apărea interfaţa meniului de reglaje.
4 Selectaţi [Disc] şi apăsaţi ,.
5 Selectaţi [Input Disc Name] şi apăsaţi ,.
34
6 Selectaţi [Edit]
şi apăsaţi ENTER.
Va apărea interfaţa pentru introducerea caracterelor.
Pentru introducerea caracterelor, vedeţi pagina 33.
b Notă
• Denumiţi discul înainte de a-l finaliza. Odată finalizat,
discul nu mai poate fi redenumit.
Protejarea unui disc
Puteţi proteja toate titlurile de pe un disc pentru a preveni
înregistrarea, editarea sau ştergerea accidentală.
1 Introduceţi un disc.
2 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a fi afişat
meniul de sistem.
3 Selectaţi [Setup] şi apăsaţi ENTER.
Redarea unui disc cu
alt echipament DVD
(Finalizare)
Finalizarea este necesară când doriţi ca discurile
înregistrate cu acest aparat să fie redate cu alte
echipamente DVD.
Când finalizaţi un DVD+RW, DVD-RW (modul Video),
DVD+R sau DVD-R, va fi creat automat un meniu DVD,
care va fi afişat de către celălalt echipament.
Înainte de finalizare, verificaţi diferenţele dintre diverse
tipuri de discuri din tabelul de mai jos.
Diferenţele dintre diversele tipuri de discuri
Discurile sunt finalizate automat când sunt
scoase din recorder. Totuşi, este posibil să
fie necesară finalizarea lor pentru anumite
tipuri de echipamente DVD sau dacă durata
înregistrării este redusă. Puteţi fie să realizaţi montaje, fie să înregistraţi pe disc chiar dacă
a fost finalizat.
Finalizarea este necesară pentru redarea
discului cu alt echipament decât acest
recorder. Poate fi redat numai pe playere
compatibile cu formatul VR. După finalizare,
nu puteţi edita sau înregistra pe disc. Dacă
doriţi să realizaţi montaje sau să înregistraţi
pe disc din nou, va trebui să-l definalizaţi.
Finalizarea este necesară pentru redarea
discului cu alt echipament decât acest
recorder. După finalizare, nu puteţi edita sau
înregistra pe disc. Dacă doriţi să realizaţi
montaje sau să înregistraţi pe disc din nou, va
trebui să-l definalizaţi.
Finalizarea este necesară la redarea discului
cu alt echipament decât acest recorder. După
finalizare, nu mai puteţi să realizaţi montaje
sau să înregistraţi pe disc.
Va apărea interfaţa meniului de reglaje.
4 Selectaţi [Disc] şi apăsaţi ,.
5 Selectaţi [Protect Disc] şi apăsaţi ,.
6 Selectaţi [On] şi apăsaţi ENTER.
Pentru a renunţa la protecţie
Repetaţi paşii de mai sus dar selectaţi [Off] şi apăsaţi
ENTER la Pasul 6.
z Observaţie
• Puteţi stabili protecţia pentru fiecare titlu în parte
(pagina 57).
continuă...
35
z Observaţie
• Puteţi verifica dacă un disc a fost finalizat sau nu. Dacă
nu puteţi selecta [Finalize] la pasul 6 de mai sus, discul
a fost deja finalizat.
b Note
• Timpul necesar operaţiei de finalizare depinde de tipul
discului, de durata înregistrării şi de numărul de titluri
înregistrate pe disc.
• În funcţie de starea discului, a înregistrării sau a
echipamentului DVD, este posibil ca discurile să nu fie
redate chiar dacă au fost finalizate.
• Este posibil ca recorderul să nu poată finaliza discul,
dacă acesta a fost înregistrat cu alt aparat.
• Dacă durata înregistrării este scurtă, se poate ca discul
să nu fie redat de către alte playere DVD.
1 Introduceţi un disc.
2 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a fi afişat
meniul de sistem.
3 Selectaţi [Setup] şi apăsaţi ENTER.
Va apărea interfaţa meniului de reglaje.
4 Selectaţi [Disc] şi apăsaţi ,.
5 Selectaţi [Finalize] şi apăsaţi ,.
6 Selectaţi [Finalize] şi apăsaţi ENTER.
Pe ecran va fi afişată o cerere pentru confirmarea
operaţiei de finalizare.
7 Selectaţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
Recorderul va începe finalizarea discului.
Pe ecran este afişat timpul aproximativ necesar până
la încheierea operaţiei de finalizare. Pentru unele
discuri poate fi necesar mai mult timp decât cel
indicat pe ecran.
8 Apăsaţi ENTER atunci când este afişat [OK].
Pentru a definaliza un disc DVD-RW
Dacă nu puteţi înregistra sau edita un disc DVD-RW
care a fost finalizat ( apare un mesaj ), definalizaţi discul
selectând [Unfinalize] la pasul 6 de mai sus.
36
Înregistrare
Înainte de a înregistra
Înainte de a începe să înregistraţi...
• Acest recorder poate înregistra pe diferite tipuri de
discuri. Alegeţi un disc potrivit necesităţilor dvs.
(pagina 79).
• Folosiţi Lista titlurilor pentru a verifica durata
disponibilă pentru înregistrare rămasă pe disc (pagina
30). În cazul discurilor DVD+RW şi DVD-RW, pot fi
şterse titluri pentru a elibera spaţiu pe disc (pagina 54)
z Observaţii
• Pe un disc DVD+RW sau DVD+R pot fi înregistrate
până la 49 de titluri. Pentru alte discuri înregistrabile,
numărul de titluri este de până la 99.
• La folosirea unui DVD+RW, puteţi supra-înregistra un
titlu înregistrat mai înainte (pagina 43).
Modul de înregistrare
Ca şi recorderele video care au modurile de înregistrare
SP şi LP , acest recorder are 5 moduri de înregistrare
diferite.
Alegeţi un mod de înregistrarea potrivit cu durata şi
calitatea imaginii pe care le doriţi. De exemplu, dacă cea
mai importantă pentru dvs. este calitatea imaginii, alegeţi
modul de înaltă calitate HQ (High Quality). Dacă durata
de înregistrare este prioritară, alegeţi modul de lungă
durată ULP (Ultra Long Play),
Apăsaţi REC MODE în mod repetat
pentru a comuta modurile de
înregistrare
Ţineţi cont că timpul de înregistrare din tabelul de mai
jos este aproximativ, dat cu scop orientativ.
Mod de înregistrare
Timp de înregistrare
(minute)
HQ (calitate înaltă)
60
SP (modul standard) R 120
LP
r 240
EP
360
ULP (lungă durată)
840
b Note
• Situaţiile de genul celor de mai jos pot cauza
inexactitatea duratei de înregistrare.
– Înregistrarea unui program cu recepţie slabă, sau
înregistrarea unei surse video de calitate redusă a
imaginii.
– Înregistrarea pe un disc care a fost deja editat.
– Înregistrarea unei imagini statice sau înregistrarea
exclusivă a sonorului.
• Durata disponibilă rămasă pentru înregistrare afişată
este estimativă, şi poate diferi de durata reală.
• Este posibil ca recorderul să nu poată finaliza discul,
dacă acesta a fost înregistrat cu alt aparat.
• La înregistrarea în modul ULP, durata continuă maximă
pentru o înregistrare este de 720 minute.
Înregistrarea programelor stereo şi a
celor bilingve
Acest aparat poate recepţiona şi înregistra programe
stereo şi bilingve bazate pe sistemul ZWEITON sau
sistemul NICAM.
Pentru discuri DVD-RW (modul Video) / DVD-R,
apăsaţi butonul AUDIO în mod repetat, pentru a alege
canalul audio (Main + Sub, Main, sau Sub), înainte
de a înregistra. Canalul selectat este afişat pe ecranul
televizorului şi aplicat la înregistrare. Pentru discurile
DVD+RW/DVD-RW (modul VR) / DVD+R, este ales
în mod automat canalul “Main + Sub“. Ţineţi cont că în
timpul înregistrării nu puteţi comuta canalele audio.
Sistemul ZWEITON (stereo german)
La recepţia unui program bazat pe sistemul stereo sau
bilingv ZWEITON, pe ecranul TV vor apărea indicaţiile
[STEREO] sau [BILINGUAL].
Sistemul NICAM
La recepţia unui program bazat pe sistemul stereo sau
bilingv NICAM, pe ecranul TV va apărea indicaţia [N](NICAM).
Pentru a înregistra un program NICAM, aveţi grijă
să alegeţi varianta [On] (implicită) pentru opţiunea
[NICAM/Standard] de la [Manual CH Setting] de
la [General]. Dacă sunetul nu este clar la recepţia
unei emisiuni NICAM, alegeţi [Off] pentru opţiunea
[NICAM/Standard]. )Pentru detalii, vedeţi [Manual CH
Setting] de la pagina 66.)
z Observaţie
La redarea unui program bilingv pe un alt echipament
DVD, se poate să nu puteţi comuta între canalul audio
principal (Main) şi cel secundar (Sub). Alegeţi dinainte
de a începe înregistrarea fie “Main“, fie “Sub“ în cazul în
care plănuiţi să redaţi discul DVD-RW (modul Video) /
DVD-R pe un alt echipament DVD.
continuă...
37
Imagini care nu pot fi înregistrate
Imaginile protejate la copiere nu pot fi înregistrate cu
acest aparat.
La recepţia unui semnal de protecţie la copiere, acest
aparat opreşte înregistrarea.
Semnal de control
al copierii
Copiere liberă
Copiere unică
Copiere interzisă
Discuri înregistrabile
Programarea
înregistrărilor
Puteţi programa o înregistrare, cu până la o lună în
avans, pentru a înregistra un număr total de 16 emisiuni.
b Notă
Pe durata unei înregistrări nu puteţi adăuga noi
programări pentru înregistrare.
Ver.1.1, Ver.1.2 cu CPRM*
Nici unul
* Discul înregistrat poate fi redat numai cu echipamente
compatibile CPRM
b Notă
Chiar dacă ştergeţi o scenă care conţine un semnal de
protecţie la copiere, restricţia de înregistrare a acelui titlu
este reţinută.
1 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) şi aşezaţi
un disc pe suportul pentru discuri.
Cu partea etichetată
orientată în sus
2 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) pentru a
închide compartimentul pentru discuri.
Aşteptaţi până ce indicaţia “REAd” dispare de pe
afişajul frontal.
Pentru detalii privind introducerea şi formatarea unui
disc, vedeţi “Introducerea şi formatarea unui disc“ la
pagina 28.
3 Apăsaţi butonul TIMER.
Va fi afişată lista cu programarea înregistrărilor
(Timer list).
38
4 Selectaţi [New] şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat meniul pentru programarea unei
înregistrări.
Apăsaţi x REC STOP. Apăsaţi ENTER înainte ca
mesajul de confirmare să dispară.
Ţineţi seama că poate dura câteva secunde până ce
recorderul opreşte înregistrarea.
Alegerea automată a modului de
înregistrare (Rec Mode Adjust)
5 Selectaţi un element folosind </, şi
ajustaţi-l folosind M/m.
[PR] : Alege poziţia programului sau sursa de intrare.
[Date] : Stabileşte data cu până la o lună în avans.
[Start] : Stabileşte ora începerii înregistrării.
[Stop] : Stabileşte ora încheierii înregistrării.
[Mode] : Stabileşte modul de înregistrare (pagina 37).
Dacă alegeţi [AT], puteţi folosi funcţia Rec
Mode Adjust de alegere automată a modului
de înregistrare. Vedeţi “Alegerea automată a
modului de înregistrare (Rec mode adjust)“ la
pagina 39.
• În cazul în care aţi făcut o eroare, selectaţi
elementul şi modificaţi reglajul.
6 Apăsaţi ENTER.
Va fi afişată lista cu programările efectuate.
Pentru a efectua alte programări, selectaţi [NEW] şi
apăsaţi ENTER.: Repetaţi paşii 5 şi 6.
7 Apăsaţi O pentru a părăsi lista
programărilor.
Indicatorul “ “ apare luminos pe panoul frontal şi
recorderul este pregătit să înceapă înregistrarea.
Nu este necesar să opriţi recorderul înainte ca
înregistrarea cu ajutorul cronometrului să înceapă.
• Pentru a înregistra un program de satelit, porniţi
tunerul de satelit şi alegeţi programul de satelit
dorit. Lăsaţi tunerul de satelit pornit până ce
aparatul termină de înregistrat.
Dacă pe disc nu este suficient spaţiu disponibil pentru
înregistrare, aparatul alege în mod automat modul de
înregistrare, astfel ca programul să fie înregistrat în
întregime. Pentru a folosi această facilitate, alegeţi [AT]
ca mod de înregistrare.
Dacă programările înregistrărilor se
suprapun
În cazul în care programările unor înregistrări se
suprapun, în lista cu programări (Timer list) va apărea
mesajul [Duplicate Date]. Pentru detalii, vedeţi “Atunci
când două programări se suprapun“ (pagina 40).
Pentru a verifica, modifica, sau anula o
înregistrare programată
Vedeţi secţiunea “Verificarea / modificarea / anularea
unei înregistrări programate (Timer list)“ (pagina 40).
z Observaţie
Puteţi reda un program înregistrat alegând titlul
programului în meniul cu lista titlurilor (Title list).
b Note
• Verificaţi dacă este corect potrivit ceasul, înainte de
a efectua reglajele pentru înregistrarea cu ajutorul
cronometrului. Dacă ora indicată nu este corectă,
înregistrarea cu ajutorul cronometrului nu se va
realiza.
• Chiar dacă reglaţi cronometrul să efectueze zilnic sau
săptămânal înregistrări ale aceluiaşi program, aceasta
nu se va realiza dacă se suprapune cu un program care
are prioritate. Va fi afişată indicaţia [Duplicate Date]
alături de reglajul suprapus în lista înregistrărilor
programate (Timer List). Verificaţi ordinea
priorităţilor înregistrărilor (pagina 40).
• Deşi este reglat cronometrul, înregistrarea programată
nu va fi efectuată dacă trebuie să se desfăşoare în
cursul unei înregistrării simple a unui program,
deoarece aceasta are prioritate.
• Funcţia “Rec Mode Adjust” va acţiona numai în
cazul înregistrărilor programate şi nu poate funcţiona
împreună cu Quick Timer (pagina 42).
• În cazul în care indicatorul “ “ clipeşte pe panoul
frontal, verificaţi dacă discul este corect introdus şi
dacă spaţiul liber de pe disc este suficient.
Pentru a opri o înregistrare programată
Comutaţi selectorul de intrare al televizorului astfel
ca mesajul de confirmare să fie afişat pe ecranul
televizorului.
39
Verificarea /
modificarea /
anularea programării
înregistrărilor (Timer
List)
Puteţi afla, modifica sau anula o programare, folosind
interfaţa Timer List.
2 Selectaţi o programare din listă şi apăsaţi
ENTER.
Este afişat meniul de programare a unei înregistrări
de la pasul 4 de programare (pagina 38).
Sunt afişate poziţia canalului, data, ora de început
şi de încheiere şi modul de înregistrare pentru
respectiva înregistrare programată.
3 Selectaţi un element folosind </,, apoi
apăsaţi m/M pentru a modifica reglajul.
• Dacă doriţi să reveniţi la lista cu programări fără a
efectua o schimbare, apăsaţi TIMER.
4 Apăsaţi ENTER.
Informaţia pentru efectuarea înregistrării este
actualizată.
Anularea unei programări
1 După pasul 1 de mai sus, selectaţi o
programare din listă şi apăsaţi CLEAR.
Este afişat un mesaj care cere confirmarea operaţiei
de ştergere din listă.
2 Alegeţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
Programarea selectată este ştearsă din listă.
• Dacă însă nu doriţi să ştergeţi înregistrarea, alegeţi
[Cancel] şi apăsaţi ENTER la pasul 2.
Pentru a părăsi lista programărilor
Apăsaţi O RETURN.
Modificarea unei programări
Lista cu programări Timer List poate conţine până la 16
programări ale înregistrărilor. Puteţi selecta şi modifica o
programare, înainte ca înregistrarea să înceapă.
1 Apăsaţi TIMER pentru a fi afişată interfaţa
Timer List.
Vor fi afişate programările înregistrărilor. Puteţi
verifica informaţii cum ar fi data înregistrării, ora,
modul de înregistrare etc.
Când programările se suprapun
Dacă programarea unei înregistrări se suprapune cu o
altă înregistrare (şi este afişat mesajul [Duplicate Date]),
înregistrarea care începe prima are prioritate, iar a doua
înregistrare începe abia după ce se încheie prima.
Această porţiune nu
va fi înregistrată
Când două înregistrări sunt programate
să înceapă la aceeaşi oră
Înregistrarea care a fost programată mai întâi are
prioritate. În exemplul de mai jos, înregistrarea A a fost
programată după ce aţi programat înregistrarea B, deci
prima parte a înregistrării A nu va fi efectuată.
• Mesajul [Rec OK] indică faptul că înregistrarea va
avea loc aşa cum aţi stabilit. Dacă două înregistrări se
suprapun, va fi afişat mesajul [Duplicate Date].
40
Când ora de încheiere a unei înregistrări
este aceeaşi cu ora de începere a alteia
După efectuarea primei înregistrări, se poate ca a doua
înregistrare să fie întârziată.
Înregistrarea directă
b Note
• În timpul ce aparatul înregistrează, nu puteţi modifica
reglajele de timp pentru înregistrarea în curs de
realizare.
• Chiar dacă a fost stabilită programarea unei înregistrări,
aceasta nu va fi efectuată dacă o altă înregistrare care
are prioritate este în curs de realizare.
• Chiar a fost programată o înregistrare zilnică sau
săptămânală, înregistrarea nu va fi efectuată dacă se
suprapune cu o înregistrare care are prioritate. În lista
programărilor, va fi afişat mesajul [Duplicate Date]
în dreptul înregistrărilor care se suprapun. Verificaţi
ordinea priorităţilor programărilor.
1 Introduceţi un disc înregistrabil.
2 Apăsaţi PROG +/- sau INPUT pentru a alege
poziţia programului pe care doriţi să-l
înregistraţi.
3 Apăsaţi de mai multe ori REC MODE pentru a
selecta modul de înregistrare.
La fiecare apăsare, indicaţia afişată pe ecranul
televizorului se modifică astfel :
Pentru detalii privind modurile de înregistrare, vedeţi
pagina 37.
4 Apăsaţi z REC.
Înregistrarea va începe şi pe panoul frontal va apărea
indicaţia (de culoare roşie) “REC”.
Înregistrarea va continua până o opriţi dvs. sau până
când pe discul pe care înregistraţi nu mai este spaţiu.
continuă...
41
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi x REC STOP. Ţineţi cont că pot fi necesare
câteva secunde pentru ca înregistrarea să se oprească.
Pentru a face o pauză de înregistrare
Apăsaţi X PAUSE. Pentru a relua înregistrarea, apăsaţi
din nou acest buton.
Pentru a urmări un alt program de
televiziune în timp ce înregistraţi
În cazul în care televizorul este conectat prin mufa LINE
1-TV, alegeţi sursa TV de intrare a televizorului folosind
butonul TV/DVD şi alegeţi programul pe care doriţi să
îl urmăriţi.
În cazul în care televizorul este conectat prin mufele pe
componente COMPONENT VIDEO OUT, alegeţi sursa
TV de intrare a televizorului folosind butonul TV t
şi apoi alegeţi programul pe care doriţi să îl urmăriţi
(pagina 18).
z Observaţie
Dacă nu doriţi să urmăriţi o emisiune în timp ce se
înregistrează, puteţi stinge televizorul. Dacă folosiţi un
decodor, aveţi grijă să îl lăsaţi pornit.
b Note
• După ce aţi apăsat z REC, poate fi nevoie de un
anumit timp pentru ca înregistrarea să înceapă.
• Nu puteţi modifica modul de înregistrare în timpul
efectuării unei înregistrări, şi nici în timpul unei pauze
de înregistrare.
• În cazul unei pene de curent, este posibil ca programul
pe care îl înregistraţi să fie şters.
• Nu puteţi viziona un program PAY-TV/Canal Plus în
timp ce înregistraţi un alt program PAY-TV/Canal
Plus.
Pentru a verifica funcţia Quick Timer
Apăsaţi o dată butonul z REC în timpul înregistrării.
Durata rămasă de înregistrare şi alte informaţii
privitoare la înregistrare ( poziţia programului, modul
de înregistrare etc. ) sunt afişate temporar pe ecranul
televizorului.
Pentru a renunţa la, sau pentru a opri funcţia
Quick Timer
Pentru a reveni la modul normal de înregistrare, apăsaţi
z REC de mai multe ori în timpul înregistrării, până ce
pe ecranul televizorului este temporar afişat [Continue].
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi x REC STOP.
Ţineţi cont că pot fi necesare câteva secunde pentru ca
înregistrarea să se oprească.
Pentru a prelungi o înregistrare cu funcţia
Quick Timer
Apăsaţi z REC de mai multe ori în timpul înregistrării.
După ce recorderul revine la modul normal de
înregistrare, timpul alocat pentru continuarea înregistrării
va creşte cu câte 10 minute, până la capacitatea totală a
discului.
Verificarea parametrilor în timpul
înregistrării
Puteţi afla informaţii legate de înregistrare, spre exemplu
durata acesteia, modul de înregistrare etc.
Apăsaţi butonul DISPLAY în timpul
înregistrării
Pe ecranul televizorului sunt afişate informaţii legate de
înregistrare.
Utilizarea funcţiei Quick Timer
Puteţi stabili în mod rapid durata înregistrării în trepte
de 10 de minute.
Apăsaţi z REC de mai multe ori pentru a stabili
durata înregistrării
Înregistrarea începe după prima apăsare pe buton.
Funcţia Quick Timer începe să acţioneze la a treia
apăsare pe buton, iar apoi, cu fiecare apăsare de buton,
durata înregistrării creşte cu câte 10 minute, în limita
spaţiului disponibil pe disc.
1 Modul de înregistrare
2 Durata disponibilă de înregistrare rămasă pe disc
3 Bara de evoluţie a înregistrării
4 Canalul audio
Pe ecranul televizorului este afişată pentru un moment
durata de înregistrare stabilită.
Durata arătată de contorul de pe afişajul panoului
frontal scade către 0:00 (sau dacă discul este plin), când
recorderul încetează să înregistreze (alimentarea este
oprită).
42
5 Poziţia programului sau sursa de intrare
6 Data/ora curente
7 Durata de înregistrare scursă
Pentru a opri afişajul, apăsaţi butonul DISPLAY.
Crearea de capitole în cadrul unui titlu
Recorderul divizează în mod automat o înregistrare (un
titlu) în capitole, inserând marcaje de capitol la fiecare 5
sau 10 minute în timpul înregistrării. Alegeţi lungimea
intervalului între [5 minutes] sau [10 minutes] la rubrica
[Auto Chapter] de la reglajele [Video] (pagina 72).
z Observaţii
• Puteţi crea manual capitole la redarea unui disc
DVD+RW, DVD-RW (în modul VR) sau a unui
DVD+R (pagina 59).
Înregistrarea de la
echipamentul conectat
Puteţi înregistra de la un aparat video sau un dispozitiv
similar. Pentru a conecta un aparat video sau un
dispozitiv similar, vedeţi capitolul “Conectarea unui
aparat video sau a unui dispozitiv similar“ (pagina 22).
Folosiţi mufa DV IN de pe panoul frontal dacă
echipamentul are o mufă de ieşire DV (mufă i.LINK).
• La înregistrarea în modul ULP, marcajele sunt
introduse la fiecare 10 minute.
Suprascrierea peste un titlu înregistrat
Puteţi folosi lista titlurilor pentru a face o nouă
înregistrare peste un titlu înregistrat pe disc. Consultaţi
pagina 30 pentru detalii despre lista titlurilor.
1 Introduceţi un disc DVD+ RW.
2 Apăsaţi PROG +/- sau INPUT pentru a alege
poziţia programului sau sursa de intrare.
3 Apăsaţi TITLE LIST pentru a reveni la lista
titlurilor.
4 Apăsaţi </m/M/, pentru a alege titlul care
doriţi să fie supra-înregistrat.
5 Apăsaţi z REC.
Va începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi x REC STOP. Ţineţi cont că pot fi necesare
câteva secunde pentru ca înregistrarea să se oprească.
z Observaţie
Dacă ştergeţi un titlu de pe un disc DVD+RW, el va
apărea marcat cu [Erase] (şters) în lista titlurilor. Aceasta
nu măreşte timpul disponibil pentru înregistrare de
pe disc. Totuşi, timpul de înregistrare va creşte atunci
când ştergeţi ultimul titlu. Puteţi alege [Erase] din
lista titlurilor şi să faceţi o nouă înregistrarea deasupra
(pagina 56).
b Note
• Un titlu protejat nu poate fi supra-înregistrat (pagina
57).
• Dacă titlul selectat are o durată mai mică decât cea
a noii înregistrări, sau dacă este mai scurt decât 10
secunde, recorderul va supra-înregistra şi titlul următor
din listă. Dacă doriţi ca un titlu să nu fie supraînregistrat, protejaţi acel titlu (pagina 57).
1 Introduceţi un disc înregistrabil.
2 Apăsaţi INPUT pentru a alege sursa de intrare
corespunzătoare conexiunii pe care aţi
realizat-o.
Afişajul panoului frontal se modifică după cum
urmează :
3 Apăsaţi în mod repetat REC MODE pentru a
alege modul de înregistrare.
Modurile de înregistrare se modifică după cum
urmează :
4 Introduceţi banda sursă în aparatul conectat
şi puneţi aparatul conectat în pauză de
redare.
continuă...
43
5 Apăsaţi butonul z REC al acestui recorder
şi butonul de pauză sau de redare al
echipamentului conectat.
Va începe înregistrarea.
Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi butonul x REC
STOP al acestui aparat.
Dacă aţi conectat camera digitală video cu o
mufă DV IN
Vedeţi capitolul “Copierea DV“ pentru explicaţii despre
cum se înregistrează prin mufa DV IN (pagina 62).
b Note
• Se poate ca imaginea să fie neclară atunci când
înregistraţi un joc video.
• Un program care conţine un semnal de protecţie de
interzicere totală a copierii, nu va putea fi înregistrat.
Acest recorder se opreşte în mod automat după câteva
secunde.
44
Redare
Redare
3 Apăsaţi butonul TITLE LIST.
Pentru detalii privind Lista titlurilor, consultaţi
“Redarea programelor înregistrate“ (pagina 30).
Exemplu : DVD-RW (modul VR)
Pentru a reda de pe o memorie USB conectată, vedeţi
pagina 46. Pentru a reda piste audio MP3 sau fişiere
JPEG de imagine, vedeţi paginile 50 şi 52 .
4 Alegeţi un titlu şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat sub-meniul.
5 Selectaţi [PLAY] şi apăsaţi ENTER.
Redarea discului va începe de la titlul ales.
1 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) şi aşezaţi
z Observaţii
• Puteţi utiliza şi butonul H pentru a începe redarea.
Redarea va începe în mod automat în funcţie de discul
respectiv
• Pentru a reda şi capitolele ascunse ale unui titlu de pe
un DVD+RW/DVD+R, alegeţi [Full Play] la pasul 5.
Pentru detalii despre capitolele ascunse, vedeţi pagina
59.
un disc pe suportul pentru discuri.
Pentru a selecta un capitol din Lista
Capitolelor (numai pentru DVD+RW,
DVD-RW, DVD+R şi DVD-R)
1 Alegeţi [Search] din sub-meniu la pasul 5 de mai sus
şi apăsaţi ,.
Cu partea înregistrată
orientată în jos
2 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) pentru a
închide compartimentul pentru discuri.
Atunci când este introdus un disc VIDEO DVD sau
VIDEO CD, va fi afişat meniul acestuia.
Alegeţi titlul sau capitolul care doriţi să fie redat
folosind </M/m/, etc., pentru discuri DVD ;
pentru discuri CD, folosiţi butoanele numerotate.
2 Alegeţi [Chapter] şi apăsaţi ENTER.
Este afişată Lista capitolelor pentru titlul ales. Pentru
detalii despre lista capitolelor, vedeţi pagina 31.
3 Alegeţi capitolul care doriţi să fie redat şi apăsaţi
ENTER.
Este afişat sub-meniul.
4 Selectaţi [Play] şi apăsaţi ENTER.
Redarea va începe de la capitolul ales.
Pentru a utiliza meniul DVD
Când este redat un DVD VIDEO, sau un disc finalizat
DVD+RW, DVD-RW (mod Video), DVD+R sau DVD-R
(modul Video) puteţi afişa meniul discului apăsând
butonul TOP MENU sau MENU.
continuă...
45
Pentru a reda discuri VIDEO CD cu
funcţii PBC
Funcţiile PBC (Comanda redării) permit redarea
interactivă a discurilor VIDEO CD folosind meniul afişat
pe ecranul televizorului.
Meniul apare la începerea redării discurilor VIDEO CD
cu funcţii PBC.
Selectaţi un element folosind butoanele numerotate şi
apăsaţi ENTER. Apoi urmaţi instrucţiunile furnizate de
meniu (apăsaţi H, când apare [Press SELECT]).
z Observaţie
Pentru a reda fără a folosi funcţiile PBC, alegeţi varianta
[Off] pentru rubrica [PBC] din meniul de reglaje [Disc]
(pagina 73) Discurile VIDEO CD sunt redate numai în
modul continuu.
b Notă
• Pentru un disc Super VCD, nu puteţi alege varianta
[Off] (inactiv) la rubrica [PBC] din meniul de reglaje
[Disc] (pagina 73).
Pentru a reda fişiere video DivX
La introducerea unui disc DATA CD / DATA DVD care
conţine fişiere video DivX, va fi afişată Lista filmelor.
Alegeţi un fişier şi apăsaţi ENTER. Alegeţi [Play]
(redare) din meniu, apoi apăsaţi ENTER. Pentru detalii
despre fişierele video DivX, vedeţi pagina 85.
z Observaţii
• Dacă apare interfaţa pentru un Album foto sau un
Jukebox muzical, apăsaţi în mod repetat TITLE LIST,
pentru a comuta listele.
• Dacă apăsaţi O RETURN, redarea se opreşte şi
meniul cu lista dispare. Pentru a reveni la meniul cu lista,
apăsaţi TITLE LIST.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi x.
Pentru reluarea redării din punctul unde
a fost oprită (Resume play)
Recorderul memorează punctul în care aţi întrerupt
redarea.
Apăsaţi o dată butonul x pentru a opri redarea. Când
veţi reda discul data viitoare, recorderul va începe
redarea din punctul în care aţi oprit discul. Pentru a reda
de la început, apăsaţi de două ori butonul x. Redarea va
începe de la începutul titlului / pistei / scenei.
Punctul unde a fost oprită redarea este şters din memorie
când :
– deschideţi compartimentul pentru disc.
– opriţi recorderul.
– este redat un alt titlu.
– comutaţi lista titlurilor de la varianta originală către
lista de redare.
– editaţi titlul după oprirea redării.
46
– modificaţi reglajele la recorder.
– efectuaţi o înregistrare.
– decuplaţi cablul de alimentare.
z Observaţie
Pentru discurile DVD VIDEO, recorderul memorează
punctul de oprire a redării chiar dacă deschideţi
compartimentul pentru discuri sau opriţi aparatul.
Pentru redarea DVD-urilor cu acces
restricţionat (Control parental)
Dacă este redat un DVD la care accesul a fost
restricţionat, va apărea mesajul [Playback limited by
Parental Control.] şi interfaţa de introducere a parolei
va fi afişată pe ecranul televizorului. Introduceţi parola
de 4 cifre folosind butoanele numerotate. Recorderul va
începe redarea
Pentru a înregistra sau a modifica parola, consultaţi
“Restricţionarea accesului copiilor” de la pagina 71.
Redarea de pe o memorie USB
Puteţi reda fişiere video DivX, fişiere de imagine JPEG
sau piste audio MP3 din memoria USB introdusă.
1 Introduceţi o memorie USB în mufa USB de
pe panoul frontal (pagina 26).
2 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a fi afişat
meniul de sistem.
3 Selectaţi [Media] şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi [Video (DivX)], [Photo] sau [Music]
şi apăsaţi ENTER.
5 Selectaţi [USB] şi apăsaţi ENTER.
Va apărea Lista filmelor, Albumul foto sau interfaţa cu
Jukebox-ul (tonomatul) muzical.
6 Alegeţi o pistă sau un fişier şi apăsaţi ENTER.
7 Alegeţi [Play] (redare) pentru muzică sau
filme ; [Full Screen] (tot ecranul) pentru
fotografii şi apăsaţi ENTER.
Pentru detalii despre Jukebox-ul (tonomatul) muzical
sau Albumul Foto, vedeţi paginile 50 şi 52.
b Notă
• Nu scoateţi memoria USB în timpul acestei operaţii.
Înainte de a deconecta memoria USB, opriţi redarea şi
opriţi meniul cu liste.
Opţiuni de redare
Butoane
Operaţii
Discuri
Z (deschis / închis)
Opreşte redarea şi deschide compartimentul pentru discuri.
Toate discurile
X (pauză)
Face o pauză de redare.
Toate discurile
. / > (precedenta
/ următoarea)
Se trece la începutul titlutlui / capitolului / scenei / pistei
curente sau a celei următoare.
Toate discurile
Stabileşte viteza de rulare inversă sau directă, atunci când
este apăsat în mod repetat în timpul redării,
Viteza de căutare se modifică după cum urmează :
Repede înainte
M1 T M2 T M3 T M4*1 T M5*1*2
Repede înapoi
n (redare inversă) T m1 T m2 T m3 T
m4*1 T m5*1*2
Toate discurile
(deplasare rapidă înapoi
/ deplasare rapidă
înainte)
*1 Nu este disponibil
pentru CD-uri
VIDEO
*2 Nu este disponibil
pentru fişiere video
DivX
continuă...
47
Butoane
(încet)
(reluare imediată /
avans imediat)
(fixarea unui cadru)
AUDIO
SUBTITLE
(subtitrare)
ANGLE
(unghi)
Operaţii
Discuri
Se trece la redarea cu încetinitorul atunci când butonul
este apăsat în mod repetat, în modul pauză.
Viteza de redare se modifică după cum urmează :
Încet înainte
1T
2T
3T
4*3
Încet înapoi*3
1T
2T
3T
4
Scena curentă este reluată / Scena curentă avansează uşor atunci când butonul este apăsat în timpul redării.
*3 Nu este disponibil
pentru VIDEO CD
Este redat pe rând câte un cadru la apăsarea în modul
pauză (nu este disponibil pentru discuri DVD+R DL).
Este selectată una dintre pistele audio înregistrate pe disc
când este apăsat de mai multe ori.
: selectează limba dorită.
: selectează
una dintre pistele audio înregistrate.
Este aleasă limba pentru subtitrare, dacă este apăsat
repetat.
Toate discurile
Este ales unghiul de vizionare a unei scene dacă atunci
când butonul este apăsat în mod repetat.
Simbolul
apare pentru scurt timp la scena unde
urmează a fi modificat unghiul.
Dacă pe disc sunt înregistrate mai multe unghiuri (multi
- unghi), simbolul
este apare pe afişajul panoului
frontal.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi H.
b Note
• În cazul în care este afişat simbolul “ “, operaţia nu
este disponibilă pentru disc.
• La redarea unui disc înregistrat cu acest recorder,
unghiurile şi limba nu pot fi modificate.
• În cazul unui disc Super VCD, nu puteţi selecta pista
audio 2 dacă este înregistrată pe disc.
• Funcţia pentru modificarea unghiului nu este
disponibilă pentru fişiere video DivX.
• Dacă subtitlutile unui fişier DivX nu sunt afişate în mod
corespunzător, apăsaţi X atunci când apar subtitlurile.
Apoi menţineţi apăsat SUBTITLE pentru aproximativ
3 secunde pentru a fi afişat meniul cu codurile de
limbă. Apăsaţi < / , pentru a modifica codul de
limbă, până ce subtitrajul este afişat corect. Apăsaţi
H pentru ca redarea să continue.
Pentru a mări o imagine video (Zoom)
Apăsaţi în mod repetat butonul ZOOM în timpul redării
sau a modului pauză. Coeficientul de mărire se modifică
după cum urmează :
48
Puteţi deplasa imaginea folosind </M/m/, . Pentru
a reveni la redarea normală, apăsaţi CLEAR.
b Note
• În funcţie de disc, se poate ca funcţia de mărire să nu
fie disponibilă.
• Funcţia de mărire nu este disponibilă pentru discuri
VIDEO CD şi fişiere video DivX.
Pentru a reda repetitiv
Apăsaţi PLAY MODE de mai multe ori pentru a alege
elementul care urmează repetat.
[Chapter] : este repetat capitolul curent (numai pentru
DVD)
[Title] : este repetat titlul curent (numai pentru DVD)
[Track] : este repetată pista curentă (numai pentru
VIDEO CD)
[All] : Sunt repetate toate pistele unui disc (numai pentru
discuri DVD-RW (modul VR) / VIDEO CD).
[Off] : nu se redă în mod repetitiv.
Căutarea unui titlu,
capitol, piste etc.
Puteţi începe redarea de la un anumit titlu, capitol, sau
din punctul din care doriţi.
b Note
• Pentru un disc VIDEO CD cu funcţii PBC, alegeţi
varianta [Off] la rubrica [PBC] din meniul de reglaje
[Disc] (pagina 73).
• Dacă apăsaţi x sau
(reluare instantanee) în timpul
redării repetitive, modul de redare repetitiv este anulat.
• Funcţia de redare repetitivă nu este disponibilă pentru
fişiere video DivX.
Pentru a repeta o anumită porţiune (A-B repeat)
Puteţi reda în mod repetitiv o anumită porţiune a unui
titlu, capitol sau pistă.
1 În timpul redării, când ajungeţi la punctul de început
(punctul A) al porţiunii care doriţi să fie repetate,
apăsaţi PLAY MODE.
Pe ecran este afişat [A-].
1 Apăsaţi de două ori DISPLAY în cursul
redării.
2 Când ajungeţi la punctul final (punctul B) al porţiunii
care doriţi să fie repetate, apăsaţi ENTER.
Pe ecran este afişat [A-B] iar aparatul începe redarea
repetitivă a acestei porţiuni specifice.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi de mai
multe ori PLAY MODE pentru a alege [Off].
b Note
• Se poate ca funcţia de redare repetitivă a unei anumite
porţiuni (A-B Repeat) să nu acţioneze corespunzător
pentru unele discuri Super VCD.
• Funcţia de redare repetitivă a unei anumite porţiuni
(A-B Repeat) nu este disponibilă pentru fişiere video
DivX.
2 Selectaţi elementul pentru căutare, apoi
apăsaţi ENTER.
• Title (titlu) (pentru DVD-uri).
• Chapter (capitol) (pentru DVD-uri, cu excepţia
fişierelor video DivX).
• Track (pistă) (pentru CD-uri video cu funcţia PBC
inactivă)
• Time (căutare temporală) : Este căutat punctul de
începere specificat prin codul temporal (nu este
disponibil pentru discurile DVD+R DL).
3 Apăsaţi butoanele numerotate pentru a
alege numărului titlului, al capitolului, codul
temporal etc. pe care le doriţi.
De exemplu : Căutarea temporală
Pentru a găsi scena care se află la ora 2, 10 minute şi
20 de secunde, introduceţi 21020 şi apăsaţi ENTER.
continuă...
49
Dacă aţi introdus greşit numărul, apăsaţi </,
pentru a alege numărul pe care doriţi să-l corectaţi,
apoi introduceţi alt număr.
Aparatul începe redarea de la numărul sau scena
aleasă.
z Observaţie
• Puteţi căuta un anumit punct al titlului folosind Lista
titlurilor (pagina 31).
Marcarea unei scene preferate
Redarea pieselor de
pe un CD şi a pistelor
audio MP3
Acest recorder poate reda CD-uri cu muzică şi piste
audio MP3 de pe un disc DATA CD sau DATA DVD şi
din memoria USB. Pentru detalii despre pistele audio
MP3 vedeţi pagina 85.
Pentru redarea de pe o memorie USB, vedeţi pagina 46.
Puteţi cere recorderului să reţină în memorie o anumită
porţiune a discului şi să o redea imediat oricând doriţi.
Pot fi efectuate până la 6 astfel de marcaje.
Pentru a marca o scenă
Apăsaţi MARKER în timpul redării atunci când găsiţi
scena pe care doriţi să o marcaţi.
Numărul marcajului este afişat pe ecranul televizorului.
Pentru a căuta o scenă marcată
1 Apăsaţi SEARCH.
Este afişată interfaţa cu scenele marcate.
1 Introduceţi un disc.
Pe ecranul televizorului va fi afişată interfaţa Jukebox
(tonomat).
Exemplu : un disc DATA CD
2 Apăsaţi </m/M/, pentru a alege scena dorită,
apoi apăsaţi ENTER.
Redarea va începe de la scena marcată pe care aţi
selectat-o.
3 Apăsaţi O RETURN pentru a închide interfaţa
afişată.
Pentru şterge un marcaj
1 Apăsaţi SEARCH pentru a afişa interfaţa cu scenele
marcate.
2 Apăsaţi </m/M/, pentru a alege o scenă
marcată, apoi apăsaţi CLEAR.
Va apare o fereastră care vă cere confirmarea
operaţiei.
3 Selectaţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
4 Apăsaţi O RETURN pentru a închide interfaţa
afişată.
• Dacă apar interfeţele pentru Albumul de fotografii
sau pentru Lista titlurilor, apăsaţi în mod repetat
butonul TITLE LIST pentru comuta listele afişate.
• Unele CD-uri sunt redate în mod automat de la
început. Pentru a alege o pistă, treceţi la pasul 4.
• Pentru a reda o pistă din lista afişată, alegeţi pista şi
apăsaţi H.
2 Alegeţi un album şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat un sub-meniu.
50
3 Selectaţi [Open] şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişată lista pistelor.
Pentru a reveni la album, selectaţi [
ENTER.
Opţiuni de redare
] şi apăsaţi
4 Selectaţi o pistă şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat un sub-meniu.
5 Selectaţi [Play] şi apăsaţi ENTER.
Redarea va începe de la pista selectată
• Dacă alegeţi [Random] (aleatoriu), puteţi reda în
ordine aleatorie pistele de pe disc.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi x.
Data următoare când veţi începe redarea, aparatul va
relua redarea din punctul în care aţi oprit pista.
Apăsaţi de două ori x pentru a reda de la începutul
discului / pistei.
z Observaţii
• Pentru discurile CD, pistele pot fi alese apăsând
numărul corespunzător cu ajutorul butoanelor
numerotate, la pasul 4 de mai sus.
• Apăsaţi M/m pentru a vă deplasa la pagina următoare /
precedentă a listei.
• Dacă apăsaţi O RETURN, redarea se opreşte iar
meniul listelor dispare. Pentru ca meniul să fie afişat
din nou, apăsaţi TITLE LIST.
• Apăsaţi DISPLAY pentru a fi afişate informaţii detaliate
despre pista aleasă.
Note privind redarea pistelor sonore
DTS de pe un CD
• La redarea CD-urilor codate DTS, poate fi generat
zgomot puternic de la mufele LINE 1-TV, LINE 3/
DECODER sau AUDIO OUT (R/L). Pentru a evita
posibilele deteriorări ale sistemului audio, utilizatorul
ar trebui să îşi ia propriile măsuri de precauţie când
mufele LINE 1-TV, LINE 3/ DECODER sau AUDIO
OUT (R/L) ale recorderului sunt conectate la un sistem
de amplificare. Pentru a vă bucura de redarea DTS
Digital Surround™ un decodor DTS extern trebuie
conectat la mufa DIGITAL OUT (COAXIAL) a
recorderului.
• Alegeţi pentru sonor varianta “Stereo” cu ajutorul
butonului AUDIO când sunt redate piste DTS de pe un
CD (pagina 48).
Note privind redarea DVD-urilor cu piste
sonore DTS
Semnalele audio DTS sunt transmise la ieşire prin mufa
DIGITAL OUT (COAXIAL). La redarea unui DVD cu
piste audio DTS, alegeţi pentru [DTS Output] varianta
[On] la reglajul [Audio] (pagina 69).
Butoane
Operaţii
Z (deschis /
închis)
Opreşte redarea şi deschide
compartimentul pentru discuri.
X (pauză)
Face o pauză de redare.
./>
(precedenta /
următoarea)
Se trece la începutul pistei
curente sau a celei următoare.
m/M
(deplasare rapidă
înapoi / deplasare
rapidă înainte) (nu
este disponibilă
pentru discuri
DATA CD / DATA
DVD)
Stabileşte viteza de rulare inversă
sau directă, atunci când este
apăsat în mod repetat în timpul
redării,
Viteza de căutare se modifică
după cum urmează :
Repede înainte
M T M1 T M2
Repede înapoi
m T m1 T m2
AUDIO
Este selectată una dintre pistele
audio înregistrate pe disc când
este apăsat de mai multe ori.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi H.
continuă...
51
Pentru a reda repetitiv
Apăsaţi PLAY MODE de mai multe ori pentru a alege
elementul care urmează repetat.
[Track] : este repetată pista curentă
[Folder] : este repetat directorul curent (numai pentru
DATA CD / DATA DVD)
[All] : Sunt repetate toate pistele unui disc (discuri CD).
[Off] : nu se redă în mod repetitiv.
Pentru a repeta o anumită porţiune (A-B repeat)
Vizionarea fişierelor de
imagine JPEG
Puteţi viziona fişiere de imagine JPEG stocate pe un disc
DATA CD, pe unul DATA DVD sau pe o memorie USB.
Pentru detalii despre fişierele de imagine JPEG, vedeţi
pagina 85.
Pentru redarea de pe o memorie USB, vedeţi pagina 46.
Puteţi reda în mod repetitiv o anumită porţiune a unei
piste (numai pentru discuri CD).
1 În timpul redării, când ajungeţi la punctul de început
(punctul A) al porţiunii care doriţi să fie repetate,
apăsaţi PLAY MODE.
Pe ecran este afişat [A-].
2 Când ajungeţi la punctul final (punctul B) al porţiunii
care doriţi să fie repetate, apăsaţi ENTER.
Pe ecran este afişat [A-B] iar aparatul începe redarea
repetitivă a acestei porţiuni specifice.
Pentru a reveni la redarea normală, apăsaţi de mai
multe ori PLAY MODE pentru a alege [Off].
1 Introduceţi un disc.
Pe ecranul televizorului va fi Albumul cu fotografii.
• Dacă apar interfeţele pentru Jukebox (tonomat) sau
pentru Lista titlurilor, apăsaţi în mod repetat butonul
TITLE LIST pentru comuta listele afişate.
• Pentru a viziona o fotografie din lista afişată, alegeţi
fişierul şi apăsaţi H.
2 Alegeţi un director şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat un sub-meniu.
3 Selectaţi [Open] şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişată lista fişierelor.
Pentru a reveni la lista directoareler, selectaţi [
apăsaţi ENTER.
52
] şi
4 Selectaţi fişierul pe care doriţi să îl vizionaţi
şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat un sub-meniu.
Pentru a porni o prezentare de imagini, alegeţi [Slide
Show] şi apăsaţi ENTER.
5 Selectaţi [Full Screen] (pe tot ecranul) şi
apăsaţi ENTER.
Imaginea aleasă va fi afişată pe tot ecranul.
Pentru a roti o imagine
Apăsaţi m / M în timp ce imaginea este afişată. Fiecare
apăsare va roti imaginea cu 90° în sens orar sau antiorar.
Pentru a trece la imaginea precedentă sau la
cea următoare
Apăsaţi . / > sau < / , .
Pentru reveni la meniul listelor
Apăsaţi x.
z Observaţii
• Apăsaţi M/m pentru a vă deplasa la pagina următoare /
precedentă a listei.
• Dacă apăsaţi O RETURN, meniul listelor dispare.
Pentru ca meniul să fie afişat din nou, apăsaţi TITLE
LIST.
• Apăsaţi ENTER sau DISPLAY pentru a afişa / a nu mai
afişa ghidul butoanelor din partea de jos a ecranului.
Vizionarea unei succesiuni de imagini
1 După pasul 4 de la “Vizionarea fişierelor de
imagine JPEG“ (pagina 52), alegeţi [Slide
Show] şi apăsaţi ENTER.
Va apărea o fereastră cu meniul.
[Object] - [All] (opţiune fixă) : Vor fi redate toate
fişierele din folder.
[Speed] (viteză) : Alegeţi între [Normal], [Fast]
(rapid) şi [Slow] (lent) apăsând < / , .
2 Alegeţi [START] şi apăsaţi ENTER.
Prezentarea imaginilor va începe de la imaginea
aleasă.
• Pentru ca succesiunea de imagini să facă o pauză,
apăsaţi X.
• Pentru ca întrerupe o succesiune de imagini şi a
reveni la meniul listelor, apăsaţi x (stop) sau O
RETURN
53
Ştergere şi montaj
Înainte de realizarea
de montaje
Acest recorder oferă diverse opţiuni de realizare a
montajelor pentru diverse tipuri de discuri şi titluri.
Înainte de a realiza un montaj, verificaţi aceste tipuri şi
alegeţi o variantă disponibilă.
b Note
• Este posibil să pierdeţi conţinutul cu care realizaţi
montaje dacă scoateţi discul în timpul editării.
• Când realizaţi montaje cu materiale de pe un disc,
încheiaţi montajul înainte de a finaliza discul. Un disc
finalizat nu poate fi utilizat la realizarea de montaje.
• Dacă apare un mesaj care indică faptul că spaţiul
destinat informaţiilor de comandă a discului este
complet ocupat, ştergeţi titlurile care nu sunt necesare.
Operaţii pentru titluri în modul Video /
titluri originale
Pentru titlurile în modul Video de pe discuri DVD+RW
/ DVD- RW (modul Video) / DVD+R / DVD-R şi
pentru titluri originale de pe discuri DVD-RW (modul
VR), recorderul modifică informaţia actuală înregistrată
pe disc. Nu puteţi reveni asupra operaţiilor pe care le
efectuaţi, iar conţinutul original va fi, în consecinţă,
pierdut definitiv.
z Observaţie
• Atunci când folosiţi un disc DVD-RW (în modul
VR), puteţi păstra conţinutul iniţial prin editarea unei
liste de redare (vedeţi “operaţii cu liste de redare” în
continuare).
54
Pentru a lărgi spaţiul pe disc (numai
pentru discuri DVD+RW/DVD-RW (în
modul VR)/DVD-RW (în modul Video))
Puteţi obţine spaţiu de un disc ştergând înregistrările
în modul Video sau titlurile originale. Efectul acestor
operaţii diferă în funcţie de tipul de disc şi de poziţia
titlului, după cum urmează.
Tipul discului
Pentru a lărgi spaţiul liber
DVD+RW
Ştergeţi ultimul titlu de pe disc.
Puteţi şterge sau suprascrie şi
alte titluri decât ultimul, dar
afişajul nu va indica o creştere a
capacităţii libere. Titlurile şterse
sunt marcate ca atare în meniul cu
Lista titlurilor.
DVD-RW
(în modul VR)
Ştergeţi titlurile originale oriunde
sunt localizate pe disc.
DVD-RW
(în modul Video)
Ştergeţi ultimul titlu de pe disc.
DVD+R /
DVD-R
Nu puteţi mări spaţiul liber de pe
disc, deoarece aceste discuri nu
sunt reinscriptibile.
b Notă
Se poate ca spaţiul disponibil să nu fie afişat corect
pentru discuri DVD+RW şi DVD-RW (modul VR).
Recorderul afişează doar spaţiul disponibil rămas după
ultimul titlu de pe disc.
Operaţii cu listele de redare
Cu discurile de tipul DVD-RW (în modul VR) puteţi
realiza o listă de redare, păstrând, în acelaşi timp, titlurile
originale (înregistrările actuale de pe disc). O listă
de redare (Playlist) este un grup de titluri ale listei de
redare, create din titlul original cu scopul editării.
Atunci când creaţi o listă de redare, pe disc este reţinută
doar informaţia de comandă necesară redării, cum ar fi
ordinea de redare. În timp ce titlurile originale rămân
nealterate, listele de redare pot fi modificate.
Exemplu : Aţi înregistrat câteva meciuri din finala unui
campionat de fotbal pe un disc DVD-RW (în modul VR).
Doriţi să creaţi un rezumat cu scenele golurilor şi ale
altor faze importante, dar în acelaşi timp doriţi să păstraţi
înregistrările originale.
În acest caz, puteţi alege un titlu sau un capitol, şi să
creaţi un titlu al unei liste de redare. Puteţi chiar mai
mult, anume să rearanjaţi în altă ordine scenele dintr-o
listă de redare (pagina 61).
z Observaţie
• Atunci când folosiţi un disc DVD-RW (în modul
VR), puteţi afişa titlurile conţinute în Lista de redare
(Playlist) sau titlurile originale din Lista titlurilor
(Original). Pentru a comuta între cele două moduri de
afişare, apăsaţi TITLE LIST în mod repetat.
Opţiunile de editare
Alegeţi o opţiune din lista de mai jos şi consultaţi
paginile notate între paranteze. Tipul titlului şi tipul
discului pentru care opţiunea de editare este funcţională
sunt indicate în fiecare secţiune.
– Etichetarea unui titlu (pagina 56).
– Ştergerea unui titlu (pagina 56).
– Ştergerea unei porţiuni a unui titlu (A-B Erase)
(pagina 56).
– Protejarea unui titlu (pagina 57).
– Divizarea unui titlu (pagina 57).
– Ascunderea unui titlu (pagina 58).
– Ştergerea unui capitol (pagina 59).
– Combinarea capitolelor (pagina 59).
– Ascunderea unui capitol (pagina 59).
– Crearea manuală a capitolelor (pagina 59).
– Crearea unei Liste de redare (pagina 60).
– Adăugarea de conţinut într-un titlu deja existent
(pagina 61).
– Reordonarea capitolelor în interiorul unei liste de
redare (pagina 61).
b Notă
• Atunci când selectaţi un titlu cu scopul editării, ţineţi
cont întotdeauna de diferenţele dintre editarea titlurilor
în modul video/originale şi editarea titlurilor unei Liste
de redare.
Ştergerea şi realizarea
de montaje ale
titlurilor
Această secţiune explică principalele funcţii de editare
comune titlurilor în modul Video, titlurilor originale şi
titlurilor dintr-o listă de redare.
Ţineţi cont că operaţiile de montaj în modul Video şi
cele ale titlurilor originale sunt ireversibile. Pentru a
realiza montaje pe discuri DVD-RW (modul VR) fără a
modifica înregistrările originale, creaţi şi editaţi o Listă
de redare (pagina 60).
b Notă
• Dacă editaţi un titlu original după ce aţi creat o Listă de
redare, se poate ca această operaţie să afecteze Lista
de redare derivată.
1 Apăsaţi TITLE LIST pentru a afişa Lista
titlurilor.
Va apărea o fereastră cu Lista titlurilor în care este
afişat conţinutul discului.
Atunci când editaţi un disc DVD-RW (în modul VR),
apăsaţi în mod repetat TITLE LIST, pentru a comuta
între lista cu titluri originală (Original) şi Lista de
redare (Playlist), dacă este necesar.
Exemplu : Lista titlurilor (originală)
continuă...
continuă...
55
2 Selectaţi un titlu, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat sub-meniul cu opţiunile disponibile pentru
titlu.
[Search] (căutare): Sunt afişate opţiunile de căutare.
[Chapter] : Este afişată lista capitolelor, pentru
redare sau editare (pagina 58).
[Erase] (ştergere) : este şters titlul selectat (pagina
56). Pentru efectele produse asupra spaţiului
liber de pe disc, citiţi pagina 54.
[Protect] (protecţie) : protejează titlul pentru a nu fi
şters sau modificat (pagina 57).
[Edit] (montaj) : permite realizarea următoarelor
operaţii.
[Title Name] (denumire titlu) : permite
introducerea denumirii titlului (pagina 56).
[Divide] (divizare) : împarte un titlu în două
părţi (pagina 57).
[A-B Erase] (ştergere A-B) : şterge o secţiune
a titlului (pagina 56)
[Hide/Show] (ascunde/arată) : Ascunde titlul /
arată titlul ascuns (pagina 58).
[Playlist] (listă de redare) : permite crearea un nou
titlu în Lista de redare, sau adaugă conţinut
nou unui titlu deja existent în Lista de redare
(vedeţi “Editarea unei liste de redare“ la
pagina 60).
3 Selectaţi o opţiune de editare, apoi apăsaţi
ENTER.
Operaţia aleasă este aplicată titlului. Vedeţi paginile
indicate între paranteze pentru procedurile respective.
Denumirea unui titlu
Ştergerea unui titlu
1 Selectaţi [Erase] (ştergere) la pasul 3 de
la “Ştergerea şi realizarea de montaje ale
titlurilor“, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişată o cerere de confirmare.
2 Selectaţi [OK], apoi apăsaţi ENTER.
Titlul este şters.
z Observaţii
• Dacă doriţi să ştergeţi toate titlurile, reformataţi discul
(pagina 28).
• După ştergerea unui titlu de pe un disc DVD+RW,
numele titlului este afişat ca fiind şters în meniul cu
lista titlurilor. Puteţi alege acest titlu pentru a-l supraînregistra (pagina 43).
Ştergerea unei secţiuni a titlului
(A - B Erase)
1 Selectaţi [Edit] la pasul 3 de la “Ştergerea
şi realizarea de montaje ale titlurilor“, apoi
apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi [A-B Erase], după care
apăsaţi
ENTER.
Va fi afişată următoarea fereastră.
1 Selectaţi [Edit] la pasul 3 de la “Ştergerea
şi realizarea de montaje ale titlurilor“, apoi
apăsaţi ENTER.
Pentru discuri DVD-RW (modul Video) şi DVD-R,
alegeţi [Title] la pasul 1.
2 Selectaţi [Title Name] (numele titlului), apoi
apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa pentru introducerea caracterelor.
Urmaţi explicaţiile de la “Schimbarea numelui unui
program înregistrat (introducerea titlului)“ (pagina
33).
z Observaţie
• Puteţi denumi sau redenumi discuri DVD (pagina 34).
56
Puctul curent al redării
3 Apăsaţi H şi căutaţi scena pe care doriţi
să o ştergeţi cu ajutorul butoanelor x, X, şi
m/M .
4 Apăsaţi ENTER la începutul scenei care doriţi
să fie ştearsă (punctul A).
Imaginea de dimensiune
redusă a punctului A
Protejarea unui titlu împotriva ştergerii
sau a modificării
Selectaţi [Protect] (protejare) la pasul 3 de
la “Ştergerea şi realizarea de montaje ale
titlurilor“, apoi apăsaţi ENTER.
Titlul este protejat, iar în dreptul lui, în meniul cu lista
titlurilor va fi afişat simbolul [ ] (blocat).
Pentru a anula protecţia, repetaţi paşii de mai sus şi
selectaţi [Unprotect] (deprotejare).
5 Apăsaţi H şi căutaţi scena pe care doriţi
să o ştergeţi cu ajutorul butoanelor x, X, şi
m/M .
Divizarea unui titlu
6 Apăsaţi ENTER la finalul scenei care doriţi să
fie ştearsă (punctul B).
1 Selectaţi [Edit] la pasul 3 de la “Ştergerea
şi realizarea de montaje ale titlurilor“, apoi
apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi [Divide], după care
apăsaţi ENTER.
Va fi afişată fereastra pentru stabilirea punctului de
divizare.
Imaginea de dimensiune
redusă a punctului B
Pentru a reveni asupra poziţiei punctelor A sau B,
selectaţi [Cancel] (anulare) şi repetaţi procedeul de la
pasul 3.
7 Selectaţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
Vi se va cere confirmarea operaţiei.
Dacă doriţi ca scena să nu fie ştearsă, alegeţi
[CANCEL] (anulare) şi apăsaţi ENTER.
8 Selectaţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
Scena este ştearsă.
b Note
• Imaginile sau sonorul pot fi momentan întrerupte în
punctul unde a fost ştearsă secţiunea unui titlu.
• Este posibil ca secţiunile mai scurte de trei secunde să
nu fie şterse.
• Este posibil să apară o mică diferenţă între punctele
alese şi punctele de început şi final ale porţiunii şterse.
• Nu va fi adăugat un marcaj de capitol în punctul
porţiunii şterse A-B.
Puctul curent al redării
3 Apăsaţi H şi căutaţi punctul de diviziune
pe care îl doriţi folosind butoanele x, X, şi
m/M .
4 Apăsaţi ENTER la în dreptul primului punct
de diviziune.
Este stabilit primul punct de diviziune.
Pentru a anula acest punct, selectaţi [Cancel] (anulare)
şi repetaţi de la pasul 3.
5 Apăsaţi H şi căutaţi punctul de diviziune
pe care îl doriţi folosind butoanele x, X, şi
m/M .
6 Apăsaţi ENTER la în dreptul celui de-al doilea
punct de diviziune.
Este stabilit al doilea punct de diviziune.
continuă...
57
7 Selectaţi [OK] din sub-meniu şi apăsaţi
ENTER.
Titlul va fi împărţit în două secţiuni. Dacă doriţi să
redenumiţi titlul, consultaţi pagina 56.
Dacă doriţi ca titlul să nu fie divizat, alegeţi
[CANCEL] (anulare) şi apăsaţi ENTER.
Editarea unui titlu pe
capitole
Puteţi realiza un montaj detaliat al unui titlu folosind
meniul cu Lista capitolelor care afişează conţinutul pe
capitole al titlului.
Ascunderea unui titlu
Puteţi omite redarea unui titlu, fără a şterge acest titlu de
pe disc.
1 Selectaţi [Edit] la pasul 3 de la “Ştergerea
şi realizarea de montaje ale titlurilor“, apoi
apăsaţi ENTER.
2 Selectaţi [Hide] (ascundere), după care
apăsaţi ENTER.
Titlul va fi afişat umbrit în meniul cu Lista titlurilor.
Pentru a arăta titlul ascuns
Repetaţi paşii de mai sus alegând însă [Show] (vizibil).
1 Apăsaţi TITLE LIST pentru a afişa Lista
titlurilor.
Atunci când editaţi discuri DVD-RW (în modul VR),
apăsaţi în mod repetat TITLE LIST pentru a comuta
între Title List (Original) şi Lista de redare (Playlist),
dacă este necesar.
2 Selectaţi un titlu şi apăsaţi ENTER.
Apare sub-meniul.
3 Selectaţi [Search] (căutare) şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi [Chapter] (capitol) şi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul cu Lista capitolelor cu conţinutul
titlului ales, dispus pe capitole
Exemplu : Lista capitolelor (Original).
58
5 Selectaţi un capitol, apoi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat submeniul cu operaţii de montaj pentru un
capitol.
[Title] (titlu) : se revine la meniul cu Lista titlurilor
(vedeţi “Ştergerea şi realizarea de montaje ale
titlurilor“ la pagina 55).
[Erase] (ştergere) : şterge capitolul selectat (pagina
59)
[Combine] (combinare) : uneşte două capitole întrunul singur (pagina 59).
[Hide/Show] (ascunde/arată) : ascunde un capitol /
arată un capitol ascuns (pagina 59).
[Move] (deplasare) : vă permite să modificaţi ordinea
de redare a capitolelor din interiorul unui titlu din
lista de redare (vedeţi “Reordonarea capitolelor
unui titlu din Lista de redare“ la pagina 61).
[Playlist] (Listă de redare) : Vă permite să creaţi
un nou titlu în Lista de redare, sau să adăugaţi
conţinut unui titlu deja existent în Lista de redare.
(vedeţi “Editarea unei Liste de redare” la pagina
60).
6 Selectaţi o opţiune de editare, apoi apăsaţi
ENTER.
Opţiunea aleasă este aplicată capitolului. Pentru
detalii, consultaţi paginile indicate între paranteze.
Ştergerea unui capitol
1 Selectaţi [Erase] (ştergere) la pasul 6 de la
“Editarea unui titlu pe capitole“, apoi apăsaţi
ENTER.
Va fi afişată o cerere de confirmare a operaţiei.
2 Selectaţi [OK], după care
apăsaţi ENTER.
Capitolul este şters.
Unirea mai multor capitole
Selectaţi [Combine] (ştergere) la pasul 6 de la
“Editarea unui titlu pe capitole“, apoi apăsaţi
ENTER.
Capitolul ales va fi reunit cu următorul capitol din Lista
capitolelor.
b Notă
Dacă următorul capitol de pe un disc DVD+RW sau
DVD+R este ascuns, faceţi acest capitol vizibil in
Lista titlurilor înainte de operaţia de reunire. Vedeţi
“Ascunderea unui capitol“ (pagina 59).
Ascunderea unui capitol
Puteţi face ca un capitol să fie omis la redare fără ca
acesta să fie şters de pe disc.
Selectaţi [Hide] (ascundere) la pasul 6 de la
“Editarea unui titlu pe capitole“, apoi apăsaţi
ENTER.
Capitolul va fi afişat umbrit în meniul cu Lista titlurilor.
Pentru a reda un titlu fără a omite capitolele
ascunse
Alegeţi titlul în Lista titlurilor şi apăsaţi ENTER.
Alegeţi [Full Play] (redare completă) din sub-meniu, şi
apăsaţi ENTER.
Pentru a face vizibil un capitol ascuns
Repetaţi paşii de mai sus şi alegeţi [Show] (arată).
b Note
• Se poate ca imaginea şi sunetul să fie momentan
întrerupte în dreptul unui capitol ascuns.
• Pe alte echipamente Sony DVD, capitolele ascunse vor
fi redate, fără a fi omise.
Crearea manuală a unui capitol
Puteţi crea capitole în interiorul unui titlu, prin inserarea
de marcaje de capitol în punctele dorite.
În timpul redării sau înregistrării, apăsaţi
CHAPTER MARK (marcaj de capitol) în punctul
unde doriţi ca titlul să fie divizat în capitole.
Pe ecran va fi afişată fereastra de mai jos. Conţinutul
titlului dinainte şi de după scena de marcaj va fi împărţit
în capitole distincte.
z Observaţii
• Puteţi reuni două capitole într-unul singur (pagina 59).
• Titlurile sunt împărţite în mod automat în capitole în
timpul înregistrării dacă este aleasă opţiunea [Auto
Chapter] la secţiunea de reglaje [Video] (pagina 72).
continuă...
59
b Notă
Dacă este afişat un mesaj care arată că nu mai pot fi
marcate sau adăugate capitole, este posibil să nu mai
puteţi înregistra sau realiza montaje.
Editarea unei Liste de
redare
O listă de redare vă permite să realizaţi montaje şi
operaţii de editare fără a modifica înregistrările originale.
În această secţiune găsiţi explicaţii care se referă
exclusiv la titlurile din Lista de redare. Operaţiile de
editare din secţiunea precedentă sunt deasemenea
aplicabile, în cazul în care acest lucru este indicat.
b Note
• Dacă editaţi un titlu original după ce aţi creat o Listă de
redare, se poate ca această operaţie să afecteze Lista
de redare derivată.
• Se poate ca imaginea să fie întreruptă la redarea unei
scene editate.
Crearea unui titlu în Lista de redare
1 Apăsaţi TITLE LIST pentru a afişa Lista
titlurilor (Original).
Apăsaţi din nou TITLE LIST dacă este afişată Lista de
redare a titlurilor (Playlist).
2 Selectaţi un titlu, apoi apăsaţi ENTER.
60
Va fi afişat sub-meniul.
[Search] (căutare): Sunt afişate opţiunile de căutare.
[Chapter] : Este afişată lista capitolelor.
(Original) : Dacă doriţi să adăugaţi un titlu
original în Lista de redare, alegeţi această
opţiune şi apăsaţi ENTER. După ce apare
Lista capitolelor (Original), alegeţi un capitol
şi apăsaţi ENTER, după care mergeţi la pasul
3.
[Playlist] (listă de redare) : permite crearea unui nou
titlu în Lista de redare, sau adaugă conţinut
nou unui titlu deja existent în Lista de redare.
3 Selectaţi [Playlist] şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi [New Playlist], apoi apăsaţi ENTER.
Titlul sau capitolul va fi adăugat în Lista de redare ca
un nou titlu.
Pentru a crea mai multe titluri în Lista de redare,
apăsaţi TITLE LIST şi repetaţi paşii de mai sus.
Adăugarea de conţinut nou unui titlu
deja existent în Lista de redare
5 Alegeţi un capitol şi apăsaţi ENTER.
Este afişat sub-meniul.
1 Alegeţi un capitol sau un titlu la pasul 2 de
la “Crearea unui titlu în Lista de redare“
(pagina 60).
2 Selectaţi [Playlist], apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată lista cu numele titlurilor din Lista de
redare a discului (dacă există titluri).
6 Selectaţi [Move] (mutare), apoi apăsaţi
ENTER.
7 Selectaţi o nouă poziţie în Lista capitolelor şi
apăsaţi ENTER.
Capitolul este mutat în noua poziţie.
Pentru a continua modificările în ordinea scenelor,
repetaţi paşii de mai sus.
Dacă doriţi să redenumiţi un titlu, consultaţi pagina
56.
b Notă
Se poate ca imaginea şi sunetul să fie întrerupte pentru
un moment în punctul unde capitolul se schimbă.
3 Alegeţi un titlu din lista de redare şi apăsaţi
ENTER.
Conţinutul titlului sau al capitolului original selectat
la pasul 1 este adăugat titlului din Lista de redare.
Dacă doriţi să redenumiţi titlul, vedeţi pagina 56.
Reordonarea capitolelor unui titlu din
Lista de redare
Puteţi să schimbaţi poziţia capitolelor în interiorul unui
titlu din Lista de redare pentru a obţine o nouă ordine de
redare.
1 Apăsaţi TITLE LIST pentru a afişa Lista de
redare (Playlist).
Apăsaţi din nou TITLE LIST dacă a fost afişată Lista
de titluri originală (Original).
2 Selectaţi un titlu, apoi apăsaţi ENTER.
Apare submeniul.
3 Selectaţi [Search] (căutare) şi apăsaţi ENTER.
4 Selectaţi [Chapter] (capitol) şi apăsaţi ENTER.
Va fi afişat meniul capitolelor conţinute de titlul ales.
61
Duplicarea în cazul unei camere DV
Înainte de duplicarea
conţinutului unei
camere DV
Această secţiune explică duplicarea cu o cameră video
digitală prin intermediul mufei DV IN de pe panoul
frontal. Dacă doriţi să realizaţi duplicarea folosind
mufele LINE IN, consultaţi “Înregistrarea de la
echipamentul conectat” (pagina 43).
Pentru a înregistra prin mufa DV IN
Mufa DV IN a acestui recorder corespunde standardului
i.LINK. Puteţi conecta orice alt echipament care dispune
de o mufă i.Link (DV) şi puteţi înregistra semnale
digitale.
Urmaţi instrucţiunile de la “Conectarea unei camere
video digitale la mufa DV IN”, iar apoi treceţi la
secţiunea despre duplicare. Pentru mai multe informaţii
legate de i.LINK, consultaţi “Despre i.LINK” (pagina
86).
z Observaţie
Dacă intenţionaţi să efectuaţi montaje suplimentare pe
disc, după duplicarea iniţială, folosiţi mufa DV IN şi
înregistraţi pe un disc DVD-RW (modul VR).
Conectarea unei
camere video digitale
la mufa DV IN
Puteţi conecta o cameră video digitală la mufa DV IN a
recorderului pentru a înregistra sau a realiza montaje ale
conţinutului unor benzi în format DV / Digital8. Operaţia
începe direct, deoarece recorderul va rula rapid înainte şi
va derula banda pentru dvs., astfel încât nu este necesar
să acţionaţi camera video digitală.
Înainte de conectare, consultaţi şi manualul de
instrucţiuni care însoţeşte camera video digitală.
b Note
• Mufa DV IN este numai pentru intrare. Nu vor fi
transmise la ieşire semnale.
• Nu puteţi utiliza mufa DV IN când :
– camera dvs. video digitală nu funcţionează cu
acest recorder. Conectaţi camera la mufa LINE IN
şi urmaţi instrucţiunile de la “Înregistrarea de la
echipamentul conectat” (pagina 43).
– semnalul de intrare nu este în format DVC-SD. Nu
conectaţi o cameră video digitală în format MICRO
MVchiar dacă este dotată cu o mufă i.LINK ;
– imaginile de pe bandă conţin un semnal de protejare
la copiere, ceea ce limitează înregistrarea.
• Dacă doriţi redarea unui DVD duplicat de la o cameră
DV cu alt echipament DVD, finalizaţi discul (pagina
35).
• Recorderul nu acceptă modul HDV.
Conexiuni
recorder DVD
spre DV IN
cablu i.LINK
(nu este furnizat)
ieşire DV
cameră video digitală
l : flux de semnal
62
Duplicarea unei benzi
în format DV/Digital8
pe un disc DVD
2 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) pentru a
închide compartimentul pentru discuri.
Aşteptaţi până ce indicaţia “REAd” dispare de pe
afişajul frontal.
Pentru detalii privind introducerea şi formatarea unui
disc, vedeţi “Introducerea şi formatarea unui disc“ la
pagina 28.
3 Introduceţi o casetă în format DV / Digital8 în
Puteţi înregistra pe un disc conţinutul unei benzi în
format DV/Digital8. Puteţi rula rapid înainte, derula
şi opri banda pentru a selecta o scena, folosind
telecomanda recorderului.
Cum sunt create capitolele
Conţinutul duplicat pe discul DVD devine un singur
titlu, care este divizat în capitole. Recorderul împarte
titlul în capitole, în funcţie de reglajul [Video] (la
intervale de 5 sau de 10 minute, sau fără diviziuni)
(pagina 72).
camera video sursă.
Pentru ca recorderul să înregistreze sau să realizeze
montaje, camera dvs. trebuie să fie pornită şi pusă în
modul redare video.
4 Apăsaţi în mod repetat butonul INPUT al
telecomenzii pentru a selecta “dV“.
Selecţia sursei pentru intrare se modifică după cum
urmează :
5 Apăsaţi în mod repetat butonul REC MODE
al telecomenzii pentru a selecta modul de
înregistrare.
Selecţia modului de înregistrare se modifică după
cum urmează :
Pentru detalii privind modul de înregistrare, vedeţi
pagina 37.
6 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a fi afişat
meniul de sistem.
7 Selectaţi [Setup] şi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul de reglaje.
8 Selectaţi [Video] şi apăsaţi ,.
9 Selectaţi [DV Input] şi apăsaţi ,.
1 Apăsaţi butonul Z (deschis / închis) şi aşezaţi
un disc pe suportul pentru discuri.
Aveţi grijă ca pe disc să fie destul spaţiu liber pentru
a înregistra conţinutul benzii.
Cu partea etichetată
orientată în sus
[Stereo 1] (reglaj implicit) : Este înregistrat numai
sonorul original. În mod normal, alegeţi această
variantă atunci când duplicaţi o bandă în format DV.
[Stereo 2] : Este înregistrat numai sonorul adiţional.
Alegeţi această variantă numai dacă aţi adăugat un
canal audio atunci când aţi înregistrat cu camera dvs.
video digitală.
continuă...
63
10 Alegeţi o variantă şi apăsaţi ENTER.
11 Apăsaţi O RETURN pentru a părăsi meniul
de reglaje.
12 Apăsaţi H pentru a începe redarea benzii
în format DV/Digital8.
Pe ecran apare imaginea redată.
13 În timp ce urmăriţi imaginile pe ecran,
căutaţi punctul de unde doriţi să înceapă
înregistrarea, apăsând m/M.
14 Când găsiţi punctul dorit, apăsaţi X.
15 Apăsaţi z REC.
Redarea începe din punctul stabilit, iar recorderul
începe să înregistreze.
Pentru a opri înregistrarea
Apăsaţi x REC STOP. Tineţi cont că pot fi necesare
câteva secunde pentru ca recorderul să înceteze copierea.
b Note
• Finalizaţi discul dacă doriţi să îl redaţi pe un alt echipament
DVD (pagina 35).
• Nu puteţi conecta mai mult de o piesă a echipamentului
video digital la recorder.
• Nu puteţi comanda recorderul folosind un alt dispozitiv
sau un alt recorder de acelaşi tip.
• Nu puteţi înregistra pe disc data şi ora înregistrării sau
conţinutul memoriei de casetă.
• La duplicarea unei benzi în format DV/Digital8
prin intermediul mufei DV IN, recorderul începe
înregistrarea la aproximativ 5 secunde după ce începe
redarea benzii.
• Dacă duplicaţi o bandă în format DV/Digital8care a
fost editată cu un calculator PC folosind mufa DV IN,
este posibil ca orice sonor înregistrat pe pista Stereo 2
să fi fost înregistrat doar ca zgomot.
• Dacă înregistraţi de la o casetă în format DV/ Digital 8
cu o pistă sonoră înregistrată cu mai multe frecvenţe de
eşantionare (48 kHz ; 44,1 kHz sau 32 kHz), în punctul
de schimbare a frecvenţei de eşantionare, la redarea
discului, nu se va auzi sonorul sau sonorul emis va fi
nenatural.
• Imaginea înregistrată poate fi afectată un moment dacă
dimensiunea imaginii a fost modificată sau dacă pe
bandă nu este înregistrat nimic.
• Atunci când schimbaţi modul de eşantionare (de
exemplu, 48 kHz/16 biţi T 32 kHz/12 biţi) poate
apărea un zgomot.
• La înregistrarea punctelor de debut/ final ale benzii pot
apărea omisiuni de imagine sau de sunet.
64
• Atunci când pe bandă există un spaţiu neînregistrat de
o secundă sau mai mult, duplicarea DV încetează în mod
automat.
Reglaje şi ajustări
3 Selectaţi elementul de reglaj dorit folosind
M/m, apoi apăsaţi ,.
Utilizarea meniurilor
de reglaj
Folosind meniurile de reglaj, puteţi efectua diferite
ajustări ale unor elemente cum ar fi imaginea şi sunetul,
ca şi limba folosită la subtitrare.
Meniul de reglaj are câteva nivele de opţiuni. Pentru
a alege nivelul următor, apăsaţi ,. Pentru a reveni la
nivelul precedent, apăsaţi <.
b Note
Reglajele de redare memorate pe disc au prioritate în faţa
reglajelor din meniu, şi este posibil ca nu toate funcţiile
descrise să fie operaţionale.
4 Selectaţi elementul de reglaj dorit folosind
M/m, apoi apăsaţi ,.
Sunt afişate variantele disponibile pentru elementul
respectiv.
Exemplu : [TV Type]
5 Selectaţi elementul de reglaj dorit folosind
M/m, apoi apăsaţi ENTER pentru confirmare.
Unele elemente de reglaj pot cere alegeri
suplimentare.
1 Apăsaţi SYSTEM MENU pentru a afişa meniul
de sistem.
2 Selectaţi [Setup], apoi apăsaţi ENTER.
Este afişat meniul de reglaje.
Pentru a opri meniul de reglaje
Apăsaţi O RETURN.
65
Stabilirea canalelor
şi potrivirea ceasului
(General)
Rubricile din secţiunea [General] vă permit să reglaţi
canalele, ceasul sau să efectuaţi alte reglaje ale
recorderului.
Alegeţi rubrica
[General] din meniul de reglaje.
Pentru a folosi interfaţa, vedeţi “Utilizarea meniurilor de
reglaj“ de la pagina 65.
Reglajele implicite sunt cele subliniate.
2 Apăsaţi ENTER când este selectată opţiunea [Set].
Este afişat meniul cu Lista canalelor.
2 Apăsaţi M/m pentru a alege poziţia de program pe care
doriţi să o ajustaţi, apoi apăsaţi ENTER.
3 Alegeţi o opţiune din sub-meniu, apoi apăsaţi ENTER.
[Auto Channel Setting]
[Manual CH Setting] : Pentru reglarea manuală a
canalelor. Vedeţi “Pentru reglarea manuală a
canalelor“ (pagina 67).
(Reglare automată a canalelor)
Fixează în mod automat canalele TV.
Alegeţi ţara dvs., apoi selectaţi [Start] şi apăsaţi ENTER.
[Name] : Pentru modificarea numelui staţiei.
Va fi afişată interfaţa pentru introducerea
caracterelor. Citiţi la pagina 33 despre cum pot
fi introduse caractere.
[Manual Channel Setting]
[Move] : Sortează poziţia programelor în Lista
canalelor. Apăsaţi M/m pentru a muta un
program în noua poziţie.
(Reglare manuală a canalelor)
Se fixează în mod manual canalele TV.
În cazul în care unele canale nu pot fi fixate prin funcţia
de reglare automată, le puteţi stabili în mod manual.
Dacă un canal nu prezintă sunet, sau dacă imaginea este
distorsionată, se poate ca în timpul operaţiei de reglare
automată a posturilor să fi fost stabilit un sistem greşit
de recepţie. Alegeţi în mod manual sistemul de recepţie
corect, urmând paşii de mai jos.
1 Alegeţi [Manual CH Setting] şi apăsaţi ,.
[Erase] : Şterge o poziţie de program de care nu aveţi
nevoie.
[Decoder On/Off] : Stabileşte canalele care să fie
decodate. Aveţi nevoie de acest reglaj pentru a
urmări sau a înregistra un programe PAY-TV/
Canal Plus.
Apăsaţi ENTER pentru ca să fie afişat
[Decoder]. Apăsaţi din nou ENTER pentru a
opri reglajul.
[NICAM/Standard] : Stabileşte canalele pentru
emisiunile NICAM. În mod normal, indicaţia
[NICAM] este aprinsă pe afişaj. Dacă sonorul
unei emisiuni NICAM nu este clar, apăsaţi
ENTER pentru a stinge indicaţia [NICAM].
b Note
Aveţi grijă să alegeţi corect poziţia programului pe care
doriţi să îl dezactivaţi. Dacă dezactivaţi din greşeală o
poziţie de program, veţi fi nevoit să restabiliţi în mod
manual acel program.
66
Pentru a stabili în mod manual canalele
Atunci când alegeţi [Manual CH Setting] la pasul 4 de
mai sus, va fi afişată interfaţa pentru stabilirea canalelor.
1 Apăsaţi </, pentru a alege un element şi M/m
pentru a a modifica reglajul.
[PR] indică poziţia programului selectat.
[Seek] : Caută canalele în mod automat. Căutarea
se opreşte când receptorul face acordul pe
frecvenţa unui canal.
Sistem TV
Acoperirea
canalelor
I (Marea Britanie,
Ireland A – J VHF
Irlanda)
South Africa 4–11, 13 VHF
Sistem de culoare : PAL B21 – B69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
L (Franţa)
F2 – F10 VHF
Sistem de culoare :
F21 – F69 UHF
SECAM
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
[Ch] : Pentru modificarea numărului canalului.
[Clock Setting] - potrivirea ceasului
[Fine] : Pentru efectuarea acordului fin pe frecvenţă şi
obţinerea unei imagini mai clare.
[Auto] (Reglarea automată a ceasului) (nu este
disponibilă pentru modelul rusesc)
Este activată funcţia de reglare automată a ceasului când
programul din zona unde vă aflaţi transmite şi un semnal
temporal.
[PAL/SECAM] : Această rubrică apare numai
pentru modelele selectate. Pentru utilizatorii
din Franţa, comutaţi sistemul de pe PAL pe
SECAM dacă recepţia este slabă.
1 Selectaţi [Clock Setting] şi apăsaţi ,.
2 Selectaţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
Reglajul este memorat şi afişajul revine la Lista
canalelor.
Pentru a stabili şi alte canale, continuaţi de la pasul 3
de la reglajele pentru Lista canalelor (pagina 66).
Canale care pot fi recepţionate
Sistem TV
Acoperirea
canalelor
BG (ţările vest
E2 - E12 VHF
europene, cu excepţia
Italia A – H VHF
celor listate mai jos)
E21 – E69 UHF
Sistem de culoare : PAL
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (ţările est europene) R1 – R12 VHF
Sistem de culoare : PAL R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
2 Selectaţi [Auto], apoi apăsaţi ENTER.
z Observaţie
• Atunci când alegeţi varianta [Auto], funcţia de potrivire
automată a ceasului este activată de fiecare dată când
recorderul este oprit.
[Manual] (Reglarea manuală a ceasului)
Dacă funcţia de potrivire automată a ceasului nu
a acţionat corect în zona în care vă aflaţi, efectuaţi
potrivirea manuală.
1 Selectaţi [Clock Setting] şi apăsaţi ,.
continuă...
67
2 Selectaţi [Manual], apoi apăsaţi ENTER.
3 Apăsaţi M/m pentru a stabili ziua, apoi apăsaţi ,.
Stabiliţi luna, anul, ora şi minutele, în ordine. Apăsaţi
</, pentru a alege elementul de reglaj, apoi
apăsaţi M/m pentru a stabili valoarea.
Pentru a modifica numerele, apăsaţi < pentru a reveni
la elementul de modificat, apoi apăsaţi M/m.
4 Apăsaţi ENTER pentru a porni ceasul.
[LINE 3 In]
(Intrare de linie 3)
Este stabilită mufa LINE3/DECODER pentru intrarea
semnalului video codificat.
[Decodor]
[Other device]
[TV Type]
(Tipul de de televizor)
Selectaţi formatul imaginii la televizorul conectat
(obişnuit - cu raportul laturilor 4:3 / panoramic).
[4:3 Letter
Box]
[4:3 Pan
Scan]
[16:9]
Selectaţi această variantă
când conectaţi un televizor cu
ecran 4:3. Este afişată o imagine
panoramică cu benzi negre în
partea de sus şi de jos a ecranului.
Alegeţi această variantă când
este conectat un televizor 4:3.
Este afişată automat o imagine
panoramică pe întreg ecranul,
părţile care nu pot fi cuprinse de
ecran fiind eliminate.
Alegeţi această variantă când
conectaţi un televizor cu
ecran panoramic sau unul care
beneficiază de funcţia de afişare
panoramică.
[4:3 Letter Box]
[Video output format]
(formatul semnalului la ieşire)
Faceţi alegerea în funcţie de conexiunea cu televizorul
dvs.
[RGB]
[YPbPr]
[16:9]
b Note
• În funcţie de disc, este posibil să fie selectată automat
varianta [4:3 Letter Box] în loc de [4:3 Pan Scan] sau
vice-versa.
• La conectarea prin mufa HDMI OUT cu rezoluţiile de
ieşire de 720p, 1080i sau 1080p, reglajul este fixat la
[16:9]
68
Selectaţi această variantă la
conectarea prin mufa LINE 1-TV.
Alegeţi această variantă la
conectarea prin mufele de ieşire
pe componente COMPONENT
VIDEO OUT.
[Power save]
(mod economic de funcţionare)
Stabiliţi dacă afişajul panoului frontal să fie stins sau
aprins atunci când opriţi aparatul.
[Off]
[On]
[4:3 Pan Scan]
Selectaţi această variantă când
conectaţi un decodor PAY-TV sau
Canal Plus).
Alegeţi această variantă la
conectarea unui alt dispozitiv
decât decodorul de mai sus (de
exemplu, un aparat video).
Afişajul panoului frontal rămâne
aprins.
Afişajul panoului frontal se stinge.
[Factory Set]
(revenirea la reglajele din fabrică)
Aduce reglajele aparatului la valorile prestabilite din
fabrică. Pentru procedură, vedeţi pagina 74.
Ţineţi cont că reglajele pentru restricţia accesului
copiilor de la rubrica [Lock] nu sunt afectate.
Stabilirea limbii
[Language]
Secţiunea [Language] vă permite să efectuaţi o alegere
pentru limba folosită la afişajul recorderului şi discuri.
Selectaţi rubrica [Language] din meniul de reglaje.
Pentru a folosi interfaţa, vedeţi “Utilizarea meniurilor de
reglaj“ de la pagina 65.
Reglajele implicite sunt cele subliniate.
Reglaje Audio
Secţiunea [Audio] vă permite să ajustaţi sonorul în acord
cu condiţiile de redare şi de conectare.
Selectaţi rubrica [Audio] din meniul de reglaje. Pentru
a folosi interfaţa, vedeţi “Utilizarea meniurilor de reglaj“
de la pagina 65.
Reglajele implicite sunt cele subliniate.
[Dolby Digital Output] (numai pentru DVD)
(ieşire Dolby Digital)
Selectează tipul de semnal Dolby Digital.
[Display Menu]
(meniuri afişate)
Modifică limba de afişaj pe ecran.
[Disc Menu] (numai pentru DVD VIDEO)
(meniul discului)
[Dolby Digital
T PCM]
[Dolby Digital]
Modifică limba meniului unui disc DVD.
[Disc Audio] (numai pentru DVD VIDEO)
Alege limba pistelor sonore.
[Disc Subtitle] (numai pentru DVD VIDEO)
(subtitrare disc)
Alege limba subtitlurilor înregistrate pe disc.
[Original]
[Others]
[Off]
Alegeţi limba care are prioritate
pe disc.
Este afişată interfaţa pentru
introducerea codului de limbă.
Apăsaţi butoanele numerotate
pentru a introduce un cod
numeric de 4 cifre din “Lista
codurilor de limbă“ (pagina 83) şi
apăsaţi ENTER.
Opreşte afişarea subtitlurilor.
b Notă
• Dacă selectaţi o limbă care nu este disponibilă pe discul
DVD VIDEO pentru [Display Menu], [Disc Subtitle]
sau [Disc Audio], va fi selectată automat una dintre
limbile înregistrate pe disc.
Selectaţi aceasta când recorderul
este conectat la o componentă
audio fără decodor DolbyDigital
încorporat.
Selectaţi această variantă când
recorderul este conectat la o
componentă audio cu decodor
Dolby Digital încorporat.
b Notă
• Acest reglaj afectează ieşirea prin mufele DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT.
Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnalele
Dolby Digital, alegeţi varianta [Dolby Digital T
PCM].
[DTS Output] (numai pentru DVD VIDEO)
(ieşire DTS)
Stabileşte dacă semnalul DTS să fie sau să nu fie
transmis la ieşire.
[Off]
[On]
Selectaţi aceasta când recorderul
este cuplat la o componentă audio
fără decodor DTS încorporat.
Selectaţi aceasta când recorderul
este cuplat la o componentă audio
cu decodor DTS încorporat.
continuă...
69
b Notă
• Acest reglaj afectează ieşirea prin mufele DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT.
Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnalele DTS,
alegeţi varianta [Off].
[MPEG Output] (numai pentru DVD VIDEO)
(ieşire MPEG)
Stabileşte tipul de semnal audio MPEG transmis la
ieşire.
[MPEG T
PCM]
[MPEG]
Selectaţi aceasta când recorderul
este cuplat la o componentă audio
fără decodor MPEG încorporat.
Dacă sunt redate piste audio
MPEG, recorderul va transmite la
ieşire semnale stereo.
Selectaţi aceasta când recorderul
este cuplat la o componentă audio
cu decodor MPEG încorporat.
b Notă
• Acest reglaj afectează ieşirea prin mufele DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT.
Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnalele
MPEG, alegeţi varianta [MPEG T PCM].
[96 kHz PCM Output] (numai pentru DVD
VIDEO)
(ieşire PCM pe 96kHz)
Stabileşte frecvenţa de eşantionare a semnalului audio.
[96 kHz T 48
kHz]
[96 kHz]
Semnalele audio de la discuri
DVD VIDEO sunt convertite în
semnal de ieşire cu frecvenţa de
48 kHz/16 biţi.
Toate semnalele, inclusiv cel de
96 kHz/24 biţi sunt transmise la
ieşire în formatul original.
b Notă
• Acest reglaj afectează ieşirea prin mufele DIGITAL
OUT (COAXIAL) / HDMI OUT.
Dacă mufa HDMI OUT este conectată la un
echipament care nu este compatibil cu semnalele de 96
kHz, alegeţi varianta [96 kHz T 48 kHz].
[Audio DRC] (numai pentru Dolby Digital
DVD) (controlul registrului dinamic)
Sunetul este mai clar când nivelul volumului este scăzut
la redarea unui DVD compatibil [Audio DRC]. Aceasta
afectează semnalul de ieşire de la următoarele mufe :
– AUDIO OUT (L/R)
– LINE 1 - TV
– LINE 3 / DECODER
70
– DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT numai
când pentru [Dolby Digital Output] este aleasă varianta
[Dolby Digital T PCM] (pagina 69).
[Off]
[On]
În mod obişnuit selectaţi această
variantă
Sunetele mai joase devin mai
clare chiar dacă volumul este redus.
[Vocal] (numai pentru DVD-uri karaoke)
Mixează canalele karaoke către semnal stereo normal.
Această funcţie este activă numai pentru discurile DVD
multi-canal karaoke.
[Off]
[On]
Canalele karaoke nu sunt mixate
în semnal stereo normal. Puteţi
opri ghidul vocal de pe un disc
DVD multi-canal.
În mod obişnuit selectaţi această
variantă
Restricţionarea
accesului copiilor
(blocare)
Redarea anumitor discuri DVD VIDEO poate fi limitată
la un nivel prestabilit, în funcţie de vârsta utilizatorilor.
Anumite scene pot fi blocate sau înlocuite cu altele.
Selectaţi rubrica [Lock] din meniul de reglaje. Pentru
a folosi interfaţa, vedeţi “Utilizarea meniurilor de reglaj“
de la pagina 65.
[Parental Control]
(restricţionarea accesului copiilor)
Stabileşte nivelul de restricţionare.
1 Selectaţi [Parental Control], apoi apăsaţi ,.
Parola este memorată.
Dacă aţi făcut o greşeală, apăsaţi în mod repetat <
pentru a şterge cifrele una câte una, apoi reintroduceţi
codul.
2 Pentru a modifica parola, apăsaţi ENTER atunci când
este selectată rubrica [Change].
[Erase] (ştergere) : Şterge parola. Introduceţi parola
deja înregistrată.
3 Introduceţi parola deja înregistrată.
4 Introduceţi noua parolă de 4 cifre.
5 Reintroduceţi noua parolă, pentru confirmare.
z Observaţie
În cazul în care uitaţi parola, ştergeţi parola şi înregistraţi
o nouă parolă.
Apăsaţi SYSTEM MENU şi selectaţi [Setup] pentru a fi
afişat meniul de reglaje. Introduceţi numărul de şase cifre
210499 folosind butoanele numerotate. Selectaţi [OK] şi
apăsaţi ENTER. Vechea parolă înregistrată este ştearsă.
[Area Code]
(codul regiunii)
Stabileşte un codul de regiune geografică în mod similar
cu stabilirea nivelului de restricţionare. Vedeţi “Lista
codurilor de zonă” (pagina 83).
Este afişat un mesaj care solicită parola.
2 Introduceţi parola de patru cifre folosind butoanele
numerotate.
3 Alegeţi nivelul de restricţionare şi apăsaţi ENTER.
Nivelelor cu numere mai mici le corespund limitări
mai stricte.
În cazul în care alegeţi [Off], funcţia de restricţionare a
accesului nu este activă.
[Set Password]
(stabilirea parolei)
Modifică sau şterge parola pentru controlul funcţiei de
restricţionare a accesului..
1 Selectaţi [Set Password], apoi apăsaţi ,.
În cazul în care nu aţi stabilit încă o parolă, va fi afişată
interfaţa următoare pentru stabilirea unei noi parole.
1 Selectaţi [Area Code], apoi apăsaţi ,.
2 Introduceţi parola de patru cifre folosind butoanele
numerotate.
3 Apăsaţi M/m pentru a introduce primul caracter al
zonei, apoi apăsaţi ,.
4 Apăsaţi M/m pentru a introduce al doilea caracter al
zonei, apoi apăsaţi ENTER.
b Note
• La redarea discurilor care nu dispun de funcţia de
restricţionare a accesului, redarea nu va fi limitată de
către acest recorder.
• În funcţie de disc, este posibil să vi se ceară
modificarea nivelului de restricţionare atunci când
redaţi discul. Dacă se întâmplă aceasta, introduceţi
parola dvs. şi modificaţi nivelul.
Introduceţi combinaţia de 4 cifre dorită folosind
butoanele numerotate. Reintroduceţi combinaţia pentru
a confirma noua parolă.
71
Reglaje pentru
înregistrare (video)
Secţiunea [Video] vă permite să ajustaţi elementele de
reglaj referitoare la înregistrare.
Selectaţi rubrica
[Video] din meniul de reglaje.
Pentru a folosi interfaţa, vedeţi “Utilizarea meniurilor de
reglaj“ de la pagina 65.
Reglajele implicite sunt subliniate.
[Disc Recording Mode]
(modul de înregistrare pe disc)
Alegeţi unul dintre următoarele moduri de înregistrare:
HQ, SP, LP, EP sau ULP (în ordinea descrescătoare a
calităţii imaginii).
[DV Input]
(intrare DV)
Alegeţi pista stereo la înregistrarea de la o cameră video
digitală conectată prin mufa DV IN a panoului frontal.
[Stereo 1]
[Stereo 2]
Este înregistrat numai sonorul
original din timpul filmării. În
mod normal selectaţi aceasta
când duplicaţi conţinut de la
o casetă video în format DV/
Digital8.
Este înregistrat exclusiv sonorul
supra-adăugat după filmare
[LINE 3 In]
(intrarea de linie 3)
Selectează o metodă de intrare a semnalelor video prin
mufa LINE 3/DECODER. Dacă variantă aleasă aici nu
se potriveşte cu tipul de semnal, imaginea nu va fi clară.
[RGB]
Aparatul urmăreşte şi se
adaptează tipului de semnal
recepţionat.
Semnal de intrare video
compozit.
Semnal de intrare RGB
[S-Video]
Semnal de intrare S-Video
[Auto]
[Video]
72
[Auto Chapter]
(împărţire automată în capitolr)
Titlul înregistrat este împărţit în mod automat în capitole,
prin inserarea de marcaje la intervale de timp specificate.
Marcajele sunt inserate în timpul înregistrării.
[No
Separation]
Nu sunt inserate marcaje de
capitol.
[5 minutes]
Stabileşte lungimea unui capitol
la 5 minute.
Stabileşte lungimea unui capitol
la 10 minute
[10 minutes]
b Note
• Intervalul real dintre marcajele de capitol poate varia
în funcţie de cantitatea de informaţie conţinută de
piesa video de înregistrat. Intervalul selectat trebuie
considerat doar ca aproximativ pentru crearea
capitolelor.
• La înregistrarea în modul ULP, intervalele sunt alese
în mod automat de 10 minute.
Reglaje pentru disc Secţiunea [Disc] conţine elementele de reglaj referitoare
la disc, cum ar fi protejarea discului sau denumirea lui.
Selectaţi rubrica [Disc] din meniul de reglaje. Pentru
a folosi interfaţa, vedeţi “Utilizarea meniurilor de reglaj“
de la pagina 65. Reglajele implicite sunt subliniate.
[DivX]
Afişează codul de înregistrare Divx® VOD (Video On
Demand - video la cerere) al recorderului, care este
cerut la închiriere şi la cumpărare de pe situl de servicii
DivX® VOD (www.divx.com/vod).
Introduceţi codul de înregistrare şi apoi apăsaţi ENTER.
[Format DVD]
(formatarea discului)
Puteţi reformata manual un disc DVD+RW sau DVDRW pentru a obţine unul cu tot spaţiul disponibil.
Pentru detalii, consultaţi pagina 28.
[Finalize]
(finalizare)
“Finalizaţi” discul înregistrat pentru a putea fi redat cu
alte echipamente DVD.
Pentru detalii, consultaţi pagina 35.
[Input Disc Name]
(introduceţi numele discului)
Introduceţi o denumire pentru disc sau redenumiţi un
disc, pentru a le recunoaşte mai uşor pe afişaj (pagina
33).
[Protect Disc]
(protejarea discului)
Protejează discul împotriva ştergerii sau modificării
(pagina 35).
[PBC]
(Playback Control - controlul redării)
Activează sau dezactivează funcţia PBC la redarea CDurilor VIDEO.
[Off]
[On]
Funcţia PBC nu este activă. CD-urile
VIDEO care dispun de PBC sunt redate
în acelaşi mod în care sunt redate CDurile audio .
Funcţia PBC este activă la redarea
discurilor VIDEO CD cu PBC.
73
Reiniţializarea
recorderului (revenirea
la reglajele din fabrică)
Alegeţi aceasta pentru a reiniţializa toate reglajele
aparatului. Ţineţi cont că reglajele pentru Restricţionarea
accesului copiilor din secţiunea [Lock] nu sunt afectate
de această operaţie.
1 Apăsaţi SySTEM MENU pentru a afişa meniul
de sistem.
2 Selectaţi [Setup], apoi apăsaţi ,.
3 Selectaţi [General], apoi apăsaţi ,.
4 Selectaţi [Factory Set], apoi apăsaţi ,.
5 Apăsaţi ENTER când este selectat [SET].
Va fi afişată o cerere de confirmare a operaţiei.
6 Alegeţi [OK] şi apăsaţi ENTER.
Începe operaţia de reiniţializare (vedeţi pagina 20).
74
Informaţii suplimentare
Soluţionarea
defecţiunilor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele dificultăţi
în timpul folosirii recorder-ului, înainte de a solicita
ajutorul unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate în
acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a remedia
problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă, consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Alimentare
Alimentarea nu porneşte.
, Verificaţi dacă este ferm conectat cablul de
alimentare.
Imagine
Nu există imagine
, Recuplaţi corect toate cablurile de conectare.
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Verificaţi conexiunea la televizor (pagina 12).
, Deplasaţi selectorul intrării de la televizor (spre
exemplu pentru “VCR” şi “AV1”) pentru ca
semnalul de la recorder să apară pe ecranul TV.
, Când conectaţi recorderul la televizor prin mufa
LINE 1-TV, alegeţi pentru [Video output format] de
la [General], varianta [RGB] (pagina 68).
, Când conectaţi recorderul la televizor numai prin
intermediul mufelor COMPONENT VIDEO OUT,
cuplaţi prin mufa LINE 1-TV şi alegeţi pentru
[Video output format] de la [General], varianta
[YPBPR] (pagina 68).
, Când alegeţi pentru [Video output format] de la
[General] varianta [YPBPR] (pagina 68), semnalele
sunt transmise la ieşire exclusiv prin mufele
COMPONENT VIDEO OUT.
, Aparatul nu poate înregistra semnale NTSC.
, Aţi stabilit pentru recorder formatul progresiv
cu toate că televizorul nu acceptă un astfel de
semnal. În acest caz, scoateţi discul şi închideţi
compartimentul pentru discuri. Apoi apăsaţi butonul
RESOLUTION al aparatului pentru a comuta tipul
semnalului.
, Cu toate că televizorul dvs. este compatibil cu
semnale în formatul progresiv (525p / 625p),
imaginea poate fi deteriorată dacă alegeţi pentru
recorder formatul progresiv. În acest caz, scoateţi
discul şi închideţi compartimentul pentru discuri.
Apoi apăsaţi butonul RESOLUTION al aparatului
pentru a comuta tipul semnalului.
, Este redat un titlu înregistrat într-un sistem de
culoare diferit de cel al televizorului dvs.
Imaginea programului recepţionat nu
acoperă tot ecranul
, Stabiliţi manual canalul cu ajutorul [Manual CH
Setting] de la reglajele [General] (pagina 66).
, Selectaţi sursa corectă folosind butonul INPUT
sau selectaţi un canal al oricărui post TV folosind
butoanele PROG +/–.
Imaginea este distorsionată
, Reorientaţi antena TV.
, Reglaţi imaginea (consultaţi şi manualul de
instrucţiuni al televizorului).
, Aşezaţi recorder-ul la distanţă mai mare de televizor.
, Măriţi distanţa dintre televizor şi cablurile de antenă
sau de alt tip.
, Cablul de antenă este conectat la mufa AERIAL
OUT a recorder-ului. Conectaţi cablul de antenă la
mufa AERIAL IN.
Canalele TV nu pot fi schimbate
, Canalul este omis (pagina 66).
, A început o operaţie de înregistrare programată, care
a comutat canalele.
Imaginea prezintă zgomot.
, Dacă semnalul de ieşire video de la recorder trece
printr-un aparat video pentru a ajunge la televizor,
sau dacă este conectat la o combinaţie TV / player
VIDEO, semnalul de protejare la copiere care este
inclus pe anumite DVD-uri poate afecta calitatea
imaginii.
continuă...
75
Imaginea de la echipamentul conectat la
mufa de intrare a recorder-ului nu apare
pe ecran.
, Dacă echipamentul este conectat la mufa de intrare
LINE 1-TV, selectaţi “L1” pe panoul frontal apăsând
butonul INPUT.
Dacă echipamentul este cuplat la mufa LINE 2 IN,
selectaţi “L2” pe panoul frontal apăsând butonul
INPUT.
Dacă echipamentul este conectat la mufa de intrare
LINE 3 / DECODER, selectaţi “L3” pe panoul
frontal apăsând butonul INPUT.
Dacă echipamentul este cuplat la mufa DV IN
(conexiunea obişnuită pentru o cameră video),
selectaţi “dV” pe panoul frontal apăsând butonul
INPUT.
Imaginea redată sau programul TV
provenite de la echipamentul conectat
prin intermediul recorderului este
distorsionată.
, Dacă imaginea transmisă la ieşire de la un player
DVD, de la un aparat video sau de la tuner trece
prin recorder-ul dvs. înainte de a ajunge la televizor,
semnalul de protejare la copierea care este aplicat
anumitor programe poate afecta calitatea imaginii.
Decuplaţi echipamentul de redare respectiv şi
conectaţi-l direct la televizor.
Imaginea nu acoperă întreg ecranul
, Alegeţi varianta adecvată pentru [TV Type] de
la reglajele [General], în funcţie de dimensiunea
ecranului TV (pagina 68).
Imaginea nu acoperă întreg ecranul cu
toate că este aleasă varianta corectă
pentru [TV Type] de la reglajul [General]
, Dimensiunea imaginii este fixată în cazul titlului
respectiv.
Imaginea este alb-negru
, Dacă utilizaţi un cablu SCART, verificaţi ca acesta să
aibă numărul complet de fire (21 pini).
Sunet
Nu există sonor.
, Recuplaţi corect toate cablurile de conectare.
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Reglajul sursei de intrare la componenta audio sau
conectarea acesteia nu sunt corecte.
76
, Recorder-ul este în modul redare în sens invers,
rulare rapidă înainte, pauză sau în cel de redare cu
încetinitorul.
, Dacă semnalul audio nu provine de la mufele
DIGITAL OUT (COAXIAL) / HDMI OUT,
verificaţi reglajul pentru [Audio] (pagina 69).
Sunetul prezintă zgomot
, Când este redat un CD cu piste sonore DTS,
zgomotul va proveni de la mufele AUDIO OUT
(R/L), LINE 1 - TV sau de la LINE 3 / DECODER
(pagina 49).
Înregistrarea sau redarea audio nu este
stereofonică
, Televizorul nu este stereofonic.
, Emisiunea recepţionată nu este stereofonică.
, Mufele de ieşire AV ale recorderului nu sunt
conectate la mufele de intrare AV ale televizorului.
Volumul sonor este redus
, Volumul sonor este scăzut în cazul anumitor DVDuri. Acesta se poate ameliora dacă pentru [Audio
DRC] corespunzător reglajului [Audio] este aleasă
varianta [On] (pagina 70).
O pistă audio alternativă nu poate fi
redată sau înregistrată
, În cazul în care canalul sonor este altul decât
“Main+Sub“ (cu sonor principal şi secundar), pe
discuri DVD-RW (modul Video) sau DVD-R nu
poate fi înregistrat simultan sonorul principal şi cel
secundar. Verificaţi canalul sonor înainte de a începe
înregistrarea.
, Dacă aţi conectat un amplificator la mufa DIGITAL
OUT (COAXIAL) şi doriţi să schimbaţi pista audio
în cursul redării, alegeţi varianta [Dolby Digital T
PCM] pentru [Dolby Digital Output] de la reglajele
[Audio] (pagina 69).
Redare
Recorderul nu redă nici un fel de disc
, Discul este aşezat invers pe suport. Introduceţi discul
cu eticheta în sus.
, Discul nu este corect introdus în aparat.
, A conedensat umezeală în interiorul recorder-ului.
În acest caz, dacă aparatul este pornit, lăsaţi-l să
funcţioneze (dacă este oprit, lăsaţi-l oprit) circa o
oră, până ce umezeala se evaporă.
, Dacă discul a fost înregistrat cu un alt recoder şi nu
a fost finalizat (pagina 35), acest recorder nu îl va
putea reda.
, Anulaţi funcţia de restricţionare a accesului sau
modificaţi nivelul de restricţionare (pagina 71).
Recorderul nu porneşte redarea de la
început
, Este activată reluarea redării (pagina 46).
, Aţi introdus un DVD al cărui meniu de titluri sau
meniul DVD apar automat pe ecranul TV când este
introdus pentru prima dată în aparat. Folosiţi meniul
pentru a porni redarea.
, Unghiurile nu pot fi schimbate pentru titlurile
înregistrate cu acest recorder.
Nu sunt redate pistele audio MP3, fişierele
de imagine JPEG, sau fişierele video DivX
, Pistele audio MP3, fişierele de imagine JPEG
sau fişierele video DivX nu sunt înregistrate întrun format care să poată fi redat de acest recorder
(pagina 81).
Recorder-ul începe automat redarea
, DVD VIDEO permite folosirea unei funcţii de redare
automată.
Redarea se opreşte automat
, Dacă DVD-ul conţine un semnal de declanşare
automată a pauzei, recorderul va opri redarea când
întâlneşte acest semnal.
Anumite funcţii cum ar fi Stop, Search
sau Slow-motion Play nu pot fi folosite
, În funcţie de DVD, este posibil să nu puteţi folosi
funcţiile de mai sus. Consultaţi manualul de
instrucţiuni al discului.
Nu poate fi schimbată limba pentru
coloana sonoră
, Pe DVD-ul în curs de redare nu sunt înregistrate
piste multilingve.
, Discul DVD VIDEO nu permite schimbarea limbii
pentru coloana sonoră.
, Încercaţi să schimbaţi limba cu ajutorul meniului
DVD VIDEO.
Nu poate fi schimbată limba folosită
pentru subtitrare sau subtitrarea nu
poate fi oprită
, Pe discul DVD VIDEO nu sunt înregistrate subtitluri
în mai multe limbi.
, Discul DVD VIDEO împiedică schimbarea
subtitrării.
, Încercaţi să modificaţi subtitrarea cu ajutorul
meniului DVD VIDEO.
, Subtitlurile nu pot fi modificate pentru titlurile
înregistrate cu acest recorder.
Nu poate fi schimbat unghiul de
vizionare
, Pe discul DVD VIDEO nu sunt înregistrate scenele
din mai multe unghiuri.
, Aţi încercat să schimbaţi unghiul de vizionare când
simbolul “ ” nu apare pe ecranul TV (pagina 47).
, Discul DVD VIDEO nu permite schimbarea
unghiurilor de vizionare.
, Încercaţi să schimbaţi unghiul de vizionare cu
ajutorul meniului DVD VIDEO.
Înregistrare / Înregistrare
programată / Montaj
Poziţia postului nu poate fi modificată
din programul pe care îl înregistraţi
, Alegeţi varianta “TV” pentru sursa de semnal de
intrare a televizorului.
Înregistrarea nu începe imediat după apăsarea
butonului z REC
, Acţionaţi recorder-ul numai după ce indicaţia
“REAd” dispare de pe afişajul panoului frontal.
Cu toate că aţi reglat corect
cronometrul pentru înregistrare, nu a
fost nimic înregistrat
, A survenit o pană de curent în cursul înregistrării.
, Ceasul intern al recorderului s-a oprit din cauza
unei pene de curent care a durat mai mult de 1 oră.
Iniţializaţi ceasul (pagina 67).
, Canalul a fost dezactivat după ce înregistrarea cu
ajutorul cronometrului a fost stabilită. Consultaţi
secţiunea “Stabilirea canalelor şi potrivirea ceasului”
(pagina 66).
, Decuplaţi cablu de alimentare de la priză şi apoi
recuplaţi-l.
, Programul conţine un semnal de protejare la copiere
care împiedică duplicarea acestuia.
, Un altă înregistrare programată se suprapune peste
cea actuală (pagina 40).
, Nu există nici un DVD în aparat.
, Nu există suficient spaţiu pe disc pentru înregistrare.
, Discul este protejat la scriere (numai pentru DVDRW în modul VR). (pagina 35).
, Recorder-ul este în proces de duplicare DV (pagina
62).
Înregistrarea nu se opreşte imediat după ce
apăsaţi butonul x REC STOP
, Durează câteva secunde până ce recorder-ul preia
datele de pe disc înainte ca înregistrarea să se
încheie.
După ce este apăsat butonul x REC STOP, pot
apărea instrucţiunile de ecran. În acest caz, urmaţi
indicaţiile afişate.
continuă...
77
O înregistrare programată nu se încheie
sau nu porneşte de la început
Un alt echipament Sony răspunde la
comenzi
, A survenit o cădere de putere în cursul înregistrării.
Iniţializaţi ceasul (pagina 67).
, O altă înregistrare programată se suprapune peste
aceasta (pagina 40).
, Nu a fost suficient spaţiu pe disc.
, Pentru recorder şi pentru echipament a fost stabilit
acelaşi mod de comandă. Alegeţi un mod de
comandă diferit pentru recorder.
Conţinutul anterior înregistrat a fost
şters
, Datele care au fost înregistrate pe DVD cu ajutorul
unui calculator, dar care nu pot fi redate cu acest
recorder vor fi şterse de pe disc când acesta este
introdus în aparat.
Afişaj
S-a oprit ceasul
, Potriviţi din nou ceasul (pagina 67).
, Ceasul s-a oprit datorită unei pene de curent.
Iniţializaţi ceasul (pagina 67)
Indicatorul “ ” clipeşte
, Nu există suficient spaţiu liber pe disc.
, Introduceţi în aparat un disc ce poate fi înregistrat.
Altele
Recorderul nu detectează dispozitivul
USB cuplat la recorder
, Verificaţi ca dispozitivul USB să fie corect conectat
la recorder (pagina 26).
, Verificaţi dacă nu este deteriorat dispozitivul USB.
Recorderul nu funcţionează
corespunzător
, Reporniţi aparatul. Apăsaţi butonul ]/1 la recorder
pentru mai mult de cinci secunde, până ce recorderul
se opreşte. Dacă în aparat a rămas un disc, apăsaţi Z
(deschis/închis) şi scoateţi discul.
, Când electricitatea statică etc. produce funcţionarea
anormală a recorder-ului, opriţi recorderul şi
aşteptaţi până ce indicaţia ceasului apare pe panoul
frontal. După aceasta decuplaţi recorderul şi
recuplaţi-l după o perioadă de timp.
, Dacă o operaţie de înregistrare sau de copiere
durează mai puţin de 3 minute, afişarea modului de
înregistrare poate fi incorectă. Înregistrarea propriuzisă este făcută corect, în modul de înregistrare ales.
Suportul compartimentului pentru disc nu se
deschide după ce apăsaţi Z (deschis / închis)
, Poate dura câteva secunde până ce suportul pentru
disc se deschide după ce s-a înregistrat sau după
ce s-au realizat montaje pe DVD, fiind necesară o
anumită perioadă de timp pentru inscripţionarea
datelor.
Telecomandă
Când recorderul este oprit în interiorul
acestuia se aud zgomote mecanice
Indicaţia modului de înregistrare este
incorectă
Telecomanda nu funcţionează
, Bateriile sunt consumate.
, Telecomanda se află prea departe de recorder.
, Există un obstacol între telecomandă şi senzorul
aparatului.
, Codul producătorului redevine cel implicit la
telecomandă după ce sunt înlocuite bateriile acesteia.
Iniţializaţi acest cod (pagina 19).
, Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul pentru
telecomandă al recorder-ului.
, Pentru recorder, respectiv pentru telecomandă sunt
stabilite moduri diferite de comandă. Alegeţi un
acelaşi mod pentru ambele echipamente (pagina 19).
Varianta implicită pentru modul de comandă este “3
(Default setting)”. Puteţi afla care este modul curent
de comandă stabilit consultând afişajul panoului
frontal (pagina 19).
78
, În timp ce recorderul reglează ceasul pentru funcţia
Auto Clock Set, se pot auzi unele zgomote (cum
ar fi ventilatorul) în interiorul recorder-ului, chiar
dacă acesta este oprit. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
Discuri ce pot fi înregistrate şi redate
Tip
Sigla
discului
DVD+RW
DVD-RW
Compatibilitatea cu
alte playere DVD
(finalizare)
Formatare automată în
modul +VR (DVD+RW
VIDEO)
Redare cu playere DVD+RW
(este necesară finalizarea)
(pagina 35).
Mod
VR
Formatare în modul VR (pagina 28)
Redare numai cu playere
compatibile VR (este necesară
finalizarea) (pagina 35).
Mod
Video
Formatare în modul
Video (pagina 28)
Redare cu majoritatea
playerelor DVD (este necesară
finalizarea) (pagina 35).
Formatare automată în
modul +VR (DVD+R
VIDEO)
Redare cu majoritatea
playerelor DVD (este necesară
finalizarea) (pagina 35).
Formatare automată în
modul Video.
Redare cu majoritatea
playerelor DVD (este necesară
finalizarea) (pagina 35).
DVD+R
DVD-R
Simbol Formatare
utilizat (discuri noi)
în
acest
manual
Mod
Video
continuă...
79
Discuri ce pot fi utilizate (valabil în Mai
2008)
• DVD+RW cu viteza 8× sau mai lente
• DVD-RW cu viteza 6× sau mai lente
(Ver. 1.1, Ver. 1.2 cu CPRM*)
• DVD+R cu viteza 16× sau mai lente
• DVD-R cu viteza 16× sau mai lente
(Ver. 2.0, Ver. 2.1 cu CPRM*)
“DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R” şi “DVD-R” sunt
mărci comerciale.
*2 CPRM (Content Protection for Recordable Media
– Protecţia conţinutului pentru suporturile media
înregistrabile) este o tehnologie de codare care protejază
drepturile de autor pentru imagini.
Discuri ce nu pot fi utilizate • DVD-R DL (cu strat dublu) /+R DL (cu strat dublu)
• DVD-RAM
• discuri de 8 cm
Numărul maxim de titluri ce pot fi
înregistrate
Disc
Număr de titluri
DVD-RW / DVD-R
99
DVD+RW / DVD+R
49
80
b Note
• Nu puteţi folosi atât modul VR cât şi pe cel Video pe
acelaşi disc DVD-RW. Pentru a schimba formatul
discului, reformataţi-l (pagina 28). Ţineţi seama că
prin formatare va fi şters întregul conţinut al discului.
• Nu poate fi redusă durata solicitată pentru înregistrare
nici măcar în cazul discurilor cu viteză mare.
• Se recomandă să utilizaţi discuri care au imprimată pe
ambalaj indicaţia “For video”.
• Nu puteţi adăuga noi înregistrări pe discuri DVD+R,
DVD-R sau DVD-RW (modul Video) care conţin
înregistrări realizate cu alt echipament DVD.
• În anumite cazuri, este posibil să nu puteţi adăuga noi
înregistrări pe un DVD+RW care conţine înregistrări
realizate cu alt echipament DVD. Dacă adăugaţi noi
înregistrări, ţineţi seama că acest recorder va rescrie
meniul DVD.
• Pe discuri DVD+RW, DVD-RW (mod Video),
DVD+R sau DVD-R, nu puteţi realiza montaje ale
înregistrărilor efectuate cu alte echipamente DVD.
• Datele PC (de calculator) care nu pot fi recunoscute de
acest recorder, este posibil să fie şterse de pe disc.
• În funcţie de disc, este posibil să nu reuşiţi să
înregistraţi, să realizaţi montaje sau să duplicaţi pe
anumite discuri înregistrabile.
• Nu introduceţi în acest recorder nici un fel de disc pe
care acesta nu îl poate înregistra sau reda deoarece pot
apărea disfuncţionalităţi ale aparatului.
Discuri ce pot fi redate
Tipul de
disc
Sigla discului
Simbol utilizat
în manual
Caracteristici
Discuri cum ar fi cele care conţin filme ce pot fi achiziţionate
ori împrumutate.
Recorderul recunoaşte şi DVD-RAM* ca discuri DVD
Video compatibile.
DVD VIDEO
VIDEO CD
VIDEO CD sau CD-R / CD-RW în format VIDEO CD /
Super VIDEO CD
CD
CD-uri cu muzică sau discuri CD-R / CD-RW în format CD
muzical
DATA DVD
—
DATA CD
—
“DVD VIDEO” şi “CD” sunt mărci comerciale.
DivX, DivX Certified şi siglele asociate sunt sunt mărci
comerciale ale DivX, Inc. şi sunt utilizate sub licenţă.
DivX® este o tehnologie de compresie a fişierelor video
dezvoltată de DivX, Inc.
* Dacă un DVD-RAM are un cartuş detaşabil, detaşaţi-l
înainte de redare.
Discuri ce nu pot fi redate
• PHOTO CD,
• CD-ROM / CD-R / CD-RW care sunt înregistrate în alt
format decât cele menţionate în tabelul de mai sus,
• partea cu date de la CD-Extras,
• BD (discuri Blu-ray),
• HD-DVD,
• discuri înregistrate cu o cameră video DVD
compatibilă cu formatul AVCHD,
• DVD-ROM / DVD+RW / DVD-RW / DVD+R /
DVD-R care nu conţin piese Video DVD, Video DivX,
fişiere de imagine JPEG sau piste audio MP3,
DVD+RW / DVD+R / DVD-RAM* ce conţin piste audio
MP3 sau fişiere video DivX.
DVD-RW / DVD-R / DVD-ROM ce conţin piste audio
MP3, fişiere de imagine JPEG sau fişiere video DivX.
CD-ROM / CD-R / CD-RW ce conţin piste audio MP3,
fişiere de imagine JPEG sau fişiere video DivX.
• discuri audio DVD,
• discuri tip exclusiv cartuş DVD-RAM,
• stratul HD de pe Super Audio CD
• DVD VIDEO cu alt cod de regiune
(pagina 81)
• DVD-uri care au fost înregistrate cu alt recorder şi
care nu au fost corect finalizate.
Note privind operaţiile de redare a
discurilor DVD VIDEO / VIDEO CD
Anumite operaţii de redare a discurilor DVD VIDEO
/ VIDEO CD pot fi stabilite în mod intenţionat
de producătorii de software. Cum acest recorder
redă discuri DVD VIDEO / VIDEO CD conform
conţinutului discului stabilit de producătorii softwareului, anumite facilităţi de redare este posibil să nu fie
disponibile. Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul
DVD VIDEO/VIDEO CD.
continuă...
81
Codul de regiune
(numai pentru DVD VIDEO)
Recorderul dvs. are un cod de regiune marcat pe spatele
aparatului şi va reda doar discurile DVD VIDEO
(desitinate redării) marcate cu acelaşi cod de regiune.
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor de
autor.
Vor fi redate cu acest recorder şi discurile DVD VIDEO
marcate cu simbolul
.
Dacă încercaţi să redaţi orice alt fel de DVD VIDEO, pe
ecranul televizorului apare mesajul “Playback prohibited
by region code” (Redarea este împiedicată de codul
regiunii). În funcţie de DVD VIDEO, este posibil ca
acesta să nu fie marcat cu codul de regiune chiar dacă
redarea sa este limitată la anumite zone.
Codul regiunii
Discuri muzicale codificate cu ajutorul
tehnologiilor de protejare a drepturilor
de autor
Acest produs este destinat redării discurilor ce corespund
standardului Compact Disc (CD). În ultima vreme
companiile de înregistrare comercializează diferite
discuri de muzică codificate cu ajutorul tehnologiei de
protejare a copyright-ului. Vă rugăm să ţineţi seama
că printre aceste discuri, există unele ce nu corespund
standardului CD, fiind posibil să nu fie redate de acest
aparat.
Note legate de Discurile duale
Un disc dual are două feţe active, ceea ce permite
punerea împreună a înregistrării materialului DVD, pe o
faţă, cu cea a materialului audio pe cealaltă parte.
Cum însă faţa cu materialul audio nu corespunde
standardului Compact Disc (CD), redarea acestui tip de
disc nu este garantată.
b Note
• Dacă discul conţine date PC care nu pot fi recunoscute
de acest recorder, este posibil ca acestea să fie şterse.
• Anumite discuri DVD+RW / DVD+R / DVD-RW /
DVD-R / DVD-RAM sau CD-RW /
CD-R nu pot fi redate cu acest recorder din cauza
calităţii înregistrării sau a stării fizice a discului, ori
datorită caracteristicilor dispozitivului de înregistrare
şi a software-ului. Discul nu va fi redat dacă nu a
fost corect finalizat. Pentru mai multe informaţii,
consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului
de înregistrare.
• Nu introduceţi în acest recorder nici un fel de disc pe
care acesta nu îl poate înregistra sau reda deoarece pot
apărea disfuncţionalităţi ale aparatului.
82
Lista codurilor de limbă
Pentru detalii, consultaţi pagina 69.
Denumirea limbilor este conformă cu standardul ISO 639 : 1988 (E/F).
Lista codurilor de regiune
Pentru detalii, consultaţi pagina 71.
83
Note legate de acest recorder
Despre funcţionare
g Dacă recorderul este adus direct dintr-un loc rece
într-unul încălzit sau dacă este pus într-o cameră
foarte umedă, este posibil ca umezeala să condenseze
pe lentilele din interiorul aparatului. În acest caz
funcţionarea poate fi defectuoasă. Dacă aparatul este
pornit, lăsaţi-l să funcţioneze (dacă este oprit, lăsaţi-l
oprit) circa o oră, până ce umezeală se evaporă.
g Când deplasaţi recorderul, scoateţi toate discurile din
aparat pentru ca acestea să nu se deterioreze .
Despre reglarea volumului
g Nu creşteţi nivelul volumului când ascultaţi o porţiune
cu un nivel foarte scăzut al semnalului de intrare sau
fără semnal deoarece se pot deteriora boxele dacă
ulterior urmează o secţiune cu semnal acustic foarte
puternic.
Despre utilizarea discurilor
g Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi
prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa. Praful,
amprentele digitale şi zgârieturile de pe suprafaţa
discului pot cauza disfuncţionalităţi.
g Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau
surselor de căldură cum ar fi conductele de aer cald
şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare deoarece
temperatura în interior poate creşte foarte mult.
g După redare, păstraţi discul în cutia sa.
g Curăţaţi discul cu o bucată de pânză moale. Ştergeţi
discul dinspre centru spre exterior.
Privind curăţarea
g Curăţaţi carcasa, panoul de comandă şi butoanele cu
o bucată de pânză uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent. Nu folosiţi nici un fel de praf abraziv, praf
de curăţat sau solvenţi cum sunt alcoolul sau benzina.
Despre discurile de curăţare şi
substanţele de curăţare a discurilor/
lentilelor
g Nu utilizaţi discuri de curăţare sau substanţe
pentru curăţarea discurilor / lentilelor (inclusiv de
tip umed sau spray), deoarece acestea pot produce
disfuncţionalităţi ale recorder-ului.
g Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi
de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri
antistatice pentru LP de vinil.
g Nu utilizaţi următoarele discuri :
– care au forme nonstandard (de ex. dreptunghiulare,
în formă de inimă)
– care au o etichetă sau un abţibild lipite pe o suprafaţă
– care are bandă adezivă sau etichete adezive lipite.
Despre înlocuirea părţilor componente
În cazul în care acest aparat trebuie reparat, părţile care
vor fi înlocuite este posibil să fie reţinute pentru a fi
reutilizate sau reciclate.
84
Note legate de pistele
audio MP3, de fişierele
de imagine JPEG, de
fişierele video DivX şi
i.Link
Despre pistele audio MP3, fişierele de
imagine JPEG şi fişierele video DivX
Pistele audio MP3, fişierele de imagine
JPEG şi fişierele video DivX ce pot fi
redate de acest recorder
Recorder-ul poate reda următoarele tipuri de piste şi
fişiere :
– piste audio MP3 cu extensia “.mp3”,
– fişiere de imagine JPEG cu extensia “.jpeg” sau “.jpg”,
– fişiere video DivX cu extensia “.avi” sau “.divx.”
z Observaţie
• Când durează mai multă vreme până ce începe redarea
unui disc care are o structură arborescentă complicată,
se recomandă să creaţi albume care să nu aibă mai
mult de două nivele de imbricare.
MP3 este o tehnologie de compresie audio care
satisface anumite reglementări ISO/MPEG. JPEG este o
tehnologie de compresie de imagine.
Puteţi reda piste audio în format MP3 (MPEG Audio
Layer 3) de pe discuri DATA CD (CD-ROM / CD-R
/ CD-RW) sau DATA DVD (DVD-ROM / DVD-RW
/ DVD-R / DVD+RW / DVD+R / DVD-RAM) sau să
redaţi fişiere de imagine JPEG de pe DATA CD (CDROM / CD-R / CD-RW) sau DATA DVD (DVD-ROM /
DVD-RW / DVD-R).
DivX® o tehnologie de compresie pentru fişiere video
dezvoltată de DivX, Inc. Acest produs este unul DivX®
Certified. Puteţi reda discuri DATA CD (CD-ROM /
CD-R /CD-RW) şi DATA DVD (DVD-ROM /DVD+RW
/ DVD+R / DVD-RW / DVD-R /DVD-RAM) care conţin
fişiere video DivX.
Discurile DATA DVD trebuie înregistrate conform
formatului ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, pentru ca
recorderul să recunoască pistele MP3, fişierele de
imagine JPEG şi pe cele video DivX.
Discurile DATA CD trebuie înregistrate conform
formatului ISO9660 Nivel 1, Nivel 2, sau Joliet pentru
ca recorderul să recunoască pistele MP3, fişierele de
imagine JPEG şi pe cele video DivX.
Pot fi de asemenea înregistrate discuri înregistrate
Multisesiune / Border.
Pentru detalii legate de formatul de înregistrare,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat pentru driveul de disc şi aplicaţia software (nu este furnizată).
b Note
Note legate de discurile Multisesiune /
Border
• Recorder-ul nu este compatibil cu pistele audio în format
mp3PRO.
Dacă pistele audio şi imaginile în format Music CD sau
Video CD sunt înregistrate în prima sesiune / margine, va
fi redată numai prima sesiune / margine.
• Recorderul va reda orice date cu extensia “.mp3”, “.jpeg”,
“.jpg”, “.avi” sau “.divx”, chiar dacă acestea nu sunt în
format MP3, JPEG sau DivX. Redarea unor astfel de date
poate conduce la generarea unor zgomote puternice care vă
pot deteriora sistemul de boxe.
• În funcţie de disc, este posibil ca redarea obişnuită să nu fie
posibilă. Spre exemplu, imaginea poate să nu fi neclară, să
nu fie cursivă, iar sonorul poate prezenta omisiuni etc.
• În funcţie de disc, poate trece mai mult timp până la începerea
redării.
• Anumite fişiere nu pot fi redate.
• Pentru pistele audio MP3 şi pentru fişierele video DivX,
recorder-ul poate reda până la 650 de albume şi fişiere.
• Pentru fişierele de imagine JPEG, recorderul poate prelua
simultan până la 650 de albume şi fişiere de pe un DATA CD
/ DATA DVD sau de pe dispozitivul USB conectat. Pentru a
vizualiza albumele nepreluate, trebuie să le preluaţi din nou
la recorder.
• Pentru fişierele de imagine DivX, recorderul poate reda fişiere
video de până la 30 de cadre/secundă.
• Fişierele video pentru subtitrare pot avea extensiile “.smi“,
“.srt“, “. sub“ sau “txt“.
• Trecerea la următorul sau la un alt album poate dura mai mult
timp.
• Dimensiunea imaginii ce poate fi afişată este limitată. Pot
fi afişate următoarele dimensiuni de imagine : lăţime 6000
pixeli şi înălţime între 4499 pixeli (mai puţin de 4 MB).
• Recorder-ul acceptă piste audio MP3 înregistrate cu frecvenţe
de eşantionare de 32 kHz, 44,1 kHz şi 48 kHz.
• O pistă audio MP3 nu poate fi redată dacă depăşeşte
dimensiunea de 1 GB.
• Recorder-ul nu poate reda fişiere video DivX de dimensiune
mai mare de : 720 (lăţime) × 576 (înălţime) / 4 GB.
• Este posibil ca recorder-ul să nu poată reda fişiere video DivX
care au fost realizate prin combinarea a două sau mai multe
fişiere video DivX.
• Acest recorder nu acceptă DivX DRM.
continuă...
85
Specificaţii
Despre i.LINK
Mufa DV IN a recorder-ului este compatibilă i.LINK
pentru camerele video digitale.
i.LINK este un termen mai familiar pentru magistrala
de transfer de date IEEE 1394, propusă de SONY şi este
marcă înregistrată acceptată de multe companii.
IEEE1394 reprezintă un standard interna-ţional propus
de “Institute of Electrical and Electronics Engineers”.
Pentru detalii privind modul în care se poate copia
în cazul în care acest recorder este conectat la alte
echipamente video ce au interfeţe DV, consultaţi pagina
62.
Mufa DV IN a acestui recorder poate numai să primească
semnale de intrare DVC-SD. Nu poate transmite la ieşire
altfel de semnale. Mufa DV IN nu acceptă semnale
MICRO MV de la un echipament cum ar fi o cameră
video digitală MICRO MV care are o mufă i.LINK.
Pentru măsuri de precauţie suplimentare consultaţi notele
de la pagina.
Pentru detalii suplimentare legate de măsurile de
precauţie la conectarea acestui recorder, consultaţi
şi manualele de instrucţiuni pentru echipamentul de
conectat.
b Notă
• În mod normal, la acest recorder poate fi conectat
un singur echipament prin cablul i.LINK (cablu de
conectare DV). Când conectaţi acest recorder la un alt
echipa-ment compatibil i.LINK care are două sau mai
multe mufe i.LINK (mufe DV), consultaţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului care urmează a fi cuplat.
i.LINK şi simbolul
sunt mărci comerciale.
Sistem
Laser :laser cu semiconductor
Acoperirea canalelor :
PAL (B/G, D/K, I) / SECAM (L)
VHF : E2 ÷ E12, R1÷ R12, F2÷ F10,
Italia :A ÷ H, Irlanda :A ÷ J, Africa de Sud : 4 ÷ 11, 13
UHF : E 21 ÷ E69, R21 ÷ R69, B21 ÷ B69, F21 ÷ F69
CATV : S01 ÷ S05, S1 ÷ S20 Franţa :B ÷ Q
HYPER : S21 ÷ S41
Acoperirea de canale prezentată mai sus asigură recepţia
canalelor cuprinse în domeniile indicate. Nu este
garantată capacitatea de recepţie a semnalelor în orice
situaţie. Canalele care pot fi recepţionate diferă în funcţie
de ţară / regiune.
Recepţie video : sistem de sintetizator de frecvenţe
Recepţie audio : sistem de purtătoare separate
Ieşire de antenă : conector de antenă asimetric, de 75 ohm
Cronometru :
Ceas : ghidat cu cuarţ , Indicaţia cronometrului : ciclu
de 24 ore (digital)
Format video de înregistrare : MPEG-2
Format audio de înregistrare / viteza de transfer
aplicabilă : Dolby Digital 2 canale 256 kbps (în
modurile HQ şi SP), 192 kbps (în modurile LP şi EP),96
kbps (în modurl ULP)
Intrări şi ieşiri
AUDIO OUT : mufă fono / 2 Vrms / 600 ohm
LINE 2 IN
(AUDIO) : mufă fono / 2 Vrms / peste 47 kohm
(VIDEO) : mufă fono / 1,0 V p-p
LINE 1 - TV : 21 pini CVBS IN/OUT
RGB OUT (amonte)
LINE 3 / DECODER : 21 pini CVBS IN / OUT
86
S-Video/RGB IN
Decodor
DV IN : 4 pini / i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL) : mufă fono /
0,5 Vp-p / 75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT : (Y, PB/CB, PR/CR) : Mufă fono / Y : 1,0 Vp-p,
PB / CB : 0,7 Vp-p, PR / CR : 0,7 Vp-p
HDMI OUT : conector HDMI ™
USB : mufă USB tip A Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea : 220 ÷ 240 V curent alternativ, 50/60 Hz
Consum de putere : 20 W
Dimensiuni (aproximativ) : 430 × 53 × 258 mm (L×Î×A), inclusiv părţile proeminente
Masa (aproximativ) : 2,6 kg
Temperatura de funcţionare : 5° C ÷ 35°
Umiditatea relativă la funcţionare :
25% ÷ 80%
Accesorii furnizate : Cablu de alimentare (1)
Cablu de antenă (1)
Telecomandă (1)
Baterii R6 (dimensiune AA) (2)
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără să fiţi
avizaţi.
87
Index
Cuvintele în paranteze apar pe
afişaj.
Numerice
[16:9] 68
[4:3 Letter Box] 68
[4:3 Pan Scan] 68
[96kHz] 70
[96kHz PCM Output] 70
[96kHz T 48kHz] 70
A
[A-B Erase] 56
A-B Repeat 49
Acţionarea televizorului cu ajutorul telecomenzii 18
Aerial 12
Album 50
Audio 48, 69
[Audio DRC] 70
[Auto Channel Setting] 66
[Auto Chapter] 43, 72
B
Baterii 18
Butoane numerotate 34, 49
C
Cablu Audio 16
Cablu de alimentare 17
Cablu HDMI 13, 16
Cablu video 13
Canal Plus 25
Cameră Video Digitală 62
Căutare
repede înainte 47, 51
repede înapoi 47, 51
începutul unui titlu/capitol/
pistă 47, 51
CD 81
Capitol 43, 59
[Clock Setting] 67
88
[Combine] 59
Codul de regiune 71, 83
Codul regiunii 82
COMPONENT VIDEO OUT 14
Conectare
cablu de antenă 12
cabluri audio 16
cablu HDMI 13, 16
dispozitiv USB 26
Cabluri video 13
Copiere liberă 38
Copiere interzisă 38
Copiere unică 38
CPRM 80
Crearea capitolelor 59
D
DATA CD 81
DATA DVD 81
[Decoder On/Off] 66
DIGITAL OUT (COAXIAL) 16
Director 52
[Disc Record Mode] 72
Discuri redabile 79, 81
Discuri înregistrabile 79
Discuri utilizabile 79, 81
DISPLAY 32
[Divide] 57
DivX 81
Dolby Digital 16, 69
[Dolby Digital t PCM] 69
DTS 16, 69
Duplicare DV 62
DV IN 62
[DV Input] 63, 72
DVD VIDEO 81
DVD+R 79
DVD+RW 79
DVD-R 79
DVD-RAM 81
DVD-RW 54, 79
E
[Edit] 35, 56
Efect de învăluire 32
[Erase] 56, 59, 66
F
[Factory Set] 74
[Finalize] 36
[Fine] 67
Fişier 52
[Format DVD] 28
[Full Play] 30, 45, 59
H
HDMI OUT 14, 16
[Hide] 58, 59
I
i.LINK 86
Intrare Audio 16
INPUT 43, 63
[Input Disc Name] 34
Introducerea caracterelor 33
Î
Înregistrare 29, 37, 41, 43, 72
durată de ~ 37
format de ~ 79
în timp ce urmăriţi un alt
program 42
mod de ~ 37, 72
supra-scrierea unui titlu 43
Înregistrare bilingvă 37
J
JPEG, fişiere de imagine 52
L
Limba afişajului 69
LINE 1-TV 13
LINE 2 IN 23
[Line 3 In] 68
LINE 3/DECODER 22, 24, 25
Lista canalelor 66
Lista capitolelor 31, 45, 58, 61
Lista de redare 30, 54, 60
Lista înregistrărilor programate 40
Lista titlurilor 30, 45, 55
Q
U
Quick Timer 42
M
R
[Unfinalize] 36
Unghi 48
Utilizarea discurilor 84
[Manual CH setting] 66
Marcaj 50
Meniul de reglaje 65
Meniul de sistem 27
Meniul DVD 45
MENU 45
Mod de comandă 19
Mod de înregistrare 39
Mod progresiv 68
Mod video 79
Mod VR 79
Montaj 54
[Move] 61, 66
MP3, piste audio 50
MPEG 16, 70
[MPEG T PCM] 70
REC 29, 41
REC MODE 37
Redare 45, 47, 50, 79, 81
A-B Repeat 49
avans imediat 48
cu încetinitorul 48
rapid înainte 47, 51
rapid înapoi 47, 51
reluare 46
reluare imediată 48
repetitivă 49, 52
Reglaje iniţiale 20
Reiniţializarea recorderului 74
Reluarea redării 46
N
[Search] 31
Semnal de protecţie la copiere 38
[Set Password] 71
[Show] 58, 59
Soluţionarea defecţiunilor 75
[Name] 66
NICAM 37, 66
O
Original 30, 54
P
Panoul din spate 10
Panoul frontal 9
PAY-TV 25
Părţi componente şi butoane 7
PBC (Controlul Redării) 46
Pistă 50
Programarea înregistrării
verificare/ modificare/ anulare
40
Mod de înregistrare 39
[Protect] 57
[Protect Disc] 35
V
VIDEO CD 46, 81
[Vocal] 70
Z
Zoom (mărire) 48
ZWEITON 37
S
Spaţiu liber pe disc 54
[Stereo 1] 72
[Stereo 2] 72
Sub-meniu 30
Subtitrare 48, 69
Succesiune de imagini 53
Super VIDEO CD 81
T
Telecomandă 7, 18
Tipuri de disc, 79, 81
Titlu 30, 45
[Title Name] 33, 56
TOP MENU 45
TV t 18
[TV Type] 68
TV/DVD 19, 42
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising