Sony DVP-FX740DT Operating instructions

Sony DVP-FX740DT Operating instructions
Player CD/DVD
portabil
Manual de instrucţiuni
RO
DVP-FX740DT
© 2009 Sony Corporation
ATENŢIE
Pentru a reduce riscurile de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau umezeală.
Doar în Europa
Pentru a evita producerea de şocuri electrice, nu
demontaţi carcasa. Apelaţi pentru aceasta numai
la persoane calificate.
Operaţia de schimbare a cablului de alimentare
trebuie realizată numai la un centru de service
specializat.
Bateriile sau aparatele în care sunt instalate
acestea nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum
ar fi la lumina directă a soarelui, la foc sau la alte
surse similare.
ATENŢIE : Radiaţii laser din clasa 1M din domeniul vizibil sau invizibile sunt
emise când este deschis capacul. Nu priviţi în mod direct, cu instrumente
optice, în raza laser.
Această etichetă se află în partea de jos a aparatului.
Acest aparat este clasificat
ca produs din CLASA 1
LASER. MARCAJUL
de PRODUS CLASA 1
LASER se află pe partea
de jos a aparatului.
ATENŢIE
• Utilizarea de instrumente optice împreună cu acest
produs măreşte riscul de a vă fi afectată vederea.
Deoarece razele laser utilizate de acest player CD/
DVD sunt periculoase pentru ochi, nu încercaţi să
demontaţi carcasa aparatului. Apelaţi la serviciile
unor persoane calificate.
• Există pericol de explozie dacă bateria este incorect
montată. Înlocuiţi bateria numai cu acelaşi tip de
baterie sau cu unul similar.
2
Dezafectarea bateriilor uzate (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul
în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru
plumb (Pb) este marcat în cazul în care bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai
mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri dezafectând în mod corect acest
produs. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă, de
asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor
necesită conectarea permanentă a acumulatorului
încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de
personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să le duceţi la punctele de colectare
pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul
de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi player-ul deoarece
vă puteţi electrocuta. Consultaţi cel mai apropiat
dealer sau centrul de service Sony pentru schimbarea
bateriilor reîncărcabile, pentru verificări în interiorul
aparatului sau pentru reparaţii.
Măsuri de precauţie
• Produs sub licenţă de la Dolby Laboratories.
• Instalaţi acest sistem astfel încât cablul de alimentare
să fie conectat la o priză de perete aflată în apropiere
şi uşor accesibilă, pentru a putea fi decuplat imediat
în cazul în care apare vreo problemă.
• Aparatul nu este decuplat de la sursa de alimentare
(de la reţea) câtă vreme este conectat la o priză de
perete, chiar dacă echipamentul propriu-zis este
oprit.
• Pentru a evita riscurile de incendiere sau de
electrocutare, nu aşezaţi recipiente umplute
cu lichide, cum ar fi vaze de flori, deasupra
aparatului.
• Presiunea sonoră excesivă exercitată prin intermediul
minicăştilor sau căştilor poate conduce la pierderea
auzului.
“Dolby”, şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale
ale Dolby Laboratories.
• Siglele “DVD+RW”, “DVD-RW”, “DVD+R”,
“DVD+R DL”, “DVD-R”, “DVD VIDEO” şi “CD”
sunt mărci comerciale.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• “DivX” şi “DivX Certified” şi siglele asociate sunt
mărci comerciale ale DivX, Inc. fiind utilizate sunt
sub licenţă.
• ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-SE
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate de
garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau garanţie.
Notificare importantă
Atenţie : Acest player este capabil să menţină o
perioadă indefinită o imagine statică sau o interfaţă
pe ecranul televizorului dumneavoastră. Dacă lăsaţi
imaginea video sau interfaţa afişată, pe ecranul TV,
o perioadă îndelungată de timp, există riscul ca
ecranul să se deterioreze definitiv. Televizoarele
cu ecrane cu plasmă şi cele de proiecţie sunt cele
mai expuse la aceste consecinţe.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de player, vă
rugăm să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
D r e p t u r i d e a u t o r, l i c e n ţ e ş i m ă r c i
comerciale
• Acest produs încorporează o tehnologie de protejare
a drepturilor de autor care se află sub incidenţa unor
patente din S.U.A. şi a altor drepturi de proprietate
intelectuală. Utilizarea acestei tehnologii de protejare a
drepturilor de autor trebuie autorizată de Macrovision
şi este destinată exclusiv vizionării la domiciliu sau
altor utilizări limitate, cu excepţia cazului în care este
altfel autorizat de Macrovision.
Dezasamblarea şi operaţiile de inginerie inversă sunt
interzise.
UN PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU CARE S-A
ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN
SCOP PERSONAL ŞI NON-COMERCIAL DE CĂTRE
CLIENŢI, PENTRU DECODAREA MATERIALELOR
MPEG-4 VIDEO CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE
UN UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI
PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE ŞI/SAU CARE
AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE
CREAŢII VIDEO AUTORIZAT DE MPEG LA, SĂ
FURNIZEZE MATERIALE VIDEO ÎN FORMAT
MPEG-4. NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ
ŞI NICI DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU NICI
UN ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE,
INCLUSIV CELE CU PRIVIRE LA PROMOVARE,
LA UTILIZAREA INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ ŞI LA
OBŢINEREA LICENŢELOR POT FI OBŢINUTE DE
LA MPEG LA, LLC. CONSULTAŢI ADRESA :
http://www.MPEGLA.COM
Despre acest manual
• În acest manual, denumirea “disc” este utilizată
ca referinţă generală atât pentru DVD-uri, cât şi
pentru CD-uri, dacă nu este altfel specificat în
text sau ilustraţii.
, care apar deasupra
• Simbolurile, cum ar fi
fiecărei explicaţii indică tipul de suport media ce
poate fi utilizat în cazul funcţiilor explicate. Pentru
detalii, consultaţi secţiunea “Suporturile media ce
pot fi redate” de la pagina 33.
• Informaţiile pe care TREBUIE să le citiţi (pentru a
evita operaţii incorecte) sunt marcate cu simbolul
b. Informaţiile UTILE (care vă ajută în acţionarea
mai simplă a aparatului) sunt marcate cu simbolul
z.
3
CUPRINS
ATENŢIE .............................................................................................................................. 2
Prezentarea părţilor componente şi a butoanelor................................................................ 5
Pregătiri pentru punerea în funcţiune ......................................................... 9
Verificarea accesoriilor ........................................................................................................ 9
Încărcarea bateriei reîncărcabile ......................................................................................... 9
Utilizarea adaptorului pentru bateria maşinii ..................................................................... 10
Conectarea la un televizor ................................................................................................. 11
Redare .......................................................................................................... 12
Redarea discurilor ............................................................................................................. 12
Redarea fişierelor MP3, JPEG şi video ............................................................................. 15
Ajustarea dimensiunii şi calităţii imaginii............................................................................ 17
Vizionarea emisiunilor TV ........................................................................... 18
Ajustarea canalului ............................................................................................................ 18
Vizionarea de programe TV ............................................................................................... 19
Folosirea interfeţei de reglaje TV ....................................................................................... 20
Reglaje şi ajustări ........................................................................................ 23
Utilizarea interfeţei de configurare ..................................................................................... 23
Informaţii suplimentare ............................................................................... 27
Soluţionarea problemelor .................................................................................................. 27
Măsuri de precauţie ........................................................................................................... 30
Suporturi media acceptate................................................................................................. 33
Specificaţii ......................................................................................................................... 35
Index .................................................................................................................................. 36
4
Prezentarea părţilor componente şi a
butoanelor
Pentru mai multe informaţii, consultaţi paginile indicate între paranteze.
Player
1 Ecran LCD, pag. 12
2 Difuzor
3 DISPLAY (Afişaj)
• La redarea unui DVD : sunt afişate
informaţiile de redare şi este modificat modul
de redare. Consultaţi pag. 14.
• La redarea unui CD sau a unui fişier video: sunt
afişate pe ecran informaţii legate de redare.
De câte ori apăsaţi butonul, sunt comutate
informaţiile temporale.
• La redarea unui VIDEO CD : sunt afişate
informaţii legate de redare.
• La vizionarea de emisiuni la televizor :
sunt afişate informaţii legate de program.
De fiecare dată când apăsaţi acest buton
se comută între variantele : afişarea de
informaţii, informaţii detaliate sau neafişarea
de informaţii.
Butoanele VOLUME (volum) + şi cel N (redare)
au câte un punct tactil. Folosiţi aceste puncte ca
orientare, la acţionarea player-ului.
4 Buton MENU (Meniu)
• La redarea unui DVD : este afişat meniul.
• La redarea unui CD sau a unui VIDEO CD: de
câte ori apăsaţi butonul se comută între Redarea
repetitivă, Redarea aleatorie şi Redare. (Numai
dacă pentru “PBC” este aleasă varianta “Off”
pentru VIDEO CD.)
• La redarea unui fişier JPEG : este afişată lista
de miniaturi şi este redată o prezentare de
imagini. Consultaţi pag. 16.
Butoane C/X/x/c
Este deplasat cursorul pentru selectarea
unui element afişat.
• La redarea unui DVD, a unui CD sau a unui
VIDEO CD : C/c de la player funcţionează la
fel ca butoanele m/M de la telecomandă.
Continuare...
5
Buton ENTER
Este accesat elementul selectat.
• La redarea unui DVD, a unui CD sau a unui
VIDEO CD : butonul ENTER de la player
funcţionează la fel cel N de la telecomandă.
• La vizionarea de programe la televizor : este
afişată lista de programe (pag. 19).
Buton RETURN
Se revine la interfaţa precedentă.
Buton OPTIONS
Este afişat meniul pentru ajustarea ecranului
LCD (pag. 17) şi pentru utilizarea interfeţei de
configurare (pag. 20, 23).
qf Senzor (pentru telecomandă)
Când folosiţi telecomanda, îndreptaţi-o către
senzorul care îi este dedicat .
qg Buton OPERATE, pag. 12
Porneşte sau opreşte player-ul.
qh Comutator HOLD
Pentru a evita acţionarea din greşeală a
butoanelor player-ului, deplasaţi comutatorul
HOLD în direcţia indicată de săgeată.
Toate butoanele player-ului vor fi blocate, pe
când cele ale telecomenzii pot fi în continuare
acţionate.
qj Mufe PHONES (căşti) A, B
5 Buton VOLUME +/–
Ajustează volumul sonor.
qk Mufă USB - tip A, pag. 16
Conectaţi un dispozitiv USB la această mufă.
6 Buton . (precedent) / PROG –
Se trece la începutul capitolului/ pistei/ scenei
curente.
Pentru trecerea la începutul capitolului/ pistei/
scenei precedente, apăsaţi de două ori butonul.
• La vizionarea de programe la televizor :
alegeţi programul pe care doriţi să îl vizionaţi.
ql Mufă AUDIO OUT, pag. 11
Buton > (următor) / PROG +
Se trece la capitolul, pista sau scena următoare.
• La vizionarea de programe la televizor :
alegeţi programul pe care doriţi să îl vizionaţi.
7 Buton N (redare), pag. 12
Începe sau reîncepe redarea.
Buton X (pauză), pag. 12
Începe sau reîncepe pauza.
Buton x (stop), pag. 12
Opreşte redarea.
8 Buton OPEN, pag. 12
Deschide capacul compartimentului pentru disc.
9 PUSH CLOSE, pag. 12
Închide capacul compartimentului pentru disc.
0 Capacul compartimentului pentru disc,
pag. 12
qa Mufă DIGITAL AERIAL IN, pag. 18
qs Indicator POWER, pag. 12
qd Indicator CHARGE (Încărcare), pag. 9
6
w; Mufă VIDEO OUT, pag. 11
wa Mufă DC IN 9,5 V, pag. 9, 10
Conectaţi adaptorul de reţea sau pe cel pentru
bateria maşinii.
ws Buton INPUT, pag. 16, 18
La fiecare apăsare a butonului sunt afişate
opţiunile disponibile pentru fiecare mod.
Selectaţi modul dorit apăsând X/x sau ENTER.
• modul disc (implicit) : când este redat discul
introdus.
• modul USB : când sunt redate fişiere DATA de
la dispozitivul USB conectat.
• modul TV : când vizionaţi programe la
televizor.
Telecomandă
wd Butoane colorate (roşu/ verde/ galben/
albastru)
Activează funcţia afişată de aceeaşi culoare pe
ecran.
wf Butoane numerotate
Pentru introducerea numărului capitolului, al
titlului etc.
• La redarea unui DVD VIDEO, a unui CD sau a
unui VIDEO CD : pentru căutarea directă prin
introducerea numărului titlului / capitolului /
pistei folosind butoanele numerotate şi apăsând
apoi butonul ENTER. (Numai când pentru PBC
este aleasă varianta OFF la VIDEO CD)
Pentru a trece la un alt titlu sau capitol, apăsaţi
C/c .
• La vizionarea de programe la televizor :
alegeţi un canal.
Buton CLEAR
Şterge câmpul de introducere numerelor.
wg Buton TOP MENU (Meniu superior)
Este afişat meniul sau este schimbat modul de
redare.
• La redarea unui DVD VIDEO : este afişat meniul
superior.
• La redarea unui DVD VR : comută între
“Original” şi “Play List” la lista de redare creată
pe disc. În cursul redării, nu puteţi comuta.
Apăsaţi de două ori x şi apăsaţi TOP MENU.
wh Buton . PREV (precedent) /
> NEXT (următor)
Se trece la capitolul precedent / următor.
wj Butoane m/M (scanare / cu
încetinitorul)
Deplasare rapidă înainte / înapoi la apăsarea
butonului în cursul redării. Apăsaţi de mai
multe ori acest buton pentru a modifica viteza.
• La redarea unui DVD : deplasarea cu încetinitorul
în urmă / înainte dacă este apăsat în timpul
pauzei. Apăsaţi de mai multe ori acest buton
pentru a modifica viteza de deplasare.
• La redarea unui VIDEO CD sau a unui fişier
video : redare cu încetinitorul dacă este apăsat
în timpul pauzei. Apăsaţi de mai multe ori acest
buton pentru a modifica viteza.
ADVANCE (avans instantaneu)
wk Buton
Este avansată puţin scena curentă (numai la
DVD).
wl Butoane PROG (program) + / Selectare program TV.
e; Buton AUDIO
Este schimbat semnalul audio.
• La redarea unui DVD VIDEO : de fiecare dată
când apăsaţi acest buton, este schimbată limba
coloanei sonore. În funcţie de disc, limbile
disponibile diferă.
• La redarea unui DVD VR : de fiecare dată când
apăsaţi acest buton, tipul de sonor înregistrat
pe disc comută între sonor principal, sonor
secundar şi sonor principal / secundar.
Butoanele 5, N şi AUDIO au câte un punct tactil.
Utilizaţi-le ca referinţă la acţionarea player-ului.
Continuare...
7
• La redarea unui CD sau a unui VIDEO CD : de
fiecare dată când apăsaţi acest buton, se comută
între modul stereo şi mono (stânga/dreapta).
• La redarea unui fişier video DivX : de fiecare
dată când apăsaţi acest buton, semnalul audio
comută. Dacă apare mesajul “No audio” (fără
semnal sonor), player-ul nu acceptă semnalul
audio.
• La vizionarea de emisiuni la televizor : de
fiecare dată când apăsaţi acest buton, interfaţa
de selecţie audio apare sau dispare de pe ecran.
Apăsaţi C/c pentru a comuta între mono şi
stereo. Apăsaţi X/x pentru a alege limba.
Buton SUBTITLE
• La redarea unui DVD : de fiecare dată când
apăsaţi acest buton, se comută subtitrarea. În
funcţie de disc, limbile disponibile diferă.
• La redarea unui fişier video DivX : Apăsaţi
acest buton în cursul redării. Apăsaţi X/x şi
ENTER în timp ce sunt afişate informaţii legate
de subtitrare.
• La vizionarea de programe la televizor : de fiecare
dată când apăsaţi acest buton, apare sau dispare
interfaţa de selectare a subtitrării. Apăsaţi C/c
pentru a fi sau nu afişată subtitrarea. Apăsaţi
X/x pentru a alege limba pentru subtitrare.
Buton ANGLE / (favorit)
• La redarea unui DVD VIDEO : este schimbat
(Marcaj unghi),
unghiul. Dacă apare
puteţi schima unghiul de vizionare. În funcţie
de disc, este posibil ca unghiul de vizionare să
nu poată fi modificat.
• La vizionarea de programe la televizor : de
fiecare dată când apăsaţi acest buton, este
adăugat sau şters canalul curent din Lista de
favorite (pag. 19).
8
ea Buton TV / RADIO
La fiecare apăsare a acestui buton, se comută
între canalele radio şi cele TV.
În cazul anumitor canale, funcţionarea acestui
buton nu este disponibilă.
Buton
(teletext)
Este afişată interfaţa Teletext.
În anumite zone, funcţionarea acestui buton nu
este disponibilă.
Buton GUIDE
Este afişată interfaţa EPG (Ghid electronic de
programe).
Pregătiri pentru punerea în funcţiune
Verificarea accesoriilor
Verificaţi dacă aţi intrat în posesia următoarelor
accesorii :
• adaptor de reţea (1)
• adaptor pentru bateria maşinii (1)
• cablu audio / video (minimufă ×2 y conector
fono × 3) (1)
• telecomandă (cu baterie) (1)
• antenă (1)
Pentru înlocuirea bateriei
telecomenzii
Încărcarea bateriei
reîncărcabile
Încărcaţi bateria reîncărcabilă înainte de a utiliza
pentru prima dată player-ul sau când energia
acesteia este consumată.
1 Conectarea adaptorului de reţea.
Când începe operaţia de încărcare, indicatorul
CHARGE (Încărcare) devine luminos şi de
culoare portocalie.
Când bateria este consumată, nu mai funcţionează,
schimbaţi-o.
1 Pregătiţi o baterie nouă (baterie cu litiu CR2025).
2 Trageţi suportul bateriei (2) în timp ce apăsaţi
Spre priza de perete
clapeta de blocare (1).
Adaptor de reţea (furnizat)
3 Scoateţi bateria veche
4 Introduceţi în sistemul de prindere o nouă baterie de
acelaşi tip,cu partea pozitivă (+) îndreptată în sus,
apoi introduceţi sistemul de prindere a bateriei în
telecomandă împingând până ce se aude un clic.
Când se încheie încărcarea, indicatorul
CHARGE (Încărcare) se stinge. Deconectaţi
adaptorul de reţea.
z
• Dacă se aprinde indicatorul luminos POWER în
loc de cel CHARGE, comutatorul OPERATE este
în poziţia “ON”. Deplasaţi comutatorul OPERATE
în poziţia “OFF” şi verificaţi dacă indicatorul
CHARGE (Încărcare) a devenit luminos
b
• Încărcaţi bateria într-un spaţiu unde temperatura
mediului ambiant este cuprinsă între 5 şi 35 °C.
Continuare...
9
Durata încărcării şi cea a redării
• Durata încărcării : aprox 5 ore
• Durata redării : aprox 5 ore
Perioadele de timp indicate mai sus sunt valabile în
următoarele condiţii :
– temperatura mediului ambiant este moderată
(20° C),
– sunt utilizate căşti,
– iluminarea afişajului este minimă.
În funcţie de temperatura mediului ambiant şi de
starea bateriei reîncărcabile, este posibil ca durata
de încărcare să fie mai mare sau ca cea de redare să
scadă.
Utilizarea adaptorului
pentru bateria maşinii
Adaptorul pentru bateria maşinii (furnizat) este
destinat unei baterii de 12 V cu împământare
negativă (nu îl folosiţi pentru baterii de maşină de
24 V cu împământare pozitivă).
1 Porniţi motorul.
2 Conectaţi adaptorul pentru bateria
maşinii.
Aflarea nivelului de energie
rămasă a bateriei
Când este oprit player-ul, este afişat indicatorul de
baterie. Când energia acesteia se consumă, este afişat
sau indicatorul luminos CHARGE
simbolul
(încărcare) clipeşte. Puneţi comutatorul OPERATE
în poziţia “OFF”, conectaţi adaptorul de reţea şi
reîncărcaţi bateria.
complet
încărcat
complet
descărcat
Spre soclul pentru
bricheta maşinii
Adaptor pentru bateria
maşinii (furnizat)
3 Porniţi player-ul.
b
• Şoferul nu trebuie să conecteze sau să deconecteze
adaptorul pentru bateria maşinii în timp ce conduce
autovehiculul.
• Aranjaţi cablul astfel încât să nu împiedice şoferul
şi nu aşezaţi ecranul LCD astfel încât să poată fi
urmărit de acestea, pentru a nu-i distrage atenţia.
• Curăţaţi soclul pentru bricheta maşinii. Dacă acesta
este murdar, este posibil să nu fie corect realizat
contactul sau să apară disfuncţionalităţi.
• Folosiţi adaptorul pentru bateria maşinii când
motorul este pornit pentru că, în caz contrar, este
posibil să fie descărcată bateria automobilului.
10
Conectarea la un
televizor
După utilizarea player-ului în
maşină
1 Opriţi player-ul.
2 Deconectaţi adaptorul pentru bateria maşinii.
3 Opriţi motorul.
b
• Nu decuplaţi adaptorul pentru bateria maşinii şi nu
opriţi motorul înainte de a opri player-ul deoarece
acesta se poate deteriora.
• Decuplaţi adaptorul pentru bateria maşinii după
utilizare pentru a evita descărcarea acesteia.
• Nu lăsaţi player-ul sau accesoriile în maşină.
Prin conectarea player-ului la televizor sau la un
monitor, sunt diversificate opţiunile de vizualizare.
1 Conectaţi player-ul la televizor sau la
monitor folosind cablul audio / video
(furnizat).
Spre mufele de intrare
AUDIO / VIDEO ale unui
televizor sau monitor
Cablu audio / video
(furnizat)
z
Player-ul poate fi conectat la un amplificator
AV la fel cum se conectează la televizor. Cu
toate că modul de conectare este acelaşi, mufa
galbenă a cablului audio / video nu este utilizată.
b
• Consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
echipamentul de conectat.
• Înainte de conectare, opriţi player-ul şi echipamentul
ce urmează a fi cuplat, apoi deconectaţi-le de la
prizele de perete.
11
Redare
Redarea discurilor
În funcţie de disc, este posibil ca anumite operaţii
să difere sau să fie restricţionate.
Consultaţi documentaţia furnizată pentru disc.
Conectaţi adaptorul de reţea.
4
Introduceţi în aparat discul care doriţi să
fie redat.
Aşezaţi discul cu faţa în jos şi apăsaţi-l uşor până
ce se aude un clic.
Faţa ce urmează a fi redată
îndreptată în jos
5
1 Porniţi ecranul LCD.
2 Deplasaţi comutatorul OPERATE în poziţia
“ON”.
Player-ul porneşte şi indicatorul POWER devine
luminos şi de culoare verde.
3 Apăsaţi butonul OPEN pentru a deschide
capacul compartimentului pentru disc.
Apăsaţi indicaţia PUSH CLOSE de pe
capacul compartimentului pentru disc
pentru a-l închide.
6 Apăsaţi N.
Player-ul începe redarea.
În funcţie de disc, este posibil să fie afişat un
meniu. Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta
elementul dorit, apoi apăsaţi ENTER.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi x.
Pentru ca redarea să facă o pauză
Apăsaţi X.
z
• Când este redat un disc după urmărirea de imagini
folosind opţiunea “USB” sau “TV,” apăsaţi butonul
INPUT pentru a selecta modul disc. Consultaţi
pag. 7.
b
• Discurile create cu recordere DVD trebuie să
fie corect finalizate înainte de a fi redate. Pentru
informaţii suplimentare consultaţi manualul de
instrucţiuni care însoţeşte recorder-ul DVD.
• Discul poate continua să se învârtă când capacul
compartimentului în care acesta se află s-a deschis.
Aşteptaţi să se oprească discul înainte de a-l scoate
din aparat.
12
Note privind imagine de protecţie a ecranului
(Screen saver)
• Este afişată o imagine care protejează ecranul în
cazul în care player-ul este lăsat în modul pauză
sau stop pentru mai mult de 15 minute. Această
imagine de protecţie dispare când apăsaţi butonul
N. Pentru reglaje legate de protecţia ecranului,
consultaţi pag. 24.
• Player-ul trece în standby după 15 minute de la
pornirea funcţiei de protecţie a ecranului. Apăsaţi
butonul N pentru a părăsi starea de standby.
Reluarea redării din punctul în care a fost
oprit discul (Continuare redare)
Când apăsaţi din nou butonul N după oprirea redării,
player-ul va începe redarea din punctul în care a fost
apăsat butonul x.
z
• Pentru redarea discului de la început, apăsaţi de două
ori x, apoi apăsaţi N.
• Dacă reporniţi player-ul după ce a fost oprit automat,
redarea este reluată automat de unde a rămas.
b
• În funcţie de punctul în care a fost oprită redarea,
este posibil ca funcţia de Continuare a redării să nu
reia discul din exact acelaşi punct.
• Punctul de reluare a redării este şters în următoarele
cazuri :
– când opriţi player-ul (inclusiv modul standby)
pentru DVD (modul VR),
– când deschideţi capacul compartimentului pentru
disc,
– când apăsaţi INPUT (intrare).
Redarea unui VIDEO CD cu funcţii PBC
(Redare PBC)
Funcţiile PBC (Comanda redării) permit redarea
interactivă a discurilor VIDEO CD folosind meniul
afişat pe ecranul televizorului.
Meniul de selecţie apare la începerea redării discurilor
VIDEO CD cu funcţii PBC.
Selectaţi un element folosind butoanele numerotate şi
apăsaţi ENTER. Apoi urmaţi instrucţiunile furnizate
de meniu (apăsaţi N, când apare mesajul “Press
SELECT”).
Despre diverse operaţii de redare
Scop
Schimbarea
dimensiunii imaginii
afişate pe ecranul
LCD
Afişarea meniului
DVD
Consultarea
informaţiilor cu
privire la redarea
DVD-urilor
Redarea repetitivă a
DVD-urilor*1
(Repeat play)
Rularea rapidă a
DVD-urilor înainte
sau înapoi (Scan play)
Comutarea între
ordinea originală şi
Lista de redare de pe
DVD (mod VR)
Consultarea
informaţiilor cu
privire la redarea de
CD-uri sau VIDEO
CD-uri
Redarea repetitivă a
CD-urilor sau VIDEO
CD-urilor*2
(Repeat play)
Redarea aleatorie a
CD-urilor sau VIDEO
CD-urilor*2
(Random play)
Redarea rapid înainte
sau înapoi a CDurilor sau VIDEO
CD-urilor*2
(Scan play)
Acţiune
Apăsaţi OPTIONS pentru a
selecta “LCD Mode” (pag.
17).
Apăsaţi MENU (pag. 5)
sau TOP MENU (pag. 7).
Apăsaţi DISPLAY (pag. 14).
Apăsaţi DISPLAY pentru a
selecta “Repeat” (pag. 14).
Apăsaţi în mod repetat C/c
de la player pentru a selecta
viteza dorită (pag. 5).
Apăsaţi în mod repetat TOP
MENU (pag. 7).
Apăsaţi DISPLAY (pag. 5).
Apăsaţi în mod repetat MENU
(pag. 5).
Apăsaţi în mod repetat MENU
(pag. 5).
Apăsaţi în mod repetat C/c la
player pentru a selecta viteza
(pag. 5).
* 1 Numai pentru DVD VIDEO
* 2 Numai când pentru “PBC” este aleasă varianta
“Off.”
Continuare...
13
Folosirea interfeţei cu informaţii
legate de redare
În cursul redării unui DVD, puteţi consulta informaţiile
curente privind redarea. Interfaţa de afişare a
informaţiilor cu privire la redare vă permit totodată să
stabiliţi un titlu/ un capitol sau să modificaţi sonorul/
subtitrarea, precum şi alte opţiuni.
Pentru a introduce numere, acţionaţi butoanele
numerotate ale telecomenzii.
1 Apăsaţi DISPLAY în timp ce este redat un
DVD.
Sunt afişate informaţiile curente privind redarea.
Exemplu : la redarea unui DVD VIDEO.
Elemente
Starea bateriei
Informaţii curente
privind redarea*
Durata scursă sau
cea rămasă
• T.Time (Indicaţie temporală titlu) : Indicaţia
temporală apare când este redat un titlu. La
apăsarea butonului ENTER apare indicaţia
“00:00:00”. Introduceţi codul temporal dorit
apăsând butoanele numerotate.
• C.Time (Indicaţie temporală capitol) :
Indicaţia temporală apare când este redat
un capitol. La apăsarea butonului ENTER
apare indicaţia “00:00:00”. Introduceţi codul
temporal dorit apăsând butoanele numerotate.
• Repeat (Repetare) : selectaţi “ Chapter”,
“ Title” ,“ All” sau “Off” apăsând X/x.
• Time Disp. (Afişare indicaţii temporale) : este
afişată “Title Elapsed” (perioada de redare
scursă din titlu). Selectaţi, apăsând X/x, una
dintre variantele :
- “Title Elapsed” (perioada de redare scursă
din titlu),
- “Title Remain” (perioada de redare rămasă
din titlu),
- “Chapter Elapsed” (perioada de redare
scursă din capitol),
- “Chapter Remain” (perioada de redare
rămasă din capitol).
3 Apăsaţi ENTER.
* La redarea unui DVD (mod VR), alături de numărul
titlului este afişată indicaţia “PL” (listă de redare)
sau “ORG” (original).
Pentru a opri afişajul
Apăsaţi DISPLAY sau RETURN.
2
b
• În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi regla
anumite opţiuni.
14
Apăsaţi X/x pentru a selecta un element
şi apăsaţi ENTER.
• Title (Titlu) : selectaţi numărul titlului apăsând
X/x sau butoanele numerotate.
• Chapter (Capitol) : selectaţi numărul
capitolului apăsând X/x sau butoanele
numerotate.
• Audio : selectaţi sonorul apăsând X/x.
• Subtitle (Subtitrare) : selectaţi subtitrarea
apăsând X/x.
• Angle (Unghi): selectaţi unghiul apăsând X/x.
Redarea fişierelor MP3, JPEG şi video
Player-ul poate reda fişiere MP3, JPEG sau video.
Pentru detalii legate de fişierele ce pot fi redate,
consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 33.
Dacă alegeţi un suport DATA, este afişată o listă a
albumelor.
Discurile DATA CD înregistrate în format KODAK
Picture CD încep a fi redate automat îndată ce sunt
introduse în aparat.
Pentru a trece la fişierul precedent sau la
cel următor
Apăsaţi > sau . în cursul redării.
Pentru a opri redarea
Apăsaţi x.
Se va reveni la interfaţa cu lista fişierelor.
Pentru ca redarea să facă o pauză
(numai pentru MP3)
Apăsaţi X.
Pentru a fi reluată redarea, apăsaţi din nou X.
1
Apăsaţi X/x pentru a selecta un album,
apoi apăsaţi ENTER.
Este afişată lista de fişiere din album.
Exemplu : lista de fişiere MP3.
• Pentru a trece la pagina următoare sau la cea
precedentă, apăsaţi > sau ..
• Pentru a reveni la lista albumelor, apăsaţi X/x
şi apăsaţi ENTER.
pentru a selecta
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta un fişier, apoi
apăsaţi ENTER.
Redarea începe de la fişierul selectat.
z
• Dacă este prestabilit numărul de vizionări permise,
puteţi reda fişierele DivX de câte ori indică
respectivul număr. Se consideră o redare fiecare
dintre următoarele situaţii :
– apăsarea butonului x,
– oprirea player-ului (inclusiv trecerea în
standby).
– deschiderea compartimentului pentru disc,
– redarea unui alt fişier,
– apăsarea butonului INPUT,
– deconectarea dispozitivului USB.
b
• În funcţie de fişier, poate dura mai mult timp până ce
începe redarea sau este posibil ca aceasta să nu aibă
loc. Pentru detalii legate de fişierele ce pot fi redate,
consultaţi “Suporturi media acceptate”, pag. 33.
Selectarea unui fişier JPEG
Pentru a roti o imagine JPEG
Apăsaţi C/X/x/c în timp ce urmăriţi un fişier de
imagine. Poate fi rotit fiecare fişier în parte :
c : imaginea este rotită cu 90 de grade în sens orar ;
C : imaginea este rotită cu 90 de grade în sens
antiorar ;
X : imaginea este inversată pe verticală (sus şi jos) ;
x : imaginea este inversată pe orizontală (stânga şi
dreapta).
Continuare...
15
Pentru a fi afişată lista de miniaturi
Apăsaţi MENU când este afişat un fişier de
imagine.
Fişierele de imagine din album apar în 12 zone pe
ecran.
Redarea datelor de pe
dispozitivul USB
Puteţi reda fişiere DATA de pe un dispozitiv USB.
1 Apăsaţi INPUT pentru a selecta “USB”.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta “USB” şi
apoi apăsaţi ENTER
3 Conectaţi un dispozitiv USB la mufa
USB.
• Pentru a trece la lista precedentă sau următoare
de miniaturi, selectaţi “bPrev” sau “BNext” în
partea de jos a ecranului şi apăsaţi ENTER.
• Pentru a părăsi lista de miniaturi, apăsaţi MENU.
INPUT
Redarea unei prezentări de
imagini
Mufă USB
Dispozitiv USB
1 În timp ce este afişat un fişier de imagine
care vreţi să fie inclus în prezentarea de
imagini, apăsaţi MENU.
Este afişată lista de miniaturi.
2
Apăsaţi C/X/x/c pentru a selecta “Slide
Show” din partea de jos a ecranului, apoi
apăsaţi ENTER.
Redarea prezentării de imagini începe de la fişierul afişat.
Pentru a opri prezentarea de imagini
Apăsaţi x pentru a reveni la lista fişierelor.
Apăsaţi MENU pentru a reveni a lista de miniaturi.
Pentru ca prezentarea de imagini să facă
o pauză
Apăsaţi X.
16
Pentru a deconecta dispozitivul
USB
Deconectaţi dispozitivul USB după ce v-aţi asigurat
că indicatorul de acces al acestuia este oprit.
În legătură cu dispozitivele USB
marca Sony acceptate
Sunt acceptate următoarele dispozitive de memorie
USB Memory Stick marca Sony ce pot fi citite/
inscripţionate şi dispozitive flash USB “Micro Vault”:
USBMSAC-US40, seriile USM-J, USM-JX, USMJ/B, USM-L, USM-LX.
b
• Nu deconectaţi dispozitivul USB în timp ce
indicatorul de acces clipeşte deoarece pot fi pierdute
sau deteriorate datele.
• Dispozitivele USB care pot fi conectate la player sunt
memorii flash şi cititoare multicard. Alte dispozitive
(camere digitale, hub USB etc.) nu pot fi conectate.
Când este cuplat un dispozitiv care nu este acceptat,
este afişat un mesaj de eroare.
Ajustarea dimensiunii şi calităţii imaginii
Puteţi ajusta imaginea afişată pe ecranul LCD.
1 Apăsaţi OPTIONS.
Este afişată interfaţa meniului.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta “LCD Mode”
şi apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa “LCD Mode” (Mod LCD).
Elemente
3
* În cazul alegerii variantei “Normal”, imaginile
sunt afişate în formatul lor original, menţinându-se
formatul iniţial al acestora. Imaginile în format 4:3
sunt afişate cu benzi negre în ambele părţi laterale
ale ecranului, iar cele 4:3 letterbox (cinemascop)
sunt afişate cu benzi negre de jur-împrejurul
ecranului.
În modul “Full” (integral), imaginile sunt ajustate
pentru a umple complet ecranul. Imaginile 16:9
sunt afişate în formatul original. (Benzile negre
înregistrate în formatul 16:9 nu pot fi eliminate).
Imaginile în format 4:3 sunt extinse.
Pentru a opri afişarea interfeţei meniului
Apăsaţi OPTIONS sau RETURN.
b
• În funcţie de disc, dimensiunile de ecran
disponibile diferă.
Apăsaţi X/x pentru a selecta elementele
şi apăsaţi ENTER.
• LCD Aspect (format LCD) : este modificată
dimensiunea imaginii. Selectaţi “Normal” sau
“Full” (integrală) apăsând X/x*.
• Backlight (luminozitate) : este ajustată
luminozitatea prin apăsarea butoanelor C/c.
• Contrast : este stabilită diferenţa dintre
zonele luminoase şi cele întunecate ale
imaginii prin apăsarea butoanelor C/c.
• Hue (nuanţe) : este ajustat balansul pentru
culorile roşu şi verde prin apăsarea butoanelor
C/c.
• Color (culoare) : este ajustată gama de culori
prin apăsarea butoanelor C/c.
• Default (implicit) : se revine la reglajele
implicite stabilite din fabrică.
4 Apăsaţi ENTER.
17
Vizionarea emisiunilor TV
Ajustarea canalului
Când urmăriţi pentru prima dată emisiuni TV prin
intermediul player-ului, alegeţi regiunea şi limba care
să fie utilizate.
Antenă (furnizată)
2 Deplasaţi comutatorul OPERATE în poziţia
“ON”.
1 Conectaţi cablul de antenă la mufa DIGITAL
3
AERIAL IN a player-ului.
Pentru utilizarea în aer liber, trebuie să fie
conectată antena furnizată. Recepţia poate varia
în funcţie de locaţie.
Apăsaţi INPUT.
Apare interfaţa de selecţie a Modului.
4
Apăsaţi X/x pentru a selecta “TV” şi
apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa de reglaj facil.
5 Apăsaţi X/x pentru a alege limba dorită şi
apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa de selecţie a limbii.
6 Apăsaţi X/x pentru a selecta ţara şi apăsaţi
ENTER.
Începe parcurgerea canalelor şi canalele
recepţionate sunt înregistrate în Lista de canale
(Channel List).
18
Vizionarea de programe TV
Pentru a utiliza EPG
1 Apăsaţi GUIDE în timp ce urmăriţi emisiuni TV.
Este afişată interfaţa EPG corespunzătoare
canalului curent vizionat.
1
Apăsaţi INPUT.
2
Apăsaţi X/x pentru a selecta “TV” şi
apăsaţi ENTER.
Este afişat canalul recepţionat.
3
Apăsaţi PROG +/– pentru a selecta un
canal.
z
• Puteţi selecta canalul şi cu ajutorul X/x.
Pentru a selecta un canal din Lista de canale
sau din lista Favorite
1
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta canalul dorit, apoi
apăsaţi c
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta un program, apoi
apăsaţi ENTER.
Sunt afişate informaţii legate de programe.
Pentru a părăsi interfaţa EPG
Apăsaţi GUIDE sau RETURN.
Apăsaţi ENTER în timp ce vizionaţi emisiuni
TV.
Este afişată lista de canale.
Dacă apăsaţi C/c în timp ce este afişată Lista de
canale, se trece la Lista favorite.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta canalul dorit, apoi
apăsaţi ENTER.
19
Folosirea interfeţei de reglaje TV
1
Apăsaţi OPTIONS în timp ce vizionaţi
emisiuni TV.
Este afişată interfaţa meniului de opţiuni.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta “TV Setup”
şi apăsaţi ENTER.
3
Selectaţi şi ajustaţi fiecare dintre
următoarele elemente de reglaj apăsând
X/x şi ENTER.
Pentru anumite reglaje este necesară
telecomanda.
Pentru a părăsi interfaţa de reglaje
Apăsaţi OPTIONS sau RETURN.
Lista canalelor digitale
Channel Options (Opţiuni de canal)
Puteţi stabili ca un canal din Lista de canale să fie
omis, blocat sau şters.
• Butonul verde : Canalul este omis. Apăsarea
în mod repetat a acestui buton comută între
omiterea şi neomiterea canalului.
• Butonul galben : Canalul este blocat. Este
afişată interfaţa pentru introducerea parolei.
Introduceţi parola dvs. DTV (pag. 21). Apăsarea
în mod repetat a acestui buton comută între
blocarea şi neblocarea canalului.
• Butonul albastru : Canalul este şters.
Channel Sort (Ordonarea canalelor)
Puteţi ordona canalele din Lista de canale.
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Channel Sort”
(Ordonarea canalelor) şi apăsaţi ENTER.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta canalele a
căror ordine doriţi să fie schimbată şi apăsaţi
ENTER.
Cele două canale selectate îşi schimbă poziţia
în lista de canale.
3 Repetaţi pasul 1 pentru a schimba şi poziţiile
altor canale în listă.
20
Fixarea canalelor în memoria
aparatului
Replace Channels (Înlocuirea canalelor)
Puteţi înlocui Lista de canale.
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Replace
Channels”, apoi apăsaţi ENTER.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta ţara unde vă
aflaţi, apoi apăsaţi ENTER.
3 Apăsaţi C/c pentru a selecta “Yes” după
care apăsaţi ENTER.
Începe parcurgerea canalelor. Lista de canale
actuală este ştearsă şi canalele recepţionate sunt
înregistrate pe rând în noua Listă de canale.
Add New Channels (Adăugarea noilor
canale)
Puteţi adăuga un canal nou la Lista de canale.
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Add New
Channels”, apoi apăsaţi ENTER.
2 Apăsaţi C/c pentru a selecta “Yes” după
care apăsaţi ENTER.
Începe parcurgerea canalelor. Dacă este recepţionat un canal nou, este înregistrat Lista
de canale.
Manual Tuning (Depistarea manuală a
posturilor)
Puteţi căuta manual un anumit canal şi să îl
adăugaţi în Lista de canale.
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Manual
Tuning”, apoi apăsaţi ENTER.
2 Introduceţi o frecvenţă cu ajutorul butoanelor
numerotate x .
3 Apăsaţi c/X/x pentru a selecta o bandă de
frecvenţă şi apăsaţi ENTER.
4 Apăsaţi ENTER pentru a începe parcurgerea
canalelor.
Dacă este recepţionat un canal, acesta este
adăugat listei de canale.
b
• Când alegeţi “Tuning”, este posibil ca reglajul
“Digital Channel List” poate fi şters. În acest caz,
efectuaţi din nou respectivul reglaj.
Facilităţi
Language Setup (Stabilirea limbii)
În varianta implicită, limba aleasă este engleza
(“English”).
OSD
Primary
Audio
Secondary
Audio
Subtitle
Schimbă limba de afişare a
mesajelor pe ecran
Schimbă limba folosită
pentru sonorul principal.
Schimbă limba folosită
pentru sonorul secundar.
Schimbă limba folosită
pentru subtitrare.
b
• Dacă selectaţi, pentru o emisiune TV, o limbă care
nu este disponibilă, va fi aleasă automat una dintre
limbile în care emisiunea este difuzată.
Local Time Setting (Stabilirea orei locale)
Stabiliţi ora exactă la player.
GMT Offset Stabileşte ora în funcţie
de regiunea unde vă aflaţi.
În general este utilizată
varianta “Auto” (implicită).
Stabileşte ora de vară când
Summer
este selectată altă variantă
Time
decât “Auto” pentru “GMT
Offset”. Selectaţi “On” sau
“Off” (implicită).
Password / Lock (Parolă / Blocat)
Stabileşte parola DTV pentru limitarea programelor
TV digitale.
Reglajul este aplicabil numai în modul TV.
1 Alegeţi “DTV Password” (Parola DTV).
Introduceţi un număr de 4 cifre, folosind
butoanele numerotate ale telecomenzii.
2 Stabiliţi “DTV Age Limit” (Limita de vârstă
DTV).
Selectaţi limitarea de vârstă.
Dacă uitaţi parola DTV pe care aţi stabilit-o
Introduceţi “1369” în dreptul “Old Password” şi
introduceţi noua parolă în dreptul “New Password”
şi în caseta “Verify Password”.
Variantele stabilite din fabrică
Toate funcţiile revin la reglajele implicite, stabilite
din fabrică. Parola dvs. DTV este necesară pentru
acest reglaj (pag. 21). Ţineţi seama că toate reglajele
pe care le-aţi efectuat vor fi anulate în urma efectuării
acestei operaţii. După efectuarea operaţiei, este afişată
interfaţa de reglaje facile (pag. 18).
TV Display (Ecran TV)
Este stabilit formatul de ecran al televizorului
conectat. Selectaţi una dintre variantele “4:3 Pan
Scan,” “4:3 Letter Box” sau “16:9” (implicită).
Acest reglaj se aplică numai în modul TV.
z
• Când urmăriţi emisiuni TV pe ecranul LCD al acestui
player, alegeţi varianta “LCD Aspect” de la “LCD
Mode” (pag. 17).
Continuare...
21
Selecţia direct din meniu
Puteţi selecta o funcţie direct din interfaţa meniului
de opţiuni. Puteţi acţiona respectiva funcţie fără
telecomandă.
Information (Informaţii)
Acest meniu de opţiuni are aceeaşi funcţie ca şi
butonul DISPLAY.
Guide (Ghid)
Acest meniu de opţiuni are aceeaşi funcţie ca şi
butonul GUIDE al telecomenzii.
TV Display (Ecran TV)
Efectuează reglajul corespunzător TV Display
(pag. 21)
Teletext
Acest meniu de opţiuni are aceeaşi funcţie ca şi
butonul . al telecomenzii.
Subtitle (Subtitrare)
Acest meniu de opţiuni are aceeaşi funcţie ca şi
butonul SBTITLE al telecomenzii.
Audio
Acest meniu de opţiuni are aceeaşi funcţie ca şi
butonul AUDIO al telecomenzii.
TV / Radio
Acest meniu de opţiuni are aceeaşi funcţie ca şi
butonul TV / RADIO al telecomenzii.
22
Reglaje şi ajustări
Utilizarea interfeţei de configurare
Interfaţa de configurare vă permite să efectuaţi diverse
reglaje cum ar fi cele pentru imagine sau sunet.
Anumite discuri au stocate reglaje pentru redare, care
vor avea prioritate.
Pentru reglaje TV, consultaţi “Utilizarea interfeţei de
configurare TV” (pag. 20).
3 Apăsaţi X/x pentru a selecta categoria de
configurare, apoi apăsaţi ENTER.
: Configurare generală (pag. 23)
Sunt efectuate reglaje legate de player.
: Configurare audio (pag. 24)
Sunt realizate reglaje audio în funcţie de
condiţiile de redare.
: Alegerea limbii (pag. 25)
Este stabilită limba pentru afişarea mesajelor
pe ecran şi pentru coloana sonoră.
: Control parental (pag. 25)
Este stabilită restricţionarea accesului
copiilor la redarea discurilor.
1 Apăsaţi butonul OPTIONS când player-ul
4 Selectaţi şi ajustaţi fiecare dintre elementele
este în modul stop.
Este afişată interfaţa meniului.
În cursul redării repetitive, nu puteţi utiliza
interfaţa de configurare. Apăsaţi de două ori x,
pentru a şterge Continuarea redării, apoi apăsaţi
OPTIONS.
Pentru a opri afişarea interfeţei de
configurare
de reglaj următoare, apăsând X/x şi apoi
ENTER.
Apăsaţi OPTIONS sau RETURN.
2 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Setup”, apoi
apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa de configurare.
categoria de configurare
elemente
Configurare generală
Varianta implicită este subliniată.
TV TYPE (Tip TV)
– numai pentru DVD
Selectează formatul ecranului televizorului
conectat.
4 : 3 PAN Selectaţi această variantă când conectaţi
un televizor cu ecran de 4 : 3. Afişează
SCAN
în mod automat imaginea panoramică
pe întreg ecranul eliminând zonele care
nu pot fi cuprinse.
Selectaţi această variantă când conec4:3
LETTER taţi un televizor cu ecran de 4 : 3.
Afişează o imagine panoramică având
BOX
în partea de sus şi de jos a ecranului câte
o bandă neagră.
Selectaţi această variantă când conectaţi
16 : 9
un televizor cu ecran panoramic sau
un televizor care dispune de funcţia
mod panoramic.
Continuare...
23
4 : 3 PAN SCAN
PBC (imagine de protecţie a ecranului)
Puteţi beneficia de redarea interactivă a programelor
folosind funcţia PBC (Comanda redării) disponibilă
la unele discuri VIDEO CD (pag. 13).
ON
4 : 3 LETTER BOX
OFF
16 : 9
b
• În funcţie de disc, este posibil să fie selectată în mod
automat varianta “4 : 3 Letter Box” în loc de “4 : 3
Pan Scan” sau vice versa.
Angle Mark (Marcaj unghi)
– numai pentru DVD VIDEO
Este afişat marcajul unghiului când schimbaţi
unghiul de vizionare în cursul redării unor DVDuri pe care scenele sunt înregistrate din mai multe
unghiuri.
On
Este afişat marcajul unghiului.
Off
Marcajul unghiului dispare.
Screen Saver (imagine de protecţie a
ecranului)
Este afişată o imagine care protejează ecranul în cazul
în care player-ul este lăsat în modul pauză sau stop
mai mult de 15 minute. Imaginea de protecţie ajută la
evitarea deteriorării ecranului prin apariţia imaginilor
fantomă. Apăsaţi butonul N pentru opri afişarea
acestei imagini.
ON
OFF
24
Activează funcţia de protecţie a
ecranului.
Dezactivează funcţia de protecţie a
ecranului.
Cu funcţia PBC (Comanda redării)
puteţi reda discuri VIDEO CD prin
intermediul interfeţei meniului.
Dezactivează funcţia PBC.
DivX
Este afişat codul de înregistrare pentru acest player.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi adresa de
Internet : http://www.divx.com
Default (Implicit)
Fiecare funcţie revine la varianta stabilită iniţial, în
fabrică. Reţineţi că toate reglajele efectuate de dvs.
vor fi anulate.
Configurare audio
Varianta implicită este subliniată.
AUDIO DRC (controlul dinamicii)
- numai pentru DVD
Face ca sonorul să fie auzit mai clar atunci când
volumul este diminuat la redarea unui DVD care are
funcţia AUDIO DRC.
În mod normal este selectată
această variantă.
Face ca sunetele slabe să se audă
TV Mode
clar chiar dacă scădeţi volumul.
Wide Range Oferă senzaţia unui spectacol
live.
Standard
Alegerea limbii
OSD (On-Screen Display - Afişare pe
ecran)
Schimbă limba de afişare pe ecran.
Disc MENU (Meniul discului)
(doar pentru DVD VIDEO)
Selectează limba care doriţi să fie folosită pentru
meniul discului. Dacă selectaţi “Original”, este
selectată limba căreia îi este acordată prioritate
pe disc.
SUBTITLE (Subtitrare)
(doar pentru DVD VIDEO)
Comută între limbile folosite pentru subtitrare.
Când selectaţi “Off”, nu sunt afişate subtitluri.
AUDIO
(doar pentru DVD VIDEO)
Schimbarea limbii folosite de coloana sonoră.
Dacă selectaţi “ORIGINAL”, este aleasă limba
care are prioritate pe disc.
Control parental
Puteţi limita redarea unui DVD care beneficiază de
funcţia Control parental.
Pentru stabilirea variantei dorite pentru această
opţiune, utilizaţi telecomanda.
Password (Parolă)
(doar pentru DVD VIDEO)
Introduceţi sau schimbaţi parola. Stabiliţi parola
pentru funcţia de control parental. Introduceţi o
parolă de 4 cifre cu ajutorul butoanelor numerotate
ale telecomenzii.
Pentru a schimba parola
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Password”
(Parolă) şi apăsaţi ENTER.
2 Verificaţi dacă este selectată opţiunea “Change”
(Schimbare) şi apăsaţi ENTER.
Este afişată interfaţa pentru introducerea parolei.
b
• Când alegeţi la “Disc Menu”, “Subtitle” sau
“Audio” o limbă care nu este înregistrată pe disc,
este selectată în mod automat una dintre limbile
disponibile pentru acesta.
3 Introduceţi parola curentă în dreptul “Old Password”
(Parola veche), apoi pe cea nouă în dreptul “New
Password” (Parola nouă) şi al “Verify Password”
(Verificare parolă) după care apăsaţi ENTER.
Dacă aţi greşit când aţi introdus parola
Apăsaţi CLEAR sau C pentru a reveni pas cu pas în
poziţia greşită înainte de a apăsa ENTER la pasul 3,
apoi reintroduceţi parola.
Dacă aţi uitat parola dvs.
Introduceţi “1369” în dreptul “Old Password” (Parola
veche) şi introduceţi noua parolă în dreptul “New
Password” (Parola nouă) şi al “Verify Password”
(Verificare parolă).
25
Parental Control (Control parental)
(doar pentru DVD VIDEO)
Puteţi stabili nivelul la care să fie limitată redarea.
Cu cât valoarea este mai redusă, cu atât limitarea
este mai strictă. Pentru a stabili varianta pentru
Controlul parental, trebuie să stabiliţi mai întâi
parola.
Pentru a stabili Control parental
(Limitarea redării)
1 Apăsaţi X/x pentru a selecta “Parental Control”
(Control parental) şi apăsaţi ENTER.
2 Apăsaţi X/x pentru a stabili nivelul de limitare,
apoi apăsaţi ENTER. Cu cât valoarea este mai
redusă, cu atât limitarea este mai strictă.
Este afişată interfaţa pentru introducerea parolei.
3 Introduceţi parola dvs. şi apăsaţi ENTER.
Pentru a reda un disc la care a fost
restricţionat accesul cu ajutorul funcţiei
de Control parental
Introduceţi discul şi apăsaţi butonul N. Este afişată
interfaţa pentru introducerea parolei. Introduceţi parola
cu ajutorul butoanelor numerotate ale telecomenzii şi
apăsaţi ENTER.
b
• La redarea unui disc ce nu beneficiază de funcţia
de Control parental, este posibil ca redarea să nu
poată fi limitată.
• În funcţie de disc, este posibil să vi se solicite
schimbarea nivelului de control parental în cursul
redării discului. În acest caz, introduceţi parola, apoi
alegeţi alt nivel. Modul de Continuare a redării este
anulat şi se revine la nivelul precedent.
26
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele dificultăţi
în timpul folosirii recorder-ului, înainte de a solicita
ajutorul unui specialist urmaţi instrucţiunile prezentate
în acest ghid de soluţionare a defecţiunilor pentru a
remedia problema. Dacă disfuncţionalitatea persistă,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Volumul sonor este scăzut
, Volumul sonor este scăzut în cazul anumitor DVDuri. Acesta se poate ameliora dacă pentru “AUDIO
DRC” corespunzător “Audio Setup” este aleasă
varianta “TV Mode” (pag. 24).
Alimentare
Funcţionare
Alimentarea nu porneşte.
, Verificaţi dacă este bine conectat adaptorul de reţea
(pag. 9).
, Verificaţi dacă bateria reîncărcabilă are suficientă
energie (pag. 9).
Aparatul nu este acţionat la apăsarea
butoanelor.
Bateria reîncărcabilă nu poate fi
încărcată.
Discul nu este redat.
, Nu puteţi încărca bateria când alimentarea este pornită.
Alegeţi pentru comutatorul OPERATE varianta “Off”
(pag. 9).
Imagine
Nu există imagine / imaginea prezintă
zgomot.
, Discul este murdar sau deteriorat (pag. 32).
, Nivelul luminozităţii este minim. Reglaţi
luminozitatea cu ajutorul opţiunii “LCD Mode”
(pag. 17).
, Când este afişată indicaţia “USB”, apăsaţi INPUT
pentru a selecta modul disc (pag. 7).
Apar puncte negre, iar cele roşii,
albastre, verzi persistă pe ecranul LCD.
, Aceasta este o proprietate structurală a ecranului
LCD şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Sunet
Nu există sonor.
, Player-ul este într-unul dintre modurile pauză sau
redare cu încetinitorul.
, Player-ul este într-unul dintre modurile redare în
sens invers sau rulare rapidă înainte.
, Comutatorul HOLD nu este pus în direcţia
indicată de săgeată (pag. 6).
, Dacă discul a fost aşezat invers în aparat, este
afişat unul dintre mesajele “No Disc” sau “Cannot
play this disc” (pag. 12). Aşezaţi discul cu faţa de
redat orientată în jos.
, Discul nu este corect introdus în aparat dacă nu
se aude un clic când este aşezat în compartiment
(pag. 12).
, Discul introdus în aparat nu poate fi redat.
Verificaţi dacă este compatibil codul de regiune
al discului cu cel al player-ului şi dacă discul a
fost corect finalizat (pag. 33).
, Când este afişată indicaţia “USB”, apăsaţi INPUT
pentru a selecta modul disc (pag. 7).
, A fost activată funcţia de Control parental.
Modificaţi reglajul stabilit pentru aceasta
(pag. 25).
, A condensat umezeală în interiorul player-ului
(pag. 30).
Player-ul porneşte şi opreşte automat
redarea discului.
, Discul beneficiază de o funcţie de redare
automată.
, La redarea discurilor ce conţin un semnal de
intrare automată în starea de pauză, player-ul
opreşte redarea când este întâlnit respectivul
semnal.
Continuare...
27
Redarea discului nu porneşte de la început
, Este aleasă una dintre variantele Random Play
(redare aleatorie) sau Repeat Play (redare
repetitivă) (pag. 13).
, A fost aplicată Continuarea redării (pag. 13).
, Lista de redare a discului creat este redată automat.
Pentru redarea titlurilor originale, apăsaţi TOP
MENU şi alegeţi varianta “Original” (pag. 7).
Durează mai mult timp până ce începe
redarea discului
, Poate dura mai mult timp începerea redării unui
DVD în mod VR.
Redarea are întreruperi.
, La schimbarea stratului de redat de pe un DVD+R
DL / - R DL, derularea imaginii poate fi întreruptă
momentan.
Dispar subtitlurile.
, Când schimbaţi viteza de redare sau când omiteţi
scene în cursul redării, subtitrarea poate dispărea
temporar.
Sunt afişate simbolurile “ ” sau “ ” şi
player-ul nu acţionează conform butonului
apăsat
, În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi efectua
anumite operaţii. Consultaţi documentaţia care
însoţeşte discul.
Este afişat mesajul “Copyright lock” (blocat
din motive de drepturi de autor) şi ecranul
devine albastru când se redă în modul
DVD-VR
, Imaginile preluate de la furnizorii digitali etc.
pot conţine semnale de protecţie a drepturilor de
autor, cum ar fi semnale de protejare totală contra
copierii, semnale ce permit o singură copiere sau
semnale ce permit copierea fără restricţii. Când
sunt redate imagini protejate la copiere, în loc de
imagini va fi afişată o interfaţă de culoare albastră.
Poate dura o vreme până ce sunt depistate imagini
ce pot fi vizionate. (În cazul în care player-ul
nu poate reda imagini care conţin semnale de
protejare la copiere).
28
Butoanele C/c nu funcţionează în interfaţa
meniului.
, În funcţie de disc, este posibil să nu puteţi utiliza
C/c de la player pentru meniul discului. În acest
caz, utilizaţi C/c de la telecomandă.
Telecomanda nu funcţionează
, Bateriile sunt consumate.
, Există obstacole între telecomandă şi senzorul
destinat acesteia, de la player.
, Telecomanda se află prea departe de player.
, Telecomanda nu este îndreptată spre senzorul
pentru telecomandă al player-ului.
, Senzorul pentru telecomandă este supus la
radiaţii solare directe sau la lumina emisă de o
sursă de iluminare puternică.
, Dacă butoanele AUDIO/SUBTITLE/ANGLE
nu funcţionează, selectaţi-le şi acţionaţi-le din
meniul DVD.
Nu pot fi redate fişiere MP3, JPEG sau
video (pag. 34)
, Nu corespunde formatul de fişier.
, Nu corespunde extensia fişierului.
, Fişierul este deteriorat.
, Dimensiunea fişierului este prea mare.
, Când fişierul selectat nu este acceptat, apare
mesajul “Data Error” şi acesta nu este redat.
, Poate dura mai mult timp până ce începe
redarea fişierelor video DivX / MPEG-4 din
cauza tehnologiei de compresie utilizate.
Denumirile albumului sau fişierului nu sunt
corect afişate
, Player-ul poate afişa numai numere şi caractere ale
alfabetului. Alte caractere sunt afişate sub forma
“*” (pag. 34).
Player-ul nu funcţionează corespunzător
sau alimentarea nu este oprită
, Când se acumulează electricitate statică, etc.,
este posibil ca player-ul să funcţioneze anormal.
Treceţi comutatorul OPERATE în poziţia “OFF”,
decuplaţi adaptorul şi apăsaţi butonul ENTER
al player-ului. Dacă efectuaţi această operaţie,
anumite reglaje revin la valorile originale stabilite
din fabricaţie.
Conexiuni
Nu există imagine sau sunet la
echipamentul conectat
, Recuplaţi corect toate cablurile de conectare
(pag. 11).
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Verificaţi reglajul stabilit pentru televizorul sau
amplificatorul conectat.
, Când este afişată indicaţia “USB”, apăsaţi
INPUT pentru a selecta modul disc (pag. 7).
USB
Imaginea prezintă întreruperi
, Semnalul este slab.
, Verificaţi instalarea antenei.
Nu există imagine atunci când folosiţi
antena furnizată
, Verificaţi dacă recepţia este puternică.
, Ajustaţi direcţia antenei.
, Verificaţi dacă în regiunea în care vă aflaţi există
sau nu transmisii DVB-T.
, Într-o regiune în care există transmisii DVB-T,
recepţia poate fi dificilă în următoarele situaţii:
– o zonă intens construită,
– în locaţii subterane, cum ar fi în metrou sau
într-o pivniţă.
Player-ul nu detectează dispozitivul USB
cuplat la player
, Reconectaţi corect dispozitivul USB (pag. 16).
, Dispozitivul USB este deteriorat.
, Apăsaţi INPUT pentru a selecta “USB”
(pag. 16).
TV
Nu există imagine pentru programele TV
digitale
, Reconectaţi ferm cablul de antenă.
, Cablul de conectare este deteriorat.
, Canalul este utilizat doar pentru date (fără imagine
sau sunet).
, Este selectat un canal codificat.
, Nu este acceptat serviciul de text digital.
Canalul nu este găsit, nu este stocat în
memorie sau lipseşte
, Asiguraţi-vă că antena este corect conectată la
player.
, Verificaţi instalarea antenei.
, Nu este acceptat serviciul de text digital.
, Canalele inactive nu pot fi recepţionate.
29
Măsuri de precauţie
Siguranţa la drum
• Nu folosiţi monitorul şi căştile când conduceţi
maşina, când mergeţi pe bicicletă sau când acţionaţi
ori conduceţi vehicule motorizate, deoarece este
posibil să produceţi accidente şi poate fi ilegal în
anumite regiuni. Poate de asemenea să fie periculos
să ascultaţi căştile la volum ridicat în timp ce vă
plimbaţi, mai ales la traversarea străzilor. Fiţi
extrem de precauţi şi întrerupeţi audiţia în situaţii
care ar putea deveni periculoase.
Cu privire la siguranţă
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid
sau vreun alt obiect, decuplaţi player-ul de la reţea
şi asiguraţi-vă că a fost verificat de o persoană
calificată înainte de a-l mai utiliza.
Cu privire la sursele de alimentare
• Dacă urmează să nu folosiţi aparatul o perioadă
îndelungată de timp, aveţi grijă să îl decuplaţi de
la priza de perete. Pentru deconectarea de la reţea,
apucaţi ştecărul propriu-zis ; nu trageţi niciodată
de cablul de alimentare.
• Nu atingeţi adaptorul de reţea cu mâinile ude
deoarece vă puteţi curenta.
• Nu conectaţi adaptorul de reţea la un transformator
electric de călătorie care poate genera căldură şi
poate produce disfuncţionalităţi.
Cu privire la creşterea temperaturii
• În cursul operaţiei de încărcare sau în urma utilizării
îndelungate este posibil să se acumuleze căldură
în interiorul aparatului. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
• Nu aşezaţi aparatul direct pe genunchi. Temperatura
acestuia poate creşte pe parcursul funcţionării
obişnuite, iar căldura poate crea disconfort.
30
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi player-ul în spaţii strâmte cum ar fi o
bibliotecă sau în locuri similare.
• Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de
aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de masă sau
cu draperii etc. şi îl nu aşezaţi pe suprafeţe moi,
cum ar fi o pătură.
• Nu aşezaţi player-ul şi adaptoarele în apropierea
surselor de căldură sau în locuri unde este supus la
radiaţii solare directe, în spaţii cu mult praf, nisip,
umezeală, ploaie sau unde este supus la şocuri
mecanice şi nici în maşină cu ferestrele închise.
• Nu montaţi aparatul în poziţie înclinată. Acesta
a fost proiectat să funcţioneze doar în poziţie
orizontală.
• Menţineţi aparatul la distanţă de magneţi puternici
aflaţi în interiorul altor aparate cum sunt cuptoarele
cu microunde sau boxele de mare putere.
• Nu scăpaţi aparatul pe jos şi nu îl supuneţi la şocuri
puternice. Nu aşezaţi obiecte grele peste player şi
peste accesorii.
Cu privire la funcţionare
• În cazul în care aduceţi aparatul direct dintr-un
loc răcoros în altul încălzit sau dacă este amplasat
într-o cameră cu umezeală ridicată, este posibil să
condenseze umezeala în interiorul player-ului. În
acest caz, scoateţi discul şi lăsaţi aparatul pornit
aproximativ o jumătate de oră până ce se evaporă
umezeala. Ştergeţi umezeala condensată pe ecranul
LCD cu un material textil. Reporniţi alimentarea
mai târziu.
• Menţineţi curate lentilele player-ului şi nu le
atingeţi deoarece le puteţi deteriora şi puteţi cauza
disfuncţionalităţi ale player-ului. Ţineţi închis
capacul compartimentului pentru disc, cu excepţia
momentelor în care introduceţi sau scoateţi un
disc.
• Opriţi alimentarea înainte de a deconecta adaptorul
de reţea şi adaptorul pentru bateria maşinii pentru
a nu genera disfuncţionalităţi.
Cu privire la ecranul cu cristale lichide
Cu privire la căşti
• Deşi este produs pe baza unei tehnologii de înaltă
precizie, este posibil ca uneori pe ecranul LCD
să apară puncte de diferite culori. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
• Nu aşezaţi şi nu scăpaţi nici un corp străin pe
suprafaţa ecranului LCD. Aveţi totodată grijă să
nu supuneţi ecranul la presiuni mari exercitate cu
mâna sau cu cotul.
• Nu zgâriaţi suprafaţa ecranului cu obiecte cu vârf
ascuţit.
• Evitarea deteriorării auzului : evitaţi utilizarea
căştilor la volum ridicat. Experţii vă sfătuiesc să
evitaţi ascultarea sonorului continuu, la volum
ridicat, pe perioade îndelungate de timp. Dacă
auziţi ţiuituri în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
• Respectaţi persoanele din jur : menţineţi volumul
la un nivel moderat. Aceasta vă va permite să
auziţi sunetele din mediul înconjurător, dovedind
totodată că respectaţi oamenii din jurul dvs.
Cu privire la bateria reîncărcabilă
Cu privire la curăţare
• În anumite ţări, poate fi reglementat modul de
dezafectare a bateriei utilizate pentru alimentarea
acestui produs. Vă rugăm consultaţi autorităţile
locale.
• Deoarece durata de viaţă a bateriei este limitată,
capacitatea acesteia scade treptat în timp şi în urma
utilizării repetate. Când perioada de autonomie a
acesteia se reduce la aproximativ jumătate din
valoarea normală, înlocuiţi-o cu o alta nouă.
• Este posibil ca bateria să nu poate fi încărcată la
întreaga sa capacitate când este încărcată pentru
prima dată sau după ce nu a fost utilizată mai mult
timp. Capacitatea revine la valoarea sa maximă,
după ce este încărcată şi descărcată de câteva ori.
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele cu ajutorul
unei bucăţi de pânză uşor umezite de o soluţie slabă
de detergent. Nu folosiţi nici un fel de substanţă
abrazivă, de praf de curăţat sau de solvenţi, cum ar
fi alcoolul sau benzina.
• Ştergeţi uşor suprafaţa ecranului LCD cu o bucată de
pânză moale. Pentru a evita murdărirea accentuată,
ştergeţi frecvent ecranul.
Nu ştergeţi ecranul LCD cu o pânză udă deoarece
dacă pătrunde apă în interiorul acestuia se va
deteriora.
• Dacă imaginea / sunetul sunt distorsionate, este
posibil ca lentilele să fie acoperite cu praf. În acest
caz, folosiţi un dispozitiv de suflare a aerului,
destinat obiectivelor de camere foto, pentru a
le curăţa. Evitaţi contactul direct cu lentilele în
cursul curăţării acestora.
Cu privire la adaptorul de reţea şi la
adaptorul pentru bateria maşinii
• Folosiţi adaptorul furnizat pentru player deoarece
alte adaptoare pot genera disfuncţionalităţi.
• Nu dezasambaţi şi nu încercaţi să efectuaţi operaţii
de inginerie inversă.
• Nu atingeţi bornele metalice deoarece puteţi cauza
un scurtcircuit şi puteţi deteriora adaptoarele,
mai ales dacă acestea sunt puse în contact cu alte
obiecte metalice.
Despre discurile de curăţare şi substanţele
de curăţare a discurilor/ lentilelor
• Nu utilizaţi discuri de curăţare sau substanţe pentru
curăţarea discurilor / lentilelor (inclusiv de tip
umed sau spray), deoarece acestea pot produce
disfuncţionalităţi ale aparatului.
Cu privire la antenă
• Antena trebuie conectată pentru utilizare în aer
liber. Utilizarea în orice locaţie nu este garantată.
• Nu conectaţi antena la alt aparat în afară de player.
Cu privire la reglarea volumului
• Nu creşteţi nivelul volumului când ascultaţi o
porţiune cu un nivel foarte scăzut al semnalului de
intrare sau fără semnal deoarece se pot deteriora
boxele dacă ulterior urmează o secţiune cu semnal
acustic foarte puternic.
Continuare...
31
Despre utilizarea discurilor
• Pentru a menţine discurile curate, când le folosiţi
prindeţi-le de muchie. Nu atingeţi suprafaţa.
• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe sau
surselor de căldură cum ar fi conductele de aer
cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare
deoarece temperatura în interior poate creşte foarte
mult.
• După redare, păstraţi discul în cutia sa.
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o bucată de
pânză moale. Ştergeţi discul dinspre centru spre
exterior.
• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul, agenţi
de curăţare disponibili în comerţ sau spray-uri
antistatice pentru LP de vinil.
• Dacă aţi imprimat eticheta discului, aveţi grijă
să fie bine uscată înainte de a introduce discul în
aparat.
• Nu utilizaţi următoarele discuri :
– care au forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă)
– care au o etichetă sau un abţibild lipite pe o
suprafaţă
– care au bandă adezivă sau etichete adezive
lipite.
32
Suporturi media acceptate
Tip
DVD
Sigla discului
Simbol
Caracteristici
• DVD comerciale
• DVD+RW/ DVD+R/ DVD+R DL
în mod +VR
• DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL
în mod video
• DVD-RW/ DVD-R/ DVD-R DL
în mod VR (Video Recording Înregistrare video)
• CD de muzică
• CD-R/ CD-RW în format muzical
CD
Disc DATA sau
dispozitiv USB
–
b
• Note legate de suporturile media ce pot fi
înregistrate
Anumite suporturi media nu pot fi redate cu acest
player din cauza calităţii înregistrării sau a stării
fizice a suportului, ori datorită caracteristicilor
dispozitivului de înregistrare şi a software-ului cu
care au fost realizate.
Discul nu va fi redat dacă nu a fost corect finalizat.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului de înregistrare.
Vă rugăm să ţineţi seama că anumite funcţii de
redare ale unor discuri DVD+RW/ DVD+R/
DVD+R DL este posibil să nu acţioneze chiar
dacă acestea au fost corect finalizate. În acest caz,
urmăriţi discul în modul redare obişnuită.
• VIDEO CD ce conţine Super
VCD
• CD-R/ CD-RW în format video
CD sau Super VCD
• DATA CD/ DATA DVD sau
dispozitive USB ce conţin fişiere
MP3, JPEG sau video
• Numai pentru un player care nu poate reda
imagini protejate la copiere
Imaginile în mod DVD (mod VR) cu protecţie
CPRM* este posibil să nu poată fi redate în cazul
în care conţin un semnal de protecţie la copiere. Pe
ecran va apărea mesajul “Copyright lock” (blocat
din motive de drepturi de autor).
* CPRM (Content Protection for Recordable Media)
este o tehnologie de codare care protejează
drepturile de autor asupra imaginilor.
Continuare...
33
Note privind fişierele MP3, JPEG
şi video
Player-ul poate reda următoarele :
• fişiere MP3 cu extensia “.mp3”*1,
• fişiere JPEG cu extensia “.jpg”*2,
• fişiere de imagine JPEG ce corespund formatului
pentru fişierele de imagine DCF (sistem Design
rule for Camera File),
• fişiere video DivX cu extensia “.avi” sau “.divx.”
• fişiere video MPEG-4 (profil simplu) cu extensia
“.mp4”*3 .
• discurile DATA CDs trebuie să fie înregistrate
conform ISO 9660 Nivel 1 sau formatului extins
Joliet.
• discurile DATA DVD trebuie să fie înregistrate
conform UDF (Universal Disk Format).
1
* Fişierele în format mp3PRO nu pot fi redate.
*2 Fişierele cu extensia “.jpe” sau “.jpeg” pot fi
redate modificând extensia la “.jpg.”
*3 Fişierele protejate de legea drepturilor de autor
(Digital Right Management) nu pot fi redate. Nu pot
fi redate nici fişiere în format MPEG-4 AVC.
z
• Pentru redarea unei ierarhii complexe de directoare,
poate fi necesar mai mult timp. Creaţi albume
astfel:
– Gradul de imbricare de pe disc să nu fie mai mare
de 2.
– Numărul de albume de pe disc să fie 50 sau mai
mic.
– Numărul de fişiere dintr-un album să fie 100 sau
mai mic.
• Player-ul redă fişierele dintr-un album în ordinea în
care au fost înregistrate pe suportul media.
b
• Player-ul va reda orice fişiere din tabelul precedent,
chiar dacă formatul acestuia diferă. Redarea unor
date diferite poate conduce la emiterea de zgomot
care poate deteriora boxele.
• Anumite discuri DATA create în format Packet Write
nu pot fi redate.
• Este posibil să nu poată fi redate unele discuri DATA
înregistrate în sesiuni multiple.
• Anumite fişiere JPEG nu pot fi redate.
34
• Player-ul nu poate reda în mod normal un fişier JPEG
cu dimensiunea mai mare de 3078 (lăţime) × 2048
(înălţime) sau mai mari de 2000 (lăţime) × 1200
(înălţime) în format JPEG progresiv.
(Anumite fişiere progresive JPEG nu pot fi afişate
chiar dacă dimensiunea lor este mai mică decât
capacitatea specificată.)
• Este posibil ca player-ul să nu poată reda o
combinaţie de două sau mai multe fişiere video
DivX / MPEG-4.
• Este posibil ca player-ul nu poate reda un fişier video
DivX / MPEG-4 cu dimensiunea mai mare de 720
(lăţime) × 576 (înălţime)/2 GB.
• Este posibil ca player-ul să nu redea unele fişiere
video DivX/MPEG-4 cu durata mai mare de 3ore.
• În funcţie de fişierul video DivX/MPEG-4, redarea
obişnuită poate fi imposibilă. Imaginea poate fi
neclară, redarea poate să nu fie cursivă şi pot apărea
omisiuni ale sunetului etc. Se recomandă să creaţi
un fişier cu o viteză de transfer mai redusă. Dacă
sunetul prezintă în continuare zgomot, verificaţi
formatul audio. (Pentru fişierele video DivX se
recomandă formatul MP3, iar pentru cele MPEG-4
se recomandă formatul AAC LC.) Ţineţi seama
că player-ul nu este compatibil cu formatul WMA
(Windows Media Audio).
• Este posibil ca player-ul să nu poată reda în mod
cursiv fişiere video la viteză mare de transfer de pe
CD-uri DATA. Se recomandă să efectuaţi redarea
folosind DATA DVD.
• Player-ul poate afişa o denumire a unui fişier sau
a unui album formată din cel mult 14 caractere.
Caracterele speciale vor apărea sub forma “*”.
• Player-ul poate afişa numai denumirea albumului
curent. Orice album aflat pe stratul superior va fi
afişat sub forma “\..\”
• Este posibil ca anumite informaţiile legate de redare
să nu fie corect afişate.
Specificaţii
Note privind discurile
comerciale
Codul de regiune
Acest sistem este utilizat pentru protejarea drepturilor de
autor. Codul de regiune este marcat pe ambalajul discurilor
DVD VIDEO conform regiunii unde au fost comercializate.
Acest player va reda discurile DVD VIDEO marcate cu
“ALL” sau “2” :
Operaţiile de redare a discurilor DVD şi
VIDEO CD
Anumite operaţii de redare a discurilor DVD şi
VIDEO CD pot fi stabilite în mod intenţionat de
producătorii de software. Cum acest recorder redă
discuri DVD şi VIDEO CD conform conţinutului
discului stabilit de producătorii software-ului, anumite
facilităţi de redare este posibil să nu fie disponibile.
Consultaţi instrucţiunile ce însoţesc discul DVD şi
VIDEO CD.
Discuri de muzică codificate cu ajutorul
tehnologiilor de protejare a drepturilor
de autor
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
În ultima vreme companiile de înregistrare
comercializează diferite discuri de muzică codificate
cu ajutorul tehnologiei de protejare a copyright-ului.
Vă rugăm să ţineţi seama că printre aceste discuri,
există unele ce nu corespund standardului CD, fiind
posibil să nu fie redate de acest aparat.
Porţiunea audio a discurilor duale
Un disc dual are două feţe active, ceea ce permite
punerea împreună a înregistrării materialului DVD,
pe o faţă, cu cea a materialului audio pe cealaltă
parte.
Cum însă faţa cu materialul audio nu corespunde
standardului Compact Disc (CD), redarea acestui tip
de disc nu este garantată.
Sistem
Laser :
laser cu semiconductor
Formatul semnalului : PAL (NTSC)
Standarde de transmisie : DVB-T
Acoperire canale digitale : VHF / UHF
Ieşiri
VIDEO (ieşire video) :
Minimufă
Ieşire 1,0 Vp-p / 75 ohmi
AUDIO (ieşire audio) :
Minimufă stereo
Ieşire 2,0 Vrms / 47 kilohmi
Se recomandă o impedanţă în sarcină mai mare
de 47 kilohmi
PHONES (căşti) A/B: Minimufă stereo
USB : Mufă USB Tip A,
(pentru conectarea dispozitivului USB)
DIGITAL AERIAL IN
Conector extern de 75 ohmi pentru VHF / UHF
Ecran cu cristale lichide
Dimensiune panou : 7 inch (diagonala)
Sistem de condus : TFT matrice activă
Rezoluţie : 480 × 234 (procentul de pixeli eficace:
mai mare de 99.99%)
Caracteristici generale
Cerinţe privind alimentarea :
9,5 V c.c. (Adaptor de reţea / Adaptor pentru
bateria maşinii)
7,4 V c.c. (baterie reîncărcabilă)
Consum de putere (redare DVD VIDEO):
7 W (la folosirea căştilor)
Dimensiuni (aproximativ) :
200 × 39,5 × 155 mm (L×Î×A),
inclusiv părţile proeminente
Masa (aproximativ) : 880 g
Temperatura de funcţionare : 5° C ÷ 35°
Umiditatea la funcţionare : 25% ÷ 80%
Adaptor de reţea : 110-240 V c.a., 50/60 Hz
Adaptor pentru bateria maşinii : 12 V c.c.
Accesorii furnizate
Consultaţi pag. 9.
Specificaţiile şi design-ul pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
35
Index
A
Afişare pe ecran (OSD) 25
Afişare la televizor 23
Alegerea limbii 25
Audio 7, 25
AUDIO DRC 24
MPEG-4 15, 28
Format ecran LCD 17
Reglaje generale 23
S
I
Interfaţă cu informaţii legate de
redare 14
Interfaţă de protejare a ecranului
13, 19
SCREEN SAVER 13, 24
Soluţionarea problemelor 27
Subtitrare (SUBTITLE) 21, 25
Suporturi media acceptate 33
U
B
J
Baterie pentru telecomandă 9
JPEG 15, 28
C
L
CD 12, 33
Configurare 23
Continuare audio 19
Configurare generală 18
Continuare redare 13
Contral parental 20
Control parental 25
LANGUAGE SETUP 20
USB 16
V
Indicaţii numerice
M
Marcaj unghi 8, 19
Meniu disc 25
Mod LCD 17
MP3 15, 34
MPEG-4 15, 34
D
DIGITAL AERIAL IN 18
Disc MENU 25
DivX (fişier video) 15, 34
DVD 12, 33
Durata încărcării şi cea
a redării 10
F
Fişiere audio
MP3 15, 28
Fişiere foto
JPEG 15, 28
Fişiere video
DivX 15, 28
36
VIDEO CD 13, 33
O
OSD 25
P
PARENTAL CONTROL 25
Parolă 25
PBC, redare 13, 24
Prezentare de imagini 16
R
Redare aleatorie
(RANDOM PLAY) 13
Redare repetivită
(REPEAT PLAY) 13
Redare continuă
(RESUME PLAY) 13
16:9 23
4:3 LETTER BOX 23
4:3 PAN SCAN 23
http.//www.sony.ro
z
• Pentru a găsi sfaturi, observaţii şi informaţii utile legate de produsele şi serviciile Sony, vă rugăm vizitaţi
adresa : www.sony-europe.com/myproduct/
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement