Sony | DPF-D80 | Sony DPF-D80 D80 Digital Photo Frame Instrucţiuni de utilizare

Dispozitiv digital de
prezentare a fotografiilor
DPF-D70/ D80 /D100
x Înainte de a începe
x Operaþii de bazã
x Operaþii avansate
x Conectarea la calculator
x Mesaje de eroare
x Soluþionarea defecþiunilor
x Informaþii suplimentare
Manual de instrucþiuni
Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vã rugãm sã citiþi cu atenþie manualul
de instrucþiuni, dupã care sã îl pãstraþi pentru a-l putea consulta ulterior.
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul sunt notate în partea din spate sau de jos a
aparatului. Înscrieþi numãrul serial în spaþiul care-i este rezervat în continuare. Specificaþi
aceste numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model : DPF-D70/ D80/ D100
Numãr serial _________________
Aceste modele nu sunt disponibile în toate þãrile ºi regiunile
© 2008 Sony Corporation
1
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile, nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Nu expuneþi bateriile la surse de
cãldurã excesivã cum ar fi radiaþiile
solare, flãcãri sau altele similare.
ATENÞIE
Înlocuiþi bateriile numai cu unele de
tipul specificat, în caz contrar putând
fi cauzate incendii sau rãniri.
Pentru clienþii din S.U.A.
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DPF-D100
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Informaþii de reglementare
În atenþia clienþilor din Europa
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DPF-D70
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC privind folosirea cablurilor de
conectare mai scurte de 3 metri.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în
prezentul manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu
acest produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
2
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DPF-D80
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginile produse de
acest dispozitiv digital de prezentare a
fotografiilor.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– reorientarea sau repoziþionarea antenei de
recepþie.
– mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– consultarea dealer-ului sau a unui
tehnician radio/TV experimentat pentru
ajutor.
“Lampa conþinutã de acest produs conþine
mercur. Dezafectarea acestor materiale poate
fi reglementatã din motive de protejare a
mediului înconjurãtor. Pentru a afla
informaþii legate de dezafectare ºi reciclare,
vã rugãm sã contactaþi autoritãþile locale sau
Alianþa
Industriilor
Electronice
(www.eiae.org).”
Numai pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeanã ºi în
celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer. El
trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinþe negative
asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvatã a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodatã la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vã rugãm sã
consultaþi biroul local, serviciul de preluare a
deºeurilor sau magazinul de unde aþi achiziþionat
produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate (Valabil
în Uniunea Europeanã ºi în celelalte
state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe acumulator (baterie) sau pe ambalajul
acestuia indicã faptul cã respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în
care doriþi sã îl dezafectaþi.
Puteþi ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvatã a acestor reziduuri dezafectând în mod
corect acest produs. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranþã,
de asigurare a performanþelor sau de integritate a
datelor necesitã conectarea permanentã a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a acestuia,
duceþi-l la punctele de colectare stabilite pentru
reciclarea echipamentelor electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã citiþi
secþiunea referitoare la demontarea în siguranþã a
acumulatorului ºi sã le duceþi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm sã consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau magazinul
de unde aþi achiziþionat produsul.
3
Notã pentru clienþii din þãrile în
care se aplicã Directivele Uniunii
Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanþie, vã rugãm
sã apelaþi la adresa menþionatã în documentele
separate pentru service sau garanþie.
Duplicarea, editarea sau imprimarea unui CD,
a programelor TV, a materialelor protejate de
legea drepturilor de autor cum ar fi : imagini,
publicaþii, sau orice alte materiale, cu excepþia
celor înregistrate sau create de dvs. sunt limitate
exclusiv la utilizarea privatã ºi domesticã. Dacã
nu deþineþi dreptul de autor sau dacã nu aveþi
permisiunea proprietarilor drepturilor de autor
pentru materialele de duplicat, utilizarea acestor
materiale dincolo de aceste limite poate reprezenta o încãlcare a prevederilor legii drepturilor
de autor, iar posesorii drepturilor de autor pot
solicita daune.
Când prezentaþi imagini cu acest dispozitiv,
acordaþi o atenþie deosebitã neîncãlcãrii
prevederilor legii drepturilor de autor. Orice
utilizãri neautorizate sau modificãri ale
portretelor altor persoane pot reprezenta
încãlcãri ale drepturilor lor.
Este posibil ca în cazul anumitor demonstraþii,
prezentãri sau expoziþii, fotografierea sã fie
interzisã.
Recomandare
Pentru a evita potenþiala pierdere a datelor
cauzatã de realizarea de operaþii accidentale sau
de disfuncþionalitãþi ale dispozitivului de
prezentare a fotografiilor, vã recomandãm sã
efectuaþi copii de siguranþã ale datelor dvs.
Informaþii
IN NICI UN CAZ, VÂNZÃTORUL NU VA FI
RESPONSABIL DE VREO DETERIORARE
DIRECTÃ, ACCIDENTALÃ SAU DE
CONSECINÞÃ, DE NICIO NATURÃ, SAU DE
PIERDERI ORI CHELTUIELI CAUZATE DE
PRODUSE DEFECTE SAU DE UTILIZAREA
UNOR ASTFEL DE PRODUSE.
Sony nu îºi asumã nici o responsabilitate pentru
vreo pierdere accidentalã sau de consecinþã ºi
pentru nici o pierdere a conþinutului înregistrãrilor ce poate fi cauzatã de disfuncþionalitãþi
ale dispozitivului sau ale cardului de memorie.
4
Note privind ecranul cu cristale
lichide (LCD)
• Imaginea afiºatã pe ecran nu este identicã
din punctul de vedere al calitãþii ºi al
culorilor cu imaginea imprimatã deoarece
diferã metodele de fosfor sau profilele. Vã
rugãm sã consideraþi imaginea afiºatã doar
o prezentare estimativã.
• Nu apãsaþi ecranul cu cristale lichide (LCD).
Este posibil ca acesta sã se decoloreze ºi
sã aparã disfuncþionalitãþi.
• Expunerea ecranului LCD la luminã solarã
directã o perioadã îndelungatã de timp
poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
99,99 % dintre pixeli sunt operaþionali
pentru utilizarea efectivã. Este posibilã
totuºi existenþa unor minuscule puncte
negre ºi / sau a unora luminoase (albe,
roºii, albastre sau verzi) care sã aparã în
mod constant pe ecranul LCD.
Aceste puncte apar în mod normal în
procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în
nici un fel imaginea înregistratã.
• Este posibil sã aparã imagini remanente
pe ecranul LCD în spaþii cu temperaturã
scãzutã. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Cu privire la ilustraþiile ºi interfeþele
de ecran care apar în acest manual
Ilustraþiile ºi interfeþele de ecran utilizate în
acest manual se referã la modelul DPF-D70, în
cazul în care nu este altfel precizat.
Pentru utilizatori
În legãturã cu mãrcile de
comerþ ºi cu drepturile de autor
•
, Cyber-shot,
, “Memory
Stick”, “Memory Stick Duo”,
”, “MagicGate Memory
“
Stick”, “Memory Stick PRO”
, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory
Stick
PRO-HG
Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “
”, “Memory
Stick-ROM”,
“
”,
“MagicGate”, “
”, sunt
mãrci comerciale sau mãrci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• Microsoft, Windows ºi Windows Vista
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Microsoft Corporation din Statele Unite
ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în
alte þãri.
• Intel ºi Pentium sunt mãrci înregistrate sau
comerciale ale Intel Corporation.
• CompactFlash este marcã de comerþ a
SanDisk Corporation din Statele Unite.
sau xD-Picture Card™ sunt mãrci
•
de comerþ ale FUJIFILM Corporation.
• Conþine fonturi bitmap de la Monotype
Imaging Inc.
Toate celelalte denumiri de produse ºi de
companii menþionate în acest manual pot fi
mãrci înregistrate sau mãrci comerciale ale
companiilor respective. În acest manual nu
vor apãrea, însã, în fiecare caz marcajele ™
sau ®.
Program © 2008 Sony Corporation
Documentation © 2008 Sony Corporation
Toate drepturile sunt rezervate. Acest manual
ºi aplicaþiile software descrise aici, parþial
sau total, nu pot fi reproduse, traduse sau
transmise nici unui echipament de citire fãrã
acordul prealabil scris al Sony Corporation.
ÎN NICI O SITUAÞIE, SONY CORPORATION
NU POATE FI FÃCUTÃ RÃSPUNZÃTOARE DE
DETERIORAREA ACCIDENTALÃ, INDIRECTÃ
SAU SPECIALÃ, INDIFERENT DACÃ SE
BAZEAZÃ PE UN CONTRACT SAU PE UN ALT
TIP DE CONVENÞIE, DECURGÂND SAU
AVÂND LEGÃTURÃ CU ACEST MANUAL, CU
APLICAÞIILE SOFTWARE SAU CU ALTE
INFORMAÞII CONÞINUTE AICI, ORI CU
UTILIZAREA LOR.
Desigilând plicul în care se aflã discul CDROM, acceptaþi implicit toþi termenii ºi toate
condiþiile acestei convenþii. În cazul în care
nu acceptaþi termenii ºi condiþiile, vã rugãm
sã returnaþi neîntârziat discul în plicul sigilat,
nedesfãcut, împreunã cu restul ambalajului,
dealer-ului de unde l-aþi obþinut.
Sony Corporation îºi rezervã dreptul de a
aduce orice modificare acestui manual sau
informaþiilor conþinute aici, în orice moment
ºi fãrã aviz. Aplicaþiile software descrise aici
pot face obiectul unor licenþe separate.
Nici un fel de date de design, cum ar fi
mostrele de imagini conþinute de acest
software, nu pot fi modificate sau duplicate
decât în scopul utilizãrii personale. Orice
duplicare neautorizatã a acestui software
este interzisã de legea drepturilor de autor.
Vã rugãm sã þineþi seama cã duplicarea
neautorizatã sau modificarea portretelor altor
persoane ori a lucrãrilor asupra cãrora existã
drepturi de autor, pot aduce atingere
drepturilor rezervate de cãtre deþinãtorii
drepturilor de autor.
5
Cuprins
Înainte de a începe
Conectarea la calculator
Bucuraþi-vã de utilizarea sistemului de
prezentare a imaginilor în mai multe
moduri .......................................... 7
Facilitãþi ............................................ 8
Verificarea accesoriilor furnizate ........ 9
Indentificarea pãrþilor componente ..... 9
Conectarea la un calculator ............. 33
Cenrinþe de sistem ..................... 33
Conectarea la un calculator pentru
schimbul de imagini ................... 33
Operaþii de bazã
Pregãtirea telecomenzii ................... 12
Conectarea la o sursã de alimentare 13
Reglarea suportului ......................... 14
Pornirea dispozitivului de prezentare a
fotografiilor ................................. 15
Potrivirea ceasului ........................... 16
Introducerea unui card de memorie ºi
vizualizarea imaginilor ................ 17
Introducerea cardului de memorie 17
Afiºarea imaginilor ..................... 19
Operaþii avansate
Stabilirea echipamentului de redare . 24
Ajustarea dimensiunilor imaginii ºi a
poziþiilor acesteia ....................... 24
Mãrirea unei imagini ................... 24
Rotirea unei imagini .................... 24
Adãugarea în memoria internã ......... 25
Exportul unei imagini ....................... 27
ªtergerea unei imagini ..................... 28
Modificarea diverselor reglaje ........... 29
Procedura de reglaj .................... 29
Elementele de reglaj .................. 30
6
Mesaje de eroare
Dacã apare un mesaj de eroare ....... 35
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme ........................ 36
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie ......................... 40
Despre siguranþã ........................ 40
Despre instalare ......................... 40
Despre adaptorul de reþea .......... 40
Despre curãþare ......................... 41
Despre restricþiile la duplicare .... 41
Despre cardurile de memorie ........... 41
Card “Memory Stick” .................. 41
Card de memorie SD .................. 42
Card xD.Picture .......................... 43
Card CompactFlash ................... 43
Note privind cardurile de memorie 43
Specificaþii ....................................... 44
Index ............................................... 46
Înainte de a începe
Bucuraþi-vã de utilizarea sistemului de
prezentare a imaginilor în mai multe moduri
Afiºarea cu uºurinþã a imaginilor conþinute de cardul
de memorie
Diverse funcþii de afiºare
Pe lângã succesiuni de imagini, puteþi beneficia de diverse moduri de afiºare
facilã incluzând : prezentarea unei singure imagini, a imaginilor în mod index, a
ceasului, a imaginilor în ordine calendaristicã (pag. 19).
Adãugarea imaginilor importante într-un album (stocarea în
memoria internã)
Imaginile incluse în album sunt stocate în memoria internã. Puteþi exporta aceste
imagini pe un card de memorie (pag. 25).
Conectarea la calculator
Imaginile pot fi copiate cu uºurinþã de pe un calculator. Puteþi totodatã sã
stocaþi imaginile din album pe un calculator pentru a avea ºi copii de siguranþã.
Imaginile pot fi transferate ºi cu ajutorul unui card de memorie (pag. 33).
Surse de preluare a imaginilor care vor fi prezentate de acest
dispozitiv
Aºa cum este indicat în schema alãturatã,
dispozitivul va acorda prioritate conexiunii
la calculator dacã simultan este cuplat
calculatorul ºi sunt introduse carduri de
memorie. Dacã sunt introduse mai multe
carduri de memorie, primele vor fi afiºate
imaginile de pe cardul introdus mai întâi.
7
Facilitãþi
Echipamentul DPF-D70/ D80/ D100 marca Sony este un dispozitiv digital de prezentare a
fotografiilor care permite afiºarea cu uºurinþã a imaginilor înregistrate cu o camerã digitalã sau
cu alte aparate, fãrã a apela la un calculator.
x Acceptarea a diverse carduri de
memorie
Sunt acceptate diverse carduri de memorie
ce sunt utilizate de camere digitale ºi de
alte echipamente, cum ar fi carduri
“Memory Stick”, CompactFlash, SD ºi
xD-Picture Card. Este suficient sã
introduceþi cardul de memorie preluat de
la camera dvs. digitalã sau de la un alt
aparat ºi veþi putea vedea imediat
imaginile.
x Diferite moduri
Imaginile se pot succeda automat, ca ºi
cum aþi da paginile unul album. Puteþi
selecta dintre diverse moduri disponibile,
cum ar fi : afiºarea exclusiv a fotografiilor,
sau a interfeþei ceas ori a celei calendar.
Aveþi totodatã posibilitatea de a modifica
unele reglaje de redare cum ar fi ordinea
de redare.
x Diverse funcþii de afiºare
Puteþi beneficia de diverse moduri de
prezentare, cum ar fi afiºarea unui ceas
analogic, a unuia digital sau a unui
calendar. Totodatã, dispozitivul de
prezentare a fotografiilor poate afiºa
imaginile câte una singurã sau mai multe
simultan pe ecran ºi le poate mãri sau
micºora pentru a se potrivi modului de
ecran utilizat.
x Rotirea automatã a imaginilor
Acest dispozitiv de prezentare a
fotografiilor va roti automat imaginile
aducându-le la orientarea corectã.
Fotografiile vor fi totodatã rotite automat
când dispozitivul este reglat sã afiºeze
imaginile ca portret sau ca peisaj.
(Interfaþa cu meniul nu este rotitã.)
x Acþionare facilã cu ajutorul
telecomenzii
8
x Adãugarea de imagini la memoria internã
Imaginile adãugate la album sunt stocate
în memoria internã.
x Exportul de imagini
Imaginile din album pot fi exportate pe
un card de memorie.
x Conectarea la un calculator pentru
realizarea unui schimb de imagini
* Nu garantãm funcþionarea
corespunzãtoare în cazul oricãror
echipamente.
Verificarea accesoriilor furnizate
Verificaþi dacã sunt conþinute urmãtoarele
elemente :
• Dispozitiv digital de prezentare a fotografiilor (1)
• Telecomandã (1)
• Adaptor de reþea (1)
• Manual de instrucþiuni (acesta) (1)
• Garanþie (1)
(În anumite regiuni, garanþia nu este
furnizatã)
Identificarea pãrþilor
componente
Pentru detalii, consultaþi paginile indicate
între paranteze.
Ilustraþiile sunt de la DPF-D70. Poziþiile ºi
denumirile butoanelor ºi conectorilor sunt
aceleaºi în cazul modelelor DPF-D80/ D100
ca ºi la DPF-D70, cu toate cã dimensiunea
ecranului LCD diferã.
Partea frontalã
1 2
1 Ecran LCD
2 Senzor pentru telecomandã
Când utilizaþi telecomanda furnizatã,
îndreptaþi-o spre senzorul care-i este
destinatã.
9
Partea din spate
1
2
3
1 Conector USB mini B (pag. 33)
Conectaþi un cablu USB când doriþi sã
utilizaþi dispozitivul de prezentare a
fotografiilor împreunã cu un calculator.
2 Mufã DC IN 12 V (pag. 13)
Conectaþi aici adaptorul de reþea furnizat
ºi cuplaþi-l apoi la o prizã de perete.
3 Suport (pag. 14)
4 Buton VIEW MODE
5 Indicator luminos de acces
6 Slot pentru “Memory Stick PRO”
(Standard / Duo) (pag. 17)
7 Slot pentru cardul CompactFlash/
Microdrive (pag. 17)
8 Comutator 1 (pornit/oprit) /
indicator (stare de aºteptare)
9 Buton MENU
Este afiºat meniul.
Funcþii cum ar fi [Slideshow], [Rotate],
[Add to album] ºi [Clock] pot fi acþionate
de la unitatea de bazã a dispozitivului de
prezentare a fotografiilor.
0 Butoane de direcþie (V/v)
Aceste butoane deplaseazã cursorul.
qa Buton
ENTER
qs Comutator Reset (iniþializare)
Când acest comutator este apãsat,
reglajele pentru datã/ orã revin la valorile
implicite, stabilite din fabricã. Utilizaþi un
obiect cu vârf ascuþit cum ar fi un ac
pentru a apãsa comutatorul.
qd Slot pentru card de memorie SD /
MMC / card xD-Picture (pag. 17)
10
Telecomandã
1 Buton VIEW MODE
2 Buton
(ceas) (pag. 22)
3 Buton (succesiune de fotografii)
(pag. 20)
4 Buton MENU
5 Buton BACK
6 Buton 1 (pornit/stare de aºteptare)
7 Buton
25)
8 Butoane
(pag. 24)
(adãugare la album) (pag.
(micºorare) /
(mãrire)
9 Buton
(index) (pag. 22)
Acest buton comutã între previzualizarea
imaginii / interfaþa index
0 Butoane de direcþie (B/b/V/v)
qa Buton
qs Buton
ENTER
(rotaþie) (pag. 24)
11
Operaþii de bazã
Pregãtirea telecomenzii
Bateria cu litiu furnizatã (CR2025) a fost deja
introdusã în telecomandã. Trageþi în afarã
folia izolatoare înainte de a utiliza
telecomanda, aºa cum este indicat în
imaginea de mai jos.
Folie izolatoare
Înlocuirea bateriei telecomenzii
Dacã telecomanda nu mai funcþioneazã,
înlocuiþi-i bateria (de tip CR2025) cu alta
nouã.
1 Trageþi de agãþãtoarea compartimen-
tului pentru baterie.
Apãsând clapeta compartimentului
pentru baterie, trageþi-o înspre exterior.
Utilizarea telecomenzii
Îndreptaþi capãtul superior al telecomenzii
spre senzorul care-i este dedicat la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
2 Îndepãrtaþi bateria consumatã din
Senzor
telecomandã
suport ºi puneþi în locul sãu noua
baterie.
Introduceþi bateria astfel încât partea
pozitivã (+) sã fie îndreptatã în sus.
3 Reintroduceþi suportul pentru baterie
în telecomandã.
ATENÞIE
Dacã nu manevraþi corect bateria, este
posibil sã explodeze. Nu încercaþi sã
reîncãrcaþi, sã dezasamblaþi sau sã aruncaþi
în foc bateria.
12
Note
• Când bateriei cu litiu îi scade energia,
distanþa de acþionare cu ajutorul
telecomenzii se poate diminua sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
în mod adecvat. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta nouã, cu litiu, tip CR2025,
marca Sony. Utilizarea unui alt tip de
baterie prezintã risc de incendii sau de
explozie.
• Utilizarea unei alte baterii decât cea
indicatã la specificaþii poate conduce la
defecþiuni.
• Dezafectaþi bateriile ducându-le la un
centru sprecializat.
• Nu lãsaþi telecomanda în spaþii foarte
umede sau cu temperaturã foarte ridicatã.
• Aveþi grijã sã nu pãtrundã corpuri strãine
în interiorul telecomenzii, spre exemplu
când înlocuiþi bateria acesteia.
• Utilizarea incorectã a bateriei poate
conduce la scurgerea lichidului conþinut
de aceasta ºi la corodare.
– nu reîncãrcaþi bateria,
– când telecomanda urmeazã a nu fi
utilizatã o perioadã îndelungatã,
scoateþi bateria acesteia pentru a evita
scurgerea lichidului în interior ºi
corodarea,
– introducerea în mod incorect,
scurtcircuitarea, eliminarea înveliºului
sau încãlzirea bateriei, precum ºi
aruncarea acesteia în foc poate conduce
la defecþiuni ºi la scurgerea lichidului
coroziv în interior.
Despre acest manual
Operaþiile descrise în acest manual se
bazeazã pe acþionarea cu ajutorul
telecomenzii. Când o operaþie se efectueazã
în mod diferit cu telecomanda ºi cu butoanele
dispozitivului, aceasta va fi explicitat sub
formã de observaþie.
Conectarea la o
sursã de alimentare
1 Introduceþi conectorul adaptorului de
reþea în mufa DC IN 12 V aflat în partea
din spate a dispozitivului.
2 Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã
de perete.
spre priza
de perete
adaptor de reþea
Note
• Priza de perete trebuie sã fie cât mai
aproape posibil de aparat.
• Nu aºezaþi dispozitivul în locuri instabile
cum ar fi o masã care nu este orizontalã
sau o suprafaþã care se balanseazã.
• Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete uºor accesibilã, aflatã în apropiere.
Dacã apar probleme la utilizarea adaptorului, opriþi imediat alimentarea decuplând
ºtecãrul de la prizã.
• Nu scurtcircuitaþi bornele conectorului de
la adaptorul de reþea cu obiecte metalice
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Nu utilizaþi adaptorul de reþea plasat în
spaþii strâmte, cum ar fi între perete ºi
mobilã.
13
Reglarea suportului
• Introduceþi ferm conectorul adaptorului
de reþea. Dacã acesta se deconecteazã,
este posibil ca dispozitivul de prezentare
a fotografiilor sã se rãstoarne dacã este
deplasat.
• Dupã utilizare, decuplaþi adaptorul de
reþea de la mufa DV IN 12 V a dispozitivului de prezentare a fotografiilor ºi de la
prizã.
• Aparatul alimentat este proiectat astfel
încât orientarea corectã este verticalã sau
plasat pe podea.
Desfacerea suportului
Aºezaþi dispozitivul de prezentare a
fotografiilor cu suportul desfãcut, aºa cum
este arãtat în imaginea de mai jos.
Stabilirea orientãrii portret sau
peisaj
Puteþi aºeza dispozitivul de prezentare a
fotografiilor corespunzãtor orientãrii portret
sau celei peisaj rotindu-l fãrã a deplasa
suportul.
14
Când dispozitivul de prezentare a
fotografiilor este aºezat în poziþie portret,
imaginea se va roti de asemenea, astfel încât
sã aibã orientarea adecvatã.
Pornirea dispozitivului de prezentare
a fotografiilor
Pornirea alimentãrii
Apãsaþi butonul 1 (pornire/ stare de
aºteptare) al dispozitivului sau al
telecomenzii pentru a porni alimentarea ºi
indicatorul stãrii de aºteptare devine din
roºu, verde.
Note
• Închideþi suportul când deplasaþi
dispozitivul.
• Verificaþi dacã suportul este stabil. Dacã
acesta nu este corect poziþionat,
dispozitivul se poate rãsturna.
• Când dispozitivul este rotit pentru a fi în
poziþia portret, meniul, informaþiile legate
de imagine ºi afiºarea index nu sunt rotite.
Notã
• Indicatorul stãrii de aºteptare este de
culoare roºie când conectaþi adaptorul de
reþea la dispozitivul de prezentare a
fotografiilor.
Oprirea alimentãrii
Þineþi apãsat butonul 1 (pornire/ stare de
aºteptare) al dispozitivului sau al telecomenzii pânã la oprirea alimentãrii. Indicatorul
stãrii de aºteptare va deveni din verde, roºu.
Notã
• Nu decuplaþi adaptorul de reþea de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor
înainte ca indicatorul stãrii de aºteptare
sã devinã de culoare roºie. Dacã nu
respectaþi aceastã recomandare, se poate
deteriora dispozitivul.
15
Potrivirea ceasului
Operaþii în starea iniþialã
Când dispozitivul de prezentare a
fotografiilor este pornit fãrã a fi introdus un
card de memorie, pe ecran este afiºatã
interfaþa iniþialã, de mai jos.
Ceasul dispozitivului trebuie reglat astfel
încât sã indice corect ora în cazul funcþionãrii
în modul ceas ºi calendar.
1 Apãsaþi MENU la telecomandã.
Este afiºatã interfaþa meniului.
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Varipentru
ous settings] ºi apoi apãsaþi
afiºarea interfeþei cu diverse reglaje.
3 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Date/
Când dispozitivul de prezentare a
fotografiilor nu este acþionat timp de 10
secunde, este afiºat modul demonstrativ.
Dacã nu este apãsat nici un alt buton decât
cel de alimentare, ecranul revine la interfaþa
iniþialã.
Apãsaþi mai întâi butonul MENU în cursul
afiºãrii interfeþei iniþiale, apoi stabiliþi data ºi
ora.
time settings] ºi apoi apãsaþi .
Este afiºatã interfaþa cu opþiuni de reglaj
pentru datã / orã.
4 Selectaþi formatul de prezentare a
datei.
1 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Date
Display Order], apoi apãsaþi .
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta formatul
de datã dorit, apoi apãsaþi .
• Y/M/D
• M/D/Y/
• D/M/Y
5 Stabilþi data.
1 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Date],
apoi apãsaþi .
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta o
valoare, apoi apãsaþi .
16
6 Stabilþi ora.
1 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Time],
apoi apãsaþi .
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta o
valoare, apoi apãsaþi .
Stabiliþi indicaþia temporalã în ordinea
orã, minute, secunde.
7 Stabilþi prima zi a sãptãmânii pentru
calendar.
Puteþi alege care sã fie ziua care sã aparã
în extremitatea stângã la afiºarea
calendarului.
1 Apãsaþi v/V pentru a selecta [First
Weekday] ºi apãsaþi .
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta
[Sunday] (duminicã) sau [Monday]
(luni), apoi apãsaþi .
8 Apãsaþi MENU.
Introducerea unui
card de memorie ºi
vizualizarea
imaginilor
Aceastã secþiune descrie modalitatea de
introducere a unui card de memorie ºi
opþiunile generale pentru prezentarea
succesivã a imaginilor.
Introducerea cardului de
memorie
Introduceþi ferm cardul de memorie în slotul
corespunzãtor, cu eticheta îndreptatã spre
dvs. (când vã aflaþi în partea din spate a
dispozitivului de prezentare a imaginilor).
Pentru detalii legate de cardurile de memorie
pe care le puteþi utiliza pentru acest aparat,
consultaþi paginile de la 41 la 43.
Indicator luminos de acces
Este închisã interfaþa meniului.
Introduceþi ferm un card de memorie în
slotul corespunzãtor cu partea cu etichetã
îndreptatã spre dvs. Ordinea sloturilor de
sus în jos este :
– “Memory Stick” (“Memory Stick Duo”),
– pentru card CompactFlash
– pentru card de memorie SD
– pentru card xD-Picture Card.
17
Pentru a scoate un card de
memorie din aparat
Scoateþi cardul de memorie din slot în direcþie
inversã comparativ modului în care l-aþi
introdus.
Note
• Când introduceþi cardul de memorie, acesta
va pãtrunde în dispozitiv pe o anumitã
adâncime. Nu încercaþi sã forþaþi sã îl
introduceþi mai mult deoarece se poate
deteriora cardul de memorie / dispozitivul.
• Acest dispozitiv de prezentare a imaginilor
are un slot compatibil atât cu cardurile
“Memory Stick” standard, cât ºi cu cele
“Memory Stick Duo”.
• Slotul pentru cardurile de memorie SD /
xD-Picture detecteazã automat tipul de
card folosit.
• Înainte de a utiliza un card de memorie,
consultaþi secþiunea “Despre cardurile de
memorie”, de la pag. 41.
Prioritatea la afiºarea
imaginilor
Dacã este introdus un card de memorie,
imaginile conþinute de acesta vor fi afiºate
automat. Pentru a alege manual cardul de
memorie ale cãrui imagini sã fie afiºate,
stabiliþi aceasta în meniul [Select device],
pag. 24.
Dispozitivul de prezentare a fotografiilor
va afiºa imaginile de pe cardurile de
memorie, în urmãtoarea ordine.
• Dacã sunt introduse mai multe carduri
de memorie în dispozitiv, când acesta este
pornit, vor avea prioritate la afiºare
imaginile conþinute de primul suport de
memorie introdus.
• Dacã sunt introduse mai multe carduri
de memorie în dispozitiv, când acesta este
oprit, prioritatea la redare se va acorda
astfel :
“Memory Stick” b card CompactFlash b
card de memorie SD / card xD-Picture
• Dacã nu este introdus nici un card de
memorie, vor fi afiºate imaginile conþinute
de albumul din memoria internã a
dispozitivului.
Notã
• Dispozitivul de prezentare a fotografiilor
poate afiºa fiºiere de imagine JPEG
compatibile cu formatul DCF sau fiºiere
RAW înregistrate de camere digitale
marca Sony. Orice alte fiºiere (cum ar fi
fiºiere realizate sau editate cu ajutorul unui
calculator sau fiºiere RAW înregistrate cu
camere digitale produse de alte firme etc.)
este posibil sã nu fie afiºate.
18
Afiºarea imaginilor
x Prezentarea ecranului de afiºare
Puteþi apãsa butoanele telecomenzii pentru
a comuta imaginile afiºate pe ecran.*
Interfaþa ceas (pag. 22)
Interfaþa cu succesiunea de
imagini (pag. 20)
Interfaþa de prezentare a unei
singure imagini (pag. 21)
Interfaþa index (pag. 22)
Observaþii*
• Dacã alimentarea este pornitã ºi nu este introdus nici un card de memorie, vor fi afiºate
imaginile din memoria internã. Dacã nu existã imagini stocate în memoria internã,
demonstraþia începe automat. Demonstraþia se încheie la introducerea cardului de memorie.
• Modul de afiºare rãmâne neschimbat chiar dacã dispozitivul este oprit ºi repornit. Imaginile
rotite vor reveni însã la orientarea originalã. Dacã doriþi ca o anumitã fotografie sã rãmânã
rotitã, salvaþi-o cu ajutorul camerei digitale în poziþia respectivã.
19
x Interfaþa cu succesiunea de
imagini
Mai multe imagini
Sunt afiºate mai multe imagini simultan.
Imaginile de pe cardul de memorie sunt
afiºate automat una dupã alta.
Observaþie
• Pentru detalii legate de ordinea de redare,
consultaþi pag. 30.
Pentru a lansa succesiunea de
imagini
• Pentru a începe o succesiune de imagini
pornind de la o interfaþã cu o singurã
imagine, de la cea ceas sau de la una index,
(succesiune de imagini).
apãsaþi
Observaþie
Ceas
Imaginile sunt prezentate succesiv, în paralel
cu indicaþia temporalã.
Notã
• Nu pot fi afiºate data ºi ora curente.
• Pentru a efectua aceastã operaþie
acþionând dispozitivul de prezentare a
fotografiilor, apãsaþi ENTER în modul
de afiºare a unei singure imagini.
Sunt disponibile mai multe moduri de
prezentare a succesiunilor de imagini. Dacã
apãsaþi VIEW MODE, acestea se vor
schimba în ordinea prezentatã în continuare.
Observaþie
• Puteþi stabili intervalul dintre douã imagini
în modul de prezentare a unei singure
imagini ºi în cel calendar, din meniul
[Slideshow Settings] (pag. 30). În modul
de vizualizare a unei singure imagini,
puteþi totodatã sã stabiliþi efectele ºi
ordinea doritã în acest meniu.
Calendar
Pe lângã imagini, pe ecran apare un calendar.
Notã
• Sunt afiºate data ºi ora curente.
O singurã imagine
Imaginile sunt afiºate una dupã alta, pe ecran
apãrând pe rând câte o singurã fotografie,
însoþitã de efectul selectat în meniul
[Slideshow Settings].
Prezentare aleatorie
Cele patru moduri de prezentare a imaginilor
descrise anterior sunt alternate aleatoriu.
20
Note
• Reglajul [Effect] din meniul [Slideshow
Settings] este aplicat numai când
succesiunea de imagini este afiºatã în
modul de afiºare a unei singure imagini.
• Meniul [Delete] nu poate fi utilizat în cursul
prezentãrii unei succesiuni de fotografii.
Dacã doriþi sã ºtergeþi anumite imagini,
comutaþi în modul de afiºare a unei singure
imagini.
x Afiºarea unei singure
imagini
Pentru a fi afiºatã imaginea doritã
• În cursul unei succesiuni de imagini,
apãsaþi
în dreptul imaginii pe care vreþi
sã o vedeþi.
• La prezentarea imaginilor în modul index,
apãsaþi B/b/v/V pentru a selecta
imaginea care vreþi sã fie afiºatã, apoi
. Puteþi totodatã sã apãsaþi
apãsaþi
butonul (mãrire).
Modul imagine integralã
Este afiºatã întreaga imagine pe ecran. Puteþi
schimba imaginea care sã fie afiºatã apãsând
B/b.
Modul imagine adaptatã la ecran
Imaginea este afiºatã pe întregul ecran. Puteþi
schimba imaginea care sã fie afiºatã apãsând
B/b.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie
acþionând dispozitivul de prezentare a
fotografiilor, în timpul succesiunii de
ENTER în dreptul
imagini apãsaþi
fotografiei care vreþi sã fie afiºatã. În
modul index, apãsaþi butoanele de direcþie
pentru a selecta o imagine, apoi apãsaþi
ENTER.
Modul informaþii despre imagini
Sunt afiºate informaþiile despre imagini cum
ar fi numãrul acesteia, denumirea fiºierului
ºi data înregistrãrii. Puteþi schimba imaginea
care sã fie afiºatã apãsând B/b.
Dacã apãsaþi VIEW MODE, modurile disponibile se vor succeda în ordinea prezentatã
în continuare.
Observaþie
• Puteþi stabili modul de prezentare a
fotografiilor cu excepþia informaþiilor
legate de imagini cu ajutorul [Display
Mode] în meniul [Various settings] (pag.
31). Nu toate imaginile pot fi adaptate la
dimensiunea ecranului ([Fit to screen]).
21
Sunt afiºate urmãtoarele informaþii.
1 Indicaþii intrare / reglaje
Pentru imagini sunt afiºate indicaþiile
privind intrarea ºi informaþiile despre
reglaje.
Simbol Semnificaþie
intrare pentru “Memory Stick”
intrare pentru card de memorie SD
intrare pentru CompactFlash
intrare pentru card xD-Picture
intrare pentru memoria internã
indicaþie privind protecþia
indicaþie asociatã fiºierului
(Afiºatã în cazul în care existã un
fiºier asociat cum ar fi un fiºier de
miºcare sau un fiºier cu o imagine de mici dimensiuni pentru
transmitere prin e-mail.)
2 Ordinea de afiºare a imaginilor / numãrul
total de imagini.
3 Detalii legate de imagine
– format de fiºier (JPEG, RAW)
– numãrul de pixeli (lãþime × înãlþime)
– denumirea producãtorului dispozitivului
de intrare a imaginilor
– denumirea modelului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– viteza obturatorului (ex. 1/8)
– valoarea aperturii (ex. F2.8)
– valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
4 Numãrul imaginilor (numãrul directorfiºier). Acesta apare dacã imaginea este
compatibilã DCF.
5 Data înregistrãrii.
Note
• Când sunt adãugate la album, exportate
sau ºterse imagini compatibile DCF cu
fiºierele asociate (imagini sau înregistrãri
video de mici dimensiuni destinate
transmiterii prin poºta electronicã), aceastã
operaþie nu este aplicatã ºi fiºierului
asociat.
• Când imaginile sunt adãugate la album
folosindu-se opþiunea [Album] din meniul
[Image size], imaginile cu mai mult de
22
1600×960 de puncte sunt salvate la o
dimensiune optimizatã. De aceea,
înregistrarea informaþiilor legate de
imaginea salvatã poate diferi de cele ale
imaginii originale.
• Când informaþiile legate de înregistrare nu
sunt înregistrate pe o imagine, data la care
fotografia a fost modificatã va fi afiºatã ca
datã a înregistrãrii acesteia.
x Afiºarea imaginilor în mod
index
Este afiºatã lista de imagini de pe cardul de
memorie selectat sau din memoria internã.
Pentru a fi prezentate imaginile din
modul succesiune de imagini, din cel
ceas sau o singurã imagine în format
index (mai multe fotografii prezentate simultan)
(index). Puteþi de asemenea sã
Apãsaþi
apãsaþi (micºorare) din interfaþa o singurã
imagine.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
selectaþi prezentarea index din meniul ce
apare în interfaþa cu o singurã imagine.
Apãsaþi VIEW MODE pentru a comuta între
modurile corespunzãtoare interfeþei index.
Modul de prezentare simultanã a 30
miniaturi de dimensiuni foarte
reduse ale imaginilor
Este afiºatã o listã cu imagini în miniaturã de
dimensiuni foarte reduse (aºezate pe
5 rânduri ºi 6 coloane).
Puteþi selecta imaginea doritã apãsând
B/b/V/v.
Modul de prezentare simultanã a 12
imagini în miniaturã
Este afiºatã o listã imagini în miniaturã
(aºezate pe 3 rânduri ºi 4 coloane).
Puteþi selecta imaginea doritã apãsând
B/b/V/v.
Notã
Modul ceas analogic
Este afiºatã ora sub forma unui ceas
analogic.
Modul ceas digital
Este afiºatã data ºi ora sub forma unui ceas
digital.
• În interfaþa index, imaginile nu vor fi rotite
în mod automat când este stabilitã varianta
de prezentare portret.
Observaþie
• Miniatura este o reprezentare de
dimensiuni reduse a imaginii destinatã
indexului pentru imaginile înregistrate cu
camera digitalã.
x Interfaþa ceas
Este afiºatã interfaþa ceas sau cea calendar,
fãrã a apãrea ºi o imagine.
Pentru a trece la interfaþa ceas de la
cea succesiune de imagini, o singurã
imagine sau index
Apãsaþi butonul (ceas) la telecomandã.
Modul calendar
Este afiºat un calendar pentru luna curentã.
Dacã apãsaþi v/V va fi afiºat calendarul
pentru luna precendetã, respectiv pentru cea
urmãtoare. Puteþi totodatã sã stabiliþi care
sã fie prima zi a sãptãmânii în respectivul
calendar, cu ajutorul meniului [Date/time
settings].
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
selectaþi interfaþa ceas din meniul ce apare
în interfaþa cu o singurã imagine.
Apãsaþi VIEW MODE pentru a comuta între
modurile corespunzãtoare interfeþei ceas.
Observaþie
• Pentru ceasul analogic, pentru cel digital
ºi pentru calendar, poate fi ales ca fundalul
sã fie alb sau negru. Puteþi selecta unul
dintre cele ºase tipuri de moduri de afiºare
a indicaþiei ceasului.
23
Operaþii avansate
Stabilirea echipa- Ajustarea dimensimentului de redare unii imaginii ºi a
poziþiei acesteia
Puteþi stabili cardul de memorie care sã fie
afiºat.
1 Apãsaþi MENU.
Este afiºatã interfaþa meniului.
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Select
device] ºi apoi apãsaþi .
Este afiºatã interfaþa pentru selectarea
unui dispozitiv.
Mãrirea unei imagini
1 Pentru a mãri o imagine, apãsaþi
(mãrire) de la telecomandã. Pentru a
reduce o imagine mãritã, apãsaþi
(micºorare).
De fiecare datã când apãsaþi butonul ,
imaginea este mãritã suplimentar. Puteþi
deplasa o imagine mãritã în sus, în jos,
spre stânga sau spre dreapta.
Note
Observaþie
• Introduceþi dispozitivul în acest punct al
procedurii, în cazul în care nu este nici
unul introdus în aparat.
3
Apãsaþi v/V pentru a selecta
dispozitivul de la care doriþi sã fie
afiºate imaginile, apoi apãsaþi .
Imaginile provenind de la dispozitivul
selectat apar pe ecran.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
apãsaþi MENU, apoi butoanele de direcþie
pentru a selecta dispozitivul de la care sã
fie afiºate imaginile, apoi apãsaþi butonul
ENTER.
• Mãrirea unei imagini poate îi poate reduce
calitatea, în funcþie de dimensiunea
acesteia.
• Nu este posibil sã mãriþi o imagine cu
butoanele dispozitivului.
• În funcþie de imagine, aceasta poate fi
mãritã de 2, pânã la de 5 ori.
Rotirea unei imagini
1 Apãsaþi butonul
Pentru a efectua operaþia din
meniul telecomenzii
1 Apãsaþi MENU.
Este afiºat meniul.
24
(rotire) de la
telecomandã.
La fiecare apãsare a butonului, imaginea
este rotitã cu 90 de grade în sens antiorar.
2 Apãsaþi V/v pentru a selecta [Rotate],
apoi apãsaþi .
Este afiºat meniul Rotate (Rotire).
Adãugarea în
memoria internã
Puteþi utiliza dispozitivul de prezentare a
fotografiilor ca un album digital care are
stocate imaginile importante în memoria
internã.
Observaþie
3 Apãsaþi V/v pentru a selecta direcþia
de rotaþie, apoi apãsaþi .
:
•
Imaginea este rotitã cu 90 de grade în
sens orar.
•
:
Imaginea este rotitã cu 90 de grade în
sens antiorar.
4 Apãsaþi V/v pentru a selecta [OK],
apoi apãsaþi
.
• Cu [Image file size] din meniu, puteþi stabili
dacã sã fie optimizatã sau nu dimensiunea
imaginilor sau dacã sã fie stocate imaginile
în memoria internã.
Când pentru [Image file size] este aleasã
varianta [Album], la album pot fi adãugate
pânã la 500 de imagini. Când stabiliþi
varianta [Original], numãrul de imagini care
pot fi salvate poate varia în funcþie de
dimensiunea fiºierului cu imaginea
originalã.
1 Apãsaþi butonul
(add to album) de
la telecomandã.
Este afiºat meniul “Add to album”
(adãugare la album).
Interfaþa cu o singurã imagine
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
apãsaþi MENU, apoi butoanele de direcþie
pentru a selecta varianta doritã, dupã care
apãsaþi butonul ENTER.
Note
• O imagine mãritã nu poate fi rotitã.
• Aceastã funcþie roteºte imaginea afiºatã.
Când opriþi dispozitivul de prezentare a
fotografiilor sau când extrageþi sau
introduceþi un card de memorie, imaginile
rotite revin la orientarea originalã.
Interfaþa succesiune de imagini
25
Interfaþa index
Observaþii
3 Dacã selectaþi [Selected images],
alegeþi imaginea pe care vreþi sã o
adãugaþi.
1 Apãsaþi B/b/v/V pentru a selecta
imaginea pe care vreþi sã o adãugaþi
în album, apoi apãsaþi .
Un marcaj de bifare va fi ataºat
fiecãrei imagini selectate. Repetaþi
aceastã operaþie pentru a adãuga mai
multe imagini simultan.
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
apãsaþi MENU la telecomandã, apoi
butoanele V/v pentru a selecta [Add to
album], dupã care apãsaþi butonul .
• Imaginile din memoria internã nu pot fi
adãugate la album.
2 Apãsaþi V/v pentru a selecta [This
image] (aceastã imagine), [Selected
images] (imaginile selectate) sau [All
images] (toate imaginile), apoi
apãsaþi .
[This image] (aceastã imagine) : este
adãugatã imaginea curent afiºatã.
(Aceastã variantã nu poate fi selectatã
la prezentarea succesiunilor de imagini).
[Selected images] (imaginile selectate):
sunt adãugate imaginile selectate din
interfaþa index.
[All images] (toate imaginile) : sunt
adãugate toate imaginile de la
dispozitivul afiºat.
[Selected images] prezintã fotografiile
dispozitivului care apar la momentul
respectiv în interfaþa index.
Dacã selectaþi [This image] sau [All
images], treceþi la pasul 4 pentru a
încheia operaþia de adãugare de imagini
în memoria internã.
26
Pentru a renunþa la selecþie, selectaþi
imaginile la care vreþi sã renunþaþi,
apoi apãsaþi
, pentru a ºterge
marcajul de bifare.
2 Apãsaþi MENU.
Apare fereastra de confirmare dacã
sã fie sau nu stocate imaginile în
memoria internã.
4 Apãsaþi V/v pentru a selecta [Yes],
apoi apãsaþi .
Imaginea este stocatã în memoria internã.
Exportul unei
imagini
4 Dacã selectaþi [Selected images],
alegeþi imaginea pe care vreþi sã o
exportaþi.
1 Apãsaþi B/b/v/V pentru a selecta
imaginea pe care vreþi sã o exportaþi,
apoi apãsaþi .
Un marcaj de bifare va fi ataºat
fiecãrei imagini selectate. Repetaþi
aceastã operaþie pentru a exporta mai
multe imagini simultan.
Pentru a anula selecþia, alegeþi
imaginile la care vreþi sã renunþaþi,
apoi apãsaþi
pentru a elimina
marcajul de bifare.
Puteþi exporta imaginile din memoria internã
pe un card de memorie.
1 Apãsaþi MENU.
Este afiºat meniul.
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Export],
apoi apãsaþi .
Este afiºat meniul Export.
5
Apãsaþi V/v pentru a selecta
dispozitivul cãtre care vreþi sã fie
exportate imaginile, apoi apãsaþi .
3 Apãsaþi V/v pentru a selecta [This
image] (aceastã imagine), [Selected
images] (imaginile selectate) sau [All
images] (toate imaginile), apoi
apãsaþi .
[This image] (aceastã imagine) : este
exportatã imaginea curent afiºatã sau cea
aleasã în interfaþa index. (Nu puteþi
selecta aceastã variantã din interfaþa
“slideshow” - succesiune de fotografii.)
[Selected images] (imaginile selectate):
sunt exportate imaginile selectate din
interfaþa index.
[All images] (toate imaginile) : sunt
exportatã toate imaginile din album.
Dacã selectaþi [Selected images] vor fi
prezentate în format index toate imaginile
din album.
Dacã selectaþi [This image] sau [All
images], treceþi la pasul 5 pentru a
selecta dispozitivul cãtre care sã se
realizeze exportul.
6 Este afiºatã interfaþa de confirmare
dupã ce operaþia de export se încheie,
iar apoi apãsaþi .
Imaginile sunt copiate la echipamentul
specificat.
Notã
• Nu opriþi alimentarea ºi nu scoateþi cardul
de memorie în cursul operaþiei de export
deoarece este posibil sã fie deteriorate
dispozitivul de prezentare a fotografiilor
sau cardul de memorie, ori sã fie afectate
datele de imagine.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitiv, apãsaþi butonul MENU, apoi
pe cele de direcþie pentru a selecta un
element, dupã care apãsaþi ENTER.
27
ªtergerea unei imagini
1 Apãsaþi MENU.
Este afiºat meniul.
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Delete],
apoi apãsaþi .
Este afiºat meniul Delete (ªtergere).
3 Apãsaþi V/v pentru a selecta [This
image] (aceastã imagine), [Selected
images] (imaginile selectate) sau [All
images] (toate imaginile), apoi
apãsaþi .
[This image] (aceastã imagine) : este
ºtearsã imaginea curent afiºatã.
[Selected images] (imaginile selectate):
sunt ºterse imaginile selectate din lista
de imagini.
[All images] (toate imaginile) : sunt
ºterse toate imaginile de la dispozitivul
afiºat.
[Selected images] sunt prezentate
fotografiile de la dispozitiv care apar la
momentul respectiv în interfaþa index.
Dacã selectaþi [This image] sau [All
images], treceþi la pasul 5 pentru a
confirma operaþia de ºtergere.
4 Dacã selectaþi [Selected images],
alegeþi imaginea pe care vreþi sã o
ºtergeþi.
1 Apãsaþi B/b/v/V pentru a selecta
imaginea care sã fie ºtearsã, apoi
apãsaþi .
Un marcaj de bifare va fi ataºat
fiecãrei imagini selectate. Repetaþi
aceastã operaþie pentru a ºterge mai
multe imagini simultan.
Pentru a anula selecþia, alegeþi
imaginile care vreþi sã nu mai fie
ºterse, apoi apãsaþi
pentru a
elimina marcajul de bifare.
2 Apãsaþi MENU.
Apare fereastra de confirmare a
ºtergerii.
28
5 Apãsaþi V/v pentru a selecta [Yes],
apoi apãsaþi .
Imaginea este ºtearsã.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitiv, apãsaþi butonul MENU, apoi
butoanele de direcþie pentru a selecta un
element, dupã care apãsaþi ENTER.
Formatarea memoriei interne
Când utilizaþi [Format internal memory]
(Formatarea memoriei interne) din meniul
[Various Settings], puteþi formata memoria
internã.
Note
• La prezentarea unei succesiuni de
fotografii, nu puteþi ºterge imagini. Treceþi
în modul de afiºare a unei singure imagini
pe ecran sau la cel de afiºare index.
• Când pe ecran apare mesajul [Cannot
delete a protected image.] (Nu poate fi
ºtearsã o imagine protejatã.), fiºierul de
imagine a fost marcat pe calculator ca
disponibil numai pentru citire (Read only).
În aceast caz, conectaþi la calculator
dispozitivul de prezentare a fotografiilor
ºi ºtergeþi respectivul fiºier cu ajutorul
calculatorului.
Modificarea diverselor reglaje
De exemplu, când este selectatã
[Slideshow Settings].
Procedura de reglaj
Puteþi modifica reglajele de ecran, cele
privind succesiunea de imagini,
luminozitatea, limba ºi alte reglaje de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
Este de asemenea posibil ca elementele de
reglaj sã fie readuse la variantele implicite,
stabilite din fabricã ºi sã formataþi memoria
internã.
Notã
• Poate fi formatatã numai memoria internã.
1 Apãsaþi butonul MENU.
Este afiºat meniul.
2 Apãsaþi V/v pentru a selecta [Various
settings], apoi apãsaþi
pentru a fi
afiºatã fereastra pentru diverse
reglaje.
3
Apãsaþi V/v pentru a selecta
elementul care vreþi sã fie modificat,
apoi apãsaþi .
Este afiºatã fereastra de reglaj
corespunzãtoare elementului selectat.
4
Apãsaþi V/v pentru a selecta
elementul care vreþi sã fie modificat,
apoi apãsaþi .
Aveþi astfel posibilitatea de a regla
fiecare element în parte (pag. 30).
Notã
• Când dispozitivul de prezentare a
fotografiilor este, spre exemplu, în curs
de prezentare a unei succesiuni de
imagini, pentru anumite elemente nu
poate fi modificatã varianta de reglaj.
Acestea vor apãrea de culoare gri ºi
nu pot fi selectate.
5 Apãsaþi V/v pentru a selecta valoarea
doritã pentru elementul care vreþi sã
fie modificat, apoi apãsaþi .
La fiecare apãsare a butoanelor V/v (V/
v de la dispozitivul de prezentare a
fotografiilor), valoarea de reglaj se
modificã. În cazul unei valori numerice,
apãsaþi V pentru ca aceasta sã creascã,
respectiv apãsaþi v pentru ca valoarea
sã scadã.
Dacã apãsaþi , reglajul efectuat este
confirmat.
6 Apãsaþi butonul MENU.
Meniul se închide.
Observaþii
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitiv, apãsaþi butonul MENU, apoi
butoanele de direcþie pentru a selecta un
element, dupã care apãsaþi ENTER.
• Pentru a reveni la variantele de reglaj
implicite, stabilite din fabricã, selectaþi
. Elementele de
[Reset], apoi apãsaþi
reglaj, cu excepþia ceasului, vor reveni la
variantele implicite.
29
Elemente de reglaj
* : varianta implicitã stabilitã din fabricã
Element
Reglaj
Succesiune Interval
de imagini
Effect (efect)
Descriere
Este stabilitã o valoare de 3 sec., 10 sec.*, 30 sec., 1 min.,
5 min., 30 min., 1 orã, 3 ore, 12 ore, 24 ore pentru intervalul
dintre imagini când modul de vizualizare este o singurã
imagine sau calendar.
Center cross
Trecerea la urmãtoarea sau la precedenta
(din centru
imagine se face din centru spre colþurile
spre colþuri)
ecranului.
Vert. blinds
Trecerea la urmãtoarea sau la precedenta
(oblon vertical) imagine se face sub forma unui oblon ce
coboarã pe verticalã.
Horiz. blinds
Trecerea la urmãtoarea imagine se face
(cortinã
prin deplasarea pe orizontalã a cortinei
orizontalã)
reprezentatã de noua fotografie.
Fade*
Trecerea la altã imagine se face estompân(gradare)
du-se treptat imaginea curentã care este
înlocuitã gradat de urmãtoarea.
Wipe
(ºtergere)
Trecerea la urmãtoarea imagine se face prin
ºtergerea celei curente care este înlocuitã
de o alta.
Random
(aleatoriu)
Este utilizat unul dintre cele 5 efecte
prezentate anterior, ales aleatoriu.
Order (ordine) Shoot. Date*
(data
înregistrãrii)
Random
(aleatoriu)
30
Imaginile sunt afiºate în ordinea cronologicã a datelor de înregistrare.
• Este posibil ca imaginile sã fie
Note
afiºate în ordinea datelor la
care au fost modificate, nu în
cea a datelor de înregistrate
(pag. 34).
• Dacã numãrul depãºeºte 1500
de imagini, acestea nu mai pot
fi afiºate în funcþie de datã.
Imaginile vor fi afiºate în
ordinea denumirii fiºierelor.
Imaginile sunt prezentate în ordine
aleatorie.
* : varianta implicitã stabilitã din fabricã
Element
Reglaj
Descriere
Reglaje de
ecran
LCD backlight Vã permite sã stabiliþi luminozitatea ecranului LCD în trepte
(Iluminare LCD) de la 1 la 10*.
Brightness
(luminozitate)
Display Mode
(mod ecran)
Vã permite sã stabiliþi pentru luminanþa (gradul de luminozitate) imaginilor unul dintre nivelele 1, 2*, 3.
Puteþi selecta modul de vizualizare pentru afiºarea unei
singure imagini.
Notã
Datele imaginilor iniþiale nu vor fi modificate.
Entire image*
Fit to screen
Este afiºatã întreaga imagine, mãritã la
dimensiunea adecvatã. (O imagine poate sã
aparã cu margini de jur-împrejur.)
Este mãrit centrul imaginii suficient pentru
a umple întreg ecranul.
Auto image
orientation
Auto display
orientation
Reglaje
generale
ON* / OFF : dispozitivul detecteazã automat orientarea
corectã a imaginilor, rotindu-le în mod corespunzãtor.
ON* / OFF : când dispozitivul este aºezat în poziþia portret,
acesta poate detecta automat ºi roti imaginile pânã ajung la
orientarea adecvatã.
Auto power
Power-ON
Puteþi regla cronometrul (orã/minute) pentru
ON / OFF
timer (pornire a porni automat alimentarea. Alegeþi [ON]
automatã)
pentru a alege [Auto ON time].
Power-OFF
Puteþi regla cronometrul (orã/minute) pentru
timer (oprire
a opri automat alimentarea. Alegeþi [ON]
automatã)
pentru a alege [Auto OFF time].
Image file size Album*
Imaginile sunt comprimate ºi stocate în
(album)
memoria internã. Puteþi stoca mai multe
imagini.
Original
(original)
Sony logo
(sigla Sony)
Data / ora
Imaginile sunt stocate în memoria internã
fãrã a fi comprimate. Calitatea acestora nu
va fi deterioratã, însã veþi putea stoca mai
puþine imagini în memorie.
ON* / OFF : puteþi alege dacã sigla Sony sã fie sau nu
luminoasã la dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
Sunt stabilite data, ora, prima zi a sãptãmânii etc. (pag. 16).
Alegerea
Este aleasã limba care sã fie utilizatã la afiºarea pe ecran.
limbii dorite Limbile disponibile sunt : japonezã, englezã*, francezã, spaniolã, germanã,
italianã, rusã, chinezã (simplificatã), chinezã (tradiþionalã), olandezã.
Notã
Limba aleasã implicit poate diferi în anumite regiuni.
31
* : varianta implicitã stabilitã din fabricã
Element
Reglaj
Descriere
Reset
Toate reglajele, cu excepþia datei / orei, revin la variantele implicite.
Formatarea Puteþi formata memoria internã.
memoriei
Note
• Toate imaginile din memoria internã vor fi ºterse.
interne
• Nu formataþi memoria internã folosind conectarea la calculator
sau la alte echipamente externe.
32
Informaþii
despre
Version
(versiune)
Este afiºatã versiunea de firmware utilizatã de dispozitivul
de prezentare a fotografiilor.
sistem
Internal
memory
Memory
capacity
Reprezintã capacitatea maximã de memorie
disponibilã iniþial în memoria internã.
(memoria
internã)
Remaining
capacity
Reprezintã capacitatea disponibilã din
memoria internã, la momentul respectiv.
Conectarea la calculator
Conectarea la
calculator
Puteþi conecta dispozitivul de prezentare a
fotografiilor la un calculator pentru a
vizualiza ºi copia imagini din memoria internã
la calculator sau pentru a copia imagini de la
calculator la acest dispozitiv.
Cerinþe de sistem
Pentru ca dispozitivul sã poatã funcþiona
împreunã cu calculatorul conectat, acesta
din urmã trebuie sã satisfacã urmãtoarele
cerinþe :
x Windows
• Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows Vista, Windows XP
Service Pack 2 sau Windows 2000
Professional Service Pack 4
(sistemul trebuie sã fie instalat din
fabricã)
• Port : port USB
x Macintosh
• Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4) sau versiuni ulterioare
(sistemul trebuie sã fie instalat din
fabricã)
• Port : port USB
• S-a demonstrat cã dispozitivul de
prezentare a fotografiilor este compatibil
cu calculatoare ºi cu imprimante foto
digitale marca Sony. În cazul în care acest
dispozitiv este cuplat la alte echipamente,
este posibil sã nu fie recunoscutã memoria
sa internã.
Conectarea la un calculator
pentru schimbul de imagini
1 Conectaþi dispozitivul la o sursã de
curent alternativ (pag. 13).
2 Cuplaþi dispozitivul la calculator prin
intermediul unui cablu USB disponibil
în comerþ (opþional : VMC-14UMB2)*.
Spre conectorul
USB miniB
Note
• Dacã la calculator sunt cuplate mai multe
echipamente USB sau dacã este utilizat
un hub, pot apãrea probleme.
• Nu puteþi acþiona dispozitivul de prezentare a fotografiilor cu ajutorul altui
echipament USB, conectat simultan.
• Nu deconectaþi cablul USB în timpul
comunicãrii de date.
• Nu este garantatã utilizarea acestui
dispozitiv cu orice calculator care
întruneºte condiþiile de sistem prezentate
mai sus.
Calculator
Spre conectorul USB
* Este posibil ca acest cablu sã nu fie
disponibil în orice þarã.
Notã
• Folosiþi un cablu USB de tip mini B mai
scurt de 3 metri.
3 Apãsaþi butonul 1 (pornit / stare de
aºteptare) al dispozitivului, pentru a
porni alimentarea.
continuã...
33
4 Când pe ecranul calculatorului apare
fereastra [AutoPlay], faceþi clic pe
[Computer] din meniul Start, apoi
accesaþi discul.
5 Deplasaþi cursorul în fereastrã ºi faceþi
clic dreapta, apoi faceþi clic pe [New]
- [Folder].
Denumiþi acest nou director. În acest
manual de instrucþiuni, denumirea
“sony” a directorului este utilizatã spre
exemplu.
6 Faceþi duclu clic pentru a accesa
directorul “sony”.
7 Deschideþi directorul care conþine
fiºierele de imagine pe care doriþi sã
le copiaþi, apoi copiaþi fiºierele
marcându-le ºi deplasându-le.
34
Note
• Când stocaþi imagini de la calculator în
memoria internã, creaþi un director în
memoria internã ºi apoi salvaþi imaginile
în acesta. Dacã nu creaþi un director, puteþi
stoca cel mult 512 imagini în memoria
internã. În plus, numãrul de imagini poate
sã scadã în funcþie de lungimea denumirii
fiºierului sau de tipul de caractere utilizat.
• Când imaginile sunt stocate sau salvate la
calculator, este posibil ca data modificãrii
imaginilor poate fi schimbatã. În acest caz,
interfaþa index este posibil sã nu afiºeze
imaginile în ordinea înregistrãrii lor,
deoarece aceasta a fost modificatã.
• Când imaginile de la calculator sunt stocate
în memoria internã a dispozitivului de
prezentare a fotografiilor, fiºierele de
imagine sunt stocate fãrã a fi comprimate.
De aceea vor putea fi reþinute mai puþine
fotografii în memoria internã.
• Fiºierele de imagine create sau editate cu
ajutorul unui calculator, este posibil sã nu
fie afiºate. Fiºierele de imagine marcate cu
ajutorul unui calculator ca fiind “Read
only” (disponibile numai pentru citire),
este posibil sã nu poatã fi ºterse cu
dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
Renunþaþi la marcajul “Read Only” înainte
de a salva fiºierele de imagine de la
calculator la dispozitivul de prezentare a
fotografiilor.
Mesaje de eroare
Dacã apare un mesaj de eroare
Dacã apare o eroare, pe ecranul LCD al dispozitivului de prezentare a fotografiilor, poate fi
afiºat unul dintre urmãtoarele mesaje. Urmaþi indicaþiile corespunzãtoare pentru a soluþiona
problema.
Mesaj de eroare
Semnificaþie / Soluþie
No Memory Stick. /
• Nu este introdus nici un card de memorie în aprat.
No CompactFlash card. /
Introduceþi un card de memorie în slotul respectiv
No SD Memory Card. /
(pag. 17).
No xD-Picture Card.
An incompatible Memory
• În dispozitivul de prezentare a fotografiilor a fost
Stick is inserted. /
introdus un card de memorie care nu este acceptat.
An incompatible Compact Flash Utilizaþi un card care este acceptat de acest dispozitiv.
card is inserted. /
.
An incompatible SD Memory
Card is inserted. /
An incompatible xD-Picture
Card is inserted.
No images on file
• Nu existã fiºiere de imagine pe cardul de memorie.
Utilizaþi un card care sã conþinã fotografiile care doriþi
sã fie prezentate.
Cannot delete a protected
image.
Media is protected. Remove
protection then try again.
• Pentru a ºterge un fiºier protejat, anulaþi protecþia la
camera digitalã.
• Cardul de memorie este protejat la scriere. Deplasaþi
comutatorul de protejare la scriere în poziþia ce permite
inscripþionarea (pag. 42).
The Memory Stick is full. / The • Nu mai pot fi stocate date suplimentare deoarece
CompactFlash card is full. / The cardul de memorie este complet ocupat.
SD Memory Card is full. / The
ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã sau utilizaþi
xD-Picture Card is full.
un card memorie care are suficient spaþiu liber.
Error reading the Memory Stick. • A apãrut o eroare. Dacã mesajul de eroare este afiºat
/ Error reading the Compact
frecvent, verificaþi starea cardului de memorie cu
Flash card. / Error reading
ajutorul unui alt echipament decât dispozitivul de
the SD Memory Card. / Error
prezentare a fotografiilor.
reading the xD-Picture Card.
Write error in the Memory Stick.
/ Write error in the Compact
Flash card. / Write error in
the SD Memory Card. / Write
error in the xD-Picture Card.
The Memory Stick is read only. • Este introdus un card “Memory Stick-ROM”. Pentru a
stoca imaginile, folosiþi unul dintre cardurile “Memory
Stick” recomandate (pag. 41).
The Memory Stick is
• Este introdus un “Memory Stick” protejat. Pentru a edita
protected.
ºi stoca imaginile, utilizaþi un dispozitiv extern ca sã
eliminaþi protecþia.
Media format not supported.
• Fotografiile nu pot fi afiºate, dacã fiºierul de imagine nu
Cannot open the image.
este acceptat de acest dispozitiv.
35
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme
Inainte de a duce dispozitivul de prezentare a fotografiilor la reparat, încercaþi sã aplicaþi
urmãtoarele soluþii pentru a rezolva problema apãrutã. Dacã problema persistã, consultaþi
dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony.
Alimentarea cu energie
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Alimentarea nu poate fi • Este corect cuplat ºtecãrul b Introduceþi corect ºtecãrul în prizã.
pornitã.
la prizã ?
Afiºarea imaginilor
Dacã este pornitã alimentarea însã imaginile nu sunt afiºate sau nu se pot realiza reglajele de
ecran dorite, verificaþi cele de mai jos.
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Nu este afiºatã nici o • Este introdus corect b Introduceþi corect un card de
imagine pe ecran.
cardul de memorie ?
memorie (pag. 17).
• Conþine cardul de memorie b Introduceþi un card de memorie
imagini stocate cu ajutocare conþine imagini.
rul unei camere digitale ori b Verificaþi formatul de fiºier ce poate
al altor echipamente ?
fi afiºat (pag. 44).
• Este compatibil formatul b Un fiºier care nu este compatibil
fiºierului cu cel DCF ?
cu DCF este posibil sã nu fie afiºat
de dispozitivul de prezentare a
fotografiilor, chiar dacã este
vizualizat cu un calculator.
Imaginile nu sunt • Aceste imagini au fost b Când imaginile sunt stocate pe un
redate în ordinea salvate de la un calculacalculator, modificarea datei
datelor la care au fost tor ?
fiºierelor de imagine poate fi
înregistrate.
• Aceste imagini au fost
modificatã. De aceea, este posibil
editate cu ajutorul unui
ca imaginile sã fie redate în ordinea
calculator ?
datelor la care acestea au fost
modificate.
Anumite imagini nu • Sunt imaginile afiºate în b Dacã imaginea este afiºatã în modul
index, însã nu poate fi afiºatã ca o
sunt afiºate.
modul index ?
singurã imagine pe ecran, este
posibil ca fiºierul sã fie deteriorat,
deºi reprezentarea de dimensiuni
reduse a imaginii este bunã.
b Este posibil ca, un fiºier care nu
este compatibil cu DCF, sã nu fie
afiºat cu acest dispozitiv, chiar
dacã a fost vizualizat la calculator.
36
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Anumite imagini nu • În modul index apare b Dacã apare marcajul alãturat, este
posibil ca fiºierul de imagine sã nu
sunt afiºate.
marcajul de mai jos ?
fie acceptat de dispozitivul de prezentare a fotografiilor deoarece,
spre exemplu, este vorba despre
un fiºier JPEG care a fost creat pe
• Imaginile au fost create cu
calculator. Fiºierul de imagine
o aplicaþie pe calculator ?
poate fi acceptat, însã nu existã
reprezentarea de dimensiuni
reduse asociatã. Selectaþi marcajul
din stânga ºi apãsaþi butonul
pentru a trece la afiºarea unei
singure imagini pe ecran. Dacã
acest marcaj reapare, imaginea nu
poate fi afiºatã deoarece fiºierul
nu este acceptat de dispozitiv.
• În modul index apare b Dacã apare marcajul alãturat,
marcajul de mai jos ?
fiºierul de imagine este acceptat
de dispozitivul de prezentare a
fotografiilor, însã reprezentarea de
dimensiuni reduse sau imaginea
propriu-zisã nu pot fi deschise.
Selectaþi marcajul din stânga ºi
apãsaþi butonul
pentru a trece
la afiºarea unei singure imagini pe
ecran. Dacã acest marcaj reapare,
imaginea nu poate fi afiºatã.
• Pe cardul de memorie b Dispozitivul de prezentare a
existã mai mult de 9.999
fotografiilor poate reda, stoca,
imagini ?
ºterge sau gestiona pânã la 9.999
de fiºiere de imagine.
• Aþi redenumit fiºierul cu b Dacã aþi denumit sau redenumit
calculatorul sau cu un alt
fiºierul cu ajutorul calculatorului,
echipament ?
iar numele acestuia include alt fel
de caractere decât cele alfanumerice, este posibil ca imaginea sã
nu fie prezentatã de acest
dispozitiv.
• Existã 8 sau mai multe b Dispozitivul de prezentare a
nivele de imbricare în
fotografiilor nu poate afiºa imagini
structura de directoare de
stocate într-un director care
pe cardul de memorie ?
conþine o ierarhie cu mai mult de
opt nivele.
În pãrþile de sus ºi de • Este imaginea extrem de b Dacã imaginea este deosebit de
jos ale imaginii apar înaltã sau de latã ?
înaltã sau de latã, este posibil ca,
zone libere.
pe ecran, sã aparã zone libere în
partea de sus sau de jos, datoritã
raportului dintre înãlþimea ºi lãþimea
fotografiei.
37
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Denumirea fiºierului nu • Aþi redenumit fiºierul cu b Dacã aþi denumit sau redenumit
este corect afiºatã.
ajutorul unui calculator
fiºierul cu ajutorul calculatorului,
sau cu alt echipament ?
iar numele acestuia include alt fel
de caractere decât cele alfanumerice, este posibil ca numele
fiºierului sã nu fie corect indicat
de acest dispozitiv. Totodatã,
pentru un fiºier creat cu ajutorul
calculatorului sau al unui alt
echipament, vor fi afiºate numai
primele 8 caractere ale denumirii
fiºierului.
Notã
Pot fi afiºate numai caracterele alfanumerice.
Stocarea ºi ºtergerea de imagini
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Nu pot fi stocate
imagini.
• Este protejat la scriere b Anulaþi protecþia la scriere ºi
cardul de memorie ?
încercaþi din nou sã stocaþi
imaginea.
• Clapeta de protejare la b Deplasaþi clapeta de protejare la
scriere a cardului de
scriere în poziþia ce permite
memorie este în poziþia
stocarea imaginilor.
[LOCK] ?
• Este complet ocupat b Înlocuiþi cardul de memorie cu un
cardul de memorie ?
altul care are suficient spaþiu liber
disponibil sau ºtergeþi imaginile
care nu sunt necesare (pag. 28).
• Este complet ocupatã me- b ªtergeþi imaginile care nu sunt
moria internã ?
necesare (pag. 28).
• Aþi salvat imagini de la un b Dacã nu creaþi un director, puteþi
calculator în memoria
stoca cel mult 512 imagini în meinternã fãrã a crea mai întâi
moria internã. În plus, numãrul de
un director în memoria
imagini poate sã scadã în funcþie
internã a camerei ?
de lungimea denumirii fiºierului
sau de tipul de caractere utilizat.
Când stocaþi imagini de la calculator în memoria internã, aveþi grijã
sã creaþi în prealabil un director în
memoria internã ºi apoi salvaþi
imaginile în acesta.
O imagine a fost
ºtearsã din greºealã.
38
—
b Odatã ºtearsã, o imagine nu mai
poate fi recuperatã.
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Nu poate fi ºtearsã o
imagine.
• Este protejat la scriere b Utilizaþi dispozitivul folosit pentru
cardul de memorie ?
a anula protejarea la scriere, apoi
încercaþi din nou sã ºtergeþi
imaginea.
• Clapeta de protejare la b Deplasaþi clapeta de protejare la
scriere a cardului de
scriere în poziþia ce permite
memorie este în poziþia
stocarea imaginilor.
[LOCK] ?
• Utilizaþi un card “Memory b Nu este posibil sã ºtergeþi o imaStick-ROM” ?
gine de pe un “Memory StickROM” ºi nici sã formataþi un astfel
de card.
Conectarea la calculator
Simptom
Nu se întâmplã nimic
chiar dacã este decuplat
ºi recuplat cablul USB.
Element de verificat
—
Cauzã / Soluþie
b Dispozitivul de prezentare a
fotografiilor a fost afectat de
supratensiune. Pentru a remedia
eroarea, opriþi alimentarea, apoi
reporniþi-o.
Dispozitiv de prezentare a fotografiilor
Simptom
Nu se întâmplã nimic
chiar dacã acþionaþi
dispozitivul.
Element de verificat
—
Cauzã / Soluþie
b Deconectaþi ºi apoi reconectaþi
adaptorul de reþea, dupã care
porniþi din nou alimentarea.
Telecomanda
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Nu se întâmplã nimic • Aþi verificat dacã bateriile b Înlocuiþi bateria un una nouã
chiar dacã acþionaþi sunt corect introduse în
(pag. 12).
b Introduceþi o baterie în
telecomanda.
telecomandã ?
telecomandã (pag. 12)
b Introduceþi corect bateria în
compartiment (pag. 12)
—
b Îndreptaþi capãtul superior al
telecomenzii spre senzorul pentru
telecomandã al dispozitivului de
prezentare a fotografiilor (pag. 12).
b Eliminaþi obstacolele dintre
telecomandã ºi senzorul care-i este
destinat.
39
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie
Despre siguranþã
• Aveþi grijã sã nu aºezaþi sau sã nu vã scape
obiecte grele peste cablul de alimentare ºi
nici sã nu deterioraþi acest cablu în vreun
fel. Nu acþionaþi dispozitivul de prezentare
a fotografiilor dacã este deteriorat cablul
de alimentare cu energie.
• În cazul în care în dispozitiv pãtrund
obiecte solide sau lichide, decuplaþi
aparatul de la prizã ºi duceþi-l spre a fi
verificat de o persoanã calificatã înainte
de a-l mai folosi.
• Nu dezasamblaþi niciodatã dispozitivul de
prezentare a fotografiilor.
• Pentru a decupla cablul de alimentare de la
prizã, apucaþi ºi trageþi de ºtecãr. Nu trageþi
niciodatã de cablul propriu-zis.
• Când urmeazã sã nu folosiþi dispozitivul
de prezentare a fotografiilor o perioadã mai
lungã de timp, decuplaþi cablul de
alimentare de la priza de perete.
• Manevraþi cu grijã aparatul.
• Pentru a reduce riscul ºocurilor electrice,
decuplaþi întotdeauna dispozitivul de
prezentare a fotografiilor de la prizã înainte
de a-l curãþa sau de a încerca sã eliminaþi
problemele apãrute.
Despre instalare
• Evitaþi amplasarea dispozitivului de
prezentare a fotografiilor în spaþii supuse
la :
– vibraþii,
– umiditate ridicatã,
– la praf excesiv,
– luminã solarã directã,
– temperaturi extrem de ridicate sau de
scãzute.
• Nu folosiþi echipamente electrice în
apropierea acestui dispozitiv. Dispozitivul
nu funcþioneazã corect în câmpuri
electromagnetice.
• Nu aºezaþi obiecte grele peste dispozitivul
de prezentare a fotografiilor.
40
Despre adaptorul de reþea
• Chiar dacã dispozitivul este oprit, acesta
este alimentat cu energie electricã, atâta
vreme cât este cuplat la o prizã de perete
prin intermediul adaptorului de reþea.
• Aveþi grijã sã folosiþi adaptorul de reþea
furnizat împreunã cu dispozitivul de
prezentare a fotografiilor. Nu folosiþi alte
adaptoare de reþea deoarece pot genera
disfuncþionalitãþi.
• Nu folosiþi adaptorul de reþea împreunã cu
alte echipamente.
• Nu utilizaþi un transformator electric
(convertor mobil) deoarece poate cauza
supraîncãlziri sau disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care cablul adaptorului de reþea
este deteriorat, nu îl mai folosiþi deoarece
este periculos.
Despre condensarea umezelii
• Dacã dispozitivul de prezentare a
fotografiilor este adus direct dintr-un
spaþiu cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperatura ridicatã sau dacã este plasatã
într-un loc unde este extrem de cald sau
de umed, în interiorul sãu poate condensa
umezealã. În astfel de cazuri, dispozitivul
nu va funcþiona corespunzãtor ºi pot
apãrea erori dacã insistaþi sã îl folosiþi.
Dacã a condensat umezealã în interior,
decuplaþi cablul de alimentare al
dispozitivului de prezentare a fotografiilor
de la prizã ºi nu folosiþi acest aparat timp
de cel puþin o orã.
Despre transport
• La transportul dispozitivului, decuplaþi
adaptorul de reþea, detaºaþi cardul de
memorie ºi deconectaþi echipamentele
externe conectate ºi aºezaþi aparatul ºi
accesoriile în ambalajul original, folosind
elementele de protecþie iniþiale. În cazul în
care nu mai aveþi ambalajul original, folosiþi
materiale de împachetat similare pentru a
evita deteriorarea la transport.
Despre curãþare
• Curãþaþi dispozitivul de prezentare a
fotografiilor cu o bucatã de pânzã moale
ºi uscatã sau cu una uºor umezitã într-o
soluþie slabã de detergent. Nu folosiþi nici
un fel de solvenþi, cum ar fi alcool sau
benzinã, deoarece poate fi deteriorat
finisajul carcasei.
Despre restricþiile la
duplicare
• Programele TV, filmele, benzile video,
portretele altor persoane sau alte materiale
pot fi protejate de legea drepturilor de
autor. Utilizarea neautorizatã a unor astfel
de materiale poate reprezenta o încãlcare
a prevederilor legii drepturilor de autor.
Despre cardurile de
memorie
Card “Memory Stick”
Tipuri de “Memory Stick” ce
pot fi utilizate
Pentru acest dispozitiv de prezentare a
fotografiilor pot fi utilizate urmãtoarele tipuri
de “Memory Stick”*1 :
Tipul de
Memory Stick
Afiºare
ªtergere/
Stocare
OK
OK
OK*5
OK*5
“MagicGate
Memory Stick”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO”*2
OK*5
OK*5
“Memory Stick
PRO-HG”*2
OK* 5*6
OK* 5*6
“Memory Stick
Micro”*3 (“M2”*4)
OK*5
OK*5
“Memory Stick”*2
(nu este compabil
cu “MagicGate”)
“Memory Stick”*2
(compabil
cu “MagicGate”)
*1 Dispozitivul de prezentare a fotografiilor
acceptã FAT32. S-a demonstrat cã acest aparat
poate funcþiona cu unitãþi “Memory Stick” cu
capacitate de 8GB sau mai micã, produse de
Sony Corporation. Nu garantãm însã compatibilitatea cu orice suport “Memory Stick”.
*2 Dispozitivul de prezentare a fotografiilor este
echipat cu slot compatibil atât cu unitãþi de
memorie de dimensiune standard, cât ºi cu cele
de dimensiune Duo. Puteþi utiliza atât carduri
“Memory Stick” standard, cât ºi carduri
“Memory Stick Duo” fãrã a apela la un adaptor
Memory Stick Duo.
*3 Când folosiþi un card “Memory Stick Micro”
pentru acest dispozitiv, introduceþi-l întotdeauna
în adaptorul M2.
*4 “M2” este o abreviere pentru “Memory Stick
Micro”. În aceastã secþiune, este utilizatã forma
prescurtat㠓M2” pentru a descrie un card
“Memory Stick Micro”.
*5 Nu pot fi efectuate operaþii de citire / înregistrare
a datelor care necesitã tehnologia “Magic
Gate” de protejare a drepturilor de autor.
41
“Magic Gate” reprezintã denumirea generalã
pentru tehnologia de protejare a drepturilor de
autor dezvoltatã de Sony, care foloseºte
autentificarea ºi criptarea datelor.
*6 Dispozitivul de prezentare a fotografiilor nu
acceptã transferul de date paralel, pe 8 biþi.
Note privind utilizarea
• Pentru cele mai recente informaþii legate
de tipurile de “Memory Stick” ce sunt
acceptate de acest dispozitiv, consultaþi
compatibilitatea “Memory Stick” pe
site-ul de internet al Sony, la adresa :
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Selectaþi zona unde folosiþi dispozitivul
ºi apoi selectaþi “Digital Photo Frame”
pentru fiecare paginã corespunzãtoare
unei zone).
• Nu introduceþi simultan mai multe unitãþi
“Memory Stick” în aparat deoarece pot
apãrea probleme legate de dispozitivul de
prezentare a fotografiilor.
• Dacã utilizaþi un card “Memory Stick
Micro” pentru acest dispozitiv, “Memory
Stick Micro” trebuie sã fie introdus
într-un adaptor “M2”.
• Dacã utilizaþi un card “Memory Stick
Micro” pentru acest dispozitiv, fãrã a
folosi un adaptor “M2”, este posibil sã
nu mai puteþi scoate cadrul “Memory Stick
Micro” din aparat.
• Dacã introduceþi un card “Memory Stick
Micro” într-un adaptor “M2” ºi apoi
adaptorul “M2” într-un adaptor “Memory
Stick Duo”, este posibil ca dispozitivul de
prezentare a fotografiilor sã nu acþioneze
în mod adecvat.
• Când formataþi o unitate “Memory Stick”,
folosiþi funcþia de formatare a camerei
digitale. Dacã formataþi un card “Memory
Stick” cu calculatorul, este posibil ca
imaginile sã nu fie corect afiºate.
• La formatarea unei unitãþi “Memory Stick”,
vor fi ºterse toate imaginile conþinute de
aceasta, inclusiv fiºierele de imagine
protejate.
42
Pentru a evita ºtergerea accidentalã a unor
date importante, verificaþi conþinutul
cardului de memorie înainte de a-l formata.
• Nu puteþi înregistra, edita sau ºterge date
dacã deplasaþi comutatorul de protejare
la scriere în poziþia LOCK (blocat).
Comutator de protejare la scriere
Poziþie ce
permite
scrierea
Poziþie ce
protejazã
împotriva
scrierii
Plasaþi aici eticheta
• Nu lipiþi nici un fel de materiale pe “Memory
Stick” în afara etichetelor furnizate, în zona
destinatã acestora.
Când lipiþi etichetele care v-au fost livrate,
aveþi grijã sã vã încadraþi în zona rezervatã
lor, fãrã a o depãºi.
Card de memorie SD
Slotul destinat cardului SD al dispozitivului
vã permite sã folosiþi urmãtoarele tipuri de
carduri :
– de memorie SD*1 ,
– card miniSD, card microSD (este necesar
un adaptor)*2,
– card de memorie SDHC*3,
– un card standard de memorie MMC*4.
Nu garantãm funcþionarea adecvatã pentru
toate tipurile de carduri SD / de carduri de
memorie standard MMC.
*1 S-a demonstrat cã aparatul poate funcþiona
cu carduri SD de capacitate 2GB sau mai micã.
*2 Anumite adaptoare de card disponibile în
comerþ au bornele în partea din spate. Este
posibil ca astfel de carduri sã nu poatã fi
utilizate de acest aparat.
*3S-a demonstrat cã dispozitivul de prezentare
a fotografiilor poate funcþiona cu carduri
SDHC cu capacitatea de 8GB sau mai micã.
*4 S-a demonstrat cã dispozitivul poate funcþiona
cu carduri de memorie standard MMC, de
capacitate 2 GB sau mai micã.
Note privind utilizarea
• Nu poate fi realizatã citirea / înregistrarea
datelor care necesitã protejarea drepturilor
de autor.
Card xD-Picture
Cu ajutorul slotului pentru cardul xD-Picture
al dispozitivului de prezentare a fotografiilor,
puteþi utiliza un card xD-Picture*5. Nu este
posibilã utilizarea oricãror carduri de
memorie ºi noi nu garantãm funcþionarea
corectã a tuturor cardurilor xD-Picture.
*5 S-a demonstrat cã aparatul poate funcþiona
cu carduri xD-Picture cu capacitatea de 2GB
sau mai micã.
Card CompactFlash
Cu ajutorul slotului pentru cardul
CompactFlash al dispozitivului de prezentare
a fotografiilor, puteþi utiliza urmãtoarele :
• CompactFlash Memory Card (Tip I / Tip
II) ºi un card compatibil CompactFlash
CF+Card (Tip I / Tip II)*6,
• Microdrive
Puteþi utiliza de asemenea un card Smart
Media utilizând un adaptor pentru card
CompactFlash disponibil în comerþ*7.
Nu grantãm însã funcþionarea corespunzãtoare tuturor tipurilor de card CompactFlash.
*6 Utilizaþi un card CompactFlash cu specificaþiile
de alimentare 3,3V sau 3,3V / 5V. Nu puteþi
utiliza carduri cu specificaþii de 3V sau doar
de 5V. Nu introduceþi alte tipuri de carduri
CompactFlash în slotul dispozitivului de
prezentare a fotografiilor deoarece este posibil
ca acesta sã fie deteriorat. S-a demonstrat cã
acest aparat poate funcþiona cu carduri
CompactFlash cu capacitatea de 8GB sau mai
micã.
Note privind cardurile de
memorie
• La folosirea unui card, aveþi grijã sã
introduceþi corect memoria în aparat,
respectând poziþia ºi slotul indicate.
• Când introduceþi cardul de memorie, acesta
va pãtrunde doar pe o anumitã adâncime
în dispozitiv. Nu încercaþi sã îl introduceþi
mai adânc, în mod forþat deoarece se poate
deteriora cardul de memorie ºi/sau
dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
• Nu scoateþi cardul ºi nu opriþi dispozitivul
câtã vreme acesta citeºte sau scrie date ºi
nici dacã indicatorul de acces clipeºte. În
caz contrar, este posibil ca datele sã nu
mai poatã fi citite sau ºterse.
• Se recomandã sã realizaþi copii de
siguranþã ale datelor importante.
• Este posibil ca datele procesate cu ajutorul
unui calculator sã nu fie afiºate de acest
dispozitiv.
• Când deplasaþi sau depozitaþi cardul,
puneþi-l în cutia cu care v-a fost furnizat.
• Nu atingeþi bornele cardului de memorie
cu mâna sau cu obiecte metalice.
• Nu loviþi, nu îndoiþi ºi nu scãpaþi pe jos
cardul.
• Nu dezasamblaþi ºi nu modificaþi cardul.
• Nu udaþi cardul.
• Nu utilizaþi ºi nu pãstraþi cardul în
urmãtoarele feluri de locuri :
– în spaþii cu temperaturi ridicate, cum ar
fi în interiorul unei maºini parcate la
soare sau din apropierea surselor de
cãldurã,
– în spaþii expuse la radiaþii solare directe,
– în spaþii cu umiditate ridicatã sau în
apropierea unor materiale corozive,
– în spaþii supuse electricitãþii statice sau
zgomotului electric.
* 7 La utilizarea unui adaptor de card
CompactFlash achiziþionat din comerþ,
consultaþi instrucþiunile de funcþionare ale
adaptorului utilizat pentru a afla cum trebuie
montate cardul ºi adaptorul. La utilizarea unui
astfel de adaptor, este posibil sã nu funcþioneze
corect clapeta de protejare la scriere.
43
Specificaþii
x Dispozitiv de prezentare a
fotografiilor
Ecran LCD
Panou LCD :
• DPF-D70 : 7,0 inch, matrice activã TFT
• DPF-D80 : 8,0 inch, matrice activã TFT
• DPF-D100 : 10,4 inch, matrice activã
TFT
Numãr total de puncte :
• DPF-D70 : 1.152.000
800 ×3 (RGB) × 480) puncte
• DPF-D80/ D100 : 1.444.000
800 ×3 (RGB) × 600) puncte
Raportul laturilor imaginilor
• DPF-D70 :
15 : 9
• DPF-D80/ 100 :
4:3
Zona de afiºare efectivã
• DPF-D70 : 7 inch
• DPF-D80 : 8 inch
• DPF-D100 : 10,4 inch
Durata iluminãrii ecranului LCD
• DPF-D70 : 20.000 ore
• DPF-D70 : 15.000 ore
• DPF-D70 : 10.000 ore
(înainte ca iluminarea LCD sã scadã la
jumãtate)
Dimensiunea maximã a fiºierului ce poate
fi decodatã
100 MB
Conectori de intrare / ieºire
conector USB (mini B, full speed)
Slot
slot pentru “Memory Stick PRO”
slot pentru card SD / MMC /
slot pentru card xD-Picture
slot pentru card CompactFlash /
Microdrive
Formate de fiºiere de imagine compatibile
JPEG : compatibil DCF 2.0, compatibil
Exif 2.21, JFIF*1
RAW (numai pentru previzualizare*2) :
SRF, SR2, ARW (2.0 sau versiuni
anterioare)
(Unele formate de fiºiere de imagine nu
sunt compatibile.)
44
Numãrul maxim de pixeli ce pot fi afiºaþi
8.000 (orizontal) × 6.000 (vertical) puncte
Sistemul de fiºiere
FAT12 / 16 / 32
dimensiunea sectorului de 2.048 byts
sau mai mic
Denumirea fiºierului de imagine
- format DCF,
- 256 caractere,
- maxim 8 nivele de imbricare
Numãrul maxim de fiºiere de prelucrat
9.999 fiºiere pentru un card de memorie /
pentru un echipament extern.
Capacitatea memoriei interne*3
256 MB (pot fi stocate cca. 500 imagini*4)
Cerinþe privind alimentarea
mufã DC IN (intrare curent continuu)
12 V c.c.
Consum de putere
• DPF-D70 : 7,7 W
• DPF-D80 : 8,9 W
• DPF-D100 : 10,9 W
Temperatura de funcþionare
între 5°C ºi 35°C
Dimensiuni
Fãrã suport
• DPF-D70 :
aprox. 207 × 137 × 38,5 mm (L×Î×A)
• DPF-D80 :
aprox. 232,5 × 167 × 38,5 mm (L×Î×A)
• DPF-D100 :
aprox. 281,7 × 206,9 × 38,5 mm (L×Î×A)
Cu suport
• DPF-D70 :
aprox. 207 × 137 × 125 mm (L×Î×A)
• DPF-D80 :
aprox. 232,5 × 167 × 137,3 mm (L×Î×A)
• DPF-D100 :
aprox. 281,7 × 206,9 × 165 mm (L×Î×A)
Masã
• DPF-D70 : aprox. 550 g
• DPF-D80 : aprox. 720 g
• DPF-D100 : aprox. 1050 g
(exclusiv adaptorul de reþea)
Accesorii furnizate
Consultaþi capitolul “Verificarea
accesoriilor furnizate” de la pag. 9.
Pagina de internet destinatã asistenþei
pentru clienþi
Cele mai recente informaþii sunt disponibile
la urmãtoarea adresã de internet :
http ://www.sony.ro/
*1 Format JPEG cu 4:4:4, 4:2:2 sau 4:2:0.
*2 Fiºierele RAW sunt afiºate sub forma de
reprezentãri de dimensiuni reduse.
*3 Capacitatea este calculatã considerând cã :
1 MB = 1.000.000 byts. Capacitatea realã este
mai redusã deoarece o parte a capacitãþii este
alocatã gestionãrii fiºierelor ºi aplicaþiilor.
Pentru funcþionarea efectivã vor fi utilizaþi
aprximativ 200 MB.
*4 Numãrul aproximativ corespunde stocãrii de
imagini înregistrate cu camere echivalente cu
1.500.000 pixeli. Valoarea poate varia în
funcþie de condiþiile de înregistrare.
x Adaptor de reþea furnizat
Caracteristicile de mai jos sunt comune
modelelor DPF-D70/ D80/ D100
Cerinþe privind alimentarea
Tensiune alternativã între 100V ºi 240V
ºi frecvenþa de 50 / 60 Hz
Tensiunea la ieºire
12 V,
1,2 A
Dimensiuni
aprox. 34 × 72 × 69 mm
(L×Î×A, exclusiv pãrþile proeminente)
Masã
aprox. 110 g
Citiþi eticheta adaptorului de reþea pentru
mai multe detalii.
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate
fãrã sã fiþi avizaþi.
45
Index
A
Accesorii .......................... 9
Adaptor de reþea ............ 13
Adãugarea la memoria
internã ...................... 25
Afiºarea imaginilor ......... 19
Afiºarea index ................ 22
Alegerea limbii ............... 31
Alimentare automatã ON/
OFF ........................... 31
Auto display, orientare .. 31
Auto image, orientare ..... 31
C
Carduri de memorie ........ 41
card CompactFlash ..... 43
Memory Stick ............. 41
Note privind utilizarea . 43
card de memorie SD .... 42
card xD-Picture ........... 43
Ceas, interfaþã ................ 22
ceas analogic .............. 23
ceas digital .................. 23
calendar ...................... 23
Cerinþe de sistem
Macintosh .................. 33
Windows .................... 33
Comutator de protejare la
scriere .......................... 42
Conectarea
calculator .................... 33
Conectarea sursei de
alimentare cu c.a. .......... 13
Curãþare .......................... 40
D
DC IN 24 V ..................... 13
Data / ora, stabilire ... 16, 31
Dimensiunea fiºierului de
imagine ......................... 31
Dispozitiv de redare ....... 24
46
E
Exportul unei imagini ...... 27
Eroare, mesaje ................ 31
F
Facilitãþi ............................ 8
Formatarea memoriei
interne .......................... 31
I
Informaþii de sistem ........ 32
Interfaþa index ................ 19
Introducerea unui card de
memorie ........................ 14
Interfaþa o singurã imagine
..................................... 18
Î
Înlocuirea bateriei
telecomenzii ................. 12
L
O singurã imagine, afiºare .
................................. 21
modul imagine adaptatã
la ecran ..................... 21
modul imagine integralã .
................................. 21
modul informaþii despre
imagine ..................... 21
P
Potrivirea ceasului .......... 16
Prioritate la afiºare .......... 18
R
Reset (iniþializare) ........... 31
Rotirea imaginilor ........... 24
Reglaje de ecran ............. 31
Reglarea suportului ........ 14
S
Mãrirea, reducerea dimensiunii unei imagini ........... 21
Mãsuri de precauþie ....... 40
Mod
de afiºare .................... 31
ceas analogic .............. 19
ceas digital .................. 20
calendar ...................... 20
Modificarea reglajelor .... 29
Memory Stick ................. 36
Mesaje de eroare ............ 35
Soluþionarea defecþiunilor .
................................. 36
Specificaþii ...................... 44
Succesiune de imagini .... 20
efect ............................ 30
interval dintre imagini . 30
modul calendar ........... 20
modul ceas .................. 20
modul mai multe imagini .
................................. 20
modul o singurã imagine
................................. 20
ordine ......................... 30
reglaje ......................... 30
vizualizare aleatoare .... 20
O
ª
Limbã, alegere ................ 28
M
Orientare
Auto display, orientare 27
Auto image, orientare . 27
portret / peisaj ............. 14
ªtergerea unei imagini .... 28
T
Telecomandã .................. 12
Download PDF

advertising