Sony | DPF-V700 | Sony DPF-V700 V700 Digital Photo Frame Instrucţiuni de utilizare

Dispozitiv digital de
prezentare a fotografiilor
DPF-V900 / V700
x Înainte de a începe
x Operaþii de bazã
x Operaþii avansate
x Utilizarea unui echipament
extern
x Mesaje de eroare
x Soluþionarea defecþiunilor
x Informaþii suplimentare
Manual de instrucþiuni
Înainte de a utiliza acest dispozitiv de prezentare a fotografiilor, vã rugãm sã citiþi cu
atenþie manualul de instrucþiuni, dupã care sã îl pãstraþi pentru a-l putea consulta ulterior.
Înregistrarea proprietarului
Numãrul serial ºi cel ce simbolizeazã modelul sunt notate în partea din spate a aparatului.
Înscrieþi numãrul serial în spaþiul care-i este rezervat în continuare. Specificaþi aceste
numere ori de câte ori apelaþi la dealer-ul dvs. Sony în legãturã cu acest produs.
Numãr model : DPF-V900 / V700
Numãr serial _________________
© 2008 Sony Corporation
1
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutãrile, nu expuneþi aparatul
la ploaie sau umezealã.
Mãsuri de siguranþã
Pentru protecþia dvs., vã rugãm sã citiþi cu
atenþie toate instrucþiunile privind siguranþa,
înainte de a acþiona aparatul, dupã care sã
pãstraþi acest manual pentru a-l putea
consulta ulterior.
Acordaþi atenþie ºi respectaþi toate
avertizãrile, mãsurile de precauþie ºi
instrucþiunile de pe aparat precum ºi cele
prezente în documentaþia de utilizare.
Utilizare
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei, în interiorul
aparatului, a unor zone neizolate în care exist㠓tensiuni periculoase”,
suficient de mari pentru a reprezenta un
pericol de electrocutare pentru persoane.
Acest simbol este marcat
pentru a atenþiona utilizatorul
asupra prezenþei unor instrucþiuni importante de folosire sau de întreþinere (service) în
documentaþia care însoþeºte aparatul.
Atenþie
Nu expuneþi bateriile la surse de
cãldurã excesivã cum ar fi radiaþiile
solare, flãcãri sau altele similare.
ATENÞIE
Înlocuiþi bateriile numai cu unele de
tipul specificat, în caz contrar putând
fi cauzate incendii sau rãniri.
2
Surse de alimentare
Acest aparat trebuie acþionat numai dacã
este alimentat de una dintre sursele de
alimentare indicate pe eticheta ataºatã
acestuia. Dacã nu sunteþi siguri de
caracteristicile reþelei de alimentare de la dvs.
de acasã, consultaþi dealer-ul dvs. sau
compania de furnizare a energiei electrice.
Pentru acele aparate care funcþioneazã
alimentate de baterii sau de alte surse,
consultaþi manualul de instrucþiuni.
Polarizare
Acest aparat poate avea în dotare un cablu
de alimentare cu un ºtecãr de curent
alternativ polarizat (ºtecãr care are o lamã
mai latã decât cealaltã).
ªtecãrul se va potrivi la prizã într-o singurã
poziþie, aceastã facilitate reprezentând o
mãsurã de precauþie. Dacã nu puteþi
introduce ºtecãrul în prizã într-o anumitã
poziþie, încercaþi în poziþie inversã. Dacã nici
aºa nu reuºiþi sã cuplaþi ºtecãrul la prizã,
contactaþi un electrician pentru a vã instala
o prizã corespunzãtoare. Nu neglijaþi rolul
de protecþie al ºtecãrului polarizat
introducându-l cu forþa în prizã.
Suprasarcinã
Nu cuplaþi prea multe echipamente, cabluri
de alimentare sau aparaturã electrocasnicã
la o prizã de perete, pentru a nu depãºi
valoarea capacitãþii acesteia, deoarece pot
fi generate incendii sau ºocuri electrice.
Pãtrunderea unor obiecte sau a unor
lichide în interiorul aparatului
Nu introduceþi nici un fel de obiecte prin
fantele de aerisire ale aparatului, deoarece
puteþi atinge puncte cu tensiune periculoasã
sau puteþi scurtcircuita anumite piese din
interiorul aparatului, ceea ce poate produce
incendii sau ºocuri electrice. Nu vãrsaþi nici
un fel de lichide deasupra camerei foto.
Elemente ataºate
Nu folosiþi elemente ataºate care nu sunt
recomandate de producãtor, deoarece pot fi
periculoase.
Curãþare
Decuplaþi aparatul de la priza de perete
înainte de a-l curãþa sau lustrui. Nu folosiþi
substanþe de curãþare lichide ºi nici sub
formã de aerosoli. Folosiþi o bucatã de pânzã
uºor umezitã cu apã pentru a curãþa exteriorul
aparatului.
Instalare
Apã ºi umezealã
Nu utilizaþi aparatul alimentat la o prizã aflatã
în apropierea apei, lângã cada sau chiuveta
din baie, lângã chiuveta din bucãtãrie, lângã
maºina de spãlat, într-o pivniþã umedã sau
în vecinãtatea unei piscine etc.
Protecþia cablului de alimentare
Aºezaþi cablul de alimentare în aºa fel încât
sã nu fie prins sub sau între alte obiecte ºi
fiind atenþi în special la conectori, la ºtecãr
ºi la punctele în care cablul iese din aparat.
Accesorii
Nu aºezaþi aparatul pe un suport, trepied,
sisteme de prindere sau o masã instabilã
deoarece acesta poate sã cadã ºi sã cauzeze
grave accidentãri unui copil sau unui adult
ºi deteriorãri importante aparatului. Folosiþi
numai suporturi, trepiede, sisteme de
prindere sau mese recomandate de
producãtor pentru a aºeza camera.
Ventilaþie
Fantele ºi orificiile din carcasa aparatului
sunt necesare pentru a se asigura o ventilaþie
corespunzãtoare. Pentru a asigura o bunã
funcþionare a dispozitivului ºi pentru a îl
proteja de supraîncãlzire, aceste fante ºi
orificii nu trebuie niciodatã acoperite sau
blocate.
– Nu acoperiþi niciodatã fantele ºi orificiile
de aerisire cu haine sau cu alte materiale.
– Nu blocaþi fantele ºi orificiile de aerisire
prin aºezarea aparatului pe pat, pe o
canapea, pãturã sau pe alte suprafeþe
similare.
– Nu aºezaþi aparatul în stare de funcþionare
în spaþii înguste cum ar fi într-o bibliotecã
sau într-un dulap închis pentru ca
ventilaþia sã fie adecvatã.
– Nu lãsaþi aparatul în apropierea unor surse
de încãlzire, a unor contoare de cãldurã ºi
nici nu îl expuneþi la luminã solarã directã.
Descãrcãri electrice
Pentru o protejare suplimentarã a aparatului
în timpul furtunilor cu descãrcãri electrice
sau când acesta este lãsat nefolosit pentru
o perioadã îndelungatã de timp, decuplaþi-l
de la priza de perete, deconectând antena
sau cablul de alimentare.
Astfel va putea fi evitatã deteriorarea
dispozitivului cauzatã de descãrcãri electrice
sau de scurgerile de energie din reþea.
Service
Deteriorãri care necesitã service
Decuplaþi aparatul de la reþea ºi apelaþi la un
service pentru a beneficia de ajutorul unei
persoane calificate în urmãtoarele condiþii :
– dacã este deteriorat sau uzat cablul de
alimentare sau ºtecãrul.
– dacã a pãtruns vreun lichid sau vreun
obiect în interiorul carcasei.
– dacã aparatul a fost supus la ploaie sau
udat.
– dacã aparatul a suferit un ºoc puternic
prin cãdere sau dacã i s-a deteriorat
carcasa.
– dacã aparatul nu funcþioneazã în mod
normal când urmaþi instrucþiunile de
utilizare. Reglaþi numai acele butoane care
sunt specificate în instrucþiunile de
folosire. Reglarea necorespunzãtoare a
altor butoane poate conduce la deteriorarea dispozitivului de prezentare a
fotografiilor. Pentru readucerea aparatului
la o funcþionare corespunzãtoare va fi
necesar ulterior un volum de muncã
important din partea unei persoane
calificate.
– când aparatul suferã o modificare clarã a
performanþelor, ceea ce indicã necesitatea
de a se apela la service.
Service
Nu încercaþi sã reparaþi singuri aparatul,
deoarece demontarea sau îndepãrtarea
carcasei vã poate expune la tensiuni
periculoase sau la alte riscuri.
Apelaþi pentru service numai la persoane
calificate.
Înlocuirea pãrþilor componente
Dacã este necesarã înlocuirea unei pãrþi
componente, aveþi grijã ca persoana de la
service sã foloseascã piese de schimb
specificate de producãtor, care au aceleaºi
caracteristici ca ºi cele originale.
Înlocuirea neautorizatã sau necorespunzãtoare a pieselor poate conduce la incendii,
ºocuri electrice sau la apariþia altor elemente
de risc.
Verificãri privind siguranþa
Dupã orice operaþie de service sau dupã orice
reparaþie la care a fost supus aparatul,
solicitaþi persoanei de la service sã efectueze
verificãrile de rutinã legate de siguranþã (aºa
cum sunt ele specificate de producãtor)
pentru a vã asigura cã aparatul poate fi
folosit în condiþii de siguranþã.
3
Pentru clienþii din S.U.A.
ATENÞIE
Sunteþi atenþionaþi cã orice schimbãri sau
modificãri ce nu sunt expres aprobate în prezentul
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
Dacã aveþi vreo întrebare în legãturã cu acest
produs, puteþi suna la :
Centrul de Service cu Informaþii
pentru Clienþii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numãrul de mai sus este alocat numai pentru
chestiuni legate de FCC.
Informaþii de reglementare
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DPF-V900
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Declaraþie de conformitate
Denumire producãtor : SONY
Numãrul modelului : DPF-V700
Partea responsabilã : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Pãrþii a 15-a
a Reglementãrilor FCC. Funcþionarea sa
îndeplineºte urmãtoarele douã condiþii :
(1) Acest aparat nu cauzeazã interferenþe
dãunãtoare, ºi (2) acest aparat trebuie sã
accepte orice interferenþã recepþionatã,
inclusiv interferenþe care pot determina
acþiuni nedorite.
Numai pentru clienþii din statul
California, S.U.A.
Material ce conþine perclorat - pot fi
necesare precauþii deosebite la manevrare.
Consultaþi adresa de internet :
www. d t s c . c a . g o v / h a z a r d o u s w a s t e /
perchlorate
Acumulatoarele cu litiu conþin perclorat.
4
Notã :
Acest echipament a fost testat ºi s-a dovedit
a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Pãrþii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecþii rezonabile
împotriva interferenþelor dãunãtoare din
instalaþiile casnice.
Acest echipament genereazã, foloseºte ºi
poate radia energie cu frecvenþã radio, iar în
cazul în care nu este instalat ºi folosit
conform instrucþiunilor poate cauza interferenþe dãunãtoare pentru sistemul de
radiocomunicaþii. Totuºi, nu existã nici o
garanþie cã nu vor apãrea interferenþe cu
unele instalaþii. Dacã acest aparat cauzeazã
interferenþe cu recepþia radio sau TV care
pot fi sesizate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfãtuit sã
încerce eliminarea acestor interferenþe prin
una dintre urmãtoarele mãsuri :
– reorientarea sau repoziþionarea antenei de
recepþie.
– mãrirea distanþei dintre echipament ºi
receptor.
– conectarea echipamentului la o prizã din
alt circuit electric faþã de cel la care este
cuplat receptorul.
– consultarea dealer-ului sau a unui
tehnician radio/TV experimentat pentru
ajutor.
“Lampa conþinutã de acest produs conþine
mercur. Dezafectarea acestor materiale poate
fi reglementatã din motive de protejare a
mediului înconjurãtor. Pentru a afla
informaþii legate de dezafectare ºi reciclare,
vã rugãm sã contactaþi autoritãþile locale sau
Alianþa
Industriilor
Electronice
(www.eiae.org).”
În atenþia clienþilor din Europa
Acest produs a fost testat ºi s-a dovedit a
se încadra în limitele stabilite de Directiva
EMC privind folosirea cablurilor de
conectare mai scurte de 3 metri.
Atenþie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenþe pot influenþa imaginile prezentate
de acest dispozitiv.
Notã
Dacã încãrcarea electrostaticã sau electromagnetismul cauzeazã întreruperi ale
transferului de date (eºueazã transferul),
reporniþi aplicaþia sau deconectaþi ºi apoi
conectaþi din nou cablul de comunicaþie
(USB etc.).
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeanã ºi în
celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indicã faptul cã respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer. El
trebuie dus la punctele de colectare destinate
reciclãrii echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veþi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinþe negative
asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvatã a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodatã la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vã rugãm sã
consultaþi biroul local, serviciul de preluare a
deºeurilor sau magazinul de unde aþi achiziþionat
produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate (Valabil
în Uniunea Europeanã ºi în celelalte
state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe acumulator (baterie) sau pe ambalajul
acestuia indicã faptul cã respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în
care doriþi sã îl dezafectaþi.
Puteþi ajuta la prevenirea posibilelor consecinþe
negative asupra mediului înconjurãtor ºi sãnãtãþii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvatã a acestor reziduuri dezafectând în mod
corect acest produs. Reciclarea materialelor va
ajuta totodatã la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranþã,
de asigurare a performanþelor sau de integritate a
datelor necesitã conectarea permanentã a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri cã acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaþã a acestuia,
duceþi-l la punctele de colectare stabilite pentru
reciclarea echipamentelor electrice ºi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vã rugãm sã citiþi
secþiunea referitoare la demontarea în siguranþã a
acumulatorului ºi sã le duceþi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm sã consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau magazinul
de unde aþi achiziþionat produsul.
Notã pentru clienþii din þãrile în
care se aplicã Directivele Uniunii
Europene
Producãtorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC ºi pentru siguranþa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanþie, vã rugãm
sã apelaþi la adresa menþionatã în documentele
separate pentru service sau garanþie.
Notã pentru clienþii din Marea
Britanie
Pentru protecþie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacã siguranþa acestuia se arde ea trebuie
înlocuitã cu o alta care prezintã aceleaºi
caracteristici ºi care este aprobatã de ASTA
sau BSI pentru BS 1362 (marcatã cu semnele
sau ).
Dacã siguranþa prezintã un capac de
protecþie detaºabil, nu uitaþi sã-l puneþi la
loc dupã înlocuirea siguranþei. Nu folosiþi
niciodatã siguranþa fãrã capac. În cazul în
care pierdeþi capacul, contactaþi cel mai
apropiat service Sony.
5
Duplicarea, editarea sau imprimarea unui CD,
a programelor TV, a materialelor protejate de
legea drepturilor de autor cum ar fi : imagini,
publicaþii, sau orice alte materiale, cu excepþia
celor înregistrate sau create de dvs. sunt limitate
exclusiv la utilizarea privatã ºi domesticã. Dacã
nu deþineþi dreptul de autor sau dacã nu aveþi
permisiunea proprietarilor drepturilor de autor
pentru materialele de duplicat, utilizarea acestor
materiale dincolo de aceste limite poate reprezenta o încãlcare a prevederilor legii drepturilor
de autor, iar posesorii drepturilor de autor pot
solicita daune.
Când folosiþi imagini digitale cu acest dispozitiv,
acordaþi o atenþie deosebitã neîncãlcãrii
prevederilor legii drepturilor de autor. Orice
utilizãri neautorizate sau modificãri ale
portretelor altor persoane pot reprezenta
încãlcãri ale drepturilor lor.
Este posibil ca în cazul anumitor demonstraþii,
prezentãri sau expoziþii, fotografierea sã fie
interzisã.
• Expunerea ecranului LCD la luminã solarã
directã o perioadã îndelungatã de timp
poate conduce la apariþia de
disfuncþionalitãþi.
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o
tehnologie de înaltã precizie, astfel încât
99,99 % dintre pixeli sunt operaþionali
pentru utilizarea efectivã. Este posibilã
totuºi existenþa unor minuscule puncte
negre ºi / sau a unora luminoase (albe,
roºii, albastre sau verzi) care sã aparã în
mod constant pe ecranul LCD.
Aceste puncte apar în mod normal în
procesul de fabricaþie ºi nu afecteazã în
nici un fel imaginea înregistratã.
• Este posibil sã aparã imagini remanente
pe ecranul LCD în spaþii cu temperaturã
scãzutã. Aceasta nu reprezintã o
disfuncþionalitate.
Recomandare
•
Pentru a evita potenþiala pierdere a datelor
cauzatã de realizarea de operaþii accidentale sau
de disfuncþionalitãþi ale dispozitivului de
prezentare a fotografiilor, vã recomandãm sã
efectuaþi copii de siguranþã ale datelor dvs.
Informaþii
IN NICI UN CAZ, VÂNZÃTORUL NU VA FI
RESPONSABIL DE VREO DETERIORARE
DIRECTÃ, ACCIDENTALÃ SAU DE
CONSECINÞÃ, DE NICIO NATURÃ, SAU DE
PIERDERI ORI CHELTUIELI CAUZATE DE
PRODUSE DEFECTE SAU DE UTILIZAREA
UNOR ASTFEL DE PRODUSE.
Sony nu îºi asumã nici o responsabilitate pentru
vreo pierdere accidentalã sau de consecinþã ºi
pentru nici o pierdere a conþinutului înregistrãrilor ce poate fi cauzatã de disfuncþionalitãþi
ale imprimantei sau ale cardului de memorie.
Note privind ecranul cu cristale
lichide (LCD)
• Imaginea afiºatã pe ecran nu este identicã
din punctul de vedere al calitãþii ºi al
culorilor cu imaginea imprimatã deoarece
diferã metodele de fosfor sau profilele. Vã
rugãm sã consideraþi imaginea afiºatã doar
o prezentare estimativã.
• Nu apãsaþi ecranul cu cristale lichide (LCD).
Este posibil ca acesta sã se decoloreze ºi
sã aparã disfuncþionalitãþi.
6
În legãturã cu mãrcile de
comerþ ºi cu drepturile de autor
, Bravia, Bravia Sync,
,
“Photo TV HD”,
, Cyber-shot,
,
“Memory Stick”, “Memory Stick Duo”,
“
”, “MagicGate Memory
Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO
Duo”, “
”, “Memory
Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick
Micro”, “
”,
“Memory Stick-ROM”,
“
”, “MagicGate”,
“
”, sunt mãrci comerciale
sau mãrci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• HDMI,
ºi interfaþa Multimedia de
înaltã definiþie sunt mãrci comerciale sau
mãrci comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC.
• Microsoft, Windows ºi Windows Vista
sunt mãrci înregistrate sau mãrci comerciale
ale Microsoft Corporation din Statele Unite
ºi/sau din alte þãri.
• Macintosh ºi Mac OS sunt mãrci de comerþ
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. ºi în
alte þãri.
• Intel ºi Pentium sunt mãrci înregistrate sau
comerciale ale Intel Corporation.
• CompactFlash este marcã de comerþ a
SanDisk Corporation din Statele Unite.
sau xD-Picture Card™ sunt mãrci
•
de comerþ ale FUJIFILM Corporation.
• Conþine fonturi bitmap de la Monotype
Imaging Inc.
Pentru utilizatori
•
este marcã de comerþ a FotoNation
Inc. în Statele Unite.
•
este marcã de comerþ a
Ichikawa Soft Laboratory.
• Toate celelalte denumiri de produse
menþionate în acest manual pot fi mãrci
înregistrate sau mãrci comerciale ale
companiilor respective. În acest manual
nu vor apãrea, însã, în fiecare caz marcajele
™ sau ®.
• Acest aparat este dotat cu facilitatea de
recunoaºtere a feþelor. Este utilizatã
tehnologia Sony de recunoaºtere a feþelor
(Face Recognition).
• Cuvântul, marca ºi siglele Bluetooth sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. ºi oricare
folosire a acestor mãrci de cãtre Sony
Corporation este fãcutã sub licenþã.
Alte mãrci comerciale ºi denumiri comerciale
aparþin respectivilor proprietari.
Program © 2008 Sony Corporation
Documentation © 2008 Sony Corporation
Toate drepturile sunt rezervate. Acest manual
ºi aplicaþiile software descrise aici, parþial
sau total, nu pot fi reproduse, traduse sau
transmise nici unui echipament de citire fãrã
acordul prealabil scris al Sony Corporation.
ÎN NICI O SITUAÞIE, SONY CORPORATION
NU POATE FI FÃCUTÃ RÃSPUNZÃTOARE DE
DETERIORAREA ACCIDENTALÃ, INDIRECTÃ
SAU SPECIALÃ, INDIFERENT DACÃ SE
BAZEAZÃ PE UN CONTRACT SAU PE UN ALT
TIP DE CONVENÞIE, DECURGÂND SAU
AVÂND LEGÃTURÃ CU ACEST MANUAL, CU
APLICAÞIILE SOFTWARE SAU CU ALTE
INFORMAÞII CONÞINUTE AICI, ORI CU
UTILIZAREA LOR.
Desigilând plicul în care se aflã discul CDROM, acceptaþi implicit toþi termenii ºi toate
condiþiile acestei convenþii. În cazul în care
nu acceptaþi termenii ºi condiþiile, vã rugãm
sã returnaþi neîntârziat discul în plicul sigilat,
nedesfãcut, împreunã cu restul ambalajului,
dealer-ului de unde l-aþi obþinut.
Sony Corporation îºi rezervã dreptul de a
aduce orice modificare acestui manual sau
informaþiilor conþinute aici, în orice moment
ºi fãrã aviz. Aplicaþiile software descrise aici
pot face obiectul unor licenþe separate.
Nici un fel de date de design, cum ar fi
mostrele de imagini conþinute de acest
software, nu pot fi modificate sau duplicate
decât în scopul utilizãrii personale. Orice
duplicare neautorizatã a acestui software
este interzisã de legea drepturilor de autor.
Vã rugãm sã þineþi seama cã duplicarea
neautorizatã sau modificarea portretelor altor
persoane ori a lucrãrilor asupra cãrora existã
drepturi de autor, pot aduce atingere
drepturilor rezervate de cãtre deþinãtorii
drepturilor de autor.
Relativ la ilustraþiile ºi la interfeþele
de ecran utilizate în acest manual
Ilustraþiile ºi interfeþele de ecran utilizate
în acest manual de instrucþiuni sunt de la
modelul DPF-V900, dacã nu este altfel
menþionat.
7
Cuprins
Înainte de a începe
Bucuraþi-vã de utilizarea sistemului de prezentare a imaginilor în mai multe moduri
................................................................................................................... 10
Facilitãþi ........................................................................................................... 12
Verificarea accesoriilor furnizate ....................................................................... 13
Indentificarea pãrþilor componente .................................................................... 13
Operaþii de bazã
Pregãtirea telecomenzii .................................................................................... 16
Conectarea la o sursã de alimentare ................................................................ 17
Reglarea suportului .......................................................................................... 18
Pornirea dispozitivului de prezentare a fotografiilor ............................................ 19
Potrivirea ceasului ............................................................................................ 19
Introducerea unui card de memorie ºi vizualizarea imaginilor ............................ 20
Introducerea cardului de memorie ............................................................... 20
Afiºarea imaginilor ...................................................................................... 22
Operaþii avansate
Facilitatea AUTO TOUCH-UP ........................................................................... 27
Stabilirea echipamentului de redare .................................................................. 28
Ajustarea dimensiunilor imaginilor ºi a poziþiilor acestora ................................. 28
Mãrirea unei imagini .................................................................................... 28
Rotirea unei imagini ..................................................................................... 29
Adãugarea în memoria internã .......................................................................... 29
Exportul unei imagini ........................................................................................ 31
ªtergerea unei imagini ...................................................................................... 32
Modificarea diverselor reglaje ............................................................................ 33
Procedura de reglaj ..................................................................................... 33
Elementele de reglaj ................................................................................... 34
Conectarea la un televizor cu înaltã definiþie pentru vizionarea imaginilor ........... 36
Conectarea la un televizor cu înaltã definiþie ................................................ 36
Utilizarea unui echipament extern
Utilizarea unui dispozitiv Bluetooth ................................................................... 38
Transferul imaginilor de la un dispozitiv extern .................................................. 38
Conectarea la un calculator .............................................................................. 39
Cenrinþe de sistem ...................................................................................... 39
Conectarea la un calculator pentru schimbul de imagini .............................. 40
8
Mesaje de eroare
Dacã apare un mesaj de eroare ........................................................................ 41
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme ......................................................................................... 43
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie .......................................................................................... 47
Despre siguranþã ......................................................................................... 47
Despre instalare .......................................................................................... 47
Despre adaptorul de reþea ........................................................................... 47
Despre curãþare .......................................................................................... 48
Despre restricþiile la duplicare ..................................................................... 48
Despre cardurile de memorie ............................................................................ 48
Card “Memory Stick” ................................................................................... 48
Card de memorie SD ................................................................................... 49
Card xD.Picture ........................................................................................... 50
Card CompactFlash .................................................................................... 50
Note privind cardurile de memorie ............................................................... 50
Specificaþii ........................................................................................................ 51
Index ................................................................................................................ 53
9
Înainte de a începe
Bucuraþi-vã de utilizarea sistemului de
prezentare a imaginilor în mai multe moduri
Afiºarea cu uºurinþã a imaginilor conþinute de cardul
de memorie sau de la undispozitiv extern cum ar fi o
camerã digitalã
Diverse funcþii de afiºare
Pe lângã succesiuni de imagini, puteþi beneficia de diverse moduri de afiºare
facilã incluzând : prezentarea unei singure imagini, a imaginilor în mod index, a
ceasului, a imaginilor în ordine calendaristicã (pag. 22).
Adãugarea imaginilor importante într-un album (stocarea în
memoria internã)
Imaginile incluse în album sunt stocate în memoria internã. Puteþi exporta aceste
imagini pe un card de memorie sau la un dispozitiv extern.
Surse de preluare a imaginilor care vor fi prezentate de acest
dispozitiv
Aºa cum este indicat în schema alãturatã,
dispozitivul va acorda prioritate în ordinea :
calculator, echipament extern ºi card de
memorie dacã simultan este cuplat calculatorul
ºi sunt introduse carduri de memorie. Dacã
sunt introduse mai multe carduri de memorie,
primele vor fi afiºate imaginile de pe cardul
introdus mai întâi.
10
Urmãriþi imaginile pe ecranul de mari dimensiuni al
televizorului
Dacã veþi conecta dispozitivul de prezentare a fotografiilor la televizor
printr-un cablul HDMI, veþi putea savura atât prezentarea de succesiuni
de imagini, cât ºi a câte unei singure imagini pe întreg ecranul.
Diverse dispozitive ce pot fi
utilizate
Conectarea la calculator
Imaginile pot fi copiate cu uºurinþã de la
calculator. Puteþi totodatã sã stocaþi
imaginile într-un album la calculator, ca o
copie de siguranþã. Totodatã, imaginile pot
fi schimbate cu un card de memorie, cu o
memorie USB etc. ºi copiate de pe un
dispozitiv compatibil Bluetooth.
11
Facilitãþi
Echipamentul DPF-V900 / V700 marca Sony este un dispozitiv digital de prezentare a
fotografiilor care permite afiºarea cu uºurinþã a imaginilor înregistrate cu o camerã digitalã sau
cu alte aparate, fãrã a apela la un calculator.
x Acceptarea a diverse carduri de
memorie
Sunt acceptate diverse carduri de memorie
ce sunt utilizate de camere digitale ºi de
alte echipamente, cum ar fi carduri
“Memory Stick”, CompactFlash, SD ºi
xD-Picture Card™. Este suficient sã
introduceþi cardul de memorie preluat de
la camera dvs. digitalã sau de la un alt
aparat ºi veþi putea vedea imediat
imaginile.
x Transfer facil al imaginilor
înregistrate cu un telefon mobil
compatibil Bluetooth sau cu alt
echipament
Puteþi transfera imaginile în memoria
internã a dispozitivului de prezentare a
fotografiilor de la un dispozitiv compatibil
Bluetooth, prin intermediul unui adaptor
Bluetooth (opþional).
x Sunt acceptate dispozitive de
stocare mass storage
x Conectarea la un televizor cu
înaltã definiþie pentru prezentarea
imaginilor pe un ecran mare
Utilizând conectorul HDMI de ieºire a
dispozitivului de prezentare a fotografiilor,
veþi putea viziona pe un ecran de mari
dimensiuni imaginile de pe un card de
memorie, de la un dispozitiv extern sau
din memoria internã.
x Diferite moduri
Imaginile se pot succeda automat, ca ºi
cum aþi rãsfoi paginile unui album. Puteþi
selecta dintre diverse moduri disponibile,
cum ar fi : afiºarea exclusiv a fotografiilor,
sau a interfeþei ceas ori a celei calendar.
Aveþi totodatã posibilitaea de a modifica
unele reglaje de redare cum ar fi ordinea
de prezentare.
12
x Diverse funcþii de afiºare
Puteþi beneficia de diverse moduri de
prezentare, cum ar fi afiºarea unui ceas
analogic, a unuia digital sau a unui
calendar. Totodatã, dispozitivul de
prezentare a fotografiilor poate afiºa
imaginile câte una singurã sau mai multe
simultan pe ecran ºi le poate mãri sau
micºora pentru a se potrivi modului de
ecran utilizat.
x Rotirea automatã a imaginilor
Acest dispozitiv de prezentare a
fotografiilor va roti automat imaginile
aducându-le la orientarea corectã.
Fotografiile vor fi totodatã rotite automat
când dispozitivul este reglat sã afiºeze
imaginile ca portret sau ca peisaj.
x Acþionare facilã cu ajutorul
telecomenzii
x Adãugarea de imagini la memoria internã
Imaginile adãugate la album sunt stocate
în memoria internã.
x Exportul de imagini
Imaginile din album pot fi exportate pe
un card de memorie.
x Facilitãþile “AUTO TOUCH-UP”
Puteþi urmãri imagini frumoase realizând
corecþii automate ale iluminãrii, ale
focalizãrii, ale efectului de ochi roºii ºi ale
tenurilor persoanelor fotografiate.
x Conectarea la un calculator pentru
realizarea unui schimb de imagini
Verificarea a c c e soriilor furnizate
Identificarea pãrþilor
componente
Verificaþi dacã sunt conþinute urmãtoarele
elemente :
Pentru detalii, consultaþi paginile indicate
între paranteze.
Ilustraþiile care apar în acest manual sunt de
la modelul DPF-V900. Localizarea ºi
denumirea butoanelor ºi ale conectorilor
pentru modelul DPF-V700 sunt indentice cu
cele ale modelului DPF-V900, însã diferã
dimensiunea ecranului LCD.
• Dispozitiv digital de prezentare a fotografiilor (1)
• Telecomandã (1)
• Adaptor de reþea (1)
• Cablu de alimentare (1)
• Manual de instrucþiuni (acesta) (1)
• Garanþie (1)
(În anumite regiuni, garanþia nu este
furnizatã)
Partea frontalã
1 2
1 Ecran LCD
2 Senzor pentru telecomandã
Când utilizaþi telecomanda furnizatã,
îndreptaþi-o spre senzorul care-i este
destinat.
13
Partea din spate
1 Conector
USB A / adaptor
Bluetooth (pag. 38)
Puteþi transmite imaginile wireless de la
un telefon mobil compatibil
BLUETOOTH™ sau de la o camerã
digitalã conectând un adaptor Bluetooth
(opþional : DPPA-BT1).
Puteþi totodatã sã conectaþi o camerã
digitalã, un card de memorie USB sau un
suport de stocare a fotografiilor
compatibil cu USB mass storage.
6 Buton VIEW MODE
2 Conector USB mini B (pag. 40)
Conectaþi un cablu USB când doriþi sã
utilizaþi dispozitivul de prezentare a
fotografiilor împreunã cu un calculator.
qa Buton MENU
Este afiºat meniul.
Puteþi utiliza meniul pentru a acþiona
anumite funcþii cum ar fi [Slideshow],
[Rotate], [Add to album] ºi [Clock] care
se regãsesc ºi la telecomandã.
3 Conector HDMI OUT (ieºire)
(pag. 36)
Conectaþi un cablu HDMI când doriþi sã
vizionaþi imagini la un televizor de înaltã
definiþie.
4 Mufã DC IN 8,4 V (pag. 17)
Conectaþi aici adaptorul de reþea furnizat
ºi cuplaþi apoi cablul de alimentare la
adaptor ºi la o prizã de perete.
5 Suport (pag. 18)
14
7 Indicator luminos de acces
(pag. 20)
8 Slot pentru “Memory Stick PRO”
(Standard / Duo) (pag. 20)
9 Slot pentru cardul CompactFlash/
Microdrive (pag. 20)
0 Comutator 1 (pornit/oprit) /
indicator (stare de aºteptare)
qs Butoane de direcþie (V/v)
Aceste butoane deplaseazã cursorul.
qd Buton
ENTER
qf Comutator Reset (iniþializare)
qg Slot pentru card de memorie SD /
MMC / card xD-Picture (pag. 20)
Telecomandã
1 Buton VIEW MODE
2 Buton
(ceas)
3 Buton
(succesiune de imagini)
4 Buton MENU
5 Buton BACK
6 Buton 1 (pornit/stare de aºteptare)
7 Buton
8 Butoane
(pag. 24)
(adãugare la album)
(micºorare) /
(mãrire)
9 Buton
(index)
Acest buton comutã între previzualizarea
imaginii / interfaþa index
0 Butoane de direcþie (B/b/V/v)
qa Buton
qs Buton
ENTER
(rotaþie) (pag. 28)
15
Operaþii de bazã
Pregãtirea telecomenzii
Bateria cu litiu furnizatã (CR2025) a fost deja
introdusã în telecomandã. Trageþi în afarã
folia izolatoare înainte de a utiliza
telecomanda, aºa cum este indicat în
imaginea de mai jos.
Folie izolatoare
Înlocuirea bateriei telecomenzii
Dacã telecomanda nu mai funcþioneazã,
înlocuiþi-i bateria (de tip CR2025) cu alta
nouã.
1 Trageþi de agãþãtoarea compartimen-
tului pentru baterie.
Apãsând clapeta compartimentului
pentru baterie, trageþi-o înspre exterior.
Utilizarea telecomenzii
Îndreptaþi capãtul superior al telecomenzii
spre senzorul care-i este dedicat la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
2 Îndepãrtaþi bateria consumatã din
Senzor
telecomandã
suport ºi puneþi în locul sãu noua
baterie.
Introduceþi bateria astfel încât partea
pozitivã (+) sã fie îndreptatã în sus.
3 Reintroduceþi suportul pentru baterie
în telecomandã.
ATENÞIE
Dacã nu manevraþi corect bateria, este
posibil sã explodeze. Nu încercaþi sã
reîncãrcaþi, sã dezasamblaþi sau sã aruncaþi
în foc bateria.
16
Note
• Când bateriei cu litiu îi scade energia,
distanþa de acþionare cu ajutorul
telecomenzii se poate diminua sau este
posibil ca telecomanda sã nu funcþioneze
în mod adecvat. În acest caz, înlocuiþi
bateria cu o alta nouã, cu litiu, tip CR2025,
marca Sony. Utilizarea unui alt tip de
baterie prezintã risc de incendii sau de
explozie.
• Utilizarea unei alte baterii decât cea
indicatã la specificaþii poate conduce la
defecþiuni.
• Dezafectaþi bateriile ducându-le la un
centru sprecializat.
• Nu lãsaþi telecomanda în spaþii foarte
umede sau cu temperaturã foarte ridicatã.
• Aveþi grijã sã nu pãtrundã corpuri strãine
în interiorul telecomenzii, spre exemplu
când înlocuiþi bateria acesteia.
• Utilizarea incorectã a bateriei poate
conduce la scurgerea lichidului conþinut
de aceasta ºi la corodare.
– nu reîncãrcaþi bateria,
– când telecomanda urmeazã a nu fi
utilizatã o perioadã îndelungatã,
scoateþi bateria acesteia pentru a evita
scurgerea lichidului în interior ºi
corodarea,
– introducerea în mod incorect,
scurtcircuitarea, eliminarea înveliºului
sau încãlzirea bateriei, precum ºi
aruncarea acesteia în foc poate conduce
la defecþiuni ºi la scurgerea lichidului
coroziv în interior.
Despre acest manual
Operaþiile descrise în acest manual se
bazeazã pe acþionarea cu ajutorul
telecomenzii. Când o operaþie se efectueazã
în mod diferit cu telecomanda ºi cu butoanele
dispozitivului, aceasta va fi explicitat sub
formã de observaþie.
Conectarea la o
sursã de alimentare
1 Introduceþi conectorul adaptorului de
reþea în mufa DC IN 8,4 V aflat în
partea din spate a dispozitivului.
2 Conectaþi cablul de alimentare la
adaptorul de reþea ºi la o prizã de
perete.
conector
adaptor de reþea
spre priza
de perete
Note
• Priza de perete trebuie sã fie cât mai
aproape posibil de aparat.
• Nu aºezaþi dispozitivul în locuri instabile
cum ar fi o masã care nu este orizontalã
sau o suprafaþã care se balanseazã.
• Conectaþi adaptorul de reþea la o prizã de
perete uºor accesibilã, aflatã în apropiere.
Dacã apar probleme la utilizarea adaptorului, opriþi imediat alimentarea decuplând
ºtecãrul de la prizã.
• Nu scurtcircuitaþi bornele conectorului de
la adaptorul de reþea cu obiecte metalice
deoarece pot apãrea disfuncþionalitãþi.
• Nu utilizaþi adaptorul de reþea plasat în
spaþii strâmte, cum ar fi între perete ºi
mobilã.
17
Reglarea suportului
• Dupã utilizare, decuplaþi adaptorul de
reþea de la mufa DV IN 8,4 V a dispozitivului de prezentare a fotografiilor ºi de la
prizã.
Desfacerea suportului
Aºezaþi dispozitivul de prezentare a
fotografiilor cu suportul desfãcut, aºa cum
este arãtat în imaginea de mai jos.
Utilizarea camerei digitale în
strãinãtate — surse de
alimentare
Puteþi folosi dispozitivul de pezentare a
fotografiilor ºi adaptorul de reþea furnizat în
orice þarã sau regiune unde tensiunea din
reþeaua localã este alternativã ºi are valori
cuprinse între 100 V ºi 240 V, iar frecvenþa
este de 50/60 Hz. Utilizaþi un adaptor de prizã
[a], dacã este necesar, în funcþie de
configuraþia acesteia [b].
Stabilirea orientãrii portret sau
peisaj
Puteþi aºeza dispozitivul de prezentare a
fotografiilor corespunzãtor orientãrii portret
sau celei peisaj rotindu-l fãrã a deplasa
suportul.
• Nu folosiþi un transformator electronic
(convertor portabil) deoarece pot
apãrea disfuncþionalitãþi.
Când dispozitivul de prezentare a
fotografiilor este aºezat în poziþie portret,
imaginea se va roti de asemenea, astfel încât
sã aibã orientarea adecvatã.
Note
• Închideþi suportul când deplasaþi
dispozitivul.
• Verificaþi dacã suportul este stabil. Dacã
acesta nu este corect poziþionat,
dispozitivul se poate rãsturna.
• Când dispozitivul este rotit pentru a fi în
poziþia portret, meniul, informaþiile legate
de imagine ºi afiºarea index nu sunt rotite.
18
Pornirea dispozitivului de prezentare
a fotografiilor
Pornirea alimentãrii
Apãsaþi butonul 1 (pornire/ stare de
aºteptare) al dispozitivului sau al
telecomenzii pentru a porni alimentarea ºi
indicatorul stãrii de aºteptare devine din
roºu, verde.
Potrivirea ceasului
Ceasul dispozitivului trebuie reglat astfel
încât sã indice corect ora în cazul funcþionãrii
în modul ceas ºi calendar.
Când porniþi alimentarea pentru prima datã,
va începe automat modul demonstrativ.
În cursul acestui mod, nu puteþi potrivi
ceasul.
Vã rugãm sã introduceþi cardul de memorie
ce conþine date de imagine valabile, ceea ce
va dezactiva modul demonstrativ. Dupã
aceasta, puteþi începe potrivirea ceasului.
1 Apãsaþi MENU la telecomandã.
Este afiºatã interfaþa meniului.
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Various settings] ºi apoi apãsaþi pentru
afiºarea interfeþei cu diverse reglaje.
3 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Date/
Notã
time settings] ºi apoi apãsaþi .
Este afiºatã interfaþa cu opþiuni de reglaj
pentru datã / orã.
• Indicatorul stãrii de aºteptare este de
culoare roºie când conectaþi adaptorul de
reþea la dispozitivul de prezentare a
fotografiilor.
Oprirea alimentãrii
Þineþi apãsat butonul 1 (pornire/ stare de
aºteptare) al dispozitivului sau al telecomenzii pânã la oprirea alimentãrii. Indicatorul
stãrii de aºteptare va deveni din verde, roºu.
Notã
• Nu decuplaþi adaptorul de reþea de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor
înainte ca indicatorul stãrii de aºteptare
sã devinã de culoare roºie. Dacã nu
respectaþi aceastã recomandare, se poate
deteriora dispozitivul.
4 Selectaþi formatul de prezentare a
datei.
1 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Date
Display Order], apoi apãsaþi .
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta formatul
de datã dorit, apoi apãsaþi .
• Y/M/D
• M/D/Y/
• D/M/Y
19
5 Stabilþi data.
1 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Date],
apoi apãsaþi .
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta o
valoare, apoi apãsaþi .
6 Stabilþi ora.
1 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Time],
apoi apãsaþi .
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta o
valoare, apoi apãsaþi .
Stabiliþi indicaþia temporalã sub forma
orã, minute ºi secunde.
7 Stabilþi prima zi a sãptãmânii pentru
calendar.
Puteþi alege care sã fie ziua care sã aparã
în extremitatea stângã la afiºarea
calendarului.
1 Apãsaþi v/V pentru a selecta [First
Weekday] ºi apãsaþi .
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta
[Sunday] (duminicã) sau [Monday]
(luni), apoi apãsaþi .
Introducerea unui
card de memorie ºi
vizualizarea
imaginilor
Aceastã secþiune descrie modalitatea de
introducere a unui card de memorie ºi
opþiunile generale pentru prezentarea
succesivã a imaginilor.
Introducerea cardului de
memorie
Introduceþi ferm cardul de memorie în slotul
corespunzãtor, cu eticheta îndreptatã spre
dvs. (când vã aflaþi în partea din spate a
dispozitivului de prezentare a imaginilor).
Pentru detalii legate de cardurile de memorie
pe care le puteþi utiliza pentru acest aparat,
consultaþi paginile de la 48 la 50.
Indicator luminos de acces
8 Apãsaþi MENU.
Este închisã interfaþa meniului.
Introduceþi ferm un card de memorie în
slotul corespunzãtor cu partea cu etichetã
îndreptatã spre dvs. Ordinea sloturilor de
sus în jos este :
– “Memory Stick” (“Memory Stick Duo”),
– pentru card CompactFlash
– pentru card de memorie SD
– pentru card xD-Picture Card.
20
Pentru a scoate un card de
memorie din aparat
Scoateþi cardul de memorie din slot în direcþie
inversã comparativ modului în care l-aþi
introdus.
Note
• Când introduceþi cardul de memorie, acesta
va pãtrunde în dispozitiv pe o anumitã
adâncime. Nu încercaþi sã forþaþi sã îl
introduceþi mai mult deoarece se poate
deteriora cardul de memorie / dispozitivul.
• Acest dispozitiv de prezentare a imaginilor
are un slot compatibil atât cu standardul
“Memory Stick” standard, cât ºi cu cel
“Memory Stick Duo”, aºa cã nu este
necesar un adaptor pentru Memory Stick.
• Slotul cu funcþie dublã pentru cardurile de
memorie SD / xD-Picture detecteazã
automat tipul de card folosit.
• Înainte de a utiliza un card de memorie,
consultaþi secþiunea “Despre cardurile de
memorie”, de la pag. 48.
Prioritatea la afiºarea
imaginilor
Dacã este introdus un card de memorie sau
dacã este cuplat un dispozitiv extern,
imaginile conþinute de acestea vor fi afiºate
automat. Pentru a alege manual cardul de
memorie sau dispozitivul extern cuplat ale
cãrui imagini sã fie afiºate, stabiliþi aceasta
în meniul [Select device], pag. 28.
Dispozitivul de prezentare a fotografiilor
va afiºa imaginile de pe cardurile de
memorie, în urmãtoarea ordine.
• Dacã este conectat un echipament la
conectorul USB tip A al dispozitivului de
prezentare a fotografiilor, imaginile de la
echipamentul conectat vor avea
întotdeauna prioritate la afiºare. Pentru
afiºarea mai întâi a imaginilor de pe cardul
de memorie, decuplaþi dispozitivul de la
conectorul USB tip A sau modificaþi
reglajul stabilit în meniul [Select device].
• Dacã sunt introduse mai multe carduri
de memorie în dispozitiv, când acesta este
pornit, vor avea prioritate la afiºare
imaginile conþinute de primul suport de
memorie introdus.
• Dacã sunt introduse mai multe carduri
de memorie în dispozitiv, când acesta este
oprit, prioritatea la redare se va acorda
astfel :
“Memory Stick” b card CompactFlash b
card de memorie SD / card xD-Picture
• Dacã nu este introdus nici un card de
memorie ºi dacã nu este conectat nici un
echipament, vor fi afiºate imaginile
conþinute de albumul din memoria internã
a dispozitivului.
21
Afiºarea imaginilor
x Prezentarea ecranului de afiºare
Puteþi apãsa butoanele telecomenzii pentru
a comuta imaginile afiºate pe ecran.*
Interfaþa ceas (pag. 25)
Interfaþa cu succesiunea de
imagini (pag. 23)
Interfaþa de prezentare a unei
singure imagini (pag. 24)
Interfaþa index (pag. 25)
Observaþii*
• Dacã alimentarea este pornitã ºi nu este introdus nici un card de memorie, vor fi afiºate
imaginile din memoria internã. Dacã nu existã imagini stocate în memoria internã,
demonstraþia începe automat. Demonstraþia se încheie la introducerea cardului de memorie.
• Modul de afiºare rãmâne neschimbat chiar dacã dispozitivul este oprit ºi repornit.
22
x Interfaþa cu succesiunea de
imagini
Mai multe imagini
Sunt afiºate mai multe imagini simultan.
Imaginile de pe cardul de memorie sunt
afiºate automat una dupã alta.
Pentru a lansa succesiunea de
imagini
• Pentru a începe o succesiune de imagini
pornind de la o interfaþã cu o singurã
imagine, de la cea ceas sau de la una index,
apãsaþi
(succesiune de imagini).
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie
acþionând dispozitivul de prezentare a
fotografiilor, apãsaþi ENTER în modul
de afiºare a unei singure imagini.
Ceas
Imaginile sunt prezentate succesiv, în paralel
cu indicaþia temporalã.
Sunt disponibile mai multe moduri de
prezentare a succesiunilor de imagini. Dacã
apãsaþi VIEW MODE, acestea se vor
schimba în ordinea prezentatã în continuare.
Observaþie
• Puteþi stabili intervalul dintre douã imagini
în modul de prezentare a unei singure
imagini ºi în cel calendar, din meniul
[Slideshow Settings] (pag. 34). În modul
de vizualizare a unei singure imagini,
puteþi totodatã sã stabiliþi efectele ºi
ordinea doritã în acest meniu.
O singurã imagine
Imaginile sunt afiºate una dupã alta, pe ecran
apãrând pe rând câte o singurã fotografie,
însoþitã de efectul selectat în meniul
[Slideshow Settings].
Calendar
Pe lângã imagini, pe ecran apare un calendar.
Prezentare aleatorie
Cele patru moduri de prezentare a imaginilor
descrise anterior sunt alternate aleatoriu.
23
x Afiºarea unei singure
imagini
Pentru a fi afiºatã imaginea doritã
• În cursul unei succesiuni de imagini,
apãsaþi
în dreptul imaginii pe care vreþi
sã o vedeþi.
• La prezentarea imaginilor în modul index,
apãsaþi B/b/v/V pentru a selecta
imaginea care vreþi sã fie afiºatã, apoi
apãsaþi
. Puteþi totodatã sã apãsaþi
butonul (mãrire).
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie
acþionând dispozitivul de prezentare a
fotografiilor, în timpul succesiunii de
imagini apãsaþi
ENTER în dreptul
fotografiei care vreþi sã fie afiºatã. În
modul index, apãsaþi butoanele de direcþie
pentru a selecta o imagine, apoi apãsaþi
ENTER.
Modul imagine adaptatã la ecran
Imaginea este afiºatã pe întregul ecran. Puteþi
schimba imaginea care sã fie afiºatã apãsând
B/b.
Modul informaþii despre imagini
Sunt afiºate informaþiile despre imagini cum
ar fi numãrul acesteia, denumirea fiºierului
ºi data înregistrãrii. Puteþi schimba imaginea
care sã fie afiºatã apãsând B/b.
Dacã apãsaþi VIEW MODE, modurile disponibile se vor succeda în ordinea prezentatã
în continuare.
Observaþie
• Puteþi stabili modul de prezentare a
fotografiilor cu excepþia informaþiilor
legate de imagini cu ajutorul [Display
Mode] în meniul [Various settings] (pag.
34). Nu toate imaginile pot fi adaptate la
dimensiunea ecranului ([Fit to screen]).
Modul imagine integralã
Este afiºatã întreaga imagine pe ecran. Puteþi
schimba imaginea care sã fie afiºatã apãsând
B/b.
Sunt afiºate urmãtoarele informaþii.
• Indicaþii intrare / reglaj
Pentru imagini sunt afiºate indicaþiile
privind intrarea ºi informaþiile despre
reglaje.
Simbol Semnificaþie
intrare pentru “Memory Stick”
intrare pentru card de memorie SD
intrare pentru CompactFlash
intrare pentru card xD-Picture
intrare pentru echipamentul
extern
intrare pentru memoria internã
indicaþie privind protecþia
indicaþie asociatã fiºierului
(Afiºatã în cazul în care existã un
fiºier asociat cum ar fi un fiºier de
miºcare sau un fiºier cu o imagine de mici dimensiuni pentru
transmitere prin e-mail.)
24
• Ordinea de afiºare a imaginilor / numãrul
total de imagini.
• Numãrul imaginilor (numãrul director-fiºier)
Acesta apare dacã imaginea este compatibilã DCF.
• Data înregistrãrii
• Detalii legate de imagine
– format de fiºier (JPEG, BMP, TIFF,
RAW)
– numãrul de pixeli (lãþime × înãlþime)
– denumirea producãtorului dispozitivului
de intrare a imaginilor
– denumirea modelului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– viteza obturatorului (ex. 1/8)
– valoarea aperturii (ex. F2.8)
– valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
Modul de prezentare simultanã a 12
reprezentãri de dimensiuni reduse
ale imaginilor
Este afiºatã o listã cu reprezentãri de
dimensiuni reduse ale imaginilor (aºezate pe
3 rânduri ºi 4 coloane).
Puteþi selecta imaginea doritã apãsând
B/b/V/v.
x Afiºarea imaginilor în mod
index
Este afiºatã lista de imagini de pe cardul de
memorie, din memoria internã sau de la
echipamentul extern conectat.
Pentru a fi prezentate imaginile din
modul succesiune de imagini, din cel
ceas sau o singurã imagine în format
index (mai multe fotografii prezentate simultan)
Apãsaþi
(index). Puteþi de asemenea sã
apãsaþi (micºorare) din interfaþa o singurã
imagine.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
selectaþi prezentarea index din meniul ce
apare în interfaþa cu o singurã imagine.
Apãsaþi VIEW MODE pentru a comuta între
modurile corespunzãtoare interfeþei index.
Modul de prezentare simultanã a 30
reprezentãri, de dimensiuni foarte
reduse, ale imaginilor
Este afiºatã o listã cu reprezentãri de
dimensiuni reduse ale imaginilor (aºezate pe
5 rânduri ºi 6 coloane).
Puteþi selecta imaginea doritã apãsând
B/b/V/v.
Note
• În interfaþa index, imaginile nu vor fi rotite
în mod automat când este stabilitã varianta
de prezentare portret.
• În timpul transmiterii la televizor, numãrul
imaginilor afiºate pe ecran variazã în
funcþie de dimensiunea ecranului
televizorului dvs.
x Interfaþa ceas
Este afiºatã interfaþa ceas sau cea calendar,
fãrã a apãrea ºi o imagine.
Pentru a trece la interfaþa ceas de la
cea succesiune de imagini, o singurã
imagine sau index
Apãsaþi butonul (ceas) la telecomandã.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
selectaþi interfaþa ceas din meniul ce apare
în interfaþa cu o singurã imagine.
25
Apãsaþi VIEW MODE pentru a comuta între
modurile corespunzãtoare interfeþei index.
Modul ceas analogic
Este afiºatã imaginea unui ceas analogic.
Modul ceas digital
Este afiºatã data ºi ora sub forma unui ceas
digital.
Modul calendar
Este afiºat un calendar pentru luna curentã.
Dacã apãsaþi v/V va fi afiºat calendarul
pentru luna precendetã, respectiv pentru cea
urmãtoare. Puteþi totodatã sã stabiliþi care
sã fie prima zi a sãptãmânii în respectivul
calendar, cu ajutorul meniului [Date/time
settings].
Observaþie
• Pentru ceasul analogic, pentru cel digital
ºi pentru calendar, poate fi ales ca fundalul
sã fie alb sau negru.
26
Operaþii avansate
Faciliatea “AUTO
TOUCH-UP”
Ce este facilitatea AUTO TOUCH-UP?
Facilitatea “AUTO TOUCH-UP” este
destinatã realizãrii simultane ºi automate a
urmãtoarelor corecþii :
“Skin smoothing” (netezimea tenului) :
sunt recunoscute automat pãrþi ale feþei
persoanelor care apar în fotografii ºi sunt
ajustate tonurile de culoare, astfel încât
figura în ansamblu sã aparã mai netedã.
“Backlight correction” (corecþia
iluminãrii) : este ajustatã luminozitatea
folosindu-se funcþia de detecþie a feþelor.
“Focus correction” (corecþia focalizãrii) :
este amelioratã focalizarea pentru zonele de
imagine aflate în afara zonei de focalizare,
pentru a se obþine imagini de mai bunã
calitate.
“Red-eye correction” (corecþia efectului de
ochi roºii) : sunt detectate automat figurile
ºi este corectat efectul de ochi roºii cauzat
de bliþ.
Nu este posibil sã stabiliþi manual nivelul de
corecþie pentru fiecare variantã.
1 Afiºaþi imaginea doritã pentru a
corecta un singur cadru.
2 Apãsaþi MENU.
Este afiºatã interfaþa meniului.
3 Apãsaþi v/V pentru a selecta [AUTO
TOUCH-UP] ºi apoi apãsaþi .
Corecþia imaginii selectate începe ºi
imaginea dinainte de a fi corectatã apare
în partea stângã a ecranului, în timp ce
imaginea corectatã apare în dreapta.
4 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Save]
ºi apoi apãsaþi .
Imaginea corectatã este stocatã sub
forma unei noi imagini.
Pentru a reveni la imaginea
originalã (dinaintea aplicãrii
corecþiei)
Selectaþi [Cancel] ºi apãsaþi .
Observaþii
• Imaginea originalã este aceeaºi care a fost
înainte de corecþie.
• Imaginea corectatã este stocatã la acelaºi
dispozitiv unde se aflã imaginea originalã.
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
apãsaþi butonul MENU, apãsaþi butoanele
de direcþie pentru a selecta un element,
apoi apãsaþi ENTER.
Note
• În funcþie de imagine, operaþia de corecþie
poate dura mai mult timp.
• În funcþie de imagine, figurile persoanelor
este posibil sã nu poatã fi detectate în mod
automat.
• În funcþie de imagine, este posibil sã nu se
realizeze în mod adecvat corecþia
focalizãrii. Corecþia focalizãrii nu este
eficientã în cazul imaginilor neclare
obþinute din cauza agitãrii camerei.
• În funcþie de imagine, corecþia efectului de
ochi roºii este posibil sã nu se poatã
realiza.
Corecþia automatã a efectului de ochi
roºii realizatã de acest dispozitiv de
prezentare a fotografiilor utilizeazã
tehnologia FotoNation Inc. din S.U.A.
Corecþia netezimii
tenului realizatã de
acest dispozitiv de prezentare a fotografiilor
utilizeazã tehnologia Ichikawa Soft Laboratory.
27
Stabilirea echipa- Ajustarea dimensimentului de redare unilor imaginilor ºi a
poziþiilor acestora
Puteþi stabili cardul de memorie care sã fie
afiºat.
1 Apãsaþi MENU.
Este afiºatã interfaþa meniului.
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Select
device] ºi apoi apãsaþi .
Este afiºatã interfaþa pentru selectarea
unui dispozitiv.
Mãrirea unei imagini
1 Pentru a mãri o imagine, apãsaþi
(mãrire) de la telecomandã. Pentru a
reduce o imagine mãritã, apãsaþi
(micºorare).
De fiecare datã când apãsaþi butonul ,
imaginea este mãritã suplimentar. Puteþi
mãri oricare imagine de cel mult 5 ori faþã
de dimensiunea originalã. Puteþi deplasa
o imagine mãritã în sus, în jos, spre
stânga sau spre dreapta.
Note
Observaþie
• Introduceþi dispozitivul în acest punct al
procedurii, în cazul în care nu este nici
unul introdus în aparat.
3
Apãsaþi v/V pentru a selecta
dispozitivul de la care doriþi sã fie
afiºate imaginile, apoi apãsaþi .
Imaginile provenind de la dispozitivul
selectat apar pe ecran.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
apãsaþi MENU, apoi butoanele de direcþie
pentru a selecta dispozitivul de la care sã
fie afiºate imaginile, apoi apãsaþi butonul
ENTER.
28
• Mãrirea unei imagini poate îi poate reduce
calitatea, în funcþie de dimensiunea
acesteia.
• Nu este posibil sã mãriþi o imagine cu
butoanele dispozitivului.
Rotirea unei imagini
1 Apãsaþi butonul
(rotire) de la
telecomandã.
La fiecare apãsare a butonului, imaginea
este rotitã cu 90 de grade în sens antiorar.
Pentru a efectua operaþia din
meniul telecomenzii
1 Apãsaþi MENU.
Este afiºat meniul.
2 Apãsaþi V/v pentru a selecta [Rotate],
apoi apãsaþi .
Este afiºat meniul Rotate (Rotire).
Adãugarea în
memoria internã
Puteþi utiliza dispozitivul de prezentare a
fotografiilor ca un album digital care are
stocate imaginile importante în memoria
internã.
Observaþie
• Cu [Image file size] din meniu, puteþi stabili
dacã sã fie optimizatã sau nu dimensiunea
imaginilor sau dacã sã fie stocate imaginile
în memoria internã fãrã a fi comprimate.
1 Apãsaþi butonul
(add to album) de
la telecomandã.
Este afiºat meniul “Add to album”
(adãugare la album).
Interfaþa cu o singurã imagine
3 Apãsaþi V/v pentru a selecta direcþia
de rotaþie, apoi apãsaþi .
•
:
Imaginea este rotitã cu 90 de grade în
sens orar.
•
:
Imaginea este rotitã cu 90 de grade în
sens antiorar.
Interfaþa succesiune de imagini
4 Apãsaþi V/v pentru a selecta [OK],
apoi apãsaþi
.
Observaþie
Interfaþa index
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
apãsaþi MENU, apoi butoanele de direcþie
pentru a selecta varianta doritã, dupã care
apãsaþi butonul ENTER.
29
Observaþii
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor,
apãsaþi MENU la telecomandã, apoi
butoanele V/v pentru a selecta [Add to
album], dupã care apãsaþi butonul .
• Imaginile din memoria internã nu pot fi
adãugate la album.
2 Apãsaþi V/v pentru a selecta [This
image] (aceastã imagine), [Selected
images] (imaginile selectate) sau [All
images] (toate imaginile), apoi
apãsaþi .
[This image] (aceastã imagine) : este
adãugatã imaginea curent afiºatã*.
[Selected images] (imaginile selectate):
sunt adãugate imaginile selectate din
interfaþa index.
[All images] (toate imaginile) : sunt
adãugate toate imaginile de la
dispozitivul afiºat.
[Selected images] prezintã fotografiile
dispozitivului care apar la momentul
respectiv în interfaþa index.
Dacã selectaþi [This image] sau [All
images], treceþi la pasul 4 pentru a
închieia operaþia de adãugare de imagini
în memoria internã.
* Nu puteþi selecta [This image] din
interfaþa succesiune de imagini.
3 Dacã selectaþi [Selected images],
alegeþi imaginea pe care vreþi sã o
adãugaþi.
1 Apãsaþi B/b/v/V pentru a selecta
imaginea pe care vreþi sã o adãugaþi
în album, apoi apãsaþi .
Un marcaj de bifare va fi ataºat
fiecãrei imagini selectate. Repetaþi
aceastã operaþie pentru a adãuga mai
multe imagini simultan.
30
Pentru a renunþa la selecþie, selectaþi
imaginile la care vreþi sã renunþaþi,
, pentru a ºterge
apoi apãsaþi
marcajul de bifare.
2 Apãsaþi MENU.
Apare fereastra de confirmare dacã
sã fie sau nu stocate imaginile în
memoria internã.
4 Apãsaþi V/v pentru a selecta [Yes],
apoi apãsaþi .
Imaginea este stocatã în memoria internã.
1 Apãsaþi B/b/v/V pentru a selecta
imaginea pe care vreþi sã o exportaþi,
apoi apãsaþi .
Un marcaj de bifare va fi ataºat
fiecãrei imagini selectate. Repetaþi
aceastã operaþie pentru a exporta mai
multe imagini simultan.
Pentru a anula selecþia, alegeþi
imaginile la care vreþi sã renunþaþi,
apoi apãsaþi
pentru a elimina
marcajul de bifare.
2 Apãsaþi MENU.
Apare interfaþa de selecþie a echipamentului cãtre care vreþi sã fie
exportatã imaginea.
Exportul unei
imagini
Puteþi exporta imaginile din memoria internã
pe un card de memorie sau la un echipament
extern.
1 Apãsaþi MENU.
Este afiºat meniul.
2 Apãsaþi v/V pentru a selecta [Export],
apoi apãsaþi .
Este afiºat meniul Export.
5
Apãsaþi V/v pentru a selecta
dispozitivul cãtre care vreþi sã fie
exportate imaginile, apoi apãsaþi .
3 Apãsaþi V/v pentru a selecta [This
image] (aceastã imagine), [Selected
images] (imaginile selectate) sau [All
images] (toate imaginile), apoi
apãsaþi .
[This image] (aceastã imagine) : este
exportatã imaginea curent afiºatã sau cea
aleasã în interfaþa index*.
[Selected images] (imaginile selectate):
sunt exportate imaginile selectate din
interfaþa index.
[All images] (toate imaginile) : sunt
exportate toate imaginile din album.
Dacã selectaþi [Selected images] vor fi
prezentate în format index toate imaginile
din album.
Dacã selectaþi [This image] sau [All
images], treceþi la pasul 5 pentru a
selecta dispozitivul cãtre care sã se
realizeze exportul.
* Nu puteþi selecta [This image] din interfaþa
“slideshow” (succesiune de imagini).
4 Dacã selectaþi [Selected images],
alegeþi imaginea care sã fie exportatã.
6 Este afiºatã interfaþa de confirmare
dupã ce operaþia de export se încheie,
iar apoi apãsaþi .
Imaginile sunt copiate la echipamentul
specificat.
Notã
• Nu opriþi alimentarea, nu scoateþi cardul
de memorie ºi nu decuplaþi echipamentul
extern în cursul operaþiei de export deoarece se poate deteriora dispozitivul de
prezentare a fotografiilor sau cardul de memorie, ori pot fi afectate datele de imagine.
Observaþie
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitiv, apãsaþi butonul MENU, apoi
pe cele de direcþie pentru a selecta un
element, dupã care apãsaþi ENTER.
31
Modificarea diverselor reglaje
De exemplu, când este selectatã
[Slideshow Settings].
Procedura de reglaj
Puteþi modifica reglajele de ecran, cele
privind succesiunea de imagini,
luminozitatea, limba ºi alte reglaje de la
dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
Este de asemenea posibil ca elementele de
reglaj sã fie readuse la variantele implicite,
stabilite din fabricã ºi sã formataþi memoria
internã.
Notã
• Poate fi formatatã numai memoria internã.
1 Apãsaþi butonul MENU.
Este afiºat meniul.
2 Apãsaþi V/v pentru a selecta [Various
settings], apoi apãsaþi
pentru a fi
afiºatã fereastra pentru diverse
reglaje.
3
Apãsaþi V/v pentru a selecta
elementul care vreþi sã fie modificat,
apoi apãsaþi .
Este afiºatã fereastra de reglaj
corespunzãtoare elementului selectat.
4
Apãsaþi V/v pentru a selecta
elementul care vreþi sã fie modificat,
apoi apãsaþi .
Aveþi astfel posibilitatea de a regla
fiecare element în parte (pag. 34).
Notã
• Când dispozitivul de prezentare a
fotografiilor este, spre exemplu, în curs
de prezentare a unei succesiuni de
imagini, pentru anumite elemente nu
poate fi modificatã varianta de reglaj.
Acestea vor apãrea de culoare gri ºi
nu pot fi selectate.
5 Apãsaþi V/v pentru a selecta valoarea
doritã pentru elementul care vreþi sã
fie modificat, apoi apãsaþi .
La fiecare apãsare a butoanelor V/v (V/
v de la dispozitivul de prezentare a
fotografiilor), valoarea de reglaj se
modificã. În cazul unei valori numerice,
apãsaþi V pentru ca aceasta sã creascã,
respectiv apãsaþi v pentru ca valoarea
sã scadã.
Dacã apãsaþi
, reglajul efectuat este
confirmat.
6 Apãsaþi butonul MENU.
Meniul se închide.
Observaþii
• Pentru a efectua aceastã operaþie de la
dispozitiv, apãsaþi butonul MENU, apoi
butoanele de direcþie pentru a selecta un
element, dupã care apãsaþi ENTER.
• Pentru a reveni la variantele de reglaj
implicite, stabilite din fabricã, selectaþi
[Reset], apoi apãsaþi
. Elementele de
reglaj, cu excepþia ceasului, vor reveni la
variantele implicite.
33
Element
Reglaj
Descriere
Reglaje de
ecran
Auto image
orientation
Auto display
orientation
ON* / OFF : dispozitivul detecteazã automat orientarea
corectã a imaginilor, rotindu-le în mod corespunzãtor.
ON* / OFF : când dispozitivul este aºezat în poziþia portret,
acesta poate detecta automat ºi roti imaginile pânã ajung la
orientarea adecvatã.
Reglaje
generale
Auto power
ON / OFF
Power-ON
timer (pornire
automatã)
Power-OFF
timer (oprire
automatã)
Album*
(album)
Puteþi regla cronometrul (orã/minute) pentru
a porni automat alimentarea. Alegeþi [ON]
pentru a alege [Auto ON time].
Puteþi regla cronometrul (orã/minute) pentru
a opri automat alimentarea. Alegeþi [ON]
pentru a alege [Auto OFF time].
Imaginile sunt comprimate ºi stocate în
memoria internã. Puteþi stoca mai multe
imagini, însã veþi putea remarca o diminuare
a calitãþii faþã de imaginea originalã, când
imaginile sunt afiºate pe un monitor mare
folosindu-se un cablu HDMI.
Original
(original)
Imaginile sunt stocate în memoria internã
fãrã a fi comprimate. Calitatea acestora nu
va fi deterioratã, însã veþi putea stoca mai
puþine imagini în memorie.
Image file size
Data / ora
Control
pentru HDMI
ON* / OFF : stabileºte dacã sã fie activate sau dezactivate
funcþiile de comandã HDMI cum ar fi comutarea automatã a
intrãrii televizorului în modul video pentru a permite afiºarea
imaginilor ºi acþionarea dispozitivului de prezentare a
fotografiilor cu ajutorul telecomenzii televizorului.
Sony logo
(sigla Sony)
ON* / OFF : puteþi alege dacã sigla Sony sã fie sau nu
luminoasã la dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
Sunt stabilite data, ora, prima zi a sãptãmânii etc. (pag. 19).
Alegerea
Este aleasã limba care sã fie utilizatã la afiºarea pe ecran.
limbii dorite Limbile disponibile sunt : japonezã, englezã*, francezã, spaniolã, germanã,
italianã, rusã, chinezã (simplificatã), chinezã (tradiþionalã), olandezã.
Notã
Limba aleasã implicit poate diferi în anumite regiuni.
Reset
Toate reglajele, cu excepþia datei / orei, revin la variantele implicite.
Formatarea Puteþi formata memoria internã.
memoriei
Note
• Toate imaginile din memoria internã vor fi ºterse.
interne
• Nu formataþi memoria internã folosind conectarea la calculator
sau la alte echipamente externe.
Informaþii
Version
Este afiºatã versiunea de firmware utilizatã de dispozitivul
despre
(versiune)
de prezentare a fotografiilor.
sistem
Internal
memory
(memoria
internã)
Memory
capacity
Remaining
capacity
Reprezintã capacitatea maximã de memorie
disponibilã iniþial în memoria internã.
Reprezintã capacitatea disponibilã din
memoria internã, la momentul respectiv.
35
• Dacã reglajul [Control for HDMI] este oprit
la reglajele TV, intrarea nu este schimbatã
automat. Metodele de reglaj diferã în
funcþie de televizor. Consultaþi ºi manualul
de instrucþiuni al aparatului TV.
• Dacã utilizaþi un televizor care nu acceptã
comanda pentru HDMI sau dacã intrarea
nu este comutatã automat, schimbaþi
manual intrarea televizorului.
Utilizarea telecomenzii televizorului pentru dispozitivul de
prezentare a fotografiilor
Dacã televizorul acceptã comanda pentru
HDMI, puteþi utiliza telecomanda acestuia
pentru a acþiona dispozitivul pentru
prezentarea fotografiilor.
Note
• Funcþionarea nu este garantatã pentru
toate televizoarele.
• Când o telecomandã a televizorului dvs.
marca Sony este echipatã cu un buton
pentru legãturã, o puteþi utiliza pentru a
acþiona dispozitivul pentru prezentarea
fotografiilor. În caz contrar, nu puteþi utiliza
telecomanda pentru a acþiona acest
dispozitiv.
• Pentru a acþiona dispozitivul de prezentare
a fotografiilor, butoanele %/ 5/ 4/ $,
[Enter], [Return] acceptã comanda HDMI.
• Dacã reglajul pentru comada HDMI a
televizorului este opritã, intrarea TV nu
va comuta automat. Reglajele diferã în
funcþie de televizorul utilizat. Pentru detalii,
consultaþi ºi manualul furnizat împreunã
cu televizorul.
• Dacã pentru [Control for HDMI] este
aleasã varianta [Off], intrarea nu va comuta
automat (pag. 35).
x Operaþii de bazã pentru
dispozitivul de prezentare a
fotografiilor cu ajutorul
telecomenzii unui televizor
• Apãsaþi butoanele %/ 5/ 4/ $ de la
telecomanda televizorului pentru a selecta
imaginile care apar câte una pe ecran.
• Apãsaþi butonul [Enter] de la telecomandã
pentru a alege între afiºarea unei singure
imagini pe ecran ºi prezentarea unei
succesiuni de imagini.
Notã
Cu telecomanda televizorului, nu puteþi
efectua urmãtoarele operaþii :
• schimbarea modului VIEW MODE,
• reglarea funcþiei MENU,
• mãrire / micºorare.
Despre comanda pentru HDMI
Când pentru [Control for HDMI] este aleasã
varianta [ON], puteþi utiliza urmãtoarele
operaþii :
• oprirea alimentãrii dispozitivului pentru
prezentarea fotografiilor împreunã cu
televizorul,
• dupã conectarea dispozitivului pentru
prezentarea fotografiilor la televizor, puteþi
comuta automat intrarea TV pentru a afiºa
imagini de la acesta, prin simpla pornire a
dispozitivului sau prin conectarea
dispozitivului pornit. Dacã un televizor
este în starea de aºteptare, acesta va fi de
asemenea pornit,
• puteþi efectua operaþii la dispozitivul pentru
prezentarea fotografiilor, cu ajutorul
telecomenzii TV,
• dacã schimbaþi limba pentru televizor câtã
vreme dispozitivul pentru prezentarea
fotografiilor este conectat la acesta,
aceeaºi limbã va fi folositã ºi de dispozitiv.
Notã
• Pentru a activa funcþiile de mai sus,
televizorul trebuie sã accepte respectivele
funcþii.
Ce este “BRAVIA Sync”
“BRAVIA Sync” este denumirea unei
facilitãþi a produselor Sony care utilizeazã
semnale de comandã HDMI ºi permite
comanda operaþiilor asociate produselor
“BRAVIA Sync” - de la unitatea de comandã
BRAVIA.
Conectând dispozitivul pentru prezentarea
fotografiilor ºi un televizor compatibil
“BRAVIA Sync” printr-un cablu HDMI,
puteþi utiliza o unitate de comandã BRAVIA
pentru a efectua operaþii de legãturã.
37
tru a realiza conexiunea cu dispozitivul
de prezentare a fotografiilor.
Conectarea la un
calculator
Puteþi conecta dispozitivul de prezentare a
fotografiilor la un calculator pentru a
vizualiza ºi copia imagini din memoria internã
la calculator sau pentru a copia imagini de la
calculator la acest dispozitiv.
Cerinþe de sistem
Memorie
externã
sau
echipament
extern
Note
• Când folosiþi un cablul USB disponibil în
comerþ, folosiþi un cablu USB tip A care
este mai scurt de 3 metri.
• Nu decuplaþi cablul USB ºi nu opriþi
dispozitivul de prezentare a fotografiilor
ºi un echipament extern câtã vreme
indicatorul luimnos de acces al echipamentului extern clipeºte, deoarece datele
de la echipamentul extern pot fi
deteriorate. Sony nu îºi asumã nici un fel
de responsabilitate în cazul deteriorãrii
datelor.
• Un hub USB sau un dispozitiv USB care
are încorporat un hub USB este posibil sã
nu funcþioneze în mod adecvat.
• Dispozitivul de prezentare a fotografiilor
nu poate utiliza date care au fost criptate
sau comprimate folosind - spre exemplu o autentificare cu amprentã digitalã sau o
parolã.
Pentru ca dispozitivul sã poatã funcþiona
împreunã cu calculatorul conectat, acesta
din urmã trebuie sã satisfacã urmãtoarele
cerinþe :
x Windows
• Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows Vista, Windows XP
Service Pack 2 sau Windows 2000
Professional Service Pack 4
(sistemul trebuie sã fie instalat din
fabricã)
• Port : port USB
x Macintosh
• Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4)
(sistemul trebuie sã fie instalat din
fabricã)
• Port : port USB
Note
• Dacã la calculator sunt cuplate mai multe
echipamente USB sau dacã este utilizat
un hub, pot apãrea probleme. Într-un
astfel de caz, simplificaþi conexiunea.
• Nu puteþi acþiona dispozitivul de prezentare a fotografiilor cu ajutorul altui
echipament USB, conectat simultan.
• Nu conectaþi cablul USB în timpul
comunicãrii de date.
• Nu este garantatã utilizarea acestui
dispozitiv cu orice calculator care
întruneºte condiþiile de sistem prezentate
mai sus.
continuã...
39
Mesaje de eroare
Dacã apare un mesaj de eroare
Dacã apare o eroare, pe ecranul LCD al dispozitivului de prezentare a fotografiilor poate fi
afiºat unul dintre urmãtoarele mesaje. Urmaþi indicaþiile corespunzãtoare pentru a soluþiona
problema.
Mesaj de eroare
Semnificaþie / Soluþie
No Memory Stick. / No
• Nu este introdus nici un card de memorie în slot.
CompactFlash card. / No SD
sau nu este cuplat un echipament extern la conectorul
Memory Card. / No xD-Picture
USB tip A . Introduceþi un card de memorie în slotul
Card / No External Device.
respectiv sau cuplaþi un echipament extern
(pag. 20, 38).
An incompatible Memory Stick • În dispozitivul de prezentare a fotografiilor a fost
is inserted. / An incompatible
introdus un card de memorie care nu este acceptat.
Compact Flash card is inserted. A fost conectat un echipament extern la conectorul USB
/ An incompatible SD Memory
tip A care nu este compatibil. Utilizaþi un card care este
Card is inserted. / An incompaacceptat de acest dispozitiv.
tible xD-Picture Card is inserted.
/ An incompatible External
Device is inserted.
No images on file
• Nu existã fiºiere de imagine pe cardul de memorie sau
pe echipamentul extern conectat. Utilizaþi un card sau
un echipament extern care sã conþinã fotografiile care
doriþi sã fie prezentate.
Cannot delete a protected
• Pentru a ºterge un fiºier protejat, anulaþi protecþia la
image.
camera digitalã.
Media is protected. Remove
• Cardul de memorie este protejat la scriere. Deplasaþi
protection then try again.
comutatorul de protejare la scriere în poziþia ce permite
inscripþionarea (pag. 49).
The Memory Stick is full. / The
CompactFlash card is full. / The
SD Memory Card is full. / The
xD-Picture Card is full. / The
external device is full.
Error reading the Memory Stick.
/ Error reading the Compact
Flash card. / Error reading the
SD Memory Card/ Error reading
the xD-Picture Card. / Error
reading the External Device.
Write error in the Memory Stick.
/ Write error in the Compact
Flash card. / Write error in
the SD Memory Card. / Write
error in the xD-Picture Card./
Write error in the External Device.
The Memory Stick is read only.
• Nu mai pot fi stocate date suplimentare deoarece
cardul de memorie sau echipamentul extern este
complet ocupat. ªtergeþi imaginile care nu vã intereseazã sau utilizaþi un card memorie sau un echipament
extern care sã aibã suficient spaþiu liber.
• A apãrut o eroare. Dacã mesajul de eroare este afiºat
frecvent, verificaþi starea cardului de memorie sau a
echipamentului extern ajutorul unui alt echipament decât
dispozitivul de prezentare a fotografiilor.
• În cazul unui echipament extern :
Echipamentul extern poate fi protejat la scriere. Anulaþi
protecþia pentru dispozitivul pe care îl utilizaþi.
Memoria internã a camerei digitale poate fi protejatã
la scriere.
• Este introdus un card “Memory Stick-ROM”. Pentru a
stoca imaginile, folosiþi unul dintre cardurile “Memory
Stick” recomandate (pag. 48).
41
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã apar probleme
Inainte de a duce dispozitivul de prezentare a fotografiilor la reparat, încercaþi sã aplicaþi
urmãtoarele soluþii pentru a rezolva problema apãrutã. Dacã problema persistã, consultaþi
dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony.
Alimentarea cu energie
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Alimentarea nu poate fi • Este corect cuplat ºtecãrul b Introduceþi corect ºtecãrul în prizã.
pornitã.
la prizã ?
Afiºarea imaginilor
Dacã este pornitã alimentarea însã imaginile nu sunt afiºate sau nu se pot realiza reglajele de
ecran dorite, verificaþi cele de mai jos.
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Nu este afiºatã nici o • Este introdus corect b Introduceþi corect un card de
imagine pe ecran.
cardul de memorie sau
memorie sau conectaþi un echipaeste corect cuplat echiment extern adecvat (pag. 20, 38).
pamentul extern ?
• Conþine cardul de memorie b Introduceþi un card de memorie sau
imagini stocate cu ajutoconectaþi un echipament extern
rul unei camere digitale ori
care conþine imaginile.
al altor echipamente ?
b Verificaþi formatul de fiºier ce poate
• Sunt imaginile stocate pe
fi afiºat (pag. 51).
un echipament extern ?
• Este compatibil formatul b Un fiºier care nu este compatibil
fiºierului cu cel DCF ?
cu DCF este posibil sã nu fie afiºat
de dispozitivul de prezentare a
fotografiilor, chiar dacã este
vizualizat cu un calculator.
43
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Denumirea fiºierului nu • Aþi redenumit fiºierul cu b Dacã aþi denumit sau redenumit
este corect afiºatã.
ajutorul unui calculator
fiºierul cu ajutorul calculatorului,
sau cu alt echipament ?
iar numele acestuia include alt fel
de caractere decât cele alfanumerice, este posibil ca numele
fiºierului sã nu fie corect indicat
de acest dispozitiv. Totodatã,
pentru un fiºier creat cu ajutorul
calculatorului sau al unui alt
echipament, vor fi afiºate numai
primele 8 caractere ale denumirii
fiºierului.
Notã
Pot fi afiºate numai caracterele alfanumerice.
În pãrþile de sus ºi de • Este imaginea extrem de b Dacã imaginea este deosebit de
jos ale imaginii apar înaltã sau de latã ?
înaltã sau de latã, este posibil ca,
zone libere.
pe ecran, sã aparã zone libere în
partea de sus sau de jos, datoritã
raportului dintre înãlþimea ºi lãþimea
fotografiei.
Stocarea ºi ºtergerea de imagini
Simptom
Element de verificat
Cauzã / Soluþie
Nu pot fi stocate • Este protejat la scriere b Anulaþi protecþia la scriere ºi încerimagini.
cardul de memorie ?
caþi din nou sã stocaþi imaginea.
• Clapeta de protejare la b Deplasaþi clapeta de protejare la
scriere a cardului de
scriere în poziþia ce permite
memorie este în poziþia
stocarea imaginilor (pag. 49).
[LOCK] ?
• Este complet ocupat b Înlocuiþi cardul de memorie cu un
cardul de memorie ?
altul care are suficient spaþiu liber
disponibil sau ºtergeþi imaginile
care nu sunt necesare (pag. 32).
• Este complet ocupatã b ªtergeþi imaginile care nu sunt
memoria internã ?
necesare (pag. 32).
Nu poate fi ºtearsã o • Este protejat la scriere b Utilizaþi dispozitivul folosit pentru
imagine.
cardul de memorie ?
a anula protecþia la scriere ºi încercaþi din nou sã ºtergeþi imaginea.
• Clapeta de protejare la b Deplasaþi clapeta de protejare la
scriere a cardului este în
scriere în poziþia ce permite
poziþia [LOCK] ?
stocarea imaginilor (pag. 49).
• Utilizaþi un card “Memory b Nu este posibil sã ºtergeþi o imaStick-ROM” ?
gine de pe “Memory Stick-ROM” ºi nici
sã formataþi un astfel de card.
O imagine a fost
ºtearsã din greºalã.
—
b Odatã ºtearsã, o imagine nu mai
poate fi recuperatã.
45
Informaþii suplimentare
Mãsuri de precauþie
Despre siguranþã
• Aveþi grijã sã nu aºezaþi sau sã nu vã scape
obiecte grele peste cablul de alimentare ºi
nici sã nu deterioraþi acest cablu în vreun
fel. Nu acþionaþi dispozitivul de prezentare
a fotografiilor dacã este deteriorat cablul
de alimentare cu energie.
• În cazul în care în dispozitiv pãtrund
obiecte solide sau lichide, decuplaþi
aparatul de la prizã ºi duceþi-l spre a fi
verificat de o persoanã calificatã înainte
de a-l mai folosi.
• Nu dezasamblaþi niciodatã dispozitivul de
prezentare a fotografiilor.
• Pentru a decupla cablul de alimentare de la
prizã, apucaþi ºi trageþi de ºtecãr. Nu trageþi
niciodatã de cablul propriu-zis.
• Când urmeazã sã nu folosiþi dispozitivul
de prezentare a fotografiilor o perioadã mai
lungã de timp, decuplaþi cablul de
alimentare de la priza de perete.
• Manevraþi cu grijã aparatul.
• Pentru a reduce riscul ºocurilor electrice,
decuplaþi întotdeauna dispozitivul de
prezentare a fotografiilor de la prizã înainte
de a-l curãþa sau de a încerca sã eliminaþi
problemele apãrute.
Despre instalare
• Evitaþi amplasarea dispozitivului de
prezentare a fotografiilor în spaþii supuse
la :
– vibraþii,
– umiditate ridicatã,
– la praf excesiv,
– luminã solarã directã,
– temperaturi extrem de ridicate sau de
scãzute.
• Nu folosiþi echipamente electrice în
apropierea acestui dispozitiv. Imprimanta
nu funcþioneazã corect în câmpuri
electromagnetice.
• Nu aºezaþi obiecte grele peste dispozitivul
de prezentare a fotografiilor.
Despre adaptorul de reþea
• Chiar dacã dispozitivul este oprit, acesta
este alimentat cu energie electricã, atâta
vreme cât este cuplat la o prizã de perete
prin intermediul adaptorului de reþea.
• Aveþi grijã sã folosiþi adaptorul de reþea
furnizat împreunã cu dispozitivul de
prezentare a fotografiilor. Nu folosiþi alte
adaptoare de reþea deoarece pot genera
disfuncþionalitãþi.
• Nu folosiþi adaptorul de reþea împreunã cu
alte echipamente.
• Nu utilizaþi un transformator electric
(convertor mobil) deoarece poate cauza
supraîncãlziri sau disfuncþionalitãþi.
• În cazul în care cablul adaptorului de reþea
este deteriorat, nu îl mai folosiþi deoarece
este periculos.
Despre condensarea umezelii
• Dacã dispozitivul de prezentare a
fotografiilor este adus direct dintr-un
spaþiu cu temperaturã scãzutã într-unul cu
temperatura ridicatã sau dacã este plasat
într-un loc unde este extrem de cald sau
de umed, în interiorul sãu poate condensa
umezealã. În astfel de cazuri, dispozitivul
nu va funcþiona corespunzãtor ºi pot
apãrea erori dacã insistaþi sã îl folosiþi.
Dacã a condensat umezealã în interior,
decuplaþi cablul de alimentare al dispozitivului de prezentare a fotografiilor de la
prizã ºi nu folosiþi acest aparat timp de cel
puþin o orã.
Despre transport
• La transportul dispozitivului, decuplaþi
adaptorul de reþea, detaºaþi cardul de
memorie ºi decuplaþi echipamentele
externe ºi cablurile conectate, apoi aºezaþi
aparatul ºi accesoriile în ambalajul
original, folosind elementele de protecþie
iniþiale.
• În cazul în care nu mai aveþi ambalajul
original, folosiþi materiale de împachetat
similare pentru a evita deteriorarea la
transport.
47
“Magic Gate” reprezintã denumirea generalã
pentru tehnologia de protejare a drepturilor de
autor dezvoltatã de Sony, care foloseºte
autentificarea ºi criptarea datelor.
*6 Dispozitivul de prezentare a fotografiilor nu
acceptã transferul de date paralel, pe 8 biþi.
Note privind utilizarea
• Pentru cele mai recente informaþii legate
de tipurile de “Memory Stick” ce sunt
acceptate de acest dispozitiv, consultaþi
compatibilitatea “Memory Stick” pe
site-ul de internet al Sony, la adresa :
http://www.memorystick.com/en/support/
support.html
(Selectaþi zona unde folosiþi dispozitivul
ºi apoi selectaþi “Digital Photo Frame”
pentru fiecare paginã corespunzãtoare
unei zone).
• Nu introduceþi simultan mai multe unitãþi
“Memory Stick” în aparat deoarece pot
apãrea probleme legate de dispozitivul de
prezentare a fotografiilor.
• Dacã utilizaþi un card “Memory Stick
Micro” pentru acest dispozitiv, “Memory
Stick Micro” trebuie sã fie introdus
într-un adaptor “M2”.
• Dacã utilizaþi un card “Memory Stick
Micro” pentru acest dispozitiv, fãrã a
folosi un adaptor “M2”, este posibil sã
nu mai puteþi scoate cadrul “Memory Stick
Micro” din aparat.
• Dacã introduceþi un card “Memory Stick
Micro” într-un adaptor “M2” ºi apoi
adaptorul “M2” într-un adaptor “Memory
Stick Duo”, este posibil ca dispozitivul de
prezentare a fotografiilor sã nu acþioneze
în mod adecvat.
• Când formataþi o unitate “Memory Stick”,
folosiþi funcþia de formatare a camerei dvs.
digitale. Dacã formataþi un card “Memory
Stick” cu calculatorul, este posibil ca
imaginile sã nu fie corect afiºate.
• La formatarea unei unitãþi “Memory Stick”,
vor fi ºterse toate imaginile conþinute de
aceasta, inclusiv fiºierele de imagine
protejate.
Pentru a evita ºtergerea accidentalã a unor
date importante, verificaþi conþinutul
cardului de memorie înainte de a-l formata.
• Nu puteþi înregistra, edita sau ºterge date
dacã deplasaþi comutatorul de protejare
la scriere în poziþia LOCK (blocat).
Comutator de protejare la scriere
Poziþie ce
permite
scrierea
Poziþie ce
protejazã
împotriva
scrierii
Plasaþi aici eticheta
• Nu lipiþi nici un fel de materiale pe “Memory
Stick” în afara etichetelor furnizate, în zona
destinatã acestora.
Când lipiþi etichetele care v-au fost livrate,
aveþi grijã sã vã încadraþi în zona rezervatã
lor, fãrã a o depãºi.
Card de memorie SD
Slotul destinat cardului SD al dispozitivului
vã permite sã folosiþi urmãtoarele tipuri de
carduri :
– card de memorie SD*1 ,
– card miniSD, card microSD (este necesar
un adaptor)*2,
– card de memorie SDHC*3,
– card standard de memorie MMC*4.
Nu garantãm funcþionarea adecvatã pentru
toate tipurile de carduri SD / de carduri de
memorie standard MMC.
*1 S-a demonstrat cã aparatul poate funcþiona
cu carduri SD de capacitate 2GB sau mai micã.
*2 Anumite adaptoare de card disponibile în
comerþ au bornele în partea din spate. Este
posibil ca astfel de carduri sã nu poatã fi
utilizate de acest aparat.
*3S-a demonstrat cã dispozitivul de prezentare
a fotografiilor poate funcþiona cu carduri
SDHC cu capacitatea de 8GB sau mai micã.
*4 S-a demonstrat cã dispozitivul poate funcþiona
cu carduri de memorie standard MMC, de
capacitate 2 GB sau mai micã.
49
Specificaþii
x Dispozitiv de prezentare a
fotografiilor
Ecran LCD
• DPF-V900 :
9,0 cm, matrice activã TFT
Numãr total de puncte : 1.080.000
750 ×3 (RGB) × 480) puncte
• DPF-V700 :
7,0 cm, matrice activã TFT
Numãr total de puncte : 1.152.000
800 ×3 (RGB) × 480) puncte
Raportul laturilor imaginilor
15 : 9
Zona de afiºare efectivã
• DPF-V900 :
8,6 inch
• DPF-V700 :
7 inch
Durata iluminãrii ecranului LCD
• DPF-V900 :
15.000 ore
• DPF-V700 :
20.000 ore (înainte ca iluminarea LCD sã
scadã la jumãtate)
Dimensiunea maximã a fiºierului ce poate
fi decodatã
100 MB
Conectori de intrare / ieºire
conector HDMI OUT (ieºire)
conector tip A,
compatibil
1080i (60 Hz) / 1080i (50 Hz) /
720p (60 Hz) / 720p (50 Hz) /
576p (50 Hz) / 480p (60 Hz)
compatibil BRAVIA Sync
conector USB (mini B, full speed)
conector Bluetooth / USB A
(tip A, full speed)
Slot
slot pentru “Memory Stick PRO”
slot pentru card SD / MMC /
slot pentru card xD-Picture
slot pentru card CompactFlash /
Microdrive
Formate de fiºiere de imagine compatibile
JPEG : compatibil DCF 2.0, compatibil
Exif 2.21, JFIF*1
TIFF : compatibil Exif 2,21
BMP : 1, 4, 8, 16, 24, 32 bit
format Windows
RAW (numai pentru previzualizare*2) :
SRF, SR2, ARW (2.0 sau versiuni
anterioare)
(Unele formate de fiºiere de imagine nu
sunt compatibile.)
Numãrul maxim de pixeli ce pot fi afiºaþi
8.000 (orizontal) × 6.000 (vertical) puncte
Sistemul de fiºiere
FAT12 / 16 / 32
dimensiunea sectorului de 2.048 byts
sau mai mic
Denumirea fiºierului de imagine
- format DCF,
- 256 caractere,
- maxim 8 nivele de imbricare
Numãrul maxim de fiºiere de prelucrat
9.999 fiºiere pentru un card de memorie /
pentru un echipament extern.
Capacitatea memoriei interne*3
512 MB
(pot fi stocate cca. 1000 imagini*4)
Cerinþe privind alimentarea
mufã DC IN (intrare curent continuu)
8,4 V c.c.
*1 Format JPEG cu 4:4:4, 4:2:2 sau 4:2:0.
*2 Fiºierele RAW sunt afiºate sub forma de
reprezentãri de dimensiuni reduse.
*3 Capacitatea este calculatã considerând cã :
1 MB = 1.000.000 byts. Capacitatea realã este
mai redusã deoarece o parte a capacitãþii este
alocatã gestionãrii fiºierelor ºi aplicaþiilor.
Pentru funcþionarea efectivã vor fi utilizaþi
aprximativ 400 MB.
*4 Numãrul aproximativ corespunde stocãrii de
imagini înregistrate cu camere echivalente cu
2.000.000. Valoarea poate varia în funcþie de
condiþiile de înregistrare.
51
Index
A
Accesorii furnizate ......... 13
Adaptor de reþea ............ 17
Adãugarea la memoria
internã ...................... 29
Afiºarea imaginilor ......... 22
Afiºarea index ................ 25
Alegerea limbii ............... 35
Alimentare automatã ON/
OFF ........................... 35
Auto display, orientare .. 35
Auto image, orientare ..... 34
AUTO TOUCH-UP ........ 27
C
Carduri de memorie ........ 48
card CompactFlash ..... 50
Memory Stick ............. 48
Note privind utilizarea . 50
card de memorie SD .... 49
card xD-Picture ........... 50
Ceas, interfaþã ................ 25
ceas analogic .............. 26
ceas digital .................. 26
calendar ...................... 26
Cerinþe de sistem ............ 39
Macintosh .................. 39
Windows .................... 39
Comandã pentru HDMI .. 35
Comutator de protejare la
scriere .......................... 49
Conectarea
calculator .................... 39
echipament extern ....... 38
televizor ...................... 36
Conectarea sursei de
alimentare cu c.a. .......... 17
Curãþare .......................... 47
D
DC IN 8,4 V .................... 17
Data / ora, stabilire ... 19, 35
Dimensiunea fiºierului de
imagine ......................... 35
Dispozitiv de redare ....... 28
Dispozitiv compatibil mass
storage ......................... 38
E
modul imagine integralã .
................................. 24
modul informaþii despre
imagine ..................... 24
Exportul unei imagini ...... 31
Eroare, mesaje ................ 41
F
Facilitãþi .......................... 12
Formatarea memoriei
interne .......................... 35
I
Informaþii de sistem ........ 35
Interfaþa index ................ 25
Introducerea unui card de
memorie ........................ 20
Interfaþa o singurã imagine
..................................... 24
Î
Înlocuirea bateriei
telecomenzii ................. 16
L
Limbã, alegere ................ 35
M
Mãrirea, reducerea dimensiunii unei imagini ........... 28
Mãsuri de precauþie ....... 47
Mod
de afiºare .................... 34
ceas analogic .............. 26
ceas digital .................. 26
calendar ...................... 26
Memory Stick ................. 48
Mesaje de eroare ............ 41
Modificarea reglajelor .... 33
O
Orientare
Auto display, orientare 35
Auto image, orientare . 34
portret / peisaj ............. 18
O singurã imagine .......... 24
modul imagine adaptatã
la ecran ..................... 24
P
Potrivirea ceasului .......... 19
Prioritate la afiºare .......... 21
R
Reset (iniþializare) ........... 35
Rotirea imaginilor ........... 28
Reglaje de ecran ............. 34
Reglarea suportului ........ 18
S
Soluþionarea defecþiunilor .
................................. 43
Specificaþii ...................... 51
Succesiune de imagini
efect ............................ 34
interval dintre imagini . 34
modul calendar ........... 23
modul ceas .................. 23
modul mai multe imagini .
................................. 23
modul o singurã imagine
................................. 23
ordine ......................... 34
reglaje ......................... 34
vizualizare aleatoare .... 23
ª
ªtergerea unei imagini .... 32
T
Telecomandã .................. 16
U
USB tip A, conector ~ .... 38
USB, cablu ~ .................. 38
Download PDF

advertising