Sony | DPF-HD1000 | Sony DPF-HD1000 Ramă foto digitală S-Frame de 25 cm (10,1”) cu LCD Instrucţiuni de utilizare

Punere în
funcţiune
Facilităţi
suplimentare
Soluţionarea
problemelor
Index
Fabricat în : China
RO
DPF-HD1000/ HD800/ HD700
Ghid de pornire
rapidă
Ramă foto digitală
Manual de instrucţiuni
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutările, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendii sau
de electrocutări, nu aşezaţi pe aparat
recipiente care conţin lichide, cum ar fi
vaze.
Instrucţiuni
importante
privind
siguranţa
– Păstraţi acest
manual de
instrucţiuni
PERICOL
Pentru a reduce riscul
de incendii sau de
electrocutări, urmaţi cu grijă
aceste instrucţiuni
Dacă forma ştecărului nu se potriveşte cu priza,
folosiţi un adaptor de priză adecvat pentru
configuraţia acesteia.
Nu expuneţi bateriile la surse de căldură
excesivă, cum ar fi radiaţiile solare, flăcări
sau altele similare.
ATENŢIE
Înlocuiţi bateriile numai cu unele de tipul
specificat, în caz contrar putând fi cauzate
incendii sau răniri.
Dispensaţi-vă de baterii conform
instrucţiunilor.
2
AVERTIZARE
Dacă nu sunt manipulate în mod corespunzător,
bateriile pot exploda. Nu încercaţi să le reîncărcaţi,
dezasamblaţi sau să le aruncaţi în foc.
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele stabilite de Directiva EMC
pentru folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite
frecvenţe pot influenţa imaginea şi sonorul
acestui aparat.
Notă
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de
date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia sau
deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul de
comunicaţie (USB etc.).
Dezafectarea bateriilor
uzate (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte
state europene cu sisteme de
colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
3
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
Masuri de precauţie
Note privind adaptorul de c.a.
• Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete
uşor accesibilă, aflată în apropiere. Dacă apar
probleme la utilizarea adaptorului, opriţi
imediat alimentarea decuplând ştecărul de la
o priză de perete.
• Nu folosiţi adaptorul de c.a. în spaţii înguste,
cum ar fi între perete şi mobilă.
• Dispozitivul nu este decuplat de la sursa de
c.a. (de la reţea) câtă vreme este conectat la o
priză de perete, chiar dacă aparatul propriu-zis
este oprit.
Note privind redarea materialelor video
• Pentru detalii privind fişierele video, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu
camera digitală utilizată pentru înregistrarea
acestora.
• Este posibil ca anumite cadre să fie ignorate în
cursul redării, din cauza tipului de date sau a
vitezei de transfer a cardului de memorie.
Cu privire la reglajul implicit stabilit pentru
funcţia de Pornire / oprire automată
• Acest aparat este dotat cu un temporizator
destinat pornirii şi opririi automate. Reglajul
implicit stabilit pentru această funcţie este
“Oprire automată”. Acest reglaj este ales din
motive de respectare a mediului înconjurător,
aparatul trecând în mod automat în standby
dacă nu este apăsat nici un buton al aparatului
sau dacă nu este introdus nici un card în aparat
timp de cel mult 4 ore. Când doriţi să modificaţi
reglajul stabilit pentru funcţia de Pornire/
oprire automată, consultaţi capitolul “Folosirea
temporizatorului de pornire/ oprire automată”
al acestui manual.
4
Citiţi aceste informaţii înainte de utilizare
Note privind redarea
Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză uşor accesibilă. Dacă observaţi orice fel de comportament
neobişnuit, decuplaţi-l imediat de la priză.
Note privind drepturile de autor
Duplicarea, editarea sau imprimarea unui CD,
a programelor TV, a materialelor protejate de
legea drepturilor de autor, cum ar fi : imagini,
publicaţii, sau orice alte materiale, cu excepţia
celor înregistrate sau create de dvs. sunt limitate
exclusiv la utilizarea privată şi domestică.
Dacă nu deţineţi dreptul de autor sau dacă nu
aveţi permisiunea proprietarilor drepturilor de
autor pentru materialele de duplicat, utilizarea
acestor materiale dincolo de aceste limite poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legii
drepturilor de autor, iar posesorii drepturilor de
autor pot solicita daune.
Când prezentaţi imagini cu acest dispozitiv, acordaţi
o atenţie deosebită neîncălcării prevederilor legii
drepturilor de autor. Orice utilizări neautorizate
sau modificări ale portretelor altor persoane pot
reprezenta încălcări ale drepturilor lor.
Este posibil ca, în cazul anumitor demonstraţii,
prezentări sau expoziţii, fotografierea să fie
interzisă.
Conţinutul înregistrat nu este
garantat
Sony nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru
vreo pierdere accidentală sau de consecinţă şi
pentru nici o pierdere a conţinutului înregistrărilor
ce poate fi cauzată de disfuncţionalităţi ale
dispozitivului sau ale cardului de memorie.
Recomandări privind copiile de
siguranţă
Pentru a evita potenţiala pierdere a datelor
cauzată de realizarea de operaţii accidentale sau
de disfuncţionalităţi ale ramei foto digitale, vă
recomandăm să efectuaţi copii de siguranţă ale
datelor dvs.
Note privind ecranul cu cristale
lichide (LCD)
• Nu apăsaţi ecranul cu cristale lichide (LCD).
Este posibil ca acesta să se decoloreze şi să
apară disfuncţionalităţi.
• Expunerea ecranului LCD la lumină solară
directă o perioadă îndelungată de timp poate
conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o
tehnologie de înaltă precizie, astfel încât
99,99 % dintre pixeli sunt operaţionali pentru
utilizarea efectivă. Este posibilă totuşi existenţa
unor minuscule puncte negre şi / sau a unora
luminoase (albe, roşii, albastre sau verzi) care
să apară în mod constant pe ecranul LCD.
Aceste puncte apar în mod normal în procesul
de fabricaţie şi nu afectează în nici un fel
imaginea înregistrată.
• Este posibil să apară imagini remanente pe
ecranul LCD în spaţii cu temperatură scăzută.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Cu privire la descrierile care apar
în acest manual
• Ilustraţiile şi interfeţele de ecran utilizate în
acest manual se referă la modelul DPF-HD700,
în cazul în care nu este altfel precizat. Este
posibil ca ilustraţiile şi interfeţele ce apar în
acest manual să nu fie identice cu cele utilizate
sau afişate în realitate.
• Nu toate modelele de rame foto digitale sunt
disponibile în toate ţările sau regiunile.
• Operaţiile descrise în acest manual sunt realizate
în urma acţionării cu telecomanda. Dacă pot
fi efectuate operaţii diferite cu butoanele
telecomenzii şi cu cele ale ramei foto, va fi
indicat în consecinţă.
• În acest manual, termenul de “Card de memorie”
se referă la atât la carduri de memorie, cât şi la
dispozitive de memorie USB, în cazul în care
nu este altfel precizat.
5
Cuprins
Citiţi aceste informaţii înainte de utilizare 5
Ghid de pornire rapidă
Verificarea accesoriilor furnizate.............. 7
Identificarea părţilor componente ............ 8
Carduri de memorie / dispozitive USB
compatibile ........................................ 10
Punerea în funcţiune ............................. 12
Utilizarea ramei foto digitale .................. 14
Vizionarea unei prezentări de imagini 14
Schimbarea modului de vizualizare .. 15
Redarea unui film .............................. 16
Stocarea de fotografii în memoria
ramei foto (Import) .......................... 18
Stabilirea sursei de redare ................ 19
Alte facilităţi ........................................... 20
Redarea unei prezentări de imagini cu
fundal muzical ................................. 20
Copierea de imagini de la calculator . 22
Alte funcţii disponibile ........................ 23
Punerea în funcţiune
Pregătiri :
1 Verificarea elementelor furnizate .. 24
2 Ataşarea suportului ...................... 25
3 Pornirea ramei foto ....................... 27
4 Reglarea ramei foto ...................... 29
Vizionarea unei prezentări de imagini ... 30
Schimbarea modului de vizualizare ....... 32
Stiluri disponibile pentru prezentările
de imagini ..................................... 33
Stiluri disponibile pentru vizualizarea
unei singure imagini ....................... 34
Despre informaţiile afişate pe
ecranul LCD ................................... 35
Redarea unui film .................................. 36
Stocarea de imagini în memoria
ramei foto (Import) ............................. 37
Specificarea suportului de memorie
pentru redare ..................................... 39
Facilităţi suplimentare
Redarea unei prezentări de imagini cu
fundal muzical ................................... 40
Ajustarea dimensiunii şi orientării
imaginii .............................................. 43
Mărirea/ reducerea unei imagini ........ 43
Rotirea unei imagini .......................... 44
Ataşarea unui marcaj elementelor
favorite .............................................. 45
Sortarea imaginilor (Filtrare) .................. 46
Ştergerea imaginilor .............................. 47
Formatarea memoriei interne ............ 48
Exportul imaginilor din memoria internă pe
un card de memorie .......................... 49
Folosirea temporizatorului de pornire/
oprire automată ................................. 51
Reglaje temporale ............................. 52
Modificarea diverselor reglaje................ 54
Prezentarea elementelor de reglaj
disponibile ...................................... 55
Conectarea la un calculator .................. 58
Copierea imaginilor şi a muzicii de la
calculator ........................................... 60
Copierea imaginilor .......................... 60
Copierea muzicii ................................ 61
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor ...................... 62
În legătură cu modul de reîmprospătare
a memoriei ramei foto .................... 68
Pentru a înlocui bateria telecomenzii 68
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ............................... 70
Specificaţii ............................................. 71
Specificaţii principale ........................ 75
În legătură cu mărcile de comerţ şi
licenţele .......................................... 76
Index
Index ..................................................... 79
6
Ghid de pornire rapidă
Verificarea accesoriilor furnizate
Ramă foto digitală (1)
Telecomandă (1)
Suport (1)
Adaptor de c.a. (1)
Manual de instrucţiuni (acesta) (1)
CD-ROM (Manual de instrucţiuni în format electronic) (1)
Garanţie (1)
(În anumite regiuni, nu este furnizată garanţie.)
Cu privire la acest manual
• Este posibil ca ilustraţiile şi interfeţele ce apar în acest manual să nu fie identice cu cele utilizate sau
afişate în realitate.
• Nu toate modelele de rame foto digitale sunt disponibile în toate ţările sau regiunile.
7
Identificarea părţilor componente
Partea frontală
1 Senzor pentru telecomandă
2 Ecran LCD
3 Sigla Sony (pag. 25)
Partea din spate
1 Difuzor
2 Buton MENIU
3 Buton
(ACCESARE)
4 Butoane (V/v/B/b)
5 Buton ÎNAPOI
6 Orificii pentru prinderea aparatului de
perete (pag. 26)
7 Buton MOD VIZUALIZARE (pag. 16)
8 Buton 1 (pornit/standby)
9 Indicator de standby
0 Conector USB
qa Conector USB A
mini B (pag. 14, 58)
(pag. 14)
qs Mufă DC IN de c.c. (pag. 11)
qd Fantă pentru card de memorie
(pag. 14)
qf Suport (pag. 25)
8
x Telecomanda
1 Buton MENIU (pag. 54)
2 Buton ÎNAPOI (pag. 36)
3 Buton
(Marcare) (pag. 45)
4 Buton SORTARE (pag. 46)
5 Buton SELECTARE DISPOZITIV (pag. 39)
6 Buton MOD VIZUALIZARE
Buton
(Prezentare imagini) (pag. 15)
Buton
(CEAS) (pag. 15)
Buton Unică (SINGLE) (pag. 15)
(INDEX) (pag. 15)
Buton
7 Buton 1 (pornit/standby) (pag. 28)
8 Buton de zoom
(mărire) (pag. 43)
9 Butoane V/v/B/b (pag. 29)
Butoane VOL +/ VOL– (volum) (pag. 20)
Bateria cu litiu, furnizată, tip (CR2025)
a fost deja introdusă în telecomandă.
Detaşaţi folia protectoare înainte de
folosirea telecomenzii, aşa cum este
indicat mai jos.
Folia protectoare
0 Buton
(ACCESARE) (pag. 29)
qa Buton
(MICŞORARE) (pag. 43)
qs Buton
qd Buton
qf Buton
IMPORT (pag. 37)
DELETE (Ştergere) (pag. 47)
(ROTIRE) (pag. 44)
Senzor pentru
telecomandă
Pentru a folosi telecomanda
Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii
spre senzorul care-i este dedicat la rama
foto digitală.
9
Carduri de memorie / dispozitive USB compatibile
Puteţi vizualiza imagini prin simpla conectare la rama foto a unui card de memorie (“Memory Stick
Duo” sau SD) sau prin conectarea unui dispozitiv de memorie USB detaşat de la camera dvs. digitală
sau de la un echipament echivalent.
Carduri de memorie / dispozitive USB compatibile
cu rama foto digitală
• “Memory Stick Duo” (Compatibile/
incompatibile cu “MagicGate”)
• “Memory Stick PRO Duo”
• “Memory Stick PRO-HG Duo”
• “Memory Stick Micro” (“M2”)
Nu este necesar
Adaptor “M2”
(dimensiune Duo)
• card de memorie SD
• card de memorie SDHC
• card de memorie SDXC
Nu este necesar
• card miniSD
• card miniSDHC
Adaptor miniSD/
miniSDHC
• card microSD
• card microSDHC
Adaptor microSD/
microSDHC
• Dispozitiv de memorie USB
10
Adaptor
P Note
• S-a demonstrat că rama foto poate funcţiona cu carduri “Memory Stick Duo” având o capacitate
de 32 GB sau mai mică, produse de Sony Corporation.
• “M2” este o abreviere pentru “Memory Stick Micro”. În această secţiune, “M2” este utilizat
pentru a se face referinţă la “Memory Stick Micro”.
• S-a demonstrat că rama foto poate funcţiona cu carduri de memorie SD, având o capacitate de
2GB sau mai mică.
• S-a demonstrat că rama foto poate funcţiona cu carduri de memorie SDHC, având o capacitate de
32 GB sau mai mică.
• S-a demonstrat că rama foto poate funcţiona cu carduri de memorie SDXC, având o capacitate de
64 GB sau mai mică.
• Nu este garantată conectarea acestei rame foto digitale cu toate tipurile de carduri sau dispozitive
de memorie.
• Această ramă foto este dotată cu o fantă “Memory Stick Duo”. Nu poate fi introdus un card de
memorie “Memory Stick” (standard) în acest orificiu.
• Când folosiţi un card de memorie de următoarele tipuri : miniSD/ miniSDHC, microSD/
microSDHC sau “Memory Stick Micro”, aveţi grijă să îl introduceţi în prealabil într-un adaptor
adecvat. În cazul în care cardul este introdus fără adaptor, este posibil să nu mai poată fi scos din
aparat.
• La această ramă foto, nu folosiţi adaptorul de card împreună cu un alt adaptor de card în care este
inserat un card de memorie.
• Nu este furnizat nici un adaptor de card de memorie împreună cu această ramă foto.
• Nu este garantată funcţionarea corespunzătoare a acestei rame foto digitale în cazul oricărui tip de
carduri de memorie SD.
• Pentru mai multe informaţii, consultaţi secţiunea “Note privind utilizarea unui card de memorie”,
pag. 69.
11
Punerea în funcţiune
Spre priza de perete
Pentru a ajusta volumul
Apăsaţi butoanele m/M.
12
La folosirea pentru prima dacă.
1
2 Selectaţi [Stabilirea limbii] pentru a selecta meniul pentru alegerea limbii
şi apoi [Stabilirea datei/ orei] pentru a efectua reglajele temporale urmând
instrucţiunile afişate pe ecran.
P Notă
• Nu folosiţi adaptorul de c.a. aşezat în spaţii înguste, cum ar fi între perete şi
mobiă.
13
Utilizarea ramei foto digitale
Vizionarea unei prezentări de imagini
Introduceţi un card de memorie sau un dispozitiv de memorie USB.
Cu eticheta spre exterior
Card de
memorie SD
Memorie USB
“Memory Stick
Duo”
Introduceţi oricare dintre următoarele tipuri de carduri de memorie în adaptorul
corespunzător.
1 miniSD /miniSDHC
2 microSD/SDHC
3 “Memory Stick Micro”
adaptor miniSD /miniSDHC
adaptor microSD/SDHC
adaptor “M2” (dimensiune Duo”)
14
Schimbarea modului de vizualizare
Prezentare de imagini
Ceas şi calendar
– Imagine unică
Index
15
Redarea unui film
1
2
3
16
Pentru
Apăsaţi
A ajusta volumul sonor
A fi făcută o pauză de redare
VOL + / VOL –
Deplasarea rapidă înainte /
înapoi
A fi oprită redarea
(Accesare)
Apăsaţi din nou acest buton pentru a fi reluată redarea.
Apăsaţi
(Accesare) în punctul dorit pentru a reveni la
redarea obişnuită.
ÎNAPOI
Formatele compatibile pentru fişierele de film
MPEG-4 AVC/H.264
MPEG-4 Visual
MPEG-1 Video
Motion JPEG
Maximum bit rate
Maximum frame rate
Extensie
mp4, mts
Rezoluţie maximă
Format audio
Extensie
Rezoluţie maximă
Format audio
Extensie
Rezoluţie maximă
Format audio
Extensie
Rezoluţie maximă
Format audio
1920 × 1080
Dolby Digital, AAC
mp4
1280 × 720
AAC-LC
mpg
720 × 576
MPEG-1 Audio Layer 2
mov, avi
1280 × 768
PCM liniar, μ-law, IMA-ADPCM
28 Mbps
60 p
• În funcţie de tipul de date, este posibil ca anumite fişiere să nu fie comapatibile.
• Fişierele cu drepturi de autor protejate nu pot fi redate.
• Este posibil ca anumite cadre să fie ignorate în cursul redării, din cauza vitezei de transfer a
cardului de memorie respectiv.
• Numărul de cadre indicate poate fi redus în timpul redării anumitor fişiere de film.
17
Stocarea de fotografii în memoria ramei foto (Import)
La afişarea fotografiei pe ecran.
1
2
Selectaţi fotografia pe care vreţi să o stocaţi urmând instrucţiunile afişate pe ecran.
3
Selectaţi directorul şi stocaţi fotografia în memorie.
18
Formatele compatibile pentru fişierele de imagini*1
JPEG
TIFF
BMP
RAW*3
DCF 2.0, Exif 2.3, MPF baseline, MPF extins*2, JFIF
compatibil Exif 2.3
Format Windows pe 1, 4, 8, 16, 24, 32 biţi
SRF, SR2, ARW 2.2 (numai previzualizare)
*1 : În funcţie de tipul de date, este posibil ca anumite fişiere să nu fie compatibile.
*2 : Fişierele nu pot fi afişate în format 3D. Sunt afişate reprezentări 2D ale acestora.
*3 : Fişierele RAW înregistrare cu camere α, marca Sony, sunt afişate sub formă de miniaturi.
Stabilirea sursei de redare
1
2
Selectaţi sursa de redare dorită.
19
Alte facilităţi
Redarea unei prezentări de imagini cu fundal muzical
1
2
3
4
20
Apăsaţi MENIU.
(Reglaje) T [Slideshow BGM Settings] (Reglaje fundal muzical pentru
prezentări de imagini) T [Select BGM] (Selectare fundal muzical).
Selectaţi fişierul de muzică dorit, apoi apăsaţi MENIU pentru confirmare.
Porniţi prezentarea de imagini.
Pentru a importa un fişier de muzică
1 Introduceţi un card de memorie
2 Apăsaţi MENIU
3
(Reglaje) T [Slideshow BGM Settings] T [Import BGM] ().
4 Selectaţi cardul de memorie introdus la pasul 1.
5 Selectaţi un fişier de muzică urmând instrucţiunile afişate pe ecran.
Formatele compatibile pentru fişierele audio
MP3
Extensie
mp3
Viteza de transfer
AAC
PCM liniar
între 32 kbps şi 320 kbps,
Sunt acceptate viteze de transfer variabile (VBR)
Frecvenţa de eşantionare 32 kHz ; 44,1 kHz, 48 kHz
Extensie
m4a
Viteza de transfer
între 32 kbps şi 320 kbps,
Sunt acceptate viteze de transfer variabile (VBR)
Frecvenţa de eşantionare 8 kHz ; 11,025 kHz ; 12 kHz ; 16 kHz ; 22,05 kHz,
24kHz ; 32 kHz ; 44,1 kHz ; 48 kHz
Extensie
wav
Frecvenţa de eşantionare 44,1 kHz ; 48 kHz
• În funcţie de tipul de date, este posibil ca anumite fişiere să nu fie comapatibile.
• Fişierele cu drepturi de autor protejate nu pot fi redate.
21
Copierea de imagini de la calculator
1
2
Acţionaţi calculatorul pentru a realiza transferul de imagini.
Exemplu pentru Microsoft Windows 7 SP1 :
1 Faceţi clic pe [Open folder to view files] când apare fereastra [AutoPlay].
2 Deplasaţi cursorul în această fereastră şi faceţi clic dreapta, apoi faceţi clic pe
[New] (Nou) T [Folder] (Director).
3 Faceţi dublu clic pentru a deschide noul director.
4 Copiaţi fişierele de imagini în noul director, marcându-le şi deplasându-le.
22
Alte funcţii disponibile
1 (Pornit / Standby)
Pentru pornirea sau oprirea ramei foto.
(Mărire)
Pentru mărirea imaginii dorite.
MENIU
Pentru stabilirea meniului.
Marcare
Pentru adăugarea marcajului
unei imagini preferate.
Sortare
Pentru sortarea imaginilor.
(Micşorare)
Pentru micşorarea imaginii dorite.
(Ştergere)
Pentru ştergerea imaginii dorite.
(Rotire)
Pentru rotirea fotografiei dorite.
Rotirea automată a imaginii (portret / peisaj) pentru a corespunde
orientării ramei foto
Pentru a afla mai multe despre rama foto digitală
Puteţi consulta manualul de instrucţiuni în format electronic furnizat pe discul CD-ROM
furnizat.
23
Punerea în funcţiune
Pregătiri
1 Verificarea elementelor furnizate
Verificaţi dacă sunt incluse toate elementele următoare :
• Ramă foto digitală (1)
• Telecomandă (1)
• Suport (1)
• Adaptor de c.a. (1)
• Manual de instrucţiuni (acesta) (1)
• CD-ROM (Manual de instrucţiuni în format electronic) (1)
• Garanţie (1)
(În anumite regiuni, garanţia nu este furnizată în interiorul pachetului.)
24
2 Ataşarea suportului
Înşurubaţi complet suportul pentru a fi ferm ataşat în orificiul filetat aflat în partea din spate a ramei
foto digitale.
P Notă
• Nu aşezaţi rama foto într-o poziţie instabilă sau pe o suprafaţă înclinată.
Pentru a modifica orientarea ramei foto digitale
Puteţi aşeza rama foto în poziţie portret sau peisaj, rotind-o fără a
deplasa suportul.
Când rama foto este aşezată vertical, imaginea este de asemenea
rotită, pentru a avea orientarea portret.
Direcţiile indicate de V/v/B/b în partea din spate a ramei, depind
de orientarea ramei foto.
P Note
• Când rama foto este în poziţia portret sau când alimentarea este oprită, Sigla Sony nu este
luminoasă.
• Rama foto nu detectează şi nu roteşte imaginile dacă pentru opţiunea [Auto display orientation] de
la [General Settings] corespunzător categoriei
(Reglaje) este aleasă varianta [OFF].
• Un fişier de film nu este rotit automat, chiar dacă este modificată orientarea ramei foto.
• Este mai uşor să rotiţi suportul în condiţiile în care înfăşuraţi sau prindeţi strâns o bandă de
cauciuc în jurul suportului pentru a-l detaşa.
• Un fişier de imagine înregistrat cu camere digitale DSC, care nu sunt compatibile cu eticheta de
rotire Exif, nu poate fi rotit automat.
25
Pentru a expune rama foto pe un perete
1 Pregătiţi şuruburi adecvate (disponibile în comerţ) pentru orificiile din partea din spate a
dispozitivului.
Mai mult de 25 mm
Orificii pentru prinderea ramei
foto digitale de perete
2 Înşurubaţi
şuruburile (disponibile în comerţ) în
perete.
Aveţi grijă ca şuruburile să pătrundă în perete pe o distanţă
de 2,5 mm până la 3 mm de la suprafaţa acestuia
Între
2,5 mm şi
3 mm
3 Agăţaţi rama foto de perete, fixând orificiul din spate al acesteia de şurubul din perete.
P Note
• Folosiţi şuruburi adecvate pentru calitatea materialului din care este construit peretele. Şuruburile
pot fi deteriorate, în funcţie de tipul de material utilizat pentru perete. Prindeţi şurubul de o grindă
sau de o coloană de susţinere a peretelui.
• Strângeţi ferm şuruburile pentru a evita căderea ramei foto de pe perete.
• Când doriţi să reintroduceţi cardul de memorie scos din cititorul ramei foto, detaşaţi dispozitivul
de pe perete, apoi scoateţi şi reintroduceţi un card în aparat în timp ce acesta se află pe o suprafaţă
stabilă.
• În cazul în care doriţi să expuneţi rama foto pe perete, demontaţi suportul de sprijin.
• Conectaţi cablul de curent continuu (DC) al adaptorului de reţea la rama foto şi agăţaţi apoi dispozitivul
de perete. Apoi conectaţi adaptorul de reţea la priză.
• Firma Sony nu îşi asumă responsabilitatea pentru nici un fel de accidente sau deteriorări cauzate de
prinderea necorespunzătoare, de utilizarea inadecvată sau de dezastre naturale ce pot surveni.
• Câtă vreme este montată pe perete, rama foto poate să cadă dacă sunt acţionate butoanele sale. Vă
recomandăm să acţionaţi rama cu ajutorul telecomenzii. Dacă folosiţi butoanele ramei suspendate
de perete, aveţi grijă ca aceasta să nu cadă.
26
3 Pornirea ramei foto
Conectarea adaptorului de c.a.
Conectaţi adaptorul de c.a. aşa cum este ilustrat mai jos.
Rama foto este pornită automat.
Spre mufa DC IN
(intrare de c.c.)
Spre priza de perete
Afişarea iniţială
La folosirea ramei pentru prima dată
b Treceţi la pasul “ 4 Reglarea ramei foto” pag. 29.
Dacă reglajele iniţiale au fost deja realizate
b Treceţi la “ Vizionarea unei prezentări de imagini” pag. 30.
z
• Dacă rama foto nu este acţionată o anumită perioadă de timp, este afişat modul demonstrativ. Dacă
este apăsat oricare alt buton decât cel de pornire, se revine la modul iniţial de afişare.
• Pentru a ajusta volumul prezentării demonstrative, apăsaţi V/v.
27
Pornirea / oprirea alimentării
Pentru a porni alimentarea
Apăsaţi butonul 1 (pornire/ standby).
Indicatorul de standby îşi schimbă culoarea, din roşu în verde.
Pentru a opri alimentarea
Menţineţi apăsat butonul 1 (pornire/ standby) până ce este oprită alimentarea.
Indicatorul de standby îşi schimbă culoarea, din verde în roşu.
P Note
• Nu opriţi rama foto şi nu decuplaţi adaptorul de c.a. de la aceasta, înainte ca indicatorul de standby
să devină de culoare roşie, deoarece se poate deteriora dispozitivul.
• Conectaţi adaptorul de reţea la o priză de perete uşor accesibilă, aflată în apropiere. Dacă apar probleme
la utilizarea adaptorului, opriţi imediat alimentarea decuplând ştecărul de la priză.
• Nu scurtcircuitaţi bornele adaptorului de reţea cu obiecte metalice deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Nu utilizaţi adaptorul de reţea plasat în spaţii strâmte, cum ar fi între perete şi mobilă.
• Dacă urmează să nu folosiţi rama foto o perioadă îndelungată, decuplaţi adaptorul de c.a. de la mufa
DC IN a acesteia şi decuplaţi adaptorul de c.a. de la priză după utilizare.
• Adaptorul de c.a. furnizat este destinat exclusiv acestei rame foto şi nu trebuie folosit împreună cu
alte echipamente.
28
4 Reglarea ramei foto
1 Apăsaţi MENIU când este afişată interfaţa iniţială.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea (Reglaje).
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Stabilirea limbii], apoi apăsaţi (ACCESARE).
4 Apăsaţi V/v pentru a alege limba care să fie folosită pentru afişarea pe ecranul LCD,
apoi apăsaţi
(ACCESARE).
5 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Stabilirea datei / orei],
apoi apăsaţi
(ACCESARE).
6 Stabilirea datei.
1 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Data], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta luna, ziua şi anul, apoi apăsaţi V/v pentru a selecta o
valoare, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
7 Stabilirea orei.
1 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Ora], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta ora, minutele şi secundele, apoi apăsaţi V/v pentru a
selecta o valoare, după care apăsaţi
(ACCESARE).
8 Selectarea formatului de afişare a datei.
1 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Formatul de afişare a datelor], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta un format, apoi apăsaţi
• A-L-Z
• L-Z-A
• Z-L-A
(ACCESARE).
9 Stabiliţi dacă săptămâna să începe duminica sau lunea.
Puteţi stabili ziua săptămânii care să apară în extrema stângă a calendarului.
1 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Prima zi a săptămânii], apoi apăsaţi
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Duminică] sau [Luni], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
(ACCESARE).
10 Selectaţi modul de afişare a orei.
1 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Afişare 12 ore/ 24 ore], apoi apăsaţi
2 Apăsaţi V/v pentru a alege modul de afişare a orei, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
(ACCESARE).
11 Apăsaţi MENIU.
29
Vizionarea unei prezentări de imagini
Introduceţi un card de memorie sau un dispozitiv de memorie USB.
Introduceţi ferm cardul de memorie sau pe cel USB în fanta corespunzătoare, cu partea frontală orientată în partea opusă ecranului. Redarea începe automat şi imaginile de pe cardul de memorie sau din
memoria USB sunt afişate una după cealaltă, sub forma unei prezentări de imagini.
Card de memorie SD
“Memory Stick Duo”
Card de memorie USB
Aveţi grijă ca etichetele de pe cardul de memorie
să fie îndreptate spre exterior.
z
• Când este apăsat butonul
singură imagine.
(ACCESARE) în timpul unei prezentări de imagini, este afişată o
Pentru a scoate cardul de memorie din aparat
Scoateţi cardul de memorie din aparat efectuând mişcarea opusă celei de introducere.
Nu scoateţi cardul de memorie câtă vreme este afişată o imagine pe ecran deoarece este posibil să
deterioraţi datele de pe cardul de memorie. Este mai bine să apăsaţi butonul MENIU pentru afişarea
interfeţei meniului, înainte de a scoate cardul de memorie din aparat.
30
z
• Dacă redarea nu începe chiar dacă este inserat un card de memorie, verificaţi dacă acesta a fost
introdus în poziţia indicată şi apoi reintroduceţi-l corect.
• Când nu este introdus nici un card de memorie în aparat sau dacă nu există nici o imagine stocată
în memoria internă, prezentarea demonstrativă apare automat. Aceasta se încheie când este
introdus în aparat un card de memorie care conţine date de imagine sau când este apăsat oricare alt
buton în afară de 1 (pornire/ standby).
P Note
• Nu introduceţi simultan mai multe dispozitive de memorie : carduri în sloturile A / B şi un
dispozitiv USB la mufa USB. Dacă sunt cuplate mai multe carduri de memorie şi dispozitive USB,
rama foto digitală se poate deteriora.
• Ţineţi seama de următoarele când selectaţi o prezentare de imagini formată din imagini stocate pe
un card de memorie :
– datorită caracteristicilor cardurilor/dispozitivelor de memorie, imaginile pot prezenta erori ale
datelor dacă sunt citite prea des,
– nu rulaţi o prezentare de imagini cu un număr redus de imagini, o perioadă îndelungată de timp,
deoarece pot apărea erori ale datelor,
– vă recomandăm să realizaţi adesea copii de siguranţă ale imaginilor de pe cardul de memorie.
• Prezentarea de imagini nu va începe din punctul unde a fost oprită dacă opriţi sau dacă resetaţi
rama foto.
• Când ecranul este prea luminos, vă poate cauza ameţeli. Aveţi grijă să nu stabiliţi un nivel de
luminozitate a ecranului prea ridicat când folosiţi rama foto.
31
Schimbarea modului de vizualizare
Puteţi să treceţi la un alt mod de vizualizare, cu excepţia prezentărilor de imagini, sau să modificaţi
stilul de afişare după preferinţe.
1 Apăsaţi butonul VIEW MODE (Mod vizualizare), de la telecomandă, pentru a selecta modul
de vizualizare care doriţi să fie afişat.
Buton acţionat Modul de vizualizare
Prezentare imagini
Vizualizarea succesivă a câte unei singure imagini.
Ceas şi calendar
Afişarea unui ceas sau a unui calendar.
(UNICĂ)
Afişarea unei singure imagini pe întreg ecranul.
Index
Afişarea unei liste de miniaturi.
z Pentru acţionarea cu ajutorul butoanelor ramei foto
• Apăsaţi în mod repetat Mod vizualizare (View mode) pentru a selecta modul de vizualizare dorit.
2 Selectaţi un stil, apoi apăsaţi butonul
Zona de selecţie a modului de vizualizare
(ACCESARE).
Zona de selecţie a stilului
z
• Când cursorul este în zona de selecţie a modului de vizualizare, deplasaţi-l în cea de alegere a
stilului apăsând butonul v.
• În modul Ceas sau Calendar, poate fi acţionată numai secţiunea
(Reglaje)
• În interfaţa de prezentare a unei singure imagini, apăsaţi B sau b pentru a selecta imaginea care să
fie afişată.
• În modul Index, ecranul trece la afişarea unei singure imagini, când este selectată o singură
imagine cu ajutorul butoanelor B/b/v/V şi este apăsat butonul
(ACCESARE).
• În timpul afişării Index, dimensiunile miniaturilor pot fi modificate cu / pentru a modifica
numărul de imagini de format redus care să apară pe ecran.
P Notă
• Dacă nu aţi acţionat rama foto o perioadă îndelungată de timp, stilul indicat de cursor este selectat
în mod automat.
32
Stiluri disponibile pentru prezentările de imagini
Stiluri
Vizualizarea
unei singure
imagini
Descriere
Vizualizarea succesivă a câte unei singure imagini
Exemplu de afişare
Vizualizarea simultană a mai multor imagini.
Vizualizarea mai Pentru un fişier de film, este afişat numai primul
cadru.
multor imagini
Vizualizarea unui ceas, cu indicarea datei şi orei
curente, în timp ce imaginile sunt derulate una
Vizualizare ceas după cealaltă.
Vizualizare
calendar
Vizualizarea unui calendar, indicând data şi ora, în
timp ce imaginile sunt derulate una după cealaltă.
În acest stil, sunt afişate data şi ora curente.
Maşină
temporală
Vizualizarea fiecărei imagini cu data şi ora la care
respectiva a fost înregistrată. În acest stil, data şi
ora curente nu sunt afişate.
Vizualizare
aleatorie
Vizualizarea imaginilor în timp ce se comută între
diverse stiluri de prezentări de imagini şi de efecte
(pag. 55).
z
• Puteţi stabili intervalul de afişare, efectul, ordinea de listare, efectul de culoare sau modul de
afişare când selectaţi afişarea unei Prezentări de imagini. Consultaţi “Configurarea unei prezentări
de imagini” (pag. 55).
33
Stiluri disponibile pentru vizualizarea unei singure imagini
Stiluri
Descriere
Vizualizarea întregii imagini pe ecran.
Exemplu de afişare
Vizualizarea
întregii imagini
Adaptarea imaginii
la dimensiunea
ecranului
Vizualizarea imaginii pe întregul ecran.
Vizualizarea
întregii imagini
(cu Exif)
Afişarea informaţiilor legate de imagine, cum ar
fi numărul imaginii, denumirea fişierului şi data
înregistrării, în paralel cu prezentarea imaginii pe
ecran.
Adaptarea imaginii
la dimensiunea
ecranului
(fără Exif)
Afişarea informaţiilor legate de imagine, cum ar
fi numărul imaginii, denumirea fişierului şi data
înregistrării, în modul de vizualizare pe întreg
ecranul.
z
• Când este selectată una dintre variantele “Adaptarea imaginii la dimensiunea ecranului” sau
“Adaptarea imaginii la dimensiunea ecranului” (cu Exif), pentru unele imagini pot apărea
următoarele situaţii :
– să nu fie afişată o parte de la marginea imaginii,
– să nu fie afişată întreaga imagine.
34
Despre informaţiile afişate pe ecranul LCD
Sunt afişate următoarele informaţii :
1 Tipul de afişare (în modul de afişare a
unei singure imagini)
– Întreaga imagine
– Afişare pe întreg ecranul
– Întreaga imagine (cu Exif)
– Afişare pe întreg ecranul (cu Exif)
2 Numărul de ordine al imaginii afişate/
Numărul total de imagini.
Introduceţi indicaţia suportului media pentru
imaginea afişată, aşa cum este indicat mai
jos :
Simbol Semnificaţie
Memoria internă
intrare pentru “Memory Stick
Duo”
intrare pentru card de memorie
SD
intrare pentru dispozitiv USB
3 Detalii legate de imagine :
x La afişarea unei fotografii
– formatul fişierului (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– numărul de pixeli (lăţime × înălţime)
– denumirea producătorului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– denumirea modelului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– timpul de expunere (ex. 1/8)
– valoarea diafragmei (ex. F2.8)
– valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
– informaţii legate de rotirea imaginii.
x La redarea unui fişier de film
– formatul fişierului (AVI, MOV, MP4,
MPEG-2 PS, MPEG-2 TS)
– dimensiunea fişierului
– durata redării
– dimensiunea fişierului de film (lăţime video
× înălţime video)
– codec video / viteza de transfer
– codec audio / viteza de transfer
4 Informaţii legate de reglaje :
Simbol Semnificaţie
indicaţie privind protecţia
indicaţie asociată fişierului
(Afişată în cazul în care există
un fişier asociat, cum ar fi un
fişier de mişcare sau un fişier cu
o imagine de mici dimensiuni
pentru transmitere prin e-mail.)
este afişată când aţi înregistrat un
marcaj pentru favorite.
Este afişat un fişier de film.
5 Numărul imaginilor (numărul directorfişier).
Acesta apare dacă imaginea este compatibilă
DCF.
Dacă imaginea nu este compatibilă DCF, este
afişată denumirea fişierului.
Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul la
calculator şi denumirea acestuia include alte
caractere decât cele alfanumerice, este posibil
ca respectiva denumire să nu fie corect afişată
de rama foto digitală. Totodată, în cazul
fişierelor create la calculator sau cu un alt
echipament, pot fi afişate cel mult 10 caractere
de la începutul denumirii.
z
• Pot fi afişate numai caractere alfanumerice.
6 Data / ora înregistrării.
35
Redarea unui film
1 Apăsaţi butonul
.
2 Selectaţi fişierul de film care vreţi să fie redat.
2 Apăsaţi butonul
(ACCESARE).
Începe redarea fişierului de film selectat.
Pentru a ajusta volumul
Apăsaţi VOL + / VOL – în timpul redării sau al pauzei la redarea unui film.
Funcţie
Operaţie
Pauză de redare
(ACCESARE).
Apăsaţi butonul
Pentru reluarea redării, apăsaţi din nou butonul
Redare rapidă
înainte/ înapoi
Oprirea redării
Apăsaţi B/b.
Când apăsaţi butonul
acel punct.
Apăsaţi ÎNAPOI.
(ACCESARE)
(ACCESARE), începe redarea obişnuită din
P Note
• În funcţie de fişierul de film, este posibil ca redarea rapidă înainte / înapoi să nu fie disponibilă cu
ajutorul ramei foto.
• Nu puteţi reda următoarele tipuri de fişiere video :
– fişiere de film cu drepturi de autor protejate,
– fişiere de film care depăşesc numărul maxim de pixeli, pe lăţime sau pe înălţime.
(Nu putem garanta funcţionarea în cazul tuturor celorlalte fişiere de film decât cele mai sus
menţionate.)
• Rularea rapidă înainte / înapoi şi pauza de redare nu sunt disponibile pentru prezentările de
imagini.
• Redarea continuă a unui film care a fost divizat în mai multe fişiere în timpul înregistrării nu este
posibilă. Redaţi pe rând, fiecare fişier în parte.
• În funcţie de tipul de date şi de viteza de transfer a cardului de memorie, anumite cadre pot fi
omise.
• Pentru detalii legate de fişierele de film, consultaţi manualul de instrucţiuni al camerei.
36
Stocarea de imagini în memoria ramei foto (Import)
Stocarea fotografiilor
Dacă stocaţi date de pe un card de memorie în memoria internă, fotografiile pot fi afişate cu această
ramă foto fără a fi necesar cardul de memorie.
z
• Când sunt stocate imagini în memoria internă, puteţi utiliza [Dimensiunea importului de imagini]
din meniu pentru a stabili dacă imaginile trebuie redimensionate pentru avea dimensiune optimă,
sau dacă le stocaţi aşa cum sunt, fără a fi comprimate (pag. 57).
• Când pentru [Dimensiunea importului de imagini] este aleasă varianta [Redimensionare], în memoria
internă pot fi stocate aproximativ 4000 de imagini. Când este aleasă varianta [Original], numărul de
imagini ce pot fi stocate variază în funcţie de dimensiunile fişierelor de imagini.
1 Apăsaţi
IMPORT când pe ecran este afişată o
imagine stocată pe cardul de memorie.
z Pentru acţionarea cu ajutorul butoanelor ramei foto
1 Apăsaţi MENIU când este afişată o imagine de pe cardul de memorie.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
apăsaţi
(ACCESARE).
(Editare), selectaţi B/b, [Import] cu V/v, apoi
2 Selectaţi elementul dorit, apoi apăsaţi butonul
(ACCESARE).
[Importul acestei imagini] : Imaginea curent afişată este importată în memoria internă.
Acest element nu poate fi selectat la afişarea unei prezentări de imagini.
[Importul mai multor imagini] : Selectaţi imaginea care să fie importată, din lista de imagini
şi apăsaţi
(ACCESARE).
Dacă doriţi să importaţi mai multe imagini simultan, repetaţi acest pas.
[Importul tuturor imaginilor] : Este afişată o listă de imagini, fiecare dintre acestea având
câte o casetă de bifare marcată.
Apăsaţi MENIU pentru a fi afişată interfaţa de selecţie a directorului.
37
3 Selectaţi directorul în care doriţi să fie stocate fişierele, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Este afişată o interfaţă de confirmare a importului de imagini.
Când selectaţi [New Folder] (Fişier nou) este creat în mod automat un nou director.
4 Selectaţi [Da] şi apăsaţi
(ACCESARE).
Imaginile sunt importate în directorul specificat.
5 Apăsaţi butonul
(ACCESARE) când este afişată interfaţa de confirmare.
P Notă
• Evitaţi :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card de memorie,
în timp ce o imagine este importată în memoria internă (în caz contrar, este posibil să deterioraţi
rama foto, cardul de memorie sau datele).
Stocarea filmelor
Nu este posibil importul de filme de pe un card de memorie în memoria internă a ramei foto. Pentru
a importa un fişier de film, conectaţi mai întâi rama foto la un calculator, apoi transferaţi fişierul de
la calculator în memoria ramei foto. Pentru detalii, consultaţi “Copierea imaginilor şi a muzicii de la
un calculator” (pag. 60).
38
Specificarea suportului de memorie pentru redare
Puteţi specifica dispozitivul, alegând dintre un card de memorie, memoria internă etc. al cărui conţinut
doriţi să fie afişat.
1 Apăsaţi SELECT DEVICE.
z Pentru acţionarea cu ajutorul butoanelor ramei foto
• Apăsaţi MENIU apoi selectaţi secţiunea
(Selecţia echipamentului) cu ajutorul butoanelor B/b.
Dacă nu este inserat în aparat cardul de memorie pe
care doriţi să îl selectaţi, introduceţi-l acum.
2 Selectaţi dispozitivul de memorie al cărui conţinut doriţi să fie redat, apoi apăsaţi butonul
(ACCESARE).
Sunt afişate imaginile conţinute de acesta.
P Notă
• În timpul afişării ceasului şi calendarului, nu puteţi selecta clapeta
(Selecţia echipamentului).
39
Facilităţi suplimentare
Redarea unei prezentări de imagini cu fundal muzical
1 Apăsaţi MENIU, selectaţi secţiunea
(Reglaje) cu B/b, apoi selectaţi [Slideshow BGM
Settings].
2 Selectaţi [Import BGM] şi apăsaţi
(ACCESARE).
3 Selectaţi, din lista fişierelor de muzică încorporate, pe cel care doriţi să fie redat, apoi
apăsaţi
(ACCESARE).
Este afişat un marcaj ( ) alături de fişierul selectat.
4 Repetaţi pasul 3 dacă doriţi să selectaţi două sau mai multe fişiere.
5 Apăsaţi butonul MENIU.
6 Porniţi prezentarea de imagini.
Consultaţi secţiunea "Vizionarea unei prezentări de imagini." (pag. 30).
Fişierele de muzică însoţite de marcaj ( ) sunt redate.
Pentru a ajusta volumul
Apăsaţi VOL + / VOL – în timpul redării sau al pauzei de redare a filmului.
Pentru a opri fundalul muzical
Selectaţi fişierul marcat cu ( ) şi apăsaţi
(ACCESARE) pentru a elimina marcajul.
O altă variantă este să selectaţi [BGM ON/ OFF] corespunzător [Slideshow BGM Settings] din meniu,
apoi stabiliţi varianta [OFF].
P Note
• Pot fi redate numai fişierele de muzică importate în memoria internă.
• Redarea rapidă înainte/ înapoi a fundalului muzical nu este posibilă. Totodată, nu puteţi schimba
ordinea de redare a fişierelor pentru fundalul muzical.
• Fundalul muzical nu poate fi redat în timpul redării unul film. Sunetul fişierului de film este redat
împreună cu filmul. Fundalul muzical pentru fotografia afişată la scurtă vreme după redarea unui
film, va fi redat de la începutul următorului fişier de muzică.
40
Importul unui fişier de muzică
Puteţi utiliza fişierul dvs. de muzică preferat ca fundal, importându-l în memoria ramei foto digitale.
z
• Înainte de a importa un fişier de muzică, aveţi grijă ca acesta să poată fi redat de rama foto. Pentru
fişierele ce pot fi redate, consultaţi secţiunea “Fundal muzical” (pag. 72) de la “Specificaţii”.
1 Introduceţi în fanta corespunzătoare, un card de memorie sau un dispozitiv USB care
conţine un fişier de muzică.
2 Apăsaţi MENIU, selectaţi secţiunea
(Reglaje) cu B/b, apoi apăsaţi v/V pentru a selecta
[Slideshow BGM Settings].
3 Selectaţi [Import BGM] şi apăsaţi
(ACCESARE).
4 Selectaţi cardul de memorie introdus în aparat la pasul 1.
5 Selectaţi, din lista fişierelor de muzică, pe cel care doriţi să fie importat, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Este afişat un marcaj ( ) alături de fişierul selectat.
Pentru a renunţa la selecţie, alegeţi fişierul pe care vreţi să îl ştergeţi şi apăsaţi
(ACCESARE).
6 Repetaţi pasul 5 dacă doriţi să selectaţi două sau mai multe fişiere.
7 Apăsaţi butonul MENIU după ce aţi încheiat de selectat fişierele de muzică.
8 Apăsaţi
(ACCESARE) când este afişată fereastra de confirmare.
Fişierul de muzică selectat este importat în memoria internă a ramei foto.
Pentru a şterge un fişier de muzică importat în memoria internă
1 Selectaţi [Delete BGM] (Ştergere fundal muzical) din interfaţa [Slideshow Settings], de la pasul 2,
apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2 Selectaţi fişierul pe care vreţi să îl ştergeţi din lista de fişiere de muzică, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
3 Apăsaţi MENIU, apoi apăsaţi
(ACCESARE) când este afişată interfaţa de confirmare.
Fişierul de muzică selectat va fi şters.
41
P Note
• Redarea fişierului de muzică importat este permisă numai ca fundal muzical pentru o prezentare de
imagini.
• Fişierele de muzică furnizate din fabrică, în memoria internă, sub denumirea BGM1, BGM2 şi
BGM3, nu pot fi şterse.
• În memoria internă a ramei foto pot fi importate până la 40 de fişiere de muzică.
• În interfaţa de afişare a fişierelor de muzică pot fi prezentate până la 200 de fişiere de muzică.
• Pentru un fişier de muzică este afişată numai denumirea acestuia. Nu pot fi afişate titlul melodiei şi
numele artistului.
42
Ajustarea dimensiunii şi orientării imaginii
Mărirea / reducerea unei imagini
Pentru a mări o imagine, apăsaţi
reduce o imagine mărită, apăsaţi
(mărire), în modul Vizualizarea unei imagini. Pentru a
(micşorare).
Puteţi mări imaginea cu un coeficient cuprins între ×1,5 şi ×5 (maxim) faţă de dimensiunea originală.
Puteţi deplasa o imagine mărită spre sus, jos, stânga şi dreapta
z Pentru acţionarea cu ajutorul butoanelor ramei foto
1 Apăsaţi MENIU în modul Single View (o singură imagine).
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Zoom] (Mărire), apoi apăsaţi
(ACCESARE).
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta coeficientul de mărire dorit, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Pentru a salva o imagine mărită sau una redusă (decupare şi salvare)
1 Apăsaţi MENIU în timp ce este afişată o imagine mărită sau una redusă.
2 Selectaţi metoda de stocare :
[Stocare ca imagine nouă] : este stocată o copie a imaginii
1. Selectaţi elementul de memorie unde să fie stocată imaginea, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
(ACCESARE).
2. Selectaţi un director de destinaţie, apoi apăsaţi
[Suprascriere] : Imaginea nouă este suprascrisă peste cea veche.
3 Selectaţi [Yes], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
4 Când apare interfaţa de confirmare, apăsaţi
Imaginea este salvată.
(ACCESARE).
z
• Dacă înclinaţi imaginea folosind v/V/B/b şi apăsaţi MENIU la pasul 1, imaginea este decupată la
dimensiunea imaginii şi salvată.
• Puteţi modifica dimensiunea miniaturilor din lista de imagini, folosind butoanele (mărire) şi
(micşorare).
P Note
• Nu puteţi suprascrie fişiere cu excepţia celor de imagine JPEG (cu extensia : .jpg sau .jpeg).
• În funcţie de dimensiunea unei imagini, în urma operaţiei de mărire calitatea acesteia poate fi
redusă.
• Nu este posibil să măriţi sau să micşoraţi imaginile unui fişier de film.
43
Rotirea unei imagini
(ROTIRE) de la telecomandă.
Apăsaţi
Imaginea va fi rotită cu 90°, în sens antiorar, la fiecare apăsare a butonului.
z Pentru acţionarea cu ajutorul butoanelor ramei foto
1 Apăsaţi MENIU în modul Single View (o singură imagine).
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Rotate] (Rotire), apoi apăsaţi
(ACCESARE).
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta unghiul de rotire dorit, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
z
• Pentru o imagine din memoria internă, datele privind rotirea imaginii sunt reţinute chiar şi după ce
alimentarea este oprită.
• Puteţi roti şi imaginile din interfaţa index.
P Note
• O imagine mărită nu poate fi rotită.
• Nu puteţi roti imaginile dintr-un fişier de film.
44
Ataşarea unui marcaj elementelor favorite
Puteţi realiza o prezentare de imagini care să conţină numai imaginile cărora le-a fost asociat în prealabil
cu un marcaj. Puteţi marca imaginile ca favorite din interfaţa index de afişare sau din cea de prezentare
a unei singure imagini pe ecran.
1 Apăsaţi
MARKING (Marcare) când este afişată pe ecran o imagine pentru care doriţi
să întregistraţi marcajul , pentru favorite.
z Pentru acţionarea cu ajutorul butoanelor ramei foto
1 Apăsaţi MENIU când o imagine este afişată pe ecran.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
apăsaţi
(ACCESARE).
2 Selectaţi marcajul dorit şi apăsaţi
(Editare), selectaţi [Marking] (Marcare) cu v/V şi
(ACCESARE).
3 Selectaţi un element,
apoi apăsaţi
(ACCESARE).
[Marcarea acestei imagini] : va fi marcată imaginea curent afişată. (Acest element nu poate fi
selectat la afişarea unei prezentări de imagini.)
[Marcarea/ Renunţarea la marcaje pentru mai multe imagini] : este afişată lista de imagini.
Selectaţi imaginea din listă care să fie marcată, apoi apăsaţi
(ACCESARE). Imaginii selectate îi
este asociată o bifă ( ). Dacă doriţi să marcaţi mai multe imagini, repetaţi acest pas.
[Marcarea tuturor imaginilor] : este afişată o listă de imagini, toate acesta fiind însoţite de câte
o bifă.
4 Apăsaţi butonul MENIU.
Este afişată o interfaţă de confirmare.
5 Selectaţi [Yes], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Marcajul pentru elementele favorite este asociat imaginii selectate.
Pentru a şterge un marcaj
Selectaţi [Eliminaţi marcajul acestei imagini] sau [Eliminaţi marcajele tuturor imagilor], apoi apăsaţi
(ACCESARE) la pasul 3. În caz contrar, selectaţi o imagine pentru care doriţi să ştergeţi marcajul,
apoi apăsaţi
(ACCESARE), pentru a elimina bifa.
z
• În cursul unei operaţii de sortare (filtrare) - pag. 46 -, imaginile ce corespund respectivelor criterii
sunt afişate într-o listă, la pasul 3.
P Note
• Marcajul este salvat numai când este asociat unei imagini din memoria internă.
• Marcajul asociat unei imagini de pe un card de memorie este şters când aparatul este oprit sau dacă
este schimbat dispozitivul de redare.
45
Sortarea imaginilor (Filtrare)
Puteţi sorta imaginile stocate în memoria internă sau pe cele conţinute de un card de memorie, după
diverse criterii, cum ar fi : data, directorul, orientarea imaginii (verticală/ orizontală), marcaje, tipul
de imagini : filme/fotografii.
1 Apăsaţi SORT (Sortare) când este afişată o imagine pe ecran.
z Pentru acţionarea cu ajutorul butoanelor ramei foto
1 Apăsaţi MENIU când o imagine este afişată pe ecran.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(ACCESARE).
(Editare), selectaţi [Sort] (Sortare) cu v/V şi apăsaţi
2 Selectaţi criteriul de sortare şi apăsaţi
(ACCESARE).
[Sortare după dată] : criteriul este data înregistrării.
[Sortare după director] : criteriul este directorul ce conţine imaginea.
[Sortare verticală/orizontală] : criteriul este orientarea imaginii.
[Sortare după marcaj] : criteriul este marcajul aplicat (pag. 45).
[Sortare video/foto] : criteriul este tipul de fişiere, de film (video) sau imagini statice (fotografii).
În funcţie de aceasta, sunt alese fie filmele, fie fotografiile.
3 Selectaţi criteriul de sortare dorit, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Pentru a renunţa la operaţia de sortare
Apăsaţi MENIU în timp ce sunt afişate imaginile sortate, selectaţi [Exit sort (show all photos)]
(Renunţare la sortare - prezentarea tuturor fotografiilor), apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Pentru a schimba criteriul de sortare
Apăsaţi ÎNAPOI în timp ce sunt afişate imaginile sortate.
P Note
• Nu opriţi rama foto şi nu scoateţi cardul de memorie din aparat în timpul sortării deoarece în caz
contrar se poate deteriora rama foto, cardul de memorie sau datele.
• Sortarea este anulată în mod automat în următoarele cazuri :
– când este schimbată sursa (dispozitivul) de redare
– când sunt sortate imagini de pe un card de memorie şi respectivul card este scos din aparat.
46
Ştergerea imaginilor
1 Apăsaţi
DELETE (Ştergere) când pe ecran este afişată imaginea pentru care doriţi să
o ştergeţi.
z Pentru acţionarea cu ajutorul butoanelor ramei foto
1 Apăsaţi MENIU când este afişată pe ecran o imagine pe care vreţi să o ştergeţi.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
apăsaţi
(ACCESARE).
(Editare), selectaţi [Delete] (Ştergere) cu v/V şi
2 Selectaţi una dintre variate şi apoi apăsaţi
(ACCESARE).
[Ştergerea acestei imagini] : este ştearsă imaginea curent afişată. (În modul Prezentare de imagini,
această opţiune nu este disponibilă.)
[Ştergerea mai multor imagini] : este afişată o listă de imagini.
Selectaţi din lista de imagini pe cele care să fie şterse, apoi apăsaţi
(ACCESARE). Imaginii
selectate îi este asociată o bifă ( ). Dacă doriţi să ştergeţi mai multe imagini simultan, repetaţi
această operaţie.
[Ştergerea tuturor imaginilor] : este afişată o listă a tuturor imaginilor, având marcate casetele
de bifare.
3 Apăsaţi MENIU.
Este afişată o interfaţă de confirmare a ştergerii.
4 Selectaţi [Yes], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Imaginea este ştearsă.
5 Apăsaţi
(ACCESARE) când este afişată interfaţa de confirmare.
P Note
• În timpul ştergerii unei imagini, evitaţi să efectuaţi următoarele operaţii :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card de memorie
În caz contrar, este posibil să se deterioreze rama foto, cardul de memorie sau datele.
• Când pe ecran este afişat mesajul [Cannot delete a protected file] (Nu poate fi şters un fişier protejat),
fişierul de imagini a fost marcat ca “Read only” (disponibil numai pentru citire). În acest caz, conectaţi
rama foto la un calculator şi ştergeţi respectivul fişier cu ajutorul unui calculator.
• Odată ce a început procesul de ştergere, imaginea nu mai poate fi recuperată, chiar dacă ştergerea
este întreruptă. Ştergeţi imaginile numai după ce verificaţi dacă doriţi într-adevăr să fie şterse.
47
Formatarea memoriei interne
1 Apăsaţi butonul MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Reglaje)
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Iniţializare], apoi
apăsaţi
(ACCESARE).
4 Selectaţi [Format Internal Memory] (Formatarea memoriei interne), apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Este afişată o interfaţă de confirmare pentru iniţializarea memoriei interne.
5 Selectaţi [Da], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
P Note
• Prin formatare, nu vor fi şterse toate imaginile din memoria internă.
• Capacitatea totală a memoriei interne nu este egală cu cea rămasă, nici chiar imediat după
iniţializare.
• Nu formataţi memoria internă prin intermediul conexiunii la calculator.
48
Exportul imaginilor din memoria internă pe un card de
memorie
Puteţi exporta imaginile din memoria internă pe un card de memorie.
1 Apăsaţi MENIU când pe ecran este afişată o imagine stocată în memoria internă.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Export], apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi una dintre variate şi apăsaţi
(ACCESARE).
[Exportul acestei imagini] : imaginea curent afişată este exportată la dispozitiv. (În modul
Prezentare de imagini, această opţiune nu este disponibilă.)
[Export imagini multiple] : este afişată o listă de imagini.
Selectaţi din lista de imagini pe cele care să fie exportate, apoi apăsaţi
(ACCESARE). Imaginii
selectate îi este asociată o bifă ( ). Dacă doriţi să ştergeţi mai multe imagini simultan, repetaţi
această operaţie.
[Exportul tuturor imaginilor] : este afişată o listă a tuturor imaginilor, având marcate casetele
de bifare.
5 Apăsaţi MENIU.
Este afişată o interfaţă de selecţie a cardului de memorie unde să fie exportată imaginea.
6 Selectaţi cardul de memorie către care vreţi să fie
exportate imaginile, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
49
7 Selectaţi directorul de destinaţie, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Este afişată o interfaţă de confirmare a exportului imaginii.
Când selectaţi [Director nou] este creat automat un nou
director în care va fi stocată imaginea.
8 Selectaţi [Da], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Imaginea este exportată.
9 Apăsaţi
(ACCESARE) când este afişată interfaţa de confirmare.
Imaginea este copiată pe cardul de memorie specificat.
P Notă
• În cursul exportului imaginilor, evitaţi următoarele :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card.
În caz contrar, este posibil să se deterioreze rama foto, cardul de memorie sau datele.
z
• Orice dispozitiv care nu este recunoscut de rama foto digitală va apărea de culoare gri şi nu va putea
fi selectat.
• În cursul unei operaţii de sortare (filtrare), imaginile ce corespund criteriilor de sortare sunt afişate
sub forma unei liste.
50
Folosirea temporizatorului de pornire / oprire automată
Puteţi utiliza funcţia temporizator pentru a porni sau a opri automat rama foto.
1 Apăsaţi MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Reglaje).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Pornire/Oprire automată],
apoi apăsaţi
.(ACCESARE).
4 Selectaţi [Setup Method] (Metoda de reglaj) apoi apăsaţi
(ACCESARE). Selectaţi una
dintre variante şi apăsaţi .(ACCESARE).
[Avansată] : puteţi regla funcţia de pornire/oprire automată în trepte de o oră, în mod independent
pentru fiecare zi a săptămânii.
[Simplă] : puteţi regla funcţia de pornire/ oprire automată în trepte de un minut.
[Oprire automată] : puteţi stabili ora de oprire automată sub forma unui anumit interval de timp
scurs de la pornirea ramei foto, în care aceasta nu a fost acţionată. Această perioadă de timp poate
fi stabilită de două sau de patru ore.
5 Selectaţi [Time Setting] (Stabilirea perioadei], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Stabiliţi perioada de timp pentru Metoda de reglaj aşa cum este indicat la capitolul “Reglaje
temporale” de la pag. 52.
6 Apăsaţi MENIU.
51
Reglaje temporale
Efectuaţi reglajele în funcţie de Metoda de reglaj selectată la pasul 4 de la "Folosirea temporizatorului
de pornire / oprire automată” (pag. 51).
Când este selectată opţiunea [Avansată]
1 Apăsaţi v/V/B/b pentru a stabili intervalul de timp
după care doriţi ca rama foto să pornească automat,
apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Puteţi stabili intervalul de timp în trepte de o oră, în mod
independent pentru fiecare zi a săptămânii. Culoarea
pentru perioada selectată devine de culoare albastră şi
rama porneşte.
2 Apăsaţi v/V/B/b pentru a stabili intervalul de timp după care rama foto să se oprească
automat, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Puteţi stabili intervalul de timp în trepte de o oră, în mod independent pentru fiecare zi a săptămânii.
Culoarea pentru perioada selectată devine de culoare gri şi rama se va opri.
3 Selectaţi [OK].
z
• Rama foto se va opri în mod automat la ora stabilită pentru [Power-OFF timer] (Temporizator de
oprire), când aceasta este utilizată.
52
Când este selectată opţiunea [Simplă]
1 Selectaţi un element pentru care doriţi să stabiliţi
perioada de timp.
Selectaţi [Power-ON timer] (Temporizator de pornire) sau [Power-OFF timer] (Temporizator de
(ACCESARE). Selectaţi [Enable] şi apăsaţi
(ACCESARE).
oprire), apoi apăsaţi
2 Stabiliţi ora.
1 Selectaţi [Auto ON time] (Ora de pornire automată) sau [Auto OFF time] (Ora de oprire
automată), apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta ora sau minutele, apăsaţi v/V pentru a alege ora exactă, apoi
apăsaţi
(ACCESARE).
3 Selectaţi ziua săptămânii.
1 Selectaţi [Auto ON day] sau [Auto OFF day], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2 Selectaţi ziua săptămânii în care doriţi să fie activat temporizatorul, apoi apăsaţi
Este selectată ziua săptămânii.
3 Deplasaţi cursorul în dreptul indicaţiei [OK], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
(ACCESARE).
Când este selectată varianta [Oprire automată]
Selectaţi [2 ore], [4 ore] sau [Dezactivat], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
53
Modificarea reglajelor
1 Apăsaţi MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Reglaje).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta elementul pe care doriţi
să îl schimbaţi, apoi apăsaţi (ACCESARE).
Este afişată interfaţa de relaje pentru elementul selectat.
4 Selectaţi elementul de reglaj pe care doriţi să îl modificaţi, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Aceasta vă va permite să modificaţi opţiunea respectivă (pag. 55).
5 Selectaţi varianta pe care doriţi să o stabiliţi, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
6 Apăsaţi MENIU.
Meniul se închide.
P Notă
• Când rama foto redă, spre exemplu, o prezentare de imagini, anumite opţiuni de reglaj nu pot fi
modificate la pasul 4. Respectivele vor apărea de culoare gri şi nu vor putea fi selectate.
Pentru a se reveni la reglajele implicite, stabilite din fabrică
1 Apăsaţi MENIU, apoi apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
2 Apăsaţi v/V, pentru a selecta [Iniţializare], apoi apăsaţi
(Reglaje).
(ACCESARE).
3 Selectaţi [Initialize Settings] (Iniţializare reglaje), apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Toate valorile modificate, cu excepţia reglajelor temporale (data/ora), vor reveni la variantele
implicite, stabilite din fabrică.
54
Prezentarea elementelor de reglaj disponibile
* Elementele marcate cu asterisc reprezintă variante de reglaj stabilite din fabrică (anumite valori
implicite pot diferi în funcţie de regiune).
Element de Descriere
reglaj
Interval foto Stabilirea uneia dintre valorile: 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min.,
5 min., 30 min., 1 oră, 3 ore, 12 ore, 24 ore pentru intervalul dintre fotografii.
Durata video Stabilirea intervalului de schimbare a fişierului de film, perioada de redare fiind
măsurată de la începul fiecărui fişier.
Variantele disponibile ca durată de redare sunt : Primele 10 sec., Primele 15 sec.,
Primele 30 sec., Primul minut, Primele 3 min. sau Redare integrală*
Efect
Din centru spre colţuri: Imaginea următoare apare din centrul ecranului şi se
extinde către cele patru colţuri înlocuind-o astfel pe precedenta.
Desfăşurare pe verticală: Imaginea următoare se desfăşoară pe verticală,
înlocuind-o pe precedenta.
Desfăşurare pe orizontală: Imaginea următoare se desfăşoară pe orizontală,
înlocuind-o pe precedenta.
Gradare*: Imaginea curentă se estompează treptat, simultan cu intensificarea celei
următoare, care o înlocuieşte.
Ştergere: Tranziţia între imagini se face prin ştergerea treptată a celei curente
pentru a se face loc astfel imaginii următoare.
Aleatoriu: Cele 5 efecte prezentate anterior sunt folosite aleatoriu.
Aleatoriu
Activat: Imaginile sunt afişate în ordine aleatorie.
Dezactivat*: Imaginile sunt afişate conform ordinii stabilite la [Ordinea de listare]
de la [Reglaje generale].
Efect de
Color*: Imaginea afişată este color.
culoare
Sepia: Imaginea afişată este sepia.
Monocrom: Imaginea afişată este alb-negru.
Mod de
Întreaga imagine: Este afişată întreaga imagine mărită la dimensiunea adecvată.
afişare
(Este posibil ca unor imagini să le fie adăugate margini sus, jos, stânga şi dreapta).
Imagine pe tot ecranul*: Imaginea este afişată astfel încât să fie umplut întreg
ecranul, decupând parţial marginile, în funcţie de cum este necesar, fără a fi
modificat formatul acesteia (raportul laturilor).
55
P Note
• În funcţie de tipul de prezentare de imagini, de dimensiunea imaginilor sau de efectele de culoare,
este posibil să nu se treacă la următoarea imagine la intervalul de timp specificat.
• În timp ce este redat un film, imaginea filmului este afişată întotdeauna în culori, indiferent de
efectul de culoare stabilit.
• Datele de imagine iniţiale nu vor fi modificate, chiar dacă modificaţi reglajul pentru Modul de
afişare, corespunzător Reglajelor pentru Prezentările de imagini.
• În funcţie de stilul stabilit pentru Prezentarea de imagini, este posibil ca imaginea să nu poată fi
afişată la dimensiunea stabilită de dvs. din meniu.
• În timpul redării unui film sub formă de Prezentare de imagini, imaginea video este afişată
întotdeauna în modul Întreaga imagine, chiar dacă aţi schimbat varianta pentru modul de afişare.
Setări pentru Prezentările de imagini cu fundal muzical
Reglaj
BGM ON/OFF
(Fundal muzical pornit/
oprit)
Select BGM
(Selectare fond muzical)
Import BGM
(Importul fundalului
muzical)
Delete BGM
(Ştergere fundal muzical)
Descriere
ON (activ)*: este redat fundalul muzical în timpul rulării unei
prezentări de imagini.
OFF: nu este redat fundalul muzical în timpul rulării unei prezentări
de imagini.
Este selectat fundalul muzical dintr-o listă de fişiere de muzică din
memoria internă (BGM1*, BGM2*, BGM3*).
Sunt importate, pentru fundalul muzical, fişiere de muzică stocate pe
un card de memorie.
Sunt şterse fişiere de muzică importate în memoria internă.
Pornire / oprire automată
Este ajustată funcţia temporizatorului de a porni sau opri automat rama foto (pag. 51).
Reglaje temporale
Este stabilită data, ora, prima zi a săptămânii etc. (pag. 29).
Informaţii de sistem
Reglaj
Version
(Versiune)
Internal Memory
(Memoria internă)
56
Descriere
Este afişată versiunea de firmware pentru rama foto.
Memory capacity (Capacitatea memorie): este afişată cantitatea
maximă de spaţiu disponibil în memoria internă, în starea iniţială.
Remainig capacity (Capacitatea rămasă): este afişată dimensiunea
spaţiului liber curent disponibil în memoria internă.
Reglaje generale
Reglaj
Image Listing Order
(Ordinea din lista
imaginilor)
Auto display
orientation (Orientare
automată la afişare)
LCD brightness
(Luminozitatea LCD)
Image import size
(Dimensiunea importului
de imagine)
Sony logo ON/OFF
(Activarea/dezactivarea
siglei Sony)
Descriere
Stabileşte ordinea de afişare a imaginilor. Această opţiune afectează
ordinea corespunzătoare [Slideshow Settings] (Reglaje pentru
prezentările de imagini).
Shoot. Date (Data înregistrării): imaginile sunt afişate în ordinea în
care au fost înregistrate.
Number Order (Ordinea numerelor)*: imaginile sunt afişate în
ordinea numerelor fişierelor.
ON* / OFF (Activat*/ Dezactivat) : imaginile sunt rotite automat în
funcţie de orietarea ramei foto sau nu sunt rotite.
Luminozitatea ecranului LCD este stabilită la un nivel cuprins între
1 la 10*
Resize (Redimensionare)*: imaginile sunt redimensionate şi stocate
în memoria internă când sunt importate de pe un card de memorie.
Puteţi stoca mai multe imagini. Cu toate acestea, la afişarea imaginilor
pe un ecran de mari dimensiuni folosindu-se un calculator etc.,
calitatea imaginii se va deteriora faţă de cea originală.
Original (Original): Imaginile sunt stocate în memoria internă fără a
fi comprimate. Nu apare deteriorarea calităţii, însă pot fi stocate mai
puţine imagini.
ON*/OFF (Activat/ Dezactivat): stabileşte dacă sigla Sony a ramei
foto să fie luminoasă sau nu.
Stabilirea limbii
Este aleasă limba pentru afişarea pe ecranul LCD.
Japoneză, Engleză*, Franceză, Spaniolă, Germană, Italiană, Rusă, Koreană, Chineză simplificată, Chineză
tradiţională, Olandeză, Portugheză, Arabă, Persană, Maghiară, Poloneză, Cehă, Thai, Greacă, Turcă,
Malay, Suedeză, Norvegiană, Daneză, Finlandeză.
Iniţializare
Reglaj
Format Internal Memory
(Formatarea memoriei
interne)
Initialize Settings
(Iniţializare reglaje)
Descriere
Este formatată memoria internă (pag. 48).
Toate reglajele sunt readuse la variantele implicite stabilite din
fabrică, cu excepţia reglajelor temporale (data şi ora curente)
corespunzătoare opţiunii [Date/ Time Settings] (pag. 54).
57
Conectarea la un calculator
Conectarea la un calculator vă permite să vizualizaţi cu ajutorul unui calculator imaginile din memoria
internă a ramei foto, să le copiaţi pe hard diskul acestuia precum şi să copiaţi imagini de la calculator
la rama foto.
1 Conectaţi adaptorul de c.a. la rama foto digitală şi la o sursă de alimentare, apoi porniţi
rama foto digitală.
2 Cuplaţi calculatorul şi rama foto prin intermediu unui cablu USB achiziţionat din comerţ.
Spre conectorul
USB tip mini B
Calculator
Spre conectorul USB
58
Cerinţe de sistem
x Windows
• Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows 7 SP1, Windows Vista SP2, Windows XP SP3,
• Port : port USB
x Macintosh
• Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4 sau versiuni ulterioare)
• Port : port USB
Pentru decuplarea de la calculator
Decuplaţi cablul USB sau opriţi rama foto după decuplarea acesteia de la calculator, după cum
urmează:
1 Faceţi clic pe
2 Faceţi clic pe
(Safely Remove Hardware) din bara de acţiuni.
(Eject removable disk).
3 Decuplaţi cablul USB urmând indicaţia mesajului afişat.
P Note
• Folosiţi un cablu USB de tip mini B. Dacă folosiţi un cablu USB disponibil în comerţ, alegeţi unul
cu conector tip mini B (pe care aveţi grijă să îl conectaţi la rama foto) mai scurt de 3 metri.
• Dacă la calculator sunt cuplate mai multe echipamente USB sau dacă este utilizat un hub, pot apărea
probleme.
• Nu puteţi acţiona rama foto digitală cu ajutorul altui echipament USB, conectat simultan.
• Nu deconectaţi cablul USB în timpul comunicării de date.
• Nu este garantată utilizarea acestei rame foto digitale cu orice calculator care întruneşte condiţiile
de sistem prezentate mai sus.
• S-a demonstrat că rama foto digitală poate fi acţionată când este conectată la un calculator. În
cazul în care rama este cuplată la alte echipamente, este posibil ca memoria sa internă să nu fie
recunoscută.
• Nu conectaţi un calculator la mufa USB tip mini B a ramei foto digitale în timp ce este cuplată o
memorie USB la conectorul USB A.
• Un hub USB sau un dispozitiv cu hub USB încorporat este posibil să nu funcţioneze în mod
corespunzător.
59
Copierea imaginilor şi a muzicii de la calculator
z
• Această secţiune prezintă un exemplu de conexiune valabilă în cazul Windows 7 SP1. În funcţie de
sistemul de operare folosit, interfeţele afişate pe ecran şi procedurile pot diferi.
1 Conectaţi rama foto la calculator.
Consultaţi "Conectarea la un calculator" (pag. 58).
2 Când pe ecranul calculatorului apare fereastra [AutoPlay], faceţi clic pe [Open folder to
view files].
Dacă nu apare fereastra [AutoPlay], selectaţi discul mobil, apoi deschideţi-o.
Conform fişierului, continuaţi procedura de "Copiere a imaginilor" sau "Copiere a muzicii".
Copierea imaginilor
După efectuarea pasului 2 al procedurii “Copierea imaginilor şi a muzicii de la calculator”, de mai
sus, procedaţi după cum urmează :
1 Deplasaţi cursorul în această fereastră şi faceţi clic
dreapta pe [New], apoi pe [Folder].
Denumiţi noul director. În acest manual, denumirea "sony"
a directorului este folosită ca exemplu.
2 Faceţi dublu clic pentru a accesa directorul “sony”.
3 Deschideţi directorul care conţine fişierele de imagini
pe care doriţi să le copiaţi şi realizaţi operaţia de
copiere prin marcarea şi deplasarea acestora.
P Note
• Când sunt stocate imagini de la un calculator în memoria internă, creaţi un director în aceasta şi
salvaţi imaginile în respectivul director. Dacă nu realizaţi un director, puteţi stoca până la 512 de
imagini. În plus, numărul de imagini poate fi redus în funcţie de lungimea denumirii directorului
sau de tipul de caractere.
• Dacă editaţi sau salvaţi un fişier de imagine la un calculator, data înregistrării fişierului poate fi
modificată sau ştearsă. În acest caz, este posibil ca imaginile să nu fie afişate în ordinea datei înregistrării
în interfaţa index a imaginilor.
• Fişierele de la calculator sunt stocate în memoria internă a ramei foto fără a fi comprimate. Ca rezultat,
în memoria internă vor putea fi salvate mai puţine imagini.
• Fişierele de imagini realizate sau editate la calculator este posibil să nu poată fi afişate. Fişierele de
imagini stabilite ca Read Only (disponibile numai pentru citire) la calculator nu pot fi şterse cu rama
foto. Renunţaţi la specificaţia "Read Only" înainte de a stoca fişiere de imagini de la un calculator
la rama foto.
60
Copierea muzicii
După efectuarea pasului 2 al procedurii “Copierea imaginilor şi a muzicii de la calculator” (pag. 60),
procedaţi după cum urmează :
1 Deplasaţi cursorul în această fereastră şi faceţi dublu clic pe directorul [MUSIC].
2 Deschideţi directorul care conţine fişierele de muzică pe care doriţi să le copiaţi şi realizaţi
copierea acestora în directorul [MUSIC], prin operaţii de marcare şi deplasare.
P Notă
• Copiaţi fişierul de muzică direct în directorul [MUSIC]. Dacă realizaţi un director în interiorul
directorului [MUSIC] şi copiaţi fişierul de muzică în respectivul subdirector, acesta nu poate fi
redat.
61
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor
Înainte de a duce rama foto la reparat, încercaţi să aplicaţi indicaţiile prezentate în continuare pentru
a rezolva problema apărută.
Dacă problemele persistă, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service Sony.
x Alimentare
Alimentarea nu este pornită.
• Este corect cuplat ştecărul cablului de alimentare cu c.a. ?
c Introduceţi corect ştecărul cablului de alimentare.
Nu se întâmplă nimic chiar dacă acţionaţi rama foto.
c Opriţi alimentarea (pag. 27) şi apoi reporniţi-o.
x Afişarea imaginilor
Pe ecran nu sunt afişate imagini.
• Este corect inserat cardul de memorie în aparat ?
c Introduceţi corect cardul de memorie (pag. 30).
• Cardul de memorie conţine imagini stocate cu camera digitală sau cu alte echipamente ?
c Introduceţi un card de memorie care conţine imaginile.
c Verificaţi formatele de fişiere ce pot fi afişate (pag. 71).
• Este formatul fişierului compatibil cu DCF ?
c Un fişier care nu este compatibil cu DCF nu poate fi afişat cu rama foto, chiar dacă poate fi
afişat la calculator.
• Este afişat mesajul “No images on file.” (Nu există imagini în fişier).
c Folosiţi un card de memorie care conţine fişiere de imagine care pot fi afişate cu rama foto.
P Notă
• Acest mesaj de eroare poate fi afişat când introduceţi un card de memorie pe care sunt stocate
numai fişiere de muzică.
• Este afişat mesajul “Cannot open the image.” (Imaginea nu poate fi accesată).
c Rama foto nu poate afişa sau deschide un fişier de imagine al cărui format nu este compatibil.
• Este afişat mesajul “Memory card format not supported.” (Formatul cardului de memorie nu este
acceptat.).
c Pentru un card de memorie, folosiţi camera digitală sau un alt echipament pentru a-l formata.
Folosiţi rama foto pentru a iniţializa memoria internă. Când iniţializaţi memoria internă, vă
rugăm să ţineţi seama că toate fişierele vor fi şterse.
c Pentru un dispozitiv de memorie USB, folosiţi calculatorul pentru a-l formata.
62
Imaginile nu sunt redate în ordinea datelor de înregistrare.
• Au fost editate pe calculator aceste imagini ?
c Dacă aţi editat sau stocat un fişier de imagine cu ajutorul unui calculator, data fişierului a fost
modificată. Imaginile vor fi afişate în ordinea datelor modificate, nu a celor de înregistrare.
Anumite imagini nu sunt afişate.
• Sunt imaginile afişate în modul index ?
c Dacă imaginea este afişată în modul index, însă nu poate fi afişată ca o singură imagine pe ecran,
este posibil ca fişierul să fie deteriorat, deşi miniatura imaginii este bună.
c Este posibil ca, un fişier care nu este compatibil cu DCF, să nu fie afişat cu această ramă foto
digitală, chiar dacă a fost vizualizat la calculator.
sau
?
• În modul index apar marcajele
c Fişierul de imagine nu este acceptat de rama foto deoarece, spre exemplu, este un fişier JPEG care
a fost creat cu ajutorul calculatorului. Selectaţi marcajul
, apoi apăsaţi
(Accesare) pentru
apare din nou, imaginea nu
a trece la afişarea unei singure imagini pe ecran. Dacă marcajul
poate fi afişată.
c Fişierul de imagine este acceptat de rama foto, însă miniatura asociată sau imaginea propriu-zisă
nu pot fi accesate. Selectaţi marcajul
, apoi apăsaţi
(Accesare). Dacă marcajul
apare
din nou, imaginea nu poate fi afişată.
• Imaginile au fost create cu o aplicaţie pe un calculator ?
c Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul cu ajutorul calculatorului, iar numele acestuia include alt
fel de caractere decât cele alfanumerice, este posibil ca imaginea să nu fie prezentată de această
ramă foto digitală.
• Există 8 sau mai multe nivele de imbricare în structura de directoare de pe cardul de memorie ?
c Rama foto digitală nu poate afişa imagini stocate într-un director care conţine o ierarhie cu mai
mult de opt nivele.
Denumirea fişierului nu este corect afişată.
• Aţi denumit sau redenumit fişierul cu ajutorul calculatorului sau a unui alt dispozitiv ?
c Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul cu ajutorul calculatorului, iar numele acestuia include
alt fel de caractere decât cele alfanumerice, este posibil ca denumirea acestuia să nu fie afişată
corespunzător de rama foto. Totodată, pentru un fişier creat la un calculator sau cu un alt
dispozitiv, pot fi afişate numai primele 10 caractere de la începutul denumirii acestuia.
Nu poate fi afişat un director.
• Este un fişier fără informaţii de imagine ?
c Nu poate fi afişat un fişier care conţine numai fişiere de muzică.
63
x Redarea unui fişier de film
Un fişier de film nu este redat.
• În modul index sau în cel de vizualizare a unei singure imagini apare marcajul
c Fişierul de film nu este acceptat de rama foto (pag. 71).
?
Nu este disponibilă redarea rapidă înainte / înapoi.
c Redarea rapidă înainte / înapoi a anumitor fişiere de film este posibil să nu fie disponibilă în cazul
ramei foto.
x Salvarea şi ştergerea imaginilor
Nu poate fi salvată o imagine.
• Cardul de memorie este protejat la scriere ?
c Renunţaţi la protecţie şi încercaţi din nou.
• Comutatorul de protejare la scriere al cardului de memorie este în poziţia LOCK ?
c Deplasaţi comutatorul de protejare la scriere într-o poziţie care să permită scrierea.
• Este complet ocupat cardul de memorie ?
c Înlocuiţi cardul de memorie cu altul pe care există suficient spaţiu liber sau ştergeţi imaginile care
nu vă interesează (pag. 47).
• Este complet ocupată memoria internă ?
c Ştergeţi imaginile care nu vă interesează (pag. 47).
• Aţi salvat imagini de la un calculator în memoria internă fără a crea mai întâi un director în memoria
internă a camerei ?
c Dacă nu creaţi un director, puteţi stoca cel mult 512 imagini în memoria internă. În plus, numărul
de imagini poate să scadă în funcţie de lungimea denumirii fişierului sau de tipul de caractere
utilizat. Când stocaţi imagini de la calculator în memoria internă, aveţi grijă să creaţi în prealabil
un director în memoria internă şi apoi salvaţi imaginile în acesta.
• Este afişat mesajul “Error reading the Memory Stick./ SD Memory Card.” (Eroare la citirea cardului
de memorie Memory Stick / SD.) sau cel Write error on the Memory Stick. / SD Memory Card (Eroare
la scrierea pe cardul de memorie Memory Stick / SD).
c A survenit o eroare legată de cardul de memorie. Verificaţi dacă este corect introdus cardul
de memorie în aparat. Dacă mesajul de eroare este afişat frecvent, verificaţi starea cardului de
memorie cu ajutorul unui alt echipament decât rama foto digitală.
• Este afişat mesajul “Error reading the internal memory.” (Eroare la citirea memoriei interne.)” sau
cel “Write error on the internal memory.” (Eroare la scrierea în memoria internă).
c A survenit o eroare legată de memoria internă. Iniţializaţi memoria internă. Când iniţializaţi
memoria internă, vă rugăm să ţineţi seama că toate fişierele de imagine conţinute de aceasta vor
fi şterse.
• Este afişat mesajul “Memory Stick is protected.” (Cardul Memory Stick este protejat).
c Cardul Memory Stick introdus în aparat este protejat la scriere. Pentru a edita şi salva imagini
cu rama foto, folosiţi dispozitivul necesar pentru a elimina protecţia la scriere.
64
O imagine nu poate fi ştearsă.
• Este protejat la scriere cardul de memorie ?
c Folosiţi dispozitivul necesar pentru a elimina protecţia la scriere şi încercaţi din nou să o
ştergeţi.
• Comutatorul de protejare la scriere al cardului de memorie este în poziţia LOCK ?
c Deplasaţi comutatorul de protejare la scriere într-o poziţie care să permită scrierea.
• Folosiţi un “Memory Stick-ROM” ?
c Nu este posibil să ştergeţi imagini sau să formataţi un “Memory Stick-ROM”.
• Imaginea este protejată ?
c Verificaţi informaţiile legate de imagine, afişate în modul vizualizare a unei singure imagini
(pag. 34).
• Este afişat mesajul Cannot delete a protected file. (Nu poate fi şters un fişier protejat.).
este de tipul “Read only” (poate fi doar citită). Nu o puteţi şterge
c O imagine cu marcajul
de la rama foto.
O imagine a fost ştearsă accidental.
c Odată ştearsă, o imagine nu mai poate fi recuperată.
x Importul unui fişier de muzică
Un fişier de muzică nu poate fi importat.
• Este inserat în aparat un card de memorie ce conţine numai fişiere de muzică ?
c Când în rama foto este inserat un card de memorie pe care sunt stocate numai fişiere de muzică,
pe ecran apare mesajul [No images on file] (Nu sunt imagini în fişier). În acest caz, nu înlocuiţi
(ACCESARE).
cardul, ci doar apăsaţi
x Redarea fundalului muzical
Un fişier de muzică nu poate fi redat.
• Poate fi redat fişierul cu această ramă foto ?
c Verificaţi dacă fişierul de muzică poate fi redat cu această ramă foto (pag. 71).
c Orice fişier muzical care nu este stocat în memoria internă nu poate fi redat.
• Este aleasă pentru opţiunea [BGM ON/OFF] (Fundal muzical pornit/oprit) varianta [OFF] (oprit)?
c Alegeţi varianta [ON] (pornit) (pag. 40).
Un fişier de muzică marcat cu ( ) la setarea asociată fundalului muzical nu poate fi
redat.
• Aţi salvat fişierele de muzică în memoria internă folosind un calculator ?
c Când salvaţi fişiere de muzică în memoria internă a ramei, cu ajutorul unui calculator, aveţi
grijă ca acestea să fie stocate direct în directorul [MUSIC].
Dacă creaţi un director nou în directorul [MUSIC] şi fişierele de muzică sunt stocate în acesta,
nu vor putea fi redate chiar dacă au asociată o bifă ( ) corespunzător reglajelor pentru fundalul
muzical.
65
x Rama foto
Nu se întâmplă nimic chiar dacă acţionaţi rama foto.
c Opriţi şi apoi reporniţi alimentarea (pag. 28).
Este afişat mesajul “Do you want to refresh the internal memory?” (Doriţi să fie
reîmprospătată memoria internă?).
c Pentru operaţia de reîmprospătare a memoriei ramei foto, consultaţi secţiunea “În legătură cu
modul reîmprospătare” (pag. 67).
Cardul de memorie nu poate fi scos din rama foto.
c Dacă un card de memorie miniSD, microSD sau
“Memory Stick Micro” este incorect inserat în aparat,
îl puteţi scoate cu ajutorul unei pensete cu vârf fin sau
cu un patent cu vârf ascuţit.
În acest caz, aveţi grijă să nu deterioraţi astfel cardul de
memorie şi/sau rama foto.
x Telecomanda
Nu se întâmplă nimic chiar dacă acţionaţi telecomanda.
• Este corect introdusă bateria în telecomandă ?
c Înlocuiţi bateria cu una nouă (pag. 67).
c Aşezaţi corect bateria în compartiment (pag. 67).
• Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii spre senzorul care îi este destinat al ramei foto (pag. 9)?
• Există obstacole între telecomandă şi senzorul care-i este destinat ?
• Există o folie de protecţie în interiorul telecomenzii ?
c Îndepărtaţi folia de protecţie din telecomandă (pag. 25).
66
Ce trebuie făcut dacă rama foto nu este pornită ?
• Aveţi grijă să fie bine conectat cablul de alimentare
De ce nu afişează imagini rama foto digitală ?
• Cardul de memorie nu este corect inserat.
• Fişierul de imagini nu este compatibil cu formatul DCF sau nu este acceptat de rama foto.
• Fişierul de imagini poate fi deteriorat.
• Rama foto poate afişa până la 9.999 fişiere de imagine.
Ce trebuie să fac dacă nu se întâmplă nimic când este acţionată rama foto ?
• Opriţi şi apoi reporniţi rama foto digitală.
De ce nu redă un film rama foto ?
• Nu pot fi redate următoarele tipuri de filme :
– filme cu protecţie a drepturilor de autor
– filme ale căror imagini au un număr de pixeli mai mare, pe orizontală sau pe verticală, decât
numărul maxim.
(Nu putem garanta redarea tuturor tipurilor de filme ce nu sunt menţionate mai sus.)
De ce rama foto nu importă un fişier dorit ?
• Evitaţi :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card de memorie,
în timp ce o imagine este importată în memoria internă (în caz contrar, este posibil să deterioraţi
rama foto, cardul de memorie sau datele).
• Nu este posibil importul fişierelor de film în memoria internă folosind butoanele ramei foto. Pentru
a importa un film, conectaţi un calculator la rama foto şi copiaţi un film de pe calculator în memoria
internă a ramei foto. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni.
De ce rama foto digitală nu redă o prezentare de imagini cu fundal muzical ?
• Ajustaţi volumul.
• Alegeţi pentru [Slideshow BGM Settings] T [BGM ON/OFF] varianta [ON] în meniul corespunzător
categoriei
(Reglaje).
Pagina de asistenţă pentru clienţi
Cele mai recente informaţii sunt disponibile la următoarea adresă de Internet :
http://www.sony.net/
67
În legătură cu modul de reîmprospătare a memoriei ramei foto
Datorită uneia dintre caracteristicile echipamentului, imaginile stocate în memoria internă pentru o
perioadă îndelungată de timp sau citite de multe ori pot prezenta erori ale datelor.
În funcţie de starea memoriei interne, rama foto reîmprospătează automat memoria internă pentru a
preveni apariţia unor astfel de erori.
Când este necesară reîmprospătarea memoriei, pe ecran este afişat automat un mesaj ce solicită
confirmarea efectuării acestei operaţii.
Selectaţi [Yes] (Da) pentru a începe operaţia de reîmprospătare. În caz contrar, această operaţie va fi
declanşată automat dacă nu este efectuată nici o operaţie timp de 30 de secunde.
Dacă selectaţi [No] (Nu), interfaţa de confirmare a operaţiei de reîmprospătare va fi afişată din nou
când aceasta este necesară.
Reîmprospătarea memoriei interne poate dura circa 5 minute.
P Note
• Nu opriţi alimentarea în timp ce este reîmprospătată memoria internă deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Vă recomandăm să efectuaţi periodic copii de siguranţă a datelor dvs. pentru a evita pierderea
acestora.
• Evitaţi rularea continuă a unei Prezentări de imagini cu mai puţin de 10 imagini, când intervalul este
stabilit de 3 secunde. Procedând astfel, pot fi deteriorate datele de imagine din memoria internă.
Pentru a înlocui bateria din telecomandă
Dacă telecomanda nu mai funcţionează, înlocuiţi-i bateria (de tip CR2025) cu alta nouă.
1 Trageţi
spre exterior suportul pentru baterie al
telecomenzii, apăsând în acelaşi timp clapeta
acestuia spre interior.
2 Introduceţi o nouă baterie astfel încât partea pozitivă (+) să fie îndreptată în sus şi apoi
glisaţi suportul în interiorul telecomenzii.
68
P Note
• Utilizarea unei alte baterii decât cea indicată la specificaţii poate conduce la defecţiuni.
• Dezafectaţi bateriile ducându-le la un centru specializat.
• Nu lăsaţi telecomanda în spaţii foarte umede sau cu temperatură foarte ridicată.
• Aveţi grijă să nu pătrundă corpuri străine în interiorul telecomenzii, spre exemplu când înlocuiţi
bateria acesteia.
• Utilizarea incorectă a bateriei poate conduce la scurgerea lichidului conţinut de aceasta şi la
corodare.
– nu reîncărcaţi bateria,
– când telecomanda urmează a nu fi utilizată o perioadă îndelungată, scoateţi bateria acesteia pentru
a evita scurgerea lichidului în interior şi corodarea,
– introducerea în mod incorect, scurtcircuitarea, eliminarea învelişului sau încălzirea bateriei,
precum şi aruncarea acesteia în foc poate conduce la defecţiuni şi la scurgerea lichidului coroziv
în interior.
• Când bateriei cu litiu îi scade energia, distanţa de acţionare cu ajutorul telecomenzii se poate diminua
sau este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze în mod adecvat. În acest caz, înlocuiţi bateria
cu o alta nouă, cu litiu, tip CR2025, marca Sony. Utilizarea unui alt tip de baterie prezintă risc de
incendii sau de explozie.
AVERTIZARE
Dacă nu manevraţi corect bateria, este posibil să explodeze. Nu încercaţi să reîncărcaţi, să dezasamblaţi
sau să aruncaţi în foc bateria.
69
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Instalare
• Aşezaţi rama foto pe o suprafaţă plată.
• Nu loviţi şi nu scăpaţi pe jos rama foto.
• Evitaţi amplasarea ramei foto digitale în spaţii
supuse la :
– condiţii instabile,
– la praf excesiv,
– temperaturi extrem de ridicate sau de
scăzute,
– vibraţii,
– umiditate,
– lumină solară directă.
Despre adaptorul de c.a.
• Verificaţi forma prizei la care urmează să
cuplaţi rama foto deoarece aceasta poate
diferi în funcţie de ţară sau de regiune. Nu
utilizaţi un transformator electric (convertor
mobil) deoarece poate cauza supraîncălziri sau
disfuncţionalităţi.
• Nu folosiţi un alt adaptor de c.a. în afară de cel
furnizat împreună cu rama foto.
Despre condensarea umezelii
• Dacă rama foto digitală este adusă direct
dintr-un spaţiu cu temperatură scăzută întrunul cu temperatura ridicată sau dacă este
plasată într-un loc unde este extrem de cald
sau de umed, în interiorul său poate condensa
umezeală.
În astfel de cazuri, dispozitivul nu va funcţiona
corespunzător şi pot apărea erori dacă insistaţi
să îl folosiţi.
Dacă a condensat umezeală în interior, opriţi
alimentarea ramei foto şi nu mai folosiţi acest
aparat o anumită perioadă de timp.
70
Despre transport
• La transportul ramei foto digitale, decuplaţi
adaptorul de reţea, detaşaţi cardul de memorie
şi deconectaţi echipamentele externe conectate
şi aşezaţi aparatul şi accesoriile în ambalajul
original, folosind elementele de protecţie iniţiale.
În cazul în care nu mai aveţi ambalajul original,
folosiţi materiale de împachetat similare pentru
a evita deteriorarea la transport.
Curăţare
• Curăţaţi rama foto digitală cu o bucată de pânză
moale şi uscată sau cu una uşor umezită într-o
soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi nici un
fel de solvenţi, cum ar fi alcool sau benzină,
deoarece poate fi deteriorat finisajul carcasei.
Note privind utilizarea unui card
de memorie
“Memory Stick Duo”
• Pentru a afla cele mai recente informaţii cu privire
la tipurile de “Memory Stick” compatibile cu
rama foto digitală, consultaţi informaţiile cu
privire la compatibilitatea cu “Memory Stick”
de pe site-ul web al firmei Sony.
• Rama foto digitală acceptă FAT32.
Nu garantăm însă compatibilitatea cu orice
suport media “Memory Stick Duo”.
• Nu pot fi efectuate operaţii de citire / înregistrare
a datelor care necesită tehnologia “Magic Gate”
de protejare a drepturilor de autor.
“Magic Gate” reprezintă denumirea generală
pentru tehnologia de protejare a drepturilor
de autor dezvoltată de Sony, care foloseşte
autentificarea şi criptarea datelor.
• Rama foto digitală nu acceptă transferul de date
paralel, pe 8 biţi.
• Când iniţializaţi o unitate “Memory Stick”,
folosiţi funcţia de iniţializare a camerei
digitale. Dacă iniţializaţi un card “Memory
Stick” cu calculatorul, este posibil ca imaginile
să nu fie corect afişate.
• Când efectuaţi operaţia de iniţializare, toate imaginile protejate sunt şterse. Aveţi grijă să evitaţi
ştergerea accidentală a datelor importante.
• Nu puteţi înregistra, edita sau şterge date dacă
deplasaţi comutatorul de protejare la scriere în
poziţia LOCK (blocat).
• Nu lipiţi nici un fel de materiale pe “Memory
Stick” în afara etichetelor furnizate, în zona
destinată acestora.
Când lipiţi etichetele care v-au fost livrate, aveţi
grijă să vă încadraţi în zona rezervată lor, fără
a o depăşi.
• Nu atingeţi cu mâna sau cu un obiect metalic
bornele cardului.
• Nu îndoiţi, nu loviţi şi nu scăpaţi pe jos
cardul.
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi cardul.
• Nu expuneţi cardul la apă.
• Nu folosiţi şi nu stocaţi cardul în următoarele
condiţiile :
– în locuri unde nu sunt respectate condiţiile
de funcţionare, cum ar fi cele din interiorul
unei maşini parcate la soare unde temperatura
este foarte ridicată, cele expuse la radiaţii
solare directe sau aflate în apropierea unor
echipamente de încălzire,
– în locuri cu umiditate ridicată sau unde există
substanţe corozive,
– în locuri supuse la electricitate statică sau la
zgomot electric.
Card de memorie SD
• Anumite adaptoare de card disponibile în comerţ
au bornele în partea din spate. Este posibil ca
astfel de adaptoare să nu poată fi utilizate de
acest aparat.
• Nu poate fi realizată citirea / înregistrarea datelor
care necesită protejarea drepturilor de autor.
• La introducerea unui card în aparat, aveţi grijă
să verificaţi ca acesta să fie corect inserat,
Introducerea incorectă a cardului poate conduce
la deteriorarea ramei foto.
• La inserarea unui card de memorie în rama foto,
doar o partea a acestuia va pătrunde în aparat.
Nu în cercaţi să forţaţi introducerea completă
a cardului în rama foto deoarece se poate
deteriora cardul şi/sau rama foto.
• Nu scoateţi cardul de memorie şi nu opriţi rama
foto în timp ce sunt citite sau accesate date. În
caz cotrar, este posibil ca datele să nu mai poată
fi citite sau şterse.
• Vă recomandăm să realizaţi copii de siguranţă
ale datelor importate.
• Datele procesate cu ajutorul unui calculator este
posibil să nu fie afişate.
• Când deplaşaţi sau depozitaţi un card, puneţi-l
în cutia care îi este destinată.
71
Specificaţii
Rama foto
Denumirea
modelului
Ecran LCD
Panou LCD
Număr total de
puncte
DPF-HD1000
DPF-HD800
DPF-HD700
25,7 cm
matrice TFT activă
20 cm
matrice TFT activă
18 cm
matrice TFT activă
1.843.200 puncte
(1.024 × 3 (RGB) × 600
puncte)
Zona de afişare
efectivă
Formatul afişat
Dimensiunea
vizualizată efectiv
Numărul total de
puncte
Durată de viaţă a
luminii de fundal LCD
Conectori
de intrare/ ieşire
Formate compatibile
de fişiere*1
Fotografie
Film*4*5*6
72
1.152.000 puncte
(800 × 3 (RGB) × 480 puncte)
16:10
23,4 cm
18,6 cm
16,2 cm
1.628.748 puncte (914×3
(RGB) × 594 puncte)
1.012.464 puncte
(712 × 3 (RGB) × 474 puncte)
20.000 ore
(înainte ca luminozitatea fundalului este redusă la jumătate)
Conector USB (Tip Mini-B, USB de mare viteză)
Conectori USB (Tip A, USB de mare viteză)
Sloturi pentru cardurile de memorie “Memory Stick PRO” (Duo) / SD
JPEG : DCF 2.0, Exif 2.3, MPF baseline, MPF extins*2, JFIF
TIFF : compatibil Exif 2.3
BMP : format Windows pe 1, 4, 8, 16, 24, 32 bit
RAW*3 : SRF, SR2, ARW 2.2 (doar previzualizare)
MPEG-4 AVC/H.264:
Extensie : mp4, mts
Profil : Baseline Profile, Main Profile, High Profile
Nivel : mai scăzut de 4,2
Rezoluţie maximă : 1920 × 1080
Format audio : Dolby Digital, AAC
MPEG-4 Visual:
Extensie: mp4
Profil : Profil simplu, Profil simplu advansat, Profil de eficienţă de codare
avansat
Nivel : mai scăzut de 6 (Profil simplu), mai scăzut de 5 (Profil simplu advansat),
mai scăzut de 4 (Profil de eficienţă de codare avansat)
Rezoluţie maximă : 1280 × 720 (Profil simplu), 720 × 576
(Profil simplu advansat), 1280 × 720 (Profil de eficienţă de codare avansat)
Format audio : AAC-LC
MPEG-1 Video:
Extensie : mpg
Rezoluţie maximă : 720 × 576
Format audio: MPEG-1 Audio Layer 2
Motion JPEG:
Extension: mov, avi
Rezoluţie maximă : 1280 × 768
Format audio : Linear PCM, µ -law, IMA-ADPCM
Viteză maximă de transfer : 28 Mbps
Frecvenţa maximă a cadrelor : 60 p
Denumirea
modelului
Fundal muzical*4
Numărul maxim
de elemente de
imagine*7
Sistemul de fişiere
Denumirea fişierului
de imagine
Numărul maxim
de fişiere ce pot fi
manevrate
Capacitatea memoriei
interne*8
Cerinţe privind
alimentarea
Consum de putere
Cu adaptor de c.a.
Fără adaptor de c.a.
Temperatura de
funcţionare
Dimensiuni (lăţime/
înălţime/adâncime)
Cu suportul extins
Prezentat pe perete
Masă (exclusiv
adaptorul de c.a.,
inclusiv suportul
Elemente incluse
DPF-HD1000
DPF-HD800
DPF-HD700
MP3:
Extensie : mp3
Viteza de transfer : 32 kbps to 320 kbps, acceptă viteze de transfer variabile
(VBR)
Frecvenţa de eşantionare : 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
AAC:
Extensie : m4a
Viteza de transfer : 32 kbps to 320 kbps, acceptă viteze de transfer variabile
(VBR)
Frecvenţa de eşantionare : 8 kHz, 11,025 kHz, 12 kHz, 16 kHz, 22,05 kHz,
24kHz, 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
PCM liniar:
Extensie : wav
Frecvenţa de eşantionare : 44,1 kHz, 48 kHz
16.384 × 12.288
(formatul JPEG Progresiv poate fi redat până la 220,000 pixeli.)
FAT12/16/32/exFAT
Format DCF, 256 caractere în cadrul celui de al 8-lea nivel de ierarhie
Denumirea fişierului include alte caractere decât cele alfanumerice, este posibil
ca imaginea să nu fie afişată de rama foto.
9.999 fişiere pentru un card de memorie / un dispozitiv intern
2 GB (Pot fi stocate aprox. 4.000 imagini*9.)
mufă DC IN (de c.c.), 5V c.c.
La sarcină maximă :
11,3 W
Mod normal : 6.3 W
La sarcină maximă:
9,7 W
Mod normal: 4,5 W
La sarcină maximă:
10,1 W
Mod normal: 5.0 W
La sarcină maximă :
8,5 W
La sarcină maximă :
8,5 W
La sarcină maximă :
8,0 W
între 5 °C şi 35 °C
aprox. : 258 mm ×
177,6 mm × 122,9 mm
aprox. : 258 mm ×
177,6 mm × 27,5 mm
aprox. : 600 g
aprox. : 220 mm ×
151,4 mm × 117,8 mm
aprox. : 220 mm ×
151,4 mm × 29,4 mm
aprox. : 490 g
aprox. : 191 mm ×
132,4 mm × 97,4 mm
aprox. : 191 mm ×
132,4 mm × 28,1 mm
aprox. : 370 g
Consultaţi secţiunea “1 Verificarea elementelor incluse” (pag. 8)
73
Adaptor c.a.
Denumirea
modelului
Cerinţe de alimentare
Tensiune nominală la
ieşire
Dimensiuni (lăţime/
înălţime/adâncime)
Masa
AC-P5022
între 100 V şi 240 V ; 50 Hz / 60 Hz ; 0,4 A
5 V c.c. ; 2,2 A
aprox. 79 mm × 34 mm × 65 mm
aprox. 105 g
Consultaţi eticheta adaptorului de c.a. pentru a afla mai multe detalii.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Produs sub licenţă Dolby Laboratories.
*1 : Anumite fişiere este posibil să nu fie compatibile în funcţie de tipul de date.
*2 : Fişierele nu pot fi afişate în format 3D. Imaginile reprezentative sunt afişate în format 2D.
*3 : Fişierele RAW sunt afişate sub forma de miniaturi.
*4 : Fişierele cu drepturi de autor protejate nu pot fi redate.
*5 : La redarea cardului de memorie, este posibil să fie omise anumite cadre, din cauza vitezei de
transfer a cardului de memorie.
*6 : Numărul de cadre afişate poate fi redus la redarea anumitor fişiere de film.
*7 : Sunt necesare 17 × 17 sau mai mult. O imagine cu formatul de 20:1 sau mai mult este posibil să
nu fie afişată în mod adecvat. Chiar dacă formatul este mai mic de 20:1, este posibil să apară
probleme la afişarea minitaurilor, a prezentărilor de imagini sau cu alte ocazii.
*8 : Capacitatea este calculată considerând că : 1 GB = 1.000.000.000 byts. Capacitatea reală este mai redusă
deoarece o parte a capacităţii este alocată gestionării fişierelor şi aplicaţiilor. Pentru funcţionarea efectivă
vor fi utilizaţi aproximativ 1,8 GB.
*9 : Numărul indicat de imagini ce pot fi stocate este unul aproximativ, valabil la redimensionarea şi importul
imaginilor. În aceste situaţii, imaginile sunt redimensionate automat la valoarea de aprox. 2.000.000 pixeli.
În funcţie de subiect şi de condiţiile de înregistrare, valorile pot varia.
74
Specificaţii principale
Rama foto
Denumire model
Ecran LCD
Panou LCD
Număr total
de puncte
Conectori de intrare / ieşire
Capacitatea memoriei interne
Cerinţe privind alimentarea
Consum de putere
(fără adaptor de c.a.)
(în vârf de sarcină)
Dimensiuni (L × Î × A)
(cu suportul extins)
Masă
(exclusiv adaptorul de c.a. şi
inclusiv suportul)
Temperatura de funcţionare
Accesorii furnizate
DPF-HD1000
25,7 cm
Matrice TFT activă
DPF-HD800
DPF-HD700
20 cm
18 cm
Matrice TFT
Matrice TFT
activă
activă
1.843.200 puncte
1,152,000 puncte
(1.024 × 3 (RGB) × (800 × 3 (RGB) × 480 puncte)
600 puncte)
conector USB (TIP Mini-B, USB de mare viteză)
conector USB (TIP A, USB de mare viteză)
fante pentru carduri de memorie “Memory Stick PRO”
(Duo) / SD
2 GB (pot fi stocate aprox. 4.000 imagini) *
Mufă DC IN (c.c.), 5V c.c.
8,5 W
aprox.
258 mm ×
177,6 mm ×
122,9 mm
aprox. 600 g
8,5 W
aprox.
220 mm ×
151,4 mm ×
117,8 mm
aprox. 490 g
8,0 W
aprox.
191 mm ×
132,4 mm ×
97,4 mm
aprox. 370 g
între 5 °C şi 35 °C
Consultaţi secţiunea “Verificarea accesoriilor furnizate”,
pag. 7.
* Numărul de imagini ce pot fi stocate, indicate în acest tabel, este unul aproximativ, în cazul
redimensionării şi importului de imagini. La redimensionarea şi importul imaginilor, acestea sunt
aduse automat la aprox. 2.000.000 pixeli. Dimensiunea variază în funcţie de subiect şi de condiţiile
de înregistrare.
Adaptor de c.a.
Denumire model
Cerinţe privind alimentarea
Tensiunea nominală la ieşire
Cerinţe privind alimentarea
Dimensiuni (L × Î × A)
Masă
AC-P5022
100 V - 240 V c.a. ; 50 Hz / 60 Hz ; 0,4 A
5V c.c., 2,2 A
Mufă DC IN (c.c.), 5V c.c.
aprox. 79 mm × 34 mm × 65 mm
(exclusiv părţile proeminente)
aprox. 105 g
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
75
În legătură cu mărcile de comerţ şi cu licenţele
, Cyber-shot,
, “Memory Stick”,
,
, “Memory Stick Duo”,
”, “MagicGate Memory Stick”,
, “Memory Stick PRO”, “
”, “Memory Stick PRO Duo”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick Micro”,
”, “ ”, “Memory Stick-ROM”, “
”,
”, sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Sony
“MagicGate”, “
Corporation.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci comerciale înregistrate ale Microsoft Corporation
din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
• Macintosh şi Mac OS sunt mărci de comerţ ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
• Sigla SD, sigla SDHC, sigla SDXC sunt mărci de comerţ ale SD-3C, LLC.
• Conţine iTypeTM şi fonturi de la Monotype Imaging Inc.
iTypeTM este marcă de comerţ a Monotype Imaging Inc.
• Dolby este marcă de comerţ Dolby Laboratories.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patente sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
• Toate celelalte denumiri de produse şi de companii menţionate în acest manual pot fi mărci înregistrate
sau mărci comerciale ale companiilor respective. În acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz
marcajele ™ sau ®.
•
“
76
• ACEST PRODUS ESTE REALIZAT FOLOSINDU-SE UN PATENT MPEG-4 VISUAL, PENTRU
CARE S-A ACORDAT LICENŢĂ ÎN VEDEREA UTILIZĂRII ÎN SCOP PERSONAL ŞI NONCOMERCIAL DE CĂTRE CLIENŢI, PENTRU
(i) CODAREA VIDEO CONFORM STANDARDULUI MPEG-4 VIZUAL (“MPG-4 VIDEO”)
ŞI / SAU
(ii) DECODAREA MATERIALELOR MPEG-4 VIDEO CARE AU FOST CODATE DE CĂTRE
UN UTILIZATOR CE DESFĂŞOARĂ ACTIVITĂŢI PERSONALE ŞI NON-COMERCIALE
ŞI/SAU CARE AU FOST OBŢINUTE DE LA UN FURNIZOR DE CREAŢII VIDEO
AUTORIZAT DE MPEG LA SĂ FURNIZEZE MATERIALE VIDEO ÎN FORMAT MPEG-4
VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICIO LICENŢĂ ŞI NICI DREPTUL DE UTILIZATE PENTRU
NICI UN ALT SCOP. INFORMAŢII SUPLIMENTARE, INCLUSIV CELE CU PRIVIRE
LA PROMOVARE, LA UTILIZAREA INTERNĂ ŞI COMERCIALĂ ŞI LA OBŢINEREA
LICENŢELOR POT FI OBŢINUTE DE LA MPEG LA, LLC.
CONSULTAŢI :
HTTP://WWW. MPEGLA.COM/
• ACEST PRODUS ESTE LICENŢIAT SUB PORTOFOLIUL DE PATENTE AVC, ACORDAT
PENTRU UZUL PERSONAL ŞI NECOMERCIAL AL CLIENŢILOR ÎN SCOPUL :
(I) CODAREA VIDEO COMPATIBILĂ CU STANDARDUL AVC (“AVC VIDEO”) ŞI / SAU
(II) DECODAREA AVC VIDEO CARE A FOST CODATĂ DE UN CLIENT ANGAJAT ÎNTR-O
ACTIVITATE PERSONALĂ ŞI NON-COMERCIALĂ ŞI/SAU CARE A FOST OBŢIUNTĂ
DE LA UN PROVIDER VIDEO LICENŢIAT PENTRU A FURNIZA AVC VIDEO.
NU ESTE ACORDATĂ NICI O LICENŢĂ ŞI NU POATE FI PRESUPUSĂ IMPLICITĂ NICI
O LICENŢĂ PENTRU NICI O ALTĂ UTILIZARE.
PUTEŢI OBŢINE INFORMAŢII SUPLIMENTARE DE LA MPEG LA, LLC., LA ADRESA:
HTTP://WWW.MPEGLA.COM
77
Index
Simboluri
(Fişiere asociate).....................................35
Modul (Ceas şi calendar) ........................32
Secţiunea
(Editare) ...37, 43, 44, 45, 46, 49
Marcaj Favorite ..................................35, 45
Mod
Index...............................................32
Conectarea
la calculator ................................................58
dispozitivului de memorie USB .................30
Conector USB .........................................30, 58
Copiere
Imagine.......................................................60
Muzică ........................................................61
Curăţare .........................................................71
(Fişier film).............................................35
D
(Fişier protejat) .......................................35
Data ...............................................................56
Dimensiunea imaginilor importate ...............64
Director muzică (MUSIC) ............................61
Dispozitiv de redare ..................................... 52
Secţiunea
Selectare echipamente ...........39
Secţiunea
Reglaje .......................29, 51, 54
SINGLE (Afişarea unei singure imagini) .......32
(Prezentare de imagini)...................32
E
Accesorii furnizate ........................................24
Adaptor de c.a. ..............................................27
Alegerea limbii..............................................57
Alimentare automată,
pornire/ oprire~ ..........................................51
Avansată .....................................................52
Oprire automată..........................................53
Simplă ........................................................53
Ataşarea suportului .......................................25
F
Mod
A
C
Calculator
conectarea la un calculator .........................58
copierea de la un calculator ........................60
decuplarea de la calculator .........................59
cerinţe de sistem .........................................59
Card de memorie
adaptor ........................................................23
introducere .................................................30
“Memory Stick Duo” ...........................30, 70
Scoatere ......................................................30
SD.........................................................23, 71
Carduri de memorie compatibile ..................23
Cerinţe de sistem ...........................................59
78
Editarea imaginilor
Ştergere ......................................................31
Export .........................................................49
Import .........................................................37
Marcare ......................................................45
Rotire ..........................................................44
Sortare ........................................................46
Mărire .........................................................43
Exportul unei imagini ...................................49
Expunerea pe perete a ramei foto..................26
Favorite, marcaj ............................................45
Formatarea memoriei interne ........................48
Formate de fişiere compatibile ......................71
Fundal muzical ..............................................40
I
Identificarea părţilor ......................................21
Import
imagine .......................................................37
muzică ........................................................41
Informaţii de sistem ......................................57
Iniţializare ...............................................54, 64
memoriei interne ........................................48
reglaje .........................................................54
Interfaţa
cu informaţii ...............................................35
cu programul demontrativ ..........................27
Introducerea
cardului de memorie...................................30
memoriei USB............................................30
Î
Înlocuirea bateriei telecomenzii ....................68
Înregistrarea unui marcaj ..............................45
R
Reîmprospătarea memorie, mod~ .................68
Redarea
muzicii de fundal ........................................40
unui fişier video ..........................................36
prezentare de imagini .................................30
Reglaje generale ............................................57
Reglaje implicite, din fabrică ........................54
Reglaje temporale .........................................56
Rotirea unei imagini......................................44
L
Limbă, alegere...............................................57
M
Marcare .........................................................45
Mărirea, reducerea dimensiunii unei imagini 43
Măsuri de precauţie .......................................70
Mod vizualizare o singură imagine ...............32
Memory Stick Duo..................................30, 70
Memorie de redare ........................................39
Muzică...........................................................69
Ştergere ......................................................41
Import .........................................................41
Redare ........................................................40
S
Salvare (impot)
Filme ..........................................................38
Fotografii ....................................................37
Scoatere card de memorie .............................30
SD, card de memorie...............................23, 70
Selectarea echipamentului ............................39
Soluţionarea problemelor ..............................62
Sortarea imaginilor........................................46
Specificaţii.....................................................71
Specificarea memorie de redare ....................39
Ş
Oprirea ramei foto .........................................28
Ora.................................................................56
Ştergerea
unei imagini................................................47
muzicii ........................................................41
Ştergerea unui marcaj....................................45
P
T
Pornirea ramei foto .......................................28
Prezentare de imagini ....................................30
cu fundal muzical .......................................40
tip calendar .................................................33
Schimbare...................................................32
tip ceas........................................................33
tip imagini multiple ....................................33
ordine aleatorie ...........................................33
imagine unică .............................................33
maşina timpului ..........................................33
vizualizare aleatorie ...................................33
Telecomandă ...........................................22, 68
Înlocuirea bateriei telecomenzii .................68
Temporizator .................................................51
O
U
USB, conector~ .......................................30, 58
USB, memorie~ ......................................23, 30
79
V
Vizualizarea unei singure imagini
Schimbare...................................................32
întreaga imagine .........................................34
întreaga imagine (cu Exif)..........................34
adaptarea imaginii la dimensiunea
ecranului ...................................................34
adaptarea imaginii la dimensiunea
ecranului (cu Exif)....................................34
Vizualizare, mod ...........................................32
ceas şi calendar...........................................32
index ...........................................................32
interfaţă cu o singură imagine ....................32
prezentare de imagini .................................32
Volum ......................................................36, 40
80
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising