Sony | DPF-E710 | Sony DPF-E710 E710 Digital Photo Frame Instrucţiuni de utilizare

Ramă foto digitală
DPF-E710
Pentru siguranţa dumneavoastră x
Pregătirea ramei foto digitale x
Vizualizarea imaginilor x
Utilizarea diverselor funcţii x
Soluţionarea problemelor x
Informaţii suplimentare x
RO
Manual de instrucţiuni
Înainte de a utiliza acest dispozitiv, vă rugăm să citiţi cu atenţie manualul
de instrucţiuni, după care să îl păstraţi pentru a-l putea consulta ulterior.
© 2010 Sony Corporation
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutările, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Nu expuneţi bateriile la surse de căldură
excesivă, cum ar fi radiaţiile solare, flăcări
sau altele similare.
ATENŢIE
Înlocuiţi bateriile numai cu unele de tipul
specificat, în caz contrar putând fi cauzate
incendii sau răniri.
Dispensaţi-vă de baterii conform
instrucţiunilor.
Pentru clienţii din Europa
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se
încadra în limitele stabilite de Directiva EMC
privind folosirea cablurilor de conectare mai
scurte de 3 metri.
Atenţie
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe
pot influenţa imaginile produse de această ramă
foto digitală.
Notă
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului
de date (eşuează transferul), reporniţi aplicaţia
sau deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul
de comunicaţie (USB etc.).
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Reprezentantul autorizat pentru EMC şi pentru
siguranţa produsului este Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice servicii sau chestiuni
legate de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru utilizatori
Citiţi aceste informaţii
înainte de utilizare
Program © 2010 Sony Corporation
Documentation © 2010 Sony Corporation
Note privind redarea
Toate drepturile sunt rezervate. Acest manual şi
aplicaţiile software descrise aici, parţial sau total,
nu pot fi reproduse, traduse sau transmise nici
unui echipament de citire fără acordul prealabil
scris al Sony Corporation.
ÎN NICI O SITUAŢIE, SONY CORPORATION
NU POATE FI FĂCUTĂ RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU DETERIORAREA ACCIDENTALĂ,
INDIRECTĂ SAU SPECIALĂ, INDIFERENT
DACĂ SE BAZEAZĂ PE UN CONTRACT
SAU PE UN ALT TIP DE CONVENŢIE,
DECURGÂND SAU AVÂND LEGĂTURĂ
CU ACEST MANUAL, CU APLICAŢIILE
SOFTWARE SAU CU ALTE INFORMAŢII
CONŢINUTE AICI, ORI CU UTILIZAREA
LOR.
Sony Corporation îşi rezervă dreptul de a aduce
orice modificare acestui manual sau informaţiilor
conţinute aici, în orice moment şi fără aviz.
Aplicaţiile software descrise aici pot face obiectul
unor licenţe separate.
Nici un fel de date de design, cum ar fi mostrele
de imagini conţinute de acest software, nu pot fi
modificate sau duplicate decât în scopul utilizării
personale. Orice duplicare neautorizată a acestui
software este interzisă de legea drepturilor de
autor.
Vă rugăm să ţineţi seama că duplicarea neautorizată
sau modificarea portretelor altor persoane ori a
lucrărilor asupra cărora există drepturi de autor,
pot aduce atingere drepturilor rezervate de către
deţinătorii drepturilor de autor.
Cu privire la ilustraţiile şi la interfeţele
de ecran care apar în acest manual
Ilustraţiile şi interfeţele de ecran utilizate în
acest manual este posibil să nu fie identice cu
cele utilizate sau afişate în realitate.
Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză uşor
accesibilă. Dacă observaţi orice fel de
comportament neobişnuit, decuplaţi-l imediat
de la priză.
Note privind drepturile de autor
Duplicarea, editarea sau imprimarea unui CD,
a programelor TV, a materialelor protejate de
legea drepturilor de autor cum ar fi : imagini,
publicaţii, sau orice alte materiale, cu excepţia
celor înregistrate sau create de dvs. sunt limitate
exclusiv la utilizarea privată şi domestică.
Dacă nu deţineţi dreptul de autor sau dacă nu
aveţi permisiunea proprietarilor drepturilor de
autor pentru materialele de duplicat, utilizarea
acestor materiale dincolo de aceste limite poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legii
drepturilor de autor, iar posesorii drepturilor de
autor pot solicita daune.
Când prezentaţi imagini cu acest dispozitiv,
acordaţi o atenţie deosebită neîncălcării
prevederilor legii drepturilor de autor. Orice
utilizări neautorizate sau modificări ale portretelor
altor persoane pot reprezenta încălcări ale
drepturilor lor.
Este posibil ca, în cazul anumitor demonstraţii,
prezentări sau expoziţii, fotografierea să fie
interzisă.
Conţinutul înregistrat nu este
garantat
Sony nu îşi asumă nici o responsabilitate pentru
vreo pierdere accidentală sau de consecinţă şi
pentru nici o pierdere a conţinutului înregistrărilor
ce poate fi cauzată de disfuncţionalităţi ale
dispozitivului sau ale cardului de memorie.
Recomandări privind copiile de
siguranţă
Pentru a evita potenţiala pierdere a datelor
cauzată de realizarea de operaţii accidentale sau
de disfuncţionalităţi ale ramei foto digitale, vă
recomandăm să efectuaţi copii de siguranţă ale
datelor dvs.
3
Cuprins
Note privind ecranul cu cristale
lichide (LCD)
• Nu apăsaţi ecranul cu cristale lichide (LCD).
Este posibil ca acesta să se decoloreze şi să
apară disfuncţionalităţi.
• Expunerea ecranului LCD la lumină solară
directă o perioadă îndelungată de timp poate
conduce la apariţia de disfuncţionalităţi.
• Ecranul LCD este produs folosindu-se o
tehnologie de înaltă precizie, astfel încât
99,99 % dintre pixeli sunt operaţionali pentru
utilizarea efectivă. Este posibilă totuşi existenţa
unor minuscule puncte negre şi / sau a unora
luminoase (albe, roşii, albastre sau verzi) care
să apară în mod constant pe ecranul LCD.
Aceste puncte apar în mod normal în procesul
de fabricaţie şi nu afectează în nici un fel
imaginea înregistrată.
• Este posibil să apară imagini remanente pe
ecranul LCD în spaţii cu temperatură scăzută.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Citiţi aceste informaţii înainte de utilizare . 3
Informaţii generale
Verificarea accesoriilor furnizate............... 6
Identificarea părţilor componente ............. 7
Rama foto digitală ................................ 7
Telecomanda ........................................ 8
Pregătirea ramei foto digitale
Telecomandă ............................................ 9
Suport ....................................................... 9
Expunerea ramei foto digitale pe
perete ................................................. 10
Conectarea la o sursă de alimentare ..... 11
Operaţii în starea iniţială ......................... 12
Stabilirea orei exacte .............................. 12
Vizualizarea imaginilor
Introducerea unui card de memorie....... 13
Modificarea afişajului ............................. 14
Despre informaţiile afişate pe
ecranul LCD ...................................... 15
Utilizarea diverselor funcţii
Diverse funcţii disponibile ....................... 16
Stabilirea dispozitivului de redare ........... 17
Ajustarea dimensiunilor imaginii şi a
orientării acesteia (Mărirea/ Micşorarea/
Rotirea unei imagini) .......................... 17
Modificarea reglajelor pentru funcţia de
pornire/oprire automată a alimentării . 18
Modificarea diverselor reglaje................. 19
Conectarea la un calculator .................... 20
4
Cuprins
Înainte de punerea în funcţiune
Pentru a beneficia de rama foto digitală
în diverse moduri ................................ 21
Facilităţi .................................................. 22
Operaţii de bază
Pregătirea telecomenzii .......................... 24
Reglarea suportului ................................ 25
Schimbarea unui panou.......................... 26
Pornirea ramei foto digitale..................... 28
Reglaje temporale .................................. 29
Introducerea unui card de memorie........ 30
Schimbarea interfeţei.............................. 31
Afişarea prezentărilor de imagini ............ 32
Afişarea ceasului şi a calendarului ......... 33
Modul de vizualizare a unei singure imagini
(Single – imagine unică) ..................... 34
Interfaţa index a imaginilor ..................... 35
Despre informaţiile afişate pe ecranul
LCD ............................................... 36
Operaţii avansate
Urmărirea unei prezentări de imagini .... 37
Schimbarea setărilor pentru
prezentarea de imagini ................. 37
Importul imaginilor de pe un card de memorie
în memoria internă a ramei foto ........ 39
Specificarea dispozitivului de redare ..... 41
Exportul imaginilor din memoria internă
pe un card de memorie ..................... 41
Ştergerea unei imagini........................... 43
Ajustarea dimensiunii imaginii şi a
orientării acesteia .............................. 44
Mărirea/ micşorarea imaginilor .......... 44
Rotirea unei imagini .......................... 45
Modificarea reglajelor pentru funcţia de
pornire/ oprire automată .................... 45
Modificarea diverselor reglaje................ 47
Procedura de reglaj ........................... 47
Elemente de reglaj ............................ 48
Utilizarea împreună cu un
calculator
Conectarea la un calculator ................... 50
Cerinţe de sistem .............................. 50
Conectarea la un calculator pentru a
realiza un schimb de imagini......... 50
Deconectarea de la calculator ........... 51
Mesaje de eroare
Dacă sunt afişate mesaje de eroare ...... 52
Soluţionarea problemelor
Dacă apar probleme .............................. 54
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ............................... 59
Despre instalare ................................ 59
Despre curăţare ................................ 59
Despre restricţiile la duplicare ........... 59
Dezafectarea ramei foto digitale ....... 59
Despre cardurile de memorie ................ 60
Card “Memory Stick” ......................... 60
Card de memorie SD ........................ 61
Note privind cardurile de memorie .... 61
Specificaţii ............................................. 62
În legătură cu mărcile de comerţ şi
cu drepturile de autor .................... 63
Index ...................................................... 64
5
Informaţii generale
Verificarea accesoriilor furnizate
Asiguraţi-vă că pachetul conţine următoarele elemente.
Ramă foto digitală (1)
Suport (1)
Montarea în orificiul filetat
(. pag. 9)
,
Telecomandă (1)
Îndepărtarea foiţei izolatoare
(. pag. 9)
,
Adaptor de c.a. (1)
Conectarea la o sursă de alimentare cu
c.a. (. pag. 11)
,
Panouri interschimbabile (3)*
Manual de instrucţiuni (acesta) (1)
CD-ROM (Manual de instrucţiuni în format
electronic) (1)
Garanţie (1)
* Unul dintre panouri este deja montat la rama
foto digitală.
6
Discul CD-ROM furnizat conţine manualul de
instrucţiuni în format electronic care prezintă
în detaliu operaţiile şi reglajele disponibile
pentru rama foto digitală. Pentru a citi manualul,
introduceţi discul într-un calculator şi faceţi dubluclic pe simbolul de manual.
(Pentru afişarea manualului este necesară folosirea
Adobe Acrobat Reader.)
Identificarea părţilor componente
x Rama foto digitală
Partea frontală
Ecran LCD
Senzor pentru telecomandă
Partea din spate
Buton Înapoi
Buton ACCESARE
Butoane de direcţie (V/v)
Butoane de direcţie (B/b)
Buton MENIU
Buton MOD VIZUALIZARE (pag. 14)
Buton 1 (pornit/standby)
Indicator de standby
Conector USB
mini B (pag. 20)
Fantă pentru card de memorie (pag. 13)
Indicator luminos de acces
Orificii pentru prinderea aparatului de perete
Mufă DC IN de c.c. 5 V (pag. 11)
Suport (pag. 9)
7
x Telecomanda
Buton MOD VIZUALIZARE
Buton
(Prezentare
imagini)
(CEAS)
Buton
Buton MENIU
Buton 1 (pornit/standby)
Buton Unică (SINGLE -O
singură imagine pe ecran)
Buton
(index)
Buton de zoom (mărire)
Butoane de direcţie
(B/b/V/v)
Buton ÎNAPOI
Buton
ACCESARE
Buton de zoom (micşorare)
Buton SELECTARE DISPOZITIV
Buton
(ROTIRE)
Buton IMPORT (
)
Buton DELETE (Ştergere) ( )
Despre acest manual
Operaţiile descrise în acest manual se bazează pe acţionarea cu ajutorul telecomenzii.
Când o operaţie se efectuează în mod diferit folosind telecomanda, respectiv butoanele ramei foto
digitale, diferenţele vor fi explicitate sub formă de observaţie.
8
Pregătirea ramei foto digitale
Telecomandă
Trageţi în afară folia izolatoare înainte de a utiliza telecomanda,
aşa cum este indicat în imaginea de mai jos.
Folie izolatoare
Utilizarea telecomenzii
Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii spre senzorul care-i este
dedicat la rama foto digitală
Suport
Rotiţi suportul în sens orar până ce acesta se opreşte şi este
bine fixat în orificiul filetat din partea din spate a ramei foto.
P Note
• Dacă telecomanda nu mai
funcţionează, înlocuiţi-i
bateria (de tip CR2025) cu
alta nouă.
• Când bateriei cu litiu îi scade
energia, distanţa de acţionare cu
ajutorul telecomenzii se poate
diminua sau este posibil ca
telecomanda să nu funcţioneze
în mod adecvat. În acest caz,
înlocuiţi bateria cu o alta nouă,
cu litiu, tip CR2025, marca
Sony. Utilizarea unui alt tip de
baterie prezintă risc de incendii
sau de explozie.
Procedura de înlocuire a
bateriei :
Manualul în format electronic de
pe CD-ROM, pag. 9
P AVERTIZARE
Dacă nu manevraţi corect
bateria, este posibil să
explodeze. Nu încercaţi să
reîncărcaţi, să dezasamblaţi
sau să aruncaţi în foc bateria.
Puteţi aşeza rama foto digitală corespunzător orientării portret sau
celei peisaj, rotind-o, fără a deplasa suportul.
9
P Note
• Folosiţi şuruburi adecvate pentru
calitatea materialului din care este
construit peretele. Şuruburile pot
fi deteriorate, în funcţie de tipul
de material utilizat pentru perete.
Prindeţi şurubul de o grindă
sau de o coloană de susţinere a
peretelui.
• Când doriţi să reintroduceţi
cardul de memorie scos din
cititorul ramei foto, detaşaţi
dispozitivul de pe perete, apoi
scoateţi şi reintroduceţi un card
în aparat în timp ce acesta se află
pe o suprafaţă stabilă.
• În cazul în care doriţi să expuneţi
rama foto pe perete, demontaţi
suportul de sprijin
• Conectaţi cablul de curent
continuu (DC) al adaptorului
de reţea la rama foto şi agăţaţi
apoi dispozitivul de perete. Apoi
conectaţi adaptorul de reţea la
priză.
• Nu ne asumăm responsabilitatea
pentru nici un fel de accidente sau
deteriorări cauzate de prinderea
necorespunzătoare, de utilizarea
inadecvată sau de dezastre
naturale ce pot surveni.
Expunerea ramei foto digitale pe perete
1 Pregătiţi şuruburi adecvate (nu sunt furnizate) pentru orificiile
din partea din spate a dispozitivului.
Mai mult de 25 mm
Orificiu pentru prinderea
ramei foto digitale de perete
2 Înşurubaţi şuruburile (nu sunt furnizate)
în perete.
Aveţi grijă ca şuruburile să pătrundă în perete pe o distanţă de
2,5 mm până la 3 mm de la suprafaţa acestuia
Între
2,5 mm şi 3 mm
3 Agăţaţi rama foto de perete, prinzând orificiul din spate al
acesteia de şurubul din perete.
10
Conectarea la o sursă de alimentare
1 Introduceţi conectorul adaptorului de reţea în mufa de c.c.
DC IN 5 V aflată în partea din spate a ramei foto digitale.
2 Conectaţi adaptorul de reţea la o priză de perete.
Rama foto porneşte automat.
Spre mufa de c.c. DC IN 5 V
Conector c.c.
Spre priza de perete
Cablu c.c.
P Note
• Priza de perete trebuie să fie cât
mai aproape posibil de aparat şi
uşor accesibilă.
• Nu aşezaţi rama foto digitală pe
o suprafaţă instabilă sau care se
balansează.
• Conectaţi adaptorul de reţea la
o priză de perete uşor accesibilă, aflată în apropiere. Dacă
apar probleme la utilizarea
adaptorului, opriţi imediat
alimentarea decuplând ştecărul
de la priză.
• Nu scurtcircuitaţi bornele
adaptorului de reţea cu obiecte
metalice deoarece pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Nu utilizaţi adaptorul de reţea
plasat în spaţii strâmte, cum ar
fi între perete şi mobilă.
• După utilizare, decuplaţi
adaptorul de reţea de la mufa
de c.c. DC IN 5 V a ramei foto
digitale şi de la priză.
• Nu opriţi rama foto şi nu
decuplaţi adaptorul de reţea de
la ramă înainte ca indicatorul de
standby să devină roşu, deoarece
puteţi deteriora dispozitivul.
• Forma ştecărului diferă în
funcţie de regiunea de unde aţi
achiziţionat rama foto digitală.
Unitatea principală a
adaptorului de c.a.
11
Operaţii în starea iniţială
z Observaţii
x Când rama foto digitală nu
este acţionată
Când rama foto digitală
nu este acţionată timp de
10 secunde, este afişat modul
demonstrativ.
x Părăsirea modului
demonstrativ
Dacă este apăsat oricare alt
buton decât cel de alimentare,
ecranul revine la interfaţa
iniţială.
P Notă
• Butoanele B/b sunt activate
numai dacă nu este selectat
modul de vizualizare Ceas şi
Calendar (pag. 14).
Când rama foto digitală
este pornită, pe ecran
este afişată interfaţa
iniţială.
Stabilirea orei exacte
1 Apăsaţi MENIU şi apoi butoanele B/b pentru a selecta
(Setări).
secţiunea
Apăsaţi v/V [Setări dată/oră] ,
(ACCESARE).
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [ORĂ] ,
(ACCESARE).
Apăsaţi v/V pentru a selecta o valoare. , B/b (ora, minutele
şi secundele).
Setarea este definitivată ,
(ACCESARE).
3 Apăsaţi MENIU.
În aceeaşi fereastră, puteţi folosi aceeaşi procedură de la
stabilirea orei exacte pentru a efectua următoarele reglaje :
Elemente ce pot fi reglate
• Data
• Formatul de dată dorit (A-L-Z / L-Z-A / Z-L-A)
• Prima zi a săptămânii (Duminică sau Luni)
• Sistemul de afişare a indicaţiei orei (12 ore /24 ore)
12
Vizualizarea imaginilor
Introducerea unui card de memorie
Introduceţi ferm cardul de memorie în fanta corespunzătoare,
cu eticheta îndreptată spre dvs. (când vă aflaţi în partea din
spate a ramei foto digitale).
P Notă
• Când folosiţi un card de memorie
de următoarele tipuri, aveţi grijă
să îl introduceţi în prealabil întrun adaptor adecvat. În cazul în
care cardul este introdus fără
adaptor, este posibil să nu mai
poată fi scos din aparat.
Aşa cum este prezentat în
ilustraţia de mai jos, aveţi grijă
să folosiţi cardurile indicate cu
adaptoarele adecvate.
1 miniSD /miniSDHC
Card de memorie SD
(slotul A)
1 adaptor miniSD /miniSDHC
2 microSD/microSDHC
Card “Memory Stick”
(slotul A)
2 adaptor microSD/microSDHC
3 “Memory Stick Micro”
Card “Memory Stick Duo”
(slotul B)
Indicator luminos de acces
Când introduceţi un card de memorie
Imaginile de pe cardul de memorie sunt afişate automat.
Dacă opriţi alimentarea în timpul afişării imaginilor
La repornirea alimentării, va fi afişată în continuare aceeaşi
imagine.
Dacă indicatorul luminos de acces nu luminează intermitent
Reintroduceţi cardul de memorie în slot după ce aţi verificat eticheta
cardului.
adaptor “M2”
(dimensiune standard)
Adaptor “M2”
(dimensiune Duo)
P Notă
• În interfaţa Ceas şi cea Calendar,
indicatorul luminos de acces nu
clipeşte nici după ce aţi introdus
un card de memorie.
Despre sloturile A şi B
Dacă introduceţi carduri de memorie simultan în ambele sloturi A şi
B, rama foto digitală nu va funcţiona în mod corespunzător.
13
Modificarea afişajului
1 Apăsaţi butonul corespunzător modului vizualizare pe care
doriţi să îl selectaţi.
Butoane MOD VIZUALIZARE
P Notă
• Dacă nu aţi acţionat rama foto
o perioadă îndelungată de timp,
stilul indicat de cursor va fi
selectat automat.
Este afişată interfaţa modului vizualizare selectat.
2 Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta stilul dorit, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Este afişată interfaţa corespunzătoare a modului vizualizare.
P Observaţie
Descrierea stilurilor :
CD-ROM (manual
electronic - Modificarea
afişajului) pag. 32 ÷ 35.
Mod
vizualizare
Prezentare
imagini
Ceas şi
calendar
(UNICĂ)
Index
14
Stiluri
Vizualizarea unei singure imagini
Vizualizarea mai multor imagini
Vizualizarea ceas
Vizualizarea calendar
Vizualizarea maşină temporală
Vizualizarea aleatorie
Este afişată interfaţa pentru ceas de la
• Ceas1 la Ceas 10
sau cea pentru calendar, de la
• Calendar 1 la Calendar 3.
Întreaga imagine
Afişare pe întreg ecranul
Întreaga imagine (cu Exif)
Afişare pe întreg ecranul (cu Exif)
Index 1 şi Index 2.
Despre informaţiile afişate pe ecranul LCD
4 Informaţii legate de reglaje :
Simbol Semnificaţie
indicaţie privind protecţia
indicaţie asociată fişierului
(Afişată în cazul în care există
un fişier asociat, cum ar fi un
fişier de mişcare sau un fişier cu
o imagine de mici dimensiuni
pentru transmitere prin e-mail.)
Sunt afişate următoarele informaţii :
1 Tipul de afişare (în modul de afişare a unei
singure imagini)
– Întreaga imagine
– Afişare pe întreg ecranul
– Întreaga imagine (cu Exif)
– Afişare pe întreg ecranul (cu Exif)
2 Numărul de ordine al imaginii afişate /
Numărul total de imagini.
Introduceţi indicaţia suportului media pentru
imaginea afişată, aşa cum este indicat mai
jos :
Simbol Semnificaţie
memoria internă
intrare pentru “Memory Stick”
5 Numărul imaginilor (numărul directorfişier).
Acesta apare dacă imaginea este compatibilă
DCF.
Dacă imaginea nu este compatibilă DCF, este
afişată denumirea fişierului.
Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul la
calculator şi denumirea acestuia include alte
caractere decât cele alfanumerice, este posibil
ca respectiva denumire să nu fie corect afişată
de rama foto digitală. Totodată, în cazul
fişierelor create la calculator sau cu un alt
echipament, pot fi afişate cel mult 10 caractere
de la începutul denumirii.
P Notă
Pot fi afişate numai caractere alfanumerice.
6 Data / ora înregistrării.
intrare pentru card de memorie
SD
3 Detalii legate de imagine :
– formatul fişierului (JPEG(4:4:4), JPEG(4:2:2),
JPEG(4:2:0), BMP, TIFF, RAW)
– numărul de pixeli (lăţime × înălţime)
– denumirea producătorului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– denumirea modelului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– timpul de expunere (ex. 1/8)
– valoarea diafragmei (ex. F2.8)
– valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
– informaţii legate de rotirea imaginii.
15
Utilizarea diverselor funcţii
Diverse funcţii disponibile
z Observaţii
x Import
Numărul de imagini ce pot fi
salvate în memoria internă :
• Redimensionată :
cca. 250 de imagini
• Originală : numărul de
imagini poate varia în funcţie
de dimensiunea originală a
fişierului de imagine.
x Export
Orice card de memorie care
nu este recunoscut de rama
foto apare de culoare gri şi nu
poate fi selectat.
• Importul unei imagini
(card de memorie b memoria internă)
• Exportul unei imagini
(memoria internă b card de memorie)
• Ştergerea unei imagini
1 Când este afişată o imagine dorită, apăsaţi MENIU, apoi
B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
2 Selectaţi elementul de meniu dorit (Import/ Export/Ştergere),
apoi apăsaţi butonul
(ACCESARE).
3 Apăsaţi V/v pentru a selecta [...această imagine] /
P Note
x În timpul exportului/
ştergerii
Evitaţi următoarele operaţii :
• oprirea alimentării,
• scoaterea cardului de memorie,
• introducerea unui alt card de
memorie.
În caz contrar, puteţi deteriora
rama foto digitală, cardul de
memorie sau datele.
x La ştergerea datelor
Dacă operaţia de ştergere a
început, imaginea nu mai poate fi
recuperată chiar dacă întrerupeţi
ştergerea.
[... imagini multiple] / [... toate imaginile] şi apăsaţi butonul
(ACCESARE).
(“...” corespunde fiecărei comenzi : “Import”, “Export”,
“Ştergere”).
[...această imagine] :
Apăsaţi V/v pentru a selecta destinaţia şi apăsaţi
(ACCESARE).
[...imagini multiple] :
Apăsaţi B/b/V/v pentru a selecta imaginea din lista de imagini,
apoi apăsaţi
(ACCESARE) pentru a adăuga marcajul " ".
Repetaţi operaţia pentru a selecta mai multe imagini.
Pentru a şterge selecţia : Selectaţi imaginea şi apăsaţi
ACCESARE. Marcajul " " dispare de pe imagine.
După ce aţi încheiat selecţia imaginilor, apăsaţi MENIU şi apoi
stabiliţi destinaţia.
[...toate imaginile] :
Toate imaginile afişate au marcajul " ".
Apăsaţi MENIU şi apoi selectaţi destinaţia.
4 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Yes] şi apoi apăsaţi
(ACCESARE).
16
Stabilirea dispozitivului de redare
Apăsaţi SELECTARE DISPOZITIV.
Apăsaţi v/V pentru a selecta dispozitivul de redare, apoi apăsaţi
butonul (ACCESARE).
z Ce este “dispozitivul de
redare”?
Un card de memorie sau
memoria internă.
P Notă
• În interfaţa ceas sau în cea
calendar, nu puteţi alege varianta
(Selecţie dispozitiv).
Ajustarea dimensiunilor imaginii şi a
orientării acesteia
(Mărirea/ Micşorarea/ Rotirea unei imagini)
Mărirea/ Micşorarea
Apăsaţi
(mărire) sau
(micşorare).
Salvarea unei imagini mărite sau a uneia micşorate
(Decupare şi salvare)
• Când mutaţi o imagine mărită cu B/b/v/V şi apăsaţi butonul
MENIU, imaginea este salvată în forma decupată.
• Puteţi selecta una dintre metodele de stocare apăsând v/V.
Metode de stocare : [Stocare ca imagine nouă] sau [Suprascriere]*
* Numai pentru imagini JPG şi JPEG.
P Notă
• Mărirea unei imagini poate
reduce calitatea în funcţie de
dimensiunea acesteia.
z Observaţie
• Puteţi mări o imagine şi cu
ajutorul butoanelor ramei
foto. Selectaţi coeficientul de
mărire (de câte ori să fie mărită
imaginea), cu ajutorul clapetei
(Editare)
Rotire
Apăsaţi butonul
(ROTIRE).
sau :
1 Apăsaţi MENIU, B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare),
apăsaţi v/V pentru a selecta [Rotire], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta direcţia de rotire, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
• Rotire cu 90° : Imaginea este rotită cu 90 de grade în sens orar.
• Rotire cu 180° : Imaginea este întoarsă cu partea superioară,
în jos.
• Rotire cu 270° : Imaginea este rotită cu 90 de grade în sens
antiorar.
P Notă
• O imagine mărită nu poate fi
rotită.
z Observaţie
• Când afişaţi imagini din memoria
internă, datele legate de rotirea
acesteia vor fi reţinute şi după ce
alimentarea este oprită.
17
z Observaţii
x În timpul funcţionării
Alimentarea este oprită
automat la ora stabilită pentru
[Temporizator oprire].
x În modul standby
Alimentarea este pornită
automat la ora stabilită pentru
[Temporizator pornire].
Modificarea reglajelor pentru funcţia de
pornire/oprire automată a alimentării
1 Apăsaţi MENIU, apoi B/b pentru a selecta secţiunea
(Setări).
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Pornire/Oprire automată a
alimentării] şi apoi apăsaţi butonul
(ACCESARE).
3 Apăsaţi V/v
pentru a selecta [Metoda de configurare] şi
(ACCESARE). Apăsaţi, apoi, V/v
apoi apăsaţi butonul
pentru a selecta [Simplă] sau [Auto dezactivat] şi apăsaţi
(ACCESARE).
[Simplă]
1 Apăsaţi V pentru a selecta [Setare oră] , (ACCESARE).
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Temporizator pornire] sau
[Temporizator oprire] , (ACCESARE).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Activare] , (ACCESARE).
4 Stabilirea [Pornire automată la ora] / [Oprire automată la ora].
v/V : stabilirea orei dorite.
În cazul în care alegeţi varianta de afişare a orei în formatul
[12 ore], în partea din dreapta sus a ecranului apare indicaţia
AM sau PM.
5 Stabilirea [Pornire automată în ziua] / [Oprire automată în ziua].
v/V : pentru a adăuga un marcaj în scopul alegerii zilei în care
doriţi să fie activat temporizatorul.
Deplasaţi cursorul pentru a acţiona [OK], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
[Auto dezactivat]
18
1 Apăsaţi V pentru a selecta [Setare oră] , (ACCESARE).
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta perioada de timp după care doriţi
ca rama foto digitală să se oprească automat : [2 ore], [4 ore]
sau [Dezactivat]. Apoi apăsaţi (ACCESARE).
4 Apăsaţi MENIU.
Modificarea diverselor reglaje
Apăsaţi MENIU, apoi B/b pentru a selecta secţiunea
(Setări).
Apăsaţi V/v pentru a selecta elementul şi varianta dorită pentru
acesta, apoi apăsaţi butonul (ACCESARE).
P Note
• În funcţie de starea ramei foto
digitale, anumite elemente de
reglaj nu pot fi modificate.
Acestea vor apărea de culoare
gri şi nu vor putea fi selectate.
• În interfaţa ceas sau în cea
calendar, puteţi realiza reglaje
numai corespunzător secţiunii
(Setări).
Elemente ce pot fi reglate
• Prezentări de imagini
• Pornirea/oprirea automată a alimentării
• Stabilirea datei / orei
• Reglaje generale (Ordinea de listare etc.)
• Stabilirea limbii
• Iniţializare
19
P Notă
• Folosiţi un cablu USB de tip
mini B*.
* Când folosiţi un cablu USB
disponibil în comerţ, alegeţi
unul cu conector tip mini B
(pentru mufa USB tip mini B,
din partea laterală a cadrului
acestui echipament) mai scurt
de 3 metri.
• Dacă la calculator sunt cuplate
mai multe echipamente USB
sau dacă este utilizat un hub, pot
apărea probleme. Într-un astfel
de caz, simplificaţi conexiunile.
• Nu puteţi acţiona rama foto
digitală cu ajutorul altui
echipament USB, conectat
simultan.
• Nu deconectaţi cablul USB în
timpul comunicării de date.
• Nu este garantată utilizarea
acestei rame foto digitale cu
orice calculator care întruneşte
condiţiile de sistem prezentate
mai sus.
• S-a demonstrat că rama foto
digitală poate fi acţionată când
este conectată la un calculator.
În cazul în care rama este cuplată
la alte echipamente, este posibil
ca memoria sa internă să nu fie
recunoscută.
Conectarea la un calculator
1 Conectaţi adaptorul de c.a. la rama foto digitală şi la o sursă
de alimentare.
2 Cuplaţi rama foto la calculator prin intermediul unui cablu
USB disponibil în comerţ.
3 Porniţi rama foto digitală.
4 Acţionaţi calculatorul pentru a face schimb de imagini cu
memoria internă a ramei foto digitale.
Spre conectorul
USB tip mini B
Calculator
Spre conectorul USB
Cerinţe de sistem
x Windows
• Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows 7, Windows Vista SP2, Windows XP SP3,
• Port : port USB
x Macintosh
• Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4) sau versiuni ulterioare
• Port : port USB
20
Înainte de punerea în funcţiune
Pentru a beneficia de rama foto digitală în diverse
moduri
Această ramă foto digitală tip DPF-E710, marca Sony, vă permite afişarea cu uşurinţă a imaginilor
înregistrate cu o cameră digitală sau cu alte aparate, fără a apela la un calculator.
21
Facilităţi
x Diverse funcţii de afişare
Puteţi beneficia de diverse moduri de
vizualizare, cum ar fi afişarea unei prezentări
de imagini, a interfeţei Ceas şi a celei calendar,
a unei singure imagini sau a interfeţei index
(pag. 31).
x Afişarea imaginilor de pe cardul
de memorie şi importul acestora în
memoria internă
Este suficient să introduceţi un card de
memorie, cum ar fi un “Memory Stick” sau
unul SD care a fost anterior scos dintr-o cameră
digitală sau din alt dispozitiv şi veţi putea
vizualiza imediat imaginile.
Puteţi importa şi stoca imagini în memoria
internă (pag. 39).
x Diferite moduri de afişare
Imaginile se pot succeda automat, ca şi cum
aţi da paginile unui album. Puteţi selecta dintre
diverse moduri disponibile, inclusiv afişarea
interfeţei ceas ori a celei calendar. Aveţi totodată posibilitatea de a modifica unele reglaje de
redare, cum ar fi ordinea de redare (pag. 37).
* Când folosiţi un suport media miniSD/
miniSDHC1, microSD/ microSDHC 2
sau “Memory Stick Micro”3, aveţi grijă
să îl introduceţi în adaptorul adecvat.
22
x Exportul de imagini
Imaginile din memoria internă pot fi exportate
pe un card de memorie* (pag. 41).
x Rotirea automată a imaginilor
Această ramă foto digitală va roti automat
imaginile aducându-le la orientarea corectă.
Imaginile vor fi totodată rotite automat când
rama este reglată să afişeze imaginile în poziţia
portret sau peisaj (pag. 25).
x Prezentarea imaginilor pe perete
Puteţi expune rama foto digitală pe perete
(Manualul de instrucţiuni furnizat – pag. 10).
* Când folosiţi un suport media miniSD/
miniSDHC 1, microSD/ microSDHC 2
sau “Memory Stick Micro” 3, aveţi grijă
să îl introduceţi în adaptorul adecvat.
23
Operaţii de bază
Pregătirea telecomenzii
Bateria cu litiu furnizată (CR2025) a fost deja
introdusă în telecomandă. Trageţi în afară folia
izolatoare înainte de a utiliza telecomanda, aşa
cum este indicat în imaginea de mai jos.
Înlocuirea bateriei telecomenzii
Dacă telecomanda nu mai funcţionează, înlocuiţi-i
bateria (de tip CR2025) cu alta nouă.
1 Apăsaţi clapeta spre interior.
Folie izolatoare
Utilizarea telecomenzii
Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii
spre senzorul care-i este dedicat la rama foto
digitală
2 Trageţi spre exterior suportul pentru
baterie al telecomenzii.
Senzor
telecomandă
3 Puneţi o baterie nouă pe suport şi introduceţi
suportul în interiorul telecomenzii.
Introduceţi bateria astfel încât partea pozitivă
(+) să fie îndreptată în sus.
Notă
• Rama foto digitală poate să cadă dacă apăsaţi
butoanele sale când este suspendată pe perete.
Vă recomandăm să o acţionaţi numai cu ajutorul
telecomenzii când este expusă pe perete.
24
Reglarea suportului
Note
• Utilizarea unei alte baterii decât cea indicată la
specificaţii poate conduce la defecţiuni.
• Dezafectaţi bateriile ducându-le la un centru
specializat.
• Nu lăsaţi telecomanda în spaţii foarte umede
sau cu temperatură foarte ridicată.
• Aveţi grijă să nu pătrundă corpuri străine în
interiorul telecomenzii, spre exemplu când
înlocuiţi bateria acesteia.
• Utilizarea incorectă a bateriei poate conduce
la scurgerea lichidului conţinut de aceasta şi
la corodare.
– nu reîncărcaţi bateria,
– când telecomanda urmează a nu fi utilizată o
perioadă îndelungată, scoateţi bateria acesteia
pentru a evita scurgerea lichidului în interior
şi corodarea,
– introducerea în mod incorect, scurtcircuitarea,
eliminarea învelişului sau încălzirea bateriei,
precum şi aruncarea acesteia în foc poate
conduce la defecţiuni şi la scurgerea lichidului
coroziv în interior.
1 Ţineţi bine în mână rama foto digitală şi
introduceţi suportul de sprijin în orificiul
filetat care îi este destinat, aflat în partea
din spate a ramei.
2 Înşurubaţi suportul de sprijin în orificiul
filetat, până ce îl fixaţi.
Stabilirea orientării portret sau
peisaj a ramei foto digitale
Puteţi aşeza rama foto digitală corespunzător
orientării portret sau celei peisaj rotindu-l fără a
deplasa suportul.
25
Schimbarea unui panou
Când rama foto digitală este aşezată în poziţie
portret, imaginea se va roti de asemenea, astfel
încât să aibă orientarea adecvată.
Puteţi schimba panoul frontal original cu
unul dintre cele suplimentare care v-au fost
furnizate.
1 Desprindeţi cu degetele clapetele de fixare
aflate în ambele părţi laterale ale panoului
ramei foto, în partea din spate a acesteia,
aşa cum este prezentat mai jos.
Note
• Verificaţi dacă suportul este stabil. Dacă
acesta nu este corect poziţionat, rama se poate
răsturna.
• Puteţi roti rama foto digitală şi manual
(pag. 9, 44).
• Dacă aşezaţi rama foto în apropierea unui
televizor cu tub catodic, este posibil să fie
afectate culorile afişate pe ecran.
Observaţie
• Este mai uşor să rotiţi suportul de sprijin dacă
lipiţi sau înfăşuraţi o bandă îngustă de cauciuc
în jurul acestuia când este detaşat de la rama
foto digitală.
26
2 Detaşaţi panoul frontal.
3 Aşezaţi un panou detaşabil pe rama foto,
aliniind orificiul panoului acestuia cu
senzorul pentru telecomandă al ramei
foto digitale.
Note
• Aveţi grijă ca panoul interschimbabil să fie
bine prins de rama foto digitală. Dacă acesta
nu este bine fixat, este posibil ca rama foto să
se desprindă de panou şi să cadă, la deplasare
sau la transport, deteriorându-se
• Când deplasaţi rama foto digitală, ţineţi-o ferm
în mână, aşa cum este prezentat în imaginea de
mai jos.
Senzor pentru telecomandă
4 Apăsaţi
cele patru colţuri ale panoului
detaşabil pentru ca acesta să se fixeze
de rama foto digitală.
27
Pornirea ramei foto digitale
Dacă aţi pornit deja rama foto la secţiunea
anterioară, treceţi la secţiunea următoare.
Pornirea alimentării
Operaţii în starea iniţială
Când rama foto digitală este pornită fără a fi
introdus un card de memorie, pe ecran este afişată
interfaţa iniţială, de mai jos.
Apăsaţi butonul 1 (pornire / standby) al ramei
foto digitale pentru a porni alimentarea şi
indicatorul stării de aşteptare devine din roşu,
verde.
Când rama foto digitală nu este acţionată timp
de 10 secunde, este afişat modul demonstrativ.
Dacă nu este apăsat nici un alt buton decât cel de
alimentare, ecranul revine la interfaţa iniţială.
Apăsaţi mai întâi butonul MENIU în cursul
afişării interfeţei iniţiale, apoi stabiliţi data şi
ora.
Oprirea alimentării
Ţineţi apăsat butonul 1 (pornire / standby) al
ramei foto digitale sau al telecomenzii până la
oprirea alimentării. Indicatorul stării de aşteptare
va deveni din verde, roşu.
Notă
• Nu opriţi rama foto şi nu decuplaţi adaptorul
de reţea de la rama foto digitală sau de la
priză înainte ca indicatorul stării de aşteptare
să devină de culoare roşie. Dacă nu respectaţi
această recomandare, se poate deteriora rama.
28
Reglaje temporale
1 Apăsaţi MENIU la telecomandă.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta
(Setări).
Observaţie
• Puteţi utiliza butoanele B/b numai când nu
este prezentat modul demonstrativ şi nu este
selectat modul de vizualizare a ceasului şi a
calendarului (pag. 33).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Setări dată/
oră] şi apoi apăsaţi
(ACCESARE).
6 Selectaţi formatul de prezentare a datei.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Formatul
de afişare a datei], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2Apăsaţi v/V pentru a selecta formatul de dată
dorit, apoi apăsaţi (ACCESARE).
• A/L/Z
• L/Z/A
• Z/L/A
7 Stabiliţi ziua cu care să înceapă săptămâna
calendarului.
Puteţi stabili ca ziua să apară în extremitatea
din stânga a calendarului, când acesta este
afişat.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Prima
zi a săptămânii], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
2Apăsaţi v/V pentru a selecta [Duminică] sau
[Luni], apoi apăsaţi (ACCESARE).
8 Selectaţi formatul de afişare a orei.
4 Stabiliţi data.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Data], apoi
apăsaţi (ACCESARE).
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta luna,
ziua şi anul, apoi apăsaţi v/V, pentru a
selecta o valoare, după care apăsaţi
(ACCESARE).
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Afişare 12 h/
24 h], apoi apăsaţi (ACCESARE).
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [12 ore] sau
[24 ore], apoi apăsaţi (ACCESARE).
9 Apăsaţi MENIU.
Interfaţa meniului dispare.
5 Stabiliţi ora.
1 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Ora], apoi
apăsaţi (ACCESARE).
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta ora, minutele
şi secundele, apoi apăsaţi v/V pentru a
selecta o valoare, după care apăsaţi
(ACCESARE).
29
Introducerea unui card de memorie
Introduceţi ferm cardul de memorie în fanta
corespunzătoare, cu eticheta îndreptată
spre dvs. (când vă aflaţi în partea din spate
a ramei foto digitale).
Indicatorul luminos de acces clipeşte când cardul
de memorie este corect introdus în dispozitiv.
Dacă acest indicator nu clipeşte, reintroduceţi
cardul după ce aţi verificat eticheta acestuia.
Pentru detalii legate de cardurile de memorie
compatibile cu acest aparat, consultaţi secţiunea “Despre cardurile de memorie" (pag. 60 ÷
61). Pentru detalii legate de formatele de fişiere
acceptate, consultaţi manualul de instrucţiuni
(pag. 62).
Când introduceţi un card de memorie
Când introduceţi un card de memorie, imaginile
conţinute de acesta sunt afişate automat. Dacă
opriţi alimentarea în timpul afişării unei imagini,
după care reporniţi alimentarea, va fi afişată
aceeaşi imagine.
Notă
• Din interfaţa “Ceas şi calendar”, treceţi la
cea “Prezentare de imagini”, “Afişarea unei
singure imagini” sau “Index” (citiţi secţiunea
următoare).
Card de memorie
SD (slotul A)
Card
“Memory Stick”
(slotul A)
Card
“Memory Stick Duo”
(slotul B)
Pentru a schimba dispozitivul de redare
Apăsaţi "SELECTARE DISPOZITIV" (pag. 41).
Indicator luminos de acces
Notă
• Când folosiţi un suport media miniSD/
miniSDHC 1, microSD/ microSDHC 2
sau “Memory Stick Micro” 3, aveţi grijă
să îl introduceţi în adaptorul adecvat.
30
Pentru a scoate un card de memorie
Scoateţi cardul de memorie din slotul său,
parcurgând în sens invers traseul pentru
introducerea acestuia în aparat.
Nu scoateţi cardul de memorie cât timp indicatorul
de acces luminează intermitent.
Când este selectat modul Ceas şi calendar,
indicatorul de acces nu clipeşte.
Note
• Slotul este destinat atât cardurilor “Memory
Stick” standard, cât şi celor Duo, astfel încât nu
este necesară utilizarea unui adaptor “Memory
Stick”.
• Slotul multifuncţional detectează automat
cardurile de memorie “Memory Stick”
(Standard/Duo)/ SD/ MMC.
• Nu introduceţi mai multe carduri de memorie
simultan în sloturile A, B. Dacă sunt introduse
mai multe carduri de memorie, rama foto nu va
funcţiona corespunzător.
Schimbarea interfeţei
Puteţi schimba stilul de vizualizare apăsând
butoanele MOD VIZUALIZARE.
1 Apăsaţi butonul corespunzător modului de
vizualizare pe care vreţi să îl selectaţi.
• Puteţi totodată să apăsaţi în mod repetat
butonul MOD VIZUALIZARE de la rama
foto digitală, să deplasaţi cursorul în zona de
selecţie a interfeţei şi să selectaţi oricare mod
de vizualizare.
Butoane MOD VIZUALIZARE
Zona de selecţie interfeţei
Este afişată interfaţa modului vizualizare
selectat.
Zona de selecţie a stilului
Prezentare
imagini
(pag. 32)
Ceas şi calendar
(pag. 33)
O singură
imagine
(pag. 34)
Index
(pag. 35)
2
Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta stilul
dorit şi apoi apăsaţi (ACCESARE).
Interfaţa se modifică, în funcţie de stilul de
vizualizare selectat.
Observaţii
• Când cursorul este în zona de selecţie a interfeţei,
deplasaţi-l în zona de selecţie a stilului apăsând
butonul v.
• Puteţi deplasa cursorul în cadrul zonei de selecţie
a stilului apăsând butoanele corespunzătoare
modului de vizualizare curent selectat
,
,
sau
ori apăsând în mod repetat
butonul MOD VIZUALIZARE de la rama foto
digitală.
Notă
Observaţie
• În cazul în care acţionaţi rama foto cu ajutorul
butoanelor acesteia apăsaţi butoanele MOD
VIZUALIZARE din partea din spate sus a
ecranului LCD, apoi apăsaţi V pentru a deplasa
cursorul în zona de selecţie a interfeţei şi apăsaţi
B/b pentru a selecta o interfaţă.
• Dacă nu aţi acţionat rama foto o perioadă
îndelungată de timp, stilul de cursor afişat va
fi selectat automat.
31
Afişarea prezentărilor de imagini
Interfaţă
Stil
Explicaţie
Este afişată succesiv câte o singură imagine pe ecran.
Prezentare
imagini
O singură imagine
Sunt afişate mai multe imagini simultan.
Mai multe imagini
Sunt afişate imagini, una după alta, cu data şi ora curente.
Afişare ceas
Sunt afişate imaginile, una după alta, fiind totodată afişat un
calendar. Sunt afişate data şi ora curente.
Afişare calendar
Afişare aleatorie
Imaginile sunt afişate comutându-se în mod aleatoriu între
diverse stiluri şi efecte destinate prezentărilor de imagini.
Când imaginile sunt afişate în mod aleatoriu
Aceasta este valabil când pentru opţiunea [Aleatoriu]
corespunzătoare [Setări prezentări de imagini] este aleasă
varianta [Activat] (pag. 38).
Observaţii
• Când selectaţi interfaţa pentru Prezentarea de imagini, puteţi stabili intervalul dintre două cadre,
efectul, ordinea de afişare în listă sau efectele de culoare. Consultaţi “Schimbarea setărilor pentru
prezentarea de imagini” (pag. 37).
• Puteţi alege modul de afişare a unei singure fotografii, apăsând butonul (ACCESARE) al ramei
foto în timpul unei Prezentări de imagini.
• Dacă opriţi rama foto digitală în timpul unei Prezentări de imagini, apoi o reporniţi, succesiunea
imaginilor va fi reluată de la ultima imagine afişată.
32
Afişarea ceasului şi a calendarului
Ceas 1
Ceas 2
Ceas 3
Ceas 4
Ceas 5
Ceas 6
Ceas 7
Ceas 8
Ceas 9
Ceas 10
Calendar 1
Calendar 2
Calendar 3
Notă
• Puteţi selecta numai secţiunea
(Setări) când sunt afişate ceasul şi calendarul.
33
Modul de vizualizare a unei singure imagini
Interfaţă
UNICĂ
(Afişarea
unei
singure
imagini)
Stil
Întreaga imagine
Afişare pe întreg
ecranul
Întreaga imagine
(cu Exif)
Afişare pe întreg
ecranul (cu Exif)
34
Explicaţie
Este afişată întreaga imagine pe ecran.
Puteţi schimba imaginea care să fie afişată apăsând
butoanele B/b.
Este afişată o imagine pe întreg ecranul.
(În funcţie de formatul imaginii înregistrate, este posibil ca
marginea imaginii să fie afişată numai parţial.)
Puteţi schimba imaginea care să fie afişată apăsând
butoanele B/b.
Sunt afişate informaţii cum ar fi numărul imaginii, denumirea
fişierului şi data înregistrării în timp ce pe ecran apare întreaga
imagine. Puteţi schimba imaginea care să fie afişată apăsând
butoanele B/b. Consultaţi secţiunea “Despre informaţiile
afişate pe ecranul LCD” de la pag. 36 pentru a afla detalii
legate de informaţiile cu privire la imagini.
Sunt afişate informaţii cum ar fi numărul imaginii, denumirea
fişierului şi data înregistrării în modul de afişare a imaginii
pe întreg ecranul.
(În funcţie de formatul imaginii înregistrate, este posibil ca
marginea imaginii să fie afişată numai parţial.)
Puteţi schimba imaginea care să fie afişată apăsând butoanele
B/b. Consultaţi secţiunea “Despre informaţiile afişate pe
ecranul LCD” de la pag. 36 pentru a afla detalii legate de
informaţiile cu privire la imagini.
Interfaţa index a imaginilor
Interfaţă
Stil
Index
Explicaţie
Este afişată o listă de miniaturi de dimensiune mare.
Puteţi alege imaginea dorită apăsând butoanele B/b/v/V.
Index 1
Este afişată o listă de miniaturi.
Puteţi alege imaginea dorită apăsând butoanele B/b/v/V.
Index 2
Observaţii
• O miniatură este o imagine de dimensiuni reduse, ce apare în modul de afişare index, care a fost
înregistrată de camera foto în momentul fotografierii.
• În interfaţa index, puteţi apăsa butoanele B/b/v/V şi apoi
(ACCESARE) pentru a selecta o
imagine, interfaţa trecând în modul de afişare a unei singure fotografii.
35
Despre informaţiile afişate pe
ecranul LCD
– timpul de expunere (ex. 1/8)
– valoarea diafragmei (ex. F2.8)
– valoarea expunerii (ex. +0.0 EV).
– informaţii legate de rotirea imaginii.
4 Informaţii legate de reglaje :
Simbol Semnificaţie
indicaţie privind protecţia
indicaţie asociată fişierului
(Afişată în cazul în care există
un fişier asociat, cum ar fi un
fişier de mişcare sau un fişier cu
o imagine de mici dimensiuni
pentru transmitere prin e-mail.)
Sunt afişate următoarele informaţii :
1 Tipul de afişare (În modul de afişare a unei
singure fotografii)
– Întreaga imagine
– Afişare pe întreg ecranul
– Întreaga imagine (cu Exif)
– Afişare pe întreg ecranul (cu Exif)
2 Numărul de ordine al imaginii afişate /
Numărul total de imagini.
Introduceţi indicaţia suportului media pentru
imaginea afişată, aşa cum este indicat mai
jos :
Simbol Semnificaţie
intrare pentru memoria internă
intrare pentru “Memory Stick”
intrare pentru card de memorie
SD
3 Detalii legate de imagine :
– formatul fişierului (JPEG(4:4:4),
JPEG(4:2:2), JPEG(4:2:0), BMP, TIFF,
RAW)
– numărul de pixeli (lăţime × înălţime)
– denumirea producătorului dispozitivului de
intrare a imaginilor
– denumirea modelului dispozitivului de
intrare a imaginilor
36
5 Numărul imaginilor
(numărul director-fişier).
Acesta apare dacă imaginea este compatibilă
DCF.
Dacă imaginea nu este compatibilă DCF, este
afişată denumirea fişierului.
Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul la
calculator şi denumirea acestuia include alte
caractere decât cele alfanumerice, este posibil
ca respectiva denumire să nu fie corect afişată
de rama foto digitală. Totodată, în cazul
fişierelor create la calculator sau cu un alt
echipament, pot fi afişate cel mult 10 caractere
de la începutul denumirii.
Note
Pot fi afişate numai caractere alfanumerice.
6 Data / ora înregistrării.
Operaţii avansate
Urmărirea unei prezentări de imagini
1 Apăsaţi
(Prezentare imagini).
Observaţie
• În cazul în care acţionaţi rama foto cu ajutorul
butoanelor acesteia apăsaţi butoanele MOD
VIZUALIZARE din partea din spate sus
a ecranului LCD, apoi apăsaţi V pentru
a deplasa cursorul în zona de selecţie a
interfeţei şi apăsaţi B/b pentru a selecta
(Prezentare imagini).
interfaţa
• Când cursorul este în zona de selecţie a
interfeţei, deplasaţi-l în zona de selecţie a
stilului apăsând butonul v.
• Când cursorul este în zona de selecţie a
stilului, îl puteţi deplasa şi apăsând în mod
repetat butonul MOD VIZUALIZARE.
Schimbarea setărilor pentru
prezentarea de imagini
1 Apăsaţi MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Setări).
3 Apăsaţi
v/V pentru a selecta [Setări
Prezentare imagini], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Zona de selecţie interfeţei
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta elementul
de reglaj dorit, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Consultaţi tabelul următor pentru a afla detalii
legate de elementele de reglaj.
Zona de selecţie a stilului
2
Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta stilul
dorit şi apoi apăsaţi (ACCESARE).
Pentru detalii legate de stilurile disponibile
pentru Prezentarea de imagini, consultaţi
secţiunea “Afişarea prezentărilor de imagini
(pag. 32).
Note
• Când selectaţi o Prezentare de imagini alcătuită din
fotografii de pe un card de memorie, ţineţi seama
de următoarele :
– din cauza unei caracteristici a dispozitivelor ce
folosesc carduri de memorie, imaginile pot fi
supuse apariţiei de erori ale datelor, în cazul în
care sunt citite prea des ;
– nu rulaţi prea mult timp o prezentare de imagini
formată din puţine imagini deoarece pot apărea
erori ale datelor ;
– vă recomandăm să realizaţi frecvent copii de
siguranţă ale datelor pe cardurile de memorie.
• Când rama foto digitală afişează, spre exemplu, o
prezentare de imagini, nu pot fi efectuate modificări
ale anumitor elemente de reglaj. Elementele ce nu
sunt disponibile vor apărea de culoare gri şi nu vor
putea fi selectate.
• Prezentarea de imagini începe cu prima imagine dacă
rama foto este oprită sau dacă este resetată.
• Când ecranul este prea luminos, vă poate produce
ameţeli. Aveţi grijă să nu stabiliţi o luminozitate prea
puternică la utilizarea ramei foto digitale.
37
* Variante de reglaj stabilite din fabrică
Element
Variantă
de reglaj
Setări pentru Interval
Prezentările
de imagini
Efect
Aleatoriu
Efect de
culoare
Mod de
afişare
Descriere
Stabiliţi una dintre valorile : 3 sec., 7 sec.*, 20 sec., 1 min., 5 min.,
30 min., 1 oră, 3 ore, 12 ore, 24 ore pentru intervalul dintre imagini.
Notă
• În funcţie de stilul Prezentării de imagini, a efectelor de culoare sau a
dimensiunii fotografiei, este posibil ca o imagine să nu fie schimbată
după intervalul de timp stabilit de dvs. în meniu.
Din centru spre Imaginea următoare apare din centrul ecranului şi
colţuri
se extinde către cele patru colţuri înlocuind-o astfel
pe precedenta.
Desfăşurare pe Imaginea următoare se desfăşoară pe verticală,
verticală
înlocuind-o pe precedenta.
Desfăşurare pe Imaginea următoare se desfăşoară pe orizontală,
orizontală
înlocuind-o pe precedenta.
Gradare*
Imaginea curentă se estompează treptat, simultan
cu intensificarea următoarei imagini, care o
înlocuieşte.
Ştergere
Tranziţia între imagini se face prin ştergerea
treptată a celei curente pentru a se face loc astfel
imaginii următoare.
Aleatoriu
Cele 5 efecte prezentate anterior sunt folosite
aleatoriu.
Activat
Imaginile sunt afişate în ordine aleatorie.
Dezactivat*
Imaginile sunt afişate conform ordinii stabilite la
[Ordinea de listare] de la [Reglaje generale].
Color*
Imaginea afişată este color.
Sepia
Imaginea afişată este sepia.
Monocrom
Imaginea afişată este alb-negru.
Selectaţi dimensiunea dorită de afişare, dintre următoarele variante :
Notă
• Datele imaginii originale nu vor fi modificate.
Întreaga
Este afişată întreaga imagine mărită la dimensiunea
imagine*
adecvată. (Este posibil ca unor imagini să le fie
adăugate margini sus, jos, stânga şi dreapta).
Afişare pe
Imaginea este mărită suficient încât aceasta să
întreg ecranul
umple întreg ecranul, fără a fi modificat formatul
acesteia.
Notă
• În funcţie de stilul Prezentării de imagini, este
posibil ca imaginea să nu fie afişată la dimensiunea
stabilită de dvs. în meniu.
38
Importul imaginilor de pe un card de memorie în memoria
internă a ramei foto
Puteţi utiliza rama foto ca pe un album digital,
stocând imaginile importante în memoria internă
a acesteia.
Afişarea unei prezentări de imagini
Observaţie
• La [Dimensiune imagine importată] din meniu,
puteţi stabili dacă dimensiunea imaginilor să fie
optimizată sau dacă acestea să fie stocate aşa
cum sunt în memoria internă (pag. 48).
• Când pentru [Dimensiune imagine importată]
este aleasă varianta [Redimensionare], în
memoria internă pot fi stocate până la 250 de
imagini. Când este aleasă varianta [Original],
numărul de imagini ce pot fi stocate poate
varia, în funcţie de dimensiunea originală a
imaginilor.
Afişarea indexului de imagini
1 Apăsaţi butonul
(IMPORT) când pe
ecran este afişată o imagine stocată pe
cardul de memorie.
Observaţie
• Dacă folosiţi butoanele ramei foto digitale,
(Editare) cu
apăsaţi MENIU, selectaţi
B/b, selectaţi [Import] cu v/V, apoi apăsaţi
butonul (ACCESARE).
Modul imagine unică
(Afişarea unei singure imagini pe ecran)
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Importul
acestei imagini], [Import imagini multiple]
sau [Importul tuturor imaginilor] şi apoi
apăsaţi (ACCESARE).
Dacă selectaţi [Importul acestei imagini],
imaginea curent afişată este adăugată în
memoria internă. Treceţi la pasul 5. (Acest
element nu poate fi selectat din interfaţa pentru
Prezentarea de imagini.)
Dacă alegeţi [Import imagini multiple], puteţi
alege, din lista de imagini, pe cea pe care doriţi
să o adăugaţi. Treceţi la pasul 3.
Dacă selectaţi [Importul tuturor imaginilor],
este afişată lista imaginilor. Este ataşat un marcaj
în fiecare casetă de bifare corespunzătoare
tuturor imaginilor. Treceţi la pasul 4.
39
3 Folosiţi
butoanele B/b/v/V pentru a
selecta din lista imaginilor pe cea care să
fie importată şi apăsaţi (ACCESARE).
Imaginea respectivă este marcată cu o bifă
“ ”.
Dacă doriţi să importaţi mai multe imagini
simultan, repetaţi acest pas.
6 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da], apoi
apăsaţi (ACCESARE).
Imaginea este stocată în directorul specificat,
în memoria internă.
7 Apăsaţi
(ACCESARE) când este afişată
interfaţa de confirmare.
Note
Pentru a anula selecţia, selectaţi imaginea
(ACCESARE). Marcajul “ ”
şi apăsaţi
asociat imaginii dispare.
• Opţiunea “Import în memoria internă” nu este
disponibilă pentru imaginile din memoria
internă.
• În cursul adăugării imaginilor în albumul din
memoria internă, evitaţi următoarele :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card.
În caz contrar, este posibil să se deterioreze
rama foto, cardul de memorie sau datele.
4 Apăsaţi MENIU.
Este afişată interfaţa de confirmare pentru
selectarea unui director.
5 Apăsaţi v/V pentru a selecta directorul
dorit şi apăsaţi (ACCESARE).
Apare interfaţa de confirmare utilizată pentru
a decide dacă să fie adăugată sau nu o imagine
în memoria internă.
Observaţie
• Când selectaţi [Director nou] este creat
automat un nou director.
40
Observaţie
• Puteţi modifica dimensiunea miniaturii
cu ajutorul butoanelor [ / ] din lista
imaginilor.
Specificarea dispozitivului
de redare
Puteţi specifica dacă să fie afişate imaginile de pe
cardul de memorie sau din memoria internă.
1 Apăsaţi SELECTARE DISPOZITIV.
Exportul imaginilor din
memoria internă pe un
card de memorie
Puteţi exporta imaginile din memoria internă pe
un card de memorie.
1 Apăsaţi MENIU când pe ecran este afişată
o imagine stocată în memoria internă.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Export], apoi
apăsaţi
(ACCESARE).
Modul imagine unică
(Afişarea unei singure imagini pe ecran)
Observaţii
• Când acţionaţi de la unitatea principală,
apăsaţi MENIU şi butoanele B/b pentru a
selecta
(Selectare dispozitiv).
• Dacă nu este introdus cardul de memorie
pe care vreţi să îl selectaţi, introduceţi-l
acum.
Notă
• În interfaţa ceas sau în cea calendar, nu puteţi
selecta
(Selectare dispozitiv).
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta dispozitivul
de redare, apoi apăsaţi butonul
(ACCESARE).
Sunt afişate imaginile de pe dispozitivul
selectat.
4 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Exportul
acestei imagini], [Export imagini multiple]
sau [Exportul tuturor imaginilor], apoi apăsaţi butonul (ACCESARE).
Dacă selectaţi [Exportul acestei imagini]
imaginea curent afişată este exportată către
dispozitiv. Treceţi la pasul 7. (Nu puteţi selecta
această variantă din interfaţa pentru prezentări
de imagini.)
Dacă selectaţi [Export imagini multiple], puteţi
selecta imaginea pe care doriţi să o exportaţi
din lista de imagini. Treceţi la pasul 5.
Dacă selectaţi [Exportul tuturor imaginilor],
este afişată lista imaginilor. Este ataşat un
marcaj în căsuţele de bifare corespunzătoare
tuturor imaginilor. Treceţi la pasul 6.
41
5 Folosiţi butoanele B/b/v/V pentru a selecta din lista imaginilor pe cea care să fie
exportată şi apăsaţi (ACCESARE).
Imaginea respectivă este marcată cu o bifă “
”.
Dacă doriţi să exportaţi mai multe imagini
simultan, repetaţi acest pas.
Pentru a anula selecţia, selectaţi imaginea
(ACCESARE). Marcajul “ ”
şi apăsaţi
asociat imaginii dispare.
6 Apăsaţi MENIU.
Este afişată interfaţa de selectare a cardului de
memorie unde să fie realizat exportul.
7 Apăsaţi v/V pentru a selecta cardul de
memorie către care vreţi să fie exportate
imaginile, apoi apăsaţi (ACCESARE).
Observaţie
• Când selectaţi [Director nou] este creat
automat un nou director.
9 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da], apoi
apăsaţi (ACCESARE).
Operaţia de export se încheie.
10 Apăsaţi
(ACCESARE) când este
afişată interfaţa de confirmare.
Imaginea este copiată pe cardul de memorie
specificat.
Notă
• În cursul exportului imaginilor, evitaţi
următoarele :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card.
În caz contrar, este posibil să se deterioreze
rama foto, cardul de memorie sau datele.
Observaţii
8 Apăsaţi v/V pentru a selecta directorul de
destinaţie şi apăsaţi (ACCESARE).
Apare interfaţa de confirmare utilizată
pentru a decide dacă să fie exportată sau nu
imaginea.
42
• Puteţi de asemenea să utilizaţi butonul MENIU
al ramei foto digitale.
• Puteţi modifica dimensiunea miniaturii cu
ajutorul butoanelor [ / ] din lista imaginilor.
• Orice dispozitiv care nu este recunoscut de rama
foto digitală va apărea de culoare gri şi nu va
putea fi selectat.
Ştergerea unei imagini
1 Apăsaţi
(Ştergere) când pe ecran este
afişată o imagine.
Observaţie
• Când acţionaţi rama foto digitală, apăsaţi
MENIU, selectaţi
(Editare) cu butoanele
B/b, selectaţi [Ştergere] cu v/V, apoi
apăsaţi (ACCESARE).
2 Apăsaţi V/v pentru a selecta [Ştergerea
acestei imagini], [Ştergere imagini multiple]
sau [Ştergerea tuturor imaginilor], apoi
apăsaţi butonul (ACCESARE).
Dacă selectaţi [Ştergerea acestei imagini]
imaginea curent afişată este ştearsă. Treceţi la
pasul 5. (Nu puteţi selecta această variantă din
interfaţa pentru prezentări de imagini.)
Dacă alegeţi [Ştergere imagini multiple],
puteţi stabili, din lista de imagini, ce imagine
doriţi să ştergeţi. Treceţi la pasul 3.
Dacă selectaţi [Ştergerea tuturor imaginilor],
este afişată lista imaginilor. Este ataşat un
marcaj în căsuţele de bifare corespunzătoare
tuturor imaginilor. Treceţi la pasul 4.
3 Apăsaţi B/b/v/V pentru a selecta imaginea care să fie ştearsă din lista imaginilor,
apoi apăsaţi (ACCESARE).
Imaginea respectivă este marcată cu o bifă
“ ”.
Dacă doriţi să ştergeţi mai multe imagini
simultan, repetaţi acest pas.
Pentru a anula selecţia, selectaţi imaginea
(ACCESARE). Marcajul “ ”
şi apăsaţi
asociat imaginii dispare.
4 Apăsaţi MENIU.
Este afişată interfaţa de confirmare a
ştergerii.
5 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Yes], apoi
apăsaţi
(ACCESARE).
Imaginea este ştearsă.
6 Apăsaţi
(ACCESARE) când este afişată
interfaţa de confirmare.
Note
• În cursul ştergerii imaginilor, evitaţi
următoarele :
– să opriţi alimentarea,
– să scoateţi cardul de memorie,
– să introduceţi un alt card.
În caz contrar, este posibil să se deterioreze
rama foto, cardul de memorie sau datele.
• Când pe ecran apare mesajul [Nu se poate şterge
o imagine protejată] ([Cannot delete a protected
image.]), înseamnă că, la calculator, fişierul
de imagine a fost marcat ca disponibil numai
pentru citire. În acest caz, conectaţi rama foto
la calculator şi ştergeţi acest fişier cu ajutorul
calculatorului.
• Capacitatea totală a memoriei interne nu este
egală cu cea rămasă, nici măcar imediat după
realizarea operaţiei de iniţializare.
• Dacă a început operaţia de ştergere, imaginea
ştearsă nu mai poate fi recuperată, chiar dacă
întrerupeţi operaţia. Ştergeţi imaginile numai
după ce v-aţi asigurat că nu vă mai sunt
necesare.
Observaţie
• Puteţi modifica dimensiunea miniaturii cu
ajutorul butoanelor [ / ] din lista imaginilor.
Pentru a formata memoria
internă
1 Apăsaţi MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Setări).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Iniţializare],
apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Formatare
memorie internă], apoi apăsaţi
(ACCESARE).
Este afişată interfaţa de confirmare pentru
iniţializarea memoriei interne.
5 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da], apoi
apăsaţi butonul (ACCESARE).
43
Ajustarea dimensiunii imaginii şi a orientării acesteia
Mărirea / micşorarea imaginilor
Puteţi mări sau reduce dimensiunea unei imagini
în modul de vizualizare a unei singure imagini.
Pentru a mări o imagine, apăsaţi (mărire)
de la telecomandă. Pentru a reduce o
imagine mărită, apăsaţi (micşorare).
La fiecare apăsare a butonului , imaginea este
mărită suplimentar. Orice imagine poate fi mărită
de cel mult 5 ori faţă de dimensiunea originală.
Puteţi deplasa o imagine mărită în sus, în jos, spre
stânga sau spre dreapta.
Observaţie
• Puteţi totodată să măriţi o imagine folosind
butoanele ramei foto digitale. Apăsaţi MENIU,
apoi B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare). Apăsaţi v/V pentru a selecta
[Zoom], apoi selectaţi numărul ce reprezintă
coeficientul de mărire a imaginii.
Pentru a salva o imagine mărită
sau una micşorată (Decuparea şi
salvarea imaginilor)
1 Apăsaţi butonul MENIU când imaginea
mărită sau cea redusă este afişată.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta metoda de
salvare.
Dacă selectaţi varianta [Stocare ca imagine
nouă], este reţinută o copie a imaginii. Treceţi
la pasul 3.
Dacă selectaţi [Suprascriere], noua imagine o
înlocuieşte pe cea nouă. Treceţi la pasul 5.
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta dispozitivul pe
care să fie stocată imaginea, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta directorul de
destinaţie, apoi apăsaţi (ACCESARE).
5 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Da] şi apăsaţi
(ACCESARE). Imaginea este salvată.
6 Când apare fereastra de confirmare, la
încheierea stocării în memorie, apăsaţi
(ACCESARE).
44
Observaţie
• Dacă deplasaţi cu butoanele B/b/v/V o
imagine mărită şi apăsaţi MENIU la pasul 1,
aceasta va fi decupată pentru a se încadra pe
ecran şi a fi salvată.
Note
• Nu pot fi suprascrise decât fişiere de imagine
JPEG (cu extensia .jpg).
• În funcţie de dimensiunea unei imagini,
mărirea acesteia poate conduce la reducerea
calităţii sale.
Rotirea unei imagini
Puteţi roti o imagine când este afişată singură
pe ecran.
Modificarea reglajelor
pentru funcţia de pornire/
oprire automată
Puteţi utiliza funcţia Temporizator pentru a porni
sau a opri automat rama foto digitală.
Acţionarea din meniu a ramei
foto digitale
1 Apăsaţi MENIU.
1 Apăsaţi MENIU în modul de afişare a unei
2 Apăsaţi B/b pentru a alege secţiunea
singure imagini.
2 Apăsaţi B/b pentru a selecta secţiunea
(Editare).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Rotire], apoi
apăsaţi
(ACCESARE).
(Setări).
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Pornire/
Oprire automată a alimentării], apoi
apăsaţi (ACCESARE).
Este afişată interfaţa funcţiei de pornire/oprire
automată a alimentării.
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Metoda de
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta direcţia de
rotire, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
• Rotire cu 90° : Imaginea este rotită cu 90 de
grade în sens orar.
• Rotire cu 180° : Imaginea este reflectată faţă
de orizontală.
• Rotire cu 270° : Imaginea este rotită cu 90
de grade în sens antiorar.
Observaţii
• Imaginea poate fi rotită şi cu butonul
(ROTIRE) de la telecomandă. La fiecare
apăsare a butonului, imaginea este rotită cu 90
de grade în sens antiorar.
• Pentru o imagine din memoria internă, datele
legate de rotirea acesteia vor fi reţinute şi după
ce alimentarea este oprită.
• Puteţi roti imaginile afişate în interfaţa index.
configurare], apoi apăsaţi ACCESARE.
Apăsaţi, după aceea, v/V pentru a selecta varianta [Simplă] sau [Auto off] şi
apăsaţi (ACCESARE).
• [Simplă] : funcţia de pornire / oprire automată
a alimentării este reglată fin, în trepte de 1
minut.
• [Oprire automată] : funcţia de oprire
automată a alimentării va stabili perioada de
timp după care rama foto digitală să fie oprită
automat. Puteţi alege pentru această perioadă
variantele 2 ore, respectiv 4 ore.
45
5 Apăsaţi v/V
pentru a selecta [Setarea
orei], apoi apăsaţi (ACCESARE).
[Simplă]
Observaţie
• Când rama foto digitală este în funcţiune,
alimentarea va fi oprită automat la ora stabilită
de dvs. cu ajutorul opţiunii [Temporizator
oprire]. Când rama foto digitală este în standby,
aceasta va porni automat la ora stabilită de dvs.
cu ajutorul opţiunii [Temporizator pornire].
[Oprire automată]
1 Selectaţi elementul pentru care doriţi să
setaţi ora.
Apăsaţi v/V pentru a selecta [Temporizator
pornire] sau [Temporizator oprire], apoi,
apăsaţi (ACCESARE).
Apoi, apăsaţi v/V pentru a selecta
[Activare] şi apăsaţi ACCESARE.
2 Stabiliţi ora de activare a temporizatorului
de pornire sau a celui de oprire.
Apăsaţi v/V pentru a selecta [Pornire
automată la ora] sau [Oprire automată la
ora], apoi apăsaţi (ACCESARE).
Apăsaţi B/b pentru a selecta ora sau
minutele, apăsaţi v/V pentru a stabili
valoarea dorită pentru acestea, apoi apăsaţi
(ACCESARE).
3 Stabiliţi o anumită zi a săptămânii când să
fie activat temporizatorul.
Apăsaţi v/V pentru a selecta [Pornire
automată în ziua] sau [Oprire automată în
ziua], apoi apăsaţi (ACCESARE).
Apăsaţi v/V pentru a alege ziua în care
să fie activat temporizatorul, şi apăsaţi
(ACCESARE) pentru a o marca.
Apăsaţi v/V pentru a deplasa cursorul
î n d r e p t u l [ OK] , a p o i a p ă s a ţ i
(ACCESARE).
46
Apăsaţi v/V pentru a selecta perioada după
care rama foto digitală să se oprească automat.
Variantele disponibile sunt :
• 2 ore
• 4 ore
• Dezctivat
După aceasta apăsaţi
6 Apăsaţi MENIU.
(ACCESARE).
Modificarea diverselor reglaje
Puteţi modifica următoarele elemente de reglaj:
• Prezentări de imagini
• Pornirea/oprirea automată a alimentării
• Stabilirea datei / orei
• Reglaje generale (Ordinea de listare etc.)
• Stabilirea limbii
• Iniţializare
Procedura de reglaj
1 Apăsaţi MENIU.
2 Apăsaţi B/b pentru a alege secţiunea
(Setări).
4 Apăsaţi v/V pentru a selecta elementul de
reglaj pe care doriţi să îl modificaţi, apoi
apăsaţi (ACCESARE).
Aceasta vă permite să stabiliţi fiecare dintre
elemente (pag. 48).
Notă
• Când rama foto afişează, de exemplu, o
prezentare de imagini, anumite elemente
de reglaj nu pot fi modificate. Acestea vor
apărea de culoare gri şi nu vor putea fi
selectate.
5 Apăsaţi v/V pentru a selecta varianta
dorită de reglaj pentru elementul respectiv,
apoi apăsaţi (ACCESARE).
La fiecare apăsare a butoanelor v/V, varianta
de reglaj se modifică. În cazul în care este
vorba despre o valoare numerică, apăsaţi V
pentru a mări valoarea, respectiv apăsaţi v
pentru a alege o valoare mai mică.
Varianta stabilită de reglaj este confirmată prin
apăsarea butonului (ACCESARE).
6 Apăsaţi MENIU.
3 Apăsaţi v/V pentru a selecta elementul de
reglaj pe care doriţi să îl modificaţi, apoi
apăsaţi (ACCESARE).
Este afişată interfaţa de configurare pentru
elementul de reglaj selectat.
Interfaţa meniului dispare.
Pentru a reveni la variantele de
reglaj stabilite din fabrică
1 Apăsaţi MENIU şi selectaţi
(Setări) [Iniţializare], cu butoanele v/V /B/b.
2 Apăsaţi v/V pentru a selecta [Iniţializare],
apoi apăsaţi (ACCESARE).
Toate valorile ajustate, cu excepţia reglajelor
temporale (data/ora), vor reveni la variantele
stabilite din fabrică (implicite).
Observaţie
Spre exemplu, dacă este selectată opţiunea
[Prezentări de imagini].
• Puteţi utiliza şi butonul MENIU al ramei
foto digitale.
47
Elemente de reglaj
* : Variante implicite de reglaj, stabilite din fabrică
Element de
reglaj
Reglaje pentru
prezentarea de
imagini
Pornirea/
Oprirea
automată a
alimentării
Reglaje
temporale
Reglaje
generale
Variante de
reglaj
Descriere
Consultaţi secţiunea “Urmărirea unei prezentări de imagini” (pag. 37).
Simplă
Este reglat temporizatorul care va porni sau va opri automat
alimentarea ramei foto. Puteţi regla funcţia de Pornire/oprire
automată în trepte de un minut (pag. 45).
Temporizator
Puteţi regla temporizatorul (ora/ziua) şi
pornire
momentul la care alimentarea să fie pornită
automat, când activaţi această funcţie.
Temporizator
Puteţi regla temporizatorul (ora/ziua) şi
oprire
momentul la care alimentarea să fie oprită
automat, când activaţi această funcţie.
Oprire
Activează temporizatorul stabilind ca acesta să oprească automat
automată
rama foto digitală după scurgerea unei anumite perioade de timp
de la pornirea ramei, în care nu s-a efectuat nicio operaţie. Dacă
alegeţi varianta [Dezactivat], funcţia de oprire automată nu va fi
activată.
Sunt stabilite data, ora, prima zi a săptămânii etc. (pag. 12).
Ordinea de
listare
Este stabilită ordinea de afişare a imaginilor.
Acest reglaj stabileşte ordinea pentru prezentările de imagini.
Data
Imaginile sunt afişate automat, în ordinea
înregistrării
calendaristică a datelor la care au fost
înregistrate.
Notă
• Când imaginile sunt importate cu varianta
[Redimensionare] selectată la Importul imaginii,
rama foto utilizează informaţiile privind data
înregistrării Exif pentru a actualiza data, astfel
încât imaginile să fie ordonate în aceeaşi ordine
cu cea a datelor de înregistrare Exif.
Ordinea
Imaginile sunt afişate în ordinea numerelor
numerelor*
acestora.
Activat*/Dezactivat : Puteţi regla rama foto să detecteze automat
orientarea imaginilor şi să le rotească dacă este cazul.
Orientarea
automată a
interfeţei
Luminozitatea Vă permite să stabiliţi luminozitatea ecranului LCD, în trepte de
LCD
la 1 la 10*.
48
* : Variante implicite de reglaj, stabilite din fabrică
Element
de reglaj
Reglaje
generale
Informaţii
de sistem
Stabilirea
limbii
Variante de
reglaj
Dimensiunea
imaginilor
importate
Descriere
Redimensio- La importul imaginilor de pe un card de memorie,
nare*
acest reglaj redimensionează imaginile şi le salvează
în memoria internă. Puteţi stoca mai multe imagini,
însă veţi constata o deteriorare a calităţii imaginilor
comparativ cu originalul, în cazul în care acestea
sunt afişate pe un monitor de dimensiuni mari, prin
intermediul calculatorului etc.
Originală
Imaginile sunt stocate în memoria internă fără a
fi comprimate. Imaginile vor rămâne la calitatea
originală, însă veţi putea stoca mai puţine imagini.
Versiune
Afişarea versiunii de firmware folosită de rama foto digitală.
Memoria
Capacitatea Este indicat spaţiul maxim disponibil din memoria
internă
memoriei
internă, în starea iniţială.
Capacitatea Este indicat spaţiul curent disponibil în memoria
rămasă
internă.
Este stabilită limba care să fie folosită la afişarea pe ecranul LCD. Variantele
disponibile sunt : japoneză, engleză*, franceză, spaniolă, germană, italiană, rusă,
chineza simplificată, chineza tradiţională, olandeză, portugheză.
Notă
Iniţializare
• Limba stabilită implicit pentru anumite regiuni poate diferi.
Formatarea
Puteţi formata memoria internă.
memoriei
Notă
interne
• Toate imaginile aflate în memoria internă vor fi şterse.
• Nu formataţi memoria internă folosind o conexiune la un
calculator.
Iniţializare
Toate elementele de reglaj revin la variantele implicite stabilite din
reglaje
fabrică, cu excepţia celor ale datei şi ale orei de la [Setare dată/oră].
49
Utilizarea împreună cu un calculator
Conectarea la un calculator
Puteţi conecta rama foto digitală la un calculator
pentru a vizualiza şi a copia imagini din memoria
internă la calculator sau pentru a copia imagini
de la calculator la acest dispozitiv.
Cerinţe de sistem
Pentru ca rama foto digitală să poată funcţiona
împreună cu calculatorul la care este conectată,
acesta trebuie să satisfacă următoarele cerinţe :
x Windows
• Sistemul de operare recomandat :
Microsoft Windows 7,
Windows Vista SP2,
Windows XP SP3
• Port : port USB
x Macintosh
• Sistemul de operare recomandat :
Mac OS X (10.4 sau versiuni ulterioare)
• Port : port USB
Conectarea la un calculator
pentru a realiza un schimb de
imagini
Notă
• Această secţiune prezintă un exemplu valabil în
condiţiile în care calculatorul folosit utilizează
sistemul de operare Windows Vista. În funcţie
de SO pe care îl folosiţi, interfeţele afişate şi
procedurile pot diferi.
1 Conectaţi adaptorul de c.a. la rama foto
digitală şi la o sursă de alimentare
(pag. 11).
2 Cuplaţi
rama foto la calculator prin
intermediul unui cablu USB disponibil în
comerţ.
Note
• Dacă la calculator sunt cuplate mai multe
echipamente USB sau dacă este utilizat un
hub, pot apărea probleme. Într-un astfel de caz,
simplificaţi conexiunile.
• Nu puteţi acţiona rama foto digitală cu ajutorul
altui echipament USB, conectat simultan.
• Nu deconectaţi cablul USB în timpul comunicării
de date.
• Nu este garantată utilizarea acestei rame foto
digitale cu orice calculator care întruneşte
condiţiile de sistem prezentate mai sus.
• S-a demonstrat că rama foto digitală poate fi
acţionată când este conectată la un calculator.
În cazul în care rama este cuplată la alte
echipamente, este posibil ca memoria sa internă
să nu fie recunoscută de celelalte aparate.
Spre conectorul
USB tip mini-B
Calculator
Spre conectorul USB
Notă
• Folosiţi un cablu USB de tip mini-B mai scurt
de
3 metri.
50
3 Porniţi rama foto digitală (pag. 28).
4 Când
pe ecranul calculatorului apare
fereastra [AutoPlay], faceţi clic pe
[Deschidere director pentru vizualizare
fişiere].
Dacă nu apare fereastra [AutoPlay], faceţi clic
pe [Computer (My Computer)] din meniul
Start şi accesaţi discul mobil (removable
disc).
5 Deplasaţi cursorul în fereastră şi faceţi
clic dreapta, apoi faceţi clic pe [New] [Folder].
Denumiţi acest nou director. În prezentul
manual de instrucţiuni, este utilizată ca
exemplu denumirea “sony” a directorului.
Note
• Când stocaţi imagini de la calculator în memoria
internă, creaţi un director în memoria internă şi
apoi salvaţi imaginile în acesta. Dacă nu creaţi
un director, puteţi stoca cel mult 512 imagini în
memoria internă. În plus, numărul de imagini
poate să scadă în funcţie de lungimea denumirii
fişierului sau de tipul de caractere utilizat.
• Dacă editaţi sau salvaţi un fişier de imagine pe
calculator, data de modificare a respectivului
fişier este schimbată. Din cauza acestei
modificări, este posibil ca imaginile să nu fie
afişate în ordinea datelor de înregistrare din
interfaţa index a imaginilor.
• Când imaginile de la calculator sunt stocate în
memoria internă a ramei foto digitale, fişierele
de imagine sunt stocate fără a fi comprimate. De
aceea vor putea fi reţinute mai puţine fotografii
în memoria internă.
• Fişierele de imagine create sau editate cu
ajutorul unui calculator, este posibil să nu
fie afişate. Fişierele de imagine marcate cu
ajutorul unui calculator ca fiind “Read only”
(disponibile numai pentru citire), este posibil
să nu poată fi şterse cu rama foto digitală.
Renunţaţi la marcajul “Read Only” înainte de
a salva fişierele de imagine de la calculator la
rama foto digitală.
6 Faceţi dublu clic pentru a accesa directorul
“sony”.
7 Deschideţi directorul care conţine fişierele
de imagine pe care doriţi să le copiaţi,
apoi copiaţi fişierele marcându-le şi
deplasându-le.
Deconectarea de la calculator
Deconectaţi cablul USB sau opriţi rama foto
digitală după ce o deconectaţi de la calculator.
1 Faceţi
dublu clic pe
comenzi.
din bara de
2 Faceţi clic pe
(Dispozitiv USB MASS
Storage) T [Stop].
3 Faceţi clic pe [OK] după ce verificaţi ce
dispozitiv doriţi să decuplaţi.
51
Mesaje de eroare
Dacă sunt afişate mesaje de eroare
Dacă apare o eroare, pe ecranul LCD al ramei foto digitale poate fi afişat unul dintre următoarele
mesaje. Urmaţi indicaţiile corespunzătoare pentru a soluţiona problema.
Mesaj de eroare
No Memory Stick./
No SD Memory Card.
An incompatible Memory Stick
is inserted./
An incompatible SD Memory
Card is inserted.
No images on file
Cannot delete a protected image.
Memory card is protected.
Remove protection then try again.
The Memory Stick is full. /
The SD Memory Card is full. /
The internal memory is full.
Error reading the Memory Stick./
Error reading the SD Memory Card./
Error reading the internal memory.
Write error on the Memory Stick. /
Write error on the SD Memory Card./
Write error on the internal memory.
Semnificaţie / Soluţie
• Nu este introdus nici un card de memorie în aparat.
Introduceţi un card de memorie în slotul respectiv
(pag. 30).
• În rama foto digitală a fost introdus un card de memorie
care nu este acceptat. Utilizaţi un card care este acceptat
de acest dispozitiv.
• Nu există fişiere de imagine pe cardul de memorie
care să poată fi afişate pe ecranul ramei foto digitale.
Utilizaţi un card care să conţină fotografiile care doriţi
să fie prezentate.
• Pentru a şterge un fişier protejat, anulaţi protecţia la
camera digitală sau la calculator.
• Cardul de memorie este protejat la scriere.
Deplasaţi comutatorul de protejare la scriere în poziţia
ce permite inscripţionarea (pag. 60).
• Nu mai pot fi stocate date suplimentare deoarece cardul
de memorie sau memoria internă sunt complet ocupate.
Ştergeţi imaginile care nu vă interesează sau utilizaţi un
card memorie care are suficient spaţiu liber.
• În cazul unui card de memorie :
A survenit o eroare. Verificaţi dacă este corect introdus
cardul de memorie în aparat. Dacă mesajul de eroare este
afişat frecvent, verificaţi starea cardului de memorie cu
ajutorul unui alt echipament decât rama foto digitală.
• În cazul memoriei interne :
Iniţializaţi memoria internă.
Notă
• Când iniţializaţi memoria internă, vă rugăm să ţineţi
seama că toate fişierele de imagine conţinute de aceasta
vor fi şterse.
52
Mesaj de eroare
The Memory Stick is read only
The Memory Stick is protected.
Memory card format not supported.
Semnificaţie / Soluţie
• Este introdus un card “Memory Stick-ROM”. Pentru a
stoca imaginile, folosiţi unul dintre cardurile “Memory
Stick” recomandate.
• Este introdus un “Memory Stick” protejat. Pentru a edita
şi stoca imaginile, utilizaţi un dispozitiv extern ca să
eliminaţi protecţia.
• Pentru un card de memorie, folosiţi camera digitală
sau un alt echipament pentru a formata cardul de
memorie.
Notă
Cannot open the image.
• Când iniţializaţi memoria internă, vă rugăm să ţineţi
seama că toate fişierele de imagine din album vor fi
şterse.
• Rama foto digitală nu poate afişa sau deschide un fişier
de imagine al cărui format nu este acceptat.
53
Soluţionarea problemelor
Dacă apar probleme
Înainte de a duce rama foto digitală la reparat, încercaţi să aplicaţi următoarele soluţii pentru a rezolva
problema apărută. Dacă problema persistă, consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un centru de service
Sony.
Alimentarea cu energie
Simptom
Alimentarea nu poate fi
pornită.
Element de verificat
Cauză / Soluţie
• Este corect cuplat ştecărul la b Introduceţi corect ştecărul în
priză ?
priză.
Afişarea imaginilor
Dacă este pornită alimentarea însă imaginile nu sunt afişate sau nu se pot realiza reglajele de ecran
dorite, verificaţi cele de mai jos.
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Nu este afişată nici o imagine • Este introdus corect cardul de b Introduceţi corect cardul de
pe ecran.
memorie ?
memorie (pag. 30).
• Conţine cardul de memorie b Introduceţi un card de memorie
imagini stocate cu ajutorul
care conţine imagini.
unei camere digitale ori al altor b Verificaţi formatele de fişiere
echipamente ?
ce pot fi afişate (consultaţi
secţiunea “Specificaţii”,
pag. 62).
• Este compatibil formatul b Un fişier care nu este compatibil
fişierului cu cel DCF ?
cu DCF este posibil să nu fie
afişat de rama foto digitală,
chiar dacă este vizualizat cu
un calculator.
• Este rama foto digitală în modul b Treceţi rama foto digitală
de afişare ceas sau calendar ?
în modul de afişare ceas sau
calendar (pag. 31).
Imaginile nu sunt redate în • Aceste imagini au fost salvate b Dacă editaţi sau salvaţi
ordinea datelor la care au fost de la un calculator ?
un fişier de imagine pe un
înregistrate.
• Aceste imagini au fost editate
calculator, data la care acesta a
cu ajutorul unui calculator ?
fost modificat este schimbată.
Imaginile vor fi afişate, în
acest caz, în ordinea datelor
la care au fost modificate
fişierele şi nu a celei la care
acestea au fost înregistrate.
54
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Anumite imagini • Sunt imaginile afişate în modul b Dacă imaginea este afişată în modul
nu sunt afişate.
index ?
index, însă nu poate fi afişată ca o singură
imagine pe ecran, este posibil ca fişierul
să fie deteriorat, deşi miniatura imaginii
este bună.
b Este posibil ca, un fişier care nu este
compatibil cu DCF, să nu fie afişat cu
această ramă foto digitală, chiar dacă a fost
vizualizat la calculator.
• În modul index apare unul dintre b Dacă este afişat marcajul, datele relativ la
marcajele de mai jos ?
miniaturi sau chiar imaginea propriu-zisă
nu pot fi accesate.
• În modul index apare marcajul b Dacă apare marcajul alăturat, este posibil
de mai jos ?
ca fişierul de imagine să nu fie acceptat de
rama foto digitală deoarece, spre exemplu,
este vorba despre un fişier JPEG care a fost
creat pe calculator. Fişierul de imagine
• Au fost create imaginile
poate fi acceptat, însă nu există o miniatură
cu ajutorul unei aplicaţii la
asociată. Selectaţi marcajul din stânga şi
calculator ?
(ACCESARE) pentru
apăsaţi butonul
a trece la afişarea unei singure imagini pe
ecran. Dacă acest marcaj reapare, imaginea
nu poate fi afişată deoarece fişierul nu este
acceptat de dispozitiv.
• În modul index apare marcajul b Dacă apare marcajul alăturat, fişierul de
de mai jos ?
imagine este acceptat de rama foto digitală,
însă miniatura sau imaginea propriu-zisă
nu pot fi deschise. Selectaţi marcajul din
stânga şi apăsaţi butonul (ACCESARE).
Dacă acest marcaj reapare, imaginea nu
poate fi afişată.
• Pe cardul de memorie sau în b Rama foto digitală poate reda, stoca, şterge
memoria internă există mai mult
sau gestiona până la 4.999 de fişiere de
de 4.999 imagini ?
imagine.
• Aţi redenumit fişierul cu
b Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul
calculatorul sau cu un alt
cu ajutorul calculatorului, iar numele
echipament ?
acestuia include alt fel de caractere decât
cele alfanumerice, este posibil ca imaginea
să nu fie prezentată de această ramă foto
digitală.
• Există 8 sau mai multe nivele b Rama foto digitală nu poate afişa imagini
de imbricare în structura de
stocate într-un director care conţine o
directoare de pe cardul de
ierarhie cu mai mult de opt nivele.
memorie ?
55
Simptom
Denumirea
fişierului nu este
corect afişată.
Element de verificat
Cauză / Soluţie
•Aţi redenumit fişierul cu b Dacă aţi denumit sau redenumit fişierul cu
calculatorul sau cu un alt
calculatorul sau dacă denumirea acestuia
echipament ?
include alte caractere în afara celor
alfanumerice, este posibil ca denumirea să
nu fie corect afişată de rama foto digitală.
De asemenea, în cazul unui fişier creat cu
calculatorul sau cu un alt echipament, vor
fi afişate numai primele 10 caractere de la
începutul denumirii acestora.
Notă
• Pot fi afişate numai caractere alfanumerice.
Stocarea şi ştergerea imaginilor
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Nu poate fi stocată • Este protejat la scriere cardul b Anulaţi protecţia la scriere şi încercaţi din
o imagine.
de memorie ?
nou să stocaţi imaginea.
• Clapeta de protejare la scriere b Deplasaţi clapeta de protejare la scriere în
a cardului de memorie este în
poziţia ce permite stocarea imaginilor.
poziţia [LOCK] ?
•Este complet ocupat cardul de b Înlocuiţi cardul de memorie cu un altul
memorie ?
care are suficient spaţiu liber disponibil
sau ştergeţi imaginile care nu sunt necesare
(pag. 43).
•Este complet ocupată memoria b Ştergeţi imaginile care nu sunt necesare
internă ?
(pag. 43).
56
Simptom
Element de verificat
Nu poate fi stocată o • Aţi salvat imagini de la un
imagine.
calculator în memoria internă
fără a crea mai întâi un
director în memoria internă a
camerei ?
Cauză / Soluţie
b Dacă nu creaţi un director, puteţi stoca
cel mult 512 imagini în memoria internă.
În plus, numărul de imagini poate să
scadă în funcţie de lungimea denumirii
fişierului sau de tipul de caractere utilizat.
Când stocaţi imagini de la calculator în
memoria internă, aveţi grijă să creaţi în
prealabil un director în memoria internă
şi apoi salvaţi imaginile în acesta.
Nu poate fi ştearsă o • Este protejat la scriere cardul b Folosiţi dispozitivul pentru a anula
imagine.
de memorie ?
protecţia la scriere şi încercaţi din nou să
ştergeţi imaginea.
• Clapeta de protejare la scriere b Deplasaţi clapeta de protejare la scriere în
a cardului de memorie este în
poziţia ce permite ştergerea imaginilor.
poziţia [LOCK] ?
• Utilizaţi un card “Memory b Nu este posibil să ştergeţi o imagine de
Stick-ROM” ?
pe un “Memory Stick-ROM” şi nici să
formataţi un astfel de card.
• Este protejată imaginea ?
b Verificaţi informaţiile legate de imagine
din modul vizualizare unică (pag. 34).
este
b Pentru o imagine cu marcajul
stabilită doar posibilitatea de a fi citită.
Nu puteţi să ştergeţi o astfel de imagine
cu rama foto digitală.
O imagine a fost
b
Odată ştearsă, o imagine nu mai poate fi
—
ştearsă din greşeală
recuperată.
Rama foto digitală
Simptom
Element de verificat
Nu se întâmplă nimic
chiar dacă acţionaţi
—
rama foto digitală.
Cauză / Soluţie
b Opriţi şi apoi reporniţi alimentarea
(pag. 11).
57
Telecomanda
Simptom
Element de verificat
Cauză / Soluţie
Nu se întâmplă nimic • Este corect introdusă bateria în b Înlocuiţi bateria un una nouă
chiar dacă acţionaţi telecomandă ?
(pag. 9).
telecomanda.
b Introduceţi o baterie în telecomandă
(pag. 9).
b Aşezaţi corect bateria în compartiment
(pag. 9)
—
b Îndreptaţi capătul superior al telecomenzii
spre senzorul care îi este destinat al ramei
foto digitale (pag. 9).
b Eliminaţi obstacolele dintre telecomandă
şi senzorul care-i este destinat.
• Există o folie de protecţie în b Îndepărtaţi folia de protecţie din
interiorul telecomenzii ?
telecomandă (pag. 9).
58
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Despre instalare
• Evitaţi amplasarea ramei foto digitale în spaţii
supuse la :
– vibraţii,
– umiditate ridicată,
– la praf excesiv,
– lumină solară directă,
– temperaturi extrem de ridicate sau de
scăzute.
• Nu folosiţi echipamente electrice în
apropierea acestui dispozitiv. Rama foto
digitală nu funcţionează corect în câmpuri
electromagnetice.
• Nu aşezaţi obiecte grele peste rama foto
digitală.
Despre adaptorul de reţea
• Chiar dacă rama foto digitală este oprită, acesta
este alimentată cu energie electrică, atâta
vreme cât este cuplată la o priză de perete prin
intermediul adaptorului de reţea.
• Aveţi grijă să folosiţi adaptorul de reţea furnizat
împreună cu rama foto digitală. Nu folosiţi
alte adaptoare de reţea deoarece pot genera
disfuncţionalităţi.
• Nu folosiţi adaptorul de reţea împreună cu alte
echipamente.
• Nu utilizaţi un transformator electric (convertor
mobil) deoarece poate cauza supraîncălziri sau
disfuncţionalităţi.
• În cazul în care cablul adaptorului de reţea
este deteriorat, nu îl mai folosiţi deoarece este
periculos.
Despre condensarea umezelii
• Dacă rama foto digitală este adusă direct
dintr-un spaţiu cu temperatură scăzută întrunul cu temperatura ridicată sau dacă este
plasată într-un loc unde este extrem de cald
sau de umed, în interiorul său poate condensa
umezeală. În astfel de cazuri, dispozitivul nu
va funcţiona corespunzător şi pot apărea erori
dacă insistaţi să îl folosiţi. Dacă a condensat
umezeală în interior, decuplaţi cablul de
alimentare al ramei foto digitale de la priză şi nu
folosiţi acest aparat timp de cel puţin o oră.
Despre transport
• La transportul ramei foto digitale, decuplaţi
adaptorul de reţea, detaşaţi cardul de memorie
şi deconectaţi echipamentele externe conectate
şi aşezaţi aparatul şi accesoriile în ambalajul
original, folosind elementele de protecţie iniţiale.
În cazul în care nu mai aveţi ambalajul original,
folosiţi materiale de împachetat similare pentru
a evita deteriorarea la transport.
Despre curăţare
• Curăţaţi rama foto digitală cu o bucată de
pânză moale şi uscată. Nu folosiţi nici un fel de
solvenţi, cum ar fi alcool sau benzină, deoarece
poate fi deteriorat finisajul carcasei.
Despre restricţiile la duplicare
• Programele TV, filmele, benzile video, portretele
altor persoane sau alte materiale pot fi protejate
de legea drepturilor de autor. Utilizarea
neautorizată a unor astfel de materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor acestei
legi.
Dezafectarea ramei foto digitale
• Este posibil ca datele din memoria internă să nu
fie complet şterse chiar dacă efectuaţi operaţia
de formatare [Formatare memorie internă].
Când doriţi să dezafectaţi rama foto digitală,
vă recomandăm să o distrugeţi fizic pentru a
asigura confidenţialitatea datelor.
59
Despre cardurile de memorie
Card “Memory Stick”
Tipuri de “Memory Stick” ce pot fi
utilizate
Pentru această rama foto digitală pot fi utilizate
următoarele tipuri de “Memory Stick”*1 :
Tipul de " Memory
Stick"
“Memory Stick”*2
(nu este compabil cu
“MagicGate”)
“Memory Stick”*2
(compabil cu
MagicGate”)
“MagicGate
Memory Stick”*2
“Memory Stick
PRO”*2
“Memory Stick
PRO-HG”*2
“Memory Stick
Micro”*3 (“M2”*4)
Afişare
Ştergere/
Stocare
OK
OK
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5
OK*5*6
OK*5*6
OK*5
OK*5
* 1 Rama foto digitală acceptă FAT32. S-a
demonstrat că acest aparat poate funcţiona cu
unităţi “Memory Stick” cu capacitate de 32 GB
sau mai mică, produse de Sony Corporation.
Nu garantăm însă compatibilitatea cu orice
suport “Memory Stick”.
*2 Rama foto digitală este echipată cu slot
compatibil atât cu unităţi de memorie de
dimensiune standard, cât şi cu cele de
dimensiune Duo. Puteţi utiliza atât carduri
“Memory Stick” standard, cât şi carduri
“Memory Stick Duo” fără a apela la un adaptor
Memory Stick Duo.
*3 Când folosiţi un card “Memory Stick Micro”
pentru acest dispozitiv, introduceţi-l întotdeauna
în adaptorul M2.
*4 “M2” este o abreviere pentru “Memory Stick
Micro”. În această secţiune, este utilizată forma
prescurtată “M2” pentru a descrie un card
“Memory Stick Micro”.
60
*5 Nu pot fi efectuate operaţii de citire / înregistrare
a datelor care necesită tehnologia “Magic
Gate” de protejare a drepturilor de autor.
“Magic Gate” reprezintă denumirea generală
pentru tehnologia de protejare a drepturilor
de autor dezvoltată de Sony, care foloseşte
autentificarea şi criptarea datelor.
*6 Rama foto digitală nu acceptă transferul de
date paralel, pe 8 biţi.
Note privind utilizarea
• Pentru a afla cele mai recente informaţii
cu privire la tipurile de “Memory Stick”
compatibile cu rama foto digitală, consultaţi
informaţiile cu privire la compatibilitatea cu
“Memory Stick” de pe site-ul web al firmei
Sony, la adresa : http://www.memorystick.com/
en/support/support.html
(Selectaţi zona unde este utilizată rama foto
digitală şi selectaţi “Digital Photo Frame” Ramă foto digitală pe fiecare pagină).
• Nu introduceţi simultan mai mult de un card
“Memory Stick” în aparat deoarece pot apărea
probleme legate de rama foto digitală.
• Dacă utilizaţi un card “Memory Stick Micro”
pentru această ramă foto digitală, “Memory
Stick Micro” trebuie să fie introdus într-un
adaptor “M2”.
• Dacă utilizaţi un card “Memory Stick Micro”
pentru această ramă foto digitală, fără a folosi
un adaptor “M2”, este posibil să nu mai puteţi
scoate cadrul “Memory Stick Micro” din
aparat.
• Dacă introduceţi un card “Memory Stick Micro”
într-un adaptor “M2” şi apoi adaptorul “M2”
într-un adaptor “Memory Stick Duo”, este
posibil ca rama foto digitală să nu acţioneze în
mod adecvat.
• Când iniţializaţi o unitate “Memory Stick”,
folosiţi funcţia de iniţializare a camerei
digitale. Dacă iniţializaţi un card “Memory
Stick” cu calculatorul, este posibil ca imaginile
să nu fie corect afişate.
• În urma operaţiei de iniţializare vor fi şterse
toate imaginile conţinute de aceasta, inclusiv
fişierele de imagine protejate. Pentru a evita
ştergerea accidentală a unor date importante,
verificaţi conţinutul cardului de memorie înainte
de a-l formata.
• Nu puteţi înregistra, edita sau şterge date dacă
deplasaţi comutatorul de protejare la scriere în
poziţia LOCK (blocat).
• Nu lipiţi nici un fel de materiale pe “Memory
Stick” în afara etichetelor furnizate, în zona
destinată acestora. Când lipiţi etichetele care
v-au fost livrate, aveţi grijă să vă încadraţi în
zona rezervată lor, fără a o depăşi.
Card de memorie SD
Slotul destinat cardului SD al ramei foto
digitale vă permite să folosiţi următoarele tipuri
de carduri :
– de memorie SD*1 ,
– card miniSD, card microSD (este necesar un
adaptor)*2,
– card de memorie SDHC*3,
– card de memorie miniSDHC, card de memorie
microSDHC (cu adaptor dacă este necesar)*2,
– un card standard de memorie MMC*4.
Nu garantăm funcţionarea adecvată pentru toate
tipurile de carduri SD / de carduri de memorie
standard MMC.
*1 S-a demonstrat că aparatul poate funcţiona cu
carduri SD de capacitate 2GB sau mai mică.
*2 Anumite adaptoare de card disponibile în comerţ au
bornele în partea din spate. Este posibil ca astfel de
adaptoare să nu poată fi utilizate de acest aparat.
* 3S-a demonstrat că rama foto digitală poate
funcţiona cu carduri SDHC cu capacitatea de
32 GB sau mai mică.
* 4 S-a demonstrat că rama foto digitală poate
funcţiona cu carduri de memorie standard MMC,
de capacitate 2 GB sau mai mică.
Note privind cardurile de
memorie
• La folosirea unui card, aveţi grijă să introduceţi
corect memoria în aparat, respectând poziţia şi
slotul indicate.
• Când introduceţi cardul de memorie, acesta
va pătrunde doar pe o anumită adâncime în
dispozitiv. Nu încercaţi să îl introduceţi mai
adânc, în mod forţat, deoarece se poate deteriora
cardul de memorie şi/sau rama foto digitală.
• Nu scoateţi cardul şi nu opriţi rama foto digitală
câtă vreme acesta citeşte sau scrie date şi
nici dacă indicatorul de acces clipeşte. În caz
contrar, este posibil ca datele să nu mai poată
fi citite sau şterse.
• Se recomandă să realizaţi copii de siguranţă ale
datelor importante.
• Este posibil ca datele procesate cu ajutorul unui
calculator să nu fie afişate de această ramă foto
digitală.
• Când deplasaţi sau depozitaţi cardul, puneţi-l
în cutia cu care v-a fost furnizat.
• Nu atingeţi bornele cardului de memorie cu
mâna sau cu obiecte metalice.
• Nu loviţi, nu îndoiţi şi nu scăpaţi pe jos
cardul.
• Nu dezasamblaţi şi nu modificaţi cardul.
• Nu udaţi cardul.
• Nu utilizaţi şi nu păstraţi cardul în următoarele
feluri de locuri :
– în spaţii cu temperaturi ridicate, cum ar fi în
interiorul unei maşini parcate la soare sau din
apropierea surselor de căldură,
– în spaţii expuse la radiaţii solare directe,
– în spaţii cu umiditate ridicată sau în apropierea
unor materiale corozive,
– în spaţii supuse electricităţii statice sau
zgomotului electric.
Note privind utilizarea
• Nu poate fi realizată citirea / înregistrarea datelor
care necesită protejarea drepturilor de autor.
61
Specificaţii
x Rama foto digitală
Ecran LCD
Panou LCD :
18 cm, matrice activă TFT
Număr total de puncte :
336.960 puncte
480 ×3 (RGB) × 234 puncte
Zona de afişare efectivă
Raportul laturilor imaginilor : 16 : 10
Aria ecranului LCD :
16,3 cm
Număr total de puncte :
295.218 puncte
426 ×3 (RGB) × 231 puncte
Durata iluminării ecranului LCD
20.000 ore
(înainte ca iluminarea LCD să scadă la
jumătate)
Conectori de intrare / ieşire
conector USB (USB tip mini-B, de mare
viteză)
Sloturi :
slot pentru “Memory Stick PRO”
(Standard, Duo )
slot pentru card SD / MMC
Formate de fişiere de imagine compatibile
JPEG : compatibil DCF 2.0, compatibil
Exif 2.21, JFIF*1
TIFF : compatibil Exif 2.21
BMP : format 1, 4, 8, 16, 24, 32 biţi
Windows
RAW (numai pentru previzualizare*2) : SRF,
SR2, ARW (2.0 sau versiuni anterioare)
(Unele formate de fişiere de imagine nu sunt
compatibile.)
Numărul maxim de pixeli ce pot fi afişaţi
8.000 (orizontal) × 6.000 (vertical) puncte*3
Sistemul de fişiere
FAT12 / 16 / 32
62
Denumirea fişierului de imagine
- format DCF,
- 126 caractere de 1 byte,
- maxim 8 nivele de imbricare
Numărul maxim de fişiere de prelucrat
4.999 fişiere pentru un card de memorie.
Capacitatea memoriei interne*4
128 MB (pot fi stocate cca. 250 imagini*5)
Cerinţe privind alimentarea
mufă DC IN (intrare curent continuu)
5 V c.c.
Consum de putere
Model
în modul
funcţionare
în sarcină maximă
modul normal*
inclusiv
adaptorul de
reţea (c.a.)
5,0 W
4,8 W
* Prin definiţie, modul normal reprezintă starea ce
permite derularea unei prezentări de imagini create
cu fotografii din memoria internă, folosindu-se
reglajele implicite (stabilite din fabrică) fără a fi
introdus un card de memorie şi fără a fi conectat
un echipament extern.
*1 Format JPEG cu 4:4:4, 4:2:2 sau 4:2:0.
*2 Fişierele RAW ale camerelor α DSLR, marca
Sony, sunt afişate sub forma de miniaturi.
*3 Atât pe verticală, cât şi pe orizontală sunt necesar
17 biţi sau mai mult. O imagine cu formatul de 20:1
sau mai mult este posibil să nu fie corect afişată.
Chiar dacă formatul este mai redus decât 20:1, pot
apărea probleme legate de afişarea miniaturilor, de
prezentarea imaginilor sau de alt gen.
*4 Capacitatea este calculată considerând că : 1
MB = 1.000.000 byts. Capacitatea reală este mai
redusă deoarece o parte a capacităţii este alocată
gestionării fişierelor şi aplicaţiilor. Utilizatorul
are la dispoziţie aproximativ 100 MB din această
capacitate.
* 5 Numărul de imagini ce pot fi stocate este
aproximativ şi corespunde stocării imaginilor la
dimensiunea de cca. 2.000.000 pixeli.
În funcţie de condiţiile de înregistrare, valorile
pot varia.
Temperatura de funcţionare
între 5°C şi 35°C
În legătură cu mărcile de comerţ
şi cu drepturile de autor
Dimensiuni
[Cu suport extins]
aprox. 202 × 141 × 106,1 mm (L×Î×A)
[Când este expusă pe perete]
aprox. 202 × 141 × 26,5 mm (L×Î×A)
Masă
aprox. 350 g
Accesorii furnizate
Consultaţi capitolul “Verificarea accesoriilor
furnizate” de la pag. 6.
x Adaptor de c.a. furnizat
Cerinţe privind alimentarea
tensiune alternativă între 100V şi 240V,
frecvenţă de 50 / 60 Hz
intensitatea curentului electric 0,4 A
Tensiunea nominală la ieşire
5 V,
la o intensitate a curentului de 2,2 A
Dimensiuni
aprox. 79 × 34 × 65 mm
(L×Î×A, exclusiv părţile proeminente)
Masă
aprox. 105 g
Citiţi eticheta adaptorului de a.c. pentru mai
multe detalii.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Pagina de internet destinată asistenţei
pentru clienţi
Cele mai recente informaţii sunt disponibile
la următoarea adresă de internet :
http ://www.sony.ro/
, Cyber-shot,
, “Memory
, “Memory Stick Duo”,
Stick”,
”, “MagicGate Memory
“
Stick”, “Memory Stick PRO”,
, “Memory Stick PRO Duo”, “
”, “Memory Stick PRO-HG Duo”,
, “Memory Stick Micro”,
”, “ ”, “Memory Stick”, “MagicGate”, “
ROM”, “
”, sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Sony Corporation.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt
mărci comerciale înregistrate ale Microsoft
Corporation din Statele Unite şi/sau din alte
ţări.
• Macintosh şi Mac OS sunt mărci de comerţ
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări.
• Sigla SD este marcă de comerţ.
• Sigla SDHC este marcă de comerţ.
• Conţine iTypeTM şi fonturi de la Monotype
Imaging Inc.
iTypeTM este marcă de comerţ a Monotype
Imaging Inc.
• Acest software se bazează parţial pe lucrarea
Grupului Independent JPEG.
• Libtiff
Copyright ©1988-1997 Sam Leffler
Copyright ©1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
•
Toate celelalte denumiri de produse şi de companii
menţionate în acest manual pot fi mărci înregistrate
sau mărci comerciale ale companiilor respective.
În acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz
marcajele ™ sau ®.
63
Index
A
I
Alegerea limbii..................41
Import în memoria internă 24
Indicator luminos de acces ....
.....................................7, 15
Informaţii de sistem ..........34
Iniţializare .........................34
Iniţializare reglaje .............34
Interfaţa
calendar ..........................18
ceas .................................18
cu informaţii ...................21
Introducere card de
memorie ..........................15
C
Carduri de memorie ..........43
Memory Stick .................43
Note privind utilizarea ...44
card de memorie SD .......44
Cerinţe de sistem
Macintosh .......................35
Windows.........................35
Comutator de protejare la
scriere ..............................43
Conectarea
la calculator ....................35
D
Data .............................14, 33
DC IN 5 V ...........................7
Dimensiunea imaginilor
importate .........................33
Dispozitiv de redare ......... 26
E
Eroare, mesaje ...................37
Exportul unei imagini .......26
Expunerea ramei foto pe
perete ...............................10
F
Facilităţi ..............................5
Fişiere asociate ..................21
Funcţia de pornire/ oprire
automată ....................30, 33
Oprire automată........30, 33
Simplă ......................30, 33
Formatarea memoriei
interne........................28, 34
64
Î
Înlocuirea bateriei
telecomenzii ......................9
interval ...........................23
mod de afişare ................23
ordine aleatorie ...............23
reglaje .............................23
R
Reglaje implicite, stabilite
din fabrică...............32, 33
Reglaje generale ................33
Reglaje temporale .......14, 33
Rotirea unei imagini..........29
S
Schimbarea panoului ......... 11
Scoatere card de memorie .15
Setare dată / oră ...........14, 33
Slot card de memorie ........15
Soluţionarea problemelor ..39
L
Limbă, alegere...................34
Ş
Ştergerea unei imagini ......28
M
Mărirea, reducerea
dimensiunii unei imagini .29
Memory Stick....................43
Mesaje de eroare ...............37
Mod vizualizare o singură
imagine ............................19
Modificarea reglajelor .......32
O
Oprirea ramei foto .............13
Ordinea de listare ..............33
Orientare
portret / peisaj.................10
P
Pornirea ramei foto digitale13
Prezentare de imagini ........17
efecte ..............................23
efecte de culoare.............23
interfaţă ..........................17
T
Telecomandă .......................9
U
USB mini B, conector .......35
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul la care se referă : telecomanda.
Download PDF

advertising