Sony | NWZ-A847 | Sony NWZ-A847 Gyors beállítási és használatbavételi útmutató

A zeneszámok áttöltésének módjai
Egyszerűsített útmutató
 CD-lemezről stb. a Windows Media Player
11 használatával
A mellékelt szoftver telepítése
A lejátszó használata
 Az iTunes-ról* stb. a Content Transfer
1
használatával
NWZ-A844, NWZ-A845, NWZ-A846, NWZA847
4
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
A lejátszó használata
Kattintson kétszer a Desktop-on lévő
(WALKMAN Guide) ikonra a kezelési útmutató
megnyitásához.
A zeneszámok áttöltéséről stb. bővebben a
WALKMAN Guide kezelési útmutató
részében olvashat.
© 2009 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
 A Windows Intéző segítségével, a
zeneszámok áthúzásával
Mellékelt tartozékok
Kérjük ellenőrizze, hogy az alábbiak megtalálhatóak-e
a csomagban.
 Fejhallgató (1 db)
 Fülpárna (S, L méret) (1 db)
 USB-vezeték (1 db)
 Csatlakozó (1 db)
Akkor kell használni, ha a lejátszót a külön
megvásárolható bölcsőhöz stb. csatlakoztatja.
 Audio bemeneti vezeték (1 db)
 Dugasz-illesztő repülőgépen történő
használathoz (normál, kettős) (1 db)
 Egyszerűsített útmutató (ez az útmutató) (1 db)
 Szoftver (1 csomag)
A szoftver a készülék belső memóriájában
található, és a következő egységeket tartalmazza:
 Content Transfer
 WALKMAN Guide
 Kezelési útmutató stb.
A telepítés részleteit lásd „A mellékelt szoftver
telepítése” című részben.
Mielőtt számítógéphez
csatlakoz-tatná a lejátszót
Mielőtt a lejátszót a számítógéphez csatlakoztatná,
ellenőrizze, hogy Windows XP (2. vagy későbbi
javítócsomaggal frissített), Windows Vista (1. vagy
későbbi javítócsomaggal frissített) vagy Windows 7
operációsrendszerrel működik-e, és telepítve van-e a
Windows Media Player 11 vagy újabb médialejátszó.
A Windows Media Player használatára vagy
támogatására vonatkozóan látogassa meg az alábbi
Windows Media Player honlapot:
http://support.microsoft.com/
A844 ujra.indd 1
A zeneszámok, videók, fényképek vagy podcastok
áttöltéséről bővebben a kezelési útmutatóban
olvashat. A kezelési útmutató a WALKMAN Guide
fájlban található.
A mellékelt szoftver telepítése
(kezelési útmutatóval együtt)
1
Csatlakoztassa a lejátszót a számítógéphez.
Mellékelt USB-vezeték
2
3
Válassza ki az alábbi elérési utat a
számítógépen.
[Start] – [My Computer] vagy [Computer] –
[WALKMAN] – [Storage Media].
Kattintson kétszer a [Setup.exe] ikonra.
A telepítés varázsló megjelenik.
 Amikor futtatja a [Setup.exe] fájlt, a lejátszó
memóriájában lévő [Storage Media] mappából
a [Setup.exe] fájl és az [Install] mappa
átmásolódik a számítógépre, biztonsági
másolatként. A WALKMAN Guide és a
Content Transfer telepítése megtörténik.
 A WALKMAN Guide és a Content Transfer a [start]
menüből is indítható (a [start] gombra kattintva
jelenik meg).
 Ha a memória formattálásával törli a lejátszó
[Install] mappájában lévő [Setup.exe] fájlt, másolja
vissza ezeket az adatokat a számítógép [Backup]
mappájából. Ezután a megfelelő számítógéphez
csatlakoztatva a lejátszót, kövesse a fenti műveletsort
az 1. lépéstől kezdve a telepítéshez.
A biztonsági másolatok elérési útvonala a
számítógépen a következő (ha alapértelmezett érték
szerint a [C] meghajtóra történt a telepítés).
C:\Program Files\Sony\WALKMAN Guide\NWZA840\Backup
Mire használható a WALKMAN Guide?
A WALKMAN Guide az alábbi részeket
tartalmazza:
 Kezelési útmutató
Az alább információkat PDF fájl formájában
olvashatja.
 A lejátszó használatára vonatkozó
információk.
 Zeneszámok áttöltése a szoftver használatával.
 Hibaelhárítás.
 Vásárlói regisztrációs hivatkozás
 Vásárlói támogatási hivatkozás
 További hasznos hivatkozások
információk stb. a letöltési oldalakról.
A mellékelt szoftver-elemek a vásárlás helyének
függvényében különbözhetnek.
 Hasznos tudnivaló
 Miután lefuttatta a [Setup.exe] programot, a [Storage Media]
mappában lévő szabad helyet sokkal hatékonyabban
kihasználhatja, ha formattálja a lejátszó beépített memóriáját. A
lejátszó beépített memóriájának formattálását lásd a „Lejátszó
alaphelyzetbe állítása (formattálás)” című részben.
1
BACK/HOME gomb
OPTION/PWR OFF gomb
5-irányú gomb
Amíg a lejátszó csatlakoztatva van egy bekapcsolt
számítógéphez, az akkumulátora töltődik.
2
Feltöltés
Kb. 3 óra
Feltöltés...
/ gombok
Teljesen feltöltve
Bekapcsolás
Kikapcsolás
3
 (lejátszás, szünet, jóváhagyás) gomb
/ gombok
Nyomja meg bármelyik gombot.
Tartsa nyomva az OPTION, PWR
OFF gombot.
A Home menüről
A lejátszó BACK/HOME gombjának nyomva
tartásakor megjelenik a [Home] menü. A [Home]
menü a zenelejátszás, műsorszámkeresés, a beállítások
megváltoztatásának stb. kiindulópontja.
A Home menüből az 5 irányú gombbal választhatja
ki a kívánt menüpontot a képernyőn.
 Fejhallgató aljzat
 Kijelző
 VOL+*1/− gomb
Ha nyomva tartja az OPTION/PWR OFF gombot,
a képernyő kialszik, és a készülék készenléti állapotba
kapcsol.
Jóváhagyás.
RESET gomb
4
Ellenőrizze a hiba leírását a megfelelő
szoftver Súgójában.
5
Ellenőrizze a hiba leírását a vásárlói
támogatási honlapok egyikén.
 OPTION/PWR OFF gomb
A választómenü megjelenítése.
Egy vékony hegyű
eszközzel
(gemkapocs stb.)
nyomja meg a
RESET gombot.
Ha működés közben a lejátszó RESET gombját
megnyomja, a tárolt adatok és beállítások
törlődhetnek.
 WM-PORT aljzat
A mellékelt USB-vezeték vagy külön megvásárolható
külső eszköz csatlakoztatására szolgál.
Az akkumulátor feltöltéséhez
csatlakoztassa a lejátszót a
számítógéphez.
Az akkumulátor feltöltése több hibajelenséget is
megszüntethet.
 BACK/HOME gomb
 5-irányú gomb*1
A lejátszó be- és kikapcsolása
Keresse ki az észlelt jelenséget a
kezelési útmutató (PDF fájl)
„Hibaelhárítás” című részében leírt
felsorolásból, és végezze el a
szükséges elhárító műveletet.
A számítógép csatlakoztatására vonatkozó
hibaelhárítást lásd a következőkben.
Az akkumulátor feltöltése
 Hasznos tudnivaló
*1 A Content Transfer a 8.1 verziószámú iTunes-ról történő
áttöltést támogatja.
Hibaelhárítás
Ha a lejátszó nem a megszokott módon működik,
próbálja megoldani a problémát a következő
lépések végrehajtásával.
Miután lefuttatta a [Setup.exe] fájlt, a
WALKMAN Guide parancsikonja megjelenik a
Desktop-on.
 Ha a lejátszó továbbra is a számítógéphez van
csatlakoztatva, a mellékelt szoftver telepítése
után a Content Transfer önműködően futni
kezd.
5
Részegységek és kezelőszervek
A vásárlói támogatási honlapokról a „Legfrissebb
információk” részben olvashat.
6
Ha a fenti műveletekkel nem sikerül
megszüntetni a hibajelenséget,
keresse fel a vásárlás helyét.
 HOLD kapcsoló
 Hordszíj rögzítés helye
 RESET gomb
Vissza az előző képernyőhöz.
Használjon egy vékony hegyű eszközt.
*1 A gombokon tapintópontok találhatók, melyek segítik a
gombok megtalálását.
Home menü
FM rádió
Ugrás a video lejátszási képernyőre
Fénykép
Zene
Beállítások
Zajcsökkentés
Videók
Ugrás a zene lejátszási képernyőre
Podcast
2010. 09. 13. 19:06:20
Hibajelenség
A lejátszó nem
tölti fel az
akkumulátort.
Ok, elhárítás
 Az USB dugasz nem csatlakozik
megfe-lelően a számítógép USB
aljzatához.
 Húzza ki az USB-vezetéket,
majd csatlakoztassa újra.
 Használja a mellékelt USBvezetéket.
 Az akkumulátort nem az 5–35°C
hőmérséklet-tartományban tölti fel.
ikon megjelenik, az
Ha a
akkumulátor nem tölthető.
 Az akkumulátort az 5–35°C
hőmérséklet-tartományban
töltse.
 A számítógép nincs bekapcsolva.
 Kapcsolja be a számítógépet
 A számítógép készenléti vagy
hibernálás üzemmódba kapcsolt..
 Kapcsolja be a számítógépet a
készen-léti vagy hibernálás
üzemmódból.
 USB elosztót (hubot) használ.
 Elképzelhető, hogy a lejátszót
USB-elosztón (hubon) keresztül
nem lehet csatlakoztatni, ezért
közvet-lenül a számítógép
USBaljzatához csatlakoztassa
azt, a mellékelt USB-vezetékkel.
 A számítógépre telepített operációsrendszert nem támogatja a lejátszó.
 Az akkumulátor feltöltéséhez
csatlakoztassa a lejátszót olyan
számítógéphez, melynek
operációs-rendszerét támogatja
a lejátszó.
A [Connecting] vagy  Az USB dugasz nem csatlakozik
megfe-lelően a számítógép USB
a [Connected USB
aljzatához.
(MTP)] üzenet nem
jelenik meg, amikor
 Húzza ki az USB-vezetéket,
majd csatlakoztassa újra.
a mellé-kelt USBvezetékkel szá Használja a mellékelt USBmítógéphez
vezetéket.
csatlakoztatja a
lejátszót.
Hibajelenség
Ok, elhárítás
A [Connecting]
 USB elosztót (hubot) használ.
vagy a
 Elképzelhető, hogy a lejátszót
[Connected USB
USB-elosztón (hubon) keresztül
(MTP)] üzenet
nem lehet csatlakoztatni, ezért
nem jelenik meg,
közvetlenül a számítógép USB
amikor a
aljzatához csatlakoztassa azt, a
mellékelt USBmellékelt USB-vezetékkel.
vezetékkel
 A számítógépen egy másik
számítógéphez
alkalmazás is fut a zeneszámok
csatlakoztatja a
áttöltésére szolgáló szoftveren kívül.
lejátszót.
 Húzza ki az USB-vezetéket,
várjon néhány percet, majd
csatlakoztassa ismét. Ha a
probléma továbbra is fennáll,
húzza ki az USB-vezetéket a
számítógépből, indítsa újra a
számítógépet, majd
csatlakoztassa ismét az USBvezetéket.
 Lehet olyan számítógépes
rendszerkörnyezet, melynél a
[Connecting] vagy a [Connected
USB (MTP)] felirat nem jelenik meg
a lejátszón.
 Használja a Windows Media
Player vagy a Windows
Explorer szoftvert.
 Probléma lehet a számítógép USB
aljzatával.
 Csatlakoztassa a lejátszót a
számítógép másik USB
aljzatához.
A lejátszó alaphelyzetbe állítása
(formattálás)
Megformázhatja a lejátszó beépített flashmemóriáját. Ha megformázza a lejátszó
beépített flash-memóriáját, minden fájl,
beleértve a Kezelési útmutatót (PDF) is,
törlődik, és minden beállítás visszakapcsol az
alapértelmezett érték szerinti értékre.
Formattálás előtt ellenőrizze a memóriában
tárolt tartalmat, és a szükséges fájlokat mentse
a számítógép merevlemezére vagy egyéb
eszközre.
1 Tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot,
amíg a Home menü meg nem jelenik.
2 Válassza ki a [Settings] – [Common
Settings] – [Reset/Format] – [Format] –
[Yes] – [Yes] utasítást, ebben a
sorrendben.
A menüpontok kiválasztásához használja a
/// gombot, majd a megerősítéshez
nyomja meg a  gombot. Amikor a
formattálás befeje-ződik, a [Memory formatted.]
üzenet jelenik meg.
Megjegyzés
Ne formázza meg a lejátszó beépített
flashmemóriáját a Windows Intéző segítségével.
A formattálást a lejátszó belső szoftverével hajtsa
végre.
Óvintézkedések
Néhány szó a fejhallgatóról
 Ne hallgassa hosszabb ideig magas hangerővel a
készüléket, mert a hallása károsodhat.
 Magas hangerőnél a környezeti hangok nem
hallhatók. Kerülje a készülék hallgatását olyan
helyzetekben, amikor a hallás
elengedhetetlenül szükséges, például
járművezetés vagy kerékpározás közben.
 A mellékelt fülhallgató nyitott típusú, ezért a
lejátszott hang a környezetében is hallható. Ügyeljen
arra, hogy ezzel ne zavarja a közelében lévőket.
Megjegyzés az EU irányelveket alkalmazó
országok vásárlói számára
Ezt a terméket a Sony Corporation (Japán, Tokió, 1-7-1
Konan, Minato-ku) gyártotta. A termékbiztonsággal és az
EMC irányelvekkel kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH
(Németország, 70327 Stuttgart, Hedelfinger Strasse 61.) a
jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy
garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy
garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.
Licenc és védjegy információk
Olvassa el a kezelési útmutatót (PDF fájl).
HU
Feleslegessé vált elektromos és
elektronikus készülékek hulladékként
való eltávolítása (Használható az
Európai Unió és egyéb európai
országok szelektív hulladékgyűjtési
rendszereiben)
Ez a szimbólum a készüléken vagy a
csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje
háztartási hulladékként. Kérjük, hogy az elektromos
és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt
gyűjtőhelyen adja le. A feleslegessé vált
termékének helyes kezelésével segít megelőzni a
környezet és az emberi egészség károsodását,
mely bekövetkezhetne, ha nem követi a
hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok
újrahasznosítása segít a természeti erőforrások
megőrzésében. A termék újrahasznosítása
érdekében további információért forduljon a
lakhelyén az illetékesekhez, a helyi hulladékgyűjtő
szolgáltatóhoz vagy ahhoz az üzlethez, ahol a
terméket megvásárolta.
A legújabb információk
Amennyiben a termékkel kapcsolatos kérdése vagy
problémája van, illetve bővebb felvilágosítást szeretne
kapni a készülékkel használható elemekről, látogassa meg
az alábbi honlapot.
http://support.sony-europe.com/DNA
 Ha a készüléket először használja,
vagy ha az akkumulátor kimerül,
eltelhet akár 30 másodperc is, mire
az üzenet megjelenik (a
számítógéphez történő
csatlakoztatást követően). Nem
hibajelenség.
 Lehet, hogy szoftverhitelesítés
történik, mely hosszú ideig is
tarthat. Várjon egy ideig.
A számító-géphez  USB elosztót (hubot) használ.
csatlakoztatott
 Elképzelhető, hogy a lejátszót USBelosztón (hubon) keresztül nem
lejátszó megbízlehet csatlakoztatni, ezért
hatatlanul
közvetlenül a számítógép USB
működik.
aljzatához csatlakoztassa azt, a
mellékelt USB-vezetékkel.
Ha a mellékelt
 A mellékelt szoftvert a Windows
Media Player 11 telepítését követően
szoftver
kell telepíteni. A Windows Media
telepítéséhez
Player 11 szoftverről bővebben az
kétszer rákattint a
alábbi honlapon olvashat:
[Setup.exe]
http://support.microsoft.com/
ikonra, a [Setup.
exe] nem fut,
helyette megnyílik
a Tulajdonságok
párbeszédablak.
A844 ujra.indd 2
2010. 09. 13. 19:06:20
Download PDF

advertising