Sony | CFD-S05 | Sony CFD-S05 S05 Digital CD Radio Cassette player Instrucţiuni de utilizare

Radio-casetofon cu CD
Manual de instrucţiuni
CFD-S05
© 2010 Sony Corporation
RO
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau
electrocutările, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare,
cu faţa de masă sau cu draperii etc. şi nu
puneţi lumânări aprinse pe acesta.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, nu stropiţi şi nu udaţi
aparatul şi nici nu aşezaţi deasupra
acestuia recipiente care conţin lichide, cum
ar fi o vază cu flori.
Deoarece ştecărul are rolul de a deconecta
aparatul de la priză, cuplaţi aparatul la o
priză uşor accesibilă. Dacă remarcaţi vreun
comportament anormal, decuplaţi imediat
ştecărul de la priză.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă
vreme este cuplat la o priză, chiar dacă
echipamentul propriu-zis a fost oprit.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum
ar fi într-o bibliotecă sau într-un dulap.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau
bateriile montate) la căldură prea mare, cum
ar fi la radiaţii solare directe, foc sau alte
surse similare.
Plăcuţa cu caracteristici şi alte informaţii
importante privind siguranţa se află în partea
de jos a aparatului, spre exterior.
Presiunea exagerată exercitată de sunetul
emis de căşti sau minicăşti, poate conduce
la pierderea sau deteriorarea auzului.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator)
sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care doriţi
să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate
fi utilizat în combinaţie cu simbolul unui
element chimic. Simbolul chimic pentru
mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este
marcat în cazul în care bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur, respectiv mai mult
de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot
fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor
reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de
siguranţă, de asigurare a performanţelor sau
de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat,
acesta trebuie înlocuit numai de personalul
calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi
corect tratat, la încheierea duratei de viaţă
a acestuia, duceţi-l la punctele de colectare
stabilite pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să
citiţi secţiunea referitoare la demontarea în
siguranţă a acumulatorului şi să le duceţi
la punctele de colectare pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor
sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Notă pentru clienţii din ţările în
care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania.
Pentru orice servicii sau chestiuni legate
de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
Note legate Discurile Duale
Notă pentru clienţii din Marea
Britanie
Pentru protecţie, la acest echipament este
adaptat un conector compatibil BS1363.
Dacă siguranţa acestuia se arde ea trebuie
înlocuită cu o siguranţă care prezintă
aceleaşi caracteristici şi care este aprobată
de ASTA sau BSI pentru BS 1362 (marcată
cu semnele sau ).
Dacă siguranţa prezintă un capac de
protecţie detaşabil, nu uitaţi să-l puneţi la
loc după înlocuirea siguranţei. Nu folosiţi
niciodată siguranţa fără capac. În cazul în
care îl pierdeţi, contactaţi cel mai apropiat
service Sony.
Un disc dual este un disc cu două feţe care
pune în legătură materialul DVD înregistrat
pe o parte cu cel audio digital care se află
pe cealaltă faţă. Cum materialul audio de pe
una dintre feţe nu corespunde standardului
Compact Disc (CD), nu este garantată
redarea unui astfel de disc.
Discuri muzicale codificate cu
ajutorul tehnologiilor de protejare
a drepturilor de autor
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
În ultima vreme companiile de înregistrare
comercializează diferite discuri de muzică
codificate cu ajutorul tehnologiei de protejare
a copyright-ului. Vă rugăm să ţineţi seama
că printre aceste discuri, există unele ce nu
corespund standardului CD, fiind posibil să
nu fie redate de acest aparat.
3
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate pe acest aparat
• CD audio
• CD-R/CD-RW (CD-DA*)
* CD-DA este abrevierea pentru Compact
Disc Digital Audio şi reprezintă un
standard de înregistrare folosit pentru CDuri audio.
Discuri ce NU POT fi redate pe acest
aparat
• Alte discuri CD-R/CD-RW decât cele
înregistrate în format CD audio
• Discuri CD-R/CD-RW cu înregistrări
de calitate slabă, discuri CD-R/CD-RW
zgâriate sau murdare, sau discuri CD-R/
CD-RW înregistrate cu un aparat de
înregistrare incompatibil
• Discuri CD-R/CD-RW finalizate incorect
Observaţii referitoare la discuri
• Înainte de redare, curăţaţi discul cu o o
bucată de pânză moale. Ştergeţi discul
pornind dinspre centru către margine.
Dacă discul prezintă zgârieturi, murdărie
sau amprente se pot produce erori de
citire.
• Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi precum
neofalina, diluanţi, produse de curăţare
din comerţ ori spray-uri anti-static pentru
curăţarea discurilor LP de vinil (pentru
Pick-up).
• Nu expuneţi discul în bătaia directă
a razelor de soare, sau a surselor de
căldură precum suflantele de aer cald,
nici în maşina parcată în bătaia soarelui,
deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul maşinii.
• Nu lipiţi pe disc hârtie adezivă sau
autocolante şi nu zgâriaţi suprafaţa
discului.
• După utilizare, reintroduceţi discul în cutia
lui.
4
Privind siguranţa
• Deoarece razele laser folosite de secţiunea
de CD player sunt nocive pentru ochi,
nu încercaţi să dezasamblaţi carcasa.
Reparaţiile se vor efectua doar de către
personal calificat.
• Dacă în aparat cad obiecte străine, solide,
sau lichide, scoateţi aparatul din priză şi
dispuneţi verificarea lui de către personal
calificat, înainte de a îl utiliza din nou.
• Nu se pot reda pe acest aparat discuri
cu alte forme decât forma standard
(de exemplu în formă de inimă, pătrat,
stea). Redarea acestora poate provoca
defectarea aparatului. Nu folosiţi astfel de
discuri.
Cu privire la sursele de alimentare
• Pentru utilizarea cu curent alternativ,
verificaţi dacă tensiunea de operare a
aparatului este identică cu tensiunea
locală (consultaţi secţiunea „Specificaţii”)
şi folosiţi cablul de alimentare furnizat; nu
folosiţi niciun alt tip de cablu în afară de
acesta.
• Deconectaţi aparatul de la priza de perete
dacă nu intenţionaţi să îl utilizaţi pentru
mai multă vreme.
• Dacă nu folosiţi bateriile, scoateţi-le
pentru a evita deteriorările provocate
de eventuala scurgere sau coroziune a
bateriilor.
Cu privire la amplasare
• Nu lăsaţi aparatul în apropierea unor surse
de căldură, ori în locuri expuse direct în
lumina soarelui, cu praf excesiv, supuse
şocurilor mecanice sau într-o maşină
expusă razelor solare.
• Nu aşezaţi aparatul într-un loc înclinat sau
instabil.
• Nu amplasaţi nimic pe o distanţă de 10
mm faţă de marginea carcasei. Orificiile de
ventilaţie trebuie să nu fie obstrucţionate,
pentru ca aparatul să funcţioneze corect
şi pentru a prelungi durata de viaţă a
componentelor sale.
• Deoarece pentru difuzoare se foloseşte
un magnet puternic, păstraţi cardurile
bancare cu codificare magnetică sau
ceasurile cu arc la distanţă faţă de aparat,
pentru a preveni eventualele deteriorări.
Cu privire la funcţionare
• Dacă aparatul este adus direct dintrun loc cu temperatură scăzută în altul
cu temperatură ridicată, este posibil
să se formeze condens pe lentila din
interiorul secţiunii de CD player. În acest
caz, sistemul nu poate funcţiona corect.
Scoateţi CD-ul şi aşteptaţi aproximativ o
oră, pentru a se evapora umezeala.
• Dacă aparatul nu a fost folosit o perioadă
îndelungată, treceţi-l în modul de redare
pentru a îl încălzi câteva minute, înainte
de a introduce o casetă.
Note privind casetele
• Rupeţi clapeta de protecţie la suprascriere
a casetei, corespunzătoare părţii A sau
părţii B, pentru a preveni înregistrarea
accidentală pe partea respectivă.
Rupeţi clapeta
de protecţie la
suprascriere
Pentru a refolosi ulterior caseta pentru
înregistrare, acoperiţi porţiunea ruptă cu
bandă adezivă.
• Nu se recomandă utilizarea unor casete
cu o durată de redare mai mare de 90 de
minute, cu excepţia cazurilor de înregistrare
sau redare îndelungată, continuă.
Curăţarea carcasei
• Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele
cu o bucată de pânză moale, umezită
uşor cu o soluţie slabă de detergent. Nu
utilizaţi nici un fel de burete abraziv, praf
de curăţat, sau solvenţi cum ar fi alcoolul
sau neofalina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire
la aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Cuprins
Măsuri de precauţie ..................................4
Sursele de alimentare...............................6
Operaţii de bază .......................................6
Înainte de utilizarea aparatului .............6
Redarea unui CD .................................7
Ascultarea radioului ..............................7
Redarea unei casete ............................8
Înregistrarea pe o casetă .....................8
Alte operaţii...............................................9
Folosirea afişajului ...............................9
Selectarea unui mod de redare a
CD-urilor ............................................9
Presetarea posturilor de radio ............10
Redarea posturilor de radio ................11
Conectarea componentelor opţionale 11
Soluţionarea problemelor .......................11
Specificaţii ..............................................13
5
Sursele de alimentare
spre o priză
de perete
spre intrarea
de c.a.
Conectaţi cablul de
alimentare de c.a.
A sau introduceţi
şase baterii R14
(mărimea C)
(nefurnizate) în
compartimentul
pentru baterii B.
Note
• Înlocuiţi bateriile atunci când luminozitatea indicatorului „OPR/BATT” (Operare/Baterie)
scade sau când aparatul nu mai funcţionează. Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi. Înainte
de a înlocui bateriile, scoateţi CD-ul din aparat.
• Pentru a folosi aparatul cu baterii, deconectaţi cablul de alimentare de c.a. de la aparat.
Notă pentru clienţii din Europa
• Aparatul se opreşte automat după 30 de minute dacă nu este efectuată nicio operaţiune
după redarea sau înregistrarea pentru CD, TAPE (Casetă) sau AUDIO IN (Intrare audio).
Operaţii de bază
Înainte de utilizarea aparatului
Pentru a porni/opri aparatul
• Modelul european:
Apăsaţi OPERATE (Operare) 1.
• Alte modele:
Apăsaţi POWER (Alimentare) 1.
Notă
La pornirea alimentării, ţineţi apăsate butoanele
OPERATE (Operare) sau (POWER – Alimentare)
1 până ce se aprinde indicatorul OPR/BATT qa.
* Butoanele VOLUME (Volum) + 8,
u 0 şi N 2 au un punct tactil.
Pentru a regla volumul
Apăsaţi „VOLUME” (Volum) +, - 8.
Pentru a asculta la căşti
Conectaţi căştile la mufa i (căşti) 6 din partea
din spate a aparatului.
Pentru a accentua başii
Apăsaţi MEGA BASS 7. Pe afişaj apare „MEGA
BASS”. Pentru a reveni la sunetul normal, apăsaţi
din nou butonul.
6
Redarea unui CD
1 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
POWER – Alimentare) 1.
2 Apăsaţi CD 4.
3 Apăsaţi Z PUSH OPEN/CLOSE
(Deschidere/închidere) 5 şi introduceţi
un disc în compartimentul pentru CD,
cu eticheta orientată în sus. Pentru
a închide compartimentul pentru
CD, apăsaţi Z PUSH OPEN/CLOSE
(Deschidere/închidere) 5.
Sfaturi utile
• Redarea începe de la piesa a cărei redare
aţi oprit-o ultima dată (Reluarea redării).
În timpul întreruperii, se afişează numărul
piesei ce va fi redată.
• Pentru a anula reluarea redării (pentru
a începe redarea de la începutul primei
piese), apăsaţi x 0 în timp ce se opreşte
CD-ul. Când deschideţi compartimentul
pentru CD sau opriţi aparatul, se anulează
şi reluarea redării.
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
POWER – Alimentare) 1.
2 Apăsaţi în mod repetat RADIO/BAND
(Radio/bandă ) 4.
De fiecare dată când apăsaţi butonul,
banda radio comută între AM ş i FM.
4 Apăsaţi u 0.
Aparatul redă simultan toate piesele.
Durata redării
Pentru
Apăsaţi
A întrerupe
redarea
u 0. Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou.
A opri redarea
x 0.
A trece la
următoarea
piesă
A reveni la piesa
anterioară
A localiza un
punct în timp ce
ascultaţi sunet
> 9.
. 9.
> (înainte) sau .
(înapoi) 9 în timpul
redării şi menţineţi până
găsiţi punctul dorit.
A localiza un
punct în timp
ce observaţi
ecranul
> (înainte) sau .
(înapoi) 9 în modul pauză
şi menţineţi până găsiţi
punctul dorit, apoi apăsaţi
u 0.
A scoate CD-ul
Z PUSH OPEN/CLOSE
5.
3 Menţineţi „TUNE” (Acord) + sau – qd
până ce pe afişaj încep să se schimbe
cifrele ce indică frecvenţa.
Aparatul scanează automat frecvenţele
radio şi se opreşte când este depistat un
post de radio care se aude clar.
Dacă nu puteţi realiza acordul pe
frecvenţa unui post de radio, apăsaţi în
mod repetat „TUNE “ (Acord) + sau – qd
pentru a modifica frecvenţa pas cu pas.
Când se recepţionează un post de radio
FM stereo apare indicaţia „St ”.
Sfaturi utile
• Dacă o emisie FM este neclară,
alegeţi varianta mono pentru a reduce
neclarităţile.
1 Apăsaţi MODE (Mod) qg.
Apare „St ” sau „Mo ”.
2 În timp ce se afişează „St”, apăsaţi
MODE (Mod) qg, pentru a afişa „Mo ”.
7
Redarea unei casete
1 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
POWER – Alimentare) 1.
2 Apăsaţi TAPE (Casetă ) 4.
3 Apăsaţi butonul xZ 2 de pe aparat
şi introduceţi caseta în compartimentul
pentru casetă cu partea pe care doriţi să
o redaţi îndreptată în sus. Folosiţi doar o
casetă TIP I (normală). Pentru a închide
compartimentul pentru casetă, apăsaţi
CLOSE (Închidere ) 3.
Aveţi grijă ca banda să nu prezinte
bucle, pentru a preveni deteriorarea
casetei sau a aparatului.
Înregistrarea pe o casetă
1 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
POWER – Alimentare) 1.
2 Apăsaţi butonul xZ 2 de la aparat
şi introduceţi o casetă neînregistrată
în compartimentul destinat acesteia,
cu partea pe care doriţi să înregistraţi
îndreptată în sus. Folosiţi doar o casetă
TIP I (normală). Pentru a închide
compartimentul pentru casetă, apăsaţi
CLOSE (Închidere) 3.
3 Selectaţi sursa de program pe care doriţi
să o înregistraţi. Pentru a înregistra
de la CD player, introduceţi un CD şi
apăsaţi CD 4. Pentru a înregistra de la
radio, acordaţi pe postul de radio dorit.
4 Apăsaţi z 2 pentru a începe
înregistrarea. (N 2 se ridică automat).
4 Apăsaţi u 0.
Aparatul redă succesiv toate piesele.
Pentru
Apăsaţi
A întrerupe
redarea
X 2. Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou.
A opri redarea
xZ 2.
A derula rapid
înainte
sau înapoi*
M (înainte) sau m
(derularea rapidă înainte
sau înapoi) 2.
A scoate caseta
xZ 2.
* Când caseta este derulată până la final, apăsaţi
xZ 2 pentru a elibera M sau m 2.
8
Pentru
Apăsaţi
A întrerupe
redarea
X 2. Pentru a relua
redarea, apăsaţi din nou.
A opri redarea
xZ 2.
Sfaturi utile
• Reglarea volumului sau accentuarea sunetului nu vor afecta nivelul înregistrării.
• Dacă programul AM emite fluierături
după apăsarea butonului z 2 la pasul
4, apăsaţi „MODE” (Mod) qg de la aparat
pentru a selecta poziţia ISS (Comutatorul
de suprimare interferenţe) care reduce la
maxim distorsiunile.
• Pentru rezultate optime, folosiţi sursa
de alimentare de c.a. drept sursă pentru
înregistrare.
• Pentru a şterge o înregistrare, procedaţi
astfel:
1 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
POWER – Alimentare) 1.
2 Introduceţi caseta a cărei înregistrare
doriţi să o ştergeţi.
3 Apăsaţi TAPE (Casetă) 4.
4 Apăsaţi z 2.
Alte operaţii
Folosirea afişajului
Aflarea numărului total de piese şi a duratei de redare a CD-ului
Apăsaţi o dată x 0 dacă CD-ul este oprit şi de două ori dacă CD-ul este în curs de redare.
După ce se afişează numărul total de piese, se afişează durata totală de redare. Pentru a
verifica din nou numărul total de piese, apăsaţi DISPLAY/ENTER (Afişare/confirmare) qf.
Pentru a verifica numărul curent de piese al CD-ului
Apăsaţi DISPLAY/ ENTER (Afişare/confirmare) în timpul redării unui CD.
Pentru a verifica numărul curent de porturi de radio presetate
Apăsaţi butonul DISPLAY/ENTER (Afişare/confirmare) qf atunci când ascultaţi o un post de
radio presetat.
Selectarea unui mod de redare a CD-urilor
Apăsaţi MODE (Mod) qg (apăsaţi 0, apoi apăsaţi MODE (Mod) qg în timpul redării) până
1”, „ ”, „SHUF”, „SHUF” şi „ ”, „PGM” sau „PGM” şi „ ”. Apoi,
ce pe afişaj apar „
procedaţi astfel:
Pentru a realiza
Selectaţi
Repetarea unei singure „ 1”
piese
Apoi
Repetarea tuturor
pieselor
Redare în ordine
aleatorie
Repetarea pieselor în
ordine aleatorie
Redarea unui program
”
Apăsaţi u 0.
„SHUF”
Apăsaţi u 0.
„
Apăsaţi . sau > 9 pentru a selecta piesa
pe care doriţi s-o repetaţi, apoi apăsaţi u 0.
„SHUF” şi „
”
Apăsaţi u 0.
Apăsaţi . sau > 9, apoi apăsaţi DISPLAY/
ENTER qf pentru piesele pe care doriţi să le
programaţi, în ordinea dorită, maxim 20 de
piese. Apoi apăsaţi u 0.
„PGM”
Piesa
programată
Repetarea pieselor
programate
„PGM” şi „
”
Ordinea de
redare
Apăsaţi . sau > 9, apoi apăsaţi DISPLAY/
ENTER qf pentru piesele pe care doriţi să le
programaţi, în ordinea dorită, maxim 20 de
piese. Apoi apăsaţi u 0.
9
Pentru a anula modul de redare selectat
Apăsaţi MODE (Mod) qg (apăsaţi x 0,
apoi apăsaţi MODE (Mod) qg în timpul
redării) în mod repetat, până ce modul afişat
dispare de pe ecran.
Presetarea posturilor de
radio
Puteţi memora posturi de radio la aparat.
Puteţi preseta maxim 30 de staţii radio, 20
pentru FM şi 10 pentru AM, în orice ordine.
Pentru a verifica şi ordinea de redare a
pieselor programate de pe afişaj
Pentru a verifica ordinea pieselor înainte de
redare, apăsaţi DISPLAY/ENTER (Afişare/
confirmare) qf (apăsaţi x 0, apoi apăsaţi
DISPLAY/ENTER (Afişare/confirmare) qf
în timpul redării). De fiecare dată când
apăsaţi butonul, numărul piesei apare în
ordinea programată.
1 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
Pentru a modifica programul curent
Apăsaţi x 0 o dată dacă CD-ul este
oprit şi de două ori dacă CD-ul se redă.
Programul curent va fi şters. Creaţi apoi
un nou program, urmând procedura de
programare.
4 Apăsaţi butonul DISPLAY / ENTER
Sfaturi utile
• Dacă încercaţi să programaţi 21 de
piese sau mai multe, pe ecran va apărea
indicaţia „FULL” (Complet).
• Puteţi reda din nou acelaşi program,
deoarece programul se salvează până ce
deschideţi compartimentul pentru CD.
• Vă puteţi înregistra propriul program.
După ce aţi creat programul, introduceţi
o casetă goală şi apăsaţi butonul z 2
pentru a începe înregistrarea.
• Funcţia de reluare nu funcţionează în
timpul redării aleatorii sau al redării unui
program.
POWER – Alimentare) 1.
2 Apăsaţi RADIO BAND (Bandă radio) 4
pentru a selecta banda.
3 Menţineţi butonul AUTO PRESET
(Presetare automată) 4 timp de 2
secunde până ce pe ecran clipeşte
indicaţia „Auto”.
(Afişare/confirmare) qf. Posturile de
radio sunt memorate de la frecvenţele
inferioare la cele superioare.
Dacă un post de radio nu poate fi
presetat automat
Posturile de radio cu semnal slab trebuie
acordate manual.
1 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
POWER – Alimentare) 1.
2 Apăsaţi RADIO BAND (Bandă radio) 4
pentru a selecta banda.
3 Acordaţi staţia dorită folosind TUNE
(Acord) + sau - qd.
4 Menţineţi butonul MEMORY (Memorie)
qf timp de 2 secunde până ce pe ecran
clipeşte numărul presetat.
5 Apăsaţi butonul PRESET + sau – 9 până
ce pe ecran clipeşte numărul presetat
dorit pentru postul de radio respectiv.
6 Apăsaţi
DISPLAY/ENTER (Afişare/
confirmare) qf. Postul de radio nou îl
înlocuieşte pe cel vechi.
Sfat util
• Posturile de radio presetate rămân în
memorie chiar dacă scoateţi cablul de
alimentare de c.a. sau bateriile.
10
Soluţionarea problemelor
Redarea posturilor de radio
presetate
1 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
POWER – Alimentare) 1.
2 Apăsaţi RADIO BAND (Bandă radio) 4
pentru a selecta banda.
3 Apăsaţi butonul „PRESET” + sau - 9
pentru a acorda staţia memorată.
Conectarea componentelor
opţionale
Puteţi asculta sunetul de la o componentă
opţională, de exemplu un player digital
portabil de muzică, prin difuzoarele acestui
aparat. Asiguraţi-vă că înainte de conectare
întrerupeţi alimentarea fiecărei componente.
Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al componentei ce urmează a fi
conectată..
1 Conectaţi mufa AUDIO IN (Intrare audio)
(12) la mufa de ieşire linie a player-ului
portabil digital de muzică sau a altor
componente, folosind un cablu audio
(nefurnizat).
2 Apăsaţi OPERATE (Operare) (sau
POWER – Alimentare) 1.
3 Porniţi componenta conectată.
4 Apăsaţi butonul AUDIO IN (Intrare
audio) 4 şi începeţi redarea de sunet la
componenta conectată.
Sunetul de la componenta conectată se
transmite prin difuzoarele acestui aparat.
Pentru a conecta aparatul la un televizor
sau un VCR, folosiţi un cablu de prelungire
(nefurnizat) cu o minimufă stereo la un
capăt şi două mufe phono la celălalt
capăt.
Sfat util
• Puteţi înregistra sunetul componentei
selectate. Introduceţi o casetă goală şi
apăsaţi z 2.
Generale
Alimentarea este oprită.
• Conectaţi bine cablul de alimentare de c.a.
la priza de perete.
• Asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse
corect.
• Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
Nu se aude sunet.
• Scoateţi căştile atunci când ascultaţi prin
difuzoare.
Se aude zgomot.
• Cineva foloseşte un telefon portabil sau
alt echipament ce emite unde radio în
apropierea aparatului.
• Îndepărtaţi telefonul portabil, etc., de
aparat.
CD player
CD-ul nu este redat sau se afişează „Cd -” chiar dacă este introdus un CD.
• Aşezaţi CD-ul cu partea cu eticheta în
sus.
• Curăţaţi CD-ul.
• Scoateţi CD-ul şi lăsaţi compartimentul
pentru CD deschis aproximativ o oră,
pentru a se usca umezeala.
• Discul CD-R/CD-RW este gol.
• Există o problemă de calitate la discurile
CD-R/CD-RW,
la
dispozitivul
de
înregistrare sau la program.
• Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
Sunetul este întrerupt.
• Reduceţi volumul.
• Curăţaţi CD-ul sau înlocuiţi-l dacă este
foarte deteriorat.
• Amplasaţi aparatul într-un loc fără vibraţii.
• Curăţaţi lentila cu o suflantă din comerţ.
• Este posibil ca sunetul să se audă intermitent
sau cu distorsiuni dacă se folosesc discuri
CD-R/CD-RW de calitate slabă sau
dacă există o problemă la dispozitivul de
înregistrare sau la programul aplicaţiei.
11
Radio
Recepţia este slabă.
• Reorientaţi antena pentru a îmbunătăţi
recepţia FM.
• Reorientaţi aparatul pentru a îmbunătăţi
recepţia AM.
Sunetul este slab sau are calitate
redusă.
• Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
• Îndepărtaţi aparatul de televizor.
Imaginea televizorului devine instabilă.
• Dacă ascultaţi un program FM în
apropierea televizorului cu o antenă de
interior, îndepărtaţi aparatul de televizor.
Casetofonul
Caseta nu se mişcă la apăsarea unui
buton de operare.
• Închideţi bine compartimentul pentru
casetă.
Butonul z 2 nu funcţionează sau caseta
nu redă sau nu înregistrează.
• Asiguraţi-vă că lamela de siguranţă a
casetei este la locul ei.
Calitatea de redare, înregistrare sau
ştergere este slabă sau distorsionată.
• Curăţaţi capetele folosind o casetă de
curăţare de tip uscat sau umed (disponibilă
separat) după fiecare 10 ore de utilizare,
înainte de începerea unei înregistrări
importante sau după redarea unei casete
vechi. Necurăţarea capetelor casetei poate
duce la o calitate degradată a sunetului
sau la imposibilitatea aparatului de a mai
înregistra sau reda casete. Pentru mai
multe detalii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare ale casetei de curăţare.
• Se folosesc casete TIP II (poziţie înaltă)
sau TIP IV (metal).
• Folosiţi doar o casetă TIP I (normală).
12
• Demagnetizaţi capetele folosind un
demagnetizator pentru capetele casetei
disponibil în comerţ.
• Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi, dacă
cele existente sunt descărcate.
După ce aţi încercat aceste remedii, dacă tot
aveţi probleme, scoateţi cablul de alimentare
de c.a. sau bateriile. După ce dispar toate
indicaţiile de pe ecran, conectaţi din nou
cablul de alimentare de c.a. sau introduceţi
din nou bateriile. Dacă problema persistă,
contactaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Specificaţii
Secţiunea CD player
• Sistem
Sistem compact disc audio digital
• Proprietăţi diodă laser
Durata de emisie: Continuă
• Ieşire laser: Sub 44,6 μW
(Această ieşire este măsurată la 200 mm
faţă de suprafaţa lentilei obiectivului pe
blocul de preluare optică, cu o deschidere
de 7 mm.)
• Numărul de canale : 2
• Frecvenţa de răspuns
20 - 20.000 Hz +1/-2 dB
• Perturbări ale semnalului audio înregistrat
Sub limita măsurabilă
Secţiunea radio
• Intervalul de frecvenţă
FM: 87,5 MHz – 108 MHz
AM: 531 kHz – 1.602 kHz
• IF
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
• Antene
FM: Antenă telescopică
AM: Antenă integrată din ferită
• Intrare
Mufă „AUDIO IN” (intrare audio) (mufă
minijack stereo)
• Puterea de ieşire
1,7 W + 1,7 W (la 4 Ω, distorsiune armonică
10%)
• Tensiunea de alimentare
Pentru radio-casetofonul cu CD:
Modelul pentru Thailanda: 220 V c.a,
50 Hz
Alte modele: 230 V c.a, 50 Hz 9 V c.c.,
6 baterii R14 (mărimea C)
• Putere consumată
13 W c.a.
• Durata de viaţă a bateriei
Pentru radio casetofonul cu CD:
Înregistrare FM
Sony R14P: aprox. 4,5 ore
Sony alcaline LR14: aprox. 19 ore
Redare casetă
Sony R14P: aprox. 2,5 ore
Sony alcaline LR14: aprox. 13 ore
Redare CD
Sony R14P: aprox. 1 oră
Sony alcaline LR14: aprox. 8 ore
Secţiunea casetofon
• Sistem de înregistrare
4 piste, 2 canale, stereo
• Durată de derulare rapidă
Aprox. 150 s (secunde) pentru o casetă
Sony C-60
• Frecvenţa de răspuns
TIP I (normal): 80 Hz – 10.000 Hz
Caracteristici generale
• Difuzorul
Interval complet: diametru 8 cm, 4 Ω,
tip con (2)
• Ieşiri
Mufă pentru căşti (minimufă, stereo)
Pentru căşti cu impedanţa de 16 - 32 Ω
• Dimensiuni
Aprox. 365 × 134 × 230 mm (lăţime/înălţime/
grosime) (inclusiv părţile proeminente)
• Masa
Aprox. 2,7 kg (incl. Bateriile)
• Accesorii furnizate
Cablu de alimentare de c.a. (1)
• Accesoriu opţional
Căşti din seria Sony MDR
Designul şi specificaţiile se pot modifica
fără preaviz.
13
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising