Sony | SRS-X88 | Sony SRS-X88 Boxă wireless portabilă cu BLUETOOTH®/Wi-Fi Instrucţiuni de utilizare

4-566-479-21(1) (RO)
Sistem audio
personal
Instrucţiuni de utilizare
Introducere
Despre SongPal
Ascultarea de muzică printr-o
conexiune BLUETOOTH
Ascultarea de muzică prin
intermediul unei reţele Wi-Fi
Ascultarea de muzică de pe
componente conectate
Informaţii suplimentare
Consultaţi Ghidul de pornire despre Wi-Fi (document separat) pentru
informaţii despre cum puteţi asculta muzică stocată pe PC sau pe un
alt dispozitiv, cu ajutorul reţelei Wi-Fi.
SRS-X88
Înainte de a utiliza sistemul, citiţi cu atenţie acest
ghid şi păstraţi-l pentru consultare ulterioară.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc.
Nu expuneţi aparatul la surse de flacără deschisă
(de exemplu lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi nu
plasaţi pe aparat obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Nu expuneţi bateriile sau aparatele cu baterii
instalate la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui, focul sau altele asemenea.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte ştecărul principal, conectaţi unitatea
la o priză de c.a. uşor accesibilă. Dacă observaţi
nereguli în funcţionarea unităţii, deconectaţi
imediat ştecărul principal de la priza de c.a.
Sistemul rămâne sub tensiune chiar şi atunci când
este oprit, atât timp cât este conectat la priza de
c.a.
ATENŢIE
Există pericol de explozie în cazul în care bateria
este înlocuită în mod incorect. Înlocuiţi-o doar
cu un tip de baterie identic sau echivalent.
Există riscul de explozie în cazul în care bateria
este înlocuită cu un tip de baterie incorect.
Aruncaţi bateriile uzate în conformitate cu
instrucţiunile.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul
în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau garanţie la
adresele menţionate în documentele separate de
service sau garanţie.
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la
ţările în care aceasta este inclusă în prevederile
legale, în principal în ţările SEE (Spațiul Economic
European).
Acest produs este destinat utilizării în următoarele
ţări:
BE, LU, NL, LI, CH, AL, AM, BA, BG, HR, CZ, HU,
Kosovo, MK, MD, ME, RO, RS, SK, SI, DE, AD, FR, MC,
CY, GR, PT, ES, IT, MT, SM, VA, DK, FI, IS, NO, SE, AT,
PL, EE, LV, LT, IE, GB
2RO
Aviz pentru clienţii din Europa
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest
echipament este în conformitate cu cerinţele
de bază şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Banda 5.150 MHz – 5.350 MHz este restricţionată
doar la operaţiile de interior.
Casarea bateriilor şi
a echipamentelor electrice
şi electronice uzate
(valabilă în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de
colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că produsul şi bateria nu
trebuie tratate ca deşeuri menajere. Este posibil ca
pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult
de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor,
necesită o conexiune permanentă la o baterie
încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura că
bateria şi echipamentele electrice şi electronice vor
fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru
toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul
de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul
de la care aţi achiziţionat produsul sau bateria.
Cu privire la amplasare
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
Plăcuţa de identificare pe care se specifică
marca comercială Sony, numărul modelului
şi puterea nominală este amplasată pe
partea inferioară a acestei unităţi, la exterior.
Adresa MAC este amplasată la exterior,
pe partea inferioară acestei unităţi.
MAC1: Adresa MAC a reţelei cu fir
MAC2: Adresa MAC a reţelei Wi-Fi
 Înainte de a utiliza unitatea, asiguraţi-vă
ca tensiunea de alimentare a unităţii este
aceeaşi cu cea a sursei locale de
alimentare electrică.
 Nu aşezaţi unitatea în poziţie înclinată.
 Nu lăsaţi unitatea în apropierea unor
surse de căldură sau în locuri expuse
la lumină solară directă, praf excesiv,
umezeală, ploaie sau şocuri mecanice.
Cu privire la funcţionare
 Nu introduceţi obiecte mici etc. în mufele
sau în orificiul de ventilaţie de pe partea
din spate a unităţii. Unitatea se poate
scurtcircuita sau defecta.
Cu privire la curăţare
 Nu utilizaţi alcool, benzină sau diluant
pentru a curăţa carcasa.
Altele
Locul de achiziţie
Tensiune de
alimentare
Toate ţările/regiunile
100 V – 240 V c.a.,
50 Hz/60 Hz
Note cu privire la adaptorul c.a.
 Înainte de a conecta sau deconecta
adaptorul c.a., opriţi unitatea. În caz
contrar, poate interveni o defecţiune.
 Utilizaţi doar adaptorul c.a. furnizat.
Pentru a evita deteriorarea unităţii,
nu utilizaţi niciun alt adaptor c.a.
 Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la această unitate care nu sunt
prezentate în acest manual, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
 Când aruncaţi sau înstrăinaţi unitatea, nu
uitaţi să o iniţializaţi pentru a reseta toate
setările la valorile implicite din fabrică
(pagina 23).
Polaritatea conectorului
 Conectaţi adaptorul c.a. la o priză de
perete (de la reţea) din apropiere. În cazul
în care apare o problemă, deconectaţi-l
imediat de la priza de perete (de la reţea).
 Nu instalaţi adaptorul c.a. într-un spaţiu
închis, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap
încorporat.
 Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea adaptorului
c.a. şi posibilitatea ca pe acesta să se
scurgă lichide şi nu plasaţi pe adaptorul
c.a. obiecte pline cu lichide, precum
vazele.
3RO
Documente furnizate
Instrucţiuni de
utilizare (acest
document)
Explică informaţiile
importante privind
siguranţa, metoda
de conectare prin
BLUETOOTH,
depanarea etc.
Ghidul de pornire
despre Wi-Fi
(document separat)
Explicaţii despre cum
puteţi asculta muzică
stocată pe PC sau pe
un alt dispozitiv, cu
ajutorul reţelei Wi-Fi.
Cu privire la drepturile
de autor
 Windows, sigla Windows şi


Ghid de asistenţă
(document web
accesibil de pe PC/
telefonul inteligent)
Conţine explicaţii detaliate
referitoare la unitate;
la reţea şi metoda de
conectare BLUETOOTH
la diferite dispozitive,
la metoda de redare HighResolution Audio etc.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/






4RO
Windows Media sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate
ale Microsoft Corporation în Statele Unite
şi/sau în alte ţări.
Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală ale
Microsoft Corporation. Utilizarea sau
distribuirea unei astfel de tehnologii în
afara acestui produs este interzisă dacă
nu se deţine o licenţă din partea Microsoft
sau a unei sucursale autorizate Microsoft.
Apple, sigla Apple, AirPlay, iPad, iPhone,
iPod, iPod classic, iPod nano, iPod touch,
iTunes, Mac şi OS X sunt mărci comerciale
ale Apple Inc., înregistrate în S.U.A. şi în
alte ţări. iPad Air şi iPad mini sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.
App Store este o marcă de serviciu
a companiei Apple Inc.
„Made for iPod” şi „Made for iPhone” şi
„Made for iPad” înseamnă că un accesoriu
electronic a fost conceput pentru a se
conecta în mod specific la iPod, iPhone,
respectiv iPad şi că respectarea
standardelor de performanţă Apple a fost
certificată de către dezvoltator. Compania
Apple nu este responsabilă pentru
funcţionarea acestui dispozitiv şi nici
pentru conformitatea acestuia cu
standardele de siguranţă şi de
reglementare. Reţineţi că utilizarea
acestui accesoriu cu iPod, iPhone sau iPad
poate afecta performanţa în regim de
funcţionare wireless.
„
” este marcă a Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® şi Wi-Fi
Alliance® sunt mărci comerciale ale Wi-Fi
Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™, WPA2™ şi Wi-Fi
Protected Setup™ sunt mărci ale Wi-Fi
Alliance.
„S-Master” este marcă comercială
a Sony Corporation.
ClearAudio+ şi
sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
„DSEE” şi
sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
 Tehnologia de codificare audio MPEG










Layer-3 şi brevetele sunt utilizate sub
licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Marca şi siglele BLUETOOTH® sunt
deţinute de Bluetooth SIG, Inc. şi
orice utilizare a acestor mărci de către
Sony Corporation se face sub licenţă. Alte
mărci comerciale şi denumiri comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai acestora.
Marca N este marcă comercială sau marcă
comercială înregistrată a NFC Forum, Inc.
în Statele Unite ale Americii şi în alte ţări.
Google Play şi Android sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
Google Cast™ Ready şi Google Cast
Ready Badge sunt mărci comerciale
ale Google Inc.
„Xperia” şi „Xperia Tablet” sunt mărci
comerciale ale Sony Mobile
Communications AB.
WALKMAN® şi sigla WALKMAN® sunt
mărci comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
LDAC™ şi sigla LDAC sunt mărci
comerciale ale Sony Corporation.
DLNA™, sigla DLNA şi DLNA CERTIFIED™
sunt mărci comerciale, mărci de servicii
sau mărci de certificare ale Digital Living
Network Alliance.
AOSS este marcă comercială
a BUFFALO INC.
Numele de sisteme şi numele de produse
indicate în acest manual sunt, în general,
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale producătorului.
În acest manual, mărcile ™ şi ® sunt
omise.
Note cu privire la licenţă
Acest produs conţine software pe care Sony
îl utilizează în baza unui acord de licenţă
încheiat cu deţinătorul drepturilor de autor
corespunzătoare. Suntem obligaţi să prezentăm
clienţilor conţinutul acordului, în conformitate
cu cerinţele deţinătorului drepturilor de autor
pentru software.
Citiţi conţinutul licenţei descrise în documentul
separat inclus.
Notificare privind software-urile
aplicate GNU GPL/LGPL
Acest produs conţine software-uri supuse
următoarei Licenţe publice generale (General
Public License, „GPL”) GNU (denumită în
continuare „GPL”) sau următoarei Licenţe
publice secundare/de bibliotecă (Lesser General
Public License - „LGPL”) GNU (denumită în
continuare „LGPL”). Aceste licenţe stipulează
faptul că clienţii au dreptul de a obţine, modifica
şi redistribui codul sursă al software-ului
amintit, în conformitate cu termenii impuşi de
licenţele GPL sau LGPL furnizate. Codul sursă al
software-ului menţionat mai sus este disponibil
pe web.
Pentru descărcare, accesaţi următorul URL
şi selectaţi numele modelului „SRS-X88”.
Adresă URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Reţineţi că Sony nu poate răspunde niciuneia
dintre întrebările referitoare la conţinutul
codului sursă.
Note cu privire la actualizare
Dacă utilizaţi această unitate în timp ce este
conectată la Internet prin intermediul unei reţele
cu fir sau Wi-Fi, unitatea poate actualiza
automat ultima versiune software.
În urma actualizării software, vor fi adăugate
caracteristici noi care vor permite o utilizare
simplificată şi mai stabilă.
Dacă nu doriţi să actualizaţi automat
software-ul, puteţi dezactiva această funcţie
folosind aplicaţia SongPal instalată pe telefonul
inteligent/iPhone.
Cu toate acestea, software-ul se poate
actualiza automat pentru o utilizare stabilă etc.,
chiar dacă această funcţie este dezactivată.
De asemenea, dacă dezactivaţi această funcţie,
puteţi actualiza software-ul manual.
Pentru detalii referitoare la setare şi operare,
consultaţi Ghidul de asistenţă.
Este posibil să nu puteţi utiliza unitatea în timpul
procesului de actualizare.
Declinarea răspunderii privind
serviciile oferite de terţi
Serviciile oferite de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare
prealabilă. Sony nu are nicio răspundere în astfel
de situaţii.
5RO
Cuprins
Măsuri de precauţie .........................3
Documente furnizate...................... 4
Cu privire la drepturile de autor ...... 4
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor...7
Despre SongPal
Ascultarea de muzică de pe
componente conectate
Ascultarea de muzică de pe
o unitate USB etc. (USB-A) ..........19
Ascultarea de muzică de pe un
dispozitiv Walkman® de înaltă
rezoluţie acceptat (USB-B) ..........19
Ascultarea de muzică pe un
dispozitiv extern (AUDIO IN) ...... 20
Ce puteţi face cu SongPal .............. 12
Informaţii suplimentare
Ascultarea de muzică printr-o
conexiune BLUETOOTH
Împerecherea unităţii cu un
dispozitiv BLUETOOTH şi
ascultarea de muzică ................. 13
Ascultarea de muzică cu
o singură atingere (NFC)............. 15
Ascultarea de muzică prin
intermediul unei reţele Wi-Fi
Alegerea metodei de conectare
la reţea........................................ 16
Conectarea la un PC ....................... 16
Ascultarea aceleiaşi muzici
pe mai multe boxe (funcţia
SongPal Link) .............................. 18
Ascultarea de servicii de muzică
diverse de pe internet................. 18
6RO
Depanare........................................21
Ce este tehnologia wireless
BLUETOOTH? .............................. 24
Specificaţii ..................................... 25
Introducere
Localizarea şi funcţiile comenzilor
Acest manual explică operaţiile efectuate cu ajutorul butoanelor de pe unitate dar aceleaşi
operaţii pot fi efectuate şi cu ajutorul butoanelor de pe telecomandă cu nume identice sau
similare.
Introducere
Unitate
Partea din spate
a unităţii
 Indicatorul LINK
Indică starea conexiunii la reţea a unităţii.
 Butonul/indicatorul (BLUETOOTH)
PAIRING
Atingeţi-l atunci când împerecheaţi sau
conectaţi un dispozitiv BLUETOOTH sau
când ascultaţi muzică cu un dispozitiv
BLUETOOTH.
Atingeţi-l o dată pentru a comuta
unitatea în modul BLUETOOTH. Ţineţi-l
apăsat pentru a comuta unitatea în
modul de împerechere.
 Butoanele VOL (volum) –/+
Atingeţi-le pentru a regla volumul.
Indicatorul / (pornit/standby) şi
indicatorul de reacţie clipesc în funcţie
de reglajul volumului la atingere.
 Butonul/indicatorul / (pornit/
standby)
Atingeţi-l pentru a porni sau a opri
alimentarea unităţii.
 Butonul UPDATE
Indică starea de actualizare a softwareului unităţii.
7RO
 Butonul/indicatorul NETWORK
Dacă este atins, unitatea comută pe
modul NETWORK.
Atingeţi butonul pentru a utiliza diferite
servicii de muzică sau pentru a asculta
muzica stocată pe un dispozitiv conectat
prin reţeaua de domiciliu la unitate.
 Butonul/indicatorul USB-A
Atingeţi-l pentru a asculta muzică de pe
un dispozitiv conectat la portul USB A
(
A). Indicatorul USB-A se aprinde
atunci când este atins.
 Butonul/indicatorul USB-B
Atingeţi-l pentru a asculta muzică de pe
un dispozitiv conectat la portul USB B
(
B). Indicatorul USB-B se aprinde
atunci când este atins.
 Butonul/indicatorul AUDIO IN
Atingeţi-l pentru a asculta muzică de pe
un dispozitiv conectat la mufa AUDIO IN.
Indicatorul AUDIO IN se aprinde atunci
când este atins.
 Antenă Wi-Fi (aeriană)
Aşezaţi-o în poziţie verticală în timpul
conectării Wi-Fi, aşa cum se arată
mai jos.
 Mufă AUDIO IN
Conectaţi mufa pentru căşti a unui
dispozitiv audio portabil etc., cu ajutorul
unui cablu audio (nefurnizat).
 Butonul WPS
Ţineţi-l apăsat în timpul conectării la
o reţea Wi-Fi.
Dacă ţineţi apăsat butonul WPS timp de
2 secunde, veţi auzi semnale sonore care
indică faptul că unitatea este pregătită
pentru conectarea la un router wireless.
Dacă routerul wireless este prevăzut cu
un buton WPS, puteţi folosi acest buton
pentru conectarea la reţea.
 Port LAN
Folosiţi un cablu LAN (nefurnizat) pentru
a conecta un PC sau un router wireless.
 Port USB B (
B)
Conectaţi un PC cu ajutorul unui cablu
USB (nefurnizat).
În cazul conectării unui dispozitiv
Walkman® de înaltă rezoluţie acceptat,
folosiţi cablul opţional WM-PORT
High-Resolution Audio cu adaptor USB.
 Port USB A (
A)
Conectaţi direct o unitate USB flash.
Pentru conectarea la un iPhone/iPad/
iPod sau Walkman®, folosiţi cablul
furnizat împreună cu dispozitivul.
 Senzor telecomandă
 Înclinaţi partea stângă a antenei
(aeriene) spre exterior.
 Trageţi afară antena (aeriană).
 Rotiţi antena (aeriană) cu 90 de
grade în sensul acelor de ceas.
 Ridicaţi antena (aeriană).
 Marca N
Dacă telefonul inteligent este compatibil
NFC, atingeţi telefonul inteligent de
marca N. Unitatea va porni automat şi
veţi putea realiza înregistrarea
(împerecherea) şi conexiunea
BLUETOOTH.
 Mufă DC IN 19.5 V
Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat).
8RO
 Indicator de reacţie
Atunci când unitatea primeşte semnale
de la telecomanda furnizată, indicatorul
de reacţie (senzorul de telecomandă)
clipeşte.
De asemenea, indicatorul clipeşte atunci
când se reglează volumul pe unitate.
Pentru a asculta un sunet mai
dinamic
Scoateţi grila boxei de pe partea frontală
a unităţii cu instrumentul de demontare
a grilei boxei (furnizat).*1
Instrumentul de demontare a grilei boxei
(furnizat)
Starea unităţii
Clipeşte
(portocaliu)
Unitatea se conectează
la o reţea Wi-Fi.
Clipeşte (roz)
Unitatea se conectează
la o reţea cu fir.
Clipeşte (roşu).
Conectarea la reţea
nu a reuşit.
Se aprinde (roşu)
Conectarea la reţea nu
a reuşit sau conectarea
nu a reuşit chiar dacă
configurarea reţelei a fost
finalizată.
*1 Aşezaţi grila demontată pe o suprafaţă plată
pentru a preveni deformarea.
Dacă indicatorul este aprins sau
clipeşte
Indicatorul / (pornit/standby)
Starea
indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde (verde)
Unitatea este pornită.
Se aprinde
(portocaliu)
Unitatea este în modul
standby BLUETOOTH/reţea.
Se stinge
Unitatea este în modul
standby.
Clipeşte (verde)
• Dacă atingeţi butonul /
(pornit/standby) pentru
a opri unitatea, indicatorul
clipeşte lent cu culoarea
verde, după care se
aprinde cu culoarea
portocaliu sau se stinge.
În timp ce indicatorul
clipeşte, unitatea nu este
în funcţiune.
• Atunci când atingeţi
butonul VOL (volum) –/+,
indicatorul clipeşte o dată
sau de trei ori în funcţie de
reglajul volumului.
Clipeşte (roşu).
Unitatea este în modul
de protecţie. Consultaţi
„Indicatorul / (pornit/
standby) clipeşte cu
culoarea roşie” (pagina 22)
pentru detalii.
Indicatorul LINK
Starea
indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde
(portocaliu)
Unitatea este conectată
la o reţea Wi-Fi.
Se aprinde (roz)
Unitatea este conectată
la o reţea cu fir.
Introducere
Starea
indicatorului
(culoare)
Culoarea indicatorului aprins/intermitent se
modifică în funcţie de serviciul de muzică
conectat.
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru detalii.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Indicatorul
(BLUETOOTH)
PAIRING
Starea
indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde (alb)
Unitatea este conectată la
un dispozitiv BLUETOOTH.
Clipeşte des (alb)
Unitatea se împerechează cu
un dispozitiv BLUETOOTH.
Clipeşte (alb)
Unitatea caută un dispozitiv
BLUETOOTH pentru
conectare.
Indicatorul NETWORK
Starea
indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde (alb)
Unitatea este în modul
NETWORK.
Clipeşte (alb)
Unitatea primeşte un fişier
audio în reţea.
9RO
Butonul UPDATE
Starea
indicatorului
(culoare)
Starea unităţii
Se aprinde
(portocaliu)
Butonul se aprinde cu
culoarea portocaliu atunci
când unitatea detectează
ultima versiune software în
timp ce este conectată la
Internet. Dacă ţineţi apăsat
butonul aprins, porneşte
actualizarea software-ului
pe unitate.
Clipeşte
(portocaliu)
• Unitatea actualizează
software-ul. În timpul
actualizării, nu puteţi
opera unitatea.
• La prima pornire a unităţii
după actualizarea
software, butonul UPDATE
clipeşte de trei ori pentru a
vă informa că actualizarea
a fost finalizată.
Telecomandă
 Butonul USB-B
Apăsaţi-l pentru a asculta muzică de
pe un dispozitiv USB conectat la portul
USB B (
B).
 Butoanele VOLUME +/–
Apăsaţi-le pentru a regla volumul.
Butonul VOLUME + are un punct tactil.
Utilizaţi-l pentru ghidare în timpul
utilizării.
 Butonul MUTING
Apăsaţi-l o dată pentru a dezactiva
sunetul. Apăsaţi-l din nou pentru
a restaura sunetul.
 Butonul / (Anteriorul/
Următorul)
Apăsaţi-l pentru a opera un dispozitiv
conectat în timpul redării de muzică.
Operarea nu este posibilă dacă
dispozitivul este conectat la portul USB B
(
B) sau la mufa AUDIO IN.
Apăsaţi-l o dată pentru a reda piesa
anterioară/următoare.
Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă pe anumite dispozitive.
 Butonul  (redare/pauză)
Apăsaţi-l pentru a opera un dispozitiv
conectat în timpul redării de muzică.
Operarea nu este posibilă dacă
dispozitivul este conectat la portul USB B
(
B) sau la mufa AUDIO IN.
În timpul redării, apăsaţi-l o dată pentru
pauză; în timpul pauzei, apăsaţi-l o dată
pentru a relua redarea.
Este posibil ca această funcţie să nu fie
disponibilă pe anumite dispozitive.
 Butonul AUDIO IN
Apăsaţi-l pentru a asculta muzică de pe
un dispozitiv conectat la mufa AUDIO IN.
 Butonul / (pornit/standby)
Apăsaţi-l pentru a porni sau a opri
alimentarea unităţii.
 Butonul USB-A
Apăsaţi-l pentru a asculta muzică de pe
un dispozitiv conectat la portul USB A
(
A).
10RO
 Butonul (BLUETOOTH)
Apăsaţi-l pentru împerechere sau
conectare la un dispozitiv BLUETOOTH
sau pentru a asculta muzica de pe un
dispozitiv BLUETOOTH.
 Butonul NETWORK
Apăsați-l în timp ce ascultaţi muzica
stocată pe un dispozitiv conectat la
reţeaua de domiciliu prin intermediul
unităţii.
Pentru a introduce bateriile
Introduceţi cele două baterii R03
(dimensiunea AAA) furnizate, cu partea 
înainte, potrivind polarităţile aşa cum se
arată mai jos.
Introducere
Nota
 Nu încercaţi să încărcaţi bateriile.
 În cazul în care apar scurgeri din baterii,
îndepărtaţi lichidul scurs din compartimentul
pentru baterii şi înlocuiţi bateriile cu unele noi.
 Sursele de lumină puternică, cum ar fi
echipamentele de iluminat sau lumina solară
directă, pot influenţa funcţionarea telecomenzii.
Este posibil ca telecomanda să nu funcţioneze.
 Bateriile trebuie înlocuite la intervale de 6 luni.
Dacă aveţi dificultăţi la operarea telecomenzii,
înlocuiţi ambele baterii cu unele noi.
 Dispozitivele cu baterii instalate nu trebuie
expuse la căldură excesivă, precum lumina
directă a soarelui, focul sau altele asemenea.
11RO
Despre SongPal
Ce puteţi face cu SongPal
SongPal este o aplicaţie care controlează
diferite dispozitive audio Sony compatibile
cu SongPal, de pe telefonul inteligent/
iPhone.
Anumite servicii necesită o înregistrare separată.
Poate fi necesară o actualizare a dispozitivului.
Serviciile furnizate de terţi pot fi modificate,
suspendate sau revocate fără notificare
prealabilă. Sony nu îşi asumă nicio răspundere
în astfel de situaţii.
Funcţiile pe care le puteţi controla cu
SongPal variază în funcţie de dispozitivul
conectat.
Designul şi specificaţiile aplicaţiei se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Căutaţi SongPal pe Google Play™ sau
în App Store şi descărcaţi-l.
Descărcarea acestei aplicaţii pe telefonul
inteligent/iPhone asigură următoarele
beneficii.
Setările de sunet pentru SRS-X88
Puteţi particulariza cu uşurinţă sunetul
sau puteţi utiliza setările recomandate
de Sony „ClearAudio+” şi „DSEE HX”.
Serviciu de muzică*
Puteţi configura setările iniţiale pentru
utilizarea serviciilor de muzică.
Pentru a vă bucura de serviciile de
muzică, este necesară o aplicaţie terţă.
Se afişează prezentarea generală a dispozitivelor din
reţeaua de domiciliu.
Puteţi selecta dispozitivul audio pe care doriţi să îl redaţi
sau să grupaţi dispozitivele audio folosind SongPal Link
(funcţia camere multiple).
Controlarea dispozitivelor din reţeaua
de domiciliu
Puteţi reda din reţea muzica stocată pe
PC sau pe serverul din reţeaua de
domiciliu.
Controlarea unui dispozitiv conectat
prin USB
Puteţi reda muzica de pe un dispozitiv
conectat la portul USB A al SRS-X88.
 Consultaţi Ghidul de asistenţă,
pentru instrucţiunile de utilizare
detaliate.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Puteţi selecta sursele de sunet pentru redare din lista
de surse de sunet care pot fi selectate. De asemenea,
puteţi efectua diverse setări de sunet/de reţea pentru
dispozitivul audio.
 Consultaţi secţiunea de asistenţă din
SongPal pentru mai multe detalii.
http://info.songpal.sony.net/help/
* În funcţie de ţară şi regiune, serviciile de muzică
şi perioada lor de disponibilitate pot să difere.
12RO
un alt dispozitiv BLUETOOTH, anulaţi
conexiunea BLUETOOTH curentă de pe
dispozitivul BLUETOOTH deja conectat.
Ascultarea de muzică printr-o
conexiune BLUETOOTH
Împerecherea unităţii cu
un dispozitiv BLUETOOTH
şi ascultarea de muzică
Indicatorul (BLUETOOTH) începe
să clipească des cu culoarea alb iar
unitatea intră în modul de împerechere.
4
Nota
2
Nota
Opriţi redarea de pe dispozitivul BLUETOOTH
înainte de efectuarea procedurii de
împerechere. După stabilirea conexiunii
BLUETOOTH, este posibil ca volumul
sunetului să fie ridicat. În plus, după stabilirea
conexiunii, este posibil ca volumul sunetului
să fie ridicat la prima redare. Este recomandat
să reduceţi volumul înainte de pornirea
redării.
Porniţi unitatea.
Indicatorul / (pornit/standby)
se aprinde cu culoarea verde.
Atingeţi butonul
PAIRING.
Efectuaţi procedura de
împerechere pe dispozitivul
BLUETOOTH pentru a detecta
unitatea.
Când apare lista cu dispozitivele
detectate pe afişajul dispozitivului
BLUETOOTH, selectaţi „SRS-X88”.
Dacă se solicită o cheie de autentificare
pe afişajul dispozitivului BLUETOOTH,
introduceţi „0000”.
 Dacă împerecheaţi unitatea cu un dispozitiv
BLUETOOTH, aşezaţi dispozitivul BLUETOOTH la
o distanţă minimă de un metru faţă de unitate.
 Dacă dispozitivul BLUETOOTH este compatibil cu
conexiunea printr-o singură atingere (NFC), săriţi
la procedura următoare. Consultaţi „Ascultarea
de muzică cu o singură atingere (NFC)”
(pagina 15).
1
Ţineţi apăsat butonul
(BLUETOOTH)
PAIRING până
când se aud semnale sonore.
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH
Puteţi asculta muzică de pe un dispozitiv
BLUETOOTH prin intermediul unei conexiuni
wireless.
Înainte de a utiliza funcţia BLUETOOTH,
realizaţi împerecherea pentru a înregistra
dispozitivul BLUETOOTH.
3
(BLUETOOTH)
Indicatorul (BLUETOOTH) începe să
clipească cu culoarea alb.
5
După stabilirea conexiunii BLUETOOTH,
indicatorul (BLUETOOTH) rămâne
aprins.
Dacă nu reuşiţi să stabiliţi conexiunea
BLUETOOTH, repetaţi procedura
pornind de la pasul 3.
Sfat
 Informaţiile privind împerecherea nu sunt
stocate pe unitate din fabrică. Astfel, atunci
când atingeţi butonul
(BLUETOOTH)
PAIRING, indicatorul
(BLUETOOTH)
va începe să clipească des cu culoarea alb
iar aceasta va intra automat în modul de
împerechere. În acest caz, continuaţi cu
pasul 4.
 Când atingeţi butonul
(BLUETOOTH)
PAIRING, unitatea încearcă să
stabilească conexiunea BLUETOOTH cu
ultimul dispozitiv BLUETOOTH conectat.
Dacă dispozitivul se află în apropiere,
conexiunea BLUETOOTH este stabilită
automat iar indicatorul
(BLUETOOTH)
rămâne aprins. Dacă doriţi să conectaţi
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH
de pe dispozitivul BLUETOOTH.
6
Reglaţi volumul pe dispozitivul
BLUETOOTH sau atingeţi butonul
VOL (volum) –/+ pentru reglarea
volumului.
13RO
7
Porniţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Sfat
 Puteţi efectua o operaţie de împerechere sau
puteţi încerca să stabiliţi o conexiune
BLUETOOTH cu un alt dispozitiv BLUETOOTH în
timp ce conexiunea BLUETOOTH este stabilită cu
un dispozitiv BLUETOOTH. Conexiunea
BLUETOOTH curentă este anulată atunci când
conexiunea BLUETOOTH cu un alt dispozitiv este
realizată cu succes.
 SongPal nu are o funcţie de redare de muzică
prin conexiunea BLUETOOTH. Redaţi muzica
folosind software-ul de redare de muzică de pe
dispozitivele BLUETOOTH (de exemplu, telefon
inteligent, PC etc.).
 Unitatea poate fi împerecheată cu mai multe
dispozitive dar poate reda muzică doar de pe un
dispozitiv împerecheat.
 „Cheia de autentificare” poate fi denumită şi
„Cod de autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN”
sau „Parolă” etc.
Pentru a anula conexiunea cu
dispozitivul BLUETOOTH
Dezactivaţi conexiunea BLUETOOTH de pe
dispozitivul BLUETOOTH.
Sfat
După ce aţi terminat de redat muzică, conexiunea
BLUETOOTH se poate întrerupe automat, în funcţie
de dispozitivul BLUETOOTH.
Nota
 Este posibil ca operaţiile descrise mai sus să
nu fie posibile în cazul anumitor dispozitive
BLUETOOTH. În plus, operaţiile reale pot diferi în
funcţie de dispozitivul BLUETOOTH conectat.
 Unitatea iese din modul de împerechere
după aproximativ 5 minute şi indicatorul
(BLUETOOTH) clipeşte rar. Cu toate acestea,
dacă informaţiile de împerechere nu sunt
stocate pe unitate, cum ar fi în cazul setărilor
din fabrică, unitatea nu iese din modul de
împerechere. Dacă modul de împerechere este
dezactivat înainte de finalizarea procesului,
repetaţi începând cu pasul 3.
 În cazul împerecherii cu un dispozitiv
BLUETOOTH care nu poate afişa o listă cu
dispozitivele detectate sau care nu are afişaj,
puteţi împerechea dispozitivul dacă setaţi atât
unitatea cât şi dispozitivul BLUETOOTH în modul
de împerechere. În acest moment, dacă se
setează o cheie de autentificare diferită de
„0000” pe dispozitivul BLUETOOTH,
împerecherea cu unitatea nu se poate realiza.
 După finalizarea operaţiei de împerechere,
aceasta nu mai trebuie repetată. Totuşi, în
situaţiile următoare, operaţia de împerechere
trebuie efectuată din nou:
 Informaţiile legate de împerechere au fost
şterse la repararea dispozitivului BLUETOOTH.
 Încercaţi să împerecheaţi unitatea cu mai
mult de 9 dispozitive BLUETOOTH.
Această unitate poate fi împerecheată cu
cel mult 9 dispozitive BLUETOOTH. Dacă
împerecheaţi un alt dispozitiv BLUETOOTH
după împerecherea cu 9 dispozitive,
informaţiile de împerechere ale primului
dispozitiv conectat la unitate sunt suprascrise
cu cele ale noului dispozitiv.
 Informaţiile legate de înregistrarea acestei
unităţi sunt şterse de pe dispozitivul
conectat.
 Dacă unitatea este iniţializată, toate
informaţiile de împerechere vor fi şterse.
14RO
Ascultarea de muzică pe un
dispozitiv înregistrat
După pasul 2 de la „Împerecherea unităţii cu
un dispozitiv BLUETOOTH şi ascultarea de
muzică” (pagina 13), operaţi dispozitivul
BLUETOOTH pentru a-l conecta la unitate.
După reglarea volumului pe dispozitivul
BLUETOOTH, porniţi redarea pe dispozitivul
BLUETOOTH.
Sfat
Opriţi redarea pe dispozitivul BLUETOOTH înainte
să conectaţi unitatea la dispozitivul BLUETOOTH.
Ascultarea de muzică cu
o singură atingere (NFC)
NFC este o tehnologie ce permite
comunicarea wireless pe rază scurtă între
diverse dispozitive, cum ar fi telefoanele
mobile şi etichetele IC.
Trebuie doar să atingeţi telefonul inteligent
de unitate. Unitatea este pornită automat şi
sunt realizate împerecherea şi conexiunea
BLUETOOTH.
În prealabil, activaţi setările NFC şi deblocaţi
ecranul telefonului inteligent.
Atingeţi telefonul inteligent
de marca N de pe unitate.
Atingeţi telefonul inteligent de unitate
şi menţineţi contactul până când
telefonul inteligent reacţionează.
Consultaţi ghidul de utilizare al
telefonului inteligent pentru a afla care
este partea ce trebuie utilizată pentru
a realiza contactul.
Ascultarea de muzică printr-o conexiune BLUETOOTH
1
Sfat
Atunci când atingeţi un telefon inteligent
compatibil NFC de unitate în timp ce un alt
dispozitiv BLUETOOTH este conectat la această
unitate, dispozitivul BLUETOOTH este deconectat,
iar unitatea este conectată la telefonul inteligent.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a stabili conexiunea.
După stabilirea unei conexiuni
BLUETOOTH, indicatorul
(BLUETOOTH) nu mai
clipeşte şi rămâne aprins.
2
După finalizarea conexiunii,
porniţi redarea pe telefonul
inteligent.
Pentru a dezactiva conexiunea
realizată, atingeţi telefonul inteligent
de marca N de pe unitate.
15RO
Ascultarea de muzică prin intermediul
unei reţele Wi-Fi
Alegerea metodei de
conectare la reţea
În cazul în care conectaţi această unitate
la o reţea, puteţi folosi unitatea în moduri
diferite. În funcţie de mediul de reţea,
metodele de configurare diferă. Alegeţi
de mai jos metoda de conectare adecvată
pentru mediul dvs. de reţea.
Sfat
Conectarea la un PC
Dacă routerul dvs. wireless nu are un buton
WPS (AOSS), configuraţi setările Wi-Fi prin
conectarea unităţii la PC cu un cablu LAN.
În prealabil, pregătiţi un cablu LAN
disponibil în comerţ.
Sfat
La configurarea unei reţele Wi-Fi, este posibil să fie
nevoie de SSID (nume reţea Wi-Fi) şi de cheia de
securitate (WEP sau WPA). Cheia de securitate (sau
cheia de reţea) utilizează criptarea pentru a limita
dispozitivele cu care poate avea loc o comunicare.
Este utilizată pentru a asigura securitate sporită
dispozitivelor care comunică prin intermediul unui
router/punct de acces wireless.
Pentru setarea adresei IP fixe, utilizaţi ecranul de la
pasul 6 din „Conectarea la un PC” (pagina 16).
Nota
Conectarea simultană la o reţea Wi-Fi şi la o reţea
prin cablu nu este posibilă. Atunci când vă
conectaţi la o reţea Wi-Fi, nu uitaţi să deconectaţi
cablul LAN de la unitate.
1
Notaţi numele SSID şi parola
routerului.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare ale routerului.
SSID (Nume reţea Wi-Fi)
Metodă pentru utilizarea unui telefon
inteligent/iPhone
Instalaţi aplicaţia SongPal pe telefonul
inteligent/iPhone. Pentru detalii, consultaţi
Ghidul de pornire despre Wi-Fi (document
separat).
Metodă pentru utilizarea unui router
wireless cu buton WPS
Utilizaţi butonul WPS pentru conectare.
Pentru detalii, consultaţi Ghidul de pornire
despre Wi-Fi (document separat).
Parolă (cheie de securitate)
2
Conectaţi direct unitatea la PC cu
un cablu LAN.
Modul de utilizare a unui PC
Consultaţi „Conectarea la un PC” (pagina 16).
Metodă pentru utilizarea unei reţele
cu fir
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
detalii.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Cablu LAN
(nefurnizat)
Folosiţi un cablu LAN disponibil în
comerţ pentru conectare.
16RO
3
4
Porniţi unitatea.
Aşteptaţi până când indicatorul LINK nu
mai clipeşte şi rămâne aprins cu
culoarea roz. Durează circa 1 minut.
7
Selectaţi [Apply].
8
Atunci când vi se cere,
deconectaţi cablul LAN de la
unitate.
9
Verificaţi dacă indicatorul LINK
s-a aprins cu culoarea portocaliu.
Afişaţi [Sony Network Device
Settings] pe PC.
 Deschideţi un browser.
 Introduceţi URL-ul următor în bara
de adresă.
URL-ul de mai sus este valabil numai
pentru cazul în care PC-ul şi unitatea
sunt conectate printr-un cablu LAN.
5
Selectaţi [Network Settings] din
meniu.
Network Settings
6
Pentru informaţii despre cum puteţi asculta
muzică pe această unitate, consultaţi Ghidul
de pornire despre Wi-Fi (document separat).
Ascultarea de muzică prin intermediul unei reţele Wi-Fi
Aşezaţi antena Wi-Fi (aeriană)
(pagina 8).
Atunci când se stabileşte conexiunea
Wi-Fi, indicatorul LINK se aprinde cu
culoarea portocaliu.
Poate dura mai mult de 1 minut ca
acesta să se aprindă.
Selectaţi SSID al routerului
wireless şi introduceţi parola.
SSID
A se vedea parola notată la pasul 1
(pagina 16).
17RO
Ascultarea aceleiaşi
muzici pe mai multe boxe
(funcţia SongPal Link)
Ascultarea de servicii de
muzică diverse de pe
internet
1
Conectaţi unitatea şi telefonul
inteligent/iPhone la reţeaua
Wi-Fi.
Conectaţi unitatea şi telefonul
inteligent/iPhone la acelaşi SSID al
routerului.
Bucuraţi-vă de muzică în orice cameră,
prin Wi-Fi.
Puteţi asculta muzica preferată, stocată pe
PC sau pe telefoane mobile şi, mai mult,
muzică de pe servicii de streaming, în
camere diferite, cu o calitate excelentă
a sunetului.
1
Conectaţi unitatea şi telefonul
inteligent/iPhone la reţeaua
Wi-Fi.
Conectaţi unitatea şi telefonul
inteligent/iPhone la acelaşi SSID
al routerului.
2
Instalaţi aplicaţia gratuită
SongPal pe telefonul inteligent/
iPhone.
3
Atunci când conectaţi mai
multe dispozitive, conectaţi
dispozitivele compatibile cu
SongPal Link la reţeaua Wi-Fi.
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
instrucţiunile de utilizare detaliate.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
18RO
2
Instalaţi aplicaţia gratuită
SongPal pe telefonul inteligent/
iPhone.
3
Redaţi muzica de pe serviciul de
muzică dorit, folosind telefonul
inteligent/iPhone.
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
instrucţiunile de utilizare detaliate.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Ascultarea de muzică de pe
componente conectate
Ascultarea de muzică
de pe o unitate USB etc.
(USB-A)
2
Cablu WM-PORT Cablu USB
High-Resolution (nefurnizat)
Audio cu adaptor
USB opţional*
Conectaţi o unitate USB, un
Walkman® sau un iPhone/iPad/
iPod la portul USB A (
A).
Atingeţi butonul USB-A şi apăsaţi
butonul  (redare/pauză) de pe
telecomandă sau porniţi redarea
de pe dispozitivul conectat.
* Cablul WM-PORT High-Resolution Audio cu
adaptor USB opţional poate fi comandat de la cel
mai apropiat centru de reparaţii Sony.
1
Conectaţi un Walkman® de înaltă
rezoluţie acceptat sau un PC la
portul USB B (
B).
2
Atingeţi butonul USB-B şi porniţi
redarea pe dispozitivul conectat.
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
instrucţiunile de utilizare detaliate.
Ascultarea de muzică de pe componente conectate
1
Ascultarea de muzică
de pe un dispozitiv
Walkman® de înaltă
rezoluţie acceptat (USB-B)
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
instrucţiunile de utilizare detaliate.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
19RO
Ascultarea de muzică pe
un dispozitiv extern
(AUDIO IN)
Cablu audio
(nefurnizat)
1
Conectaţi dispozitivul la mufa
AUDIO IN cu ajutorul unui cablu
audio (nefurnizat).
2
Atingeţi butonul AUDIO IN şi
porniţi redarea pe dispozitivul
conectat.
 Consultaţi Ghidul de asistenţă, pentru
instrucţiunile de utilizare detaliate.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
20RO
Informaţii suplimentare
Depanare
Dacă apare o problemă în timp ce utilizaţi
unitatea, verificaţi următoarele soluţii ale
problemei înainte de a consulta cel mai
apropiat distribuitor Sony.
 Verificaţi dacă problema apare în lista
din această secţiune „Depanare”.
 Verificaţi Ghidul de asistenţă.
 Consultaţi secţiunile „Cum se
utilizează” şi „Depanare” din Ghidul
de asistenţă pentru detalii.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Unitatea nu se poate conecta la un
dispozitiv BLUETOOTH printr-o singură
atingere (NFC)
 Ţineţi telefonul inteligent aproape de unitate,
până când telefonul inteligent reacţionează.
Dacă unitatea nu reuşeşte să se conecteze,
mişcaţi telefonul inteligent uşor peste marca N
de pe unitate. Când telefonul inteligent
reacţionează, urmaţi instrucţiunile de pe
ecran pentru a stabili conexiunea.
 Verificaţi dacă funcţia NFC este activată pe
telefonul inteligent.
 Dacă telefonul inteligent este introdus într-o
carcasă, scoateţi carcasa.
 Sensibilitatea de recepţie NFC variază, în
funcţie de dispozitiv. Dacă se întâmplă de mai
multe ori să nu reuşiţi să conectaţi unitatea la
un telefon inteligent printr-o singură atingere,
stabiliţi conexiunea pe ecran.
 Verificaţi dacă telefonul inteligent este
compatibil cu NFC. Căutaţi informaţiile despre
această problemă pe site-ul web de asistenţă
pentru clienţi.
pe site-ul web de asistenţă pentru clienţi.
http://www.sony.eu/support
 Deconectaţi adaptorul c.a., aşteptaţi puţin
şi reconectaţi-l.
Dacă problema persistă după ce faceţi toate
cele de mai sus, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
BLUETOOTH
Nu puteţi împerechea unitatea cu un
dispozitiv BLUETOOTH/Nu puteţi stabili
conexiunea BLUETOOTH dintre unitate şi
telefonul inteligent/iPhone cu aplicaţia
SongPal
Nu se aude sunetul
 Dacă conectaţi un PC la unitate, asiguraţi-vă
că setarea de ieşire audio a PC-ului este setată
pe un dispozitiv BLUETOOTH.
 Verificaţi dacă unitatea a stabilit conexiunea
BLUETOOTH cu dispozitivul BLUETOOTH.
 Împerecheaţi din nou unitatea şi dispozitivul
BLUETOOTH.
Informaţii suplimentare
 Verificaţi informaţiile despre problemă de
Sunet distorsionat/bâzâit sau zgomot la
ieşirea boxelor
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi dispozitivul
BLUETOOTH. Îndepărtaţi eventualele
obstacole dintre unitate şi dispozitivul
BLUETOOTH.
 Selectaţi „Priority on stable connection”
pentru calitatea de redare la streaming audio
prin BLUETOOTH.
 Aduceţi unitatea şi dispozitivul BLUETOOTH
la o distanţă de maxim 1 m.
 Dacă indicatorul
(BLUETOOTH) nu clipeşte
des cu culoarea alb, ţineţi apăsat butonul
(BLUETOOTH)
PAIRING până când
unitatea emite semnale sonore şi indicatorul
(BLUETOOTH) începe să clipească des
cu culoarea alb.
 Dacă iniţializaţi unitatea, aceasta poate să nu
se conecteze la iPhone/iPad/iPod. În acest
caz, ştergeţi informaţiile de împerechere de
pe iPhone/iPad/iPod, apoi efectuaţi din nou
procedura de împerechere.
Reţea
Nu puteţi stabili conexiunea Wi-Fi dintre
unitate şi reţeaua de domiciliu
 Unitatea nu acceptă IEEE 802.11ac.
Folosiţi banda de frecvenţă 2,4 GHz
(IEEE 802.11 b/g/n) sau 5 GHz
(IEEE 802.11 a/n) pentru reţeaua Wi-Fi.
 Atunci când setaţi o reţea Wi-Fi cu aplicaţia
SongPal pe telefonul inteligent/ iPhone,
conectaţi în prealabil telefonul inteligent/
iPhone la reţeaua Wi-Fi care va fi utilizată.
21RO
 Dacă este conectat un cablu LAN la unitate,
deconectaţi-l şi reporniţi unitatea. Dacă este
conectat un cablu LAN la unitate, unitatea
încearcă automat să se conecteze la reţeaua
de domiciliu cu fir iar reţeaua wireless nu
poate fi folosită.
 Asiguraţi-vă că routerul wireless este pornit.
 Reduceţi distanţa dintre unitate şi routerul
wireless. Este posibil ca dispozitivele care
utilizează banda de frecvenţă de 2,4 GHz,
precum un cuptor cu microunde, dispozitivele
BLUETOOTH sau dispozitivele digitale fără fir,
să întrerupă comunicarea Wi-Fi. Îndepărtaţi
unitatea de astfel de dispozitive sau opriţi-le.
 Aşezaţi antena Wi-Fi (aeriană).
 Dacă nu puteţi stabili conexiunea în reţeaua
Wi-Fi chiar dacă aţi configurat corect reţeaua
Wi-Fi, încercaţi următoarele.
 Opriţi routerul/punctul de acces wireless,
aşteptaţi puţin şi porniţi din nou
alimentarea.
 Opriţi unitatea, aşteptaţi puţin şi porniţi din
nou alimentarea.
Sunet distorsionat/bâzâit sau zgomot la
ieşirea unităţii
 Reduceţi volumul pe dispozitivul conectat.
 Dacă un dispozitiv conectat este dotat cu
funcţie de egalizator, dezactivaţi-o.
 Ţineţi unitatea la distanţă de cuptoarele cu
microunde, de alte dispozitive wireless etc.
 Ţineţi unitatea la distanţă de obiectele
metalice.
 Conectaţi unitatea şi routerul wireless/PC-ul
Indicatorul / (pornit/standby) clipeşte cu
culoarea roşie
 Unitatea este în modul de protecţie. Decuplaţi
adaptorul c.a. conectat la unitate şi toate
celelalte elemente conectate la unitate. În
continuare, recuplaţi adaptorul c.a. şi porniţi
unitatea. Dacă indicatorul / (pornit/
standby) continuă să clipească, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony sau magazinul
de unde aţi achiziţionat această unitate.
Nu se păstrează ultima setare
 În cazul în care adaptorul c.a. este deconectat
în timp ce unitatea este pornită, nu se va
păstra ultima setare de utilizare efectuată
înainte de deconectarea adaptorului c.a..
Opriţi alimentarea unităţii şi decuplaţi
adaptorul c.a..
Unitatea a intrat brusc în modul standby sau
în modul standby BLUETOOTH/reţea
 Aceasta nu reprezintă o defecţiune. Unitatea
intră în modul standby sau în modul standby
BLUETOOTH/reţea automat prin intermediul
funcţiei standby automat dacă nu se
efectuează nicio operaţiune şi nu primeşte
niciun semnal de sunet timp de aproximativ
15 minute. Consultaţi Ghidul de asistenţă
pentru detalii privind funcţia standby
automat.
cu un cablu LAN, nu prin reţeaua Wi-Fi.
Pentru a verifica puterea semnalului
Wi-Fi (sensibilitatea de recepţie)
Nu iese sunet/nivelul sunetului este scăzut
Cât timp unitatea este conectată la reţeaua
Wi-Fi, ţineţi apăsat butonul NETWORK până
când auziţi un semnal sonor.
 Asiguraţi-vă că atât unitatea cât şi dispozitivul
conectat sunt pornite.
 Creşteţi volumul pe unitate şi pe dispozitivul
conectat.
 Asiguraţi-vă că se redă muzică de pe
dispozitivul conectat.
iTunes nu găseşte unitatea cu AirPlay
 Asiguraţi-vă că PC-ul cu iTunes instalată şi
unitatea sunt conectate la aceeaşi reţea de
domiciliu.
 Actualizaţi versiunea software-ului iTunes la
cea mai recentă versiune.
22RO
Generalităţi
4 ·····
3 ·····
2 ·····
1 ·····
0 ·····
Intensitate
semnal
De câte ori clipeşte
indicatorul de funcţii
Nota
Dacă iniţializaţi unitatea, aceasta poate să nu se
conecteze la iPhone/iPad/iPod. În acest caz,
ştergeţi informaţiile de împerechere de pe iPhone/
iPad/iPod, apoi efectuaţi din nou procedura de
împerechere.
 Consultaţi Ghidul de asistenţă dacă observaţi
simptome diferite de cele menţionate mai sus.
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x88/h_zz/
Indicatorul nu mai clipeşte dacă se atinge
oricare dintre butoane.
Pentru a primi un semnal mai puternic,
încercaţi următoarele:
 Schimbaţi direcţia antenei Wi-Fi (aeriene).
 Opriţi celelalte dispozitive wireless.
Pentru a utiliza funcţia standby
BLUETOOTH/reţea
1 Asiguraţi-vă că unitatea este pornită.
Ţineţi apăsat butonul / (pornit/
standby) până când se aprinde cu
culoarea portocaliu.
Unitatea se opreşte şi intră în modul
standby BLUETOOTH/reţea.
Dacă operaţi un dispozitiv BLUETOOTH sau
un dispozitiv din reţea, unitatea porneşte
automat şi activează conexiunea.
Informaţii suplimentare
Dacă funcţia standby BLUETOOTH/reţea
este activată, unitatea porneşte automat
dacă operaţi un dispozitiv BLUETOOTH sau
din reţea, chiar dacă este oprită. Unitatea va
porni mai repede decât de obicei.
Pentru iniţializarea unităţii
Iniţializaţi unitatea dacă aceste măsuri
nu rezolvă problema sau dacă nu puteţi
configura setările.
1 Asiguraţi-vă că unitatea este pornită.
Țineţi apăsat butonul VOL (volum) – şi
butonul / (pornit/standby) simultan,
cel puţin 5 secunde.
Unitatea se va opri. Setările vor reveni la
valorile implicite din fabrică şi toate
informaţiile de împerechere BLUETOOTH
şi setările de reţea vor fi resetate.
23RO
 Utilizaţi sistemul la cel puţin 10 m
Ce este tehnologia
wireless BLUETOOTH?
Tehnologia wireless BLUETOOTH este
o tehnologie wireless cu rază scurtă de
acţiune care permite comunicarea wireless
a datelor între dispozitive digitale, cum ar fi
între un computer şi o cameră foto digitală.
Tehnologia wireless BLUETOOTH
funcţionează pe o rază de circa 10 metri.
Conectarea a două dispozitive este
o situaţie comună, dar unele dispozitive
pot fi conectate simultan la dispozitive
multiple.
Nu aveţi nevoie de cablu pentru conectare şi
nu trebuie să amplasaţi dispozitivele faţă în
faţă, aşa cum faceţi în cazul tehnologiei fără
fir cu fascicule infraroşii. De exemplu, puteţi
utiliza un astfel de dispozitiv dintr-o geantă
sau dintr-un buzunar.
Standardul BLUETOOTH este un standard
internaţional, acceptat şi utilizat de mii de
companii din toată lumea.
Rază maximă de comunicare
Raza maximă de comunicare poate fi redusă
în următoarele situaţii.
 Există un obstacol între sistem şi
dispozitivul BLUETOOTH, cum ar fi
o persoană, un obiect metalic sau
un perete.
 Un dispozitiv LAN wireless este în uz în
apropierea sistemului.
 Un cuptor cu microunde este în uz în
apropierea sistemului.
 Un dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice este în uz în
apropierea sistemului.
Interferenţele de la alte dispozitive
Întrucât dispozitivele BLUETOOTH şi reţelele
LAN wireless (IEEE802.11b/g/n) utilizează
aceeaşi frecvenţă, se pot produce
interferenţe cu microundele care pot
conduce la deteriorarea vitezei de
comunicare, zgomot sau conexiuni nevalide
dacă sistemul se află lângă un dispozitiv
LAN wireless. În acest caz, procedaţi în
felul următor:
24RO
distanţă faţă de dispozitivul LAN
wireless.
 Dacă sistemul este utilizat la mai puţin
de 10 m faţă de un dispozitiv LAN
wireless, opriţi dispozitivul LAN
wireless.
Interferenţele cu alte dispozitive
Microundele emise de un dispozitiv
BLUETOOTH pot afecta funcţionarea
dispozitivelor medicale electronice. Opriţi
sistemul şi alte dispozitive BLUETOOTH în
următoarele locaţii, deoarece pot provoca
accidente.
 în orice locaţii unde sunt prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri,
în avioane şi în benzinării
 în apropierea uşilor automate sau
a alarmelor de incendiu
 Pentru a putea utiliza funcţia BLUETOOTH,
dispozitivul BLUETOOTH care urmează să fie
conectat are nevoie de acelaşi profil ca şi
sistemul.
Reţineţi faptul că, deşi există acelaşi profil de
conectare, funcţiile pot varia în funcţie de
specificaţii.
 Din cauza caracteristicilor tehnologiei wireless
BLUETOOTH, în timpul convorbirilor telefonice
sau ascultării muzicii, sunetul redat de sistem
prezintă o uşoară întârziere faţă de sunetul redat
de dispozitivul BLUETOOTH.
 Acest sistem acceptă funcţii de securitate care
respectă standardul BLUETOOTH, pentru a
asigura o conexiune securizată în timpul utilizării
tehnologiei wireless BLUETOOTH, dar această
securitate poate fi insuficientă în funcţie de
setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când folosiţi
tehnologia wireless BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea
de informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
 Un dispozitiv dotat cu funcţia BLUETOOTH
trebuie să se conformeze standardului
BLUETOOTH specificat de Bluetooth SIG, fiind şi
certificat în acest sens. Chiar dacă dispozitivul
conectat este conform standardului BLUETOOTH
ante-menţionat, este posibil ca unele dispozitive
să nu se conecteze sau să nu funcţioneze corect,
în funcţie de caracteristicile sau specificaţiile
acestora.
 Este posibil să apară zgomot sau întreruperi de
sunet, în funcţie de dispozitivul BLUETOOTH
conectat la sistem, de mediul de comunicare sau
de mediul de utilizare.
Lăţime de bandă transmisie (A2DP)
Specificaţii
Secţiune pentru boxă
Boxe
Super tweeter: Diametru de aprox.
20 mm × 2
Boxă frecvenţe medii: Diametru de aprox.
40 mm × 2
Subwoofer: Diametru de aprox. 69 mm × 1
Secţiune pentru amplificator
PUTERE DE IEŞIRE ŞI DISTORSIUNE ARMONICĂ
TOTALĂ:
Putere de ieşire (de referinţă)
Super tweeter: 15 W × 2 (distorsiune
armonică mai mică de 10%, 10 kHz)
Boxă frecvenţe medii: 15 W × 2 (distorsiune
armonică mai mică de 10%, 1 kHz)
Subwoofer: 30 W (distorsiune armonică
mai mică de 10%, 100 kHz)
Standarde compatibile
IEEE 802.11 a/b/g/n (WEP 64 bit,
WEP 128 bit, WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Frecvenţă radio
*1 Raza efectivă va varia în funcţie de factori
precum obstacolele dintre dispozitive,
câmpurile magnetice din jurul unui cuptor cu
microunde, electricitatea statică, sensibilitatea
recepţiei, performanţa antenei aeriene, sistemul
de operare, aplicaţia software etc.
*2 Profilurile standard BLUETOOTH indică scopul
comunicaţiei BLUETOOTH între dispozitive.
*3 Codec: Format de conversie şi compresie
semnal audio
*4 Codec de bandă secundară
*5 Advanced Audio Coding
*6 LDAC este o tehnologie de codificare audio
dezvoltată de Sony care permite transmisia de
conţinuturi audio de înaltă rezoluţie (Hi-Res),
chiar şi printr-o conexiune BLUETOOTH. Spre
deosebire de alte tehnologii de codificare
compatibile BLUETOOTH, precum SBC, acesta
funcţionează fără a converti conţinutul
audio Hi-Res la un nivel inferior*7 şi permite
transmiterea a aproximativ de trei ori mai multe
date*8 faţă de celelalte tehnologii în reţea
wireless BLUETOOTH, la o calitate a sunetului
fără precedent, printr-o codificare eficientă şi
o organizare optimă pe pachete.
*7 Cu excepţia conţinuturilor în format DSD
*8 Comparativ cu SBC (Subband Coding) când se
selectează rata de biţi 990 kbps (96/48 kHz) sau
909 kbps (88,2/44,1 kHz)
Informaţii suplimentare
Secţiune pentru reţea
20 Hz – 20.000 Hz (cu eşantionare
de 44,1 kHz)
Bandă de 2,4/5 GHz
Secţiune pentru port USB
Secţiune pentru BLUETOOTH
Ieşire
Specificaţia BLUETOOTH Clasa de putere 2
Rază maximă de comunicare
Spaţiu liber, aprox. 10 m*1
Frecvenţă radio
Bandă 2,4 GHz (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Sistem de comunicare
Specificaţia BLUETOOTH Versiunea 3.0
Profiluri compatibile BLUETOOTH*2
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile) / AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile)
Codec acceptat*3
SBC*4 / AAC*5 / LDAC*6
Port USB A (
A)
Puteţi conecta o unitate flash USB, un
Walkman®, sau un dispozitiv iPhone/iPad/
iPod compatibil cu această unitate.
Format acceptat*1
MP3: 16/22,05/24/32/44,1/48 kHz,
16 – 320 kbps (CBR/VBR)
AAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96 kHz,
16 – 320 kbps (CBR/VBR)
WMA: 32/44,1/48 kHz, 16 – 320 kbps
(CBR/VBR)
WAV: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
AIFF: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24 bit)
FLAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
ALAC: 16/22,05/24/32/44,1/48/88,2/96/
176,4/192 kHz (16/24 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1 bit)
25RO
Viteză de transfer
Accesorii furnizate:
Viteză mare
Telecomandă (RMT-CX9) (1)
Cablu de alimentare c.a. (de la reţea) (2)
Adaptor c.a. (VGP-AC19V75) (1)
Baterii AAA pentru telecomandă (2)
(pentru testare)
Instrument de demontare a grilei boxei (1)
(pagina 8)
Ghid de pornire despre Wi-Fi
Instrucţiuni de utilizare (acest document)
Card de garanţie (1)
Pentru clienţii din marea Britanie, Irlanda,
Malta, Cipru şi Hong Kong:
Folosiţi cablul de alimentare c.a.
(de la reţea) (A).
Din motive de siguranţă, cablul de
alimentare c.a. (de la reţea) (B) nu este
destinat ţărilor/regiunilor menţionate
mai sus şi nu va fi utilizat.
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
Folosiţi cablul de alimentare c.a.
(de la reţea) (B).
Dispozitive USB acceptate
Clasă de stocare în masă (MSC)
Curent maxim de ieşire
2,1 A MAX
Port USB B (
B)
Puteţi conecta un dispozitiv compatibil,
de exemplu, un PC etc. la această unitate,
utilizând un cablu USB (nefurnizat).
Format acceptat*1
PCM: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz
(16/24/32 bit)
DSD (DSF/DSDIFF): 2,8 MHz (1bit)
*1 Nu poate fi garantată compatibilitatea cu
toate software-urile de codificare/scriere,
dispozitivele de înregistrare şi suporturile
de înregistrare.
Generalităţi
(A)
AUDIO IN
Mini mufă ANALOG Φ 3,5 mm stereo
Port de reţea
10BASE-T/100BASE-TX (Polaritate automată)
Alimentare
19,5 V c.c. (folosind adaptorul c.a. furnizat
conectat la o sursă de alimentare de
100 V – 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz)
(B)
Consum de energie
45 W
Consum de energie (în modul standby)
Sub 0,5 W
Consum de energie (în modul standby
BLUETOOTH/reţea)
Sub 6 W
Temperatură de funcţionare
Între 5 °C şi 35 °C
Dimensiuni (l/î/a), (inclusiv părţile şi butoanele
proeminente)
Aprox. 359 mm × 111 mm × 103 mm
Masă
Aprox. 2,7 kg
26RO
Cablul de alimentare c.a. (de la reţea) (B) nu
este furnizat clienţilor din Hong Kong.
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare prealabilă.
Modele de iPhone/iPad/iPod
compatibile
Modele
compatibile
AirPlay BLUETOOTH USB



iPhone 6



iPhone 5s



iPhone 5c



iPhone 5



iPhone 4s



iPhone 4



iPhone 3GS



iPad Air 2*



iPad mini 3*



iPad Air*



iPad mini 2*



iPad
(a 4-a generaţie)*



iPad mini*



iPad
(a 3-a generaţie)*



iPad 2*



iPad*



iPod touch
(a 5-a generaţie)



iPod touch
(a 4-a generaţie)



iPod touch
(a 3-a generaţie)*




iPod classic*
iPod nano
(a 7-a generaţie)*
Nota
Sony nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care
datele înregistrate pe iPhone/iPad/iPod se pierd
sau se deteriorează atunci când se utilizează un
iPhone/iPad/iPod conectat la această unitate.
Informaţii suplimentare
iPhone 6 Plus
AirPlay este compatibilă cu iPhone, iPad şi
iPod touch cu iOS 4.3.3 sau o versiune mai
recentă, Mac cu OS X Mountain Lion sau
o versiune mai recentă şi Mac şi PC cu
iTunes 10.2.2 sau o versiune mai recentă.


iPod nano
(a 6-a generaţie)*

iPod nano
(a 5-a generaţie)*

iPod nano
(a 4-a generaţie)*

* SongPal nu acceptă iPod touch (a 3-a generaţie),
iPod classic şi iPod nano. Începând cu luna
ianuarie 2015, SongPal nu acceptă afişajul
optimizat pentru ecranul iPad.
27RO
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising