Sony | SRS-M50 | Sony SRS-M50 Instrucţiuni de utilizare

Sistem activ de difuzoare
Instrucţiuni de utilizare
SRS-M50
http://www.sony.net/
© 2008 Sony Corporation
Tipărit în China.
La priza de perete
Difuzor stânga (spate)
Adaptor de alimentare de c.a.
(furnizat)
La mufa „DC IN” (intrare
c.c.) 5,2 V
Difuzor dreapta (spate)
Trei baterii R03 (mărimea AAA)
Dispozitiv audio portabil, PC, etc.
La mufa „LINE OUT” (Ieşire linie) sau de căşti (mufă mini stereo)
„POWER”
(Alimentare)
„VOLUME”
(Volum)
Indicatorul
„POWER”
(Alimentare)
Clemă cablu
Pentru a mări volumul
Limba Română
Înainte de a utiliza acest aparat, citiţi cu atenţie acest manual şi păstraţi-l pentru consultări viitoare.
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul provocat de incendii sau şocuri electrice, nu expuneţi acest aparat condiţiilor de ploaie
sau umezeală.
Nu deschideţi carcasa, pentru a evita şocurile electrice.
Reparaţiile se vor efectua doar de către personal calificat.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiţi nişa de ventilare a aparatului cu ziare, feţe de masă, draperii, etc.
Nu aşezaţi pe aparat surse care au flacără deschisă, cum ar fi lumânările aprinse.
Pentru prevenirea incendiilor şi a pericolului de electrocutare, evitaţi stropirea aparatului sau posibilitatea ca anumite
lichide să se scurgă pe acesta şi nu plasaţi pe echipament obiecte pline cu lichid, cum ar fi vazele.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Conectaþi adaptorul de alimentare de c.a. la o priză de c.a. uşor accesibilă.
Dacă observaţi anomalii la adaptorul de alimentare de c.a. deconectaţi-l imediat de la priza de c.a.
ATENŢIE
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări neaprobate expres în acest manual vă pot anula dreptul de a opera
acest echipament.
Marcajul CE este valabil doar în ţările care îl aplică în mod legal, în special în statele membre ale SEE (Spaţiul Economic
European).
Reciclarea echipamentelor electrice şi electronice uzate (aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa de Est cu sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe ambalaj indică faptul că produsul respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer. Acest produs trebuie predat la punctele de colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă că debarasarea de acest produs se realizează în mod corect,
puteţi împiedica eventualele consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Adaptor de alimentare de c.a
Reciclarea acumulatorilor uzaţi (aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe ambalajul acestuia indică faptul că acumulatorul furnizat
împreună cu acest produs nu trebuie tratat ca un deşeu menajer.
Asigurându-vă că debarasarea de aceşti acumulatori se realizează în mod corect, puteţi împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În situaţia produselor care, ca măsură de siguranţă, pentru asigurarea funcţionării
continue ori pentru integritatea datelor manevrate, necesită o conexiune permanentă la un acumulator încorporat, acesta
din urmă trebuie înlocuit numai de către personal specializat
Pentru a vă asigura că acest acumulator este reciclat în mod corespunzător, atunci când este atinsă durata maximă de
viaţă predaţi-l unui punct autorizat de colectare pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. În ceea ce
priveşte toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de înlocuire a bateriilor. Predaţi bateriile unui punct
autorizat de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestui produs
sau acumulator, contactaţi autorităţile locale, serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care
aţi cumpărat produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică doar în cazul echipamentelor comercializate în statele ce
aplică directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japonia. Reprezentantul Autorizat pentru
EMC şi siguranţa produsului este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
reparaţii sau garanţie, vă rugăm să comunicaţi aceste probleme la adresele prevăzute în documentele separate de
service sau garanţie.
Precauţii
Cu privire la siguranţă
Plăcuţa de nume se află pe partea de jos, în exterior.
• Înainte de a opera aparatul verificaţi ca tensiunea de operare să fie aceeaşi cu sursa dvs. de energie.
Locul achiziţiei
Tensiunea de operare
Toate ţările/regiunile
100 – 240 V c.a., 50/60 Hz
• Folosiţi doar adaptorul de alimentare de c.a. furnizat.
• Aparatul rămâne sub tensiune chiar şi atunci când este oprit, atât timp cât ştecherul cordonului de alimentare rămâne
introdus în priză.
Cu privire la funcţionare
• Nu deschideţi carcasa. Reparaţiile se vor efectua doar de către personal calificat.
• Dacă în aparat cad obiecte străine, solide, sau lichide, dispuneţi verificarea aparatului de către personal calificat, înainte
de a îl utiliza din nou.
• Deşi acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsaţi casete înregistrate, ceasuri, cărţi de credit sau dischete cu codificare
magnetică în faţa sistemului pentru o perioadă îndelungată.
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi difuzoarele audio în poziţie înclinată.
• Nu lăsaţi aparatul în apropierea unor surse de căldură, ori în locuri expuse direct în lumina soarelui, ori cu praf excesiv,
umezeală, ploaie ori supuse şocurilor mecanice.
Cu privire la curăţare
Nu folosiţi alcool, benzină sau diluanţi pentru curăţarea carcasei.
Dacă imaginea televizorului sau ecranul monitorului sunt distorsionate magnetic
Deşi acest sistem este ecranat magnetic, pot exista cazuri în care imaginea televizoarelor/computerelor poate suferi
distorsiuni magnetice. În acest caz, opriţi televizorul/computerul o dată şi reporniţi-l după 15-30 de minute. Pentru
computere, luaţi măsurile corespunzătoare, precum memorarea datelor înainte de oprire. Dacă nu par să existe
îmbunătăţiri, plasaţi aparatul mai departe de televizor/computer. Nu aşezaţi lângă televizor/computer obiecte la care sunt
ataşaţi sau se folosesc magneţi, precum rafturi audio, suporturi pentru televizoare, jucării, etc. Acestea pot provoca
distorsionarea magnetică a imaginii ca urmare a interacţiunii cu aparatul.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu privire la acest aparat, care nu sunt acoperite de prezentul manual, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Sursele de alimentare
Utilizarea curentului de reţea (vezi fig.
)
Când adaptorul de alimentare de c.a. este conectat la aparat, bateriile interne se deconectează automat.
Notă privind adaptorul de alimentare de c.a.
• Folosiţi doar adaptorul de alimentare de c.a. furnizat. Nu folosiţi alt adaptor de alimentare de c.a., pentru a evita
deteriorarea difuzoarelor.
Polaritatea prizei
• Conectaţi adaptorul de c.a. la o ieşire de c.a. din apropiere. În caz de probleme, deconectaţi-l imediat de la priza de c.a.
• Nu amplasaţi adaptorul de alimentare de c.a. pe un raft sau într-un loc închis, precum un dulap.
• Nu folosiţi adaptorul de alimentare de c.a. într-un loc supus prezenţei lichidelor sau umezelii, pentru a evita
incendiile sau şocurile electrice. Nu aşezaţi pe adaptorul de alimentare de c.a. obiecte care să conţină lichid, cum ar
fi vazele de flori, etc.
Instalarea bateriei (vezi fig.
1
2
3
)
Deschideţi capacul compartimentului pentru baterii de pe difuzorul din dreapta spate.
Instalaţi trei baterii R03 (mărimea AAA) (nefurnizate).
Închideþi capacul.
Înlocuirea bateriei
Când bateriile sunt slabe, indicatorul „POWER” (Alimentare) va începe să licărească şi să-şi piardă lumina sau sunetul
redat va deveni distorsionat sau instabil. În acest caz, înlocuiţi toate bateriile cu unele noi.
Durata de viaţă a bateriei
Tipul bateriei
Baterie alcalină Sony LR03 (SG)
Baterie de mangan Sony R03
(5 mW + 5 mW ieşire)
Durata de utilizare
Aprox. 40 ore*
Aprox. 18 ore*
• Durata de utilizare menţionată mai sus poate diferi în funcţie de temperatură sau de condiţiile de utilizare.
Conectarea difuzoarelor
(Vezi fig. )
Conectaţi difuzorul la un dispozitiv sursă.
Când sistemul este conectat la mufa monofonică a dispozitivului sursă.
Este posibil ca prin difuzorul drept să nu se emită sunet. În acest caz, folosiţi adaptorul opţional* PC-236MS.
Pentru a conecta o mufă de căşti stereo, tip telefon
Folosiţi adaptorul opţional* PC-234S sau cablul de conectare RK-G138.
• Accesoriile opţionale de mai sus nu sunt furnizate în unele zone.
Ascultarea sunetului
(Vezi fig. )
Mai întâi reduceţi volumul aparatului. Când conectaţi aparatul la ieşirea căştilor, reduceţi volumul dispozitivului conectat.
1
Setaţi comutatorul de alimentare pe „ON” (Pornit).
Se aprinde indicatorul de alimentare.
2
Începeţi redarea pe dispozitivul sursă.
3
Reglaţi volumul (vezi fig. ).
Setaţi volumul dispozitivului sursă la un nivel moderat şi rotiţi butonul „VOLUME” (Volum) al aparatului.
4
După utilizare setaţi comutatorul de alimentare pe „OFF” (Oprit).
Se stinge indicatorul de alimentare.
Note
• În cazul conectării difuzorului la un dispozitiv cu radio sau tuner integrat, nu se pot recepţiona emisiile radio sau
sensibilitatea poate fi redusă semnificativ.
• Dacă dispozitivul sursă are o funcţie de accentuare de başi sau egalizare, dezactivaţi-le. Dacă aceste funcţii sunt
activate, este posibil ca sunetul să sufere distorsiuni.
• Dacă ieşirea căştilor dispozitivului sursă are un comutator de linie, sunetul se va auzi mai bine dacă acest
comutator este activat. Consultaţi instrucţiunile de utilizare ale dispozitivului sursă.
Transportarea sistemului
(Vezi fig. )
1
Aliniaţi lamelele şi fantele difuzorului stâng şi difuzorului drept, conform ilustraţiei.
2
Fixaţi difuzoarele împreună.
3
Rotiţi cablurile difuzoarelor în jurul secţiunii ce uneşte difuzoarele.
4
Ataşaţi mufa la clema cablului.
Ghid al problemelor de funcţionare
Dacă aveţi probleme cu sistemul de difuzoare, verificaţi lista de mai jos şi luaţi măsurile sugerate. Dacă problema
persistă, contactaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Nu se aude sunet
• Verificaţi dacă sunt pornite aparatul şi dispozitivul sursă.
• Măriţi volumul aparatului.
• Măriţi cât mai mult volumul dispozitivului sursă, având grijă ca sunetul să nu sufere distorsiuni. Pentru mai multe detalii
privind reglarea volumului, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
• Asiguraţi-vă că toate conexiunie au fost realizate corect.
Nivel redus al sunetului
• Măriţi cât mai mult volumul dispozitivului sursă, având grijă ca sunetul să nu sufere distorsiuni. Pentru mai multe detalii
privind reglarea volumului, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
• Măriţi volumul aparatului.
Sunet distorsionat
• Reduceţi volumul dispozitivului sursă, până la punctul în care sunetul nu mai este distorsionat. Pentru mai multe detalii
privind reglarea volumului, consultaţi instrucţiunile de utilizare furnizate cu dispozitivul.
• Dacă dispozitivul sursă are o funcţie de accentuare de başi, dezactivaţi-o.
• Reduceţi volumul aparatului.
Ieşirea difuzorului prezintă brum sau zgomot.
• Asiguraţi-vă că toate conexiunie au fost realizate corect.
• Asiguraţi-vă că niciun dispozitiv audio nu este poziţionat prea aproape de televizor.
Strălucirea indicatorului „POWER” (Alimentare) este instabilă.
Este posibil ca strălucirea indicatorului de alimentare să devină instabilă când se măreşte volumul. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune.
Specificaţii
Secţiune difuzor
Sistemul de
39 mm, Interval complet, ecranat magnetic
difuzoare
Tipul carcasei
Bass reflex
Impedanţa
4Ω
Puterea nominală
2,5 W
de alimentare
Puterea maximă de 5 W
alimentare
Secţiunea amplificator (difuzorul stâng)
Puterea nominală
2,5 W + 2,5 W
(10% T.H.D., 1 kHz, 4 Ω)
Intrare
Cablu de conectare cu mufă mini stereo (65 cm) × 1
Impedanţă intrare
Generalităţi
Alimentarea
4,7 kΩ (la 1 kHz)
Dimensiuni
(lăţime/înălţime/gro
sime)
Masa
Trei baterii R03 (mărimea AAA), 5.2 V c.c. (adaptor de
alimentare de c.a. furnizat)
Aprox. 70 x 74,5 x 74,5 mm (în timpul utilizării)
Stânga: aprox. 125 g
Dreapta: aprox. 145 g inclusiv bateriile
Accesorii furnizate
Adaptor de alimentare de c.a. (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Accesorii opţionale
Cablu de conectare RK-G138
Adaptor priză PC-234S, PC-236MS
Accesoriile opţionale de mai sus nu sunt furnizate în unele zone.
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără preaviz.
Download PDF

advertising