Sony | SRS-D4 | Sony SRS-D4 Instrucţiuni de utilizare

Sistem de boxe active
Manual de instrucţiuni
SRS-D4
© 2010 Sony Corporation
Fabricat în China
RO
Informaţii iniţiale
Înainte de a acţiona sistemul, vă rugăm să citiţi cu
atenţie aceste instrucţiuni pe care vă recomandăm
să le păstraţi pentru a le putea consulta pe
viitor.
Avertizare
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la ploaie şi la umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi lumânări
aprinse pe aparat.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu stropiţi, nu picuraţi apă pe aparat şi nu aşezaţi
pe acesta recipiente care conţin lichide, cum ar fi
vaze cu apă.
Pentru diminuarea riscurilor de electrocutare,
nu demontaţi carcasa aparatului. Pentru service,
apelaţi numai la serviciile unor persoane
calificate.
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece ştecărul are rolul de a deconecta aparatul
de la reţeaua electrică aveţi grijă să cuplaţi aparatul
la o priză uşor accesibilă. Dacă remarcaţi vreun
comportament anormal, decuplaţi imediat ştecărul
de la priză.
Sistemul nu este decuplat de la reţeaua de c.a. câtă
vreme este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Atenţie
Sunteţi avertizaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în acest
manual pot conduce la scoaterea aparatului din
uz.
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar la
ţările în care acesta este impus prin lege, în special
în ţările EEA (Zona Economică Europeană).
2
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul la care se referă : adaptorul de c.a.
Cuprins
Măsuri de precauţie ...........................................................................................................4
Identificarea părţilor componente şi a butoanelor .............................................................5
Operaţii de bază
Surse de alimentare ..........................................................................................................6
Conectarea sistemului .......................................................................................................7
Ascultarea sunetului ..........................................................................................................8
Pornirea/ oprirea automată a sistemului ............................................................................9
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ............................................................................................... 10
Specificaţii .......................................................................................................................11
3
Măsuri de precauţie
Privind siguranţa
Plăcuţa pe care este notată denumirea modelului
se află în partea de jos a subwoofer-ului, spre
exterior.
• Înainte de a acţiona sistemul, verificaţi dacă
tensiunea de folosire a acestuia este aceeaşi cu
cea din reţeaua de alimentare locală.
Locul de achiziţie Tensiunea de
funcţionare
Toate ţările şi
100 – 240 V c.a.,
regiunile
50 / 60 Hz
• Folosirea exclusivă a adaptorului de c.a.
furnizat.
Privind funcţionarea
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid
sau vreun alt obiect, decuplaţi sistemul de la
priză şi aveţi grijă ca acesta să fie verificat de o
persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
• Deşi boxele satelit sunt ecranate magnetic,
subwoofer-ul nu este şi de aceea trebuie să aveţi
grijă să nu lăsaţi benzi înregistrate, ceasuri,
carduri bancare sau dischete cu codificare
magnetică în faţa sistemului, pentru perioade
de timp îndelungate.
Privind amplasarea sistemului
• Nu aşezaţi boxele în poziţie înclinată.
• Nu amplasaţi sistemul şi în special subwooferul
pe suprafeţe dure, deoarece grilajul difuzorului
este în partea de jos la exterior.
• Nu aşezaţi boxele în locuri :
– din apropierea surselor de căldură,
– expuse la radiaţii solare directe,
– cu mult praf sau umezeală,
– unde sunt supuse la ploaie,
– unde sunt supuse la şocuri mecanice.
Privind curăţarea
• Nu folosiţi alcool, benzină sau tiner pentru a
curăţa carcasa aparatului.
4
Dacă imaginea televizorului sau cea
a monitorului calculatorului prezintă
distorsiuni magnetice
Cu toate că boxele satelit sunt ecranate
magnetic, subwoofer-ul nu este şi există cazuri
în care imaginea anumitor echipamente, cum
ar fi televizoare sau calculatoare personale, este
distorsionată. În astfel de cazuri, opriţi alimentarea
respectivului echipament şi reporniţi-o după 15 ÷
30 de minute. În cazul unui calculator personal,
aveţi grijă să luaţi măsurile adecvate pentru
stocarea datelor înainte de a-l opri.
Dacă nu observaţi nici o îmbunătăţire a imaginii,
deplasaţi sistemul de boxe la distanţă mai mare
de televizor / de calculator. În plus, aveţi grijă să
nu aşezaţi şi nici să nu folosiţi obiecte care conţin
magneţi - cum ar fi rafturi pentru echipamente
audio, suporturi pentru televizor, jucării etc.în apropierea televizorului sau calculatorului
deoarece pot genera distorsiuni magnetice ale
imaginii prin interacţiunea cu sistemul.
Dacă aveţi întrebări sau probleme privind acest
sistem, care nu îşi găsesc răspunsul în acest
manual de instrucţiuni, vă rugăm să consultaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Identificarea părţilor componente şi a butoanelor
Subwofer (partea frontală)
Boxa din partea
stângă (faţă)
Boxa din partea
dreaptă (faţă)
Subwoofer (spate)
1 Indicator de alimentare
5 Mufă Rch (pentru boxa din dreapta)
2 Buton 1 (POWER)
6 Mufă Lch (pentru boxa din stânga)
3 Buton VOLUME (volum)
7 Mufa de intrare pentru c.c. de 12 V
(DC IN 12V)
4 Buton BASS (pentru frecvenţe joase)
8 Mufa INPUT de intrare audio
5
Operaţii de bază
Surse de alimentare
Conectaţi adaptorul de c.a. furnizat la mufa DC IN 12V.
Subwoofer(spate)
Spre priza
de perete
Adaptor de c.a.
(furnizat)
DC IN 12V (Mufă de
intrare pentru c.c. de 12 V)
Note privind adaptorul de c.a.
• Folosiţi numai adaptorul de c.a. furnizat. Pentru a evita deteriorarea sistemului, nu folosiţi nici un
alt adaptor de c.a.
Polaritatea conectorului
• Conectaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete uşor accesibilă, aflată în apropiere. Dacă apar probleme
la utilizarea adaptorului, opriţi imediat alimentarea decuplând ştecărul de la o priză de perete.
• Nu plasaţi adaptorul de c.a. într-o bibliotecă sau în spaţii înguste, cum ar fi un dulap.
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu folosiţi adaptorul de c.a. în locuri aflate
în apropierea unor lichide sau unde umezeala este ridicată. În plus, nu aşezaţi deasupra acestuia
recipiente care conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori etc.
6
Conectarea sistemului
1 Conectaţi boxele satelit (stânga/dreapta) la subwoofer.
Fiecare dintre boxele satelit poate fi folosită pentru canalele din stânga sau dreapta. La cuplarea
subwooferului, boxa conectată la mufa Rch emite sunetul canalului drept iar boxa conectată la mufa
Lch emite sunetul canalului stâng. Amplasaţi boxa conectată la mufa Rch în dreapta dvs. iar boxa
conectată la mufa Lch în stânga.
2 Conectaţi sistemul la un echipament sursă.
Pentru conectare, folosiţi cablul audio.
Mufă gri
Subwoofer (spate)
Spre mufa INPUT de intrare audio
Boxa din partea
dreaptă (spate)
Boxa din partea
stângă (spate)
Spre mufa Lch
Spre mufa Rch
Calculator personal etc.
Cablu audio
(furnizat)
Corect
Incorect
Echipament audio portabil
etc.
Spre mufa pentru căşti
(minimufă stereo)
7
Ascultarea sunetului
Dacă sistemul este conectat prin intermediul
unui echipament cu radio sau tuner
încorporat, semnalul radio sau sonorul
TV este posibil să nu fie recepţionat, ori
este posibil ca sensibilitatea să fie redusă
semnificativ.
Când sistemul este conectat la
mufa mono a echipamentului
sursă
Este posibil ca boxa din partea dreaptă să nu
emită sunet.
Note
• Dacă nivelul stabilit pentru volumul sonorului
de la calculator (volum master, volum WAV
etc.) este scăzut, este posibil ca sunetul să nu
fie suficient. În astfel de cazuri, creşteţi nivelul
sonorului de la calculator. Pentru detalii legate
de reglarea volumului de la calculator, consultaţi
manualul de instrucţiuni al acestuia.
• Aveţi grijă să cuplaţi corect cablul audio la mufa
echipamentului sursă.
• La conectarea sistemului prin intermediul unui
echipament cu radio sau tuner încorporat,
semnalul radio sau sonorul TV este posibil să nu
fie recepţionat, ori este posibil ca sensibilitatea
să fie redusă semnificativ.
• Dacă detaşaţi cablul audio în timp ce echipamentul
sursă (calculator etc.) funcţionează, este posibil
ca aparatul să se deterioreze sau ca auzul dvs.
să fie afectat de un sunet puternic neaşteptat.
Aveţi grijă să diminuaţi volumul sonor (de
la calculator etc.) şi să opriţi sistemul când
decuplaţi cablul de intrare de la sursă.
8
Mai întâi, reduceţi volumul la acest sistem. Când
conectaţi sistemul la ieşirea pentru căşti, reduceţi
volumul la echipamentul sursă.
1 Apăsaţi butonul 1 pentru a porni
sistemul.
Indicatorul de alimentare devine luminos.
2 Porniţi redarea la echipamentul sursă.
3 Reglaţi volumul.
Folosiţi :
• butonul VOLUME pentru reglarea volumului
general,
• butonul BASS pentru ajustarea tonurilor joase
de la subwoofer.
4 Apăsaţi butonul 1 pentru a opri
sistemul după folosire.
Indicatorul de alimentare se stinge.
Pentru a ajusta volumul
frecvenţelor joase
Rotiţi butonul BASS de la subwoofer pentru a
ajusta volumul başilor. Stabiliţi pentru acesta un
nivel la care să nu existe distorsiuni, pentru a evita
deteriorarea sistemului.
Note
• Dacă echipamentul sursă este dotat cu o funcţie
de intensificare a başilor sau cu un egalizor, aveţi
grijă să le opriţi. Dacă aceste funcţii sunt active
sonorul poate fi distorsionat.
• Deşi sistemul este destinat utilizării împreună
cu un calculator personal sau cu un echipament
audio portabil, dacă volumul sistemului şi cel
al başilor este ridicat, în funcţie de reglajul de
volum, de software-ul folosit şi de echipamentul
conectat, este posibil ca sonorul de la boxe să fie
oprit temporar. Aceasta este cauzată de circuitul
de protecţie şi nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Reduceţi volumul şi nivelul başilor în timpul
funcţionării.
Pornirea/ oprirea automată a sistemului
Modul de lucru al funcţiei de pornire automată
• Această facilitate este disponibilă numai când butonul 1 este în poziţia ON (pornit).
• Dacă este recepţionat un semnal de intrare, sistemul porneşte automat.
• Dacă nu este recepţionat nici un semnal de intrare timp de aproximativ 25 de minute sau mai mult*,
sistemul se va opri în mod automat.
* Această perioadă poate varia în funcţie de modul în care este utilizat sistemul.
Note
• Dacă semnalul de intrare este prea slab, sistemul nu va fi pornit în mod automat.
• Dacă în apropierea sistemului se află un echipament care generează microunde, cum ar fi un telefon
mobil, este posibil ca sistemul să fie pornit în mod neintenţionat de acesta.
• Sistemul poate fi pornit neintenţionat de zgomot sau de undele unui apel recepţionat dacă la acesta
este cuplat un telefon mobil. La cuplarea unui telefon mobil, porniţi/ opriţi sistemul în mod manual,
cu ajutorul butonului 1.
• În funcţie de echipamentul sursă, este posibil ca sistemul să nu se oprească în mod automat din cauza
zgomotului recepţionat.
• Dacă nu este conectat nici un echipament, este posibil ca sistemul să nu se oprească automat sau să
pornească în mod involuntar.
• În funcţie de nivelul semnalului de intrare, este posibil ca începutul acestuia să nu fie auzit.
• Când sistemul este lăsat nesupravegheat, apăsaţi butonul 1 trecându-l în poziţia OFF (oprit) pentru
a preveni apariţia de disfuncţionalităţi.
• Dacă alimentarea este oprită automat, butonul 1 rămâne în poziţia ON (pornit), însă indicatorul de
alimentare este stins. Sistemul va porni automat la recepţionarea unui semnal de intrare (cum ar fi un
semnal de muzică), iar indicatorul de alimentare va deveni luminos. Chiar în absenţa unui semnal de
intrare (de ex. al unui semnal de muzică), puteţi porni aparatul oprindu-l şi apoi repornind-ul. Dacă
nu este recepţionat nici un semnal timp de aproximativ 25 de minute sau mai mult, sistemul se va
opri din nou în mod automat.
9
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Dacă apar probleme legate de acest sistem,
folosiţi lista de mai jos pentru a le remedia. Dacă
problemele persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Nu se aude sunetul.
• Verificaţi dacă atât sistemul cât şi echipamentul
sursă sunt pornite.
• Stabiliţi pentru volumul sistemului o valoare
superioară.
• Măriţi volumul sonor al echipamentului sursă
până la valoarea maximă la care nu apar
distorsiuni. Pentru detalii legate de ajustarea
volumului, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat pentru respectivul echipament.
• Verificaţi dacă toate conexiunile sunt corect
realizate.
• Dacă funcţia de suprimare a sonorului este
activată la calculatorul dvs., dezactivaţi-o.
• Decuplaţi cablul audio de la sistem şi de la
calculator sau de la echipamentul sursă, apoi
recuplaţi ferm acest cablu la mufa de intrare
(INPUT) a sistemului şi la cea pentru căşti
(miniconectorul stereo) a calculatorului sau a
echipamentului sursă.
Sunetul este prea slab.
• Măriţi volumul sonor al echipamentului sursă
până la valoarea maximă la care nu apar
distorsiuni. Pentru detalii legate de ajustarea
volumului, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat pentru respectivul echipament.
• Stabiliţi pentru volumul sistemului o valoare
superioară.
• Verificaţi dacă la calculator, pentru balans este
aleasă o valoare centrală.
• Decuplaţi cablul audio de la sistem şi de la
calculator sau de la echipamentul sursă, apoi
recuplaţi ferm acest cablu la mufa de intrare
(INPUT) a sistemului şi la cea pentru căşti
(miniconectorul stereo) a calculatorului sau a
echipamentului sursă.
10
Sunetul prezintă distorsiuni.
• Reduceţi volumul sonor al echipamentului sursă
până la valoarea la care dispar distorsiunile.
Pentru detalii legate de ajustarea volumului,
consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
pentru respectivul echipament.
• Dacă echipamentul sursă beneficiază de funcţia
de intensificare a başilor, opriţi-o.
• Reduceţi volumul sonor al sistemului.
Boxele emit zgomot sau bâzâit.
• Verificaţi dacă toate conexiunile sunt corect
realizate.
• Aveţi grijă ca nici unul dintre dispozitivele audio
să nu se afle prea aproape de televizor.
Luminozitatea indicatorului de alimentare
este instabilă.
• Luminozitatea indicatorului de alimentare poate
deveni instabilă când este mărit volumul.
Sunetul este emis numai de către una
dintre boxele satelit.
• Dacă sistemul este conectat la mufa mono a unui
echipament sursă, este posibil ca sunetul să fie
emis numai de către o boxă satelit.
Specificaţii
Secţiunea boxe :
• Sistem de boxe :
Boxe satelit (2) :
Subwoofer (1) :
46 mm, registru complet, ecranate magnetic
95 mm
• Tip de cutie de rezonanţă :
Boxe satelit :
Închisă
Subwoofer :
Bass reflex
• Impedanţă :
Boxe satelit :
Subwoofer :
10 ?
5?
Secţiunea amplificator :
• Tensiunea de referinţă la ieşire
Boxe satelit :
7 W + 7 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 10 ?)
Subwoofer :
13 W (10 % T.H.D., 100 Hz, 5 ?)
• Intrare :
Minimufă stereo × 1
• Impedanţă de intrare :
5 k? (la 1 kHz)
Caracteristici generale :
• Alimentare :
Tensiune 12 V c.c. (adaptor de c.a. furnizat)
• Dimensiuni (L/Î/A) :
Boxe satelit :
aprox. 94 mm × 176 mm × 119 mm
Subwoofer :
aprox. 200 mm × 196 mm × 213 mm
• Masă :
Boxe satelit :
Subwoofer :
aprox. 400 g
aprox. 1300 g
• Accesorii furnizate :
– adaptor de c.a. (AC-E1215) (1)
– manual de instrucţiuni (1)
– cablu audio (minimufă stereo la minimufă stereo, aprox. 2 m) (1)
– card de garanţie (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
11
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : adaptorul de c.a.
Download PDF

advertising