Sony | SRS-A212 | Sony SRS-A212 Instrucţiuni de utilizare

Sistem de boxe active
Manual de instrucţiuni
SRS-A212
http://www.sony.ro/
© 2006 Sony Corporation
Înainte de a acţiona aparatul, vă rugăm să citiţi cu atenţie acest manual pe
care să îl reţineţi pentru a putea fi consultat ulterior.
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de electrocutări, nu expuneţi
aparatul la ploaie sau umezeală.
Pentru a evita electrocutările nu demontaţi niciodată carcasa aparatului.
Apelaţi pentru aceasta doar la persoane calificate.
Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele de aerisire ale aparatului cu
ziare, cu faţa de masă sau cu draperii etc. şi nu puneţi lumânări aprinse pe
acesta.
Pentru a preveni pericolele de incendiu sau de electrocutare, nu aşezaţi pe
aparat recipiente care conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un
dulap.
Conectaţi adaptorul de reţea la o priză de perete, uşor accesibilă. Dacă
observaţi vreo anormalitate legată de adaptorul de reţea, decuplaţi-l imediat
de la priză.
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice
vechi (Valabil în Uniunea Europeană şi în celelalte state
europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că
respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
2
Măsuri de precauţie
Cu privire la siguranţă
• Înainte de a acţiona sistemul, aveţi grijă ca tensiunea de funcţionare a acestuia
să fie aceeaşi cu tensiunea reţelei locale la care este alimentat.
Locul de achiziţionare
Toate ţările / regiunile
Tensiunea de funcţionare
100 - 240 V c.a., 50 / 60 Hz
• Folosiţi numai adaptorul de reţea care v-a fost furnizat.
• După acţionarea sistemului folosind adaptorul de reţea, decuplaţi adaptorul
de la priză, dacă urmează să nu fie utilizat o perioadă îndelungată de timp.
Comutatorul POWER nu opreşte şi adaptorul de reţea.
Cu privire la amplasare
• Nu aşezaţi boxele în poziţie înclinată.
• Nu lăsaţi sistemul în apropierea surselor de căldură şi nici în locuri supuse
la praf, umezeală, ploaie sau şocuri mecanice.
Cu privire la curăţare
• Nu folosiţi alcool, benzină sau tiner pentru a curăţa carcasa boxelor.
Cu privire la funcţionare
• Nu demontaţi carcasa. Apelaţi doar la serviciile unor persoane calificate.
• Dacă în interiorul carcasei pătrund lichide sau obiecte solide, aveţi grijă să
fie verificat sistemul de către persoane calificate înainte de a mai fi folosit.
• Cu toate că acest sistem este ecranat magnetic, nu lăsaţi benzile înregistrate,
ceasurile, cărţile de credit personale şi dischetele care folosesc codarea
magnetică în faţa sistemului de boxe, pentru o perioadă lungă de timp.
Dacă imaginea televizorului sau cea a monitorului calculatorului
prezintă distorsiuni magnetice
Cu toate că sistemul de boxe este ecranat magnetic, există cazuri în care imaginea
anumitor echipamente, cum ar fi televizoare sau calculatoare personale, este
distorsionată. În astfel de cazuri, opriţi alimentarea respectivului echipament
şi reporniţi-o după 15 ÷ 30 de minute. În cazul unui calculator personal, aveţi
grijă să luaţi măsurile adecvate pentru stocarea datelor înainte de a-l opri.
Dacă nu observaţi nici o îmbunătăţire a imaginii, deplasaţi sistemul de boxe la
distanţă mai mare de televizor / de calculator. În plus, aveţi grijă să nu aşezaţi
şi nici să nu folosiţi obiecte care conţin magneţi - cum ar fi rafturi pentru
echipamente audio, suporturi pentru televizor, jucării etc.- în apropierea
televizorului sau calculatorului deoarece pot genera distorsiuni magnetice ale
imaginii prin interacţiunea cu sistemul. Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de acest sistem de boxe, vă rugăm
să consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
3
Cuprins
Măsuri de precauţie....................................................................3
Identificarea părţilor componente.............................................4
Conectarea boxelor.....................................................................5
Ascultarea sunetului...................................................................7
Pornirea / oprirea automată a boxelor
– Funcţia Auto Power On / Off.......................................................8
Soluţionarea defecţiunilor . .......................................................9
Specificaţii.................................................................................11
Identificarea părţilor componente
Vedere din spate
$#).6
0/7 %2
0 /7% 2
!54/
/.
6/ ,5-%
/&&
).05 4 1 INPUT 1 (Intrare 1)
Conectarea cablurilor cu minimufe stereo.
2 Mufă DC IN 6 V
Conectarea adaptorului de reţea furnizat.
3 Comutator POWER (alimentare)
4 Buton de volum
5 INPUT 2 (Intrare 2)
6 Indicator POWER
4
Conectarea boxelor
1 Cuplaţi adaptorul de reţea la sistemul de boxe.
Boxa din stânga (spate)
spre priza de perete
adaptorul de reţea
(furnizat)
spre mufa DC IN 6 V
Notă privind adaptorul de reţea
• Folosiţi numai adaptorul de reţea care v-a fost furnizat. Nu folosiţi nici
un alt fel de adaptor de reţea pentru a evita deteriorarea boxelor.
Polaritatea conectorului
2 Conectaţi boxa din stânga la dispozitivul sursă.
Boxa din stânga
(faţă)
Calculator
etc.
Player CD /
MD etc.
spre mufa
de intrare
INPUT 2
spre mufa LINE OUT
sau spre cea de căşti
(mini mufă stereo)
Player audio
portabil etc.
Cablu de conectare RK-G136
(opţional)
5
– Când sistemul este conectat la o mufă mono a echipamentului
sursă
Este posibil ca sonorul să nu fie emis prin boxa din dreapta. Într-un astfel
de caz, folosiţi adaptorul opţional* de conectare PC-236MS.
– Pentru a conecta o mufă de căşti de tip telefon.
Folosiţi adaptorul opţional de conectare PC-234S sau un cablu de
conectare RK-G138*.
* Accesoriile mai sus menţionate nu sunt disponibile în anumite
regiuni.
3 Amplasaţi boxele.
Calculator portabil sau
player audio portabil etc.
Boxa din stânga
(frontală)
6
Boxa din dreapta
(frontală)
Ascultarea sunetului
Mai întâi reduceţi volumul sonor de la acest sistem. Când cuplaţi boxele la
ieşirea pentru căşti, reduceţi şi volumul sonor al dispozitivului conectat.
1 Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON.
Indicatorul POWER devine luminos.
2 Porniţi redarea la echipamentul sursă.
3 Reglaţi volumul.
Reglaţi volumul dispozitivului sursă la un nivel moderat şi apoi ajustaţi
volumul cu ajutorul butonului VOLUME al acestui sistem.
4 Puneţi comutatorul POWER în poziţia OFF când nu mai folosiţi
sistemul.
Indicatorul POWER se stinge.
Note
• Dacă veţi conecta boxele la un echipament cu radio sau tuner încorporat,
semnalul radio difuzat nu va putea fi recepţionat sau sensibilitatea acestuia
poate fi diminuată considerabil.
• Dacă echipamentul sursă este dotat cu o funcţie de intensificare a başilor
(bass boost) sau cu egalizor, dezactivaţi-le, deoarece în cazul în care aceste
funcţii sunt active, sonorul poate fi distorsionat.
• Dacă ieşirea pentru căşti a echipamentului sursă are un comutator de linie,
sonorul va fi mai bun dacă acesta este pus în poziţia ON (pornit). Consultaţi
şi manualul de instrucţiuni al dispozitivului sursă.
• Dacă atât echipamentul conectat la mufa INPUT 1, cât şi cel cuplat la mufa
INPUT 2 sunt simultan în modul redare, vor putea fi ascultate sunetele redate
de ambele aparate.
7
Pornirea / oprirea automată a boxelor
– Funcţia Auto Power On / Off
Puteţi stabili ca sistemul să pornească automat când primeşte la intrare un
semnal de la un echipament sursă. Când sistemul este pornit, indicatorul
POWER se aprinde.
Dacă nu este recepţionat nici un semnal de intrare timp de 90 de secunde sau
mai mult*, sistemul se va opri automat, iar indicatorul POWER se va stinge.
* Perioada de timp până la oprirea automată poate varia în funcţie de modul
de utilizare al boxelor.
1 Puneţi comutatorul POWER în poziţia AUTO.
Indicatorul POWER devine luminos.
Note
• Dacă nivelul semnalului de intrare este prea scăzut, sistemul nu va porni în
mod automat.
• Dacă în apropiere există un echipament care generează microunde, spre
exemplu un telefon mobil, acest sistem poate fi pornit în mod neintenţionat
de respectivul aparat.
• Dacă un telefon mobil este conectat la sistem, este posibil ca sistemul să fie
pornit în mod neintenţionat de către zgomot sau de către un apel recepţionat.
Când conectaţi un telefon mobil, porniţi / opriţi sistemul în mod manual, de
la comutatorul POWER.
• În funcţie de echipamentul sursă, este posibil ca sistemul să nu fie oprit
automat din cauza zgomotului recepţionat.
• Dacă nu este conectat nici un echipament la intrarea INPUT 1, este posibil ca
sistemul să nu se oprească automat, sau să fie pornit în mod neintenţioant.
• În funcţie de nivelul semnalului de intrare, este posibil ca începutul acestuia
să nu se audă.
• Când sistemul este lăsat nesupravegheat, puneţi comutatorul POEWR în
poziţia OFF pentru a evita apariţia de disfuncţionalităţi.
8
Soluţionarea defecţiunilor
Dacă întâlniţi vreo problemă legată de sistemul de boxe, verificaţi lista de mai
jos şi aplicaţi măsurile indicate. Dacă problema persistă după ce aţi efectuat
verificările de mai jos, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Nu se aude sonorul.
b Verificaţi dacă atât sistemul, cât şi echipamentul sursă conectat au fost
pornite.
b Măriţi volumul sonor la acest sistem.
b Măriţi volumul sonor al echipamentului sursă cât mai mult posibil fără
a apărea însă distorsiuni. Pentru detalii legate de reglarea volumului,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul.
b Verificaţi dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
Nivelul sonorului este redus.
b Măriţi volumul sonor al echipamentului sursă cât mai mult posibil fără
a apărea însă distorsiuni. Pentru detalii legate de reglarea volumului,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul.
b Măriţi volumul sonor la acest sistem.
Sonorul prezintă distorsiuni.
b Reduceţi nivelul sonorului la echipamentul sursă conectat până în punctul
în care dispar distorsiunile. Pentru detalii legate de reglarea volumului,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte echipamentul.
b Dacă echipamentul sursă este dotat cu funcţia de intensificare a başilor
(BASS BOOST) , dezactivaţi-o.
b Reduceţi volumul sonor al aparatului.
Sonorul emis de boxe prezintă zgomot.
b Verificaţi dacă au fost corect realizate toate conexiunile.
b Aveţi grijă ca niciuna dintre componentele audio să nu fie plasată prea
aproape de televizor.
Luminozitatea indicatorului POWER este instabilă.
b Luminozitatea indicatorului POWER poate deveni instabilă dacă
volumul este mărit. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Sistemul nu porneşte automat deşi funcţia Auto Power On / OFF
este activă.
b Când este conectat la mufa pentru căşti, măriţi volumul la echipamentul
sursă. Când conexiunea este făcută la mufa LINE OUT, puneţi
comutatorul POWER în poziţia ON.
9
Sistemul nu se opreşte automat deşi funcţia Auto Power On / OFF
este activă.
b Conectaţi un echipament la intrarea INPUT 1.
b Repoziţionaţi sistemul.
b Deplasaţi dispozitivul sursă la distanţă mai mare de sistem.
b Deplasaţi sistemul la distanţă mai mare de dispozitive care generează
microunde puternice, spre exemplu un telefon mobil.
10
Specificaţii
Secţiunea boxe
Boxă satelit Sistem de boxe
Tip de carcasă
Impedanţă
Puterea nominală la intrare
Puterea maximă la intrare
66 mm, registru complet, ecranat magnetic
bass reflex
4W
1,8 W
3,6 W
Secţiunea amplificator
Puterea muzicală la ieşire
2,4 W + 2,4 W (1 kHz, 4 W, DIN)
Intrare
Cablu de conectare cu miniconector stereo (1,5 m) × 1
miniconector stereo × 1
Impedanţa la intrare
4,7 kW (la 1 kHz)
Caracteristici generale
Putere
Dimensiuni (L×Î×A)
Masă
6 V c.c. (adaptor de reţea c.a. furnizat)
• aprox. 93 ×208 × 151 mm
• Boxă stânga : aprox. 390 g
• Boxă dreapta : aprox. 350 g
Accesorii furnizate
Adaptor de reţea c.a. (1)
Manual de instrucţiuni (1)
Accesorii opţionale
Cablu de conectare : Adaptor de conector :
RK-G136, RK-G138
PC-234S, PC-236MS
Accesoriile opţionale mai sus menţionate nu sunt disponibile în anumite
regiuni.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Download PDF

advertising