Sony | SRS-XB01 | Sony SRS-XB01 XB01: boxă portabilă cu EXTRA BASS™ şi BLUETOOTH® Ghid de referinţă

Boxă wireless
Ghid de referinţă
SRS-XB01
4-739-408-11(1)
©2018 Sony Corporation http://www.sony.net/
Română
Boxă wireless
Valabilitatea marcajului CE este restricţionată doar la acele ţări unde acesta este
aplicat prin lege, în special în ţările SEE (Spaţiul Economic European).
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament se conformează
cerinţelor Directivei 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE
este disponibil la următoarea adresă de internet:
http://www.compliance.sony.de/
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi orificiul de ventilare al aparatului
cu ziare, feţe de masă, draperii etc. Nu expuneţi aparatul la surse de flacără
deschisă (de exemplu, lumânări aprinse).
Nu amplasaţi echipamentul într-un spaţiu închis, cum ar fi o bibliotecă sau un
dulap încorporat.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii sunt valabile doar în cazul
echipamentelor vândute în statele ce aplică directivele UE
Acest produs a fost fabricat de sau în numele Sony Corporation.
Importator UE: Sony Europe Limited.
Întrebările referitoare la modul în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului autorizat al producătorului,
Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan 7-D1,
1935 Zaventem, Belgia.
Casarea bateriilor şi a echipamentelor electrice şi
electronice uzate (prevederi valabile în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj
indică faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este posibil ca pe anumite baterii, acest
simbol să fie utilizat în combinaţie cu un simbol chimic. Se
adaugă simbolul chimic pentru plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi baterii
sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta din
manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie înlocuită doar de către
personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi echipamentele
electrice şi electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare corespunzător
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte
baterii, consultaţi secţiunea referitoare la modul de eliminare în siguranţă a
bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare corespunzător
pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii mai detaliate referitoare la
reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
Nu expuneţi un timp îndelungat bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la
căldură excesivă, precum lumina solară directă, foc deschis sau altele asemenea.
Nu demontaţi, deschideţi sau sfărâmaţi celulele secundare sau bateriile. În cazul
unei scurgeri a celulei, nu lăsaţi lichidul să intre în contact cu pielea sau ochii. În
cazul în care s-a produs contactul, spălaţi zona afectată cu cantităţi mari de apă
şi consultaţi medicul. Nu utilizaţi o celulă sau o baterie care nu este concepută
pentru a fi utilizată cu echipamentul. Celulele secundare şi bateriile trebuie să
fie încărcate înainte de utilizare. După perioade prelungite de depozitare, poate
fi necesar să încărcaţi şi descărcaţi celulele sau bateriile de câteva ori pentru a
obţine performanţe maxime. Eliminaţi-le în mod corespunzător.
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele specificate în
Regulamentul privind compatibilitatea electromagnetică, utilizând un cablu de
conectare mai scurt de 3 metri.
Download PDF

advertising