Sony | RDP-M15IP | Sony RDP-M15iP RDP-M15iP Portable dock speaker for iPod / iPhone Instrucţiuni de utilizare

Sistem personal de
docare audio
Manual de instrucţiuni
RDP-M15iP
© 2011 Sony Corporation
Fabricat în China
RO
ATENŢIONĂRI
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi pe aparat
flăcări deschise, de exemplu lumânări aprinse.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la stropire cu apă, ploaie şi
la umezeală şi nu aşezaţi pe aparat recipiente ce
conţin lichide (cum ar fi vazele cu apă).
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau
garanţie.
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură excesivă spre exemplu la
radiaţii solare directe, la foc sau la surse de
căldură similare, pe perioade îndelungate de
timp.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Deoarece cablul de alimentare este folosit
pentru a deconecta aparatul de la reţeaua de
curent, conectaţi aparatul la o priză de perete
uşor accesibilă. În cazul în care constataţi un
comportament anormal, decuplaţi imediat
ştecărul de la priza de perete.
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesoriul pentru care se aplică :
telecomanda.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Plăcuţele, pe care sunt marcate denumirea
produsului şi informaţii importante privind
siguranţa, se află în partea de jos, spre exterior,
a unităţii principale şi pe suprafaţa adaptorului
de c.a.
ATENŢIE
Există pericolul ca bateria să explodeze dacă
este incorect înlocuită. Aveţi grijă să înlocuiţi
bateria cu una de acelaşi tip.
2
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru orice problemă sau întrebare referitoare
la aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Cuprins
Atenţionări .............................................. 2
Măsuri de precauţie ................................ 4
Funcţionare
Părţi componente şi butoane .................. 5
Surse de alimentare ............................... 6
Pregătirea sursei de alimentare ......... 6
Utilizarea acumulatorului .................... 7
Înlocuirea acumulatorului ................... 7
Pentru a încărca iPod-ul (numai la
alimentarea cu curent alternativ) ..... 8
Pentru a opri / a porni aparatul ........... 8
Telecomanda ......................................... 9
Înlocuirea bateriei telecomenzii ........ 10
Folosirea unui iPod ...............................11
Modele iPod/ iPhone compatibile ......11
Ataşarea unui ipod la staţia de
docare .............................................11
Aşezarea orizontală a iPod-ului ........11
Închiderea staţiei de docare ............. 13
Pentru modelele ce nu sunt
compatibile cu suportul de docare . 13
Funcţionare ...................................... 14
Reglarea volumului .......................... 15
Obţinerea de sunete de joasă
frecvenţă şi a efectului de
expansiune a sunetului .................. 15
Conectarea unor componente opţionale 16
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ..................... 17
Specificaţii ............................................ 18
3
Măsuri de precauţie
• Pentru deconectarea adaptorului de c.a., apucaţi ştecărul propriu-zis ; nu trageţi niciodată de
cablu.
• Deoarece pentru boxe este folosit un magnet puternic, menţineţi cărţile de credit personale cu
codare magnetică, ceasurile cu arc, televizoarele pe bază CRT şi cele tip proiector la distanţă de
acest sistem pentru a evita deteriorarea lor cauzată de magnet.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse de încălzire, cum ar fi un radiator sau o conductă
de aer cald, şi nici în spaţii supuse la radiaţii solare directe, la prea mult praf, la vibraţii sau la
şocuri mecanice.
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie adecvată pentru a evita acumularea căldurii în interior.
Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe (pături, cuverturi etc.) sau în apropierea unor materiale (draperii,
perdele) care pot bloca fantele de aerisire ale acestuia.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul de la
reţea şi asiguraţi-vă că a fost verificat de o persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
• Nu manipulaţi sistemul cu mâinile ude.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea apei.
NOTE PRIVIND BATERIA CU LITIU
• Ştergeţi bateria cu o bucată de pânză uscată pentru a asigura un contact bun.
• Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă la montarea bateriei.
• Nu apucaţi bateria cu pensete metalice pentru a nu produce un scurtcircuit.
Notă
• În acest manual de instrucţiuni, termenul “iPod” este folosit ca referinţă generală pentru funcţiile
unui iPod sau ale unui iPhone, dacă nu este altfel precizat în text sau în ilustraţii.
4
Funcţionare
Părţi componente şi butoane
Sunet
Buton
Indicator
Baterie/Încărcare
Senzor pentru
telecomandă
Conector de docare
Butoanele VOLUME + şi u au câte un punct tactil.
5
Surse de alimentare
Note privind sistemul de gestionare a energiei
După încheierea redării de la iPod (sau de la echipamentul conectat la mufa AUDIO IN), dacă nu
este efectuată nicio operaţie timp de aprox. 20 de minute, aparatul se va opri automat.
Pregătirea sursei de alimentare
Acest aparat conţine un acumulator.
Încărcaţi acumulatorul înainte de a folosi aparatul pentru prima dată sau când acesta se descarcă.
Puteţi acţiona echipamentul în timpul încărcării acumulatorului.
1 Pentru încărcarea acumulatorului, conectaţi adaptorul de c.a. la mufa DC IN 14.5V
aflată în partea din spate a aparatului şi cuplaţi-l apoi la o priză de perete.
Note privind adaptorul de c.a.
• Folosiţi numai adaptorul de c.a. furnizat, marca Sony.
Polaritatea conectorilor proveniţi de la alţi producători poate
diferi. Folosirea unui alt adaptor de c.a. decât cel furnizat poate
cauza disfuncţionalităţi.
Polaritatea conectorului
2 Verificaţi dacă încărcarea a început.
Indicatorul BATTERY/CHANGE (roşu) devine luminos în timpul încărcării şi se stinge
când încărcarea se încheie.
Notă
• Încărcarea acumulatorului durează aproximativ 5 ore.
6
Utilizarea acumulatorului
Puteţi acţiona aparatul alimentat de la acumulator, în loc să cuplaţi adaptorul de c.a.
Durata de funcţionare a acumulatorului
(aprox.)
(JEITA*)
Când
Durata de funcţionare
Redarea este efectuată de la iPod
6 ore
* Măsurat conform standardelor JEITA (Asociaţia industriilor electronică şi pentru tehnologia
informaţiei din Japonia). Durata de funcţionare este măsurată în condiţiile în care funcţia SOUND
este dezactivată, aceasta variind în funcţie de situaţie.
Note privind acumulatorul
• Semnalul maxim la ieşire va fi mai redus când adaptorul de c.a este decuplat.
• Luminozitatea indicatorului BATTERY/CHANGE (verde) scade când energia acumulatorului
scade şi se stinge când acesta este complet descărcat.
Când trebuie să înlocuiţi acumulatorul
Încărcarea repetată a acumulatorului conduce la diminuarea capacităţii acestuia în timp. Înlocuiţi
acumulatorul când capacitatea acestuia se reduce la jumătate faţă de durata de funcţionare obişnuită,
chiar după o încărcare completă.
Notă
• Acumulatorul nu este un produs disponibil în comerţ. Pentru a achiziţiona un acumulator
(NH-M15 RDP), adresaţi-vă celui mai apropiat dealer Sony.
Înlocuirea acumulatorului
1 Demontaţi şurubul compartimentului pentru acumulator, aflat în partea de jos a
aparatului şi deschideţi capacul acestuia.
7
2 Decuplaţi conectorul acumulatorului şi glisaţi vechiul acumulator în sus pentru
a-l detaşa.
3 Introduceţi noul acumulator şi cuplaţi conectorul acestuia la mufă.
4 Montaţi la loc capacul compartimentului pentru acumulator şi
strângeţi
şurubul.
Note
• Încărcaţi un acumulator nou înainte de a-l folosi. Pentru detalii, consultaţi secţiunea “Pregătirea
sursei de alimentare”.
• Opriţi alimentarea şi decuplaţi adaptorul de c.a. înainte de a introduce acumulatorul în aparat.
• Când introduceţi acumulatorul, aşezaţi o bucată de material textil moale sub aparat.
Pentru a încărca iPod-ul (numai la alimentarea cu curent alternativ)
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător pentru acumulatorul iPod-ului dvs. când acesta este alimentat
cu ajutorul adaptorului de c.a.
Încărcarea începe când este conectat iPod-ul la acest aparat. Starea de încărcare este afişată de către
iPod. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat pentru iPod.
Pentru a opri / a porni aparatul
Apăsaţi ]/1 (alimentare).
Indicatorul butonului ]/1 devine luminos când aparatul este pornit.
8
Telecomanda
Înainte de a folosi pentru prima dată telecomanda furnizată, detaşaţi folia izolatoare a acesteia
aşa cum este indicat în imaginea următoare :
Îndreptaţi telecomanda spre senzorul , care îi este destinat, de la acest aparat.
Indicatorul butonului ]/1 clipeşte atunci când este recepţionat un semnal de la telecomandă.
]/1 (Pornit/Standby)
• Pentru pornirea/ oprirea sistemului. Indicatorul butonului ]/1
este luminos când sistemul este pornit.
u (redare/ pauză)
• Pentru pornirea redării de la un iPod. Apăsaţi din nou acest
buton pentru a comuta între pauză/ reluarea redării.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a ori iPod-ul.
> (înainte)
• Pentru trecerea la pista următoare.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timp ce ascultaţi sunetul pentru a
localiza un anumit punct dorit.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timp ce urmăriţi ecranul iPod-ului
pentru a localiza punctul dorit.
Butoanele VOL + şi u
au câte un punct tactil.
. (înapoi)
• Pentru trecerea la pista precedentă. În timpul redării, această
operaţie conduce la începutul pistei curente. Pentru a reveni la
pista precedentă în cursul redării, apăsaţi de două ori.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timp ce ascultaţi sunetul pentru a
localiza un anumit punct dorit.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timp ce urmăriţi ecranul iPod-ului
pentru a localiza punctul dorit.
9
V (sus) /v (jos)
• Pentru selectarea unui element de meniu sau a unei piste pentru a fi redată.
MENU (Meniu)
• Pentru revenirea la meniul precedent.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru a reveni la meniul principal.
ENTER (accesare)
• Pentru executarea elementului de meniu selectat sau pentru a începe redarea.
Sunet (SOUND)
• Apăsaţi o dată sau de două ori pentru a obţine efectul de sunet dorit. (Pentru detalii, consultaţi
secţiunea “Obţinerea de sunete de joasă frecvenţă şi a efectului de expansiune a sunetului”.
Volum (VOL) +/–
• Pentru ajustarea volumului.
* Când folosiţi acumulatorul, apăsaţi butonul ]/1 al aparatului. Butonul ]/1 al telecomenzii
funcţionează numai când este utilizat adaptorul de c.a.
Note
• Anumite operaţii pot diferi sau este posibil să nu fie disponibile în funcţie de modelele de iPod.
• Anumite operaţii pot diferi sau este posibil să nu fie disponibile când iPod-ul este plasat în poziţie
orizontală.
Înlocuirea bateriei telecomenzii
În condiţii obişnuite, bateria CR2025 va dura aproximativ 6 luni. Când bateria devine prea slabă, raza
de acţiune a telecomenzii se scurtează. Înlocuiţi bateria cu o alta nouă, cu litiu, de acelaşi tip.
Partea cu e orientată în sus
Notă
• Dacă urmează să nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateria pentru
a evita producerea de defecţiuni provocate de scurgerea lichidului coroziv conţinut de aceasta.
10
Folosirea unui iPod
Modele iPod/ iPhone
compatibile
Modelele de iPod/ iPhone compatibile sunt
cele de mai jos. Actualizaţi software-ul la cea
mai recentă versiune înainte de a-l folosi cu
acest aparat.
iPod touch (tactil) de a 4-a generaţie
iPod touch (tactil) de a 3-a generaţie
iPod touch (tactil) de a 2-a generaţie
iPod touch (tactil) de prima generaţie
iPod nano de a 6-a generaţie
iPod nano de a 5-a generaţie (cameră video)
iPod nano de a 4-a generaţie (video)
iPod nano de a 3-a generaţie (video)
iPod nano de a 2-a generaţie (aluminiu)
iPod de a 5-a generaţie (video)
iPod clasic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
Ataşarea unui iPod la staţia de
docare
1 Apăsaţi butonul PUSH din partea din
faţă a aparatului până ce staţia de
docare se deplasează în faţă.
Cu privire la drepturile de autor
iPhone, iPod, iPod clasic, iPod nano şi iPod
touch (tactil) sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Marcajele “Made for iPod” (Produs pentru iPod)
şi “Made for iPhone” (Produs pentru iPhone)
indică faptul că un anumit accesoriu electronic a
fost proiectat în mod special pentru a se conecta
la un iPod, respectiv la un iPhone, şi a fost
certificat de dezvoltator că respectă standardele
de performanţă Apple. Firma Apple nu este
răspunzătoare pentru funcţionarea acestor
echipamente sau pentru respectarea standardelor
privind siguranţa şi a celor de reglementare.
Vă rugăm să ţineţi seama că folosirea acestui
accesoriu cu un iPod sau iPhone poate afecta
performanţele wireless.
Notă
• Acest aparat nu este destinat folosirii cu un
iPad, şi pot apărea disfuncţionalităţi în cazul
în care este folosit un iPad.
2 Aşezaţi
iPod-ul dvs. pe conectorul
staţie de docare.
Aşezarea orizontală a iPod-ului
Puteţi folosi suportul de docare furnizat pentru a
ataşa iPod-ul la staţie. Codul asociat suportului
de docare (A, B etc.) şi modelele compatibile
de iPod sunt marcate pe respectivul suport.
Verificaţi compatibilitatea înainte de folosire.
Exemplu
11
Codul suportului de docare
Modele compatibile
A
iPod touch (tactil) de a 4-a generaţie
B
iPod touch (tactil) de a 3-a generaţie
iPod touch (tactil) de a 2-a generaţie
iPod touch (tactil) de prima generaţie
C
iPod nano de a 5-a generaţie (cameră video)
D
iPod nano de a 4-a generaţie (video)
E
iPhone 4
F
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
1 Apăsaţi butonul PUSH din partea
din faţă a aparatului până ce staţia
de docare se deplasează în faţă.
2 Ataşaţi şi glisaţi suportul de docare
adecvat la staţie.
Susţineţi cu mâna staţia de docare când
ataşaţi suportul de docare.
3 Aşezaţi iPod-ul pe conectorul de docare.
4 Rotiţi staţia de docare în sens antiorar pentru
ca iPod-ul să ajungă în poziţie orizontală.
Staţia de docare nu se va deplasa când este rotită în
sens orar.
12
Note
• Pentru a schimba suportul de docare, glisaţi-l în sus şi trageţi-l spre exterior. Ţineţi cu mâna atât
staţia de docare cât şi suportul pentru a-l detaşa.
• Ataşaţi suportul de docare pentru a folosi iPod-ul în poziţie orizontală. În caz contrar, iPod-ul
poate cădea când staţia de docare este rotită.
Închiderea staţiei de docare
1 Rotiţi staţia de docare în sens orar până ce ajunge în poziţie verticală.
2 Detaşaţi iPod-ul de la conectorul staţiei de docare.
3 Apăsaţi butonul PUSH din partea frontală a unităţii până ce suportul staţiei de
docare este blocat.
Pentru modelele ce nu sunt compatibile cu suportul de docare
Următoarele modele de iPod nu sunt
compatibile cu suportul de docare :
iPod nano de a 6-a generaţie
iPod nano de a 3-a generaţie (video)
iPod nano de a 2-a generaţie (aluminiu)
iPod de a 5-a generaţie (video)
iPod clasic
Pentru acestea, aşezaţi iPod-ul în
poziţie verticală în staţia de docare şi
acţionaţi-l cu telecomanda.
13
Funcţionare
Apăsaţi u.
Când folosiţi acumulatorul şi acţionaţi aparatul cu ajutorul telecomenzii, apăsaţi butonul ]/1 de
la aparat, apoi apăsaţi butonul u.
iPod-ul începe redarea.
Puteţi acţiona iPod-ul conectat prin intermediul prezentului aparat sau direct de la iPod-ul propriuzis.
Note
• Detaşaţi cutia sau husa de protecţie a iPod-ului înainte de a-l cupla la staţia de docare pentru a
asigura o conexiune stabilă.
• Când ataşaţi şi detaşaţi iPod-ul, menţineţi-l înclinat la acelaşi unghi ca şi conectorul aparatului,
fără a-l înclina sau rabata, pentru a nu deteriora conectorul staţiei de docare.
• Detaşaţi iPod-ul şi blocaţi staţia de docare a aparatului la transport pentru a evita producerea de
disfuncţionalităţi.
• Când ataşaţi sau detaşaţi iPod-ul, ţineţi bine cu mâna staţia de docare.
• Dacă acumulatorul iPod-ului este descărcat, încărcaţi-l înainte de a-l utiliza.
• Un iPod touch/ iPhone nu va funcţiona decât dacă este pornit. Aveţi grijă să porniţi alimentarea
unor astfel de echipamente înainte de a le folosi.
• Firma Sony nu îşi poate asuma responsabilitatea în cazul în care datele înregistrate de un iPod
sunt pierdute sau deteriorate la folosirea iPod-ului conectat la acest sistem.
• Pentru detalii legate de condiţiile de mediu adecvate pentru acţionarea iPod-ului dvs., consultaţi
site-ul web al Apple Inc.
14
Reglarea volumului
Apăsaţi butonul VOLUME +/–
(VOL +/– de la telecomandă).
Observaţie
• Indicatorul butonului ]/1 clipeşte de
3 ori când pentru sonor este stabilit fie
nivelul minim, fie cel maxim.
Obţinerea de sunete de joasă frecvenţă şi a efectului de expansiune
a sunetului
Apăsaţi butonul SOUND (Sunet).
Indicatorul butonului SOUND devine luminos, fiind de culoare portocalie.
Se va auzi un sonor cu frecvenţe joase (başi) de înaltă calitate.
Apăsaţi din nou butonul. Indicatorul se va aprinde fiind de culoare verde. Se va sesiza extinderea
suplimentară a atmosferei sonore.
Pentru a reveni la sunetul obişnuit, apăsaţi din nou butonul şi indicatorul se va stinge.
15
Conectarea unor componente opţionale
Puteţi asculta muzică de la un echipament opţional, cum ar fi un player de muzică digital portabil,
prin boxele acestui aparat. Aveţi grijă să opriţi alimentarea fiecăruia dintre echipamentele implicate
înainte de a realiza conexiunile.
1 Conectaţi ferm mufa de ieşire de linie a unui player de muzică digital portabil
(sau a altui echipament) la mufa AUDIO IN aflată în partea din spate a sistemului,
folosind un cablu de conectare audio adecvat (nu este furnizat).
2
3
4
Apăsaţi [/1 pentru a porni aparatul.
Porniţi echipamentul conectat.
Porniţi redarea la echipamentul conectat.
Sunetul provenit de la acesta va fi emis de boxele acestui aparat.
Note
• Cablul de conectare audio necesar depinde de echipamentul opţional. Aveţi grijă să fie bine
conectat cablul echipamentului extern.
• Dacă nivelul volumului este redus, ajustaţi mai întâi volumul acestui aparat. Dacă volumul este
în continuare prea scăzut, reglaţi volumul de la echipamentul conectat.
• La redarea semnalului de la echipamentul opţional conectat la mufa AUDIO IN, opriţi redarea
de la iPod.
• Decuplaţi cablul de conectare audio de la sistem când nu este folosit.
16
Soluţionarea problemelor
Probleme generale
Alimentarea nu porneşte când este
cuplat adaptorul de c.a.
• Verificaţi dacă adaptorul de c.a. este cuplat
corect la o priză de perete.
Alimentarea nu porneşte când adaptorul
de c.a. este decuplat sau indicatorul
butonului [/1 clipeşte de mai multe
ori, după care alimentarea aparatului
încetează.
• Acumulatorul poate fi descărcat. În acest
caz, cuplaţi adaptorul de c.a. la aparat şi la o
priză de perete pentru a încărca acumulatorul.
(Consultaţi secţiunea “Pregătirea sursei de
alimentare”).
Acumulatorul este descărcat.
• Cuplaţi adaptorul de c.a. la aparat şi la o priză
de perete pentru a încărca acumulatorul.
Nu se aude sonorul.
• Ajustaţi volumul cu butonul VOLUME +/–
(VOL +/– de la telecomandă).
Se aude un zgomot.
• Aveţi grijă ca aparatul să nu se afle în
apropierea unui telefon mobil aflat în stare de
funcţionare.
Două surse de muzică diferite sunt
mixate împreună în cursul redării.
• Opriţi redarea fie de la iPod, fie de la
componenta opţională.
Indicatorul BATTERY/CHARGE (roşu)
luminează intermitent.
• Acumulatorul nu este corect conectat sau nu
poate fi încărcat din anumite motive. Verificaţi
dacă este ferm conectat acumulatorul şi dacă
este cazul montaţi-l încă o dată.
iPod
Nu se aude sunetul.
• Verificaţi dacă iPod-ul este ferm conectat la
acest aparat.
Nu este efectuată operaţia.
• Verificaţi dacă iPod-ul este ferm conectat la
acest aparat.
iPod-ul nu poate fi încărcat.
• Verificaţi dacă este ferm conectat iPod-ul.
• Verificaţi dacă este bine conectat adaptorul
de c.a.
Intrare audio
Nu se aude sunetul.
• Verificaţi dacă este bine cuplat cablul de
conectare audio.
Sonorul este prea slab.
• Verificaţi volumul stabilit la echipamentul
extern conectat
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Înlocuiţi bateria telecomenzii cu o alta nouă
dacă s-a consumat.
• Verificaţi dacă telecomanda este îndreptată către
senzorul care îi este destinat, al sistemului.
• Îndepărtaţi orice obstacol aflat între senzor şi
telecomandă.
• Aveţi grijă ca senzorul pentru telecomandă
să nu fie expus la lumină prea puternică, spre
exemplu la radiaţii solare directe sau la cea
provenind de la un corp de iluminat ce emite
lumină fluorescentă.
• Apropiaţi-vă de aparat când folosiţi
telecomanda.
Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
17
Specificaţii
iPod
Ieşire de c.c. : 5 V
Intensitate max. de curent : 1 A
Caracteristici generale
Difuzor :
Diametru : aprox. 5 cm
Impedanţă : 8 Ω
Intrare :
mufă AUDIO IN (minimufă stereo ø 3,5 mm)
Puterea la ieşire :
10 W + 10 W (la o distorsiune armonică de 10 %) – cu adaptor de c.a.
2 W + 2 W (la o distorsiune armonică de 10 %) – cu acumulator
Cerinţe privind alimentarea :
Acumulator : NH-M15 RDP
Durata de funcţionare a acumulatorului
Consultaţi secţiunea “Surse de alimentare”, pag. 7.
Sursă de alimentare externă
DC IN 14,5 V
Dimensiuni (L×Î×A) :
aprox. 337 mm × 108,2 mm × 77 mm (exclusiv părţile proeminente şi butoanele)
Masă :
aprox. 1,1 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă (1)
Adaptor de c.a. (1)
Suport de docare A/ B/ C/ D/ E/ F (6)
Husă de transport (1)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi anunţaţi în prealabil.
18
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus
la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda.
Download PDF

advertising