Sony | RDP-V20IP | Sony RDP-V20iP RDP-V20iP Portable dock speaker Made for iPod / iPhone Instrucţiuni de utilizare

Sistem personal de
docare audio
Manual de instrucţiuni
RDP-V20iP /
SRS-GV20iP
© 2011 Sony Corporation
Fabricat în : China
RO
ATENŢIONĂRI
Înainte de a acţiona sistemul, vă rugăm să citiţi
cu atenţie manualul de instrucţiuni pe care vă
recomandăm să îl păstraţi pentru a putea fi
consultat ulterior.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi pe aparat
flăcări deschise, de exemplu lumânări aprinse.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la stropire cu apă, ploaie şi
la umezeală şi nu aşezaţi pe aparat recipiente ce
conţin lichide (cum ar fi vazele cu apă).
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul cu bateriile
montate la căldură excesivă spre exemplu la
radiaţii solare directe, la foc sau la surse de
căldură similare.
Deoarece cablul de alimentare este folosit
pentru a deconecta aparatul de la reţeaua de
curent, conectaţi aparatul la o priză de perete
uşor accesibilă. În cazul în care constataţi un
comportament anormal, decuplaţi imediat
ştecărul de la priza de perete.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Plăcuţa pe care este marcată denumirea
produsului se află în partea de jos a aparatului,
spre exterior.
ATENŢIE
Există pericolul ca bateria să explodeze dacă
este incorect înlocuită. Aveţi grijă să înlocuiţi
bateria cu una de acelaşi tip.
Avertizări
• Înlocuiţi bateria telecomenzii numai cu o
alta cu litiu, de acelaşi tip : Sony CR2025.
Folosirea altui tip de baterie poate prezenta
risc de incendii sau de explozii.
• Există pericolul ca bateria să explodeze dacă
nu este manevrată corect. Nu o reîncărcaţi, nu
o demontaţi şi nu o aruncaţi în foc.
• Dispensaţi-vă prompt de bateriile consumate
şi nu le lăsaţi la îndemâna copiilor.
2
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau
garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Cuprins
Atenţionări .............................................. 2
Măsuri de precauţie ................................ 4
Funcţionare
Părţi componente şi butoane .................. 5
Sursa de alimentare ............................... 6
Telecomanda ......................................... 9
Pentru a înlocui bateria cu litiu a
telecomenzii ................................... 10
Redarea conţinutului de la un iPod........11
Înainte de cuplarea unui iPod la sistem .. 11
Numerele dispozitivelor de prindere şi
modelele de iPod compatibile .............. 12
Schimbarea dispozitivului de prindere al
sistemului ............................................. 12
Pentru redare .......................................... 13
Conectarea unor componente opţionale 15
Despre aplicaţii ..................................... 16
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ..................... 17
Probleme generale ........................... 17
iPod .................................................. 18
Intrare audio ..................................... 18
Telecomandă .................................... 18
Indicaţii ............................................. 19
Specificaţii ............................................ 19
3
Măsuri de precauţie
• Pentru deconectarea adaptorului de c.a.,
apucaţi ştecărul propriu-zis ; nu trageţi
niciodată de cablu.
• Deşi sistemul este ecranat magnetic, nu lăsaţi
benzi înregistrate, ceasuri, cărţi de credit
personale sau dischete cu codare magnetică în
faţa acestui sistem, pentru o perioadă de timp
îndelungată.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse
de încălzire şi nici în spaţii supuse la radiaţii
solare directe, la prea mult praf sau la şocuri
mecanice.
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie
adecvată pentru a evita acumularea căldurii
în interior. Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe
(pături, cuverturi etc.) sau în apropierea unor
materiale (draperii, perdele) care pot bloca
fantele de aerisire ale acestuia.
• Nu introduceţi obiecte de mici dimensiuni etc.
în mufele sau prin fantele de aerisire aflate în
partea din spate a sistemului deoarece acesta se
poate opri sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun
lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul
de la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verificat
de o persoană calificată înainte de a-l mai
utiliza.
• Nu manipulaţi sistemul cu mâinile ude.
• Nu amplasaţi sistemul în apropierea apei.
Dacă imaginea TV sau ecranul
monitorului prezintă distorsiuni
magnetice
• Cu toate că acest sistem este ecranat magnetic,
există cazuri în care imaginea anumitor
echipamente, cum ar fi televizoare sau
calculatoare personale, este distorsionată. În
astfel de cazuri, opriţi alimentarea respectivului
echipament şi reporniţi-o după 15 ÷ 30 de
minute. În cazul unui calculator personal, aveţi
grijă să luaţi măsurile adecvate pentru stocarea
datelor înainte de a-l opri.
Dacă nu observaţi nici o îmbunătăţire a
imaginii, deplasaţi sistemul de boxe la
distanţă mai mare de televizor / de calculator.
4
În plus, aveţi grijă să nu aşezaţi şi nici să nu
folosiţi obiecte care conţin magneţi - cum ar
fi rafturi pentru echipamente audio, suporturi
pentru televizor, jucării etc.- în apropierea
televizorului sau calculatorului deoarece pot
genera distorsiuni magnetice ale imaginii
prin interacţiunea cu sistemul.
NOTE PRIVIND BATERIA CU LITIU
• Ştergeţi bateria cu o bucată de pânză uscată
pentru a asigura un contact bun.
• Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă la
montarea bateriei.
• Nu apucaţi bateria cu pensete metalice pentru
a nu produce un scurtcircuit.
Notă
• În acest manual de instrucţiuni, termenul “iPod”
este folosit ca referinţă generală pentru funcţiile
unui iPod sau ale unui iPhone, dacă nu este
altfel precizat în text sau în ilustraţii.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
acest aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Funcţionare
Părţi componente şi butoane
Buton u
Dispozitiv de
prindere
Staţie de docare
Butoane VOL +/–
Buton ]/1
Senzor pentru
telecomandă
Indicator Intensificare
Indicator CHG
(încărcare)
Indicator POWER
(alimentare)
Indicator BATT
(acumulator)
Butonul VOL + are un punct tactil.
Partea din spate a sistemului
Mufă
AUDIO IN
Mufă
DC IN 13 V
5
Sursa de alimentare
Pregătirea unei surse de alimentare
Conectaţi ferm adaptorul de c.a. furnizat la mufa de curent continuu DC IN 13V aflată în partea
din spate a sistemului şi cuplaţi apoi ştecărul adaptorului la o priză de perete.
Spre o priză de perete
Note privind sistemul de gestionare a energiei
După ce redarea se încheie, dacă nu este efectuată nicio operaţie şi nu este emis nici un sunet pentru
anumite perioade de timp, indicate mai jos, sistemul se va opri automat :
• la folosirea sistemului alimentat prin intermediul adaptorului de c.a. : perioada până la oprire
este de aprox. 20 de minute,
• la folosirea sistemului alimentat de un acumulator : perioada până la oprire este de aprox. 5 de
minute.
Note privind adaptorul de c.a.
• Folosiţi numai adaptorul de c.a. furnizat. Pentru a evita
deteriorarea sistemului, nu folosiţi nici un alt adaptor de c.a.
Polaritatea conectorului
• Conectaţi adaptorul de c.a. în apropierea unei prize de perete uşor accesibilă. În cazul în care
constataţi un comportament anormal, decuplaţi imediat ştecărul de la priza de perete.
• Nu amplasaţi adaptorul de c.a. în spaţii înguste, cum ar fi într-o bibliotecă sau într-un dulap.
• Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu amplasaţi adaptorul de c.a. în apropierea unor lichide sau în spaţii cu umiditate ridicată. De asemenea, nu aşezaţi deasupra acestuia
recipiente care conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori etc.
• Cablul de alimentare cu c.a. furnizat este destinat exclusiv acestui sistem. Nu îl folosiţi pentru
nici un alt echipament.
6
Utilizarea acumulatorului
Durata de viaţă a acumulatorului
Acest sistem conţine un acumulator (o baterie
reîncărcabilă). Puteţi acţiona sistemul alimentat
de bateria reîncărcabilă, în loc să folosiţi
alimentarea prin intermediul adaptorului de
c.a.
Încărcaţi acumulatorul înainte de a folosi
sistemul pentru prima dată şi ori de câte ori
acesta se descarcă. Cuplând adaptorul de c.a. la
o priză de perete, operaţia de încărcare va începe
în mod automat. Indicatorul CHG (de culoare
roşie) devine luminos în timpul încărcării
acumulatorului şi se stinge când încărcarea
se încheie. Puteţi acţiona sistemul în timpul
operaţiei de încărcare.
Durata cât poate furniza energie un acumulator
complet încărcat este de aproximativ 5 ore*.
* Măsurat conform standardelor JEITA
(Asociaţia Industriilor Electronică şi de
Tehnologia Informaţiilor din Japonia, durata
de timp de folosire este măsurată în condiţiile
în care funcţia de intensificare a başilor
(BASS BOOST) este oprită. Durata de viaţă
efectivă a acumulatorului variază în funcţie
de temperatură, de reglajele stabilite pentru
egalizorul iPod-ului sau de echipamentul de
intrare audio etc.
Note privind indicatorii BATT/CHG
• Când sistemul este folosit cu alimentare de la
acumulator, prin decuplarea adatorului de c.a.,
indicatorul BATT (acumulator), de culoare
portocalie, devine luminos şi indicatorul CHG
(de culoare roşie) se stinge.
• La folosirea sistemului alimentat de acumulator, dacă energia acestuia este consumată,
indicatorul BATT (acumulator), de culoare
portocalie, începe să clipească. În acest caz,
cuplaţi adaptorul de c.a. pentru a reîncărca
acumulatorul.
• La redarea muzicii la un volum extrem de ridicat sau dacă pentru volumul sistemului este
ales nivelul maxim, este posibil ca indicatorul
BATT (acumulator), de culoare portocalie, să
înceapă să clipească. Şi în acest caz, cuplaţi
adaptorul de c.a. pentru a reîncărca acumulatorul.
• Când sistemul este pornit / oprit sau când
este cuplat / decuplat adaptorul de c.a.,
este posibil ca indicatorii BATT / CHG să
clipească uneori. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
Note privind acumulatorul
• Încărcarea acumulatorului va dura aproximativ
7 ore.
• Când se comută sursa de alimentare între
adaptorul de c.a. şi acumulator prin conectarea/
deconectarea adaptorului de c.a., sistemul va
întrerupe pentru un moment emiterea sunetului.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Puterea maximă la ieşire va fi mai redusă când
adaptorul de c.a. este decuplat.
• În spaţii cu temperatură deosebit de scăzută
sau de ridicată, este posibil ca acumulatorul
să nu fie încărcat.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cel puţin
de două ori pe an.
Când acumulatorul se descarcă
prea repede
Repetarea operaţiei de încărcare conduce în
timp la diminuarea capacităţii acumulatorului.
Când această capacitate scade la jumătate, chiar
şi în urma unei operaţii de încărcare complete,
contactaţi cel mai apropiat dealer Sony pentru
a înlocui acumulatorul.
7
Note privind dezafectarea
sistemului
Când veţi dezafecta acest sistem, pe viitor, vă
rugăm să reciclaţi acumulatorul încorporat,
contribuind astfel la conservarea mediului
înconjurător. Pentru reciclare, urmaţi
reglementările legale şi regulamente în vigoare
în ţara / regiunea unde vă aflaţi.
Pentru detaşarea acumulatorului de sistem,
procedaţi astfel :
1
Detaşaţi izolaţiile de cauciuc şi
şuruburile din partea de jos a
sistemului şi deschideţi capacul din
partea inferioară a acestuia.
Note
• Înainte de a scoate acumulatorul din aparat,
folosiţi sistemul alimentat de acesta, decuplând
adaptorul de c.a. de la priză, pentru a-i consuma
în cea mai mare măsură posibil energia.
• Opriţi sistemul şi decuplaţi adaptorul de c.a.
înainte de a scoate acumulatorul din aparat.
• Când dezafectaţi sistemul, demontaţi numai
şuruburile.
Pentru a încărca iPod-ul (numai
când este folosit adaptorul de
c.a.)
Puteţi utiliza sistemul ca încărcător pentru iPodul dvs. când acesta este alimentat cu ajutorul
adaptorului de c.a.
Încărcarea începe când este conectat iPod-ul la
sistem. Starea de încărcare este afişată de către
iPod. Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat pentru iPod.
Pentru a porni/ opri sistemul
Apăsaţi ]/1.
Indicatorul POWER (de culoare verde) este
luminos când sistemul este pornit.
2 Detaşaţi acumulatorul trăgându-l în
sus şi decuplaţi conectorul cablului
acestuia.
La decuplare, aveţi grijă să apucaţi de
conector şi nu să trageţi de cablu.
8
Telecomanda
Înainte de a folosi telecomanda pentru prima dată, detaşaţi folia izolatoare a acesteia aşa cum
este indicat în imaginea următoare :
Îndreptaţi telecomanda spre senzorul , care îi este destinat, de la
sistem.
Indicatorul POWER (de culoare verde) al sistemului luminează intermitent
când este recepţionat semnalul de la telecomandă.
Este posibil ca anumite butoane să nu acţioneze la redarea semnalului audio
de intrare primit de la un echipament cuplat la mufa AUDIO IN.
Butoanele VOL + şi u au câte un punct tactil.
]/1 (alimentare)*
• Pentru pornirea/ oprirea sistemului. Indicatorul POWER (de culoare verde) este luminos
când sistemul este pornit.
u (redare/ pauză)
• Pentru pornirea redării de la un iPod. La apăsarea acestui buton se comută între pauză/
reluarea redării.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton pentru a opri iPod-ul.
> (înainte)
• Pentru trecerea la pista următoare.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timpul redării pentru a localiza un anumit punct dorit.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timpul pauzei şi priviţi ecranul iPod-ului pentru a localiza
punctul dorit.
. (înapoi)
• Pentru trecerea la pista precedentă. În timpul redării, această operaţie conduce la începutul
pistei curente. Pentru a reveni la pista precedentă în cursul redării, apăsaţi de două ori.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timpul redării pentru a localiza un anumit punct dorit.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat în timpul pauzei şi priviţi ecranul iPod-ului pentru a localiza
punctul dorit.
9
V/v
• Pentru selectarea unui element de meniu sau a unei piste pentru a fi redată.
MENIU (Menu)
• Pentru revenirea la meniul precedent.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a reveni la meniul precedent.
ACCESARE (Enter)
• Pentru executarea elementului de meniu selectat sau pentru a începe redarea.
Intensificare başi (Bass Boost)
• Apăsaţi pentru a obţine un efect sonor de bas profund. Indicatorul BOOST (de culoare
portocalie) se aprinde. Pentru a dezactiva acest efect, apăsaţi din nou acest buton. Indicatorul
luminos se va stinge.
Volum (VOL) +/–
• Pentru ajustarea volumului.
* La folosirea acumulatorului, apăsaţi ]/1 pentru a porni sistemul. Butonul ]/1 de la telecomandă
poate porni sistemul numai când este folosit adaptorul de c.a.
Notă
• Anumite operaţii pot diferi sau este posibil să nu fie disponibile în funcţie de modelele de iPod.
Pentru a înlocui bateria cu litiu a telecomenzii
În condiţii obişnuite, bateria va dura aproximativ 1 an. (Durata de viaţă poate fi mai scurtă, în
funcţie de condiţiile de utilizare.) Când bateria devine prea slabă, raza de acţiune a telecomenzii
se scurtează. Înlocuiţi bateria cu o baterie cu litiu nouă, de tipul CR2025.
Partea cu + orientată în sus
Notă
• Dacă urmează să nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateria pentru
a evita producerea de defecţiuni provocate de scurgerea lichidului coroziv conţinut de aceasta.
10
Redarea conţinutului de la un iPod
Modele de iPod/ iPhone
compatibile
Modelele de iPod/ iPhone compatibile sunt:
iPod touch (tactil) (a 4-a generaţie)
iPod touch (tactil) (a 3-a generaţie)
iPod touch (tactil) (a 2-a generaţie)
iPod nano (a 6-a generaţie*)
iPod nano (a 5-a generaţie)
iPod nano (a 4-a generaţie)
iPod nano (a 3-a generaţie)
iPod clasic
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
Notă
• Actualizaţi software-ul pentru iPod/ iPhone cu
versiunile cele mai recente înainte de a folosi
sistemul.
Notă
• Acest sistem nu este specificat pentru utilizarea
împreună cu un iPad.
Înainte de cuplarea unui iPod la
sistem
Dispozitivul de prindere este montat la staţia de
docare a sistemului, având rolul de susţinere a
iPod-ului. Verificaţi ca numărul dispozitivului
de prindere indicat mai jos să fie compatibil
cu iPod-ul dvs. şi schimbaţi acest dispozitiv
dacă este necesar. Numărul dispozitivului de
prindere este marcat în partea de jos a acestuia.
La sistem este montat iniţial dispozitivul cu
numărul “1”.
Exemplu
Partea din spate a
dispozitivului de prindere
* iPod nano (a 6-a generaţie) nu poate fi acţionat
cu telecomanda când sunt apăsate comenzile
“Meniu”, “V”, “v” şi “Accesare”.
Cu privire la drepturile de autor
iPhone, iPod, iPod clasic, iPod nano şi iPod
touch (tactil) sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Marcajele “Made for iPod” (Produs pentru iPod)
şi “Made for iPhone” (Produs pentru iPhone)
indică faptul că un anumit accesoriu electronic a
fost proiectat în mod special pentru a se conecta
la un iPod, respectiv la un iPhone, şi a fost
certificat de dezvoltator că respectă standardele
de performanţă Apple. Firma Apple nu este
răspunzătoare pentru funcţionarea acestor
echipamente sau pentru respectarea standardelor
privind siguranţa şi a celor de reglementare.
Vă rugăm să ţineţi seama că folosirea acestui
accesoriu cu un iPod sau iPhone poate afecta
performanţele wireless.
Numărul dispozitivului
de prindere
11
Numerele dispozitivelor de
prindere şi modelele de iPod
compatibile
Schimbarea dispozitivului de
prindere al sistemului
1
Trageţi pârghiile (A) dispozitivului
de prindere una spre alta pentru a se
desprinde părţile proeminente din
partea de jos a acestuia (1).
2
Apucaţi de ambele capete ale
dispozitivului de prindere şi trageţi
dispozitivul în sus, pentru a-l
detaşa.
1 iPod classic (160 GB)
iPhone 3GS
iPhone 3G
2 iPod touch (tactil) (a 3-a generaţie)
iPod touch (tactil) (a 2-a generaţie)
iPod nano (a 6-a generaţie*)
iPod clasic (120 GB)
iPod clasic (80 GB)
iPhone 4
A
3 Aliniaţi părţile proeminente din partea
3 iPod touch (tactil) (a 4-a generaţie)
iPod nano (a 5-a generaţie)
iPod nano (a 4-a generaţie)
iPod nano (a 3-a generaţie)
din spate a noului dispozitiv de
prindere cu orificiile corespondente
ale staţiei de docare. Aliniaţi mai întâi
(B) şi apoi (C).
C
B
D
B
D
C
D
12
4 Aliniaţi părţile proeminente din partea 4
de jos a dispozitivului de prindere cu
orificiile corespondente ale staţiei
de docare şi apăsaţi-l în jos pentru
a-l fixa.
1
Pentru redare
1
2
Conectaţi un iPod la sistem.
Introduceţi iPod-ul respectând unghiul
conectorului staţiei de docare.
3
Note
• Înainte de a conecta un iPod, detaşaţi orice
capac sau cutie a acestuia.
• Dacă pe ecranul iPod-ului tactil sau pe cel al
iPhone-ului este afişat un mesaj, consultaţi
“Despre App.”.
13
2
Apăsaţi [/1 pentru a porni sistemul.
Indicatorul POWER (de culoare verde)
devine luminos.
4
Apăsaţi u sau acţionaţi iPod-ul
pentru a începe redarea.
Sprijiniţi iPod-ul cu mâna când îl
acţionaţi atunci când este conectat
la sistem.
Notă
• În funcţie de starea iPod-ului, butonul u
al sistemului sau cel al telecomenzii este
posibil să nu funcţioneze. Într-un astfel
de caz, acţionaţi iPod-ul pentru a începe
redarea.
5
Notă
• Când este folosit un acumulator, apăsaţi
[/1 pentru a porni sistemul. Butonul [/1
al telecomenzii poate porni sistemul numai
când este folosit adaptorul de c.a.
3 Reduceţi la minim volumul sistemului
apăsând butonul VOL – până ce
indicatorul POWER (de culoare
verde) clipeşte de 3 ori la rând.
14
Apăsaţi VOL +/– pentru a ajusta
volumul.
Note
• Acest sistem acceptă numai funcţia de redare
audio a unui iPod.
• Un iPod touch (tactil)/ iPhone nu va funcţiona
decât dacă este pornit. Aveţi grijă să porniţi
alimentarea respectivului echipament înainte
de a-l acţiona.
• În funcţie de iPodul conectat, este posibil să
fie emis brusc un sonor puternic, când sunt
reglate boxele.
• Dacă acumulatorul iPod-ului este descărcat,
încărcaţi-l înainte de a-l utiliza.
• Când aşezaţi iPod-ul în sistem, aveţi grijă să
ţineţi bine sistemul.
• Când deplasaţi sistemul, aveţi grijă să detaşaţi
iPod-ul.
• Volumul pentru sunetul de apel al unui iPhone
sau al aplicaţiilor poate diferi de cel stabilit
pentru muzica redată de acesta. Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni care
însoţeşte iPhone-ul.
• Firma Sony nu îşi poate asuma responsabilitatea
în cazul în care datele înregistrate de un iPod
sunt pierdute sau deteriorate la folosirea iPodului conectat la acest sistem.
• Pentru detalii legate de condiţiile de mediu
adecvate pentru acţionarea iPod-ului dvs.,
consultaţi site-ul web al Apple Inc.
Conectarea unor
componente opţionale
Observaţie
• Un iPod poate fi utilizat pentru a ajusta
volumul sistemului. Când detaşaţi iPod-ul de
la sistem, nivelul volumului iPod-ului revine
la cel stabilit înainte de conectare.
La detaşarea iPod-ului de la
sistem
Ţineţi sistemul cu mâna când detaşaţi iPod-ul.
Notă
• Când detaşaţi un iPod de la sistem, aveţi grijă
să îl deplasaţi respectând unghiul conectorului
staţiei de docare.
Puteţi asculta muzică cuplând la acest sistem un
alt echipament de intrare audio decât un iPod.
Note
• Reduceţi volumul sistemului înainte de a
conecta un echipament audio de intrare.
• În funcţie de forma cablului mini stereo (nu
este furnizat), conectorul acestuia este posibil
să nu fie compatibil cu mufa AUDIO IN.
Nu încercaţi să forţaţi cuplarea conectorului
deoarece se poate deteriora sistemul.
1
Conectaţi echipamentul de intrare
audio prin intermediul unui cablu
mini stereo (nu este furnizat) la mufa
AUDIO IN aflată în partea din spate a
sistemului.
2
Apăsaţi [/1 pentru a porni sistemul.
Indicatorul POWER (de culoare verde)
devine luminos.
Notă
• Când este folosit un acumulator, apăsaţi
[/1 pentru a porni sistemul. Butonul [/1
al telecomenzii poate porni sistemul numai
când este folosit adaptorul de c.a.
3 Reduceţi la minim volumul sistemului
apăsând butonul VOL – până ce
indicatorul POWER (de culoare verde)
clipeşte de 3 ori la rând.
4
Acţionaţi echipamentul de intrare
audio şi porniţi redarea.
Redarea diferă în funcţie de
echipamentul audio conectat. Pentru
detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni ce însoţeşte respectivul
echipament.
5
Ajustaţi volumul.
Stabiliţi pentru echipamentul de
intrare audio un nivel adecvat al
volumului apăsând butonul VOL +/–
al sistemului.
15
Despre aplicaţii
Note
• La redarea semnalului de intrare audio de la un
alt echipament conectat la mufa AUDIO IN,
opriţi redarea semnalului de la iPod şi detaşaţi
iPod-ul de la sistem.
• Chiar dacă este cuplat un radio la mufa AUDIO
IN, semnalele radio nu pot fi recepţionate sau
semnalul recepţionat este mult redus.
• Decuplaţi cablul mini stereo de la sistem când
nu este folosit. Dacă lăsaţi cablul ministereo
cuplat este posibil să apară zgomot.
La magazinul virtual “Apple App Store” este
disponibilă o aplicaţie de docare dedicată pentru
iPod şi iPhone.
Căutaţi “D-Sappli” şi preluaţi aplicaţia gratuită
pentru a afla mai multe în legătură cu funcţiile
oferite.
Facilităţi :
• D-Sappli include două funcţii de cronometrare:
Cronometru pentru redarea muzicii şi
Cronometru de oprire automată.
Cronometru pentru redarea muzicii
Permite redarea/ efectuarea unei pauze la
redarea muzicii, în momentul dorit.
Cronometru de oprire automată
Permite stabilirea unei ore la care să fie oprită
redarea muzicii.
Cronometrul pentru redarea muzicii şi
Cronometrul de oprire automată funcţionează
în combinaţie cu alimentarea cu energie a
unităţii.
• D-Sappli include şi o facilitate de afişare a unei
interfeţe cu indicaţii de ceas mărite.
Note
• Dacă Aplicaţia de legătură cu acest sistem nu
este preluată la iPod / iPhone, este posibil să
fie afişat, în mod repetat, un mesaj extensibil
care vă indică să preluaţi D-Sappli. Dezactivaţi
funcţia de legătură a aplicaţiei pentru ca afişarea
mesajului extensibil să fie întreruptă.
• Pentru a dezactiva funcţia de legătură a
aplicaţiei : conectaţi adaptorul de c.a. şi apoi
apăsaţi ]/1 pentru a porni sistemul. Detaşaţi
iPod-ul/ iPhone-ul de la sistem şi apoi apăsaţi
şi menţineţi apăsat butonul u al sistemului
mai mult de 2 secunde în timp ce telecomanda
este orientată spre senzorul , care îi este
destinat, de la sistem şi este apăsat butonul
VOL – al acesteia. Indicatorul POWER (de
culoare verde) clipeşte timp de 2 secunde.
• Pentru a reactiva funcţia de legătură a
aplicaţiei: repetaţi paşii de mai sus. Indicatorul
POWER (de culoare verde) clipeşte rar timp
de 2 secunde.
16
Funcţionare
Soluţionarea problemelor
Dacă survine vreo problemă legată de sistemul
dvs. identificaţi-o în lista următoare şi aplicaţi
măsura indicată pentru a o remedia. Dacă
problema persistă, contactaţi dealer-ul dvs.
Sony.
Probleme generale
Alimentarea nu porneşte la conectarea
adaptorului de c.a.
• Verificaţi dacă adaptorul de c.a. este cuplat
corect la o priză de perete.
Alimentarea nu porneşte când este
decuplat adaptorul de c.a. sau indicatorul
BATT (de culoare portocalie) clipeşte de
câteva ori şi apoi alimentarea sistemului
se opreşte.
• Este posibil ca acumulatorul să fie descărcat.
În acest caz, cuplaţi adaptorul de c.a. pentru
a-l încărca (consultaţi secţiunea “Pregătirea
unei surse de alimentare”, pag. 6).
Acumulatorul este descărcat.
• Cuplaţi adaptorul de c.a. pentru a-l încărca.
Nu se aude nici un sunet, sau sunetul
este foarte slab.
• Pentru volum este stabilit nivelul minim.
Măriţi volumul.
• Volumul echipamentul conectat este redus.
Măriţi volumul sonor al acestuia.
• Sistemul emite sonorul la un nivel mai
redus când este folosită alimentarea de la
acumulator, decât atunci când este folosit
adaptorul de c.a.
În timpul redării, sunt mixate două surse
diferite de muzică.
• Opriţi redarea fie la iPod, fie la sursa de intrare
audio şi decuplaţi respectivul echipament de
la sistem.
Se aude un zgomot puternic.
• Sistemul este aşezat în apropierea unui
televizor sau a unui alt echipament care emite
semnal sonor. Deplasaţi-l la distanţă mai mare
de celelalte echipamente şi conectaţi cablul de
alimentare cu c.a. la o altă priză.
• Când este redat semnalul atât de la iPod,
cât şi de la un echipamentul ce furnizează
semnal audio de intrare (conectat la mufa
AUDIO IN), este posibil să fie produs zgomot.
Decuplaţi / detaşaţi iPod-ul sau echipamentul
ce furnizează semnalul audio.
Sunetul este distorsionat.
• Volumul este prea ridicat. Reduceţi volumul.
• Volumul este prea ridicat la echipamentul ce
furnizează semnalul audio de intrare. Reduceţi
volumul la respectivul echipament.
• Este folosită funcţia de intensificare a başilor şi
cea de egalizor a echipamentului ce furnizează
semnalul audio de intrare. Dezactivaţi aceste
funcţii.
• Verificaţi dacă este corect conectat iPod-ul.
• Când este redat semnalul atât de la iPod, cât
şi de la un echipamentul ce furnizează semnal
audio de intrare (conectat la mufa AUDIO
IN), este posibil ca sunetul să fie distorsionat.
Decuplaţi / detaşaţi iPod-ul sau echipamentul
ce furnizează semnalul audio.
Indicatorul POWER (de culoare verde)
luminează intermitent.
• Indicatorul POWER (de culoare verde) poate
clipi când apăsaţi u de la sistem, când
ajustaţi volumul sau la recepţia semnalelor
de la telecomandă. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
Indicatorii BATT/ CHG luminează
intermitent.
• La pornirea/ oprirea sistemului sau la
conectarea/ deconectarea adaptorului de c.a.,
indicatorii BATT/ CHG pot clipi uneori.
Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Semnalele radio etc. nu pot fi
recepţionate.
• Dacă este conectat un echipament care are un
radio sau un tuner TV încorporat, semnalul
radio sau sonorul TV este posibil să nu fie
recepţionat, ori este posibil ca recepţia radio
să fie redusă semnificativ.
17
Sistemul nu poate fi acţionat deşi este
pornit.
• Reporniţi sistemul apăsând, cu un obiect cu
vârf ascuţit (cum ar fi un ac etc.), butonul
“RESET”aflat în partea de jos a acestuia.
Dacă sistemul nu reporneşte, contactaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
iPod
Nu se aude sunetul, sau acesta este
foarte slab.
• iPod-ul nu este ferm conectat la sistem.
Detaşaţi şi apoi recuplaţi iPod-ul.
• Pentru iPod este aleasă varianta “Limitarea
volumului”. Ajustaţi sau dezactivaţi opţiunea
“Limitarea volumului”.
• iPod-ul nu redă. Iniţiaţi redarea.
iPod-ul nu funcţionează.
• Verificaţi dacă este ferm conectat iPod-ul.
• Verificaţi dacă software-ul iPod-ului este
actualizat la cea mai recentă variantă. În caz
contrar, actualizaţi acest software înainte de a
îl folosi împreună cu acest sistem.
IPod-ul nu poate fi încărcat.
• Verificaţi dacă este ferm conectat iPod-ul.
• Verificaţi dacă este bine conectat adaptorul
de c.a.
Volumul soneriei de apel al iPhone-ului
nu se modifică.
• Ajustaţi volumul soneriei iPhone-ului.
Intrare audio
Nu se aude sunetul, sau acesta este
foarte slab.
• Cablul s-a decuplat. Verificaţi conexiunile.
• Cablul nu este ferm conectat la mufa AUDIO
IN. Decuplaţi cablul şi apoi recuplaţi-l.
18
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Verificaţi dacă telecomanda este îndreptată către
senzorul care îi este destinat, al sistemului.
• Telecomanda se află la distanţă prea mare de
sistem. Apropiaţi telecomanda de senzorul
sistemului pentru a efectua operaţii la
distanţă.
• Există un obstacol între senzor şi telecomandă.
Îndepărtaţi obstacolul care împiedică recepţia
semnalelor de comandă.
• iPod-ul nu este bine conectat. Detaşaţi şi apoi
recuplaţi iPod-ul.
• Bateria telecomenzii s-a consumat. Înlocuiţi-o
cu o baterie nouă.
• Senzorul pentru telecomandă primeşte raze
de lumină de la o sursă puternică, de exemplu
radiaţii solare directe, sau de la un corp de
iluminat ce emite lumină fluorescentă de înaltă
frecvenţă. Nu amplasaţi sistemul în apropierea
unor astfel de surse de lumină puternică.
Sistemul nu poate fi pornit prin apăsarea
butonului ]/1 de la telecomandă.
• Butonul ]/1 al telecomenzii poate porni
sistemul numai când este folosit un adaptor
de c.a.
Bateria nu poate fi introdusă în
telecomandă.
• Aţi orientat invers bateria. Verificaţi polaritatea
(+/–) şi introduceţi-o corect.
Specificaţii
Indicaţii
În următoarele condiţii, toţi indicatorii sistemului
vor lumina intermitent de mai multe ori şi toate
butoanele sistemului şi ale telecomenzii (cu
excepţia butonului ]/1 de la sistem) nu vor
funcţiona :
• dacă temperatura din interiorul aparatului este
prea ridicată. Sistemul trebuie să funcţioneze
în intervalul de temperaturi recomandat (între
5°C şi 35°C) ;
• sistemul recepţionează o tensiune prea mare.
Aveţi grijă să folosiţi adaptorul de c.a. furnizat.
Nu alimentaţi sistemul cu tensiuni mai mari
de 13 V ;
• bateria reîncărcabilă încorporată funcţionează
deficitar.
În acest caz, apăsaţi butonul ]/1 al sistemului
pentru a opri acest aparat, apoi apăsaţi din nou
]/1 pentru a porni sistemul. Dacă temperatura
aparatului este prea ridicată, aşteptaţi până ce
acesta se răceşte înainte de a-l reporni.
Notă
• Dacă indicatorii nu se sting după ce aţi oprit/
pornit sistemul de câteva ori, la intervale scurte
de timp, decuplaţi adaptorul de c.a. de la priza
de perete şi lăsaţi-l oprit o perioadă de timp
mai lungă. Dacă problema persistă, contactaţi
cel mai apropiat dealer Sony.
Secţiunea boxe
Sistem de boxe :
woofer : 56 mm, ecranat magnetic
tweeter : 20 mm
Tip de cutie de rezonanţă :
bas reflex
Impedanţă :
woofer : 6 Ω
tweeter : 6 Ω
Secţiunea amplificator
Puterea la ieşire de referinţă :
13 W (10 % T.H.D., 1 kHz, 6 Ω, la funcţionarea
cu adaptor de c.a.)
Intrare :
conector de docare pentru iPod (30 cu pini) × 1,
minimufă stereo × 1
Impedanţă de intrare :
4,7 kΩ (la 1 kHz)
Secţiunea pentru iPod
Ieşire de c.c. : 5 V
Intensitate max. de curent : 1 A
Secţiunea caracteristici generale
Alimentare :
13 V c.c. (adaptor de c.a. furnizat)
Temperatura de funcţionare :
5 °C ÷ 35 °C
Tensiunea de alimentare :
100 V ÷ 240 V, c.a.
Dimensiuni :
aprox. 145 mm × 145 mm × 145 mm
Masă :
aprox. 600 g
Accesorii furnizate :
adaptor de c.a. (AC-E1320D1) (1)
cablu de alimentare cu c.a. (1)
telecomandă (1)
baterie cu litiu tip CR2025 (1) – preinstalată în
telecomandă, pentru utilizarea de probă
dispozitiv de prindere (3) – unul este montat
la sistem, din fabrică.
manual de instrucţiuni – acest document (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi anunţaţi în prealabil.
19
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus
la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda.
Download PDF

advertising