Sony | RDP-XF100iP | Sony RDP-XF100iP XF100iP Staţie de andocare portabilă, cu difuzor, pentru iPod/iPhone Instrucţiuni de utilizare

Sistem personal de
docare audio
Manual de instrucţiuni
RDP-XF100iP
© 2010 Sony Corporation
Fabricat în : China
RO
ATENŢIONĂRI
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi pe aparat
flăcări deschise, de exemplu lumânări aprinse.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la stropire cu apă, ploaie şi
la umezeală şi nu aşezaţi pe aparat recipiente ce
conţin lichide (cum ar fi vazele cu apă).
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură excesivă spre exemplu la
radiaţii solare directe, la foc sau la surse de
căldură similare, pe perioade îndelungate de
timp.
Deoarece cablul de alimentare este folosit
pentru a deconecta aparatul de la reţeaua de
curent, conectaţi aparatul la o priză de perete
uşor accesibilă. În cazul în care constataţi un
comportament anormal, decuplaţi imediat
ştecărul de la priza de perete.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Plăcuţele, pe care sunt marcate denumirea
produsului şi informaţii importante privind
siguranţa, se află în partea de jos, spre exterior,
a unităţii principale şi pe suprafaţa adaptorului
de c.a.
ATENŢIE
Există pericolul ca bateria să explodeze dacă
este incorect înlocuită. Aveţi grijă să înlocuiţi
bateria cu una de acelaşi tip.
2
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată în
documentele separate pentru service sau
garanţie.
Valabilitatea marcajului CE este limitată doar
la ţările în care acesta este impus prin lege,
în special în ţările EEA (Zona Economică
Europeană).
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesoriul pentru care se aplică :
telecomanda.
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie
înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Dacă aveţi întrebări sau probleme privind
unitatea dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Cuprins
Atenţionări .............................................. 2
Măsuri de precauţie ................................ 4
Facilităţi .................................................. 4
Înainte de a folosi aparatul ..................... 5
Funcţionare
Părţi componente şi butoane .................. 6
Surse de alimentare ............................... 7
Pregătirea unei surse de alimentare .. 7
Note privind adaptorul de c.a. ........... 7
Folosirea acumulatorului ....................... 8
Înlocuirea acumulatorului........................ 9
Telecomanda ........................................ 10
Când trebuie înlocuită bateria .......... 10
Deschiderea / închiderea staţiei de
docare .................................................11
Ataşarea iPod-ului .............................11
Folosirea unui iPod ............................... 12
Ascultarea radioului .............................. 14
Fixarea posturilor de radio în memorie . 14
Alegerea sonorului mono pentru un post
de radio stereo ................................... 15
Conectarea unor componente opţionale 16
Alegerea stilului care să fie imprimat
sonorului (egalizare) .......................... 17
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ..................... 18
Probleme generale ........................... 18
iPod .................................................. 18
Radio ................................................ 18
Telecomandă .................................... 18
Specificaţii ............................................ 19
M odele compatibile de iPod/ iPhone ... 20
3
Măsuri de precauţie
Facilităţi
• Acţionaţi aparatul alimentat de la sursele
indicate la secţiunea “Specificaţii”.
• Pentru deconectarea adaptorului de c.a.,
apucaţi ştecărul propriu-zis ; nu trageţi
niciodată de cablu.
• Deoarece pentru boxe este folosit un magnet
puternic, menţineţi cărţile de credit personale cu
codare magnetică şi ceasurile cu arc la distaţă
de acest sistem pentru a evita deteriorarea lor
cauzată de magnet.
• Nu plasaţi sistemul în apropierea unor surse de
încălzire, cum ar fi un radiator sau o conductă
de aer cald. şi nici în spaţii supuse la radiaţii
solare directe, la prea mult praf sau la şocuri
mecanice sau vibraţii.
• Aşezaţi sistemul într-un spaţiu cu ventilaţie
adecvată pentru a evita acumularea căldurii
în interior. Nu aşezaţi sistemul pe suprafeţe
(pături, cuverturi etc.) sau în apropierea unor
materiale (draperii, perdele) care pot bloca
fantele de aerisire ale acestuia.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun
lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul
de la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verificat
de o persoană calificată înainte de a-l mai
utiliza.
• Curăţaţi carcasa folosind o bucată de pânză
moale, uşor umezită într-o soluţie slabă de
detergent.
• Compatibiltatea cu iPod şi cu iPhone.
• Tuner FM cu 20 de posturi prestabilite.
• Acumulator pentru utilizarea ca echipament
portabil.
• Funcţie audio.
• Telecomanda wireless furnizată.
NOTE PRIVIND BATERIA CU LITIU
• Ştergeţi bateria cu o bucată de pânză uscată
pentru a asigura un contact bun.
• Aveţi grijă să respectaţi polaritatea corectă la
montarea bateriei.
• Nu apucaţi bateria cu pensete metalice pentru
a nu produce un scurtcircuit.
4
Înainte de a folosi aparatul
Pentru a porni / opri aparatul
Apăsaţi ]/1 (alimentare).
Indicatorul butonului ]/1 devine luminos, de
culoare verde, când sistemul este pornit.
Pentru a regla volumul
Apăsaţi butonul VOL +/–.
Notă
• Când aparatul este oprit, funcţionează numai
butonul ]/1.
Sistem de gestionare a alimentării
Dezactivarea funcţiei de menţinere oprită
a alimentării
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ]/1
(alimentare).
Indicaţia “RELEASE” (Eliberare) clipeşte de 2
ori şi funcţia de menţinere oprită a alimentării
este anulată. Unitatea va porni automat.
Observaţie
• Funcţia de menţinere oprită a alimentării va
fi anulată dacă este conectat adaptorul de c.a.
la acest aparat.
După încheierea redării semnalului de la iPod
(sau de la echipamentul conectat la mufa
AUDIO IN), dacă nu este efectuată nici o
operaţie timp de aprox. 20 de minute, aparatul
va fi oprit automat.
Note
• Când aparatul este pornit, dacă nu este
efectuată nici o operaţie timp de 30 secunde,
ecranul se va opri. În acest caz, apăsaţi butonul
DISPLAY pentru a reporni afişarea.
• Aparatul nu poate fi pornit cu telecomanda
când adaptorul de c.a. este deconectat.
Funcţia de menţinere oprită a
alimentării
Funcţia de menţinere oprită a alimentării are
rolul de a evita pornirea nedorită a acesteia
când aparatul este transportat.
Activarea funcţiei de menţinere oprită a
alimentării
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul ]/1
(alimentare) când adaptorul de c.a. este
decuplat.
Indicaţia “HOLD” (Blocat) clipeşte de 2 ori şi
afişajul se stinge. Aparatul nu poate fi pornit
prin apăsarea butonului ]/1 (alimentare) câtă
vreme funcţia de menţinere oprită a alimentării
este activă.
5
Funcţionare
Părţi componente şi butoane
Antenă
Senzor pentru
telecomandă
Afişaj
Staţie de docare
Butoanele VOL + şi u au câte un punct tactil, atât la telecomandă, cât şi la aparat.
6
Surse de alimentare
Pregătirea unei surse de alimentare
Încărcaţi acumulatorul înainte de a-l folosi pentru prima dată împreună cu acest aparat sau când i
se consumă energia. Aparatul poate funcţiona în timpul încărcării.
1 Conectaţi cablul de alimentare cu c.a. (furnizat) la adaptorul de c.a. (furnizat)
2 Conectaţi ferm adaptorul de c.a. la mufa de curent continuu DC IN 20V aflată în partea
din spate a acestui aparat şi cuplaţi apoi ştecărul adaptorului la o priză de perete.
Spre o priză de perete
Adaptor de c.a.
Cablu de alimentare
cu c.a.
Note privind adaptorul de c.a.
• Folosiţi numai adaptorul de c.a. marca Sony, furnizat.
Polaritatea conectorilor proveniţi de la alţi producători poate
diferi. Folosirea unui alt adaptor de c.a. decât cel furnizat poate
cauza disfuncţionalităţi.
3
Polaritatea conectorului
Verificaţi dacă a început încărcarea.
Când încărcarea începe, apare indicatorul pentru baterie. În timpul încărcării, indicatorii pentru
baterie afişaţi se modifică ciclic, pentru a simboliza această operaţie.
7
Folosirea acumulatorului
Când aparatul este oprit
Când încărcarea se încheie, este afişat pentru o
vreme indicatorul de baterie complet încărcată,
după care acesta dispare.
Note
• Dacă este conectat adaptorul de c.a. când
acumulatorul este complet încărcat, indicatorul
de baterie complet încărcată este afişat
temporar, după care dispare.
• Dacă este conectat adaptorul de c.a. când
energia acumulatorului este redusă, începe
încărcarea, iar indicatorul de energie redusă a
acumulatorului şi cel de încărcare apar într-o
prezentare animată.
Aparatul nu poate efectua operaţii fără a fi folosit
adaptorul de c.a. câtă vreme este afişat indicatorul
de energie redusă a acumulatorului.
Când aparatul este pornit
Când încărcarea se încheie, este afişat indicatorul
de baterie complet încărcată.
Notă
• Încărcarea acumulatorului va dura cca. 7 ore.
8
Puteţi acţiona aparatul alimentat de
acumulator, în loc să folosiţi adaptorul de c.a.
Notă
• Sonorul emis va fi mai slab când adaptorul de
c.a. este decuplat.
Pentru a afla energia rămasă a
acumulatorului
Energia rămasă a acumulatorului va fi indicată
la pornirea aparatului. Pe măsură ce energia
acumulatorului scade, indicaţia afişată pe
ecran ilustrează acest fapt.
Nivelul 1
Nivelul 2
Nivelul 3
Nivelul 4
Când acumulatorul este aproape descărcat,
indicaţia “LOW BATT” clipeşte şi aparatul
se opreşte. Pentru a încărca bateria, conectaţi
adaptorul de c.a. (Consultaţi “Pregătirea unei
surse de alimentare”.)
Note
• Energia rămasă a acumulatorului nu va fi
indicată când aparatul este oprit.
• Aparatul necesită cel puţin 30 de minute pentru
a încărca acumulatorul, dacă apare indicaţia
“LOW BATT”.
• Indicatorul acumulatorului indică aproximativ
energia rămasă a acumulatorului.
• Condiţiile de acţionare vor afecta viteza de
descărcare a acumulatorului.
Înlocuirea acumulatorului
Durata de viaţă a acumulatorului
La
redarea de la iPod
recepţia FM
Durata de viaţă
aprox. 7 ore*
aprox. 7 ore
5
Închideţi capacul compartimentului
pentru acumulator şi glisaţi clapeta de
blocare în poziţia LOCK (Blocat).
Măsurat conform standardelor JEITA (Asociaţia
Industriilor Electronică şi de Tehnologia
Informaţiilor din Japonia).
* Durata de timp de folosire este măsurată
în condiţiile utilizării unui iPod clasic şi
când acumulatorul şi iPod-ul sunt complet
încărcate.
Când trebuie înlocuit acumulatorul
Încărcarea succesivă a acumulatorului conduce,
în timp, la reducerea capacităţii sale de a stoca
energie. Înlocuiţi acumulatorul când durata de
viaţă a acestuia scade la jumătate, chiar şi în
urma încărcării complete.
Notă
• Acumulatorul nu este un produs disponibil în
comerţ. Pentru a achiziţiona un acumulator
nou (de tipul NH-2000 RDP), consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
1
În partea de jos a aparatului, glisaţi
clapeta de blocare în poziţia UNLOCK
(Deblocat) şi pe cea RELEASE
(Eliberare) în direcţia indicată de
săgeţi.
Capacul compartimentului pentru acumulator
se deschide, după care trebuie detaşat.
2
Folosiţi o monedă sau un alt obiect
similar pentru a scoate acumulatorul.
3
Detaşaţi acumulatorul şi decuplaţi
cablul de alimentare al acestuia
de la mufa aflată în interiorul
compartimentului.
4
Conectaţi cablul de alimentare al unui
nou acumulator la acelaşi conector
şi introduceţi acest acumulator în
interiorul compartimentului.
Note
• Încărcaţi un acumulator nou înainte de a-l
folosi. Consultaţi “Pregătirea unei surse de
alimentare”.
• Opriţi aparatul înainte de a înlocui acumulatorul.
• La înlocuirea acumulatorului, aşezaţi o bucată de
pânză moale sub aparat.
9
Telecomanda
Înainte de a folosi telecomanda pentru prima dată, detaşaţi folia izolatoare a acesteia aşa cum
este indicat în imaginea următoare :
Când trebuie înlocuită bateria
În condiţii obişnuite, bateria (tip CR2025) va dura aproximativ 6 luni. Când telecomanda nu mai
acţionează aparatul, înlocuiţi bateria cu una nouă, de acelaşi tip.
j
Baterie tip CR2025
Note
• Nu încercaţi să încărcaţi bateria.
• Dacă urmează să nu utilizaţi telecomanda pentru o perioadă lungă de timp, scoateţi bateria pentru
a evita producerea de defecţiuni provocate de scurgerea lichidului coroziv conţinut de aceasta.
10
Deschiderea / închiderea staţiei de docare
Puteţi audia sonorul de la iPod cuplând acel
echipament la staţia de docare a acestui
aparat.
Ataşarea iPod-ului
1
Apăsaţi PUSH OPEN de la staţia de
docare, din partea frontală a acestui
aparat.
Suportul emite un clic şi se fixează în poziţia
deschis.
2
Aşezaţi adaptorul pentru iPod-ul/
iPhone-ul dvs.
Când este conectat un iPod la acest aparat,
folosiţi adaptorul universal pentru staţia de
docare, furnizat, pentru iPod-ul dvs. sau pentru
echipamente disponibile în comerţ, produse de
firma Apple Inc.
Dacă folosiţi un iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS
sau un iPhone 4, înainte de a le conecta, ataşaţi
adaptorul universal pentru staţia de docare
destinat acestora care v-a fost furnizat.
Numărul adaptorului respectiv, qs, qg sau ql,
este marcat pe partea inferioară ale adaptoarelor
universale pentru staţia de docare, furnizate.
Modelul qs este pentru iPhone, cel cu numărul
qg este pentru iPhone şi 3GS, iar modelul ql
este destinat pentru iPhone 4. Verificaţi numărul
adaptorului înainte de utilizare.
Adaptor universal pentru staţia
de docare furnizat
ql
qg
qs
Note
• Înainte de a folosi un iPod, consultaţi manualul
de instrucţiuni al acestuia.
• Conectorul acestui aparat este destinat
exclusiv utilizării cu un iPod. Dacă folosiţi
un echipament care nu este compatibil cu
conectorul, cuplaţi-l la mufa AUDIO IN a
acestui aparat cu ajutorul cablului de conectare
audio furnizat.
• Firma Sony nu îşi poate asuma responsabilitatea
în cazul în care datele înregistrate de un iPod
sunt pierdute sau deteriorate la folosirea iPodului conectat la acest sistem.
• Pentru detalii legate de condiţiile de mediu
adecvate pentru acţionarea iPod-ului dvs.,
consultaţi site-ul web al Apple Inc.
11
3 Ataşaţi iPod-ul/ iPhone-ul în staţia de
docare.
Folosirea unui iPod
1 Apăsaţi ]/1 (alimentare).
2 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION,
până ce pe afişaj apare indicaţia
“iPod”.
3
Observaţie
• Detaşaţi orice cutie sau învelitoare a iPod-ului
înainte de a-l aşeza în staţia de docare.
Apăsaţi u.
Începe redarea de la iPod.
Puteţi acţiona iPod-ul conectat fie prin
intermediul acestui aparat, fie cu ajutorul
butoanelor iPod-ului.
Pentru
A opri iPod-ul.
Apăsaţi
Apăsaţi şi menţineţi
apăsat u.
A fi făcută o pauză
de redare
u
Pentru reluarea
redării, apăsaţi din
nou acest buton.
A trece la pista
următoare
A trece la pista
precedentă
A localiza un punct
în timp ce este
ascultat sonorul
> (înainte)
A localiza un punct
în timp ce este
urmărit ecranul
iPod-ului
Menţineţi apăsat >
(înainte) sau .
(înapoi) în timpul
pauzei până ce este
găsit punctul dorit.
MENIU
Închiderea staţiei de docare
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul LOCK
RELEASE din colţul staţiei de docare şi
închideţi-o.
. (înapoi)*
Menţineţi apăsat >
(înainte) sau .
(înapoi) în timpul
redării până ce este
găsit punctul dorit.
A reveni la meniul
precedent
Selectaţi un element V (sus) /v (jos)
de meniu sau o pistă
pentru redare
12
Pentru executarea
elementului de
meniu selectat sau
pentru a începe
redarea
ENTER
* În timpul redării, această operaţie revine la
începutul pistei curente. Pentru a reveni la
pista precedentă, apăsaţi de două ori.
Note
• Când ataşaţi / detaşaţi un iPod de la la aparat,
aveţi grijă să îl deplasaţi respectând unghiul
conectorului staţiei de docare, fără a înclina
sau răsuci iPod-ul deoarece se poate deteriora
conectorul.
• Când deplasaţi sistemul, aveţi grijă să
detaşaţi iPod-ul. În caz contrar pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Când cuplaţi sau decuplaţi un iPod de la
acest aparat, aveţi grijă să ţineţi bine staţia
de docare.
• Înainte de a decupla iPod-ul, treceţi aparatul
în pauză de redare.
Pentru a folosi acest aparat ca
încărcător pentru iPod
Puteţi folosi acest aparat ca încărcător pentru
acumulatorul iPod-ului dvs. Încărcaţi iPod-ul
când este conectat adaptorul de c.a.
Starea de încărcare este afişată pe ecranul
iPod-ului. Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni al iPod-ului.
Notă
• Puteţi totodată să încărcaţi iPod-ul fără a
folosi adaptorul de c.a., apăsând butonul
FUNCTION pentru a selecta “iPod” când
indicatorul pentru baterie este la Nivelul 1
sau la Nivelul 2.
Cu privire la drepturile de autor
iPhone, iPod, iPod clasic, iPod nano şi iPod
touch (tactil) sunt mărci comerciale ale Apple
Inc., înregistrate în S.U.A. şi în alte ţări.
Marcajele “Made for iPod” (Produs pentru iPod)
şi “Made for iPhone” (Produs pentru iPhone)
indică faptul că un anumit accesoriu electronic a
fost proiectat în mod special pentru a se conecta
la un iPod, respectiv la un iPhone, şi a fost
certificat de dezvoltator că respectă standardele
de performanţă Apple. Firma Apple nu este
răspunzătoare pentru funcţionarea acestor
echipamente sau pentru respectarea standardelor
privind siguranţa şi a celor de reglementare.
Vă rugăm să ţineţi seama că folosirea acestui
accesoriu cu un iPod sau iPhone poate afecta
performanţele wireless.
13
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi [/1 (alimentare).
2 Apăsaţi în mod repetat FUNCTION până
ce pe ecran apare indicaţia “Radio”.
Fixarea posturilor de
radio în memorie
Puteţi fixa până la 20 de posturi de radio în
memoria acestui aparat.
1 Apăsaţi MENU.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta “AUTO
PRESET” şi apăsaţi ENTER.
Posturile de radio sunt stocate automat în
memoria aparatului în ordinea crescătoare
a frecvenţelor.
Cifrele care indică frecvenţa apar pe ecran
după o perioadă scurtă de timp.
3
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
TUNING +/– până ce cifrele care
indică frecvenţa încep să se modifice
pe ecran.
Aparatul parcurge automat frecvenţele radio,
oprindu-se când recepţionează clar un post
de radio.
Dacă nu puteţi depista un post de radio,
apăsaţi în mod repetat TUNING +/– pentru
a modifica frecvenţa pas cu pas.
Când este recepţionat un post de radio FM
stereo, este afişată indicaţia “STEREO”.
Observaţie
• Pentru a reveni la starea precedentă, apăsaţi
MENU înainte de a apăsa ENTER, pentru
efectua reglajul.
Dacă un post de radio nu poate fi
fixat în mod automat în memorie
Poate fi necesar să fixaţi manual în memorie
un post de radio cu semnal slab.
Observaţii
• Dacă atingeţi sau acţionaţi un iPod conectat la
acest aparat în timp ce ascultaţi radioul, este
posibil să se audă zgomot. Evitaţi să atingeţi
sau să acţionaţi iPod-ul în acest caz.
• Dacă ascultaţi radioul când un iPhone este
conectat la acest aparat, este posibil să apară
interferenţe cu recepţia radio. Într-un astfel de
caz, decuplaţi iPhone-ul.
Pentru a ameliora recepţia
Extindeţi antena telescopică până
la lungimea maximă şi ajustaţi
unghiul de recepţie optimă.
Notă
• Ajustaţi direcţia antenei apucând de capătul
acesteia. Antena poate fi deteriorată dacă
asupra sa se exercită o forţă prea mare.
14
1 Depistaţi postul de radio dorit.
2 Apăsaţi MENIU.
3 Apăsaţi M/m pentru a selecta “PRESET”
şi apăsaţi ENTER.
4
Apăsaţi M/m pentru a selecta numărul
prestabilit dorit şi apăsaţi ENTER.
Noul post de radio îl înlocuieşte pe cel
vechi.
Observaţie
• Pentru a reveni la starea precedentă, apăsaţi
MENU înainte de a apăsa ENTER pentru
reglajul de la pasul 4.
Pentru redarea posturilor de
radio
Apăsaţi PRESET +/– pentru a depista un post
de radio fixat în memorie.
Alegerea sonorului mono
pentru un post de radio
stereo
Puteţi alege ca semnalul unui post de radio FM
stereo să fie recepţionat mono, în cazul în care
acesta prezintă zgomot.
1 Apăsaţi MENU.
2 Apăsaţi M/m pentru a selecta
“ST/ MONO” şi apăsaţi ENTER.
3
Apăsaţi M/m pentru a selecta “MONO”
şi apăsaţi ENTER.
Postul de radio FM va fi redat mono.
Observaţii
• Pentru ca sunetul să fie stereo, selectaţi
“STEREO” la pasul 3.
• Pentru a reveni la starea anterioară, apăsaţi
MENU înainte de a apăsa ENTER la pasul
3.
15
Conectarea unor componente opţionale
Puteţi asculta muzică prin intermediul boxelor
acestui aparat cuplându-l cu un echipament
opţional, cum ar fi un player de muzică digital
portabil. Aveţi grijă să opriţi alimentarea
fiecărui echipament înainte de a efectua vreo
conexiune. Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni al echipamentului de conectat.
1 Conectaţi mufa AUDIO IN aflată în partea
din spate a aparatului la mufa de ieşire
de linie a player-ului audio digital portabil
sau a altui echipament, folosind un cablu
de conectare audio.
2 Apăsaţi [/1 pentru a porni aparatul.
3 Porniţi echipamentul conectat.
4 Apăsaţi butonul FUNCTION de mai multe
ori, până ce pe ecran apare indicaţia
“AUDIO IN”.
Sunetul de la echipamentul conectat este
emis prin boxele acestui aparat.
Spre un
echipament
extern
Cablu de conectare
audio (nu este furnizat)
16
Note
• Consultaţi şi manualul echipamentului
conectat.
• Cablul de conectare audio furnizat nu poate
fi folosit cu anumite echipamente externe.
Într-un astfel de caz, folosiţi un cablul adecvat
pentru echipamentul extern folosit.
• Dacă ascultaţi radioul în timp ce echipamentul
extern este conectat, acesta din urmă trebuie
oprit pentru fi evitată producerea zgomotului.
Dacă este recepţionat zgomot cu toate că
echipamentul extern a fost oprit, decuplaţi
şi îndepărtaţi echipamentul extern de acest
aparat.
Alegerea stilului care să fie imprimat sonorului
(egalizare)
Puteţi stabili stilul care să fie imprimat
sunetului.
Apăsaţi în mod repetat SOUND pentru a selecta
modul în care să fie influenţat sonorul.
17
Soluţionarea problemelor
Probleme generale
Alimentarea nu porneşte când este
conectat adaptorul de c.a.
• Verificaţi dacă adaptorul de c.a. este cuplat
corect la o priză de perete.
Alimentarea nu porneşte când adaptorul
de c.a este deconectat.
• Este posibil ca funcţia de menţinere oprită a
alimentării să fie activă. Într-un astfel de caz,
anulaţi funcţia respectivă (consultaţi “Funcţia
de menţinere oprită a alimentării”, pag. 5).
• Este posibil ca bateria reîncărcabilă să se
fi descărcat. Într-un acest caz, conectaţi
adaptorul de c.a. pentru a încărca bateria
(Consultaţi secţiunea “Pregătirea unei surse
de alimentare”, pag. 6).
Butoanele aparatului nu funcţionează.
• Când aparatul este oprit, funcţionează numai
butonul [/1 (alimentare). Porniţi aparatul
înainte de acţionare.
Bateria reîncărcabilă este descărcată.
• Conectaţi adaptorul de c.a. pentru a încărca
bateria.
iPod
Nu se aude sunetul.
• Verificaţi dacă iPod-ul este ferm conectat la
acest aparat.
Nu este efectuată operaţia.
• Verificaţi dacă iPod-ul este ferm conectat la
acest aparat.
iPod-ul nu poate fi încărcat când
adaptorul de c.a este deconectat
• Nu puteţi încărca iPod-ul când energia
acumulatorului acestui aparat este scăzută.
Staţia de docare nu poate fi închisă.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul LOCK
RELEASE în timp ce închideţi staţia de
docare.
Radio
Recepţia radio este slabă.
• Extindeţi antena până la lungimea maximă şi
orientaţi-o astfel încât recepţia să fie optimă.
Nu se aude sonorul.
• Ajustaţi volumul cu butonul VOL +/– .
Se aude zgomot.
• Aveţi grijă ca aparatul să nu se afle în
apropierea unui telefon mobil aflat în stare de
funcţionare.
Afişajul se opreşte.
• Când aparatul este pornit, dacă nu este
efectuată nici o operaţie timp de 30 secunde,
ecranul se va opri. În acest caz, apăsaţi butonul
DISPLAY pentru a reporni afişarea.
Semnalul sonor este slab sau de calitate
redusă.
• Îndepărtaţi aparatul de televizor.
Este afişată indicaţia “ERROR” şi
aparatul se opreşte automat.
• Dacă acest simptom se manifestă frecvent,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Imaginea TV este instabilă.
• Dacă ascultaţi un program FM în apropierea
unui televizor, folosind o antenă de cameră,
măriţi distanţa dintre acest aparat şi cel TV.
18
Specificaţii
Secţiunea pentru iPod
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Aparatul nu poate fi pornit cu telecomanda
când adaptorul de c.a. este decuplat. În acest
caz, apăsaţi butonul ]/1 (alimentare) al
aparatului pentru a-l porni.
• Înlocuiţi bateria telecomenzii cu o alta nouă
dacă s-a consumat.
• Verificaţi dacă telecomanda este îndreptată către
senzorul care îi este destinat, al sistemului.
• Îndepărtaţi orice obstacol aflat între senzor şi
telecomandă.
• Aveţi grijă ca senzorul pentru telecomandă
să nu fie expus la lumină prea puternică, spre
exemplu la radiaţii solare directe sau la cea
provenind de la un corp de iluminat ce emite
lumină fluorescentă.
• Apropiaţi telecomanda de senzorul sistemului
pentru a efectua operaţii la distanţă.
Dacă problema persistă, consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Ieşire de c.c. : 5 V
Intensitate max. de curent : 500 mA
Secţiunea radio
Domeniul de frecvenţe
Banda
FM
Frecvenţa
Pas de modificare a canalului
87,5 MHz − 108 MHz 0,05 mHz
Secţiunea caracteristici generale
Sistem de boxe :
Diametru : aprox. 7,6 cm
Impedanţă : 4 Ω
Intrare :
mufă AUDIO IN (minimufă stereo ø 3,5 mm)
Puterea la ieşire :
20 W + 20 W (distorsiune armonică de 1 %)
(cu adaptorul de c.a.)
Cerinţe privind alimentarea :
Acumulator tip : NH-2000 RDP
Durata de viaţă :
Consultaţi secţiunea “Durata de viaţă a
acumulatorului” de la pag. 8.
Sursa externă de alimentare :
DC IN 20 V (c.c.)
Dimensiuni (L×Î×A) :
aprox. 356 mm × 162,8 mm × 119,7 mm
Masă :
aprox. 1,9 kg
Accesorii furnizate :
telecomandă (1)
adaptor de c.a. (1)
cablu de alimentare (1)
cablu de conectare audio (1)
adaptor universal pentru staţia de docare
pentru iPhone (1)
adaptor universal pentru staţia de docare
pentru iPhone 3G & iPhone 3GS (1)
adaptor universal pentru staţia de docare
pentru iPhone 4 (1)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi anunţaţi în prealabil.
19
Modele compatibile de iPod/ iPhone
Modelele compatibile de iPod/ iPhone sunt următoarele. Actualizaţi software-ul echipamentului
folosit înainte de utilizare.
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPod tactil
a 3-a generaţie
iPod tactil
a 2-a generaţie
iPod tactil
prima
generaţie
nano iPod
a 4-a generaţie
(video)
nano iPod
a 3-a generaţie
(video)
nano iPod
a 2-a generaţie
(aluminiu)
iPod clasic
iPod
a 5-a generaţie
(video)
iPod
a 4-a generaţie
(ecran color)
mini iPod
20
iPhone
nano iPod
a 5-a generaţie
(camera video)
nano iPod
prima
generaţie
iPod
a 4-a generaţie
Note
• În acest manual de instrucţiuni, prin “iPod” se face referinţă la funcţiile iPod ale unui iPod sau
ale unui iPhone, dacă nu este altfel specificat în text sau prin imagini.
• Conectorul aparatului este destinat exclusiv folosirii cu un iPod. Dacă utilizaţi echipamente
care nu au acelaşi fel de conector, cuplaţi-l la mufa AUDIO IN a acestui aparat prin cablul de
conectare audio furnizat.
• Firma Sony nu îşi poate asuma răspunderea în cazul în care date înregistrate la un iPod conectat
la acest aparat se pierd sau se deteriorează.
21
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus
la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate
de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesoriul pentru care se aplică : telecomanda.
Download PDF