Sony | RDP-XA900IP | Sony RDP-XA900iP Staţie de andocare cu difuzor şi Bluetooth® pentru iPhone/iPod Instrucţiuni de utilizare

Sistem personal de
docare audio
Manual de instrucţiuni
RDP-XA900iP
© 2012 Sony Corporation
Fabricat în China
RO
ATENŢIONĂRI
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie sau
umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi pe aparat
flăcări deschise, de exemplu lumânări aprinse.
Nu montaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Deoarece cablul de alimentare este folosit
pentru a deconecta aparatul de la reţeaua de
curent, conectaţi aparatul la o priză de perete
uşor accesibilă. În cazul în care constataţi un
comportament anormal, decuplaţi imediat
ştecărul de la priza de perete.
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
montate) la căldură excesivă spre exemplu la
radiaţii solare directe, la foc sau la surse de
căldură similare.
Dacă nu este corect manipulată, bateria poate
exploda. Nu încercaţi să reîncărcaţi, să demontaţi
sau să aruncaţi bateria în foc.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Nu lăsaţi bateria cu litiu la îndemâna copiilor
deoarece poate fi înghiţită. În cazul înghiţirii
bateriei, consultaţi imediat un doctor.
AVERTIZARE
O baterie incorect înlocuită prezintă pericol de
explozie. Înlocuiţi bateria numai cu o alta de
acelaşi tip.
Înlocuiţi bateria cu o baterie Sony CR2025 cu
litiu.
Folosirea unui alt tip de baterie poate prezenta
un risc de incendiu sau explozie.
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului
este Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru
orice servicii sau chestiuni legate de garanţie,
vă rugăm să apelaţi la adresa menţionată
în documentele separate pentru service sau
garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
3
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate (Valabil
în Uniunea Europeană şi în
celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acesteia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) sunt marcate în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
4
Cuprins
Prezentarea sistemului personal de
docare audio ...................................6
Părţi componente şi butoane ...................8
Unitatea principală ..........................8
Telecomanda ................................. 11
Pornire
Pregătirea unităţii şi a telecomenzii
Conectarea la reţeaua de curent
alternativ........................................12
Pregătirea telecomenzii ................12
Pornirea unităţii .............................12
Conectarea la reţeaua dvs. ...................13
Conectarea la o reţea Wi-Fi ..........13
Conectarea prin cablu la o reţea ...13
Opţiunea 3: conectarea Wi-Fi
folosind parcurgerea punctelor
de acces ........................................14
Ascultarea sonorului
Conectarea AirPlay prin reţeaua
Wi-Fi
Ce este AirPlay ? ...................................24
Determinaţi modul de conectare
la reţea ..........................................24
În cazul în care intervine o problemă, vă
rugăm să verificaţi .................................30
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor ......................31
Specificaţii .............................................35
Modele compatibile de iPod şi
calculatoare...................................36
Cerinţe de sistem pentru calculator la
instalarea funcţiei ”AirPlay” ...........37
Măsuri de precauţie ...............................37
Acordul de licenţă pentru utilizatorii finali
acordată pentru software-ul Sony .40
Ascultarea de la iPod.............................17
Ascultarea folosind funcţia ”Air Play” .....19
Ascultarea dispozitivelor Bluetooth........20
Punerea în legătură cu un dispozitiv
Bluetooth ...........................................20
Acţionarea unui dispozitiv Bluetooth .21
Ascultarea altor componente .................22
Actualizarea software-ului .....................22
Iniţializarea unităţii .................................23
5
Prezentarea sistemului personal de docare audio
AirPlay
Bluetooth®
TV etc.
Player portabil
audio etc.
iPod
Vă puteţi bucura de sonorul provenit de la un
iPod, iPhone sau iPad prin aşezarea aparatului pe
suportul staţiei de docare, simultan cu încărcarea
aparatului (pag. 17)
6
AirPlay
Cu această unitate, vă puteţi bucura de sonorul
provenit de la un iPod tactil/ iPhone/ iPad sau
iTunes orinde în locuinţa dvs. (pag. 19).
Este suficient să reglaţi aparatul iPhone/ iPod
tactil/ iPad pentru reţeaua Wi-Fi, şi să conectaţi
unitatea la reţea.
Bluetooth
Puteţi asculta sonorul provenit de la un dispozitiv
Bluetooth, cum ar fi un telefon mobil, folosind
conexiunea fără fir la această unitate (pag. 20).
TV etc.
Puteţi asculta sonorul provenit de la o componentă
opţională, cum ar fi un televizor sau un player
CD, prin conectarea acesteia la mufa AUDIO IN
(DIGITAL) a acestui aparat (pag. 22).
Player audio portabil etc.
Puteţi asculta sonorul provenit de la o componentă
opţională, cum ar fi un player audio portabil,
prin conectarea acesteia la mufa AUDIO IN
(ANALOG) a acestui aparat (pag. 22).
7
Părţi componente şi butoane
Unitatea principală
Sus/ faţă
1 Suportul staţiei de docare
Apăsaţi pe suportul staţiei de docare din
partea din faţă a aparatului pentru a-l
deschide sau a-l închide.
Plasaţi iPod-ul dvs. pe suportul staţiei de
docare pentru a-l acţiona sau pentru a-l
încărca. (pag. 17)
2 Indicatorul de intrare
Arată modul de intrare a semnalului în acest
aparat.
Alb
(normal)
Alb
(mic)
Această unitate este în modul
”iPod”/ AUDIO IN
Unitatea este în modul ”AirPlay”/
Bluetooth şi conexiunea nu este
realizată
Verde
Unitatea este în modul ”AirPlay”
şi conexiunea este realizată.
Albastru Unitatea este în modul Bluetooth
şi conexiunea este realizată.
8
Indicatorul clipeşte la începerea operaţiei.
Indicatorul clipeşte de trei ori atunci când
volumul este dat la minim sau la maxim.
3 Senzorul telecomenzii (interior)
4 Buton ]/1 (ON/Standby), indicator
Pentru a porni acest aparat (pag. 12) sau
pentru a-l trece în starea de standby/ standby
de reţea.
Arată modul de alimentare al aparatului.
Verde
(continuu)
Verde
(clipind)
Roşu
Oranj
Unitatea este pornită.
Unitatea este în curs de
pornire.
Unitatea este în modul
standby.
Unitatea este în modul
standby de reţea.
Observaţii
• Când aparatul este în modul standby de reţea
şi primeşte o comandă de redare de la un
aparat ”AirPlay”, aparatul porneşte şi începe
în mod automat redarea.
• Pentru a comuta între starea de standby şi
starea standby de reţea, apăsaţi şi menţineţi
apăsat butonul ]/1 până ce se schimbă
culoarea indicatorului ]/1 .
Portocaliu
(clipind)
Roşu
(clipind)
5 Butoanele şi indicatoarele ”iPod”,
AUDIO IN, BLUETOOTH - PAIRING
Pentru alegerea dispozitivului sursă (pag.
17, 20, 22).
Indicatorul iluminează fiind de culoare
portocalie (iPod sau AUDIO IN) sau albastră
(Bluetooth) în funcţie de sursa selectată.
Indicatorul Bluetooth arată starea de conectare
a aparatului.
Albastru
(aprins)
Albastru
(clipind
rar)
Albastru
(clipind
des)
Conexiunea a fost realizată
Conexiunea este în curs de
realizare
Legătura dintre aparate este
activă.
6 Indicatorul ”AirPlay”
Acest indicator iluminează, fiind de culoare
verde atunci când unitatea este în modul
“AirPlay”.
7 Indicatorul LINK
Arată starea conexiunii la reţeaua cablu/
Wi-Fi.
Verde
(continuu)
Verde
(clipind)
Portocaliu
(continuu)
Stins
Conexiunea prin cablul de reţea
este în curs de realizare.
Se întâmplă una din următoarele
situaţii :
- Această unitate nu poate găsi
un router LAN wireless/punct
de acces.
- Modul de securizare/ parola
stabilite pentru routerul LAN
wireless/punctul de acces nu
sunt cele corecte.
- A intervenit o eroare.
Procesul de conectare la reţeaua
Wi-Fi nu este încheiat.
8 Butonul UPDATE, indicator
Apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton pentru
a porni procesul de actualizare a softwareului acestei unităţi. (pag. 22)
Arată nivelul de actualizare al acestei
unităţi.
Verde
Sunt disponibile variante mai
(continuu) actuale de software pentru
această unitate.
Verde
Unitatea este în curs de
(clipind) aducere la zi a software-ului.
Stins
Această unitate nu are nevoie de
actualizări ale software-ului.
9 Buton u (redare/ pauză)
Porneşte redarea de la un dispozitiv iPod sau
Bluetooth. Apăsaţi în mod repetat acest buton
pentru a face o pauză/ a relua redarea.
0 Buton de volum VOL +/Pentru reglarea nivelului volumului.
Conexiunea Wi-Fi a fost
realizată.
Conexiunea Wi-Fi este în curs
de realizare.
Conexiunea prin cablul de reţea
a fost realizată.
9
Spate
1 Butonul WPS
Folosit pentru a conecta aparatul la reţeaua
dvs. Wi-Fi ; pentru detalii consultaţi secţiunea
”Conectarea AirPlay prin reţeaua Wi-Fi”
(pag. 24)
2 Mufa LAN
Pentru conectarea prin cablu (nu este
furnizat, pag. 13) la o reţea LAN.
3 Butonul RESET (NETWORK)
Apăsaţi şi menţineţi apăsat acest buton pentru
a reiniţializa reglajele de reţea (indicatorul
]/1 începe să clipească).
Folosiţi un obiect subţire, cum ar fi un ac
mic.
Notă
• Alte reglaje decât cele de reţea, inclusiv
informaţiile de punere în legătură pentru
Bluetooth nu sunt iniţializate.
10
4 Mufele AUDIO IN
DIGITAL (OPT) : pentru conectarea la mufa
de ieşire digitală (optică) a unei componente
externe (pag. 22).
ANALOG : pentru conectarea la mufa de
ieşire analogică (stereo) a unei componente
externe (pag. 22).
5 Mufă VIDEO OUT
Pentru a vizualiza imaginea de la un iPod
conectat la staţia de docare. (pag. 17)
6 Mufă AC IN
Pentru conectarea cablului furnizat de
alimentare de la reţea. (pag. 10)
Telecomanda
1 Butoanele ”iPod”, AUDIO IN,
BLUETOOTH
Pentru alegerea dispozitivului sursă. (pag.
17, 20, 22)
2 Buton u (redare/ pauză)
Pentru începerea redării de la un dispozitiv
iPod sau Bluetooth. Apăsaţi în mod repetat
acest buton pentru a face o pauză / a relua
redarea.
> (Înainte)
• Pentru a trece la pista următoare.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru
a localiza punctul dorit.
. (Înapoi)
• Pentru a reveni la pista anterioară. În cursul
redării, prin această operaţie se revine la
începutul pistei curente. Pentru a reveni la
pista precedentă, apăsaţi de două ori.
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul pentru
a localiza punctul dorit.
3 Buton ]/1 (ON/Standby)
Pentru a porni acest aparat (pag. 12) sau
pentru a-l trece în starea de standby/ standby
de reţea.
4 Butonul DIMMER
Modifică luminozitatea indicatorului stării
de intrare (luminos/ slab/ stins).
5 Butonul MENU
Pentru a reveni la meniul precedent al iPodului de pe suportul staţiei de docare.
Butonul ENTER
Pentru accesarea elementului de meniu
selectat sau pentru începerea redării.
Butoanele V (sus)/ v (jos)
Pentru alegerea unui element din meniu sau
a unei piste pentru redare.
6 Buton de volum VOL +/Pentru reglarea nivelului volumului.
11
Pornire
Pregătirea unităţii şi a
telecomenzii
Când trebuie înlocuită bateria
Când telecomanda nu mai acţionează aparatul,
înlocuiţi bateria (tip CR2025) cu una nouă, de
acelaşi tip.
Conectarea la reţeaua de curent
alternativ
1 Conectaţi mufa cablului de alimentare
la mufa AC IN a unităţii.
j
Partea cu e orientată în sus
Pornirea unităţii
2
Conectaţi cablul de alimentare la o
priză de perete.
Apăsaţi butonul ]/1.
Indicatorul ]/1 începe să clipească. Unitatea
poate fi acţionată când indicatorul ]/1 încetează să clipească şi devine luminos de culoare
verde.
Deasemenea, indicatorul LINK începe să clipească. Puteţi regla sau folosi funcţia ”AirPlay” după ce acesta încetează să clipească.
Este posibil să fie necesară o perioadă de timp
pentru ca indicatoarele să înceteze să clipească.
Pregătirea telecomenzii
Înainte de a folosi telecomanda pentru prima
dată, detaşaţi folia izolatoare a acesteia.
Notă
• Dacă redarea de la dispozitivul conectat s-a
încheiat şi nu este efectuată nici o altă operaţie
în următoarele 20 de minute, unitatea intră în
mod automat în starea standby/ standby de
reţea.
12
Conectarea la reţeaua dvs.
Citiţi metodele de mai jos pentru a determina metoda corectă de a conecta unitatea la o reţea.
Conectarea la o reţea Wi-Fi
Opţiunea 1 : Conectarea Wi-Fi folosind
metoda de configurare prin apăsarea
butonului WPS
Dispozitivul reglat : router LAN wireless/
punct de acces
Conectarea prin cablu la o reţea
Opţiunea 4 : Conectarea prin cablu
Conectaţi aparatul la un router LAN Wireless/
punct de acces prin cablul de reţea (LAN) (nu
este furnizat). Apoi porniţi aparatul.
Când legătura este stabilită, indicatorul LINK
se aprinde, fiind de culoare portocalie (după
aproximativ 90 de secunde).
Pentru detalii consultaţi punctul A din secţiunea
”Conectarea AirPlay prin reţeaua Wi-Fi” (pag.
26).
Opţiunea 2 : Conectarea Wi-Fi folosind
D-Sappli*
Dispozitivul reglat : iPhone/ iPod tactil/ iPad
Pentru detalii consultaţi punctul B din secţiunea
”Conectarea AirPlay prin reţeaua Wi-Fi” (pag.
28).
* Pentru detalii despre D-Sappli, consultaţi
pagina 17.
Opţiunea 3 : Conectarea Wi-Fi folosind
parcurgerea punctelor de acces (pag.
14)
Dispozitivul reglat : calculator Mac sau PC
13
Pentru Mac
Lansaţi Safari şi selectaţi [Bonjour]
sub [Bookmarks], apoi selectaţi [RDPXA900iP].
Opţiunea 3: Conectarea Wi-Fi
folosind parcurgerea punctelor
de acces
1
Pregătiţi următoarele dispozitive.
• Acest aparat
• Calculator Mac sau PC
• Router LAN wireless / punct de acces
• Cablu de reţea (LAN) (nu este furnizat), la
nevoie
2
Pregătiţi la îndemână numele SSID
al reţelei şi cheia de securitate (dacă
este aplicabil), pentru consultare.
Pentru PC
Lansaţi aplicaţia de internet şi introduceţi
unul dintre următoarele adrese URL în caseta
de adrese a aplicaţiei.
• La folosirea unui cablu de reţea (LAN)
• La conectarea wireless
SSID (numele reţelei wireless)
Cheia de securitate (WEP sau WPA)
Consultaţi manualul de instrucţiuni al
routerului LAN wireless/ punctului de
acces.
5
Alegeţi limba dorită când este afişată
interfaţa [Language Setup].
6
Alegeţi în meniu [Network Settings].
3 Conectaţi unitatea şi calculatorul Mac
sau PC folosind un cablu de reţea
(LAN) (nu este furnizat). Apoi porniţi
această unitate.
Aşteptaţi aproximativ 4 minute până ce
indicatorul LINK se aprinde fiind de culoare
portocalie.
Observaţie
• Această operaţie poate fi efectuată wireless.
Pentru detalii, consultaţi secţiunea ”Conectarea
wireless” (pag.15).
4
14
Accesaţi interfaţa [Sony Network
Device Setting]
Network Settings
Pentru Mac OS X
Porniţi calculatorul Mac.
din partea de sus a
Apăsaţi simbolul
ecranului.
Porniţi Wi-Fi sau AirPort. Apoi alegeţi [Open
Network Preferences...].
Alegeţi [RDP-XA900iP_Setup] din lista de
reţele.
7 Alegeţi numele SSID al reţelei wireless
LAN/ punctului de acces, apoi
introduceţi cheia de securitate (dacă
este aplicabil).
8
9
Pentru Windows 7
Porniţi calculatorul PC.
Apăsaţi simbolul
din partea de jos a
ecranului.
Alegeţi [RDP-XA900iP_Setup] din lista de
reţele.
Alegeţi [Apply].
Deconectaţi cablul de reţea (LAN) de
la unitate şi urmaţi instrucţiunile de
pe ecran.
Pentru Windows Vista
Porniţi calculatorul PC.
Apăsaţi simbolul
din partea de jos a
ecranului.
Apăsaţi [Connect to a network].
Alegeţi [RDP-XA900iP_Setup] din lista de
reţele.
Unitatea reporneşte în mod automat, apoi
indicatorul LINK clipeşte, fiind de culoare
verde când conexiunea este stabilită.
Pentru conectarea wireless
Notă
• Înainte de a începe această procedură, trebuie
să ştiţi că reţeaua dvs. Wi-Fi wireless nu este
protejată până ce operaţiile nu sunt încheiate.
Reţeaua dvs. Wi-Fi wireless va fi protejată din
nou dacă stabiliţi o metodă de securitate de
reţea wireless LAN.
1
2
Porniţi unitatea.
3
Porniţi din nou unitatea, apoi aşteptaţi
70-120 de secunde până ce indicatorul
LINK se stinge.
4
Conectaţi unitatea la un calculator Mac
sau PC.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
RESET (NETWORK) din spatele unităţii
folosind un obiect subţire cum ar fi un ac
mic până ce indicatorul ]/1 începe să
clipească.
5
Efectuaţi paşii de la 4 la 8 ai procedurii
de mai sus.
Unitatea reporneşte în mod automat, apoi
indicatorul LINK clipeşte, fiind de culoare
verde când conexiunea este stabilită.
6
Reconectaţi calculatorul Mac sau PC la
reţea.
Notă
• Această procedură necesită aproximativ 10
minute pentru a fi încheiată. În caz că nu
reuşiti să definitivaţi procedura, reporniţi de
la pasul 2.
15
Despre indicatorul LINK
Se aprinde, fiind de culoare verde
(verde)
Conexiunea la o reţea
Wi-Fi este stabilită
Clipeşte, fiind de culoare verde
(verde)
Această unitate este în
curs de conectare la o
reţea Wi-Fi.
Vă rugăm să aşteptaţi.
Se aprinde, fiind de culoare portocalie
(portocaliu)
Conexiunea prin cablu
este stabilită
Clipeşte, fiind de culoare portocalie
(portocaliu)
Această unitate este în
curs de conectare la o
reţea prin cablu.
Vă rugăm să aşteptaţi.
Clipeşte, fiind roşu k se aprinde, fiind
de culoare roşie
(roşu)
A intervenit o eroare.
Reluaţi de la început
sau efectuaţi reglajele
reţelei dvs.
Indicatorul se stinge
(inactiv)
Nu este stabilită nici o
conexiune.
Observaţii
• Puteţi conecta unitatea la reţeaua dvs. wireless
sau prin cablu prin alte metode, incluzând
reglajul manual, WPS PIN, etc..
• Puteţi stabili o adresă IP fixă (Fixed IP), dacă
este nevoie.
• Puteţi stablili un server Proxy (Proxy Server),
dacă este nevoie.
16
În cazul în care intervine o
problemă atunci când efectuaţi
reglajele de reţea
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul RESET
(NETWORK) din spatele unităţii folosind un
obiect subţire cum ar fi un ac mic (pag. 10).
Note
• După ce aţi apăsat şi menţinut apăsat butonul
RESET (NETWORK), reglajele de reţea ale
unităţii sunt anulate.
• Alte reglaje decât cele de reţea, cum ar fi
reglajele de punere în legătură Bluetooth, nu
sunt afectate.
Ascultarea sonorului
Ascultarea de la iPod
1 Apăsaţi
compartimentul suportului
de docare aflat în partea din faţă a
unităţii, pentru a-l deschide.
2 Aşezaţi iPod-ul pe conectorul staţiei
de docare.
de docare.
• Când aşezaţi sau detaşaţi iPod-ul, ţineţi -l la
acelaşi unghi cu conectorul staţiei de docare
de pe unitate. Nu îl înclinaţi şi să nu îl răsuciţi
deoarece se poate deteriora conectorul.
• Când deplasaţi aparatul, aveţi grijă să
detaşaţi iPod-ul. În caz contrar pot apărea
disfuncţionalităţi.
• Când aşezaţi sau detaşaţi iPod-ul, ţineţi staţia
de docare cu mâna.
• Opriţi redarea înainte de a detaşa iPod-ul de
la aparat.
• Dacă nivelul de energie al bateriei este foarte
scăzut, încărcaţi o perioadă de timp iPod-ul
înainte de a-l acţiona.
• Firma Sony nu îşi poate asuma responsabilitatea
în cazul în care datele înregistrate de un iPod
sunt pierdute sau deteriorate la folosirea iPodului conectat la acest sistem.
• Pentru detalii legate de condiţiile de mediu
adecvate pentru acţionarea iPod-ului dvs.,
consultaţi site-ul web al Apple Inc.
Pentru a folosi acest aparat ca
încărcător pentru iPod
Observaţie
• Dacă pe ecranul iPod-ului este afişat un mesaj,
consultaţi secţiunea din secţiunea ”Conectarea
AirPlay prin reţeaua Wi-Fi” (pag. 24) sau
”Despre D-Sappli” (pag. 18)
3
Apăsaţi butonul ”iPod”.
Puteţi folosi acest aparat ca încărcător pentru
acumulatorul iPod-ului dvs. Starea de încărcare
este afişată pe ecranul iPod-ului. Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni al iPodului.
Pentru a urmări semnalul video
de la iPod
4 Apăsaţi butonul u.
iPod-ul începe redarea. Puteţi acţiona iPod-ul
conectat prin intermediul acestui aparat sau
direct de la iPod.
Note
• La acest aparat, un iPod poate fi conectat chiar
dacă este protejat de o husă sau învelitoare.
Dacă, însă, respectiva husă sau învelitoare
împiedică realizarea conexiunii, aveţi grijă să
o detaşaţi înainte de a aşeza iPod-ul în staţia
1
Detaşaţi iPod-ul din suportul de docare.
17
2
Conectaţi mufa VIDEO OUT din spatele
acestei unităţi la mufa de intrare video a
unui monitor prin cablul video compozit
(nu este furnizat).
3
4
5
Aşezaţi iPod-ul pe suportul de docare.
Apăsaţi butonul ”iPod”.
Apăsaţi butonul u .
Notă
• Detaşaţi iPod-ul de pe suportul de docare
atunci când conectaţi sau deconectaţi cablul
video compozit (nu este furnizat) (de) la mufa
VIDEO OUT.
Despre D-Sappli
La magazinul virtual “Apple App Store” este
disponibilă o aplicaţie de docare dedicată pentru
iPod tactil, iPhone şi iPad.
Căutaţi “D-Sappli” şi preluaţi aplicaţia gratuită
pentru a afla mai multe în legătură cu funcţiile
oferite.
Facilităţi :
• D-Sappli poate fi folosit pentru a conecta
unitatea la reţeaua dvs. Pentru detalii, consultaţi
secţiunea ”Conectarea AirPlay prin reţeaua
Wi-Fi”.
• Funcţia Sound EQ de egalizare vă permite să
stabiliţi propria curbă de egalizare. Puteţi alege
una dintre curbele de egalizare prestabilite, sau
puteţi stabili propriile reglaje corespunzătoare
preferinţelor dvs. Această funcţie este
disponibilă numai când un echipament iPod
tactil, iPhone şi iPad este aşezat pe suportul
staţiei de docare.
18
• D-Sappli include trei funcţii de cronometrare:
Cronometru pentru redarea muzicii, Cronometru
de oprire automată şi Alarmă.
Cronometrul pentru redarea muzicii permite
redarea/ efectuarea unei pauze la redarea
muzicii, în momentul dorit. Cronometrul de
oprire automată permite stabilirea unei ore
la care să fie oprită redarea muzicii. Alarma
include o funcţie de repetare şi una ce vă
permite să aţipiţi (snooze). Puteţi alege iPodul sau un sunet predefinit ca sursă sonoră.
Aceste trei funcţii acţionează în combinaţie cu
alimentarea cu energie a unităţii.
• D-Sappli include şi o facilitate de afişare a unei
interfeţe cu indicaţii de ceas mărite.
Note
• Dacă Aplicaţia de legătură cu acest sistem nu
este preluată la iPod, este posibil să fie afişat,
în mod repetat, un mesaj extensibil care vă
indică să preluaţi D-Sappli. Dezactivaţi funcţia
de legătură a aplicaţiei pentru ca afişarea
mesajului să fie întreruptă.
• Pentru a dezactiva funcţia de legătură a aplicaţiei:
Conectaţi cablul de c.a., apoi apăsaţi ]/1
pentru a porni sistemul. Detaşaţi iPod-ul din
conectorul de docare, apoi apăsaţi şi menţineţi
simultan apăsate butoanele VOLUME - şi u
timp de cel puţin 2 secunde. (Indicatorul pentru
iPod clipeşte rapid la dezactivare).
• Pentru a reactiva funcţia de legătură a aplicaţiei:
repetaţi paşii de mai sus. Indicatorul pentru
iPod va clipi rar.
• Atunci când detaşaţi aparatul iPod din suportul
de docare, funcţia de egalizare Sound EQ
revine la reglajul din oficiu.
• În cazul în care nivelul volumului sonor este
ridicat, este posibil ca funcţia Sound EQ să nu
fie eficientă.
Ascultarea folosind funcţia
“AirPlay”
1
Asiguraţi-vă că unitatea şi aparatele
iPhone, iPod tactil, iPad sau iTunes
sunt conectate la reţea.
Pentru detalii referitoare la conectarea unităţii
la reţea, vedeţi pag. 13.
Observaţii
• Înainte de acţionare, actualizaţi la ultima
versiune software-ul aparatelor iPhone,
iPod tactil sau iPad.
• Pentru detalii referitoare la operarea
aparatelor iPhone, iPod tactil, iPad sau
iTunes, consultaţi manualele de instrucţiuni
sau documentaţia dispozitivului sau a
software-ului.
2
Atingeţi sau faceţi clic pe simbolul
“AirPlay” din dreapta jos a ecranelor
aparatelor iPhone, iPod tactil sau
iPad, sau în fereastra iTunes.
3
Alegeţi ”RDP-XA900iP” în meniul
“AirPlay” al aparatului iTunes, sau
al aparatelor iPhone, iPod tactil sau
iPad.
iPhone, iPod tactil sau iPad
RDP-XA900iP
iTunes
RDP-XA900iP
4 Porniţi redarea conţinutului audio
iPhone, iPod tactil sau iPad
de la iPhone, iPod tactil, iPad sau
iTunes.
Unitatea începe în mod automat redarea.
Observaţie
• În cazul în care redarea nu începe, reluaţi
procedura de la pasul 1.
Pentru a comanda redarea
“AirPlay”
iTunes
Puteţi folosi butonul VOLUME +/– al unităţii
sau butoanele VOLUME +/–, . şi > ale
telecomenzii.
Acţionarea de la unitate şi de la telecomandă este
posibilă numai când această unitate a fost aleasă
ca dispozitiv de ieşire.
Când folosiţi un aparat iTunes, reglaţi-l pentru a
primi comenzi de la unitate şi de la telecomandă
dacă doriţi să acţionaţi aparatul iTunes cu ajutorul
acestei unităţi şi a telecomenzii.
19
Ascultarea dispozitivelor
Bluetooth
Folosind conexiunea Bluetooth, puteţi asculta cu
această unitate, în mod wireless, sunetul provenit
de la un dispozitiv Bluetooth cum ar fi un telefon
mobil sau un player audio portabil.
Dispozitivele Bluetooth trebuie, mai întâi, puse
în legătură unele cu altele. Odată ce dispozitivele
s-au înregistrat reciproc, nu mai este necesară
reluarea acestei operaţii, decât atunci când
informaţiile de punere în legătură sunt şterse.
Punerea în legătură cu un
dispozitiv Bluetooth
Puteţi înregistra până la 9 dispozitive pentru a
fi puse în legătură cu această unitate. În cazul în
care înregistraţi un al zecelea dispozitiv, cea mai
puţin recentă informaţie este ştearsă.
1 Menţineţi un dispozitiv Bluetooth şi
acest aparat la o distanţă de până
la un metru unul de celălalt pentru
realiza această operaţie.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
PAIRING al unităţii.
Când începe punerea în legătură, se aude un
semnal sonor dublu şi indicatorul Bluetooth
clipeşte des. Modul de punere în legătură al
aparatului este activat.
3
Parcurgeţi procedura de punere în
legătură la dispozitivul Bluetooth
pentru a detecta acest aparat.
Pe ecranul dispozitivului Bluetooth apare
o listă cu echipamentele detectate. Acest
aparat este afişat sub forma “RDP-XA900iP”.
Dacă nu apare “RDP-XA900iP”, reluaţi de
la pasul 1.
4 Selectaţi “RDP-XA900iP” (Bluetooth)
afişat pe ecranul dispozitivului
Bluetooth.
20
5
Dacă este solicitată introducerea
unei parole Passcode* pe ecranul
dispozitivului Bluetooth, introduceţi
”0000”.
* Codul Passcode poate fi numit şi
”Passkey”, ”PIN code”, ”PIN number”
sau ”Password”.
6
Porniţi legătura Bluetooth de la
dispozitivul Bluetooth.
Această unitate memorează dispozitivul
ca fiind ultimul conectat. Este posibil ca
unele dispozitive Bluetooth să se conecteze
în mod automat cu unitatea după ce a fost
efectuată punerea în legătură. Indicatorul
Bluetooth devine luminos când conexiunea
este realizată.
Observaţii
• Pentru detalii despre acţionarea dispozitivului
conectat, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu acesta.
• Pentru punerea în legătură cu un alt dispozitiv
Bluetooth, repetaţi paşii de la 1 la 5.
Note
• Modul punere în legătură este părăsit după
aproximativ 5 minute. Dacă acest mod este
părăsit în cursul desfăşurării, reluaţi procedura
de la pasul 1.
• Când puneţi pentru prima dată în legătură
unitatea cu dispozitivul dvs. Bluetooth,
legătura este activată de îndată ce apăsaţi
butonul BLUETOOTH. În acest caz, legătura
nu este părăsită după 5 minute.
• Informaţia despre legătură este ştearsă după o
reparaţie etc.
• Parola acestui aparat este stabilită la ”0000”.
Acest aparat nu poate fi pus în legătură cu un
dispozitiv Bluetooth a cărui parolă nu este
”0000”.
Acţionarea unui dispozitiv
Bluetooth
Această unitate dispune de sistemul de protecţie
la copiere SCMS-T. Puteţi asculta dispozitive
Bluetooth care dispun de protecţia la copiere
SCMS-T.
Verificaţi următoarele înainte de a acţiona
unitatea.
• Funcţia Bluetooth a dispozitivului Bluetooth
este activă.
• Procedura de punere în legătură este completă
(pag. 20).
Note
• Dacă dispozitivul sursă are o funcţie de
accentuare a frecvenţelor joase (başilor), sau
o funcţie de egalizare, opriţi aceste funcţii. În
cazul în care aceste funcţii sunt active, sonorul
poate fi distorsionat.
• Puteţi fi nevoit să realizaţi din nou punerea în
legătură Bluetooth :
- Alimentarea unităţii nu porneşte.
- Alimentarea unităţii Bluetooth nu porneşte,
sau funcţia Bluetooth este oprită.
- Conexiunea Bluetooth nu este stabilită.
• În cazul în care a fost pornită redarea la mai
multe aparate puse în legătură cu această unitate,
va fi auzit sonorul unui singur dispozitiv.
1 Apăsaţi butonul BLUETOOTH.
Indicatorul BLUETOOTH clipeşte rar în
timp ce este stabilită conexiunea Bluetooth.
2 Porniţi conexiunea Bluetooth de la
dispozitivul Bluetooth.
Indicatorul BLUETOOTH se aprinde fiind de
culoare albastră când conexiunea Bluetooth
este realizată.
3 Porniţi redarea la dispozitivul
Bluetooth.
Pentru a încheia audiţia
Suprimaţi conexiunea Bluetooth printr-una
dintre acţiunile de mai jos :
• Acţionaţi dispozitivul Bluetooth pentru a
încheia conexiunea. Pentru detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni furnizat împreună cu
dispozitivul.
• Opriţi dispozitivul Bluetooth.
• Opriţi unitatea.
4 Ajustaţi volumul sonor.
Potriviţi volumul sonor al dispozitivului
Bluetooth la un nivel moderat, şi apăsaţi
butoanele VOLUME+/- ale unităţii.
Observaţii
• Puteţi regla volumul unităţii prin intermediul
unui dispozitiv Bluetooth care acceptă
AVRCP (profilul de comandă audio video prin
telecomandă) VOLUME UP/DOWN. Pentru
detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu dispozitivul.
• Este posibil ca, în funcţie de dispozitiv, volumul
să nu poată fi comandat.
21
Ascultarea altor
componente
Puteţi asculta muzică de la componente opţionale,
cum ar fi un televizor sau un player de muzică
digital portabil. Aveţi grijă să opriţi alimentarea
fiecărui echipament înainte de a efectua vreo
conexiune.
1
Conectaţi ferm mufa de ieşire de linie
a televizorului (sau a altui echipament)
la una dintre mufele AUDIO IN (DIGITAL
(OPT) sau ANALOG) aflate în partea
din spate a aparatului, folosind un
cablu de conectare audio adecvat (nu
este furnizat).
2
Apăsaţi butonul [/1 pentru a porni
unitatea.
3 Porniţi echipamentul conectat.
4 Apăsaţi butonul AUDIO IN pentru a
alege sursa.
5
Acţionaţi echipamentul conectat.
Note
• În cazul în care mufele sunt conectate la
echipamente diferite, iar ambele sunt în curs de
redare, unitatea va transmite la ieşire sonorul
de la componenta conectată la mufa DIGITAL
(OPT).
• Când folosiţi mufa ANALOG şi volumul
este scăzut, reglaţi volumul mai întâi la
echipamentul conectat. Dacă volumul este în
continuare scăzut, ajustaţi volumul la acest
aparat.
• Mufa DIGITAL (OPT) acceptă exclusiv semnal
Linear PCM 2ch. Semnalul de tip Linear
PCM multicanal nu este acceptat. Se poate să
fie nevoie să schimbaţi reglajele de sunet la
echipamentul conectat. Dacă la intrare sunt
primite semnale digitale audio sau alte tipuri
care nu sunt acceptate, indicatorul AUDIO IN
clipeşte, iar sonorul nu este transmis la ieşire.
22
Actualizarea software-ului
Când este disponibilă o nouă variantă de
software, indicatorul UPDATE se aprinde fiind
de culoare verde dacă unitatea este conectată
la Internet.
1
Verificaţi dacă indicatorul UPDATE
este aprins, find de culoare verde.
2
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
UPDATE din partea de sus a unităţii.
Aparatul emite un semnal sonor, apoi
întrerupe şi opreşte în mod automat toate
activităţile, iar procesul de actualizare
începe.
Indicatorul UPDATE clipeşte pe durata
actualizării software-ului. La încheierea
actualizării, indicatorul UPDATE se stinge.
Note
• În cazul apariţiei unei erori, indicatorul
UPDATE clipeşte des şi toate celelalte
indicatoare se aprind. Unitatea reporneşte în
mod automat.
• Nu puteţi acţiona unitatea până ce actualizarea
nu este completă.
• Actualizarea software-ului poate dura până la
20 de minute. Durata de timp necesară depinde
de dimensiunea noului pachet şi de tipul
conexiunii la Internet pe care o folosiţi.
• Nu deconectaţi cablul de alimentare pe durata
operaţiei de actualizare a software-ului.
Iniţializarea unităţii
Puteţi reiniţializa aparatul. Atunci când
reiniţializaţi aparatul, toate reglajele vor reveni
la valorile stabilite în fabrică
1
Apăsaţi butonul [/1 pentru a porni
unitatea.
2
Detaşaţi aparatul iPod de la suportul
de docare.
3
În timp ce menţineţi apăsat butonul
VOLUME – , apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul [/1 (apăsaţi şi menţineţi
apăsate ambele butoane pentru cel
puţin 5 secunde).
După reiniţializare, indicatorul [/1 clipeşte
timp de 2 secunde.
Observaţie
• Puteţi aduce reglajele de reţea ale unităţii la
valorile iniţiale, stabilite din fabrică, folosind
butonul RESET (NETWORK) (pag. 10).
23
Conectarea AirPlay prin reţeaua Wi-Fi
Ce este AirPlay ?
AirPlay vă permite să redaţi semnal audio de la iPhone, iPod tactil, iPad sau iTunes şi să comandaţi aceste echipamente oriunde în locuinţa dvs.
Este necesar să conectaţi iPhone/ iPod tactil/ iPad-ul dvs. la o reţea Wi-Fi, şi să conectaţi acest
aparat la reţeaua Wi-Fi.
Determinaţi modul de conectare la reţea
Înainte de a pune la punct conexiunea, verificaţi mediul dvs. de reţea. Folosiţi diagrama de mai jos
pentru a determina modul corect de conectare.
?
Folosiţi un router LAN wireless / punct de acces
compatibil WPS (conexiune protejată Wi-Fi) ?
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni furnizat
împreună cu routerul/ punctul de acces.
DA
NU/ Nu ştiu
* La Apple App Store este disponibilă o aplicaţie dedicată pentru iPhone, iPod tactil sau iPad.
Căutaţi secvenţa de caractere ”D-Sappli” şi descărcaţi gratuit aplicaţia pentru a afla mai mult
despre aceste funcţii.
** Pentru scopuri ilustrative este folosit modelul RDP-XA700iP
24
Pentru Parcurgerea punctelor de acces
folosind un calculator Mac sau PC
Consultaţi secţiunea ”Conectarea la reţeaua dvs.” (pag. 13)
A
B
Realizaţi conexiunea folosind
Metoda de configurare prin apăsarea butonului WPS (pag. 26)
Realizaţi conexiunea folosind
D-Sappli* pentru iPhone/ iPod tactil/ iPad (pag. 28)
25
A
Dispozitiv : router LAN wireless/ punct de acces compatibil WPS
Metodă : configurare Push-Button prin apăsarea butonului
WPS
Înainte de a începe
Efectuaţi reglajele de reţea
1 Amplasaţi aparatul în apropierea unui
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
router Lan wireless/ punct de acces.
WPS al acestui aparat până ce aparatul
emite un semnal sonor.
2
Porniţi aparatul.
Vedere din spate
a aparatului
Indicatorul LINK (pag. 27) începe să
clipească de culoare verde.
3
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
WPS al routerului/ punctului de acces
nu mai târziu de primele 90 de secunde
de la efectuarea pasului 1.
Aşteptaţi aprox. 70 de secunde până
ce indicatorul LINK se stinge.
Notă
• Nu opriţi acest aparat câtă vreme este conectat
la o reţea Wi-Fi.
* Poziţia şi forma butonului WPS diferă în
funcţie de modelul routerului/ punctului
de acces.
Observaţie
• Pentru detalii referitoare la butonul WPS,
consultaţi manualul de instrucţiuni al
routerului/ punctului de acces.
3
26
Verificaţi starea indicatorului LINK
(pag. 27)
Când indicatorul LINK este aprins, fiind de
culoare verde, conexiunea este stabilită.
Ascultarea prin AirPlay
1
Despre indicatorul LINK
Asiguraţi-vă că unitatea şi aparatele
iPhone, iPod tactil, iPad sau iTunes pe
care le folosiţi ca dispozitive “AirPlay”
sunt conectate la reţeaua Wi-Fi.
Se aprinde, fiind de culoare verde
(verde)
Conexiunea la o reţea
Wi-Fi este stabilită
Clipeşte, fiind de culoare verde
2
Atingeţi simbolul “AirPlay”
din
ecranul de redare audio al aparatelor
iPhone, iPod tactil sau iPad.
(verde)
Această unitate este în
curs de conectare la o
reţea Wi-Fi.
Vă rugăm să aşteptaţi.
Se aprinde, fiind de culoare roşie
(roşu)
A intervenit o eroare.
Reluaţi de la început
sau efectuaţi reglajele
reţelei dvs.
Indicatorul se stinge
(inactiv)
3
Nu este stabilită nici o
conexiune.
Atingeţi numele aparatului.
Numele
aparatului
4 Atingeţi N pentru a începe redarea.
Pentru operaţiile ”AirPlay” ale unui aparat
iTunes, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu acesta.
27
B
Dispozitiv : iPhone/ iPod tactil/ iPad
Metodă : configurare D-Sappli
Înainte de a începe
1 Asiguraţi-vă că aparatele iPhone, iPod
tactil sau iPad pe care le folosiţi ca
dispozitiv “AirPlay” sunt conectate la
reţeaua Wi-Fi.
2
Notaţi cheia de securitate (WEP sau
WPA) a routerului LAN wireless/
punctului de acces.
Efectuaţi reglajele de reţea
1 Atingeţi simbolul D-Sappli pentru acces
în timp ce iPhone/ iPod tactil/ iPad-ul
dvs. sunt aşezate pe conectorul staţiei
de docare.
2
Efectuaţi reglajele de reţea urmând
instrucţiunile de pe ecran.
3
La apariţia mesajului [Connection
complete] apăsaţi [OK] pentru a
încheia reglajele.
4
Verificaţi starea indicatorului LINK
(pag. 29)
Când indicatorul LINK este aprins, fiind de
culoare verde, conexiunea este stabilită.
Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni al routerului/ punctului de
acces.
3
Apăsaţi suportul staţiei de docare
pentru a-l deschide şi ataşaţi iPhone/
iPod tactil/ iPad-ul la conector.
4
Porniţi acest aparat (pag. 26).
Indicatorul LINK (pag. 29) începe să
clipească de culoare verde.
5
Aşteptaţi aprox. 70 de secunde până
ce indicatorul LINK se stinge.
Observaţie
• Dacă apare un mesaj care invită la descărcarea
D-Sappli, urmaţi instrucţiunile de pe ecran
şi preluaţi aplicaţia.
28
Note
• Pe durata conexiunii la o reţea Wi-Fi, nu
opriţi acest aparat, nu apăsaţi butonul Home
şi nu deconectaţi dispozitivul iPhone/ iPod
tactil/ iPad,
• Dacă intervine o problemă în timpul
reglajelor de reţea Wi-Fi, deconectaţi şi
apoi reconectaţi dispozitivele iPhone/ iPod
tactil/ iPad.
Ascultarea prin AirPlay
1
Deconectaţi aparatul iPhone/ iPod
tactil/ iPad din suportul doc.
2
Atingeţi simbolul “AirPlay”
din
ecranul de redare audio al aparatelor
iPhone, iPod tactil sau iPad.
Despre indicatorul LINK
Se aprinde, fiind de culoare verde
(verde)
Conexiunea la o reţea
Wi-Fi este stabilită
Clipeşte, fiind de culoare verde
(verde)
Această unitate este în
curs de conectare la o
reţea Wi-Fi.
Vă rugăm să aşteptaţi.
Se aprinde, fiind de culoare roşie
3
Atingeţi numele aparatului.
(roşu)
A intervenit o eroare.
Reluaţi de la început
sau efectuaţi reglajele
reţelei dvs.
Indicatorul se stinge
(inactiv)
Numele
aparatului
4 Atingeţi N pentru a începe redarea.
Pentru operaţiile ”AirPlay ale unui aparat
ITunes, consultaţi manualul de instrucţiuni
furnizat împreună cu acesta.
Nu este stabilită nici o
conexiune.
Pentru a efectua ulterior reglajele
de reţea
1 Efectuaţi procedura de la ”Înainte de a începe”
pentru a conecta aparatul iPhone/ iPod tactil/
iPad la staţia de docare.
2 Accesaţi D-Sappli.
3 Atingeţi simbolul [i] , apoi atingeţi [Network]
pentru a efectua reglajele de reţea.
Simbolul [i]
29
În cazul în care intervine o problemă, vă rugăm să
verificaţi
Aparatul nu se conectează la reţeaua Wi-Fi
• Verificaţi dacă routerul LAN wireless/ punctul de acces este
pornit.
• Verificaţi dacă routerul LAN wireless/ punctul de acces se află în
apropierea aparatului.
• Dispozitivele care folosesc banda de frecvenţe de 2,4 GHz cum
ar fi cuptoarele cu microunde, dispozitivele Bluetooth sau cele
digitale fără fir pot întrerupe comunicaţiile. Îndepărtaţi aparatul
de astfel de dispozitive, sau opriţi aceste dispozitive.
Metoda de configurare WPS a eşuat
• Verificaţi dacă routerul / punctul de acces al reţelei Wi-Fi a fost reglat pentru WEP. În caz afirmativ,
configuraţi reţeaua dvs. folosind metoda scanării punctelor de acces. Vedeţi ”Opţiunea 3: Conectarea
Wi-Fi folosind parcurgerea punctelor de acces” (pag. 14)
Simbolul ”AirPlay” sau numele aparatului nu apar la iPhone/ iPod tactil/ iPad sau
iTunes
• Verificaţi ca acest aparat şi aparatele iPhone/ iPod tactil/
iPad, Mac sau PC să fie conectate la aceeaşi reţea. Puteţi
verifica punctul de acces conectat la secţiunea [Network]
folosind aplicaţia D-Sappli (pag. 29)
• Verificaţi ca aparatele iPhone/ iPod tactil/ iPad sau iTunes
să aibă software-ul actualizat la ultima variantă.
• Dacă problema persistă, reporniţi aparatele iPhone/ iPod
tactil/ iPad sau iTunes.
Nu se aude sonorul, chiar dacă aţi ales numele acestui aparat
• Ajustaţi volumul acestui aparat prin acţionarea butonului VOL+/-.
• Verificaţi ca nici un alt dispozitiv iPhone/ iPod tactil/ iPad să nu fie înregistrat pe acest aparat. În
caz contrar, eliminaţi din reţea acest dispozitiv.
• Dacă problema persistă, reporniţi dispozitivul iPhone/ iPod tactil/ iPad sau iTunes.
Este necesar un timp pentru ca funcţia ”AirPlay” să se activeze
• Folosiţi acest aparat în modul standby de reţea. Acest mod de lucru îmbunătăţeşte timpul de reacţie
la folosirea funcţiei ”AirPlay”, dar măreşte consumul de energie pentru modul standby.
30
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Dacă survine vreo problemă legată de sistemul
dvs. identificaţi-o în lista următoare şi aplicaţi
măsura indicată pentru a o remedia. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Probleme generale
Alimentarea nu porneşte.
• Verificaţi dacă adaptorul de c.a. este cuplat
corect la o priză de perete.
Nu se aude sonorul.
• Ajustaţi volumul.
Se aude un zgomot.
• Aveţi grijă ca aparatul să nu se afle în apropierea
unui telefon mobil aflat în stare de funcţionare,
etc.
• Dacă aţi conectat unitatea la un echipament
care are un radio sau un tuner încorporat,
este posibil ca transmisiunile să nu poată fi
recepţionate sau sensibilitatea să fie redusă.
Amplasaţi unitatea mai departe de echipament
şi verificaţi dacă puteţi asculta transmisiunea
în mod satisfăcător.
Alimentarea nu se opreşte.
• Unitatea intră în starea standby sau în starea
standby de reţea atunci când opriţi alimentarea.
Dacă doriţi să întrerupeţi complet alimentarea,
deconectaţi cablul de alimentare.
• Dacă treceţi aparatul în modul standby imediat
după pornire, este necesară o perioadă de timp
pentru ca acesta să intre în starea standby.
Aparatul porneşte şi începe redarea în
mod automat
• Când aparatul este în modul standby de reţea
şi primeşte o comandă pentru redarea de la
dispozitivul ”AirPlay”, aparatul porneşte şi
începe în mod automat redarea (pag. 8).
Aparatul se opreşte în mod automat
• Aparatul trece în modul standby ales după 20
de minute în care nu a fost nici o activitate.
Indicatorul [/1 clipeşte fiind de culoare
roşie
• Aparatul este în modul protejat.
• Deconectaţi şi reconectaţi cablul de alimentare
al aparatului, apoi porniţi din nou aparatul.
Dacă indicatorul [/1 clipeşte în continuare,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Aparatul nu răspunde comenzilor de la
butoane sau comenzilor de la butoanele
telecomenzii
• Butoanele nu funcţionează pe durata iniţializării
sau în timpul pornirii.
• Butoanele nu funcţionează în timpul actualizării
software-ului.
• În modul standby sau standby de reţea nu sunt
active alte butoane decât butonul [/1 .
iPod
Nu se aude sunetul.
• Verificaţi dacă iPod-ul este în curs de redare.
• Verificaţi dacă iPod-ul este ferm conectat la
acest aparat.
• Actualizaţi software-ul acestui aparat şi al
iPod-ului pentru a dispune de ultima variantă
înainte de a le folosi.
• Verificaţi dacă modelul de iPod este unul
compatibil.
• Verificaţi dacă funcţia pentru iPod este
activată.
Nu este efectuată operaţia.
• Verificaţi dacă iPod-ul este ferm conectat la
acest aparat.
iPod-ul nu poate fi încărcat.
• Verificaţi dacă este ferm conectat iPod-ul.
• Verificaţi dacă este bine conectat cablul
adaptorului de c.a.
31
Reţea
Ecranul browserului de Internet nu
apare
• Verificaţi reglajele Proxy ale browserului de
Internet.
Acest aparat nu acceptă intermedierea unui
Proxy. Modificaţi reglajele browserului de
Internet pentru a conecta acest aparat fără
intermediul unui Proxy.
Metoda de configurare WPS a eşuat
• Nu puteţi conecta aparatul la o reţea care
foloseşte WPS dacă routerul LAN wireless/
punctul de acces a fost reglat pentru WEP (pag.
30). Stabiliţi pentru reţea varianta D-Sappli sau
Parcurgerea punctelor de acces (pag. 13)
Aparatul nu se conectează la reţea
(aparatul nu este descoperit şi nu este
recunoscut de alte echipamente din
reţeaua de acasă)
• Verificaţi dacă routerul LAN wireless/ punctul
de acces se află în apropierea aparatului.
• Amplasaţi aparatul şi routerul LAN wireless/
punctul de acces mai aproape unul de celălalt
şi efectuaţi din nou reglajele.
• Verificaţi dacă routerul LAN wireless/ punctul
de acces este pornit.
• Opriţi şi porniţi din nou aparatul, apoi reporniţi
routerul LAN wireless/ punctul de acces.
• Dispozitivele care folosesc banda de frecvenţe
de 2,4 GHz cum ar fi cuptoarele cu microunde,
dispozitivele Bluetooth sau cele digitale fără
fir pot întrerupe comunicaţiile. Îndepărtaţi
aparatul de astfel de dispozitive, sau opriţi
aceste dispozitive.
Aparatul nu se conectează la reţea prin
intermediul conexiunii Wi-Fi
• Verificaţi ca la aparat să nu fie conectat un
cablu de reţea LAN. Aparatul încearcă în
mod automat să se conecteze la o reţea de
cablu atunci când un cablu de reţea LAN este
conectat la aparat.
• Verificaţi ca reglajele routerului LAN wireless/
punctului de acces să fie cele corecte. Pentru
32
detalii referitoare la routerul LAN wireless/
punctul de acces, consultaţi manualele de
instrucţiuni ale acestora.
Reiniţializarea reglajelor de reţea ale
aparatului (reglaje implicite de reţea)
• Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul RESET
(NETWORK) din partea din spate a aparatului
folosind un obiect subţire cum ar fi un ac mic.
(pag. 10)
AirPlay
Simbolul ”AirPlay” sau numele aparatului
nu apar la iPhone/ iPod tactil/ iPad sau
iTunes
• Verificaţi ca indicatorul LINK să fie aprins,
fiind de culoare verde sau oranj. Vedeţi şi
”Aparatul nu se conectează la reţea (aparatul
nu este descoperit şi nu este recunoscut de alte
echipamente din reţeaua de acasă)” (pag. 25).
dacă indicatorul LINK este stins sau aprins,
fiind de culoare roşie.
• Verificaţi ca acest aparat şi aparatele iPhone/
iPod tactil/ iPad, Mac sau PC să fie conectate
la aceeaşi reţea.
• Actualizaţi software-ul acestei unităţi către
ultima variantă (pag. 22).
• Verificaţi ca aparatele iPhone/ iPod tactil/ iPad
sau iTunes să aibă software-ul actualizat la
ultima variantă.
• Dacă problema persistă, reporniţi aparatele
iPhone/ iPod tactil/ iPad sau iTunes.
• Verificaţi reglajele software-ului de securitate
Firewall. Pentru detalii, consultaţi manualul
de instrucţiuni sau documentaţia electronică a
dispozitivului sau a software-ului.
Conţinutul audio se schimbă/ se opreşte/
porneşte în mod automat
• Atunci când aparatul este pornit sau este în
modul standby de reţea, este comandat de
către dispozitivul ”AirPlay”. Dacă doriţi să
nu fie executate comenzile de la dispozitivul
”AirPlay”, treceţi aparatul în modul standby
prin apăsarea şi menţinerea butonului [/1
până ce se schimbă culoarea indicatorului
[/1.
Nu se aude sonorul.
• Verificaţi ca nici un alt dispozitiv iPhone/
iPod tactil/ iPad să nu fie înregistrat pe acest
aparat. În caz contrar, eliminaţi din reţea acest
dispozitiv.
• Dacă problema persistă, reporniţi dispozitivul
iPhone/ iPod tactil/ iPad sau iTunes.
Sonorul este scăzut.
• Nivelul volumului unuia dintre aparatele
iPhone, iPod tactil, iPad sau iTunes poate să nu
fie corelat cu nivelul volumului acestui aparat.
Ajustaţi volumul apăsând butonul VOLUME
+/- al unităţii sau al telecomenzii.
Sunetul prezintă omisiuni.
• Sunetul poate prezenta omisiuni depinzând de
factori cum ar fi mediul de reţea în care folosiţi
reţeaua Wi-Fi.
• Reţelele Wi-Fi sunt influenţate de către
radiaţiile electromagnetice emise de cuptoarele
cu microunde şi de alte dispozitive. Amplasaţi
aparatul mai departe de astfel de dispozitive.
• Lărgimea de bandă a reţelei Wi-Fi poate fi prea
redusă. Amplasaţi aparatul şi routerul LAN
wireless/ punctul de acces mai aproape unul de
celălalt, fără a avea obstacole între ele.
Aparatul nu poate fi acţionat.
• Actualizaţi software-ul aparatelor iPhone/ iPod
tactil/ iPad la ultima variantă.
• Actualizaţi software-ul acestei unităţi către
ultima variantă (pag. 22).
• Verificaţi ca nici un alt echipament să nu
transmită semnal în acelaşi timp către
dispozitive compatibile “AirPlay”.
Butoane cum ar fi . sau > nu
funcţionează
• Verificaţi ca reglajele care permit ca iTunes
să accepte comenzi de la acest aparat să fie
active.
• Acest aparat nu a fost selectat ca difuzor
exterior la dispozitivele iPhone, iPod tactil,
iPad sau iTunes. Selectaţi acest aparat ca
difuzor de reţea.
Este necesar un timp pentru ca funcţia
”AirPlay” să se activeze
• Folosiţi acest aparat în modul standby de reţea
(pag. 8). Acest mod de lucru îmbunătăţeşte
timpul de reacţie la folosirea funcţiei ”AirPlay”,
dar măreşte consumul de energie pentru modul
standby.
La folosirea unei conexiuni
Bluetooth
Nu se aude sunetul.
• Verificaţi dacă acest aparat nu este prea
departe de dispozitivul Bluetooth sau dacă
nu recepţionează cumva interferenţe de la o
reţea Wi-Fi, de la un alt echipament wireless
ce foloseşte frecvenţa de 2,4 GHz sau de la un
cuptor cu microunde.
• Verificaţi dacă este corect realizată conexiunea
Bluetooth între acest aparat şi dispozitivul
Bluetooth.
• Puneţi din nou în legătură acest aparat şi
dispozitivul Bluetooth.
• Păstraţi distanţa faţă de obiecte şi suprafeţe
metalice.
• Verificaţi dacă funcţia Bluetooth este pornită. În
caz contrar, apăsaţi butonul BLUETOOTH.
Sunetul prezintă omisiuni sau distanţa de
corespondenţă este prea scurtă.
• Dacă în apropierea acestui aparat există un
echipament care generează radiaţie electromagnetică, spre exemplu o reţea Wi-Fi, un alt
dispozitiv Bluetooth sau un cuptor cu microunde, deplasaţi aparatul la distanţă mai mare
de acestea.
• Eliminaţi orice obstacol dintre acest aparat şi
dispozitivul Bluetooth sau îndepărtaţi-vă de
obstacolele respective.
33
• Amplasaţi acest aparat cât mai aproape de
dispozitivul Bluetooth.
• Schimbaţi poziţia aparatului.
• Deplasaţi dispozitivul Bluetooth.
Conexiunea nu poate fi realizată
• Refaceţi operaţia de punere în legătură
(pag. 20).
Nu poate fi realizată punerea în legătură.
• Apropiaţi aparatul şi dispozitivul Bluetooth.
• Ştergeţi acest aparat din lista de echipamente
de la dispozitivul Bluetooth şi efectuaţi încă o
dată operaţia de punere în legătură.
Ieşire video
Semnalele video nu apar pe ecranul
”iPod-ului”.
• Detaşaţi iPod-ul, apoi decuplaţi cablul video
compozit (nu este furnizat). Apoi aşezaţi din
nou iPod-ul pe suportul de docare.
• Verificaţi reglajele video la iPod..
Semnalele video nu apar la monitor.
• Detaşaţi şi reaşezaţi iPod de la/ la acest aparat
care este conectat la monitor.
Telecomandă
Intrare audio
Nu se aude sunetul.
• Verificaţi dacă este bine cuplat cablul de
conectare audio (nu este furnizat).
• Verificaţi dacă este activată funcţia de intrare
audio AUDIO IN.
• Dacă mufele de intrare sunt conectate la
componente diferite, ambele în modul de
redare, aparatul trimite le ieşire semnalul de
la componenta conectată la mufa DIGITAL
(OPT).
• Mufa DIGITAL (OPT) acceptă exclusiv
semnale PCM. Poate fi nevoie să modificaţi
reglajele de sunet la componenta conectată.
Sonorul este prea slab.
• Verificaţi volumul stabilit la echipamentul
extern conectat.
• Verificaţi volumul stabilit aparat.
34
Telecomanda nu funcţionează.
• Înlocuiţi bateria telecomenzii cu o alta nouă
dacă s-a consumat.
• Verificaţi dacă telecomanda este îndreptată către
senzorul care îi este destinat, al sistemului.
• Îndepărtaţi orice obstacol aflat între senzor şi
telecomandă.
• Aveţi grijă ca senzorul pentru telecomandă
să nu fie expus la lumină prea puternică, spre
exemplu la radiaţii solare directe sau la cea
provenind de la un corp de iluminat ce emite
lumină fluorescentă.
• Apropiaţi-vă de aparat atunci când folosiţi
telecomanda.
Specificaţii
Putere audio
Putere la ieşire şi totală
Distorsiuni armonice
Puterea la ieşire (nominală)
Tweeter 25 W + 25 W
(la o distorsiune armonică de 10 %)
Woofer 25 W + 25 W
(la o distorsiune armonică de 10 %)
Subwoofer 50 W + 50 W
(la o distorsiune armonică de 10 %)
iPod
Ieşire de c.c. : 5 V
Intensitate max. de curent : 2,1 A
LAN Wireless
Standarde compatibile :
IEEE 802.11 b/g
(WEP 64 bit, WEP 128 bit
WPA/WPA2-PSK (AES)
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Banda de frecvenţe :
2,412 GHz–2,472 GHz
( 2,4 GHz ISM, 13 canale )
Canal 1 - Canal 13
Bluetooth
Sistem de codare-decodare acceptat*4 :
SBC (codec de subbandă)
Gestiunea copiilor :
SCMS-T
*1 Raza de acţiune reală va varia în funcţie
de factori cum ar fi obstacole aflate între
echipamente, câmpuri magnetice din jurul
cuptoarelor cu microunde, electricitate
statică, sensibilitatea recepţiei, performanţele
antenei, sistemul de operare, aplicaţia
software folosită etc.
*2 Profilele Bluetooth standard indică scopul
comunicaţiei Bluetooth dintre echipamente.
*3 În funcţie de diferitele modele de iPod, anumite
operaţii este posibil să nu fie disponibile.
*4 Codec : Formatul de compresie şi conversie
a semnalului audio.
Caracteristici generale
Sistem de boxe :
Woofer: aprox. 20 mm diametru × 2
Twitter: aprox. 70 mm diametru × 2
Subwoofer: aprox. 135 mm diametru × 1
AUDIO IN :
ANALOG minimufă stereo ø 3,5 mm
DIGITAL : Optic
Raza maximă de comunicaţie :
aprox. 10 m*1 în linie dreaptă
VIDEO OUT :
Nivel maxim ieşire 1 Vp-p, asimetric
Sincronizare negative, impedanţă de sarcină
de 75 Ohm
Ieşire video compozită
Banda de frecvenţe :
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz–2,4835 GHz)
Mufă de reţea :
10BASE-T/100BASE-TX (Autopolarizare)
Sistem de comunicaţie :
Specificaţii Bluetooth Versiunea 2.1 + EDR
(Flux de date intensificat)
Cerinţe privind alimentarea :
AC 230 V (c.a.) 50 Hz
Ieşire :
Specificaţii de putere Bluetooth de clasă 2
Profile Bluetooth compatibile*2 :
A2DP (Profil de distribuţie audio avansată)
AVRCP*3 (Profil Audio Video cu comandă la
distanţă)
Dimensiuni (L×Î×A) (incluzând părţile
proeminente şi butoanele) :
aprox. 600 mm × 200 mm × 201 mm
35
Masă :
aprox. 7 kg
Accesorii furnizate :
Telecomandă (1)
Cablu de alimentare cu c.a. (2)*
Manual de instrucţiuni – acest manual (1)
AirPlay via Reţeaua Wi-Fi
Baterie cu litiu 2025 (1) – preinstalată în
telecomandă (pentru utilizarea de probă)
Card de garanţie
*Pentru clienţii din Marea Britatnie, Irlanda,
Malta şi Cipru:
Folosiţi cablul de alimentare (A)
Din motive de siguranţă, cablul de alimentare
(B) nu este prevăzut pentru ţările/regiunile de
mai sus şi deci nu ar trebui folosit în aceste
zone.
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni :
Folosiţi cablul de alimentare (B)
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi anunţaţi în prealabil.
Modele compatibile
de iPod/ iPhone şi
calculatoare
Modelele de iPod/ iPhone compatibile sunt
listate mai jos. Actualizaţi software-ul folosit de
iPod ( iPhone / iPad ) la versiunea cea mai recentă
înainte de a-l utiliza cu acest aparat.
Modelele de iPod compatibile cu
conectorul staţiei de docare
iPod tactil (tactil) de a 4-a generaţie
iPod tactil (tactil) de a 3-a generaţie
iPod tactil (tactil) de a 2-a generaţie
iPod nano de a 6-a generaţie*
iPod nano de a 5-a generaţie
iPod nano de a 4-a generaţie
iPod nano de a 3-a generaţie
iPod clasic
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad 2
iPad
* Aparatul iPod nano (generaţia a 6-a) nu
poate fi comandat cu telecomanda atunci când
butoanele “MENU”, "V”, "v” şi “ENTER”
sunt apăsate.
Modelele de iPod şi de calculatoare
compatibile cu funcţia “AirPlay”
iPod tactil (tactil) de a 4-a generaţie
iPod tactil (tactil) de a 3-a generaţie
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPad 2
iPad
PC sau Mac cu iTunes 10.1 sau mai nou
36
Cerinţe de sistem pentru
calculator la folosirea
funcţiei “AirPlay”
Calculator necesar :
IBM PC/AT sau compatibile
Apple Mac
Sisteme de operare :
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Home Basic
Windows 7 Starter
Windows Vista Ultimate
Windows Vista Business
Windows Vista Home Premium
Windows Vista Home Basic
Windows XP Professional (în afară de 64 bit)
Windows XP Home Edition
Mac OS X v10.7 Lion
Mac OS X v10.6 Snow Leopard
Mac OS X v10.5 Leopard
Mac OS X v10.4 Tiger
Mac OS X v10.3 Panther
Mac OS X v10.2 Jaguar
Browser de Internet :
Internet Explorer 7 sau mai nou
Safari (ultima versiune contemporană cu Mac
OS X v10.2 Jaguar sau ulterioară)
Măsuri de precauţie
• Pentru a decupla cablul de alimentare de la
priză, apucaţi şi trageţi de ştecăr, nu de cablul
propriu-zis.
• Deoarece difuzorul conţine un magnet puternic,
menţineţi cărţile de credit cu codificare magnetică, ceasurile cu arc televizoarele tip CRT
sau proiectoarele etc la distanţă de acest aparat
pentru nu fi deteriorate de câmpul magnetic
generat.
• Nu amplasaţi aparatul în spaţii aflate în apropierea surselor de căldură, cum ar fi un radiator
sau o conductă cu aer cald sau în locuri expuse
la radiaţii solare directe, la mult praf, la vibraţii
sau la şocuri mecanice.
• Pentru a preveni acumularea căldurii în interior,
asiguraţi o circulaţie adecvată a aerului. Nu
aşezaţi aparatul pe suprafeţe (cum ar fi o pătură
sau pernă etc.) sau în apropierea unor materiale
(de exemplu o draperie) care pot bloca fantele
de ventilaţie ale aparatului.
• Dacă în interiorul aparatului pătrunde vreun
lichid sau vreun obiect solid, decuplaţi apartul
de la priză şi aveţi grijă ca acesta să fie verficat
de către o persoană calificată înainte de a-l mai
folosi.
• Nu manevraţi aparatul cu mâinile ude.
• Nu amplasaţi unitatea în apropierea apei.
• Pentru conexiunile la un router LAN wireless/
la un punct de acces trebuie folosite cabluri şi
conectori ecranaţi şi împământaţi corespunzător, pentru a fi respectate limitările impuse de
reglementările EMC.
• Acest aparat acceptă sisteme de securitate
compatibile cu standardele Bluetooth, pentru
a asigura conexiuni sigure când este utilizată
tehnologia Bluetooth wireless, însă, în funcţie
de setările efectuate, nivelul de securitate este
posibil să nu fie suficient. Aveţi grijă atunci
când comunicaţi folosind tehnologia wireless
Bluetooth.
• Nu ne asumăm nici o responsabilitate pentru
scurgerea de informaţii în timpul comunicaţiilor Bluetooth.
37
Cu privire la amplasarea aparatului.
• Când aparatul redă la un volum ridicat, în
funcţie de suprafaţa pe care este aşezat, este
posibil să se deplaseze din cauza vibraţiilor
produse.
• Aveţi grijă să aşezaţi aparatul în locuri de unde
nu poate să cadă din cauza vibraţiilor.
NOTE PRIVIND BATERIA CU LITIU
• Ştergeţi bateria cu o bucată de pânză uscată
pentru a asigura un contact bun.
• Respectaţi polaritatea corectă când introduceţi
bateriile în aparat.
• Nu apucaţi bateria cu o pensetă metalică
deoarece se poate produce un scurtcircuit.
Notă
• În manualul de instrucţiuni, termenul “iPod”
este utilizat în general, ca referinţă generală la
funcţiile unui iPod, iPhone sau iPad, dacă nu
este altfel specificat în text sau în ilustraţii.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
acest aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Dacă apar neregularităţi ale imaginii pe
ecranul unui televizor sau al unui monitor
aflat în apropiere
Această unitate nu este ecranată magnetic, aşa că
imaginea unui televizor aflat în apropiere poate
fi distorsionată magnetic. Într-un astfel de caz,
opriţi televizorul, aşteptaţi 15 – 30 de minute şi
reporniţi-l. Dacă nu se constată o ameliorare a
situaţiei, vă recomandăm să deplasaţi boxele la
distanţă mare de televizor.
Cu privire la drepturile de autor
• AirPlay, sigla AirPlay, iPhone, iPod, iPod
classic, iPod nano şi iPod tactil sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări. iPad este marcă de comerţ
a Apple Inc.
• iTunes, Safari, Mac şi Mac OS sunt mărci
comerciale ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte ţări.
38
• „Made for iPod”, „Made for iPhone” şi
„Made for iPad” arată că un accesoriu este
destinat expres conectării cu un iPod şi
că producătorul certifică faptul că acesta
îndeplineşte standardele de performanţă impuse
de Apple. Firma Apple nu este responsabilă
pentru funcţionarea aparatului şi nici pentru
compatibilitatea acestuia cu standardele
privind siguranţa sau cu reglementările în
vigoare. Vă rugăm să luaţi notă că utilizarea
acestui accesoriu cu un iPod, un iPhone sau un
iPad poate afecta performanţele wireless.
• Denumirea de marcă Bluetooth® şi siglele
asociate sunt proprietatea Bluetooth SIG, Inc.
iar orice utilizare a acestor marcaje de către
Sony Corporation este făcută sub licenţă.
• Microsoft, Windows, Windows Vista şi
Windows 7 sunt mărci comerciale ale Microsoft
Corporation înregistrate în S.U.A. şi în alte
ţări.
• Acest produs conţine o tehnologie ce se supune
anumitor drepturi de proprietate intelectuală
ce aparţin Microsoft. Folosirea sau distribuţia
acestei tehnologii în afara acestui produs este
interzisă fără deţinerea unei licenţe adecvate
emisă de Microsoft sau de o filială autorizată
a Microsoft.
Wi-Fi este o marcă de certificare
• Sigla
a Wi-Fi Alliance.
• Marca Wi-Fi Protected Setup™ sunt mărci ale
Wi-Fi Alliance.
• Alte mărci şi denumiri comerciale aparţin
respectivilor proprietari.
Despre securitatea LAN wireless
Deoarece comunicaţia ce foloseşte funcţia LAN
wireless este stabilită prin intermediul undelor
radio, semnalul wireless poate fi interceptat.
Pentru protejarea comunicaţiilor wireless, acest
aparat este dotat cu diverse funcţii de securitate.
Aveţi grijă să configuraţi corect opţiunile legate
de securitate, în concordanţă cu mediul de reţea
folosit.
Fără securitate
Cu toate că puteţi efectua cu uşurinţă reglaje,
oricine poate intercepta comunicaţiile wireless
sau poate pătrunde în reţeaua dvs. wireless, chiar
fără a poseda instrumente sofisticate. Ţineţi
seama că există riscul de acces neautorizat sau
de intercepţie a datelor.
WEP
WEP aplică securitatea la comunicaţii în
scopul împiedicării persoanelor străine să vă
intercepteze comunicaţiile sau să pătrundă
în reţeaua dvs. wireless. WEP reprezintă o
moştenire a tehnologiilor de securitate care
permite conectarea dispozitivelor mai vechi
care nu sunt compatibile cu TKIP/AES.
WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP este o tehnologie de securitate dezvlotată
pentru a corecta deficienţele WEP. TKIP asigură
un nivel mai înalt de securitate decât WEP.
WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES este o tehnologie de securitate care
utilizează o metodă avansată de securitate care
diferă de WEP şi TKIP, asigurând un nivel
superior de securitate celor furnizate de WEP
şi TKIP.
Solicitant WPA
Copyright © 2003 - 2006 Jouni Malinen
<jkmaline@cc.hut.fi> şi persoanele care au
contribuit la realizarea acestuia. Toate drepturile
sunt rezervate.
Redistribuirea şi utilizarea în format sursă şi
binar, cu sau fără modificări, sunt permise dacă
sunt îndeplinite următoarele condiţii :
1. Redistribuirea codului sursă trebuie să
menţină notificarea privind copyrightul,
indicată mai sus, prezenta listă de condiţii şi
următoarea delimitare de răspundere.
2. Redistribuirea în format binar trebuie să
reproducă notificarea privind copyrightul care
apare aici, mai sus, prezenta listă de condiţii
şi următoarea delimitare de răspundere în
documentaţie şi / sau în alte materiale furnizate
împreună cu conţinutul distribuit.
3. Nici numele deţinătorilor copyright-ului
indicaţi mai sus şi nici cele ale altor persoane
care au contribuit la crearea software-ului nu
pot fi utilizate pentru a susţine sau a promova
produse derivate din acesta fără a se fi obţinut
în prealabil permisiunea scrisă a lor.
ACEST SOFTWARE ESTE FURNIZAT DE
DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR
ŞI DE CELELALTE PERSOANE CARE AU
CONTRIBUIT LA REALIZAREA SA “AŞA CUM
ESTE”, FĂRĂ NICI UN FEL DE GARANŢII,
EXPLICITE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR
NU LIMITATIV GARANŢII REFERITOARE LA
COMERCIALIZARE ŞI LA COMPATIBILITATEA
CU UN ANUMIT SCOP. ÎN NICI UN CAZ,
DEŢINĂTORII DREPTURILOR DE AUTOR SAU
ALTE PERSOANE CARE AU CONTRIBUIT LA
REALIZAREA ACESTUIA NU POT FI FĂCUTE
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU NICI UN FEL DE
PAGUBE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE,
EXEMPLARE
SAU
DE
CONSECINŢĂ
(INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA
PROCURAREA DE BUNURI SAU DE SERVICII
DE SUBSTITUŢIE, PIERDEREA CAPACITĂŢII
DE UTILIZARE, PIERDERI DE DATE, DE
PROFIT SAU ÎNTRERUPERI ALE ACTIVITĂŢII
COMPANIEI) CAUZATE INDIFERENT CUM ŞI
CONFORM ORICĂREI TEORII CU PRIVIRE
LA DAUNE, CONTRACT, RĂSPUNDERI
STRICTE SAU ACŢIUNI ILICITE (INCLUSIV
NEGLIJENŢĂ SAU DE ALT FEL) CE REZULTĂ
ÎN VREUN FEL ÎN URMA UTILIZĂRII ACESTUI
SOFTWARE, CHIAR DACĂ CELELALTE
PĂRŢI AU FOST AVIZATE DE POSIBILITATEA
PRODUCERII UNOR ASTFEL DE PIERDERI.
• Denumirile sistemului şi ale produsului
indicate în acest manual sunt în general mărci
comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale producătorilor.
• În acest manual, Microsoft Windows XP
Home Edition şi Microsoft Windows XP
Professional sunt denumite generic Windows
XP.
• În acest manual, Microsoft Windows Vista
Home Basic, Microsoft Windows Vista Home
Premium, Microsoft Windows Vista Business
şi Microsoft Windows Vista Ultimate sunt
denumite generic Windows Vista.
• În acest manual, la Microsoft Windows 7
Starter, Microsoft Windows 7 Home Basic,
Microsoft Windows 7 Home Premium,
Microsoft Windows 7 Professional şi
Microsoft Windows 7 Ultimate sunt denumite
generic Windows 7.
• Marcajele ™ şi ® sunt omise în acest
manual.
39
Acordul de licenţă pentru utilizatorii finali acordată
pentru software-ul Sony
Înainte de a utiliza SOFTWARE-UL SONY (definit în continuare) trebuie să citiţi cu atenţie următorul acord.
Utilizarea SOFTWARE-ULUI SONY indică faptul că aţi acceptat condiţiile prezentului acord. În cazul în
care nu sunteţi de acord cu prevederile acestuia, nu sunteţi autorizaţi a folosi SOFTWARE-UL SONY.
IMPORTANT - CITIŢI CU ATENŢIE : Acest acord de licenţă pentru utilizatorii finali (“ALUF”) reprezintă
o convenţie legală între dumneavoastră şi Sony Corporation (“SONY”), producătorul echipamentului
hardware marca Sony (“PRODUSUL”) şi deţinătorul licenţei pentru SOFTWARE-UL SONY. Întregul
software Sony, precum şi cel aparţinând unor terţe părţi (altul decât acest software şi care este sub incidenţa
unei licenţe proprii, separate), inclus în PRODUSUL dumneavoastră, precum şi orice variante actualizate sau
îmbunătăţite ale acestora vor fi denumite în continuare “SOFTWARE SONY”. Puteţi utiliza SOFTWAREUL SONY numai împreună cu PRODUSUL.
Utilizând SOFTWARE-UL SONY, acceptaţi implicit termenii acestui acord “ALUF”. Dacă nu acceptaţi
prevederile “ALUF”, SONY nu este de acord să vă acorde licenţă pentru SOFTWARE-UL SONY. În acest
caz, nu aveţi dreptul să utilizaţi SOFTWARE-UL SONY.
LICENŢĂ PENTRU SOFTWARE-UL SONY
SOFTWARE-UL SONY este protejat de legile şi tratatele internaţionale referitoare la copyright, precum
şi de alte legi şi tratate cu privire la drepturile de proprietate intelectuală. Pentru SOFTWARE-UL SONY
se acordă licenţă, însă acesta nu se vinde.
ACORDAREA LICENŢEI
Toate titlurile, copyright-ul şi alte drepturi din şi pentru SOFTWARE-UL SONY sunt deţinute de
SONY sau de proprietarii licenţelor respective. Prezentul acord “ALUF” vă acordă dreptul de folosire a
SOFTWARE-ULUI SONY exclusiv în scop personal.
DESCRIEREA CERINŢELOR, RESTRICŢIILOR, DREPTURILOR ŞI LIMITĂRILOR
Limitări : Nu aveţi permisiunea să copiaţi, să modificaţi, să efectuaţi operaţii de inginerie inversă, să
decompilaţi sau să dezasamblaţi SOFTWARE-UL SONY nici integral, nici parţial.
Separarea componentelor : Licenţa este acordată pentru SOFTWARE-UL SONY ca un singur produs.
Părţile componente ale acestuia nu pot fi separate.
Utilizarea pentru un Singur PRODUS : SOFTWARE-UL SONY poate fi utilizat împreună cu un singur
PRODUS.
Împrumut : SOFTWARE-UL SONY nu poate fi împrumutat şi nici nu aveţi dreptul să acordaţi drept de
folosinţă a acestuia.
Transferul software-ului : Aveţi dreptul să transferaţi definitiv toate drepturile dumneavoastră conform
prezentului acord “ALUF”, numai când SOFTWARE-UL SONY este transferat împreună cu şi ca parte
integrantă a PRODUSULUI, cu condiţia să nu păstraţi nici o copie, să transferaţi integral SOFTWAREUL SONY (inclusiv, dar nu limitativ toate copiile, părţile componente, suporturile media, manualele de
instrucţiuni, alte materiale tipărite, documentaţia electronică, discurile de recuperare, precum şi prezentul
acord, “ALUF”), iar persoana care intră în posesia acestora acceptă termenii acestui acord.
Încheiere : Fără a prejudicia nici un alt drept, SONY poate pune capăt prezentului acord “ALUF” dacă
nu respectaţi condiţiile impuse de acesta. Într-un astfel de caz, dacă este solicitat de către SONY, trebuie
să expediaţi PRODUSUL la adresa stabilită de SONY, iar SONY vă va returna PRODUSUL, îndată ce
este posibil, după ce SOFTWARE-UL SONY a fost şters din PRODUS.
40
Confidenţialitate : Acceptaţi să respectaţi confidenţialitatea informaţiilor conţinute de SOFTWARE-UL
SONY care nu sunt făcute publice şi să nu divulgaţi astfel de informaţii altor persoane, fără aprobarea
prealabilă a firmei SONY, exprimată în scris.
ACTIVITĂŢI DE MARE RISC
SOFTWARE-UL SONY nu este tolerant la erori (nu continuă să funcţioneze chiar şi atunci când survin
erori) şi nu este destinat, produs sau creat pentru a fi utilizat sau comercializat în următoarele situaţii
: pentru echipamente de comandă on line în medii cu grad de risc ridicat care necesită funcţionarea
protejată la eroare, cum ar fi în unităţi nucleare, la zborul avioanelor sau pentru sisteme de comunicaţie,
controlul traficului aerian, echipamente de susţinere în viaţă a persoanelor sau sisteme de acţionare a unor
arme, în cazul cărora o eroare a SOFTWARE-ULUI SONY poate conduce la pierderea de vieţi omeneşti,
răniri sau afecţiuni fizice grave, ori afectarea mediului înconjurător (“Activităţi de mare risc”). SONY
şi furnizorii săi susţin oficial că nu există nici o garanţie exprimată în mod expres sau implicit pentru
utilizarea software-ului în activităţi de mare risc.
EXCLUDEREA DE LA GARANŢIA ACORDATĂ PENTRU SOFTWARE-UL SONY
Aţi luat la cunoştinţă în mod expres şi aţi acceptat că utilizaţi SOFTWARE-UL SONY pe propriul
risc. SOFTWARE-UL SONY este furnizat “AŞA CUM ESTE” fără nici o garanţie, de nici un fel, şi
SONY, vânzătorii acestora sau producătorii de software care licenţiază SONY (exclusiv pentru această
SECŢIUNE, apelaţi în mod colectiv “SONY”) SE DELIMITEAZĂ ÎN MOD EXPRES DE ORICE
FEL DE GARANŢIE, EXPRIMATĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR NEFIIND LIMITATĂ LA
GARANŢII DE COMERCIALIZARE ŞI PRIVIND COMPATIBILITATEA CU UN ANUMIT SCOP.
SONY NU GARANTEAZĂ CĂ FUNCŢIILE CONŢINUTE DE SOFTWARE-UL SONY SUNT LIPSITE
DE ERORI SAU DE DEFECTE, SAU CĂ VA CORESPUNDE CERINŢELOR DUMNEAVOASTRĂ,
ŞI CĂ FUNCŢIONAREA SOFTWARE-ULUI SONY VA FI CORECTATĂ. ÎN PLUS, SONY NU
GARANTEAZĂ ŞI NU DESCRIE ÎN NICI UN FEL UTILIZAREA SAU REZULTATELE FOLOSIRII
SOFTWARE-ULUI SONY, ÎN CEEA CE PRIVEŞTE CORECTITUDINEA, ACURATEŢEA,
FIABILITATEA SAU DE ALT TIP. NICI UN FEL DE INFORMAŢII, SCRISE SAU ORALE ŞI NICI
UN SFAT DAT DE SONY SAU DE UN REPREZENTAT AUTORIZAT SONY, NU VA CONSTITUI
ÎN NICI UN FEL O GARANŢIE ŞI NICI NU VA EXTINDE ÎN NICI UN FEL SUBIECTUL ACESTEI
GARANŢII. ANUMITE JURISDICŢII NU PERMIT EXCLUDEREA GARANŢIILOR IMPLICITE,
CAZ ÎN CARE, EXCLUDEREA DE MAI SUS NU SE VA APLICA.
Fără a limita cele anterior menţionate, se prevede în mod special că SOFTWARE-UL SONY nu este
destinat utilizării cu nici un alt echipament în afară de PRODUS. SONY nu garantează că vreun produs,
software, conţinut sau date create de dvs. sau de către o terţă parte nu va fi deteriorat de SOFTWARE-UL
SONY.
LIMITAREA RĂSPUNDERII
SONY, FURNIZORII ŞI DEŢINĂTORII DE LICENŢE UTILIZATE DE SONY (EXCLUSIV pentru
această SECŢIUNE, apelaţi în mod colectiv “SONY”) NU POT FI FĂCUŢI RESPONSABILI PENTRU
NICI UN FEL DE PAGUBE ACCIDENTALE SAU DE CONSECINŢĂ CE APAR ÎN LEGĂTURĂ
CU SOFTWARE-UL SONY, CARE DECURG DIN SAU SE BAZEAZĂ PE O ÎNCĂLCARE ÎN
ORICE FEL A GARANŢIEI EXPRESE SAU IMPLICITE, PE O ÎNCĂLCARE A CONTRACTULUI,
PE NEGLIJENŢĂ, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU PE ORICE ALTĂ TEORIE LEGALĂ.
ASTFEL DE PAGUBE INCLUD, FĂRĂ A FI LIMITATE LA, PIERDERI DE PROFIT, PIERDERI
DE VENITURI, PIERDERI DE DATE, PIERDERI ÎN UTILIZAREA PRODUSULUI SAU A
ORICĂRUI ECHIPAMENT ASOCIAT, TIMPI DE ÎNTRERUPERE SAU PIERDERI DE TIMP ALE
UTILIZATORULUI, INDIFERENT DACĂ SONY A FOST AVERTIZAT DE POSIBILITATEA UNOR
ASTFEL DE PIERDERI. ÎN ORICE CAZ, ÎNTREAGA RĂSPUNDERE A SONY CĂTRE DVS.
CONFORM PREVEDERILOR ACESTUI ACORD “ALUF”, SE VA LIMITA LA SUMA DE BANI
PLĂTITĂ ÎN MOD EFECTIV PENTRU SOFTWARE-UL SONY.
41
EXPORTURI
Dacă folosiţi sau transferaţi SOFTWARE-UL SONY într-o sau către o altă ţară decât cea în care aveţi
rezidenţa, trebuie să respectaţi legile şi reglementările cu privire la export, import şi vamă.
LEGEA APLICATĂ
Acest acord, “ALUF”, va fi considerat, guvernat, interpretat şi aplicat conform legilor din Japonia,
indiferent de vreun conflict între prevederi legale. Orice conflict rezultat din acest acord (“ALUF”), va fi
prezentat şi se va supune exclusiv curţii de la Tokyo, Japonia şi, prin prezenta, dvs. şi SONY consimţiţi să vă
prezentaţi şi să vă supuneţi jurisdicţiei unei astfel de curţi. DUMNEAVOASTRĂ ŞI SONY RENUNŢAŢI
LA DREPTUL LA UN PROCES CU JURI PENTRU ORICE CHESTIUNE CE DECURGE SAU ESTE
RELATIVĂ LA ACEST ACORD.
CLAUZA SALVATORIE
Dacă vreuna dintre părţile acestui acord EULA nu este valabilă sau nu poate fi aplicată, celelalte părţi
rămân valabile.
Dacă aveţi întrebări în legătură cu acest acord EULA sau cu garanţia limitată prezentată mai sus, puteţi
contacta în scris firma SONY, la una dintre adresele de contact menţionate pe cardul de garanţie conţinut de
ambalajul produsului.
42
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising