Sony ZS-PS30CP Operating instructions

Sony ZS-PS30CP Operating instructions
Sistem audio personal
Manual de instrucţiuni
RO
ZS-PS30CP
© 2012 Sony Corporation
Fabricat în China
Informaţii preliminare
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele
de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de
masă sau cu draperii etc. şi nu puneţi lumânări
aprinse pe acesta.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu stropiţi şi nu udaţi aparatul şi
nici nu aşezaţi deasupra acestuia recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Deoarece ştecărul are rolul de a deconecta
aparatul de la priză, cuplaţi aparatul la o priză uşor
accesibilă. Dacă remarcaţi vreun comportament
anormal, decuplaţi imediat ştecărul de la priză.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi
într-o bibliotecă sau într-un dulap.
Nu expuneţi, pentru mult timp, bateriile (acumulatorul sau bateriile montate) la căldură prea
mare, cum ar fi la radiaţii solare directe, foc sau
alte surse similare.
Presiunea exagerată exercitată de sunetul emis
de căşti sau minicăşti, poate conduce la pierderea
sau deteriorarea auzului.
Plăcuţa ce conţine denumirea produsului şi
informaţii importante privind siguranţa se află
în partea de jos a aparatului, spre exterior.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo
108-0075, Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
2
Pentru orice servicii sau chestiuni legate
de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Note legate Discurile Duale
Un disc dual este un disc cu două feţe care pune
în legătură materialul DVD înregistrat pe o parte
cu cel audio digital care se află pe cealaltă faţă.
Cum materialul audio de pe una dintre feţe nu
corespunde standardului Compact Disc (CD), nu
este garantată redarea unui astfel de disc.
Discuri muzicale codificate cu ajutorul
tehnologiilor de protejare a drepturilor
de autor
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
În ultima vreme companiile de înregistrare
comercializează diferite discuri de muzică
codificate cu ajutorul tehnologiei de protejare
a copyright-ului. Vă rugăm să ţineţi seama
că printre aceste discuri, există unele ce nu
corespund standardului CD, fiind posibil să nu
fie redate de acest aparat.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
3
Cuprins
Informaţii preliminare ............................ 2
Măsuri de precauţie .............................. 4
Pregătiri
Surse de alimentare .............................. 6
Poziţiile şi funcţiile elementelor
componente........................................ 7
Unitatea principală ............................. 7
Operaţii de bază
Înainte de a porni aparatul .................... 8
Redarea unui disc CD/MP3 .................. 8
Exemple de structuri de fişiere şi
de ordine de redare ......................... 9
Ascultarea radioului ............................ 11
Ascultarea muzicii de pe un dispozitiv
USB .................................................. 11
Pentru a selecta memoria pentru
redare/ consultarea informaţiilor .... 12
Pentru a schimba modul de redare .. 12
Alte operaţii
Măsuri de precauţie
Discuri pe care acest sistem le poate
reda
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/ MP3)
* CD-DA este abrevierea pentru Compact Disc
Digital Audio, care reprezintă un standard de
înregistrare pentru CD-urile audio.
Discuri pe care acest sistem NU le poate
reda
• CD-R/CD-RW, înregistrate în alt format decât
cel CD de muzică sau cel MP3 conform cu
standardul ISO9660 Nivel 1/ Nivel 2 sau
Joliet.
• CD-R / CD-RW cu o calitate slabă a înregistrării,
CD-R / CD-RW murdare sau cu zgârieturi sau
CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil.
• CD-R/CD-RW finalizate incorect.
Privind curăţarea discurilor
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu o bucată
de pânză moale. Ştergeţi discul dinspre centru
spre exterior. Dacă pe suprafaţa CD-ului există
zgârieturi, murdărie sau amprente pot apărea
erori în detectarea pistelor.
Folosirea afişajului .............................. 13
Selectarea diverselor moduri de
redare ............................................... 14
Redarea în mod repetat a pistelor/ a
fişierelor MP3 (Redare repetitivă)..... 15
Redarea pistelor/ a fişierelor MP3 în
ordine aleatorie (Redare aleatorie)... 16
Crearea propriului program (Redarea
unui program) ................................... 16
Fixarea posturilor de radio în memoria
aparatului.......................................... 17
Redarea posturilor de radio fixate în
memoria aparatului........................... 18
Conectarea componentelor opţionale . 18
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor .................. 19
Specificaţii ......................................... 23
4
• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul,
agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau
spray-uri antistatice pentru LP de vinil.
• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe
sau surselor de căldură cum ar fi conductele de
aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare deoarece temperatura în interior poate
creşte foarte mult.
• Nu lipiţi hârtie sau abţibilduri pe CD şi nici nu
zgâriaţi suprafaţa acestuia.
• După redare, păstraţi discurile în cutiile lor.
Privind siguranţa
• Cum radiaţiile laser utilizate de acest player
CD sunt dăunătoare pentru ochi, nu încercaţi
să demontaţi carcasa. Apelaţi pentru aceasta
doar la persoane calificate.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul
de la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verificat de
o persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
• Discurile cu forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă sau de
stea) nu pot fi redate de acest player. Încercarea
de a folosi astfel de discuri poate conduce la
deteriorarea player-ului. Nu utilizaţi astfel de
discuri.
Privind sursele de alimentare
• La funcţionarea aparatului alimentat cu c.a.,
verificaţi dacă tensiunea de alimentare a
acestuia este aceeaşi cu cea din reţeaua electrică
(consultaţi secţiunea “Specificaţii”) şi folosiţi
cablul de alimentare furnizat.; nu folosiţi nici
un alt fel de cablu.
• Deconectaţi sistemul de la priză în cazul în care
urmează a nu fi folosit mai mult timp.
• Când nu sunt folosite bateriile, scoateţi-le din
aparat pentru evita deteriorarea acestuia cauzată
de scurgerea lichidului din baterii şi corodarea
părţilor componente ale echipamentului.
Privind funcţionarea
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc rece
într-unul cald, ori este amplasat într-o cameră
cu umiditate ridicată, umezeala poate condensa
pe lentila din interiorul aparatului, ceea ce poate
cauza disfuncţionalităţi sistemului. Dacă se
întâmplă acest lucru, scoateţi discul şi aşteptaţi
aproximativ o oră, până când umezeala se
evaporă.
Curăţarea carcasei
• Curăţaţi carcasa, afişajul şi butoanele cu o
bucată de pânză moale, uşor umezită într-o
soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi nici un fel
de pudră abrazivă, praf de curăţat sau solvent,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
aparatul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Privind amplasarea aparatului
• Nu aşezaţi player-ul în locuri :
– din apropierea surselor de căldură,
– expuse la radiaţii solare directe,
– cu mult praf sau murdărie,
– unde supus şocuri mecanice,
– într-o maşină parcată la soare.
• Nu aşezaţi player-ul în poziţie înclinată sau în
locuri instabile.
• Nu aşezaţi nimic la distanţe mai mici de 10 mm
de partea laterală a carcasei player-ului. Fantele
de aerisire nu trebuie să fie obstrucţionate pentru
ca player-ul să funcţioneze în mod adecvat şi
pentru ca durata de viaţă a componentelor
aparatului să fie prelungită.
• Deoarece, prin construcţie, difuzoarele conţin
magneţi puternici, menţineţi ceasurile mecanice
şi cărţile de credit personale cu codare magnetică
la distanţă de player pentru a evita deteriorarea
acestora cauzată de câmpul magnetic.
5
1 Pregătiri
Surse de alimentare
Pentru a conecta cablul de alimentare
Cuplaţi cablul de alimentare c.a. la unitate (1) şi la o priză de perete (2).
spre mufa AC IN (1)
spre o priză de perete (2)
Pentru a pregăti bateriile
Introduceţi şase baterii R14 (dimensiunea C) - care nu sunt furnizate - în compartimentul pentru
baterii.
Partea de jos a aparatului
Note
• Înlocuiţi bateriile când indicatorul OPR/BATT qj luminează slab sau când unitatea nu mai
funcţionează. Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi. Înainte de a înlocui bateriile, aveţi grijă să scoateţi
CD-ul din aparat.
• Pentru a folosi unitatea alimentată de la baterii, decuplaţi cablul de alimentare de la aparat.
Note pentru clienţii din Europa
Unitatea se opreşte automat după 20 de minute dacă nu este efectuată nici o operaţie după redarea unui
CD sau a pieselor de pe USB sau de la AUDIO IN.
6
Poziţiile şi funcţiile elementelor componente
Unitatea principală
1 Mufă AUDIO IN
qs Buton AUDIO IN
2 Buton OPERATE (sau POWER)
qd Butoane . sau > (PRESET + sau –)
3 Buton DISPLAY/ENTER
qf Port
4 Buton MODE
qg Buton x (STOP)
(USB)
5 Buton USB
qh Buton u / MANUAL PRESET
6 Buton CD
qj Indicator luminos OPR/BATT
7 Buton RADIO BAND/AUTO PRESET
qk Butoane
8 Mufă i pentru căşti
9 Buton PUSH OPEN / CLOSE (Z)
0 Buton VOL+ / –
/ TUNE + şi
/ TUNE –
* Butoanele VOL+ 0 şi u qh au câte un
punct tactil pentru a facilita recunoaşterea
acestuia.
1
qa Buton MEMORY SELECT
7
1 Operaţii de bază
Înainte de a porni aparatul
Redarea unui disc CD/MP3
Pentru a porni/opri alimentarea
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
• Modelul european : Apăsaţi OPERATE 2.
• Alte modele : Apăsaţi POWER 2.
2 Apăsaţi CD 6.
3
Note
Când porniţi alimentarea, menţineţi apăsat
butonul OPERATE (sau POWER) 2 până ce
indicatorul OPR/BATT qj devine luminos.
Apăsaţi PUSH OPEN/ CLOSE (Z) 9
şi introduceţi un disc cu eticheta
orientată în sus, în compartimentul
pentru CD. Pentru a închide capacul
compartimentului pentru CD, apăsaţi
din nou PUSH OPEN/ CLOSE (Z) 9.
Pentru a ajusta volumul
Apăsaţi butonul VOL+ / – 0.
Pentru a asculta sonorul prin căşti
Conectaţi căştile la mufa i 8 ce le este
destinată, aflată în partea din spate a aparatului.
Partea cu etichetă orientată în sus
4 Apăsaţi u qh.
Aparatul va reda toate pistele/ fişierele MP3
o singură dată. Când este redat un disc MP3,
indicatorul MP3 devine luminos după ce
unitatea a citit fişierul de informaţii.
Audio CD
Numărul pistei
Durata redării
Continuare...
8
Disc MP3
Numărul
fişierului MP3
a scoate CD-ul
din aparat
După ce sunt afişate
denumirea directorului*1 şi
titlul melodiei*2 va apărea
durata de redare*3.
Dacă nu există nici un director, este afişată
indicaţia “ROOT” (Rădăcină).
* Dacă eticheta ID3 nu conţine informaţii
privind titlul melodiei, este afişată indicaţia
“NO TITLE” (Nici un titlu).
*3 Dacă durata redării este mai mare de 100 de
minute, pe afişaj apare indicaţia “–:–”.
*1
2
Pentru
Apăsaţi
ca redarea să facă u qh.
o pauză
Pentru ca redarea să fie
reluată, apăsaţi din nou
acest buton.
a opri redarea
x qg
a trece la pista/
fişierul MP3
următor
a trece la pista/
fişierul MP3
precedent
a selecta un
director de pe un
disc MP3
> qd
PUSH OPEN/CLOSE 9
(Z)
Observaţii
• Redarea începe de la pista/ fişierul MP3 unde a
fost oprită redarea anterior (Reluarea redării).
Când aparatul este oprit (modul stop), este afişat
numărul pistei/ fişierului MP3 ce urmează să
fie redat.
• Pentru a renunţa la reluarea redării (şi a începe
redarea de la prima pistă/ primul fişier MP3),
apăsaţi x qg în timp ce CD-ul este oprit. Când
deschideţi compartimentul pentru discuri,
reluarea redării este anulată. Dacă aparatul este
oprit când cablul de alimentare este conectat,
reluarea redării nu va fi anulată.
Exemple de structuri de fişiere şi
de ordine de redare
Ordinea de redarea directoarelor şi fişierelor este
următoarea :
Director
Fişier MP3
. qd
/ TUNE + qk pentru a
vă deplasa înainte, respectiv
/ TUNE – qk pentru
a vă deplasa înapoi.
a localiza un
punct în timp ce
ascultaţi sunetul
> (înainte) sau .
(înapoi) qd în timpul
redării şi menţineţi-l apăsat
până ce găsiţi punctul
dorit.
a localiza un
punct în timp ce
urmăriţi ecranul
> (înainte) sau .
(înapoi) qd în timpul pauzei şi menţineţi-l apăsat
până ce găsiţi punctul dorit, apoi apăsaţi u qh.
9
Note privind discurile MP3/WMA
• Când este introdus un disc în aparat, acesta
va citi toate fişierele conţinute de disc.
În acest timp, este afişată indicaţia “READING”.
Dacă pe disc există multe directoare sau dacă
există fişiere care nu sunt în format MP3, este
posibil să treacă mult timp până ce începe
redarea sau până se trece la redarea următorului
fişier.
Vă recomandăm să nu stocaţi directoare ce nu
sunt necesare sau fişiere în alt format decât
MP3 pe discul destinat audiţiei.
• Un director care nu conţine fişiere în format
MP3 va fi omis.
• Numărul maxim de fişiere este : 511.
Numărul maxim de directoare este : 256
(inclusiv directorul rădăcină).
Numărul maxim de directoare şi fişiere : 512
Nivelul maxim de imbricare : 8.
• Pot fi afişate până la 64 de caractere din
denumirile directoarelor şi fişierelor, inclusiv
ghilimele.
• Aparatul poate afişa caractere de la A - Z, cifre
de la 0 la 9 şi simbolul _. Caracterele a - z sunt
afişate ca majuscule. Alte caractere vor apărea
sub forma “_”.
• Acest aparat este compatibil cu versiunile 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 pentru formatul etichetei
ID3. Când un fişier are asociată o etichetă ID3
cu informaţii, pot fi afişate “titlul melodiei”,
“numele artistului” şi “denumirea albumului”.
Dacă un fişier nu are asociate informaţiile
corespunzătoare etichetei ID3, în locul titlului
melodiei va apărea indicaţia “NO TITLE”
(nici un titlu), în loc de numele artistului va fi
afişată indicaţia “NO ARTIST” (fără artist), iar
în loc de denumirea albumului va apărea “NO
ALBUM” (fără album). Informaţiile conţinute
de eticheta ID3 pot fi afişate cu cel mult 30 de
caractere.
• Când denumiţi un fişier, aveţi grijă să adăugaţi
extensia “.mp3” la denumirea fişierului.
10
• Dacă este asociată extensia “.mp3” unui fişier
care nu este de respectivul tip, aparatul nu îl
va recunoaşte în mod adecvat şi va genera un
zgomot aleatoriu care poate să va deterioreze
boxele.
• Denumirea fişierului nu va corespunde etichetei
ID3.
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
2 Apăsaţi în mod repetat RADIO BAND
7.
La fiecare apăsare a butonului, banda de
frecvenţe comută între AM şi FM.
3
Menţineţi apăsat butonul
/ TUNE +
sau – qk al unităţii până ce cifrele care
indică frecvenţa încep să se modifice
pe afişaj.
Unitatea parcurge automat frecvenţele radio
şi se opreşte când recepţionează clar un post.
Dacă nu puteţi recepţiona un post de radio,
apăsaţi în mod repetat / TUNE + sau – qk
de la aparat pentru a modifica frecvenţa pas
cu pas.
Ascultarea muzicii de pe
un dispozitiv USB
Puteţi asculta muzica stocată pe un dispozitiv
USB (un player de muzică digital sau un suport
media USB). Fişierele de muzică în format MP3*1
pot fi redate de acest aparat.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
2 Apăsaţi USB 5.
3 Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) qf.
4 Apăsaţi u qh.
Unitatea începe redarea.
Numărul
fişierului
Observaţie
• Dacă un post de radio FM prezintă zgomot,
acesta va fi mai redus dacă este aleasă varianta
monofonică :
1 Apăsaţi MODE 4.
Este afişată indicaţia “STEREO” sau cea
“MONO”.
2 În timp ce este afişată indicaţia
“STEREO”, apăsaţi MODE 4 pentru a
fi afişată varianta “MONO”.
După ce sunt afişate
denumirea directorului şi
titlul melodiei vor apărea
nr. fişierului şi durata de
redare*2.
Fişierele protejate la copiere (Gestionarea
drepturilor digitale) nu pot fi redate de acest
aparat.
*2 Dacă durata redării este mai mare de 100 de
minute, pe afişaj apare indicaţia “–:–”.
*1
Pentru
Apăsaţi
ca redarea să facă u qh.
o pauză
Pentru ca redarea să fie
reluată, apăsaţi din nou
acest buton*3.
a opri redarea
x qg.
a selecta un
/ TUNE + sau – qk.
director
a selecta un fişier . sau > qd
a găsi un punct
Menţineţi apăsat . sau
dintr-un fişier
> qd în timpul redării şi
eliberaţi-l în punctul dorit.
*3
La redarea unui fişier MP3 cu viteză de
transfer variabilă (VBR), aparatul poate
relua redarea dintr-un alt punct.
11
Pentru a selecta memoria pentru
redare/ consultarea informaţiilor
Dacă dispozitivul USB are mai mult de o
memorie (de exemplu, memorie internă şi card
de memorie), puteţi alege memoria care să fie
redată.
1 Conectaţi dispozitivul USB la portul
(USB) qf.
2 Apăsaţi USB 5 de la aparat.
3 Apăsaţi MEMORY SELECT qa în modul
stop.
Dacă există o altă memorie, este afişat numărul
total de piste/ directoare din memorie.
Observaţii
• Redarea începe de la fişierul MP3 unde aceasta
a fost oprită anterior (Reluarea redării).
• Pentru a renunţa la reluarea redării (iar redarea
să înceapă de la primul fişier MP3), apăsaţi
butonul x qg.
Pentru a schimba modul de
redare
Apăsaţi în mod repetat MODE 4 în timp
ce dispozitivul USB nu este redat sau
este în modul pauză. Puteţi selecta una
dintre variantele :
• Normal play - Redare obişnuită - (“ ”
a tuturor fişierelor din directorul de pe
dispozitivul USB),
• Repeat play (“ 1” sau “ ”) - Redare
repetitivă,
• Shuffle Play (“SHUF”) - Redare
aleatorie,
• Program Play (“PGM” sau “PGM ” Redarea unui program.
Consultaţi secţiunea “Selectarea
diverselor moduri de redare”, pag. 14.
12
Note privind dispozitivele USB
• Anumite dispozitive USB nu sunt compatibile
cu acest aparat.
• Nu puteţi schimba modul de redare în timpul
redării dispozitivului USB sau al pauzei.
• Începerea redării poate întârzia când
– structura de directoare este complexă,
– capacitatea dispozitivului USB este aproape
complet ocupată.
• Când conectaţi un dispozitiv USB, unitatea va
citit toate fişierele conţinute de acesta. Dacă
există prea multe directoare sau fişiere pe
respectivul dispozitiv, poate dura mai mult timp
până ce aparatul încheie citirea acestora.
• Nu conectaţi un dispozitiv USB la acest aparat
prin intermediul unui hub USB.
• În cazul anumitor dispozitive USB, când este
efectuată o operaţie la dispozitivul USB, poate
exista o întârziere până la aplicarea efectiva a
acesteia de către aparat.
• Este posibil ca aparatul să nu fie compatibil cu
toate funcţiile cu care este dotat dispozitivul
USB conectat.
• Ordinea de redare de către acest aparat diferă
de cea realizată de un dispozitiv USB.
• Nu stocaţi fişiere care nu sunt în format MP3
sau directoare inutile pe un dispozitiv USB care
conţine fişiere MP3.
• La redare, directoarele care nu conţin fişiere
MP3 sunt omise.
• Acest aparat poate reda numai fişiere în format
MP3 care au extensia “.mp3”.
• Dacă dispozitivul USB conţine fişiere cu
extensia “.mp3” care însă nu sunt în format
MP3, aparatul poate produce zgomot sau pot
apărea disfuncţionalităţi.
• Un singur dispozitiv USB poate conţine cel mult
999 fişiere MP3 şi 128 directoare. Un director
poate conţine cel mult 128 fişiere. Numărul
maxim de fişiere MP3 şi de directoare poate
varia în funcţie de structura acestora.
1 Alte operaţii
Folosirea afişajului
• Nu este garantată compatibilitatea cu toate
aplicaţiile software de codare/ inscripţionare
MP3, cu toate echipamentele de înregistrare
şi cu suporturile media de înregistrare. Dacă
folosiţi un dispozitiv USB incompatibil, sunetul
poate prezenta omisiuni sau zgomot, sau este
posibil ca redarea să nu aibă loc.
• Fişierele preluate de la un site ce furnizează
muzică este posibil să nu fie redate.
• Nu este garantată compatibilitatea cu un
echipament de citire/ inscripţionare a
dispozitivelor USB.
Puteţi afla informaţii legate de CD folosind
afişajul aparatului.
Aflarea informaţiilor legate de
un CD audio
Pentru a afla numărul total de piste
şi durata redării CD-ului
După citirea CD-ului, va fi afişată durata totală
a redării sau apăsaţi de două ori x qg pentru
Reluarea redării.
Numărul total
de piste
Durata totală
a redării
Aflarea informaţiilor legate de
un disc MP3
Pentru a afla numărul total de
directoare/ fişiere şi numărul de
fişiere de pe CD
După citirea informaţiilor legate de director /
fişier, vor fi afişate numărul total de directoare
şi numărul total de fişiere sau apăsaţi de două
ori x qg pentru Reluarea redării.
Numărul total de
directoare
Numărul total de
fişiere
Aflarea informaţiilor de pe un
dispozitiv USB
Pentru a afla numărul total de
directoare/ fişiere de pe dispozitiv
USB
Apăsaţi de două ori x qg în timpul redării sau
13
Selectarea diverselor
moduri de redare
apăsaţi o dată x qg la selectarea fişierului.
Dacă există mai multe directoare, numărul total
de fişiere nu este afişat.
Dispozitiv USB
(Exemplu : când este conectat un
dispozitiv USB)
Puteţi alege ca pistele să fie redate în mod
repetat sau în ordine aleatorie, în timp ce discul/
dispozitivul USB este oprit.
Apăsaţi MODE 4.
La fiecare apăsare modul de redare se modifică
astfel :
Normal play (Niciunul)
Numărul total
de fişiere
Numărul total
de directoare
O repetare (
Observaţii
• Dacă CD-ul este neinscripţionat, pe afişaj apare
indicaţia “noDISC”.
• Dacă nu există fişiere MP3 pe dispozitivul
USB, pe afişaj apare mesajul “NO FILE” (nici
un director).
1)
Repetarea tuturor (
)
Redarea directorului selectat (
)*
Redarea repetitivă a directorului
selectat ( , )*
Pentru a afla informaţii legate de
fişier
Apăsaţi DISPLAY/ENTER 3 în timpul redării
unui disc MP3 sau a unui dispozitiv USB.
Afişajul se modifică după cum urmează :
Redare în ordine aleatorie (“SHUF ”)
Redarea unui program (PGM)
Titlul melodiei ( )*1
Numele artistului (
Denumirea albumului ( )*1
Numărul fişierului curent şi durata
de redare*2.
Dacă fişierul nu deţine informaţiile ID3
corespunzătoare, pe afişaj apar indicaţiile “NO
TITLE”, “NO ARTIST” sau “NO ALBUM”,
în loc de titlul melodiei, numele artistului,
respectiv de denumirea albumului.
*2 Titlul melodiei, numele artistului sau denumirea
albumului vor fi înlocuite în câteva secunde de
această informaţie.
*1
14
Redarea repetitivă a unui program
( , PGM)
)*1
*
Aceste funcţii nu sunt aplicate când este
folosit un CD-DA.
Redarea în mod repetat a pistelor/ a fişierelor MP3
(Redare repetitivă)
Pistele/ fişierele MP3 sau muzica de pe un
dispozitiv USB pot fi redate în mod repetat fie
în modul obişnuit, fie în cel de redare a unui
program.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
2 Apăsaţi CD 6 sau USB 5.
3 În timp ce discul CD/MP3 sau dispozitivul
USB nu este redat, procedaţi astfel :
Pentru a
repeta
o singură pistă/
un fişier MP3
toate pistele /
fişierele MP3
de pe CD
directorul
selectat (numai
pentru discuri
MP3)
Faceţi următoarele
1 Apăsaţi MODE 4 (apăsaţi
x qg, apoi apăsaţi MODE
4 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “ 1”.
2 Apăsaţi . sau >
qd pentru a selecta pista/
fişierul MP3 care doriţi să
fie repetat.
3 Apăsaţi u qh.
1 Apăsaţi MODE 4 (apăsaţi
x qg, apoi apăsaţi MODE
4 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “ ”.
2 Apăsaţi u qh.
1 Apăsaţi MODE 4 (apăsaţi
x qg, apoi apăsaţi MODE
4 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “ ” sau
“ ”.
2 Selectaţi directorul apăsând / TUNE + sau – qk.
3 Apăsaţi u qh.
Pentru a
repeta
pistele
programate/
fişierele MP3
Faceţi următoarele
1 Programaţi pistele/
fişierele MP3 (consultaţi
secţiunea “Crearea
propriului program”).
2 Apăsaţi MODE 4 (apăsaţi
x qg, apoi apăsaţi MODE
4 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “PGM”
şi “ ”.
3 Apăsaţi u qh.
Notă
• Nu puteţi schimba modul de redare în timpul
redării sau al pauzei de redare a unei piste /
unui fişier MP3.
Când apăsaţi MODE 4 în timpul redării, pe
afişaj apare indicaţia “PUSH STOP”.
Renunţarea la Redarea repetitivă
Apăsaţi MODE 4 (apăsaţi x qg, apoi apăsaţi
MODE 4 în timpul redării) până ce indicaţia
“ ” dispare de pe ecran.
15
Redarea pistelor/ a
fişierelor MP3 în ordine
aleatorie (Redare aleatorie)
Crearea propriului
program (Redarea unui
Puteţi reda pistele/ fişierele MP3 sau un dispozitiv
USB în mod aleatoriu.
Puteţi stabili ordinea de redare pentru până la
20 de piste/ fişiere MP3 de pe un CD/ dispozitiv
USB.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
2 Apăsaţi CD 6 sau USB 5.
3 Apăsaţi MODE 4 (apăsaţi x qg, apoi
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
2 Apăsaţi CD 6 sau USB 5.
3 Apăsaţi MODE 4 (apăsaţi x qg, apoi
apăsaţi MODE 4 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “SHUF”.
4 Apăsaţi u qh pentru a începe redarea
aleatorie.
Renunţarea la Redarea aleatorie
Opriţi mai întâi redarea. Apoi apăsaţi MODE 4
(apăsaţi x qg, apoi apăsaţi MODE 4 în timpul
redării) până ce indicaţia “SHUF” dispare de pe
ecran.
program)
apăsaţi MODE 4 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “PGM”.
4 Apăsaţi . sau > qd pentru a
selecta pista.
Pentru fişierele MP3, apăsaţi mai întâi
/ TUNE + sau – qk , apoi
butonul
apăsaţi . sau > qd.
Numărul pistei (Fişierului) apare intermitent
pe ecran.
CD audio
Notă
• Nu puteţi schimba modul de redare în timpul
redării sau al pauzei de redare a unei piste /
unui fişier MP3.
Când apăsaţi MODE 4 în timpul redării, pe
afişaj apare indicaţia “PUSH STOP”.
Observaţii
• În timpul redării aleatorii, nu puteţi selecta
pista / fişierul MP3 precedente apăsând butonul
. qd.
• Funcţia de reluare a redării nu funcţionează în
timpul redării aleatorii.
Disc MP3
Dispozitiv USB
5 Apăsaţi DISPLAY/ENTER 3.
Pe afişaj apare indicaţia “STEP xx”.
CD audio
16
Fixarea posturilor de radio
în memoria aparatului
Disc MP3
Dispozitiv USB
Puteţi fixa în memoria aparatului posturile de
radio care vă interesează. Pot fi reţinute până la
30 de posturi de radio, dintre care 20 în banda
FM şi 10 în banda AM.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
2 Apăsaţi RADIO BAND 7 pentru a
alege banda de frecvenţe dorită.
6
Pentru a introduce o altă melodie în
program, repetaţi paşii 4 şi 5.
7 Apăsaţi u qh pentru a începe Redarea
unui program.
3 Menţineţi apăsat butonul AUTO PRESET
7 timp de 2 secunde până ce indicaţia
“AUTO” apare intermitent pe ecran.
4 Apăsaţi DISPLAY/ENTER 3.
Posturile de radio sunt stocate în
memorie în ordinea crescătoare a
frecvenţelor.
Renunţarea la Redarea unui
program
Opriţi mai întâi redarea, apoi apăsaţi MODE 4
până ce indicaţia “PGM” dispare de pe ecran.
Dacă un post de radio nu poate fi
fixat în mod automat în memorie
Pentru a verifica ordinea pistelor/
fişierelor MP3
Trebuie să fixaţi în mod manual în memorie
posturile de radio cu semnal slab.
Apăsaţi DISPLAY/ ENTER 3 (apăsaţi x qg,
apoi apăsaţi DISPLAY/ ENTER 3 în timpul
redării)
Este afişat numărul ultimului pas din program.
După câteva secunde, este afişat numărul ultimei
piste/ fişier introduse în program
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
2 Apăsaţi RADIO BAND 7 pentru a
alege banda de frecvenţe dorită.
3
Pentru modificarea programului
curent
4
Apăsaţi o dată x qg dacă CD-ul este oprit şi
de două ori dacă acesta este în curs de redare.
Programul curent va fi şters. Creaţi apoi un
nou program urmând procedura de creare a
programelor.
5
Observaţii
• Dacă încercaţi să introduceţi 21 de piste/ fişiere
MP3 sau mai multe în program, este afişat
mesajul “FULL” (complet).
• Puteţi reda acelaşi program din nou, deoarece
acesta rămâne în memoria aparatului până ce
este deschis compartimentul pentru discuri.
• Funcţia de reluare a redării nu funcţionează în
timpul redării unui program.
Depistaţi postul de radio care vă
interesează, folosind butoanele
/
TUNE + sau – qk.
Apăsaţi butonul MANUAL PRESET
qh . Este afişată banda de frecvenţe
selectată (“FM-xx” sau “AM-xx”).
Apăsaţi PRESET + sau – qd până ce
numărul care doriţi să fie atribuit
postului de radio apare intermitent pe
ecran.
6 Apăsaţi DISPLAY/ENTER 3.
Noul post de radio îl înlocuieşte pe cel
vechi cu acelaşi număr.
Observaţie
• Posturile de radio fixate rămân în memorie
chiar dacă decuplaţi cablul de alimentare sau
dacă scoateţi bateriile din aparat.
17
Redarea posturilor de
radio fixate în memoria
aparatului
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2.
2 Apăsaţi RADIO BAND 7 pentru a
alege banda de frecvenţe dorită.
3
Apăsaţi PRESET + sau – qd pentru
a recepţiona postul de radio fixat în
memorie.
Conectarea
componentelor opţionale
Puteţi asculta sonorul de la un echipament
opţional, cum ar fi un player de muzică digital
portabil, prin intermediul boxelor acestei
unităţi. Aveţi grijă să opriţi alimentarea fiecărei
componente înainte de a realiza vreo conexiune.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni
al echipamentului conectat.
1
Conectaţi mufa AUDIO IN 1 la mufa
de ieşire de linie a player-ului muzical
digital portabil sau a altei componente
folosind cablul audio de conectare (nu
este furnizat).
2 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 2
pentru a porni aparatul.
3 Porniţi componenta conectată.
4 Apăsaţi AUDIO IN qs şi porniţi redarea
sunetului la echipamentul conectat.
Semnalul sonor de la echipamentul conectat
va fi emis prin boxele acestei unităţi.
Pentru a conecta unitatea la un televizor sau la
un aparat video, folosiţi un cablu prelungitor (nu
este furnizat) cu un miniconecor stereo la unul
dintre capete, şi cu doi conectori fono la celălalt
capăt.
18
1 Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
Probleme generale
Simptom
Alimentarea nu poate fi
pornită.
Nu se aude sonorul de la
această unitate.
Există zgomot
Remediu
• Conectaţi corect cablul de alimentare cu c.a. la o priză de perete.
• Verificaţi dacă sunt corect introduse bateriile în aparat.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi dacă energia lor este
consumată.
• Decuplaţi căştile când ascultaţi sonorul prin boxele unităţii.
• În apropierea acestui aparat este utilizat un telefon mobil (sau un
alt echipament care emite unde radio).
T Deplasaţi telefonul mobil etc. la distanţă mai mare de acest
sistem.
Player CD/ MP3
Simptom
Discul nu este redat sau este
afişat mesajul “noDISC”
(Nici un disc) cu toate că
există un disc în aparat.
Apar omisiuni ale
sunetului.
Pornirea redării durează
mai mult decât în mod
obişnuit.
Remediu
• Aşezaţi discul cu partea cu etichetă orientată în sus.
• Curăţaţi discul.
• Scoateţi discul din aparat şi lăsaţi deschis capacul
compartimentului timp de aproximativ o oră pentru ca umezeala
condensată să se evapore.
• Discul CD-R/ CD-RW nu este înregistat.
• Există o problemă legată de calitatea discului CD-R/ CD-RW,
de echipamentul cu care acesta a fost înregistrat sau de aplicaţia
software.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi dacă energia lor este
consumată.
• Reduceţi nivelul volumului sonor.
• Curăţaţi discul sau înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
• Amplasaţi aparatul în locuri unde nu este supus la vibraţii.
• Curăţaţi lentilele cu un dispozitiv de suflare a aerului disponibil în
comerţ.
• Pot apărea omisiuni ale sunetului sau se poate auzi zgomot dacă
discurile CD-R/ CD-RW sunt de calitate redusă sau dacă există o
problemă legată de echipamentele de înregistrare sau de aplicaţia
software.
• Pornirea durează mai mult în cazul următoarelor tipuri de discuri :
– un dic înregistrat cu o structură arborescentă complicată,
– un disc care nu a fost finalizat (un disc la care pot fi adăugate în
continuare date),
– un disc ce conţine multe directoare sau fişiere care nu sunt MP3.
19
Radio
Simptom
Recepţia radio este slabă
Cauză şi remediu
• Reorientaţi antena pentru a ameliora recepţia FM.
• Reorientaţi aparatul propriu-zis pentru a ameliora recepţia AM.
Recepţia semnalului radio
este slabă sau calitatea
acestuia este redusă.
Imaginea afişată de
televizorul dvs. devine
instabilă.
20
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi dacă energia lor este
consumată.
• Îndepărtaţi unitatea de orice aparat TV.
• Este posibil să se audă zgomot dacă folosiţi comanda la distanţă în
timpul audiţiei unui post de radio AM.
• Dacă ascultaţi un post de radio FM în apropierea unui televizor cu
antenă de interior, deplasaţi unitatea mai departe de acesta.
Dispozitiv USB
Simptom
Dispozitivul USB nu
funcţionează corespunzător.
Este afişat mesajul “OVER
CURRENT” (supracurent)
Nu se aude sunetul.
Apar zgomot, omisiuni sau
distorsiuni ale sunetului.
Dispozitivul USB nu poate
fi conectat la portul
(USB) qf.
Este afişat mesajul
“READING” (Se citeşte)
pentru o perioadă lungă
de timp sau se scurge mult
timp până la începerea
redării.
Remediu
• Folosiţi un alt dispozitiv USB dacă sesizaţi una dintre următoarele
situaţii :
– Dispozitivul USB nu este recunoscut,
– Nu este afişată denumirea fişierului sau directorului,
– Redarea nu este posibilă,
– Apar omisiuni ale sunetului,
– Sunetul prezintă zgomot,
– Sunetul emis este distorsionat.
• A fost detectat un nivel anormal al intensităţii curentului electric la
(USB) qf. Opriţi aparatul şi decuplaţi dispozitivul USB
portul
de la portul
(USB) qf. Verificaţi să nu existe vreo problemă
legată de acest dispozitiv. Dacă mesajul persistă, contactaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
• Dispozitivul USB nu este corect conectat. Opriţi aparatul şi recuplaţi
dispozitivul USB, apoi reporniţi unitatea.
• Opriţi sistemul şi recuplaţi dispozitivul USB, după care reporniţi
sistemul.
• Este posibil ca zgomotul să fie conţinut de datele de muzică sau
ca sunetul să fie distorsionat. Zgomotul este posibil să fi fost
înregistrat împreună cu sunetul. În acest caz, ştergeţi fişierul şi
efectuaţi încă o dată înregistrarea.
• Conectorul dispozitivului USB sau cel al cablului USB nu a
fost corect orientat când s-a încercat cuplarea. Orientaţi corect
conectorul dispozitivului USB sau pe cel al cablului USB.
• Procesul de citire poate dura mai mult timp în următoarele cazuri :
– pe dispozitivul USB există multe fişiere sau directoare,
– structura de fişiere este complexă,
– memoria este aproape complet ocupată,
– memoria internă este fragmentată.
Pentru a evita problemele de mai sus, vă recomandăm să respectaţi
următoarele reguli :
– menţineţi numărul total de directoare de pe dispozitivul USB mai
mic sau egal cu 100.
– menţineţi numărul total de fişiere dintr-un director mai mic sau
egal cu 100.
21
Afişare eronată.
• Datele stocate pe dispozitivul USB pot fi deteriorate. Transmiteţi
din nou datele de muzică la dispozitivul USB.
• Acest aparat poate afişa numai numere şi litere ale alfabetului. Alte
caractere nu pot fi afişate corect.
Dispozitivul USB nu este
recunoscut.
• Opriţi aparatul şi recuplaţi dispozitivul USB, apoi reporniţi
aparatul.
• Dispozitivul USB nu funcţionează în mod adecvat. Consultaţi
manualul de instrucţiuni al dispozitivului USB pentru a afla detalii
legate modul în care poate fi soluţionată această problemă. Dacă
problema persistă, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
• Opriţi aparatul şi recuplaţi dispozitivul USB.
• Alegeţi modul Redare obişnuită ca mod de redare.
Redarea nu începe.
Redarea nu începe de la
primul fişier.
Fişierele MP3 nu pot fi
redate.
• Fişierele MP3 nu au extensia “.mp3”.
• Datele nu au fost stocate în format “MP3”.
• Dispozitivul de stocare USB utilizează un alt sistem de fişiere decât
FAT16 sau FAT32*.
• Redarea este posibilă până la 9 nivele de imbricare.
• Numărul de directoare depăşeşte 128.
• Numărul de fişiere depăşeşte 999.
• Numărul de fişiere dintr-un director este 128.
• Fişierele sunt criptate sau protejate de parole.
* Această unitate este compatibilă cu FAT16 sau FAT32, însă anumite suporturi de stocare USB nu
pot accepta ambele sisteme de fişiere.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al dispozitivului de stocare USB respectiv sau
contactaţi producătorul.
După ce aplicaţi remediile indicate, dacă problema persistă, decuplaţi cablul de alimentare cu c.a.
şi scoateţi toate bateriile. După ce dispar toate indicaţiile de pe afişaj, cuplaţi din nou cablul de
alimentare sau reinstalaţi bateriile. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
22
Specificaţii
Secţiunea CD player
Sistem :
Sistem audio digital cu compact disc
Proprietăţile diodei Laser :
Durata emisiei : continuă
Ieşire laser : mai puţin de 44,6 µW
(Această valoare la ieşire este măsurată la o
distanţă de aproximativ 200 m de suprafaţa
lentilei obiectivului pe un bloc de culegere
a semnalului cu apertura de 7 mm.)
Numărul de canale : 2
Frecvenţa de răspuns :
20 - 20.000 Hz + 1/-2 db
Ecou şi vibraţii :
Sub limita măsurabilă
Secţiunea radio
Domeniul de frecvenţe :
FM : 87,5 ÷ 108 MHz
AM : 531 kHz - 1.602 kHz
IF :
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene :
FM : antenă telescopică
AM : antenă încorporată din bară de ferită
(antena internă)
Secţiunea USB
Viteza de transfer acceptată :
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) :
32 kbps - 320 kbps, VBR
Frecvenţele de eşantionare :
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) :
32/ 44,1/ 48 kHz
Port
(USB) :
USB-A (Viteză integrală)
Informaţii generale
Boxe (2) :
Registrul complet : 8 cm diametru
8 Ω, tip con
Ieşiri :
Mufă pentru căşti (minimufă stereo)
Pentru căşti cu impedanţa de 16 Ω – 32 Ω
Intrări :
Mufă intrare AUDIO IN (minimufă stereo
Port
(USB) : Tip A, intensitate maximă
a curentului : 500 mA
Ieşire de putere :
1,0 W + 1,0 W (la 8 Ω, 10 % distorsiune
armonică)
Cerinţe privind alimentarea :
• Pentru radio :
230 V c.a., 50 Hz
• Pentru ceas :
9 V c.c., 6 baterii tip R14, mărimea C
Consum de putere (aprox.):
11 W c.a.
Durata de viaţă a bateriilor*
Pentru CD/ radio :
Recepţie FM R14P: aprox. 7 ore
LR14, alcaline marca
Sony: aprox. 30 ore
Redare CD R14P: aprox. 1,5 ore
LR14, alcaline marca
Sony: aprox. 13 ore
* Durata de viaţă a bateriilor poate varia
în funcţie de temperatura mediului
ambiant, de condiţiile de utilizare, de
producător şi de tipul de baterie.
Dimensiuni (aprox.) :
299 mm × 126 mm × 210 mm (L/A/Î)
inclusiv părţile proeminente
Masa (aprox.) :
2,4 kg, inclusiv bateriile
Accesorii furnizate :
cablu de alimentare cu c.a. (1)
Accesorii opţionale :
căşti marca Sony, din seria MDR.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate
fără a fi avertizaţi în prealabil.
23
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement