Sony | ZS-RS60BT | Sony ZS-RS60BT Sistem audio cu CD şi Bluetooth® Instrucţiuni de utilizare

4-559-899-11(2) (RO)
Operaţiuni de bază
Note cu privire la dispozitivul USB
Sistem audio personal
Instrucţiuni de utilizare
©2014 Sony Corporation
Butoanele *   şi VOL +  au un punct tactil.
Înainte de utilizarea unităţii
ZS-RS60BT
Pentru a porni şi opri alimentarea
Eliminarea bateriilor şi echipamentelor
electrice şi electronice uzate (prevederi
valabile în ţările Uniunii Europene şi în alte
ţări din Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu expuneţi acest aparat la ploaie
sau umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
orificiul de ventilare al aparatului cu ziare, feţe de
masă, draperii etc. Nu expuneţi aparatul la surse
de flacără deschisă (de exemplu, lumânări aprinse).
Pentru a reduce riscul de incendiu şi de
electrocutare, evitaţi stropirea aparatului şi
posibilitatea ca pe acesta să se scurgă lichide şi
nu plasaţi pe aparat obiecte având conţinut lichid,
precum vazele.
Deoarece pentru deconectarea unităţii de la priză
se foloseşte fişa principală, conectaţi unitatea la
o priză CA uşor accesibilă. Dacă observaţi nereguli
în funcţionarea unităţii, deconectaţi imediat fişa
principală de la priza CA.
Atât timp cât există conexiunea cu priza de perete,
unitatea nu este deconectată de la sursa CA (reţea),
chiar dacă starea sa este dezactivată.
Nu instalaţi echipamentul într-un spaţiu închis,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap încorporat.
Presiunea fonică excesivă din căşti poate provoca
pierderea auzului.
Nu expuneţi un timp îndelungat bateriile
(acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură
excesivă, precum lumina directă a soarelui,
foc deschis sau condiţii similare.
Plăcuţa de identificare este amplasată în exterior,
pe partea inferioară a aparatului.
Acest simbol prezent pe produs, pe
baterie sau pe ambalaj indică faptul
că produsul şi bateria nu trebuie tratate
ca deşeuri menajere. Este posibil ca pe
anumite baterii, acest simbol să fie
utilizat în combinaţie cu un simbol
chimic. Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect, veţi ajuta la prevenirea
eventualelor consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea
materialelor contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate a datelor, necesită
o conexiune permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de către personal de
service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate
în mod corespunzător, predaţi aceste produse la
sfârşitul duratei de exploatare la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare relevant pentru
reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau
a bateriilor, contactaţi autorităţile locale, serviciul
local de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat produsul sau
bateria.
Apăsaţi butonul OPERATE (Funcţionare) . Puteţi
porni sau opri alimentarea acestei unităţi şi prin
utilizarea funcţiei de pornire directă (prezentată
mai jos).
În acest manual, operaţiunile sunt explicate în
special prin folosirea funcţiei de pornire directă.
Pentru a utiliza funcţia de pornire directă
Apăsaţi butonul CD , USB , BLUETOOTH , FM/
AM , AUDIO IN  sau FAVORITE RADIO STATIONS
(1-3) (Posturi radio preferate)  în timp ce unitatea
este oprită. Alimentarea porneşte prin intermediul
funcţiei relevante selectate.
Pentru a regla volumul
Apăsaţi butonul VOL + sau  .
Pentru a asculta la căşti
Conectaţi căştile la mufa  (căşti) .
Pentru a accentua nivelul basului
Apăsaţi butonul MEGA BASS .
Pe ecran este afişat textul „MEGA BASS”.
Pentru a reveni la sunetul normal, apăsaţi din nou
butonul.
Redarea unui disc muzical
1
2
Apăsaţi butonul CD  pentru a porni
funcţia CD.
Apăsaţi butonul PUSH OPEN/CLOSE
(Deschidere/Închidere prin apăsare)  ,
amplasaţi un disc în compartimentul pentru
CD şi închideţi capacul acestuia.
Sistemul audio personal este destinat utilizării
la redarea surselor muzicale de pe CD-uri sau
dispozitive USB, la transferarea muzicii către
dispozitivele USB, la ascultarea posturilor radio
şi la ascultarea muzicii de pe dispozitivele
BLUETOOTH.
Cu partea
etichetată
în sus
Pentru clienţii din Europa
Discul este încărcat, iar informaţiile acestuia apar
pe ecran.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii
sunt valabile doar în cazul echipamentelor
vândute în statele ce aplică directivele U.E.
CD audio
 Când este încărcat un disc, unitatea citeşte toate fişierele
de pe acesta. În acest interval de timp, pe ecran este afişat
intermitent „READING” (Se citeşte). Dacă pe disc există
multe foldere sau fişiere care nu aparţin formatelor MP3/
WMA, este posibil ca iniţierea redării sau iniţierea redării
următorului fişier MP3/WMA să dureze un timp mai
îndelungat.
 Vă recomandăm excluderea fişierelor care nu aparţin
formatelor MP3/WMA sau a folderelor inutile atunci când
creaţi discuri MP3/WMA.
 În timpul redării, fişierele audio aparţinând altor formate
decât MP3 şi WMA sunt ignorate, chiar dacă acestea sunt
incluse într-un folder.
 Formatele audio acceptate de această unitate sunt
următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA: extensie fişier „.wma”
Reţineţi faptul că, deşi numele fişierului are extensia
corectă, dacă fişierul propriu-zis a fost creat într-un format
audio diferit, este posibil ca această unitate să genereze
zgomot sau să funcţioneze defectuos.
 Formatul MP3 PRO nu este acceptat.
 Nu pot fi redate fişierele WMA în format WMA DRM, WMA
Lossless şi WMA PRO.
 Această unitate nu poate reda fişiere audio de pe un disc
în următoarele cazuri:
Când numărul total de fişiere audio depăşeşte 999.
Când numărul total de foldere de pe un singur disc
depăşeşte 256 (incluzând folderul „ROOT” [Rădăcină]).
Când nivelul directorului (nivelul de adâncime al
folderului) depăşeşte 8 (incluzând folderul „ROOT”
[Rădăcină]).
 Numele folderelor pot fi afişate în limita a 32 de caractere,
incluzând ghilimelele.
 Numele fişierelor pot fi afişate în limita a 32 de caractere,
incluzând ghilimelele şi extensiile de fişier.
 Caracterele şi simbolurile care nu pot fi reproduse de
această unitate vor fi afişate sub forma „_”.
 Această unitate este conformă versiunilor 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi
2.4 ale formatului de etichetă ID3 pentru fişierele MP3 şi
formatului de etichetă WMA definit prin specificaţiile ASF
(Advanced Systems Format) pentru fişierele WMA. Când
un fişier are informaţii de etichetare ID3 sau WMA, vor fi
afişate titlul cântecului, numele artistului şi numele
albumului. Dacă un fişier nu are informaţii de etichetare,
unitatea afişează următoarele:
Numele fişierului în loc de titlul cântecului.
Mesajul „NO ARTIST” (Lipsă artist) în locul numelui
artistului.
Mesajul „NO ALBUM” (Lipsă album) în locul numelui
albumului.
Informaţiile de etichetare ID3 pot fi afişate în limita
a 64 de caractere, iar informaţiile de etichetare WMA
pot fi afişate în limita a 32 de caractere.
Ascultarea muzicii de pe un
dispozitiv USB
Puteţi asculta fişiere audio stocate pe un dispozitiv
USB (un player muzical digital sau un suport de
stocare USB).
Pe această unitate pot fi redate fişierele audio în
format MP3, WMA şi AAC*.
Numărul total de piste
Acest produs a fost fabricat de sau în numele
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Întrebările referitoare la modul
în care acest produs respectă legislaţia Uniunii
Europene trebuie să fie adresate reprezentantului
autorizat, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania. Comunicaţi
orice probleme legate de service sau garanţie
la adresele oferite în documentele separate de
service sau garanţie.
Note cu privire la discurile MP3/WMA
Timpul total de redare
* Fişierele cu protecţie a drepturilor de autor (Digital Rights
Management – Administrarea drepturilor digitale) nu pot
fi redate pe această unitate.
1
2
Disc MP3/WMA
Conectaţi dispozitivul USB la portul  (USB) .
Apăsaţi butonul USB  pentru a porni/opri
funcţia USB.
 Poate dura mult timp până la începerea redării atunci
când:
structura de foldere este complexă.
dispozitivul USB este ocupat aproape în totalitate.
 Nu salvaţi fişiere care nu aparţin formatelor MP3/WMA/
AAC sau foldere inutile pe un dispozitiv USB care conţine
fişiere MP3/WMA/AAC.
 În timpul redării, fişierele audio aparţinând altor formate
decât MP3, WMA şi AAC sunt ignorate, chiar dacă acestea
sunt incluse într-un folder.
 Formatele audio acceptate de această unitate sunt
următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA: extensie fişier „.wma”
AAC: extensie fişier „.m4a”, „.3gp” şi „.mp4”
Reţineţi faptul că, deşi numele fişierului are extensia
corectă, dacă fişierul propriu-zis a fost creat într-un format
audio diferit, este posibil ca această unitate să genereze
zgomot sau să funcţioneze defectuos.
 Formatul MP3 PRO nu este acceptat.
 Nu pot fi redate fişierele WMA în format WMA DRM, WMA
Lossless şi WMA PRO.
 Fişierele AAC codificate într-un format cu protecţie
a drepturilor de autor nu pot fi redate.
 Această unitate acceptă profilul AAC-LC (AAC Low
Complexity).
 Această unitate nu poate reda fişiere audio de pe un
dispozitiv USB în următoarele cazuri:
Când numărul total de fişiere audio dintr-un singur
folder depăşeşte 999.
Când numărul total de fişiere audio de pe un singur
dispozitiv USB depăşeşte 5.000.
Când numărul total de foldere de pe un singur
dispozitiv USB depăşeşte 256 (incluzând folderul
„ROOT” [Rădăcină]).
Când nivelul directorului (nivelul de adâncime al
folderului) depăşeşte 8 (incluzând folderul „ROOT”
[Rădăcină]).
Aceste numere pot varia în funcţie de structura fişierelor
şi a folderelor.
 Nu este garantată compatibilitatea cu toate software-urile
de codificare/scriere. Dacă fişierele audio de pe
dispozitivul USB au fost codificate iniţial cu un software
incompatibil, este posibil ca fişierele respective să
genereze zgomot sau sunet întrerupt sau să nu fie redate
deloc.
 Numele folderelor pot fi afişate în limita a 32 de caractere,
incluzând ghilimelele.
 Numele fişierelor pot fi afişate în limita a 32 de caractere,
incluzând ghilimelele şi extensiile de fişier.
 Caracterele şi simbolurile care nu pot fi reproduse de
această unitate vor fi afişate sub forma „_”.
 Această unitate este conformă versiunilor 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 şi
2.4 ale formatului de etichetă ID3 pentru fişierele MP3,
formatului de etichetă WMA definit prin specificaţiile ASF
(Advanced Systems Format) pentru fişierele WMA, cât şi
formatului de etichetă AAC pentru fişierele AAC.
Când un fişier are informaţii de etichetare ID3, WMA sau
AAC, vor fi afişate titlul cântecului, numele artistului şi
numele albumului. Dacă un fişier nu are informaţii de
etichetare, unitatea afişează următoarele:
Numele fişierului în loc de titlul cântecului.
Mesajul „NO ARTIST” (Lipsă artist) în locul numelui
artistului.
Mesajul „NO ALBUM” (Lipsă album) în locul numelui
albumului.
Informaţiile de etichetare ID3/AAC pot fi afişate în limita a
64 de caractere, iar informaţiile de etichetare WMA pot fi
afişate în limita a 32 de caractere.
Transferarea muzicii de pe un disc
pe un dispozitiv USB
Puteţi transfera către un dispozitiv USB (player
muzical digital, suport de stocare USB etc.) un disc
întreg (transfer CD SYNC) sau doar pista ori fişierul
care se redă curent (transfer REC1).
Când transferaţi de pe un CD, pistele sunt transferate
ca fişiere MP3 la rata de biţi de 128 kbps (CBR),
având frecvenţa de eşantionare de 44,1 kHz. Când
transferaţi muzică de pe un disc MP3/WMA, fişierele
MP3/WMA sunt transferate la aceeaşi rată de biţi ca
şi fişierele MP3/WMA originale.
1
2
3
ĄĄTransferul CD SYNC
Destinat transferării unui disc întreg
Treceţi la pasul 4.
Destinat transferării fişierelor MP3/WMA
într-un anumit folder
Eticheta de volum defilează o dată, apoi numărul
total de foldere apare pe ecran.
Sursele de alimentare
Apăsaţi în mod repetat butonul
pentru a selecta folderul dorit.
Numărul total de foldere*
Conectaţi cablul de alimentare CA  sau introduceţi şase baterii LR14 (mărimea C) (nefurnizate) în compartimentul
pentru baterii .
* Dacă fişierele MP3/WMA sunt prezente doar în
directorul rădăcină (folderul „ROOT”), pe ecran este
afişat textul „1FLDR” (Folder 1).
3
Apăsaţi butonul   pentru a porni redarea.
Numărul pistei sau numărul
fişierului MP3/WMA
Într-o priză de perete
Numărul total de foldere
3
Sunt afişate numele folderului şi titlul cântecului,
apoi apar numărul fişierului şi timpul de redare.
Timpul de redare
Când redaţi un disc MP3/WMA, numele folderului*1 şi
titlul cântecului sunt afişate înaintea apariţiei timpului de
redare*2.
*1 Dacă fişierele MP3/WMA sunt prezente doar în
directorul rădăcină, pe ecran este afişat textul „ROOT”
(Rădăcină).
*2Dacă timpul de redare depăşeşte 100 de minute, pe
ecran este afişat textul „--:--”.
Alte operaţiuni
Pentru
Faceţi următoarele
Întreruperea
redării
Apăsaţi butonul  . Pentru
a relua redarea, apăsaţi din nou
butonul.
Oprirea redării
Apăsaţi butonul  . Când
apăsaţi butonul   după
oprirea redării, redarea se
iniţiază de la punctul în care
aţi oprit-o (Reluare redare).
Note
 Înlocuiţi bateriile atunci când indicatorul OPR/BATT (Funcţionare pe baterii)  se estompează sau atunci când unitatea devine
inutilizabilă. Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi. Înainte de a înlocui bateriile, nu uitaţi să îndepărtaţi orice CD şi să deconectaţi
orice dispozitiv USB sau componentă opţională de la unitate.
 Pentru a utiliza unitatea cu alimentare de la baterii, deconectaţi cablul de alimentare CA de la unitate şi de la priza de perete.
 În modul standby, dacă este conectat cablul de alimentare CA, pe ecran este afişat textul „STANDBY”.
Pentru a utiliza funcţia de gestionare a energiei (doar modelele europene)
Această unitate este prevăzută cu o funcţie de standby automat. Prin această funcţie, unitatea intră automat în
modul standby după circa 15 de minute dacă nu primeşte nicio comandă sau nu există semnal audio de ieşire.
Pentru a activa sau dezactiva modul standby, apăsaţi butonul VOL   în timp ce menţineţi apăsat
. De fiecare dată când apăsaţi butoanele, pe ecran este afişat textul „AUTO STANDBY ON”
butonul
(Standby automat activat) sau „AUTO STANDBY OFF” (Standby automat dezactivat).
Note
+ sau  .
Selectarea unui
folder pe un disc
MP3/WMA
Apăsaţi butonul
Selectarea unei
pistă/unui fişier
Apăsaţi butonul  sau
 . Puteţi ignora piste/
fişiere pe rând.
Găsirea unui
punct dintr-o
pistă/dintr-un
fişier
 Conţinutul începe să fie afişat intermitent pe ecran cu circa 2 minute înainte de intrarea sistemului în modul standby.
 Funcţia de standby automat nu este disponibilă în cazul funcţiei FM/AM.
Menţineţi apăsat butonul 
sau   în timpul redării şi
eliberaţi butonul la momentul
dorit. Când localizaţi un punct,
iar redarea este întreruptă,
apăsaţi butonul   pentru
a iniţia redarea după găsirea
punctului dorit.
Sfat
Notă
Reluarea redării se revocă în următoarele cazuri:
Când deschideţi compartimentul pentru CD.
Când opriţi alimentarea.
Exemplu de structură foldere şi ordine de
redare
Ordinea de redare a folderelor şi fişierelor este
următoarea. Totuşi, ordinea de redare poate fi
diferită faţă de ordinea originală de pe disc, în
funcţie de metoda de înregistrare utilizată.
Folder
Fişier MP3/WMA
3
4
* Dacă timpul de redare depăşeşte 100 de minute, pe
ecran este afişat textul „--:--”.
Faceţi următoarele
Întreruperea
redării
Apăsaţi butonul  . Pentru
a relua redarea, apăsaţi din nou
butonul*.
Ascultarea fără fir a muzicii de la
un dispozitiv BLUETOOTH
Utilizând conexiunea BLUETOOTH, puteţi
asculta fără fir muzică de la dispozitivele conectate
prin BLUETOOTH, cum ar fi telefoane mobile,
smartphone-uri, playere muzicale etc.
Oprirea redării
Apăsaţi butonul  . Când
apăsaţi butonul   după
oprirea redării, redarea se
iniţiază de la punctul în care aţi
oprit-o (Reluare redare).
+ sau  .
Selectarea unui
folder
Apăsaţi butonul
Selectarea unui
fişier
Apăsaţi butonul  sau
 . Puteţi ignora fişierele
pe rând.
Pentru a ignora fişierele în mod
continuu, menţineţi apăsat
butonul  sau   şi
eliberaţi butonul la fişierul dorit.
Găsirea unui
punct dintr-un
fişier
Menţineţi apăsat butonul 
sau   în timpul redării şi
eliberaţi butonul la momentul
dorit. Când localizaţi un punct,
iar redarea este întreruptă,
apăsaţi butonul   pentru
a iniţia redarea după găsirea
punctului dorit.
MP3/WMA
Aceleaşi ca şi în cazul sursei de
transferare*1, 2
Când eliminaţi un dispozitiv USB, menţineţi apăsat
butonul   până când se afişează „NO DEV” (Lipsă
dispozitiv), apoi opriţi unitatea sau comutaţi mai întâi către
alte funcţii. Eliminarea dispozitivului USB fără a efectua
aceşti paşi poate duce la deteriorarea datelor de pe
dispozitivul USB sau la deteriorarea dispozitivului
propriu-zis.
CD-DA
„ALBUM001”*3
Exemplu de structură foldere şi ordine de
redare
MP3/WMA
Notă
Ordinea de redare a folderelor şi fişierelor este
următoarea. Totuşi, ordinea de redare poate fi
diferită faţă de ordinea originală de pe dispozitivul
USB, în funcţie de metoda de înregistrare utilizată.
Dispozitiv USB
Folder
Fişier MP3/WMA/
AAC
„PISTĂ001”*4
Transferul REC1
Sursă de
transferare
CD-DA
*1 În
Nume folder
„REC1”*5
Nume fişier
Pentru codul bidimensional:
Utilizaţi o aplicaţie de citire a codurilor
bidimensionale.
Sfaturi
 Unitatea de frecvenţă a posturilor acordate este MHz
pentru banda FM şi kHz pentru banda AM.
 Dacă recepţia FM stereo este perturbată, apăsaţi în mod
repetat butonul FM MODE (Mod FM)  până când pe
ecran este afişat textul „MONO”. Veţi pierde efectul stereo,
însă recepţia se va îmbunătăţi.
Pentru a modifica intervalul de acordare
FM/AM
(Doar pentru modelele comercializate în Uruguay,
Paraguay, Peru, Chile, Bolivia, India, Vietnam şi Africa
de Sud [RSA])
Dacă este necesar, intervalul de acordare FM/AM
poate fi modificat prin următoarea procedură:
1
2
3
4
3
4
Porniţi aplicaţia „NFC Easy Connect” pe
smartphone.
Asiguraţi-vă că este afişat ecranul aplicaţiei.
Atingeţi unitatea cu smartphone-ul.
Menţineţi contactul fizic dintre smartphone şi
marcajul N  de pe unitate până când
smartphone-ul răspunde.
5
Apăsaţi în mod repetat butonul FM/AM 
pentru a selecta o bandă.
Menţineţi apăsat butonul ENTER  până când
pe ecran este afişat intermitent textul „FM-xx”
sau „AM-xx”.
Menţineţi apăsat butonul FM/AM  până
când apare pasul actual de acordare.
Apăsaţi butonul  sau   pentru
a selecta pasul de acordare dorit.
Pot fi selectate „FM 50K” (pentru intervalul de
50 kHz) sau „FM 100K” (pentru intervalul de
100 kHz) în banda FM şi „AM 9K” (pentru
intervalul de 9 kHz) sau „AM 10K” (pentru
intervalul de 10 kHz) în banda AM.
Apăsaţi butonul ENTER .
Modificarea intervalului de acordare şterge toate
posturile FM/AM presetate care au fost memorate
în unitate. Resetaţi posturile dvs. presetate după
modificarea intervalului de acordare.
Pentru a îmbunătăţi recepţia radio
Reorientaţi antena
pentru a îmbunătăţi
recepţia FM.
Sfaturi
 Dacă realizarea conexiunii este dificilă, încercaţi
următoarele:
Activaţi aplicaţia „NFC Easy Connect” şi deplasaţi
uşor smartphone-ul pe suprafaţa marcajului N 
de pe unitate.
Dacă smartphone-ul este introdus într-o carcasă,
scoateţi carcasa.
 Atingeţi din nou unitatea de smartphone pentru a le
deconecta.
 Dacă aveţi mai multe dispozitive compatibile NFC, pur
şi simplu atingeţi smartphone-ul de un alt dispozitiv
pentru a comuta conexiunea către respectivul
dispozitiv. De exemplu, când smartphone-ul dvs. este
conectat cu o pereche de căşti compatibile NFC, pur
şi simplu atingeţi smartphone-ul de unitate, pentru
a schimba conexiunea BLUETOOTH cu unitatea
(comutarea conexiunii cu o singură atingere).
Împerecherea cu un dispozitiv
BLUETOOTH incompatibil NFC:
Pentru efectuarea acestei operaţiuni, menţineţi
dispozitivul BLUETOOTH şi unitatea la o distanţă de
maxim 1 metru unul faţă de cealaltă.
1
Apăsaţi butonul BLUETOOTH  pentru a porni
funcţia BLUETOOTH.
Dacă nu au mai fost împerecheate dispozitive,
ca de exemplu atunci când apăsaţi butonul
BLUETOOTH  pentru prima oară după achiziţia
unităţii, aceasta din urmă intră automat în modul
împerechere, iar indicatorul BLUETOOTH ( ) şi
textul „PAIRING” (Se împerechează) sunt afişate
intermitent pe ecran.
2
5
Activaţi funcţia BLUETOOTH a dispozitivului
BLUETOOTH.
Efectuaţi procedura de împerechere pe
dispozitivul BLUETOOTH pentru a detecta
unitatea.
Selectaţi numele „ZS-RS60BT” afişat pe
ecranul dispozitivului BLUETOOTH.
Dacă numele „ZS-RS60BT” nu apare pe ecranul
dispozitivului, repetaţi paşii începând de la 2.
Ascultarea muzicii
Verificaţi următoarele înainte de a utiliza unitatea:
Funcţia BLUETOOTH a dispozitivului BLUETOOTH
este activată.
Împerecherea a fost finalizată. (Consultaţi
„Împerecherea acestei unităţi cu un dispozitiv
BLUETOOTH”.)
1
* „Codul de autentificare” poate fi denumit şi „Cheie de
autentificare”, „Cod PIN”, „Număr PIN” sau „Parolă”.
Stabiliţi conexiunea BLUETOOTH dintre unitate
şi dispozitiv.
Pentru un dispozitiv BLUETOOTH
incompatibil NFC
Apăsaţi butonul BLUETOOTH  pentru a porni
funcţia BLUETOOTH.
Cel mai recent dispozitiv conectat se va conecta
în mod automat.
Pentru un smartphone compatibil NFC
Atingeţi smartphone-ul de marcajul N  de pe
unitate.
2
Dacă este solicitat un cod de autentificare*
pe ecranul dispozitivului BLUETOOTH,
introduceţi „0000”.
Conexiunea BLUETOOTH este stabilită. Pe ecran
este afişat textul „BT AUDIO”.
Porniţi pe dispozitiv redarea unei surse audio,
precum muzică, videoclipuri, jocuri etc.
Consultaţi manualul de instrucţiuni al
dispozitivului dvs. pentru detalii privind
operaţiunile de redare.
Sfat
Pentru a regla volumul, setaţi volumul dispozitivului
BLUETOOTH sau al smartphone-ului la un nivel moderat şi
apăsaţi butonul VOL  sau +  de pe unitate.
Pentru a termina o conexiune BLUETOOTH.
Sfat
Puteţi împerechea cel mult 8 dispozitive BLUETOOTH. Dacă
se împerechează cel de-al 9-lea dispozitiv BLUETOOTH,
dispozitivul care a fost conectat cel mai puţin recent va fi
şters.
Note
 Modul împerechere al unităţii este revocat după circa
5 minute, iar indicatorul BLUETOOTH ( ) este afişat
intermitent. Dacă modul împerechere este revocat în
timpul efectuării procedurii, reluaţi procedura de la
pasul 1.
 Codul de autentificare al unităţii este fixat ca „0000”.
Unitatea nu poate fi împerecheată cu un dispozitiv
BLUETOOTH al cărui cod de autentificare nu este „0000”.
Modelul B
Împerecherea cu un smartphone
compatibil NFC
Prin simpla atingere a unităţii cu un smartphone
compatibil NFC, unitatea este pornită, funcţia
BLUETOOTH este activată automat, iar unitatea este
împerecheată şi conectată la smartphone.
„PISTĂ001”*4
Dispozitive smartphone compatibile
Smartphone-uri cu funcţia NFC încorporată
(OS: Android™ 2.3.3 sau versiunile mai recente, cu excepţia
Android 3.x)
Ce este „NFC”?
NFC (Comunicarea în câmp apropiat) este
o tehnologie ce permite comunicarea fără
fir pe rază scurtă între diverse dispozitive,
cum ar fi telefoanele mobile şi etichetele IC.
Datorită funcţiei NFC, comunicările de date
pot avea loc cu uşurinţă, prin simpla atingere
a simbolului relevant sau a punctului specific
de pe dispozitivele compatibile NFC.
Reorientaţi unitatea
însăşi pentru a
îmbunătăţi recepţia
AM.
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a stabili
conexiunea.
După stabilirea conexiunii BLUETOOTH, pe ecran
este afişat textul „BT AUDIO”.
Modelul A
Aceleaşi ca şi în
cazul sursei de
transferare*2
modul de Redare programată, numele folderului este
„FLDRxxx”, iar numele fişierului depinde de sursa de
transferare.
*2Pot fi atribuite maximum 32 de caractere (incluzând
extensia unui nume de fişier).
*3Numele folderelor sunt atribuite în ordine secvenţială,
până la un număr de maximum 256 (incluzând folderele
„ROOT” [Rădăcină] şi „MUSIC” [Muzică]).
*4Numele fişierelor sunt atribuite în ordine secvenţială.
*5Un fişier nou este transferat către folderul „REC1” de
fiecare dată când se efectuează transferul unei singure
piste.
Pentru unele smartphone-uri, conexiunea cu o singură
atingere poate fi disponibilă fără a descărca aplicaţia
„NFC Easy Connect”. În acest caz, este posibil ca
funcţionarea şi specificaţiile să fie diferite faţă de
descrierea curentă. Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate împreună cu smartphone-ul.
Împerecherea cu un smartphone
compatibil NFC:
consultaţi Modelul B
Apăsaţi butonul  .
Este creat un fişier MP3/WMA până la punctul unde
a fost oprită transferarea.
Nume fişier
Descărcaţi şi instalaţi pe smartphone aplicaţia
„NFC Easy Connect”.
Sfat
Împerecherea cu un dispozitiv BLUETOOTH
incompatibil NFC:
consultaţi Modelul A
Pentru a opri transferarea
Nume folder
Treceţi la pasul 4.
„NFC Easy Connect” este o aplicaţie originală
Sony pentru telefoanele cu sistem de operare
Android, care este disponibilă în magazinul
Google Play™.
Căutaţi în magazin „NFC Easy Connect” sau
scanaţi următorul cod bidimensional pentru
a descărca şi instala aplicaţia gratuită. Pentru
a descărca aplicaţia, se aplică tarifele operatorului
dvs. pentru traficul de date.
Este posibil ca aplicaţia să nu fie disponibilă în
anumite ţări şi/sau regiuni.
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie să fie
„împerecheate” reciproc în prealabil. După ce
dispozitivele BLUETOOTH sunt împerecheate, nu mai
este necesară împerecherea lor din nou, decât dacă
informaţiile referitoare la împerechere sunt
eliminate.
Alegeţi metoda de împerechere de mai jos în funcţie
de dispozitivul dvs.
4
Sursă de
transferare
Unitatea scanează automat frecvenţele radio şi
se opreşte atunci când găseşte un post care se
aude clar.
Dacă nu puteţi acorda în mod automat frecvenţa
pentru a asculta un post, apăsaţi în mod repetat
butonul TUNE (Acord) + sau   pentru
a schimba frecvenţa pas cu pas.
Când este recepţionată o transmisie FM stereo,
pe ecran este afişat textul „ST”.
Împerecherea acestei unităţi cu
un dispozitiv BLUETOOTH
Menţineţi apăsat butonul BLUETOOTH (–PAIRING
[Se împerechează])  până când auziţi două
semnale bip.
Transferul CD SYNC
2
Apăsaţi în mod repetat butonul FM/AM 
pentru a activa funcţia radio şi a selecta banda
„FM” sau „AM”.
Menţineţi apăsat butonul TUNE (Acord) + sau
  până când cifrele frecvenţei încep să se
modifice pe ecran.
Smartphone-ul răspunde
(unitatea este recunoscută)
Apăsaţi butonul REC (Înregistrare) .
Când se transferă prima dată către un dispozitiv
USB, în folderul „ROOT” (Rădăcină) sunt create direct
folderul „MUSIC” (Muzică) şi sub-folderul „SONY”.
Folderele şi fişierele sunt generate în cadrul
folderului „CD” din folderul „SONY”, pe baza
următoarelor reguli.
2
Dacă smartphone-ul dvs. are ecranul blocat, acesta nu va
funcţiona. Deblocaţi ecranul şi atingeţi smartphone-ul de
marcajul N  din nou.
La împerecherea cu două sau mai multe
dispozitive BLUETOOTH
Reguli de generare a folderelor şi fişierelor
1
Dacă sistemul de operare (OS) al
smartphone-ului dvs. este Android 4.1
sau o versiune mai recentă
Notă
3
5
Ascultarea radioului
Treceţi la pasul 2.
Muzica transferată este limitată doar la uzul personal.
Utilizarea muzicii cu încălcarea acestei limite necesită
permisiunea deţinătorilor drepturilor de autor.
Selectaţi opţiunea şi iniţiaţi redarea pistei/
fişierului pe care doriţi să o/îl transferaţi.
Dacă pe ecran este afişat textul „LOW ***M”
(Spaţiu redus), nu există spaţiu suficient
pe dispozitiv. Pentru a revoca transferarea,
apăsaţi  . Pentru a continua oricum
transferarea, treceţi la pasul 5.
Apăsaţi butonul ENTER .
Începe transferarea.
La finalizarea transferării, redarea se opreşte
automat (transfer CD SYNC) sau trece la
următoarea pistă/următorul fişier (transfer REC1).
Dacă sistemul de operare (OS) al
smartphone-ului dvs. este Android 2.3.3
sau o versiune mai recentă, dar nu mai
recentă decât Android 4.1
Notă cu privire la conţinutul protejat prin drepturi
de autor
Alte operaţiuni
Pentru
Pe ecran este afişat textul „ERASE?” (Ştergere?).
Apăsaţi butonul ENTER .
Pe ecran este afişat textul „TRACK ERASE?”
(Ştergere pistă?) sau „FOLDER ERASE?”
(Ştergere folder?).
Apăsaţi butonul ENTER .
Fişierul audio sau folderul este şters, iar pe ecran
se afişează „COMPLETE” (Finalizat).
Activaţi funcţia NFC pe smartphone.
Pentru detalii, consultaţi instrucţiunile de utilizare
furnizate împreună cu smartphone-ul.
Apăsaţi în mod repetat butonul  sau
  pentru a selecta un fişier audio sau
apăsaţi în mod repetat butonul + sau – 
pentru a selecta un folder.
Apăsaţi butonul ERASE (Ştergere) .
 Dacă începeţi transferarea în modul de redare amestecată
sau în modul de redare repetată, modul de redare selectat
este schimbat automat în modul de redare normală.
 Nu eliminaţi dispozitivul USB în timpul operaţiunilor
de transferare sau ştergere. Acest lucru poate duce la
deteriorarea datelor de pe dispozitiv sau la deteriorarea
dispozitivului propriu-zis.
 În timpul transferării, nu este redat niciun sunet, iar pe
ecran se afişează „HI-SPEED” (Viteză ridicată).
 Informaţiile CD-TEXT nu sunt transferate în fişierele MP3
create.
 Transferarea se opreşte automat dacă:
dispozitivul USB rămâne fără spaţiu în timpul
transferării.
numărul de fişiere audio şi foldere de pe dispozitivul
USB atinge limita pe care o poate recunoaşte unitatea.
 Fişiere din folder aparţinând altor formate decât MP3/
WMA/AAC nu sunt şterse.
 Sunetul de la radio sau sunetul de la o componentă
opţională nu poate fi transferat către un dispozitiv USB.
+ sau  
Pe ecran este afişat intermitent butonul „REC”
(Înregistrare), iar unitatea începe să calculeze
spaţiul liber de pe dispozitivul USB.
Timpul de redare*
1
Note
ĄĄTransferul REC1
Destinat transferării unei singure piste/
unui singur fişier
4
* Când se redă un fişier MP3/WMA/AAC codificat VBR, este
posibil ca redarea să repornească de la un alt punct.
Pentru a revoca reluarea redării, apăsaţi butonul   în
timp ce CD-ul este oprit.
2
Efectuaţi paşii de la 1 până la 5 din cadrul
secţiunii „Crearea propriului program (Redare
programată)” de pe verso.
Apăsaţi butonul   pentru a porni redarea.
În intrarea CA
Partea
posterioară
1
Destinat transferării exclusive a pistelor/
fişierelor preferate
Numărul fişierului
Cablu de alimentare CA (furnizat)
Conectaţi dispozitivul USB la portul  (USB) .
Apăsaţi butonul CD  pentru a porni
funcţia CD.
Amplasaţi în compartimentul CD discul pe
care doriţi să îl transferaţi.
Pentru a şterge fişiere audio sau foldere de
pe dispozitivul USB
Efectuaţi oricare dintre următoarele operaţiuni:
 Dezactivaţi funcţia BLUETOOTH a dispozitivului
BLUETOOTH. Pentru detalii, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate împreună
cu dispozitivul.
 Opriţi dispozitivul BLUETOOTH.
 Schimbaţi funcţia unităţii.
 Opriţi unitatea.
 Atingeţi din nou unitatea de smartphone pentru
a le deconecta (doar pentru smartphone-urile
compatibile NFC).
Pentru a elimina informaţiile dispozitivului
împerecheat
1
2
Menţineţi apăsat butonul ERASE (Ştergere) 
până când pe ecran este afişat textul
„BT RESET” (Resetare Bluetooth).
Apăsaţi butonul ENTER .
Când informaţiile dispozitivului împerecheat sunt
eliminate, pe ecran este afişat textul „COMPLETE”
(Finalizat). Pentru a revoca operaţiunea de
resetare, apăsaţi butonul  .
Presetarea posturilor ca
FAVORITE RADIO STATIONS
(Posturi radio preferate)
Puteţi preseta până la trei posturi preferate pe
butoanele FAVORITE RADIO STATIONS (Posturi radio
preferate) (1-3). Atribuiţi fiecărui buton un program
FM sau AM.
1
2
3
Apăsaţi în mod repetat butonul FM/AM 
pentru a activa funcţia radio şi a selecta banda
„FM” sau „AM”.
Acordaţi postul pe care doriţi să îl presetaţi.
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
FAVORITE RADIO STATIONS (–SET) (Posturi
radio preferate – Setare) (1-3)  până când
auziţi un bip.
Postul acordat este presetat pe butonul selectat
de FAVORITE RADIO STATIONS (Posturi radio
preferate) (1-3), iar numărul butonului va fi afişat
pe ecran.
(Exemplu: Presetarea frecvenţei FM 87.50 MHz pe
numărul )
Pentru a modifica postul presetat
Repetaţi paşii de la 1 la 3.
Postul presetat pe buton va fi înlocuit cu postul nou.
Ascultarea posturilor presetate
cu FAVORITE RADIO STATIONS
(Posturi radio preferate)
Apăsaţi butonul FAVORITE RADIO STATIONS (Posturi
radio preferate) (1-3) dorit .
Notă
Pentru a preveni modificarea din greşeală a presetării, nu
menţineţi apăsat butonul. În caz contrar, presetarea de pe
buton va fi înlocuită cu postul la care sunteţi acordat curent.
4
Alte operaţiuni
Apăsaţi butonul ENTER .
Pista/fişierul este programat(ă).
Este afişat numărul pasului de program, urmat de
timpul total de redare.
(Exemplu: CD audio)
Utilizarea ecranului
Apăsaţi de două ori butonul   pentru a revoca
reluarea redării.
Numărul total de piste şi timpul total de redare sunt
afişate pe ecran.
Numărul pasului
Numărul ultimei piste
programate
Verificarea informaţiilor unui fişier MP3/
WMA/AAC
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY (Afişaj)  în timp
ce redaţi un fişier MP3/WMA de pe disc sau un fişier
MP3/WMA/AAC de pe dispozitivul USB.
Afişajul se modifică după cum urmează:

Nume album (
* Textul „--.--” este afişat la programarea unui disc/
dispozitiv USB cu fişiere MP3/WMA sau atunci când
timpul total de redare depăşeşte 100 de minute.
5
)*1
6

Număr şi timp de redare fişier
curent*3
*1 Dacă fişierul nu are informaţii de etichetare ID3, WMA sau
AAC aferente, pe ecran defilează numele fişierului, textul
„NO ARTIST” (Lipsă artist) şi textul „NO ALBUM” (Lipsă
album) în loc de titlul cântecului, numele artistului şi
numele albumului.
*2Numele funcţiei este afişat timp de 2 secunde înainte de
apariţia titlului cântecului.
*3Numele artistului sau numele albumului se vor transforma
în acesta după câteva secunde.
Verificarea numelui dispozitivului
BLUETOOTH conectat
Apăsaţi butonul DISPLAY (Afişaj)  după ce
conectaţi dispozitivul BLUETOOTH.
Verificarea informaţiilor radio
Apăsaţi în mod repetat DISPLAY (Afişaj)  în timp
ce ascultaţi radioul.
Afişajul se modifică după cum urmează:
Număr presetat*1, 2  Frecvenţă
*1 Un număr presetat este afişat doar atunci când ascultaţi
postul radio presetat.
*2Ecranul revine automat la afişarea frecvenţei după
trecerea a 2 secunde.
Selectarea modului de redare
Puteţi seta unitatea să redea pistele sau fişierele în
mod repetat sau în ordine aleatorie atunci când
discul/dispozitivul USB este oprit.
Apăsaţi în mod repetat butonul PLAY MODE
(Mod redare) .
De fiecare dată când apăsaţi butonul, afişajul se
modifică după cum urmează:

Timpul total de redare*
Titlu cântec ( )*1, 2

Nume artist ( )*1

Redare repetată a tuturor (
Notă
Dacă încercaţi să programaţi 26 de piste/fişiere sau mai
multe, pe ecran se va fi afişa intermitent textul „FULL”
(Maxim).
Pentru a afişa informaţiile pistei/fişierului
programat(e)
După crearea propriului program, puteţi verifica
informaţiile referitoare la pistele/fişierele
programate.
Apăsaţi în mod repetat butonul DISPLAY (Afişaj) ,
iar afişajul se va modifica astfel:
Numărul total de paşi  Numărul ultimei/ultimului
piste/fişier programat(e) şi timpul total de redare*
* Textul „--:--” este afişat pentru discurile şi dispozitivele
USB care conţin fişiere MP3/WMA.
Pentru a revoca redarea programată
Apăsaţi butonul   pentru a opri redarea, apoi
apăsaţi în mod repetat butonul PLAY MODE (Mod
redare)  până când pe ecran nu mai este afişat
textul „PGM”.
Pentru a şterge toate pistele/fişierele din
programul curent
Opriţi redarea şi apăsaţi butonul  . Este afişat
textul „NO STEP” (Lipsă pas) şi vă puteţi crea propriul
program, urmând procedura „Crearea propriului
program (Redare programată)”.
Presetarea posturilor radio
1

Redare folder selectat (
,
)*
3
Redare amestecată (
)

Redare programată (PGM)
Redare programată repetată (
, PGM)
* Aceste funcţii sunt disponibile doar atunci când redaţi
fişiere MP3/WMA de pe un disc MP3/WMA sau fişiere
MP3/WMA/AAC de pe un dispozitiv USB.
Redarea repetată a pistelor/fişierelor
(Redarea repetată)
Posturile cu semnal slab trebuie presetate în mod
manual.
1
2
3
Puteţi seta unitatea să redea în mod repetat pistele
CD-DA de pe un CD audio, fişierele MP3/WMA de pe
un disc CD-R/CD-RW sau fişierele MP3/WMA/AAC
de pe un dispozitiv USB în cadrul modurilor de
redare normal şi programat.
1
2
Apăsaţi butonul CD  sau USB  pentru
a activa funcţia CD sau USB.
Procedaţi astfel:
Pentru a repeta
O singură pistă/
un singur fişier
Toate pistele/
fişierele
Faceţi următoarele
1 Apăsaţi în mod repetat butonul
PLAY MODE (Mod redare) 
până când este afişat
textul „ 1”.
2 Apăsaţi butonul  sau
  pentru a selecta
o pistă/un fişier pe care
doriţi să o/îl repetaţi.
3 Apăsaţi butonul  .
1 Apăsaţi în mod repetat butonul
PLAY MODE (Mod redare) 
până când este afişat
textul „ ”.
2 Apăsaţi butonul  .
1 Apăsaţi în mod repetat butonul
Un folder
PLAY MODE (Mod redare) 
selectat de pe un
până când sunt afişate „ ”
disc MP3/WMA
şi „ ”.
sau de pe un
2 Selectaţi un folder apăsând
dispozitiv USB
butonul + sau  .
3 Apăsaţi butonul  .
Pistele/fişierele
programate
1 Programaţi pistele/fişierele
(consultaţi „Crearea propriului
program (Redare
programată)”).
2 Apăsaţi în mod repetat butonul
PLAY MODE (Mod redare) 
până când sunt afişate „PGM”
şi „ ”.
3 Apăsaţi butonul  .
Pentru a revoca redarea repetată
Apăsaţi butonul   pentru a opri redarea, apoi
apăsaţi în mod repetat butonul PLAY MODE (Mod
redare)  până când pe ecran nu mai este afişat
textul „ ” (sau „ 1”).
Apăsaţi în mod repetat butonul FM/AM 
pentru a selecta o bandă.
Acordaţi postul dorit.
Menţineţi apăsat butonul ENTER  până când
pe ecran este afişat intermitent textul „FM-xx”
sau „AM-xx”.
(Exemplu: FM)
4
5
3
Pentru a revoca redarea amestecată
Apăsaţi butonul   pentru a opri redarea, apoi
apăsaţi în mod repetat butonul PLAY MODE (Mod
redare)  până când pe ecran nu mai este afişat
textul „ ”.
Sfat
În timpul redării amestecate, nu puteţi selecta pista/fişierul
anterior/anterioară prin apăsarea butonului  .
Crearea propriului program (Redare
programată)
Puteţi aranja ordinea de redare a unui număr de până
la 25 de piste/fişiere de pe un disc/dispozitiv USB.
1
2
3
Apăsaţi butonul CD  sau USB  pentru
a activa funcţia CD sau USB.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE (Mod
redare)  până când este afişat textul „PGM”.
Apăsaţi butonul  sau   pentru a
selecta o pistă/un fişier.
Când doriţi să specificaţi un folder care
conţine fişiere MP3/WMA/AAC, apăsaţi mai
întâi butonul + sau   pentru a selecta
folderul, apoi apăsaţi butonul  sau  
pentru a selecta un fişier.
Cerinţele de compatibilitate pentru dispozitive sunt
următoarele. Înainte de a utiliza un dispozitiv
împreună cu această unitate, asiguraţi-vă că acesta
îndeplineşte cerinţele.
 Dispozitivele trebuie să fie conforme cu
standardul BLUETOOTH versiunea 2.1 + EDR.
 Dispozitivele trebuie să accepte A2DP (Advanced
Audio Distribution Profile – Profil distribuţie audio
avansată) şi AVRCP (Audio/Video Remote Control
Profile – Profil control audio-video la distanţă).
 Capacitate NFC (necesară doar la utilizarea funcţiei
de împerechere NFC a unităţii).
Pentru cele mai noi informaţii despre dispozitivele
compatibile BLUETOOTH, inclusiv smartphone-uri
compatibile NFC, consultaţi site-urile web de mai
jos.
Pentru clienţii din Europa:
http://www.sony.eu/support
Pentru clienţii din America Latină:
http://esupport.sony.com/LA
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni:
http://www.sony-asia.com/support
Ce este tehnologia fără fir
BLUETOOTH?
Raza maximă de comunicare poate fi redusă în
următoarele situaţii:
Există un obstacol între unitate şi dispozitivul
BLUETOOTH, cum ar fi o persoană, un obiect
metalic sau un perete.
Un dispozitiv LAN fără fir este în uz în apropierea
unităţii.
Un cuptor cu microunde este în uz în apropierea
unităţii.
Un dispozitiv care generează radiaţii
electromagnetice este în uz în apropierea unităţii.
Unitatea este amplasată pe un raft fabricat din
oţel.
Carcasă din oţel
Dacă numărului de presetare selectat îi este
alocat deja un alt post, postul respectiv este
înlocuit cu cel nou.
Performanţă optimă
Performanţă limitată
Sfat
Posturile radio presetate rămân stocate în memoria unităţii
chiar şi în următoarele situaţii.
Cablul de alimentare CA este deconectat.
Bateriile sunt îndepărtate.
Ascultarea posturilor radio
presetate
1
2
Apăsaţi în mod repetat butonul FM/AM 
pentru a activa funcţia radio şi a selecta banda
„FM” sau „AM”.
Apăsaţi butonul PRESET (Presetare) + sau  
pentru a selecta numărul de presetare
memorat, aferent postului radio dorit.
Utilizarea contorului pentru
repaus
Puteţi seta unitatea să se oprească automat după
trecerea unei perioade de timp specificate.
1
Apăsaţi butonul SLEEP (Repaus) .
2
Este afişată setarea implicită („90”), iar indicatorul
„SLEEP” (Repaus) apare pe ecran.
Apăsaţi în mod repetat SLEEP (Repaus) 
Puteţi seta unitatea să redea pistele CD-DA de pe un
CD audio, fişierele MP3/WMA de pe un disc CD-R/
CD-RW sau fişierele MP3/WMA/AAC de pe un
dispozitiv USB în ordine aleatorie.
2
Dispozitive BLUETOOTH compatibile
Apăsaţi butonul PRESET (Presetare) + sau  
până când pe ecran este afişat intermitent
numărul presetat al postului dorit.
Apăsaţi butonul ENTER  pentru a memora
postul.
Redarea pistelor/fişierelor în ordine
aleatorie (Redare amestecată)
Apăsaţi butonul CD  sau USB  pentru
a activa funcţia CD sau USB.
Apăsaţi în mod repetat PLAY MODE (Mod
redare)  până când este afişat textul „ ”.
Apăsaţi   pentru a porni redarea
amestecată.
 Când este conectat un dispozitiv USB, unitatea citeşte
toate fişierele de pe acesta. Dacă pe dispozitiv există
multe foldere sau fişiere, este posibil să dureze un timp
îndelungat pentru ca unitatea să finalizeze citirea
acestora.
 Nu conectaţi un dispozitiv USB la unitate printr-un
hub USB.
 În cazul anumitor dispozitive USB conectate, la efectuarea
unei operaţii, este posibil să existe o întârziere înainte de
executarea acesteia de către unitate.
 Această unitate nu acceptă toate funcţiile furnizate de un
dispozitiv USB conectat.
 Ordinea de redare a acestei unităţi poate fi diferită de cea
a unui dispozitiv USB conectat.
Unitate
pentru a selecta setarea dorită.
1
Note cu privire la dispozitivul USB
Rază maximă de comunicare
Dacă un post nu poate fi presetat în mod
automat

* Modul Mass Storage (Stocare în masă) este un mod care
permite unui dispozitiv USB să devină accesibil pentru
un dispozitiv gazdă, permiţând transferurile de fişiere.
Majoritatea dispozitivelor USB acceptă modul Mass
Storage (Stocare în masă).
Posturile sunt stocate în memorie de la cele mai
joase frecvenţe până la cele mai înalte.
)*

 Conformitatea cu standardul USB 2.0 (Full Speed –
Viteză integrală)
 Acceptarea modului Mass Storage*
(Stocare în masă)
Apăsaţi butonul ENTER  pentru a memora
postul.
Apăsaţi în mod repetat butonul FM/AM 
pentru a activa funcţia radio şi a selecta banda
„FM” sau „AM”.
Menţineţi apăsat butonul FM/AM  până când
pe ecran este afişat intermitent textul „AUTO”.
)

Redare repetată folder selectat (
Cerinţele de compatibilitate pentru dispozitivele USB
sunt următoarele. Înainte de a utiliza un dispozitiv
împreună cu această unitate, asiguraţi-vă că acesta
îndeplineşte cerinţele.
Tehnologia fără fir BLUETOOTH este o tehnologie
wireless cu rază scurtă de acţiune, care permite
comunicarea datelor în regim fără fir între
dispozitive digitale, precum un computer şi o
cameră digitală. Tehnologia fără fir BLUETOOTH
funcţionează pe o rază de circa 10 metri.
Conectarea a două dispozitive este o situaţie
comună, dar unele dispozitive pot fi conectate
simultan la dispozitive multiple.
Nu aveţi nevoie de cablu pentru conectare şi nu
trebuie să amplasaţi dispozitivele faţă în faţă, aşa
cum faceţi în cazul tehnologiei fără fir cu fascicule
infraroşii. De exemplu, puteţi utiliza un astfel de
dispozitiv dintr-o geantă sau dintr-un buzunar.
Standardul BLUETOOTH este un standard
internaţional, acceptat şi utilizat de mii de companii
din toată lumea.
Puteţi stoca posturi radio în memoria unităţii. Puteţi
preseta până la 30 de posturi radio, 20 în banda FM
şi 10 în banda AM.
2
1)
Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru a programa alte
piste/fişiere.
Apăsaţi butonul   pentru a porni redarea
programată.
Programul creat rămâne disponibil până când
deschideţi compartimentul CD, conectaţi alt
dispozitiv USB sau opriţi alimentarea unităţii.
Pentru a reda din nou acelaşi program, apăsaţi
butonul  .
Redare normală (Nicio funcţie suplimentară)

Redare repetată o singură dată (
Dispozitive compatibile
Dispozitive USB compatibile
Verificarea informaţiilor de pe un CD audio

Informaţii suplimentare
De fiecare dată când apăsaţi butonul, durata
(exprimată în minute) se modifică pe ecran, iar
setarea selectată este confirmată automat după
circa 4 secunde.
Sfat
Puteţi verifica intervalul de timp rămas până la oprirea
unităţii apăsând din nou butonul SLEEP (Repaus)  după
setarea contorului de repaus.
Conectarea componentelor
opţionale
Vă puteţi bucura de materialul audio provenit de la
o componentă opţională, cum ar fi un player muzical
digital portabil, prin difuzoarele acestei unităţi.
Nu uitaţi să opriţi alimentarea fiecărei componente
înainte de a efectua orice tip de conexiune.
Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
componentei care urmează să fie conectată.
1
2
3
Conectaţi în portul AUDIO IN  mufa de ieşire
externă a playerului muzical digital portabil
sau a altei componente care utilizează un
cablu de conectare audio (nefurnizat).
Porniţi componenta conectată.
Apăsaţi butonul AUDIO IN  şi iniţiaţi redarea
sunetului pe componenta conectată.
Sunetul provenit de la componenta conectată
este reprodus prin difuzoarele unităţii.
Pentru a conecta unitatea la un televizor sau la
un recorder/player video, utilizaţi un cablu de
extindere (nefurnizat) având mini-mufă stereo la
unul din capete şi două prize Phono/RCA la
celălalt capăt.
Interferenţele cu alte dispozitive
Întrucât dispozitivele BLUETOOTH şi reţelele LAN
wireless (fără fir) (IEEE802.11b/g/n) utilizează aceeaşi
frecvenţă, poate avea loc interferenţa microundelor,
ducând la deteriorarea vitezei de comunicare,
perturbări sau conexiuni nevalide dacă unitatea se
află lângă un dispozitiv LAN wireless. În acest caz,
procedaţi în felul următor:
Utilizaţi unitatea la cel puţin 10 m distanţă faţă de
dispozitivul LAN wireless.
Dacă unitatea este utilizată la mai puţin de 10 m
faţă de un dispozitiv LAN wireless, opriţi
dispozitivul LAN wireless.
Utilizaţi dispozitivul BLUETOOTH cât mai aproape
de unitate.
Interferenţele cu alte dispozitive
Microundele emise de un dispozitiv BLUETOOTH
pot afecta funcţionarea dispozitivelor medicale
electronice. Opriţi unitatea şi alte dispozitive
BLUETOOTH în următoarele locaţii, deoarece pot
provoca accidente.
în orice locaţii unde sunt prezente gaze
inflamabile, în spitale, în trenuri, în avioane
şi în benzinării
în apropierea uşilor automate sau a alarmelor
de incendiu
Note
 Pentru a putea utiliza funcţia BLUETOOTH, dispozitivul
BLUETOOTH necesită acelaşi profil de conectare ca şi
unitatea.
Reţineţi faptul că, deşi există acelaşi profil de conectare,
funcţiile dispozitivelor pot varia conform specificaţiilor
acestora.
 Din cauza caracteristicilor tehnologiei fără fir BLUETOOTH,
în timpul ascultării muzicii, sunetul redat de unitate
prezintă o uşoară întârziere faţă de sunetul redat de
dispozitivul BLUETOOTH.
 Această unitate acceptă funcţii de securitate care respectă
standardul BLUETOOTH, pentru a asigura o conexiune
securizată în timpul utilizării tehnologiei fără fir
BLUETOOTH, dar această securitate poate fi insuficientă în
funcţie de setare. Trebuie să fiţi atenţi atunci când folosiţi
tehnologia fără fir BLUETOOTH.
 Nu ne asumăm răspunderea pentru scurgerea de
informaţii în timpul comunicării BLUETOOTH.
 Un dispozitiv dotat cu funcţia BLUETOOTH trebuie să se
conformeze standardului BLUETOOTH specificat de
Bluetooth SIG, fiind şi certificat în acest sens. Chiar dacă
dispozitivul conectat este conform standardului
BLUETOOTH ante-menţionat, este posibil ca unele
dispozitive să nu se conecteze sau să nu funcţioneze
corect, în funcţie de caracteristicile sau specificaţiile
acestora.
 Este posibil să apară zgomot sau întreruperi de sunet, în
funcţie de dispozitivul BLUETOOTH conectat la unitate, de
mediul de comunicare sau de mediul de utilizare.
Măsuri de precauţie
Discuri ce POT fi redate de această unitate
 CD Audio (piste CD-DA*1)
 CD-R/CD-RW care conţine fişiere MP3/WMA şi
a căror scriere este finalizată*2 în mod corect.
*1
CD-DA este abrevierea Compact Disc Digital Audio. Acesta
este un standard de înregistrare utilizat pentru CD-urile
audio.
*2 Finalizarea scrierii reprezintă procesul prin care discurile
CD-R/CD-RW sunt aduse într-o stare ce poate fi redată pe
playerele de discuri din comerţ, iar finalizarea poate fi
activată sau dezactivată ca setare opţională în timpul
creării discurilor cu majoritatea software-urilor de
înregistrare.
Discuri ce NU POT fi redate de această
unitate
 Alte discuri CD-R/CD-RW decât cele înregistrate
în format CD Audio sau în formate conforme
standardelor ISO 9660 Nivel 1/Nivel 2 sau Joliet
 Discuri CD-R/CD-RW cu o calitate slabă
a înregistrării, discuri CD-R/CD-RW zgâriate ori
murdare sau discuri CD-R/CD-RW înregistrate
cu un dispozitiv de înregistrare incompatibil
 Discuri CD-R/CD-RW care sunt nefinalizate sau
sunt finalizate incorect
Note cu privire la discuri
 Curăţaţi CD-ul cu o cârpă de curăţat
în caz că este murdar. Ştergeţi discul
pornind dinspre centru şi avansând
către margine. Dacă există
zgârieturi, murdărie sau amprente
pe disc, poate rezulta o eroare de
citire a pistelor.
 Nu folosiţi pentru curăţare solvenţi
precum benzină, diluanţi, produse de curăţare din
comerţ sau spray anti-static destinat discurilor din
vinil.
 Nu expuneţi CD-ul la lumina directă a soarelui sau
la surse de căldură, precum suflantele de aer cald,
şi nu îl lăsaţi în automobilului parcat în bătaia
soarelui, deoarece temperatura poate creşte
considerabil în interiorul automobilului.
 Nu lipiţi hârtii sau autocolante pe CD şi nu zgâriaţi
suprafaţa acestuia.
 După utilizare, reintroduceţi CD-ul în carcasa
aferentă.
Note cu privire la suporturile DualDisc
 Un suport DualDisc este un disc cu două feţe,
care combină material înregistrat DVD pe o faţă
şi material audio digital pe cealaltă faţă. Totuşi,
deoarece partea cu materialul audio nu este
conformă standardului Compact Disc (CD),
nu poate fi garantată redarea pe acest produs.
Discurile muzicale codificate cu tehnologii
de protejare a drepturilor de autor
 Acest produs este proiectat pentru redarea de
discuri conforme standardului Compact Disc (CD).
În ultimul timp, unele companii de înregistrări
comercializează diverse discuri muzicale
codificate cu tehnologii de protejare a drepturilor
de autor. Reţineţi că, printre aceste discuri, există
unele care nu sunt conforme standardului CD şi
nu pot fi redate cu acest produs.
Referitor la siguranţă
 Întrucât fasciculul laser din componenta player CD
dăunează ochilor, nu încercaţi să demontaţi
carcasa. Pentru service, apelaţi doar la personal
calificat.
 Dacă în unitate pătrund obiecte solide sau lichide,
deconectaţi unitatea de la priză şi solicitaţi
verificarea acesteia de către personal calificat,
înainte de a o utiliza din nou.
 Discurile având forme care nu sunt standard
(de exemplu inimă, pătrat, stea) nu pot fi redate
pe această unitate. Încercarea de a le reda poate
duce la deteriorarea unităţii. Nu utilizaţi aceste
tipuri de disc.
Referitor la sursele de alimentare
 Pentru alimentarea CA din reţea, utilizaţi cablul de
alimentare CA furnizat; nu utilizaţi niciun alt cablu.
 Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi unitatea pentru o
perioadă de timp îndelungată, deconectaţi-o de la
priza de perete.
 Atunci când nu utilizaţi bateriile, îndepărtaţi-le,
pentru a evita deteriorările ce pot rezulta din
scurgerea sau corodarea acestora.
Referitor la amplasare
 Nu amplasaţi unitatea în apropierea unor surse de
căldură, în locaţii expuse direct la lumina soarelui,
la praf excesiv ori şocuri mecanice sau într-un
automobil aflat direct în bătaia soarelui.
 Nu amplasaţi unitatea pe o suprafaţă înclinată sau
instabilă.
 Nu aşezaţi niciun obiect pe o rază de 10 mm
în spatele carcasei. Pentru ca unitatea să
funcţioneze corespunzător, iar durata de utilizare
a componentelor acesteia să fie îndelungată,
fantele de ventilaţie nu trebuie să fie
obstrucţionate.
 Întrucât difuzoarele sunt prevăzute cu un magnet
puternic, menţineţi la distanţă faţă de unitate
cărţile de credit personale codificate magnetic
şi ceasurile cu mecanism de întoarcere manual,
pentru a preveni posibila deteriorare cauzată
de magnet.
Referitor la funcţionare
 Dacă unitatea este mutată direct dintr-o locaţie
cu temperatură scăzută într-una cu temperatură
ridicată sau dacă este amplasată într-o cameră
cu umezeală ridicată, este posibilă formarea
condensării pe lentilele din interiorul componentei
de redare CD. În acest caz, unitatea nu va
funcţiona corect. Îndepărtaţi CD-ul şi aşteptaţi
circa o oră până la evaporarea umezelii.
Referitor la manipularea unităţii
 Nu lăsaţi deschis compartimentul CD, pentru
a evita contaminarea cu praf şi reziduuri.
Referitor la curăţarea carcasei
 Curăţaţi carcasa, panoul şi butoanele de comandă
folosind o cârpă moale, umezită uşor într-o soluţie
slabă de detergent. Nu utilizaţi niciun fel de
burete abraziv, praf de curăţat sau solvenţi,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau întâmpinaţi probleme
cu privire la unitate, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Depanare
Generalităţi
Alimentarea nu porneşte.
 Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul de
alimentare CA la priza de perete.
 Asiguraţi-vă că aţi conectat corect cablul de
alimentare CA în mufa de intrare CA a unităţii.
 Asiguraţi-vă că aţi introdus corect bateriile,
conform polarităţii indicate.
 Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi atunci când
indicatorul OPR/BATT (Funcţionare pe baterii) 
se estompează.
Nu se aude sunetul.
 Asiguraţi-vă că aţi selectat funcţia
corespunzătoare sursei de muzică sau sunet pe
care doriţi să o ascultaţi.
 Deconectaţi căştile atunci când ascultaţi la
difuzoare.
Sunetul este distorsionat.
 Există o persoană care utilizează telefonul mobil
sau un alt echipament de emisie a undelor radio
în apropierea unităţii? Dacă da, mutaţi unitatea şi
dispozitivul BLUETOOTH la distanţă faţă de aceste
dispozitive. Dispozitivele precum telefoanele
mobile etc. pot afecta comunicaţiile BLUETOOTH.
Playerul CD/MP3/WMA
Playerul CD nu redă sunetul atunci când
are introdus un CD.
 Amplasaţi CD-ul cu partea etichetată orientată
în sus.
 Curăţaţi CD-ul.
 Îndepărtaţi CD-ul şi lăsaţi deschis compartimentul
CD circa o oră, pentru a permite evaporarea
condensării.
 Discul CD-R/CD-RW este blank sau nefinalizat.
 Pe disc nu există fişiere MP3/WMA ce pot fi
redate.
 Există o problemă legată de calitatea discului
CD-R/CD-RW, a dispozitivului sau a software-ului
de scriere.
 Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi atunci când
indicatorul OPR/BATT (Funcţionare pe baterii) 
se estompează.
Pe ecran este afişat textul „NO CD”
(Lipsă CD) atunci când este încărcat discul.
 În compartimentul CD nu este introdus niciun disc.
Introduceţi un disc.
 Este posibil să CD-ul să aibă o problemă de citire.
Înlocuiţi discul.
 Este posibil ca CD-ul să fie introdus răsturnat.
Amplasaţi discul cu partea etichetată orientată
în sus.
 A fost încărcat un disc ce nu poate fi redat
(BD etc.). Înlocuiţi discul.
Pe ecran este afişat intermitent textul
„NO TRACK” (Lipsă piste) atunci când
este încărcat discul.
 Nu există fişiere audio înregistrate în formate
acceptate sau un fişier care trebuie redat are
o extensie de fişier neacceptată.
Pe ecran este afişat textul „DISC ERR”
(Eroare disc) atunci când este încărcat discul.
 Este posibil ca CD-ul să fie murdar. Curăţaţi discul.
 Este posibil să CD-ul să prezinte zgârieturi.
Înlocuiţi discul.
 A fost încărcat un disc ce nu poate fi redat
(DVD etc.). Înlocuiţi discul.
 Este posibil să CD-ul să aibă o problemă de citire.
Înlocuiţi discul.
 Este posibil ca în compartimentul CD să fi fost
introdus un disc blank.
Sunetul se întrerupe.
 Reduceţi volumul.
 Curăţaţi CD-ul sau înlocuiţi-l dacă este foarte
deteriorat.
 Amplasaţi unitatea într-o locaţie lipsită de vibraţii.
 Curăţaţi lentila cu o suflantă disponibilă în comerţ.
 Este posibil ca sunetul să se întrerupă sau să auziţi
zgomot atunci când utilizaţi un disc CD-R/CD-RW
de slabă calitate sau dacă există o problemă
legată de dispozitivul sau software-ul de scriere.
Pornirea redării durează mai mult ca de
obicei.
 Următoarele discuri necesită un timp mai lung
pentru începerea redării.
Un disc înregistrat cu o structură arborescentă
complicată.
Un disc care conţine multe foldere sau fişiere în
alt format decât MP3/WMA.
Dispozitivul USB
Dispozitivul USB nu funcţionează
corespunzător.
 În cazul în care conectaţi un dispozitiv USB
incompatibil, pot apărea următoarele probleme.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
Numele fişierelor sau ale folderelor nu sunt
afişate pe această unitate.
Nu este posibilă redarea.
Sunetul se aude în salturi.
Se aude zgomot.
Sunetul redat este distorsionat.
Este afişat textul „OVER CURRENT”
(Supracurent), iar unitatea se opreşte în
mod automat.
 A fost detectat un nivel anormal de curent electric
la portul  (USB) . În acest caz, îndepărtaţi
dispozitivul USB din portul  (USB)  şi apoi
reconectaţi-l, după care reporniţi unitatea. Dacă
această problemă persistă după repornirea
alimentării unităţii, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Nu se aude sunetul.
 Este posibil ca dispozitivul USB să fie conectat
incorect. Opriţi unitatea şi reconectaţi dispozitivul
USB. Apoi reporniţi unitatea.
Se aude zgomot, sunet în salturi sau
distorsionat.
 Opriţi unitatea şi reconectaţi dispozitivul USB.
Apoi reporniţi unitatea.
 Datele fişierelor muzicale propriu-zise conţin
zgomot sau sunetul este distorsionat. Este posibil
să se fi generat zgomot la momentul creării
fişierelor audio. Încercaţi să recreaţi fişierele audio
şi să le redaţi pe această unitate.
Dispozitivul USB nu poate fi conectat la
portul  (USB) .
 Conectorul dispozitivului USB sau cablul USB este
introdus invers. Introduceţi-l în portul  (USB)  în
direcţia corectă.
Textul „READING” (Se citeşte) este afişat
pentru o perioadă îndelungată sau durează
mult până începe redarea.
 Procesul de citire poate dura mai mult în
următoarele cazuri:
Există multe foldere sau fişiere pe dispozitivul
USB.
Structura fişierelor este complexă.
Memoria este ocupată aproape la maxim.
Memoria internă este fragmentată.
Pentru a evita problemele de mai sus, vă
recomandăm să respectaţi următoarele îndrumări:
Păstraţi un număr total de maxim 100 de foldere
pe un dispozitiv USB.
Păstraţi un număr total de maxim 100 de fişiere
per folder.
Afişarea eronată
 Este posibil ca datele stocate pe dispozitivul USB
să fie deteriorate. Trimiteţi din nou datele
muzicale către dispozitivul USB.
 Această unitate poate afişa doar numere şi literele
alfabetului. Alte caractere nu vor fi afişate corect.
Este afişat textul „REC ERROR” (Eroare
înregistrare)
 A avut loc o eroare în timpul transferării. Opriţi
unitatea şi eliminaţi dispozitivul USB din aceasta.
Apoi procedaţi după cum urmează:
Verificaţi spaţiul de stocare rămas pe
dispozitivul USB. Dacă nu există spaţiu suficient
pentru transferare, ştergeţi orice fişiere sau
foldere inutile.
Asiguraţi-vă că datele care trebuie transferate
nu sunt deteriorate.
Asiguraţi-vă că formatul fişierelor care trebuie
transferate este compatibil cu unitatea.
Dacă mesajul persistă, contactaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Dispozitivul USB nu este recunoscut.
 Opriţi unitatea şi reconectaţi dispozitivul USB, apoi
porniţi unitatea.
 Dispozitivul USB nu funcţionează corespunzător.
Consultaţi manualul de utilizare a dispozitivului
USB pentru a afla detalii despre soluţionarea
acestei probleme.
Specificaţii
Secţiunea player CD
Sistem
Sistem audio digital compact disc
Proprietăţi diodă laser
Durată emisii: Continuă
Putere laser: Sub 44,6 μW
(Această putere reprezintă valoarea măsurată la o
distanţă de 200 mm faţă de suprafaţa lentilei obiectivului
de pe blocul de preluare optică cu o deschidere de
7 mm).
Număr de canale
2
Răspuns în frecvenţă
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Fluctuaţie lentă şi rapidă
Sub limita măsurabilă
Secţiunea BLUETOOTH
Sistem de comunicare
Specificaţia BLUETOOTH versiunea 2.1 + EDR
Putere
Clasa de putere 2 conform specificaţiei BLUETOOTH
 Opriţi unitatea şi reconectaţi dispozitivul USB.
Rază maximă de comunicare
În linie de vizibilitate directă – aprox. 10 m*1
Bandă de frecvenţă
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz  2,4835 GHz)
Redarea nu porneşte de la prima pistă.
Metodă de modulare
FHSS
Redarea nu este iniţiată.
 Setaţi modul de redare la opţiunea Normal.
Fişierele MP3/WMA/AAC nu pot fi redate.
 Este posibil ca fişierele audio să aibă extensia
nepotrivită. Extensiile de fişier acceptate de
această unitate sunt următoarele:
MP3: extensie fişier „.mp3”
WMA: extensie fişier „.wma”
AAC: extensie fişier „.m4a”, „.3gp” şi „.mp4”
 Este posibil ca fişierele audio să fi fost create în
alte formate decât MP3/WMA/AAC.
 Dispozitivul de stocare USB utilizează alt sistem de
fişiere decât FAT16 sau FAT32*.
 Fişierele sunt criptate sau protejate cu parole.
* Această unitate acceptă FAT16 şi FAT32, însă este posibil
ca unele suporturi de stocare USB să nu accepte ambele
sisteme de fişiere.
Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare a fiecărui
dispozitiv de stocare USB sau contactaţi producătorul
aferent.
Dispozitivul BLUETOOTH
Nu se aude sunetul.
 Asiguraţi-vă că această unitate nu se află prea
departe de dispozitivul BLUETOOTH (sau de
smartphone) şi că această unitate nu
recepţionează interferenţă de la o reţea LAN fără
fir, de la alt dispozitiv wireless din banda de
2,4 GHz sau de la un cuptor cu microunde.
 Asiguraţi-vă de realizarea corespunzătoare a
conexiunii BLUETOOTH între această unitate şi
dispozitivul BLUETOOTH (sau smartphone).
 Efectuaţi din nou împerecherea (Consultaţi
„Împerecherea acestei unităţi cu un dispozitiv
BLUETOOTH”).
 Menţineţi unitatea la depărtare de obiecte sau
suprafeţe din metal.
 Asiguraţi-vă că funcţia BLUETOOTH este activată
pe dispozitivul BLUETOOTH (sau pe smartphone).
Sunetul sare sau distanţa de corespondenţă
este scurtă.
 Dacă în apropiere există un dispozitiv care
generează radiaţii electromagnetice, precum o
reţea LAN fără fir, un alt dispozitiv BLUETOOTH sau
un cuptor cu microunde, mutaţi-l la distanţă, dacă
este posibil. De asemenea, puteţi utiliza
dispozitivul şi unitatea la distanţă faţă de astfel de
surse.
 Îndepărtaţi toate obstacolele dintre această
unitate şi dispozitiv sau mutaţi dispozitivul şi
unitatea la distanţă faţă de obstacol.
 Amplasaţi această unitate cât mai aproape posibil
faţă de dispozitiv.
 Reamplasaţi această unitate.
 Încercaţi să utilizaţi dispozitivul BLUETOOTH sau
smartphone-ul dintr-o poziţie diferită.
Nu poate fi stabilită o conexiune.
 În funcţie de dispozitivul care se conectează, este
posibil să fie necesar un timp pentru iniţierea
comunicării.
 Efectuaţi din nou împerecherea (Consultaţi
„Împerecherea acestei unităţi cu un dispozitiv
BLUETOOTH”).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH este
compatibil cu această unitate. Pentru cele mai noi
informaţii despre dispozitivele compatibile
BLUETOOTH, consultaţi informaţiile de pe site-ul
web. URL-ul este listat în secţiunea „Dispozitive
BLUETOOTH compatibile”.
Împerecherea nu reuşeşte.
 Amplasaţi dispozitivul BLUETOOTH mai aproape
de unitate.
 Ştergeţi numele modelului acestei unităţi din
dispozitivul BLUETOOTH şi efectuaţi din nou
împerecherea (Consultaţi „Împerecherea acestei
unităţi cu un dispozitiv BLUETOOTH”).
 Asiguraţi-vă că dispozitivul BLUETOOTH este
compatibil cu această unitate. Pentru cele mai
noi informaţii despre dispozitivele compatibile
BLUETOOTH, consultaţi informaţiile de pe site-ul
web. URL-ul este listat în secţiunea „Dispozitive
BLUETOOTH compatibile”.
Împerecherea prin intermediul funcţiei NFC
nu reuşeşte.
 Încercaţi să efectuaţi împerecherea în mod manual
(Consultaţi „Împerecherea acestei unităţi cu un
dispozitiv BLUETOOTH”). Este posibil ca unele
smartphone-uri compatibile NFC să nu poată fi
împerecheate utilizând funcţia NFC a acestei
unităţi, în funcţie de caracteristicile sau
specificaţiile dispozitivului.
 Lansaţi din nou aplicaţia „NFC Easy Connect” şi
deplasaţi uşor smartphone-ul pe deasupra
marcajului N .
 Asiguraţi-vă că smartphone-ul îndeplineşte
cerinţele de compatibilitate (Consultaţi
„Dispozitive smartphone compatibile”).
Radio
Nivelul sunetului este scăzut sau recepţia
este slabă.
 Înlocuiţi toate bateriile cu unele noi.
 Mutaţi unitatea la distanţă faţă de televizoarele
din apropiere.
 În cazul recepţiei FM, extindeţi antena la lungimea
maximă şi reorientaţi-o pentru a obţine cea mai
bună recepţie. În cazul recepţiei AM, reorientaţi
unitatea însăşi pentru a obţine cea mai bună
recepţie.
 Dacă vă aflaţi într-o clădire, amplasaţi unitatea în
apropierea unei ferestre.
 Dacă în apropierea unităţii este amplasat un
telefon mobil, este posibil să se audă un zgomot
puternic din partea acesteia. Menţineţi telefonul la
distanţă faţă de unitate.
Imaginea reprodusă de televizor este
instabilă.
 Dacă ascultaţi un program FM în apropierea unui
televizor care recepţionează semnalul aferent
printr-o antenă de cameră, mutaţi unitatea la
distanţă faţă de televizor.
Dacă problema persistă după aplicarea soluţiilor
recomandate, deconectaţi cablul de alimentare CA
sau scoateţi toate bateriile. După dispariţia tuturor
indicaţiilor de pe ecran, reconectaţi cablul de
alimentare CA sau reintroduceţi bateriile. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
Profiluri BLUETOOTH acceptate*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile – Profil
distribuţie audio avansată)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile – Profil
control audio-video la distanţă)
Codec acceptat*4
SBC (Subband Codec – Codec de bandă secundară)
*1 Raza efectivă variază în funcţie de factori precum
obstacolele dintre dispozitive, câmpurile magnetice din
jurul unui cuptor cu microunde, electricitatea statică,
sensibilitatea recepţiei, performanţa antenei, sistemul de
operare, aplicaţia software etc.
2
* Profilurile standard BLUETOOTH furnizează specificaţiile
comunicării BLUETOOTH dintre dispozitive.
*3 În funcţie de dispozitiv, este posibil ca unele operaţiuni să
nu fie disponibile.
*4 Codec: Format de compresie şi conversie semnal audio.
Secţiunea radio
Interval de frecvenţe
Modelele pentru Europa, Orientul Mijlociu, Africa (cu
excepţia Africii de Sud [RSA]), Thailanda şi Malaysia
FM: 87,5 MHz  108 MHz (în paşi de 50 kHz)
AM: 531 kHz  1.602 kHz (în paşi de 9 kHz)
Modelele pentru Vietnam, India, Africa de Sud [RSA],
Uruguay, Paraguay, Peru, Chile şi Bolivia
FM: 87,5 MHz  108 MHz (în paşi de 100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (în paşi de 50 kHz)
AM: 530 kHz  1.610 kHz (în paşi de 10 kHz)
531 kHz  1.602 kHz (în paşi de 9 kHz)
Alte modele
FM: 87,5 MHz  108 MHz (în paşi de 100 kHz)
AM: 530 kHz  1.710 kHz (în paşi de 10 kHz)
Frecvenţă intermediară
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene
FM: Antenă telescopică
AM: Antenă încorporată din bară de ferită
Intrări
AUDIO IN
Mini-mufă stereo
Port  (USB)
Tip A, curent maxim de 500 mA, compatibil cu standardul
USB 2.0 Full Speed (Viteză integrală)
Ieşire
 Mini-mufă stereo (căşti)
Pentru căşti cu impedanţă de 16   32 
Formate audio acceptate
Rate de biţi acceptate
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps  320 kbps, VBR
WMA:
48 kbps  192 kbps, VBR
AAC*:
8 kbps  320 kbps, VBR
* doar prin funcţia USB
Frecvenţe de eşantionare
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
32/44,1/48 kHz
AAC*:
32/44,1/48 kHz
* doar prin funcţia USB
Generalităţi
Difuzor
Cu scală completă, diametru de 8 cm, 6 , tip conic (2)
Putere
2,0 W + 2,0 W (la 6 , 10% distorsiune armonică)
Caracteristici electrice
Modelele pentru Europa, Uruguay, Paraguay, Peru, Chile şi
Bolivia
230 V CA, 50 Hz (alimentare din reţea)
9 V CC (6 baterii LR14 [mărimea C])
Modelele pentru Orientul Mijlociu, Africa (cu excepţia
Africii de Sud [RSA]) şi Malaysia
220 V  240 V CA, 50/60 Hz (alimentare din reţea)
9 V CC (6 baterii LR14 [mărimea C])
Modelele pentru Vietnam, India şi Africa de Sud (RSA)
220 V  240 V CA, 50 Hz (alimentare din reţea)
9 V CC (6 baterii LR14 [mărimea C])
Modelul pentru Thailanda
220 V CA, 50 Hz (alimentare din reţea)
9 V CC (6 baterii LR14 [mărimea C])
Alte modele
120 V CA, 60 Hz (alimentare din reţea)
9 V CC (6 baterii LR14 [mărimea C])
Consum electric
15 W
0,9 W (în modul standby)
Durată de utilizare baterii*1, *2
Redare CD
Aprox. 9 ore
Redare dispozitiv USB
Aprox. 11 ore (în sarcină de 100 mA)
Aprox. 3 ore (în sarcină de 500 mA)
Recepţie FM
Aprox. 26 de ore
BLUETOOTH
Aprox. 13 ore
*1 Măsurată conform standardelor Sony. Durata de
utilizare efectivă a bateriilor poate varia în funcţie de
circumstanţele unităţii sau de condiţiile de utilizare.
*2Când se utilizează baterii alcaline Sony.
Dimensiuni
Aprox. 320 mm × 133 mm × 215 mm (l/î/a) (incluzând
componentele proiectate în afară)
Greutate
Aprox. 2,3 kg (incluzând bateriile)
Accesorii furnizate
Cablu de alimentare CA (1)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare
prealabilă.
Notificare privind licenţele şi
mărcile comerciale
 Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
şi brevetele aferente sunt utilizate sub licenţă
Fraunhofer IIS şi Thomson.
 Windows Media este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială aparţinând
Microsoft Corporation în Statele Unite şi/sau în
alte ţări.
 Acest produs este protejat prin anumite
drepturi de proprietate intelectuală aparţinând
Microsoft Corporation. Utilizarea sau distribuirea
unei astfel de tehnologii în afara acestui produs
este interzisă fără a deţine o licenţă din partea
Microsoft sau a unui subsidiar autorizat al
Microsoft.
 Marca şi siglele BLUETOOTH sunt deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare a acestor mărci
de către Sony Corporation se face sub licenţă.
 N Mark (Marcajul N) este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată aparţinând
NFC Forum, Inc. în Statele Unite ale Americii şi
în alte ţări.
 Android™ şi Google Play™ sunt mărci comerciale
aparţinând Google Inc.
 Alte mărci comerciale şi denumiri comerciale
aparţin deţinătorilor de drept ai acestora. În acest
manual nu sunt specificate marcajele ™ şi .
®
Download PDF

advertising