Sony ZS-S10CP Operating instructions

Sony ZS-S10CP Operating instructions
Sistem audio personal
Manual de instrucţiuni
RO
ZS-S10CP
© 2012 Sony Corporation
Fabricat în China
Informaţii preliminare
ATENŢIE
Pentru a reduce riscul de incendii sau de
electrocutări, nu expuneţi aparatul la ploaie
sau umezeală.
Pentru a preveni incendiile nu acoperiţi fantele
de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa de
masă sau cu draperii etc. şi nu puneţi lumânări
aprinse pe acesta.
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de
electrocutare, nu stropiţi şi nu udaţi aparatul şi
nici nu aşezaţi deasupra acestuia recipiente care
conţin lichide, cum ar fi o vază cu flori.
Deoarece ştecărul are rolul de a deconecta
aparatul de la priză, cuplaţi aparatul la o priză uşor
accesibilă. Dacă remarcaţi vreun comportament
anormal, decuplaţi imediat ştecărul de la priză.
Aparatul nu este decuplat de la reţea câtă vreme
este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii înguste, cum ar fi
într-o bibliotecă sau într-un dulap.
Nu expuneţi, pentru mult timp, bateriile (acumulatorul sau bateriile montate) la căldură prea
mare, cum ar fi la radiaţii solare directe, foc sau
alte surse similare.
Plăcuţa ce conţine denumirea produsului şi
informaţii importante privind siguranţa se află
în partea de jos a aparatului, spre exterior.
Presiunea exagerată exercitată de sunetul emis
de căşti sau minicăşti, poate conduce la pierderea
sau deteriorarea auzului.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în ţări
în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru
EMC şi pentru siguranţa produsului este Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania.
2
Pentru orice servicii sau chestiuni legate
de garanţie, vă rugăm să apelaţi la adresa
menţionată în documentele separate pentru
service sau garanţie.
Dezafectarea bateriilor uzate
(valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Cuprins
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Informaţii preliminare ............................... 2
Note legate Discurile Duale
Un disc dual este un disc cu două feţe care pune
în legătură materialul DVD înregistrat pe o parte
cu cel audio digital care se află pe cealaltă faţă.
Cum materialul audio de pe una dintre feţe nu
corespunde standardului Compact Disc (CD), nu
este garantată redarea unui astfel de disc.
Fixarea posturilor de radio în memoria
aparatului ........................................ 13
Discuri muzicale codificate cu ajutorul
tehnologiilor de protejare a drepturilor
de autor
Acest produs este destinat redării discurilor ce
corespund standardului Compact Disc (CD).
În ultima vreme companiile de înregistrare
comercializează diferite discuri de muzică
codificate cu ajutorul tehnologiei de protejare
a copyright-ului. Vă rugăm să ţineţi seama
că printre aceste discuri, există unele ce nu
corespund standardului CD, fiind posibil să nu
fie redate de acest aparat.
Surse de alimentare ................................ 4
Operaţii de bază
Poziţiile şi funcţiile elementelor
componente ...................................... 5
Înainte de a folosi unitatea .................. 6
Redarea unui disc CD/MP3 ................. 6
Ascultarea radioului ............................. 9
Alte operaţii
Folosirea afişajului ............................ 10
Redarea în mod repetat a pistelor/ a
fişierelor MP3 (Redare repetitivă) ... 10
Redarea pistelor/ a fişierelor MP3 în
ordine aleatorie (Redare aleatorie) . 11
Crearea propriului program
(Redarea unui program) ................. 12
Redarea posturilor de radio fixate în
memoria aparatului ......................... 13
Conectarea componentelor opţionale 14
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie ........................... 14
Soluţionarea problemelor .................. 16
Specificaţii ......................................... 18
• Tehnologia de codare audio MPEG Layer-3 şi
patentele aparţin Fraunhofer IIS şi Thomson.
3
Surse de alimentare
Conectarea cablului de alimentare cu c.a.
Conectaţi cablul de alimentare cu c.a. la aparat şi la o priză de perete.
Partea de jos a aparatului
Pregătirea bateriilor
Deschideţi compartimentul pentru baterii aflat în partea
de jos a aparatului.
Introduceţi şase baterii R14 (mărime C) - care nu sunt
furnizate - în compartimentul pentru baterii.
Note
• Înlocuiţi bateriile când indicatorul OPR/BATT qf
luminează mai slab sau când unitatea încetează să
mai funcţioneze. Aveţi grijă să înlocuiţi toate bateriile
cu altele noi. Înainte de înlocui bateriile, aveţi grijă
să scoateţi discul CD din aparat.
• Pentru a folosi aparatul alimentat de baterii, decuplaţi
cablul de alimentare cu c.a. de la aparat.
Note pentru clienţii din Europa
Aparatul se opreşte automat după 20 de minute dacă nu este efectuată nici o operaţie după redarea
unui CD sau a sursei cuplate la AUDIO IN.
4
Operaţii de bază
Poziţiile şi funcţiile elementelor componente
1 OPERATE (sau POWER)
0 Buton ./>
2 Buton DISPLAY/ ENTER
qa Mufă AUDIO IN
3 Buton MODE
qs Buton x (STOP)
4 Buton CD
qd Buton u
5 Buton RADIO BAND
qf Indicator luminos OPR/BATT
6 Buton AUDIO IN
qg Butoane
7 Mufă i pentru căşti
* Pe butoanele VOLUME + (9) şi u qd există
câte un punct tactil.
8 Buton PUSH OPEN / CLOSE (Z)
/ TUNE +/–
1
9 Buton VOLUME +/–
5
Înainte de a folosi unitatea
Redarea unui disc CD/MP3
Pentru a porni/ opri
alimentarea
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1.
• La modelul european :
apăsaţi butonul OPERATE 1.
• La celelalte modele :
apăsaţi butonul POWER 1.
2 Apăsaţi CD 4.
Notă
• Când porniţi alimentarea, menţineţi apăsat butonul OPERATE (sau POWER) 1 până ce indicatorul luminos OPR/BATT qf se aprinde.
Pentru a regla volumul
Apăsaţi buton VOLUME +/– 9.
3 Apăsaţi PUSH OPEN/ CLOSE (Z) 8 şi
introduceţi un disc cu eticheta orientată
în sus în compartimentul pentru CD.
Pentru a asculta sonorul prin
intermediul căştilor
Conectaţi căştile la mufa i 7 aflată în partea
din spate a aparatului.
Pentru a închide capacul compartimentului
pentru CD, apăsaţi din nou butonul PUSH
OPEN/ CLOSE (Z) 8.
6
Disc MP3
După ce este afişat numărul
directorului MP3 şi cel al pistei,
va apărea durata redării*
• Dacă durata redării este mai mare de 100 de
minute, “--:--” apare pe afişaj.
Cu partea cu etichetă orientată în sus
4 Apăsaţi u qd.
Aparatul redă toate pistele / fişierele MP3
o singură dată. La redarea unui disc MP3,
indicatorul MP3 se aprinde după ce unitatea
citeşte fişierul cu informaţii.
CD audio
După ce este afişat numărul
pistei, va apărea durata redării*
Pentru
ca redarea să
facă o pauză
Apăsaţi
u qd
Pentru ca redarea să fie reluată, apăsaţi din nou acest
buton.
a opri redarea
x qs
a trece la pista/
fişierul MP3
următor
a trece la pista/
fişierul MP3
precedent
a selecta un
director de pe
un disc MP3
>0
.0
/ TUNE + qg pentru a
vă deplasa înainte şi /
TUNE – qg pentru a vă
deplasa înapoi.
a localiza un
Apăsaţi > (înainte) sau
punct în timp ce . (înapoi) 0 în timpul
ascultaţi sunetul redării şi menţineţi-l apăsat
până ce găsiţi punctul
dorit.
a localiza un
Apăsaţi > (înainte) sau
punct în timp ce . (înapoi) 0 în timpul
urmăriţi afişajul pauzei şi menţineţi-l apăsat
până ce găsiţi punctul dorit,
apoi apăsaţi u qd.
a scoate CD-ul PUSH OPEN/CLOSE (Z)
din aparat
Continuare...
7
Observaţii
• Redarea începe de la pista/fişierul MP3 unde
a fost oprită ultima dată redarea (Reluarea
redării). În timpul opririi, este afişat numărul
pistei/ fişierului MP3 de redat.
• Pentru a renunţa la reluarea redării (pentru a
începe redarea de la începutul primei piste/
fişier MP3), apăsaţi x qs când CD-ul este
oprit. Când deschideţi compartimentul pentru
disc, reluarea redării este anulată. Dacă unitatea
este oprită când cablul de alimentare cu c.a. este
conectat, reluarea redării nu este anulată.
Exemple de structuri de fişiere şi de
ordine de redare
Ordinea de redarea directoarelor şi fişierelor este
următoarea :
Director
Fişier MP3
8
Note privind discurile MP3
• Când este introdus un disc în aparat, acesta va
citi toate fişierele conţinute de acesta.
În acest timp, este afişată indicaţia “Reading”.
Dacă pe disc există multe directoare sau dacă
există fişiere care nu sunt în format MP3, este
posibil să treacă mult timp până ce începe
redarea sau până se trece la redarea următorului
fişier.
Vă recomandăm să nu stocaţi directoare ce nu
sunt necesare sau fişiere în alt format decât
MP3 pe discul destinat audiţiei.
• Un director care nu conţine fişiere în format
MP3 va fi omis.
• Numărul maxim de fişiere este : 511.
Numărul maxim de directoare este : 256
(inclusiv directorul rădăcină).
Numărul total maxim de directoare şi fişiere:
512
Nivelul maxim de imbricare : 8.
• Dacă este asociată extensia “.mp3” unui fişier
care nu este de tipul respectiv, aparatul nu îl
va recunoaşte în mod adecvat şi va genera un
zgomot aleatoriu care poate să va deterioreze
boxele.
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1.
Când este recepţionat un post de radio FM
stereo, apare indicaţia “ST”.
Observaţie
• Dacă un post de radio FM prezintă zgomot,
trecerea la varianta mono poate conduce la
reducerea acestuia.
1 Apăsaţi MODE 3.
Apare indicaţia “ST” sau cea “Mono”.
2 Cât timp este afişată indicaţia “ST”,
2 Apăsaţi în mod repetat butonul
RADIO BAND 5.
apăsaţi butonul MODE 3 pentru a apărea
indicaţia “Mono”.
La fiecare apăsare a butonului, banda de
frecvenţe comută între FM şi AM.
3
Menţineţi apăsat butonul
/ TUNE +
sau – qg al unităţii până ce cifrele care
indică frecvenţa încep să se modifice
pe afişaj.
Unitatea parcurge automat frecvenţele radio
şi se opreşte când recepţionează clar un post.
Dacă nu puteţi recepţiona un post de radio,
apăsaţi în mod repetat / TUNE + sau –
qg de la aparat pentru a modifica frecvenţa
pas cu pas.
9
Alte operaţii
Folosirea afişajului
Redarea în mod repetat a
pistelor/ a fişierelor MP3
Puteţi afla informaţii legate de CD folosind
afişajul aparatului.
(Redare repetitivă)
Aflarea informaţiilor legate de
un CD audio
Pistele/ fişierele MP3 pot fi redate în mod repetat
fie în modul obişnuit, fie în cel de redare a unui
program.
Pentru a afla numărul total de piste şi
durata redării CD-ului
După citirea CD-ului, va fi afişată durata totală
a redării sau apăsaţi de două ori x qs pentru
Reluarea redării.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1.
2 Apăsaţi CD 4.
3 În timp ce discul CD/MP3 nu este redat,
procedaţi astfel :
Durata totală
a redării
Pentru a
repeta
o singură pistă/
un fişier MP3
Aflarea informaţiilor legate de
un disc MP3
Pentru a afla numărul total de
directoare/ fişiere şi numărul de fişiere
de pe CD
După citirea informaţiilor legate de director /
fişier, vor fi afişate numărul total de directoare
şi numărul total de fişiere sau apăsaţi de două
ori x qs pentru Reluarea redării.
Numărul total de
directoare
Numărul total de
fişiere
toate pistele /
fişierele MP3
de pe CD
directorul
selectat (numai
pentru discuri
MP3)
Faceţi următoarele
1 Apăsaţi MODE 3 (apăsaţi
x qs, apoi apăsaţi MODE
3 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “ 1”.
2 Apăsaţi . sau >
0 pentru a selecta pista/
fişierul MP3 care doriţi să
fie repetat.
3 Apăsaţi u qd.
1 Apăsaţi MODE 3 (apăsaţi
x qs, apoi apăsaţi MODE
3 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “ ”.
2 Apăsaţi u qd.
1 Apăsaţi MODE 3 (apăsaţi
x qs, apoi apăsaţi MODE
3 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “ ” sau
“ ”.
2 Selectaţi directorul apăsând / TUNE + sau – qg.
3 Apăsaţi u qd.
Continuare...
10
Pentru a
repeta
pistele
programate/
fişierele MP3
Faceţi următoarele
1
Programaţi
pistele/
fişierele MP3 (consultaţi
secţiunea
“Crearea
propriului program”).
2 Apăsaţi MODE 3 (apăsaţi
x qs, apoi apăsaţi MODE
3 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “PGM”
şi “ ”.
3 Apăsaţi u qd.
Redarea pistelor/ a fişierelor MP3 în ordine aleatorie
(Redare aleatorie)
Puteţi reda pistele/ fişierele MP3 în mod
aleatoriu.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1.
2 Apăsaţi CD 4.
3 Apăsaţi MODE 3 (apăsaţi x qs, apoi
apăsaţi MODE 3 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “SHUF”.
4 Apăsaţi u qd pentru a începe redarea
Notă
• Nu puteţi schimba modul de redare în timpul
redării sau al pauzei de redare a unei piste /
unui fişier MP3.
Când apăsaţi MODE 3 în timpul redării, pe
afişaj apare indicaţia “PUSH STOP”.
Renunţarea la Redarea repetitivă
Apăsaţi MODE 3 (apăsaţi x qs, apoi apăsaţi
MODE 3 în timpul redării) până ce indicaţia
“ ” dispare de pe ecran.
aleatorie.
Renunţarea la Redarea aleatorie
Opriţi mai întâi redarea. Apoi apăsaţi MODE 3
(apăsaţi x qs, apoi apăsaţi MODE 3 în timpul
redării) până ce indicaţia “SHUF” dispare de pe
ecran.
Notă
• Nu puteţi schimba modul de redare timpul
redării sau al pauzei de redare a unei piste /
unui fişier MP3.
Când apăsaţi MODE 3 în timpul redării, pe
afişaj apare indicaţia “PUSH STOP”.
Observaţii
• În timpul redării aleatorii, nu puteţi selecta
pista / fişierul MP3 precedente apăsând butonul
. 0.
• Funcţia de reluare a redării nu funcţionează în
timpul redării aleatorii.
11
Crearea propriului program (Redarea unui program)
Puteţi stabili ordinea de redare pentru până la 20
de piste/ fişiere MP3 de pe CD.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1.
2 Apăsaţi CD 4.
3 Apăsaţi MODE 3 (apăsaţi x qs, apoi
apăsaţi MODE 3 în timpul redării) până
ce apare indicaţia “PGM”.
4
Apăsaţi . sau > 0 pentru a
selecta pista.
Pentru fişierele MP3, apăsaţi mai întâi
/ TUNE + sau – qg , apoi
butonul
apăsaţi . sau > 0.
Numărul pistei (Fişier) apare intermitent pe
ecran.
CD audio
6
Pentru a introduce o altă melodie în
program, repetaţii paşii 4 şi 5.
7 Apăsaţi u qd pentru a începe Redarea
unui program.
Renunţarea la Redarea unui
program
Opriţi mai întâi redarea, a poi apăsaţi MODE 3
până ce indicaţia “PGM” dispare de pe ecran.
Pentru a verifica ordinea pistelor/
fişierelor MP3
Apăsaţi DISPLAY/ ENTER 2 (apăsaţi x qs,
apoi apăsaţi DISPLAY/ ENTER 2 în timpul
redării)
Este afişat numărul ultimului pas din program.
După câteva secunde, este afişat numărul ultimei
piste/ fişier introduse în program
Pentru modificarea programului
curent
Disc MP3
5 Apăsaţi DISPLAY/ENTER 2.
CD audio
Disc MP3
Pe afişaj apare indicaţia “P-xx”.
12
Apăsaţi o dată x qs dacă CD-ul este oprit şi
de două ori dacă acesta este în curs de redare.
Programul curent va fi şters. Creaţi apoi un
nou program urmând procedura de creare a
programelor.
Observaţii
• Dacă încercaţi să introduceţi 21 de piste/ fişiere
MP3 sau mai multe în program, este afişat
mesajul “FULL” (complet).
• Puteţi reda acelaşi program din nou, deoarece
acesta rămâne în memoria aparatului până ce
este deschis compartimentul pentru discuri.
• Funcţia de reluare a redării nu funcţionează în
timpul redării unui program.
Fixarea posturilor de radio
în memoria aparatului
Puteţi fixa în memoria aparatului posturile de
radio care vă interesează. Pot fi reţinute până la
30 de posturi de radio, dintre care 20 în banda
FM şi 10 în banda AM.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1.
2 Apăsaţi RADIO BAND 5 pentru a
alege banda de frecvenţe dorită.
3 Menţineţi apăsat butonul AUTO PRESET
Redarea posturilor de
radio fixate în memoria
aparatului
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1.
2 Apăsaţi RADIO BAND 5 pentru a
alege banda de frecvenţe dorită.
3
Apăsaţi PRESET + sau – 0 pentru
a recepţiona postul de radio fixat în
memorie.
5 timp de 2 secunde până ce indicaţia
“AUTO” apare intermitent pe ecran.
4 Apăsaţi DISPLAY/ENTER 2.
Posturile de radio sunt stocate în
memorie în ordinea crescătoare a
frecvenţelor.
Dacă un post de radio nu poate fi
fixat în mod automat în memorie
Trebuie să fixaţi în mod manual în memorie
posturile de radio cu semnal slab.
1 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1.
2 Apăsaţi RADIO BAND 5 pentru a
alege banda de frecvenţe dorită.
3
4
Depistaţi postul de radio care vă
interesează, folosind butoanele
/
TUNE + sau – qg.
Apăsaţi butonul MANUAL PRESET
qd . Este afişată banda de frecvenţe
selectată (“FM-xx” sau “AM-xx”).
5
Apăsaţi PRESET + sau – 0 până ce
numărul care doriţi să fie afişat postului
de radio apare intermitent pe ecran.
6 Apăsaţi DISPLAY/ENTER 2.
Noul post de radio îl înlocuieşte pe cel
vechi cu acelaşi număr.
Observaţie
• Posturile de radio fixate rămân în memorie
chiar dacă decuplaţi cablul de alimentare sau
dacă scoateţi bateriile din aparat.
13
Informaţii suplimentare
Conectarea
componentelor opţionale
Puteţi asculta sonorul de la un echipament
opţional, cum ar fi un player de muzică portabil,
prin intermediul boxelor acestei unităţi. Aveţi
grijă să opriţi alimentarea fiecărei componente
înainte de a realiza vreo conexiune. Pentru
detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al
echipamentului conectat.
1
Conectaţi mufa AUDIO IN qa la mufa
de ieşire de linie a player-ului muzical
digital portabil sau a altei componente
folosind cablul audio de conectare (nu
este furnizat).
2 Apăsaţi OPERATE (sau POWER) 1
pentru a porni aparatul.
3 Porniţi componenta conectată.
4 Apăsaţi AUDIO IN 6 şi porniţi redarea
sunetului la echipamentul conectat.
Semnalul sonor de la echipamentul conectat
va fi emis prin boxele acestei unităţi.
Pentru a conecta unitatea la un televizor sau la
un aparat video, folosiţi un cablu prelungitor (nu
este furnizat) cu un miniconecor stereo la unul
dintre capete, şi cu doi conectori fono la celălalt
capăt.
Măsuri de precauţie
Discuri pe care acest sistem le poate
reda
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (CD-DA*/ MP3)
* CD-DA este abrevierea pentru Compact Disc
Digital Audio, care reprezintă un standard de
înregistrare pentru CD-urile audio.
Discuri pe care acest sistem NU le poate
reda
• CD-R/CD-RW, înregistrate în alte formate
decât CD de muzică sau MP3 care corespunde
ISO9660 nivel 1 / nivel 2 sau Joliet.
• CD-R / CD-RW cu o calitate slabă a înregistrării,
CD-R / CD-RW murdare sau cu zgârieturi sau
CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil.
• CD-R/CD-RW finalizate incorect.
Privind curăţarea discurilor
• Înainte de a reda un disc, curăţaţi-l cu o bucată
de pânză moale. Ştergeţi discul dinspre centru
spre exterior. Dacă pe suprafaţa CD-ului există
zgârieturi, murdărie sau amprente pot apărea
erori în detectarea pistelor.
• Nu folosiţi solvenţi cum ar fi benzina, tinerul,
agenţi de curăţare disponibili în comerţ sau
spray-uri antistatice pentru LP de vinil.
• Nu expuneţi discurile radiaţiilor solare directe
sau surselor de căldură cum ar fi conductele de
aer cald şi nici nu le lăsaţi în maşina parcată
la soare deoarece temperatura în interior poate
creşte foarte mult.
• Nu lipiţi hârtie sau abţibilduri pe CD şi nici nu
zgâriaţi suprafaţa acestuia.
• După redare, păstraţi discurile în cutiile lor.
Continuare...
14
Privind siguranţa
• Cum radiaţiile laser utilizate de acest player
CD sunt dăunătoare pentru ochi, nu încercaţi
să demontaţi carcasa. Apelaţi pentru aceasta
doar la persoane calificate.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid sau vreun alt obiect, decuplaţi receptorul
de la reţea şi asiguraţi-vă că a fost verificat de
o persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
• Discurile cu forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă sau de
stea) nu pot fi redate de acest player. Încercarea
de a folosi astfel de discuri poate conduce la
deteriorarea player-ului. Nu utilizaţi astfel de
discuri.
Privind sursele de alimentare
• La folosirea aparatului alimentat de la reţeaua
electrică (consultaţi secţiunea “Specificaţii”,
verificaţi ca tensiunea de funcţionare a acestuia
să corespundă identic cu cea din reţeaua
electrică şi folosiţi un cablu de alimentare cu
c.a.; nu folosiţi nici un alt fel de cablu.
• Deconectaţi sistemul de la priză în cazul în care
urmează a nu fi folosit mai mult timp.
• Când nu sunt folosite bateriile, scoateţi-le din
aparat pentru evita deteriorarea acestuia cauzată
de scurgerea lichidului din baterii şi corodarea
părţilor componente ale echipamentului.
Privind amplasarea aparatului
• Nu aşezaţi player-ul în locuri :
– din apropierea surselor de căldură,
– expuse la radiaţii solare directe,
– cu mult praf sau murdărie,
– unde supus şocuri mecanice,
– într-o maşină parcată la soare.
• Nu aşezaţi player-ul în poziţie înclinată sau în
locuri instabile.
• Nu aşezaţi nimic la distanţe mai mici de 10 mm
de partea laterală a carcasei player-ului. Fantele
de aerisire nu trebuie să fie obstrucţionate pentru
ca player-ul să funcţioneze în mod adecvat şi
pentru ca durata de viaţă a componentelor
aparatului să fie prelungită.
• Deoarece, prin construcţie, difuzoarele conţin
magneţi puternici, menţineţi ceasurile mecanice
şi cărţile de credit personale cu codare magnetică
la distanţă de player pentru a evita deteriorarea
acestora cauzată de câmpul magnetic.
Privind funcţionarea
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc rece
într-unul cald, ori este amplasat într-o cameră
cu umiditate ridicată, umezeala poate condensa
pe lentila din interiorul aparatului, ceea ce poate
cauza disfuncţionalităţi sistemului. Dacă se
întâmplă acest lucru, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit circa o oră, până când umezeala
se evaporă.
Mâner de
transport
al aparatului
Curăţarea carcasei
• Curăţaţi carcasa, afişajul şi butoanele cu o
bucată de pânză moale, uşor umezită într-o
soluţie slabă de detergent. Nu folosiţi nici un fel
de pudră abrazivă, praf de curăţat sau solvent,
cum ar fi alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
aparatul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
15
Soluţionarea problemelor
Probleme generale
Simptom
Alimentarea nu poate fi
pornită.
Nu se aude sonorul de la
această unitate.
Există zgomot
Remediu
• Conectaţi corect cablul de alimentare cu c.a. la o priză de perete.
• Verificaţi dacă sunt corect introduse bateriile în aprat.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi dacă energia lor este
consumată.
• Decuplaţi căştile când ascultaţi sonorul prin boxele unităţii.
• În apropierea acestui aparat este utilizat un telefon mobil (sau un
alt echipament care emite unde radio).
T Deplasaţi telefonul mobil etc. la distanţă mai mare de acest
sistem.
Player CD/ MP3
Simptom
Discul nu este redat sau este
afişat mesajul “noDISC”
(Nici un disc) cu toate că
există un disc în aparat.
Apar omisiuni ale
sunetului.
Pornirea redării durează
mai mult decât în mod
obişnuit.
16
Remediu
• Aşezaţi discul cu partea cu etichetă orientată în sus.
• Curăţaţi discul.
• Scoateţi discul din aparat şi lăsaţi deschis capacul
compartimentului timp de aproximativ o oră pentru ca umezeala
condensată să se evapore.
• Discul CD-R/ CD-RW nu este înregistat.
• Există o problemă legată de calitatea discului CD-R/ CD-RW,
de echipamentul cu care acesta a fost înregistrat sau de aplicaţia
software.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi dacă energia lor este
consumată.
• Reduceţi nivelul volumului sonor.
• Curăţaţi discul sau înlocuiţi-l dacă este deteriorat.
• Amplasaţi aparatul în locuri unde nu este supus la vibraţii.
• Curăţaţi lentilele cu un dispozitiv de suflare a aerului dispozibil în
comerţ.
• Pot apărea omisiuni ale sunetului sau se poate auzi zgomot dacă
discurile CD-R/ CD-RW sunt de calitate redusă sau dacă există o
problemă legată de echipamentele de înregistrare sau de aplicaţia
software.
• Pornirea durează mai mult în cazul următoarelor tipuri de discuri :
– un dic înregistrat cu o structură arborescentă complicată,
– un disc care nu a fost finalizat (un disc la care pot fi adăugate în
continuare date),
– un disc ce conţine multe directoare sau fişiere care nu sunt MP3.
Radio
Simptom
Recepţia radio este slabă
Cauză şi remediu
• Reorientaţi antena pentru a ameliora recepţia FM.
• Reorientaţi aparatul propriu-zis pentru a ameliora recepţia AM.
Recepţia semnalului radio
este slabă sau calitatea
acestuia este redusă.
Imaginea afişată de
televizorul dvs. devine
instabilă.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi dacă energia lor este
consumată.
• Îndepărtaţi unitatea de orice aparat TV.
• Este posibil să se audă zgomot dacă folosiţi comanda la distanţă în
timpul audiţiei unui post de radio AM.
• Dacă ascultaţi un post de radio FM în apropierea unui televizor cu
antenă de interior, deplasaţi unitatea mai departe de acesta.
După ce aplicaţi remediile indicate, dacă problema persistă, decuplaţi cablul de alimentare cu c.a.
şi scoateţi toate bateriile. După ce dispar toate indicaţiile de pe afişaj, cuplaţi din nou cablul de
alimentare sau reinstalaţi bateriile. Dacă problema persistă, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
17
Specificaţii
Secţiunea CD player
Sistem :
Sistem audio digital cu compact disc
Proprietăţile diodei Laser :
Durata emisiei : continuă
Ieşire laser : mai puţin de 44,6 µW
(Această valoare la ieşire este măsurată la o
distanţă de aproximativ 200 m de suprafaţa
lentilei obiectivului pe un bloc de culegere
a semnalului cu apertura de 7 mm.)
Numărul de canale : 2
Frecvenţa de răspuns :
20 - 20.000 Hz + 1/-2 db
Ecou şi vibraţii :
Sub limita măsurabilă
Secţiunea radio
Domeniul de frecvenţe :
FM : 87,5 ÷ 108 MHz
AM : 531 kHz - 1.602 kHz
IF :
FM: 128 kHz
AM: 45 kHz
Antene :
FM : antenă telescopică
AM : antenă încorporată din bară de ferită
(antena internă)
Informaţii generale
Boxe (2) :
Registrul complet : 8 cm diametru
8 Ω, tip con
Ieşiri :
Mufă pentru căşti (minimufă stereo)
Pentru căşti cu impedanţa de 16 Ω – 32 Ω
Intrare :
Mufă de intrare AUDIO IN
(minimufă stereo)
18
Ieşire de putere :
1,0 W + 1,0 W (la 8 Ω, 10 % distorsiune
armonică)
Cerinţe privind alimentarea :
• Pentru radio :
230 V c.a., 50 Hz
• Pentru ceas :
9 V c.c., 6 baterii tip R14, mărimea C
Consum de putere (aprox.):
11 W c.a.
Durata de viaţă a bateriilor*
Pentru CD/ radio :
Recepţie FM R14P: aprox. 7 ore
LR14, alcaline marca
Sony: aprox. 30 ore
Redare CD R14P: aprox. 1,5 ore
LR14, alcaline marca
Sony: aprox. 13 ore
* Durata de viaţă a bateriilor poate varia în
funcţie de temperatura mediului ambiant,
de condiţiile de utilizare, de producător şi
de tipul de baterie.
Dimensiuni (aprox.) :
299 mm × 126 mm × 210 mm (L/A/Î)
inclusiv părţile proeminente
Masa (aprox.) :
2,4 kg, inclusiv bateriile
Accesorii furnizate :
cablu de alimentare cu c.a. (1)
Accesorii opţionale :
căşti marca Sony, din seria MDR.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate
fără a fi avertizaţi în prealabil.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement