Sony ZS-RS09CP Operating instructions

Sony ZS-RS09CP Operating instructions
Sistem audio personal
Manual de instrucţiuni
ZS-RS09CP
Fabricat în : China
© 2011 Sony Corporation
RO
ATENŢIE
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu expuneţi aparatul la ploaie şi la umezeală.
Pentru a reduce riscul de incendiu, nu acoperiţi
fantele de aerisire ale aparatului cu ziare, cu faţa
de masă, cu draperii etc. Nu aşezaţi lumânări
aprinse pe aparat.
Pentru a preveni incendiile şi şocurile electrice,
nu stropiţi, nu picuraţi apă pe aparat şi nu aşezaţi
pe acesta recipiente care conţin lichide, cum ar fi
vaze cu apă.
Deoarece ştecărul are rolul de a deconecta aparatul
de la reţeaua electrică aveţi grijă să cuplaţi aparatul
la o priză uşor accesibilă. Dacă remarcaţi vreun
comportament anormal, decuplaţi imediat ştecărul
de la priză.
Aparatul nu este decuplat de la reţeaua de c.a. câtă
vreme este cuplat la o priză, chiar dacă echipamentul
propriu-zis a fost oprit.
Nu amplasaţi aparatul în spaţii închise şi strâmte,
cum ar fi o bibliotecă sau un dulap.
Nu expuneţi bateriile sau acumulatoarele la
căldură excesivă spre exemplu la radiaţii solare
directe, la foc sau la surse de căldură similare.
Presiunea exagerată exercitată de sunetul emis
de căşti sau minicăşti, poate conduce la pierderea
auzului.
Plăcuţa pe care sunt notate denumirea produsului
şi alte informaţii informaţii importante legate de
siguranţă se află în partea de jos a aparatului, spre
exterior.
2
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta
la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată
a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Accesorii la care se referă : telecomanda.
Dezafectarea bateriilor
(acumulatoarelor) uzate (Valabil
în Uniunea Europeană şi în
celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor care din motive
de siguranţă, de asigurare a performanţelor
sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta
trebuie înlocuit numai de personalul calificat al
unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat,
la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Notă pentru clienţii din ţările în care se
aplică Directivele Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresa menţionată în documentele
separate pentru service sau garanţie.
Note referitoare la discurile DualDisc
Un DualDisc (disc dual) conţine date înregistrate
pe ambele feţe : conţinutul DVD înregistrat pe
una dintre feţe este în corelaţie cu materialul
audio digital înregistrat pe cealaltă faţă. Vă rugăm
să reţineţi, însă, faptul că, deoarece partea cu
materialul audio nu respectă standardul Compact
Disc (CD), redarea unui astfel de disc cu acest
aparat nu este garantată.
Discuri audio codate utilizând tehnologii
de protecţie a copyright-ului
Acest aparat este proiectat să poată reda discuri
care respectă standardul pentru Compact Discuri
(CD). Recent, unele case de discuri au lansat pe
piaţă diferite discuri de muzică la codarea cărora
au folosit tehnologii de protecţie a copyright-ului.
Vă atenţionăm că printre aceste discuri unele nu
sunt în conformitate cu standardul CD şi nu pot
fi redate cu acest aparat.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi patentele
sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi Thomson.
Windows Media este marcă de comerţ sau mărci
comerciale înregistrate a Microsoft Corporation
din Statele Unite şi /sau alte ţări.
Acest produs conţine o tehnologie protejată de
anumite prevederi legale privind drepturile de
proprietate intelectuală deţinute de Microsoft.
Utilizarea sau distribuţia acestor tehnologii în
afara acestui produs este interzisă, fără a deţine
licenţă Microsoft sau fără a fi autorizate de
sucursale ale Microsoft.
3
Cuprins
Surse de alimentare
Surse de alimentare ..........................................................................................................5
Pregătirea telecomenzii .................................................................................................5
Înlocuirea bateriilor ........................................................................................................5
Folosirea funcţiei de gestionare a energiei ...................................................................5
Operaţii de bază
Prezentarea butoanelor .....................................................................................................6
Înainte de a folosi aparatul ................................................................................................7
Redarea unui disc CD/ MP3/ WMA ...................................................................................7
Ascultarea radioului .........................................................................................................10
Ascultarea muzicii de la un dispozitiv USB...................................................................... 11
Înregistrarea de pe un disc pe un dispozitiv USB ............................................................13
Alte operaţii
Utilizarea afişajului...........................................................................................................18
Selectarea diverselor modurilor de redare ......................................................................19
Crearea propriului dvs. program (Redarea unui program) ..............................................20
Fixarea posturilor de radio în memorie ............................................................................21
Redarea posturilor de radio fixate în memorie ................................................................22
Dispozitive USB ce pot fi redate/ înregistrate ..................................................................23
Conectarea de componente opţionale ............................................................................24
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie .........................................................................................................25
Soluţionarea problemelor ................................................................................................26
Specificaţii .......................................................................................................................30
4
Surse de alimentare
2 spre o priză de
perete
Cablu de alimentare
(furnizat)
1 spre intrarea de c.a.
Conectaţi cablul de alimentare cu c.a. A sau introduceţi şase baterii R14 (dimensiunea C), care nu
sunt furnizate, în compartimentul B.
Note
• Înlocuiţi bateriile când intensitatea luminoasă a indicatorului OPR/BATT qd scade sau când playerul
nu mai funcţionează. Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi. Înainte de înlocuirea bateriilor, aveţi grijă
să scoateţi CD-ul din aparat şi decuplaţi orice dispozitiv USB de la acest aparat.
• Pentru a folosi player-ul alimentat de la baterii, decuplaţi cablul de alimentare de la acest aparat şi
de la priză.
• Când acţionaţi aparatul alimentat de baterii, nu îl puteţi porni cu ajutorul telecomenzii.
Pregătirea telecomenzii
Introduceţi două baterii R03 (mărime AAA) – nu sunt furnizate.
Înlocuirea bateriilor
În condiţii obişnuite de utilizare, energia bateriilor durează circa 6 luni. Dacă telecomanda nu mai
acţionează aparatul, înlocuiţi toate bateriile cu altele noi.
Folosirea funcţiei de gestionare a energiei
Dacă nu este efectuată nici o operaţie timp de 30 de minute în modul CD, USB sau AUDIO IN, aparatul va trece automat în modul standby. Pentru a activa/ dezactiva modul standby, apăsaţi simultan
butoanele DISPLAY/ENTER qh şi x qs. Cu 2 minute înainte de trecerea în modul standby, informaţia
apare intermitent pe ecran. În modul standby, când cablul de alimentare cu c.a. este cuplat, pe afişaj
apare indicaţia “STANDBY”.
5
Operaţii de bază
Prezentarea butoanelor
Unitatea de bază
Telecomanda
qf
1 Buton OPERATE
2 Conector USB
ql Buton CLEAR
3 Buton REC CD N USB
w; Buton BAND (la telecomandă)
4 Buton ENTER
5 Buton ERASE/MEMORY SELECT
wa Buton MANUAL PRESET (la
telecomandă)
6 Butoane RADIO/BAND•AUTO PRESET
ws Buton N (la telecomandă)
7 Mufă i pentru căşti
wd Butoane DIRECTOR + sau – (la
telecomandă)
8 Buton MEGA BASS
9 Butoane VOLUME +* / –
0 Buton PUSH OPEN/CLOSE
wf Buton X (Pauză) (la telecomandă)
wg Butoane VOL +* / – (la telecomandă)
qa Butoane . sau >
wh Buton ENTER (la telecomandă)
qs Butoane u (Pauză)* / x (STOP)
wj Butoane numerice (la telecomandă)
qd Indicator OPR/ BATT
qf Mufă AUDIO IN (intrare audio)
qg Butoane TUNE + sau – /
(“Director”) + sau –
qh Buton DISPLAY / ENTER
qj Buton MODE
qk Butoane FUNCTION
6
* Butoanele indicate cu asterisc (9 VOLUME
+ şi qs u de la aparat, respectiv wg VOL +
şi wj butonul cu numărul 5) din imaginile de
mai sus au un punct tactil.
Înainte de a folosi aparatul
Pentru a porni / opri alimentarea
Apăsaţi butonul OPERATE 1.
Pentru a ajusta volumul
Apăsaţi VOLUME + / – 9 (VOL + / – wg de la
telecomandă).
Nivelul volumului acestui aparat poate fi reglat în
trepte, între 0 şi 31. La atingerea treptei 31, este
afişată indicaţia “VOL MAX”.
Redarea unui disc CD/ MP3/
WMA
1
2
Apăsaţi butonul OPERATE 1.
3
Apăsaţi butonul PUSH OPEN/
CLOSE 0 de la aparat şi aşezaţi un
disc cu eticheta orientată în sus în
compartimentul pentru discuri.
Pe a închide compartimentul pentru CD,
apăsaţi PUSH OPEN/CLOSE 0 de la
aparat.
4
Apăsaţi u qs de la aparat (sau butonul
N ws de la telecomandă).
Player-ul redă toate pistele / fişierele MP3 /
WMA o singură dată.
Când sunt introduse discuri MP3 / WMA în
aparat, după citirea informaţiilor legate de
fişier, pe ecran este afişată indicaţia “MP3”,
respectiv “WMA”
Pentru a asculta sonorul prin căşti
Conectaţi căştile la mufa i (căşti) 7.
Pentru a folosi funcţia de pornire
directă
Apăsaţi butonul CD 6 de la aparat.
(Pentru acţionarea cu ajutorul telecomenzii,
apăsaţi în mod repetat butonul FUNCTION
qk până ce este afişată indicaţia “CD”.)
Apăsaţi unul dintre butoanele USB, CD, RADIO/
BAND şi AUDIO IN 6 de la aparat.
Acesta va porni direct.
Pentru a intensifica frecvenţele
joase
Apăsaţi MEGA BASS 8.
Pe afişaj apare indicaţia “MEGA BASS”.
Pentru a reveni la sunetul obişnuit, apăsaţi din
nou acest buton.
CD audio
Numărul pistei
Durata redării
7
Disc MP3 / WMA
(Exemplu : Când este introdus un disc
MP3)
Numărul fişierului
MP3/ WMA
După ce sunt afişate denumirea
directorului* şi titlul melodiei,
vor apărea numărul fişierului şi
durata de redare**.
* Dacă eticheta ID3 nu conţine informaţii
privind denumirea melodiei, va fi afişat
numele fişierului.
** Dacă durata de redare este mai mare de 100
de minute, aceasta va apărea pe ecran sub
forma “- - : - -”.
Pentru
Apăsaţi
ca redarea să facă u qs de la aparat (X
o pauză
wf de la telecomandă).
Pentru ca redarea să fie
reluată, apăsaţi din nou
respectivul buton.
a opri redarea
x qs
a trece la pista/
fişierul MP3/
WMA următor
a trece la pista/
fişierul MP3/
WMA precendet
a selecta direct o
pistă (numai cu
telecomanda)
8
> qa
. qa
Butoanele numerice
ale telecomenzii
corespunzătoare numărului
pistei pe care doriţi să
o ascultaţi. Pentru a
confirma selecţia dvs.,
apăsaţi ENTER wh la
telecomandă.
(Exemplu: când selectaţi
pista nr. 12, apăsaţi 1, 2 wj,
apoi apăsaţi ENTER wh.)
Pentru
a selecta un
director de pe un
disc MP3/ WMA
Apăsaţi
“ ” (Director) + qg
pentru deplasarea înainte
şi “ ” (Director) – qg
pentru deplasarea înapoi,
de la aparat (respectiv
FOLDER +, – wd de la
telecomandă).
a localiza un punct > (înainte) sau .
în timp ce ascutaţi (înapoi) qa în timpul
sonorul
redării şi menţineţi-l până
ce găsiţi punctul dorit.
a localiza un punct > (înainte) sau .
în timp ce urmăriţi (înapoi) qa în timpul
afişajul
pauzei şi menţineţi-l până
ce găsiţi punctul dorit.
a scoate CD-ul din PUSH OPEN/CLOSE
aparat
0 de la aparat.
Observaţii
• Redarea începe de la ultima pistă/ fişier MP3/
WMA unde a fost oprită anterior (Reluarea
redării). În timpul cât redea este oprită, este
afişat numărul pistei/ al fişierului MP3/ WMA.
• Pentru a renunţa la reluarea redării (şi a începe
redarea de la începutul primei piste/ primului
fişier MP3/ WMA), apăsaţi x qs când CD-ul
este oprit. Dacă deschideţi compartimentul
pentru disc sau dacă opriţi aparatul, va fi
anulată funcţia de reluare a redării.
Note
• Nu puteţi localiza o anumită pistă dacă pe
afişaj apare luminoasă indicaţia “SHUF” sau
“PGM”.
Apăsaţi x qs şi apoi apăsaţi de mai multe
ori MODE qj până ce indicaţiile “SHUF” şi
“PGM” dispar.
• Când este folosită funcţia de Reluare a redării
împreună cu cea CD, redarea va fi reluată de
la începutul pistei.
Pentru schimbarea modului de
redare
Apăsaţi de mai multe ori MODE qj când secţiunea
CD este oprită sau este în pauză de redare. Puteţi
selecta Redarea obişnuită, Redarea repetitivă (“
1” sau “ ”), Redarea aleatorie (“SHUF”) sau
Redarea unui program (“PGM” sau “PGM ”).
Consultaţi şi secţiunea “Selectarea diverselor
moduri de redare” de la pagina 19.
Exemple de structuri de fişiere şi de
ordine de redare
Ordinea de redarea directoarelor şi fişierelor este
următoarea :
Director
Fişier MP3/WMA
Note privind discurile MP3/WMA
• Când este introdus un disc în aparat, acesta va
citi toate fişierele conţinute de acesta.
În acest timp, este afişată indicaţia “Reading”.
Dacă pe disc există multe directoare sau dacă
există fişiere care nu sunt în format MP3 /
WMA, este posibil să treacă mult timp până
ce începe redarea sau până se trece la redarea
următorului fişier.
Vă recomandăm să nu stocaţi directoare ce nu
sunt necesare sau fişiere în alt format decât
MP3/ WMA pe discul destinat audiţiei.
• Un director care nu conţine fişiere în format
MP3 / WMA va fi omis.
• Numărul maxim de fişiere este : 511.
Numărul maxim de directoare este : 511
(inclusiv directorul rădăcină).
Nivelul maxim de imbricare : 8.
• Pot fi afişate până la 32 de caractere din denumirile directoarelor şi fişierelor, inclusiv
ghilimele.
• Caracterele ce pot fi afişate de această unitate
sunt litere de la A - Z, cifre 0 - 9 şi “_”. Altfel
de caractere vor fi afişate sub forma “_”.
• Acest aparat este compatibil cu versiunile 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 şi 2.4 pentru formatul etichetei
ID3. Când un fişier are asociată o etichetă ID3
cu informaţii, pot fi afişate “titlul melodiei”,
“numele artistului” şi “denumirea albumului”.
Dacă un fişier nu are asociate informaţiile corespunzătoare etichetei ID3, în locul titlului
melodiei va apărea denumirea fişierului, în loc
de numele artistului va fi afişată indicaţia “NO
ARTIST”, iar în loc de denumirea albumului va
apărea “NO ALBUM”. Informaţiile conţinute
de eticheta ID3 pot fi afişate cu cel mult 32 de
caractere.
• Când denumiţi un fişier, aveţi grijă să adăugaţi
extensia corespunzătoare “.mp3”, sau “.wma”.
• Dacă este asociată extensia “.mp3” sau “.wma”
unui fişier care nu este de tipul respectiv, aparatul nu îl va recunoaşte în mod adecvat şi va
genera un zgomot aleatoriu care poate să va
deterioreze boxele.
• Denumirea fişierului nu va corespunde etichetei
ID3.
9
Ascultarea radioului
1 Apăsaţi butonul OPERATE 1.
2 Apăsaţi în mod repetat RADIO/BAND•
AUTO PRESET 6 de la aparat (sau
apăsaţi BAND w; de la telecomandă).
La fiecare apăsare de buton, indicaţia se
modifică astfel :
“FM” y “AM”.
3
Pentru a ameliora recepţia radio
• Reorientaţi antena pentru a îmbunătăţii
recepţia FM.
Menţineţi apăsat butonul TUNE + sau –
qg până ce cifrele care indică frecvenţa
încep să se modifice pe ecran.
• Reorientaţi aparatul propriu-zis pentru a
ameliora recepţia AM.
Player-ul parcurge în mod automat frecvenţele
radio şi se opreşte când este depistat un post
recepţionat clar.
Dacă nu puteţi depista un anumit post de radio,
apăsaţi în mod repetat butonul TUNE + sau –
qg pentru a modifica frecvenţa pas cu pas.
Când este recepţionat un post de radio FM
stereo, este afişată indicaţia “ST”.
Observaţie
• Dacă emisia FM prezintă zgomot, apăsaţi
MODE qj până ce este afişată pe ecran
indicaţia “Mono” şi radioul trece în modul
redare mono.
10
Notă
• Sonorul de la radio nu poate fi înregistrat cu un
echipament USB.
Ascultarea muzicii de la un dispozitiv USB
Puteţi asculta muzica stocată pe un dispozitiv USB
(un player de muzică digital sau un dispozitiv de
memorie USB).
Fişierele de muzică în format* WMA şi MP3 pot
fi redate cu acest aparat.
Consultaţi secţiunea “Dispozitive USB ce pot fi
redate/ înregistrate”, de la pag. 23, pentru a afla
lista de dispozitive USB ce pot fi conectate la
acest aparat.
* Fişierele cu drepturi de autor protejate
(Gestionarea drepturilor digitale) nu pot fi
redate de acest aparat.
1 Apăsaţi butonul OPERATE 1.
2 Apăsaţi butonul USB 6 de la acest aparat
(sau apăsaţi în mod repetat butonul
FUNCTION qk de la telecomandă până
ce este afişată indicaţia “USB”).
3
Conectaţi dispozitivul USB la portul
USB 2 al aparatului.
Când partiţia internă a dispozitivului
nu are o denumire
Este afişată indicaţia “USB MEMORY” şi
sintagma “STORAGE DRIVE” parcurge
o dată ecranul, după care este este afişată
indicaţia “xxxFLDR”*.
Când partiţia internă a dispozitivului
are o denumire
Este afişată indicaţia “USB MEMORY”
şi eticheta volumului** parcurge o dată
ecranul, după care este afişată indicaţia
“xxxFLDR”*.
* “xxx” indică numărul total de directoare
** O etichetă de volum reprezintă denumirea
pe care o atribuiţi suportului media sau
dispozitivului de stocare a datelor.
4
Apăsaţi u qs de la aparat (N ws de
la telecomandă).
Aparatul începe redarea.
Numărul fişierului
După ce sunt afişate denumirea
directorului şi titlul melodiei,
vor apărea numărul fişierului şi
durata de redare*.
* Dacă durata de redare este mai mare de 100 de
minute, aceasta va apărea pe ecran sub forma
“- - : - -”.
Alte operaţii
Pentru
Apăsaţi
ca redarea să facă u qs de la aparat (X
o pauză
wf de la telecomandă.
Pentru ca redarea să fie
reluată, apăsaţi din nou
respectivul buton.*
a opri redarea
x qs
a selecta un
director
“ ” (Director) + sau –
qg de la aparat (respectiv
FOLDER +, – wd de la telecomandă).
a selecta un fişier . sau > qa
Butoanele numerice
ale telecomenzii
corespunzătoare numărului
pistei pe care doriţi să o
ascultaţi. Pentru a confirma
selecţia dvs., apăsaţi
ENTER wh la telecomandă.
(Exemplu: când selectaţi
pista nr. 12, apăsaţi 1, 2 wj,
apoi apăsaţi ENTER wh.)
a selecta direct
un fişier (numai
cu telecomanda)
a găsi un punct
dintr-un fişier
Menţineţi apăsat . sau
> qa în timpul redării şi
eliberaţi-l în punctul dorit.
a scoate
Menţineţi apăsat x qs
dispozitivul USB până ce ecranul este parcurs
o dată de “NO DEVICE”,
apoi decuplaţi dispozitivl
USB.
11
* La redarea unui fişier MP3 cu viteză de transfer
variabilă, aparatul poate relua redarea din
diferite puncte.
Observaţii
• Redarea începe de la fişierul MP3/ WMA unde
a fost oprită anterior (Reluarea redării). În
timpul cât redea este oprită, sunt afişate numărul
fişierului MP3/ WMA şi durata de redare.
• Pentru a renunţa la reluarea redării (şi a începe
redarea de la începutul primei piste/ fişier
MP3/ WMA), apăsaţi x qs.
Notă
• Menţineţi întotdeauna apăsat butonul x qs
şi aveţi grijă ca indicaţia “NO DEVICE”
să parcurgă ecranul înainte de a decupla
dispozitivul USB. Decuplarea acestuia când
pe ecran nu apare indicaţia indicaţia “NO
DEVICE”, poate conduce la deteriorarea datelor
conţinute de dispozitivul USB sau la defectarea
dispozitivului respectiv.
Pentru schimbarea modului de
redare
Apăsaţi de mai multe ori MODE qj când secţiunea
USB este oprită sau este în pauză de redare. Puteţi
selecta Redarea obişnuită (“ ” pentru toate
fişierele din directorul de pe dispozitivul USB),
Redarea repetitivă (“ 1” sau “ ”), Redarea
aleatorie (“SHUF”) sau Redarea unui program
(“PGM” sau “PGM ”). Consultaţi şi secţiunea
“Selectarea diverselor moduri de redare” de la
pagina 19.
Note privind dispozitivele USB
• Nu puteţi schimba modul de redare în timp ce
dispozitivul USB este în curs de redare sau face
pauză.
• Poate dura mai mult timp până ce începe redarea
când :
– structura directorului este complexă,
– dispozitivul USB este aproape complet
ocupat.
• Când este conectat un dispozitiv USB, unitatea
citeşte toate fişierele conţinute de acesta. Dacă
12
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
există multe directoare sau fişiere pe dispozitivul
USB, operaţia de citire a acestora poate dura
mult timp.
Nu conectaţi un dispozitiv USB la acest aparat
prin intermediul unui hub USB.
În cazul anumitor dispozitive USB, poate
exista o întârziere la efectuarea unei operaţii cu
respectivele dispozitive USB.
Acest aparat nu este compatibil cu toate
funcţiile puse la dispoziţie de dispozitivul USB
conectat.
Fişierele înregistrate de acest aparat sunt
redate în ordinea creării directoarelor. Fişierele
înregistrate de un alt echipament decât această
unitate (spre exemplu de un calculator) este
posibil să nu fie redate în ordinea în care au fost
înregistrate.
Ordinea de redare cu acest aparat poate diferi
de ordinea de redare cu dispozitivul USB
conectat.
Nu stocaţi fişiere în alt format decât MP3 / WMA
sau directoare inutile pe un dispozitiv USB ce
conţine fişiere MP3 / WMA.
În timpul redării, directoarele ce nu conţin fişiere
MP3 / WMA sunt omise.
Acest aparat poate reda numai fişiere MP3/
WMA care au extensia “.mp3”, respectiv
“.wma”.
Dacă pe disc există fişiere cu extensia “.mp3”
sau “.wma” care nu sunt însă de tipul respectiv,
aparatul poate produce zgomot sau se poate
deteriora.
Pe un singur dispozitiv USB pot exista cel
mult 5000 de fişiere MP3 / WMA şi maxim 255
directoare. Un director poate conţine cel mult
999 fişiere. Numărul maxim de fişiere MP3 /
WMA şi de directoare poate varia, în funcţie de
structura fişierelor şi directoarelor.
Nivelul maxim de imbricare a directoarelor
este 8.
Nu poate fi garantată compatibilitatea cu toate
aplicaţiile software de codare/ inscripţionare
MP3/ WMA, cu toate dispozitivele de înregistrare
şi cu orice mediu de înregistrare. Dacă folosiţi
un dispozitiv USB incompatibil, sunetul poate
prezenta omisiuni sau poate fi produs zgomot,
ori este posibil ca redarea să nu aibă loc.
Înregistrarea de pe un disc pe un dispozitiv USB
Conectând un dispozitiv USB (player de muzică
digital sau un dispozitiv de stocare de date USB)
(USB) 2 a acestui aparat, puteţi
la mufa
înregistra muzică de pe un disc pe un dispozitiv
USB.
Acest aparat permite înregistrarea numai de pe
CD-DA şi discuri MP3/WMA. Sunetul de la
echipamentele opţionale (ex. de la un player
digital de muzică portabil) sau de la radio nu poate
fi înregistrat pe un dispozitiv USB.
Fişierele audio sunt înregistrate cu acest aparat în
format MP3 sau WMA.
Dimensiunea aproximativă de înregistrare este
de 1 MB pe minut, după un CD. Dimensiunea
fişierului poate fi mai mare pentru înregistrările
efectuate după un disc MP3/ WMA.
Consultaţi secţiunea “Dispozitive USB ce pot fi
redate/ înregistrate”, de la pag. 23, pentru a afla
lista de dispozitive USB ce pot fi conectate la
acest aparat.
începe de la ultimul disc CD-DA sau de
la ultimul fişier MP3/ WMA ascultat),
înregistrarea va începe de la pista unde
redarea a fost oprită ultima dată.
Pentru detalii legate de modurile de redare,
consultaţi secţiunea “Pentru schimbarea
modului de redare” (pag. 12) de la capitolul
“Ascultarea muzicii de la un dispozitiv
USB”.
4
Indicaţia “REC” (înregistrare) apare intermitent
şi pe ecran sunt afişate cicluri, după cum
urmează* :
Dacă există suficient spaţiu liber
“CD SYNC” T “MEMORY”
R
r
“PUSH ENT” t “FREExxxM”**
Înregistrare sincronă
Această funcţie vă permite să înregistraţi cu
uşurinţă un întreg disc pe un dispozitiv USB.
1
Conectaţi dispozitivul USB la portul
USB 2 al aparatului.
Dacă este necesar un cablu USB, folosiţi-l
pe cel furnizat cu dispozitivul conectat.
Pentru mai multe detalii, consultaţi
manualul de instrucţiuni al echipamentului
USB conectat.
2 Apăsaţi butonul PUSH OPEN/CLOSE 0
de la aparat şi aşezaţi discul pe care vreţi
să înregistraţi.
3
Când player-ul CD este oprit, apăsaţi
de mai multe ori butonul MODE qj al
aparatului pentru a alege modul de
redare.
Modul de redare se schimbă automat,
devenind cel de Redare obişnuită, dacă
aparatul este în modul de redare aleatorie,
redare repetitivă sau redarea unui program
(fără a fi programate însă nici un fel de piste
MP3/WMA) la începutul înregistrării.
În cazul Reluării redării (când redarea
Apăsaţi REC CD N USB 3 de la
aparat.
Dacă nu este suficient spaţiu liber
“CD SYNC” T “MEMORY”
R
r
“PUSH ENT” t “LOW xxxM”***
Dispozitivul USB trece în standby de înregistrare
şi în pauză de redare.
*
Calculul poate dura mai mult timp, în funcţie
de dimensiunea fişierului de pe dispozitivul
USB.
În timp ce este calculat spaţiu liber rămas,
pe ecran apare ciclul :
“CD SYNC” T “PUSH ENT”
** Dacă spaţiul liber este indicat în gigabytes,
pe ecran apare indicaţia “FREExxxG”.
“FREExxxM” / “FREExxxG” reprezintă
spaţiul de stocare rămas la dispozitivul USB,
exprimat în megabytes / gigabytes.
*** Când pe ecran apare “LOW xxxM”,
înregistrarea poate fi întreruptă brusc.
Înainte ca aceasta să se întâmple, apăsaţi
x qs pentru a renunţa la înregistrare, în
punctul dorit.
13
5
Apăsaţi ENTER 4 de la aparat.
Începe înregistrarea. Aparatul şi dispozitivul
USB se opresc automat când înregistrarea se
încheie.
Pentru a înregistra director cu
director de pe un disc MP3/WMA
1
Când CD-ul este oprit, apăsaţi MODE qj
până ce pe ecran apare simbolul “ ”
pentru a selecta modul “ ” (redarea
directorului selectat).
(La telecomandă, în timp ce CD-ul este
oprit, apăsaţi în mod repetat MODE qj
până ce pe ecran apare simbolul “ ”, pentru
a fi selectat modul “ ” (redarea directorului
selectat).
Înregistrare REC1 (înregistrarea
unei singure piste)
Această procedură vă permite să înregistraţi pista
sau fişierul MP3/WMA în curs de redare pe un
dispozitiv USB.
1
Conectaţi dispozitivul USB dotat cu
capacitatea de înregistrare, la portul
USB
2 al aparatului.
2 Apăsaţi butonul PUSH OPEN/CLOSE 0
de la aparat şi introduceţi în acest aparat
discul ce conţine pista sau fişierul MP3/
WMA care vreţi să fie înregistrat.
3
Selectaţi pista sau fişierul MP3/WMA şi
porniţi redarea sa.
4
Apăsaţi REC CD N USB 3 de la
aparat în timp ce este redată pista sau
fişierul MP3/WMA.
2 Apăsaţi de mai multe ori “
” (Director) +
sau – qg de la aparat (Director +, – wd
de la telecomandă) pentru a selecta un
director.
Unitatea de bază
Indicaţia “REC” (înregistrare) apare intermitent
şi pe ecran sunt afişate cicluri, după cum
urmează* :
Telecomandă
Dacă există suficient spaţiu liber
3
“REC1” T “MEMORY”
R
r
“PUSH ENT” t “FREExxxM”**
Apăsaţi REC CD N USB 3 de la
aparat.
Dacă nu este suficient spaţiu liber
4
“REC1” T “MEMORY”
R
r
“PUSH ENT” t “LOW xxxM”***
Apăsaţi ENTER 4 de la aparat.
Dispozitivul USB trece în standby de înregistrare
şi aparatul în pauză de redare.
*
14
Calculul poate dura mai mult timp, în funcţie
de dimensiunea fişierului de pe dispozitivul
USB.
În timp ce este calculat spaţiul liber rămas,
pe ecran apare ciclul :
“REC1” T “PUSH ENT”
** Dacă spaţiul liber este indicat în gigabytes,
pe ecran apare indicaţia “FREExxxG”.
“FREExxxM” / “FREExxxG” reprezintă
spaţiul de stocare rămas la dispozitivul USB,
exprimat în megabytes / gigabytes.
*** Când pe ecran apare “LOW xxxM”,
înregistrarea poate fi întreruptă brusc.
Înainte ca aceasta să se întâmple, apăsaţi
x qs pentru a renunţa la înregistrare, în
punctul dorit.
5
3 Apăsaţi de mai multe ori “
” (Director) +
sau – qg de la aparat (Director +, – wd
de la telecomandă) pentru a selecta un
director, sau apăsaţi în mod repetat .
sau > qa pentru a selecta un fişier
MP3/ WMA.
Unitatea de bază
Telecomandă
Apăsaţi ENTER 4 de la aparat.
4
Apăsaţi ERASE/ MEMORY SELECT 5
de la aparat.
Începe înregistrarea. Când înregistrarea se
încheie, player-ul CD continuă redarea.
Pe ecran apare mesajul “ERASE?”
(De şters?).
Pentru a opri redarea
Apăsaţi x qs.
5
Apăsaţi ENTER 4 de la aparat.
Pentru a detaşa dispozitivul USB
1
Apăsaţi USB 6 de la aprat după ce
redarea a fost oprită.
Când este ştearsă o pistă, este afişat mesajul
“TRACK” (Pistă), urmat de cel “ERASE?”
(De şters ?).
Când este şters un director, este afişat mesajul
“FOLDER” (Director), urmat de cel “ERASE?”
(De şters ?).
Pentru a renunţa la operaţia de ştergere, apăsaţi
x qs.
2 Menţineţi apăsat butonul x qs de la aparat
timp de 4 secunde, până ce indicaţia “NO
DEVICE” parcurge ecranul.
3 Detaşaţi dispozitivul USB.
Pentru a şterge fişiere MP3/WMA
sau directoare de pe un dispozitiv
USB
6
Apăsaţi ENTER 4 de la aparat.
Puteţi şterge fişiere MP3/WMA sau directoare de
pe un dispozitiv USB.
1
Conectaţi dispozitivul USB dotat cu
capacitatea de înregistrare, la portul
USB 2 al aparatului.
2 Apăsaţi de mai multe ori butonul USB 6
Fişierul MP3/WMA sau directorul este şters.
Apăsaţi ERASE/ MEMORY SELECT 5
în timp ce este redată pista sau fişierul MP3/
WMA selectat, iar unitatea intră în modul
standby pentru ştergere.
de la aparat.
15
Pentru a selecta destinaţia de
înregistrare pe un dispozitiv USB
Dacă un echipament USB are mai mult de o
memorie (spre exemplu, este dotat cu memorie
internă şi un card de memorie), puteţi să specificaţi
memoria care să fie citită şi apoi să efectuaţi
operaţia de înregistare (sau de redare).
1
Conectaţi dispozitivul USB la portul
USB 2 al aparatului.
2 Apăsaţi butonul USB 6 de la aparat.
3 Apăsaţi ERASE/ MEMORY SELECT 5
de la aparat, când acesta este în modul
stop.
4
Apăsaţi ENTER 4 de la aparat.
7
Porniţi înregistrarea parcurgând paşii
de la 2 la 5 ai procedurii “Înregistrare
sincronă” sau “Înregistrare REC1”.
Reguli de generare a directoarelor
şi fişierelor
Când este efectuată pentru prima dată o operaţie
de înregistrare cu un echipament USB, este creat
un director “Music” la nivelul imediat următor
celui “ROOT” (Rădăcină). Directoarele şi fişierele
sunt generate în cadrul directorului “MUSIC”
după cum urmează, corespunzător metodei de
înregistrare.
Pe ecran apare mesajul “SELECT?”
(De selectat?). Dacă este selectat un fişier
audio sau un director, în locul acestui mesaj
apare cel “ERASE?” (De şters?). Apăsaţi
din nou ERASE/ MEMORY SELECT 5 la
aparat pentru a selecta “SELECT?”
(De selectat?).
Înregistrare sincronă1)
Apăsaţi ENTER 4 de la aparat.
Înregistrare REC1
Este afişată denumirea memoriei.
Denumirea afişată variază în funcţie de
specificaţiile dispozitivului USB.
5 Apăsaţi de mai multe ori . sau > qa
pentru a selecta memoria dorită.
Treceţi la pasul 6, dacă poate fi selectată o
singură memorie.
Pentru a renunţa la această operaţie, apăsaţi
x qs.
16
6
Sursa de
înregistrare
MP3/ WMA
CD-DA
Denumirea Denumirea
directorului fişierului
La fel ca sursa de înregistrare2)
“FLDR001”3) “TRACK001”4)
Sursa de
Denumirea Denumirea
înregistrare directorului fişierului
MP3/ WMA
La fel ca
sursa de
“REC1”5)
înregistrare2)
CD-DA
“TRACK001”4)
1)
În modul Redarea unui program, denumirea
directorului este “FLDRxxx” şi cea a fişierului
depinde de sursa de înregistrare (disc CD-DA sau
MP3/WMA). Pentru detalii legate de modurile de
redare, consultaţi “Pentru a schimba modul de
redare” de la secţiunea “Ascultarea muzicii de
pe un dispozitiv USB”.
2)
Poate fi atribuită o denumire de până la 32 de
caractere.
3)
Denumirile directoarelor sunt atribuite în ordine
succesivă, până la atingerea numărului maxim de
255 (inclusiv directorul rădăcină şi MUSIC).
4)
Denumirile fişierelor sunt atribuite în ordine
succesivă.
5)
De fiecare dată când este realizată o înregistrare
REC1, în “REC1” este creat un nou fişier.
Note
• Nu deconectaţi dispozitivul USB de la acest
aparat în timpul operaţiilor de înregistrare
sau de ştergere deoarece este posibil ca datele
conţinute sau dispozitivul USB propriu-zis să
se deterioreze.
• Nu conectaţi un dispozitiv USB la acest aparat
prin intermediul unui hub USB.
• La înregistrarea după un CD, pistele sunt
înregistrate ca fişiere MP3 la 128 kbps. La
înregistrarea după un disc MP3/WMA, fişierele
MP3/WMA sunt înregistrate la aceeaşi frecvenţă
de transfer ca şi cele originale (sursă).
• La înregistrarea după o sursă (un disc MP3/
WMA), nu este emis nici un sunet şi este afişat
mesajul “HI-SPEED”.
• Informaţiile tip CD text nu sunt incluse în
fişierele MP3/WMA.
• Dacă renunţaţi la înregistrare înainte ca aceasta
să se încheie, este creat un fişier MP3/WMA
care conţine datele până în punctul în care
înregistrarea a fost întreruptă.
• Redarea este oprită automat dacă :
– spaţiul liber de pe dispozitivul USB se ocupă
în timpul înregistrării,
– numărul de fişiere MP3/WMA de pe
dispozitivul USB a atins limita superioară ce
poate fi recunoscută de aparat.
• Pe un singur dispozitiv USB pot exista cel
mult 5000 de fişiere MP3 / WMA şi maxim
255 directoare (inclusiv directorul rădăcină şi
MUSIC). Un director poate conţine cel mult
999 fişiere.
Numărul maxim de fişiere MP3 / WMA şi de
directoare poate varia, în funcţie de structura
fişierelor şi directoarelor.
Nivelul maxim de imbricare a directoarelor
este 8.
• În timpul redării sau al pauzei, directoarele MP3/
WMA nu pot fi şterse.
• Dacă un director ce urmează a fi şterse conţine
fişiere sau subdirectoare ce nu sunt în format
MP3/WMA, acestea nu vor fi şterse.
• Dacă pe dispozitivul USB există directoare
sau fişiere cu aceeaşi denumire ca cel pe care
încercaţi să îl înregistraţi, celui mai recent
înregistrat îi va fi adăugat la denumire un
număr (mai mare cu o unitate) pentru a fi evitată
suprascrierea peste cel deja existent.
• Sunetul de la radio nu poate fi înregistrat pe un
dispozitiv USB.
17
Alte operaţii
Utilizarea afişajului
Puteţi urmări informaţiile legate de disc/ de
dispozitivul USB prezentate pe afişaj.
Verificarea informaţiilor legate de
un CD audio
Pentru a afla numărul total de piste şi
durata de redare a unui CD
Apăsaţi x qs în timp ce CD-ul este oprit.
Numărul de piste va fi afişat.
Numărul
total de piste
Durata totală
de redare
Verificarea informaţiilor legate de un
disc MP3/ WMA
Pentru a afla numărul total de directoare
de pe un CD
Apăsaţi de două ori x qs în timpul redării sau
apăsaţi o dată x qs în timp ce selectaţi fişierul.
Când există mai multe directoare, numărul total
de fişiere nu este afişat.
Disc MP3/ WMA
(Exemplu : când introduceţi un disc
MP3)
Numărul total de directoare
Verificarea informaţiilor legate de un
dispozitiv USB
Pentru a afla numărul total de directoare
de pe un dispozitiv USB
Apăsaţi de două ori x qs în timpul redării sau
apăsaţi o dată x qs în timp ce selectaţi fişierul.
Când există mai multe directoare, numărul total
de fişiere nu este afişat.
18
Dispozitiv USB
(Exemplu : când conectaţi un dispozitiv
USB)
Numărul total de directoare
Observaţii
• Dacă CD-ul este neinscripţionat, pe afişaj apare
indicaţia “NO DISC”.
• Dacă nu există fişiere MP3/WMA pe dispozitivul
USB, pe afişaj apare indicaţia “NO TRK”.
• Dacă fişierele MP3/WMA sunt prezente numai
în directorul rădăcină al dispozitivului USB, pe
afişaj apare indicaţia “1FLDR”.
Pentru a afla informaţii legate de fişier
Apăsaţi DISPLAY/ ENTER qh de la aparat
în timp ce este redat un disc MP3/WMA sau
un dispozitiv USB. Indicaţiile ce apar pe afişaj
comută astfel :
T Titlul melodiei (
r
Numele artistului (
)*
)*
r
Denumirea albumului ( )*
r
–– Numărul fişierului curent şi durata de
redare**
* Dacă fişierul nu are informaţii corespunzătoare
ID3, denumirea fişierului, indicaţia “NO
ARTIST” şi “NO ALBUM” vor parcurge
ecranul în loc de titlul melodiei, numele
artistului, respectiv denumirea albumului.
** Numele artistului sau denumirea albumului vor
fi înlocuite cu aceste informaţii după câteva
secunde.
Selectarea diverselor moduri de redare
Puteţi stabili redarea repetitivă a pistelor sau
redarea acestora în ordine aleatorie, în timp ce
discul / dispozitivul USB este oprit.
Apăsaţi MODE qj.
La fiecare apăsare, se trece la un alt mod de redare,
astfel :
T Redare obişnuită (nici un simbol)
r
Repetarea unei singure melodii (
1)
r
Repetarea tuturor (
Pentru a se
repeta
Toate pistele /
toate fişierele
MP3/WMA de
pe CD
Procedaţi astfel
Directorul
selectat (numai
pentru discurile
MP3/ WMA)
1 Apăsaţi MODE qj
până ce apar indicaţiile :
“ ” şi “ ”.
2 Selectaţi directorul
apăsând " " (Director)
+ sau – qg de la aparat
(respectiv FOLDER +, –
wd de la telecomandă).
3 Apăsaţi u qs de la
aparat (N ws de la
telecomandă).
1 Programaţi pistele/
fişierele MP3/WMA
(consultaţi “Crearea
propriului program”).
2 Apăsaţi MODE qj până
ce apar indicaţiile “ ” şi
“PGM”.
3 Apăsaţi u qs de la
aparat (N ws de la
telecomandă).
)
r
Redarea directorului selectat ( )*
r
Redarea în mod repetat a directorului
selectat ( , )*
r
Redare aleatorie (SHUF)
r
Redarea unui program (PGM)
r
–– Redarea repetitivă a unui program
( , PGM)
*
Aceste funcţii nu sunt disponibile când este
folosit un CD-DA.
Pentru a se
repeta
O singură pistă/
un fişier MP3/
WMA
Procedaţi astfel
1 Apăsaţi MODE qj până
ce apare indicaţia “ 1”.
2 Apăsaţi . sau >
qa pentru a selecta pista/
fişierul MP3/WMA care
doriţi să fie repetat.
3 Apăsaţi u qs de la
aparat (N ws de la
telecomandă).
Pistele/ fişierele
MP3/ WMA
programate
1 Apăsaţi MODE qj până
ce apare indicaţia “ ”.
2 Apăsaţi u qs de la
aparat (N ws de la
telecomandă).
Pentru a renunţa la Redarea repetitivă
Opriţi mai întâi redarea, apoi apăsaţi MODE qj
până ce indicaţia “ ” dispare de pe ecran.
Pentru a renunţa la Redarea aleatorie
Opriţi mai întâi redarea, apoi apăsaţi MODE qj
până ce indicaţia “SHUF” dispare de pe ecran.
Observaţie
• În timpul Redării aleatorii, nu puteţi selecta
pista precedentă/ fişierul MP3/WMA apăsând
. qa.
19
Crearea propriului dvs. program (Redarea unui program)
Puteţi stabili ordinea de redare a până la 25 de
piste/ fişiere MP3/WMA de pe un CD sau de pe
un dispozitiv USB.
CD audio (Redarea unui program)
1 Apăsaţi butonul OPERATE 1.
2 Apăsaţi butonul CD/USB 6 de la aparat.
(La telecomandă, apăsaţi în mod repetat
butonul FUNCTION qk, până ce pe afişaj
apare indicaţia “CD”/”USB”).
3
Apăsaţi MODE qj până ce apare indicaţia
“PGM”.
4
Apăsaţi . sau > qa, apoi apăsaţi
DISPLAY/ ENTER qh (ENTER wh de
la telecomandă) pentru pistele/ fişierele
MP3/WMA pe care vreţi să le includeţi în
program, în ordinea dorită*.
Pentru fişierele MP3/WMA, apăsaţi
mai întâi “ ” (Director) + sau – qg
de la aparat (FOLDER +, – w d de la
telecomandă), apăsaţi . sau > qa,
apoi DISPLAY/ ENTER qh (ENTER wh
de la telecomandă).
După programarea primei piste, pe afişaj apare
indicaţia “STEP 1” (Pasul 1), urmată de pista/
fişierul MP3/ WMA selectat.
De fiecare dată când adăugaţi o pistă/ un fişier
MP3/ WMA, numărul ce indică pasul creşte
cu o unitate.
Durata totală de redare a programului va
fi afişată până la “99:59” pentru CD (dacă
cronometrarea duratei totale continuă,
depăşind această valoare, va fi afişată sub
forma “- - : - -”.
(Pentru MP3/ WMA, perioada de timp va fi
întotdeauna indicată sub forma “- - : - -”).
* Când selectaţi pista direct cu ajutorul
telecomenzii, apăsaţi butoanele numerice
wj corespunzătoare pistei pe care doriţi să o
ascultaţi. (Exemplu : când selectaţi pista cu nr.
12, apăsaţi 1, 2 de la butoanele numerice wj,
apoi apăsaţi ENTER wh.)
20
Numărul ultimei
piste introduse în
program
Durata totală
de redare a
programului
Disc MP3/ WMA (Redarea unui program)
Exemplu : când introduceţi un disc MP3
Numărul ultimei piste
introduse în program
Dispozitiv USB (Redarea unui program)
Exemplu : când conectaţi un dispozitiv
USB
Numărul ultimei piste
introduse în program
5
Apăsaţi u qs de la aparat (N ws
de la telecomandă) pentru a începe
Redarea unui program.
Pentru a fi afişate informaţiile legate
de o pistă din program
După crearea propriului program, apăsaţi
DISPLAY/ ENTER qh de la aparat. Indicaţia ce
apare pe afişaj se modifică după cum urmează :
T Numărul ultimei piste introduse în
program şi durata totală de redat
r
Fixarea posturilor de radio
în memorie
Puteţi stoca posturile de radio în memoria playerului.
Puteţi fixa până la 30 de posturi de radio în
memorie, 20 posturi FM şi 10 posturi AM, în
orice ordine.
1 Apăsaţi butonul RADIO/BAND•AUTO
PRESET 6 de la aparat (sau BAND
w; de la telecomandă), pentru a selecta
banda dorită.
–– Numărul total al paşilor de program
Unitatea de bază
Telecomandă
Pentru a renunţa la Redarea unui
program
Opriţi mai întâi redarea. Apoi apăsaţi MODE qj
până ce indicaţia “PGM” dispare de pe afişaj.
2 Menţineţi apăsat butonul RADIO/BAND
Pentru a şterge una sau toate pistele
din program
• AUTO PRESET 6 de la aparat (sau
BAND w; de la telecomandă), timp de
2 secunde, până ce indicaţia “AUTO”
clipeşte pe ecran.
Pentru a şterge o pistă, apăsaţi CLEAR ql de la
telecomandă.
Pentru a şterge toate pistele din program, apăsaţi
de două ori x qs în timpul redării sau apăsaţi o
dată x qs când aceasta este oprită.
Programul curent va fi şters şi dacă apăsaţi
PUSH OPEN / CLOSE 0 de la aparat pentru a
deschide compartimentul pentru CD.
Puteţi crea alte programe, urmând procedura de
realizare a unui program.
Observaţii
• Dacă încercaţi să introduceţi în program 26 de
piste/ fişiere MP3 / WMA sau mai multe, pe
afişaj apare indicaţia “FULL” (Complet).
• Puteţi reda din nou acelaşi program, deoarece
acesta este reţinut în memorie până când
CD-ul este scos din compartiment sau până ce
este oprit aparatul.
• Folosirea funcţiei de reluare a redării în timpul
Redării unui program, este disponibilă numai
pentru funcţia USB.
3
Apăsaţi butonul DISPLAY / ENTER qh
de la aparat (sau ENTER wh de la telecomandă).
Posturile de radio sunt stocate în memoria aparatului în ordinea crescătoare a frecvenţelor.
21
Dacă un post de radio nu poate fi
fixat automat în memorie
Trebuie să fixaţi manual în memorie posturile de
radio cu semnal slab.
1 Apăsaţi butonul RADIO/BAND•AUTO
PRESET 6 de la aparat (sau BAND w;
de la telecomandă), pentru a selecta
banda dorită.
Unitatea de bază
Redarea posturilor de
radio fixate în memorie
1 Apăsaţi butonul OPERATE 1.
2 Apăsaţi butonul RADIO/BAND•AUTO
PRESET 6 de la aparat (sau BAND
w; de la telecomandă), pentru a selecta
banda dorită.
Unitatea de bază
Telecomandă
Telecomandă
2 Depistaţi postul de radio dorit.
3 Apăsaţi u qs de la aparat (MANUAL
3 Apăsaţi butonul PRESET + sau – qa de
la aparat pentru a depista un post de
radio fixat în memorie.
PRESET wa de la telecomandă).
Pe afişaj apare indicaţia “FM-xx”.
La telecomandă
4 Apăsaţi butonul PRESET + sau – qa
de
la aparat (sau butoanele numerice wj
de la telecomandă), până ce numărul pe
care vreţi să îl alocaţi postului de radio
apare intermitent pe afişaj.
5
Apăsaţi butonul DISPLAY / ENTER qh de
la aparat (sau ENTER wh de la
telecomandă).
Noul post de radio este înlocuit cu cel nou.
Observaţie
• Posturile de radio fixate în memorie vor fi reţinute
chiar dacă decuplaţi cablul de alimentare de la
priză sau dacă scoateţi bateriile din aparat.
22
1 Apăsaţi butonul BAND w; pentru a selecta
banda dorită.
2 Apăsaţi butoanele numerice wj
pentru a
depista postul de radio dorit dintre cele
fixate în memorie.
Exemple :
• Pentru postul de radio cu numărul 1 : Apăsaţi
1 dintre butoanele numerice wj, apoi apăsaţi
ENTER wh.
• Pentru postul de radio cu numărul 12 : Apăsaţi
1, 2 dintre butoanele numerice wj, apoi apăsaţi
ENTER wh.
Dispozitive USB ce pot fi redate/ înregistrate
Puteţi utiliza un dispozitiv USB (un player
de muzică digital sau un suport media USB)
împreună cu acest aparat.
Există, însă, unele dispozitive USB care nu sunt
compatibile cu acest aparat. Compatibilitatea cu
acest aparat a fost verificată în cazul următoarelor
playere de muzică digitale, marca Sony :
Playere de muzică digitale, marca
Sony, pentru care a fost verificată
compatibilitatea cu acest aparat
(conform informaţiilor disponibile
în martie 2011) :
Denumire
produs
Walkman®
Denumire Denumirea
model
seriei
NWZE053
S754/S755
E453/E454/E455
E353/E354/E355
W252/W253
B152/B153/
B152F/ B153F
A844/A845/
A846/ A847
Recorder IC ICDSX712/SX713/
SX813
UX512/UX512F/
UX513/UX513F
AX412/AX412F
PX312/PX312F
PX820
Recorder
PCMM10
PCM Linear
Note
• La formatarea modelelor anterior menţionate,
aveţi grijă să efectuaţi aceste operaţii folosind
echipamentul propriu-zis sau o aplicaţie software
de formatare dedicată pentru respectivul
model.
• Nu folosiţi nici un alt dispozitiv USB în afară de
cele menţionate. Nu este garantată funcţionarea
altor modele în afara celor prezentate în lista
anterioară.
• Este posibil ca funcţionarea să nu fie asigurată
întotdeauna, chiar dacă sunt folosite dispozitivele
USB prezentate anterior.
• Unele dintre aceste dispozitive USB este posbil
să nu fie disponibile în anumite regiuni.
• Redarea fişierelor WMA cu drepturi de autor
protejate nu este posibilă.
• Este posibil ca fişierele preluate de pe siteurile de internet ce furnizează muzică să nu fie
redate.
• Conectarea prin intermediul unui hub USB nu
este acceptată.
Verificaţi site-urile web de mai jos pentru a afla
cele mai recente informaţii relativ la dispozitivele
compatibile.
Pentru clienţii din Europa :
http://support.sony-europe.com/
Pentru clienţii din America Latină :
http://www.sony-latin.com/pa/info
Pentru clienţii din Asia şi Oceania :
http://www.sony-asia.com/section/support
23
Conectarea de componente opţionale
Puteţi asculta, prin intermediul boxelor acestui aparat, sunetul de la o componentă opţională, cum ar fi
un player de muzică digital, portabil. Aveţi grijă să opriţi alimentarea fiecărui aparat înainte de a realiza
conexiunile. Pentru detalii, consultaţi manualul de instrucţiuni al echipamentului conectat.
Spre mufa
AUDIO IN
Cablu de conectare audio
(nu este furnizat)
(echipament conectat,
de exemplu un player de
muzică digital portabil)
1
Conectaţi mufa AUDIO IN qf a aparatului la conectorul de ieşire de linie al player-ului de
muzică digital portabil sau al unui alt echipament, prin intermediul unui cablu de conectare
audio (nu este furnizat).
2
3
Porniţi acest aparat şi echipamentul conectat.
Apăsaţi AUDIO IN 6 la aparat şi porniţi redarea sunetului de la echipamentul conectat.
(La telecomandă, apăsaţi în mod repetat FUNCTION qk până ce pe afişaj apare indicaţia
“AUDIO IN”).
Sunetul de la echipamentul conectat este emis de boxe.
Pentru a conecta unitatea la un televizor sau la un aparat video, folosiţi un cablu prelungitor (nu
este furnizat) cu minimufă stereo la unul dintre capete şi cu doi conectori fono la celălalt capăt.
Note
• Dacă este realizată conexiunea la mufa de ieşire mono a unui player de muzică digital, este posibil
ca sunetul să fie emis prin boxa din partea dreaptă a aparatului.
• Dacă este realizată conexiunea la mufa LINE OUT a unui player de muzică digital, este posibil să
apară distorsiuni. Dacă sunetul este distorsionat, cuplaţi aparatul la mufa destinată căştilor.
• Dacă este realizată conexiunea la mufa pentru căşti a unui player de muzică digital, măriţi volumul
sonor mai întâi la player şi apoi la acest aparat.
24
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Discuri pe care acest sistem le poate
reda
• AUDIO CD
• CD-R/CD-RW (fişiere CD-DA*/MP3/WMA)
* CD-DA este abrevierea pentru Compact Disc
Digital Audio, care reprezintă un standard de
înregistrare pentru CD-urile audio.
Discuri pe care acest sistem NU le poate
reda
• CD-R/CD-RW, înregistrate în alt format decât
în cel CD de muzică sau într-un format MP3/
WMA ce nu corespunde ISO9660 Nivel 1/ Nivel
2 sau Joliet.
• CD-R / CD-RW cu o calitate slabă a înregistrării,
CD-R / CD-RW murdare sau cu zgârieturi sau
CD-R / CD-RW înregistrate cu un echipament
incompatibil.
• CD-R/CD-RW finalizate incorect.
Note referitoare la discuri
• Înainte de redare, ştergeţi discul cu o pânză
curată efectuând mişcări dinspre centru spre
margine. Dacă există zgârieturi, murdărie sau
amprente digitale pe CD, pot apărea erori la
citirea pistelor.
• Nu ştergeţi discurile cu solvenţi, precum benzină,
tiner sau substanţe de curăţat din comerţ şi nici
cu spray antistatic utilizat la curăţarea discurilor
LP din vinil.
• Nu expuneţi discul la radiaţii solare directe,
la surse de căldură cum ar fi conducte de aer
cald, nici nu le lăsaţi în maşina parcată la soare
deoarece temperatura din interiorul acesteia
poate creşte considerabil.
• Nu lipiţi hârtie sau etichete pe CD şi aveţi grijă
să nu zgâriaţi suprafaţa CD-ului.
• După redare, depozitaţi CD-ul în cutia sa.
Privind siguranţa
• Deoarece raza laser utilizată de secţiunea CD
player este dăunătoare pentru ochi, nu încercaţi
să demontaţi carcasa aparatului. Apelaţi
pentru aceasta numai la ajutorul unei persoane
calificate.
• Dacă în interiorul carcasei pătrunde vreun lichid
sau vreun alt obiect, decuplaţi sistemul de la
priză şi aveţi grijă ca acesta să fie verificat de o
persoană calificată înainte de a-l mai utiliza.
• Discurile cu forme nonstandard (de ex.
dreptunghiulare, în formă de inimă sau de stea)
nu pot fi redate de acest player. Încercarea
de a folosi astfel de discuri poate conduce la
deteriorarea player-ului. Nu utilizaţi astfel de
discuri.
Privind sursele de alimentare
• La funcţionarea aparatului alimentat de la
reţeaua electrică, folosiţi cablul de alimentare
cu c.a.; nu folosiţi nici un alt fel de cablu.
• Deconectaţi sistemul de la priză în cazul în care
urmează a nu fi folosit mai mult timp.
• Când nu sunt folosite bateriile, scoateţi-le din
aparat pentru evita deteriorarea acestuia cauzată
de scurgerea lichidului din baterii şi corodarea
părţilor componente ale echipamentului.
Privind amplasarea aparatului
• Nu aşezaţi player-ul în locuri :
– din apropierea surselor de căldură,
– expuse la radiaţii solare directe,
– cu mult praf sau murdărie,
– unde supus şocuri mecanice,
– într-o maşină parcată la soare.
• Nu aşezaţi player-ul în poziţie înclinată sau în
locuri instabile.
• Nu aşezaţi nimic la distanţe mai mici de 10 mm
de partea laterală a carcasei player-ului. Fantele
de aerisire nu trebuie să fie obstrucţionate pentru
ca player-ul să funcţioneze în mod adecvat
şi pentru ca durata de viaţă a componentelor
aparatului să fie prelungită.
25
Soluţionarea problemelor
• Deoarece, prin construcţie, difuzoarele conţin
magneţi puternici, menţineţi ceasurile mecanice
şi cărţile de credit personale cu codare magnetică
la distanţă de player pentru a evita deteriorarea
acestora cauzată de câmpul magnetic.
Privind funcţionarea
• Dacă aparatul este adus direct dintr-un loc rece
într-unul cald, ori este amplasat într-o cameră
cu umiditate ridicată, umezeala poate condensa
pe lentila din interiorul aparatului, ceea ce
poate cauza disfuncţionalităţi sistemului. Dacă
se întâmplă acest lucru, scoateţi discul şi lăsaţi
sistemul pornit circa o oră, până când umezeala
se evaporă.
Curăţarea carcasei
• Curăţaţi carcasa, afişajul şi butoanele cu o bucată
de pânză moale, uşor umezită într-o soluţie slabă
de detergent. Nu folosiţi nici un fel de pudră
abrazivă, praf de curăţat sau solvent, cum ar fi
alcoolul sau benzina.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate de
playerul dvs., vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Probleme generale
Nu porneşte alimentarea.
• Conectaţi ferm cablul de alimentare cu c.a. la o
priză de perete.
• Verificaţi dacă bateriile sunt introduse corect
în aparat.
• Înlocuiţi toate bateriile cu alte noi, dacă sunt
uzate.
• Când folosiţi aparatul alimentat de la baterii, nu
îl puteţi porni cu ajutorul telecomenzii.
Aparatul nu porneşte şi pe afişaj
apar alternativ indicaţiile “LOW” şi
“BATTERY”.
• Verificaţi dacă sunt corect introduse bateriile
în aparat.
Nu se aude sunetul.
• Asiguraţi-vă că funcţia pe care doriţi să o utilizaţi
apare în fereastra de afişare.
• Decuplaţi căştile când ascultaţi prin intermediul
boxelor.
Se aude un zgomot puternic.
• Cineva foloseşte, în apropierea player-ului, un
telefon mobil sau un alt echipament care emite
unde radio.
b Deplasaţi telefonul mobil la distanţă mai mare
de player.
Player CD/ MP3/ WMA
26
Discul CD nu este redat sau este afişat
mesajul “NO DISC” (Nici un disc), chiar
dacă în aparat a fost introdus un disc.
• Aşezaţi CD-ul cu eticheta în sus.
• Curăţaţi discul.
• Scoateţi discul şi lăsaţi compartimentul pentru
CD deschis timp de o oră, pentru a se usca
umezeala din interior.
• Discul CD-R / CD-RW este neînregistrat.
• Există o problemă legată de calitatea discului
CD-R / CD-RW, de dispozitivul de înregistrare
sau de aplicaţia software.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi, dacă sunt
uzate.
Apar omisiuni ale sunetului sau redarea
discului nu este posibilă.
• Reduceţi volumul.
• Curăţaţi CD-ul sau înlocuiţi-l, în cazul în care
acesta este deteriorat.
• Amplasaţi sistemul într-un loc fără vibraţii.
• Curăţaţi lentilele cu un dispozitiv de suflare a
aerului achiziţionat din comerţ.
• Sunetul poate prezenta omisiuni sau se poate
auzi zgomot când calitatea discurilor CD-R /
CD-RW este slabă sau dacă există vreo problemă
legată de dispozitiv sau de aplicaţia software de
înregistrare.
Durează mai mult timp decât de obicei
până ce începe redarea.
• Durează mai mult timp până ce începe redarea
în cazul următoarelor discuri :
– ce conţin o structură arborescentă
complicată,
– care nu au fost finalizate (discuri pe care pot
fi adăugate date),
– ce conţin multe directoare sau fişiere ce nu
sunt în format MP3 / WMA.
Radio
Semnalul audio este slab sau calitatea
acestuia este inferioară.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi, dacă acestea
sunt uzate.
• Deplasaţi player-ul la distanţă mai mare de
televizor.
• Dacă folosiţi telecomanda în timp ce ascultaţi un
radio AM, este posibil să se audă zgomot.
Imaginea de la televizor devine instabilă.
• Dacă ascultaţi un program FM în apropierea unui
televizor cu antenă de interior, deplasaţi playerul la distanţă mai mare de aparatul TV.
Dispozitiv USB
Verificaţi dacă folosiţi un dispozitiv USB
compatibil.
• Dacă este conectat un dispozitiv USB
incompatibil, este posibil să apară următoarele
probleme :
– dispozitivul USB nu este recunoscut,
– denumirile fişierelor sau directoarelor nu sunt
afişate de acest aparat,
– nu este posibilă redarea,
– apar omisiuni ale sunetului,
– este produs zgomot,
– sunetul este distorsionat.
Consultaţi secţiunea “Dispozitive USB ce
pot fi redate/ înregistrate” (pag. 23) pentru
a afla modelele de dispozitive USB ce sunt
acceptate.
Este afişat mesajul “OVER CURRENT”
(Supracurent).
• A fost detectat un nivel anormal al curentului
USB 2. Opriţi aparatul,
electric la portul
decuplaţi dispozitivul de la portul
(USB)
2. Verificaţi să nu existe nici o problemă cu
dispozitivul USB. Dacă mesajul continuă să
apară, consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Nu se aude sunetul.
• Dispozitivul USB nu este corect conectat. Opriţi
aparatul şi recuplaţi dispozitivul USB. Reporniţi
apoi unitatea şi verificaţi dacă indicaţia “USB
MEMORY” apare sau nu luminoasă pe afişaj.
Sunetul prezintă zgomot, omisiuni sau
este distorsionat.
• Opriţi aparatul şi recuplaţi dispozitivul USB.
Apoi porniţi din nou aparatul.
• Datele de muzică propriu-zise conţin zgomot
sau sunetul este distorsionat. Este posibil ca
zgomotul să fi fost captat în cursul procesului
de înregistrare. Ştergeţi respectivul fişier şi
încercaţi să îl înregistraţi din nou.
27
Dispozitivul USB nu poate fi conectat la
portul
(USB) 2.
• Conectorul dispozitivului USB sau cablul USB nu
a fost corect orientat când s-a încercat conectarea.
Orientaţi corect conectorul dispozitivului sau al
cablului USB.
Mesajul “READING” este afişat pentru o
perioadă îndelungată de timp sau durează
multă vreme până ce începe redarea.
• Procesul de citire a datelor poate dura mai mult
timp în următoarele cazuri :
– există multe directoare sau fişiere pe dispozitivul
USB,
– structura de fişiere este complexă,
– memoria este aproape complet ocupată,
– memoria internă este fragmentată,
Pentru a evita problemele de mai sus, vă
recomandăm să respectaţi următoarele :
– aveţi grijă ca numărul total de directoare de
pe dispozitivul USB să fie mai mic sau egal
cu 100,
– aveţi grijă ca numărul total de fişiere dintr-un
director să fie mai mic sau egal cu 100.
Afişare eronată.
• Datele stocate pe dispozitivul USB pot fi
deteriorate. Transmiteţi din nou datele de muzică
la dispozitivul USB.
• Acest aparat poate afişa numai numere şi litere
ale alfabetului. Alte caractere nu vor fi afişate
corect.
Este afişată indicaţia “REC ERROR”
(Eroare de înregistrare).
• În cursul înregistrării a survenit o eroare. Opriţi
aparatul şi decuplaţi dispozitivul USB. Verificaţi
următoarele :
– să nu fie complet ocupat dispozitivul USB;
dacă acesta este plin sau dacă mai există
puţin spaţiu disponibil, ştergeţi fişierele sau
directoarele ce nu sunt necesare,
– să nu fie deteriorate datele de înregistrat,
– formatul fişierului de înregistrat să fie
compatibil cu acest aparat.
Dacă mesajul este în continuare afişat,
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
28
Apare mesajul “PROTECT” (Protejat).
• Dispozitivul USB conectat este protejat la
scriere. Acest aparat nu poate modifica starea de
protejare. Opriţi aparatul şi decuplaţi dispozitivul
USB. Dezactivaţi protecţia la scriere aplicată sau
folosiţi un alt dispozitiv USB. Dacă mesajul este
în continuare afişat, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Apare mesajul “FATAL ERROR” (Eroare
majoră).
• Dispozitivul USB conectat a fost decuplat în
timpul înregistrării sau al ştergerii de date.
Nu decuplaţi dispozitivul în timpul efectuării
operaţiilor de înregistrare sau de ştergere a
datelor deoarece acestea pot fi deteriorate. Dacă
mesajul este în continuare afişat, consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Apare mesajul “ERASE ERROR” (Eroare
la ştergere).
• Ştergerea fişierelor sau directoarelor de pe
dispozitivul USB conectat a eşuat. Este posibil
ca datele de şters să fi fost deja deteriorate. Dacă
mesajul este în continuare afişat, consultaţi cel
mai apropiat dealer Sony.
Dispozitivul USB nu poate fi recunoscut.
• Opriţi aparatul şi recuplaţi dispozitivul USB,
apoi porniţi din nou aparatul.
• Conectaţi un dispozitiv USB compatibil
(Consultaţi secţiunea “Dispozitive USB ce pot
fi redate / înregistrate”, pag. 23 pentru a afla care
sunt dispozitivele USB compatibile.)
• Dispozitivul USB nu funcţionează în mod
adecvat. Consultaţi manualul de instrucţiuni ce
însoţeşte dispozitivul USB conectat pentru a afla
cum puteţi soluţiona problema apărută. Dacă
problema persistă, consultaţi cel mai apropiat
dealer Sony.
Redarea nu începe.
• Opriţi aparatul şi reconectaţi dispozitivul
USB.
• Conectaţi un dispozitiv USB care poate fi redat de
acest aparat (Consultaţi secţiunea “Dispozitive
USB ce pot fi redate / înregistrate”, pag. 23).
Redarea nu începe de la prima pistă.
• Stabiliţi ca mod de redare Redarea obişnuită.
Fişierele MP3 / WMA nu pot fi redate.
• Fişierele MP3 / WMA nu au extensia “.mp3”
sau “.wma”.
• Datele nu au fost stocate în format MP3 /
WMA.
• Dispozitivul USB de stocare a datelor utilizează
un alt sistem decât FAT16 sau FAT32*.
• Dispozitivul USB este partiţionat. Pot fi redate
numai fişierele MP3/ WMA din prima partiţie.
• Redarea este posibilă numai până la nivelul 8
de imbricare.
• Numărul de directoare este mai mare de 255.
• Numărul de fişiere este mai mare de 5000.
• Vă reamintim că un director poate conţine cel
mult 999 fişiere.
• Fişierele sunt criptate şi protejate de parole.
* Acest aparat este compatibil cu formatele
FAT 16 şi FAT32, însă este posibil ca anumite
dispozitive media USB să nu fie compatibile
cu ambele sisteme de fişiere. Pentru detalii,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce însoţeşte
dispozitivul USB conectat sau contactaţi
producătorul acestuia.
După ce aţi încercat toate remediile sugerate
anterior, decuplaţi cablul de alimentare cu c.a. de
la priză şi scoateţi toate bateriile. După ce dispar
toate indicaţiile de pe afişaj, recuplaţi cablul
de alimentare la priză sau introduceţi din nou
bateriile. Dacă problema persistă, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Telecomandă
Telecomanda nu funcţionează.
• Înlocuiţi toate bateriile cu altele noi, dacă acestea
sunt uzate.
• Orientaţi telecomanda către senzorul care îi este
destinat, al player-ului.
• Îndepărtaţi orice obstacol situat între telecomandă
şi senzorul de telecomandă al player-ului
• Aveţi grijă ca senzorul pentru telecomandă
să nu fie expus la lumină puternică, cum ar
fi radiaţii solare directe sau sursele de lumină
fluorescentă.
• Apropiaţi telecomanda de sistem.
29
Specificaţii
Secţiunea CD player :
• Sistem :
Sistem audio digital pentru compact disc
• Proprietăţile diodei laser
Durata emisiei : Continuă
Ieşire laser : sub 44,6 µW
(Această valoare la ieşire este măsurată la o
distanţă de 200 mm de la suprafaţa lentilelor
pe un bloc optic de culegere a semnalului cu
apertura de 7 mm.)
• Numărul de canale : 2
• Răspunsul în frecvenţă :
20 Hz ÷ 20 kHz + 1/-2 dB
• Zgomote : sub limita măsurabilă
Secţiunea radio :
• Domeniul de frecvenţe :
FM : 87,5 ÷ 108 MHz
AM : 531 ÷ 1602 kHz
• Frecvenţa intermediară :
FM : 128 kHz
AM : 45 kHz
• Antene :
FM : antenă telescopică
AM : antenă cu bară de ferită, încorporată
Secţiunea USB :
• Viteza de transfer acceptată :
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kbps-320 kbps, viteză de transfer variabilă
WMA:
16 kbps-320 kbps, viteză de transfer variabilă
• Frecvenţa de eşantionare :
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/ 44,1/ 48 kHz
WMA:
32/ 44,1/ 48 kHz
• Port
(USB)
USB-A (Viteză integrală)
Caracteristici generale :
• Difuzoare (2)
registru complet : 8 cm diametru,
4 ohmi
tip con
30
• Intrări :
AUDIO IN (minimufe stereo)
Port
(USB) : tip A,
intensitate maximă a curentului 500 mA
• Ieşiri :
Mufă căşti (minimufă stereo):
Pentru căşti cu impedanţă 16 ohmi ÷ 32 ohmi
• Puterea la ieşire :
1,7 W + 1,7 W (la 4 ?, distorsiune armonică
de 10 % )
• Cerinţe privind alimentarea :
Pentru player :
c.a. tensiune 230 mV, frecvenţă 50 Hz
c.c. tensiune 9 V, 6 baterii R14 (dimens. C)
Pentru telecomandă :
c.c. tensiune 3 V, 2 baterii R03
(dimensiune AAA)
• Consum de putere :
c.a. 13 W
• Durata de viaţă a bateriei
Pentru player :
Recepţie FM
Sony R14P : aprox. 15 ore
Sony alkaline LR14 : aprox. 25 ore
Redare CD
Sony R14P : aprox. 1,5 ore
Sony alkaline LR14 : aprox. 9 ore
• Dimensiuni (L/Î/A) (inclusiv părţile proeminente) :
aprox. 365 mm × 134 mm × 230 mm
• Masă (inclusiv bateriile) :
aprox. 2,8 kg
Accesorii furnizate :
– cablu de alimentare cu c.a. (1)
– telecomandă (1)
Accesorii opţionale :
– căşti din seria MDR, marca Sony.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul. Accesorii la care se referă : telecomanda.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement