Sony MDR-RF4000K Căşti wireless RF4000K Instrucţiuni de utilizare

Sony MDR-RF4000K Căşti wireless RF4000K Instrucţiuni de utilizare
4-170-882-93(1)
Wireless Stereo
Headphone System
Bine aţi venit!
Vă mulţumim că aţi achiziţionat sistemul wireless de căşti
stereo Sony MDR-RF4000K. Înainte de a utiliza aparatul, vă
rugăm să citiţi acest manual în întregime şi să îl păstraţi
pentru referinţă ulterioară.
Vă prezentăm câteva din funcţiile acestui sistem:
 Sistem căşti stereo wireless pentru muzică şi filme
 Transmisie digitală de 2,4 GHz, sunet de înaltă calitate
 Reproducere fidelă a sunetului, amplificator cu diametrul
de 40 mm şi căşti închise, de calitate superioară
 Transmiţător prevăzut cu 2 ieşiri pentru reglare uşoară
 Sistem simplu de încărcare a bateriilor
 Căşti uşoare pentru confort în timpul ascultării
îndelungate
 Acord automat al căştilor în timp real pentru recepţionare
optimă a semnalului
 Interval de recepţie de până la 30 de metri*
 Autonomie de 7 ore datorită bateriilor reîncărcabile NiMH
incluse
 Conectare uşoară la echipamentele TV/DVD/audio cu
ajutorul cablului audio inclus
 Funcţie automată de pornire/oprire a căştilor pentru a
prelungi durata de funcţionare a bateriilor
 Bandă autoreglabilă, pentru confortul ascultătorului
 Funcţie de reglare a volumului pe căşti
Introducerea bateriei
reîncărcabilă nichel-metal
hidrid inclusă
2
Fixaţi suportul pe transmiţător.
Cu ajutorul suportului, puteţi aşeza transmiţătorul fie în
poziţie orizontală, fie verticală.
Bateria reîncărcabilă nichel-metal hidrid inclusă nu este
încărcată la prima utilizare. Încărcaţi-o înainte de utilizare.
Pentru încărcare, aşezaţi căştile pe transmiţător.
1
Apăsaţi butonul PUSH de pe casca stângă pentru a
deschide compartimentul bateriei.
Capacul compartimentului se deschide.
Buton PUSH
2
Introduceţi bateria reîncărcabilă nichel metal
hidrid inclusă în compartimentul pentru baterii,
având grijă să potriviţi polul  de pe baterie cu
semnul  marcat în compartiment.
Nu utilizaţi alte baterii decât cea livrată împreună cu
aparatul.
Observaţii privind transmiţătorul cu suport şi
suprafaţa de instalare
 Nu aşezaţi suportul pe suprafeţe acoperite, murdare sau
prăfuite.
 Dezlipiţi membranele de protecţie (transparente) ale
peliculelor adezive (4 colţuri) ale suportului. Suportul nu
poate fi instalat dacă membranele de protecţie nu sunt
dezlipite de pe peliculele adezive.
 Când fixaţi transmiţătorul, apăsaţi-l uşor pentru a
stabiliza suportul.
În caz de reducere a rezistenţei peliculelor
adezive
Folosiţi o cârpă moale, uşor umedă, pentru a îndepărta
praful. Se poate folosi şi o cârpă moale, uşor umezită în apă
cu detergent, pentru a îndepărta amprentele sau urmele de
grăsime. Rezistenţa peliculelor adezive va fi restabilită
pentru utilizare repetată.
©2010 Sony Corporation
Română
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare,
feriţi aparatul de ploaie şi umezeală.
Pentru a reduce riscul producerii unor incendii sau riscul de
electrocutare, nu lăsaţi acest aparat într-o zonă în care pot
picura lichide sau în care aparatul poate fi stropit şi nu
aşezaţi niciun obiect în care se află lichide, de exemplu vaze,
pe aparat.
Nu expuneţi bateriile (setul de baterii sau bateriile instalate)
la căldură excesivă cum ar fi lumina soarelui, surse de foc
etc. pe perioade îndelungate.
Pentru a evita electrocutarea, nu deschideţi carcasa. Pentru
depanare, adresaţi-vă numai personalului calificat.
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu strâmt, cum ar fi o
bibliotecă sau un dulap încorporat.
Deoarece ştecărul adaptorului de curent alternativ este
utilizat pentru a deconecta adaptorul de la priză, conectaţi-l
la o priză de curent alternativ din apropiere. Dacă observaţi
vreo neconcordanţă, scoateţi-l imediat din priză.
Presiunea excesivă a sunetului din căşti vă poate conduce la
pierderea funcţiei auditive.
Dacă transmiţătorul este instalat orizontal, atunci plăcuţa cu
denumirea se află în exterior, pe spate.
Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest echipament
respectă cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm
accesaţi următoarea adresă:
http://www.compliance.sony.de/
Dezafectarea echipamentelor electrice
şi electronice vechi (Se aplică pentru
ţările membre ale Uniunii Europene si
pentru alte ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe
ambalajul acestuia, indică faptul că acest
produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu menajer. El trebuie
predat punctelor de reciclare a echipamentelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest produs este dezafectat în
mod corect, veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului şi a sănătăţii umane, dacă produsul
ar fi fost dezafectat în mod necorespunzător. Reciclarea
materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi primăria din oraşul dumneavoastră,
serviciul de salubritate local sau magazinul de unde aţi
cumpărat produsul.
Observaţie
Compartimentul bateriei este prevăzut cu o plăcuţă metalică în partea
 care fixează bateria reîncărcabilă. Introduceţi mai întâi polul 
când instalaţi bateria.
3
Printed in China
Dezafectarea bateriilor uzate (aplicabil
în Uniunea Europeană şi alte ţări
europene cu sisteme de colectare
separate )
Închideţi capacul compartimentului pentru baterii.
 Introduceţi plăcuţa metalică în orificiul din partea
stângă sus.
 Apăsaţi capacul până se aude un clic.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau
integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu
bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către
personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate
corespunzător, predaţi produsulul la sfârşitul duratei de
funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice
şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi
secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un
centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
numai echipamentelor vândute în ţările care respectă
directivele UE
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor este : Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie,
vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc
aparatul.
Utilizarea unei reţele RLAN este reglementată astfel:
 în privinţa utilizării în mediu privat, prin Decretul
Legislativ din 1.8.2003, nr. 259 („Codul comunicaţiilor
electronice”). În speţă Articolul 104 indică situaţiile în
care este necesară obţinerea în prealabil a unei autorizaţii
generale, iar Art. 105 indică situaţiile în care este permisă
utilizarea liberă;
 în privinţa asigurării accesului public RLAN la reţelele şi
serviciile de telecomunicaţii, prin Decretul Ministerial din
28.5.2003, cu modificările aduse şi Art. 25 (autorizaţia
generală pentru reţelele și serviciile de comunicaţii
electronice) din Codul comunicaţiilor electronice.
Modificarea locului de instalare
Mutaţi suportul uşor, prinzând de margine. Peliculele
adezive nu se vor desprinde printr-o mişcare rapidă.
3
Rotiţi căştile din dreapta şi stânga în poziţie plană.
Baterie reîncărcabilă nichel-metal hidrid BP-HP550-11 (1)
4
Introduceţi căştile în transmiţător astfel încât
punctul de contact al căştilor să atingă pinul de
conectare al transmiţătorului; verificaţi dacă
indicatorul CHG se aprinde.
Bateria se încarcă complet în aproximativ 16 ore (când
bateria este complet încărcată, indicatorul CHG se
stinge). La fixarea pe transmiţător, introduceţi complet
atât casca stângă cât şi casca dreaptă.
Când pinul de conectare al transmiţătorului întâlneşte
punctul de contact al căştilor, indicatorul CHG se
aprinde roşu.
Cablu de conectare (mini-mufă stereo  mufă pin × 2), 1 m
(1)
Canal dreapta (roşu)
Canal stânga (alb)
La mufele LINE OUT
sau REC OUT
Ridicaţi banda autoreglabilă şi verificaţi indicatorul POWER
situat pe casca din dreapta. Bateria încă mai funcţionează
dacă indicatorul este aprins şi are culoarea verde.
Încărcaţi bateria sau instalaţi un set nou de baterii uscate
dacă indicatorul POWER este iluminează slab, intermitent
sau dacă sunetul devine distorsionat sau zgomotos.
Observaţie
Bateria reîncărcabilă NiMH trebuie înlocuită cu una nouă când
durata de funcţionare este egală cu jumătate din durata normală de
utilizare prevăzută în urma unei încărcări corespunzătoare. Bateria
reîncărcabilă de tipul BP-HP550-11 nu se găseşte în comerţ. Puteţi
comanda bateria la magazinul de unde aţi cumpărat sistemul sau la
cel mai apropiat reprezentant Sony.
* „WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci înregistrate ale
Sony Corporation.
Bateriile alcaline (mărimea AAA) se găsesc în comerţ şi pot
fi utilizate pentru alimentarea căştilor. Instalaţi bateriile
conform instrucţiunilor din secţiunea „Introducerea bateriei
reîncărcabile nichel-metal hidrid inclusă“.
Dacă sunt instalate baterii uscate, funcţia de încărcare a
bateriilor nu este activată.
Bandă
autoreglabilă
Înainte de a asculta
Pentru a reduce riscul producerii unor afecţiuni auditive,
reduceţi mai întâi volumul.
Scoateţi căştile din transmiţător.
Indicatorul POWER al transmiţătorului se va aprinde şi
va avea culoarea verde.
1
Baterie
Nr. aproximativ de ore*1
Baterii alcaline Sony
LR03/AM-4(N)
10 ore*2
2
 Informaţii suplimentare
Depanarea
Transmiţător
Punct tactil
(în stânga)
Canal dreapta
(roşu)
4
Adaptor de c.a.
(inclus)
Observaţii
Utilizaţi doar adaptorul de c.a. livrat împreună cu aparatul.
Utilizarea unor adaptori de c.a. cu polaritate sau alte
caracteristici diferite, poate genera defecţiuni ale produsului.
Mufă cu polaritate unică
Utilizaţi întotdeauna doar adaptorul de c.a. inclus. Chiar şi
adaptorii de c.a. cu tensiune şi polaritate identică pot deteriora
produsul din cauza capacităţii electrice sau a altor factori.
Conectaţi
adaptorul de c.a. la o priză de curent alternativ

accesibilă. Dacă observaţi vreo neconcordanţă, scoateţi-l
imediat din priză.
 Verificaţi dacă aţi închis capacul compartimentului
pentru baterie. Funcţia de încărcare a bateriei nu este
activată când capacul compartimentului nu este închis
corect.
 Verificaţi că cele două căşti (stânga şi dreapta) sunt
introduse corect în transmiţător.
 Indicatorul nu se aprinde dacă punctul de contact al
căştilor nu atinge pinul de conectare al transmiţătorului.
În acest caz, scoateţi căştile din transmiţător şi
introduceţi-le din nou, astfel încât indicatorul să se
aprindă.
 Verificaţi dacă bateria NiMH reîncărcabilă furnizată este
instalată în compartimentul bateriei.
 Nu puteţi reîncărca nicio altă baterie reîncărcabilă sau
baterie uscată în afara celei furnizate.
Adaptor
unidirecţional
(inclus)
La mufa căştilor
(mufă stereo de
telefon)
În cazul în care apar probleme în timpul utilizării acestui
sistem de căşti, consultaţi lista de mai jos. Dacă problemele
persistă, contactaţi cel mai apropiat dealer Sony.
Sunet inexistent
 Verificaţi conexiunea dintre transmiţător şi echipamentul audio/
video.
 Porniţi echipamentul audio/video conectat la transmiţător.
Măriţi
volumul echipamentului audio/video, dacă transmiţătorul

este conectat la mufa de căşti a acestuia.
 Asiguraţi-că că purtaţi căştile în mod corespunzător.
 Măriţi volumul în căşti.
 Indicatorul de curent POWER se stinge.
Încărcaţi bateria reîncărcabilă dacă este slabă, sau înlocuiţi
bateriile alcaline cu altele noi. Dacă indicatorul POWER nu se
aprinde după ce aţi încărcat bateria, duceţi căştile la un dealer
Sony.
Sunet distorsionat sau intermitent (uneori cu bruiaje)
Cablu de
conectare (inclus)
Dacă indicatorul CHG nu se aprinde
Siguranţa
Fixaţi noua auriculară pe cască.
Conectaţi transmiţătorul la un aparat audio/video.
Canal stânga
(alb)
La priza de c.a.
După ce indicatorul POWER începe să emită intermitent o
lumină verde, trageţi în sus şi ţineţi de banda auto-reglabilă a
căştilor, apoi introduceţi un ac sau un alt obiect ascuţit în
orificiul căştii drepte.
Indicatorul POWER al transmiţătorului rămâne aprins,
emiţând continuu o lumină de culoare verde.
Îndepărtaţi vechea auriculară de pe cască.
Configurarea transmiţătorului
Când vă puneţi căştile acestea pornesc automat.
Indicatorul POWER situat pe casca dreaptă se aprinde.
Aşezaţi casca dreaptă  pe urechea dreaptă şi casca
stângă  pe urechea stângă. Purtaţi căştile în poziţie
verticală pe cap pentru ca funcţia de pornire automată să
se activeze corect.
Pe inelul marcat cu  se găseşte un punct tactil pentru a
identifica partea din stânga.
La mufa căştilor
(mini-mufă stereo)
Reglaţi volumul.
Reglaj volum
 Încărcaţi bateria reîncărcabilă dacă este slabă, sau înlocuiţi
bateriile alcaline cu altele noi. Dacă indicatorul POWER nu se
aprinde după ce aţi încărcat bateria, duceţi căştile la un dealer
Sony.
Verificaţi
dacă există în apropiere vreun dispozitiv fără fir care

emite pe frecvenţa 2,4 GHz sau un cuptor cu microunde.
 Modificaţi poziţia transmiţătorului.
 Micşoraţi volumul echipamentului audio/video, dacă
transmiţătorul este conectat la mufa de căşti a acestuia.
Sunet slab
 Măriţi volumul echipamentului audio/video, dacă transmiţătorul
este conectat la mufa de căşti a acestuia.
 Măriţi volumul în căşti.
WALKMAN®*,
TV, etc.
Zgomot puternic pe fundal
Observaţii
Când vizionaţi filme nu daţi volumul la o valoare foarte
ridicată pe parcursul scenelor liniştite. Auzul poate fi afectat
dacă urmează o scenă zgomotoasă.
La deconectarea adaptorului de c.a. de la transmiţător este
posibil să auziţi unele zgomote înainte de a închide căştile.
Căşti stereo wireless (MDR-RF4000)
Frecvenţa de redare
12 Hz – 22.000 Hz
Sursă de curent
Baterie nichel-metal hidrid (NiMH) inclusă sau
baterii alcaline AAA disponibile în comerţ
Masa
Aprox. 300 g (împreună cu bateria reîncărcabilă
NiMH inclusă)
 Feriţi căştile de umezeală şi apă, precum şi de orice fel de
şocuri care ar putea duce la defectarea aparatului.
 Nu demontaţi şi nu deschideţi carcasa sistemului.
Surse de curent şi păstrarea aparatului
Puneţi-vă căştile.
Sistem de modulaţie
GFSK
Frecvenţă
2.404 GHz - 2.476 GHz
Distanţa de transmisie
Aprox. 30 m
Răspuns frecvenţă
10 Hz - 22.000 Hz
Rata de distorsiune
maxim 1% (1 kHz)
Intrări audio
Mufe de telefon (stânga/dreapta)
Mini-mufă stereo
Sursă de curent
CC 5,2 V (de la adaptorul de c.a. inclus)
Dimensiuni
Aprox. 246 mm × 75 mm ×120 mm (L/h/l)
Masa
Aprox. 430 g
Consum nominal
1,3 W
Auricularele pot fi înlocuite. Dacă acestea se murdăresc sau
se uzează, înlocuiţi-le conform imaginii de mai jos.
Auricularele nu sunt disponibile în comerţ. Le puteţi
comanda la magazinul de la care aţi achiziţionat sistemul sau
de la cel mai apropiat dealer Sony.
 Conectarea
1
Transmiţător stereo wireless (TMR-RF4000)
Accesorii incluse
Măsuri de siguranţă
Observaţii privind bateriile
Nu încărcaţi bateriile uscate.
Nu aşezaţi bateriile uscate alături de monede sau alte obiecte
metalice. Bateria poate genera căldură dacă polii pozitiv şi negativ
ai acesteia intră în mod accidental în contact cu obiecte metalice.
Dacă urmează să nu utilizaţi dispozitivul o perioadă de timp
îndelungată, scoateţi bateriile pentru a evita defecţiunile produse de
eventualele scurgeri din baterie sau de coroziune.
La mufa PHONES IN
La mufa de
intrare DC IN
5.2 V
 Reporniţi sistemul.
Introduceţi un ac sau un alt obiect ascuţit în orificiul
transmiţătorului până când auziţi un clic.
Indicatorul de curent POWER situat în partea de sus a
aparatului se aprinde intermitent şi emite o lumină de culoare
verde.
Durata de viaţă a bateriei
Transmiţător
Conectaţi adaptorul de c.a. inclus la transmiţător.
Aparatul nu funcţionează corect.
Înlocuirea auricularelor
1
3
Încărcarea bateriei
 Căştile nu recepţionează semnalul emis de transmiţător.
Aşezaţi-vă în zona de acoperire a transmiţătorului RF.
Verificaţi conexiunea transmiţătorului, adaptorul de c.a. şi
priza de curent.
Verificaţi dacă există în apropierea transmiţătorului şi a căştilor
vreun dispozitiv fără fir care emite pe frecvenţa 2,4 GHz sau un
cuptor cu microunde.
Modificaţi poziţia transmiţătorului.
 Niciun semnal audio nu este recepţionat timp de 10 minute şi nu
sunt emise semnale RF.
Furnizaţi semnale audio transmiţătorului.
Deschideţi echipamentul audio/video conectat la
transmiţător.
Dacă transmiţătorul este conectat la mufa pentru căşti,
reglaţi volumul echipamentului audio sursă la cea mai
mare valoare, care totuşi să nu permită distorsionarea
semnalului audio.
2
Sunet repetat, intermitent.
Specificaţii
Ascultarea unui program
Utilizarea căştilor cu baterii
alcaline (comercializate
separat)
 Verificaţi dacă indicatorul CHG se aprinde. În caz contrar,
conectaţi căştile la transmiţător în mod corect astfel încât
indicatorul CHG să se aprindă.
 Sunt instalate baterii uscate.
Introduceţi bateria reîncărcabilă nichel-metal hidrid inclusă.
 Sunt instalate alte baterii reîncărcabile decât cea inclusă.
Introduceţi bateria reîncărcabilă nichel-metal hidrid inclusă.
 Pinul de conectare al transmiţătorului şi punctele de contact ale
căştilor sunt prăfuite.
Ştergeţi-le cu un tampon din bumbac etc.
Nu trageţi în sus de banda autoreglabilă dacă nu o folosiţi,
deoarece va consuma din puterea bateriei.
 Utilizarea sistemului
1
Bateria nu se încarcă.
Căştile se opresc automat când le scoateţi de la
urechi
— Funcţia de pornire/oprire automată
Sistem stereo,
VCR etc.
Alegeţi una dintre tipurile de conexiune de mai jos în
funcţie de tipul mufei:
 Pentru conectarea la mufa de căşti
Adaptor de mufă unidirecţional (mini-mufă stereo  mufă
stereo de telefon) (1)
Suport (1)
7 ore*3
Transmiţătorul va înceta să mai transmită semnale RF dacă
nu detectează niciun semnal audio timp de 10 minute. În
acest caz, indicatorul de curent POWER emite o lumină
intermitentă verde timp de 30 secunde, apoi se stinge.
Transmiţătorul începe să transmită automat semnale RF
când recepţionează din nou semnale audio. Dacă semnalul
recepţionat este foarte slab timp de aproximativ 10 minute,
este posibil ca transmisia semnalelor RF să se întrerupă. În
această situaţie, măriţi volumul echipamentului audio/video
conectat şi reduceţi volumul în căşti. Dacă un echipament
conectat la mufele PHONES IN emite zgomot, transmisia
semnalelor RF nu poate fi întreruptă.
*1 la 1 kHz, ieşire 1 mW+1 mW
*2 Durata poate să varieze, în funcţie de temperatura sau de condiţiile
de utilizare.
Acest simbol marcat pe baterie sau pe
ambalaj indică faptul că bateria acestui produs nu trebuie
considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi
ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi
pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi
provocate de către manipularea şi eliminarea greşită a
acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
16 ore*2
Verificarea bateriei
Căşti stereo wireless MDR-RF4000 (1)
Adaptor de c.a. (1)
Durată aproximativă de
utilizare*1
Zona aproximativă de transmisie a semnalului RF de către
transmiţător este de 30 m.
Transmiţătorul detectează frecvenţa optimă în mod automat
când căştile sunt îndepărtate faţă de acesta. Atunci când
căştile se află în afara zonei de transmisie RF sau condiţiile
de recepţie sunt deteriorate, sunetul poate fi întrerupt. În
acest caz, reduceţi distanţa dintre căşti şi transmiţător.
După 10 minute în care nu este recepţionat
niciun semnal audio
Cablu de
conectare (inclus)
Durată aproximativă de
încărcare
Zona de transmisie a semnalului RF
Observaţii
Întrucât sistemul transmite semnale de 2,4 GHz, sunetul poate fi
întrerupt dacă au loc interferenţe. Această caracteristică este
inerentă semnalelor RF şi nu indică o defecţiune.
Zgomotele auzite prin căşti pot varia în funcţie de poziţia
transmiţătorului şi condiţiile din cameră. Se recomandă aşezarea
transmiţătorului în locul în care sunetul este de cea mai bună
calitate.
Sunetul poate fi întrerupt dacă transmiţătorul este utilizat în
apropierea altor dispozitive fără fir care folosesc frecvenţa de 2,4
GHz sau a unui cuptor cu microunde.
La mufa LINE IN
*1 la 1 kHz, ieşire 1 mW+1 mW
*2 ore necesare pentru încărcarea completă a unei baterii descărcate
*3 Durata poate să varieze, în funcţie de temperatura sau de condiţiile
de utilizare.
Verificarea componentelor şi
accesoriilor
MDR-RF4000K
Transmiţător
Încărcarea şi durata de utilizare
 Operaţiuni preliminare
Înainte de asamblarea sistemului, verificaţi dacă pachetul
conţine toate componentele.
Transmiţător TMR-RF4000 (1)
 Pentru conectare la mufa LINE OUT sau REC OUT
După utilizare, aşezaţi căştile pe transmiţător. Încărcarea
bateriei începe după ce indicatorul CHG se aprinde.
Deoarece temporizatorul încorporat detectează când
încărcarea s-a terminat, nu este necesar să scoateţi căştile
din transmiţător după încărcare.
Observaţii
Transmiţătorul se închide automat pe parcursul încărcării bateriei.
Ca măsură de siguranţă, sistemul este conceput să încarce doar
bateria reîncărcabilă furnizată, de tipul BP-HP550-11. Observaţie:
sistemul nu poate fi utilizat pentru încărcarea niciunui alt tip de
baterie reîncărcabilă.
Nu puteţi reîncărca nicio altă baterie reîncărcabilă sau baterie
uscată în afara celei furnizate.
Nu încercaţi să utilizaţi bateria reîncărcabilă BP-HP550-11
împreună cu alte dispozitive. Aceasta este concepută pentru
utilizare exclusiv în cadrul acestui sistem.
Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă între 0°C şi
40°C. Altfel, este posibil ca bateria să nu fie încărcată în totalitate.
Nu atingeţi pinul de conectare al transmiţătorului. Dacă pinul de
conectare este murdar, este posibil ca încărcarea să fie împiedicată.
Este posibil ca încărcarea să nu se producă dacă pinul de conectare
al transmiţătorului şi punctul de contact al căştilor sunt prăfuite.
Ştergeţi-le cu un tampon din bumbac etc.
* Distanţa de transmisie variază în funcţie de condiţiile de utilizare.
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za uporabo
Reîncărcarea bateriei căştilor după utilizare
 Verificaţi dacă există în apropiere vreun dispozitiv fără fir care
emite pe frecvenţa 2,4 GHz sau un cuptor cu microunde.
 Măriţi volumul echipamentului audio/video, dacă transmiţătorul
este conectat la mufa de căşti a acestuia.
 Încărcaţi bateria reîncărcabilă dacă este slabă, sau înlocuiţi
bateriile alcaline cu altele noi. Dacă indicatorul POWER nu se
aprinde după ce aţi încărcat bateria, duceţi căştile la un dealer
Sony.
Sunetul se întrerupe
 Transmiţătorul încetează să emită semnale dacă niciun semnal
nu este detectat timp de 10 minute.
Măriţi volumul echipamentului audio/video, dacă
transmiţătorul este conectat la mufa de căşti a acestuia.
 Dacă nu veţi utiliza sistemul de căşti pe o perioadă
îndelungată, scoateţi adaptorul de c.a. din priza de curent,
ţinând de priză.
Nu trageţi de cablu.
 Nu aşezaţi sistemul în niciuna dintre următoarele locaţii.
– La lumina directă a soarelui, în apropierea unor surse
de căldură sau în alte locuri cu temperatură extrem de
ridicată
– Spaţii prăfuite
– Pe suprafeţe instabile sau înclinate
– Spaţii expuse la vibraţii puternice
– Săli de baie sau alte spaţii cu umiditate ridicată
Căştile
Grija pentru cei din jur
Dacă volumul este prea ridicat, sunetul se aude în afara
căştilor. Nu măriţi volumul la un nivel care ar putea deranja
persoanele din jur.
Există tendinţa de a mări volumul când ascultătorul se află
în spaţii zgomotoase. Totuşi, din motive de siguranţă, se
recomandă păstrarea volumului la un nivel moderat care vă
permite să auziţi sunetele din exterior.
Curăţarea aparatului
Utilizaţi o cârpă moale, umezită cu detergent lichid slab. Nu
utilizaţi solvenţi cum ar fi diluant, benzen sau alcool, care ar
putea deteriora suprafaţa dispozitivului.
În caz de spargere a dispozitivului
 În cazul spargerii dispozitivului sau al pătrunderii unor
obiecte străine în interiorul acestuia, opriţi-l imediat şi
consultaţi cel mai apropiat dealer Sony.
 Prezentaţi dealer-ului Sony atât căştile cât şi
transmiţătorul.
Adaptor de c.a. (5,2 V) (1)
Baterie reîncărcabilă nichel-metal hidrid (NiMH)
BP-HP550-11 (550 mAh) (1)
Cablu de conectare
(mini-mufă stereo  mufă pin × 2), 1 m (1)
Adaptor de mufă unidirecţional (mini-mufă
stereo  mufă stereo de telefon) (1)
Suport (1)
Card de garanţie (1)
Instrucţiuni de utilizare (acest manual) (1)
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără notificare
prealabilă.
Slovenščina
OPOZORILO
Da zmanjšate nevarnost električnega udara, naprave
ne izpostavljajte dežju ali vlagi.
Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara,
naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju in ne
polagajte predmetov napolnjenih s tekočinami, kot na
primer vaze, na napravo.
Baterij (alkalnih ali vgrajenih baterij) ne izpostavljajte močni
toploti, kot na primer soncu, ognju ali podobnim virom
toplote za dlje časa.
Da se izognete nevarnosti električnega udara, ne odpirajte
predala. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.
Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot na primer
polico za knjige ali vgrajen predalnik.
Glavni vtič napajalnega vmesnika se uporablja za odklop
napajalnega vmesnika iz napajanja, povežite ga z lahko
dostopno vtičnico. Če opazite kakršnokoli neobičajnost, ga
nemudoma izključite iz vtičnice.
Močan zvok, ki prihaja iz slušalk lahko poškoduje sluh.
Nazivna ploščica je na spodnji zunanji strani, če je oddajnik
nameščen vodoravno.
Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi
zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/
ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Dobrodošli!
Zahvaljujemo se za nakup sistema brezžičnih stereo slušalk
Sony MDR-RF4000K. Pred uporabo naprave pazljivo
preberite ta priročnik in ga hranite za prihodnjo uporabo.
Nekatere funkcije so:
 Sistem brezžičnih stereo slušalk za poslušanje glasbe in
filmov
 2,4 GHz digitalni prenos za visokokakovostni zvok
 Odlična reprodukcija zvoka s pomočjo 40 mm pogonske
enote z visokokakovostnimi slušalkami zaprtega tipa
 2-smerni oddajnik, oblikovan za udobno nastavljanje
 Preprost sistem polnjenja baterije
 Lahke slušalke za dolgotrajno udobnost nošenja
 Slušalke s samodejnim uglaševanjem v realnem času za
najboljši sprejem signala
 Obseg sprejema do 30 metrov*
 7 ur predvajanja s priloženo Ni-MH baterijo za ponovno
polnjenje
 Preprosta povezava s TV/DVD/avdio opremo s
priloženim avdio kablom
 Funkcija samodejnega vklopa/izklopa za daljši čas
delovanja baterije
 Prosto nastavljiv naglavni trak za natančno in udobno
prileganje
 Funkcija nadzora glasnosti na slušalkah
Vstavljanje priložene nikeljmetal-hidridne baterije za
ponovno polnjenje
Odstranitev odpadnih baterij (velja za
evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Ta simbol na bateriji ali na embalaži
pomeni, naj se z baterijo ne ravna enako kot z
gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji
z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot
0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in
naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire.
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z
vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno
servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte
izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o
varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na
zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije
lahko povprašate na upravni enoti ali v trgovini, kjer ste
izdelek kupili.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni
samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo
smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni
predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da
se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
Uporaba omrežja RLAN:
 je z ozirom na zasebno uporabo zakonsko urejena z
uredbo z zakonsko močjo z dne 1. 8. 2003, št. 259
(»Pravilnik o elektronski komunikaciji«). Predvsem člen
104 določa, kdaj si je predhodno treba pridobiti splošno
pooblastilo, člen 105 pa, kdaj je uporaba prosto dovoljena;
 je z ozirom na zagotovitev javnega dostopa do RLAN-a do
telefonskih omrežij in storitev zakonsko urejena z
ustrezno dopolnjeno ministrsko odredbo z dne 28. 5.
2003 in členom 25 (splošno pooblastilo za elektronska
komunikacijska omrežja in storitve) Pravilnika o
elektronski komunikaciji.
Stojalo namestite na oddajnik.
S pomočjo stojala lahko oddajnik namestite v vodoravni
ali navpični položaj.
1
Pritisnite gumb PUSH na levem ohišju slušalk, da
odprete pokrov predalčka za baterijo.
Pokrov predalčka za baterijo se sname.
 Priključitev na vhod LINE OUT ali REC OUT
Po uporabi slušalke namestite na oddajnik. Indikatorska
lučka CHG zasveti in polnjenje se začne.
Ker vgrajeni časovnik zazna zaključek polnjenja, slušalk po
polnjenju ni treba odstraniti iz oddajnika.
Oddajnik
Pribl. čas polnjenja
Pribl. čas uporabe*1
16 ur*2
7 ur*3
V vhod LINE IN
Preverjanje sestavnih delov in
dodatkov
Preverjanje preostalega stanja
napolnjenosti baterije
Pred nastavljanjem sistema preverite, ali ste prejeli vse
sestavne dele.
Oddajnik TMR-RF4000 (1)
Gumb PUSH
2
Priloženo nikelj-metal-hidridno baterijo za
ponovno polnjenje vstavite v predalček za baterijo,
terminal  na bateriji se mora ujemati z oznako 
na predalčku.
Naprava ni namenjena za polnjenje drugih baterij.
Brezžične stereo slušalke MDR-RF4000 (1)
Opombe o oddajniku s stojalom in površini
namestitve
 Stojalo namestite na površino, ki je prazna, ravna, čista in
brez prahu.
 Zaščitno folijo (prozorno) odstranite z lepljivih blazinic (4
vogali) na stojalu. Stojala ne morete namestiti, če zaščitne
folije ne odstranite z lepljivih blazinic.
 Oddajnik namestite tako, da ga nežno pritisnete na
površino.
Če lepljive blazinice niso dovolj lepljive
Z rahlo navlaženo mehko krpo odstranite prah. Prstne
odtise ali maščobo lahko odstranite s pomočjo mehke krpe
in blagega detergenta. Lepljive blazinice bodo znova dovolj
lepljive in primerne za vnovično uporabo.
Spreminjanje kraja namestitve
Opomba
Predalček za baterijo ima na strani oznake  zavihek, ki baterijo za
ponovno polnjenje drži na mestu. Najprej vstavite terminal baterije za
ponovno polnjenje, ki ima oznako .
3
S prsti primite rob stojala in ga počasi premaknite. Lepljivih
blazinic ne boste odlepili s hitrim premikom.
3
Levo in desno slušalko obrnite, da bosta sploščeni.
Zaprite pokrov predalčka za baterijo.
 Zavihek vstavite v zgornji levi del.
 Zaprite pokrov, da ta zaskoči.
Povezovalni kabel
(priložen)
Opomba
Nikelj-metal-hidridno baterijo za ponovno polnjenje z novo
zamenjajte le, ko je baterija po polnjenju primerna le še za polovični
čas pripravljenosti. Baterija za ponovno polnjenje tipa BP-HP550-11
ni na razpolago v redni prodaji. Baterijo lahko naročite v trgovini,
kjer ste ta sistem kupili, ali pri najbližjem prodajalcu Sony.
Uporaba slušalk z alkalnimi
baterijami (kupite posebej)
V trgovinah razpoložljive alkalne baterije (velikost AAA) se
lahko prav tako uporabljajo za napajanje slušalk. Pri
vstavljanju baterij upoštevajte navodila v poglavju
»Vstavljanje priložene nikelj-metal-hidridne baterije za
ponovno polnjenje.«
Ko so vstavljene suhe baterije, se funkcija polnjenja baterije
ne bo aktivirala.
Desni kanal (rdeče)
Levi kanal (belo)
V vhod LINE
OUT ali REC OUT
Če 10 minut ni prejet avdio signal, se prenos
radiofrekvenčnega signala od oddajnika samodejno zaustavi.
Ko oddajnik preneha oddajati signal, indikatorska lučka
POWER 30 sekund utripa zeleno in nato ugasne. Ko je avdio
signal znova prejet, se prenos radiofrekvenčnega signala
samodejno nadaljuje. Prenos radiofrekvenčnega signala se
lahko prekine, če je 10 minut prejet izjemno tih zvok. V tem
primeru povečajte glasnost priključene avdio/video
komponente in zmanjšajte glasnost slušalk. Prenos
radiofrekvenčnega signala morda ne bo prekinjen, če
komponenta, ki je priključena na vhode PHONES IN,
oddaja signalni šum.
Slušalki vstavite v oddajnik, da se kontaktna točka
slušalk stika s kontaktnim priključkom oddajnika
in se prepričajte, ali indikatorska lučka CHG sveti.
Polnjenje baterije traja približno 16 ur (ko je polnjenje
zaključeno, indikatorska lučka CHG ugasne). Ko
slušalke namestite na oddajnik, se prepričajte, ali sta
ohišji slušalk popolnoma vstavljeni.
Ko se kontaktna točka slušalk stika s kontaktnim
priključkom oddajnika, indikatorska lučka CHG zasveti
rdeče.
Povezovalni kabel (stereo mini vtič  pinski vtič × 2), 1 m
(1)
Unimatch adapter vtiča (stereo mini priključek  vtič za
stereo slušalke) (1)
Baterija
Pribl. ur*1
Alkalna baterija Sony
LR03/AM-4 (N)
10 ur*2
Vključite avdio/video komponento, ki je povezana
z oddajnikom.
Če je oddajnik povezan z vhodom slušalk, s funkcijo
nadzora glasnosti avdio komponente izberite čim večjo
glasnost, vendar ne tako visoko, da bi zvok postal
popačen.
Slušalke odstranite z oddajnika.
Zamenjava ušesnih blazinic
Ušesne blazinice lahko zamenjate. Če so ušesne blazinice
umazane ali obrabljene, jih zamenjajte, kot je prikazano
spodaj. Ušesne blazinice niso na voljo v prosti prodaji.
Nadomestne blazinice lahko naročite v trgovini, kjer ste ta
sistem kupili, ali pri najbližjem prodajalcu Sony.
1
Staro ušesno blazinico odstranite, tako da jo
snamete.
2
Novo ušesno blazinico namestite okoli ohišja.
Indikatorska lučka POWER na oddajniku zasveti zeleno.
Opombe o baterijah
Suhih baterij ne polnite.
Suhih baterij ne nosite skupaj s kovanci ali drugimi kovinskimi
predmeti. Če se nenamerno približata pozitiven in negativen pol
baterije, lahko nastane toplota.
Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da
preprečite poškodbe zaradi puščanja baterij ali korozije.
Nastavljanje oddajnika
 Pazite, da vam slušalke ne padejo na tla, da po njih ne
boste udarjali ali jih izpostavljali drugim močnim
udarcem. S tem lahko poškodujete slušalke.
 Slušalk ne poskušajte razstaviti ali odpreti katerega
njihovega dela.
1
O napajanju in namestitvi
 Priključitev
Oddajnik povežite z avdio/video komponento.
 Dodatne informacije
Če boste med uporabo slušalk naleteli na težave, uporabite
nasvete, ki so navedeni v nadaljevanju. Če težave ne boste
mogli odpraviti, se posvetujte z najbližjim prodajalcem Sony.
Nadenite si slušalke.
Ko si nadenete slušalke, se slušalke samodejno vključijo.
Indikatorska lučka POWER na desnem ohišju zasveti.
Desno ohišje  si nadenite na vaše desno uho in levo
ohišje  na vaše levo uho. Slušalke naj bodo na vaši
glavi v navpičnem položaju, da bo funkcija samodejnega
vklopa lahko nemoteno delovala.
Na obešalu je otipljiva točka, označena s  ki označuje
levo stran.
Otipljiva točka
(na levi strani)
Oddajnik
Povezovalni kabel
(priložen)
4
Če indikatorska lučka CHG ne sveti
Vtič z univerzalno polariteto
Ni zvoka
 Preverite povezavo med oddajnikom in avdio/video opremo.
 Vključite avdio/video komponento, ki je povezana z oddajnikom,
in vklopite predvajanje.
 Če oddajnik priključite na avdio/video komponento s pomočjo
vhoda za slušalke, povečajte glasnost na priključeni avdio/video
komponenti.
 Prepričajte se, da imate slušalke na glavi pravilno nameščene.
 Povečajte glasnost slušalk.
 Indikatorska lučka POWER ugasne.
Če je baterija za ponovno polnjenje skoraj prazna, jo napolnite
ali alkalne baterije zamenjajte z novimi. Če indikatorska lučka
POWER po polnjenju baterije še vedno ne sveti, nesite slušalke
k prodajalcu Sony.
Popačen ali prekinjen zvok (včasih s šumom)
V DC IN
5.2 V vhod
 Prepričajte se, ali je pokrov predalčka za baterijo zaprt. Če
pokrov ni popolnoma zaprt, se polnjenje baterije ne bo
aktiviralo.
 Preverite, ali sta leva in desna slušalka pravilno vstavljeni
v oddajnik.
 Indikatorska lučka ne zasveti, če se kontaktna točka
slušalk ne stika s kontaktnim priključkom oddajnika. V
tem primeru odstranite slušalke in jih znova vstavite v
oddajnik, da indikatorska lučka zasveti.
 Prepričajte se, ali je priložena nikelj-metal-hidridna
baterija za ponovno polnjenje vstavljena v predalček za
baterijo.
 Polniti ni možno drugih baterij za ponovno polnjenje ali
suhih baterij, razen priloženih.
Ukrepi
O varnosti
3
Unimatch adapter
vtiča (priložen)
V vhod za slušalke
(stereo mini vhod)
V vhod za slušalke
(vhod za stereo
slušalke)
WALKMAN®*,
TV itd.
Brezžične stereo slušalke (MDR-RF4000)
Frekvenčni razpon predvajanja
12 Hz – 22.000 Hz
Napajanje
Nikelj-metal-hidridna baterija za ponovno
polnjenje (priložena) ali v prodaji dostopne
alkalne baterije (velikosti AAA)
Teža
Pribl. 300 g (vključno s priloženo nikelj-metalhidridno baterijo za ponovno polnjenje)
Da zmanjšate tveganje poškodb sluha, najprej zmanjšajte
glasnost.
2
Modulacijski sistem
GFSK
Nosilna frekvenca
2,404 GHz - 2,476 GHz
Razpon prenosa
Največ pribl. 30 m
Frekvenčni odziv
10 Hz - 22.000 Hz
Stopnja popačenja
1 % ali manj (1 kHz)
Avdio vhodi
Vhodi za slušalke (levo/desno)
Stereo mini vtič
Napajanje
DC 5,2 V (iz priloženega napajalnega vmesnika)
Mere
Pribl. 246 mm × 75 mm ×120 mm (š/v/g)
Teža
Pribl. 430 g
Normirana poraba energije
1,3 W
Ko začne indikatorska lučka POWER utripati, povlecite in
zadržite samonastavljiv trak slušalk in potisnite majhno sponko
ipd. v luknjico na desni slušalki, dokler ne začutite, da ta
zaskoči.
Indikatorska lučka POWER na oddajniku preneha utripati in
sveti zeleno.
Pred poslušanjem
1
Brezžični stereo oddajnik (TMR-RF4000)
Priloženi dodatki
Samonastavljivi
trak
Poslušanje programa
Desni kanal
(rdeče)
Vedno uporabite le priložen napajalni vmesnik. Tudi napajalni
vmesniki z enako napetostjo in polariteto vtičev lahko zaradi
količine toka ali drugih dejavnikov poškodujejo napravo.
Napajalni vmesnik priključite na lahko dostopno vtičnico za
izmenični tok. Če boste opazili nepravilno delovanje
napajalnega vmesnika, ga nemudoma izklopite iz vtičnice za
izmenični tok.
 Ponastavite sistem.
Majhno sponko ipd. potisnite v luknjico na oddajniku, dokler
ne začutite, da ta zaskoči.
Indikatorska lučka POWER začne utripati zeleno.
 Delovanje
Levi kanal
(belo)
Priloženi napajalni vmesnik povežite z
oddajnikom.
Opombe
Uporabite le priloženi napajalni vmesnik. Uporaba napajalnih
vmesnikov z drugačno polariteto vtičev ali drugimi
značilnostmi lahko povzroči okvaro naprave.
Naprava ne deluje pravilno.
Specifikacije
* Logotip »WALKMAN« in »WALKMAN« sta registrirani blagovni
znamki podjetja Sony Corporation.
V vhod PHONES IN
Napajalni vmesnik
(priložen)
 Slušalke ne morejo prejeti signala oddajnika.
Slušalke premaknite v območje prenosa radiofrekvenčnega
signala.
Preverite povezavo oddajnika, napajalnega vmesnika in
vtičnice za izmenični tok.
Preverite, ali druga brezžična naprava uporablja 2,4 GHz
frekvenco ali se v bližini oddajnika in slušalk nahaja
mikrovalovna pečica.
Spremenite
položaj oddajnika.

 10 minut ni bil prejet avdio signal in radiofrekvenčni signal ni bil
oddan.
Zagotovite primeren avdio signal do oddajnika.
Življenjska doba baterije
Oddajnik
Polnjenje
V vtičnico za
izmenični tok
Slišni so zaporedni piski.
Ko slušalk ne uporabljate, samonastavljivega traku ne
povlecite navzgor, saj boste tako vklopili porabo baterije.
Stereo sistem,
videorekorder, itd.
Glede na tip vhoda izberite enega od spodaj opisanih
načinov priključitve:
 Priključitev na vhod za slušalke
1
 Preverite, ali indikatorska lučka CHG zasveti. Če indikatorska
lučka CHG ne zasveti, slušalke pravilno vstavite v oddajnik, da
indikatorska lučka CHG zasveti.
 Vstavljene so suhe baterije.
Vstavite priloženo nikelj-metal-hidridno baterijo za ponovno
polnjenje.
 Vstavljene so druge baterije za ponovno polnjenje in ne priložena
baterija za ponovno polnjenje.
Vstavite priloženo nikelj-metal-hidridno baterijo za ponovno
polnjenje.
Priključek
oddajnika in kontaktna točka slušalk sta prašna.

Očistite ju z vatirano palčko itd.
Ko slušalke snamete, se te samodejno izklopijo
— Funkcija samodejnega vklopa/izklopa
Odpravljanje težav
Stojalo (1)
Baterije ni moč napolniti
*1 pri 1 kHz, 1 mW + 1 mW izhodni moči
*2 Število ur se lahko spreminja glede na temperaturo ali pogoje
uporabe.
4
Nikelj-metal-hidridna baterija za ponovno polnjenje BPHP550-11 (1)
Povlecite samonastavljivi trak in preverite indikatorsko
lučko POWER na desnem ohišju. Baterija je še uporabna, če
indikatorska lučka sveti zeleno.
Če je indikatorska lučka POWER zatemnjena, utripa ali
zvok slušalk postane popačen ali šumeč, napolnite baterijo
za ponovno polnjenje ali vstavite nove suhe baterije.
Približno območje prenosa radiofrekvenčnega signala je do
30 m od oddajnika.
Ko slušalke oddaljite od oddajnika, oddajnik samodejno
zazna optimalno frekvenco. Če so slušalke izven območja
prenosa radiofrekvenčnega signala ali se pogoji sprejemanja
poslabšajo, bo zvok morda prekinjen. V tem primeru se
približajte oddajniku.
Če 10 minut ni prejet avdio signal
*1 pri 1 kHz, 1 mW + 1 mW izhodni moči
*2 Število ur, potrebnih za popolno polnjenje prazne baterije
*3 Število ur se lahko spreminja glede na temperaturo ali pogoje
uporabe.
 Priprava
Območje prenosa radiofrekvenčnega signala
Opombe
Ker sistem oddaja signale na frekvenci 2,4 GHz, bo zvok morda
prekinjen, če se pojavijo interference. Za to so krive značilnosti
radijskih frekvenc in ne okvara naprave.
Šum, ki ga slišite v slušalkah, se lahko spreminja glede na položaj
oddajnika in pogoje v prostoru. Priporočamo, da oddajnik
namestite na mesto, kjer je zvok najbolj čist.
Zvok
bo morda prekinjen, če oddajnik uporabljate z drugo napravo,

ki uporablja 2,4 GHz frekvenco, ali v bližini mikrovalovne pečice.
Polnjenje in čas uporabe
* Razpon prenosa je odvisen od pogojev uporabe.
Napajalni vmesnik (1)
Polnjenje baterije slušalk
Opombe
Oddajnik se med polnjenjem baterije samodejno izklopi.
Sistem je iz varnostnih razlogov oblikovan le za polnjenje priložene
baterije za ponovno polnjenje tipa BP-HP550-11. Upoštevajte, da
drugih tipov baterij za ponovno polnjenje s tem sistemom ni
možno polniti.
Polniti ni možno drugih baterij za ponovno polnjenje ali suhih
baterij, razen priloženih.
Priložene baterije za ponovno polnjenje BP-HP550-11 ne
uporabljajte z drugimi komponentami. Namenjena je le za uporabo
s tem sistemom.
Baterijo
polnite pri temperaturi okolice med 0 °C in 40 °C. V

nasprotnem primeru baterija morda ne bo popolnoma napolnjena.
Priključka oddajnika se ne dotikajte. Če je priključek oddajnika
umazan, polnjenje ni možno.
Če sta priključek oddajnika in kontaktna točka slušalk prašni,
polnjenje morda ne bo zaključeno. Očistite ju z vatirano palčko itd.
Priložena nikelj-metal-hidridna baterija za ponovno
polnjenje pred prvo uporabo ni napolnjena. Pred uporabo jo
napolnite.
Če želite napolniti slušalke, jih položite na oddajnik.
Oddaja stare električne in elektronske
opreme (veljavno v Evropski uniji in
ostalih evropskih državah s sistemom
ločenega zbiranja odpadkov)
Če se na izdelku ali na njegovi embalaži
nahaja ta simbol, pomeni, da z izdelkom ne
smete ravnati enako kot z drugimi
gospodinjskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno
zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske
opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali
preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do
katerih bi prišlo v primeru neustreznega ravnanja ob
odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo
pripomoglo k ohranjevanju naravnih virov. Podrobnejše
informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite pri
lokalni mestni upravi, službi oddajanja gospodinjskih
odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno
električno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno
tudi distributerju neposredno ob dobavi električne oz.
elektronske opreme.
2
Prilagodite glasnost.
Nadzor glasnosti
 Če je baterija za ponovno polnjenje skoraj prazna, jo napolnite ali
alkalne baterije zamenjajte z novimi. Če indikatorska lučka
POWER po polnjenju baterije še vedno ne sveti, nesite slušalke k
prodajalcu Sony.
 Preverite, ali druga brezžična naprava uporablja 2,4 GHz
frekvenco ali se v bližini nahaja mikrovalovna pečica.
 Spremenite položaj oddajnika.
 Če oddajnik priključite na avdio/video komponento s pomočjo
vhoda za slušalke, zmanjšajte glasnost na priključeni avdio/video
komponenti.
Tih zvok
 Če oddajnik priključite na avdio/video komponento s pomočjo
vhoda za slušalke, povečajte glasnost na priključeni avdio/video
komponenti.
 Povečajte glasnost slušalk.
Glasen hrup v ozadju
Opombe
Pri gledanju filmov bodite pazljivi, da ne boste glasnosti
povečali prav v tihih prizorih. Pri predvajanju glasnega prizora
si lahko poškodujete sluh.
Če napajalni vmesnik iz oddajnika odklopite, preden izključite
slušalke, boste mora slišali nekaj šumenja.
 Preverite, ali druga brezžična naprava uporablja 2,4 GHz
frekvenco ali se v bližini nahaja mikrovalovna pečica.
 Če oddajnik priključite na avdio/video komponento s pomočjo
vhoda za slušalke, povečajte glasnost na priključeni avdio/video
komponenti.
 Če je baterija za ponovno polnjenje skoraj prazna, jo napolnite ali
alkalne baterije zamenjajte z novimi. Če indikatorska lučka
POWER po polnjenju baterije še vedno ne sveti, nesite slušalke k
prodajalcu Sony.
Zvok je odsekan
 Oddajnik preneha oddajati, če 10 minut ne prejme signala.
Če oddajnik priključite na avdio/video komponento s pomočjo
vhoda za slušalke, povečajte glasnost na priključeni avdio/video
komponenti.
 Če sistema dlje časa ne boste uporabljali, napajalni
vmesnik izvlecite iz vtičnice za izmenični tok. Ko boste
izvlekli vtič, primite napajalni vmesnik.
Ne vlecite za kabel.
 Sistema ne puščajte na mestih, ki so navedena v
nadaljevanju.
– Mesta, ki so izpostavljena neposredni sončni svetlobi, v
bližini virov toplote ali izjemno visokim temperaturam
– Prašna mesta
– Nestabilne ali nagnjene površine
– Mesta, ki so izpostavljena močnim vibracijam
– Kopalnice ali druga vlažna mesta
O slušalkah
Bodite obzirni
Ko je glasnost previsoka, bo zvok slišen tudi izven slušalk.
Bodite pozorni, da glasnost ne bo previsoka in ne bo motila
oseb v vaši okolici.
Glasnost radi povečamo, ko se nahajamo v glasnih
prostorih. Iz varnostnih razlogov pa je priporočljivo, da je
glasnost dovolj nizka, da še slišite zvoke iz okolice.
O čiščenju
Uporabite rahlo navlaženo mehko krpo in blag detergent.
Ne uporabljajte topil, kot so razredčilo, benzol ali alkohol,
saj lahko ti poškodujejo površino.
Ko se naprava prelomi
 Če se naprava prelomi ali v njeno notranjost zaide tuj
predmet, napravo nemudoma izklopite in se posvetujte z
najbližjim prodajalcem Sony.
 Ko boste sistem odnesli k prodajalcu Sony, odnesite
slušalke in oddajnik.
Napajalni vmesnik (5,2 V) (1)
Nikelj-metal-hidridna baterija za ponovno
polnjenje
BP-HP550-11 (550 mAh) (1)
Povezovalni kabel
(stereo mini vtič  pinski vtič × 2), 1 m (1)
Unimatch adapter vtiča (stereo mini priključek
 vtič za stereo slušalke) (1)
Stojalo (1)
Garancijska kartica (1)
Navodila za uporabo (ta priročnik) (1)
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega opozorila.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement