Sony | MDR-RF810RK | Sony MDR-RF810RK Căşti wireless RF810RK Instrucţiuni de utilizare

4-170-753-73(1)
Bine aţi venit!
Vă mulţumim că aţi cumpărat sistemul de căşti stereo fără
fir Sony MDR-RF810RK. Înainte de a utiliza unitatea, vă
rugăm să citiţi cu atenţie acest manual şi să îl păstraţi pentru
a-l putea folosi şi în viitor.
Vă prezentăm câteva din funcţiile acestui sistem:
 Sistem fără fir care permite ascultarea programelor fără a
mai fi legaţi de un cablu.
 Sunet de înaltă fidelitate.
 Poate fi utilizat timp de 13 ore în continuu folosind
bateriile reîncărcabile incluse.
 Conectare simplă la televizor şi la sistemele audio Hi-Fi.
 Interval de recepţie de până la 100 de metri.
 Funcţie de control a volumului pe căşti.
Wireless Stereo
Headphone System
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za uporabo
Bateriile reîncărcabile cu hidrură nichel-metal incluse nu
sunt încărcate prima dată când le utilizaţi. Încărcaţi-le
înainte de utilizare.
Pentru a încărca bateriile, conectaţi ştecherul CHARGE al
transmiţătorului la căşti.
1
Acest sistem utilizează semnale cu frecvenţe foarte înalte în
banda 800 MHz, iar performanţele de recepţie pot fi
influenţate de mediul înconjurător. În următoarele exemple
sunt prezentate condiţiile care pot diminua intervalul de
recepţie sau care pot produce interferenţe.
 În interiorul unei clădiri care are stâlpi din oţel.
 Într-un spaţiu în care se află multe dulapuri din oţel, etc.
 Într-un spaţiu în care se află mai multe aparate
electrocasnice care generează câmpuri electromagnetice,
etc.
 Transmiţătorul este amplasat pe un instrument de metal.
 Într-un spaţiu aflat la stradă.
 Zgomotele sau interferenţele există în mediul înconjurător
datorită transmiţătoarelor radio din camioane, etc.
 Zgomotele sau interferenţele există în mediul înconjurător
datorită sistemelor de comunicaţii fără fir instalate pe
şosele, etc.
Scoateţi capacul de la compartimentul pentru
baterii, aflat pe casca din stânga a căştilor.
Pe partea superioară a capacului şi pe cască se află nişte
puncte tactile, pentru a putea găsi poziţia capacului.
Apăsaţi şi rotiţi capacul în sens antiorar cu palma astfel
încât punctul de pe capac să se alinieze cu punctul de pe
partea din stânga a căştii.
Înclinaţi căştile pentru a lăsa capacul să cadă de pe cască.
Note privind performanţele
recepţiei
Durată aproximativă de
încărcare
Durată aproximativă de
utilizare*1
1 oră
45 minute*3
16 ore*2
13 ore*3
Introduceţi bateria reîncărcabilă cu hidrură nichelmetal inclusă în compartimentul pentru baterii,
aşezând corect bornele  ale bateriei în dreptul
marcajelor  din compartimentul pentru baterii.
Nu utilizaţi alte baterii reîncărcabile, cu excepţia celor
furnizate.
ATT
OdB −6dB
Pentru alimentarea căştilor puteţi cumpăra din magazine şi
baterii anodice (tip AAA). Instalaţi bateriile în acelaşi mod
prezentat în paşii de la 1 la 3 din „Încărcarea bateriilor
reîncărcabile incluse”.
Dacă sunt instalate baterii anodice, funcţia de încărcare a
bateriilor nu va fi activată.
Baterii
Nr. aproximativ de ore*1
Baterii alcaline Sony
LR03/AM-4(N)
28 ore*2
Note privind bateriile
Nu încărcaţi bateriile anodice.
Nu transportaţi bateriile anodice alături de monede sau de alte
obiecte metalice. Dacă bornele pozitive şi negative ale bateriilor vin
accidental în contact cu obiectele metalice se poate genera căldură.
Dacă
urmează să nu folosiţi unitatea pentru mai mult timp, scoateţi

bateriile pentru a evita defecţiunile produse de scurgerile din
baterie sau de coroziune.
Configurarea
Componente conectate
0 dB
Televizor, componente portabile şi alte componente
cu nivel redus de ieşire. (setări iniţiale)
–6 dB
Alte componente
Note
Reduceţi volumul înainte de a modifica poziţia butonul ATT.
Dacă intrarea audio este distorsionată (uneori, zgomotele pot fi
auzite în acelaşi timp), aşezaţi butonul ATT în poziţia „–6 dB”.
 Funcţionarea sistemului
Ascultarea unui program
Rotiţi butonul aflat pe casca din stânga şi verificaţi
indicatorul POWER aflat pe casca din stânga. Bateriile mai
pot fi folosite dacă indicatorul este aprins şi are culoarea
roşie.
Schimbaţi bateriile reîncărcabile sau instalaţi un set nou de
baterii anodice dacă indicatorul POWER este slab iluminat,
intermitent sau dacă sunetul devine distorsionat.
3
Închideţi capacul compartimentului pentru baterii.
Apăsaţi şi rotiţi capacul în sens orar cu palma astfel încât
punctul tactil de pe capac să se alinieze cu punctul de pe
partea din dreapta a căştii.
Căştile (1)
1
MDR-RF810RK
4
Conectaţi transmiţătorul la echipamentul audio/
video.
2
1
Română
AVERTIZARE
Pentru a reduce riscul producerii unor incendii sau riscul de
electrocutare, nu lăsaţi acest aparat într-o zonă în care pot
picura lichide sau aparatul poate fi stropit şi nu aşezaţi
niciun obiect în care se află lichide, de exemplu vaze, pe
aparat.
Pentru a reduce riscul de electrocutare, nu deschideţi
carcasa. Operaţiile de service trebuie încredinţate numai
personalului calificat.
Deoarece ştecherul principal al adaptorului de curent
alternativ este folosit pentru deconectarea adaptorului de c.
a. de la reţeaua electrică, conectaţi-l la o priză accesibilă. În
cazul în care observaţi un fenomen anormal, deconectaţi-l
imediat de la priza de c.a.
Nu instalaţi aparatul într-un spaţiu închis, de exemplu într-o
bibliotecă sau încastrat într-un dulap.
Nu expuneţi bateriile sau aparatul în care sunt instalate
bateriile la căldură excesivă, de exemplu sub acţiunea razelor
solare.
Pe partea de jos a aparatului sunt notate marca comercială,
producătorul şi seria modelului.
Presiunea excesivă a sunetului din căşti şi auriculare poate
cauza pierderea auzului.
Prin prezenta, Sony Corp. declară că acest Echipament
respectă cerinţele esenţiale şi este în conformitate cu
prevederile Directivei 1999/5/EC. Pentru detalii, vă rugăm
accesaţi următoarea adresă: http://www.compliance.sony.de/
Dezafectarea echipamentelor electrice
şi electronice vechi (Se aplică pentru
ţările membre ale Uniunii Europene si
pentru alte ţări europene cu sisteme
de colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau pe ambalajul acestuia,
indică faptul că acest produs nu trebuie tratat ca pe un deşeu
menajer. El trebuie predat punctelor de reciclare a
echipamentelor electrice şi electronice. Asigurându-vă că
acest produs este dezafectat în mod corect, veţi ajuta la
prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
şi a sănătăţii umane, dacă produsul ar fi fost dezafectat în
mod necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta la
conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi
primăria din oraşul dumneavoastră, serviciul de salubritate
local sau magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană şi alte
ţări europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie sau pe ambalaj indică faptul
că bateria acestui produs nu trebuie considerată reziduu
menajer.
Pe anumite tipuri de baterii, acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe chimice. Simbolurile pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate corect, veţi
ajuta la prevenirea consecinţelor negative pentru mediu şi
pentru sănătatea umană, care, în caz contrar, pot fi
provocate de către manipularea şi eliminarea greşită a
acestor baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa, performanţa sau
integritatea datelor necesită o conexiune permanentă cu
bateria încorporată, aceasta trebuie înlocuită numai de către
personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate
corespunzător, predaţi produsulul la sfârşitul duratei de
funcţionare la centrele de colectare pentru deşeuri electrice
şi electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să consultaţi
secţiunea în care este explicat modul neprimejdios de
îndepărtare a bateriei din produs. Predaţi bateria uzată la un
centru de colectare şi reciclare a bateriilor.
Notă
Dacă s-a desprins capacul antenei de pe transmiţător, aşezaţi
capacul înapoi pe transmiţător.
CHANNEL
1
ATT
OdB −6dB
2
Transmiţător
Căşti
3
Card de garanţie (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
Aviz pentru clienţi: următoarele informaţii se aplică
numai echipamentelor vândute în ţările care respectă
directivele UE
Producătorul acestui aparat este : Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia. Reprezentantul
autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor este : Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,70327 Stuttgart,
Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie ,
vă rugăm să consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc
aparatul.
INPUT CHARGE
1
Aşezaţi noul auricular.
Fixaţi marginea auricularului pe o parte a marginii
canalului unităţii, apoi rotiţi auricularul în jurul căştii
aşa cum este prezentat în figură.
După ce auricularul este bine introdus în canal, reglaţi
poziţia verticală a acestuia.
Măsuri de siguranţă
 Dacă transmiţătorul nu va fi utilizat pentru o lungă
perioadă de timp, scoateţi adaptorul de c.a. din priză
ţinând de ştecher. Nu trageţi de cablu.
 Nu lăsaţi sistemul de căşti stereo fără fir sub acţiunea
directă a luminii solare, căldurii sau umezelii.
2
Note privind căştile
4
WALKMAN®*, TV, etc.
2
Conectaţi la transmiţător adaptorul inclus de c.a.
OFF
ON
5
CHANNEL
1
ATT
OdB −6dB
2
INPUT CHARGE
DC IN 12V
Selectaţi canalul folosit de transmiţător cu ajutorul
butonului de pe casca din stânga.
Folosind butonul VOLUME de pe casca din stânga
reglaţi volumul la un nivel moderat.
La mufa de curent
continuu de 12 V
La priza
de c.a.
VOLUME
1CH
2CH
Adaptor de c.a.
(inclus)
Ştecher CHARGE
ON
Note
Utilizaţi numai adaptorul de c.a. inclus. Nu utilizaţi un alt adaptor
de c.a.
Dacă indicatorul POWER de pe transmiţător nu
se va aprinde şi nu va avea culoarea roşie
Verificaţi dacă butonul de pe casca din stânga este în poziţia
OFF (închis). Dacă acesta este în poziţia ON (deschis),
indicatorul POWER nu se va aprinde.
Nu puteţi reîncărca nicio altă baterie reîncărcabilă sau
baterie anodică cu excepţia bateriei furnizate.
Pentru reîncărcarea bateriilor căştilor după
utilizare
După utilizare, conectaţi căştile la ştecherul CHARGE al
transmiţătorului aşa cum este prezentat în pasul 5 din
„Încărcarea bateriilor reîncărcabile incluse”. Deoarece
temporizatorul încorporat va recunoaşte când încărcarea s-a
terminat, după încărcare nu este nevoie să scoateţi căştile
din transmiţător.
Note
Nu conectaţi ştecherul CHARGE la altceva cu excepţia acestor căşti.
Transmiţătorul va întrerupe automat transmiterea semnalului de
RF pe durata încărcării bateriilor.
Din motive de siguranţă, acest sistem este proiectat numai pentru
încărcarea tipului de baterii reîncărcabile incluse, BP-HP550-11.
Alte tipuri de baterii reîncărcabile nu pot fi încărcate cu acest
sistem.
Dacă sunt instalate baterii anodice, acestea nu pot fi încărcate.
Nu
încercaţi să utilizaţi bateriile reîncărcabile incluse BP-HP550-11

pentru alte componente. Acestea pot fi folosite numai cu acest
sistem.
Se încarcă la o temperatură a mediului înconjurător cuprinsă între
0 °C şi 40 °C (32 °F - 104 °F).
Polaritate ştecher
Dacă transmiţătorul este aşezat în apropierea unui televizor, acesta
poate fi bruiat. În acest caz, aşezaţi transmiţătorul departe de
televizor.
Dacă echipamentul conectat are funcţia AVLS (Automatic Volume
Limiter System), dezactivaţi această funcţie dacă folosiţi un
transmiţător. În caz contrar, va trebui să creşteţi volumul căştilor şi
se pot produce distorsiuni.
Nu ridicaţi transmiţătorul ţinând de antenă. Capacul antenei se
poate desprinde. Dacă acesta se desprinde, fixaţi-l înapoi.
Capac antenă
Distorsiuni
 Reduceţi volumul echipamentului audio/video conectat, dacă
transmiţătorul este conectat la mufa căştilor.
 Schimbaţi frecvenţa radio folosind butonul de selectare
CHANNEL al transmiţătorului şi butonul de pe casca din
dreapta.
Indicatorul
POWER de pe căşti se stinge, este slab iluminat,

intermitent sau sunetul devine distorsionat sau zgomotos.
Dacă bateria reîncărcabilă este descărcată atunci reîncărcaţi-o,
sau înlocuiţi bateriile alcaline cu alte baterii. Dacă chiar şi după
schimbarea bateriilor indicatorul POWER nu se aprinde,
duceţi căştile la un distribuitor Sony.
 Aşezaţi-vă mai aproape de transmiţător. Cu cât vă îndepărtaţi de
transmiţător, cu atât zgomotul va fi mai puternic.
 Creşteţi volumul echipamentului audio/video conectat, dacă
transmiţătorul este conectat la mufa căştilor.
 Schimbaţi frecvenţa radio folosind butonul de selectare
CHANNEL al transmiţătorului, apoi selectaţi aceeaşi frecvenţă
radio folosind butonul de pe casca din dreapta.
 Indicatorul POWER de pe căşti se stinge, este slab iluminat,
intermitent sau sunetul devine distorsionat sau zgomotos.
Dacă bateria reîncărcabilă este descărcată atunci reîncărcaţi-o,
sau înlocuiţi bateriile alcaline cu alte baterii. Dacă chiar şi după
schimbarea bateriilor indicatorul POWER nu se aprinde,
duceţi căştile la un distribuitor Sony.
Trimiterea de semnale RF de la transmiţător
Transmiţătorul începe să trimită automat semnale RF atunci
când detectează un semnal audio de la echipamentul
conectat.
Dacă timp de 4 minute transmiţătorul nu detectează niciun
semnal audio, acesta va înceta să mai trimită semnale RF, iar
indicatorul POWER va lumina intermitent timp de 1 minut
şi apoi se va stinge.
Dacă transmiţătorul primeşte din nou un semnal audio,
acesta va începe să transmită semnale RF, iar indicatorul
POWER se va aprinde şi va avea culoarea verde.
Este posibil să nu auziţi în căşti începutul sunetului până
când transmiţătorul începe să transmită semnale RF după
detectarea unui semnal audio.
Transmisia semnalelor RF se poate opri dacă este
recepţionat un sunet foarte slab timp de 4 minute. În acest
caz, măriţi volumul componentei AV conectate astfel
încât sunetul să nu fie distorsionat, şi reduceţi volumul
căştilor.
Note
Dacă auziţi un şuierat, aşezaţi-vă mai aproape de transmiţător.
La deconectarea adaptorului de c.a. de la transmiţător puteţi auzi
nişte zgomote înainte de a închide căştile.
Frecvenţa undei portante
863,52 MHz, 864,52 MHz
Canal
Ch1, Ch2
Modulaţie
Stereo FM
Răspuns în frecvenţă 20 – 20.000 Hz
Transmiţător TMR-RF810R
Sursă de alimentare
Intrare audio
Dimensiuni
Greutate
Consum nominal
Căşti MDR-RF810R
Sursă de alimentare
CC 12 V: adaptor de c.a. inclus
Mufă mini stereo
Cca. 108 × 128 × 108 mm (L/h/l)
Cca. 137 g
3W
Baterii reîncărcabile cu hidrură
nichel-metal BP-HP550-11 incluse
sau baterii anodice (tip AAA)
disponibile în comerţ.
Cca. 270 g
(inclusiv bateriile reîncărcabile cu
hidrură nichel-metal incluse)
2W
Evitaţi utilizarea căştilor la un volum ridicat. Acusticienii nu
recomandă utilizarea continuă, la un nivel ridicat al
sunetului. Dacă auziţi sunete în urechi, reduceţi volumul sau
întrerupeţi utilizarea.
Greutate
Respectul pentru cei din jurul dumneavoastră
Designul şi specificaţiile pot fi schimbate fără notificare.
Dacă aveţi întrebări sau probleme referitoare la sistem care
nu sunt incluse în acest manual, vă rugăm să consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
POWER
Transmiţător
DC OUT 6.2V
150mA MAX
Pentru a reduce riscul producerii unor afecţiuni
auditive
Păstraţi un nivel moderat al volumului. Astfel veţi putea
auzi sunetele exterioare şi veţi putea interacţiona cu
persoanele din jurul dumneavoastră.
* „WALKMAN” şi sigla „WALKMAN” sunt mărci înregistrate ale
Sony Corporation.
Transmiţător
Căşti
Rotiţi butonul aflat pe casca din stânga.
Verificaţi dacă indicatorul de alimentare de pe casca din stânga se
aprinde şi are culoarea roşie. Aşezaţi casca din dreapta  în
urechea dreaptă şi pe cea din stânga  în urechea stângă.
Pe cască se află un punct tactil marcat cu litera , pentru a se
putea identifica casca din stânga.
Adaptor de c.a.
(inclus)
OFF
2
 Informaţii suplimentare
DC IN 12V
Indicatorul POWER de pe transmiţător se va aprinde şi
va avea culoarea roşie. Înainte de prima utilizare,
încărcaţi acumulatorul până când indicatorul POWER
(roşu) se stinge (aproximativ 16 ore). Începând cu
următoarea ultilizare, durata necesară pentru o încărcare
completă va fi aproximativ egală cu durată utilizării
anterioare. Indiferent de nivelul de energie rămas în
acumulator, indicatorul POWER (roşu) se va stinge
după aproximativ 16 ore de la începerea încărcării.
 Transmiţătorul se opreşte în cazul în care nu există semnal de
intrare sau sunetul este scăzut timp de 4 minute.
Dacă aţi conectat transmiţătorul la o componentă AV folosind
mufa jack a căştilor, ridicaţi nivelul volumului componentei AV
conectate în intervalul în care sunetul nu este distorsionat.
Zgomot puternic pe fundal
Selectaţi frecvenţa radio folosind butonul de
selectare CHANNEL.
INPUT CHARGE
Aşezaţi butonul de pe casca din stânga în poziţia
OFF (închis). Apoi, conectaţi ştecherul CHARGE al
transmiţătorului la mufa aflată pe casca din stânga.
Sunetul se întrerupe
Specificaţii
CHANNEL
La mufa căştilor (mufă stereo mini),
mufe LINE OUT sau REC OUT
Lipsă sunet/ Sunet în surdină
Informaţii generale
DC IN 12V
La priza
de c.a.
5
Scoateţi vechile auriculare trăgându-le afară din
canalul de pe cască.
CHG
DC OUT 6.2V
150mA MAX
La mufa de curent
continuu de 12 V
Baterii reîncărcabile cu hidrură nichel-metal BP-HP550-11 (1)
Auricularele pot fi înlocuite. Dacă auricularele se murdăresc
sau se uzează, înlocuiţi-le conform indicaţiilor de mai jos.
Auricularele nu sunt disponibile în comerţ. Puteţi comanda
un set de schimb de la magazinul de unde aţi cumpărat acest
sistem sau de la cel mai apropiat distribuitor Sony.
Ştecher CHARGE
Cablu de conectare
CHG
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriei, vă rugăm să contactaţi primaria,
serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi
achiziţionat produsul.
OdB −6dB
2
DC OUT 6.2V
150mA MAX
DC IN 12V
Adaptor de c.a. (1)
ATT
Înlocuirea auricularelor
Deconectaţi ştecherul CHARGE de la căşti.
Conectaţi adaptorul de c.a. inclus la transmiţător.
CHANNEL
Note
Dacă utilizaţi căştile în interiorul zonei de acţiune a
transmiţătorului, acesta poate fi aşezat în orice direcţie faţă de
ascultător.
Chiar în zona de recepţie a semnalului, sunt anumite locuri (puncte
moarte) în care semnalul RF nu poate fi recepţionat. Aceste
fenomene sunt inerente semnalelor RF şi nu indică o defecţiune.
Mutând puţin transmiţătorul, locul punctului mort poate fi
modificat.
Deschideţi echipamentul audio/video conectat la
transmiţător.
Indicatorul POWER al transmiţătorului se va aprinde şi
va avea culoarea verde.
Transmiţător
Printed in China
 Verificaţi conexiunile echipamentului audio/video sau pe cele ale
adaptorului de c.a.
 Verificaţi dacă echipamentul audio/video este pornit.
 Acţionaţi butonul de volum al echipamentul audio/video
conectat, dacă transmiţătorul este conectat la mufa căştilor.
 Schimbaţi frecvenţa radio folosind butonul de selectare
CHANNEL al transmiţătorului, apoi selectaţi aceeaşi frecvenţă
radio folosind butonul de pe casca din dreapta.
 Funcţia surdină este activată.
Utilizaţi căştile în apropierea transmiţătorului.
 Indicatorul POWER de pe căşti se stinge, este slab iluminat,
intermitent sau sunetul devine distorsionat sau zgomotos.
Dacă bateria reîncărcabilă este descărcată atunci reîncărcaţi-o,
sau înlocuiţi bateriile alcaline cu alte baterii. Dacă chiar şi după
schimbarea bateriilor indicatorul POWER nu se aprinde,
duceţi căştile la un distribuitor Sony.
1
Transmiţător
©2010 Sony Corporation
Distanţa optimă este de cel mult 100 m fără ca sistemul să
detecteze unele interferenţe. Totuşi, distanţa poate să varieze
în funcţie de mediul înconjurător. Dacă sistemul detectează
anumite distorsiuni în distanţa menţionată mai sus, reduceţi
distanţa dintre căşti şi transmiţător sau selectaţi un alt canal.
Dacă transmiţătorul este conectat la mufa căştilor, reglaţi
butonul de volum al echipamentului audio sursă cât mai
sus, dar fără a distorsiona semnalul audio.
Notă
Bateriile reîncărcabile cu hidrură nichel-metal trebuie să fie înlocuite
cu unele noi numai dacă acestea durează mai puţin de jumătate din
timpul recomandat după o reîncărcare corectă. Bateriile reîncărcabile
tip BP-HP550-11 nu sunt disponibile în comerţ. Puteţi comanda
bateriile de la magazinul de unde aţi cumpărat acest sistem sau de la
cel mai apropiat distribuitor Sony.
1
Depanarea
Pentru a reduce riscul producerii unor afecţiuni auditive,
reduceţi mai întâi volumul.
Configurarea transmiţătorului
Transmiţătorul (1)
Zonele de acţiune ale
transmiţătorului
Înainte de a asculta
Verificarea bateriei
Dezambalarea
INPUT
Utilizarea căştilor cu baterii anodice
(comercializate separat)
*1 la 1 kHz, 1 mW+1 mW ieşire.
*2 Durata stabilită mai sus poate să difere, în funcţie de temperatură
sau de condiţiile de utilizare.
2
Dacă volumul este prea ridicat când utilizaţi intrarea
analogică, selectaţi pentru ATT (atenuator) valoarea „-6 dB”.
*1 la 1 kHz, 1 mW+1 mW ieşire.
*2 ore necesare pentru încărcarea completă a unei baterii descărcate.
*3 Durata stabilită mai sus poate să difere, în funcţie de temperatura
sau de condiţiile de utilizare.
Durata de viaţă a bateriilor
 Să începem
Verificaţi dacă aveţi următoarele:
Configurarea nivelului de intrare
Încărcarea şi orele de utilizare
Încărcarea bateriilor
reîncărcabile incluse
În cazul în care căştile / În situaţia în care căştile şi
transmiţătorul trebuie să fie reparate, aduceţi-le la
distribuitorul Sony.
Consum nominal
Slovenščina
OPOZORILO
Da zmanjšate nevarnost požara ali električnega udara,
naprave ne izpostavljajte kapljanju ali škropljenju in ne
polagajte predmetov, napolnjenih s tekočinami, kot na
primer vaze, na napravo.
Da se izognete nevarnosti električnega udara, ne odpirajte
predala. Servisiranje prepustite kvalificiranemu osebju.
Glavni vtič napajalnega vmesnika se uporablja za odklop
napajalnega vmesnika iz napajanja, povežite ga z lahko
dostopno vtičnico. Če opazite kakršnokoli neobičajnost, ga
nemudoma izključite iz vtičnice.
Naprave ne namestite v utesnjen prostor, kot na primer
polico za knjige ali vgrajen predalnik.
Baterij ali naprave z vstavljenimi baterijami ne izpostavljajte
prekomerni toploti, kot je na primer sončna svetloba, ogenj
in podobno.
Blagovna znamka, proizvajalec in številka modela so
navedeni na spodnji strani enote.
Prekomeren zračni tlak iz ušesnih in naglavnih slušalk lahko
povzroči izgubo sluha.
Sony Corp. izjavlja, da je ta oprema v skladu z bistvenimi
zahtevami in ostalimi relevantnimi določili direktive 1999/5/
ES. Za podrobnosti vas naprošamo, če pogledate na URL:
http://www.compliance.sony.de/
Odstranitev stare električne in
elektronske opreme (veljavno v
Evropski uniji in ostalih evropskih
državah s sistemom ločenega zbiranja
odpadkov)
Dobrodošli!
Zahvaljujemo se za nakup sistema brezžičnih stereo slušalk
Sony MDR-RF810RK. Pred uporabo enote pazljivo preberite
ta priročnik in ga hranite za prihodnjo uporabo.
Nekatere funkcije so:
 Brezžični sistem, ki vam omogoča poslušanje programa,
brez da ste omejeni s kablom.
 Izjemno natančna reprodukcija zvoka.
 13 ur neprekinjene uporabe s priloženimi baterijami za
ponovno polnjenje.
 Preprosta povezava s sistemi TV in HiFi avdio opreme.
 Do 100 metrov obsega sprejema.
 Funkcija nadzora glasnosti na slušalkah.
Priložena nikelj-metal-hidridna baterija za ponovno
polnjenje pred prvo uporabo ni napolnjena. Pred uporabo jo
napolnite.
Za polnjenje baterije povežite vtič CHARGE na oddajniku s
slušalkami.
1
Ta sistem uporablja visoko frekvenčne signale v
frekvenčnem pasu 800 MHz, tako da se zmogljivost
sprejema lahko poslabša glede na okolico. Naslednji primeri
prikazujejo pogoje, ki lahko povzročijo zmanjšanje dosega
sprejema ali povzročijo motnje.
 V notranjosti zgradb z jeklenimi drogovi.
 V prostorih z mnogimi jeklenimi predalniki itd.
 V prostorih z mnogimi električnimi napravami, ki
proizvajajo elektromagnetna polja.
 Oddajnik je postavljen na kovinski instrument.
 Področje usmerjeno proti cesti.
 Šum ali ovirajoči signali v okolju zaradi radio oddajnikovsprejemnikov v tovornih vozilih itd.
 Šum ali moteči signali v okolici zaradi brezžičnih
komunikacijskih sistemov, nameščenih ob cestah.
Odstranite pokrov predela za baterije na levem
ohišju slušalk.
Na zgornji strani pokrova in ohišja so tipalne oznake za
preverjanje položaja pokrova. Z dlanjo pritisnite in
obrnite pokrov v nasprotni smeri urnega kazalca, tako
da se pika uravna s piko na levi strani ohišja.
Slušalke nagnite, da pokrov pade iz ohišja.
Opombe o zmogljivosti
sprejema
Preverite, ali imate naslednje dele:
Približno število ur
polnjenja
Pribl. čas uporabe*1
1 ura
45 minut*3
16 ur*2
13 ur*3
2
Vstavite priloženo nikelj-metal-hidridno baterijo
za ponovno polnjenje v predel za baterije, pol 
na bateriji se mora ujemati z oznako  na predalu.
Uporabljajte le priložene baterije za ponovno polnjenje.
Zaprite pokrov predela za baterije.
Z dlanjo pritisnite in obrnite pokrov v smeri urnega kazalca, tako
da se tipalna pika na pokrovu ujema s piko na desni strani ohišja.
V trgovinah razpoložljive (velikost AAA) suhe baterije se
lahko prav tako uporabljajo za napajanje slušalk. Namestite
baterije na enak način, kot je opisano v 1. do 3. koraku
»Polnjenje priložene baterije za ponovno polnjenje«.
Ko so suhe baterije nameščene, se funkcija polnjenja baterije
ne bo aktivirala.
Baterija
Približno ur*1
Alkalna baterija Sony
LR03/AM-4 (N)
28 ur*2
V primeru izdelkov, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali
shranjevanja podatkov potrebujejo stalno povezavo z
vgrajeno baterijo, naj to baterijo zamenja le usposobljeno
servisno osebje.
Da se zagotovi ustrezno ravnanje z baterijo, oddajte
izrabljeni izdelek na zbirni točki za recikliranje električne in
elektronske opreme.
Za vse ostale baterije vas prosimo, da preberete poglavje o
varni odstranitvi odpadnih baterij. Baterijo predajte na
zbirni točki za recikliranje odpadnih baterij.
Vključite stikalo nameščeno na levem ohišju slušalk, in
preverite pokazatelj POWER na levem ohišju. Baterije so še
uporabne, če se pokazatelj prižge rdeče.
Če je lučka pokazatelja POWER zatemnjena, utripa ali zvok
postane popačen ali šumeč, napolnite baterijo za ponovno
polnjenje ali namestite nove suhe baterije.
0 dB
TV, prenosne komponente in druge komponente z
nizkim nivojem izhoda (začetne nastavitve)
–6 dB
Druge komponente
 Upravljanje sistema
4
Povežite priložen napajalni vmesnik z oddajnikom.
CHANNEL
1
Da zmanjšate tveganje poškodb sluha, najprej znižajte
glasnost.
1
Vključite avdio/video opremo, povezano z
oddajnikom.
2
Odklopite vtič CHARGE iz slušalk.
Oddajnik
1
OdB −6dB
2
 Dodatne informacije
INPUT CHARGE
 Če oddajnika dalj časa ne boste uporabljali, odklopite
napajalni vmesnik iz napajalne vtičnice tako, da primete
za vtič. Ne vlecite za kabel.
 Sistema brezžičnih stereo slušalk ne pustite na neposredni
sončni svetlobi, vročini ali vlagi.
CHANNEL
2
DC IN 12V
Opombe o slušalkah
Zagotovite, da je stikalo na levi strani ohišja v
položaju OFF (izklop). Zatem povežite vtič CHARGE
na oddajniku z vhodom na levem ohišju.
Pokazatelj POWER na oddajniku zasveti rdeče. Pred
prvo uporabo polnite baterijo za polnjenje toliko časa,
da ugasne rdeča lučka POWER (približno 16 ur).
Naslednja polnjenja bodo približno tako dolga, kot je bil
čas uporabe naprave. Ne glede na napolnjenost baterije
bo rdeča lučka POWER ugasnila po približno 16 urah
od začetka polnjenja.
Zmanjševanje tveganja za poškodbe sluha
4
Vključite stikalo na levem ohišju slušalk.
Preverite, ali pokazatelj vklopa na levem ohišju zasveti
rdeče. Položite desno ohišje  na vaše desno uho in
levo ohišje  na vaše levo uho.
Otipljiva pika na zanki označena  omogoča
prepoznavanje leve strani.
WALKMAN®*, TV itd.
* Logotip »WALKMAN« in »WALKMAN« sta registrirani blagovni
znamki Sony Corporation.
2
Oddajnik
OFF
CHANNEL
1
Slušalke
ATT
OdB −6dB
2
DC OUT 6.2V
150mA MAX
INPUT CHARGE
DC IN 12V
K DC IN 12 V
vhodu
Vtič CHARGE
CHG
OFF
ON
5
Preverite, ali je stikalo na levi strani ohišja slušalk v položaju
OFF. Če je stikalo v položaju ON, se pokazatelj POWER ne
bo vključil.
Polniti ni možno katerih koli baterij za ponovno polnjenje
ali suhih baterij razen priloženih.
Ponovno polnjenje baterij za slušalke po
uporabi
Po uporabi povežite slušalke z vtičem CHARGE na
oddajniku, kot je opisano v 5. koraku poglavja »Polnjenje
priložene baterije za ponovno polnjenje«. Ker vgrajen
časomer prepozna zaključek polnjenja, ni potrebe za
odstranjevanje slušalk iz oddajnika po polnjenju.
Opombe
Vtič CHARGE povezujte le s temi slušalkami.
Med polnjenjem baterije oddajnik samodejno preneha oddajati RF
signale.
Sistem je zaradi varnosti oblikovan le za polnjenje priloženih baterij
za ponovno polnjenje tipa BP-HP550-11. Zapomnite si, da drugih
tipov baterij za ponovno polnjenje s tem sistemom ni možno
polniti.
Če vstavite suhe baterije, teh ni možno polniti.
Ne poskusite uporabiti priloženih BP-HP550-11 baterij za ponovno
polnjenje za druge komponente. Namenjene so le za uporabo s tem
sistemom.
Polnite pri okoljski temperaturi med 0 °C in 40 °C (med 32 °F in
104 °F).
ON
Povečajte glasnost na zmerni nivo z gumbom VOLUME
na levem ohišju.
K napajalni
vtičnici
Napajalni vmesnik
(priložen)
Opombe
Uporabite le priložen napajalni vmesnik. Ne uporabljajte drugih
napajalnih vmesnikov.
Polarnost vtiča
Če je oddajnik nameščen na ali v bližino televizorja, lahko pobere
šume. V tem primeru namestite oddajnik vstran od televizorja.
Če ima povezana oprema funkcijo AVLS (sistem samodejne
omejitve glasnosti), ob uporabi oddajnika to funkcijo izključite. Če
tega ne storite, boste morali povečati glasnost slušalk in to lahko
povzroči šumenje.
Oddajnika ne dvigujte z anteno. Antena se lahko sname. Če se
sname, jo pritrdite na prvotno mesto.
Pokrov antene
Skrb za druge
Glasnost ohranjajte na zmernem nivoju. S tem boste slišali
zvoke v okolici in boste obzirni do oseb v vaši okolici.
V primeru popravila slušalke in oddajnik prinesite k
prodajalcu Sony.
POWER
Izberite kanal oddajnika s stikalom na desnem
ohišju slušalk.
VOLUME
Če se pokazatelj POWER na oddajniku ne prižge
rdeče
Slušalk ne uporabljajte pri visoki glasnosti. Strokovnjaki za
sluh odsvetujejo nepretrgano, glasno in podaljšano
predvajanje. Če se pojavi zvonjenje v ušesih, zmanjšajte
glasnost ali prekinite uporabo.
V primeru vprašanj ali težav glede sistema, ki niso vključene
v tem priročniku, se posvetujte z vašim najbližjim
prodajalcem Sony.
Povežite priložen napajalni vmesnik z oddajnikom.
Oddajnik
Popačenje
 Če je oddajnik povezan z vhodom slušalk, zmanjšajte glasnost na
povezani avdio/video opremi.
 Spremenite radio frekvenco z izbirnim gumbom CHANNEL na
oddajniku in stikalom na desnem ohišju slušalk.
 Pokazatelj POWER na slušalkah ugasne, zatemni, utripa ali zvok
postane popačen ali šumeč.
Če je baterija za ponovno polnjenje šibka, jo napolnite ali
alkalne baterije zamenjajte z novimi. Če je pokazatelj POWER
po polnjenju baterije še vedno ugasnjen, nesite slušalke k
prodajalcu Sony.
 Premaknite se bližje k oddajniku. Ko se oddaljujete od oddajnika,
boste slišali več šumov.
 Če je oddajnik povezan z vhodom slušalk, zvišajte glasnost na
povezani avdio/video opremi.
 Spremenite radio frekvenco z izbirnim gumbom CHANNEL na
oddajniku, nato izberite radijsko frekvenco s stikalom na desnem
ohišju slušalk.
 Pokazatelj POWER na slušalkah ugasne, zatemni, utripa ali zvok
postane popačen ali šumeč.
Če je baterija za ponovno polnjenje šibka, jo napolnite ali
alkalne baterije zamenjajte z novimi. Če je pokazatelj POWER
po polnjenju baterije še vedno ugasnjen, nesite slušalke k
prodajalcu Sony.
Nosilna frekvenca
Kanal
Modulacija
Frekvenčni odziv
Ukrepi
K vhodu slušalk (stereo mini vhod),
LINE OUT ali REC OUT vhodom
 Če oddajnik 4 minute sprejema tih zvok ali ne sprejema signala,
neha oddajati.
Če oddajnik priključite v avdio/video komponento z vtičem
slušalk, povečajte glasnost priključene avdio/video komponente
do tiste mere, ko zvok ni več popačen.
Splošno
Z izbirnim stikalom CHANNEL izberite radio
frekvenco.
Povezovalni kabel
Zvok je prekinjen
Specifikacije
CHG
DC IN 12V
Napajalni vmesnik
(priložen)
Garancijska kartica (1)
Navodila za uporabo (1)
Namestite novo ušesno blazinico na vodilo.
Slušalke
1
5
2
Obesite rob ušesne blazinice na eno stran roba utora na
vodilu, nato rob ušesne blazinice obrnite, kot je
prikazano na spodnji sliki.
Ko je ušesna blazinica trdno vstavljena v utor,
prilagodite ušesno blazinico v navpičen položaj.
Pokazatelj POWER na oddajniku zasveti zeleno.
3
 Preverite povezavo avdio/video opreme ali napajalnega vmesnika.
 Preverite, ali je avdio/video oprema vključena.
 Povečajte glasnost povezane avdio/video opreme, če je oddajnik
povezan z vhodom slušalk.
 Spremenite radio frekvenco z izbirnim gumbom CHANNEL na
oddajniku, nato izberite radijsko frekvenco s stikalom na desnem
ohišju slušalk.
 Aktivirana je funkcija nemo.
Slušalke uporabite v bližini oddajnika.
 Pokazatelj POWER na slušalkah ugasne, zatemni, utripa ali zvok
postane popačen ali šumeč.
Če je baterija za ponovno polnjenje šibka, jo napolnite ali
alkalne baterije zamenjajte z novimi. Če je pokazatelj POWER
po polnjenju baterije še vedno ugasnjen, nesite slušalke k
prodajalcu Sony.
Glasen hrup v ozadju
Če je oddajnik povezan z vhodom slušalk, nastavite
nadzor glasnosti opreme avdio vira kakor visoko je
možno, vendar ne tako, da bi zvok postal popačen.
K napajalni
vtičnici
Nikelj-metal-hidridna baterija za ponovno polnjenje BP-HP550-11
(1)
Odstranite staro ušesno blazinico tako, da jo
potegnete iz utora na ohišju.
Pred poslušanjem
DC IN 12V
Napajalni vmesnik (1)
Ušesne blazinice lahko zamenjate. Če so ušesne blazinice
umazane ali obrabljene, jih zamenjajte, kot je prikazano
spodaj.
Ušesne blazinice niso na razpolago v običajni prodaji.
Nadomestne blazinice lahko naročite v trgovini, kjer ste ta
sistem kupili, ali pri najbližjem prodajalcu Sony.
1
DC OUT 6.2V
150mA MAX
ATT
INPUT CHARGE
K DC IN 12 V
vhodu
Zamenjava ušesnih blazinic
Vtič CHARGE
Oddajnik
DC OUT 6.2V
150mA MAX
ATT
OdB −6dB
2
Ni zvoka/Pridušen zvok
Povežite oddajnik z avdio/video opremo.
Oddajnik
Opomba
Če se je pokrov antene snel iz oddajnika, ga namestite nazaj na
oddajnik.
Odpravljanje težav
Optimalna razdalja je do približno 100 m, brez da bi sistem
zaznal kakšne motnje. Vendar pa se ta razdalja lahko
razlikuje glede na okolico in okolje. Če sistem pobere nekaj
šumenja v zgoraj omenjenem obsegu, zmanjšajte razdaljo
med oddajno enoto in slušalkami ali izberite drugi kanal.
Poslušanje programa
Opomba
Nikelj-metal-hidridno baterijo za ponovno polnjenje naj bi z novo
zamenjali le, ko je trajanje uporabe le še polovica pričakovanega časa
po polnjenju. Baterije za ponovno polnjenje tipa BP-HP550-11 niso
na razpolago v običajni prodaji. Baterije lahko naročite v trgovini, kjer
ste ta sistem kupili, ali pri najbližjem prodajalcu Sony.
1
Učinkovito območje oddajnika
Opombe
Ko uporabljate slušalke znotraj učinkovitega območja oddajnika,
lahko oddajnik namestite v kateri koli smeri glede na poslušalca.
Tudi znotraj območja sprejemanja signala obstajajo točke (mrtve
točke), kjer sprejemanje signala RF ni možno. Ta karakteristika je
običajna pri signalih RF in ne predstavlja okvare. Lokacijo mrtvih
točk lahko spremenite z majhnim premikom oddajnika.
INPUT
Nastavitev Povezane komponente
Nastavljanje oddajnika
Oddajnik (1)
O podrobnostih glede recikliranja tega izdelka ali baterije
lahko povprašate na upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili.
Obvestilo strankam: naslednji podatki so veljavni
samo za opremo, prodano v državah, ki upoštevajo
smernice EU
Proizvajalec tega proizvoda je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonska. Pooblaščeni
predstavnik za EMC in varnost proizvodov je Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da
se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali
garancijskih dokumentih.
OdB −6dB
Opombe
Pred nastavljanjem stikala ATT znižajte glasnost.
Če je izhod avdia popačen (v nekaterih primerih se lahko istočasno
sliši šumenje), nastavite stikalo ATT na »–6 dB«.
Opombe o baterijah
Suhih baterij ne polnite.
Suhih baterij ne nosite skupaj s kovanci ali drugimi kovinskimi
predmeti. Če pozitiven in negativen pol baterije po naključju
pridejo v stik s kovinskimi objekti, se lahko proizvaja vročina.
Če
enote dalj časa ne boste uporabljali, odstranite baterije, da

preprečite poškodbe zaradi puščanja baterij ali korozije.
CHANNEL
Ta simbol na bateriji ali na embalaži pomeni, naj se z
baterijo ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Pri nekaterih baterijah se ta simbol uporablja v kombinaciji
z oznako za kemijski element. Oznaka za živo srebro (Hg) ali
svinec (Pb) je dodana v primeru, da baterija vsebuje več kot
0,0005% živega srebra ali več kot 0,004% svinca.
S tem, ko te baterije pravilno odvržete, pripomorete k
preprečevanju potencialnih negativnih posledic za okolje in
naše zdravje, ki bi ga povzročilo nepravilno odvrženje tega
izdelka. Z recikliranjem materialov bomo ohranili naravne
vire.
ATT
Uporaba slušalk s suhimi baterijami
(prodajajo se posebej)
Preverjanje preostalega stanja napolnjenosti
baterije
3
Če je stopnja glasnosti pri poslušanju prek analognega
vhoda visoka, premaknite stikalo ATT (atenuator) na
»-6 dB«.
*1 pri 1 kHz, 1 mW+1 mW izhoda.
*2 ur potrebnih za popolno polnjenje prazne baterije.
*3 Zgoraj naveden čas se lahko spreminja glede na temperaturo ali
pogoje uporabe.
*1 pri 1 kHz, 1 mW+1 mW izhoda.
*2 Zgoraj naveden čas se lahko spreminja glede na temperaturo ali
pogoje uporabe.
Slušalke (1)
Odstranitev odpadnih baterij (velja za
evropsko unijo in druge evropske
države s sistemom ločevanja
odpadkov)
Nastavljanje ravni vhoda
Polnjenje in ure uporabe
Življenjska doba baterije
 Začetek
Odstranjevanje embalaže
Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z
izdelkom ne ravna enako kot z gospodinjskimi odpadki.
Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje
električne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega
izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za
okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru
neustreznega ravnanja ob odstranitvi tega izdelka.
Recikliranje materiala bo pripomoglo k ohranjevanju
naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega
izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja
gospodinjskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek
kupili. Odpadno električno in elektronsko opremo lahko
oddate brezplačno tudi distributerju neposredno ob dobavi
električne oz. elektronske opreme.
Polnjenje priložene baterije za
ponovno polnjenje
1CH
2CH
Pošiljanje signalov RF od oddajnika
Oddajnik začne samodejno oddajati signale RF, ko zazna
avdio signal povezane opreme.
Če oddajnik več kot 4 minute ne zazna avdio signala, bo
prekinil pošiljanje signalov RF in pokazatelj POWER bo 1
minuto utripal in se nato ugasnil.
Ko oddajnik ponovno prejme avdio signal, začne oddajati
RF signale in pokazatelj POWER bo ponovno zasvetil
zeleno.
Morda ne boste slišali začetka zvoka s slušalk, dokler
oddajnik ne začne pošiljati signalov RF, zatem ko zazna
avdio signal.
Prenos radiofrekvenčnega signala se lahko prekine, če
naprava 4 minute zaznava izjemno tih zvok. V tem
primeru povečajte glasnost priključene avdio/video
komponente in zmanjšajte glasnost slušalk.
Opombe
Če slišite sikanje, se premaknite bliže k oddajniku.
Ko odklopite napajalni vmesnik iz oddajnika, preden slušalke
izključite, boste morda slišali nekaj šumenja.
863,52 MHz, 864,52 MHz
Ch1, Ch2
FM stereo
20 – 20.000 Hz
Oddajnik TMR-RF810R
Vir napajanja
DC 12 V: priložen napajalni
vmesnik
Avdio vhod
Stereo mini vtič
Dimenzije
Prib. 108 × 128 × 108 mm (š/v/g)
Teža
prib. 137 g
Normirana poraba energije
3W
Slušalke MDR-RF810R
Vir napajanja
Nikelj-metal-hibridna baterija za
ponovno polnjenje BP-HP550-11
ali komercialno razpoložljive
(velikost AAA) suhe baterije
Teža
Prib. 270 g
(vključno s priloženo nikelj-metalhidridno baterijo za ponovno
polnjenje)
Normirana poraba energije
2W
Oblika in specifikacije se lahko spremenijo brez
predhodnega opozorila.
Download PDF

advertising