Sony | DR-BT21G | Sony DR-BT21G Instrucţiuni de utilizare

Cãºti stereo wireless
Manual de instrucþiuni
DR-BT21G
© 2007 Sony Corporation
1
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile ºi
ºocurile electrice, nu expuneþi
aparatul la ploaie ºi la umezealã.
Pentru a reduce riscul de
electrocutare, nu demontaþi
carcasa. Apelaþi pentru aceasta
numai la persoane calificate.
Nu montaþi aparatul în spaþii închise ºi
strâmte, cum ar fi o bibliotecã sau un
dulap.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiþi
fantele de aerisire ale aparatului cu
ziare, cu faþa de masã, cu draperii etc.
Nu aºezaþi lumânãri aprinse pe aparat.
Pentru a preveni incendiile ºi
electrocutãrile, nu puneþi pe aparat
recipiente ce conþin lichide (cum ar fi
vazele cu apã).
Conectaþi aparatul la o prizã de perete
uºor accesibilã. În cazul în care
constataþi un comportament anormal,
decuplaþi imediat ºtecãrul de la priza
de perete.
Nu expuneþi acumulatorul la cãldurã
excesivã, spre exemplu la radiaþii solare
directe, foc etc.
Prin prezenta, Sony Corporation declarã
cã acest echipament corespunde
cerinþelor principale ºi celorlalte
prevederi importante ale Directivei
1999/5/EC.
Pentru detalii, vã rugãm sã accesaþi
urmãtoarea adresã :
http://www.compliance.sony.de/
2
Nu este permisã utilizarea acestui
aparat în regiunea geograficã cu raza
de 20 km în jurul centrului Ny-Alesund,
Svalbard, în Norvegia.
Cuvântul Bluetooth ºi sigla asociatã sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. ºi
utilizarea sub orice formã a acestor
mãrci de cãtre Sony Corporation se face
sub licenþã.
Alte mãrci comerciale ºi denumiri de
mãrci aparþin respectivilor proprietari.
Tehnologia de codare audio MPEG
Layer-3 ºi patentele aferente sunt sub
licenþã Fraunhofer IIS ºi Thomson.
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în alte
state europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau
pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care
doriþi sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclãrii
echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs,
veþi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat
produsul.
CUPRINS
Bun venit ! .................................................................................... 4
Trei etape pentru a pune în funcþiune BLUETOOTH .................... 5
Poziþionarea ºi rolul pãrþilor componente ale sistemului ......... 6
Plierea ºi deplierea cãºtilor ....................................................... 7
Încãrcarea aparatului .................................................................. 8
Stabilirea legãturii dintre echipamente Bluetooth .................. 10
Ce reprezintã stabilirea legãturii .............................................. 10
Procedura de stabilire a legãturii dintre echipamente ............... 10
Purtarea cãºtilor ........................................................................ 12
Indicaþii cu privire la funcþia BLUETOOTH .............................. 13
Ascultarea muzicii ..................................................................... 14
Acþionarea echipamentului audio – AVRCP ............................. 15
Apeluri telefonice ....................................................................... 16
Acþionarea telefonului mobil BLUETOOTH – HFP, HSP ........... 18
Realizarea de apeluri telefonice în cursul redãrii muzicii ....... 19
Dezafectarea aparatului ............................................................ 20
Mãsuri de precauþie ................................................................... 21
Ce este tehnologia BLUETOOTH ? .......................................... 23
Soluþionarea defecþiunilor ........................................................ 24
Iniþializarea echipamentului ...................................................... 26
Specificaþii .................................................................................. 27
3
Bun venit !
Vã mulþumim cã aþi achiziþionat aceste cãºti stereo wireless, marca Sony. Acest
aparat utilizeazã tehnologia Bluetooth™ wireless.
• Puteþi asculta muzicã cu ajutorul player-ului muzical Bluetooth*1.
• Puteþi vorbi la telefonul dvs. mobil Bluetooth aflat în geantã, fãrã ca acesta
sã vã ocupe mâinile*2.
• Puteþi acþiona de la distanþã funcþiile de bazã ale echipamentului audio
Bluetooth (Redare, Stop etc.)*3.
• Funcþia de reîncãrcare
• Tip de cãºti pliant, care permite transportul facil.
Pentru detalii legate de tehnologia Bluetooth, consultaþi pagina 23.
Conversaþie telefonicã
Audiþie muzicalã
*1 Echipamentul Bluetooth trebuie sã accepte A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile – Profil de distribuþie audio avansatã).
*2 Echipamentul Bluetooth trebuie sã accepte HSP (Headset Profil – Profil
cãºti) sau HFP (Hands-free Profile – Profil mâini libere).
3
* Echipamentul Bluetooth trebuie sã accepte AVRCP (Audio Video Remote
Control Profile – Profil de acþionare la distanþã Audio Video).
4
Trei etape pentru a pune în funcþiune BLUETOOTH
Punere în legãturã
Mai întâi, înregistraþi (“puneþi în legãturã”) fiecare dispozitiv Bluetooth (telefon
mobil etc.) cu acest aparat. Odatã stabilitã legãtura, aceastã operaþie nu
trebuie repetatã.
Telefon mobil
Bluetooth etc.
Cãºti stereo wireless
Stabilirea
legãturii
Ascultarea muzicii
Conexiune BLUETOOTH
Acþionaþi dispozitivul Bluetooth
pentru a realiza conexiunea
Bluetooth.
b Pagina 10
Apel telefonic
Conexiune BLUETOOTH
Când aparatul este pornit, acesta
începe realizarea conexiunii Bluetooth
pentru a recunoaºte în mod automat
telefonul mobil.
Conexiune
b Pagina 14
Conexiune
b Pagina 16
Ascultarea muzicii
Puteþi asculta muzica redatã de
echipamentul Bluetooth. Acest
aparat permite operaþii de redare,
stop sau pauzã.
Muzicã
b Paginile 14 - 15
Convorbire telefonicã
Puteþi telefona ºi primi apeluri
acþionând acest aparat.
Voce
b Paginile 17 - 19
5
Pornire
Poziþionarea ºi rolul pãrþilor componente
ale sistemului
1 Indicator (albastru)
Oferã indicaþii legate de starea de
comunicare a aparatului.
2 Indicator (roºu)
Oferã indicaþii legate de starea de
alimentare a aparatului.
3 Buton multifuncþional
Acþioneazã diverse funcþii de aplelare.
Apãsaþi butonul cu puncte tactile.
4 Comutator
Ajusteazã diverse funcþii ale aparatului
când ascultaþi muzicã.
5 Buton RESET
Apãsaþi acest buton când aparatul nu
funcþioneazã corespunzãtor. Informaþiile
legate de realizarea legãturii nu sunt
ºterse prin aceastã operaþie.
6
6 Butoane VOL (volum) +* / –
7 Arcadã de susþinere a cãºtilor
8 Indicaþia R (dreapta)
9 Casca din stânga L
0 Indicaþia L (stânga)
qa Cupã izolatoare (Izolaþie fonicã)
qs Casca din dreapta R
qd Buton POWER
qf Microfon
qg Mufã DC IN 3 V
* Acest buton are un punct tactil.
Plierea ºi deplierea cãºtilor
Deplierea
Plierea
1 Depliaþi partea din stânga ºi 1 Apropiaþi partea pliantã cu
cea din dreapta a arcadei
aºa cum este ilustrat în
imaginea de mai jos.
ambele mâini ºi ridicaþi
casca din stânga efectuând
miºcarea din figura de mai
jos.
Efectuaþi operaþi similarã pentru
casca din partea dreaptã.
2 Ridicaþi ºi deschideþi partea
superioarã a arcadei , aºa
cum este prezentat în
continuare.
2 Închideþi ºi pliaþi pãrþile din
stânga ºi din dreapta ale
arcadei.
Note
• Pentru a deplia cãºtile, nu trageþi aºa
cum este prezentat mai jos.
• Aveþi grijã sã nu vã loviþi la faþã sau la
ochi cu partea superioarã a arcadei,
când o desfaceþi.
7
Încãrcarea aparatului
Aparatul conþine un acumulator cu ioni de litiu, care ar trebui sã fie încãrcat înainte
de a fi utilizat pentru prima datã.
1
Conectaþi adaptorul de
reþea, furnizat, la mufa DC IN
3V a aparatului.
2 Aveþi grijã ca indicatorul roºu
sã se aprindã în cursul
înregistrãrii.
Cãºti stereo
wireless
Spre mufa
DC IN 3 V
Spre o prizã
Adaptor de
reþea
(furnizat)
Încãrcarea începe când adaptorul
de reþea este conectat la o prizã de
curent alternativ.
Observaþie
Dacã adaptorul de reþea este
conectat la o prizã de curent, când
aparatul este pornit, unitatea se va
opri în mod automat.
8
R
Încãrcarea durazã circa 3 ore*, iar
indicatorul luminos (roºu) se stinge
în mod automat.
*
Durata necesarã pentru
încãrcarea unui acumulator
complet consumat.
Atenþie
Dacã acest aparat detecteazã o
problemã în cursul încãrcãrii, este posibil
ca indicatorul (roºu) sã fie stins, cu
toate cã operaþia de încãrcare nu s-a
încheiat.
Verificaþi urmãtoarele cauze :
• Temperatura mediului ambiant nu se
încadreazã în domeniul 0 °C ÷ 40 °C.
• Existã o problemã legatã de
acumulator.
În acest caz, încãrcaþi din nou
acumulatorul, respectând domeniul de
temperaturi recomandat mai sus. Dacã
problema persistã, consultaþi cel mai
apropiat dealer Sony.
Note
• Dacã acumulatorul nu este utilizat o
perioadã îndelungatã, este posibil sã
se descarce rapid, însã dupã câteva
încãrcãri, autonomia acestuia se va
ameliora.
• Dacã autonomia acumulatorului
încorporat scade la jumãtate faþã de
cea obiºnuitã, bateria trebuie înlocuitã.
Consultaþi cel mai apropiat dealer
Sony pentru a afla detalii cu privire la
înlocuirea acumulatorului.
• Evitaþi expunerea la temperaturi
extreme, la radiaþii solare directe, la
umezealã, nisip, praf sau la ºocuri
mecanice. Nu lãsaþi aparatul în maºina
parcatã la soare.
• Utilizaþi numai adaptorul de reþea
furnizat. Nu folosiþi nici un alt fel de
adaptor de reþea.
Ore de funcþionare*
Stare
Numãrul de
ore de
funcþionare
Durata comunicãrii pânã la 11 ore
(inclusiv durata de
redare a muzicii)
Starea de aºteptare
Verificarea autonomiei rãmase
Dacã apãsaþi butonul POWER când
aparatul este pornit, indicatorul (roºu)
clipeºte. Puteþi afla autonomia rãmasã
a acumulatorului numãrând de câte ori
clipeºte acest indicator (roºu).
Indicator (roºu)
Stare
Clipeºte de 3 ori
Complet încãrcat
Clipeºte de 2 ori
Încãrcat pe jumãtate
Clipeºte 1 datã
Slab încãrcat (trebuie
reîncãrcat)
Notã
• Nu puteþi afla care este autonomia
rãmasã a acumulatorului imediat dupã
pornirea aparatului ºi nici în cursul
operaþiei de stabilire a legãturii.
În cazul în care acumulatorul
este aproape gol
Indicatorul (roºu) clipeºte rar, în mod
automat.
Dacã acumulatorul se goleºte, se aude
un semnal sonor ºi aparatul se opreºte
automat.
pânã la 100 ore
* Duratele indicate mai sus pot varia
în funcþie de temperatura mediului
ambiant ºi de condiþiile de utilizare.
9
Stabilirea legãturii dintre echipamente
Bluetooth
Ce reprezintã stabilirea
legãturii?
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie,
mai întâi, “puse în legãtur㔠unele cu
alte.
Odatã stabilitã legãtura între
echipamentele BLUETOOTH, aceastã
operaþie nu mai trebuie repetatã, decât
în urmãtoarele cazuri :
• Când informaþia de punere în legãturã
este ºtearsã în urma unei reparaþii etc.
• Când aparatul este pus în legãturã cu
9 sau mai multe dispozitive.
Acest aparat poate fi pus în legãturã
cu alte 8 echipamente ; dacã dupã
punerea în legãturã cu 8 echipamete,
se încearcã punerea în legãturã cu
încã un echipament, acesta din urmã
va înlocui echipamentul al cãrui
moment de conexiune este cel mai
vechi dintre cele 8 deja puse în
legãturã.
• Când este ºtearsã recunoaºterea
aparatului de cãtre echipamentul de
conectat.
• Când acest aparat este iniþializat. Cu
aceastã ocazie, toate informaþiile
legate de punerea în legãturã sunt
ºterse.
10
Procedura de stabilire a
legãturii dintre echipamente
1
Þineþi dispozitivul de
conectat la o distanþã de
circa 1 m de acest aparat.
2 În timp ce aparatul este oprit,
apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul POWER timp de 7
secunde sau mai mult
pentru a trece în starea de
aºteptare pentru stabilirea
legãturii.
Note
• Dupã circa 3 secunde, alimentarea
este pornitã ºi indicatoarele albastru
ºi roºu clipesc împreunã de douã ori.
Continuaþi sã menþineþi apãsat butonul
pânã ce ambele indicatoare clipesc,
apoi eliberaþi-l. Acest aparat trece în
modul de stabilire a legãturii.
• Dacã nu este stabilitã legãtura în timp
de 5 minute, acest mod este anulat,
iar aparatul este oprit. În acest caz,
reluaþi procedura de la pasul 1.
3
Efectuaþi procedura de
stabilire a legãturii la
echipamentul de conectat
pentru a detecta acest
aparat.
Lista echipamentelor detectate
apare pe afiºajul dispozitivului de
conectat. Acest aparat este afiºat
sub forma “DR-BT21G”.
Dacã nu apare “DR-BT21G”,
repetaþi procedura începând de la
pasul 1.
4 Selectaþi
“DR-BT21G” pe
afiºajul echipamentului de
conectat.
5 Dacã pe afiºajul echipamen-
tului de conectat apare
solicitarea de introducere a
codului parolã (Passcode)*,
introduceþi “0000”.
Stabilirea legãturii se încheie când
indicatorul (albastru) clipeºte rar.
Mesajul “Pairing complete” apare
pe afiºajul anumitor echipamente
Bluetooth.
* În loc de Passcode (cod-parolã)
puteþi întâlni ºi denumirile
“Passkey” (tastã de acces),
“PIN code” (cod PIN), “PIN
number” (numãr PIN) sau
“Password” (parolã).
6
Porniþi
conexiunea
Bluetooth de la echipamentul Bluetooth.
Acest aparat memoreazã dispozitivul ca pe conexiunea cea mai
recentã. Este posibil ca anumite
echipamente Bluetooth sã se
conecteze automat cu acest
echipament când stabilirea legãturii
se încheie.
Dacã stabiliþi legãtura cu un
echipament Bluetooth care nu
poate afiºa o listã a echipamentelor detectate sau care nu
are afiºaj.
Este posibil sã stabiliþi o legãturã cu un
alt echipament trecând atât
echipamentul de faþã, cât ºi pe cel de
conectat în modul de stabilire a legãturii.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni care însoþeºte respectivul
echipament.
Observaþii
• Pentru a stabili legãtura cu alte
echipamente Bluetooth, repetaþi paºii
de la 1 la 5 pentru fiecare dintre
echipamente.
• Pentru a ºterge toate informaþiile legate
de stabilirea legãturii, consultaþi
capitolul“Iniþializareaechipamentului”
(pag. 26).
11
Purtarea cãºtilor
1 Aºezaþi arcada de fixare în 3 Ajustaþi unghiul ºi poziþia
jurul gâtului.
Casca cu butonul POWER este în
partea dreaptã (destinatã urechii
drepte).
arcadei astfel încât cãºtile sã
stea confortabil pe urechi.
Arcadã de
susþienere
Urechea stângã
2
12
Ridicaþi uºor ansamblul
cãºtilor pânã ce ajunge la
nivelul urechilor, deplasaþi în
jos arcada de prindere astfel
încât sã se agaþe de urechi
ºi acoperiþi-vã urechile cu
cupele izolatoare.
Cupã izolatoare
Indicaþii cu privire la funcþia BLUETOOTH
A : Indicator luminos (albastru)
R : Indicator luminos (roºu)
Conectare realizatã
La conectare Legãturã
Stare
Cãutare
A
R
Conectabil
A
R
În curs de conectare
A
R
HFP / HSP sau A2DP A
(stare de aºteptare pentru R
recepþionarea semnalului
audio)
HFP / HSP sau A2DP A
(stare de aºteptare pentru R
recepþionarea semnalului
audio)
Audiþie
Muzicã
Secvenþã de semnale luminoase
A
R
Ascultarea muzicii în A
timpul aºteptãrii unui R
apel telefonic
Telefon
Apel telefonic în curs de A
recepþionare
R
Discuþie telefonicã
A
R
Realizarea unui apel în A
cursul redãrii muzicii
R
13
Acþionarea aparatului
Ascultarea muzicii
Buton VOL –
Buton VOL +
Buton POWER
Pentru a efectua sau a recepþiona un
apel în timp ce ascultaþi muzicã,
înainte de a porni cãºtile, pregãtiþi
pentru conexiunea HFP sau HSP
cel mai recent echipament Bluetooth
conectat.
2 Realizaþi conexiunea BLUEÎnainte de a acþiona aparatul, verificaþi
urmãtoarele :
– dacã dispozitivul Bluetooth este
pornit,
– dacã este stabilitã legãtura dintre
acest aparat ºi dispozitivul Bluetooth,
– dacã dispozitivul Bluetooth acceptã
funcþia de transmitere a muzicii
(profil : A2DP*).
1
14
Apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul POWER timp de
circa 3 secunde când
aparatul este oprit.
Indicatorul albastru ºi cel roºu clipesc
împreunã de douã ori, iar aparatul
este pornit.
Note
• Nu apãsaþi ºi nu continuaþi sã
menþineþi apãsat butonul POWER
mai mult de 7 secunde, deoarece
aparatul va trece în modul de
stabilire a legãturii.
• Dupã ce este pornit aparatul, acesta
încearcã sã se conecteze automat
la cel mai recent echipament
Bluetooth folosind HFP sau HSP.
TOOTH (A2DP) de la un
echipament BLUETOOTH la
acest aparat.
Consultaþi manualul de instrucþiuni
ce însoþeºte echipamentul Bluetooth
pentru a afla cum sã îl acþionaþi.
3 Porniþi redarea la e c h i p a mentul Bluetooth.
Observaþie
• Conexiunea Bluetooth a A2DP (Profil
de Distribuþie Audio Avansatã) poate
fi ajustatã ºi cu ajutorul comutatorului,
de la acest aparat, la echipamentul
Bluetooth, excepþie fãcând realizarea
unui apel de la acest aparat.
Notã
• Când redaþi muzicã prin conectarea
aparatului la un echipament Bluetooth
folosind HSP (profilul de sistem de
cãºti), calitatea sunetului nu va fi
ridicatã. Pentru un sonor de calitate
superioarã, schimbaþi conexiunea
Bluetooth cu cea A2DP acþionând
echipamentul Bluetooth .
* Pentru detalii legate de profile,
consultaþi pagina 23.
Pentru a regla volumul
Apãsaþi butonul + sau – în timp ce
ascultaþi muzicã.
Observaþii
• Când nivelul volumului este scãzut,
mãriþi volumul la echipamentul
conectat. Sunetul se va auzi mai clar.
• Nivelul volmului pentru ascultarea
muzicii ºi cel pentru discuþiile
telefonice pot fi reglate separat.
Pentru a opri aparatul
1
Încheiaþi conexiunea
Bluetooth acþionând echipamentul Bluetooth.
2 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul POWER timp de
circa 3 secunde.
Indicatorul albastru ºi cel roºu
lumineazã împreunã, iar aparatul este
oprit.
Observaþie
• Când opriþi redarea muzicii,
conexiunea Bluetooth se poate încheia
în mod automat, în funcþie de
echipamentul Bluetooth.
Acþionarea echipamentului
audio – AVRCP
Dacã echipamentul audio Bluetooth
conectat cu acest aparat acceptã
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profil – Profil de acþionare la distanþã
Audio Video), puteþi transmite comenzi
folosind butoanele acestui aparat.
Consultaþi instrucþiunile de funcþionare
furnizate pentru echipamentul conectat,
pentru a afla cum trebuie acþionat.
Notã
• Acþionarea, cu acest aparat, a
dispozitivului Bluetooth conectat va
diferi în funcþie de specificaþiile aceluia.
Stare : În modul stop sau
pauzã
Apãsaþi
o datã mai mult
1 Porneºte redarea*1
2 Stop
3 Trece la urmãtoarea / precedenta
4 Rulare rapidã înainte / înapoi*3
Stare : În modul redare
Apãsaþi
o datã mai mult
5 Pauzã*1
6 Stop
7 Trece la urmãtoarea / precedenta
8 Rulare rapidã înainte / înapoi*2
*1 În funcþie de echipamentul Bluetooth,
este posibil sã trebuiascã sã apãsaþi de
douã ori butonul.
*2 Anumite echipamente Bluetooth este
posibil sã nu poatã fi acþionate.
Notã
• Nu puteþi ajusta volumul echipamentului Bluetooth cu butoanele de volum
ale aparatului.
15
Apeluri telefonice
Buton VOL –
Buton VOL +
Buton
multifuncþional
Buton POWER
Înainte de a acþiona aparatul, verificaþi
urmãtoarele :
– dacã funcþia Bluetooth este activã la
telefonul mobil,
– dacã s-a stabilit legãtura între acest
aparat ºi telefonul mobil Bluetooth.
1
Apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul POWER timp de
circa 3 secunde când
aparatul este oprit.
Indicatorul albastru ºi cel roºu clipesc
împreunã de douã ori, aparatul este
pornit, dupã care acest aparat este
automat conectat la ultimul telefon
mobil Bluetooth care a fost utilizat.
Notã
Nu apãsaþi ºi nu continuaþi sã
menþineþi apãsat butonul POWER
mai mult de 7 secunde, deoarece
aparatul va trece în modul de stabilire
a legãturii.
Observaþii
• Acest aparat înceteazã a mai încerca
sã se conecteze la un telefon mobil
Bluetooth dupã 1 minut. Într-un astfel
de caz, apãsaþi butonul multifuncþional
pentru a încerca încã o datã sã realizaþi
conexiunea.
16
Dacã acest aparat nu se
conecteazã automat la un
telefon mobil Bluetooth
Puteþi realiza o conexiune fie acþionând
telefonul mobil Bluetooth, fie acþionând
acest aparat pentru a realiza
conexiunea la cel mai recent echipament
Bluetooth.
A Pentru a realiza conexiunea
acþionând telefonul mobil
Bluetooth
1 Realizaþi conexiunea Blue-
tooth (HFP sau HSP*) de la
telefonul mobil Bluetooth la
acest aparat.
Consultaþi manualul de instrucþiuni
care însoþeºte telefonul dvs. mobil
Bluetooth pentru a afla detalii legate
de funcþionare. Pe afiºajul telefonului
mobil Bluetooth apare lista
echipamentelor recunoscute.
Acest aparat va fi afiºat ca
“DR-BT21G”. Când folosiþi un
telefon mobil Bluetooth care
beneficiazã atât de HFP (profil fãrã
ocuparea mâinilor) ºi HSP (profil cu
cãºti), alegeþi varianta HFP.
Notã
Când realizaþi conexiunea la un alt
telefon mobil Bluetooth decât cel
utilizat ultima datã, realizaþi
conexiunea folosind procedura de
mai sus.
* Pentru detalii legate de profile,
consultaþi pagina 23.
B Pentru a realiza conexiunea
cu cel mai recent conectat
echipament
Bluetooth
acþionând acesta aparat.
1 Utilizaþi butoanele telefonu-
lui mobil pentru a apela.
Indicatorul albastru ºi cel roºu încep
sã clipeascã simultan, iar aparatul
efectueazã timp de circa 5 secunde
operaþia de conectare.
Notã
Când ascultaþi muzicã cu acest aparat,
nu se poate realiza o conexiune
Bluetooth cu butonul multifuncþional.
Pentru a efectua un apel
telefonic
1 Utilizaþi butoanele telefonu-
lui mobil pentru a apela.
Dacã nu se aude nici un sunet de
apelare de la acest aparat, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat butonul multifuncþional timp de circa 2 secunde.
Observaþie
• În funcþie de telefonul mobil Bluetooth,
puteþi realiza un apel în urmãtoarele
moduri :
– când nu comunicaþi, apelul poate fi
efectuat folosind funcþia apel-vocal
(voice-dial) apãsând butonul
multifuncþional,
– puteþi apela un anumit numãr
apãsând butonul multifuncþional
timp de 2 secunde.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
telefonului mobil pentru a afla detalii
legate de funcþionarea acestuia.
Pentru a recepþiona un apel
Când sunã telefonul, tonul de sonerie
se aude prin aparat.
1 Apãsaþi butonul multifuncþional al aparatului.
Tonurile pe care sunã diferã în funcþie
de telefonul mobil, astfel :
– tonul de sonerie stabilit la aparat,
– tonul de sonerie stabilit la telefonul
mobil,
– tonul de sonerie la telefonul mobil
exclusiv pentru conexiunea
Bluetooth.
Notã
Dacã apãsaþi butonul de apel al
telefonului mobil Bluetooth, anumite
telefoane mobile Bluetooth pot acorda
prioritate la utilizare sistemului de cãºti.
În acest caz, vorbiþi apãsând ºi þinând
apãsat timp de circa 2 secunde butonul
multifuncþional al aparatului sau
acþionând telefonul mobil Bluetooth.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni al telefonului mobil
Bluetooth.
Pentru a regla volumul
Apãsaþi butonul VOL + sau –.
Observaþii
• Nu puteþi ajusta volumul când nu
comunicaþi.
• Nivelul volumului pentru a apela ºi a
asculta muzicã pot fi reglate
independent.
Pentru a încheia o convorbire
telefonicã
Puteþi încheia o convorbire telefonicã
apãsând butonul multifuncþional al
aparatului.
Pentru a opri aparatul
1 Opriþi
2
conexiunea BLUETOOTH de la telefonul mobil
BLUETOOTH.
Apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul POWER timp de
circa 3 secunde pentru a
opri alimentarea.
Indicatorul albastru ºi cel roºu
lumineazã amândouã, ºi aparatul se
opreºte.
17
Acþionarea telefonului mobil BLUETOOTH – HFP, HSP
Funcþionarea butoanelor acestui aparat diferã în funcþie de telefonul dvs. mobil.
Pentru telefonul mobil BLUETOOTH sunt disponibile modurile HFP (profilul:
mâini libere) sau HSP (profilul : cãºti). Consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat
împreunã cu telefonul mobil BLUETOOTH cu privire la profilele BLUETOOTH
acceptate ºi la modurile de acþionare.
HFP (Profilul : mâini libere)
Stare
Buton multifuncþional
Apãsaþi scurt
Apãsaþi îndelungat
Stare de aºteptare
Începe apelul vocal
Reapelarea ultimului numãr
Apel vocal activ
Anulare apel vocal
–
Apel în curs de efectuare Încheirea apelului în curs de
efectuare
Apel în curs
recepþionare
de Rãspuns
Apel în curs
desfãºurare
de Finalul convorbirii
–
Respingere
Schimbarea dispozitivului
activ
HSP (Profilul : cãºti)
Stare
Buton multifuncþional
Apãsaþi scurt
Stare de aºteptare
–
Apãsaþi îndelungat
Formarea numãrului*1
Apel în curs de efectuare Încheirea apelului în curs de Încheirea apelului în curs de
efectuare*1
efectuare sau schimbarea
dispozitivului activ cu
cãºtile*2
Apel în curs
recepþionare
de Rãspuns
Apel în curs
desfãºurare
de Finalul convorbirii*3
–
Schimbarea dispozitivului
activ cu cãºtile
*1 Este posibil ca anumite funcþii sã nu fie acceptate în funcþie de telefonul
mobil BLUETOOTH.
*2 Aceasta poate varia în funcþie de telefonul mobil BLUETOOTH.
*3 Este posibil ca anumite funcþii sã nu fie acceptate când apelaþi cu un telefon
mobil BLUETOOTH.
18
Realizarea de apeluri telefonice în cursul
redãrii muzicii
Conexiunea Bluetooth realizatã folosind HFP sau HSP, precum ºi cu A2DP este
necesarã pentru a realiza un apel în timp ce este redatã muzicã.
Spre exemplu, pentru a realiza un apel cu un telefon mobil Bluetooth în timp ce
audiaþi muzicã de la un player compatibil Bluetooth, acest aparat trebuie sã fie
conectat la un telefon mobil care utilizeazã HFP sau HSP.
Realizaþi o conexiune Bluetooth între acest aparat ºi dispozitivul
în curs de utilizare, urmând procedurile descrise mai jos.
1 Realizaþi o conexiune Bluetooth între acest aparat ºi telefonul
mobil utilizat, folosind HFP sau HSP, urmând procedurile
descrise la “Apeluri telefonice” (pag. 16).
2 Acþionaþi
echipamentul Bluetooth (player de muzicã sau
telefon mobil) utilizat pentru redarea muzicii pentru a realiza o
conexiune Bluetooth la acest aparat utilizând A2DP.
Pentru a efectua un apel
telefonic în timp ce ascultaþi
muzicã
1 Apãsaþi butonul multifunc-
þional în cursul redãrii
muzicii (pag. 18) sau
acþionaþi telefonul mobil
Bluetooth pentru a telefona.
Dacã nu se aude nici un sunet prin
acest aparat, apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul multifuncþional timp de circa
2 secunde.
Pentru a recepþiona un apel
telefonic în timp ce ascultaþi
muzicã
Când este recepþionat un apel, muzica
este întreruptã ºi tonul de sonerie este
emis de la acest aparat.
1 Apãsaþi butonul multifunc-
þional ºi vorbiþi.
Dupã încheirea convorbirii, apãsaþi
butonul multifuncþional. Aparatul va
comuta, revenind la redarea muzicii.
Dacã nu este auzit tonul de
sonerie cu toate cã este
recepþionat un apel
1 Opriþi redarea muzicii.
2 Când sunã, apãsaþi butonul
multifuncþional ºi vorbiþi.
19
Informaþii suplimentare
Dezafectarea aparatului
Acest aparat are încorporatã în unitatea stângã o baterie reîncãrcabilã cu ioni de
litiu. Pentru a proteja mediul înconjurãtor, aveþi grijã sã scoateþi bateria reîncãrcabilã
din aparat înainte de dezafectarea acestuia ºi sã vã dispensaþi de ea în mod
corespunzãtor.
1 Demontaþi cupa izolatoare a
unitãþii din partea stângã,
apoi detaºaþi aceastã
unitate.
Unitatea este fixatã cu cleme (în 3
pãrþi). Aºa cum este ilustrat,
introduceþi un obiect cum ar fi o
ºurubelniþã cu vârf plat în orificiu ºi
ridicaþi unitatea pentru a o detaºa.
Incinta stângã
Cleme
2
Demontaþi ºurubul care
fixeazã capacul esterior.
ªurul fixat
2 Plãcuþa cu circuite este fixatã cu
cleme. Aºa cum este ilustrat,
introduceþi un obiect cum ar fi o
ºurubelniþã cu vârf plat în orificiul
din dreptul conectorului pentru
a ridica plãcuþa cu circuite
electrice ºi a o îndepãrta.
1
2
Baterie
reîncãrcabilã
4 Trageþi în afarã conectorul ºi
scoateþi bateria reîncãrcabilã.
Bateria reîncãrcabilã este fixatã cu
bandã adezivã. Introduceþi un obiect
cumar fi o ºurubelniþã cu vârf plat ºi
ridicaþi bateria pentru a o scoate.
2
3 Deschideþi capacul extern ºi
scoateþi plãcuþa cu circuitul
electric din interior.
1 Capacul extern este fixat cu
cleme (în 3 locuri). Introduceþi
un obiect cum ar fi o ºurubelniþã
cu cap plat în orificiu ºi detaºaþi
capacul.
20
1
Mãsuri de precauþie
În legãturã cu comunicaþia
Bluetooth
• Tehnologia Bluetooth wireless
acþioneazã pe o razã de circa 10 m.
Raza maximã de comunicaþie poate
varia în funcþie de obstacole
(persoane, metal, ziduri etc) sau de
câmpurile electromagnetice întâlnite.
• Acest aparat are o antenã încorporatã
în casca pentru urechea dreaptã.
Sensibilitatea comunicaþiei Bluetooth
se va ameliora dacã plasaþi un
echipament Bluetooth în partea dvs.
dreaptã.
• Sensibilitatea comunicaþiei Bluetooth
poate fi afectatã de urmãtorii factori :
– existenþa unui obstacol, spre
exemplu o persoanã, un obiect
metalic sau un perete între acest
aparat ºi dispozitivul Bluetooth.
– funcþionarea, în apropierea acestui
aparat, a unui echipament care
foloseºte frecvenþa de 2,4 GHz,
cum ar fi un dispozitiv LAN wireless,
un telefon fãrã fir sau un cuptor cu
microunde.
• Deoarece echipamentele Bluetooth ºi
dispozitivele LAN wireless
(IEEE802.11 b/g) utilizeazã aceeaºi
frecvenþã, poate apãrea fenomenul
de interferenþã a microundelor care
poate afecta viteza comunicaþiei,
poate genera zgomot sau poate
conduce la conexiuni defectoase, în
cazul în care acest aparat este utilizat
în apropierea unui dispozitiv LAN
wireless (fãrã fir). Într-o asemenea
situaþie, luaþi urmãtoarele mãsuri :
– utilizaþi aparatul la cel puþin 10 m
distanþã de dispozitive LAN
wireless,
– dacã aparatul se aflã la mai puþin
de 10 m distanþã de un dispozitiv
LAN wireless , opriþi acel dispozitiv,
– montaþi acest aparat ºi echipamentul
Bluetooth cât mai aproape unul de
altul.
• Microundele emise de echipamentul
Bluetooth pot afecta funcþionarea
dispozitivelor medicale electronice.
Pentru a evita accidentele, opriþi acest
aparat, precum ºi alte echipamente
Bluetooth în urmãtoarele locuri :
– unde existã gaze inflamabile, în
spitale, în tren, în avion sau în staþii
de benzinã,
– în apropierea uºilor automate sau a
alarmelor de incendiu.
• Acest aparat acceptã facilitãþi de
securitate care corespund
standardului Bluetooth, pentru a
realiza o conexiune sigurã când este
utilizatã tehnologia Bluetooth wireless
(fãrã fir), însã este posibil ca mãsurile
de siguranþã sã nu fie suficiente, în
funcþie de reglaj. Fiþi precauþi când
comunicaþi folosind tehnologia
BLUETOOTH wireless.
• Nu ne asumãm responsabilitatea
pentru eventualele scurgeri de
informaþii care pot avea loc în cursul
comunicaþiei Bluetooth.
• Nu este garantatã conectarea cu toate
echipamentele Bluetooth.
– un dispozitiv care beneficiazã de
funcþia Bluetooth trebuie sã
corespundã standardului specificat
de Bluetooth SIG, ºi sã fie
autentificat,
– chiar dacã echipamentul conectat
corespunde standardului Bluetooth
21
mai sus menþionat, o partea a
acestora este posibil sã nu fie
conectate sau sã nu funcþioneze
corect, în funcþie de facilitãþile sau
de specificaþiile dispozitivului,
– când vorbiþi la telefon în modul
mâini libere, poate apãrea zgomot,
în funcþie de dispozitiv sau de mediul
de comunicare.
• În funcþie de dispozitivul conectat,
poate fi necesarã o perioadã de timp
pânã la începerea comunicãrii.
În legãturã cu adaptorul de
reþea furnizat
• Folosiþi adaptorul de reþea furnizat
împreunã cu acest aparat. Nu folosiþi
nici un alt adaptor de reþea, deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
aparatului.
Polaritatea conectorului
• Dacã urmeazã a nu folosi aparatul o
perioadã îndelungatã de timp,
decuplaþi adaptorul de reþea de la
prizã. Pentru decuplarea adaptorului
de reþea de la priza de perete, trageþi
de conectorul propriu-zis ; nu trageþi
niciodatã de cablu.
Altele
• Nu aºezaþi acest aparat în spaþii supuse
la umiditate, praf, funingine sau aburi,
nu îl expuneþi la radiaþii solare directe
sau în maºina care aºteaptã în trafic.
Aceste condiþii pot cauza
disfuncþionalitãþi.
• Aveþi grijã sã nu vã prindeþi degetele
când pliaþi ansamblul de cãºti.
• Este posibil ca echipamentele
22 Bluetooth sã nu poatã fi folosite cu
telefoane mobile, în funcþie de undele
radio emise ºi de spaþiul unde este
utilizat echipamentul.
• Dacã resimþiþi vreun disconfort dupã
utilizarea echipamentelor Bluetooth,
opriþineîntârziatutilizarearespectivului
aparat. În cazul în care problema
persistã, consultaþi cel mai apropiat
dealer Sony.
• Audiþia realizatã cu acest aparat la
volum ridicat vã poate afecta auzul.
Pentru siguranþa în trafic, nu folosiþi
aparatul când conduceþi maºina sau
când mergeþi cu bicicleta.
• Nu aºezaþi greutãþi deasupra lui ºi nu
supuneþi aparatul la presiuni pe durata
depozitãrii, deoarece este posibil sã
se deformeze.
• Cupele izolatoare sunt elemente
consumabile. Acestea se pot
deteriora în cazul depozitãrii pe durate
îndelungate sau în urma utilizãrii
prelungite. Înlocuiþi-le cu altele noi în
cazul în care se deterioreazã.
• Dacã aveþi întrebãri sau probleme
legate de acest aparat, cãrora nu le
gãsiþi rãspunsul în prezentul manual,
vã rugãm sã consultaþi cel mai apropiat
dealer Sony.
Ce este tehnologia BLUETOOTH ?
Tehnologia Bluetooth wireless
reprezintã o tehnologie cu razã scurtã
de acþiune, care permite comunicarea
de date printr-un sistem fãrã fir
(wireless), între echipamente digitale,
cum ar fi un calculator sau o camerã
digitalã. Tehnologia wireless Bluetooth
acþioneazã pe raze de circa 10 m.
Conectarea a douã echipamente, dupã
cum este necesar, este obiºnuitã, însã
anumite echipamente pot fi conectate
simultan la mai multe dispozitive. Nu
este necesar sã utilizaþi un cablu pentru
conectare ºi nici nu este necesar ca
echipamentele sã fie aºezate faþã în faþã,
aºa cum este cazul tehnologiei ce
foloseºte radiaþii infraroºii (deoarece
tehnologia Bluetooth este una wireless
– fãrã fir). Spre exemplu, puteþi utiliza
un astfel de echipament când se aflã
într-o geantã sau în buzunar.
Tehnologia Bluetooth reprezintã un
standard internaþional acceptat de
milioane de companii din întreaga lume
ºi utilizat de numeroase companii pe
glob.
Sistemul de comunicaþie ºi
profilele compatibile Bluetooth
ale acestui aparat
Profilul este o standardizare a funcþiei
pentru fiecare specificaþie a
dispozitivelor Bluetooth. Acest aparat
acceptã urmãtoarele versiuni Bluetooth
ºi profile :
Sistem de comunicare :
Bluetooth versiunea de Specificaþii 2.0
Profile Bluetooth compatibile:
– A2DP (Profil de distribuþie audio
avansatã) : transmisia sau recepþia
conþinutului audio la înaltã calitate,
– AVRCP (Profil de acþionare la
distanþã Audio Video) : acþionarea
echipamentului A/V ; pauzã, stop,
pornirea redãrii, ajustarea volumului
etc.
– HSP (Profil cãºti)* : convorbirea
telefonicã / acþionarea telefonului,
– HFP (Profil mâini libere)* :
convorbirea telefonicã / acþionarea
telefonului fãrã a utiliza mâinile.
* Când folosiþi un telefon mobil
Bluetooth care acceptã ambele
profile HFP (profilul mâini libere)
ºi HSP (profilul cãºti), alegeþi
varianta HFP.
Notã
Pentru a putea utiliza funcþia Bluetooth,
echipamentul Bluetooth care urmeazã
a fi conectat trebuie sã utilizeze acelaºi
profil ca acest aparat.
Deºi au acelaºi profil, þineþi seama cã
echipamentele pot avea funcþii diferite,
datoritã specificaþiilor lor.
continuã...
23
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâmpinaþi vreo problemã la utilizarea acestui aparat, consultaþi lista de mai
jos. În cazul în care problema persistã, consultaþi cel mai apropiat dealer Sony.
Probleme obiºnuite
Aparatul nu este pornit.
b Încãrcaþi acumulatorul aparatului.
b Aparatul nu este pornit în cursul
încãrcãrii.
Scoateþi aparatul din dispozitivul de
încãrcare ºi porniþi-l.
Nu se poate stabili legãtura
între echipamente.
b Apropiaþi acest aparat de echipamentul Bluetooth.
Nu se poate realiza conexiunea Bluetooth.
b Verificaþi dacã aparatul este pornit.
b Verificaþi dacã este pornit echipamentul Bluetooth de conectat ºi
dacã este pornitã funcþia Bluetooth.
b Conectarea cu echipamentul
Bluetooth este posibil sã nu fie
reþinutã în memorie de acest aparat.
Realizaþi conexiunea de la
echipamentul Bluetooth cãtre acest
aparat, curând dupã ce s-a stabilit
legãtura.
b Acest aparat sau echipamentul
Bluetooth de conectat este în modul
sleep.
b Conexiunea Bluetooth s-a încheiat.
Realizaþi din nou conexiunea
Bluetooth.
Sunetul este distorsionat.
b Aveþi grijã ca aparatul sã nu
recepþioneze interferenþe de la un
dispozitiv LAN wireless, de la alt
echipament fãrã fir, pe 2,4 GHz sau
de la un cuptor cu microunde.
b Repoziþionaþi aparatul.
24
Distanþa de corespondenþã
este scurtã. (Omisiuni ale
sunetului.)
b Dacã în apropiere se aflã un
dispozitiv care genereazã radiaþii
electromagnetice, cum ar fi unul
LAN wireless, alte echipamente
Bluetooth sau un cuptor cu
microunde, poziþionaþi aparatul la
distanþã de acestea.
Aparatul nu funcþioneazã
corect.
b Iniþializaþi aparatul. Informaþiile legate de stabilirea legãturii nu sunt
ºterse prin aceastã operaþie.
Introduceþi, uºor înclinat, un obiect
cu vârf ascuþit în orificiul destinat, ºi
apãsaþi pânã ce se aude un clic.
În cursul ascultãrii muzicii
Nu se aude sunetul.
b Verificaþi dacã sunt pornite atât acest
aparat, cât ºi echipamentul
Bluetooth.
b Verificaþi dacã atât acest aparat, cât
ºi echipamentul Bluetooth realizeazã
conexiunea Bluetooth, A2DP
(Profil de distribuþie audio
avansatã).
b Verificaþi dacã este redatã muzicã
de cãtre echipamentul Bluetooth.
b Verificaþi dacã nivelul volumului sonor
la acest aparat nu este prea scãzut.
b Verificaþi dacã volumul la echipamentul Bluetooth nu este prea redus,
în cazul în care respectivul
echipament are un buton de reglare
a volumului.
b Realizaþi din nou legãtura între acest
aparat ºi echipamentul Bluetooth.
Nivelul sonor este scãzut.
b Mãriþi nivelul volumului sonor la acest
aparat.
b Mãriþi nivelul volumului sonor la
echipamentul conectat, dacã este
necesar.
Calitatea sunetului este slabã.
b Treceþi conexiunea Bluetooth la
varianta A2DP (Profil de
distribuþie audio avansatã) în
cazul în care varianta stabilitã era
HSP (Profil cãºti).
Nu
se
poate
realiza
conexiunea Bluetooth de la un
echipament Bluetooth la acest
aparat.
b Echipamentul Bluetooth nu beneficiazã de protecþie SCMS-T a
conþinutului*. Cu aparatul oprit,
apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
POWER ºi Nx timp de
aproximativ 7 secunde pentru a
dezactiva protecþia SCMS-T.
Indicatorul albastrul clipeºte o datã.
* Metoda de protejare a
conþinutului SCMS-T este una
dintre metodele prin care este
protejat conþinutul transmis
prin tehnologia Bluetooth wireless. Apãsaþi ºi menþineþi apãsat
din nou butonul POWER ºi pe
cel Nx timp de aproximativ
7 secunde pentru a reactiva
metoda de protejare a
conþinutului SCMS-T a acestui
aparat. Indicatorul albastru
clipeºte de douã ori.
Apar omisiuni frecvente ale
sonorului în cursul redãrii*1.
b Încheiaþi conexiunea Bluetooth,
varianta (A2DP) acþionând
echipamentul Bluetooth. Cât timp
aparatul este pornit, apãsaþi ºi
menþineþi apãsat timp de circa 7
secunde butonul Nx, pentru a
diminua viteza de transfer.
Indicatorul albastru clipeºte o datã.
Nu
se
poate
realiza
conexiunea Bluetooth de la un
echipament Bluetooth la acest
aparat.
b Echipamentul Bluetooth nu beneficiazã de protecþie SCMS-T a
conþinutului*. Cu aparatul oprit,
apãsaþi ºi menþineþi apãsat butonul
POWER ºi timp de aproximativ 7
secunde pentru a dezactiva
protecþia SCMS-T. Indicatorul
albastrul clipeºte o datã*1.
*1 Acest aparat poate recepþiona
muzicã la o vitezã ridicatã de
transfer, însã la astfel de viteze
de transfer pot apãrea omisiuni
ale sunetului.
*2 Þineþi seama cã este posibil ca
aceasta sã nu reducã întotdeauna omisiunile sunetului, în
funcþie de circumstanþe. Apãsaþi
ºi menþineþi apãsat, din nou,
circa 7 secunde, butonul Nx,
pentru ca aparatul sã
recepþioneze din nou muzicã la
vitezã mare de transfer.
Indicatorul albastru clipeºte de
douã ori.
Când este efe
25
Nu se aude vocea persoanei
apelate.
b Verificaþi dacã sunt pornite atât acest
aparat, cât ºi echipamentul
Bluetooth.
b Verificaþi conexiunea dintre acest
aparat ºi telefonul mobil Bluetooth.
b Verificaþi dacã ieºirea telefonului
mobil Bluetooth este reglatã pentru
acest aparat.
b Verificaþi dacã nivelul volumului sonor
la acest aparat nu este prea scãzut.
b Verificaþi dacã volumul la telefonul
mobil Bluetooth nu este prea redus,
în cazul în care respectivul telefon
are un buton de reglare a volumului.
b Dacã ascultaþi muzicã în timp ce
folosiþi acest aparat, opriþi redarea,
apãsaþi butonul multifuncþional ºi
vorbiþi.
Sunetul recepþionat de la interlocutor este scãzut.
b Mãriþi nivelul volumului sonor la acest
aparat.
b Mãriþi nivelul volumului sonor la
telefonul mobil Bluetooth dacã
acesta are un buton de reglare a
volumului.
26
Iniþializarea echipamentului
Puteþi sã iniþializaþi acest aparat,
readucându-l la variantele de reglaj
implicite (spre exemplu pentru volum)
ºi sã ºtergeþi toate informaþiile relativ la
legãturile stabilite.
1
Dacã acest aparat este
pornit, apãsaþi ºi þineþi
apãsat butonul POWER
timp de circa 3 secunde
pentru a opri aparatul.
2 Apãsaþi ºi þineþi apãsate atât
butonul POWER, cât ºi pe
cel multifuncþional, simultan,
timp de circa 7 secunde.
Indicatorul albastru ºi cel roºu clipesc
împreunã de patru ori ºi aparatul
este iniþializat, fiind readus la
variantele de reglaj implicite. Sunt
ºterse toate informaþiile relativ la
legãturile stabilite.
Specificaþii
Specificaþii generale
Sistemul de comunicaþie
Specificaþii Bluetooth, versiunea 2.0.
Ieºire
Specificaþii Bluetooth, clasa de
putere 2
Raza maximã de comunicaþie
În spaþiu liber, circa 10 m*1
Banda de frecvenþe
2.4 GHz
(2,4000 GHz÷2,4835 GHz)
Metoda de modulaþie
FHSS
Profile Bluetooth
compatibile*2
– A2DP (Profil de distribuþie audio
avansatã)
– AVRCP (Profil de acþionare la
distanþã Audio Video)
– HSP (Profil cãºti)
– HFP (Profil mâini libere)
Domeniul de frecvenþe (A2Dp)
20 - 20.000 Hz (frecvenþa de
eºantionare 44,1 KHz)
Codec-uri acceptate*3
SBC*4, MP3
*1 Raza realã de acþiune va varia în funcþie
de factori cum ar fi obstacolele dintre
echipamente, câmpurile magnetice din
jurul cuptoarelor cu microunde,
electricitatea staticã, sensibili-tatea
recepþiei, performanþa antenei, sistemul
de operare, aplicaþia software folositã
etc.
*2 Profile Bluetooth standard indicã scopul
de comunicare între echipamentele
Bluetooth.
*3 Codec : compresia semnalului audio ºi
formatul de conversie.
*4 Codec subbandã.
Accesorii furnizate
Adaptor de reþea (1)
Manualul de instrucþiuni - acest
manual - (1)
Specificaþii pentru cãºti
Sursa de alimentare
Curent continuu 3,7 V : acumulator
cu ioni de litiu încorporat
Masã
Aproximativ 63 g
Consumul de putere estimat
1,5 W
Receptor
Tip
Aer liber (deschis), dinamic
Unitate driver
Tip dom de 30 mm
Domeniul de reproducere a
frecvenþelor
14 ÷ 24.000 Hz
Microfon
Tip
Omnidirecþional, condensor electret
Domeniul de frecvenþe efectiv
100 ÷ 4.000 Hz
Designul ºi specificaþiile pot fi
modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
http://www.sony.ro
27
Download PDF