Sony | DR-BT20NX | Sony DR-BT20NX Instrucţiuni de utilizare

Cãºti stereo wireless
Manual de instrucþiuni
DR-BT20NX
© 2006 Sony Corporation
1
ATENÞIE
Pentru a preveni incendiile ºi
ºocurile electrice, nu expuneþi
aparatul la ploaie ºi la umezealã.
Pentru a reduce riscul de
electrocutare, nu demontaþi
carcasa. Apelaþi pentru aceasta
numai la persoane calificate.
Nu montaþi aparatul în spaþii închise ºi
strâmte, cum ar fi o bibliotecã sau un
dulap.
Pentru a preveni incendiile, nu acoperiþi
fantele de aerisire ale aparatului cu
ziare, cu faþa de masã, cu draperii etc.
Nu aºezaþi lumânãri aprinse pe aparat.
Pentru a preveni incendiile ºi
electrocutãrile, nu puneþi pe aparat
recipiente ce conþin lichide (cum ar fi
vazele cu apã).
Conectaþi aparatul la o prizã de perete
uºor accesibilã. În cazul în care
constataþi un comportament anormal,
decuplaþi imediat ºtecãrul de la priza
de perete.
Prin prezenta, Sony Corporation declarã
cã acest echipament corespunde
cerinþelor principale ºi celorlalte
prevederi importante ale Directivei
1999/5/EC.
Pentru detalii, vã rugãm sã accesaþi
urmãtoarea adresã :
http://www.compliance.sony.de/
2
Cuvântul Bluetooth ºi sigla asociatã sunt
proprietatea Bluetooth SIG, Inc. ºi
utilizarea sub orice formã a acestor
mãrci de cãtre Sony Corporation se face
sub licenþã.
Alte mãrci comerciale ºi denumiri de
mãrci aparþin respectivilor proprietari.
Tehnologia de codare audio MPEG
Layer-3 ºi patentele aferente sunt sub
licenþã Fraunhofer IIS ºi Thomson.
Dezafectarea echipamentelor electrice ºi
electronice vechi
(Valabil în Uniunea
Europeanã ºi în alte
state europene cu
sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau
pe ambalajul acestuia indicã faptul cã
respectivul produs nu trebuie considerat
reziduu menajer în momentul în care
doriþi sã îl dezafectaþi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclãrii
echipamentelor electrice ºi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs,
veþi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinþe negative asupra mediului
înconjurãtor ºi sãnãtãþii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvatã a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodatã la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe
detalii legate de reciclarea acestui
produs, vã rugãm consultaþi biroul local,
serviciul de preluare a deºeurilor sau
magazinul de unde aþi achiziþionat
produsul.
CUPRINS
Bun venit ! .................................................................................... 4
Trei etape pentru a pune în funcþiune BLUETOOTH .................... 5
Poziþionarea ºi rolul pãrþilor componente ale sistemului ......... 6
Încãrcarea aparatului .................................................................. 7
Stabilirea legãturii dintre echipamente Bluetooth .................... 9
Ce reprezintã stabilirea legãturii ................................................ 9
Procedura de stabilire a legãturii dintre echipamente ................. 9
Purtarea cãºtilor ........................................................................ 11
Indicaþii cu privire la funcþia BLUETOOTH .............................. 12
Ascultarea muzicii ..................................................................... 13
Acþionarea echipamentului audio – AVRCP ............................. 14
Apeluri telefonice ....................................................................... 16
Acþionarea telefonului mobil BLUETOOTH – HFP, HSP ........... 18
Realizarea de apeluri telefonice în cursul redãrii muzicii ....... 19
Dezafectarea aparatului ............................................................ 20
Mãsuri de precauþie ................................................................... 21
Ce este tehnologia BLUETOOTH ? .......................................... 23
Soluþionarea defecþiunilor ........................................................ 24
Iniþializarea echipamentului ...................................................... 25
Specificaþii .................................................................................. 26
3
Bun venit !
Vã mulþumim cã aþi achiziþionat aceste cãºti stereo wireless, marca Sony. Acest
aparat utilizeazã tehnologia BLUETOOTH™ wireless.
• Puteþi asculta muzicã cu ajutorul dispozitivului dumneavoastrã BLUETOOTH
capabil sã transmitã muzicã.
• Puteþi vorbi la telefonul dvs. mobil BLUETOOTH aflat în geantã, fãrã ca
acesta sã vã ocupe mâinile.
• Puteþi acþiona de la distanþã funcþiile de bazã ale echipamentului audio
BLUETOOTH (Redare, Pauzã, Stop etc.)
• Puteþi încãrca aparatul folosind staþia de încãrcare a acumulatorului furnizatã.
Pentru detalii legate de tehnologia BLUETOOTH, consultaþi pagina 23.
Conversaþie telefonicã
4
Audiþie muzicalã
Trei etape pentru a pune în funcþiune BLUETOOTH
Punere în legãturã
Mai întâi, înregistraþi (“puneþi în legãturã”) fiecare dispozitiv BLUETOOTH
(telefon mobil etc.) cu acest aparat. Odatã stabilitã legãtura, aceastã operaþie
nu trebuie repetatã.
Telefon mobil
BLUETOOTH
etc.
Cãºti stereo
wireless
stabilirea
legãturii
Ascultarea muzicii
Conexiune BLUETOOTH
Acþionaþi dispozitivul
BLUETOOTH pentru a realiza
conexiunea BLUETOOTH.
b Pagina 9
Apel telefonic
Conexiune BLUETOOTH
Când aparatul este pornit, acesta
începe realizarea conexiunii
BLUETOOTH pentru a recunoaºte în mod automat telefonul mobil.
conexiune
b Pagina 13
conexiune
b Pagina 16
Ascultarea muzicii
Puteþi asculta muzica redatã de
echipamentul BLUETOOTH.
Acest aparat permite operaþii de
redare, stop sau pauzã.
Muzicã
b Paginile 13 - 15
Convorbire telefonicã
Puteþi telefona ºi primi apeluri
acþionând acest aparat.
Voce
b Paginile 17 - 19
5
Pornire
Poziþionarea ºi rolul pãrþilor componente
ale sistemului
1 Comutator
Regleazã volumul ºi ajusteazã diverse
funcþii ale aparatului.
2 Microfon
3 Indicator (albastru)
Oferã indicaþii legate de starea de
comunicare a aparatului.
4 Punct de contact
5 Buton RESET
6
6 Buton POWER
7 Buton multifuncþional
Acþioneazã diverse funcþii de aplelare.
8 Indicator (roºu)
Oferã indicaþii legate de starea de
alimentare a aparatului.
9 Cãºti
Încãrcarea aparatului
Aparatul conþine un acumulator cu ioni de litiu, care ar trebui sã fie încãrcat înainte
de a fi utilizat pentru prima datã.
1
Conectaþi adaptorul de
reþea, furnizat, la dispozitivul de încãrcare al acumulatorului.
3 Puneþi
aparatul în dispozitivul de încãrcare a
acumulatorului.
Dispozitiv de încãrcare a
acumulatorului (furnizat)
Cãºti stereo wireless
(spate)
Pin de
contact
Dispozitiv de încãrcare a
acumulatorului (furnizat)
Adaptor de reþea
(furnizat)
2 Conectaþi adaptorul de reþea
furnizat la o prizã electricã.
Dispozitiv de
încãrcare a
acumulatorului
(furnizat)
Spre prizã
Aºezaþi aparatul pe dispozitivul de
încãrcare, astfel încât punctele de
contact ale acestuia sã atingã pinul
dispozitivului încãrcãtor, ºi verificaþi
ca indicatorul (roºu) sã fie luminos.
Încãrcarea durazã circa 3 ore*, iar
indicatorul luminos (roºu) se stinge
în mod automat.
*
Durata necesarã pentru
încãrcarea unui acumulator
complet consumat.
Observaþie
Când se încarcã acumulatorul, aparatul
este oprit în mod automat.
continuã...
7
Atenþie
Dacã acest aparat detecteazã o
problemã în cursul încãrcãrii, este posibil
ca indicatorul (roºu) sã fie stins, cu
toate cã operaþia de încãrcare nu s-a
încheiat.
Verificaþi urmãtoarele cauze :
• Temperatura mediului ambiant nu se
încadreazã în domeniul 0 °C ÷ 40 °C.
• Existã o problemã legatã de
acumulator.
În acest caz, încãrcaþi din nou
acumulatorul, respectând domeniul de
temperaturi recomandat mai sus. Dacã
problema persistã, consultaþi cel mai
apropiat dealer Sony.
Note
• Dacã acumulatorul nu este utilizat o
perioadã îndelungatã, este posibil sã
se descarce rapid, însã dupã câteva
încãrcãri, autonomia acestuia se va
ameliora.
• Dacã autonomia acumulatorului
încorporat scade la jumãtate faþã de
cea obiºnuitã, bateria trebuie înlocuitã.
Consultaþi cel mai apropiat dealer
Sony pentru a afla detalii cu privire la
înlocuirea acumulatorului.
• Evitaþi expunerea la temperaturi
extreme, la radiaþii solare directe, la
umezealã, nisip, praf sau la ºocuri
mecanice. Nu lãsaþi aparatul în maºina
parcatã la soare.
• Utilizaþi numai adaptorul de reþea
furnizat. Nu folosiþi nici un alt fel de
adaptor de reþea.
8
Ore de funcþionare*
Stare
Numãrul de
ore de
funcþionare
Durata comunicãrii pânã la 11 ore
(inclusiv durata de
redare a muzicii)
Starea de aºteptare
pânã la 100 ore
* Duratele indicate mai sus pot varia
în funcþie de temperatura mediului
ambiant ºi de condiþiile de utilizare.
Verificarea autonomiei
rãmase
Dacã apãsaþi butonul POWER
când aparatul este pornit, indicatorul
(roºu) clipeºte. Puteþi afla autonomia
rãmasã a acumulatorului numãrând
de câte ori clipeºte acest indicator
(roºu).
Indicator (roºu)
Stare
Clipeºte de 3 ori
Complet încãrcat
Clipeºte de 2 ori
Încãrcat pe jumãtate
Clipeºte 1 datã
Slab încãrcat (trebuie
reîncãrcat)
Notã
• Nu puteþi afla care este autonomia
rãmasã a acumulatorului imediat dupã
pornirea aparatului ºi nici în cursul
operaþiei de stabilire a legãturii.
În cazul în care acumulatorul
este aproape gol
Indicatorul (roºu) clipeºte rar, în mod
automat.
Dacã acumulatorul se goleºte, se aude
un semnal sonor ºi aparatul se opreºte
automat.
Stabilirea legãturii dintre echipamente
Bluetooth
Ce reprezintã stabilirea
legãturii?
Dispozitivele BLUETOOTH trebuie,
mai întâi, “puse în legãtur㔠unele cu
alte.
Odatã stabilitã legãtura între
echipamentele BLUETOOTH, aceastã
operaþie nu mai trebuie repetatã, decât
în urmãtoarele cazuri :
• Când informaþia de punere în legãturã
este ºtearsã în urma unei reparaþii etc.
• Când aparatul este pus în legãturã cu
9 sau mai multe dispozitive.
Acest aparat poate fi pus în legãturã
cu alte 8 echipamente ; dacã dupã
punerea în legãturã cu 8 echipamete,
se încearcã punerea în legãturã cu
încã un echipament, acesta din urmã
va înlocui echipamentul al cãrui
moment de conexiune este cel mai
vechi dintre cele 8 deja puse în
legãturã.
• Când este ºtearsã recunoaºterea
aparatului de cãtre echipamentul de
conectat.
• Când acest aparat este iniþializat. Cu
aceastã ocazie, toate informaþiile
legate de punerea în legãturã sunt
ºterse.
Procedura de stabilire a
legãturii dintre echipamente
1
Þineþi dispozitivul de
conectat la o distanþã de
circa 1 m de acest aparat.
2 În timp ce aparatul este oprit,
apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul POWER timp de 7
secunde sau mai mult
pentru a trece în starea de
aºteptare pentru stabilirea
legãturii.
Note
• Dupã circa 3 secunde, alimentarea
este pornitã ºi indicatoarele albastru
ºi roºu clipesc împreunã de douã ori.
Continuaþi sã menþineþi apãsat butonul
pânã ce ambele indicatoare clipesc,
apoi eliberaþi-l. Acest aparat trece în
modul de stabilire a legãturii.
• Dacã nu este stabilitã legãtura în timp
de 5 minute, acest mod este anulat,
iar aparatul este oprit. În acest caz,
reluaþi procedura de la pasul 1.
continuã...
9
3
Efectuaþi procedura de
stabilire a legãturii la
echipamentul de conectat
pentru a detecta acest
aparat.
Lista echipamentelor detectate
apare pe afiºajul dispozitivului de
conectat. Acest aparat este afiºat
sub forma “DR-BT20NX”.
Dacã nu apare “DR-BT20NX”,
repetaþi procedura începând de la
pasul 1.
4 Selectaþi “DR-BT20NX” pe
afiºajul echipamentului de
conectat.
5 Dacã pe afiºajul echipamen-
tului de conectat apare
solicitarea de introducere a
codului parolã (Passcode)*,
introduceþi “0000”.
Stabilirea legãturii se încheie când
indicatorul (albastru) clipeºte rar.
Mesajul “Pairing complete” apare
pe afiºajul anumitor echipamente
BLUETOOTH.
* În loc de Passcode (cod-parolã)
puteþi întâlni ºi denumirile
“Passkey” (tastã de acces),
“PIN code” (cod PIN), “PIN
number” (numãr PIN) sau
“Password” (parolã).
10
6 Porniþi conexiunea BLUE-
TOOTH de la echipamentul
BLUETOOTH.
Acest aparat memoreazã dispozitivul ca pe conexiunea cea mai
recentã. Este posibil ca anumite
echipamente BLUETOOTH sã se
conecteze automat cu acest
echipament când stabilirea legãturii
se încheie.
Dacã stabiliþi legãtura cu un
echipament BLUETOOTH care
nu poate afiºa o listã a
echipamentelor detectate sau
care nu are afiºaj.
Este posibil sã stabiliþi o legãturã cu un
alt echipament trecând atât
echipamentul de faþã, cât ºi pe cel de
conectat în modul de stabilire a legãturii.
Pentru detalii, consultaþi manualul de
instrucþiuni care însoþeºte respectivul
echipament.
Observaþii
• Pentru a stabili legãtura cu alte
echipamente BLUETOOTH, repetaþi
paºii de la 1 la 5 pentru fiecare dintre
echipamente.
• Pentru a ºterge toate informaþiile legate
de stabilirea legãturii, consultaþi
capitolul“Iniþializareaechipamentului”
(pag. 25).
Purtarea cãºtilor
Puneþi în jurul gâtului cureluºa dedicatã,
apoi purtaþi casca marcatã cu R în
urechea dreaptã, iar pe cea marcatã cu
L în urechea stângã. Cureluºa de gât
împiedicã deteriorarea cãºtilor prin
cãdere.
1 Conectorul din partea dreaptã se
va decupla din motive de siguranþã,
în cazul în care se aplicã o presiune
prea mare.
2 Puteþi sã rotiþi conectorul din partea
stângã, dupã preferinþe (blocare la
rotire), în direcþia indicatã de
sãgeatã ºi sã îl scoateþi, punând o
cureluºã în jurul gâtului dvs.
Montarea corectã a cãºtilor
În cazul în care cãºtile nu se potrivesc
corect în urechi, este posibil sã nu auziþi
sunetele joase. Pentru a beneficia de o
calitate superioarã a sunetului, reglaþi
poziþia cãºtilor pânã ce acestea se
aºeazã confortabil în urechi sau
împingeþi-le uºor în interiorul urechilor
pânã ce ajung într-o poziþie comodã.
Dacã în continuare cãºtile nu vi se
potrivesc, încercaþi altele de altã
dimensiune.
Cum se utilizeazã suportul
pentru cãºti
Suportul este util pentru a pãstra cãºtile.
În acest mod cablul nu se va încurca
atunci când puneþi cãºtile la pãstrare.
3 Când scoateþi cãºtile pentru a le
purta în jurul gâtului, glisaþi
dispozitivele de ajustare a cablului
spre cãºti pentru a evita încurcarea
cablului.
11
Indicaþii cu privire la funcþia BLUETOOTH
A : Indicator luminos (albastru)
R : Indicator luminos (roºu)
Conectare realizatã
La conectare Legãturã
Stare
Cãutare
A
R
Conectabil
A
R
În curs de conectare
A
R
HFP / HSP sau A2DP A
(stare de aºteptare pentru R
recepþionarea semnalului
audio)
HFP / HSP sau A2DP A
(stare de aºteptare pentru R
recepþionarea semnalului
audio)
Audiþie
Muzicã
Secvenþã de semnale luminoase
A
R
Ascultarea muzicii în A
timpul aºteptãrii unui R
apel telefonic
Telefon
Apel telefonic în curs de A
recepþionare
R
12
Discuþie telefonicã
A
R
Realizarea unui apel în A
cursul redãrii muzicii
R
Acþionarea aparatului
Ascultarea muzicii
Comutator
Buton POWER
Înainte de a acþiona aparatul, verificaþi
urmãtoarele :
– dacã dispozitivul BLUETOOTH este
pornit,
– dacã este stabilitã legãtura dintre
acest aparat ºi dispozitivul
BLUETOOTH,
– dacã dispozitivul BLUETOOTH
acceptã funcþia de transmitere a
muzicii (profil : A2DP).
1
Apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul POWER timp de
circa 3 secunde când
aparatul este oprit.
Indicatorul albastru ºi cel roºu clipesc
împreunã de douã ori, iar aparatul
este pornit.
Notã
Nu apãsaþi ºi nu continuaþi sã
menþineþi apãsat butonul POWER
mai mult de 7 secunde, deoarece
aparatul va trece în modul de stabilire
a legãturii.
2 Realizaþi conexiunea BLUE-
TOOTH (A2DP) de la un
echipament BLUETOOTH la
acest aparat.
Consultaþi manualul de instrucþiuni
ce însoþeºte echipamentul BLUETOOTH pentru a afla cum sã îl
acþionaþi.
3 Porniþi redarea la e c h i p a mentul BLUETOOTH.
Observaþie
• Conexiunea BLUETOOTH a A2DP
(Profil de Distribuþie Audio Avansatã)
poate fi ajustatã ºi cu ajutorul
comutatorului, de la acest aparat, la
echipamentul BLUETOOTH,
excepþie fãcând realizarea unui apel
de la acest aparat.
Notã
• Când redaþi muzicã prin conectarea
aparatului la un echipament BLUETOOTH folosind HSP (profilul de
sistem de cãºti)*, calitatea sunetului
nu va fi ridicatã. Pentru un sonor de
calitate superioarã, schimbaþi
conexiunea BLUETOOTH cu cea
A2DP* acþionând echipamentul
BLUETOOTH.
* Pentru detalii legate de profile,
consultaþi pagina 23.
continuã...
13
Pentru a regla volumul
Apãsaþi comutatorul în sus sau în jos
pentru a regla volumul în timp ce ascultaþi
muzicã.
Observaþii
• Când nivelul volumului este scãzut,
mãriþi volumul la echipamentul
conectat. Sunetul se va auzi mai clar.
• Nivelul volmului pentru ascultarea
muzicii ºi cel pentru discuþiile
telefonice pot fi reglate separat.
Pentru a opri aparatul
1
Încheiaþi conexiunea
BLUETOOTH acþionând
echipamentul BLUETOOTH.
2 Apãsaþi ºi menþineþi apãsat
butonul POWER timp de
circa 3 secunde.
Indicatorul albastru ºi cel roºu
lumineazã împreunã, iar aparatul este
oprit.
Observaþie
• Când opriþi redarea muzicii,
conexiunea BLUETOOTH se poate
încheia în mod automat, în funcþie de
echipamentul BLUETOOTH.
Acþionarea echipamentului
audio – AVRCP
Dacã echipamentul audio BLUETOOTH conectat cu acest aparat
acceptã AVRCP (Audio Video Remote
Control Profil – Profil de acþionare la
distanþã Audio Video), puteþi transmite
comenzi folosind butoanele acestui
aparat.
Consultaþi instrucþiunile de funcþionare
furnizate pentru echipamentul conectat,
pentru a afla cum trebuie acþionat.
Notã
• Acþionarea, cu acest aparat, a
dispozitivului BLUETOOTH
conectat va diferi în funcþie de
specificaþiile aceluia.
Stare : În modul stop sau
pauzã
Apãsaþi
o datã mai mult
1 Porneºte redarea*1
2 Stop
3 Trece la urmãtoarea / precedenta
4 Rulare rapidã înainte / înapoi*3
Stare : În modul redare
Apãsaþi
o datã mai mult
14
5 Pauzã*1
6 Stop
7 Trece la urmãtoarea / precedenta
8 Rulare rapidã înainte / înapoi*2
* 1 În funcþie de echipamentul
BLUETOOTH, este posibil sã
trebuiascã sã apãsaþi de douã ori
butonul.
2
* Anumite echipamente BLUETOOTH este posibil sã nu poatã
fi acþionate.
Notã
• Nu puteþi ajusta volumul echipamentului BLUETOOTH cu butoanele de
volum ale aparatului.
15
Apeluri telefonice
Comutator
Buton (MFB)
multifuncþional
Buton POWER
Înainte de a acþiona aparatul, verificaþi
urmãtoarele :
– dacã funcþia BLUETOOTH este
activã la telefonul mobil,
– dacã s-a stabilit legãtura între acest
aparat ºi telefonul mobil
BLUETOOTH.
1
Apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul POWER timp de
circa 3 secunde când
aparatul este oprit.
Indicatorul albastru ºi cel roºu clipesc
împreunã de douã ori, aparatul este
pornit, dupã care acest aparat este
automat conectat la ultimul telefon
mobil BLUETOOTH care a fost
utilizat.
Notã
Nu apãsaþi ºi nu continuaþi sã
menþineþi apãsat butonul POWER
mai mult de 7 secunde, deoarece
aparatul va trece în modul de stabilire
a legãturii.
Observaþii
• Acest aparat înceteazã a mai încerca
sã se conecteze la un telefon mobil
BLUETOOTH dupã 1 minut.
Într-un astfel de caz, apãsaþi butonul
multifuncþional pentru a încerca încã
o datã sã realizaþi conexiunea.
16
• Când doriþi sã conectaþi aparatul la un
alt telefon decât ultimul telefon mobil
BLUETOOTH folosit, urmaþi
procedura “Dacã acest aparat nu se
conecteazã automat la un telefon mobil
BLUETOOTH”.
Dacã acest aparat nu se
conecteazã automat la un
telefon mobil BLUETOOTH
1
Realizaþi conexiunea
BLUETOOTH (HFP sau
HSP) de la telefonul mobil
BLUETOOTH la acest
aparat.
Consultaþi manualul de instrucþiuni
care însoþeºte telefonul dvs. mobil
BLUETOOTH pentru a afla detalii
legate de funcþionare.
Pe afiºajul telefonului mobil
BLUETOOTH apare lista
echipamentelor recunoscute.
Acest aparat va fi afiºat ca
“DR-BT20NX”.
Când folosiþi un telefon mobil
BLUETOOTH care beneficiazã atât
de HFP (profil fãrã ocuparea
mâinilor) ºi HSP (profil cu cãºti)*,
alegeþi varianta HFP.
* Pentru detalii legte de profile,
consultaþi pagina 23.
Notã
Când ascultaþi muzicã având acest
aparat conectat la un telefon mobil
BLUETOOTH , se recomandã sã
realizaþi conexiunea BLUETOOTH
acþionând telefonul mobil. Nu se poate
realiza conexiunea folosind butonul
multifuncþional.
Pentru a efectua un apel
telefonic
1 Utilizaþi butoanele telefonu-
lui mobil pentru a apela.
Dacã nu se aude nici un sunet prin
acest aparat, apãsaþi butonul
multifuncþional.
Observaþie
• În funcþie de telefonul mobil
BLUETOOTH, puteþi realiza un apel
în urmãtoarele moduri :
– când nu comunicaþi, apelul poate fi
efectuat folosind funcþia apel-vocal
(voice-dial) apãsând butonul
multifuncþional,
– puteþi apela un anumit numãr
apãsând butonul multifuncþional
timp de 2 secunde.
Consultaþi manualul de instrucþiuni al
telefonului mobil pentru a afla detalii
legate de funcþionarea acestuia.
Pentru a recepþiona un apel
Când sunã telefonul, tonul de sonerie
se aude prin aparat.
1 Apãsaþi butonul multifunc-
þional al aparatului.
Tonurile pe care sunã diferã în funcþie
de telefonul mobil, astfel :
– tonul de sonerie stabilit la aparat,
– tonul de sonerie stabilit la telefonul
mobil,
– tonul de sonerie la telefonul mobil
exclusiv pentru conexiunea
BLUETOOTH.
Notã
Dacã apãsaþi butonul de apel al
telefonului mobil BLUETOOTH ,
anumite telefoane mobile BLUETOOTH pot acorda prioritate la utilizare
sistemului de cãºti. În acest caz, vorbiþi
apãsând ºi þinând apãsat timp de circa
2 secunde butonul multifuncþional al
aparatului sau acþionând telefonul mobil
BLUETOOTH. Pentru detalii, consultaþi
manualul de instrucþiuni al telefonului
mobil BLUETOOTH.
Pentru a regla volumul
Apãsaþi comutatorul în sus sau în jos
pentru a regla volumul.
Observaþii
• Nu puteþi ajusta volumul când nu
comunicaþi.
• Nivelul volumului pentru a apela ºi a
asculta muzicã pot fi reglate
independent.
Pentru a încheia o convorbire
telefonicã
Puteþi încheia o convorbire telefonicã
apãsând butonul multifuncþional al
aparatului.
Pentru a opri aparatul
1 Opriþi
conexiunea BLUETOOTH de la telefonul mobil
BLUETOOTH.
2
Apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul POWER timp de
circa 3 secunde pentru a
opri alimentarea.
Indicatorul albastru ºi cel roºu
lumineazã amândouã, ºi aparatul se
opreºte.
continuã...
17
Acþionarea telefonului mobil BLUETOOTH – HFP, HSP
Funcþionarea butoanelor acestui aparat diferã în funcþie de telefonul dvs. mobil.
Pentru telefonul mobil BLUETOOTH sunt disponibile modurile HFP (profilul:
mâini libere) sau HSP (profilul : cãºti). Consultaþi manualul de instrucþiuni furnizat
împreunã cu telefonul mobil BLUETOOTH cu privire la profilele BLUETOOTH
acceptate ºi la modurile de acþionare.
HFP (Profilul : mâini libere)
Stare
Buton multifuncþional
Apãsaþi scurt
Apãsaþi îndelungat
Stare de aºteptare
Începe apelul vocal
Reapelarea ultimului numãr
Apel vocal activ
Anulare apel vocal
–
Apel în curs de efectuare Încheirea apelului în curs de
efectuare
Apel în curs
recepþionare
de Rãspuns
Apel în curs
desfãºurare
de Finalul convorbirii
–
Respingere
Schimbarea dispozitivului
activ
HSP (Profilul : cãºti)
Stare
Buton multifuncþional
Apãsaþi scurt
Stare de aºteptare
–
Apãsaþi îndelungat
Formarea numãrului*1
Apel în curs de efectuare Încheirea apelului în curs de Încheirea apelului în curs de
efectuare*1
efectuare sau schimbarea
dispozitivului activ cu
cãºtile*2
Apel în curs
recepþionare
de Rãspuns
Apel în curs
desfãºurare
de Finalul convorbirii*3
–
Schimbarea dispozitivului
activ cu cãºtile
*1 Este posibil ca anumite funcþii sã nu fie acceptate în funcþie de telefonul
mobil BLUETOOTH.
*2 Aceasta poate varia în funcþie de telefonul mobil BLUETOOTH.
*3 Este posibil ca anumite funcþii sã nu fie acceptate când apelaþi cu un telefon
mobil BLUETOOTH.
18
Realizarea de apeluri telefonice în cursul
redãrii muzicii
Dacã este activã conexiunea BLUETOOTH cu telefonul mobil, puteþi comuta
aparatul pentru a apela pe cineva chiar dacã ascultaþi muzicã.
Înainte de a începe, consultaþi “Calling” (Apeluri telefonice), la pagina 16, pentru
a afla detalii.
Pentru a efectua un apel
telefonic în timp ce ascultaþi
muzicã
1 Apãsaþi butonul multifunc-
þional în cursul redãrii
muzicii (pag. 16) sau
acþionaþi telefonul mobil
BLUETOOTH pentru a
telefona.
Dacã nu se aude nici un sunet prin
acest aparat, apãsaþi ºi þineþi apãsat
butonul multifuncþional timp de circa
2 secunde.
Pentru a recepþiona un apel
telefonic în timp ce ascultaþi
muzicã
Sunetul emis de aparat se modificã automat fiind înlocuit de un ton de sonerie.
1 Apãsaþi butonul multifunc-
þional ºi vorbiþi.
Dupã încheirea convorbirii, apãsaþi
butonul multifuncþional. Aparatul va
comuta, revenind la redarea muzicii.
Dacã sunetul nu este înlocuit
automat de un ton de sonerie
1 Opriþi redarea muzicii.
2 Când sunã, apãsaþi butonul
multifuncþional ºi vorbiþi.
19
Informaþii suplimentare
Dezafectarea aparatului
Pentru a proteja mediul înconjurãtor, aveþi grijã sã scoateþi bateria reîncãrcabilã din
aparat înainte de dezafectarea acestuia ºi sã vã dispensaþi de ea în mod corespunzãtor.
1 Demontaþi cele 2 ºuruburi, 2 Desfaceþi carcasa ºi scoateþi
folosind o ºurubelniþã, aºa
cum este indicat în imaginea
de mai jos.
acumulatorul încorporat
ataºat de capac.
Acumulator
Dezafectaþi acumulatorul încorporat
fãrã a-l detaºa de capac.
Notã
• Detaºarea în mod forþat a acumulatorului încorporat poate conduce la
deteriorarea acestuia, fapt ce poate fi
periculos.
20
Mãsuri de precauþie
În legãturã cu comunicaþia
BLUETOOTH
• Tehnologia BLUETOOTH wireless
acþioneazã pe o razã de circa 10 m.
Raza maximã de comunicaþie poate
varia în funcþie de obstacole
(persoane, metal, ziduri etc) sau de
câmpurile electromagnetice întâlnite.
• Acest aparat are o antenã încorporatã.
Sensibilitatea comunicaþiei BLUETOOTH se va ameliora dacã plasaþi
un echipament BLUETOOTH în
apropierea aparatului.
• Sensibilitatea comunicaþiei BLUETOOTH poate fi afectatã de
urmãtorii factori :
– existenþa unui obstacol, spre
exemplu o persoanã, un obiect
metalic sau un perete între acest
aparat ºi dispozitivul BLUETOOTH.
– funcþionarea, în apropierea acestui
aparat, a unui echipament care
foloseºte frecvenþa de 2,4 GHz,
cum ar fi un dispozitiv LAN wireless,
un telefon fãrã fir sau un cuptor cu
microunde.
• Deoarece echipamentele BLUETOOTH ºi dispozitivele LAN
wireless (IEEE802.11 b/g) utilizeazã
aceeaºi frecvenþã, poate apãrea
fenomenul de interferenþã a
microundelor care poate afecta viteza
comunicaþiei, poate genera zgomot
sau poate conduce la conexiuni
defectoase, în cazul în care acest
aparat este utilizat în apropierea unui
dispozitiv LAN wireless (fãrã fir).
Într-o asemenea situaþie, luaþi
urmãtoarele mãsuri :
– utilizaþi aparatul la cel puþin 10 m
distanþã de dispozitive LAN
wireless,
– dacã aparatul se aflã la mai puþin
de 10 m distanþã de un dispozitiv
LAN wireless , opriþi acel dispozitiv,
– montaþi acest aparat ºi echipamentul
BLUETOOTH cât mai aproape
unul de altul.
• Microundele emise de echipamentul
BLUETOOTH pot afecta funcþionarea dispozitivelor medicale electronice. Pentru a evita accidentele, opriþi
acest aparat, precum ºi alte
echipamente BLUETOOTH în
urmãtoarele locuri :
– unde existã gaze inflamabile, în
spitale, în tren, în avion sau în staþii
de benzinã,
– în apropierea uºilor automate sau a
alarmelor de incendiu.
• Acest aparat acceptã facilitãþi de
securitate care corespund
standardului BLUETOOTH, pentru
a realiza o conexiune sigurã când este
utilizatã tehnologia BLUETOOTH
wireless (fãrã fir), însã este posibil ca
mãsurile de siguranþã sã nu fie
suficiente, în funcþie de reglaj. Fiþi
precauþi când comunicaþi folosind
tehnologia BLUETOOTH wireless.
• Nu ne asumãm responsabilitatea
pentru eventualele scurgeri de
informaþii care pot avea loc în cursul
comunicaþiei BLUETOOTH.
• Nu este garantatã conectarea cu toate
echipamentele BLUETOOTH.
– un dispozitiv care beneficiazã de
funcþia BLUETOOTH trebuie sã
corespundã standardului specificat
de BLUETOOTH SIG, ºi sã fie
autentificat,
– chiar dacã echipamentul conectat
corespunde standardului BLUE21
TOOTH mai sus menþionat, o
partea a acestora este posibil sã nu
fie conectate sau sã nu funcþioneze
corect, în funcþie de facilitãþile sau
de specificaþiile dispozitivului,
– când vorbiþi la telefon în modul
mâini libere, poate apãrea zgomot,
în funcþie de dispozitiv sau de mediul
de comunicare.
• În funcþie de dispozitivul conectat,
poate fi necesarã o perioadã de timp
pânã la începerea comunicãrii.
În legãturã cu adaptorul de
reþea furnizat
• Folosiþi adaptorul de reþea furnizat
împreunã cu acest aparat. Nu folosiþi
nici un alt adaptor de reþea, deoarece
pot apãrea disfuncþionalitãþi ale
aparatului.
Polaritatea conectorului
• Dacã urmeazã a nu folosi aparatul o
perioadã îndelungatã de timp,
decuplaþi adaptorul de reþea de la
prizã. Pentru decuplarea adaptorului
de reþea de la priza de perete, trageþi
de conectorul propriu-zis ; nu trageþi
niciodatã de cablu.
Altele
• Nu aºezaþi acest aparat în spaþii supuse
la umiditate, praf, funingine sau aburi,
nu îl expuneþi la radiaþii solare directe
sau în maºina care aºteaptã în trafic.
Aceste condiþii pot cauza
disfuncþionalitãþi.
• Este posibil ca echipamentele BLUETOOTH sã nu poatã fi folosite cu
telefoane mobile, în funcþie de undele
22
radio emise ºi de spaþiul unde este
utilizat echipamentul.
• Dacã resimþiþi vreun disconfort dupã
utilizarea echipamentelor BLUETOOTH, opriþi neîntârziat utilizarea
respectivului aparat. În cazul în care
problema persistã, consultaþi cel mai
apropiat dealer Sony.
• Nu permiteþi copiilor mici sã utilizeze
acest aparat.
• Nu folosiþi acest aparat în spaþii unde
pot fi agãþate, cum ar fi în apropierea
unei maºini de mãrunþit sau a unei
maºini unelte etc.
• Conectorii din partea stângã sau din
partea dreaptã vor fi decuplaþi din
motive de siguranþã, în cazul aplicãrii
unor presiuni prea mari. Pentru a
evita riscul ca aparatul sã cadã, evitaþi
miºcãrile excesive.
• Audiþia realizatã cu acest aparat la
volum ridicat vã poate afecta auzul.
Pentru siguranþa în trafic, nu folosiþi
aparatul când conduceþi maºina sau
când mergeþi cu bicicleta.
• În cazul în care cãºtile se udã, ºtergeþi-le cu un prosop uscat înainte de a le
utiliza.
• Curãþaþi cãºtile spãlându-le manual cu
o soluþie slabã de detergent. Aveþi
grijã sã le detaºaþi în prealabil, precum
ºi sã le uscaþi bine înainte de a le
refolosi.
• Cãºtile se pot deteriora în urma utilizãrii
ºi a depozitãrii îndelungate.
• Nu forþaþi cablul când îi ajustaþi
lungimea deoarece se poate deteriora.
• Dacã aveþi întrebãri sau probleme
legate de acest aparat, cãrora nu le
gãsiþi rãspunsul în prezentul manual,
vã rugãm sã consultaþi cel mai apropiat
dealer Sony.
Ce este tehnologia BLUETOOTH ?
Tehnologia BLUETOOTH wireless
reprezintã o tehnologie cu razã scurtã
de acþiune, care permite comunicarea
de date printr-un sistem fãrã fir
(wireless), între echipamente digitale,
cum ar fi un calculator sau o camerã
digitalã. Tehnologia wireless
BLUETOOTH acþioneazã pe raze de
circa 10 m. Conectarea a douã
echipamente, dupã cum este necesar,
este obiºnuitã, însã anumite echipamente
pot fi conectate simultan la mai multe
dispozitive. Nu este necesar sã utilizaþi
un cablu pentru conectare, deoarece
tehnologia BLUETOOTH este una
wireless (fãrã fir), ºi nici nu este necesar
ca echipamentele sã fie îndreptate unele
spre altele, aºa cum este cazul
tehnologiei ce foloseºte radiaþii infraroºii.
Spre exemplu, puteþi utiliza un astfel de
echipament când se aflã într-o geantã
sau în buzunar.
Tehnologia BLUETOOTH reprezintã
un standard internaþional acceptat de
milioane de companii din întreaga lume
ºi utilizat de numeroase companii pe
glob.
Sistemul de comunicaþie ºi
profilele compatibile BLUETOOTH ale acestui aparat
Profilul este o standardizare a funcþiei
pentru fiecare specificaþie a
dispozitivelor BLUETOOTH. Acest
aparat acceptã urmãtoarele versiuni
BLUETOOTH ºi profile :
Sistem de comunicare :
BLUETOOTH versiunea
Specificaþii 2.0
de
Profile BLUETOOTH compatibile:
– A2DP (Profil de distribuþie audio
avansatã) : transmisia sau recepþia
conþinutului audio la înaltã calitate,
– AVRCP (Profil de acþionare la
distanþã Audio Video) : acþionarea
echipamentului A/V ; pauzã, stop,
pornirea redãrii, ajustarea volumului
etc.
– HSP (Profil cãºti)* : convorbirea
telefonicã / acþionarea telefonului,
– HFP (Profil mâini libere)* :
convorbirea telefonicã / acþionarea
telefonului fãrã a utiliza mâinile.
* Când folosiþi un telefon mobil
BLUETOOTH care acceptã ambele
profile HFP (profilul mâini libere)
ºi HSP (profilul cãºti) , alegeþi
varianta HFP.
Notã
Pentru a putea utiliza funcþia
BLUETOOTH, echipamentul BLUETOOTH care urmeazã a fi conectat
trebuie sã utilizeze acelaºi profil ca acest
aparat.
Deºi au acelaºi profil, þineþi seama cã
echipamentele pot avea funcþii diferite,
datoritã specificaþiilor lor.
23
Soluþionarea defecþiunilor
Dacã întâmpinaþi vreo problemã la utilizarea acestui aparat, consultaþi lista de mai
jos. În cazul în care problema persistã, consultaþi cel mai apropiat dealer Sony.
Probleme obiºnuite
Aparatul nu este pornit.
b Încãrcaþi acumulatorul aparatului.
b Aparatul nu este pornit în cursul
încãrcãrii.
Scoateþi aparatul din dispozitivul de
încãrcare ºi porniþi-l.
Nu se poate stabili legãtura
între echipamente.
b Apropiaþi acest aparat de echipamentul BLUETOOTH.
Nu se poate realiza conexiunea BLUETOOTH.
b Verificaþi dacã aparatul este pornit.
b Verificaþi dacã este pornit echipamentul BLUETOOTH de conectat
ºi dacã este pornitã funcþia
BLUETOOTH.
b Conectarea cu echipamentul BLUETOOTH este posibil sã nu fie
reþinutã în memorie de acest aparat.
Realizaþi conexiunea de la
echipamentul BLUETOOTH cãtre
acest aparat, curând dupã ce s-a
stabilit legãtura.
b Acest aparat sau echipamentul
BLUETOOTH de conectat este în
modul sleep.
b Conexiunea BLUETOOTH s-a
încheiat. Realizaþi din nou
conexiunea BLUETOOTH.
Sunetul este distorsionat.
b Aveþi grijã ca aparatul sã nu
recepþioneze interferenþe de la un
dispozitiv LAN wireless, de la alt
echipament fãrã fir, pe 2,4 GHz sau
de la un cuptor cu microunde.
b Repoziþionaþi aparatul.
24
Distanþa de corespondenþã
este scurtã. (Omisiuni ale
sunetului.)
b Dacã în apropiere se aflã un
dispozitiv care genereazã radiaþii
electromagnetice, cum ar fi unul
LAN wireless, alte echipamente
BLUETOOTH sau un cuptor cu
microunde, poziþionaþi aparatul la
distanþã de acestea.
Nu poate fi acþionat aparatul.
(Conexiunea s-a întrerupt.)
b Apãsaþi butonul RESET. Informaþiile
legate de stabilirea legãturii nu sunt
ºterse prin aceastã operaþie.
În cursul ascultãrii muzicii
Nu se aude sunetul.
b Verificaþi dacã sunt pornite atât acest
aparat, cât ºi echipamentul
BLUETOOTH.
b Verificaþi dacã atât acest aparat, cât
ºi echipamentul BLUETOOTH
realizeazã conexiunea BLUETOOTH, A2DP (Profil de
distribuþie audio avansatã).
b Verificaþi dacã este redatã muzicã
de cãtre echipamentul BLUETOOTH.
b Verificaþi dacã nivelul volumului sonor
la acest aparat nu este prea scãzut.
b Verificaþi dacã volumul la echipamentul BLUETOOTH nu este prea
redus, în cazul în care respectivul
echipament are un buton de reglare
a volumului.
b Realizaþi din nou legãtura între acest
aparat ºi echipamentul BLUETOOTH.
Nivelul sonor este scãzut.
b Mãriþi nivelul volumului sonor la acest
aparat.
b Mãriþi nivelul volumului sonor la
echipamentul BLUETOOTH dacã
acesta are un buton de reglare a
volumului.
Calitatea sunetului este slabã.
b Treceþi conexiunea BLUETOOTH
la varianta A2DP (Profil de
distribuþie audio avansatã) în
cazul în care varianta stabilitã era
HSP (Profil cãºti).
Când este efectuat un apel
Nu se aude vocea persoanei
apelate.
b Verificaþi dacã sunt pornite atât acest
aparat, cât ºi echipamentul
BLUETOOTH.
b Verificaþi conexiunea dintre acest
aparat ºi telefonul mobil
BLUETOOTH.
b Verificaþi dacã ieºirea telefonului
mobil BLUETOOTH este reglatã
pentru acest aparat.
b Verificaþi dacã nivelul volumului sonor
la acest aparat nu este prea scãzut.
b Verificaþi dacã volumul la telefonul
mobil BLUETOOTH nu este prea
redus, în cazul în care respectivul
telefon are un buton de reglare a
volumului.
b Dacã ascultaþi muzicã în timp ce
folosiþi acest aparat, opriþi redarea,
apãsaþi butonul multifuncþional ºi
vorbiþi.
Iniþializarea echipamentului
Puteþi sã iniþializaþi acest aparat,
readucându-l la variantele de reglaj
implicite (spre exemplu pentru volum)
ºi sã ºtergeþi toate informaþiile relativ la
legãturile stabilite.
1
Dacã acest aparat este
pornit, apãsaþi ºi þineþi
apãsat butonul POWER
timp de circa 3 secunde
pentru a opri aparatul.
2 Apãsaþi ºi þineþi apãsate atât
butonul POWER, cât ºi pe
cel multifuncþional, simultan,
timp de circa 7 secunde.
Indicatorul albastru ºi cel roºu clipesc
împreunã de patru ori ºi aparatul
este iniþializat, fiind readus la
variantele de reglaj implicite. Sunt
ºterse toate informaþiile relativ la
legãturile stabilite.
Sunetul recepþionat de la interlocutor este scãzut.
b Mãriþi nivelul volumului sonor la acest
aparat.
b Mãriþi nivelul volumului sonor la
telefonul mobil BLUETOOTH dacã
acesta are un buton de reglare a
volumului.
25
Specificaþii
Specificaþii generale
Sistemul de comunicaþie
Specificaþii BLUETOOTH,
versiunea 2.0.
Ieºire
Specificaþii BLUETOOTH, clasa
de putere 2
Raza maximã de comunicaþie
În spaþiu liber, circa 10 m
Banda de frecvenþe
2.4 GHz
(2,4000 GHz÷2,4835 GHz)
Metoda de modulaþie
FHSS
Profile BLUETOOTH
compatibile*2
– A2DP (Profil de distribuþie audio
avansatã)
– AVRCP (Profil de acþionare la
distanþã Audio Video)
– HSP (Profil cãºti)
– HFP (Profil mâini libere)
Codec-uri acceptate*3
SBC*4, MP3
*1 Raza realã de acþiune va varia în
funcþie de factori cum ar fi
obstacolele dintre echipamente,
câmpurile magnetice din jurul
cuptoarelor cu microunde,
electricitatea staticã, sensibilitatea recepþiei, performanþa
antenei, sistemul de operare,
aplicaþia software folositã etc.
* 2 Profile BLUETOOTH standard
indicã scopul de comunicare între
echipamentele BLUETOOTH.
* 3 Codec : compresia semnalului
audio ºi formatul de conversie.
* 4 Codec subbandã.
26
Accesorii furnizate
Adaptor de reþea (1)
Dispozitiv de încãrcare pentru
acumulator (1)
Cãºti (S×2, M×2, L×2)
Suport (1)
Specificaþii pentru cãºti
Sursa de alimentare
Curent continuu 3,7 V : acumulator
cu ioni de litiu încorporat
Cureluºã
aprox. 0,35 m
Cablu (între aparat ºi cãºti)
Aproximativ 0,4 m
Masã
Aproximativ 33 g, inclusiv cãºtile ºi
cablul
Cãºti : aproximativ 4 g, fãrã a
include cablul
Consumul de putere estimat
1,5 W
Receptor
Tip
Închis, dinamic
Unitate driver
Tip dom de 9 mm (adoptat CCAW)
Domeniul de reproducere a
frecvenþelor
20 ÷ 20.000 Hz
Microfon
Tip
Omnidirecþional, condensor electret
Domeniul de frecvenþe efectiv
100 ÷ 4.000 Hz
Designul ºi specificaþiile pot fi modificate fãrã sã fiþi avizaþi.
http://www.sony.ro
Download PDF

advertising