Sony | ICD-PX820 | Sony ICD-PX820 PX820 Reportofon digital MP3 cu conexiune USB Instrucţiuni de utilizare

Recorder IC
Manual de instrucţiuni
RO
Punere în funcţiune
Operaţii de bază
Alte operaţii de înregistrare
Alte operaţii de redare
Editarea mesajelor
Funcţiile meniului
Utilizarea calculatorului
Informaţii suplimentare
Soluţionarea problemelor
ICD-PX820
© 2010 Sony Corporation
Pentru clienţi din Europa
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesoriile cărora li se aplică : cablul de conectare
USB, căşti.
2
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Mărci comerciale
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în
ţări în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresele menţionate în documentele
de garanţie sau de service furnizate separat.
• Muzica înregistrată este destinată
exclusiv utilizării private. Folosirea
muzicii în afara acestor limite necesită
obţinerea permisiunii scrise a deţinătorilor
drepturilor de autor.
• Firma Sony nu este responsabilă pentru
înregistrarea / preluarea incompletă
sau pentru deteriorarea datelor datorită
problemelor legate de recorderul IC sau
de calculator.
• În funcţie de tipurile de text şi de caractere,
textul afişat de recorderul IC este posibil
să nu fie afişat în mod corespunzător.
Cauzele ar putea fi următoarele :
– capacitatea recorder-ului IC conectat;
– recorderul IC nu funcţionează în mod
normal;
– conţinutul informaţiilor este scris într-o
limbă sau cu caractere care nu sunt
acceptate de recorderul IC.
• Microsoft, Windows, Windows Vista,
Windows Media, Outlook, DirectX şi siglele
asociate sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/ sau în alte
ţări.
• Apple, Macintosh şi MAC SO sunt mărci
comerciale ale Apple Inc.,înregistrate în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Pentium este marcă de comerţ a Intel
Corporation.
• Nuance, sigla Nuance, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking şi RealSpeak mărci
comerciale şi/ sau mărci comerciale
înregistrate ale Nuance Communications,
Inc. şi / sau ale firmelor afiliate din Statele
Unite şi din alte ţări. © 2007 - 2008 Nuance
Communications, Inc. Toate drepturile sunt
rezervate.
• Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi
patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS
şi Thomson.
sunt mărci
• “Memory Stick” şi sigla
comerciale ale Sony Corporation.
sunt mărci comerciale
• “LPEC” şi sigla
ale Sony Corporation.
• Patente din S.U.A. şi din străinătate aflate
sub licenţă Dolby Laboratories.
Toate celelalte mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate aparţin
respectivilor deţinători. Semnele “TM” şi “®”
nu sunt specificate de fiecare dată în acest
manual.
“Digital Voice Editor” foloseşte modulele
software aşa cum este indicat mai jos :
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Toate drepturile
sunt rezervate.
3
Notificare pentru utilizatori
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003,
2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010
Sony Corporation
Documentaţie ©2010 Sony Corporation
Toate drepturile sunt rezervate. Manualul
şi software-ul descris în interiorul acestuia
- nici integral, nici parţial - nu poate fi
reprodus, tradus sau folosit în formă
prescurtată cu ajutorul nici unei forme ce
poate fi citită de vreun aparat, fără a se
obţine în prealabil aprobarea scrisă a Sony
Corporation.
ÎN NICI UN CAZ, SONY CORPORATION NU
POATE FI FĂCUT RESPONSABIL PENTRU
NICI UN FEL DE PAGUBĂ ACCIDENTALĂ,
DE CONSECINŢĂ SAU SPECIALĂ,
INDIFERENT DACĂ ESTE ILICITĂ SAU SE
BAZEAZĂ PE UN CONTRACT SAU DE ALT
TIP, REZULTATĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ
CU ACEST MANUAL, CU SOFTWARE-UL
SAU CU ALTE INFORMAŢII CONŢINUTE
DE ACEST DOCUMENT, RESPECTIV ÎN
URMA FOLOSIRII ACESTUIA.
Sony Corporation îşi rezervă dreptul de
a aduce în orice moment, orice fel de
modificări acestui manual sau informaţiilor
conţinute de acesta, fără să fiţi anunţaţi.
4
Software-ul descris aici poate face obiectul
condiţiilor unui acord separat de licenţă
pentru utilizator.
• Acest software este destinat sistemului
de operare Windows şi nu poate fi utilizat
pentru cel Macintosh.
• Cablul de conectare furnizat este destinat
recorderului IC tip ICD-PX820. Nu puteţi
conecta alte recordere IC.
Cuprins
Punere în funcţiune
Pasul 1: Verificarea conţinutului
ambalajului .............................................7
Părţi componente şi butoane ...............8
Pasul 2: Pregătirea sursei de alimentare..9
La înlocuirea bateriilor ........................10
Pasul 3: Pornirea recorderului IC ...........11
Pornirea alimentării ............................11
Oprirea alimentării ..............................11
Pasul 4: Setarea ceasului .......................12
Setarea ceasului după pregătirea unei
surse de alimentare .........................12
Setarea ceasului cu folosind meniul ...12
Prevenirea realizării de operaţii accidentale
– Funcţia HOLD ......................................14
Blocarea butoanelor ...........................14
Deblocarea butoanelor .......................14
Acţionarea în timpul înregistrării .............26
Monitorizarea înregistrării ...................26
Împărţirea unui mesaj în două părţi,
în cursul înregistrării ........................26
Adăugarea unei înregistrări ....................28
Adăugarea unei înregistrări la mesaje
înregistrate în prealabil ....................28
Adăugarea unei înregistrări suprapuse
în cursul redării ................................30
Înregistrarea prin intermediul altor
echipamente ........................................32
Înregistrarea folosind un microfon
extern ...............................................23
Înregistrarea sunetului de la un telefon
fix sau de la unul mobil ....................33
Înregistrarea de la un alt echipament .33
Înregistrarea de la un alt echipament .....33
Alte operaţii de redare
Operaţii de bază
Înregistrare .............................................15
Audiţie.....................................................18
Ştergerea mesajelor ...............................20
Alte operaţii de înregistrare
Schimbarea reglajelor pentru înregistrare ..
.............................................................22
Selectarea modului de înregistrare ....22
Stabilirea sensibilităţii microfonului ....23
Declanşarea automată a înregistrării ca
răspuns la sunet – Funcţia VOR ..........24
Schimbarea metodei de redare ..............35
Metode utile de redare .......................35
Ajustarea vitezei de redare
– Funcţia DPC .................................36
Modificarea reglajelor de redare .............38
Redarea în mod continuu tuturor
mesajelor dintr-un director ...............38
Redarea în mod repetat a unei anumite
secţiuni – Repetare A - B .................39
Pentru ca vocea umană să devină
mai clară – Funcţia de eliminare a
zgomotului .......................................39
Redarea unui mesaj la ora dorită, însoţit de
un semnal de avertizare.......................41
Redarea prin intermediul altui
echipament ..........................................44
Înregistrare cu alt echipament ............44
5
Editarea mesajelor
Ştergerea tuturor mesajelor dintr-un
director .................................................45
Mutarea unui mesaj în alt director ..........46
Divizarea unui mesaj în două părţi .........47
Alegerea modului de afişare ...................49
Funcţiile meniului
Realizarea reglajelor pentru Meniu.........51
Elemente de reglaj din meniu .................52
Utilizarea calculatorului
Utilizarea recorderului IC împreună cu un
calculator..............................................59
Cerinţe de sistem pentru calculatorul
dvs. ..................................................59
Conectarea recorderului IC la
calculator .........................................60
Structura directoarelor şi a fişierelor ..61
Deconectarea recorderului IC de la
calculator .........................................61
Copierea mesajelor de la recorderul IC la
calculator, pentru a le salva .................63
Copierea fişierelor MP3 de la alculator la
recorderul IC ........................................64
Utilizarea aplicaţiei software Digital Voice
Editor furnizate .....................................65
Ce puteţi face cu aplicaţia software
Digital Voice Editor...........................65
Cerinţe de sistem ...............................67
Instalarea aplicaţiei software ..............68
Consultarea fişierelor de asistenţă
(Help) ...............................................71
Utilizarea recorder-ului IC ca dispozitiv
USB de stocare – Funcţia de stocare a
datelor ..................................................72
6
Informaţii suplimentare
Folosirea unui adaptor USB de c.a. (nu
este furnizat) ........................................73
Deconectarea recorderului IC de
la priză ................................................73
Măsuri de precauţie ................................75
Specificaţii ..............................................77
Cerinţe de sistem pentru calculatorul
dumneavoastră ................................77
Design şi specificaţii ...........................78
Durata de viaţă a bateriilor .................80
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor .......................82
Mesaje de eroare....................................89
Limitări ale sistemului .............................91
Ghidul ferestrei de afişare ......................92
Index ...........................................................
Punerea în funcţiune
Pasul 1 : Verificarea conţinutului ambalajului
Recorder IC (1)
Suport (1)
Etui pentru transport* (1)
Microfon stereo cu clemă de prins de
cămaşă* (1)
Îndepărtaţi folia de protecţie de pe fereastra
de afişare, înainte de a folosi recorderul IC.
CD-ROM (1)
(Manualul de instrucţiuni în variantă
electronică, sub forma unui fişier PDF.)
Baterii alcaline LR03 (de dimensiune
AAA) (2)
Manual de instrucţiuni
Cablu de conectare USB (1)
* O parte a aplicaţiilor software, căştile stereo,
etui-ul pentru transport şi microfonul stereo
cu clemă de prins de cămaşă sunt furnizate
împreună cu anumite modele, numai în unele
regiuni.
Sunteţi avertizaţi că orice modificări
sau schimbări care nu sunt aprobate
în mod expres în acest manual pot
conduce la imposibilitatea de a folosi acest
echipament.
Aplicaţia software Editor digital de voce
(CD-ROM)
Aplicaţia software Dragon
NaturallySpeaking ® (DVD-ROM)*
Căşti stereo* (1)
7
Părţi componente şi butoane
Partea frontală
qd Buton Director / MENIU
qf Buton
(Repetare) A - B
qg Buton N Redare/ Stop • Accesare*
qh Buton >+ (declanşare/ deplasare
rapidă înainte)
qj Orificiu pentru curea de prindere
Cureaua de prindere nu este furnizată.
Partea din spate
1 Microfon încorporat
2 Indicator de funcţionare
3 Fereastră de afişare
4 Buton DIVIDE (Divizare)
5 Buton z (REC / PAUSE) (Înreg./
Pauză)
6 Buton – . (Reluare / Deplasare
rapidă înapoi)
7 Buton x (Stop)
8 Difuzor
9 Mufă m (Microfon)*
0 Mufă i (căşti)
qa Buton ERASE (Ştergere)
qs Buton VOL (Volum) +* /–
8
qk Compartiment pentru baterii
ql Comutator HOLD (Blocat)
w; Conector
(USB)
* Aceste butoane şi mufe au alături un punct
tactil. Folosiţi aceste puncte ca referinţă,
pentru realizarea unor operaţii sau pentru
identificarea unei mufe.
Pasul 2: Pregătirea sursei de alimentare
Îndepărtaţi folia protectoare a ferestrei de
afişare înainte de a folosi recorderul IC.
Glisaţi şi ridicaţi capacul compartimentului
pentru baterii, introduceţi două baterii alcaline
tip LR03 (de dimensiune AAA), respectând
polaritatea corectă, apoi închideţi capacul
compartimentului.
z Observaţii
• Când înlocuiţi bateriile, mesajele înregistrate
sau reglajele de avertizare nu sunt şterse
chiar dacă sunt scoase bateriile din
aparat.
• Când înlocuiţi bateriile, ceasul continuă
să funcţioneze o anumită perioadă de
timp după ce bateriile au fost scoase din
aparat.
P Note
• Nu folosiţi baterii cu mangan pentru
recorderul IC.
• Când înlocuiţi bateriile, aveţi grijă ca ambele
baterii introduse să fie noi.
• Nu încărcaţi bateriile.
• Dacă urmează să nu folosiţi recorderul IC o
perioadă îndelungată de timp, aveţi grijă să
scoateţi bateriile din aparat pentru a evita
scurgerea lichidului conţinut de acestea şi
corodarea.
Dacă se detaşează accidental capacul
compartimentului pentru baterii, prindeţi-l
la loc aşa cum este indicat în imaginea de
mai jos.
Este afişată interfaţa de setare a ceasului
şi secţiunea care indică anul clipeşte când
introduceţi bateriile pentru prima dată sau
când acestea sunt inserate după o anumită
perioadă de timp în care nu au existat baterii
în aparat. Vă rugăm să consultaţi secţiunea
“Setarea ceasului după pregătirea unei surse
de alimentare” (pag. 12) pentru a stabili data
şi ora.
Continuare l
9
La înlocuirea bateriilor
Indicatorul pentru baterii ce apare pe afişaj
indică starea bateriei.
Indicaţia energiei rămase a bateriilor
: bateriile reîncărcabile trebuie încărcate
sau înlocuite cu altele noi.
: apare intermitent indicaţia “LOW
BATT” şi recorderul IC se va opri.
10
Pasul 3 : Pornirea recorderului IC
Pornirea alimentării
Oprirea alimentării
Când nu folosiţi recorderul IC, opriţi
alimentarea pentru a evita consumarea
rapidă a bateriilor.
Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia
indicată de săgeată, în modul stop. Indicaţia
“OFF” apare intermitent.
Recorderul IC se opreşte în câteva
secunde.
Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia
opusă celei indicate de săgeată.
Recorderul IC porneşte şi este afişată
intermitent indicaţia “ACCESS”.
z Observaţii
• Când urmează să nu folosiţi recorderul
IC o perioadă îndelungată de timp, vă
recomandăm să îl opriţi
• Dacă au trecut 10 minute de când aţi pornit
recorderul fără să fi efectuat nici o operaţie,
afişajul acestuia se va opri automat.
(Apăsaţi orice buton pentru ca afişajul să
fie reactivat.)
11
Pasul 4 : Setarea ceasului
Setarea ceasului după pregătirea
unei surse de alimentare
N Redare/ Stop •
Accesare
DIRECTOR /
MENIU
1 Apăsaţi – . sau > + pentru a
stabili succesiv anul, luna, ziua, ora şi
minutele, apoi apăsaţi N Redare/ Stop
• Accesare.
x
–./>+
2 Apăsaţi
Trebuie să setaţi ceasul pentru a folosi
funcţia de avertizare sau pentru a înregistra
data şi ora.
Când introduceţi bateriile pentru prima dată
sau după o anumită perioadă de timp în
care nu au existat baterii în recorderul IC,
este afişată interfaţa de setare a ceasului,
iar secţiunea care indică anul este apare
intermitent în fereastra de afişare.
x (STOP) pentru a reveni la
interfaţa modului stop.
Setarea ceasului cu folosind
meniul
În timp ce recorderul IC este în modul stop,
puteţi regla ceasul folosind meniul.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat DIRECTOR /
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
12
Când selectaţi “MANUAL”, treceţi la pasul
următor.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “SET DATE”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
4
Apăsaţi – . sau > + pentru
stabili succesiv anul, luna, ziua, ora şi
minutele, apoi apăsaţi N Redare/ Stop
• Accesare.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “AUTO” sau “MANUAL”, apoi
apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare.
5 Apăsaţi x (stop) pentru a reveni la interfaţa
modului stop.
Când selectaţi “AUTO”, ceasul este reglat
automat în funcţie de indicaţia temporală
de la calculatorul la care este conectat
recorderul IC şi la care este lansată
aplicaţia software “Digital Voice Editor”
furnizată.
z Observaţii
• Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru a
reveni la operaţia precedentă.
• Puteţi alege pentru ceas varianta de
afişare “12-H” (sistemul cu 12 ore) sau cea
“24H” (sistemul cu 24 de ore), din meniul
“HOUR”. Când este aleasă varianta “12H”,
în fereastra de afişare apare indicaţia “AM”
sau cea “PM”.
P Notă
• Dacă nu apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare în timp de un minut de la
introducerea reglajului temporal, modul de
setare a ceasului este părăsit şi fereastra
revine la cea corespunzătoare modului
stop.
13
Prevenirea realizării de operaţii accidentale
– Funcţia HOLD
Blocarea butoanelor
Deblocarea butoanelor
Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia
opusă celei indicate de săgeată pentru a
debloca toate butoanele.
P Notă
• Când este activată funcţia HOLD în timpul
înregistrării, toate funcţiile butoanelor sunt
blocate pentru a se evita efectuarea de
operaţii nedorite. Pentru a opri înregistrarea
renunţaţi în prealabil la funcţia HOLD.
Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia
indicată de săgeată, când aparatul este în
modul înregistrare sau redare.
Indicaţia “HOLD” este afişată intermitent,
semnalând că toate funcţiile butoanelor sunt
blocate.
14
z Observaţie
• Chiar dacă este activată funcţia HOLD,
puteţi opri redarea asociată alarmei
apăsând orice buton. (Nu poate fi oprită
redarea obişnuită.)
Operaţii de bază
Înregistrare
P Notă
• Înainte de a realiza o înregistrare, părăsiţi modul HOLD şi porniţi alimentarea.
Selectarea unui director
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru selecta în care
director să fie înregistrat mesajul (A, B, C, D sau
E).
DIRECTOR /
MENIU
La achiziţionarea recorderului IC, există deja 5 directoare
disponibile în memoria acestuia.
Dacă nu schimbaţi directorul după oprirea înregistrării,
următoarea înregistrare se va efectua în acelaşi
director.
Începerea înregistrării
1 Apăsaţi z (Înreg. / Pauză) în modul stop.
Indicatorul de funcţionare se aprinde, fiind de culoare roşie.
(Când pentru “LED” este aleasă varianta “OFF” în meniu
(pag. 57), indicatorul de funcţionare nu se aprinde.)
Nu trebuie să apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul
z (Înreg./ Pauză) în timpul înregistrării.
Noul mesaj va fi înregistrat automat după cel anterior
înregistrat.
Indicator de
funcţionare
z (Înreg. /
Pauză)
15
2 Îndreptaţi microfonul încorporat în direcţia sursei de
sunet care vreţi să fie înregistrat.
Microfon
încorporat
Oprirea înregistrării
1 Apăsaţi x (STOP) în modul stop.
Recorderul IC se opreşte la începutul înregistrării
curente.
Alte operaţii
Pentru
pauză de
înregistrare*
Faceţi următoarele
încheierea pauzei şi
reluarea înregistrării
Apăsaţi din nou butonul z Înreg./ Pauză. Înregistrarea este
reluată din punctul respectiv. (Pentru a opri înregistrarea după o
pauză, apăsaţi x (stop).)
reluarea imediată a
înregistrării curente
Apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare.
Înregistrarea se opreşte şi redarea începe de la începutul
mesajului abia înregistrat.
reluarea în cursul
înregistrării
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul – . în cursul înregistrării
sau al pauzei de înregistrare. Înregistrarea se va opri şi puteţi
căuta în urmă, ascultând în paralel sunetul redat rapid. După
ce eliberaţi butonul – ., redarea este reluată din punctul
respectiv.
Apăsaţi z Înreg./ Pauză.
În timpul pauzei de înregistrare, indicatorul de funcţionare
luminează intermitent, fiind de culoare roşie şi indicaţia “PAUSE”
clipeşte în fereastra de afişare.
* După o oră de la intrarea în pauză de înregistrare, aceasta este automat părăsită şi recorderul IC
intră în modul stop.
z Observaţii
• Mesajele înregistrate cu recorderul IC vor în format MP3.
• Puteţi înregistra până la 99 de mesaje în fiecare director.
16
z Observaţii
• Înainte de a începe înregistrarea, vă recomandăm să realizaţi mai întâi o înregistrare de
probă sau să monitorizaţi înregistrarea (pag. 26).
• În timp ce înregistraţi, puteţi bloca toate funcţiile tuturor butoanelor astfel încât să evitaţi
efectuarea de operaţii inadecvate. Glisaţi pentru aceasta comutatorul HOLD în direcţia
indicată de săgeată.
P Note
• În timp ce indicatorul de funcţionare luminează intermitent sau este aprins, de culoare
portocalie, nu scoateţi bateriile şi nu cuplaţi sau decuplaţi adaptorul USB de c.a. pentru a
nu fi deteriorate datele.
• Dacă vreun obiect, cum ar fi degetul dvs. etc. atinge sau zgârie recorderul IC în cursul
înregistrării, este posibil să fie înregistrat zgomot.
• Înainte de a realiza o înregistrare, aveţi grijă să verificaţi energia rămasă a bateriilor (pag.
10).
• Pentru a evita înlocuirea bateriilor în cursul unei sesiuni de înregistrare prelungită, folosiţi
un adaptor USB de c.a. (nu este furnizat), pag. 73.
Indicaţia memoriei disponibile rămase
În cursul înregistrării, indicatorul memoriei libere rămase descreşte unitate cu unitate.
Memoria este aproape
complet ocupată
Apare intermitent
Când perioada de timp rămasă pentru înregistrare este de 10 minute, indicaţia apare
intermitent.
Dacă este selectat modul de afişare a perioadei rămase de înregistrat, această perioadă
va fi afişată de asemenea intermitent când ajunge la 1 minut. Interfaţa se va schimba
automat, fiind afişată perioada rămasă de înregistrat.
” şi cea
Când memoria este complet ocupată, înregistrarea se opreşte şi indicaţia “
“FULL” apar intermitent în fereastra de afişare timp de circa 3 secunde. Pentru a continua
înregistrarea, ştergeţi mai întâi câteva dintre mesajele ce nu vă interesează.
17
Audiţie
P Notă
• Înainte de a realiza o înregistrare, părăsiţi modul HOLD şi porniţi alimentarea.
Pornirea redării
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru selecta directorul
(A, B, C, D sau E).
DIRECTOR /
MENIU
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta mesajul care
să fie redat.
3 Apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare.
Redarea va începe curând şi indicatorul de funcţionare
devine luminos, de culoare verde. (Când pentru “LED”
este aleasă varianta “OFF” în meniu (pag. 57), indicatorul
de funcţionare nu este luminos.)
– ., > +
Indicator de
funcţionare
N Redare/
Stop • Accesare
18
4 Apăsaţi VOL + / – pentru a regla volumul.
VOL + / –
Oprirea redării
1 Apăsaţi x (stop).
Alte operaţii
Pentru
a opri în poziţia curentă
(funcţia pauză de redare)
Faceţi următoarele
Apăsaţi x (stop) sau N Redare/ Stop • Accesare.
Pentru ca redarea să fie reluată din acel punct, apăsaţi
încă o dată N Redare/ Stop • Accesare.
a reveni la începutul mesajului Apăsaţi o dată* –..
curent*
a reveni la mesajele precente Apăsaţi în mod repetat –.. (În modul stop, menţineţi
apăsat butonul pentru a vă deplasa în mod continuu la
mesajele din urmă.)
a trece direct la mesajul
Apăsaţi o dată* >+.
următor
a trece direct la mesajele
Apăsaţi în mod repetat >.+ (În modul stop, menţineţi
următoare
apăsat butonul pentru a omite în mod continuu
mesajele.)
* Aceste operaţii sunt disponibile când pentru “EASY-S” (Funcţia Căutare facilă) este aleasă
varianta “OFF” (pag. 55).
z Observaţie
• În cursul redării puteţi bloca toate funcţiile tuturor butoanelor deplasând comutatorul HOLD
în direcţia indicată de săgeată, pentru a împiedica efectuarea de operaţii nedorite.
19
Ştergerea mesajelor
P Note
• Odată ştearsă o înregistrare nu mai poate fi recuperată.
• Înainte de a şterge un mesaj, părăsiţi modul HOLD şi porniţi alimentarea.
• Dacă mesajul pe care vreţi să îl ştergeţi este blocat din meniu, acesta nu va fi şters.
Selectarea unui mesaj şi ştergerea acestuia
1 Când recorderul IC este în modul stop sau redare,
selectaţi mesajul pe care doriţi să îl ştergeţi.
2 Apăsaţi butonul ŞTERGERE în timp ce este redat
mesajul pe care doriţi să îl ştergeţi sau apăsaţi şi
menţineţi apăsat butonul ŞTERGERE în timp ce
recorderul este în modul stop.
Se aude un semnal sonor şi numărul mesajului şi indicaţia
ŞTERGERE sunt afişate intermitent.
Când pentru opţiunea “BEEP” este aleasă varianta “OFF”
din meniu, nu este emis nici un semnal sonor.
20
(ŞTERGERE)
3 Apăsaţi din nou ŞTERGERE.
În fereastra de afişare apare indicaţia “ŞTERGERE”, şi
mesajul selectat este şters
Când este şters un mesaj, restul mesajelor vor fi avansate
şi renumerotate pentru a nu rămâne spaţiu liber între
mesaje.
Pentru a renunţa la ştergere
1 Apăsaţi x (stop) înainte de pasul 3 al procedurii
“Selectarea unui mesaj şi ştergerea acestuia.
Pentru a şterge un alt mesaj
Efectuaţi aceleaşi operaţii ca mai înainte, reluând procedura
de la început.
Pentru a şterge o parte a unui mesaj
Divizaţi mai întâi mesajul în două părţi (pag. 47), apoi reluaţi
procedura de ştergere de la început.
21
Alte operaţii de înregistrare
Schimbarea reglajelor pentru înregistrare
Selectarea modului de înregistrare
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta modul “MODE” şi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
N Redare/
Stop • Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a
–./>+
selecta “SHQ”, “HQ”, “SP” sau “LP” şi
apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare.
Puteţi selecta modul de înregistrare din
meniu când recorderul este în modul stop.
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
intra în modul meniu.
Este afişată interfaţa cu modurile
disponibile din meniu.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi
meniul.
22
SHQ
HQ
SP
LP
Mod de înregistrare mono, la
înaltă calitate superioară
(44,1 kHz/ 192 kbps).
Puteţi înregistra sunet mono la
o înaltă calitate superioară.
Mod de înregistrare mono, la
înaltă calitate (44,1 kHz/
128 kbps).
Puteţi înregistra sunet mono la
înaltă calitate.
Mod de înregistrare mono
standard (44,1 kHz/ 48 kbps).
Puteţi înregistra sunet mono la
calitate standard.
Mod de înregistrare mono de
lungă durată (11,025 kHz/
8 kbps).
Puteţi înregistra sunet mono o
durată îndelungată de timp.
Pentru a înregistra sunet de calitate mai
bună, alegeţi unul dintre modurile SHQ sau
HQ.
Modul de înregistrare stabilit când
achiziţionaţi recorderul IC este “SHQ”.
P Notă
• Nu puteţi alege modul de înregistrare în
timp ce înregistraţi.
Stabilirea sensibilităţii
microfonului
N Redare/
Stop • Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
–./>+
Puteţi selecta sensibilitatea microfonului din
meniu, când recorderul este în modul stop
sau înregistrare.
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
intra în modul meniu.
Este afişată interfaţa cu modurile
disponibile din meniu.
23
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
Declanşarea automată a
înregistrării ca răspuns la
sunet – Funcţia VOR
selecta modul “SENS” şi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
z Înreg./ Pauză
N Redare/
Stop • Accesare
DIRECTOR /
MENIU
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “ H” sau “ L”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
x
–./>+
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi
modul meniu.
H
L
Pentru a înregistra un sunet
îndepărtat faţă de recorderul IC
sau sunete slabe, cum ar fi cele
dintr-o încăpere spaţioasă.
Pentru a înregistra o dictare,
microfonul fiind aşezat în faţa
gurii vorbitorului, un sunet
apropiat de recorderul IC sau
unul puternic.
La achiziţionarea aparatului, pentru
sensibilitatea microfonului este aleasă
varianta “ H”.
24
Când recorderul este în modul stop sau
înregistrare, puteţi alege pentru funcţia VOR
(Înregistrare declanşată de voce) varianta
“ON” pentru ca recorderul IC să înceapă
înregistrarea când acesta detectează sunetul
şi să se oprească atunci când sunetul nu se
mai aude, eliminând înregistrarea perioadelor
lipsite de sunet.
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
intra în modul meniu.
Este afişată interfaţa cu modurile
disponibile din meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “VOR”, apoi apăsaţi N Redare/
Stop • Accesare.
5 Apăsaţi z Înreg./ Pauză.
În fereastra de afişare apar simbolurile
şi “VOR”.
Recorderul face o pauză când nu este
detectat nici un sunet şi indicaţiile “VOR” şi
“PAUSE” apar intermitent.
Când recorderul IC detectează din nou
sunet, înregistrarea este reluată.
Pentru a renunţa la funcţia VOR
Alegeţi pentru “VOR” varianta “OFF” la pasul
3.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
P Note
• Funcţia VOR este afectată de sunetul din
jurul dvs. Reglaţi “SENS” din meniu, în
funcţie de condiţiile de înregistrare. Dacă
înregistrarea nu este satisfăcătoare după
ce aţi modificat sensibilitatea microfonului
sau în cazul unei înregistrări importante,
alegeţi pentru “VOR” varianta “OFF” din
meniu.
La achiziţionarea recorderului IC, pentru
funcţia VOR este aleasă varianta “OFF”.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi
modul meniu.
25
Acţionarea în timpul înregistrării
Monitorizarea înregistrării
Împărţirea unui mesaj în două părţi,
în cursul înregistrării
Mufă i căşti
(Divizare)
Puteţi împărţi un mesaj în timpul înregistrării
astfel încât acesta să fie divizat în două părţi,
iar părţii mai recente să îi fie atribuit un nou
număr de mesaj. Odată divizat un mesaj, nu
mai pot fi recombinate cele două părţi ale sale.
Pentru a combina mesaje divizate, folosiţi
aplicaţia software furnizată.
Dacă veţi conecta un set de căşti disponibile
în comerţ la mufa i (Căşti) înainte de a
începe, veţi putea monitoriza înregistrarea.
Puteţi regja volumul de monitorizare apăsând
butonul VOL +/–, însă nivelul volumului de
înregistrare este fixat.
1
Apăsaţi DIVIDE în cursul înregistrării.
Pe afişaj apare intermitent indicaţia
“DIVIDE” şi noul număr de mesaj este
adăugat în punctul în care aţi apăsat
butonul. Mesajul va fi păstrat sub forma
a două mesaje, înregistrarea continuând
însă fără întrerupere.
Mesajul este divizat.
Mesajele 2 şi 3 sunt
înregistrate fără întrerupere.
26
z Observaţie
• Puteţi diviza mesajul curent înregistrat în
cursul pauzei de înregistrare.
P Note
• Când divizaţi un mesaj în două, în punctul
de separare este posibil ca finalul primului
mesaj şi începutul celui de al doilea să fie
întrerupte.
• Dacă divizaţi prea des mesaje în timpul
înregistrării acestora, este posibil să
apară următorul fenomen : Indicatorul de
funcţionare continuă să clipească şi nu
puteţi acţiona aparatul pentru o anumită
perioadă de timp. Aceasta nu reprezintă
o disfuncţionalitate. Aşteptaţi până ce
indicatorul de funcţionare se stinge.
27
Adăugarea unei înregistrări
Adăugarea unei înregistrări la
mesaje înregistrate în prealabil
z Înreg./ Pauză
În timpul redării mesajului 3
Mesajul 3
După adăugarea unei înregistrări
Mesajul 3
N Redare/
Stop • Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
–./>+
Mesajul 4
Mesajul 4
Înregistrarea adăugată
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat Director /
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “REC-OP”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
Când pentru “REC-OP” din meniu este
aleasă varianta “ADD”, puteţi adăuga o
înregistrare la mesajul în curs de redare.
Înregistrarea adăugată va fi plasată după
mesajul curent şi va fi considerată ca o parte
a mesajului.
28
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
7 În timp ce este mesajul “ADD” clipeşte,
apăsaţi din nou z Înreg./ Pauză.
Indicatorul de funcţionare devine luminos,
de culoare roşie şi înregistrarea va fi
adăugată la finalul mesajului curent.
8 Apăsaţi x (stop) pentru a opri
înregistrarea.
4 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ADD”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
P Note
• Nu puteţi adăuga o înregistrare dacă
memoria rămasă este insuficientă.
• Porţiunea adăugată a mesajului
va fi înregistrată în acelaşi mod de
înregistrare.
• Dacă trec 10 minute de la efectuarea
pasului 6, va trebui să reluaţi procedura de
la început.
5 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi
modul meniu.
6 Când este redat mesajul de adăugat,
apăsaţi z Înreg./ Pauză.
Indicaţia
şi mesajul “ADD” apar
intermitent pe ecran, iar recorderul IC
se opreşte, trecând în modul pauză de
înregistrare.
29
Adăugarea unei înregistrări suprapuse în cursul redării
z Înreg./ Pauză
Punctul de unde să înceapă
suprapunerea mesajului
Mesajul 2
NRedare/ Stop
• Accesare
Mesajul 3 Mesajul 4
Partea ştearsă
din mesajul 2
DIRECTOR /
MENIU
x
Mesajul 2
Mesajul 3 Mesajul 4
Înregistrarea adăugată suprapusă peste mesajul 2
–./>+
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat DIRECTOR /
Când pentru “REC-OP” din meniu este
aleasă varianta “OVER”, puteţi adăuga o
înregistrare suprapusă, după un anumit
punct selectat din mesajul înregistrat. Partea
mesajului iniţial, ce urmează după punctul
selectat este ştearsă.
30
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
2
Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “REC-OP”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
7
În timp ce mesajul “OVER” clipeşte,
apăsaţi din nou z Înreg./ Pauză.
Indicatorul de funcţionare devine luminos,
de culoare roşie şi înregistrarea începe.
8 Apăsaţi x (stop) pentru a opri
înregistrarea.
4 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“OVER”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
P Note
• Nu puteţi suprascriere o înregistrare dacă
memoria rămasă este insuficientă.
• Porţiunea suprascrisă a mesajului
va fi înregistrată în acelaşi mod de
înregistrare.
• Dacă trec 10 minute de la efectuarea
pasului 6, va trebui să reluaţi procedura de
la început.
5 Apăsaţi x (stop) pentru a părăsi modul
meniu.
6 Când este redat mesajul de suprascris,
apăsaţi z Înreg./ Pauză.
şi mesajul “OVER” apar
Indicaţia
intermitent pe ecran, iar recorderul IC
se opreşte, trecând în modul pauză de
înregistrare.
31
Înregistrarea prin intermediul altor echipamente
Înregistrarea folosind un microfon
extern
Microfon
Mufă m (microfon)
DIRECTOR / MENIU
z Înreg./ Pauză
x
1 Conectaţi un microfon extern la mufa
m (microfon) când recorderul IC este în
modul stop.
Când modul de înregistrare ales este
“SHQ” sau “HQ” şi este folosit un microfon
stereo, puteţi înregistra sunet stereo.
32
2 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
selecta directorul (A, B, C, D sau
E) în care doriţi să fie înregistrat
mesajul.
3 Apăsaţi z Înreg./ Pauză pentru a începe
înregistrarea.
Microfonul încorporat este întrerupt
automat.
Dacă nivelul de intrare nu este suficient de
puternic, ajustaţi sensibilitatea microfonului
de la receptorul IC.
Când este cuplat un microfon ce se
poate conecta sub tensiune, acesta va fi
alimentat automat de la recorderul IC.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a opri
înregistrarea.
z Microfoane recomandate
• Microfonul stereo cu clemă de prins
de cămaşă este furnizat numai pentru
modelele destinate anumitor regiuni.
(Clema este detaşabilă.)
• Puteţi utiliza microfoanele cu condensator
cu electret tip ECM-CS10, ECM-CZ10,
ECM-DS70P, ECM-DS30P marca Sony
(nu sunt furnizate).
Înregistrarea sunetului de
la un telefon fix sau de la
unul mobil
Puteţi utiliza microfonul de tip ECM-TL1, cu
căşti şi cu condensator cu electret (nu este
furnizat), pentru a înregistra sunetul de la un
telefon fix sau de la unul mobil.
Pentru detalii legate de modul de conectare,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce
însoţeşte microfonul ECM-TL1.
P Note
• După ce aţi realizat conexiunea, verificaţi
calitatea sunetului conversaţiei şi nivelul de
înregistrare înainte de a începe înregistrarea
propriu-zisă.
• Dacă este înregistrat semnalul sonor sau
tonul de apel al telefonului, este posibil ca
nivelul sunetului conversaţiei înregistrate
să fie mai redus. În acest caz, începeţi
înregistrarea după ce începe conversaţia.
• În funcţie de tipul de telefon sau de condiţiile
liniei telefonice, este posibil ca funcţia VOR
să nu acţioneze.
• Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate,
pentru nici un fel de inconveniente apărute,
inclusiv pentru cazul în care nu puteţi
înregistra o conversaţie cu recorderul IC.
• Este posibil ca dealer-ul la care apelaţi să
nu vă poată oferi unele dintre accesoriile
opţionale din lista de mai sus. Vă rugăm să
îi solicitaţi informaţii detaliate.
Înregistrarea de la un alt
echipament
Alt echipament
Mufă m (microfon)
DIRECTOR / MENIU
z Înreg./ Pauză
x
Puteţi realiza fişiere de muzică fără a folosi
calculatorul, înregistrând sunetul de la un alt
echipament, conectat la receptorul IC.
z Observaţii
• Înainte de a începe înregistrarea propriu-zisă, vă recomandăm să efectuaţi o
înregistrare de probă.
• Dacă nivelul de intrare nu este suficient
de puternic, conectaţi mufa pentru căşti
(minimufă stereo) a celuilalt echipament
la mufa m (microfon) a recorderului IC şi
ajustaţi nivelul volumului la echipamentul
conectat la recorder.
33
1 Conectaţi un alt echipament la
recorderul IC când acesta este în modul
stop.
Cuplaţi conectorul de ieşire audio
(miniconector stereo) al unui alt echipament
la mufa m (microfon) a recorderului IC,
folosind un cablu de conectare audio
(pag. 34)*.
2 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
selecta directorul (A, B, C, D sau
E) în care doriţi să fie înregistrat
mesajul.
3 Apăsaţi z Înreg./ Pauză pentru a începe
înregistrarea.
Microfonul încorporat este întrerupt
automat.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a opri
înregistrarea.
34
* Cabluri de conectare audio opţionale
(nu sunt furnizate)
RK-G139
RK-G136
La
recorderul IC
Miniconector
stereo
Miniconector
stereo
La alt
echipament
Miniconector
(monaural)
Miniconector
stereo
P Note
• Când înregistraţi de la un alt echipament,
sensibilitatea microfonului nu poate fi
ajustată.
• Este posibil ca dealer-ul la care apelaţi să
nu vă poată oferi unele dintre accesoriile
opţionale din lista de mai sus. Vă rugăm să
îi solicitaţi informaţii detaliate.
Alte operaţii de redare
Schimbarea metodei de redare
Metode utile de redare
Căutarea înainte / înapoi în cursul
redării
Ascultarea la o calitate superioară
a sunetului
• Pentru căutarea înainte :
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul > +
în cursul redării şi eliberaţi-l în punctul de
unde doriţi să fie reluată redarea.
• Pentru a asculta cu ajutorul căştilor :
Conectaţi căştile furnizate sau cele
achiziţionate din comerţ la mufa i (căşti).
Difuzorul încorporat va fi deconectat
automat.
• Pentru a asculta cu ajutorul unei boxe
externe :
Conectaţi o boxă activă (nu este furnizată)
la mufa i (căşti).
Localizarea rapidă a punctului de
unde doriţi să înceapă redarea
(Căutare facilă)
Când pentru “EASY-S” este aleasă varianta
“ON” (pag. 55) în meniu, puteţi localiza rapid
un punct de unde doriţi să înceapă redarea
apăsând în mod repetat > + sau – .
în cursul redării.
Puteţi să vă deplasaţi în urmă cu aproximativ
3 secunde, apăsând o dată – . sau să
avansaţi cu aproximativ 10 secunde, apăsând o dată > +. Această funcţie este utilă
pentru localizarea punctului dorit în cadrul
unei înregistrări lungi.
• Pentru căutarea înapoi :
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul – .
în cursul redării şi eliberaţi-l în punctul de
unde doriţi să fie reluată redarea.
Recorderul IC începe mai întâi căutarea la
viteză redusă, redând sonorul. Această facilitate este utilă pentru căutarea unui cuvânt,
înainte sau înapoi. Dacă apăsaţi şi menţineţi
apoi apăsat butonul, recorderul IC începe
căutarea la viteză mai mare.
z Când mesajele sunt redate până la
finalul ultimului mesaj
• În cursul redării sau al redării rapide la
finalul ultimului mesaj, indicaţia “END”
apare intermitent, timp de 5 secunde, şi
indicatorul de funcţionare devine luminos,
de culoare verde. (Nu puteţi asculta sunetul
redat.)
• Când “END” şi indicatorul de funcţionare se
sting, recorderul IC se va opri la începutul
ultimului mesaj.
• Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat – . în
timp ce indicaţia “END” apare intermitent,
mesajele sunt redate rapid, iar redarea
obişnuită începe din punctul în care
eliberaţi butonul.
35
Ajustarea vitezei de redare
– Funcţia DPC
• Dacă ultimul mesaj este lung şi doriţi ca
redarea să înceapă dintr-un punct mai
apropiat de finalul acestuia, apăsaţi şi
menţineţi apăsat > + pentru a ajunge
la finalul mesajului, apoi apăsaţi – . în
timp ce indicaţia “END” apare intermitent
pentru a reveni la punctul dorit.
• Pentru alte mesaje în afara ultimului,
deplasaţi-vă la începutul mesajului următor
şi folosiţi redarea în sens invers pentru a
ajunge în punctul dorit.
Redarea în mod repetat a unui
mesaj
În cursul redării, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul N Redare/ Stop • Accesare până
ce apare simbolul “ 1”. Mesajul selectat va
fi redat de mai multe ori.
Pentru a relua redarea obişnuită, apăsaţi din
nou N Redare/ Stop • Accesare.
z Înreg./ Pauză
N Redare/
Stop • Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
–./>+
Când deplasaţi comutatorul DPC (Digital
Pitch Control – Controlul digital al vitezei) în
poziţia “ON”, puteţi ajusta din meniu viteza
de redare, alegând între + 100 % şi – 50 %
din viteza normală.
Mesajul este redat cu tonuri naturale datorită
funcţiei de procesare digitală.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat DIRECTOR /
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
36
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “DPC”, apoi apăsaţi N Redare/
Stop • Accesare.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
4 Apăsaţi – . sau > + pentru a ajusta
viteza de redare, apoi apăsaţi N Redare/
Stop • Accesare.
La fiecare apăsare a butonului >
+, viteza va creşte în trepte de 5 %
corespunzător +, între –50% şi 0%,
respectiv cu 10 % pentru reglajul +, între
0 % şi 100 %.
La fiecare apăsare a butonului – .,
viteza va scădea cu 5 % corespunzător
–, între 0% şi – 50%, respectiv cu 10 %
pentru reglajul –, între 100 % şi 0 %.
5 Apăsaţi x (stop) pentru a părăsi modul
meniu.
Pentru a relua redarea obişnuită
Deplasaţi comutatorul “DPC” în poziţia “OFF”
la pasul 3.
37
Modificarea reglajelor de redare
Redarea în mod continuu tuturor
mesajelor dintr-un director
N Redare/ Stop •
Accesare
1 Când recorderul este în modul stop
sau redare, apăsaţi şi menţineţi apăsat
DIRECTOR / MENIU pentru a intra în
modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “CONT”, apoi apăsaţi N
Redare/ Stop • Accesare.
DIRECTOR /
MENIU
x
–./>+
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
Puteţi alege din meniu, modul de redare
continuă, cu ajutorul opţiunii “CONT”.
Când pentru “CONT” alegeţi varianta “ON”,
puteţi redat în mod continuu toate mesajele
dintr-un director.
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi modul
meniu.
38
Redarea în mod repetat a unei
anumite secţiuni – Repetare A - B
1 În cursul redării, apăsaţi
(repetare)
A - B pentru a specifica punctul de
început, A.
Indicaţia “A-B B” apare intermitent.
2 Apăsaţi din nou
(repetare) A - B
pentru a stabili punctul de final, B.
Sunt afişate simbolurile “ ” şi “A-B” şi
secţiunea specificată este redată în mod
repetat.
Pentru reluarea redării obişnuite
Apăsaţi butonul N Redare/ Stop •
Accesare.
Pentru a opri redarea în mod repetat
a secţiunii A - B
Pentru ca vocea umană să devină
mai clară
– Funcţia de eliminare a zgomotului
N Redare/ Stop •
Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
–./>+
Apăsaţi butonul x (stop).
Pentru a schimba segmentul A - B
specificat pentru redarea în mod
repetat a unei secţiuni
În timpul redării Repetitive A - B, apăsaţi din
(Repetare) A - B pentru a stabili un
nou
nou punct de început, A, şi apoi specificaţi
un nou punct de final, B, la pasul 2.
P Note
• Nu puteţi stabili punctul de încheiere B
înaintea celui de început A.
Când pentru funcţia de eliminare a
zgomotului este aleasă varianta “ON” în
meniu, distorsiunile frecvenţelor foarte joase
şi a celor foarte înalte, care sunt în afara
registrului acustic uman, sunt reduse, ceea
ce vă permite să auziţi mai clar vocile.
1 Când recorderul este în modul stop
sau redare, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul DIRECTOR / MENIU pentru a
intra în modul meniu.
39
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “N-CUT”, apoi apăsaţi N
Redare/ Stop • Accesare.
P Note
• Efectul funcţiei de eliminare a zgomotului
poate diferi în funcţie de condiţiile de
înregistrare a vocii.
• Când folosiţi difuzorul încorporat sau
când monitorizaţi înregistrarea, funcţia de
eliminare a zgomotului nu va fi eficientă.
Pentru a renunţa la funcţia NOISE
CUT
Alegeţi pentru “N-CUT” varianta “OFF”, la
pasul 3.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi modul
meniu.
40
Redarea unui mesaj la ora dorită, însoţit de un semnal de
avertizare
N Redare/ Stop •
Accesare
DIRECTOR /
MENIU
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul
DIRECTOR / MENIU pentru a intra în
modul meniu, când recorderul IC este
în modul stop.
Este afişată fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “ALARM”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
x
–./>+
Este posibil să fie emis un semnal de
avertizare şi să înceapă redarea mesajului
selectat la ora stabilită de dvs.
Este posibil, totodată, ca un anumit mesaj
să fie redat la o anumită dată, o dată pe
săptămână sau la aceeaşi oră în fiecare zi.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “ON”, apoi apăsaţi NRedare/
Stop • Accesare.
1 Selectaţi mesajul care vreţi să
însoţească semnalul de avertizare.
2 Accesaţi modul de reglare a alarmei.
Continuare l
41
3 Stabiliţi data şi ora pentru
B-PLAY
declanşarea alarmei.
1 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “DATE”, o zi a săptămânii,
sau “DAILY” (zilnic), apoi apăsaţi N
Redare/ Stop • Accesare.
2 Când selectaţi “DATE” :
Stabiliţi pe rând anul, luna, ziua, ora
şi minutele, aşa cum este descris la
“Pasul 4: Setarea ceasului” de la pag.
12, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
Când selectaţi o zi a săptămânii sau
“DAILY” (zilnic) :
Apăsaţi – . sau > + pentru a
stabili ora, apoi apăsaţi N Redare/
Stop • Accesare, apăsaţi – . sau
> + pentru a stabili minutele, apoi
apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare.
4 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
sunetul emis de alarmă, alegând una
dintre variantele “B-PLAY”, “BEEP” sau
“PLAY”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
Este afişată indicaţia “ALARM ON”.
5 Apăsaţi x (Stop) pentru a părăsi modul
meniu.
Procesul de setare se încheie şi în
fereastra de afişare apare simbolul “,”
(indicatorul alarmei).
42
BEEP
PLAY
Mesajul selectat va fi redat
după sunetul de alarmă.
Se aude numai semnalul emis
de alarmă.
Este redat numai mesajul
ales.
Pentru a modifica reglajele
alarmei
Reluaţi procedura de la pasul 2, pag. 41.
Pentru a anula reglajele alarmei
Urmaţi paşii 1 şi 2-3 de la pag. 41. La pasul
2-3, apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “OFF”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop
• Accesare.
Alarma este anulată şi indicatorul acesteia
dispare din fereastra de afişare.
La data şi ora stabilite
La data şi ora stabilite, este emis semnalul
de avertizare timp de circa 10 secunde
şi este redat mesajul selectat. (Dacă aţi
selectat “BEEP”, se va auzi numai sunetul
emis de alarmă. Dacă aţi ales varianta
“PLAY”, este redat numai mesajul stabilit.)
În timpul redării, indicaţia “ALARM” apare
intermitent în fereastra de afişare.
Dacă aţi selectat “B-PLAY” sau “PLAY”,
recorderul IC se va opri automat la începutul
mesajului când se încheie redarea.
Pentru a asculta încă o dată
acelaşi mesaj
Apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare şi va fi
redat din nou acelaşi mesaj de la început.
Pentru a opri alarma
Apăsaţi orice alt buton în afară de VOL +/–
în timp ce este emis sunetul de avertizare.
Dacă funcţia HOLD este activată, puteţi
opri redarea alarmei prin apăsarea oricărui
buton.
P Note
• Puteţi asocia o singură alarmă pentru
fiecare mesaj.
• Dacă nu a fost reglat ceasul sau dacă nu
este înregistrat nici un mesaj în directorul
selectat, indicaţia “ALARM OFF (sau
ON”) nu va apărea şi alarma nu poate fi
activată.
• Când ceasul nu a fost reglat sau dacă nu
este înregistrat nici un mesaj, nu puteţi
seta alarma.
• Alarma se declanşează chiar dacă aţi ales
pentru “BEEP” varianta “OFF” în meniu
(pag. 57).
• Dacă încercaţi să stabiliţi ca alarma să redea
un mesaj la un moment la care anterior a
fost stabilit să fie redat un alt mesaj, este
afişată indicaţia “PRE SET” pentru a
împiedica realizarea de noi reglaje.
• Dacă momentul de declanşare a alarmei
se suprapune cu o înregistrare, alarma
va suna după ce înregistrarea se încheie.
Simbolul “,” este afişat intermitent la ora
de stabilită pentru declanşarea alarmei.
• Dacă soseşte momentul de declanşare a
alarmei în timpul actualizării datelor, alarma
va fi anulată.
• Dacă soseşte momentul de declanşare
a mai multor alarme, va fi redat numai
mesajul corespunzător primeia dintre
acestea.
• Odată setată alarma, aceasta nu va fi
anulată nici după ce mesajul este redat.
• Dacă momentul de declanşare a alarmei
se suprapune cu avertizarea produsă de o
altă alarmă, redarea se întrerupe şi începe
redarea noului mesaj.
• Dacă divizaţi un mesaj care a fost stabilit ca
avertizare împreună cu o alarmă, reglajul
rămâne valabil, însă este redată numai
prima parte a mesajului divizat.
• Dacă ştergeţi un mesaj care era asociat
unei avertizări cu alarmă, va fi anulată şi
declanşarea alarmei.
• Dacă momentul de declanşare a alarmei
se suprapune cu o operaţie de ştergere,
aceasta va emite timp de 10 secunde,
semnalul de avertizare după încheierea
operaţiei de ştergere şi redarea începe.
43
Redarea prin intermediul altui echipament
Înregistrare cu alt echipament
Casetofon etc.
Mufa i (căşti)
2 Apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare
pentru a porni redarea şi treceţi totodată
echipamentul conectat în modul
înregistrare.
Un mesaj de la recorderul IC va fi înregistrat
de către echipamentul respectiv.
3 Apăsaţi în acelaşi timp butonul x (stop) la
recorderul IC şi la echipamentul conectat
pentru a opri înregistrarea.
* Cabluri de conectare audio opţionale
(nu sunt furnizate)
N Redare/
Stop • Accesare
RK-G139
RK-G136
Puteţi înregistra sunetul de la recorderul IC
cu alt echipament.
Înainte de a începe propriu-zis înregistrarea,
vă recomandăm să efectuaţi o înregistrare
de probă.
1 Conectaţi mufa i (căşti) a recorderului IC
la conectorul de intrare audio (minimufa
stereo) a respectivului echipament prin
intermediul unui cablu de conectare
audio*.
44
La
recorderul IC
Miniconector
stereo
Miniconector
stereo
La alt
echipament
Miniconector
(monaural)
Miniconector
stereo
P Notă
• Este posibil ca dealer-ul Sony la care apelaţi
să nu vă poată oferi unele dintre accesoriile
opţionale din lista de mai sus. Vă rugăm să
îi solicitaţi informaţii detaliate.
Editarea mesajelor
Ştergerea tuturor mesajelor dintr-un director
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ALL ERASE”, apoi apăsaţi N Redare/
Stop • Accesare.
N Redare/ Stop •
Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
–./>+
P Notă
• Dacă directorul selectat conţine un mesaj
protejat, mesajul nu poate fi şters.
4 Apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare în
timp ce indicaţia “ALL ERASE” apare
intermitent.
Apare intermitent indicaţia “ACCESS” şi
sunt şterse toate mesajele din directorul
selectat.
5 Apăsaţi x (stop) pentru a părăsi modul
meniu.
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
selecta directorul care conţine mesajul
pe care doriţi să îl ştergeţi (A, B, C,
D sau E), când recorderul IC este în
modul stop.
Pentru a renunţa la ştergere
Apăsaţi x (stop) înainte de pasul 3.
2 Apăsaţi şi menţineţi apăsat DIRECTOR /
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
45
Mutarea unui mesaj în alt director
3 Apăsaţi
N Redare/ Stop •
Accesare
– . sau > + pentru a
selecta “MOVE”, apoi apăsaţi N
Redare/ Stop • Accesare.
Indicatorul directorului de destinaţie apare
intermitent.
DIRECTOR /
MENIU
x
4 Apăsaţi
–./>+
Puteţi deplasa mesajele înregistrate într-un
alt director.
1 Selectaţi mesajul pe care vreţi să îl
mutaţi.
2 Când recorderul IC este în modul stop
sau redare, apăsaţi şi menţineţi apăsat
DIRECTOR / MENIU pentru a intra în
modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
46
– . sau > + pentru a
selecta directorul în care vreţi să mutaţi
mesajul, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
Mesajul este mutat pe ultima poziţie în
directorul de destinaţie.
Când mutaţi un mesaj în alt director,
mesajul original, aflat în directorul
precedent, este şters.
5 Apăsaţi x (stop) pentru a părăsi modul
meniu.
Pentru a renunţa la mutarea
mesajului
Apăsaţi x (stop) înainte de pasul 4.
P Notă
• Dacă au fost înregistrate 99 de mesaje în
directorul în care vreţi să mutaţi mesajul,
operaţia de mutare nu poate fi realizată.
Divizarea unui mesaj în două părţi
1 Apăsaţi DIVIDE (Divizare) în timp ce
este redat mesajul pe care vreţi să îl
divizaţi.
Sunt afişate intermitent indicaţia “DIVIDE”
şi numărul mesajului curent.
Divizare
2 Apăsaţi DIVIDE (Divizare).
Puteţi împărţi un mesaj în două părţi, în
cursul redării, noii părţi a mesajului divizat
fiindu-i atribuit un nou număr. În urma divizării
unui mesaj, puteţi găsi cu uşurinţă un anumit
punct de unde să înceapă redarea în cazul
unei înregistrări îndelungate, cum ar fi cea
realizată la o conferinţă. Puteţi diviza un
mesaj până ce numărul total de mesaje
din directorul unde acestea se află atinge
valoarea de 99.
Este afişată indicaţia “DIVIDE” (Divizare),
este adăugat un nou număr părţii mai
recente a mesajului divizat şi numerele
mesajelor ce urmează acestuia cresc cu
o unitate.
Mesajul 1
Mesajul 2
Mesajul 3
Mesajul de divizat.
Mesajul 1 Mesajul 2 Mesajul 3 Mesajul 4
Numerele mesajelor următoare
cresc cu o unitate
Pentru a renunţa la divizarea
mesajului
Apăsaţi x (stop) înainte de pasul 2.
47
P Note
• Pentru a diviza un mesaj este necesară
o anumită cantitate de spaţiu liber în
memorie.
• Dacă într-un director au fost înregistrate
99 de mesaje, nu mai puteţi diviza un
mesaj conţinut de acesta. Pentru a putea
realiza operaţia de divizare, reduceţi, mai
întâi, la 98 numărul de mesaje din director,
ştergând sau mutând într-un alt director
unul dintre mesajele existente.
• Când divizaţi un mesaj cu titlu şi cu numele
artistului, partea nou obţinută va avea
acelaşi titlu şi acelaşi nume de artist
• Nu puteţi să divizaţi decât mesaje înregistrate
cu recorderul IC (un fişier MP3 transferat
de la calculator nu poate fi divizat.)
• Odată divizat un mesaj, acesta nu mai
poate fi reconstituit din cele două părţi
rezultate prin divizare. Pentru combinarea
de mesaje divizate, folosiţi aplicaţia
software furnizată.
• Dacă este divizat un mesaj asociat unei
alarme, aceasta va rămâne asociată numai
primei părţi a mesajului divizat.
• Nu puteţi diviza un mesaj într-un punct prea
apropiat de începutul sau de finalul acestuia
din cauza unor limitări ale sistemului.
• Dacă divizaţi un mesaj în timpul redării
repetitive a secţiunii A-B sau un mesaj redat
în mod repetat, se va renunţa la redarea
repetitivă.
• Dacă au trecut mai mult de 10 secunde de
la efectuarea pasului 1, trebuie să reluaţi
procedura de la început.
48
Pentru a reda mesajul divizat
Apăsaţi – . sau > + pentru a afişa
numărul mesajului dorit, deoarece fiecare
dintre părţile de mesaj rezultate vor avea
câte un număr.
Alegerea modului de afişare
2 Apăsaţi
– . sau > + pentru a
selecta “DISPLAY”, apoi apăsaţi N
Redare/ Stop • Accesare.
N Redare/ Stop •
Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
3 Apăsaţi
–./>+
Când recorderul IC este într-unul dintre
modurile înregistrare/ pauză de înregistrare,
stop sau în cele de redare, puteţi alege ca
în fereastra de afişare să apară durata de
timp scursă, durata rămasă (REMAIN), data
înregistrării (REC DATE) sau ora înregistrării
(REC TIME).
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat DIRECTOR /
– . sau > + pentru a
selecta “ELAPSE”, “REMAIN”, “REC
DATE” sau “REC TIME”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
4 Apăsaţi x (stop) pentru a părăsi modul
meniu.
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
49
Interfaţa afişată se va modifica aşa cum
este indicat mai jos
Indicatorul REC DATE
În timp ce recorderul IC este în modul
redare / stop
Durata
scursă
Durata
rămasă
Indicatorul REMAIN
Durata de timp scursă, durata
rămasă (Indicatorul REMAIN),
data înregistrării (Indicatorul
REC DATE*) sau momentul
înregistrării (REC DATE**).
* Dacă nu a fost reglat ceasul, apare indicaţia
“--Y--M--D” (an-lună-zi).
** Dacă nu a fost reglată ora, apare indicaţia
“- - : - - ”.
În timp ce recorderul IC este în modul
înregistrare / pauză de înregistrare
Durata
scursă
Durata
rămasă
Data
înregistrării
Ora
înregistrării
50
Este afişată ora
înregistrării mesajului
curent.
Este afişată durata de înregistrare rămasă pentru
recorderul IC.
Este afişată data la care
a început înregistrarea
mesajului curent.
Este afişată ora la care
a început înregistrarea
mesajului curent.
Data
înregistrării
Ora
înregistrării
Este afişată durata scursă
la redarea acestui mesaj.
Este afişată durata
rămasă pentru mesajul
curent, când recorderul IC
este în modul redare.
Este afişată durata de
înregistrare rămasă când
recorderul IC este în
modul stop.
Este afişată data la care
a fost înregistrat mesajul
curent.
Este afişată ora la care a
fost înregistrat mesajul
curent.
P Note
• Dacă durata rămasă de înregistrat este
mai mică de 1 minut, afişajul se modifică
automat, afişând intermitent perioada
rămasă de redat.
• Dacă recorderul IC nu este acţionat mai
mult de 3 secunde în modul stop, afişajul va
reveni la indicarea orei curente, indiferent
de reglajul acestuia.
Funcţiile meniului
Realizarea reglajelor pentru Meniu
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
elementul de meniu pentru doriţi să
realizaţi reglajul, apoi apăsaţi N Redare/
Stop • Accesare.
N Redare/ Stop •
Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
–./>+
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
varianta de reglaj dorită, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
4 Apăsaţi x (stop) pentru a părăsi modul
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat DIRECTOR /
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
meniu.
P Note
• Dacă nu este apăsat nici un buton timp de
1 min., modul meniu se modifică automat,
şi se revine la interfaţa obişnuită.
Pentru a reveni la interfaţa
precedentă
Apăsaţi DIRECTOR / MENIU în modul
meniu.
Pentru a părăsi modul meniu
Apăsaţi x (stop).
51
Elemente de reglaj din meniu
Elemente
ale
meniului
Variante de reglaj disponibile
MODE
SHQ, HQ, SP, LP
SENS
a
–
a
VOR
H, L
ON, OFF
a
–
REC-OP
ON (ADD, OVER), OFF
a
–
a
–
DPC
ON ( de la – 50 % la + 100%), OFF
a
a
–
N-CUT
ON, OFF
a
a
–
EASY-S
ON, OFF
a
a
–
CONT
ON, OFF
a
a
–
DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE, REC TIME
a
a
a
–
a
–
SET DATE
Modul de acţionare
(a : reglaj disponibil /
– : reglaj indisponibil)
Modul Modul Modul
stop
redare înregistrare
–
–
a
HOUR
12 H, 24H
a
–
–
BEEP
ON, OFF
a
–
–
LED
ON, OFF
a
–
–
ALARM
ON (DATE, SUN, MON, TUE, WED, THU,
FRI, SAT, DAILY), OFF
ON, OFF
a
–
–
a
–
–
MOVE
a
–
–
ALL ERASE
a
–
–
a
–
–
LOCK
FORMAT
52
YES, NO
Elemente
ale meniului
MODE
(Mod)
SENS
(Sensibilitate)
VOR
(Înregistrare
acţionată de
voce)
Variante de reglaj disponibile
Consultaţi
(* : reglaj iniţial)
pagina
Stabileşte modul de înregistrare.
SHQ* :
Mod de înregistrare mono la înaltă calitate superioară.
HQ :
Mod de înregistrare mono la înaltă calitate.
22
SP :
Mod de înregistrare mono standard.
LP :
Mod de înregistrare mono, de lungă durată.
Stabileşte sensibilitatea microfonului.
H* :
Pentru a înregistra un sunet îndepărtat faţă de recorderul
IC sau a unui sunet slab, cum ar fi înregistrările efectuate
23
în săli spaţioase.
L:
Pentru înregistrarea dictării cu un microfon plasat în faţa
gurii vorbitorului, a unui sunet din apropierea recorderului
IC sau a unuia puternic.
Activarea funcţiei VOR (Înregistrare acţionată de voce).
ON :
Înregistrarea începe când recorderul IC detectează sunete
şi încetează când sunetele nu se mai aud, eliminându-se
24
perioadele de înregistrare fără sunet. Funcţia VOR este
activată când este apăsat butonul z (Înreg./Pauză).
OFF* :
Funcţia VOR nu este activă.
53
Elemente
ale meniului
REC-OP
(Operaţii
înregistrare)
DPC
(Controlul
digital al
vitezei)
N-CUT
(Eliminarea
zgomotului)
54
Variante de reglaj disponibile
Consultaţi
(* : reglaj iniţial)
pagina
Puteţi să adăugaţi o înregistrare la precedentul mesaj
înregistrat sau să suprascrieţi o înregistrare în timpul
redării.
ON :
Puteţi să adăugaţi sau să suprascrieţi o înregistrare.
ADD (adăugare) :
28, 30
Puteţi adăuga o înregistrare.
OVERWRITE (suprascriere) :
Puteţi suprascrie o înregistrare.
OFF* :
Nu pot fi adăugate sau suprascrise înregistrări.
Este activată funcţia DPC (Controlul digital al vitezei)
ON :
Puteţi ajusta viteza de redare într-un domeniu cuprins
între + 100% şi – 50%, în trepte de 10% pentru partea +,
36
respectiv în trepte de 5% pentru partea –.
– 30% *
OFF* :
Funcţia DPC (Controlul digital al vitezei) este anulată.
Funcţia de eliminare a zgomotului.
ON :
Distorsiunea este foarte scăzută şi frecvenţele înalte
care sunt în afara registrului acustic uman sunt reduse,
39
permiţând audierea mai bună a vocilor umane.
OFF* :
Funcţia de eliminare a zgomotului nu acţionează.
Elemente
ale meniului
EASY-S
(Căutare
facilă)
CONT
(Redarea
continuă)
Variante de reglaj disponibile
Consultaţi
(* : reglaj iniţial)
pagina
Este activată funcţia de căutare facilă.
ON :
Puteţi să vă deplasaţi într-un mesaj cu circa 10 secunde
înainte apăsând butonul > +, respectiv înapoi cu circa
3 secunde apăsând butonul – .. Această funcţie este
utilă când încercaţi să localizaţi un anumit punct dintr-o
35
înregistrare de lungă durată.
OFF* :
Funcţia de căutare facilă nu este activă. Când apăsaţi
butoanele > + sau – ., un mesaj va fi mutat înainte
sau înapoi.
Mesajele din directorul selectat sunt redate în mod
continuu.
ON :
38
Funcţia CONT este activată.
OFF* :
Este redat un mesaj şi recorderul IC se opreşte la începutul
mesajului următor.
55
Elemente
ale meniului
DISPLAY
(Ecran)
SET DATE
(Reglaje
temporale)
HOUR
(Indicaţia
orei)
56
Variante de reglaj disponibile
Consultaţi
(* : reglaj iniţial)
pagina
Este schimbat modul de afişare.
ELAPSE (Perioada scursă)* :
• În cursul înregistrării, este afişată ora înregistrare scursă
pentru mesajul curent.
• În cursul redării, este afişată perioada de redare scursă
pentru un mesaj.
REMAIN (perioada rămasă) :
• În cursul înregistrării sau când aceasta este oprită, este
afişată perioada de înregistrare disponibilă.
• În cursul redării este afişată perioada rămasă de redat
pentru un mesaj.
49
REC DATE (Data înregistrării) :
Este afişată data înregistrată.
TIME DATE (Ora înregistrării) :
Este afişată data înregistrată.
P Note
• Dacă durata rămasă de înregistrat este mai mică de 1 minut,
afişajul se modifică automat, afişând intermitent perioada
rămasă de redat.
• Dacă recorderul IC nu este acţionat mai mult de 3 secunde
în modul stop, afişajul va reveni la indicarea orei curente,
indiferent de reglajul acestuia.
Este reglat ceasul.
AUTO* :
Când este conectat recorderul IC la un calculator pe care
rulează aplicaţia Digital Voice Editor, ceasul va fi reglat
automat în funcţie de cel al calculatorului.
MANUAL :
Puteţi regla dvs. ceasul stabilind succesiv anul, luna, ziua,
ora şi minutele.
Este stabilit modul de indicare a orei.
12-H :
Este ales sistemul cu 12 ore.
AM12:00 = miezul nopţii, PM12:00 = la prânz
24-H* :
Este ales sistemul cu 24 de ore
0:00 = miezul nopţii, 12:00 = la prânz.
12
13
Elemente
ale meniului
BEEP
(Semnal
sonor)
LED
(Indicator
luminos)
ALARM
(Alarmă)
Variante de reglaj disponibile
Consultaţi
(* : reglaj iniţial)
pagina
Se stabileşte dacă să fie emis sau nu un semnal sonor.
ON* :
Sunt emise semnale sonor indică acceptarea unei operaţii
sau apariţia unei erori.
–
OFF :
Nu sunt emise semnale sonore.
P Notă
• Sune emise semnale sonore chiar dacă în meniu, pentru
“BEEP” este aleasă varianta “OFF”.
Este pornit / oprit indicatorul luminos în timpul funcţionării.
ON* :
În timpul înregistrării sau redării, indicatorul luminos de
funcţionare se aprinde sau luminează intermitent.
OFF :
Indicatorul luminos de funcţionare nu se aprinde şi nu
clipeşte, nici în timpul funcţionării.
P Notă
• Când recorderul IC este conectat la un calculator,
indicatorul de funcţionare luminează continuu sau
intermitent chiar dacă pentru “LED” este aleasă varianta
“OFF”.
Este activată alarma.
ON :
Pentru a regla alarma, alegeţi varianta “ON” şi stabiliţi
data, ora sau ziua săptămânii, ori alegeţi varianta “DAILY”
(zilnic).
B-PLAY* :
Mesajul selectat va fi redat după ce este emis sunetul
de avertizare al alarmei, la ora stabilită.
BEEP :
La ora stabilită, va fi emis numai sunetul de avertizare
al alarmei.
PLAY :
La ora stabilită, va fi redat numai mesajul selectat.
OFF* :
Reglajul alarmei este anulat.
–
41
57
Elemente
ale meniului
LOCK
(Blocat)
Variante de reglaj disponibile
Consultaţi
(* : reglaj iniţial)
pagina
Mesajul este blocat, împiedicându-se mutarea, deplasarea,
adăugarea sau suprascrierea unui alt mesaj ori divizarea
sa.
ON* :
–
Funcţia de blocare este activată.
OFF :
Funcţia de blocare este dezactivată.
MOVE
(Mutare)
Mesajul selectat va fi deplasat în directorul selectat (A, B,
C, D sau E).
Înainte de a muta mesajul, selectaţi mesajul care vreţi să fie
mutat, apoi treceţi în fereastra meniului.
Sunt şterse toate mesajele din directorul selectat.
Selectaţi directorul din care vreţi să fie şterse toate mesajele,
apoi reveniţi în fereastra meniului şi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare cât timp indicaţia “ALL ERASE” apare intermitent.
Este stabilită formatarea driver-ului.
YES :
Indicaţia “ACCESS” apare intermitent şi drive-ul este
formatat.
NO* :
Drive-ul nu este formatat.
P Note
• Folosiţi funcţia de formatare a recorderului IC pentru a
formata memoria.
• Când formataţi memoria, toate datele stocate la recorderul
IC vor fi şterse. Odată şterse datele, nu le mai puteţi
recupera
ALL ERASE
(Ştergere
toate)
FORMAT
(Formatare)
58
46
45
–
Utilizarea calculatorului
Utilizarea recorderului IC împreună cu un calculator
Dacă este conectat recorderul IC la un
calculator, prin intermediul unui cablu USB,
pot fi realizate următoarele operaţii :
Copierea mesajelor de la recorderul
IC la calculator pentru a le păstra
(pag. 63)
Folosirea recorderului IC ca
dispozitiv USB de stocare a datelor
(mass storage) (pag. 72)
Puteţi stoca temporar în memoria recorderului
IC date de imagine sau de text de la
calculator.
Puteţi copia mesajele înregistrate pe recorderul IC pentru a avea copii de siguranţă.
Cerinţe de sistem pentru
calculatorul dvs.
Copierea fişierelor MP3 de la
calculator pe recorderul IC
(pag. 64)
Consultaţi secţiunea “Cerinţe de sistem
pentru calculatorul dvs.”, la pag. 77.
Puteţi copia fişiere MP3 din memoria
calculatorului, printr-o operaţie simplă de
marcare şi deplasare. Puteţi totodată să
redaţi fişierele copiate.
Gestionarea şi editarea fişierelor cu
ajutorul aplicaţiei software Digital
Voice Editor (pag. 65)
Aplicaţia software Digital Voice Editor vă
permite să transferaţi la calculator mesajele
pe care le-aţi înregistrat folosind recorderul
IC pentru a le putea gestiona şi edita. Puteţi
de asemenea să transferaţi fişiere de muzică
de la calculatorul dvs. la recorderul IC.
59
Conectarea recorderului IC la
calculator
Puteţi transfera date de pe recorderul
IC pe calculator, conectând cele două
echipamente.
Folosiţi cablul de conectare USB furnizat
împreună cu recorderul IC pentru a cupla
(USB) de la recorder şi de la
conectorii
calculator.
Recorderul IC este recunoscut de calculator
imediat ce este cuplat cablul. Puteţi cupla şi
decupla cablul indiferent dacă recorderul IC
şi calculatorul sunt pornite sau oprite.
Cât timp este conectat recorderul IC
la calculator, în fereastra de afişare a
recorderului apare mesajul “PC LINK”
(Legătură PC).
60
Spre conectorul
(USB) al
recorderului IC
Spre conectorul
USB al
calculatorului
Cablu de
conectare USB
(furnizat)
P Note
• Nu conectaţi mai mult de două dispozitive
USB la calculator deoarece nu este garantată
funcţionarea normală a acestora.
• Nu este garantată funcţionarea acestui
recorder IC în cazul folosirii unui hub USB
sau a unui cablul USB prelungitor.
• În funcţie de dispozitivele USB conectate,
pot apărea disfuncţionalităţi
• Înainte de a conecta recorderul IC la
calculator, verificaţi dacă sunt introduse
bateriile în recorder.
• Se recomandă să decuplaţi cablul de la
calculator când nu folosiţi recorderul IC
împreună cu acesta.
Structura directoarelor şi a
fişierelor
Deconectarea recorderului IC de
la calculator
Când conectaţi recorderul IC la calculator,
puteţi vedea structura de directoare şi de
fişiere afişată pe ecranul calculatorului.
Pentru deconectarea recorderului de la
calculator urmaţi procedura de mai jos pentru
a nu deteriora datele.
1 Aveţi grijă ca indicatorul de funcţionare
să nu fie luminos.
Director pentru mesaje
înregistrate folosind
recorderul IC
P Note
• Puteţi înregistra mesaje în cel mult 5
directoare (A, B, C, D sau E) cu
ajutorul recorderului IC.
• Recorderul IC nu recunoaşte directoarele
transferate de la calculatorul dvs.
• Nu puteţi copia 511 sau mai multe directoare
(cu excepţia directoarelor VOICE) sau
fişiere în directorul rădăcină aflat la nivelul
imediat inferior celui “IC_RECORDER”, la
calculator. Aceasta se datorează limitărilor
de sistem ale fişierului FAT.
• Nu puteţi transfera oricând toate fişierele
sau directoarele, în funcţie de numărul
caracterelor folosite la denumirea
directorului sau fişierului, ori de sistemul
de funcţionare.
2 Efectuaţi următoarea operaţie la
calculator.
În interfaţa Windows, faceţi clic-stânga pe
simbolul din partea de jos a desktop-ului,
la calculator :
T Faceţi clic stânga pe “Safely remove
USB Mass Storage Device”.
Simbolul poate diferi în funcţie de sistemul
de operare.
În interfaţa Macintosh, pe desktop marcaţi
şi deplasaţi simbolul “IC_RECORDER”
peste cel de pubelă (“Trash”).
Pentru detalii legate de deconectarea
recorderului IC, consultaţi manualul de
instrucţiuni ce însoţeşte calculatorul.
61
3 Aveţi grijă ca ecranul recorderului IC să
fie oprit.
4 Decuplaţi cablul de conectare USB de
la recorderul IC de la portul USB al
calculatorului.
62
Copierea mesajelor de la recorderul IC la calculator,
pentru a le salva
z Pentru a copia un mesaj sau un
director (marcare şi deplasare)
Puteţi salva mesaje sau directoare copiindule de la recorderul IC la calculator.
1 Conectaţi recorderul IC la calculator
(pag. 60).
2 Copiaţi mesajele sau directoarele pe care
vreţi să le salvaţi la calculator.
Marcaţi şi deplasaţi mesajele sau
directoarele dorite de la “IC_RECORDER”
pe discul local (pe hard diskul) al
calculatorului.
1 Faceţi clic-pentru a marca elementul
dorit şi menţineţi apăsat butonul stâng al
mouse-ului.
2 Deplasaţi elementul,
3 Eliberaţi butonul mouse-ului deasupra
destinaţiei dorite.
3 Deconectaţi recorderul IC de la
calculator (pag. 61).
63
Copierea fişierelor MP3 de la calculator la recorderul IC
3 Decuplaţi recorderul IC de la calculator
(pag. 61).
Puteţi să copiaţi fişiere MP3 de la calculator
la recorderul IC, marcându-le şi deplasându-le şi apoi să le redaţi cu ajutorul recorderului
IC.
1 Conectaţi recorderul IC la calculator
(pag. 60).
2 Copiaţi fişierele MP3 la recorderul IC.
În interfaţa Windows, folosiţi Explorer, iar
în cea Macintosh folosiţi Finder pentru a
marca şi deplasa fişierele într-unul dintre
directoarele de la A la E, aflate în directorul
“VOICE” din directorul “IC_RECORDER”
de la calculator.
Puteţi copia până la 99 de fişiere într-un
director.
64
Utilizarea aplicaţiei software Digital Voice Editor
furnizate
Ce puteţi face cu aplicaţia
software Digital Voice Editor
Aplicaţia software Digital Voice Editor vă
permite să transferaţi la calculator mesajele
pe care le-aţi înregistrat cu recorderul
IC. Puteţi să le salvaţi la calculator, să le
redaţi şi să le editaţi. Puteţi, totodată, să
transferaţi fişiere de muzică de la calculator,
la recorderul IC.
Pentru detalii legate de utilizarea aplicaţiei
software Digital Voice Editor, consultaţi
fişierele cu documentaţie de asistenţă (Help)
ale acesteia.
Transferul mesajelor înregistrate
cu recorderul IC, la calculator
Puteţi salva pe hard diskul calculatorului
mesaje înregistrate cu recorderul IC, fie pe
fiecare în parte, fie pe cele dintr-un director,
sau toate mesajele odată. Puteţi alege
formatul care să fie folosit pentru stocarea
respectivelor mesaje, după cum urmează :
fişiere MSV (LPEC), fişiere MSV (ADPCM),
fişiere MP3, fişiere Windows standard
WAV.
Redarea mesajelor cu calculatorul
Puteţi reda mesaje la calculator folosind
următoarele funcţii :
• redarea obişnuită
• redarea repetitivă a unui mesaj,
• redarea repetitivă a secvenţei A -B,
• căutarea facilă,
• redarea cu un marcaj de regăsire.
Puteţi totodată să ajustaţi viteza de redare.
Transferul mesajelor de pe hard
diskul calculatorului la recorderul
IC pentru a fi redate
Puteţi transfera la recorderul IC mesaje
stocate la calculator, precum şi alte fişiere,
cum ar fi fişiere de voce transmise prin poşta
electronică, fişiere MSV (LPEC/ ADPCM),
fişiere WAV, fişiere MP3, fie ca fişiere sau
cu directorul.
Aveţi totodată posibilitatea de a le reda
folosind recorderul IC.
Editarea cu calculatorul a
mesajelor stocate la calculator
sau la recorderul IC
În funcţie de formatul fişierului, la calculator
puteţi :
• să modificaţi titlurile mesajelor sau
denumirile utilizatorului,
• să ordonaţi mesaje,
• să stabiliţi sau să renunţaţi la marcaje de
prioritate,
• să stabiliţi sau să renunţaţi la marcaje de
regăsire,
• să divizaţi mesaje,
• să combinaţi mesaje.
65
Puteţi modifica ordinea mesajelor la
recorderul IC cu ajutorul calculatorului.
Puteţi totodată să stocaţi mesaje la calculator
convertind formatul de voce într-unul mai
adecvat.
Crearea propriilor CD-uri originale
cu muzică sau date
Folosind CD Burning Tool (program de
inscripţionat CD-uri) pentru Digital Voice
Editor, veţi putea realiza CD-uri originale de
muzică sau cu date pornind de la fişierele
înregistrate cu recorderul IC sau de la cele
stocate pe hard diskul calculatorului, folosind
Digital Voice Editor.
Alte facilităţi utile
• Puteţi transmite prin poşta electronică,
mesaje de voce folosind aplicaţia
software pentru e-mail MAPI.
• Puteţi transcrie mesajele înregistrate
de recorderul IC folosind aplicaţia
software de recunoaştere a vocii Dragon
NaturallySpeaking® (numai când pe
calculator este instalată versiunea 5.0 sau
alta superioară a Dragon NaturallySpeaking,
ediţia Preferred sau Professional).
• La calculator, puteţi să stabiliţi sau să
renunţaţi la denumirea de utilizator a
recorderului IC, să modificaţi reglajele
pentru alarmă etc.
• Folosind CD Recording Tool (Instrument de
înregistrare CD) pentru Digital Voice Editor,
puteţi să redaţi pistele unui CD din drive-ul
de CD al calculatorului şi să stocaţi piesele
CD pe hard diskul calculatorului, într-un
format de fişier acceptat de Digital Voice
Editor. Fişierele salvate pot fi transferate
apoi la recorderul IC cu ajutorul aplicaţiei
Digital Voice Editor,
Folosirea aplicaţiei CD Recording Tool
pentru DVE şi/sau cea a CD Burning
Tool pentru DVE este limitată la uzul
personal.
P Notă
• Pentru informaţii legate de folosirea
aplicaţiei Dragon NaturallySpeaking, vă
rugăm să consultaţi documentaţia ce
însoţeşte acest software.
66
Cerinţe de sistem
Pentru a folosi aplicaţia software furnizată,
calculatorul dvs. trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe privind sistemul de operare
şi configuraţia hardware :
Sistem de operare
Trebuie să existe, pre-instalat, unul dintre
sistemele :
– Windows® 7 Ultimate
– Windows® 7 Professional
– Windows® 7 Home Premium
– Windows® 7 Home Basic
– Windows® 7 Starter
– Windows Vista® Ultimate Service Pack 1
sau mai mult
–Windows Vista® Business Service Pack 1
sau mai mult
–Windows Vista® Home Premium ServicePack 1 sau mai mult
–Windows Vista® Home Basic Service Pack
1 sau mai mult
–Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 sau mai mult
–Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 sau mai mult
–Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 sau mai mult
–Windows® XP Professional Service Pack
3 sau mai mult
–Windows® XP Home Edition Service Pack
3 sau mai mult
–Windows® 2000 Professional Service Pack
4 sau mai mult
P Notă
• Nu este garantată funcţionarea în cazul
în care este folosit orice alt sistem de
operare în afara celor anterior menţionate
(Windows®98, LINUX etc.).
• Nu sunt acceptate versiunile Windows®
XP, pe 64 biţi.
• Pentru cele mai recente informaţii legate de
versiune şi de compatibilitatea cu sistemul
de operare, vă rugăm să vizitaţi adresa
de internet pentru asistenţă destinată
recorderelor IC :
– modelul european :
http://support.sony-europe.com/DNA
– alte modele
http://www.sony-asia.com/support
Configuraţie hardware
– Calculator : IBM PC/AT sau compatibil
– Procesor :
• pentru Windows® 7: Pentium® III la
1 GHz sau mai puternic,
• pentru Windows Vista® : Pentium® III la
800 MHz sau mai puternic
• pentru Windows® XP ori Windows® 2000:
Pentium® II la 266 MHz Pentium® II sau
mai puternic
– RAM :
• pentru Windows® 7 (versiunea pe 32 biţi):
1 GB sau mai mult
• pentru Windows® 7 (versiunea pe 64 biţi):
2 GB sau mai mult
• pentru Windows Vista® : 512 MB sau
mai mult
• pentru Windows® XP ori Windows® 2000:
128MB sau mai mult.
67
– Spaţiu pe hard disk: 300 MB sau mai
mult
– Drive CD-ROM (Pentru crearea unui CD
audio sau de date, este necesar un drive
CD-R/RW)
– Port: port USB
– Placă de sunet : placă de sunet compatibilă cu sistemul de operare Microsoft®
Windows® folosit, dintre cele anterior
recomandate
– Ecran : Sistem gamă largă de culori (16biţi)
sau mai mult şi 800 × 480 puncte sau mai
multe
– Acces la Internet pentru funcţia Voice Mail
şi serviciul pentru baza de date CD.
P Notă
• Nu sunt acceptate următoarele :
– orice alte sisteme de operare în afara
celor indicate la pag. 67,
– calculatoare asamblate sau sisteme de
operare instalate personal,
– sisteme de operare actualizate,
– sisteme multi-boot,
– sisteme cu mai multe monitoare.
Note privind transcrierea unui
mesaj
Folosind aplicaţia software Dragon
NaturallySpeaking® de recunoaştere vocală,
puteţi transcrie un mesaj, în condiţiile în care
calculatorul dvs. îndeplineşte cerinţele de
sistem solicitate de această aplicaţie.
68
Note privind transmiterea prin
poşta electronică a unui mesaj
vocal
Când folosiţi Microsoft® Outlook Express
2000/ 2002/ 2003/ 2007, versiunile 5.5/
6.0 / 7.0, sau Microsoft® Windows Mail
puteţi transmite un mesaj vocal prin poşta
electronică, în condiţiile în care calculatorul
dvs. îndeplineşte cerinţele de sistem solicitate
de Outlook Express sau Microsoft® Windows
Mail.
Instalarea aplicaţiei software
Instalaţi aplicaţia software Digital Voice
Editor pe hard diskul calculatorului.
P Note
• Nu este acceptată versiunea pe 64 biţi de
Windows® XP.
• În timpul instalării, nu conectaţi sau
deconectaţi cablul USB deoarece instalarea
nu se va efectua în mod corespunzător.
• În timpul instalării sau dezinstalării
software-ului, aveţi grijă să vă conectaţi
folosind contul de utilizator “Computer
administrator” (Pentru a afla dacă numele
utilizatorului are un cont de utilizator
“Computer administrator”, deschideţi “User
Accounts” din “Control Panel” şi consultaţi
secţiunea aflată imediat sub numele de
utilizator afişat.).
• În timpul instalării sau dezinstalării softwareului în Windows® 2000 Professional, aveţi
grijă să vă conectaţi la Windows folosind ca
nume de utilizator “Administrator”.
• După instalare, în funcţie de sistemul de
operare, este instalat şi modulul Microsoft
DirectX pe calculator. Acest modul nu este
şters după dezinstalarea software-ului.
• Aveţi grijă să opriţi toate programele care
rulează, înainte de a instala aplicaţia
software Digital Voice Editor.
• După instalarea aplicaţiei software Digital
Voice Editor, nu o instalaţi pe cea “Memory
Stick Voice Editor 1.0/ 1.1/ 1.2/ 2.0”
deoarece Digital Voice Editor nu va
funcţiona corespunzător. Cu ajutorul
recorderului IC, puteţi stoca sau edita
mesaje pe “Memory Stick”.
• Când există deja instalat software-ul
“Memory Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”,
instalarea software-ului furnizat va elimina
automat “Memory Stick Voice Editor”
software, fără a şterge însă mesajele
înregistrate.
1 Aveţi grijă ca recorderul IC să nu fie
conectat, apoi porniţi calculatorul şi
lansaţi Windows.
2 Introduceţi discul CD-ROM în cititorul
calculatorului.
Meniul [IC Recorder Software Setup]
porneşte automat şi apare fereastra
[Welcome to IC Recorder Software
Setup]. Dacă nu apare această fereastră,
deschideţi directorul [DVE] aflat în
directorul [Setup] de pe CD-ROM, apoi
faceţi dublu clic pe [setup.exe].
3 Citiţi cu atenţie pentru a afla dacă vreţi să
acceptaţi termenii convenţiei de licenţă,
apoi selectaţi [I accept the terms of the
license agreement] (accept termenii
convenţiei de licenţă), şi faceţi clic pe
[Next].
Apare fereastra [Software Install].
4 Selectaţi [Digital Voice Editor], apoi
faceţi clic pe [Install].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru
a realiza setările necesare pentru
instalare.
Dacă aţi instalat deja o versiune
anterioară a Digital Voice Editor sau
vreuna dintre versiunile “Memory
Stick Voice Editor”.
Va fi afişată caseta de dialog destinată
dezinstalării unei versiuni anterioare a
Digital Voice Editor sau a versiunii de
“Memory Stick Voice Editor” existente.
Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran
pentru a dezinstala aplicaţia software.
Mesajele nu vor fi şterse.
P Notă
• Dacă se încearcă o modificare ilegală a
datelor sau dacă un fişier este utilizat în alt
scop decât cel privat, este posibil ca fişierul
să nu mai poată fi redat sau ca aplicaţia
software Digital Voice Editor să nu mai
funcţioneze.
69
Când este afişată caseta de dialog
pentru selectarea modului de salvare
fişierelor
Când salvaţi pe calculator fişiere
înregistrate cu recorderul IC, puteţi alege
dacă vreţi ca acestea să fie convertite în
format MP3. Alegeţi varianta dorită.
Când este afişată caseta de dialog
folosită pentru a selecta o serie ICD-P
Selectaţi [YES] (da) pentru a edita mesaje
înregistrate folosind seria ICD-P.
5 Când în fereastra de afişare apare
[Ready to Install the Program], faceţi
clic pe [Install].
Începe instalarea.
6 Când apare fereastra [InstallShield
Wizard Complete], selectaţi [Yes, I
want to restart my computer now],
apoi faceţi clic pe [Finish].
Calculatorul va fi repornit.
Când calculatorul reporneşte, instalarea
s-a încheiat.
Dezinstalarea software-ului
Când doriţi să dezinstalaţi software-ul, urmaţi
paşii de mai jos.
Pentru Windows 2000 sau Windows XP
1. Faceţi clic pe [Start] şi selectaţi
[Settings], [Control Panel], apoi [Add or
Remove Programs] sau [Add/Remove
Applications].
2. Selectaţi [Digital Voice Editor 3] din
listă şi faceţi clic pe [Remove] sau pe
[Change/ Remove].
3. Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
Pentru Windows Vista sau Windows 7
1. Faceţi clic pe [Start] – [Control Panel] –
[Programs], apoi selectaţi şi faceţi clic
pe [Uninstall a Program] din categorie.
2. Selectaţi [Digital Voice Editor 3] din listă
şi faceţi clic pe [Uninstall].
3. Facţi clic pe [Continue] din fereastra
[User Account control].
4. Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
P Notă
• Dacă doriţi să deplasaţi software-ul
într-un alt drive (partiţie) sau director după
ce a fost instalat, trebuie mai întâi să îl
dezinstalaţi, apoi să îl reinstalaţi. Softwareul nu va funcţiona în mod adecvat dacă
deplasaţi pur şi simplu fişierele acestuia.
70
z Observaţie
• În urma dezinstalării nu sunt şterse fişierele
cu mesaje.
Consultarea fişierelor de asistenţă
(Help)
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi
fişierele de asistenţă (Help).
Fişiere de asistenţă (Help)
71
Utilizarea recorder-ului IC ca dispozitiv USB de stocare
– Funcţia de stocare a datelor
Când este conectat recorderul IC la calculator
prin cablul de conectare USB, datele de
imagine sau de text de la calculator, ca
şi mesajele sau fişierele înregistrate cu
recorderul IC, pot fi stocate temporar în
memoria recorderului.
Calculatorul dvs. trebuie să satisfacă
cerinţele de sistem specificate pentru a putea
utiliza recorderul IC ca memorie USB.
Pentru detalii legate de cerinţele de sistem,
consultaţi pag. 77.
1 Conectaţi recorderul IC la calculator
folosind cablul de conectare USB (pag.
60).
În interfaţa Windows : deschideţi “My
Computer” şi verificaţi dacă a fost
recunoscut “IC_RECORDER”.
În interfaţa Macintosh : verificaţi dacă
este afişat drive-ul “IC_RECORDER” pe
desktop.
2 Copiaţi, printr-o operaţie de marcare şi
deplasare, directorul cu fişiere de date de
stocat la recorder.
În interfaţa Windows folosiţi Explorer, iar
în cea Macintosh folosiţi Finder pentru a
marca şi deplasa directorul respectiv la
recorder.
72
Recorderul IC nu recunoaşte directoarele
transferate de la calculatorul dvs.
P Notă
• Pentru a deconecta recorderul IC de la
calculator, consultaţi pag. 61.
Informaţii suplimentare
Folosirea unui adaptor USB de c.a. (nu este furnizat)
Deconectarea recorderului IC de
la priză
Spre conectorul
(USB)
Urmaţi procedura de mai jos ; în caz contrar,
când receptorul IC conţine fişiere de date,
este posibil ca acestea să fie deteriorate sau
să nu mai poată fi redate.
Cablu de conectare USB
(furnizat)
1 Dacă înregistraţi sau redaţi un mesaj,
apăsaţi x (stop) pentru a trece
recorderul IC în modul stop.
2 Verificaţi ca indicatorul de funcţionare să
Puteţi conecta recorderul IC la o priză de
perete prin intermediul unui adaptor USB de
c.a. tip AC-U50A (nu este furnizat).
Această facilitate este utilă când doriţi să
înregistraţi o perioadă îndelungată de timp.
nu lumineze intermitent.
3 Deconectaţi adaptorul USB de c.a. la priza
de perete, apoi decuplaţi recorderul IC de
la adaptorul de c.a.
P Notă
• Dealer-ul dvs. Sony este posibil să nu
dispună de anumite accesorii opţionale. Vă
rugăm să îi solicitaţi informaţii detaliate.
1 Conectaţi cablul de conectare USB
furnizat la conectorul
recorderului IC.
(USB) al
2 Conectaţi un adaptor USB de c.a. (nu este
furnizat) la cablul deconectare USB.
3 Conectaţi adaptorul USB de c.a. (nu este
furnizat) la o priză de perete.
Continuare l
73
P Note
• În timpul înregistrării (indicatorul de
funcţionare luminează continuu sau
intermitent, de culoare roşie) sau al accesării
datelor (indicatorul de funcţionare luminează
intermitent, de culoare portocalie):
– recorderul IC nu trebuie conectat sau
deconectat de la adaptorul USB de c.a.
câtă vreme acesta este cuplat la o priză
de perete,
– adaptorul USB de c.a. conectat la
recorderul IC nu trebuie cuplat sau
decuplat de la o priză de perete.
În caz contrar, este posibil să fie deteriorate
datele. Dacă recorderul IC trebuie să
proceseze o cantitate mare de date, este
posibil ca fereastra de lansare să fie afişată
o perioadă lungă de timp. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate a recorderului
IC. Aşteptaţi până ce dispare interfaţa de
lansare de pe afişaj.
• În timp ce este utilizat adaptorul USB de
c.a. (nu este furnizat), indicatorul bateriei
nu apare în fereastra de afişare.
74
Măsuri de precauţie
Privind alimentarea
• Folosiţi aparatul numai alimentat la 2,4 V
sau 3,0 V cu curent continuu. Folosiţi două
baterii reîncărcabile NH-AAA sau două
baterii alcaline LR03 (mărimea AAA).
Privind siguranţa
• Nu acţionaţi aparatul în timp ce conduceţi,
când mergeţi pe bicicletă şi nici când
conduceţi un vehicul motorizat.
Privind manevrarea
• Nu lăsaţi aparatul lângă surse de căldură,
sau în locuri supuse la radiaţii solare
directe, praf mult sau şocuri mecanice.
• Dacă vreun obiect sau lichid pătrunde în
interiorul aparatului, scoateţi bateriile şi
aveţi grijă ca aparatul să fie verificat de
o persoană calificată, înainte de a-l mai
folosi.
• Aveţi grijă să nu udaţi şi să nu stropiţi
aparatul. Acesta nu este rezistent la apă. Fiţi
atenţi în special în situaţiile următoare.
– Când aveţi aparatul în buzunar şi mergeţi
la toaletă sau în sala de baie etc.
Când vă aplecaţi, este posibil ca aparatul
să cadă în apă şi să se ude.
– Când folosiţi aparatul într-un spaţiu expus
la ploaie, zăpadă sau umiditate.
– În situaţii în care transpiraţii.
Dacă atingeţi aparatul cu mâinile ude
sau dacă puneţi aparatul în buzunarul
unei haine transpirate, acesta se poate
umezi.
• Este posibil să simţiţi dureri în urechi dacă
folosiţi căştile în locuri unde aerul este
foarte uscat. Aceasta nu se datorează însă
unei deficienţe a căştilor, ci electricităţii
statice acumulate în organismul dvs. Puteţi
diminua nivelul energiei statice, purtând
haine din materiale naturale care previn
acumularea acesteia în organism.
75
Privind zgomotul
• Poate fi auzit zgomot când aparatul
este aşezat în apropierea surselor de
alimentare, a lămpilor cu fluorescenţă sau
a telefoanelor mobile, în cursul înregistrării
sau redării.
• Este posibil să fie înregistrat zgomot când
un obiect sau degetul dvs. etc. freacă sau
zgârie aparatul în timpul înregistrării.
Privind întreţinerea
• Pentru a curăţa partea exterioară a
aparatului, folosiţi o bucată de pânză
moale, uşor umezită cu apă. Nu folosiţi
alcool, benzină sau tiner.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate
de aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
76
Recomandări privind copiile de
siguranţă
Pentru a evita potenţialul risc de pierdere a
datelor din cauza unor operaţii accidentale
sau a disfuncţionalităţilor recorderului
IC, vă recomandăm să efectuaţi copii de
siguranţă, ale mesajelor pe care le-aţi
înregistrat, fie cu ajutorul unui casetofon,
fie al unui calculator etc..
Specificaţii
Cerinţe de sistem pentru calculatorul dumneavoastră
Pentru a utiliza calculatorul cu
aplicaţia software Digital Voice
Editor
Pentru a folosi calculatorul împreună cu
software-ul Digital Voice Editor, consultaţi
secţiunea “Cerinţe de sistem”, pag. 67.
Pentru a utiliza calculatorul fără
aplicaţia software Digital Voice
Editor
Pentru a folosi calculatorul împreună cu
recorderul IC, fără aplicaţia software Digital
Voice Editor sau pentru a folosi recorderul IC
ca dispozitiv USB mass storage, calculatorul
trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe
privind sistemul de operare şi cele relativ la
porturi :
Sistem de operare
Trebuie să existe, pre-instalat, unul dintre
sistemele :
– Windows® 7 Ultimate
– Windows® 7 Professional
– Windows® 7 Home Premium
– Windows® 7 Home Basic
– Windows® 7 Starter
– Windows Vista® Ultimate Service Pack 1
sau mai mult
–Windows Vista® Business Service Pack 1
sau mai mult
–Windows Vista® Home Premium ServicePack 1 sau mai mult
–Windows Vista® Home Basic Service Pack
1 sau mai mult
–Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 sau mai mult
–Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 sau mai mult
–Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3 sau mai mult
–Windows® XP Professional Service Pack
3 sau mai mult
–Windows® XP Home Edition Service Pack
3 sau mai mult
–Windows® 2000 Professional Service Pack
4 sau mai mult
Când folosiţi Windows® 2000
Professional
Instalaţi drive-ul în aplicaţia software Digital
Voice Editor (CD-ROM).
P Notă
• Nu este garantată funcţionarea în cazul
în care este folosit orice alt sistem de
operare în afara celor anterior menţionate
(Windows®98, LINUX etc.).
77
Design şi specificaţii
• Nu sunt acceptate versiunile Windows®
XP, pe 64 biţi.
• Pentru cele mai recente informaţii legate de
versiune şi de compatibilitatea cu sistemul
de operare, vă rugăm să vizitaţi adresa
de internet pentru asistenţă destinată
recorderelor IC :
– modelul european :
http://support.sony-europe.com/DNA
– alte modele
http://www.sony-asia.com/support
Condiţii hardware :
– Port : port USB
– Placă de sunet : plăci compatibile cu oricare dintre sistemele de operare Microsoft®
Windows® acceptate.
P Notă
• Nu sunt acceptate următoarele sisteme :
– orice ale sisteme de operare în afara
celor indicate la pag. 77,
– calculatoare asamblate sau sisteme de
operare instalate personal,
– sisteme de operare actualizate,
– sisteme multi-boot,
– sisteme cu mai multe monitoare.
78
Secţiunea recorder IC
Capacitate (capacitatea disponibilă
pentru utilizator)
2 GB
(aprox. 1,8 GB = 1.929.622.016 biţi)
O parte a memoriei este utilizată pentru
gestionarea datelor.
Domeniul de frecvenţe
• SHQ : 75 Hz - 20.000 Hz
• HQ : 75 Hz - 17.000 Hz
• SP : 75 Hz - 15.000 Hz
• LP : 80 Hz - 3.500 Hz
Viteza de transfer şi frecvenţele de
eşantionare pentru fişierele MP3*1
• SHQ : 44,1 kHz, 192 kbps
• HQ : 44,1 kHz, 128 kbps
• SP : 44,1 kHz, 48 kbps
• LP : 11,025 kHz, 8 kbps
Viteza de transfer : 32 - 320 kbps, VBR
Frecvenţele de eşantionare : ..................
16/ 22,05/ 24/ 32/ 44,1/ 48 kHz
*1 Este de asemenea acceptată redarea
fişierelor MP3 înregistrate cu recorderul
IC. Nu sunt acceptate toate sistemele de
codare.
Caracteristici generale
Difuzor
Diametru aprox. 28 mm
Intrare / Ieşire
• Mufă microfon (minimufă stereo):
– intrare pentru conectorul de alimentare,
nivelul minim 0,5 mV,
microfon cu impedanţa de 3 kohmi
sau mai mică
• Mufă căşti (minimufă stereo) :
– ieşire pentru căşti de 8 ÷ 300 ohmi
• Conector USB :
– compatibil cu USB de mare viteză
Comanda vitezei de redare (DPC)
Între + 100 % şi – 50%.
Accesorii furnizate
Consultaţi pag. 7.
Accesorii opţionale
• Difuzor activ SRS-M50
• Microfon cu condensator cu electret
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
• Cablu de conectare audio
RK-G136, RK-G139 (cu excepţia
Europei)
• Baterii reîncărcabile NH-AAA-B2K
• Adaptor USB de c.a. AC-U50A
• Încărcător de baterii BCG-34HS2KA
Puterea la ieşire
300 mW
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu vă poată
pune la dispoziţie unele dintre accesoriile
opţionale de mai sus. Vă rugăm să îi solicitaţi
informaţii detaliate.
Cerinţe privind alimentarea
Două baterii reîncărcabile NH-AAA:
2,4 V c.c.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Două baterii alcaline LR03 (dimensiune
AAA) : 3,0 V c.c.
Temperatura de funcţionare
5 °C ÷ 35 °C
Dimensiuni (L×Î×A) – fără a include părţile
proeminente şi butoanele (JEITA)*2
37 mm × 111 mm × 12,2 mm
Masa (JEITA)*5
Aprox. 71 g inclusiv bateriile alcaline LR03
(dimensiune AAA)
*2 Măsurate conform standardelor JEITA
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
79
Durata maxmă de înregistrare*3*4
Durata maximă de înregistrare a tuturor directoarelor este prezentată în tabelul următor :
Mod SHQ
22 h. 15 min.
Mod HQ
33 h. 25 min.
Mod SP
89 h. 15 min.
Mod LP
535 h. 55 min.
(h : ore / min. : minute)
*3 Când urmează să înregistraţi în mod continuu pentru o perioadă îndelungată de timp,
poate fi necesar să înlocuiţi bateriile cu alte noi, în cursul înregistrării. Pentru detalii
legate de durata de viaţă a bateriilor, consultaţi pag. 80.
4
* Durata maximă de înregistrare variază dacă înregistraţi mesaje folosind mai multe moduri
de înregistrare.
Durata de viaţă a bateriilor*1
Când folosiţi baterii alcaline LR03 (mărimea AAA), marca Sony (în condiţii de utilizare
continuă)
Mod de înregistrare
Înregistrare
Redare*2 prin difuzor
Redare folosind căştile
SHQ*3
aprox. 30 h.
aprox. 12 h.
aprox. 36 h.
HQ*4
aprox. 30 h.
aprox. 12 h.
aprox. 36 h.
SP*5
aprox. 35 h.
aprox. 12 h.
aprox. 36 h.
LP*6
aprox. 48 hr.
aprox. 12 h.
aprox. 36 h.
(h : ore)
80
Când folosiţi baterii reîncărcabile NH-AAA, marca Sony (în condiţii de utilizare
continuă)
Mod de înregistrare
Înregistrare
Redare*2 prin difuzor
Redare folosind căştile
SHQ*3
aprox. 20 h.
aprox. 10 h.
aprox. 25 h.
HQ*4
aprox. 20 h.
aprox. 10 h.
aprox. 25 h.
SP*5
aprox. 25 h.
aprox. 10 h.
aprox. 25 h.
LP*6
aprox. 35 h.
aprox. 10 h.
aprox. 25 h.
(h : ore)
*1 Durata de viaţă a bateriei este măsurată în urma unor testări realizate prin metode ale
firmei Sony. Durata de viaţă se poate diminua în funcţie de modul în care este acţionat
recorderul IC.
2
* Când este redată muzică prin difuzorul intern, cu nivelul volumului stabilit la valoarea 27
*3 SHQ* : Mod de înregistrare mono la înaltă calitate superioară.
*4 HQ : Mod de înregistrare mono la înaltă calitate.
*5 SP : Mod de înregistrare mono standard.
*6 LP : Mod de înregistrare mono, de lungă durată.
81
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor
Înainte de a duce recorderul IC la reparat, verificaţi informaţiile de mai jos. Dacă problema
persistă după ce aţi realizat verificările indicate mai jos, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Vă rugăm să ţineţi seama că mesajele înregistrate pot fi şterse în timpul operaţiilor de service
sau de reparaţii.
Recorder IC
Simptom
Remediu
Recorderul IC nu poate fi oprit.
• Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia indicată
de săgeată când recorderul IC este în modul stop
(pag. 11).
• Comutatorul HOLD este activat. Deplasaţi comutatorul
HOLD în direcţia opusă celei indicate de săgeată
(pag. 11).
• Îndepărtaţi folia protectoare de pe afişaj înainte de a
folosi recorderul IC.
Recorderul IC nu poate fi pornit.
Interfaţa afişată pe ecran nu
dispare.
Interfaţa este neclară.
Recorderul IC nu funcţionează.
Nu este emis sunet de către
difuzor.
Sunetul este emis de difuzor cu
toate că sunt conectate căştile.
82
• Bateriile au fost introduse fără a se respecta polaritatea
corectă (pag. 9).
• Energia bateriilor este consumată (pag. 10).
• Alimentarea recorderul IC este oprită. Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia opusă săgeţii (pag. 11).
• Funcţia HOLD este activată. Deplasaţi comutatorul
HOLD în direcţia opusă săgeţii (pag. 14).
• Este posibil să fi formatat memoria recorderului IC cu
ajutorul calculatorului. Folosiţi funcţia de formatare
a recorderului IC pentru formatarea memoriei
(pag. 58).
• Volumul este complet oprit (pag. 18).
• Sunt conectate căştile (pag. 35).
• Dacă nu sunt bine conectate căştile în timpul redării,
este posibil ca sunetul să fie emis de difuzor. Decuplaţi
şi recuplaţi corect căştile.
Simptom
Remediu
Indicatorul de funcţionare nu se
aprinde.
• Pentru “LED” este aleasă varianta “OFF”.
Afişaţi meniul şi alegeţi pentru “LED” varianta “ON”
(pag. 57).
Este afişată indicaţia “FULL” şi nu • Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi unele
puteţi porni înregistrarea.
dintre mesaje (pag. 20) sau pe toate după ce le-aţi
stocat pe hard diskul calculatorului.
Este afişată indicaţia “FULL” şi nu • Au fost înregistrate 99 de mesaje în directorul selectat
puteţi acţiona recorderul IC.
sau au fost înregistrate în total 495 de mesaje (când
există 5 directoare). De aceea nu puteţi înregistra,
diviza sau muta un mesaj. Ştergeţi o parte dintre
mesaje (pag. 20) sau ştergeţi-le pe toate după ce
le-aţi stocat la calculator.
Înregistrarea este întreruptă.
• Este activată funcţia VOR. Alegeţi pentru “VOR”
varianta “OFF” din meniu (pag. 24).
Se aude zgomot.
• Un obiect, cum ar fi degetul dvs. etc. a zgâriat sau a
atins din greşeală recorderul IC în timpul înregistrării
şi a fost înregistrat zgomot.
• Recorderul IC este aşezat în apropierea unei surse de
alimentare, a unei lampi cu fluorescenţă sau a unui
telefon mobil, în cursul înregistrării sau a redării.
• Conectorul microfonului cuplat a fost murdar în timpul
înregistrării. Curăţaţi conectorul.
• Conectorul i (căşti) este murdar. Curăţaţi-l.
Nivelul înregistrării este scăzut.
• Pentru “SENS” (sensibilitatea microfonului) este aleasă
varianta “ L”. Afişaţi meniul şi alegeţi pentru “SENS”
varianta “ H” (pag. 23).
83
Simptom
Remediu
Nu puteţi diviza un mesaj.
• Pentru a putea diviza un mesaj este necesară o
anumită cantitate de memorie liberă.
• Dacă au fost înregistrate deja 99 de mesaje într-un
director, nu mai puteţi diviza niciunul dintre acestea
în respectivul director. Ştergeţi unele dintre mesaje
(pag. 20) sau toate mesajele după ce le-aţi stocat în
prealabil în memoria unui calculator.
• Este posibil să nu puteţi diviza un mesaj prea aproape
de începutul sau de finalul acestuia, din cauza unor
limitări ale sistemului.
• Dacă divizaţi frecvent mesaje, unitatea va ajunge în
imposibilitatea de efectuare a acestei operaţii.
• Cuplaţi conectorul căştilor al celuilalt echipament la
mufa m (microfon) a recorderului IC şi ajustaţi volumul
la echipamentul conectat la recorderul IC.
• Viteza de redare este ajustată cu DPC. Ajustaţi din
nou viteza cu DPC din meniu (pag. 36).
• Nu aţi reglat ceasul (pag. 12).
• Data înregistrării nu va fi afişată dacă aţi înregistrat
mesajul când ceasul nu era potrivit.
La înregistrarea de la un alt
echipament, nivelul de intrare
este prea puternic sau prea slab.
Viteza de redare este prea mare
sau prea redusă.
Este afişată indicaţia “- -: - -”.
În interfaţa REC DATE, este afişată una dintre indicaţiile
“- -Y - -M- -D” sau “- -: - -”.
În meniu sunt afişate mai puţine
elemente în modul meniu.
Durata rămasă, care apare în
fereastra de afişare este mai
scurtă decât cea indicată de
aplicaţia software Digital Voice
Edit, furnizată.
84
• Elementele afişate în meniu depind de modul de
funcţionare (modul stop, redare sau înregistrare)
(pag. 52).
• Recorderul IC necesită o anumită cantitate de memorie
pentru sistemul de operare. Aceasta va fi eliminată din
durata rămasă pentru înregistrare, ceea ce explică
diferenţa apărută.
Simptom
Remediu
Durata de viaţă a bateriei este
scurtă.
• Durata de viaţă indicată la pag. 80 este valabilă pentru
redarea cu volumul stabilit la nivelul 27. În funcţie de
cum este acţionat recorderul, această perioadă se
poate diminua.
• Chiar dacă nu folosiţi recorderul IC, energia bateriilor
scade lent, în timp. Durata de viaţă în acest caz diferă
în funcţie de umiditate şi de alte condiţii ale mediului
unde este păstrat aparatul. În mod obişnuit, bateriile
durează aproximativ 2 luni. Dacă nu intenţionaţi să
folosiţi recorderul o perioadă îndelungată de timp,
se recomandă să opriţi alimentarea (pag. 11) şi să
scoateţi bateriile din aparat.
• Dacă bateriile au fost scoase imediat ce s-a schimbat
setarea meniului, reglajul din meniu nu va acţiona.
• Când recorderul IC trebuie să proceseze o cantitate
mare de date, poate dura mai mult timp până ce acesta
porneşte. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Aşteptaţi până ce dispare interfaţa de pornire.
• Scoateţi şi apoi reintroduceţi bateriile în aparat
(pag. 9).
• Deconectaţi şi apoi reconectaţi recorderul IC de la
calculator.
• Nu folosiţi un hub USB sau un cablu prelungitor USB,
în afară de cablul USB furnizat. Conectaţi recorderul
IC la calculator folosind cablul de conectare USB.
• Nu este garantată funcţionarea dacă folosiţi alte cerinţe
de sistem, decât cele descrise la pag. 77.
• În funcţie de poziţia conectorului USB, este posibil ca
recorderul IC să nu fie recunoscut. Într-un astfel de
caz, încercaţi un alt port.
• Formatul de fişier poate fi diferit de cele ce pot fi redate
folosind recorderul IC (MP3).
După ce bateriile au rămas o perioadă lungă de timp în recorderul
IC, energia acestora s-a epuizat,
deşi aparatul nu a fost folosit.
Setările meniului modificat nu
acţionează.
Pentru a porni recorderul IC este
necesar mai mult timp.
Recorderul IC nu funcţionează
corect.
Recorderul IC nu este recunoscut
de calculatorul dvs.
Un director / fişier nu poate fi
transferat de la calculator.
Fişierul transferat de la calculator
nu poate fi redat.
85
Simptom
Remediu
Calculatorul nu poate fi pornit.
• Dacă reporniţi calculatorul cu acest aparat conectat,
este posibil să se blocheze calculatorul şi să nu mai
pornească în mod adecvat. Decuplaţi recorderul de
la calculator şi reporniţi calculatorul.
86
Digital Voice Editor
Consultaţi şi fişierele de asistenţă Help ale aplicaţiei software Digital Voice Editor.
Simptom
Remediu
Aplicaţia software Digital Voice
Editor nu poate fi instalată.
• Spaţiul liber de memorie sau capacitatea hard diskului
este prea mică. Verificaţi capacitatea şi spaţiul liber
de pe hard disk.
• Aţi încercat să instalaţi aplicaţia software pe un
calculator cu un sistem de operare cu care Digital
Voice Editor nu este compatibil.
• Conectaţi-vă cu un nume de utilizator ce aparţine unui
cont de utilizator cu limitări. Aveţi grijă să vă conectaţi
cu numele de utilizator şi cu contul de utilizator
“Computer administrator”.
• În Windows® 2000 Professional, aveţi grijă să vă
conectaţi ca “Administrator (nume de utilizator).
Recorderul IC sau cardul
• Verificaţi dacă instalarea software-ului s-a realizat
“Memory Stick” nu pot fi
cu succes. Verificaţi totodată conexiunea, după cum
conectate în mod adecvat.
urmează :
– când folosiţi un hub USB extern, conectaţi
recorderul IC direct la calculator,
– deconectaţi şi apoi reconectaţi cablul la recorderul
IC.
– conectaţi recorderul IC la un alt conector USB.
• Calculatorul poate fi în modul standby/hibernation.
Nu lăsaţi calculatorul să intre într-unul dintre modurile
standby/ hibernation cât timp recorderul este conectat
la acesta.
Nu pot fi redate mesajele. /
• Nu este instalată placa de sunet.
Volumul sunetului redat este prea • Nu există difuzor încorporat sau boxe conectate la
slab.
calculator.
• Volumul sonor este redus.
• Măriţi volumul sonorului la calculator. (Consultaţi
manualul de instrucţiuni al calculatorului.
• Volumul fişierelor WAV poate fi modificat şi salvat cu
ajutorul facilităţii “Increase Volume” a Microsoft Sound
Recorder.
Fişierele cu mesaje salvate nu
• Nu puteţi reda un mesaj al cărui format de fişier nu este
pot fi redate sau editate.
acceptat de aplicaţia software Digital Voice Editor. În
funcţie de formatul fişierului, nu puteţi utiliza o parte
dintre facilităţile de editare ale software-ului.
87
Simptom
Contorul sau slider-ul se mişcă
incorect.
Există zgomot.
Remediu
• Aceasta se întâmplă când redaţi mesaje pe care
le-aţi divizat, combinat, sau cărora le-aţi suprascris
ori adăugat o înregistrare. Salvaţi mai întâi mesajul
pe calculatorul dvs., după care adăugaţi-l în memoria
recorderului IC. Alegeţi un format de fişier acceptat de
receptorul IC.
Funcţionarea este lentă când
• Când numărul total de mesaje creşte, funcţionarea
există multe mesaje.
devine lentă, indiferent de lungimea duratei de
înregistrare.
Ecranul nu funcţionează în timpul • Durează mai mult timp să copiaţi sau să ştergeţi
salvării, adăugării sau ştergerii de mesaje lungi. După încheierea operaţiilor, ecranul
mesaje.
funcţionează obişnuit.
Durează prea mult operaţia de
• Durata necesară pentru conversia fişierului creşte cu
conversie a formatului fişierului.
cât dimensiunea acestuia este mai mare.
Software-ul se blochează când
• Nu decuplaţi conectorul receptorului IC în timp ce
este lansată aplicaţia software
calculatorul comunică cu receptorul IC. În caz contrar,
Digital Voice Editor.
funcţionarea calculatorului devine instabilă sau datele
conţinute de recorderul IC pot fi deteriorate.
• Există un conflict între software şi alt driver sau
aplicaţie.
• Nu instalaţi aplicaţia software “Memory Stick Voice
Editor” şi Digital Voice Editor Ver. 2x după ce aţi instalat
Digital Voice Editor software. Aplicaţia software Digital
Voice Editor este posibil să nu funcţioneze corect.
88
Mesaje de eroare
Mesaje de eroare
Cauză / Remediu
apare
LO BATT (
intermitent, în acelaşi timp)
• Energia bateriilor s-a epuizat. Înlocuiţi bateriile vechi
cu altele noi.
• Recorderul IC nu poate fi pornit cu ajutorul calculatorului
deoarece nu există nici o copie a fişierului de comandă
necesar pentru această operaţie. Formataţi recorderul
IC folosind funcţia corespunzătoare din meniu.
• Capacitatea rămasă a memoriei recorderului IC
este insuficientă. Ştergeţi unele mesaje înainte de a
înregistra.
• Dacă există deja 99 de mesaje în directorul selectat,
nu poate fi divizat automat mesajul curent înregistrat
când numărul total de fişiere stocate de recorderul
IC atinge valoarea maximă. Ştergeţi câteva dintre
mesajele existente înainte de a mai înregistra.
• Reglaţi ceasul ; în caz contrar, nu puteţi folosi
alarma.
• Deoarece există deja 99 de mesaje în directorul curent,
nu poate fi înregistrat un mesaj nou. Ştergeţi câteva
dintre mesajele existente înainte de a mai înregistra.
• Deoarece există deja 99 de mesaje în directorul în care
doriţi să mutaţi mesajul, această operaţie nu poate fi
realizată. Ştergeţi câteva dintre mesajele existente
înainte de a mai înregistra.
• Directorul selectat nu conţine nici un mesaj. Din acest
motiv, nu puteţi să deplasaţi un mesaj sau să folosiţi
alarma etc.
• Nu puteţi reda sau edita mesaje deoarece datele
fişierului respectiv sunt deteriorate.
• Nu puteţi să formataţi memoria sau să ştergeţi toate
fişierele din director deoarece energia bateriilor este
insuficientă. Pregătiţi baterii noi pentru a le înlocui pe
cele aflate în aparat.
ERR FORMAT
FULL (
apare intermitent, în
acelaşi timp)
FULL (
şi “99” apar
intermitent, în acelaşi timp).
SET DATE
FULL (“99” apare intermitent, în
acelaşi timp).
FULL (indicatorul directorului
apare intermitent, în acelaşi
timp).
NO DATA
ERR DATA
apare
LO BATT (
intermitent, în acelaşi timp)
89
Mesaj de eroare
PRE SET
Cauză / Remediu
• Aţi stabilit deja ca alarma să se declanşeze cu un alt
mesaj, la o anumită dată şi ora. Modificaţi reglajele
alarmei.
BACK-D
• Aţi stabilit pentru declanşarea alarmei un moment
deja trecut. Verificaţi şi realizaţi reglaje temporale
adecvate.
•
Aţi
selectat un mesaj care a fost blocat. Nu puteţi să îl
LOCK ( apare simultan, în mod
mutaţi, să îl ştergeţi, să îi adăugaţi sau să suprapuneţi
intermitent)
un alt mesaj peste acesta şi nici să îl divizaţi. Alegeţi
pentru “LOCK” varianta “OFF” în meniu înainte de a
edita mesajul.
NO SUPPORT
• Aceste date nu sunt într-un format de fişier acceptat
de recorderul IC. Recorderul IC acceptă fişiere MP3
(.mp3). Consultaţi secţiunea “Design şi specificaţii”
de la pag. 78.
• Nu puteţi reda fişiere protejate de copyright.
NO EDIT
• Mesajul selectat nu este cel care a fost înregistrat cu
recorderul IC. Nu îl puteţi diviza, nu puteţi să îi adăugaţi
sau să îi suprascrieţi înregistrări etc.
• Nu puteţi să adăugaţi sau să suprascrieţi o înregistrare
deoarece mesajul căruia doriţi să îi adăugaţi sau să
suprascrieţi înregistrarea depăşeşte dimensiunea
maximă admisă.
NO MOVE (indicatorul fişierului
• Nu puteţi muta un mesaj deoarece există mai mult de
apare intermitent, în acelaşi timp)
un director care conţine fişiere cu acelaşi denumire.
Modificaţi denumirea fişierului.
OFF REC-OP
• Nu puteţi să adăugaţi sau să suprascrieţi o înregistrare
deoarece pentru “REC-OP” este aleasă varianta
“OFF”. Alegeţi varianta “ON”.
NEW (numărul mesajului apare • Dimensiunea maximă a unui mesaj/ fişier de muzică ce
intermitent, în acelaşi timp)
poate fi înregistrat este de 500 MB. Când dimensiunea
mesajului/ fişierului de muzică înregistrat depăşeşte
această limită, partea excedentară este înregistrată
sub forma unui mesaj nou.
ERR ACCESS
• A apărut o eroare de sistem diferită de cele indicate
ERR 01 - ERR 06
mai sus. Scoateţi bateriile şi reintroduceţi-le în aparat
(pag. 9).
90
Limitări ale sistemului
Există unele limitări de sistem pentru recorderul IC. Problemele indicate mai jos nu reprezintă disfuncţionalităţi ale recorderului IC.
Simptom
Cauză / Remediu
Nu puteţi înregistra mesaje până
la limita maximă de timp admisă.
• Dacă înregistraţi mesaje folosind mai multe moduri de
înregistrare (o combinaţie a modurilor SHQ, HQ, SP
şi LP), durata maximă disponibilă pentru înregistrare
variază între cea maximă corespunzătoare modului
SHQ şi cea corespunzătoare modului LP.
• Suma dintre numărul indicat de contor (durata de
înregistrare scursă) şi cel reprezentând perioada
rămasă de înregistrat poate fi mai mică decât durata
maximă disponibilă pentru înregistrare a recorderului
IC.
• Dacă aţi transferat fişiere de muzică folosind
calculatorul, acestea este posibil să nu fie copiate
în ordinea transferării din cauza unor limitări ale
sistemului. Dacă veţi copia fişiere de muzică de la
calculator la recorderul IC, unul câte unul, puteţi afişa
şi reda fişierele de muzică în ordinea copierii.
• A fost atinsă limita maximă pentru dimensiunea
mesajelor / fişierelor de muzică (aprox. 500 MB) şi, de
aceea, mesajul / fişierul este divizat automat.
• Nu puteţi specifica punctul B de încheiere a înregistrării
înaintea celui A, de început a secţiunii.
• În funcţie de fişiere, poziţiile stabilite pot fi mutate.
Nu puteţi afişa în ordine fişierele
de muzică.
Mesajul / fişierul de muzică este
divizat automat.
Nu puteţi specifica punctul B de
încheiere a înregistrării.
Când pentru redare este aleasă
varianta Repetarea A -B, poziţiile
de început şi de final sunt puţin
deplasate.
Denumirea fişierului ce conţine
mesajul poate fi modificată, spre
exemplu, poate fi scurtată.
• Dacă editaţi un mesaj folosind recorderul IC (prin
mutarea unui mesaj etc.) denumirea fişierului poate
fi modificată - spre exemplu : poate fi scurtată - din
cauza unor limitări ale sistemului. Modificaţi din nou
denumirea fişierului cu ajutorul calculatorului.
91
Ghidul ferestrei de afişare
1 Indicatorul directorului
Este afişat directorul selectat (A, B, C,
D sau E).
2 Sensibilitatea microfonului
Indică sensibilitatea microfonului.
(înaltă): pentru a înregistra în cadrul
unei conferinţe sau într-un loc
liniştit/ spaţios.
(scăzută) : pentru a înregistra o dictare
sau într-un loc zgomotos.
3 Indicator de avertizare
Apare când unui mesaj îi este asociat un
semnal de avertizare.
4 Indicatorul de repetare a redării
Apare când un mesaj este redat în
mod repetat.
92
5 Numărul mesajului selectat
6 Indicator REC DATE (data
înregistrată)
Data sau ora înregistrării sunt afişate cu
ajutorul indicatorului REC DATE.
7 Indicator REMAIN
Când recorderul IC este în modul stop sau
înregistrare, durata rămasă de înregistrat este
afişată cu indicatorul REMAIN, respectiv
când recorderul IC este în modul redare, cu
indicatorul REMAIN este afişată perioada
rămasă de redat din mesajul curent.
8 Indicatorul memoriei rămase
Afişează memoria disponibilă rămasă
şi descreşte cu câte o unitate în cursul
înregistrării.
9 Indicator pentru baterii
Prezintă energia rămasă a bateriilor.
0 Indicatorul modului de înregistrare
Prezintă modul de înregistrare stabilit folosind
meniul când recorderul IC este în modul stop
sau înregistrare şi afişează modul curent de
înregistrare când recorderul IC este în modul
de redare.
SHQ : Mod de înregistrare mono la înaltă
calitate superioară.
HQ : Mod de înregistrare mono la înaltă
calitate.
SP : Mod de înregistrare mono
standard.
LP : Mod de înregistrare mono, de lungă
durată.
qg Indicatorul DPC (Digital Pitch
Control)
Apare când pentru funcţia “DPC” este aleasă
varianta “ON” în meniu
qh Numărul total de mesaje dintr-un
director / reglaj DPC
qj Durata scursă/ Perioada rămasă/
Indicaţia datei şi orei înregistrate sau
cele ale înregistrării / Mesaj
qa Indicatorul
(înregistrare)
Apare când recorderul IC înregistrează.
qs Indicatorul “N-CUT” (eliminarea
zgomotului)
Apare când pentru funcţia “N-CUT” este
aleasă varianta “ON” în meniu.
qd Indicatorul LOCK (blocare)
Apare când pentru funcţia “LOCK” este
aleasă varianta “ON” în meniu.
qf Indicatorul EASY-S (căutare facilă)
Apare când pentru funcţia “EASY-S” este
aleasă varianta “ON” în meniu.
93
Index
A
E
A - B, repetare ........................................39
Adaptor USB de c.a. ...............................73
Adăugare înregistrare
suprapusă ..............................30, 52, 54
Adăugare înregistrare .................28, 52, 54
Ajustarea volumului ..........................19, 26
Alarmă ........................................41, 52, 57
Ecran ................................................52, 56
Editarea mesajelor..................................45
B
Baterii
Alcaline ............................................9, 80
Durata de viaţă.....................................80
Indicator ...............................................10
Reîncărcabile .......................................81
C
Căutare facilă .............................35, 52, 55
Comutator blocare butoane (HOLD) 11, 14
Conectarea recorderului IC
la calculator ..........................................60
Copierea mesajelor ................................63
D
Digital Voice Editor .................................65
Director .................................15, 18, 46, 61
Dispozitiv USB de stocare .....................72
Divizarea mesajelor ..........................26, 47
DPC (Controlul digital al vitezei) .36, 52, 54
94
F
Fişiere MP3 ............................................78
Funcţia
DPC .........................................36, 52, 54
Eliminare a zgomotului (Noise cut) ..........
..............................................39, 52, 53
HOLD ...................................................14
VOR .........................................24, 52, 53
H
HOLD (blocare butoane) ........................14
HQ ..................................23, 52, 53, 80, 81
I
Indicator baterie (energie rămasă) .........10
Î
Înregistrare, oră ......................................80
Îregistrarea cu un microfon extern ..........32
Înregistrarea de la un alt echipament .....33
Înregistrarea cu un alt echipament .........44
Înregistrarea mesajelor .....................15, 22
Înregistrarea de la telefon .......................33
Întreţinere ...............................................76
L
P
Limitările sistemului ................................91
LP ...................................23, 52, 53, 80, 81
Pauză de înregistrare .............................16
Părţi componente şi butoane
Fereastra de afişare .............................92
M
Partea frontală .......................................8
Partea din spate .....................................8
Pregătirea sursei de alimentare................9
Măsuri de precauţie ................................75
Meniu
Alarmă............................................52, 57
Blocat .............................................52, 58
Căutare facilă .................................52, 55
Continuă, redare ............................52, 55
DPC (Controlul digital al vitezei) ....52, 53
Elemente de reglaj din meniu ..............52
Eliminare zgomot ...........................52, 54
Formatare ......................................52, 58
LED (Indicator luminos) .................52, 57
Mod ................................................52, 53
Mutare ............................................52, 54
Operaţii înregistrare (Adăugare /
Suprascriere) ...............................52, 56
Reglaje temporale ..........................52, 56
Semnal sonor .................................52, 57
Sensibilitatea microfonului .............52, 53
Ştergerea tuturor ............................52, 58
VOR (Înregistrare acţionată de voce) .52, 53
Mesaje de eroare....................................89
Microfon încorporat.................................16
Modul înregistrare ......................22, 52, 53
Monitorizarea înregistrării .......................26
Mutarea unui mesaj ....................46, 52, 58
MP3, fişiere.............................................78
R
Redare ..............................................18, 35
Redare continuă .........................38, 52, 55
Redarea repetitivă a tuturor mesajelor .......
.................................................57, 58, 86
Reglaje de meniu....................................51
Reluare ...................................................16
Repetarea secţiunii A-B ..........................39
S
Semnal sonor ...................................52, 57
Setarea ceasului .....................................12
SHQ ................................23, 52, 53, 80, 81
Soluţionarea problemelor .......................82
SP ...................................23, 52, 53, 80, 81
Specificaţii ..............................................77
Ş
Ştergere ..................................................20
Ştergerea tuturor mesajelor ....................45
95
U
USB, adaptor de c.a. ..............................73
USB, memorie ........................................72
V
VOR (Înregistrare acţionată de voce) .........
.................................................24, 52, 53
Z
Zgomot ...................................................75
Zgomot, eliminarea ~..................39, 52, 54
96
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs nu trebuie
considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare
destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului
înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm
să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising