Sony | ICD-UX512 | Sony ICD-UX512 ICD-UX512 Reportofon stereo, player muzical şi USB 3-în-1 Instrucţiuni de utilizare

4-196-550-91(1)
IC Recorder
Instrucţiuni de utilizare
Primii pași
Operaţii de bază
Alte operaţii de înregistrare
Alte operaţii de redare
Editarea fișierelor
Ascultarea emisiunilor unui
post de radio FM
Despre funcţia de meniu
Utilizarea computerului
Informaţii suplimentare
Depanare
ICD-UX512/UX513F
Pentru a evita posibila deteriorare
a auzului, nu ascultaţi la volum
ridicat pe perioade de timp
îndelungate.
ATENŢIE
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele
soarelui sau foc pentru o perioadă îndelungată de
timp.
CONSUM NOMINAL DE CURENT: 800 mA
Dezafectarea echipamentelor
electrice și electronice vechi (Se
aplică pentru tările membre ale
Uniunii Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau
pe ambalajul acestuia, indică
faptul că acest produs nu trebuie
tratat ca pe un deșeu menajer.
El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor
electrice și electronice.
Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului și a sănătăţii umane, dacă
produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta
la conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi primăria din orașul
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Căști, cablu de suport pentru
conexiunea USB
2
RO
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană
și alte ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria acestui produs nu trebuie
considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu și pentru sănătatea umană,
care, în caz contrar, pot fi provocate de către
manipularea și eliminarea greșită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită o
conexiune permanentă cu bateria încorporată,
aceasta trebuie înlocuită numai de către
personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate
corespunzător, predaţi produsulul la sfârșitul
duratei de funcţionare la centrele de colectare
pentru deșeuri electrice și electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat modul
neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de colectare și
reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să
contactaţi primaria, serviciul de preluare a
deșeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Notificare pentru clienţi:
informaţiile următoare sunt
aplicabile numai echipamentelor
comercializate în ţările care
aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică și
conformitatea electrosecurităţii produselor este:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă
de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce insoţesc aparatul.
• Piesele muzicale înregistrate sunt destinate
numai pentru uz privat. Utilizarea pieselor
muzicale dincolo de această limită necesită
permisiunea deţinătorilor drepturilor de
autor.
• Sony nu este responsabilă de înregistrări/
descărcări incomplete sau de deteriorarea
datelor ca urmare a unor probleme ale
reportofonului digital sau ale computerului.
• În funcţie de tipul textului și al caracterelor,
este posibil ca textul prezentat pe
reportofonul digital să nu fie afișat în mod
corespunzător pe dispozitiv. Aceasta poate
avea următoarele cauze:
– Capacitatea reportofonului digital conectat.
– Reportofonul digital nu funcţionează la
parametri normali.
– Informaţiile de conţinut sunt scrise într-o
limbă sau utilizând caractere pe care
reportofonul digital nu le acceptă.
Notificare pentru utilizatori
Toate drepturile rezervate. Acest manual sau
programul software descris în cadrul acestuia,
total sau parţial, nu poate fi reprodus, tradus sau
redus la orice formă lizibilă pentru un echipament
fără aprobare scrisă prealabilă din partea Sony
Corporation.
ÎN NICIO SITUAŢIE SONY CORPORATION
NU VA PUTEA FI TRASĂ LA
RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN FEL DE
DAUNE SUBSECVENTE, INCIDENTE SAU
SPECIALE, INDIFERENT DACĂ SE
BAZEAZĂ PE UN PREJUDICIU, UN
CONTRACT SAU ALTELE, CARE DERIVĂ
DIN SAU SUNT LEGATE DE PREZENTUL
MANUAL, DE PROGRAMUL SOFTWARE
SAU DE ALTE INFORMAŢII CONŢINUTE
ÎN ACESTA, RESPECTIV DE UTILIZAREA
REZULTATĂ DIN ACEASTA.
Sony Corporation își rezervă dreptul de a aduce
orice modificări acestui manual sau informaţiilor
pe care le conţine acesta, în orice moment, fără
notificare.
Programul software descris în acest document se
poate supune, de asemenea, termenilor unui
acord separat de licenţă cu utilizatorul.
• Acest software este destinat sistemului
Windows și nu se poate utiliza cu sistemul
Macintosh.
• Cablul de suport pentru conexiune furnizat este
destinat reportofonului digital ICD-UX512/
UX513F. Nu este posibilă conectarea altor
reportofoane digitale.
3
RO
Ceea ce înregistraţi este destinat strict
divertismentului și uzului dvs.
personal. Legile dreptului de autor
interzic alte forme de utilizare fără
permisiunea deţinătorilor drepturilor
de autor.
Utilizarea suportului Memory Stick™
pentru înregistrarea elementelor
grafice sau a altor date protejate prin
drepturi de autor este limitată la
restricţiile specificate în legile
dreptului de autor aflate în vigoare.
Orice utilizare care nu respectă aceste
restricţii este interzisă.
Acest produs acceptă suportul
„Memory Stick Micro™ (M2™)”.
„M2™” este o formă abreviată a
„Memory Stick Micro™”. Din acest
moment, în documentul de faţă se va
utiliza forma „M2™”.
Mărci comerciale
• Microsoft, Windows, Windows Vista și Windows
Media sunt mărci comerciale înregistrate sau
mărci comerciale ale Microsoft Corporation în
Statele Unite ale Americii și/sau în alte ţări.
4
RO
• Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte ţări.
• Pentium este marcă comercială înregistrată a
Intel Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
și brevetele sunt obţinute sub licenţă de la
Fraunhofer IIS și Thomson.
• Siglele microSD și microSDHC sunt mărci
comerciale ale SD-3C, LLC.
• „Memory Stick Micro”, „M2” și
sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• „MagicGate” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its affiliates
in the United States and/or other countries.
• Brevetele S.U.A. și din alte ţări sunt obţinute
sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Toate celelalte mărci comerciale și mărci
comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor
respectivi. În plus, simbolurile „™” și „®” nu sunt
menţionate în fiecare caz în acest manual.
Aplicaţia „Sound Organizer” utilizează module
software așa cum se arată mai jos:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to
certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of
this product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
Cuprins
Primii pași
Operaţii de bază
Pasul 1: Verificarea conţinutului
pachetului ................................................8
Index de piese și elemente de
comandă ..............................................9
Prevenirea operaţiilor fără intenţie
(HOLD) ............................................11
Menţinerea unui nivel de volum
moderat (AVLS) ..............................12
Pasul 2: Reîncărcarea bateriei .............13
Reîncărcarea bateriei utilizând un
computer ...........................................13
Reîncărcarea bateriei utilizând un
adaptor USB de c.a. .........................15
Când se impune încărcarea/
înlocuirea bateriei ............................15
Pasul 3: Pornirea reportofonului
digital .....................................................17
Cuplarea sursei de alimentare ........17
Decuplarea sursei de alimentare ..... 17
Pasul 4: Setarea ceasului ......................18
Setarea ceasului după reîncărcarea
bateriei ...............................................18
Setarea ceasului cu ajutorul
meniului .............................................18
Pasul 5: Setarea limbii care se va
utiliza în fereastra afișajului ................21
Înregistrarea ................................. 22
Ascultarea .................................... 27
Ștergerea ....................................... 33
Alte operaţii de înregistrare
Modificarea setărilor de
înregistrare .............................................35
Selectarea unei scene de
înregistrare pentru fiecare situaţie ..... 35
Începerea automată a înregistrării
ca răspuns la sunet – funcţia VOR .....40
Înregistrarea pe o cartelă de
memorie .................................................42
Înregistrarea prin intermediul altor
dispozitive ..............................................46
Înregistrarea cu ajutorul unui
microfon extern ................................46
Înregistrarea de la alte
echipamente ......................................48
Funcţionarea în timpul înregistrării ....51
Monitorizarea înregistrării ..............51
5
RO
Alte operaţii de redare
Modificarea setărilor de redare ..........52
Metode de redare convenabile .......52
Reducerea zgomotului din sunetele
redate și sporirea clarităţii vocii
umane – funcţia de eliminare
a zgomotului ......................................53
Reglarea vitezei de redare – funcţia
DPC (Digital Pitch Control) ............ 55
Selectarea efectului de sunet ..........56
Selectarea modului de redare .........57
Redarea unui fișier la ora dorită,
cu alarmă ...............................................60
Redarea prin intermediul altor
dispozitive ..............................................63
Înregistrarea cu alte
echipamente ......................................63
Editarea fișierelor
Aranjarea fișierelor dintr-un folder ..... 64
Mutarea unui fișier într-un alt
folder ..................................................64
Copierea unui fișier pe celălalt
suport de memorie ...........................65
Ștergerea tuturor fișierelor
dintr-un folder ..................................67
Utilizarea unui marcaj de urmărire ....68
Adăugarea unui marcaj de
urmărire .............................................68
Ștergerea unui marcaj de
urmărire .............................................69
6
RO
Ștergerea simultană a tuturor
marcajelor de urmărire din fișierul
selectat ...............................................70
Divizarea unui fișier .............................71
Divizarea unui fișier la poziţia
curentă ...............................................71
Divizarea unui fișier în poziţiile
tuturor marcajelor de urmărire .......72
Protejarea unui fișier ............................74
Ascultarea emisiunilor unui
post de radio FM
(numai pentru modelul ICD-UX513F)
Realizarea acordului pe frecvenţa
unui post de radio FM ..........................75
Realizarea acordului pe frecvenţa
unui post de radio prin scanarea
frecvenţelor .......................................75
Acordarea pe frecvenţa unui post
de radio predefinit ............................77
Înregistrarea emisiunilor
posturilor de radio FM .....................78
Prestabilirea posturilor de radio
FM ..........................................................79
Prestabilirea automată
a posturilor de radio FM ..................79
Prestabilirea manuală
a posturilor de radio FM ..................80
Ștergerea posturilor de radio FM
prestabilite .........................................81
Modificarea setărilor de recepţie a
radioului FM .........................................82
Modificarea sensibilităţii
receptorului pentru radioul FM .....82
Modificarea sensibilităţii de
scanare ...............................................83
Comutarea ieșirii postului de radio
FM între difuzor și căști ...................84
Despre funcţia de meniu
Efectuarea setărilor pentru meniu .....86
Setări de meniu .....................................88
Utilizarea computerului
Utilizarea reportofonului digital cu
computerul ..........................................108
Conectarea reportofonului digital
la computer ..................................... 108
Structura folderelor și a fișierelor ....110
Deconectarea reportofonului
digital de la computer .................... 114
Copierea fișierelor din reportofonul
digital în computer ............................. 116
Copierea fișierelor muzicale de pe
computer pe reportofonul digital și
redarea acestora .................................. 117
Copierea unui fișier muzical din
computer în reportofonul digital
(glisare și fixare) ............................. 117
Redarea fișierelor muzicale
copiate din computer utilizând
reportofonul digital ........................118
Utilizarea reportofonului digital ca
memorie USB ......................................120
Utilizarea aplicaţiei software
furnizate Sound Organizer ................121
Ce puteţi face utilizând Sound
Organizer .........................................121
Cerinţe de sistem pentru
computer ..........................................123
Instalarea aplicaţiei Sound
Organizer .........................................124
Fereastra Sound Organizer ...........125
Informaţii suplimentare
Utilizarea unui adaptor de c.a.
USB ......................................................127
Deconectarea reportofonului
digital de la priza de c.a. ................128
Măsuri de precauţie ............................129
Specificaţii ............................................132
Cerinţe de sistem ............................132
Structură și specificaţii ...................133
Durata de viaţă a bateriei ..............137
Depanare
Depanare .............................................139
Listă de mesaje ....................................151
Limitări de sistem ...............................156
Ghid pentru fereastra afișajului ........158
Index .....................................................164
7
RO
Primii pași
Pasul 1: Verificarea conţinutului pachetului
Reportofon digital (1)
Îndepărtaţi folia de pe fereastra
afișajului înainte de a utiliza
reportofonul digital.
Căști stereo (1)
Baterie reîncărcabilă NH-AAA
(dimensiune AAA) (1)
Casetă pentru baterii (1)
Software de aplicaţie, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Săculeţ de transport (1)
Instrucţiuni de utilizare
Cablu de suport pentru
conexiunea USB (1)
Dacă reportofonul digital nu poate fi
conectat direct la un computer, utilizaţi
cablul de suport furnizat pentru
conexiunea USB.
8
RO
Instrucţiunile de utilizare sunt stocate ca
fișiere PDF în memoria încorporată
a reportofonului digital.
Vă atragem atenţia că toate schimbările
sau modificările neaprobate în mod
expres în acest manual pot duce la
anularea autorizării dvs. de utilizare
a acestui echipament.
Index de piese și elemente
de comandă
Faţă
I
J
K
L
M
N
O
Primii pași
Butonul MENU/NOISE CUT
Mufă m (microfon)*
Mufă i (căști)
Butonul ERASE
Butonul VOL(volum) –/+*
Butonul
(repetare)/A-B
Butonul T-MARK (Marcaj de
urmărire)
Spate
A
B
C
D
E
Indicator de funcţionare
Microfoane încorporate (stereo)
Fereastra afișajului
Butonul x STOP
Butonul z REC (înregistrare)/
PAUSE
F Butonul de control (v, V / .
(derulare rapidă înapoi),
> (derulare rapidă înainte))
G Butonul N (redare)/ENT (enter)*
H Butonul
(folder)
P Orificiu pentru curea (Cureaua nu
este furnizată.)
Q Difuzor
R Manetă de glisare USB
S Comutatorul HOLD/POWER
9
RO
T Comutatorul DPC(SPEED CTRL)
U Slot pentru cartelă de memorie
M2™/microSD
V Compartiment pentru baterii
* Aceste butoane și mufa sunt prevăzute cu
un punct tactil. Utilizaţi-l ca punct de
referinţă pentru operaţii sau pentru
a identifica fiecare terminal.
10
RO
Prevenirea operaţiilor fără
intenţie (HOLD)
Pentru a scoate reportofonul
digital din starea HOLD
Puteţi dezactiva toate butoanele
(HOLD) în vederea prevenirii
operaţiilor fără intenţie în timpul
transportului reportofonului digital etc.
Primii pași
Pentru a trece reportofonul
digital în starea HOLD
Glisaţi comutatorul HOLD/POWER
spre centru.
P Notă
Glisaţi comutatorul HOLD/POWER în
direcţia simbolului „HOLD”.
„HOLD” va apărea timp de circa
3 secunde, indicând faptul că toate
operaţiile cu butoane sunt dezactivate.
Când funcţia HOLD este activată în timpul
înregistrării, toate operaţiile cu butoane
sunt dezactivate. Pentru oprirea
înregistrării, anulaţi mai întâi funcţia
HOLD.
z Sfat
Chiar dacă funcţia HOLD este activată,
puteţi opri alarma apăsând pe orice buton.
(Redarea normală nu poate fi oprită.)
11
RO
Menţinerea unui nivel de
volum moderat (AVLS)
Funcţia AVLS (Automatic Volume
Limiter System) permite ascultarea
sunetelor la un nivel de volum moderat
atunci când se utilizează căștile. Funcţia
AVLS limitează volumul maxim, pentru
a preveni problemele auditive sau
distragerea atenţiei, precum și pentru a
menţine un nivel moderat al volumului.
Când „AVLS” este setat la „ON” în
meniu (pagina 98), și încercaţi să reglaţi
volumul la un nivel care îl depășește pe
cel specificat prin funcţia AVLS,
indicatorul „AVLS” este afișat cu
intermitenţă. Volumul nu poate fi reglat
la un nivel care depășește limita.
Când „AVLS” este setat la „OFF” în
meniu, se afișează animaţia „Advise to
not listen at high VOL for long periods”,
însoţită de un semnal sonor. Apăsaţi pe
x STOP pentru a reveni la afișarea
modului meniu.
12
RO
Dacă redaţi fișiere la un volum care
depășește nivelul specificat de funcţia
AVLS pentru intervalul de timp
specificat, se va afișa animaţia
următoare și meniul „AVLS” este
automat setat la „ON”.
P Notă
„AVLS” este setat la „ON” în momentul
achiziţiei reportofonului digital. Dacă
doriţi să dezactivaţi funcţia și să redaţi
fișierele la volumul original, utilizaţi
meniul pentru a seta „AVLS” la „OFF”
(pagina 98).
Pasul 2: Reîncărcarea bateriei
Reîncărcarea bateriei
utilizând un computer
computer.
Deplasaţi maneta de glisare USB
amplasată în partea din spate a
reportofonului digital, în direcţia
săgeţii, și introduceţi conectorul USB
DIRECT în portul USB al unui
computer aflat în funcţiune.*2
Primii pași
Îndepărtaţi folia de pe fereastra
afișajului înainte de a utiliza
reportofonul digital.
Conectaţi reportofonul digital la un
computer aflat în funcţiune și încărcaţi
bateria până când indicatorul bateriei
arată „
”.
Pentru încărcarea completă a unei
baterii epuizate sunt necesare circa 3 ore
și 30 de minute.*1
2 Conectaţi reportofonul digital la
1 Introduceţi o baterie reîncărcabilă.
Glisaţi și ridicaţi capacul
compartimentului pentru baterii,
introduceţi o baterie reîncărcabilă
NH-AAA, respectând polaritatea,
și închideţi capacul.
Computer
Reportofon
digital
La portul USB al
computerului
13
RO
În timpul încărcării bateriei, mesajul
„Connecting” și indicatorul de baterie
sunt afișate sub forma unei animaţii.
Indicator de baterie
Când bateriile sunt complet încărcate,
indicatorul de baterie va arăta
„
”.
Indicator complet
încărcat
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer.
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, când reportofonul digital
conţine fișiere de date, acestea se pot
deteriora sau pot deveni imposibil de
redat.
1 Asiguraţi-vă că indicatorul de
funcţionare nu luminează.
14
RO
2 Efectuaţi următoarea operaţie la
computer.
Într-un ecran Windows, faceţi clic
pe pictograma de la baza
desktopului computerului.
t Faceţi clic pe „Scoatere IC
RECORDER”.
Pictograma și meniul afișate pot varia
de la un sistem de operare la altul.
Pe un ecran Macintosh, glisaţi
pictograma „IC RECORDER” de
pe desktop către „Trash” și fixaţi-o
acolo.
Pentru detalii privind deconectarea
reportofonului digital de la computer,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
aferente computerului.
3 Deconectaţi reportofonul digital
de la portul USB al computerului și
deplasaţi maneta de glisare USB în
direcţia săgeţii, pentru a retrage
conectorul USB DIRECT.
z Sfaturi
• Nu utilizaţi o baterie cu mangan la acest
reportofon digital.
• La înlocuirea bateriei, fișierele
înregistrate sau setările de alarmă nu sunt
șterse nici măcar la scoaterea bateriei.
• La înlocuirea bateriei, ceasul continuă să
funcţioneze circa 1 minut după scoaterea
bateriei.
P Notă
Bateria mai poate fi încărcată și prin
intermediul unui adaptor de c.a.,
AC-U50AG USB (nu este furnizat)
(pagina 127).
Dacă indicatorul de baterie nu este afișat
într-o animaţie, încărcarea nu s-a efectuat
în mod corespunzător. Consultaţi
„Depanare” de la pagina 140.
Când se utilizează o baterie
complet încărcată sau o baterie
alcalină LR03 (de dimensiune
AAA)
Urmaţi pasul 1.
P Notă
Primii pași
*1 Aceasta reprezintă o aproximare a
intervalului necesar pentru trecerea de
la stadiul de baterie complet descărcată
la cel de baterie complet încărcată, la
temperatura camerei. Durata variază în
funcţie de puterea rămasă a bateriei și
de starea acesteia. De asemenea, durata
crește dacă temperatura bateriei este
scăzută sau dacă bateria se încarcă în
timpul transferului datelor către
reportofonul digital.
*2 Dacă reportofonul digital nu poate fi
conectat direct la un computer, utilizaţi
cablul de suport pentru conexiunea
USB.
Reîncărcarea bateriei
utilizând un adaptor USB
de c.a.
Când se impune încărcarea/
înlocuirea bateriei
Indicatorul de baterie de pe afișaj
prezintă starea bateriei, cu ajutorul
unei animaţii.
Bateria alcalină LR03 (de dimensiune
AAA) nu se poate încărca (nu este
furnizată).
15
RO
Indicatorul de baterie rămasă
: „Low Battery Level” apare.
Încărcaţi bateria reîncărcabilă
sau înlocuiţi bateria veche cu cea
nouă.
m
: „Low Battery” apare și
reportofonul digital își va opri
funcţionarea.
16
RO
Pasul 3: Pornirea reportofonului digital
Cuplarea sursei de
alimentare
Decuplarea sursei de
alimentare
Glisaţi comutatorul HOLD/POWER în
direcţia simbolului „POWER” timp de
peste o secundă. Reportofonul digital
este pornit și se afișează animaţia
„Accessing...”.
Primii pași
Glisaţi comutatorul HOLD/POWER în
direcţia simbolului „POWER” timp de
peste 2 secunde, iar animaţia „Power
Off” este afișată.
z Sfaturi
• Când nu intenţionaţi să utilizaţi
reportofonul digital pentru o perioadă
îndelungată, recomandăm oprirea
acestuia.
• Când reportofonul digital se află în
modul oprire și îl lăsaţi neutilizat, fără a
încerca nicio operaţie, pentru o anumită
perioadă de timp, funcţia de oprire
automată se va activa. (La achiziţia
reportofonului digital, intervalul de timp
care precede activarea funcţiei de oprire
automată este setat la „10min”.) Puteţi
selecta din meniu intervalul de timp
anterior activării funcţiei de oprire
automată (pagina 104).
17
RO
Pasul 4: Setarea ceasului
x STOP
Setarea ceasului după
reîncărcarea bateriei
.
1 Apăsaţi pe v sau pe V de pe butonul
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
Trebuie să setaţi ceasul astfel încât să
utilizeze funcţia de alarmă sau să
înregistreze data și ora.
Când introduceţi bateria pentru prima
dată sau după ce reportofonul digital a
fost lăsat fără baterie timp de peste
1 minut, apare animaţia „Set
Date&Time”, iar secţiunea aferentă
anului începe să fie afișată cu
intermitenţă în fereastra afișajului
setărilor pentru ceas.
de control pentru a seta succesiv anul,
luna, ziua, ora și minutul, apoi apăsaţi
pe N/ENT.
Când setaţi anul, selectaţi ultimele
două cifre ale anului.
2 Apăsaţi pe x STOP pentru a reveni la
afișarea modului oprire.
Setarea ceasului cu ajutorul
meniului
În timp ce reportofonul digital se află în
modul oprire, puteţi seta ceasul cu
ajutorul meniului.
18
RO
1 Selectaţi „Date&Time” în meniu.
1 Apăsaţi pe MENU/NOISE CUT
pentru a intra în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului
meniu.
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Auto”
sau „Manual”, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
2 Apăsaţi pe . de la butonul de
control, apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
fila
(Setare reportofon digital),
apoi apăsaţi pe N/ENT.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
„Date&Time”, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
Primii pași
(Fila
(radio FM)
este afișată numai
la modelul
ICD-UX513F.)
Când aţi selectat „Auto”, ceasul este
reglat automat, utilizându-se ceasul
computerului conectat la
reportofonul digital și pe care se
execută programul Sound Organizer
furnizat.
Când selectaţi „Manual”, continuaţi
cu pașii următori.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta
„10y1m1d”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai
la modelul
ICD-UX513F.)
19
RO
4 Apăsaţi pe v sau pe V de pe butonul
de control pentru a seta succesiv anul,
luna, ziua, ora și minutul, apoi apăsaţi
pe N/ENT.
Când setaţi anul, selectaţi ultimele
două cifre ale anului.
5 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
P Notă
Dacă nu apăsaţi pe N/ENT în termen
de 1 minut de la introducerea datelor de
setare a ceasului, modul de setare a
ceasului este anulat și fereastra va reveni
la afișarea modului oprire.
20
RO
Pentru a afișa data și ora curentă
În timp ce reportofonul digital se află în
modul oprire, apăsaţi pe x STOP
pentru a afișa data și ora curentă timp de
circa 3 secunde.
Pasul 5: Setarea limbii care se va utiliza în
fereastra afișajului
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
x STOP
Primii pași
de control pentru a selecta limba pe
care doriţi să o utilizaţi, apoi apăsaţi
pe N/ENT.
N/ENT
v, V
Puteţi selecta limba care se va utiliza
pentru mesaje, meniuri, nume de
foldere, nume de fișiere etc., din 6 limbi.
1 Selectaţi fila
(Setare reportofon
digital) t „Language” în meniu, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
Puteţi selecta următoarele limbi.
Deutsch (Germană), English
(Engleză), Español (Spaniolă),
Français (Franceză), Italiano
(Italiană), Русский (Rusă)
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
21
RO
Operaţii de bază
Înregistrarea
P Notă
• Înainte de a realiza o înregistrare, asiguraţi-vă că verificaţi indicatorul de baterie
(pagina 15).
• Se pot înregistra zgomote dacă un obiect, precum degetul etc., intră în contact de frecare
sau zgâriere cu reportofonul digital în timpul înregistrării.
z Sfat
Înainte de începerea înregistrării, recomandăm realizarea în prealabil a unei înregistrări de
test sau monitorizarea înregistrării (pagina 51).
Selectarea unui folder
1 Glisaţi comutatorul HOLD/POWER spre centru,
pentru a scoate reportofonul digital din starea
HOLD (pagina 11).
2 Apăsaţi pe
a folderului.
22
RO
pentru a afișa fereastra de selecţie
3 Apăsaţi pe . de la butonul de control, apăsaţi pe
v sau pe V de la butonul de control pentru a selecta
fila
(Voce), apoi apăsaţi pe > de la butonul de
control.
v, V
., >
Operaţii de bază
P Notă
La achiziţia reportofonului digital, se va afișa numai
fila
(Voce).
Filele
(Muzică) și
(Podcast) se vor afișa când
transferaţi fișiere din computer (pagina 117, 122).
Fila
(Memorie încorporată) va fi afișată la
introducerea unei cartele de memorie în reportofonul
digital (pagina 43).
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul de control
pentru a selecta folderul în care doriţi să înregistraţi
fișiere.
La achiziţia reportofonului digital sunt disponibile
5 foldere (
FOLDER01-05).
v
V
23
RO
5 Apăsaţi pe N/ENT.
N/ENT
Începerea înregistrării (Înregistrare automată - AGC)
1 Amplasaţi reportofonul digital astfel încât
microfoanele încorporate să fie orientate în
direcţia sursei care se va înregistra.
2 În modul oprire, apăsaţi pe z REC/PAUSE.
Indicatorul de funcţionare luminează în culoarea
roșie.
Nu trebuie să ţineţi apăsat pe butonul
z REC/PAUSE în timpul înregistrării.
Noul fișier va fi înregistrat automat, după ultimul
fișier înregistrat.
24
RO
Indicator de
funcţionare
z REC/
PAUSE
Pentru oprirea înregistrării
1 Apăsaţi pe x STOP.
Apare animaţia „Accessing...” și reportofonul digital
se oprește la începutul fișierului de înregistrare
curent.
x STOP
Notă în timpul accesării
Operaţii de bază
Reportofonul digital înregistrează date și le stochează în suportul de memorie când animaţia
„Accessing...” apare pe ecran. În timp ce reportofonul digital accesează date, nu scoateţi
bateria și nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul de c.a. USB (nu este furnizat). Riscaţi să
deterioraţi datele.
Alte operaţii
întreruperea
înregistrării*
Apăsaţi pe z REC/PAUSE. Pe durata întreruperii înregistrării,
indicatorul de funcţionare este afișat intermitent în culoarea roșie și
„
” începe să fie afișat cu intermitenţă în fereastra afișajului.
anularea
întreruperii și
reluarea
înregistrării
Apăsaţi din nou pe z REC/PAUSE. Înregistrarea este reluată de la
punctul respectiv. (Pentru a opri înregistrarea după întreruperea
acesteia, apăsaţi pe x STOP.)
examinarea
Apăsaţi pe N/ENT. Înregistrarea se oprește și redarea începe de la
instantanee a
începutul fișierului pe care tocmai l-aţi înregistrat.
înregistrării curente
examinarea în
Ţineţi apăsat pe . de la butonul de control în timpul înregistrării
timpul înregistrării sau al întreruperii înregistrării. Înregistrarea se oprește și puteţi căuta
înapoi, în timp ce ascultaţi sunetul de redare rapidă. După eliberarea
. de la butonul de control, redarea începe de la punctul respectiv.
* La 1 oră după întreruperea înregistrării, întreruperea este anulată automat și reportofonul
digital reintră în modul oprire.
25
RO
z Sfaturi
• Puteţi înregistra până la 199 de fișiere în fiecare folder.
• Puteţi crea foldere noi sau puteţi șterge foldere nedorite, utilizând programul furnizat
Sound Organizer (pagina 121).
26
RO
Ascultarea
Începerea redării
1 Glisaţi comutatorul HOLD/POWER spre centru,
pentru a scoate reportofonul digital din starea
HOLD (pagina 11).
.
3 Apăsaţi pe . de la butonul de control, apăsaţi pe
v sau pe V de la butonul de control pentru a selecta
fila
Operaţii de bază
2 Apăsaţi pe
(Voce), fila
(Muzică) sau fila
(Podcast), apoi apăsaţi pe > de la butonul de
control.
v, V
., >
27
RO
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul de control
v
pentru a selecta folderul.
V
5 Apăsaţi pe > de la butonul de control.
>
6 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul de control
v
pentru a selecta fișierul pe care doriţi să-l redaţi.
V
7 Apăsaţi pe N/ENT.
Redarea va începe în scurt timp, iar indicatorul de
funcţionare va lumina în verde. (Când „LED” este
setat la „OFF” în meniu (pagina 101), indicatorul
de funcţionare nu luminează.)
Indicator de
funcţionare
N/ENT
28
RO
8 Apăsaţi pe VOL –/+ pentru a regla volumul.
P Notă
VOL –/+
Când „AVLS” este setat la „ON” în meniu (pagina 98)
și este afișat indicatorul „AVLS”, nu puteţi regla
volumul la un nivel care depășește nivelul specificat
prin funcţia AVLS. Dacă doriţi să dezactivaţi funcţia și
să redaţi fișierele la volumul original, utilizaţi meniul
pentru a seta „AVLS” la „OFF”.
Operaţii de bază
Pentru oprirea redării
1 Apăsaţi pe x STOP.
x STOP
29
RO
Alte operaţii
oprirea la poziţia curentă Apăsaţi pe N/ENT. Pentru reluarea redării de la punctul
(funcţia Întrerupere
respectiv, apăsaţi din nou pe N/ENT.
redare)
revenirea la începutul
fișierului curent
Apăsaţi o dată pe . de la butonul de control.*1*2
revenirea la fișierele
precedente
Apăsaţi în mod repetat pe . de la butonul de control.
(În timpul modului oprire, ţineţi apăsat pe buton pentru
a vă deplasa continuu înapoi în fișiere.*3)
salt la fișierul următor
Apăsaţi o dată pe > de la butonul de control.*1*2
salt la fișierele ulterioare Apăsaţi în mod repetat pe > de la butonul de control. (În
timpul modului oprire, ţineţi apăsat pe buton pentru a executa
continuu salturi peste fișiere.*3)
*1 Când este setat un marcaj de urmărire, reportofonul digital deplasează capul de citire înapoi
sau înainte, la marcajul de urmărire aflat înainte sau după punctul curent (pagina 68).
*2 Aceste operaţii se execută când „Easy Search” este setat la „OFF” (pagina 52).
3
* În modul căutare continuă, reportofonul digital nu localizează marcajele de urmărire.
Despre vizualizarea cu file
Zona înregistrabilă și zona numai pentru redare a folderelor stocate pe reportofonul
digital sunt gestionate separat și sunt afișate cu file. Când alegeţi un folder, puteţi trece
la una dintre aceste zone prin comutarea unei file.
File
30
RO
(Voce): Zonă înregistrabilă. Aceasta este zona utilizată pentru gestionarea fișierelor
înregistrate cu reportofonul digital.
(Muzică): Zonă numai pentru redare. Aceasta este zona utilizată pentru
gestionarea fișierelor muzicale transferate de la computer.
(Podcast): Zonă numai pentru redare. Aceasta este zona utilizată pentru
gestionarea fișierelor podcast transferate de la computer.
(Memorie încorporată) sau
(Memorie externă): Puteţi comuta între memoria
încorporată și memoria externă (cartelă de memorie) a reportofonului digital
(pagina 44).
Operaţii de bază
La achiziţia reportofonului digital, se va afișa numai fila
(Voce).
Filele
(Muzică) și
(Podcast) se vor afișa când transferaţi fișiere din computer
(pagina 117, 122). Fila
(Memorie încorporată) va fi afișată la introducerea unei
cartele de memorie în reportofonul digital (pagina 43).
Aspectul afișajului la redarea unui fișier
A Informaţii despre fișier
Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul de control pentru a verifica informaţiile
despre fișier în cursul redării.
31
RO
Un fișier înregistrat utilizând reportofonul digital este afișat după cum urmează.
: Nume folder: FOLDER01-FOLDER05
: Nume fișier: Dată_număr fișier (de ex., 100101_001)
: Nume artist (de ex., My Recording)
: Titlu: Dată_număr fișier (de ex., 100101_001)
B Informaţii contor
Puteţi selecta modul de afișare din meniu (pagina 100).
Timp scurs: Timpul de redare scurs al unui fișier
Timp rămas: Durata de redare rămasă a unui fișier
Dată înregistrare: Data la care s-a realizat înregistrarea
Durată de înregistrare: Durata înregistrării
C Durată de înregistrare rămasă
Afișează durata de înregistrare rămasă, în ore, minute și secunde.
Dacă durata rămasă depășește 10 ore, timpul este afișat în ore.
Dacă durata rămasă depășește 10 minute, dar este mai mică de 10 ore, timpul este
afișat în ore și minute.
Dacă au rămas mai puţin de 10 minute, durata este afișată în minute și secunde.
32
RO
Ștergerea
P Notă
Dacă o înregistrare este ștearsă, nu o mai puteţi recupera.
Selectarea și ștergerea unui fișier
1 Glisaţi comutatorul HOLD/POWER spre centru,
pentru a scoate reportofonul digital din starea
HOLD (pagina 11).
Operaţii de bază
2 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l ștergeţi atunci
când reportofonul digital se află în modul oprire
sau redare.
3 Apăsaţi pe ERASE.
„Erase?” este afișat și fișierul specificat este redat,
pentru confirmare.
ERASE
33
RO
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul de control
pentru a selecta „Execute”.
v
V
5 Apăsaţi pe N/ENT.
Animaţia „Erasing...” apare în fereastra afișajului și
fișierul selectat va fi șters.
Când un fișier este șters, celelalte fișiere se vor
deplasa în sus, astfel încât să nu existe spaţiu între
fișiere.
N/ENT
Pentru anularea ștergerii
1 Selectaţi „Cancel” în pasul 4 din „Selectarea și
ștergerea unui fișier”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
N/ENT
Pentru a șterge un alt fișier
Continuaţi cu pașii 2-5 din „Selectarea și ștergerea unui fișier”.
Pentru ștergerea parţială a unui fișier
Mai întâi, separaţi fișierul în două părţi (pagina 71), apoi continuaţi cu pașii 2-5 din
„Selectarea și ștergerea unui fișier”.
34
RO
Alte operaţii de înregistrare
Modificarea setărilor de înregistrare
Selectarea unei scene de
înregistrare pentru fiecare
situaţie
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
x STOP
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
N/ENT
de control pentru a selecta o scenă
dorită, apoi apăsaţi pe N/ENT.
Alte operaţii de înregistrare
v, V
În funcţie de diferitele scene de
înregistrare, puteţi modifica în bloc
elementele pentru înregistrare, precum
REC Mode (pagina 91), Mic Sensitivity
(pagina 92) etc., la setările recomandate.
Puteţi modifica setările pentru fiecare
element.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Save
Scene Setting”, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„Scene Select” din meniu, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
Se va afișa fereastra Scene Select.
35
RO
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
(Meeting)
Pentru a înregistra într-o
diversitate de situaţii,
precum înregistrarea într-o
sală de conferinţe
spaţioasă.
Pentru a înregistra
(Voice Notes) dictarea, cu un microfon
în faţa gurii.
(Interview)
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
36
RO
Pentru a înregistra vocea
umană, la o distanţă de
1-2 metri.
Pentru a înregistra o gamă
variată de sunete, precum
o prelegere într-o sală de
clasă sau o lecţie de cor.
Pentru a înregistra de la un
echipament extern, precum
un CD/MD player sau un
casetofon portabil cu
înregistrare, conectat la
reportofonul digital prin
intermediul unui conector
de ieșire audio (minimufă
stereo). Utilizat și pentru
transcrierea înregistrării
sonore.
Utilizaţi pentru păstrarea
setărilor preferate.
P Notă
• Nu puteţi seta o scenă în timpul
înregistrării.
• La trecerea a 60 de secunde fără nicio
operaţie după apariţia ferestrei Scene
Select în pașii de la 1 la 3, se va afișa
ecranul modului oprire.
Sfaturi pentru o mai bună
înregistrare
Există metode de efectuare a unor
înregistrări de calitate altele decât prin
utilizarea selecţiei scenelor.
Înregistrarea la o întâlnire
Prin așezarea reportofonului digital pe
un suport sau pe o batistă ca înlocuitor
de suport, puteţi înregistra cu sunete
clare și cu zgomote de nivel redus, fără
zgomote de vibraţii provenite de la
birou.
Înregistrarea unei piese muzicale
Prin amplasarea reportofonului digital
în apropierea părţii laterale a gurii,
puteţi evita să respiraţi în direcţia
microfoanelor încorporate și puteţi să
înregistraţi sunete clare.
Prin atașarea unui trepied (nu este
furnizat) sau prin amplasarea
reportofonului digital pe un suport sau
pe o masă, puteţi regla mai precis
unghiul reportofonului digital și pe cel al
microfoanelor încorporate.
Când înregistraţi un cor sau o piesă
interpretată la pian, de exemplu,
amplasaţi reportofonul digital pe o masă
situată la aproximativ 2-3 metri de
interpret sau interpreţi. Instalaţi
reportofonul digital cu fereastra
afișajului orientată în sus și cu
microfoanele încorporate îndreptate
spre sursa de sunet.
Microfoane
încorporate
Înregistrarea unui interviu
Amplasaţi reportofonul digital astfel
încât microfoanele să fie orientate în
direcţia persoanei intervievate.
Alte operaţii de înregistrare
Înregistrarea unei note vocale
37
RO
Pentru a modifica setările când
setaţi scena
1 Selectaţi scena pe care doriţi să
o editaţi în pasul 2 al procedurii
„Selectarea unei scene de înregistrare
pentru fiecare situaţie”, apăsaţi pe
v sau pe V de la butonul de control
pentru a selecta „Edit from Current
Setting” sau „Edit”, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta elementul
de meniu pe care doriţi să-l
modificaţi, apoi apăsaţi pe N/ENT.
38
RO
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta un element
de setat, apoi apăsaţi pe N/ENT.
Pentru detalii privind elementele și
setările de meniu, consultaţi
paginile 91 - 93.
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Edit
Complete”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
Pentru setarea parametrilor
elementelor de meniu din Scene
Select la valorile implicite
1 Selectaţi scena ale cărei setări doriţi
să le readuceţi la valoarea implicită în
pasul 2 al procedurii „Selectarea unei
scene de înregistrare pentru fiecare
situaţie”, apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
„Set Default Value”, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
Alte operaţii de înregistrare
5 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
P Notă
Selecţia scenei va continua chiar dacă
setările se modifică.
„Default Value?” va fi afișat.
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Setările elementelor de meniu vor fi
stabilite la valorile implicite.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
39
RO
Setările implicite
Pentru detalii privind elementele
și setările de meniu, consultaţi
paginile 91 - 93.
REC
Mode
(Meeting) (Voice
Notes)
(Interview)
MP3
MP3
192kbps 128kbps
MP3
192kbps
Mic
High
Sensitivity
Low
Medium
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN MIC IN
MIC IN
(Audio
(My
(Lecture) IN)
Scene)
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
ON
OFF
Select
Input
MIC IN Audio IN MIC IN
Începerea automată a
înregistrării ca răspuns
la sunet – funcţia VOR
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
(Audio
(My
(Lecture) IN)
Scene)
REC
Mode
40
MP3
MP3
192kbps 192kbps
MP3
192kbps
Mic
Medium Low
Sensitivity
Medium
LCF(Low OFF
Cut)
OFF
RO
OFF
Puteţi seta funcţia VOR (Voice
Operated Recording) la „ON”, pentru
a determina reportofonul digital să
înceapă înregistrarea atunci când
detectează sunete, respectiv să întrerupă
înregistrarea atunci când nu se aud
sunete, eliminând înregistrarea pe
durata perioadelor fără sunete.
1 Selectaţi fila
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „ON”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
„VOR” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
„
” apare în fereastra afișajului.
Înregistrarea se întrerupe când nu se
detectează sunete și când simbolul
„
” este afișat cu intermitenţă.
Când reportofonul digital detectează din
nou sunete, înregistrarea reîncepe.
Pentru anularea funcţiei VOR
Setaţi „VOR” la „OFF” în pasul 2.
P Notă
• Funcţia VOR este afectată de sunetele
ambiante. Setaţi „Mic Sensitivity” în
meniu, în funcţie de condiţiile de
înregistrare. Când înregistrarea nu este
satisfăcătoare după modificarea setării
„Mic Sensitivity” sau când doriţi să
efectuaţi o înregistrare importantă, setaţi
„VOR” la „OFF” în meniu.
• Dacă apăsaţi pe z REC/PAUSE pentru
a întrerupe înregistrarea pe durata
înregistrării cu funcţia VOR, numai
„
” este afișat cu intermitenţă.
• În timpul înregistrării sincronizate
(pagina 48) și al înregistrării FM
(pagina 78) (numai pentru modelul
ICD-UX513F), funcţia VOR nu va fi
operaţională.
Alte operaţii de înregistrare
(Înregistrare) t
„VOR” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire sau
înregistrare, apoi apăsaţi pe N/ENT.
4 Apăsaţi pe z REC/PAUSE.
modul meniu.
41
RO
Înregistrarea pe o cartelă de memorie
x STOP
z REC/PAUSE
.
N/ENT
v, V
Introduceţi cartela de memorie
M2™ cu terminalele orientate
spre dvs.*
* Când introduceţi o
cartelă de memorie cu
partea din spate a
reportofonului digital
orientată spre dvs.
Introduceţi cartela microSD cu
eticheta orientată spre dvs.*
În afara memoriei încorporate, puteţi
înregistra fișiere pe o cartelă de
memorie.
42
RO
Despre cartelele de memorie
compatibile
Cartelele de memorie care se pot utiliza
cu reportofonul digital sunt
următoarele:
• Suport Memory Stick Micro™ (M2™):
Se acceptă până la 16 GB.
• Cartelă microSD: Sunt acceptate
cartele microSD (FAT16) mai mici de
2 GB și cartele microSDHC (FAT32)
cu capacităţi cuprinse între 4 GB și
32 GB.
Nu sunt acceptate cartele de memorie
de 64 MB sau mai puţin.
Cartelele microSD/microSDHC care
au fost testate în conformitate cu
standardele noastre sunt următoarele.
Cartele microSD/microSDHC
Furnizor
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Funcţionare testată
–: Funcţionare netestată
Valabil începând cu septembrie 2010
Pentru ICD-UX512/UX513F, testele
operaţionale efectuate au utilizat cartele
de memorie disponibile începând cu
septembrie 2010.
Pentru cele mai recente informaţii despre
cartelele de memorie testate, accesaţi
pagina principală de asistenţă pentru
reportofonul digital:
http://support.sony-europe.com/DNA
Datorită specificaţiilor sistemului de
fișiere al reportofonului digital, puteţi
înregistra și reda un fișier LPCM mai
mic de 2 GB, precum și un fișier MP3/
WMA/AAC-LC mai mic de 1 GB, cu
ajutorul unei cartele de memorie.
Puteţi înregistra până la 4.074 de fișiere
pe un suport M2™.
P Notă
Nu sunt garantate operaţiile pe toate
tipurile de cartele de memorie compatibile.
Înainte de înregistrare, copiaţi pe
computer toate datele stocate în cartela
de memorie și formataţi cartela de
memorie din reportofonul digital
(pagina 105), astfel încât să nu mai
conţină date.
1 Deschideţi capacul slotului cartelei de
memorie, în modul oprire.
2 Introduceţi o cartelă M2™ sau
Alte operaţii de înregistrare
În acest manual, cartelele M2™ și microSD
sunt desemnate sub denumirea generică de
„cartelă de memorie”.
Slotul pentru cartela M2™/microSD este
desemnat sub denumirea „slot de cartelă
de memorie”.
Pentru introducerea unei cartele
de memorie
microSD în direcţia indicată în
ilustraţia de la pagina 42, în condiţii
de siguranţă, până la capătul slotului,
până când aceasta se fixează cu un
declic. Apoi, închideţi capacul.
Pentru extragerea unei cartele de
memorie
Împingeţi cartela de memorie în slot.
Când aceasta este împinsă spre exterior,
extrageţi-o din slotul cartelei de
memorie.
Structura folderelor și a fișierelor
În afara folderelor din memoria
încorporată, pe o cartelă de memorie
se mai creează încă 5 foldere.
43
RO
Structura folderelor și a fișierelor este
oarecum diferită de aceea a memoriei
încorporate (pagina 112).
P Notă
• Nu introduceţi și nu extrageţi o cartelă de
memorie pe durata înregistrării/redării/
formatării. În caz contrar, reportofonul
digital poate suferi o defecţiune.
• Nu extrageţi cartela de memorie în timp
ce animaţia „Accessing...” apare în
fereastra afișajului. Riscaţi să deterioraţi
datele.
• Dacă o cartelă de memorie nu este
recunoscută, extrageţi-o și apoi
reintroduceţi-o în reportofonul digital.
• Închideţi ferm capacul slotului cartelei de
memorie. De asemenea, nu introduceţi în
slot lichide, obiecte metalice, materiale
inflamabile, sau vreun alt obiect în afara
cartelei de memorie. Pericol de incendiu,
electrocutare sau defecţiuni.
2 Apăsaţi pe . de la butonul de
control, apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
fila
(Memorie încorporată),
apoi apăsaţi pe N/ENT.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Memory
Card”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
Fila
(Memorie încorporată) se
transformă în fila
(Memorie
externă), iar ulterior se va afișa
fereastra de selecţie a folderelor.
Pentru a comuta destinaţia
reportofonului digital la cartela
de memorie (din fereastra de
selecţie a folderelor)
1 Apăsaţi pe
.
Se va afișa fereastra de selecţie
a folderelor.
44
RO
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a reveni la
afișarea modului oprire.
Pentru utilizarea memoriei
încorporate
Selectaţi „Built-In Memory” în pasul 3.
Pentru a comuta destinaţia
reportofonului digital la cartela
de memorie (din meniu)
1 Selectaţi fila
(setare reportofon
digital) t „Select Memory” în
meniu, apoi apăsaţi pe N/ENT.
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Memory
Card”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
3 Când cartela de memorie nu a fost
formatată, selectaţi fila
(Setare
reportofon digital) t „Format” în
meniu, apoi apăsaţi pe N/ENT.
„Erase All Data?” va fi afișat.
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Alte operaţii de înregistrare
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
În cazul în care cartela de memorie a
fost deja formatată, treceţi la pasul 5.
5 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru utilizarea memoriei
încorporate
Selectaţi „Built-In Memory” în pasul 2.
Pentru a începe înregistrarea
Selectaţi folderul și apăsaţi pe
z REC/PAUSE. Pentru detalii despre
înregistrare, consultaţi pagina 22.
„Select Memory” este setat la
„Built-In Memory” în momentul
achiziţiei reportofonului digital.
45
RO
Înregistrarea prin intermediul altor
dispozitive
Înregistrarea cu ajutorul
unui microfon extern
Microfon stereo
Mufă m (microfon)
1 Conectaţi un microfon extern la mufa
m (microfon) când reportofonul
digital se află în modul oprire.
„Select Input” apare în fereastra
afișajului.
Dacă „Select Input” nu este afișat,
setaţi această opţiune din meniu
(pagina 93).
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „MIC IN”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
„Select Input” este setat la „MIC IN”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
46
RO
4 Apăsaţi pe z REC/PAUSE pentru
a începe înregistrarea.
Microfoanele încorporate sunt
automat dezactivate.
Dacă nivelul de intrare nu este
suficient de puternic, reglaţi setarea
„Mic Sensitivity” la reportofonul
digital.
Când este conectat un microfon de
tip plug in power, microfonul este
alimentat automat cu energie de la
reportofonul digital.
Alte operaţii de înregistrare
z Microfoane recomandate
Puteţi utiliza microfonul cu electret/
condensator Sony ECM-CS10, ECM-CZ10
(nu este furnizat).
P Notă
• După ce aţi realizat conexiunea, verificaţi
calitatea sunetului conversaţiei și nivelul
înregistrării înainte de a începe
înregistrarea.
• Dacă se înregistrează semnalul sonor al
telefonului sau un ton de apel, este
posibil ca înregistrarea conversaţiei să se
realizeze la un nivel sonor mai redus. În
acest caz, începeţi înregistrarea după
iniţierea conversaţiei.
• Este posibil ca funcţia VOR (pagina 40)
să nu fie operaţională, în funcţie de tipul
telefonului sau de starea liniei.
• Nu ne asumăm nicio răspundere pentru
niciun inconvenient, chiar dacă nu puteţi
înregistra o conversaţie utilizând
reportofonul digital.
Pentru înregistrarea sunetelor de
la un telefon sau de la un telefon
celular
Puteţi utiliza microfonul de tip electret/
condensator cu cască ECM-TL1 (nu este
furnizat) pentru înregistrarea sunetelor
de la un telefon sau de la un telefon
celular.
Pentru detalii privind modul de stabilire
a conexiunii, consultaţi instrucţiunile
de utilizare furnizate cu microfonul
ECM-TL1.
47
RO
Înregistrarea de la alte
echipamente
Mufă m (microfon)
z Sfaturi
• Înainte de începerea înregistrării,
recomandăm efectuarea prealabilă a unei
înregistrări de test.
• Dacă nivelul de intrare nu este suficient
de puternic, conectaţi mufa de căști
(minimufă stereo) a celuilalt echipament
la mufa m (microfon) a reportofonului
digital și reglaţi nivelul de volum la
echipamentul conectat la reportofonul
digital.
x STOP
Pentru înregistrarea cu ajutorul
funcţiei de înregistrare
sincronizată
CD player etc.
z REC/PAUSE
v, V
N/ENT
Puteţi realiza fișiere muzicale fără
utilizarea computerului, înregistrând
sunete de la alte echipamente conectate
la reportofonul digital.
Când selectaţi „Audio IN” din meniul
„Scene Select”, setările adecvate pentru
înregistrarea de la un alt echipament
sunt deja selectate. Pentru detalii despre
setare, consultaţi pagina 35.
48
RO
Reportofonul digital își întrerupe
funcţionarea când nu este detectat
niciun sunet timp de peste 2 secunde.
Reportofonul digital reîncepe
înregistrarea într-un fișier nou când
sunetul este detectat din nou.
Când selectaţi „Audio IN” din meniul
„Scene Select”, opţiunea „SYNC REC”
este deja setată la „ON”.
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„SYNC REC” din meniu, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
„Select Input” apare în fereastra
afișajului.
Dacă „Select Input” nu este afișat,
setaţi această opţiune din meniu
(pagina 93).
5 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Audio
IN”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
4 Conectaţi celălalt echipament la
reportofonul digital când acesta din
urmă se află în modul oprire.
Cuplaţi conectorul de ieșire audio
(minimufă stereo) al celuilalt
echipament la mufa m (microfon) a
reportofonului digital, utilizând un
cablu de conectare audio disponibil
comercial.
Alte operaţii de înregistrare
de control pentru a selecta „ON”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
„SYNC REC” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
„Select Input” este setat la „MIC IN”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
6 Apăsaţi pe z REC/PAUSE pentru
a începe înregistrarea.
„
” este afișat cu
intermitenţă și reportofonul digital
intră în modul de întrerupere a
înregistrării.
49
RO
7 Începeţi redarea la echipamentul
conectat la reportofonul digital.
„
” apare pe afișaj și
înregistrarea sincronizată începe.
Înregistrarea sincronizată se întrerupe
când nu este detectat niciun sunet timp
de peste 2 secunde, iar indicatorul
„
” începe să fie afișat cu
intermitenţă.
Reportofonul digital reîncepe
înregistrarea într-un fișier nou când
sunetul este detectat din nou.
P Notă
• În timpul înregistrării sincronizate, nu
puteţi întrerupe înregistrarea (pagina 25),
nu puteţi înregistra cu funcţia VOR
(pagina 40) și nu puteţi adăuga un marcaj
de urmărire (pagina 68).
• În funcţie de echipamentul conectat la
reportofonul digital, funcţia de
înregistrare sincronizată ar putea să nu se
comporte corespunzător, din cauza unei
diferenţe în ceea ce privește nivelul de
intrare audio.
• Când înregistraţi de la alt echipament,
setarea „Mic Sensitivity” nu poate fi
modificată.
50
RO
Pentru înregistrarea fără funcţia
de înregistrare sincronizată
Selectaţi „OFF” în pasul 2 al procedurii
„Pentru înregistrarea cu ajutorul funcţiei
de înregistrare sincronizată” de la
pagina 48, apoi continuaţi cu pașii 3 - 7.
Când apăsaţi pe z REC/PAUSE în
pasul 6, microfoanele încorporate sunt
decuplate automat și se înregistrează
sunetul provenit de la echipamentul
conectat.
Funcţionarea în timpul înregistrării
Monitorizarea înregistrării
Mufă i (căști)
VOL –/+
Alte operaţii de înregistrare
În cazul în care conectaţi căștile stereo
furnizate la mufa i (căști), puteţi
monitoriza înregistrarea. Puteţi regla
volumul monitorizării apăsând pe
VOL –/+, dar nivelul de înregistrare este
fixat.
P Notă
Când firul de la căști intră în contact cu
reportofonul digital în timp ce monitorizaţi
înregistrarea, este posibil ca reportofonul
digital să înregistreze foșnete. Foșnetul
poate fi diminuat prin păstrarea unei
distanţe între firul de la căști și
reportofonul digital.
51
RO
Alte operaţii de redare
Modificarea setărilor de redare
Metode de redare
convenabile
Ascultarea sunetelor la o calitate
superioară
• Pentru a asculta la căști:
Conectaţi căștile stereo furnizate la
mufa i (căști). Difuzorul încorporat
va fi deconectat automat.
• Pentru ascultarea de la un difuzor
extern:
Conectaţi un difuzor activ sau pasiv
(nu este furnizat) la mufa i (căști).
Localizarea rapidă a punctului de
la care doriţi să începeţi redarea
(Easy search)
Când „Easy Search” este setat la „ON”
(pagina 96) în meniu, puteţi localiza
rapid punctul din care doriţi să începeţi
redarea, apăsând pe > sau pe . de
la butonul de control, în mod repetat, în
timpul redării.
Puteţi reveni cu circa 3 secunde apăsând
pe . de la butonul de control o dată,
respectiv vă puteţi deplasa cu circa
10 secunde înainte apăsând o dată pe
> de la butonul de control. Această
funcţie este utilă pentru localizarea unui
punct dorit dintr-o înregistrare lungă.
52
RO
Căutarea înainte/înapoi în timpul
redării (derularea înainte/înapoi)
• Pentru a căuta înainte (Derulare
înainte):
Ţineţi apăsat pe > de la butonul de
control în timpul redării și eliberaţi-l în
punctul de unde doriţi să reluaţi
redarea.
• Pentru a căuta înapoi (Derulare
înapoi):
Ţineţi apăsat pe . de la butonul de
control în timpul redării și eliberaţi-l în
punctul de unde doriţi să reluaţi
redarea.
Reportofonul digital caută la viteză
redusă, cu sunet de redare. Acest lucru
este util pentru a verifica un cuvânt
înainte sau înapoi. Apoi, dacă ţineţi
apăsat pe buton, reportofonul digital
începe să caute la viteză mai mare.
z Când fișierele sunt redate până la
sfârșitul ultimului fișier
x STOP
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
Alte operaţii de redare
• La redarea normală sau rapidă până la
sfârșitul ultimului fișier, indicatorul
„FILE END” luminează timp de circa
5 secunde.
• Când „FILE END” și indicatorul de
funcţionare se sting, reportofonul digital
se va opri la începutul ultimului fișier.
• Dacă ţineţi apăsat pe . de la butonul
de control în timp ce indicatorul „FILE
END” luminează, fișierele sunt redate
rapid, iar redarea normală va începe din
punctul în care este eliberat butonul.
• Dacă ultimul fișier este lung și doriţi să
începeţi redarea într-o porţiune
ulterioară a fișierului, ţineţi apăsat pe
> de la butonul de control pentru a vă
deplasa la sfârșitul fișierului, apoi apăsaţi
pe . de la butonul de control în timp
ce „FILE END” luminează, pentru a
reveni la punctul dorit.
• Pentru orice fișier, cu excepţia ultimului,
accesaţi începutul următorului fișier și
redaţi înapoi, până la punctul dorit.
Reducerea zgomotului din
sunetele redate și sporirea
clarităţii vocii umane –
funcţia de eliminare
a zgomotului
Când funcţia de eliminare a zgomotului
este eficientă în modul redare, se reduce
zgomotul ambiant care nu reprezintă
vocea umană. Redarea fișierelor se
realizează cu o bună claritate a
sunetelor, deoarece se reduce zgomotul
pe toate benzile de frecvenţă care includ
vocea umană.
53
RO
P Notă
• Efectul funcţiei de eliminare a
zgomotului poate fi diferit, în funcţie de
starea vocii înregistrate.
• La utilizarea difuzorului încorporat,
funcţia de eliminare a zgomotului nu este
operaţională.
• Când funcţia de eliminare a zgomotului
este eficientă, funcţia de efect nu este
operaţională.
• Când ascultaţi emisiunile unui post de
radio FM (numai la modelul
ICD-UX513F), funcţia de eliminare a
zgomotului nu este operaţională.
• Când ascultaţi un fișier AAC-LC și un
fișier WMA, funcţia de eliminare a
zgomotului nu este operaţională.
1 Ţineţi apăsat pe butonul MENU/
NOISE CUT timp de circa 2 secunde
sau mai mult atunci când reportofonul
digital se află în modul oprire sau
redare.
Se va afișa fereastra de setare
a funcţiei „Noise Cut”.
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta
„Maximum” sau „Medium”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
54
RO
„Noise Cut” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea funcţiei de
eliminare a zgomotului
Selectaţi „OFF” în pasul 2.
Pentru setarea funcţiei de
eliminare a zgomotului în meniu
Selectaţi și setaţi „Noise Cut” din fila
(Redare) din meniu.
Reglarea vitezei de redare –
funcţia DPC (Digital Pitch
Control)
1 Glisaţi comutatorul DPC(SPEED
CTRL) în poziţia „ON”.
2 În cursul redării, apăsaţi pe v sau pe
V de la butonul de control, pentru a
Spate
regla viteza de redare.
V: Reduce viteza de redare cu
Faţă
v, V
Alte operaţii de redare
5 procente la fiecare apăsare pe
acest buton (de la ×0,50 la ×1,00).
v: Mărește viteza de redare cu
10 procente la fiecare apăsare pe
acest buton (de la ×1,00 la ×2,00).
Când ţineţi apăsat pe fiecare buton,
puteţi modifica viteza continuu.
Viteza de redare este setată la „×0,70”
la achiziţia reportofonului digital.
Pentru a reveni la viteza normală
de redare
Glisaţi comutatorul DPC(SPEED
CTRL) în poziţia „OFF”.
P Notă
Puteţi regla viteza de redare într-un
interval cuprins între 0,50 - 2,00 ori.
Fișierul este redat în tonuri naturale,
prin intermediul unei funcţii de
procesare digitală.
Când fișierele sunt înregistrate în formatul
LPCM/WMA/AAC-LC, viteza de redare
se poate regla numai într-un interval
cuprins între 0,50 și 1,00 ori. Dacă încercaţi
să reglaţi viteza de redare în afara acestui
interval, în fereastra afișajului apare
mesajul „NO FAST”.
55
RO
Selectarea efectului de
sunet
x STOP
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta efectul
dorit pentru redare, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
v, V
N/ENT
., >
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pop
Puteţi seta efectul dorit pentru redare
din meniu.
Amplifică intervalele medii, ideal
pentru voci.
Rock
Amplifică intervalele înalte și
joase, pentru un sunet puternic.
1 Selectaţi fila
Jazz
Amplifică intervalele înalte,
pentru un sunet vioi.
Bass1
Amplifică sunetul de bas.
Bass2
Amplifică suplimentar sunetul
de bas.
(Redare) t „Effect”
din meniu când reportofonul digital se
află în modul oprire sau redare, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
Custom Vă puteţi proiecta propriul nivel
particularizat al sunetului, pentru
5 benzi.
OFF
56
RO
Dezactivează funcţia de efect.
„Effect” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
Pentru a seta nivelul de sunet
preferat
1 Setaţi „Effect” la „Custom” în
pasul 2, apoi apăsaţi pe N/ENT.
Se va afișa fereastra de setare
particularizată.
2 La reglarea nivelului de sunet în
modul meniu.
P Notă
• Când utilizaţi difuzorul încorporat sau
ascultaţi emisiunile unui post de radio
FM (numai pentru modelul
ICD-UX513F), această setare este
nevalidă.
• Când funcţia de eliminare a zgomotului
este eficientă, funcţia de efect nu este
operaţională.
Selectarea modului de
redare
Alte operaţii de redare
benzile de 100 Hz, 300 Hz, 1 kHz,
3 kHz și 10 kHz, apăsaţi pe . sau
pe > de la butonul de control
pentru deplasarea benzii la stânga sau
la dreapta, apoi apăsaţi pe v sau pe
V de la butonul de control.
Setarea poate fi reglată în 7 pași, de la
–3 la +3.
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
x STOP
A-B
N/ENT
v, V
Puteţi selecta modul de redare din
meniu.
3 Apăsaţi pe N/ENT.
57
RO
1 Selectaţi fila
(Redare) t „Play
Mode” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire sau
redare, apoi apăsaţi pe N/ENT.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
1
Se redă un fișier.
Fișierele dintr-un folder sunt
redate continuu.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „1”, „
”,
„ALL”, „
1”, „
” sau
„
ALL”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
ALL
1
Toate fișierele sunt redate
continuu.
Se redă un fișier în mod repetat.
Fișierele dintr-un folder sunt
redate în mod repetat.
ALL Toate fișierele sunt redate în mod
repetat.
„Play Mode” este setat la „
” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
Pentru redarea în mod repetat a
unei secţiuni specificate –
repetare A-B
1 În timpul redării, apăsaţi pe
(repetare) A-B pentru a specifica
punctul de început A.
„A-B B?” este afișat.
58
RO
2 Apăsaţi din nou pe
(repetare)
A-B pentru a specifica punctul de
sfârșit B.
„
A-B” este afișat și secţiunea
specificată este redată în mod repetat.
Pentru a reveni la redarea normală:
Apăsaţi pe N/ENT.
Pentru oprirea redării cu repetare A-B:
Apăsaţi pe x STOP.
Alte operaţii de redare
Pentru modificarea segmentului
specificat pentru redarea cu repetare
A-B:
În timpul redării cu repetare A-B,
apăsaţi din nou pe
(repetare) A-B
pentru a specifica un nou punct de
început A. Apoi, specificaţi un nou
punct de sfârșit B, ca în pasul 2.
P Notă
Nu puteţi seta punctele A și B în
apropierea începutului sau a sfârșitului
unui fișier, și nici în jurul unui marcaj de
urmărire.
59
RO
Redarea unui fișier la ora dorită, cu alarmă
x STOP
N/ENT
v, V
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
„ON”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
3 Setaţi data și ora alarmei.
Puteţi declanșa o alarmă și începe
redarea unui fișier selectat, la o anumită
oră. Puteţi determina redarea unui fișier
la o dată specificată, săptămânal sau
zilnic, la aceeași oră. Puteţi seta
o alarmă pentru un fișier.
1 Selectaţi fișierul care doriţi să fie
redat cu alarma.
2 Accesaţi modul de setare al alarmei.
(Redare) t
„Alarm” din meniu când
reportofonul digital se află în
modul oprire, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
1 Selectaţi fila
60
RO
1 Apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
„Date”, o zi din săptămână sau
„Daily”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
2 Când selectaţi „Date”:
Setaţi succesiv anul, luna, ziua,
ora și minutul, așa cum se arată în
procedura „Pasul 4: Setarea
ceasului” de la pagina 18.
Când selectaţi o zi din săptămână
sau „Daily”:
Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a seta ora, apoi
apăsaţi pe N/ENT, apăsaţi pe v sau
pe V de la butonul de control pentru
a seta minutul, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta un șablon
de alarmă preferat, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
Pentru anularea setării alarmei
Urmaţi pașii 1 și 2 de la pagina 60. În
pasul 2-2, selectaţi „OFF” și apăsaţi pe
N/ENT. Alarma va fi anulată și
indicatorul de alarmă va dispărea din
fereastra afișajului.
La sosirea datei și a orei setate
„Executing...” este afișat.
5 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
Pentru modificarea setării
alarmei
Pentru oprirea redării alarmei
Selectaţi fișierul a cărui setare de alarmă
doriţi să o modificaţi, apoi parcurgeţi
pașii 2 - 5 de la pagina 60 până la pagina
curentă.
În timp ce se aude sunetul de alarmă,
apăsaţi pe orice buton în afară de
VOL –/+. Dacă funcţia HOLD este
activată, puteţi opri alarma apăsând pe
orice buton.
Alte operaţii de redare
modul meniu.
Procesul de setare se încheie și „,”
(indicatorul de alarmă) apare în
fereastra afișajului.
La ora setată, mesajul „ALARM” este
afișat în fereastra afișajului și alarma și
fișierul selectat vor fi redate utilizând
șablonul de alarmă selectat.
Când redarea se încheie, reportofonul
digital se va opri automat. (Când
șablonul de alarmă este setat la
„Beep&Play” sau la „Play”,
reportofonul digital se va opri la
începutul fișierului selectat.)
61
RO
P Notă
• Puteţi seta o singură alarmă pentru
fiecare fișier.
• Când ceasul nu a fost setat sau nu sunt
înregistrate fișiere, nu puteţi seta alarma.
• Alarma sună chiar dacă setaţi „Beep” la
„OFF” în meniu (pagina 103).
• Dacă ora alarmei sosește în timpul
actualizării datelor, alarma va fi anulată
automat.
• Dacă sosește ora mai multor alarme,
numai primul fișier va fi redat cu
o alarmă.
• Dacă divizaţi un fișier pentru care aţi
setat o alarmă, setarea de alarmă rămâne
activă numai pentru prima parte a
fișierului divizat.
• Dacă ștergeţi un fișier în care aţi setat
o alarmă, alarma respectivă va fi, de
asemenea, anulată.
• Nu puteţi seta alarme în fișierele podcast.
• Nu puteţi seta alarme în fișierele stocate
pe o cartelă de memorie.
62
RO
Redarea prin intermediul altor dispozitive
Înregistrarea cu alte
echipamente
Casetofon cu
înregistrare,
minicasetofon cu
înregistrare cu disc etc.
Mufă i (căști)
1 Conectaţi mufa i (căști) a
reportofonului digital la borna de
intrare externă a celuilalt echipament,
utilizând un cablu de conectare audio
disponibil comercial.
2 Apăsaţi pe N/ENT pentru a începe
redarea și, în același timp, pentru a
seta echipamentul conectat la modul
de înregistrare.
Un fișier din reportofonul digital va fi
înregistrat la echipamentul conectat.
Alte operaţii de redare
3 Apăsaţi pe x STOP de la
x STOP
N/ENT
Puteţi înregistra sunetele reportofonului
digital cu alte echipamente.
Înainte de începerea înregistrării,
recomandăm efectuarea prealabilă
a unei înregistrări de test.
reportofonul digital și simultan de la
echipamentul conectat, pentru a opri
înregistrarea.
z Sfat
Dacă volumul sunetelor înregistrate este
insuficient de puternic, reglaţi sunetul de
redare al reportofonului digital
(pagina 29).
63
RO
Editarea fișierelor
Aranjarea fișierelor dintr-un folder
Mutarea unui fișier într-un
alt folder
x STOP
3 Apăsaţi pe . de la butonul de
control, apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
fila
(Voce) sau fila
(Muzică),
apoi apăsaţi pe >.
v, V
N/ENT
., >
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
mutaţi.
de control pentru a selecta folderul în
care doriţi să mutaţi fișierul, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Move
File” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
64
RO
„Moving File...”: este afișat acest
fișier animaţie și fișierul este mutat în
ultima poziţie din folderul destinaţie.
Când mutaţi un fișier într-un alt
folder, fișierul original din folderul
precedent va fi șters.
5 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru a anula mutarea fișierului
Apăsaţi pe x STOP înainte de pasul 4.
P Notă
• Nu puteţi muta fișiere podcast.
• Nu puteţi muta fișierele protejate
(pagina 74).
• Nu puteţi muta fișiere pe celălalt suport
de memorie.
Copierea unui fișier pe
celălalt suport de memorie
x STOP
., >
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
copiaţi.
Când doriţi să copiaţi un fișier din
cartela de memorie în memoria
încorporată, setaţi suportul de
memorie sursă la „Memory Card”
(pagina 44).
2 Selectaţi fila
(Editare) t „File
Copy” din meniu, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
Editarea fișierelor
Slot pentru cartelă de
memorie
Puteţi copia fișiere între memoria
încorporată și o cartelă de memorie,
ceea ce este util pentru salvarea unei
copii de rezervă. Înainte de începerea
operaţiei, introduceţi o cartelă de
memorie care se va utiliza pentru
copiere în slotul pentru cartela de
memorie.
N/ENT
v, V
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
65
RO
Apare animaţia „Copy to Memory
Card Select Folder” sau „Copy to
Built-In Memory Select Folder” și
este afișată fereastra de selecţie
a folderului.
3 Apăsaţi pe . de la butonul de
control, apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
fila
(Voce) sau fila
(Muzică),
apoi apăsaţi pe >.
Animaţia „Copying...” este afișată și
fișierul este copiat ca ultim fișier din
folderul destinaţie. Se va copia un
fișier cu un nume identic.
5 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru a anula operaţia de
copiere
Apăsaţi pe x STOP înainte de pasul 4.
Pentru a anula operaţia de
copiere în timpul copierii
În timp ce animaţia „Copying...” este
afișată la pasul 4, apăsaţi pe x STOP.
P Notă
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta folderul în
care doriţi să copiaţi fișierul, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
66
RO
• Înainte de a începe să copiaţi fișierul
destinaţie, verificaţi indicatorul de
baterie. Dacă bateria este slabă, este
posibil să nu puteţi copia fișiere.
• În cazul în care capacitatea de memorie
rămasă a suportului de memorie de
destinaţie este insuficientă, este posibil să
nu puteţi copia fișiere.
• Nu puteţi copia fișierele podcast.
• Nu extrageţi și nu introduceţi o cartelă de
memorie și nu opriţi reportofonul digital
în timpul copierii. Este posibil ca fișierele
să fie deteriorate.
Ștergerea tuturor fișierelor
dintr-un folder
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Erase
All” din meniu, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
x STOP
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
„Erase All Files in the Folder?” va fi
afișat.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
P Notă
Dacă folderul selectat conţine un fișier
protejat (pagina 74), nu puteţi șterge
fișierul protejat din folderul respectiv.
fișierele pe care doriţi să le ștergeţi
atunci când reportofonul digital se
află în modul oprire.
Editarea fișierelor
1 Selectaţi folderul care conţine
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și se vor șterge
toate fișierele din folderul selectat.
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea ștergerii
Selectaţi „Cancel” în pasul 3, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
67
RO
Utilizarea unui marcaj de urmărire
Adăugarea unui marcaj de
urmărire
Indicatorul (Marcaj de urmărire) este
afișat cu intermitenţă de trei ori și se
adaugă un marcaj de urmărire.
T-MARK
N/ENT
., >
P Notă
Puteţi adăuga un marcaj de urmărire
într-un punct în care doriţi să divizaţi un
fișier ulterior sau pe care să-l localizaţi
în timpul redării. La un fișier pot fi
adăugate maximum 98 de marcaje de
urmărire.
În timpul înregistrării, al redării sau al
întreruperilor, apăsaţi pe T-MARK în
poziţia în care doriţi să adăugaţi un
marcaj de urmărire.
68
RO
• Puteţi adăuga un marcaj de urmărire
numai la fișierele înregistrate utilizând
reportofonul digital. Totuși, când editaţi
fișiere utilizând software-ul furnizat
Sound Organizer, adăugarea unui marcaj
de urmărire la fișiere nu este posibilă.
• Nu puteţi adăuga un marcaj de urmărire
la mai puţin de 0,5 secunde de un alt
marcaj de urmărire.
• Nu puteţi adăuga un marcaj de urmărire
chiar la începutul sau la sfârșitul
fișierului.
• Dacă un fișier conţine deja 98 de marcaje
de urmărire, nu mai puteţi adăuga altele.
• Când se adaugă un marcaj de urmărire în
timpul redării, aceasta se oprește.
Localizarea unui marcaj de
urmărire și începerea redării de
la marcajul de urmărire
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Erase
Track Mark” din meniu, apoi apăsaţi
pe N/ENT.
Apăsaţi pe . sau pe > de la
butonul de control, în modul oprire.
Când indicatorul
(Marcaj de
urmărire) este afișat cu intermitenţă
o dată, apăsaţi pe N/ENT.
Ștergerea unui marcaj de
urmărire
x STOP
N/ENT
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
„Erase Track Mark?” va fi afișat.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și marcajul de
urmărire selectat va fi șters.
Editarea fișierelor
Poziţie de oprire
v, V
Ștergerea marcajului
de urmărire
1 Opriţi-vă într-o poziţie situată după
marcajul de urmărire pe care doriţi
să-l ștergeţi.
Se va șterge marcajul de urmărire situat
imediat anterior poziţiei de oprire.
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
69
RO
Pentru anularea ștergerii
Selectaţi „Cancel” în pasul 3,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Erase
All Track Marks” din meniu, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
Ștergerea simultană a
tuturor marcajelor de
urmărire din fișierul selectat
x STOP
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
„Erase All Track Marks?” va fi afișat.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
N/ENT
v, V
1 Selectaţi un fișier din care doriţi să
ștergeţi marcajele de urmărire.
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și toate marcajele
de urmărire vor fi șterse simultan.
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea ștergerii
Selectaţi „Cancel” în pasul 3, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
70
RO
Divizarea unui fișier
Divizarea unui fișier la
poziţia curentă
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Divide
Current Position” din meniu, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
x STOP
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
„Divide?” va fi afișat.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
1 Opriţi fișierul în poziţia în care doriţi
să-l divizaţi.
Fișier 1
Fișier 2
Editarea fișierelor
Puteţi diviza un fișier în modul oprire,
astfel încât fișierul este împărţit în două
părţi, iar partea mai nouă a fișierului
divizat va primi un număr nou de fișier.
Prin divizarea unui fișier, puteţi găsi cu
ușurinţă punctul din care doriţi să redaţi
atunci când realizaţi o înregistrare de
durată, de exemplu, la o întâlnire. Puteţi
diviza un fișier până când numărul total
de fișiere din folder atinge valoarea
maximă admisă.
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Apare animaţia „Dividing...”, iar
fișierele divizate vor primi un sufix
cu un număr de ordine („_1” pentru
fișierul original, respectiv „_2” pentru
noul fișier).
Fișier 3
Un fișier este
divizat.
Fișier 1 Fișier 2_1 Fișier 2_2 Fișier 3
Un sufix format dintr-un număr de ordine
este adăugat la fiecare dintre fișierele
rezultate în urma divizării.
71
RO
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
P Notă
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de
spaţiu liber în suportul de memorie
pentru a diviza un fișier.
• Când divizaţi un fișier cu titlu și un nume
de artist, partea mai nouă are același titlu
și același nume de artist.
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele
înregistrate utilizând reportofonul digital
(de exemplu, un fișier transferat de la un
computer). Mai mult, când editaţi fișiere
utilizând software-ul furnizat Sound
Organizer, divizarea fișierelor nu este
posibilă.
• Odată un fișier divizat, nu-l puteţi
readuce la starea sa originală.
• Dacă divizaţi un fișier la o poziţie aflată
la 0,5 secunde de un marcaj de urmărire,
acesta din urmă va fi șters.
• Din cauza limitărilor de sistem, nu puteţi
diviza un fișier chiar la începutul sau la
sfârșitul fișierului.
Divizarea unui fișier în
poziţiile tuturor marcajelor
de urmărire
x STOP
N/ENT
v, V
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
divizaţi.
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Divide
All Track Marks” din meniu când
reportofonul digital se află în modul
oprire, apoi apăsaţi pe N/ENT.
Pentru anularea divizării
Selectaţi „Cancel” în pasul 3, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
„Divide All Track Marks?” va fi
afișat.
72
RO
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Apare animaţia „Dividing...”, iar
fișierul este divizat, separările
producându-se în poziţiile tuturor
marcajelor de urmărire. Toate
marcajele de urmărire existente în
fișiere vor fi șterse.
Pentru anularea divizării
Selectaţi „Cancel” în pasul 3, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
z Sfat
Pentru a anula divizarea, în timpul
operaţiei, pentru toate marcajele de
urmărire rămase, apăsaţi pe x STOP.
Fișierele divizate anterior anulării rămân
divizate.
P Notă
Fișier 1
Un fișier este divizat.
Fișier 1_01 Fișier 1_02
Fișier 1_03
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Editarea fișierelor
Un sufix format dintr-un număr de ordine este
adăugat la fiecare dintre fișierele rezultate în
urma divizării.
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de
spaţiu liber în suportul de memorie
pentru a diviza un fișier.
• Când divizaţi un fișier cu titlu și un nume
de artist, partea mai nouă are același titlu
și același nume de artist.
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele
înregistrate utilizând reportofonul digital
(de exemplu, un fișier transferat de la un
computer). Mai mult, când editaţi fișiere
utilizând software-ul furnizat Sound
Organizer, divizarea fișierelor nu este
posibilă.
• Odată un fișier divizat, nu-l puteţi
readuce la starea sa originală.
73
RO
Protejarea unui fișier
x STOP
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
N/ENT
v, V
„Set Protection?” va fi afișat.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
Pentru a preveni ștergerea sau editarea
accidentală a unui fișier, puteţi proteja
un fișier important. Un fișier protejat
este marcat cu indicatorul (protejat)
și este privit ca fișier numai pentru citire,
pe care nu-l puteţi șterge sau edita.
1 Afișaţi fișierul pe care doriţi să-l
protejaţi din fila
fila
(Muzică).
2 Selectaţi fila
(Voce) sau din
(Editare) t
„Protect” din meniu când
reportofonul digital se află în modul
oprire, apoi apăsaţi pe N/ENT.
74
RO
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Fișierul este protejat. Un fișier
protejat este marcat cu indicatorul
(protejat).
4 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea protecţiei
Selectaţi fișierul protejat, apoi treceţi la
pașii 2 - 4. În acest caz, animaţia „Erase
Protection?” va fi afișată la pasul 2.
P Notă
Nu puteţi seta protecţia pentru fișierele din
fila
(Podcast).
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM (numai pentru modelul ICD-UX513F)
Realizarea acordului pe frecvenţa unui post
de radio FM
Realizarea acordului pe
frecvenţa unui post de radio
prin scanarea frecvenţelor
1 Selectaţi fila
(Radio FM) t „FM
Radio” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
x STOP
N/ENT
., >
P Notă
Pe parcursul recepţiei FM, nu puteţi
încărca bateria.
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
Firul de cască al căștilor stereo furnizate
reprezintă o antenă FM; în consecinţă,
conectaţi căștile stereo la mufa i (căști)
atunci când ascultaţi emisiuni ale
posturilor de radio FM.
Reportofonul digital intră în modul
radio FM.
2 Apăsaţi pe . sau pe > de la
butonul de control, în mod repetat,
pentru a vă acorda pe frecvenţa unui
post de radio.
75
RO
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a opri
emisiunea postului de radio FM.
Pentru scanarea automată a
frecvenţelor radio
La pasul 2, ţineţi apăsat pe . sau pe
> de la butonul de control până când
cifrele care reprezintă frecvenţa încep să
se modifice pe afișaj.
Reportofonul digital scanează automat
frecvenţele radio și se oprește când
găsește un post cu emisie fără paraziţi.
Dacă nu vă puteţi acorda la frecvenţa
unui post de radio, apăsaţi pe . sau
pe > de la butonul de control, în mod
repetat, pentru a modifica frecvenţa
pas cu pas.
76
RO
Aspectul afișajului la ascultarea
emisiunilor posturilor de
radio FM
Indicaţie FM
Frecvenţă radio
Număr predefinit
Sensibilitate receptor
Acordarea pe frecvenţa unui
post de radio predefinit
x STOP
N/ENT
v, V
Când aţi predefinit în prealabil posturi
de radio FM (pagina 79), puteţi realiza
acordul pe frecvenţa unui post prin
selectarea unui număr predefinit.
1 Selectaţi fila
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control, în mod repetat, până la
afișarea numărului predefinit (P)
dorit.
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
(Radio FM) t „FM
Radio” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
Reportofonul digital intră în modul
radio FM.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a opri
emisiunea postului de radio FM.
77
RO
Înregistrarea emisiunilor
posturilor de radio FM
z REC/PAUSE
x STOP
1 Realizaţi acordul pe frecvenţa
postului pe care doriţi să-l înregistraţi.
2 Apăsaţi pe z REC/PAUSE pentru a
începe înregistrarea.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a opri
înregistrarea.
P Notă
• Când radioul FM este activat, nu puteţi
schimba suportul de memorie și nici
selecta un folder. Înainte de a începe
înregistrarea unei emisiuni de la un post
de radio FM, selectaţi suportul de
memorie și folderul pe care doriţi să-l
utilizaţi, pentru a înregistra emisiunea
FM în avans.
78
RO
• Înregistrarea unei emisiuni FM în modul
LPCM nu este posibilă. Când opţiunea
„REC Mode” este setată la „LPCM
44.1kHz/16bit,” se înregistrează o
emisiune FM în formatul „MP3
192kbps.”
• În timpul înregistrării FM, funcţiile Mic
Sensitivity, VOR și LCF (Low Cut Filter)
sunt dezactivate.
Prestabilirea posturilor de radio FM
Prestabilirea automată a
posturilor de radio FM
1 Selectaţi fila
(Radio FM) t
„Auto Preset” din meniu în timp ce
ascultaţi emisiunile unui post de radio
FM, apoi apăsaţi pe N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
„Auto Preset?” va fi afișat.
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Reportofonul digital scanează
automat în căutarea frecvenţelor
radio disponibile, iar posturile vor fi
stocate în memorie, în ordine
crescătoare a frecvenţelor.
La prestabilirea automată a posturilor
de radio FM, numărul prestabilit care
este pregătit pentru atribuire este
afișat intermitent.
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
Puteţi realiza automat acordul la
frecvenţa posturilor de radio și apoi le
puteţi înregistra, utilizând numere
prestabilite. Puteţi prestabili automat
până la 30 de posturi de radio FM,
utilizând meniul prestabilit.
79
RO
Pentru a opri prestabilirea
automată
Apăsaţi pe x STOP. Numerele
prestabilite memorate până la apăsarea
pe butonul x STOP rămân în memorie.
Prestabilirea manuală a
posturilor de radio FM
N/ENT
v, V
1 Urmaţi pașii 1 și 2 ai procedurii
„Acordarea pe frecvenţa unui post de
radio predefinit” și realizaţi acordul
pe frecvenţa postului de radio pe care
doriţi să-l prestabiliţi, apoi memoraţi
postul la un număr prestabilit.
Când postul pe care doriţi să-l
acordaţi nu este un post prestabilit, se
afișează „P - -”. În acest caz, îl puteţi
înregistra cu un nou număr
prestabilit.
2 Apăsaţi pe N/ENT.
Pe afișaj sunt prezentate numărul
prestabilit, frecvenţa și mesajul
„Set?”.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
Puteţi stoca un post de radio FM
neînregistrat la un număr prestabilit.
Puteţi prestabili până la 30 de posturi de
radio FM în memoria reportofonului
digital.
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Postul va fi stocat în memorie, la
numărul prestabilit.
80
RO
Ștergerea posturilor de
radio FM prestabilite
N/ENT
v, V
1 Urmaţi pașii 1 și 2 ai procedurii
„Acordarea pe frecvenţa unui post de
radio predefinit” și realizaţi acordul
pe frecvenţa postului de radio pentru
a afișa numărul prestabilit pe care
doriţi să-l ștergeţi.
2 Apăsaţi pe N/ENT.
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
Pe afișaj sunt prezentate numărul
prestabilit, frecvenţa și mesajul
„Erase?”.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
Numărul prestabilit va fi înlocuit cu
„P - -”.
81
RO
Modificarea setărilor de recepţie a radioului
FM
Modificarea sensibilităţii
receptorului pentru radioul
FM
1 Selectaţi fila
(Radio FM) t
„DX/LOCAL” din meniu în timp ce
ascultaţi emisiunile unui post de radio
FM, apoi apăsaţi pe N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta „DX” sau
„LOCAL”, apoi apăsaţi pe N/ENT.
Puteţi seta sensibilitatea receptorului
atunci când ascultaţi emisiunile unui
post de radio FM.
82
RO
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
DX
Modificarea sensibilităţii de
scanare
De obicei, selectaţi această
setare.
x STOP
LOCAL Selectaţi această setare când
există interferenţe sau întreruperi
cauzate de un câmp electric
intens din jurul antenei de
transmisie a postului emiţător
etc.
„DX/LOCAL” este setat la „DX” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
N/ENT
v, V
P Notă
Puteţi seta sensibilitatea de scanare la
prestabilirea posturilor de radio FM.
Selectaţi „DX” când starea recepţiei
reportofonului digital este deficitară, din
cauza unui semnal slab.
1 Selectaţi fila
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
(Radio FM) t
„Scan Sensitivity” din meniu în timp
ce ascultaţi emisiunile unui post de
radio FM, apoi apăsaţi pe N/ENT.
83
RO
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta
„High(SCAN H)” sau
„Low(SCAN L)”, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
Comutarea ieșirii postului
de radio FM între difuzor și
căști
x STOP
N/ENT
v, V
Sensibilitatea de scanare este setată la
„High(SCAN H)” la achiziţia
reportofonului digital.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
În timpul recepţiei FM sau al
înregistrării FM, puteţi comuta ieșirea
de sunet între difuzor și căști, cu ajutorul
meniului.
1 Selectaţi fila
(Radio FM) t
„Audio Output” din meniu în timpul
recepţiei FM sau al înregistrării FM,
apoi apăsaţi pe N/ENT.
84
RO
2 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta
„Headphones” sau „Speaker”, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
Ieșirea radioului FM este setată la
„Headphones” în momentul achiziţiei
reportofonului digital.
3 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
85
RO
Despre funcţia de meniu
Efectuarea setărilor pentru meniu
2 Apăsaţi pe . de la butonul de
x STOP
.
N/ENT
MENU/NOISE CUT
v, V
control, apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
fila
(Înregistrare), fila
(Redare), fila
(Editare), fila
(Afișaj), fila
(Setare
reportofon digital) sau fila
(Radio
FM), apoi apăsaţi pe N/ENT.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
1 Apăsaţi pe MENU/NOISE CUT
pentru a intra în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
de control pentru a selecta elementul
de meniu pentru care doriţi să
realizaţi setarea, apoi apăsaţi pe
N/ENT.
(Fila
(radio FM)
este afișată numai la
modelul ICD-UX513F.)
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta setarea pe
care doriţi să o stabiliţi, apoi apăsaţi
pe N/ENT.
86
RO
5 Apăsaţi pe x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
P Notă
Dacă nu apăsaţi pe niciun buton timp de
60 de secunde, modul meniu este anulat
automat și fereastra va reveni la afișajul
normal.
Pentru a reveni la fereastra
anterioară
În timpul modului meniu, apăsaţi pe
. de la butonul de control.
Despre funcţia de meniu
Pentru a părăsi modul meniu
Apăsaţi pe x STOP sau pe MENU/
NOISE CUT.
87
RO
Setări de meniu
File
Elemente de meniu
Mod de funcţionare
(a: setarea este posibilă / —: setarea nu este posibilă)
Mod oprire Mod redare Mod
Mod recepţie Mod înregistrare
înregistrare radio FM* radio FM*
Scene Select
(Înregistrare) REC Mode
a
—
—
—
a
—
—
—
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
VOR
a
—
a
—
—
SYNC REC
a
—
—
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
a
a
—
—
—
Effect
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Play Mode
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
a
—
—
—
—
Divide Current
Position
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
(Redare) Noise Cut
(Editare) Protect
* numai pentru modelul ICD-UX513F
88
RO
—
File
Elemente de meniu
Mod de funcţionare
(a: setarea este posibilă / —: setarea nu este posibilă)
Mod oprire Mod redare Mod
Mod recepţie Mod înregistrare
înregistrare radio FM* radio FM*
a
—
—
—
—
Divide All Track
Marks
a
—
—
—
—
—
(Editare) Erase All Track
Marks
(Afișaj)
a
—
—
—
a
a
a
—
a
LED
a
—
—
—
—
Backlight
a
—
—
—
—
Select Memory
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
(Radio FM)* Auto Preset*
Despre funcţia de meniu
(Setare
reportofon
digital)
Erase All
Display
* numai pentru modelul ICD-UX513F
89
RO
File
(Înregistrare)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Scene Select
Permite alegerea unui element dintr-o scenă de
înregistrare pentru fiecare situaţie, după cum
urmează:
(Meeting),
(Voice Notes),
(Interview),
(Lecture),
(Audio IN),
(My Scene). De asemenea, puteţi edita setările
diferitelor elemente din scenele de înregistrare care
sunt prestabilite în meniul „Scene Select”.
Save Scene Setting
Salvează setările modificate și finalizează
procesul de operare a meniului.
Edit from Current Setting:
Modifică setările care sunt prestabilite în meniu.
Set Default Value:
Modifică setările la valorile implicite.
Execute: Modifică setările la valorile implicite
și finalizează procesul.
Cancel: Finalizează procesul fără a modifica
setările.
Edit:
Modifică setările din parametrii elementului de
scenă selectat.
z Sfat
Puteţi edita următoarele elemente de meniu: „REC
Mode” (pagina 91), „Mic Sensitivity” (pagina 92),
„LCF(Low Cut)” (pagina 92), „VOR” (pagina 40)
„SYNC REC” (pagina 48), „Select Input”
(pagina 46). Când selectaţi „Edit Complete”,
procesul se va finaliza.
90
RO
Vezi
pagina
35
File
(Înregistrare)
Setări (*: Setare iniţială)
REC Mode
Setează modul de înregistrare.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (fără comprimare) în modul de
înregistrare stereo de înaltă calitate
MP3 192kbps*:
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare
stereo de calitate standard
MP3 128kbps:
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare
stereo LP
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare mono
standard
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare mono
LP
Vezi
pagina
–
Despre funcţia de meniu
Elemente de
meniu
P Notă
Nu este posibilă înregistrarea unei emisiuni a unui
post de radio FM în modul LPCM (numai pentru
modelul ICD-UX513F). Când este selectat modul
LPCM, emisiunea radio va fi automat înregistrată
în modul MP3 192kbps.
91
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Mic Sensitivity
Setează sensibilitatea microfonului.
High
:
Pentru a înregistra un sunet la mare distanţă de
reportofonul digital sau un sunet jos, precum o
înregistrare într-o cameră spaţioasă.
Medium
*:
Pentru înregistrarea sunetului unei conversaţii
sau a unei întâlniri normale, precum
înregistrarea într-o sală de ședinţe sau pe durata
unui interviu.
Low
:
Pentru a înregistra dictarea cu un microfon în
faţa gurii, un sunet la mică distanţă de
reportofonul digital sau un sunet puternic.
(Înregistrare)
Vezi
pagina
–
P Notă
Pe durata înregistrării FM (pagina 78), setarea Mic
Sensitivity este dezactivată (numai pentru modelul
ICD-UX513F).
LCF(Low Cut)
Setează funcţia LCF (Low Cut Filter) să filtreze
o frecvenţă redusă, pentru a reduce șuieratul
vântului; în consecinţă, puteţi înregistra un fișier cu
un plus de claritate.
ON:
Funcţia LCF este activată.
OFF*:
Funcţia LCF este anulată.
P Notă
Pe durata înregistrării FM (pagina 78), funcţia LCF
nu este operaţională (numai pentru modelul
ICD-UX513F).
92
RO
–
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
VOR
Setează funcţia VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Înregistrarea începe când reportofonul digital
detectează sunete și se întrerupe când nu se aud
sunete, ceea ce elimină înregistrările efectuate pe
durata perioadelor de liniște. Funcţia VOR este
activată când se apasă pe z REC/PAUSE.
OFF*:
Funcţia VOR nu este operaţională.
(Înregistrare)
Vezi
pagina
40
P Notă
SYNC REC
Când este setat la „ON”, reportofonul digital intră
în modul de întrerupere a înregistrării atunci când
nu se detectează niciun sunet timp de peste 2
secunde, iar reportofonul digital va reîncepe să
înregistreze, într-un fișier nou, atunci când se
detectează un sunet.
ON:
Funcţia de înregistrare sincronizată este activată.
OFF*:
Funcţia de înregistrare sincronizată este anulată.
Select Input
Selectează intrarea externă care se va înregistra,
conectată la mufa m (microfon).
MIC IN*:
Selectaţi când înregistraţi fișiere utilizând un
microfon extern.
Audio IN:
Selectaţi când înregistraţi utilizând un alt
echipament.
Despre funcţia de meniu
Pe durata înregistrării FM (pagina 78), funcţia
VOR nu este operaţională (numai pentru modelul
ICD-UX513F).
48
46, 48
93
RO
File
(Redare)
94
RO
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Noise Cut
Setează funcţia de eliminare a zgomotului și nivelul
de eliminare a zgomotului care se va utiliza când
reportofonul digital redă un fișier înregistrat cu
funcţia de eliminare a zgomotului.
Maximum:
Nivelurile de eliminare a zgomotului vor fi mai
intense.
Medium:
Nivelul de eliminare a zgomotului va fi limitat.
Selectaţi când nu puteţi prelua sunetul cu
ușurinţă setând „Noise Cut” la „Maximum”.
OFF*:
Funcţia de eliminare a zgomotului este anulată.
Vezi
pagina
54
File
(Redare)
Setări (*: Setare iniţială)
Effect
Setează efectul dorit pentru redare.
Pop:
Amplifică intervalele medii, ideal pentru voci.
Rock:
Amplifică intervalele înalte și joase, pentru un
sunet puternic.
Jazz:
Amplifică intervalele înalte, pentru un sunet
vioi.
Bass1:
Amplifică sunetul de bas.
Bass2:
Amplifică suplimentar sunetul de bas.
Custom:
Vă puteţi proiecta propriul nivel de sunet
particularizat pentru 5 benzi de EQ (100 Hz,
300 Hz, 1 kHz, 3 kHz și 10 kHz) în 7 pași
(de la –3 la +3).
OFF*:
Funcţia de efect nu este operaţională.
Vezi
pagina
56
Despre funcţia de meniu
Elemente de
meniu
P Notă
La redarea fișierelor utilizând difuzorul încorporat
sau când se ascultă radioul FM (numai pentru
modelul ICD-UX513F) (pagina 75) sau când
funcţia de eliminare a zgomotului este operaţională
(pagina 53), funcţia de efect nu este operaţională.
95
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Easy Search
Setează funcţia de căutare ușoară.
ON:
Vă puteţi deplasa cu circa 10 secunde înainte
apăsând pe > de la butonul de control,
respectiv puteţi reveni cu circa 3 secunde
apăsând pe . de la butonul de control.
Această funcţie este utilă când se încearcă
localizarea unui punct dorit dintr-o înregistrare
lungă.
OFF*:
Funcţia de căutare ușoară nu este operaţională.
Când apăsaţi pe > sau pe . de la butonul de
control, un fișier va fi deplasat înapoi sau înainte.
52
Play Mode
Setează modul de redare.
1:
Se redă un fișier.
*:
Fișierele dintr-un folder sunt redate continuu.
ALL:
Toate fișierele sunt redate continuu.
1:
Se redă un fișier în mod repetat.
57
(Redare)
:
Fișierele dintr-un folder sunt redate în mod
repetat.
ALL:
Toate fișierele sunt redate în mod repetat.
96
RO
Vezi
pagina
File
(Redare)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Alarm
Setează alarma.
ON:
Funcţia de alarmă este operaţională. Setaţi data,
ora sau ziua din săptămână sau alegeţi opţiunea
de redare zilnică și setaţi următorul șablon de
alarmă.
Beep&Play: Fișierul selectat este redat după
ce sună alarma.
Beep: Se aude numai alarma.
Play: Se redă numai fișierul selectat.
OFF*:
Funcţia de alarmă este anulată.
Vezi
pagina
60
Despre funcţia de meniu
97
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
AVLS
Setează funcţia AVLS (Automatic Volume Limiter
System).
ON*:
Funcţia AVLS, care menţine un nivel moderat al
volumului, este operaţională când se ascultă la
căști.
OFF:
Funcţia AVLS nu este operaţională și sunetul
este redat la volumul original. Când setaţi funcţia
la „OFF”, se afișează animaţia „Advise to not
listen at high VOL for long periods”, însoţită de
un semnal sonor. Apăsaţi pe x STOP pentru a
reveni la afișarea modului meniu.
(Redare)
Vezi
pagina
12
P Notă
• Când dezactivaţi funcţia, aveţi grijă să nu ascultaţi
la un volum excesiv al sunetului.
• Când ascultaţi sunetele utilizând o pereche de
căști pentru intervalul de timp specificat, funcţia
AVLS este automat pornită, chiar dacă setaţi
„AVLS” la „OFF” în meniu.
• Dacă reglaţi volumul la un nivel care depășește
nivelul specificat de funcţia AVLS, volumul va
fi setat la un nivel moderat atunci când opriţi
reportofonul digital.
Protect
(Editare)
98
RO
Protejează fișierul selectat, pentru a preveni
ștergerea, divizarea sau mutarea fișierului.
Execute:
Fișierul selectat va fi protejat. Dacă specificaţi un
fișier deja protejat, anulaţi protecţia.
Cancel:
Protecţia sau anularea protecţiei nu se execută.
74
File
(Editare)
Setări (*: Setare iniţială)
Divide Current
Position
Divizează un fișier în două.
Execute:
Un fișier va fi divizat în două.
Cancel:
Divizarea nu se va executa.
71
Move File
Mută fișierul selectat în folderul selectat.
Înainte de a încerca mutarea unui fișier, selectaţi
fișierul care se va muta, apoi deschideţi fereastra de
meniu.
64
File Copy
Copiază fișierul selectat din memoria încorporată
în folderul dorit dintr-o cartelă de memorie,
respectiv dintr-o cartelă de memorie în folderul
dorit din memoria încorporată.
Înainte de a încerca să copiaţi un fișier, selectaţi
fișierul care se va copia, apoi deschideţi fereastra de
meniu.
65
Erase Track
Mark
Șterge marcajul de urmărire situat imediat anterior
poziţiei curente.
Execute:
Marcajul de urmărire va fi șters.
Cancel:
Marcajul de urmărire nu va fi șters.
69
Erase All Track Șterge toate marcajele de urmărire ale fișierului
Marks
selectat.
Execute:
Toate marcajele de urmărire vor fi șterse.
Cancel:
Nu se șterge niciun marcaj de urmărire.
Vezi
pagina
Despre funcţia de meniu
Elemente de
meniu
70
99
RO
File
(Editare)
(Afișaj)
100
RO
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Divide All Track Divide un fișier în poziţiile tuturor marcajelor de
Marks
urmărire.
Execute:
Se execută divizarea în funcţie de marcajele de
urmărire.
Cancel:
Nu se execută divizarea în funcţie de marcajele
de urmărire.
Vezi
pagina
72
Erase All
Șterge toate fișierele din folderul selectat.
Apăsaţi pe
pentru a reveni la fereastra
folderului înainte de a șterge fișierele și selectaţi un
folder din care se vor șterge toate fișierele, apoi
deschideţi fereastra de meniu.
Execute:
Toate fișierele din folderul selectat vor fi șterse.
Cancel:
Nu se va șterge niciun fișier.
67
Display
Modifică modul de afișare.
Elapsed Time*:
Timpul de redare scurs al unui fișier
Remain Time:
În timpul opririi sau al redării, durata rămasă
a unui fișier
În timpul înregistrării, timpul de înregistrare
disponibil
REC Date:
Data la care s-a realizat înregistrarea
REC Time:
Durata înregistrării
–
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
LED
În timpul funcţionării, activează sau dezactivează
indicatorul de funcţionare.
ON*:
În timpul înregistrării sau al redării, indicatorul
de funcţionare este afișat continuu sau
intermitent.
OFF:
Indicatorul de funcţionare nu este afișat
continuu sau intermitent, nici în timpul
funcţionării.
(Afișaj)
Vezi
pagina
–
P Notă
Backlight
Activează sau dezactivează lumina de fundal din
fereastra afișajului.
ON*:
Lumina de fundal din fereastra afișajului se
aprinde timp de circa 10 secunde.
OFF:
Lumina de fundal din fereastra afișajului nu se
aprinde nici chiar în timpul funcţionării.
–
Despre funcţia de meniu
Când reportofonul digital este conectat la un
computer, indicatorul de funcţionare este afișat
continuu sau intermitent chiar dacă „LED” este
setat la „OFF”.
101
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Select Memory
Selectează suportul de memorie pe care doriţi să stocaţi
un fișier sau care conţine fișierul pe care doriţi să-l
redaţi, editaţi sau copiaţi.
Built-In Memory*:
Se selectează memoria încorporată a
reportofonului digital.
Memory Card:
Se selectează cartela de memorie introdusă în
slotul cartelei de memorie.
(Setare
reportofon
digital)
Vezi
pagina
45
P Notă
Când nicio cartelă de memorie nu este introdusă în
reportofonul digital, memoria încorporată este
selectată automat.
102
RO
Language
Setează limba care se va utiliza pentru mesaje,
meniuri, nume de foldere, nume de fișiere etc.
Deutsch (Germană), English (Engleză)*, Español
(Spaniolă), Français (Franceză), Italiano (Italiană),
Русский (Rusă)
21
Date&Time
Auto*:
Când reportofonul digital este conectat la un
computer care execută Sound Organizer, ceasul
va fi reglat automat în funcţie de computerul
respectiv.
Manual:
Setează ceasul prin reglarea succesivă a anului,
lunii, zilei, orei și minutului.
18
File
Setări (*: Setare iniţială)
Time Display
Setează afișarea ceasului.
12-Hour:
12:00AM = miezul nopţii, 12:00PM = prânz
24-Hour*:
0:00 = miezul nopţii, 12:00 = prânz
–
Beep
Setează dacă se va auzi sau nu un semnal sonor.
ON*:
Se va auzi un semnal sonor, care va indica dacă
o operaţie a fost acceptată sau dacă s-a produs
o eroare.
OFF:
Nu se va auzi niciun semnal sonor.
–
(Setare
reportofon
digital)
Vezi
pagina
P Notă
Alarma sună chiar dacă setaţi „Beep” la „OFF” în
meniu.
USB Charge
Setează dacă bateria se va încărca utilizând sau nu
o conexiune USB.
ON*:
Bateria va fi încărcată.
OFF:
Bateria nu va fi încărcată.
–
Despre funcţia de meniu
Elemente de
meniu
P Notă
Dacă utilizaţi un adaptor de c.a. USB (nu este
furnizat) pentru conectarea reportofonului digital
la priza de c.a. (pagina 127), puteţi încărca bateria
indiferent de această setare.
103
RO
File
(Setare
reportofon
digital)
104
RO
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Auto Power Off Dacă reportofonul digital este pornit și lăsat pentru
perioada stabilită, acesta se va opri automat.
5min:
Reportofonul digital se va opri după circa
5 minute.
10min*:
Reportofonul digital se va opri după circa
10 minute.
30min:
Reportofonul digital se va opri după circa
30 minute.
60min:
Reportofonul digital se va opri după circa
60 minute.
OFF:
Reportofonul digital nu se va opri automat.
Vezi
pagina
–
File
(Setare
reportofon
digital)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Format
Formatează suportul de memorie curent selectat
(memoria încorporată sau cartela de memorie),
ștergând toate datele din memorie și resetând
structura de foldere la starea sa implicită.
Execute:
Animaţia „Formatting...” apare și suportul de
memorie va fi formatat.
Cancel:
Suportul de memorie nu va fi formatat.
Vezi
pagina
–
P Notă
Despre funcţia de meniu
• Utilizaţi funcţia de formatare a reportofonului
digital pentru a formata suportul de memorie.
• Comutaţi suportul de memorie la cel care se va
formata înainte de începerea operaţiei de
formatare (pagina 44).
• Când formataţi suportul de memorie, toate datele
stocate pe reportofonul digital vor fi șterse. Odată
suportul de memorie șters, nu puteţi recupera
datele care au fost șterse.
• La formatarea memoriei încorporate,
instrucţiunile de utilizare stocate în memoria
încorporată vor fi de asemenea șterse. Pentru a
obţine o altă copie a instrucţiunilor de utilizare,
vizitaţi pagina principală de asistenţă Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
105
RO
File
(Radio
FM)**
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
FM Radio**
Reportofonul digital intră în modul radio FM.
75
Auto Preset**
Scanează automat în căutarea frecvenţelor
disponibile. Posturile vor fi stocate în memorie.
Execute:
Se execută prestabilirea automată.
Cancel:
Prestabilirea automată este anulată.
79
** numai pentru modelul ICD-UX513F
106
RO
Vezi
pagina
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
DX/LOCAL**
Setează sensibilitatea receptorului atunci când
ascultaţi emisiunile unui post de radio FM.
DX*:
De obicei, selectaţi această setare.
LOCAL:
Selectaţi această setare când există interferenţe
sau întreruperi cauzate de un câmp electric
intens din jurul antenei de transmisie a postului
emiţător etc.
(Radio
FM)**
Vezi
pagina
82
P Notă
Scan
Sensitivity**
Setează sensibilitatea de scanare la prestabilirea
posturilor de radio FM.
High(SCAN H)*:
Sensibilitatea de scanare este prea ridicată.
Low(SCAN L):
Sensibilitatea de scanare este prea scăzută.
Audio Output** În timpul recepţiei sau al înregistrării FM, se
comută între sunetul de la difuzor și sunetul de la
căști.
Headphones*:
Sunetul este emis de la căști.
Speaker:
Sunetul este emis de la difuzoare.
83
84
Despre funcţia de meniu
Selectaţi „DX” când starea recepţiei reportofonului
digital este deficitară, din cauza unui semnal slab.
** numai pentru modelul ICD-UX513F
107
RO
Utilizarea computerului
Utilizarea reportofonului digital cu
computerul
Când reportofonul digital este conectat
la computer, puteţi transfera date între
cele două dispozitive.
Copierea fișierelor din
reportofonul digital în computer,
în vederea stocării (pagina 116)
Copierea fișierelor muzicale din
computer în reportofonul digital,
în vederea redării (pagina 117)
Cerinţe de sistem pentru
computer
Pentru detalii privind cerinţele de
sistem pentru computer, consultaţi
pagina 123, 132.
Conectarea reportofonului
digital la computer
Utilizarea reportofonului digital
ca memorie USB (pagina 120)
Puteţi stoca temporar, în reportofonul
digital, date de tip imagine sau text
stocate în computer.
Gestionarea și editarea fișierelor
utilizând aplicaţia software
Sound Organizer (pagina 121)
Aplicaţia software furnizată Sound
Organizer permite transferul fișierelor
înregistrate utilizând reportofonul
digital în computer, în vederea
gestionării și editării acestora.
De asemenea, puteţi transfera fișiere
muzicale și fișiere podcast stocate în
computer pe reportofonul digital.
108
RO
Computer
Reportofon
digital
La portul USB al
computerului
Pentru a schimba fișiere între
reportofonul digital și computer,
conectaţi cele două dispozitive.
1 Deplasaţi maneta de glisare USB
Dacă reportofonul digital nu poate fi
conectat direct la un computer, utilizaţi
cablul de suport furnizat pentru
conexiunea USB.
situată în spatele reportofonului
digital și introduceţi conectorul USB
DIRECT în portul USB al unui
computer aflat în funcţiune.
2 Asiguraţi-vă că reportofonul digital
Cablu de suport pentru
conexiunea USB (furnizat)
P Notă
• În cazul în care conectaţi mai mult de
două dispozitive USB la computer,
funcţionarea normală nu va fi garantată.
• Utilizarea acestui reportofon digital cu
un hub USB sau cu un cablu USB altul
decât cablul de suport pentru conexiunea
USB furnizat nu este garantată.
• Se poate produce o defecţiune, în funcţie
de dispozitivele USB conectate simultan.
• Înainte de conectarea reportofonului
digital la computer, verificaţi dacă este
introdusă bateria în reportofonul digital.
• Se recomandă deconectarea
reportofonului digital de la computer
atunci când acesta nu este utilizat fiind
conectat la computer.
Utilizarea computerului
a fost corect recunoscut.
Pe ecranul Windows; deschideţi
„Computerul meu” sau „Computer”
și asiguraţi-vă că „IC RECORDER”
sau „MEMORY CARD” a fost
recunoscut.
Pe ecranul Macintosh; asiguraţi-vă că
o unitate „IC RECORDER” sau
„MEMORY CARD” este afișată pe
desktop.
Reportofonul digital este recunoscut de
computer de îndată ce este stabilită
conexiunea. În timp ce reportofonul
digital este conectat la computer,
mesajul „Connecting” apare în fereastra
afișajului reportofonului digital.
109
RO
Structura folderelor și
a fișierelor
Folderele și fișierele sunt afișate pe
ecranul computerului, așa cum se vede
în figură.
Pe un ecran Windows care utilizează
Explorator și pe un ecran Macintosh
care utilizează Finder, folderele și
fișierele pot fi afișate deschizând „IC
RECORDER” sau „MEMORY
CARD”.
Memorie încorporată
„IC RECORDER”
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Folder transferat din
computer
MUSIC
POP
J-POP*2
LPCM
PODCASTS
AAC-LC
NEWS*2
MP3
AAC-LC
Conversation*2
LPCM
MP3
MP3
*4
WMA
Instructions*5
110
RO
*3
*3
z Sfaturi
• Titlul sau numele artistului etc.,
înregistrate în fișierele muzicale, pot fi
afișate la reportofonul digital. Este util
dacă introduceţi informaţiile despre
etichetele ID3 cu ajutorul aplicaţiei
software pe care o utilizaţi pentru crearea
fișierelor muzicale pe computer.
• Dacă nu s-a înregistrat niciun titlu sau
nume de artist, mesajul „Unknown”
va apărea în fereastra afișajului a
reportofonului digital.
La conectarea reportofonului digital la
computer după ce suportul de memorie
de destinaţie a fost setat la „Memory
Card” (pagina 44), structura folderelor
este diferită de cea din situaţia în care
suportul de memorie de destinaţie a fost
setat la „Built-In Memory”.
Utilizarea computerului
*1 Chiar dacă un fișier este transferat direct
în folderul VOICE, acesta nu va fi afișat
în fila
(Voce) a reportofonului
digital. Când transferaţi un fișier din
computer în reportofonul digital,
introduceţi fișierul în folderele din
folderul VOICE.
*2 Numele unui folder în care sunt stocate
fișierele muzicale va fi afișat la
reportofonul digital ca atare, deci se
recomandă utilizarea pentru folder
a unui nume ușor de memorat.
Numele folderelor prezentate în
ilustraţie reprezintă exemple.
*3 Reportofonul digital poate recunoaște
până la 8 niveluri de foldere transferate
către sine.
*4 Dacă transferaţi fișiere muzicale
separat, acestea sunt clasificate ca fiind
în „No Folder”.
*5 Instrucţiunile de utilizare ale
reportofonului digital sunt stocate în
folderul „Instructions”, situat imediat
în folderul „IC RECORDER”.
111
RO
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”
microSD cartelă
„MEMORY CARD”
PRIVATE
MSSONY
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE
Sony
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Folder transferat din
computer
MUSIC
Folder transferat din
computer
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
LPCM
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
AAC-LC
Conversation
MP3
Conversation
LPCM
LPCM
MP3
112
RO
AAC-LC
NEWS
MP3
MP3
MP3
WMA
WMA
AAC-LC
Structura folderelor așa cum
apare în fereastra afișajului
reportofonului digital
Modul de afișare a structurii folderelor,
prezentat în fereastra afișajului a
reportofonului digital, este diferit de
modul de afișare pe monitorul unui
computer.
Indicatoarele folderelor din fereastra
afișajului reportofonului digital sunt
următoarele:
:
:
Folder transferat de la un
computer (Acestea sunt afișate
când de la computer au fost
transferate fișiere muzicale.)
Folder pentru fișiere podcast
transferate de la un computer
(Aceste foldere sunt afișate când
de la computer au fost
transferate fișiere podcast.)
P Notă
Dacă folderele nu conţin fișiere care pot fi
redate cu ajutorul reportofonului digital,
aceste foldere nu vor apărea în fereastra
afișajului reportofonului digital.
Folderele pentru fișiere înregistrate
utilizând reportofonul digital (folderele
din folderul VOICE) vor fi afișate.
P Notă
Chiar dacă un fișier este transferat direct în
folderul VOICE, acesta nu va fi afișat în
fila
(Voce) a reportofonului digital.
Foldere afișate în fila
(Muzică)
a reportofonului digital
Utilizarea computerului
:
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
Foldere afișate în fila
(Voce)
a reportofonului digital
Următoarele foldere vor fi afișate
printre folderele redirecţionate de la un
computer.
• Foldere aflate în folderul MUSIC care
conţine un fișier (când unele foldere
au mai multe niveluri, toate folderele
vor fi afișate în paralel.)
113
RO
• Foldere transferate în alte locaţii decât
în folderul MUSIC sau în folderul
PODCASTS
• Un folder denumit „No Folder” (Dacă
transferaţi fișiere muzicale separat,
fișierele respective vor apărea sub
acest folder.)
Deconectarea
reportofonului digital
de la computer
Foldere afișate în fila
(Podcast)
a reportofonului digital
1 Asiguraţi-vă că indicatorul de
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, există pericolul deteriorării
datelor.
funcţionare al reportofonului digital
nu luminează.
2 Efectuaţi următoarea operaţie la
Se vor afișa folderele pentru fișiere
podcast transferate de la un computer.
Când transferaţi fișiere podcast de la
computer la reportofonul digital,
utilizaţi aplicaţia software furnizată
Sound Organizer.
114
RO
computer.
Într-un ecran Windows, faceţi clic pe
pictograma de la baza desktopului
computerului.
t Faceţi clic pe „Scoatere IC
RECORDER”.
Pictograma și meniul afișate pot varia
de la un sistem de operare la altul.
Pe un ecran Macintosh, glisaţi
pictograma „IC RECORDER” de pe
desktop către „Trash” și fixaţi-o
acolo.
Pentru detalii privind deconectarea
reportofonului digital de la computer,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
aferente computerului.
3 Deconectaţi reportofonul digital de
la portul USB al computerului și
deplasaţi maneta de glisare USB în
direcţia săgeţii, pentru a retrage
conectorul USB DIRECT.
Utilizarea computerului
115
RO
Copierea fișierelor din reportofonul digital în
computer
z Pentru copierea unui fișier sau
a unui folder (Glisare și fixare)
Puteţi copia fișierele și folderele din
reportofonul digital în computer, în
vederea stocării.
1 Conectaţi reportofonul digital la
computer (pagina 108).
2 Copiaţi fișierele sau folderele pe care
doriţi să le transferaţi în computer.
Glisaţi și fixaţi fișierele sau folderele
pe care doriţi să le copiaţi din „IC
RECORDER” sau din „MEMORY
CARD” pe discul local al
computerului.
116
RO
1 Faceţi clic și ţineţi apăsat,
2 glisaţi,
3 apoi fixaţi.
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer (pagina 114).
Copierea fișierelor muzicale de pe computer
pe reportofonul digital și redarea acestora
Copierea unui fișier muzical
din computer în
reportofonul digital
(glisare și fixare)
1 Conectaţi reportofonul digital la
computer (pagina 108).
* Pentru formatele de fișier care pot fi
redate utilizând reportofonul digital,
consultaţi „Specificaţii” (pagina 132).
2 Copiaţi folderul în care fișierele
muzicale sunt stocate în reportofonul
digital.
Pe un ecran Windows care utilizează
Explorator sau pe un ecran Macintosh
care utilizează Finder, glisaţi și fixaţi
folderul care conţine fișierele
muzicale în „IC RECORDER” sau în
„MEMORY CARD”.
Reportofonul digital poate
recunoaște până la 400 de foldere.
Puteţi copia până la 199 de fișiere în
fiecare folder. Mai mult, reportofonul
digital poate recunoaște până la
4.095 foldere și fișiere pentru un
suport de memorie.
Utilizarea computerului
Puteţi copia muzică sau alte fișiere audio
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) de pe
computer pe reportofonul digital prin
glisarea și fixarea acestora, după care
le puteţi reda utilizând reportofonul
digital.
117
RO
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer (pagina 114).
Redarea fișierelor muzicale
copiate din computer
utilizând reportofonul digital
1 Apăsaţi pe
control, apăsaţi pe v sau pe V de la
butonul de control pentru a selecta
fila
(Muzică), apoi apăsaţi pe >.
3 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta folderul
( ) în care sunt stocate fișierele
muzicale, apoi apăsaţi pe > de la
butonul de control.
4 Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul
de control pentru a selecta fișierul
muzical pe care doriţi să-l redaţi.
5 Apăsaţi pe N/ENT pentru a începe
redarea.
6 Apăsaţi pe x STOP pentru a opri
118
RO
48 kbps
128 kbps
256 kbps
89 h
25 min
(1.341
fișiere)
33 h
30 min
(502
fișiere)
16 h
45 min
(251 fișiere)
ICD178 h
UX513F 0 min
(2.670
fișiere)
67 h
5 min
(1.006
fișiere)
33 h
30 min
(502 fișiere)
ICDUX512
.
2 Apăsaţi pe . de la butonul de
redarea.
Durata maximă de redare (fișiere*),
la redarea fișierelor muzicale utilizând
reportofonul digital, este următoarea.
(h: ore/min: minute)
* În cazul în care se transferă fișiere MP3 a
câte 4 minute fiecare către reportofonul
digital.
P Notă
• Un fișier muzical copiat din computer
poate fi redat cu ajutorul reportofonului
digital. Totuși, divizarea unui fișier și
setarea unui marcaj de urmărire nu sunt
posibile.
• Dacă aţi copiat fișiere muzicale cu
ajutorul computerului, aceste fișiere nu
pot fi copiate în vederea transferului, din
cauza limitărilor sistemului. În cazul în
care copiaţi fișiere muzicale din computer
în reportofonul digital unul câte unul,
puteţi afișa și reda fișierele muzicale în
ordinea copierii.
Aspectul afișajului la redarea
unui fișier muzical
Apăsaţi pe v sau pe V de la butonul de
control pentru a verifica informaţiile
despre fișierul muzical în cursul redării.
: Nume folder
: Nume fișier
: Titlu
Utilizarea computerului
: Nume artist
119
RO
Utilizarea reportofonului digital ca memorie
USB
Când reportofonul digital este conectat
la computer, datele de imagine sau
datele text din computer, precum și
fișierele înregistrate utilizând
reportofonul digital pot fi stocate
temporar în reportofonul digital.
Computerul trebuie să respecte
cerinţele de sistem specificate pentru a
utiliza reportofonul digital ca memorie
USB.
Pentru detalii despre cerinţele de sistem,
consultaţi pagina 132.
120
RO
Utilizarea aplicaţiei software furnizate Sound
Organizer
Ce puteţi face utilizând
Sound Organizer
Importul fișierelor înregistrate
cu un reportofon digital
Puteţi importa în Sound Organizer
fișierele înregistrate cu ajutorul unui
reportofon digital.
Fișierele importate sunt salvate în
computer.
Puteţi importa piesele dintr-un CD
muzical în Sound Organizer.
Piesele muzicale importate sunt salvate
în computer.
Importul pieselor muzicale în
computer
Puteţi importa în Sound Organizer
fișierele muzicale și alte fișiere salvate
în computer.
Abonarea la și actualizarea
podcasturilor
Vă puteţi abona la podcasturi în Sound
Organizer.
Abonarea la podcasturi și actualizarea
acestora permite descărcarea (prin
abonament) și accesul la cele mai
recente date din Internet.
Utilizarea computerului
Sound Organizer permite schimbul de
fișiere cu un reportofon digital sau cu
o cartelă de memorie. Piesele muzicale
importate din CD-uri muzicale sau alte
suporturi, fișierele MP3 și alte fișiere
audio importate de pe un computer,
precum și podcasturile, pot fi redate și
transferate într-un reportofon digital.
Se pot efectua diferite operaţii cu
fișierele importate, inclusiv redarea,
editarea și conversia la MP3 și alte
formate. De asemenea, puteţi
inscripţiona CD-uri cu muzica preferată
și puteţi trimite fișiere audio prin e-mail.
Importul pieselor muzicale de pe
un CD muzical
Redarea fișierelor
Puteţi reda fișierele importate în Sound
Organizer.
121
RO
Modificarea informaţiilor despre
fișiere
Puteţi modifica titlul, numele artistului
și alte informaţii despre fișiere, afișate în
lista cu fișiere.
Inscripţionarea unui CD muzical
Puteţi diviza un fișier în mai multe
fișiere.
Puteţi selecta piesele preferate dintre
cele importate în Sound Organizer, apoi
puteţi inscripţiona propriul dvs.
CD original cu muzică.
Combinarea fișierelor
Alte utilizări convenabile
Puteţi combina mai multe fișiere într-un
singur fișier.
• Puteţi lansa aplicaţia software de
e-mail și trimite un fișier înregistrat
ca atașare la mesajul de e-mail.
• Puteţi utiliza aplicaţia software de
recunoaștere a vocii Dragon
NaturallySpeaking (nu este furnizată),
care este compatibilă cu Sound
Organizer, pentru a efectua
recunoașterea vocală a unui fișier
și pentru conversia vocii în text.
Divizarea fișierelor
Ștergerea fișierelor dintr-un
reportofon digital
Puteţi șterge un fișier salvat într-un
reportofon digital.
Utilizaţi această operaţie pentru a șterge
fișierele din reportofonul digital atunci
când doriţi o creștere a cantităţii de
spaţiu liber din reportofonul digital sau
când nu mai aveţi nevoie de unele
fișiere.
Transferul fișierelor într-un
reportofon digital
Puteţi transfera un fișier din programul
Sound Organizer către un reportofon
digital sau o cartelă de memorie.
122
Puteţi beneficia de muzică, podcasturi și
alte categorii de conţinut transferat în
reportofonul digital.
RO
Cerinţe de sistem pentru
computer
P Notă
În continuare, sunt prezentate cerinţele
de sistem pentru utilizarea aplicaţiei
Sound Organizer.
• Funcţionarea nu este garantată dacă se
utilizează orice alt sistem de operare în
afara celor indicate mai sus.
• Versiunile pe 64 de biţi ale sistemului
Windows XP nu sunt acceptate.
Sisteme de operare
IBM PC/AT sau compatibil
• CPU
Windows XP: Procesor Pentium III la
500 MHz sau mai rapid
Windows Vista: Procesor Pentium III
la 800 MHz sau mai rapid
Windows 7: Procesor Pentium III la
1 GHz sau mai rapid
• Memorie
Windows XP: Minimum 256 MB
Windows Vista: Minimum 512 MB
(În cazul Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium,
se recomandă minimum 1 GB.)
Windows 7: Minimum 1 GB
(versiunea pe 32 de biţi)/Minimum
2 GB (versiunea pe 64 de biţi)
• Spaţiu liber pe hard disk
Sunt necesari minimum 400 MB.
În funcţie de versiunea de Windows,
se pot utiliza mai mult de 400 MB.
De asemenea, este necesar spaţiu liber
pentru manipularea datelor muzicale.
Utilizarea computerului
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (versiune pe 32
de biţi)
• Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Business Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 3 sau
ulterior
• Windows XP Media Center
Edition 2004 Service Pack 3 sau
ulterior
• Windows XP Professional Service
Pack 3 sau ulterior
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 sau ulterior
Preinstalat.
123
RO
• Setări de afișaj
Rezoluţie ecran: 800 × 600 pixeli sau
superioară (se recomandă
1.024 × 768 pixeli)
Culori ecran: High Color (16 biţi) sau
superior
• Cartelă de sunet
Se recomandă utilizarea unei cartele
de sunet compatibile SoundBlaster.
• Port USB
Este necesar un port compatibil USB
pentru utilizarea dispozitivelor și a
suporturilor.
Funcţionarea prin intermediul unui hub
USB nu este garantată, cu excepţia
modelelor pentru care funcţionarea
a fost garantată în mod explicit.
Instalarea aplicaţiei Sound
Organizer
Instalaţi aplicaţia Sound Organizer în
computer.
P Notă
• La instalarea aplicaţiei Sound Organizer,
conectaţi-vă la un cont cu privilegii de
administrator.
124
RO
De asemenea, dacă utilizaţi Windows 7
și apare ecranul [Control cont utilizator],
confirmaţi conţinutul ecranului și faceţi
clic pe [Da] ([Continuare], în cazul
sistemului de operare Windows Vista).
• Sound Organizer nu poate fi pornit de
către un utilizator cu privilegii limitate în
Windows XP.
• Pentru utilizarea funcţiei de actualizare
software în Windows XP, trebuie să vă
conectaţi la un cont cu privilegii de
administrator de computer.
• Modulul Windows Media Format
Runtime este adăugat de programul de
instalare al aplicaţiei software Sound
Organizer. Acest modul nu este eliminat
la dezinstalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
Totuși, dacă a fost deja preinstalat, nu
poate fi dezinstalat.
• Datele din folderele de stocare
a conţinutului nu sunt șterse la
dezinstalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
• Într-un mediu de instalare în care mai
multe sisteme de operare sunt instalate
pe un computer, nu instalaţi Sound
Organizer în fiecare dintre sistemele de
operare. Puteţi crea inconsecvenţe între
date.
1 Asiguraţi-vă că reportofonul digital
nu este conectat, apoi porniţi
computerul și lansaţi Windows.
2 Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în
3 Asiguraţi-vă că acceptaţi termenii
acordului de licenţă, selectaţi
[I accept the terms in the license
agreement], apoi faceţi clic pe [Next].
the Program], faceţi clic pe [Install].
Instalarea începe.
6 La apariţia ferestrei [Sound
Organizer has been installed
successfully.], bifaţi [Launch Sound
Organizer Now], apoi faceţi clic pe
[Finish].
P Notă
Se recomandă repornirea computerului
după instalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
Fereastra Sound Organizer
Utilizarea computerului
unitatea CD-ROM.
Meniul [Sound Organizer InstallShield Wizard] pornește
automat și apare fereastra [Welcome
to Sound Organizer Installer].
Dacă meniul [Welcome to Sound
Organizer Installer] nu pornește,
deschideţi Windows Explorator,
faceţi clic dreapta pe unitatea
CD-ROM, faceţi dublu clic pe
[SoundOrganizerInstaller.exe] și
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 La apariţia ferestrei [Ready to Install
4 La apariţia ferestrei [Setup Type],
selectaţi [Standard] sau [Custom],
apoi faceţi clic pe [Next].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran și
stabiliţi setările de instalare când
selectaţi [Custom].
125
RO
A Help
Afișează sistemul de ajutor al
aplicaţiei software Sound Organizer.
Pentru detalii despre fiecare
operaţie, consultaţi aceste fișiere
de ajutor.
B Listă de fișiere pentru Sound
Organizer (My Library)
Afișează o listă de fișiere incluse în
My Library din Sound Organizer, în
funcţie de operaţie.
Recording Files: Afișează o listă
cu fișiere de înregistrare.
Fișierele înregistrate cu ajutorul
reportofonului digital apar în
această bibliotecă, atunci când sunt
importate.
Music: Afișează o listă cu fișiere
muzicale.
Piesele muzicale importate dintr-un
CD muzical apar în această
bibliotecă.
Podcast: Afișează o listă cu
podcasturi.
C Lista cu fișiere a reportofonului
digital
Afișează fișierele salvate în
reportofonul digital conectat sau în
cartela de memorie.
126
RO
D Butonul Edit Mode
Afișează zona de editare, astfel încât
să puteţi edita un fișier.
E Butonul Quick Operation Guide
Afișează Quick Operation Guide,
pentru a putea consulta informaţii
privind caracteristicile de bază ale
aplicaţiei Sound Organizer.
F Text auxiliar (Import/Transfer)
IC Recorder: Afișează ecranul de
transfer. Apare o listă cu fișiere
dintr-un dispozitiv conectat.
Import CD: Afișează ecranul
pentru importul CD-urilor muzicale.
Burn CD/DVD: Afișează
ecranul pentru inscripţionarea
discurilor.
G Butoane de transfer
: Transferă fișierele aplicaţiei
Sound Organizer într-un reportofon
digital sau o cartelă de memorie.
: Importă fișierele dintr-un
reportofon digital sau o cartelă de
memorie în folderul My Library al
aplicaţiei Sound Organizer.
Informaţii suplimentare
Utilizarea unui adaptor de c.a. USB
Conectorul USB al reportofonului digital
1 Conectaţi un adaptor de c.a. USB
(nu este furnizat) la o priză de c.a.
Adaptor USB
de c.a. (nu este
furnizat)
spatele reportofonului digital și
cuplaţi conectorul USB DIRECT la
adaptorul de c.a. USB.
În timpul încărcării bateriei,
indicatorul de baterie este afișat sub
forma unei animaţii.
Acum, puteţi utiliza reportofonul
digital în timpul încărcării bateriei.
Indicator de
baterie
* Aceasta reprezintă o aproximare a
intervalului necesar pentru trecerea de la
stadiul de baterie complet descărcată la
cel de baterie complet încărcată, la
temperatura camerei. Durata variază în
funcţie de puterea rămasă a bateriei și de
starea acesteia. De asemenea, durata
crește dacă temperatura bateriei este
scăzută sau dacă bateria se încarcă în
timpul transferului datelor către
reportofonul digital.
Informaţii suplimentare
Puteţi încărca bateria reîncărcabilă prin
conectarea reportofonului digital la o
priză de c.a. utilizând un adaptor de c.a.
USB AC-U50AG (nu este furnizat).
Puteţi încărca bateria în timp ce utilizaţi
reportofonul digital, astfel încât acesta
să fie util când doriţi să înregistraţi timp
îndelungat.
Când utilizaţi reportofonul digital
pentru prima dată, sau după ce nu aţi
utilizat reportofonul digital pentru o
anumită perioadă de timp, încărcaţi
bateria continuu până la apariţia
indicatorului „
”.
Pentru încărcarea completă a unei
baterii epuizate sunt necesare circa 3 ore
și 30 de minute.*
2 Deplasaţi maneta de glisare USB din
127
RO
P Notă
P Notă
• Nu puteţi încărca bateria în timpul redării
fișierelor utilizând difuzorul încorporat.
• Bateria alcalină LR03 (de dimensiune
AAA) nu se poate încărca (nu este
furnizată).
• Pe durata înregistrării (indicatorul de
funcţionare luminează sau este afișat
intermitent în roșu) sau a accesării
datelor (indicatorul de funcţionare este
afișat intermitent în portocaliu),
– reportofonul digital nu trebuie conectat
la, respectiv deconectat de la adaptorul
de c.a. USB conectat la priza de c.a.
– adaptorul de c.a. USB conectat la
reportofonul digital nu trebuie conectat
la, respectiv deconectat de la priza
de c.a.
Riscaţi să deterioraţi datele. Dacă
reportofonul digital este solicitat să
proceseze o cantitate mare de date,
fereastra de pornire poate fi afișată
pentru o perioadă extinsă de timp.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune a
reportofonului digital. Așteptaţi până
când ecranul de pornire dispare din
fereastra afișajului.
• În timp ce se utilizează un adaptor de c.a.
USB, indicatorul de baterie nu apare în
fereastra afișajului.
Deconectarea
reportofonului digital de
la priza de c.a.
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, când reportofonul digital
conţine fișiere de date, acestea se pot
deteriora sau pot deveni imposibil de
redat.
1 Dacă înregistraţi sau redaţi un fișier,
apăsaţi pe x STOP pentru a trece
reportofonul digital în modul oprire.
2 Asiguraţi-vă că indicatorul de
funcţionare al reportofonului digital
nu luminează.
3 Deconectaţi reportofonul digital de
la adaptorul de c.a. USB, apoi
deconectaţi adaptorul de c.a. USB de
la priza de c.a.
128
RO
Măsuri de precauţie
Despre alimentare
Utilizaţi aparatul numai la 1,2 V sau
1,5 V c.c. Utilizaţi o baterie
reîncărcabilă NH-AAA sau o baterie
alcalină LR03 (de dimensiune AAA).
Despre siguranţă
Nu manipulaţi aparatul în timp ce
conduceţi, mergeţi pe motocicletă
sau manevraţi un vehicul cu motor.
Despre manipulare
Informaţii suplimentare
• Nu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată
în apropierea surselor de căldură sau
expusă la lumina directă a soarelui, la
praf excesiv sau la șocuri mecanice.
• În cazul căderii în aparat a unui obiect
solid sau a unui lichid, scoateţi
bateriile și solicitaţi verificarea
aparatului de către personal calificat
înainte de a-l utiliza în continuare.
• Nu permiteţi pulverizarea apei pe
suprafaţa aparatului. Aparatul nu este
etanș. Procedaţi cu mare atenţie mai
ales în următoarele situaţii.
– Când aveţi aparatul în buzunar
și mergeţi la baie etc.
Când vă aplecaţi, aparatul poate
cădea în apă și se poate uda.
– Când utilizaţi aparatul într-un mediu
unde este expus la precipitaţii
(ploaie sau zăpadă) sau la umiditate.
– În situaţii în care puteţi transpira.
Dacă atingeţi aparatul cu mâinile
umede sau dacă îl introduceţi în
buzunarul unor articole
vestimentare îmbibate de
transpiraţie, aparatul se poate uda.
• Puteţi simţi o durere în urechi dacă
utilizaţi o pereche de căști (nu sunt
furnizate) când aerul ambiental este
foarte uscat. Aceasta nu se datorează
unei defecţiuni a căștilor, ci
electricităţii statice acumulate în
organism. Puteţi diminua electricitatea
statică purtând haine fără conţinut de
fibră sintetică, care previn formarea
electricităţii statice.
129
RO
Despre zgomot
• Zgomotul se poate auzi când aparatul
este amplasat în apropierea unei surse
de alimentare în c.a., a unei lămpi
fluorescente sau a unui telefon mobil
în timpul înregistrării sau al redării.
• Se pot înregistra zgomote când un
obiect, precum degetul etc., intră în
contact de frecare sau zgâriere cu
aparatul în timpul înregistrării.
Recomandări privind copiile
de rezervă
Pentru evitarea pericolului potenţial
de pierdere a datelor, cauzat de
utilizarea accidentală sau o defecţiune
a reportofonului digital, recomandăm
salvarea unei copii de rezervă a
fișierelor înregistrate pe un computer
etc.
Despre întreţinere
Pentru curăţarea exteriorului, utilizaţi
o lavetă moale, ușor umezită în apă.
Apoi utilizaţi o cârpă moale uscată
pentru a șterge exteriorul. Nu utilizaţi
alcool, benzină sau diluant.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
referitoare la aparat, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
130
RO
Despre utilizarea unei cartele de
memorie
P Notă
• La formatarea (iniţializarea) unei cartele
de memorie, asiguraţi-vă că utilizaţi
reportofonul digital pentru a o formata.
Operaţiile cu cartele de memorie
formatate cu Windows sau cu alte
dispozitive nu sunt garantate.
• Dacă formataţi o cartelă de memorie care
conţine date înregistrate, acestea vor fi
șterse. Aveţi grijă să nu ștergeţi date
importante.
• Nu lăsaţi o cartelă de memorie la
îndemâna copiilor mici. Aceștia
o pot înghiţi accidental.
• Nu ne asumăm nicio responsabilitate
pentru pierderea sau deteriorarea
datelor înregistrate.
• Recomandăm salvarea unei copii de
rezervă a datelor importante.
• Nu atingeţi terminalul unei cartele de
memorie cu mâna sau cu un obiect
metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă
o cartelă de memorie.
• Nu demontaţi și nu modificaţi o cartelă
de memorie.
• Nu expuneţi o cartelă de memorie la apă.
• Nu utilizaţi o cartelă de memorie în
următoarele condiţii:
– Locaţii care nu întrunesc condiţiile de
funcţionare necesare, inclusiv locaţii
precum interiorul supraîncălzit al unei
mașini parcate la soare și/sau pe timp
de vară, în exteriorul expus la lumină
solară directă sau o locaţie în
apropierea unui radiator.
– Locaţii cu umezeală sau unde sunt
prezente substanţe corozive.
• Când se utilizează o cartelă de memorie,
asiguraţi-vă că verificaţi direcţia corectă
de inserţie în slotul cartelei de memorie.
Informaţii suplimentare
• Nu introduceţi și nu extrageţi o cartelă de
memorie pe durata înregistrării/redării/
formatării. În caz contrar, reportofonul
digital poate suferi o defecţiune.
• Nu extrageţi cartela de memorie în timp
ce animaţia „Accessing...” apare în
fereastra afișajului sau când indicatorul
este afișat intermitent în culoarea
portocalie. Riscaţi să deterioraţi datele.
• Nu garantăm funcţionarea tuturor
tipurilor de cartele de memorie
compatibile cu reportofonul digital.
• Pentru cartele M2™ compatibile,
consultaţi site-ul Web Sony (pagina 133).
• „MagicGate™” este numele colectiv al
tehnologiilor de protecţie a conţinutului
dezvoltate de Sony. Reportofonul digital
nu permite înregistrarea/redarea datelor
care necesită funcţii MagicGate™.
• Reportofonul digital nu permite
transferul paralel de date.
• Nu puteţi utiliza o cartelă de memorie
ROM (read-only-memory) sau protejată
la scriere.
• Datele se pot deteriora în următoarele
situaţii:
– Când o cartelă de memorie este extrasă
sau când reportofonul digital este oprit
în timpul unei operaţii de citire sau
scriere.
– Când o cartelă de memorie este
utilizată în locaţii supuse la electricitate
statică sau la paraziţi de natură
electrică.
131
RO
Specificaţii
Cerinţe de sistem
Pentru utilizarea computerului
cu aplicaţia software Sound
Organizer
Pentru utilizarea computerului cu
aplicaţia software Sound Organizer,
consultaţi „Cerinţe de sistem pentru
computer” de la pagina 123.
Pentru utilizarea computerului
fără aplicaţia software Sound
Organizer
Pentru a utiliza computerul cu
reportofonul digital fără aplicaţia
software Sound Organizer, respectiv
pentru utilizarea reportofonului digital
ca dispozitiv de stocare în masă USB,
computerul trebuie să corespundă
cerinţelor privind sistemul de operare
și mediul de port, descrise mai jos.
Sisteme de operare:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
132
RO
– Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Business Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 3 sau
ulterior
– Windows XP Media Center
Edition 2004 Service Pack 3 sau
ulterior
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Professional Service
Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 sau ulterior
– Mac OS X (v. 10.2.8 - v. 10.6)
Preinstalat
P Notă
• Funcţionarea nu este garantată dacă se
utilizează orice alt sistem de operare în
afara celor indicate în partea stângă
(Windows 98, Windows 2000 sau Linux
etc.).
• Versiunile pe 64 de biţi ale sistemului
Windows XP nu sunt acceptate.
• Pentru informaţii privind versiunea cea
mai recentă și compatibilitatea cu
sistemul dvs. de operare, accesaţi pagina
principală de asistenţă a reportofonului
digital:
http://support.sony-europe.com/DNA
Mediu hardware:
P Notă
• Următoarele sisteme nu sunt acceptate:
– Sisteme de operare diferite de cele
indicate la pagina 132
– Computere sau sisteme de operare de
construcţie artizanală
– Sisteme de operare cu upgrade
– Mediu cu încărcare multiplă
– Mediu cu monitoare multiple
Secţiunea reportofon digital
Capacitate (Capacitate disponibilă
pentru utilizator)
ICD-UX512: 2 GB
(aprox. 1,80 GB = 1.932.735.283 octeţi)
ICD-UX513F: 4 GB
(aprox. 3,60 GB = 3.865.470.566 octeţi)
O parte din capacitatea memoriei este
utilizată ca zonă de administrare.
Interval de frecvenţe
• LPCM 44.1kHz/16bit: 50 Hz - 20.000 Hz
• MP3 192kbps: 50 Hz - 20.000 Hz
• MP3 128kbps: 50 Hz - 16.000 Hz
• MP3 48kbps(MONO): 50 Hz - 14.000 Hz
• MP3 8kbps(MONO): 60 Hz - 3.400 Hz
Rată de biţi și frecvenţe de eșantionare
pentru fișierele MP3*1
Rată de biţi: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Frecvenţe de eșantionare:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Extensie de fișier: .mp3
*1 Este acceptată, de asemenea, redarea
fișierelor MP3 înregistrate cu ajutorul
reportofonului digital. Nu sunt acceptate
toate codificatoarele.
Informaţii suplimentare
– Cartelă de sunet: Cartele de sunet
compatibile cu oricare dintre
sistemele de operare Microsoft
Windows acceptate
– Port: Port USB
Structură și specificaţii
Rată de biţi și frecvenţe de eșantionare
pentru fișierele WMA*2
Rată de biţi: 32 kbps - 192 kbps, VBR
Frecvenţe de eșantionare: 44,1 kHz
Extensie de fișier: .wma
133
RO
*2 WMA Ver. 9 este compatibil; totuși,
MBR (Multi Bit Rate), Lossless,
Professional și Voice nu sunt acceptate.
Fișierele protejate prin drepturi de autor
nu pot fi redate. Nu sunt acceptate toate
codificatoarele.
Rată de biţi și frecvenţe de eșantionare
pentru fișierele AAC-LC*3
Rată de biţi: 16 kbps - 320 kbps, VBR
Frecvenţe de eșantionare:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Extensie de fișier: .m4a
*3 Fișierele protejate prin drepturi de autor
nu pot fi redate. Nu sunt acceptate toate
codificatoarele de tip AAC.
Frecvenţe de eșantionare și biţi pentru
fișierele Linear PCM
Frecvenţe de eșantionare: 44,1 kHz
Biţi: 16 biţi
Extensie de fișier: .wav
Secţiunea FM radio (numai pentru
modelul ICD-UX513F)
Interval de frecvenţe
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
134
Generalităţi
Difuzor
Diametru circa 16 mm
Intrare/Ieșire
• Mufă microfon (minimufă, stereo)
– intrare pentru plug in power, nivel
minim de intrare
– 0,9 mV
• Mufă cască (minimufă, stereo)
– ieșire pentru căști cu impedanţe între
8 ohmi - 300 ohmi
• Conector USB (tip A)
– compatibil High-Speed USB
• Slot pentru cartelă de memorie Memory
Stick Micro™ (M2™)/microSD
Control al vitezei de redare (DPC)
2,00 ori - 0,50 ori (MP3)
1,00 ori - 0,50 ori (LPCM/WMA/AAC-LC)
Putere de ieșire
90 mW
Cerinţe de alimentare
O baterie reîncărcabilă NH-AAA
(furnizată): 1,2 V c.c.
O baterie alcalină LR03 (de dimensiune
AAA) (nu este furnizată). 1,5 V c.c.
Antenă
Temperatură de operare
Antenă de tip fir pentru căști stereo
5 °C - 35 °C
RO
Dimensiuni (L/h/l) (fără părţile
proeminente și elementele de
comandă) (JEITA)*4
Aprox. 36,6 mm × 102,0 mm × 14,6 mm
Masă (JEITA)*4
Aprox. 59 g, inclusiv o baterie reîncărcabilă
NH-AAA
*4 Valoare măsurată după standardul
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association)
Accesorii furnizate
Consultaţi pagina 8.
Accesorii opţionale
Informaţii suplimentare
Memory Stick Micro™ (M2™)
MS-A16GU2, MS-A8GU2, MS-A4GU2,
MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Difuzor activ SRS-M50
Microfon cu electret/condensator
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-TL1
Baterie reîncărcabilă NH-AAA-B2KN
USB Adaptor de c.a. AC-U50AG
Încărcător de baterie BCG-34HSN
Structura și specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
135
RO
Durată maximă de înregistrare*5*6
Durata maximă de înregistrare pentru toate folderele este următoarea:
REC
Mode
Scenă de
înregistrare*7
Memorie
încorporată
Cartelă de memorie
ICDUX512
ICD2 GB
UX513F
4 GB
8 GB
16 GB
3h
0 min
6h
0 min
3h
0 min
6h
0 min
12 h
5 min
24 h
48 h
15 min 40 min
44 h
40 min
22 h
44 h
89 h
178 h
20 min 40 min 25 min 0 min
357 h
0 min
33 h
30 min
67 h
5 min
33 h
67 h
30 min 5 min
134 h
0 min
268 h
0 min
536 h
0 min
MP3
48kbps
(MONO)
89 h
25 min
178 h
0 min
89 h
178 h
25 min 0 min
357 h
0 min
715 h
0 min
1.431 h
0 min
MP3
8kbps
(MONO)
536 h
0 min
1.073 h
0 min
536 h
0 min
LPCM
44.1kHz/
16bit
MP3
192kbps
MP3
128kbps
(Meeting) 22 h
(Interview) 20 min
(Lecture)
(Audio IN)
(My Scene)
(Voice
Notes)
32 GB
1.073 h 2.147 h 4.294 h 8.589 h
0 min 0 min 0 min 0 min
(h: ore/min: minute)
*5 Când intenţionaţi să înregistraţi continuu timp îndelungat, este posibil să fie necesară
înlocuirea bateriei cu una nouă, în timpul înregistrării. Pentru detalii privind durata de
viaţă a bateriei, consultaţi tabelul următor.
*6 Durata maximă de înregistrare variază dacă înregistraţi fișiere în modul de înregistrare
combinată.
*7 Setări implicite
136
RO
Durata de viaţă a bateriei
Când se utilizează o baterie reîncărcabilă Sony NH-AAA*1
REC Mode
Înregistrare
Redare la
difuzor*2
Redarea cu
Înregistrare
ajutorul căștilor FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
21 h 0 min
16 h 0 min
34 h 0 min
–
MP3 192kbps
23 h 0 min
17 h 0 min
41 h 0 min
7 h 30 min
MP3 128kbps
23 h 0 min
17 h 0 min
41 h 0 min
7 h 30 min
MP3 48kbps(MONO)
24 h 0 min
17 h 0 min
41 h 0 min
7 h 30 min
MP3 8kbps(MONO)
29 h 0 min
17 h 0 min
41 h 0 min
8 h 0 min
Fișier muzical
(128 kbps/44,1 kHz)
–
17 h 0 min
41 h 0 min
–
Recepţie FM*3
9 h 0 min
(h: ore/min: minute)
Informaţii suplimentare
137
RO
Când se utilizează o baterie alcalină Sony LR03 (SG) (dimensiune AAA)*1
REC Mode
Înregistrarea
Redare la
difuzor*2
Redarea cu
Înregistrare
ajutorul căștilor FM*3
LPCM 44.1kHz/16bit
22 h 0 min
21 h 30 min
49 h 0 min
MP3 192kbps
27 h 0 min
23 h 0 min
61 h 0 min
–
8 h 30 min
MP3 128kbps
30 h 30 min
23 h 0 min
61 h 0 min
8 h 30 min
MP3 48kbps(MONO)
32 h 30 min
23 h 0 min
61 h 0 min
8 h 30 min
MP3 8kbps(MONO)
42 h 0 min
23 h 0 min
61 h 0 min
10 h 0 min
Fișier muzical
(128 kbps/44,1 kHz)
–
23 h 0 min
61 h 0 min
–
Recepţie FM*3
11 h 0 min
(h: ore/min: minute)
*1 Durata de viaţă a bateriei este măsurată prin metode de testare brevetate de Sony.
Durata de viaţă a bateriei se poate reduce în funcţie de modul de utilizare a
reportofonului digital.
*2 La redarea muzicii prin intermediul difuzorului intern, cu nivelul de volum setat la 14
*3 numai pentru modelul ICD-UX513F
138
RO
Depanare
Depanare
Înainte de a duce reportofonul digital la reparat, verificaţi următoarele secţiuni.
În cazul în care problema persistă după efectuarea acestor verificări, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că fișierele înregistrate pot fi șterse în timpul operaţiilor de service sau de
reparaţii.
Simptom
Soluţie
Se aud zgomote.
• Un obiect, precum degetul etc., a frecat sau a zgâriat
accidental reportofonul digital în timpul înregistrării, deci s-a
înregistrat și acest zgomot.
• Reportofonul digital a fost amplasat în apropierea unei surse
de alimentare de c.a., a unei lămpi fluorescente sau a unui
telefon mobil în timpul înregistrării sau al redării.
• Fișa microfonului conectat este murdară. Curăţaţi fișa.
• Fișa căștilor conectate este murdară. Curăţaţi fișa.
• Se aud zgomote pe durata întreruperii înregistrării unui fișier
MP3, a unei înregistrări VOR sau a unei înregistrări
sincronizate.
• Când ascultaţi un fișier AAC-LC și un fișier WMA, funcţia
de eliminare a zgomotului nu este operaţională.
Depanare
139
RO
Simptom
Soluţie
Nu puteţi încărca bateria
prin conectarea
reportofonului digital la
computer.
• Când conectaţi reportofonul digital la un computer care nu
se află în funcţiune, bateria nu se va încărca.
• Chiar și când computerul este pornit, dacă acesta se află întrun mod de funcţionare cu parametri diminuaţi (stare de
veghe sau de repaus), nu puteţi încărca bateria.
• „USB Charge” este setat la „OFF” în meniu. Pentru
încărcarea bateriei utilizând computerul, setaţi la „ON”
(pagina 103).
• Deconectaţi reportofonul digital de la computer și
reconectaţi-l.
• Funcţionarea nu este garantată dacă utilizaţi alte cerinţe de
sistem decât cele descrise la pagina 132.
Indicatorul de încărcare nu • Bateria reîncărcabilă nu a fost introdusă sau a fost introdusă
este afișat sau dispare în
o baterie de altă categorie decât cea reîncărcabilă (baterie
cursul procesului de
alcalină, baterie cu mangan etc.).
încărcare.
• Bateria reîncărcabilă a fost introdusă cu o polaritate
incorectă.
• A fost introdusă o baterie reîncărcabilă de alt tip decât
NH-AAA.
• Bateria reîncărcabilă s-a deteriorat. Înlocuiţi bateria
reîncărcabilă veche cu una nouă.
• Conectorul USB DIRECT al reportofonului digital nu este
conectat corespunzător.
• „USB Charge” este setat la „OFF” în meniu. Pentru
încărcarea bateriei utilizând computerul, setaţi la „ON”
(pagina 103).
• La redarea fișierelor utilizând difuzorul încorporat sau când
se ascultă emisiunile unor posturi FM (numai la modelul
ICD-UX513F), încărcarea bateriei nu este posibilă.
Reportofonul digital nu
poate fi oprit.
140
RO
• Glisaţi comutatorul HOLD/POWER în direcţia simbolului
„POWER” timp de peste 2 secunde, în timp ce reportofonul
digital este oprit (pagina 17).
Simptom
Soluţie
Reportofonul digital nu
poate fi pornit.
• Alimentarea reportofonului digital este oprită. Glisaţi
comutatorul HOLD/POWER în direcţia simbolului
„POWER” timp de peste o secundă (pagina 17).
• Bateria a fost introdusă cu o polaritate incorectă (pagina 13).
Reportofonul digital este
oprit automat.
• Când reportofonul digital se află în modul oprire și îl lăsaţi
neutilizat, fără a încerca nicio operaţie, pentru o anumită
perioadă de timp, funcţia de oprire automată se va activa.
(La achiziţia reportofonului digital, intervalul de timp care
precede activarea funcţiei de oprire automată este setat la
„10min”.) Puteţi selecta din meniu intervalul de timp
anterior activării funcţiei de oprire automată (pagina 104).
Reportofonul digital nu
funcţionează corect.
• Extrageţi bateria și reintroduceţi-o.
Reportofonul digital
necesită timp îndelungat
pentru a porni.
• Dacă reportofonul digital este solicitat să proceseze cantităţi
mari de date, poate fi necesar un timp mai îndelungat pentru
pornirea acestuia. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a
reportofonului digital. Așteptaţi până la dispariţia afișajului
de pornire.
Reportofonul digital nu
funcţionează.
• Este posibil ca memoria reportofonului digital să fi fost
formatată cu ajutorul computerului. Utilizaţi funcţia de
formatare a reportofonului digital pentru a formata memoria
(pagina 105).
Depanare
Reportofonul digital nu
• Bateria este slabă (pagina 15).
funcţionează, indiferent de • Alimentarea reportofonului digital este oprită. Glisaţi
butonul pe care se apasă.
comutatorul HOLD/POWER în direcţia simbolului
„POWER” timp de peste o secundă (pagina 17).
• Funcţia HOLD este activată. Glisaţi comutatorul HOLD/
POWER spre centru (pagina 11).
141
RO
Simptom
Soluţie
De la difuzor nu se aude
niciun sunet.
• Volumul este redus la minimum (pagina 29).
• Căștile sunt cuplate (pagina 52).
• Când ascultaţi radioul FM, opţiunea „Audio Output” este
setată la „Headphones”. Setaţi la „Speaker” (pagina 84)
(numai pentru modelul ICD-UX513F).
Sunetul este emis de la
difuzor, chiar dacă sunt
conectate căștile.
• Dacă nu cuplaţi corect căștile în timpul redării, sunetul ar
putea proveni de la difuzor. Decuplaţi căștile și apoi cuplaţile corect.
• Când ascultaţi radioul FM, opţiunea „Audio Output” este
setată la „Speaker”. Setaţi la „Headphones” (pagina 84)
(numai pentru modelul ICD-UX513F).
Indicatorul de funcţionare • „LED” este setat la „OFF”. Afișaţi meniul și setaţi „LED” la
nu luminează.
„ON” (pagina 101).
142
Animaţia „Memory Full”
este afișată și nu puteţi
începe înregistrarea.
• Memoria este plină. Ștergeţi unele fișiere (pagina 33) sau
ștergeţi toate fișierele după ce le stocaţi în celălalt suport de
memorie sau în computer.
Animaţia „File Full” este
afișată și nu puteţi utiliza
reportofonul digital.
• Au fost înregistrate în total 199 de fișiere în folderul selectat
( ) sau 4.074 fișiere (când sunt 21 de foldere). În
consecinţă, nu puteţi înregistra un alt fișier și nu puteţi muta
fișiere. Ștergeţi unele fișiere (pagina 33) sau ștergeţi toate
fișierele după ce le stocaţi în celălalt suport de memorie sau
în computer.
Nu puteţi înregistra un
fișier.
• Capacitatea de memorie rămasă este insuficientă.
• Nu puteţi înregistra un fișier când selectaţi un folder din zona
numai pentru redare (fila
(Muzică) și fila
(Podcast)).
RO
Simptom
Soluţie
Volumul de redare este
redus.
• Volumul este redus la minimum. Apăsaţi pe VOL+ sau
pe – pentru a regla volumul (pagina 29).
• Scena de înregistrare este setată la
(Voice Notes) sau
(Audio IN). Selectaţi o scenă de înregistrare în funcţie de
situaţia curentă (pagina 35).
• „Mic Sensitivity” este setat la „Low
”. Setaţi la
„High
” sau la „Medium
”. (pagina 92).
Volumul de redare este
• Funcţia AVLS (Automatic Volume Limiter System)
redus. „AVLS” este afișat. limitează volumul maxim al sunetelor redate atunci când se
utilizează căștile. Setaţi „AVLS” la „OFF” în meniu. Când
setaţi funcţia la „OFF”, aveţi grijă să nu ascultaţi la un volum
excesiv.
Înregistrarea se întrerupe. • Funcţia VOR este activată. Setaţi „VOR” la „OFF” în meniu
(pagina 40).
Funcţia VOR nu este
operaţională.
• În timpul înregistrării sincronizate, funcţia VOR nu este
operaţională (pagina 48).
• Pe durata înregistrării FM, funcţia VOR nu este operaţională
(numai pentru modelul ICD-UX513F).
Când înregistraţi de la un • Conectaţi mufa de căști a celuilalt echipament la mufa
m (microfon) a reportofonului digital și reglaţi nivelul de
alt echipament, nivelul de
volum la echipamentul conectat la reportofonul digital.
intrare este fie prea
puternic, fie insuficient.
Depanare
Viteza de redare este prea • Viteza de redare este reglată în DPC. Glisaţi comutatorul
mare sau prea mică.
DPC(SPEED CTRL) la „OFF” sau apăsaţi pe v sau pe
V de la butonul de control pentru a regla din nou viteza în
DPC (pagina 55).
143
RO
144
Simptom
Soluţie
Nu puteţi diviza un fișier.
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de spaţiu liber în
memorie pentru a diviza un fișier.
• 199 de fișiere au fost înregistrate în folderul selectat ( ).
Ștergeţi unele fișiere (pagina 33) sau ștergeţi toate fișierele
după ce le stocaţi în celălalt suport de memorie sau în
computer.
• Din cauza limitărilor de sistem, nu puteţi diviza un fișier chiar
la începutul sau la sfârșitul fișierului.
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele înregistrate utilizând
reportofonul digital (de exemplu, un fișier transferat de la un
computer).
Cartela de memorie nu
este recunoscută.
• Întrucât cartela de memorie poate conţine date de imagine
sau alte fișiere, memoria necesară pentru crearea folderelor
iniţiale este insuficientă. Utilizaţi Windows Explorator,
desktopul Macintosh sau alte instrumente pentru a șterge
fișierele nedorite sau pentru a iniţializa cartela de memorie la
reportofonul digital.
• Comutaţi suportul de memorie al reportofonului digital la
„Memory Card” (pagina 44).
• Extrageţi o cartelă de memorie și verificaţi partea laterală a
acesteia. Apoi, introduceţi-o pe partea și în direcţia corectă.
„--:--” este afișat.
• Nu aţi setat ceasul (pagina 18).
„--y--m--d” sau „--:--”
apare pe afișajul
REC Date.
• Data înregistrării nu va fi afișată dacă aţi înregistrat fișierul
când ceasul nu a fost setat.
În modul meniu sunt
afișate mai puţine
elemente de meniu.
• Elementele de meniu afișate sunt diferite, în funcţie de
modurile de operare (modul oprire, modul redare, modul
înregistrare sau modul radio FM (numai pentru modelul
ICD-UX513F)) (pagina 88).
RO
Simptom
Soluţie
Timpul rămas afișat în
• Reportofonul digital necesită o anumită cantitate de
fereastra afișajului este
memorie pentru ca sistemul să funcţioneze. Cantitatea
mai scurt decât cel afișat în respectivă este scăzută din timpul rămas, ceea ce reprezintă
software-ul furnizat Sound motivul diferenţei.
Organizer.
Durata de viaţă a bateriei
este scurtă.
• Durata de viaţă a bateriei de la pagina 137 este calculată
pentru redarea cu nivelul de volum setat la 14. Durata de
viaţă a bateriei se poate diminua, în funcţie de modul de
funcţionare a reportofonului digital.
Energia din baterie s-a
• Chiar dacă nu utilizaţi reportofonul digital, bateria este ușor
consumat după ce aţi lăsat consumată. Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi reportofonul
bateria introdusă mult
digital pentru o perioadă îndelungată de timp, se recomandă
timp, fără a utiliza
decuplarea alimentării (pagina 17) sau extragerea bateriei.
reportofonul digital.
Mai mult, dacă setaţi „Auto Power Off” la o durată redusă în
meniu (pagina 104), puteţi preveni consumarea bateriei din
cauza neopririi reportofonului digital.
Energia din baterie s-a
• Odată bateria complet încărcată, aceasta nu se reîncarcă
consumat când deconectaţi automat, chiar dacă lăsaţi reportofonul digital conectat la
reportofonul digital de la
adaptorul de c.a. USB. Puteţi utiliza reportofonul digital în
adaptorul de c.a. USB,
timp ce acesta este conectat la adaptorul de c.a. USB, dar
după ce aţi lăsat
reîncărcaţi-l după deconectare.
reportofonul digital
conectat pentru mult timp,
complet încărcat.
• Temperatura mediului nu se încadrează în intervalul
recomandat pentru încărcare. Încărcaţi bateria într-un mediu
cu temperatura cuprinsă între 5 °C - 35 °C.
Depanare
„
” sau „
” este
afișat cu intermitenţă, în
locul indicatorului de
baterie.
145
RO
Simptom
Soluţie
Durata de viaţă a bateriei
reîncărcabile este redusă.
• Utilizaţi bateria reîncărcabilă într-un mediu cu o
temperatură sub 5 °C. Încărcaţi bateria într-un mediu cu
o temperatură cuprinsă între 5 °C - 35 °C.
• Reportofonul digital nu a fost utilizat de o anumită perioadă
de timp. Încărcaţi și descărcaţi bateria reîncărcabilă, utilizând
reportofonul digital, de mai multe ori.
• Înlocuiţi bateria reîncărcabilă veche cu una nouă.
• Indicatorul de baterie este afișat numai pentru scurt timp; cu
toate acestea, bateria reîncărcabilă nu este încărcată complet.
Pentru încărcarea completă a unei baterii epuizate sunt
necesare circa 3 ore și 30 de minute.
Meniul nu reflectă
schimbarea din setări.
• Dacă bateria este extrasă imediat după schimbarea setării de
meniu, sau dacă setarea de meniu se modifică utilizând
„Setarea reportofonului digital” din aplicaţia software Sound
Organizer cu bateria epuizată introdusă, este posibil ca
setarea de meniu să nu funcţioneze.
Un caracter dintr-un nume • Reportofonul digital nu poate accepta sau afișa unele
de folder sau de fișier este
caractere și simboluri speciale care se introduc la un
afișat într-un mod ilizibil.
computer utilizând Windows Explorator sau desktopul
Macintosh.
Afișajul animaţiei
• Dacă reportofonul digital este solicitat să proceseze o
„Accessing...” nu dispare.
cantitate excesiv de mare de date, animaţia poate fi afișată
pentru o perioadă extinsă de timp. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune a reportofonului digital. Așteptaţi până la
dispariţia mesajului.
Copierea unui fișier
necesită timp îndelungat.
146
RO
• Dacă un fișier este de mari dimensiuni, finalizarea copierii
poate necesita timp. Așteptaţi până la încheierea copierii.
Simptom
Soluţie
Fișierele transferate nu
sunt afișate.
• Reportofonul digital poate recunoaște până la 8 niveluri de
foldere transferate către sine.
• Dacă fișierele nu sunt compatibile, altele decât un fișier
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)
acceptat de reportofonul digital, este posibil ca acestea să nu
fie afișate. Consultaţi pagina 133.
Reportofonul digital nu
• Deconectaţi reportofonul digital de la computer și
este recunoscut de
reconectaţi-l.
computer.
• Nu utilizaţi un hub USB sau un cablu de extensie USB altul
Un folder/fișier nu poate fi decât cablul de suport pentru conexiunea USB furnizat.
transferat din computer.
Conectaţi reportofonul digital direct la computer utilizând
cablul de suport pentru conexiunea USB furnizat.
• Funcţionarea nu este garantată dacă utilizaţi alte cerinţe de
sistem decât cele descrise la pagina 132.
• În funcţie de poziţia portului USB, este posibil ca
reportofonul digital să nu fie recunoscut. În acest caz,
încercaţi un alt port.
• Formatul fișierului poate fi diferit de cele care pot fi redate
utilizând reportofonul digital (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Verificaţi numele fișierului
(pagina 133).
Computerul nu poate
porni.
• Dacă reporniţi computerul cu reportofonul digital conectat,
computerul se poate bloca și este posibil să nu pornească în
mod corespunzător. Deconectaţi reportofonul digital de la
computer și reporniţi computerul.
Sunetul slab sau este de o
calitate deficitară când se
ascultă radioul (numai
pentru modelul
ICD-UX513F).
• Bateria este slabă. Încărcaţi bateria sau înlocuiţi bateria
reîncărcabilă veche cu una nouă (pagina 13).
• Îndepărtaţi aparatul de televizor.
Depanare
Fișierul transferat din
computer nu poate fi
redat.
147
RO
Simptom
Soluţie
Imaginea televizorului
devine instabilă (numai
pentru modelul
ICD-UX513F).
• Dacă ascultaţi un program FM în apropierea unui televizor
cu antenă de interior, îndepărtaţi reportofonul digital de
televizor.
Nu puteţi recepţiona
• Căștile nu sunt conectate (firul de căști este antena FM).
posturile de radio FM sau
Conectaţi căștile la mufa i (căști) și prelungiţi firul de căști.
se aude un volum
• „DX/LOCAL” a fost setat la „LOCAL”. Setaţi la „DX”
apreciabil de paraziţi
(pagina 82).
(numai pentru modelul
ICD-UX513F).
Nu se poate prestabili un
post de radio FM (numai
pentru modelul
ICD-UX513F).
• Aţi prestabilit deja 30 de posturi de radio FM. Ștergeţi
posturile prestabilite nedorite (pagina 81).
• „Scan Sensitivity” a fost setat la „Low(SCAN L)”. Setaţi la
„High(SCAN H)” (pagina 83).
Nu este posibilă
• Nu se poate înregistra în modul PCM. Când opţiunea „REC
înregistrarea unei emisiuni Mode” este setată la „LPCM 44.1kHz/16bit”, se va înregistra
FM în modul LPCM
o emisiune în formatul „MP3 192kbps”.
(numai pentru modelul
ICD-UX513F).
148
RO
Sound Organizer
Consultaţi și fișierele de ajutor ale aplicaţiei software Sound Organizer.
Cauză/Soluţie
Aplicaţia software Sound
Organizer nu poate fi
instalată.
• Spaţiul liber de pe disc sau din memoria computerului este
insuficient. Verificaţi spaţiul de pe hard disk și din memorie.
• Aţi încercat să instalaţi aplicaţia software într-un sistem de
operare pe care aplicaţia software Sound Organizer nu îl
acceptă. Instalaţi aplicaţia software în sistemul de operare
acceptat (pagina 123).
• În Windows XP, v-aţi conectat utilizând un nume de
utilizator care aparţine unui cont de utilizator cu limitări.
În Windows Vista sau în Windows 7, v-aţi conectat utilizând
un cont de oaspete. Asiguraţi-vă că vă conectaţi utilizând un
nume de utilizator cu privilegii de administrator al
computerului.
Reportofonul digital nu
poate fi conectat în mod
corespunzător.
• Verificaţi dacă instalarea aplicaţiei software a avut succes.
De asemenea, verificaţi conexiunea după cum urmează:
– La utilizarea unui hub USB extern, conectaţi reportofonul
digital direct la computer sau utilizaţi cablul de suport
pentru conexiunea USB furnizat.
– Deconectaţi și apoi reconectaţi reportofonul digital.
– Conectaţi reportofonul digital la un alt port USB.
• Computerul ar putea fi în stare de veghe/hibernare.
Nu permiteţi computerului să intre în stare de veghe/
hibernare în timp ce este conectat la reportofonul digital.
• Salvaţi o copie de rezervă a tuturor datelor stocate în
memoria încorporată sau în cartela de memorie, iar apoi
formataţi memoria încorporată sau cartela de memorie
utilizând funcţia de formatare din meniu (pagina 105).
Depanare
Simptom
149
RO
Simptom
Cauză/Soluţie
Sunetul de redare emis de
la computer este slab./Nu
se aude niciun sunet de la
computer.
• Nu este instalată o placă de sunet.
• Niciun difuzor nu este încorporat sau conectat la computer.
• Volumul sunetului este redus la minimum.
• Măriţi volumul sunetului la computer. (Consultaţi manualul
de instrucţiuni al computerului.)
• Volumul fișierelor WAV poate fi modificat și salvat utilizând
caracteristica „Increase Volume” a aplicaţiei Microsoft
Sound Recorder.
Fișierele stocate nu pot fi
redate sau editate.
• Nu puteţi reda fișiere al căror format nu este acceptat de
aplicaţia software Sound Organizer. În funcţie de formatul de
fișier, nu puteţi utiliza o parte dintre caracteristicile editoriale
ale aplicaţiei software. Consultaţi fișierele de ajutor ale
aplicaţiei software Sound Organizer.
Contorul sau glisorul se
• Aceasta se întâmplă la redarea fișierelor divizate. Stocaţi mai
deplasează incorect sau se
întâi un fișier în computer*, apoi adăugaţi-l la reportofonul
aude un zgomot.
digital. (*Selectaţi formatul de fișier salvat care corespunde
reportofonului digital utilizat.)
Funcţionarea este lentă
când există mai multe
fișiere.
• Când numărul total de fișiere crește, funcţionarea devine mai
lentă, indiferent de durata de înregistrare.
Afișajul nu este funcţional • Este necesar un timp mai îndelungat pentru copierea sau
pe durata salvării, a
ștergerea fișierelor lungi. Așteptaţi până la încheierea
adăugării sau a ștergerii
copierii. După finalizarea operaţiilor, afișajul funcţionează
fișierelor.
normal.
Aplicaţia software întârzie • Nu decuplaţi conectorul reportofonului digital în timp ce
să pornească la pornirea
computerul se află în proces de comunicaţii cu reportofonul
programului Sound
digital. Altfel, operaţiile computerului pot deveni instabile
Organizer.
sau datele din reportofonul digital se pot deteriora.
• Pot apărea conflicte între aplicaţia software și alte drivere
sau aplicaţii.
150
RO
Listă de mesaje
Cauză/Soluţie
HOLD
• Toate operaţiile cu butoane sunt dezactivate, deoarece
reportofonul digital se află în starea HOLD pentru a preveni
operaţiile fără intenţie. Glisaţi comutatorul HOLD/POWER
spre centru, pentru a scoate reportofonul digital din starea
HOLD (pagina 11).
Low Battery
• Bateria este epuizată. Înlocuiţi bateria alcalină LR03 veche
(de dimensiune AAA) cu una nouă. Alternativ, încărcaţi
bateria reîncărcabilă (pagina 13) sau înlocuiţi bateria
reîncărcabilă veche cu una nouă.
Memory Card Error
• S-a produs o eroare în timpul introducerii unei cartele de
memorie în slotul pentru cartele de memorie. Scoateţi
cartela și încercaţi să o reintroduceţi. Dacă acest mesaj
persistă, utilizaţi o cartelă de memorie nouă.
Memory Card Not
Supported
• A fost introdusă o cartelă de memorie pe care reportofonul
digital nu o acceptă. Consultaţi „Despre cartelele de
memorie compatibile” de la pagina 42.
Memory Card Locked
• Cartela de memorie este protejată la scriere. O cartelă de
memorie protejată la scriere nu se poate utiliza cu
reportofonul digital.
Read Only Memory Card
• A fost introdusă o cartelă de memorie numai pentru citire.
O cartelă de memorie numai pentru citire nu se poate utiliza
cu reportofonul digital.
Memory Card Access
Denied
• Deoarece a fost introdusă o cartelă de memorie care conţine
o funcţie de control al accesului, nu o puteţi utiliza.
Memory Full
• Capacitatea de memorie rămasă a reportofonului digital este
insuficientă. Ștergeţi câteva fișiere înainte de a înregistra.
Depanare
Mesaj
151
RO
Mesaj
Cauză/Soluţie
File Full
• Când în folderul selectat se află deja numărul maxim de
fișiere sau numărul total de fișiere stocate în reportofonul
digital a depășit valoarea maximă, nu puteţi înregistra un
fișier nou. Ștergeţi câteva fișiere înainte de a înregistra.
File Damaged
• Nu puteţi reda sau edita fișiere, deoarece datele din fișierul
selectat sunt deteriorate.
Format Error
• Reportofonul digital nu poate fi pornit utilizând computerul,
deoarece nu există nicio copie a fișierului de control necesar
pentru operare. Formataţi reportofonul digital utilizând
funcţia de formatare din meniu (pagina 105). Nu utilizaţi
computerul pentru formatarea reportofonului digital.
Process Error
• Reportofonul digital nu a reușit să acceseze memoria.
Extrageţi și apoi reintroduceţi bateria.
• Salvaţi o copie de rezervă a datelor și formataţi reportofonul
digital utilizând meniul (pagina 105).
Stop and Reinsert Memory • O cartelă de memorie a fost introdusă în timpul înregistrării
Card
sau al redării. Scoateţi cartela de memorie și introduceţi-o în
timp ce reportofonul digital se află în modul oprire.
Advise to not listen at high • „AVLS” din meniu este setat la „OFF”. Aveţi grijă să nu
VOL for long periods
ascultaţi sunete la volum excesiv.
152
Set Date&Time
• Setaţi ceasul; în caz contrar, nu puteţi seta alarma.
Track Marks are Full
• Puteţi adăuga maximum 98 de marcaje de urmărire la un
fișier. Anulaţi marcajele de urmărire nedorite (pagina 69).
No File
• Folderul selectat nu conţine fișiere. Din acest motiv, nu
puteţi muta un fișier sau seta alarma etc.
No Track Marks
• Nu există marcaje de urmărire la încercarea de a șterge una
sau mai multe marcaje de urmărire sau de a diviza un fișier în
toate poziţiile marcajelor de urmărire.
RO
Mesaj
Cauză/Soluţie
Low Battery Level
• Nu puteţi formata memoria sau șterge toate fișierele dintr-un
folder, din cauza puterii insuficiente a bateriei. Înlocuiţi
bateria alcalină LR03 veche (de dimensiune AAA) cu una
nouă. Alternativ, încărcaţi bateria reîncărcabilă (pagina 13)
sau înlocuiţi bateria reîncărcabilă veche cu una nouă.
File Protected
• Fișierul selectat este protejat sau este un fișier de tip „Numai
pentru citire”. Ștergerea acestui fișier nu este posibilă.
Anulaţi protecţia de la reportofonul digital sau anulaţi
atributul „Numai pentru citire” din computer pentru a edita
fișierul utilizând reportofonul digital (pagina 74).
Already Set
• Aţi setat alarma pentru a reda un fișier la o dată și o oră
setate anterior pe un alt fișier. Modificaţi setarea de alarmă.
Past Date/Time
• Aţi setat alarma când ora de alarmă a trecut deja.
Verificaţi-o și setaţi data și ora adecvată (pagina 60).
Settings are Full
• La stocarea a 30 de posturi FM în memoria reportofonului
digital, nu puteţi prestabili un post FM nou (numai pentru
modelul ICD-UX513F).
Unknown Data
• Aceste date nu se află într-un format de fișier acceptat de
reportofonul digital. Reportofonul digital acceptă fișierele
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)
Pentru detalii, consultaţi „Structură și specificaţii” de la
pagina 133.
• Nu puteţi reda fișiere protejate prin drepturi de autor.
Depanare
153
RO
154
Mesaj
Cauză/Soluţie
Invalid Operation
• Nu puteţi diviza sau seta un marcaj de urmărire în fișierele
aflate într-un folder din zona numai pentru redare
(fila
(Muzică) și fila
(Podcast)).
• Când o cartelă de memorie conţine un bloc defect, pe cartelă
nu se pot efectua operaţii de scriere. Pregătiţi o cartelă de
memorie nouă, pentru a o înlocui pe cea actuală.
• Numele fișierului a atins numărul maxim de caractere;
fișierul nu poate fi divizat. Scurtaţi numele fișierului.
• Funcţia „Divide All Track Marks” nu poate fi utilizată,
deoarece la mai puţin de 0,5 secunde de poziţia de divizare
se află un marcaj de urmărire.
• Funcţia „Divide All Track Marks” nu poate fi utilizată,
deoarece un marcaj de urmărire se află la mai puţin de
0,5 secunde de începutul, respectiv de sfârșitul unui fișier.
• Lungimea fișierului are sub 1 secundă; divizarea unui fișier
atât de scurt nu este posibilă.
• Funcţia „Divide Current Position” nu poate fi utilizată la
o poziţie situată la mai puţin de 0,5 secunde de începutul,
respectiv de sfârșitul unui fișier.
New File
• Fișierul înregistrat a atins limita dimensională maximă (2 GB
pentru un fișier LPCM, respectiv 1 GB pentru un fișier
MP3). Fișierul va fi divizat automat și înregistrarea va
continua sub forma unui fișier nou.
Invalid when Noise Cut is
ON
• Când funcţia de eliminare a zgomotului este eficientă,
funcţia de efect nu este operaţională. Anulaţi setarea de
eliminare a zgomotului (pagina 53).
Change Folder
• Dacă nu sunt fișiere în folderul
sau
, nu se afișează
niciun folder în fereastra afișajului. Se vor afișa numai
folderele care conţin fișiere.
RO
Mesaj
Cauză/Soluţie
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• Dacă există deja 199 de fișiere în folderul selectat sau
numărul total de fișiere stocate în reportofonul digital
depășește maximul, nu puteţi diviza un fișier. Ștergeţi câteva
fișiere înainte de a diviza un fișier.
Same File Name Exists
• Un fișier cu același nume există deja în folder la divizarea
unui fișier sau atunci când un fișier este copiat sau mutat.
No Memory Card
• Nicio cartelă de memorie nu este introdusă în slotul de
cartele de memorie atunci când încercaţi să setaţi meniurile
„Select Memory” sau „File Copy”.
Erased Track Marks too
near Divide Point
• Când un marcaj de urmărire este setat la mai puţin de
0,5 secunde de poziţia de divizare, marcajul de urmărire este
șters automat.
No operation with
Memory Card
• Nu puteţi seta o alarmă într-un fișier stocat pe o cartelă de
memorie. Comutaţi suportul de memorie al reportofonului
digital la „Built-In Memory” (pagina 45, 45).
AVLS
• Volumul sunetului de redare depășește nivelul specificat de
funcţia AVLS. Reglaţi volumul la un nivel moderat.
System Error
• S-a produs altă eroare de sistem decât cele indicate mai sus.
Extrageţi bateria și reintroduceţi-o.
Depanare
155
RO
Limitări de sistem
Reportofonul digital prezintă unele limitări de sistem. Problemele menţionate mai jos
nu reprezintă defecţiuni ale reportofonului digital.
Simptom
Cauză/Soluţie
Nu puteţi înregistra fișiere • Dacă înregistraţi fișiere într-o combinaţie de moduri de
utilizând durata maximă de
înregistrare, durata de înregistrare variază de la durata
înregistrare.
maximă de înregistrare a modului de înregistrare cel mai
ridicat la cea a modului de înregistrare cel mai scăzut.
• Suma dintre valoarea indicată de contor (durată de
înregistrare scursă) și timpul de înregistrare rămas poate
fi mai mică decât durata maximă de înregistrare a
reportofonului digital.
Nu puteţi afișa sau reda
• Dacă aţi transferat fișiere muzicale cu ajutorul
fișierele muzicale în ordine. computerului, aceste fișiere nu pot fi transferate în ordinea
transferului, din cauza limitărilor sistemului. În cazul în care
transferaţi fișiere muzicale din computer în reportofonul
digital unul câte unul, puteţi afișa și reda fișierele muzicale
în ordinea transferului.
Un fișier este divizat
automat.
• Fișierul înregistrat a atins limita dimensională maximă (2 GB
pentru un fișier LPCM, respectiv 1 GB pentru un fișier MP3).
În consecinţă, este divizat automat.
Nu puteţi introduce litere
mici.
• În funcţie de combinaţia de caractere utilizată pentru
numele folderului care s-a creat la computer, aceste
caractere se pot transforma integral în majuscule.
„s” este afișat în locul unui • S-a utilizat un caracter care nu poate fi afișat la reportofonul
nume de folder, titlu, nume
digital. Utilizând computerul, înlocuiţi-l cu un caracter care
de artist sau nume de fișier.
poate fi afișat la reportofonul digital.
156
RO
Simptom
Cauză/Soluţie
Când setaţi redarea
repetată A-B, poziţiile
setate se deplasează puţin.
• În funcţie de fișiere, poziţiile setate se pot deplasa.
Durata de înregistrare
rămasă se reduce în
momentul divizării unui
fișier.
• Pentru divizarea unui fișier aveţi nevoie de o anumită
cantitate de spaţiu liber, necesar pentru o zonă de
administrare a fișierelor, motiv pentru care durata de
înregistrare rămasă se va reduce.
Depanare
157
RO
Ghid pentru fereastra afișajului
Afișaj când aparatul este oprit
A Indicator de podcast recent sosit
B Indicator selecţie scenă
Afișează scena curent selectată
utilizată pentru înregistrare. Apare
la setarea unei scene.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
: My Scene
158
RO
C Indicator tip de informaţii de fișier
: Un folder unde puteţi înregistra
un fișier
: Un folder numai pentru redare
: Un folder pentru fișiere podcast
: Nume titlu
: Nume artist
: Nume fișier
D Indicator sensibilitate microfon
: High
: Medium
: Low
E Informaţii despre fișier
Afișează informaţiile pentru fiecare
fișier, în funcţie de tipul de
informaţii de fișier (nume folder,
nume titlu, nume artist, nume fișier).
F Ghid de operare pentru comutarea
informaţiilor de fișier
Puteţi comuta afișajul informaţiilor
despre fișier în ordine, apăsând pe
v sau pe V de la butonul de control.
I Indicator marcaj de urmărire
Afișează numărul marcajului de
urmărire situat imediat anterior
poziţiei curente. Apare când un
marcaj de urmărire este setat pentru
un fișier.
J Indicator de alarmă
Apare când este setată o alarmă întrun fișier.
K Număr de fișier
Numărul de fișier selectat este afișat
la numărător, iar numărul total de
fișiere din folder este afișat la
numitor.
L Indicator de mod de înregistrare
Afișează modul de înregistrare setat
utilizând meniul când reportofonul
digital se află în modul oprire și
afișează modul de înregistrare curent
atunci când reportofonul digital se
află în modul redare sau înregistrare.
: Fișier LPCM înregistrat
sau transferat cu reportofonul
digital
,
,
,
Depanare
G Indicator mod de funcţionare
Afișează următoarele informaţii, în
funcţie de utilizarea curentă a
reportofonului digital.
: oprire
: redare
: înregistrare
: așteptare înregistrare/
întrerupere înregistrare (afișat cu
intermitenţă)
: înregistrare cu ajutorul
funcţiei VOR
: întrerupere înregistrare
cu ajutorul funcţiei VOR (afișat cu
intermitenţă)
Dacă apăsaţi pe z REC/PAUSE
pentru a întrerupe înregistrarea
când „VOR” este setat la „ON” din
meniu, numai „
” este afișat cu
intermitenţă.
: înregistrare sincronizată
: întrerupere înregistrare
sincronizată (este afișat cu
intermitenţă)
: derulare rapidă înapoi,
derulare rapidă înainte
: derulare continuă înapoi/
înainte
H Indicator de timp scurs/timp rămas/
data și ora înregistrării
159
RO
M
N
O
P
160
RO
: Fișier MP3 înregistrat sau
transferat cu reportofonul digital
Când fișierele sunt transferate din
computer, sunt afișate numai
formatele de fișier (
/
).
: Sunt transferate fișiere WMA
: Sunt transferate fișiere
AAC-LC
Afișează următoarele atunci când
reportofonul digital nu poate accesa
modul înregistrare.
: Necunoscut
Indicator de protecţie
Apare când este setată protecţia
pentru un fișier.
Indicator pentru cartela de memorie
Când opţiunea „Memory Card” este
selectată pentru „Select Memory”
indicatorul este afișat. Când
opţiunea „Built-In Memory” este
selectată, indicatorul nu este afișat.
Indicator LCF (Low Cut Filter)
Apare când „LCF(Low Cut)” este
setat la „ON” în meniu.
Indicator de baterie
Q Durată de înregistrare rămasă
Afișează durata de înregistrare
rămasă, în ore, minute și secunde.
Dacă durata rămasă depășește
10 ore, timpul este afișat în ore.
Dacă durata rămasă depășește
10 minute, dar este mai mică de
10 ore, timpul este afișat în ore
și minute.
Dacă au rămas mai puţin de
10 minute, durata este afișată în
minute și secunde.
Afișaj la înregistrare
R Afișajul animaţiei de progres al
înregistrării
Afișează, sub forma unei animaţii,
progresul unei înregistrări auto
(AGC), VOR, sincronizate sau a
unei emisiuni FM (numai pentru
modelul ICD-UX513F).
Afișaj în timpul redării
Depanare
S Indicator mod de redare
1: Apare când se redă un fișier.
: Apare când fișierele dintr-un
folder sunt redate continuu.
ALL: Apare când toate fișierele sunt
redate continuu.
1: Apare când se redă un fișier în
mod repetat.
: Apare când fișierele
dintr-un folder sunt redate în mod
repetat.
ALL: Apare când toate fișierele
sunt redate în mod repetat.
161
RO
T Indicator de eliminare zgomot/efect
Apare când funcţia de eliminare a
zgomotului este operaţională sau
când „Effect” este setat în meniu.
: Eliminarea zgomotului
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
Afișaj la ascultarea emisiunilor
posturilor de radio FM
(numai pentru modelul ICD-UX513F)
U
V
W
X
162
RO
Indicaţie FM
Număr predefinit
Frecvenţă radio
Sensibilitate receptor
: LOCAL
: DX
Afișaj la înregistrarea unei emisiuni
de radio FM
Afișaj în starea HOLD
(numai pentru modelul ICD-UX513F)
Y Indicator HOLD
Apare când reportofonul digital se
află în starea HOLD pentru a
preveni operaţiile fără intenţie.
Pentru eliminarea stării HOLD,
glisaţi comutatorul HOLD/POWER
spre centru (pagina 11).
Depanare
163
RO
Index
A
D
Adaptor de c.a. USB .......................... 127
Afișarea datei și a orei curente ...........20
Alarm .........................................60, 88, 97
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ........................12, 88, 98
Baterie alcalină ................................... 138
Baterie reîncărcabilă ............13, 127, 137
Depanare .............................................139
Divizarea unui fișier în
poziţiile tuturor marcajelor
de urmărire ..............................72, 89, 100
Divizarea unui fișier la poziţia
curentă ........................................71, 88, 99
DPC (Digital Pitch Control) ...............55
Durata de viaţă a bateriei ..................137
Durată de înregistrare ........................136
C
E
Cartelă de memorie ...................... 42, 130
Căutare înainte .....................................52
Cerinţe de sistem ........................123, 132
Comutarea memoriei .............45, 89, 102
Comutatorul HOLD/POWER .....11, 17
Conectarea reportofonului digital la
computer .............................................. 108
Copierea fișierelor în computer ........ 116
Copierea fișierelor muzicale în
reportofonul digital ............................ 117
Copierea unui fișier pe celălalt
suport de memorie ...................65, 88, 99
Easy search ................................52, 88, 96
Editarea fișierelor .................................64
Effect ..........................................56, 88, 95
Eliminarea zgomotului .............53, 88, 94
Examinare ........................................25, 52
B
164
RO
F
Fișiere AAC-LC .................................134
Fișiere MP3 ..........................................133
Fișiere WMA .......................................133
Folder .................................22, 27, 64, 110
H
HOLD ....................................................11
I
Index de piese și elemente de comandă
Faţă ......................................................9
Fereastra afișajului ......................... 158
Spate ....................................................9
Indicator de baterie ..............................16
Î
Înregistrare automată (AGC) .............24
Înregistrare sincronizată ..........48, 88, 93
Înregistrarea ....................................22, 35
Înregistrarea cu alte echipamente ......63
Înregistrarea de la alte
echipamente ..........................................48
Înregistrarea de la un telefon ..............47
Întreruperea înregistrării .....................25
Întreţinere ........................................... 130
L
Limitări de sistem ............................... 156
Listă de mesaje ................................... 151
M
Marcaj de urmărire ...............................68
Măsuri de precauţie ............................ 129
Memorie USB .....................................120
Memory Stick Micro™ (M2™) ...42, 112
Meniu
Alarm ...........................................88, 97
Audio Output ............................89, 107
Auto Power Off ........................89, 104
Auto Preset ...............................89, 106
AVLS ...........................................88, 98
Backlight ....................................89, 101
Beep ...........................................89, 103
Date&Time ...............................89, 102
Display .......................................89, 100
Divide All Track Marks ...........89, 100
Divide Current Position .............88, 99
DX/LOCAL ..............................89, 107
Easy Search .................................88, 96
Efectuarea setărilor ..........................86
Effect ............................................88, 95
Erase All ....................................89, 100
Erase All Track Marks ..............89, 99
Erase Track Mark .......................88, 99
File Copy .....................................88, 99
FM Radio ..................................89, 106
Format .......................................89, 105
Language ...................................89, 102
LCF(Low Cut) ............................88, 92
165
RO
LED ........................................... 89, 101
Mic Sensitivity ............................88, 92
Move File ....................................88, 99
Noise Cut .....................................88, 94
Play Mode ...................................88, 96
Protect .........................................88, 98
REC Mode ..................................88, 91
Scan Sensitivity ......................... 89, 107
Scene Select ................................88, 90
Select Input .................................88, 93
Select Memory .......................... 89, 102
Setări de meniu .................................88
SYNC REC .................................88, 93
Time Display ............................. 89, 103
USB Charge ..............................89, 103
VOR .............................................88, 93
Menţinerea unui nivel
de volum moderat .....................12, 88, 98
Microfoane încorporate .......................24
Microfon extern ....................................46
microSD/microSDHC ..................42, 112
Modificarea setărilor Scene
Select ..........................................38, 88, 90
Moduri de redare ......................57, 88, 96
Monitorizarea înregistrării ..................51
Mutarea unui fișier ...................64, 88, 99
166
RO
P
Podcast .................................................121
Protejarea unui fișier ................74, 88, 98
R
Radio FM
Ascultarea emisiunilor
unui post de radio FM ...... 75, 77, 89, 106
Comutarea ieșirii radioului
FM ........................................84, 89, 107
Înregistrarea emisiunilor
posturilor de radio FM .....................78
Modificarea sensibilităţii
de scanare ............................83, 89, 107
Modificarea sensibilităţii
receptorului .........................82, 89, 107
Prestabilirea automată a
posturilor de radio FM .......79, 89, 106
Prestabilirea manuală a posturilor
de radio FM .......................................80
Redarea ............................................27, 52
Reglarea volumului ........................29, 51
Reîncărcarea bateriei ...........................13
Repetare A-B ........................................58
S
Selectarea unui folder ..........................22
Selecţia scenelor ....................................35
Selecţie intrare ..........................46, 88, 93
Setarea ceasului ......................18, 89, 102
Setarea limbii ..........................21, 89, 102
Sound Organizer .................................121
Specificaţii ........................................... 132
Ș
Ștergerea ................................................33
Ștergerea tuturor fișierelor
dintr-un folder .........................67, 89, 100
Ștergerea tuturor marcajelor
de urmărire ................................70, 89, 99
Ștergerea unui marcaj de
urmărire .....................................69, 88, 99
U
Utilizarea reportofonului digital
cu computerul ..................................... 108
V
Vizualizarea cu file ...............................30
VOR (Voice Operated
Recording) .................................40, 88, 93
Z
Zgomot ................................................130
167
RO
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising