Sony | ICD-BX800 | Sony ICD-BX800 BX800 Reportofon MP3 digital Instrucţiuni de utilizare

Recorder IC
Manual de instrucţiuni
ICD-BX800
© 2010 Sony Corporation
RO
Notificare pentru utilizatori
Pentru clienţii din Canada
Acest aparat digital din Clasa B corespunde
standardului canadian ICES-003.
Pentru clienţii din Statele Unite,
fără a fi valabil în Canada, inclusiv
în Provincia Québec.
Următoarea declaraţie FCC se aplică numai
versiunilor pentru acest model care sunt fabricate
pentru a fi comercializate în S.U.A. Alte modele
este posibil să nu corespundă reglementărilor
tehnice stabilite de FCC.
Informaţii
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a
se încadra în limitele Clasei B de dispozitive
digitale, conform Părţii 15 din Regulamentul
FCC. Aceste limite sunt stabilite pentru
asigurarea unei protecţii rezonabile împotriva
interferenţelor dăunătoare din
instalaţiile
casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi
poate radia energie cu frecvenţă radio, iar în
cazul în care nu este instalat şi folosit conform
instrucţiunilor poate cauza interferenţe
dăunătoare pentru sistemul de radiocomunicaţii.
Totuşi, nu există nici o garanţie că nu vor apărea
interferenţe cu unele instalaţii. Dacă acest aparat
cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV
care pot fi sesi zate prin oprirea sau pornirea
echipamentului, utilizatorul este sfătuit să
încerce eliminarea acestor interferenţe prin una
dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de
recepţie.
– mărirea distanţei dintre echipament şi
receptor.
– conectarea echipamentului la o priză din alt
circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul.
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician
2
radio/TV experimentat pentru ajutor.
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau
modificări ce nu sunt expres aprobate în acest
manual pot conduce la imposibilitatea dvs. de a
folosi acest aparat.
Pentru clienţii din Europa
Dezafectarea echipamentelor
electrice şi electronice vechi
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene cu
sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării
echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea
materialelor va ajuta totodată la conservarea
resurselor naturale. Pentru mai multe detalii
legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să
consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Accesoriile cărora li se aplică : cablul de conectare
USB, căşti.
Dezafectarea bateriilor uzate
(Valabil în Uniunea Europeană
şi în celelalte state europene
cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau
pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în
momentul în care doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat
în combinaţie cu simbolul unui element chimic.
Mărci comerciale
Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel
pentru plumb (Pb) este marcat în cazul în care
bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur,
respectiv mai mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea
inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în
mod corect acest produs. Reciclarea materialelor
va ajuta totodată la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care din motive de siguranţă,
de asigurare a performanţelor sau de integritate
a datelor necesită conectarea permanentă a
acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit
numai de personalul calificat al unui service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect
tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia,
duceţi-l la punctele de colectare stabilite
pentru reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi
secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă
a acumulatorului şi să le duceţi la punctele de
colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea
acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul
local, serviciul de preluare a deşeurilor sau
magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Tehnologia de codare MPEG Layer-3 şi
patentele sunt sub licenţă Fraunhofer IIS şi
Thomson.
Toate celelalte mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate aparţin
respectivilor deţinători. Semnele “TM” şi “®”
nu sunt specificate de fiecare dată în acest
manual.
Notă pentru clienţi : următoarele
informaţii sunt valabile numai pentru
echipamentele comercializate în
ţări în care se aplică Directivele
Uniunii Europene
Producătorul acestui aparat este Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru EMC şi pentru siguranţa produsului este
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
servicii sau chestiuni legate de garanţie, vă rugăm
să apelaţi la adresele menţionate în documentele
de garanţie sau de service furnizate separat.
3
Cuprins
Punerea în funcţiune
Pasul 1: Verificarea conţinutului
ambalajului .............................................5
Părţi componente şi butoane ...............6
Ghidul ferestrei de afişare ....................7
Pasul 2: Pregătirea sursei de alimentare..8
Pasul 3: Pornirea recorderului IC .............9
Pornirea alimentării ..............................9
Oprirea alimentării ................................9
Pasul 4: Potrivirea ceasului ....................10
Prevenirea realizării de operaţii accidentale
– Funcţia HOLD ......................................11
Blocarea butoanelor ...........................11
Deblocarea butoanelor .......................11
Operaţii de bază
Înregistrare .............................................12
Audiţie.....................................................15
Ştergerea mesajelor ...............................17
Adăugarea unei înregistrări la un mesaj
înregistrat în prealabil ......................28
Adăugarea unei înregistrări suprapuse
în cursul redării ................................29
Alte operaţii de redare
Metode utile de redare .......................30
Pentru ca vocea umană să devină
mai clară – Funcţia de eliminare a
zgomotului .......................................31
Redarea în mod repetat a unei anumite
secţiuni – Repetare A - B .................31
Înregistrarea de la alte echipamente ..32
Operaţii de editare
Divizarea unui mesaj în două părţi .........33
Soluţionarea problemelor
Meniul de reglaje
Folosirea meniului de reglaje..................19
Elemente de reglaj din meniu .................20
Soluţionarea problemelor .......................34
Mesaje de eroare....................................37
Limitări ale sistemului .............................38
Informaţii suplimentare
Alte operaţii la înregistrare
Monitorizarea înregistrării ...................25
Selectarea modului de înregistrare ....25
Stabilirea sensibilităţii microfonului ....25
Împărţirea unui mesaj în două părţi,
în cursul înregistrării ........................26
Înregistrarea folosind un microfon extern şi
înregistrarea de la alte echipamente....27
4
Măsuri de precauţie ................................39
Specificaţii ..............................................40
Design şi specificaţii ...........................40
Durata de viaţă a bateriilor .................41
Punerea în funcţiune
Pasul 1 : Verificarea conţinutului ambalajului
Recorder IC (1)
Sunteţi avertizaţi că orice modificări
sau schimbări care nu sunt aprobate
în mod expres în acest manual pot
conduce la imposibilitatea de a folosi acest
echipament.
Îndepărtaţi folia de protecţie de pe fereastra
de afişare, înainte de a folosi recorderul IC.
Baterii alcaline LR03 (de dimensiune
AAA) (2)
Căşti stereo* (1)
Etui pentru transport* (1)
Microfon stereo cu clemă de prins de
cămaşă* (1)
Manual de instrucţiuni
* Căştile stereo, etuiul pentru transport şi
microfonul stereo cu clemă de prins de cămaşă
sunt furnizate împreună cu anumite modele,
numai în unele regiuni.
5
Părţi componente şi butoane
Partea frontală
qg Buton N Redare/ Stop • Accesare*
qh Buton >+ (declanşare/ deplasare
rapidă înainte)
qj Orificiu pentru curea de prindere
Cureaua de prindere nu este furnizată.
* Aceste butoane şi mufe au alături un punct
tactil. Folosiţi aceste puncte ca referinţă,
pentru realizarea unor operaţii sau pentru
identificarea unei mufe.
Partea din spate
1 Microfon încorporat
2 Indicator de funcţionare
3 Fereastră de afişare
4 Buton DIVIDE (Divizare)
5 Buton z (REC / PAUSE) (Înreg./
Pauză)
6 Buton – . (Reluare / Deplasare
rapidă înapoi)
7 Buton x (Stop)
8 Difuzor
qk Compartiment pentru baterii
9 Mufă m (Microfon)*
ql Comutator HOLD (Blocat)
0 Mufă i (căşti)
qa Buton ERASE (Ştergere)
qs Buton VOL (Volum) +* /–
qd Buton FOLDER/ MENU
qf Buton
6
(Repetare) A - B
Ghidul ferestrei de afişare
8 Indicatorul memoriei rămase
Afişează memoria disponibilă rămasă
şi descreşte cu câte o unitate în cursul
înregistrării.
9 Indicator pentru baterii
Prezintă energia rămasă a bateriilor.
1 Indicatorul directorului
Este afişat directorul selectat (A, B, C,
D sau E).
2 Sensibilitatea microfonului
Indică sensibilitatea microfonului. Pentru
detalii privitoare la reglaje, vedeţi “Meniul
de reglaje” (pag. 20).
3 Indicator de avertizare
Apare când unui mesaj îi este asociat un
semnal de avertizare.
4 Indicatorul de repetare a redării
Apare când un mesaj este redat în
mod repetat.
5 Numărul mesajului selectat
6 Indicator REC DATE (data
înregistrată)
Data sau ora înregistrării sunt afişate cu
ajutorul indicatorului REC DATE.
7 Indicator REMAIN
Când recorderul IC este în modul stop sau
înregistrare, durata rămasă de înregistrat este
afişată cu indicatorul REMAIN, respectiv
când recorderul IC este în modul redare, cu
indicatorul REMAIN este afişată perioada
rămasă de redat din mesajul curent.
0 Indicatorul modului de înregistrare
Prezintă modul de înregistrare stabilit folosind
meniul când recorderul IC este în modul stop
sau înregistrare şi afişează modul curent de
înregistrare când recorderul IC este în modul
de redare. Pentru detalii privitoare la reglaje,
vedeţi “Meniul de reglaje“ (pag. 20).
(înregistrare)
qa Indicatorul
Apare când recorderul IC înregistrează.
qs Indicatorul “N-CUT” (eliminarea
zgomotului)
Apare când pentru funcţia “N-CUT” este
aleasă varianta “ON” în meniu.
qd Indicatorul LOCK (blocare)
Apare când pentru funcţia “LOCK” este
aleasă varianta “ON” în meniu.
qf Indicatorul EASY-S (căutare facilă)
Apare când pentru funcţia “EASY-S” este
aleasă varianta “ON” în meniu.
qg Indicatorul DPC (Digital Pitch
Control)
Apare când pentru funcţia “DPC” este aleasă
varianta “ON” în meniu
qh Numărul total de mesaje dintr-un
director / reglaj DPC
qj Durata scursă/ Perioada rămasă/
Indicaţia datei şi orei înregistrate
7
Pasul 2: Pregătirea sursei de alimentare
Îndepărtaţi folia protectoare a ferestrei de
afişare înainte de a folosi recorderul IC.
Glisaţi şi ridicaţi capacul compartimentului
pentru baterii, introduceţi două baterii alcaline
tip LR03 (de dimensiune AAA), respectând
polaritatea corectă, apoi închideţi capacul
compartimentului.
Dacă se detaşează accidental capacul
compartimentului pentru baterii, prindeţi-l
la loc aşa cum este indicat în imaginea de
mai jos.
P Note
• Nu folosiţi baterii cu mangan pentru
recorderul IC.
• Când înlocuiţi bateriile, aveţi grijă ca ambele
baterii introduse să fie noi.
• Nu încărcaţi bateriile.
• Dacă urmează să nu folosiţi recorderul IC o
perioadă îndelungată de timp, aveţi grijă să
scoateţi bateriile din aparat pentru a evita
scurgerea lichidului conţinut de acestea şi
corodarea.
Când introduceţi bateriile pentru prima
dată sau când acestea sunt inserate după
o anumită perioadă de timp în care nu
au existat baterii în aparat, este afişată
interfaţa de potrivire a ceasului şi secţiunea
care indică anul clipeşte. Vă rugăm să
consultaţi secţiunea “Potrivirea ceasului
după pregătirea unei surse de alimentare”
(pag. 10) pentru a stabili data şi ora.
La înlocuirea bateriilor
Indicatorul pentru baterii ce apare pe afişaj
indică starea bateriei.
Indicaţia energiei rămase a bateriilor
: bateriile reîncărcabile trebuie încărcate
sau înlocuite cu altele noi.
: apare intermitent indicaţia “LO BATT”
şi recorderul IC se va opri.
z Observaţii
• Când înlocuiţi bateriile, mesajele înregistrate
sau reglajele de avertizare nu sunt şterse
chiar dacă sunt scoase bateriile din
aparat.
• Când înlocuiţi bateriile, ceasul continuă
să funcţioneze o anumită perioadă de
timp după ce bateriile au fost scoase din
aparat.
8
Pasul 3 : Pornirea recorderului IC
Pornirea alimentării
Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia
opusă celei indicate de săgeată.
Recorderul IC porneşte şi este afişată
intermitent indicaţia “ACCESS”.
Oprirea alimentării
Când nu folosiţi recorderul IC, opriţi
alimentarea pentru a evita consumarea
rapidă a bateriilor.
Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia
indicată de săgeată, în modul stop. Indicaţia
“OFF” apare intermitent.
Recorderul IC se opreşte în câteva
secunde.
z Observaţii
• Când urmează să nu folosiţi recorderul
IC o perioadă îndelungată de timp, vă
recomandăm să îl opriţi
• Dacă au trecut 10 minute de când aţi pornit
recorderul fără să fi efectuat nici o operaţie,
afişajul acestuia se va opri automat.
(Apăsaţi orice buton pentru ca afişajul să
fie reactivat.)
9
Pasul 4 : Potrivirea ceasului
Potrivirea ceasului folosind
meniul
N Redare/ Stop •
Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
În timp ce recorderul IC este în modul stop,
puteţi regla ceasul folosind meniul.
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat DIRECTOR /
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “SET DATE”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
–./>+
Trebuie să potriviţi ceasul pentru a folosi
funcţia de avertizare sau pentru a înregistra
data şi ora.
Când introduceţi bateriile pentru prima dată
sau după o anumită perioadă de timp în care
nu au existat baterii în recorderul IC, este
afişată interfaţa de setare a ceasului, iar
secţiunea care indică anul apare intermitent
în fereastra de afişare.
3 Apăsaţi – . sau > +
pentru
stabili succesiv anul, luna, ziua, ora şi
minutele, apoi apăsaţi N Redare/ Stop
• Accesare.
Potrivirea ceasului după pregătirea
unei surse de alimentare
4 Apăsaţi x (stop) pentru a reveni la interfaţa
1 Apăsaţi – . sau > + pentru a
z Observaţii
• Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru a
reveni la operaţia precedentă.
• Puteţi alege pentru ceas varianta de
afişare “12-H” (sistemul cu 12 ore) sau cea
“24H” (sistemul cu 24 de ore), din meniul
“HOUR”. Când este aleasă varianta “12H”,
în fereastra de afişare apare indicaţia “AM”
sau cea “PM”.
stabili succesiv anul, luna, ziua, ora şi
minutele, apoi apăsaţi N Redare/ Stop
• Accesare.
2 Apăsaţi
x (STOP) pentru a reveni la
interfaţa modului stop.
10
modului stop.
P Notă
• Dacă nu apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare
în timp de un minut de la introducerea
reglajului temporal, modul de potrivire a
ceasului este părăsit şi fereastra revine la
cea corespunzătoare modului stop.
Prevenirea realizării de operaţii accidentale
– Funcţia HOLD
Blocarea butoanelor
Deblocarea butoanelor
Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia
opusă celei indicate de săgeată pentru a
debloca toate butoanele.
P Notă
• Când este activată funcţia HOLD în timpul
înregistrării, toate funcţiile butoanelor sunt
blocate pentru a se evita efectuarea de
operaţii nedorite. Pentru a opri înregistrarea
renunţaţi în prealabil la funcţia HOLD.
Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia
indicată de săgeată, când aparatul este în
modul înregistrare sau redare.
z Observaţie
• Chiar dacă este activată funcţia HOLD,
puteţi opri redarea asociată alarmei
apăsând orice buton. (Nu poate fi oprită
redarea obişnuită.)
Indicaţia “HOLD” este afişată intermitent,
semnalând că toate funcţiile butoanelor sunt
blocate.
11
Operaţii de bază
Înregistrare
P Notă
• Înainte de a realiza o înregistrare, părăsiţi modul HOLD şi porniţi alimentarea.
Selectarea unui director
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru selecta în care
director să fie înregistrat mesajul (A, B, C, D sau
E).
DIRECTOR /
MENIU
La achiziţionarea recorderului IC, există deja 5 directoare
disponibile în memoria acestuia.
Dacă nu schimbaţi directorul după oprirea înregistrării,
următoarea înregistrare se va efectua în acelaşi
director.
Pentru a începe înregistrarea
1 Apăsaţi z (Înreg. / Pauză) în modul stop.
Indicatorul de funcţionare se aprinde, fiind de culoare
roşie. (Când pentru “LED” este aleasă varianta “OFF” în
meniu, indicatorul de funcţionare nu se aprinde.)
Nu trebuie să apăsaţi şi să menţineţi apăsat butonul
z (Înreg./ Pauză) în timpul înregistrării.
Noul mesaj va fi înregistrat automat după cel anterior
înregistrat.
2 Îndreptaţi microfonul încorporat în direcţia sursei de
sunet care doriţi să fie înregistrată.
Oprirea înregistrării
1 Apăsaţi x (STOP) în modul stop.
Recorderul IC se opreşte la începutul înregistrării
curente.
12
Indicator de
funcţionare
z (Înreg. /
Pauză)
Microfon
încorporat
Alte operaţii
Pentru
pauză de
înregistrare*
Faceţi următoarele
încheierea pauzei şi
reluarea înregistrării
Apăsaţi din nou butonul z Înreg./ Pauză. Înregistrarea este
reluată din punctul respectiv. (Pentru a opri înregistrarea după o
pauză, apăsaţi x (stop).)
reluarea imediată a
înregistrării curente
Apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare. Înregistrarea se opreşte şi
redarea începe de la începutul mesajului abia înregistrat.
reluarea în cursul
înregistrării
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul – . în cursul înregistrării
sau al pauzei de înregistrare. Înregistrarea se va opri şi puteţi
căuta în urmă, ascultând în paralel sunetul redat rapid. După
ce eliberaţi butonul – ., redarea este reluată din punctul
respectiv.
Apăsaţi z Înreg./ Pauză.În timpul pauzei de înregistrare,
indicatorul de funcţionare luminează intermitent, fiind de culoare
roşie şi indicaţia “PAUSE” clipeşte în fereastra de afişare.
* După o oră de la intrarea în pauză de înregistrare, aceasta este automat părăsită şi recorderul IC
intră în modul stop.
z Observaţii
• Mesajele înregistrate cu recorderul IC vor fi în format MP3.
• Puteţi înregistra până la 99 de mesaje în fiecare director.
• Înainte de a începe înregistrarea, vă recomandăm să realizaţi mai întâi o înregistrare de
probă sau să monitorizaţi înregistrarea (pag. 25).
• În timp ce înregistraţi, puteţi bloca toate funcţiile tuturor butoanelor astfel încât să evitaţi
efectuarea de operaţii inadecvate. Glisaţi pentru aceasta comutatorul HOLD în direcţia
indicată de săgeată.
P Note
• În timp ce indicatorul de funcţionare luminează intermitent sau este aprins, de culoare
portocalie, nu scoateţi bateriile pentru a nu fi deteriorate datele.
• Dacă vreun obiect, cum ar fi degetul dvs. etc. atinge sau zgârie recorderul IC în cursul
înregistrării, este posibil să fie înregistrat zgomot.
• Înainte de a realiza o înregistrare, aveţi grijă să verificaţi energia rămasă a bateriilor
(pag. 8).
• Durata maximă a înregistrării poate fi diferită atunci când înregistraţi mesaje în modul
mixt.
13
Indicaţia memoriei disponibile rămase
În cursul înregistrării, indicatorul memoriei libere rămase descreşte unitate cu câte o
unitate.
Memoria este aproape
complet ocupată
Apare intermitent
Când perioada de timp rămasă pentru înregistrare este de 10 minute, indicaţia apare
intermitent.
Dacă este selectat modul de afişare a perioadei rămase de înregistrat, această perioadă
va fi afişată de asemenea intermitent când ajunge la 1 minut. Interfaţa se va schimba
automat, fiind afişată perioada rămasă de înregistrat.
” şi cea
Când memoria este complet ocupată, înregistrarea se opreşte şi indicaţia “
“FULL” apar intermitent în fereastra de afişare timp de circa 3 secunde. Pentru a continua
înregistrarea, ştergeţi mai întâi câteva dintre mesajele ce nu vă interesează.
14
Audiţie
P Notă
• Înainte de a începe redarea, părăsiţi modul HOLD şi porniţi alimentarea.
Pornirea redării
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru selecta
directorul (A, B, C, D sau E).
DIRECTOR /
MENIU
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta mesajul
care să fie redat.
– ., > +
3 Apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare.
Redarea va începe curând şi indicatorul de
funcţionare devine luminos, de culoare verde. (Când
pentru “LED” este aleasă varianta “OFF” în meniu,
indicatorul de funcţionare nu este luminos.)
Indicator de
funcţionare
N Redare/
Stop • Accesare
4 Apăsaţi VOL + / – pentru a regla volumul.
VOL + / –
Oprirea redării
1 Apăsaţi x (stop).
15
Alte operaţii
Pentru
a opri în poziţia curentă
(funcţia pauză de redare)
Faceţi următoarele
Apăsaţi x (stop) sau N Redare/ Stop • Accesare.
Pentru ca redarea să fie reluată din acel punct, apăsaţi
încă o dată N Redare/ Stop • Accesare.
a reveni la începutul mesajului Apăsaţi o dată* –..
curent*
a reveni la mesajele precente Apăsaţi în mod repetat –.. (În modul stop, menţineţi
apăsat butonul pentru a vă deplasa în mod continuu la
mesajele din urmă.)
a trece direct la mesajul
Apăsaţi o dată* >+.
următor
a trece direct la mesajele
Apăsaţi în mod repetat >.+ (În modul stop, menţineţi
următoare
apăsat butonul pentru a omite în mod continuu
mesajele.)
* Aceste operaţii sunt disponibile când pentru “EASY-S” (Funcţia Căutare facilă) este aleasă
varianta “OFF” (pag. 21).
z Observaţie
• În cursul redării puteţi bloca toate funcţiile tuturor butoanelor deplasând comutatorul HOLD
în direcţia indicată de săgeată, pentru a împiedica efectuarea de operaţii nedorite.
16
Ştergerea mesajelor
P Note
• Odată ştearsă o înregistrare nu mai poate fi recuperată.
• Înainte de a şterge un mesaj, părăsiţi modul HOLD şi porniţi alimentarea.
• Dacă mesajul pe care vreţi să îl ştergeţi este blocat din meniu, acesta nu va fi şters.
Selectarea unui mesaj şi ştergerea acestuia
1 Când recorderul IC este în modul stop sau redare, selectaţi
mesajul pe care doriţi să îl ştergeţi.
2 Apăsaţi butonul ŞTERGERE în timp ce este redat mesajul
pe care doriţi să îl ştergeţi sau apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul ŞTERGERE în timp ce recorderul este în modul
stop.
Se aude un semnal sonor şi numărul mesajului şi indicaţia
ŞTERGERE sunt afişate intermitent.
Când pentru opţiunea “BEEP” este aleasă varianta “OFF” din
meniu, nu este emis nici un semnal sonor.
(ŞTERGERE)
3 Apăsaţi din nou ŞTERGERE.
În fereastra de afişare apare indicaţia “ŞTERGERE”, şi mesajul
selectat este şters.
Când este şters un mesaj, restul mesajelor vor fi avansate şi
renumerotate pentru a nu rămâne spaţiu liber între mesaje.
17
Pentru a renunţa la ştergere
1 Apăsaţi x (stop) înainte de pasul 3 al procedurii
“Selectarea unui mesaj şi ştergerea acestuia.
Pentru a şterge un alt mesaj
Efectuaţi aceleaşi operaţii ca mai înainte, reluând procedura de la început.
Pentru a şterge o parte a unui mesaj
Divizaţi mai întâi mesajul în două părţi (pag. 33), apoi reluaţi procedura de ştergere de la
început.
18
Meniul de reglaje
Folosirea meniului de reglaje
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
elementul de meniu pentru doriţi să
realizaţi reglajul, apoi apăsaţi N Redare/
Stop • Accesare.
N Redare/
Stop • Accesare
DIRECTOR /
MENIU
x
–./>+
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
varianta de reglaj dorită, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
4 Apăsaţi x (stop) pentru a părăsi modul
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
intra în modul meniu.
Este afişată interfaţa cu modurile
disponibile din meniu.
meniu.
P Note
• Dacă nu este apăsat nici un buton timp de
1 min., modul meniu se modifică automat,
şi se revine la interfaţa obişnuită.
Pentru a reveni la interfaţa
precedentă
Apăsaţi DIRECTOR / MENIU în modul
meniu.
Pentru a părăsi modul meniu
Apăsaţi x (stop).
19
Elemente de reglaj din meniu
Elemente ale
meniului
MODE
(Mod)
SENS
(Sensibilitate)
VOR
(Înregistrare
acţionată de
voce)
REC-OP
(Operaţii de
înregistrare)
20
Variante de reglaj disponibile
(* : reglaj iniţial)
Stabileşte modul de înregistrare.
SHQ* :
Mod de înregistrare mono la înaltă calitate superioară (44,1 kHz/
192 kbps). Puteţi înregistra sunet mono la înaltă calitate superioară.
HQ :
Mod de înregistrare mono la înaltă calitate (44,1 kHz/128 kbps).
Puteţi înregistra sunet mono la înaltă calitate.
SP :
Mod de înregistrare mono standard (44,1 kHz/ 48 kbps).
Puteţi înregistra sunet mono la calitate standard.
LP :
Mod de înregistrare mono, de lungă durată (11,025 kHz/ 8 kbps). Puteţi
înregistra sunet mono pentru mai mult timp.
Stabileşte sensibilitatea microfonului.
H* :
Pentru a înregistra un sunet îndepărtat faţă de recorderul IC sau a unui
sunet slab, cum ar fi înregistrările efectuate în săli spaţioase.
L:
Pentru înregistrarea dictării cu un microfon plasat în faţa gurii vorbitorului,
a unui sunet din apropierea recorderului IC sau a unuia puternic.
Activarea funcţiei VOR (Înregistrare acţionată de voce).
ON :
Înregistrarea începe când recorderul IC detectează sunete şi încetează
când sunetele nu se mai aud, eliminându-se perioadele de înregistrare
fără sunet. Funcţia VOR este activată când este apăsat butonul z
(Înreg./Pauză).
OFF* :
Funcţia VOR nu este activă.
Puteţi să adăugaţi o înregistrare la precedentul mesaj înregistrat sau să
suprascrieţi o înregistrare în timpul redării.
ON :
Puteţi să adăugaţi sau să suprascrieţi o înregistrare.
ADD (adăugare) :
Puteţi adăuga o înregistrare.
OVER (suprascriere) :
Puteţi suprascrie o înregistrare.
OFF* :
Nu pot fi adăugate sau suprascrise înregistrări.
Elemente ale
meniului
DPC
(Controlul
digital al
vitezei)
N-CUT
(Eliminarea
zgomotului)
EASY-S
(Căutare
facilă)
CONT
(Redarea
continuă)
Variante de reglaj disponibile
(* : reglaj iniţial)
Este activată funcţia DPC (Controlul digital al vitezei)
ON :
Puteţi ajusta viteza de redare într-un domeniu cuprins între + 100%
şi – 50%, în trepte de 10% pentru partea +, respectiv în trepte de 5%
pentru partea –.
– 30% *
OFF* :
Funcţia DPC (Controlul digital al vitezei) este anulată.
Funcţia de eliminare a zgomotului.
ON :
Distorsiunea este foarte scăzută şi frecvenţele înalte care sunt în afara
registrului acustic uman sunt reduse, permiţând audierea mai bună a
vocilor umane.
OFF* :
Funcţia de eliminare a zgomotului nu acţionează.
Este activată funcţia de căutare facilă.
ON :
Puteţi să vă deplasaţi într-un mesaj cu circa 10 secunde înainte apăsând
butonul > +, respectiv înapoi cu circa 3 secunde apăsând butonul –
.. Această funcţie este utilă când încercaţi să localizaţi un anumit
punct dintr-o înregistrare de lungă durată.
OFF* :
Funcţia de căutare facilă nu este activă. Când apăsaţi butoanele > +
sau – ., un mesaj va fi mutat înainte sau înapoi.
Mesajele din directorul selectat sunt redate în mod continuu.
ON :
Funcţia CONT este activată.
OFF* :
Este redat un mesaj şi recorderul IC se opreşte la începutul mesajului
următor.
21
Elemente ale Variante de reglaj disponibile
meniului
(* : reglaj iniţial)
DISPLAY
ELAPSE (Perioada scursă)* :
(Ecran)
• În cursul înregistrării, este afişat timpul de înregistrare pentru mesajul
curent.
• În cursul redării, este afişată perioada de redare scursă pentru un
mesaj.
REMAIN (perioada rămasă) :
• În cursul înregistrării sau când aceasta este oprită, este afişată perioada
de înregistrare disponibilă.
• În cursul redării este afişată perioada rămasă de redat pentru un
mesaj.
REC DATE (Data înregistrării) :
Este afişată data înregistrată.
REC TIME (Perioada înregistrării) :
Este afişată perioada înregistrată.
SET DATE
(Reglaje
temporale)
HOUR
(Indicaţia
orei)
22
P Note
• Dacă durata rămasă de înregistrat este mai mică de 1 minut, afişajul se
modifică automat, apărând intermitent perioada rămasă de redat.
• Dacă recorderul IC nu este acţionat mai mult de 3 secunde în modul
stop, afişajul va reveni la indicarea orei curente, indiferent de reglajul
acestuia.
Puteţi regla dvs. ceasul stabilind succesiv anul, luna, ziua, ora şi
minutele.
Este stabilit modul de indicare a orei.
12-H :
Este ales sistemul cu 12 ore.
AM12:00 = miezul nopţii, PM12:00 = la prânz
24-H* :
Este ales sistemul cu 24 de ore
0:00 = miezul nopţii, 12:00 = la prânz.
Elemente ale
meniului
BEEP
(Semnal
sonor)
LED
(Indicator
luminos)
ALARM
(Alarmă)
Variante de reglaj disponibile
(* : reglaj iniţial)
Se stabileşte dacă să fie emis sau nu un semnal sonor.
ON* :
Sunt emise semnale sonore care indică acceptarea unei operaţii sau
apariţia unei erori.
OFF :
Nu sunt emise semnale sonore.
P Notă
• Sune emise semnale sonore chiar dacă în meniu, pentru “BEEP” este
aleasă varianta “OFF”.
Este pornit / oprit indicatorul luminos în timpul funcţionării.
ON* :
În timpul înregistrării sau redării, indicatorul luminos de funcţionare se
aprinde sau luminează intermitent.
OFF :
Indicatorul luminos de funcţionare nu se aprinde şi nu clipeşte, nici în
timpul funcţionării.
Este activată alarma.
ON :
Pentru a regla alarma, alegeţi varianta “ON” şi stabiliţi data, ora sau
ziua săptămânii, ori alegeţi varianta “DAILY” (zilnic).
B-PLAY* :
Mesajul selectat va fi redat după ce este emis sunetul de avertizare
al alarmei, la ora stabilită.
BEEP :
La ora stabilită, va fi emis numai sunetul de avertizare al alarmei.
PLAY :
La ora stabilită, va fi redat numai mesajul selectat.
OFF* :
Reglajul alarmei este anulat.
P Note
• Puteţi asocia o singură alarmă pentru fiecare mesaj.
• Dacă nu a fost reglat ceasul sau dacă nu este înregistrat nici un mesaj
în directorul selectat, indicaţia “ALARM OFF (sau ON”) nu va apărea şi
alarma nu poate fi activată.
• Când ceasul nu a fost reglat sau dacă nu este înregistrat nici un mesaj,
nu puteţi seta alarma.
23
Elemente ale
meniului
ALARM
(Alarmă)
- continuare
LOCK
(Blocat)
MOVE
(Mutare)
ALL ERASE
(Ştergere
toate)
24
Variante de reglaj disponibile
(* : reglaj iniţial)
• Alarma se declanşează chiar dacă aţi ales pentru “BEEP” varianta “OFF”
în meniu (pag. 23).
• Dacă încercaţi să stabiliţi ca alarma să redea un mesaj la un moment la
care anterior a fost stabilit să fie redat un alt mesaj, este afişată indicaţia
“PRE SET” pentru a împiedica realizarea de noi reglaje.
• Dacă momentul de declanşare a alarmei se suprapune cu o înregistrare,
alarma va suna după ce înregistrarea se încheie. Simbolul “,” este afişat
intermitent la ora de stabilită pentru declanşarea alarmei.
• Dacă soseşte momentul de declanşare a alarmei în timpul actualizării
datelor, alarma va fi anulată.
• Dacă soseşte momentul de declanşare a mai multor alarme, va fi redat
numai mesajul corespunzător primeia dintre acestea.
• Odată setată alarma, aceasta nu va fi anulată nici după ce mesajul este
redat.
• Dacă momentul de declanşare a alarmei se suprapune cu avertizarea
produsă de o altă alarmă, redarea se întrerupe şi începe redarea noului
mesaj.
• Dacă divizaţi un mesaj care a fost stabilit ca avertizare împreună cu o
alarmă, reglajul rămâne valabil, însă este redată numai prima parte a
mesajului divizat.
• Dacă ştergeţi un mesaj care era asociat unei avertizări cu alarmă, va fi
anulată şi declanşarea alarmei.
• Dacă momentul de declanşare a alarmei se suprapune cu o operaţie de
ştergere, aceasta va emite, timp de 10 secunde, semnalul de avertizare
după încheierea operaţiei de ştergere şi redarea începe
Mesajul este blocat, împiedicându-se mutarea, ştergerea, adăugarea sau
suprascrierea unui alt mesaj ori divizarea sa.
ON* :
Funcţia de blocare este activată.
OFF :
Funcţia de blocare este dezactivată.
Mesajul selectat va fi deplasat în directorul selectat (A, B, C, D sau
E).
Înainte de a muta mesajul, selectaţi mesajul care vreţi să fie mutat, apoi
treceţi în fereastra meniului.
Sunt şterse toate mesajele din directorul selectat.
Selectaţi directorul din care vreţi să fie şterse toate mesajele, apoi reveniţi
în fereastra meniului şi apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare cât timp
indicaţia “ALL ERASE” apare intermitent.
Alte operaţii la înregistrare
Monitorizarea înregistrării
Stabilirea sensibilităţii
microfonului
Dacă veţi conecta un set de căşti disponibile
în comerţ la mufa i (Căşti) înainte de a
începe, veţi putea monitoriza înregistrarea.
Puteţi regja volumul de monitorizare apăsând
butonul VOL +/–, însă nivelul volumului de
înregistrare este fixat.
Puteţi selecta sensibilitatea microfonului din
meniu, când recorderul este în modul stop
sau înregistrare.
Selectarea modului de
înregistrare
Puteţi selecta modul de înregistrare din
meniu când recorderul este în modul stop.
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
intra în modul meniu.
Este afişată interfaţa cu modurile
disponibile din meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta modul “MODE” şi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “SHQ”, “HQ”, “SP” sau “LP” şi
1 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
intra în modul meniu.
Este afişată interfaţa cu modurile
disponibile din meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta modul “SENS” şi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “ H” sau “ L”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru detalii, vedeţi “Elemente de reglaj
din meniu“ (pag. 20).
La achiziţionarea aparatului, pentru
sensibilitatea microfonului este aleasă
varianta “ H”.
apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi
meniul.
Pentru detalii, vedeţi “Elemente de reglaj
din meniu“ (pag. 20).
Pentru a înregistra sunet de calitate mai
bună, alegeţi unul dintre modurile SHQ sau
HQ.
Modul de înregistrare stabilit când
achiziţionaţi recorderul IC este “SHQ”.
P Notă
• Nu puteţi alege modul de înregistrare în
timp ce înregistraţi.
25
Împărţirea unui mesaj în două părţi, în cursul
înregistrării
Puteţi împărţi un mesaj în timpul înregistrării
astfel încât acesta să fie divizat în două părţi,
iar părţii mai recente să îi fie atribuit un nou
număr de mesaj. Odată divizat un mesaj, nu
mai pot fi recombinate cele două părţi ale
sale.
1
Apăsaţi DIVIDE în cursul înregistrării.
Pe afişaj apare intermitent indicaţia
“DIVIDE” şi noul număr de mesaj este
adăugat în punctul în care aţi apăsat
butonul. Mesajul va fi păstrat sub forma
a două mesaje, înregistrarea continuând
însă fără întrerupere.
Mesajul este divizat.
Mesajele 2 şi 3 sunt
înregistrate fără întrerupere.
26
z Observaţie
Puteţi diviza mesajul în curs de înregistrare
în timpul unei pauze de înregistrare.
P Note
• Pentru a diviza un mesaj, este necesară
o anumită cantitate de spaţiu liber în
memorie.
• Nu puteţi diviza un mesaj foarte aproape
de începutul acestuia (la 0,5 secunde de
la început).
• Când divizaţi un mesaj în două, în punctul
de separare, este posibil ca finalul primului
mesaj şi începutul celui de al doilea să fie
întrerupte.
• Dacă divizaţi prea des mesaje în timpul
înregistrării acestora, este posibil să
apară următorul fenomen : indicatorul de
funcţionare continuă să clipească şi nu
puteţi acţiona aparatul pentru o anumită
perioadă de timp. Aceasta nu reprezintă
o disfuncţionalitate. Aşteptaţi până ce
indicatorul de funcţionare se stinge.
• Atunci când divizaţi un mesaj, este posibil
ca sfârşitul primei părţi să se suprapună
cu începutul celei de-a doua în punctul de
diviziune. Este posibil să auziţi aceleaşi
sunete în aceste puncte, în ambele
mesaje.
• Dacă timpul disponibil rămas pentru
înregistrare este mai scurt de 3 secunde,
nu puteţi diviza un mesaj.
Înregistrarea folosind un microfon extern şi
înregistrarea de la alte echipamente
1 Conectaţi un microfon extern la mufa
m (microfon) când recorderul IC este în
modul stop.
Când modul de înregistrare ales este
“SHQ” sau “HQ” şi este folosit un microfon
stereo, puteţi înregistra sunet stereo.
Când folosiţi un alt echipament, cuplaţi
conectorul audio de ieşire (minimufă
stereo) a respectivului aparat la mufa
m (microfon) a acestui recorder, prin
intermediul unui cablu de conectare audio
(nu este furnizat).
Pentru detalii privitoare la conectarea
cablului audio, vedeţi “Specificaţii“
(pag. 40).
2 Apăsaţi DIRECTOR / MENIU pentru
selecta directorul (A, B, C, D sau
E) în care doriţi să fie înregistrat
mesajul.
3 Apăsaţi z Înreg./ Pauză pentru a începe
înregistrarea.
Microfonul încorporat este întrerupt
automat.
Dacă nivelul de intrare nu este suficient de
puternic, ajustaţi sensibilitatea microfonului
de la receptorul IC.
Când este cuplat un microfon ce se
poate conecta sub tensiune, acesta va fi
alimentat automat de la recorderul IC.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a opri
înregistrarea.
P Note
• Înainte de a începe înregistrarea propriu-zisă, vă recomandăm să efectuaţi o
înregistrare de probă.
• Dacă nivelul de intrare nu este suficient
de puternic, conectaţi mufa pentru căşti
(minimufă stereo) a celuilalt echipament
la mufa m (microfon) a recorderului IC şi
ajustaţi nivelul volumului la echipamentul
conectat la recorder.
z Microfoane recomandate
• Microfonul stereo cu clemă de prins
de cămaşă este furnizat numai pentru
modelele destinate anumitor regiuni.
(Clema este detaşabilă.)
• Puteţi utiliza microfoanele cu condensator
cu electret tip ECM-DM5P, ECM-Z60
(numai pentru S.U.A.), ECM-CS10, ECMCZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P marca
Sony (nu sunt furnizate).
Înregistrarea sunetului de la un
telefon fix sau de la unul mobil
Puteţi utiliza microfonul de tip ECM-TL1, cu
căşti şi cu condensator cu electret (nu este
furnizat), pentru a înregistra sunetul de la un
telefon fix sau de la unul mobil.
Pentru detalii legate de modul de conectare,
consultaţi manualul de instrucţiuni ce
însoţeşte microfonul ECM-TL1.
P Note
• După ce aţi realizat conexiunea, verificaţi
calitatea sunetului conversaţiei şi nivelul de
înregistrare înainte de a începe înregistrarea
propriu-zisă.
• Dacă este înregistrat semnalul sonor sau
tonul de apel al telefonului, este posibil ca
nivelul sunetului conversaţiei înregistrate
să fie mai redus. În acest caz, începeţi
înregistrarea după ce începe conversaţia.
• În funcţie de tipul de telefon sau de condiţiile
liniei telefonice, este posibil ca funcţia VOR
să nu acţioneze.
• Nu ne asumăm nici un fel de responsabilitate,
pentru nici un fel de inconveniente apărute,
inclusiv pentru cazul în care nu puteţi
înregistra o conversaţie cu recorderul IC.
• Este posibil ca dealer-ul la care apelaţi să
nu vă poată oferi unele dintre accesoriile
opţionale din lista de mai sus. Vă rugăm să
îi solicitaţi informaţii detaliate.
27
Adăugarea unei înregistrări la un mesaj înregistrat în
prealabil
Când pentru “REC-OP” din meniu este
7 În timp ce mesajul “ADD” clipeşte, apăsaţi
aleasă varianta “ADD”, puteţi adăuga o
înregistrare la mesajul în curs de redare.
Înregistrarea adăugată va fi plasată după
mesajul curent şi va fi considerată ca o parte
a mesajului.
8 Apăsaţi x (stop) pentru a opri
În timpul redării mesajului 3
Mesajul 3
înregistrarea.
Mesajul 4
După adăugarea unei înregistrări
Mesajul 3
Mesajul 4
Înregistrarea adăugată
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat Director /
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “REC-OP”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
4 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ADD”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
5 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi
modul meniu.
6 Când este redat mesajul de adăugat,
apăsaţi z Înreg./ Pauză.
şi mesajul “ADD” apar
Indicaţia
intermitent pe ecran, iar recorderul IC
se opreşte, trecând în modul pauză de
înregistrare.
28
din nou z Înreg./ Pauză.
Indicatorul de funcţionare devine luminos,
de culoare roşie şi înregistrarea va fi
adăugată la finalul mesajului curent.
P Note
• Nu puteţi adăuga o înregistrare dacă
memoria rămasă este insuficientă.
• Porţiunea adăugată a mesajului
va fi înregistrată în acelaşi mod de
înregistrare.
• Dacă trec 10 minute de la efectuarea
pasului 6, va trebui să reluaţi procedura de
la început.
Adăugarea unei înregistrări suprapuse în cursul redării
Când pentru “REC-OP” din meniu este
aleasă varianta “OVER”, puteţi adăuga o
înregistrare suprapusă, după un anumit
punct selectat din mesajul înregistrat. Partea
mesajului iniţial, ce urmează după punctul
selectat, este ştearsă.
6 Când este redat mesajul de suprascris,
apăsaţi z Înreg./ Pauză.
şi mesajul “OVER” apar
Indicaţia
intermitent pe ecran, iar recorderul IC
se opreşte, trecând în modul pauză de
înregistrare.
7
Punctul de unde să înceapă
suprapunerea mesajului
Mesaj 2
Mesaj 3 Mesa 4
Partea ştearsă
din mesajul 2
Mesaj 2
Mesaj 3 Mesaj 4
Înregistrarea adăugată suprapusă peste mesajul 2
1 Apăsaţi şi menţineţi apăsat DIRECTOR /
MENIU pentru a intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
2
În timp ce mesajul “OVER” clipeşte,
apăsaţi din nou z Înreg./ Pauză.
Indicatorul de funcţionare devine luminos,
de culoare roşie, şi înregistrarea începe.
8 Apăsaţi x (stop) pentru a opri
înregistrarea.
P Note
• Nu puteţi suprascriere o înregistrare dacă
memoria rămasă este insuficientă.
• Porţiunea suprascrisă a mesajului
va fi înregistrată în acelaşi mod de
înregistrare.
• Dacă trec 10 minute de la efectuarea
pasului 6, va trebui să reluaţi procedura de
la început.
Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “REC-OP”, apoi apăsaţi
N Redare/ Stop • Accesare.
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
4 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
“OVER”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
5 Apăsaţi x (stop) pentru a părăsi modul
meniu.
29
Alte operaţii de redare
Metode utile de redare
Ascultarea la o calitate superioară
a sunetului
• Pentru a asculta cu ajutorul căştilor :
Conectaţi căştile furnizate sau cele
achiziţionate din comerţ la mufa i (căşti).
Difuzorul încorporat va fi deconectat
automat.
• Pentru a asculta cu ajutorul unei boxe
externe :
Conectaţi o boxă activă (nu este furnizată)
la mufa i (căşti).
Localizarea rapidă a punctului de
unde doriţi să înceapă redarea
(Căutare facilă)
Când pentru “EASY-S” este aleasă varianta
“ON” în meniu, puteţi localiza rapid un punct
de unde doriţi să înceapă redarea apăsând
în mod repetat > + sau – . în cursul
redării.
Puteţi să vă deplasaţi în urmă cu aproximativ
3 secunde, apăsând o dată – . sau să
avansaţi cu aproximativ 10 secunde, apăsând o dată > +. Această funcţie este utilă
pentru localizarea punctului dorit în cadrul
unei înregistrări lungi.
Căutarea înainte / înapoi în cursul
redării
• Pentru căutarea înainte :
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul > +
în cursul redării şi eliberaţi-l în punctul de
unde doriţi să fie reluată redarea.
• Pentru căutarea înapoi :
Apăsaţi şi menţineţi apăsat butonul – .
în cursul redării şi eliberaţi-l în punctul de
unde doriţi să fie reluată redarea.
Recorderul IC începe mai întâi căutarea
la viteză redusă, redând sonorul. Această
facilitate este utilă pentru căutarea unui
cuvânt, înainte sau înapoi. Dacă apăsaţi şi
menţineţi apoi apăsat butonul, recorderul IC
începe căutarea la viteză mai mare.
30
z Când mesajele sunt redate până la
finalul ultimului mesaj
• În cursul redării sau al redării rapide la
finalul ultimului mesaj, indicaţia “END”
apare intermitent, timp de 5 secunde, şi
indicatorul de funcţionare devine luminos,
de culoare verde. (Nu puteţi asculta sunetul
redat.)
• Când “END” şi indicatorul de funcţionare se
sting, recorderul IC se va opri la începutul
ultimului mesaj.
• Dacă apăsaţi şi menţineţi apăsat – . în
timp ce indicaţia “END” apare intermitent,
mesajele sunt redate rapid, iar redarea
obişnuită începe din punctul în care
eliberaţi butonul.
• Dacă ultimul mesaj este lung şi doriţi ca
redarea să înceapă dintr-un punct mai
apropiat de finalul acestuia, apăsaţi şi
menţineţi apăsat > + pentru a ajunge
la finalul mesajului, apoi apăsaţi – . în
timp ce indicaţia “END” apare intermitent
pentru a reveni la punctul dorit.
• Pentru alte mesaje în afara ultimului,
deplasaţi-vă la începutul mesajului următor
şi folosiţi redarea în sens invers pentru a
ajunge în punctul dorit.
Redarea în mod repetat a unui
mesaj
În cursul redării, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul N Redare/ Stop • Accesare până
ce apare simbolul “ ”. Mesajul selectat va
fi redat de mai multe ori.
Pentru a relua redarea obişnuită, apăsaţi din
nou N Redare/ Stop • Accesare.
Pentru ca vocea umană să devină mai clară
– Funcţia de eliminare a zgomotului
Când pentru funcţia de eliminare a
3 Apăsaţi – . sau > + pentru a selecta
zgomotului este aleasă varianta “ON” în
meniu, distorsiunile frecvenţelor foarte joase
şi a celor foarte înalte, care sunt în afara
registrului acustic uman, sunt reduse, ceea
ce vă permite să auziţi mai clar vocile.
1 Când recorderul este în modul stop
sau redare, apăsaţi şi menţineţi apăsat
butonul DIRECTOR / MENIU pentru a
intra în modul meniu.
Este afişată fereastra corespunzătoare
modului meniu.
2 Apăsaţi – . sau > + pentru a
selecta “N-CUT”, apoi apăsaţi N
Redare/ Stop • Accesare.
“ON”, apoi apăsaţi N Redare/ Stop •
Accesare.
4 Apăsaţi x (STOP) pentru a părăsi modul
meniu.
P Note
• Efectul funcţiei de eliminare a zgomotului
poate diferi în funcţie de condiţiile de
înregistrare a vocii.
• Când folosiţi difuzorul încorporat sau
când monitorizaţi înregistrarea, funcţia de
eliminare a zgomotului nu va fi eficientă.
Pentru a renunţa la funcţia NOISE
CUT (Eliminarea zgomotului)
Alegeţi pentru “N-CUT” varianta “OFF”, la
pasul 3.
Redarea în mod repetat a unei anumite secţiuni
– Repetare A - B
1 În cursul redării, apăsaţi
(repetare)
A - B pentru a specifica punctul de
început, A.
Indicaţia “A-B B” apare intermitent.
2 Apăsaţi din nou
(repetare) A - B
pentru a stabili punctul de final, B.
Sunt afişate simbolurile “ ” şi “A-B” şi
secţiunea specificată este redată în mod
repetat.
Pentru reluarea redării obişnuite
Apăsaţi butonul N Redare/ Stop •
Accesare.
Pentru a schimba segmentul A - B
specificat pentru redarea în mod
repetat a unei secţiuni
În timpul redării Repetitive A - B, apăsaţi din
(Repetare) A - B pentru a stabili un
nou
nou punct de început, A, şi apoi specificaţi
un nou punct de final, B, la pasul 2.
P Note
• Nu puteţi stabili punctul de încheiere B
înaintea celui de început A.
• Nu puteţi stabili punctele A şi B foarte aproape
de începutul înregistrării (0,5 secunde de
la început) sau de sfârşitul mesajului (0,5
secunde înainte de sfârşit).
Pentru a opri redarea în mod repetat
a secţiunii A - B
Apăsaţi butonul x (stop).
31
Înregistrarea de la alte echipamente
Puteţi înregistra sunetul de la recorderul IC
cu alt echipament.
Înainte de a începe propriu-zis înregistrarea,
vă recomandăm să efectuaţi o înregistrare
de probă.
1 Conectaţi mufa i (căşti) a recorderului IC
la conectorul de intrare audio (minimufa
stereo) a respectivului echipament prin
intermediul unui cablu de conectare
audio* (nu este furnizat).
2 Apăsaţi N Redare/ Stop • Accesare
pentru a porni redarea şi treceţi totodată
echipamentul conectat în modul
înregistrare.
Un mesaj de la recorderul IC va fi înregistrat
de către echipamentul respectiv.
3 Apăsaţi în acelaşi timp butonul x (stop) la
recorderul IC şi la echipamentul conectat
pentru a opri înregistrarea.
32
Operaţii de editare
Divizarea unui mesaj în două părţi
Puteţi împărţi un mesaj în două părţi, în
cursul redării, noii părţi a mesajului divizat
fiindu-i atribuit un nou număr. În urma divizării
unui mesaj, puteţi găsi cu uşurinţă un anumit
punct de unde să înceapă redarea în cazul
unei înregistrări îndelungate, cum ar fi cea
realizată la o conferinţă. Puteţi diviza un
mesaj până ce numărul total de mesaje
din directorul unde acestea se află atinge
valoarea de 99.
1 Apăsaţi DIVIDE (Divizare) în timp ce
este redat mesajul pe care vreţi să îl
divizaţi.
Sunt afişate intermitent indicaţia “DIVIDE”
şi numărul mesajului curent.
2 Apăsaţi DIVIDE (Divizare).
Este afişată indicaţia “DIVIDE” (Divizare),
este adăugat un nou număr părţii mai
recente a mesajului divizat şi numerele
mesajelor ce urmează acestuia cresc cu
o unitate.
Mesaj 1
Mesaj 2
Mesaj 3
Mesaj de divizat
Mesaj 1 Mesaj 2 Mesaj 3 Mesaj 4
Numerele mesajelor
următoare cresc cu o
unitate
Pentru a renunţa la divizarea
mesajului
Apăsaţi x (stop) înainte de pasul 2.
P Note
• Pentru a diviza un mesaj este necesară
o anumită cantitate de spaţiu liber în
memorie.
• Dacă într-un director au fost înregistrate
99 de mesaje, nu mai puteţi diviza un
mesaj conţinut de acesta. Pentru a putea
realiza operaţia de divizare, reduceţi, mai
întâi, la 98 numărul de mesaje din director,
ştergând sau mutând într-un alt director
unul dintre mesajele existente.
• Când divizaţi un mesaj cu titlul şi cu numele
artistului, partea nou obţinută va avea
acelaşi titlu şi acelaşi nume de artist
• Odată divizat un mesaj, acesta nu mai
poate fi reconstituit, cu ajutorul acestui
recorder, din cele două părţi rezultate prin
divizare.
• Dacă divizaţi frecvent un mesaj, aparatul
nu va mai putea, la un moment dat, să
continue să îl divizeze.
• Dacă este divizat un mesaj asociat unei
alarme, aceasta va rămâne asociată numai
primei părţi a mesajului divizat.
• Nu puteţi diviza un mesaj într-un punct
prea apropiat de începutul (0,5 secunde
de la început) sau de finalul acestuia (0,5
secunde înainte de sfârşit).
• Dacă divizaţi un mesaj în timpul redării
repetitive a secţiunii A-B sau un mesaj redat
în mod repetat, se va renunţa la redarea
repetitivă.
• Dacă au trecut mai mult de 10 secunde de
la efectuarea pasului 1, trebuie să reluaţi
procedura de la început.
Pentru a reda mesajul divizat
Apăsaţi – . sau > + pentru a afişa
numărul mesajului dorit, deoarece fiecare
dintre părţile de mesaj rezultate vor avea
câte un număr.
33
Soluţionarea problemelor
Soluţionarea problemelor
Înainte de a duce recorderul IC la reparat, verificaţi informaţiile de mai jos. Dacă problema
persistă după ce aţi realizat verificările indicate mai jos, consultaţi cel mai apropiat dealer
Sony.
Vă rugăm să ţineţi seama că mesajele înregistrate pot fi şterse în timpul operaţiilor de service
sau de reparaţii.
Simptom
Remediu
Recorderul IC nu poate fi oprit.
• Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia indicată de
săgeată când recorderul IC este în modul stop.
(pag. 11)
• Comutatorul HOLD este activat. Deplasaţi comutatorul
HOLD în direcţia opusă celei indicate de săgeată.
(pag. 11)
• Îndepărtaţi folia protectoare de pe afişaj înainte de a
folosi recorderul IC.
Recorderul IC nu poate fi pornit.
Interfaţa afişată pe ecran nu
dispare.
Interfaţa este neclară.
Recorderul IC nu funcţionează.
• Bateriile au fost introduse fără a se respecta polaritatea
corectă (pag. 8).
• Energia bateriilor este consumată (pag. 8).
• Alimentarea recorderul IC este oprită. Deplasaţi comutatorul HOLD în direcţia opusă săgeţii (pag. 11).
• Funcţia HOLD este activată. Deplasaţi comutatorul
HOLD în direcţia opusă săgeţii (pag. 11).
Nu este emis sunet de către
• Volumul este complet oprit (pag. 15).
difuzor.
• Sunt conectate căştile.
Sunetul este emis de difuzor cu
• Dacă nu sunt bine conectate căştile în timpul redării,
toate că sunt conectate căştile.
este posibil ca sunetul să fie emis de difuzor. Decuplaţi
şi recuplaţi corect căştile.
Indicatorul de funcţionare nu se
• Pentru “LED” este aleasă varianta “OFF”.
aprinde.
Afişaţi meniul şi alegeţi pentru “LED” varianta “ON”
(pag. 23).
Este afişată indicaţia “FULL” şi nu • Cardul de memorie este complet ocupat. Ştergeţi unele
puteţi porni înregistrarea.
dintre mesaje (pag. 17).
Este afişată indicaţia “FULL” şi nu • Au fost înregistrate 99 de mesaje în directorul selectat
puteţi acţiona recorderul IC.
sau au fost înregistrate în total 495 de mesaje (când
există 5 directoare). De aceea nu puteţi înregistra, sau
muta un mesaj. Selectaţi un alt director sau ştergeţi o
parte dintre mesaje.
34
Simptom
Remediu
Înregistrarea este întreruptă.
• Este activată funcţia VOR. Alegeţi pentru “VOR”
varianta “OFF” din meniu (pag. 20).
• Un obiect, cum ar fi degetul dvs. etc. a zgâriat sau a
atins din greşeală recorderul IC în timpul înregistrării
şi a fost înregistrat zgomot.
• Recorderul IC este aşezat în apropierea unei surse de
alimentare, a unei lampi cu fluorescenţă sau a unui
telefon mobil, în cursul înregistrării sau a redării.
• Conectorul microfonului cuplat a fost murdar în timpul
înregistrării. Curăţaţi conectorul.
• Conectorul i (căşti) este murdar. Curăţaţi-l.
• Pentru “SENS” (sensibilitatea microfonului) este aleasă
varianta “ L”. Afişaţi meniul şi alegeţi pentru “SENS”
varianta “ H” (pag. 20).
• Pentru a putea diviza un mesaj este necesară o
anumită cantitate de memorie liberă.
• Dacă au fost înregistrate deja 99 de mesaje într-un
director, nu mai puteţi diviza niciunul dintre acestea
în respectivul director. Ştergeţi unele dintre mesaje
(pag. 17).
• Este posibil să nu puteţi diviza un mesaj prea aproape
de începutul sau de finalul acestuia, din cauza unor
limitări ale sistemului.
• Dacă divizaţi frecvent mesaje, unitatea va ajunge în
imposibilitatea de efectuare a acestei operaţii.
• Aţi selectat un mesaj care a fost blocat. Alegeţi în
meniu varianta “OFF“ pentru “LOCK“ înainte de a
diviza mesajul.
• Cuplaţi conectorul căştilor celuilalt echipament la mufa
m (microfon) a recorderului IC şi ajustaţi volumul la
echipamentul conectat la recorderul IC.
• Viteza de redare este ajustată cu DPC. Ajustaţi din
nou viteza cu DPC din meniu (pag. 21).
• Nu aţi reglat ceasul (pag. 10).
• Data înregistrării nu va fi afişată dacă aţi înregistrat
mesajul când ceasul nu era potrivit.
Se aude zgomot.
Nivelul înregistrării este scăzut.
Nu puteţi diviza un mesaj.
La înregistrarea de la un alt
echipament, nivelul de intrare
este prea puternic sau prea slab.
Viteza de redare este prea mare
sau prea redusă.
Este afişată indicaţia “- -: - -”.
În interfaţa REC DATE, este afişată una dintre indicaţiile
“- -Y - -M- -D” sau “- -: - -”.
Reglajele ceasului sunt anulate.
• Reglajele ceasului se anulează după aprox. un minut.
Vă rugăm ca atunci când înlocuiţi bateriile, să le
înlocuiţi cu unele noi.
35
Simptom
Este afişată indicaţia “SET DATE”
şi nu puteţi potrivi alarma.
Este afişată indicaţia “PRE SET”
şi nu puteţi potrivi alarma.
Este afişată indicaţia “BACk-D” şi
nu puteţi potrivi alarma.
În meniu sunt afişate mai puţine
elemente în modul meniu.
Remediu
• Alarma nu poate fi reglată dacă ceasul nu a fost încă
potrivit.
• Alarma nu poate fi potrivită la aceeaşi dată şi oră la
care au fost fost stabilite pentru un alt mesaj.
• Alarma nu poate fi potrivită la o dată şi oră care au
trecut deja.
• Elementele afişate în meniu depind de modul de
funcţionare (modul stop, redare sau înregistrare)
(pag. 52).
Durata de viaţă a bateriei este
• Durata de viaţă indicată la pag. 15 este valabilă pentru
scurtă.
redarea cu volumul stabilit la nivelul 27. În funcţie de
cum este acţionat recorderul, această perioadă se
poate diminua.
După ce bateriile au rămas o pe- • Chiar dacă nu folosiţi recorderul IC, energia bateriilor
rioadă lungă de timp în recorderul scade lent, în timp. Durata de viaţă în acest caz diferă
IC, energia acestora s-a epuizat,
în funcţie de umiditate şi de alte condiţii ale mediului
deşi aparatul nu a fost folosit.
unde este păstrat aparatul. În mod obişnuit, bateriile
durează aproximativ 2 luni. Dacă nu intenţionaţi să
folosiţi recorderul o perioadă îndelungată de timp, se
recomandă să opriţi alimentarea (pag. 9) şi să scoateţi
bateriile din aparat.
Setările meniului modificat nu
• Dacă bateriile au fost scoase imediat ce s-a schimbat
acţionează.
setarea meniului, reglajul din meniu nu va acţiona.
Pentru a porni recorderul IC este • Când recorderul IC trebuie să proceseze o cantitate
necesar mai mult timp.
mare de date, poate dura mai mult timp până ce acesta
porneşte. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
Aşteptaţi până ce dispare interfaţa de pornire.
Recorderul IC nu funcţionează
• Scoateţi şi apoi reintroduceţi bateriile în aparat
corect.
(pag. 9).
Nu puteţi şterge un mesaj
• Aţi selectat un mesaj care a fost blocat. Alegeţi în
meniu varianta “OFF“ pentru “LOCK“ înainte de a
diviza mesajul.
36
Mesaje de eroare
Mesaje de eroare
Cauză / Remediu
LO BATT
• Energia bateriilor s-a epuizat. Înlocuiţi bateriile vechi
cu altele noi.
• Reglaţi ceasul ; în caz contrar, nu puteţi folosi
alarma.
• Capacitatea rămasă a memoriei recorderului IC
este insuficientă. Ştergeţi unele mesaje înainte de a
înregistra.
• Capacitatea de memorie rămasă disponibilă la
recorderul IC este insuficientă. Ştergeţi câteva dintre
mesajele existente înainte de a mai înregistra.
• Deoarece există deja 99 de mesaje în directorul în care
doriţi să mutaţi mesajul, această operaţie nu poate fi
realizată. Ştergeţi câteva dintre mesajele existente
înainte de a mai înregistra.
• Directorul selectat nu conţine nici un mesaj. Din acest
motiv, nu puteţi să deplasaţi un mesaj sau să folosiţi
alarma etc.
• Aţi stabilit deja ca alarma să se declanşeze cu un alt
mesaj, la o anumită dată şi ora. Modificaţi reglajele
alarmei.
• Aţi stabilit pentru declanşarea alarmei un moment
deja trecut. Verificaţi şi realizaţi reglaje temporale
adecvate.
• Aţi selectat un mesaj care a fost blocat. Nu puteţi să îl
mutaţi, să îl ştergeţi, să îi adăugaţi sau să suprapuneţi
un alt mesaj peste acesta şi nici să îl divizaţi. Alegeţi
pentru “LOCK” varianta “OFF” în meniu înainte de a
edita mesajul.
• Nu puteţi să adăugaţi sau să suprascrieţi o înregistrare
deoarece pentru “REC-OP” este aleasă varianta
“OFF”. Alegeţi varianta “ON”.
• A apărut o eroare de sistem diferită de cele indicate
mai sus. Scoateţi bateriile şi reintroduceţi-le în aparat
(pag. 8).
SET DATE
apare intermitent, în
FULL (
acelaşi timp)
FULL (Indicaţia “99” apare
intermitent, în acelaşi timp).
FULL (indicatorul directorului
apare intermitent, în acelaşi
timp).
NO DATA
PRE SET
BACK-D
LOCK ( apare simultan, în mod
intermitent)
OFF REC-OP
ERR ACCESS
ERR 01 - ERR 06
37
Limitări ale sistemului
Există unele limitări de sistem pentru recorderul IC. Problemele indicate mai jos nu reprezintă disfuncţionalităţi ale recorderului IC.
Simptom
Cauză / Remediu
Nu puteţi înregistra mesaje până
la limita maximă de timp admisă.
• Dacă înregistraţi mesaje folosind mai multe moduri de
înregistrare (o combinaţie a modurilor SHQ, HQ, SP
şi LP), durata maximă disponibilă pentru înregistrare
variază între cea maximă corespunzătoare modului
SHQ şi cea corespunzătoare modului LP.
• Suma dintre numărul indicat de contor (durata de
înregistrare scursă) şi cel reprezentând perioada
rămasă de înregistrat poate fi mai mică decât durata
maximă disponibilă pentru înregistrare a recorderului
IC.
• Nu puteţi specifica punctul B de încheiere a înregistrării
înaintea celui A, de început a secţiunii.
• În funcţie de fişiere, poziţiile stabilite pot fi mutate.
Nu puteţi specifica punctul B de
încheiere a înregistrării.
Când pentru redare este aleasă
varianta Repetarea A -B, poziţiile
de început şi de final sunt puţin
deplasate.
38
Informaţii suplimentare
Măsuri de precauţie
Privind alimentarea
Privind zgomotul
• Folosiţi aparatul numai alimentat la 2,4 V
sau 3,0 V cu curent continuu. Folosiţi două
baterii reîncărcabile NH-AAA sau două
baterii alcaline LR03 (mărimea AAA).
• Poate fi auzit zgomot când aparatul
este aşezat în apropierea surselor de
alimentare, a lămpilor cu fluorescenţă sau
a telefoanelor mobile, în cursul înregistrării
sau redării.
• Este posibil să fie înregistrat zgomot când
un obiect sau degetul dvs. etc. freacă sau
zgârie aparatul în timpul înregistrării.
Privind siguranţa
• Nu acţionaţi aparatul în timp ce conduceţi,
când mergeţi pe bicicletă şi nici când
conduceţi un vehicul motorizat.
Privind întreţinerea
Privind manevrarea
• Nu lăsaţi aparatul lângă surse de căldură,
sau în locuri supuse la radiaţii solare
directe, praf mult sau şocuri mecanice.
• Dacă vreun obiect sau lichid pătrunde în
interiorul aparatului, scoateţi bateriile şi
aveţi grijă ca aparatul să fie verificat de
o persoană calificată, înainte de a-l mai
folosi.
• Aveţi grijă să nu udaţi şi să nu stropiţi
aparatul. Acesta nu este rezistent la apă. Fiţi
atenţi în special în situaţiile următoare.
– Când aveţi aparatul în buzunar şi mergeţi
la toaletă sau în sala de baie etc.
Când vă aplecaţi, este posibil ca aparatul
să cadă în apă şi să se ude.
– Când folosiţi aparatul într-un spaţiu expus
la ploaie, zăpadă sau umiditate.
– În situaţii în care transpiraţii.
Dacă atingeţi aparatul cu mâinile ude
sau dacă puneţi aparatul în buzunarul
unei haine transpirate, acesta se poate
umezi.
• Este posibil să simţiţi dureri în urechi dacă
folosiţi căştile în locuri unde aerul este
foarte uscat. Aceasta nu se datorează însă
unei deficienţe a căştilor, ci electricităţii
statice acumulate în organismul dvs. Puteţi
diminua nivelul energiei statice, purtând
haine din materiale naturale care previn
acumularea acesteia în organism.
• Pentru a curăţa partea exterioară a
aparatului, folosiţi o bucată de pânză
moale, uşor umezită cu apă. Nu folosiţi
alcool, benzină sau tiner.
Dacă aveţi întrebări sau probleme legate
de aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat dealer Sony.
Recomandări privind copiile de
siguranţă
Pentru a evita potenţialul risc de pierdere a
datelor din cauza unor operaţii accidentale
sau a disfuncţionalităţilor recorderului
IC, vă recomandăm să efectuaţi copii de
siguranţă, ale mesajelor pe care le-aţi
înregistrat, fie cu ajutorul unui casetofon,
fie al unui calculator etc.
39
Specificaţii
Design şi specificaţii
Comanda vitezei de redare (DPC)
Între + 100 % şi – 50%.
Secţiunea recorder IC
Puterea la ieşire
300 mW
Capacitate (capacitatea disponibilă
pentru utilizator)
2 GB
(aprox. 1,79 GB = 1.924.136.960 biţi)
O parte a memoriei este utilizată pentru
gestionarea datelor.
Domeniul de frecvenţe
• SHQ : 75 Hz - 20.000 Hz
• HQ : 75 Hz - 17.000 Hz
• SP : 75 Hz - 15.000 Hz
• LP : 80 Hz - 3.500 Hz
Viteza de transfer şi frecvenţele de
eşantionare pentru fişierele MP3 la
înregistrare
• SHQ : 44,1 kHz, 192 kbps
• HQ : 44,1 kHz, 128 kbps
• SP : 44,1 kHz, 48 kbps
• LP : 11,025 kHz, 8 kbps
Caracteristici generale
Difuzor
Diametru aprox. 28 mm
Intrare / Ieşire
• Mufă microfon (minimufă stereo):
– intrare pentru conectorul de alimentare,
nivelul minim 0,4 mV,
microfon cu impedanţa de 3 kohmi
sau mai mică
• Mufă căşti (minimufă stereo) :
– ieşire pentru căşti de 16 ÷ 300 ohmi
40
Cerinţe privind alimentarea
Două baterii alcaline LR03 (dimensiune
AAA) : 3,0 V c.c. (furnizate)
Două baterii reîncărcabile NH-AAA:
2,4 V c.c. (nu sunt furnizate)
Temperatura de funcţionare
5 °C ÷ 35 °C
Dimensiuni (L×Î×A) – fără a include părţile
proeminente şi butoanele (JEITA)*1
37 mm × 111 mm × 21,2 mm
Masa (JEITA)*1
Aprox. 71 g inclusiv bateriile alcaline LR03
(dimensiune AAA)
*1 Măsurate conform standardelor JEITA
Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Accesorii furnizate
Consultaţi “Pasul 1 : Verificarea conţinutului
ambalajului” (pag. 5).
Accesorii opţionale
• Difuzor activ SRS-M50
• Microfon cu condensator cu electret
ECM-DM5P, ECM-Z60 (numai pentru
S.U.A.), ECM-CS10, ECM-CZ10, ECMDS70P, ECM-DS30P, ECM-TL1
• Cablu de conectare audio*
RK-G136, RK-G139 (cu excepţia
Europei)
• Baterii reîncărcabile NH-AAA-B2K
• Încărcător de baterii BCG-34HS2KA
(cu excepţia Americii latine), BCG34HLD22K (doar pentru America latină)
* Cabluri de conectare audio
La
La alt
recorderul
echipament
IC
RK-G139 Miniconector Miniconector
stereo
(monaural)
RK-G136 Miniconector Miniconector
stereo
stereo
Este posibil ca dealer-ul dvs. să nu vă poată
pune la dispoziţie unele dintre accesoriile
opţionale de mai sus. Vă rugăm să îi solicitaţi
informaţii detaliate.
Designul şi specificaţiile pot fi modificate fără
să fiţi avizaţi.
Durata maximă de înregistrare*2*3
Durata maximă de înregistrare a tuturor directoarelor este prezentată în tabelul următor :
(h : ore / min. : minute)
Mod SHQ
22 h. 15 min.
Mod HQ
33 h. 20 min.
Mod SP
89 h.
Mod LP
534 h. 25 min.
*2 Când urmează să înregistraţi în mod continuu pentru o perioadă îndelungată de timp,
poate fi necesar să înlocuiţi bateriile cu alte noi, în cursul înregistrării.
*3 Durata maximă de înregistrare variază dacă înregistraţi mesaje folosind mai multe moduri de înregistrare.
Durata de viaţă a bateriilor*4
Când folosiţi baterii alcaline LR03 (mărimea AAA), marca Sony (în condiţii de utilizare
continuă)
(h : ore)
Mod de înregistrare*5
Înregistrare
Redare*6 prin difuzor
Redare folosind căştile
SHQ
aprox. 34 h.
aprox. 12 h.
aprox. 36 h.
HQ
aprox. 34 h.
aprox. 12 h.
aprox. 36 h.
SP
aprox. 39 h.
aprox. 12 h.
aprox. 36 h.
LP
aprox. 55 h.
aprox. 12 h.
aprox. 36 h.
41
Când folosiţi baterii reîncărcabile NH-AAA, marca Sony (în condiţii de utilizare
continuă)
(h : ore)
Mod de înregistrare*5
Înregistrare
Redare*6 prin difuzor
Redare folosind căştile
SHQ
aprox. 22 h.
aprox. 10 h.
aprox. 25 h.
HQ
aprox. 22 h.
aprox. 10 h.
aprox. 25 h.
SP
aprox. 27 h.
aprox. 10 h.
aprox. 25 h.
LP
aprox. 37 h.
aprox. 10 h.
aprox. 25 h.
*4 Durata de viaţă a bateriei este măsurată în urma unor testări realizate prin metode ale
firmei Sony. Durata de viaţă se poate diminua în funcţie de modul în care este acţionat
recorderul IC.
5
* Pentru detalii privind modul de înregistrarea, vedeţi “Folosirea meniului de reglaje“
(pag. 19).
*6 Când este redată muzică prin difuzorul intern, cu nivelul volumului stabilit la valoarea 27.
42
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie
dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a
acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru
mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de
preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Download PDF

advertising