Sony | ICD-P520 | Sony ICD-P520 Instrucţiuni de utilizare

SONY
3-097-346-12 (1)
Să începem
Funcţii de bază
IC RECORDER
Instrucţiuni de folosire
Diferite modalităţi de înregistrare
Playback/Ştergere
Editarea mesajelor
Utilizarea Funcţiei Meniu
Înregistrări efectuate de proprietar
Numărul modelului este plasat pe panoul din spate al aparat ului iar numărul de
serie este aşezat în compartimentul pentru baterii. Notaţi numărul de serie în
spaţiul furnizat mai jos. Menţionaţi aceste numere de fiecare dată când sunaţi
distribuitorul Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model ICD – P520
Număr de serie ..........
IC RECORDER
ICD – P520
© 2007 Sony Corporation
1
Utilizarea IC Recorder cu calculatorul
Reparare
Informaţii suplimentare
Pentru clienţii din Statele Unite
Următoarea declaraţie FCC se aplică doar în cazul versiunii acestui
model produs în scopul vânzării în SUA. Este posibil ca alte versiuni
să nu respecte reglementările tehnice FCC.
INFORMARE
Acest echipament a fost testat şi s -a constatat conformarea sa
parametrilor aparatelor digitale Clasa B, conform Părţii 15 a
Regulilor FCC. Aceşti parametri sunt concepute furnizării protecţiei
împotriva interferenţelor dăunătoare din cadrul instalaţiilor
domestice. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia
energie din frecvenţa radio şi, dacă nu este instalat şi folosit în acord
cu aceste instrucţiuni, poate cauza interferenţe dăunătoare cu
undele radio.
Totuşi, nu există nici o garanţie că interferenţele nu vor apărea în
cadrul unei instalaţii anume. Dacă acest aparat cauzează
interferenţe dăunătoare cu radio-ul şi televizorul, care pot fi
determinată de pornirea sau oprirea echipamentului, utilizatorul este
încurajat să încerce să corecteze interferenţele urmând una sau mai
multe dintre următoarele măsuri:
Reorientarea sau reamplasarea antenei receptoare.
Mărirea distanţei dintre aparat şi receptor.
Conectarea aparatului la o priză dintr -un circuit diferit de
cel la care este conectat receptorul.
Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat.
Sunteţi avertizat că orice modificări sau schimbări care nu sunt
aprobate în mod expres în acest manual v -ar putea lipsi de
permisiunea de a folosi acest echipament.
Dacă aveţi întrebări privind acest produs, puteţi suna la : Centrul de
servicii şi informare a clientului Sony 1-800-222-7669, sau ne puteţi
contacta la http://www.sony.ro/
Declaraţie de conformitate
Numele mărcii:
Model:
Parte responsabilă:
Adresă:
Număr de telefon:
SONY
ICD-P520
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 SUA
858 -942-2230
Acest aparat se conformează Părţii 15 a Regulilor FCC. Operarea se
supune următoarelor două condiţii : (1) Acest aparat nu poate cauza
interferenţe periculoase, şi (2) acest aparat trebuie să accepte
interferenţele produse, inclusiv cele ce pot cauza funcţionarea
nedorită.
Pentru Statul California, doar în SUA
Material perclorat – poate fi aplicată manevrarea specială. Consultaţi
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Material perclorat: Bateria de litiu conţine perclorat
2
Reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (aplicabil în Uniunea
Europeană şi alte ţări europene cu sisteme
diferite de colectare).
Înştiinţarea utilizatorilor
Acest simbol pe aparat sau pe ambalajul
său indică faptul că produsul nu tre buie
tratat ca deşeu menajer. În schimb, va fi
depus la punctele de colectare pentru
reciclarea aparatelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că acest
produs este debarasat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului înconjurător şi
asupra sănătăţii omului, care ar putea fi
cauzate de manevrarea inadecvată a
deşeurilor acestui produs.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor naturale.
Pentru informaţii detaliate referitoare la reciclarea acestui produs,
contactaţi autorităţile locale sau interesaţi -vă la magazinul de unde
aţi achiziţionat produsul.
Toate drepturile rezervate. Manualul sau programul desc ris în
prezentul nu poate fi reprodus, tradus sau redus la un format ce
poate fi citit de calculator, fie întregime sau parţial, fără aprobarea
scrisă anterioară din partea Sony Corporation.
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Sony Corporation
Documentare © 2007 Sony Corporation
ÎN NICI UN CAZ SONY CORPORATION NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU PAGUBE ACCIDENTALE, ÎN
CONSECINŢĂ SAU SPECIALE, FIE ELE BAZATE PE PREJUDICII,
CONTRACT SAU ALT FEL, CE AR PUTEA DECURGE SAU AR
PUTEA AVEA LEGĂTURĂ CU AC EST MANUAL, CU PROGRAMUL
SAU ALTE INFORMAŢII CUPRINSE ÎN PREZENTUL SAU PRIN
UTILIZAREA LOR.
Sony Corporation îşi rezervă dreptul de a efectua orice modificare
acestui manual sau informaţiilor cuprinse în acesta în orice moment,
fără notificări prealabile.
Programul descris în prezentul mai poate fi guvernat de termenii
unui program separat de licenţă a utilizatorului.


Acest program este destinat Windows şi nu poate fi folosit
pentru Macintosh
Cablul de conectare furnizat este pentru IC Recorder ICDP520. Nu puteţi conecta alte aparate de înregistrare IC.
Informare
VÂNZĂTORUL NU VA RĂSPUNDE PENTRU
DAUNELE DIRECTE, ACCIDENTALE SAU
CONSECVENŢIALE DE ORICE TIP, SAU PENTRU
PIERDERILE SAU CHELTUIELILE REZULTATE DIN
PRODUSE DEFECTE SAU DIN UTILIZAREA
ORICĂRUI PRODUS.
3
Înregistrarea cu ajutorul unui microfon extern
sau al altui aparat............................................
Cuprins
Index pentru componente şi
comenzi…………...........................................
6
Să începem
Pasul 1 : Instalarea bateriilor…………….......
Înlocuirea bateriilor………………...
Pasul 2 : Setarea ceasului………………… ...
9
10
11
Funcţii de bază
Înregistrarea mesajelor...... ............................
Selectarea dosarului......... .............................
Iniţierea înregistrării automate ca reacţie la
sunet – Funcţia VOR avansată....................
Selectarea sensibilităţii
microfonului.................................................
13
17
17
18
Diverse moduri de înregistrare
Adăugarea unei înregistrări.. .........................
Utilizarea unei înregistrări adăugate..
Adăugarea unei înregistrări unui
mesaj înregistrat anterior...................
4
19
19
20
21
Redare/Ştergere
Redarea mesajelor...........................................
Redarea repetată a unui mesaj –
Repetarea redării..................................
Redarea continuă a tuturor mesajelor
dintr-un dosar – redare continuă..........
Căutare înainte/înapoi în timpul
redării (rând/revedere) ........................
Localizarea rapidă a punctului de la
care doriţi să începeţi redarea
(Căutare uşoară) ........... .......................
Redarea unui mesaj la o oră dorită cu o
alarmă ..............................................................
Ştergerea mesajelor ........................................
Ştergerea mesajelor unul câte unul .....
Ştergerea tuturor mesajelor dintr -un
dosar ..................................................
23
25
25
25
26
26
30
30
31
Editarea mesajelor
Împărţirea unui mesaj ...................................
Mutarea mesajelor într-un dosar diferit –
Funcţia de mutare ........................................
Depanare
32
Depanare ………………………………………
33
Informaţii suplimentare
Utilizarea funcţiei Menu
Selectarea modului de afişare ......................
Oprirea ţiuitului .............................................
Modificarea modului de înregi strare .............
Redarea continuă a tuturor mesajelor dintr un dosar .......................................................
Oprirea indicatorului OPR (LED) ..................
Precauţii ……………………………………….
Specificaţii …………………………………….
35
36
36
37
37
Utilizarea IC Recorder cu calculatorul
Folosirea programului furnizat de e ditare
digitală a vocii ...............................................
Ce puteţi face folosind programul de
editare digitală a vocii ………………
Cerinţe de sistem ……………………
Instalarea programului ................ .....
Conectarea IC Recorder la
calculator .........................................
Folosirea fişierelor de ajutorare ........
5
38
38
39
40
43
44
45
51
52
Index al componentelor şi comenzilor
Unitatea princhpală
MIC (microfon încorporat)
Mufă (căşti)
(microfon) mufă
Indicator OPR (operare)
Ecran
ERASE
MENU/DISPLAY
Comandă VOL* (VOLUM)
DIVIDE
■ STOP
●▐▐ REC (înregistrare) PAUSE
HOLD
►■ PLAY/STOP (ENTER)**
-▐◄◄ (revenire/înapoi rapid)
►►▐ + (şir/înainte rapid) (SELECT)
SPEAKER
*Există un punct tactil lângă comandă care
indică direcţia de mărire a volumului.
** Butonul are un punct tactil.
6
Prevenirea operării accidentale – funcţia HOLD
Glisaţi butonul HOLD la "ON". “HOLD” va clipi de trei
ori, indicând faptul că toate funcţiile butoanelor sunt
blocate.
Când funcţia HOLD este activată în timpul opririi,
ecranul se va închide după ce "HOLD" clipeşte.
Spate
Conector USB
Compartiment baterii
HOLD
Cârlig pentru curea de mână
(nedistribuit)
Anularea funcţiei HOLD
Glisaţi butonul HOLD la “OFF”.
Notă
Când funcţia HOLD este activată în timpul
înregistrării, anulaţi mai întâi funcţia HOLD pentru a vă
opri din înregistrat.
Recomandare
Chiar dacă funcţia HOLD este activată, puteţi opri
redarea cu alarmă. pentru a opri alarma, apăsaţi
■ STOP.
7
Ecranul
Indicator dosar
Sensibilitate microfon
Indicator al nivelului de
încărcare a bateriei
Indicare a modului de
înregistrare
Indicator REC (înregistrare)
Indicator alarmă
Numărul mesajului selectat
Indicator REC DATE (data
înregistrării)
Indicator REMAIN
Indicator al memoriei rămase
8
Indicator de repetare a
redării
Indicator EASY-S (căutare
uşoară)
Numărul de mesaje dintr -un
dosar/indicare a
meniului/cronometru/indicare
a timpului rămas/indicare a
datei de înregistrare/indicare
a orei curente/mesaje
Să începem
Pasul 1: Instalarea bateriilor
În cazul în care capacul compartimentului pentru baterii
este scos în mod accidental, ataşaţi -l conform imaginii.
1 Glisaţi şi ridicaţi capacul
compartimentului pentru baterii.
Când introduceţi bateriile pentru prima dată, sau când
înlocuiţi bateriile cu unele noi, apare afişajul pentr u
setarea ceasului. Pentru setarea datei şi a orei, vedeţi
Paşii 2 şi 3 din “Pasul 2: Setarea ceasului”.
2 Introduceţi două baterii alcaline LR03
(mărimea AAA) cu polaritatea corectă, şi
închideţi capacul.
Asiguraţi-vă că aţi introdus ambele baterii de la
capetele lor.
9
Înlocuirea bateriilor
Indicatorul pentru baterie din ecran arată starea
bateriei. Când
clipeşte, înlocuiţi bateriile cu
unele noi.
Când
clipeşte, bateriile sunt descărcate iar
unitatea va înceta să mai funcţioneze.
Durata de viaţă a bateriei* ( În cazul utilizării
continue)
În modul HQ
Înregistrare:
Redare:
Aprox. 11 h
Aprox. 7,5 h
În modurile SP şi LP
Înregistrare:
Aprox. 22 h
Redare:
Aprox. 11 h
(h: ore)
*Utilizarea bateriilor alcaline Sony LR03 ( mărime
AAA)
*La redarea prin difuzorul intern la volum mediu
Durata de viaţă a bateriilor se poate scurta în funcţie
de funcţionarea unităţii.
10
Note:






Nu folosiţi baterii cu mangan pentru această unitate.
La înlocuirea bateriilor cu unele noi, afişarea ceas ului
dispare de pe ecran. În acest caz, resetaţi data şi
ora. Totuşi, mesajele înregistrate şi alarma se vor
păstra.
La înlocuirea bateriilor, asiguraţi -vă că ţi înlocuit
ambele baterii cu unele noi.
Nu încărcaţi bateriile descărcate.
La folosirea îndelungată a unităţii, scoateţi bateriile
pentru a preveni pagubele determinate de scurgeri şi
coroziunea bateriei.
Unitatea accesează date în timp ce pe ecran este
afişat “ACCESS” sau indicatorul OPR clipeşte cu o
lumină portocalie. La accesare, nu scoateţi bate riile.
Riscaţi să pierdeţi datele.
Pasul 2: Setarea ceasului
1
Afişarea pe ecran a setării ceasului
(1) Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1 secundă până
ce pe ecran apare “MODE”.
Unitatea intră în modul meniu.
(2) Apăsaţi -▐◄◄ sau ►►▐+ Pentru afişarea “SET
DATE”.
(3) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru an.
2 Setarea datei.
(1) Apăsaţi -▐◄◄ sau ►►▐+ pentru a selecta digiţii
pentru an.
(2) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru lună.
(3) Setaţi luna şi ziua la rând, apoi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru oră.
Pe ecran este afişată setarea ceasului atunci când
introduceţi bateriile prima dată, sau când înlocuiţi
bateriile cu unele noi . În acest caz, începeţi cu
pasul 2.
11
Recomandare
Pentru a seta data la anul 2007, afişaţi “07Y”.
3 Setarea orei
(1) Apăsaţi -▐◄◄ sau ►►▐+ pentru a selecta
digiţii corespunzători orei.
(2) Apăsaţi ►▐ PLAY/STOP. Vor clipi digiţii
pentru minute.
(3) Setaţi minutele.
(4) Apăsaţi ►▐ PLAY/STOP la semnalul pentru
oră.
Ecranul se va întoarce la “SET DATE”.
(5) Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din meniul
pentru mod.
Dacă unitatea este nefolosită timp de mai
mult de 3 secunde în modul stop, ecranul va
afişa ora curentă.
Recomandare
Această unitate nu are un bu ton pentru
pornire/oprire.
Ecranul este afişat tot timpul.
12
Operaţii de bază
Înregistrarea mesajelor
Ecran
Microfon încorporat
Mod de înregistrare
Numărul curent al mesajelor
Afişare cronometru*
Indicator OPR (în timpul
înregistrării, luminile sunt roşii).
Memorie rămasă
●▐▐ REC/PAUSE
■ STOP
Puteţi înregistra până la 99 de mesaje în fiecare dintre cele 4 dosare (A, B, C
şi D). Cum un mesaj nou înregistrat este adăugat automat după ultimul
mesaj înregistrat, puteţi începe să înregistraţi repede, fără să căutaţi capătul
ultimei înregistrări.
1 Selectarea modului de înregistrare
Notă
Înainte de a efectua o înregistrare îndelungată, asiguraţi -vă că introduceţi
bateriile noi şi verificaţi indicatorul bateriei.
2 Selectarea dosarului.
13
Consultaţi “Modificarea modului de înregistrare” de la pagina 36.
Consultaţi “Selectarea dosarului” de la pagina 17.
3 Începerea înregistrării
Pentru a
Faceţi astfel
(1) Apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE.
Nu este nevoie să continuaţi să apăsaţi ●▐▐
REC/PAUSE în timp ce înregistraţi.
Asculta înregistrarea
curentă
Apăsaţi ■ STOP pentru a opri
înregistrarea, apoi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Revedea instantaneu
înregistrarea curentă
Apăsaţi ►■ PLAY/STOP în
timpul înregistrării.
Căuta înapoi în timpul
înregistrării (Revedere)
Ţineţi apăsat -▐◄◄ în timpul
înregistrării sau al pauzei de
înregistrare. Modul de
înregistrare va fi eliberat, şi va
începe revederea înregistrării
curente. Dacă daţi drumul
butonului, redarea începe de la
acel punct.
4 Oprirea înregistrării
Apăsaţi ■ STOP.
Unitatea se opreşte la începutul înregistrării curente.
Dacă nu schimbaţi dosarul după ce opriţi procesul de
înregistrare, viitoarea înregistrare va fi efectuată în
cadrul aceluiaşi dosar.
Alte operaţii
Pentru a
Faceţi astfel
Face pauză în
înregistrare*
Apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE.
În timpul pauzei de
înregistrare, indicatorul
OPR clipeşte cu o lumină
roşie iar “PAUSE2 clipeşte
pe ecran.
Termina pauza şi relua
înregistrarea
Apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE.
Se reia înregistrarea de la
punctul rămas.
(Pentru a opri înregistrarea
după pauza de
înregistrare, apăsaţi ■
STOP.)
14
Selecta sensibilitatea
microfonului
Puteţi selecta sensibilitatea
microfonului folosind meniul.
Consultaţi “Selectarea
sensibilităţii microfonului”.
H (înalt): Pentru a înregistra în
timpul unei şedinţe sau într -un loc
liniştit şi/sau spaţios.
L (jos): Pentru a înregistra dictări
sau într-un loc zgomotos.
*La aproximativ o oră după efectuarea pauzei în înregistrare,
aceasta este eliberată automat iar unitatea intră în modul de
oprire.
Note referitoare la înregistrare
Dacă în timpul înregistrării un obiect cum ar fi degetul
dumneavoastră se freacă sau atinge accident al unitatea, atunci
este posibil ca şi zgomotul acesta să fie în registrat.
Timpul maxim de înregistrare
Timpul maxim de înregistrare al tuturor
dosarelor este după cum urmează. Puteţi
înregistra mesaje cu timpul maxim de
înregistrare într-un singur dosar.
HQ*
SP**
LP***
29 h 45 min
79 h 20 min.
130 h 25 min.
(h: ore, min.: minute)
*HQ: mod de înregistrare de înaltă calitate
(sunet monofonic)
**SP: mod de înregistrare pentru redare standard
(sunet monofonic)
***LP: mod de înregistrare pentru redare îndelungată
(sunet monofonic)
Note



15
Pentru a înregistra cu o calitate sonoră mai bună,
selectaţi modul HQ. Pentru a comuta modul de
înregistrare, vedeţi "Schimbarea modului de înregistrare"
de la pagina 36.
Înainte de efectuarea unei înregistrări îndelungate,
asiguraţi-vă că verificaţi indicatorul pentru baterie.
Timpul maxim de înregistrare şi numărul de mesaje pe
care le puteţi efectua variază în funcţie de condiţiile de
utilizare.


-
Când înregistraţi mesaje în combinaţia HQ, SP şi LP, timpul
maxim de înregistrare va fi înt re duratele corespunzătoare
modurilor HQ şi LP.
Din cauza limitării sistemului de înregistrare IC, această
unitate înregistrează în unitatea minimă de înregistrare de
aproximativ 2 secunde cel mult, de aceea pot apărea
următoarele simptome:
Când un mesaj este mai scurt decât unitatea minimă de
înregistrare, acesta tot este înregistrat ca fiind de aproximativ
2 secunde cel mult astfel încât timpul de înregistrare rămas
va descreşte cu mai mult decât durata reală a mesajului.
Când mesajul este mai lung decât unitatea minimă de
înregistrare, timpul de înregistrare rămas va descreşte cu mai
mult decât durata reală a mesajului dacă nu poate fi împărţit
la unitatea minimă de înregistrare fără a mai rămâne ceva.
Suma numărului pe cronometru (timpul scurs de înregis trare)
şi timpul de înregistrare rămas pot fi mai scurte decât timpul
maxim de înregistrare al unităţii.
Indicarea memoriei rămase
În timpul înregistrării, indicatorul memoriei rămase va
descreşte puţin câte puţin.
Memoria este aproape
plină.
Clipire
Când timpul de înregistrare rămas atinge 5 minute,
clipeşte ultimul dintre indicatori.
Dacă este selectat modul de afi şare a timpului de
înregistrare rămas, şi afişajul pentru timpul de
înregistrare rămas va clipi atunci când timpul rămas
ajunge la 1 minut.
Când memoria este plină, înregistrarea se opreşte
automat iar pe ecran va clipi “FULL” cu alarma. Pentru a
putea continua înregistrarea, mai întâi ştergeţi nişte
mesaje.
16
Note


Dacă apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE când memoria
este plină, va clipi „FULL” împreună cu o alarmă.
Ştergeţi nişte mesaje înainte de a relua
înregistrarea.
Dacă apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE după
înregistrarea a 99 de mesaje, va clipi „FULL”
împreună cu o alarmă. Selectaţi alt dosar sau
ştergeţi nişte mesaje.
Selectarea dosarului
1
Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă până ce pe ecran apare “ MODE”
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a
selecta “ FOLDER” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a
selecta dosarul pe care îl doriţi şi apăsaţi
►■ PLAY/STOP.
Dosar curent
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din meniul
modului.
17
Iniţierea înregistrării
automate ca reacţie
la sunet – Funcţia
VOR avansată
Când VOR (înregistrare operată prin voce)
este setată la “ON” în meniu, înregistrarea
începe când recorder-ul detectează
sunetul. (în ecran este afişat “VOR”).
Înregistrarea se opreşte când nu se mai
aude nici un sunet. (pe ecran clipeşte
“VOR PAUSE”).
Notă
Funcţia VOR este afectată de sunetul din
jur. Setaţi sensibilitatea microfonului la “ H
(înalt) “ sau la “ L (jos)” folosind meniul.
Dacă înregistrarea nu este satisfăcătoare
după modificarea sensibilităţii microfonului,
sau pentru înregistrări importante, setaţi
VOR la “OFF”.
Selectarea
sensibilităţii
microfonului
1
Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult
de 1 secundă până ce pe ecran apare
“MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta ”SENS” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
3
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta “ H (sensibilitate înaltă) “ sau
“L (sensibilitate joasă)“ şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
meniu.
18
Variate moduri de înregistrare
Adăugarea unei înregistrări
4
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
“ADD “ sau “OVER“ şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.

Utilizarea unei înregistrări prin
adăugare
La setarea din fabrică, nu puteţi adăuga o înregistrare
fără a şterge mesajul prin operare accidentală. Dacă
doriţi să adăugaţi o înregistrare la un mesaj înregistrat
anterior sau să adăugaţi o înregistrare peste acesta,
schimbaţi setarea REC -OP din procedurile de mai jos.
1
Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1 secundă
până ce pe ecran apare “MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa
”REC-OP” şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va fi afişată fereastra de adăugare a înregistrării.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
”ON” şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este modificată.
19

ADD: adaugă o înregistrare la un mesaj
înregistrat anterior
OVER: scrie o înregistrare peste alta.
5 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din meniu.
Pentru a interzice adăugarea unei înregistrări
În pasul 3, selectaţi “OFF” şi apăsaţi ►■PLAY/STOP.
Adăugarea unei înregistrări la un mesaj
înregistrat anterior
Când în meniu este selectat “OVER”
Puteţi adăuga o înregistrare scrisă peste după punctul selectat înt run mesaj înregistrat. Partea din mesaj aflată după punctul selectat
este ştearsă.
Puteţi adăuga o înregistrare la mesajul redat.
Când din meniu este selectat “ADD”
Înregistrarea adăugată va fi plasată după mesajul curent şi
cronometrată ca parte a mesajului.
Punctul de plecare într-o
înregistrare scrisă peste
↓
În timpul redării mesajului 3
După adăugarea unei înregistrări
Înregistrare adăugată
Înregistrare scrisă peste adăugată în mesajul 2.
1 În timpul redării, apăsaţi şi ţineţi apăsat
●▐▐ REC/PAUSE.
Apare indicatorul “REC”. Vor clipi “ADD” sau “OVER” iar unitatea
se opreşte în modul pauză de înregistrare.
20
2 În timp ce “ADD” sau “OVER” clipesc, apăsaţi ●▐▐
REC/PAUSE din nou.
Indicatorul OPR va avea lumina roşie. Începe o înregistrare
prin adăugare sa scriere peste.
3 Apăsaţi ■ STOP pentru a opri înregistrarea.
Note


Nu puteţi adăuga sau scrie o înregistrare pes te dacă
memoria rămasă nu este suficientă.
Partea adăugată sau scrisă peste a unui mesaj va fi
înregistrată în acelaşi mod de înregistrare (HQ, SP sau
LP).
Înregistrarea cu un
microfon extern sau
al unui alt
aparat
Mufă
(microfon)
Microfon
extern
(nedistribuit)
Casetofon,
TV, radio, etc.
1 Conectaţi un microfon cu alimentare separată sau
alte echipamente la mufa microfonului.
21
Când conectaţi un microfon extern,
microfonul încorporat este întrerupt automat.
Când este conectat un microfon cu
alimentare separată , energia electrică este
furnizată automat către microfonul din IC
recorder.
2 Pentru a înregistra mesaje, urmaţi paşii
din “Înregistrarea mesajelor” de la pagina
13.
Note



22
Asiguraţi-vă că fişele sunt conectate în
siguranţă.
Vă recomandăm să efectuaţi o
înregistrare de probă pentru a controla
conexiunile şi comanda de volum.
Când conectaţi alte echipamente decât
Sony, consultaţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului.
Redare/Ştergere
Redarea mesajelor
Mufă (microfon)
Indicator OPR
(luminile sunt verzi în timpul redării)
VOL
►■ PLAY/STOP
■ STOP
- ▐◄◄/►►▐+
Pentru redarea unui mesaj
înregistrat anterior, începeţi
cu pasul 1.
Pentru redarea unui mesaj
pe care abia ce l-aţi terminat
de înregistrat, începeţi cu
pasul 3.
1 Selectaţi dosarul.
Consultaţi “Selectarea
dosarului” de la pagina 17.
23
2 Selectarea numărului mesaj ului
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐+ pentru
afişarea numărului mesajului dorit.
-▐◄◄: pentru număr mai mic al
mesajului
►►▐ + : pentru un număr mai mare
al mesajului
3 Începeţi redarea
Alte operaţii
(1) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
(2) Reglaţi volumul cu ajutorul comenzii
VOL.
După redarea unui mesaj, unitatea se
opreşte la începutul mesajului următor. Când
funcţia pentru redare continuă este setată la
“CONT ON” (pagina 37), unitatea se opreşte
după redarea tuturor mesajelor dintr -un
dosar.
Când ultimul mesaj dintr -un dosar a fost
redat, unitatea se opreşte la începutul
ultimului mesaj.
Pentru
Oprirea în poziţia curentă
Ascultare privată
Conectaţi un receptor auricular sau căşti la
mufa căştilor. Difuzorul încorporat va fi
deconectat automat. Dacă se aude un
zgomot, ştergeţi fişa căştilor.
24
Faceţi astfel
Apăsaţi ►■ PLAY/STOP sau ■
STOP.
Pentru a relua redarea din acel
punct, apăsaţi ►■ PLAY/STOP
din nou.
Revenirea la începutul
mesajului curent
Apăsaţi - ▐◄◄ o dată*.
Trecerea la mesajul următor
Apăsaţi ►►▐ + o dată*.
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + de
mai multe ori.
(În timpul modului de oprire, ţineţi
butonul apăsat pentru a trece
peste mesaje în mod continuu).
*Aceste operaţii sunt pentru cazul în care f uncţia EASY-S (căutare
uşoară) a meniului este setată la “OFF”.
Revenirea la mesajul
anterior/trecerea la mesajele
reuşite
Redarea repetată a unui mesaj –
Repeat Play
În timpul redării, apăsaţi ►■ PLAY/STOP timp
de mai mult de o secundă.
Va fi afişat “
“ iar mesajul selectat va fi redat
în repetate rânduri. Pentru a relua redarea
normală, apăsaţi ►■ PLAY/STOP din nou.
Pentru a opri redarea, apăsaţi ■ STOP.
Redarea continuă a tuturor
mesajelor dintr-un dosar Continuous Play
Puteţi selecta modul pentru redarea continuă cu
ajutorul CONT din meniu. Când setaţi CONT la
“ON”, puteţi reda continuu toate mesajele dintr un dosar.
25
Căutare înainte/înapoi în timpul
redării
(Cue/Review)
Pentru a căuta înainte, ţineţi ►►▐ + apăsat în timpul
redării şi eliberaţi butonul la punctul de unde doriţi să
reluaţi redarea.
Pentru a căuta înapoi, ţineţi - ▐◄◄ apăsat în timpul
redării şi eliberaţi butonul la punctul de unde doriţi să
reluaţi redarea.
Dacă ţineţi ►►▐ + sau - ▐◄◄ apăsat, unitatea
începe să caute la o viteză mai mare. În primele 7
secunde ale şirului/revizuirii, se poate auzi un sunet de
redare rapidă. Când căutaţi la o viteză mai mare, acest
sunet nu va mai fi auzit.
În timpul şirului/revizuirii, cronometrul va fi afişat,
indiferent de setarea modului de afişare.
Recomandare
Când redarea rapidă es te efectuată până la capătul
ultimului mesaj, “END” clipeşte de 5 ori. (Nu se aude
sunetul de redare). Dacă ţineţi - ▐◄◄ apăsat în timp ce
“END” clipeşte. Mesajele sunt redate rapid, iar redarea
normală va începe din punctul în c are eliberaţi butonul.
Când “END” nu mai clipeşte, iar indicatorul OPR se
stinge, unitatea se va opri la începutul ultimului mesaj.
Dacă ultimul mesaj este lung şi doriţi ca redarea să se
facă începând cu o parte mai târzie a mesajului, ţineţi
►►▐ + apăsat pentru a reda mesajul pâ nă la sfârşit
după care apăsaţi - ▐◄◄ în timp ce “END” clipeşte
pentru a reveni la punctul dori.
(Pentru alte mesaje decât ultimul, mergeţi la începutul
mesajului următor şi redaţi înapoi la punctul dorit.)
Redarea unui mesaj la o oră
dorită cu ajutorul unei alarme
Puteţi sonoriza o alarmă şi începe redarea
unui mesaj selectat la o oră dorită. Dacă
selectaţi “B-ONLY” din cadrul pasului 6,
sună doar o alarmă iar redarea nu va
începe.
1 Selectaţi dosarul (vedeţi “Selectarea dosarului” de la
pagina 17) şi afişaţi mesajul care doriţi să fie redat
împreună cu o alarmă.
Localizarea rapidă a punctului de
unde doriţi să începeţi redarea (Easy
Search).
Când EASY-S este setată la “ON” în meniu, puteţi
avansa cu aprox. 10 secunde dacă apăsaţi ►►▐ +.
Această funcţie este utilă în cazul localizării unui punct
dorit din cadrul unei înregistrări de durată. (“EASY -S”
este afişat pe ecran).
26
2 Introduceţi modul de setare a alarmei.
(1) Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de o secundă până ce
pe ecran apare “MODE”.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta “ALARM
OFF”.
(Dacă alarma a fost setată la mesajul selectat, este afişat
“ALARM ON”. Dacă nu doriţi să schimbaţi setarea, apăsaţi ■
STOP şi ieşiţi din meniul pentru mod).
Notă
“ALARM OFF” (sau “ON”) nu va apăre a iar alarma
nu poate fi setată dacă nu aţi setat ceasul sau dacă
nu aţi înregistrat nici un mesaj în dosarul selectat.
(3) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. “OFF” începe să
clipească.
(4) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
“ON”. “ON” începe să clipească.
(5) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. “DATE” va clipi pe
ecran.
3 Setaţi data alarmei
Pentru redarea la o dată dorită
(mesajul va fi redat la aceeaşi oră, aceeaşi dată în
fiecare an până ce este şters).
(1) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP în timp ce “DATE”
clipeşte.
Vor clipi digiţii pentru an.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
digiţii pentru an şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Vor clipi
digiţii pentru lună.
27
(3) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
digiţii pentru lună şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru zi.
(4) ) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
digiţii pentru zi.
Pentru redare săptămânală
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta ziua
săptămânii.
Pentru redarea zilnică la aceeaşi oră.
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
“DAILY”.
4 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP
Vor clipi digiţii pentru oră.
5 Setaţi ora alarmei.
(1) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
digiţii pentru oră şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Vor
clipi digiţii pentru minute.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
digiţii pentru minute şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va fi fişat “B-PLAY”.
6 Setaţi sunetul alarmei
(1) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
sunetul alarmei fie din “B -PLAY” (redarea
mesajului după alarmă), fie din “B -ONLY” (doar
alarmă).
(2) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va fi afişat “ALARM ON”.
7 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din meniul
modului.
“
”este afişat când numărul mesajului cu setarea
pentru alarmă este selectat. În acelaşi timp, alarma
va suna timp de aproximativ 10 secunde iar
mesajul selectat va fi redat. (Da că aţi selectat “BONLY”, va suna doar alarma).
În timpul redării, “ALARM” va clipi pe ecran.
La sfârşitul redării, unitatea se va opri automat la
începutul mesajului respectiv.
Pentru re-ascultarea aceluiaşi mesaj
Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Va fi redat ace laşi mesaj
de la început.
Pentru anularea setării alarmei
înainte de începerea redării
Apăsaţi ■ STOP în timp ce se aude sunetul alarmei.
Vă puteţi opri chiar şi când funcţia HOLD este
activată.
Note




28
Nu puteţi seta alarma dacă nu aţi setat ceasul
sau dacă în dosarul selectat nu există nici un
mesaj (unitatea nu va intra în modul setării
alarmei când apăsaţi MENU/DISPLAY în
pasul 2).
Dacă încercaţi să setaţi alarma pentru redarea
unui mesaj la o oră setată anterior pentru alt
mesaj, va fi afişat « PRE SET » pentru a
împiedica noi setări.
Dacă soseşte ora alarmei în timp ce alt mesaj
este redat cu o alarmă, redarea se opreşte iar
noul mesaj va fi redat.
Dacă soseşte ora alarmei în timpul unei
înregistrări, alarma va suna timp de 10
secunde după terminarea înregistrării şi
începerea redării. Când soseşte ora alarmei,
va clipi “
”.







Dacă în timpul înregistrării soseşte
ora a mai mult de o alarmă, va fi
redat doar primul mesaj.
Când vine ora alarmei în timp ce
unitatea este în modul meniului, va
suna alarma iar modul meniului va
fi anulat.
Dacă ştergeţi mesajul pe care l -aţi
setat în scopul redării cu alarma, va
fi anulată setarea alarmei.
Dacă împărţiţi un mesaj cu alarma
de redare, redarea se va opri în
punctul în care aţi împărţit un
mesaj.
Puteţi ajusta volumul de redare cu
ajutorul comenzii VOL.
Dacă ora alarmei soseşte în timpul
ştergerii. Alarma va suna timp de
10 secunde după ştergere iar
redarea începe.
Setarea alarmei nu va fi anulată la
terminare redării alarmei. Pentru
anularea setării alarmei, vedeţi mai
jos.
Modificarea sau anularea
setării alarmei
1 Selectaţi mesajul cu care setaţi
redarea alarmei, şi apăsaţi
MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă pentru a intra în modul
meniului.
29
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta “ALARM ON”.
3 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP pentru ca “ON”
să clipească.
4 Pentru a anula setarea alarmei: Apăsaţi
▐◄◄ sau ►►▐ + pentru ca “OFF” să
clipească şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Pentru a modifica setarea alarmei: Apăsaţi
►■ PLAY/STOP. Când este afişată data
alarmei, urmaţi paşii 3 şi 6 din “redarea unui
mesaj la o oră dorită cu o alarmă” pentru a
modifica setarea alarmei.
5 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul
meniului.
-
Ştergerea mesajelor
Ştergerea mesajelor unul
câte unul
Când un mesaj este şters, mesajele
rămase or avansa iar vor fi renumerotate
astfel încât nu va mai fi nici un spaţiu între
mesaje.
1 Apăsaţi ERASE în timpul redării
MENU/DISPLAY
mesajului pe care dori ţi să-l ştergeţi sau
apăsaţi ERASE mai mult de o secundă
în timpul modului de oprire.
Veţi auzi un ţiuit iar numărul mesajului şi
“ERASE” vor clipi în timp ce tot mesajul
este redat de 10 ori.
■ STOP
Puteţi şterge mesajele înregistrate unul câte
unul sau toate mesajele odată dintr -un dosar.
Reţineţi că odată ce o înregistrare a fost
ştearsă, nu o mai puteţi recupera.
30
2 Apăsaţi ERASE în timp ce mesajul
este redat.
Mesajul este şters iar mesajele rămase
vor fi renumerotate. (De exemplu, dacă
ştergeţi Mesajul 3, Mesajul 4 va fi
renumerotat ca fiind Mesajul 3. la
finalizarea operaţiunii de ştergere,
unitatea se va opri la începutul mesajului
următor).
Anularea ştergerii
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 2.
Ştergerea tuturor
mesajelor dintr-un dosar
1 Selectaţi dosarul pe care doriţi
să-l ştergeţi folosind
MENU/DISPLAY. ( Consultaţi
“Selectarea dosarului”, pagina 17).
2 În timp ce apăsaţi ■ STOP,
apăsaţi ERASE mai mult de 1
secundă.
Timp de 10 secunde va clipi « ALL
ERASE »
Ştergerea altor mesaje
Repetaţi paşii 1 şi 2.
Ştergerea parţială a unui mesaj
Mai întâi, împărţiţi mesajul, apoi urmaţi
paşii pentru ştergerea mesajului.
31
3 În timp ce ecranul clipeşte,
apăsaţi ERASE.
Pentru anularea ştergerii
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 3.
Editarea mesajelor
Divizarea unui mesaj
Puteţi diviza un mesaj în timpul înregistrării sau al redării, astfel încât
mesajul este împărţit în două iar noul număr de mesaj este a dăugat
la mesajul divizat. Prin divizarea unui mesaj puteţi găsi uşor punctul
de la care doriţi să porniţi redarea atunci când efectuaţi o
înregistrare îndelungată, cum ar fi cea în cadrul unei şedinţe.
Puteţi împărţi mesajele până ce numărul total de mes aje dintr-un
dosar ajunge la 99.
In timpul înregistrării sau redării unui mesaj, apăsaţi DIVIDE în
punctul unde doriţi să efectuaţi împărţirea.
Când apăsaţi DIVIDE în timpul înregistrării : Noul număr al
mesajului este adăugat în punctul în care aţi apăsa t pe buton, iar
noul număr al mesajului şi DIVIDE clipesc de trei ori. Mesajul va fi
împărţit în două ; totuşi, mesajele vor fi înregistrate fără pauză.
Recomandare
Puteţi împărţi mesaj ul în timpul pauzei de înregistrare.
Când apăsaţi DIVIDE în timpul redării : Mesajul este împărţit în
două în punctul unde aţi apăsat pe buton, iar noul număr al
mesajului şi DIVIDE vor clipi de trei ori. Numerele mesajelor ale
următoarelor mesaje vor cr eşte cu unu.
Message 1
Message 2
Message 3
Un mesaj este împărţit.
Message 1
Message 2
Message 3
Message 4
Numerele mesajelor au crescut.
32
Redarea mesajelor împărţite
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa numărul
mesajului din moment ce mesajele divizate au fiecare
numere.
Pentru redarea continuă a mesajelor
divizate
Selectaţi “ON” pentru CONT din meniu conform descrierii
din “Redarea continuă a tuturor mesajelor dintr -un dosar”.
Observaţii





33
Dacă într-un dosar au fost înregistrate 99 de mesaje,
nu mai puteţi diviza nici un mesaj. In acest caz,
reduceţi numărul mesajelor la 98 sau mai puţin prin
ştergerea mesajelor inutile sau prin mutarea unor
mesaje într-un alt dosar înainte de a diviza un mesaj.
Dacă divizaţi un mesaj c u o setare de alarmă. Setarea
alarmei va rămâne doar cu mesajul anterior divizat.
Nu puteţi diviza un mesaj în prima sau ultima secundă.
Dacă un mesaj este împărţit frecvent, unitatea poate
deveni incapabilă de a mai diviza un mesaj.
Odată ce un mesaj a fo st divizat, nu puteţi combina
mesajele divizate cu IC recorder -ul. Pentru a combina
mesaje divizate, folosiţi programul aplicaţiei furnizate.
Mutarea mesajelor în alt
dosar – Funcţia Move
Puteţi muta mesajele înregistrate în alt dosar.
1 În timp ce unitatea este oprită, selectaţi mesajul
pe care doriţi să-l mutaţi.
2 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de o secundă
până ce pe ecran apare “MODE”.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
« MOVE » şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Indicatorul destinaţiei dosarului c lipeşte.
4 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta dosarul în care doriţi să mutaţi
mesajul.
5 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Mesajul este mutat în dosarul de
destinaţie.
6 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
modul meniului.
Pentru a anula mutarea
mesajelor
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 5.
Observaţie
Funcţia de mutare nu dublează un mesaj
în alt dosar. Când mutaţi un mesaj în alt
dosar, cel din dosarul anterior va fi şters.
34
Utilizarea funcţiei Menu
Selectarea modului de afişare
Puteţi alege modul de afişare pentru modurile de oprire,
înregistrare şi redare. De fiecare dată când apăsaţi
MENU/DISPLAY, modul de afişare se va schimba după cum
urmează:
La afişarea orei curente
Dacă unitatea nu este folosită mai mult de 3 secunde în
modul de oprire, ecranul va afişa ora curentă, indiferent de
setarea modului de afişare.
>Cronometru:
Redare/înregistrare scursă dintr-un mesaj.
↓
Timp rămas (REMAIN):
în modul de redare: indicarea timpului rămas al unui
mesaj . în modul de oprire şi de înregistrare :
indicarea timpului de înregistrare rămas.
↓
Data înregistrată (REC DATE)*:
Data de înregistrare a mesajului curent.
↓
Ora de înregistrare (REC DATE)**:
Ora de înregistrare a mesajului curent.
*Dacă ceasul nu a fost setat, va fi afişat „ --Y--M--D".
** Dacă ceasul nu a fost setat, va fi afişat „ --:--“.
35
Oprirea ţiuitului
BEEP ON: Se va auzi un ţiuit pentru a indica
faptul că operaţia nu a fost acceptată.
BEEP OFF: Nu se va auzi nici un ţiuit, exceptând
alarma şi regulatorul.
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă până ce pe ecran apare “ MODE".
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa
« BEEP ON (sau OFF) » şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Modificarea modului
de înregistrare
HQ : Puteţi înregistra cu sunet de înaltă
calitate (sunet monofonic).
SP : Puteţi înregistra cu un sunet mai
bun (monofonic).
LP: Puteţi înregistra o perioadă mai
lungă. (sunet monofonic).
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai
mult
de 1 secundă până ce pe ecran apare
“Mode”.
Va clipi « OFF (sau ON) ».
2 Asiguraţi-vă că este afişat
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
« MODE » şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
« HQ (sau SP, LP) » vor clipi.
“ON” sau “OFF” şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru
Setarea este completă.
a selecta “HQ", "SP" sau "LP" şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este acum completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul
meniului.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
modul meniului.
Setarea devine funcţională iar ecranul
normal este afişat.
Dacă unitatea nu este folosită mai mult
de 3 secunde, ecranul va afişa ora
curentă şi modul de înregistrare selectat
va fi şi el afişat.
36
Redarea continuă a
Oprirea indicatorului
tuturor mesajelor dintr -un OPR (LED)
In timpul înregistrării sau al redării, indicatorul
dosar
OPR (operare) va lumina sau va clipi. Puteţi seta
CONT ON: Puteţi reda continuu toate mesajele
dintr-un dosar.
CONT OFF: Redarea se opreşte la sfârşitul
fiecărui mesaj.
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă până ce pe ecran apare “MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa
indicatorul OPR să se închidă chiar în timpul
operării.
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă până ce pe ecran apare “MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa
« LED » şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va clipi « OFF (sau ON) ».
« CONT » şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va clipi « OFF (sau ON) ».
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta “OFF” şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este acum completă.
“ON” sau “OFF” şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este acum completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul
meniului.
37
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul
meniului.
OBSERVAŢIE
Când IC recorder-ul este conectat la conectorul
USB al calculatorului, indicatorul OPR clipeşte
întotdeauna, indiferent de setarea meniului.
Utilizarea IC Recorder cu calculatorul
Folosirea Programului furnizat de
editare digitală a vocii
Ce puteţi face folosind Programul de editare
digitală a vocii
Programul de editare digitală a vocii vă permite să transf eraţi
mesajele pe monitor, să le salvaţi pe hard disk -ul calculatorului,
precum şi să le redaţi şi să le editaţi.






38
Transferul mesajelor înregistrate pe IC Recorder în calculator


Transcrierea mesajului IC recorder folosind programul de
recunoaştere a vorbirii Dragon Naturally Speaking ® (doar în
cazul în care aveţi instalată pe calculator versiunea 5.0 (sau
mi recentă) a Dragon Naturally Speaking ® ).
Utilizarea instrumentului de înregistrare C D pentru DVE, puteţi
reda melodii de pe un CD introdus în drive -ul pentru CD al
calculatorului şi puteţi salva melodii de pe CD pe hard disk -ul
calculatorului în format de fişier suportat de Digital Voice
Editor. fişierele salvate pot fi adăugate unui IC recorder
folosind Digital Voice Editor.
Salvarea mesajelor pe hard disk -ul calculatorului.
Vizualizarea, redarea, sau e ditarea mesajelor pe calculator.
Transferul mesajelor înapoi pe IC Recorder. Puteţi adăuga un
fişier MP3 ca atare.
Trimiterea unui mesaj vocal prin folosirea programului pentru
poşta electronică MAPI.
Folosirea tastelor pentru transcriere pentru a reda un mesaj şi
pentru a-l transcrie folosind procesorul de text sau fereastra
unui editor.
Utilizarea Instrumentului de Înregistrare pentru CD în ca zul DVE-ului
este limitată la scopuri personale.
Cerinţe ale sistemului
Programul sistemului şi al calculatorului
dumneavoastră trebuie să îndeplinească următoarele
cerinţe minime:

-

39
IBM PC/AT sau compatibil
CPU: procesor 266 MHz Pentium ® II sau mai
mare
RAM: 128 MAB sau mai mult
Spaţiu pe hard disk: 70 MB sau mai mult, în
funcţie de mărimea şi numărul fişierelor de
sunet pe care le stocaţi.
CD-ROM drive
Port: port USB (Suportă USB (anterior numit
USB 1.1)).
Placa de sunet: Windows ® XP Media Center
Edition 2005, Windows® XP Media Center
Edition 2004, Windows® XP Media Center
Edition, Windows® XP Professional, Windows®
XP Home Edition, Windows ® 2000 Professional
compatibile.
Ecran: Culori intense (16 biţi) sau mai mult şi
800×480 pixeli sau mai mult.
OS: instalarea Microsoft® Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 sau mai mare
2005/Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 sau mai mare 2004/Windows ®
XP Media Center Edition Service Pack 2 sau
mai mare/Windows® XP Professional Service Pack 2
sau mai mare/Windows® XP Home Edition Service
Pack 2 sau mai mare/Windows ® 2000 Professional
Service Pack 4 sau mai mare (Nu puteţi folosi acest
program cu Windows® 95/Windows® 98/Windows® 98
Second Edition/Windows ® Millenium
Edition/Windows® NT.)
Oservaţii


Nu puteţi folosi programul cu un aparat
Macintosh
Un calculator improvizat, un calculator al cărui
sistem de operare este instalat sau actualizat de
utilizator, sau un calculator cu un mediu de
operare multi-boot nu sunt susţinute.
Observaţie privind transcrierea unui
mesaj
Când folosiţi programul de recunoaştere a vorbirii
Dragon Naturally Speaking ® pentru a transcrie un
mesaj, calculatorul mai trebuie să îndeplinească
cerinţele de sistem pe care le solicită Dragon Naturally
Speaking®.
Observaţie privind trimiterea unui
mesaj vocal
Dacă folosiţi Microsoft® Outlook Express 5.0/5.5/6.0
pentru a trimite un mesaj vocal, calculatorul mai trebuie
să îndeplinească cerinţele sistemului necesare în cazul
Outlook Express.
Instalarea programului
Instalarea programului Digital Voice Editor pe hard
disk-ul calculatorului.

Observaţii




40
La instalarea Digital Voice Editor , puteţi crea
toate tipurile de fişiere compatibile mai puţin
fişiere DVF (TRC). (Puteţi reda fişierele DVF
(TRC)).
Când instalaţi ambele tipuri ale Digital
Voice Editor, asiguraţi -vă că aţi selectat
instalarea scrisă peste pentru
manevrarea tuturor formatelor
compatibile de fişiere.
Nu conectaţi IC recorder-ul la calculator
înainte de instalarea programului. IC
recorder-ul ar putea să nu fie recunoscut sau
programul ar putea să nu fie instalat cu
succes.


Asiguraţi-vă că aţi închis toate programele în
funcţiune înainte de a instala programul
Digital Voice Editor .

La instalarea sau de zinstalarea programului
în Windows® 2000 Professional, asiguraţi -vă
că v-aţi conectat la Windows cu numele de
utilizator “Administrator”.

La instalarea sau dezinstalarea programului în
Windows ® XP Media Center Edition
2005/Windows ® XP Media Center Editio n
2004/Windows ® XP Media Center
Edition/Windows ® XP Professional/Windows ®
XP Home Edition, logaţi -vă cu numele de
utilizator “Computer administrator” în contul
utilizatorului. (Pentru a afla dacă numele
utilizatorului are un cont de utilizator
« Computer administrator » , deschideţi “User
Accounts” din “Control Panel” şi vedeţi
secţiunea de sub numele de utilizator).
Dacă programul « Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0 » a fost deja instalat, instalarea
programului furnizat va înlătura automat
programul " Memory Stick Voice Editor “.
(Mesajele nu sunt înlăturate).
După instalare, modulul Microsoft DirectX este
de asemenea instalat, în funcţie de sistemul de
operare al calculatorului. Acest modul nu este
şters după dezinstalarea programului.
După instalarea programului Digital Voice
Editor, nu instalaţi programul « Memory Stick
Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0 », altfel Digital
Voice Editor nu va funcţiona adecvat.
Cu programul furnizat, puteţi salva sau edita
mesajele din " Memory Stick “.
1 Asiguraţi-vă că IC recorder-ul nu este
conectat şi apoi porniţi calculatorul şi iniţiaţi
Windows.
2 Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în drive-ul
CD-ROM.
Instalatorul porneşte automat şi apare fereastra de
întâmpinare. Dacă instalatorul nu porneşte, faceţi
clic dublu [DVE Setup.exe] în dosarul (în engleză).
Dacă aţi instalat deja o versiune anterioară a
Digital Voice Editor sau orice versiune a
“Memory Stick Voice Editor”
Poate fi afişată căsuţa de dialog pentru
dezinstalarea versiunii anterioare. (Mesajele nu
sunt înlăturate). Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a dezinstala programul, apoi porneşte
instalarea versiunii curente.
41
3 Urmaţi instrucţiunile afişate
Când apare căsuţa de dialog [Restart], faceţi clic
pe [OK] pentru a reporni calculatorul. Acum
instalarea este completă.
Când este afişată căsuţa de dialog pentru
selectarea limbii pentru acordarea ajutorului
Faceţi clic pe limba în care doriţi să vi se acorde
ajutorul.
Când este afişată căsuţa de dialog pentru
introducerea numelui proprietarului
Introduceţi numele proprietarului pentru privilegii şi
restricţii în utilizarea Digital Voice Editor.
Observaţii


Nu puteţi schimba numele proprietarului odată ce
acesta a fost introdus. Pentru utilizări viitoare, notaţi -l
şi păstraţi-l.
Un fişier înregistrat de pe un CD nu poate fi manevrat
decât în cadrul calculatorului unde acesta este
înregistrat. Manevrarea unui fişier este restricţionată în
cadrul altor calculatoare cu acelaşi nume de proprietar
în timpul instalării Digital Voice Editor. Dacă se
încearcă modificarea ilegală a unor date, sau dacă un
fişier este folosit în alte scopuri decât cele personale,
fişierul poate deveni neutilizabil sau programul Digital
Voice Editor poate deveni nefuncţional.
Dezinstalarea programului
Dacă doriţi să dezinstalaţi programul, urmaţi paşii de mai
jos.
1 Faceţi clic pe [Start] şi selectaţi [Programs], [Sony
Digital Voice Editor 3] apoi [Uninstall].
Dezinstalarea este iniţiată.
2 Urmaţi instrucţiunile afişate.
Observaţie
Dacă doriţi să înlăturaţi programul sau alt drive sau director
după ce acesta a fost instalat, trebuie să dezinstalaţi
programul după care să -l reinstalaţi. Programul nu
funcţionează corect dacă doar înlăturaţi fişierele.
Recomandări


42
Mai puteţi porni dez-instalatorul făcând clic pe [Start]
apoi selectând [Settings], [Control Panel] şi
[Add/Remove Programs].
Dezinstalarea nu înlătură fişierele cu mesaje.
Conectarea IC recorder -ului la
calculator
Puteţi transfera date din IC recorder către calculator
prin conectarea IC recorder la calculator .
Folosiţi cablul de date USB furnizat cu IC recorder
pentru a lega conectorii USB ai IC recorder la
calculator.
IC recorder este recunoscut de calculator de îndată ce
cablul este conectat. Puteţi conecta sau deconecta
cablul când IC recorder -ul şi calculatorul sunt pornite
sau oprite.
Observaţii




Către conectorul
USB al
IC recorder -ului



Cablu de conexiune
(furnizat)
43
Către
conectorul
USB al
calculator ului
Asiguraţi-vă că aţi instalat programul Digital Voice
Editor înainte de a conecta IC recorder -ul la calculator.
Altfel, când conectaţi IC recorder -ul la calculator, poate
apărea un mesaj cum ar fi [Found New Hardwar e
Wizard]. În acest caz, faceţi clic pe [Cancel].
Nu conectaţi mai mult de două dispozitive USB la
calculator. Altfel, funcţionarea normală nu poate fi
garantată.
Utilizarea IC recorder-ului cu un plot USB sau un cablu
de extensie USB nu este garantată.
Poate apărea o disfuncţie, în funcţie de dispozitivele
USB conectate în orice moment.
Înainte de a conecta IC recorder -ul la calculator,
asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse în IC recorder.
Când conectaţi IC recorder -ul la calculator, asiguraţi -vă
că IC recorder-ul este în modul de oprire.
Este recomandat să seconectaţi cablul de la calculator
atunci când nu folosiţi Digital Voice Editor.
Trimiterea la fişierele
pentru acordarea ajutorului
Pentru detalii referitoare la fiecare operaţie,
consultaţi fişierele de ajutor.
44
Depanare
Înainte de a duce unitatea la reparat, verificaţi următoare le secţiuni. Dacă vreo problemă persistă după efectuarea acestor
verificări, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
IC recorder
Simptom
Unitatea nu funcţionează
Nu se aude nimic din difuzor
Este afişat “FULL” şi nu puteţi începe înregistrarea
Se aude zgomot
Remediu










Nivelul de înregistrare este scăzut
Înregistrarea este întreruptă
45



Bateriile au fost introduse cu polaritatea incorectă (pagina 9).
Bateriile sunt slabe.
Butoanele sunt blocate prin comutatorul HOLD (pagina 7). (Dacă
apăsaţi orice buton, “HOLD" va clipi de trei ori).
Receptorul auricular sau căştile sunt conectate.
Volumul este complet redus.
Memoria este plină. Ştergeţi nişte mesaje (pagina 30)
Au fost înregistrate 99 de mesaje în dosarul selectat. Selectaţi alt
dosar sau ştergeţi câteva dintre ele. (pagina 30).
Un obiect, cum ar fi degetul dumn eavoastră, etc., a atins sau zgâriat
unitatea accidental în timpul înregistrării, astfel încât acel zgomot a
fost înregistrat.
Unitatea a fost aşezată lângă o sursă de alimentare AC, o lampă
fluorescentă sau un telefon mobil în timpul înregistrării sau al redării.
Fişa microfonului conectat în timpul înregistrării era murdară.
Ştergeţi fişa.
Fişa receptorului auricular/căştilor este murdară. Ştergeţi fişa.
Setaţi sensibilitatea microfonului la « H(înalt) » folosind meniul
(pagina 18)
Funcţia avansată VOR este activată. Setaţi VOR la “OFF” (pagina
17).
Simptom
Nivelul de înregistrare este instabil
(când înregistraţi muzică, etc .)
Remediu
Este afişat "--Y--M--D" sau " --:--"


Pe ecranul REC DATE este afişat " -Y--M--D" sau " --:--"
Nu puteţi diviza un mesaj




Nu puteţi înregistra mesaje pe durata
maximă de înregistrare.



46
Această unitate este concepută să regleze autom at nivelul
de înregistrare atunci când înregistraţi şedinţe, etc., şi nu
este potrivită pentru înregistrare muzică.
Nu aţi setat ceasul (pagina 11).
Data şi ora înregistrării nu vor fi afişate dacă aţi înregistrat
mesajul când ceasul nu a fost setat.
Nu puteţi diviza un mesaj într -un dosar cu 99 de mesaje
(pagina 23).
Dacă împărţiţi mesaje frecvent, unitatea poate deveni
incapabilă să mai împartă un mesaj.
Nu puteţi împărţi un mesaj în prima sau ultima secundă a
mesajului.
Dacă înregistraţi mesaje în combinaţia HQ, SP şi LP,
timpul de înregistrare variază de la perioada max imă de
înregistrare în modul HQ la perioada maximă de
înregistrare în modul LP (pagina 15).
Nu mai poate fi efectuată nici o înregistrare atunci când în
fiecare dosar au fost înregistrate 99 de mesaje.
Din cauza limitării sistemului de înregistrare IC, ac eastă
unitate înregistrează în unitatea minimă de înregistrare.
Dacă durata fiecărui mesaj nu poate fi divizată de unitatea
minimă de înregistrare, timpul de înregistrare rămas poate
descreşte cu mai mult decât durata totală a mesajelor.
Simptom
Timpul rămas afişat pe ecran este mai scurt
decât cel afişat în programul furnizat Digital
Voice Editor.
Remediu
Unitatea nu funcţionează corect


Unitatea necesită o anumită memorie pentru operarea
sistemului. această memorie este extrasă din timpul
rămas, ceea ce explică diferenţa.
Scoateţi bateriile şi introduceţi -le din nou (pagina 9).
Fiţi atenţi la faptul că mesajele înregistrate pot fi şterse în timpul service -ului sau al reparării.
47
Digital Voice Editor
Consultaţi şi fişierele din Help ale programul ui Digital Voice Editor.
Simptom
Programul Digital Voice Editor nu poate fi instalat
Remediu




IC recorder-ul sau “Memory Stick” nu pot fi conectate adecvat.


IC recorder-ul nu funcţionează
48

Spaţiul de memorie sau de disc de pe calculator sunt prea
mici. Verificaţi hard disk -ul sau spaţiul de memorie.
Încercaţi să instalaţi programul în sistemul d e operare pe care
programul Digital Voice Editor nu îl suportă.
În Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows ® XP
Media Center Edition 2004/Windows ® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows ® XP Home
Edition, vă logaţi ca nume de utiliza tor cu contul de utilizator
“Computer administrator”.
În Windows® XP 2000 Professional, asiguraţi -vă că vă logaţi
ca nume de utilizator “Administrator”.
Verificaţi dacă instalarea programului a fost una reuşită. De
asemenea, verificaţi următoarele:
La utilizarea unui plot USB extern, conectaţi IC recorder -ul
direct la calculator.
Deconectaţi şi conectaţi cablul cu IC recorder -ul.
Conectaţi IC recorder-ul la un alt conector USB.
Calculatorul dumneavoastră poate fi în modul de
aşteptare/hibernare a sistemului. Nu lăsaţi calculatorul să intre
în acest mod în timp ce este conectat la IC recorder.
Puteţi formata memoria IC recorder -ului. Folosiţi funcţia de
formatare a IC recorder-ului pentru a formata memoria.
Simptom
Mesajele nu pot fi redate
Remediu





Fişierele cu mesaje salvate nu pot fi
redate sau editate

Cronometrul sau glisorul se mişcă
incorect. Există zgomote.

Funcţionarea este lentă când sunt
multe mesaje.

În timpul salvării, adăugării sau
ştergerii mesajelor, ecranul de afişare
nu funcţionează.
Conversia unui format de fişier
durează prea mult.

49

Placa de sunet nu este instalată.
Nu există difuzor încorporat sau conectat la calculator.
Volumul pentru sunet este redus la maxim.
Măriţi volumul la calculator ( vedeţi manualul cu instrucţiuni al calculatorului).
Volumul fişierelor WAV poate fi modificat şi salvat folosind opţiunea “Incre ase Volume” a Microsoft
Sound Recorder.
Nu puteţi reda un mesaj al căr ui format de fişier nu este suportat de programul Digital Voice Editor. În
funcţie de formatul fişierului, nu puteţi folosi unele opţiuni de editare ale programului.
Acest lucru se întâmplă când redaţi mesaje divizate, combinate, rescrise sau adăugate unei
înregistrări. Mai întâi salvaţii un mesaj pe hard disk, apoi adăugaţi-l la IC recorder. Selectaţi formatul
de salvare al fişierului care se potriveşte cel mai bine IC recorder -ului pe care îl folosiţi.
Când numărul total de mesaje creşte, funcţionarea devine mai lentă, indiferent de durata timpului de
înregistrare.
Durează mai mult să copiaţi sau să ştergeţi mesaje mai lungi.
Timpul necesar conversiei fişierelor se prelungeşte cu atât mai mult cu cât fişierul este mai mare.
Simptom
Programul este “suspendat” la pornirea
programului Digital Voice Editor
Remediu



50
Nu deconectaţi conectorul pentru IC recorder în timp ce
calculatorul comunică cu IC recorder -ul. altfel, funcţiile
calculatorului devin instabile sau datele din interiorul IC recorder ului pot suferi daune.
Poate exista un conflict între program sau un alt driver sau
aplicaţie.
Nu instalaţi programul “Memory Stick Voice Editor” sau Digital
Voice Editor versiunea 2x după instalarea programului Digital
Voice Editor. Programul Digital Voice Editor poate să nu
funcţioneze adecvat.
Informaţii suplimentare
Precauţii

Despre alimentare

Operaţi unitatea doar la 3 V DC. Folosiţi două baterii alcaline
LR03 (mărimea AAA).
Despre siguranţă

Nu operaţi unitatea în timp ce şofaţi, mergeţi cu bicicleta sau
operaţi orice alt vehicul motorizat.
Despre manevrare


Nu lăsaţi unitatea într-un loc aflat în apropierea surselor de
căldură, sau într-un loc aflat în lumina directă a soarelui, cu
praf foarte mult sau cu şocuri mecanice.
Dacă un obiect solid sau lichid cade pe unitate, înlăturaţi
bateriile şi duceţi unitatea să fie verificată de personal calificat
înainte de a o opera din nou.
Despre zgomote

51
Când unitatea se află lângă o sursă de alimentare cu tensiune,
o lampă fluorescentă sau un telefon mobil, se pot auzi
zgomote în timpul redării sau al înregistrării.
Dacă un obiect, cum ar fi degetul dumneavoastră, etc., se
freacă sau zgârie unitatea în timpul înregistrării, atunci acest
zgomot poate fi înregi strat.
Despre întreţinere

Pentru curăţarea exteriorului, folosiţi o cârpă moale uşor
înmuiată în apă. Nu folosiţi alcool, benzină sau diluanţi.
Dacă aveţi întrebări sau vă confruntaţi cu probleme legate de
unitatea dumneavoastră, consultaţi cel mai aprop iat distribuitor
Sony.
Recomandări de siguranţă
Pentru a evita riscul eventualelor pierderi de date cauzate de
operare accidentală sau de disfuncţii ale IC recorder -ului, vă
recomandăm să salvaţi copii de siguranţă ale mesajelor înregistrate
pe un casetofon, etc.
Specificaţii
Secţiunea IC recorder
Media de înregistrare
Memorie reinscripţionabilă 256 MB încorporată,
înregistrare monofonică.
Capacitatea utilizabilă reală poate fi mai mică.
Durata de înregistrare
HQ: 29 ore şi 45 de minute
SP: 79 ore şi 20 de minute
LP: 130 de ore şi 25 de minute
Frecvenţa
HQ: 260 Hz – 6.800 Hz
SP/LP: 220 Hz – 3.400 Hz
Generalităţi
Speaker
Aprox. 2,8 cm (1 1/8 inch) diametru
Debitul curentului electric
250 mW
Intrare/Ieşire


Mufă căşti pentru receptor auricul ar/căşti de 8300 ohmi
Mufă pentru microfon (mini -jack, monofonic)
Fişă curent electric
Nivel minim de alimentare 0,6 mV
Microfon de 3 kiloohmi sau de o impedanţă mai
mică

52
Conector USB
Cerinţe privind curentul electric
Două baterii alcaline LR03 (mărime AAA) : 3
V DC
Dimensiuni (w/h/d) (fără componentele şi
comenzile proeminente
34,6 x 109,5 x 18,0 mm (1 3/8 x 4 3/8 x 23/32
inch)
Masă (cu baterii)
68 g (2,4 oz)
Accesorii furnizate
Instrucţiuni de folosire (1)
Baterii alcaline LR03 (mărime AAA) (2)
Căşti (1) (exclusiv SUA, Canada şi Europa)
Buzunar (1) (exclusiv SUA, Canada şi
Europa)
Cablu de conectare USB (1)
Program al aplicaţiei (CD -ROM) (1)
Accesorii opţionale
Microfon condensator electret ECM -DM5P,
ECM-CZ10, ECM-TL 1, (pentru înregistrare la
telefon)
Cablu de conectare audio RK -G64HG / RKG69HG (exclusiv Europa)
Difuzor activ SRS-T88, SRS-T80
Distribuitorul dvs. E posibil să nu deţină unele
dintre accesoriile de mai sus. Pentru mai
multe informaţii, întrebaţi distrib uitorul.
Design-ul şi specificaţiile se pot modifica fără
notificare.
Mărci înregistrate












53
Microsoft, Windows, Outlook, DirectX sunt mărci înregistrate
sau mărci ale Microsoft Corporation în SUA şi/sau alte ţări.
Apple şi Macintosh sunt mărci ale Apple Computers, Inc.,
înregistrate în SUA şi alte ţări.
Music Identification Technology şi datele asociate vor fi
furnizate de Gracenote®. Gracenote Music ID este
standardul industrial pentru identificarea muzicii digitale,
atât pentru CD-uri, cât şi pentru fişierele in dividuale de
muzică. Pentru detalii, vedeţi site -ul : www.gracenote.com
Pentium este marcă înregistrată a Intel Corporation.
Gracenote® este marcă înregistrată a Gracenote, Inc..
logo-ul şi tiparul logo al Gracenote, precum şi logo -ul
“Powered by Gracenote” sunt mărci ale Gracenote. Pentru
utilizarea serviciilor Gracenote, vedeţi următoarea pagină
web: www.gracenote.com/corporate
Intel Core este marcă sau marcă înregistrată a Intel
Corporation.
Dragon Speech. Dragon Naturally Speaking sunt mărci
deţinute de Nuance Communications, Inc., şi sunt
înregistrate în SUA şi/sau alte ţări.
Tehnologia de codificare audio MPEG Layer -3 şi patentele
licenţiate din cadrul Fraunhofer IIS şi Thompson.
“Memory Stick” şi
sunt mărci ale Sony Corporation.
“Memory Stick Duo” şi MEMORY
mărci ale Sony Corporation.
STICK DUO
sunt
MEMORY STICK PRO
DUO sunt mărci ale Sony Corporation.
“Memory Stick Pro Duo” şi
“Magic Gate Memory Stick” este marcă a Sony Corporation.
“LPEC” şi
Corporation.
sunt mărci înregistrate ale Sony
Patentele SUA şi străine lic enţiate din cadrul Dolby
Laboratories.
Toate celelalte mărci şi mărci înregistrate sunt mărci sau
mărci înregistrate ale deţi nătorilor lor. Mai mult, “ ™” şi “®”
nu sunt menţionate de fiecare dată în acest manual.
“Digital Voice Editor” foloseşte module de software după
cum urmează:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate.
Download PDF

advertising