Sony | ICD-AX412F | Sony ICD-AX412F Instrucţiuni de utilizare

4-265-822-22(1)
IC Recorder
Instrucţiuni de utilizare
Primii pași
Operaţii de bază
Alte operaţii de înregistrare
Alte operaţii de redare
Editarea fișierelor
Ascultarea emisiunilor unui
post de radio FM
Despre funcţia de meniu
Utilizarea computerului
Informaţii suplimentare
Depanare
ICD-AX412F
Pentru a evita posibila deteriorare
a auzului, nu ascultaţi la volum
ridicat pe perioade de timp
îndelungate.
ATENŢIE
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele
soarelui sau foc pentru o perioadă îndelungată de
timp.
CONSUM NOMINAL DE CURENT: 800 mA
Dezafectarea echipamentelor
electrice și electronice vechi (Se
aplică pentru tările membre ale
Uniunii Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau
pe ambalajul acestuia, indică
faptul că acest produs nu trebuie
tratat ca pe un deșeu menajer.
El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor
electrice și electronice.
Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului și a sănătăţii umane, dacă
produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta
la conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi primăria din orașul
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Căști stereo
2
RO
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană
și alte ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria acestui produs nu trebuie
considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu și pentru sănătatea umană,
care, în caz contrar, pot fi provocate de către
manipularea și eliminarea greșită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită o
conexiune permanentă cu bateria încorporată,
aceasta trebuie înlocuită numai de către
personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate
corespunzător, predaţi produsulul la sfârșitul
duratei de funcţionare la centrele de colectare
pentru deșeuri electrice și electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat modul
neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de colectare și
reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să
contactaţi primaria, serviciul de preluare a
deșeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Notificare pentru clienţi:
informaţiile următoare sunt
aplicabile numai echipamentelor
comercializate în ţările care
aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor este:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă
de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce insoţesc aparatul.
• Piesele muzicale înregistrate sunt destinate
numai pentru uz privat. Utilizarea pieselor
muzicale dincolo de această limită necesită
permisiunea deţinătorilor drepturilor de
autor.
• Sony nu este responsabilă de înregistrări/
descărcări incomplete sau de deteriorarea
datelor ca urmare a unor probleme ale
reportofonului digital sau ale computerului.
• În funcţie de tipul textului și al caracterelor,
este posibil ca textul prezentat pe
reportofonul digital să nu fie afișat în mod
corespunzător pe dispozitiv. Aceasta poate
avea următoarele cauze:
– Capacitatea reportofonului digital conectat.
– Reportofonul digital nu funcţionează la
parametri normali.
– Informaţiile de conţinut sunt scrise într-o
limbă sau utilizând caractere pe care
reportofonul digital nu le acceptă.
Notificare pentru utilizatori
Toate drepturile rezervate. Acest manual sau
programul software descris în cadrul acestuia,
total sau parţial, nu poate fi reprodus, tradus sau
redus la orice formă lizibilă pentru un echipament
fără aprobare scrisă prealabilă din partea Sony
Corporation.
ÎN NICIO SITUAŢIE SONY CORPORATION
NU VA PUTEA FI TRASĂ LA
RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN FEL DE
DAUNE SUBSECVENTE, INCIDENTE SAU
SPECIALE, INDIFERENT DACĂ SE
BAZEAZĂ PE UN PREJUDICIU, UN
CONTRACT SAU ALTELE, CARE DERIVĂ
DIN SAU SUNT LEGATE DE PREZENTUL
MANUAL, DE PROGRAMUL SOFTWARE
SAU DE ALTE INFORMAŢII CONŢINUTE
ÎN ACESTA, RESPECTIV DE UTILIZAREA
REZULTATĂ DIN ACEASTA.
Sony Corporation își rezervă dreptul de a aduce
orice modificări acestui manual sau informaţiilor
pe care le conţine acesta, în orice moment, fără
notificare.
Programul software descris în acest document se
poate supune, de asemenea, termenilor unui
acord separat de licenţă cu utilizatorul.
• Acest software este destinat sistemului
Windows și nu se poate utiliza cu sistemul
Macintosh.
• Cablul de suport pentru conexiune furnizat este
destinat reportofonului digital ICD-AX412F.
Nu este posibilă conectarea altor reportofoane
digitale.
3
RO
Ceea ce înregistraţi este destinat strict
divertismentului și uzului
dumneavoastră personal. Legile
dreptului de autor interzic alte forme
de utilizare fără permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Utilizarea suportului Memory Stick™
pentru înregistrarea elementelor
grafice sau a altor date protejate prin
drepturi de autor este limitată la
restricţiile specificate în legile
dreptului de autor aflate în vigoare.
Orice utilizare care nu respectă aceste
restricţii este interzisă.
Acest produs acceptă suportul
„Memory Stick Micro™ (M2™)”.
„M2™” este o formă abreviată a
„Memory Stick Micro™”. Din acest
moment, în documentul de faţă se va
utiliza forma „M2™”.
Mărci comerciale
• Microsoft, Windows, Windows Vista și
Windows Media sunt mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în Statele Unite și/sau alte ţări.
• Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte ţări.
4
RO
• Pentium este marcă comercială înregistrată a
Intel Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
și brevetele sunt obţinute sub licenţă de la
Fraunhofer IIS și Thomson.
• Siglele microSD și microSDHC sunt mărci
comerciale ale SD-3C, LLC.
sunt
• „Memory Stick Micro”, „M2” și
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• „MagicGate” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its
affiliates in the United States and/or other
countries.
Toate celelalte mărci comerciale și mărci
comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor
respectivi. În plus, simbolurile „™” și „®” nu sunt
menţionate în fiecare caz în acest manual.
Aplicaţia „Sound Organizer” utilizează module
software așa cum se arată mai jos:
Windows Media Format Runtime
Cuprins
Primii pași
Alte operaţii de înregistrare
Pasul 1: Verificarea conţinutului
pachetului ................................................8
Index de piese și elemente de
comandă ..............................................9
Prevenirea operaţiilor fără intenţie
(HOLD) ............................................11
Menţinerea unui nivel de volum
moderat (AVLS) ..............................12
Pasul 2: Pregătirea unei surse de
alimentare ..............................................13
Când se impune încărcarea/
înlocuirea bateriilor .........................14
Pasul 3: Pornirea reportofonului
digital .....................................................15
Cuplarea sursei de alimentare ........15
Decuplarea sursei de alimentare ..... 15
Pasul 4: Setarea ceasului ......................16
Pasul 5: Setarea limbii care se va
utiliza în fereastra afișajului ................19
Modificarea setărilor de
înregistrare .............................................35
Selectarea unei scene de
înregistrare pentru fiecare
situaţie ................................................35
Adăugarea unei înregistrări la un
fișier înregistrat anterior ..................39
Adăugarea unei înregistrări de
suprascriere în timpul redării ..........41
Începerea automată a înregistrării
ca răspuns la sunet – funcţia
VOR ...................................................43
Înregistrarea pe o cartelă de
memorie .................................................45
Înregistrarea prin intermediul altor
dispozitive ..............................................49
Înregistrarea cu ajutorul unui
microfon extern ................................49
Înregistrarea de la alte
echipamente ......................................51
Funcţionarea în timpul înregistrării ....53
Monitorizarea înregistrării ..............53
Operaţii de bază
Înregistrarea ..................................20
Ascultarea .....................................26
Ștergerea .......................................32
5
RO
Alte operaţii de redare
Modificarea setărilor de redare ..........54
Metode de redare convenabile .......54
Reducerea zgomotului din sunetele
redate și sporirea clarităţii vocii
umane – funcţia de eliminare a
zgomotului .........................................55
Reglarea vitezei de redare – funcţia
DPC (Digital Pitch Control) ...........57
Selectarea modului de redare .........58
Redarea unui fișier la ora dorită, cu
alarmă ....................................................60
Redarea prin intermediul altor
dispozitive ..............................................63
Înregistrarea cu alte
echipamente ......................................63
Editarea fișierelor
Aranjarea fișierelor dintr-un
folder ......................................................64
Mutarea unui fișier într-un alt
folder ..................................................64
Copierea unui fișier pe celălalt
suport de memorie ...........................65
Ștergerea tuturor fișierelor dintr-un
folder ..................................................67
Utilizarea unui marcaj de urmărire ....69
Adăugarea unui marcaj de
urmărire .............................................69
Ștergerea unui marcaj de
urmărire .............................................70
6
RO
Ștergerea simultană a tuturor
marcajelor de urmărire din fișierul
selectat ...............................................71
Divizarea unui fișier .............................73
Divizarea unui fișier la poziţia
curentă ...............................................73
Divizarea unui fișier în poziţiile
tuturor marcajelor de urmărire .......75
Protejarea unui fișier ............................77
Ascultarea emisiunilor unui
post de radio FM
Realizarea acordului pe frecvenţa
unui post de radio FM ..........................79
Acordul pe frecvenţa unui post de
radio prin scanarea frecvenţelor .....79
Acordarea pe frecvenţa unui post
de radio predefinit ............................81
Înregistrarea emisiunilor FM ..........82
Prestabilirea posturilor de radio FM ....83
Prestabilirea automată a posturilor
de radio FM .......................................83
Prestabilirea manuală a posturilor
de radio FM .......................................84
Ștergerea posturilor de radio FM
prestabilite .........................................85
Modificarea setărilor de recepţie a
posturilor de radio FM .........................86
Modificarea sensibilităţii
receptorului pentru radioul FM ......86
Comutarea sensibilităţii de scanare ...87
Comutarea ieșirii postului de radio
FM între difuzor și cască ..................88
Despre funcţia de meniu
Efectuarea setărilor pentru meniu .....90
Setări de meniu .....................................92
Utilizarea computerului
Utilizarea reportofonului digital cu
computerul ..........................................108
Conectarea reportofonului digital
la computer ..................................... 109
Structura folderelor și
a fișierelor ........................................ 110
Deconectarea reportofonului
digital de la computer .................... 114
Copierea fișierelor din reportofonul
digital în computer ............................. 116
Copierea fișierelor MP3 din computer
în reportofonul digital și redarea
acestora ................................................117
Copierea unui fișier MP3 din
computer în reportofonul digital
(glisare și fixare) ............................. 117
Redarea fișierelor MP3 copiate din
computer utilizând reportofonul
digital ............................................... 118
Utilizarea reportofonului digital ca
memorie USB ..................................... 120
Utilizarea aplicaţiei software furnizate
Sound Organizer .................................121
Ce puteţi face utilizând Sound
Organizer ......................................... 121
Cerinţe de sistem pentru
computer ......................................... 123
Instalarea aplicaţiei Sound
Organizer .........................................124
Fereastra Sound Organizer ...........126
Informaţii suplimentare
Reîncărcarea bateriilor utilizând un
computer ..............................................128
Utilizarea unui adaptor de
c.a. USB ...............................................131
Deconectarea reportofonului
digital de la priza de c.a. ................132
Măsuri de precauţie ............................133
Specificaţii ............................................136
Cerinţe de sistem ............................136
Structură și specificaţii ...................137
Durata de viaţă a bateriei ..............140
Depanare
Depanare .............................................141
Listă de mesaje ....................................153
Limitări de sistem ...............................158
Ghid pentru fereastra afișajului ........160
Index .....................................................165
7
RO
Primii pași
Pasul 1: Verificarea conţinutului pachetului
Reportofon digital (1)
Îndepărtaţi folia de pe fereastra afișajului
înainte de a utiliza reportofonul digital.
Căști stereo (1)
Adaptor cu fișă (stereo-monofonic)
(1)
Baterii alcaline LR03
(dimensiune AAA) (2)
P Notă
La încărcarea bateriilor, achiziţionaţi
baterii reîncărcabile NH-AAA-B2KN
(nu sunt furnizate).
Săculeţ de transport (1)
Cablu de conectare USB (1)
Software de aplicaţie, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Instrucţiuni de utilizare
Pentru conectarea cablului de reportofon
digital la un computer, asiguraţi-vă că
utilizaţi cablul de conectare USB.
Cablu de conectare audio (stereo)
(1)
8
RO
Instrucţiunile de utilizare sunt stocate ca
fișiere PDF în memoria încorporată
a reportofonului digital.
Vă atragem atenţia că toate schimbările
sau modificările neaprobate în mod
expres în acest manual pot duce la
anularea autorizării dvs. de utilizare
a acestui echipament.
Index de piese și elemente
de comandă
Faţă
Microfoane încorporate (stereo)
Indicator de acces
Fereastra afișajului
Butonul •DISP–MENU
Butonul FOLDER
Butonul N PLAY/
STOP•ENTER*1 (indicator de
redare)
G Butonul SPEED+/–
Primii pași
A
B
C
D
E
F
H Butoanele –. (derulare rapidă
înapoi), >+ (derulare rapidă
înainte)
I Difuzor
J Mufă m (microfon)*1
K Mufă i (cască)*2
L Butonul ERASE
M Butonul VOL (volum) –/+*1
N Comutatorul DPC(SPEED CTRL)
O Butonul z REC/PAUSE
(indicator de înregistrare)
P Butonul
(repetare)/A-B
Q Comutatorul NOISE CUT
R Butonul x (oprire)
S Butonul T-MARK (marcaj de
urmărire)
*1 Aceste butoane și mufa sunt prevăzute
cu un punct tactil. Utilizaţi-l ca punct de
referinţă pentru operaţii sau pentru a
identifica fiecare terminal.
9
RO
*2 Conectaţi căștile stereo furnizate la
Spate
mufa i (cască). Dacă auziţi zgomote,
curăţaţi mufa căștilor.
Mufă i (cască)
T Suport
Puteţi deschide suportul și orienta
reportofonul digital într-o poziţie
mai aproape de verticală atunci când
înregistraţi pe o masă
U Compartiment pentru baterii
V Conector
(USB)
W Slot pentru cartelă de memorie
M2™/microSD
X Comutatorul HOLD•POWER ON/
OFF
Y Orificiu pentru curea (Cureaua nu
este furnizată.)
10
RO
Prevenirea operaţiilor fără
intenţie (HOLD)
Puteţi dezactiva toate butoanele
(HOLD) în vederea prevenirii
operaţiilor fără intenţie în timpul
transportului reportofonului digital etc.
„HOLD” apare la apăsarea pe orice
buton în timp ce funcţia HOLD este
activată.
Pentru a scoate reportofonul
digital din starea HOLD
Primii pași
Pentru a trece reportofonul
digital în starea HOLD
Glisaţi comutatorul HOLD•POWER
ON/OFF spre centru.
Glisaţi comutatorul HOLD•POWER
ON/OFF în direcţia simbolului „HOLD”.
„HOLD” va apărea timp de circa
3 secunde, indicând faptul că toate
operaţiile cu butoane sunt dezactivate.
P Notă
Când funcţia HOLD este activată în timpul
înregistrării, toate operaţiile cu butoane
sunt dezactivate. Pentru oprirea
înregistrării, anulaţi mai întâi funcţia
HOLD.
z Sfat
Chiar dacă funcţia HOLD este activată,
puteţi opri alarma apăsând pe orice buton.
(Redarea normală nu poate fi oprită.)
11
RO
Menţinerea unui nivel de
volum moderat (AVLS)
Funcţia AVLS (Automatic Volume
Limiter System) permite ascultarea
sunetelor la un nivel de volum moderat
atunci când se utilizează căștile. Funcţia
AVLS limitează volumul maxim, pentru
a preveni problemele auditive sau
distragerea atenţiei, precum și pentru a
menţine un nivel moderat al volumului.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU
pentru a intra în modul meniu.
Apăsaţi pe –. sau >+ pentru a
selecta „AVLS”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Apăsaţi pe –. sau >+ pentru a
selecta „OFF”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Este afișat mesajul „AVLS OFF?” cu
un semnal sonor.
Când „AVLS” este setat la „ON”
Când încercati sa reglati volumul la un
nivel care îl depaseste pe cel specificat
prin functia AVLS, indicatorul „AVLS”
se aprinde. Volumul nu poate fi reglat la
un nivel care depășește limita.
3 Apăsaţi pe –. sau >+ pentru a
selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a ieși
P Notă
„AVLS” este setat la „ON” în momentul
achiziţiei reportofonului digital. Dacă
doriţi să dezactivaţi funcţia și să redaţi
fișierele la volumul original, utilizaţi
meniul pentru a seta „AVLS” la „OFF”.
Când „AVLS” este setat la „OFF”
Pentru a dezactiva funcţia AVLS,
procedaţi astfel:
12
RO
din modul meniu.
Pentru a activa din nou funcţia AVLS,
vă rugăm să selectaţi „ON” la pasul 2.
Dacă redaţi fișiere la un volum care
depășește nivelul specificat de funcţia
AVLS pentru intervalul de timp
specificat, se va afișa „AVLS” și meniul
„AVLS” este automat setat la „ON”.
Pasul 2: Pregătirea unei surse de alimentare
Îndepărtaţi folia de pe fereastra
afișajului înainte de a utiliza
reportofonul digital.
În cazul în care capacul
compartimentului pentru baterii se
detașează accidental, atașaţi-l așa cum
se vede în figură.
Primii pași
Glisaţi și ridicaţi capacul
compartimentului pentru baterii,
introduceţi baterii alcaline LR03
(de dimensiune AAA), respectând
polaritatea, și închideţi capacul.
Când introduceţi bateriile pentru prima
dată sau când reportofonul digital a fost
lăsat fără baterii pentru o anumită
perioadă de timp, apare fereastra de
setare a ceasului și secţiunea aferentă
anului este afișată continuu. Consultaţi
„Pasul 4: Setarea ceasului” de la
pagina 16 pentru a seta data și ora.
z Sfaturi
• La înlocuirea bateriilor, fișierele
înregistrate sau setările de alarmă nu sunt
șterse nici măcar la scoaterea bateriilor.
• La înlocuirea bateriilor, ceasul continuă
să funcţioneze circa 1 minut după
scoaterea bateriilor.
13
RO
P Notă
• Nu utilizaţi baterii cu mangan la acest
reportofon digital.
• La înlocuirea bateriilor, aveţi grijă să
înlocuiţi ambele baterii cu unele noi.
• Nu încărcaţi bateriile uscate. Bateriile
alcaline LR03 furnizate (de dimensiune
AAA) nu se pot încărca.
• Când intenţionaţi să nu utilizaţi
reportofonul digital pentru o perioadă
îndelungată de timp, scoateţi bateriile,
pentru a preveni daunele provocate de
scurgerea lichidului de baterie și de
coroziune.
Când se utilizează baterii
reîncărcabile
Puteţi utiliza baterii reîncărcabile
NH-AAA-B2KN (nu sunt furnizate).
Puteţi încărca bateriile prin conectarea
reportofonului digital la computer sau
utilizând un adaptor de c.a. AC-U50AG
USB (nu este furnizat). Pentru
reîncărcarea bateriilor reîncărcabile,
consultaţi următoarele:
• „Reîncărcarea bateriilor utilizând un
computer” de la pagina 128
• „Utilizarea unui adaptor de c.a. USB”
de la pagina 131
14
RO
Când se impune încărcarea/
înlocuirea bateriilor
Indicatorul de baterie din fereastra
afișajului indică starea bateriei.
Indicator de baterie rămasă
: „Low Battery Level” apare.
Înlocuiţi bateriile vechi cu unele
noi. Sau încărcaţi bateriile
reîncărcabile.
m
: „Low Battery” apare și
reportofonul digital își va opri
funcţionarea.
Pasul 3: Pornirea reportofonului digital
Cuplarea sursei de
alimentare
Decuplarea sursei de
alimentare
Glisaţi comutatorul HOLD•POWER
ON/OFF în direcţia simbolului
„POWER ON/OFF” timp de peste o
secundă. Reportofonul digital este
pornit și se afișează animaţia
„Accessing...”.
Primii pași
Glisaţi comutatorul HOLD•POWER
ON/OFF în direcţia simbolului
„POWER ON/OFF” timp de peste
2 secunde; se va afișa „Power Off”.
Reportofonul digital se va opri în câteva
secunde.
z Sfaturi
• Când nu intenţionaţi să utilizaţi
reportofonul digital pentru o perioadă
îndelungată, recomandăm oprirea
acestuia.
• Când reportofonul digital se află în
modul oprire și îl lăsaţi neutilizat, fără a
încerca nicio operaţie, pentru o anumită
perioadă de timp, funcţia de oprire
automată se va activa. (La achiziţia
reportofonului digital, intervalul de timp
care precede activarea funcţiei de oprire
automată este setat la „10min”.) Puteţi
selecta din meniu intervalul de timp
anterior activării funcţiei de oprire
automată (pagina 106).
15
RO
Pasul 4: Setarea ceasului
Setaţi ceasul după cum urmează:
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Trebuie să setaţi ceasul astfel încât să
utilizeze funcţia de alarmă sau să
înregistreze data și ora.
Când introduceţi bateriile pentru prima
dată sau după ce reportofonul digital a
fost lăsat fără baterii timp de peste 1
minut, apare mesajul „Set Date&Time”
și este selectată secţiunea aferentă
anului, cursorul fiind poziţionat în
fereastra setărilor pentru ceas.
16
RO
1 Setaţi anul.
Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a seta anul, apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
Selectaţi ultimele două cifre ale
anului.
Când apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER, cursorul se
deplasează la secţiunea aferentă lunii.
2 Setaţi succesiv luna, ziua, ora și
P Notă
• Dacă nu apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER în interval de 1 minut de
la introducerea datelor de setare a
ceasului, modul de setare a ceasului este
anulat și se va afișa fereastra modului
oprire.
• Dacă în timpul modului de setare a
ceasului se apasă pe orice buton care nu
trebuie utilizat în acest scop, operaţia
respectivă este anulată. Pentru setarea
ceasului, utilizaţi meniul.
Când setaţi minutele, este afișată
animaţia „Executing...”, urmată de
fereastra modului oprire.
La prima utilizare a reportofonului
digital sau când nu este înregistrat
niciun fișier, este posibil să se afișeze
fereastra următoare.
Pentru setarea ceasului utilizând
meniul
Folder curent
Timp scurs
Primii pași
minutul, procedând în același mod.
Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta cifrele dorite, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
În timp ce reportofonul digital se află în
modul oprire, puteţi seta ceasul cu
ajutorul meniului.
Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU pentru
a intra în modul meniu. Apoi, selectaţi
„Detail Menu” și „Date&Time” pentru
a seta ceasul (pagina 104).
Numărul fișierului
curent/numărul total
de fișiere din folder
17
RO
Pentru a afișa data și ora curentă
În timp ce reportofonul digital se află în
modul oprire, apăsaţi pe x (oprire)
pentru a afișa data și ora curentă timp de
circa 3 secunde.
18
RO
Pasul 5: Setarea limbii care se va utiliza în
fereastra afișajului
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Language”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Primii pași
x
– . , >+
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
Puteţi selecta limba care se va utiliza
pentru mesaje, meniuri etc., din 6 limbi.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU
pentru a intra în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Detail Menu”, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
a selecta limba pe care doriţi să
o utilizaţi, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Puteţi selecta următoarele limbi.
Deutsch (Germană), English
(Engleză), Español (Spaniolă),
Français (Franceză), Italiano (Italiană),
Русский (Rusă)
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
19
RO
Operaţii de bază
Înregistrarea
P Notă
• Înainte de a realiza o înregistrare, verificaţi indicatorul de baterie (pagina 14).
• Se pot înregistra zgomote dacă un obiect, precum degetul etc., intră în contact de frecare
sau zgâriere cu reportofonul digital în timpul înregistrării.
z Sfat
Înainte de începerea înregistrării, recomandăm realizarea în prealabil a unei înregistrări de
test sau monitorizarea înregistrării (pagina 53).
Începerea înregistrării
1 Glisaţi comutatorul HOLD•POWER ON/OFF
spre centru, pentru a scoate reportofonul digital din
starea HOLD (pagina 11).
Apare fereastra modului oprire.
2 Selectaţi folderul în care doriţi să înregistraţi
fișierele (pagina 27).
20
RO
3 Amplasaţi reportofonul digital astfel încât
microfoanele încorporate să fie orientate în direcţia
sursei care se va înregistra.
zSfat
Puteţi deschide suportul din spate și orienta
reportofonul digital într-o poziţie mai aproape de
verticală atunci când înregistraţi pe o masă.
Operaţii de bază
Când suportul este demontat accidental, montaţi-l
conform ilustraţiilor.
21
RO
4 În modul oprire, apăsaţi pe z REC/PAUSE.
Indicatorul de înregistrare luminează în culoarea
roșie. (Când „LED” este setat la „OFF” în meniu
(pagina 103), indicatorul nu luminează.)
Nu trebuie să ţineţi apăsat pe butonul
z REC/PAUSE în timpul înregistrării.
Noul fișier va fi înregistrat automat, după ultimul
fișier înregistrat.
Timpul scurs din înregistrarea
curentă
Numărul fișierului în curs de
înregistrare/numărul total de fișiere
înregistrate din folder
zSfat
Puteţi comuta afișajul timpului scurs la cel al timpului
rămas sau la un alt afișaj, apăsând pe •DISP–MENU
(pagina 30).
22
RO
z REC/
PAUSE
(indicator de
înregistrare)
Pentru oprirea înregistrării
1 Apăsaţi pe x (oprire).
Apare animaţia „Accessing...” și reportofonul
digital se oprește la începutul fișierului de
înregistrare curent.
Puteţi localiza fișierul înregistrat utilizând numele
folderului aferent și numărul fișierului, în vederea
unei redări ulterioare.
x
Operaţii de bază
Folderul care conţine fișierul
înregistrat
Numărul fișierului înregistrat, care
reprezintă momentul înregistrării
fișierului într-un folder, în raport cu
alte fișiere.
Notă în timpul accesării
Reportofonul digital înregistrează date și le stochează în suportul de memorie când
animaţia „Accessing...” apare în fereastra afișajului sau când indicatorul de operare
este afișat cu intermitenţă în portocaliu. În timp ce reportofonul digital accesează date,
nu demontaţi bateriile și nu conectaţi sau deconectaţi adaptorul de c.a. USB (nu este
furnizat). Riscaţi să deterioraţi datele.
23
RO
Alte operaţii
întreruperea
înregistrării*
Apăsaţi pe z REC/PAUSE. Pe durata întreruperii înregistrării,
indicatorul de înregistrare este afișat intermitent în culoarea roșie și
„PAUSE” începe să fie afișat cu intermitenţă în fereastra afișajului.
anularea
întreruperii și
reluarea
înregistrării
Apăsaţi din nou pe z REC/PAUSE. Înregistrarea este reluată de la
punctul respectiv. (Pentru a opri înregistrarea după întreruperea
acesteia, apăsaţi pe x (oprire).)
examinarea
Apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER. Înregistrarea se oprește și
instantanee a
redarea începe de la începutul fișierului pe care tocmai l-aţi
înregistrării curente înregistrat.
examinarea în
Ţineţi apăsat pe –. în timpul înregistrării sau al pauzei de
timpul înregistrării înregistrare. Înregistrarea se oprește și puteţi căuta înapoi, în timp ce
ascultaţi sunetul de redare rapidă. După eliberarea butonului –.,
redarea începe de la punctul respectiv.
* La o oră după întreruperea înregistrării, întreruperea este anulată automat și reportofonul
digital reintră în modul oprire.
z Sfaturi
• Fișierele înregistrate utilizând acest reportofon digital vor fi înregistrate ca fișiere MP3.
• Puteţi înregistra până la 199 de fișiere în fiecare folder.
• Puteţi crea foldere noi sau puteţi șterge foldere nedorite, utilizând programul furnizat
Sound Organizer (pagina 121).
24
RO
Indicatorul de memorie rămasă
În timpul înregistrării, indicatorul de memorie rămasă scade cu câte o unitate. Când
durata de înregistrare rămasă ajunge la 10 minute, ultimul indicator este afișat cu
intermitenţă. Când durata rămasă atinge 1 minut, afișajul va fi înlocuit automat cu
afișajul duratei rămase, iar durata de înregistrare rămasă va fi afișată, de asemenea,
cu intermitenţă. Pentru a continua înregistrarea, mai întâi ștergeţi unele fișiere.
Durata rămasă
Operaţii de bază
Intermitent
Pentru a înregistra în funcţie de fiecare situaţie de înregistrare
(selecţia scenei)
În funcţie de diferitele scene de înregistrare, puteţi modifica în bloc elementele de
înregistrat, precum REC Mode (pagina 101), Mic Sensitivity (pagina 101) etc., la
setările recomandate. Pentru detalii despre selecţia scenei, consultaţi pagina 35.
25
RO
Ascultarea
Începerea redării
1 Glisaţi comutatorul HOLD•POWER ON/OFF
spre centru, pentru a scoate reportofonul digital din
starea HOLD (pagina 11).
Apare fereastra modului oprire.
2 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l redaţi
(pagina 27).
3 Apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
Redarea va începe în scurt timp, iar indicatorul de
redare va lumina în verde. (Când „LED” este setat
la „OFF” în meniu (pagina 103), indicatorul nu
luminează.)
26
RO
N PLAY/
STOP•ENTER
(indicator de
redare)
4 Apăsaţi pe VOL –/+ pentru a regla volumul.
VOL –/+
P Notă
Când „AVLS” este setat la „ON” în meniu (pagina 96)
și indicatorul „AVLS” este afișat, nu puteţi regla
volumul la un nivel care depășește nivelul specificat
prin funcţia AVLS. Dacă doriţi să dezactivaţi funcţia și
să redaţi fișierele la volumul original, utilizaţi meniul
pentru a seta „AVLS” la „OFF”.
Operaţii de bază
Pentru oprirea redării
1 Apăsaţi pe x (oprire).
x
Pentru a selecta un folder și un fișier
1 Apăsaţi pe FOLDER pentru a afișa fereastra de
selecţie a folderului.
FOLDER
Folder curent
Numărul fișierului curent/
numărul total de fișiere din folder
27
RO
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru a selecta un
folder.
La achiziţia reportofonului digital sunt disponibile
5 foldere (
FOLDER01-05).
–. , > +
3 Apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru a selecta un
fișier.
– . , >+
Apăsaţi pe >+ pentru a selecta un fișier cu un
număr mai mare.
Apăsaţi pe –. pentru a selecta un fișier cu un
număr mai mic.
28
RO
Alte operaţii
oprirea la poziţia curentă Apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER. Pentru reluarea redării
(funcţia Întrerupere
de la punctul respectiv, apăsaţi din nou pe
N PLAY/STOP•ENTER.
redare)
Apăsaţi o dată pe –..*1*2
revenirea la fișierele
precedente
Apăsaţi în mod repetat pe –.. (În timpul modului oprire,
ţineţi apăsat pe buton pentru a vă deplasa continuu înapoi în
fișiere.*3)
salt la fișierul următor
Apăsaţi o dată pe >+.*1*2
Operaţii de bază
revenirea la începutul
fișierului curent
salt la fișierele ulterioare Apăsaţi în mod repetat pe >+. (În timpul modului oprire,
ţineţi apăsat pe buton pentru a executa continuu salturi peste
fișiere.*3)
*1 Când este setat un marcaj de urmărire, reportofonul digital deplasează capul de citire înapoi
sau înainte, la marcajul de urmărire aflat înainte sau după punctul curent (pagina 69).
*2 Aceste operaţii se execută când „Easy Search” este setat la „OFF” (pagina 54).
3
* În modul căutare continuă, reportofonul digital nu localizează marcajele de urmărire.
29
RO
Despre afișaj
A Informaţii despre folder
Zona înregistrabilă și zona numai pentru redare a folderelor stocate pe
reportofonul digital sunt gestionate separat și se pot deosebi prin indicatorul în
formă de dosar.
(voce): Folder înregistrabil. Aceasta este zona utilizată pentru gestionarea
fișierelor înregistrate cu reportofonul digital (FOLDER01-FOLDER05).
(muzică): Folder numai pentru redare. Aceasta este zona utilizată pentru
gestionarea fișierelor MP3 transferate de la computer.
(podcast): Folder numai pentru redare. Aceasta este zona utilizată pentru
gestionarea fișierelor podcast transferate de la computer.
La achiziţia reportofonului digital, se va afișa numai fila
(voce). Filele
(muzică) și
(podcast) se vor afișa când transferaţi fișiere din computer
(pagina 117, 122).
30
RO
B Informaţii despre fișier
Apăsaţi scurt pe •DISP–MENU pentru a comuta și a verifica informaţiile despre
fișier.
Un fișier înregistrat utilizând reportofonul digital este afișat după cum urmează.
Timpul de redare scurs al unui fișier
v
Operaţii de bază
Afișează durata de înregistrare rămasă în timpul înregistrării și durata de
redare rămasă a unui fișier, în timpul modurilor de redare și oprire.
• 10 ore sau mai mult rămase: în ore și minute
• Mai puţin de 10 ore rămase: în ore, minute și secunde
v
Data și ora înregistrării
v
Nume fișier (în modul oprire sau redare): Dată_număr fișier
(de ex., 100101_001, FM_100101_001)
v
Titlu (în modul oprire sau redare): Dată_număr fișier
(de ex., 100101_001, FM_100101_001)
Nume artist (în modul oprire) (de ex., My Recording)
C Afișaj
(memoria externă)
Simbolul
(Memorie externă) este afișat la introducerea unei cartele de
memorie în reportofonul digital. Puteţi comuta între memoria încorporată și
memoria externă (cartelă de memorie) a reportofonului digital (pagina 47).
31
RO
Ștergerea
P Notă
Dacă o înregistrare este ștearsă, nu o mai puteţi recupera.
Selectarea și ștergerea unui fișier
1 Glisaţi comutatorul HOLD•POWER ON/OFF
spre centru, pentru a scoate reportofonul digital din
starea HOLD (pagina 11).
Apare fereastra modului oprire.
2 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l ștergeţi atunci
când reportofonul digital se află în modul oprire
sau redare (pagina 27).
3 Apăsaţi pe ERASE.
„Erase?” este afișat și fișierul specificat este redat,
pentru confirmare.
ERASE
32
RO
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru a selecta
„YES”.
–., >+
Animaţia „Erasing...” apare în fereastra afișajului și
fișierul selectat va fi șters.
Când un fișier este șters, celelalte fișiere se vor
deplasa în sus, astfel încât să nu existe spaţiu între
fișiere.
Operaţii de bază
5 Apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Al 11-lea fișier a fost șters, iar
numerele fișierelor următoare au
fost reduse cu o unitate. Numărul
total de fișiere din folder s-a redus
de la 20 la 19.
Pentru anularea ștergerii
1 Selectaţi „NO” în pasul 4 din „Selectarea și
ștergerea unui fișier”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
33
RO
Pentru a șterge un alt fișier
Continuaţi cu pașii 2-5 din „Selectarea și ștergerea unui fișier”.
Pentru ștergerea parţială a unui fișier
Mai întâi, divizaţi fișierul în două fișiere (pagina 73), apoi treceţi la pașii de la 3 la 5 din
procedura „Selectarea și ștergerea unui fișier” după selectarea fișierului pe care doriţi
să-l ștergeţi.
34
RO
Alte operaţii de înregistrare
Modificarea setărilor de înregistrare
Selectarea unei scene de
înregistrare pentru fiecare
situaţie
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Scene Select”, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
Se va afișa fereastra Scene Select.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
Alte operaţii de înregistrare
–., >+
3 Apăsaţi pe –. or >+ pentru a
selecta o scenă dorită, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
În funcţie de diferitele scene de
înregistrare, puteţi modifica în bloc
elementele pentru înregistrare, precum
REC Mode (pagina 101), Mic Sensitivity
(pagina 101) etc., la setările
recomandate.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
Este afișat indicatorul corespunzător
scenei selectate.
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
35
RO
4 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Audio IN(
Scenă selectată
) Pentru a înregistra într-o
Meeting (
diversitate de situaţii,
precum înregistrarea într-o
sală de conferinţe.
Voice
Notes(
Pentru a înregistra
dictarea, cu un microfon în
faţa gurii.
)
Interview(
Lecture(
36
RO
) Pentru a înregistra vocea
umană, la o distanţă de
1-2 metri.
)
Pentru înregistrarea unei
game de sunete mai
variate, precum o prelegere
într-o sală de curs sau o
lecţie de cor.
) Pentru înregistrarea de la
un echipament extern,
precum un player CD/MD
portabil sau de la un
casetofon cu înregistrare,
conectat la reportofonul
digital prin intermediul
unui conector de ieșire
audio (mini-mufă stereo).
Se utilizează, de asemenea,
pentru transcrierea
înregistrării sonore.
P Notă
• Nu puteţi seta o scenă în timpul
înregistrării.
• La trecerea a 60 de secunde fără nicio
operaţie după apariţia ferestrei Scene
Select, se va afișa fereastra modului
oprire.
Sfaturi pentru o înregistrare mai
bună
Există metode de efectuare a unor
înregistrări de calitate altele decât prin
utilizarea selecţiei scenelor.
Înregistrarea la o întâlnire
Înregistrarea unei note vocale
Prin deschiderea suportului în spate și
amplasarea reportofonului digital pe
masă într-o poziţie mai apropiată de
verticală, puteţi înregistra cu sunete
clare, fără paraziţi și fără zgomot cauzat
de vibraţiile biroului.
Prin amplasarea reportofonului digital
în apropierea părţii laterale a gurii,
puteţi evita să respiraţi în direcţia
microfoanelor încorporate și puteţi să
înregistraţi sunete clare.
Microfoane
încorporate
Alte operaţii de înregistrare
Înregistrarea unui interviu
Amplasaţi reportofonul digital astfel
încât microfoanele încorporate să fie
orientate în direcţia persoanei
intervievate.
37
RO
Înregistrarea unor melodii
interpretate
Prin atașarea unui trepied (nu este
furnizat) sau prin deschiderea suportului
în partea din spate și amplasarea
reportofonului digital într-o poziţie mai
apropiată de verticală, puteţi regla cu un
plus de precizie unghiul reportofonului
digital și al microfoanelor încorporate.
La înregistrarea unui cor sau a unei
piese interpretate la pian, de exemplu,
amplasaţi reportofonul digital pe o masă
la circa 2 - 3 metri de interpret sau
interpreţi. Instalaţi reportofonul digital
cu fereastra afișajului orientată în sus și
cu microfoanele încorporate îndreptate
spre sursa de sunet.
38
RO
Setări Scene Select
Pentru detalii privind elementele și
setările de meniu, consultaţi
paginile 95 - 102.
Meeting
( )
Voice
Notes
( )
Interview
( )
VOR
OFF
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps 128kbps 192kbps
(ST)
(STSP) (ST)
Mic
Sensitivity
Medium Low
(
)
( )
Medium
(
)
LCF(Low
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN MIC IN MIC IN
ON
Lecture
( )
Audio IN
( )
VOR
OFF
OFF
REC
Mode
192kbps (ST) 192kbps (ST)
Mic
Sensitivity
Medium
(
)
Low
( )
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
Audio IN
Adăugarea unei înregistrări
la un fișier înregistrat
anterior
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
Alte operaţii de înregistrare
–. , > +
P Notă
Nu puteţi modifica setările Scene Select.
Dacă doriţi să modificaţi elementele de
setare, precum REC Mode (pagina 101),
Mic Sensitivity (pagina 101) etc., pentru
situaţii de înregistrare, utilizaţi meniul
pentru a modifica fiecare element al
setărilor de înregistrare.
Când opţiunea „Add/Overwrite” din
meniu este setată la „Add”, puteţi
adăuga o înregistrare la fișierul redat.
Înregistrarea adăugată va fi amplasată
după fișierul curent și va fi considerată
ca făcând parte din fișier.
În timpul redării fișierului 3
Fișier 3
Fișier 4
După adăugarea unei înregistrări
Fișier 3
Fișier 4
Înregistrare adăugată
39
RO
Selectaţi mai întâi fișierul la care doriţi
să adăugaţi o înregistrare.
4 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
5 Când este redat fișierul care urmează
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Add/Overwrite”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
modul meniu.
a fi adăugat, apăsaţi pe z REC/
PAUSE.
„Add REC?” va fi afișat.
Pentru detalii despre redare,
consultaţi pagina 26.
6 În timp ce este afișat „Add REC?”,
apăsaţi pe z REC/PAUSE.
Indicatorul de înregistrare va lumina
în culoarea roșie. Apoi, înregistrarea
începe.
7 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a opri
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Add”, apoi apăsaţi pe
P Notă
N PLAY/STOP•ENTER.
• Nu puteţi adăuga o înregistrare când
fișierul a atins limita dimensională
maximă (500 MB).
• Nu puteţi adăuga o înregistrare la un
fișier MP3 care nu a fost înregistrat
utilizând reportofonul digital. Mai mult,
când editaţi fișiere utilizând software-ul
furnizat Sound Organizer, adăugarea
unei înregistrări la fișiere nu este posibilă.
„Add/Overwrite” este setat la „OFF”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
40
RO
înregistrarea.
• Modul REC Mode al unei înregistrări
suplimentare coincide cu cel al fișierului
adăugat.
• Dacă au trecut 10 minute de la pasul 5,
trebuie să reluaţi procedura începând de
la pasul 5.
Adăugarea unei înregistrări
de suprascriere în timpul
redării
Punctul de început al unei înregistrări de
suprascriere
Fișier 2
Fișier 3 Fișier 4
Partea ștearsă
din fișierul 2
Fișier 2
Fișier 3
Fișier 4
Înregistrare de suprascriere adăugată în
fișierul 2
Selectaţi mai întâi fișierul la care doriţi
să adăugaţi o înregistrare de
suprascriere.
z REC/PAUSE
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
x
–., >+
Alte operaţii de înregistrare
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
Când opţiunea „Add/Overwrite” din
meniu este setată la „Overwrite”, puteţi
adăuga o înregistrare de suprascriere
după un punct selectat dintr-un fișier
înregistrat. Partea din fișier ulterioară
punctului selectat va fi ștearsă.
a selecta „Add/Overwrite”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
41
RO
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Overwrite”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
„Add/Overwrite” este setat la „OFF”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
4 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
5 La redarea fișierului care urmează a fi
adăugat, apăsaţi pe z REC/PAUSE
în poziţia în care doriţi să suprascrieţi
fișierul.
„Overwrite REC?” va fi afișat.
Pentru detalii despre redare,
consultaţi pagina 26.
6 În timp ce este afișat „Overwrite
REC?”, apăsaţi pe z REC/PAUSE.
Indicatorul de înregistrare va lumina
în culoarea roșie. Apoi, înregistrarea
începe.
42
RO
7 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a opri
înregistrarea.
P Notă
• Nu puteţi adăuga o înregistrare de
suprascriere la un fișier MP3 când fișierul
a atins limita dimensională maximă
(500 MB). Totuși, puteţi adăuga o
înregistrare de suprascriere la un fișier,
chiar dacă fișierul a atins limita
dimensională maximă, când începutul
porţiunii care se va suprascrie nu a atins
limita dimensională maximă.
• Nu puteţi adăuga o înregistrare de
suprascriere la un fișier MP3 care nu a
fost înregistrat utilizând reportofonul
digital. Mai mult, când editaţi fișiere
utilizând software-ul furnizat Sound
Organizer, adăugarea unei înregistrări de
suprascriere la fișiere nu este posibilă.
• Modul REC Mode al unei înregistrări de
suprascriere suplimentare coincide cu cel
al fișierului adăugat.
• Dacă au trecut 10 minute de la pasul 5,
trebuie să reluaţi procedura începând de
la pasul 5.
Începerea automată a
înregistrării ca răspuns la
sunet – funcţia VOR
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „VOR”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
Puteţi seta funcţia VOR (Voice
Operated Recording) la „ON”, pentru
a determina reportofonul digital să
înceapă înregistrarea atunci când
detectează sunete, respectiv să întrerupă
înregistrarea atunci când nu se aud
sunete, eliminând înregistrarea pe
durata perioadelor fără sunete.
a selecta „ON”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Alte operaţii de înregistrare
–., >+
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
„VOR” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
4 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire sau în modul
înregistrare pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
43
RO
5 Apăsaţi pe z REC/PAUSE.
„VOR” și „
afișajului.
” apare în fereastra
Înregistrarea se întrerupe când nu se
detectează sunete și când simbolul
„PAUSE” este afișat cu intermitenţă.
Când reportofonul digital detectează din
nou sunete, înregistrarea reîncepe.
Pentru anularea funcţiei VOR
Setaţi „VOR” la „OFF” în pasul 3.
P Notă
• Funcţia VOR este afectată de sunetele
ambiante. Setaţi „Mic Sensitivity” în
meniu, în funcţie de condiţiile de
înregistrare. Când înregistrarea nu este
satisfăcătoare după modificarea setării
„Mic Sensitivity” sau când doriţi să
efectuaţi o înregistrare importantă, setaţi
„VOR” la „OFF” în meniu.
• În timpul înregistrării FM (pagina 82),
funcţia VOR nu este operaţională.
44
RO
Înregistrarea pe o cartelă de memorie
N PLAY/STOP•ENTER
•DISP–MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
* Când introduceţi o
cartelă de memorie cu
partea din spate a
reportofonului digital
orientată spre dvs.
Introduceţi cartela microSD cu
eticheta orientată spre dvs.*
În afara memoriei încorporate, puteţi
înregistra fișiere pe o cartelă de
memorie.
Cartelele de memorie care se pot utiliza
cu reportofonul digital sunt
următoarele:
• Suport Memory Stick Micro™ (M2™):
Se acceptă până la 16 GB.
• Cartelă microSD: Sunt acceptate
cartele microSD (FAT16) mai mici de
2 GB și cartele microSDHC (FAT32)
cu capacităţi cuprinse între 4 GB și
32 GB.
Nu sunt acceptate cartele de memorie
de 64 MB sau mai puţin.
Alte operaţii de înregistrare
Introduceţi cartela de memorie
M2™ cu terminalele orientate
spre dvs.*
Despre cartelele de memorie
compatibile
Cartelele microSD/microSDHC care au
fost testate în conformitate cu
standardele noastre sunt următoarele.
Cartele microSD/microSDHC
Furnizor 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
a
a
a
a
a
SanDisk
45
RO
a: Funcţionare testată
–: Funcţionare netestată
Valabil începând cu ianuarie 2011
Pentru ICD-AX412F, testele operaţionale
efectuate au utilizat cartele de memorie
disponibile începând cu ianuarie 2011.
Pentru cele mai recente informaţii despre
cartelele de memorie testate, accesaţi
pagina principală de asistenţă pentru
reportofonul digital:
http://support.sony-europe.com/DNA
Pentru introducerea unei cartele
de memorie
Înainte de înregistrare, copiaţi pe
computer toate datele stocate în cartela
de memorie și formataţi cartela de
memorie din reportofonul digital
(pagina 107), astfel încât să nu mai
conţină date.
1 Deschideţi capacul slotului cartelei de
memorie, în modul oprire.
În acest manual, cartelele M2™ și microSD
sunt desemnate sub denumirea generică de
„cartelă de memorie”.
Slotul pentru cartela M2™/microSD este
desemnat sub denumirea „slot de cartelă
de memorie”.
Din cauza specificaţiilor pentru sistemul
de fișiere al reportofonului digital, puteţi
înregistra și reda un fișier mai mic de
500 MB, utilizând o cartelă de memorie.
Puteţi înregistra până la 4.074 de fișiere
pe un suport M2™.
P Notă
Nu sunt garantate operaţiile pe toate
tipurile de cartele de memorie compatibile.
46
RO
2 Introduceţi o cartelă M2™ sau
microSD în direcţia indicată în
ilustraţia de la pagina 45, în condiţii
de siguranţă, până la capătul slotului,
până când aceasta se fixează cu un
declic. Apoi, închideţi capacul.
Pentru extragerea unei cartele de
memorie
Împingeţi cartela de memorie în slot.
Când aceasta este împinsă spre exterior,
extrageţi-o din slotul cartelei de
memorie.
Structura folderelor și a fișierelor
În afara folderelor din memoria
încorporată, pe o cartelă de memorie
se mai creează încă 5 foldere.
Structura folderelor și a fișierelor este
oarecum diferită de aceea a memoriei
încorporate (pagina 112).
P Notă
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Select Memory”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
Alte operaţii de înregistrare
• Nu introduceţi și nu extrageţi o cartelă de
memorie pe durata înregistrării/redării/
formatării. În caz contrar, reportofonul
digital poate suferi o defecţiune.
• Nu extrageţi cartela de memorie în timp
ce animaţia „Accessing...” apare în
fereastra afișajului. Riscaţi să deterioraţi
datele.
• Dacă o cartelă de memorie nu este
recunoscută, extrageţi-o și apoi
reintroduceţi-o în reportofonul digital.
• Închideţi ferm capacul slotului cartelei de
memorie. De asemenea, nu introduceţi în
slot obiecte lichide, metalice, inflamabile
sau vreun alt obiect în afara cartelei de
memorie. Pericol de incendiu,
electrocutare sau defecţiuni.
Pentru a comuta destinaţia
reportofonului digital la cartela
de memorie
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Memory Card”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
„Select Memory” este setat la
„Built-In Memory” în momentul
achiziţiei reportofonului digital.
47
RO
În cazul în care cartela de memorie a
fost deja formatată, treceţi la pasul 7.
4 Când cartela de memorie nu este
formatată, apăsaţi pe –. sau pe
>+ pentru a selecta „Detail Menu”,
apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
5 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Format”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
„Erase All Data?” va fi afișat.
6 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
7 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Este afișat
indicatorul cartelei
de memorie.
48
RO
Pentru utilizarea memoriei
încorporate
Selectaţi „Built-In Memory” în pasul 3.
Pentru a începe înregistrarea
Selectaţi folderul și apăsaţi pe
z REC/PAUSE. Pentru detalii despre
înregistrare, consultaţi pagina 20.
Înregistrarea prin intermediul altor
dispozitive
Înregistrarea cu ajutorul
unui microfon extern
Microfon extern
(nu este furnizat)
Alte operaţii de înregistrare
Când modul de înregistrare este setat
la „128kbps” (STSP) sau la „192kbps”
(ST) și se utilizează un microfon
stereo, puteţi înregistra sunete în
format stereo.
„Select Input” apare în fereastra
afișajului.
Dacă „Select Input” nu este afișat,
setaţi această opţiune din meniu
(pagina 102).
Mufă m (microfon)
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „MIC IN”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
N PLAY/STOP•ENTER.
–., >+
x
1 Conectaţi un microfon extern (nu este
furnizat) la mufa m (microfon) când
reportofonul digital se află în modul
oprire.
„Select Input” este setat la „MIC IN”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
49
RO
4 Apăsaţi pe z REC/PAUSE pentru
a începe înregistrarea.
Microfoanele încorporate sunt
întrerupte automat și reportofonul
digital începe să înregistreze sunete
de la microfonul extern.
Dacă nivelul de intrare nu este
suficient de puternic, reglaţi setarea
„Mic Sensitivity” la reportofonul
digital.
Când este conectat un microfon de
tip plug in power, microfonul este
alimentat automat cu energie de la
reportofonul digital.
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a opri
înregistrarea.
z Microfoane recomandate
Puteţi utiliza microfonul cu electret/
condensator Sony ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P
(nu este furnizat).
50
RO
Pentru înregistrarea sunetelor de
la un telefon sau de la un telefon
celular
Puteţi utiliza microfonul de tip electret/
condensator cu cască ECM-TL1 (nu este
furnizat) pentru înregistrarea sunetelor
de la un telefon sau de la un telefon
celular.
Pentru detalii privind modul de stabilire
a conexiunii, consultaţi instrucţiunile de
utilizare furnizate cu microfonul
ECM-TL1.
P Notă
• După ce aţi realizat conexiunea, verificaţi
calitatea sunetului conversaţiei și nivelul
de înregistrare înainte de a începe
înregistrarea.
• Dacă se înregistrează semnalul sonor al
telefonului sau un ton de apel, este
posibil ca înregistrarea conversaţiei să se
realizeze la un nivel sonor mai redus.
În acest caz, începeţi înregistrarea după
iniţierea conversaţiei.
• Este posibil ca funcţia VOR (pagina 43)
să nu fie operaţională, în funcţie de tipul
telefonului sau de starea liniei.
• Nu ne asumăm nicio răspundere pentru
niciun inconvenient, chiar dacă nu puteţi
înregistra o conversaţie utilizând
reportofonul digital.
Înregistrarea de la alte
echipamente
CD player etc.
Mufă m (microfon)
–. , > +
x
Puteţi realiza fișiere MP3 fără utilizarea
computerului, înregistrând sunete de la
alte echipamente conectate la
reportofonul digital.
z Sfaturi
• Înainte de începerea înregistrării,
recomandăm realizarea în prealabil a
unei înregistrări de test sau monitorizarea
înregistrării (pagina 53).
• Dacă nivelul de intrare nu este suficient
de puternic, conectaţi mufa de cască
(minimufă stereo) a celuilalt echipament
la mufa m (microfon) a reportofonului
digital și reglaţi nivelul de volum la
echipamentul conectat la reportofonul
digital.
Alte operaţii de înregistrare
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
Când selectaţi „Audio IN” în meniul
„Scene Select”, setările adecvate pentru
înregistrarea de la alte echipamente sunt
deja selectate. Pentru detalii despre
setare, consultaţi pagina 35.
1 Conectaţi celălalt echipament la
reportofonul digital când acesta din
urmă se află în modul oprire.
Cuplaţi conectorul de ieșire audio
(minimufă stereo) al celuilalt
echipament la mufa m (microfon) a
reportofonului digital, utilizând cablul
de conectare audio furnizat.
„Select Input” apare în fereastra
afișajului.
Dacă „Select Input” nu este afișat,
setaţi această opţiune din meniu
(pagina 102).
51
RO
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Audio IN”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
„Select Input” este setat la „MIC IN”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
4 Apăsaţi pe z REC/PAUSE pentru
a începe înregistrarea.
Microfoanele încorporate sunt
întrerupte automat și reportofonul
digital începe să înregistreze sunete
de la echipamentul conectat.
5 Începeţi redarea la echipamentul
conectat la reportofonul digital.
6 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a opri
înregistrarea.
52
RO
P Notă
Când ieșirea audio a unui dispozitiv extern
este monofonică și modul de înregistrare
este setat la „128kbps” (STSP) sau la
„192kbps” (ST), sunetele sunt înregistrate
într-un singur canal.
În acest caz, setaţi modul de înregistrare la
„48kbps(MONO)” (SP) sau la
„8kbps(MONO)” (LP), sau utilizaţi
adaptorul cu fișă furnizat pentru conversia
sunetelor monofonice în sunete stereo.
Funcţionarea în timpul înregistrării
Monitorizarea înregistrării
Mufă i (cască)
VOL –/+
Alte operaţii de înregistrare
În cazul în care conectaţi căștile stereo
la mufa i (cască), puteţi monitoriza
înregistrarea. Puteţi regla volumul de
monitorizare apăsând pe butonul
VOL –/+, dar nivelul de înregistrare
este fixat.
P Notă
Când firul de la cască intră în contact cu
reportofonul digital în timp ce monitorizaţi
înregistrarea, este posibil ca reportofonul
digital să înregistreze zgomote. Zgomotul
poate fi diminuat prin păstrarea unei
distanţe între firul de la cască și
reportofonul digital.
53
RO
Alte operaţii de redare
Modificarea setărilor de redare
Metode de redare
convenabile
Ascultarea sunetelor la o calitate
superioară
• Pentru ascultarea cu ajutorul căștilor:
Conectaţi căștile stereo la mufa
i (cască). Difuzorul încorporat va fi
deconectat automat.
• Pentru ascultarea de la un difuzor
extern:
Conectaţi un difuzor activ sau pasiv
(nu este furnizat) la mufa i (cască).
Localizarea rapidă a punctului de
la care doriţi să începeţi redarea
(căutare ușoară)
Când „Easy Search” este setat la „ON”
(pagina 95) în meniu, puteţi localiza
rapid punctul din care doriţi să începeţi
redarea, apăsând pe –. sau pe >+,
în mod repetat, în timpul redării.
Puteţi reveni cu circa 3 secunde apăsând
pe –. o dată, respectiv vă puteţi
deplasa cu circa 10 secunde înainte
apăsând o dată pe >+. Această funcţie
este utilă pentru localizarea unui punct
dorit dintr-o înregistrare lungă.
54
RO
Căutarea înainte/înapoi în timpul
redării (derularea înainte/înapoi)
• Pentru a căuta înainte (derulare
înainte):
Ţineţi apăsat pe >+ în timpul redării
și eliberaţi-l în punctul de unde doriţi
să reluaţi redarea.
• Pentru a căuta înapoi (derulare
înapoi):
Ţineţi apăsat pe –. în timpul redării
și eliberaţi-l în punctul de unde doriţi
să reluaţi redarea.
Reportofonul digital caută la viteză
redusă, cu sunet de redare. Acest lucru
este util pentru a verifica un cuvânt
înainte sau înapoi. Apoi, dacă ţineţi
apăsat pe buton, reportofonul digital
începe să caute la viteză mai mare.
z Când fișierele sunt redate până la
sfârșitul ultimului fișier
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
Alte operaţii de redare
• La redarea normală sau rapidă până la
sfârșitul ultimului fișier, indicatorul
„FILE END” luminează timp de circa
5 secunde.
• Când „FILE END” și indicatorul de
redare se sting, reportofonul digital se
va opri la începutul ultimului fișier.
• Dacă ţineţi apăsat pe –. de la butonul
de control în timp ce indicatorul „FILE
END” luminează, fișierele sunt redate
rapid, iar redarea normală va începe din
punctul în care este eliberat butonul.
• Dacă ultimul fișier este lung și doriţi să
începeţi redarea într-o porţiune
ulterioară a fișierului, ţineţi apăsat pe
>+ pentru a vă deplasa la sfârșitul
fișierului, apoi apăsaţi pe –. în timp ce
„FILE END” luminează, pentru a reveni
la punctul dorit.
• Pentru orice fișier, cu excepţia ultimului,
accesaţi începutul următorului fișier și
redaţi înapoi, până la punctul dorit.
Reducerea zgomotului din
sunetele redate și sporirea
clarităţii vocii umane –
funcţia de eliminare a
zgomotului
–., >+
Când setaţi comutatorul NOISE CUT la
poziţia „ON” în modul redare, zgomotul
ambiant diferit de vocea umană este
diminuat. Redarea fișierelor se
realizează cu o bună claritate a
sunetelor, deoarece se reduce zgomotul
pe toate benzile de frecvenţă care includ
vocea umană.
55
RO
P Notă
• Efectul funcţiei de eliminare a
zgomotului poate fi diferit, în funcţie de
starea vocii înregistrate.
• La utilizarea difuzorului încorporat,
funcţia de eliminare a zgomotului nu este
operaţională.
• La ascultarea posturilor de radio FM,
funcţia de eliminare a zgomotului nu este
operaţională.
Pentru setarea nivelului de
eliminare a zgomotului
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
Se va afișa fereastra de setare a
funcţiei „Noise Cut Level”.
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Maximum” sau pe
„Medium”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
modul oprire sau în modul redare
pentru a intra în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Detail Menu”, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
„Noise Cut Level” este setat la
„Maximum” în momentul achiziţiei
reportofonului digital.
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea funcţiei de
eliminare a zgomotului
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Noise Cut Level”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
56
RO
Glisaţi comutatorul NOISE CUT în
poziţia „OFF”.
Reglarea vitezei de redare –
funcţia DPC (Digital Pitch
Control)
+: Mărește viteza de redare cu 0,10 ori
la fiecare apăsare pe acest buton (de
la ×1,00 la ×2,00).
Când ţineţi apăsat pe fiecare buton,
puteţi modifica viteza continuu.
Viteza de redare este setată la „×0,70”
la achiziţia reportofonului digital.
SPEED+/–
1 Glisaţi comutatorul DPC(SPEED
CTRL) în poziţia „ON”.
2 În timpul redării, apăsaţi pe SPEED+/–
pentru a regla viteza de redare.
–: Reduce viteza de redare cu 0,05 ori
la fiecare apăsare pe acest buton (de
la ×0,50 la ×1,00).
Alte operaţii de redare
Puteţi regla viteza de redare într-un
interval cuprins între 0,50 ori - 2,00 ori.
Fișierul este redat în tonuri naturale,
prin intermediul unei funcţii de
procesare digitală.
Pentru a reveni la viteza normală
de redare
Glisaţi comutatorul DPC(SPEED
CTRL) în poziţia „OFF”.
P Notă
• Dacă apăsaţi pe SPEED+/– când
comutatorul DPC(SPEED CTRL) este
setat la „OFF”, se afișează „DPC is OFF”
și viteza de redare nu poate fi reglată.
Setaţi comutatorul DPC(SPEED CTRL)
în poziţia „ON”.
• Funcţia de eliminare a zgomotului
(pagina 55) nu funcţionează în cazul în
care comutatorul DPC(SPEED CTRL)
este setat la „ON”.
57
RO
Selectarea modului de
redare
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Detail Menu”, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
a selecta „Continuous Play”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
x
A-B
–., >+
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
Puteţi utiliza meniul sau acţiona
butoanele pentru a selecta modul de
redare, în conformitate cu situaţiile de
redare.
a selecta „ON”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Pentru a reda continuu toate
fișierele dintr-un folder - redare
continuă
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire sau în modul redare
pentru a intra în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
58
RO
„Continuous Play” este setat la
„OFF” la achiziţia reportofonului
digital.
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru a reveni la modul normal
de redare - redarea unui singur
fișier
Selectaţi „OFF” în pasul 4.
Pentru a reda un fișier în mod
repetat
2 Apăsaţi din nou pe
(repetare)
A-B pentru a specifica punctul de
sfârșit B.
„
A-B” este afișat și secţiunea
specificată este redată în mod repetat.
În timpul redării, ţineţi apăsat pe
N PLAY/STOP•ENTER până când
apare „
1”. Fișierul selectat va fi redat
în mod repetat.
Pentru a reveni la redarea normală:
Apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
Pentru a relua redarea normală, apăsaţi
din nou pe N PLAY/STOP•ENTER.
Pentru redarea în mod repetat a
unei secţiuni specificate –
repetare A-B
1 În timpul redării, apăsaţi pe
(repetare) A-B pentru a specifica
punctul de început A.
„A-B B?” este afișat.
Alte operaţii de redare
Pentru oprirea redării cu repetare A-B:
Apăsaţi pe x (oprire).
Pentru modificarea segmentului
specificat pentru redarea cu repetare
A-B:
În timpul redării cu repetare A-B,
apăsaţi din nou pe
(repetare) A-B
pentru a specifica un nou punct de
început A. Apoi, specificaţi un nou
punct de sfârșit B, ca în pasul 2.
P Notă
Nu puteţi seta punctele A și B în apropierea
începutului sau a sfârșitului unui fișier, și
nici în jurul marcajelor de urmărire.
59
RO
Redarea unui fișier la ora dorită, cu alarmă
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
2 Apăsaţi pe –. sau pe
>+ pentru a selecta „Alarm”,
apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
x
–. , > +
Puteţi declanșa o alarmă și începe
redarea unui fișier selectat, la o anumită
oră. Puteţi determina redarea unui fișier
la o dată specificată, săptămânal sau
zilnic, la aceeași oră. Puteţi seta
o alarmă pentru un fișier.
3 Apăsaţi pe –. sau pe
>+ pentru a selecta „ON”,
apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Selectaţi fișierul care doriţi să fie
redat cu alarma.
2 Accesaţi modul de setare al alarmei.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în
modul meniu.
Se va afișa fereastra modului
meniu.
60
RO
„Alarm” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Setaţi data și ora alarmei.
1 Apăsaţi pe –. sau pe
>+ pentru a selecta „Date”, o zi
din săptămână sau „Daily”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Când selectaţi „Date”:
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta un șablon de alarmă
preferat, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Indicator de
alarmă
Beep&Play
Fișierul selectat va fi redat
după alarmă.
Beep
Se va auzi numai alarma.
Play
Va fi redat numai fișierul
selectat.
Alte operaţii de redare
Setaţi succesiv anul, luna, ziua, ora
și minutul, așa cum se arată în
procedura „Pasul 4: Setarea
ceasului” de la pagina 16.
Când selectaţi o zi din săptămână
sau „Daily”:
Apăsaţi pe –. sau pe
>+ pentru a seta ora,
apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER, pe –. sau pe
>+ pentru a seta minutul, apoi
apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
Șablonul de alarmă este setat la
„Beep&Play” la achiziţia
reportofonului digital.
Este afișată animaţia „Executing...”.
Pentru modificarea setării
alarmei
Selectaţi fișierul pentru care doriţi să
modificaţi setarea de alarmă, apoi
urmaţi pașii de la 2 la 5.
61
RO
Pentru anularea setării alarmei
Pentru oprirea redării alarmei
Urmaţi pașii 1 și 2. În pașii 2-3, selectaţi
„OFF” și apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER. Alarma va fi anulată și
indicatorul de alarmă va dispărea din
fereastra afișajului.
În timp ce se aude sunetul de alarmă,
apăsaţi pe orice buton, cu excepţia
VOL –/+. Dacă funcţia HOLD este
activată, puteţi opri alarma apăsând pe
orice buton.
La sosirea datei și a orei setate
P Notă
La ora setată, „ALARM” este afișat în
fereastra afișajului și alarma și fișierul
selectat vor fi redate utilizând șablonul
de alarmă selectat.
• Puteţi seta o singură alarmă pentru
fiecare fișier.
• Când ceasul nu a fost setat sau nu sunt
înregistrate fișiere, nu puteţi seta alarma.
• Alarma sună chiar dacă setaţi „Beep” la
„OFF” în meniu (pagina 105).
• Dacă ora de alarmă vine în momentul în
care reportofonul digital accesează date
etc., alarma poate fi anulată automat.
• Dacă sosește ora mai multor alarme,
numai primul fișier va fi redat cu o
alarmă.
• Dacă divizaţi un fișier pentru care aţi
setat o alarmă, setarea de alarmă rămâne
activă numai pentru prima parte a
fișierului divizat.
• Dacă ștergeţi un fișier în care aţi setat
o alarmă, alarma respectivă va fi, de
asemenea, anulată.
• Nu puteţi seta alarme în fișierele podcast.
• Nu puteţi seta alarme în fișierele stocate
pe o cartelă de memorie.
Când redarea se încheie, reportofonul
digital se va opri automat. (Când
șablonul de alarmă este setat la
„Beep&Play” sau „Play”, reportofonul
digital se va opri la începutul fișierului
selectat.)
62
RO
Redarea prin intermediul altor dispozitive
Înregistrarea cu alte
echipamente
Casetofon cu
înregistrare,
minicasetofon cu
înregistrare cu disc etc.
Mufă i (cască)
1 Conectaţi mufa i (cască) a
reportofonului digital la borna de
intrare externă a celuilalt echipament,
utilizând cablul audio furnizat.
2 Apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER
pentru a începe redarea și, în același
timp, pentru a seta echipamentul
conectat la modul de înregistrare.
Un fișier din reportofonul digital va fi
înregistrat la echipamentul conectat.
Alte operaţii de redare
3 Apăsaţi pe x (oprire) de la
reportofonul digital și simultan de la
echipamentul conectat, pentru a opri
înregistrarea.
N PLAY/
STOP•ENTER
x
z Sfat
Dacă volumul sunetelor înregistrate este
insuficient de puternic, reglaţi sunetul de
redare al reportofonului digital
(pagina 27).
Puteţi înregistra sunetele reportofonului
digital cu alte echipamente.
Înainte de începerea înregistrării,
recomandăm efectuarea prealabilă a
unei înregistrări de test.
63
RO
Editarea fișierelor
Aranjarea fișierelor dintr-un folder
Mutarea unui fișier într-un
alt folder
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Move & Copy”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Move File”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
mutaţi.
2 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
64
RO
5 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta folderul în care doriţi să
mutaţi fișierul, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Copierea unui fișier pe
celălalt suport de memorie
Slot pentru cartelă de
memorie
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
Animaţia „Moving File...” este afișată
și fișierul este mutat în ultima poziţie
din folderul destinaţie.
Când mutaţi un fișier într-un alt
folder, fișierul original din folderul
precedent va fi șters.
–., >+
P Notă
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
6 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru a anula mutarea fișierului
• Nu puteţi muta fișiere podcast.
• Nu puteţi muta fișierele protejate
(pagina 77).
• Nu puteţi muta fișiere pe celălalt suport
de memorie.
Editarea fișierelor
Apăsaţi pe x (oprire) înainte de pasul 5.
Puteţi copia fișiere între memoria
încorporată și o cartelă de memorie,
ceea ce este util pentru salvarea unei
copii de rezervă. Înainte de începerea
operaţiei, introduceţi o cartelă de
memorie care se va utiliza pentru
copiere în slotul pentru cartela de
memorie.
copiaţi.
Când doriţi să copiaţi un fișier din
cartela de memorie în memoria
încorporată, setaţi suportul de
memorie sursă la „Memory Card”
(pagina 47).
65
RO
2 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
5 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta folderul în care doriţi să
copiaţi fișierul, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Move & Copy”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
Animaţia „Copying...” este afișată și
fișierul este copiat ca ultim fișier din
folderul destinaţie. Se va copia un
fișier cu un nume identic.
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „File Copy”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
6 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru a anula operaţia de
copiere
Apăsaţi pe x (oprire) înainte de pasul 5.
Apare mesajul „Copy to Memory
Card” sau „Copy to Built-In
Memory” și este afișată fereastra de
selecţie a folderului.
66
RO
Pentru a anula operaţia de
copiere în timpul copierii
Ștergerea tuturor fișierelor
dintr-un folder
În timp ce animaţia „Copying...” este
afișată la pasul 5, apăsaţi pe x (oprire).
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
P Notă
x
–., >+
P Notă
Dacă folderul selectat conţine un fișier
protejat (pagina 77), nu puteţi șterge
fișierul protejat din folderul respectiv.
Editarea fișierelor
• Înainte de a începe să copiaţi fișierul
destinaţie, verificaţi indicatorul de
baterie. Dacă bateriile sunt slăbite, este
posibil să nu puteţi copia fișiere.
• În cazul în care capacitatea de memorie
rămasă a suportului de memorie de
destinaţie este insuficientă, este posibil să
nu puteţi copia fișiere.
• Nu puteţi copia fișierele podcast.
• Nu extrageţi și nu introduceţi o cartelă de
memorie și nu opriţi reportofonul digital
în timpul copierii. Este posibil ca fișierele
să fie deteriorate.
1 Selectaţi folderul care conţine
fișierele pe care doriţi să le ștergeţi
atunci când reportofonul digital se
află în modul oprire.
2 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU
pentru a intra în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
67
RO
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Delete”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Erase All”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
„Erase All?” va fi afișat.
5 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și se vor șterge
toate fișierele din folderul selectat.
68
RO
6 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea ștergerii
Selectaţi „NO” în pasul 5, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
Utilizarea unui marcaj de urmărire
Adăugarea unui marcaj de
urmărire
Indicatorul
(marcaj de urmărire) este
afișat cu intermitenţă și se adaugă un
marcaj de urmărire.
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
P Notă
În timpul înregistrării, al redării sau al
întreruperilor, apăsaţi pe T-MARK în
poziţia în care doriţi să adăugaţi un
marcaj de urmărire.
Editarea fișierelor
Puteţi adăuga un marcaj de urmărire
într-un punct în care doriţi să divizaţi un
fișier ulterior sau pe care să-l localizaţi
în timpul redării. La un fișier pot fi
adăugate maximum 98 de marcaje de
urmărire.
• Puteţi adăuga un marcaj de urmărire
numai la fișierele înregistrate utilizând
reportofonul digital. Totuși, când editaţi
fișiere utilizând software-ul furnizat
Sound Organizer, adăugarea unui marcaj
de urmărire la fișiere nu este posibilă.
• Nu puteţi adăuga un marcaj de urmărire
la mai puţin de 0,5 secunde de un alt
marcaj de urmărire.
• Nu puteţi adăuga un marcaj de urmărire
chiar la începutul sau la sfârșitul
fișierului.
• Dacă un fișier conţine deja 98 de marcaje
de urmărire, nu mai puteţi adăuga altele.
• Când se adaugă un marcaj de urmărire în
timpul redării, aceasta se oprește.
69
RO
Pentru localizarea unui marcaj
de urmărire și începerea redării
de la marcajul de urmărire
Apăsaţi pe –. sau pe >+ în modul
oprire. Când indicatorul
(marcaj de
urmărire) este afișat cu intermitenţă
o dată, apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Delete”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Ștergerea unui marcaj de
urmărire
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Erase Track Mark”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
–. , > +
1 Opriţi-vă într-o poziţie situată după
marcajul de urmărire pe care doriţi
să-l ștergeţi.
70
RO
„Erase Track Mark?” este afișat și
indicatorul și numărul marcajului de
urmărire care va fi șters vor fi afișate
intermitent.
5 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și marcajul de
urmărire selectat va fi șters.
Poziţie de oprire
Ștergerea simultană a
tuturor marcajelor de
urmărire din fișierul selectat
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
Ștergerea marcajului
de urmărire
Se va șterge marcajul de urmărire situat
imediat anterior poziţiei de oprire.
6 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
Pentru anularea ștergerii
Selectaţi „NO” în pasul 5, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
1 Selectaţi un fișier din care doriţi să
ștergeţi marcajele de urmărire.
Editarea fișierelor
modul meniu.
–., >+
2 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
71
RO
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Delete”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Erase All Track Marks”,
apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
„Erase All Track Marks?” va fi afișat.
5 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și toate marcajele
de urmărire vor fi șterse simultan.
6 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
72
RO
Pentru anularea ștergerii
Selectaţi „NO” în pasul 5, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
Divizarea unui fișier
Divizarea unui fișier la
poziţia curentă
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
2 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Divide”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
– . , >+
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
Editarea fișierelor
Puteţi diviza un fișier în modul oprire,
astfel încât fișierul este împărţit în două
părţi, iar partea mai nouă a fișierului
divizat va primi un număr nou de fișier.
Prin divizarea unui fișier, puteţi găsi cu
ușurinţă punctul din care doriţi să redaţi
atunci când realizaţi o înregistrare de
durată, de exemplu, la o întâlnire. Puteţi
diviza un fișier până când numărul total
de fișiere din folder atinge valoarea
maximă admisă.
a selecta „Divide Current Position”,
apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
„Divide?” va fi afișat.
1 Opriţi fișierul în poziţia în care doriţi
să-l divizaţi.
73
RO
5 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Apare animaţia „Dividing...”, iar
fișierele divizate vor primi un sufix cu
un număr de ordine („_1” pentru
fișierul original, respectiv „_2” pentru
noul fișier).
Fișier 1
Fișier 2
Fișier 3
Un fișier este
divizat.
Fișier 1 Fișier 2_1 Fișier 2_2 Fișier 3
Un sufix format dintr-un număr de ordine
este adăugat la fiecare dintre fișierele
rezultate în urma divizării.
6 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
P Notă
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de
spaţiu liber în suportul de memorie
pentru a diviza un fișier.
• Când divizaţi un fișier cu titlu și un nume
de artist, partea mai nouă are același titlu
și același nume de artist.
74
RO
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele
înregistrate utilizând reportofonul digital
(de exemplu, un fișier transferat de la un
computer). Mai mult, când editaţi fișiere
utilizând software-ul furnizat Sound
Organizer, divizarea fișierelor nu este
posibilă.
• Odată un fișier divizat, nu-l puteţi
readuce la starea sa originală.
• Dacă divizaţi un fișier la o poziţie aflată
la 0,5 secunde de un marcaj de urmărire,
acesta din urmă va fi șters.
• Din cauza limitărilor de sistem, nu puteţi
diviza un fișier chiar la începutul sau la
sfârșitul fișierului.
Pentru anularea divizării
Selectaţi „NO” în pasul 5, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
Divizarea unui fișier în
poziţiile tuturor marcajelor
de urmărire
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Divide”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Divide All Track Marks”,
apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
divizaţi.
Editarea fișierelor
2 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
„Divide All Track Marks?” va fi
afișat.
75
RO
5 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Apare animaţia „Dividing...”, iar
fișierul este divizat în poziţiile tuturor
marcajelor de urmărire. Toate
marcajele de urmărire existente
în fișiere vor fi șterse.
Fișier 1
Un fișier este divizat.
Fișier 1_01 Fișier 1_02
Fișier 1_03
Un sufix format dintr-un număr de ordine este
adăugat la fiecare dintre fișierele rezultate în
urma divizării.
6 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea divizării
Selectaţi „NO” în pasul 5, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
z Sfat
Pentru a anula divizarea, în timpul
operaţiei, pentru toate marcajele de
urmărire rămase, apăsaţi pe x (oprire).
Fișierele divizate anterior anulării rămân
divizate.
76
RO
P Notă
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de
spaţiu liber în suportul de memorie
pentru a diviza un fișier.
• Când divizaţi un fișier cu titlu și un nume
de artist, partea mai nouă are același titlu
și același nume de artist.
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele
înregistrate utilizând reportofonul digital
(de exemplu, un fișier transferat de la un
computer). Mai mult, când editaţi fișiere
utilizând software-ul furnizat Sound
Organizer, divizarea fișierelor nu este
posibilă.
• Odată un fișier divizat, nu-l puteţi
readuce la starea sa originală.
Protejarea unui fișier
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
a selecta „Protect”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „ON”, apoi apăsaţi pe
–., >+
1 Afișaţi fișierul pe care doriţi să-l
protejaţi.
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
Editarea fișierelor
Pentru a preveni ștergerea sau editarea
accidentală a unui fișier, puteţi proteja
un fișier important. Un fișier protejat
este marcat cu indicatorul
(protejat)
și este privit ca fișier numai pentru citire,
pe care nu-l puteţi șterge sau edita.
N PLAY/STOP•ENTER.
modul meniu.
Indicator de
protecţie
2 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
77
RO
Pentru anularea protecţiei
Selectaţi un fișier protejat, apoi urmaţi
pașii de la 2 la 5. Selectaţi „OFF”
la pasul 4, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
P Notă
Nu se poate seta protecţia pentru fișierele
podcast.
78
RO
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
Realizarea acordului pe frecvenţa unui post
de radio FM
Acordul pe frecvenţa unui
post de radio prin scanarea
frecvenţelor
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „FM Radio”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
x
–., >+
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
Cablul de cască al căștilor stereo este o
antenă FM, deci conectaţi căștile stereo
la mufa i (cască) când ascultaţi un post
de radio FM.
Reportofonul digital intră în modul
radio FM.
P Notă
• Pe parcursul recepţiei FM, nu puteţi
încărca bateriile.
• În timpul recepţiei FM, funcţiile DPC
(SPEED CTRL) și NOISE CUT nu sunt
operaţionale.
79
RO
3 Apăsaţi scurt pe •DISP–MENU
pentru a deplasa cursoarele (b, B)
pe ambele părţi ale afișajului de
frecvenţă, situat pe linia superioară
a ferestrei.
Reportofonul digital este acum
pregătit pentru acordul pe frecvenţa
unui post de radio prin scanarea
frecvenţelor.
4 Apăsaţi în mod repetat pe –. sau
pe >+ pentru a acorda aparatul la
frecvenţa unui post de radio.
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a opri
radioul FM.
80
RO
Pentru scanarea automată a
frecvenţelor radio
În pasul 4, ţineţi apăsat pe –. sau pe
>+ până când cifrele care reprezintă
frecvenţa încep să se modifice în
fereastra afișajului. Reportofonul digital
scanează automat frecvenţele radio și se
oprește când găsește un post cu emisie
fără paraziţi.
Dacă nu puteţi acorda aparatul pe
frecvenţa unui post, apăsaţi pe –. sau
pe >+ în mod repetat pentru a
modifica frecvenţa pas cu pas.
Afișajul când se ascultă un post
de radio FM
Indicator FM
Frecvenţă radio
Sensibilitate receptor
Număr prestabilit
Acordarea pe frecvenţa unui
post de radio predefinit
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Reportofonul digital intră în modul
radio FM.
3 Apăsaţi scurt pe •DISP–MENU
pentru a deplasa cursoarele (b, B) pe
ambele părţi ale afișajului numărului
prestabilit, situat pe linia inferioară.
Când aţi predefinit în prealabil posturi
de radio FM (pagina 83), puteţi realiza
acordul pe frecvenţa unui post prin
selectarea unui număr predefinit.
modul oprire pentru a intra în modul
meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „FM Radio”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Reportofonul digital este acum
pregătit pentru acordul pe frecvenţa
unui post de radio prin selectarea
unui număr prestabilit.
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ în mod
repetat, până la afișarea numărului
prestabilit (P) dorit.
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a opri
radioul FM.
81
RO
Înregistrarea emisiunilor FM
z REC/PAUSE
x
1 Acordaţi aparatul pe frecvenţa
postului pe care doriţi să-l înregistraţi.
2 Apăsaţi pe z REC/PAUSE pentru a
începe înregistrarea.
3 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a opri
înregistrarea.
P Notă
• Când radioul FM este activat, nu puteţi
modifica suporturi de memorie sau
selecta un folder. Înainte de a începe
înregistrarea de la postul de radio FM,
selectaţi în prealabil suportul de memorie
și folderul pe care doriţi să-l utilizaţi
pentru a înregistra emisiunea FM.
• În timpul înregistrării FM, funcţiile Mic
Sensitivity, VOR și LCF nu sunt
operaţionale.
82
RO
Prestabilirea posturilor de radio FM
Prestabilirea automată a
posturilor de radio FM
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Auto Preset”, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–. , > +
„Auto Preset?” va fi afișat.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
timpul recepţiei FM, pentru a intra
în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
Reportofonul digital scanează
automat în căutarea frecvenţelor
radio disponibile, iar posturile vor fi
stocate în memorie, de la frecvenţele
mai joase la cele mai înalte.
La prestabilirea automată a posturilor
de radio FM, numărul prestabilit
pregătit pentru alocare este afișat
intermitent.
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
Vă puteţi acorda automat aparatul la
frecvenţele posturilor de radio și apoi
le puteţi înregistra cu numerele
prestabilite. Puteţi prestabili automat
până la 30 de posturi de radio FM,
utilizând meniul prestabilit.
83
RO
Pentru a opri prestabilirea
automată
Apăsaţi pe x (oprire). Numerele
prestabilite stocate până la apăsarea
pe x (oprire) rămân în memorie.
Prestabilirea manuală a
posturilor de radio FM
2 Apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
Se vor afișa numărul prestabilit și
mesajul „Assign to Preset?”.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
Puteţi stoca un post de radio FM
neînregistrat la un număr prestabilit.
Puteţi prestabili până la 30 de posturi de
radio FM.
1 Urmaţi pașii 1 și 4 din procedura
„Acordul pe frecvenţa unui post de
radio prin scanarea frecvenţelor”
(pagina 79) și acordaţi-vă la frecvenţa
postului de radio pe care doriţi să-l
prestabiliţi. Când postul nu este unul
prestabilit, se afișează „ - -/P”.
Îl puteţi înregistra cu un număr
prestabilit nou.
84
RO
Postul va fi stocat în memorie, la
numărul prestabilit.
P Notă
Dacă au trecut 10 secunde de la apariţia
mesajului „Assign to Preset?”, operaţiile
de configurare sunt anulate.
Ștergerea posturilor de
radio FM prestabilite
N PLAY/
STOP•ENTER
–., >+
1 Urmaţi pașii 1 și 4 ai procedurii
„Acordarea pe frecvenţa unui post de
radio predefinit” (pagina 81) și
realizaţi acordul pe frecvenţa postului
de radio pentru a afișa numărul
prestabilit pe care doriţi să-l ștergeţi.
2 Apăsaţi pe N PLAY/
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
STOP•ENTER.
Se vor afișa numărul prestabilit și
mesajul „Erase Preset?”.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „YES”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Numărul prestabilit va fi înlocuit cu
„ - -/P”.
85
RO
Modificarea setărilor de recepţie a posturilor
de radio FM
Modificarea sensibilităţii
receptorului pentru
radioul FM
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „DX/LOCAL”, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–., >+
Puteţi seta sensibilitatea receptorului
când ascultaţi postul de radio FM.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
timpul recepţiei FM, pentru a intra în
modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
86
RO
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „DX” sau „LOCAL”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
4 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
DX
În mod normal, selectaţi această
setare.
LOCAL Când există interferenţe sau
întreruperi determinate de un
câmp electric intens situat în jurul
antenei transmiţătoare a postului
emitent etc., selectaţi această
setare.
Comutarea sensibilităţii de
scanare
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
–. , > +
„DX/LOCAL” este setat la „DX” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
P Notă
Selectaţi „DX” când starea recepţiei
reportofonului digital este deficitară,
din cauza unui semnal slab.
Puteţi seta sensibilitatea de scanare la
prestabilirea posturilor de radio FM.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
timpul recepţiei FM, pentru a intra în
modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
87
RO
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Scan Sensitivity”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
Comutarea ieșirii postului
de radio FM între difuzor
și cască
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „High” sau „Low” apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
Sensibilitatea de scanare este setată la
„High” la achiziţia reportofonului
digital.
4 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
88
RO
–., >+
În timpul recepţiei sau al înregistrării
FM, puteţi comuta între sunetul de la
difuzor și sunetul de la cască, utilizând
meniul.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU în
timpul recepţiei FM, pentru a intra
în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Audio Output”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta „Headphones” sau pe
„Speaker”, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Ascultarea emisiunilor unui post de radio FM
Ieșirea radioului FM este setată la
„Headphones” în momentul achiziţiei
reportofonului digital.
4 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
modul meniu.
89
RO
Despre funcţia de meniu
Efectuarea setărilor pentru meniu
N PLAY/
STOP•ENTER
•DISP–MENU
x
– . , >+
Când selectaţi „Divide”, „Move &
Copy”, „Delete” sau „Detail Menu”,
apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta elementul din submeniu
pentru care doriţi să efectuaţi setarea,
apoi apăsaţi pe N PLAY/
STOP•ENTER.
1 Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU
pentru a intra în modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta setarea pe care doriţi să
o realizaţi, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta elementul de meniu pentru
care doriţi să realizaţi setarea, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
90
RO
4 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a realiza setarea, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
Pentru a părăsi modul meniu
Apăsaţi pe x (oprire).
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a părăsi
Despre funcţia de meniu
modul meniu.
P Notă
Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 60 de
secunde, modul meniu este anulat automat
și fereastra va reveni la afișajul normal.
Pentru a reveni la fereastra
anterioară
În timpul operaţiilor cu meniu, apăsaţi
pe •DISP–MENU.
Când ecranul de selecţie al submeniului
este afișat după ce selectaţi „Divide”,
„Move & Copy”, „Delete” sau „Detail
Menu”, apăsaţi pe –. sau pe
>+ pentru a selecta „[Back]”, apoi
apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER
pentru a reveni la fereastra meniului
principal.
91
RO
Setări de meniu
Elemente de meniu
Mod de funcţionare
(a: setarea este posibilă / —: setarea nu este posibilă)
Mod oprire
Mod
înregistrare
radio FM
Scene Select
a
—
—
—
—
Add/Overwrite
a
—
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Move & Copy
Delete
92
Mod redare Mod
Mod
înregistrare recepţie
radio FM
RO
Elemente de meniu
Mod de funcţionare
(a: setarea este posibilă / —: setarea nu este posibilă)
Mod oprire
Mod redare Mod
Mod
înregistrare recepţie
radio FM
Mod
înregistrare
radio FM
a
—
—
—
—
FM Radio
a
—
—
—
—
Auto Preset
—
—
—
a
—
DX/LOCAL
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity
—
—
—
a
—
Audio Output
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
USB Charge
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
Despre funcţia de meniu
Select Memory
93
RO
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Scene Select
Permite alegerea unui element dintr-o scenă de
înregistrare pentru fiecare situaţie, după cum urmează:
Meeting ( ), Voice Notes ( ), Interview ( ),
Lecture ( ), Audio IN ( ).
Vezi
pagina
35
z Sfat
La alegerea unei scene, următoarele elemente ale
înregistrării sunt setate automat la valorile optime
pentru situaţiile de înregistrare „REC Mode”,
(pagina 101), „Mic Sensitivity” (pagina 101), „LCF(Low
Cut)” (pagina 102), „VOR” (pagina 43)
Add/Overwrite
94
RO
Permite adăugarea unei înregistrări la un fișier
înregistrat anterior sau la o înregistrare de suprascriere,
în timpul redării.
Add:
Puteţi adăuga o înregistrare.
Overwrite:
Puteţi suprascrie o înregistrare.
OFF*:
Nu puteţi adăuga sau suprascrie o înregistrare.
39, 41
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
VOR
Setează funcţia VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Înregistrarea începe când reportofonul digital
detectează sunete și se întrerupe când nu se aud
sunete, ceea ce elimină înregistrările efectuate pe
durata perioadelor de liniște. Funcţia VOR este
activată când se apasă pe z REC/PAUSE.
OFF*:
Funcţia VOR nu este operaţională.
Vezi
pagina
43
P Notă
Easy Search
Setează funcţia de căutare ușoară.
ON:
Vă puteţi deplasa cu circa 10 secunde înainte apăsând
pe >+, respectiv reveni cu circa 3 secunde înapoi,
apăsând pe –.. Această funcţie este utilă când se
încearcă localizarea unui punct dorit dintr-o
înregistrare lungă.
OFF*:
Funcţia de căutare ușoară nu este operaţională. Când
apăsaţi pe >+ sau pe –., un fișier va fi deplasat
înapoi sau înainte.
Despre funcţia de meniu
În timpul înregistrării FM (pagina 82), funcţia VOR nu
este operaţională.
54
95
RO
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Alarm
Setează alarma.
ON:
Funcţia de alarmă este operaţională. Setaţi data, ora
sau ziua din săptămână sau alegeţi opţiunea de redare
zilnică și setaţi următorul șablon de alarmă.
Beep&Play: Fișierul selectat este redat după ce
sună alarma.
Beep: Se aude numai alarma.
Play: Se redă numai fișierul selectat.
OFF*:
Funcţia de alarmă este anulată.
60
AVLS
Setează funcţia AVLS (Automatic Volume Limiter
System).
ON*:
Funcţia AVLS, care menţine un nivel moderat al
volumului, este operaţională când se ascultă la cască.
OFF:
Funcţia AVLS nu este operaţională și sunetul este
redat la volumul original.
12
P Notă
• Când dezactivaţi funcţia, aveţi grijă să nu ascultaţi la
un volum excesiv.
• Când ascultaţi sunetele utilizând căștile pentru
intervalul de timp specificat, funcţia AVLS este
automat pornită, chiar dacă setaţi „AVLS” la „OFF”
în meniu.
• Dacă reglaţi volumul la un nivel care depășește nivelul
specificat de funcţia AVLS, volumul va fi setat la un
nivel moderat atunci când opriţi reportofonul digital.
96
RO
Vezi
pagina
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Protect
Protejează fișierul selectat, pentru a preveni ștergerea,
divizarea sau mutarea fișierului.
ON:
Funcţia de protecţie este activată.
OFF*:
Funcţia de protecţie este anulată.
77
Divizează un fișier în două.
YES:
Un fișier va fi divizat în două.
NO:
Divizarea nu se va executa.
73
Divide
Divide Current
Position
Despre funcţia de meniu
Divide All Track Divide un fișier în poziţiile tuturor marcajelor de
Marks
urmărire.
YES:
Se execută divizarea în funcţie de marcajele de
urmărire.
NO:
Nu se execută divizarea în funcţie de marcajele de
urmărire.
Vezi
pagina
75
Move & Move File
Copy
Mută fișierul selectat în folderul selectat.
Înainte de a încerca mutarea unui fișier, selectaţi fișierul
care se va muta, apoi deschideţi fereastra de meniu.
64
File Copy
Copiază fișierul selectat din memoria încorporată în
folderul dorit dintr-o cartelă de memorie, respectiv
dintr-o cartelă de memorie în folderul dorit din
memoria încorporată.
Înainte de a încerca să copiaţi un fișier, selectaţi fișierul
care se va copia, apoi deschideţi fereastra de meniu.
65
97
RO
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Delete
Șterge marcajul de urmărire situat imediat anterior
poziţiei curente.
YES:
Marcajul de urmărire va fi șters.
NO:
Marcajul de urmărire nu va fi șters.
Erase Track
Mark
Erase All Track Șterge toate marcajele de urmărire ale fișierului
Marks
selectat.
YES:
Toate marcajele de urmărire vor fi șterse.
NO:
Nu se șterge niciun marcaj de urmărire.
Erase All
98
RO
Șterge toate fișierele din folderul selectat.
Apăsaţi pe FOLDER pentru a reveni la fereastra de
selecţie a folderului înainte de a șterge fișierele și
selectaţi un folder din care se vor șterge toate fișierele,
apoi deschideţi fereastra de meniu.
YES:
Toate fișierele din folderul selectat vor fi șterse.
NO:
Nu se va șterge niciun fișier.
Vezi
pagina
70
71
67
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Select Memory
Selectează suportul de memorie pe care doriţi să stocaţi
un fișier sau care conţine fișierul pe care doriţi să-l
redaţi, editaţi sau copiaţi.
Built-In Memory*:
Se selectează memoria încorporată a reportofonului
digital.
Memory Card:
Se selectează cartela de memorie introdusă în slotul
cartelei de memorie.
Vezi
pagina
47
P Notă
FM Radio
Reportofonul digital intră în modul radio FM.
79
Auto Preset
Scanează automat, în căutarea frecvenţelor disponibile.
Posturile vor fi stocate în memorie.
YES:
Se execută prestabilirea automată.
NO:
Prestabilirea automată este anulată.
83
Despre funcţia de meniu
Când nicio cartelă de memorie nu este introdusă în
reportofonul digital, memoria încorporată este selectată
automat.
99
RO
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
DX/LOCAL
Setează sensibilitatea receptorului când ascultaţi postul
de radio FM.
DX*:
În mod normal, selectaţi această setare.
LOCAL:
Când există interferenţe sau întreruperi determinate
de un câmp electric intens situat în jurul antenei
transmiţătoare a postului emitent etc., selectaţi
această setare.
Vezi
pagina
86
P Notă
Selectaţi „DX” când starea recepţiei reportofonului
digital este deficitară, din cauza unui semnal slab.
100
Scan Sensitivity
Setează sensibilitatea de scanare la prestabilirea
posturilor de radio FM.
High*:
Sensibilitatea de scanare este setată la valori ridicate
(afișată sub forma „SCAN H” în fereastră).
Low:
Sensibilitatea de scanare este setată la valori scăzute
(afișată sub forma „SCAN L” în fereastră).
87
Audio Output
În timpul recepţiei sau al înregistrării posturilor FM,
comută sunetul între difuzor și cască.
Headphones*:
Sunetul provine de la cască.
Speaker:
Sunetul provine de la difuzoare.
88
RO
Setări (*: Setare iniţială)
Vezi
pagina
Detail
Menu
REC Mode
Setează modul de înregistrare, inclusiv calitatea
sunetului.
192kbps*:
Mod de înregistrare stereo (afișat sub forma „ST” în
fereastră)
128kbps:
Mod de înregistrare stereo de tip standard play (afișat
sub forma „STSP” în fereastră)
48kbps(MONO):
Mod de înregistrare monofonic de tip standard play
(afișat sub forma „SP” în fereastră)
8kbps(MONO):
Mod de înregistrare monofonic de tip long play
(afișat sub forma „LP” în fereastră)
–
Mic Sensitivity
Setează sensibilitatea microfonului.
High:
Pentru a înregistra un sunet la mare distanţă de
reportofonul digital sau un sunet de frecvenţă
scăzută, precum o înregistrare într-o cameră
spaţioasă (afișat sub forma „
” în fereastră).
Medium*:
Pentru a înregistra sunetul unei conversaţii sau al
unei întâlniri normale, precum înregistrarea într-o
sală de discuţie sau înregistrarea unui interviu (afișat
sub forma „
” în fereastră).
Low:
Pentru a înregistra dictarea cu un microfon în faţa
gurii, un sunet la mică distanţă de reportofonul digital
sau un sunet puternic (afișat sub forma „
” în
fereastră).
–
Despre funcţia de meniu
Elemente de meniu
P Notă
Pe durata înregistrării FM (pagina 82), setarea Mic
Sensitivity este dezactivată.
101
RO
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Detail
Menu
Setează funcţia LCF (Low Cut Filter) să filtreze o
frecvenţă redusă, pentru a reduce șuieratul vântului; în
consecinţă, puteţi înregistra un fișier cu un plus de
claritate.
ON:
Funcţia LCF este activată.
OFF*:
Funcţia LCF este anulată.
LCF(Low Cut)
Vezi
pagina
–
P Notă
În timpul înregistrării FM (pagina 82), funcţia LCF nu
este operaţională.
Select Input
102
RO
49, 51
Selectează intrarea externă care se va înregistra,
conectată la mufa m (microfon).
MIC IN*:
Selectaţi când înregistraţi fișiere utilizând un
microfon extern.
Audio IN:
Selectaţi când înregistraţi utilizând un alt echipament.
Continuous Play Setează modul de redare continuă.
ON:
Fișierele dintr-un folder sunt redate continuu.
OFF*:
Un fișier este redat și reportofonul digital se oprește
la începutul fișierului următor.
58
Noise Cut Level Setează nivelul de eliminare a zgomotului care se va
utiliza când reportofonul digital redă un fișier înregistrat
cu funcţia de eliminare a zgomotului.
Maximum*:
Nivelul de eliminare a zgomotului va fi mai intens.
Medium:
Nivelul de eliminare a zgomotului va fi limitat.
Selectaţi când nu puteţi prelua sunetul cu ușurinţă
setând „Noise Cut Level” la „Maximum”.
56
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Detail
Menu
Pornește/oprește indicatorii de acces, înregistrare și
redare în timpul funcţionării.
ON*:
Indicatorii luminează continuu sau intermitent pe
durata accesării memoriei, a înregistrării sau a
redării.
OFF:
Indicatorii nu luminează continuu sau intermitent,
nici în timpul funcţionării.
LED
Vezi
pagina
–
P Notă
Language
Setează limba care se va utiliza la mesaje, meniuri etc.
Deutsch (Germană), English (Engleză)*,
Español (Spaniolă), Français (Franceză),
Italiano (Italiană), Русский (Rusă)
19
Despre funcţia de meniu
Când reportofonul digital este conectat la un computer,
indicatorii de acces luminează continuu sau intermitent
chiar dacă „LED” este setat la „OFF”.
103
RO
104
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Detail
Menu
Date&Time
Setează ceasul astfel încât să utilizeze funcţia de alarmă
sau să înregistreze data și ora.
1Ţineţi apăsat pe •DISP–MENU pentru a intra în
modul meniu. Selectaţi „Detail Menu”, apoi
„Date&Time”.
2Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru a selecta
„Auto(Synchronizing)” sau „Manual”, apoi apăsaţi
pe N PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
Când reportofonul digital este conectat la un
computer care execută Sound Organizer, ceasul va
fi reglat automat în funcţie de computerul
respectiv.
Manual:
Setează ceasul prin reglarea succesivă a anului,
lunii, zilei, orei și minutului.
3Când selectaţi „Manual”, apăsaţi pe –. sau pe
>+ pentru a seta succesiv anul, luna, ziua, ora și
minutul, apoi apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER.
Selectează ultimele două cifre ale anului, atunci când
setaţi anul. Când setaţi minutul, este afișată animaţia
„Executing...”.
16
Time Display
Setează afișarea ceasului.
12-Hour:
12:00AM = miezul nopţii, 12:00PM = prânz
24-Hour*:
0:00 = miezul nopţii, 12:00 = prânz
–
RO
Vezi
pagina
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Detail
Menu
Setează dacă se va auzi sau nu un semnal sonor.
ON*:
Se va auzi un semnal sonor, care va indica dacă o
operaţie a fost acceptată sau dacă s-a produs o eroare.
OFF:
Nu se va auzi niciun semnal sonor.
Beep
Vezi
pagina
–
P Notă
Alarma sună chiar dacă setaţi „Beep” la „OFF” în
meniu.
USB Charge
P Notă
Dacă utilizaţi un adaptor de c.a. USB (nu este furnizat)
pentru conectarea reportofonului digital la priza de c.a.
(pagina 131), puteţi încărca bateriile reîncărcabile (nu
sunt furnizate) indiferent de această setare.
–
Despre funcţia de meniu
Setează dacă bateriile reîncărcabile se vor încărca
utilizând sau nu o conexiune USB.
ON*:
Bateriile reîncărcabile vor fi încărcate.
OFF:
Bateriile reîncărcabile nu vor fi încărcate.
105
RO
Elemente de meniu
Detail
Menu
106
RO
Setări (*: Setare iniţială)
Auto Power Off Dacă reportofonul digital este pornit și lăsat pentru
perioada stabilită, acesta se va opri automat.
5min:
Reportofonul digital se va opri după circa 5 minute.
10min*:
Reportofonul digital se va opri după circa 10 minute.
30min:
Reportofonul digital se va opri după circa 30 minute.
60min:
Reportofonul digital se va opri după circa 60 minute.
OFF:
Reportofonul digital nu se va opri automat.
Vezi
pagina
–
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Detail
Menu
Formatează suportul de memorie curent selectat
(memoria încorporată sau cartela de memorie),
ștergând toate datele din memorie și resetând structura
de foldere la starea sa implicită.
YES:
Animaţia „Formatting...” apare și suportul de
memorie va fi formatat.
NO:
Suportul de memorie nu va fi formatat.
Format
Vezi
pagina
–
P Notă
Despre funcţia de meniu
• Utilizaţi funcţia de formatare a reportofonului digital
pentru a formata suportul de memorie.
• Comutaţi suportul de memorie la cel care se va
formata înainte de începerea operaţiei de formatare
(pagina 47).
• Când formataţi suportul de memorie, toate datele
stocate pe reportofonul digital vor fi șterse. Odată
suportul de memorie șters, nu puteţi recupera datele
care au fost șterse.
• La formatarea memoriei încorporate, instrucţiunile de
utilizare stocate în memoria încorporată vor fi de
asemenea șterse. Pentru a obţine o altă copie a
instrucţiunilor de utilizare, vizitaţi pagina principală
de asistenţă Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
107
RO
Utilizarea computerului
Utilizarea reportofonului digital cu
computerul
Când reportofonul digital este conectat
la computer, puteţi transfera date între
cele două dispozitive.
Copierea fișierelor din
reportofonul digital în computer,
în vederea stocării (pagina 116)
Copierea fișierelor MP3 din
computer în reportofonul digital,
în vederea redării (pagina 117)
Utilizarea reportofonului digital
ca memorie USB (pagina 120)
Puteţi stoca temporar, în reportofonul
digital, date de tip imagine sau text
stocate în computer.
Gestionarea și editarea fișierelor
utilizând aplicaţia software
Sound Organizer (pagina 121)
Aplicaţia software furnizată Sound
Organizer permite transferul fișierelor
înregistrate utilizând reportofonul
digital în computer, în vederea
gestionării și editării acestora.
De asemenea, puteţi transfera fișiere
MP3 și fișiere podcast stocate în
computer pe reportofonul digital.
Cerinţe de sistem pentru
computer
Pentru detalii privind cerinţele de sistem
pentru computer, consultaţi
pagina 123, 136.
P Notă
Când reportofonul digital este conectat la
computer, operaţiile reportofonului digital
și recepţia FM este dezactivată.
108
RO
Conectarea reportofonului
digital la computer
Computer
La portul USB al
computerului
Reportofon
digital
La conectorul
(USB)
Pentru a schimba fișiere între
reportofonul digital și computer,
conectaţi cele două dispozitive.
1 Cuplaţi conectorul
(USB) al
reportofonului digital la portul USB
al computerului aflat în funcţiune, cu
cablul de conectare USB furnizat
introdus corect în conectori, până
când fiecare fișă se oprește la capăt.
fost corect recunoscut.
Pe ecranul Windows; deschideţi
„Computerul meu” sau „Computer”
și asiguraţi-vă că „IC RECORDER”
sau „MEMORY CARD” a fost
recunoscut.
Pe un ecran Macintosh; asiguraţi-vă
că o unitate „IC RECORDER” sau
„MEMORY CARD” este afișată pe
desktop.
Reportofonul digital este recunoscut de
computer de îndată ce este stabilită
conexiunea. În timp ce reportofonul
digital este conectat la computer,
mesajul „Connecting” apare în fereastra
afișajului reportofonului digital.
P Notă
• În cazul în care conectaţi mai mult de
două dispozitive USB la computer,
funcţionarea normală nu va fi garantată.
• Utilizarea acestui reportofon digital cu
un hub USB sau un cablu de conectare
USB altul decât cablul furnizat nu este
garantată.
• Se poate produce o defecţiune, în funcţie
de dispozitivele USB conectate simultan.
Utilizarea computerului
Cablu de
conectare USB
2 Asiguraţi-vă că reportofonul digital a
109
RO
• Înainte de conectarea reportofonului
digital la computer, verificaţi dacă sunt
introduse bateriile în reportofon.
• Se recomandă deconectarea
reportofonului digital de la computer
atunci când acesta nu este utilizat fiind
conectat la computer.
Memorie încorporată
„IC RECORDER”
FOLDER01
Structura folderelor și
a fișierelor
Folderele și fișierele sunt afișate pe
ecranul computerului, așa cum se vede
în figură.
Pe un ecran Windows care utilizează
Explorator și pe un ecran Macintosh
care utilizează Finder, folderele și
fișierele pot fi afișate deschizând „IC
RECORDER” sau „MEMORY
CARD”.
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE*1
FOLDER05
Folder transferat din
computer
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
*4
MP3
Instructions*5
110
RO
*3
*3
z Sfaturi
• Titlul sau numele artistului etc.,
înregistrate în fișierele MP3, pot fi afișate
la reportofonul digital. Este util dacă
introduceţi informaţiile despre etichetele
ID3 cu ajutorul aplicaţiei software pe
care o utilizaţi pentru crearea fișierelor
MP3 pe computer.
• Dacă nu s-a înregistrat niciun titlu sau
nume de artist, mesajul „No Data” va
apărea în fereastra afișajului a
reportofonului digital.
La conectarea reportofonului digital la
computer după ce suportul de memorie
de destinaţie a fost setat la „Memory
Card” (pagina 47), structura folderelor
este diferită de cea din situaţia în care
suportul de memorie de destinaţie a fost
setat la „Built-In Memory”.
Utilizarea computerului
*1 Când un fișier este transferat direct în
folderul VOICE, reportofonul digital îl
recunoaște și îl tratează ca pe un fișier
transferat de la computer. Când
transferaţi un fișier din computer în
reportofonul digital, introduceţi fișierul
în folderele de sub folderul VOICE.
*2 Numele unui folder în care sunt stocate
fișierele MP3 va fi afișat la reportofonul
digital ca atare, deci se recomandă
utilizarea unui nume ușor de memorat al
folderului. Numele folderelor
prezentate în ilustraţie reprezintă
exemple.
*3 Reportofonul digital poate recunoaște
până la 8 niveluri de foldere transferate
către sine.
*4 Dacă transferaţi fișiere MP3 separat,
acestea sunt clasificate ca fiind în „No
Folder”.
*5 Instrucţiunile de utilizare ale
reportofonului digital sunt stocate în
folderul „Instructions”, situat imediat în
folderul „IC RECORDER”.
111
RO
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”
microSD cartelă
„MEMORY CARD”
PRIVATE
MSSONY
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE
Sony
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Folder transferat din
computer
MUSIC
Folder transferat din
computer
MUSIC
POP
POP
J-POP
J-POP
MP3
MP3
MP3
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
MP3
Conversation
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
112
RO
MP3
NEWS
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
MP3
Structura folderelor așa cum
apare în fereastra afișajului
reportofonului digital
Modul de afișare a structurii folderelor,
prezentat în fereastra afișajului a
reportofonului digital, este diferit de
modul de afișare pe monitorul unui
computer.
Indicatoarele folderelor din fereastra
afișajului reportofonului digital sunt
următoarele:
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
:
Folder transferat de la un
computer (Acestea sunt afișate
când de la computer au fost
transferate fișiere MP3.)
:
Folder pentru fișiere podcast
transferate de la un computer
(Aceste foldere sunt afișate când
de la computer au fost
transferate fișiere podcast.)
Afișarea unui fișier înregistrat cu
reportofonul digital
Folderele pentru fișiere înregistrate
utilizând reportofonul digital (folderele
din folderul VOICE) vor fi afișate.
Afișarea unui fișier MP3 transferat
de la computer
Utilizarea computerului
:
P Notă
Dacă folderele
sau
nu conţin
fișiere care pot fi redate cu ajutorul
reportofonului digital, aceste foldere nu
vor apărea în fereastra afișajului
reportofonului digital. Chiar dacă folderele
nu conţin fișiere, totuși aceste foldere
pot fi afișate.
113
RO
Următoarele foldere vor fi afișate
printre folderele redirecţionate de la un
computer.
• Foldere aflate sub folderul MUSIC
care conţin un fișier (când unele
foldere au mai multe niveluri, toate
folderele vor fi afișate în paralel.)
• Foldere transferate în alte locaţii decât
sub folderul MUSIC sau sub folderul
PODCASTS.
• Un folder denumit „No Folder” (dacă
transferaţi fișiere MP3 separat,
fișierele respective vor apărea sub
acest folder.)
Afișarea unui fișier podcast
transferat de la computer
Se vor afișa folderele pentru fișiere
podcast transferate de la un computer.
Când transferaţi fișiere podcast de la
computer la reportofonul digital,
utilizaţi aplicaţia software furnizată
Sound Organizer.
114
RO
Deconectarea
reportofonului digital de la
computer
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, există pericolul deteriorării
datelor.
1 Asiguraţi-vă că indicatoarele de
acces, înregistrare și redare ale
reportofonului digital nu luminează.
2 Efectuaţi următoarea operaţie la
computer.
Într-un ecran Windows, faceţi clic pe
pictograma de la baza desktopului
computerului.
t Faceţi clic pe „Scoatere IC
RECORDER”.
Pictograma și meniul afișate pot varia
de la un sistem de operare la altul.
Pe un ecran Macintosh, glisaţi
pictograma „IC RECORDER” de pe
desktop către „Trash” și fixaţi-o
acolo.
Pentru detalii privind deconectarea
reportofonului digital de la computer,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
aferente computerului.
3 Decuplaţi cablul de conectare USB
conectat la reportofonul digital de la
portul USB al computerului.
Utilizarea computerului
115
RO
Copierea fișierelor din reportofonul digital în
computer
z Pentru copierea unui fișier sau a
unui folder (Glisare și fixare)
Puteţi copia fișierele și folderele din
reportofonul digital în computer, în
vederea stocării.
1 Conectaţi reportofonul digital la
computer (pagina 109).
2 Copiaţi fișierele sau folderele pe care
doriţi să le transferaţi în computer.
Glisaţi și fixaţi fișierele sau folderele
pe care doriţi să le copiaţi din „IC
RECORDER” sau din „MEMORY
CARD” pe discul local al
computerului.
116
RO
1 Faceţi clic și ţineţi apăsat,
2 glisaţi,
3 apoi fixaţi.
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer (pagina 114).
Copierea fișierelor MP3 din computer în
reportofonul digital și redarea acestora
2 Copiaţi folderul în care fișierele MP3
Copierea unui fișier MP3 din
computer în reportofonul
digital (glisare și fixare)
1 Conectaţi reportofonul digital la
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer (pagina 114).
Utilizarea computerului
Puteţi copia fișiere MP3 din computer în
reportofonul digital, prin glisare și
fixare, și le puteţi reda utilizând
reportofonul digital.
sunt stocate în reportofonul digital.
Pe un ecran Windows care utilizează
Explorator sau pe un ecran Macintosh
care utilizează Finder, glisaţi și fixaţi
folderul care conţine fișierele MP3 în
„IC RECORDER” sau în
„MEMORY CARD”.
Reportofonul digital poate
recunoaște până la 400 de foldere.
Puteţi copia până la 199 de fișiere în
fiecare folder. Mai mult, reportofonul
digital poate recunoaște până la
4.095 foldere și fișiere pentru un
suport de memorie.
computer (pagina 109).
117
RO
Redarea fișierelor MP3
copiate din computer
utilizând reportofonul digital
Durata maximă de redare (fișiere*),
la redarea fișierelor MP3 utilizând
reportofonul digital, este următoarea.
1 Apăsaţi pe FOLDER.
2 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta folderul ( ) în care apar
fișierele MP3, apoi apăsaţi pe
N PLAY/STOP•ENTER.
3 Apăsaţi pe –. sau pe >+ pentru
a selecta fișierul MP3 pe care doriţi
să-l redaţi.
4 Apăsaţi pe N PLAY/STOP•ENTER
pentru a începe redarea.
5 Apăsaţi pe x (oprire) pentru a opri
redarea.
118
RO
48 kbps
128 kbps
256 kbps
89 h
15 min
(1.338 fișiere)
33 h
25 min
(501 fișiere)
16 h
40 min
(250 fișiere)
(h: ore/min: minute)
* În cazul în care se transferă fișiere MP3 a
câte 4 minute fiecare către reportofonul
digital.
P Notă
• Un fișier MP3 copiat din computer poate
fi redat cu ajutorul reportofonului digital.
Totuși, divizarea unui fișier și setarea
unui marcaj de urmărire nu sunt posibile.
• Dacă aţi copiat fișiere MP3 cu ajutorul
computerului, aceste fișiere nu pot fi
copiate în vederea transferului, din cauza
limitărilor sistemului. În cazul în care
copiaţi fișiere MP3 din computer în
reportofonul digital unul câte unul, puteţi
afișa și reda fișierele MP3 în ordinea
copierii.
Aspectul afișajului la redarea
unui fișier MP3
Apăsaţi pe •DISP–MENU pentru a
verifica informaţiile despre fișierul MP3
în timpul redării.
: Nume folder
: Nume fișier
: Titlu
Utilizarea computerului
: Nume artist
119
RO
Utilizarea reportofonului digital ca memorie
USB
Când reportofonul digital este conectat
la computer, datele de imagine sau
datele text din computer, precum și
fișierele înregistrate utilizând
reportofonul digital pot fi stocate
temporar în reportofonul digital.
Computerul trebuie să respecte
cerinţele de sistem specificate pentru a
utiliza reportofonul digital ca memorie
USB.
Pentru detalii despre cerinţele de sistem,
consultaţi pagina 136.
120
RO
Utilizarea aplicaţiei software furnizate Sound
Organizer
Ce puteţi face utilizând
Sound Organizer
Importul fișierelor înregistrate cu
un reportofon digital
Puteţi importa în Sound Organizer
fișierele înregistrate cu ajutorul unui
reportofon digital.
Fișierele importate sunt salvate în
computer.
Puteţi importa piesele dintr-un CD
muzical în Sound Organizer.
Piesele muzicale importate sunt salvate
în computer.
Importul pieselor muzicale în
computer
Puteţi importa în Sound Organizer
fișierele muzicale și alte fișiere salvate
în computer.
Abonarea la și actualizarea
podcasturilor
Vă puteţi abona la podcasturi în Sound
Organizer.
Abonarea la podcasturi și actualizarea
acestora permite descărcarea (prin
abonament) și accesul la cele mai
recente date de pe Internet.
Utilizarea computerului
Sound Organizer permite schimbul de
fișiere cu un reportofon digital sau cu o
cartelă de memorie. Piesele muzicale
importate din CD-uri muzicale sau alte
suporturi, fișierele MP3 și alte fișiere
audio importate dintr-un computer,
precum și podcasturile, pot fi redate și
transferate într-un reportofon digital.
Se pot efectua diferite operaţii cu
fișierele importate, inclusiv redarea,
editarea și conversia la MP3 și alte
formate. De asemenea, puteţi
inscripţiona CD-uri cu muzica preferată
și puteţi trimite fișiere audio prin e-mail.
Importul pieselor muzicale de pe
un CD muzical
Redarea fișierelor
Puteţi reda fișierele importate în Sound
Organizer.
121
RO
Modificarea informaţiilor despre
fișiere
Puteţi modifica titlul, numele artistului
și alte informaţii despre fișiere, afișate în
lista cu fișiere.
Inscripţionarea unui CD muzical
Puteţi diviza un fișier în mai multe
fișiere.
Puteţi selecta piesele preferate dintre
cele importate în Sound Organizer, apoi
puteţi inscripţiona propriul dvs.
CD original cu muzică.
Combinarea fișierelor
Alte utilizări convenabile
Puteţi combina mai multe fișiere într-un
singur fișier.
• Puteţi lansa aplicaţia software de
e-mail și trimite un fișier înregistrat ca
atașare la mesajul de e-mail.
• Puteţi utiliza aplicaţia software de
recunoaștere a vocii Dragon
NaturallySpeaking (nu este furnizată),
care este compatibilă cu Sound
Organizer, pentru a efectua
recunoașterea vocală a unui fișier și
pentru conversia vocii în text.
Divizarea fișierelor
Ștergerea fișierelor dintr-un
reportofon digital
Puteţi șterge un fișier salvat într-un
reportofon digital.
Utilizaţi această operaţie pentru a șterge
fișierele din reportofonul digital atunci
când doriţi o creștere a cantităţii de
spaţiu liber din reportofonul digital sau
când nu mai aveţi nevoie de unele
fișiere.
Transferul fișierelor într-un
reportofon digital
Puteţi transfera un fișier din programul
Sound Organizer către un reportofon
digital sau o cartelă de memorie.
122
Puteţi beneficia de muzică, podcasturi și
alte categorii de conţinut transferat în
reportofonul digital.
RO
Cerinţe de sistem pentru
computer
P Notă
În continuare, sunt prezentate cerinţele
de sistem pentru utilizarea aplicaţiei
Sound Organizer.
• Funcţionarea nu este garantată dacă se
utilizează orice alt sistem de operare în
afara celor indicate mai sus.
• Versiunile pe 64 de biţi ale sistemului
Windows XP nu sunt acceptate.
Sisteme de operare
IBM PC/AT sau compatibil
• CPU
Windows XP: Procesor Pentium III la
500 MHz sau mai rapid
Windows Vista: Procesor Pentium III
la 800 MHz sau mai rapid
Windows 7: Procesor Pentium III la
1 GHz sau mai rapid
• Memorie
Windows XP: Minimum 256 MB
Windows Vista: Minimum 512 MB
(În cazul Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium, se
recomandă minimum 1 GB.)
Windows 7: Minimum 1 GB
(versiunea pe 32 de biţi)/Minimum
2 GB (versiunea pe 64 de biţi)
• Spaţiu liber pe hard disk
Sunt necesari minimum 400 MB.
În funcţie de versiunea de Windows,
se pot utiliza mai mult de 400 MB.
De asemenea, este necesar spaţiu liber
pentru manipularea datelor muzicale.
Utilizarea computerului
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (versiune pe
32 de biţi)
• Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Business Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 sau ulterior
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 sau ulterior
• Windows XP Professional Service
Pack 3 sau ulterior
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 sau ulterior
Preinstalat.
123
RO
• Setări de afișaj
Rezoluţie ecran: 800 × 600 pixeli sau
superioară (se recomandă
1.024 × 768 pixeli)
Culori ecran: High Color (16 biţi) sau
superior
• Cartelă de sunet
Se recomandă utilizarea unei cartele
de sunet compatibile SoundBlaster.
• Port USB
Este necesar un port compatibil USB
pentru utilizarea dispozitivelor și a
suporturilor.
Funcţionarea prin intermediul unui
hub USB nu este garantată, cu
excepţia modelelor pentru care
funcţionarea a fost garantată în mod
explicit.
124
RO
Instalarea aplicaţiei Sound
Organizer
Instalaţi aplicaţia Sound Organizer în
computer.
P Notă
• La instalarea aplicaţiei Sound Organizer,
conectaţi-vă la un cont cu privilegii de
administrator.
De asemenea, dacă utilizaţi Windows 7 și
apare ecranul [Control cont utilizator],
confirmaţi conţinutul ecranului și faceţi
clic pe [Da] ([Continuare], în cazul
sistemului de operare Windows Vista).
• Sound Organizer nu poate fi pornit de
către un utilizator cu privilegii limitate în
Windows XP.
• Pentru utilizarea funcţiei de actualizare
software în Windows XP, trebuie să vă
conectaţi la un cont cu privilegii de
administrator de computer.
• Modulul Windows Media Format
Runtime este adăugat de programul de
instalare al aplicaţiei software Sound
Organizer. Acest modul nu este eliminat
la dezinstalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
Totuși, dacă a fost deja preinstalat, nu
poate fi dezinstalat.
• Datele din folderele de stocare a
conţinutului nu sunt șterse la
dezinstalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
• Într-un mediu de instalare în care mai
multe sisteme de operare sunt instalate
pe un computer, nu instalaţi Sound
Organizer în fiecare dintre sistemele de
operare. Puteţi crea inconsecvenţe între
date.
1 Asiguraţi-vă că reportofonul digital
nu este conectat, apoi porniţi
computerul și lansaţi Windows.
2 Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în
acordului de licenţă, selectaţi [I
accept the terms in the license
agreement], apoi faceţi clic pe [Next].
4 La apariţia ferestrei [Setup Type],
selectaţi [Standard] sau [Custom],
apoi faceţi clic pe [Next].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran și
stabiliţi setările de instalare când
selectaţi [Custom].
5 La apariţia ferestrei [Ready to Install
the Program], faceţi clic pe [Install].
Instalarea începe.
6 La apariţia ferestrei [Sound
Organizer has been installed
successfully.], bifaţi [Launch Sound
Organizer Now], apoi faceţi clic pe
[Finish].
P Notă
Utilizarea computerului
unitatea CD-ROM.
Meniul [Sound Organizer InstallShield Wizard] pornește
automat și apare fereastra [Welcome
to Sound Organizer Installer].
Dacă meniul [Welcome to Sound
Organizer Installer] nu pornește,
deschideţi Windows Explorator,
faceţi clic dreapta pe unitatea
CD-ROM, faceţi dublu clic pe
[SoundOrganizerInstaller.exe] și
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
3 Asiguraţi-vă că acceptaţi termenii
Se recomandă repornirea computerului
după instalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
125
RO
Fereastra Sound Organizer
A Help
Afișează sistemul de ajutor al
aplicaţiei software Sound Organizer.
Pentru detalii despre fiecare
operaţie, consultaţi aceste fișiere de
ajutor.
B Listă de fișiere pentru Sound
Organizer (My Library)
Afișează o listă de fișiere incluse în
My Library din Sound Organizer, în
funcţie de operaţie.
Recording Files : Afișează o listă
cu fișiere de înregistrare.
126
RO
Fișierele înregistrate cu ajutorul
reportofonului digital apar în
această bibliotecă, atunci când sunt
importate.
Music: Afișează o listă cu fișiere
muzicale.
Piesele muzicale importate dintr-un
CD muzical apar în această
bibliotecă.
Podcast: Afișează o listă cu
podcasturi.
C Lista cu fișiere a reportofonului
digital
Afișează fișierele salvate în
reportofonul digital conectat sau în
cartela de memorie.
D Butonul Edit Mode
Afișează zona de editare, astfel încât
să puteţi edita un fișier.
E Butonul Quick Operation Guide
Afișează Quick Operation Guide,
pentru a putea consulta informaţii
privind caracteristicile de bază ale
aplicaţiei Sound Organizer.
Utilizarea computerului
F Text auxiliar (Import/Transfer)
IC Recorder: Afișează ecranul de
transfer. Apare o listă cu fișiere
dintr-un dispozitiv conectat.
Import CD: Afișează ecranul
pentru importul CD-urilor muzicale.
Burn CD/DVD: Afișează
ecranul pentru inscripţionarea
discurilor.
G Butoane de transfer
: Transferă fișierele aplicaţiei
Sound Organizer într-un reportofon
digital sau o cartelă de memorie.
: Importă fișierele dintr-un
reportofon digital sau o cartelă de
memorie în folderul My Library al
aplicaţiei Sound Organizer.
127
RO
Informaţii suplimentare
Reîncărcarea bateriilor utilizând un
computer
Puteţi încărca bateriile reîncărcabile
NH-AAA-B2KN (nu sunt furnizate)
prin conectarea reportofonului digital la
computer.
Conectaţi reportofonul digital la un
computer aflat în funcţiune și încărcaţi
bateriile până când indicatorul bateriei
arată „
”.
Pentru încărcarea completă a unei
baterii epuizate sunt necesare circa 3 ore
și 30 de minute.*
Bateriile mai pot fi încărcate și prin
intermediul unui adaptor de c.a.
AC-U50AG USB (nu este furnizat)
(pagina 131).
* Aceasta reprezintă o aproximare a
intervalului necesar pentru trecerea de
la stadiul de baterie complet descărcată
la cel de baterie complet încărcată, la
temperatura camerei. Durata variază în
funcţie de puterea rămasă a bateriilor și
de starea acestora. De asemenea, durata
crește dacă temperatura bateriilor este
scăzută sau dacă bateriile se încarcă în
timpul transferului datelor către
reportofonul digital.
128
RO
P Notă
Când reportofonul digital este conectat la
computer, operaţiile reportofonului digital
și recepţia FM este dezactivată.
1 Introduceţi bateriile reîncărcabile.
Glisaţi și ridicaţi capacul
compartimentului pentru baterii,
introduceţi bateriile reîncărcabile
NH-AAA-B2KN respectând
polaritatea corectă, apoi închideţi
capacul.
2 Conectaţi reportofonul digital la
computer.
Utilizaţi cablul de conectare USB
furnizat cu reportofonul digital pentru
a stabili legătura între conectorul
(USB) al reportofonului digital
și portul USB al computerului.
Indicator de baterie
Computer
La portul USB al
computerului
Reportofon
digital
La conectorul
(USB)
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer.
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, când reportofonul digital
conţine fișiere de date, acestea se pot
deteriora sau pot deveni imposibil de
redat.
1 Asiguraţi-vă că indicatoarele de
acces, înregistrare și redare nu
luminează.
2 Efectuaţi următoarea operaţie la
computer.
Într-un ecran Windows, faceţi clic
pe pictograma de la baza
desktopului computerului.
Informaţii suplimentare
Cablu de
conectare USB
În timpul încărcării bateriilor, mesajul
„Connecting” și indicatorul de baterie
sunt afișate sub forma unei animaţii.
t Faceţi clic pe „Scoatere IC
RECORDER”.
129
RO
Pictograma și meniul afișate pot varia
de la un sistem de operare la altul.
Pe un ecran Macintosh, glisaţi
pictograma „IC RECORDER” de
pe desktop către „Trash” și fixaţi-o
acolo.
Pentru detalii privind deconectarea
reportofonului digital de la computer,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
aferente computerului.
3 Decuplaţi cablul de conectare USB
conectat la reportofonul digital de
la portul USB al computerului.
P Notă
• Pe durata încărcării, reportofonul digital
se poate încălzi, ceea ce nu reprezintă o
defecţiune.
• Nu puteţi încărca bateriile în timp ce
computerul se află în modul stare de
veghe/hibernare.
• Dacă indicatorul de baterie nu este afișat
într-o animaţie, încărcarea nu s-a efectuat
în mod corespunzător. Consultaţi
„Depanare” de la pagina 141.
• Bateriile alcaline LR03 furnizate (de
dimensiune AAA) nu se pot încărca.
• Dacă „USB Charge” din meniu este setat
la „OFF”, setaţi-l la „ON” înainte de a
începe încărcarea.
130
RO
Utilizarea unui adaptor de c.a. USB
La conectorul
(USB)
Cablu de
conectare USB
Puteţi încărca bateriile reîncărcabile
NH-AAA-B2KN (nu sunt furnizate) prin
utilizarea adaptorului de c.a. USB
(nu este furnizat). Introduceţi bateriile
reîncărcabile în reportofonul digital
(pagina 128), apoi conectaţi
reportofonul digital la o priză de c.a.
utilizând adaptorul de c.a. USB.
În timpul încărcării bateriilor,
indicatorul de baterie este afișat sub
forma unei animaţii.
Acum, puteţi utiliza reportofonul digital
în timpul încărcării bateriilor.
1 Conectaţi un adaptor de c.a. USB
(nu este furnizat) la o priză de c.a.
2 Conectaţi adaptorul de c.a. USB la
cablul de conectare USB furnizat.
Indicator de baterie
Informaţii suplimentare
Puteţi utiliza reportofonul digital în timp
ce este conectat la o priză de c.a.
utilizând un adaptor de c.a. AC-U50AG
USB (nu este furnizat). Acesta este util
când doriţi să înregistraţi pentru o
perioadă îndelungată.
Reîncărcarea bateriilor utilizând
un adaptor USB de c.a.
3 Cuplaţi cablul de conectare USB la
conectorul
(USB) al
reportofonului digital.
131
RO
Deconectarea
reportofonului digital de la
priza de c.a.
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, când reportofonul digital
conţine fișiere de date, acestea se pot
deteriora sau pot deveni imposibil de
redat.
1 Dacă înregistraţi sau redaţi un fișier,
apăsaţi pe x (oprire) pentru a trece
reportofonul digital în modul oprire.
2 Asiguraţi-vă că indicatoarele de
acces, înregistrare și redare ale
reportofonului digital nu luminează.
3 Deconectaţi cablul de conectare USB
de la conectorul
(USB) al
reportofonului digital, apoi
deconectaţi adaptorul de c.a. USB de
la Cablu de conectare USB, după care
deconectaţi adaptorul de c.a. USB de
la priza de reţea.
132
RO
P Notă
• Pe durata înregistrării (indicatorul de
înregistrare luminează sau este afișat
intermitent în roșu) sau a accesării
datelor (indicatorul de acces este afișat
intermitent în portocaliu),
– reportofonul digital nu trebuie conectat
la, respectiv deconectat de la adaptorul
de c.a. USB conectat la priza de c.a.
– adaptorul de c.a. USB conectat la
reportofonul digital nu trebuie conectat
la, respectiv deconectat de la priza de
c.a.
Riscaţi să deterioraţi datele. Dacă
reportofonul digital este solicitat să
proceseze o cantitate mare de date,
fereastra de pornire poate fi afișată
pentru o perioadă extinsă de timp.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune a
reportofonului digital. Așteptaţi până
când ecranul de pornire dispare din
fereastra afișajului.
• În timp ce se utilizează un adaptor de c.a.
USB, indicatorul de baterie nu apare în
fereastra afișajului.
• Încărcarea bateriilor nu este posibilă pe
durata recepţiei FM.
Măsuri de precauţie
Despre alimentare
Utilizaţi aparatul numai la 3,0 V sau
2,4 V c.c.
Utilizaţi două baterii alcaline LR03
(de dimensiuni AAA) sau două baterii
reîncărcabile de tip NH-AAA-B2KN.
Despre siguranţă
Nu manipulaţi aparatul în timp ce
conduceţi, mergeţi pe motocicletă sau
manevraţi un vehicul cu motor.
Despre manipulare
Informaţii suplimentare
• Nu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată
în apropierea surselor de căldură sau
expusă la lumina directă a soarelui, la
praf excesiv sau la șocuri mecanice.
• În cazul căderii în aparat a unui obiect
solid sau a unui lichid, scoateţi
bateriile și solicitaţi verificarea
aparatului de către personal calificat
înainte de a-l utiliza în continuare.
• Nu permiteţi pulverizarea apei pe
suprafaţa aparatului. Aparatul nu este
etanș. Procedaţi cu mare atenţie mai
ales în următoarele situaţii.
– Când aveţi aparatul în buzunar și
mergeţi la baie etc.
Când vă aplecaţi, aparatul poate
cădea în apă și se poate uda.
– Când utilizaţi aparatul într-un mediu
unde este expus la precipitaţii
(ploaie sau zăpadă) sau la umiditate.
– În situaţii în care puteţi transpira.
Dacă atingeţi aparatul cu mâinile
umede sau dacă îl introduceţi în
buzunarul unor articole
vestimentare îmbibate de
transpiraţie, aparatul se poate uda.
• Puteţi simţi o durere în urechi dacă
utilizaţi căștile când aerul ambiant este
foarte uscat. Aceasta nu se datorează
unei defecţiuni a căștilor, ci
electricităţii statice acumulate în
organism. Puteţi diminua electricitatea
statică purtând haine fără conţinut de
fibră sintetică, care previn formarea
electricităţii statice.
133
RO
Despre zgomot
• Zgomotul se poate auzi când aparatul
este amplasat în apropierea unei surse
de alimentare de c.a., a unei lămpi
fluorescente sau a unui telefon mobil
în timpul înregistrării sau al redării.
• Se pot înregistra zgomote când un
obiect, precum degetul etc., intră în
contact de frecare sau zgâriere cu
aparatul în timpul înregistrării.
Recomandări privind copiile
de rezervă
Pentru evitarea pericolului potenţial
de pierdere a datelor, cauzat de
utilizarea accidentală sau o defecţiune
a reportofonului digital, recomandăm
salvarea unei copii de rezervă a
fișierelor înregistrate pe un computer
etc.
Despre întreţinere
Pentru curăţarea exteriorului, utilizaţi o
lavetă moale, ușor umezită în apă. Apoi,
utilizaţi o lavetă moale și uscată pentru a
șterge exteriorul. Nu utilizaţi alcool,
benzină sau diluant.
Dacă aveţi întrebări sau probleme
referitoare la aparat, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
134
RO
Despre utilizarea unei cartele de
memorie
P Notă
• La formatarea (iniţializarea) unei cartele
de memorie, asiguraţi-vă că utilizaţi
reportofonul digital pentru a o formata.
Operaţiile cu cartele de memorie
formatate cu Windows sau cu alte
dispozitive nu sunt garantate.
• Dacă formataţi o cartelă de memorie care
conţine date înregistrate, acestea vor fi
șterse. Aveţi grijă să nu ștergeţi date
importante.
• Nu lăsaţi o cartelă de memorie la
îndemâna copiilor mici. Aceștia o pot
înghiţi accidental.
• Nu ne asumăm nicio responsabilitate
pentru pierderea sau deteriorarea datelor
înregistrate.
• Recomandăm salvarea unei copii de
rezervă a datelor importante.
• Nu atingeţi terminalul unei cartele de
memorie cu mâna sau cu un obiect
metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă o
cartelă de memorie.
• Nu demontaţi și nu modificaţi o cartelă
de memorie.
• Nu expuneţi o cartelă de memorie la apă.
• Nu utilizaţi o cartelă de memorie în
următoarele condiţii:
– Locaţii care nu întrunesc condiţiile de
funcţionare necesare, inclusiv locaţii
precum interiorul supraîncălzit al unei
mașini parcate la soare și/sau pe timp
de vară, în exteriorul expus la lumină
solară directă sau o locaţie în
apropierea unui radiator.
– Locaţii cu umezeală sau unde sunt
prezente substanţe corozive.
• Când se utilizează o cartelă de memorie,
asiguraţi-vă că verificaţi direcţia corectă
de inserţie în slotul cartelei de memorie.
Informaţii suplimentare
• Nu introduceţi și nu extrageţi o cartelă de
memorie pe durata înregistrării/redării/
formatării. În caz contrar, reportofonul
digital poate suferi o defecţiune.
• Nu extrageţi cartela de memorie în timp
ce animaţia „Accessing...” apare în
fereastra afișajului sau când indicatorul
este afișat intermitent în culoarea
portocalie. Riscaţi să deterioraţi datele.
• Nu garantăm funcţionarea tuturor
tipurilor de cartele de memorie
compatibile cu reportofonul digital.
• Pentru cartele M2™ compatibile,
consultaţi site-ul Web Sony (pagina 137).
• „MagicGate™” este numele colectiv al
tehnologiilor de protecţie a conţinutului
dezvoltate de Sony. Reportofonul digital
nu permite înregistrarea/redarea datelor
care necesită funcţii MagicGate™.
• Reportofonul digital nu permite
transferul paralel de date.
• Nu puteţi utiliza o cartelă de memorie
ROM (numai pentru citire) sau protejată
la scriere.
• Datele se pot deteriora în următoarele
situaţii:
– Când o cartelă de memorie este extrasă
sau când reportofonul digital este oprit
în timpul unei operaţii de citire sau
scriere.
– Când o cartelă de memorie este
utilizată în locaţii supuse la electricitate
statică sau la paraziţi de natură
electrică.
135
RO
Specificaţii
Cerinţe de sistem
Pentru utilizarea computerului
cu aplicaţia software Sound
Organizer
Pentru utilizarea computerului cu
aplicaţia software Sound Organizer,
consultaţi „Cerinţe de sistem pentru
computer” de la pagina 123.
Pentru utilizarea computerului
fără aplicaţia software Sound
Organizer
Pentru a utiliza computerul cu
reportofonul digital fără aplicaţia
software Sound Organizer, respectiv
pentru utilizarea reportofonului digital
ca dispozitiv de stocare în masă USB,
computerul trebuie să corespundă
cerinţelor privind sistemul de operare
și mediul de port, descrise mai jos.
Sisteme de operare:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
136
RO
– Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Business Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Professional Service
Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 sau ulterior
– Mac OS X (v. 10.2.8 - v. 10.6)
Preinstalat
P Notă
• Funcţionarea nu este garantată dacă se
utilizează orice alt sistem de operare în
afara celor indicate în partea stângă
(Windows 98, Windows 2000 sau Linux
etc.).
• Versiunile pe 64 de biţi ale sistemului
Windows XP nu sunt acceptate.
• Pentru informaţii privind versiunea cea
mai recentă și compatibilitatea cu
sistemul dvs. de operare, accesaţi pagina
principală de asistenţă a reportofonului
digital:
http://support.sony-europe.com/DNA
Mediu hardware:
P Notă
• Următoarele sisteme nu sunt acceptate:
– Sisteme de operare diferite de cele
indicate la pagina 136
– Computere sau sisteme de operare de
construcţie artizanală
– Sisteme de operare cu upgrade
– Mediu cu încărcare multiplă
– Mediu cu monitoare multiple
Secţiunea reportofon digital
Capacitate (Capacitate disponibilă
pentru utilizator)
2 GB
(aprox. 1,80 GB = 1.932.735.283 octeţi)
O parte din capacitatea memoriei este
utilizată ca zonă de administrare.
Interval de frecvenţe
• 192kbps (ST): 75 Hz - 20.000 Hz
• 128kbps (STSP): 75 Hz - 17.000 Hz
• 48kbps (MONO) (SP): 75 Hz - 14.000 Hz
• 8kbps(MONO)(LP): 75 Hz - 3.500 Hz
Rată de biţi și frecvenţe de eșantionare
pentru fișierele MP3*1
Rată de biţi: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Frecvenţe de eșantionare:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Extensie de fișier: .mp3
*1 Este acceptată, de asemenea, redarea
fișierelor MP3 înregistrate cu ajutorul
reportofonului digital. Nu sunt acceptate
toate codificatoarele.
Secţiunea radio FM
Informaţii suplimentare
– Placă audio: Plăci audio compatibile cu
oricare dintre sistemele de operare
Microsoft Windows acceptate
– Port: Port USB
Structură și specificaţii
Interval de frecvenţe
87,50 MHz - 108,00 MHz
IF 128 kHz
Antenă
Antenă fir pentru căști stereo
137
RO
Generalităţi
Difuzor
Diametru circa 28 mm
Intrare/Ieșire
• Mufă microfon (minimufă, stereo)
– intrare pentru plug in power, nivel
minim de intrare
– 0,6 mV
• Mufă cască (minimufă, stereo)
– ieșire pentru cască cu impedanţe între
8 ohmi - 300 ohmi
• Conector USB (mufă USB mini-B)
– compatibil High-Speed USB
• Slot pentru cartelă de memorie Memory
Stick Micro™ (M2™)/microSD
Control al vitezei de redare (DPC)
2,00 ori - 0,50 ori
Putere de ieșire
300 mW
Cerinţe de alimentare
Două baterii alcaline LR03 (de dimensiune
AAA) (furnizate): 3,0 V c.c.
Două baterii reîncărcabile
NH-AAA-B2KN (nu sunt furnizate):
2,4 V c.c.
Temperatură de operare
5 °C - 35 °C
Dimensiuni (L/h/l) (fără părţile
proeminente și elementele de
comandă) (JEITA)*2
Aprox. 45,0 mm × 115,0 mm × 22,0 mm
Masă (JEITA)*2
Aprox. 87 g, inclusiv două baterii alcaline
LR03
*2 Valoare măsurată după standardul
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association)
Accesorii furnizate
Consultaţi pagina 8.
Accesorii opţionale
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Difuzor activ SRS-M50
Microfon cu electret/condensator
ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P,
ECM-DS30P, ECM-TL1
Baterie reîncărcabilă NH-AAA-B2KN
USB Adaptor de c.a. AC-U50AG
Încărcător de baterie BCG-34HSN
Este posibil ca distribuitorul să nu utilizeze
unele dintre accesoriile opţionale
menţionate mai sus. Pentru informaţii
detaliate, întrebaţi distribuitorul.
Structura și specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
138
RO
Durată maximă de înregistrare*3*4
Durata maximă de înregistrare pentru toate folderele este următoarea:
REC
Mode
Scenă de
înregistrare
192kbps
(ST)
128kbps
(STSP)
Memorie
încorporată
Cartelă de memorie
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
Meeting( ) 22 h
Interview( ) 20 min
Lecture( )
Audio
IN( )
22 h
20 min
44 h
40 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
Voice
Notes(
33 h
30 min
33 h
30 min
67 h
5 min
134 h
0 min
268 h
0 min
536 h
0 min
)
—
89 h
25 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
715 h
0 min
1.431 h
0 min
8kbps
(MONO)
(LP)
—
536 h
0 min
536 h
0 min
1.073 h
0 min
2.147 h
0 min
4.294 h
0 min
8.589 h
0 min
(h: ore/min: minute)
*3 Când intenţionaţi să înregistraţi continuu timp îndelungat, este posibil să fie necesară
înlocuirea bateriilor cu unele noi, în timpul înregistrării. Pentru detalii privind durata de
viaţă a bateriei, consultaţi tabelul următor.
*4 Durata maximă de înregistrare variază dacă înregistraţi fișiere în modul de înregistrare
combinată.
Informaţii suplimentare
48kbps
(MONO)
(SP)
139
RO
Durata de viaţă a bateriei
Când se utilizează baterii alcaline Sony LR03 (SG) (dimensiune AAA)*1
REC Mode
Înregistrarea
Redare la
difuzor*2
Redarea cu
Înregistrare
ajutorul căștilor FM
192kbps (ST)
60 h
18 h
45 h
22 h
128kbps (STSP)
60 h
18 h
45 h
22 h
48kbps (MONO) (SP)
72 h
18 h
45 h
22 h
8kbps(MONO) (LP)
84 h
18 h
45 h
22 h
Recepţie FM
24 h
(h: ore)
Când se utilizează baterii reîncărcabile Sony NH-AAA-B2KN*1
REC Mode
Înregistrarea
Redare la
difuzor*2
Redarea cu
Înregistrare
ajutorul căștilor FM
192kbps (ST)
45 h
12 h
33 h
16 h
128kbps (STSP)
45 h
12 h
33 h
16 h
48kbps (MONO)(SP)
50 h
12 h
33 h
16 h
8kbps(MONO)(LP)
60 h
12 h
33 h
16 h
Recepţie FM
16 h
(h: ore)
*1 Durata de viaţă a bateriei este măsurată prin metode de testare brevetate de Sony.
Durata de viaţă a bateriei se poate reduce în funcţie de modul de utilizare a
reportofonului digital.
*2 La redarea muzicii prin intermediul difuzorului intern, cu nivelul de volum setat la 14
140
RO
Depanare
Depanare
Înainte de a duce reportofonul digital la reparat, verificaţi următoarele secţiuni. În
cazul în care problema persistă după efectuarea acestor verificări, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că fișierele înregistrate pot fi șterse în timpul operaţiilor de service sau de
reparaţii.
Simptom
Soluţie
Se aud zgomote.
• Un obiect, precum degetul etc., a frecat sau a zgâriat
accidental reportofonul digital în timpul înregistrării, deci s-a
înregistrat și acest zgomot.
• Reportofonul digital a fost amplasat în apropierea unei surse
de alimentare de c.a., a unei lămpi fluorescente sau a unui
telefon mobil în timpul înregistrării sau al redării.
• Fișa microfonului conectat este murdară. Curăţaţi fișa.
• Fișa căștilor conectate este murdară. Curăţaţi fișa.
• Se poate auzi zgomot pe durata întreruperii înregistrării unui
fișier sau a unei înregistrări VOR.
Depanare
Nu puteţi încărca bateriile • Când conectaţi reportofonul digital la un computer care nu
prin conectarea
funcţionează, bateriile nu se vor încărca.
reportofonului digital la
• Chiar și când computerul este pornit, dacă acesta se află
computer.
într-un mod de funcţionare cu parametri diminuaţi (stare
de veghe sau de repaus), nu puteţi încărca bateriile.
• „USB Charge” este setat la „OFF” în meniu. Pentru
încărcarea bateriilor utilizând computerul, setaţi la „ON”
(pagina 105).
• Deconectaţi reportofonul digital de la computer și
reconectaţi-l.
• Funcţionarea nu este garantată dacă utilizaţi alte cerinţe de
sistem decât cele descrise la pagina 136.
141
RO
142
Simptom
Soluţie
Reportofonul digital nu
poate fi oprit.
• Glisaţi comutatorul HOLD•POWER ON/OFF în direcţia
simbolului „POWER ON/OFF” timp de peste 2 secunde, în
timp ce reportofonul digital este oprit (pagina 15).
Reportofonul digital nu
poate fi pornit.
• Alimentarea reportofonului digital este oprită. Glisaţi
comutatorul HOLD•POWER ON/OFF în direcţia
simbolului „POWER ON/OFF” timp de peste o secundă
(pagina 15).
• Bateriile au fost introduse cu o polaritate incorectă
(pagina 13).
Reportofonul digital este
oprit automat.
• Când reportofonul digital se află în modul oprire și îl lăsaţi
neutilizat, fără a încerca nicio operaţie, pentru o anumită
perioadă de timp, funcţia de oprire automată se va activa.
(La achiziţia reportofonului digital, intervalul de timp care
precede activarea funcţiei de oprire automată este setat la
„10min”.) Puteţi selecta din meniu intervalul de timp
anterior activării funcţiei de oprire automată (pagina 106).
Reportofonul digital nu
funcţionează corect.
• Extrageţi bateriile și reintroduceţi-le.
RO
Simptom
Soluţie
Indicatorul de încărcare nu • Bateriile reîncărcabile nu au fost introduse sau au fost
este afișat sau dispare în
introduse baterii de altă categorie decât cele reîncărcabile
cursul procesului de
(baterii alcaline, baterii cu mangan etc.).
încărcare.
• Bateriile reîncărcabile au fost introduse cu o polaritate
incorectă.
• Au fost introduse baterii reîncărcabile de alt tip decât
NH-AAA-B2KN.
• Bateriile reîncărcabile s-au deteriorat. Înlocuiţi bateriile
reîncărcabile vechi cu unele noi.
• Cablul de conectare USB nu este corect conectat.
• „USB Charge” este setat la „OFF” în meniu. Pentru
încărcarea bateriilor utilizând computerul, setaţi la „ON”
(pagina 105).
• La redarea fișierelor utilizând difuzorul încorporat sau când
se ascultă emisiunile unor posturi FM, încărcarea bateriilor
nu este posibilă.
Reportofonul digital
necesită timp îndelungat
pentru a porni.
• Dacă reportofonul digital este solicitat să proceseze cantităţi
mari de date, poate fi necesar un timp mai îndelungat pentru
pornirea acestuia. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a
reportofonului digital. Așteptaţi până la dispariţia afișajului
de pornire.
Reportofonul digital nu
funcţionează.
• Este posibil ca memoria reportofonului digital să fi fost
formatată cu ajutorul computerului. Utilizaţi funcţia de
formatare a reportofonului digital pentru a formata memoria
(pagina 107).
Depanare
• Bateriile sunt slabe (pagina 14).
Reportofonul digital nu
funcţionează, indiferent de • Alimentarea reportofonului digital este oprită. Glisaţi
butonul pe care se apasă.
comutatorul HOLD•POWER ON/OFF în direcţia
simbolului „POWER ON/OFF” timp de peste o secundă
(pagina 15).
• Funcţia HOLD este activată. Glisaţi comutatorul
HOLD•POWER ON/OFF spre centru (pagina 11).
143
RO
Simptom
Soluţie
De la difuzor nu se aude
niciun sunet.
• Volumul este redus la minimum (pagina 27).
• Căștile sunt cuplate (pagina 54).
• Când ascultaţi radioul FM, opţiunea „Audio Output” este
setată la „Headphones”. Setaţi la „Speaker” (pagina 88).
Sunetul provine de la un
singur canal.
• Când ieșirea audio a unui dispozitiv extern este monofonică
și modul de înregistrare este setat la „128kbps” (STSP) sau la
„192kbps” (ST), sunetele sunt înregistrate într-un singur
canal. În acest caz, setaţi modul de înregistrare la
„48kbps(MONO) ” (SP) sau la „8kbps(MONO)” (LP), sau
utilizaţi adaptorul cu fișă furnizat pentru conversia sunetelor
monofonice în sunete stereo.
Sunetul provine de la
• Dacă nu cuplaţi corect căștile în timpul redării, sunetul ar
difuzor, chiar și atunci
putea proveni de la difuzor. Decuplaţi căștile și apoi
când căștile sunt conectate. cuplaţi-le corect.
• Când ascultaţi radioul FM, opţiunea „Audio Output” este
setată la „Speaker”. Setaţi la „Headphones” (pagina 88).
Indicatoarele de acces,
înregistrare și redare nu
luminează.
• „LED” este setat la „OFF”. Afișaţi meniul și setaţi „LED” la
„ON” (pagina 103).
„Memory Full” este afișat • Memoria este plină. Ștergeţi unele fișiere (pagina 32) sau
și nu puteţi începe
ștergeţi toate fișierele după ce le stocaţi în celălalt suport de
înregistrarea.
memorie sau în computer.
„File Full” este afișat și nu • Au fost înregistrate în total 199 de fișiere în folderul selectat
puteţi utiliza reportofonul
( ) sau 4.074 fișiere (când sunt 21 de foldere). În
digital.
consecinţă, nu puteţi înregistra un alt fișier și nu puteţi muta
fișiere. Ștergeţi unele fișiere (pagina 32) sau ștergeţi toate
fișierele după ce le stocaţi în celălalt suport de memorie sau
în computer.
144
RO
Simptom
Soluţie
Nu puteţi înregistra un
fișier.
• Capacitatea de memorie rămasă este insuficientă.
• Nu puteţi înregistra un fișier când selectaţi un folder
(muzică) sau
(podcast) în zona numai pentru redare.
Volumul de redare este
redus.
• Volumul este redus la minimum. Apăsaţi pe VOL - sau +
pentru a regla volumul (pagina 27).
• Scena de înregistrare este setată la „Voice Notes” ( ) sau
la „Audio IN” ( ). Selectaţi o scenă de înregistrare în
funcţie de situaţia curentă (pagina 35).
• „Mic Sensitivity” este setat la „Low” ( ). Setaţi-l la „High”
(
) sau la „Medium” (
). (pagina 101).
Volumul de redare este
• Funcţia AVLS (Automatic Volume Limiter System)
redus. „AVLS” este afișat. limitează volumul maxim al sunetelor redate atunci când se
utilizează căștile. Setaţi „AVLS” la „OFF” în meniu. Când
setaţi funcţia la „OFF”, aveţi grijă să nu ascultaţi la un volum
excesiv.
Depanare
Nu puteţi adăuga o
• „Add/Overwrite” este setat la „OFF” în meniu. Setaţi „Add/
înregistrare normală sau o
Overwrite” la „Add” sau la „Overwrite” (pagina 39, 41).
înregistrare de
• Capacitatea de memorie rămasă este insuficientă. Partea
suprascriere.
suprascrisă va fi ștearsă după ce se încheie înregistrarea părţii
care suprascrie. În consecinţă, puteţi suprascrie numai în
timpul de înregistrare rămas.
• Nu puteţi adăuga sau suprascrie o înregistrare la un fișier
care nu a fost înregistrat utilizând reportofonul digital.
• Nu puteţi înregistra sau suprascrie o înregistrare într-un fișier
aflat într-un folder din zona numai pentru redare (un folder
(muzică) sau
(podcast)).
Înregistrarea se întrerupe. • Funcţia VOR este activată. Setaţi „VOR” la „OFF” în meniu
(pagina 43).
145
RO
Simptom
Soluţie
Funcţia VOR nu este
operaţională.
• În timpul înregistrării FM, funcţia VOR nu este operaţională.
Când înregistraţi de la un • Conectaţi mufa de cască a celuilalt echipament la mufa
m (microfon) a reportofonului digital și reglaţi nivelul de
alt echipament, nivelul de
volum la echipamentul conectat la reportofonul digital.
intrare este fie prea
puternic, fie insuficient.
Viteza de redare este prea • Viteza de redare este reglată în DPC. Glisaţi comutatorul
mare sau prea mică.
DPC(SPEED CTRL) în poziţia „OFF” sau apăsaţi pe
SPEED+/– pentru a regla din nou viteza la DPC (pagina 57).
146
Nu puteţi diviza un fișier.
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de spaţiu liber în
memorie pentru a diviza un fișier.
• 199 de fișiere au fost înregistrate în folderul selectat ( ).
Ștergeţi unele fișiere (pagina 32) sau ștergeţi toate fișierele
după ce le stocaţi în celălalt suport de memorie sau în
computer.
• Din cauza limitărilor de sistem, este posibil să nu puteţi
diviza un fișier chiar la începutul sau la sfârșitul fișierului.
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele înregistrate utilizând
reportofonul digital (de exemplu, un fișier transferat de la un
computer).
Cartela de memorie nu
este recunoscută.
• Întrucât cartela de memorie poate conţine date de imagine
sau alte fișiere, memoria necesară pentru crearea folderelor
iniţiale este insuficientă. Utilizaţi Windows Explorator,
desktopul Macintosh sau alte instrumente pentru a șterge
fișierele nedorite sau pentru a iniţializa cartela de memorie la
reportofonul digital.
• Comutaţi suportul de memorie al reportofonului digital la
„Memory Card” (pagina 47).
• Extrageţi o cartelă de memorie și verificaţi partea laterală a
acesteia. Apoi, introduceţi-o pe partea și în direcţia corectă.
„--:--” este afișat.
• Nu aţi setat ceasul (pagina 16).
RO
Simptom
Soluţie
„--y--m--d” sau „--:--”
apare pe afișajul datei de
înregistrare.
• Data înregistrării nu va fi afișată dacă aţi înregistrat fișierul
când ceasul nu a fost setat.
În modul meniu sunt
afișate mai puţine
elemente de meniu.
• Elementele de meniu afișate sunt diferite, în funcţie de
modurile de operare (modul oprire, modul redare, modul
înregistrare sau modul radio FM). (pagina 92)
Timpul rămas afișat în
• Reportofonul digital necesită o anumită cantitate de
fereastra afișajului este
memorie pentru ca sistemul să funcţioneze. Cantitatea
mai scurt decât cel afișat în respectivă este scăzută din timpul rămas, ceea ce reprezintă
software-ul furnizat Sound motivul diferenţei.
Organizer.
Durata de viaţă a bateriei
este scurtă.
• Durata de viaţă a bateriei de la pagina 140 este calculată
pentru redarea cu nivelul de volum setat la 14. Durata de
viaţă a bateriei se poate diminua, în funcţie de modul de
funcţionare a reportofonului digital.
Energia din baterii s-a
• Chiar dacă nu utilizaţi reportofonul digital, bateriile sunt
consumat după ce aţi lăsat ușor consumate. Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
bateriile introduse mult
reportofonul digital pentru o perioadă îndelungată de timp,
timp, fără a utiliza
se recomandă decuplarea alimentării (pagina 15) sau
reportofonul digital.
extragerea bateriilor. Mai mult, dacă setaţi „Auto Power
Off” la o durată redusă în meniu (pagina 106), puteţi preveni
consumarea bateriilor din cauza neopririi reportofonului
digital.
Depanare
Energia din baterie s-a
• Odată bateriile complet încărcate, acestea nu se reîncarcă
consumat când deconectaţi automat, chiar dacă lăsaţi reportofonul digital conectat la
reportofonul digital de la
adaptorul de c.a. USB. Puteţi utiliza reportofonul digital în
adaptorul de c.a. USB,
timp ce acesta este conectat la adaptorul de c.a. USB, dar
după ce aţi lăsat
reîncărcaţi-l după deconectare.
reportofonul digital
conectat pentru mult timp,
complet încărcat.
147
RO
Simptom
Soluţie
Pe durata încărcării,
• Temperatura mediului nu se încadrează în intervalul
simbolul „
” și
recomandat pentru încărcare. Înlocuiţi bateriile într-un
indicatorul de baterie sunt mediu cu o temperatură de 5 °C - 35 °C.
afișate intermitent.
Durata de viaţă a
bateriilor reîncărcabile
este redusă.
• Utilizaţi bateriile reîncărcabile într-un mediu cu o
temperatură sub 5 °C. Încărcaţi bateriile într-un mediu cu
o temperatură cuprinsă între 5 °C - 35 °C.
• Reportofonul digital nu a fost utilizat de o anumită perioadă
de timp. Încărcaţi și descărcaţi bateriile reîncărcabile,
utilizând reportofonul digital, de mai multe ori.
• Înlocuiţi bateriile reîncărcabile vechi cu unele noi.
• Indicatorul de baterie este afișat numai pentru scurt timp;
cu toate acestea, bateriile reîncărcabile nu sunt încărcate
complet. Pentru încărcarea completă a unei baterii epuizate
sunt necesare circa 3 ore și 30 de minute.
Meniul nu reflectă
schimbarea din setări.
• Dacă bateriile sunt extrase imediat după schimbarea setării
de meniu, sau dacă setarea de meniu se modifică utilizând
„Setările reportofonului digital” din aplicaţia software Sound
Organizer cu bateriile epuizate introduse, este posibil ca
setarea de meniu să nu funcţioneze.
Un caracter dintr-un nume • Reportofonul digital nu poate accepta sau afișa unele
de folder sau de fișier este
caractere și simboluri speciale care se introduc la un
afișat într-un mod ilizibil.
computer utilizând Windows Explorator sau desktopul
Macintosh.
Afișajul animaţiei
• Dacă reportofonul digital este solicitat să proceseze o
„Accessing...” nu dispare.
cantitate excesiv de mare de date, animaţia poate fi afișată
pentru o perioadă extinsă de timp. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune a reportofonului digital. Așteptaţi până la
dispariţia mesajului.
Copierea unui fișier
necesită timp îndelungat.
148
RO
• Dacă un fișier este de mari dimensiuni, finalizarea copierii
poate necesita timp. Așteptaţi până la încheierea copierii.
Simptom
Soluţie
Fișierele transferate nu
sunt afișate.
• Reportofonul digital poate recunoaște până la 8 niveluri de
foldere transferate către sine.
• Dacă fișierele nu sunt compatibile, altele decât un fișier
MP3(.mp3) acceptat de reportofonul digital, este posibil ca
acestea să nu fie afișate. Consultaţi pagina 137.
Reportofonul digital nu
• Deconectaţi reportofonul digital de la computer și
este recunoscut de
reconectaţi-l.
computer.
• Nu utilizaţi un hub USB sau un cablu de extensie USB altul
Un folder/fișier nu poate fi decât cablul de conectare USB furnizat.
transferat din computer.
• Funcţionarea nu este garantată dacă utilizaţi alte cerinţe de
sistem decât cele descrise la pagina 136.
• În funcţie de poziţia portului USB, este posibil ca
reportofonul digital să nu fie recunoscut. În acest caz,
încercaţi un alt port.
Fișierul transferat din
computer nu poate fi
redat.
• Formatul fișierului poate fi diferit de cele care pot fi redate
utilizând reportofonul digital (MP3(.mp3)). Verificaţi
numele fișierului (pagina 137).
Computerul nu poate
porni.
• Dacă reporniţi computerul cu reportofonul digital conectat,
computerul se poate bloca și este posibil să nu pornească în
mod corespunzător. Deconectaţi reportofonul digital de la
computer și reporniţi computerul.
Sunetul este slab sau
• Bateriile sunt slabe. Înlocuiţi bateriile vechi cu unele noi
prezintă o calitate scăzută
(pagina 13). Sau încărcaţi bateriile reîncărcabile.
la ascultarea radioului.
• Îndepărtaţi unitatea de televizor.
Depanare
Imaginea televizorului
devine instabilă.
• Dacă ascultaţi un program FM în apropierea televizorului cu
o antenă de interior, îndepărtaţi reportofonul digital de
televizor.
149
RO
Simptom
Soluţie
Nu puteţi recepţiona
• Căștile nu sunt conectate (firul de cască este antena FM).
posturile de radio FM sau
Conectaţi căștile la mufa i (cască) și prelungiţi firul de cască.
se aud paraziţi.
• „DX/LOCAL” a fost setat la „LOCAL”. Setaţi la „DX”
(pagina 86).
Nu puteţi prestabili un
post de radio FM.
• Aţi prestabilit deja 30 de posturi de radio FM. Ștergeţi
posturile prestabilite nedorite (pagina 85).
• „Scan Sensitivity” a fost setat la „Low”. Setaţi la „High”
(pagina 87).
Sound Organizer
Consultaţi și fișierele de ajutor ale aplicaţiei software Sound Organizer.
150
Simptom
Cauză/Soluţie
Aplicaţia software Sound
Organizer nu poate fi
instalată.
• Spaţiul liber de pe disc sau din memoria computerului este
insuficient. Verificaţi spaţiul de pe hard disk și din memorie.
• Aţi încercat să instalaţi aplicaţia software într-un sistem de
operare pe care aplicaţia software Sound Organizer nu îl
acceptă. Instalaţi aplicaţia software în sistemul de operare
acceptat (pagina 123).
• În Windows XP, v-aţi conectat utilizând un nume de
utilizator care aparţine unui cont de utilizator cu limitări. În
Windows Vista sau în Windows 7, v-aţi conectat utilizând un
cont de oaspete. Asiguraţi-vă că vă conectaţi utilizând un
nume de utilizator cu privilegii de administrator al
computerului.
RO
Cauză/Soluţie
Reportofonul digital nu
poate fi conectat în mod
corespunzător.
• Verificaţi dacă instalarea aplicaţiei software a avut succes.
De asemenea, verificaţi conexiunea după cum urmează:
– Când utilizaţi un hub USB extern, utilizaţi cablul de
conectare USB furnizat.
– Deconectaţi-l și apoi conectaţi reportofonul digital.
– Conectaţi reportofonul digital la un alt port USB.
• Computerul ar putea fi în stare de veghe/hibernare.
Nu permiteţi computerului să intre în stare de veghe/
hibernare în timp ce este conectat la reportofonul digital.
• Salvaţi o copie de rezervă a tuturor datelor stocate în
memoria încorporată sau în cartela de memorie, iar apoi
formataţi memoria încorporată sau cartela de memorie
utilizând funcţia de formatare din meniu (pagina 107).
Sunetul de redare emis de
la computer este slab./Nu
se aude niciun sunet de la
computer.
• Nu este instalată o placă de sunet.
• Niciun difuzor nu este încorporat sau conectat la computer.
• Volumul sunetului este redus la minimum.
• Măriţi volumul sunetului la computer. (Consultaţi manualul
de instrucţiuni al computerului.)
• Volumul fișierelor WAV poate fi modificat și salvat utilizând
caracteristica „Increase Volume” a aplicaţiei Microsoft
Sound Recorder.
Fișierele stocate nu pot fi
redate sau editate.
• Nu puteţi reda fișiere al căror format nu este acceptat de
aplicaţia software Sound Organizer. În funcţie de formatul de
fișier, nu puteţi utiliza o parte dintre caracteristicile editoriale
ale aplicaţiei software. Consultaţi fișierele de ajutor ale
aplicaţiei software Sound Organizer.
Depanare
Simptom
Contorul sau glisorul se
• Aceasta se întâmplă la redarea fișierelor divizate. Stocaţi mai
deplasează incorect sau se
întâi un fișier în computer*, apoi adăugaţi-l la reportofonul
aude un zgomot.
digital. (*Selectaţi formatul de fișier salvat care corespunde
reportofonului digital utilizat.)
151
RO
Simptom
Cauză/Soluţie
Funcţionarea este lentă
când există mai multe
fișiere.
• Când numărul total de fișiere crește, funcţionarea devine mai
lentă, indiferent de durata de înregistrare.
Afișajul nu este funcţional • Este necesar un timp mai îndelungat pentru copierea sau
pe durata salvării, a
ștergerea fișierelor lungi. Așteptaţi până la încheierea
adăugării sau a ștergerii
copierii. După finalizarea operaţiilor, afișajul funcţionează
fișierelor.
normal.
Aplicaţia software întârzie • Nu decuplaţi conectorul reportofonului digital în timp ce
să pornească la pornirea
computerul se află în proces de comunicaţii cu reportofonul
programului Sound
digital. Altfel, operaţiile computerului pot deveni instabile
Organizer.
sau datele din reportofonul digital se pot deteriora.
• Pot apărea conflicte între aplicaţia software și alte drivere
sau aplicaţii.
152
RO
Listă de mesaje
Mesaj
Cauză/Soluţie
HOLD
• Toate operaţiile cu butoane sunt dezactivate, deoarece
reportofonul digital se află în starea HOLD pentru a preveni
operaţiile fără intenţie. Glisaţi comutatorul HOLD•POWER
ON/OFF spre centru, pentru a scoate reportofonul digital din
starea HOLD (pagina 11).
Low Battery
• Bateriile sunt epuizate. Înlocuiţi bateriile alcaline LR03 vechi
(de dimensiune AAA) cu unele noi (pagina 13). Alternativ,
încărcaţi bateriile reîncărcabile sau înlocuiţi bateriile
reîncărcabile vechi cu unele noi.
Memory Card Error
• S-a produs o eroare în timpul introducerii unei cartele de
memorie în slotul pentru cartele de memorie. Scoateţi cartela
și încercaţi să o reintroduceţi. Dacă acest mesaj persistă,
utilizaţi o cartelă de memorie nouă.
Memory Card Not
Supported
• A fost introdusă o cartelă de memorie pe care reportofonul
digital nu o acceptă. Consultaţi „Despre cartelele de
memorie compatibile” de la pagina 45.
Read Only Memory Card • A fost introdusă o cartelă de memorie numai pentru citire.
O cartelă de memorie numai pentru citire nu se poate utiliza
cu reportofonul digital.
• Cartela de memorie este protejată la scriere. O cartelă de
memorie protejată la scriere nu se poate utiliza cu
reportofonul digital.
Memory Card Access
Denied
• Deoarece a fost introdusă o cartelă de memorie care conţine
o funcţie de control al accesului, nu o puteţi utiliza.
Memory Full
• Capacitatea de memorie rămasă a reportofonului digital este
insuficientă. Ștergeţi câteva fișiere înainte de a înregistra.
Depanare
Memory Card Locked
153
RO
154
Mesaj
Cauză/Soluţie
File Full
• Când în folderul selectat se află deja numărul maxim de
fișiere sau numărul total de fișiere stocate în reportofonul
digital a depășit valoarea maximă, nu puteţi înregistra un
fișier nou. Ștergeţi câteva fișiere înainte de a înregistra.
File Damaged
• Nu puteţi reda sau edita fișiere, deoarece datele din fișierul
selectat sunt deteriorate.
Format Error
• Reportofonul digital nu poate fi pornit utilizând computerul,
deoarece nu există nicio copie a fișierului de control necesar
pentru operare. Formataţi reportofonul digital utilizând
funcţia de formatare din meniu (pagina 107). Nu utilizaţi
computerul pentru formatarea reportofonului digital.
Process Error
• Reportofonul digital nu a reușit să acceseze memoria.
Extrageţi și apoi reintroduceţi bateriile.
• Salvaţi o copie de rezervă a datelor și formataţi reportofonul
digital utilizând meniul (pagina 107).
Stop and Reinsert
Memory Card
• O cartelă de memorie a fost introdusă în timpul înregistrării
sau al redării. Scoateţi cartela de memorie și introduceţi-o în
timp ce reportofonul digital se află în modul oprire.
Set Date&Time
• Setaţi ceasul; în caz contrar, nu puteţi seta alarma.
Track Marks are Full
• Puteţi adăuga maximum 98 de marcaje de urmărire la un
fișier. Anulaţi marcajele de urmărire nedorite (pagina 70).
No File
• Folderul selectat nu conţine fișiere. Din acest motiv, nu
puteţi muta un fișier sau seta alarma etc.
No Track Marks
• Lipsesc marcajele de urmărire atunci când se încearcă
ștergerea unuia sau mai multor marcaje digitale sau divizarea
unui fișier la toate poziţiile marcajelor de urmărire.
RO
Cauză/Soluţie
• Nu puteţi formata memoria sau șterge toate fișierele dintr-un
folder, din cauza puterii insuficiente a bateriei. Înlocuiţi
bateriile alcaline LR03 vechi (de dimensiune AAA) cu unele
noi (pagina 13). Alternativ, încărcaţi bateriile reîncărcabile
sau înlocuiţi bateriile reîncărcabile vechi cu unele noi.
Already Set
• Aţi setat alarma pentru a reda un fișier la o dată și o oră
setate anterior pe un alt fișier. Modificaţi setarea de alarmă.
Past Date/Time
• Aţi setat alarma când ora de alarmă a trecut deja. Verificaţi-o
și setaţi data și ora adecvată (pagina 60).
File Protected
• Fișierul selectat este protejat sau este un fișier de tip „Numai
pentru citire”. Ștergerea acestui fișier nu este posibilă.
Anulaţi protecţia de la reportofonul digital sau anulaţi
atributul „Numai pentru citire” din computer pentru a edita
fișierul utilizând reportofonul digital (pagina 77).
Settings are Full
• La stocarea a 30 de posturi FM în memoria reportofonului
digital, nu puteţi prestabili un post FM nou.
DPC is OFF
• Comutatorul DPC(SPEED CTRL) este setat la „OFF” și nu
puteţi regla viteza de redare cu SPEED+/–.
Set Add/Overwrite
• „Add/Overwrite” din meniu este setat la „OFF”. Nu puteţi
adăuga o înregistrare normală sau o înregistrare de
suprascriere (paginile 39, 41).
Unknown Data
• Aceste date nu se află într-un format de fișier acceptat de
reportofonul digital. Reportofonul digital acceptă numai
fișierele MP3 (.mp3). Pentru detalii, consultaţi „Structură și
specificaţii” de la pagina 137.
• Nu puteţi reda fișiere protejate prin drepturi de autor.
Depanare
Mesaj
Low Battery Level
155
RO
156
Mesaj
Cauză/Soluţie
Invalid Operation
• Nu puteţi înregistra un fișier sau seta un marcaj de urmărire
în fișiere dintr-un folder
(muzică) sau
(podcast) în
zona numai pentru redare.
• Când o cartelă de memorie conţine un bloc defect, pe cartelă
nu se pot efectua operaţii de scriere. Pregătiţi o cartelă de
memorie nouă, pentru a o înlocui pe cea actuală.
• Numele fișierului a atins numărul maxim de caractere;
fișierul nu poate fi divizat. Scurtaţi numele fișierului.
• Funcţia „Divide All Track Marks” nu poate fi utilizată,
deoarece la mai puţin de 0,5 secunde de poziţia de divizare se
află un marcaj de urmărire.
• Funcţia „Divide All Track Marks” nu poate fi utilizată,
deoarece un marcaj de urmărire se află la mai puţin de
0,5 secunde de începutul, respectiv de sfârșitul unui fișier.
• Lungimea fișierului are sub 1 secundă; divizarea unui fișier
atât de scurt nu este posibilă.
• Funcţia „Divide Current Position” nu poate fi utilizată la
o poziţie situată la mai puţin de 0,5 secunde de începutul,
respectiv de sfârșitul unui fișier.
Cannot Divide Max 199 Files
• Dacă există deja 199 de fișiere în folderul selectat sau
numărul total de fișiere stocate în reportofonul digital
depășește maximul, nu puteţi diviza un fișier. Ștergeţi câteva
fișiere înainte de a diviza un fișier.
Same File Name Exists
• Un fișier cu același nume există deja în folder în momentul
divizării fișierului, sau un fișier este copiat sau mutat.
No Memory Card
• Nicio cartelă de memorie nu este introdusă în slotul de
cartele de memorie atunci când încercaţi să setaţi meniurile
„Select Memory” sau „File Copy”.
New File
• Fișierul înregistrat a atins limita dimensională (500 MB).
Fișierul va fi divizat automat și înregistrarea va continua sub
forma unui fișier nou.
RO
Mesaj
Cauză/Soluţie
Erased-too near Track
Marks
• Când un marcaj de urmărire este setat la mai puţin de
0,5 secunde de poziţia de divizare, marcajul de urmărire este
șters automat.
No operation with
Memory Card
• Nu puteţi seta o alarmă într-un fișier stocat pe o cartelă de
memorie. Comutaţi suportul de memorie al reportofonului
digital la „Built-In Memory” (pagina 47).
AVLS
• Volumul sunetului de redare depășește nivelul specificat de
funcţia AVLS. Reglaţi volumul la un nivel moderat.
• Puteţi reda fișiere la cască, la un volum care depășește nivelul
specificat de funcţia AVLS, pentru o perioadă specificată de
timp. „AVLS” din meniu este setat automat la „ON”.
Change Folder
• Dacă nu se află fișiere într-un folder
(muzică) sau
(podcast) din zona numai pentru redare, nu se afișează
niciun folder în fereastra afișajului. Se vor afișa numai
folderele care conţin fișiere.
System Error
• S-a produs o eroare de sistem, alta în afara celor indicate mai
sus. Extrageţi bateriile și reintroduceţi-le.
Depanare
157
RO
Limitări de sistem
Reportofonul digital prezintă unele limitări de sistem. Problemele menţionate mai jos
nu reprezintă defecţiuni ale reportofonului digital.
Simptom
Cauză/Soluţie
Nu puteţi înregistra
• Dacă înregistraţi fișiere într-o combinaţie de moduri de
fișiere utilizând durata înregistrare, durata de înregistrare variază de la durata maximă
maximă de
de înregistrare a modului de înregistrare cel mai ridicat la cea a
înregistrare.
modului de înregistrare cel mai scăzut.
• Suma dintre valoarea indicată de contor (durată de înregistrare
scursă) și timpul de înregistrare rămas poate fi mai mică decât
durata maximă de înregistrare a reportofonului digital.
Nu puteţi afișa sau
reda fișierele MP3 în
ordine.
• Dacă aţi transferat fișiere MP3 cu ajutorul computerului, aceste
fișiere nu pot fi transferate în ordinea transferului, din cauza
limitărilor sistemului. În cazul în care transferaţi fișiere MP3 din
computer în reportofonul digital unul câte unul, puteţi afișa și
reda fișierele MP3 în ordinea transferării.
Un fișier este divizat
automat.
• Fișierul înregistrat a atins limita dimensională (500 MB).
În consecinţă, este divizat automat.
Nu se pot introduce
caractere scrise cu
litere mici.
• În funcţie de combinaţia de caractere utilizată pentru numele
folderului care s-a creat la computer, aceste caractere se pot
transforma integral în majuscule.
„s” este afișat în locul • S-a utilizat un caracter care nu poate fi afișat la reportofonul
unui nume de folder,
digital. Utilizând computerul, înlocuiţi-l cu un caracter care poate
titlu, nume de artist
fi afișat la reportofonul digital.
sau nume de fișier.
158
RO
Simptom
Cauză/Soluţie
Când setaţi redarea
• În funcţie de fișiere, poziţiile setate se pot deplasa.
repetată A-B, poziţiile
setate se deplasează
puţin.
Durata de înregistrare • Pentru divizarea unui fișier aveţi nevoie de o anumită cantitate
rămasă se reduce în
de spaţiu liber, necesar pentru o zonă de administrare a fișierelor,
momentul divizării
motiv pentru care durata de înregistrare rămasă se va reduce.
unui fișier.
Depanare
159
RO
Ghid pentru fereastra afișajului
Afișaj când aparatul este oprit
A Indicator de podcast recent sosit
B Indicator de alarmă
Apare când este setată o alarmă
într-un fișier.
C Indicator informaţii folder
: Un folder unde puteţi înregistra
un fișier
: Un folder numai pentru redare
: Un folder pentru fișiere podcast
160
RO
D Indicator nume folder
E Indicator informaţii fișier
Puteţi comuta afișajul cu informaţii
despre fișier în ordine, apăsând scurt
pe •DISP–MENU: Timp scurs
c Timp rămas c Data și ora
înregistrării c Nume fișier c Titlu
c Nume artist
: Nume fișier
: Titlu
: Nume artist (numai în timpul
redării)
F Indicator de protecţie
Apare când este setată protecţia
pentru un fișier.
G Indicator locaţie fișier
Numărul de fișier selectat este afișat
la numărător, iar numărul total de
fișiere din folder este afișat la
numitor.
H Indicator marcaj de urmărire
Afișează numărul marcajului de
urmărire situat imediat anterior
poziţiei curente. Apare când un
marcaj de urmărire este setat pentru
un fișier.
L Indicator sensibilitate microfon
: High
: Medium
: Low
M Indicator pentru cartela de memorie
Când opţiunea „Memory Card” este
selectată pentru „Select Memory”
indicatorul este afișat. Când
opţiunea „Built-In Memory” este
selectată, indicatorul nu este afișat.
N Indicator de memorie rămasă
Afișează memoria rămasă și scade
unitate cu unitate în timpul
înregistrării.
O Indicator de baterie
Depanare
I Indicator LCF (Low Cut Filter)
Apare când „LCF(Low Cut)” este
setat la „ON” în meniu.
J Indicator de mod de înregistrare
Afișează modul de înregistrare setat
în meniu când reportofonul digital se
află în modul oprire și afișează
modul de înregistrare curent atunci
când reportofonul digital se află în
modul redare sau înregistrare:
ST: Mod de înregistrare stereo
(192kbps)
STSP: Mod de înregistrare stereo de
tip standard play (128kbps)
SP: Mod de înregistrare monofonic
de tip standard play
(48kbps(MONO))
LP: Mod de înregistrare monofonic
de tip long play (8kbps(MONO))
K Indicator selecţie scenă
Afișează scena curent selectată
utilizată pentru înregistrare.
Apare la setarea unei scene.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
161
RO
162
Afișaj în timpul înregistrării.
Afișaj în timpul redării
P Afișajul animaţiei de progres al
înregistrării
Afișează progresul unei înregistrări,
sub formă de animaţie.
Q Indicator de înregistrare
Apare în timp ce reportofonul
digital înregistrează.
R Indicator de înregistrare VOR
Apare când „VOR” este setat la
„ON” în meniu.
S Indicator mod de redare
1: Apare când se redă un fișier în
mod repetat.
A-B: Apare când o perioadă A-B
specificată este redată în mod
repetat.
de la ×0,50 la ×2,00: DPC redare
ALARM: Redare alarmă
T Indicatorul EASY-S (Easy search)
Apare când „Easy Search” este setat
la „ON” în meniu.
RO
Afișaj în timpul ascultării unui post
de radio FM
Afișaj în timpul înregistrării unei
emisiuni de radio FM
Depanare
U Indicator FM
V Frecvenţă radio
W Sensibilitate receptor
LOCAL: LOCAL
DX: DX
X Scan Sensitivity
SCAN H: High
SCAN L: Low
Y Număr prestabilit
163
RO
Afișaj în starea HOLD
Z Indicator HOLD
Apare când reportofonul digital se
află în starea HOLD pentru a
preveni operaţiile fără intenţie.
Pentru eliminarea stării HOLD,
glisaţi comutatorul HOLD•POWER
ON/OFF spre centru (pagina 11).
164
RO
Index
A
Adaptor de c.a. USB .......................... 131
Adăugarea unei înregistrări ................39
Adăugarea unei înregistrări de
suprascriere ...........................................41
Afișaj în timpul redării .........................30
Afișarea datei și a orei curente ...........18
Alarm .........................................60, 92, 96
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ........................12, 92, 96
B
Baterii alcaline ..............................13, 140
Baterii reîncărcabile ...........128, 131, 140
C
Cartelă de memorie ...................... 45, 134
Căutare înainte .....................................54
Cerinţe de sistem ........................123, 136
Comutarea memoriei ...............47, 93, 99
Comutatorul HOLD•POWER
ON/OFF ...........................................11, 15
Conectarea reportofonului digital
la computer ..........................................109
Continuous Play ......................58, 93, 102
Copierea fișierelor în computer ........116
Copierea fișierelor MP3 în
reportofonul digital ............................117
Copierea unui fișier pe celălalt
suport de memorie ....................65, 92, 97
D
Depanare .............................................141
Divizarea unui fișier în poziţiile
tuturor marcajelor de
urmărire .....................................75, 92, 97
Divizarea unui fișier la poziţia
curentă ........................................73, 92, 97
DPC (Digital Pitch Control) ...............57
Durata de viaţă a bateriei ..................140
Durată de înregistrare ........................139
E
Easy search ................................54, 92, 95
Editarea fișierelor .................................64
Eliminarea zgomotului .........................55
Examinare ........................................24, 54
F
Fișiere MP3 ..........................................137
Folder .......................................27, 64, 110
165
RO
H
M
HOLD ....................................................11
Marcaj de urmărire ...............................69
Măsuri de precauţie ............................133
Memorie USB .....................................120
Memory Stick Micro™
(M2™) ............................................45, 112
Meniu
Add/Overwrite ............................92, 94
Alarm ...........................................92, 96
Audio Output ............................93, 100
Auto Power Off ........................93, 106
Auto Preset .................................93, 99
AVLS ...........................................92, 96
Beep ...........................................93, 105
Continuous Play ........................93, 102
Date&Time ...............................93, 104
Delete ...........................................92, 98
Detail Menu ..............................93, 101
Divide ...........................................92, 97
Divide All Track Marks .............92, 97
Divide Current Position .............92, 97
DX/LOCAL ..............................93, 100
Easy Search .................................92, 95
Erase All ......................................92, 98
Erase All Track Marks ..............92, 98
Erase Track Mark .......................92, 98
I
Index de piese și elemente de comandă
Faţă ......................................................9
Fereastra afișajului ......................... 160
Spate ..................................................10
Indicator de baterie ..............................14
Indicator de baterie rămasă ................14
Introducerea bateriilor ........................13
Î
Înregistrare de suprascriere .................41
Înregistrarea ....................................20, 35
Înregistrarea cu alte echipamente ......63
Înregistrarea de la alte
echipamente ..........................................51
Înregistrarea de la un telefon ..............50
Întreruperea înregistrării .....................24
Întreţinere ........................................... 134
L
Limitări de sistem ............................... 158
Listă de mesaje ................................... 153
166
RO
File Copy .....................................92, 97
FM Radio ....................................93, 99
Format .......................................93, 107
Language ................................... 93, 103
LCF(Low Cut) .......................... 93, 102
LED ........................................... 93, 103
Mic Sensitivity .......................... 93, 101
Move & Copy .............................92, 97
Move File ....................................92, 97
Noise Cut Level ........................93, 102
Protect .........................................92, 97
Realizarea setărilor ..........................90
REC Mode ................................ 93, 101
Scan Sensitivity ......................... 93, 100
Scene Select ................................92, 94
Select Input ............................... 93, 102
Select Memory ............................93, 99
Setări de meniu .................................92
Time Display ............................. 93, 104
USB Charge ..............................93, 105
VOR .............................................92, 95
Menţinerea unui nivel de volum
moderat ......................................12, 92, 96
Microfoane încorporate .......................21
Microfon extern ....................................49
microSD/microSDHC ..................45, 112
Modificarea setărilor Scene
Select ..........................................35, 92, 94
Moduri de redare ..................................58
Monitorizarea înregistrării ..................53
Mutarea unui fișier ...................64, 92, 97
N
Noise cut level .........................56, 93, 102
P
Podcast .................................................121
Protejarea unui fișier ................77, 92, 97
R
Radio FM
Ascultarea posturilor de
radio FM ..........................79, 81, 93, 99
Comutarea ieșirii radioului
FM ........................................88, 93, 100
Comutarea sensibilităţii de
scanare .........................................87, 93
Comutarea sensibilităţii
receptorului .........................86, 93, 100
Înregistrarea emisiunilor FM ..........82
Prestabilirea automată a
posturilor de radio FM .........83, 93, 99
Prestabilirea manuală a posturilor
de radio FM .......................................84
167
RO
Redarea ...........................................26, 54
Reglarea volumului ........................27, 53
Repetare A-B ........................................59
V
S
Z
Selectarea unui folder și a
unui fișier ...............................................27
Selecţia scenelor .......................35, 92, 94
Selecţie intrare ..................49, 51, 93, 102
Setarea ceasului ......................16, 93, 104
Setarea limbii ..........................19, 93, 103
Sound Organizer .................................121
Specificaţii ........................................... 136
Zgomot .................................................134
Ș
Ștergerea ................................................32
Ștergerea tuturor fișierelor
dintr-un folder ...........................67, 92, 98
Ștergerea tuturor marcajelor de
urmărire .....................................71, 92, 98
Ștergerea unui marcaj de
urmărire .....................................70, 92, 98
U
Utilizarea reportofonului digital cu
computerul ..........................................108
168
RO
VOR (Voice Operated
Recording) .................................43, 92, 95
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising