Sony | ICD-B500 | Sony ICD-B500 Instrucţiuni de utilizare

SONY® IC RECORDER
Instrucţiuni de funcţionare
Înregistrări efectuate de proprietar
Numărul modelului este plasat pe panoul din spate al aparatului
iar numărul de serie este aşezat în compartimentul pentru
baterii. Notaţi numărul de serie în spaţiul furnizat mai jos.
Menţionaţi aceste numere de fiecare dată când sunaţi
distribuitorul Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model ICD – P520 Număr de serie ..........
Să începem
Pasul 1: Instalarea bateriilor
1 Glisaţi şi ridicaţi capacul compartimentului pentru
baterii.
Înregistrarea mesajelor
Puteţi înregistra până la 99 de mesaje în fiecare dintre cele 4
dosare (A, B, C şi D). Cum un mesaj nou înregistrat este
adăugat automat după ultimul mesaj înregistrat, puteţi începe să
înregistraţi repede, fără să căutaţi capătul ultimei înregistrări.
Mesajul 1
Mesajul 2
2 Introduceţi două baterii alcaline LR03 (mărimea AAA)
cu polaritatea corectă, şi închideţi capacul.
1 Selectarea modului de înregistrare
Consultaţi “Modificarea modului de înregistrare” de pe verso.
2 Selectarea dosarului.
Consultaţi “Selectarea dosarului”.
3 Începerea înregistrării
(1) Apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE
Asiguraţi-vă că aţi introdus ambele baterii de la capetele lor
http://www.sony.ro
Informare
ÎN
NICI
UN
CAZ
SONY
CORPORATION
NU
VA
FI
RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU
PAGUBE
ACCIDENTALE,
ÎN
CONSECINŢĂ SAU SPECIALE, FIE
ELE
BAZATE
PE
PREJUDICII,
CONTRACT SAU ALT FEL, CE AR
PUTEA DECURGE SAU AR PUTEA
AVEA
LEGĂTURĂ
CU
ACEST
MANUAL, CU PROGRAMUL SAU
ALTE INFORMAŢII CUPRINSE ÎN
PREZENTUL SAU PRIN UTILIZAREA
LOR
Pentru clienţii din SUA
Următoarea declaraţie FCC se aplică
doar în cazul versiunii acestui model
produs în scopul vânzării în SUA. Este
posibil ca alte versiuni să nu respecte
reglementările tehnice FCC.
INFORMARE
Acest echipament a fost testat şi s-a
constatat conformarea sa parametrilor
aparatelor digitale Clasa B, conform
Părţii 15 a Regulilor FCC. Aceşti
parametri sunt concepuţi furnizării
protecţiei
împotriva
interferenţelor
dăunătoare din cadrul instalaţiilor
domestice.
Acest
echipament
generează, utilizează şi poate radia
energie din frecvenţa radio şi, dacă nu
este instalat şi folosit în acord cu aceste
instrucţiuni, poate cauza interferenţe
dăunătoare cu undele radio.
Totuşi, nu există nici o garanţie că
interferenţele nu vor apărea în cadrul
unei instalaţii anume. Dacă acest
aparat
cauzează
interferenţe
dăunătoare cu radio-ul şi televizorul,
care pot fi determinată de pornirea sau
oprirea echipamentului, utilizatorul este
încurajat să încerce să corecteze
interferenţele urmând una sau mai
multe dintre următoarele măsuri:
- Reorientarea
sau
reamplasarea
antenei receptoare.
- Mărirea distanţei dintre aparat şi
receptor.
- Conectarea aparatului la o priză dintrun circuit diferit de cel la care este
conectat receptorul.
- Consultarea distribuitorului sau a unui
tehnician radio/TV experimentat
Sunteţi avertizat că orice modificări sau
schimbări care nu sunt aprobate în mod
expres în acest manual v-ar putea lipsi
de permisiunea de a folosi acest
echipament..
Acest aparat se conformează Părţii 15
a Regulilor FCC. Operarea se supune
următoarelor două condiţii : (1) Acest
aparat nu poate cauza interferenţe
periculoase, şi (2) acest aparat trebuie
să accepte interferenţele produse,
inclusiv cele ce pot cauza funcţionarea
nedorită.
Dacă aveţi întrebări privind acest
produs, puteţi suna la: Centrul de
servicii şi informare a clientului Sony 1800-222-7669, sau ne puteţi contacta la
http://www.sony.ro
Reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice uzate (aplicabil în
Uniunea Europeană şi alte ţări
europene cu sisteme diferite de
colectare).
Acest simbol
pe aparat sau
pe ambalajul
său
indică
faptul
că
produsul nu
trebuie tratat
ca
deşeu
menajer.
În schimb, va fi depus la punctele de
colectare pentru reciclarea aparatelor
electrice şi electronice. Asigurându-vă
că acest produs este debarasat în mod
corect, veţi ajuta la prevenirea
eventualelor
consecinţe
negative
asupra mediului înconjurător şi asupra
sănătăţii omului, care ar putea fi
cauzate de manevrarea inadecvată a
deşeurilor acestui produs, Reciclarea
materialelor va ajuta la conservarea
resurselor naturale. Pentru informaţii
detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile
locale sau interesaţi-vă la magazinul de
unde aţi achiziţionat produsul
(2) Vorbiţi în microfonul
încorporat
1
Depanare
Nu se aude nimic din difuzor
- Receptorul auricular sau căştile
sunt conectate
- Volumul este complet redus
Este afişat “FULL” şi nu puteţi
începe înregistrarea
- Memoria este plină. Ştergeţi
nişte mesaje
- Au fost înregistrate 99 de
mesaje în dosarul selectat.
Selectaţi alt dosar sau ştergeţi
câteva dintre ele.
Se aude zgomot
- Un obiect, cum ar fi degetul
dumneavoastră, etc., a atins
sau zgâriat unitatea accidental
în timpul înregistrării, astfel
încât acel zgomot a fost
înregistrat.
- Unitatea a fost aşezată lângă o
sursă de alimentare AC, o
lampă fluorescentă sau un
telefon
mobil
în
timpul
înregistrării sau al redării.
- Fişa microfonului conectat în
timpul înregistrării era murdară.
Ştergeţi fişa.
- Fişa receptorului auricular/
căştilor este murdară. Ştergeţi
fişa.
Nivelul de înregistrare este
scăzut
- Setaţi sensibilitatea microfon la
« H(înalt) » folosind meniul
Înregistrarea este întreruptă
- Funcţia avansată VOR este
activată. Setaţi VOR la “OFF”
Nivelul de înregistrare este
instabil
(când
înregistraţi
muzică, etc.)
- Această unitate este concepută
să regleze automat nivelul de
înregistrare
atunci
când
înregistraţi şedinţe, etc., şi nu
este
potrivită
pentru
înregistrare muzică
Este afişat "--Y--M--D" sau "--:--"
- Nu aţi setat ceasul
Durează mai mult pornirea
unităţii
- Dacă divizaţi mesaje prea des
în
timp
ce
unitatea le
înregistrează, poate apărea
următorul fenomen: indicatorul
OPR începe să clipească iar
dumneavoastră nu veţi putea
opera
unitatea
pentru
o
anumită perioadă de timp.
Aceasta nu este o funcţionare
defectuoasă. Aşteptaţi până
când indicatorul OPR se stinge.
Nu puteţi înregistra mesaje pe
durata maximă de înregistrare
- Dacă înregistraţi mesaje în
combinaţia HQ, SP şi LP,
timpul de înregistrare variază
de la perioada maximă de
înregistrare în modul HQ la
perioada
maximă
de
înregistrare în modul LP.
- Nu mai poate fi efectuată nici o
înregistrare atunci când în
fiecare
dosar
au
fost
înregistrate 99 de mesaje.
- Din cauza limitării sistemului de
înregistrare IC, această unitate
înregistrează
în
unitatea
minimă de înregistrare. Dacă
durata fiecărui mesaj nu poate
fi divizată de unitatea minimă
de înregistrare, timpul de
înregistrare
rămas
poate
descreşte cu mai mult decât
durata totală a mesajelor.
Unitatea
nu
funcţionează
corect
- Scoateţi bateriile şi introduceţile din nou.
Reţineţi faptul că mesajele
înregistrate pot fi şterse pe
durata lucrărilor de întreţinere
sau reparare.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta dosarul pe care
îl doriţi şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi
din meniul modului.
Dosarul curent
Selectarea sensibilităţii microfonului
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă până ce pe ecran apare “MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta ”SENS” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta “ H (sensibilitate înaltă) “ sau “L
(sensibilitate joasă)“ şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din meniu.
3
Redarea mesajelor
4
În cazul în care capacul compartimentului pentru baterii este
scos în mod accidental, ataşaţi-l conform imaginii.
1.
2.
3.
4.
Modul înregistrare
Numărul mesajului curent
Afişare cronometru*
Indicator memorie disponibilă
*Apare ecranul ales cu butonul DISPLAY/MENIU.
Nu este nevoie să continuaţi să apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE în
timp ce înregistraţi.
4 Oprirea înregistrării
Pentru redarea unui mesaj înregistrat anterior, începeţi cu pasul 1.
Pentru redarea unui mesaj pe care abia ce l-aţi terminat de înregistrat,
începeţi cu pasul 3.
1 Selectaţi dosarul.
Consultaţi “Selectarea dosarului”
Numărul de mesaj ales
2 Selectarea numărului mesajului
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐+ pentru
afişarea numărului mesajului dorit.
-▐◄◄: pentru număr mai mic al mesajului
►►▐ + : pentru un număr mai mare al
mesajului
Numărul de mesaje
dintr-un dosar
Afişare cronometru
Apăsaţi ■ STOP.
Unitatea se opreşte la începutul
înregistrării curente.
*Apare ecranul ales cu butonul DISPLAY/MENIU (vezi verso).
3 Începeţi redarea
Când introduceţi bateriile pentru prima dată, sau când
înlocuiţi bateriile cu unele noi, apare afişajul pentru setarea
ceasului. Pentru setarea datei şi a orei, vedeţi Paşii 2 şi 3 din
“Pasul 2: Setarea ceasului”.
Înlocuirea bateriilor
Indicatorul pentru baterie din ecran arată starea bateriei.
Când
clipeşte, înlocuiţi bateriile cu unele noi.
Când
clipeşte, bateriile sunt descărcate iar
unitatea va înceta să mai funcţioneze.
Durata de viaţă a bateriei*
La utilizarea continuă se poate ajunge la aproximativ 11 ore
de înregistrare/ 7,5 ore de redare în modul HQ şi aprox. 22
de ore de înregistrare / 11 ore de redare în modurile SP şi
LP.
*Utilizarea bateriilor alcaline Sony LR03 (mărime AAA)
*La redarea prin difuzorul intern la volum mediu
Durata de viaţă a bateriilor se poate scurta în funcţie de
funcţionarea unităţii.
Note:
- Nu folosiţi baterii cu mangan pentru această unitate.
- La înlocuirea bateriilor cu unele noi, afişarea ceasului
dispare de pe ecran. În acest caz, resetaţi data şi ora.
Totuşi, mesajele înregistrate şi alarma se vor păstra.
- La înlocuirea bateriilor, asiguraţi-vă că ţi înlocuit ambele
baterii cu unele noi.
- Nu încărcaţi bateriile descărcate.
- La folosirea îndelungată a unităţii, scoateţi bateriile
pentru a preveni pagubele determinate de scurgeri şi
coroziunea bateriei.
Unitatea accesează date în timp ce pe ecran este afişat
“ACCESS”. La accesare, nu scoateţi bateriile. Riscaţi să
pierdeţi datele.
Pasul 2: Setarea ceasului
Pe ecran este afişată setarea ceasului atunci când
introduceţi bateriile prima dată, sau când înlocuiţi bateriile cu
unele noi. În acest caz, începeţi cu pasul 2.
1 Afişarea pe ecran a setării ceasului
(1) Apăsaţi MENU/DISPLAY
mai mult de 1 secundă până ce
pe ecran apare “MODE”.
Unitatea intră în modul
meniu.
(2) Apăsaţi -▐◄◄ sau
►►▐+ pentru afişarea
“SET DATE”.
(3) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru an
Pe ecranul REC DATE este
afişat "--Y--M--D" sau "--:--"
- Data şi ora înregistrării nu vor fi
afişate dacă aţi înregistrat
mesajul când ceasul nu a fost
setat
Nu puteţi diviza un mesaj
- Nu puteţi diviza un mesaj întrun dosar cu 99 de mesaje.
- Dacă împărţiţi mesaje frecvent,
unitatea
poate
deveni
incapabilă să mai împartă un
mesaj.
- Nu puteţi împărţi un mesaj în
prima sau ultima secundă a
mesajului.
Indicatorul OPR
(lumina este roşie pe
durata înregistrării)
2
Înainte de a duce unitatea la
reparat, verificaţi următoarele
secţiuni. Dacă vreo problemă
persistă după efectuarea acestor
verificări, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony
Unitatea nu funcţionează
- Bateriile au fost introduse cu
polaritatea inversă
- Bateriile sunt slabe
- Butoanele sunt blocate prin
comutatorul
HOLD.
(Dacă
apăsaţi orice buton, “HOLD" va
clipi de trei ori)
Spaţiu gol
Mesaj nou înregistrat
Notă Înainte de a efectua o înregistrare îndelungată, asiguraţi-vă
că introduceţi bateriile noi şi verificaţi indicatorul bateriei.
IC RECORDER ICD-B500
© Sony Corporation
Tipărit în China
Tipărit pe mai mult de 70% de hârtie reciclată folosind
cerneală VOC (Compuşi Organici Volatili) – pe bază de uleiuri
vegetale
Operaţii de bază
Dacă nu schimbaţi dosarul după ce opriţi procesul de
înregistrare, viitoarea înregistrare va fi efectuată în cadrul
aceluiaşi dosar.
Pentru a
Faceţi astfel
Face pauză în
Apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE.
înregistrare*
În timpul pauzei de înregistrare,
indicatorul OPR clipeşte cu o lumină
roşie iar “PAUSE2 clipeşte pe ecran.
Termina pauza şi
Apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE.
relua înregistrarea
Se reia înregistrarea de la punctul
rămas. (Pentru a opri înregistrarea
după pauza de înregistrare, apăsaţi ■
STOP.)
Asculta
Apăsaţi ■ STOP pentru a opri
înregistrarea
înregistrarea, apoi apăsaţi ►■
curentă
PLAY/STOP.
Revedea instantaneu
Apăsaţi ►■ PLAY/STOP în timpul
înregistrarea curentă
înregistrării.
Căuta înapoi în
Ţineţi apăsat -▐◄◄ în timpul
timpul înregistrării
înregistrării sau al pauzei de
(Revedere)
înregistrare. Modul de înregistrare va
fi eliberat, şi va începe revederea
înregistrării curente. Dacă daţi drumul
butonului, redarea începe de la acel
punct.
Selecta
Puteţi selecta sensibilitatea
sensibilitatea
microfonului folosind meniul.
microfonului
Consultaţi “Selectarea sensibilităţii
microfonului”.
H (înalt): Pentru a înregistra în timpul
unei şedinţe sau într-un loc liniştit
şi/sau spaţios.
L (jos): Pentru a înregistra dictări sau
într-un loc zgomotos.
*La aproximativ o oră după efectuarea pauzei în înregistrare,
aceasta este eliberată automat iar unitatea intră în modul de
oprire.
Note referitoare la înregistrare
Dacă în timpul înregistrării un obiect cum ar fi degetul
dumneavoastră se freacă sau atinge accidental unitatea, atunci
este posibil ca şi zgomotul acesta să fie înregistrat.
Timpul maxim de înregistrare
Timpul maxim de înregistrare al tuturor dosarelor este după cum
urmează. Puteţi înregistra mesaje cu timpul maxim de
înregistrare într-un singur dosar.
HQ*
29 h 45 min
SP**
79 h 20 min.
LP***
130 h 25 min.
(h: ore, min.: minute)
*HQ: mod de înregistrare de înaltă calitate
(sunet monofonic)
**SP: mod de înregistrare pentru redare standard
(sunet monofonic)
***LP: mod de înregistrare pentru redare îndelungată (sunet
monofonic)
Note





2 Setarea datei.
(1) Apăsaţi -▐◄◄ sau
►►▐+ pentru a selecta
digiţii pentru an.
(2) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru lună.
(3) Setaţi luna şi ziua la rând,
apoi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru oră.
Recomandare
Pentru a seta data la anul 2007, afişaţi “07Y”.
3 Setarea orei
(3) Setaţi minutele.
-
Când un mesaj este mai scurt decât unitatea minimă de
înregistrare, acesta tot este înregistrat ca fiind de
aproximativ 2 secunde cel mult astfel încât timpul de
înregistrare rămas va descreşte cu mai mult decât durata
reală a mesajului.
Când mesajul este mai lung decât unitatea minimă de
înregistrare, timpul de înregistrare rămas va descreşte cu
mai mult decât durata reală a mesajului dacă nu poate fi
împărţit la unitatea minimă de înregistrare fără a mai rămâne
ceva.
Suma numărului pe cronometru (timpul scurs de
înregistrare) şi timpul de înregistrare rămas pot fi mai scurte
decât timpul maxim de înregistrare al unităţii.
Indicarea memoriei rămase
În timpul înregistrării, indicatorul memoriei rămase va descreşte
puţin câte puţin.
Memoria este aproape
plină.
(1) Apăsaţi -▐◄◄ sau ►►▐+
pentru a selecta digiţii
corespunzători orei.
Clipire
(4) Apăsaţi ►▐ PLAY/STOP
la semnalul pentru oră.
Ecranul se va întoarce la
“SET DATE”.
(2) Apăsaţi ►▐ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru minute.
Pentru a înregistra cu o calitate sonoră mai bună, selectaţi
modul HQ. Pentru a comuta modul de înregistrare, vedeţi
"Schimbarea modului de înregistrare" de pe verso.
Înainte de efectuarea unei înregistrări îndelungate, asiguraţivă că verificaţi indicatorul pentru baterie.
Timpul maxim de înregistrare şi numărul de mesaje pe care
le puteţi efectua variază în funcţie de condiţiile de utilizare.
Când înregistraţi mesaje în combinaţia HQ, SP şi LP, timpul
maxim de înregistrare va fi între duratele corespunzătoare
modurilor HQ şi LP.
Din cauza limitării sistemului de înregistrare IC, această
unitate înregistrează în unitatea minimă de înregistrare de
aproximativ 2 secunde cel mult, de aceea pot apărea
următoarele simptome:
(5) Apăsaţi ■ STOP pentru
a ieşi din meniul pentru
mod.
Dacă unitatea este
nefolosită timp de mai mult
de 3 secunde în modul
stop, ecranul va afişa ora
curentă
Recomandare
Această unitate nu are un buton pentru pornire/oprire.
Ecranul este afişat tot timpul.
Când timpul de înregistrare rămas atinge 5 minute, clipeşte
ultimul dintre indicatori. Dacă este selectat modul de afişare a
timpului de înregistrare rămas, „REMAIN” şi afişajul pentru timpul
de înregistrare rămas va clipi atunci când timpul rămas ajunge la
1 minut. Pentru a putea continua înregistrarea, mai întâi ştergeţi
nişte mesaje.
Note
 Dacă apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE când memoria este plină, va
clipi „FULL” împreună cu o alarmă. Ştergeţi nişte mesaje
înainte de a relua înregistrarea.

Dacă apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE după înregistrarea a 99 de
mesaje, va clipi „FULL” împreună cu o alarmă. Selectaţi alt
dosar sau ştergeţi nişte mesaje.
Iniţierea înregistrării automate ca reacţie la sunet – Funcţia
VOR avansată
Când VOR (înregistrare operată prin voce) este setată la “ON” în
meniu, înregistrarea începe când recorder-ul detectează sunetul.
(în ecran este afişat “VOR”).
Înregistrarea se opreşte când nu se mai
aude nici un sunet. (pe ecran clipeşte “VOR
PAUSE”).
Notă
Funcţia VOR este afectată de sunetul din jur. Setaţi sensibilitatea
microfonului la “ H (înalt) “ sau la “ L (jos)” folosind meniul. Dacă
înregistrarea nu este satisfăcătoare după modificarea
sensibilităţii microfonului, sau pentru înregistrări importante,
setaţi VOR la “OFF”.
Selectarea dosarului
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă până ce pe ecran apare
“ MODE”
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta “ FOLDER” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
(1) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Mufă căşti
Indicator OPR (se face
verde pe durata redării)
(2) Reglaţi volumul cu
ajutorul comenzii VOL.
Afişare
cronometru
■ STOP
După redarea unui mesaj, unitatea se opreşte la începutul mesajului
următor. Când funcţia pentru redare continuă este setată la “ON” (vezi
verso), unitatea se opreşte după redarea tuturor mesajelor dintr-un
dosar.
Când ultimul mesaj dintr-un dosar a fost redat, unitatea se opreşte la
începutul ultimului mesaj
Ascultare privată
Conectaţi un receptor auricular sau căşti (nu sunt incluse în pachet) la
mufa căştilor. Difuzorul încorporat va fi deconectat automat. Dacă
se aude un zgomot, ştergeţi fişa căştilor.
Alte operaţii
Pentru
Oprirea în poziţia
curentă
Revenirea la începutul
mesajului curent
Trecerea la mesajul
următor
Revenirea la mesajul
anterior/trecerea la
mesajele reuşite
Faceţi astfel
Apăsaţi ►■ PLAY/STOP sau ■ STOP.
Pentru a relua redarea din acel punct,
apăsaţi ►■ PLAY/STOP din nou.
Apăsaţi - ▐◄◄ o dată.
Apăsaţi ►►▐ + o dată
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + de mai
multe ori.
(În timpul modului de oprire, ţineţi butonul
apăsat pentru a trece peste mesaje în
mod continuu).
Redarea repetată a unui mesaj – Repeat Play
În timpul redării, apăsaţi ►■ PLAY/STOP timp de mai mult de o
secundă.
Va fi afişat
iar mesajul selectat va fi redat în repetate rânduri.
Pentru a relua redarea normală, apăsaţi ►■ PLAY/STOP din nou.
Pentru a opri redarea, apăsaţi ■ STOP.
Redarea continuă a tuturor mesajelor dintr-un dosar - Continuous
Play
Puteţi selecta modul pentru redarea continuă cu ajutorul CONT din
meniu. Când setaţi CONT la “ON”, puteţi reda continuu toate mesajele
dintr-un dosar.
Căutare înainte/înapoi în timpul redării(Cue/Review)
Pentru a căuta înainte, ţineţi ►►▐ + apăsat în timpul redării şi eliberaţi
butonul la punctul de unde doriţi să reluaţi redarea.
Pentru a căuta înapoi, ţineţi - ▐◄◄ apăsat în timpul redării şi eliberaţi
butonul la punctul de unde doriţi să reluaţi redarea.
Dacă ţineţi ►►▐ + sau - ▐◄◄ apăsat, unitatea începe să caute la o
viteză mai mare. În primele 10 secunde ale şirului/revizuirii, se poate
auzi un sunet de redare rapidă. Când căutaţi la o viteză mai mare,
acest sunet nu va mai fi auzit. În timpul şirului/revizuirii, cronometrul va
fi afişat, indiferent de setarea modului de afişare.
Recomandare
Când redarea rapidă este efectuată până la capătul ultimului mesaj,
“END” clipeşte de 5 ori. (Nu se aude sunetul de redare). Dacă ţineţi ▐◄◄ apăsat în timp ce “END” clipeşte. Mesajele sunt redate rapid, iar
redarea normală va începe din punctul în care eliberaţi butonul. Când
“END” nu mai clipeşte, iar indicatorul OPR se stinge, unitatea se va
opri la începutul ultimului mesaj.
Dacă ultimul mesaj este lung şi doriţi ca redarea să se facă începând
cu o parte mai târzie a mesajului, ţineţi ►►▐ + apăsat pentru a reda
mesajul până la sfârşit după care apăsaţi - ▐◄◄ în timp ce “END”
clipeşte pentru a reveni la punctul dori.
(Pentru alte mesaje decât ultimul, mergeţi la începutul mesajului
următor şi redaţi înapoi la punctul dorit.)
Ştergerea mesajelor
Iniţierea înregistrării automate ca reacţie la sunet – Funcţia
VOR avansată
Puteţi şterge mesajele înregistrate unul câte unul sau toate
mesajele odată dintr-un dosar. Reţineţi că odată ce o
înregistrare a fost ştearsă, nu o mai puteţi recupera.
VOR ON:
Funcţia VOR (Înregistrare comandată de voce) este activată.
Înregistrarea începe când unitatea detectează sunet şi se
opreşte când nu se mai aude sunet, eliminând din
înregistrare perioada fără sunet.
VOR OFF:
Funcţia VOR este dezactivată. Este selectată înregistrarea
obişnuită
1 Apăsaţi DISPLAY/MENIU pentru mai mult de 1 secundă,
până când „MODE” apare pe ecran
Ştergerea mesajelor unul câte unul
Când un mesaj este şters, mesajele rămase or avansa iar vor fi
renumerotate astfel încât nu va mai fi nici un spaţiu între
mesaje.
Înainte de
ştergere
Mesajul 1
Mesajul 2
Mesajul 5
Mesajul 4
Mesajul 3
2 Apăsaţi
sau
pentru a afişa “VOR” şi apăsaţi
►▐ PLAY/STOP. Va clipi OFF sau ON
3 Apăsaţi
sau
pentru a selecta ON sau
OFF şi apăsaţi ►▐ PLAY/STOP. Setarea este efectuată
Ştergere mesaj 3
După
ştergere
Mesajul 1
Mesajul 2
5 Setaţi ora alarmei.
(1) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta digiţii
pentru oră şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Vor clipi digiţii
pentru minute.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta digiţii
pentru minute şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va fi fişat “B-PLAY”.
6 Setaţi sunetul alarmei
(1) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
sunetul alarmei fie din “B-PLAY” (redarea mesajului
după alarmă), fie din “B-ONLY” (doar alarmă).
(2) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va fi afişat “ALARM ON”.
7 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din meniul
modului.
Alte funcţii
Divizarea unui mesaj
Puteţi diviza un mesaj în timpul înregistrării sau al redării, astfel încât
mesajul este împărţit în două iar noul număr de mesaj este adăugat la
mesajul divizat. Prin divizarea unui mesaj puteţi găsi uşor punctul de la
care doriţi să porniţi redarea atunci când efectuaţi o înregistrare
îndelungată, cum ar fi cea în cadrul unei şedinţe.
Puteţi împărţi mesajele până ce numărul total de mesaje dintr-un dosar
ajunge la 99.
Anularea ştergerii
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 2.
Ştergerea altor mesaje
Repetaţi paşii 1 şi 2.
Ştergerea parţială a unui mesaj
Mai întâi, împărţiţi mesajul, apoi urmaţi paşii pentru ştergerea
mesajului.
In timpul înregistrării sau redării unui mesaj, apăsaţi DIVIDE în punctul
unde doriţi să efectuaţi împărţirea.
Când apăsaţi DIVIDE în timpul înregistrării : Noul
număr al mesajului este adăugat în punctul în care aţi
apăsat pe buton, iar noul număr al mesajului şi DIVIDE
clipesc pentru 3 secunde. Mesajul va fi împărţit în două ;
totuşi, mesajele vor fi înregistrate fără pauză.
Ştergerea tuturor mesajelor dintr-un dosar
Dosarul A
Mesajul 1
Mesajul 2
Dosarul B
Mesajul 3
Este divizat un mesaj
“
”este afişat când numărul mesajului cu setarea pentru
alarmă este selectat. În acelaşi timp, alarma va suna timp de
aproximativ 10 secunde iar mesajul selectat va fi redat. (Dacă aţi
selectat “B-ONLY”, va suna doar alarma).
În timpul redării, “ALARM” va clipi pe ecran.
La sfârşitul redării, unitatea se va opri automat la începutul mesajului
respectiv.
Pentru re-ascultarea aceluiaşi mesaj
Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Va fi redat acelaşi mesaj de la început.
Pentru anularea setării alarmei înainte de începerea redării
Apăsaţi ■ STOP în timp ce se aude sunetul alarmei. Vă puteţi
opri chiar şi când funcţia HOLD este activată.
Note
 Nu puteţi seta alarma dacă nu aţi setat ceasul sau dacă în
dosarul selectat nu există nici un mesaj (unitatea nu va intra
în modul setării alarmei când apăsaţi MENU/DISPLAY în
pasul 2).
 Dacă încercaţi să setaţi alarma pentru redarea unui mesaj la
o oră setată anterior pentru alt mesaj, va fi afişat « PRE
SET » pentru a împiedica noi setări.
 Dacă încercaţi să setaţi ora alarmei, înaintea orei curente,
apare pe ecran „BACK-D” şi nu veţi putea seta alarma
 Dacă soseşte ora alarmei în timp ce alt mesaj este redat cu
o alarmă, redarea se opreşte iar noul mesaj va fi redat.
 Dacă soseşte ora alarmei în timpul unei înregistrări, alarma
va suna timp de 10 secunde după terminarea înregistrării şi
Înregistrarea continuă
Mesajul 1 Mesajul 2 Mesajul 3 Loc liber
Mesajul 1 Mesajul 2 Mesajul 3

Recomandare
Puteţi împărţi mesajul în timpul pauzei de înregistrare.
Când apăsaţi DIVIDE în timpul redării : Mesajul este
împărţit în două în punctul unde aţi apăsat pe buton, iar noul
număr al mesajului şi DIVIDE va clipi pentru 3 secunde.
Numerele mesajelor ale următoarelor mesaje vor creşte cu
unu.
Mesajul 1 Mesajul 2 Mesajul 3
Loc liber
1 Selectaţi dosarul pe care
doriţi să-l ştergeţi folosind
MENU/DISPLAY. (Consultaţi
“Selectarea dosarului”, de pe
prima foaie).
2 În timp ce apăsaţi ■
STOP, apăsaţi ERASE
mai mult de 1 secundă.
Timp de 10 secunde va
clipi « ALL ERASE »
Mesajul 1
Mesajul 1
Va clipi « OFF (sau ON) ».
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta “ON” sau
“OFF” şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este acum completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul meniului.
Index la Piese şi Comenzi
Unitatea principală
Mufă (căşti)
MIC (microfon încorporat)
Mufă microfon
Indicator OPR (operare)
Ecranul de afişare
ERASE
DISPLAY/MENU
VOL (volumul)*
DIVIDE
■ STOP
HOLD
REC (record) /PAUSE
PLAY/STOP(ENTER)**
derulare înapoi /înapoi repede
* Există un punct tactil în spatele comenzii
pentru indicarea direcţiei pentru mărirea
volumului.
** Butonul are un punct tactil
(derulare/înainte rapid) (SELECT)
Difuzor
Ecranul de afişare
Indicator dosar
Indicator stare
baterie
Indicator mod de
înregistrare
Sensibilitate microfon
Indicator alarmă
Indicator REC
(înregistrare)
Numărul mesajului
selectat
Indicator redare
repetată
Numărul de
mesaje dintr-un
dosar/ indicator
Meniu/ Contor/
Indicator timp
rămas/Indicator
data
înregistrării/
Indicator ora
curentă/
Mesaje
Indicare REC DATE
(data înregistrată)
Cârlig pentru şnur
(livrat separat)
Mesajul 3
Mesajul 2
Mesajul 3
Indicator REMAIN
Indicator memorie
rămasă disponibilă
Mesajul 4
Redarea mesajelor împărţite
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa numărul mesajului din
moment ce mesajele divizate au fiecare numere.
Pentru redarea continuă a mesajelor divizate
Selectaţi “ON” pentru CONT din meniu conform descrierii din “Redarea
continuă a tuturor mesajelor dintr-un dosar”.
Note
 Dacă într-un dosar au fost înregistrate 99 de mesaje, nu mai puteţi
diviza nici un mesaj. In acest caz, reduceţi numărul mesajelor la 98
sau mai puţin prin ştergerea mesajelor inutile sau prin mutarea unor
mesaje într-un alt dosar înainte de a diviza un mesaj.
 Dacă divizaţi un mesaj cu o setare de alarmă. Setarea alarmei va
rămâne doar cu mesajul anterior divizat.
 Nu puteţi diviza un mesaj în prima sau ultima secundă.
 Dacă un mesaj este împărţit frecvent, unitatea poate deveni
incapabilă de a mai diviza un mesaj.
 Odată ce un mesaj a fost divizat, nu puteţi combina mesajele divizate cu
IC recorder-ul.
 Dacă divizaţi mesaje prea des în timp ce unitatea le înregistrează, poate
apărea următorul fenomen: indicatorul OPR începe să clipească şi
unitatea nu mai răspunde la comenzi pentru o perioadă de timp. Aceasta
nu este o defectare. Aşteptaţi până se stinge indicatorul OPR.
Puteţi muta mesajele înregistrate în alt dosar.
Exemplu: Mutaţi Mesajul 3 din Dosarul A în Dosarul C.
1 În timp ce unitatea este oprită, selectaţi mesajul
pe care doriţi să-l mutaţi.
2 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de o secundă
până ce pe ecran apare “MODE”.
Adăugarea unei înregistrări la un mesaj
înregistrat anterior
Puteţi adăuga o înregistrare la mesajul redat.
Înregistrarea adăugată va fi plasată după mesajul curent şi
cronometrată ca parte a mesajului.
Modificarea sau anularea setării alarmei
Despre alimentare

Mesajul 4
Mesajul 4
Înregistrare adăugată
La sala de
conferinţe A
1 În timpul redării, apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE pentru mai
mult de 1 secundă
Apare indicarea „REC” şi „ADD” va clipi pentru 3 secunde pe
ecran. Indicatorul OPR se va face roşu. Noile înregistrări se vor
adăuga după finalul mesajului curent.
2 Apăsaţi ■ STOP pentru a opri înregistrarea .
Note
 Nu puteţi adăuga sau scrie o înregistrare peste dacă
memoria rămasă nu este suficientă.
 Partea adăugată sau scrisă peste a unui mesaj va fi înregistrată
în acelaşi mod de înregistrare (HQ, SP sau LP).
Înregistrarea cu un microfon extern sau al
unui alt aparat
1 Conectaţi un microfon cu alimentare separată sau alte
echipamente la mufa microfonului.
Când înregistraţi cu un microfon extern
microfon
Microfon extern
(oferit separat)
Când conectaţi un microfon extern, microfonul încorporat este
întrerupt automat. Când este conectat un microfon cu alimentare
separată , energia electrică este furnizată automat către microfonul
din IC recorder.
Mufă EAR, EARPHONE
Când înregistraţi de la celălalt aparat
sau REC OUT (stereo sau
Mini-mufă (mono)
mono)
Cablu audio de conectare
cu atenuator (livrat
separat)
Aparat de înregistrare, TV, radio, etc
2 Pentru a înregistra mesaje, respectaţi paşii din „Înregistrarea
mesajelor” de pe prima foaie
Note
 Asiguraţi-vă că fişele sunt conectate în siguranţă.
 Vă recomandăm să efectuaţi o înregistrare de probă
pentru a controla conexiunile şi comanda de volum.
 Când conectaţi alte echipamente decât Sony, consultaţi
manualul de instrucţiuni al echipamentului
1 Selectaţi mesajul cu care setaţi redarea alarmei, şi apăsaţi
MENU/DISPLAY mai mult de 1 secundă pentru a intra în modul
meniului.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta “ALARM ON”.
3 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP pentru ca “ON” să clipească.
4 Pentru a anula setarea alarmei: Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru ca “OFF” să clipească şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Pentru a modifica setarea alarmei: Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Când este afişată data alarmei, urmaţi paşii 3 şi 6 din “redarea
unui mesaj la o oră dorită cu o alarmă” pentru a modifica setarea
alarmei.
5 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul meniului.
Prevenirea operării accidentale – funcţia HOLD
Glisaţi butonul HOLD la "ON". “HOLD” va clipi de trei ori,
indicând faptul că toate funcţiile butoanelor sunt blocate.
Când funcţia HOLD este activată în timpul opririi, ecranul se va
închide după ce "HOLD" clipeşte.
Operaţi unitatea doar la 3 V DC. Folosiţi două baterii alcaline
LR03 (mărimea AAA).
Despre siguranţă

Nu operaţi unitatea în timp ce şofaţi, mergeţi cu bicicleta sau
operaţi orice alt vehicul motorizat.
Despre manevrare


Nu lăsaţi unitatea într-un loc aflat în apropierea surselor de
căldură, sau într-un loc aflat în lumina directă a soarelui, cu praf
foarte mult sau cu şocuri mecanice.
Dacă un obiect solid sau lichid cade pe unitate, înlăturaţi
bateriile şi duceţi unitatea să fie verificată de personal calificat
înainte de a o opera din nou.
Despre zgomote


Când unitatea se află lângă o sursă de alimentare cu tensiune, o
lampă fluorescentă sau un telefon mobil, se pot auzi zgomote în
timpul redării sau al înregistrării.
Dacă un obiect, cum ar fi degetul dumneavoastră, etc., se freacă
sau zgârie unitatea în timpul înregistrării, atunci acest zgomot
poate fi înregistrat.
Despre întreţinere

Pentru curăţarea exteriorului, folosiţi o cârpă moale uşor
înmuiată în apă. Nu folosiţi alcool, benzină sau diluanţi.
Dacă aveţi întrebări sau vă confruntaţi cu probleme legate de unitatea
dumneavoastră, consultaţi cel mai apropiat distribuitor Sony.
Recomandări de siguranţă
Pentru a evita riscul eventualelor pierderi de date cauzate de
operare accidentală sau de disfuncţii ale IC recorder-ului, vă
recomandăm să salvaţi copii de siguranţă ale mesajelor
înregistrate pe un casetofon, etc.
Specificaţii
Secţiunea IC recorder
Media de înregistrare
Memorie reinscripţionabilă 256 MB încorporată, înregistrare
monofonică.
Capacitatea utilizabilă reală poate fi mai mică.
Durata de înregistrare
HQ: 30 ore şi 25 de minute
SP: 81 ore şi 15 de minute
LP: 150 de ore şi 15 de minute
Anularea funcţiei HOLD
Glisaţi butonul HOLD la “OFF”.
Notă
Când funcţia HOLD este activată în timpul înregistrării, anulaţi
mai întâi funcţia HOLD pentru a vă opri din înregistrat.
Frecvenţa
HQ: 260 Hz – 6.800 Hz
SP: 220 Hz – 3.400 Hz
LP: 220 Hz – 3.100 Hz
Recomandare
Chiar dacă funcţia HOLD este activată, puteţi opri redarea cu
alarmă. pentru a opri alarma, apăsaţi
■ STOP.
Difuzor aprox. 2,8 cm (1 1/8 inch) diametru
Indicatorul destinaţiei dosarului clipeşte.
Selectarea modului de afişare
Intrare/Ieşire
4 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
dosarul în care doriţi să mutaţi mesajul.
Pentru a anula mutarea mesajelor
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 5.
Notă
Funcţia de mutare nu dublează un mesaj în alt dosar. Când mutaţi un mesaj
în alt dosar, cel din dosarul anterior va fi şters.
Redarea unui mesaj la o oră dorită cu ajutorul unei
alarme
microfon


Precauţii
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
« MOVE » şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
6 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul
meniului.
Întâlnire la ora 2
pe 1 Decembrie

Mutarea mesajelor în alt dosar – Funcţia Move
Diverse metode de înregistrare
Mesajul 3


5 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Mesajul este mutat în dosarul de destinaţie.
Mesajul 3

începerea redării. Când soseşte ora alarmei, va clipi “
”.
Dacă în timpul înregistrării soseşte ora a mai mult de o
alarmă, va fi redat doar primul mesaj.
Când vine ora alarmei în timp ce unitatea este în modul
meniului, va suna alarma iar modul meniului va fi anulat.
Dacă ştergeţi mesajul pe care l-aţi setat în scopul redării cu
alarma, va fi anulată setarea alarmei.
Dacă împărţiţi un mesaj cu alarma de redare, redarea se va
opri în punctul în care aţi împărţit un mesaj.
Puteţi ajusta volumul de redare cu ajutorul comenzii VOL.
Dacă ora alarmei soseşte în timpul ştergerii, alarma va suna
timp de 10 secunde după ştergere iar redarea începe.
Setarea alarmei nu va fi anulată la terminare redării alarmei.
Pentru anularea setării alarmei, vedeţi mai jos.
Informaţii suplimentare
Numărul d e mesaje creşte
Pentru anularea ştergerii
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 3.
Compartimentul
bateriei
Mesajul 2
Este divizat un mesaj
3 În timp ce ecranul
clipeşte, apăsaţi
ERASE.
După adăugarea
unei înregistrări
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa « CONT » şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul meniu
1 Apăsaţi ERASE în timpul redării
mesajului pe care doriţi să-l ştergeţi sau
apăsaţi ERASE mai mult de o secundă în
timpul modului de oprire.
Veţi auzi un ţiuit iar numărul mesajului şi
“ERASE” vor clipi în timp ce tot mesajul este
redat de 10 ori.
2 Apăsaţi ERASE în timp ce mesajul este
redat.
Mesajul este şters iar mesajele rămase vor fi
renumerotate. (De exemplu, dacă ştergeţi
Mesajul 3, Mesajul 4 va fi renumerotat ca fiind
Mesajul 3. la finalizarea operaţiunii de
ştergere, unitatea se va opri la începutul
mesajului următor).
În timpul
redării
mesajului 3
CONT ON: Puteţi reda continuu toate mesajele dintr-un dosar.
CONT OFF: Redarea se opreşte la sfârşitul fiecărui mesaj.
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1 secundă până ce
pe ecran apare “MODE”.
Mesajul 4
Mesajul 3
Mesajele rămase sunt renumerotate.
Spate
Redarea continuă a tuturor mesajelor dintr-un dosar
Puteţi sonoriza o alarmă şi începe redarea unui mesaj selectat la o oră
dorită. Dacă selectaţi “B-ONLY” din cadrul pasului 6, sună doar o alarmă iar
redarea nu va începe.
1 Selectaţi dosarul (vedeţi “Selectarea dosarului”
de pe prima foaie) şi afişaţi mesajul care doriţi să
fie redat împreună cu o alarmă.
2 Introduceţi modul de setare a alarmei.
(1) Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de o secundă
până ce pe ecran apare “MODE”.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
“ALARM OFF”.
(Dacă alarma a fost setată la mesajul selectat, este
afişat “ALARM ON”. Dacă nu doriţi să schimbaţi
setarea, apăsaţi ■ STOP şi ieşiţi din meniul pentru
mod).
Notă
“ALARM OFF” (sau “ON”) nu va apărea iar alarma nu
poate fi setată dacă nu aţi setat ceasul sau dacă nu
aţi înregistrat nici un mesaj în dosarul selectat.
(3) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. “OFF” începe să
clipească.
(4) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
“ON”. “ON” începe să clipească.
Puteţi alege modul de afişare pentru modurile de oprire, înregistrare
şi redare. De fiecare dată când apăsaţi MENU/DISPLAY, modul de
afişare se va schimba după cum urmează:
La afişarea orei curente
Dacă unitatea nu este folosită mai mult de 3
secunde în modul de oprire, ecranul va afişa ora
curentă, indiferent de setarea modului de afişare.
Cronometru:
Redare/înregistrare scursă dintr-un mesaj.
Timp rămas (REMAIN):
în modul de redare: indicarea timpului rămas al
unui mesaj . în modul de oprire şi de înregistrare :
indicarea timpului de înregistrare rămas.
Data înregistrată (REC DATE)*:
Data de înregistrare a mesajului curent.
Ora de înregistrare (REC DATE)**:
Ora de înregistrare a mesajului curent.
*Dacă ceasul nu a fost setat, va fi afişat „--Y--M--D".
** Dacă ceasul nu a fost setat, va fi afişat „--:--“.
Oprirea ţiuitului
BEEP ON: Se va auzi un ţiuit pentru a indica
faptul că operaţia nu a fost acceptată.
BEEP OFF: Nu se va auzi nici un ţiuit, exceptând
alarma şi regulatorul.
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă până ce pe ecran apare “ MODE".
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa
« BEEP ON (sau OFF) » şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Va clipi « OFF (sau ON) ».
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
“ON” sau “OFF” şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul
meniului.
(5) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. “DATE” va clipi pe
ecran.
3 Setaţi data alarmei
Modificarea modului de înregistrare
Pentru redarea la o dată dorită
(mesajul va fi redat la aceeaşi oră, aceeaşi dată în
fiecare an până ce este şters).
(1) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP în timp ce “DATE”
clipeşte.
Vor clipi digiţii pentru an.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta digiţii
pentru an şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Vor clipi digiţii
pentru lună.
(3) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta digiţii
pentru lună şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru zi.
(4) ) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
digiţii pentru zi.
Pentru redare săptămânală
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta ziua
săptămânii.
Pentru redarea zilnică la aceeaşi oră.
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
“DAILY”.
4 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP
Vor clipi digiţii pentru oră.
HQ : Puteţi înregistra cu sunet de înaltă calitate (sunet
monofonic).
SP : Puteţi înregistra cu un sunet mai bun (monofonic).
LP: Puteţi înregistra o perioadă mai lungă. (sunet monofonic).
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă până ce pe ecran apare “Mode”.
2 Asiguraţi-vă că este afişat « MODE » şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
« HQ (sau SP, LP) » vor clipi.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta
“HQ", "SP" sau "LP" şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Setarea este acum completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul
meniului.
Setarea devine funcţională iar ecranul normal este afişat.
Dacă unitatea nu este folosită mai mult de 3 secunde, ecranul va
afişa ora curentă şi modul de înregistrare selectat va fi şi el
afişat.
Ieşire 250 mW


Mufă căşti pentru receptor auricular/căşti de 8-300 ohmi
Mufă pentru microfon (mini-jack, monofonic)
Fişă curent electric
Nivel minim de alimentare 0,6 mV
Microfon de 3 kiloohmi sau de o impedanţă mai mică
Cerinţe privind curentul electric
Două baterii alcaline LR03 (mărime AAA) : 3 V DC
Dimensiuni (w/h/d) (fără componentele şi comenzile proeminente
34,6 x 109,5 x 18,0 mm (1 3/8 x 4 3/8 x 23/32 inch)
Masă (cu baterii)
65 g (2,3 oz)
Accesorii furnizate
Instrucţiuni de folosire (1)
Baterii alcaline LR03 (mărime AAA) (2)
Căşti (1) (exclusiv SUA, Canada şi Europa)
Husă transport (1) (exclusiv SUA, Canada şi Europa)
Accesorii opţionale
Microfon condensator electret ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL 1,
(pentru înregistrare la telefon)
Cablu de conectare audio RK-G64HG / RK-G69HG (exclusiv Europa)
Difuzor activ SRS-T88, SRS-T80
Distribuitorul dvs. poate să nu deţină unele dintre accesoriile de mai
sus. Pentru mai multe informaţii, întrebaţi distribuitorul.
Design-ul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare.
Download PDF

advertising