Sony | ICD-TX50 | Sony ICD-TX50 TX50: Reportofon digital din seria TX Ghid de configurare şi iniţiere rapidă

PL
RO
IC Recorder
Skrócona instrukcja obsługi
OSTRZEŻENIE
Nie wystawiać baterii (baterii ani akumulatorów włożonych do urządzenia) na przedłużone
działanie nadmiernej temperatury (bezpośrednie promieniowanie słoneczne, ogień itd.).
Pojemność (pojemność dostępna dla użytkownika)
4 GB (ok. 3,60 GB = 3 865 470 566 bajtów)
Część pojemności pamięci jest używana jako obszar zarządzania.
Wypróbuj nowy dyktafon cyfrowy
1. Włączanie.
Wskaźnik
pracy
Uwaga dla klientów: poniższe informacje mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń
sprzedawanych w krajach, w których obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Upoważnionym przedstawicielem producenta w Unii Europejskiej, uprawnionym
do dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z wymaganiami zasadniczymi, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. Nadzór nad dystrybucją na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sprawuje Sony Poland, 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58.
W sprawach serwisowych i gwarancyjnych należy kontaktować się z podmiotami, których
adresy podano w osobnych dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych, lub z najbliższym
sprzedawcą produktów Sony.
Kabel USB

Do złącza  (USB)
Naładuj dyktafon cyfrowy.
Za pomocą załączonego kabla USB podłącz
dyktafon cyfrowy do włączonego komputera.
Rozpocznie się proces ładowania.
Gdy urządzenie jest w pełni naładowane,
wskaźnik naładowania baterii wskaże „
”.
Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera.
Wskaźnik
nagrywania/
Wskaźnik
pracy


Więcej informacji na temat odłączania dyktafonu
cyfrowego od komputera znajduje się w instrukcji
obsługi komputera.
Przesuń przełącznik POWER•HOLD w kierunku
napisu „POWER” i przytrzymaj go do momentu
wyświetlenia okna na wyświetlaczu.
Aby wyłączyć urządzenie, przesuń przełącznik
POWER•HOLD w kierunku „POWER” i przytrzymaj do
momentu wyświetlenia animacji „Power Off”.

Zapobieganie przypadkowym operacjom (HOLD)
 Aby wyjść z trybu HOLD, przesuń przełącznik


2. Ustawianie daty i godziny.
© 2012 Sony Corporation Printed in China

Naciskaj przycisk  lub , aby
ustawić rok, a następnie naciśnij
przycisk /ENT. Powtórz tę czynność,
aby ustawić miesiąc, dzień, godzinę i
minuty w podanej kolejności.
Dziękujemy za zakup nowego dyktafonu
cyfrowego firmy Sony!
Celem tej skróconej instrukcji obsługi jest przedstawienie podstawowych
funkcji dyktafonu cyfrowego.
Należy uważnie zapoznać się z jej treścią. Mamy nadzieję, że nowy dyktafon
cyfrowy firmy Sony spełni Twoje oczekiwania.
Zawartość opakowania.
Dyktafon cyfrowy (1)
 Osłona przeciwdźwiękowa (1)

Dodatkowe akcesoria

Adapter USB AC AC-U50AG
Po ustawieniu minut i naciśnięciu przycisku
 /ENT zegar wyświetli wprowadzoną godzinę.
3. Wybór języka menu.

Słuchawki stereo (1)
Kabel USB (1)
 Pokrowiec (1)
 Oprogramowanie Sound Organizer
(CD‑ROM) (1)
 Instrukcja obsługi (zapisana w pamięci
wbudowanej)
 Skrócona instrukcja obsługi


Po wyświetleniu komunikatu
potwierdzenia ustawień zegara naciśnij
przycisk  lub , aby wybrać
opcję „YES”, a następnie naciśnij przycisk
/ENT.


Gdy urządzenie nie nagrywa, naciśnij i
przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aby
wyświetlić menu główne, następnie
wybierz kolejno opcje „ Settings” 
„Common Settings”  „Language”, a
następnie naciśnij przycisk /ENT.
Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać odpowiedni język, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Dostępne są następujące języki:
Deutsch (niemiecki), English (angielski), Español
(hiszpański), Français (francuski), Italiano (włoski),
Русский (rosyjski)
Naciśnij przycisk STOP.
Wskaźniki nagrywania i pracy podświetlą się na
czerwono i rozpocznie się nagrywanie.
 Aby wstrzymać nagrywanie, naciśnij przycisk REC/
Menu główne
Po naciśnięciu przycisku  lub  w celu
wyboru elementu i naciśnięciu przycisku
/ENT wyświetlana jest niższa warstwa menu.
Aby wrócić do poprzedniej warstwy, należy
nacisnąć przycisk BACK/HOME. Niezależnie
od aktualnie wyświetlanej warstwy menu
można powrócić bezpośrednio do widoku
menu głównego „Scene Select”, naciskając i
przytrzymując przycisk BACK/HOME.
/ENT
Wskaźnik pracy podświetli się na zielono
i rozpocznie się odtwarzanie.
Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać
odtwarzanie.
Skasowanego pliku nie można odzyskać.

Naciśnij przycisk  lub , aby
wybrać opcję „ Erase Files”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.

Wybierz opcję „Erase a File”, a następnie
naciśnij przycisk /ENT.
Zostanie wyświetlony komunikat „Erase the File?”,
a plik będzie odtwarzany w celu potwierdzenia
wyboru.
Wybierz opcję „YES”, a następnie naciśnij
przycisk /ENT.
W trakcie usuwania pliku wyświetlany jest
komunikat „Please Wait”.
Naciśnij przycisk STOP, aby wyjść
z trybu menu.
Gratulacje! Konfiguracja dyktafonu cyfrowego i nagrywanie pierwszego pliku zostały
zakończone. Nadszedł czas, aby przejść do kolejnego etapu. Poniżej przedstawiamy użyteczne
funkcje i informacje umożliwiające pełne wykorzystanie dyktafonu cyfrowego.
BACK/HOME
T-MARK
DPC (Digital Pitch Control)
Wyświetla tryb menu umożliwiający
dostosowywanie wielu elementów, takich jak
„REC Mode”, „Mic Sensitivity” itd.
Okno funkcji Zatrzymaj/Odtwórz/Nagraj
*Użycie sceny „Shirt Pocket”
Aby nagrywać za pomocą dyktafonu cyfrowego
w kieszeni koszuli, należy umieścić urządzenie w
kieszeni, zabezpieczając je zaczepem.
 BACK: Naciśnij przycisk BACK/HOME.
 HOME: Naciśnij i przytrzymaj przycisk
BACK/HOME.
Aby opuścić menu główne, naciśnij przycisk
 STOP.
pobrania z witryny pomocy technicznej firmy
Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
Podłącz dyktafon cyfrowy do
komputera.
Otwórz folder „Instructions” na
komputerze.
W systemie Windows: Kliknij pozycje
[Mój komputer] lub [Komputer] [IC RECORDER] - [Instructions].
W systemie Macintosh: Kliknij na pulpicie
[IC RECORDER] - [Instructions].
Nazwy plików instrukcji obsługi są
następujące:
Nazwa produktu_język_wersja.pdf
(np. ICD-TX50_English_111.pdf )
Odłącz dyktafon cyfrowy od
komputera.
 Aby otworzyć instrukcję obsługi, dwukrotnie
kliknij plik pdf, który chcesz przeczytać.
Prędkość odtwarzania można dostosować w
menu.
BACK/HOME
Sound Organizer (aplikacja PC**)
Za pomocą oprogramowania Sound
Organizer zainstalowanego na komputerze
można wykonać wiele operacji. Istnieje
możliwość importowania plików nagranych
dyktafonem cyfrowym do programu Sound
Organizer w celu ich dalszej edycji. Można
importować pliki z płyty audio CD lub pliki
podcast w celu przesłania ich do dyktafonu
cyfrowego. Możliwe jest również nagrywanie
płyt CD z ulubioną muzyką.
Przeciągnij i upuść pliki instrukcji
obsługi z folderu „Instructions”
na dysk lokalny komputera.
Instrukcja obsługi, opisująca wszystkie
funkcje dyktafonu cyfrowego, zapisana
jest w pamięci wbudowanej dyktafonu
cyfrowego jako pliki PDF.
 Instrukcja obsługi jest również dostępna do
T-MARK
Dodaje znacznik ścieżki w celu ustawienia
punktu początkowego podczas nagrywania
lub odtwarzania pliku.
Kopiowanie instrukcji obsługi do komputera
Gdy urządzenie nie nagrywa, naciśnij
i przytrzymaj przycisk BACK/HOME, aż
pojawi się menu główne.
Istnieje możliwość wyboru sceny w menu
nagrywania z najodpowiedniejszymi
ustawieniami do danego trybu nagrywania*.
W menu istnieje możliwość wyboru efektu
redukcji hałasu lub efektu dźwiękowego
pasującego do odtwarzanego nagrania.
Ustawienie menu
Menu główne składa się z pięciu elementów
przedstawionych poniżej. Aby wybrać
element menu głównego, naciśnij przycisk
 lub , a następnie przycisk /ENT
w celu potwierdzenia:
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
Scene selection
Efekt
/ENT
Naciśnij przycisk /ENT.
Dostosuj głośność za pomocą
przycisków VOL –/+.
Szczegółowe informacje dotyczące działania
dyktafonu znajdują się w instrukcji obsługi
(PDF) skopiowanej do komputera.
, /ENT, 
Do obsługi menu
Podmenu
6. Kasowanie.

Jak używać menu głównego
Menu główne
5. Odsłuchiwanie.

4-300-041-61(1)
Naciśnij przycisk REC/PAUSE.
Aby wyświetlić menu główne, należy
nacisnąć i przytrzymać przycisk BACK/HOME.
Menu główne stanowi punkt wyjścia dla
wszystkich operacji wykonywanych za pomocą
dyktafonu cyfrowego, takich jak edytowanie
czy wybieranie różnych ustawień.
Nagrywanie zostanie wstrzymane, a wskaźnik
pracy zacznie migać na pomarańczowo.
HOLD•POWER do środka.
ICD-TX50
upewnij się, że przełącznik POWER•HOLD został przesunięty
w kierunku środka w celu wyjścia z trybu HOLD.
Naciśnij przycisk STOP, aby zatrzymać
nagrywanie.
Wskaźnik
pracy
Funkcje zaawansowane
 Przed rozpoczęciem korzystania z dyktafonu cyfrowego
PAUSE. Aby wznowić nagrywanie, ponownie naciśnij
przycisk REC/PAUSE.
Włącz zasilanie.
Aby zapobiec potencjalnemu uszkodzeniu słuchu, nie należy słuchać
muzyki ze zbyt dużą głośnością przez długie okresy czasu.
Informacje o menu głównym
4. Nagrywanie.
Komputer
Do portu
USB
Dyktafon
cyfrowy
Dalsze kroki
** Tylko dla systemu Windows
Środki ostrożności
Zasilanie
Urządzenie może być zasilane wyłącznie
napięciem stałym 3,7 V przy użyciu
wbudowanego akumulatora
litowo-jonowego.
Bezpieczeństwo
Nie należy obsługiwać urządzenia podczas
prowadzenia samochodu, jazdy na
rowerze lub prowadzenia innego pojazdu
mechanicznego.
Obchodzenie się z urządzeniem
 Nie należy ustawiać urządzenia w pobliżu
źródeł ciepła ani w miejscach narażonych
na bezpośrednie działanie promieni
słonecznych, nadmiernych ilości kurzu lub
wstrząsów mechanicznych.
 W przypadku przygniecenia urządzenia
ciężkim obiektem lub wylania na nie
płynu należy zlecić wykwalifikowanemu
personelowi sprawdzenie urządzenia przed
jego dalszym użyciem.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących urządzenia należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży produktów firmy Sony.
RO
PL
IC Recorder
Ghid de pornire rapidă
ATENŢIE
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele
soarelui sau foc pentru o perioadă îndelungată de timp.
Capacitate (Capacitate disponibilă pentru utilizator)
4 GB (aprox. 3,60 GB = 3.865.470.566 octeţi)
O parte din capacitatea memoriei este utilizată ca zonă de administrare.
Să încercăm noul aparat IC recorder
1. Porniţi aparatul.
Indicator de
funcţionare
Notificare pentru clienţi: informaţiile următoare sunt aplicabile numai echipamentelor
comercializate în ţările care aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japonia. Reprezentantul autorizat pentru compatibilitatea electromagnetică si conformitatea
electrosecurităţii produselor este : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germania. Pentru orice problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să consultaţi
documentele de garanţie ce insoţesc aparatul.
Computer
La portul
USB

Conectaţi aparatul IC recorder la un computer
aflat în funcţiune, cu ajutorul cablului de
conexiune USB. Încărcarea începe.
Când bateria este complet încărcată, indicatorul
de baterie va avea aspectul „
”.
Indicator de
înregistrare/
Indicator de
funcţionare
 Înainte de a începe să utilizaţi aparatul IC recorder,

Apăsaţi pe REC/PAUSE.

Deconectaţi aparatul IC recorder de la
computer.

Indicator de
funcţionare
 Pentru a scoate aparatul IC recorder din starea HOLD,

glisaţi comutatorul POWER•HOLD spre centru.

2. Setaţi data şi ora.
Bine aţi venit la noul dvs. aparat IC recorder Sony!
Acesta este Ghidul de pornire rapidă, care vă oferă instrucţiuni privind
operaţiile de bază ale aparatului IC recorder.
Vă rugăm să-l citiţi cu atenţie. Sperăm că veţi utiliza cu plăcere noul dvs.
aparat IC recorder Sony.

Apăsaţi pe  sau pe  pentru
a seta anul, apoi apăsaţi pe /ENT.
Repetaţi această procedură pentru a
seta succesiv luna, ziua, ora şi minutul.
Verificaţi articolele furnizate.


IC Recorder (1)
Amortizor de zgomot (1)
Căşti stereo (1)
Cablu de conexiune USB (1)
 Săculeţ de transport (1)
 Software de aplicaţie, Sound Organizer
(CD‑ROM) (1)
 Instrucţiuni de utilizare (stocate în
memoria încorporată)
 Ghid de pornire rapidă

3. Selectaţi limba meniului.



Accesorii opţionale

Adaptor de reţea USB AC-U50AG
În modul oprire, ţineţi apăsat pe BACK/
HOME pentru a afişa meniul principal,
apoi selectaţi „ Settings”  „Common
Settings”  „Language” şi apăsaţi pe
/ENT.
Apăsaţi pe  sau pe  pentru a
selecta limba dorită, apoi apăsaţi pe
/ENT.
Puteţi selecta următoarele limbi:
Deutsch (germană), English (engleză), Español
(spaniolă), Français (franceză), Italiano (italiană),
Русский (rusă)
Apăsaţi pe STOP.
Modul de utilizare a meniului
principal
Când apăsaţi pe  sau pe  pentru a
selecta un element şi apăsaţi pe /ENT,
puteţi afişa fereastra de meniu cu un nivel
mai jos. Apăsarea pe butonul BACK/HOME
determină revenirea la nivelul superior al
ferestrei de meniu. Indiferent de nivelul unei
ferestre de meniu pe care îl afişaţi, puteţi
reveni direct la fereastra meniului principal
„Scene Select”, apăsând şi ţinând apăsat pe
BACK/HOME.
/ENT
Pentru detalii privind fiecare operaţie,
consultaţi instrucţiunile de utilizare în format
PDF copiate pe computer.
, /ENT, 
Pentru operaţii de meniu
BACK/HOME
Redarea începe şi indicatorul de funcţionare
luminează în verde.
Reglaţi volumul apăsând pe VOL –/+.
Apăsaţi pe STOP pentru a opri
redarea.
Odată ce aţi şters un fişier, restabilirea acestuia este


Apăsaţi pe  sau pe  pentru a
selecta „ Erase Files”, apoi apăsaţi pe
/ENT.
Selectaţi „Erase a File”, apoi apăsaţi pe
/ENT.
„Erase the File?” este afişat şi fişierul de şters va fi
redat pentru confirmare.
Selectaţi „YES”, apoi apăsaţi pe /ENT.
„Please Wait” este afişat în timp ce fişierul selectat
este şters.
Apăsaţi pe STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Felicitări! V-aţi configurat aparatul IC recorder şi aţi efectuat prima dvs. înregistrare. Să trecem la
etapa următoare. Mai există şi alte funcţii şi informaţii utile de care puteţi face uz pentru
a beneficia la maximum de aparatul IC recorder.
Instrucţiunile de utilizare care explică toate
caracteristicile şi funcţiile aparatului IC recorder
sunt stocate sub formă de fişiere PDF în
memoria încorporată a aparatului IC recorder.
 De asemenea, puteţi descărca instrucţiunile de
utilizare din pagina principală de asistenţă Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
Conectaţi aparatul IC recorder la
computer.
Deschideţi folderul „Instructions”
pe computer.
În Windows: Faceţi clic pe [Computerul
meu] sau pe [Computer] - [IC RECORDER] [Instructions].
În Macintosh: Faceţi clic pe [IC
RECORDER] din Finder - [Instructions].
Adaugă un marcaj de urmărire pentru a
stabili punctul de pornire la înregistrarea sau
redarea unui fişier.
Afişează modul de meniu pentru a seta
diferitele elemente de meniu, precum „REC
Mode”, „Mic Sensitivity” etc.
Fereastră oprire/redare/înregistrare
*Utilizarea scenei „Shirt Pocket”
 BACK: Apăsaţi pe BACK/HOME.
 HOME: Ţineţi apăsat pe BACK/HOME.
Pentru a părăsi meniul principal, apăsaţi pe
 STOP.
Pentru a înregistra cu aparatul IC recorder introdus
într-un buzunar de la cămaşă, introduceţi aparatul
în buzunar, fixat cu o clemă.
Sound Organizer (aplicaţie
software pentru PC**)
Cu ajutorul aplicaţiei Sound Organizer, pot
fi efectuate diferite operaţii pe computer.
Puteţi importa fişiere înregistrate cu aparatul
IC recorder în aplicaţia Sound Organizer,
în vederea editării. Puteţi importa fişierele
muzicale de pe un CD muzical sau fişierele
podcast pentru a le transfera pe aparatul IC
recorder. De asemenea, puteţi inscripţiona
CD-uri cu muzica preferată.
imposibilă.

T-MARK
BACK/HOME
Copierea instrucţiunilor de utilizare pe
computer
În modul oprire, ţineţi apăsat pe
BACK/HOME până la apariţia meniului
principal.
Puteţi selecta un efect din meniu pentru
reducerea zgomotului sau pentru selectarea
unui efect de sunet care corespunde
sunetului de redare.
Puteţi regla viteza de redare din meniu.
Setare de meniu
Meniul principal este format din următoarele
cinci elemente. Apăsaţi pe  or  pentru
a selecta un element din meniul principal,
apoi apăsaţi pe /ENT pentru confirmare:
Scene Select
Select File
Erase Files
Edit
Settings
Puteţi selecta o scenă din meniu pentru
înregistrarea cu setările cele mai adecvate,
în conformitate cu diferitele scene de
înregistrare*.
DPC (Digital Pitch Control)
/ENT
Apăsaţi pe /ENT.
Selectare scenă
Efect
T-MARK
Submeniu
6. Ştergeţi.
Când setaţi minutul şi apăsaţi pe  /ENT, ceasul
va reflecta setarea.

Caracteristici mai complexe
Meniu principal
5. Ascultaţi.

La apariţia mesajului de confirmare
pentru setarea ceasului, apăsaţi pe 
sau pe  pentru a selecta „YES”, apoi
apăsaţi pe /ENT.
Meniu principal
Înregistrarea se opreşte şi indicatorul de
funcţionare luminează intermitent în portocaliu.
Pentru a împiedica acţionările accidentale (HOLD)
ICD-TX50
Înregistrarea începe, iar indicatorul de înregistrare
şi indicatorul de funcţionare luminează în roşu.
 Puteţi întrerupe înregistrarea apăsând pe REC/
Puteţi afişa meniul principal ţinând apăsat pe
BACK/HOME.
Meniul principal este punctul de pornire al
fiecărei caracteristici a aparatului IC recorder,
precum editarea sau efectuarea diferitelor
setări.
Apăsaţi pe STOP pentru a opri
înregistrarea.
Porniţi aparatul.
Glisaţi şi menţineţi comutatorul POWER•HOLD
în direcţia marcajului „POWER” până la apariţia
ferestrei afişajului.
Pentru a opri aparatul, glisaţi şi menţineţi comutatorul
POWER•HOLD în direcţia marcajului „POWER” până la
apariţia animaţiei „Power Off”.
asiguraţi-vă că glisaţi comutatorul POWER•HOLD spre
centru pentru a ieşi din starea HOLD.
PAUSE. Apăsaţi din nou pe REC/PAUSE pentru a
reîncepe înregistrarea.
Pentru detalii privind deconectarea aparatului
IC recorder de la computer, consultaţi manualul
aferent computerului.
La conectorul
 (USB)
Pentru a evita posibila deteriorare a auzului, nu ascultaţi la volum ridicat pe perioade
de timp îndelungate.
Despre meniul principal
4. Înregistraţi.
Încărcaţi aparatul IC recorder.
Cablu de
conexiune USB
IC recorder
Cum trebuie procedat în continuare
Glisaţi şi fixaţi fişierele cu
instrucţiunile de utilizare din
folderul „Instructions” pe discul
local al computerului.
Numele de fişiere ale instrucţiunilor de
utilizare sunt următoarele:
Nume produs_nume limbă_versiune.pdf
(de ex., ICD-TX50_English_111.pdf )
Deconectaţi aparatul IC recorder
de la computer.
 Pentru a citi instrucţiunile de utilizare, faceţi
dublu clic pe fişierul PDF pe care doriţi să-l citiţi.
** numai pentru Windows
Măsuri de precauţie
Despre alimentare
Utilizaţi aparatul numai la 3,7 V cc cu bateria
reîncărcabilă cu litiu-ion.
Despre siguranţă
Nu manipulaţi aparatul în timp ce conduceţi,
mergeţi pe motocicletă sau manevraţi un
vehicul cu motor.
Despre manipulare
 Nu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată în
apropierea surselor de căldură sau expusă
la lumina directă a soarelui, la praf excesiv
sau la şocuri mecanice.

În cazul căderii în aparat a unui obiect
solid sau a unui lichid, solicitaţi verificarea
aparatului de către personal calificat înainte
de a-l utiliza în continuare.
Dacă aveţi intrebări sau probleme referitoare
la aparat, vă rugăm să consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Download PDF

advertising