Sony | ICD-P530F | Sony ICD-P530F Instrucţiuni de utilizare

SONY
3-097-349-12 (1)
Să începem
Funcţii de bază
IC
RECORDER
Playback/Ştergere
Instrucţiuni de folosire
Editarea mesajelor
Diferite modalităţi
de înregistrare
Ascultare radio
Înregistrări efectuate de proprietar
Numărul modelului este plasat pe panoul din spate al aparat ului
iar numărul de serie este aşezat în compartimentul pentru
baterii. Notaţi numărul de serie în spaţiul furniza t mai jos.
Menţionaţi aceste numere de fiecare dată când sunaţi
distribuitorul Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model ICD – P530F
Număr de serie ..........
Utilizarea Funcţiei
Meniu
Utilizarea IC
Recorder cu
calculatorul
Soluţionarea
defecţiunilor
IC
RECORDER
ICD – P530F
© 2007 Sony Corporation
1
Informaţii
suplimentare
Pentru clienţii din Statele Unite
Următoarea declaraţie FCC se aplică doar în cazul versiunii
acestui model produs în s copul vânzării în SUA. Este posibil
ca alte versiuni să nu respecte reglementările tehnice FCC.
INFORMARE
Acest echipament a fost testat şi s -a constatat conformarea
sa parametrilor aparatelor digitale Clasa B, conform Părţii 15
a Regulilor FCC. Aceşti parametri sunt concepute furnizării
protecţiei împotriva interferenţelor dăunătoare din cadrul
instalaţiilor domestice. Acest echipament generează,
utilizează şi poate radia energie din frecvenţa radio şi, dacă
nu este instalat şi folosit în acord cu aceste instrucţiuni,
poate cauza interferenţe dăunătoare cu undele radio.
Totuşi, nu există nici o garanţie că interferenţele nu vor
apărea în cadrul unei instalaţii anume. Dacă acest aparat
cauzează interferenţe dăunătoare cu radio -ul şi televizorul,
care pot fi determinată de pornirea sau oprirea
echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să
corecteze interferenţele urmând una sau mai multe dintre
următoarele măsuri:
Reorientarea sau reamplasarea antenei
receptoare.
Mărirea distanţei dintre aparat şi receptor.
Conectarea aparatului la o priză dintr -un circuit
diferit de cel la care este conectat receptorul.
Consultarea distribuitorului sau a unui tehnician
radio/TV experimentat.
Sunteţi avertizat că orice modificări sau schimbări care nu
sunt aprobate în mod expres în acest manual v -ar putea lipsi
de permisiunea de a folosi acest echipament.
Dacă aveţi întrebări privind acest produs, puteţi suna la:
Centrul de servicii şi informare a clien tului Sony 1-800-2227669, sau ne puteţi contacta la http://www.sony.ro/
Declaraţie de conformitate
Numele mărcii:
Model:
Parte responsabilă:
Adresă:
Număr de telefon:
SON Y
ICD -P530F
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 SUA
858-942-2230
Acest aparat se conformează Părţii 15 a Regulilor FCC.
Operarea se supune următoarelor două condiţii : (1) Acest
aparat nu poate cauza interferenţe periculoase, şi (2) acest
aparat trebuie să accepte interferenţele produse, inclusi v
cele ce pot cauza funcţionarea nedorită.
Pentru Statul California, doar în SUA
Material perclorat – poate fi aplicată manevrarea specială.
Consultaţi www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/per chlorate
Material perclorat: Bateria de litiu conţine perclorat
2
Reciclarea echipamentelor electrice şi
electronice uzate (aplicabil în Uniunea
Europeană şi alte ţări europene cu
sisteme diferite de colectare).
Acest simbol pe aparat sau pe
ambalajul său indică faptul că
produsul nu trebuie tratat ca deşeu
menajer. În schimb, va fi depus la
punctele de colectare pentru
reciclarea aparatelor electrice şi
electronice. Asigurându-vă că
acest produs este debarasat în
mod corect, veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului
înconjurător şi asupra sănătăţii
omului, care ar putea fi cauzate de
manevrarea inadecvată a
deşeurilor acestui produs.
Reciclarea materialelor va ajuta la conservarea resurselor
naturale. Pentru informaţii detaliate referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile locale sau interesaţi -vă
la magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Înştiinţarea utilizatorilor
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 20 04, 2005,
2006, 2007 Sony Corporation
Documentare © 2007 Sony Corporation
Toate drepturile rezervate. Manualul sau programul descris
în prezentul nu poate fi reprodus, tradus sau redus la un
format ce poate fi citit de calculator, fie în întregime sau
parţial, fără aprobarea scrisă anterioară din partea Sony
Corporation.
ÎN NICI UN CAZ SONY CORPORATION NU VA FI
RĂSPUNZĂTOARE PENTRU PAGUBE ACCIDENTALE, ÎN
CONSECINŢĂ SAU SPECIALE, FIE ELE BAZATE PE
PREJUDICII, CONTRACT SAU ALT FEL, CE AR PUTEA
DECURGE SAU AR PUTEA AVEA LEGĂTURĂ CU ACEST
MANUAL, CU PROGRAMUL SAU ALTE INFORMAŢII
CUPRINSE ÎN PREZENTUL SAU PRIN UTILIZAREA LOR.
Sony Corporation îşi rezervă dreptul de a efectua orice
modificare acestui manual sau informaţiilor cuprinse în
acesta în orice moment , fără notificări prealabile.
Programul descris în prezentul mai poate fi guvernat de
termenii unui program separat de licenţă a utilizatorului.


Acest program este destinat Windows şi nu poate fi
folosit pentru Macintosh
Cablul de conectare furnizat este pentru IC Recorder
ICD-P530F. Nu puteţi conecta alte aparate de
înregistrare IC.
Informare
VÂNZĂTORUL NU VA RĂSPUNDE PENTRU
DAUNELE DIRECTE, ACCIDENTALE SAU
CONSECVENŢIALE DE ORICE TIP, SAU PENTRU
PIERDERILE SAU CHELTUIELILE REZULTATE DIN
PRODUSE DEFECT E SAU DIN UTILIZAREA
ORICĂRUI PRODUS.
3
Cuprins
Index pentru componente şi
comenzi…………...........................................
6
Să începem
Pasul 1 : Instalarea bateriilor…………….......
Înlocuirea bateriilor………………...
Pasul 2 : Setarea ceasului…………………...
9
10
11
Funcţii de bază
Înregistrarea mesajelor..................................
Selectarea dosarului......................................
Iniţierea înregistrării automate ca reacţie la sunet –
Funcţia VOR avansată....................
Selectarea sensibilităţii
microfonului.................................................
Diverse moduri de înregistrare
Adăugarea unei înregistrări...........................
Utilizarea unei înregistrări adăugate..
Adăugarea unei înregist rări unui
mesaj înregistrat anterior...................
Înregistrarea cu ajutorul unui microfon extern sau al
altui aparat............................................
Redare/Ştergere
Redarea mesajelor...........................................
Redarea repetată a unui mesaj –
Repetarea redării..................................
Redarea continuă a tuturor mesajelor
dintr-un dosar – redare continuă..........
Căutare înainte/înapoi în timpul
redării (rând/revedere) ........................
Localizarea rapidă a punctului de la
care doriţi să începeţi redarea
(Căutare uşoară) ............... ...................
Redarea unui mesaj la o oră dorită cu o alarmă
..............................................................
Ştergerea mesajelor ........................................
Ştergerea mesajelor unul câte unul .....
Ştergerea tuturor mesajelor dintr -un
dosar ..................................................
13
17
17
18
19
19
20
21
21
23
25
25
25
26
26
30
30
31
4
Editarea mesajelor
Împărţirea unui mesaj ...................................
Mutarea mesajelor într-un dosar diferit – Funcţia de mutare
........................................
32
33
Ascultarea Radio
Ascultare staţie de radio FM
Comutarea staţiei radio între difuzor şi
căşti.........................................................
Înregistrarea staţiilor FM............................
Prestabilirea staţiilor FM.........
Prestabilirea automată a staţiilor FM.........
Ascultare o staţie prestabilită.......................
35
36
36
36
37
38
39
Ştergere staţii FM Radio prestabilite
Comutarea sensibilităţii rec eiver-ului radioului
FM.......................................
40
Utilizarea funcţiei Menu
Selectarea modului de afişare ......................
Oprirea ţiuitului .............................................
Modificarea modului de înregistrare .............
Redarea continuă a tuturor mesajelor dintr -un dosar
.......................................................
Oprirea indicatorului OPR (LED) ..................
41
42
42
43
43
Utilizarea IC Recorder cu calculatorul
Folosirea programului furnizat de editare digitală a vo cii
...............................................
Ce puteţi face folosind programul de
editare digitală a vocii ………………
Cerinţe de sistem ……………………
Instalarea programului .....................
Conectarea IC Recorder la
calculator .........................................
Folosirea fişierelor de ajutorare ........
44
44
45
46
49
50
Depanare
Depanare ………………………………………
51
Informaţii suplimentare
Precauţii ……………………………………….
Specificaţii …………………………………….
5
57
58
Index al componentelor şi comenzilor
Unitatea principală
MIC (microfon încorporat)
Mufă (căşti)
(microfon) mufă
Indicator OPR (operare)
Ecran
ERASE
MENU/DISPLAY
Comandă VOL* (VOLUM)
DIVIDE
HOLD
■ STOP
●▐▐ REC (înregistrare) PAUSE
►■ PLAY/STOP
(ENTER)**
-▐◄◄ (revenire/înapoi rapid)
►►▐ + (şir/înainte rapid) (SELECT)
SPEAKER
*Există un punct tactil lângă comandă care
indică direcţia de mărire a volumului.
** Butonul are un punct tactil.
6
Prevenirea operării accidentale – funcţia HOLD
Glisaţi butonul HOLD la "ON". “HOLD” va clipi de trei
ori, indicând faptul că toate funcţiil e butoanelor sunt
blocate.
Când funcţia HOLD este activată în timpul opririi,
ecranul se va închide după ce "HOLD" clipeşte.
Spate
Conector USB
Compartiment baterii
HOLD
Cârlig pentru curea de mână
(nedistribuit)
Anularea funcţiei HOLD
Glisaţi butonul HOLD la “OFF”.
Notă
Când funcţia HOLD este activată în timpul
înregistrării, anulaţi mai întâi funcţia HOLD pentru a vă
opri din înregistrat.
Recomandare
Chiar dacă funcţia HOLD este activată, puteţi opri
redarea cu alarmă. pentru a opri alarma, apăsaţi
■ STOP.
7
Ecranul
Indicator al nivelului de încărcare a
bateriei
Indicator dosar
Sensibilitate microfon
Indicator alarmă
Numărul mesajului
selectat
Indicare a modului de înregistrare
Indicator REC (înregistrare)
Indicator FM
Indicator de repetare a redării
Indicator EASY-S (căutare uşoară)
Indicator REC DATE (data
înregistrării)
Indicator REMAIN
Sensibilitate radio FM
Indicator al memoriei
rămase
8
Numărul de mesaje di ntr-un
dosar/indicare a
meniului/cronometru/indicare a
timpului rămas/indicare a datei de
înregistrare/indicare a orei
curente/mesaje
Să începem
Pasul 1: Instalarea
bateriilor
În cazul în care capacul
compartimentului pentru baterii este
scos în mod accidental, ataşaţi -l
conform imaginii.
1 Glisaţi şi ridicaţi capacul
compartimentului pentru bate rii.
2 Introduceţi două baterii alcaline
LR03 (mărimea AAA) cu polaritatea
corectă, şi închideţi capacul.
Asiguraţi-vă că aţi introdus ambele
baterii de la capetele lor.
9
Când introduceţi bateriile pentru prima
dată, sau când înlocuiţi bateriile cu
unele noi, apare afişajul pentr u
setarea ceasului. Pent ru setarea datei
şi a orei, vedeţi Paşii 2 şi 3 din “Pasul
2: Setarea ceasului”.
Înlocuirea bateriilor
Indicatorul pentru baterie din ecran
arată starea bateriei. Când
clipeşte, înlocuiţi bateriile cu unele
noi.
Când
clipeşte, bateriile sunt
descărcate iar unitatea va înceta să
mai funcţioneze.
Note:


Durata de viaţă a bateriei* ( În cazul
utilizării continue)

În modul HQ
Înregistrare:
Redare:
Înregistrare FM
Recepţie FM
Aprox. 11 h
Aprox. 7,5 h
Aprox. 5 h
Aprox. 13 h


În modurile SP şi LP
Înregistrare:
Redare:
Înregistrare FM
Recepţie FM
Aprox. 22 h
Aprox. 11 h
Aprox. 7 h
Aprox. 13 h
(h: ore)
*Utilizarea bateriilor alcaline Sony
LR03 (mărime AAA)
*La redarea prin difuzorul intern la
volum mediu
Durata de viaţă a bateriilor se poate
scurta în funcţie de funcţionarea
unităţii.
10

Nu folosiţi baterii cu mangan
pentru această unitate.
La înlocuirea bateriilor cu unele
noi, afişarea ceasului dispare de
pe ecran. În acest caz, r esetaţi
data şi ora. Totuşi, mesajele
înregistrate şi alarma se vor
păstra.
La înlocuirea bateriilor, asiguraţi -vă
că ţi înlocuit ambele baterii cu
unele noi.
Nu încărcaţi bateriile descărcate.
La folosirea îndelungată a unităţii,
scoateţi bateriile pentru a preveni
pagubele determinate de scurgeri
şi coroziunea bateriei.
Unitatea accesează date în timp
ce pe ecran este afişat “ACCESS”
sau indicatorul OPR clipeşte cu o
lumină portocalie. La accesare, nu
scoateţi bateriile. Riscaţi să
pierdeţi datele.
Pasul 2: Setarea ceasului
1
Afişarea pe ecran a setării ceasului
(1) Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1 secundă până
ce pe ecran apare “MODE”.
Unitatea intră în modul meniu.
(2) Apăsaţi -▐◄◄ sau ►►▐+ Pentru afişarea “SET
DATE”.
(3) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru an.
2 Setarea datei.
(1) Apăsaţi -▐◄◄ sau ►►▐+ pentru a selecta digiţii
pentru an.
(2) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru lună.
(3) Setaţi luna şi ziua la rând, apoi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru oră.
Pe ecran este afişată setarea ceasului atunci când
introduceţi bateriile prima dată, sau când înlocuiţi
bateriile cu unele noi. În acest caz, începeţi cu
pasul 2.
11
Recomandare
Pentru a seta data la anul 2007, afişaţi “07Y”.
3 Setarea orei
(1) Apăsaţi -▐◄◄ sau ►►▐+ pentru a selecta digiţii corespunzători orei.
(2) Apăsaţi ►▐ PLAY/STOP. Vor clipi digiţii pentru minute.
(3) Setaţi minutele.
(4) Apăsaţi ►▐ PLAY/STOP la semnalul pentru oră.
Ecranul se va întoarce la “SET DATE”.
(5) Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din meniul pentru mod.
Dacă unitatea este nefolosită timp de mai mult de 3 secunde în modul stop,
ecranul va afişa ora curentă.
Recomandare
Această unitate nu are un buton pentru pornire/oprire.
Ecranul este afişat tot timpul.
12
Operaţii de bază
Înregistrarea mesajelor
Ecran
Mod de
înregistrare
Numărul
curent al
mesajelor
Memorie rămasă

Afişare
cronometru*
Apare
ecran
ul
select
at cu
buton
ul
MEN
U/DIS
PLAY
.
Puteţi înregistra până la 99 de
mesaje în fiecare dintre cele 4
dosare (A, B, C şi D). Cum un
mesaj nou înregistrat este adăugat
automat după ultimul mesaj
înregistrat, puteţi începe să
înregistraţi repede, fără să căutaţi
capătul ultimei înregistrări.
Notă
Înainte de a efectua o înregistrare
îndelungată, asiguraţi -vă că
introduceţi bateriile noi şi verificaţi
indicatorul bateriei.
13
Microfon
încorporat
Indicator OPR
(în timpul
înregistrării,
luminile sunt
roşii).
●▐▐
REC/PAUSE
■ STOP
1 Selectarea modului de înregistrare
Consultaţi “Modificarea modului de
înregistrare” de la pagina 42.
2 Selectarea dosarului.
Consultaţi “Selectarea dosarului” de la pagina
17.
3 Începerea înregistrării
Pentru a
Faceţi astfel
(1) Apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE.
Nu este nevoie să continuaţi să
apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE în timp ce
înregistraţi.
Asculta
înregistrarea
curentă
Apăsaţi ■ STOP
pentru a opri
înregistrarea, apoi
apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
4 Oprirea înregistrării
Apăsaţi ■ STOP.
Unitatea se opreşte la începutul
înregistrării curente.
Dacă nu schimbaţi dosarul după ce
opriţi procesul de înregistrare,
viitoarea înregistrare va fi efectuată în
cadrul aceluiaşi dosar.
Revedea
instantaneu
înregistrarea
curentă
Căuta înapoi în
timpul
înregistrării
(Revedere)
Alte operaţii
Pentru a
Faceţi astfel
Face pauză în
înregistrare*
Apăsaţi ●▐▐
REC/PAUSE.
În timpul pauzei
de înregistrare,
indicatorul OPR
clipeşte cu o
lumină roşie iar
“PAUSE” clipeşte
pe ecran.
Termina pauza
şi relua
înregistrarea
Apăsaţi ●▐▐
REC/PAUSE.
Se reia
înregistrarea de
la punctul rămas.
(Pentru a opri
înregistrarea
după pauza de
înregistrare,
apăsaţi ■ STOP.)
Selecta
sensibilitatea
microfonului
Apăsaţi ►■
PLAY/STOP în
timpul înregistrării.
Ţineţi apăsat ▐◄◄ în timpul
înregistrării sau al
pauzei de
înregistrare. Modul
de înregistrare va fi
eliberat, şi va
începe revederea
înregistrării curente.
Dacă daţi drumul
butonului, redarea
începe de la acel
punct.
Puteţi selecta
sensibilitatea
microfonului
folosind meniul.
Consultaţi
“Selectarea
sensibilităţii
microfonului”.
H (înalt): Pentru a
înregistra în timpul
unei şedinţe sau
într-un loc liniştit
şi/sau spaţios.
L (jos): Pentru a
înregistra dictări
sau într-un loc
zgomotos.
*La aproximativ o oră după efectuarea
pauzei în înregistrare, aceasta es te
eliberată automat iar unitatea intră în
modul de oprire.
14
Note referitoare la înregistrare
Dacă în timpul înregistrării , un obiect,
cum ar fi degetul dumneavoastră , se
freacă sau atinge accident al unitatea,
atunci este posibil ca şi zgomotul
acesta să fie înregistrat.
Timpul maxim de
înregistrare
Timpul maxim de
înregistrare al tuturor
dosarelor este după cum
urmează. Puteţi înregistra
mesaje cu timpul maxim de
înregistrare într-un singur
dosar.
HQ*
SP**
LP***
29 h 45 min
79 h 20 min.
130 h 25 min.
(h: ore, min.: minute)
*HQ: mod de înregistrare de înaltă
calitate
(sunet monofonic)
**SP: mod de înregistrare pentru
redare standard
(sunet monofonic)
***LP: mod de înregistrare pentru
redare îndelungată
(sunet monofonic)
Note



15
Pentru a înregistra cu o calitate
sonoră mai bună, selectaţi
modul HQ. Pentru a comuta
modul de înregistrare, vedeţi
"Schimbarea modului de
înregistrare" de la pagina 42.
Înainte de efectuarea unei
înregistrări îndelungate,
asiguraţi-vă că verificaţi
indicatorul pentru baterie.
Timpul maxim de înregistrare şi
numărul de mesaje pe care le
puteţi efectua variază în funcţie
de condiţiile de utilizare.


-
-
-
Când înregistraţi mesaje în
combinaţia HQ, SP şi LP, timpul
maxim de înregistrare va fi între
duratele corespunzătoare
modurilor HQ şi LP.
Din cauza limitării sistemului de
înregistrare IC, această unitate
înregistrează în unitatea minimă
de înregistrare de aproximativ 2
secunde cel mult, de aceea pot
apărea următoarele simptome:
Când un mesaj este mai scurt
decât unitatea minimă de
înregistrare, acesta tot este
înregistrat ca fiind de aproximativ
2 secunde cel mult astfel încât
timpul de înregistrare rămas va
descreşte cu mai mult decât
durata reală a mesajului.
Când mesajul este mai lung decât
unitatea minimă de înregistrare,
timpul de înregistrare rămas va
descreşte cu mai mult decât
durata reală a mesajului dacă nu
poate fi împărţit la unitatea
minimă de înregistrare fără a mai
rămâne ceva.
Suma numărului pe cronometru
(timpul scurs de înregistrare) şi
timpul de înregistrare rămas pot fi
mai scurte decât timpul maxim de
înregistrare al unităţii.
Indicarea memoriei rămase
În timpul înregistrării, indicatorul
memoriei rămase va descreşte puţin
câte puţin.
Memoria este aproape
plină.
Clipire
Când timpul de înregistrare rămas
atinge 5 minute, clipeşte ultimul dintre
indicatori.
Dacă este selectat mo dul de afişare a
timpului de înregistrare rămas, şi
afişajul pentru timpul de înregistrare
rămas va clipi atunci când timpul rămas
ajunge la 1 minut.
Când memoria este plină, înregistrarea
se opreşte automat iar pe ecran va clipi
“FULL” cu alarma. Pentru a putea
continua înregistrarea, mai întâi ştergeţi
nişte mesaje.
16
Note


Dacă apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE
când memoria este plină, va clipi
„FULL” împreună cu o alarmă.
Ştergeţi nişte mesaje înainte de
a relua înregistrarea.
Dacă apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE
după înregistrarea a 99 de
mesaje, va clipi „FULL” împreună
cu o alarmă. Selectaţi alt dosar
sau ştergeţi nişte mesaje.
Selectarea dosarului
1
Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult
de 1 secundă până ce pe ecran apare
“ MODE”
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru
a selecta “ FOLDER” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Iniţierea
înregistrării
automate ca
reacţie la sunet –
Funcţia VOR
avansată
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru
a selecta dosarul pe care îl doriţi şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Dosar curent
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi d in
meniul modului.
17
Când VOR (înregistrare operată prin
voce) este setată la “ON” în meniu,
înregistrarea începe când recorder-ul
detectează sunetul. (în ecran este
afişat “VOR”). Înregistrarea se
opreşte când nu se mai aude nici un
sunet. (pe ecran clipeşte “VOR
PAUSE”).
Notă
Funcţia VOR este afectată de sunetul
din jur. Setaţi sensibilitatea
microfonului la “ H (înalt) “ sau la “ L
(jos)” folosind meniul. Dacă
înregistrarea nu este satisfăcătoare
după modificarea sensibilităţii
microfonului, sau pentru înregistrări
importante, setaţi VOR la “OFF”.
Selectarea
sensibilităţii
microfonului
1
Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult
de 1 secundă până ce pe ecran apare
“MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta ”SENS” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
3
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta “ H (sensibilitate înaltă) “ sau
“L (sensibilitate joasă)“ şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
meniu.
18
Variate moduri de
înregistrare
Adăugarea unei
înregistrări
Utilizarea unei înregistrări
prin adăugare
La setarea din fabrică, nu puteţi adăuga
o înregistrare fără a şterge mesajul prin
operare accidentală. Dacă doriţi să
adăugaţi o înregistrare la un mesaj
înregistrat anterior sau să adăugaţi o
înregistrare peste acesta, schimbaţi
setarea REC-OP din procedurile de mai
jos.
1
Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult
de 1 secundă până ce pe ecran apare
“MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru
a afişa ”REC-OP” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Va fi afişată fereastra de adăugare a
înregistrării.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru
a selecta ”ON” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Setarea este modificată.
19
4
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta “ADD “ sau
“OVER“ şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.


ADD: adaugă o înregistrare la un
mesaj înregistrat anterior
OVER: scrie o înregistrare peste
alta.
5 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
meniu.
Pentru a interzice adăugarea unei
înregistrări
În pasul 3, selectaţi “OFF” şi apăsaţi
►■PLAY/STOP.
Adăugarea unei înregistrări la un mesaj
înregistrat anterior
Când în meniu este selectat “OVER”
Puteţi adăuga o înregistrare scrisă peste după punctul
selectat într-un mesaj înregistrat. Partea din mesaj aflată
după punctul selectat este ştearsă.
Puteţi adăuga o înregistrare la mesajul redat.
Când din meniu este selectat “ADD”
Înregistrarea adăugată va fi plasată după mesajul curent şi
cronometrată ca parte a mesajului.
Punctul de plecare într -o
înregistrare scrisă peste
↓
În timpul redării mesajului 3
După adăugarea unei înregistrări
Înregistrare adăugată
Înregistrare scrisă peste adăugată în mesajul 2.
1 În timpul redării, apăsaţi şi ţineţi apăsat
●▐▐
REC/PAUSE.
Apare indicatorul “REC”.
Vor clipi “ADD” sau “OVER” iar unitatea se opreşte în modul
pauză de înregistrare.
20
2 În timp ce “ADD” sau “OVER”
clipesc, apăsaţi ●▐▐ REC/PAUSE
din nou.
Indicatorul OPR va avea lumina
roşie. Începe o înregistrare prin
adăugare sa scriere peste.
3 Apăsaţi ■ STOP pentru a opri
înregistrarea.
Note


Înregistrarea cu un
microfon extern sau
al unui alt
aparat
Mufă
Nu puteţi adăuga sau scrie o
înregistrare peste dacă memoria
rămasă nu este suficientă.
Partea adăugată sau scrisă
peste a unui mesaj va fi
înregistrată în acelaşi mod de
înregistrare (HQ, SP sau LP).
(microfon)
Microfon
extern
(nedistribuit)
Casetofon,
TV, radio, etc.
1 Conectaţi un microfon cu
alimentare separată sau alte
echipamente la mufa microfonului.
21
Când conectaţi un microfon extern,
microfonul încorporat este întrerupt automat.
Când este conectat un microfon cu
alimentare separată , energia electrică este
furnizată automat către microfonul din IC
recorder.
2 Pentru a înregistra mesaje, urmaţi paşii
din “Înregistrarea mesajelor” de la pagina
13.
Note



22
Asiguraţi-vă că fişele sunt conectate în
siguranţă.
Vă recomandăm să efectuaţi o
înregistrare de probă pentru a controla
conexiunile şi comanda de volum.
Când conectaţi alte echipamente decât
Sony, consultaţi manualul de
instrucţiuni al echipamentului.
Redare/Ştergere
Redarea mesajelor
Mufă (microfon)
Indicator OPR
(luminile sunt verzi în timpul redări i)
VOL
►■
PLAY/STOP
■ STOP
- ▐◄◄/►►▐+
Pentru redarea unui mesaj
înregistrat anterior, începeţi
cu pasul 1.
Pentru redarea unui mesaj
pe care abia ce l-aţi terminat
de înregistrat, începeţi cu
pasul 3.
1 Selectaţi dosarul.
Consultaţi “Selectarea
dosarului” de la pagina 17.
23
2 Selectarea numărului mesajului
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐+ pentru
afişarea numărului mesajului dorit.
-▐◄◄: pentru număr mai mic al
mesajului
►►▐ + : pentru un număr mai mare
al mesajului
3 Începeţi redarea
Alte operaţii
(1) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
(2) Reglaţi volumul cu
ajutorul comenzii VOL.
După redarea unui mesaj,
unitatea se opreşte la
începutul mesajului următor.
Când funcţia pentru redare
continuă este setată la
“CONT ON” (pagina 43),
unitatea se opreşte după
redarea tuturor mesajelor
dintr-un dosar.
Când ultimul mesaj di ntr-un
dosar a fost redat, unitatea
se opreşte la începutul
ultimului mesaj.
Pentru
Oprirea în poziţia
curentă
Ascultare privată
Conectaţi un receptor
auricular sau căşti la mufa
căştilor. Difuzorul încorporat
va fi deconectat automat.
Dacă se aude un zgomot,
ştergeţi fişa căştilor.
24
Revenirea la începutul
mesajului curent
Trecerea la mesajul
următor
Revenirea la mesajul
anterior/trecerea la
mesajele reuşite
Faceţi astfel
Apăsaţi ►■
PLAY/STOP sau ■
STOP.
Pentru a relua redarea
din acel punct, apăsaţi
►■ PLAY/STOP din
nou.
Apăsaţi - ▐◄◄ o
dată*.
Apăsaţi ►►▐ + o
dată*.
Apăsaţi - ▐◄◄ sau
►►▐ + de mai multe
ori.
(În timpul modului de
oprire, ţineţi butonul
apăsat pentru a trece
peste mesaje în mod
continuu).
*Aceste operaţii sunt p entru cazul în care funcţia
EASY-S (căutare uşoară) a meniului este setată la
“OFF”.
Redarea repetată a unui
mesaj – Repeat Play
În timpul redării, apăsaţi ►■
PLAY/STOP timp de mai mult de o
secundă.
Va fi afişat “
“ iar mesajul selectat
va fi redat în repetate rânduri. Pentru
a relua redarea normală, apăsaţi ►■
PLAY/STOP din nou. Pentru a opri
redarea, apăsaţi ■ STOP.
Redarea continuă a
tuturor mesajelor dintr un dosar - Continuous
Play
Puteţi selecta modul pentru redarea
continuă cu ajutorul CONT din
meniu. Când setaţi CONT la “ON”,
puteţi reda continuu toate mesajele
dintr-un dosar.
25
Căutare înainte/înapoi în
timpul redării
(Cue/Review)
Pentru a căuta înainte, ţineţi ►►▐ +
apăsat în timpul redării şi eliberaţi butonul
la punctul de unde doriţi să reluaţi
redarea.
Pentru a căuta înapoi, ţineţi - ▐◄◄
apăsat în timpul redării şi eliberaţi butonul
la punctul de unde doriţi să reluaţi
redarea.
Dacă ţineţi ►►▐ + sau - ▐◄◄ apăsat,
unitatea începe să caute la o viteză mai
mare. În primele 7 secunde ale
şirului/revizuirii, se poate auzi un sunet de
redare rapidă. Când căutaţi la o viteză mai
mare, acest sunet nu va mai fi auzit.
În timpul şirului/revizuirii, cronometrul va fi
afişat, indiferent de setarea modului de
afişare.
Recomandare
Când redarea rapidă este efectuată până la
capătul ultimului mesaj, “END” clipeşte de
5 ori. (Nu se aude sunetul de redare). Dacă
ţineţi - ▐◄◄ apăsat în timp ce “END”
clipeşte. Mesajele sunt redate rapid, iar
redarea normală va începe din punctul în
care eliberaţi butonul. Când “END” nu mai
clipeşte, iar indicatorul OPR se stinge,
unitatea se va opri la începutul ultimului
mesaj.
Dacă ultimul mesaj este lung şi doriţi ca
redarea să se facă începând cu o parte mai
târzie a mesajului, ţineţi ►►▐ + apăsat
pentru a reda mesajul până la sfârşit după
care apăsaţi - ▐◄◄ în timp ce “END”
clipeşte pentru a reveni la punctul dori.
(Pentru alte mesaje decât ultimul, mergeţi
la începutul mesajului următor şi redaţi
înapoi la punctul dorit.)
Redarea unui
mesaj la o oră
dorită cu ajutorul
unei alarme
Puteţi sonoriza o alarmă
şi începe redarea unui
mesaj selectat la o oră
dorită. Dacă selectaţi “B ONLY” din cadrul pasului
6, sună doar o alarmă iar
redarea nu va începe.
1 Selectaţi dosarul (vedeţi
Localizarea rapidă a
punctului de unde doriţi să
începeţi redarea (Easy
Search).
“Selectarea dosarului” de la
pagina 17) şi afişaţi mesajul care
doriţi să fie redat împreună cu o
alarmă.
2 Introduceţi modul de setare a
alarmei.
Când EASY-S este setată la “ON” în
meniu, puteţi avansa cu aprox. 10 secunde
dacă apăsaţi ►►▐ +. Această funcţie este
utilă în cazul localizării unui punct dorit din
cadrul unei înregistrări de durat ă. (“EASYS” este afişat pe ecran).
26
(1) Apăsaţi MENU/DISPLAY mai
mult de o secundă până ce pe
ecran apare “MODE”.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta “ALARM OFF”.
(Dacă alarma a fost setată la
mesajul selectat, este afişat
“ALARM ON”. Dacă nu doriţi să
schimbaţi setarea, apăsaţi ■ STOP
şi ieşiţi din meniul pentru mod).
Notă
“ALARM OFF” (sau “ON”) nu va
apărea iar alarma nu poate fi setată
dacă nu aţi setat ceasul sau dacă nu
aţi înregistrat nici un mesaj în
dosarul selectat.
(3) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. “OFF”
începe să clipească.
(4) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta “ON”. “ON” înc epe
să clipească.
(5) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. “DATE”
va clipi pe ecran.
3 Setaţi data alarmei
Pentru redarea la o dată dorită
(mesajul va fi redat la aceeaşi oră,
aceeaşi dată în fiecare an până ce
este şters).
(1) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP în timp
ce “DATE” clipeşte.
Vor clipi digiţii pentru an.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta digiţii pentru an şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Vor clipi
digiţii pentru lună.
27
(3) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta digiţii pentru lună şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Vor clipi digiţii pentru zi.
(4) ) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta digiţii pentru zi.
Pentru redare săptămânală
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru
a selecta ziua săptămânii.
Pentru redarea zilnică la aceeaşi
oră.
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru
a selecta “DAILY”.
4 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP
Vor clipi digiţii pentru oră.
5 Setaţi ora alarmei.
(1) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta digiţii pentru oră şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Vor clipi
digiţii pentru minute.
(2) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta digiţii pentru minute
şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va fi fişat “B-PLAY”.
6 Setaţi sunetul alarmei
(1) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta sunetul alarmei fie din
“B-PLAY” (redarea mesajului după
alarmă), fie din “B-ONLY” (doar
alarmă).
(2) Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va fi afişat “ALARM ON”.
7 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
Pentru re-ascultarea aceluiaşi mesaj
Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Va fi redat
acelaşi mesaj de la început.
Pentru anularea setării
alarmei înainte de
începerea redării
Apăsaţi ■ STOP în timp ce se aude
sunetul alarmei. Vă puteţi opri chiar şi
când funcţia HOLD este activată.
meniul modului.
Note
“
”este afişat când numărul
mesajului cu setarea pentru alarmă
este selectat. În acelaşi timp, alarma
va suna timp de aproximativ 10
secunde iar mesajul sel ectat va fi
redat. (Dacă aţi selectat “B -ONLY”, va
suna doar alarma).
În timpul redării, “ALARM” va clipi pe
ecran.
La sfârşitul redării, unitatea se va opri
automat la începutul mesajului
respectiv.




28
Nu puteţi seta alarma dacă nu aţi
setat ceasul sau dacă în dosarul
selectat nu există nici un mesaj
(unitatea nu va intra în modul
setării alarmei când apăsaţi
MENU/DISPLAY în pasul 2).
Dacă încercaţi să setaţi alarma
pentru redarea unui mesaj la o oră
setată anterior pentru alt mesaj , va
fi afişat « PRE SET » pentru a
împiedica noi setări.
Dacă soseşte ora alarmei în timp
ce alt mesaj este redat cu o
alarmă, redarea se opreşte iar
noul mesaj va fi redat.
Dacă soseşte ora alarmei în timpul
unei înregistrări, alarma va suna
timp de 10 secunde după
terminarea înregistrării şi
începerea redării. Când soseşte
ora alarmei, va clipi “
”.







Dacă în timpul înregistrării
soseşte ora a mai mult de o
alarmă, va fi redat doar primul
mesaj.
Când vine ora alarmei în timp
ce unitatea este în modul
meniului, va suna alarma iar
modul meniului va fi anulat.
Dacă ştergeţi mesajul pe care l aţi setat în scopul redării cu
alarma, va fi anulată setarea
alarmei.
Dacă împărţiţi un mesaj cu
alarma de redare, redarea se va
opri în punctul în care aţi
împărţit un mesaj.
Puteţi ajusta volumul de redare
cu ajutorul comenzii VOL.
Dacă ora alarmei soseşte în
timpul ştergerii. Alarma va suna
timp de 10 secunde după
ştergere iar redarea începe.
Setarea alarmei nu va fi anulată
la terminare redării alarmei.
Pentru anularea setării alarmei,
vedeţi mai jos.
Modificarea sau anularea
setării alarmei
1 Selectaţi mesajul cu care setaţi
redarea alarmei, şi apăsaţi
MENU/DISPLAY mai mult de 1
secundă pentru a intra în modul
meniului.
29
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta “ALARM ON”.
3 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP pentru ca
“ON” să clipească.
4 Pentru a anula setarea alarmei:
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru ca
“OFF” să clipească şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Pentru a modifica setarea alarmei:
Apăsaţi ►■ PLAY/STOP. Când este
afişată data alarmei, urmaţi p aşii 3 şi 6
din “redarea unui mesaj la o oră dorită cu
o alarmă” pentru a modifica setarea
alarmei.
5 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
modul meniului.
Ştergerea mesajelor
Ştergerea mesajelor unul
câte unul
Când un mesaj este şters, mesajele
rămase or avansa iar vor fi
renumerotate astfel încât nu va mai fi
nici un spaţiu între mesaje.
MENU/DISPLAY
■ STOP
Puteţi şterge mesajele înregistrate unul
câte unul sau toate mesajele odată dintr un dosar.
Reţineţi că odată ce o înregistrare a fost
ştearsă, nu o mai puteţi recupera.
30
1. Selectaţi mesajul pe care
doriţi să îl ştergeţi.
2. Apăsaţi MENU/DISPLAY pentru
mai mult de o secundă până apare
„MODE” în fereastra ecranului .
3Apăsaţi
sau
pentru a
afişa
“ERASE” şi apăsaţi
PLAY/STOP.
Numărul mesajului şi “ERASE” vor clipi
în timp ce mesajul este redat de 10 ori.
Veţi auzi un ţiuit iar numărul
mesajului şi “ERASE” vor clipi în timp
ce tot mesajul este redat de 10 ori.
4 Apăsaţi
PLAY/STOP.
Setarea este completă. Mesajul este
şters iar mesajele rămase vor fi
renumerotate. (De exemplu, dacă
ştergeţi Mesajul 3, Mesajul 4 va fi
renumerotat ca fiind Mesajul 3. la
finalizarea operaţiunii de ştergere,
unitatea se va opri la începutul mesajului
următor).
Anularea ştergerii
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 4.
Ştergerea altor mesaje
Ştergerea tuturor
mesajelor dintr-un dosar
1 Selectaţi dosarul pe care doriţi
să-l ştergeţi.
2. Apăsaţi MENU/DISPLAY pentru
mai mult de o secundă până apare
„MODE” în fereastra ecranului .
3 Apăsaţi
sau
pentru a
afişa “ERASE” şi apăsaţi
PLAY/STOP.
Timp de 10 secunde va clipi « ALL
ERASE ».
Repetaţi paşii 1 -4.
Ştergerea parţială a unui mesaj
4. În timp ce ecranul clipeşte,
apăsaţi
Mai întâi, împărţiţi mesajul, apoi urmaţi
paşii pentru ştergerea mesaj ului.
PLAY/STOP.
5. Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
meniu.
Pentru anularea ştergerii
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 4.
31
Editarea mesajelor
Divizarea unui
mesaj
Puteţi diviza un mesaj în timpul
înregistrării sau al redării, astfel
încât mesajul este împărţit în două
iar noul număr de mesaj este
adăugat la mesajul divizat. Prin
divizarea unui mesaj puteţi găsi
uşor punctul de la care doriţi să
porniţi redarea atunci când
efectuaţi o înregistrare
îndelungată, cum ar fi cea în cadrul
unei şedinţe.
Puteţi împărţi mesajele până ce
numărul total de mesaje dintr -un
dosar ajunge la 99.
In timpul înregistrării sau redării
unui mesaj, apăsaţi DIVIDE în
punctul unde doriţi să efectuaţi
împărţirea.
Când apăsaţi DIVIDE în timpul
înregistrării : Noul număr al
mesajului este adăugat în punctul
în care aţi apăsat pe buton, iar noul
număr al mesajului şi DIVIDE
clipesc de trei ori. Mesajul va fi
împărţit în două ; totuşi, mesajele
vor fi înregistrate fără pauză.
Recomandare
Puteţi împărţi mesajul în timpul
pauzei de înregistrare.
Când apăsaţi DIVIDE în timpul
redării : Mesajul este împărţit în
două în punctul unde aţi apăsat pe
buton, iar noul număr al mesajului
şi DIVIDE vor clipi de trei ori.
Numerele mesajelor ale
următoarelor mesaje vor creşte cu
unu.
Message 1
Message 2
Un mesaj este împărţit.
Message 1
Message 2
Message 3
Numerele mesajelor au crescut.
32
Message 3
Message 4
Redarea mesajelor împărţite
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa
numărul mesajului din moment ce
mesajele divizate au fiecare numere.
Pentru redarea
continuă a
mesajelor
divizate
Selectaţi “ON” pentru CONT din meniu
conform descrierii din “Redarea continu ă a
tuturor mesajelor dintr -un dosar”.
Note





33
Dacă într-un dosar au fost
înregistrate 99 de mesaje, nu mai
puteţi diviza nici un mesaj. In acest
caz, reduceţi numărul mesajelor la
98 sau mai puţin prin ştergerea
mesajelor inutile sau prin mutarea
unor mesaje într-un alt dosar înainte
de a diviza un mesaj.
Dacă divizaţi un mesaj cu o setare
de alarmă. Setarea alarmei va
rămâne doar cu mesajul anterior
divizat.
Nu puteţi diviza un mesaj în prima
sau ultima secundă.
Dacă un mesaj este împărţit
frecvent, unitatea poate deveni
incapabilă de a mai diviza un mesaj.
Odată ce un mesaj a fost divizat, nu
puteţi combina mesajele divizate cu
IC recorder-ul. Pentru a combina
mesaje divizate, folosiţi programul
aplicaţiei furnizate.
Mutarea mesajelor
în alt dosar –
Funcţia Move
Puteţi muta mesajele înregistrate în
alt dosar.
1 În timp ce unitatea este oprită,
selectaţi mesajul pe care doriţi
să-l mutaţi.
2 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai
mult de o secundă până ce pe
ecran apare “MODE”.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta « MOVE » şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Indicatorul destinaţiei dosarului
clipeşte.
4 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a
selecta dosarul în care doriţi să mutaţi
mesajul.
5 Apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Mesajul este mutat în dosarul de destinaţie.
6 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul
meniului.
Pentru a anula mutarea mesajelor
Apăsaţi ■ STOP înainte de pasul 5.
Notă
Funcţia de mutare nu dublează un mesaj în alt
dosar. Când mutaţi un mesaj în alt dosar, cel
din dosarul anterior va fi şters.
34
Ascultare Radio
Ascultare staţie de radio FM
2. Recepţionaţi o staţie
Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + în mod repetat pentru
a căuta o staţie şi ţineţi apăsat - ▐◄◄ sau ►►▐ +
până când unităţile de frecvenţă încep să se
schimbe pe ecran. IC Recorder -ul detectează
automat frecvenţele radio şi se opreşte când
găseşte o staţie clară.
Dacă nu puteţi găsi o staţie, apăsaţi - ▐◄◄ sau
►►▐ + în mod repetat pentru a schimba frecvenţa
pas cu pas.
Dacă staţia pe care o recepţionaţi este o staţie
prestabilită, apare pe ecran numărul prestabilit, în
caz contrar apare „- -„.
Notă
Cablul de la căşti este o antenă FM, de
aceea conectaţi căştile când ascul taţi radio.
Afişajul de pe ecran poate fi diferită de cea reală în
anumite regiuni.
1. Apăsaţi FM pentru a intra în meniul FM Radio.
35
Comutarea
radioului FM între
Prestabilirea staţiilo r FM
difuzor şi căşti
Dacă căştile sunt conectate pe
durata recepţionării FM sau a
înregistrării FM puteţi comuta
sunetul de la difuzor la căşti
apăsând FM pentru mai mult
de o secundă.
Sunetul va fi comutat între difuzor şi
căşti.
Înregistrarea staţiilor
FM
1.
2.
3.
4.
36
Apăsaţi FM pentru a
intra în meniul FM
Căutaţi staţia pe care
doriţi să o înregistraţi.
Apăsaţi
pentru a începe
înregistrarea.
Apăsaţi
pentru
a opri înregistrarea.
Afişajul de pe ecran poate fi diferit de ce l real în
anumite regiuni.
Puteţi prestabili până la 25 de staţii radio în
memoria IC Recorder-ului.
1.
Apăsaţi FM
pentru a intra în
meniul FM
2. Căutaţi staţia pe
care doriţi să o
prestabiliţi şi
memoraţi-o cu
numărul
prestabilit.
Ţineţi apăsat
Prestabilirea automată a
staţiilor FM
până când numărul
prestabilit clipeşte pe
ecran.
Staţia va fi memorată
după 3 secunde.
Afişajul de pe ecran poate fi diferit de ce l real în
anumite regiuni.
Puteţi prestabili automat până la 25 de staţii radio în
memoria IC Recorder-ului.
37
1.
2.
Apăsaţi FM pentru
a intra în meniul
FM
Prestabiliţi
automat staţiile în
meniu.
Ascultare o staţie prestabilită
1) Apăsaţi MENU/DISPLAY
pentru mai mult de o secundă
până apare pe ecran “AUTOP”.
2) Apăsaţi
.
3) Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐
+ pentru a selecta „DA” şi
.
apăsaţi
IC Recorder-ul detectează
automat staţiile de radio şi
staţiile vor fi memorate de la
frecvenţele cele mai scăzute
până la cele mai ridicate,
4) Apăsaţi
pentru a
ieşi din meniu.
Dacă unitatea este lăsată
neutilizată mai mult de trei
secunde în modul STOP,
ecranul va arăta ora curentă.
38
Afişajul de pe ecran poate fi diferit de ce l real în
anumite regiuni.
1.Apăsaţi FM în mod
repetat până apare
„[P]”.
Ştergerea staţiilor presetate
Recomandare
Dacă apăsaţi FM în mod
repetat, radio comută
între căutarea manuală
(apare „[P]”) şi căutarea
după numărul prestabilit
(apare „[P]”).
2. Căutaţi o staţie
1. Apăsaţi - ▐◄◄ sau
►►▐ + în mod repetat
până la afişarea
numărului prestabilit
dorit.
Când ţineţi apăsat ▐◄◄ sau ►►▐ +
numerele prestabilite se
schimbă rapid.
2. Apăsaţi
pentru a închide radio
FM.
39
Afişajul de pe ecran poate fi diferit de ce l real
în anumite regiuni.
1.
2.
3.
Apăsaţi FM în mod
repetat până apare
„[P]”.
Apăsaţi - ▐◄◄ sau
►►▐ + în mod
repetat până la
afişarea numărului
prestabilit dorit.
Ştergeţi numărul
prestabilit.
Comutarea sensibilităţii re ceiverului a radioului FM
1.
2.
3.
1)
Apăsaţi
pentru mai mult de o
secundă.
Numărul presetat şi mesajul
“ERASE” va apărea pe
ecran.
2)
.
4.
Apăsaţi - ▐◄◄ sau
►►▐ + pentru a selecta
„LOCAL” sau „DX” şi
apăsaţi
Apăsaţi
Numărul prestabilit va fi
schimbat în „- -„.
Pentru a anula ştergerea
Apăsaţi
înainte să
apăsaţi
în pasul 3.
40
Apăsaţi FM pentru a
intra în meniul FM.
Apăsaţi MENU/DISPLAY
pentru mai mult de o
secundă până când
apare „AUTO_P” pe
ecran.
Apăsaţi - ▐◄◄ sau
►►▐ + pentru a selecta
„SENS” iar apoi apăsaţi
5. Apăsaţi
ieşi din meniu.
.
pentru a
Utilizarea funcţiei Menu
Selectarea modului de
afişare
Puteţi alege modul de afişare pentru modurile
de oprire, înregistrare şi redare. De fiecare
dată când apăsaţi MENU/DISPLAY, modul de
afişare se va schimba după cum urmează:
La afişarea orei curente
Dacă unitatea nu este folosită mai mult de 3
secunde în modul de oprire, ecranul va afişa
ora curentă, indiferent de setarea modului de
afişare.
>Cronometru:
Redare/înregistrare scursă dintr-un mesaj.
↓
Timp rămas (REMAIN):
în modul de redare: indicarea timp ului rămas al unui
mesaj . în modul de oprire şi de înregistrare :
indicarea timpului de înregistrare rămas.
↓
Data înregistrată (REC DATE)*:
Data de înregistrare a mesajului curent.
↓
Ora de înregistrare (REC DATE)**:
Ora de înregistrare a mesajului curent.
*Dacă ceasul nu a fost setat, va fi afişat „ --Y--M--D".
** Dacă ceasul nu a fost setat, va fi afişat „ --:--“.
41
Oprirea ţiuitului
BEEP ON: Se va auzi un ţiuit pentru a indica
faptul că operaţia nu a fost acceptată.
BEEP OFF: Nu se va auzi nici un ţiuit, exceptând alarma
şi regulatorul.
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult de 1 secundă până
ce pe ecran apare “ MODE".
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a afişa « BEEP ON
(sau OFF) » şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Va clipi « OFF (sau ON) ».
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta “ON” sau
“OFF” şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul meniului.
Modificarea modului de
înregistrare
HQ : Puteţi înregistra cu sunet de înaltă
calitate (sunet monofonic).
SP : Puteţi înregistra cu un sunet mai
bun (monofonic).
LP: Puteţi înregistra o perioadă mai
lungă. (sunet monofonic).
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai
mult de 1 secundă până
ce pe ecran apare “Mode”.
2 Asiguraţi-vă că este afişat « MODE » şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
« HQ (sau SP, LP) » vor clipi.
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru a selecta “H Q",
"SP" sau "LP" şi apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este acum completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din modul meniului.
Setarea devine funcţională iar ecranul normal este afişat.
Dacă unitatea nu este folosită mai mult de 3 secunde,
ecranul va afişa ora curentă şi modul de înregistrare selectat
va fi şi el afişat.
42
Redarea continuă a
tuturor mesajelor
dintr-un dosar
CONT ON: Puteţi reda continuu toate
mesajele
dintr-un dosar.
CONT OFF: Redarea se opreşte la
sfârşitul
fiecărui mesaj.
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult
de 1 secundă până ce pe ecran
apare “MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a afişa « CONT » şi apăsaţi
►■ PLAY/STOP.
Va clipi « OFF (sau ON) ».
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ +
pentru a selecta “ON” sau “OFF” şi
apăsaţi ►■ PLAY/STOP.
Setarea este acum completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
modul meniului.
43
Oprirea
indicatorului OPR
(LED)
In timpul înregistrării sau al redării,
indicatorul OPR (operare) va lumina
sau va clipi. Puteţi seta i ndicatorul OPR
să se închidă chiar în timpul operării.
1 Apăsaţi MENU/DISPLAY mai mult
de 1 secundă până ce pe ecran apare
“MODE”.
2 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru
a afişa « LED » şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Va clipi « ON (sau OFF) ».
3 Apăsaţi - ▐◄◄ sau ►►▐ + pentru
a selecta “OFF” şi apăsaţi ►■
PLAY/STOP.
Setarea este acum completă.
4 Apăsaţi ■ STOP pentru a ieşi din
modul meniului.
OBSERVAŢIE
Când IC recorder-ul este conectat la
conectorul USB al calculatorului,
indicatorul OPR clipeşte întotdeauna ,
indiferent de setarea meniului.
Utilizarea IC Recorder
cu calculatorul
Folosirea
Programului
furnizat de
editare digitală a
vocii
Ce puteţi face folosind
Programul de editare
digitală a vocii
Programul de editare digitală a
vocii vă permite să transferaţi
mesajele pe monitor, să le salvaţi
pe hard disk-ul calculatorului,
precum şi să le redaţi şi să le
editaţi.






44
Transferul mesajelor
înregistrate pe IC Recorder
în calculator
Salvarea mesajelor pe hard
disk-ul calculatorului.
Vizualizarea, redarea, s au
editarea mesajelor pe
calculator.
Transferul mesajelor înapoi
pe IC Recorder. Puteţi
adăuga un fişier MP3 ca
atare.
Trimiterea unui mesaj vocal
prin folosirea programului
pentru poşta electronică
MAPI.
Folosirea tastelor pentru
transcriere pentru a red a un
mesaj şi pentru a-l transcrie
folosind procesorul de text
sau fereastra unui editor.


Transcrierea mesajului IC
recorder folosind programul
de recunoaştere a vorbirii
Dragon Naturally Speaking ®
(doar în cazul în care aveţi
instalată pe calculator
versiunea 5.0 (sau mi
recentă) a Dragon Naturally
Speaking® ).
Utilizarea instrumentului de
înregistrare CD pentru DVE,
puteţi reda melodii de pe un
CD introdus în drive-ul pentru
CD al calculatorului şi puteţi
salva melodii de pe CD pe
hard disk-ul calculatorului în
format de fişier suportat de
Digital Voice Editor. fişierele
salvate pot fi adăugate unui
IC recorder folosind Digital
Voice Editor.
Utilizarea Instrumentului de
Înregistrare pentru CD în cazul
DVE-ului este limitată la scopuri
personale.
Cerinţe ale sistemului
Programul sistemului şi al
calculatorului dumneavoastră trebuie
să îndeplinească următoarele cerinţe
minime:

-

45
IBM PC/AT sau compatibil
CPU: procesor 266 MHz
Pentium® II sau mai mare
RAM: 128 MB sau mai mult
Spaţiu pe hard disk: 70 MB sau
mai mult, în funcţie de mărimea
şi numărul fişierelor de sunet pe
care le stocaţi.
CD-ROM drive
Port: port USB (Suportă USB
(anterior numit USB 1.1)).
Placa de sunet: Windows ® XP
Media Center Edition 2005,
Windows® XP Media Center
Edition 2004, Windows® XP
Media Center Edition,
Windows® XP Professional,
Windows® XP Home Edition,
Windows® 2000 Professional
compatibile.
Ecran: Culori intense (16 biţi)
sau mai mult şi 800×480 pixeli
sau mai mult.
OS: instalarea Microsoft®
Windows® XP Media Center
Edition Service Pack 2 sau mai
mare 2005/Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2
sau mai mare 2004/Windows ®
XP Media Center Edition Service
Pack 2 sau
mai mare/Windows® XP Professional
Service Pack 2 sau mai
mare/Windows® XP Home Edition
Service Pack 2 sau mai
mare/Windows® 2000 Professional
Service Pack 4 sau mai mare (Nu puteţi
folosi acest program cu Windows ®
95/Windows® 98/Windows® 98 Second
Edition/Windows® Millenium
Edition/Windows® NT.)
Observaţii


Nu puteţi folosi programul cu un
aparat Macintosh
Un calculator improvizat, un
calculator al cărui sistem de
operare este instalat sau
actualizat de utilizator, s au un
calculator cu un mediu de operare
multi-boot nu sunt susţinute.
Observaţie privind
transcrierea unui mesaj
Când folosiţi programul de recunoaştere
a vorbirii Dragon Naturally Speaking ®
pentru a transcrie un mesaj, calculatorul
mai trebuie să îndeplinească cerinţele
de sistem pe care le solicită Dragon
Naturally Speaking®.
Observaţie privind
trimiterea unui mesaj vocal
Dacă folosiţi Microsoft® Outlook
Express 5.0/5.5/6.0 pentru a trimite un
mesaj vocal, calculatorul mai trebuie să
îndeplinească cerinţele sistemului
necesare în cazul Outlook Express.
Instalarea programului
Instalarea programului Digital Voice
Editor pe hard disk-ul calculatorului.

Observaţii




La instalarea Digital Voice
Editor , puteţi crea toate tipurile
de fişiere compatibile mai puţin
fişiere DVF (TRC). (Puteţi reda
fişierele DVF (TRC)).
Când instalaţi ambele tipuri
ale Digital Voice Editor,
asiguraţi-vă că aţi selectat
instalarea scrisă peste pentru
manevrarea tuturor
formatelor compatibile de
fişiere.
Nu conectaţi IC recorder-ul la
calculator înainte de instalarea
programului. IC recorde r-ul ar
putea să nu fie recunoscut sau
programul ar putea să nu fie
instalat cu succes.
Asiguraţi-vă că aţi închis toate
programele în funcţiune înainte
de a instala programul Digital
Voice Editor .
La instalarea sau dezinstalarea
programului în Windows ® 2000
Professional, asiguraţi -vă că vaţi conectat la Windows cu
numele de utilizator
“Administrator”.




46
La instalarea sau dezinstalarea
programului în Windows ® XP
Media Center Edition
2005/Windows ® XP Media Center
Edition 2004/Windows ® XP Media
Center Edition/Windows ® XP
Professional/Windows ® XP Home
Edition, logaţi-vă cu numele de
utilizator “Computer administrator”
în contul utilizatorului. (Pentru a
afla dacă numele utilizatorului are
un cont de utilizator « Computer
administrator » , deschideţi “User
Accounts” din “Control Panel” şi
vedeţi secţiunea de sub numele de
utilizator).
Dacă programul « Memory Stick
Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0 » a
fost deja instalat, instalarea
programului furnizat va înlătura
automat programul " Memory Stick
Voice Editor “. (Mesajele nu sunt
înlăturate).
După instalare, modulul Microsoft
DirectX este de asemenea instalat,
în funcţie de sistemul de operare al
calculatorului. Acest modul nu este
şters după dezinstalarea
programului.
După instalarea programului Digital
Voice Editor, nu instalaţi programul
« Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0 », altfel Digital Voice
Editor nu va funcţiona adecvat.
Cu programul furnizat, puteţi salva
sau edita mesajele din " Memory
Stick “.
1 Asiguraţi-vă că IC recorder-ul nu
este conectat şi apoi porniţi
calculatorul şi iniţiaţi Wi ndows.
3 Urmaţi instrucţiunile afişate
drive-ul CD-ROM.
Când apare căsuţa de dialog [Restart],
faceţi clic pe [OK] pentru a reporni
calculatorul. Acum instalarea este
completă.
Instalatorul porneşte automat şi apare
fereastra de întâmpinare. Dacă
instalatorul nu porneşte, faceţi clic
dublu [DVE Setup.exe] în dosarul (în
engleză).
Când este afişată căsuţa de dialog
pentru selectarea limbii pentru
acordarea ajutorului
Faceţi clic pe limba în care doriţi să vi
se acorde ajutorul.
Dacă aţi instalat deja o versiune
anterioară a Digital Voice Editor sau
orice versiune a “Memory Stick
Voice Editor”
Când este afişată căsuţa de dialog
pentru introducerea numelui
proprietarului
Introduceţi numele proprietarului pentru
privilegii şi restricţii în utilizarea Digita l
Voice Editor.
2 Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în
Poate fi afişată căsuţa de dialog pentru
dezinstalarea versiunii anterioare.
(Mesajele nu sunt înlăturate). Urmaţi
instrucţiunile de pe ecran pentru a
dezinstala programul, apo i porneşte
instalarea versiunii curente.
47
Observaţii


Nu puteţi schimba numele
proprietarului odată ce acesta a
fost introdus. Pentru utilizări
viitoare, notaţi-l şi păstraţi-l.
Un fişier înregistrat de pe un CD
nu poate fi manevrat decât în
cadrul calculatorului unde
acesta este înregistrat.
Manevrarea unui fişier este
restricţionată în cadrul altor
calculatoare cu acelaşi nume de
proprietar în timpul instal ării
Digital Voice Editor. Dacă se
încearcă modificarea ilegală a
unor date, sau dacă un fişier
este folosit în alte scopuri decât
cele personale, fişierul poate
deveni neutilizabil sau
programul Digital Voice Editor
poate deveni nefuncţional.
Dezinstalarea programului
Dacă doriţi să dezinstalaţi programul,
urmaţi paşii de mai jos.
1 Faceţi clic pe [Start] şi selectaţi
[Programs], [Sony Digital Voice Editor
3] apoi [Uninstall].
Dezinstalarea este iniţiată.
2 Urmaţi instrucţiunile afişate.
Observaţie
Dacă doriţi să înlăturaţi programul sau alt
drive sau director după ce acesta a fost
instalat, trebuie să dezinstalaţi progra mul
după care să-l reinstalaţi. Programul nu
funcţionează corect dacă doar înlăturaţi
fişierele.
Recomandări


48
Mai puteţi porni dez-instalatorul
făcând clic pe [Start] apoi
selectând [Settings], [Control
Panel] şi [Add/Remove Programs].
Dezinstalarea nu înlătură fişierele
cu mesaje.
Conectarea IC recorder -ului la
calculator
Puteţi transfera date din IC recorder către calculator
prin conectarea IC recorder la calculator.
Folosiţi cablul de date USB furnizat cu IC recorder
pentru a lega conectorii USB ai IC recorder la
calculator.
IC recorder este recunoscut de calculator de îndată ce
cablul este conectat. Puteţi conecta sau deconecta
cablul când IC recorder -ul şi calculatorul sunt pornite
sau oprite.
Observaţii






Către conectorul
USB al
IC recorder -ului
Cablu de conexiune
(furnizat)
49

Către
conectorul
USB al
calculatorului
Asiguraţi-vă că aţi instalat programul Digi tal Voice
Editor înainte de a conecta IC recorder -ul la
calculator. Altfel, când conectaţi IC recorder -ul la
calculator, poate apărea un mesaj cum ar fi [Found
New Hardware Wizard]. În acest caz, faceţi clic pe
[Cancel].
Nu conectaţi mai mult de două dispo zitive USB la
calculator. Altfel, funcţionarea normală nu poate fi
garantată.
Utilizarea IC recorder-ului cu un plot USB sau un
cablu de extensie USB nu este garantată.
Poate apărea o disfuncţie, în funcţie de dispozitivele
USB conectate în orice moment.
Înainte de a conecta IC recorder -ul la calculator,
asiguraţi-vă că bateriile sunt introduse în IC recorder.
Când conectaţi IC recorder -ul la calculator, asiguraţi vă că IC recorder-ul este în modul de oprire.
Este recomandat să deconectaţi cablul de la
calculator atunci când nu folosiţi Digital Voice Editor.
Trimiterea la fişierele
pentru acordarea ajutorului
Pentru detalii referi toare la fiecare operaţie,
consultaţi fişierele de ajutor.
50
Depanare
Înainte de a duce unitatea la reparat, verificaţi următoarele secţiuni. Dacă vreo
problemă persistă după efectuarea acestor verificări, consultaţi cel mai apropiat
distribuitor Sony.
IC recorder
Simptom
Unitatea nu funcţionează
Remediu



Nu se aude nimic din difuzor
Este afişat “FULL” şi nu puteţi
începe înregistrarea




Se aude zgomot




Nivelul de înregistrare este
scăzut

Înregistrarea este întreruptă

51
Bateriile au fost introduse cu polaritatea
incorectă (pagina 9).
Bateriile sunt slabe.
Butoanele sunt blocate prin comutatorul
HOLD (pagina 7). (Dacă apăsaţi or ice
buton, “HOLD" va clipi de trei ori).
Receptorul auricular sau căştile sunt
conectate.
Volumul este complet redus.
Memoria este plină. Ştergeţi nişte
mesaje (pagina 30)
Au fost înregistrate 99 de mesaje în
dosarul selectat. Selectaţi alt dosar sau
ştergeţi câteva dintre ele. (pagina 30).
Un obiect, cum ar fi degetul
dumneavoastră, etc., a atins sau zgâriat
unitatea accidental în timpul înregistrării,
astfel încât acel zgomot a fost
înregistrat.
Unitatea a fost aşezată lângă o sursă de
alimentare AC, o lampă fluorescentă sau
un telefon mobil în timpul înregistrării
sau al redării.
Fişa microfonului conectat în timpul
înregistrării era murdară. Ştergeţi fişa.
Fişa receptorului auricular/căştilor este
murdară. Ştergeţi fişa.
Setaţi sensibilitatea microfonului la
« H(înalt) » folosind meniul (pagina 18)
Funcţia avansată VOR este activată.
Setaţi VOR la “OFF” (pagina 17).
Simptom
Nivelul de înregistrare este
instabil (când înregistraţi
muzică, etc.)
Remediu
Este afişat "--Y--M--D" sau " -:--"
Pe ecranul REC DATE este
afişat "--Y--M--D" sau " --:--"


Nu puteţi diviza un mesaj




Nu puteţi înregistra mesaje pe
durata maximă de
înregistrare.



52
Această unitate este concepută să regleze
automat nivelul de înregistrare atunci când
înregistraţi şedinţe, etc., şi nu este potrivit ă
pentru înregistrare muzică.
Nu aţi setat ceasul (pagina 11).
Data şi ora înregistrării nu vor fi afişate
dacă aţi înregistrat mesajul când ceasul nu
a fost setat.
Nu puteţi diviza un mesaj într -un dosar cu
99 de mesaje (pagina 32).
Dacă împărţiţi mesaje frecvent, unitatea
poate deveni incapabilă să mai împartă un
mesaj.
Nu puteţi împărţi un mesaj în prima sau
ultima secundă a mesajul ui.
Dacă înregistraţi mesaje în combinaţia HQ,
SP şi LP, timpul de înregistrare variază de
la perioada maximă de înregistrare în
modul HQ la perioada maximă de
înregistrare în modul LP (pagina 15).
Nu mai poate fi efectuată nici o înregistrare
atunci când în fiecare dosar au fost
înregistrate 99 de mesaje.
Din cauza limitării sistemului de
înregistrare IC, această unitate
înregistrează în unitatea minimă de
înregistrare. Dacă durata fiecărui me saj nu
poate fi divizată de unitatea minimă de
înregistrare, timpul de înregistrare rămas
poate descreşte cu mai mult decât durata
totală a mesajelor.
Simptom
Timpul rămas afişat pe ecran este
mai scurt decât cel afişat în
programul furnizat Digital Voice
Editor.
Remediu
Sunetul audio este slab sau are o
calitate proastă la ascultarea
radioului.

Imaginea de pe ecranul TV -ului
dvs. devine instabilă.
Unitatea nu funcţionează corect




Unitatea necesită o anumită memorie
pentru operarea sistemului. Această
memorie este extrasă din timpul
rămas, ceea ce explică diferenţa.
Bateriile sunt slabe. Înlocuiţi toate
bateriile cu altele noi (pagina 9)
Mutaţi unitatea departe de TV.
Dacă ascultaţi un program FM lângă
televizor cu o antenă de interior,
îndepărtaţi unitatea de televizor.
Scoateţi bateriile şi introduceţi -le din
nou (pagina 9).
Fiţi atenţi la faptul că mesajele înregistrate pot fi şterse în timpul service -ului sau al
reparării.
53
Digital Voice Editor
Consultaţi şi fişierele din Help ale programul ui Digital Voice Editor.
Simptom
Programul
Digital Voice
Editor nu
poate fi
instalat
Remediu




IC recorderul sau
“Memory
Stick” nu pot
fi conectate
adecvat.
IC recorderul nu
funcţionează
54



Spaţiul de memorie sau de disc de pe calculator sunt prea
mici. Verificaţi hard disk -ul sau spaţiul de memorie.
Încercaţi să instalaţi programul în sistemul d e operare pe
care programul Digital Voice Editor nu îl suportă.
În Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows ® XP
Media Center Edition 2004/Windows ® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows ® XP Home
Edition, vă logaţi ca nume de utiliza tor cu contul de utilizator
“Computer administrator”.
În Windows® XP 2000 Professional, asiguraţi -vă că vă logaţi
ca nume de utilizator “Administrator”.
Verificaţi dacă instalarea programului a fost una reuşită. De
asemenea, verificaţi următoarele:
La utilizarea unui plot USB extern, conectaţi IC recorder -ul
direct la calculator.
Deconectaţi şi conectaţi cablul cu IC recorder -ul.
Conectaţi IC recorder-ul la un alt conector USB.
Calculatorul dumneavoastră poate fi în modul de
aşteptare/hibernare a sistemului. Nu lăsaţi calculatorul să
intre în acest mod în timp ce este conectat la IC recorder.
Puteţi formata memoria IC recorder -ului. Folosiţi funcţia de
formatare a IC recorder-ului pentru a formata memoria.
Simptom
Mesajele nu pot fi
redate
Remediu





Fişierele cu mesaje
salvate nu pot fi redate
sau editate

Cronometrul sau
glisorul se mişcă
incorect. Există
zgomote.

Funcţionarea este lentă
când sunt multe
mesaje.

În timpul salvării,
adăugării sau ştergerii
mesajelor, ecranul de
afişare nu funcţionează.
Conversia unui format
de fişier durează prea
mult.

55

Placa de sunet nu este instalată.
Nu există difuzor încorporat sau conectat la
calculator.
Volumul pentru sunet este redus la maxim.
Măriţi volumul la calculator ( vedeţi manualul cu
instrucţiuni al calculatorului).
Volumul fişierelor WAV poate fi modificat şi
salvat folosind opţiunea “Incre ase Volume” a
Microsoft Sound Recorder.
Nu puteţi reda un mesaj al căr ui format de fişier
nu este suportat de programul Digital Voice
Editor. În funcţie de formatul fişierului, nu puteţi
folosi unele opţiuni de editare ale programului.
Acest lucru se întâmplă când redaţi mesaje
divizate, combinate, rescrise sau adăugate unei
înregistrări. Mai întâi salvaţii un mesaj pe hard
disk, apoi adăugaţi-l la IC recorder. Selectaţi
formatul de salvare al fişierului care se potriveşte
cel mai bine IC recorder -ului pe care îl folosiţi.
Când numărul total de mesaje creşte,
funcţionarea devine mai lentă, indiferent de
durata timpului de înregistrare.
Durează mai mult să copiaţi sau să ştergeţi
mesaje mai lungi.
Timpul necesar conversiei fişierelor se
prelungeşte cu atât mai mult cu cât fişierul este
mai mare.
Simptom
Programul este “suspendat” la
pornirea programului Digital
Voice Editor
Remediu



56
Nu deconectaţi conectorul pentru IC
recorder în timp ce calculatorul comunică
cu IC recorder-ul. altfel, funcţiile
calculatorului devin instabile sau datele
din interiorul IC recorder -ului pot suferi
daune.
Poate exista un conflict între program sau
un alt driver sau aplicaţie.
Nu instalaţi programul “Memory Stick
Voice Editor” sau Digital Voice Editor
versiunea 2x după instalarea programului
Digital Voice Editor. Programul Digital
Voice Editor poate să nu funcţioneze
adecvat.
Informaţii suplimentare
Precauţii

Despre alimentare

Operaţi unitatea doar la 3 V
DC. Folosiţi două baterii
alcaline LR03 (mărimea
AAA).
Despre siguranţă

Nu operaţi unitatea în timp ce
şofaţi, mergeţi cu bicicleta
sau operaţi orice alt vehicul
motorizat.
Despre manevrare


Nu lăsaţi unitatea într -un loc
aflat în apropierea surselor
de căldură, sau într-un loc
aflat în lumina directă a
soarelui, cu praf foarte mult
sau cu şocuri mecanice.
Dacă un obiect solid sau
lichid cade pe unitate,
înlăturaţi bateriile şi duceţi
unitatea să fie verificată de
personal calificat înainte de a
o opera din nou.
Despre zgomote

57
Când unitatea se află lângă o
sursă de alimentare cu
tensiune, o lampă
fluorescentă sau un telefon
mobil, se pot auzi zgomote în
timpul redării sau al
înregistrării.
Dacă un obiect, cum ar fi
degetul dumneavoastră, etc.,
se freacă sau zgârie unitatea
în timpul înregistrării, atunci
acest zgomot poate fi
înregistrat.
Despre întreţinere

Pentru curăţarea exteriorului,
folosiţi o cârpă moale uşor
înmuiată în apă. Nu folosiţi
alcool, benzină sau diluanţi.
Dacă aveţi întrebări sau vă
confruntaţi cu probleme legate de
unitatea dumneavoastră, consultaţi
cel mai apropiat distribuitor Sony.
Recomandări de
siguranţă
Pentru a evita riscul eventualelor
pierderi de date cauzate de
operare accidentală sau de
disfuncţii ale IC recorder -ului, vă
recomandăm să salvaţi copii de
siguranţă ale mesajelor înregistrate
pe un casetofon, etc.
Specificaţii

Secţiunea IC recorder
Media de înregistrare
Memorie reinscripţionabilă 256 MB
încorporată, înregistrare monofonică.
Capacitatea utilizabilă reală poate fi mai
mică.
Durata de înregistrare
HQ: 29 ore şi 45 de minute
SP: 79 ore şi 20 de minute
LP: 130 de ore şi 25 de minute

Mufă pentru microfon (mini jack, monofonic)
Fişă curent electric
Nivel minim de alimentare
0,6 mV
Microfon de 3 kiloohmi sau
de o impedanţă mai mică
Conector USB
Cerinţe privind curentul electric
Două baterii alcaline LR03 (mărime
AAA) : 3 V DC
Frecvenţa
HQ: 260 Hz – 6.800 Hz
SP/LP: 220 Hz – 3.400 Hz
Dimensiuni (w/h/d) (fără
componentele şi comenzile
proeminente
34,6 x 109,5 x 18,0 mm (1 3/8 x 4
3/8 x 23/32 inch)
Secţiunea FM Radio
Frecvenţa
87.5-108 Mhz
IF 225 Khz
Masă (cu baterii)
68 g (2,4 oz)
Generalităţi
Speaker
Aprox. 2,8 cm (1 1/8 inch) diametru
Debitul curentului electric
250 mW
Intrare/Ieşire

Mufă căşti pentru receptor
auricular/căşti de 8-300 ohmi
Accesorii furnizate
Instrucţiuni de folosire (1)
Baterii alcaline LR03 (mărime
AAA) (2)
Căşti (1)
Buzunar (1) (exclusiv SUA şi
Europa)
Cablu de conectare USB (1)
Program al aplicaţiei (CD -ROM) (1)
Accesorii opţionale
Microfon condensator electret
ECM-DM5P, ECM-CZ10, ECM-TL
1, (pentru înregistrare la telefon)
Cablu de conectare audio RKG64HG / RK-G69HG (exclusiv
Europa)
Difuzor activ SRS-T88, SRS-T80
Distribuitorul dvs. E posibil să nu
deţină unele dintre accesoriile de
mai sus. Pentru mai multe
informaţii, întrebaţi distribuitorul.
Design-ul şi specificaţiile se po t
modifica fără notificare.
58
Mărci înregistrate








Microsoft, Windows, Outlook,
DirectX sunt mărci înregistrate
sau mărci ale Microsoft
Corporation în SUA şi/sau alte
ţări.
Apple şi Macintosh sunt mărci
ale Apple Computers, Inc.,
înregistrate în SUA şi alt e ţări.
Pentium este marcă
înregistrată a Intel Corporation.
Intel Core este marcă sau
marcă înregistrată a Intel
Corporation.
Dragon Speech. Dragon
Naturally Speaking sunt mărci
deţinute de Nuance
Communications, Inc., şi sunt
înregistrate în SUA şi/sau a lte
ţări.
Tehnologia de codificare audio
MPEG Layer-3 şi patentele
licenţiate din cadrul Fraunhofer
IIS şi Thompson.
“Memory Stick” şi
sunt
mărci ale Sony Corporation.
“Memory Stick Duo” şi
MEMORY STICK
DUO sunt mărci ale Sony
Corporation.

“Memory Stick Pro Duo” şi
MEMORY STICK
PRO DUO sunt mărci ale



59
Sony Corporation.
“Magic Gate Memory Stick”
este marcă a Sony
Corporation.
“LPEC” şi
sunt mărci
înregistrate ale Sony
Corporation.
Patentele SUA şi străine
licenţiate din cadrul Dolby
Laboratories.
Music Identification Technology şi datele
asociate vor fi furnizate de Gracenote ®.
Gracenote Music ID este standardul
industrial pentru identificarea muzicii
digitale, atât pentru CD -uri, cât şi pentru
fişierele individuale de muzică. Pentru
detalii, vedeţi site-ul : www.gracenote.com
Gracenote® este marcă înregistrată a
Gracenote, Inc.. logo-ul şi tiparul logo al
Gracenote, precum şi logo -ul “Powered by
Gracenote” sunt mărci ale Gracenote.
Pentru utilizarea serviciilor Gracenote,
vedeţi următoarea pagină web:
www.gracenote.com/corporate
Toate celelalte mărci şi mărci înregistrate
sunt mărci sau mărci înregistrate ale
deţinătorilor lor. Mai mult, “ ™” şi “®” nu
sunt menţionate de fiecare dată în acest
manual.
“Digital Voice Editor” foloseşte module de
software după cum urmează:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Toate
drepturile rezervate.
Download PDF