Sony | ICD-UX71 | Sony ICD-UX71 Instrucţiuni de utilizare

IC Recorder
Instrucţiuni de utilizare
ICD-UX71/UX81
ICD-UX71F/UX81F/UX91F
© 2008 Sony Corporation
Operaţiuni preliminare _________ „
Înregistrarea/redarea mesajelor __ „
Editarea mesajelor ____________ „
Utilizarea funcţiei de meniu _____ „
Utilizarea computerului_________ „
Ascultarea staţiilor radio FM_____ „
Ghid al problemelor de funcţionare „
Informaţii suplimentare__________ „
Index________________________„
Tipărit în China.
Pentru clienţii din Europa
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(aplicabil în ţările Uniunii Europene
şi în alte ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau
pe ambalaj indică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer. Acest produs trebuie
predat la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. Asigurânduvă că reciclarea acestui produs se
realizează în mod corect, puteţi împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
Pentru detalii suplimentare referitoare la reciclarea
acestui produs, contactaţi autorităţile locale,
serviciul local de evacuare a deşeurilor menajere
sau magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Căşti, cablu de conectare
USB.
Reciclarea acumulatorilor uzaţi
(aplicabil în ţările Uniunii Europene
şi în alte ţări din Europa de Est cu
sisteme de colectare diferenţiate)
Acest simbol ilustrat pe acumulator sau pe
ambalajul acestuia indică faptul că
acumulatorul furnizat împreună cu
acest produs nu trebuie tratat ca un
deşeu menajer. Asigurându-vă că
debarasarea de aceşti acumulatori se
realizează în mod corect, puteţi împiedica
2
RO
eventualele consecinţe negative asupra mediului
şi sănătăţii umane. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor naturale.
În situaţia produselor care, ca măsură de
siguranţă, pentru asigurarea funcţionării continue
ori pentru integritatea datelor manevrate, necesită
o conexiune permanentă la un acumulator
încorporat, acesta din urmă trebuie înlocuit numai
de către personal specializat Pentru a vă asigura
că acest acumulator este reciclat în mod
corespunzător, atunci când este atinsă durata
maximă de viaţă predaţi-l unui punct autorizat de
colectare pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice.
În ceea ce priveşte toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de
înlocuire a bateriilor. Predaţi bateriile unui punct
autorizat de colectare pentru reciclarea bateriilor
uzate. Pentru detalii suplimentare referitoare la
reciclarea acestui produs sau acumulator,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local de
evacuare a deşeurilor menajere sau magazinul de
la care aţi cumpărat produsul.
Aviz pentru clienţi: următoarele
informaţii se aplică doar în
cazul echipamentelor
comercializate în statele ce
aplică directivele UE
Acest produs este fabricat de Sony Corporation, 17-1 Konan Minato-ku Tokyo, Japonia.
Reprezentantul Autorizat pentru EMC şi siguranţa
produsului este Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germania. Pentru reparaţii sau garanţie, vă rugăm
să comunicaţi aceste probleme la adresele
prevăzute în documentele separate de service sau
garanţie.
• Muzica înregistrată se va utiliza doar în
scopuri personale. Pentru utilizarea muzicii
în alte scopuri se necesită permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
• Sony nu se face responsabilă pentru
înregistrarea/descărcarea incompletă sau
pentru deteriorarea datelor din cauza unor
probleme ale aparatului sau ale
computerului.
• În funcţie de tipurile de text şi caractere, este
posibil ca textul afişat pe aparat să nu fie
afişat corect pe dispozitiv. Aceasta se
datorează:
-
Capacităţii aparatului conectat.
Aparatul nu funcţionează normal.
Informaţiile de conţinut sunt scrise într-o
limbă sau cu caractere incompatibile cu
aparatul.
3
RO
Cuprins
Verificarea conţinutului pachetului . 7
Index al pieselor şi butoanelor ...... 8
Operaţiuni preliminare
Pasul 1: Pregătirea unei surse de
alimentare ...................................... 13
Introducerea bateriei................ 13
Deconectarea aparatului IC
recorder de la computer .......... 14
La încărcarea/înlocuirea bateriei
................................................. 15
Pasul 2: Setarea orei...................... 18
Continuare direct de la „Pasul 1:
Pregătirea unei surse de
alimentare”............................... 18
Setarea orei folosind meniul
…………………………………...19
Pasul 3: Setarea limbii ce va fi folosită
în fereastra de afişare .................... 20
Pornirea/oprirea aparatului............. 22
Oprirea .................................... 22
Pornirea ................................... 22
4
RO
Înregistrarea / Redarea
mesajelor
Înregistrarea mesajelor ..................... 23
Selectarea modului de înregistrare
................................................... 26
Setarea sensibilităţii microfonului28
Întreruperea frecvenţelor joase –
funcţia LCF................................. 29
Începerea automată a înregistrării
ca răspuns la sunet - Funcţia VOR
................................................... 30
Împărţirea unui mesaj în două în
timpul înregistrării....................... 31
Înregistrarea cu un microfon extern
................................................... 33
Înregistrarea sunetului de la un telefon sau de la un telefon mobil . 34
Înregistrarea de la alte aparate 35
Pentru a înregistra folosind
funcţia de înregistrare
sincronizată ........................... 35
Pentru a înregistra fără a folosi
funcţia de înregistrare
sincronizată ........................... .37
Redarea mesajelor ........................... 39
Selectarea modului de redare .... 43
Reglarea vitezei de redare - funcţia
DPC ........................................... 45
Selectarea efectului de sunet..... 46
Înregistrarea cu alt aparat…….. .47
Redarea unui mesaj la ora dorită, cu
alarmă ............................................ 49
Editarea mesajelor
Ştergerea mesajelor....................... 52
Ştergerea mesajelor unul câte
unul.......................................... 52
Ştergerea tuturor mesajelor dintrun director................................ 53
Mutarea unui mesaj într-un alt
director ........................................... 54
Dividing a Message into Two ......... 56
Prevenirea operării accidentale
- funcţia „HOLD” (Menţinere).......... 58
Utilizarea funcţiei de
meniu
Efectuarea de setări pentru meniu. 59
Utilizarea computerului
Utilizarea recorder-ului IC cu
computerul ..................................... 72
Cerinţe de sistem..................... 72
Conectarea aparatului IC recorder
la computer .............................. 73
Deconectarea aparatului IC
recorder de la computer .......... 74
Transferarea fişierelor de pe computer
pe aparatul IC recorder...................... 75
Copierea unui fişier de muzică de
pe computer pe aparatul IC recorder (prin tragere şi plasare).75
Construcţia directoarelor şi fişierelor
................................................... 76
Transferarea fişierelor de pe aparatul IC
recorder pe computer ...................... 78
Utilizarea aparatului IC recorder ca
dispozitiv de stocare USB................. 79
Utilizarea programelor de recunoaştere
a vocii ............................................... 80
Prezentarea programului de
recunoaştere a vocii .................. 80
Crearea unui fişier de utilizator
adaptat vocii înregistrate de dvs.
(Instructaj) ................................. 81
Redarea fişierelor de muzică............ 82
Ascultarea fişierelor muzicale la o
calitate superioară ..................... 84
Ascultarea staţiilor radio
FM
Acordarea unei staţii radio FM .......... 85
Comutarea ieşirii radio FM între
difuzor şi căşti............................ 87
Comutarea sensibilităţii receptorului
radio-ului FM ............................. 88
Înregistrarea emisiilor FM .......... 89
5
RO
Presetarea automată a staţiilor radio
FM .................................................. 90
Comutarea sensibilităţii la
scanare .................................. 91
Presetarea manuală a staţiilor radio
FM .................................................. 92
Ascultarea unei staţii radio presetate
....................................................... 93
Ştergerea staţiilor radio FM presetate
....................................................... 95
Ghid al problemelor de
funcţionare
Ghid al problemelor de funcţionare 97
Mesaje de eroare................. 103
Limitări de sistem................. 105
Informaţii suplimentare
Utilizarea unui adaptor de c.a. USB
(nefurnizat) ................................. 106
Deconectarea aparatului IC
recorder de la ieşirea de c.a. 107
Precauţii .................................... 108
Specificaţii .................................. 110
Index ......................................... 112
6
RO
Verificarea conţinutului
pachetului
IC Recorder (1)
Îndepărtaţi filmul de pe fereastra de
afişare, înainte de a folosi aparatul IC
recorder.
Husă (1)
Husă pentru baterie (1)
CD-ROM (1)
(Instrucţiunile de utilizare sunt
stocate ca fişiere PDF.)
Instrucţiuni de utilizare
Sunteţi avertizat că orice schimbări
sau modificări neaprobate expres
în acest manual vă pot anula
dreptul de a opera acest
echipament.
Baterie reîncărcabilă NH-AAA
(mărimea AAA) (1)
Căşti stereo (1)
Cablu de conectare USB (1)
7
RO
Index al pieselor şi
butoanelor
Pentru detalii, consultaţi paginile indicate în
paranteze.
Faţă
1 Indicator de funcţionare (17, 23, 24, 32,
39, 70, 74, 107)
2 Microfoane integrate (stereo) (23)
3 Fereastra de afişare (10)
4 Butonul de comandă*1 (
/VOL
(volum) +, - ) /ENT (confirmare)
5 Butonul „DIVIDE” (Împărţire) (31, 32, 56)
6 Butonul
(director) / „MENU" (Meniu)
(23, 39, 59, 60, 82)
7 Mufa
(căşti)*2 (23, 25, 39, 40, 47, 48)
8 Mufa
(microfon) (33, 35)
9 Butonul
(înregistrare/pauză) (23, 25,
30, 33, 36, 38, 64, 89)
10 Butonul
(stop) (18, 20, 23, 24, 39, 44,
47, 48, 50, 55, 59, 60, 82, 89, 107)
11 Butonul
(derulare rapidă înainte)
(39, 40, 41, 42, 56, 57, 82)
12 Butonul
(redare/oprire) (25, 39,
42, 44, 47, 48, 50, 82)
13 Butonul
(revizuire/derulare rapidă
înapoi) (25, 39, 40, 41, 42, 56, 57, 82)
14 Butonul
(repetare) A-B (39, 44)
8
RO
*1
Utilizarea butonului de comandă
Apăsaţi VOL - sau + de pe buton pentru
a regla volumul.
În fereastra de setare a meniului sau în
fereastra de selecţie a fişierelor, apăsaţi
sau de pe buton pentru a schimba
setările de meniu sau pentru a selecta
directorul dorit, apoi apăsaţi butonul
central (ENT) pentru a confirma setarea.
În fereastra de recepţie FM, apăsaţi
sau pentru a acorda o staţie sau
pentru a selecta un număr presetat.
*2
Conectaţi căştil stereo furnizate sau din
comerţ la mufa
(căşti). Dacă se aud
zgomote nedorite, ştergeţi mufa de căşti.
La mufa
(căşti)
Spate
15 Comutatorul „HOLD” (Menţinere) (22,
23, 24, 39, 40, 58)
16 Comutatorul „DPC (SPEED CTRL)”
(Control viteză) (45, 64)
17 Deschidere pentru banda de susţinere
(Nu este furnizată o bandă de
susţinere.)
18 Capac USB
19 Difuzor
20 Compartiment pentru baterii (13)
9
RO
Fereastra de afişare
10
RO
1 Indicatorul modului de funcţionare
Afişează următoarele, în funcţie
de modul de funcţionare curent.
: stop
: redare
: înregistrare
: standby înregistrare /
pauză înregistrare
: înregistrare cu funcţia
VOR
: pauză înregistrare cu
funcţia VOR (care clipeşte)
Dacă apăsaţi
(înregistrare/
pauză) pentru a întrerupe
înregistrarea când „VOR” este
setat pe „ON” (Activat) în
meniu, clipeşte doar
.
: Înregistrare
sincronizată
: Clipeşte în timp ce
înregistrarea sincronizată este
setată pe pauză.
: revizuire/derulare
rapidă înapoi, derulare rapidă
înainte
: derulare continuă
înapoi/înainte
2
Nume director /
Nume titlu
mesaj /
Nume artist /
Indicaţie nume fişier
Apăsaţi
sau
de pe butonul
de comandă pentru a afişa un
nume de director, titlu de mesaj,
nume de artist şi nume de fişier, în
ordine.
3 Timp scurs / Timp rămas /
Indicaţie dată şi oră înregistrare
4 Repetare redare
: Apare când se redă în mod
repetat un mesaj.
: Apare când se redau în mod
repetat mesajele dintr-un director.
: Apare când se redau în
mod repetat toate mesajele.
5 Număr mesaj selectat / Numărul
total de mesaje din director
6 Indicator LCF (Filtru întrerupere
frecvenţe joase)
Apare când este selectat un
director pentru mesajele
înregistrate folosind aparatul IC
recorder, iar funcţia LCF este
setată pe „ON” (Activat) în meniu.
7 Indicatorul de sensibilitate a microfonului
Afişează sensibilitatea microfonului.
(ridicată): Pentru înregistrări la
întruniri sau în spaţii liniştite/spaţioase.
(redusă): Pentru înregistrarea de
dictări sau într-un spaţiu zgomotos.
8 Indicator alarmă
Apare când este setată o alarmă
pentru un mesaj.
9 Indicator mod de înregistrare
Afişează modul de înregistrare setat
folosind meniul când aparatul IC
recorder se află în modul stop şi
afişează modul de înregistrare curent
când aparatul IC recorder se află în
modul de redare sau înregistrare.
: Mod de înregistrare stereo cu
redare standard, cu sunet de înaltă
calitate.
: Mod de înregistrare stereo cu
redare standard
: Mod de înregistrare stereo cu
redare prelungită
: Mod de înregistrare monofonic
cu redare standard
: Mod de înregistrare monofonic
cu redare prelungită
Se afişează astfel când se transferă
un fişier de pe computer.
: Fişiere MP3 transferate
: Fişiere WMA transferate
11
RO
10 Baterie rămasă / Indicator de
încărcare
Când se foloseşte o baterie
uscată,
indicatorul
afişează
tensiunea rămasă în baterie.
Când se încarcă bateria
reîncărcabilă, apare o animaţie.
11 Indicaţia duratei de înregistrare
rămase
Afişează durata de înregistrare
rămasă, în ore, minute şi secunde
Dacă durata rămasă e mai mare
de 10 ore, durata este afişată în
ore.
Dacă au rămas mai mult de 10
minute şi mai puţin de 10 ore,
durata este afişată în ore şi
minute.
Dacă au rămas mai puţin de zece
minute, durata este afişată în
minute şi secunde.
12
RO
Afişajul la ascultarea radio FM
(doar pentru ICDUX71F/UX81F/UX91F only)
12 Indicator FM
13 Frecvenţa radio
14 Numărul presetat
15 Sensibilitatea receptorului
Operaţiuni preliminare
Pasul 1: Pregătirea unei
surse de alimentare
3 Încărcaţi bateria conectând
conectorul USB al aparatului IC
recorder la computer.
Îndepărtaţi filmul de pe fereastra de
afişare, înainte de a folosi aparatul
IC recorder.
Introducerea bateriei
1 Glisaţi şi ridicaţi capacul
compartimentului pentru baterii.
Computer
Aparatul IC
recorder
2 Introduceţi
o
baterie
reîncărcabilă
NH-AAA
cu
polaritatea
corectă,
şi
închideţi capacul.
La conectorul USB
În timp ce se încarcă bateria, se
afişează „CONNECTING" (În curs de
conectare) şi indicatorul bateriei
rămase/de încărcare, într-o animaţie.
Când indicatorul bateriei rămase/de
încărcare afişează
încărcarea s-a
încheiat. (Durata de încărcare: aprox. 4
ore*)
13
RO
Când folosiţi aparatul IC recorder pentru
prima dată sau dacă nu aţi folosit
aparatul pentru o anumită perioadă, se
recomandă încărcarea bateriei în mod
repetat, până ce se afişează
.
Dacă nu se afişează indicatorul bateriei
rămase/de încărcare, încărcarea nu s-a
realizat corect. Porniţi din nou de la
Pasul 1.
* Durata de încărcare a unei baterii complet
epuizate până la tensiunea completă, la
temperatura camerei, este aproximativă.
Aceasta diferă în funcţie de tensiunea
rămasă şi de starea bateriei. Încărcarea
durează mai mult dacă temperatura
bateriei este redusă sau dacă încărcaţi
baterie în timp ce transferaţi date pe
aparatul IC recorder.
Dacă aparatul IC recorder nu poate fi
conectat direct la computer, folosiţi
cablul de conectare USB furnizat.
Deconectarea aparatului IC
recorder de la computer
Urmaţi procedeele de mai jos pentru
a evita deteriorarea datelor.
1 Asiguraţi-vă că indicatorul de
funcţionare nu clipeşte.
14
RO
2 Deconectaţi aparatul IC recorder de
la conectorul USB al computer-ului.
În ecranul Windows, faceţi clic stânga pe
opţiunea „Safely Remove Hardware”
(Oprire sigură hardware) din bara de
sarcini şi faceţi clic pe „Safely remove
USB Mass Storage Device" (Oprire
sigură dispozitiv de stocare USB).
În ecranul Macintosh, trageţi „IC
RECORDER” de pe desktop la „Trash”
(Coş de gunoi) şi plasaţi-l acolo.
Pentru detalii privind deconectarea
aparatului IC recorder, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate cu
computerul.
Sfaturi utile
• Puteţi încărca bateria reîncărcabilă
conectând aparatul IC recorder la o ieşire
de c.a. folosind un adaptor USB de c.a.
(nefurnizat) (paginile 71, 106).
• La înlocuirea bateriei, nu se şterg
mesajele înregistrate sau setările de
alarmă, chiar dacă scoateţi bateria.
• La înlocuirea bateriei, ceasul continuă să
funcţioneze aproximativ 3 minute după ce
aţi scos bateria.
Note
• Când clipeşte
sau
în loc
de indicatorul bateriei rămase/de încărcare,
nu puteţi încărca bateria. Încărcaţi bateria
la o temperatură ambiantă cuprinsă între 5
ºC şi 35 ºC.
• Dacă „USB CHARGE” (Încărcare USB)
din meniul „DETAIL MENU” (Meniu
detaliat) este setat pe „OFF” (Dezactivat),
nu puteţi încărca bateria folosind
computerul. Setaţi „USB CHARGE”
(Încărcare USB) pe „ON” (Activat) (pagina
71).
• Nu folosiţi baterii cu mangan la acest
aparat.
• În timpul redării folosind difuzorul integrat,
nu puteţi încărca bateria.
• Când folosiţi aparatul cu o baterie
reîncărcabilă, este posibil ca indicatorul
bateriei rămase/de încărcare să nu se
aprindă complet.
• În timpul recepţiei FM nu puteţi încărca
bateria.
La încărcarea/înlocuirea
bateriei
Apare ecranul de setare a orei, iar
secţiunea anului clipeşte când introduceţi
bateria pentru prima dată sau când
introduceţi bateria după ce recorder-ul IC a
stat fără baterie o perioadă îndelungată.
Consultaţi secţiunea „Continuare direct de
la Pasul 1: Pregătirea unei surse de
alimentare” de la pagina 18, pentru a seta
data şi ora.
La folosirea unei baterii reîncărcabile Sony
NH-AAA
Mod de
ST*3
STSP*4
înregistrare
Înregistrare Aprox. 14
Aprox. 14 ore
ore 30 min. 30 min.
Redare*2
Aprox. 18
Aprox. 18 ore
prin difuzor ore
La folosirea unei baterii
complet încărcate sau a unei
baterii alcaline LR03 (mărimea
AAA)
Indicatorul bateriei rămase/de încărcare de
pe ecran arată starea bateriei.
Indicaţia bateriei rămase
: Încărcaţi bateria reîncărcabilă sau
înlocuiţi-o pe cea veche cu una
nouă.
: Apare mesajul „LOW BATTERY"
(Baterie slabă), iar aparatul IC
recorder nu va mai funcţiona.
Durata de viaţă a bateriei*
Redare
folosind
căştile
Înregistrare
FM
Aprox. 44
ore 30 min.
1
Aprox. 44 ore
30 min.
Aprox. 5 ore Aprox. 5 ore
Urmaţi paşii 1 şi 2.
15
RO
Mod de
STLP*5
înregistrare
Înregistrare Aprox. 16
ore 30 min.
Redare*2
Aprox. 18
prin difuzor ore 30 min.
Redare
Aprox. 47
folosind
ore
căştile
Înregistrare Aprox. 5 ore
FM
30 min.
Mod de
LP*7
înregistrare
Înregistrare
Aprox. 17
ore 30 min.
Redare*2
prin difuzor
Redare
folosind
căştile
Înregistrare
FM
Recepţie FM
Aprox. 6 ore
Aprox. 19
ore 30 min.
Aprox. 48
ore 30 min.
SP*6
Aprox. 15 ore
Aprox. 18 ore
30 min.
Aprox. 46 ore
Aprox. 5 ore
30 min.
Fişier muzică
(128 kbps/
44,1 kHz)
–
Redare
folosind
căştile
Înregistrare
FM
Aprox. 18 ore
30 min.
Aprox. 44 ore
30 min.
Mod de
STLP*5
înregistrare
Înregistrare Aprox. 15
ore
Redare*2
Aprox. 16
prin difuzor ore 30 min.
SP*6
Redare
folosind
căştile
Înregistrare
FM
Aprox. 41 ore
30 min.
Aprox. 5 ore –
30 min.
(min. : minute)
16
RO
La utilizarea unei baterii alcaline Sony
LR03 (SG) (mărimea AAA)
Mod de
ST*3
STSP*4
înregistrare
Înregistrare Aprox. 13
Aprox. 13 ore
ore
*2
Redare
Aprox. 16
Aprox. 16 ore
prin difuzor ore
Aprox. 40
ore
Aprox. 40 ore
Aprox. 4 ore Aprox. 4 ore
30 min.
30 min.
Aprox. 42
ore 30 min.
Aprox. 13 ore
30 min.
Aprox. 16 ore
30 min.
Aprox. 5 ore Aprox. 5 ore
Mod de
LP*7
înregistrare
Înregistrare Aprox.
16 ore
Redare*2
Aprox.
prin difuzor 17 ore
Redare
folosind
căştile
Fişier muzică
(128 kbps/44,1
kHz)
–
Aprox. 16 ore
Aprox. Aprox. 40 ore
43 ore
30 min.
Înregistrare Aprox.
FM
5 ore
Notă
–
Recepţie FM
Aprox. 5 ore 30 min.
(min. : minute)
*1
Notă la accesare
Aparatul IC recorder accesează date atunci
când în fereastra de afişare apare o
animaţie care se actualizează sau dacă
indicatorul de funcţionare clipeşte în
portocaliu sau este aprins în roşu. Când
aparatul IC recorder accesează date, nu
scoateţi bateria şi nu conectaţi sau
deconectaţi adaptorul USB de c.a.
(nefurnizat). În caz contrar, datele se pot
deteriora.
The battery life may shorten depending
on how you operate the IC recorder.
*2
When playing back music through the
internal speaker with the volume level set
to 24
*3
ST : Stereo high quality recording mode
*4
STSP : Stereo standard recording mode
*5
STLP : Stereo long play recording mode
*6
SP : Monaural standard play recording
mode
*7
LP : Monaural long play recording mode
Dacă aparatul IC recorder trebuie să
prelucreze un volum mare de date, este
posibil să se afişeze o animaţie care se
actualizează, pentru o perioadă
îndelungată. Aceasta nu reprezintă o
defecţiune a aparatului. Aşteptaţi până ce
dispare animaţia înainte de a începe
utilizarea.
17
RO
Pasul 2: Setarea orei
Continuare direct de la
„Pasul 1: Pregătirea unei
surse de alimentare”
1 Apăsaţi sau de pe
butonul de comandă pentru
a seta anul, luna, ziua, ora şi
minutul, în ordine, apoi
apăsaţi ENT.
Trebuie să setaţi ora pentru a folosi
funcţia de alarmă sau pentru a
înregistra data şi ora.
Ecranul de setare a orei apare când
introduceţi bateria pentru prima dată
sau când introduceţi o baterie după ce
aparatul IC recorder a stat mai mult de
3 minute fără baterie, apare „SET
DATE & TIME" (Setare dată şi oră),
apoi clipeşte secţiunea anului în
fereastra de afişare.
18
RO
2 Apăsaţi
(stop) pentru a
reveni la afişajul modului
stop.
Setarea orei folosind meniul
Când aparatul IC recorder se află în
modul stop, puteţi seta ora folosind
meniul.
1 Selectaţi „DATE & TIME" (Data şi
ora) din meniu.
Apăsaţi şi menţineţi
„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul de
meniu.
Modul de meniu se va afişa în
fereastra de afişare.
Apăsaţi sau
de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„DETAIL MENU" (Meniu detaliat),
apoi apăsaţi ENT.
Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„DATE & TIME" (Data şi ora), apoi
apăsaţi ENT.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„08y1m1d”, apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a seta anul,
luna, ziua, ora şi minutul, în
ordine, apoi apăsaţi ENT.
4 Apăsaţi (stop) pentru a reveni
la afişajul modului stop.
19
RO
Sfaturi utile
• Apăsaţi
„MENU” (Meniu) pentru a
reveni la operaţia anterioară.
• Puteţi seta afişarea orei pe „12HOUR” (12 ore) sau „24-HOUR” (24
ore) din meniu. Când este setat „12HOUR” (12 ore), în fereastra de
afişare apare „AM" sau „PM".
• La setarea orei, puteţi folosi VOL + sau
– de pe butonul de comandă pentru a
deplasa cursorul spre stânga sau
dreapta. În acest moment nu puteţi
folosi VOL + sau - pentru a regla
volumul.
Pasul 3: Setarea limbii
ce va fi folosită în
fereastra de afişare
Notă
Dacă nu apăsaţi ENT în interval de un
minut de la introducerea datelor de
setare a orei, se anulează modul de
setare a orei, iar fereastra va reveni la
afişajul modului stop.
Pentru a afişa data şi ora curentă
Apăsaţi (stop) pentru a afişa data
şi ora curentă
Puteţi selecta limba ce va fi folosită la
mesaje, meniuri, nume de directoare,
nume de fişiere, etc. din 2 limbi
(modelul european)/7 limbi (alte
modele).
20
RO
1 Apăsaţi şi menţineţi /„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi
sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„LANGUAGE" (Limbă), apoi
apăsaţi ENT.
Puteţi selecta următoarele limbi.
Modelul european:
„ENGLISH” (engleză),
(rusă)
Alte modele:
„ENGLISH” (engleză),
(rusă),
(japoneză),
(coreeană),
(chineză),
(chineză),
(thai)
3 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta limba
pe care doriţi s-o utilizaţi, apoi
apăsaţi ENT.
21
RO
Pornirea/oprirea
aparatului
Oprirea
Glisaţi comutatorul „HOLD”
(Menţinere) în direcţia săgeţii, în
modul stop. Se aprinde „HOLD”
(Menţinere), clipeşte semnul de cheie
şi apoi se afişează „POWER OFF”
(Oprire). Aparatul IC recorder se
stinge în câteva secunde.
Pornirea
Glisaţi comutatorul „HOLD”
(Menţinere) în direcţia opusă săgeţii.
Se porneşte aparatul IC recorder şi
se afişează o animaţie de accesare.
Sfaturi utile
Când nu folosiţi aparatul IC recorder,
puteţi preveni epuizarea rapidă a
bateriei, oprindu-l.
22
RO
• Când nu veţi folosi aparatul IC recorder
pentru o perioadă îndelungată, vă
recomandăm să îl opriţi.
• Când au trecut 10 minute de la pornirea
aparatului şi l-aţi lăsat fără să facă nimic,
ecranul se stinge automat. (Apăsaţi orice
buton pentru a afişa ecranul.)
Înregistrarea / Redarea mesajelor
Înregistrarea mesajelor
Microfoane
integrate
Mufa
(căşti)
Indicatorul de
funcţionare
1 Selectaţi un director.
Apăsaţi
/„MENU” (Meniu)
pentru a afişa fereastra de
selecţie a directoarelor.
Apăsaţi
sau
de pe butonul
de comandă pentru a selecta
directorul în care doriţi să
înregistraţi
mesajele
(
FOLDER01-05), apoi apăsaţi
ENT.
2 Începeţi înregistrarea.
Apăsaţi (înregistrare/pauză)
în modul stop.
Indicatorul de funcţionare se
aprinde în roşu. (Când „LED” este
setat pe „OFF” (Dezactivat) în
meniu (pagina 70), nu se aprinde
indicatorul de funcţionare.) Nu
trebuie să apăsaţi şi să menţineţi
(înregistrare/pauză) în timpul
înregistrării. Noul mesaj se va
înregistra automat după ultimul
mesaj înregistrat.
Vorbiţi în microfoanele integrate.
23
RO
3 Apăsaţi (stop) pentru a opri
înregistrarea.
Aparatul se opreşte la începutul
înregistrării curente.
Note
• Nu puteţi înregistra un mesaj într-un
Sfaturi utile
• Mesajele înregistrate folosind acest
aparat vor fi înregistrate ca fişiere MP3.
• Înainte de a începe înregistrarea, vă
recomandăm să faceţi întâi o
înregistrare de probă.
• Când achiziţionaţi un aparat IC
recorder, sunt deja disponibile 5
directoare şi puteţi înregistra până la 99
de mesaje în fiecare director.
• În timpul înregistrării puteţi bloca toate
funcţiile tuturor butoanelor, astfel încât
puteţi preveni utilizarea accidentală,
glisând
comutatorul
„HOLD”
(Menţinere) în direcţia săgeţii.
•
•
•
•
•
24
RO
director
transferat de pe computer.
Dacă apăsaţi
(înregistrare/pauză)
când aţi selectat un director
,
directorul se va schimba automat într-un
director
în care se poate înregistra un
mesaj, iar mesajul va fi înregistrat ca
ultimul din director.
Când indicatorul de funcţionare clipeşte
sau este aprins în roşu sau portocaliu, nu
scoateţi bateria şi nu conectaţi sau
deconectaţi adaptorul USB de c.a. În caz
contrar, datele se pot deteriora.
Se pot înregistra zgomote dacă aparatul
este frecat sau zgâriat accidental de un
obiect, precum un deget, etc., în timpul
înregistrării.
Înainte de o înregistrare, verificaţi
indicatorul bateriei rămase/de încărcare.
Pentru a evita înlocuirea bateriei în timpul
unei sesiuni prelungite de înregistrare,
folosiţi un adaptor USB de c.a.
(nefurnizat) (pagina 106).
Durata maximă de înregistrare diferă
dacă înregistraţi mesajele în modul de
înregistrare mixtă.
Pentru
Faceţi acest lucru
A întrerupe
Apăsaţi
înregistrarea*
(înregistrare/pauză).
În timpul întreruperii
înregistrării, indicatorul de
funcţionare clipeşte în roşu,
iar în fereastra de afişare
clipeşte
a elibera
butonul de
pauză
şi a relua
înregistrarea
a revizui
instantaneu
înregistrarea
curentă
a revizui în
timpul
înregistrării
.
Apăsaţi din nou
(înregistrare/pauză).
Înregistrarea se reia de la
punctul respectiv. (Pentru a
opri înregistrarea după
întreruperea înregistrării,
apăsaţi
(stop).)
Apăsaţi
.
Înregistrarea se opreşte, iar
redarea începe de la
începutul mesajului tocmai
înregistrat.
Monitorizarea înregistrării
Conectaţi căştile stereo furnizate la
mufa
(căşti) şi monitorizaţi
înregistrarea. Puteţi regla volumul de
monitorizare apăsând VOL + sau –
de pe butonul de comandă, dar
nivelul de înregistrare este fix.
Apăsaţi şi menţineţi
în
timpul înregistrării sau al
întreruperii înregistrării.
Înregistrarea se opreşte şi
puteţi căuta înapoi în timp ce
ascultaţi sunetul de redare
rapidă. După ce eliberaţi
, redarea începe de la
punctul respectiv.
* La o oră de la întreruperea redării, pauza
se eliberează automat, iar aparatul trece în
modul stop.
25
RO
Selectarea modului de
înregistrare
Puteţi selecta modul de înregistrare din
meniu când aparatul este oprit. Modul
de înregistrare este setat pe „ST” când
achiziţionaţi aparatul.
26
RO
1 Apăsaţi
şi
menţineţi
/„MENU” (Meniu) pentru a
intra în modul de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„REC MODE” (Mod
înregistrare), apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi sau
de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„ST”, „STSP”, „STLP”, „SP”
sau „LP”, apoi apăsaţi ENT.
ST:
Mod de înregistrare stereo cu
calitate ridicată (44,1 kHz/192
kbps) Puteţi înregistra sunet
stereo de înaltă calitate.
STSP :
Mod de înregistrare stereo cu
redare standard (44,1 kHz/128
kbps) Puteţi înregistra sunet
stereo.
STLP :
Mod de înregistrare stereo cu
redare prelungită
(22,05 kHz/48 kbps) Puteţi
înregistra o durată mai mare,
cu sunet stereo.
SP:
Mod de înregistrare
monofonică cu redare standard
(44,1 kHz/32 kbps) Puteţi
înregistra sunet cu calitate
standard.
LP:
Mod de înregistrare
monofonică cu redare
prelungită (11.025 kHz/8 kbps)
Puteţi înregistra o durată mai
mare.
Pentru a înregistra la o calitate mai
bună, selectaţi modul ST sau STSP.
Notă
Nu puteţi seta modul de înregistrare în timp
ce înregistraţi.
Durata maximă de înregistrare
Durata maximă de înregistrare a tuturor
directoarelor este următoarea.
ICD-UX71/UX71F
Modul ST
Modul
Modul STLP
STSP
11 ore 55
17 ore 55
47 ore 50 min.
min.
min.
Modul SP
Modul LP
71 ore 45
287 ore 15
min.
min.
ICD-UX71/UX71F
Modul ST
Modul
STSP
23 ore 55
35 ore 55
min.
min.
Modul SP
Modul LP
Modul STLP
95 ore 55 min.
143 ore 50 575 ore 35
min.
min.
ICD-UX91F
Modul ST
47 ore 55
min.
Modul SP
288 ore
Modul
STSP
72 ore
Modul STLP
192 ore
Modul LP
1152 ore 5
min.
27
RO
Setarea sensibilităţii
microfonului
1 Apăsaţi şi menţineţi
„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul de
meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„MIC SENSITIVITY" (Sensibilitate
microfon), apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta „HIGH
(H)” (Ridicată) sau „LOW (L)”
(Redusă), apoi apăsaţi ENT.
Puteţi seta sensibilitatea microfonului
din meniu când aparatul este oprit sau
înregistrează. Sensibilitatea
microfonului este setată pe „HIGH (H)”
(Ridicată) când achiziţionaţi aparatul.
28
RO
„HIGH (H)” (Ridicată): Pentru
înregistrări la întruniri sau în spaţii
liniştite şi/sau spaţioase.
„LOW (L)” (Redusă): Pentru
înregistrarea de dictări sau într-un
spaţiu zgomotos.
Întreruperea frecvenţelor
joase – funcţia LCF
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul de
meniu.
Se va afişa fereastra modului
de meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta „LCF
(LOW CUT" (Întrerupere frecvenţe
joase), apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi
sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta „ON"
(Activat), apoi apăsaţi ENT.
Când setaţi funcţia LCF (Filtru
întrerupere frecvenţe joase) pe „ON"
(Activat) în modul stop sau de
înregistrare, întrerupeţi o frecvenţă
joasă pentru a reduce sunetul vântului,
etc.; prin urmare, puteţi înregistra un
mesaj mai clar.
Funcţia LCF este setată pe „OFF”
(Dezactivat) când achiziţionaţi aparatul.
Pentru a anula funcţia LCF
Setaţi „LCF (LOW CUT)” (Întrerupere
frecvenţe joase) pe „OFF” (Dezactivat)
la pasul 3.
29
RO
Începerea automată a
înregistrării ca răspuns la
sunet - Funcţia VOR
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„VOR”, apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„ON" (Activat), apoi apăsaţi
ENT.
Puteţi seta funcţia VOR (înregistrare
acţionată de voce) pe „ON” (Activat),
pentru ca aparatul să înceapă
înregistrarea atunci când detectează
sunet şi pentru a o întrerupe atunci
când nu mai aude niciun sunet,
eliminând înregistrările din perioadele
fără sunet. Funcţia VOR este setată pe
„OFF” (Dezactivat) când achiziţionaţi
aparatul.
30
RO
4 Apăsaţi
(stop) pentru a ieşi
din modul de meniu.
5 Apăsaţi (înregistrare/pauză).
În fereastra de afişare apar
şi
.
Înregistrarea începe când aparatul IC
recorder detectează sunet.
Înregistrarea se întrerupe când nu se
mai detectează sunete şi clipesc
şi
. Când aparatul IC
recorder detectează sunet din nou,
înregistrarea reîncepe.
Pentru a anula funcţia VOR
Setaţi „VOR” pe „OFF” (Dezactivat) la
pasul 3.
Împărţirea unui mesaj în
două în timpul
înregistrării
Note
• Funcţia VOR depinde de sunetul din jurul
dvs. Setaţi „MIC SENSITIVITY”
(Sensibilitatea microfonului) din meniu în
funcţie de condiţiile de înregistrare. Dacă
înregistrarea nu este satisfăcătoare după
schimbarea sensibilităţii microfonului sau
pentru înregistrări importante, setaţi VOR
pe „OFF” (Dezactivat) din meniu.
• Dacă apăsaţi
(înregistrare/pauză)
pentru a întrerupe înregistrarea când
„VOR” este setat pe „ON” (Activat) în
meniu, clipeşte doar
.
• În timpul înregistrării sincronizate (pagina
35) şi al înregistrării FM (pagina 89),
funcţia VOR nu este operabilă.
Puteţi împărţi un mesaj în timpul
înregistrării, astfel încât mesajul este
împărţit în două, iar numărul noului
mesaj este adăugat la partea cea mai
nouă din mesajul împărţit.
31
RO
Apăsaţi „DIVIDE” (Împărţire) în
timpul înregistrării.
Pe ecran apare „DIVIDING…”
(Împărţire), iar numărul noului
mesaj este adăugat la punctul la
care aţi apăsat butonul. Mesajul va
fi înregistrat ca două mesaje, însă
înregistrarea continuă fără
întrerupere.
Mesajul este împărţit.
Mesajele 2 şi 3 se
înregistrează fără oprire.
Sfat util
Puteţi împărţi mesajul înregistrat în prezent
în timpul pauzei de înregistrare.
32
RO
Note
• Aveţi nevoie de un anumit spaţiu liber în
memorie pentru a împărţi un mesaj.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
„Limitările sistemului” la pagina 105.
• Dacă într-un director s-au înregistrat 99
de mesaje, nu puteţi împărţi un mesaj din
acel director.
• Odată împărţit un mesaj, nu puteţi
recombina mesajele împărţite.
• Nu puteţi împărţi un mesaj la începutul
(în primele 0,5 secunde de la început)
sau la finalul acestuia (cu 0,5 secunde
înainte de final).
• Când împărţiţi un mesaj în două, la
punctul de împărţire, este posibil să se
întrerupă finalul primului mesaj şi
începutul celui de-al doilea.
• În timpul înregistrării sincronizate
(pagina 35) şi al înregistrării FM
(pagina 89), nu puteţi împărţi un
mesaj.
• Dacă împărţiţi mesajele prea frecvent
în timp ce le înregistrează aparatul,
se poate produce următorul fenomen:
Indicatorul de funcţionare clipeşte în
continuare şi nu puteţi opera aparatul
o anumită perioadă. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune. Aşteptaţi
până ce se stinge indicatorul de
funcţionare.
Înregistrarea cu un
microfon extern
Microfon
stereo
La mufa
(microfon)
1 Conectaţi un microfon extern la
mufa
(microfon) când aparatul
IC recorder se află în modul stop.
În fereastra de afişare apare
„SELECT INPUT” (Selectare intrare).
2 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta „MIC IN"
(Intrare microfon), apoi apăsaţi
ENT.
3 Apăsaţi
(stop) pentru a ieşi din
modul de meniu.
4 Apăsaţi
(înregistrare/pauză)
pentru a porni înregistrarea.
Se vor deconecta automat
microfoanele integrate.
Dacă nivelul de intrare nu este
suficient de puternic, reglaţi
sensibilitatea microfonului de pe
aparatul IC recorder.
La conectarea unui microfon cu
alimentare de la aparat, microfonul
este automat alimentat cu tensiune
de la aparatul IC recorder.
33
RO
Notă
Dacă nu se afişează „SELECT INPUT”
(Selectare intrare), setaţi această opţiune
din meniu (pagina 68).
Microfoane recomandate
Puteţi folosi microfon electret condenser
Sony ECM-CS10, ECM-CZ10, ECMDS70P, ECM-DS30P (nefurnizat).
Înregistrarea sunetului de
la un telefon sau de la un
telefon mobil
Puteţi folosi un microfon tip cască,
electret condenser, ECM-TL1
(nefurnizat) pentru a înregistra sunete
de pe un telefon sau un telefon mobil.
Pentru detalii privind efectuarea
conexiunii, consultaţi şi instrucţiunile
de utilizare ale microfonului ECM-TL1.
Note
• După realizarea conexiunii, verificaţi
calitatea sunetului conversaţiei şi nivelul
înregistrării, înainte de a începe
înregistrarea.
• Dacă se înregistrează semnalul sonor al
telefonului sau un ton de apel,
conversaţia poate fi înregistrată cu un
nivel inferior al sunetului. În acest caz,
începeţi înregistrarea după ce a început
conversaţia.
• Este posibil ca funcţia VOR să nu fie
operabilă, în funcţie de tipul de telefon
sau de starea liniei.
• Nu ne asumăm nicio răspundere pentru
niciun inconvenient, chiar dacă nu puteţi
înregistra o conversaţie folosind aparatul
IC recorder.
34
RO
Înregistrarea de la
alte echipamente
Casetofon,
etc.
La mufa
(microfon)
Când folosiţi funcţia de înregistrare
sincronizată, aparatul IC recorder
intră în modul de întrerupere
înregistrare când nu se detectează
niciun sunet timp de mai mult de 2
secunde şi începe să înregistreze din
nou, ca mesaj nou, când se
detectează sunet.
Sfat util
Înainte de a începe înregistrarea, vă
recomandăm să faceţi întâi o înregistrare
de probă.
Puteţi realiza fişiere muzicale fără a
folosi computerul, înregistrând sunete
de la alte echipamente conectate la
aparatul IC recorder.
Pentru a înregistra folosind
funcţia de înregistrare
sincronizată
1 Apăsaţi
şi
menţineţi
/„MENU” (Meniu) pentru a
intra în modul de meniu.
Se va afişa fereastra modului
de meniu.
2 Apăsaţi sau
de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„DETAIL
MENU"
(Meniu
detaliat), apoi apăsaţi ENT.
35
RO
3 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„SYNC REC” (Înregistrare
sincronizată), apoi apăsaţi ENT.
4 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta „ON"
(Activat), apoi apăsaţi ENT.
5 Apăsaţi (stop) pentru a ieşi din
modul de meniu.
6 Conectaţi alt echipament la
aparatul IC recorder când acesta
se află în modul stop.
Conectaţi conectorul de ieşire
audio (mufă mini stereo) al altui
(microfon)
echipament la mufa
a aparatului IC recorder folosind un
cablu de conectare audio*.
36
RO
În fereastra de afişare apare
„SELECT INPUT” (Selectare
intrare).
7 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„AUDIO IN" (Intrare audio), apoi
apăsaţi ENT.
8 Apăsaţi
(înregistrare/pauză)
pentru a porni înregistrarea.
Clipeşte
, iar aparatul IC
recorder intră în modul de pauză
înregistrare.
9 Începeţi redarea pe componenta
conectată la aparatul IC recorder.
apare pe ecran şi
începe înregistrarea sincronizată.
Înregistrarea sincronizată se întrerupe
când nu se mai detectează sunete timp
de peste 2 secunde şi clipeşte
. Aparatul IC recorder
începe să înregistreze din nou, ca mesaj
nou, când se detectează sunet.
Note
• În timpul înregistrării sincronizate nu
puteţi împărţi un mesaj (pagina 31) şi nu
puteţi întrerupe înregistrarea (pagina
25).
• În funcţie de echipamentul conectat la
aparatul IC recorder, este posibil ca
funcţia de înregistrare sincronizată să nu
opereze corect, din cauza unei diferenţe
a nivelului de intrare audio.
Pentru a înregistra fără a folosi
funcţia de înregistrare
sincronizată
1 Apăsaţi
şi
menţineţi
/„MENU” (Meniu) pentru a
intra în modul de meniu.
Se va afişa fereastra modului
de meniu.
2 Apăsaţi
sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„DETAIL
MENU"
(Meniu
detaliat), apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta
„SYNC REC” (Înregistrare
sincronizată), apoi apăsaţi ENT.
4 Apăsaţi
sau
de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„OFF” (Dezactivat), apoi apăsaţi
ENT.
5 Apăsaţi
(stop) pentru a ieşi
din modul de meniu.
6 Conectaţi alt echipament la
aparatul IC recorder când acesta
se află în modul stop.
Conectaţi conectorul de ieşire
audio (mufă mini stereo) al altui
echipament la mufa
(microfon)
a aparatului IC recorder folosind
un cablu de conectare audio*.
În fereastra de afişare apare
„SELECT INPUT” (Selectare
intrare).
37
RO
7 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„AUDIO IN" (Intrare audio), apoi
apăsaţi ENT.
8 Apăsaţi
(stop) pentru a ieşi din
modul de meniu.
9 Apăsaţi
(înregistrare/pauză)
pentru a porni înregistrarea.
Sunt întrerupte automat
microfoanele integrate şi se
înregistrează sunetul de la
echipamentul conectat.
10 Începeţi redarea pe componenta
conectată la aparatul IC
recorder.
38
RO
* Cabluri audio de conectare
opţională (nefurnizate)
La
La celălalt
aparatul echipament
IC
recorder
Mufă mini Stereo
Mufă mini
RK-G139
(monofonică)
(fără
(fără rezistor)
rezistor)
Mufă mini Stereo
Mufă mini stereo
RK-G136
(fără rezistor)
(fără
rezistor)
Note
• La înregistrarea de la alte echipamente,
nu se poate regla sensibilitatea
microfonului.
• Dacă nivelul intrării nu este suficient de
puternic, conectaţi mufa pentru căşti
(mufă mini, stereo) a celuilalt echipament
la mufa
(microfon) de pe aparatul IC
recorder
şi
reglaţi
volumul
echipamentului conectat la aparatul IC
recorder.
• Dacă nu se afişează „SELECT INPUT”
(Selectare intrare), setaţi această opţiune
în meniu (pagina 68).
• Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu se
ocupe de unele din accesoriile opţionale
menţionate mai sus. Solicitaţi
distribuitorului informaţii detaliate.
Redarea mesajelor
Mufa
(căşti)
1 Selectaţi un director.
Apăsaţi
„MENU” (Meniu).
Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
directorul, apoi apăsaţi ENT.
sau
pentru a
2 Apăsaţi
selecta mesajul pe care doriţi să
îl redaţi.
Indicatorul de
funcţionare
3 Apăsaţi
pentru a porni
redarea.
Indicatorul de funcţionare se
aprinde în verde. (Când „LED” este
setat pe „OFF” (Dezactivat) în
meniu (pagina 70), nu se aprinde
indicatorul de funcţionare.)
4 Apăsaţi VOL + sau - de pe
butonul de comandă pentru a
regla volumul.
5 Apăsaţi
(stop) pentru a opri
redarea.
39
RO
Sfat util
În timpul redării puteţi bloca toate funcţiile
tuturor butoanelor, astfel încât puteţi
preveni utilizarea accidentală, glisând
comutatorul „HOLD” (Menţinere) în direcţia
săgeţii.
Afişare în timpul redării mesajelor
Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a verifica informaţiile
despre fişier în timpul redării.
Un mesaj înregistrat cu aparatul IC
recorder se afişează astfel.
: Numele directorului: FOLDER01FOLDER05 (Director 01-Director05)
: Titlul: Date_file number (Dată_număr
fişier) (de ex. 080101_001)
: Numele artistului: Necunoscut
: Nume fişier: Date_file number.mp3
(Dată_număr fişier.mp3) (de ex.
080101_001.mp3)
Puteţi schimba numele directorului, titlul,
numele artistului şi/sau numele fişierului
folosind computerul.
40
RO
Ascultarea cu calitate
superioară a sunetului
• Pentru a asculta la căşti:
Conectaţi căştile furnizate la mufa
(căşti). Se va deconecta automat
difuzorul integrat.
• Pentru a asculta de la un difuzor
extern:
Conectaţi un difuzor activ sau pasiv
(nefurnizat) la mufa (căşti).
Localizarea rapidă a punctului de la
care doriţi să începeţi redarea
(Căutare rapidă)
Când opţiunea „EASY SEARCH”
(Căutare rapidă) este setată pe „ON”
(Activată) (pagina 65) din meniu,
puteţi localiza rapid punctul la care
doriţi să începeţi redarea apăsând
sau
în mod repetat în timpul
redării. Puteţi merge înapoi cu
aproximativ 3 secunde apăsând
o singură dată sau puteţi avansa cu
aproximativ 10 secunde apăsând
o singură dată. Această funcţie
este utilă pentru localizarea unui
punct dorit într-o înregistrare lungă.
Căutarea înainte/înapoi în timpul
redării (Cue/Review)
• Pentru a căuta înainte (Cue):
Apăsaţi şi menţineţi
în timpul
redării şi eliberaţi butonul în punctul
în care doriţi să reluaţi redarea.
• Pentru a căuta înapoi (Review):
Apăsaţi şi menţineţi
în timpul
redării şi eliberaţi butonul în punctul
în care doriţi să reluaţi redarea.
Aparatul IC recorder caută la viteză
redusă, cu redarea sunetului. Această
opţiune este utilă pentru a vă deplasa
cu un cuvânt mai înainte sau înapoi.
Apoi, dacă apăsaţi şi menţineţi
butonul, aparatul începe căutarea la
viteză superioară.
Când mesajele se redau până la
capătul ultimului mesaj
• Când redaţi sau derulaţi rapid până la
capătul ultimului mesaj, se aprinde timp
de 5 secunde indicaţia "MESSAGE END"
(Final mesaj), iar indicatorul de
funcţionare se aprinde în verde. (Nu
puteţi asculta sunetul de redare.)
• Când se sting indicaţia „MESSAGE END”
(Final mesaj) şi indicatorul de funcţionare,
aparatul se va opri la începutul ultimului
mesaj.
• Dacă apăsaţi şi menţineţi
în timp
ce este aprins „MESSAGE END” (Final
mesaj), mesajele sunt redate rapid, iar
redarea normală va începe la punctul în
care eliberaţi butonul.
• Dacă ultimul mesaj este lung şi doriţi să
începeţi redarea de la un punct ulterior
din mesaj, apăsaţi şi menţineţi apăsat
pentru a merge la finalul mesajului,
apoi apăsaţi
în timp ce este aprins
„MESSAGE END” (Final mesaj) pentru a
merge înapoi la punctul dorit.
• Pentru alte mesaje decât ultimul, mergeţi
la începutul mesajului următor şi rulaţi
înapoi la punctul dorit.
41
RO
Pentru
a opri la
poziţia
curentă
(funcţia de
întrerupere a
redării)
a reveni la
începutul
mesajului
curent
a reveni la
mesajele
anterioare
a trece la
următorul
mesaj
a trece la
următoarele
mesaje
Faceţi acest lucru
Apăsaţi
(stop) sau
. Pentru a relua
redarea de la punctul
respectiv, apăsaţi din
nou
.
Apăsaţi
o dată.*
Apăsaţi în mod repetat
.
(În modul stop, ţineţi
apăsat butonul pentru
a reveni continuu la
mesaje.)
Apăsaţi
o dată.*
Apăsaţi în mod repetat
.
(În modul stop, ţineţi
apăsat butonul pentru
a trece continuu peste
mesaje.)
* Aceste operaţiuni sunt pentru când
opţiunea „EASY SEARCH” (Căutare
rapidă) este configurată pe „OFF”
(Dezactivat) (pagina 65).
42
RO
Redarea repetată a unui
mesaj
În timpul redării, apăsaţi şi menţineţi
până ce apare
. Mesajul
selectat se va reda în mod repetat.
Pentru a relua redarea normală,
.
apăsaţi din nou
Selectarea modului de
redare
Puteţi selecta modul de redare din
meniu.
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU” (Meniu) pentru a
intra în modul de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„PLAY MODE” (Mod de redare),
apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„1”,
, „ALL” (Toate), „
”,
„
” sau „
” (Toate),
apoi apăsaţi ENT.
43
RO
1
Se redă un mesaj.
Se redau în mod continuu
mesajele dintr-un
director.
„ALL” Se redau în mod continuu
(Toate) toate mesajele.
Se redă în mod repetat un
mesaj.
Se redau în mod repetat
mesajele dintr-un
director.
Se redau în mod repetat
toate mesajele.
Redarea repetată a unui secţiuni
specificate – Redare repetată A-B
1 În timpul redării, apăsaţi
(repetare) A-B pentru a specifica
punctul de pornire A.
Se afişează „A-B B?”.
2 Apăsaţi din nou
(repetare) A-B pentru a
specifica punctul de oprire
B.
Se afişează „
A-B” şi se redă în
mod repetat secţiunea specificată.
44
RO
Pentru a relua redarea normală
Apăsaţi
.
Pentru a opri redarea repetată A-B
Apăsaţi (stop).
Pentru a schimba segmentul
specificat pentru redarea repetată
A-B
În timpul redării repetate A-B, apăsaţi
din nou
A-B pentru a specifica un
nou punct de pornire A. Apoi
specificaţi un nou punct de oprire B
conform pasului 2.
Notă
Nu puteţi specifica punctul de oprire B
înainte de a seta punctul de pornire A.
Reglarea vitezei de
redare – Funcţia DPC
Când glisaţi comutatorul DPC
(prescurtare de la denumirea din
limba engleză pentru: Control digital
al înălţimii) („SPEED CTRL” (Control
viteză)) pe „ON” (Activat), puteţi regla
viteza de redare între +100% şi -50%*
din viteza normală din meniu.
Mesajul este redat în tonuri naturale,
graţie funcţiei de prelucrare digitală.
* Puteţi regla viteza de redare doar între 0
şi -50% când mesajele sunt înregistrate ca
fişiere WMA.
1 Glisaţi comutatorul „DPC (SPEED
CTRL" (Control viteză) pe „ON"
(Activat).
2 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul de
meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
3 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta „DPC”,
apoi apăsaţi ENT.
4 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a regla viteza de
redare.
Puteţi seta viteza în intervale de 10%
pentru setarea + şi de 5% pentru
setarea -.
Pentru a relua redarea normală
Glisaţi comutatorul „DPC (SPEED
CTRL" (Control viteză) pe „OFF"
(Dezactivat).
45
RO
Selectarea efectului de
sunet
Puteţi seta efectul dorit pentru redare
din meniu. La redarea folosind difuzorul
integrat, această setare nu este validă.
46
RO
1 Apăsaţi
şi
menţineţi
/„MENU” (Meniu) pentru a
intra în modul de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„EFFECT” (Efect), apoi apăsaţi
ENT.
3 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
efectul dorit pentru redare,
apoi apăsaţi ENT.
„NOISE
CUT”
(Reducere
zgomot)
POP
Reduce distorsiunile,
pentru a clarifica vocea
umană.
Accentuează sunetul de
gamă medie, ideal pentru
voce.
ROCK
Accentuează gamele
ridicate şi joase, pentru
un sunet puternic.
JAZZ
Accentuează gamele
ridicate, pentru un sunet
mai viu.
BASS 1
Accentuează sunetul de
başi.
BASS 2
Accentuează şi mai mult
sunetul de başi.
„OFF”
Nu este operabilă funcţia
(Dezactivat) „EFFECT” (Efect).
Înregistrarea cu alte
echipamente
La conectorul de
intrare audio
La mufa
Casetofon, etc.
(căşti)
Pentru a înregistra sunetul de la aparatul
IC recorder cu alt echipament, conectaţi
mufa
(căşti) a aparatului IC recorder la
conectorul de intrare audio (mufă mini,
stereo) al altui echipament, folosind un
cablu de conectare audio*.
47
RO
1 Conectaţi mufa
(căşti) a
aparatului IC recorder la
conectorul de intrare audio
(mufă mini stereo) al altui
echipament, folosind un cablu
de conectare audio*.
2 Apăsaţi
pentru a porni
redarea şi pentru a seta simultan
echipamentul conectat pe modul
de înregistrare.
Pe echipamentul conectat se va
înregistra un mesaj de la aparatul
IC recorder.
3 Apăsaţi simultan
(stop) de
pe aparatul IC recorder şi
echipamentul conectat, pentru
a opri înregistrarea.
* Cabluri audio de conectare
opţională (nefurnizate)
RK-G139
RK-G136
48
RO
La
aparatul IC
recorder
Mufă mini
stereo (fără
rezistor)
Mufă mini
stereo (fără
rezistor)
La celălalt
echipament
Mufă mini
(monofonică)
(fără rezistor)
Mufă mini
stereo (fără
rezistor)
Notă
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu se
ocupe de unele din accesoriile opţionale
menţionate mai sus. Solicitaţi
distribuitorului informaţii detaliate.
Sfat util
Înainte de a începe înregistrarea, vă
recomandăm să faceţi întâi o înregistrare
de probă.
Redarea unui mesaj la
ora dorită, cu alarmă
Puteţi activa o alarmă şi începe redarea
unui mesaj selectat la ora dorită.
Puteţi seta redarea mesajului la o
anumită dată, o dată pe săptămână sau
la aceeaşi oră în fiecare zi.
1 Selectaţi mesajul pe care doriţi
să îl redaţi cu o alarmă.
2 Intraţi în modul de setare
alarmă.
Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU” (Meniu) pentru a
intra în modul de meniu.
Se va afişa fereastra modului
de meniu.
Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„ALARM” (Alarmă), apoi
apăsaţi ENT.
Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„ON" (Activat), apoi apăsaţi
ENT.
49
RO
Setaţi data şi ora alarmei.
Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta „DATE”
(Data), o zi a săptămânii sau
„DAILY” (Zilnic), apoi apăsaţi ENT.
Când selectaţi „DATE” (Data):
Setaţi anul, luna, ziua, ora şi
minutul, în ordine, conform
secţiunii „Pasul 2: Setarea orei” de
la pagina 18, apoi apăsaţi ENT.
Când selectaţi o zi a săptămânii
sau „DAILY” (Zilnic):
Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a seta ora, apoi
apăsaţi ENT, apăsaţi sau de
pe butonul de comandă pentru a
seta minutul, apoi apăsaţi ENT.
S-a încheiat procesul de configurare,
iar în fereastra de afişare apare
(indicator alarmă).
Când sosesc data şi ora setată
La ora setată, alarma va suna
aproximativ 10 secunde în timp ce în
fereastra de afişare se afişează
„ALARM" (Alarmă) şi se va reda mesajul
selectat. Când se încheie redarea,
aparatul se va opri automat la începutul
mesajului respectiv.
50
RO
Pentru a reasculta acelaşi mesaj
Apăsaţi
şi se va reda acelaşi
mesaj de la început.
Pentru a opri alarma înainte de
începerea redării
Apăsaţi (stop) în timp ce se aude
alarma. Puteţi opri redarea alarmei
chiar şi când este activată funcţia
„HOLD” (Menţinere).
Pentru a modifica setarea alarmei
Porniţi de la pasul 2 de la pagina 49.
Pentru a anula setarea alarmei
Urmaţi paşii 1 şi
de la pagina 49.
La pasul
apăsaţi sau de pe
butonul de comandă pentru a selecta
„OFF” (Dezactivat), apoi apăsaţi ENT.
Alarma se va anula, iar indicatorul
alarmei va dispărea din fereastra de
redare.
Note
• Puteţi seta o singură alarmă.
• Nu puteţi seta alarma dacă nu aţi setat
ora sau dacă nu sunt înregistrate mesaje.
• Alarma sună chiar dacă setaţi „BEEP”
(Semnal sonor) pe „OFF" (Dezactivat) în
meniu (pagina 69).
• Dacă soseşte ora alarmei în timpul
înregistrării, alarma va suna după oprirea
înregistrării şi începerea redării. Când
soseşte ora alarmei va clipi
.
• Alarma setată pentru „DATE” (Dată) se
va anula când se încheie redarea
alarmei.
• Dacă ştergeţi un mesaj pe care aţi setat
o alarmă, se va anula şi alarma.
51
RO
Editarea mesajelor
Ştergerea mesajelor
Puteţi şterge unul câte unul mesajele
înregistrate, sau puteţi şterge deodată
toate mesajele dintr-un director.
Notă
Odată ştearsă o înregistrare, nu o puteţi
recupera.
Ştergerea mesajelor unul
câte unul
52
RO
Puteţi şterge mesajele nedorite,
păstrând toate celelalte mesaje,
când aparatul IC recorder se află în
modul stop sau de redare. Când se
şterge un mesaj, mesajele rămase
vor avansa şi vor fi renumerotate,
astfel încât să nu existe spaţii între
mesaje.
1 Selectaţi mesajul pe care doriţi
să îl ştergeţi.
2 Apăsaţi şi menţineţi /„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
3 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„ERASE A FILE” (Ştergere
fişier), apoi apăsaţi ENT.
Se va reda mesajul ce urmează a
fi şters.
4
4 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta
„EXECUTE” (Executare), apoi
apăsaţi ENT.
Apare mesajul „ERASING…”
(Ştergere) în fereastra de afişare şi
se va şterge mesajul selectat.
Pentru a anula ştergerea
Selectaţi „CANCEL” (Anulare) la
pasul 4 şi apăsaţi ENT.
Pentru a şterge alt mesaj
Reluaţi aceiaşi paşi, de la început.
Pentru a şterge o parte dintr-un
mesaj
Împărţiţi mai întâi mesajul în două,
apoi urmaţi aceiaşi paşi de la început.
Ştergerea tuturor
mesajelor dintr-un
director
1 Selectaţi directorul ce conţine
mesajele pe care doriţi să le
ştergeţi, când aparatul IC
recorder se află în modul stop.
2 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
53
RO
3 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„ERASE ALL” (Ştergere toate),
apoi apăsaţi ENT.
Mutarea unui mesaj
într-un alt director
4 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„EXECUTE” (Executare), apoi
apăsaţi ENT.
Apare mesajul „ERASING…”
(Ştergere) în fereastra de afişare şi
se vor şterge toate mesajele din
directorul selectat.
Note
• Când se afişează
la indicatorul unui
director, nu puteţi muta un mesaj (pagina
76).
• Nu puteţi muta un mesaj într-un director
.
Pentru a anula ştergerea
Selectaţi „CANCEL” (Anulare) la
pasul 4 şi apăsaţi ENT.
54
RO
1 Selectaţi mesajul pe care doriţi
să îl mutaţi.
2 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
3 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta
„MOVE” (Mutare), apoi apăsaţi
ENT.
Se va reda mesajul ce urmează a fi
mutat.
4 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta
directorul în care doriţi să mutaţi
mesajul, apoi apăsaţi ENT.
Se afişează „EXECUTING…” (În
curs de executare), iar mesajul este
mutat în ultima poziţie din directorul
de destinaţie. Când mutaţi un
mesaj în alt director, se va şterge
mesajul original din directorul
anterior.
Pentru a anula mutarea mesajului
Apăsaţi (stop) înainte de pasul 4.
55
RO
Împărţirea unui mesaj
în două
1 Apăsaţi „DIVIDE” (Împărţire) în
timpul redării mesajului pe care
doriţi să îl împărţiţi.
Împreună cu titlul mesajului apare
indicaţia „DIVIDE? PRESS
[DIVIDE]” (Împărţire? Apăsaţi
[DIVIDE]).
2 Apăsaţi „DIVIDE” (Împărţire).
Apare indicaţia „DIVIDING…” (În
curs de împărţire), se adaugă un
număr nou părţii mai noi din
mesajul împărţit, iar numerele
mesajelor următoare vor fi mărite
cu unul.
Se împarte un mesaj.
Puteţi împărţi un mesaj în timpul redării,
astfel încât mesajul este împărţit în
două, iar numărul noului mesaj este
adăugat la partea cea mai nouă din
mesajul împărţit. Împărţind un mesaj,
puteţi găsi cu uşurinţă punctul de la care
doriţi să începeţi redarea în timpul unei
înregistrări lungi, precum o şedinţă.
Puteţi împărţi mesajele până ce numărul
total de mesaje din director devine 99.
56
RO
Vor fi mărite numerele mesajelor.
Note
• Aveţi nevoie de un anumit spaţiu liber în
memorie pentru a împărţi un mesaj.
Pentru mai multe informaţii, consultaţi
„Limitările sistemului” la pagina 105.
• Când împărţiţi un mesaj cu titlu şi numele
artistului, partea mai nouă are acelaşi
titlu, nume de artist şi nume de fişier.
• Nu puteţi împărţi alte mesaje decât cele
înregistrate folosind aparatul IC recorder
(fişiere MP3/WMA transferate de pe
computer).
• Odată împărţit un mesaj, nu puteţi
combina mesajele împărţite cu
ajutorul recorder-ului IC.
• Dacă
împărţiţi frecvent
mesajele,
aparatul poate deveni incapabil să mai
împartă mesajul.
• Dacă împărţiţi un mesaj cu o setare de
alarmă, setarea de alarmă rămâne doar
la mesajul anterior împărţit.
• Nu puteţi împărţi un mesaj la începutul (în
primele 0,5 secunde de la început) sau la
finalul acestuia (cu 0,5 secunde înainte
de final).
Pentru redarea mesajului împărţit
Apăsaţi
sau
pentru a afişa
numărul mesajului, deoarece acum
mesajele împărţite au fiecare numărul
lor.
57
RO
Prevenirea operării
accidentale – funcţia
„HOLD” (Menţinere)
Pentru a preveni operarea
accidentală, glisaţi comutatorul
„HOLD” (Menţinere) în direcţia
săgeţii, în modul de redare sau stop.
Va apărea „HOLD” (Menţinere),
indicând faptul că toate funcţiile
butoanelor sunt blocate.
Pentru a anula funcţia „HOLD”
(Menţinere)
Glisaţi
comutatorul
„HOLD”
(Menţinere) în direcţia opusă săgeţii.
Notă
Când se activează funcţia „HOLD”
(Menţinere) în timpul înregistrării,
anulaţi mai întâi funcţia „HOLD”
(Menţinere)
pentru
a
opri
înregistrarea.
Sfat util
Chiar dacă se activează funcţia
„HOLD” (Menţinere) puteţi opri
redarea alarmei. Pentru a opri alarma
sau redarea, apăsaţi (stop).
58
RO
Utilizarea funcţiei de meniu
Efectuarea de setări
pentru meniu
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU” (Meniu) pentru a
intra în modul de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
elementul din meniu pentru
care doriţi să efectuaţi setarea,
apoi apăsaţi ENT.
59
RO
3 Apăsaţi
sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
setarea pe care doriţi să o
configuraţi, apoi apăsaţi ENT.
4 Apăsaţi (stop) pentru a ieşi din
modul de meniu.
Notă
Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de un
minut, modul de meniu se anulează
automat, iar fereastra revine la afişajul
normal.
Pentru a reveni la fereastra
anterioară
Apăsaţi
/„MENU” (Meniu) în timpul
modului de meniu.
Pentru a ieşi din modul de meniu
Apăsaţi (stop).]
60
RO
Setările de meniu
Elemente de meniu
„REC MODE” (Mod
înregistrare)
„MIC SENSITIVITY”
(Sensibilitate microfon)
„LCF (LOW CUT)”
(Întrerupere frecvenţe joase)
VOR
„DISPLAY” (Afişare)
DPC
EFFECT (Efect)
„EASY SEARCH” (Căutare
rapidă)
PLAY MODE (Mod redare)
„MOVE” (Mutare)
„ALARM” (Alarmă)
„ERASE ALL” (Ştergere toate)
„ERASE A FILE" (Ştergere un
fişier)
FM RADIO*
„AUTO PRESET”* (Presetare
automată)
DX/LOCAL*
SCAN SENSITIVITY*
(Sensibilitatea de scanare)
Setări
Modul de operare
(O: setarea se poate efectua/
—: setarea nu se poate efectua)
Modul
Modul
Modul
stop
redare
înregistrare
Modul
radio
FM
Modul
înregistrare
radio FM
ST, STSP, STLP, S P, LP
O
—
—
O
—
„HIGH (H)” (Ridicată), „LOW (L)”
(Redusă)
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
O
—
O
—
—
O
—
O
—
—
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
„ELAPSE” (Scurs), „REMAIN”
(Rămas), „REC DATE” (Data
înregistrării), „REC TIME” (Ora
înregistrării)
n% (n=–50 - +100)
O
O
—
O
O
O
—
—
—
O
O
O
—
—
—
„NOISE CUT” (Reducere
zgomote), POP, ROCK, JAZZ,
BASS1, BASS2, „OFF”
(Dezactivat)
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
O
O
—
—
—
O
O
—
—
—
O
O
—
—
—
O
O
O
O
O
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
O
O
—
—
—
O
—
—
—
—
—
—
O
—
—
—
—
—
—
—
—
O
O
O
—
(Directorul ce urmează a fi mutat)
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
„EXECUTE” (Executare),
„CANCEL” (Anulare)
„EXECUTE” (Executare),
„CANCEL” (Anulare)
„EXECUTE” (Executare),
„CANCEL” (Anulare)
DX, LOCAL
„HIGH (SCAN H)” (Scanare
ridicată), „LOW (SCAN L)”
(Scanare redusă)
61
RO
Setările de meniu
Elemente de meniu
„AUDIO OUTPUT”* (Ieşire
audio)
„DETAIL MENU” (Meniu
detaliat)
„SYNC REC” (Înregistrare
sincronizată)
„SELECT INPUT MIC IN,
AUDIO IN” (Selectare intrare
microfon, intrare audio)
„DATE&TIME” (Data şi ora)
„TIME DISPLAY” (Afişare
oră)
FORMAT
„BEEP” (Semnal sonor)
LED
„BACKLIGHT” (Lumină de
fundal)
„LANGUAGE” (Limba)
Setări
„HEADPHONES” (Căşti),
„SPEAKER” (Difuzor)
Modul de operare
(O: setarea se poate efectua/
—: setarea nu se poate efectua)
Modul
Modul
Modul
stop
redare
înregistrare
Modul
radio
FM
Modul
înregistrare
radio FM
—
—
—
O
O
O
—
—
—
—
O
—
—
—
—
O
—
—
—
—
_ _ y _ _ m _ _ d _ _ : (_ _ a _ _ l
__z__)__
„12-HOUR” (12 ore), „24-HOUR”
(24 ore)
„EXECUTE” (Executare),
„CANCEL” (Anulare)
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
O
—
—
—
—
—
—
—
—
O
—
—
—
—
O
O
O
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Modelul european:
O
—
—
—
—
o
—
—
—
—
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
„ENGLISH” (engleză),
(rusă)
Alte modele:
„ENGLISH” (engleză),
(rusă),
(japoneză),
(coreeană),
(chineză),
(chineză),
(thai)
„USB CHARGE” (Încărcare
ON (Activat), OFF (Dezactivat)
USB)
* doar pentru ICD-UX71F/UX81F/UX91F
62
RO
Elemente de
meniu
„REC MODE”
(Mod
înregistrare)
„MIC
SENSITIVITY”
(Sensibilitate
microfon)
„LCF (LOW
CUT)”
(Întrerupere
frecvenţe
joase)
Setări (*: Setarea iniţială)
Setează modul de înregistrare.
ST*:
Mod de înregistrare stereo, calitate ridicată.
STSP :
Mod de înregistrare stereo, standard.
STLP :
Mod de înregistrare stereo, cu redare prelungită.
SP:
Mod de înregistrare monofonic, cu redare standard.
LP:
Mod de înregistrare monofonic, cu redare prelungită.
Setează sensibilitatea microfonului.
„HIGH (H)” (Ridicată)*:
Pentru înregistrări la întruniri sau în spaţii liniştite
şi/sau spaţioase.
„LOW (L)” (Redusă):
Pentru înregistrarea de dictări sau într-un spaţiu
zgomotos.
Setează funcţia LCF (Filtru întrerupere frecvenţe
joase) pentru a întrerupe o frecvenţă joasă, pentru
a reduce sunetul vântului.; prin urmare, puteţi
înregistra un mesaj mai clar.
„ON” (Activat):
Este activată funcţia LCF.
„OFF” (Oprit)*:
Este anulată funcţia LCF.
Vezi
pagina
26
28
29
63
RO
Elemente de
meniu
Setări (*: Setarea iniţială)
VOR
Setează funcţia VOR (Înregistrare operată de voce).
„ON” (Activat):
Înregistrarea începe când aparatul detectează sunet şi
se întrerupe când nu se mai aude sunet, eliminând
înregistrarea din perioada fără sunet. Funcţia VOR se
activează când se apasă butonul z
(înregistrare/pauză).
„OFF” (Oprit)*:
Nu este operabilă funcţia VOR.
Schimbă modul de afişare.
„ELAPSE” (Scurs)*:
Durata de redare scursă dintr-un mesaj
„REMAIN” (Rămas):
În timpul opririi sau redării, durata rămasă din mesaj
În timpul înregistrării, durata disponibilă pentru
înregistrare
„REC DATE” (Data înregistrării):
Data înregistrării
„REC TIME” (Ora înregistrării):
Ora înregistrării
Setează funcţia DPC (Control digital al înălţimii).
Când setaţi comutatorul DPC („SPEED CTRL” (Control
viteză)) pe „ON” (Activat), puteţi regla viteza de redare
între +100% şi -50%. Setează viteza în intervale de 10%
pentru setarea + şi de 5% pentru setarea -. -30%*
Notă
Puteţi regla viteza de redare doar între 0 şi -50% când
mesajele sunt înregistrate ca fişiere WMA.
„DISPLAY”
(Afişare)
DPC
64
RO
Vezi
pagina
30
–
45
Elemente de
meniu
EFFECT (Efect)
„EASY
SEARCH”
(Căutare
rapidă)
Setări (*: Setarea iniţială)
Setaţi efectul dorit pentru redare din meniu.
„NOISE CUT” (Reducere zgomot)
Reduce distorsiunile, pentru a clarifica vocea umană.
POP:
Accentuează sunetul de gamă medie, ideal pentru voce.
ROCK:
Accentuează gamele ridicate şi joase, pentru un sunet
puternic.
JAZZ:
Accentuează gamele ridicate, pentru un sunet mai viu.
BASS1:
Se accentuează sunetul de başi.
BASS2:
Se accentuează şi mai mult sunetul de başi.
„OFF” (Oprit)*:
Nu este operabilă funcţia „EFFECT” (Efect).
Notă
La redarea mesajelor folosind un difuzor integrat, funcţia
„EFFECT” (Efect) nu este operabilă.
Setează funcţia de căutare rapidă.
„ON” (Activat):
Puteţi merge înainte aproximativ 10 secunde apăsând
şi
puteţi merge înapoi aproximativ 3 secunde, apăsând
.
Această funcţie este utilă pentru localizarea unui punct dorit
într-o înregistrare lungă.
„OFF” (Oprit)*:
Nu este operabilă funcţia de căutare rapidă. Când apăsaţi
sau
, mesajul va fi deplasat înainte sau înapoi.
Vezi
pagina
46
40
65
RO
Elemente de
meniu
PLAY MODE
(Mod redare)
Setări (*: Setarea iniţială)
Setează modul de redare.
1:
Se redă un mesaj.
Vezi
pagina
43
Se redau în mod continuu mesajele dintr-un
director.
„ALL” (Toate):
Se redau în mod continuu toate mesajele.
Se redă în mod repetat un mesaj.
Se redau în mod repetat mesajele dintr-un
director.
„MOVE”
(Mutare)
„ALARM”
(Alarmă)
66
RO
Se redau în mod repetat toate mesajele.
Mesajul selectat se va muta în directorul selectat.
Înainte de a încerca să mutaţi mesajul, selectaţi mesajul
ce va fi mutat, apoi mergeţi în fereastra de meniu.
Setează alarma.
„ON” (Activat):
Pentru a seta alarma, selectaţi „ON” (Activat) şi
setaţi data, ora sau ziua din săptămână sau alegeţi
redare zilnică.
„OFF” (Oprit)*:
Alarma este anulată.
54
49
Elemente de
meniu
Setări (*: Setarea iniţială)
„ERASE ALL”
(Ştergere toate)
Se vor şterge toate mesajele din directorul selectat.
Apăsaţi
/ „MENU" (Meniu) pentru a reveni la fereastra
directorului înainte de a şterge mesajele şi selectaţi un
director din care se vor şterge toate mesajele, apoi mergeţi
în fereastra de meniu şi faceţi clic pe „EXECUTE"
(Executare).
Se va şterge mesajul selectat.
Înainte de a şterge mesajul, selectaţi mesajul ce va fi şters,
apoi mergeţi în fereastra de meniu şi selectaţi „EXECUTE”
(Executare).
Aparatul IC recorder intră în modul radio FM.
53
Scanează automat frecvenţele disponibile. Staţiile vor fi
memorate.
„EXECUTE” (Executare):
Este activată presetarea automată.
„CANCEL” (Anulare)*:
Este anulată presetarea automată.
DX/LOCAL**
Setează sensibilitatea receptorului când ascultaţi radio
FM.
DX* :
Selectaţi această opţiune când semnalul este suficient de
puternic.
LOCAL :
Selectaţi această opţiune când semnalul este prea slab
pentru a recepţiona.
** doar pentru ICD-UX71F/UX81F/UX91F
90
„ERASE A
FILE" (Ştergere
un fişier)
„FM RADIO”
(Radio FM)**
„AUTO
PRESET”**
(Presetare
automată)
Vezi
pagina
52
85
88
67
RO
Elemente de
meniu
SCAN
SENSITIVITY**
(Sensibilitatea de
scanare)
Setări (*: Setarea iniţială)
Setează sensibilitatea de scanare în timpul presetării
staţiilor radio FM.
„HIGH (SCAN H)” (Scanare ridicată)*:
Sensibilitatea de scanare este setată pe ridicată.
„LOW (SCAN L)” (Scanare edusă):
Sensibilitatea de scanare este setată pe redusă.
„AUDIO
În timpul recepţiei FM sau înregistrării FM, puteţi comuta
OUTPUT”**
între sunetul de la difuzor şi sunetul de la căşti.
(Ieşire audio)
„HEADPHONES” (Căşti)*:
Sunetul se transmite doar prin căşti.
„SPEAKER” (Difuzor):
Sunetul se transmite doar prin difuzor/difuzoare.
„DETAIL MENU” (Meniu detaliat)
„SYNC REC”
Când este setată pe „ON” (Activat), aparatul IC recorder
(Înregistrare
intră în modul de întrerupere înregistrare când nu se
sincronizată)
detectează niciun sunet timp de mai mult de 2 secunde şi
începe să înregistreze din nou, ca mesaj nou, când se
detectează sunet.
„ON” (Activat):
Este activată funcţia de înregistrare sincronizată.
„OFF” (Oprit)*:
Este anulată funcţia de înregistrare sincronizată.
„SELECT
Selectează intrarea externă de înregistrare, ce va fi
INPUT”
conectată la mufa
(microfon).
(Selectare
„MIC IN” (Intrare microfon)*:
intrare)
Selectaţi această opţiune când înregistraţi mesaje cu un
microfon extern.
„AUDIO IN” (Intrare audio):
Selectaţi această opţiune când înregistraţi folosind alte
echipamente.
68
RO
Vezi
pagina
91
87
35
33, 36
Elemente de
meniu
Setări (*: Setarea iniţială)
„DATE&
TIME”
(Data şi
ora)
„TIME
DISPLAY”
(Afişare
oră)
Setează ora setând anul, luna, ziua, ora şi minutul, în
ordine.
FORMAT
Setează formatarea unităţii.
„EXECUTE” (Executare):
Apare mesajul „FORMATTING..." (Formatare) şi se va
formata unitatea.
„CANCEL” (Anulare)*:
Nu se va formata unitatea.
Note
• Folosiţi funcţia de formatare a aparatului IC recorder pentru
a formata memoria.
• Când se formatează memoria, se vor şterge toate datele
memorate pe aparatul IC recorder. Odată ştearsă memoria, nu
puteţi recupera datele şterse.
Setează dacă se va auzi sau nu un semnal sonor.
„ON” (Activat)*:
Se va auzi un semnal sonor, indicând acceptarea
operaţiunii.
„OFF” (Oprit):
Nu se va auzi niciun semnal sonor.
Notă
Alarma sună chiar dacă setaţi „BEEP” (Semnal sonor) pe
„OFF" (Dezactivat) în meniu.
„BEEP”
(Semnal
sonor)
Setează afişarea orei.
„12-HOUR” (12 ore):
12:00AM = miezul nopţii, 12:00PM = prânz
„24-HOUR” (24 de ore)*:
0:00 = miezul nopţii, 12:00 = prânz
Vezi
pagina
19
–
69
RO
Elemente de
meniu
LED
Setări (*: Setarea iniţială)
Vezi
pagina
–
Porneşte sau opreşte indicatorul de funcţionare în
timpul operaţiunii.
„ON” (Activat)*:
În timpul înregistrării sau redării, indicatorul de
funcţionare se aprinde sau clipeşte.
„OFF” (Oprit):
Indicatorul de funcţionare nu se aprinde şi nu clipeşte,
nici în timpul operaţiunii.
Notă
Când aparatul IC recorder este conectat la un computer,
indicatorul de funcţionare se aprinde sau clipeşte chiar
dacă „LED” este setat pe „OFF” (Dezactivat).
„BACKLIGHT Porneşte sau opreşte lumina de fundal a ferestrei de
–
” (Lumină de afişare.
fundal)
„ON” (Activat)*:
Lumina de fundal a ferestrei de afişare se aprinde timp
de 10 secunde.
„OFF” (Oprit):
Lumina de fundal a ferestrei de afişare nu se aprinde
nici în timpul funcţionării.
„LANGUAGE” Setează limba ce va fi folosită pentru mesaje, meniuri, 20
(Limba)
nume de directoare, nume de fişiere, etc.
Modelul european:
„ENGLISH” (engleză),
(rusă)
Alte modele:
„ENGLISH” (engleză),
(rusă),
(japoneză),
(coreeană),
(chineză),
(chineză),
(thai)
70
RO
Elemente de
meniu
„USB
CHARGE”
(Încărcare
USB)
Setări (*: Setarea iniţială)
Setează dacă se va încărca sau nu bateria folosind o
conexiune USB.
„ON” (Activat)*:
Bateria se va încărca.
„OFF” (Oprit):
Bateria nu se va încărca.
Vezi
pagina
–
Notă
Dacă folosiţi un adaptor USB de c.a. (nefurnizat) pentru a
conecta aparatul IC recorder la ieşirea de c.a., puteţi
încărca bateria indiferent de această setare.
71
RO
Utilizarea computerului
Utilizarea recorder-ului
IC cu computerul
Cerinţe de sistem
Sisteme de operare:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition
2005
Service Pack 2 sau superior
Windows® XP Media Center Edition
2004
Service Pack 2 sau superior
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 sau superior
Windows® XP Professional
Service Pack 2 sau superior
Windows® XP Home Edition
Service Pack 2 sau superior
Windows® 2000 Professional Service
Pack
4 sau superior
Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
Preinstalat
72
RO
Note
• Funcţionarea nu este garantată dacă
se foloseşte orice alt sistem de
operare decât cele descrise mai sus
(Windows® 98 or Linux, etc).
• Nu sunt compatibile sistemele de
operare pe 64 de biţi.
• Pentru informaţii privind cele mai
recente versiuni şi compatibilitatea cu
sistemul dvs. de operare, accesaţi
pagina de asistenţă pentru aparatul IC
recorder:
Modelul european:
http://support.sony-europe.com/DNA
Alte modele:
http://www.sony-asia.com/support
Mediul hardware:
- Port: port USB
- Placă de sunet: Plăci de sunet
compatibile cu oricare din sistemele
de operare Microsoft® Windows®
acceptate
Notă
Nu sunt acceptate următoarele sisteme:
- Alte sisteme de operare decât cele
indicate în stânga
- Computere sau sisteme de operare
asamblate de utilizator
- Sisteme de operare îmbunătăţite
- Medii cu butare multiplă
- Medii cu monitoare multiple
Când folosiţi Windows® 2000
Professional
Instalaţi driver-ul folosind
„SonyRecorder_ Driver.exe” de pe IC
recorder.
Conectarea aparatului IC
recorder la computer
Puteţi transfera datele de pe IC
recorder pe computer, conectând
aparatul IC recorder la computer.
Scoateţi capacul USB de pe aparatul
IC recorder şi apoi conectaţi aparatul
la conectorul USB al computerului.
Aparatul este recunoscut de
computer imediat ce se realizează
conexiunea. În timp ce aparatul IC
recorder este conectat la computer,
se afişează indicaţia „CONNECTING”
(În curs de conectare) în fereastra de
afişare a aparatului IC recorder.
Computer
Aparatul IC
recorder
La conectorul USB
Sfat util
Dacă aparatul IC recorder nu poate fi
conectat direct la conectorul USB al
computerulvui dvs., folosiţi cablul de
conectare USB furnizat.
Cablu de conectare
USB (furnizat)
73
RO
Note
• În cazul în care conectaţi mai mult de
două dispozitive USB la computerul dvs.,
nu se va garanta funcţionarea normală.
• Nu este garantată funcţionarea acestui
aparat IC recorder cu un hub USB sau
cu alt cablu USB decât cel furnizat.
• Se pot produce defecţiuni, în funcţie de
dispozitivele USB conectate simultan.
• Înainte de a conecta aparatul IC recorder
la computer, asiguraţi-vă că este
introdusă baterie în aparatul IC recorder.
• Se recomandă deconectarea aparatului
IC recorder de la computer când nu îl
folosiţi conectat la computer.
74
RO
Deconectarea aparatului
IC recorder de la
computer
Urmaţi procedeele de mai jos pentru a
evita deteriorarea datelor.
1 Asiguraţi-vă că indicatorul
de funcţionare nu clipeşte.
2 Deconectaţi aparatul IC recorder
de la conectorul USB al
computer-ului.
În ecranul Windows, faceţi clic
stânga pe opţiunea „Safely Remove
Hardware” (Oprire sigură hardware)
din bara de sarcini şi faceţi clic pe
„Safely remove USB Mass Storage
Device" (Oprire sigură dispozitiv de
stocare USB).
În ecranul Macintosh, trageţi „IC
RECORDER” de pe desktop la
„Trash” (Coş de gunoi) şi plasaţi-l
acolo.
Pentru detalii privind deconectarea
aparatului IC recorder, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate
cu computerul.
Transferarea fişierelor
de pe computer pe
aparatul IC recorder
Puteţi reda fişiere muzicale sau de
voce (MP3/WMA*) de pe computer,
folosind aparatul IC recorder.
Puteţi crea un fişier MP3/WMA
folosind fie un program de redare
instalat pe computer, fie un program
disponibil în comerţ.
* Pentru formatele de fişiere ce pot fi
redate folosind aparatul IC recorder,
consultaţi secţiunea „Specificaţii”
(pagina 110).
Copierea unui fişier de
muzică de pe computer
pe aparatul IC recorder
(prin tragere şi plasare)
1 Conectaţi aparatul IC recorder la
computer (pagina 73).
În ecranul Windows, deschideţi „My
Computer” şi asiguraţi-vă că a fost
recunoscut „IC RECORDER". În
ecranul Macintosh, asiguraţi-vă că
pe ecran este afişată o unitate „IC
RECORDER”.
2 Copiaţi directorul în care sunt
memorate fişierele muzicale pe
aparatul IC recorder.
În ecranul Windows folosind funcţia
Explorer şi în ecranul Macintosh
folosind Finder, trageţi şi plasaţi
directorul peste aparatul IC
recorder.
Aparatul poate recunoaşte până la
999 de fişiere. Puteţi copia maxim
999 de fişiere într-un director şi
maxim 5000 de fişiere în total.
75
RO
Notă
Când transferaţi un fişier muzical de pe
computer îl puteţi reda, însă nu îl puteţi
împărţi sau muta.
Pentru a copia un director
(tragere şi plasare)
Faceţi clic şi menţineţi,
trageţi,
apoi plasaţi.
Construcţia
directoarelor şi fişierelor
Directoarele şi fişierele sunt afişate
pe ecranul computerului după cum
urmează.
Indicatoarele de director din
fereastra de afişare a aparatului IC
recorder sunt următoarele:
: Director pentru mesaje
înregistrate folosind aparatul
IC recorder (Se realizaseră
deja când aţi achiziţionat
aparatul.)
: Director transferat de pe
computer (Se afişează când sau transferat fişiere muzicale
de pe un computer.)
Notă
Puteţi înregistra mesaje în maxim 5
fişiere, folosind aparatul IC recorder.
76
RO
*1
Director pentru mesaje
înregistrate folosind
aparatul IC recorder
Director transferat de
pe computer
Numele unui director în care sunt
memorate fişiere muzicale va fi afişat pe
aparatul IC recorder ca atare, deci vă
recomandăm să denumiţi directorul cu un
nume uşor de reţinut. Directoarele afişate
în ilustraţii sunt exemple de nume de
directoare.
*2
Aparatul IC recorder poate recunoaşte
maxim trei nivele de directoare copiate
pe aparatul IC recorder, adică până la
„OLDIES" din figură.
*3
În cazul în care copiaţi fişierele
muzicale separat, acestea sunt
clasificate ca aflându-se în „NO
FOLDER” (Niciun director).
Sfaturi utile
• Puteţi introduce titlul sau numele
artistului, etc., în fişierele muzicale, ca
informaţii de etichetă ID3. Informaţiile
de etichetă ID3 pot fi afişate pe
aparatul IC recorder. Este utilă
introducerea informaţiilor de etichetă
ID3 folosind programul utilizat pentru
crearea de fişiere muzicale pe
computer.
• Puteţi afişa informaţiile de etichetă ID3
în ordine apăsând
sau
de pe
butonul de comandă (pagina 83).
77
RO
Note
• Nu puteţi copia 511 sau mai multe (cu
excepţia directoarelor „VOICE" - Voce)
directoare sau fişiere în directorul
rădăcină aflat imediat sub „IC
RECORDER” pe computer. Acest lucru
se datorează limitărilor sistemului
Windows (doar pentru ICD-UX71/
UX81/UX71F/UX81F).
• Dacă nu s-au introdus titluri sau nume de
artişti în informaţiile de etichetă ID3, se
va afişa „Unknown" (Necunoscut).
78
RO
Transferarea fişierelor
de pe aparatul IC
recorder pe computer
Puteţi salva fişiere sau directoare
transferându-le de pe aparatul IC
recorder pe computer.
1 Conectaţi aparatul IC recorder la
computer (pagina 73).
În ecranul Windows, deschideţi „My
Computer” şi asiguraţi-vă că a fost
recunoscut „IC RECORDER". În
ecranul Macintosh, asiguraţi-vă că
pe ecran este afişată o unitate „IC
RECORDER”.
2 Copiaţi fişierele sau directoarele
pe care doriţi să le transferaţi pe
computer.
Trageţi şi plasaţi directoarele ce
conţin fişierele dorite de pe „IC
RECORDER” pe discul local al
computerului.
Utilizarea aparatului IC
recorder ca dispozitiv
de stocare USB
Când aparatul IC recorder este conectat
direct la computer sau folosind un cablu
de conectare USB, datele de imagine
sau de text de pe computer, precum şi
mesajele sau fişierele înregistrate
folosind aparatul IC recorder pot fi
stocate temporar pe IC recorder.
Computerul dvs. trebuie să respecte
cerinţele pentru sistemul de operare şi
mediul de porturi descrise mai jos
pentru a putea utiliza aparatul IC
recorder ca un dispozitiv de stocare
USB.
Sisteme de operare:
Windows Vista® Ultimate
Windows Vista® Business
Windows Vista® Home Premium
Windows Vista® Home Basic
Windows® XP Media Center Edition
2005 Service Pack 2 sau superior
Windows® XP Media Center Edition
2004 Service Pack 2 sau superior
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 2 sau superior
Windows® XP Professional Service
Pack 2 sau superior
Windows® XP Home Edition Service
Pack 2 sau superior
Windows® 2000 Professional Service
Pack 4 sau superior
Mac OS X (v10.2.8-v10.5)
Preinstalat
Port:
port USB
Notă
Nu sunt acceptate următoarele
sisteme:
- Orice sisteme de operare pe 64 de
biţi
- Alte sisteme de operare decât cele
indicate în stânga
- Computere sau sisteme de
operare asamblate de utilizator
- Sisteme de operare îmbunătăţite
- Medii cu butare multiplă
- Medii cu monitoare multiple
79
RO
Utilizarea programelor
de recunoaştere a vocii
Când pe computerul dvs. sunt
instalate programe de recunoaştere a
vocii (nefurnizate), puteţi transcrie un
mesaj într-un fişier text.
Prezentarea programului
de recunoaştere a vocii
Dragon NaturallySpeaking este un
program de recunoaştere a vocii ce
vă permite să recunoaşteţi şi să
transcrieţi vocea înregistrată într-un
mesaj şi să o transformaţi într-un fişier
text. Pentru mai multe detalii privind
Dragon NaturallySpeaking, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate cu
acesta. Pentru informaţii privind
Dragon NaturallySpeaking, consultaţi
documentaţia furnizată împreună cu
programul. Pentru informaţii privind
cea mai recentă versiune şi
disponibilitatea programului Dragon
NaturallySpeaking în fiecare regiune,
consultaţi următoarea pagină web:
http://www.nuance.com
80
RO
Note
• Puteţi folosi opţiunea de transcriere doar
dacă aveţi instalate pe computer Dragon
NaturallySpeaking Select sau
Professional Edition (nefurnizate). Pentru
a instala Dragon NaturallySpeaking,
computerul dvs. trebuie să respecte
cerinţele de sistem specificate.
• Puteţi transcrie următoarele mesaje
salvate pe aparatul IC recorder sau pe
computer;
- Mesaje în modul de înregistrare ST,
STSP, STLP sau SP (fişiere MP3)
- Fişiere în format WAV 44,1/16/11 kHz
pe 16 biţi, salvate pe computer
• Nu puteţi transcrie un mesaj ce conţine
vocile mai multor persoane.
Crearea unui fişier de
utilizator adaptat vocii
înregistrate de dvs.
(Instructajul)
Ce este „Instructajul”?
Înainte de a putea transcrie mesajele
înregistrate folosind Dragon
NaturallySpeaking, trebuie să creaţi un
fişier de utilizator adaptat în mod
specific sunetului vocii dvs. înregistrate.
Această procedură se numeşte
„instructaj”. Când s-a încheiat
instructajul, Dragon NaturallySpeaking
creează un fişier de voce de utilizator ce
conţine informaţii privind vocea dvs.
înregistrată.
• Consultaţi instrucţiunile de utilizare
sau de ajutor furnizate împreună cu
Dragon NaturallySpeaking, deoarece
unele părţi din instructaj sunt identice
cu cele necesare pentru dictare directă
către computer, folosind un microfon
cu căşti.
• Chiar dacă aţi creat deja un fişier de
voce pentru utilizator cu un microfon
cu căşti, trebuie să creaţi un fişier de
voce separat pentru aparatul IC
recorder, pentru a obţine o exactitate
mai bună a recunoaşterii.
Sfaturi utile privind aparatul IC
recorder
La transcrierea de mesaje înregistrate
folosind aparatul IC recorder,
următoarele sfaturi utile vă vor ajuta să
obţineţi exactitate maximă a
recunoaşterii.
• Setaţi „REC MODE” (Mod înregistrare)
pe ”ST”, „STSP”, „STLP” sau „SP” în
meniu.
La crearea unui fişier de voce pentru
utilizator (instructaj), setaţi „REC MODE”
(Mod înregistrare) pe modul pe care îl
folosiţi în mod normal pentru programul
de recunoaştere a vocii.
• Setaţi „MIC SENSITIVITY”
(Sensibilitatea microfonului) din meniu
pe „LOW (L)” (Redusă).
• Ţineţi bine aparatul IC recorder şi
începeţi înregistrarea.
Ţineţi aparatul astfel încât microfonul să
se afle la aproximativ 2-3 cm faţă de
colţul gurii dvs., nu direct în faţa ei.
Aceasta reduce la minim sunetul
respiraţiei dvs. în înregistrări, obţinânduse o exactitate maximă a recunoaşterii.
Notă
Evitaţi înregistrarea într-un spaţiu
zgomotos, de exemplu într-o staţie de
metrou, pentru a obţine o exactitate
maximă a recunoaşterii.
81
RO
Redarea fişierelor de muzică
1 Detaşaţi aparatul IC recorder de
la computer, apăsaţi / „MENU”
(Meniu), apăsaţi sau de pe
butonul de comandă pentru a
în care
selecta directorul
sunt stocate fişierele muzicale,
apoi apăsaţi ENT.
82
RO
2 Apăsaţi
sau
pentru a
selecta fişierul muzical pe care
doriţi să îl redaţi.
3 Apăsaţi
pentru a porni
redarea.
4 Apăsaţi
(stop) pentru a opri
redarea.
Durata maximă de redare (piese*) la
redarea de fişiere muzicale folosind
aparatul IC recorder este
următoarea.
48
kbps
ICD47 ore
UX71/UX71F 50 min.
(717
piese)
ICD-UX81/
95 ore
UX81F
55 min.
(1438
piese)
ICD-UX91F 192 ore
(2880
piese)
128 kbps
Afişare în timpul redării unui fişier
de muzică
Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a verifica informaţiile
despre fişierul de muzică în timpul
redării.
17 ore 55
min. (268
piese)
35 ore 55
min. (538
piese)
72 ore
(1080 piese)
: Nume director
: Titlu*
: Numele artistului*
: Nume fişier
* Se afişează informaţiile de etichetă
ID3.
* În cazul în care pe aparatul IC
recorder se transferă piese de câte
4 minute fiecare.
83
RO
Ascultarea fişierelor
muzicale la o calitate
superioară
Selectarea modului de redare
Puteţi selecta modul de redare, precum
redarea unui fişier muzical, redarea
continuă a fişierelor muzicale dintr-un
director, redarea continuă a tuturor
fişierelor muzicale, redarea repetată a unui
fişier muzical, redarea repetată a fişierelor
muzicale dintr-un director şi redarea
repetată a tuturor fişierelor muzicale, din
meniu. Consultaţi pagina 43 pentru mai
multe detalii.
Selectarea efectului de sunet
Puteţi seta un efect precum „NOISE CUT”
(Reducere zgomot), „POP”, „ROCK”,
„JAZZ”, „BASS 1” sau „BASS 2” pentru
elementul de redare din meniu. Consultaţi
pagina 46 pentru mai multe detalii.
Reglarea vitezei de redare – Funcţia
DPC (Control digital al înălţimii)
Puteţi regla viteza de redare între +100% şi
-50% din viteza normală din meniu. Puteţi
regla viteza de redare doar între 0 şi -50%
când mesajele sunt înregistrate ca fişiere
WMA.
Consultaţi pagina 45 pentru mai multe
detalii.
84
RO
Redarea unui mesaj la ora dorită,
cu alarmă
Puteţi activa o alarmă şi începe
redarea unui mesaj selectat la ora
dorită. Consultaţi pagina 49 pentru
mai multe detalii.
Ascultarea staţiilor radio FM
(doar pentru ICDUX71F/UX81F/UX91F)
Cablul de căşti este o antenă FM,
prin urmare, conectaţi căştile când
ascultaţi radio.
În timpul recepţiei FM sau
înregistrării FM, puteţi comuta între
sunetul de la difuzor şi sunetul de
la căşti folosind meniul. Consultaţi
pagina 87 pentru mai multe detalii.
Acordarea unei staţii
radio FM
Notă
În timpul recepţiei FM nu puteţi încărca
bateria.
Afişajul din fereastra de afişare poate
diferi faţă de cel real în unele regiuni.
85
RO
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„FM RADIO” (Radio FM), apoi
apăsaţi ENT.
Aparatul IC recorder intră în modul
radio FM.
Puteţi comuta afişajul între numărul
presetat şi frecvenţă, apăsând
ENT.
86
RO
3 Acordaţi o staţie.
4 Apăsaţi în mod repetat sau
de pe butonul de comandă
pentru a acorda o staţie sau
apăsaţi şi menţineţi sau de
pe butonul de comandă până ce
digiţii de frecvenţă încep să se
schimbe pe afişaj.
Aparatul IC recorder scanează
automat frecvenţele radio şi se
opreşte când găseşte o staţie clară.
Dacă nu puteţi acorda o staţie,
apăsaţi în mod repetat sau de
pe butonul de comandă pentru a
schimba frecvenţa pas cu pas.
Când staţia acordată este o staţie
presetată, se afişează numărul
presetat. Altfel, în loc apare „P - -”.
Afişajul în timpul ascultării staţiilor
radio FM
Comutarea ieşirii radio
FM între difuzor şi căşti
Indicaţie FM
Frecvenţă radio
Număr presetat
Sensibilitate receptor
În timpul recepţiei FM sau înregistrării
FM, puteţi comuta între sunetul de la
difuzor şi sunetul de la căşti folosind
meniul. Ieşirea radio FM este setată
pe „HEADPHONES” (Căşti) când
achiziţionaţi aparatul.
87
RO
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu când ascultaţi radio
FM.
Se va afişa fereastra modului
de meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„AUDIO OUTPUT" (Ieşire audio),
apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„HEADPHONES” (Căşti) sau
„SPEAKER” (Difuzor), apoi
apăsaţi ENT.
88
RO
Comutarea sensibilităţii
receptorului radio FM
Puteţi seta sensibilitatea receptorului
când ascultaţi radio FM. Pentru detalii
privind sensibilitatea receptorului,
consultaţi „DX/LOCAL” de la pagina
67.
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu când ascultaţi radio
FM.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„DX/LOCAL”, apoi apăsaţi ENT.
Înregistrarea staţiilor
radio FM
3 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta
„LOCAL” sau „DX”, apoi apăsaţi
ENT.
1 Acordaţi staţia de pe care
doriţi să înregistraţi.
2 Apăsaţi
(înregistrare/pauză)
pentru a porni înregistrarea.
3 Apăsaţi
(stop) pentru a opri
înregistrarea.
89
RO
Presetarea automată a
staţiilor radio FM
Afişajul din fereastra de afişare poate
diferi faţă de cel real în unele regiuni.
Puteţi preseta automat până la 30 de
staţii radio FM, folosind meniul de
presetare.
90
RO
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul de
meniu când ascultaţi radio FM.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau
de pe butonul de
comandă pentru a selecta „AUTO
PRESET” (Presetare automată),
apoi apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi sau de pe butonul de
comandă pentru a selecta
„EXECUTE” (Executare), apoi
apăsaţi ENT.
Aparatul IC recorder scanează
automat frecvenţele radio disponibile,
iar staţiile vor fi memorate de la
frecvenţele cele mai joase la cele mai
ridicate.
În timpul presetării automate a
staţiilor radio FM, clipeşte numărul
presetat gata de a fi alocat.
Pentru oprirea presetării automate
Apăsaţi (stop). Rămân în memorie
numerele presetate memorate până
ce apăsaţi butonul (stop).
Comutarea sensibilităţii
de scanare
Puteţi seta sensibilitatea de scanare
în timpul presetării staţiilor radio FM.
Sensibilitatea de scanare este setată
pe „HIGH (SCAN H)” (Scanare
ridicată) când achiziţionaţi aparatul.
91
RO
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu când ascultaţi radio
FM.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi
sau
de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„SCAN
SENSITIVITY"
(Sensibilitate
scanare),
apoi
apăsaţi ENT.
3 Apăsaţi
sau
de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„HIGH (SCAN H)” (Scanare
ridicată) sau „LOW (SCAN L)”
(Scanare redusă), apoi apăsaţi
ENT.
92
RO
Presetarea manuală a
staţiilor radio FM
Afişajul din fereastra de afişare poate
diferi faţă de cel real în unele regiuni.
Puteţi preseta până la 30 de staţii
radio FM în memoria aparatului IC
recorder.
1 Acordaţi staţia pe care doriţi să
presetaţi şi memoraţi-o pe
numărul presetat.
Când staţia acordată nu este o
staţie presetată, se afişează „P - -”.
2 Apăsaţi şi menţineţi ENT până ce
pe afişaj clipeşte un număr
presetat.
Staţia va fi memorată.
Ascultarea unei staţii
radio presetate
Afişajul din fereastra de afişare poate
diferi faţă de cel real în unele regiuni.
93
RO
1 Apăsaţi şi menţineţi
/„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„FM RADIO” (Radio FM), apoi
apăsaţi ENT.
Aparatul IC recorder intră în modul
radio FM.
94
RO
3 Pentru a acorda o staţie, apăsaţi
în mod repetat sau de pe
butonul de comandă până ce se
afişează numărul de presetare
dorit.
Când apăsaţi şi menţineţi sau
de pe butonul de comandă,
numerele de presetare se schimbă
rapid.
4 Apăsaţi (stop) pentru a opri
radio-ul FM.
Ştergerea staţiilor radio
FM presetate
1 Apăsaţi şi menţineţi
„MENU”
(Meniu) pentru a intra în modul
de meniu.
Se va afişa fereastra modului de
meniu.
2 Apăsaţi sau de pe butonul
de comandă pentru a selecta
„FM RADIO” (Radio FM), apoi
apăsaţi ENT.
Aparatul IC recorder intră în
modul radio FM.
Afişajul din fereastra de afişare poate
diferi faţă de cel real în unele regiuni.
3 Pentru a acorda o staţie, apăsaţi
în mod repetat sau de pe
butonul de comandă până ce se
afişează numărul de presetare
pe care doriţi să îl ştergeţi.
95
RO
4 Apăsaţi şi menţineţi ENT.
Pe afişaj vor fi afişate numărul de
presetare şi indicaţia „ERASE?”
(Ştergere?).
5 Apăsaţi în mod repetat
sau
de pe butonul de comandă
pentru a selecta „EXECUTE”
(Executare), apoi apăsaţi ENT.
Numărul presetat se va schimba în
„P - -”.
96
RO
Ghid al problemelor de funcţionare
Ghid al problemelor de funcţionare
Înainte de a duce aparatul la reparaţii, verificaţi următoarele secţiuni. Dacă
problema persistă după aceste verificări, consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
Simptomul
Aparatul nu poate fi
oprit.
Aparatul nu poate fi
pornit.
Soluţia
• Glisaţi comutatorul „HOLD” (Menţinere) în direcţia săgeţii,
când aparatul este oprit (pagina 22).
• Este setat comutatorul „HOLD” (Menţinere). Glisaţi
comutatorul „HOLD” (Menţinere) în direcţia opusă săgeţii
(pagina 22).
• Îndepărtaţi filmul de protecţie de pe fereastra de afişare,
Afişajul nu dispare.
Afişajul apare neclar.
înainte de a folosi aparatul IC recorder.
• Bateria a fost introdusă cu polaritatea incorectă (pagina
Aparatul nu
funcţionează.
13).
• Bateria este slabă (pagina 15).
• Butoanele sunt blocate cu întrerupătorul „HOLD”
(Menţinere) (pagina 58).
• Volumul este redus complet (pagina 39).
Nu se aude sunet din
• Sunt conectate căştile (pagina 40).
difuzor.
• Când ascultaţi radio FM, „AUDIO OUTPUT” (Ieşirea audio)
este setată pe „HEADPHONES” (Căşti). Setaţi-o pe
„SPEAKER” (Difuzor) (pagina 68).
• Dacă nu introduceţi ferm căştile în timpul redării, este
Se aude sunet din
difuzor chiar şi când sunt posibil să se audă sunet din difuzor. Scoateţi căştile şi
conectate căştile.
introduceţi-le ferm.
• Când ascultaţi radio FM, „AUDIO OUTPUT” (Ieşirea audio)
este setată pe „SPEAKER” (Difuzor). Setaţi-o pe
„HEADPHONES” (Căşti) (pagina 68).
97
RO
Simptomul
Indicatorul de
funcţionare nu se
aprinde.
Se afişează „MEMORY
FULL” (Memorie plină)
şi nu puteţi începe
înregistrarea.
Se afişează „FILE
FULL” (Fişier plin) şi nu
puteţi opera aparatul.
Se întrerupe
înregistrarea.
Se aude zgomot.
Nivelul de înregistrare
este redus.
98
RO
Soluţia
• „LED” este setat pe „OFF” (Dezactivat) (pagina 70). Afişaţi
meniul şi setaţi „LED” pe „ON” (Activat).
• Memoria este plină. Ştergeţi o parte din mesaje (pagina 52)
sau ştergeţi toate mesajele după ce le stocaţi pe computer.
• S-au înregistrat 99 de mesaje în directorul
selectat sau sau înregistrat în total 495 de mesaje (dacă există 5
directoare). Prin urmare, nu puteţi înregistra alt mesaj sau
muta un mesaj. Ştergeţi o parte din mesaje (pagina 52) sau
ştergeţi toate mesajele după ce le stocaţi pe computer.
• Este activată funcţia VOR (pagina 30). Setaţi „VOR” pe
„OFF” (Dezactivat) în meniu (pagina 64).
• Aparatul a fost frecat sau zgâriat accidental de un obiect,
precum un deget, etc., în timpul înregistrării, din acest motiv
s-a auzit zgomot.
• Aparatul a fost amplasat lângă o sursă de alimentare de
c.a., o lampă fluorescentă sau un telefon mobil în timpul
înregistrării sau redării.
• Mufa microfonului conectat era murdară în timpul înregistrării.
Curăţaţi mufa.
• Mufa (căşti) este murdară. Curăţaţi mufa.
• „MIC SENSITIVITY” (Sensibilitatea microfonului) este
setată pe „LOW (L)” (Redusă). Afişaţi meniul şi setaţi „MIC
SENSITIVITY” (Sensibilitatea microfonului) pe „HIGH (H)”
(Ridicată) (pagina 28).
Simptomul
Soluţia
Când înregistraţi de la
• Conectaţi mufa de căşti a celuilalt echipament la mufa
alte echipamente, nivelul (microfon) de pe aparatul IC recorder şi reglaţi volumul
intrării este prea puternic echipamentului conectat la aparatul IC recorder.
sau nu este suficient de
puternic.
• Viteza de redare este reglată cu DPC. Glisaţi comutatorul
Viteza de redare este
prea mare sau prea
DPC (SPEED CTRL) (Control viteză) pe „OFF” (Dezactivat)
mică.
sau afişaţi meniul şi reglaţi din nou viteza în DPC (paginile
45, 64).
• Nu aţi reglat ora (pagina 18).
Se afişează „--:--”.
• Nu se va afişa data înregistrării dacă aţi înregistrat mesajul
Pe afişajul „REC
DATE” (Înregistrare
când nu era reglată ora.
dată) se afişează „-y--m--d" (--a--l--z)
sau „--:--".
• Elementele de meniu afişate diferă în funcţie de modurile de
În modul de meniu
sunt afişate mai
funcţionare (stop, redare şi înregistrare) (paginile 61, 62).
puţine elemente de
meniu.
• Durata de viaţă a bateriei de la paginile 15 - 17 se bazează
Durata de viaţă a
bateriei este scurtă.
pe redarea cu nivelul volumului setat la 24. Durata de viaţă a
bateriei se poate scurta în funcţie de operarea aparatului IC
recorder.
• Chiar dacă nu folosiţi aparatul IC recorder, bateria se consuNu a mai rămas
tensiune în baterie după
mă puţin. Durata de viaţă a bateriei în acest caz depinde de
ce aţi lăsat bateria
umiditate sau de alte condiţii de mediu. De regulă bateria
introdusă mult timp fără
durează aproximativ patru luni. Dacă nu utilizaţi aparatul
a folosi aparatul IC
pentru o perioadă de timp mai îndelungată, vă recomandăm
recorder.
să îi opriţi alimentarea (pagina 22) sau să scoateţi bateria.
99
RO
Simptomul
Soluţia
• Nu folosiţi o baterie reîncărcabilă.
Nu este afişat
indicatorul de încărcare. • Bateria reîncărcabilă a fost introdusă cu polaritatea incorectă.
• Opţiunea „USB CHARGE” (Încărcare USB) din „DETAIL
MENU” (Meniu detaliat) este setată pe „OFF” (Dezactivat) în
meniu. Pentru a încărca bateria folosind computerul, setaţi
opţiunea pe „ON” (Activat).
• În timpul redării mesajelor folosind difuzorul integrat, nu puteţi
încărca bateria.
Indicatorul de încărcare • S-a introdus alt tip de baterii reîncărcabile decât NH-AAA.
dispare în mijlocul
• Bateria reîncărcabilă s-a deteriorat.
• În timpul redării mesajelor folosind difuzorul integrat, nu puteţi
încărcării.
încărca bateria.
• Temperatura ambiantă se află în afara intervalului pentru
Clipeşte
sau
încărcare. Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă cuprinsă
în loc de
între 5 ºC şi 35 ºC.
indicatorul bateriei
rămase / de încărcare.
• Folosiţi bateria reîncărcabilă la o temperatură ambiantă mai
Durata de viaţă a
bateriei reîncărcabile
mică de 5 °C. Încărcaţi bateria la o temperatură ambiantă
este scurtă.
cuprinsă între 5 ºC şi 35 ºC.
• Aparatul nu a fost folosit o anumită perioadă. Încărcaţi şi
descărcaţi de câteva ori bateria reîncărcabilă, folosind aparatul
IC recorder.
• Înlocuiţi bateria veche cu una nouă, reîncărcabilă.
• Indicatorul bateriei rămase / de încărcare este afişat o
perioadă scurtă, însă bateria reîncărcabilă nu este încărcată
complet. Încărcarea completă a unei baterii consumate
durează aproximativ 4 ore.
100
RO
Simptomul
Setarea schimbată din
meniu nu funcţionează.
Nu puteţi încărca
bateria conectând
aparatul IC recorder la
computer.
Sunetul este slab sau
are calitate redusă
când ascultaţi radio.
Imaginea televizorului
devine instabilă.
Nu puteţi recepţiona
staţii radio FM sau se
aude mult zgomot
static.
Nu puteţi preseta o
staţie radio FM.
Soluţia
• Dacă se scoate bateria imediat după modificarea
setării din meniu, este posibil ca aceasta să nu
funcţioneze.
• Deconectaţi aparatul IC recorder de la computer şi
reconectaţi-l.
• Nu se garantează funcţionarea dacă folosiţi un sistem cu alte
cerinţe decât cele descrise la pagina 72.
• Când ascultaţi radio FM, nu puteţi încărca bateria.
• Bateria este slabă. Înlocuiţi bateria cu una nouă (pagina
13).
• Îndepărtaţi aparatul de televizor.
• Dacă ascultaţi un program FM în apropierea
televizorului cu o antenă de interior, îndepărtaţi aparatul
IC recorder de televizor.
• Nu sunt conectate căştile (cablul căştilor este antena FM).
• Conectaţi căştile la mufa
(căşti) şi întindeţi cablul
căştilor.
• Opţiunea „DX/LOCAL” a fost setată pe „LOCAL”. Setaţi-o pe
„DX” (pagina 67).
• Aţi presetat deja 30 de staţii FM. Ştergeţi staţiile presetate
nedorite (pagina 95).
• „SCAN SENSITIVITY” (Sensibilitatea de scanare) este
setată pe „LOW (SCAN L)” (Scanare redusă). Setaţi-o pe
„HIGH (SCAN H)” (Scanare ridicată) (pagina 68).
101
RO
Simptomul
Pornirea aparatului IC
recorder durează mult.
Aparatul nu
funcţionează corect.
Aparatul nu
funcţionează.
Soluţia
• Dacă aparatul IC recorder trebuie să prelucreze un volum
mare de date, este posibil ca pornirea acestuia să dureze
mai mult timp. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a
aparatului. Aşteptaţi până când apare ecranul de pornire.
• Scoateţi bateria şi introduceţi-o din nou (pagina 13).
• Probabil aţi formatat memoria aparatului folosind computerul.
Folosiţi funcţia de formatare a aparatului IC recorder pentru
a formata memoria (pagina 69).
• Deconectaţi aparatul IC recorder de la computer şi
Aparatul nu este
recunoscut de
reconectaţi-l.
• Nu folosiţi un hub USB sau alt cablu de prelungire USB decât
computerul dvs.
Nu se poate transfera un cablul de conectare USB furnizat. Conectaţi aparatul IC
director/fişier de pe
recorder direct la computer sau folosiţi cablul de conectare
computer.
USB furnizat.
• Nu se garantează funcţionarea dacă folosiţi un sistem cu alte
cerinţe decât cele descrise la pagina 72.
• În funcţie de poziţia conectorului USB, este posibil să nu
poată fi recunoscut aparatul IC recorder. În acest caz,
încercaţi alt conector.
Nu se poate reda fişierul • Formatul fişierului poate diferi de cele ce pot fi redate
transferat de pe
folosind aparatul IC recorder (.mp3/.wma) (pagina 40).
computer.
Verificaţi numele fişierului.
Reţineţi că mesajele înregistrate pot fi şterse în timpul lucrărilor de service sau reparaţii.
102
RO
Mesaje de eroare
Mesajul de eroare
„BATTERY LOWER
LEVEL” (Nivel redus
baterie)
„LOW BATTERY”
(Baterie slabă)
„MEMORY FULL”
(Memoria plină)
„FILE FULL” (Fişier
plin)
„FILE DAMAGED”
(Fişier deteriorat)
„FORMAT ERROR”
(Eroare la formatare)
„PROCESS ERROR”
(Eroare proces)
Cauza/soluţia
• Nu puteţi formata memoria sau şterge toate fişierele dintr-un
director din cauza tensiunii insuficiente din baterie. Pregătiţi o
nouă baterie pentru a o înlocui pe cea actuală.
• Bateria este epuizată. Înlocuiţi bateria veche cu una nouă.
Sau încărcaţi bateria reîncărcabilă sau înlocuiţi-o pe cea
reîncărcabilă veche cu una nouă.
• Memoria rămasă a aparatului IC recorder este
insuficientă. Ştergeţi o parte din mesaje înainte de
înregistrare.
• Când se află deja 99 de mesaje în directorul selectat sau
când numărul total de fişiere memorate pe aparatul IC
recorder devine maxim, nu puteţi înregistra un mesaj nou.
Ştergeţi o parte din mesaje înainte de a înregistra un mesaj.
• Nu puteţi reda sau edita mesaje, deoarece datele
fişierului selectat sunt deteriorate.
• Aparatul IC recorder nu poate fi pornit folosind
computerul deoarece nu există nicio copie a fişierului de
control necesar pentru funcţionare. Formataţi aparatul IC
recorder folosind funcţia de formatare din meniu.
• Aparatul IC recorder nu a putut accesa memoria. Scoateţi
şi reintroduceţi bateria.
• Salvaţi o copie de rezervă a datelor dvs. şi formataţi
aparatul IC recorder folosind meniul.
103
RO
Mesajul de eroare
„SET DATE&TIME”
(Setare dată şi oră)
„NO FILE” (Niciun
fişier)
„PAST DATE/TIME”
(Dată/oră trecută)
„FILE PROTECTED”
(Fişier protejat)
„UNKNOWN DATA”
(Date necunoscute)
„CANNOT OPERATE”
(Funcţionare
imposibilă)
„NEW MESSAGE”
(Mesaj nou)
„CHANGE FOLDER”
(Schimbare director)
„FULL SETTING”
(Setare completă)
„SYSTEM ERROR”
(Eroare de sistem)
104
RO
Cauza/soluţia
• Setaţi ora; altfel, nu puteţi seta alarma.
• Directorul selectat nu are mesaje. Nu puteţi muta un mesaj
sau seta alarma, etc., din cauza acestui lucru.
• Setaţi alarma când deja a trecut ora. Verificaţi şi setaţi data şi
ora corespunzătoare.
• Mesajul selectat este protejat şi este acum fişier de tip
„Reading only” (Doar citire). Nu îl puteţi şterge. Anulaţi
opţiunea „Reading only” (Doar citire) de pe computer pentru a
edita mesajul folosind aparatul IC recorder.
• Datele nu au un format de fişier acceptat de aparatul IC
recorder.
• Nu puteţi muta sau împărţi un mesaj deoarece există mai
multe directoare cu fişiere cu acelaşi nume. Schimbaţi numele
fişierelor.
• Nu se poate muta sau împărţi un mesaj din directorul .
• Nu puteţi împărţi mesaje neînregistrate folosind aparatul IC
recorder.
• Mărimea maximă de înregistrare pe mesaj/fişier muzical este
de 1 GB. Când mărimea mesajului/fişierului muzical depăşeşte
limita maximă, partea care depăşeşte este înregistrată ca mesaj
nou.
• Dacă nu există fişiere MP3 în directorul , nu se vor afişa
directoare în fereastra de afişare. Prin urmare, se va schimba
setarea directorului.
• Când s-au memorat deja 30 de staţii FM în memoria
aparatului IC recorder, nu puteţi preseta o nouă staţie FM.
• S-a produs o altă eroare de sistem decât cele de mai sus.
Scoateţi şi reintroduceţi bateria.
Limitări de sistem
Există câteva limitări de sistem ale aparatului IC recorder. Probleme precum cele
menţionate mai jos nu reprezintă defecţiuni ale aparatului.
Simptomul
Cauza/soluţia
• Dacă înregistraţi mesaje într-o combinaţie din modurile ST,
Nu puteţi înregistra
mesaje până la durata
STSP, STLP, SP şi LP, durata de înregistrare variază de la
maximă de înregistrare.
durata maximă de înregistrare în mod ST până la durata
maximă de înregistrare în mod LP.
• Suma dintre numărul de pe contor (durata de înregistrare
scursă) şi durata de înregistrare rămasă poate fi mai mică
decât durata maximă de înregistrare a aparatului.
• Dacă aţi transferat fişierele muzicale folosind computerul,
Nu puteţi afişa fişierele
muzicale în ordine.
este posibil ca acestea să nu fie copiate în ordinea în care
au fost transferate, din cauza limitărilor sistemului.
Un mesaj/fişier muzical • Mesajul/fişierul muzical a atins limita maximă de mărime (1
se împarte automat.
GB), fiind prin urmare împărţit automat.
• În funcţie de combinaţia de caractere folosite pentru
Nu puteţi introduce
caractere minuscule.
numele directorului creat pe computer, aceste caractere
se pot schimba în majuscule.
• S-a folosit un caracter ce nu poate fi afişat pe aparatul IC
În locul unui nume de
director, titlu, nume de
recorder. Folosind computerul, înlocuiţi-l cu unul ce poate fi
artist sau nume de fişier
afişat pe IC recorder.
se afişează „□”.
• Nu puteţi specifica punctul de oprire B înainte de a seta
Nu puteţi specifica
punctul de oprire B.
punctul de pornire A.
• În funcţie de fişierele transferate pe aparatul IC recorder de
Când setaţi redarea
Repetare A-B, poziţiile
pe computer, se pot deplasa poziţiile setate.
setate se deplasează
puţin.
105
RO
Informaţii suplimentare
Utilizarea unui adaptor
de c.a. USB (nefurnizat)
Conectorul USB al
aparatului IC recorder
Adaptor USB de
c.a. (nefurnizat)
Puteţi încărca bateria reîncărcabilă
conectând aparatul IC recorder la o
ieşire de c.a. folosind un adaptor USB
de c.a. AC-U50A/ AC-U50AD
(nefurnizat). Puteţi încărca bateria în
timp ce folosiţi aparatul IC recorder,
deci acest adaptor este util când doriţi
să înregistraţi o perioadă îndelungată.
Notă
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu se
ocupe de unele din accesoriile menţionate
opţionale. Solicitaţi distribuitorului informaţii
detaliate.
106
RO
1 Scoateţi capacul USB de pe
aparatul IC recorder şi conectaţi
aparatul la un adaptor USB de
c.a. (nefurnizat).
2 Conectaţi adaptorul USB de c.a.
la o priză de c.a.
Acum puteţi folosi aparatul IC
recorder în timp ce încărcaţi
bateria.
În timp ce se încarcă bateria, se
afişează şi indicatorul bateriei
rămase/de încărcare, într-o
animaţie. Când indicatorul bateriei
rămase/de încărcare afişează
încărcarea s-a încheiat. (Durata de
încărcare: aprox. 4 ore*)
Când folosiţi aparatul IC recorder
pentru prima dată sau dacă nu aţi
folosit aparatul pentru o anumită
perioadă, se recomandă încărcarea
bateriei în mod repetat, până ce se
afişează
.
Dacă nu se afişează indicatorul
bateriei rămase/de încărcare,
încărcarea nu s-a realizat corect.
Porniţi din nou de la Pasul 1.
* Durata de încărcare a unei baterii
complet epuizate până la tensiunea
completă, la temperatura camerei,
este aproximativă. Aceasta diferă în
funcţie de tensiunea rămasă şi de
starea bateriei. Încărcarea durează
mai mult dacă temperatura bateriei
este redusă sau dacă încărcaţi baterie
în timp ce transferaţi date pe aparatul
IC recorder.
Deconectarea aparatului
IC recorder de la ieşirea
de c.a.
Urmaţi procedeele de mai jos pentru a
evita deteriorarea datelor.
1 Dacă înregistraţi sau redaţi un
mesaj, apăsaţi
(stop) pentru a
pune aparatul în modul stop.
2 Asiguraţi-vă că indicatorul de
funcţionare nu clipeşte.
3 Deconectaţi adaptorul USB de
c.a. de la priza de c.a., apoi
deconectaţi aparatul de la
adaptorul USB de c.a.
Note
• Când se afişează
sau
în
loc de indicatorul bateriei rămase/de
încărcare, nu puteţi încărca bateria.
Încărcaţi bateria la o temperatură
ambiantă cuprinsă între 5 ºC şi 35 ºC.
• În timpul redării mesajelor folosind
difuzorul integrat, nu puteţi încărca
bateria.
107
RO
• În timpul înregistrării (indicatorul de
funcţionare se aprinde sau clipeşte în roşu)
sau în timpul accesării datelor (indicatorul
de funcţionare clipeşte în portocaliu),
- Aparatul IC recorder nu trebuie
conectat la sau deconectat de la
adaptorul USB de c.a. conectat la priza
de c.a.
- Adaptorul USB de c.a. conectat la
aparatul IC recorder nu trebuie
conectat la sau deconectat de la
priza de c.a.
În caz contrar, datele se pot deteriora.
Dacă aparatul IC recorder trebuie să
prelucreze un volum mare de date, este
posibil să se afişeze fereastra de pornire
pentru o perioadă îndelungată. Aceasta
nu reprezintă o defecţiune a aparatului.
Aşteptaţi până când ecranul de pornire
dispare din fereastra de afişare.
• În timp ce se foloseşte un adaptor USB
de c.a. (nefurnizat), indicatorul bateriei
rămase/de încărcare nu apare în fereastra
de afişare.
108
RO
Precauţii
Privind alimentarea
• Operaţi aparatul doar la 1,5 V sau
1,2 V c.c. Folosiţi o baterie
reîncărcabilă NH-AAA sau o baterie
alcalină LR03 (mărimea AAA).
Privind siguranţa
• Nu utilizaţi aparatul în timp ce
conduceţi, mergeţi cu bicicleta sau
operaţi orice vehicul cu motor.
Privind manipularea
• Nu lăsaţi aparatul în apropierea unor
surse de căldură, ori în locuri
expuse direct în lumina soarelui, ori
cu praf excesiv, ori supuse şocurilor
mecanice.
• Dacă în aparat cad obiecte străine,
solide sau lichide, scoateţi bateria şi
dispuneţi verificarea aparatului de
către personal calificat, înainte de a
îl utiliza din nou.
Privind zgomotele
• Se pot auzi zgomote dacă aparatul
a fost amplasat lângă o sursă de
alimentare de c.a., o lampă
fluorescentă sau un telefon mobil în
timpul înregistrării sau redării.
• Se pot înregistra zgomote dacă
aparatul este frecat sau zgâriat de
un obiect, precum un deget, etc., în
timpul înregistrării.
Recomandări privind copiile de
rezervă:
Pentru a evita pierderea datelor ca
urmare a utilizării accidentale sau
a defectării recorder-ului IC, vă
recomandăm să salvaţi o copie de
rezervă a mesajelor înregistrate pe
un casetofon sau pe computer,
etc.
Privind întreţinerea
• Pentru a curăţa exteriorul, folosiţi o
cârpă moale, umezită uşor. Nu
folosiţi alcool, benzină sau diluanţi.
Dacă aveţi întrebări sau probleme cu
privire la aparat, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
109
RO
Specificaţii
Secţiune IC recorder
Capacitatea (capacitatea disponibilă
pentru utilizator)
ICD-UX71/UX71F:
1 GB (aprox. 986 MB = 1.034.354.688
biţi)
ICD-UX81/UX81F:
2 GB (aprox. 1,92 GB =
2.072.313.856 biţi)
ICD-UX91F:
4 GB (aprox. 3,86 GB =
4.147.806.208 biţi)
O parte din capacitatea memoriei se
foloseşte pentru funcţiile de gestionare a
datelor.
Durata de înregistrare*1
Vezi pagina 27.
*1
Când înregistraţi continuu, o perioadă
îndelungată, s-ar putea să trebuiască să
înlocuiţi bateria cu una nouă în mijlocul
înregistrării. Pentru mai multe detalii privind
durata de viaţă a bateriei, consultaţi paginile
15 – 17.
Intervalul de frecvenţă
•
•
•
•
•
ST: 40 Hz – 20.000 Hz
STSP : 40 Hz – 15.000 Hz
STLP : 60 Hz – 7.500 Hz
SP: 60 Hz – 10.000 Hz
LP: 60 Hz – 3.400 Hz
110
RO
Rate de biţi şi frecvenţe de
eşantionare pentru fişiere MP3*2
Rata de biţi: 32 - 320 kbps, VBR
Frecvenţele de eşantionare:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
*2 Este acceptată şi redarea fişierelor
MP3 înregistrate folosind aparatul IC
recorder. Nu sunt suportate toate
codoarele.
Rate de biţi şi frecvenţe de
eşantionare*3 pentru fişierele WMA
Rata de biţi: 32 - 320 kbps*4, VBR
Frecvenţele de eşantionare: 44,1 kHz
*3 WMA Ver. 8 Clasa 2A este compatibil,
însă formatele MBR (Rată de biţi
multiplă), „Lossless” (Fără pierderi),
„Professional” (Profesional) şi „Voice”
(Voce) nu sunt acceptate.
4
* Funcţia „NoiseSubstitution”
(Substituţie zgomot) nu este
acceptată, prin urmare redarea devine
redare simplă cu rată de biţi de 32
kbps.
Secţiune radio FM
Intervalul de frecvenţă
87,5 - 108 MHz
IF 150 kHz
Antena
Antenă cablu pentru căşti
Generalităţi
Difuzor
Diam. aprox. 10 mm
Puterea de ieşire
90 mW
Intrare/ieşire
• Mufă microfon (mufă mini, stereo)
- intrare pentru alimentarea la
conectare, nivel minim de intrare 0,9
mV, microfon cu impedanţă de 3
kohmi sau inferioară
• Mufă pentru căşti (mufă mini, stereo)
- ieşire pentru căşti de 8 – 300 ohmi
• Conector USB
- Compatibil USB de înaltă viteză
Controlul vitezei de redare (DPC)
+100% - -50% (MP3)
0% - -50% (WMA)
Tensiunea de alimentare
O baterie reîncărcabilă NH-AAA
(furnizată): 1,2 V c.c
O baterie alcalină LR03 (mărimea AAA)
(nefurnizată): 1,5 V c.c
Temperatura de lucru
5˚C - 35˚C
Dimensiuni (lăţime/înălţime/grosime)
(fără piesele proeminente şi butoane)
(JEITA)*5
34,4 × 99,0 × 13,4 mm
Masa (JEITA)*5
Aprox. 48 g inclusiv bateria reîncărcabilă
NH-AAA
*5 Valoare măsurată conform standardului
JEITA (Asociaţia Producătorilor din
Industria Electronică şi Tehnologiei
Informaţiei din Japonia).
Accesorii furnizate
Vezi pagina 7.
Accesorii opţionale
Difuzor activ SRS-T80
Microfon electret condenser Sony ECMCS10, ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECMDS30P, ECM-TL1
Cablu de conectare audio RK-G136, RKG139 (cu excepţia Europei)
Baterie reîncărcabilă NH-AAA-B2F
Adaptor USB de c.a. AC-U50A, AC-U50AD
Încărcător baterie BCG- 34HE4
Este posibil ca distribuitorul dvs. să nu se
ocupe de unele din accesoriile opţionale
menţionate
mai
sus.
Solicitaţi
distribuitorului informaţii detaliate.
Modelul şi specificaţiile se pot modifica fără
preaviz.
111
RO
Index
A
Adaptor USB de c.a. .................... 106
Alarmă .............................. 49, 61, 66
Ascultarea staţiilor radio FM ............ 85
B
Baterie .......................................... 13
Baterie reîncărcabilă ................. 13, 15
C
Căutare rapidă .................. 40, 61, 65
Conectarea aparatului IC recorder la
computer .......................... 73
D
Derulare înainte/înapoi (Cue/Review)
...................................................... 41
Director ...... 23, 39, 40, 53, 54, 76, 83
Dispozitiv de stocare USB ............... 79
DPC (Funcţia de control digital al
înălţimii) ............................ 45, 61, 64
Durata de înregistrare ................... 27
Durata de viaţă a bateriei ............. 15
E
Editarea mesajelor ........................... 52
112
RO
F
Funcţia LCF ........................ 29, 61, 63
Funcţie VOR ....................... 30, 61, 64
G
Ghid al problemelor de funcţionare …97
H
„HOLD” (Menţinere)….22, 23, 24, 39, 40
I
Index al pieselor şi butoanelor
Faţă ............................................. 8
Fereastra de afişare ..................... 10
Spate ........................................... 9
Indicatorul bateriei rămase/de
încărcare……………………………...15
Î
Împărţirea unui mesaj ............... 31, 56
Înregistrarea cu alte echipamente . 47
Înregistrarea cu un microfon extern
.........................................................33
Înregistrarea de la alte echipamente
....................................................... 35
Înregistrarea de pe telefon ............ 34
Înregistrarea mesajelor ................. 23
Întreruperea frecvenţelor joase 29, 61, 63
Întreruperea înregistrării ............... 25
Întreţinere ..................................... 109
L
LP ............................ 16, 17, 27, 61, 63
M
Meniu
„ALARM” (Alarmă) ................ 61, 66
„AUDIO OUTPUT” (Ieşire audio)
.............................................. 62, 68
„AUTO PRESET” (Presetare
automată) ............................. 61, 67
„BACKLIGHT” (Lumină de fundal)
.............................................. 62, 70
„BEEP” (Semnal sonor) ........ 62, 69
„DATE&TIME” (Data şi ora) .. 62, 69
„DETAIL MENU” (Meniu detaliat)
.............................................. 62, 68
„DISPLAY” (Afişare) ............. 61, 64
DPC ...................................... 61, 64
DX/LOCAL ............................ 61, 67
„EASY SEARCH” (Căutare rapidă)
.............................................. 61, 65
Efectuarea setărilor .................. 59
„EFFECT" (Efect) ................. 61, 65
„ERASE A FILE" (Ştergere un fişier)
.............................................. 61, 67
„ERASE ALL” (Ştergere toate)
„FORMAT" (Formatare) ........ 62, 69
„LANGUAGE” (Limba) .......... 62, 70
„LCF (LOW CUT)” (Întrerupere
frecvenţe joase) .................... 61, 63
LED ....................................... 62, 70
„MIC SENSITIVITY” (Sensibilitate
microfon) .............................. 61, 63
„MOVE” (Mutare) ................. 61, 66
„PLAY MODE” (Mod redare) 61, 66
„REC MODE” (Mod înregistrare)
.............................................. 61, 63
„SCAN SENSITIVITY” (Sensibilitatea
de scanare) .......................... 61, 68
„SELECT INPUT” (Selectare intrare)
.............................................. 62, 68
Setările de meniu ...................... 61
„SYNC REC” (Înregistrare
sincronizată) ........................ 62, 68
„TIME DISPLAY” (Afişare oră)
.............................................. 62, 69
„USB CHARGE” (Încărcare USB)
.............................................. 62, 71
VOR ..................................... 61, 64
Mesaje de eroare ......................... 103
Microfoane integrate ..................... 23
Microfon extern ................................ 33
Modul de înregistrare ............ 26, 61, 63
Modurile de redare .............. 43, 61, 66
Monitorizarea înregistrării ................ 25
Mutarea unui mesaj ............ 54, 61, 66
........................................... 61, 67
113
RO
N
Numărul mesajului ...... 31, 32, 56, 57
T
Transferul fişierelor .................. 75, 78
P
Precauţii ...................................... 108
Pregătirea unei surse de alimentare
..................................................... 13
Z
Zgomotele ........................... 109
R
Redarea fişierelor de muzică ........... 82
Redarea mesajelor .......................... 39
Reglarea volumului ................... 25, 39
Repetare A-B ................................ 44
S
Selectarea efectului de sunet 46, 61, 65
Sensibilitatea microfonului ... 28, 61, 63
Setarea limbii .................... 20, 62, 70
Setarea orei .................................. 18
SP ................................ 16, 27, 61, 63
Specificaţii .................................... 110
ST ............................ 15, 16, 27, 61, 63
STLP ....................... 16, 27, 61, 63
STSP
15, 16, 27, 61, 63
Ş
Ştergerea mesajelor ........................ 52
114
RO
Mărci comerciale
• Microsoft, Windows, Windows Vista şi Windows
Media sunt mărci comerciale sau mărci
înregistrate ale Microsoft Corporation în Statele
Unite ale Americii şi/sau în alte ţări.
• Apple, Macintosh şi Mac OS sunt mărci
înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în
S.U.A. şi în alte state.
• Nuance, logo-ul Nuance, Dragon
NaturallySpeaking, şi RealSpeak sunt mărci
comerciale şi/sau mărci înregistrate ale Nuance
Communications, Inc., şi/sau afiliaţilor acesteia,
în Statele Unite şi/sau alte ţări.
© 2007 Nuance Communications, Inc.
Toate drepturile rezervate.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
precum şi brevetele aferente sunt licenţiate de la
Fraunhofer IIS şi Thomson.
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci
înregistrate aparţin deţinătorilor lor.
Semnele „™” şi „®” nu sunt menţionate în acest
manual.
115
RO
116
RO
Download PDF