Sony | ICD-SX712 | Sony ICD-SX712 ICD-SX712 Reportofon digital de 2 GB cu microfon bidirecţional Instrucţiuni de utilizare

4-196-716-92(1)
IC Recorder
Instrucţiuni de utilizare
Primii pași
Operaţii de bază
Alte operaţii de înregistrare
Alte operaţii de redare
Editarea fișierelor
Despre funcţia de meniu
Utilizarea computerului
Informaţii suplimentare
Depanare
Index
ICD-SX712
Pentru a evita posibila deteriorare
a auzului, nu ascultaţi la volum
ridicat pe perioade de timp
îndelungate.
ATENŢIE
Nu expuneţi bateriile (acumulatorul sau bateriile
instalate) la căldură excesivă cum ar fi razele
soarelui sau foc pentru o perioadă îndelungată de
timp.
CONSUM NOMINAL DE CURENT: 800 mA
Dezafectarea echipamentelor
electrice și electronice vechi (Se
aplică pentru tările membre ale
Uniunii Europene si pentru alte
ţări europene cu sisteme de
colectare separată)
Acest simbol aplicat pe produs sau
pe ambalajul acestuia, indică
faptul că acest produs nu trebuie
tratat ca pe un deșeu menajer.
El trebuie predat punctelor de
reciclare a echipamentelor
electrice și electronice.
Asigurându-vă că acest produs
este dezafectat în mod corect, veţi
ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative
asupra mediului și a sănătăţii umane, dacă
produsul ar fi fost dezafectat în mod
necorespunzător. Reciclarea materialelor va ajuta
la conservarea resurselor naturale. Pentru mai
multe detalii legate de reciclarea acestui produs,
vă rugăm să contactaţi primăria din orașul
dumneavoastră, serviciul de salubritate local sau
magazinul de unde aţi cumpărat produsul.
Accesorii aplicabile: Cablu de conectare USB
2
RO
Dezafectarea bateriilor uzate
(aplicabil în Uniunea Europeană
și alte ţări europene cu sisteme
de colectare separate)
Acest simbol marcat pe baterie
sau pe ambalaj indică faptul că
bateria acestui produs nu trebuie
considerată reziduu menajer.
Pe anumite tipuri de baterii,
acestui simbol i se pot asocia
simbolurile anumitor substanţe
chimice. Simbolurile pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) sunt adăugate, daca bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau 0,004% plumb.
Asigurându-vă că aceste baterii sunt eliminate
corect, veţi ajuta la prevenirea consecinţelor
negative pentru mediu și pentru sănătatea umană,
care, în caz contrar, pot fi provocate de către
manipularea și eliminarea greșită a acestor
baterii. Reciclarea acestor materiale va ajuta la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care pentru siguranţa,
performanţa sau integritatea datelor necesită o
conexiune permanentă cu bateria încorporată,
aceasta trebuie înlocuită numai de către
personalul specializat din centrele de service.
Pentru a vă asigura că bateriile vor fi dezafectate
corespunzător, predaţi produsulul la sfârșitul
duratei de funcţionare la centrele de colectare
pentru deșeuri electrice și electronice.
Pentru celelalte tipuri de baterii, vă rugăm să
consultaţi secţiunea în care este explicat modul
neprimejdios de îndepărtare a bateriei din produs.
Predaţi bateria uzată la un centru de colectare și
reciclare a bateriilor.
Pentru mai multe detalii referitoare la reciclarea
acestui produs sau a bateriei, vă rugăm să
contactaţi primaria , serviciul de preluare a
deșeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat
produsul.
Notificare pentru clienţi:
informaţiile următoare sunt
aplicabile numai echipamentelor
comercializate în ţările care
aplică directivele UE
Producătorul acestui aparat este: Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Reprezentantul autorizat
pentru compatibilitatea electromagnetică si
conformitatea electrosecurităţii produselor este :
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61,70327 Stuttgart, Germania. Pentru orice
problemă de service sau de garanţie, vă rugăm să
consultaţi documentele de garanţie ce insoţesc
aparatul.
• Piesele muzicale înregistrate sunt destinate
numai pentru uz privat. Utilizarea pieselor
muzicale dincolo de această limită necesită
permisiunea deţinătorilor drepturilor de
autor.
• Sony nu este responsabilă de înregistrări/
descărcări incomplete sau de deteriorarea
datelor ca urmare a unor probleme ale
reportofonului digital sau ale computerului.
• În funcţie de tipul textului și al caracterelor,
este posibil ca textul prezentat pe
reportofonul digital să nu fie afișat în mod
corespunzător pe dispozitiv. Aceasta poate
avea următoarele cauze:
– Capacitatea reportofonului digital conectat.
– Reportofonul digital nu funcţionează la
parametri normali.
– Informaţiile de conţinut sunt scrise într-o
limbă sau utilizând caractere pe care
reportofonul digital nu le acceptă.
Notificare pentru utilizatori
Toate drepturile rezervate. Acest manual sau
programul software descris în cadrul acestuia,
total sau parţial, nu poate fi reprodus, tradus sau
redus la orice formă lizibilă pentru un echipament
fără aprobare scrisă prealabilă din partea Sony
Corporation.
ÎN NICIO SITUAŢIE SONY CORPORATION
NU VA PUTEA FI TRASĂ LA
RĂSPUNDERE PENTRU NICIUN FEL DE
DAUNE SUBSECVENTE, INCIDENTE SAU
SPECIALE, INDIFERENT DACĂ SE
BAZEAZĂ PE UN PREJUDICIU, UN
CONTRACT SAU ALTELE, CARE DERIVĂ
DIN SAU SUNT LEGATE DE PREZENTUL
MANUAL, DE PROGRAMUL SOFTWARE
SAU DE ALTE INFORMAŢII CONŢINUTE
ÎN ACESTA, RESPECTIV DE UTILIZAREA
REZULTATĂ DIN ACEASTA.
Sony Corporation își rezervă dreptul de a aduce
orice modificări acestui manual sau informaţiilor
pe care le conţine acesta, în orice moment, fără
notificare.
Programul software descris în acest document se
poate supune, de asemenea, termenilor unui
acord separat de licenţă cu utilizatorul.
• Acest software este destinat sistemului
Windows și nu se poate utiliza cu sistemul
Macintosh.
• Cablul de conectare furnizat este destinat
reportofonului digital ICD-SX712. Nu este
posibilă conectarea altor reportofoane digitale.
3
RO
Ceea ce înregistraţi este destinat strict
divertismentului și uzului
dumneavoastră personal. Legile
dreptului de autor interzic alte forme
de utilizare fără permisiunea
deţinătorilor drepturilor de autor.
Utilizarea suportului Memory Stick™
pentru înregistrarea elementelor
grafice sau a altor date protejate prin
drepturi de autor este limitată la
restricţiile specificate în legile
dreptului de autor aflate în vigoare.
Orice utilizare care nu respectă aceste
restricţii este interzisă.
Acest produs acceptă suportul
„Memory Stick Micro™ (M2™)”.
„M2™” este o formă abreviată a
„Memory Stick Micro™”. Din acest
moment, în documentul de faţă se va
utiliza forma „M2™”.
Mărci comerciale
• Microsoft, Windows, Windows Vista și
Windows Media sunt mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în Statele Unite și/sau alte ţări.
• Macintosh și Mac OS sunt mărci comerciale ale
Apple Inc., înregistrate în S.U.A. și în alte ţări.
4
RO
• Pentium este marcă comercială înregistrată a
Intel Corporation.
• Tehnologia de codificare audio MPEG Layer-3
și brevetele sunt obţinute sub licenţă de la
Fraunhofer IIS și Thomson.
• Siglele microSD și microSDHC sunt mărci
comerciale ale SD-3C, LLC.
• „Memory Stick Micro”, „M2” și
sunt
mărci comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• „MagicGate” este marcă comercială a Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are
trademarks and/or registered trademarks of
Nuance Communications Inc., and/or its affiliates
in the United States and/or other countries.
• Brevetele S.U.A. și din alte ţări sunt obţinute
sub licenţă de la Dolby Laboratories.
Toate celelalte mărci comerciale și mărci
comerciale înregistrate sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale deţinătorilor
respectivi. În plus, simbolurile „™” și „®” nu sunt
menţionate în fiecare caz în acest manual.
Aplicaţia „Sound Organizer” utilizează module
software așa cum se arată mai jos:
Windows Media Format Runtime
This product contains technology subject to
certain intellectual property rights of Microsoft.
Use or distribution of this technology outside of
this product is prohibited without the appropriate
license(s) from Microsoft.
Cuprins
Primii pași
Operaţii de bază
Pasul 1: Verificarea conţinutului
pachetului ................................................8
Index de piese și elemente de
comandă ..............................................9
Prevenirea operaţiilor fără
intenţie (HOLD) ..............................11
Menţinerea unui nivel de volum
moderat (AVLS) ..............................12
Pasul 2: Reîncărcarea bateriilor ..........13
Reîncărcarea bateriilor utilizând
un computer ......................................13
Reîncărcarea bateriilor utilizând
un adaptor USB de c.a. ....................15
Când se impune încărcarea/
înlocuirea bateriilor .........................15
Pasul 3: Pornirea reportofonului
digital .....................................................16
Cuplarea sursei de alimentare ........16
Decuplarea sursei de
alimentare .........................................16
Pasul 4: Setarea ceasului ......................17
Setarea ceasului după
reîncărcarea bateriilor .....................17
Setarea ceasului cu ajutorul
meniului .............................................17
Pasul 5: Setarea limbii care se va
utiliza în fereastra afișajului ................20
Înregistrarea ................................. 21
Ascultarea .................................... 26
Ștergerea ....................................... 32
Alte operaţii de înregistrare
Modificarea setărilor de
înregistrare .............................................34
Comutarea direcţiei
microfoanelor încorporate ..............34
Selectarea unei scene de
înregistrare pentru fiecare
situaţie ................................................35
Înregistrarea manuală ......................40
Adăugarea unei înregistrări la un
fișier înregistrat anterior ..................42
Adăugarea unei înregistrări de
suprascriere în timpul redării ..........43
Înregistrarea cu câteva secunde
în avans – funcţia de
preînregistrare ...................................45
Începerea automată
a înregistrării ca răspuns
la sunet – funcţia VOR ....................47
5
RO
Înregistrarea pe o cartelă de
memorie .................................................49
Înregistrarea pe suporturi de
memorie diferite – înregistrarea
pe mai multe suporturi de
memorie .............................................53
Înregistrarea prin intermediul altor
dispozitive ..............................................55
Înregistrarea cu ajutorul unui
microfon extern ................................55
Înregistrarea de la alte
echipamente ......................................56
Funcţionarea în timpul
înregistrării ............................................61
Monitorizarea înregistrării ..............61
Alte operaţii de redare
Modificarea setărilor de redare ..........62
Metode de redare convenabile .......62
Selectarea unei date de
înregistrare din calendar
și redarea ...........................................63
Reducerea zgomotului din
sunetele redate și sporirea
clarităţii vocii umane – funcţia
de eliminare a zgomotului ...............65
Reglarea sunetului de redare
prin amplificarea sunetelor
inaudibile – funcţia de
amplificare digitală a vocii ..............66
Reglarea vitezei de redare și a
tonurilor – funcţia DPC (Digital
Pitch Control) cu buton de
control ................................................67
6
RO
Selectarea efectului de sunet ...........69
Selectarea modului de redare .........71
Redarea unui fișier la ora dorită,
cu alarmă ................................................73
Redarea prin intermediul altor
dispozitive ..............................................76
Înregistrarea cu alte
echipamente ......................................76
Editarea fișierelor
Aranjarea fișierelor dintr-un
folder ......................................................77
Mutarea unui fișier într-un alt
folder ..................................................77
Copierea unui fișier pe celălalt
suport de memorie ...........................78
Ștergerea tuturor fișierelor
dintr-un folder ...................................80
Utilizarea unui marcaj de urmărire ......81
Adăugarea unui marcaj de
urmărire .............................................81
Ștergerea unui marcaj de
urmărire .............................................82
Ștergerea simultană a tuturor
marcajelor de urmărire din
fișierul selectat ..................................83
Divizarea unui fișier .............................84
Divizarea unui fișier la poziţia
curentă ...............................................84
Divizarea unui fișier în poziţiile
tuturor marcajelor de urmărire .......85
Modificarea unui nume de folder .......87
Protejarea unui fișier ............................89
Despre funcţia de meniu
Efectuarea setărilor pentru meniu .....90
Setări de meniu .....................................91
Utilizarea computerului
Utilizarea reportofonului digital
cu computerul ..................................... 111
Conectarea reportofonului
digital la computer ......................... 112
Structura folderelor
și a fișierelor ....................................113
Deconectarea reportofonului
digital de la computer .................... 117
Copierea fișierelor din reportofonul
digital în computer ............................. 118
Copierea fișierelor muzicale din
computer în reportofonul digital și
redarea acestora .................................. 119
Copierea unui fișier muzical din
computer în reportofonul digital
(glisare și fixare) ............................. 119
Redarea fișierelor muzicale
copiate din computer utilizând
reportofonul digital ........................120
Utilizarea reportofonului digital
ca memorie USB .................................122
Utilizarea aplicaţiei software
furnizate Sound Organizer ................ 123
Ce puteţi face utilizând Sound
Organizer .........................................123
Cerinţe de sistem pentru
computer ..........................................125
Instalarea aplicaţiei Sound
Organizer .........................................126
Fereastra Sound Organizer ...........127
Informaţii suplimentare
Utilizarea unui adaptor de c.a.
USB ......................................................129
Deconectarea reportofonului
digital de la priza de c.a. ................130
Măsuri de precauţie ............................132
Specificaţii ............................................135
Cerinţe de sistem ............................135
Structură și specificaţii ...................136
Durata de viaţă a bateriei ..............140
Depanare
Depanare .............................................142
Listă de mesaje ....................................153
Limitări de sistem ...............................159
Ghid pentru fereastra afișajului ........161
Index .....................................................166
7
RO
Primii pași
Pasul 1: Verificarea conţinutului pachetului
Reportofon digital (1)
Software de aplicaţie, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)* (1)
Săculeţ de transport (1)
Îndepărtaţi folia de pe fereastra
afișajului înainte de a utiliza
reportofonul digital.
Cablu de conectare USB (1)
Ecran de protecţie la intemperii* (1)
Utilizaţi-l pentru a acoperi
microfoanele încorporate.
Furcă* (1)
Suport (1)
Software de aplicaţie, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
8
RO
Baterii reîncărcabile NH-AAA
(dimensiune AAA) (2)
Casetă pentru baterii (1)
Instrucţiuni de utilizare
Instrucţiunile de utilizare sunt stocate
ca fișiere PDF în memoria încorporată
a reportofonului digital.
* Ecranul de protecţie la intemperii, furca
și software-ul de aplicaţie Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) sunt
furnizate cu unele modele, dar numai în
anumite regiuni.
Vă atragem atenţia că toate schimbările
sau modificările neaprobate în mod
expres în acest manual pot duce la
anularea autorizării dvs. de utilizare a
acestui echipament.
Index de piese și elemente
de comandă
Faţă
Primii pași
I Butonul N (redare)/ENT (enter)*
J Butonul T-MARK (Marcaj de
urmărire)
K Comutatorul POWER/HOLD
L Butonul MENU
M Butonul VOLUME –/+*
N Butonul
(repetare)/A-B
O Butonul ERASE
P Orificiu pentru curea (Cureaua nu
este furnizată.)
Spate
A
B
C
D
E
F
G
Microfoane încorporate (stereo)
Indicator de funcţionare
Fereastra afișajului
Butonul SCENE
Butonul
(folder)
Butonul x STOP
Butonul z REC (înregistrare)/
PAUSE
H Butonul de control (v, V / .
(derulare rapidă înapoi), >
(derulare rapidă înainte))
Q Difuzor
R Comutatorul NOISE CUT
9
RO
S Comutatorul DPC(SPEED)/
KEY CTRL
T Compartiment pentru baterii
U Mufă m (microfon)*
V Mufă i (căști)
W Slot pentru cartelă de memorie
M2™/microSD
X Conector (USB)
* Aceste butoane și mufa sunt prevăzute cu
un punct tactil. Utilizaţi-l ca punct de
referinţă pentru operaţii sau pentru a
identifica fiecare terminal.
10
RO
Prevenirea operaţiilor fără
intenţie (HOLD)
Pentru a scoate reportofonul
digital din starea HOLD
Puteţi dezactiva toate butoanele
(HOLD) în vederea prevenirii
operaţiilor fără intenţie în timpul
transportului reportofonului digital etc.
Primii pași
Pentru a trece reportofonul
digital în starea HOLD
Glisaţi comutatorul POWER/HOLD
spre centru.
P Notă
Glisaţi comutatorul POWER/HOLD în
direcţia simbolului „HOLD”.
„HOLD” va apărea timp de circa
3 secunde, indicând faptul că toate
operaţiile cu butoane sunt dezactivate.
Când funcţia HOLD este activată în timpul
înregistrării, toate operaţiile cu butoane
sunt dezactivate. Pentru oprirea
înregistrării, anulaţi mai întâi funcţia
HOLD.
z Sfat
Chiar dacă funcţia HOLD este activată,
puteţi opri alarma apăsând pe orice buton.
(Redarea normală nu poate fi oprită.)
11
RO
Menţinerea unui nivel de
volum moderat (AVLS)
1 Apăsaţi pe MENU pentru a intra în
Funcţia AVLS (Automatic Volume
Limiter System) permite ascultarea
sunetelor la un nivel de volum moderat
atunci când se utilizează o pereche de
căști (nu sunt furnizate). Funcţia AVLS
limitează volumul maxim, pentru a
preveni problemele auditive sau
distragerea atenţiei, precum și pentru a
menţine un nivel moderat al volumului.
2 Selectaţi
modul meniu.
fila (Redare) t
„AVLS” și apăsaţi pe N/ENT.
3 Apăsaţi pe v sau V de pe butonul de
control pentru a selecta „OFF”, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
Este afișat mesajul „AVLS OFF?” cu
un semnal sonor.
Când „AVLS” este setat la „ON”
Când încercaţi să reglaţi volumul la un
nivel care îl depășește pe cel specificat
prin funcţia AVLS, indicatorul „AVLS”
se aprinde. Volumul nu poate fi reglat la
un nivel care depășește limita.
4 Apăsaţi pe v sau V de pe butonul de
control pentru a selecta „Yes”, apoi
apăsaţi pe N/ENT.
5 Apăsaţi pe x STOP pentru a ieși din
P Notă
„AVLS” este setat la „ON” în momentul
achiziţiei reportofonului digital. Dacă
doriţi să dezactivaţi funcţia și să redaţi
fișierele la volumul original, utilizaţi
meniul pentru a seta „AVLS” la „OFF”.
Când „AVLS” este setat la „OFF”
Pentru a dezactiva funcţia AVLS,
procedaţi astfel:
12
RO
modul meniu.
Pentru a activa din nou funcţia AVLS,
vă rugăm să selectaţi „ON” la pasul 3.
Dacă redaţi fișiere la un volum care
depășește nivelul specificat de funcţia
AVLS pentru intervalul de timp
specificat, se va afișa „AVLS” și meniul
„AVLS” este automat setat la „ON”.
Pasul 2: Reîncărcarea bateriilor
Reîncărcarea bateriilor
utilizând un computer
1 Introduceţi bateriile reîncărcabile.
Glisaţi și ridicaţi capacul
compartimentului pentru baterii,
introduceţi două baterii reîncărcabile
NH-AAA, respectând polaritatea
corectă, și închideţi capacul.
computer.
Utilizaţi cablul de conectare USB
furnizat cu reportofonul digital pentru
a stabili legătura între conectorul
(USB) al reportofonului digital și
portul USB al computerului.
Computer
Primii pași
Îndepărtaţi folia de pe fereastra
afișajului înainte de a utiliza
reportofonul digital.
Conectaţi reportofonul digital la un
computer aflat în funcţiune și încărcaţi
bateriile până când indicatorul bateriei
arată „
”.
Sunt necesare circa 4 ore pentru
încărcarea completă a bateriilor
descărcate.*
2 Conectaţi reportofonul digital la
Reportofon digital
La portul USB al
computerului
La conectorul
(USB)
Cablu de conectare USB
13
RO
În timpul încărcării bateriilor, mesajul
„Connecting” și indicatorul de baterie
sunt afișate sub forma unei animaţii.
t Faceţi clic pe „Scoatere IC
RECORDER”.
Pictograma și meniul afișate pot varia
de la un sistem de operare la altul.
Pe un ecran Macintosh, glisaţi
pictograma „IC RECORDER” de
pe desktop către „Trash” și fixaţi-o
acolo.
Indicator de baterie
Când bateriile sunt complet încărcate,
indicatorul de baterie va arăta „
”.
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer.
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, când reportofonul digital
conţine fișiere de date, acestea se pot
deteriora sau pot deveni imposibil de
redat.
1 Asiguraţi-vă că indicatorul de
funcţionare al reportofonului
digital nu luminează.
2 Efectuaţi următoarea operaţie la
computer.
Într-un ecran Windows, faceţi clic
pe pictograma de la baza
desktopului computerului.
14
RO
Pentru detalii privind deconectarea
reportofonului digital de la computer,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
aferente computerului.
3 Deconectaţi reportofonul digital
de la portul USB al computerului.
* Aceasta reprezintă o aproximare a
intervalului necesar pentru trecerea de
la stadiul de baterie complet descărcată
la cel de baterie complet încărcată, la
temperatura camerei. Durata variază în
funcţie de puterea rămasă a bateriilor și
de starea acestora. De asemenea, durata
crește dacă temperatura bateriilor este
scăzută sau dacă bateriile se încarcă în
timpul transferului datelor către
reportofonul digital.
P Notă
Dacă indicatorul de baterie nu este afișat
într-o animaţie, încărcarea nu s-a efectuat
în mod corespunzător. Consultaţi
„Depanare” de la pagina 142.
Când se utilizează baterii
complet încărcate sau baterii
alcaline LR03 (de dimensiune
AAA)
Urmaţi pasul 1.
P Notă
z Sfaturi
• Nu utilizaţi baterii cu mangan la acest
reportofon digital.
• La înlocuirea bateriilor, fișierele
înregistrate sau setările de alarmă nu sunt
șterse nici măcar la scoaterea bateriilor.
• La înlocuirea bateriilor, ceasul continuă
să funcţioneze circa 1 zi după scoaterea
bateriilor.
Indicatorul de baterie de pe afișaj
prezintă starea bateriei, cu ajutorul
unei animaţii.
Indicatorul de baterie rămasă
Primii pași
Bateriile alcaline LR03 (de dimensiune
AAA) nu se pot încărca (nu sunt furnizate).
Când se impune încărcarea/
înlocuirea bateriilor
: „Low Battery Level” apare.
Încărcaţi bateriile reîncărcabile
sau înlocuiţi bateriile vechi cu
cele noi.
m
: „Low Battery” apare și
reportofonul digital își va
opri funcţionarea.
Reîncărcarea bateriilor
utilizând un adaptor USB
de c.a.
Bateriile mai pot fi încărcate și prin
intermediul unui adaptor de c.a.,
AC-U50AG USB (nu este furnizat)
(pagina 129).
15
RO
Pasul 3: Pornirea reportofonului digital
Cuplarea sursei de
alimentare
Glisaţi comutatorul POWER/HOLD în
direcţia simbolului „POWER” timp de
peste o secundă. Reportofonul digital
este pornit și se afișează animaţia
„Accessing...”.
Decuplarea sursei de
alimentare
Glisaţi comutatorul POWER/HOLD în
direcţia simbolului „POWER” timp de
peste 2 secunde, iar animaţia „Power
Off” este afișată.
16
RO
z Sfaturi
• Când nu intenţionaţi să utilizaţi
reportofonul digital pentru o perioadă
îndelungată, recomandăm oprirea
acestuia.
• Când reportofonul digital se află în
modul oprire și îl lăsaţi neutilizat, fără a
încerca nicio operaţie, pentru o anumită
perioadă de timp, funcţia de oprire
automată se va activa. (La achiziţia
reportofonului digital, intervalul de timp
care precede activarea funcţiei de oprire
automată este setat la „10min”.) Puteţi
selecta din meniu intervalul de timp
anterior activării funcţiei de oprire
automată (pagina 109).
Pasul 4: Setarea ceasului
MENU
Setarea ceasului după
reîncărcarea bateriilor
x STOP
1 Apăsaţi v sau V de pe butonul de
v, V
.
Trebuie să setaţi ceasul astfel încât să
utilizeze funcţia de alarmă sau să
înregistreze data și ora.
Când introduceţi bateriile pentru prima
dată sau după ce reportofonul digital a
fost lăsat fără baterii timp de peste 1 zi,
apare animaţia „Set Date&Time”,
iar secţiunea aferentă anului începe să
fie afișată cu intermitenţă în fereastra
afișajului setărilor pentru ceas.
control pentru a seta succesiv anul,
luna, ziua, ora și minutul, apoi apăsaţi
N/ENT.
Când setaţi anul, selectaţi ultimele
două cifre ale anului.
Primii pași
N/ENT
2 Apăsaţi x STOP pentru a reveni la
afișarea modului oprire.
Setarea ceasului cu ajutorul
meniului
În timp ce reportofonul digital se află în
modul oprire, puteţi seta ceasul cu
ajutorul meniului.
17
RO
1 Selectaţi „Date&Time” în meniu.
1 Apăsaţi MENU pentru a intra în
modul meniu.
Se va afișa fereastra modului
meniu.
2 Apăsaţi . de la butonul de
control, apăsaţi v sau V de la
butonul de control pentru a selecta
fila
(Setare reportofon digital),
apoi apăsaţi N/ENT.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul
de control pentru a selecta
„Date&Time”, apoi apăsaţi
N/ENT.
18
RO
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Auto” sau
„Manual” apoi apăsaţi N/ENT.
Când aţi selectat „Auto”, ceasul este
reglat automat, utilizându-se ceasul
computerului conectat la
reportofonul digital și la care este
pornit programul Sound Organizer
furnizat.
Când selectaţi „Manual”, continuaţi
cu pașii următori.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „10y1m1d”,
apoi apăsaţi N/ENT.
4 Apăsaţi v sau V de pe butonul de
control pentru a seta succesiv anul,
luna, ziua, ora și minutul, apoi apăsaţi
N/ENT.
Când setaţi anul, selectaţi ultimele
două cifre ale anului.
Pentru a afișa data și ora curentă
În timp ce reportofonul digital se află în
modul oprire, apăsaţi x STOP pentru a
afișa data și ora curentă timp de circa
3 secunde.
Primii pași
5 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
P Notă
Dacă nu apăsaţi N/ENT în termen de
1 minut de la introducerea datelor de
setare a ceasului, modul de setare a
ceasului este anulat și fereastra va reveni
la afișarea modului oprire.
19
RO
Pasul 5: Setarea limbii care se va utiliza în
fereastra afișajului
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
x STOP
N/ENT
control pentru a selecta limba pe
care doriţi să o utilizaţi, apoi apăsaţi
N/ENT.
v, V
Puteţi selecta limba care se va utiliza
pentru mesaje, meniuri, nume de
foldere, nume de fișiere etc., din 6 limbi.
1 Selectaţi fila
(setare reportofon
digital) t „Language” în meniu, apoi
apăsaţi N/ENT.
Puteţi selecta următoarele limbi.
Deutsch (Germană), English
(Engleză), Español (Spaniolă),
Français (Franceză), Italiano
(Italiană), Русский (Rusă)
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
20
RO
Operaţii de bază
Înregistrarea
P Notă
• Înainte de a realiza o înregistrare, asiguraţi-vă că verificaţi indicatorul de baterie
(pagina 15).
• Se pot înregistra zgomote dacă un obiect, precum degetul etc., intră în contact de frecare
sau zgâriere cu reportofonul digital în timpul înregistrării.
Operaţii de bază
z Sfat
Înainte de începerea înregistrării, recomandăm realizarea în prealabil a unei înregistrări de
test sau monitorizarea înregistrării (pagina 61).
Comutarea direcţiei microfoanelor încorporate
1 Modificaţi manual unghiul microfoanelor
încorporate, în funcţie de direcţia în care doriţi să
înregistraţi (pagina 34).
Microfoane
încorporate
Microfoane
încorporate
Selectarea unui folder
1 Glisaţi comutatorul POWER/HOLD spre centru,
pentru a scoate reportofonul digital din starea
HOLD (pagina 11).
21
RO
2 Apăsaţi
pentru a afișa fereastra de selecţie a
folderului.
3 Apăsaţi . de la butonul de control, apăsaţi v sau
V de la butonul de control pentru a selecta fila
(Voce), apoi apăsaţi > de la butonul de
control.
P Notă
La achiziţia reportofonului digital, se va afișa numai
fila
(Voce). Filele
(Muzică) și
(Podcast) se
vor afișa când transferaţi fișiere din computer
(pagina 119, 124).
Fila
(Memorie încorporată) va fi afișată la
introducerea unei cartele de memorie în reportofonul
digital (pagina 50).
22
RO
v, V
., >
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de control pentru a
v
selecta folderul în care doriţi să înregistraţi fișiere.
La achiziţia reportofonului digital sunt disponibile
5 foldere (
FOLDER01-05).
V
Operaţii de bază
5 Apăsaţi N/ENT.
N/ENT
Începerea înregistrării (Înregistrare automată - AGC)
1 Rotiţi microfoanele încorporate în direcţia sursei
care urmează a fi înregistrată.
23
RO
2 În modul oprire, apăsaţi z REC/PAUSE.
Indicatorul de funcţionare luminează în culoarea
roșie.
Nu trebuie să ţineţi apăsat butonul z REC/PAUSE
în timpul înregistrării.
Noul fișier va fi înregistrat automat, după ultimul
fișier înregistrat.
Indicator de
funcţionare
z REC/
PAUSE
Pentru oprirea înregistrării
1 Apăsaţi x STOP.
Indicatorul de funcţionare este afișat cu
intermitenţă în culoarea portocalie și reportofonul
digital se oprește la începutul fișierului de
înregistrare curent.
x STOP
Notă în timpul accesării
Reportofonul digital înregistrează date și le stochează în suportul de memorie când
indicatorul de funcţionare este afișat cu intermitenţă în portocaliu. În timp ce
reportofonul digital accesează date, nu demontaţi bateriile și nu conectaţi sau
deconectaţi adaptorul de c.a. USB (nu este furnizat). Riscaţi să deterioraţi datele.
24
RO
Alte operaţii
Apăsaţi z REC/PAUSE. Pe durata întreruperii înregistrării,
indicatorul de funcţionare este afișat intermitent în culoarea
roșie și „
” începe să fie afișat cu intermitenţă în fereastra
afișajului.
anularea întreruperii și
reluarea înregistrării
Apăsaţi din nou z REC/PAUSE. Înregistrarea este reluată de la
punctul respectiv. (Pentru a opri înregistrarea după întreruperea
acesteia, apăsaţi x STOP.)
examinarea instantanee
a înregistrării curente**
Apăsaţi N/ENT. Înregistrarea se oprește și redarea începe de la
începutul fișierului pe care tocmai l-aţi înregistrat.
examinarea în timpul
înregistrării**
Ţineţi apăsat . de la butonul de control în timpul înregistrării
sau al întreruperii înregistrării. Înregistrarea se oprește și puteţi
căuta înapoi, în timp ce ascultaţi sunetul de redare rapidă. După
eliberarea . de la butonul de control, redarea începe de la
punctul respectiv.
Operaţii de bază
întreruperea
înregistrării*
* La o oră după întreruperea înregistrării, întreruperea este anulată automat și reportofonul
digital reintră în modul oprire.
** Nu puteţi selecta această funcţie în modul înregistrare manuală.
z Sfaturi
• Puteţi înregistra până la 199 de fișiere în fiecare folder.
• Puteţi crea foldere noi sau șterge foldere nedorite, utilizând programul furnizat Sound
Organizer (pagina 123).
• După introducerea unei cartele de memorie, puteţi continua să înregistraţi un fișier prin
modificarea automată a locaţiei folderului utilizat pentru stocarea fișierului, de la
memoria încorporată la cartela de memorie, după umplerea memoriei încorporate
(înregistrare pe mai multe suporturi de memorie) (pagina 53).
25
RO
Ascultarea
Începerea redării
1 Glisaţi comutatorul POWER/HOLD spre centru,
pentru a scoate reportofonul digital din starea
HOLD (pagina 11).
2 Apăsaţi
.
3 Apăsaţi . de la butonul de control, apăsaţi v sau
v, V
V de la butonul de control pentru a selecta fila
(Voce), fila
(Muzică) sau fila
(Podcast),
apoi apăsaţi > de la butonul de control.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de control pentru a
., >
v
selecta folderul.
V
26
RO
5 Apăsaţi > de la butonul de control.
>
6 Apăsaţi v sau V de la butonul de control pentru a
v
selecta fișierul pe care doriţi să-l redaţi.
V
Redarea va începe în scurt timp, iar indicatorul de
funcţionare va lumina în verde. (Când „LED” este
setat la „OFF” în meniu (pagina 106), indicatorul
de funcţionare nu luminează.)
Operaţii de bază
7 Apăsaţi N/ENT.
Indicator de
funcţionare
N/ENT
27
RO
8 Apăsaţi VOLUME –/+ pentru a regla volumul.
P Notă
VOLUME –/+
Când „AVLS” este setat la „ON” în meniu
(pagina 102) și indicatorul „AVLS” este aprins, nu
puteţi regla volumul la un nivel care depășește nivelul
specificat prin funcţia AVLS. Dacă doriţi să dezactivaţi
funcţia și să redaţi fișierele la volumul original, utilizaţi
meniul pentru a seta „AVLS” la „OFF”.
Pentru oprirea redării
1 Apăsaţi x STOP.
x STOP
28
RO
Alte operaţii
oprirea la poziţia curentă Apăsaţi N/ENT. Pentru reluarea redării de la punctul
(funcţia Întrerupere
respectiv, apăsaţi din nou N/ENT.
redare)
Apăsaţi o dată pe . de la butonul de control.*1*2
revenirea la fișierele
precedente
Apăsaţi în mod repetat . de la butonul de control. (În timpul
modului oprire, ţineţi apăsat butonul pentru a vă deplasa
continuu înapoi în fișiere.*3)
salt la fișierul următor
Apăsaţi o dată pe > de la butonul de control.*1*2
Operaţii de bază
revenirea la începutul
fișierului curent
salt la fișierele ulterioare Apăsaţi în mod repetat > de la butonul de control. (În timpul
modului oprire, ţineţi apăsat butonul pentru a executa continuu
salturi peste fișiere.*3)
*1 Când este setat un marcaj de urmărire, reportofonul digital se deplasează înapoi sau înainte,
la marcajul de urmărire aflat înainte sau după punctul curent (pagina 81).
*2 Aceste operaţii se execută atunci când „Easy Search” este setat la „OFF” (pagina 62).
3
* În modul căutare continuă, reportofonul digital nu localizează marcajele de urmărire.
Despre vizualizarea cu file
Zona înregistrabilă și zona numai pentru redare a folderelor stocate pe reportofonul
digital sunt gestionate separat și sunt afișate cu file. Când alegeţi un folder, puteţi trece
la una dintre aceste zone prin comutarea unei file.
File
(Voce): Zonă înregistrabilă. Aceasta este zona utilizată pentru gestionarea
fișierelor înregistrate cu reportofonul digital.
29
RO
(Muzică): Zonă numai pentru redare. Aceasta este zona utilizată pentru
gestionarea fișierelor muzicale transferate de la computer.
(Podcast): Zonă numai pentru redare. Aceasta este zona utilizată pentru
gestionarea fișierelor podcast transferate de la computer.
(Memorie încorporată) sau
(Memorie externă): Puteţi comuta între memoria
încorporată și memoria externă (cartelă de memorie) a reportofonului digital
(pagina 51, 52).
La achiziţia reportofonului digital, se va afișa numai fila
(Voce). Filele
(Muzică)
și
(Podcast) se vor afișa când transferaţi fișiere din computer (pagina 119, 124).
Fila
(Memorie încorporată) va fi afișată la introducerea unei cartele de memorie în
reportofonul digital (pagina 50).
Aspectul afișajului la redarea unui fișier
A Informaţii despre fișier
Apăsaţi v sau V de la butonul de control pentru a verifica informaţiile despre fișier
în cursul redării.
Un fișier înregistrat utilizând reportofonul digital este afișat după cum urmează.
: Nume folder: FOLDER01-FOLDER05
: Nume fișier: Dată_număr fișier (de ex., 100101_001)
30
RO
: Nume artist (de ex., My Recording)
: Titlu: Dată_număr fișier (de ex., 100101_001)
Operaţii de bază
Contor de nivel al redării
B Informaţii contor
Puteţi selecta modul de afișare din meniu (pagina 105).
Timp scurs: Timpul de redare scurs al unui fișier
Timp rămas: Durata de redare rămasă a unui fișier
Dată înregistrare: Data la care s-a realizat înregistrarea
Durată de înregistrare: Durata înregistrării
C Durată de înregistrare rămasă
Afișează durata de înregistrare rămasă, în ore, minute și secunde.
Dacă durata rămasă depășește 10 ore, timpul este afișat în ore.
Dacă durata rămasă depășește 10 minute, dar este mai mică de 10 ore, timpul este
afișat în ore și minute.
Dacă au rămas mai puţin de 10 minute, durata este afișată în minute și secunde.
31
RO
Ștergerea
P Notă
Dacă o înregistrare este ștearsă, nu o mai puteţi recupera.
Selectarea și ștergerea unui fișier
1 Glisaţi comutatorul POWER/HOLD spre centru,
pentru a scoate reportofonul digital din starea
HOLD (pagina 11).
2 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l ștergeţi atunci
când reportofonul digital se află în modul oprire
sau redare.
3 Apăsaţi ERASE.
„Erase?” este afișat și fișierul specificat este redat,
pentru confirmare.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de control pentru
ERASE
v
a selecta „Execute”.
V
32
RO
5 Apăsaţi N/ENT.
Animaţia „Erasing...” apare în fereastra afișajului și
fișierul selectat va fi șters.
Când un fișier este șters, celelalte fișiere se vor
deplasa în sus, astfel încât să nu existe spaţiu între
fișiere.
N/ENT
Pentru anularea ștergerii
ștergerea unui fișier”, apoi apăsaţi N/ENT.
Operaţii de bază
1 Selectaţi „Cancel” în pasul 4 din „Selectarea și
N/ENT
Pentru a șterge un alt fișier
Continuaţi cu pașii 2-5 din „Selectarea și ștergerea unui fișier”.
Pentru ștergerea parţială a unui fișier
Mai întâi, separaţi fișierul în două părţi (pagina 84), apoi continuaţi cu pașii 2-5 din
„Selectarea și ștergerea unui fișier”.
33
RO
Alte operaţii de înregistrare
Modificarea setărilor de înregistrare
Comutarea direcţiei
microfoanelor încorporate
Microfoanele încorporate sunt
unidirecţionale. Puteţi modifica manual
unghiul microfoanelor încorporate.
Rotirea spre exterior a ambelor
capsule ale microfoanelor
încorporate (poziţia 120°)
Rotirea ambelor capsule ale
microfoanelor încorporate în
aceeași direcţie (poziţia 0°)
Puteţi înregistra sunetul direct din faţa
microfoanelor încorporate. Acest lucru
este convenabil când doriţi să
înregistraţi o sursă de sunet într-o
anumită direcţie, precum o notă vocală,
un interviu etc.
34
RO
Microfonul din dreapta înregistrează
sunetele din partea dreaptă, iar
microfonul din stânga înregistrează
sunetele din partea stângă. Astfel, puteţi
obţine o înregistrare dinamică a
sunetelor stereo, deci această poziţie
este recomandată pentru înregistrarea
unei surse de sunet, precum o
conferinţă, interpretarea unei piese
muzicale etc.
Selectarea unei scene de
înregistrare pentru fiecare
situaţie
SCENE
x STOP
(Meeting)
N/ENT
v, V
(Interview)
(Music)
1 În modul oprire, apăsaţi SCENE.
Se va afișa fereastra Scene Select.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta scena dorită,
apoi apăsaţi N/ENT.
(My Scene)
Pentru a înregistra dictarea,
cu un microfon în faţa gurii.
Alte operaţii de înregistrare
În funcţie de diferitele scene de
înregistrare, puteţi modifica în bloc
elementele pentru înregistrare, precum
REC Mode (pagina 94), REC Level
(pagina 95) etc., la setările recomandate.
Puteţi modifica setările pentru fiecare
element.
(Voice
Notes)
Pentru a înregistra într-o
diversitate de situaţii,
precum înregistrarea într-o
sală de conferinţe spaţioasă.
Pentru a înregistra vocea
umană, la o distanţă de
1-2 metri. Când rotiţi ambele
capsule ale microfoanelor
încorporate în aceeași
direcţie (poziţia 0°), efectul
direcţional al microfoanelor
se va îmbunătăţi.
Pentru a înregistra sunete
emise de o ghitară acustică,
pian, vioară sau alte sunete
instrumentale, de la o
distanţă de 2-3 metri.
Utilizaţi pentru stocarea
setărilor preferate.
35
RO
P Notă
• Nu puteţi seta o scenă în timpul
înregistrării.
• La trecerea a 60 de secunde fără nicio
operaţie după apariţia ferestrei Scene
Select în pasul 1, se va afișa ecranul
modului oprire.
Există metode de efectuare a setărilor
pentru o înregistrare de calitate altele
decât prin utilizarea selecţiei scenelor.
Înregistrarea la o întâlnire
• Când înregistraţi o voce provenită
dintr-o anumită direcţie, setaţi unghiul
microfoanelor încorporate la 0°. Când
înregistraţi voci din direcţii
nespecificate, setaţi unghiul
microfoanelor încorporate la 120°
(pagina 34).
• Prin așezarea reportofonului digital pe
suportul furnizat, puteţi înregistra cu
sunete clare și cu zgomote de nivel
redus, fără zgomote de vibraţii
provenite de la birou.
36
RO
Înregistrarea unei note vocale
Setaţi unghiul microfoanelor
încorporate la 0° (pagina 34).
Microfoane
încorporate
Înregistrarea unui interviu
Setaţi unghiul microfoanelor
încorporate la 0° (pagina 34).
Sursa de sunet
Aprox. 2-3 metri
• Setaţi unghiul microfoanelor
încorporate la 120° (pagina 34).
• Prin atașarea unui trepied (nu este
furnizat) utilizând suportul furnizat,
puteţi regla mai precis unghiul
reportofonului digital și pe cel al
microfoanelor încorporate.
Alte operaţii de înregistrare
Înregistrarea muzicii
Instalaţi reportofonul
digital cu fereastra
afișajului orientată în sus
și cu microfoanele
încorporate îndreptate
spre sursa de sunet.
Trepied (nu este furnizat)
37
RO
Pentru modificarea setărilor
Scene Select utilizând meniul
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„Scene Edit” din meniu, apoi apăsaţi
N/ENT.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Edit from
Current Setting” sau „Edit” apoi
apăsaţi N/ENT.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta scena pentru
care doriţi să modificaţi setările, apoi
apăsaţi N/ENT.
control pentru a selecta elementul de
meniu pe care doriţi să-l modificaţi,
apoi apăsaţi N/ENT.
5 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta un element
de setat, apoi apăsaţi N/ENT.
Pentru detalii privind elementele
și setările de meniu, consultaţi
paginile 94 - 98.
38
RO
6 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Edit
Complete”, apoi apăsaţi N/ENT.
Setările implicite
Pentru detalii privind elementele
și setările de meniu, consultaţi
paginile 94 - 98.
(Meeting) (Voice
Notes)
(Interview)
MP3
MP3
MP3
192kbps 128kbps 192kbps
REC
Level
Medium Low
Medium
Pentru setarea parametrilor
elementelor de meniu din Scene
Select la valorile implicite
REC
Level
Value
–
–
–
1 Selectaţi „Set Default Value” în pasul
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
LIMITER –
–
–
7 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
3 din „Pentru modificarea setărilor
Scene Select utilizând meniul”, apoi
apăsaţi N/ENT.
„Default Value?” va fi afișat.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Setările elementelor de meniu vor fi
stabilite la valorile implicite.
VOR
OFF
OFF
OFF
SYNC
REC
OFF
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN MIC IN MIC IN
Alte operaţii de înregistrare
REC
Mode
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
39
RO
(Music)
(My Scene)
REC
Mode
LPCM
LPCM
44.1kHz/16bit 44.1kHz/16bit
REC
Level
Low(Music)
Manual
REC
Level
Value
–
10
Înregistrarea manuală
Microfoane
încorporate
x STOP
LCF(Low OFF
Cut)
OFF
LIMITER –
ON
VOR
OFF
–
SYNC
REC
OFF
OFF
Select
Input
MIC IN
MIC IN
z REC/PAUSE
N/ENT
., >
Când setaţi „REC Level” la „Manual
”, puteţi regla manual nivelul de
înregistrare, în funcţie de sursa de sunet.
Dacă este necesar, mai puteţi utiliza
setarea „LIMITER” (pagina 96) din
meniu, pentru a reduce distorsiunea
sunetelor.
1 Setaţi „REC Level” la „Manual
” în meniu (pagina 95).
40
RO
2 Selectaţi un folder.
Pentru detalii, consultaţi „Selectarea
unui folder” (pagina 21).
3 Rotiţi microfoanele încorporate în
4 Ţineţi apăsat z REC/PAUSE.
Reportofonul digital intră în modul
de așteptare a înregistrării. Când
microfoanele captează sunete,
contorul de nivel din fereastra
afișajului se deplasează.
Indicatorul OVER
Alte operaţii de înregistrare
direcţia sursei care urmează a fi
înregistrată.
Puteţi verifica valoarea nivelului de
înregistrare utilizând contorul de vârf
al ferestrei afișajului. Reglaţi nivelul
mai aproape de –12 dB, într-un
interval care este adecvat pentru sursa
de sunet.
Dacă se afișează „
”, apăsaţi .
de la butonul de control pentru a
reduce nivelul de înregistrare, astfel
încât „
” să nu fie afișat, pentru
a preveni distorsiunea sunetelor.
Reglaţi nivelul maxim
de sunet la circa
–12 dB.
Ţineţi apăsat . sau > de la
butonul de control pentru a modifica
în mod continuu valoarea REC Level.
Nivelul sunetului este, de asemenea,
afișat sub forma unui număr în partea
dreaptă a contorului de nivel.
6 Realizaţi celelalte setări în funcţie de
5 Apăsaţi . sau > de la butonul
de control pentru a regla nivelul de
înregistrare, în funcţie de sursa de
sunet.
starea înregistrării.
Dacă este necesar, utilizaţi setarea
„LIMITER” din meniu (pagina 96).
41
RO
7 Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi
z REC/PAUSE.
Când opţiunea „Add/Overwrite” din
meniu este setată la „Add”, puteţi
adăuga o înregistrare la fișierul redat.
Înregistrarea adăugată va fi amplasată
după fișierul curent și va fi considerată
ca făcând parte din fișier.
În timpul redării fișierului 3
8 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi
Fișier 3
Fișier 4
x STOP.
După adăugarea unei înregistrări
P Notă
• În modul înregistrare manuală, nu puteţi
înregistra cu funcţia VOR (pagina 47).
• În modul înregistrare manuală, nu puteţi
examina înregistrarea curentă, nici chiar
dacă apăsaţi N/ENT.
Adăugarea unei înregistrări
la un fișier înregistrat
anterior
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
42
RO
Fișier 3
Fișier 4
Înregistrare adăugată
Selectaţi mai întâi fișierul la care doriţi
să adăugaţi o înregistrare.
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„Add/Overwrite” din meniu, apoi
apăsaţi N/ENT.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Add”,
apoi apăsaţi N/ENT.
„Add/Overwrite” este setat la „OFF”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
modul meniu.
4 Când este redat fișierul care urmează
a fi adăugat, apăsaţi z REC/PAUSE.
„Add REC?” va fi afișat.
Pentru detalii despre redare,
consultaţi pagina 26.
• Nu puteţi adăuga o înregistrare când
fișierul a atins dimensiunea limită (2 GB
pentru fișierele LPCM, respectiv 1 GB
pentru fișierele MP3).
• Nu puteţi adăuga o înregistrare la un
fișier LPCM sau la un fișier MP3 care nu
a fost înregistrat utilizând reportofonul
digital. Mai mult, când editaţi fișiere
utilizând software-ul furnizat Sound
Organizer, adăugarea unei înregistrări la
fișiere nu este posibilă.
• Modul REC Mode al unei înregistrări
suplimentare coincide cu cel al fișierului
adăugat.
• Dacă au trecut 10 minute de la pasul 4,
trebuie să reluaţi procedura începând de
la pasul 4.
Alte operaţii de înregistrare
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
P Notă
Adăugarea unei înregistrări
de suprascriere în timpul
redării
5 În timp ce este afișat „Add REC?”,
apăsaţi z REC/PAUSE.
Indicatorul de funcţionare va lumina
în culoarea roșie. Apoi, înregistrarea
începe.
6 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
x STOP.
43
RO
Când opţiunea „Add/Overwrite” din
meniu este setată la „Overwrite”, puteţi
adăuga o înregistrare de suprascriere
după un punct selectat dintr-un fișier
înregistrat. Partea din fișier ulterioară
punctului selectat va fi ștearsă.
Punctul de început al unei înregistrări de
suprascriere
Fișier 2
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Overwrite”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Fișier 3 Fișier 4
Partea ștearsă
din fișierul 2
Fișier 2
Fișier 3 Fișier 4
Înregistrare de suprascriere adăugată în
fișierul 2
Selectaţi mai întâi fișierul la care doriţi
să adăugaţi o înregistrare de
suprascriere.
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„Add/Overwrite” din meniu, apoi
apăsaţi N/ENT.
44
RO
„Add/Overwrite” este setat la „OFF”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
4 La redarea fișierului care urmează a fi
adăugat, apăsaţi z REC/PAUSE în
poziţia în care doriţi să suprascrieţi
fișierul.
„Overwrite REC?” va fi afișat.
Pentru detalii despre redare,
consultaţi pagina 26.
5 În timp ce este afișat „Overwrite
REC?”, apăsaţi z REC/PAUSE.
Indicatorul de funcţionare va lumina
în culoarea roșie. Apoi, înregistrarea
începe.
6 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi
x STOP.
P Notă
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
Alte operaţii de înregistrare
• Nu puteţi adăuga o înregistrare de
suprascriere la un fișier MP3 când fișierul
a atins limita dimensională maximă
(1 GB). Puteţi adăuga o înregistrare de
suprascriere la un fișier LPCM, chiar
dacă fișierul a atins limita dimensională
maximă (2 GB), când începutul porţiunii
care se va suprascrie nu a atins limita
dimensională maximă.
• Nu puteţi adăuga o înregistrare de
suprascriere la un fișier LPCM sau la
un fișier MP3 care nu a fost înregistrat
utilizând reportofonul digital. Mai mult,
când editaţi fișiere utilizând software-ul
furnizat Sound Organizer, adăugarea
unei înregistrări de suprascriere la fișiere
nu este posibilă.
• Modul REC Mode al unei înregistrări de
suprascriere suplimentare coincide cu cel
al fișierului adăugat.
• Dacă au trecut 10 minute de la pasul 4,
trebuie să reluaţi procedura începând de
la pasul 4.
Înregistrarea cu câteva
secunde în avans – funcţia
de preînregistrare
Funcţia de preînregistrare permite
înregistrarea surselor de sunet timp de
aproximativ 5 secunde anterior
momentului în care se apasă z REC/
PAUSE. Acest lucru este util pentru
înregistrarea pe durata interviurilor sau
la efectuarea de înregistrări în aer liber,
astfel încât să nu pierdeţi ocazia de a
începe înregistrarea.
45
RO
Timp de 5 secunde, sunetele
sunt stocate în memorie.
Apăsaţi z REC/
PAUSE pentru a intra
în modul de așteptare
a înregistrării.
Apăsaţi z REC/
PAUSE.
5 Ţineţi apăsat z REC/PAUSE.
Reportofonul digital intră în modul
de așteptare a înregistrării.
Preînregistrarea începe și sunetele din
ultimele maximum 5 secunde sunt
stocate în memorie.
Înregistrarea
începe.
Afișează durata de
stocare a sunetelor în
memorie.
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„PRE REC” din meniu, apoi apăsaţi
N/ENT.
6 Pentru a începe înregistrarea, apăsaţi
z REC/PAUSE.
Modul de așteptare a înregistrării este
anulat și înregistrarea continuă de la
sunetul memorat la pasul 5.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „ON”, apoi
apăsaţi N/ENT.
„PRE REC” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
4 Selectaţi un folder.
46
RO
7 Pentru a opri înregistrarea, apăsaţi
x STOP.
P Notă
• Dacă începeţi înregistrarea cu funcţia de
preînregistrare utilizând microfoanele
încorporate, este posibil să se înregistreze
un declic la apăsarea pe z REC/PAUSE.
Pentru a înregistra cu funcţia de
preînregistrare, recomandăm utilizarea
unui microfon extern.
• Când durata de înregistrare rămasă este
mai mică de 10 secunde, funcţia de
preînregistrare este dezactivată. Înainte
de a începe utilizarea funcţiei de
preînregistrare, ștergeţi fișierele nedorite.
• După trecerea a 60 de minute de la
intrarea reportofonului digital în modul
așteptare la pasul 5, modul așteptare va fi
anulat și înregistrarea se oprește.
• Dacă opriţi înregistrarea înainte de
pasul 6, sunetele stocate în memorie
nu vor fi salvate.
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„VOR” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire sau
înregistrare, apoi apăsaţi N/ENT.
Alte operaţii de înregistrare
Pentru anularea funcţiei de
preînregistrare
Puteţi seta funcţia VOR (Voice
Operated Recording) la „ON”, pentru
a determina reportofonul digital să
înceapă înregistrarea atunci când
detectează sunete, respectiv să întrerupă
înregistrarea atunci când nu se aud
sunete, eliminând înregistrarea pe
durata perioadelor fără sunete.
Setaţi „PRE REC” la „OFF” în pasul 2.
Începerea automată a
înregistrării ca răspuns
la sunet – funcţia VOR
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
control pentru a selecta „ON”,
apoi apăsaţi N/ENT.
„VOR” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
47
RO
4 Apăsaţi z REC/PAUSE.
„
” apare în fereastra
afișajului.
Înregistrarea se întrerupe când nu se
detectează sunete și „
” este
afișat cu intermitenţă. Când
reportofonul digital detectează din
nou sunete, înregistrarea reîncepe.
Pentru anularea funcţiei VOR
Setaţi „VOR” la „OFF” în pasul 2.
P Notă
• Funcţia VOR este afectată de sunetele
care vă înconjoară. Setaţi „REC Level”
în meniu, în funcţie de condiţiile de
înregistrare. Dacă înregistrarea nu este
satisfăcătoare după modificarea setării
„REC Level”, sau pentru o înregistrare
importantă, setaţi „VOR” la „OFF” în
meniu.
• Dacă apăsaţi z REC/PAUSE pentru
a întrerupe înregistrarea pe durata
înregistrării VOR, numai „
” este
afișat cu intermitenţă.
• Pe durata înregistrării manuale
(pagina 40), a preînregistrării (pagina 45)
și a înregistrării sincronizate (pagina 57),
funcţia VOR nu este operaţională.
48
RO
Înregistrarea pe o cartelă de memorie
Despre cartelele de memorie
compatibile
x STOP
z REC/PAUSE
N/ENT
v, V
.
* Când introduceţi o
cartelă de memorie cu
partea din spate a
reportofonului digital
orientată spre dvs.
Introduceţi cartela microSD cu partea
cu terminalele orientată spre dvs.*
În afara memoriei încorporate, puteţi
înregistra fișiere pe o cartelă de
memorie.
Alte operaţii de înregistrare
Introduceţi M2™ cu eticheta
orientată spre dvs.*
Cartelele de memorie care se pot utiliza
cu reportofonul digital sunt
următoarele:
• Suport Memory Stick Micro™ (M2™):
Se acceptă până la 16 GB.
• Cartelă microSD: Sunt acceptate
cartele microSD (FAT16) mai mici de
2 GB și cartele microSDHC (FAT32)
cu capacităţi cuprinse între 4 GB și
32 GB.
Nu sunt acceptate cartele de memorie
de 64 MB sau mai puţin.
Cartelele microSD/microSDHC care
au fost testate în conformitate cu
standardele noastre sunt următoarele.
Cartele microSD/microSDHC
Furnizor
2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic a
a
a
a
—
a
a
a
a
a
SanDisk
49
RO
a: Funcţionare testată
–: Funcţionare netestată
Valabil începând cu septembrie 2010
Pentru ICD-SX712, testele operaţionale
efectuate au utilizat cartele de memorie
disponibile începând cu septembrie 2010.
Pentru cele mai recente informaţii despre
cartelele de memorie testate, accesaţi
pagina principală de asistenţă pentru
reportofonul digital:
http://support.sony-europe.com/DNA
În acest manual, cartelele M2™ și
microSD sunt desemnate sub denumirea
generică de „cartelă de memorie”.
Slotul pentru cartela M2™/microSD
este desemnat sub denumirea „slot de
cartelă de memorie”.
Datorită specificaţiilor sistemului de
fișiere al reportofonului digital, puteţi
înregistra și reda un fișier LPCM mai
mic de 2 GB, precum și un fișier MP3/
LPEC/WMA/AAC-LC mai mic de
1 GB, cu ajutorul unei cartele de
memorie.
Puteţi înregistra până la 4.074 de fișiere pe
un suport M2™.
P Notă
Nu sunt garantate operaţiile pe toate
tipurile de cartele de memorie compatibile.
50
RO
Pentru introducerea unei cartele
de memorie
Înainte de înregistrare, copiaţi pe
computer toate datele stocate în cartela
de memorie și formataţi cartela de
memorie din reportofonul digital
(pagina 110), astfel încât să nu mai
conţină date.
1 Deschideţi capacul slotului cartelei de
memorie, în modul oprire.
2 Introduceţi o cartelă M2™ sau
microSD în direcţia indicată în
ilustraţia de la pagina 49, în condiţii
de siguranţă, până la capătul slotului,
până când aceasta se fixează cu un
declic. Apoi, închideţi capacul.
Pentru extragerea unei cartele de
memorie
Împingeţi cartela de memorie în slot.
Când aceasta este împinsă spre exterior,
extrageţi-o din slotul cartelei de
memorie.
Structura folderelor și a fișierelor
În afara folderelor din memoria
încorporată, pe o cartelă de memorie
se mai creează încă 5 foldere.
Structura folderelor și a fișierelor este
oarecum diferită de aceea a memoriei
încorporate (pagina 115).
P Notă
apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta fila
(Memorie încorporată), apoi
apăsaţi N/ENT.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Memory
Card”, apoi apăsaţi N/ENT.
Alte operaţii de înregistrare
• Nu introduceţi și nu extrageţi o cartelă de
memorie pe durata înregistrării/redării/
formatării. În caz contrar, reportofonul
digital poate suferi o defecţiune.
• Nu extrageţi cartela de memorie în timp
ce animaţia „Accessing...” apare în
fereastra afișajului. Riscaţi să deterioraţi
datele.
• Dacă o cartelă de memorie nu este
recunoscută, extrageţi-o și apoi
reintroduceţi-o în reportofonul digital.
• Închideţi ferm capacul slotului cartelei de
memorie. De asemenea, nu introduceţi în
slot obiecte lichide, metalice, inflamabile
sau vreun alt obiect în afara cartelei de
memorie. Pericol de incendiu,
electrocutare sau defecţiuni.
2 Apăsaţi . de la butonul de control,
Fila
(Memorie încorporată) se
transformă în fila
(Memorie
externă), iar ulterior se va afișa
fereastra de selecţie a folderelor.
Pentru a comuta destinaţia
reportofonului digital la cartela
de memorie (din fereastra de
selecţie a folderelor)
1 Apăsaţi
.
Se va afișa fereastra de selecţie
a folderelor.
4 Apăsaţi x STOP pentru a reveni la
afișarea modului oprire.
51
RO
Pentru utilizarea memoriei
încorporate
Selectaţi „Built-In Memory” în pasul 3.
Pentru a comuta destinaţia
reportofonului digital la cartela
de memorie (din meniu)
1 Selectaţi fila
(setare reportofon
digital) t „Select Memory” în
meniu, apoi apăsaţi N/ENT.
În cazul în care cartela de memorie a
fost deja formatată, treceţi la pasul 5.
3 Când cartela de memorie nu a fost
formatată, selectaţi fila
(setare
reportofon digital) t „Format” în
meniu, apoi apăsaţi N/ENT.
„Erase All Data?” va fi afișat.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi N/ENT.
5 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Memory
Card”, apoi apăsaţi N/ENT.
Pentru utilizarea memoriei
încorporate
Selectaţi „Built-In Memory” în pasul 2.
Pentru a începe înregistrarea
Selectaţi folderul și apăsaţi z REC/
PAUSE.
Pentru înregistrarea automată (AGC),
consultaţi pagina 23. Pentru
înregistrarea manuală, consultaţi
pagina 40.
„Select Memory” este setat la
„Built-In Memory” în momentul
achiziţiei reportofonului digital.
52
RO
Înregistrarea pe suporturi
de memorie diferite –
înregistrarea pe mai multe
suporturi de memorie
x STOP
N/ENT
v, V
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„Cross-Memory REC” din meniu,
apoi apăsaţi N/ENT.
control pentru a selecta „ON”, apoi
apăsaţi N/ENT.
„Cross-Memory REC” este setat la
„OFF” în momentul achiziţiei
reportofonului digital.
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea înregistrării pe
mai multe suporturi de memorie
Setaţi „Cross-Memory REC” la „OFF”
în pasul 2.
Alte operaţii de înregistrare
Când suportul de memorie utilizat se
umple în timpul înregistrării,
reportofonul digital își comută automat
destinaţia la celălalt suport de memorie
și continuă înregistrarea (Înregistrare pe
mai multe suporturi de memorie).
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
Când suportul curent de
memorie se umple în timpul
înregistrării
Animaţia „Continue REC in Other
Memory” apare în fereastra afișajului.
Înregistrarea continuă sub forma unui
fișier nou, amplasat într-un folder
înregistrabil, având cel mai mic număr
de folder disponibil pentru celălalt
suport de memorie.
Un fișier nou, creat cu un nume de fișier
nou.
53
RO
P Notă
• Dacă și celălalt suport de memorie
este plin, se afișează un mesaj și
reportofonul digital oprește
înregistrarea.
• La redarea fișierului original
înregistrat pe mai multe suporturi de
memorie, reportofonul digital nu redă
automat fișierul care urmează.
• Înainte de a încerca să înregistraţi pe
mai multe suporturi de memorie,
verificaţi în prealabil dacă
reportofonul digital poate comuta
suportul de memorie la „Memory
Card” (pagina 51, 52).
• Chiar dacă introduceţi o cartelă de
memorie în reportofonul digital pe
durata înregistrării, înregistrarea pe
mai multe suporturi de memorie nu
va fi posibilă.
• La înregistrarea fișierelor pe mai
multe suporturi de memorie, este
posibil ca sunetul să se întrerupă
parţial după comutarea suportului
de memorie.
54
RO
Înregistrarea prin intermediul altor
dispozitive
Înregistrarea cu ajutorul
unui microfon extern
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „MIC IN”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Mufă m (microfon)
Microfon stereo
x STOP
N/ENT
v, V
Alte operaţii de înregistrare
z REC/PAUSE
„Select Input” este setat la „MIC IN”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
4 Apăsaţi z REC/PAUSE pentru a
1 Conectaţi un microfon extern la mufa
m (microfon) când reportofonul
digital se află în modul oprire.
„Select Input” apare în fereastra
afișajului.
Dacă „Select Input” nu este afișat,
setaţi această opţiune din meniu
(pagina 98).
începe înregistrarea.
Microfoanele încorporate sunt
automat dezactivate.
Dacă nivelul de intrare nu este
suficient de puternic, reglaţi setarea
„REC Level” de la reportofonul
digital.
55
RO
Când este conectat un microfon de
tip plug in power, microfonul este
alimentat automat cu energie de la
reportofonul digital.
z Microfoane recomandate
Puteţi utiliza microfonul cu electret/
condensator Sony ECM-CS10 (nu este
furnizat).
Pentru înregistrarea sunetelor de
la un telefon sau de la un telefon
celular
Puteţi utiliza microfonul de tip electret/
condensator cu cască ECM-TL1 (nu este
furnizat) pentru înregistrarea sunetelor
de la un telefon sau de la un telefon
celular.
Introduceţi casca microfonului în
ureche, apoi, ţinând receptorul la ureche
cu casca introdusă în receptor, conectaţi
mufa căștii la mufa
(microfon) a
reportofonului digital.
56
• Dacă se înregistrează semnalul sonor al
telefonului sau un ton de apel, este
posibil ca înregistrarea conversaţiei să se
realizeze la un nivel sonor mai redus.
În acest caz, începeţi înregistrarea după
iniţierea conversaţiei.
• Este posibil ca funcţia VOR (pagina 47)
să nu fie operaţională, în funcţie de tipul
telefonului sau de starea liniei.
• Nu ne asumăm nicio răspundere pentru
niciun inconvenient, chiar dacă nu puteţi
înregistra o conversaţie utilizând
reportofonul digital.
Înregistrarea de la alte
echipamente
Mufă m (microfon)
CD player etc.
z REC/PAUSE
P Notă
x STOP
• După ce aţi realizat conexiunea, verificaţi
calitatea sunetului conversaţiei și nivelul
înregistrării înainte de a începe
înregistrarea.
N/ENT
RO
v, V
Puteţi realiza fișiere muzicale fără
utilizarea computerului, înregistrând
sunete de la alte echipamente conectate
la reportofonul digital.
Pentru înregistrarea cu ajutorul
funcţiei de înregistrare
sincronizată
Reportofonul digital își întrerupe
funcţionarea când nu este detectat
niciun sunet timp de peste 2 secunde.
Reportofonul digital reîncepe
înregistrarea într-un fișier nou când
sunetul este detectat din nou.
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„SYNC REC” din meniu, apoi
apăsaţi N/ENT.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „ON”, apoi
apăsaţi N/ENT.
„SYNC REC” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
Alte operaţii de înregistrare
z Sfaturi
• Înainte de începerea înregistrării,
recomandăm efectuarea prealabilă
a unei înregistrări de test.
• Dacă nivelul de intrare nu este suficient
de puternic, conectaţi mufa de căști
(minimufă stereo) a celuilalt echipament
la mufa m (microfon) a reportofonului
digital și reglaţi nivelul de volum la
echipamentul conectat la reportofonul
digital.
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
4 Conectaţi celălalt echipament la
reportofonul digital când acesta din
urmă se află în modul oprire.
Cuplaţi conectorul de ieșire audio
(minimufă stereo) al celuilalt
echipament la mufa m (microfon) a
reportofonului digital, utilizând un
cablu de conectare audio disponibil
comercial.
„Select Input” apare în fereastra
afișajului.
Dacă „Select Input” nu este afișat,
setaţi această opţiune din meniu
(pagina 98).
57
RO
5 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Audio IN”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Reportofonul digital reîncepe
înregistrarea într-un fișier nou când
sunetul este detectat din nou.
P Notă
„Select Input” este setat la „MIC IN”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
6 Apăsaţi z REC/PAUSE pentru a
începe înregistrarea.
„
” este afișat cu
intermitenţă și reportofonul digital
intră în modul de întrerupere a
înregistrării.
7 Începeţi redarea la echipamentul
conectat la reportofonul digital.
„
” apare pe afișaj și
înregistrarea sincronizată începe.
Înregistrarea sincronizată se întrerupe
când nu este detectat niciun sunet timp
de peste 2 secunde, iar indicatorul
„
” începe să fie afișat cu
intermitenţă.
58
RO
• În timpul înregistrării sincronizate, nu
puteţi întrerupe înregistrarea (pagina 25),
nu puteţi înregistra cu funcţia de
preînregistrare (pagina 45), nu puteţi
înregistra cu funcţia VOR (pagina 47), nu
puteţi înregistra pe mai multe suporturi
de memorie (pagina 53) și nu puteţi
adăuga un marcaj de urmărire
(pagina 81).
• În funcţie de echipamentul conectat
la reportofonul digital, funcţia de
înregistrare sincronizată ar putea să nu se
comporte corespunzător, din cauza unei
diferenţe în ceea ce privește nivelul de
intrare audio.
Pentru înregistrarea fără funcţia
de înregistrare sincronizată
1 Selectaţi fila
(Înregistrare) t
„SYNC REC” din meniu, apoi
apăsaţi N/ENT.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „OFF”,
apoi apăsaţi N/ENT.
„SYNC REC” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
5 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Audio IN”,
apoi apăsaţi N/ENT.
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
4 Conectaţi celălalt echipament la
6 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
Alte operaţii de înregistrare
reportofonul digital când acesta din
urmă se află în modul oprire.
Cuplaţi conectorul de ieșire audio
(minimufă stereo) al celuilalt
echipament la mufa m (microfon) a
reportofonului digital, utilizând un
cablu de conectare audio disponibil
comercial.
„Select Input” apare în fereastra
afișajului.
Dacă „Select Input” nu este afișat,
setaţi această opţiune din meniu
(pagina 98).
„Select Input” este setat la „MIC IN”
în momentul achiziţiei reportofonului
digital.
modul meniu.
7 Apăsaţi z REC/PAUSE pentru
a începe înregistrarea.
Microfoanele încorporate sunt
automat dezactivate și se va înregistra
sunetul de la echipamentul conectat.
8 Începeţi redarea la echipamentul
conectat la reportofonul digital.
59
RO
z Sfat
La înregistrarea sunetelor de la alte
echipamente, recomandăm setarea
parametrului „REC Level” după cum
urmează.
60
Echipamentul care
se va conecta
„REC Level” valoarea indicată
de acest parametru
Casetofon cu
înregistrare, CD
player portabil etc.
High(Music)
CD player etc.
Low(Music)
RO
Funcţionarea în timpul înregistrării
Monitorizarea înregistrării
Mufă i (căști)
VOLUME –/+
Alte operaţii de înregistrare
În cazul în care conectaţi o pereche de
căști (nu sunt furnizate) la mufa
i (căști), puteţi monitoriza
înregistrarea. Puteţi regla volumul de
monitorizare apăsând pe butonul
VOLUME –/+, dar nivelul de
înregistrare este fixat.
P Notă
Când firul de la căști intră în contact cu
reportofonul digital în timp ce monitorizaţi
înregistrarea, este posibil ca reportofonul
digital să înregistreze foșnete. Foșnetul
poate fi diminuat prin păstrarea unei
distanţe între firul de la căști și
reportofonul digital.
61
RO
Alte operaţii de redare
Modificarea setărilor de redare
Metode de redare
convenabile
Ascultarea sunetelor la o calitate
superioară
• Pentru ascultarea cu o pereche de căști:
Conectaţi o pereche de căști (nu sunt
furnizate) la mufa i (căști). Difuzorul
încorporat va fi deconectat automat.
• Pentru ascultarea de la un difuzor
extern:
Conectaţi un difuzor activ sau pasiv
(nu este furnizat) la mufa i (căști).
Localizarea rapidă a punctului de
la care doriţi să începeţi redarea
(Easy Search)
Când „Easy Search” este setat la „ON”
(pagina 100) în meniu, puteţi localiza
rapid punctul în care doriţi să începeţi
redarea, apăsând > sau . de la
butonul de control, în mod repetat,
în timpul redării.
62
RO
Puteţi reveni cu circa 3 secunde apăsând
. de la butonul de control o dată,
respectiv vă puteţi deplasa cu circa
10 secunde înainte apăsând o dată >
de la butonul de control. Această funcţie
este utilă pentru localizarea unui punct
dorit dintr-o înregistrare lungă.
Căutarea înainte/înapoi în timpul
redării (derularea înainte/înapoi)
• Pentru a căuta înainte (Derulare
înainte):
Ţineţi apăsat > de la butonul de
control în timpul redării și eliberaţi-l
în punctul de unde doriţi să reluaţi
redarea.
• Pentru a căuta înapoi (Derulare
înapoi):
Ţineţi apăsat . de la butonul de
control în timpul redării și eliberaţi-l
în punctul de unde doriţi să reluaţi
redarea.
Reportofonul digital caută la viteză
redusă, cu sunet de redare. Acest lucru
este util pentru a verifica un cuvânt
înainte sau înapoi. Apoi, dacă ţineţi
apăsat butonul, reportofonul digital
începe să caute la viteză mai mare.
Selectarea unei date de
înregistrare din calendar
și redarea
x STOP
z Când fișierele sunt redate până
v, V
la sfârșitul ultimului fișier
N/ENT
., >
Puteţi reda un fișier înregistrat utilizând
reportofonul digital, prin căutarea
fișierului în calendar.
Alte operaţii de redare
• La redarea normală sau rapidă până la
sfârșitul ultimul fișier, indicatorul „FILE
END” luminează timp de circa
5 secunde.
• Când „FILE END” și indicatorul de
funcţionare se sting, reportofonul digital
se va opri la începutul ultimului fișier.
• Dacă ţineţi apăsat . de la butonul de
control în timp ce indicatorul „FILE
END” luminează, fișierele sunt redate
rapid, iar redarea normală va începe din
punctul în care este eliberat butonul.
• Dacă ultimul fișier este lung și doriţi să
începeţi redarea într-o porţiune
ulterioară a fișierului, ţineţi apăsat >
de la butonul de control pentru a vă
deplasa la sfârșitul fișierului, apoi apăsaţi
de la butonul de control în timp ce „FILE
END” luminează, pentru a reveni la
punctul dorit.
• Pentru orice fișier, cu excepţia ultimului,
accesaţi începutul următorului fișier și
redaţi înapoi, până la punctul dorit.
1 Selectaţi fila
(Afișaj) t
„Calendar” din meniu, apoi apăsaţi
N/ENT.
Calendarul apare după animaţia
„Accessing...” și se va selecta data
curentă.
63
RO
2 Apăsaţi . sau > de la butonul de
control pentru a selecta o dată, apoi
apăsaţi N/ENT.
La data la care există un fișier
înregistrat, se afișează o liniuţă
de subliniere.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Enter”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Fișierul va fi redat.
5 Apăsaţi x STOP pentru a opri
redarea.
Pentru anularea selecţiei unei
date de înregistrare din calendar
și a redării aferente
Apăsaţi x STOP înainte de pasul 4.
Puteţi trece la săptămâna anterioară
sau la săptămâna următoare datei
respective apăsând v sau V de la
butonul de control. Când ţineţi apăsat
fiecare buton, puteţi parcurge
continuu datele sau săptămânile.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta un fișier,
apoi apăsaţi N/ENT.
Apare un mesaj de confirmare și
fișierul selectat va fi redat.
64
RO
P Notă
• Trebuie să setaţi ceasul pentru a selecta
o dată de înregistrare din calendar și
pentru a reda un fișier (pagina 17).
• Dacă specificaţi o dată la care nu există
niciun fișier înregistrat, se va afișa
animaţia „No File”. Selectaţi o dată unde
există un fișier înregistrat.
• Puteţi căuta și reda numai fișierele din
folderul înregistrabil care conţine fișiere
înregistrate cu reportofonul digital.
Pentru detalii, consultaţi „Structura
folderelor și a fișierelor” (pagina 113).
Reducerea zgomotului din
sunetele redate și sporirea
clarităţii vocii umane –
funcţia de eliminare
a zgomotului
Spate
Când setaţi comutatorul NOISE CUT
la poziţia „ON”, zgomotul ambiental
diferit de vocea umană este diminuat.
Redarea fișierelor se realizează cu o
bună claritate a sunetelor, deoarece se
reduce zgomotul pe toate benzile de
frecvenţă care includ vocea umană.
P Notă
Alte operaţii de redare
• Efectul funcţiei de eliminare a
zgomotului poate fi diferit, în funcţie
de starea vocii înregistrate.
• La utilizarea difuzorului încorporat,
funcţia de eliminare a zgomotului nu
este operaţională.
• Când comutatorul NOISE CUT este
setat la „ON”, funcţia de efect nu este
operaţională.
Faţă
x STOP
N/ENT
v, V
65
RO
Pentru setarea nivelului de
eliminare a zgomotului
1 Selectaţi fila
(Redare) t „Noise
Cut Level” din meniu, apoi apăsaţi
N/ENT.
Reglarea sunetului de
redare prin amplificarea
sunetelor inaudibile –
funcţia de amplificare
digitală a vocii
x STOP
N/ENT
v, V
Elementele de meniu vor diferi în
funcţie de modelul utilizat.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Maximum”
sau „Medium”, apoi apăsaţi N/ENT.
„Noise Cut Level” este setat la
„Maximum” în momentul achiziţiei
reportofonului digital.
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea funcţiei de
eliminare a zgomotului
Setaţi comutatorul NOISE CUT în
poziţia „OFF”.
66
RO
Când setaţi „V-UP” la „Maximum” sau
la „Medium” partea de nivel scăzut a
unui fișier înregistrat este amplificată,
permiţându-vă să auziţi mai ușor chiar
și vocile joase/subţiri.
1 Selectaţi fila
(Redare) t „V-UP”
din meniu când reportofonul digital se
află în modul oprire sau redare, apoi
apăsaţi N/ENT.
Elementele de meniu vor diferi în
funcţie de modelul utilizat.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Maximum”
sau „Medium”, apoi apăsaţi N/ENT.
Reglarea vitezei de redare și
a tonurilor – funcţia DPC
(Digital Pitch Control) cu
buton de control
Spate
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Reglează mai eficient funcţia
de amplificare digitală a vocii.
Medium
Reglează mai grosier funcţia
de amplificare digitală a vocii.
OFF
Dezactivează funcţia de
amplificare digitală a vocii.
Alte operaţii de redare
Maximum
Faţă
„V-UP” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
Pentru anularea funcţiei de
amplificare digitală a vocii
., >
N/ENT
v, V
Setaţi „V-UP” la „OFF” în pasul 2.
67
RO
Puteţi regla viteza de redare într-un
interval cuprins între 0,25 - 3,00 ori.
Fișierul este redat în tonuri naturale,
prin intermediul unei funcţii de
procesare digitală.
Mai mult, puteţi regla sunetele de redare
în semitonuri mai înalte sau mai joase,
în câte 6 pași.
Acest lucru este util pentru exersarea
pieselor muzicale într-un
acompaniament înregistrat.
1 Glisaţi comutatorul DPC(SPEED)/
KEY CTRL în poziţia „ON”.
Viteza de redare este setată la „×0,70”
la achiziţia reportofonului digital.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a regla tonul de redare.
v: Reglează sunetele cu un semiton
mai sus la fiecare apăsare pe acest
buton (de la #1 la #6).
V: Reglează sunetul cu un semiton
mai jos la fiecare apăsare pe acest
buton (de la 21 la 26).
Tonul de redare este setat la „0” la
achiziţia reportofonului digital.
Setare curentă
2 În cursul redării, apăsaţi v sau V de la
DPC - valoarea
indicată de acest
parametru
butonul de control, pentru a intra în
modul de setare.
Setarea butonului de
control
3 Apăsaţi . sau > de la butonul de
control, pentru a regla viteza de
redare.
.: Reduce viteza de redare cu
5 procente la fiecare apăsare pe acest
buton (de la ×0,25 la ×1,00).
>: Crește viteza de redare cu
10 procente la fiecare apăsare pe
acest buton (de la ×1,00 la ×3,00).
Când ţineţi apăsat fiecare buton,
puteţi modifica viteza continuu.
68
RO
5 Apăsaţi N/ENT pentru a părăsi
modul de setare.
Pentru revenirea la viteza de
redare și la sunetele normale
Glisaţi comutatorul DPC(SPEED)/
KEY CTRL în poziţia „OFF”.
P Notă
Când viteza de redare se află într-un
interval cuprins între 2,10 - 3,00 ori, funcţia
de eliminare a zgomotului (pagina 65) și
funcţia de efect nu sunt operaţionale.
Selectarea efectului de
sunet
Elementele de meniu vor diferi în
funcţie de modelul utilizat.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
x STOP
control pentru a selecta efectul dorit
pentru redare, apoi apăsaţi N/ENT.
v, V
N/ENT
Alte operaţii de redare
., >
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
Puteţi seta efectul dorit pentru redare
din meniu.
modul meniu.
1 Selectaţi fila
(Redare) t
„Effect” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire sau
redare, apoi apăsaţi N/ENT.
69
RO
Pop
Amplifică intervalele medii, ideal
pentru voci.
Rock
Amplifică intervalele înalte și
joase, pentru un sunet puternic.
Jazz
Amplifică intervalele înalte,
pentru un sunet vioi.
Bass1
Amplifică sunetul de bas.
Bass2
Amplifică suplimentar sunetul
de bas.
2 La reglarea nivelului de sunet în
benzile de 0,4 kHz, 1,0 kHz, 2,5 kHz,
6,3 kHz și 16 kHz, apăsaţi . sau
> de la butonul de control pentru
deplasarea benzii la stânga sau la
dreapta, apoi apăsaţi v sau V de la
butonul de control.
Setarea poate fi reglată în 7 pași, de la
–3 la +3.
Custom Vă puteţi proiecta propriul nivel
particularizat al sunetului, pentru
5 benzi de EQ și CLEAR BASS.
OFF
Dezactivează funcţia de efect.
„Effect” este setat la „OFF” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
Pentru a seta nivelul de sunet
preferat
1 Setaţi „Effect” la „Custom” în
pasul 2, apoi apăsaţi N/ENT.
Se va afișa fereastra de setare
particularizată.
3 La reglarea nivelului de sunet pentru
„CLEAR BASS”, apăsaţi . de la
butonul de control pentru a vă
deplasa la „CLEAR BASS”, apoi
apăsaţi v sau V de la butonul de
control.
Setarea poate fi reglată în 4 pași, de la
0 la +3.
4 Apăsaţi N/ENT.
5 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
70
RO
P Notă
• Această setare este dezactivată când se
utilizează difuzorul încorporat.
• Când comutatorul NOISE CUT este
setat la „ON”, funcţia de efect nu este
operaţională.
Selectarea modului de
redare
x STOP
Elementele de meniu vor diferi în
funcţie de modelul utilizat.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „1”, „
”,
„ALL”, „
1”, „
” sau
„
ALL”, apoi apăsaţi N/ENT.
N/ENT
Alte operaţii de redare
A-B
v, V
Puteţi selecta modul de redare din
meniu.
1 Selectaţi fila
(Redare) t „Play
Mode” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire sau
redare, apoi apăsaţi N/ENT.
71
RO
3 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
1
Se redă un fișier.
Fișierele dintr-un folder sunt
redate continuu.
ALL
1
Toate fișierele sunt redate
continuu.
Se redă un fișier în mod repetat.
Fișierele dintr-un folder sunt
redate în mod repetat.
ALL Toate fișierele sunt redate în mod
repetat.
„Play Mode” este setat la „
” în
momentul achiziţiei reportofonului
digital.
Pentru redarea în mod repetat a
unei secţiuni specificate –
repetare A-B
1 În timpul redării, apăsaţi
(repetare) A-B pentru a specifica
punctul de început A.
„A-B B?” este afișat.
72
RO
2 Apăsaţi din nou
(repetare) A-B
pentru a specifica punctul de sfârșit B.
„
A-B” este afișat și secţiunea
specificată este redată în mod repetat.
Pentru a reveni la redarea normală:
Apăsaţi N/ENT.
Pentru oprirea redării cu repetare A-B:
Apăsaţi x STOP.
Pentru modificarea segmentului
specificat pentru redarea cu repetare
A-B:
În timpul redării cu repetare A-B,
apăsaţi din nou
(repetare) A-B
pentru a specifica un nou punct de
început A. Apoi, specificaţi un nou
punct de sfârșit B, ca în pasul 2.
P Notă
Nu puteţi seta punctul A și B în apropierea
începutului sau a sfârșitului unui fișier, și
nici în jurul unui marcaj de urmărire.
Redarea unui fișier la ora dorită, cu alarmă
x STOP
N/ENT
v, V
1 Selectaţi fișierul care doriţi să fie
redat cu alarma.
2 Accesaţi modul de setare al alarmei.
(Redare) t
„Alarm” din meniu când
reportofonul digital se află în
modul oprire, apoi apăsaţi
N/ENT.
1 Selectaţi fila
Alte operaţii de redare
Puteţi declanșa o alarmă și începe
redarea unui fișier selectat, la o anumită
oră.
Puteţi determina redarea unui fișier la o
dată specificată, săptămânal sau zilnic, la
aceeași oră.
Puteţi seta maximum 30 de alarme.
Elementele de meniu vor diferi în
funcţie de modelul utilizat.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „New”,
apoi apăsaţi N/ENT.
3 Setaţi data și ora alarmei.
1 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Date”,
o zi din săptămână sau „Daily”,
apoi apăsaţi N/ENT.
2 Când selectaţi „Date”:
Setaţi succesiv anul, luna, ziua,
ora și minutul, așa cum se arată în
„Pasul 4: Setarea ceasului” de la
pagina 17.
73
RO
Când selectaţi o zi din săptămână
sau „Daily”:
Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a seta ora, apoi
apăsaţi N/ENT, apăsaţi v sau V
de la butonul de control pentru a
seta minutul, apoi apăsaţi N/ENT.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta un șablon de
alarmă preferat, apoi apăsaţi
N/ENT.
Pentru modificarea setării
alarmei
1 Selectaţi fila
(Redare) t
„Alarm” t „List” din meniu,
apoi apăsaţi N/ENT.
Se afișează lista de alarmă.
2 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta elementul pe
care doriţi să-l modificaţi, apoi apăsaţi
N/ENT.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Edit”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Fișierul selectat va fi redat.
„Executing...”, apoi sunt afișate
setările dvs.
5 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Procesul de setare se încheie și „,”
(indicatorul de alarmă) apare în
fereastra afișajului.
4 Selectaţi „Date”, o zi din săptămână
sau „Daily”, apoi apăsaţi N/ENT.
5 Setaţi data și ora și apăsaţi N/ENT.
6 Selectaţi un șablon de alarmă, apoi
apăsaţi N/ENT.
„Executing...”, apoi sunt afișate
setările dvs.
7 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
74
RO
P Notă
Urmaţi pașii 1 și 2 de la „Pentru
modificarea setării alarmei”. La pasul 3,
selectaţi „Cancel” și apăsaţi N/ENT.
„Cancel Alarm?” este afișat. Apăsaţi
v sau V de la butonul de control pentru
a selecta „Execute”, apoi apăsaţi
N/ENT. Alarma va fi anulată și
indicatorul de alarmă va dispărea din
fereastra afișajului.
• Puteţi seta o singură alarmă pentru
fiecare fișier.
• Când ceasul nu a fost setat sau nu sunt
înregistrate fișiere, nu puteţi seta alarma.
• Alarma sună chiar dacă setaţi „Beep” la
„OFF” în meniu (pagina 108).
• Dacă ora alarmei sosește în timpul
actualizării datelor, alarma va fi anulată
automat.
• Dacă sosește ora mai multor alarme,
numai primul fișier va fi redat cu o
alarmă.
• Dacă divizaţi un fișier pentru care aţi
setat o alarmă, setarea de alarmă rămâne
activă numai pentru prima parte a
fișierului divizat.
• Dacă ștergeţi un fișier în care aţi setat
o alarmă, alarma respectivă va fi, de
asemenea, anulată.
• Nu puteţi seta alarme în fișierele podcast.
• Nu puteţi seta alarme în fișierele stocate
pe o cartelă de memorie.
La sosirea datei și a orei setate
La ora setată, „ALARM” este afișat în
fereastra afișajului și alarma și fișierul
selectat vor fi redate utilizând șablonul
de alarmă selectat.
Când redarea se încheie, reportofonul
digital se va opri automat. (Când
șablonul de alarmă este setat la
„Beep&Play” sau „Play”, reportofonul
digital se va opri la începutul fișierului
selectat.)
Alte operaţii de redare
Pentru anularea setării alarmei
Pentru oprirea redării alarmei
În timp ce se aude sunetul de alarmă,
apăsaţi pe orice buton, cu excepţia
VOLUME –/+. Dacă funcţia HOLD
este activată, puteţi opri alarma apăsând
pe orice buton.
75
RO
Redarea prin intermediul altor dispozitive
Înregistrarea cu alte
echipamente
Mufă i (căști)
Casetofon cu
înregistrare,
minicasetofon cu
înregistrare cu disc etc.
x STOP
N/ENT
Puteţi înregistra sunetele reportofonului
digital cu alte echipamente.
Înainte de începerea înregistrării,
recomandăm efectuarea prealabilă a
unei înregistrări de test.
1 Conectaţi mufa i (căști) a
reportofonului digital la mufa de
intrare externă a celuilalt echipament,
utilizând un cablu de conectare audio
disponibil comercial.
76
RO
2 Apăsaţi N/ENT pentru a începe
redarea și, în același timp, pentru a
seta echipamentul conectat la modul
de înregistrare.
Un fișier din reportofonul digital va fi
înregistrat la echipamentul conectat.
3 Apăsaţi x STOP de la reportofonul
digital și simultan de la echipamentul
conectat, pentru a opri înregistrarea.
z Sfat
Dacă volumul sunetelor înregistrate este
insuficient de puternic, reglaţi sunetul de
redare al reportofonului digital
(pagina 28).
Editarea fișierelor
Aranjarea fișierelor dintr-un folder
Mutarea unui fișier într-un
alt folder
3 Apăsaţi . de la butonul de control,
apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta fila
(Voce)
sau fila
(Muzică), apoi apăsaţi >.
x STOP
v, V
N/ENT
., >
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
control pentru a selecta folderul în
care doriţi să mutaţi fișierul, apoi
apăsaţi N/ENT.
Editarea fișierelor
mutaţi.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Move
File” din meniu când reportofonul
digital se află în modul oprire sau
redare, apoi apăsaţi N/ENT.
Fișierul care se va muta va fi redat.
Animaţia „Moving File...” este afișată
și fișierul este mutat în ultima poziţie
din folderul destinaţie.
Când mutaţi un fișier într-un alt
folder, fișierul original din folderul
precedent va fi șters.
77
RO
5 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru a anula mutarea fișierului
Apăsaţi x STOP înainte de pasul 4.
P Notă
• Nu puteţi muta fișiere podcast.
• Nu puteţi muta fișierele protejate
(pagina 89).
• Nu puteţi muta fișiere pe celălalt suport
de memorie.
Copierea unui fișier pe
celălalt suport de memorie
Slot pentru cartelă de
memorie
x STOP
Puteţi copia fișiere între memoria
încorporată și o cartelă de memorie,
ceea ce este util pentru salvarea unei
copii de rezervă. Înainte de începerea
operaţiei, introduceţi o cartelă de
memorie care se va utiliza pentru
copiere în slotul pentru cartela de
memorie.
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
copiaţi.
Când doriţi să copiaţi un fișier din
cartela de memorie în memoria
încorporată, setaţi suportul de
memorie sursă la „Memory Card”
(pagina 51, 52).
2 Selectaţi fila
(Editare) t „File
Copy” din meniu, apoi apăsaţi
N/ENT.
N/ENT
v, V
., >
Apare animaţia „Copy to Memory
Card Select Folder” sau „Copy to
Built-In Memory Select Folder” și
este afișată fereastra de selecţie a
folderului.
78
RO
3 Apăsaţi . de la butonul de control,
apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta fila
(Voce)
sau fila
(Muzică), apoi apăsaţi >.
Pentru a anula operaţia de
copiere
Apăsaţi x STOP înainte de pasul 4.
Pentru a anula operaţia de
copiere în timpul copierii
În timp ce animaţia „Copying...” este
afișată la pasul 4, apăsaţi x STOP.
P Notă
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta folderul în
care doriţi să copiaţi fișierul, apoi
apăsaţi N/ENT.
Editarea fișierelor
Animaţia „Copying...” este afișată și
fișierul este copiat ca ultim fișier din
folderul destinaţie. Se va copia un
fișier cu un nume identic.
• Înainte de a începe să copiaţi fișierul
destinaţie, verificaţi indicatorul de
baterie. Dacă bateriile sunt slăbite,
este posibil să nu puteţi copia fișiere.
• În cazul în care capacitatea de memorie
rămasă a suportului de memorie de
destinaţie este insuficientă, este posibil
să nu puteţi copia fișiere.
• Nu puteţi copia fișierele podcast.
• Nu extrageţi și nu introduceţi o cartelă de
memorie și nu opriţi reportofonul digital
în timpul copierii. Este posibil ca fișierele
să fie deteriorate.
5 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
79
RO
Ștergerea tuturor fișierelor
dintr-un folder
x STOP
N/ENT
v, V
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și se vor șterge
toate fișierele din folderul selectat.
4 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
Pentru anularea ștergerii
P Notă
Dacă folderul selectat conţine un fișier
protejat (pagina 89), nu puteţi șterge
fișierul protejat din folderul respectiv.
1 Selectaţi folderul care conţine
fișierele pe care doriţi să le ștergeţi
atunci când reportofonul digital se
află în modul oprire.
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Erase
All” din meniu, apoi apăsaţi N/ENT.
„Erase All Files in the Folder?” va fi
afișat.
80
RO
Selectaţi „Cancel” în pasul 3, apoi
apăsaţi N/ENT.
Utilizarea unui marcaj de urmărire
Adăugarea unui marcaj de
urmărire
Indicatorul (Marcaj de urmărire) este
afișat cu intermitenţă de trei ori și se
adaugă un marcaj de urmărire.
., >
N/ENT
T-MARK
În timpul înregistrării, al redării sau al
întreruperilor, apăsaţi T-MARK în
poziţia în care doriţi să adăugaţi un
marcaj de urmărire.
Editarea fișierelor
Puteţi adăuga un marcaj de urmărire
într-un punct în care doriţi să divizaţi un
fișier ulterior sau pe care să-l localizaţi
în timpul redării. La un fișier pot fi
adăugate maximum 98 de marcaje de
urmărire.
P Notă
• Puteţi adăuga un marcaj de urmărire
numai la fișierele înregistrate utilizând
reportofonul digital. Totuși, când editaţi
fișiere utilizând software-ul furnizat
Sound Organizer, adăugarea unui marcaj
de urmărire la fișiere nu este posibilă.
• Nu puteţi adăuga un marcaj de urmărire
la mai puţin de 0,5 secunde de un alt
marcaj de urmărire.
• Nu puteţi adăuga un marcaj de urmărire
chiar la începutul sau la sfârșitul
fișierului.
• Dacă un fișier conţine deja 98 de marcaje
de urmărire, nu mai puteţi adăuga altele.
• Când se adaugă un marcaj de urmărire în
timpul redării, aceasta se oprește.
81
RO
Localizarea unui marcaj de
urmărire și începerea redării
de la marcajul de urmărire
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Erase
Track Mark” din meniu, apoi apăsaţi
N/ENT.
Apăsaţi . sau > de la butonul de
control, în modul oprire. Când
indicatorul
(Marcaj de urmărire) este
afișat cu intermitenţă o dată, apăsaţi
N/ENT.
Ștergerea unui marcaj de
urmărire
x STOP
N/ENT
v, V
„Erase Track Mark?” va fi afișat.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și marcajul de
urmărire selectat va fi șters.
Poziţie de oprire
1 Opriţi-vă într-o poziţie situată după
Ștergerea
marcajului de
urmărire
marcajul de urmărire pe care doriţi
să-l ștergeţi.
Se va șterge marcajul de urmărire situat
imediat anterior poziţiei de oprire.
4 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
82
RO
Pentru anularea ștergerii
Selectaţi „Cancel” în pasul 3, apoi
apăsaţi N/ENT.
Ștergerea simultană a
tuturor marcajelor de
urmărire din fișierul selectat
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Animaţia „Erasing...” apare în
fereastra afișajului și toate marcajele
de urmărire vor fi șterse simultan.
4 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
x STOP
Pentru anularea ștergerii
N/ENT
Selectaţi „Cancel” în pasul 3, apoi
apăsaţi N/ENT.
v, V
Editarea fișierelor
1 Selectaţi un fișier din care doriţi să
ștergeţi marcajele de urmărire.
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Erase
All Track Marks” din meniu, apoi
apăsaţi N/ENT.
„Erase All Track Marks?” va fi afișat.
83
RO
Divizarea unui fișier
Divizarea unui fișier la
poziţia curentă
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Divide
Current Position” din meniu, apoi
apăsaţi N/ENT.
x STOP
N/ENT
v, V
Puteţi diviza un fișier în modul oprire,
astfel încât fișierul este împărţit în două
părţi, iar partea mai nouă a fișierului
divizat va primi un număr nou de fișier.
Prin divizarea unui fișier, puteţi găsi cu
ușurinţă punctul din care doriţi să redaţi
atunci când realizaţi o înregistrare de
durată, de exemplu, la o întâlnire. Puteţi
diviza un fișier până când numărul total
de fișiere din folder atinge valoarea
maximă admisă.
1 Opriţi fișierul în poziţia în care doriţi
să-l divizaţi.
84
RO
O perioadă de aproximativ 4 secunde
de la punctul de divizare va fi redată
în mod repetat.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a regla poziţia în care
se va realiza divizarea, dacă doriţi.
v: Deplasează poziţia înapoi.
V: Deplasează poziţia înainte.
Puteţi regla poziţia de divizare cu
aproximativ 0,3 secunde într-o
perioadă de circa 6 secunde, atât
înainte, cât și după poziţia curentă.
4 Apăsaţi N/ENT.
„Divide?” va fi afișat.
5 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Apare animaţia „Dividing...”, iar
fișierele divizate vor primi un sufix
cu un număr de ordine („_1” pentru
fișierul original, respectiv „_2” pentru
noul fișier).
Fișier 1
Fișier 2
Fișier 3
Un fișier este
divizat.
Fișier 1 Fișier 2_1 Fișier 2_2 Fișier 3
6 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
P Notă
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de
spaţiu liber în suportul de memorie
pentru a diviza un fișier.
• Când divizaţi un fișier cu titlu și un nume
de artist, partea mai nouă are același titlu
și același nume de artist.
Pentru anularea divizării
Selectaţi „Cancel” în pasul 5, apoi
apăsaţi N/ENT.
Editarea fișierelor
Un sufix format dintr-un număr de ordine
este adăugat la fiecare dintre fișierele
rezultate în urma divizării.
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele
înregistrate utilizând reportofonul digital
(de exemplu, un fișier transferat de la un
computer). Mai mult, când editaţi fișiere
utilizând software-ul furnizat Sound
Organizer, divizarea fișierelor nu este
posibilă.
• Odată un fișier divizat, nu-l puteţi
readuce la starea sa originală.
• Dacă divizaţi un fișier la o poziţie aflată
la 0,5 secunde de un marcaj de urmărire,
acesta din urmă va fi șters.
• Din cauza limitărilor de sistem, nu puteţi
diviza un fișier chiar la începutul sau la
sfârșitul fișierului.
Divizarea unui fișier în
poziţiile tuturor marcajelor
de urmărire
x STOP
N/ENT
v, V
85
RO
1 Selectaţi fișierul pe care doriţi să-l
divizaţi.
modul meniu.
2 Selectaţi fila
(Editare) t „Divide
All Track Marks” din meniu când
reportofonul digital se află în modul
oprire, apoi apăsaţi N/ENT.
„Divide All Track Marks?” va fi afișat.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Apare animaţia „Dividing...”, iar
fișierul este divizat în poziţiile tuturor
marcajelor de urmărire. Toate
marcajele de urmărire existente în
fișiere vor fi șterse.
Fișier 1
Un fișier este divizat.
Fișier 1_01Fișier 1_02
Fișier 1_03
Un sufix format dintr-un număr de ordine este
adăugat la fiecare dintre fișierele rezultate în
urma divizării.
86
RO
4 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
Pentru anularea divizării
Selectaţi „Cancel” în pasul 3, apoi
apăsaţi N/ENT.
z Sfat
Pentru a anula divizarea, în timpul
operaţiei, pentru toate marcajele de
urmărire rămase, apăsaţi x STOP.
Fișierele divizate anterior anulării rămân
divizate.
P Notă
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de
spaţiu liber în suportul de memorie
pentru a diviza un fișier.
• Când divizaţi un fișier cu titlu și un nume
de artist, partea mai nouă are același titlu
și același nume de artist.
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele
înregistrate utilizând reportofonul digital
(de exemplu, un fișier transferat de la un
computer). Mai mult, când editaţi fișiere
utilizând software-ul furnizat Sound
Organizer, divizarea fișierelor nu este
posibilă.
• Odată un fișier divizat, nu-l puteţi
readuce la starea sa originală.
Modificarea unui nume de folder
x STOP
N/ENT
v, V
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
Puteţi modifica numele folderelor care
se pot utiliza pentru stocarea fișierelor
înregistrate utilizând reportofonul
digital.
Puteţi alege un nume nou de folder din
cele 16 modele.
să-l modificaţi din fila
listei de foldere.
(Voce) a
Editarea fișierelor
1 Selectaţi folderul al cărui nume doriţi
control pentru a selecta un nume de
folder preferat, apoi apăsaţi N/ENT.
Puteţi alege un nume nou de folder
din cele 16 modele de mai jos.
Conference, Meeting, Lecture, Class,
Music, Singing, Interview, Language
Lesson, Travel, Outdoors, Message,
Schedule, Shopping List, To Do,
Voice Notes, FOLDER
2 Selectaţi fila
(Editare) t
„Change Folder Name” din meniu
când reportofonul digital se află în
modul oprire, apoi apăsaţi N/ENT.
„Executing...” apare în fereastra
afișajului și numele folderului se
va modifica.
87
RO
4 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
z Sfaturi
• Puteţi specifica același nume de folder de
până la 10 ori. Când specificaţi un nume
de folder care există deja, un sufix format
dintr-un număr de ordine (de la 2 la 10)
este adăugat la numele noului folder.
• Când alegeţi „FOLDER” dintre modele,
un sufix format dintr-un număr de ordine
(de la 01 la 10) este adăugat la fiecare
dintre numele de foldere.
P Notă
Nu puteţi modifica un nume de folder întro filă utilizată numai la redare, precum fila
(Muzică) sau fila
(Podcast).
88
RO
Protejarea unui fișier
x STOP
N/ENT
v, V
„Set Protection?” va fi afișat.
Pentru a preveni ștergerea sau editarea
accidentală a unui fișier, puteţi proteja
un fișier important. Un fișier protejat
este marcat cu indicatorul (protejat)
și este privit ca fișier numai pentru citire,
pe care nu-l puteţi șterge sau edita.
protejaţi din fila
fila
(Muzică).
2 Selectaţi fila
(Voce) sau din
(Editare) t
„Protect” din meniu când
reportofonul digital se află în modul
oprire, apoi apăsaţi N/ENT.
control pentru a selecta „Execute”,
apoi apăsaţi N/ENT.
Fișierul este protejat. Un fișier
protejat este marcat cu indicatorul
(protejat).
4 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
Editarea fișierelor
1 Afișaţi fișierul pe care doriţi să-l
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
modul meniu.
Pentru anularea protecţiei
Selectaţi fișierul protejat, apoi treceţi la
pașii 2-4. În acest caz, animaţia „Erase
Protection?” va fi afișată la pasul 2.
P Notă
Nu puteţi seta protecţia pentru fișierele din
fila
(Podcast).
89
RO
Despre funcţia de meniu
Efectuarea setărilor pentru meniu
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
MENU
x STOP
control pentru a selecta elementul de
meniu pentru care doriţi să realizaţi
setarea, apoi apăsaţi N/ENT.
N/ENT
v, V
.
1 Apăsaţi MENU pentru a intra în
modul meniu.
Se va afișa fereastra modului meniu.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta setarea pe
care doriţi să o stabiliţi, apoi apăsaţi
N/ENT.
5 Apăsaţi x STOP pentru a părăsi
modul meniu.
P Notă
2 Apăsaţi . de la butonul de control,
apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta fila
(Înregistrare), fila
(Redare),
fila
(Editare), fila
(Afișaj) sau
fila
(Setare reportofon digital),
apoi apăsaţi N/ENT.
90
RO
Dacă nu apăsaţi niciun buton timp de 60 de
secunde, modul meniu este anulat automat
și fereastra va reveni la afișajul normal.
Pentru a reveni la fereastra
anterioară
În timpul modului meniu, apăsaţi .
de la butonul de control.
Pentru a părăsi modul meniu
Apăsaţi x STOP sau MENU.
Setări de meniu
File
(Înregistrare)
(Redare)
Mod de funcţionare
(a: setarea este posibilă / —: setarea nu este posibilă)
Mod oprire
Mod redare
Mod înregistrare
Scene Edit
a
—
—
REC Mode
a
—
—
REC Level
a
—
a
LCF(Low Cut)
a
—
a
LIMITER
a
—
a
Add/Overwrite
a
—
—
PRE REC
a
—
—
Cross-Memory REC
a
—
—
VOR
a
—
a
SYNC REC
a
—
—
Select Input
a
—
a
Noise Cut Level
a
a
—
V-UP
a
a
—
Effect
a
a
—
Easy Search
a
a
—
Play Mode
a
a
—
Alarm
a
—
—
AVLS
a
a
—
Despre funcţia de meniu
Elemente de meniu
91
RO
File
(Editare)
(Afișaj)
Elemente de meniu
Mod de funcţionare
(a: setarea este posibilă / —: setarea nu este posibilă)
Mod oprire
Mod redare
Mod înregistrare
Protect
a
—
—
Divide Current Position a
—
—
Move File
a
a
—
File Copy
a
—
—
Change Folder Name
a
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
Erase All Track Marks a
—
—
Divide All Track Marks a
—
—
Erase All
a
—
—
Calendar
a
—
—
Display
a
a
a
LED
a
—
—
Backlight
a
—
—
Select Memory
a
—
—
a
—
—
a
—
—
Time Display
a
—
—
Beep
a
—
—
USB Charge
a
—
—
Auto Power Off
a
—
—
Format
a
—
—
(Setare reportofon Language
digital)
Date&Time
92
RO
File
(Înregistrare)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Scene Edit
Editează setările diferitelor elemente din meniul
de înregistrare care sunt presetate în meniul
„Scene Select”. Puteţi alege un element de scenă
după cum urmează:
(Meeting),
(Voice
Notes),
(Interview),
(Music),
(My
Scene)
Edit from Current Setting:
Modifică setările care sunt prestabilite în meniu.
Set Default Value:
Modifică setările la valorile implicite.
Execute: Modifică setările la valorile
implicite și finalizează procesul.
Cancel: Finalizează procesul fără a modifica
setările.
Edit:
Modifică setările din parametrii elementului de
scenă selectat.
Vezi
pagina
38
Despre funcţia de meniu
z Sfat
Puteţi edita următoarele elemente de meniu:
„REC Mode” (pagina 94), „REC Level”
(pagina 95), „LCF(Low Cut)” (pagina 95),
„LIMITER” (pagina 96), „VOR” (pagina 47),
„SYNC REC” (pagina 57), „Select Input”
(pagina 55, 56). Când selectaţi „Edit Complete”,
procesul se va finaliza.
93
RO
File
(Înregistrare)
94
RO
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
REC Mode
Setează modul de înregistrare.
LPCM 44.1kHz/16bit:
LPCM (fără comprimare) în modul de
înregistrare stereo de înaltă calitate
MP3 320kbps*:
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare
stereo de înaltă calitate
MP3 192kbps:
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare
stereo de calitate standard
MP3 128kbps:
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare
stereo LP
MP3 48kbps(MONO):
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare
mono standard
MP3 8kbps(MONO):
MP3 (comprimat) în modul de înregistrare
mono LP
Vezi
pagina
–
File
Setări (*: Setare iniţială)
REC Level
Setează sensibilitatea microfonului.
High
:
Pentru a înregistra un sunet la mare distanţă de
reportofonul digital sau un sunet jos, precum o
înregistrare într-o cameră spaţioasă.
Medium
*:
Pentru a înregistra un sunet relativ apropiat de
reportofonul digital, precum înregistrarea într-o
sală de ședinţe.
Low
:
Pentru a înregistra dictarea cu un microfon în
faţa gurii, un sunet la mică distanţă de
reportofonul digital sau un sunet puternic.
High(Music)
:
Pentru a înregistra un sunet cu o acustică mai
naturală, precum și pentru a preveni
distorsiunea sunetelor.
Low(Music)
:
Pentru a înregistra un sunet puternic, precum
repetiţiile unei orchestre.
Manual
:
În timpul înregistrării manuale, puteţi regla
manual nivelul de înregistrare.
–
LCF(Low Cut)
Setează funcţia LCF (Low Cut Filter) să filtreze
o frecvenţă redusă, pentru a reduce șuieratul
vântului; în consecinţă, puteţi înregistra un fișier
cu un plus de claritate.
ON:
Funcţia LCF este activată.
OFF*:
Funcţia LCF este anulată.
–
(Înregistrare)
Vezi
pagina
Despre funcţia de meniu
Elemente de
meniu
95
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
LIMITER
Setează automat nivelul de intrare, pentru a
preveni distorsiunea sunetelor care se produce
atunci când la intrare este preluat un sunet prea
puternic.
ON*:
Funcţia LIMITER este activată.
OFF:
Funcţia LIMITER este anulată.
(Înregistrare)
Vezi
pagina
–
P Notă
Când „REC Level” este setat la „Manual
această setare este operaţională.
96
RO
”,
Add/Overwrite
Permite adăugarea unei înregistrări la un fișier
înregistrat anterior sau la o înregistrare de
suprascriere, în timpul redării.
Add:
Puteţi adăuga o înregistrare.
Overwrite:
Puteţi suprascrie o înregistrare.
OFF*:
Nu puteţi adăuga sau suprascrie o înregistrare.
42, 43
PRE REC
Permite înregistrarea unor surse de sunet timp de
maximum 5 secunde anterior punctului în care
începe înregistrarea. Timp de 5 secunde, sunetele
sunt stocate în memorie.
ON:
Funcţia de preînregistrare este activată.
OFF*:
Funcţia de preînregistrare este anulată.
45
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Vezi
pagina
53
VOR
Setează funcţia VOR (Voice Operated Recording).
ON:
Înregistrarea începe când reportofonul digital
detectează sunete și se întrerupe când nu se aud
sunete, ceea ce elimină înregistrările efectuate
pe durata perioadelor de liniște. Funcţia VOR
este activată când se apasă pe z REC/PAUSE.
OFF*:
Funcţia VOR nu este operaţională.
47
SYNC REC
Când este setat la „ON”, reportofonul digital intră
în modul de întrerupere a înregistrării atunci când
nu se detectează niciun sunet timp de peste
2 secunde, iar reportofonul digital va reîncepe
să înregistreze, într-un fișier nou, atunci când se
detectează un sunet.
ON:
Funcţia de înregistrare sincronizată este activată.
OFF*:
Funcţia de înregistrare sincronizată este anulată.
57
Despre funcţia de meniu
Când suportul de memorie curent selectat
(pagina 51, 52) se umple în timpul înregistrării,
reportofonul digital își comută automat destinaţia
la celălalt suport de memorie și continuă
înregistrarea. Noua înregistrare este stocată sub
forma unui alt fișier.
ON:
Funcţia de înregistrare pe mai multe suporturi
de memorie este activată.
OFF*:
Funcţia de înregistrare pe mai multe suporturi
de memorie este dezactivată. Înregistrarea se
încheie când suportul de memorie curent
selectat se umple.
Cross-Memory
(Înregistrare) REC
97
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Select Input
Selectează intrarea externă care se va înregistra,
conectată la mufa m (microfon).
MIC IN*:
Selectaţi când înregistraţi fișiere utilizând un
microfon extern.
Audio IN:
Selectaţi când înregistraţi utilizând un alt
echipament.
55, 56
Noise Cut Level
Setează nivelul de eliminare a zgomotului care se
va utiliza când reportofonul digital redă un fișier
înregistrat cu funcţia de eliminare a zgomotelor
(pagina 65).
Maximum*:
Nivelul de eliminare a zgomotului va fi mai
intens.
Medium:
Nivelul de eliminare a zgomotului va fi limitat.
Selectaţi când nu puteţi prelua sunetul cu
ușurinţă setând „Noise Cut Level” la
„Maximum”.
66
V-UP
O porţiune de nivel redus a unui fișier înregistrat
poate fi amplificată, permiţându-vă să ascultaţi cu
mai mare ușurinţă chiar și vocile joase/subţiri.
Maximum:
Reglează mai eficient funcţia de amplificare
digitală a vocii.
Medium:
Reglează mai grosier funcţia de amplificare
digitală a vocii.
OFF*:
Dezactivează funcţia de amplificare digitală
a vocii.
66
(Înregistrare)
(Redare)
98
RO
Vezi
pagina
File
(Redare)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Effect
Setează efectul dorit pentru redare din meniu.
Pop:
Amplifică intervalele medii, ideal pentru voci.
Rock:
Amplifică intervalele înalte și joase, pentru un
sunet puternic.
Jazz:
Amplifică intervalele înalte, pentru un sunet
vioi.
Bass1:
Amplifică sunetul de bas.
Bass2:
Amplifică suplimentar sunetul de bas.
Custom:
Vă puteţi proiecta propriul nivel de sunet
particularizat pentru 5 benzi de EQ (0,4 kHz,
1,0 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz și 16 kHz) în 7 pași
(de la –3 la +3) și CLEAR BASS în 4 pași
(de la 0 la +3).
OFF*:
Funcţia de efect nu este operaţională.
Vezi
pagina
69
Despre funcţia de meniu
P Notă
La redarea fișierelor utilizând difuzorul încorporat
sau când comutatorul NOISE CUT este setat la
„ON” (pagina 65), funcţia de efect nu este
operaţională.
99
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Easy Search
Setează funcţia de căutare ușoară.
ON:
Vă puteţi deplasa cu circa 10 secunde înainte
apăsând > de la butonul de control, respectiv
puteţi reveni cu circa 3 secunde apăsând . de
la butonul de control. Această funcţie este utilă
când se încearcă localizarea unui punct dorit
dintr-o înregistrare lungă.
OFF*:
Funcţia de căutare ușoară nu este operaţională.
Când apăsaţi > sau . de la butonul de
control, un fișier va fi deplasat înapoi sau
înainte.
62
Play Mode
Setează modul de redare.
1:
Se redă un fișier.
*:
Fișierele dintr-un folder sunt redate continuu.
ALL:
Toate fișierele sunt redate continuu.
1:
Se redă un fișier în mod repetat.
71
(Redare)
:
Fișierele dintr-un folder sunt redate în mod
repetat.
ALL:
Toate fișierele sunt redate în mod repetat.
100
RO
Vezi
pagina
File
(Redare)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Alarm
Setează alarma.
New:
Setează alarma. Pentru a seta alarma, selectaţi
„New” și setaţi data, ora sau ziua din săptămână,
sau alegeţi redarea zilnică și setaţi următorul
șablon de alarmă.
Beep&Play: Fișierul selectat este redat după
ce sună alarma.
Beep: Se aude numai alarma.
Play: Se redă numai fișierul selectat.
List:
Se va afișa o listă a numerelor de fișiere, a datei
sau a zilelor din săptămână în care alarma a fost
deja setată.
Edit: Puteţi modifica data sau ziua din
săptămână selectată și ora.Edit
Cancel: Puteţi anula setarea de alarmă la data
selectată sau într-o zi din săptămână.
Vezi
pagina
73
Despre funcţia de meniu
101
RO
File
(Redare)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
AVLS
Setează funcţia AVLS (Automatic Volume
Limiter System).
ON*:
Funcţia AVLS, care menţine un nivel moderat
al volumului, este operaţională când se ascultă
cu o pereche de căști.
OFF:
Funcţia AVLS nu este operaţională și sunetul
este redat la volumul original.
P Notă
• Când dezactivaţi funcţia, aveţi grijă să nu
ascultaţi la un volum excesiv.
• Când ascultaţi sunetele utilizând o pereche de
căști pentru intervalul de timp specificat, funcţia
AVLS este automat pornită, chiar dacă setaţi
„AVLS” la „OFF” în meniu.
• Dacă reglaţi volumul la un nivel care depășește
nivelul specificat de funcţia AVLS, volumul va fi
setat la un nivel moderat atunci când opriţi
reportofonul digital.
102
RO
Vezi
pagina
12
File
Setări (*: Setare iniţială)
Protect
Protejează fișierul selectat, pentru a preveni
ștergerea, divizarea sau mutarea fișierului.
Execute:
Fișierul selectat va fi protejat. Dacă specificaţi
un fișier deja protejat, anulaţi protecţia.
Cancel:
Protecţia sau anularea protecţiei nu se execută.
89
Divide Current
Position
Divizează un fișier în două.
Execute:
Un fișier va fi divizat în două.
Cancel:
Divizarea nu se va executa.
84
Move File
Mută fișierul selectat în folderul selectat.
Înainte de a încerca mutarea unui fișier, selectaţi
fișierul care se va muta, apoi deschideţi fereastra
de meniu.
77
File Copy
Copiază fișierul selectat din memoria încorporată
în folderul dorit dintr-o cartelă de memorie,
respectiv dintr-o cartelă de memorie în folderul
dorit din memoria încorporată.
Înainte de a încerca să copiaţi un fișier, selectaţi
fișierul care se va copia, apoi deschideţi fereastra
de meniu.
78
Change Folder
Name
Redenumește un folder prin selectarea unui model.
Conference*, Meeting, Lecture, Class, Music,
Singing, Interview, Language Lesson, Travel,
Outdoors, Message, Schedule, Shopping List, To
Do, Voice Notes, FOLDER
87
(Editare)
Vezi
pagina
Despre funcţia de meniu
Elemente de
meniu
103
RO
File
(Editare)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Erase Track Mark Șterge marcajul de urmărire situat imediat anterior
poziţiei curente.
Execute:
Marcajul de urmărire va fi șters.
Cancel:
Marcajul de urmărire nu va fi șters.
Erase All Track
Marks
Șterge toate marcajele de urmărire ale fișierului
selectat.
Execute:
Toate marcajele de urmărire vor fi șterse.
Cancel:
Nu se șterge niciun marcaj de urmărire.
Divide All Track Divide un fișier în poziţiile tuturor marcajelor de
Marks
urmărire.
Execute:
Se execută divizarea în funcţie de marcajele de
urmărire.
Cancel:
Nu se execută divizarea în funcţie de marcajele
de urmărire.
Erase All
104
RO
Șterge toate fișierele din folderul selectat.
Apăsaţi
pentru a reveni la fereastra folderului
înainte de a șterge fișierele și selectaţi un folder din
care se vor șterge toate fișierele, apoi deschideţi
fereastra de meniu.
Execute:
Toate fișierele din folderul selectat vor fi șterse.
Cancel:
Nu se va șterge niciun fișier.
Vezi
pagina
82
83
85
80
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Calendar
Comută fereastra afișajului la un calendar și redă
un fișier înregistrat cu reportofonul digital,
selectând o dată din calendar.
Enter:
Se redă fișierul selectat.
Back:
Reportofonul digital nu redă fișierul selectat și
revine la vizualizarea calendar.
63
Display
Modifică modul de afișare.
Elapsed Time*:
Timpul de redare scurs al unui fișier
Remain Time:
În timpul opririi sau al redării, durata rămasă a
unui fișier
În timpul înregistrării, timpul de înregistrare
disponibil
REC Date:
Data la care s-a realizat înregistrarea
REC Time:
Durata înregistrării
–
(Afișaj)
Vezi
pagina
Despre funcţia de meniu
105
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
LED
În timpul funcţionării, activează sau dezactivează
indicatorul de funcţionare.
ON*:
În timpul înregistrării sau al redării, indicatorul
de funcţionare este afișat continuu sau
intermitent.
OFF:
Indicatorul de funcţionare nu este afișat
continuu sau intermitent, nici în timpul
funcţionării.
(Afișaj)
Vezi
pagina
–
P Notă
Când reportofonul digital este conectat la un
computer, indicatorul de funcţionare este afișat
continuu sau intermitent chiar dacă „LED” este
setat la „OFF”.
Backlight
Activează sau dezactivează lumina de fundal din
fereastra afișajului.
10 SEC*:
Lumina de fundal din fereastra afișajului se
aprinde timp de circa 10 secunde.
60 SEC:
Lumina de fundal din fereastra afișajului se
aprinde timp de circa 60 secunde.
Always-ON:
Lumina de fundal din fereastra afișajului se
aprinde întotdeauna.
OFF:
Lumina de fundal din fereastra afișajului nu se
aprinde nici chiar în timpul funcţionării.
P Notă
Când selectaţi „Always-ON”, bateriile se vor
consuma rapid. Când utilizaţi reportofonul digital
cu baterii, recomandăm selectarea altor opţiuni
decât „Always-ON”.
106
RO
–
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Select Memory
Selectează suportul de memorie pe care doriţi să
stocaţi un fișier sau care conţine fișierul pe care
doriţi să-l redaţi, editaţi sau copiaţi.
Built-In Memory*:
Se selectează memoria încorporată a
reportofonului digital.
Memory Card:
Se selectează cartela de memorie introdusă în
slotul cartelei de memorie.
(Setare
reportofon
digital)
Vezi
pagina
52
P Notă
Când nicio cartelă de memorie nu este introdusă în
reportofonul digital, memoria încorporată este
selectată automat.
Setează limba care se va utiliza pentru mesaje,
meniuri, nume de foldere, nume de fișiere etc.
Deutsch (Germană), English (Engleză)*,
Español (Spaniolă), Français (Franceză),
Italiano (Italiană), Русский (Rusă)
20
Date&Time
Auto*:
Când reportofonul digital este conectat la un
computer care execută Sound Organizer, ceasul
va fi reglat automat în funcţie de computerul
respectiv.
Manual:
Setează ceasul prin reglarea succesivă a anului,
lunii, zilei, orei și minutului.
17
Time Display
Setează afișarea ceasului.
12-Hour:
12:00AM = miezul nopţii, 12:00PM = prânz
24-Hour*:
0:00 = miezul nopţii, 12:00 = prânz
–
Despre funcţia de meniu
Language
107
RO
File
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Beep
Setează dacă se va auzi sau nu un semnal sonor.
ON*:
Se va auzi un semnal sonor, care va indica dacă
o operaţie a fost acceptată sau dacă s-a produs
o eroare.
OFF:
Nu se va auzi niciun semnal sonor.
(Setare
reportofon
digital)
Vezi
pagina
–
P Notă
Alarma sună chiar dacă setaţi „Beep” la „OFF”
în meniu.
USB Charge
Setează dacă bateriile se vor încărca utilizând sau
nu o conexiune USB.
ON*:
Bateriile vor fi încărcate.
OFF:
Bateriile nu vor fi încărcate.
P Notă
Dacă utilizaţi un adaptor de c.a. USB (nu este
furnizat) pentru conectarea reportofonului digital
la priza de c.a. (pagina 129), puteţi încărca bateriile
indiferent de această setare.
108
RO
–
File
(Setare
reportofon
digital)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Auto Power Off
Dacă reportofonul digital este pornit și lăsat
pentru perioada stabilită, acesta se va opri
automat.
5min:
Reportofonul digital se va opri după circa
5 minute.
10min*:
Reportofonul digital se va opri după circa
10 minute.
30min:
Reportofonul digital se va opri după circa
30 minute.
60min:
Reportofonul digital se va opri după circa
60 minute.
OFF:
Reportofonul digital nu se va opri automat.
Vezi
pagina
–
Despre funcţia de meniu
109
RO
File
(Setare
reportofon
digital)
Elemente de
meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Format
Formatează suportul de memorie curent selectat
(memoria încorporată sau cartela de memorie),
ștergând toate datele din memorie și resetând
structura de foldere la starea sa implicită.
Execute:
Animaţia „Formatting...” apare și suportul de
memorie va fi formatat.
Cancel:
Suportul de memorie nu va fi formatat.
P Notă
• Utilizaţi funcţia de formatare a reportofonului
digital pentru a formata suportul de memorie.
Comutaţi suportul de memorie la cel care se va
formata înainte de începerea operaţiei de
formatare (pagina 51, 52).
• Când formataţi suportul de memorie, toate
datele stocate pe reportofonul digital vor fi
șterse. Odată suportul de memorie șters, nu
puteţi recupera datele care au fost șterse.
• La formatarea memoriei încorporate,
instrucţiunile de utilizare stocate în memoria
încorporată vor fi de asemenea șterse. Pentru a
obţine o altă copie a instrucţiunile de utilizare,
vizitaţi pagina principală de asistenţă Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
110
RO
Vezi
pagina
–
Utilizarea computerului
Utilizarea reportofonului digital cu
computerul
Când reportofonul digital este conectat
la computer, puteţi transfera date între
cele două dispozitive.
Copierea fișierelor din
reportofonul digital în computer,
în vederea stocării (pagina 118)
Utilizarea reportofonului digital
ca memorie USB (pagina 122)
Puteţi stoca temporar, în reportofonul
digital, date de tip imagine sau text
stocate în computer.
Aplicaţia software furnizată Sound
Organizer permite transferul fișierelor
înregistrate utilizând reportofonul
digital în computer, în vederea
gestionării și editării acestora.
De asemenea, puteţi transfera fișiere
muzicale și fișiere podcast stocate în
computer pe reportofonul digital.
Cerinţe de sistem pentru
computer
Pentru detalii privind cerinţele de
sistem pentru computer, consultaţi
pagina 125, 135.
Utilizarea computerului
Copierea fișierelor muzicale din
computer în reportofonul digital,
în vederea redării (pagina 119)
Gestionarea și editarea fișierelor
utilizând aplicaţia software
Sound Organizer (pagina 123)
111
RO
Conectarea reportofonului
digital la computer
Computer
Reportofon digital
La portul USB al
computerului
La conectorul
(USB)
Cablu de conectare USB
Pentru a schimba fișiere între
reportofonul digital și computer,
conectaţi cele două dispozitive.
1 Cuplaţi conectorul
(USB) al
reportofonului digital la portul USB
al computerului aflat în funcţiune,
cu cablul de conectare USB furnizat
introdus corect în conectori, până
când fiecare fișă se oprește la capăt.
112
RO
2 Asiguraţi-vă că reportofonul digital
a fost corect recunoscut.
Pe un ecran Windows; deschideţi
„Computerul meu” sau „Computer”
și asiguraţi-vă că „IC RECORDER”
sau „MEMORY CARD” a fost
recunoscut.
Pe un ecran Macintosh; asiguraţi-vă
că o unitate „IC RECORDER” sau
„MEMORY CARD” este afișată pe
desktop.
Reportofonul digital este recunoscut de
computer de îndată ce este stabilită
conexiunea. În timp ce reportofonul
digital este conectat la computer,
mesajul „Connecting” apare în fereastra
afișajului reportofonului digital.
P Notă
• În cazul în care conectaţi mai mult de
două dispozitive USB la computer,
funcţionarea normală nu va fi garantată.
• Utilizarea acestui reportofon digital cu
un hub USB sau un cablu de suport
pentru conexiunea USB altul decât cablul
furnizat nu este garantată.
• Se poate produce o defecţiune, în funcţie
de dispozitivele USB conectate simultan.
• Înainte de conectarea reportofonului
digital la computer, verificaţi dacă sunt
introduse bateriile.
• Se recomandă deconectarea
reportofonului digital de la computer
atunci când acesta nu este utilizat fiind
conectat la computer.
Memorie încorporată
„IC RECORDER”
FOLDER01
Structura folderelor
și a fișierelor
FOLDER05
Folder transferat din
computer
MUSIC
POP
J-POP*2
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS*2
MP3
AAC-LC
*3
*3
Utilizarea computerului
Folderele și fișierele sunt afișate pe
ecranul computerului, așa cum se
vede în figură.
Pe un ecran Windows care utilizează
Explorator și pe un ecran Macintosh
care utilizează Finder, folderele și
fișierele pot fi afișate deschizând
„IC RECORDER” sau „MEMORY
CARD”.
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE*1
Conversation*2
LPCM
MP3
MSV
*4
WMA
Instructions*5
113
RO
*1 Chiar dacă un fișier este transferat direct
sub folderul VOICE, acesta nu va fi
afișat în fila
(Voce) a reportofonului
digital. Când transferaţi un fișier din
computer în reportofonul digital,
introduceţi fișierul în folderele de sub
folderul VOICE.
*2 Numele unui folder în care sunt stocate
fișierele muzicale va fi afișat la
reportofonul digital ca atare, deci se
recomandă utilizarea unui nume ușor
de memorat al folderului.
Numele folderelor prezentate în
ilustraţie reprezintă exemple.
*3 Reportofonul digital poate recunoaște
până la 8 niveluri de foldere transferate
către sine.
*4 Dacă transferaţi fișiere muzicale
separat, acestea sunt clasificate
ca fiind în „No Folder”.
*5 Instrucţiunile de utilizare ale
reportofonului digital sunt stocate în
folderul „Instructions”, situat imediat
sub folderul „IC RECORDER”.
z Sfaturi
• Titlul sau numele artistului etc.,
înregistrate în fișierele muzicale, pot fi
afișate la reportofonul digital. Este util
dacă introduceţi informaţiile despre
etichetele ID3 cu ajutorul aplicaţiei
software pe care o utilizaţi pentru crearea
fișierelor muzicale pe computer.
114
RO
• Dacă nu s-a înregistrat niciun titlu sau
nume de artist, mesajul „Unknown”
va apărea în fereastra afișajului a
reportofonului digital.
La conectarea reportofonului digital la
computer după ce suportul de memorie
de destinaţie a fost setat la „Memory
Card” (pagina 51, 52), structura
folderelor este diferită de cea din
situaţia în care suportul de memorie de
destinaţie a fost setat la „Built-In
Memory”.
Memory Stick Micro™ (M2™)
„MEMORY CARD”
MSSONY
Cartelă microSD
„MEMORY CARD”
PRIVATE
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE
SONY
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
VOICE
FOLDER01
FOLDER01
FOLDER05
FOLDER05
Folder transferat din
computer
MUSIC
POP
J-POP
J-POP
LPCM
LPCM
AAC-LC
PODCASTS
NEWS
PODCASTS
MP3
MP3
AAC-LC
Conversation
AAC-LC
NEWS
Utilizarea computerului
Folder transferat din
computer
MUSIC
POP
Conversation
LPCM
AAC-LC
LPCM
MP3
MP3
MSV
MSV
WMA
WMA
115
RO
Structura folderelor așa cum
apare în fereastra afișajului
reportofonului digital
Modul de afișare a structurii folderelor,
prezentat în fereastra de afișare a
reportofonului digital, este diferit de
modul de afișare pe monitorul unui
computer.
Indicatoarele folderelor din fereastra
afișajului reportofonului digital sunt
următoarele:
P Notă
Folder pentru fișierele
înregistrate utilizând
reportofonul digital
Chiar dacă un fișier este transferat direct
sub folderul VOICE, acesta nu va fi afișat
în fila
(Voce) a reportofonului digital.
:
Folder transferat de la un
computer (Acestea sunt afișate
când de la computer au fost
transferate fișiere muzicale.)
Foldere afișate în fila
(Muzică)
a reportofonului digital
:
Folder pentru fișiere podcast
transferate de la un computer
(Aceste foldere sunt afișate când
de la computer au fost
transferate fișiere podcast.)
Dacă folderele nu conţin fișiere care pot fi
redate cu ajutorul reportofonului digital,
aceste foldere nu vor apărea în fereastra
afișajului reportofonului digital.
RO
Folderele pentru fișiere înregistrate
utilizând reportofonul digital (folderele
din folderul VOICE) vor fi afișate.
:
P Notă
116
Foldere afișate în fila
(Voce)
a reportofonului digital
Următoarele foldere vor fi afișate
printre folderele redirecţionate de la
un computer.
• Foldere aflate sub folderul MUSIC
care conţine un fișier (când unele
foldere au mai multe niveluri, toate
folderele vor fi afișate în paralel.)
• Foldere transferate în alte locaţii decât
sub folderul MUSIC sau sub folderul
PODCASTS
• Un folder denumit „No Folder” (Dacă
transferaţi fișiere muzicale separat,
fișierele respective vor apărea sub
acest folder.)
Foldere afișate în fila
(Podcast)
a reportofonului digital
Deconectarea reportofonului
digital de la computer
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, există pericolul deteriorării
datelor.
funcţionare al reportofonului digital
nu luminează.
2 Efectuaţi următoarea operaţie la
computer.
Într-un ecran Windows, faceţi clic pe
pictograma de la baza desktopului
computerului.
t Faceţi clic pe „Scoatere IC
RECORDER”.
Pictograma și meniul afișate pot varia
de la un sistem de operare la altul.
Pe un ecran Macintosh, glisaţi
pictograma „IC RECORDER” de
pe desktop către „Trash” și fixaţi-o
acolo.
Pentru detalii privind deconectarea
reportofonului digital de la computer,
consultaţi instrucţiunile de utilizare
aferente computerului.
Utilizarea computerului
Se vor afișa folderele pentru fișiere
podcast transferate de la un computer.
Când transferaţi fișiere podcast de la
computer la reportofonul digital,
utilizaţi aplicaţia software furnizată
Sound Organizer.
1 Asiguraţi-vă că indicatorul de
3 Decuplaţi cablul de conectare USB
conectat la reportofonul digital de la
portul USB al computerului.
117
RO
Copierea fișierelor din reportofonul digital
în computer
z Pentru copierea unui fișier sau
a unui folder (Glisare și fixare)
Puteţi copia fișierele și folderele din
reportofonul digital în computer, în
vederea stocării.
1 Conectaţi reportofonul digital la
1 Faceţi clic și ţineţi apăsat,
2 glisaţi,
3 apoi fixaţi.
computer (pagina 112).
2 Copiaţi fișierele sau folderele pe care
doriţi să le transferaţi în computer.
Glisaţi și fixaţi fișierele sau folderele
pe care doriţi să le copiaţi din „IC
RECORDER” sau din „MEMORY
CARD” pe discul local al
computerului.
118
RO
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer (pagina 117).
Copierea fișierelor muzicale din computer în
reportofonul digital și redarea acestora
2 Copiaţi folderul în care fișierele
* Pentru formatele de fișier care pot fi
redate utilizând reportofonul digital,
consultaţi „Specificaţii” (pagina 135).
Utilizarea computerului
Puteţi copia muzică sau alte fișiere audio
(LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/LPEC(.msv)/
WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)*) din
computer în reportofonul digital prin
glisarea și fixarea acestora, după care
le puteţi reda utilizând reportofonul
digital.
muzicale sunt stocate în reportofonul
digital.
Pe un ecran Windows care utilizează
Explorator sau pe un ecran Macintosh
care utilizează Finder, glisaţi și fixaţi
folderul care conţine fișierele
muzicale în „IC RECORDER”
sau în „MEMORY CARD”.
Reportofonul digital poate
recunoaște până la 400 de foldere.
Puteţi copia până la 199 de fișiere în
fiecare folder. Mai mult, reportofonul
digital poate recunoaște până la
4.095 foldere și fișiere pentru un
suport de memorie.
3 Deconectaţi reportofonul digital de la
computer (pagina 117).
Copierea unui fișier muzical
din computer în reportofonul
digital (glisare și fixare)
1 Conectaţi reportofonul digital la
computer (pagina 112).
119
RO
Redarea fișierelor muzicale
copiate din computer
utilizând reportofonul digital
1 Apăsaţi
apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta fila
(Muzică), apoi apăsaţi >.
3 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta folderul ( )
în care sunt stocate fișierele muzicale,
apoi apăsaţi > de la butonul de
control.
4 Apăsaţi v sau V de la butonul de
control pentru a selecta fișierul
muzical pe care doriţi să-l redaţi.
5 Apăsaţi N/ENT pentru a începe
redarea.
6 Apăsaţi x STOP pentru a opri
redarea.
Durata maximă de redare (fișiere*),
la redarea fișierelor muzicale utilizând
reportofonul digital, este următoarea.
RO
128 kbps
256 kbps
89 h 25 min
(1.341 fișiere)
33 h 30 min
(502 fișiere)
16 h 45 min
(251 fișiere)
.
2 Apăsaţi . de la butonul de control,
120
48 kbps
(h: ore/min: minute)
* În cazul în care se transferă fișiere MP3 a
câte 4 minute fiecare către reportofonul
digital.
P Notă
• Un fișier muzical copiat din computer
poate fi redat cu ajutorul reportofonului
digital. Totuși, divizarea unui fișier și
setarea unui marcaj de urmărire nu sunt
posibile.
• Dacă aţi copiat fișiere muzicale cu
ajutorul computerului, aceste fișiere nu
pot fi copiate în vederea transferului, din
cauza limitărilor sistemului. În cazul în
care copiaţi fișiere muzicale din computer
în reportofonul digital unul câte unul,
puteţi afișa și reda fișierele muzicale în
ordinea copierii.
Aspectul afișajului la redarea
unui fișier muzical
Apăsaţi v sau V de la butonul de control
pentru a verifica informaţiile despre
fișierul muzical în cursul redării.
: Nume folder
: Nume artist
: Titlu
Utilizarea computerului
: Nume fișier
121
RO
Utilizarea reportofonului digital ca memorie
USB
Când reportofonul digital este conectat
la computer utilizând un cablu de
conectare USB, datele de imagine sau
datele text din computer, precum și
fișierele înregistrate utilizând
reportofonul digital pot fi stocate
temporar în reportofonul digital.
Computerul trebuie să respecte
cerinţele de sistem specificate pentru a
utiliza reportofonul digital ca memorie
USB.
Pentru detalii despre cerinţele de sistem,
consultaţi pagina 135.
122
RO
Utilizarea aplicaţiei software furnizate Sound
Organizer
Ce puteţi face utilizând
Sound Organizer
Importul fișierelor înregistrate
cu un reportofon digital
Puteţi importa în Sound Organizer
fișierele înregistrate cu ajutorul unui
reportofon digital.
Fișierele importate sunt salvate în
computer.
Puteţi importa piesele dintr-un CD
muzical în Sound Organizer.
Piesele muzicale importate sunt salvate
în computer.
Importul pieselor muzicale în
computer
Puteţi importa în Sound Organizer
fișierele muzicale și alte fișiere salvate
în computer.
Abonarea la și actualizarea
podcasturilor
Vă puteţi abona la podcasturi în Sound
Organizer.
Abonarea la podcasturi și actualizarea
acestora permite descărcarea (prin
abonament) și accesul la cele mai
recente date din Internet.
Utilizarea computerului
Sound Organizer permite schimbul de
fișiere cu un reportofon digital sau cu
o cartelă de memorie. Piesele muzicale
importate din CD-uri muzicale sau alte
suporturi, fișierele MP3 și alte fișiere
audio importate dintr-un computer,
precum și podcasturile, pot fi redate și
transferate într-un reportofon digital.
Se pot efectua diferite operaţii cu
fișierele importate, inclusiv redarea,
editarea și conversia la MP3 și alte
formate. De asemenea, puteţi
inscripţiona CD-uri cu muzica preferată
și puteţi trimite fișiere audio prin e-mail.
Importul pieselor muzicale de pe
un CD muzical
Redarea fișierelor
Puteţi reda fișierele importate în Sound
Organizer.
123
RO
Modificarea informaţiilor despre
fișiere
Puteţi modifica titlul, numele artistului
și alte informaţii despre fișiere, afișate în
lista cu fișiere.
Inscripţionarea unui CD muzical
Puteţi diviza un fișier în mai multe
fișiere.
Puteţi selecta piesele preferate dintre
cele importate în Sound Organizer,
apoi puteţi inscripţiona propriul dvs.
CD original cu muzică.
Combinarea fișierelor
Alte utilizări convenabile
Puteţi combina mai multe fișiere într-un
singur fișier.
• Puteţi lansa aplicaţia software de
e-mail și trimite un fișier înregistrat
ca atașare la mesajul de e-mail.
• Puteţi utiliza aplicaţia software de
recunoaștere a vocii Dragon
NaturallySpeaking*, care este
compatibilă cu Sound Organizer,
pentru a efectua recunoașterea vocală
a unui fișier și pentru conversia vocii în
text.
Divizarea fișierelor
Ștergerea fișierelor dintr-un
reportofon digital
Puteţi șterge un fișier salvat într-un
reportofon digital.
Utilizaţi această operaţie pentru a șterge
fișierele din reportofonul digital atunci
când doriţi o creștere a cantităţii de
spaţiu liber din reportofonul digital sau
când nu mai aveţi nevoie de unele
fișiere.
Transferul fișierelor într-un
reportofon digital
Puteţi transfera un fișier din programul
Sound Organizer către un reportofon
digital sau o cartelă de memorie.
124
Puteţi beneficia de muzică, podcasturi și
alte categorii de conţinut transferat în
reportofonul digital.
RO
* Aplicaţia software Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) este
furnizată cu unele modele numai în
anumite regiuni.
Cerinţe de sistem pentru
computer
P Notă
În continuare, sunt prezentate cerinţele
de sistem pentru utilizarea aplicaţiei
Sound Organizer.
• Funcţionarea nu este garantată dacă se
utilizează orice alt sistem de operare în
afara celor indicate mai sus.
• Versiunile pe 64 de biţi ale sistemului
Windows XP nu sunt acceptate.
Sisteme de operare
IBM PC/AT sau compatibil
• CPU
Windows XP: Procesor Pentium III la
500 MHz sau mai rapid
Windows Vista: Procesor Pentium III
la 800 MHz sau mai rapid
Windows 7: Procesor Pentium III la
1 GHz sau mai rapid
• Memorie
Windows XP: Minimum 256 MB
Windows Vista: Minimum 512 MB
(În cazul Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium, se
recomandă minimum 1 GB.)
Windows 7: Minimum 1 GB
(versiunea pe 32 de biţi)/Minimum
2 GB (versiunea pe 64 de biţi)
• Spaţiu liber pe hard disk
Sunt necesari minimum 400 MB.
În funcţie de versiunea de Windows,
se pot utiliza mai mult de 400 MB.
De asemenea, este necesar spaţiu liber
pentru manipularea datelor muzicale.
Utilizarea computerului
• Windows 7 Ultimate
• Windows 7 Professional
• Windows 7 Home Premium
• Windows 7 Starter (versiune pe 32
de biţi)
• Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Business Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 sau ulterior
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 sau ulterior
• Windows XP Media Center
Edition 2005 Service Pack 3 sau
ulterior
• Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 sau ulterior
• Windows XP Professional Service
Pack 3 sau ulterior
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 sau ulterior
Preinstalat.
125
RO
• Setări de afișaj
Rezoluţie ecran: 800 × 600 pixeli
sau superioară (se recomandă
1.024 × 768 pixeli)
Culori ecran: High Color (16 biţi) sau
superior
• Cartelă de sunet
Se recomandă utilizarea unei cartele
de sunet compatibile SoundBlaster.
• Port USB
Este necesar un port compatibil USB
pentru utilizarea dispozitivelor și a
suporturilor.
Funcţionarea prin intermediul unui
hub USB nu este garantată, cu
excepţia modelelor pentru care
funcţionarea a fost garantată în mod
explicit.
Instalarea aplicaţiei Sound
Organizer
Instalaţi aplicaţia Sound Organizer în
computer.
126
RO
P Notă
• La instalarea aplicaţiei Sound Organizer,
conectaţi-vă la un cont cu privilegii de
administrator.
De asemenea, dacă utilizaţi Windows 7
și apare ecranul [Control cont utilizator],
confirmaţi conţinutul ecranului și faceţi
clic pe [Da] ([Continuare], în cazul
sistemului de operare Windows Vista).
• Sound Organizer nu poate fi pornit de
către un utilizator cu privilegii limitate
în Windows XP.
• Pentru utilizarea funcţiei de actualizare
software în Windows XP, trebuie să vă
conectaţi la un cont cu privilegii de
administrator de computer.
• Modulul Windows Media Format
Runtime este adăugat de programul de
instalare al aplicaţiei software Sound
Organizer. Acest modul nu este eliminat
la dezinstalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
Totuși, dacă a fost deja preinstalat,
nu poate fi dezinstalat.
• Datele din folderele de stocare
a conţinutului nu sunt șterse la
dezinstalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
• Într-un mediu de instalare în care mai
multe sisteme de operare sunt instalate
pe un computer, nu instalaţi Sound
Organizer în fiecare dintre sistemele de
operare. Puteţi crea inconsecvenţe între
date.
1 Asiguraţi-vă că reportofonul digital
nu este conectat, apoi porniţi
computerul și lansaţi Windows.
2 Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în
3 Asiguraţi-vă că acceptaţi termenii
acordului de licenţă, selectaţi
[I accept the terms in the license
agreement], apoi faceţi clic pe [Next].
the Program], faceţi clic pe [Install].
Instalarea începe.
6 La apariţia ferestrei [Sound
Organizer has been installed
successfully.], bifaţi [Launch Sound
Organizer Now], apoi faceţi clic pe
[Finish].
P Notă
Se recomandă repornirea computerului
după instalarea aplicaţiei software Sound
Organizer.
Fereastra Sound Organizer
Utilizarea computerului
unitatea CD-ROM.
Meniul [Sound Organizer InstallShield Wizard] pornește
automat și apare fereastra [Welcome
to Sound Organizer Installer].
Dacă meniul [Welcome to Sound
Organizer Installer] nu pornește,
deschideţi Windows Explorator,
faceţi clic dreapta pe unitatea
CD-ROM, faceţi dublu clic pe
[SoundOrganizerInstaller.exe] și
urmaţi instrucţiunile de pe ecran.
5 La apariţia ferestrei [Ready to Install
4 La apariţia ferestrei [Setup Type],
selectaţi [Standard] sau [Custom],
apoi faceţi clic pe [Next].
Urmaţi instrucţiunile de pe ecran
și stabiliţi setările de instalare când
selectaţi [Custom].
127
RO
A Help
Afișează sistemul de ajutor al
aplicaţiei software Sound Organizer.
Pentru detalii despre fiecare
operaţie, consultaţi aceste fișiere
de ajutor.
B Listă de fișiere pentru Sound
Organizer (My Library)
Afișează o listă de fișiere incluse în
My Library din Sound Organizer,
în funcţie de operaţie.
Recording Files: Afișează o listă
cu fișiere de înregistrare.
Fișierele înregistrate cu ajutorul
reportofonului digital apar în
această bibliotecă, atunci când sunt
importate.
Music: Afișează o listă cu fișiere
muzicale.
Piesele muzicale importate dintr-un
CD muzical apar în această
bibliotecă.
Podcast: Afișează o listă cu
podcasturi.
C Lista cu fișiere a reportofonului
digital
Afișează fișierele salvate în
reportofonul digital conectat
sau în cartela de memorie.
128
RO
D Butonul Edit Mode
Afișează zona de editare, astfel încât
să puteţi edita un fișier.
E Butonul Quick Operation Guide
Afișează Quick Operation Guide,
pentru a putea consulta informaţii
privind caracteristicile de bază ale
aplicaţiei Sound Organizer.
F Text auxiliar (Import/Transfer)
IC Recorder: Afișează ecranul
de transfer. Apare o listă cu fișiere
dintr-un dispozitiv conectat.
Import CD: Afișează ecranul
pentru importul CD-urilor muzicale.
Burn CD/DVD: Afișează
ecranul pentru inscripţionarea
discurilor.
G Butoane de transfer
: Transferă fișierele aplicaţiei
Sound Organizer într-un reportofon
digital sau o cartelă de memorie.
: Importă fișierele dintr-un
reportofon digital sau o cartelă de
memorie în folderul My Library al
aplicaţiei Sound Organizer.
Informaţii suplimentare
Utilizarea unui adaptor de c.a. USB
La conectorul
(USB)
Cablu de conectare
USB (furnizat)
Când utilizaţi reportofonul digital
pentru prima dată, sau după ce nu aţi
utilizat reportofonul digital pentru o
anumită perioadă de timp, încărcaţi
bateriile continuu până la apariţia
indicatorului „
”.
Sunt necesare circa 4 ore pentru
încărcarea completă a bateriilor
descărcate.*
1 Conectaţi un adaptor de c.a. USB
(nu este furnizat) la o priză de c.a.
cablul de conectare USB furnizat.
Puteţi încărca bateriile reîncărcabile
prin conectarea reportofonului digital la
o priză de c.a. utilizând un adaptor de
c.a. USB AC-U50AG (nu este furnizat).
Puteţi încărca bateriile în timp ce
utilizaţi reportofonul digital, astfel încât
acesta să fie util când doriţi să
înregistraţi timp îndelungat.
3 Cuplaţi cablul de conectare USB la
conectorul (USB) al reportofonului
digital.
În timpul încărcării bateriilor,
indicatorul de baterie este afișat sub
forma unei animaţii.
Informaţii suplimentare
2 Conectaţi adaptorul de c.a. USB la
129
RO
Acum, puteţi utiliza reportofonul
digital în timpul încărcării bateriilor.
Indicator de baterie
* Aceasta reprezintă o aproximare a
intervalului necesar pentru trecerea de la
stadiul de baterie complet descărcată la
cel de baterie complet încărcată, la
temperatura camerei. Durata variază în
funcţie de puterea rămasă a bateriilor și
de starea acestora. De asemenea, durata
crește dacă temperatura bateriilor este
scăzută sau dacă bateriile se încarcă în
timpul transferului datelor către
reportofonul digital.
P Notă
• Nu puteţi încărca bateriile în timpul
redării fișierelor utilizând difuzorul
încorporat.
• Bateriile alcaline LR03 (de dimensiune
AAA) nu se pot încărca (nu sunt
furnizate).
130
RO
Deconectarea
reportofonului digital
de la priza de c.a.
Urmaţi procedurile de mai jos; în caz
contrar, când reportofonul digital
conţine fișiere de date, acestea se pot
deteriora sau pot deveni imposibil de
redat.
1 Dacă înregistraţi sau redaţi un fișier,
apăsaţi x STOP pentru a trece
reportofonul digital în modul oprire.
2 Asiguraţi-vă că indicatorul de
funcţionare al reportofonului digital
nu luminează.
3 Deconectaţi reportofonul digital
de la adaptorul de c.a. USB, apoi
deconectaţi adaptorul de c.a.
USB de la priza de c.a.
P Notă
Informaţii suplimentare
• Pe durata înregistrării (indicatorul de
funcţionare luminează sau este afișat
intermitent în roșu) sau a accesării
datelor (indicatorul de funcţionare
este afișat intermitent în portocaliu),
– reportofonul digital nu trebuie conectat
la, respectiv deconectat de la adaptorul
de c.a. USB conectat la priza de c.a.
– adaptorul de c.a. USB conectat la
reportofonul digital nu trebuie conectat
la, respectiv deconectat de la priza
de c.a.
Riscaţi să deterioraţi datele. Dacă
reportofonul digital este solicitat să
proceseze o cantitate mare de date,
fereastra de pornire poate fi afișată
pentru o perioadă extinsă de timp.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune a
reportofonului digital. Așteptaţi până
când ecranul de pornire dispare din
fereastra afișajului.
• În timp ce se utilizează un adaptor de c.a.
USB, indicatorul de baterie nu apare în
fereastra afișajului.
131
RO
Măsuri de precauţie
Despre alimentare
Utilizaţi aparatul numai la 2,4 V sau
3,0 V c.c.
Utilizaţi două baterii reîncărcabile
NH-AAA sau două baterii alcaline
LR03 (de dimensiune AAA).
Despre siguranţă
Nu manipulaţi aparatul în timp ce
conduceţi, mergeţi pe motocicletă
sau manevraţi un vehicul cu motor.
Despre manipulare
• Nu lăsaţi aparatul într-o locaţie aflată
în apropierea surselor de căldură sau
expusă la lumina directă a soarelui, la
praf excesiv sau la șocuri mecanice.
• În cazul căderii în aparat a unui obiect
solid sau a unui lichid, scoateţi
bateriile și solicitaţi verificarea
aparatului de către personal calificat
înainte de a-l utiliza în continuare.
132
RO
• Nu permiteţi pulverizarea apei pe
suprafaţa aparatului. Aparatul nu este
etanș. Procedaţi cu mare atenţie mai
ales în următoarele situaţii.
– Când aveţi aparatul în buzunar
și mergeţi la baie etc.
Când vă aplecaţi, aparatul poate
cădea în apă și se poate uda.
– Când utilizaţi aparatul într-un mediu
unde este expus la precipitaţii
(ploaie sau zăpadă) sau la umiditate.
– În situaţii în care puteţi transpira.
Dacă atingeţi aparatul cu mâinile
umede sau dacă îl introduceţi în
buzunarul unor articole
vestimentare îmbibate de
transpiraţie, aparatul se poate uda.
• Puteţi simţi o durere în urechi dacă
utilizaţi o pereche de căști (nu sunt
furnizate) când aerul ambiental este
foarte uscat. Aceasta nu se datorează
unei defecţiuni a căștilor, ci
electricităţii statice acumulate în
organism. Puteţi diminua electricitatea
statică purtând haine fără conţinut de
fibră sintetică, care previn formarea
electricităţii statice.
Despre zgomot
• Zgomotul se poate auzi când aparatul
este amplasat în apropierea unei surse
de alimentare în c.a., a unei lămpi
fluorescente sau a unui telefon mobil
în timpul înregistrării sau al redării.
• Se pot înregistra zgomote când un
obiect, precum degetul etc., intră în
contact de frecare sau zgâriere cu
aparatul în timpul înregistrării.
Recomandări privind copiile
de rezervă
Pentru evitarea pericolului potenţial
de pierdere a datelor, cauzat de
utilizarea accidentală sau o defecţiune
a reportofonului digital, recomandăm
salvarea unei copii de rezervă a
fișierelor înregistrate pe un computer
etc.
Despre întreţinere
Pentru curăţarea exteriorului, utilizaţi
o lavetă moale, ușor umezită în apă.
Nu utilizaţi alcool, benzină sau diluant.
Despre utilizarea unei cartele de
memorie
• La formatarea (iniţializarea) unei cartele
de memorie, asiguraţi-vă că utilizaţi
reportofonul digital pentru a o formata.
Operaţiile cu cartele de memorie
formatate cu Windows sau cu alte
dispozitive nu sunt garantate.
• Dacă formataţi o cartelă de memorie care
conţine date înregistrate, acestea vor fi
șterse. Aveţi grijă să nu ștergeţi date
importante.
• Nu lăsaţi o cartelă de memorie la
îndemâna copiilor mici. Aceștia
o pot înghiţi accidental.
Informaţii suplimentare
P Notă
Dacă aveţi întrebări sau probleme
referitoare la aparat, vă rugăm să
consultaţi cel mai apropiat distribuitor
Sony.
133
RO
• Nu introduceţi și nu extrageţi o cartelă de
memorie pe durata înregistrării/redării/
formatării. În caz contrar, reportofonul
digital poate suferi o defecţiune.
• Nu extrageţi cartela de memorie în timp
ce animaţia „Accessing...” apare în
fereastra afișajului sau când indicatorul
este afișat intermitent în culoarea
portocalie. Riscaţi să deterioraţi datele.
• Nu garantăm funcţionarea tuturor
tipurilor de cartele de memorie
compatibile cu reportofonul digital.
• Pentru cartele M2™ compatibile,
consultaţi site-ul Web Sony (pagina 136).
• „MagicGate™” este numele colectiv al
tehnologiilor de protecţie a conţinutului
dezvoltate de Sony. Reportofonul digital
nu permite înregistrarea/redarea datelor
care necesită funcţii MagicGate™.
• Reportofonul digital nu permite
transferul paralel de date.
• Nu puteţi utiliza o cartelă de memorie
ROM (read-only-memory) sau protejată
la scriere.
• Datele se pot deteriora în următoarele
situaţii:
– Când o cartelă de memorie este extrasă
sau când reportofonul digital este oprit
în timpul unei operaţii de citire sau
scriere.
– Când o cartelă de memorie este
utilizată în locaţii supuse la electricitate
statică sau la paraziţi de natură
electrică.
134
RO
• Nu ne asumăm nicio responsabilitate
pentru pierderea sau deteriorarea
datelor înregistrate.
• Recomandăm salvarea unei copii de
rezervă a datelor importante.
• Nu atingeţi terminalul unei cartele de
memorie cu mâna sau cu un obiect
metalic.
• Nu loviţi, nu îndoiţi și nu lăsaţi să cadă
o cartelă de memorie.
• Nu demontaţi și nu modificaţi o cartelă
de memorie.
• Nu expuneţi o cartelă de memorie la apă.
• Nu utilizaţi o cartelă de memorie în
următoarele condiţii:
– Locaţii care nu întrunesc condiţiile de
funcţionare necesare, inclusiv locaţii
precum interiorul supraîncălzit al unei
mașini parcate la soare și/sau pe timp
de vară, în exteriorul expus la lumină
solară directă sau o locaţie în
apropierea unui radiator.
– Locaţii cu umezeală sau unde sunt
prezente substanţe corozive.
• Când se utilizează o cartelă de memorie,
asiguraţi-vă că verificaţi direcţia corectă
de inserţie în slotul cartelei de memorie.
Specificaţii
Cerinţe de sistem
Pentru utilizarea computerului
cu aplicaţia software Sound
Organizer
Pentru utilizarea computerului cu
aplicaţia software Sound Organizer,
consultaţi „Cerinţe de sistem pentru
computer” de la pagina 125.
Pentru a utiliza computerul cu
reportofonul digital fără aplicaţia
software Sound Organizer, respectiv
pentru utilizarea reportofonului digital
ca dispozitiv de stocare în masă USB,
computerul trebuie să corespundă
cerinţelor privind sistemul de operare
și mediul de port, descrise mai jos.
Sisteme de operare:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
Informaţii suplimentare
Pentru utilizarea computerului
fără aplicaţia software Sound
Organizer
– Windows Vista Ultimate Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Business Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Home Premium
Service Pack 2 sau ulterior
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 sau ulterior
– Windows XP Media Center Edition
2005 Service Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Media Center Edition
2004 Service Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Professional Service
Pack 3 sau ulterior
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 sau ulterior
– Mac OS X (v. 10.2.8 - v. 10.6)
Preinstalat
P Notă
• Funcţionarea nu este garantată dacă se
utilizează orice alt sistem de operare în
afara celor indicate în partea stângă
(Windows 98, Windows 2000 sau
Linux etc.).
135
RO
• Versiunile pe 64 de biţi ale sistemului
Windows XP nu sunt acceptate.
• Pentru informaţii privind versiunea
cea mai recentă și compatibilitatea cu
sistemul dvs. de operare, accesaţi pagina
principală de asistenţă a reportofonului
digital:
http://support.sony-europe.com/DNA
Mediu hardware:
– Cartelă de sunet: Cartele de sunet
compatibile cu oricare dintre sistemele
de operare Microsoft Windows
acceptate
– Port: Port USB
P Notă
• Următoarele sisteme nu sunt acceptate:
– Sisteme de operare diferite de cele
indicate la pagina 135
– Computere sau sisteme de operare de
construcţie artizanală
– Sisteme de operare cu upgrade
– Mediu cu încărcare multiplă
– Mediu cu monitoare multiple
Structură și specificaţii
Secţiunea reportofon digital
Capacitate (Capacitate disponibilă
pentru utilizator)
2 GB (aprox. 1,80 GB =
1.932.735.283 octeţi)
O parte din capacitatea memoriei este
utilizată ca zonă de administrare.
Interval de frecvenţe
• LPCM 44.1kHz/16bit: 40 Hz - 20.000 Hz
• MP3 320kbps: 40 Hz - 16.000 Hz
• MP3 192kbps: 40 Hz - 16.000 Hz
• MP3 128kbps: 40 Hz - 16.000 Hz
• MP3 48kbps(MONO): 40 Hz - 14.000 Hz
• MP3 8kbps(MONO): 50 Hz - 2.000 Hz
Rată de biţi și frecvenţe de eșantionare
pentru fișierele MP3*1
Rată de biţi: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Frecvenţe de eșantionare:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Extensie de fișier: .mp3
*1 Este acceptată, de asemenea, redarea
fișierelor MP3 înregistrate cu ajutorul
reportofonului digital. Nu sunt acceptate
toate codificatoarele.
Rată de biţi și frecvenţe de eșantionare
pentru fișierele WMA*2
Rată de biţi: 32 kbps - 192 kbps, VBR
136
RO
Frecvenţe de eșantionare: 44,1 kHz
Extensie de fișier: .wma
*2 WMA Ver. 9 este compatibil; totuși,
MBR (Multi Bit Rate), Lossless,
Professional și Voice nu sunt acceptate.
Fișierele protejate prin drepturi de autor
nu pot fi redate.
Nu sunt acceptate toate codificatoarele.
Rată de biţi și frecvenţe de eșantionare
pentru fișierele AAC-LC*3
Rată de biţi: 16 kbps - 320 kbps, VBR
Frecvenţe de eșantionare:
11,025/12/16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Extensie de fișier: .m4a
nu pot fi redate.
Nu sunt acceptate toate codificatoarele
AAC.
Frecvenţe de eșantionare și biţi pentru
fișierele Linear PCM
Frecvenţe de eșantionare: 22,05/44,1 kHz
Biţi: 16 biţi
Extensie de fișier: .wav
Generalităţi
Difuzor
Diametru circa 16 mm
• Mufă microfon (minimufă, stereo)
– intrare pentru plug in power, nivel
minim de intrare
– 1,5 mV
• Mufă cască (minimufă, stereo)
– ieșire pentru căști cu impedanţe între
8 ohmi - 300 ohmi
• Conector USB (mufă mini-B)
– compatibil High-Speed USB
• Slot pentru cartelă de memorie Memory
Stick Micro™ (M2™)/microSD
Control al vitezei de redare (DPC)
3,00 ori - 0,25 ori
Putere de ieșire
150 mW
Cerinţe de alimentare
Două baterii reîncărcabile NH-AAA:
2,4 V c.c.
Două baterii alcaline LR03 (de dimensiune
AAA): 3,0 V c.c.
Temperatură de operare
5 °C - 35 °C
Informaţii suplimentare
*3 Fișierele protejate prin drepturi de autor
Intrare/Ieșire
Dimensiuni (L/h/l) (fără părţile
proeminente și elementele de
comandă) (JEITA)*4
Aprox. 32,4 mm × 137,8 mm × 16 mm
137
RO
Masă (JEITA)*4
Aprox. 92 g, inclusiv două baterii
reîncărcabile NH-AAA
*4 Valoare măsurată după standardul
JEITA (Japan Electronics and
Information Technology Industries
Association)
Accesorii furnizate
Consultaţi pagina 8.
Accesorii opţionale
Memory Stick Micro™ (M2™)
MS-A16GU2, MS-A8GU2, MS-A4GU2,
MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Difuzor activ SRS-M50
Microfon cu electret/condensator
ECM-CS10, ECM-TL1
Baterie reîncărcabilă NH-AAA-B2KN
USB Adaptor de c.a. AC-U50AG
Încărcător de baterie BCG-34HSN
Structura și specificaţiile se pot modifica
fără notificare prealabilă.
138
RO
Durată maximă de înregistrare*5*6
Durata maximă de înregistrare pentru toate folderele este următoarea:
REC Mode
Scenă de
înregistrare*7
Memorie
încorporată
Cartelă de memorie
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
3h
0 min
3h
0 min
6h
0 min
12 h
5 min
24 h
15 min
48 h
40 min
13 h
20 min
13 h
20 min
26 h
45 min
53 h
40 min
107 h
0 min
214 h
0 min
22 h
20 min
22 h
20 min
44 h
40 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
33 h
30 min
33 h
30 min
67 h
5 min
134 h
0 min
268 h
0 min
536 h
0 min
MP3
48kbps(MONO)
89 h
25 min
89 h
25 min
178 h
0 min
357 h
0 min
715 h
0 min
1.431 h
0 min
MP3
8kbps(MONO)
536 h
0 min
536 h
0 min
1.073 h
0 min
2.147 h
0 min
4.294 h
0 min
8.589 h
0 min
LPCM 44.1kHz/
16bit
(Music)
(My Scene)
MP3 320kbps
MP3 192kbps
(Meeting)
(Interview)
MP3 128kbps
(Voice
Notes)
(h: ore/min: minute)
*5 Când intenţionaţi să înregistraţi continuu timp îndelungat, este posibil să fie necesară
înlocuirea bateriilor cu unele noi, în timpul înregistrării. Pentru detalii privind durata de
viaţă a bateriei, consultaţi tabelul următor.
*6 Durata maximă de înregistrare variază dacă înregistraţi fișiere în modul de înregistrare
combinată.
*7 Setări implicite
Informaţii suplimentare
ICD-SX712
139
RO
Durata de viaţă a bateriei
Când se utilizează baterii reîncărcabile Sony NH-AAA*1
REC Mode
Înregistrare
Redare la difuzor*2
Redarea cu ajutorul unei
perechi de căști (nu sunt
furnizate)
LPCM 44.1kHz/16bit
19 h
16 h
22 h
MP3 320kbps
17 h
16 h
22 h
MP3 192kbps
17 h
16 h
22 h
MP3 128kbps
17 h
16 h
22 h
MP3 48kbps(MONO)
19 h
16 h
22 h
MP3 8kbps(MONO)
19 h
16 h
22 h
Fișier muzical
(128 kbps/44,1 kHz)
–
16 h
22 h
(h: ore)
140
RO
Când se utilizează baterii alcaline Sony LR03 (SG) (dimensiune AAA)*1
REC Mode
Înregistrare
Redare la difuzor*2
Redarea cu ajutorul unei
perechi de căști (nu sunt
furnizate)
LPCM 44.1kHz/16bit
25 h
21 h
30 h
MP3 320kbps
22 h
21 h
30 h
MP3 192kbps
22 h
21 h
30 h
MP3 128kbps
22 h
21 h
30 h
MP3 48kbps(MONO)
25 h
21 h
30 h
MP3 8kbps(MONO)
25 h
21 h
30 h
Fișier muzical
(128 kbps/44,1 kHz)
–
21 h
30 h
*1 Durata de viaţă a bateriei este măsurată prin metode de testare brevetate de Sony.
Durata de viaţă a bateriei se poate reduce în funcţie de modul de utilizare a
reportofonului digital
*2 La redarea muzicii prin intermediul difuzorului intern, cu nivelul de volum setat la 20
Informaţii suplimentare
(h: ore)
141
RO
Depanare
Depanare
Înainte de a duce reportofonul digital la reparat, verificaţi următoarele secţiuni. În
cazul în care problema persistă după efectuarea acestor verificări, consultaţi cel mai
apropiat distribuitor Sony.
Reţineţi că fișierele înregistrate pot fi șterse în timpul operaţiilor de service sau de
reparaţii.
Simptom
Soluţie
Se aud zgomote.
• Un obiect, precum degetul etc., a frecat sau a zgâriat
accidental reportofonul digital în timpul înregistrării, deci s-a
înregistrat și acest zgomot.
• Reportofonul digital a fost amplasat în apropierea unei surse
de alimentare în c.a., a unei lămpi fluorescente sau a unui
telefon mobil în timpul înregistrării sau al redării.
• Fișa microfonului conectat este murdară. Curăţaţi fișa.
• Fișa căștilor conectate este murdară. Curăţaţi fișa.
• Se aud zgomote pe durata întreruperii înregistrării unui fișier
MP3, a unei înregistrări VOR sau a unei înregistrări
sincronizate.
Nu puteţi încărca bateriile • Când conectaţi reportofonul digital la un computer care nu
prin conectarea
funcţionează, bateriile nu se vor încărca.
reportofonului digital la
• Chiar și când computerul este pornit, dacă acesta se află
computer.
într-un mod de funcţionare cu parametri diminuaţi (stare
de veghe sau de repaus), nu puteţi încărca bateriile.
• „USB Charge” este setat la „OFF” în meniu. Pentru
încărcarea bateriilor utilizând computerul, setaţi la „ON”
(pagina 108).
• Deconectaţi reportofonul digital de la computer și
reconectaţi-l.
• Funcţionarea nu este garantată dacă utilizaţi alte cerinţe de
sistem decât cele descrise la pagina 135.
142
RO
Simptom
Soluţie
Indicatorul de încărcare nu • Bateriile reîncărcabile nu au fost introduse sau au fost
este afișat sau dispare în
introduse baterii de altă categorie decât cele reîncărcabile
cursul procesului de
(baterii alcaline, baterii cu mangan etc.).
încărcare.
• Bateriile reîncărcabile au fost introduse cu o polaritate
incorectă.
• Au fost introduse baterii reîncărcabile de alt tip decât
NH-AAA.
• Bateriile reîncărcabile s-au deteriorat. Înlocuiţi bateriile
reîncărcabile vechi cu unele noi.
• Cablul de conectare USB nu este corect conectat.
• „USB Charge” este setat la „OFF” în meniu. Pentru
încărcarea bateriilor utilizând computerul, setaţi la „ON”
(pagina 108).
• Nu puteţi încărca bateriile în timpul redării fișierelor
utilizând difuzorul încorporat.
• Glisaţi comutatorul POWER/HOLD în direcţia simbolului
„POWER” timp de peste 2 secunde, în timp ce reportofonul
digital este oprit (pagina 16).
Reportofonul digital nu
poate fi pornit.
• Alimentarea reportofonului digital este oprită. Glisaţi
comutatorul POWER/HOLD în direcţia simbolului
„POWER” timp de peste o secundă (pagina 16).
• Bateriile au fost introduse cu o polaritate incorectă
(pagina 13).
Reportofonul digital este
oprit automat.
• Când reportofonul digital se află în modul oprire și îl lăsaţi
neutilizat, fără a încerca nicio operaţie, pentru o anumită
perioadă de timp, funcţia de oprire automată se va activa.
(La achiziţia reportofonului digital, intervalul de timp care
precede activarea funcţiei de oprire automată este setat la
„10min”.) Puteţi selecta din meniu intervalul de timp
anterior activării funcţiei de oprire automată (pagina 109).
Depanare
Reportofonul digital nu
poate fi oprit.
143
RO
Simptom
Soluţie
Reportofonul digital nu
funcţionează corect.
• Extrageţi bateriile și reintroduceţi-le.
Reportofonul digital
necesită timp îndelungat
pentru a porni.
• Dacă reportofonul digital este solicitat să proceseze cantităţi
mari de date, poate fi necesar un timp mai îndelungat pentru
pornirea acestuia. Aceasta nu reprezintă o defecţiune a
reportofonului digital. Așteptaţi până la dispariţia afișajului
de pornire.
Reportofonul digital nu
funcţionează.
• Este posibil ca memoria reportofonului digital să fi fost
formatată cu ajutorul computerului. Utilizaţi funcţia de
formatare a reportofonului digital pentru a formata memoria
(pagina 110).
Reportofonul digital nu
• Bateriile sunt slabe (pagina 15).
funcţionează, indiferent de • Alimentarea reportofonului digital este oprită. Glisaţi
butonul pe care se apasă.
comutatorul POWER/HOLD în direcţia simbolului
„POWER” timp de peste o secundă (pagina 16).
• Funcţia HOLD este activată. Glisaţi comutatorul POWER/
HOLD spre centru (pagina 11).
De la difuzor nu se aude
niciun sunet.
• Volumul este redus la minimum (pagina 28).
• Căștile sunt cuplate (pagina 62).
Sunetul se aude din
difuzor, chiar dacă sunt
conectate căști.
• Dacă nu cuplaţi corect o pereche de căști (nu sunt furnizate)
în timpul redării, sunetul ar putea proveni de la difuzor.
Decuplaţi căștile și apoi cuplaţi-le corect.
Indicatorul de funcţionare • „LED” este setat la „OFF”. Afișaţi meniul și setaţi „LED” la
nu luminează.
„ON” (pagina 106).
Animaţia „Memory Full”
este afișată și nu puteţi
începe înregistrarea.
144
RO
• Memoria este plină. Ștergeţi unele fișiere (pagina 32) sau
ștergeţi toate fișierele după ce le stocaţi în celălalt suport de
memorie sau în computer.
Simptom
Soluţie
Animaţia „File Full” este
afișată și nu puteţi utiliza
reportofonul digital.
• Au fost înregistrate în total 199 de fișiere în folderul
selectat ( ) sau 4.074 fișiere (când sunt 21 de foldere).
În consecinţă, nu puteţi înregistra un alt fișier și nu puteţi
muta fișiere. Ștergeţi unele fișiere (pagina 32) sau ștergeţi
toate fișierele după ce le stocaţi în celălalt suport de memorie
sau în computer.
Nu puteţi înregistra un
fișier.
• Capacitatea de memorie rămasă este insuficientă.
• Nu puteţi înregistra un fișier când selectaţi un folder din zona
numai pentru redare (fila
(Muzică) și fila
(Podcast)).
Volumul de redare este
redus.
• Volumul este redus la minimum. Apăsaţi VOLUME –/+
pentru a regla volumul (pagina 28).
• Scena de înregistrare este setată la
(Voice Notes).
Selectaţi o scenă de înregistrare în funcţie de situaţia curentă
(pagina 35).
Depanare
• „REC Level” este setat la „Low
” sau la
„Low(Music)
”. Setaţi-l la „High
”, „Medium
”
sau „High(Music)
” (pagina 95).
• Când „REC Level” este setat la „Manual
”, reglaţi
manual nivelul de înregistrare, utilizând . sau > de la
butonul de control (pagina 40).
• Dacă sunetele slabe dintr-un fișier înregistrat sunt dificil de
auzit, setaţi „V-UP” la „Maximum” sau la „Medium”
(pagina 66). Este posibil ca sunetele redate să devină mai
audibile.
Volumul de redare este
• Funcţia AVLS (Automatic Volume Limiter System)
redus. „AVLS” este afișat. limitează volumul maxim al sunetelor redate atunci când se
utilizează o pereche de căști. Setaţi „AVLS” la „OFF” în
meniu. Când setaţi funcţia la „OFF”, aveţi grijă să nu
ascultaţi la un volum excesiv.
145
RO
Simptom
Soluţie
Sunetul de la intrare este
distorsionat.
• Sursa de sunet are porţiuni de prea mare intensitate. Setaţi
„LIMITER” la „ON” în meniu (pagina 96).
Nu puteţi adăuga o
înregistrare normală
sau o înregistrare de
suprascriere.
• „Add/Overwrite” este setat la „OFF” în meniu. Setaţi „Add/
Overwrite” la „Add” sau la „Overwrite” (pagina 96).
• Capacitatea de memorie rămasă este insuficientă. Partea
suprascrisă va fi ștearsă după ce se încheie înregistrarea părţii
care suprascrie. În consecinţă, puteţi suprascrie numai în
timpul de înregistrare rămas.
• Nu puteţi adăuga sau suprascrie o înregistrare la un fișier
care nu a fost înregistrat utilizând reportofonul digital.
• Nu puteţi înregistra sau suprascrie o înregistrare într-un fișier
aflat într-un folder din zona numai pentru redare (fila
(Muzică) și fila
(Podcast)).
Înregistrarea se întrerupe. • Funcţia VOR este activată. Setaţi „VOR” la „OFF” în meniu
(pagina 47).
Funcţia VOR nu este
operaţională.
• În timpul înregistrării manuale și al înregistrării sincronizare,
funcţia VOR nu este operaţională.
Când înregistraţi de la un • Conectaţi mufa de căști a celuilalt echipament la mufa
m (microfon) a reportofonului digital și reglaţi nivelul de
alt echipament, nivelul de
volum la echipamentul conectat la reportofonul digital.
intrare este fie prea
puternic, fie insuficient.
Sunetul de redare devine
brusc prea tare.
• „V-UP” este setat la „Maximum” sau la „Medium”. Setaţi la
„OFF” (pagina 66).
Viteza de redare este prea • Viteza de redare este reglată în DPC. Glisaţi comutatorul
mare sau prea mică.
DPC(SPEED)/KEY CTRL la „OFF” sau apăsaţi . sau
> de la butonul de control pentru a regla din nou viteza în
DPC (pagina 67).
146
RO
Soluţie
Nu puteţi diviza un fișier.
• Aveţi nevoie de o anumită cantitate de spaţiu liber în
memorie pentru a diviza un fișier.
• 199 de fișiere au fost înregistrate în folderul selectat ( ).
Ștergeţi unele fișiere (pagina 32) sau ștergeţi toate fișierele
după ce le stocaţi în celălalt suport de memorie sau în
computer.
• Din cauza limitărilor de sistem, nu puteţi diviza un fișier chiar
la începutul sau la sfârșitul fișierului.
• Nu puteţi diviza fișiere altele decât cele înregistrate utilizând
reportofonul digital (de exemplu, un fișier transferat de la un
computer).
Cartela de memorie nu
este recunoscută.
• Întrucât cartela de memorie poate conţine date de imagine
sau alte fișiere, memoria necesară pentru crearea folderelor
iniţiale este insuficientă. Utilizaţi Windows Explorator,
desktopul Macintosh sau alte instrumente pentru a șterge
fișierele nedorite sau pentru a iniţializa cartela de memorie
la reportofonul digital.
• Comutaţi suportul de memorie al reportofonului digital la
„Memory Card” (pagina 51, 52).
• Extrageţi o cartelă de memorie și verificaţi partea laterală a
acesteia. Apoi, introduceţi-o pe partea și în direcţia corectă.
„--:--” este afișat.
• Nu aţi setat ceasul (pagina 17).
„--y--m--d” sau „--:--”
apare pe afișajul
REC Date.
• Data înregistrării nu va fi afișată dacă aţi înregistrat fișierul
când ceasul nu a fost setat.
În modul meniu sunt
afișate mai puţine
elemente de meniu.
• Elementele de meniu afișate sunt diferite, în funcţie de
modurile de operare (modul oprire, modul redare și modul
înregistrare) (pagina 91).
Depanare
Simptom
147
RO
Simptom
Soluţie
Timpul rămas afișat în
• Reportofonul digital necesită o anumită cantitate de
fereastra afișajului este
memorie pentru ca sistemul să funcţioneze. Cantitatea
mai scurt decât cel afișat
respectivă este scăzută din timpul rămas, ceea ce reprezintă
în fereastra afișajului
motivul diferenţei.
software Sound Organizer
furnizate.
Durata de viaţă a bateriei
este scurtă.
• Durata de viaţă a bateriei de la pagina 140 este calculată
pentru redarea cu nivelul de volum setat la 20. Durata de
viaţă a bateriei se poate diminua, în funcţie de modul de
funcţionare a reportofonului digital.
Energia din baterii s-a
• Chiar dacă nu utilizaţi reportofonul digital, bateriile sunt
consumat după ce aţi lăsat ușor consumate. Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi
bateriile introduse mult
reportofonul digital pentru o perioadă îndelungată de timp,
timp, fără a utiliza
se recomandă decuplarea alimentării (pagina 16) sau
reportofonul digital.
extragerea bateriilor. Mai mult, dacă setaţi „Auto Power
Off” la o durată redusă în meniu (pagina 109), puteţi preveni
consumarea bateriilor din cauza neopririi reportofonului
digital.
Energia din baterii s-a
• Odată bateriile complet încărcate, acestea nu se reîncarcă
consumat când deconectaţi automat, chiar dacă lăsaţi reportofonul digital conectat la
reportofonul digital de la
adaptorul de c.a. USB. Puteţi utiliza reportofonul digital în
adaptorul de c.a. USB,
timp ce acesta este conectat la adaptorul de c.a. USB, dar
după ce aţi lăsat
reîncărcaţi-l după deconectare.
reportofonul digital
conectat pentru mult timp,
complet încărcat.
„
” sau „
” este
afișat cu intermitenţă, în
locul indicatorului de
baterie.
148
RO
• Temperatura mediului nu se încadrează în intervalul
recomandat pentru încărcare. Încărcaţi bateriile într-un
mediu cu temperatura cuprinsă între 5 °C - 35 °C.
Simptom
Soluţie
Durata de viaţă a
bateriilor reîncărcabile
este redusă.
• Utilizaţi bateriile reîncărcabile într-un mediu cu o
temperatură sub 5 °C. Încărcaţi bateriile într-un mediu cu
o temperatură cuprinsă între 5 °C - 35 °C.
• Reportofonul digital nu a fost utilizat de o anumită perioadă
de timp. Încărcaţi și descărcaţi bateriile reîncărcabile,
utilizând reportofonul digital, de mai multe ori.
• Înlocuiţi bateriile reîncărcabile vechi cu unele noi.
• Indicatorul de baterie este afișat numai pentru scurt timp;
cu toate acestea, bateriile reîncărcabile nu sunt încărcate
complet. Sunt necesare circa 4 ore pentru încărcarea
completă a bateriilor descărcate.
Meniul nu reflectă
schimbarea din setări.
• Dacă bateriile sunt extrase imediat după schimbarea setării
de meniu, sau dacă setarea de meniu se modifică utilizând
„IC recorder settings” din aplicaţia software Sound
Organizer cu bateriile epuizate introduse, este posibil ca
setarea de meniu să nu funcţioneze.
Un caracter dintr-un nume • Reportofonul digital nu poate accepta sau afișa unele
de folder sau de fișier este
caractere și simboluri speciale care se introduc la un
afișat într-un mod ilizibil.
computer utilizând Windows Explorator sau desktopul
Macintosh.
Copierea unui fișier
necesită timp îndelungat.
• Dacă un fișier este de mari dimensiuni, finalizarea copierii
poate necesita timp. Așteptaţi până la încheierea copierii.
Depanare
Afișajul animaţiei
• Dacă reportofonul digital este solicitat să proceseze o
„Accessing...” nu dispare.
cantitate excesiv de mare de date, animaţia poate fi afișată
pentru o perioadă extinsă de timp. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune a reportofonului digital. Așteptaţi până la
dispariţia mesajului.
149
RO
Simptom
Soluţie
Fișierele transferate nu
sunt afișate.
• Reportofonul digital poate recunoaște până la 8 niveluri de
foldere transferate către sine.
• Dacă fișierele nu sunt compatibile, altele decât un fișier
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/LPEC(.msv)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a) acceptat de reportofonul digital, este posibil
ca acestea să nu fie afișate. Consultaţi pagina 136.
Reportofonul digital nu
• Deconectaţi reportofonul digital de la computer și
este recunoscut de
reconectaţi-l.
computer.
• Nu utilizaţi un hub USB sau un cablu de extensie USB altul
Un folder/fișier nu poate fi decât cablul de conectare USB furnizat. Conectaţi
transferat din computer.
reportofonul digital la computer utilizând cablul de
conectare USB furnizat.
• Funcţionarea nu este garantată dacă utilizaţi alte cerinţe de
sistem decât cele descrise la pagina 135.
• În funcţie de poziţia portului USB, este posibil ca
reportofonul digital să nu fie recunoscut. În acest caz,
încercaţi un alt port.
150
Fișierul transferat din
computer nu poate
fi redat.
• Formatul fișierului poate fi diferit de cele care pot fi redate
utilizând reportofonul digital (LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/
LPEC(.msv)/WMA(.wma)/AAC-LC(.m4a)). Verificaţi
numele fișierului (pagina 136).
Computerul nu poate
porni.
• Dacă reporniţi computerul cu reportofonul digital conectat,
computerul se poate bloca și este posibil să nu pornească în
mod corespunzător. Deconectaţi reportofonul digital de la
computer și reporniţi computerul.
RO
Sound Organizer
Consultaţi și fișierele de ajutor ale aplicaţiei software Sound Organizer.
Cauză/Soluţie
Aplicaţia software Sound
Organizer nu poate fi
instalată.
• Spaţiul liber de pe disc sau din memoria computerului este
insuficient. Verificaţi spaţiul de pe hard disk și din memorie.
• Aţi încercat să instalaţi aplicaţia software într-un sistem de
operare pe care aplicaţia software Sound Organizer nu îl
acceptă. Instalaţi aplicaţia software în sistemul de operare
acceptat (pagina 125).
• În Windows XP, v-aţi conectat utilizând un nume de
utilizator care aparţine unui cont de utilizator cu limitări.
În Windows Vista sau în Windows 7, v-aţi conectat utilizând
un cont de oaspete. Asiguraţi-vă că vă conectaţi utilizând un
nume de utilizator cu privilegii de administrator al
computerului.
Reportofonul digital nu
poate fi conectat în mod
corespunzător.
• Verificaţi dacă instalarea aplicaţiei software a avut succes.
De asemenea, verificaţi conexiunea după cum urmează:
– Când utilizaţi un hub USB extern, conectaţi reportofonul
digital direct la computer.
– Deconectaţi și apoi conectaţi cablul la reportofonul digital.
– Conectaţi reportofonul digital la un alt port USB.
• Computerul ar putea fi în stare de veghe/hibernare.
Nu permiteţi computerului să intre în stare de veghe/
hibernare în timp ce este conectat la reportofonul digital.
• Salvaţi o copie de rezervă a tuturor datelor stocate în
memoria încorporată sau în cartela de memorie, iar apoi
formataţi memoria încorporată sau cartela de memorie
utilizând funcţia de formatare din meniu (pagina 110).
Depanare
Simptom
151
RO
Simptom
Cauză/Soluţie
Sunetul de redare emis de
la computer este slab./Nu
se aude niciun sunet de la
computer.
• Nu este instalată o placă de sunet.
• Niciun difuzor nu este încorporat sau conectat la computer.
• Volumul sunetului este redus la minimum.
• Măriţi volumul sunetului la computer. (Consultaţi manualul
de instrucţiuni al computerului.)
• Volumul fișierelor WAV poate fi modificat și salvat utilizând
caracteristica „Increase Volume” a aplicaţiei Microsoft
Sound Recorder.
Fișierele stocate nu pot fi
redate sau editate.
• Nu puteţi reda fișiere al căror format nu este acceptat de
aplicaţia software Sound Organizer. În funcţie de formatul de
fișier, nu puteţi utiliza o parte dintre caracteristicile editoriale
ale aplicaţiei software. Consultaţi fișierele de ajutor ale
aplicaţiei software Sound Organizer.
Contorul sau glisorul se
deplasează incorect sau
se aude un zgomot.
• Aceasta se întâmplă când redaţi fișiere divizate, combinate,
suprascrise sau la care aţi adăugat o înregistrare. Stocaţi mai
întâi un fișier în computer*, apoi adăugaţi-l la reportofonul
digital. (*Selectaţi formatul de fișier salvat care corespunde
reportofonului digital utilizat.)
Funcţionarea este lentă
când există mai multe
fișiere.
• Când numărul total de fișiere crește, funcţionarea devine mai
lentă, indiferent de durata de înregistrare.
Afișajul nu este funcţional • Este necesar un timp mai îndelungat pentru copierea sau
pe durata salvării, a
ștergerea fișierelor lungi. Așteptaţi până la încheierea
adăugării sau a ștergerii
copierii. După finalizarea operaţiilor, afișajul funcţionează
fișierelor.
normal.
Aplicaţia software întârzie • Nu decuplaţi conectorul reportofonului digital în timp ce
să pornească la pornirea
computerul se află în proces de comunicaţii cu reportofonul
programului Sound
digital. Altfel, operaţiile computerului pot deveni instabile
Organizer.
sau datele din reportofonul digital se pot deteriora.
• Pot apărea conflicte între aplicaţia software și alte drivere
sau aplicaţii.
152
RO
Listă de mesaje
Cauză/Soluţie
HOLD
• Toate operaţiile cu butoane sunt dezactivate, deoarece
reportofonul digital se află în starea HOLD pentru a preveni
operaţiile fără intenţie. Glisaţi comutatorul POWER/HOLD
spre centru, pentru a scoate reportofonul digital din starea
HOLD (pagina 11).
Low Battery
• Bateriile sunt epuizate. Înlocuiţi bateriile alcaline LR03 vechi
(de dimensiune AAA) cu unele noi. Alternativ, încărcaţi
bateriile reîncărcabile (pagina 13) sau înlocuiţi bateriile
reîncărcabile vechi cu unele noi.
Memory Card Error
• S-a produs o eroare în timpul introducerii unei cartele de
memorie în slotul pentru cartele de memorie. Scoateţi cartela
și încercaţi să o reintroduceţi. Dacă acest mesaj persistă,
utilizaţi o cartelă de memorie nouă.
Memory Card Not
Supported
• A fost introdusă o cartelă de memorie pe care reportofonul
digital nu o acceptă. Consultaţi „Despre cartelele de
memorie compatibile” de la pagina 49.
Unknown Memory Card
• A fost introdus un modul M2™ pe care reportofonul digital
nu l-a autorizat. Consultaţi „Despre cartelele de memorie
compatibile” de la pagina 49.
Memory Card Locked
• Cartela de memorie este protejată la scriere. O cartelă de
memorie protejată la scriere nu se poate utiliza cu
reportofonul digital.
Depanare
Mesaj
Read Only Memory Card • A fost introdusă o cartelă de memorie numai pentru citire.
O cartelă de memorie numai pentru citire nu se poate utiliza
cu reportofonul digital.
153
RO
154
Mesaj
Cauză/Soluţie
Memory Card Access
Denied
• Deoarece a fost introdusă o cartelă de memorie care conţine
o funcţie de control al accesului, nu o puteţi utiliza.
Memory Full
• Capacitatea de memorie rămasă a reportofonului digital este
insuficientă. Ștergeţi câteva fișiere înainte de a înregistra.
File Full
• Când în folderul selectat se află deja numărul maxim de
fișiere sau numărul total de fișiere stocate în reportofonul
digital a depășit valoarea maximă, nu puteţi înregistra un
fișier nou. Ștergeţi câteva fișiere înainte de a înregistra.
File Damaged
• Nu puteţi reda sau edita fișiere, deoarece datele din fișierul
selectat sunt deteriorate.
Format Error
• Reportofonul digital nu poate fi pornit utilizând computerul,
deoarece nu există nicio copie a fișierului de control necesar
pentru operare. Formataţi reportofonul digital utilizând
funcţia de formatare din meniu (pagina 110).
Process Error
• Reportofonul digital nu a reușit să acceseze memoria.
Extrageţi și apoi reintroduceţi bateriile.
• Salvaţi o copie de rezervă a datelor și formataţi reportofonul
digital utilizând meniul (pagina 110).
Stop and Reinsert
Memory Card
• O cartelă de memorie a fost introdusă în timpul înregistrării
sau al redării. Scoateţi cartela de memorie și introduceţi-o în
timp ce reportofonul digital se află în modul oprire.
Set Date&Time
• Setaţi ceasul; în caz contrar, nu puteţi seta alarma.
Set Add/Overwrite
• „Add/Overwrite” din meniu este setat la „OFF”. Nu puteţi
adăuga o înregistrare normală sau o înregistrare de
suprascriere (pagina 96).
RO
Cauză/Soluţie
Track Marks are Full
• Puteţi adăuga maximum 98 de marcaje de urmărire la un
fișier. Anulaţi marcajele de urmărire nedorite (pagina 82).
No File
• Folderul selectat nu conţine fișiere. Din acest motiv,
nu puteţi muta un fișier sau seta alarma etc.
No Track Marks
• Nu există marcaje de urmărire atunci când încercaţi să
ștergeţi sau să localizaţi un marcaj de urmărire.
No Setting
• Dacă nu aţi setat alarma, lista cu alarme nu va fi afișată.
Realizaţi setarea de alarmă pentru „New” (pagina 73).
Low Battery Level
• Nu puteţi formata memoria sau șterge toate fișierele dintr-un
folder, din cauza puterii insuficiente a bateriei. Înlocuiţi
bateriile alcaline LR03 vechi (de dimensiune AAA) cu unele
noi. Alternativ, încărcaţi bateriile reîncărcabile (pagina 13)
sau înlocuiţi bateriile reîncărcabile vechi cu unele noi.
File Protected
• Fișierul selectat este protejat sau este un fișier de tip „Numai
pentru citire”. Ștergerea acestui fișier nu este posibilă.
Anulaţi protecţia de la reportofonul digital sau anulaţi
atributul „Numai pentru citire” din computer pentru a edita
fișierul utilizând reportofonul digital (pagina 89).
Already Set
• Fișierul selectat a fost deja setat pentru redare la alarmă.
Selectaţi celălalt fișier.
• Aţi setat alarma pentru a reda un fișier la o dată și o oră
setate anterior pe un alt fișier. Modificaţi setarea de alarmă.
Past Date/Time
• Aţi setat alarma când ora de alarmă a trecut deja. Verificaţi-o
și setaţi data și ora adecvată (pagina 73).
Settings are Full
• Puteţi seta până la 30 de alarme. Anulaţi alarmele nedorite.
• Când utilizaţi funcţia „Change Folder Name” din meniu,
există 10 foldere cu același nume cu al folderului pe care l-aţi
selectat. Vă rugăm să alegeţi un alt nume de folder din
șabloane (pagina 87).
Depanare
Mesaj
155
RO
156
Mesaj
Cauză/Soluţie
Unknown Data
• Aceste date nu se află într-un format de fișier acceptat de
reportofonul digital. Reportofonul digital acceptă fișierele
LPCM(.wav)/MP3(.mp3)/LPEC(.msv)/WMA(.wma)/
AAC-LC(.m4a). Pentru detalii, consultaţi „Structură și
specificaţii” de la pagina 136.
• Nu puteţi reda fișiere protejate prin drepturi de autor.
Invalid Operation
• Nu puteţi diviza sau seta un marcaj de urmărire în fișierele
aflate într-un folder din zona numai pentru redare (fila
(Muzică) și fila
(Podcast)).
• Când o cartelă de memorie conţine un bloc defect, pe cartelă
nu se pot efectua operaţii de scriere. Pregătiţi o cartelă de
memorie nouă, pentru a o înlocui pe cea actuală.
• Numele fișierului a atins numărul maxim de caractere;
fișierul nu poate fi divizat. Scurtaţi numele fișierului.
• Funcţia „Divide All Track Marks” nu poate fi utilizată,
deoarece la mai puţin de 0,5 secunde de poziţia de divizare
se află un marcaj de urmărire.
• Funcţia „Divide All Track Marks” nu poate fi utilizată,
deoarece un marcaj de urmărire se află la mai puţin de
0,5 secunde de începutul, respectiv de sfârșitul unui fișier.
• Lungimea fișierului are sub 1 secundă; divizarea unui fișier
atât de scurt nu este posibilă.
• Funcţia „Divide Current Position” nu poate fi utilizată la
o poziţie situată la mai puţin de 0,5 secunde de începutul,
respectiv de sfârșitul unui fișier.
• Nu puteţi utiliza funcţiile editoriale din meniu pentru
fișierele LPEC(.msv).
New File
• Fișierul înregistrat a atins limita dimensională maximă (2 GB
pentru un fișier LPCM, respectiv 1 GB pentru un fișier MP3).
Fișierul va fi divizat automat și înregistrarea va continua sub
forma unui fișier nou.
RO
Mesaj
Cauză/Soluţie
Invalid when Noise Cut is • Când comutatorul NOISE CUT este setat la „ON”, funcţia
ON
de efect nu este operaţională. Anulaţi setarea de eliminare
a zgomotului (pagina 65).
Change Folder
• Dacă nu sunt fișiere în folderul
sau
, nu se afișează
niciun folder în fereastra afișajului. Se vor afișa numai
folderele care conţin fișiere.
Cannot Divide - Exceeds
Max 199 Files in Folder
• Dacă există deja 199 de fișiere în folderul selectat sau
numărul total de fișiere stocate în reportofonul digital
depășește maximul, nu puteţi diviza un fișier. Ștergeţi câteva
fișiere înainte de a diviza un fișier.
Same File Name Exists
• Un fișier cu același nume există deja în folderul destinaţie
când un fișier este copiat pe celălalt suport de memorie.
No Memory Card
• Nicio cartelă de memorie nu este introdusă în slotul pentru
cartele de memorie atunci când încercaţi să setaţi meniurile
„Select Memory”, „File Copy” sau „Cross-Memory REC”.
Continue REC in Other
Memory
• Când opţiunea „Cross-Memory REC” din meniu este
activată și suportul de memorie curent utilizat se umple în
timpul înregistrării, reportofonul digital comută la celălalt
suport de memorie și continuă înregistrarea.
Invalid in Manual Setting
• „REC Level” din meniu este setat la „Manual
Funcţia VOR nu este operaţională (pagina 95).
Manual Setting Only
• „REC Level” din meniu nu este setat la „Manual
Funcţia LIMITER nu este operaţională (pagina 95).
Erased Track Marks too
near Divide Point
• Când un marcaj de urmărire este setat la mai puţin de
0,5 secunde de poziţia de divizare, marcajul de urmărire
este șters automat.
”.
Depanare
”.
157
RO
158
Mesaj
Cauză/Soluţie
No operation with
Memory Card
• Nu puteţi seta o alarmă într-un fișier stocat pe o cartelă de
memorie. Comutaţi suportul de memorie al reportofonului
digital la „Built-In Memory” (pagina 52).
AVLS
• Volumul sunetului de redare depășește nivelul specificat de
funcţia AVLS. Reglaţi volumul la un nivel moderat.
System Error
• S-a produs altă eroare de sistem decât cele indicate mai sus.
Extrageţi bateriile și reintroduceţi-le.
RO
Limitări de sistem
Reportofonul digital prezintă unele limitări de sistem. Problemele menţionate mai jos
nu reprezintă defecţiuni ale reportofonului digital.
Simptom
Cauză/Soluţie
Nu puteţi înregistra fișiere • Dacă înregistraţi fișiere într-o combinaţie de moduri de
utilizând durata maximă
înregistrare, durata de înregistrare variază de la durata
de înregistrare.
maximă de înregistrare a modului de înregistrare cel mai
ridicat la cea a modului de înregistrare cel mai scăzut.
• Suma dintre valoarea indicată de contor (durată de
înregistrare scursă) și timpul de înregistrare rămas poate
fi mai mică decât durata maximă de înregistrare a
reportofonului digital.
• Dacă aţi transferat fișiere muzicale cu ajutorul computerului,
aceste fișiere nu pot fi transferate în ordinea transferului, din
cauza limitărilor sistemului. În cazul în care transferaţi fișiere
muzicale din computer în reportofonul digital unul câte unul,
puteţi afișa și reda fișierele muzicale în ordinea transferului.
Un fișier este divizat
automat.
• Fișierul înregistrat a atins limita dimensională maximă (2 GB
pentru un fișier LPCM, respectiv 1 GB pentru un fișier MP3).
În consecinţă, este divizat automat.
Nu puteţi introduce litere
mici.
• În funcţie de combinaţia de caractere utilizată pentru numele
folderului care s-a creat la computer, aceste caractere se pot
transforma integral în majuscule.
Depanare
Nu puteţi afișa sau reda
fișierele muzicale în
ordine.
• S-a utilizat un caracter care nu poate fi afișat la reportofonul
„s” este afișat în locul
unui nume de folder, titlu,
digital. Utilizând computerul, înlocuiţi-l cu un caracter care
nume de artist sau nume
poate fi afișat la reportofonul digital.
de fișier.
159
RO
Simptom
Cauză/Soluţie
Când setaţi redarea
• În funcţie de fișiere, poziţiile setate se pot deplasa.
repetată A-B, poziţiile
setate se deplasează puţin.
Durata de înregistrare
rămasă se reduce în
momentul divizării unui
fișier.
160
RO
• Pentru divizarea unui fișier aveţi nevoie de o anumită
cantitate de spaţiu liber, necesar pentru o zonă de
administrare a fișierelor, motiv pentru care durata de
înregistrare rămasă se va reduce.
Ghid pentru fereastra afișajului
Afișaj când aparatul este oprit
Depanare
A Indicator de podcast recent sosit
B Indicator selecţie scenă
Afișează scena curent selectată
utilizată pentru înregistrare.
Apare la setarea unei scene.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Music
: My Scene
C Indicator de tip de informaţii fișier
: Un folder unde puteţi înregistra
un fișier
: Un folder numai pentru redare
: Un folder pentru fișiere podcast
: Nume titlu
: Nume artist
: Nume fișier
D Indicator sensibilitate microfon
: High
: Medium
: Low
: High(Music)
: Low(Music)
: Manual
Afișează nivelul de înregistrare când
este setată opţiunea
„Manual
”.
E Informaţii despre fișier
Afișează informaţiile pentru fiecare
fișier, în funcţie de tipul de
informaţii de fișier (nume folder,
nume titlu, nume artist, nume fișier).
161
RO
F Ghid de operare pentru comutarea
informaţiilor de fișier
Puteţi comuta afișajul informaţiilor
despre fișier în ordine, apăsând
v sau V de la butonul de control.
De asemenea, puteţi afișa contorul
nivelului de înregistrare.
G Indicatorul modului de funcţionare
Afișează următoarele informaţii, în
funcţie de utilizarea curentă a
reportofonului digital.
: oprire
: redare
: înregistrare
: așteptare înregistrare/
întrerupere înregistrare (afișat cu
intermitenţă)
: înregistrare cu ajutorul
funcţiei VOR
: întrerupere înregistrare
cu ajutorul funcţiei VOR (afișat cu
intermitenţă)
Dacă apăsaţi z REC/PAUSE
pentru a întrerupe înregistrarea
când „VOR” este setat la „ON”
din meniu, numai „
” este
afișat cu intermitenţă.
: înregistrare sincronizată
162
RO
H
I
J
K
: întrerupere înregistrare
sincronizată (este afișat cu
intermitenţă)
: derulare rapidă înapoi,
derulare rapidă înainte
: derulare continuă înapoi/
înainte
Indicator de timp scurs/timp rămas/
data și ora înregistrării
Indicator marcaj de urmărire
Afișează numărul marcajului de
urmărire situat imediat anterior
poziţiei curente. Apare când un
marcaj de urmărire este setat pentru
un fișier.
Indicator de alarmă
Apare când este setată o alarmă întrun fișier.
Indicator de mod de înregistrare
Afișează modul de înregistrare setat
utilizând meniul când reportofonul
digital se află în modul oprire și
afișează modul de înregistrare
curent atunci când reportofonul
digital se află în modul redare sau
înregistrare.
: Fișier LPCM înregistrat
sau transferat cu reportofonul
digital
O Durată de înregistrare rămasă
Afișează durata de înregistrare
rămasă, în ore, minute și secunde.
Dacă durata rămasă depășește
10 ore, timpul este afișat în ore.
Dacă durata rămasă depășește
10 minute, dar este mai mică de
10 ore, timpul este afișat în ore
și minute.
Dacă au rămas mai puţin de
10 minute, durata este afișată
în minute și secunde.
Afișaj la înregistrare (înregistrare
automată (AGC))
Depanare
,
,
,
,
: Fișier MP3
înregistrat sau transferat cu
reportofonul digital
Când fișierele sunt transferate din
computer, sunt afișate numai
formatele de fișier (
/
).
: Sunt transferate fișiere WMA
: Sunt transferate fișiere
AAC-LC
: Sunt transferate fișiere LPEC
Afișează următoarele atunci când
reportofonul digital nu poate accesa
modul înregistrare.
: Necunoscut
L Indicator de limitare (afișat numai
pe durata înregistrării manuale)
Apare când „LIMITER” este setat
la „ON” în meniu.
M Indicatorul LCF (Low Cut Filter)
Apare când „LCF(Low Cut)” este
setat la „ON” în meniu.
N Indicator de protecţie
Apare când este setată protecţia
pentru un fișier.
163
RO
Afișaj la înregistrare (înregistrare
manuală)
Afișaj la înregistrare
(preînregistrare)
R Indicator pentru cartela de memorie
Când opţiunea „Memory Card” este
selectată pentru „Select Memory”
indicatorul este afișat. Când
opţiunea „Built-In Memory” este
selectată, indicatorul nu este afișat.
S Indicator de baterie
T Afișajul duratei de memorare de la
preînregistrare
Apare când reportofonul digital se
află în modul de așteptare a
înregistrării.
Afișaj în timpul redării
P Afișajul contorului de nivel
Afișajul contorului de nivel în modul
de înregistrare automată (AGC).
La înregistrarea manuală, este afișat
contorul de nivel ale cărui culori
sunt inversate.
Q Număr de fișier
Numărul de fișier selectat este afișat
la numărător, iar numărul total de
fișiere din folder este afișat la
numitor.
164
RO
Afișajul în starea HOLD
W Indicatorul HOLD
Apare când reportofonul digital
se află în starea HOLD pentru a
preveni operaţiile fără intenţie.
Pentru eliminarea stării HOLD,
glisaţi comutatorul POWER/HOLD
spre centru (pagina 11).
Depanare
U Indicatorul modului de redare
1: Apare când se redă un fișier.
: Apare când fișierele dintr-un
folder sunt redate continuu.
ALL: Apare când toate fișierele sunt
redate continuu.
1: Apare când se redă un fișier în
mod repetat.
: Apare când fișierele dintr-un
folder sunt redate în mod repetat.
ALL: Apare când toate fișierele
sunt redate în mod repetat.
V Indicator de eliminare zgomot/efect
Apare când comutatorul NOISE
CUT este setat la „ON” sau la
„Effect” în meniu.
: Eliminarea zgomotului
: Pop
: Rock
: Jazz
: Bass1
: Bass2
: Custom
165
RO
Index
A
Adaptor de c.a. USB .......................... 129
Adăugarea unei înregistrări ....42, 91, 96
Afișarea datei și a orei curente ...........19
Alarm .......................................73, 91, 101
Amplificarea digitală a vocii ....66, 91, 98
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ......................12, 91, 102
B
Baterie alcalină ................................... 141
Baterie reîncărcabilă ............13, 129, 140
Buton de control ...................................67
C
Calendar ..................................63, 92, 105
Cartelă de memorie ...................... 49, 133
Cartelă microSD ...........................49, 115
Căutare înainte .....................................62
Cerinţe de sistem ........................125, 135
Comutarea memoriei .......51, 52, 92, 107
Comutatorul POWER/HOLD .....11, 16
Copierea fișierelor în computer ........ 118
166
RO
Copierea fișierelor muzicale în
reportofonul digital ............................119
Copierea unui fișier pe
celălalt suport de memorie .....78, 92, 103
D
Depanare .............................................142
Direcţia microfonului .....................21, 34
Divizarea unui fișier în
poziţiile tuturor marcajelor
de urmărire ..............................85, 92, 104
Divizarea unui fișier la
poziţia curentă .........................84, 92, 103
DPC (Digital Pitch Control) ...............67
Durata de viaţă a bateriei ..................140
Durată de înregistrare ........................139
E
Easy search ..............................62, 91, 100
Editarea fișierelor .................................77
Effect ..........................................69, 91, 99
Eliminarea zgomotului .........................65
Examinare ........................................25, 62
F
Fișiere AAC-LC .................................137
Fișiere MP3 ......................................... 136
Fișiere WMA ...................................... 136
Folder .................................21, 26, 77, 113
Înregistrarea pe mai multe
suporturi de memorie ...............53, 91, 97
Întreruperea înregistrării .....................25
Întreţinere ............................................133
L
Limitări de sistem ...............................159
Listă de mesaje ....................................153
I
M
Index de piese și elemente de
comandă
Faţă ......................................................9
Fereastra afișajului ......................... 161
Spate ....................................................9
Indicator de baterie ..............................15
Marcaj de urmărire ...............................81
Măsuri de precauţie ............................132
Memorie USB .....................................122
Memory Stick Micro™ (M2™) ....49, 115
Meniu
Add/Overwrite ............................91, 96
Alarm .........................................91, 101
Auto Power Off ........................92, 109
AVLS .........................................91, 102
Backlight ....................................92, 106
Beep ...........................................92, 108
Calendar ....................................92, 105
Change Folder Name ...............92, 103
Cross-Memory REC ..................91, 97
Date&Time ...............................92, 107
Display .......................................92, 105
Divide All Track Marks ...........92, 104
Î
Înregistrare automată (AGC) .............23
Înregistrare de suprascriere .....43, 91, 96
Înregistrare sincronizată ..........57, 91, 97
Înregistrarea ....................................21, 34
Înregistrarea cu alte echipamente ......76
Înregistrarea de la alte
echipamente ..........................................56
Înregistrarea de la un telefon ..............56
Înregistrarea manuală ..........................40
Index
HOLD ....................................................11
H
167
RO
Divide Current Position .......... 92, 103
Easy Search ............................... 91, 100
Efectuarea setărilor pentru
meniu .................................................90
Effect ...........................................91, 99
Erase All ................................... 92, 104
Erase All Track Marks ............92, 104
Erase Track Mark .................... 92, 104
File Copy ................................... 92, 103
Format .......................................92, 110
Language ................................... 92, 107
LCF(Low Cut) ............................91, 95
LED ........................................... 92, 106
LIMITER ....................................91, 96
Move File .................................. 92, 103
Noise Cut Level ..........................91, 98
Play Mode .................................91, 100
PRE REC ....................................91, 96
Protect .......................................92, 103
REC Level ..................................91, 95
REC Mode ..................................91, 94
Scene Edit ...................................91, 93
Select Input .................................91, 98
Select Memory .......................... 92, 107
Setări de meniu .................................91
SYNC REC .................................91, 97
Time Display ............................. 92, 107
168
RO
USB Charge ..............................92, 108
VOR .............................................91, 97
V-UP ............................................91, 98
Microfon extern ....................................55
Modificarea setărilor Scene
Select ..........................................38, 91, 93
Modificarea unui nume de
folder ........................................87, 92, 103
Moduri de redare ....................71, 91, 100
Monitorizarea înregistrării ..................61
Mutarea unui fișier .................77, 92, 103
N
Nivel de înregistrare .............................41
Noise cut level ...........................66, 91, 98
P
Podcast .................................................123
Preînregistrare ...........................45, 91, 96
Protejarea unui fișier ..............89, 92, 103
R
Redarea ............................................26, 62
Reglarea volumului ........................28, 61
Reîncărcarea bateriilor ........................13
Repetare A-B ........................................72
S
Selecţia scenelor ...................................35
Selecţie intrare ..........................55, 91, 98
Setarea ceasului ......................17, 92, 107
Setarea limbii ..........................20, 92, 107
Sound Organizer .................................123
Specificaţii ........................................... 135
Ș
Ștergerea ................................................32
Ștergerea tuturor fișierelor
dintr-un folder .........................80, 92, 104
Ștergerea tuturor marcajelor
de urmărire ..............................83, 92, 104
Ștergerea unui marcaj de
urmărire ...................................82, 92, 104
U
Utilizarea reportofonului digital cu
computerul ..........................................111
V
Index
Vizualizarea cu file ...............................29
VOR (Voice Operated
Recording) .................................47, 91, 97
Z
Zgomot ................................................133
169
RO
© 2011 Sony Corporation
Download PDF

advertising