Sony | ILCE-5100L | Sony ILCE-5100L Cameră α5100 cu montură E şi senzor APS-C Instrucţiuni de utilizare

4-543-701-41(1) (RO)
Cameră foto digitală cu
obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
Soclu E
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid de asistenţă”
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1430/h_zz/
ILCE-5100
Română
Montură tip E
Mai multe informaţii despre cameră
(„Ghid de asistenţă”)
„Ghid de asistenţă” este un manual online. Puteţi citi
documentul „Ghid de asistenţă” pe computer sau
telefonul inteligent.
Trebuie consultat pentru instrucţiuni detaliate cu privire
la numeroasele funcţii ale camerei.
Adresă URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1430/h_zz/
Vizualizarea ghidului
Această cameră este prevăzută cu un ghid de instrucţiuni încorporat.
MENU
(Ghid integrat în cameră)
In-Camera Guide
Camera afişează explicaţii pentru elementele din MENU şi valorile de setare.
1 Apăsaţi butonul MENU.
2 Selectaţi elementul dorit şi apoi apăsaţi butonul
(Ghid integrat în cameră).
RO
2
Sfat cu privire la înregistrarea de imagini
Camera afişează sfaturi cu privire la înregistrarea de imagini pentru modul de
înregistrare selectat.
1 Apăsaţi butonul (Ghid integrat în cameră) în modul de înregistrare
de imagini.
2 Selectaţi sfatul pentru înregistrare de imagini dorit, după care apăsaţi z
pe rotiţa de control.
Se va afişa sfatul pentru înregistrare de imagini.
• Puteţi derula ecranul cu ajutorul v/V şi puteţi schimba sfaturile pentru
înregistrarea de imagini cu b/B.
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt menţionate pe baza unităţii. Notaţi numărul de
serie în spaţiul de mai jos. Folosiţi aceste numere de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model ILCE-5100
Nr. de serie ____________________________
Nr. model AC-UB10C/AC-UB10D
Nr. de serie ____________________________
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau de electrocutare, nu expuneţi
unitatea la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PENTRU SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE, RESPECTAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte cu priza de perete, folosiţi un adaptor
de conector ataşat, care să aibă configuraţia adecvată pentru priza de perete.
RO
3
ATENŢIE
[ Acumulator
În cazul manipulării incorecte a acumulatorului, acesta poate exploda, poate provoca
incendii sau chiar arsuri chimice. Respectaţi următoarele măsuri de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele metalice să intre în contact cu bornele bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai mari de 60 °C, cum ar fi expunerea directă la razele
soarelui sau într-o maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu promptitudine, conform instrucţiunilor.
[ Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi adaptorul
c.a. de la priza de perete imediat ce apare o defecţiune în timpul utilizării aparatului.
Cablul de alimentare (de la reţea), dacă este furnizat, este conceput special pentru a fi
utilizat doar împreună cu această cameră şi nu trebuie folosit cu alte echipamente electrice.
Pentru clienŢii din Europa
[ Aviz pentru clienţii din ţările în care se aplică directivele UE:
Producător: Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE: Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară că acest echipament este în conformitate cu
cerinţele de bază şi cu alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii,
vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
RO
4
[ Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau undele electromagnetice întrerup transferul de date
în curs (eroare), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul de date
(USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele specificate în reglementarea
privind compatibilitatea electromagnetică atunci când se folosesc cabluri de conectare
mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe specifice pot influenţa imaginea şi sunetul
acestei unităţi.
[ Casarea bateriilor şi echipamentelor electrice şi electronice uzate
(valabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din Europa care au
sisteme de colectare diferenţiată)
Acest simbol prezent pe produs, pe baterie sau pe ambalaj indică
faptul că produsul şi bateria nu trebuie tratate ca deşeuri menajere.
Este posibil ca pe anumite baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă simbolurile chimice
pentru mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai mult de
0,0005% mercur sau 0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste produse şi
baterii sunt eliminate în mod corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă a deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea
resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor fi tratate în mod corespunzător, predaţi aceste
produse la sfârşitul duratei de exploatare la punctul de colectare relevant pentru reciclarea
echipamentelor electrice şi electronice. Pentru toate celelalte baterii, consultaţi secţiunea
referitoare la modul de eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la
punctul de colectare relevant pentru reciclarea bateriilor uzate. Pentru informaţii mai
detaliate referitoare la reciclarea acestui produs sau a bateriilor, contactaţi autorităţile
locale, serviciul local de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul de la care aţi
achiziţionat produsul sau bateria.
Pentru clienŢii care au achiziŢionat camera de la un magazin din
Japonia destinat turiştilor
[ Notă
Unele marcaje de certificare pentru standardele acceptate de cameră pot fi confirmate
pe ecranul camerei.
Selectaţi MENU t
(Setup) 5 t [Certification Logo].
Dacă afişarea este imposibilă din cauza unor probleme precum avarierea camerei,
contactaţi distribuitorul Sony sau atelierul de service Sony autorizat local.
RO
5
Cuprins
Pregătirea camerei
–
–
–
–
–
–
–
Pasul 1
P. 7
Pasul 2
P. 19
Pasul 3
P. 20
Pasul 4
P. 21
Verificarea elementelor furnizate
Identificarea componentelor
Introducerea acumulatorului
Încărcarea acumulatorului
Ataşarea/demontarea obiectivului
Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)
Setarea ceasului
Operaţiuni de bază
– Înregistrarea de imagini statice/filme
Funcţia de redare
– Vizualizarea imaginilor
Funcţia de înregistrare
– Prezentarea altor funcţii
Importul de imagini pe computer
P. 22
– Caracteristicile PlayMemories Home™
Adăugarea de funcţii pe cameră
P. 24
– Adăugarea de funcţii pe cameră
Altele
P. 24
– Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare pentru filme
– Note cu privire la utilizarea camerei
– Specificaţii
Acest manual este valabil pentru mai multe modele prevăzute cu obiective diferite.
Numele modelului diferă în funcţie de obiectivul furnizat. Modelul disponibil
variază în funcţie de ţară/regiune.
Nume model
Obiectiv
ILCE-5100
Nefurnizat
RO
ILCE-5100L
E16 – 50 mm
6
ILCE-5100Y
E55 – 210 mm şi E16 – 50 mm
Verificarea elementelor furnizate
În primul rând, verificaţi numele modelului de cameră (pagina 6).
Accesoriile furnizate diferă în funcţie de model.
Numărul din paranteze desemnează cantitatea.
x Furnizat împreună cu
toate modelele
• Cameră (1)
• Cablu de alimentare (de la
reţea) (1)* (nefurnizat în S.U.A.
şi Canada)
* Camera poate fi furnizată împreună
cu mai multe cabluri de alimentare.
Folosiţi-l pe cel potrivit pentru ţara/
regiunea dvs.
• Acumulator NP-FW50 (1)
• Curea de umăr (1)
• Manual de instrucţiuni
(acest manual) (1)
• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/
cu o singură atingere (NFC)
Acest ghid explică funcţiile care
necesită o conexiune Wi-Fi.
x ILCE-5100
• Capac pentru corpul camerei (1)
(ataşat la cameră)
x ILCE-5100L
• Cablu micro USB (1)
• Obiectiv cu zoom E16 – 50 mm (1)
(ataşat la cameră)/Capac pentru
obiectiv frontal (1) (ataşat la
obiectiv)
x ILCE-5100Y
• Adaptor c.a. AC-UB10C/
UB10D (1)
• Obiectiv cu zoom E16 – 50 mm (1)
(ataşat la cameră)/Capac pentru
obiectiv frontal (1) (ataşat la
obiectiv)
• Obiectiv cu zoom
E55 – 210 mm (1)/Capac pentru
obiectiv frontal (1)/Capac pentru
obiectiv posterior (1)/Parasolar (1)
RO
7
Identificarea componentelor
Dacă se demontează
obiectivul
F Iluminator AF/Lampă cu
temporizator
G
Marcajul de poziţionare
a senzorului de imagine
H Bliţ
I Microfon1)
J Obiectiv
K Butonul de eliberare a
obiectivului
L Soclu
M Senzor de imagine2)
N Puncte de contact obiectiv2)
1)
Nu acoperiţi această parte în timpul
înregistrării de filme.
2) Nu atingeţi direct această piesă.
A Declanşator
B Comutator ON/OFF
(alimentare)
C Cârlig pentru cureaua de umăr
D
(Marcă N)
• Atingeţi marca atunci când
conectaţi camera la un dispozitiv
smartphone prevăzut cu
funcţia NFC.
• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
wireless pe rază scurtă.
RO
8
E Pentru înregistrarea de imagini:
Manetă W/T (zoom)
Pentru vizualizare:
(Index)/Manetă
(zoom de redare)
A Monitor/Panou tactil
• Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
B Buton (Ieşire bliţ)
C Capac terminal multi/micro USB
D Capac pentru card de memorie/
terminal
E Lampă de acces
F Senzor Wi-Fi (încorporat)
G Buton MOVIE (Film)
H Buton MENU
I Rotiţă de control
J Buton
(Ghid integrat
în cameră)/ (Ştergere)
K Buton
(Redare)
L Terminal multi/micro USB*
• Acceptă dispozitive compatibile
cu micro USB.
M Lampă de încărcare
N Slot pentru card de memorie
O Mufă micro HDMI
* Pentru detalii cu privire la
accesoriile compatibile cu
terminalul Multi/Micro USB,
vizitaţi site-ul web Sony sau
consultaţi distribuitorul local
Sony sau unitatea de service
Sony autorizată locală.
A Capac pentru baterie
B Clapetă pentru scoaterea bateriei
C Slot de introducere a bateriei
D Capac pentru placa de conexiune
• Trebuie folosit în cazul utilizării
unui adaptor c.a. AC-PW20
(comercializat separat).
Introduceţi placa de conexiune în
compartimentul bateriei şi apoi
treceţi cablul prin capacul plăcii
de conexiune după cum se arată
mai jos.
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablul
atunci când închideţi capacul.
E Difuzor
F Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera
iar aceasta se poate deteriora.
RO
9
x Obiectiv
A se vedea pagina 32 cu privire
la specificaţiile pentru obiective.
E55 – 210 mm F4.5 – 6.3 OSS
(furnizat împreună cu
ILCE-5100Y)
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6
OSS (furnizat împreună cu
ILCE-5100L/ILCE-5100Y)
A Inel de zoom/focalizare
B Manetă de zoom
C Index de montare
D Puncte de contact obiectiv1)
1)
Nu atingeţi direct această piesă.
A Inel de focalizare
B Inel de zoom
C Scală pentru distanţa focală
D Index pentru distanţa focală
E Puncte de contact obiectiv1)
F Index de montare
1)
RO
10
Nu atingeţi direct această piesă.
Introducerea acumulatorului
Clapetă pentru scoaterea bateriei
1
2
Deschideţi capacul.
Introduceţi acumulatorul.
• În timp ce apăsaţi clapeta de scoatere a bateriei, introduceţi
acumulatorul conform ilustraţiei. Asiguraţi-vă că clapeta de
scoatere a bateriei se blochează după introducere.
• Dacă închideţi capacul iar bateria este introdusă incorect,
puteţi deteriora camera.
RO
11
Încărcarea acumulatorului
Pentru clienţii din SUA şi Canada
Cablu de
alimentare
(de la reţea)
Pentru clienţii din ţări/regiuni
diferite de SUA şi Canada
Lampă de încărcare
Aprinsă: Încărcare
Stinsă: Încărcare finalizată
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau încărcare întreruptă
temporar deoarece temperatura camerei
nu se încadrează într-un interval
corespunzător
1
Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat), cu ajutorul
micro-cablului USB (furnizat).
2
Conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).
Lampa de încărcare se aprinde cu culoarea portocaliu şi procesul de
încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării bateriei.
• Puteţi încărca acumulatorul chiar dacă acesta este descărcat parţial.
• Dacă lampa de încărcare clipeşte şi încărcarea nu a fost finalizată,
scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
Note
RO
12
• Dacă lampa de încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul c.a. este
conectat la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă că încărcarea
este oprită temporar deoarece temperatura nu se încadrează în intervalul
recomandat. Când temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcarea
este reluată. Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale
între 10 °C şi 30 °C.
• Acumulatorul poate fi încărcat ineficient dacă secţiunea cu terminal
a acumulatorului este murdară. În acest caz, ştergeţi uşor urmele de praf cu
o pânză moale sau un tampon cu vată pentru a curăţa secţiunea cu terminal
a bateriei.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la cea mai apropiată priză de perete (mufă
de perete). În cazul în care intervin probleme de funcţionare în timpul utilizării
adaptorului c.a., deconectaţi conectorul de la priza de perete (mufa de perete)
imediat pentru a-l decupla de la sursa de alimentare.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, micro-cablul
USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
• Camera nu este alimentată în timpul înregistrării/redării dacă este conectată la
o priză de perete cu adaptorul c.a. furnizat. Pentru a alimenta camera în timpul
înregistrării/redării, folosiţi adaptorul c.a. AC-PW20 (comercializat separat).
x Timp de încărcare (încărcare completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 310 minute dacă se foloseşte
adaptorul c.a. (furnizat).
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate
dura mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
x Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea
camerei la un computer cu ajutorul
micro-cablului USB.
Note
La o mufă
USB
• Reţineţi următoarele aspecte atunci când
încărcarea se face prin intermediul
computerului:
– Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat la
o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
– Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din
modul de repaus după stabilirea conexiunii USB între computer şi cameră.
Acest lucru poate determina funcţionarea necorespunzătoare a camerei.
Înainte de pornirea/oprirea sau repornirea computerului sau scoaterea
computerului din modul de repaus, deconectaţi camera de la computer.
– Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat
sau modificat.
RO
13
x Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate şi redate
Durată de utilizare a
bateriei
Număr de imagini
Înregistrare (imagini statice)
Aprox. 200 min.
Aprox. 400 imagini
Înregistrare normală de filme
Aprox. 75 min.
—
Înregistrare continuă de filme
Aprox. 110 min.
—
Vizualizare (imagini statice)
Aprox. 340 min.
Aprox. 6800 imagini
Note
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat
complet. Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării în
următoarele condiţii:
– Utilizarea unui Suport Memory Stick PRO Duo™ (Mark2) Sony
(comercializat separat).
– Dacă se ataşează un obiectiv E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS.
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
– [Monitor Brightness]: [Manual] [±0].
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul
CIPA şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP este setat la [Display All Info.].
– [Focus Mode]: [Automatic AF].
– Înregistrare de imagini la intervale de 30 de secunde.
– Zoomul este comutat alternativ între capetele W şi T.
– Bliţul este folosit o dată după două înregistrări.
– Alimentarea este pornită şi oprită o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute de filmare se bazează pe standardul CIPA şi, este valabil
pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Record Setting]: 60i 17M(FH)/50i 17M(FH).
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se porneşte/
opreşte înregistrarea în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se porneşte/
opreşte camera etc.
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă
prin apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul,
nu sunt operate.
RO
14
Ataşarea/demontarea obiectivului
Setaţi comutatorul de alimentare al camerei pe OFF înainte de a ataşa sau
detaşa obiectivul.
1
În cazul în care capacul sau capacul de ambalare este ataşat,
demontaţi-l de pe cameră sau obiectiv.
• Înlocuiţi rapid obiectivul, în locuri ferite de praf pentru a preveni
pătrunderea prafului şi impurităţilor în cameră.
2
Montaţi obiectivul aliniind marcajele de index albe de pe
obiectiv şi de pe cameră.
• Ţineţi camera orientată în jos pentru a preveni pătrunderea prafului
în cameră.
3
În timp ce împingeţi obiectivul uşor către cameră, rotiţi
obiectivul în sensul acelor de ceas până când se fixează
cu un declic pe poziţia de blocare.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este drept.
Note
• În timpul ataşării obiectivului, nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului.
• Nu bruscaţi obiectivul în timpul ataşării.
• Adaptorul de montare (comercializat separat) este necesar dacă folosiţi un obiectiv
A-mount (comercializat separat). Pentru detalii, consultaţi manualul de utilizare
furnizat împreună cu adaptorul de montare.
• Dacă folosiţi un obiectiv prevăzut cu mufă pentru trepied, ataşaţi mufa de pe
partea laterală a obiectivului de trepied pentru a menţine echilibrul.
RO
15
x Demontarea obiectivului
Butonul de eliberare a obiectivului
1
Apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului până la capăt
şi rotiţi obiectivul în sens opus acelor de ceas până când
se opreşte.
Note
• Dacă în cameră pătrund praf sau impurităţi în timp ce schimbaţi obiectivul şi,
se depun pe suprafaţa senzorului de imagine (partea care converteşte sursa de
lumină în semnal digital), acestea pot apărea sub forma unor puncte întunecate
pe imagine, în funcţie de mediul de înregistrare a imaginilor. Camera vibrează
uşor la oprire, din cauza funcţiei anti-praf, pentru a preveni depunerea prafului
pe senzorul de imagine. Cu toate acestea, trebuie să ataşaţi sau să demontaţi
obiectivul rapid, în locuri ferite de praf.
• Dacă se depun materii străine pe senzorul de imagine, îndepărtaţi-le cu o suflantă.
• Nu lăsaţi camera fără obiectiv ataşat.
• Dacă doriţi să folosiţi capacele pentru corp sau capacele posterioare pentru
obiectiv, cumpăraţi componentele ALC-B1EM (capac pentru corp) sau
ALC-R1EM (capac pentru obiectiv posterior) (comercializat separat).
• Dacă folosiţi un obiectiv cu zoom electronic, setaţi comutatorul de alimentare al
camerei pe poziţia OFF şi asiguraţi-vă că obiectivul este complet retras înainte
de a înlocui obiectivele. Dacă obiectivul nu s-a retras, nu îl apăsaţi forţat.
• Când ataşaţi camera la un trepied, aveţi grijă să nu atingeţi accidental inelul
de zoom/focalizare.
RO
16
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
Asiguraţi-vă că colţul teşit
este orientat corect.
1
2
Deschideţi capacul pentru cardul de memorie/terminal.
3
Închideţi capacul pentru cardul de memorie/terminal.
Introduceţi cardul de memorie (comercializat separat).
• Cu colţul teşit orientat conform ilustraţiei, introduceţi cardul de
memorie până când se aude un clic.
x Carduri de memorie care pot fi utilizate
Card de memorie
Pentru imagini
statice
Pentru filme
Memory Stick XC-HG Duo™
A
Memory Stick PRO Duo
(doar Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
B
Card de memorie SD
(Clasa 4 sau
mai rapid)
Card de memorie SDHC
(Clasa 4 sau
mai rapid)
Card de memorie SDXC
(Clasa 4 sau
mai rapid)
• În acest manual, produsele din tabel sunt denumite colectiv în felul următor:
A: Suport Memory Stick PRO Duo
B: Card SD
RO
17
• Pentru înregistrarea de filme în format XAVC S, utilizaţi următoarele carduri
de memorie:
– Card de memorie SDXC (64 GB sau mai mult şi clasa 10 sau mai rapid)
– Card de memorie SDXC (64 GB sau mai mult şi compatibil UHS-I)
– Suport Memory Stick XC-HG Duo
• Această cameră acceptă carduri SD compatibile UHS-I.
x Pentru a scoate cardul de memorie/acumulatorul
Card de memorie: Împingeţi cardul de memorie înăuntru o singură dată
pentru a scoate cardul de memorie.
Acumulator: Glisaţi clapeta pentru scoaterea bateriei. Aveţi grijă să nu vă
scape acumulatorul pe jos.
Note
• Nu scoateţi niciodată cardul de memorie/acumulatorul dacă lampa de acces
(pagina 9) este aprinsă. Acest lucru poate determina deteriorarea datelor de
pe cardul de memorie.
Setarea ceasului
ON/OFF (alimentare)
Rotiţă de control
Selectaţi elementele: v/V/b/B/ /
Setaţi: z
RO
18
1
Setaţi comutatorul ON/OFF (Alimentare) pe ON.
2
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran şi apoi
apăsaţi z de pe rotiţa de control.
Afişajul de setare a datei şi orei apare atunci când porniţi camera pentru
prima dată.
• Este posibil să fie nevoie să aşteptaţi puţin până porneşte camera pentru
a o putea utiliza.
3
Selectaţi o locaţie geografică dorită, urmând instrucţiunile
de pe ecran şi apăsaţi z.
4
Setaţi [Daylight Savings], [Date/Time] şi [Date Format],
după care apăsaţi z.
• Atunci când setaţi [Date/Time], miezul nopţii este 12:00 AM iar prânzul
este 12:00 PM.
5
Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat şi apăsaţi z.
Înregistrarea de imagini statice/filme
Declanşator
Manetă W/T (zoom)
W: micşorare
T: mărire
MOVIE
Înregistrarea de imagini statice
1
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru
focalizare.
Când imaginea este focalizată, se aude un semnal sonor şi indicatorul z
sau
se aprinde.
2
Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru a captura
imaginea.
Filmare
1
Apăsaţi butonul MOVIE (Film) pentru a începe înregistrarea.
2
Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
• Folosiţi maneta W/T (zoom) pentru a modifica raportul de zoom.
RO
19
Note
• Filmarea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute maximum per
sesiune, cu setările implicite ale camerei şi atunci când temperatura ambientală
este aproximativ 25 °C (durata disponibilă pentru înregistrarea de filme variază
în funcţie de temperatura mediului, de formatul/setarea de înregistrare sau de
condiţiile de utilizare a camerei înainte de începerea înregistrării (pagina 26)).
După finalizarea înregistrării de filme, puteţi reporni înregistrarea dacă apăsaţi
din nou butonul MOVIE. Este posibil ca înregistrarea să se oprească pentru
a proteja camera, în funcţie de temperatura camerei sau a bateriei.
• Nu trageţi manual bliţul în sus. Acest lucru poate provoca o defecţiune.
• Dacă folosiţi funcţia de zoom în timpul înregistrării unui film, se va înregistra şi
sunetul de funcţionare al camerei. Sunetul de funcţionare al butonului MOVIE
poate fi şi el înregistrat la finalizarea înregistrării filmului.
Vizualizarea imaginilor
W: micşorare
T: mărire
Rotiţă de control
(Redare)
(Ştergere)
1
Apăsaţi butonul
Selectaţi imaginile:
B (următorul)/b (anteriorul)
sau rotiţi rotiţa de control
Setaţi: z
(Redare).
x Selectarea imaginii următoare/anterioare:
Selectaţi o imagine apăsând B (următorul)/b (anteriorul) pe rotiţa de control
sau rotind rotiţa de control. Apăsaţi z din centrul rotiţei de control pentru a
vizualiza filme.
RO
20
x Ştergerea unei imagini
1 Apăsaţi butonul (Ştergere).
2 Selectaţi [Delete] cu v de pe rotiţa de control şi apoi apăsaţi z.
x Reluarea înregistrării de imagini
Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos.
Prezentarea altor funcţii
Puteţi opera şi alte funcţii cu ajutorul rotiţei de control, cu butonul MENU etc.
MENU
Panou tactil
Rotiţă de control
x Rotiţă de control
DISP (Display Contents): Vă permite să modificaţi afişajul de pe ecran.
ISO (ISO): Vă permite să setaţi sensibilitatea în funcţie de luminozitate.
(Exposure Comp.): Vă permite să compensaţi expunerea şi luminozitatea
întregii imagini.
(Photo Creativity): Vă permite să operaţi camera intuitiv şi să înregistraţi
cu uşurinţă imagini creative.
(Drive Mode): Vă permite să comutaţi metodele de înregistrare de
imagini, cum ar fi înregistrare unică, înregistrare continuă sau înregistrare cu
variaţia expunerii.
z (Shoot Mode): Vă permite să modificaţi modul de înregistrare de imagini.
x Fotografierea cu ajutorul operării tactile
Această cameră este prevăzută cu un panou tactil. Atingând un subiect pe
monitor, puteţi fotografia imagini statice (Touch Shutter) sau puteţi focaliza
pe subiect (Touch Focus). De asemenea, puteţi utiliza funcţia [Touch Shutter]
împreună cu fotografierea [Self-portrait/ -timer].
Consultaţi „Ghid de asistenţă” pentru operaţii şi caracteristici detaliate
disponibile cu panoul tactil.
RO
21
Caracteristicile PlayMemories Home™
Software-ul PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi
filme pe computer şi să le folosiţi. PlayMemories Home este necesar pentru
importul de filme XAVC S şi AVCHD pe computer.
Redarea imaginilor
importate
Importul de imagini de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile şi următoarele
funcţii:
Partajarea de imagini în
PlayMemories Online™
Vizualizarea
imaginilor pe
un calendar
Crearea de
discuri cu
filme
Încărcarea de
imagini în serviciile
de reţea
• Puteţi descărca Image Data Converter (software de editare de imagini RAW)
sau Remote Camera Control etc. cu ajutorul următoarei proceduri: Conectaţi
camera la computer t lansaţi PlayMemories Home t faceţi clic pe
[Notifications].
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a instala PlayMemories Home.
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a utiliza PlayMemories Online
sau alte servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia
PlayMemories Online sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Utilizaţi următorul URL pentru aplicaţiile Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser), furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011, a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris
cu PlayMemories Home în timpul instalării. Folosiţi PlayMemories Home,
succesorul software-ului PMB.
RO
22
x Cerinţe de sistem
Puteţi găsi cerinţele de sistem pentru software la următorul URL:
www.sony.net/pcenv/
x Instalarea PlayMemories Home pe un computer
1
Pe un browser de Internet de pe computer, accesaţi
următorul URL şi instalaţi PlayMemories Home.
www.sony.net/pm/
• Pentru detalii referitoare la PlayMemories Home, consultaţi pagina
de asistenţă PlayMemories Home următoare (doar în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
• După finalizarea instalării, PlayMemories Home porneşte.
2
Conectaţi camera direct la computer cu ajutorul cablului
micro USB (furnizat).
• În PlayMemories Home se pot instala funcţii noi. Conectaţi camera
la computer chiar dacă PlayMemories Home este deja instalat pe
computer.
Note
• Nu deconectaţi cablul micro USB (furnizat) de la cameră în timp ce este afişat
ecranul de operare sau ecranul de acces. Acest lucru poate deteriora datele.
• Pentru a deconecta camera de la computer, faceţi clic pe
de pe bara de
activităţi, apoi faceţi clic pe [Eject PMHOME].
RO
23
Adăugarea de funcţii pe cameră
Puteţi adăuga funcţiile dorite pe cameră prin conectarea la site-ul web de
descărcare de aplicaţii
(PlayMemories Camera Apps™) pe internet.
http://www.sony.net/pmca/
• După ce aţi instalat o aplicaţie, puteţi apela aplicaţia respectivă dacă atingeţi
un telefon inteligent Android cu funcţia NFC activată de marca N de pe
cameră, folosind funcţia [One-touch(NFC)].
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare
pentru filme
Numărul de imagini statice şi durata de înregistrare poate varia în funcţie de
condiţiile de înregistrare şi de cardul de memorie.
x Imagini statice
[
Image Size]: L: 24M
Dacă [
Aspect Ratio] este setat la [3:2]*
Capacitate
Calitate
2 GB
Standard
330 de imagini
Fine
200 de imagini
RAW & JPEG
54 de imagini
RAW
74 de imagini
* Dacă setarea [
Aspect Ratio] este diferită de [3:2], puteţi înregistra mai multe
imagini decât numărul indicat mai sus. (Cu excepţia cazului în care [
Quality]
este setat pe [RAW].)
RO
24
x Filme
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare pe un
card de memorie formatat cu această cameră. Durata de înregistrare pentru
filme XAVC S şi AVCHD este durata de înregistrare atunci când fotografierea
cu [Dual Video REC] este setată la [Off].
(h (oră), m (minute))
Capacitate
Setare
înregistrare
2 GB
64 GB
60p 50M/50p 50M
—
2 h 35 m
30p 50M/25p 50M
—
2 h 35 m
24p 50M*
—
2 h 35 m
60i 24M(FX)/50i 24M(FX)
10 m
6h
60i 17M(FH)/50i 17M(FH)
10 m
8 h 15 m
60p 28M(PS)/50p 28M(PS)
9m
5h5m
24p 24M(FX)/25p 24M(FX)
10 m
6h
24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
10 m
8h
20 m
11 h
1 h 10 m
40 h
1440×1080 12M
VGA 3M
* doar pentru modelele compatibile 1080 60i
• Înregistrarea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute
(o specificaţie limită pentru produs). Durata maximă de înregistrare continuă
pentru un film în format MP4 (12M) este de aproximativ 20 minute (limitată
de restricţia de 2 GB pentru dimensiunea fişierului).
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este
mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai
multă memorie pentru înregistrare.
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect
sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
RO
25
Note cu privire la înregistrarea continuă de filme
• Este nevoie de multă energie pentru a realiza înregistrări de filme de calitate înaltă
sau pentru a înregistra continuu cu ajutorul senzorului de imagine. În consecinţă,
în cazul în care filmaţi în continuu, temperatura interioară a camerei va creşte, în
special cea a senzorului de imagine. În aceste cazuri, camera se opreşte automat
deoarece temperaturile ridicate influenţează calitatea imaginilor sau afectează
mecanismul intern al camerei.
• Durata disponibilă pentru înregistrarea de filme este următoarea în cazul în care
camera începe să înregistreze cu setările implicite ale camerei după ce a fost oprită
o perioadă de timp. (Valorile următoare indică durata de înregistrare continuă de
la camerei până la oprirea acesteia.)
Temperatură ambientală
Durata de înregistrare continuă de filme
20 °C
Aprox. 29 minute
30 °C
Aprox. 29 minute
40 °C
Aprox. 20 minute
• Durata disponibilă pentru înregistrarea de filme variază în funcţie de temperatură,
de formatul/setarea înregistrării sau de starea camerei înainte de a începe
înregistrarea. Dacă recompuneţi frecvent sau înregistraţi imagini după pornirea
camerei, temperatura din interiorul camerei va creşte iar durata disponibilă de
înregistrare se va scurta.
• Dacă se indică
, opriţi înregistrarea filmului.
• În cazul în care camera opreşte înregistrarea din cauza temperaturii, lăsaţi-o câteva
minute cu alimentarea oprită. Reluaţi înregistrarea după ce temperatura din
interiorul camerei a revenit la valori normale.
Note cu privire la utilizarea camerei
Funcţii încorporate în această cameră
RO
26
• Acest manual descrie dispozitivele compatibile 1080 60i şi dispozitivele
compatibile 1080 50i.
Pentru a verifica dacă camera este un dispozitiv compatibil 1080 60i sau
un dispozitiv 1080 50i, verificaţi dacă are următoarele marcaje pe bază.
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i
• Această cameră este compatibilă cu filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de înregistrare standard existente care înregistrează
printr-o metodă de intercalare, această cameră înregistrează cu ajutorul unei
metode progresive. Aceasta măreşte rezoluţia şi creează o imagine mai uniformă
şi mai realistă.
Cu privire la utilizare şi îngrijire
Evitaţi manipularea dură, dezasamblarea, modificarea, şocurile mecanice sau
impactul cum ar fi ciocăniturile, aruncarea sau călcarea pe produs. Acordaţi
o atenţie sporită obiectivului.
Note cu privire la redare/înregistrare
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
• Această cameră nu este rezistentă la praf, stropire sau apă.
• Nu priviţi spre soare sau spre surse de lumină puternică prin obiectivele
demontate. Acest lucru poate provoca deteriorarea irecuperabilă a vederii.
Sau poate determina funcţionarea necorespunzătoare a obiectivului.
• În cazul formării de condens de la umezeală, acesta trebuie îndepărtat înainte
de utilizarea camerei.
• Nu zguduiţi sau loviţi camera. Acest lucru poate afecta funcţionarea şi este posibil
să nu mai puteţi înregistra imagini. În plus, suportul de înregistrare poate deveni
inutilizabil sau datele imagine se pot deteriora.
Nu utilizaţi/depozitaţi camera în următoarele locaţii
• În medii cu temperaturi sau umezeală extreme.
În locuri precum un vehicul parcat la loc neumbrit, corpul camerei se poate
deforma iar acest lucru poate provoca defecţiuni.
• Sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
Corpul camerei se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• În locuri cu zdruncinături sau vibraţii puternice
• În apropierea unor surse de unde radio puternice, de radiaţii sau cu câmp
magnetic puternic
În astfel de locuri, camera poate să nu înregistreze sau să nu redea corect imaginile.
• În locuri cu nisip sau praf
Protejaţi camera împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca
defectarea camerei şi, în unele situaţii, fără şanse de reparare.
Despre dispozitivul de prindere
Dispozitivul de prindere este prevăzut cu un înveliş special. Dispozitivul de prindere
se poate decolora dacă este frecat cu o pânză, piele de culoare închisă etc.
Cu privire la depozitare
Nu uitaţi să ataşaţi capacul pentru obiectiv frontal atunci când nu folosiţi camera.
RO
27
Note cu privire la ecran şi obiectiv
• Monitorul este fabricat cu ajutorul unei tehnologii de precizie foarte înaltă şi peste
99,99% din pixeli sunt operaţionali în vederea utilizării eficace. Cu toate acestea,
pe monitor pot să apară unele mici puncte întunecate şi/sau luminoase (de culoare
albă, roşie, albastră sau verde). Aceste puncte sunt normale în procesul de fabricaţie
şi nu afectează înregistrarea.
• Nu apăsaţi pe monitor. Monitorul se poate decolora iar acest lucru poate provoca
defecţiuni.
• Nu controlaţi panoul tactil cu un obiect cu vârf. Acest lucru poate provoca
o defecţiune.
• În timpul funcţionării obiectivului, aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele
în obiectiv.
Despre magneţi
Pe spatele monitorului şi în zona din jurul bliţului sunt ataşaţi magneţi. Nu aşezaţi
obiecte care sunt afectate de câmpuri magnetice, de exemplu dischete sau carduri
de credit, pe monitorul sau pe corpul camerei.
Cu privire la utilizarea obiectivelor şi accesoriilor
Este recomandat să utilizaţi obiective/accesorii Sony compatibile cu caracteristicile
acestei camere.
Utilizarea unor produse provenite de la alţi producători poate împiedica
funcţionarea camerei la capacitate maximă sau poate provoca accidente şi
defectarea camerei.
Note cu privire la bliţ
• Nu ţineţi camera de bliţ în timpul transportului sau nu manipulaţi bliţul
cu brutalitate.
• În cazul în care în unitatea bliţului pătrunde apă, praf sau nisip, acesta se
poate defecta.
• Aveţi grijă să nu ţineţi degetele în calea bliţului atunci când îl apăsaţi în jos.
Cu privire la temperatura camerei
Camera şi bateria se pot încinge în urma utilizării continue dar acest lucru nu
reprezintă o defecţiune.
Despre protecţia împotriva supraîncălzirii
În funcţie de temperatura camerei şi a bateriei, este posibil să nu puteţi înregistra
filme sau alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera.
Înainte de întreruperea alimentării sau atunci când nu mai puteţi înregistra filme,
pe monitor se va afişa un mesaj. În acest caz, lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi
până când scade temperatura camerei şi a bateriei. Dacă porniţi alimentarea înainte
de răcirea suficientă a camerei şi a bateriei, este posibil ca alimentarea să fie
întreruptă din nou sau să nu puteţi înregistra filme.
RO
28
Despre încărcarea bateriei
Dacă încărcaţi o baterie care nu a fost utilizată o perioadă îndelungată, este posibil
ca aceasta să nu se încarce la capacitate maximă.
Acest lucru este o caracteristică a bateriei. Încărcaţi din nou bateria.
Avertisment cu privire la drepturile de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea neautorizată a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
Nu se oferă nicio garanţie pentru conţinutul deteriorat sau
înregistrările nereuşite
Sony nu poate oferi nicio garanţie pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea conţinutului înregistrat din cauza funcţionării
necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare etc.
Curăţarea suprafeţei camerei
Curăţaţi suprafaţa camerei cu o pânză moale umezită uşor cu apă şi apoi ştergeţi
suprafaţa cu o pânză uscată. Pentru a evita deteriorarea finisajului sau a carcasei:
– Nu expuneţi camera la produse chimice cum ar fi diluantul, benzina, alcoolul,
şerveţelele de unică folosinţă, substanţele insectifuge, crema de protecţie solară
sau insecticidul.
Întreţinerea monitorului
• Crema de mâini sau hidratantă lăsată pe monitor poate dizolva învelişul de
protecţie al acestuia. În cazul depunerii unor astfel de substanţe pe monitor,
ştergeţi-le imediat.
• Ştergerea forţată cu şerveţele de hârtie sau cu alte materiale poate deteriora
învelişul.
• Dacă pe monitor rămân amprente sau impurităţi, se recomandă îndepărtarea
uşoară a impurităţilor şi apoi ştergerea monitorului cu o cârpă moale.
Note cu privire la LAN wireless
Nu ne asumăm nicio răspundere pentru daunele provocate de accesul neautorizat
sau utilizarea neautorizată a materialelor stocate pe cameră, în urma pierderii sau
furtului acesteia.
RO
29
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Tip de cameră: Cameră foto digitală
cu obiectiv interschimbabil
Obiectiv: Sony Obiectiv cu montură
tip E
[Senzor de imagine]
Senzor de imagine: Senzor de imagine
în format APS-C (23,5 mm ×
15,6 mm) CMOS
Numărul total de pixeli ai senzorului de
imagine: Aprox. 24 700 000 pixeli
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 24 300 000 pixeli
[Sistem de focalizare automată]
Sistem: Sistem de detecţie a fazei/
Sistem de detecţie a contrastului
Interval de sensibilitate: între EV-1 şi
EV20 (pentru echivalent ISO 100,
cu obiectiv F2.0)
[Controlul expunerii]
Metodă de măsurare: Măsurare pe
1 200 segmente de către senzorul
de imagine
Interval de măsurare: între EV-1 şi
EV20 (pentru echivalent ISO 100,
cu obiectiv F2.0)
Sensibilitate ISO (Index de expunere
recomandat):
Imagini statice: AUTO, ISO 100 –
ISO 25 600
Filme: AUTO, echivalent ISO 100 –
ISO 12 800
Compensarea expunerii: ±3,0 EV
(pas de 1/3 EV)
RO
30
[Obturator]
Tip: Tip controlat electronic, verticaltransversal, cu plan focal
Interval de viteză:
Imagini statice: între 1/4 000
secundă şi 30 secunde, BULB
Filme: între 1/4 000 secundă şi
1/4 secundă (pas de 1/3 EV),
dispozitiv compatibil 1080 60i până
la 1/60 secundă în modul AUTO
(până la 1/30 secundă în modul
[Auto Slow Shut.])
dispozitiv compatibil 1080 50i până
la 1/50 secundă în modul AUTO
(până la 1/25 secundă în modul
[Auto Slow Shut.])
Viteza de sincronizare a bliţului:
1/160 secundă
[Suport de înregistrare]
Suport Memory Stick PRO Duo,
Card SD
[Monitor]
Monitor LCD: Lat, unitate 7,5 cm
(tip 3,0) TFT, panou tactil
Număr total de puncte: 921 600 puncte
[Terminale de intrare/ieşire]
Terminal multi/micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
* Acceptă dispozitive compatibile
cu micro USB.
HDMI: Minimufă HDMI tip D
[Alimentare]
Tip de baterie: Acumulator reîncărcabil
NP-FW50
[Consum de energie (în timpul înregistrării
de imagini)]
Dacă se foloseşte un obiectiv
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS*
Aprox. 2,3 W
* furnizat împreună cu
ILCE-5100L/ILCE-5100Y
[BliŢ]
Număr ghid bliţ: 4 (în metri conform
ISO 100)
Timp de reciclare: Aprox. 3 secunde
Acoperire bliţ: Acoperire obiectiv
16 mm (distanţa focală indicată
de obiectiv)
Compensare bliţ: ±2,0 EV (pas 1/3 EV)
[Altele]
Exif Print: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
DPOF: Compatibil
Dimensiuni (conform CIPA) (aprox.):
109,6 mm × 62,8 mm × 35,7 mm
(L/Î/A)
Greutate (conform CIPA) (aprox.):
283 g (inclusiv bateria şi Suport
Memory Stick PRO Duo)
224 g (doar camera)
Temperatură de funcţionare:
0 °C până la 40 °C
Format de fişier:
Imagine statică: conform JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3, MPF
Baseline), RAW (Format Sony
ARW 2.3)
Filme (format XAVC S):
compatibil cu formatul MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 k Hz 16 biţi)
Film (format AVCHD): format
AVCHD compatibil Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2 canale
Dolby Digital Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[LAN wireless]
Format acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Bandă de frecvenţă: 2,4 GHz
Protocoale de securitate acceptate:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de configurare: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/Manual
Metodă de acces: Mod de
infrastructură
NFC: Conform NFC Forum
Type 3 Tag
Adaptor c.a. AC-UB10C/UB10D
Necesar de putere: 100 V până la 240 V
c.a., 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensiune la ieşire: 5 V c.c., 0,5 A
Acumulator reîncărcabil
NP-FW50
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 8,4 V CC
Tensiune nominală: 7,2 V CC
Tensiune de încărcare maximă:
8,4 V CC
Curent de încărcare maxim: 1,02 A
Capacitate:
Normală 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimă 7,3 Wh (1 020 mAh)
RO
31
Obiectiv
Obiectiv
Obiectiv cu zoom
E16 – 50 mm1)
Obiectiv cu zoom
E55 – 210 mm
Cameră
ILCE-5100L/
ILCE-5100Y
ILCE-5100Y
Distanţă focală echivalentă
formatului de 35 mm2) (mm)
Grupuri obiectiv/elemente
24 – 75
82,5 – 315
8–9
9 – 13
Unghi de vizualizare2)
83 ° – 32 °
28,2 ° – 7,8 °
Focalizare minimă3) (m)
0,25 – 0,3
1,0
Factor de mărire maxim (×)
Diafragmă minimă
Diametru filtru (mm)
Dimensiuni (diametru × înălţime
maxime) (aprox. mm)
Greutate (aprox. g)
SteadyShot
0,215
0,225
f/22 – f/36
f/22 – f/32
40,5
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
116
345
Disponibil
Disponibil
1)
Zoom electronic.
Valorile pentru distanţa focală şi unghiul de vizualizare echivalente formatului
de 35 mm se referă la camerele foto digitale prevăzute cu senzor de imagine
dimensionat APS-C.
3) Focalizarea minimă este distanţa cea mai mică dintre senzorul de imagine
şi subiect.
2)
Designul şi specificaţiile se pot modifica fără notificare prealabilă.
Cu privire la distanţă focală
Unghiul de imagine al acestei camere este mai îngust decât cel al unei camere în
format de 35 mm. Puteţi atinge valorile echivalente aproximative pentru o cameră în
format de 35 mm şi puteţi înregistra imagini cu acelaşi unghi al imaginii dacă măriţi
distanţa focală a obiectivului cu jumătate.
De exemplu, dacă folosiţi un obiectiv de 50 mm, puteţi obţine valorile echivalente
aproximative ale unui obiectiv de 75 mm al unei camere în format de 35 mm.
RO
32
Mărci comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• XAVC S şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi
sigla „AVCHD Progressive”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi
Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Windows este marcă comercială
înregistrată Microsoft Corporation
în Statele Unite ale Americii şi/sau
în alte ţări.
• Mac este marcă comercială
înregistrată Apple Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în
Statele Unite şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi, Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Wi-Fi Alliance.
• Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a NFC
Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt
mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual
sunt, în general, mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea,
mărcile ™ sau ® pot să nu fie folosite
în toate situaţiile din acest manual.
Pentru informaţii suplimentare
cu privire la acest produs şi
răspunsurile la întrebările frecvente,
puteţi accesa site-ul nostru Web
de asistenţă pentru clienţi.
RO
33
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising