Sony NEX-5TL Instrucţiuni de utilizare

Sony NEX-5TL  Instrucţiuni de utilizare
Cameră digitală cu
obiectiv interschimbabil
Pregătirea camerei
Manual de instrucţiuni
Montură tip E
Operații de bază
Folosirea funcțiilor de înregistrare
Folosirea funcțiilor de redare
Verificarea funcțiilor disponibile
Importul imaginilor la calculator
Adăugarea de funcțiilor camerei
Alte informații
RO
© 2013 Sony Corporation
NEX-5T
Fabricat în : Thailanda
Înainte de punerea în funcţiune
Înregistrarea proprietarului
Numărul serial şi cel ce simbolizează modelul sunt notate în partea de jos a camerei.
Notaţi numărul serial în spaţiul care îi este rezervat în continuare.
Specificaţi aceste numere ori de câte ori apelaţi la dealer-ul dvs. Sony în legătură cu acest produs.
Număr model : NEX-5T
Număr serial _________________
Număr model : AC-UB10C/AC-UB10D
Număr serial _________________
AVERTIZARE
Pentru a preveni incendiile sau electrocutările, nu expuneţi aparatul la
ploaie sau umezeală.
PĂSTRAŢI ACEASTĂ DOCUMENTAŢIE DEOARECE
CONŢINE INSTRUCŢIUNI IMPORTANTE PRIVIND
SIGURANŢA.
PERICOL :
PENTRU A DIMINUA RISCUL DE INCENDII
ŞI DE ELECTROCUTĂRI, RESPECTAŢI ÎNTOCMAI
INSTRUCŢIUNILE URMĂTOARE.
Dacă forma ştecărului nu se potriveşte la priză, utilizaţi un adaptor de priză adecvat pentru priza de
perete folosită.
ATENŢIE
Acumulator
Utilizarea incorectă a acumulatorului vă expune la riscuri de explozie, de incendiu sau de arsuri cu
substanţe chimice. Vă rugăm să respectaţi următoarele măsuri de precauţie :
• Nu dezasamblaţi acumulatorul.
• Nu zdrobiţi şi nu expuneţi acumulatorul la nici un fel de şocuri sau forţe cum ar fi lovirea cu un
ciocan, căderea pe jos sau presarea prin călcare.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu permiteţi ca obiecte metalice să intre în contact cu bornele acumulatorului.
• Nu expuneţi acumulatorul la temperaturi ridicate, care depăşesc 60° C, cum ar fi radiaţii solare directe
sau căldura acumulată într-o maşină parcată la soare.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi în foc acumulatorul.
2
• Nu manevraţi acumulatoare cu litiu care sunt deteriorate sau din care se scurge lichidul.
• Aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul cu un încărcător produs tot de firma Sony sau cu un alt dispozitiv
compatibil.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna copiilor mici.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu unul de acelaşi tip sau cu unul echivalent, recomandat de Sony.
• Dezafectaţi prompt acumulatorul uzat, respectând instrucţiunile.
Adaptor de reţea
Când folosiţi adaptorul de reţea, utilizaţi o priză de perete aflată în apropiere. Dacă apar probleme în
cursul utilizării adaptorului, decuplaţi imediat adaptorul de la priza de perete.
Cablul de alimentare, dacă este furnizat, a fost special conceput pentru a fi folosit numai împreună cu
această cameră și nu trebuie folosit împreună cu alt echipament electric.
Pentru clienţii din S.U.A. şi din Canada
RECICLAREA ACUMULATOARELOR CU IONI DE LITIU
Acumulatoarele cu ioni de litiu sunt reciclabile.
Puteţi ajuta la conservarea mediului returnând acumulatoarele la punctele de
colectare şi la locurile de reciclare cele mai apropiate de dumneavoastră.
Pentru mai multe informaţii privind reciclarea acumulatoarelor, apelaţi la
numărul gratuit :
1-800-822-8837, sau vizitaţi pagina de Internet:
http://www.call2recycle.org/
Atenţie : Nu manevraţi bateriile cu ioni de litiu defecte sau din care curge lichid.
Acumulator şi obiectiv (dacă obiectivul este furnizat)
Acest echipament corespunde Părţii a 15-a a regulamentului FCC. Funcţionarea sa respectă următoarele
două condiţii :
(1) Acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe periculoase şi (2) dispozitivul trebuie să accepte orice
fel de interferenţe recepţionate, inclusiv interferenţe care pot genera operaţii nedorite.
CAN ICES-3 B/NMB-3 B
Acest echipament întruneşte condiţiile privind limitările impuse de FCC/IC cu privire la expunerea
la radiaţii pentru un mediu necontrolat şi respectă Reglementările FCC conţinute de Ghidul de expunere la radio frecvenţă (RF), în Suplimentul C, la OET65 şi Reglementările RSS-102 ale IC relativ
la expunerea la radio frecvenţă (RF). Acest echipament are o energie RF de nivel foarte redus, care
corespund fără testare a absorbţia radio specifică (SAR)
3
Pentru clienţii din S.U.A.
UL este o organizaţie recunoscută internaţional în domeniul siguranţei.
Marcajul UL de pe produs indică faptul că acesta a primit atestarea de includere în Lista UL.
Dacă aveţi vreo întrebare în legătură cu acest produs, puteţi suna la :
Centrul de Service cu Informaţii
pentru Clienţii Sony.
1-800-222-SONY (7669)
Numărul de mai sus este alocat numai pentru chestiuni legate de FCC.
Informaţii de reglementare
Declaraţie de conformitate
Denumire producător : SONY
Numărul modelului : NEX-5T
Partea responsabilă : Sony Electronics Inc.
Adresa :
16530 Via Esprillo,
San Diego, CA 92127 U.S.A.
Nr. telefon : 858-942-2230
Acest dispozitiv corespunde Părţii a 15-a a Reglementărilor FCC. Funcţionarea sa îndeplineşte
următoarele două condiţii : (1) Acest aparat nu cauzează interferenţe dăunătoare, şi (2) acest aparat
trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe care pot determina acţiuni
nedorite.
Acest echipament nu trebuie plasat împreună sau acționat în conjuncție cu vreo altă antenă sau
emițător.
ATENŢIE
Sunteţi atenţionaţi că orice schimbări sau modificări ce nu sunt expres aprobate în acest manual pot
conduce la imposibilitatea dvs. de a folosi acest aparat.
Notă :
Acest echipament a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în limitele Clasei B de dispozitive digitale,
conform Părţii a 15-a din Regulamentul FCC. Aceste limitări sunt stabilite pentru asigurarea
unei protecţii rezonabile împotriva interferenţelor dăunătoare din instalaţiile casnice.
Acest echipament generează, foloseşte şi poate radia energie cu frecvenţă radio, iar în cazul în care
nu este instalat şi folosit conform instrucţiunilor poate cauza interferenţe dăunătoare pentru sistemul
de radiocomunicaţii. Nu există însă nici o garanţie că nu vor apărea interferenţe cu unele instalaţii.
Dacă acest aparat cauzează interferenţe cu recepţia radio sau TV care pot fi sesizate prin oprirea sau
pornirea echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce eliminarea acestor interferenţe luând una
dintre următoarele măsuri :
– reorientarea sau repoziţionarea antenei de recepţie,
– mărirea distanţei dintre echipament şi receptor,
– conectarea echipamentului la o priză din alt circuit electric faţă de cel la care este cuplat
receptorul,
4
– consultarea dealer-ului sau a unui tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.
Cablul de legătură care v-a fost furnizat trebuie utilizat cu echipamentul pentru a se încadra în limitele
impuse dispozitivelor digitale prin Subpartea B a Părţii a 15-a a regulamentului FCC.
Pentru clienţii din Canada
Acest echipament corespunde standardelor RSS scutite de licență impuse de Industria din Canada.
Funcţionarea acestuia respectă următoarele două condiţii : (1) acest aparat nu cauzează interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe
care pot determina acţiuni nedorite.
Pentru clienţii din Europa
Notă pentru clienţii din ţările în care se aplică Directivele Uniunii
Europene
Producător : Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Pentru respectarea cerințelor impuse produselor UE : Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Germania.
Prin prezenta, Sony Corporation declară că această cameră digitală cu obiectiv interschimbabil,
NEX-5T, respectă cerinţele esenţiale şi corespunde prevederilor de bază ale Directivei 1999/5/EC.
Pentru detalii, vă rugăm accesaţi următoarea adresă de internet :
http://www.compliance.sony.de/
Notificare
Dacă încărcarea electrostatică sau electromagnetismul cauzează întreruperi ale transferului de date
(eşuează transferul), reporniţi aplicaţia sau deconectaţi şi apoi conectaţi din nou cablul de comunicaţie
(USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a dovedit a se încadra în limitele stabilite de Directiva EMC pentru
folosirea cablurilor de conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu anumite frecvenţe pot influenţa imaginea şi sonorul acestui aparat.
5
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în
Uniunea Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul
produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl
dezafectaţi. El trebuie dus la punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor
electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor
consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care
pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri. Reciclarea materialelor va
ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a
deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Dezafectarea bateriilor (acumulatoarelor) uzate (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare
separate)
Acest simbol marcat pe baterie (acumulator) sau pe ambalajul acestuia indică faptul
că respectivul produs nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care
doriţi să îl dezafectaţi.
Pe anumite baterii, acest simbol poate fi utilizat în combinaţie cu simbolul unui
element chimic. Simbolul chimic pentru mercur (Hg) sau cel pentru plumb (Pb) este
marcat în cazul în care bateria conţine mai mult de 0,0005% mercur, respectiv mai
mult de 0,004% plumb.
Puteţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra mediului înconjurător şi sănătăţii
oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri dezafectând în mod corect
acest produs.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. În cazul produselor care
din motive de siguranţă, de asigurare a performanţelor sau de integritate a datelor necesită conectarea
permanentă a acumulatorului încorporat, acesta trebuie înlocuit numai de personalul calificat al unui
service.
Pentru a fi siguri că acumulatorul va fi corect tratat, la încheierea duratei de viaţă a acestuia, duceţi-l
la punctele de colectare stabilite pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.
Pentru orice alt fel de baterii, vă rugăm să citiţi secţiunea referitoare la demontarea în siguranţă a
acumulatorului şi să îl duceţi la punctele de colectare pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru mai multe detalii legate de reciclarea acestui produs sau a bateriilor, vă rugăm să consultaţi
biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul de unde aţi achiziţionat produsul.
Pentru clienţii din Singapore
Respectă
standardele
IDA DB00353
6
Cuprins
Pregătirea camerei
Înainte de punerea în funcţiune .......................................................................................... 2
Verificarea accesoriilor furnizat........................................................................................... 9
Identificarea părților componente ..................................................................................... 10
Încărcarea acumulatorului ................................................................................................ 14
Montarea / detaşarea obiectivului..................................................................................... 19
Introducerea unui card de memorie (comercializat separat) ............................................ 21
Montarea bliţului ............................................................................................................... 23
Pornirea camerei și reglarea ceasului .............................................................................. 24
Operaţii de bază
Înregistrarea de fotografii.................................................................................................. 26
Înregistrarea filmelor ......................................................................................................... 28
Redarea imaginilor ........................................................................................................... 29
Ştergerea imaginilor ......................................................................................................... 31
Acționarea camerei........................................................................................................... 32
Utilizarea funcţiei de asistenţă a camerei ......................................................................... 36
Folosirea funcţiilor de înregistrare
Reglarea funcţionării folosind facilitatea de [creativitate foto] .......................................... 37
Efecte de imagine ............................................................................................................. 39
Ajustarea luminozităţii fotografiilor (Compensarea expunerii) .......................................... 40
Folosirea temporizatorului ................................................................................................ 41
Înregistrarea de fotografii în mod continuu ....................................................................... 42
Schimbarea interfeţei de afişare (DISP) ........................................................................... 43
Înregistrarea în diverse moduri ......................................................................................... 44
Mărire (Zooming) .............................................................................................................. 50
Selectarea modului bliţ ..................................................................................................... 51
Reglaje efectuate cu butonul Fn (Funcție) ....................................................................... 52
Alegerea dimensiunii imaginii / reglajelor de înregistrare ................................................. 53
7
Folosirea funcțiilor de redare
Vizualizarea imaginilor la televizor ................................................................................... 54
Verificarea funcțiilor disponibile
Lista meniului ................................................................................................................... 55
Funcţii disponibile pentru fiecare mod de înregistrare ...................................................... 66
Modurile disponibile pentru bliţ ......................................................................................... 67
Importul imaginilor la calculator
Instalarea aplicaţiilor software .......................................................................................... 68
Ce puteți face cu aplicațiile software furnizate ................................................................. 70
Adăugarea de funcții la cameră
Adăugarea de funcții la cameră ........................................................................................ 72
Alte informații
Aflarea numărului de imagini ce pot fi înregistrate ........................................................... 74
Lista simbolurilor afişate pe ecran .................................................................................... 77
Pentru a afla mai multe despre camera dvs. (α Handbook) ............................................. 81
Soluţionarea problemelor ................................................................................................. 82
Măsuri de precauţie ......................................................................................................... 87
Specificaţii ........................................................................................................................ 93
Mărci înregistrate .............................................................................................................. 97
Index ................................................................................................................................. 99
Pentru detalii legate de funcțiile Wi-Fi, consultați pliantul „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/
o singură atingere (NFC) – Manual de instrucțiuni”
Acest manual de instrucţiuni se referă la mai multe modele, furnizate cu diverse tipuri de obiective.
Denumirea modelului diferă în funcţie de obiectivul furnizat. Totodată, modelele disponibile diferă
de la o ţară/regiune la alta.
Model
NEX-5T
NEX-5TL
EX-5TY
8
Obiectiv
Nu este furnizat
E16 – 50 mmN
E55 – 210 mm și
E16 – 50 mm
Verificarea accesoriilor furnizate
În primul rând, verificaţi denumirea modelului de cameră pe care îl posedaţi (pag. 8). Accesoriile
furnizate diferă în funcţie de model.
Numărul indicat în paranteze reprezintă numărul de articole furnizate din fiecare tip.
Elemente furnizate pentru toate
modelele
• Bliț HVL-F7S (1) / Cutie de protecție a
blițului (1)
• Camera (1)
• Cablu de alimentare (1)*
(nu este furnizat în S.U.A. şi în Canada)
* Este posibil să fie furnizate mai multe cabluri
de alimentare împreună cu camera. Folosiți-l
pe cel potrivit pentru țara/ regiunea unde vă
aflați.
• Acumulator reîncărcabil NP-FW50 (1)
• CD-ROM (1)
– aplicație software pentru camera α
– Manual de instrucțiuni (α Handbook) (1)
• Manual de instrucţiuni (1)
– acest manual
NEX-5T
• Capac pentru corpul camerei (1) (ataşat la
cameră)
• Cablu Micro USB (1)
NEX-5TL
• Obiectiv de zoom E 16 – 50 mm (1) (ataşat
la cameră)/ Capac frontal pentru obiectiv (1)
(ataşat la obiectiv)
• Adaptor de c.a. AC-UB10C/UB10D (1)
• Curea de umăr (1)
NEX-5TY
• Obiectiv de zoom E 16 – 50 mm (1) (ataşat
la cameră)/ Capac frontal pentru obiectiv (1)
(ataşat la obiectiv)
• Obiectiv de zoom E 55 – 210 mm (1) /
Capac frontal pentru obiectiv (1) / Capac
pentru ocular (1) / Parasolar (1)
9
Identificarea părţilor componente
Pentru detalii legate de funcţionare, consultaţi paginile indicate între paranteze.
3 Buton Fn (Funcție) (52)
)
4 Marcaj N (
• Acest marcaj indică punctul destinat
atingerii pentru conectarea camerei cu un
telefon inteligent care are facilitatea NFC
activă.
Pentru detalii legate de poziționarea
marcajului N la telefonul inteligent,
consultați manualul de instrucțiuni al
respectivului telefon inteligent.
Când obiectivul este demontat
1 Buton declanşator (27)
2 Bride pentru cureaua de umăr
Ataşaţi cureaua de umăr pentru a evita
deteriorarea camerei cauzată de căderea
acesteia.
• NFC (Near Field Communication –
Comunicație în câmp apropiat) reprezintă
un standard internațional pentru tehnologia
de comunicație wireless (fără fir) la mică
distanță.
5 Senzor telecomandă
6 Comutator de pornire / oprire
(a alimentării) (24)
7 Sursă luminoasă AF / Indicator luminos al temporizatorului / Indicator
luminos pentru Declanşator zâmbet
8 Terminal inteligent pentru accesorii
2 1)
9 Microfon 2)
0 Obiectiv (19)
qa Buton de eliberare a obiectivului (20)
qs Montura obiectivului
10
qd Senzor de imagine 3)
qf Contactele obiectivului 3)
1
Marcajul poziţiei senzorului de
imagine
2 Senzor Wi-Fi (încorporat)
3 Indicator luminos de încărcare
4 Terminal Micro USB
5 Terminal HDMI (54)
Nu acoperiţi această parte a aparatului în
timpul filmării.
3)
Nu atingeţi direct această parte.
4)
• Puteți ajusta poziția ecranului LCD, aducându-l la un unghi unde să fie mai ușor vizibil
și să înregistrați din orice poziție.
• Rabatați în sus ecranul LCD cu aproximativ
180 de grade pentru a înregistra un
autoportret. Ca variantă implicită este aleasă
cea care asigură o întârziere de 3 secunde
cu ajutorul temporizatorului.
2)
• Când readuceți la loc ecranul LCD după ce
ați înregistrat un autoportret, aveți grijă să îl
coborâți complet până ce ajunge în lăcașul
său lipit de corpul camerei, apoi glisați-l în
sus până ce partea de jos a ecranului și cea
a camerei sunt aliniate.
6 Ecran LCD/ Afișaj tactil 4) (34)
7 Buton
(Redare) (29)
8 Buton (rotativ) de comandă (33)
9 Buton FILM (28)
0 Tasta A (33)
qa Disc de comandă (32)
qs Tasta C (33)
qd Tasta B (33)
1)
Pot fi cuplate şi accesorii pentru conectorul
inteligent pentru accesorii.
Nu puteți folosi funcția [Temporizator
autoportret] când la Terminalul inteligent
pentru accesorii 2 este cuplat un bliț HVLF7S (furnizat) sau alte accesorii.
11
6 Suport de prindere a trepiedului
• Folosiţi un trepied al cărui şurub de prindere
este mai mic de 5,5 mm. Nu veţi putea
prinde în siguranţă camera de trepiede care
au şuruburi mai lungi şi este posibil să
deterioraţi camera foto.
7 Difuzor
Bliț HVL-F7S
1 Capacul compartimentului pentru
acumulator / cardul de memorie (14,
21)
2 Indicator luminos de acces (22)
3 Fantă de introducere a cardului de
memorie (21)
4 Compartiment pentru acumulator
(14)
5 Capac cu lamelă de contact
Pentru utilizarea adaptorului de c.a.
AC-PW20 (comercializat separat).
Introduceţi lamela de contact în compartimentul pentru acumulator, apoi treceţi
cablul prin orificiul capacului cu lamelă de
contact, aşa cum este prezentat în imaginea
următoare.
• Aveţi grijă să nu fie prins cablul de către
capac, când acesta este închis.
12
1 Șurub
2 Bliț 1)
3 Conector 1)
1)
Nu atingeţi direct această parte. Dacă este
murdară, curățați-o cu o bucată de pânză
moale și curată.
Obiectiv
Consultați pagina 96 pentru specificații legate obiectiv.
E PZ 16 – 50 mm F3.5-5.6 OSS (furnizat
pentru modelele NEX-5TL / NEX-5TY)
E55 – 210 mm F4.5-6.3 OSS (furnizat
pentru modelele NEX-5TY)
1 – Inel de zoom / de focalizare
2 – Cursor de zoom
3 – Reper de montare
4 – Contactele obiectivului 1)
1)
Nu atingeţi direct aceste părţi.
1 – Inel de focalizare
2 – Inel de zoom
3 – Scală pentru distanţa focală
4 – Reper pentru distanţa focală
5 – Contactele obiectivului 1)
6 – Reper de montare
1)
Nu atingeţi direct aceste părţi.
13
Încărcarea acumulatorului
Când folosiţi camera pentru prima dată, aveţi grijă să încărcaţi acumulatorul “InfoLITHIUM” tip
NP-FW50 (furnizat).
Acumulatorul “InfoLITHIUM” poate fi încărcat fără ca energia sa să trebuiască a fi complet consumată
anterior. Acumulatorul poate fi folosit chiar dacă nu a fost complet încărcat.
Un acumulator încărcat se descarcă puţin câte puţin în timp, chiar dacă nu este folosit. Pentru a evita
pierderea unei oportunităţi de înregistrare, reîncărcaţi acumulatorul înainte să înregistraţi.
1 Puneţi comutatorul de alimentare în poziţia
OFF (Oprit).
2 Deschideţi capacul glisând cursorul.
3 Introduceţi ferm şi complet acumulatorul,
apăsând piedica cu vârful acestuia.
Piedică
14
4 Închideţi capacul.
5 Conectaţi camera la adaptorul de c.a. (furnizat), folosind cablul cu conectorul micro
USB (furnizat). Cuplaţi adaptorul de c.a. la o priză de perete.
• Când folosiți cablul USB, introduceți și scoateți conectorul în linie dreaptă (coaxial), fără a-l
forța.
• Chiar dacă este complet introdus în conectorul camerei, porțiunea metalică a mufei cablului USB
(furnizat), va continua să fie vizibilă.
Pentru clienții din S.U.A. şi Canada
Cablu de alimentare
Pentru clienții din alte ţări/ regiuni
în afară de S.U.A. şi Canada
Indicator luminos de încărcare
Aprins : în curs de încărcare
Oprit : încărcarea s-a încheiat
Clipeşte : eroare la încărcare sau
încărcare oprită temporar din
cauză ca temperatura este în afara
limitelor recomandate.
Indicatorul luminos de acces se aprinde fiind de culoare portocalie şi încărcarea începe.
• Puneţi comutatorul de alimentare în poziţia OFF (Dezactivat) în timpul încărcării acumulatorului.
Dacă acesta este în poziţia ON (Activat), camera nu va încărca acumulatorul.
• Când indicatorul luminos de acces clipeşte, scoateţi şi reintroduceţi acumulatorul.
15
Note :
• Dacă indicatorul de încărcare al camerei clipeşte în timp ce încărcați acumulatorul de c.a. este conectat
la o priză de perete, acesta semnalează că încărcarea este oprită temporar deoarece temperatura nu
este cuprinsă în domeniul recomandat pentru funcţionare. Când temperatura revine între limitele
acceptate, încărcarea va fi reluată. Vă recomandăm să încărcaţi acumulatorul în spaţii unde temperatura
mediului ambiant este cuprinsă între 10 °C şi 30 °C.
• Indicatorul luminos de încărcare poate clipi des când acumulatorul este folosit pentru prima dată sau
când acesta nu a fost utilizat o lungă perioadă de timp. În astfel de cazuri, scoateţi acumulatorul din
încărcător şi reintroduceţi-l, apoi continuaţi operaţia de încărcare.
• Nu încercaţi să încărcaţi din nou acumulatorul imediat după ce a fost încărcat sau dacă nu a fost
utilizat după încărcare deoarece îi vor fi afectate performanţele.
• Când încărcarea se încheie, decuplați adaptorul de c.a. de la priza de prete.
• Aveţi grijă să folosiţi numai acumulatoare marca Sony, originale, cablul micro USB (furnizat) şi
adaptorul de c.a. (furnizat).
Durata de încărcare
Durata de încărcare este de aproximativ 280 min când este folosit adaptorul de c.a. (furnizat).
Notă :
• Perioada de încărcare indicată mai sus este valabilă pentru încărcarea unui acumulator (furnizat)
complet descărcat, la o temperatură a mediului ambiant de 25 °C. Încărcarea poate dura mai mult
timp în anumite condiţii de utilizare şi situaţii.
16
Încărcarea prin conectarea la un calculator
Acumulatorul se poate încărca prin conectarea camerei la un calculator, folosind cablul cu microconector
USB.
Notă :
• La încărcarea prin intermediul unui calculator, ţineţi seama de următoarele :
– Dacă este conectată camera la un laptop care nu este cuplat la o priză de perete, acumulatorul acestuia
se va descărca. Nu lăsaţi camera conectată la un calculator o perioadă îndelungată de timp.
– nu porniţi/ opriţi sau restartaţi calculatorul şi nu reactivaţi calculatorul din modul sleep când a fost
stabilită o conexiune USB între calculator şi cameră, deoarece pot apărea disfuncţionalităţi. Înainte
de pornirea/ oprirea, de restartarea sau de reactivarea calculatorului din modul sleep, decuplaţi
camera de la calculator.
– nu garantăm funcţionarea cu toate calculatoarele. Nu sunt oferite garanţii privind încărcarea la
folosirea unui calculator asamblat de client, a unuia modificat sau la încărcarea prin intermediul
unui hub USB. Este posibil să nu puteţi acţiona în mod adecvat camera, în funcţie de tipurile de
dispozitive USB folosite simultan.
z Utilizarea
camerei foto în străinătate – Surse de alimentare
Puteţi folosi camera foto și adaptorul de c.a. în orice ţară sau regiune unde tensiunea de alimentare
din reţeaua locală este alternativă şi are valori cuprinse între 100 V şi 240 V, iar frecvenţa este de
50/60 Hz.
Nu folosiţi un transformator electronic (convertor portabil) deoarece poate cauza
disfuncţionalităţi.
17
Aflarea nivelului energiei rămase
Verificaţi nivelul energiei acumulatorului indicat de simbolurile următoare, afişate pe ecranul LCD.
Nivelul de
energie al
acumulatorului
“Battery
exhaused”
(acumulator complet
descărcat)
Nivel
înalt
Nivel
scãzut
Nu mai puteţi înregistra alte imagini.
Notă :
• În anumite situații, nivelul de energie al acumulatorului poate diferi de cel real.
z Ce
este acumulatorul “InfoLITHIUM” ?
Acumulatorul “InfoLITHIUM” utilizează ioni de litiu, fiind folosit pentru schimbul de informaţii
legate de condiţiile de operare cu camera dvs. foto. Când utilizaţi acumulatorul “InfoLITHIUM”,
perioada de timp rămasă, indicată în procente, este afişată în funcţie de condiţiile de funcţionare
ale camerei.
Scoaterea acumulatorului din aparat
Opriţi camera, verificaţi că indicatorul luminos nu este
aprins, deplasaţi piedica în direcţia indicată de săgeată
și trageți acumulatorul în afară. Aveţi grijă să nu scăpaţi
acumulatorul pe jos.
Piedică
Indicator luminos de acces
18
Montarea / detaşarea obiectivului
Puneţi comutatorul de alimentare al camerei în poziţia OFF (oprit) înainte de a ataşa sau detaşa
obiectivul.
1 Dacă, la corpul camerei, este montat capacul
de protecţie furnizat la achiziţia aparatului,
detaşaţi-l de la cameră sau de la obiectiv.
• Când schimbaţi obiectivul, efectuaţi operaţia rapid,
în spaţii fără praf, pentru a evita pătrunderea de
impurităţi în interiorul camerei foto.
2 Montaţi obiectivul aliniind reperul de culoare
albă al acestuia cu cel de pe corpul camerei.
• Ţineţi camera cu faţa în jos pentru a preveni
pătrunderea prafului în aparat.
3 În timp ce apăsaţi uşor obiectivul spre cameră,
rotiţi-l în sens orar până ce se aude un clic şi
acesta rămâne fixat în poziţia corectă.
• Aveţi grijă să montaţi corect obiectivul.
Note :
• Când se ataşează obiectivul, nu apăsaţi butonul de eliberare a acestuia.
• Nu forţaţi obiectivul când vreţi să îl ataşaţi la cameră.
• Pentru a putea ataşa la cameră un obiectiv cu montură tip A (comercializat separat), este necesară
folosirea unui adaptor de montare (comercializat separat). Pentru detalii, consultaţi manualul de
instrucţiuni furnizat împreună cu adaptorul de montare.
• Când folosiţi un obiectiv dotat cu un sistem de prindere de trepied, ataşaţi acest sistem de trepied
pentru a menţine echilibrul aparatului.
19
Demontarea obiectivului
1
Apăsaţi complet butonul de eliberare
a obiectivului şi rotiţi obiectivul în sens
antiorar până ce se opreşte.
Buton de eliberare a obiectivului
Note :
• Când schimbaţi obiectivul, dacă în interiorul camerei pătrund praf sau scame, care se aşează pe suprafaţa senzorului de imagine (partea componentă a aparatului care are rolul de a converti lumina
de la sursă în semnal digital), în funcţie de spaţiul în care se înregistrează, acestea pot apărea în
imagine ca puncte întunecate.
Camera vibrează uşor când este oprită datorită funcţiei anti-praf care împiedică aşezarea impurităților
pe senzorul de imagine. Aveţi totuşi grijă să montaţi/ demontaţi rapid obiectivul, în spaţii cât mai
protejate de praf.
• Nu lăsaţi camera cu obiectivul demontat.
• Când doriţi să folosiţi capacul pentru corpul camerei sau cel pentru ocular, vă rugăm să achiziţionaţi
un capac tip ALC-B1EM (pentru corpul camerei), sau unul ALC-R1EM (pentru ocular), comercializate separat.
• Când folosiţi un obiectiv cu zoom de putere, puneţi comutatorul de alimentare al camerei în poziţia
OFF (oprit) şi verificaţi dacă obiectivul este complet retras înainte de a schimba obiectivele. Dacă
obiectivul nu este complet retras, nu îl apăsaţi în mod forţat.
• Când montați camera pe un trepied, aveți grijă să nu atingeți inelul de zoom/ focalizare.
20
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
1
Deschideţi capacul compartimentului
pentru cardul de memorie.
2 Introduceţi un card de memorie.
• Introduceţi cardul de memorie în camera foto, așa
cum este ilustrat, până ce se aude un clic.
Fiţi atent la direcţia colţului teşit.
3 Închideţi capacul.
21
Carduri de memorie pe care la puteţi utiliza
Pentru această cameră, puteţi utiliza unul dintre următoarele suporturi de memorie. Nu poate fi însă
garantată funcţionarea corespunzătoare în cazul tuturor tipurilor de carduri de memorie.
Card de memorie ce poate
Fotografie
fi utilizat
Card “Memory Stick PRO Duo”
Termen folosit în
acest manual
Film
(Marcaj 2)
“Memory Stick PRO
Duo”
Card “Memory Stick PRO-HG
Duo”
Card “Memory Stick XC-HG
Duo”
Card de memorie SD
(clasa 4 sau superioară)
Card de memorie SDHC
(clasa 4 sau superioară) Card SD
Card de memorie SDXC
(clasa 4 sau superioară)
“Memory Stick XC
Duo”
Notă :
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie „Memory Stick XC-HG Duo” sau SDXC nu pot fi
importate sau redate de calculatoare sau de echipamente AV care nu sunt compatibile cu exFAT.
Asiguraţi-vă că echipamentul pe care vreţi să îl folosiţi este compatibil exFAT înainte de a-l conecta
la cameră. Dacă veți conecta camera la un echipament cu care nu este compatibilă, este posibil să
vi se solicite să formataţi cardul. Nu daţi niciodată curs acestei solicitări deoarece vor fi şterse toate
datele de pe card. (exFAT este sistemul de fişiere folosit de cardurile de memorie „Memory Stick
XC-HG Duo” sau SDXC).
Pentru a scoate cardul de memorie din aparat
Verificaţi ca indicatorul luminos de acces să nu fie
aprins, apoi deschideţi capacul compartimentului pentru cardul de memorie şi apăsaţi cu o singură mişcare
cardul.
Indicator luminos de acces
Notă :
• Nu scoateţi suportul de înregistrare sau acumulatorul din aparat câtă vreme indicatorul luminos de
acces este aprins. Este posibil ca datele să fie deteriorate.
22
Montarea bliţului
Dacă doriţi să folosiţi bliţul în timpul înregistrării, montaţi bliţul furnizat.
Puneţi comutatorul de alimentare al camerei în poziţia OFF înainte de a monta sau demonta bliţul.
1 Atașați bliţul la terminalul inteligent pentru
accesorii 2 al camerei.
• Cuplați complet blițul la Terminalul inteligent
pentru accesorii 2 al camerei și strângeți bine
șurubul. Aveți grijă ca blițul să fie atașat în
siguranță de cameră.
• Varianta implicită de reglaj este [Bliţ automat].
Pentru modificarea acestei varianta, consultaţi
pag. 51.
Note :
• Alimentarea pentru bliţ este asigurată de cameră. Când camera încarcă bliţul, pe ecranul LCD apare
intermitent indicatorul . Nu puteţi apăsa butonul declanşator câtă vreme acest simbol clipeşte.
• Nu puteți folosi funcția [Temporizator autoportret] când la cameră este atașat un bliț.
z Transportul
bliţului
Cutia pentru bliţ poate fi ataşată în mod convenabil de
cureaua de umăr.
Puneţi bliţul în cutie, când nu îl folosiţi, pentru a-l
proteja.
23
Pornirea camerei și reglarea ceasului
Când porniţi camera pentru prima dată, este afişată interfaţa de realizare a reglajelor temporale (dată
şi ora exactă).
1 Puneţi comutatorul POWER în poziţia ON
(pornit) pentru a porni camera.
Este afişată interfaţa de stabilire a datei şi orei.
• Pentru a opri camera, puneţi comutatorul în poziţia
OFF.
2 Apăsaţi zona centrală a discului de
comandă sau atingeți OK de pe ecran.
3 Selectaţi zona dorită apăsând discul de
comandă spre stânga sau spre dreapta şi
apoi apăsaţi zona centrală a acestuia.
4 Apăsaţi discul de comandă spre stânga
sau spre dreapta pentru a selecta fiecare
element, apoi apăsaţi acest buton în sus
sau în jos sau rotiţi-l pentru a selecta
valoarea numerică dorită.
Ora de vară : activaţi şi dezactivaţi ora de vară.
Formatul de afişare a datei : Este ales formatul
de afişare a datei.
• Ora 12:00 AM indică miezul nopţii, iar 12:00 PM
indică prânzul.
24
5 Repetaţi pasul 4 pentru a regla alte elemente, apoi apăsaţi zona centrală a discului
de comandă sau atingeți OK de pe ecran.
Note :
• Nu puteţi stabili data, ora şi regiunea prin atingerea ecranului.
• Nu puteţi suprapune data pe imagini cu această cameră. Folosind aplicaţia „PlayMemories Home” de
pe CD-ROM (furnizat), puteţi stoca sau imprima imagini cu dată. Pentru mai multe detalii, consultaţi
documentaţia de asistenţă „PlayMemories Home Help Guide” a aplicaţiei (pag. 70).
Pentru a regla din nou data şi ora / Aflarea reglajului
curent al ceasului
Selectaţi MENIU T [Configurare] T [Setare dată / oră].
Menţinerea reglajelor temporale
Camera conţine o baterie internă reîncărcabilă cu rolul de a menţine indicaţia datei, orei şi a altor
reglaje, indiferent dacă alimentarea este pornită sau oprită sau dacă acumulatorul este montat sau nu.
Pentru detalii, consultaţi pag. 89.
25
Înregistrarea de fotografii
În modul
(Auto inteligent), camera analizează subiectul şi vă permite să înregistraţi folosind
reglajele adecvate.
1 Selectaţi MENIU T [Mod înregistrare]
T
(Auto inteligent).
2 Îndreptaţi camera spre subiect.
Când camera recunoaşte scena, sunt afişate
simbolul corespunzător şi indicaţia de asistenţă
pe ecranul LCD : (Vedere Nocturnă),
(Portret în
(Trepied pentru vedere nocturnă),
(Lumină fundal),
(Portret contra
noapte),
luminii),
(Portret),
(Peisaj),
(Macro),
(Spot de lumină), (Luminozitate redusă)
sau
(Bebeluş).
3 Ajustaţi scala de zoom.
Obiectiv cu cursor de zoom : deplasaţi cursorul
de zoom.
Obiectiv cu inel de zoom : rotiţi inelul de zoom.
• Zoom-ul optic nu este disponibil în cazul
obiectivelor cu focalizare fixă.
• Când acţionaţi obiectivul cu zoom de putere,
camera trece automat la facilitatea [Zoom] a
camerei dacă scala de mărire este mai mare decât
zoom-ul optic (pag. 50).
26
Simbolul de Recunoaştere a scenei
şi indicaţia de asistenţă
Inel de zoom
Cursor de zoom
4 Apăsaţi pe jumătate butonul declanşator pentru a fi realizată focalizarea.
Când focalizarea este confirmată, se aude un semnal sonor şi indicatorul z devine luminos.
Indicator de focalizare
5 Apăsaţi complet butonul declanşator pentru a înregistra.
Când camera detectează şi înregistrează o faţă folosind pentru [Încadrare autoportret] varianta
[Auto], imaginea capturată este decupată automat pentru o compoziţie adecvată. Sunt salvate atât
imaginea originală, cât şi cea decupată.
Înregistrarea de fotografii folosind o operaţie de atingere
a ecranului (Funcţia Declanşator tactil)
Camera ajustează focalizarea şi eliberează automat obturatorul când atingeţi pur şi simplu subiectul
asupra căruia doriţi să se focalizeze pe ecran. Puteţi utiliza funcţia Declanşare la atingere când pentru
opţiunea [Declanşator tactil] este aleasă varianta [On] (Pornit) în MENIU.
1 Atingeţi
de pe ecran.
• Simbolul se modifică fiind înlocuit de
şi
declanşatorul tactil devine activ.
• Când atingeți din nou simbolul de pe ecran,
declanșatorul tactil va fi dezactivat.
2 Îndreptaţi camera spre subiect, apoi atingeţi subiectul de pe ecran asupra căruia
doriţi să se focalizeze.
• Zona de autofocalizare este afişată pe ecran , în zona unde aţi atins ecranul. Când focalizarea este
confirmată, camera înregistrează în mod automat o imagine.
27
Înregistrarea filmelor
1 Îndreptaţi camera spre subiect.
2 Apăsaţi butonul FILM pentru a începe
înregistrarea.
• Focalizarea şi luminozitatea sunt ajustate
automat.
• Dacă apăsaţi pe jumătate butonul declanşator
în timpul înregistrării, veţi putea focaliza mai
rapid.
Buton FILM
3 Apăsaţi din nou butonul FILM pentru a opri înregistrarea.
Note :
• Sunetul produs de cameră şi de obiectiv în timpul funcţionării este posibil să fie înregistrat în timpul
filmării.
• Când folosiţi un obiectiv cu zoom de putere şi sunteţi deranjaţi de zgomotul produs de inelul de zoom
în timpul înregistrării, se recomandă să folosiţi cursorul de zoom. Când deplasaţi cursorul de zoom,
puneţi ușor degetul pe acesta şi acţionaţi-l uşor fără a-l da peste cap.
• Sunetul emis la funcţionarea camerei şi a obiectivului este posibil să fie înregistrat când filmaţi.
Puteţi dezactiva sunet selectând MENIU T [Configurare] T [Înreg. audio film] T [Dezactivat]
(pag. 62).
• Durata de filmare continuă depinde de temperatura mediului ambiant şi de condiţiile camerei.
• La creşterea temperaturii camerei, spre exemplu în urma folosirii modului de înregistrare continuă,
este posibil să fie afişat mesajul “Internal temp. high. Allow it to cool” (Temperatură internă ridicată.
Lăsaţi-o să se răcească.). În astfel de cazuri, opriţi camera şi aşteptaţi până ce temperatura camerei
scade şi puteţi înregistra din nou.
28
Redarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
(Redare).
Ultima imagine înregistrată este afişată pe ecranul
LCD.
• Apăsaţi zona centrală a discului de comandă pentru
a mări imaginea afişată.
(Index de imagini), la discul de
• Apăsaţi
comandă pentru a trece la interfața index.
Buton
(Redare)
Selectarea imaginii
Rotiţi discul de comandă sau glisaţi degetul pe ecran spre stânga sau spre dreapta pe ecran.
Pentru a trece de la interfața index la cea cu o singură imagine, rotiți discul de comandă pentru a selecta
o imagine și apăsați apoi zona centrală a acestuia.
Redarea filmelor
1 Selectaţi MENIU T [Redare] T
[Selectare Foto/ Film] T [Vizualizare
director (MP4)] sau [Vizualizare AVCHD].
• Pentru a reveni la redarea de fotografii, selectaţi
[Vizualizare director (foto)].
2 Rotiţi discul de comandă pentru a selecta filmul dorit şi apăsaţi apoi zona
centrală a acestuia, respectiv, atingeţi pe ecran indicaţia filmului dorit.
29
În cursul redării filmelor
Pentru pauză/ reluarea redării
Acţionarea folosind discul de
comandă
Apăsaţi zona centrală.
Apăsaţi partea din dreapta sau rotiţi-l
în sens orar.
Apăsaţi partea din stânga sau rotiţi-l
Pentru rulare rapidă înapoi
în sens antiorar.
Pentru rulare cu încetinitorul Rotiţi în sens orar în timpul pauzei.
înainte
Pentru rulare cu încetinitorul Rotiţi în sens antiorar în timpul
pauzei.
înapoi*
Pentru rulare rapidă înainte
Pentru a ajusta volumul sonor
Apăsaţi partea de jos a butonului T
sus/jos
Acţionarea afişajului
tactil
Atingeţi X/N.
Atingeţi M.
Atingeţi m.
Atingeţi
pauzei.
în timpul
Atingeţi
pauzei.
în timpul
–
* Filmul este redat cadru cu cadru.
z Afișarea
directorului dorit
Pentru a selecta directorul dorit, selectați bara din
partea stângă a interfeței index de imagini și apoi
apăsați părțile de sus/ jos ale discului de comandă.
Puteți comuta între redarea fotografiilor și cea
a filmelor apăsând zona centrală a discului de
comandă. Puteți totodată să selectați un director
atingând bara din partea stângă a interfeței. Puteți
comuta între redarea de fotografii și redarea de filme,
atingând centrul acestei bare.
30
Ştergerea fotografiilor
Puteţi şterge imaginea curent afişată pe ecran.
1 Apăsaţi butonul
atingeţi simbolul
(Ştergere) sau
de pe ecran.
2 Apăsaţi zona centrală a discului de
comandă sau atingeți OK pe ecran.
• Selectaţi
pentru a renunţa la această operaţie.
z Pentru
a şterge mai multe imagini
Selectaţi MENIU T [Redare] T [Ştergere] pentru a selecta şi a şterge simultan mai multe
imagini.
31
Acţionarea camerei
Discul de comandă, butonul de comandă, tastele și afișajul tactil vă permit să utilizaţi diverse funcţii
ale camerei.
Discul de comandă
(Modul
Când înregistraţi, funcţiile DISP (Afişarea conţinutului), (Compensarea expunerii),
drive) şi ISO (Sensibilitate ISO) sunt atribuite discului de comandă. La redare, discului de comandă
îi sunt atribuite funcţiile DISP (Afişarea Conţinutului) şi
(Index imagini).
Când rotiţi sau apăsaţi părţile din dreapta/ stânga/ sus/ jos ale discul de comandă urmând indicaţiile
afişate pe ecran, puteţi selecta elemente de reglaj. Selecţia făcută va fi aplicată când apăsaţi zona
centrală a discul de comandă.
Săgeţile indică faptul că puteţi roti
discul de comandă
Când opţiunile sunt afişate pe ecran,
le puteţi parcurge rotind sau apăsând
părţile de sus/ jos/ stânga/ dreapta ale
discului de comandă. Apăsaţi centrul
acestuia pentru a confirma alegerea.
• Funcția de preluare a aplicațiilor este posibil să nu fie disponibilă în anumite țări/ regiuni.
32
Butonul de comandă
Puteți stabili valoarea diafragmei și a timpului de expunere rotind butonul de comandă. Valoarea de
reglaj atribuită butonului de comandă se modifică în fiecare mod de înregistrare.
Buton de comandă
Valoarea diafragmei și
timpul de expunere etc.
Taste
Tastele au diverse roluri, în funcţie de scop.
Rolul (funcţia) atribuit fiecărei taste este afişat pe ecran.
• Pentru a folosi funcţia indicată în colţul din dreapta sus al ecranului, apăsaţi tasta A.
• Pentru a folosi funcţia ce apare în colţul din dreapta jos al ecranului, apăsaţi tasta B.
• Pentru a folosi funcţia care apare în centru, apăsaţi zona centrală a discului de comandă (tasta C).
În acest manual, tastele sunt indicate de simbol sau de funcţia care este afişată pe ecran.
A
B
În acest caz, tastele acţionează
astfel :
• tasta A ca butonul Meniu
• tasta B ca butonul
(transmitere la
telefonul inteligent)
C
33
Afișaj tactil
Puteți acționa camera în mod intuitiv, atingând ecranul sau glisând degetul pe ecran. Atingeți elementul
care vă interesează de pe ecran pentru a-l selecta. Glisați degetul pe ecran pentru a derula în jos
elementele ascunse.
Atingeți un element pentru a-l selecta.
Glisați degetul pe ecran pentru a derula
interfața cu elementele
Elementele afișate pe ecran vor fi înlocuite
de altele care anterior nu puteau fi
văzute.
34
Operaţii
Puteţi să selectaţi elemente şi să realizaţi reglaje în două moduri : fie folosind discul de comandă, fie
atingând şi glisând degetul pe acesta (afişajul tactil).
Operaţie
Disc de comandă
Pentru a selecta un element
Rotiţi sau apăsaţi părţile de sus/
Atingeţi elementul dorit.
jos/ stânga/ dreapta ale discului de
comandă, apoi apăsaţi zona centrală
a acestuia.
Pentru a afişa un element
ascuns
Continuaţi să rotiţi sau să apăsaţi
părţile de sus / de jos până ce elementele sunt derulate pe ecran.
Pentru a stabili o valoare sau a Rotiţi discul de comandă.
ajusta nivelul de defocalizare
Pentru a reda imaginea
următoare sau cea precentă
Rotiţi-l sau apăsaţi părţile din stânga / din dreapta ale acestuia.
Afişaj tactil
Glisaţi degetul în sus sau
în jos pe ecran până ce elementul dorit devine vizibil
pe ecran.
Glisaţi indicatorul cu
ajutorul degetului ce atinge
ecranul.
Glisaţi degetul spre
stânga sau spre dreapta în
interfaţa de redare.
35
Note :
• Puteţi efectua majoritatea operaţiilor atât cu discul de comandă, cât şi cu tastele şi afişajul tactil.
Există însă unele operaţii care nu pot fi efectuate decât cu una dintre acestea.
• La acționarea afișajului tactil, evitaţi următoarele :
– folosirea unui obiect cu vârf ascuţit, cum ar fi un creion, un pix sau vârful unghiei.
– atingerea afișajului în timp ce țineți camera astfel încât afişajul mai este atins și în alt punct.
Utilizarea funcţiei de asistenţă a camerei
Camera vă pune la dispoziţie diverse facilităţi de asistenţă care vă vor explica funcţiile şi vă vor furniza
„Recomandări pentru înregistrare” care vă vor ajuta în obţinerea de imagini mai bune. Apelaţi la aceste
informaţii de asistenţă pentru a utiliza în mod optim camera.
Ghid de asistenţă
Camera afişează Ghidul de asistenţă pentru a furniza explicaţii legate de funcţia selectată, când
modificaţi reglajele etc.
Puteţi renunţa la afişarea Ghidului de asistenţă selectând MENIU T [Configurare] T [Afişare ghid
de asistenţă] T [Dezactivat].
Sfaturi pentru înregistrare
Camera afişează recomandările pentru înregistrare de la [Cuprins] selectând MENIU T [Cameră] T
[Recomandări pentru înregistrare].
Puteți totodată să alocați tastei B facilitatea [Recomandări pentru înregistrare].
36
Reglarea funcţionării folosind facilitatea de
[Creativitate foto]
Puteţi acţiona în mod intuitiv camera cu ajutorul facilităţii de [Creativitate foto], deoarece interfaţa
asociată acesteia a fost proiectată astfel încât să fie mai intuitivă decât cea obişnuită. Puteţi să
înregistraţi un subiect efectuând operaţii mai simple şi să obţineţi cu mai mare uşurinţă fotografii pline
de creativitate.
1 Selectați MENIU T [Mod de înregistrare] T
(Auto inteligent) sau
auto).
(Superior
2 Apăsaţi partea de jos a discului de comandă
sau atingeţi
(Creativitate foto) de pe
ecran.
Este afişată interfaţa de [Creativitate foto].
3
Selectaţi elementul dorit de reglaj atingând-ul pe ecran sau apăsând partea din
stânga/ din dreapta a discului de comandă.
(Defocalizarea fundalului) : este ajustată estomparea fundalului.
(Luminozitate) : este reglată luminozitatea.
(Culoare) : sunt ajustate culorile.
(Intensitate) : este ajustată intensitatea (vivacitatea) imaginilor.
(Efecte de imagine) : este selectat efectul dorit și sunt înregistrate imagini mai
impresionante și mai artistice.
4 Alegeţi varianta de reglaj dorită rotind discul de comandă sau selectând reglajul
dorit prin atingerea indicatorului sau a elementelor de pe ecran.
• Repetaţi Paşii 3 și 4 pentru combinarea diverselor funcţii.
37
Note :
• [Creativitatea foto] este disponibilă numai când este folosit un obiectiv cu montură tip E.
• [Creativitatea foto] este disponibilă numai când este selectat modul [Auto inteligent] sau cel [Superior
Auto].
Defocalizarea facilă a fundalului
(Controlul defocalizării fundalului)
1 Selectaţi
2
(Defocalizarea fundalului), pag. 37.
Defocalizaţi fundalul rotind discul de
comandă, respectiv glisând degetul de-a
lungul indicatorului pe ecran.
: pentru a focaliza atât asupra subiectului, cât
și a fundalului.
: pentru a defocaliza fundalul.
• Selectaţi AUTO pentru a reveni la starea iniţială.
• Puteţi înregistra un film folosind valoarea stabilită
pentru efectul de defocalizare.
Notă :
• În funcţie de distanţa dintre subiect şi fundal, precum și de obiectivul folosit, este posibil ca efectul
de defocalizare a fundalului să nu fie sesizabil.
z Pentru
obţinerea de rezultate superioare ale defocalizării
• Deplasaţi-vă mai aproape de subiect.
• Măriţi distanţa dintre subiect şi fundal.
38
Efecte de imagine
1 Selectaţi
(Efecte de imagine), pag. 37.
2 Selectaţi efectul dorit rotind discul de comandă sau glisaţi degetul pe ecran în sus
sau în jos pentru a selecta efectul dorit.
(Dezactivat) : nu este folosită funcţia [Efecte de imagine].
Cameră de jucărie (Toy camera) : este creată senzaţia unei fotografii înregistrate cu o
cameră foto de jucărie, având colţurile întunecate şi culori pronunţate.
Culori intense (Pop color) : este creată o imagine plină de viaţă în care sunt scoase în
evidenţă tonurile de culoare.
Posterizare : color (Posterization : Color) : este creat un contrast puternic, o imagine
abstractă, prin intensificarea culorilor primare.
Posterizare : A/N (Posterization : B/W) : este creat un contrast puternic, o imagine
abstractă, alb-negru.
Imagine retro (Retro Photo) : este creată senzaţia unei fotografii vechi prin folosirea
tonurilor de culoare sepia şi a unui contrast slab.
Lumină blândă (Soft High-key) : este creată o imagine cu o atmosferă luminoasă,
transparentă, eterică, blândă şi diafană.
,
,
,
Parţial color (Partial color) : este creată o imagine în care este reţinută
numai culoarea specificată, restul fiind convertite în alb-negru.
Contrast puternic monocrom (High Contrast Mono.) : este creată o imagine alb-negru,
cu contrast puternic.
• Puteţi utiliza mai multe efecte de imagine. Selectaţi MENIU T [Luminozitate/Culoare] T
[Efecte de imagine].
39
Ajustarea luminozităţii fotografiilor
(Compensarea expunerii)
Puteţi ajusta expunerea în trepte de 1/3 EV, într-un domeniu cuprins între – 3,0 EV şi +3,0 EV.
1Apăsaţi
(Compensarea expunerii) de la
discul de comandă.
• Când selectați [Auto inteligent] sau [Superior auto],
pe ecran apare [Creativitate foto].
2 Rotiţi discul de comandă pentru a selecta valoarea dorită şi apăsaţi zona centrală
a acestuia sau selectaţi valoarea dorită glisând degetul de-a lungul indicatorului de
pe ecran.
• Când imaginea este prea luminoasă, alegeţi pentru [Compensarea expunerii] valori spre – .
• Când imaginea este prea întunecată, alegeţi pentru [Compensarea expunerii] valori spre +.
40
Folosirea temporizatorului
1 Apăsaţi
(Mod drive) la discul de
comandă.
2 Rotiţi discul de comandă pentru a selecta
ecran în sus sau în jos pentru a deplasa
(Temporizator) sau glisaţi degetul pe
(Temporizator) spre centrul interfeței.
3 Apăsaţi OPTION (Opţiuni), apoi rotiţi discul de comandă pentru a selecta modul
dorit, după care apăsaţi zona centrală a acestuia.
(Temporizator: 10 sec.) : Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 10 sec.
Folosiţi această facilitate când doriţi să apăreţi şi dvs. în imagine.
Când apăsaţi butonul declanşator, indicatorul luminos al acestuia clipeşte şi este emis
un semnal sonor până ce obturatorul este eliberat.
(Temporizator: 2 sec.) : Este stabilită cu ajutorul temporizatorului o întârziere de 2 sec. Această
opţiune conduce la reducerea mişcărilor nedorite ale camerei cauzate de apăsarea
butonului declanşator.
(Mod drive).
• Pentru a renunţa la temporizator, apăsaţi din nou
• Când folosiți declanșatorul tactil, este emis un semnal sonor când se focalizează asupra subiectului
corespunzător căruia ați atins ecranul, și începe numărătoarea inversă.
z Pentru
a înregistra în mod continuu folosind temporizatorul
Selectaţi
(Temporizator(Cont.) de la
continuu după 10 secunde.
(Mod drive). Camera începe înregistrarea în mod
41
Înregistrarea de fotografii în mod
continuu
Sunt înregistrate imagini în mod continuu, când butonul declanşator este apăsat şi menţinut apăsat sau
când atingeți ecranul
1
Apăsaţi
comandă.
(Mod drive) la discul de
2 Rotiţi discul de comandă pentru a selecta
(Înreg. continuă) şi apăsaţi zona
centrală a acestuia sau glisaţi degetul pe ecran, în sus sau în jos, pentru a deplasa
(Înreg. continuă) în centru, apoi atingeţi-o.
opţiunea
z Pentru
a înregistra în mod continuu la viteză mai mare
Selectaţi
(Prioritatea vitezei cont.) de la
mare viteză (cel mult 10 imagini pe secundă*1 *2).
(Mod drive) pentru a înregistra continuu la
*1 Când pentru [Calitate] este aleasă varianta [Fină]
Numărul maxim de imagini ce pot fi înregistrate poate diferi în funcție de condițiile de
măsurare.
*2 Când la camera este montat un obiectiv E PZ 18-55 mm F3.5-5.6 OSS (furnizat cu NEX5TL/ NEX-5TY). Aparatul va menține modul de înregistrare continuă la mare viteză până la,
aproximativ, a 11-a imagine.
42
Schimbarea interfeţei de afişare (DISP)
1 Apăsaţi DISP (Conţinutul interfeţei) la discul
de comandă.
2 Apăsaţi în mod repetat DISP pentru a selecta modul dorit.
• Dacă modul dorit nu este afișat, selectați MENIU T [Cameră] T [Buton DISP(Monitor)], apoi
selectați modul dorit și apăsați din nou DISP.
La înregistrare
Interfaţa grafică (Graphic Display) :
Sunt afişate informaţii de bază. Sunt indicate grafic tipul de expunere şi valoarea
diafragmei, cu excepţia cazului în care pentru [Modul înregistrare] este aleasă varianta
[Înregistrare panoramică].
Interfaţa cu toate informaţiile (Display All Info.) : Sunt afişate informaţii legate de înregistrare.
Afişare elmente mărite (Big Front Size Disp.) : Elementele principale sunt afişate la dimensiuni
mărite.
Fără interfaţa cu informaţii (No Disp. Info.) : Nu sunt afişate informaţii legate de înregistrare.
Level (Nivel) : Este afișat un ghid care indică unghiul de înclinare a camerei spre față, spate, stânga
sau dreapta.
Histograma (Histogram) : Este afişată distribuţia grafică a luminanţei.
Pentru vizor (For viewfinde) : Sunt afişate pe ecran numai informaţii legate de înregistrare (fără
imagine). Alegeţi această opţiune când înregistaţi folosind un vizor (comercializat
separat).
La redare
Interfaţa cu informaţii (Display Info.) : Sunt afişate informaţii legate de înregistrare.
Histograma (Histogram) : Sunt afişate informaţii legate de distribuţia grafică a luminanţei, pe
lângă informaţii legate de înregistrare.
Fără interfaţa cu informaţii (No Disp. Info.) : Nu sunt afişate informaţii legate de înregistrare.
43
Înregistrarea în diverse moduri
1 Apăsaţi MENIU T [Modul înreg.].
2 Rotiţi discul de comandă pentru a selecta modul dorit, apoi apăsaţi zona centrală
a acestui buton sau glisaţi degetul pe ecran în sus sau în jos pentru a deplasa în
centru modul dorit, apoi atingeţi respectivul mod.
Auto inteligent (Intelligent Auto) : Camera evaluează subiectul şi realizează reglajele
adecvate.
SCN Selecţia scenei (Scene Selection) : Se înregistrează cu reglajele prestabilite în funcţie de
subiectul vizat sau de condiţii.
Înregistrare panoramică (Sweep Panorama) : Se înregistrează imagini panoramice.
M Expunere manuală (Manual Exposure) : Sunt reglate diafragma şi timpul de expunere.
S Prioritate timp de expunere (Shutter Priority): Este ajustat timpul de expunere pentru a fi
exprimată deplasarea subiectului.
A Prioritate diafragmă (Aperture Priority) : Este ajustat domeniul de focalizare sau se
defocalizează asupra fundalului (fundalul devine neclar).
P Programare Auto (Program Auto) : Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizaţi
reglajele, cu excepţia expunerii (diafragma şi timpul de expunere).
Auto Superior (Superior Auto) : Sunt înregistrate imagini folosindu-se o gamă mai largă
de funcții de înregistrare decât în cazul modului [Auto inteligent]. Camera recunoaşte
şi evaluează condiţiile de înregistrare, efectuând reglajele [Auto HDR] și alege cea mai
bună imagine.
44
Selecţia Scenei
1 Selectaţi SCN (Selecţia scenei), pag. 44.
2 Rotiți discul de comandă pentru a selecta modul dorit, apoi apăsaţi zona centrală
a acestuia sau glisaţi degetul pe ecran în sus sau în jos pentru a deplasa în centru
modul dorit, apoi atingeţi respectivul mod.
• Puteți selecta un alt mod la Selecția scenei rotind butonul de comandă.
(Portret) : Fundalul este estompat şi subiectul este pus în evidenţă. Tonurile feţei sunt
delicate.
(Peisaj) : Se focalizează pe întregul cadru, acesta fiind înregistrat în culori intense.
(Macro) : Sunt înregistrate prim planuri cu subiecte cum ar fi flori, insecte, mâncare sau obiecte
de mici dimensiuni.
(Activităţi sportive) : Sunt înregistrate subiecte aflate în mişcare folosindu-se un timp de
expunere redus (viteză mare a obturatorului), ceea ce face ca subiectul să pară nemişcat.
Camera va înregistra imagini în mod continuu câtă vreme este menţinut apăsat butonul
declanşator. Când folosiți declanșatorul tactil, camera înregistrează continuu imagini
câtă vreme atingeți ecranul.
(Apus de soare) : Sunt înregistrate minunatele tonuri de roşu ale apusului de soare.
(Portret în noapte) : Sunt înregistrate portrete pe timp de noapte. Folosiţi bliţul în acest mod
de funcționare.
(Scenă Nocturnă)* : Sunt înregistrate imagini noaptea fără a se pierde atmosfera nocturnă.
(Amurg - cameră ţinută în mână) : Sunt înregistrate scene nocturne cu mai puţin zgomot
şi mişcări nedorite ale camerei, fără a se folosi un trepied. Este înregistrată o serie de
imagini şi este aplicată operaţia de procesare a imaginilor pentru a se reduce neclaritatea,
mişcările nedorite ale camerei şi zgomotul.
Contra neclaritate la mişcare (Anti Motion Blur) : Vă permite să înregistraţi în spații
interioare fără a folosi un bliț și diminuând neclaritatea scenei și a subiectului. Camera
înregistrează rafale de imagini pe care le combină pentru a creea imaginea, reducând
neclaritățile și zgomotul.
* Nu puteți înregistra imagini folosind declanșatorul tactil.
45
(Înregistrare panoramică)
În timp ce pivotați camera, aceasta înregistrează mai multe imagini pe care le compune într-una
panoramică.
1 Alegeți ca mod de înregistrare varianta
(Înregistrare panoramică), pag. 44.
2 Selectați direcția de înregistrare rotind butonul de comandă.
3
Îndreptați camera spre subiectul pentru
care doriți să ajustați luminozitatea și
focalizarea și apăsați pe jumătate butonul
declanşator.
Această parte nu va fi
înregistrată
4
Îndreptaţi camera spre marginea scenei vizate, în timp ce mențineți apăsat pe
jumătate butonul declanşator, apoi apăsaţi complet acest buton.
5 Pivotați camera până ce ajunge la celălalt
capăt al scenei dorite, urmând indicaţia de
orientare afişată pe ecran.
Bandă de orientare
Note :
• Camera înregistrează în mod continuu în modul [Înregistrare panoramică] și obturatorul continuă să
emită semnale sonore până ce înregistrarea se încheie.
• Nu puteți înregistra imagini folosind declanșatorul tactil.
46
z Baleierea
imaginilor panoramice la redare
Puteţi baleia imaginile panoramice de la un capăt la celălalt, apăsând zona centrală a discului
comandă, în timp ce imaginea panoramică dorită este afişată pe ecran. Apăsaţi încă o dată zona
centrală a acestui buton pentru ca baleierea imaginii să facă o pauză. Baleierea / pauza pot fi iniţiate
prin atingerea simbolurilor N/X de pe ecran.
• Este posibil ca imaginile panoramice înregistrate cu alte
camere să nu fie afişate sau baleiate corect.
Indică zona afişată din
întreaga imagine panoramică
Prioritatea tipului de expunere
Puteţi exprima mişcarea unui subiect mobil în diverse moduri, ajustând timpul de expunere, spre
exemplu, în momentul unei mişcări rapide, folosind o viteză mare viteză a obturatorului sau sub forma
unor traiecte luminoase, folosind o viteză redusă a acestuia.
1 Selectaţi S (Prioritate timp de expunere - Shutter Priority), pag. 44.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea dorită.
47
z Viteza
obturatorului
Când este folosit un timp de expunere scurt (viteză mare a
obturatorului), un subiect ce se deplasează, spre exemplu o persoană
care aleargă, vehicule, stropii valurilor mării vor apărea ca şi cum
s-ar fi oprit.
Când este folosit un timp de expunere lung (viteză mică a obturatorului),
în imagine va apărea traiectoria pe care se deplasează subiectul, pentru
ca mişcarea să pară mai dinamică şi mai naturală.
Prioritatea diafragmei
Puteţi să înregistrați ajustând diafragma și modificând domeniul de focalizare sau estompând
(defocalizaând) fundalul.
1 Selectaţi A (Prioritatea diafragmei - Aperture Priority), pag. 44.
2 Rotiţi butonul de comandă pentru a selecta valoarea dorită.
• Puteţi înregistra un film folosind valoarea stabilită la [Prioritatea diafragmei].
48
Programare auto / Auto superior
În modul [Auto superior], camera înregistrează la o calitate superioară celei folosite în modul [Inteligent
auto]. Camera realizează înregistrări compuse după cum este necesar. Totodată, camera selectează
automat o imagine optimă din rafala de cadre surprinse și o înregistrează, în funcție de scenă.
În mod [Programare auto], puteți înregistra după ce ajustați diverse funcții, cum ar fi balansul de alb,
sensibilitatea ISO etc.
1 Selectați P (Programare auto) sau
(Auto superior), pag. 44.
2 Îndreptați camera spre subiect, focalizați asupra acestuia și înregistrați imaginea.
Modul înregistrare
Auto inteligent (Intelligent Auto)
P (Programare auto)
Auto Superior (Superior Auto)
• Scopul dumneavoastră
• Selectați acest mod pentru ca scena să fie recunoscută
în mod automat, cu ușurință și să fie înregistrate
imagini în mod continuu.
• Selectați acest mod pentru a înregistra folosind diverse
funcții ajustate în afară de expunere (timp de expunere
și diafragmă).
• Selectați acest mod pentru a fi înregistrate în mod
automat scene în condiții dificile, cum ar fi când este
întuneric sau când subiectul este iluminat din spate.
• Selectați acest mod pentru a înregistra imagini de
o calitate superioară celor oferite de modul [Auto
inteligent].
Notă :
• În modul [Auto superior], procesul de înregistrare durează mai mult, deoarece camera realizează o
imagine compusă.
49
Mărire (Zooming)
Cu ajutorul facilității [Zoom] a camerei, puteți folosi un coeficient de mărire mai mare decât cel
corespunzător zoom-ului optic al obiectivului.
Când este montat un obiectiv cu zoom de putere, folosiți zoom-ul optic și camera trece automat la
facilitatea sa de [Zoom].
Când este montat un obiectiv fără zoom de putere, urmați instrucțiunile de mai jos după ce ați mărit
cu ajutorul zoom-ului optic.
1 Selectați MENIU T [Cameră] T [Zoom] T
valoarea dorită.
z Facilitatea
[Zoom] disponibilă pentru această cameră
Facilitatea [Zoom] a camerei oferă un coeficient de mărire mai mare combinând diverse facilităţi
de zoom. Simbolul afişat pe ecranul LCD se modifică după cum urmează, în funcţie de facilitatea
de zoom selectată.
Scala de zoom
(scăzut)
1
Scala de zoom
(înalt)
Facilitatea [Zoom] a camerei nu este utilizată (apare indicația × 1.0).
2
Zoom inteligent : puteţi mări imagini decupându-le puţin. (Disponibil numai când pentru
[Dimensiunea imaginii] este aleasă varianta [M] sau [S]).
3
Zoom pentru imagini clare : puteţi mări imaginile folosind procesarea imaginilor de
înaltă calitate.
4
Zoom digital : puteţi mări imaginile folosind o procesare de imagine. (Varianta implicită
de reglaj este [Dezactivat] (Off).
50
Selectarea modului bliţ
1 Deplasați blițul în sus pe verticală.
• Când nu aveți intenția să folosiți blițul, apăsați-l
cu degetul pentru a-l introduce la locul său.
• Pentru detalii legate de modul de atașare a
blițului, consultați pag. 23.
2 Apăsaţi MENIU T [Camera] T [Modul bliţ].
3 Rotiţi discul de comandă pentru a selecta modul dorit şi apăsaţi zona centrală
a acestui buton sau glisaţi degetul pe ecran în sus sau în jos pentru a deplasa în
centru modul dorit, apoi atingeţi-l.
(Flash Off - Bliţ dezactivat) : Bliţul nu emite lumină chiar dacă se deplasează în sus pe
verticală.
(Autoflash - Bliţ automat) : Bliţul emite lumină dacă este întuneric sau dacă se fotografiază
subiecte plasate contra luminii.
(Fill-flash - Lumină de umplere) : Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul.
(Slow sync. - Sincronizare lentă) : Bliţul emite lumină ori de câte ori este eliberat obturatorul. Sincronizarea lentă vă permite să înregistraţi o imagine clară a subiectului şi a
fundalului reducând viteza obturatorului (mărind timpul de expunere).
(Rear sync. - Sincronizare spate) : Bliţul emite lumină imediat înainte de încheierea
expunerii, de fiecare dată când apăsaţi butonul declanşator. Va fi surprinsă traiectoria
subiectelor aflate în mişcare, pentru a fi obţiunută o imagine mai naturală.
• Elementele ce pot fi selectate pentru modul bliţ diferă în funcţie de modul de înregistrare
(pag. 67)
Notă :
• Când camera încarcă blițul, simbolul
cât timp acest simbol clipește.
clipește pe ecranul LCD. Nu puteți apăsa butonul declanșator
51
Raza de acțiune a blițului (aproximativ)
Raza de acțiune a blițului depinde de sensibilitatea ISO și de valoarea diafragmei.
F2.8
F3.5
F5.6
ISO 100
1 m – 2,5 m
1m–2m
1 m – 1,25 m
ISO 3200
5,6 m – 14 m
4,5 m – 11,2 m
2,8 m – 7 m
Reglaje efectuate cu butonul Fn (Funcție)
1 Apăsați butonul Fn (Funcție).
Buton Fn (Funcție)
2 Selectați funcția dorită apăsând partea din stânga/ dreapta a discului de comandă
sau atingând reglajul dorit.
3 Rotiţi discul de comandă pentru a selecta varianta de reglaj dorită sau atingeți cu
degetul funcția pentru a o modifica.
z Cum
se atribuie funcții butonului Fn (Funcție)
Butonului Fn (Funcție) îi sunt atribuite, în mod implicit, următoarele funcții :
(Selectare AF/ MF) /
(Mod autofocalizare) /
(Zona de autofocalizare) /
(Modul măsurare) /
(Efecte de imagine).
(Balans de alb) /
Puteți schimba funcțiile atribuite butonului Fn (Funcție) selectând MENIU T [Configurare] T
[Reglaje funcții din meniu].
52
Alegerea dimensiunii imaginii / reglajelor
de înregistrare
Dimensiunea imaginii determină dimensiunea fişierului de imagine rezultat în urma înregistrării.
Cu cât dimensiunea imaginii este mai mare, cu atât vor fi reproduse mai multe detalii la imprimarea
acesteia pe o hârtie de format mare. Cu cât imaginea este mai mică, cu atât pot fi înregistrate mai
multe imagini.
În cazul filmelor, cu cât viteza de transfer este mai mare, cu atât calitatea imaginii este mai bună.
1
Selectaţi MENIU T [Dimensiunea imaginii] T [Dimensiunea imaginii].
Pentru înregistrarea filmelor, selectaţi MENIU T [Dimensiunea imaginii] T
[Reglaje înreg.].
2
Selectaţi modul dorit.
Film
[Format fişier] : [AVCHD 60i/60p]
[AVCHD 50i/50p]
Viteză medie
Înregistrare
de transfer
60i 24M(FX)*
50i 24M(FX)**
Maxim
24 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini de înaltă calitate,
1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)*
50i 17M(FH)**
Mediu
17 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini la calitate standard,
1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(FX)*
50p 28M(FX)**
Maxim
28 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini de înaltă calitate,
1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)*
25p 24M(FX)**
Minim
24 Mbps
24p 17M(FH)*
25p 17M(FH)**
Mediu
17 Mbps
[File Format]: [MP4]
Sunt înregistrate filme cu imagini de înaltă calitate,
1920 × 1080 (24p/25p). Este creată o atmosferă
similară celei din sălile de cinematograf.
Sunt înregistrate filme cu imagini la calitate standard,
1920 × 1080 (24p/25p). Este creată o atmosferă
similară celei din sălile de cinematograf.
Viteză medie
Înregistrare
de transfer
1440×1080
12M
Mediu
12 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini în format
1440×1080.
VGA 3M
Mediu
3 Mbps
Sunt înregistrate filme cu imagini la dimensiune VGA.
* Echipament compatibil 1080 60i
** Echipament compatibil 1080 50i
Notă :
• Când imprimaţi fotografii înregistrate în format 16:9 şi imagini panoramice, este posibil ca ambele
margini să fie decupate.
53
Vizualizarea imaginilor la televizor
Pentru a vizualiza la televizor imagini înregistrate cu camera, sunt necesare un cablu HDMI
(comercializat separat) şi un televizor HD TV dotat cu conector HDMI.
1 Conectaţi camera la televizor printr-un cablu
HDMI (comercializat separat).
Spre conectorul
HDMI
Cablu HDMI
Spre terminalul HDMI
Note :
• Se recomandă să utilizaţi un cablu HDMI autorizat, care poartă sigla HDMI pe el sau un cablu HDMI
marca Sony.
• Folosiţi un miniconector HDMI la unul dintre capete (cel pentru cameră) şi un conector compatibil
pentru cuplarea la televizor, la celălalt capăt.
z Folosirea
camerei în străinătate
Pentru a viziona la televizor filme înregistrate cu această cameră, camera și televizorul trebuie să
folosească același sistem de culoare.
54
Lista meniului
Când apăsaţi MENIU, sunt afişate pe ecran elementele de meniu : [Mod înreg.], [Cameră], [Dimensiune
imagine], [Luminozitate/ Culoare], [Redare], [Aplicații]* şi [Configurare].
Puteţi stabili diverse funcţii pentru fiecare element. Elementele care nu pot fi setate într-un anumit
context apar de culoare gri.
Meniu
Modul înregistrare
Dimensiune imagine
Cameră
Luminozitate/ Culoare
Redare
Configurare
Aplicații
* Funcția de preluare a aplicațiilor nu este disponibilă în anumite țări sau regiuni.
Modul înregistrare
Vă permite să selectaţi modul de înregistrare dorit, cum ar fi modul expunere, panoramic, Selecţia
scenei.
Superior auto
(Auto superior)
Auto inteligent
(Intelligent Auto)
Selecţia scenei
(Scene Selection)
Înregistrare panoramică
(Sweep Panorama)
Expunere manuală
(Manual Exposure)
Prioritate timp de expunere
(Shutter Priority)
Prioritate diafragmă
(Aperture Priority)
Programare Auto
(Program Auto)
Sunt înregistrate imagini folosindu-se o gamă mai largă de funcții
decât cele disponibile în modul Auto inteligent. Condițiile de
înregistrare sunt recunoscute și evaluate automat, este aplicată
opțiunea Auto HDR și sunt alese cele mai bune imagini.
Camera evaluează subiectul şi realizează reglajele adecvate.
Se înregistrează cu reglajele prestabilite în funcţie de subiectul vizat
sau de condiţii.
(Portret/ Peisaj/ Macro/ Activităţi sportive/ Apus de soare/ Portret
în noapte/ Scenă nocturnă/ Amurg - cameră ţinută în mână/ Contra
neclarității la mișcare.)
Se înregistrează imagini panoramice.
Sunt reglate diafragma şi timpul de expunere.
Este ajustat timpul de expunere pentru a sublinia senzaţia unui
subiect aflat în mişcare
Este ajustat domeniul de focalizare sau se defocalizează asupra
fundalului (fundalul devine neclar).
Mod de înregistrare automat care vă permite să personalizaţi
reglajele, cu excepţia expunerii (diafragma şi timpul de expunere).
55
Camera
Vă permite să stabiliţi funcţiile folosite la înregistrare, cum ar fi înregistrarea continuă sau cele care
apelează la folosirea bliţului sau a temporizatorului.
Mod Drive
(Drive Mode)
Mod bliţ
(Flash Mode)
Selectare AF/MF
(AF/MF Select)
Zona de autofocalizare
(Autofocus Area)
Mod autofocalizare
(Autofocus Mode)
Declanșator tactil
(Touch shutter)
Focalizare la urmărire
(Tracking Focus)
Zoom (Mărire)
Detecţia feţelor
(Face Detection)
Desemnarea feţei
(Face Registration)
Declanşator zâmbet
(Smile Shutter)
Încadrarea autoportret
(Auto Port. Framing)
Stabilirea modului drive, alegând dintre variantele de înregistrare :
Continuă, Temporizator, Fotografii adiacente .
(O singură imagine, Înregistrare continuă, Continuu - Prioritate
viteză, Temporizator, Temporizator (Cont.), Valori adiacente: Cont.,
Telecomandă)
Stabilirea metodei aplicate la folosirea bliţului.
(Bliţ dezactivat, Bliţ automat, Lumină de umplere, Sincronizare
lentă, Sincronizare spate )
Alegerea modului de focalizare manuală sau automată.
(Autofocalizare, Focalizare manuală directă, Focalizare manuală).
Selectarea zona de autofocalizare.
(Multi, Centru, Punct mobil)
Stabilirea metodei de focalizare automată.
(Autofocalizare singulară , Autofocalizare continuă)
Stabilește dacă să fie utilizat sau nu declanșatorul tactil.
(Activat/ Dezactivat)
Este menţinută focalizarea asupra subiectului în timpul urmăririi
acestuia.
Este stabilită scala de mărire pentru facilitatea [Zoom] a camerei.
Sunt detectate automat feţele persoanelor, şi sunt stabilite
focalizarea şi expunerea adecvate. ( Activat (Desemnare feţe),
Activat, Dezactivat)
Înregistrează sau schimbă persoana căreia i se acordă prioritate la
focalizare (Desemnare nouă/ Schimbarea ordinii/Ştergere/ Ştergerea
tuturor).
De fiecare dată când camera sesizează un zâmbet, înregistrarea se
declanşează automat. (Activat, Dezactivat)
Când este înregistrată o față, camera analizează scena și stochează
automat o altă imagine cu o compoziție mai impresionantă.
(Dezactivat/ Auto)
Este utilizată facilitatea ten delicat la folosirea funcţie [Detecţia
feţelor]. (Activat/ Dezactivat)
Vă permite accesul la toate informaţiile utile pentru înregistrare.
Efect ten delicat
(Soft Skin Effect)
Lista sfaturilor pentru înregistrare (Shooting Tip List)
Conţinutul interfeţei
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
înregistrare. (Interfaţă grafică / Afişarea tuturor informaţiilor /
(Afişare LCD (DISP))
Mărire elemente afişate / Fără informaţii afişate/ Histogramă).
56
Conţinutul interfeţei
(Afişare vizor (DISP))
Buton DISP (Monitor)
(DISP Button (Monitor))
Comută afişarea informaţiilor de pe ecranul de afişare, în vizor
(Afişare inf. de bază/ Nivel/ Histogramă).
Stabileşte modurile de ecran care să fie afişate pe ecranul LCD, prin
apăsarea butonului DISP.
(Interfaţa grafică/ Afişarea tuturor info./ Interfața cu elemente mărite/
Fără informaţii afişate/ Nivel/ Histogramă/ Pentru vizor)
Dimensiunea imaginii
Vă permite să stabiliţi dimensiunea imaginilor şi formatul acestora etc.
Fotografii
Dimensiunea imaginii
(Image Size)
Este aleasă dimensiunea imaginii.
(3:2: L:16M/ M:8.4M/ S:4.0M)
(16:9: L:14M/ M:7.1M/ S:3.4M)
Formatul imaginii
(Aspect Ratio)
Este ales formatul imaginii. (3:2/16:9)
Calitate
(Quality)
Este selectat formatul de compresie.
(RAW / RAW & JPEG/Fină/Standard)
Panoramă
Dimensiunea imaginii
(Image Size)
Direcţia panoramei
(Panorama Direction)
Film
Formatul fişierului
(File Format)
Reglaje pentru înregistrare
(Record Setting)
Este aleasă dimensiunea imaginii (Standard/Largă).
Este stabilită direcţia de deplasare a camerei pentru înregistrarea de imagini panoramice (Dreapta/ Stânga/ Sus / Jos).
Este selectată una dintre variantele AVCHD sau MP4.
Sunt selectate dimensiunea imaginii, frecvenţa cadrelor şi
calitatea imaginii în cazul filmelor.
(AVCHD: 60i/50i 24M (FX) / 60i/50i 17M (FH) / 60p/50p
28M (PS) / 24p/25p 24M (FX) / 24p/25p 17M (FH))
(MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
57
Luminozitate / Culoare
Vă permite să realizaţi reglaje de luminozitate, cum ar fi modul de măsurare şi reglaje de culoare, cum
ar fi echilibrul de alb.
Compensarea expunerii
(Exposure Comp.)
Sensibilitate (ISO)
Balans de alb
(White Balance)
Mod de măsurare
(Metering Mode)
Compensarea bliţului
(Flash Comp.)
DRO / Auto HDR
(DRO/Auto HDR)
Efecte de imagine
(Picture Effect)
Stil creativ (Creative Style)
58
Este realizată compensarea luminozităţii pentru întreaga imagine.
(între –3,0EV şi +3,0EV)
Este stabilită sensibilitatea ISO.
(ISO AUTO/100 - 25600)
Ajustarea tonurilor de culoare ale imaginilor în funcţie de
lumina din mediul ambiant.
(Balans de alb Auto/ Lumina zilei/ Umbră / Înnorat/
Incandescent/ Fluor.: Alb cald/ Fluor.: Alb rece/ Fluor.: Alb zi/
Fluor.: Lumina zilei/ Bliţ/ Temp. culoare/ Filtru/ Personalizat/
Configurare personalizată))
Selectarea metodei de măsurare a luminozităţii.
(Multi/ Central/ Punctual)
Ajustarea cantităţii de lumină emisă de bliţ.
(între –2,0EV şi +2,0EV)
Corectarea automată a luminozităţii sau a contrastului.
(Oprit/ Optimizatorul domeniului D/ Auto HDR)
Înregistrarea folosindu-se efectele dorite pentru exprimarea
unei atmosfere unice. (Dezactivat/Cameră de jucărie/ Culori
pop/Posterizare/ Imagine retro/ Lumină blândă/ Parţial color/
Contrast puternic monocrom./Focalizare vagă/ Pictură HDR/
Monocrom cu numeroase tonalităţi/ Miniatură)
Stabilirea metodei de procesare a imaginilor
(Standard/ Intens/ Portret/ Peisaj/ Apus de soare/ Alb - Negru)
Redare
Vă permite să stabiliţi funcţiile de redare.
Ştergere
(Delete)
Selectare Foto/ Film
(Still/Movie Select)
Prezentare de imagini
(Slide Show)
Transmitere la tel. inteligent
(Send to Smartphone)
Transmitere la calculator
(Send to Computer)
Vizualizare la televizor
(View on TV)
Specificare pentru imprimare
(Specify Printing)
Index de imagini
(Image Index)
Mărire imagine
(Enlarge Image)
Rotire (Rotate)
Protejare (Protect)
Reglaje de volum
(Volume Settings)
Conţinutul interfeţei
(Display Contents)
Ştergerea imaginilor.
(Imag. multiple/ Toate din director/ Toate fişierele AVCHD
Vă permite să determinați modul de grupare a imaginilor pentru
redare (Vizualizare director (Foto)/ Vizualizare director (MP4)/
Vizualizare AVCHD)
Derularea automată a unei prezentări de fotografii
(Repetiv / Interval/ Tip de imagini)
Sunt transferate imaginile la un telefon inteligent.
(Selectat la ac. echipament/ Selectat la tel. inteligent)
Sunt transferate imaginile la un calculator care este conectat în
rețea, pentru a exista o copie de siguranță.
Sunt transferate imaginile la un televizor care este conectat în
rețea, pentru a fi vizualizate.
Sunt selectate imaginile care să fie imprimate sau sunt realizate
reglaje pentru imprimare (Reglaj DPOF/ Imprimarea datei).
Stabilirea numărului de imagini care să fie afişate în interfaţa
index. (6 imagini/ 12 imagini)
Imaginea este mărită.
Rotirea imaginilor.
Protejarea sau anularea protecţiei unei imagini. (Mai multe
imagini/ Anulare pentru toate imaginile/ Anulare pentru toate
filmele (MP4)/ Anulare pentru toate fişierele AVCHD)
Este reglat volumul pentru filme.
Comută între informaţiile ce urmează a fi afişate în interfaţa de
redare (Interfaţa cu informaţii/ Histogramă/ Fără interfaţa cu
informaţii)
59
Aplicații
Puteți adăuga funcțiile dorite camerei dvs. conectând aparatul la site-ul web de preluare a aplicațiilor
„PlayMemories Camera Apps”, via internet.
• Aplicația „Smart Remote Embedded” este preinstalată la această cameră. „Smart Remote Embedded”
vă permite să acționați camera la distanță cu ajutorul telefonului inteligent folosit ca telecomandă.
Chiar dacă executați procedura MENIU T [Configurare] T [Inițializare] T [Revenire la reglaje
din fabrică], aplicația „Smart Remote Embedded” nu va fi ștearsă.
Configurare
Vă permite să efectuaţi reglaje mai detaliate pentru înregistrare sau să modificaţi reglajele existente ale
camerei.
Reglaje pentru înregistrare
AEL w/ declanșator
(AEL w/ shutter)
Sursă luminoasă AF
(AF Illuminator)
Zonă de autofocalizare prin
detecția fazei
(Phase Detection AF Area)
Reducere efect de ochi roşii
(Red Eye Reduction)
Stabilire vizor/ LCD
(FINDER/LCD Setting)
Afişare vizualizare în direct
(Live View Display)
Reluare automată
(Auto Review)
Caroiaj
(Grid Line)
Nivel contur
(Peaking Level)
Culoare contur
(Peaking Color)
Zoom pentru imagini clare
(Clear Image Zoom)
60
Stabilește dacă să fie fixată expunerea prin apăsarea pe jumătate
a butonului declanșator.
(Activat/ Dezactivat)
Este activată sursa AF care va emite lumină pentru a ajuta la
autofocalizare în spaţii întunecate (Auto/ Dezactivat).
Stabilește dacă să fie afișate pe ecran punctele ce aparțin zonei
de autofocalizare prin detecția fazei.
(Activată/ Dezactivată).
Bliţul va emite lumină înainte de înregistrare, când acesta este
folosit, pentru a se evita apariţia de ochi roşii în imagini
(Activat/ Dezactivat).
Este stabilit cum să se comute între afișarea în vizor (comercializat separat) și cea pe ecranul LCD.
(Auto/ Vizor/ Manual)
Vă permite să alegeţi dacă să fie afişată sau nu valoarea compensării expunerii etc. pe ecran
(Alegere efect activat/ Alegere efect dezactivat).
Este stabilit momentul de afişare a imaginii, exact după ce
aceasta a fost înregistrată (10 sec./ 5 sec./ 2 sec./ Dezactivat).
Este afişat caroiajul care să vă ajute la stabilirea compoziţiei
imaginii (Regula caroiajului de treimi/ Caroiaj rectangular/
Diag.+caroiaj rectangular/ Dezactivat).
Subliniază contururile din domeniul de focalizare, cu o anumită
culoare (Înalt/ Mediu/ Scăzut/ Oprit).
Stabileşte culoarea care să fie utilizată pentru contururi de
funcţia Nivel contur (Alb/ Roşu/ Galben).
Asigură o calitate superioară a imaginilor mărite față de zoom-ul
digital.
(Activat/ Dezactivat)
Reglaje pentru înregistrare (continuare)
Măreşte o imagine cu folosind un coeficient de mărire superior
Zoom digital
celui corespunzător Zoom-ului pentru imagini clare. Această
(Digital zoom)
facilitate este disponibilă şi pentru înregistrarea filmelor.
(Activat/ Dezactivat)
Este stabilit modul de înregistrare când ecranul LCD este
rabatat în sus la aproximativ 180°. Când alegeți pentru această
Temporizator pentru autoportret
opțiune varianta [On] (Activat), temporizatorul este activat cu
(Self-portrait Self-timer)
o întârziere de 3 secunde și puteți diminua astfel neclaritatea
ce apare la înregistrarea unui autoportret.
(Activat/ Dezactivat)
Stabileşte dacă să fie salvate sau nu toate imaginile care au
Extragerea imaginilor Auto superior
fost înregistrate continuu în modul [Auto superior].
(S. Auto Image Extract.)
(Auto/ Dezactivat)
Asistenţă MF
Este afişată o imagine mărită la focalizarea manuală
(MF Assist)
(Activat/ Dezactivat).
Durată asistenţă MF
Este stabilită durata afişării imaginii în format mărit.
(MF Assist Time)
(Fără limită/ 5 sec./ 2 sec).
Spațiu de culoare
Este modificată gama de culori ce pot fi reproduse.
(sRGB/ AdobeRGB)
(Color Space)
SteadyShot
Este stabilit dacă să fie folosită sau nu funcţia de
compensare a mişcărilor camerei (Activat/ Dezactivat).
Eliberare fără obiectiv
Este stabilit dacă să fie eliberat sau nu butonul declanşator
(Release w/oLens)
când obiectivul este detaşat de corpul camerei
(Activat/ Dezactivat).
Este stabilit dacă să fie sau nu utilizată autofocalizarea la
AF declanşată de privire
(Eye-Start AF)
privirea prin vizor (comercializat separat), când este atașat
un adaptor de montură tip LA-EA2 (comercializat separat).
(Activat/ Dezactivat).
Declanşare diafragmă frontală
Este stabilit dacă să fie utilizată sau nu funcţia de declanşare
(Front Curtain Shutter)
a diafragmei frontale (Activat/ Dezactivat).
Reducerea zgomotului la expunere Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea cu expunerea
îndelungată (Long Exposure NR)
îndelungată (Activat/ Dezactivat).
Reducerea zgomotului la
Este redus zgomotul cauzat de înregistrarea la sensibilitate
sensibilitate crescută
ISO crescută (Normală/ Slabă).
(High ISO NR)
Compensare obt.: umbre
Este realizată compensarea pentru a elimina colţurile
(Lens Comp.: Shading)
umbrite ale ecranului (Auto/ Dezactivat).
Compensare obt.: aberaţii cromatice Sunt reduse deviaţiile de culoare din colţurile ecranului
(Lens Comp.: Chro. Aber.)
(Auto/ Dezactivat).
Compensare obt.: distorsiuni
Sunt compensate distorsiunile ce apar pe ecran
(Lens Comp.: Distortion)
(Auto/ Dezactivat).
61
Urmărirea cu prioritate a fețelor
(Face Priority Tracking)
Înregistrare sonor film
(Movie Audio Rec)
Reducere zgomot vânt
(Wind Noise Reduct.)
Ajustare fină AF
(AF Micro Adj.)
Reglaje principale
Meniu pornire
(Menu start)
Stabilirea meniului Funcții
(Function Menu Settings)
Buton MOVIE
(Film)
Personalizare taste
(Custom key Setting)
O singură atingere (NFC)
(One-touch(NFC))
Stabilește dacă să fie acordată prioritate la urmărirea unei
anumite fețe când camera detectează respectiva figură în
timpul folosirii facilității focalizare la urmărire
(Activat/ Dezactivat).
Stabileşte dacă să fie înregistrat sonor pentru filme.
(Activat/ Dezactivat).
Este redus zgomotul cauzat de vânt în timpul filmărilor.
(Activat/ Dezactivat).
Este ajutată fin poziţia de autofocalizare, la folosirea
adaptorului de montaj LA-EA2 (comercializat separat)
(Stabilire ajustare AF/ Cantitate/ Anulare)
Este selectată prima interfaţă care să fie afişată, dintre cea a
meniului superior sau ultima anterior afişată
(Superior/Precedent).
Sunt atribuite funcții butonului Fn (Funcție).
Stabilește dacă să fie activat sau nu butonul MOVIE (Film).
(Activat/ Dezactivat)
Sunt atribuite funcții tastelor.
Vă permite să apelați o aplicație instalată la cameră atingând
de cameră telefonul inteligent Android, cu facilitatea NFC
activă.
Atribuiți aplicația dorită folosind acest element de meniu.
Acționare tactilă
Stabilește dacă să fie acționată sau nu camera folosind afișajul
(Touch Operation)
tactil.
(Activat/ Dezactivat).
Semnal sonor
Este selectat sunetul produs când acţionaţi camera
(Beep)
(Activat/ Dezactivat).
Este selectată limba folosită pentru afişarea pe ecran.
Limbă ( Language)
Reglaje dată/ oră (Date/Time Setup) Sunt stabilite data şi ora exactă.
Stabilire zonă (Area Setting)
Este selectată zona unde este folosită camera.
Afişare ghid de asistenţă
Este pornită / oprită afişarea ghidului de asistenţă
(Help Guide Display)
(Activat/ Dezactivat).
Economisirea energiei
Este stabilit nivelul de aplicare a facilității de economisire a
(Power Save)
energiei
(Max/ Standard)
Perioada până la începerea econoEste stabilită perioada de timp după care camera trece în
misirii energiei
modul economic de funcţionare
(Power Saving Start Time)
(30 Min/5 Min/1 Min/20 Sec/10 Sec)
62
Luminozitate LCD
(LCD Brightness)
Luminozitate vizor
(Viewfinder Bright.)
Culoare ecran
(Display Color)
Imagine largă
(Wide Image)
Afişare la redare
(Playback Display)
Rezoluţie HDMI
(HDMI Resolution)
CTRL FOR HDMI
Conexiune USB
(USB Connection)
Conexiune USB
(USB Connection)
Modul curăţare
(Cleaning Mode)
Calibrare
(Calibration)
Versiune
(Version)
Mod demo
(Demo Mode)
Iniţializare
(Reset Default)
Este stabilită luminozitatea ecranului LCD
(Manual/ Timp însorit)
Este stabilită luminozitatea vizorului (comercializat separat)
(Auto/ Manual).
Este stabilită culoarea ecranului LCD
(Negru/ Alb/ Albastru/ Roz).
Este selectată metoda de afişare a imaginilor panoramice
(Tot ecranul/ Normal).
Este selectată metoda de redare a imaginilor portret
(Rotire automată/ Rotire manuală).
Este stabilită rezoluţia la conectarea la un televizor HMDI
(Auto/ 1080p/ 1080i).
Este stabilit dacă să fie acţionată sau nu camera cu ajutorul
telecomenzii unui televizor compatibil cu “BRAVIA” Sync.
(Activat/ Dezactivat).
Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB pentru
fiecare calculator sau dispozitiv USB conectat la cameră.
(Auto/ Mass Storage/ MTP)
Este aleasă metoda utilizată pentru conexiunea USB
(Auto/ Mass Storage/ MTP)
Permite curăţarea senzorului de imagine.
Vă permite să efectuați calibrarea când butoanele afișate nu
reacționează la atingerea ecranului în punctele adecvate.
Sunt afişate versiunile pentru cameră, obiectiv și adaptorul
de montare.
Este stabilit dacă să fie redată sau nu prezentarea demonstrativă
(Activat/ Dezactivat).
Camera este readusă la reglajele stabilite din fabrică.
(Revenirea la variantele implicite/ Revenirea la variantele
stabilite din fabrică)
63
Instrument pentru carduri de memorie
Formatare
Este formatat cardul de memorie.
(Format)
Numărul fişierului
Este selectată metoda folosită pentru atribuirea de numere
(File Number)
fişierelor de fotografii și a celor de film MP4 .
(Serie/ Resetare)
Denumirea directorului
Este ales formatul de denumire a directorului (Format
(Folder Name)
standard/ Format de tip dată).
Stabilirea directorului de înregistrare Este selectat directorul de înregistrare pentru fotografii și
(Select Shoot. Folder)
pentru filme MP4.
Director nou
Este creat un director nou unde să fie înregistrate fotografiile
(New Folder)
și filmele MP4.
Recuperarea bazei de date a
Este reparat fişierul ce conţine baza de date cu imagini de
imaginilor
film, când sunt constatate inadvertenţe.
(Recover Image DB)
Afişare spaţiu disponibil pe card
Este afişată durata disponibilă de înregistrare a filmelor
(Display Card Space)
şi numărul de fotografii ce mai pot fi stocate pe cardul de
memorie.
Configurare Eye-Fi*
Preluare reglaje
(Upload Settings)
Stabileşte funcţia de preluare a camerei când este folosit un
card Eye-Fi
(Activat/ Dezactivat).
* Apare când în aparat este introdus un card de memorie Eye-Fi (comercializat separat).
Nu introduceţi nici un card Eye-Fi în cameră când vă aflaţi la bordul unui avion. Dacă există un
card Eye-Fi inserat în cameră, alegeţi pentru [Reglaje transmitere] varianta [Dezactivat].
Cardurile Eye-Fi pot fi utilizate numai în ţările/ regiunile de unde au fost achiziţionate. Folosiţi
cardurile Eye-Fi în concordanţă cu legile din ţările/ regiunile de unde le-aţi achiziţionat.
64
Instrument pentru carduri de memorie
Apăsare WPS
Puteți înregistra cu ușurință un punct de acces la cameră
(WPS Push)
apăsând butonul WPS.
Configurarea punctului de acces
Puteți înregistra manual punctul dvs. de acces.
(Access Point Settings)
Editarea denumirii echipamentului
Puteți modifica denumirea echipamentului corespunzător
(Edit Device Name)
Wi-Fi Direct etc.
Afișarea adresei MAC
Este afișată adresa MAC a camerei.
(Disp MAC Address)
Resetare SSID/PW
Sunt resetate informațiile de conectare pentru transmiterea
(SSID/PW Reset)
de imagini către telefonul inteligent.
Resetarea reglajelor de rețea
Sunt resetate toate reglajele de rețea, revenindu-se la
(Reset Network Settings)
variantele implicite.
Mod pentru avion
Când vă aflați la bordul unui avion etc. sunt oprite temporar
(Airplane Mode)
toate funcțiile Wi-Fi și NFC.
(Pornit/ Oprit)
65
Funcţii disponibile pentru fiecare mod de
înregistrare
Fucţiile pe care puteţi să le folosiţi depind de modul de înregistrare selectat.
În tabelul de mai jos, simbolul indică funcţiile disponibile, iar – funcţiile ce nu sunt disponibile.
Funcţiile care nu pot fi utilizate apar de culoare gri pe ecran.
Mod înregistrare
Auto Inteligent
Comp.
Expunerii
Temporizator
Înregistrare Detecţia
continuă
feţelor
Efecte
imagine
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Selecţia scenei
Înregistrare
panoramică
M Expunere manuală
S Prioritatea timpului de
expunere
A Prioritatea diafragmei
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P Programare Auto
(Auto superior)
–
Notă :
• Funcţiile disponibile pot fi limitate şi din cauza altor condiţii decât modul de înregistrare.
66
–
Modurile disponibile pentru bliţ
Funcţiile pe care puteţi să le selectaţi depind de modul de înregistrare selectat şi de funcţiile
selectate.
În tabelul de mai jos, simbolul
indică funcţiile disponibile, iar „– ” funcţiile ce nu sunt
disponibile.
Modurile ce nu pot fi selectate pentru bilţ apar de culoare gri pe ecran.
Mod înregistrare
Bliţ
dezactivat
Bliţ
automat
Lumină de
umplere
Auto Inteligent
–
–
Selecţia scenei
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
P Programare Auto
–
–
(Auto superior)
–
–
*
Înregistrare
panoramică
M Expunere manuală
S Prioritatea timpului
de expunere
A Prioritatea diafragmei
–
Sincronizare Sincronizare
lentă
spate
–
* Camera emite lumina blițului în modul sincronizare lentă dacă este necesară folosirea blițului.
Note :
• Modurile disponibile pentru bliţ pot fi limitate şi de alte condiţii decât modul de înregistrare.
• Chiar dacă selectaţi un mod ce poate fi folosit pentru bliţ, acesta nu va emite lumiă decât dacă este
ridicat.
67
Instalarea aplicaţiilor software
Pentru a utiliza imaginile înregistrate de camera foto, pe CD-ROM (furnizat) veți găsi următoarele
aplicaţii software:
• „Image Data Converter”
Puteţi deschide fișiere de imagine în format RAW.
• „PlayMemories Home” (numai pentru Windows)
Puteţi importa la un calculator fotografii sau filme înregistrate cu camera, pentru a le viziona şi a le
putea aplica diverse facilităţi utile pentru intensificarea efectelor vizuale.
Note :
• Înregistraţi-vă ca administrator.
• Folosiți „Image Data Converter” pentru redarea imaginilor RAW.
• Dacă aplicaţia „PMB” (Play Motion Browser), furnizată cu o cameră achiziționată înainte de 2011, a
fost deja instalată pe calculator, „PMB” va fi suprascrisă de „PlayMemories Home”. Anumite funcții
ale „PlayMemories Home ” diferă de cele ale „PMB”, însă va rugăm să folosiți „PlayMemories
Home”.
• Aplicația „PlayMemories Home” nu este compatibilă cu calculatoarele Mac. La redarea pe un
calculator Mac, folosiți aplicațiile software corespunzătoare, furnizate cu calculatorul Mac.
Windows
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi software-ul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Microsoft Windows XP* SP3 / Windows Vista**SP2 / Windows 7 SP1 /
Windows 8
(preinstalat)
„PlayMemories
Procesor : Intel Pentium III 800 MHz sau mai rapid
Home”
(Pentru redarea/editarea de filme HD se recomandă : Intel Core Duo 1,66
GHz sau mai rapid, Intel Core 2 Duo 1,66 GHz sau mai rapid, Intel Core
2 Duo 2,26 GHz sau mai rapid (AVC HD (FX/ FH), Intel Core 2 Duo 2,40
GHz sau mai rapid (AVC HD PS))
Memorie : pentru Windows XP : 512 MB sau mai mult (se recomandă :
1 GB sau mai mult), pentru Windows Vista/ Windows 7/ Windows 8 1 GB
sau mai mult.
Hard disk : Spaţiul liber pe disc necesar pentru instalare este de aproximativ
500 MB
Monitor : rezoluţie de ecran 1024 × 768 puncte sau mai mult.
„Image Data
Procesor / Memorie : Pentium 4 sau mai rapid / 1 GB sau mai mult
Converter Ver. 4” Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
* Nu sunt acceptate ediţiile pe 64 de biţi şi cea Starter. Pentru a crea un disc, este necesar Windows
Image Mastering API (IMAPI) Ver. 2.0 sau variante mai recente.
** Nu este acceptată ediţia Starter.
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de disc.
Este afişată interfaţa cu meniul de instalare.
• Dacă meniul de instalare nu apare, faceți dublu clic pe [Computer] (în cazul Windows XP : [My
(PMHOME) T [Install.exe].
Computer]) T
68
• Dacă este afișată interfața AutoPlay, selectați „Run Install.exe” și urmați instrucțiunile afișate
pe ecran pentru a realiza instalarea.
2 Conectați camera la calculator.
3 Faceţi clic pe [Install].
• Verificaţi dacă sunt bifate ambele aplicații „Image Data Converter” și „PlayMemories Home” şi
urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.
• Când este afişat un mesaj de confirmare a repornirii, restartaţi calculatorul urmând instrucţiunile
afişate pe ecran.
• În funcţie de mediul de operare al calculatorului, este posibil să fie instalat DirectX.
4 Scoateţi discul CD-ROM după ce se încheie instalarea.
Sunt instalate următoarele aplicaţii software :
„Image Data Converter”
„PlayMemories Home”
„PlayMemories Home Help Guide”,
iar pe desktop apar simbolurile de trecere directă (shortcut) ce le corespund.
Mac
Pentru calculatorul conectat la cameră este recomandată următoarea configuraţie când folosiţi softwareul furnizat şi importaţi imagini prin intermediul conexiunii USB.
Sistem de operare Conexiune USB : Mac OS X (de la v10.3 la 10.8)
(preinstalat)
“Image Data Converter”: Mac OS X v. 10.5 / v. 10.6 (Snow Leopard),
v10.7 (Lion), v10.8 (Mountain Lion)
“Image Data
Procesor : Intel, cum ar fi Intel Core Solo/ Core Duo/ Core 2 Duo
Converter Ver. 4” Memorie : se recomandă 1 GB sau mai mult
Monitor : 1024 × 768 puncte sau mai mult.
1 Porniţi calculatorul dvs. Mac şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în drive-ul de
disc.
2 Faceţi dublu clic pe simbolul de CD-ROM.
3 Copiaţi fişierul [IDC_INST.pkg] din directorul [MAC] peste simbolul de hard disk.
69
4 Faceţi dublu clic pe fişierul [IDC_INST.pkg] din directorul ţintă pentru copiere.
• Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a definitiva instalarea.
Ce puteţi face cu aplicaţiile software
furnizate
Utilizarea aplicaţiei „PlayMemories Home”
Cu „PlayMemories Home” puteţi face următoarele :
• să importaţi imaginile înregistrate cu camera foto şi să le afişaţi la calculator ;
• să decupați și să redimensionați imagini ;
• să organizaţi imaginile pe calculator în ordine cronologică, după data la care au fost înregistrate
pentru a le vizualiza ;
• să retușați (Corecția ochilor roșii etc.), să le imprimați, să trimiteți fotografii prin email ca documente
atașate și să modificați data înregistrării ;
• să imprimaţi şi să stocaţi fotografiile cu dată ;
• să creați un disc Blu-ray, AVCHD sau DVD cu filmele AVCHD importate la un calculator. (La crearea
pentru prima dată a unui disc Blu-ray / DVD este necesară conectarea la internet când o faceți.)
Pentru detalii privind „PlayMemories Home” consultaţi documentaţia de asistenţă „PlayMemories
Home Help Guide”.
Faceţi dublu-clic pe simbolul de trimitere directă
(PlayMemories Home Help Guide) de pe desktop
sau, din meniul start, faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [PlayMemories Home] T [PlayMemories Home Help Guide].
• Pentru Windows 8, selectați simbolul [PlayMemories Home] din interfața de pornire (Start), lansați
„PlayMemories Home” și selectați [PlayMemories Home Help Guide] din meniul [Help].
Pagina de asistenţă pentru „PlayMemories Home” (numai în limba engleză) :
http://www.sony.co.jp/pmb-se/
Note
• Aplicaţia „PlayMemories Home” nu este compatibilă cu calculatoarele Mac. Când redaţi imagini cu
un calculator Mac, folosiţi aplicaţia software adecvată furnizată împreună cu acesta.
• Filmele înregistrate cu reglajele [60p 28M(PS)/50p 28M(PS)] / [60i 24M(FX)/50i 24M(FX)] / [24p
24M(FX)/25p 24M(FX)] în [Record Setting] sunt convertite de „PlayMemories Home” pentru crearea
unui disc AVCHD. Nu puteți crea un disc cu imagini la calitatea originală. Dacă doriți să mențineți
calitatea originală, stocați discurile pe un echipament Blu-ray.
70
Ce puteți face cu aplicația software „Image Data
Converter”
Cu „Image Data Converter” puteţi să realizaţi următoarele :
• să redaţi şi să efectuaţi montaje ale imaginilor înregistrate în formatul RAW cu diverse corecţii, cum
ar fi curba tonurilor şi claritatea ;
• să ajustaţi pentru imagini balansul de alb, expunerea şi [Stilul creativ] etc. ;
• să stocaţi imagini afişate şi editate cu un calculator.
Puteţi să stocaţi imaginile în format RAW sau să le stocaţi într-un format general de fişier ;
• să afişaţi şi să comparaţi imagini RAW și JPEG înregistrate cu această cameră ;
• să evaluaţi imaginile pe 5 nivele ;
• să aplicaţi etichete colorate etc.
Pentru detalii legate de „Image Data Converter”, consultaţi documentaţia de asistenţă „Help”.
Faceţi clic pe [Start] T [All Programs] T [Image Data Converter] T [Help] T [Image Data
Converter Ver.4].
• Pentru Windows 8, lansați [Image Data Converter Ver.4] T [Help] din bara meniului T [Image
Data Converter].
MAC
Finder T [Applications] T [Image Data Converter] T [Image Data Converter Ver.4] T [Help] din
bara meniului T [Image Data Converter Guide]
Pagina de asistență pentru „Image Data Converter” (numai în limba engleză)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
71
Adăugarea de funcții la cameră
Puteți adăuga funcțiile dorite camerei dvs. conectându-vă prin internet la site-ul web de preluare a
aplicațiilor :
(PlayMemories Camera Apps).
Iată spre exemplu câteva funcții disponibile :
• utilizarea diverselor efecte la fotografiere,
• transmiterea, direct de la cameră, a imaginilor către serviciile oferite prin internet.
Unele aplicații pot fi contra cost.
Preluarea aplicațiilor
1 Accesați site-ul web pentru preluarea aplicațiilor.
http://www.sony.net/pmca
• Pentru detalii legate de mediul de operare necesar pentru calculatorul cu care preluați aplicațiile,
consultați respectivul site.
2 Urmați instrucțiunile de pe ecran și configurați un cont de service. (Acest pas este
solicitat numai când efectuați operația pentru prima dată.)
• Dacă aveți deja un cont de service, conectați-vă la site-ul web de preluare a aplicațiilor.
3 Selectați aplicația dorită și preluați-o la
Spre terminalul USB
cameră urmând instrucțiunile afișate
pe ecran.
• Conectați camera și calculatorul prin
intermediul cablului microUSB (furnizat),
urmând instrucțiunile afișate pe ecran.
Cablu USB
(furnizat)
Spre terminalul USB
Note
72
• Dacă reglajele datei și orei de la cameră sunt eronate, este posibil ca preluarea aplicației să eșueze.
Într-un astfel de caz, refaceți reglajele temporale (pag. 25), după care încercați din nou preluarea
aplicației.
• Este posibil ca funcția de preluare a aplicațiilor să nu fie disponibilă în anumite țări sau regiuni. Pentru
detalii, consultați site-ul de preluare a aplicațiilor menționat anterior.
z Preluarea aplicațiilor în mod direct, folosind funcția Wi-Fi a
camerei
Puteţi prelua aplicațiile folosind funcția Wi-Fi a camerei fără a mai fi necesară conectarea la un
calculator.
Selectați MENIU T [Application] T
(PlayMemories Camera Apps), apoi urmați instrucțiunile
afișate pe ecran pentru a prelua aplicațiile.
Necesită să aveți deja un cont de service (pag. 72).
Dacă pentru MENU T [Setup] T [Access Point Settings] T accesați punctul la care se realizează
conexiunea T [IP Address Setting] este aleasă varianta [Manual], schimbați-o cu [Auto].
Lansarea aplicației
1 Selectați MENIU T [Application] (Aplicație) T aplicația pe care doriți să o
lansați.
• Iată un alt mod de a lansa o aplicație.
Puteți apela o aplicație atingând camera cu telefonul inteligent Android, care are facilitatea NFC
activă, după ce ați aliniat marcajele N de pe cele două echipamente. Pentru a folosi această funcție
[O atingere (NFC)], înregistrați mai întâi aplicația pe care doriți să o lansați astfel :
MENIU T [Setup] T [One-touch (NFC)] T aplicația dorită
– Înainte de a atinge telefonul inteligent de cameră, treceți camera în modul înregistrare. Nu
puteți lansa o aplicație prin această operație când camera este în modul redare.
– Aplicația atribuită în mod implicit funcției [O atingere (NFC)] este [Telecomandă inteligentă
încorporată].
73
Aflarea numărului de imagini ce pot fi
înregistrate
Odată ce introduceţi un card de memorie în camera
foto şi treceţi comutatorul de alimentare (POWER) în
poziţia activat (ON), pe ecranul LCD este afişat numărul
de imagini ce pot fi înregistrate dacă veţi continua
să fotografiaţi în condiţiile valabile la momentul
respectiv.
Note :
• Dacă apare intermitent “0” (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) de culoare galbenă, cardul de
memorie este complet ocupat. Înlocuiţi-l cu un altul sau ştergeţi imaginile care nu vă interesează de
pe cardul de memorie (pag. 31).
• Când indicaţia "NO CARD" (numărul de imagini ce pot fi înregistrate) clipeşte fiind de culoare
galbenă, înseamnă că nu este introdus nici un fel de card de memorie în aparat. Introduceţi un card
de memorie.
Numărul de fotografii şi durata filmelor ce pot fi înregistrate
pe un card de memorie
Fotografii
Tabelele de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini ce pot fi înregistrate pe un suport media
formatat cu această cameră foto. Valorile sunt stabilite folosindu-se pentru testare carduri de memorie
standard, marca Sony. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Dimensiunea imaginilor : L 16M
Raportul laturilor : 3:2*
- în număr de imagini Capacitate
Calitate
Standard
Fine
RAW & JPEG
RAW
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
64GB
410
290
79
105
820
590
160
215
1650
1150
320
440
3350
2400
640
880
6700
4800
1300
1750
13000
9600
2600
3550
* Dacă pentru [Formatul imaginii] (Aspect ratio) este aleasă varianta [16:9], puteţi înregistra mai
multe imagini decât numerele prezentate în tabelul de mai sus (cu excepția [RAW]).
74
Filme
Tabelul de mai jos indică duratele de timp aproximative disponibile pentru înregistrare. Acestea se
referă la perioadele totale pentru toate fişierele de film.
(Unitate de măsură : h (ore), m (minute) )
Capacitate
Dimensiune
imagine
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
1440 × 1080 12M
VGA 3M
2GB
4GB
8GB
10 m
20 m
40 m
10 m
30 m
9m
10 m
16GB
32GB
64GB
1 h 30 m
3h
6h
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
5h5m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
10 m
30 m
1h
2h
4h5m
8 h 15 m
20 m
1 h 10 m
40 m
2 h 25 m
1 h 20 m
4 h 55 m
2 h 45 m
10 h
5 h 30 m
20 h
11 h 5 m
40 h 15 m
Notă
• Durata de înregistrare a filmelor variază deoarece camera este dotată cu facilitatea VBR (Viteză de
transfer variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena înregistată.
Când înregistraţi un subiect care se deplasează rapid, imaginea este mai clară, însa durata disponibilă
este mai redusă deoarece este necesară o cantitate mai mare de memorie pentru filmare.
Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiectul vizat şi de
calitatea/ dimensiunea stabilită pentru imagine.
• Durata disponibilă pentru înregistrarea filmelor, variază în funcţie de temperatură şi de starea camerei
înainte de începerea filmării. Dacă recompuneţi sau înregistraţi adesea imagini după ce este pornită
alimentarea, temperatura din interiorul camerei creşte şi perioada disponibilă pentru filmare va fi
mai scurtă decât valorile indicate în tabelul de mai sus.
• Dacă este oprită camera deoarece temperatura din interiorul acesteia a crescut prea mult, lăsaţi-o
câteva minute cu alimentarea oprită. Porniţi înregistrarea după ce temperatura din interiorul camerei
scade.
• Perioada de timp disponibilă pentru filmare va fi mai lungă dacă ţineţi cont de următoarele :
– nu expuneţi camera la radiaţii solare directe,
– opriţi camera când nu este folosită.
• Dimensiunea maximă a unui fişier de film este de aproximativ 2 GB. Când dimensiunea fişierului
ajunge la aproximativ 2 GB, înregistrarea se opreşte automat dacă pentru [Formatul fişierului] este
aleasă varianta [MP4] şi este creat automat un nou fişier de film când pentru [Formatul fişierului]
este aleasă varianta [AVCHD].
• Durata maximă de înregistrare continuă este de aproximativ 29 de minute (limitată de specificațiile
produsului).
• Durata maximă de înregistrare continuă a MP4 12 M este de aproximatig 20 de minute (limitat la
dimensiunea fișierului de 2 GB).
75
Durata și numărul de imagini care pot fi înregistrate/ redare
la o singură încărcare cu energie a acumulatorului
Înregistrare (fotografii)
Înregistrare efectivă (filme)
Înregistrare continuă (filme)
Redare (fotografii)
Durata de timp cât se poate
înregistra
aprox. 165 min.
aprox. 60 min.
aprox. 100 min.
aprox. 300 min.
Numărul de
imagini
aprox. 330 imagini
–
–
aprox. 6000 imagini
• În tabelul de mai sus sunt prezentate duratele aproximative de înregistrare și numărul aproximativ
de imagini ce pot fi înregistrate când este folosit acumulatorul complet încărcat. Este posibil ca, în
realitate, numerele să varieze, în funcţie de condiţiile de folosire a camerei.
• Durata de înregistrare și numărul de imagini ce pot fi înregistrate sunt calculate în cazul folosirii unui
acumulator complet încărcat în următoarele condiţii :
– temperatura mediului ambiant de 25°C,
– la cameră este montat un obiectiv tip E PZ 16-50 mm F3.5-5.6 OSS
– folosind un suport media „Memory Stick PRO Duo", marca Sony (comercializat separat).
– pentru [Luminozitatea LCD] : [Manual] [±0]
• Numărul de fotografii este evaluat pe baza standardului CIPA (CIPA : Camera & Imaging Products
Association).
– pentru modul [Autofocus mode] (Auto Focalizare) este aleasă varianta [Single-shot AF],
– se înregistrează o imagine la fiecare 30 secunde,
– bliţul luminează stroboscopic la fiecare două poze,
– se porneşte şi se opreşte aparatul o dată la fiecare zece poze,
• Durata cât se pot înregistra filme, este evaluată pe baza standardului CIPA, în următoarele condiții:
– calitatea filmelor : AVCHD FH,
– „Înregistrare efectivă (filme)” : indică durata de timp aproximativă pentru înregistrare, cu titlu
orientativ, când sunt efectuate în mod repetat operații de înregistrare, zoom, standby pentru
înregistrare și pornire/ oprire a camerei.
– „Înregitrare continuă (filme)” : când înregistrarea continuă se încheie deoarece a fost atinsă limita
stabilită (de 29 minute), apăsați din nou butonul FILM, pentru a continua să înregistați. Nu sunt
efectuate alte operații cum ar fi cea de zoom.
76
Lista simbolurilor afişate pe ecran
Simbolurile sunt afişate pe ecran pentru a indica starea camerei.
Puteţi modifica interfaţa ecranului folosind opţiunea DISP (Afişarea conţinutului) a discului de
comandă.
Standby de înregistrare
Interfaţa grafică
Redare
1
Simbol afişat
Semnificaţie
Modul de înregistrare
Înregistrarea filmelor
Selecţia scenei
Recunoaşterea scenei
Card de memorie /
Transmitere
100
Numărul de fotografii
ce pot fi înregistrate
77
Simbol afişat
123 Min
Semnificaţie
Durata de înregistrare a
filmelor
Simbol afişat
Funcția NFC activată
Mod pentru avion
Formatul fotografiilor
16M 14M 8.4M
7.1M 4M 3.4M
RAW
Semnificaţie
Buton rotativ de
comandă
Dimensiunea
fotografiilor
Eroare de conectare
la vizorul electronic
(comercializat separat)
Avertizare de
supraîncălzire la vizorul
electronic (comercializat
separat)
Avertizare de
supraîncălzire
Fişierul cu baza de date
este complet ocupat /
Eroare legată de fişierul
cu baza de date
Calitatea fotografiilor
Modul de înregistrare a
filmelor
Mărire (zoom)
100%
Energia rămasă a
acumulatorului
×2.0
Zoom inteligent
×2.0
Zoom pentru imagini
clare
×2.0
Zoom digital
Bliţ în curs de încărcare
Modul de vizualizare
Sursă luminoasă AF
Vizionare live
Nu se înregistrează
sunet în cursul filmării
Reducerea zgomotului
produs de vânt
101-0012
Director de redare –
Numărul fişierului
Protecţie
DPOF
Comandă de imprimare
Emitere unde Wi-Fi
SteadyShot /
Avertizare SteadyShot
Starea de acționare prin
atingere (Declanșator
tactil/ Focalizare la
urmărire/ Acționare
tactilă dezactivată)
78
2
Simbol afişat Semnificaţie
Taste
3
Simbol afişat
Simbol afişat Semnificaţie
Semnificaţie
Declanşator zâmbet
Modul bliţ /
Reducere efect de ochi
roşii
Compensarea bliţului
Efecte de imagine
Modul drive
Indicatorul sensibilităţii la
detecţia zâmbetelor
Temporizator autoportret
Modul măsurare
Modul focalizare
Modul zonă de focalizare
4
Simbol afişat
Semnificaţie
Nivel
Detecţia feţelor
AWB
Puncte de autofocalizare
prin detecția fazei
Balans de alb
Starea de focalizare
7500K A7 G7
Efect de ten delicat
DRO/ Auto HDR
Încadrare automată a
autoportretelor
1/125
F3.5
Timp de expunere
Valoarea diafragmei
Măsurare manuală
±0.0
ISO400
Compensarea expunerii
Sensibilitatea ISO
AE blocat
Stil creativ
79
Simbol afişat
Semnificaţie
Indicatorul timpului de
expunere
Indicatorul diafragmei
REC 0:12
Durata de înregistrare a
filmelor (m:s)
2013-1-1
9:30AM
12/12
Data/ ora înregistrate
corespunzătoare imaginii
Numărul imaginii /
Numărul de imagini în
modul vizualizare
Apare când HDR nu a
funcţionat pentru imagine
Apare când opțiunea
[Efecte de imagine] nu a
acţionat asupra imaginii
Comutator pornit/ oprit
pentru declanșatorul
tactil / Anulează
autofocalizarea bazată pe
centru
Histogramă
80
Pentru a afla mai multe despre camera dvs.
(α Handbook)
Documentul „ Handbook” care explică în detaliu cum să folosiţi camera, este conţinut de discul
CD-ROM (funizat). Consultaţi în amănunt manualul de instrucţiuni pentru a afla cât mai multe lucruri
despre funcţiile camerei.
Pentru utilizatorii de Windows
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în cititorul de discuri al
calculatorului.
2 Faceţi clic pe [Handbook] (manual electronic).
3 Faceţi clic pe [Install] (instalare).
4 Porniţi manualul electronic „ Handbook” cu ajutorul simbolului de apelare rapidă
de pe desktop.
Pentru utilizatorii de Mac
1 Porniţi calculatorul şi introduceţi discul CD-ROM (furnizat) în cititorul de discuri al
calculatorului.
2 Selectaţi directorul [Handbook] (manual electronic) şi copiaţi fişierul „Handbook.
pdf” stocat în directorul [GB] (în limba engleză) pe calculatorul dvs.
3 După ce copierea se încheie, faceţi dublu-clic pe „Handbook.pdf”.
81
Soluţionarea problemelor
Dacă întâlniţi vreuna dintre următoarele probleme la camera dvs., încercaţi soluţiile prezentate în
continuare.
1 Verificaţi elementele prezentate în continuare (pag. 82 - 86). Consultați și
manualul de instrucțiuni „α Handbook” (PDF).
2 Scoateţi acumulatorul şi introduceţi-l din nou după circa un minut, apoi porniţi
alimentarea.
3 Iniţializaţi reglajele (pag. 64).
4 Consultaţi dealer-ul dvs. Sony sau un service autorizat local Sony.
Acumulator şi alimentare
Acumulatorul nu poate fi montat.
• Montaţi acumulatorul împingând cu muchia acestuia piedica (pag. 14).
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi dacă numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
Indicatorul perioadei de autonomie rămase este incorect sau, deşi este afişat un
indicator care arată că perioada de autonomie este suficientă, alimentarea încetează
prea curând.
• Aceste fenomene apar dacă utilizaţi camera într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută.
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat (pag. 14).
• Acumulatorul este uzat. Înlocuiţi-l cu altul nou.
Nu puteţi porni camera.
• Montați corect acumulatorul (pag. 14).
• Acumulatorul este descărcat. Înlocuiţi-l cu altul încărcat (pag. 14).
• Acumulatorul este uzat . Înlocuiţi-l cu altul nou.
82
Alimentarea se opreşte brusc.
• Când camera sau acumulatorul sunt prea fierbinți, camera afișează un mesaj de avertizare și se
oprește automat pentru a se proteja.
• Dacă nu folosiţi camera o anumită perioadă de timp, aceasta va trece în modul economic de
funcţionare, oprindu-se aproape complet. Pentru a reporni camera, acţionaţi-o, spre exemplu apăsând
pe jumătate butonul declanşator.
Indicatorul luminos de încărcare clipeşte când se încarcă acumulatorul.
• Puteţi utiliza numai un acumulator tip NP-FW50. Verificaţi dacă numărul de model al acumulatorului
este cel indicat.
• Dacă încărcaţi un acumulator care nu a fost utilizat o perioadă lungă de timp, indicatorul de încărcare
poate să clipească.
• Indicatorul de încărcare clipeşte în două moduri : des (la intervale de aprox. 0,3 secunde) şi rar (la
intervale de aprox. 1,3 secunde). Dacă indicatorul clipeşte des, scoateţi acumulatorul şi remontaţi-l
corect la cameră sau deconectați și reconectați cablul USB. Dacă indicatorul de încărcare clipeşte
în continuare des, acesta semnalează că există o problemă legată de acumulator. În cazul în care
indicatorul clipeşte rar, înseamnă că încărcarea a fost întreruptă deoarece temperatura mediului
ambiant este în afara domeniului de temperaturi acceptate pentru operaţia de încărcare. Încărcarea
va fi reluată şi indicatorul de încărcare se va aprinde din nou când temperatura mediului ambiant
revine în intervalul adecvat.
Încărcaţi acumulatorul în condiţii adecvate, când temperatura este cuprinsă între 10°C şi 30°C.
Acumulatorul nu s-a încărcat chiar dacă indicatorul luminos de încărcare s-a oprit.
• Acest fenomen apare când camera este folosită într-un loc cu temperatură foarte ridicată sau foarte
scăzută. Temperatura optimă pentru încărcarea acumulatorului este cuprinsă între 10°C şi 30°C
Acumulatorul nu este încărcat.
• Când acumulatorul nu este încărcat (indicatorul luminos de încărcare nu este aprins) cu toate că ați
urmat procedura corectă de încărcare, scoateți acumulatorul și reintroduceți-l corect sau deconectați
și reconectați cablul USB.
83
Înregistrarea imaginilor
Pe ecranul LCD nu este nimic afişat, când este pornită alimentarea
• Dacă nu acționați camera o anumită perioadă de timp, aceasta trece în modul de economisire a
energiei. Pentru a părăsi acest mod, acționați camera, de exemplu apăsând pe jumătate butonul
declanșator.
Obturatorul nu este eliberat.
• Folosiţi un card de memorie cu comutator de protejare la scriere, iar acesta este în poziţia LOCK
(blocat). Treceţi comutatorul în poziţia ce permite înregistrarea.
• Verificaţi capacitatea liberă de pe cardul de memorie.
• Nu puteţi înregistra imagini în timp ce este încărcat bliţul.
• Nu este corect montat obiectivul. Montaţi-l corect (pag. 19).
Înregistrarea durează mult timp.
• Este activată funcţia de reducere a zgomotului. Aceasta nu reprezintă o disfuncţionalitate.
• Înregistraţi în modul RAW. Deoarece fişierul de date RAW este unul mare, înregistrarea în acest
mod poate dura mai mult timp.
• [Auto HDR] procesează o imagine.
Imaginea nu este focalizată.
• Subiectul este prea apropiat. Verificaţi distanţa focală minimă pentru obiectivul folosit.
• Înregistraţi în modul manual de focalizare. Alegeţi pentru [Selectare AF/MF] varianta
[Autofocalizare].
• Nu este suficientă lumină în mediul ambiant.
• Obiectivul poate cere o focalizare specială. Folosiți una dintre variantele [Punct flexibil] sau modul
de focalizare manuală.
Bliţul nu funcţionează.
• Deplasați blițul în sus pe verticală (pag. 51).
• Blițul nu este corect montat. Detașați-l și montați-l la loc. (pag. 23).
• Nu puteți folosi blițul în următoarele moduri de înregistrare :
– [Variaţie: Continuă],
– [Înregistrare panoramică],
– [Scenă nocturnă], [Amurg - camera ținută în mână] și [Contra neclarității la mișcare] de la [Selecția
scenei],
– înregistrarea filmelor.
În imagine apar puncte circulare albe şi neclare când înregistraţi folosind bliţul.
• Particulele (de praf, polen etc.) din aer reflectă lumina bliţului şi astfel apar în imagine. Aceasta nu
reprezintă o disfuncţionalitate.
84
Reîncărcarea bliţului durează prea mult.
• Bliţul s-a declanşat succesiv la intervale scurte de timp. În asemenea cazuri, procesul de reîncărcare
va dura mai mult decât în mod obişnuit, pentru a se evita încălzirea excesivă a bliţului.
Imaginea înregistrată cu bliţul este prea întunecată.
• Dacă subiectul este în afara razei de acţiune a bliţului (distanţa până la care poate ajunge lumina
acestuia), imaginile vor fi întunecate deoarece subiectul nu este luminat de bliţ. Dacă modificaţi
sensibilitatea ISO, se va modifica şi raza de acţiune a bliţului (52).
Data şi ora sunt înregistrate incorect.
• Reglaţi corect data şi ora (pag. 25).
• Regiunea selectată cu opţiunea [Stabilire zonă] diferă de cea în care vă aflaţi. Alegeţi varianta
corectă pentru opţiunea MENIU T [Configurare] T [Stabilire zonă].
Valoarea diafragmei şi / sau viteza obturatorului clipesc.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat, fiind în afara domeniului de înregistrare disponibil.
Efectuaţi din nou reglajul corect.
Imaginea conţine mult alb (este prea luminoasă).
Apar zone luminoase neclare în imagine (Imagini “fantomă”).
• Imaginea a fost înregistrată în condiţii de iluminare cu o sursă puternică de lumină şi prin obiectiv
a pătruns prea multă lumină. Montaţi un parasolar (comercializat separat).
Colţurile imaginii sunt prea întunecate.
• Dacă este folosit un filtru sau parasolarul, demontaţi-le şi încercaţi să fotografiaţi din nou. În funcţie
de grosimea filtrului şi de montarea improprie a acestuia, filtrul sau parasolarul pot să apară parţial
în imaginea înregistrată. Proprietăţile optice ale unor obiective pot face ca părţile periferice ale
imaginii să apară prea întunecate (lumina fiind insuficientă). Puteţi compensa acest fenomen cu
ajutorul opţiunii [Compensare obiectiv : Umbre].
Ochii subiectului înregistrat apar de culoare roşie.
• Activaţi funcţia de reducere a efectului de ochi roşii [Red Eye Reduction].
• Apropiaţi-vă de subiect şi fotografiaţi de la o distanţă care să se încadreze în raza de acţiune a
bliţului (pag. 52), când acesta este utilizat.
Pe ecran apar şi rămân puncte.
• Aceasta nu este o disfuncţionalitate. Aceste puncte nu vor fi însă înregistrate (pag. 87).
Imaginea este neclară.
• Imaginea a fost înregistrată într-un spaţiu întunecos, fără bliţ, şi au intervenit mişcări nedorite ale
aparatului. Se recomandă utilizarea unui trepied sau a bliţului (pag. 51). Modurile [Amurg - camera
ţinută în mână] şi [Contra neclaritate la mişcare] de la [Selecţia Scenei] (pag. 45) , sunt de asemenea
eficiente pentru reducerea neclarităţii.
Valoarea expunerii apare intermitent pe ecranul LCD.
• Subiectul este prea luminos sau prea întunecat pentru domeniul de măsură al camerei.
85
Vizualizarea imaginilor
Camera foto nu poate reda imagini
• Aţi modificat denumirea fişierului/directorului cu ajutorul unui calculator.
• Nu este garantată redarea unei imagini cu această cameră foto dacă a fost modificată cu ajutorul
calculatorului sau dacă a fost înregistrată cu alt model de cameră decât al dvs.
• Camera foto este în modul USB. Decuplați camera de la calculator.
• Folosiți „PlayMemories Home” pentru a copia imagini stocate în memoria calculatorului dvs. la
cameră pentru a le reda cu aceasta.
86
Măsuri de precauţie
Cu privire la funcţiile disponibile pentru
camera dvs.
• Camera dvs. este compatibilă cu 1080 60i sau
cu 1080 50i.
Pentru a afla care este compatibilitatea camerei
pe care o deţineţi, consultaţi următoarele
marcaje aflate în partea de jos a aparatului :
1080 60i camera este compatibilă cu: 60i
1080 50i camera este compatibilă cu: 50i
• Această cameră poate înregistra filme în
modurile 1080 60p/ 50p. Spre deosebire de
filmele obişnuite care sunt înregistrate în sistem
de scanare intercalat, camera înregistrează
într-un sistem de scanare progresivă. care
măreşte rezoluţia şi vă permite să înregistraţi
filme mai cursive şi mai pline de realism.
Crearea unui fișier de baze de
date
• Dacă introduceți în cameră un card de memorie
care nu conține nici un fișier de baze de date
și porniți alimentarea, camera va crea automat
un fișier de baze de date folosind o parte din
capacitatea cardului de memorie. Procesul
poate dura mai mult timp și nu puteți acționa
aparatul până ce nu se încheie procesul. Dacă
apare o eroare legată de fișierul cu baza de date,
exportați toate imaginile la calculator folosind
„PlayMemories Home”, apoi formatați cardul
de memorie cu ajutorul camerei.
Note privind ecranul LCD
• Ecranul LCD este produs printr-o tehnologie
de foarte mare precizie astfel încât 99,99%
dintre pixeli să fie operaţionali. Cu toate
acestea, este posibil ca unele puncte minuscule
negre şi/sau luminoase (de culoare albă, roşie,
albastră sau verde) să apară constant pe ecranul
LCD. Apariţia acestor puncte este normală în
procesul de producţie şi nu afectează în nici
un fel înregistrarea.
Puncte negre, albe,
roşii, albastre şi verzi
• Nu apucaţi camera de ecranul LCD.
• În partea din spate a ecranului LCD există un
magnet. Nu aşezaţi obiecte care sunt afectate
de câmpuri magnetice, cum ar fi dischete sau
cărţi de credit, între ecranul LCD şi corpul
camerei.
Magnet
• În locuri cu temperatură redusă pot apărea
dâre pe ecran. Aceasta nu reprezintă o
disfuncţionalitate. Când porniţi camera în
locuri răcoroase, este posibil ca ecranul LCD
să se întunece temporar.
87
• Nu apăsaţi ecranul LCD deoarece acesta se poate
deteriora sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• Nu expuneţi camera la radiaţii solare directe.
Dacă razele soarelui sunt focalizate pe un
obiect aflat în apropiere, poate lua foc. Când
trebuie să expuneţi camera la soare, aveţi grijă
să montaţi capacul obiectivului.
Note privind folosirea obiectivului şi a
accesoriilor
• Se recomandă să folosiţi obiective şi accesorii
marca Sony, special proiectate pentru a
corespunde caracteristicilor acestei camere.
Folosirea unor produse realizate de alte firme
poate conduce la diminuarea capacităţii de
funcţionare a camerei sau la producerea
de accidente, ori de disfuncţionalităţi ale
camerei.
Cu privire la conectorului inteligent
pentru accesorii tip 2
• Puneţi comutatorul de alimentare al camerei
în poziţia Oprit (Off) înainte de a monta sau
demonta un accesoriu, cum ar fi bliţul, la
conectorul inteligent pentru accesorii tip 2.
Când montaţi un accesoriu, cuplaţi-l la capătul
conectorului inteligent pentru accesorii tip 2 şi
prindeţi-l cu şurubul. Aveţi grijă ca accesoriul
să fie bine fixat la cameră.
88
Nu folosiţi / nu depozitaţi aparatul
în următoarele locuri
• În locuri cu temperatură foarte mare, extrem de
uscate sau de umede.
În astfel de locuri cum ar fi într-o maşină parcată
la soare, este posibil să se deformeze corpul
camerei sau pot apărea disfuncţionalităţi.
• Sub razele directe ale soarelui sau în apropierea
surselor de încălzire.
Este posibil să se deformeze sau să se
decoloreze corpul camerei sau pot apărea
disfuncţionalităţi.
• În locuri supuse vibraţiilor.
• În zone plasate în câmpuri magnetice
puternice.
• În locuri cu mult praf sau nisip.
Aveţi grijă să nu lăsaţi praful sau nisipul să
pătrundă în camera dvs. foto. Acestea pot
genera disfuncţionalităţi care, uneori, nu mai
pot fi remediate.
Cu privire la zona de prindere
• Zona de prindere a camerei este protejată cu o
acoperire specială care se poate deteriora dacă
este frecată cu un material textil de culoare
închisă, cu o bucată de piele etc.
La depozitare
• Aveţi grijă să montaţi capacul obiectivului când
nu folosiţi aparatul.
Îngrijire
Suprafața ecranului LCD este acoperită cu un
strat subțire, care se poate desprinde dacă este
zgâriat.
Vă rugăm să țineți seama de următoarele cu
privire la manevrare și îngrijire :
• grăsimea sau crema de mâini rămasă pe ecranul
LCD de pe mâinile dvs. pot dizolva acoperirea
acestuia. Dacă astfel de substanțe ajung pe
ecranul LCD, ștergeți-le imediat.
• Ștergerea cu forță, folosind hârtie din material
textil sau alte materiale, poate deteriora
acoperirea.
• Înainte de a șterge praful, murdăria sau nisipul
folosiți un dispozitiv suflător pentru a îndepărta
impuritățile.
• Când ștergeți murdăria, ștergeți ușor suprafața
cu o bucată de pânză moale pentru ștergerea
ochelarilor.
În legătură cu temperatura
camerei
Când folosiţi în mod continuu camera o perioadă
îndelungată de timp, temperatura acesteia sau
a acumulatorului poate creşte foarte mult,
devenind fierbinţi. Această nu reprezintă o
disfuncţionalitate.
În legătură cu temperaturile de
funcţionare
Camera este proiectată pentru a fi folosită la
temperaturi cuprinse între 0°C şi 40°C. Nu
este recomandată fotografierea în locuri cu
temperaturi extrem de ridicate sau de scăzute,
care nu se încadrează în intervalele indicate
mai sus.
Pentru a preveni condensarea umezelii
Când deplasaţi camera foto dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, izolaţi aparatul într-o pungă de plastic
şi lăsaţi-l în noile condiţii, pentru adaptare, circa
o oră.
Dacă a condensat umezeala
Opriţi camera foto şi aşteptaţi aproximativ o oră
să se evapore umezeala. Ţineţi seama că dacă
încercaţi să fotografiaţi cât timp există umezeală
condensată pe lentile, imaginile nu vor fi clare.
Bateria reîncărcabilă din interiorul
aparatului
Această cameră are în interior o baterie
reîncărcabilă cu ajutorul căreia sunt reţinute
data, ora şi alte reglaje, indiferent dacă aparatul
este pornit sau oprit.
Această baterie reîncărcabilă se încarcă în mod
continuu atât timp cât folosiţi camera. Dacă însă
veţi utiliza camera foto numai pe perioade scurte
de timp, bateria se va descărca treptat, iar dacă nu
folosiţi deloc aparatul aproximativ 3 luni, aceasta
se va descărca în totalitate.
În acest caz, aveţi grijă să încărcaţi bateria
reîncărcabilă înainte de a utiliza camera foto.
Puteţi folosi camera digitală cu toate că respectiva
baterie este descărcată, atât timp cât nu înregistraţi
data şi ora.
Dacă aparatul foto revine la reglajele implicite
implicite de fiecare dată când încărcaţi bateria
reîncărcabilă, este posibil ca aceasta să se uzeze
definitiv. Consultaţi dealer-ul Sony sau un service
Sony autorizat.
În legătură cu condensarea
umezelii
Când camera este adusă direct dintr-un loc cu
temperatură scăzută într-unul cu temperatură
ridicată, este posibil ca umezeala să condenseze
în interiorul sau pe exteriorul acesteia.
Condensarea umezelii poate cauza
disfuncţionalităţi aparatului.
89
Metoda de încărcare a bateriei
reîncărcabile din interiorul aparatului
Introduceţi un acumulator încărcat în aparat
sau conectaţi camera la o priză de perete cu
ajutorul adaptorului de reţea (nu este furnizat)
şi lăsaţi camera timp de 24 de ore sau mai mult
cu alimentarea oprită.
Note privind cardurile de memorie
• Nu ataşaţi o etichetă etc. la un card de memorie
sau la adaptorul de card deoarece aceasta poate
cauza disfuncţionalităţi.
Note privind dezafectarea sau
transferul camerei
Pentru protecția informațiilor personale, efectuați
următoarele operații înainte de a dezafecta sau
transfera camera :
• [Inițializare] T [Revenire la reglaje din fabrică]
(pag. 64).
Note privind înregistrarea/redarea
• Când folosiţi un card de memorie pentru prima
dată cu această cameră foto, se recomandă
formatarea acestuia cu ajutorul camerei, înainte
de a înregistra, pentru a se obţine performanţe
mai stabile ale cardului. Ţineţi însă seama că
în urma operaţiei de formatare, toate datele
conţinute de cardul de memorie vor fi şterse,
fără a mai putea fi recuperate ulterior. De aceea,
aveţi grijă să salvaţi datele care vă interesează
pe hard diskul unui calculator, înainte de a
formata cardul de memorie.
• Dacă efectuaţi operaţii repetate de înregistrare/
ştergere, este posibil să apară o fragmentare a
datelor aflate pe cardul de memorie. Ca urmare,
este posibil ca să nu mai poată fi stocate sau
înregistrate filme pe cardul de memorie.
Într-un astfel de caz, stocaţi imaginile conţinute
de cardul de memorie pe hard diskul unui
calculator sau pe alt dispozitiv de stocare a
datelor, apoi formataţi cardul de memorie
(pag. 64).
90
• Nu se acordă compensaţii pentru conţinutul
înregistrat chiar dacă înregistrarea sau redarea
nu sunt posibile datoriră unei disfuncţionalităţi
a camerei sau a cardului de memorie etc.
• Pentru a evita riscul de pierdere a datelor,
copiaţi întotdeauna datele pe un alt suport media
(realizaţi copii de siguranţă).
• Înainte de a înregistra evenimente unice,
efectuaţi o înregistrare de probă pentru a vă
asigura că aparatul funcţionează corect.
• Acest aparat nu rezistă la praf, stropire sau
udare.
• Nu îndreptaţi camera spre soare sau spre alte
surse de lumină puternică deoarece se poate
deteriora camera foto.
• Nu priviţi spre soare sau spre altă sursă de lumină
puternică prin obiectivul demontat deoarece vă
poate fi afectată iremediabil vederea sau este
posibil să se deterioreze obiectivul.
• Nu folosiţi camera în apropierea surselor de
unde radio puternice sau a emiţătoarelor de
radiaţii. Redarea sau înregistrarea corectă a
imaginilor poate fi imposibilă.
• Folosirea camerei în locuri cu mult praf
sau nisip poate conduce la apariţia de
disfuncţionalităţi.
• În cazul în care condensează umezeala în
interiorul camerei foto aveţi grijă ca aceasta
să se evapore înainte să mai utilizaţi aparatul
(pag. 89).
• Nu agitaţi şi nu loviţi camera. Pe lângă
disfuncţionalităţi şi imposibilitatea de a
înregistra imagini, aceasta poate face inutilizabil
suportul de memorie sau poate conduce
la deteriorarea sau la pierderea datelor de
imagine.
• Curăţaţi suprafaţa bliţului cu o bucată de
pânză moale. Datorită căldurii produse la
declanşarea bliţului, pe suprafaţa acestuia pot
adera impurităţi care să se carbonizeze sau să
emită fum.
• Aveţi grijă să nu lăsaţi camera sau accesoriile
acesteia la îndemâna copiilor. Cardul de
memorie etc. poate fi înghiţit de aceştia. Dacă
totuşi se produce un astfel de eveniment nedorit,
consultaţi imediat un doctor.
Cu privire la compatibilitatea
datelor
• Această cameră corespunde cu standardul
universal DCF (Design rule for Camera File
system – Reguli de proiectare pentru sistemul
de fișiere al camerelor) stabilit de JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association – Asociația industriilor
electronică și de tehnologia informațiilor din
Japonia).
• Nu este garantată redarea cu alt echipament
a imaginilor înregistrate cu camera dvs. şi
nici redarea cu această cameră a imaginilor
înregistrate sau editate cu alte echipamente.
Importul de filme în format AVCHD
la un calculator
• Când importaţi filme în format AVCHD la
un calculator cu sistem de operare Windows,
utilizaţi aplicaţia software „PlayMemories
Home” de pe CD-ROM-ul furnizat.
Cum se pot opri temporar funcțiile
de rețea wireless (fără fir) – Wi-Fi
etc.
• Când vă aflați la bordul unui avion etc., puteți
opri temporar funcțiile de rețea Wi-Fi wireless
(fără fir). Selectați [Reglaje de rețea] T [Mod
pentru avion] T [Activat].
• Dacă alegeți pentru opțiunea [Mod pentru avion]
varianta [Activat], pe ecran va apărea simbolul
Note privind imaginile RAW
• Pentru a viziona imagini RAW înregistrate
cu camera, este necesară aplicaţia „Image
Data Converter” de pe CD-ROM-ul furnizat.
Dacă nu intenţionaţi să modificaţi imaginile
înregistrate, vă recomandăm să le înregistraţi
folosind formatul JPEG.
Note privind redarea de filme cu alte
echipamente
• Această cameră utilizează Profilul Înalt MPEG-4
AVC/H.264 pentru formatul de înregistrare
AVCHD. Filmele înregistrate în format AVCHD
cu această cameră nu pot fi redate cu următoarele
aparate:
– alte echipamente compatibile cu formatul
AVCHD care nu sunt compatibile cu Profilul
Înalt
– echipamente care nu sunt compatibile cu
formatul AVCHD.
• Această cameră foloseşte şi Profilul de bază
MPEG-4 AVC/H.264 pentru înregistrarea
în format MP4. Din acest motiv, filmele
înregistrate în format MP4 cu acest aparat nu
pot fi redate decât cu echipamente compatibile
cu MPEG-4 AVC/H.264.
• Discurile înregistrate la o calitate HD a
imaginilor (Înaltă definiţie) pot fi redate numai
cu echipamente compatibile AVCHD. Playerele sau recorderele DVD nu pot reda discuri
cu imagini HD deoarece nu sunt compatibile
AVCHD. Există, totodată, pericolul ca, discurile
HD, odată introduse în astfel de aparate, să nu
mai poată fi scoase.
• Filmele 1080 60p/50p pot fi redate numai cu
echipamente compatibile cu acest format.
Note privind LAN wireless
• În cazul în care camera dvs. este pierdută sau
furată, Sony nu își asumă nici o răspundere
pentru pierderile sau pagubele cauzate de
accesul sau utilizarea ilegale ale punctelor de
acces înregistrate la cameră.
(avion).
91
Avertizări privind drepturile de
autor
• Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale pot fi protejate de drepturi
de autor. Înregistrarea neautorizată a unor astfel
de materiale poate contravine prevederilor legii
drepturilor de autor.
Imaginile folosite în acest manual
• Fotografiile folosite în acest manual pentru
exemplificare sunt imagini reproduse şi nu
reprezintă imagini înregistrate efectiv cu această
cameră.
Cu privire la specificaţiile datelor
descrise în acest manual
• Datele cu privire la performanţe şi specificaţii
sunt definite în următoarele condiţii, cu excepţia
cazurilor în care este altfel descris în manual:
– când temperatura obişnuită a mediului
ambiant este de 25 °C
– la folosirea unui acumulator care este încărcat
timp de o oră după ce indicatorul luminos
ÎNCĂRCARE se stinge.
92
Specificaţii
x Camera
[Sistem]
Tip de cameră
Cameră digitală cu obiective
interschimbabile
Obiectiv
cu montură tip E
[Senzor de imagine]
Senzor de imagine
Format APS-C (23,5 × 15,4 mm) senzor
de imagine CMOS
Numărul total de pixeli ai camerei
cca. 16.700.000 pixeli
Numărul de pixeli eficace ai camerei
cca. 16.100.000 pixeli
[Anti-Dust] (anti-praf)
Sistem
Acoperire de protecţie împotriva încărcării
de pe filtrul trece-jos şi de pe mecanismul
de vibraţie electromagnetică
[Sistem de Autofocalizare]
Sistem
Autofocalizare hibridă rapidă (sistem
de detecție a fazei/ sistem de detecție a
contrastului)
Domeniul de sensibilitate
De la 0 EV la 20 EV
(echivalent ISO 100, pentru obiective cu
F2.8)
[Comanda expunerii]
Modul de măsurare
Senzor de imagine cu 1200 de segmente
Domeniul de măsurare
de la 0 EV la 20 EV (echivalent ISO 100,
pentru obiective cu F2.8)
Sensibilitatea ISO (Index de expunere
recomandat)
• Fotografii : AUTO, ISO între 100 şi
25600
• Filme : AUTO, ISO între 100 şi 6400
Compensarea expunerii
± 3,0 EV (pas de 1/3 EV)
[Obturator]
Tip
Controlat electronic, transversalvertical, tip plan focal
Domeniul vitezelor
• Fotografii : între 1/4000 secunde şi
30 secunde, BULB
• Filme : între 1/4000 secunde şi 1/4
secunde (pas de 1/3 EV),
– la echipamente compatibile
cu 1080 60i până la 1/60 în
modul AUTO (până la 1/30
secunde în modul [Obturator
lent automat])
– la echipamente compatibile cu
1080 50i până la 1/50 secunde
în modul AUTO (până la 1/25
secunde în modul [Obturator
lent automat])
Viteza de sincronizare a bliţului
1/160 secunde
[Suport de înregistrare]
• Card “Memory Stick XC Duo”,
• Card “Memory Stick PRO Duo”,
• Card de memorie SD,
[Ecran LCD]
Panou LCD
panoramic, 7,5 cm (tip 3,0) drive TFT
Număr total de puncte
921.600 puncte
93
[Conectori de intrare / ieşire]
USB : Micro USB tip B
HDMI : minimufă HDMI tipC
[Alimentare]
Acumulator utilizat
Acumulator reîncărcabil tip NP-FW50
[Consum de putere]
• la folosirea unui obiectiv OSS,
E PZ 16-50 mm F3.5-5.6*
Aprox. 2,7 W
* furnizat împreună cu modelele
NEX-5TL/NEX-5TY
[Altele]
Exif Print
Compatibil
PRINT Image Matching III
Compatibil
DPOF
Compatibil
Dimensiuni (Compatibil CIPA)
aprox. 110,8 × 58,8 × 38,9 mm
(L / Î / A)
Masă (compatibil CIPA)
aprox. 276 g (cu acumulator şi card de
memorie „Memory Stick PRO Duo”)
aprox. 218 g (numai corpul camerei)
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ +40°C
Format fişier :
• Fotografii : compatibil JPEG (DCF Ver.
2.0, Exif Ver. 2.3, MPF Baseline), RAW
(format ARW 2.3 Sony)
• Film (format AVCHD) :
format AVCHD Ver. 2.0 compatibil
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
* Produs sub licenţă Dolby
Laboratories.
94
• Film (format MP4)
– Video: MPEG-4 AVC/H.264
– Audio: MPEG-4 AAC-LC 2 canale
Comunicaţie USB
USB de mare viteză (compatibil USB 2.0)
[LAN Wireless]
Exif Print
IEEE 802.11 b/g/n
Banda de frecvențe :
2,4 GHz
Securitate :
WEP/ WPA-PSK/ WPA2-PSK
Metoda de conectare :
WPS (Configurare Wi-Fi Protejată)/
Manual
Metoda de access :
Mod infrastructură mode
NFC :
compatibil cu marcajul NFC Forum
Tip 3
x Bliţ HVL-F7S
Număr de referinţă bliţ :
GN 7 (în metri, pentru ISO 100)
Perioada de reîncărcare : aprox. 4 sec.
Acoperirea bilţului :
acoperire obiectiv 16 mm
(distanţa focală indicată de obiectiv)
Compensarea bliţului :
± 2,0 EV (pas de 1/3 EV)
Dimensiuni (aprox.) :
35,9 mm × 23,8 mm × 42,7 mm
Masă (aprox.) :
20,4 g
x Adaptor de c.a. tip AC-UB10C/
UB10D
Parametrii la intrare :
100 - 240V curent alternativ ;
50/60 Hz ;
70 mA
Parametrii la ieşire :
5 V curent continuu ;
0,5 A
Intervalul de temperaturi la funcţionare :
0°C ÷ + 40°C
Intervalul de temperaturi la depozitare :
– 20°C ÷ + 60°C
Dimensiuni maxime :
aprox. : 50 × 22 × 54 mm (L / Î / A)
Masă :
• Pentru S.U.A. şi Canada : aprox. 48 g
• Pentru alte ţări sau regiuni decât S.U.A.
şi Canada : aprox. 43 g
x Acumulator NP-FW50
Acumulator folosit :
Acumulator cu ioni de litiu
Tensiune maximă :
8,4 V curent continuu
Tensiune nominală :
7,2 V curent continuu
Tensiune maximă la încărcare :
8,4 V curent continuu
Intensitatea maximă a curentului la
încărcare
1,02 A
Capacitate :
• obişnuită :
7,7 Wh (1080 mAh)
• minimă :
7,3 Wh (1020 mAh)
Dimensiuni maxime
31,8 × 18,5 × 45 mm (L / Î / A)
Masa aprox. 57 g
95
x Obiectiv
Obiectiv
Cameră
Distanţă focală echivalentă cu
formatul 35 mm*2 (mm)
Obiectiv grup-elemente
Unghi de vizualizare*2
Focalizare minimă*3 (m)
Mărire maximă (×)
f-stop minimă
Diametrul filtrului (mm)
Dimensiuni
(max. diametru × înălţime) (mm)
Masă (g)
SteadyShot
Obiectiv de zoom
E16 – 50 mm*1
NEX-5TL/ 5TY
Obiectiv de zoom tip
E55 – 210 mm
NEX-5TY
24 – 75
82,5 - 315
8–9
83° – 32°
0,25 – 0,3 (0,82 – 1)
0,215
f/22 – f/36
40,5
9-13
28,2° - 7,8°
1,0 (3,28)
0,225
f/22 - f/32
49
64,7 × 29,9
63,8 × 108
116
Disponibilă
345
Disponibilă
*1 Zoom de putere.
*2 Valorile pentru distanţa focală echivalentă cu formatul 35 mm şi unghiul de vizualizare se bazează pe camere digitale echipate cu senzor de imagine dimensionat APS-C.
*3 Focalizarea minimă reprezintă cea mai scurtă distanţă de la senzorul de imagine la subiect.
Design-ul şi specificaţiile pot fi modificate fără să fiţi avizaţi.
Despre distanţa focală
• Unghiul de imagine al acestei camere este mai îngust decât al unui aparat foto cu film, în format 35
mm. Puteţi să aflaţi echivalenţa aproximativă a distanţei focale cu cea a unui aparat foto cu film,
în format 35 mm şi să fotografiaţi la acelaşi unghi al imaginii, mărind cu jumătate distanţa focală a
obiectivului dvs.
Spre exemplu : utilizând un obiectiv de 50 mm, puteţi obţine echivalentul aproximativ al unuia de
75 mm folosit de un aparat foto cu film, în format 35 mm.
Informaţii suplimentare legate de acest
produs, precum şi răspunsuri la cele
mai frecvente întrebări puteţi găsi
pe Site-ul nostru de Internet dedicat
clienţilor.
http://www.sony.net/
96
Mărci înregistrate
•
, „Memory
Stick”,
, „Memory Stick PRO”,
, „Memory Stick Duo”,
, „Memory Stick PRO Duo”,
, „Memory Stick
PRO-HG Duo”,
, „Memory Stick XC-HG”,
, „MagicGate”,
„Bravia”,
„Memory Stick Micro”
„PhotoTV HD, „PlayMemories Camera Apps” și „InfoLITHIUM” sunt mărci comerciale ale Sony
Corporation.
• Blu-ray Disc™ şi Blu-ray™ sunt mărci comerciale ale Blu-ray Disc Association.
• „AVCHD Progressive” şi sigla „AVCHD Progressive” sunt mărci comerciale ale Panasonic
Corporation şi Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.
• Microsoft, Windows şi Windows Vista sunt mărci înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation din Statele Unite şi/sau din alte ţări.
• HDMI, sigla HDMI şi High-Definition Multimedia Interface sunt mărci de comerţ sau mărci comerciale
înregistrate ale HDMI Licensing LLC.
• Mac şi MacOS sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Apple Inc.
• iPhone și iPad este marcă de comerţ a Apple Inc., înregistrată în S.U.A. şi în alte ţări.
• iOS este marcă de comerț sau marcă de comerț înregistrată a Cisco Systems Inc.
• Intel, Intel Core şi Pentium sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale Intel
Corporation.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi și Wi-Fi PROTECTED SET-UP sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate
ale Wi-Fi Alliance.
• Android este marcă de comerț înregistartă a Google Inc.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt mărci comerciale ale Digital Living Network Alliance.
• Marcajul N este marcă de comerț sau marcă de comerț înregistartă a NFC Forum, Inc în Statele Unite
şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este mărcă de comerţ a SD-3C, LLC.
• Eye-Fi este marcă de comerţ a Eye-Fi Inc.
• „ ” şi „PlayStation” este marcă de comerţ a Sony Computer Entertainment Inc.
• Adobe este marcă de comerţ înregistrată sau marcă de comerţ a Adobe Systems Incorporated în
Statele Unite şi / sau în alte ţări.
• În plus, denumirile produselor şi sistemelor folosite în acest manual sunt, în general, mărci comerciale
înregistrate sau mărci comerciale ale dezvoltatorilor şi producătorilor respectivi. În continuare, în
acest manual nu vor apărea, însă, în fiecare caz, marcajele ™ sau ®.
97
• Adăugaţi divertisment suplimentar cu ajutorul echipamentului dvs. PlayStation 3, preluând aplicaţia
pentru PlayStation 3 de la magazinul PlayStation (unde este disponibil).
• Folosirea aplicaţiei pentru PlayStation 3 necesită un cont PlayStation Network (de reţea) şi preluarea
respectivei aplicaţii. Acestea sunt accesibile în zonele unde există magazine PlayStation.
98
Index
A
Activităţi sportive....................................... 45
Acționare tactilă ................................... 34, 63
Acumulator ................................................ 14
Durata de încărcare ................................ 14
AEL w/ declanșare ..................................... 60
AF Micro Adj ............................................. 62
AF, sursă luminoasă .................................. 60
AF declanșată de privire ............................ 61
Afișare conținut .......................................... 59
Afișare adresă MAC................................... 65
Afișare spațiu de pe cardul de memorie ..... 64
Afișaj tactil ................................................. 34
Amurg - cameră în mână............................ 45
Aplicație ..................................................... 60
Apus de soare ............................................. 45
Asistență MF .............................................. 60
Auto inteligent ........................................... 44
Auto superior ............................................. 49
Autofocalizare
mod.......................................................... 56
zonă ......................................................... 56
Avion, mod pentru ~ ................................. 65
B
Baleierea imaginilor panoramice ............... 47
Balans de alb .............................................. 58
Bliţ umplere ............................................... 51
Buton DISP (Monitor) ............................... 57
Buton MOVIE (Film) ................................ 63
Buton rotativ de comandă .......................... 33
C
Calculator ................................................... 68
Calibrare..................................................... 64
Calitate ....................................................... 57
Card de memorie ........................................ 21
Caroiaj ........................................................ 60
Comanda defocalizarea fundalului ............ 38
Compensarea bliţului ................................. 58
Compensare expunere ................................ 40
Compensare obiectiv : aberație de culoare 62
Compensare obiectiv : distorsiune ............. 62
Compensare obiectiv : umbră .................... 62
Configurare ................................................ 60
Condensarea umezelii ................................ 89
Contra neclarității la mișcare ..................... 45
Convertor Data Image ................................ 71
Creativitate foto ......................................... 37
CTRL FOR HDMI ..................................... 64
Culoare
Contur...................................................... 61
Interfață ................................................... 63
D
Data / Ora, stabilire .............................. 25, 63
Declanșator tactil ................................. 27, 56
Declanşator zâmbet .................................... 56
Defocalizare fundal .................................... 38
Denumire director ...................................... 64
Desemnarea feţelor .................................... 56
Detecţia feţelor ........................................... 56
Diafragmă, prioritate .................................. 48
Dimensiunea imaginii .......................... 53, 57
Director
nou ........................................................... 64
Disc de comandă ........................................ 32
DISP (Conținut interfață) ........................... 42
Drive, mode................................................ 56
DRO/Auto HDR......................................... 58
E
Economisire energie.................................... 63
Editare denumire echipament ..................... 65
Efecte de imagine .................................. 39, 58
Expunere manuală ....................................... 44
Extragerea imaginilor Auto superior ........... 61
Eye-Fi.......................................................... 65
F
Film ............................................................. 28
Fişier, număr ............................................... 64
Focalizare la urmărire ................................. 56
Format fişier film................................... 53, 58
Format de imagine ...................................... 57
Formatare .................................................... 64
Fn (Buton funcție) ....................................... 52
99
G
Ghid de asistență ......................................... 36
H
Handbook, manual de instrucțiuni .............. 81
High ISO NR............................................... 62
I
Imagine largă............................................... 63
Image data convertor................................... 71
Inteligent auto .............................................. 44
Index imagini ............................................... 59
Iniţializare .................................................... 64
Instalare ........................................................ 68
Interfaţă
ghid de asistență ....................................... 63
de redare .................................................... 63
de redare în direct ...................................... 60
vizor (DISP) .............................................. 57
LCD (DISP) .............................................. 57
ISO, sensibilitate .......................................... 58
Î
Înregistrare
audio film .................................................. 62
continuă ..................................................... 41
panoramică ................................................ 46
Încadrare autoportret .................................... 56
Încărcare acumulator, durată ........................ 14
L
Limbă ...........................................................63
Lista recomandărilor de înregistrare ............57
Luminozitatea LCD .....................................63
Luminozitatea vizor .....................................63
M
Mac ..............................................................69
Macro ...........................................................45
Manual de instrucțiuni α Handbook.............81
Mărire imagine .............................................59
Meniu ...........................................................55
Meniu de pornire ..........................................63
MF Assist .....................................................61
MF Assist Time ............................................61
100
Mod
autofocalizare ........................................... 56
pentru avion.............................................. 65
bliț ............................................................ 51
curățare ..................................................... 64
demonstrativ ............................................. 64
drive ......................................................... 56
film ........................................................... 28
fotografii ................................................... 26
înregistrare ............................................... 44
de măsurare .............................................. 58
vizualizare ................................................ 59
N
NFC ..............................................................73
Nivel.............................................................42
Nivel contur .................................................61
O
Obiectiv ........................................................19
P, Q
Panoramă......................................................46
Panoramă: direcție .......................................57
Peisaj ............................................................45
Perioadă până la trecerea în modul
economic ...................................................63
Personalizare taste ........................................63
PlayMemory Home ......................................70
Portret...........................................................45
Portret în noapte ...........................................45
Preluare aplicații ..........................................72
Programare auto ...........................................49
Prezentare de imagini ...................................59
Prioritate timp de expunere ..........................47
Prioritate diafragmă .....................................48
Protejare .......................................................59
R
Recomandări de înregistrare ....................... 36
Recuperare BD imagini............................... 64
Redare ......................................................... 29
Reducere ochi roşii ..................................... 60
Reducerea zgomotului la sensibilitate
înaltă ......................................................... 62
Reducerea zgomotului produs de vânt ........ 62
Reducerea zgomotului produs de expunere
îndelungată ............................................... 62
Reglaje
ceas ........................................................... 25
de înregistrare ........................................... 58
de volum ................................................... 59
Reluare automată ........................................ 60
Resetare
reglaje de rețea ......................................... 65
revenire la valori implicite ....................... 64
revenire la valorile din fabrică ................. 64
SSID/PW .................................................. 65
Rezoluție HDMI.......................................... 64
Rotire........................................................... 59
S
Scenă nocturnă ............................................ 45
Selectare AF/MF ......................................... 56
Selectare foto/ film ...................................... 59
Selectare director de înregistrare ................ 64
Selecţia scenei (SCN) ................................. 45
Semnale sonore ........................................... 63
Simboluri..................................................... 77
Software ...................................................... 68
Soluţionarea problemelor ............................ 82
Spaţiu de culoare ......................................... 61
Spațiu liber de pe cardul de memorie,
afișare ....................................................... 64
Specificaţii .................................................. 93
Specificații pentru imprimare ...................... 59
Stil creativ ................................................... 58
Stabilire dată / oră ................................. 25, 63
Stabilire vizor/ LCD.................................... 60
Stabilire punct de acces ............................... 65
Stabilire zonă .............................................. 63
SteadyShot, funcţie~ ................................... 61
Sursă luminoasă AF .................................... 60
Ş
Ştergere ................................................. 31, 59
T, Ţ
Taste ............................................................ 33
Telecomandă inteligentă încorporată .... 60, 73
Temporizator ............................................... 40
Temporizator autoportret ............................ 61
Temporizator (Continuu) ............................ 41
Ten delicat ................................................... 57
Transmisie, reglaje ...................................... 65
Transmitere
la calculator .............................................. 59
la telefonul inteligent ............................... 59
U
Urmărire cu prioritate a fețelor ................... 62
USB, conexiune .......................................... 64
V
Versiune....................................................... 64
Vizualizare la televizor ............................... 54
TV compatibil cu cablu HDMI ................ 54
TV compatibil cu rețeaua ......................... 54
Volum, reglaje ............................................. 59
W
Windows ............................................... 60, 63
Wi-Fi ....................................................... 8, 65
WPS Push.................................................... 65
Z
Zonă de AF...................................................56
Zonă de AF de detecție a fazei .....................60
Zoom ......................................................50, 56
digital ........................................................61
pentru imagini clare ..................................61
101
http.//www.sony.ro
RO
Dezafectarea echipamentelor electrice şi electronice vechi (Valabil în Uniunea
Europeană şi în celelalte state europene cu sisteme de colectare separate)
Acest simbol marcat pe un produs sau pe ambalajul acestuia indică faptul că respectivul produs
nu trebuie considerat reziduu menajer în momentul în care doriţi să îl dezafectaţi. El trebuie dus la
punctele de colectare destinate reciclării echipamentelor electrice şi electronice.
Dezafectând în mod corect acest produs veţi ajuta la prevenirea posibilelor consecinţe negative asupra
mediului înconjurător şi sănătăţii oamenilor care pot fi cauzate de tratarea inadecvată a acestor reziduuri.
Reciclarea materialelor va ajuta totodată la conservarea resurselor naturale. Pentru mai multe detalii legate de
reciclarea acestui produs, vă rugăm să consultaţi biroul local, serviciul de preluare a deşeurilor sau magazinul
de unde aţi achiziţionat produsul.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement