Sony | ILCE-6500 | Sony ILCE-6500 Cameră α6500 cu montură E APS-C premium Instrucţiuni de utilizare

4-690-670-11(1) (RO)
Obiectiv interschimbabil
Cameră foto digitală
Soclu E
Manual de instrucţiuni
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid de asistenţă”
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei. Ghidul de
asistenţă este disponibil în limba engleză.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1640/h_zz/
ILCE-6500
Română
Verificaţi Ghidul
de asistenţă!
„Ghid de asistenţă” este un manual online pe care îl puteţi citi pe
computer sau pe telefonul inteligent. Consultaţi-l pentru detalii
cu privire la elementele din meniu, utilizarea avansată şi cele mai
recente informaţii privind camera.
Scanaţi
aici
http://rd1.sony.net/help/ilc/1640/h_zz/
ILCE-6500 Ghid de asistenţă
Manual de
instrucţiuni
Ghid integrat
în ap.
Acest manual descrie
câteva funcţii de bază.
[Ghid integrat în ap.] conţine
explicaţiile privind elementele
din meniu care apar pe
monitorul camerei.
(acest manual)
Pentru Ghidul de pornire rapidă,
consultaţi „Ghid de pornire”
(pagina 21). „Ghid de pornire”
descrie procedurile iniţiale din
momentul în care deschideţi
ambalajul până când acţionaţi
declanşatorul pentru prima
fotografie.
RO
2
Puteţi accesa rapid informaţiile
în timp ce înregistraţi imagini.
Pentru a utiliza funcţia
[Ghid integrat în ap.], trebuie
să efectuaţi în prealabil câteva
setări. Pentru detalii, căutaţi
„Ghid integrat în ap.” din
Ghid de asistenţă.
Înregistrarea proprietarului
Notaţi numerele de model şi de serie
(amplasate pe produs) în spaţiul
de mai jos. Folosiţi aceste numere
de câte ori apelaţi la distribuitorul
dumneavoastră Sony în legătură
cu acest produs.
Nr. model ILCENr. de serie AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu
sau de electrocutare, nu expuneţi
unitatea la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE
PENTRU SIGURANŢĂPĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL PENTRU
A REDUCE RISCUL
DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE,
RESPECTAŢI CU
ATENŢIE ACESTE
INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se
potriveşte cu priza de perete, folosiţi
un adaptor de conector ataşat, care
să aibă configuraţia adecvată pentru
priza de perete.
ATENŢIE
Acumulator
În cazul manipulării incorecte
a acumulatorului, acesta poate
exploda, poate provoca incendii
sau chiar arsuri chimice. Respectaţi
următoarele măsuri de precauţie.
••Nu dezasamblaţi unitatea.
••Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul
la şocuri sau lovituri cum ar fi
ciocăniturile, aruncarea sau călcarea
pe acesta.
••Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele
metalice să intre în contact cu bornele
bateriei.
••Evitaţi expunerea la temperaturi mai
mari de 60 °C, cum ar fi expunerea
directă la razele soarelui sau într-o
maşină parcată la loc neumbrit.
••Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea
în foc.
••Nu manipulaţi baterii litiu-ion
deteriorate sau care prezintă scurgeri.
••Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul
cu un încărcător original Sony sau
un dispozitiv compatibil de încărcare
a acumulatorului.
••Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna
copiilor.
••Păstraţi acumulatorul uscat.
••Înlocuiţi acumulatorul cu un tip
identic sau echivalent recomandat
de Sony.
••Eliminaţi acumulatorii uzaţi
cu promptitudine, conform
instrucţiunilor.
••A nu se expune la temperaturi extrem
de scăzute de -20 °C sau mai mici
sau la presiuni extrem de scăzute de
11,6 kPa sau mai mici.
RO
3
Folosiţi o priză de perete (mufă de
perete) apropiată atunci când utilizaţi
adaptorul c.a./încărcătorul de baterii.
În cazul în care intervin probleme,
deconectaţi imediat conectorul de
la priza de perete (mufa de perete),
pentru a-l decupla de la sursa de
alimentare.
Dacă utilizaţi produsul cu o lampă de
încărcare, reţineţi că produsul nu este
deconectat de sursa de alimentare
chiar dacă lampa se stinge.
Cablul de alimentare (de la reţea),
dacă este furnizat, este conceput
special pentru a fi utilizat doar
împreună cu acest echipament şi nu
trebuie folosit cu alte echipamente
electrice.
Cablu de alimentare
Pentru clienţii din Marea Britanie,
Irlanda, Malta, Cipru şi Arabia Saudită
Utilizaţi cablul de alimentare (A).
Din motive de siguranţă, cablul
de alimentare (B) nu este destinat
utilizării şi, în consecinţă, nu va fi
utilizat în ţările/regiunile menţionate
mai sus.
Pentru clienţii din alte ţări/regiuni UE
Utilizaţi cablul de alimentare (B).
(A)
Aviz
În cazul în care electricitatea statică
sau undele electromagnetice întrerup
transferul de date în curs (eroare),
reporniţi aplicaţia sau deconectaţi
şi conectaţi din nou cablul de date
(USB etc.).
Acest produs a fost testat şi
s-a constatat că respectă limitele
specificate în reglementarea privind
compatibilitatea electromagnetică
atunci când se folosesc cabluri de
conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu
frecvenţe specifice pot influenţa
imaginea şi sunetul acestei unităţi.
Pentru clienţii din Europa
Producător: Sony Corporation,
1‑7‑1 Konan Minato-ku Tokyo,
108‑0075 Japonia
Cu privire la conformitatea
produsului în UE: Sony Belgium,
bijkantoor van Sony Europe Limited,
Da Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem,
Belgia
(B)
Prin prezenta, Sony Corporation
declară că acest echipament este
în conformitate cu cerinţele de bază
şi cu alte prevederi relevante ale
Directivei 1999/5/CE. Pentru detalii,
vă rugăm să accesaţi următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
RO
4
Casarea bateriilor şi echipamentelor
electrice şi electronice uzate (valabil
în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări
din Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent
pe produs, pe baterie
sau pe ambalaj
indică faptul că
produsul şi bateria
nu trebuie tratate
ca deşeuri menajere. Este posibil
ca pe anumite baterii, acest simbol
să fie utilizat în combinaţie cu un
simbol chimic. Se adaugă simbolurile
chimice pentru mercur (Hg) sau
plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă
că aceste produse şi baterii sunt
eliminate în mod corect veţi ajuta la
prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta
altfel din manipularea incorectă
a deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale. În cazul produselor
care, din motive de siguranţă,
de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune
permanentă la o baterie încorporată,
aceasta trebuie înlocuită doar de
către personal de service calificat.
Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice
vor fi tratate în mod corespunzător,
predaţi aceste produse la sfârşitul
duratei de exploatare la punctul
de colectare relevant pentru
reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice.
Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la
modul de eliminare în siguranţă
a bateriilor din produs. Predaţi
bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate
referitoare la reciclarea acestui
produs sau a bateriilor, contactaţi
autorităţile locale, serviciul local de
eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
RO
5
Cuprins
Verificaţi Ghidul de asistenţă!.................................................................... 2
Note privind utilizarea camerei.................................................................. 8
Verificarea camerei şi a elementelor furnizate.........................................12
Identificarea componentelor....................................................................13
Operaţiuni de bază....................................................................................18
Utilizarea rotiţei de control..............................................................18
Utilizarea butonului Fn (Funcţie).....................................................19
Utilizarea clapetei de comutare AF/MF/AEL.................................. 20
Ghid de pornire.........................................................................................21
Pasul 1: Introducerea acumulatorului/cardului de memorie
în cameră.....................................................................................21
Pasul 2: Încărcarea acumulatorului atunci când se află
în interiorul camerei................................................................... 23
Pasul 3: Ataşarea obiectivului......................................................... 24
Pasul 4: Setarea limbii şi a ceasului................................................ 26
Pasul 5: Înregistrarea de imagini în modul automat.......................27
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi/O sing. ating. (NFC)/Bluetooth....................... 29
PlayMemories Mobile..................................................................... 29
Înregistrarea informaţiilor de localizare pe imaginile
capturate..................................................................................... 29
Scurtă prezentare a software-ului pentru computer/
PlayMemories Camera Apps.................................................................... 30
PlayMemories Home...................................................................... 30
Image Data Converter......................................................................31
Remote Camera Control..................................................................31
PlayMemories Camera Apps...........................................................31
Listă cu elementele din MENU................................................................. 32
(Setări fotografiere1)................................................................ 32
(Setări fotografiere2)............................................................... 36
(Fără fir)...................................................................................... 39
(Aplicaţie)................................................................................... 40
(Redare)..................................................................................... 40
(Setare).......................................................................................41
RO
6
Specificaţii................................................................................................ 44
Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate........................................................................ 44
Carduri de memorie care pot fi utilizate........................................ 45
Numărul de imagini care pot fi înregistrate................................... 46
Durate disponibile de înregistrare pentru filme............................. 48
Specificaţii........................................................................................51
RO
7
Note privind utilizarea camerei
Pe lângă această secţiune, consultaţi
şi „Măsuri de precauţie” din
Ghid de asistenţă (pagina 2).
Limbă afişată pe ecran
Puteţi selecta limba afişată
pe ecran cu ajutorul meniului
(pagina 42).
Note cu privire la redare/
înregistrare
••După ce aţi formatat cardul de
memorie, toate datele înregistrate
pe cardul de memorie vor fi şterse,
fără posibilitate de restaurare.
Înainte de formatare, copiaţi
datele pe un computer sau pe
un alt dispozitiv.
••Înainte de a porni înregistrarea,
efectuaţi o înregistrare de probă
pentru a verifica funcţionarea
corectă a camerei.
Note cu privire la manipularea
produsului
••Această cameră este concepută
pentru a fi rezistentă la praf şi
umezeală, însă nu este etanşă
sau rezistentă la stropire.
••Nu lăsaţi camera, accesoriile
furnizate sau cardurile de memorie
la îndemâna copiilor. Există
pericolul de înghiţire accidentală.
Dacă se întâmplă acest lucru,
consultaţi imediat medicul.
RO
8
Nu se oferă nicio compensare
pentru conţinutul deteriorat
sau înregistrările nereuşite
Sony nu poate oferi nicio garanţie
pentru imposibilitatea de a realiza
înregistrări sau pierderea sau
deteriorarea imaginilor înregistrate
sau a datelor audio din cauza
funcţionării necorespunzătoare
a camerei sau a suportului de
înregistrare etc. Vă recomandăm
să faceţi copii de siguranţă ale
datelor importante.
Note cu privire la monitor,
vizorul electronic, obiectiv
şi senzorul de imagine
••Monitorul şi vizorul electronic
sunt fabricate cu ajutorul unei
tehnologii de precizie foarte înaltă
şi peste 99,99% din pixeli sunt
operaţionali în vederea utilizării
eficace. Cu toate acestea, pot exista
unele mici puncte întunecate şi/
sau luminoase (de culoare albă,
roşie, albastră sau verde) care
apar în mod constant pe monitor
şi pe vizorul electronic. Aceste
puncte sunt normale în procesul
de fabricaţie şi nu afectează în
niciun fel imaginile.
••Nu ţineţi camera de monitor.
••Atunci când folosiţi obiectivul cu
zoom electronic, aveţi grijă să
nu vă prindeţi degetele sau alte
obiecte în obiectiv.
••Nu lăsaţi obiectivul sau vizorul
expuse la o sursă de lumină
puternică, cum ar fi lumina solară.
Din cauza funcţiei de condens
a obiectivului, acest lucru poate
provoca fum, foc sau o defecţiune
în interiorul corpului camerei sau
a obiectivului. În cazul în care
lăsaţi camera expusă la o sursă
de lumină, cum ar fi lumina solară,
ataşaţi capacul pentru obiectiv
la obiectiv.
••Atunci când înregistraţi imagini
cu iluminare din spate, încercaţi
să feriţi unghiul de vizualizare de
lumina soarelui. În caz contrar,
lumina solară poate intra în zona
de focalizare din interiorul camerei,
provocând fum sau foc. Chiar dacă
lumina soarelui intră foarte puţin
în unghiul de vizualizare, poate
provoca în continuare fum sau foc.
••Nu expuneţi direct obiectivul
la fascicule, cum ar fi fasciculele
laser. Acest lucru poate deteriora
senzorul de imagine şi poate cauza
funcţionarea incorectă a camerei.
••Nu priviţi spre soare sau spre
surse de lumină puternică prin
obiectivul demontat. Acest lucru
poate provoca leziuni oculare
iremediabile sau defecţiuni.
••Nu folosiţi camera în zone cu surse
emiţătoare de unde radio puternice
sau radiaţii. Înregistrare şi redarea
pot să nu funcţioneze corect.
••Este posibil ca imaginile să apară
mai greu pe ecran în cazul utilizării
într-un mediu cu temperaturi joase.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
••Imaginea înregistrată poate fi
diferită de imaginea urmărită
înainte de înregistrare.
Note cu privire la utilizarea
obiectivelor şi a accesoriilor
Este recomandat să utilizaţi
obiective/accesorii Sony compatibile
cu caracteristicile acestei camere.
Utilizarea acestei camere cu produse
provenite de la alţi producători
poate afecta performanţa acesteia,
provocând accidente sau defecţiuni.
Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru astfel de accidente sau
defecţiuni.
Note cu privire la
Talpa pentru interfaţă multiplă
••Atunci când ataşaţi sau detaşaţi
accesorii, cum ar fi un bliţ extern
la Talpa pentru interfaţă multiplă,
comutaţi în prealabil alimentarea
la OFF. Atunci când ataşaţi
accesoriul, asiguraţi-vă că acesta
este bine fixat pe cameră.
••Nu utilizaţi Talpa pentru interfaţă
multiplă cu un bliţ disponibil în
comerţ care aplică tensiuni de cel
puţin 250 V sau are o polaritate
inversă faţă de cameră. Acest lucru
poate provoca o defecţiune.
Note cu privire la înregistrarea
de imagini cu ajutorul vizorului
••Imaginea poate fi uşor
distorsionată în colţurile vizorului.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Dacă doriţi să verificaţi în detaliu
întreaga compoziţie a imaginii,
puteţi folosi şi monitorul.
RO
9
••Dacă mişcaţi camera în timp că
vă uitaţi în vizor sau vă mişcaţi
ochii, imaginea din vizor poate fi
distorsionată sau culoarea imaginii
se poate modifica. Aceasta este
o caracteristică a obiectivului sau
a dispozitivului de afişaj şi nu
reprezintă o defecţiune. Atunci
când înregistraţi o imagine,
vă recomandăm să priviţi în
zona centrală a vizorului.
••La înregistrarea de imagini cu
ajutorul vizorului, puteţi resimţi
simptome precum oboseala
ochilor, oboseală, rău de mişcare
sau greaţă. Este recomandat să
faceţi pauze periodice atunci când
înregistraţi cu ajutorul vizorului.
În cazul în care nu vă simţiţi
bine, nu folosiţi vizorul până nu
vă reveniţi şi consultaţi medicul
dacă este cazul.
Note cu privire la fotografierea
continuă
În timpul fotografierii continue,
monitorul sau vizorul pot alterna
între ecranul de fotografiere şi un
ecran negru. În cazul în care priviţi
continuu la ecran în această situaţie,
este posibil să apară simptome de
disconfort, cum ar fi senzaţia de rău.
În cazul în care resimţiţi simptome
de disconfort, întrerupeţi utilizarea
camerei şi consultaţi medicul dacă
este cazul.
RO
10
Note cu privire la înregistrarea
pe perioade îndelungate sau
înregistrarea de filme 4K
••În funcţie de temperatura camerei
şi a bateriei, este posibil să
nu puteţi înregistra filme sau
alimentarea poate fi întreruptă
automat pentru a proteja
camera. Înainte de întreruperea
alimentării, pe ecran se va afişa
un mesaj sau nu veţi mai putea
înregistra filme. În acest caz, lăsaţi
alimentarea oprită şi aşteptaţi
până când scade temperatura
camerei şi a bateriei. Dacă porniţi
alimentarea înainte de răcirea
suficientă a camerei şi a bateriei,
este posibil ca alimentarea să fie
întreruptă din nou sau să nu puteţi
înregistra filme.
••În cazul unor temperaturi ridicate
ale mediului înconjurător,
temperatura camerei creşte rapid.
••Dacă temperatura camerei
creşte, calitatea imaginii se poate
deteriora. Este recomandat să
aşteptaţi să scadă temperatura
camerei înainte de a continua
filmarea.
••Suprafaţa camerei se poate încălzi.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
••În cazul în care atingeţi suprafaţa
camerei cu aceeaşi parte a pielii
o perioadă îndelungată de timp
în timpul utilizării, chiar dacă nu
simţiţi că aceasta este încinsă,
camera poate provoca simptome
de arsuri de temperatură joasă,
cum ar fi roşeaţa sau băşicile.
Fiţi mai atenţi în următoarele
situaţii şi utilizaţi un trepied etc.
––Când folosiţi camera într-un
mediu cu temperatură ridicată
––Când camera este folosită de
o persoană care are o circulaţie
sanguină slabă sau o sensibilitate
deficitară la nivelul pielii
––Când folosiţi camera cu [Auto
econ. OFF vizor.] setat la [Ridicat]
••În special în timpul înregistrării
de filme 4K, durata de înregistrare
poate fi mai scurtă în medii cu
temperaturi scăzute. Încălziţi
acumulatorul sau înlocuiţi-l cu
unul nou.
de 25 °C şi dacă se utilizează un
acumulator care a fost încărcat
complet, până s-a stins lampa de
încărcare.
Note cu privire la redarea de filme
pe alte dispozitive
Note cu privire la LAN fără fir
Este posibil ca filmele înregistrate
cu această cameră să nu fie
redate corect pe alte dispozitive.
De asemenea, este posibil ca filmele
înregistrate cu alte dispozitive să nu
fie redate corect pe această cameră.
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
Programele de televiziune, filmele,
casetele video şi alte materiale
similare pot fi protejate cu drepturi
de autor. Înregistrarea neautorizată
a acestor materiale poate reprezenta
o încălcare a prevederilor legislaţiei
cu privire la drepturile de autor.
Cu privire la specificaţiile de date
din acest manual
Datele referitoare la performanţă
şi specificaţiile sunt în conformitate
cu următoarele condiţii, cu excepţia
celor descrise în acest manual:
la o temperatură ambientală normală
Dezactivarea temporară a funcţiilor
de reţea fără fir (funcţia Wi-Fi, NFC
şi Bluetooth etc.)
În momentul ambarcării într-un avion
etc., puteţi dezactiva temporar toate
funcţiile de reţea fără fir.
Selectaţi butonul MENU 
(Fără fir)  [Mod avion]  [Activat].
Dacă setaţi [Mod avion] la [Activat],
pe ecran se va afişa un marcaj
(avion).
În cazul în care camera este pierdută
sau furată, Sony nu îşi asumă
răspunderea pentru pierderile sau
daunele provocate de accesarea sau
utilizarea ilegală a punctului de acces
înregistrat pe cameră.
Note privind securitatea în timpul
utilizării produselor LAN fără fir
••Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi
o reţea LAN fără fir securizată,
pentru a evita hackingul, accesul
terţilor rău intenţionaţi sau alte
vulnerabilităţi.
••Este important să setaţi
caracteristicile de securitate atunci
când utilizaţi o reţea LAN wireless.
••Dacă apare o problemă de
securitate deoarece nu s-a adoptat
nicio măsură de siguranţă sau din
cauza circumstanţelor inevitabile
din timpul utilizării unei reţele
LAN fără fir, Sony nu îşi asumă
răspunderea pentru pierderi
sau daune.
RO
11
Verificarea camerei şi a elementelor
furnizate
Numărul din paranteze
desemnează numărul de bucăţi.
•• Curea de umăr (1)
•• Cameră (1)
•• Cablu de alimentare
(de la reţea) (1)* (furnizat
în unele ţări/regiuni)
•• Capac pentru ocular (1)
•• Capac pentru corpul camerei (1)
(ataşat la cameră)
* Camera poate fi furnizată
împreună cu mai multe cabluri
de alimentare. Folosiţi-l pe cel
potrivit pentru ţara/regiunea
dvs. A se vedea pagina 4.
•• Acumulator reîncărcabil
NP-FW50 (1)
•• Cablu micro USB (1)
•• Adaptor c.a. (1)
RO
12
•• Capac pentru talpă (1)
(ataşat la cameră)
•• Manual de instrucţiuni
(acest manual) (1)
•• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/
printr-o singură atingere
(NFC) (1)
Identificarea componentelor
* Nu acoperiţi această parte
în timpul înregistrării de filme.
Acest lucru poate provoca zgomot
sau reducerea volumului.
** Nu atingeţi direct această piesă.
Dacă se demontează obiectivul
Declanşator
 Senzor telecomandă
 Antenă Wi-Fi (încorporată)
 Comutator ON/OFF
(Alimentare)
 Lampă temporizator/
Iluminator AF
 Buton de eliberare
a obiectivului
Microfon*
Soclu
 Talpa pentru interfaţă
multiplă*
Este posibil ca unele accesorii
să nu poată fi introduse
complet şi să iasă afară
din talpa pentru interfaţă
multiplă. Cu toate acestea,
dacă accesoriul atinge partea
din faţă a tălpii, conexiunea
este finalizată.
 Senzor de imagine**
 Puncte de contact obiectiv**
RO
13

Marcajul de poziţie
a senzorului de imagine
Senzorul de imagine este
senzorul care converteşte
lumina în semnal electric.
indică poziţia
Marcajul
senzorului de imagine.
Atunci când măsuraţi distanţa
exactă dintre cameră şi
subiect, raportaţi-vă la
poziţia liniei orizontale.
Distanţa de la suprafaţa de
contact a obiectivului până
la senzorul de imagine este
de aproximativ 18 mm.
Difuzor
Bliţ
•• Apăsaţi butonul (Ieşire bliţ)
pentru a utiliza bliţul.
Bliţul nu iese automat.
•• Dacă nu folosiţi bliţul,
apăsaţi-l înapoi în corpul
camerei.
 Buton C2 (Buton
personalizat 2)
 Buton C1 (Buton
Dacă subiectul este mai
aproape de produs decât
distanţa minimă de înregistrare
de imagini a obiectivului,
focalizarea nu poate fi
confirmată. Asiguraţi-vă că
distanţa dintre subiect şi
cameră este suficient de mare.
 Cârlig pentru cureaua de umăr
Ataşaţi ambele capete ale
curelei de cameră.
RO
14
personalizat 1)
 Selector de mod
(Mod automat)/
(Auto programat)/
(Prioritate diafragmă)/
(Prioritate declanş.)/
(Expunere manuală)/
1/2 (Reapelare memorie)/
(Filme/Mişcare S & Î)/
(Panor. prin balans)/
(Selectare scenă)
 Selector de control
Puteţi regla rapid setările
pentru fiecare mod de
înregistrare.
 Terminal Multi/Micro USB*
Acest terminal acceptă
dispozitive compatibile
cu Micro USB.
 Lampă de încărcare
 Mufă micro HDMI
 Senzor pentru ochi
Mufă  (microfon)
Vizor
Dacă se conectează un
microfon extern, microfonul
intern este dezactivat automat.
Dacă microfonul extern este
alimentat prin conector,
microfonul va fi alimentat
de cameră.
* Pentru detalii cu privire la
accesoriile compatibile cu
talpa de interfaţă multiplă
şi Terminal Multi/Micro USB,
vizitaţi site-ul Web Sony sau
consultaţi distribuitorul local Sony
sau unitatea de service Sony
autorizată locală.
 Capac pentru ocular
Nu este ataşat la cameră din
fabrică. Este recomandat să
ataşaţi capacul pentru ocular
atunci când intenţionaţi să
folosiţi vizorul.
Ataşarea/îndepărtarea
capacului pentru ocular
Potriviţi capacul pentru
ocular pe canalul de pe
vizor şi glisaţi-l pe poziţie.
Pentru a demonta capacul
pentru ocular, prindeţi-l din
partea stângă şi dreaptă şi
ridicaţi-l.
RO
15
•• Îndepărtaţi capacul
pentru ocular atunci
când ataşaţi un accesoriu
(comercializat separat) la
Talpa pentru interfaţă
multiplă.
 Monitor (pentru operare
tactilă: Panou tactil/Suport
tactil)
Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
Buton (Ieşire bliţ)
 Buton MENU
 Clapetă comutator AF/MF/AEL
 Pentru înregistrarea de
imagini: Buton AF/MF/
buton AEL
Pentru vizualizare: Buton
(Mărire)
 Buton MOVIE (Film)
 Pentru înregistrarea de
În funcţie de tipul de trepied
folosit, este posibil să nu puteţi
regla unghiul monitorului.
În astfel de situaţii, slăbiţi
şurubul trepiedului o dată
pentru a regla unghiul
monitorului.
 Selector de reglare a dioptriei
Reglaţi selectorul de ajustare
a dioptriei în funcţie de
vederea dvs. până când
imaginea afişată pe vizor
este clară. Dacă selectorul de
reglare a dioptriei este dificil
de operat, îndepărtaţi capacul
pentru ocular înainte de
a utiliza selectorul.
RO
16
imagini: Buton Fn (Funcţie)
Pentru vizualizare: Buton
(Trimitere la tel. int.)
Puteţi afişa ecranul pentru
[Trimitere la tel. int.] dacă
apăsaţi acest buton.
 Rotiţă de control
 Buton central
 Pentru înregistrarea de
imagini: Buton C3 (Buton
personalizat 3)
Pentru vizualizare: Buton
(Ştergere)
Buton
(Redare)
 Capac pentru placa de
conexiune
Se foloseşte dacă se utilizează
un adaptor c.a. AC‑PW20
(comercializat separat).
Introduceţi placa de conexiune
în compartimentul bateriei şi
apoi treceţi cablul prin capacul
plăcii de conexiune după cum
se arată mai jos.

(Marca N)
Această marcă indică punctul
de atingere pentru conectarea
camerei la un telefon inteligent
cu funcţia NFC activată.
Aveţi grijă să nu prindeţi cablul
atunci când închideţi capacul.
 Orificiu pentru mufa de
trepied
Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
 Lampă de acces
•• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
fără fir pe rază scurtă.
 Capac de baterie/card de
memorie
 Slot pentru card de memorie
 Clapetă de blocare a bateriei
 Slot de introducere a bateriei
RO
17
Operaţiuni de bază
Utilizarea rotiţei de control
•• Atunci când rotiţi sau apăsaţi pe săgeţile sus/jos/stânga/dreapta de pe
rotiţa de control, puteţi selecta elementele de setare. Selecţia dvs. este
stabilită atunci când apăsaţi în centrul rotiţei de control.
•• Setările implicite pentru partea de sus/jos/stânga/dreapta şi centrul
rotiţei de control sunt următoarele.
Partea de sus: DISP (Setare de afişare)
Partea de jos: Comp. expunere/Index imagine ( / )
)
Partea stângă: Mod acţionare (
Partea dreaptă: ISO
Centru: AF pe ochi
Puteţi asocia funcţiile dorite şi cu partea de jos/stânga/dreapta sau
cu centrul rotiţei de control.
•• În timpul redării, puteţi afişa imaginea următoare/anterioară dacă
apăsaţi săgeata din dreapta/stânga a rotiţei de control sau dacă rotiţi
rotiţa de control.
RO
18
Utilizarea butonului Fn (Funcţie)
Puteţi înregistra funcţiile utilizate frecvent pentru butonul Fn (Funcţie) şi
le puteţi reapela în timp ce fotografiaţi. Pot fi înregistrate până la 12 funcţii
utilizate frecvent pentru butonul Fn (Funcţie).
1 Apăsaţi în mod repetat
butonul DISP pentru a afişa
un mod pe ecran diferit de
[Pentru vizor], după care
apăsaţi butonul Fn (Funcţie).
Fn
2 Selectaţi funcţia dorită apăsând pe săgeţile sus/jos/stânga/
dreapta de pe rotiţa de control.
3 Selectaţi setarea dorită rotind
rotiţa de control şi apăsaţi în
centrul rotiţei de control.
•• Unele funcţii pot fi ajustate cu
ajutorul selectorului de control.
Pentru a regla setările de pe ecranele de setare dedicate
Selectaţi funcţia dorită la pasul 2,
după care apăsaţi în centrul rotiţei
de control. Se va deschide ecranul de
setare dedicat funcţiei. Urmaţi ghidul
de utilizare pentru a regla setările.
Ghid de utilizare
RO
19
Utilizarea clapetei de comutare AF/MF/AEL
Puteţi comuta funcţia butonului
AF/MF/AEL la AF/MF sau AEL schimbând
poziţia clapetei de comutare AF/MF/AEL.
Când mutaţi clapeta de comutare
AF/MF/AEL pe poziţia AF/MF şi apăsaţi
butonul, modul de focalizare comută
provizoriu între automat şi manual
(control AF/MF). Când mutaţi clapeta
de comutare AF/MF/AEL pe poziţia AEL
şi apăsaţi butonul, expunerea este
blocată (Blocare AE).
RO
20
Buton AF/MF/
buton AEL
Clapetă comutator
AF/MF/AEL
Ghid de pornire
Pasul 1: Introducerea acumulatorului/cardului de
memorie în cameră
Pentru detalii cu privire la cardurile de memorie care pot fi utilizate
împreună cu această cameră, consultaţi pagina 45.
1 Deschideţi capacul pentru
baterie/cardul de memorie.
2 Introduceţi acumulatorul
Clapetă de blocare
în timp ce apăsaţi clapeta
de blocare cu vârful bateriei,
până când bateria se
blochează la locul său.
RO
21
3 Introduceţi cardul de
memorie.
•• Cu colţul teşit orientat în direcţia
ilustrată, introduceţi cardul de
memorie până când se aude
un declic. În caz contrar, poate
interveni o defecţiune.
4Închideţi capacul.
Sugestie
••Dacă folosiţi un card de memorie cu această cameră pentru prima dată, este
recomandat să formataţi cardul cu ajutorul camerei, pentru o performanţă
mai stabilă a cardului de memorie (pagina 42).
Pentru a scoate acumulatorul
Asiguraţi-vă că lampa de acces
(pagina 17) nu este aprinsă şi
opriţi camera. Glisaţi apoi clapeta
de blocare şi scoateţi acumulatorul.
Aveţi grijă să nu vă scape
acumulatorul pe jos.
Pentru a scoate cardul de memorie
Asiguraţi-vă că lampa de acces
(pagina 17) nu este aprinsă, după
care împingeţi cardul de memorie
o dată pentru a-l scoate.
RO
22
Clapetă de blocare
Pasul 2: Încărcarea acumulatorului atunci când se află
în interiorul camerei
1 Opriţi alimentarea.
2 Conectaţi camera cu
acumulatorul introdus la
adaptorul c.a. (furnizat)
folosind cablul Micro USB
(furnizat) şi conectaţi
adaptorul c.a. la priza de
perete (mufa de perete).
Lampa de încărcare de pe cameră (portocaliu)
Aprinsă: Încărcare în curs
Stinsă: Încărcarea s-a încheiat
Clipeşte: Eroare de încărcare sau încărcare întreruptă temporar
deoarece temperatura camerei nu se încadrează într-un interval
corespunzător
•• Timp de încărcare (încărcare completă): aproximativ 150 min (dacă se
încarcă un acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C)
•• Dacă folosiţi un acumulator nou sau unul care nu a fost folosit
o perioadă îndelungată, este posibil ca lampa de încărcare
să clipească rapid la încărcarea bateriei. În astfel de situaţii,
scoateţi acumulatorul sau deconectaţi cablul USB de la cameră
şi reintroduceţi-l pentru reîncărcare.
•• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori, cabluri micro USB
(furnizat) şi adaptoare c.a. (furnizat) originale marca Sony.
RO
23
Pasul 3: Ataşarea obiectivului
1 Îndepărtaţi capacul corpului
de pe cameră şi capacul
obiectivului posterior de pe
spatele obiectivului.
•• Atunci când schimbaţi
obiectivul, acţionaţi rapid,
într‑un mediu fără praf, pentru
a preveni pătrunderea prafului
şi impurităţilor în cameră.
2 Montaţi obiectivul aliniind
cele două marcaje de index
albe (indecşi de montare)
de pe obiectiv şi cameră.
•• Ţineţi camera cu obiectivul
orientat în jos pentru a preveni
pătrunderea prafului sau
a impurităţilor în cameră.
3 În timp ce împingeţi obiectivul
uşor către cameră, rotiţi
obiectivul uşor în direcţia
săgeţii, până când se fixează
cu un declic pe poziţia
de blocare.
RO
24
Capac pentru
corpul camerei
Capac posterior
pentru obiectiv
Notă
••Asiguraţi-vă că ţineţi obiectivul drept şi nu aplicaţi o forţă mare atunci când
ataşaţi un obiectiv.
••Nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului în timpul ataşării obiectivului.
••Adaptorul de soclu (comercializat separat) este necesar dacă folosiţi un
obiectiv cu soclu A (comercializat separat). Pentru detalii, consultaţi manualul
de utilizare furnizat împreună cu adaptorul de montare.
••În timpul transportului camerei cu obiectivul ataşat, ţineţi întotdeauna ferm
atât camera cât şi obiectivul.
••Nu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului pentru zoom sau
reglajul de focalizare.
Pentru a demonta obiectivul
Ţineţi apăsat butonul de eliberare
a obiectivului şi rotiţi obiectivul în
direcţia săgeţii până când se opreşte.
Buton de eliberare a obiectivului
RO
25
Pasul 4: Setarea limbii şi a ceasului
1 Setaţi comutatorul ON/OFF
(Alimentare) la „ON” pentru
a porni camera.
Comutator
ON/OFF
(Alimentare)
2 Selectaţi limba dorită, după
care apăsaţi în centrul rotiţei
de control.
3 Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran, după care apăsaţi
în centrul selectorului.
4Selectaţi locaţia geografică dorită şi apăsaţi în centrul
selectorului.
5 Selectaţi un element de setare apăsând sus/jos pe rotiţa de
control sau rotind rotiţa de control, după care apăsaţi în centru.
6Selectaţi elementul dorit apăsând în sus/jos/la stânga/dreapta
pe rotiţa de control, după care apăsaţi în centru.
7 Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a seta alte elemente, după care
selectaţi [Enter] şi apăsaţi în centrul selectorului.
RO
26
Sugestie
••Dacă doriţi să setaţi data şi ora, puteţi revoca procedura de setare a datei
şi orei apăsând butonul MENU. În acest caz, ecranul de setare a datei şi orei
va apărea data viitoare când porniţi camera.
••Pentru a reseta data şi ora, utilizaţi MENU (pagina 42).
Notă
••Această cameră nu dispune de o funcţie pentru introducerea datei pe imagini.
Puteţi introduce data pe imagini şi le puteţi salva şi imprima ulterior cu
ajutorul PlayMemories Home (doar pentru Windows).
Pasul 5: Înregistrarea de imagini în modul automat
1 Rotiţi selectorul de mod pentru a-l seta la
.
2 Priviţi prin vizor şi ţineţi camera.
3 Setaţi dimensiunea subiectului prin rotirea inelului de zoom
de pe obiectiv, în cazul în care este ataşat un obiectiv cu zoom.
4Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă în jos pentru
focalizare.
•• Atunci când imaginea este focalizată, se va aprinde un indicator
(de exemplu ).
5 Apăsaţi declanşatorul până la capăt în jos.
RO
27
Pentru a înregistra filme
Apăsaţi butonul MOVIE pentru a începe/opri înregistrarea.
Pentru a reda imagini
Apăsaţi butonul
(Redare) pentru a reda imagini. Puteţi selecta
imaginea dorită folosind rotiţa de control.
Pentru a şterge o imagine afişată
Apăsaţi butonul
(Ştergere) pentru a şterge imaginea afişată. Selectaţi
[Ştergere] pe ecranul de confirmare folosind rotiţa de control, după care
apăsaţi în centrul rotiţei de control pentru a şterge imaginea.
Pentru a înregistra imagini în diverse moduri de
înregistrare
Setaţi selectorul de mod la modul dorit, în funcţie de subiect sau
de funcţiile pe care doriţi să le utilizaţi.
RO
28
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi/O sing. ating.
(NFC)/Bluetooth
Puteţi realiza următoarele operaţii folosind funcţiile Wi-Fi, O sing. ating.
(NFC) şi Bluetooth ale camerei.
•• Salvarea imaginilor pe computer
•• Transferul de imagini de pe cameră pe un telefon inteligent
•• Utilizarea telefonului inteligent pe post de telecomandă pentru cameră
•• Vizualizarea imaginilor statice pe televizor
•• Înregistrarea informaţiilor de localizare de pe un telefon inteligent
pe imagini
Pentru detalii, consultaţi „Ghid de asistenţă” (pagina 2) sau
documentul ataşat „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o singură
atingere (NFC)”.
PlayMemories Mobile
Aveţi nevoie de aplicaţia PlayMemories Mobile pentru a conecta camera
la un telefon inteligent. Dacă PlayMemories Mobile este deja instalată
pe telefonul inteligent, nu uitaţi să o actualizaţi cu ultima versiune.
Pentru detalii despre PlayMemories Mobile, consultaţi pagina de asistenţă
(http://www.sony.net/pmm/).
Înregistrarea informaţiilor de localizare pe imaginile
capturate
Dacă folosiţi PlayMemories Mobile, puteţi obţine informaţiile de localizare
de la un telefon inteligent conectat (prin intermediul conexiunii Bluetooth)
şi le puteţi înregistra pe imaginile capturate.
RO
29
Scurtă prezentare a software-ului pentru
computer/PlayMemories Camera Apps
Vă oferim următorul software pentru computer şi
PlayMemories Camera Apps pentru o vizualizare mai plăcută
a fotografiilor/filmelor.
Pentru a vă bucura de avantajele software-ului pentru computer,
accesaţi unul dintre următoarele URL-uri utilizând browserul de Internet
şi descărcaţi software-ul urmând instrucţiunile de pe ecran. În cazul
în care unul dintre aceste programe este deja instalat pe computerul
dumneavoastră, actualizaţi-l la cea mai recentă versiune înainte
de utilizare.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Puteţi verifica mediul de operare recomandat pentru software accesând
următorul URL:
http://www.sony.net/pcenv/
PlayMemories Home
PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi filme pe
computer şi să le vizualizaţi sau să le utilizaţi.
Trebuie să instalaţi PlayMemories Home pentru a importa filme XAVC S
sau AVCHD pe computerul dumneavoastră.
Puteţi accesa direct site-ul Web pentru descărcare accesând următorul
URL:
http://www.sony.net/pm/
•• Atunci când conectaţi camera la computer, este posibil să fie adăugate
funcţii noi în PlayMemories Home. Astfel, este recomandat să conectaţi
camera la computer chiar dacă PlayMemories Home a fost deja instalat
pe computer.
RO
30
Image Data Converter
Puteţi developa şi edita imagini RAW cu ajutorul diferitelor funcţii de
reglare, cum ar fi curba de ton şi claritatea.
Remote Camera Control
Cu Remote Camera Control, puteţi modifica setările camerei sau puteţi
opera declanşatorul de pe un computer conectat cu un cablu USB.
Pentru a utiliza Remote Camera Control, selectaţi iniţial MENU 
(Setare)  [Conexiune USB]  [PC la distanţă], după care conectaţi
camera la un computer cu ajutorul unui cablu USB.
PlayMemories Camera Apps
Puteţi adăuga funcţiile preferate pe camera dvs. conectându-vă la site-ul Web
(PlayMemories Camera Apps) cu ajutorul
de descărcare a aplicaţiei
computerului sau folosind funcţia Wi-Fi a camerei.
http://www.sony.net/pmca/
•• După ce aţi instalat o aplicaţie, puteţi apela aplicaţia respectivă
dacă atingeţi un telefon inteligent Android cu funcţia NFC activată
de marca de pe cameră, folosind funcţia [O sing. ating. (NFC)].
RO
31
Listă cu elementele din MENU
Pentru detalii referitoare la fiecare element din MENU, consultaţi
Ghid de asistenţă.
(Setări fotografiere1)
Fila roşie
Cal./dimens. imag.
Calitate
Stabileşte calitatea imaginii pentru imaginile statice.
([RAW]/[Fin] etc.)
Dimens. imag.
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
(L / M / S)
Format imagine
Selectează raportul de aspect pentru imagini statice.
Panoramă: dimensiune
Selectează dimensiunea imaginilor panoramice.
Panoramă: direcţie
Setează direcţia de înregistrare pentru imagini
panoramice.
NR cu expunere lungă
Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului
pentru imaginile înregistrate cu o viteză
a obturatorului de 1 secundă sau mai mare.
ISO NR înalt
Setează procesarea cu reducerea zgomotului
pentru fotografiere cu sensibilitate ridicată.
Spaţiu colorat
Modifică spaţiul colorat (intervalul de culori care
pot fi reproduse).
Compensare bliţ
Selectează tipul de compensare a obiectivului.
Mod înregistrare/acţionare
RO
32
Mod automat
Puteţi înregistra imagini selectând fie
Auto inteligent, fie Auto superior.
Selectare scenă
Selectează setările presetate care se potrivesc
diferitelor scene.
([Portret]/[Acţiune sport] etc.)
Ext. imag. auto sup.
Când modul de înregistrare este setat la
[Auto superior] şi camera recunoaşte scena de
fotografiat cu imagini multiple, se setează dacă
se extrage automat şi se salvează o imagine.
Mod acţionare
Setează modul de acţionare, de exemplu pentru
fotografiere continuă.
([Temporizator]/[Variaţie continuă] etc.)
Setări variaţie exp.
Stabileşte fotografierea cu temporizator în modul
de variaţie, ordinea de fotografiere pentru variaţiile
de expunere şi variaţiile balansului de alb.
/
Reapelare
Reapelează setările pre-înregistrate în
Memorie].
[ /
/
Memorie
Înregistrează modurile dorite şi setările camerei.
AF
Mod focalizare
Selectează modul de focalizare.
([AF cadru unic]/[AF continuă] etc.)
Set. priorit. în AF-S
Setează timpul de eliberare a declanşatorului atunci
când [Mod focalizare] este setat la [AF cadru unic],
[DMF] sau [AF automată] cu un subiect static.
Set. priorit. în AF-C
Setează timpul de eliberare a declanşatorului atunci
când [Mod focalizare] este setat la [AF continuă] sau
[AF automată] cu un subiect în mişcare.
Zonă de focalizare
Selectează zona de focalizare.
([Lat]/[Punct flexibil] etc.)
Sursă luminoasă AF
Centrare AF cu bloc.
Setează iluminatorul AF care facilitează focalizarea
în cazul scenelor întunecate.
Setează funcţia de urmărire a subiectului şi
focalizare continuă atunci când se apasă în centrul
rotiţei de control pe ecranul de fotografiere.
Sistem AF
Setează metoda de focalizare automată atunci când
este ataşat un adaptor de soclu LA-EA1/LA-EA3
(comercializat separat).
AF cu declanşator
Stabileşte dacă se realizează focalizarea automată
atunci când se apasă declanşatorul jumătate de
cursă în jos. Acest lucru este util atunci când doriţi
să reglaţi focalizarea şi expunerea separat.
Pre-AF
Stabileşte dacă se realizează sau nu focalizarea
automată înainte de a apăsa până la jumătate
declanşatorul.
RO
33
Eye-Start AF
Setează dacă se utilizează focalizarea automată
atunci când priviţi prin vizor în cazul în care
este ataşat un adaptor de soclu LA-EA2/LA-EA4
(comercializat separat).
Şterg. auto zonă AF
Stabileşte dacă zona de focalizare este afişată tot
timpul sau dacă aceasta dispare automat la scurt
timp după focalizare.
Afiş. zonă AF cont.
Stabileşte dacă se afişează sau nu zona de focalizare
în modul [AF continuă].
Ajustare fină AF
Reglează fin poziţia de focalizare automată, atunci
când se foloseşte adaptorul de soclu LA-EA2 sau
LA-EA4 (comercializat separat).
Expunere
Comp. expunere
Compensează luminozitatea întregii imagini.
ISO
Setează sensibilitatea ISO.
([ISO AUTO] etc.)
V ob min ISO AUTO
Stabileşte cea mai mică viteză a obturatorului la care
sensibilitatea ISO începe să se modifice, în modul
[ISO AUTO].
Mod măsurare
Selectează metoda de măsurare a luminozităţii.
([Multi]/[Punct] etc.)
Punctdemăsurarepunctuală Setează dacă se coordonează punctul de măsurare
punctuală cu zona de focalizare atunci când
[Zonă de focalizare] este setat la [Punct flexibil]
sau [Extind. punct flexibil].
Pas expunere
Selectează dimensiunea paşilor pentru viteza
obturatorului, diafragmă şi compensarea expunerii.
AEL w/ shutter
Stabileşte dacă se blochează expunerea atunci când
se apasă declanşatorul jumătate de cursă în jos.
Acest lucru este util atunci când doriţi să reglaţi
focalizarea şi expunerea separat.
Reglare expunere std.
Reglează o caracteristică standard pentru valoarea
corectă a expunerii pentru fiecare mod de măsurare.
Bliţ
RO
34
Mod bliţ
Stabileşte setările pentru bliţ.
Compensare bliţ
Reglează intensitatea luminii bliţului.
Setare comp. exp.
Setează dacă se reflectă valoarea compensării
expunerii la compensarea bliţului.
Reducere ochi roşii
Reduce efectul de ochi roşii atunci când se
foloseşte bliţul.
Procesare Culoare/WB/Img.
Echilibru de alb
Corectează efectul de ton al luminii ambiante
pentru capturarea obiectelor albicioase obiecte
cu un ton de alb.
([Automat]/[Lumina zilei] etc.)
Set. priorit. în AWB
Selectează ce ton va avea prioritate atunci când
se fotografiază în funcţie de condiţiile de iluminare,
cum ar fi lumina incandescentă cu [Echilibru de alb]
setat la [Automat].
DRO/HDR auto
Analizează contrastul luminii şi umbrelor dintre
subiect şi fundal prin divizarea imaginii în zone mici
şi creează o imagine cu o luminozitate şi gradaţie
optime.
Stil creativ
Selectează tipul de procesare a imaginii dorit.
Puteţi regla, de asemenea, contrastul, saturaţia
şi claritatea.
([Intens]/[Portret] etc.)
Efect imagine
Înregistrează imagini cu o textură unică pentru
efectul selectat.
([Aparat foto jucărie]/[Monocromatic bogat] etc.)
Profil imagine
Modifică setări precum culoarea şi tonul, pentru
înregistrarea de imagini.
*Această funcţie este concepută pentru creatorii
de film profesionişti.
Efect piele fină
Setează efectul de piele fină şi nivelul acestuia.
Asistenţă focalizare
Amplificator focaliz.
Măreşte imaginea înainte de înregistrare, astfel încât
să puteţi verifica focalizarea.
Timp mărire focal.
Setează intervalul de timp în care imaginea va fi
afişată în formă mărită.
AF in Focus Mag.
Setează dacă se utilizează sau nu focalizarea
automată atunci când se afişează o imagine mărită.
Când se afişează imaginea mărită, puteţi focaliza
într-o zonă mai mică decât punctul flexibil.
MF Assist
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării
manuale.
RO
35
Nivel de vârf
Subliniază conturul zonelor de focalizare cu
o culoare specifică, în cazul focalizării manuale.
Culoare de vârf
Setează culoarea utilizată pentru funcţia de
conturare.
Asistenţă detecţie/fotografiere feţe
Detecţie zâmbet/faţă
Selectează opţiunea de detectare a feţelor şi de
reglare automată a diferitelor setări. Setează
opţiunea de eliberare automată a declanşatorului
atunci când se detectează un zâmbet.
([Dezactivat]/[Activat (înreg. feţe)]/[Activat]/
[Declanşator zâmbet])
Înregistrare feţe
Înregistrează sau modifică persoana căreia i se
acordă prioritate la focalizare.
Încadrare auto ob.
Analizează scena atunci când se capturează feţe,
prim-planuri sau subiecţi urmăriţi cu funcţia AF
cu blocare şi ajustează şi salvează automat o altă
copie a imaginii, cu o compoziţie mai impresionantă.
(Setări fotografiere2)
Fila mov
Film
Filme/Mişcare S & Î
Format fişier
Selectează formatul de fişier film.
([XAVC S 4K]/[AVCHD] etc.)
Setare înreg.
Selectează rata de biţi şi rata de cadre pentru
dimensiunea filmului.
Setări S&Q
Modifică setările pentru filmele înregistrate
cu încetinitorul şi cu mişcare rapidă.
REC video duală
Vit. acţionare AF
RO
36
Stabileşte modul de expunere atunci când se
înregistrează filme sau filme cu încetinitorul/
mişcare rapidă.
Setează dacă se înregistrează simultan un film
XAVC S şi un film MP4 sau un film AVCHD şi un
film MP4.
Comută viteza de focalizare în timp ce utilizaţi
focalizarea automată în modul film.
Sens. urm. AF
Setează sensibilitatea pentru urmărirea AF
în modul film.
Decl. auto lent
Setează funcţia care reglează automat viteza
obturatorului în conformitate cu luminozitatea
mediului ambiant în modul film.
Înregistrare audio
Setează dacă se înregistrează sunetul atunci
când se înregistrează un film.
Nivel înreg. audio
Reglează nivelul înregistrării audio în timpul
înregistrării unui film.
Afiş. niv. audio
Stabileşte dacă se afişează nivelul audio.
Red. zgomot vânt
Reduce zgomotul vântului în timpul înregistrării
unui film.
Afişaj marcaj
Stabileşte dacă se afişează marcajele pe
monitor, atunci când se înregistrează filme.
Setări marcaj
Stabileşte ce marcaje vor fi afişate pe monitor
atunci când se înregistrează filme.
Declanşator/SteadyShot
Foto silenţioasă
Înregistrează imagini fără ca declanşatorul
să emită vreun sunet.
Decl. el. perdea faţă
Setează dacă se utilizează funcţia electronică
obturator perdea faţă.
Declanş. f. obiectiv
Stabileşte dacă obturatorul poate fi declanşat
atunci când nu este ataşat niciun obiectiv.
Declanşare fără card
Stabileşte dacă să fie declanşat obturatorul
atunci când nu este introdus niciun card de
memorie.
SteadyShot
Setează dacă se activează SteadyShot pentru
fotografiere.
Setări SteadyShot
Stabileşte setările SteadyShot.
Zoom
Zoom
Setează scara de zoom pentru funcţiile de
zoom diferite de zoomul optic.
Setare zoom
Stabileşte dacă se foloseşte opţiunea
Zoom imag. clară şi Zoom digital în cazul
utilizării funcţiei de zoom.
RO
37
Rotire inel zoom
Asociază direcţia de rotaţie a obiectivului
cu zoom cu funcţiile de mărire/micşorare.
Această funcţie este disponibilă doar dacă
obiectivul cu zoom electronic este compatibil
cu această funcţie.
Afişaj/Revizuire auto
Buton DISP
Setează tipul de informaţii care să fie afişate
pe monitor sau vizor atunci când se apasă
butonul DISP.
FINDER/MONITOR
Setează metoda de comutare a afişajului între
vizorul electronic şi monitor.
Finder Frame Rate
Setează rata de cadre pentru vizor, atunci când
se înregistrează imagini statice.
Haşură
Afişează dungi pentru reglarea luminozităţii.
Caroiaj
Afişează caroiaje pentru reglarea compoziţiei
imaginii.
Exposure Set. Guide
Setează ghidul afişat când setările de expunere
sunt modificate în ecranul de înregistrare.
Afiş. viz. timp real
Stabileşte dacă sunt reflectate setări precum
compensarea expunerii pe afişajul de pe ecran.
Revizuire auto
Setează revizuirea automată pentru afişarea
imaginii capturate după înregistrare.
Operare personalizată
RO
38
Cheie pers.(înreg.)
Atribuie funcţii diferitelor taste pentru a vă
permite să efectuaţi operaţiile mai rapid prin
apăsarea tastelor atunci când înregistraţi
imagini.
Cheie person.(red.)
Atribuie funcţii tastelor pentru a vă permite
să efectuaţi operaţiile mai rapid prin apăsarea
tastelor atunci când redaţi imagini.
Setări meniu funcţii
Personalizează funcţiile afişate atunci când
se apasă butonul Fn (Funcţie).
Setare sel./rotiţă
Setează funcţia selectorului de control şi
a rotiţei de control atunci când modul de
expunere este setat la M. Puteţi regla viteza
obturatorului sau diafragma cu această setare.
Dial/Wheel Ev Comp
Reglează compensarea expunerii cu ajutorul
selectorului de control sau al rotiţei de control.
Buton MOVIE
Activează sau dezactivează butonul MOVIE.
Blocare sel./rot.
Stabileşte dacă se dezactivează temporar
selectorul de control şi rotiţa de control dacă
se utilizează butonul Fn în timpul înregistrării
de imagini. Puteţi dezactiva/activa selectorul
de control şi rotiţa de control dacă ţineţi
apăsat butonul Fn.
Semnale audio
Selectează dacă se va declanşa un semnal
sonor în timpul operaţiilor de focalizare
automată sau cu temporizator.
(Fără fir)
Fila verde
Trimitere la tel. int.
Transferă imagini pentru a fi afişate pe un
telefon inteligent.
Trim. către computer
Efectuează copii de siguranţă ale imaginilor
prin transferul acestora pe un computer
conectat la reţea.
Vizualiz. pe televizor
Vă permite să vizualizaţi imaginile pe un
televizor cu funcţie de reţea activată.
O sing. ating. (NFC)
Atribuie o aplicaţie funcţiei O sing. ating. (NFC).
Puteţi folosi aplicaţia, atunci când înregistraţi,
atingând un telefon inteligent cu funcţia NFC
activată de cameră.
Mod avion
Dezactivează comunicarea fără fir de pe
dispozitiv, cum ar fi funcţia Wi-Fi, NFC şi
Bluetooth.
Setări Wi-Fi
Vă permite să înregistraţi punctul de acces
şi să verificaţi sau să modificaţi informaţiile
privind conexiunea Wi-Fi.
Setări Bluetooth
Controlează setările privind conectarea camerei
la un telefon inteligent printr-o conexiune
Bluetooth.
RO
39
Set. leg. afişaj loc.
Obţine informaţii de localizare de pe telefonul
inteligent împerecheat şi le înregistrează pe
imaginile capturate.
Editare nume dispoz.
Modifică numele dispozitivului din
Wi-Fi Direct etc.
Setare resetare reţea
Resetează toate setările de reţea.
(Aplicaţie)
Fila lumină verde
Listă aplicaţii
Afişează lista de aplicaţii. Puteţi selecta
aplicaţia pe care doriţi să o utilizaţi.
Introducere
Afişează instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei.
(Redare)
Ştergere
Şterge o imagine.
Mod vizualizare
Redă imaginile începând cu o anumită dată sau
dintr-un folder specific, indiferent dacă sunt
imagini statice sau filme.
Index imagine
Afişează mai multe imagini simultan.
Rotire afişaj
Setează orientarea de redare pentru imaginile
înregistrate pe verticală.
Prezen. diapozitive
Redă o prezentare de diapozitive.
Rotire
Roteşte imaginea.
Mărire imagine
RO
40
Fila albastră
Măreşte imaginile redate.
Protejează
Protejează imaginile înregistrate împotriva
ştergerii accidentale.
Specif. imprimare
Specifică în avans pe cardul de memorie ce
imagini statice vor fi imprimate mai târziu.
Captură fotografie
Capturează o scenă aleasă dintr-un film pentru
a o salva ca imagine statică.
(Setare)
Fila galbenă
Luminozit. monitor
Reglează luminozitatea ecranului.
Luminozitate vizor.
Setează luminozitatea pentru vizorul electronic.
Temp. culoare vizor
Setează temperatura de culoare pentru vizor.
Asist. afişaj gamma
Converteşte o imagine S-Log într-o imagine cu
contrast echivalent unei setări gamma normale
atunci când este afişată pentru asistenţă la
monitorizare.
Setări volum
Setează volumul pentru redare de filme.
Setări încărcare
Setează funcţia de încărcare a camerei atunci
când se foloseşte un card Eye-Fi disponibil
în comerţ.
Meniu fragment
Stabileşte dacă se afişează meniul fragmentat
de fiecare dată când apăsaţi butonul MENU.
Ghid selector moduri
Activează sau dezactivează ghidul selectorului
de moduri (explicaţia fiecărui mod de
înregistrare de imagini).
Confirmare ştergere
Setează dacă se preselectează [Ştergere] sau
[Revocare] pe ecranul de confirmare a ştergerii.
Calitate afişaj
Setează calitatea afişajului.
Timp pornire ec. en.
Setează intervalele de timp pentru comutarea
automată în modul de economisire a energiei.
Auto econ. OFF vizor.
Setează temperatura camerei la care camera
se stinge automat în timpul înregistrării de
imagini. Atunci când se înregistrează în modul
în mână, setat la [Standard].
Selector NTSC/PAL*1
Modifică formatul TV al dispozitivului pentru
ca dumneavoastră să puteţi înregistra într-un
format film diferit.
Mod curăţare
Porneşte modul curăţare pentru a curăţa
senzorul de imagine.
Operaţie tactilă
Setează dacă se activează sau nu funcţia tactilă
a monitorului.
Touch Pad (vertical)
Setează dacă se operează camera cu ajutorul
suportului tactil atunci când se utilizează vizorul
în poziţia verticală.
RO
41
Touch Pad Area Set.
Setează zona care va fi utilizată la operarea
suportului tactil în timpul înregistrării de
imagini folosind vizorul.
Mod demo
Activează sau dezactivează redarea
demonstrativă a filmelor.
Setări TC/UB
Setează codul de cadre (TC) şi secvenţa
utilizatorului (UB).
*Această funcţie este concepută pentru
creatorii de film profesionişti.
Telecomandă
Setează dacă se utilizează telecomanda
cu infraroşii.
Setări HDMI
Sel. ieşire 4K
Conexiune USB
Setează metoda de conectare la USB.
Setare USB LUN
Sporeşte compatibilitatea prin limitarea
funcţiilor conexiunii USB. Setat la [Multi] în
condiţii normale şi la [Individual] numai atunci
când conexiunea dintre cameră şi computer
sau componenta AV nu poate fi stabilită.
Alimentare prin USB
Setează dacă se alimentează prin conexiunea
USB atunci când camera este conectată la un
computer sau la un dispozitiv USB cu un cablu
micro USB. Dacă utilizaţi adaptorul c.a. furnizat,
curentul electric va fi furnizat indiferent dacă
această setare este activată sau nu.
Setări PC la distanţă
Controlează setările de fotografiere pentru PC
la distanţă.
Limbă
RO
42
Setează setările HDMI.
Stabileşte cum se înregistrează şi se redau
filme 4K prin HDMI atunci când camera este
conectată la un recorder/player extern care
acceptă 4K.
Selectează limba.
Setare dată/oră
Setează data, ora şi ora de vară.
Setare zonă
Setează locul de utilizare.
Info drepturi autor
Setează informaţii privind drepturile de autor
pentru imaginile statice.
Format
Formatează cardul de memorie.
Număr fişier
Stabileşte metoda folosită pentru a aloca
numere de fişiere.
Setare nume fişier
Modifică primele 3 caractere din numele
fişierelor pentru imaginile statice.
Selectare folder REC
Modifică folderul selectat pentru stocarea
imaginilor statice şi a filmelor (MP4).
Folder nou
Creează un folder nou pentru stocarea de
imagini statice şi filme (MP4).
Nume folder
Stabileşte formatul de folder pentru imaginile
statice.
Recuperare BD im.
Recuperează fişierul cu baza de date de imagini
şi permite înregistrarea şi redarea.
Afişare info media
Afişează timpul de înregistrare rămas pentru
filme şi numărul de imagini statice care pot fi
înregistrate pe cardul de memorie.
Versiune
Afişează versiunea software-ului camerei.
Logo omologare*2
Afişează informaţiile de certificare pentru
cameră (sunt afişate doar câteva dintre siglele
de certificare).
Resetare setare
Restaurează setările la valorile implicite.
Selectaţi [Iniţializare] pentru a restaura toate
setările la valorile implicite.
*1 Dacă modificaţi acest element, va trebui să formataţi cardul de memorie
pentru ca acesta să fie compatibil cu sistemul PAL sau NTSC. De asemenea,
reţineţi că este posibil să nu puteţi reda filme înregistrate cu sistem NTSC
pe televizoare cu sistem PAL.
*2 Doar pentru modelele din străinătate.
RO
43
Specificaţii
Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care
pot fi înregistrate
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Fotografiere
(imagini statice)
Mod Ecran
―
Aprox. 350
Mod Vizor
―
Aprox. 310
Înregistrare reală
(filme)
Mod Ecran
Aprox. 70 min.
―
Mod Vizor
Aprox. 65 min.
―
Mod Ecran
Aprox. 105 min.
―
Mod Vizor
Aprox. 105 min.
―
Înregistrare continuă
(filme)
•• Estimările de mai pentru durata de utilizare a bateriei şi numărul de
imagini care pot fi înregistrate sunt valabile atunci când acumulatorul
este complet încărcat. Durata de utilizare a bateriei şi numărul de
imagini pot să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
•• Durata de utilizare a bateriei şi numărul de imagini care pot fi
înregistrate sunt estimate pentru înregistrarea de imagini în
următoarele condiţii:
–– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
–– Se foloseşte un obiectiv E PZ 16 – 50mm F3.5 - 5.6 OSS
(comercializat separat)
–– Se utilizează un card de memorie Sony SDXC cu Clasă de viteză UHS 3
( ) (comercializat separat)
–– [Luminozitate vizor.]: [Manual] [±0]
–– [Luminozit. monitor]: [Manual] [±0]
–– [Calitate afişaj]: [Standard]
•• Cifrele pentru „Fotografiere (imagini statice)” se bazează pe standardul
CIPA şi sunt valabile pentru înregistrările realizate în următoarele
condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
–– DISP: [Afişare toate info]
–– [Mod focalizare]: [AF automată]
–– La fiecare 30 de secunde se înregistrează o imagine.
RO
44
–– Bliţul clipeşte o dată pentru fiecare două imagini.
–– Alimentarea este pornită şi oprită o dată după zece înregistrări.
•• Numărul de minute de filmare se bazează pe standardul CIPA şi este
valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–– Calitatea imaginii este setată la XAVC S HD 60p 50M /50p 50M .
–– Înregistrare efectivă (filme): Durata de utilizare a bateriei dacă se
înregistrează imagini în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom,
se înregistrează imagini în modul standby, se porneşte/opreşte
camera etc.
–– Înregistrare continuă (filme): Durata de utilizare a bateriei este
valabilă dacă se înregistrează imagini continuu până se atinge limita
(29 de minute) şi apoi se continuă prin apăsarea din nou a butonului
MOVIE (Film). Alte funcţii, precum zoomul, nu se utilizează.
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Puteţi folosi următoarele tipuri de carduri de memorie împreună cu
această cameră. Marcajul  indică faptul că aceste carduri de memorie
pot fi utilizate pentru înregistrarea de imagini statice imagini sau filme.
Dacă folosiţi suporturi Memory Stick Micro sau carduri de memorie
microSD cu această cameră, asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul
corespunzător.
Card de memorie
Pentru imagini
statice
Memory Stick PRO Duo

Memory Stick PRO-HG Duo

Memory Stick Micro (M2)

Pentru filme
MP4
AVCHD


(doar Mark2) (doar Mark2)




(doar Mark2) (doar Mark2)
XAVC S
—
*1
—
Card de memorie SD

*2
*2
—
Card de memorie SDHC

* 2
*2
*3
Card de memorie SDXC

*2
*2
*3
Card de memorie microSD

*2
*2
—
Card de memorie microSDHC

* 2
*2
*3
Card de memorie microSDXC

*2
*2
*3
RO
45
*1 Filmele nu pot fi înregistrare cu o viteză de 100 Mbps sau mai mare.
) sau mai rapid sau UHS Clasa de viteză 1 (
*2 SD Clasa de viteză 4 (
sau mai rapid
) sau UHS Clasa de viteză 1 ( ) sau mai
*3 SD Clasa de viteză 10 (
rapid
Când se înregistrează cu viteze de 100 Mbps sau mai mari, UHS Clasa de
viteză 3 ( ) este obligatorie.
Notă
••Dacă se utilizează un card de memorie SDHC pentru înregistrarea unui film
XAVC S pe perioade extinse de timp, filmele înregistrate vor fi divizate în
fişiere cu dimensiunea 4 GB. Fişierele divizate pot fi manipulate ca fişier unic
prin importarea acestora pe un computer folosind PlayMemories Home.
Numărul de imagini care pot fi înregistrate
Atunci când introduceţi un card de memorie în cameră şi setaţi
comutatorul ON/OFF (Alimentare) la „ON,”, pe ecran se afişează numărul
de imagini care pot fi înregistrate (în cazul în care continuaţi să capturaţi
imagini folosind setările curente).
Notă
••Dacă „0” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipeşte cu culoarea
portocaliu, cardul de memorie este plin. Înlocuiţi cardul de memorie sau
ştergeţi imaginile de pe cardul de memorie curent.
••Atunci când „NO CARD” clipeşte cu culoarea portocaliu, înseamnă că nu este
introdus niciun card de memorie. Introduceţi un card de memorie.
RO
46
)
Numărul de imagini care poate fi înregistrat pe un card
de memorie
Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile
sunt definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru
testare. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
Dimens. imag.]: [L: 24M]
[
Format imagine]: [3:2]*
[
(Unităţi: Imagini)
Calitate
Standard
Fin
Extra fin
RAW & JPEG
RAW
8 GB
1300
820
405
215
295
16 GB
2700
1650
810
435
600
32 GB
5400
3300
1600
880
1200
64 GB
10500
6600
3250
1750
2400
Format imagine] este setat la altă opţiune decât [3:2], puteţi
* Dacă [
înregistra mai multe imagini decât numărul afişat în tabelul de mai sus
(cu excepţia situaţiei în care este selectat [RAW]).
Notă
••Chiar dacă numărul de imagini care pot fi înregistrate este mai mare de 9999,
va fi afişat indicatorul „9999”.
••Dacă pe această cameră este redată o imagine înregistrată cu un alt produs,
este posibil ca imaginea să nu fie afişată cu dimensiunea reală.
••Numerele afişate atunci când se utilizează un card de memorie Sony.
RO
47
Durate disponibile de înregistrare pentru filme
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare
pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile pot varia
în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul de card de memorie
utilizat. Duratele de înregistrare atunci când [ Format fişier] este setat
la [XAVC S 4K], [XAVC S HD] şi [AVCHD] sunt duratele de înregistrare atunci
când se înregistrează cu [REC video duală] setat la [Dezactivat].
(o (oră), m (minute))
Format
fişier
XAVC S 4K
Setare înreg.
30p 100M/
25p 100M
30p 60M/
25p 60M
24p 100M
24p 60M
XAVC S HD
AVCHD
RO
48
*/ –
*/ –
120p 100M/
100p 100M
120p 60M/
100p 60M
60p 50M
50p 50M
/
30p 50M
25p 50M
/
24p 50M
*/ –
60i 24M (FX)
50i 24M (FX)
/
60i 17M (FH)
50i 17M (FH)
/
60p 28M (PS)
50p 28M (PS)
/
24p 24M (FX)
25p 24M (FX)
/
24p 17M (FH)
25p 17M (FH)
/
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
9 m
15 m
35 m
1 o 15 m
15 m
30 m
1 o
2 o 5 m
9 m
15 m
35 m
1 o 15 m
15 m
30 m
1 o
2 o 5 m
9 m
15 m
35 m
1 o 15 m
15 m
30 m
1 o
2 o 5 m
15 m
35 m
1 o 15 m
2 o 35 m
15 m
35 m
1 o 15 m
2 o 35 m
15 m
35 m
1 o 15 m
2 o 35 m
40 m
1 o 25 m
3 o
6 o
55 m
2 o
4 o 5 m
8 o 15 m
35 m
1 o 15 m
2 o 30 m
5 o 5 m
40 m
1 o 25 m
3 o
6 h
55 m
2 o
4 o 5 m
8 o 15 m
Format
fişier
MP4
Setare înreg.
1920×1080
60p 28M /
50p 28M
1920×1080
30p 16M /
25p 16M
1280×720
30p 6M /
25p 6M
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
35 m
1 o 15 m
2 o 35 m
5 o 20 m
1 o
2 o
4 o 10 m
8 o 25 m
2 o 35 m
5 o 20 m
10 o 55 m
22 o
* Numai când [Selector NTSC/PAL] este setat la NTSC
•• Fotografierea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute
(o specificaţie limită pentru produs). Durata de înregistrare continuă
poate diferi în următoarele situaţii:
–– Atunci când formatul de fişier este setat la MP4 (28M): Aproximativ
20 de minute (timp limitat de dimensiunea fişierului de 4 GB).
–– Atunci când înregistraţi filme cu încetinitorul/mişcare rapidă:
Înregistrarea se va opri automat atunci când fişierul înregistrat ajunge
la aproximativ 29 de minute (filmul redat atinge o durată aproximativă
de 29 de minute).
((Înregistrarea se va opri automat atunci când fişierul înregistrat
ajunge la aproximativ 15 minute dacă [ Setare înreg.] este setat
la [60p/50p] şi [ Rată de cadre] este setat la [30fps/25fps].)
•• Duratele pentru filmele cu încetinitorul/mişcare rapidă sunt duratele
de redare, nu duratele de înregistrare.
Notă
••Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu
VBR (Rată de biţi variabilă) care reglează automat calitatea imaginii în funcţie
de scena înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă,
imaginea este mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece
este nevoie de mai multă memorie pentru înregistrare. Durata de înregistrare
variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect sau de setările
pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
••Duratele afişate sunt duratele de înregistrare atunci când se foloseşte un card
de memorie Sony.
RO
49
Note cu privire la înregistrarea continuă de filme
•• Este nevoie de multă energie pentru a realiza înregistrări de filme de
calitate înaltă sau pentru a înregistra continuu. În consecinţă, în cazul
în care filmaţi în continuu, temperatura interioară a camerei va creşte,
în special cea a senzorului de imagine. În astfel de situaţii, camera se va
opri automat deoarece suprafaţa camerei atinge o temperatură înaltă
care poate afecta calitatea imaginilor sau mecanismul intern al camerei.
•• Valorile următoare indică duratele de înregistrare continuă din
momentul în care camera începe să înregistreze până la oprirea
înregistrării.
Temperatură
ambientală
Durata de înregistrare
continuă de filme (HD)
Durata de înregistrare
continuă de filme (4K)
20 °C
Aprox. 29 min.
Aprox. 20 min.
30 °C
Aprox. 29 min.
Aprox. 20 min.
40 °C
Aprox. 29 min.
Aprox. 20 min.
[Auto econ. OFF vizor.]: [Standard]
HD: XAVC S HD (60 p 50M/50p 50M, nu este conectat prin Wi-Fi)
4K: XAVC S 4K (24p 60M, nu este conectat prin Wi-Fi)
•• Durata disponibilă pentru înregistrarea de filme variază în funcţie de
temperatură, de formatul de fişier/setarea de înregistrare pentru filme,
de mediul de reţea Wi-Fi sau de starea camerei înainte de a începe
înregistrarea. Dacă recompuneţi frecvent sau înregistraţi imagini după
pornirea camerei, temperatura din interiorul camerei va creşte iar durata
disponibilă de înregistrare se va scurta.
•• Când apare pictograma , temperatura camerei este prea ridicată.
•• În cazul în care camera opreşte înregistrarea din cauza temperaturii,
lăsaţi-o puţin timp cu alimentarea oprită. Reluaţi înregistrarea după
ce temperatura din interiorul camerei a revenit la valori normale.
•• Dacă respectaţi indicaţiile următoare, durata de înregistrare va fi
mai mare.
–– Nu expuneţi camera direct la lumina solară.
–– Opriţi camera dacă nu o folosiţi.
•• Dacă [ Format fişier] este setat la [AVCHD], dimensiunea fişierului film
este limitată la aprox. 2 GB. Dacă dimensiunea fişierului film ajunge la
aprox. 2 GB în timpul înregistrării, se va crea automat un nou fişier film.
•• Dacă [ Format fişier] este setat la [MP4], dimensiunea fişierului film
este limitată la aprox. 4 GB. Dacă dimensiunea fişierului film ajunge la
aprox. 4 GB în timpul înregistrării, înregistrarea se va opri automat.
RO
50
Specificaţii
Cameră
[Controlul expunerii]
[Sistem]
Metodă de măsurare
Măsurare pe 1 200 segmente de către
senzorul de imagine
Tip de cameră
Cameră foto digitală cu obiectiv
interschimbabil
Obiectiv
Obiectiv Sony Soclu E
[Senzor de imagine]
Senzor de imagine
Senzor de imagine format APS-C
(23,5 mm × 15,6 mm) CMOS
Număr efectiv de pixeli ai camerei
Aprox. 24 200 000 pixeli
Numărul total de pixeli ai senzorului
de imagine
Aprox. 25 000 000 pixeli
[SteadyShot]
Sistem
Sistem de stabilizare a imaginilor
mişcate cu senzor integrat în aparat
[Anti-praf]
Sistem
Înveliş de protecţie pe filtrul optic şi
mecanismul de mişcare a senzorului
de imagine
[Sistem de focalizare automată]
Sistem
Sistem de detecţie a fazei/Sistem
dexdetecţie a contrastului
Interval de sensibilitate
între EV–1 şi EV20 (pentru echivalent
ISO 100, cu obiectiv F2.0)
Interval de măsurare
între EV–2 şi EV20 (pentru echivalent
ISO 100, cu obiectiv F2.0)
Sensibilitate ISO (Indice de expunere
recomandat)
Imagini statice: AUTO, ISO 100
– ISO 25 600 (ISO extins: Maxim
ISO 51 200)
Filme: AUTO, echivalent ISO 100 –
ISO 25 600
Compensare expunere
±5,0 EV (comutabilă între paşi
de 1/3 şi 1/2 EV)
[Declanşator]
Tip
Tip controlat electronic, verticaltransversal, cu plan focal
Interval de viteză
Imagini statice: între 1/4 000 secunde
şi 30 secunde, BULB
Filme: 1/4 000 secunde până la
1/4 secunde (pas de 1/3 EV)
––Dispozitiv compatibil 1080 60i:
până la 1/60 secunde în modul
AUTO (până la 1/30 secunde în
modul cu obturator lent automat)
––Dispozitiv compatibil 1080 50i:
până la 1/50 secunde în modul
AUTO (până la 1/25 secunde în
modul cu obturator lent automat)
Viteza de sincronizare a bliţului
1/160 secunde
RO
51
[Suport de înregistrare]
Suport Memory Stick PRO Duo,
card SD
[Monitor]
Monitor LCD
Lat, unitate 7,5 cm (tip 3,0) TFT,
panou tactil
Număr total de puncte
921 600 puncte
[Vizor electronic]
Tip
Vizor electronic
Număr total de puncte
2 359 296 puncte
Acoperire cadru
100%
Factor de mărire
Aprox. 1,07×
Aprox. 0,70× (echivalent formatului
35 mm) cu obiectiv 50 mm la infinit,
–1 m–1 (dioptrie)
Punct ocular (conform cu CIPA)
Aprox. 23 mm de la ocular, aprox.
21,4 mm de la cadrul ocularului –1 m–1
Reglare dioptrie
–4,0 m–1 până la +3,0 m–1
[Terminale de intrare/ieşire]
Terminal Multi/Micro USB*
Hi-Speed USB (USB 2.0)
*Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
HDMI
Mufă micro HDMItip D
 Terminal (microfon)
Mini mufă 3,5 mm stereo
RO
52
[Alimentare]
Tip de baterie
Acumulator reîncărcabil NP-FW50
Consum de energie (în timpul
înregistrării de imagini)
Dacă se foloseşte un obiectiv
E PZ 16 – 50 mm F3.5 – 5.6 OSS
Aprox. 2,8 W (în timpul înregistrării
de imagini cu vizorul)
Aprox. 2,5 W (în timpul înregistrării
de imagini cu monitorul)
[Altele]
Exif Print
Compatibil
PRINT Image Matching III
Compatibil
DPOF
Compatibil
Dimensiuni (conform CIPA) (aprox.)
120,0 mm × 66,9 mm × 53,3 mm
(L/Î/A)
Greutate (conform CIPA) (aprox.)
453 g (inclusiv bateria şi cardul SD)
410 g (doar camera)
Temperatură de funcţionare
Între 0 °C şi 40 °C
Temperatură de depozitare
Între –20 °C şi +60 °C
[Format fişier]
[LAN fără fir]
Imagine statică
Compatibil JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.31, MPF Baseline),
RAW (Format Sony ARW 2.3)
Format acceptat
IEEE 802.11 b/g/n
Filme (format XAVC S)
Compatibil cu formatul MPEG-4
AVC/H.264 XAVC S ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Protocoale de securitate acceptate
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Film (format AVCHD)
compatibil cu formatul AVCHD
Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch
Dolby Digital Stereo Creator
••Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
Film (format MP4)
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
Comunicare USB
Hi-Speed USB (USB 2.0)
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz
Metodă de configurare
Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)/
Manual
Metodă de acces
Mod de infrastructură
[NFC]
Tip etichetă
Conform NFC Forum Type 3 Tag
[Comunicaţii Bluetooth]
Bluetooth standard Ver. 4.1
Bandă de frecvenţă
2,4 GHz
Nr. model WW213019
[Bliţ]
Adaptor c.a. AC-UUD12/UUE12
Număr ghid bliţ
6 (în metri conform ISO 100)
Necesar de putere
100 V până la 240 V c.a., 50 Hz/60 Hz,
0,2 A
Timp de reciclare
Aprox. 4 secunde
Acoperire bliţ
Acoperire obiectiv 16 mm (distanţa
focală indicată de obiectiv)
Compensare bliţ
±3,0 EV (comutabil în paşi de 1/3
şi 1/2 EV)
Tensiune de ieşire
5 V c.c, 1,5 A
Acumulator reîncărcabil
NP-FW50
Tensiune nominală
7,2 V c.c.
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
RO
53
Cu privire la distanţă focală
Unghiul de imagine al acestei
camere este mai îngust decât cel
al unei camere în format de 35 mm.
Puteţi atinge valorile echivalente
aproximative pentru o cameră
în format de 35mm şi puteţi
înregistra imagini cu acelaşi unghi al
imaginii dacă măriţi distanţa focală
a obiectivului cu jumătate.
De exemplu, dacă folosiţi un obiectiv
de 50 mm, puteţi obţine valorile
echivalente aproximative ale unui
obiectiv de 75 mm al unei camere
în format de 35 mm.
Mărci comerciale
••Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
sunt mărci
••XAVC S şi
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
••„AVCHD Progressive” şi
sigla „AVCHD Progressive”
sunt mărci comerciale ale
Panasonic Corporation şi
Sony Corporation.
••Mac este marcă comercială
înregistrată Apple Inc. în Statele
Unite ale Americii şi în alte ţări.
••IOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
••iPhone şi iPad sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Apple Inc. în Statele Unite şi
în alte ţări.
••Blu-ray Disc™ şi Blu-ray™
sunt mărci comerciale ale
Blu-ray Disc Association.
RO
54
••DLNA şi DLNA CERTIFIED
sunt mărci comerciale ale
Digital Living Network Alliance.
••Dolby şi simbolul dublu D
sunt mărci comerciale ale
Dolby Laboratories.
••Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
••Termenii HDMI, High-Definition
Multimedia Interface şi sigla HDMI
sunt mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale HDMI
Licensing LLC în Statele Unite şi
înalte ţări.
••Microsoft şi Windows sunt
mărci comerciale înregistrate
sau mărci comerciale ale
Microsoft Corporation în Statele
Unite şi/sau în alte ţări.
••Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
••Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
••Android şi Google Play sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
••YouTube şi sigla YouTube sunt
mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale
Google Inc.
••Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi
Wi-Fi Protected Setup sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Wi-Fi Alliance.
••Marca N este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
••Marca cuvântului Bluetooth®
şi siglele sunt mărci comerciale
înregistrate deţinute de
Bluetooth SIG, Inc. şi orice utilizare
a unor astfel de mărci de către
Sony Corporation se face în baza
unei licenţe.
••În plus, numele de sisteme şi
de produse utilizate în acest
manual sunt, în general, mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale dezvoltatorilor sau
producătorilor respectivi. Cu toate
acestea, mărcile  sau  pot să
nu fie folosite în toate situaţiile
din acest manual.
Cu privire la software-ul
aplicat GNU GPL/LGPL
Produsul include un software
eligibil pentru următoarea
GNU General Public License
(denumită în continuare „GPL”) sau
GNU Lesser General Public License
(denumită în continuare „LGPL”).
Prin prezenta vă informăm că aveţi
dreptul să accesaţi, să modificaţi şi să
redistribuiţi codul sursă pentru aceste
programe software în conformitate
cu prevederile GPL/LGPL.
Codul sursă este pus la dispoziţie
pe web.
Pentru descărcare, accesaţi
următorul URL:
http://oss.sony.net/Products/Linux/
Ar fi de preferat să nu ne contactaţi în
legătură cu conţinutul codului sursă.
Licenţele (în limba engleză)
sunt stocate în memoria internă
a produsului. Stabiliţi o conexiune
de stocare în masă între produs şi
computer pentru a citi licenţele din
folderul „PMHOME” - „LICENSE”.
Pentru informaţii suplimentare cu
privire la acest produs şi răspunsurile
la întrebările frecvente, puteţi accesa
site-ul nostru Web de asistenţă
pentru clienţi.
RO
55
©2016 Sony Corporation
Download PDF

advertising