Sony | ILCE-7M2 | Sony ILCE-7M2 Numai corpul camerei ILC ɑ7 II cu Full Frame (fără obiectiv inclus) Instrucţiuni de utilizare

4-564-359-42(1) (RO)
Cameră foto digitală cu
obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
Soclu E
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid de asistenţă”
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/h_zz/
ILCE-7M2
Română
Soclu E
Mai multe informaţii despre
cameră („Ghid de asistenţă”)
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt
menţionate pe baza unităţii. Notaţi
numărul de serie în spaţiul de mai jos.
Folosiţi aceste numere ori de câte ori
apelaţi la distribuitorul dumneavoastră
Sony în legătură cu acest produs.
Nr. model WW328278 (ILCE-7M2)
Nr. de serie
Nr. model AC-UD10/AC-UUD11
Nr. de serie
AVERTISMENT
„Ghid de asistenţă” este un
manual online. Puteţi citi
documentul „Ghid de asistenţă”
pe computer sau telefonul
inteligent. Trebuie consultat pentru
instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
Adresă URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1450/
h_zz/
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, nu expuneţi unitatea
la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE PENTRU
SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL
DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE,
RESPECTAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte
cu priza de perete, folosiţi un adaptor de
conector ataşat, care să aibă configuraţia
adecvată pentru priza de perete.
RO
2
ATENŢIE
Acumulator
În cazul manipulării incorecte
a acumulatorului, acesta poate exploda,
poate provoca incendii sau chiar arsuri
chimice. Respectaţi următoarele măsuri
de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la
şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele
metalice să intre în contact cu bornele
bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai
mari de 60 °C, cum ar fi expunerea
directă la razele soarelui sau într-o
maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea
în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion
deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul
cu un încărcător original Sony sau
un dispozitiv compatibil de încărcare
a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna
copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic
sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu
promptitudine, conform instrucţiunilor.
Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci
când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi
adaptorul c.a. de la priza de perete imediat
ce apare o defecţiune în timpul utilizării
aparatului.
Cablul de alimentare (de la reţea), dacă este
furnizat, este conceput special pentru a fi
utilizat doar împreună cu această cameră
şi nu trebuie folosit cu alte echipamente
electrice.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţii din ţările în care
se aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament este în conformitate
cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau
undele electromagnetice întrerup transferul
de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia
sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul
de date (USB etc.).
Acest produs a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în
reglementarea privind compatibilitatea
electromagnetică atunci când se folosesc
cabluri de conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe
specifice pot influenţa imaginea şi sunetul
acestei unităţi.
RO
3
Casarea bateriilor şi echipamentelor
electrice şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe
produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul
că produsul şi bateria
nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere.
Este posibil ca pe
anumite baterii, acest simbol să fie utilizat
în combinaţie cu un simbol chimic.
Se adaugă simbolurile chimice pentru
mercur (Hg) sau plumb (Pb) dacă bateria
conţine mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse şi baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
a deşeurilor. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor
fi tratate în mod corespunzător, predaţi
aceste produse la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul de
eliminare în siguranţă a bateriilor din produs. Predaţi bateriile la punctul de colectare
relevant pentru reciclarea bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Pentru clienţii care au
achiziţionat camera de la un
magazin din Japonia destinat
turiştilor
Notă
Unele marcaje de certificare pentru
standardele acceptate de cameră pot
fi confirmate pe ecranul camerei.
Selectaţi MENU t
(Setare) t
[Certification Logo].
Dacă afişarea este imposibilă din cauza
unor probleme precum avarierea camerei,
contactaţi distribuitorul Sony sau atelierul
de service Sony autorizat local.
Pentru detalii cu privire la funcţiile Wi-Fi şi NFC cu o singură atingere, consultaţi
documentul ataşat „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o singură atingere
(NFC)” sau „Ghid de asistenţă”.
Acest manual este valabil pentru mai multe modele prevăzute cu obiective diferite.
Numele modelului diferă în funcţie de obiectivul furnizat. Modelul disponibil variază
în funcţie de ţară/regiune.
Nume model
Obiectiv
ILCE-7M2
Nefurnizat
ILCE-7M2K
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
RO
4
Prezentarea funcţiilor
Această secţiune prezintă unele funcţiile de fotografiere frecvent utilizate
şi alte funcţii specifice.
Consultaţi paginile din paranteze pentru detalii.
Funcţii de fotografiere frecvent utilizate
Exposure Comp. (32)
Puteţi regla expunerea pentru a modifica luminozitatea întregii imagini.
Chiar şi atunci când modul de fotografiere este setat la M, puteţi regla
expunerea dacă sensibilitatea ISO este setată la [ISO AUTO].
ISO/Multi Frame NR (32)
Puteţi regla sensibilitatea la lumină.
Sensibilitatea ISO poate fi reglată între ISO 50 şi ISO 25600.
Când selectaţi
(Multi Frame NR), puteţi selecta valori ISO mai mari
decât sensibilitatea ISO maximă.
White Balance (32)
Puteţi regla tonurile de culori.
Puteţi selecta o opţiune adecvată unei surse de lumină sau puteţi efectua
reglaje fine utilizând temperatura culorilor şi filtre de culori.
Drive Mode (31)
Puteţi selecta un mod de declanşare adecvat în conformitate cu scopurile
dvs., precum fotografierea individuală, fotografierea continuă sau
fotografierea în serie.
Caracteristicile aceste camere
DRO/Auto HDR (67)
[D-Range Opt.]: Prin divizarea imaginii în porţiuni mici, camera analizează
contrastul lumină-umbră între subiect şi fundal şi produce o imagine
cu luminozitate şi gradaţie optime.
[Auto HDR]: Fotografiază 3 imagini cu expuneri diferite, apoi suprapune
aceste imagini pentru a crea o imagine cu gradaţie bogată.
RO
5
Prezentarea funcţiilor
Creative Style (66)
Puteţi selecta stilul dorit dintre 13 stiluri.
De asemenea, puteţi regla anumiţi factori de imagine, precum expunerea,
utilizând stilul selectat ca bază.
Înregistrarea filmelor cu reglaje manuale (64)
Puteţi regla expunerea în modul P, A, S sau M chiar şi atunci când
realizaţi filme.
Picture Profile (70)
Puteţi modifica setările precum culoarea şi tonul atunci când
înregistraţi filme.
Operarea sau particularizarea camerei
Afişarea informaţiilor (35)
Când priviţi în vizor, modul vizor este activat, iar vă îndepărtaţi faţa de
vizor, modul de vizualizare revine la modul monitor (setările implicite).
Puteţi modifica modul de afişare pe ecran prin apăsarea pe DISP de pe
rotiţa de control.
Quick Navi (24)
În ecranul [For viewfinder], puteţi comuta rapid de la monitor la ecranul
Quick Navi prin apăsarea pe butonul Fn. Puteţi seta elementele printr-o
metodă intuitivă, utilizând selectorul frontal/posterior şi rotiţa de control.
Particularizare (37)
Camera este echipată cu butoanele de particularizare, unde fiecărui buton
i se poate atribui funcţia dorită. De asemenea, puteţi atribui funcţii altor
butoane, precum butonul AEL.
RO
6
Înainte de utilizare
Note privind utilizarea camerei
Limbă afişată pe ecran
Puteţi selecta limba afişată pe ecran
cu ajutorul meniului (page 41).
Procedura de înregistrare de imagini
Această cameră are 2 moduri pentru
monitorizarea subiecţilor: modul monitor
care utilizează monitorul şi modul vizor
care utilizează vizorul.
Funcţii încorporate în această cameră
• Acest manual descrie dispozitivele
compatibile 1080 60i şi dispozitivele
compatibile 1080 50i.
Pentru a verifica dacă camera este un
dispozitiv compatibil 1080 60i sau un
dispozitiv 1080 50i, verificaţi dacă are
următoarele marcaje pe bază.
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i
• Această cameră este compatibilă cu
filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de
înregistrare standard existente care
înregistrează printr-o metodă de
intercalare, această cameră înregistrează
cu ajutorul unei metode progresive.
Aceasta măreşte rezoluţia şi creează
o imagine mai uniformă şi mai realistă.
Crearea unui fişier cu baza de date
de imagini
Dacă introduceţi un card de memorie care
nu conţine un fişier cu baza de date de
imagini în cameră şi porniţi alimentarea,
camera creează automat un fişier cu baza
de date de imagini folosind o parte din
capacitatea cardului de memorie.
Procesul poate dura mai mult şi nu veţi
putea opera camera decât după finalizarea
procesului. În cazul în care intervine
o eroare legată de fişierul cu baza de date,
exportaţi toate imaginile pe computer
folosind PlayMemories Home™ şi apoi
formataţi cardul de memorie cu ajutorul
camerei.
Note cu privire la redare/înregistrare
• Pentru a stabiliza funcţionarea cardului
de memorie, este recomandat să
formataţi cardul camerei atunci când
îl folosiţi pentru prima dată cu camera
respectivă.
După ce formataţi cardul de memorie,
toate datele înregistrate pe cardul de
memorie vor fi şterse şi nu pot fi
restaurate. Înainte de a formata, copiaţi
datele pe un computer sau alt dispozitiv.
• Dacă înregistraţi şi ştergeţi imagini în
mod repetat o perioadă îndelungată de
timp, fişierele de pe cardul de memorie se
pot fragmenta, iar înregistrarea filmelor
poate fi suspendată pe parcurs. Dacă se
întâmplă acest lucru, copiaţi datele pe
un computer sau alt dispozitiv şi apoi
efectuaţi comanda [Format].
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi
o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
Recomandare cu privire la copierea de
siguranţă pentru un card de memorie
Dacă opriţi camera sau scoateţi
acumulatorul ori cardul de memorie
în timp ce lampa de acces luminează
intermitent, datele de pe cardul de memorie
pot fi corupte. Pentru a evita pierderea
datelor, copiaţi întotdeauna (copiere de
siguranţă) datele pe alt dispozitiv.
RO
7
Note privind utilizarea camerei
Nu se oferă nicio compensare pentru
conţinutul deteriorat sau înregistrările
nereuşite
Sony nu poate oferi compensaţii pentru
imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea conţinutului
înregistrat din cauza funcţionării
necorespunzătoare a camerei sau
a suportului de înregistrare etc.
Fotografierea cu un obiectiv cu soclu E
compatibil cu dimensiunea APS-C
Această cameră este prevăzută cu un senzor
CMOS de 35 mm cu cadru complet. Totuşi,
dimensiunea imaginilor este setată automat
la setarea pentru dimensiunea APS-C
şi este mai mică atunci când se foloseşte
un obiectiv cu soclu E compatibil cu
dimensiunea APS-C (setări implicite).
Note cu privire la monitor, vizorul
electronic, obiectiv şi senzorul de imagine
• Monitorul şi vizorul electronic sunt
fabricate cu ajutorul unei tehnologii
de precizie foarte înaltă şi peste 99,99%
din pixeli sunt operaţionali în vederea
utilizării eficace. Cu toate acestea, pot
exista unele mici puncte întunecate şi/sau
luminoase (de culoare albă, roşie, albastră
sau verde) care apar în mod constant pe
monitor şi pe vizorul electronic. Aceste
puncte sunt normale în procesul de
fabricaţie şi nu afectează în niciun fel
imaginile.
• Nu ţineţi camera de monitor.
• Atunci când folosiţi obiectivul cu zoom
electronic, aveţi grijă să nu prindeţi
degetele sau alte obiecte în obiectiv.
• Nu expuneţi camera la o sursă de lumină
puternică, cum ar fi lumina solară.
Componentele interne se pot deteriora.
RO
8
• Nu priviţi lumina solară sau spre o sursă
de lumină puternică prin obiectiv, atunci
când acesta este detaşat. Acest lucru
poate provoca deteriorarea irecuperabilă
a vederii sau poate cauza o defecţiune.
• Nu folosiţi camera în zone unde se emit
unde radio sau radiaţii puternice.
Este posibil ca înregistrarea şi redarea
să nu funcţioneze corect.
• Este posibil ca imaginile să apară mai
greu pe ecran în cazul utilizării într-un
mediu cu temperaturi joase. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Când porniţi camera într-un mediu
cu temperatură scăzută, este posibil
ca ecranul să se întunece temporar.
După ce camera se încălzeşte, ecranul
va funcţiona normal.
• Imaginea înregistrată poate fi diferită
de imaginea urmărită înainte de
înregistrare.
Note cu privire la utilizarea obiectivelor
şi accesoriilor
Este recomandat să utilizaţi obiective/
accesorii Sony compatibile cu
caracteristicile acestei camere. Utilizarea
acestei camere cu produse provenite de la
alţi producători poate afecta performanţa
acesteia şi poate provoca accidente sau
defecţiuni. Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru astfel de accidente sau defecţiuni.
Note cu privire la talpa pentru interfaţă
multiplă
• Atunci când ataşaţi sau detaşaţi accesorii,
precum un bliţ extern, la talpa pentru
interfaţă multiplă, setaţi mai întâi
comutatorul de alimentare la OFF.
Atunci când ataşaţi accesoriile, strângeţi
şuruburile până la capăt şi asiguraţi-vă
că sunt bine fixate pe cameră.
Note privind utilizarea camerei
• Nu utilizaţi un bliţ extern cu un terminal
de sincronizare a bliţului de înaltă
tensiune sau cu polaritate inversă.
Acest lucru poate provoca defecţiuni.
Note cu privire la înregistrarea de imagini
cu ajutorul vizorului
Această cameră este prevăzută cu un vizor
Organic Electro-Luminescence cu rezoluţie
înaltă şi contrast puternic. Vizorul permite
un unghi de vizionare mare şi confort de
vizualizare la distanţă. Această cameră
este concepută cu un vizor de vizionare
uşoară prin echilibrarea corespunzătoare
a diferitelor elemente.
• Imaginea poate fi uşor distorsionată în
colţurile vizorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă doriţi să verificaţi în
detaliu întreaga compoziţie a imaginii,
puteţi folosi şi monitorul.
• Dacă mişcaţi camera în timp că vă uitaţi
în vizor sau vă mişcaţi ochii, imaginea
din vizor poate fi distorsionată sau
culoarea imaginii se poate modifica.
Aceasta este o caracteristică a obiectivului
sau a dispozitivului de afişaj şi nu
reprezintă o defecţiune. Atunci când
înregistraţi o imagine, vă recomandăm
să priviţi în zona centrală a vizorului.
• La înregistrarea de imagini cu ajutorul
vizorului, puteţi resimţi simptome
precum oboseala ochilor, oboseală, rău
de mişcare sau greaţă. Este recomandat
să faceţi pauze periodice atunci când
înregistraţi cu ajutorul vizorului.
Durata necesară sau frecvenţa pauzelor
poate diferi în funcţie de persoană, astfel
că vă sfătuim să decideţi în privinţa
acestor aspecte după cum consideraţi
necesar. În cazul în care nu vă simţiţi
bine, nu folosiţi vizorul până nu vă
reveniţi şi consultaţi medicul dacă
este cazul.
Note cu privire la înregistrarea pe perioade
îndelungate
• În funcţie de temperatura camerei
şi a bateriei, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau alimentarea poate
fi întreruptă automat pentru a proteja
camera.
Înainte de întreruperea alimentării,
pe ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi
mai putea înregistra filme. În acest caz,
lăsaţi alimentarea oprită şi aşteptaţi până
când scade temperatura camerei şi
a bateriei. Dacă porniţi alimentarea
înainte de răcirea suficientă a camerei
şi a bateriei, este posibil ca alimentarea
să fie întreruptă din nou sau să nu puteţi
înregistra filme.
• În cazul unor temperaturi ridicate ale
mediului înconjurător, temperatura
camerei creşte rapid.
• Dacă temperatura camerei creşte,
calitatea imaginii se poate deteriora.
Este recomandat să aşteptaţi să scadă
temperatura camerei înainte de
a continua filmarea.
• Suprafaţa camerei se poate încălzi.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Note cu privire la importul de filme XAVC S
şi AVCHD pe un computer
Când importaţi filme XAVC S sau filme
AVCHD pe computer, descărcaţi şi folosiţi
software-ul PlayMemories Home de pe
următorul site web:
http://www.sony.net/pm/
Note cu privire la redarea de filme pe alte
dispozitive
• Această cameră foloseşte MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile pentru înregistrarea
în format AVCHD. Filmele înregistrate
în format AVCHD cu această cameră nu
pot fi redate pe următoarele dispozitive.
RO
9
Note privind utilizarea camerei
– Alte dispozitive compatibile cu
formatul AVCHD care nu acceptă
High Profile
– Dispozitivele incompatibile cu
formatul AVCHD
De asemenea, această cameră foloseşte
şi MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile
pentru înregistrarea în format MP4.
Din acest motiv, filmele înregistrate în
format MP4 cu această cameră nu pot
fi redate pe dispozitive diferite de cele
care acceptă MPEG-4 AVC/H.264.
• Discurile înregistrate cu o calitate
a imaginii HD (înaltă definiţie) pot fi
redate doar pe dispozitivele compatibile
cu formatul AVCHD. DVD playerele sau
DVD recorderele nu pot reda discuri
cu o calitate a imaginii HD deoarece nu
sunt compatibile cu formatul AVCHD.
De asemenea, este posibil ca DVD
playerele sau DVD recorderele să nu
poată scoate discurile cu o calitate
a imaginii HD.
• Filmele înregistrate în format
1080 60p/1080 50p pot fi redate
doar pe dispozitivele care acceptă
1080 60p/1080 50p.
• Filmele înregistrate în format XAVC S
pot fi redate doar pe dispozitivele care
acceptă XAVC S.
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea
neautorizată a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor
legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
Imaginile utilizate în acest manual
Fotografiile folosite pentru exemplificarea
de imagini în acest manual sunt imagini
reproduse, nu sunt imagini reale realizate
cu această cameră.
RO
10
Cu privire la specificaţiile de date din
acest manual
Datele referitoare la performanţă şi
specificaţiile sunt în conformitate cu
următoarele condiţii, cu excepţia celor
descrise în acest manual: la o temperatură
ambientală normală de 25 °C şi dacă se
utilizează un acumulator care a fost încărcat
complet până s-a stins lampa de încărcare.
Dezactivarea temporară a funcţiilor de
reţea wireless (Wi-Fi şi NFC etc.)
În momentul ambarcării într-un avion etc.,
puteţi dezactiva temporar toate funcţiile
de reţea wireless.
Selectaţi butonul MENU t
(Wireless)
t [Airplane Mode] t [On].
Dacă setaţi [Airplane Mode] la [On],
pe ecran se va afişa un marcaj
(avion).
Note cu privire LAN wireless
În cazul în care camera este pierdută sau
furată, Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru pierderile sau daunele provocate de
accesarea sau utilizarea ilegală a punctului
de acces înregistrat pe cameră.
Note cu privire la securitate atunci când se
utilizează produse LAN wireless
• Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi
o reţea LAN wireless securizată,
pentru a evita hackingul, accesul
terţilor rău intenţionaţi sau alte
vulnerabilităţi.
• Este important să setaţi caracteristicile
de securitate atunci când utilizaţi
o reţea LAN wireless.
• Dacă apare o problemă de securitate
din cauza faptului că nu s-au adoptat
măsuri de securitate sau din cauza
circumstanţelor inevitabile din timpul
folosirii unei reţele LAN wireless,
Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru pierderi sau daune.
Înainte de utilizare
Verificarea articolelor furnizate
Numărul din paranteze desemnează numărul de piese.
Furnizat împreună cu toate modelele:
• Cameră (1)
• Adaptor c.a. AC-UD10/
AC-UUD11 (1)
Forma adaptorului c.a. poate diferi
în funcţie de ţară/regiune.
• Cablu de alimentare
(de la reţea) (1)*
* Camera poate fi furnizată împreună
cu mai multe cabluri de alimentare.
Folosiţi-l pe cel potrivit pentru ţara/
regiunea dvs.
• Acumulator NP-FW50 (1)
• Capac pentru corpul camerei (1)
(ataşat de cameră)
• Capac pentru sabot (1)
(ataşat de cameră)
• Capac pentru ocular (1)
(ataşat de cameră)
• Manual de instrucţiuni (1)
(acest manual)
• Ghid pentru conexiunea
Wi-Fi/printr-o singură
atingere (NFC) (1)
Acest ghid explică funcţiile care
necesită o conexiune Wi-Fi.
ILCE-7M2K:
• Micro-cablu USB (1)
• Obiectiv cu zoom
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (1)/
Capac pentru obiectiv frontal (1)/
Capac pentru obiectiv
posterior (1)/Parasolar (1)
• Curea de umăr (1)
Pentru modul de ataşare a curelei de
umăr la cameră, a se vedea pagina 16.
RO
11
Identificarea componentelor
Consultaţi paginile din paranteze pentru detalii despre funcţionarea
pieselor.
Faţă
Dacă se demontează obiectivul
E Butonul de eliberare
a obiectivului
F Microfon încorporat*1
G Sursă luminoasă AF (32)/
Lampă cu temporizator
H Indice de montare
I Senzor de imagine*2
J Soclu
A Comutator de alimentar/
Declanşator
B Selector frontal
C Senzor telecomandă
D Antenă Wi-Fi (încorporată)
RO
12
K Contacte*2
*1 Nu acoperiţi această parte în
timpul înregistrării de filme.
Acest lucru poate provoca zgomot
sau reducerea volumului.
*2 Nu atingeţi direct aceste piese.
Identificarea componentelor
Spate
A Capac pentru ocular (57)
B Vizor
C Butonul MENU (30)
D Senzor pentru ochi
F Selector de reglare a dioptriei
• Reglaţi selectorul de ajustare
a dioptriei în funcţie de vederea
dvs. până când imaginea afişată
pe vizor este clară.
E Monitor (19)
• Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
G Pentru înregistrarea de imagini:
Buton C3 (Particularizat 3) (23)
Pentru vizualizare: Butonul
(Mărire) (72)
H Clapetă de comutare
AF/MF/AEL
I Selector spate
RO
13
Identificarea componentelor
J Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul (focalizare automată/
focalizare manuală) AF/MF/
butonul AEL (23)
Pentru vizualizare:
Buton
(Index imagine) (72)
K Butonul MOVIE (60)
L Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (28)
Pentru vizualizare: Butonul
(Send to Smartphone)
• Puteţi afişa ecranul pentru
[Send to Smartphone] dacă
apăsaţi acest buton.
M Rotiţă de control (26)
N Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul C4 (Particularizat 4)
(23)
Pentru vizualizare: Butonul
(Ştergere) (63)
O Lampă de acces
P Butonul
RO
14
(Redare) (61)
Identificarea componentelor
Partea superioară/Vedere laterală
A
Marcajul de poziţie
a senzorului de imagine
B Boxă
C Mufă m (Microfon)
• Dacă se conectează un microfon
extern, microfonul este
dezactivat automat.
Dacă microfonul extern este
alimentat prin conector,
microfonul va fi alimentat
de cameră.
D Mufă i (căşti)
E Terminalul Multi/Micro USB*
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
F Lampă de încărcare (44)
G Mufă micro HDMI
H Talpă pentru interfaţă
multiplă*
• Este posibil ca unele dintre
accesorii să nu fie introduse
complet şi să iasă în afară prin
spatele tălpii pentru interfaţă
multiplă. Totuşi, atunci când
accesoriul ajunge la capătul
din faţă al tălpii, conexiunea
este finalizată.
I Selector de mod (64)
J Buton C2 (Particularizat 2) (23)
K Buton C1 (Particularizat 1) (23)
RO
15
Identificarea componentelor
L Selector de compensare
a expunerii (23)
M Cârlige pentru cureaua de umăr
• Ataşaţi ambele capete ale curelei
de cameră.
• NFC (Near Field
Communication) este un
standard internaţional pentru
tehnologia de comunicare
wireless pe rază scurtă.
O Capac pentru card de memorie
P Slot pentru card de memorie
N
(Marca N)
• Această marcă indică punctul
de atingere pentru conectarea
camerei la un telefon inteligent
cu funcţia NFC activată.
Pentru detalii cu privire la
poziţia
(Marca N) pe
telefonul inteligent, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
telefonului inteligent.
RO
16
* Pentru detalii cu privire la accesoriile
compatibile cu Multi interface shoe
şi cu terminalul Multi/Micro USB,
vizitaţi site-ul web Sony sau consultaţi
distribuitorul local Sony sau unitatea
de service Sony autorizată local.
De asemenea, puteţi utiliza
accesoriile care sunt compatibile
cu Accessory shoe.
Operaţiile realizate cu accesoriile
fabricate de alţi producători nu
sunt garantate.
Identificarea componentelor
Vedere de jos
A Slot de introducere a bateriei
(43)
B Capac pentru baterie (43)
C Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
D Buton de blocare capac
Capac pentru placa de conexiune
Trebuie folosit în cazul utilizării
unui adaptor c.a. AC-PW20
(comercializat separat).
Introduceţi placa de conexiune
în compartimentul bateriei şi apoi
treceţi cablul prin capacul plăcii
de conexiune după cum se arată
mai jos.
de baterie
E Clapetă de eliberare capac
pentru baterie
• Atunci când ataşaţi un mâner
vertical (comercializat separat),
scoateţi capacul pentru baterie.
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablul
atunci când închideţi capacul.
RO
17
Identificarea componentelor
Obiectiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(furnizat împreună cu ILCE-7M2K)
A Inel de focalizare
B Inel de zoom
C Scală pentru distanţa focală
D Indice pentru distanţa focală
E Puncte de contact obiectiv*
F Indice de montare
* Nu atingeţi direct această piesă.
RO
18
Lista de pictograme de pe monitor
Starea monitorului este setată la [Display All Info.] în setările implicite.
Atunci când modificaţi setarea [DISP Button] şi apăsaţi DISP pe rotiţa
de control, starea ecranului se modifică la modul vizor. Puteţi afişa,
de asemenea, histograma apăsând pe DISP. Elementele afişate şi poziţia
lor ilustrată mai jos sunt orientative şi pot diferi faţă de afişajul efectiv.
Mod monitor
Pentru redare
Afişaj cu informaţii de bază
Mod vizor
Afişaj histogramă
Modul Auto sau Scene Selection
Modul P/A/S/M/Sweep Panorama
RO
19
Lista de pictograme de pe monitor
A
Afişaj
Afişaj
Indicaţie
Mod de înregistrare
P P* A S M (64)
Indicaţie
Dimensiunea
imaginilor din filme
(68)
Capacitatea rămasă
a bateriei (46)
Avertisment privind
bateria rămasă
Încărcare bliţ în curs
Număr de înregistrare
(64)
Pictograme pentru
Recunoaştere scenă
Captură dimensiune
APS-C (36)
Efect setare OPRIT (35)
Sursă luminoasă AF
(32)
NFC este activat
NO CARD Card de memorie (48)/
Încărcare (39)
Mod avion
Nu se înregistrează
sunetul filmelor (34)
Reducere zgomot vânt
(34)
100
Numărul rămas de
imagini care pot fi
înregistrate
Raport de aspect pentru
imagini statice (31)
24M 20M
10M 8.7M
6.0M 5.1M
2.6M 2.2M
Dimensiune imagine
pentru imagini statice
(31)
Calitate imagine pentru
imagini statice (31)
Rata de cadre a filmelor
RO
20
SteadyShot/Avertizare
cu privire la tremurul
camerei (54)
Distanţă focală
SteadyShot/Avertizare
cu privire la tremurul
camerei (54)
Avertisment
supraîncălzire
Fişier bază de date plin/
Eroare fişier bază de
date
Zoom inteligent/
Clear Image Zoom/
Zoom digital
Indicator de nivel
digital
Lista de pictograme de pe monitor
Afişaj
Indicaţie
Afişaj
Indicaţie
Detectarea feţei/
Declanşare la zâmbet
(33)
Nivel audio (71)
Mod vizualizare (62)
Mod măsurare (32)
100-0003
Număr folder - fişier
-
Protecţie (39)
XAVC S AVCHD
MP4
Mod de înregistrare
a filmelor
DPOF
DPOF setat
Încadrare obiecte
automată
35 mm
Distanţa focală
a obiectivului
AWB
Balans de alb
(automat, presetat,
automat subacvatic,
particularizat,
temperatura culorilor,
filtru colorat) (32)
7500K A5 G5
Dual Video REC (31)
D-Range Optimizer/
HDR auto (67)
PC Remote
Creative Style (66)/
Contrast, saturaţie,
claritate
B
Afişaj
Indicaţie
Mod de declanşare (31)
+3 +3 +3
Picture Effect (32)
Mod bliţ (31)/
Reducerea efectului
de „ochi roşii” (31)
±0.0
Indicator de
sensibilitate pentru
detectarea zâmbetului
Compensare bliţ (31)
Mod de focalizare (32)
Zonă AF
–
Picture Profile (70)
RO
21
Lista de pictograme de pe monitor
C
Afişaj
Indicaţie
z Lock-on AF
Ghid Lock-on AF
Scală EV
Compensarea expunerii
(32)/Măsurare manuală
REC 0:12
Durată de înregistrare
filme (m:s)
z
Focalizare
1/250
Timp de expunere
F3.5
Valoare diafragmă
ISO400
ISO AUTO
Sensibilitate ISO (32)
Blocare AE/
Blocare FEL
Indicator viteză
obturator
Indicator diafragmă
Histogramă
D-Range Optimizer/
HDR auto/Avertisment
imagine HDR auto
Eroare Picture Effect
2014-1-1
10:37PM
Data înregistrării
3/7
Număr fişier/Numărul
de imagini în modul
de vizualizare
REC Control
Zonă de măsurare
punctuală
00:00:00:00
RO
22
Cod de timp
(oră:minut:secundă:
cadru) (70)
Listă de funcţii
Funcţii care pot fi operate cu ajutorul
butoanelor/selectoarelor
Puteţi seta sau opera diferite funcţii utilizând aceste butoane/selectoare.
Pentru amplasarea butoanelor/selectoarelor, vizualizaţi „Identificarea
componentelor” (pagina 12).
Selector de mod (64)
Comută modul de fotografiere.
Butonul MENU (30)
Afişează ecranul meniului pentru setarea elementelor
din meniu.
Butonul MOVIE (60)
Înregistrează filme.
Butonul AF/MF / Butonul AEL / Comută provizoriu focalizarea automată şi focalizarea
Butonul
manuală./Fixează expunerea întregului ecran./
Afişează simultan mai multe imagini pe ecran.
Butonul
(72)
Butonul Fn(28)/Butonul
Măreşte o imagine în timpul vizualizării acesteia.
Afişează ecranul de configurare pentru funcţiile setate
cu ajutorul butonului Fn. În ecranul [For viewfinder],
comută la ecranul Quick Navi./În modul de redare,
apăsarea butonului
comută la ecranul „Send to
Smartphone”.
Butonul rotativ de compensare Setează gama pentru reglarea expunerii.
a expunerii
Butonul
Butonul
(61)
(63)
Butonul Particularizare
Redă imagini.
Şterge imagini.
Alocă butonului o funcţie frecvent utilizată.
Funcţia următoare este alocată fiecărui buton
în setările implicite.
Buton C1 (Particularizat 1): Balans de alb
Buton C2 (Particularizat 2): Setări de focalizare
Buton C3 (Particularizat 3): Mod de focalizare
Buton C4 (Particularizat 4): Nesetat
RO
23
Modul de utilizare a ecranului Quick Navi
Folosind ecranul Quick Navi, puteţi modifica setările direct pe ecranul
cu informaţiile de înregistrare, atunci când modul ecranului este setat
la [For viewfinder] (Quick Navi). Elementele afişate şi poziţia lor ilustrată
mai jos sunt orientative şi pot diferi faţă de afişajul efectiv.
1 Butonul MENU t
(Setări particularizate) t [Buton DISP] t
[Monitor] t [For viewfinder] t [Enter]
2 Apăsaţi DISP pe rotiţa de control, pentru a seta modul ecranului
la [For viewfinder].
3 Apăsaţi butonul Fn pentru a comuta la ecranul Quick Navi.
În modul Auto sau Scene Selection
În modul P/A/S/M/Sweep Panorama
4 Selectaţi elementul dorit cu v/V/b/B pe rotiţa de control.
RO
24
Modul de utilizare a ecranului Quick Navi
5 Setaţi elementul cu selectorul frontal.
• Unele valori de setare pot fi reglate fin dacă rotiţi selectorul posterior.
• Apăsând în centrul rotiţei de control, se porneşte ecranul special utilizat
pentru configurarea elementului selectat (pagina 26).
• Apăsând din nou pe butonul Fn, se opreşte ecranul Quick Navi şi ecranul
revine la cel original.
Funcţii disponibile pe ecranul Quick Navi
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Picture Effect
Picture Profile
Smile/Face Detect.
Aspect Ratio
Modul Auto
Quality
Scene Selection
Image Size
SteadyShot
Peaking Level
Note
• Elementele gri de pe ecranul Quick Navi nu sunt disponibile.
• Atunci când utilizaţi [Creative Style] (pagina 66) sau [Picture Profile] (pagina 70),
unele dintre activităţile de configurare pot fi efectuate doar pe un ecran special.
RO
25
Utilizarea camerei
Modul de utilizare a rotiţei de control
• Puteţi roti rotiţa de control sau puteţi apăsa săgeţile sus/jos/stânga/
dreapta de pe rotiţa de control pentru a muta cadrul de selecţie.
Apăsaţi z din centrul rotiţei de control pentru a seta elementul selectat.
În acest manual, acţiunea de apăsare pe săgeţile sus/jos/stânga/dreapta
de pe rotiţa de control este indicată de v/V/b/B.
• Funcţiile următoare sunt alocate tastelor v/b/B de pe rotiţa de control.
v DISP
Modifică afişajul de pe ecran.
B ISO
Sensibilitate ISO
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/Suport
• Self-timer
• Puteţi atribui o funcţie dorită pentru butoanele V/b/B/z şi pentru
poziţia de rotire a rotiţei de control în modul de înregistrare de imagini.
• Dacă rotiţi rotiţa de control sau apăsaţi b/B de pe rotiţa de control
în modul de redare, puteţi afişa imaginea anterioară sau următoare.
RO
26
Utilizarea camerei
Modul de utilizare a selectorului frontal/posterior
Puteţi roti selectorul frontal sau posterior pentru a modifica setările
necesare pentru fiecare mod de înregistrare de imagini cu efect imediat.
RO
27
Selectarea unei funcţii cu ajutorul
butonului Fn (Funcţie)
Acest buton este folosit pentru a configura sau executa funcţiile utilizate
frecvent pentru înregistrarea de imagini, cu excepţia funcţiilor de pe
ecranul Quick Navi.
1 Apăsaţi DISP de pe rotiţa de control pentru a configura modul de pe ecran
la o setare diferită de [For viewfinder].
2 Apăsaţi butonul Fn.
3 Selectaţi elementul dorit cu ajutorul săgeţilor v/V/b/B de pe rotiţa
de control.
Apare ecranul de setare.
4 Selectaţi setarea dorită rotind
selectorul frontal, apoi apăsaţi z
de pe rotiţa de control.
• Unele valori de setare pot fi reglate
fin dacă rotiţi selectorul posterior.
RO
28
Selectarea unei funcţii cu ajutorul butonului Fn (Funcţie)
Pentru a configura setările individuale de pe
un ecran dedicat
La pasul 3, selectaţi un element de setare
şi apăsaţi z de pe rotiţa de control pentru
a comuta pe ecranul dedicat al elementului
de setare. Setaţi elementele în conformitate
cu Ghidul de utilizare.
Ghid de utilizare
Funcţii ce pot fi înregistrate folosind butonul (Funcţie) Fn
Puteţi selecta funcţiile care vor fi afişate la apăsarea butonului (Funcţie) Fn
Butonul MENU t (Setări particularizate) t [Function Menu Set.] t
Alocaţi funcţia în locaţia dorită.
Funcţiile care pot fi selectate folosind butonul Fn sunt următoarele:
Drive Mode
Flash Mode
Flash Comp.
Focus Mode
Focus Area
Exposure Comp.
ISO
Metering Mode
White Balance
DRO/Auto HDR
Creative Style
Shoot Mode
Picture Effect
Picture Profile
Center Lock-on AF
Smile/Face Detect.
Image Size
Soft Skin Effect
Aspect Ratio
Auto Obj. Framing
Quality
SteadyShot
SteadyShot Adjust.
SteadyS. Focal Len.
Audio Rec Level
Zebra
Grid Line
Audio Level Display
Peaking Level
Marker Display
Peaking Color
Not set
RO
29
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul
butonului MENU
Puteţi configura setările de bază ale camerei în general sau puteţi executa
funcţiile, cum ar fi înregistrarea, redarea de imagini sau alte operaţii.
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa ecranul meniului.
2 Selectaţi elementul de setare dorit cu
ajutorul v/V/b/B de pe rotiţa de control
sau prin rotirea rotiţei de control şi apoi
apăsaţi z din centrul rotiţei de control.
• Selectaţi o pictogramă din partea de sus
a ecranului şi apăsaţi b/B de pe rotiţa
de control pentru a trece la un alt element
din MENU.
3 Selectaţi valoarea de setare şi apăsaţi z pentru confirmare.
Pentru a afişa Meniul fragment
Vă permite să selectaţi dacă se va afişa întotdeauna primul ecran din meniu
atunci când apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU t
RO
30
(Setare) t [Tile Menu] t [On]
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
(Setări cameră)
Image Size
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
(L: 24M/M: 10M/S: 6.0M (3:2)
L: 20M/M: 8.7M/S: 5.1M (16:9)
L: 10M/M: 6.0M/S: 2.6M (dimensiune APS-C, 3:2)
L: 8.7M/M: 5.1M/S: 2.2M (dimensiune APS-C, 16:9))
Aspect Ratio
Selectează raportul de aspect pentru imaginile statice.
(3:2/16:9)
Quality
Setează calitatea imaginii pentru imaginile statice.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fine/Fine/Standard)
Panorama: Size
Selectează dimensiunea imaginilor panoramice.
(Standard/Wide)
Panorama: Direction
Setează direcţia de înregistrare pentru imagini panoramice.
(Right/Left/Up/Down)
File Format
Selectează formatul de fişier film.
(XAVC S/AVCHD/MP4)
Record Setting
Selectează calitatea şi dimensiunea cadrului de film
înregistrat.
(XAVC S: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/24p 50M*1
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1440×1080 12M/VGA 3M)
Dual Video REC
Setează dacă se înregistrează simultan un film XAVC S
şi un film MP4 sau un film AVCHD şi un film MP4.
(On/Off)
Drive Mode
Setează modul de declanşare, de exemplu pentru înregistrarea
continuă de imagini.
(Single Shooting/Cont. Shooting/Self-timer/Selftimer(Cont)/Cont. Bracket/Single Bracket/WB bracket/
DRO Bracket)
Flash Mode
Setează setările pentru bliţ.
(Flash Off/Autoflash/Fill-flash/Slow Sync./Rear Sync./
Wireless)
Flash Comp.
Ajustează intensitatea luminii bliţului.
(de la -3.0EV la +3.0EV)
Red Eye Reduction
Reduce efectul de ochi roşii atunci când se foloseşte bliţul.
(On/Off)
RO
31
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Focus Mode
Selectează modul de focalizare.
(Single-shot AF/Continuous AF/DMF/Manual Focus)
Focus Area
Selectează zona de focalizare.
(Wide/Zone/Center/Flexible Spot/Lock-on AF)
Focus Settings
Vă permite să focalizaţi folosind selectorul frontal, selectorul
posterior sau rotiţa de control.
AF Illuminator
Setează iluminatorul AF care asigură lumina în cazul scenelor
întunecate, pentru a facilita focalizarea.
(Auto/Off)
Exposure Comp.
Compensează luminozitatea întregii imagini.
(de la -5.0EV la +5.0EV)
Exposure step
Selectează dimensiunea pasului de mărire pentru viteza
obturatorului, diafragmă şi expunere.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Setează sensibilitatea ISO.
(de la Multi Frame NR/ISO AUTO/ISO 50 la ISO 25600)
Metering Mode
Selectează metoda de măsurare a luminozităţii.
(Multi/Center/Spot)
White Balance
Reglează tonul de culoare al imaginilor.
(Auto/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/
Fluor.: Warm White/Fluor.: Cool White/Fluor.: Day White/
Fluor.: Daylight/Flash/Underwater Auto/C.Temp./Filter/
Custom 1-3/Custom Setup)
DRO/Auto HDR
Compensează automat luminozitatea şi contrastul.
(Off/D-Range Opt./Auto HDR)
Creative Style
Selectează tipul de procesare a imaginii dorit. Puteţi regla,
de asemenea, contrastul, saturaţia şi claritatea.
(Standard/Vivid/Neutral/Clear/Deep/Light/Portrait/
Landscape/Sunset/Night Scene/Autumn leaves/
Black & White/Sepia/Style Box1-6)
Picture Effect
Se înregistrează imagini cu o textură unică pentru efectul
selectat.
(Off/Toy Camera/Pop Color/Posterization/Retro Photo/
Soft High-key/Partial Color/High Contrast Mono./
Soft Focus/HDR Painting/Rich-tone Mono./Miniature/
Watercolor/Illustration)
Picture Profile
Modifică setările, cum ar fi culoarea şi tonul, atunci când
se înregistrează filme.
(Off/PP1 - PP7)
RO
32
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Zoom
Setează scala de zoom pentru zoom de imagine clară şi
zoom digital.
Focus Magnifier
Măreşte imaginea înainte de înregistrare, astfel încât să puteţi
verifica focalizarea.
Long Exposure NR
Setează procesarea de reducere a zgomotului pentru imagini
cu un timp de expunere de cel puţin 1 secundă.
(On/Off)
High ISO NR
Setează procesarea de reducere a zgomotului pentru
imaginile înregistrate cu sensibilitate ridicată.
(Normal/Low/Off)
Center Lock-on AF
Setează funcţia de urmărire a subiectului şi focalizare
continuă atunci când se apasă butonul central pe ecranul
de înregistrare de imagini.
(Off/On)
Smile/Face Detect.
Selectează opţiunea de detectare a feţelor şi de ajustare
automată a diferitelor setări. Setează opţiunea de declanşare
automată a obturatorului atunci când se detectează
un zâmbet.
(Off/On (Regist. Faces)/On/Smile Shutter)
Soft Skin Effect
Setează Efectul piele fină şi nivelul acestuia.
(On: High/On: Mid/On: Low/Off)
Auto Obj. Framing
Analizează scena atunci când se capturează feţe, prim-planuri
sau subiecţi urmăriţi cu funcţia Lock-on AF şi ajustează
şi salvează automat o altă copie a imaginii, cu o compoziţie
mai impresionantă.
(Off/Auto)
Auto Mode
Puteţi fotografia selectând modul automat inteligent sau
automat superior.
(Intelligent Auto/Superior Auto)
Scene Selection
Selectează setările presetate care se potrivesc diferitelor scene.
(Portrait/Sports Action/Macro/Landscape/Sunset/Night
Scene/Hand-held Twilight/Night Portrait/Anti Motion Blur)
Movie
Selectează modul de expunere pentru a corespunde
subiectului sau efectului.
(Program Auto/Aperture Priority/Shutter Priority/
Manual Exposure)
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrarea de imagini statice
sau filme. Reduce neclaritatea provocată de tremurul camerei
atunci când se înregistrează imagini cu camera în mână.
(On/Off)
RO
33
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
SteadyShot Settings
Setează setările SteadyShot.
(SteadyShot Adjust./SteadyS. Focal Len.)
Color Space
Modifică gama de culori reproductibile.
(sRGB/AdobeRGB)
Auto Slow Shut.
Setează funcţia care ajustează automat viteza obturatorului
în conformitate cu luminozitatea mediului ambiant
în modul film.
(On/Off)
Audio Recording
Setează dacă se înregistrează sunetul atunci când se
înregistrează un film.
(On/Off)
Audio Rec Level
Reglează nivelul de înregistrare audio în timpul înregistrării
filmelor.
(de la 0 la 31)
Audio Out Timing
Setează sincronizarea ieşirii audio în timpul înregistrării
filmelor.
(Live/Lip Sync)
Wind Noise Reduct.
Reduce zgomotul vântului în timpul înregistrării unui film.
(On/Off)
Memory recall
Aplică setările preînregistrate în [Memory].
(1/2/M1-M4)
Memory
Înregistrează modurile dorite sau setările de fotografiere.
(1/2/M1-M4)
(Setări particularizate)
Zebra
MF Assist
Afişează dungi pentru reglarea luminozităţii.
(de la Off/70 la 100/100+)
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării manuale.
(On/Off)
Focus Magnif. Time
Setează intervalul de timp în care imaginea va fi afişată în
formă mărită.
(2 Sec/5 Sec/No Limit)
Grid Line
Setează un afişaj cu grilă care permite alinierea cu un contur
structural.
(Rule of 3rds Grid/Square Grid/Diag. + Square Grid/Off)
Marker Display
RO
34
Setează dacă se afişează markerul pe monitor în timpul
înregistrării filmelor.
(On/Off)
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Marker Settings
Setează markerul afişat pe monitor în timpul înregistrării
filmelor.
(Center/Aspect/Safety Zone/Guideframe)
Audio Level Display
Setează afişarea nivelului audio.
(On/Off)
Auto Review
Setează revizuirea automată pentru afişarea imaginii
capturate după înregistrare.
(10 Sec/5 Sec/2 Sec/Off)
DISP Button
Setează tipul de informaţii care să fie afişate pe monitor
sau în vizor, prin apăsarea DISP de pe rotiţa de control.
(Monitor/Finder)
Peaking Level
Sporeşte conturul intervalelor de focalizare cu o culoare
specifică în cazul focalizării manuale.
(High/Mid/Low/Off)
Peaking Color
Setează culoarea utilizată pentru funcţia de conturare.
(Red/Yellow/White)
Exposure Set. Guide
Setează ghidul afişat atunci când se modifică setările
de expunere pe ecranul de înregistrare de imagini.
(Off/On)
Live View Display
Setează dacă se afişează setări, precum compensarea
expunerii, pe afişajul ecranului.
(Setting Effect ON/Setting Effect OFF)
Disp. cont. AF area
Setează dacă se afişează sau nu zona de focalizare în modul
[Continuous AF].
(On/Off)
Phase Detect. Area
Setează zona AF de detecţie a fazei.
(On/Off)
Pre-AF
Zoom Setting
Eye-Start AF
FINDER/MONITOR
Setează dacă se realizează focalizarea automată înainte
de apăsarea până la jumătate a declanşatorului.
(On/Off)
Setează dacă se foloseşte opţiunea Clear Image Zoom
şi Digital Zoom în cazul utilizării funcţiei de zoom.
(Optical zoom only/On:ClearImage Zoom/On:Digital Zoom)
Setează dacă se foloseşte focalizarea automată atunci când
priviţi prin vizor, dacă este ataşat un adaptor de soclu
LA-EA2/LA-EA4 (comercializat separat).
(On/Off)
Setează metoda de comutare între vizor şi monitor.
(Auto/Viewfinder/Monitor)
RO
35
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Release w/o Lens
Setează dacă obturatorul se poate deschise atunci când
obiectivul nu este ataşat.
(Enable/Disable)
AF w/ shutter
Setează dacă se realizează focalizarea automată atunci când
se apasă declanşatorul până la jumătate. Acest lucru este util
atunci când doriţi să reglaţi focalizarea şi expunerea separat.
(On/Off)
AEL w/ shutter
Setează dacă se reglează expunerea prin apăsarea
declanşatorului până la jumătate. Acest lucru este comod
atunci când doriţi să reglaţi separat focalizarea şi expunerea.
(Auto/On/Off)
e-Front Curtain Shut.
Setează dacă se utilizează funcţia obturatorului electronic
perdea faţă.
(On/Off)
S. Auto Img. Extract.
Setează dacă se salvează toate imaginile care au fost
înregistrate continuu în [Superior Auto].
(Auto/Off)
Exp.comp.set
Setează dacă se reflectă valoarea compensării expunerii
în compensarea bliţului.
(Ambient&flash/Ambient only)
Reset EV Comp.
Setează dacă se păstrează valoarea expunerii setate fără
a folosi selectorul de expunere sau dacă se resetează
valoarea expunerii la 0 atunci când opriţi camera.
(Maintain/Reset)
Bracket order
Setează ordinea de înregistrare a imaginilor pentru variaţia
expunerii şi variaţia balansului de alb.
(0 t – t +/– t 0 t +)
Face Registration
Înregistrează sau modifică persoana căreia i se acordă
prioritate la focalizare.
(New Registration/Order Exchanging/Delete/Delete All)
APS-C Size Capture
Setează dacă se înregistrează sau nu cu o zonă cu dimensiune
echivalentă cu APS-C.
(On/Auto/Off)
AF Micro Adj.
Vă permite să efectuaţi reglaje fine ale poziţiei focalizării
atunci când este ataşat un adaptor de soclu LA-EA2/LA-EA4
(comercializat separat).
(AF Adjustment Set./amount/Clear)
Lens Comp.
Compensează distorsiunea de pe ecran cauzată de
obiectivul ataşat.
(Shading Comp./Chro. Aber. Comp./Distortion Comp.)
RO
36
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Function Menu Set.
Particularizează funcţiile afişate atunci când se apasă butonul
Fn (Funcţie).
(Drive Mode/Flash Mode/Flash Comp./Focus Mode/Focus
Area/Exposure Comp./ISO/Metering Mode/White Balance/
DRO/Auto HDR/Creative Style/Shoot Mode/Picture Effect/
Picture Profile/Center Lock-on AF/Smile/Face Detect./
Soft Skin Effect/
Auto Obj. Framing/
Image Size/
Aspect Ratio/
Quality/SteadyShot/SteadyShot
Adjust./SteadyS. Focal Len./Audio Rec Level/Zebra/
Grid Line/
Marker Display/Audio Level Display/
Peaking Level/Peaking Color/Not set)
Custom Key Settings
Alocarea funcţiilor pentru diverse taste vă permite să
acceleraţi operaţiile prin apăsarea tastelor.
(Control Wheel/Custom Button 1/Custom Button 2/
Custom Button 3/Custom Button 4/Center Button/
Left Button/Right Button/Down Button/AEL Button/
AF/MF Button/Focus Hold Button*)
* Puteţi aloca o funcţie butonului de menţinere a focalizării
de pe obiectiv.
Dial Setup
Setează funcţiile selectoarelor de control faţă şi spate atunci
când modul de expunere este setat la M. Selectoarele pot fi
utilizate pentru reglarea timpului de expunere şi a diafragmei.
(
SS
F/no. /
F/no.
SS)
Dial Ev Comp
Compensează expunerea cu selectorul faţă sau spate.
(Off/
Front dial/
Rear dial)
Zoom Ring Rotate
Alocă funcţia de mărire/micşorare pentru direcţia de rotire
a obiectivului cu zoom. Această funcţie este disponibilă
doar cu un obiectiv cu zoom electronic care este compatibil
cu aceasta.
(Left(W)/Right(T) sau Right(W)/Left(T))
MOVIE Button
Activează sau dezactivează butonul MOVIE.
(Always/Movie Mode Only)
Dial / Wheel Lock
Setează dacă se dezactivează selectorul frontal, selectorul
spate sau rotiţa de control prin apăsarea şi menţinerea
apăsată a butonului Fn.
(Lock/Unlock)
RO
37
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
(Wireless)
Send to Smartphone
Transferă imagini pentru a fi afişate pe un telefon inteligent.
(Select on This Device/Select on Smartphone)
Send to Computer
Efectuează copii de rezervă ale imaginilor prin transferul
acestora pe un computer conectat la reţea.
View on TV
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor cu funcţie de
reţea activată.
One-touch(NFC)
Alocă o aplicaţie pentru o singură atingere (NFC).
Puteţi folosi aplicaţia, atunci când înregistraţi, atingând
un telefon inteligent cu NFC activat de cameră.
Airplane Mode
Puteţi configura acest dispozitiv să nu comunice wireless.
(On/Off)
WPS Push
Puteţi înregistra simplu punctul de acces pe cameră apăsând
butonul WPS.
Access Point Set.
Puteţi înregistra manual punctul de acces.
Edit Device Name
Puteţi modifica numele dispozitivului din Wi-Fi Direct etc.
Disp MAC Address
Afişează adresa MAC a camerei.
SSID/PW Reset
Resetează numele SSID şi parola pentru conexiunea cu
telefonul inteligent.
Reset Network Set.
Resetaţi toate setările de reţea.
(Aplicaţie)
Vă puteţi conecta la site-ul de descărcare PlayMemories Camera Apps™
prin Internet, pentru a adăuga funcţiile dorite la camera dvs.
• Această cameră este preinstalată cu o aplicaţie încorporată denumită
[Smart Remote Embedded] care vă permite să controlaţi camera
folosind telefonul dvs. inteligent. Aplicaţia preinstalată [Smart Remote
Embedded] nu se va şterge chiar dacă selectaţi butonul MENU t
(Setare) t [Setting Reset] t [Initialize].
RO
38
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
(Redare)
Delete
Şterge o imagine.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date)
View Mode
Redă imagini de la o anumită dată sau dintr-un anumit
folder de imagini statice şi filme.
(Date View/Folder View(Still)/Folder View(MP4)/
AVCHD View/XAVC S View)
Image Index
Afişează mai multe imagini simultan.
(9 Images/25 Images)
Display Rotation
Setează direcţia de redare a imaginii înregistrate.
(Auto/Manual/Off)
Slide Show
Prezintă o diaporamă
(Repeat/Interval)
Rotate
Roteşte imaginea.
Enlarge Image
Măreşte imaginile redate.
4K Still Image PB
Produce imagini statice la rezoluţie 4K pe un televizor
HDMI conectat care acceptă 4K.
Protect
Protejează imaginile.
(Multiple Img./All in this Folder/All with this date/
Cancel All in this Folder/Cancel All with this date)
Specify Printing
Adaugă un marcaj de comandă de imprimare pentru
o imagine statică.
(Multiple Img./Cancel All/Print Setting)
(Setare)
Monitor Brightness
Setează luminozitatea ecranului.
(Manual/Sunny Weather)
Viewfinder Bright.
Setează luminozitatea pentru vizorul electronic.
(Auto/Manual)
Finder Color Temp.
Setează temperatura culorilor pentru vizor.
Volume Settings
Setează volumul pentru redarea de filme.
Audio signals
Setează dacă se declanşează un semnal sonor în timpul
focalizării automate sau a operaţiilor cu temporizatorul.
(On/Off)
Upload Settings
Setează funcţia de încărcare a camerei, atunci când
se utilizează un card Eye-Fi.
(On/Off)
RO
39
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Tile Menu
Setează dacă se afişează meniul fragmentat de fiecare dată
când apăsaţi butonul MENU.
(On/Off)
Mode Dial Guide
Activează sau dezactivează ghidul selectorului de mod
(explicaţia fiecărui mod de înregistrare de imagini).
(On/Off)
Delete confirm.
Setează dacă se preselectează Delete sau Cancel pe ecranul
de confirmare Delete.
(„Delete” first /„Cancel” first)
Display Quality
Setează calitatea afişajului.
(High/Standard)
Pwr Save Start Time
Setează intervalele de timp pentru comutarea automată
în modul de economisire a energiei.
(30 Min/5 Min/2 Min/1 Min/10 Sec)
PAL/NTSC Selector*2
Dacă se modifică formatul de televizor al dispozitivului,
este posibilă înregistrarea într-un format de film diferit.
Cleaning Mode
Porneşte modul de curăţare pentru a curăţa senzorul de
imagine.
Demo Mode
Activează sau dezactivează redarea demonstrativă
a unui film.
(On/Off)
TC/UB Settings
Setează codul de timp (TC) şi bitul de utilizator (UB).
(TC/UB Disp. Setting/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Remote Ctrl
Setează dacă se utilizează telecomanda cu infraroşii.
(On/Off)
HDMI Settings
Setează setările HDMI.
(HDMI Resolution/
24p/60p Output*1/HDMI Info.
Display/
TC Output/
REC Control/CTRL FOR
HDMI)
USB Connection
Setează metoda de conectare la USB.
(Auto/Mass Storage/MTP/PC Remote)
USB LUN Setting
Îmbunătăţeşte compatibilitatea prin limitarea funcţiilor
conexiunii USB. Setat pe [Multi] în condiţii normale şi
pe [Single] numai atunci când conexiunea dintre cameră
şi computer sau componenta AV nu poate fi stabilită.
(Multi/Single)
RO
40
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Language
Selectează limba.
Date/Time Setup
Setează data şi ora şi ora de vară.
Area Setting
Setează locul de utilizare.
Format
Formatează cardul de memorie.
File Number
Setează metoda folosită pentru a aloca numere de fişiere
unor imagini statice şi filme.
(Series/Reset)
Select REC Folder
Modifică folderul selectat pentru stocarea imaginilor stabile
şi a filmelor (MP4).
New Folder
Creează un folder nou pentru stocarea imaginilor stabile
şi a filmelor (MP4).
Folder Name
Setează formatul de folder pentru imaginile statice.
(Standard Form/Date Form)
Recover Image DB
Recuperează fişierul cu baza de date de imagini şi permite
înregistrarea şi redarea.
Display Media Info.
Afişează durata de înregistrare rămas pentru filme şi numărul
de imagini statice care pot fi înregistrate pe cardul de
memorie.
Version
Afişează versiunea software-ului camerei.
Certification Logo*3
Certificarea poate fi afişată pe cameră.
Setting Reset
Restaurează setările la valorile implicite. Selectaţi [Initialize]
pentru a restaura toate setările la valorile implicite.
(Initialize/ Camera Settings Reset)
*1 Doar pentru modelele compatibile 1080 60i.
*2 Doar pentru modelele 1080 50i compatibile.
În cazul în care comutaţi acest element, va trebui să formataţi cardul de memorie
în setarea compatibilă cu sistemul PAL sau, respectiv, NTSC. De asemenea, reţineţi
că este posibil să nu puteţi reda filme înregistrate cu sistemul NTSC pe un televizor
cu sistem PAL.
*3 Doar pentru modelele din străinătate.
RO
41
Folosirea ghidului integrat
Puteţi utiliza [Custom Key Settings] pentru a aloca Ghidul integrat
butonului preferat.
Ghidul integrat conţine explicaţii referitoare la funcţiile sau setările
din meniul curent selectat.
Butonul MENU t
(Setări particularizate) t [Custom Key Settings] t
Selectaţi butonul dorit alocat funcţiei. t [In-Camera Guide]
Apăsaţi butonul MENU şi folosiţi rotiţa de control pentru a selecta un element
din MENU despre care doriţi mai multe informaţii şi apoi apăsaţi butonul
căruia îi este alocat [In-Camera Guide].
RO
42
Pregătirea camerei
Încărcarea acumulatorului
Înainte de prima utilizare a camerei, nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul
NP-FW50 (furnizat).
Acumulatorul InfoLITHIUM™ poate fi încărcat chiar dacă nu s-a
descărcat complet.
Poate fi utilizat şi în cazul în care nu a fost încărcat complet.
Acumulatorul încărcat se descarcă progresiv, chiar dacă nu este folosit.
Pentru a evita situaţiile în care rataţi o oportunitate de înregistrare de
imagini, încărcaţi acumulatorul din nou înainte de înregistrarea imaginilor.
1 Setaţi comutatorul ON/OFF (Alimentare)
pe OFF.
2 Glisaţi clapeta pentru a deschide
capacul.
3 Introduceţi acumulatorul complet,
Clapetă de blocare
folosind vârful bateriei pentru
a apăsa clapeta de blocare.
RO
43
Încărcarea acumulatorului
4 Închideţi capacul.
5 Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat) folosind cablul micro USB
(furnizat) şi apoi conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete
(mufa de perete).
Lampa de încărcare se aprinde cu
culoarea portocaliu şi procesul de
încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării
bateriei.
• Dacă lampa de încărcare clipeşte şi
încărcarea nu a fost finalizată, scoateţi
şi reintroduceţi acumulatorul.
• Pentru ţări/regiuni diferite de SUA
şi Canada, conectaţi cablul de
alimentare la adaptorul c.a., apoi
conectaţi adaptorul c.a. la priza
de perete (mufa de perete).
RO
44
Lampă de încărcare
Aprinsă: încărcare
Stinsă: încărcarea s-a încheiat
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau încărcare întreruptă
temporar deoarece temperatura camerei nu
se încadrează într-un interval corespunzător
Încărcarea acumulatorului
Note
• Dacă lampa de încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul c.a. este conectat
la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă că încărcarea este oprită
temporar deoarece temperatura nu se încadrează în intervalul recomandat.
Când temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcarea este reluată.
Este recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale între
10 °C şi 30 °C.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) la cea mai apropiată priză de perete
(mufă de perete). În cazul în care intervin probleme de funcţionare în timpul
utilizării adaptorului c.a., deconectaţi conectorul de la priza de perete
(mufa de perete) imediat pentru a-l decupla de la sursa de alimentare.
• La încărcarea bateriei pentru prima dată sau după o perioadă extinsă de neutilizare,
lampa de încărcare poate ilumina intermitent, cu frecvenţă mare. În astfel de situaţii,
scoateţi acumulatorul din cameră şi reintroduceţi-l pentru reîncărcare.
• Nu încărcaţi bateria continuu sau în mod repetat fără a o utiliza dacă aceasta este
deja complet sau aproape complet încărcată. Acest lucru poate determina
deteriorarea performanţei bateriei.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, cablul
micro USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
Timp de încărcare (completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 150 min. dacă se foloseşte
adaptorul c.a. (furnizat).
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate dura
mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
RO
45
Încărcarea acumulatorului
Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer
cu ajutorul cablului micro USB. Conectaţi camera la computer cu
camera oprită.
Note
• Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat
la o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
• Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din modul de
repaus după stabilirea conexiunii prin USB între computer şi cameră. Camera poate
provoca o defecţiune. Înainte de pornirea/oprirea sau repornirea computerului sau
scoaterea computerului din modul de repaus, deconectaţi camera de la computer.
• Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat
sau modificat.
Verificarea capacităţii restante a bateriei
Pe ecran apare un indicator pentru nivelul restant al bateriei.
Nivel ridicat
Nivel scăzut
Note
• Este posibil ca indicatorul pentru nivelul restant să nu fie corect în anumite
circumstanţe.
RO
46
Încărcarea acumulatorului
Pentru a demonta acumulatorul
Opriţi camera. Glisaţi clapeta de blocare
după ce v-aţi asigurat că lampa de acces
(pagina 14) s-a stins şi scoateţi
acumulatorul.
Aveţi grijă să nu vă scape acumulatorul
pe jos.
Clapetă de blocare
RO
47
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
1 Glisaţi clapeta pentru a deschide
capacul.
2 Introduceţi cardul de memorie.
• Cu colţul teşit orientat conform
ilustraţiei, introduceţi cardul de
memorie până când se aude un declic.
Asiguraţi-vă că colţul teşit este orientat corect.
3 Închideţi capacul.
Pentru a scoate cardul de memorie
Asiguraţi-vă că lampa de acces (pagina 14) nu este aprinsă după care
împingeţi cardul de memorie o dată spre interior.
RO
48
Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Puteţi folosi următoarele tipuri de carduri de memorie împreună cu această
cameră. Cu toate acestea, nu se garantează funcţionarea corespunzătoare
pentru toate tipurile de card de memorie.
Card de memorie
Memory Stick PRO Duo™
A
Pentru imagini
statice
Pentru filme
(doar Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
Card de memorie SD
(Clasa 4 sau mai rapid)
Card de memorie SDHC
(Clasa 4 sau mai rapid)
Card de memorie SDXC
(Clasa 4 sau mai rapid)
• În acest manual, produsele din tabel sunt denumite colectiv în felul următor:
A: Memory Stick PRO Duo media
B: Card SD
Atunci când se înregistrează filme în format XAVC S
Utilizaţi următoarele carduri de memorie:
– Card de memorie SDXC (64 GB sau mai mult şi clasa 10 sau mai rapid)
– Card de memorie SDXC (64 GB sau mai mult şi UHS-I (U1))
– Memory Stick XC-HG Duo media
Note
• Imaginile înregistrate pe un Memory Stick XC-HG Duo media sau un card de
memorie SDXC nu pot fi importate sau redate pe computere sau dispozitive AV
care nu sunt compatibile cu exFAT*. Asiguraţi-vă în privinţa compatibilităţii
dispozitivului cu exFAT înainte de conectarea acestuia la cameră. În cazul conectării
camerei la un dispozitiv incompatibil, este posibil să apară un mesaj de solicitare
pentru formatarea cardului.
Nu formataţi niciodată cardul în urma acestui mesaj de solicitare deoarece
formatarea va şterge toate datele de pe card.
* exFAT este sistemul de fişiere folosit pe Memory Stick XC-HG Duo media
şi pe cardurile de memorie SDXC.
RO
49
Ataşarea obiectivului
Setaţi comutatorul de alimentare al camerei pe OFF înainte de a ataşa
sau detaşa obiectivul.
1 Îndepărtaţi capacul corpului de
Capac frontal pentru obiectiv
pe cameră şi capacul obiectivului
posterior de pe spatele obiectivului.
• Când înlocuiţi obiectivul, efectuaţi
această operaţie rapid, în locuri ferite
de praf pentru a preveni pătrunderea
prafului şi impurităţilor în cameră.
• În timpul înregistrării de imagini,
îndepărtaţi capacul obiectivului frontal
de pe obiectiv.
Capac pentru
corpul camerei
Capac posterior pentru obiectiv
2 Montaţi obiectivul aliniind marcajele
de indice albe (indice de montare)
de pe obiectiv şi cameră.
• Ţineţi camera cu obiectivul orientat
în jos pentru a preveni pătrunderea
prafului în cameră.
Marcaje de indice albe
3 În timp ce împingeţi obiectivul uşor
către cameră, rotiţi obiectivul în sensul
acelor de ceas până când se fixează
cu un declic pe poziţia de blocare.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este drept.
RO
50
Ataşarea obiectivului
Note
• În timpul ataşării obiectivului, nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului.
• Nu bruscaţi obiectivul în timpul ataşării.
• Adaptorul de soclu (comercializat separat) este necesar dacă folosiţi un obiectiv
cu soclu A (comercializat separat). Pentru a folosi adaptorul de soclu, consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu adaptorul de soclu.
• Dacă doriţi să realizaţi imagini cu cadru întreg, folosiţi un obiectiv conceput pentru
o cameră de cadru întreg.
• În timpul transportului camerei cu obiectivul ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât
camera cât şi obiectivul.
• Nu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului pentru zoom sau reglajul
de focalizare.
Pentru a demonta obiectivul
1 Apăsaţi butonul de eliberare
a obiectivului până la capăt şi rotiţi
obiectivul în sens opus acelor de ceas
până când se opreşte.
Butonul de eliberare a obiectivului
2 Ataşaţi capacul frontal şi cel
posterior al obiectivului şi
capacul corpului camerei.
• Înainte de ataşarea acestora,
îndepărtaţi praful depus pe ele.
Note cu privire la schimbarea obiectivului
Când schimbaţi obiectivul, dacă în cameră pătrund praf sau impurităţi
şi se depun pe suprafaţa senzorului de imagine (partea care converteşte
lumina în semnal electric), acestea pot apărea sub forma unor puncte
întunecate pe imagine, în funcţie de mediul de realizare a imaginilor.
Asiguraţi-vă că schimbaţi rapid obiectivul la distanţă de locaţiile
periculoase la montarea/demontarea unui obiectiv.
RO
51
Setarea datei şi orei
Atunci când porniţi camera pentru prima dată sau după iniţializarea
funcţiilor, apare ecranul de setare a datei şi orei.
1 Setaţi comutatorul de alimentare
pe ON pentru a porni camera.
Apare ecranul de setare a datei şi orei.
• Pentru a opri camera, setaţi
comutatorul de alimentare pe OFF.
2 Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat
pe ecran şi apoi apăsaţi z de pe rotiţa
de control.
3 Selectaţi o locaţie geografică dorită şi apăsaţi z.
4 Apăsaţi v/V de pe rotiţa de control sau selectaţi un element de setare
rotind rotiţa de control, după care apăsaţi z.
5 Apăsaţi v/V/b/B, sau selectaţi o setare dorită cu ajutorul rotiţei de
control, apoi apăsaţi z.
6 Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a seta alte elemente, după care selectaţi [Enter]
şi apăsaţi z pe rotiţa de control.
Pentru a revoca operaţia de setare a datei şi orei
Apăsaţi butonul MENU.
RO
52
Setarea datei şi orei
Verificarea sau resetarea datei/orei şi a zonei
Ecranul de configurare a datei şi orei apar automat atunci când se porneşte
alimentarea pentru prima dată sau dacă s-a descărcat bateria de rezervă
a acumulatorului intern. Pentru a reseta data şi ora, utilizaţi meniul.
Butonul MENU t
(Setare) t
[Date/Time Setup] sau [Area Setting]
Butonul MENU
Note
• Această cameră nu are funcţia de suprapunere a datei pe o imagine. Puteţi suprapune
data şi salva sau imprima imaginea cu ajutorul PlayMemories Home (pagina 79).
Menţinerea setării pentru dată şi oră
Această cameră este prevăzută cu o baterie reîncărcabilă internă pentru
menţinerea setărilor pentru dată şi oră şi a altor setări indiferent dacă
alimentarea este pornită sau oprită sau dacă bateria este instalată sau nu.
RO
53
Fotografierea unei imagini clare fără
tremurul camerei
„Tremurul camerei” se referă la mişcarea nedorită a camerei care intervine
după apăsarea pe declanşator, având ca rezultat o imagine înceţoşată.
Pentru a reduce tremurul camerei, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Indicator de avertizare pentru tremurul camerei
În situaţiile în care camera poate
fi supusă la tremur, indicatorul
(Avertizare tremur cameră)
luminează intermitent. În acest caz,
utilizaţi trepiedul sau bliţul.
Indicator (Avertizare tremur cameră)
Note
• Indicatorul de avertizare pentru tremurul camerei nu apare în următoarele situaţii:
– Modul de expunere este setat la M/S sau în timpul înregistrării filmelor.
– Când modul de vizualizare este setat la [No Disp. Info.], [Level] sau [Histogram].
Utilizarea funcţiei SteadyShot
Această funcţie permite fotografierea cu o compensaţie automată
a tremurului camerei pentru obiectivul pe care îl utilizaţi.
1 Butonul MENU t
(Setări cameră) t [SteadyShot] t [On]
2 [SteadyShot Settings] t [SteadyShot Adjust.] t Selectaţi
setarea dorită.
RO
54
Fotografierea unei imagini clare fără tremurul camerei
Auto
Analizează informaţiile despre obiectiv şi compensează
automat tremurul camerei.
Manual
Compensează tremurul camerei utilizând distanţa focală
setată cu [SteadyS. Focal Len.] (8mm – 1000mm).
• Setează distanţa focală a obiectivului pentru fotografiere.
Note
• Este posibil ca funcţia SteadyShot să nu fie complet operaţională când alimentarea
electrică a fost cuplată recent, imediat după îndreptarea camerei în direcţia unui
subiect sau când declanşatorul a fost apăsat complet, fără oprire la jumătatea cursei.
• Când utilizaţi un trepied, dezactivaţi funcţia SteadyShot, deoarece există potenţialul
unui comportament defectuos al funcţiei SteadyShot.
• Când camera nu poate obţine informaţii privind distanţa focală de la obiectiv,
funcţia SteadyShot nu va fi complet operaţională. Setaţi [SteadyShot Adjust.]
la [Manual] şi setaţi [SteadyS. Focal Len.] în conformitate cu obiectivul pe care
îl utilizaţi.
• Când camera nu poate obţine informaţii despre distanţa focală de la obiectiv
sau opţiunea [SteadyShot Adjust.] este setată la [Manual], valoarea setată
curentă a distanţei focale SteadyShot se va afişa pe partea
.
• La utilizarea unui obiectiv Sony cu teleconvertor etc., setaţi opţiunea
[SteadyShot Adjust.] la [Manual] şi setaţi distanţa focală.
RO
55
Fotografierea unei imagini clare fără tremurul camerei
Menţinerea camerei într-o poziţie corespunzătoare
Stabilizaţi partea superioară a corpului şi adoptaţi o poziţie care nu permite
mişcarea camerei.
Mod vizor
Mod vizor
(poziţie verticală)
Mod monitor
Punctul 1
O mână susţine mânerul camerei, iar cealaltă susţine obiectivul.
Punctul 2
Adoptaţi o poziţie sigură, cu picioarele la aceeaşi distanţă ca umerii.
Punctul 3
Rezemaţi-vă uşor coatele de corp.
Când fotografiaţi în poziţia îngenuncheat, stabilizaţi-vă partea de sus
a corpului prin poziţionarea cotului pe genunchi.
RO
56
Demontarea capacului pentru ocular
La montarea vizorului unghiular FDA-A1AM (comercializat separat)
pe cameră, demontaţi capacul pentru ocular.
Poziţionaţi degetele sub capacul pentru
ocular şi glisaţi-l în sus.
Note
• Când un vizor unghiular FDA-A1AM (comercializat separat) este ataşat la cameră,
comutaţi afişajul între vizor şi ecran setând opţiunea [FINDER/MONITOR]
din
(Setări particularizate).
RO
57
Înregistrarea şi vizualizarea imaginilor
Înregistrarea de imagini statice
În [Mod Auto], camera analizează subiectul şi vă permite să înregistraţi
imagini cu setările corespunzătoare.
1 Setaţi comutatorul de alimentare pe ON pentru a porni camera.
2 Setaţi selectorul de mod
pe
(Mod Auto).
3 Priviţi prin vizor şi ţineţi camera.
4 Stabiliţi dimensiunea subiectului.
Când se utilizează un obiectiv cu clapetă
de zoom:
Mişcaţi clapeta de zoom.
Când folosiţi un obiectiv cu inel de zoom:
Rotiţi inelul de zoom.
• Zoomul optic nu este disponibil dacă
se montează un obiectiv cu distanţă
focală fixă.
• Dacă se depăşeşte intervalul de zoom
al zoomului optic atunci când se
montează un obiectiv cu zoom
electronic, camera comută automat
pe o altă funcţie de zoom decât
zoomul optic.
RO
58
Inel de zoom
Înregistrarea de imagini statice
5 Apăsaţi declanşatorul jumătate
de cursă în jos pentru focalizare.
• Când imaginea este focalizată,
se aude un semnal sonor şi indicatorul
z sau
se aprinde.
6 Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru a captura imaginea.
• Dacă [Auto Obj. Framing] este setat la [Auto], atunci când se fotografiază
portrete, prim-planuri (macro) sau subiecţi urmăriţi cu Lock-on AF,
camera analizează scena şi ajustează automat imaginea capturată într-o
compoziţie corespunzătoare. Vor fi salvate atât imaginile originale cât
şi cele ajustate.
RO
59
Înregistrarea filmelor
1 Apăsaţi butonul MOVIE pentru a începe
înregistrarea.
• Deoarece [MOVIE Button] este setat
pe [Always] în setarea implicită,
înregistrarea de filme poate fi pornită
în orice mod de înregistrare de imagini.
Butonul MOVIE
2 Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
Note
• Este posibil ca, în timpul înregistrării unui film, să fie înregistrat şi sunetul de
funcţionare al camerei. Puteţi dezactiva înregistrarea sunetului dacă setaţi
[Audio Recording] la [Off] (pagina 34).
• Pentru a preveni înregistrarea sunetului de funcţionare a inelului de zoom în timpul
înregistrării de filme atunci când se foloseşte un zoom electronic, se recomandă
înregistrarea filmelor cu ajutorul clapetei de zoom. Atunci când mişcaţi maneta
de zoom, aşezaţi degetul uşor pe clapetă şi acţionaţi-o fără ezitări.
• Durata de înregistrare continuă a unui film este influenţată de temperatura
ambientală sau de starea camerei. Consultaţi „Note cu privire la înregistrarea
continuă de filme” (pagina 85).
• Când apare pictograma
, temperatura camerei este prea ridicată. Opriţi camera
şi aşteptaţi până când temperatura acesteia scade.
• Atunci când înregistraţi continuu o perioadă îndelungată de timp, camera se poate
încălzi. Acest lucru este normal. De asemenea, se poate afişa mesajul [Internal temp.
high. Allow it to cool.]. În astfel de situaţii, opriţi camera şi aşteptaţi până când
o puteţi folosi din nou.
• În timpul înregistrării de imagini, sunetul cârligelor pentru cureaua de umăr
(cârlige triunghiulare) ar putea fi înregistrat, în funcţie de situaţie.
RO
60
Redarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
.
Butonul
2 Selectaţi o imagine apăsând b/B de pe rotiţa de control.
• Pentru a reda filme, apăsaţi z de pe rotiţa de control.
Dacă apăsaţi V de pe rotiţa de control în timpul redării unui film, se va afişa
panoul de control.
Panou de control
Acţiune în timpul redării de filme
N
Redare
X
Pauză
M
Derulare rapidă înainte
m
Derulare rapidă înapoi
T
Redare cu încetinitorul înainte
t
Redare cu încetinitorul înapoi
>
Filmul următor
.
Filmul anterior
C
Avansare în cadre
c
Derulare înapoi în cadre
Setări de volum
Închide panoul de comandă
Note
• Este posibil ca filmele înregistrate cu alte dispozitive să nu fie redate pe
această cameră.
RO
61
Redarea imaginilor
Comutare între imagini statice şi filme
Pentru a reda imagini statice, setaţi [View Mode] la [Folder View(Still)],
iar pentru a reda filme, setaţi [View Mode] la [Folder View(MP4)],
[AVCHD View] sau [XAVC S View]. Atunci când selectaţi [Date View],
se vor afişa atât imagini statice, cât şi filme pe ecran, sortate după dată.
Butonul MENU t
RO
62
(Redare) t [View Mode] t Selectaţi modul dorit.
Ştergerea imaginilor
După ce aţi şters o imagine, aceasta nu mai poate fi recuperată.
Trebuie să fiţi siguri că doriţi să ştergeţi imaginea înainte de a continua.
1 În timp ce este afişată imaginea
pe care doriţi să o ştergeţi, apăsaţi
butonul (Ştergere).
Butonul
(Ştergere)
2 Selectaţi [Delete] cu v/V pe rotiţa de control, apoi apăsaţi z.
• Pentru a şterge mai multe imagini simultan, selectaţi butonul MENU t
(Redare) t [Delete].
Note
• Imaginile protejate nu pot fi şterse.
RO
63
Selectarea unui mod de înregistrare de imagini
Selectarea unui mod de înregistrare
de imagini
Rotiţi selectorul de mod şi
setaţi modul de înregistrare
de imagini dorit.
Aveţi la dispoziţie următoarele moduri de înregistrare de imagini.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Vă permite să capturaţi imagini statice cu setările reglate
automat.
Vă permite să capturaţi imagini cu expunerea (viteza
obturatorului şi valoarea diafragmei) reglată automat.
Celelalte setări pot fi reglate manual.
(Aperture Priority)
Înregistrează imagini prin reglarea diafragmei şi modificarea
intervalului de focalizare sau prin defocalizarea fundalului.
(Shutter Priority)
Reglează viteza obturatorului pentru a pune în evidenţă
mişcarea subiectului.
(Manual Exposure)
Vă permite să capturaţi imagini după reglarea manuală
a expunerii (viteza obturatorului şi valoarea diafragmei)
cu ajutorul selectorului frontal şi posterior.
1/2 (Memory recall)
Aplică setările pre-înregistrate în [Memory] din
(Setări cameră).
(Scene Selection) Vă permite să înregistraţi imagini cu setările presetate în
funcţie de scenă.
(Sweep
Panorama)
(Movie)
RO
64
Vă permite să capturaţi imagini panoramice prin combinarea
mai multor imagini.
Vă permite să modificaţi setările pentru capturare de imagini
şi să înregistraţi un film.
Funcţii disponibile pentru fiecare mod
de înregistrare
Funcţiile pe care le puteţi utiliza depind de modul de înregistrare selectat.
În tabelul de mai jos, indică faptul că funcţia este disponibilă şi – indică
faptul că funcţia nu este disponibilă.
Shoot Mode
Exposure
Comp.
Self-timer
Cont.
Shooting
Face
Detection
Smile
Shutter
Auto Obj.
Framing
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
*
* Atunci când modul de fotografiere este setat la M, expunerea poate fi
reglată doar atunci când opţiunea [ISO] este setată la [ISO AUTO].
RO
65
Diferite funcţii
Utilizarea diferitelor funcţii
Acest manual prezintă, în principal, o introducere privind utilizarea
camerei şi o listă de funcţii. Pentru a afla mai multe despre cameră,
consultaţi „Ghid de asistenţă” (pagina 2), care oferă instrucţiuni
amănunţite despre numeroase funcţii.
Creative Style
Puteţi selecta categoria dorită de procesare a imaginii dintre 13 stiluri;
de asemenea, puteţi regla contrastul, saturaţia şi claritatea pentru fiecare
element [Creative Style].
1 Butonul MENU t
(Setări cameră)
t [Creative Style]
2 Selectaţi stilul dorit utilizând v/V de pe
rotiţa de control.
Elementul [Creative Style]
RO
66
[Style Box]
Puteţi regla setarea şi salva
setarea reglată.
Utilizarea diferitelor funcţii
DRO/Auto HDR
Utilizând funcţia [DRO/Auto HDR], puteţi captura diferite gradaţii ale
contrastului imaginilor.
[D-Range Opt.]: Prin divizarea imaginii în porţiuni mici, camera analizează
contrastul lumină-umbră între subiect şi fundal şi produce o imagine cu
luminozitate şi gradaţie optime.
[Auto HDR]: Fotografiază 3 imagini cu diferite expuneri, apoi suprapune
imaginea cu expunerea corectă, zonele luminoase ale unei imagini
subexpuse şi zonele întunecate ale unei imagini supraexpuse, pentru
a crea o imagine cu gradaţie bogată.
1 Butonul MENU t
(Setări cameră) t
[DRO/Auto HDR]
2 Selectaţi setarea dorită utilizând v/V de pe
rotiţa de control.
File Format
Butonul MENU t
(Setări cameră) t [
Selectaţi modul dorit.
File Format] t
XAVC S
Înregistrează filme XAVC S (24p*/30p/25p/60p/50p).
Acest format acceptă rate de biţi mai mari decât
AVCHD sau MP4.
Audio: LPCM
* Doar pentru modelele compatibile 1080 60i.
AVCHD
Înregistrează filme AVCHD (60i/50i/24p/25p/60p/50p).
Acest format este adecvat pentru vizualizarea filmelor
la un televizor de înaltă definiţie. Puteţi crea un
disc Blu-ray, un disc de înregistrare AVCHD sau
un disc DVD-Video cu ajutorul software-ului
PlayMemories Home.
Audio: Dolby Digital
RO
67
Utilizarea diferitelor funcţii
Înregistrează filme MP4 (AVC). Acest format
este adecvat pentru încărcările pe WEB, ataşările
la e-mail etc.
Audio: AAC
MP4
Note
• Când înregistraţi cu opţiunea [
File Format] setată la [XAVC S], este necesar
un card de memorie SDXC (64 GB sau mai mult şi de clasa 10 sau mai rapid)
(pagina 49).
• Nu se poate crea un disc utilizând software-ul PlayMemories Home cu un film
care a fost înregistrat atunci când opţiunea [
File Format] a fost setată la
[XAVC S] sau [MP4].
Record Setting
Dacă rata de biţi este mai mare, calitatea imaginii este şi ea mai bună.
Butonul MENU t
modul dorit.
Atunci când opţiunea [
(Setări cameră) t [
Record Setting] t Selectaţi
File Format] este setată la [XAVC S]
Record Setting
Rata de biţi
Descriere
60p 50M
50p 50M
Aprox. 50 Mbps (medie)
Înregistrează filme cu o înaltă calitate
a imaginii la 1920 × 1080 (60p/50p).
30p 50M
25p 50M
Aprox. 50 Mbps (medie)
Înregistrează filme cu o înaltă calitate
a imaginii la 1920 × 1080 (30p/25p).
24p 50M*
Aprox. 50 Mbps (medie)
Înregistrează filme cu o înaltă calitate
a imaginii la 1920 × 1080 (24p).
Astfel, se creează o atmosferă similară
unei săli de cinematograf.
* Doar pentru modelele compatibile 1080 60i.
RO
68
Utilizarea diferitelor funcţii
Atunci când opţiunea [
File Format] este setată la [AVCHD]
Record Setting
Rata de biţi
Descriere
60i 24M(FX)
50i 24M(FX)
Aprox. 24 Mbps
(maximum)
Înregistrează filme cu o înaltă calitate
a imaginii la 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)
50i 17M(FH)
Aprox. 17 Mbps (medie)
Înregistrează filme de calitate standard
a imaginii la 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)
50p 28M(PS)
Aprox. 28 Mbps
(maximum)
Înregistrează filme de cea mai înaltă
calitate a imaginii la 1920 × 1080
(60p/50p).
24p 24M(FX)
25p 24M(FX)
Aprox. 24 Mbps
(maximum)
Înregistrează filme cu o înaltă calitate
a imaginii la 1920 × 1080 (24p/25p).
Astfel, se creează o atmosferă similară
unei săli de cinematograf.
24p 17M(FH)
25p 17M(FH)
Aprox. 17 Mbps (medie)
Înregistrează filme de calitate standard
a imaginii la 1920 × 1080 (24p/25p).
Astfel, se creează o atmosferă similară
unei săli de cinematograf.
Atunci când opţiunea [
Record Setting
File Format] este setată la [MP4]
Rata de biţi
Descriere
1440×1080 12M Aprox. 12 Mbps (medie)
Înregistrează filme la rezoluţie
1440 × 1080.
VGA 3M
Înregistrează filme la rezoluţie VGA.
Aprox. 3 Mbps (medie)
Note
• Filmele înregistrate în setarea [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] din [
Record Setting] sunt
convertite de programul PlayMemories Home pentru a crea un disc de înregistrare
în format AVCHD. Procesul de conversie poate dura o perioadă îndelungată:
De asemenea, nu puteţi crea un disc cu calitatea originală a imaginii. Dacă doriţi
să păstraţi calitatea originală a imaginii, stocaţi filmele pe un disc Blu-ray.
• Pentru a reda filmele 24p/25p pe un televizor, televizorul trebuie să fie compatibil
cu formatele 24p/25p. Dacă televizorul nu este compatibil cu formatul 24p/25p,
filmele 24p/25p vor fi redate în format 60i/50i.
• Puteţi fotografia imagini într-un format Super 35 mm atunci când opţiunea
[APS-C Size Capture] este setată la [On] (pagina 36).
RO
69
Utilizarea diferitelor funcţii
Particularizarea calităţii imaginii (Picture Profile)
Puteţi modifica setările precum culoarea şi tonul atunci când
înregistraţi filme.
Setările de calitate a imaginii pentru diferitele condiţii de înregistrare
au fost stocate în poziţiile de la [PP1] la [PP7] ca setări de film implicite.
Butonul MENU t
(Setări cameră) t [Picture Profile] t
Selectaţi setarea dorită.
Pentru detalii privind [Picture Profile], consultaţi „Ghid de asistenţă”
(pagina 2).
Setarea codului de timp (TC/UB Settings)
Camera înregistrează filme însoţite de date privind ora, precum codul
de timp şi bitul de utilizator.
Butonul MENU t
setarea dorită.
(Setare) t [TC/UB Settings] t Selectaţi
Pentru detalii privind [TC/UB Settings], consultaţi „Ghid de asistenţă”
(pagina 2).
RO
70
Utilizarea diferitelor funcţii
Setări audio pentru înregistrarea filmelor
În afara setărilor pentru filme de calitate HD, se pot seta următoarele
elemente: [Audio Rec Level], [Audio Level Display] şi [Audio Out Timing].
1
34
5
Setaţi selectorul de mod pe
(Movie).
2 Mufă i (căşti)
1
4
2
Butonul MENU t
(Setări cameră) t
[Audio Level Display]
• Când se utilizează căştile, puteţi
seta compensarea ecoului
utilizând [Audio Out Timing].
3
Butonul MENU t
(Setări
cameră) t [Audio Rec Level]
[Audio Level Display]
• Puteţi afişa nivelul sunetului pe
ecran selectând [On] din meniu.
5
• Puteţi regla nivelul de
înregistrare audio prin
monitorizarea nivelmetrului.
Apăsaţi pe butonul MOVIE
pentru a porni sau opri
înregistrarea.
RO
71
Utilizarea diferitelor funcţii
Funcţii de redare
Funcţiile convenabile de redare sunt următoarele:
A
Măreşte sau reduce
imaginile.
• Deplasaţi rotiţa de control
pentru a mări sau pentru
a reduce o imagine.
Rotiţi selectorul frontal sau
cel posterior pentru a trece la
imaginea următoare/anterioară.
B
Ecran Index imagine
• Puteţi selecta numărul de
imagini care vor fi afişate:
Butonul MENU t
(Redare) t [Image Index]
RO
72
Şterge imaginile care
nu sunt necesare
D
Comută la ecranul
de redare.
C
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi şi NFC cu o singură
atingere
Puteţi realiza următoarele operaţii folosind funcţiile Wi-Fi şi NFC cu
o singură atingere ale camerei.
Salvarea imaginilor pe computer.
Transferul de imagini de pe
cameră pe un telefon inteligent.
Utilizarea telefonului inteligent
pe post de telecomandă
pentru cameră.
Vizualizarea imaginilor statice
pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţiile Wi-Fi şi NFC cu o singură atingere,
consultaţi documentul ataşat „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o
singură atingere (NFC)” sau „Ghid de asistenţă” (pagina 2).
RO
73
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi şi NFC cu o singură atingere
Conectarea camerei la un punct de acces wireless
Conectaţi camera la un punctul dvs. de acces wireless. Înainte de a începe
procedura, asiguraţi-vă că ştiţi SSID (numele punctului de acces) şi parola
punctului dvs. de acces wireless.
1 Butonul MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.]
2 Folosiţi v/V pe rotiţa de control pentru a selecta punctul de acces la care
doriţi să vă conectaţi. Apăsaţi z din centrul rotiţei de control şi introduceţi
parola dacă se afişează o pictogramă cheie împreună cu punctul de acces
wireless, apoi selectaţi [OK].
Note
• Dacă nu puteţi stabili o conexiune, consultaţi instrucţiunile de operare ale
punctului de acces wireless sau contactaţi administratorul punctului de acces.
• Pentru a salva imaginile pe computer, instalaţi pe computer următorul
software dedicat.
Dacă folosiţi Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Dacă folosiţi Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
RO
74
Utilizarea aplicaţiilor
Adăugarea de aplicaţii pe cameră
(Descărcarea de aplicaţii)
Puteţi adăuga funcţiile dorite pe cameră prin conectarea la site-ul web
de descărcare de aplicaţii
(PlayMemories Camera Apps) pe Internet.
De exemplu, sunt disponibile următoarele opţiuni:
• Puteţi utiliza diferite efecte pentru înregistrarea de imagini.
• Puteţi încărca imagini în serviciile de reţea direct de pe cameră.
Descărcarea de aplicaţii
1 Accesaţi site-ul web de descărcare de aplicaţii.
http://www.sony.net/pmca/
2 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a obţine un cont de serviciu.
• Dacă deţineţi un cont, conectaţi-vă la site-ul de descărcare a aplicaţiei.
3 Selectaţi aplicaţia dorită şi descărcaţi
aplicaţia pe cameră urmând
instrucţiunile de pe ecran.
1 La terminalul USB de pe computer
2 Cablu Micro USB
(supplied)
3 Multi/Micro
USB Terminal
Note
• Este posibil ca funcţia de descărcare de aplicaţii să nu fie disponibilă în anumite ţări
şi regiuni. Pentru detalii, consultaţi site-ul web de descărcare de aplicaţii de mai sus.
RO
75
Adăugarea de aplicaţii pe cameră (Descărcarea de aplicaţii)
Cum se descarcă aplicaţii direct cu ajutorul funcţiei Wi-Fi a camerei
Puteţi descărca aplicaţii cu ajutorul funcţiei Wi-Fi fără a vă conecta la
un computer.
Selectaţi butonul MENU t
(Aplicaţie) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), apoi urmaţi instrucţiunile afişate
pe ecran pentru a descărca aplicaţiile.
În prealabil, creaţi-vă un cont de serviciu.
Selectaţi butonul MENU t
(Wireless) t [Access Point Set.] t
punctul de acces la care doriţi să vă conectaţi t modificaţi [IP Address
Setting] la [Auto] dacă este setat la [Manual].
Lansarea aplicaţiei
1 Butonul MENU t
(Aplicaţie) t [Application List] t Selectaţi
aplicaţia pe care doriţi să o lansaţi.
• Puteţi folosi butonul [One-touch(NFC)] pentru a instala funcţiile NFC
cu o singură atingere şi pentru a folosi aplicaţiile prin simpla atingere
a telefonului inteligent de marcajul
de pe cameră.
Înainte de a folosi funcţiile NFC cu o singură atingere, setaţi aplicaţiile
pe care doriţi să le folosiţi conform procedurii următoare:
• Butonul MENU t
(Wireless) t [One-touch(NFC)] t
aplicaţia dorită
• După afişarea ecranului de fotografiere pe cameră, atingeţi telefonul
inteligent de cameră.
• „Smart Remote Embedded” este atribuit pentru [One-touch(NFC)]
ca setare implicită.
RO
76
Vizualizarea imaginilor pe computer
Utilizarea software-ului
Folosiţi următoarele aplicaţii pentru a optimiza utilizarea imaginilor
înregistrate cu camera.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Pentru detalii cu privire la instalare, a se vedea paginile 78 până la 81.
Cerinţe de sistem
Puteţi găsi cerinţele de sistem pentru software la următorul URL:
http://www.sony.net/pcenv/
RO
77
Utilizarea software-ului
Utilizarea Image Data Converter
Cu Image Data Converter, puteţi face următoarele:
• Puteţi reda şi edita imagini înregistrate în format RAW cu diferite
corecţii, cum ar fi curbele de ton şi claritatea.
• Puteţi ajusta imagini cu balans de alb, expunere şi [Creative Style] etc.
• Puteţi salva imaginile afişate şi editate pe computer.
Puteţi salva imaginile în format RAW sau într-un format de fişier general.
• Puteţi afişa şi compara imaginile RAW şi imaginile JPEG înregistrate cu
această cameră.
• Puteţi ierarhiza imaginile pe 5 niveluri.
• Puteţi aplica etichete colorate.
Pentru a utiliza Image Data Converter, consultaţi secţiunea Ajutor.
Faceţi clic pe [Start] t [All Programs] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Pagina de asistenţă Image Data Converter (doar în limba engleză)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Instalarea Image Data Converter
1 Descărcaţi software-ul de la următorul URL şi instalaţi-l pe computer.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Note
• Conectaţi-vă ca Administrator.
RO
78
Utilizarea software-ului
Utilizarea PlayMemories Home
Software-ul PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice
şi filme pe computer şi să le folosiţi. PlayMemories Home este necesar
pentru importul de filme XAVC S sau de filme AVCHD pe computer.
Redarea imaginilor importate
Importul de imagini de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile şi următoarele funcţii:
Partajarea de imagini în
PlayMemories Online™
Vizualizarea
imaginilor pe
un calendar
Crearea de
discuri cu
filme
Încărcarea de imagini
în serviciile de reţea
• Puteţi descărca Image Data Converter sau Remote Camera Control etc.
cu ajutorul următoarei proceduri:
Conectaţi camera la computer t lansaţi PlayMemories Home t
faceţi clic pe [Notifications].
RO
79
Utilizarea software-ului
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a instala PlayMemories Home.
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a utiliza PlayMemories Home
sau alte servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia
PlayMemories Home sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Vizitaţi următorul URL pentru software-ul Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser) furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011 a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris cu
PlayMemories Home în timpul instalării. Folosiţi PlayMemories Home, succesorul
software-ului PMB.
• Filmele înregistrate cu setarea [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] sau [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] în [
Record Setting] sunt
convertite de PlayMemories Home pentru a crea un disc de înregistrare în format
AVCHD. Procesul de conversie poate dura o perioadă îndelungată: De asemenea,
nu puteţi crea un disc cu calitatea originală a imaginii. Dacă doriţi să păstraţi
calitatea originală a imaginii, stocaţi filmele pe un disc Blu-ray.
Instalarea PlayMemories Home
1 Pe un browser de Internet de pe computer, accesaţi următorul URL
şi apoi faceţi clic pe [Install] t [Run].
http://www.sony.net/pm/
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
RO
80
Utilizarea software-ului
Utilizarea Remote Camera Control
Conectaţi camera la computer. Cu Remote Camera Control puteţi face
următoarele:
• Puteţi configura camera sau puteţi înregistra o imagine de pe computer.
• Puteţi înregistra o imagine direct pe computer.
• Puteţi realiza o înregistrare de imagini la anumite intervale cu un
temporizator.
Configuraţi următoarele setări înainte de utilizare: Butonul MENU t
(Setare) t [USB Connection] t [PC Remote]
Instalarea Remote Camera Control
1 Pe un browser de Internet de pe computer, accesaţi următorul URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca şi instala Remote
Camera Control.
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a instala Remote Camera Control.
RO
81
Altele
Verificarea numărului de imagini şi
a duratei de înregistrare de filme
Atunci când introduceţi un card de
memorie în cameră şi setaţi comutatorul
de alimentare pe poziţia ON, pe ecran se
afişează numărul de imagini care pot fi
înregistrate (în cazul în care continuaţi
să capturaţi imagini folosind setările
curente).
Note
• Dacă „0” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipeşte cu culoarea galben,
cardul de memorie este plin. Înlocuiţi cardul de memorie sau ştergeţi imaginile
de pe cardul de memorie curent (paginile 39, 63).
• Dacă „NO CARD” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipeşte cu culoarea
galben, înseamnă că nu este introdus niciun card de memorie. Introduceţi un card
de memorie.
Numărul de imagini care poate fi înregistrat pe un card de memorie
Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile
sunt definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru
testare. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de
tipul de card de memorie utilizat.
Image Size: L: 24M
Aspect Ratio: 3:2*
Card de memorie formatat cu această cameră
(Unităţi: Imagini)
Capacitate
Dimensiune
Standard
Fine
Extra fine
RAW & JPEG
RAW
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
280
195
105
54
74
560
395
215
105
145
1100
800
435
215
295
2250
1600
870
435
600
4600
3200
1700
870
1200
9200
6400
3450
1750
2400
* Dacă [
Aspect Ratio] este setat la [16:9], puteţi înregistra mai multe imagini decât
numărul afişat în tabelul de mai sus (cu excepţia situaţiei în care este selectat [RAW]).
RO
82
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
Numărul de imagini care poate fi înregistrat cu un acumulator
Nu uitaţi că numerele reale pot fi diferite în funcţie de condiţiile
de utilizare.
Ecran
Înregistrare
(imagini statice)
Vizor
Ecran
Înregistrare reală
(filme)
Vizor
Ecran
Înregistrare
continuă (filme)
Vizor
Vizualizare (imagini statice)
Durata de utilizare
a bateriei
—
—
Aprox. 65 min.
Aprox. 60 min.
Aprox. 100 min.
Aprox. 100 min.
Aprox. 280 min.
Număr de imagini
Aprox. 350 imagini
Aprox. 270 imagini
—
—
—
—
Aprox. 5600 imagini
Note
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat complet.
Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării
în următoarele condiţii:
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
– Utilizarea obiectivului FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
– Utilizarea Sony Suport Memory Stick PRO Duo (Mark2) (comercializat separat)
– [Viewfinder Bright.] este setat la [Manual] [±0].
– [Monitor Brightness] este setat la [Manual] [±0].
– [Display Quality] este setat la [Standard].
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul CIPA
şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP este setat la [Display All Info.].
– [Focus Mode] este setat la [AF-S].
– Înregistrare de imagini la intervale de 30 de secunde.
– Alimentarea porneşte şi se opreşte o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute de înregistrare de filme se bazează pe standardul CIPA
şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Record Setting] este setat la [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se înregistrează imagini
în modul standby, se porneşte/opreşte camera etc.
RO
83
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă
prin apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul,
nu sunt operate.
Durata de înregistrare disponibilă pentru un film
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare
pe un card de memorie formatat cu această cameră. Durata de înregistrare
pentru filme XAVC S şi AVCHD este durata de înregistrare atunci când
se înregistrează cu [Dual Video REC] setat la [Off].
Card de memorie formatat cu această cameră
Capacitate
Record Setting
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
(h (oră), m (minut))
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
10 m
30 m
1h
2h
9m
15 m
35 m
1 h 15 m
2 ore
30 m
5h5m
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
10 m
30 m
1h
2h
4h
8h
4 h 5 m 8 h 15 m
20 m
40 m 1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m
1 h 10 m 2 h 25 m 4 h 55 m
10 h
20 h
11 h
40 h
* Doar pentru modelele compatibile 1080 60i.
• Înregistrarea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute
(o specificaţie limită pentru produs).
RO
84
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
Note
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este mai
clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai multă
memorie pentru înregistrare.
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect
sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
• Valorile afişate nu reprezintă durata de înregistrare continuă.
• Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
• Pentru detalii despre redarea de filme, consultaţi pagina 61.
Note cu privire la înregistrarea continuă de filme
• Este nevoie de multă energie pentru a realiza înregistrări de filme de calitate înaltă
sau pentru a înregistra continuu cu ajutorul senzorului de imagine. În consecinţă,
în cazul în care filmaţi în continuu, temperatura interioară a camerei va creşte,
în special cea a senzorului de imagine. În aceste cazuri, camera se opreşte automat
deoarece temperaturile ridicate influenţează calitatea imaginilor sau afectează
mecanismul intern al camerei.
• Durata disponibilă de înregistrare de filme variază este următoarea în cazul
în care camera începe să înregistreze după ce a fost oprită o perioadă de timp.
(Valorile următoare indică durata de înregistrare continuă de la camerei până
la oprirea acesteia.)
Temperatură ambientală
Durata de înregistrare continuă de filme
20 °C
Aprox. 29 minute
30 °C
Aprox. 29 minute
40 °C
Aprox. 29 minute
• Durata disponibilă de înregistrare de filme variază în funcţie de temperatura sau
de starea camerei înainte de a începe înregistrarea. Dacă recompuneţi frecvent sau
înregistraţi imagini după pornirea camerei, temperatura din interiorul camerei
va creşte iar durata disponibilă de înregistrare se va scurta.
• Dacă se indică
, opriţi înregistrarea filmului. Temperatura din interiorul camerei
a depăşit nivelul acceptabil.
• În cazul în care camera opreşte înregistrarea din cauza temperaturii, lăsaţi-o câteva
minute cu alimentarea oprită. Reluaţi înregistrarea după ce temperatura din
interiorul camerei a revenit la valori normale.
RO
85
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
• Dacă respectaţi indicaţiile următoare, durata de înregistrare va fi mai mare.
– Nu expuneţi camera direct la lumina solară.
– Opriţi camera dacă nu o folosiţi.
• Durata maximă de înregistrare continuă este de 29 de minute.
• Dimensiunea maximă a unui fişier de film este de aproximativ 2 GB, atunci când
[
File Format] este setat la [AVCHD]. Atunci când dimensiunea fişierului este
de aproximativ 2 GB, se creează automat un nou fişier de film.
RO
86
Specificaţii
Cameră
[System]
Tip de cameră: Cameră foto digitală
cu obiectiv interschimbabil
Obiectiv: Obiectiv Sony Soclu E
[Image sensor]
Format imagine: Senzor de imagine
CMOS, format complet
35 mm (35,8 mm × 23,9 mm)
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 24 300 000 pixeli
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 24 700 000 pixeli
[SteadyShot]
Sistem: Sistem de stabilizare
a imaginii la comutarea
senzorului integrat
[Anti-Dust]
Sistem: Înveliş de protecţie la
încărcare pe senzorul de imagine
şi mecanismul de mişcare al
senzorului de imagine
[Auto focus system]
Sistem: Sistem de detecţie a fazei/
Sistem de detecţie a contrastului
Interval de sensibilitate:
de la –1 EV la +20 EV
(pentru echivalent ISO 100
cu obiectiv F2.0)
Sursă luminoasă AF: Aprox. 0,3 m
până la 3 m (când se utilizează
un FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
[Electronic viewfinder]
Tip: Vizor electronic
Număr total de puncte: 2 359 296
puncte
Acoperire cadru: 100%
Factor de mărire:
Aprox. 0,71 × cu obiectiv de
50 mm la infinit, –1 m–1
Punct ocular: Aprox. 27 mm de la
ocular, 22 mm de la cadrul de
ocular la –1 m–1 (Conform
standardului CIPA)
Reglarea dioptriei:
–4 m–1 până la +3 m–1
[Monitor]
Monitor LCD: Unitate 7,5 cm
(tip 3.0) TFT
Număr total de puncte: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) puncte
[Exposure control]
Metodă de măsurare: Măsurare de
evaluare a zonei 1 200
Interval de măsurare:
–1 EV până la +20 EV
(pentru echivalent ISO 100
cu obiectiv F2.0)
Sensibilitate ISO (Index de expunere
recomandat):
Imagini statice: ISO 100 la 25 600
(ISO 50 extins), [ISO AUTO]
(ISO 100 la 6 400, se poate seta
maximul/minimul.)
RO
87
Specificaţii
Filme: ISO 200 la echivalent
25 600, [ISO AUTO] (ISO 200
la echivalent 6 400, se poate seta
maximul/minimul.)
Reducerea zgomotului cu cadre
multiple: [ISO AUTO]/ISO 100
to 51 200 (pas de 1 EV)
Compensarea expunerii: ±5.0 EV
(comutabilă între paşi de 1/3 EV
şi 1/2 EV)
Atunci când se utilizează
selectorul de compensare
a expunerii: ±3,0 EV
(pas de 1/3 EV)
[Continuous shooting]
Viteza de fotografiere continuă:
: Maxim 5 imagini pe
secundă/
: Maxim
2,5 imagini pe secundă
• În conformitate cu condiţiile
noastre de măsurare. Viteza de
înregistrare continuă de imagini
poate fi mai mică, în funcţie de
condiţiile de înregistrare.
Numărul de imagini înregistrate
continuu:
: 50 de imagini extra fine/
: 69 de imagini extra fine
[Shutter]
Tip: Tip controlat electronic, verticaltransversal, cu plan focal
Interval de viteză:
Imagini statice: 1/8 000 secundă
până la 30 secunde, BULB
Filme: 1/8 000 secundă până la
1/4 secundă (pas de 1/3 EV)
– Dispozitiv compatibil 1080 60i
până la 1/60 secundă în modul
AUTO (până la 1/30 secundă
în modul obturator lent auto)
– Dispozitiv compatibil 1080 50i
până la 1/50 secundă în modul
AUTO (până la 1/25 secundă
în modul cu obturator lent
automat)
Viteza de sincronizare a bliţului:
1/250 secundă
[Recording format]
Format fişier: JPEG (DCF Ver. 2.0,
Exif Ver. 2.3, MPF Baseline),
RAW (format Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S): compatibil
cu formatul MPEG-4 AVC/
H.264 XAVC S ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Film (format AVCHD): compatibil
cu formatul AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
prevăzut cu Dolby Digital
Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă
Dolby Laboratories.
Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Recording media]
Suport Memory Stick PRO Duo,
card SD
RO
88
Specificaţii
[Input/output terminals]
Terminalul Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: Mufă micro HDMItip D
Terminal m (microfon):
Mini mufă
3,5 mm stereo
Terminal i (căşti):
Mini mufă
3,5 mm stereo
* Acceptă dispozitive compatibile cu
Micro USB.
[Power, general]
Acumulator: Acumulator NP-FW50
[Power consumption (while shooting)]
Dacă se foloseşte un FE 28-70 mm
F3.5-5.6 OSS*
Dacă se foloseşte vizorul:
Aprox. 3,5 W
Dacă se foloseşte monitorul:
Aprox. 2,6 W
* Prevăzut cu ILCE-7M2K.
[Others]
Exif Print: Compatibil
DPOF: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
Dimensiuni: 126,9 mm × 95,7 mm ×
59,7 mm (L/Î/A, cu excepţia
părţilor proeminente)
Masă:
Aprox. 599 g (cu baterie şi
Suport Memory Stick PRO Duo)
Aprox. 556 g (doar corpul
camerei)
Temperatură de funcţionare:
0 °C până la 40 °C
[Wireless LAN]
Format acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Bandă de frecvenţă: Lăţime de bandă
2,4 GHz
Securitate: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Metodă de conectare: WPS
(Wi-Fi Protected Setup)/Manual
Metodă de acces: Mod de
infrastructură
NFC: Conform NFC Forum Type 3
Tag
Nr. model WW328278
Adaptor c.a. AC-UD10/AC-UUD11
Necesar de putere: 100 V până la
240 V c.a., 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensiune de ieşire: 5 V c.c., 1,5 A
Acumulator NP-FW50
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 8,4 V CC
Tensiune nominală: 7,2 V c.c.
Tensiune de încărcare maximă:
8,4 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,02 A
Capacitate:
Normală 7,7 Wh (1 080 mAh)
Minimă: 7,3 Wh (1 020 mAh)
RO
89
Specificaţii
Obiectiv FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
(furnizat împreună cu ILCE-7M2K)
Distanţă focală: 28 mm – 70 mm
Grupuri obiectiv-elemente: 8–9
Unghi de vizualizare: 75° – 34°
Focalizare minimă*: 0,3 m – 0,45 m
Factor de mărire maxim: 0.19×
Oprire focalizare minimă: f/22 – f/36
Diametrul filtrului: 55 mm
Dimensiuni (diametru ×
înălţime maxime):
Aprox. 72,5 mm × 83 mm
Masă: Aprox. 295 g
SteadyShot: Disponibil
* Focalizarea minimă este distanţa
cea mai mică dintre senzorul de
imagine şi subiect.
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Despre compatibilitatea datelor imagine
• Această cameră este conformă
cu standardul universal DCF
(Regulă de design pentru
sistemul de fişiere de cameră)
stabilit de JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Redarea imaginilor înregistrate
cu camera pe alte echipamente
şi redarea imaginilor înregistrate
sau editate cu alte echipamente
pe cameră nu sunt garantate.
RO
90
Mărci comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• XAVC S şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi sigla
„AVCHD Progressive” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation
şi Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Windows este marcă comercială
înregistrată Microsoft Corporation
în Statele Unite ale Americii şi/sau
în alte ţări.
• Mac este marcă comercială înregistrată
Apple Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în Statele
Unite şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
Specificaţii
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sunt mărci
comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
• Marca N este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt
mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual sunt,
în general, mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, mărcile
™ sau ® pot să nu fie folosite în toate
situaţiile din acest manual.
Pentru informaţii suplimentare cu
privire la acest produs şi răspunsurile
la întrebările frecvente, puteţi accesa
site-ul nostru Web de asistenţă
pentru clienţi.
RO
91
© 2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising