Sony | ICD-SX57 | Sony ICD-SX57 Instrucţiuni de utilizare

2-894-352-11 (3)
Pregătirea pentru utilizare
Operaţiunile de bază
IC Recorder
Multiple moduri de înregistrare
Redarea/Ştergerea
Instrucţiuni de utilizare
Editarea mesajelor
Utilizarea funcţiei de meniu
Înregistrarea proprietarului
Numărul modelului se află pe panoul din spate, iar
numărul de serie în interiorul compartimentu lui pentru
baterie. Notaţi numărul de serie în spaţiul prevăzut mai
jos. Menţionaţi aceste numere de fiecare dată când
contactaţi distribuitorul Sony în legătură cu acest produs.
Model Nr.
Nr serie.
Utilizarea IC Recorder-ului cu calculatorul
Troubleshooting
Informaţii suplimentare
Index
ICD-SX57/SX67/SX77
© 2007 Sony Corporation
Pentru clienţii din Statele Unite
Următoarea declaraţie FCC este valabilă numai
pentru versiunea acestui model, fabricată pentru
vânzare în SUA. Este posibil ca alte versiuni să
nu fie conforme cu reglementările tehnice FCC.
INFORMAŢII
Acest echipament a fost testat şi s-a constatat că
respectă limitele pentru un aparat digital din Clasa B ,
conform Părţii 15 din Regulile FCC. Aceste limite sunt
făcute să protejeze împotriva interferenţelor dăunătoare
din instalaţiile rezidenţiale. Acest echipament
generează, utilizează şi poate radia energie de
radiofrecvenţă şi dacă nu este instalat şi utilizat
conform instrucţiunilor poate provoca interferenţe
dăunătoare radio-comunicaţiilor.
Cu toate acestea, nu există nici o garanţie că nu
vor avea loc interferenţe într-o anumită instalaţie.
Dacă acest echipament provoacă interferenţe
dăunătoare recepţiei radio sau a televiziunii, care
ar putea fi determinate de pornire şi oprirea
echipamentului, utilizatorul este sfătuit să încerce
să corecteze interferenţa prin intermediul uneia sau
al unora dintre următoarele măsuri:
 Reorientaţi sau repoziţionaţi antena.
Măriţi distanţa dintre echipament şi receptor.
Conectaţi echipamentul la o priză care aparţine
altui circuit, şi nu celui la care este conectat
receptorul.
Pentru ajutor consultaţi distribuitorul sau un
tehnician radio/TV.
Sunteţi avertizat că orice schimbări sau modificări ce
nu sunt aprobate în mod expres în acest manual v -ar
putea anula permisiunea de a utiliza acest
echipament.
Dacă aveţi întrebări cu privire la acest produs, puteţi
apela la: Centrul de Servicii şi Informaţii Sony
1-800-222-7669 sau http://www.sony.com/
Declaraţie de conformitate
Numele mărcii
:
Model
:
Parte responsabilă:
Adresă
:
SONY
ICD-SX57/SX67/SX77
Sony Electronics Inc.
16530 Via Esprillo, San Diego,
CA 92127 USA
Număr de telefon : 858-942-2230
Acest aparat este în conformitate cu partea 15
din Regulile FCC. Utilizarea trebuie să respecte
următoarele două condiţii: (1) Este posibil ca
acest aparat să nu provoace interferenţe
dăunătoare, şi (2) acest aparat trebuie să
accepte orice interferenţă primită, inclusiv
interferenţele care ar putea provoca o
funcţionare nedorită.
Pentru clienţii din SUA şi Canada
RECICLAREA BATERIILOR CU
HIDRURĂ DE NICHEL
Bateriile cu hidrură de nichel sunt
reciclabile.
Puteţi ajuta la conservarea
mediului returnând bateriile
reîncărcabile uzate la cel mai
apropiat centru de colectare şi
reciclare.
Pentru mai multe informaţii despre reciclarea
bateriilor reîncărcabile, sunaţi gratuit la 1-800-8228837, sau vizitaţi http://www.rbrc.org/.
Precauţie: Nu manipulaţi bateriile cu hidrură de
nichel deteriorate sau care au scurgeri .
Numai pentru statul California, SUA
Material perclorat — manipulare specială. Consultaţi
www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate
Material perclorat : Bateria din litiu conţine perclorat
Reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice uzate
(aplicabil în ţările Uniunii
Europene şi în alte ţări din Europa
care au sisteme de colectare
diferenţiate)
Acest simbol prezent pe produs sau pe
ambalaj semnifică faptul că produsul
respectiv nu trebuie tratat ca deşeu
menajer obişnuit. Produsul respectiv
trebuie dus la punctele de colectare
pentru reciclarea echipamentelor
electrice şi electronice. asiguraţi-vă de modul corect de
debarasare de acest produs, pentru a împiedica
eventualele consecinţe negative asupra mediului şi
asupra sănătăţii umane. Prin reciclarea materialelor
ajutaţi la conservarea resurselor naturale. Pentru
detalii suplimentare referitoare la reciclarea acestor
produse, contactaţi autorităţile locale sau interesaţi-vă
la magazinul de la care aţi cumpărat produsul.
Accesorii vizate: Căşti
Notificare pentru utilizatori
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007 Sony Corporation
Documentaţie ©2007 Sony Corporation
Toate drepturile rezervate. Acest manual sau
programul descris aici, în întregime sau în parte,
nu poate fi reprodus, tradus sau redus la nici o
formă ce poate fi citită electronic fără acordul scris
în prealabil din partea Sony Corporation.
SONY CORPORATION NU VA FI RĂSPUNZĂTOARE
PENTRU NICI O DAUNĂ ACCIDENTALĂ, INDIRECTĂ
SAU SPECIALĂ, FIE CĂ SE BAZEAZĂ PE
RĂSPUNDERE CIVILĂ, CONTRACT SAU ALTCEVA,
CARE REZULTĂ DIN SAU ÎN LEGĂTURĂ CU
MANUALUL, PROGRAMUL SAU INFORMAŢIILE
CONŢINUTE AICI SAU CU UTILIZAREA ACESTORA.
Sony Corporation îşi rezervă dreptul de a
aduce oricând modificări acestui manual sau
informaţiilor conţinute de acesta fără
notificare.
Programul descris aici poate fi guvernat şi de alţi
termeni ai unui acord separat de licenţă pentru
utilizator.
Acest program este pentru Windows şi nu poate fi
utilizat pentru Macintosh.
Cablul de legătură furnizat este pentru IC recorderul ICD-SX57/SX67/SX77. Nu puteţi să conectaţi alte
IC recorder-e.
Informaţii
ÎN NICI O SITUAŢIE VÂNZĂTORUL NU VA FI
RĂSPUNZĂTOR PENTRU NICI O DAUNĂ DIRECTĂ,
ACCIDENTALĂ SAU INDIRECTĂ DE ORICE
NATURĂ, SAU PIERDERE SAU CHELTUIELI CARE
REZULTĂ DATORITĂ UNUI PRODUS DEFECT S AU
A UTILIZĂRII ORICĂRUI PRODUS.
3
Cuprins
Verificarea conţinutului ambalajului ......7
Index la Piese şi Comenzi…....................8
Pregătirea pentru utilizare
Pasul 1: Pregătirea unei surse de curent
………………………………………………………… ....13
Încărcarea bateriilor ..............................13
În timpul încărcării/înlocuirii
bateriilor.....................................................14
Pasul 2: Setarea ceasului.........................17
Pasul 3: Pregătiri necesare înainte de
înregistrare........................................................19
Operaţiuni de bază
Înregistrarea mesajelor ….....................................21
Multiple moduri de înregistrare
Modul de înregistrare manuală .............25
Începerea înregistrării automate ca
răspuns la sunet
– funcţia VOR ..................................................26
4
Adăugarea unei înregistrări la un mesaj
înregistrat în prealabil.....................................27
Adăugarea unei înregistrări suprascrise
în timpul redării ................................................29
Împărţirea unui mesaj în două în
timpul înregistrării........................................30
Înregistrare cu un microfon extern ..31
Înregistrare de pe alt echipament …32
Înregistrarea sunetului de pe un
telefon sau un telefon mobil ......33
Redare/Ştergere
Redarea mesajelor........................................34
Reglarea sunetului pentru
redare prin amplificarea
sunetului slab
– funcţia Digital Voice Up…….....37
Reglarea vitezei de redare
– DPC (funcţia Digital Pitch
Control) ......................................................38
Redarea repetată a unei secţiuni
specificate – Repetare A-B ...........38
Adăugarea unui marcaj .......................39
Redarea unui mesaj la momentul dorit cu
o alarmă................................................................40
Ştergerea mesajelor.......................................43
Ştergerea fiecărui mesaj……… .....43
Ştergerea tuturor mesajelor dintr-un
director .........................................................44
Utilizarea funcţiei de meniu
Cerinţe de sistem …............................59
Instalarea programului......................60
Conectarea IC Recorder-ului la
calculator......................................................63
Consultarea fişierelor pentru asistenţă
(Help)..............................................................64
Redarea fişierelor MP3 utilizând IC
Recorder-ul.......................................................64
Utilizarea programului Digital Voice
Editor ............................................................65
Utilizare Windows Explorer............65
Construirea fişierelor şi a
directoarelor..............................................66
Utilizarea IC Recorder -ului ca
dispozitiv USB de memorie de
masă....................................................................67
Efectuarea setărilor pentru
meniu……………………….. ...............47
Troubleshooting
Utilizarea IC Recorder-ului cu
calculatorul
Troubleshooting............................................ .68
Mesaje de eroare (IC recorder)….......76
Limitări de sistem…….. …..............................79
Editarea mesajelor
Împărţirea unui mesaj în două ..........45
Mutarea mesajului într -un alt
director................................................................46
Adăugarea Mărcii(lor) de prioritate
– Funcţia Priority Mark ...........................46
Utilizarea programului Digital Voice Editor
furnizat……………..........................................58
Ce puteţi face utilizând programul
Digital Voice Editor ………...........58
5
Informaţii suplimentare
Înregistrare cu alt echipament .........81
Utilizarea unui adaptor USB de CA
(nu este inclus) ..............................................82
Măsuri de precauţie.....................................83
Specificaţii..........................................................84
Index..................................................................... .86
6
Verificarea conţinutului
ambalajului
Program de aplicaţie, Digital Voice
Editor (CD-ROM) (1)
IC Recorder (1)
Cablu de legătură USB (1)
Baterii reîncărcabile (2)
Suport (1)
Receptor stereo pentru urechi* (1)
Suportul este furnizat pentru unele modele
numai în câteva regiuni.
Săculeţ pentru transport (1)
Instrucţiuni de utilizare (1)
* Receptorul stereo pentru urechi este
furnizat pentru unele modele numai în
câteva regiuni.
7
Index la Piese şi
Comenzi
Pentru detalii consultaţi paginile
indicate în paranteză.
Fereastră de afişare (10, 11)
butonul ÎMPĂRŢIRE/
(31, 34,39)
(marcaj)
butonul (director)/MENIU
Faţă
butonul (înregistrare/pauză) (21, 25,
26, 27, 29)
butonul (stop) (18, 21, 25, 27, 29, 34,
41, 43, 46, 47)
butonul (derulare/rapidă înainte) (35)
butonul (redare/stop/enter)
butonul (derulare/rapidă înapoi)
(35)
VOL butonul (volum) +/– (23, 34)
butonul (repetare) A-B/
(prioritate) (34, 38, 46)
butonul ŞTERGERE (43)
Deschidere pentru curea de mână. (Cureaua
de mână nu este inclusă).
mufă (căşti)* (21, 34, 81)
Microfoane încorporate (stereo/
direcţionale) (21, 25)
Indicator de funcţionare (21, 25, 27, 29)
8
* Conectaţi receptorul stereo pentru urechi sau
căştile stereo furnizate sau care nu sunt
furnizate la mufa pentru căşti. Dacă se unde un
zgomot incomod, ştergeţi mufa căştilor.
Difuzor
butonul HOLD (blocare)**
butonul V-UP (Digital Voice Up) (37)
butonul DPC (38)
butonul DIRECTNL (direcţional) (24)
mufă (microfon) (31, 32)
conector (USB) (13, 63)
Compartiment baterie (13)
Spate
9
** Mutaţi butonul HOLD în direcţia săgeţii,
pentru a bloca toate funcţiile tuturor
butoanelor. În timpul opririi, va fi afişat
„POWER SAVING…” (economisire energie),
iar afişajul va fi închis, pentru a împiedica
descărcarea bateriei.
Fereastra de afişare
Afişare în timpul redării şi opririi
Indicatorul modului de operare
Afişează următoarele, în funcţie de
modul de operare curent
: redare
: oprire
: derulare/rapidă înapoi,
derulare/rapidă înainte
: derulare continuă
înapoi/înainte
Indicator pentru director
Indicatorul pentru timp scurs/timp
rămas/Indicatorul pentru data şi
ora înregistrării
Indicator pentru Nume
director/Nume mesaj/Nume artist
10
Indicator baterie rămasă /încărcare
Atunci când sunt utilizate baterii
uscate, indicatorul arată energia
rămasă în baterie.
În timpul încărcării bateriilor apare
o pictogramă.
Numărul mesajului selectat /Numărul de
mesaje dintr-un director
Mărci de prioritate
Apar(e) atunci când un mesaj este setat cu
marcă(i) de prioritate.
Indicator pentru marcaje
Apare atunci când este setat un m arcaj
pentru un mesaj.
Indicator alarmă
Apare atunci când este setată o
alarmă pentru un mesaj.
Indicator pentru efectul sunetului
Afişează setarea EFFECT din meniu.
BA1 : Este accentuat sunetul
basului.
BA2 : Sunetul basului este
accentuat şi mai mult.
Indicatorul modului de înregistrare
Afişează setarea pentru modul de
înregistrare prin intermediul meniului
atunci când IC recorder-ul se află în
modul de oprire, şi afişează modul de
înregistrare curent atunci când IC
recorder-ul se află în modul de redare.
STHQ : Mod de înregistrare stereo cu
redare standard cu sunet de calitate
înaltă
ST : Mod de înregistrare stereo cu
redare standard
STLP : Mod de înregistrare stereo cu
redare prelungită
SP : Mod de înregistrare mono
cu redare standard
LP : Mod de înregistrare mono cu
redare prelungită
MP3 : Mod MP3 (numai în timpul
redării)
Indicator pentru sensibilitatea
microfonului. Afişează sensibilitatea
curentă a microfonului.
(high)(înaltă) : Pentru a înregistra în
cadrul unei şedinţe sau într-un loc fără
zgomot/spaţios.
(low)(joasă) : Pentru a înregistra o
dictare sau într-un loc zgomotos.
MAN (manual) : Pentru a înregistra cu
sensibilitatea microfonului setată manual.
Indicatorul timpului rămas pentru
înregistrare
Afişarea în timpul înregistrării
Indicatorul modului de operare
Afişează următoarele, în funcţie
de utilizarea curentă a IC
recorder-ului.
: înregistrare
: standby înregistrare/pauză
înregistrare
: înregistrare cu
funcţia VOR
: întreruperea înregistrării cu
funcţia VOR
Gradaţie pentru nivelul de înregistrare
11
Indicatorul pentru sensibilitatea
microfonului. Afişează sensibilitatea
curentă a microfonului atunci când se
înregistrează cu AGC (Automatic Gain
Control).
(high)(înaltă) : Pentru a înregistra în
cadrul unei şedinţe sau într-un loc fără
zgomot/spaţios.
(low)(joasă) : Pentru a înregistra o
dictare sau într-un loc zgomotos.
Afişează nivelul de înregistrare în
timpul înregistrării manuale.
Indicatorul timpului rămas pentru înregistrare
Indicatorul alarmei
Indicatorul modului de înregistrare
Afişează setul de moduri de
înregistrare (STHQ, ST, STLP, SP, şi LP)
din meniu.
Indicatorul LIM (limitator)
Afişează setarea LIMITER din meniu .
Atunci când “REC LEVEL” (nivel înreg.)
este setat la “AUTO- AGC,” este
afişat “---”.
Indicatorul timpului rămas pentru înregistrare
Indicatorul pentru baterie
rămasă/Încărcare
Indicator LCF (Low Cut Filter)
Afişează setarea LCF din cadrul meniului .
12
Pregătirea pentru utilizare
USB al IC recorder-ului la calculator.
Pregătirea pentru utilizare
Pasul 1: Pregătirea
unei surse de curent
3 Încărcaţi bateriile conectând conectorul
Încărcarea bateriilor
Pentru a utiliza programul Digital Voice
Editor furnizat, vă sfătuim să instalaţi
programul înainte de executarea pasului
3.
1 Trageţi şi ridicaţi capacul
compartimentului pentru
baterii.
2
Introduceţi două baterii reîncărcabile cu
polaritate corectă, şi închideţi capacul.
Cablu de legătură
USB (inclus)
În timp ce bateriile se încarcă, pe ecran
apar „CONNECTING” (în curs de
conectare) şi indicatorul pentru baterie.
Atunci când indicatorul pentru încărcarea
bateriei arată
“ ,” încărcarea este completă. (Durata
de încărcare: aprox. 4 ore*)
Atunci când folosiţi IC recorder-ul
pentru prima dată, sau după o
anumită perioadă în care nu l-aţi
utilizat, vă sfătuim să încărcaţi
bateriile în mod repetat până când
este afişat “ full” .
13
Dacă indicatorul pentru baterie nu este
afişat, încărcarea nu a fost efectuată
corespunzător. Începeţi din nou cu
pasul 1.
* Aceasta este o aproximare a duratei de
timp necesare încărcării de la baterie
descărcată la baterie plină la temperatura
camerei. Diferă în funcţie de energia
rămasă şi de starea bateriei. De
asemenea, durează mai mult dacă
temperatura bateriilor este scăzută sau
dacă bateriile sunt încărcate în timp ce
transferaţi date pe IC recorder.
Utilizarea bateriilor complet
încărcate sau a bateriilor
alcaline LR0 (mărimea AAA)
Urmaţi paşii 1 şi 2.
Sfat
Puteţi să încărcaţi bateriile reîncărcabile prin
conectarea IC recorder-ului la o priză de CA
utilizând un adaptor USB de CA (nu este inclus)
(pagina 82).
Note
14
Dacă “
sau“
” este afişat în locul
indicatorului pentru baterie rămasă/încărcare, nu
puteţi încărca bateriile. Încărcaţi bateriile într -un
mediu cu o temperatură între 5 °C şi 35 °C.
Dacă“USB CHARGE” din meniul “DETAIL
MENU” este setat la “OFF,” nu puteţi încărca
bateriile utilizând calculatorul. Setaţi “USB
CHARGE” la “ON” (pagina 57).
Pentru acest IC recorder nu utilizaţi
baterii cu mangan.
Afişajul pentru setarea ceasului apare
atunci când introduceţi bateriile pentru
prima dată sau când introduceţi bateriile
după ce IC recorder-ul a stat fără baterii o
anumită perioadă de timp. V ă rugăm să
consultaţi pasul 4 din „Pasul 2: Setarea
ceasului” de la pagina 17, pentru a seta
data şi ora.
În timpul încărcării/înlocuirii
bateriilor
Indicatorul pentru baterie de pe
ecran arată starea bateriei.
Indicatorul pentru bateria
rămasă
: Încărcaţi ambele baterii sau înlocuiţi
bateriile vechi cu altele noi.
: Apare “LOW BATTERY“ (baterie
descărcată), iar IC recorder-ul îşi
încetează funcţionarea.
Durata de viaţă a bateriei *1
Atunci când utilizaţi baterii reîncărcabile
Sony NH-AAA
STHQ
ST
*4
înregistrare
Înregistrare
Aprox. 13 h. Aprox. 14 h.
30 min.
30 min.
Aprox. 16 h. Aprox. 17 h.
Redare*2
30 min.
prin
difuzor
Redare
Aprox. 22 h. Aprox. 23 h.
prin
receptor
Mod
înregistrare
Înregistrare
Redare*2
prin
difuzor
Redare
prin
receptor
STLP*5
SP*6
Aprox. 16 h. Aprox. 17 h.
30 min.
Aprox. 17 h. Aprox. 19 h.
30 min.
Aprox. 24 h . Aprox. 27 h.
30 min.
30 min.
LP *7
Înregistrare
Aprox. 19 h. –
Redare
prin*2
difuzor
Aprox. 19 h. Aprox. 17 h.
Redare
prin
receptor
Aprox. 28 h. Aprox. 24 h.
30 min.
30 min.
MP3 (128 Kbps/
44.1 kHz)
30 min.
Pregătirea pentru utilizare
Mod
*3
Mod
înregistrare
(h : ore/min. : minute)
Atunci când utilizaţi baterii alcaline Sony LR03
(SG) (mărimea AAA)
Mod
înregistrare
STHQ *3
Înregistrare
Aprox. 13 h. Aprox. 14 h.
30 min.
30 min.
Aprox. 16 h. Aprox. 17 h.
30 min.
Redare*2
prin
difuzor
Redare
prin
receptor
ST*4
Aprox. 22 h. Aprox. 23 h.
15
Mod
înregistrare
Înregistrare
Redare*2
prin
difuzor
Redare
prin
receptor
Mod
înregistrare
Înregistrare
Redare*2
prin
difuzor
Redare
prin
receptor
STLP*5
SP*6
Aprox. 16 h. Aprox. 17 h.
30 min.
Aprox. 17 h. Aprox. 19 h.
30 min.
Aprox. 24 h. Aprox. 27 h.
30 min.
30 min.
Notă asupra mesajului
“UPDATING DATABASE…”
IC recorder-ul accesează date în timp ce pe
fereastra de afişare apare „UPDATING
DATABASE…” (bază de date în curs de actualizare)
sau indicatorul de funcţionare luminează intermitent
în portocaliu. În timpul accesării, nu scoateţi
bateriile sau adaptorul USB de CA (nu este inclus).
Acest lucru ar putea distruge datele.
Notă
LP *7
MP3 (128 Kbps/
44.1 kHz)
Aprox. 19 h. –
Aprox. 19 h. Aprox. 17 h.
30 min.
30 min.
Dacă IC recorder-ul este solicitat să proceseze o
cantitate prea mare de date,
mesajul„UPDATING DATABASE…” ar putea fi
afişat pentru o perioadă mai lungă de timp.
Aceasta nu este o defecţiune. Aşteptaţi să
dispară mesajul înainte de a începe utilizarea.
Aprox. 28 h. Aprox. 24 h.
30 min.
(h : ore/min. : minute)
Durata de viaţă a bateriei se poate scurta în
funcţie de modul în care utilizaţi IC
recorder-ul
*2
Atunci când redaţi prin difuzorul intern cu
nivelul volumului setat la VOL12
*3
STHQ : Mod de înregistrare stereo de înaltă calitate
*4
ST : Mod de înregistrare stereo standard
*5
STLP : Mod de înregistrare stereo cu redare prelungită
*6
SP : Mod de înregistrare cu redare standard
*7
LP : Mod de înregistrare cu redare prelungită
*1
16
Pasul 2: Setarea
ceasului
1 Selectaţi “DATE & TIME” (data & ora) din
meniu.
/
/MENU
Apăsaţi
sau
pentru a
selecta “DETAIL MENU” şi apăsaţi
.
Apăsaţi
sau
pentru a
selecta “DATE & TIME” şi apăsaţi
..
Pregătirea pentru utilizare
Ţineţi apăsat
/MENU.
Modul pentru meniu va fi afişat în
fereastra de afişare.
2 Apăsaţi
sau
pentru a selecta
“AUTO” sau “MANUAL” şi apăsaţi
.
Pentru a putea utiliza funcţia pentru
alarmă sau pentru a putea înregistra
data şi ora trebuie să setaţi ceasul.
Afişajul pentru setarea ceasului apare atunci
când introduceţi bateriile pentru prima dată,
sau atunci când introduceţi bateriile după ce
IC recorder-ul a stat fără baterii o anumită
perioadă de timp. În acest caz, începeţi cu
pasul 4.
Atunci când selectaţi „AUTO”, ceasul
este reglat automat după ceasul din
calculatorul conectat la IC recorder şi
pe care este deschis programul Digital
Voice Editor. Atunci când selectaţi
„MANUAL”, treceţi la paşii următori.
17
3 Apăsaţi
sau
pentru a selecta
“07y1m1d” şi apăsaţi
.
4
Apăsaţi
sau
pentru a seta
în mod succesiv anul, luna, ziua,
ora şi minutul, apoi apăsaţi
.
Apare „EXECUTING…” (în curs de
realizare) şi ceasul este setat.
5 Apăsaţi
pentru a reveni la afişajul
normal.
Notă
Dacă nu apăsaţi
într-un minut de la
introducerea datelor pentru setarea
ceasului, modul pentru setarea ceasului
este anulat şi fereastra de afişare revine
la ecranul normal.
18
Înregistrare în cadrul unei
şedinţe
Setaţi “MIC SENS” la
“HIGH” în
meniu (pagina 50).
Mutaţi butonul DIRECTNL la “ON”
pentru a înregistra o voce care se
aude dintr-o anumită direcţie
(pagina 24).
Setaţi “LCF (LOW CUT)” la “ON” în
meniu, pentru a preveni zgomotul
cauzat de un proiector, etc.
(pagina 50).
Înregistrarea unei
interpretări muzicale
Setaţi “REC LEVEL” la “MANUAL” în meniu
(pagina 51) pentru înregistrarea cât mai
reală a sunetului, prin distingerea sunetului
dinamic de sunetul calm.
Setaţi “LIMITER” la “ON” în meniu (pagina
55), pentru a preveni distorsiunile
atunci când este iniţiat brusc un
sunet tare.
Pregătirea pentru utilizare
Pasul 3: Pregătiri
necesare înainte de
înregistrare
19
Înregistrarea dictării (utilizarea
programului pentru
recunoaşterea vocii)
Setaţi “MIC SENS” la
“LOW” în
meniu (pagina 50).
Mutaţi butonul DIRECTNL la “ON”
pentru a înregistra o voce care se
aude dintr-o anumită direcţie
(pagina 24).
Pentru a transcrie un mesaj înregistrat
pe IC recorder utilizând programul
pentru recunoaşterea vocii (nu este
inclus), setaţi “REC MODE”
la “STHQ,” “ST,” “STLP,” sau “SP” (pagina 50).
Microfon
Înainte de a transcrie mesajele înregistrate,
trebuie să creaţi un fişier adaptat special la
sunetul vocii înregistrate de dvs. Această
procedură se numeşte „instruire”. Pentru
detalii despre „instruire” consultaţi fişierele
pentru asistenţă furnizate cu programul
pentru recunoaşterea vocii pe care îl
utilizaţi.
Pentru a obţine o acurateţe maximă a
recunoaşterii, ţineţi IC recorder-ul astfel
încât microfonul să se afle la aproximativ 2 3 cm de colţul gurii.
Pentru a reduce sunetul respiraţiei în cadrul
înregistrărilor, nu ţineţi microfon ul exact în
faţa gurii.
Pentru a obţine o acurateţe maximă a
recunoaşterii, evitaţi să înregistraţi într -un
loc zgomotos.
Nu puteţi să transcrieţi un mesaj care conţine
vocile mai multor persoane.
Puteţi să transcrieţi următoarele mesaje
înregistrate folosind IC recorder-ul sau fişierele
salvate în calculator.
Mesaje înregistrate în modul STHQ, ST, STLP
sau SP (DVF)
Fişiere WAV de 44.1/16/11kHz 16-biţi
salvate în calculator.
Operaţiuni de bază
Înregistrarea mesajelor
mufă (căşti)
Microfoane încorporate
2
3
Indicatorul de funcţionare
1
Operaţiuni de bază
DIRECTNL
1
1
Această secţiune explică modalitatea de
înregistrare prin intermediul setării
AUTO_AGC*, la care este presetat IC
recorder-ul din fabrică.
* Auto Gain Control
1 Selectaţi un director.
21
Apăsaţi /MENU pentru a afişa
fereastra pentru selectarea
directorului.
Apăsaţi
sau
pentru a selecta
directorul în care doriţi să înregistraţi
mesajele, apoi apăsaţi
.
2 Începeţi înregistrarea.
Apăsaţi (înregistrare).
Indicatorul de funcţionare se aprinde în
roşu, iar fereastra trece la afişajul pentru
înregistrare (pagina 11).
În timpul înregistrării nu trebuie să ţineţi
apăsat pe
(înregistrare). Mesajul nou va fi automat
înregistrat după ultimul mesaj înregistrat.
Vorbiţi în microfonul încorporat.
3 Apăsaţi
(stop) pentru a opri
înregistrarea.
IC recorder-ul se opreşte la începutul
înregistrării curente.
Pentru
Procedaţi astfel
a întrerupe
înregistrarea*
Apăsaţi (înregistrare).
În timpul întreruperii
înregistrării, indicatorul
pentru funcţionare se
aprinde intermitent în
roşu şi
se aprinde
pe fereastra de afişare.
Apăsaţi
(înregistrare).
Înregistrarea este reluată
din acel punct. (Pentru a
opri înregistrarea după
întreruperea
acesteia,
apăsaţi (stop.))
Sfaturi
Atunci când cumpăraţi IC recorder-ul, sunt
deja disponibile 5 directoare, şi puteţi să
înregistraţi până la 999 de mesaje în
fiecare director.
Utilizând programul Digital Voice Editor puteţi
să creaţi directoare noi sau să ştergeţi
directoarele inutile (pagina 58).
Note
În timp ce indicatorul pentru funcţionare se
aprinde intermitent sau este aprins în
portocaliu, nu scoateţi bateriile sau adaptorul
USB de CA. Acest lucru ar putea distruge
datele.
Dacă un obiect, de exemplu degetul dvs.,
etc., freacă sau zgârie din greşeală IC
recorder-ul în timpul înregistrării se poate
înregistra cu zgomot.
Înainte de a efectua o înregistrare, nu uitaţi să
verificaţi indicatorul pentru baterie (pagina 14).
Pentru a evita înlocuirea bateriilor în timpul
unei sesiuni de înregistrare mai lungi,
utilizaţi un adaptor USB de CA (nu este
inclus).
Durata maximă de înregistrare şi numărul
de mesaje pe care le puteţi efectua
variază, în funcţie de condiţiile de utilizare.
22
a înceta pauza
şi a relua
înregistrarea
a revedea
instantaneu
înregistrare
a curentă**
a revedea în
timpul
înregistrării**
Apăsaţi
.
Înregistrarea se
opreşte şi redarea
începe de la
începutul mesajului
tocmai înregistrat.
Ţineţi apăsat
în timpul înregistrării sau
al pauzei. Înregistrarea
se opreşte şi puteţi să
căutaţi înapoi în timp ce
ascultaţi la redare rapidă.
După ce eliberaţi
,
redarea începe din acel
punct.
Din acel punct puteţi să
adăugaţi o înregistrare
suprascrisă.
Monitorizarea înregistrării
Selectarea
înregistrare
Conectaţi receptorul stereo pentru urechi
furnizat la
mufa pentru căşti şi
monitorizaţi înregistrarea. Puteţi să reglaţi
volumul de monitorizare apăsând VOL +
sau VOL –, însă nivelul de înregistrare
este fixat.
La o oră după ce întrerupeţi înregistrarea,
pauza este încetată automat şi IC recorder ul intră în modul de oprire.
** Nu puteţi să selectaţi această funcţie
în modul de înregistrare manuală .
modului
de
Selectaţi modul de înregistrare în
meniul “REC MODE”.
STHQ : Mod de înregistrare stereo de
înaltă calitate; puteţi înregistra
sunet stereo de înaltă calitate.
ST :
Mod de înregistrare stereo cu
redare standard; puteţi înregistra cu
sunet stereo.
STLP : Mod de înregistrare stereo cu
redare prelungită; puteţi înregistra
mai mult timp cu sunet stereo
SP :
Mod de înregistrare mono cu
redare standard; puteţi înregistra
cu sunet de calitate standard
LP :
Mod de înregistrare mono cu
redare prelungită; puteţi înregistra
mai mult timp cu sunet mono
Pentru a înregistra cu o calitate mai
ridicată a sunetului, selectaţi modul
STHQ sau ST.
Durata maximă de înregistrare
Durata maximă de înregistrare a tuturor
directoarelor este după cum urmează:
Operaţiuni de bază
*
ICD-SX
modul STHQ modul ST
modul STLP
4 h. 10 min. 11 h. 10 min. 21 h. 35 min.
modul SP
modul LP
34 h. 15 min. 91 h. 20 min.
ICD-SX
modul STHQ modul ST
modul STLP
8 h. 35 min. 22 h. 50 min. 44 h. 00 min.
modul SP
modul LP
69 h. 40 min. 185 h. 55 min.
23
ICD-SX
modul STHQ modul ST
17 h. 25 min. 46 h. 5 min.
modul STLP
88 h. 45 min.
modul SP
modul LP
140 h. 35 min. 374 h. 55 min.
Înregistrarea unui sunet centrat
pe o anumită direcţie
Pentru a înregistra un sunet centra t pe o
anumită direcţie, mutaţi butonul DIRECTNL în
poziţia „ON”. Acest lucru este potrivit atunci
când doriţi să înregistraţi un anumit sunet în
cadrul unei conferinţe/şedinţe, etc.
În acest caz, chiar şi atunci când selectaţi
modul de înregistrare stereo (modul STHQ,
ST sau STLP), sunetul este înregistrat în
modul mono. Atunci când utilizaţi un microfon
extern, butonul DIRECTNL nu funcţionează.
24
Multiple moduri de înregistrare
Modul de înregistrare
manuală
6
7
1, 2
1, 2, 4
Indicatorul
de
funcţionare
1, 2
Apăsaţi /MENU pentru a afişa
fereastra pentru selectarea
directorului.
Apăsaţi
sau
pentru a selecta
directorul în care doriţi să înregistraţi
mesaje, apoi apăsaţi
.
3 Ţineţi apăsat
(înregistrare).
IC recorder-ul intră în modul de
înregistrare stand by. Atunci când
vorbiţi în microfon, gradaţia de nivel de
pe fereastra de afişare se mişcă.
4 Reglaţi nivelul de înregistrare.
Reglaţi nivelul maxim al sursei
sunetului la aproximati v -12 dB pe
gradaţia de nivel a înregistrării.
Dacă este afişat “OVER”, apăsaţi
Multiple moduri de înregistrare
3, 6
2 Selectaţi un director.
sau
şi coborâţi nivelul de înregistrare astfel
încât să nu fie afişat “OVER”, pentru a
împiedica distorsionarea sunetului.
1 Selectaţi modul de înregistrare
manuală din acest meniu.
Selectaţi “MANUAL” apăsând
sau
în meniul “REC LEVEL”, apoi
apăsaţi
.
indicator OVER
Gradaţie de nivel
25
Ţineţi apăsat
sau
pentru a
schimba continuu nivelul sunetului.
Nivelul sunetului este afişat şi ca
număr sub gradaţia de nivel.
5 Efectuaţi celelalte setări pentru
înregistrare, cum ar fi “LCF (LOW
CUT),”“LIMITER,” etc., în cadrul
meniului.
Începerea automată a
înregistrării
ca
răspuns la sunet
– funcţia VOR
6 Începeţi înregistrarea.
Apăsaţi (înregistrare).
Indicatorul de funcţionare se aprinde în roşu
şi este afişat “REC”.
În timpul înregistrării nu trebuie să
ţineţi apăsat pe .
Vorbiţi în microfonul încorporat.
2
1
1
7 Apăsaţi
(stop) pentru a opri
înregistrarea.
Atunci când înregistraţi cu AUTO AGC, setaţi
funcţia VOR (Voice Operated Recording)
(înregistrare operată prin voce) din meniu la
„ON” (pagina 51).
26
1 Apăsaţi
sau
pentru a seta
“VOR” la “ON” în cadrul meniului,
apoi apăsaţi
.
În fereastra de afişare apare “VOR”.
2 Apăsaţi
Indicator de
funcţionare
2, 3
4
1
1
Anularea funcţiei VOR
Setaţi “VOR” la “OFF” în cadrul meniului.
Multiple moduri de înregistrare
(înregistrare).
Înregistrarea începe atunci când IC
recorder-ul detectează sunetul.
Înregistrarea face pauză atunci
când nu este detectat nici un sunet,
iar “VOR” şi
se aprind. Atunci
când IC recorder-ul detectează din nou
sunet, înregistrarea porneşte încă o
dată.
Adăugarea
unei
înregistrări
la
un
mesaj înregistrat în
prealabil
Notă
Funcţia VOR este afectată de sunetul din
jurul dvs. Setaţi „MIC SENS” din meniu în
funcţie de condiţiile de înregistrare. Dacă
înregistrarea nu este destul de bună după
ce aţi schimbat sensibilitatea microfonului,
sau pentru o înregistrare importantă, setaţi
„VOR” la „OFF” în cadrul meniului.
M
27
Atunci când „ADD/OVER” (adăugare/peste)
din cadrul meniului este setat la „ADD”, puteţi
să adăugaţi o înregistrare la mesajul redat.
Înregistrarea adăugată va fi aşezată după
mesajul curent şi va fi considerată ca parte
din mesaj.
Nu puteţi să adăugaţi o înregistrare
la un fişier MP3.
În timpul redării Mesajului 3
Mesaj 3
Mesaj 4
După înregistrarea unui mesaj
Mesaj 3
Înregistrare
adăugată
1 Apăsaţi
sau
pentru a seta
“ADD/OVER” la “ADD” în cadrul
meniului, apoi apăsaţi
.
2 În timpul redării, apăsaţi
(înregistrare). Apare “ADD REC? [REC]
TO EXECUTE…”. (adăugaţi înregistrare? [înreg]
de efectuat)
Pentru detalii despre redare, consultaţi
pagina 34.
3 În timp ce este afişat “ADD
REC? [REC] TO EXECUTE”,
apăsaţi (înregistrare).
Mesaj 4
Indicatorul de funcţionare se va
face roşu. Noua înregistrare va fi
adăugată la finalul mesajului
curent.
4 Apăsaţi
(stop) pentru a opri
înregistrarea.
28
Adăugarea unei
înregistrări
suprascrise în
timpul redării
2, 3
4
1
1
Punctul de începere a
unei înregistrări suprascrise
Mesaj 2
Mesaj 3
Mesaj 4
Partea ştearsă din
Mesajul 2
Mesaj 2
Mesaj 3
Multiple moduri de înregistrare
Indicator de
funcţionare
Atunci când „ADD/OVER” din cadrul
meniului este setat la „OVER”,
puteţi să adăugaţi o înregistrare
suprascrisă după un anumit punct
selectat dintr-un mesaj înregistrat.
Partea din mesaj aflată după
punctul selectat este ştearsă.
Nu puteţi să adăugaţi o înregistrare la un
fişier MP3.
Mesaj 4
Înregistrare suprascrisă adăugată în Mesajul 2
29
1 Apăsaţi
sau
pentru a seta
“ADD/OVER” la “OVER” în cadrul
meniului, apoi apăsaţi
.
2
În timpul redării, apăsaţi
(înregistrare). Apare “OVERWRITE
REC? [REC] TO EXECUTE” (suprascrieţi
înregistrare? [înreg] de efectuat).
Pentru detalii despre redare consultaţi
pagina 34.
Împărţirea unui
mesaj în două în
timpul înregistrării
3 În timp ce este afişat
1
“OVERWRITE REC? [REC] TO
EXECUTE”, apăsaţi
(înregistrare).
Indicatorul de funcţionare se va face
roşu. Apoi începe înregistrarea.
4 Apăsaţi
(stop) pentru a opri
înregistrarea.
Puteţi împărţi un mesaj în timpul înregistrării
astfel încât mesajul să fie împărţit în două
părţi şi numărul noului mesaj să fie adăugat
la partea mai nouă a mesajului împărţit.
Mesaj 1
Mesaj 2
Mesaj 3
Este împărţit un mesaj.
Înregistrarea
continuă.
30
1 Apăsaţi DIVIDE/
Înregistrarea cu un
microfon extern
Multiple moduri de înregistrare
(marcaj) în timpul
înregistrării.
Sub gradaţia de nivel apare o
pictogramă care arată împărţirea.
Numărul noului mesaj este adăugat
în punctul în care aţi apăsat pe
buton. Mesajul va fi împărţit în două
în timp ce înregistrarea continuă.
Microfon
stereo
1 Conectaţi un microfon extern la
mufa pentru microfon, în timp ce IC
recorder-ul se află în modul de oprire .
În fereastra de afişare apare „SELECT
INPUT”.
31
2 Apăsaţi
sau
pentru a selecta
“MIC IN”, apoi apăsaţi
.
3 Vorbiţi în microfonul extern şi
Înregistrarea de pe
alt echipament
începeţi înregistrarea.
Microfonul încorporat
este dezactivat automat.
Dacă nivelul de intrare nu este destul
de puternic, reglaţi sensibilitatea
microfonului şi/sau nivelul de
înregistrare al IC recorder-ului. Atunci
când este conectat un microfon care
trebuie alimentat de la priză, energia
este furnizată automat în microfon de
la IC recorder.
Atunci când IC recorder-ul nu se
află în modul de oprire
Selectaţi “MIC IN”din meniu selectând
“DETAIL MENU” - “SELECT INPUT”
- “MIC IN” (pagina 55).
Microfoane recomandate
Puteţi utiliza microfonul electrostatic Sony ECMCS10 sau ECM-CZ10 (nu este inclus).
32
Echipament
audio, etc.
1
Conectaţi alt echipament la IC recorder
atunci când IC recorder-ul se află în
modul de oprire.
Conectaţi conectorul de ieşire audio
(stereo mini-plug) al altui echipament
la
mufa pentru microfon a IC
recorder-ului utilizând un cablu de
legătură audio*.
Pe fereastra de afişare apare „SELECT
INPU T”.
2 Apăsaţi
Atunci când IC recorder-ul nu se
află în modul de oprire
3 Începeţi înregistrarea.
Selectaţi “AUDIO IN” din meniu selectând
“DETAIL MENU” - “SELECT INPUT”
- “AUDIO IN” (pagina 55).
sau
pentru a selecta
“AUDIO IN”, apoi apăsaţi
.
* Cabluri de legătură audio opţionale
(nu sunt incluse)
RK-G139 HG
RK-G136 HG
La IC
recorder
Mufă mini
stereo
(fără
rezistor)
Mufă mini
stereo
(fără
rezistor)
La celălalt
echipament
Mufă mini
(mono)
(fără
rezistor)
Mufă mini
stereo
(fără
rezistor)
Înregistrarea sunetului de
pe un telefon sau un
telefon mobil
Puteţi utiliza microfonul electrostatic
cu căşti ECM-TL1 (nu este inclus)
pentru a înregistra sunetul de pe un
telefon sau de pe un telefon mobil.
Pentru detalii despre modul de
realizare a conectării, consultaţi
instrucţiunile de utilizare furnizate cu
microfonul ECM-TL1.
Multiple moduri de înregistrare
Microfonul încorporat este
dezactivat automat şi este
înregistrat sunetul de pe
echipamentul conectat.
Dacă nivelul de intrare nu este
destul
de
puternic,
reglaţi
sensibilitatea microfonului şi/sau
nivelul de înregistrare al IC recorderului.
33
Redarea/Ştergerea
Redarea mesajelor
mufă (căşti)
1, 2
5
1, 3
DIVIDE/
1
4
1 Selectaţi un director.
Apăsaţi /MENU.
Apăsaţi
sau
pentru a selecta
directorul, apoi apăsaţi
.
2 Apăsaţi
sau
pentru a
selecta numărul mesajului.
34
V-UP
DPC
A-B/
3 Apăsaţi
pentru a începe redarea.
4 Reglaţi volumul cu VOL +/–.
5 Apăsaţi pentru a opri redarea.
După redarea unui mesaj, IC recorderul se opreşte la începutul următorului
mesaj.
Ascultare cu o calitate
îmbunătăţită a sunetului
Localizarea rapidă a punctului
din care doriţi să începeţi
redarea (Easy Search)
Atunci când “EASY SEARCH” este setat la
“ON” (pagina 52) în cadrul meniului,
puteţi să găsiţi repede punctul din
care doriţi să începeţi redarea
apăsând
sau
în mod repetat
Pentru a căuta înainte (Cue): Ţineţi
apăsat
în timpul redării şi eliberaţi-l
în punctul din care doriţi să reluaţi
redarea.
Pentru a căuta înapoi (Review):
Ţineţi apăsat
în timpul redării şi
eliberaţi-l în punctul din care doriţi să
reluaţi redarea.
IC recorder-ul caută la viteză mică cu sunet
de redare. Acest lucru este util la verificarea
unui cuvânt aflat mai înainte sau mai înapoi.
Apoi, dacă ţineţi apăsat butonul, IC
recorder-ul începe să caute cu viteză mai
mare. În timpul derulărilor, contorul va fi
afişat indiferent de setarea afişajului
„DISPLAY” (pagina 51).
Redarea/Ştergerea
Pentru a asculta de la un
receptor pentru urechi:
Conectaţi receptorul stereo la
mufa pentru căşti. Difuzorul
încorporat va fi deconectat
automat.
Pentru a asculta de la un difuzor
extern: Conectaţi un difuzor activ sau
pasiv (nu este inclus) la
mufa
pentru căşti.
Căutare înainte/înapoi în
timpul redării (Cue/Review)
în timpul redării sau în pauză.
Puteţi să mergeţi înapoi cu aprox. 3
secunde apăsând
o dată, sau să
avansaţi cu aprox. 10 secunde
apăsând
o dată. Această funcţie
este utilă pentru localizarea unui anumit
punct dintr-o înregistrare lungă.
35
Atunci când mesajele sunt redate
la finalul ultimului mesaj
Pentru
a opri la poziţia
Atunci când redaţi sau redaţi rapid până la
curentă (funcţia
Playback Pause)
finalul ultimului mesaj, „MESSAGE END” se
aprinde timp de 5 secunde şi indicatorul de
a merge
funcţionare se aprinde în verde. (Nu puteţi
înapoi la
auzi sunetul de redare).
începutul
Atunci când „MESSAGE END” şi indicatorul
mesajului
de funcţionare se sting, IC recorder-ul se va
curent*
opri la începutul ultimului mesaj.
a merge
Dacă ţineţi apăsat
în timp ce este afişat
înapoi la
“MESSAGE END” , mesajele sunt redate
rapid, iar redarea normală va începe din
mesajele
punctul în care eliberaţi butonul.
anterioare
Dacă ultimul mesaj este lung şi doriţi să
începeţi redarea dintr-o parte următoare a
mesajului, ţineţi apăsat
pentru a
a sări la mesajul
merge la finalul mesajului şi apoi
următor*
apăsaţi
în timp ce este aprins
“MESSAGE END pentru a merge înapoi la punctul dorit.
a sări la
mesajele
Pentru mesaje în afara de ultimul, mergeţi
la începutul mesajului următor şi redaţi
succesive
înapoi până în punctul dorit.
*
Procedaţi astfel
Apăsaţi (stop) sau
.
Pentru a relua redarea
din acel punct, apăsaţi
din nou pe
.
Apăsaţi o dată pe
.**
Apăsaţi pe
în mod
repetat. (În timpul modului
de oprire, ţineţi butonul
apăsat pentru a merge
înapoi la mesaje în mod
continuu).
Apăsaţi o dată pe
.**
Apăsaţi pe
în mod
repetat. (În timpul
modului de oprire,
ţineţi butonul apăsat
pentru a sări mesajele
în mod continuu).
Dacă aţi setat un marcaj la mesaj, IC
recorder-ul se opreşte la marcaj.
** Aceste operaţiuni sunt pentru
momentele în care funcţia “EASY
SEARCH” este setată la “OFF” (pagina
52).
36
Multiple moduri de redare
Redarea repetată a
unui mesaj
În timpul redării ţineţi apăsat pe
până “ 1” apare. Mesajul selectat va fi
redat în mod repetat. Pentru a relua redarea
normală apăsaţi din nou pe
.
Reglarea sunetului de
redare prin amplificarea
sunetului slab – funcţia
Digital Voice Up
Atunci când mutaţi butonul V-UP la „ON”
partea cu nivel scăzut a unui mesaj înregistrat
este amplificată, permiţându-vă să auziţi mai
uşor chiar şi vocile joase. Puteţi să setaţi
„MAX” sau „MID” pentru „V-UP LEVEL” în
cadrul meniului (pagina 57).
Redarea/Ştergerea
Puteţi să selectaţi redarea unui singur fişier „1
FILE” (este redat un singur mesaj/fişier) , a
unui director „FOLDER” (sunt redate succesiv
toate mesajele/fişierele din directorul selectat),
a tuturor „ALL” (sunt redate succesiv toate
mesajele/fişierele) din cadrul meniului „PLAY
MODE” (pagina 52).
Reluarea redării normale
Mutaţi butonul V-UP înapoi la “OFF.”
Accentuarea sunetului basului
Setaţi “EFFECT” la “BASS1” sau “BASS2” în
cadrul meniului (pagina 52).
37
Reglarea vitezei de
redare – DPC (funcţia
Digital Pitch Control)
Redarea repetată a unei
anumite
secţiuni
–
Repetare A-B
Atunci când mutaţi butonul DPC la
„ON”, puteţi să reglaţi viteza de redare
între +200% şi -75% viteză normală în
cadrul meniului.
Mesajul este redat în tonuri naturale
datorită funcţiei de procesare
digitală.
1 În timpul redării, apăsaţi
1 Mutaţi butonul DPC la „ON”.
2 Reglaţi viteza de redare din meniul
„DPC” (pagina 51).
Reluarea redării normale
Mutaţi butonul DPC la „OFF”.
(repetare)
A-B/ (prioritate) repede pentru a
specifica punctul de începere A .
Este afişat “A-B B?” .
2 Apăsaţi
(repetare) A-B/ (prioritate)
din nou şi repede pentru a specifica
punctul de încheiere B.
“ A-B” este afişat, iar secţiunea
specificată este redată în mod repetat.
Reluarea redării normale
Apăsaţi
.
Schimbarea segmentului
specificat pentru red area repetată
A-B
În timpul redării repetate A -B, apăsaţi
A-B/ (prioritate) din nou şi începeţi de la
pasul 1 de mai sus.
38
Adăugarea unui marcaj
Puteţi să adăugaţi un marcaj într -un
punct dintr-un mesaj şi să îl utilizaţi în
timpul redării.
La fiecare mesaj puteţi adăuga numai câte
un marcaj.
1
Este adăugat un marcaj şi “ ”
(marcaj) se aprinde de trei ori.
Dacă adăugaţi un marcaj unui mesaj
care are deja un unul, marcajul
adăugat în prealabil este şters şi cel
nou este adăugat în punctul
specificat.
Apăsaţi
sau
atunci când IC
recorder-ul se află în modul de oprire .
Când “
” (marcaj) se aprinde o dată,
apăsaţi
.
Ştergerea marcajului
Setaţi “ERASE BKMRK” (ştergere marcaj) la “YES”
în cadrul meniului. (pagina 54).
Note
Nu puteţi să adăugaţi un marcaj la fişiere MP3.
Nu puteţi să adăugaţi un marcaj exact la
începutul sau sfârşitul unui mesaj.
Redarea/Ştergerea
În timpul redării sau al opririi,
apăsaţi DIVIDE/
(marcaj)
timp de mai mult de o
secundă.
Începerea redării la marcaj
39
Redarea unui mesaj
la momentul dorit cu
o alarmă
Puteţi să setaţi o alarmă şi să
începeţi redarea unui mesaj
selectat la ora dorită.
Aveţi posibilitatea de a reda mesajul la o
anumită dată, o dată pe săptămână sau la
aceeaşi oră în fiecare zi.
Puteţi să setaţi până la 30 de alarme.
Note
Atunci când ceasul nu a fost setat sau nu
sunt înregistrate mesaje, nu puteţi să setaţi
alarma.
Atunci când“ ” este afişat pentru indicatorul
directorului, nu puteţi să setaţi alarma (pagina 66).
Alarma sună chiar dacă setaţi „BEEP” la „OFF” în
meniu (pagina 53).
1 Selectaţi mesajul pe care doriţi să îl
redaţi cu alarmă.
2 Intraţi în modul pentru setarea alarmei.
Selectaţi “ALARM” în cadrul meniului şi
apăsaţi
.
Apăsaţi
sau
pentru a selecta
“NEW” apoi apăsaţi
.
3 Setaţi data şi ora pentru alarmă.
Apăsaţi
sau
pentru a
selecta “DATE,” o zi a săptămânii,
sau “DAILY” (zilnic), apoi
apăsaţi
.
Atunci când selectaţi “DATE”:
Setaţi succesiv luna, ziua, ora şi
minutele, aşa cum este descris în
„Pasul 2: Setarea ceasului” de la
pagina 17, apoi apăsaţi
.
“EXECUTING…” apoi setările sunt
afişate.
Atunci când selectaţi o zi a
săptămânii sau “DAILY”:
Apăsaţi
sau
pentru a seta ora,
apoi apăsaţi
, apăsaţi
sau
pentru a seta minutele, apoi
apăsaţi
. “EXECUTING…” şi
setările sunt afişate.
Procesul de setare este finalizat şi pe
fereastra de afişare apare
(indicatorul
pentru
alarmă).
40
Atunci când sosesc data şi
ora setate
La ora setată, alarma va suna timp de
aproximativ 10 secunde, iar mesajul
selectat va fi redat.
Atunci când redarea se încheie, IC
recorder-ul se va opri automat la
începutul acelui mesaj.
Reascultarea unui mesaj
Apăsaţi
, şi acelaşi mesaj va fi redat
de la început.
Apăsaţi
în timp ce sună alarma.
Puteţi să opriţi redarea alarmei chiar
şi atunci când este activată funcţia
HOLD (blocare).
1 Selectaţi “ALARM” – “LIST” din meniu,
apoi apăsaţi
.
Este afişată lista de alarme.
2 Apăsaţi
sau
pentru a selecta
elementul pe care doriţi să îl schimbaţi,
apoi apăsaţi
.
3 Apăsaţi
sau
pentru a selecta
“EDIT,”
apoi apăsaţi
.
4 Selectaţi “DATE,” o zi a săptămânii, sau
“DAILY,” apoi apăsaţi
.
5 Setaţi data şi ora şi apăsaţi
Redarea/Ştergerea
Oprirea alarmei înainte să
înceapă redarea
Schimbarea setării pentru alarmă
.
“EXECUTING…” şi setările sunt afişate.
41
Anularea setării pentru alarmă
Urmaţi paşii 1 şi 2 din „Schimbarea
alarmei pentru setare”. La pasul 3,
selectaţi „CANCEL” şi apăsaţi
.
Este afişat “CANCEL ALARM?” (anulaţi
alarma?). Apăsaţi
or
pentru a
selecta “YES,” şi apăsaţi
. Alarma va
fi anulată şi indicatorul pentru alarmă va
dispărea de pe fereastra de afişare.
Note
Puteţi seta o singură alarmă la un
mesaj.
Dacă ora pentru alarmă soseşte în timp ce
este redat un alt mesaj cu alarmă, reda rea
se opreşte şi este redat mesajul nou.
Dacă ora pentru alarmă soseş te în timpul
înregistrării, alarma va suna după terminarea
înregistrării. “ ” se va aprinde intermitent
atunci când soseşte ora pentru alarmă.
Dacă în timpul înregistrării soseşte ora
pentru mai multe alarme va fi redat
numai primul mesaj.
Atunci când soseşte ora pentru alarmă în
timp ce IC recorder-ul se află în modul
pentru meniu, alarma va suna şi modul
pentru meniu va fi anulat.
42
Dacă împărţiţi un mesaj pentru care setaţi o
alarmă, setarea pentru alarmă rămâne
valabilă numai pentru prima parte a
mesajului.
Setarea pentru alarmă nu va fi anulată atunci
când se încheie redarea alarmei.
Atunci când aţi setat 30 de alarme, nu puteţi să
setaţi încă una. Mai întâi anulaţi o alarmă.
Dacă ştergeţi un mesaj la care aţi setat o
alarmă, şi alarma va fi anulată.
Ştergerea mesajelor
Ştergerea fiecărui mesaj
Puteţi să ştergeţi mesajele nedorite,
păstrând toate celelalte mesaje. Atunci
când este şters un mesaj, mesajele
care rămân vor avansa şi vor fi
numerotate din nou astfel încât să nu
rămână spaţiu între mesaje.
ŞTERGERE
Puteţi să ştergeţi mesajele înregistrate
unul câte unul sau toate mesajele dintr un director în acelaşi timp.
Notă
Odată ce o înregistrare a fost ştearsă, nu o
puteţi recupera.
redaţi mesajul pe care doriţi să îl ştergeţi
sau apăsaţi ERASE mai mult de o
secundă în timp ce IC recorder-ul se află
în modul de oprire.
Vor fi afişate titlul mesajului, numă rul
mesajului şi „ERASE? [ERASE] TO
EXECUTE” (ştergeţi? Ştergere de
executat) şi mesajul va fi redat.
Redarea/Ştergerea
1 Apăsaţi ERASE (ştergere) în timp ce
2 Apăsaţi din nou ERASE în timp ce este afişat
“ERASE? [ERASE] TO EXECUTE” .
Mesajul este şters, iar mesajele
următoare vor fi numerotate din
nou.
Anularea ştergerii
Apăsaţi
(stop).
43
Ştergerea tuturor mesajelor
dintr-un director
Selectaţi “ERASE ALL” (ştergere toate) din
meniu (pagina 54).
44
Editarea mesajelor
Împărţirea unui
mesaj în două
Note
Pentru a împărţi un mesaj aveţi nevoie
de o anumită cantitate de spaţiu în
memorie. Pentru mai multe informaţii
consultaţi „Limitări de sistem” de la
pagina 79.
Dacă împărţiţi un mesaj cu marcă(i) de
prioritate, marca(ile) de prioritate vor fi adăugate
ambelor părţi ale mesajului împărţit.
Atunci când împărţiţi un mesaj cu titlu,
partea cea nouă va avea acelaşi titlu.
Mesaj 1
Mesaj 2
Mesaj 3
Este împărţit un mesaj.
Mesaj 1
Mesaj 2
Mesaj 3
Mesaj 4
Sunt adăugate numerele mesajelor.
1 În timpul redării, apăsaţi DIVIDE/
(marcaj).
Sunt afişate titlul mesajului, numărul
mesajului şi “DIVIDE? [DIVIDE] TO
EXECUTE” (împărţiţi? Împărţire de
executat).
Editarea mesajelor
Puteţi să împărţiţi un mesaj în timpul
redării, astfel încât mesajul să fie împărţit în
două părţi şi un nou număr de mesaj este
adăugat părţii mai noi a mesajului împărţit.
Împărţind un mesaj, puteţi să găsiţi mai
uşor punctul din care doriţi să redaţi atunci
când faceţi o înregistrare lungă, de
exemplu în cadrul unei şedinţe. Puteţi să
împărţiţi un mesaj până când numărul total
de mesaje din director ajunge la 999 sau
până când numărul total de mesaje din
toate directoarele ajunge la 1012.
Nu puteţi să împărţiţi un mesaj exact la
începutul sau sfârşitul mesajului sau în jurul
unui marcaj.
Nu puteţi să împărţiţi un fişier MP3.
2 Apăsaţi DIVIDE/
(marcaj) încă o dată.
Vor fi adăugate numerele mesajelor
următoare.
45
Mutarea unui mesaj
într-un alt director
Notă
Atunci când “ ” este afişat ca indicator pentru
director, nu puteţi să mutaţi un mesaj (pagina
66).
1 Selectaţi mesajul pe care doriţi să
îl mutaţi.
2 Selectaţi “MOVE” (mutare) în
meniu şi apăsaţi
.
3 Apăsaţi
sau
pentru a selecta
directorul în care doriţi să mutaţi
mesajul, apoi apăsaţi
.
Este afişat “EXECUTING…” şi mesajul
este mutat în directorul destinaţie.
Atunci când mutaţi un mesaj în alt
director, mesajul original din directorul
anterior va fi şters.
Anularea mutării mesajului
Apăsaţi
(stop) înainte de pasul 3.
Adăugarea
mărcii(lor) de
prioritate – funcţia
Priority Mark
Puteţi să adăugaţi mărci de prioritate
mesajelor importante. Există patru niveluri,
“
” (cel mai important),
“ ,” “ ,” şi nici o marcă de prioritate.
Puteţi să adăugaţi mărci de prioritate atât
în modul de oprire, cât şi în modul de
redare.
Nu puteţi să adăugaţi mărci de prioritate
fişierelor MP3.
1 Selectaţi mesajul pe care doriţi să îl
marcaţi.
2 Ţineţi apăsat pe
A-B/ (prioritate).
Indicatorul “ ” va lumina intermitent.
3 Ţineţi apăsat pe
A-B/ (prioritate)
din nou pentru a adăuga marca de
prioritate.
De fiecare dată când ţineţi apăsat pe
A-B/ , marca(ile) de prioritate
se va(or) schimba după cum
urmează:
Fără marcă
46
Utilizarea funcţiei de meniu
Efectuarea setărilor
pentru meniu
1 Ţineţi apăsat pe
/MENU mai mult de o
secundă pentru a introduce modul pentru
meniu.
Va fi afişată fereastra pentru
afişarea meniului.
2 Apăsaţi
3 Apăsaţi
sau
pentru a
selecta setarea pe care doriţi să o
setaţi, apoi apăsaţi
.
4 Apăsaţi
pentru a ieşi din modul pentru meniu.
Notă
Dacă nu apăsaţi nici un buton timp de un minut,
modul pentru meniu este anulat şi fereastra
revine la afişajul normal.
Utilizarea funcţiei de meniu
sau
pentru a selecta
elementul din meniu pentru care doriţi
să efectuaţi setarea şi apoi apăsaţi
.
Revenirea la fereastra anterioară
Apăsaţi /MENU în timpul modului pentru meniu.
47
Setările din meniu
Elemente de meniu
Mod de operare
( : setarea poate fi efectuată /
: setarea nu poate fi efectuată )
Mod de
oprire
Mod de
redare
Mod de
înregistrare
-
Setări
REC MODE
LP, SP, STLP, ST, STHQ
-
MIC SENS
LOW, HIGH
-
LCF (LOW CUT )
ON, OFF
-
REC LEVEL
AUTO_AGC, MANUAL
-
VOR
ON, OFF
-
DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE
-
DPC
n% (n=-75 - +200)
-
EFFECT
BASS1, BASS2, OFF
-
EASY SEARCH
ON, OFF
PLAY MODE
1 FILE, FOLDER, ALL
ADD/OVER
ADD, OVER, OFF
-
BEEP
ON OFF
-
LED
ON, OFF
-
BACKLIGHT
10 SEC, 60 SEC, OFF
ERASE ALL
ERASE ALL?
ERASE BKMRK
MOVE
ERASE BOOKMARK?
(Director ce va fi mutat)
ALARM
NEW, LIST
-
48
-
YES, NO
YES, NO
EDIT, CANCEL
-
-
Elemente de meniu
Mod de operare
( : setarea poate fi efectuată /
: setarea nu poate fi efectuată)
Mod de
oprire
Mod de
redare
Mod de
înregistrare
Setări
DETAIL MENU
LIMITER
ON, OFF
-
SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN
-
DATE&TIME
MANUAL, AUTO
FORMAT
USB CHARGE
ERASE ALL DATA?
ON, OFF
V-UP LEVEL
MID, MAX
YES, NO
-
Utilizarea funcţiei de meniu
49
Elemente de meniu
50
Setări (*: Setare iniţială)
REC MODE
Setează modul de înregistrare.
STHQ*:
Puteţi să înregistraţi cu sunet stereo de î naltă
calitate
ST:
Puteţi să înregistraţi cu sunet stereo mai bun.
STLP:
Puteţi să înregistraţi stereo mai mult timp.
SP:
Puteţi să înregistraţi cu sunet mai bun (sunet mono).
LP:
Puteţi să înregistraţi mai mult timp (sunet mono).
MIC SENS
Setează sensibilitatea microfonului. Atunci când “REC LEVEL” este
setat la “AUTO_ AGC,” această setare este eficientă.
HIGH *:
Pentru a înregistra în cadrul unei şedinţe şi/sau într-un loc spaţios.
LOW :
Pentru înregistrarea unei dictări sau pentru a înregistra într -un loc
zgomotos.
LCF (LOW CUT)
Taie orice frecvenţă mai joasă de 200Hz pentru a reduce zgomotul
produs de vânt (Low Cut Filter).
OFF*:
Funcţia LCF nu func ţionează.
ON:
Funcţia LCF este activată.
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Setează înregistrare prin AGC sau manuală.
AUTO_AGC*”:
Nivelul de înregistrare este reglat automat şi puteţi să înregistraţi un sunet
fără distorsiuni. Puteţi să setaţi sensibilitatea microfonului schimbând setarea
„MIC SENS”.
MANUAL:
Puteţi să schimbaţi manual nivelul de înregistrare (pagina 25).
VOR
Setează funcţia VOR (Voice Operated Recording). Atunci când “REC LEVEL”
este setat la “AUTO_AGC,” această setare este eficientă.
OFF*:
Funcţia VOR nu funcţionează.
ON:
Funcţia VOR este activată atunci când este apăsat
(înregistrare).
Înregistrarea începe atunci când IC recorder -ul detectează sunet şi se
întrerupe atunci când nu se aude nici un sunet, eliminând
înregistrarea care are loc în perioade le fără sunet.
DISPLAY
Schimbă modul de afişare. (Elementele afişate în modul de
redare/oprire)
ELAPSE*:
Timpul scurs în redarea unui mesaj.
REMAIN:
Timpul rămas al unui mesaj.
REC DATE:
Data şi ora înregistrării.
DPC
Setează funcţia DPC (Digital Pitch Control).
Atunci când setaţi butonul DPC la „ON”, puteţi să reglaţi viteza de
redare în variaţie de +200% până la 75%. Setaţi viteza la 10% pentru
setarea + şi 5% pentru setarea -.
–30%*
Utilizarea funcţiei de meniu
REC LEVEL
51
Elemente de meniu
EFFECT
Setări (*: Setare iniţială)
Setează amplificarea basului în timpul redării.
OFF*:
Funcţia EFFECT nu funcţionează.
BASS1:
Sunetul basului este accentuat.
BASS2:
Sunetul basului este accentuat şi mai mult.
Notă
Atunci când redaţi mesajele utilizând un difuzor, funcţia EFFECT nu
funcţionează.
EASY SEARCH
Setează funcţia pentru căutare uşoară.
OFF*:
Funcţia pentru căutare uşoară nu funcţionează . Atunci când apăsaţi
sau
un mesaj va fi mutat înainte sau înapoi .
ON:
Puteţi merge înainte aproximativ 10 secunde apăsând
şi
puteţi merge înapoi aproximativ 3 secunde apăsând
.
Această funcţie este utilă atunci când încercaţi să localizaţi un
anumit punct dintr-o înregistrare lungă.
PLAY MODE
Setează modul de redare.
FOLDER*:
Mesajele dintr-un director sunt redate î n mod succesiv.
ALL:
Toate mesajele sunt redate în mod succesiv.
1 FILE:
Atunci când este redat un mesaj, IC recorder -ul se opreşte la
începutul următorului mesaj.
52
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
Puteţi adăuga o înregistrare la un mesaj înre gistrat în
prealabil sau o înregistrare suprascrisă în timpul redării.
OFF*:
Nu puteţi să adăugaţi sau să suprascrieţi o înregistrare.
ADD:
Puteţi să adăugaţi o înregistrare.
OVER:
Puteţi să suprascrieţi o înregistrare.
BEEP
Setează semnalul sonor.
ON*:
Se va auzi un semnal sonor, care indică faptul că operaţiunea a
fost acceptată.
OFF:
Nu se va auzi nici un semnal sonor.
LED
Aprinde sau stinge indicatorul de funcţionare în timpul utilizării.
ON*:
În timpul înregistrării sau al redării, indicatorul de funcţionare se
aprinde sau luminează intermitent.
OFF:
Indicatorul de funcţionare nu se aprinde sau nu
luminează intermitent, nici în timpul utilizării.
Notă
Atunci când IC recorder-ul este conectat la un calculator printr-un cablu USB, indicatorul
de funcţionare se aprinde sau luminează intermitent chiar dacă „LED” este setat la
„OFF”.
53
Utilizarea funcţiei de meniu
ADD/OVER
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
BACKLIGHT
Aprinde sau stinge lumina de fundal a ferestrei de afişare.
10 SEC*:
Lumina de fundal a ferestrei de afişare se aprinde timp de 10 secunde .
60 SEC:
Lumina de fundal a ferestrei de afişare se aprinde timp de 60 secunde.
OFF:
Lumina de fundal a ferestrei de afişare nu se aprinde, nici în
timpul utilizării.
ERASE ALL
Toate mesajele din directorul selectat vor fi şterse.
Apăsaţi /MENU pentru a reveni la fereastra directorului înainte de a
şterge mesajele şi selectaţi un director din care urmează a fi şterse
toate mesajele, apoi mergeţi la fereastra de meniu şi selectaţi „YES”.
ERASE BKMRK
Marcajul mesajului selectat va fi anulat.
Apăsaţi /MENU pentru a reveni la fereastra directorului înainte de a
şterge marcajul si selectaţi un director din care urmează a fi şters
marcajul, apoi mergeţi la fereastra de meniu şi selectaţi „YES”.
MOVE
Mesajul selectat va fi mutat în directorul selectat.
Apăsaţi /MENU pentru a reveni la fereastra directorului înainte de a
muta mesajul şi selectaţi un director din care doriţi să mutaţi
mesajul.
54
Elemente de meniu
ALARM
Setări (*: Setare iniţială)
Setează alarma.
NEW*:
Setaţi DATE pentru redare, SUN (Sunday-duminică), MON (Mondayluni), TUE (Tuesday-marţi), WED (Wednesday-miercuri), THU
(Thursday-joi), FRI (Friday-vineri), SAT (Saturday-sâmbătă), sau DAILY
(zilnic).
LIST :
Vor fi afişate numerele mesajelor, data sau zilele din
săptămână pentru care au fost setate alarme.
EDIT : Puteţi să schimbaţi data sau ziua din săptămână pe care le-aţi
selectat.
CANCEL: Puteţi să anulaţi alarma din data sau ziua din săptămână
pe care le-aţi selectat.
DETAIL MENU
LIMITER
Notă
Atunci când “REC LEVEL” este setată la “MANUAL,” această setare este eficientă.
SELECT INPUT Selectează dispozitivul de intrare care urmează a fi înregistra t şi care
este conectat la mufă (pentru microfon).
MIC IN*:
Selectaţi atunci când înregistraţi mesaje utilizând un microfon
extern.
AUDIO IN:
Selectaţi atunci când înregistraţi utilizând alt echipament.
55
Utilizarea funcţiei de meniu
Setează automat nivelul de intrare, pentru a preveni distorsion area
sunetului care are loc atunci când sunetul este prea tare.
ON*:
Funcţia de limitare (LIMITER) este activată.
OFF:
Funcţia de limitare (LIMITER) este anulată.
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
DATE & TIME Setează ceasul.
AUTO*:
Atunci când IC recorder-ul este conectat la un calculator pe care se
derulează programul Digital Voice Editor, ceasul va fi automat reglat
în funcţie de acel calculator.
MANUAL:
Puteţi să setaţi ceasul prin setarea succesivă a anului, a lunii, zilei, orei
şi minutelor.
FORMAT
Setează formatarea unităţii de disc după ce este afişat „ERASE ALL
DATA?” (ştergeţi toate datele).
NO*:
Unitatea de disc nu va fi formatată.
YES:
Unitatea de disc va fi formatată.
Notă
Utilizaţi funcţia pentru formatarea IC recorder-ului pentru a formata memoria.
Dacă formataţi IC recorder-ul utilizând calculatorul, sunetul ar putea fi
întrerupt şi timpul de înregistrare ar putea fi scurtat.
56
Elemente de meniu
Setări (*: Setare iniţială)
USB CHARGE Setează încărcarea bateriilor prin intermediul unei
conectări USB.
ON*:
Bateriile vor fi încărcate.
OFF:
Bateriile nu vor fi încărcate.
Notă
Dacă utilizaţi un adaptor USB de CA (nu este inclus) pentru a conecta IC
recorder-ul la priza de CA, puteţi să încărcaţi bateriile fără această setare.
V-UP LEVEL
Utilizarea funcţiei de meniu
Atunci când butonul VOICE UP este setat la „ON”, setaţi ca
nivelul sunetului să fie amplificat astfel încât partea cu sunet
slab să se poată auzi mai bine.
MAX*:
Puteţi face funcţia VOICE UP mult mai eficientă .
MID:
Puteţi face funcţia VOICE UP mai fină.
57
Utilizarea IC recorder-ului cu
calculatorul
Utilizarea programului
furnizat Digital Voice
Editor
Ce puteţi face utilizând
programul Digital Voice
Editor
Programul Digital Voice Editor vă
permite să transferaţi mesajele pe
monitorul de afişare, să le salvaţi pe
hard disk-ul calculatorului şi să le redaţi
şi să le editaţi.
Transferarea mesajelor înregistrate de
pe IC recorder pe calculator
Salvarea mesajelor pe hard
disk-ul calculatorului
Vizualizarea, redarea sau
editarea mesajelor pe
calculator
Transferarea mesajelor înapoi pe IC recorder.
Puteţi să adăugaţi un fişier MP3 aşa cum este
el.
Expedierea unui mesaj vocal prin
programul de e-mail MAPI.
58
Utilizarea tastelor de transcriere
pentru redarea unui mesaj şi
transcrierea acestuia prin utilizarea
unui procesor de texte sau a unei
ferestre de editare.
Transcrierea mesajului de pe IC recorder
prin programul de recunoaştere vocală
Dragon NaturallySpeaking® (numai atunci
când pe calculator este instalat Dragon
NaturallySpeaking® versiunea 5.0 (sau mai
nouă) Preferred sau Professional Edition
Utilizând Utilitarul pentru
înregistrarea CD-urilor pentru DVE,
puteţi să redaţi melodiile unui CD
introdus în unitatea de disc a
calculatorului şi să salvaţi melodiile
de pe CD pe hard disk-ul PC-ului cu
un format suportat de Digital Voice
Editor. Apoi fişierele salvate pot fi
adăugate pe IC recorder cu Digital
Voice Editor.
Puteţi realiza un CD audio sau un CD de
date utilizând utilitarul pentru arderea CD urilor pentru DVE.
Utilizarea Utilitarului pentru înregistrarea
CD-urilor şi/sau a Utilitarului pentru
arderea CD-urilor este limitată la
scopurile
personale.
Cerinţe de sistem
Note
Nu puteţi utiliza acest program cu sistemul
Macintosh.
Nu sunt suportate un calculator asamblat
manual, un calculator al cărui sistem de
operare este instalat sau actualizat de către
utilizator sau un calculator cu un mediu de
operare cu iniţializare multiplă.
Notă asupra transcrieri i mesajelor
Utilizarea IC recorder-ului cu calculatorul
Calculatorul şi programul de
sistem trebuie să îndeplinească
următoarele cerinţe:
IBM PC/AT sau compatibil
– CPU: procesor 266 MHz Pentium® II
sau mai nou
– RAM: 128 MB sau mai mult
– Spaţiu pe hard disk: 70 MB sau mai
mult în funcţie de mărimea şi numărul
fişierelor audio pe care le stocaţi.
– CD-ROM drive
(Pentru a crea un CD audio sau de
date CD, este necesară o unitate de disc
CD-R/CD-RW.)
– Port: port USB (este suportat HiSpeed USB)
– Placă de sunet: Windows® XP Media
Center Edition 2005, Windows® XP
Media Center Edition 2004, Windows®
XP Media Center Edition, Windows®
XP Professional, Windows® XP Home
Edition, Windows® 2000 Professional
compatibil
– Afişaj: High color (16 biţi) sau mai
mult şi 800 480 puncte sau mai
multe
SO: Microsoft® Windows® XP Media
Center Edition Service Pack 2 sau mai nou
2005/Windows® XP Media Center
Edition Service Pack 2 sau mai nou
2004/ Windows® XP Media Center
Edition Service Pack 2 sau mai nou
/Windows® XP Professional Service
Pack 2 sau mai nou/Windows® XP
Home Edition Service Pack 2 sau mai
nou/Windows® 2000 Professional
Service Pack 4 sau o instalare mai
nouă (Nu puteţi să utilizaţi acest
program cu Windows® 95/ Windows®
98/Windows® 98 Second
Edition/ Windows® Millennium Edition/
Windows® NT.)
Atunci când utilizaţi programul pentru
recunoaştere vocală Dragon
NaturallySpeaking® pentru a transcrie un mesaj,
calculatorul trebuie să îndeplinească şi cerinţele
de sistem solicitate de Dragon
NaturallySpeaking.
59
Notă asupra expedierii
e-mail-urilor vocale
Atunci când utilizaţi Microsoft® Outlook
Express 5.0/5.5/6.0 pentru a trimite e-mailul vocal al unui mesaj, calculatorul trebuie
să îndeplinească şi cerinţele de sistem
solicitate de Outlook Express .
Instalarea programului
Instalaţi programul Digital Voice Editor pe
hard disk-ul calculatorului.
Note
Atunci când instalaţi Digital Voice Editor,
puteţi să creaţi toate tipurile de fişiere
compatibile cu excepţia fişierelor DVF
(TRC). (Puteţi să redaţi fişierele DVF (TRC).)
Atunci când instalaţi ambele tipuri de Digital
Voice Editor, asiguraţi-vă că selectaţi
instalarea suprascrierii pentru a manevra
toate formatele de fişiere compatibile.
Nu conectaţi IC recorder-ul la calculator
înainte de a instala Programul; Este posibil ca
IC recorder-ul să nu fie recunoscut sau ca
programul să nu fie instalat corect
Înainte de a instala programul Digital Voice
Editor închideţi toate programele în curs de
derulare.
GB
60
Atunci când instalaţi programul în Windows®
2000 Professional, nu uitaţi să vă înregistraţi
în Windows cu numele de utilizator de
“Administrator. ”
Atunci când instalaţi sau dezinstalaţi
programul în Windows® XP Media Center
Edition 2005/Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/ Windows® XP
Professional/Windows® XP Home Edition,
înregistraţi un nume de utilizator cu contul
„Administratorul calculatorului”.
(Pentru a afla dacă numele de utilizator are
un cont de „Administrator al calculatorului”,
deschideţi „User Accounts” din „Control
Panel” şi consultaţi secţiunea de sub numele
de utilizator care este afişat).
Atunci când programul “Memory Stick Voice
Editor 1.0/1.1/1.2/2.0” a fost deja instalat,
instalarea programului furnizat dezinstalează
automat programul “Memory Stick Voice Editor”.
(Mesajele nu sunt şterse.)
După instalare, este instalat şi modulul
Microsoft DirectX în funcţie de sistemul de
operare al calculatorului. Acest modul nu este şters
după dezinstalarea programului.
După instalarea programului Digital Voice
Editor, nu instalaţi programul “Memory
Stick Voice Editor 1.0/1.1/1.2/2.0”. Este posibil
ca Digital Voice Editor să nu funcţioneze
corespunzător.
Cu programul furnizat puteţi să salvaţi sau să
editaţi mesajele din “Memory Stick”.
1
Asiguraţi-vă că IC recorder-ul nu
este
conectat,
apoi
porniţi
calculatorul şi deschideţi Windows.
2 Introduceţi CD-ROM-ul furnizat în
unitatea de disc pentru CD-ROM.
Instalatorul porneşte automat şi
apare fereastra de deschidere. Dacă
instalatorul nu porneşte, executa ţi
dublu-clic pe [DVE Setup.exe] în
directorul [în engleză].
Dacă aţi instalat deja o versiune mai
veche a programului Digital Voice
Editor sau orice altă versiune
“Memory Stick Voice Editor”.
Poate fi afişată caseta de dialog
pentru dezinstalarea versiunii mai
vechi (Mesajele nu sunt şterse.)
Pentru a dezinstala programul urmaţi
instrucţiunile de pe ecran, apoi va
începe instalarea versiunii actuale.
3 Urmaţi instrucţiunile afişate. Atunci când
apare caseta de dialog [Restart]
executaţi clic pe [OK] pentru a reporni
calculatorul.
Instalarea este completă.
Atunci când este afişată caseta de
dialog pentru selectarea limbii de
asistenţă, executaţi clic pe limba
dorită.
Atunci când este afişată caseta de
dialog pentru introducerea numelui
deţinătorului introduceţi numele
deţinătorului pentru avantaje şi
restricţii în utilizarea programului
Digital Voice Editor.
61
Note
Nu puteţi să schimbaţi numele deţinătorului
odată ce îl introduceţi. Vă rugăm să-l scrieţi
şi să-l păstraţi pentru utilizări ulterioare.
Un fişier înregistrat de pe un CD nu poate fi
manipulat decât pe calculatorul pe care este
înregistrat. Manipularea unui fişier este
limitată între calculatoarele care au acelaşi
nume de utilizator în timpul instalării
programului Digital Voice Editor. Dacă se
încearcă modificarea ilegală a oricărei date
sau un fişier este utilizat în afara scopurilor
personale, fişierul ar putea fi imposibil de
redat sau programul Digital Voice Editor ar
putea deveni nefuncţionabil.
Dezinstalarea programului
Atunci când doriţi să dezinstalaţi
programul urmaţi paşii de mai jos.
1 Executaţi clic pe [Start] şi selectaţi
[Programs], [Sony Digital Voice Editor 3] apoi
[Uninstall].
Dezinstalatorul este activat.
2 Urmaţi instrucţiunile afişate.
Notă
Dacă doriţi să mutaţi programul pe o altă
unitate de disc sau în alt director după
instalare, trebuie să dezinstalaţi programul
şi să îl reinstalaţi. Programul nu
funcţionează corespunzător dacă doar
mutaţi fişierul.
Sfaturi
Puteţi să activaţi dezinstalatorul
executând clic pe [Start] apoi selectând
[Settings],
[Control Panel], şi [Add/Remove Programs].
Dezinstalarea nu şterge fişierele cu mesaje.
62
Conectarea IC recorderului la calculator
Puteţi să transferaţi datele de pe IC
recorder pe calculator conectân d IC
recorder-ul la calculator.
Utilizaţi cablul de legătură USB furnizat
cu IC recorder-ul pentru a conecta
conectorii USB ai IC recorder-ului şi
calculatorul.
IC recorder-ul este recunoscut de
calculator imediat ce este conectat
cablul. Puteţi să conectaţi şi să
deconectaţi cablul atunci când IC
recorder-ul şi calculatorul sunt
pornite sau oprite.
La conectorul USB al
calculatorului
La
conectorul
(USB)
Cablu de legătură USB
(inclus)
Note
Utilizarea IC recorder-ului cu calculatorul r
Înainte de a conecta IC recorder-ul la
calculator instalaţi programul Digital Voice
Editor. Altfel, ar putea apărea un mesaj ca
[Found New Hardware Wizard] atunci când
conectaţi IC recorder-ul la calculator. În
acest caz, executaţi clic pe [Cancel].
Nu conectaţi mai mult de două dispozitive
USB la calculator. Nu este garantată o
funcţionare normală.
Utilizarea acestui IC recorder cu un distribuitor USB
sau cu un cablu prelungitor USB nu este garantată.
În funcţie de dispozitivele USB conectate pot
apărea defecţiuni.
Înainte să conectaţi IC recorder-ul la
calculator verificaţi dacă bateriile sunt
introduse în IC recorder.
63
Atunci când conectaţi IC recorder-ul la
calculator, asiguraţi-vă că IC recorder-ul se
află în modul de oprire.
Vă sfătuim să deconectaţi cablul de la
calculator atunci când nu utilizaţi Digital
Voice Editor.
Consultarea fişierelor de
asistenţă
Pentru detalii despre fiecare operaţiune
consultaţi fişierele pentru asistenţă.
Help
Redarea fişierelor
MP3 utilizând IC
recorder-ul
Puteţi să redaţi fişiere MP3 de pe calculator
utilizând IC recorder-ul. Există două moduri
de a copia fişiere MP3 pe IC recorder:
utilizând programul Digital Voice Editor şi
trăgând şi eliberând fişierul utilizâ nd
Windows Explorer.
Durata maximă de redare (melodiile*),
atunci când redaţi fişiere MP3 utilizând IC
recorder-ul, este după cum urmează:
ICD-SX57
ICD-SX67
ICD-SX77
48 kbps
128 kbps
11 h 20 min. 4 h 15 min.
(170 melodii) (63 melodii)
23 h 00 min. 8 h 40 min.
(345 melodii) (130 melodii)
46 h 40 min. 17 h 35 min.
(700 melodii) (263 melodii)
* În cazul în care pe IC recorder sunt transferate
melodii de câte 4 minute fiecare.
64
Utilizarea programului
Digital Voice Editor
Utilizare Windows Explorer
1 Conectaţi IC recorder-ul la
Atunci când copiaţi fişierele MP3 utilizând Windows
Explorer şi nu programul Digital Voice Editor, puteţi
să redaţi fişierele MP3 ca de obicei, dar nu puteţi să
adăugaţi/suprascrieţi înregistrarea, să împărţiţi fişiere
(mesaje), să adăugaţi marcaje sau să adăugaţi mărci
de prioritate.
calculator utilizând cablul USB
furnizat (pagina 63).
2 Deschideţi programul Digital
3 Deconectaţi IC recorder-ul de la
calculator, apoi apăsaţi
/MENU
pentru a selecta directorul dorit.
1 Conectaţi IC recorder-ul la
calculator utilizând cablul USB
(pagina 63).
Deschideţi „My Computer” şi
asiguraţi-vă că pe ecranul
Windows a fost recunoscut un
disc amovibil nou.
2 Trageţi şi eliberaţi directorul în
care sunt stocate fişierele MP3 pe
discul amovibil.
IC recorder-ul poate recunoaşte până
la 500 de directoare. Puteţi să copiaţi
până la 999 de fişiere într-un director şi
până la 5000 de fişiere în total.
4 Apăsaţi
or
pentru a
selecta fişierul pe care doriţi să îl
redaţi, apoi apăsaţi
.
5 Apăsaţi
pentru a opri redarea.
65
Utilizarea IC recorder-ului cu calculatorul
Voice Editor şi copiaţi fişierele
MP3 de pe calculator pe IC
recorder.
IC recorder-ul poate recunoaşte
până la 511 directoare. Atunci când
într-un director se află un singur
fişier, puteţi crea până la 340 de
directoare, şi când sunt 5 directoar e
puteţi să copiaţi până la 1012 fişiere
în total, cu câte 999 de fişiere în
fiecare director.
Notă
3 Deconectaţi IC recorder-ul de la
calculator, apoi apăsaţi
/MENU
pentru a selecta directorul dorit.
4 Apăsaţi
sau
pentru a
selecta fişierul pe care doriţi să îl
redaţi, apoi apăsaţi
.
5 Apăsaţi
pentru a opri redarea.
Disc amovibil
Cu Digital Voice Editor
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Construirea directoarelor şi
a fişierelor
Cu Windows Explorer
Directoarele şi fişierele sunt afişate pe
ecranul calculatorului aşa cum este ilustrat la
dreapta. Indicatorii directoarelor din fereastra
de afişare a IC recorder-ului sunt următorii:
: Directoare copiate cu programul Digital
Voice Editor
: Directoare copiate fără programul
Digital Voice Editor
Folder 1
*1
Folder 2
Folder 3
Folder 4
*2
*3
66
Numele unui director în care sunt stocate
fişiere MP3 va fi afişat pe IC recorder aşa cum
este el, aşa că este mai confortabil să
introduceţi în avans un nume uşor de amintit.
*2
IC recorder-ul poate recunoaşte până la trei
niveluri de pe discul amovibil, adică, Directorul 4,
ilustrat în figură
*3
Dacă copiaţi fişiere MP3 separat, acestea
sunt clasificate ca fiind în „NO FOLDER”
(nici un director).
*1
Notă
Nu puteţi să copiaţi 511 directoare sau mai multe
(exceptând directoarele VOICE) sau fişierele pe
un disc amovibil în funcţie de limitările de sistem.
Utilizarea
IC
Recorder-ului
ca
dispozitiv USB de
memorie de masă
Atunci când IC recorder-ul este conectat
la calculator printr-un cablu USB,
imaginile sau textele din calculator,
precum şi mesajele sau fişierele
înregistrate cu ajutorul IC recorder-ului
pot fi stocate temporar în IC recorder.
Utilizarea IC recorder-ului cu calculatorul
67
Troubleshooting
Troubleshooting
Înainte de a duce IC recorder-ul la reparat, verificaţi următoarele secţiuni. Dacă
oricare dintre probleme persistă după efectuarea acestor verificări, consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
IC Recorder
Simptom
Remediu
IC recorder-ul nu poate fi
închis cu afişaj pe
fereastră.
IC recorder-ul nu este echipat cu un buton pentru pornire/oprire.
Afişajul apare întotdeauna în fereastră. Consumul de energie
al afişajului este foarte mic şi nu are nici un efect asupra
duratei de viaţă a bateriei. Puteţi să închideţi afişajul mutând
butonul HOLD (blocare) în direcţia săgeţii. De asemenea,
afişajul se va închide după 10 minute dacă nu apăsaţi nici un
buton.
IC recorder-ul nu
funcţionează.
Bateriile au fost introduse cu polaritatea greşită (pagina 13).
Bateriile sunt slabe (pagina 14).
Butoanele sunt blocate cu butonul HOLD (pagina 9). (Dacă
apăsaţi oricare buton, „HOLD” va lumina intermitent timp de 3
secunde).
Din difuzor nu se aude nici
un sunet.
Volumul este oprit (pagina 34).
Căştile sunt conectate (pagina 35).
Din difuzor se aude sunet
chiar şi atunci când sunt
căştile conectate.
Dacă nu conectaţi bine căştile în timpul redării, sunetul s ar putea auzi din difuzor. Deconectaţi căştile şi
introduceţi-le bine.
68
Simptom
Remediu
Indicatorul de
funcţionare nu se
aprinde.
“LED” este setat la “OFF” (pagina 53). Afişaţi meniul şi setaţi „LED” la
„ON”.
Este afişat „MEMORY
FULL” (memorie plină) şi
nu puteţi începe
înregistrarea.
Este afişat „FILE FULL”
(fişier plin) şi nu puteţi utiliza
IC recorder-ul.
Memoria este plină. Ştergeţi câteva mesaje (pagina 43) sau ştergeţi toate
mesajele după ce le memoraţi pe calculator.
În directorul selectat au fost înregistrate 999 de mesaje sau au fost înregistrate
1012 mesaje (atunci când sunt 5 directoare). Aşadar, nu puteţi să înregistraţi alt
mesaj sau să mutaţi sau să împărţiţi un mesaj. Ştergeţi câteva mesaje (pagina 43)
sau ştergeţi toate mesajele după ce le-aţi memorat pe calculator.
Ca setare din fabrică, „ADD/OVER” din meniu este setată la „OFF” .
Afişaţi meniul şi schimbaţi „ADD/OVER” la „ADD” sau „OVER”
(pagina 53).
Capacitatea de memorie rămasă este insuficientă. Partea
suprascrisă va fi ştearsă după ce partea care efectuează
suprascrierea termină de înregistrat. Aşadar, puteţi să
suprascrieţi numai în timpul de înregistrare rămas.
Nu puteţi să adăugaţi o înregistrare sau o înregistrare suprascrisă
fişierelor MP3.
Înregistrarea este
întreruptă.
Funcţia avansată VOR (pagina 26) este activată. Setaţi „VOR” la „OFF” în
meniu (pagina 51).
Troubleshooting
Nu puteţi să adăugaţi o
înregistrare sau o
înregistrare suprascrisă.
69
Simptom
Se aude un zgomot.
Un obiect, de exemplu degetul dvs., etc., a zgâriat din
greşeală IC recorder-ul în timpul înregistrării, astfel că
zgomotul a fost înregistrat.
IC recorder-ul a fost aşezat lângă o sursă de CA, o lampă
fluorescentă sau un telefon mobil în timpul înregis trării
sau al redării.
Mufa microfonului conectat era murdară în timpul
înregistrării. Curăţaţi mufa.
Mufa (căştilor) este murdară. Curăţaţi mufa.
Nivelul de înregistrare
este scăzut.
“MIC SENS” (sensibilitatea microfonului ) este
setată la
„low” (mică). Afişaţi meniul şi se taţi “MIC SENS” la “high”
(înaltă) (pagina 50).
Sunetul slab al unui mesaj înregistrat este dificil de auzit, mutaţi
butonul V-UP la „ON” (pagina 37).
Este posibil ca sunetul redării să se audă mai bine.
Viteza de redare este prea
mare sau prea mică.
Viteza de redare este reglată în DPC. Mutaţi butonul DPC la „OFF”
sau afişaţi meniul şi reglaţi viteza în DPC încă o dată (pagina 38, 51).
Este afişat “--:--”
Nu aţi setat ceasul (pagina 17).
“--Y--M--D” sau ” --:--”
este afişat pe afişajul
REC DATE (data
înreg).
Data înregistrării nu va fi afişată dacă aţi înregistrat un mesaj fără să
setaţi ceasul.
În modul de meniu
sunt afişate mai
puţine elemente de
meniu.
70
Remediu
Elementele de meniu afişate sunt diferite în funcţie de modurile de
operare (modul de oprire, modul de redare şi modul de înregistrare)
(paginile 48, 49).
Simptom
Remediu
IC recorder-ul necesită o anumită cantitate de memorie
pentru sistemul de operare. Această cantitate este scăzută
din timpul rămas,acesta fiind motivul pentru diferenţă.
Durata de viaţă a bateriilor
este scurtă.
Durata de viaţă a bateriilor de la paginile 15 şi 16 este
valabilă pentru redarea la nivelul mediu al volumului
(utilizând baterii alcaline Sony (SG)). Durata de viaţă a
bateriilor se poate scurta în funcţie de modul de utilizare a
IC recorder-ului.
Nu este suficientă energie
în baterii după ce aţi lăsat
bateriile înăuntru mai mult
timp fără a utiliza IC
recorder-ul.
Chiar dacă nu utilizaţi IC recorder-ul, bateriile se consumă treptat.
Durata de viaţă a bateriilor în acest caz variază în funcţie de
umiditate sau de condiţiile de mediu. De obicei, bateriile durează
două sau trei luni. Dacă nu intenţionaţi să utilizaţi IC recorder -ul o
perioadă mai lungă de timp, vă sfătuim să îi scoateţi bateriile.
Indicatorul pentru
încărcare nu este afişat.
Nu utilizaţi baterii reîncărcabile.
Bateriile reîncărcabile au fost introduse cu polaritatea
greşită.
Cablul USB nu este conectat corespunzător.
“USB CHARGE” din “DETAIL MENU” este setat la “OFF” în cadrul
meniului. Pentru a încărca bateriile utilizând calculatorul,
setaţi-l la „ON”.
Indicatorul pentru
încărcare dispare în
mijlocul procesului de
încărcare
Au fost introduse alte baterii în afara celor NH -AAA.
Bateriile reîncărcabile au fost deteriorate.
Troubleshooting
Timpul rămas afişat în
fereastra de afişare
este mai scurt decât cel
afişat în programul
Digital Voice Editor
furnizat.
71
Simptom
“
sau “
”
luminează intermitent în
locul indicatorului pentru
baterie/încărcare.
Durata de viaţă a
bateriilor reîncărcabile
este scurtă.
Setarea de meniu
schimbată nu
funcţionează.
Afişajul „UPDATING
DATABASE” nu dispare.
IC recorder-ul nu
funcţionează
corespunzător.
72
Remediu
Temperatura mediului nu se află în intervalul pentru
încărcare. Încărcaţi bateriile într-un mediu cu temperaturi
cuprinse între 5ºC şi 35ºC.
Utilizaţi bateriile reîncărcabile într -un mediu cu o
temperatură sub 5ºC. Încărcaţi bateriile într-un mediu cu
temperaturi cuprinse între 5 ºC şi 35ºC.
IC recorder-ul nu a fost utilizat o anumită perioadă de timp.
Încărcaţi şi descărcaţi bateriile de câteva ori utilizând IC
recorder-ul.
Încărcaţi vechile baterii cu baterii reîncărcabile noi.
Indicatorul pentru baterie este afişat numai pentru scurt
timp, cu toate acestea, bateriile reîncărcabile nu sunt
încărcate complet. Încărcarea completă a bateriilor
epuizate durează aproximativ 4 ore.
Dacă bateriile sunt scoase ime diat după schimbarea setării de
meniu, sau setarea de meniu este schimbată utilizând „IC
Recorder Setting” din programul Digital Voice Editor cu
bateriile epuizate int roduse, este posibil ca setarea meniului
să nu funcţioneze.
Dacă IC recorder-ul este solicitat să proceseze o cantitate excesivă
de date, este posibil ca „UPDATING DATABASE” (bază de date în
curs de actualizare) să fie activat pentru o perioadă de timp
prelungită. Aceasta nu este o defecţiune a IC recorder -ului. Aşteptaţi
până când dispare mesajul.
Scoate-ţi bateriile şi introduceţi -le încă o dată (pagina 13).
Simptom
Remediu
Nu puteţi să conectaţi IC
recorder-ul la calculator.
Consultaţi fişierele pentru asistenţă ale programului Digital Voice Editor3 .
IC recorder-ul nu
funcţionează.
Este posibil să fi formatat memoria IC recorder -ului utilizând
calculatorul. Pentru a formata memoria utilizaţi funcţia pentru
formatarea IC recorder-ului (pagina 56).
Ţineţi minte că mesajele înregistrate ar putea fi şterse în timpul lucrărilor de reparaţii.
Digital Voice Editor
De asemenea, consultaţi şi fişierele pentru asistenţă ale programului Digital Voice Editor.
Simptom
Programul Digital Voice
Editor nu poate fi
instalat.
Remediu
Troubleshooting
Spaţiul liber de pe disk sau din memoria calculatorului este
prea mic. Verificaţi spaţiul de pe hard disk şi din memorie.
Încercaţi să instalaţi programul pe un sistem de operare pe care
Digital Voice Editor nu îl suportă.
În Windows® XP Media Center Edition 2005/Windows® XP
Media Center Edition 2004/Windows® XP Media Center
Edition/Windows® XP Professional/Windows® XP Home Edition,
vă înregistraţi ca nume de utilizator care aparţine unui cont de
utilizator cu restricţii. Asiguraţi-vă că vă înregistraţi cu un
nume de utilizator al contului de utilizator „Computer
administrator”.
În Windows® 2000 Professional, asiguraţi-vă că vă înregistraţi cu
numele de utilizator „Administrator”.
73
Simptom
IC recorder-ul sau
„Memory Stick” nu pot fi
conectate corespunzător.
Remediu
Verificaţi dacă instalarea programului a fost îndeplinită cu succes. De
asemenea, verificaţi şi conectarea după cum urmează:
Atunci când utilizaţi un distribuitor USB extern, conectaţi IC
recorder-ul direct la calculator.
Deconectaţi apoi conectaţi cablul cu IC recorder-ul.
Conectaţi IC recorder-ul la alt conector USB.
Calculatorul s-ar putea afla în modul standby/hibernare. Nu
lăsaţi calculatorul să intre în modul standby/hibernare al
sistemului în timp ce este conectat la IC recorder.
IC recorder-ul nu
funcţionează.
Puteţi formata memoria IC recorder -ului. Utilizaţi funcţia de
formatare a IC recorder-ului pentru a formata memoria.
Mesajele nu pot fi
redate./Volumul
sunetului de redare este
prea mic.
Nu este instalată nici o placă de sunet.
Nu este încorporat nici un difuzor şi nici nu este conectat la calculator.
Volumul sunetului este oprit.
Ridicaţi volumul calculatorului. (Consultaţi manualul de
utilizare a calculatorului).
Volumul fişierelor WAV poate fi schimbat şi salvat prin utilizarea
funcţiei „Increase Volume” (creşterea v olumului) de la Microsoft
Sound Recorder.
Mesajele salvate nu pot fi
redate sau editate.
Nu puteţi să redaţi un mesaj al cărui format nu este suportat de
programul Digital Voice Editor. În funcţie de formatul fişierului, nu
puteţi să utilizaţi o parte din funcţiile de editare ale programului.
74
Simptom
Remediu
Contorul sau glisorul se
mută greşit. Se aude
zgomot.
Acest lucru se întâmplă atunci când redaţi mesaje pe care leaţi împărţit, combinat, suprascris sau la care aţi adăugat o
înregistrare. Salvaţi un mesaj mai întâi pe hard disk, apoi
adăugaţi-l pe IC recorder. Selectaţi formatul de fişier care se
potriveşte IC recorder-ului pe care îl utilizaţi.
Atunci când sunt multe
mesaje funcţionarea este
lentă.
Atunci când numărul de mesaje creşte, funcţionarea devine mai
lentă, indiferent de durata de înregistrare.
Afişajul nu funcţionează
în timpul salvării,
adăugării sau ştergerii
mesajelor.
Durează mai mult să copiaţi sau să ş tergeţi mesajele mai
lungi. După finalizarea operaţiunilor, afişajul funcţionează
normal.
Convertirea unui
fişier durează prea
mult.
Timpul necesar pentru convertirea fişierelor devine mai lung
atunci când fişierul este mai mare.
Programul „este suspendat”
atunci când porneşte
programul Digital Voice
Editor.
Troubleshooting
Nu deconectaţi conectorul IC recorder -ului în timp ce
calculatorul comunică cu IC recorder-ul. Altfel, operaţiunile
calculatorului devin instabile sau datele din IC recorder ar
putea fi distruse.
Ar putea exista un conflict între program şi altă unitate de disc
sau altă aplicaţie.
Nu instalaţi programul „Memory Stick Voice Editor” şi programul Digital
Voice Editor Ver. 2x după ce aţi instalat programul Digital Voice Editor. Este
posibil ca programul Digital Voice Editor să nu funcţioneze corespunzător.
75
Mesaje de eroare (IC recorder)
Mesaj de eroare
Cauză/Remediu
BATTERY LOW
Nu puteţi să formataţi memoria sau să ştergeţi toate fişierele dintr un director pentru că nu este suficientă energie în baterie. Pregătiţi
baterii noi, pentru a le înlocui pe cele actuale.
LOW BATTERY
Bateriile sunt epuizate. Înlocuiţi bateriile vechi cu unele noi.
MEMORY FULL
FILE FULL
FILE DAMAGED
FORMAT ERROR
PROCESS ERROR
76
Capacitatea de memorie rămasă în IC recorder este
insuficientă. Înainte de a înregistra ştergeţi câteva
mesaje.
Atunci când în directorul selectat sunt deja 999 de fişiere sau
numărul total al fişierelor stocate pe IC recorder ajunge la
maximum, nu puteţi împărţi un mesaj. Înainte de a împărţi un
mesaj ştergeţi câteva mesaje.
Nu puteţi să redaţi sau să editaţi mesaje, deoare ce datele
din directorul selectat sunt distruse.
IC recorder-ul nu poate fi pornit prin intermediul
calculatorului, deoarece nu există nici o copie a fişierului
de comandă solicitat pentru operaţiune. Formataţi IC
recorder-ul utilizând funcţia de formatare din meniu.
Accesul la memoria IC recorder -ului a eşuat. Scoateţi bateriile
apoi introduceţi-le din nou.
Salvaţi o copie de rezervă a datelor şi formataţi IC
recorder-ul utilizând meniul.
Mesaj de eroare
Cauză/Remediu
SET DATE&TIME
Setaţi ceasul; altfel, nu puteţi seta alarma.
SET ADD/OVERWRITE
„ADD/OVER” din meniu este setat la „OFF”. Nu puteţi să
adăugaţi o înregistrare sau o înregistrare suprascrisă.
NO FILE
Directorul selectat nu conţine nici un mesaj. Nu puteţi să
adăugaţi mărci de prioritate, marcaje, să setaţi alarma, etc.,
datorită acestui lucru.
ALREADY SET
Aţi setat alarma pentru redarea unui mesaj la data şi ora setate
în prealabil pentru alt mes aj. Schimbaţi setarea alarmei.
PAST DATE/TIME
Setaţi alarma când ora a trecut deja. Verificaţi -o şi setaţi data şi
ora corespunzătoare.
NO SETTING
Dacă nu aţi setat alarma, lista de alarme nu va fi
afişată. Efectuaţi setarea alarmei pentru „NEW”.
Dacă nu aţi setat nici un marcaj pentru nici un mesaj, nu îl
puteţi anula.
UNKNOWN DATA
Mesajul selectat este protejat şi acum este fişier „Reading only” (acces
numai pentru citire). Nu puteţi să adăugaţi mărci de prioritate sau
marcaje, să împărţiţi un mesaj, să adăugaţi o înregistrare sau o
înregistrare suprascrisă.
Datele nu au un format de fişier pe care îl suportă IC
recorder-ul.
Troubleshooting
FILE PROTECTED
77
Mesaj de eroare
Cauză/Remediu
CANNOT OPERATE
Dacă fişierul selectat este un fişier MP3, nu puteţi să adăugaţi
mărci de prioritate sau marcaje, să împărţiţi un mesaj, să
adăugaţi o înregistrare sau o înregistrare suprascrisă.
Nu puteţi să mutaţi un mesaj, deoarece există mai multe
directoare ce conţin fişiere cu acelaşi nume. Schimbaţi
numele fişierelor.
AUTO_AGC SETTING ONLY
MANUAL SETTING ONLY
“REC LEVEL” din meniu este setat la “MANUAL.” Funcţia VOR nu
funcţionează şi nu puteţi seta sensibilitatea microfonului .
“REC LEVEL” din meniu este setat la “AUTO_AGC.”Funcţia
LIMITER nu funcţi onează.
CHANGE FOLDER
Dacă nu există fişiere MP3 în
director, nu sunt afişate
directoare în fereastra de afişare, aşadar, setarea pentru
directoare va fi schimbată.
FULL SETTING
Puteţi seta până la 30 de alarme. Anulaţi alarmele nedorite.
SYSTEM ERROR
S-a ivit o altă eroare de sistem decât cele de mai sus. Scoateţi
bateriile şi introduceţi -le din nou.
78
Limitările de sistem
Există unele limitări de sistem în ce priveşte IC recorder -ul. Problemele prezentate mai
jos nu sunt defecţiuni ale IC recorder -ului.
Simptom
Cauză/Remediu
Nu puteţi înregistra
mesaje până la durata
maximă de înregistrare.
Dacă înregistraţi mesaje într-o combinaţie a modurilor STHQ, ST,
STLP, SP şi LP, durata de înregistrare variază de la durata maximă a
modului modul STHQ la durata maximă de înregistrare a modului
LP.
Suma dintre numărul de pe contor (timpul de înregistrare
scurs) şi timpul de înregistrare rămas poate fi mai mică
decât timpul de înregistrare maxim al IC recorder-ului.
Nu puteţi să
împărţiţi un mesaj.
Nu puteţi să împărţiţi un mesaj dintr-un director care conţine 999 de
mesaje.
Nu puteţi să împărţiţi fişiere MP3.
Nu puteţi să împărţiţi la începutul mesajului sau la finalul
mesajului, sau în jurul unui marcaj.
Dacă aţi transferat fişiere MP3 utilizând Windows Explorer, este
posibil ca acele fişiere să nu fie copiate în ordinea în care au fost
transferate din cauza limitărilor sistemului Windows.
Atunci când doriţi să afişaţi în ordine fişierele pe care le -aţi
transferat, vă sfătuim să utilizaţi programul „Digital Voice Editor”
furnizat.
Troubleshooting
Nu puteţi să afişaţi
fişierele MP3 în ordine.
79
Simptom
Cauză/Remediu
Nu puteţi efectua setarea
pentru repetarea A-B.
Dacă sunt copiate pe IC recorder mesaje la care au fost adăugate
marcaje prin intermediul altor IC recordere, setarea pentru repetare A B ar putea fi imposibil de efectuat. Mai întâi anulaţi marcajul, apoi
efectuaţi setarea pentru repetarea A-B.
Nu puteţi să introduceţi
caractere mici
80
În funcţie de combinaţia de caractere utilizate pentru
numele directoarelor care a fost realizată la Windows
Explorer, aceste caractere se pot schimba în majuscule.
* Cabluri audio de legătură opţionale
(nu sunt incluse)
Informaţii suplimentare
Înregistrarea cu alt
echipament
La
La IC
recorder
La alt
echipament
RK-G139 HG
Mufă mini
stereo
(fără
rezistor)
Mufă mini
(mono)
(fără
rezistor)
RK-G136 HG
Mufă mini
stereo
(fără
rezistor)
Mufă mini
stereo
(fără
rezistor)
mufă (căşti)
Casetofon,
etc.
Informaţii suplimentare
Pentru a înregistra sunetul de pe IC
recorder cu alt echipament, conectaţi
mufa (pentru căşti) la conectorul de
intrare audio (mini-mufă, stereo) al altui
echipament utilizând cablul audio de
legătură*.
81
Utilizarea unui
adaptor USB (nu
este inclus)
1 Conectaţi cablul USB furnizat la
conectorul USB al IC recorder-ului.
2 Conectaţi un adaptor USB de CA (nu
este inclus).
3 Conectaţi adaptorul USB de CA la o priză
de CA.
La conectorul USB
cablu USB (inclus)
Puteţi schimba bateriile reîncărcabile
conectând IC recorder -ul la o priză de
CA utilizând un adaptor USB de CA (nu
este inclus).
Puteţi încărca bateriile în timp ce utilizaţi
IC recorder-ul, astfel încât să vă fie mai
uşor atunci când înregistraţi mai mult
timp.
82
În timp ce se încarcă bateriile, pe
ecran sunt afişate
„CONNECTING” (în curs de
conectare) şi indicatorul pentru
baterie.
Când indicatorul pentru baterie arată
“ ,” încărcarea este completă. (Durata
de încărcare: aprox. 4 ore*)
Atunci când utilizaţi IC recorder-ul
pentru prima dată, sau după ce nu
l-aţi utilizat o anumită perioadă de
timp, vă sfătuim să încărcaţi bateriile
în mod repetat până când este afişat
“
”.
Dacă indicatorul pentru baterie nu este
afişat, încărcarea nu a fost realizată
corespunzător. Începeţi din nou cu pasul 1.
* Aceasta este o aproximare a duratei
de timp necesare încărcării de la
baterie descărcată la baterie plină la
temperatura camerei. Diferă în funcţie
de energia rămasă şi de starea
bateriei. De asemenea, durează mai
mult dacă temperatura bateriilor este
scăzută sau dacă bateriile sunt
încărcate în timp ce transferaţi date
pe IC recorder.
Note
Energia
Utilizaţi unitatea numai la CC de 2.4 V
sau 3.0 V. Utilizaţi două baterii reîncărcabile
NH-AAA sau două baterii alcaline LR03
(mărimea AAA).
Siguranţa
Nu utilizaţi unitatea în timp ce
conduceţi, mergeţi pe bicicletă sau
conduceţi orice tip de autovehicul.
Manipularea
Nu lăsaţi unitatea în locuri apropiate
de surse de căldură, sau într-un loc
supus luminii solare directe, prafului
excesiv sau şocurilor mecanice.
Dacă se întâmplă să cadă vreun obiect
solid sau lichid în unitate, scoateţi
bateriile şi solicitaţi verificarea unităţii
de către personal calificat înainte de a
continua utilizarea acesteia.
Informaţii suplimentare
Dacă “
”sau “
”este afişat în locul
indicatorului pentru baterie rămasă/încărcare, nu
puteţi încărca bateriile. Încărcaţi bateriile într -un
mediu cu o temperatură între 5 °C şi 35 °C.
Nu puteţi să încărcaţi bateriile în timpul
redării printr-un difuzor intern chiar dacă
aţi conectat IC recorder-ul la o priză de
perete prin intermediul unui adaptor USB
de CA.
În timp ce înregistraţi (indicatorul de
funcţionare se aprinde sau luminează
intermitent în roşu) sau accesaţi date
(indicatorul de funcţionare se aprinde sau
luminează intermitent în portocaliu şi este
afişat „UPDATING DATABASE…”), nu
deconectaţi adaptorul USB de CA de la
priza de CA. Acest lucru ar putea distruge
datele. Dacă IC recorder-ul este solicitat să
proceseze o cantitate excesivă de date,
„UPDATING DATABASE…” ar putea fi
afişat o perioadă mai lungă de timp.
Aceasta nu este o defecţiune. Aşteptaţi
până când mesajul dispare din fereastra de
afişare.
Măsuri de precauţie
83
Zgomotul
Atunci când unitatea este aşezată
lângă o sursă de CA, o lampă
fluorescentă sau un telefon m obil se
poate auzi un zgomot în timpul
înregistrării sau al redării.
Se poate auzi un zgomot atunci când
un obiect, de exemplu degetul dvs.,
etc., freacă sau zgârie unitatea în timpul
înregistrării.
Întreţinerea
Pentru a curăţa exteriorul, utilizaţi o
lavetă moale uşor umezită în apă. Nu
utilizaţi alcool, benzină sau dizolvant.
Dacă aveţi întrebări sau prob leme cu privire
la unitatea dvs., vă rugăm să consultaţi cel
mai apropiat distribuitor Sony.
Recomandări cu privire la
copiile de rezervă
Pentru a evita eventualul risc de
pierdere a datelor printr-o operaţiune
accidentală sau datorită unei
defecţiuni a IC recorder-ului, vă
recomandăm să salvaţi o copie de
rezervă a mesajelor înregistrate pe un
casetofon sau pe un calculator, etc.
84
Specificaţii
Capacitate (Capacitate pentru utilizator )
ICD-SX77:
1GB=1,022,590,976 Biţi
ICD-SX67: 512MB=507,346,944Biţi
ICD-SX57: 256MB=249,462,784Biţi
Capacitatea utilizabilă reală ar putea fi mai
mică.
Durata de înregistrare
Consultaţi pagina 23.
Banda de frecvenţă
STHQ : 80 Hz - 20,000 Hz
ST : 80 Hz - 16,500 Hz
STLP : 80 Hz - 7,000 Hz
SP : 80 Hz - 6,000 Hz
LP : 80 Hz - 3,500 Hz
Viteza de biţi şi frecvenţa de
eşantionare pentru fişierele MP3
MPEG Ver. 1 Layer 3:
Frecvenţe de eşantionare: 32, 44.1, 48
Viteze de biţi: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,
128,
160, 192, 224, 256, 320, VBR
MPEG Ver. 2 Layer 3:
Frecvenţe de eşantionare: 16, 22.05, 24
Viteze de biţi: 32, 40, 48, 56, 64, 80, 96, 112,
128,
144, 160, VBR
Difuzor
Aprox. 16 mm (21/32 in.) diam.
Putere de ieşire
150 mW
Intrare/Ieşire
Mufă microfon (mini-mufă, stereo)
intrare pentru puterea de contact, nivelul
minim de intrare 0.6 mV, 3 kilohmi sau
impedanţă mai mică a microfonului
Mufă căşti (mini-mufă, stereo)
ieşire pentru căşti de 8 - 300 ohmi
conector USB
Comanda vitezei de redare
+200% până la –75% (DPC)
Cerinţe privind energia
Două baterii reîncărcabile NH-AAA: 2.4 V CC
Două baterii alcaline LR03 (mărimea AAA): 3.0 V
CC
Temperatura de funcţionare
5˚C - 35˚C (41˚F - 95˚F)
Dimensiuni (w/h/d) (nu incl. piesele
proeminente şi comenzile)(JEITA)*
30.8 × 119.3 × 14.9 mm (1 1/4 × 4 3/4 × 19/32
in.)
Masă (incl. bateriile)(JEITA)*
70 g (2.47 oz)
* Valoare măsurată de standardele JEITA
(Japan Electronics and Information
Technology and Industries Association
Asociaţia de Tehnologia Informaţiei şi a
Produselor Electronice din Japonia )
Accesorii incluse
Consultaţi pagina 7
Accesorii opţionale
Difuzor activ SRS-T88, SRS-T80/Microfon
electrostatic ECM-CS10, ECM-CZ10, ECMTL1/Cablu de legătură audio RK-G136HG, RKG139HG (exceptând Europa)/adaptor USB de CA
AC-U50A.
Construcţia şi specificaţiile pot fi
schimbate fără notificare.
Informaţii suplimentare
Este posibil ca distribuitorul să nu
deţină unele dintre accesoriile opţionale
enumerate mai sus. Vă rugăm să
solicitaţi distribuitorului mai multe
informaţii.
85
Index
Simboluri
(repetare) A-B/ (prioritate) ..........................8
A
Adaptor USB de CA.............................................. .82
Adăugarea unei înregistrări ...........................27
Adăugarea unei înregistrări suprascrise
……………………………………………… ......................29
ADD/OVER .................................................................... .53
AFIŞAJUL........................................................................ ..51
ALARMĂ......................................................................... .55
Alarmă............................................................. 10, 12, 40
B
BACKLIGHT (lumină de fundal) .............................54
Bateriile....................................................... ......................13
Baterii reîncărcabile................................................7, 13
BEEP (semnal sonor) ......................................................53
C
Conectarea IC recorder-ului la calculator
................................... ........................................................... .63
86
D
DATA & ORA ...................................................................56
DETALIEREA MENIULUI ..........................................55
Digital Voice Editor.............................................. .7, 58
Instalarea..................................................................60
Digital Voice Up ......................................................... .37
DIRECTNL.................................................................. .9, 20
DIRECTNL, buton............................................... .19, 24
Dispozitiv USB de memorie de masă..........67
DPC....................................................................... .9, 38, 51
Durata de înregistrare ........................................23
Durata de viaţă a bateriilor ..................................15
E
EASY SEARCH (căutare uşoară) ..........................52
EFFECT....................................................... .......................52
ERASE ALL (ştergere toate)..................................... .54
ERASE BKMRK(ştergere marcaj) ...........................54
F
FORMAT (formatare) ....................................................56
H
HOLD (blocare) ........................................................... 9
I
Index la piese şi comenzi .................................... 8
Afişarea în timpul redării şi al opririi ..10
Afişarea în timpul înregistrării........................11
Fereastra de afişare........................................... .10
Faţă... ............................................................................... 8
Spate .................................... .................................... .........9
Î
Împărţirea unui mesaj ..................................30, 45
Încărcarea .......................................................................13
Înregistrarea cu un microfon extern..........31
Înregistrarea cu alt echipament ..................81
Înregistrarea mesajelor ............................................... .21
L
R
Index
LCF (LOW CUT )................................................... .19, 50
LCF (Low Cut Filter).................................................. .12
LED.......................................................... ............................53
LIM (limitator) ...............................................................12
LIMITER.................................................................... .19, 55
Limitările de sistem ................................................79
LP ................................................................................ .11, 23
M
Marca(ile) de prioritate..................................................... .46
Mărcile de prioritate...........................................................10
Măsuri de precauţie...........................................................83
Marcajul ............................... ......................................10, 39
Meniul ..............................................................................47
Mesaje de eroare ........................................................... .76
Microfoanele încorporate ........................................8
MIC SENS......................................................... 19, 20, 50
Modul de înregistrare ..........................................23
Modul de înregistrare manuală ........................25
Modul de înregistrare stand by ............25
MODUL REDARE ........................................................ .52
Monitorizarea înregistrării ...............................23
MOVE................................................................................ .54
MP3 ................................................................................... .11
Mutarea mesajelor.................................................46
REC LEVEL.............................................................. .19, 51
REC MODE..................................................................... .50
Redarea mesajelor...........................................................34
Redarea fişierelor MP3..................................................64
Repetare A-B ................................................................ .38
87
S
SELECT INPUT (selectarea disp de intrare)...........55
Sensibilitatea microfonului .......................11, 12
Setarea ceasului ...................................................... 17
SP ................................................................................ .11, 23
Specificaţii..................................................................... .84
ST ................................................................................ .11, 23
STHQ......................................................................... .11, 23
STLP........................................................................... .11, 23
Ş
Ştergerea mesajelor................................................... .43
T
Troubleshooting........................................................ .68
Digital Voice Editor ............................................ .73
IC Recorder ............................................................. .68
U
USB CHARGE (încărcare USB)...............................57
V
V-UP ................................................................... ...................9
V-UP LEVEL(nivel V-UP)...........................................57
VOR............................................................................ .26, 51
88
Mărcile comerciale
Microsoft, Windows, Outlook, DirectX sunt mărci
înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft
Corporation în Statele Unite şi/sau alte ţări.
Apple şi Macintosh sunt mărci ale Apple
Computer Inc., înregistrate în SUA şi în alte
ţări.
Pentium este marcă înregistrată a Intel
Corporation.
Intel Core este marcă comercială sau marcă
înregistrată a Intel Corporation.
Dragon Speech, Dragon NaturallySpeaking sunt
mărci comerciale deţinute de Nuance
Communications, Inc. şi sunt înregistrate în
Statele Unite şi/sau în alte ţări.
Tehnologie de codificare audio MPEG Layer-3 şi
brevete autorizate de Fraunhofer IIS şi Thomson.
Sonic, Sonic Solution, şi Roxio® Powered sunt
mărci comerciale ale Sonic Solutions.
“Memory Stick” şi
sunt mărci comerciale ale
Sony Corporation.
“Memory Stick Duo” şi
sunt mărci comerciale
ale Sony
Corporation.
“Memory Stick PRO Duo” şi
sunt mărci comerciale
ale Sony Corporation.
“MagicGate Memory Stick” este marcă comercială a
Sony Corporation.
“LPEC” şi
sunt mărci înregistrate ale
Sony Corporation.
Brevete americane şi străine autoriza te de
Laboratoarele Dolby.
Tehnologia de Identificare Muzicală şi datele
asociate vor fi furnizate de Gracenote®. Gracenote
MusicID este standardul industrial pentru
identificarea digitală muzicală, atât pentru CD -uri,
cât şi pentru Fişierele muzicale sep arate. Pentru
detalii vizitaţi următorul site: www. gracenote.com
Gracenote® este marcă înregistrată a Gracenote, Inc. Logo-ul
şi emblema Gracenote, şi logo-ul “Powered by Gracenote”
sunt mărci comerciale ale Gracenote. Pentru utilizarea
serviciilor Gracenote, vizitaţi următoarea pagină de web :
www.gracenote.com/corporate
Toate celelalte mărci comerciale şi mărci înregistrate
sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale
respectivilor deţinători ai acestora. În plus, ™ şi ® nu
sunt menţionate de fiecare dată în acest manual.
Digital Voice Editor” utilizează module de program
după cum este ilustrat mai jos:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate.
In
d
ex
89
Tipărit pe 70% sau mai multă hârtie
reciclată cu VOC (Compuşi Organici
Volatili) şi tuş pe bază de ulei vegetal.
Tipărit în China
Download PDF

advertising