Sony | ILCE-7SM2 | Sony ILCE-7SM2 Cameră foto α7S II cu montură E şi senzor de cadru întreg Instrucţiuni de utilizare

4-581-534-12(1) (RO)
Cameră foto digitală cu
obiectiv interschimbabil
Soclu E
Manual de instrucţiuni
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid de asistenţă”
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/h_zz/
ILCE-7SM2
Română
Mai multe informaţii despre
cameră („Ghid de asistenţă”)
„Ghid de asistenţă” este un manual
online. Puteţi citi „Ghid de
asistenţă” pe computer sau
telefonul inteligent. Trebuie
consultat pentru instrucţiuni
detaliate cu privire la numeroasele
funcţii ale camerei.
Adresă URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1530/
h_zz/
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt
menţionate pe baza unităţii. Notaţi
numărul de serie în spaţiul de mai jos.
Folosiţi aceste numere de câte ori apelaţi
la distribuitorul dumneavoastră Sony în
legătură cu acest produs.
Nr. model WW898259 (ILCE-7SM2)
Nr. de serie
Nr. model AC-UD10/AC-UUD11
Nr. de serie
AVERTISMENT
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, nu expuneţi unitatea
la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE PENTRU
SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL
DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE,
RESPECTAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte
cu priza de perete, folosiţi un adaptor de
conector ataşat care să aibă configuraţia
adecvată pentru priza de perete.
RO
2
ATENŢIE
Acumulator
În cazul manipulării incorecte
a acumulatorului, acesta poate exploda,
poate provoca incendii sau chiar arsuri
chimice. Respectaţi următoarele măsuri
de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la
şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele
metalice să intre în contact cu bornele
bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai
mari de 60 °C, cum ar fi expunerea
directă la razele soarelui sau într-o
maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea
în foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion
deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un
încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare
a acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna
copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic
sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu
promptitudine, conform instrucţiunilor.
Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci
când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi
adaptorul c.a. de la priza de perete (mufa
de perete) imediat ce apare o defecţiune
în timpul utilizării aparatului.
Încărcător de baterii
Folosiţi priza de perete (mufa de perete)
apropiată atunci când utilizaţi încărcătorul.
Deconectaţi încărcătorul de la priza de
perete imediat ce apare o defecţiune în
timpul utilizării aparatului.
Cablul de alimentare (de la reţea), dacă este
furnizat, este conceput special pentru a fi
utilizat doar împreună cu această cameră
şi nu trebuie folosit cu alte echipamente
electrice.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţii din ţările în care se
aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament este în conformitate
cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau
undele electromagnetice întrerup transferul
de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia
sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul
de date (USB etc.).
RO
3
Acest produs a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în
reglementarea privind compatibilitatea
electromagnetică atunci când se folosesc
cabluri de conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe
specifice pot influenţa imaginea şi sunetul
acestei unităţi.
Casarea bateriilor şi echipamentelor
electrice şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe
produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul
că produsul şi bateria
nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este
posibil ca pe anumite
baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine mai
mult de 0,0005% mercur sau 0,004%
plumb. Asigurându-vă că aceste produse
şi baterii sunt eliminate în mod corect veţi
ajuta la prevenirea eventualelor consecinţe
negative asupra mediului şi sănătăţii
umane, consecinţe ce ar putea rezulta altfel
din manipularea incorectă a deşeurilor.
Reciclarea materialelor contribuie la
conservarea resurselor naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor
fi tratate în mod corespunzător, predaţi
aceste produse la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare relevant
RO
4
pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul
de eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Pentru clienţii care au
achiziţionat camera de la un
magazin din Japonia destinat
turiştilor
Notă
Unele marcaje de certificare pentru
standardele acceptate de cameră pot
fi confirmate pe ecranul camerei.
Selectaţi MENU t
(Setare) t
[Logo omologare].
Dacă afişarea este imposibilă din cauza
unor probleme precum avarierea camerei,
contactaţi distribuitorul Sony sau atelierul
de service Sony autorizat local.
Cuprins
Prezentarea funcţiilor .............................................................. 8
Înainte de utilizare
Note privind utilizarea camerei ........................................... 11
Verificarea articolelor furnizate ........................................... 16
Identificarea componentelor ................................................ 17
Faţă ..................................................................................... 17
Spate ................................................................................... 18
Imagine de sus/laterală .................................................... 20
Partea inferioară ............................................................... 23
Lista de pictograme de pe monitor ...................................... 24
Listă de funcţii
Funcţiile care pot fi operate cu ajutorul butoanelor/
selectoarelor ...................................................................... 28
Cum folosiţi ecranul Quick Navi ......................................... 29
Utilizarea camerei .................................................................. 31
Modul de utilizare a rotiţei de control .......................... 31
Modul de utilizare a selectorului frontal/posterior ..... 32
Selectarea unei funcţii cu ajutorul
butonului Fn (Funcţie) .................................................... 33
Funcţiile care pot fi înregistrate cu ajutorul
butonului Fn (Funcţie) .......................................... 34
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul
butonului MENU .............................................................. 35
Utilizarea Ghidului integrat în aparat ................................. 48
RO
5
Pregătirea camerei
Încărcarea acumulatorului ....................................................49
Timp de încărcare (completă) ........................................52
Încărcare prin conectarea la computer ..........................53
Verificarea capacităţii restante a bateriei ......................53
Alimentarea de la o priză de perete
(mufă de perete) ......................................................54
Pentru a scoate acumulatorul .........................................55
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat) .....................................................56
Formatarea cardului de memorie ...................................57
Carduri de memorie care pot fi utilizate .......................57
Ataşarea obiectivului ..............................................................59
Setarea limbii şi a ceasului .....................................................62
Verificarea sau resetarea datei/orei şi a regiunii ...........63
Înregistrarea unei imagini clare fără tremur al camerei ...64
Indicator de avertizare cu privire la tremurul
camerei .....................................................................64
Utilizarea funcţiei SteadyShot .........................................64
Cum se ţine corect aparatul foto ....................................66
Detaşarea capacului pentru ocular .......................................67
Înregistrarea şi vizualizarea imaginilor
Înregistrarea de imagini statice ............................................68
Înregistrarea filmelor .............................................................70
Redarea imaginilor .................................................................71
Comutare între imagini statice şi filme .........................72
Funcţii de redare ...............................................................73
Ştergerea imaginilor ...............................................................74
Selectarea unui mod de înregistrare de imagini
Selectarea unui mod de înregistrare de imagini .................75
Funcţiile disponibile pentru fiecare mod
de înregistrare ...................................................................76
RO
6
Funcţii diverse
Utilizarea funcţiilor diverse .................................................. 77
Dimens. imag. (imagine statică) ............................. 77
Format fişier ............................................................... 78
Setare înreg. ................................................................ 79
Funcţii de focalizare automată ....................................... 81
Foto silenţioasă ......................................................... 82
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi şi NFC printr-o singură
atingere .............................................................................. 84
Conectarea camerei la un punct de acces fără fir ........ 85
Utilizarea aplicaţiilor
Adăugarea de aplicaţii pe cameră
(PlayMemories Camera Apps) ....................................... 86
Descărcarea de aplicaţii ................................................... 86
Lansarea aplicaţiei ............................................................ 87
Utilizarea unui computer
Dezvoltarea de imagini RAW (Image Data Converter) ... 88
Instalarea Image Data Converter ................................... 88
Importarea imaginilor pe computer şi utilizarea acestora
(PlayMemories Home) .................................................... 89
Instalarea PlayMemories Home ..................................... 90
Controlarea camerei de pe computer
(Remote Camera Control) .............................................. 91
Instalarea Remote Camera Control ............................... 91
Altele
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de
înregistrare de filme ......................................................... 92
Specificaţii ............................................................................... 98
Index ........................................................................................ 103
Pentru detalii cu privire la funcţiile Wi-Fi şi NFC printr-o singură atingere,
consultaţi documentul ataşat „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o singură
atingere (NFC)” sau „Ghid de asistenţă”.
RO
7
Prezentarea funcţiilor
Această secţiune prezintă câteva dintre cele mai des folosite funcţii
de înregistrare de imagini şi alte funcţii unice.
Consultaţi paginile din paranteze pentru detalii.
Funcţii de fotografiere frecvent utilizate
Comp. expunere (37)
Puteţi regla expunerea pentru a modifica luminozitatea întregii imagini.
Chiar dacă modul de înregistrare a imaginilor este setat pe M, puteţi regla
expunerea dacă sensibilitatea ISO este setată pe [ISO AUTO].
ISO/NR cadre multiple (37)
Puteţi regla sensibilitatea luminoasă.
Sensibilitatea ISO poate fi reglată între ISO 50 şi ISO 409600.
Echilibru de alb (37)
Puteţi regla tonurile de culoare.
Puteţi selecta o opţiune în funcţie de sursa de lumină sau puteţi efectua
reglaje fine cu ajutorul temperaturii de culoare şi al filtrelor de culoare.
Mod acţionare (36)
Puteţi selecta un mod de acţionare în funcţie de nevoile dvs., cum ar fi
fotografiere unică, fotografiere continuă sau înregistrare cu variaţia
expunerii.
Mod focalizare (81)/Zonă de focalizare (81)/Setări focalizare (37)
Puteţi regla diferitele setări pentru focalizare.
Puteţi selecta metoda de focalizare sau zona de focalizare preferată pentru
a o corela cu subiectul.
Amplificator focaliz. (38)/Asistenţă MF (40)
Măriţi imaginea pentru a verifica mai uşor focalizarea în cazul focalizării
manuale.
RO
8
Prezentarea funcţiilor
Caracteristicile acestei camere
Înregistrare de filme 4K (78)
Puteţi efectua filmări foarte detaliate cu rezoluţie 4K (3840×2160) cu
ajutorul unui obiectiv compatibil cu formatul 35 mm cadru întreg. (Dacă
înregistraţi filme 4K, [APS-C/Super 35mm] este blocat pe [Dezactivat]).
Înregistrarea de filme cu încetinitorul (39)
Puteţi înregistra filme cu încetinitorul (cu încetinitorul 4× sau 5×)
şi rezoluţie full HD (1920×1080).
Profil imagine (38)
Puteţi modifica tonul culorii şi gradaţia imaginii înregistrate.
Stabilizarea imaginii în corp cu 5 axe (64)
Reduceţi estomparea provocată de mişcarea pe verticală şi pe orizontală,
de înclinaţie şi pivotare şi de răsucire.
Foto silenţioasă (82)
Puteţi înregistra imagini fără ca declanşatorul să emită vreun sunet.
RO
9
Prezentarea funcţiilor
Operarea sau personalizarea camerei
Informaţii afişate pe ecran (40)
Atunci când priviţi prin vizor, se activează modul de afişaj prin vizor,
iar atunci când îndepărtaţi faţa de vizor, modul de vizualizare revine la
modul de afişaj pe monitor (setări implicite). Puteţi schimba modul de
afişaj de pe ecran apăsând DISP de pe rotiţa de control.
Quick Navi (29)
Pe ecranul [Pentru vizor], puteţi comuta rapid de pe monitor pe ecranul
Quick Navi dacă apăsaţi butonul Fn. Puteţi seta elementele cu ajutorul
operării intuitive, folosind selectorul frontal/posterior şi rotiţa de control.
Personalizare (43)
Camera este dotată cu butoane de personalizare şi vă permite să atribuiţi
fiecărui buton ce funcţie doriţi. Puteţi aloca funcţii şi altor butoane, cum
ar fi butonul AEL.
RO
10
Înainte de utilizare
Note privind utilizarea camerei
Limbă afişată pe ecran
Puteţi selecta limba afişată pe ecran cu
ajutorul meniului (pagina 46).
Procedura de înregistrare de imagini
Funcţii încorporate în această cameră
• Această cameră este compatibilă cu
filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de
înregistrare standard existente care
înregistrează printr-o metodă de
intercalare, această cameră înregistrează
cu ajutorul unei metode progresive.
Aceasta măreşte rezoluţia şi creează
o imagine mai uniformă şi mai realistă.
• Această cameră este compatibilă cu
înregistrarea 4K 30p/4K 25p/4K 24p.
Filmele pot fi înregistrate la rezoluţie
mai mare.
Crearea unui fişier bază de date imagini
Dacă introduceţi un card de memorie care
nu conţine un fişier cu baza de date de
imagini în cameră şi porniţi alimentarea,
camera creează automat un fişier cu baza
de date de imagini folosind o parte din
capacitatea cardului de memorie.
Procesul poate dura mai mult şi nu veţi
putea opera camera decât după finalizarea
procesului. În cazul în care intervine
o eroare legată de fişierul cu baza de date,
exportaţi toate imaginile pe computer
folosind PlayMemories Home™ şi apoi
formataţi cardul de memorie cu ajutorul
camerei.
• Pentru a stabiliza funcţionarea cardului
de memorie, se recomandă să formataţi
cardul de memorie pe cameră atunci
când îl folosiţi pentru prima dată
împreună cu camera respectivă.
După ce aţi formatat cardul de memorie,
toate datele înregistrate pe cardul de
memorie vor fi şterse, fără posibilitate de
restaurare. Înainte de formatare, copiaţi
datele pe un computer sau pe un alt
dispozitiv.
• Dacă înregistraţi şi ştergeţi imagini în
mod repetat o perioadă îndelungată de
timp, fişierele de pe cardul de memorie se
pot fragmenta iar înregistrarea de filme
poate fi întreruptă pe parcurs. În acest
caz, copiaţi datele pe un computer sau
pe un alt dispozitiv şi efectuaţi [Format].
• Înainte de a porni înregistrarea, efectuaţi
o înregistrare de probă pentru a verifica
funcţionarea corectă a camerei.
• Această cameră este concepută pentru a fi
rezistentă la praf şi umezeală, însă nu este
etanşă sau rezistentă la stropiri.
Recomandare privind copiile de siguranţă
ale datelor de pe un card de memorie
Dacă opriţi camera, scoateţi acumulatorul
sau cardul de memorie sau deconectaţi
cablul USB în timp ce lampa de acces
clipeşte, datele de pe cardul de memorie
se pot deteriora. Pentru a evita pierderea
datelor, copiaţi întotdeauna (copii de
siguranţă) datele pe un alt dispozitiv.
RO
11
Înainte de utilizare
Această cameră are 2 moduri pentru
monitorizarea subiecţilor: modul monitor
care utilizează monitorul şi modul vizor
care utilizează vizorul.
Note cu privire la redare/înregistrare
Note privind utilizarea camerei
Nu se oferă nicio compensare pentru
conţinutul deteriorat sau înregistrările
nereuşite
Sony nu poate oferi nicio garanţie pentru
imposibilitatea de a realiza înregistrări
sau pierderea sau deteriorarea de imagini
înregistrate sau date audio din cauza
funcţionării necorespunzătoare a camerei
sau a suportului de înregistrare etc.
Vă recomandăm să faceţi copii de siguranţă
ale datelor importante.
Înregistrarea de imagini cu o dimensiune
APS-C compatibilă cu obiectivul cu soclu E
Această cameră este prevăzută cu un senzor
de imagini cadru întreg CMOS de 35 mm.
Cu toate acestea, dimensiunea imaginii este
configurată automat în funcţie de setarea
de dimensiune APS-C iar dimensiunea
imaginii este mai mică dacă se utilizează
o dimensiune APS-C compatibilă cu
obiectivul cu soclu E (setări implicite).
Când înregistraţi filme 4K, dimensiunea
imaginii înregistrate este blocată pe cadru
întreg. Astfel, dacă folosiţi un soclu E
compatibil cu dimensiunea APS-C,
marginile ecranului pot fi întunecate. Aveţi
grijă atunci când înregistraţi filme 4K.
Note cu privire la monitor, vizorul
electronic, obiectiv şi senzorul de imagine
• Monitorul şi vizorul electronic sunt
fabricate cu ajutorul unei tehnologii de
precizie foarte înaltă şi peste 99,99% din
pixeli sunt operaţionali în vederea
utilizării eficace. Cu toate acestea, pot
exista unele mici puncte întunecate şi/sau
luminoase (de culoare albă, roşie, albastră
sau verde) care apar în mod constant pe
monitor şi pe vizorul electronic. Aceste
puncte sunt normale în procesul de
fabricaţie şi nu afectează în niciun fel
imaginile.
• Nu ţineţi camera de monitor.
RO
12
• Atunci când folosiţi obiectivul cu zoom
electronic, aveţi grijă să nu vă prindeţi
degetele sau alte obiecte în obiectiv.
• Nu expuneţi camera la surse de lumină
puternice cum ar fi lumina soarelui.
Componentele interne se pot deteriora.
• Nu priviţi spre soare sau spre surse de
lumină puternică prin obiectivul
demontat. Acest lucru poate provoca
leziuni oculare iremediabile sau
defecţiuni.
• Nu folosiţi camera în zone cu surse
emiţătoare de unde radio puternice sau
radiaţii. Înregistrare şi redarea pot să nu
funcţioneze corect.
• Este posibil ca imaginile să apară mai
greu pe ecran în cazul utilizării într-un
mediu cu temperaturi joase. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Când porniţi camera într-un mediu cu
temperatură scăzută, este posibil ca
ecranul să se întunece temporar. După ce
camera se încălzeşte, ecranul va funcţiona
normal.
• Imaginea înregistrată poate fi diferită de
imaginea urmărită înainte de înregistrare.
Note cu privire la utilizarea obiectivelor
şi accesoriilor
Este recomandat să utilizaţi obiective/
accesorii Sony compatibile cu
caracteristicile acestei camere. Utilizarea
acestei camere împreună cu produse
provenite de la alţi producători poate
reduce performanţele camerei sau poate
provoca accidente sau defectarea camerei.
Sony nu îşi asumă nicio răspundere pentru
astfel de accidente sau defecţiuni.
Note privind utilizarea camerei
Note cu privire la talpa pentru interfaţă
multiplă
Note cu privire la înregistrarea de imagini
cu ajutorul vizorului
Această cameră este prevăzută cu un vizor
Organic Electro-Luminescence cu rezoluţie
înaltă şi contrast puternic. Vizorul permite
un unghi de vizionare mare şi confort de
vizualizare la distanţă. Această cameră este
concepută cu un vizor de vizionare uşoară
prin echilibrarea corespunzătoare
a diferitelor elemente.
• Imaginea poate fi uşor distorsionată în
colţurile vizorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă doriţi să verificaţi în
detaliu întreaga compoziţie a imaginii,
puteţi folosi şi monitorul.
• Dacă mişcaţi camera în timp că vă uitaţi
în vizor sau vă mişcaţi ochii, imaginea
din vizor poate fi distorsionată sau
culoarea imaginii se poate modifica.
Aceasta este o caracteristică
a obiectivului sau a dispozitivului
de afişaj şi nu reprezintă o defecţiune.
Atunci când înregistraţi o imagine,
vă recomandăm să priviţi în zona
centrală a vizorului.
Note cu privire la înregistrarea pe perioade
îndelungate sau înregistrarea de filme 4K
• În funcţie de temperatura camerei şi
a bateriei, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau alimentarea poate
fi întreruptă automat pentru a proteja
camera.
Înainte de întreruperea alimentării, pe
ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi mai
putea înregistra filme. În acest caz, lăsaţi
alimentarea oprită şi aşteptaţi până când
scade temperatura camerei şi a bateriei.
Dacă porniţi alimentarea înainte de
răcirea suficientă a camerei şi a bateriei,
este posibil ca alimentarea să fie
întreruptă din nou sau să nu puteţi
înregistra filme.
• În cazul unor temperaturi ridicate ale
mediului înconjurător, temperatura
camerei creşte rapid.
• Dacă temperatura camerei creşte,
calitatea imaginii se poate deteriora.
Este recomandat să aşteptaţi să scadă
temperatura camerei înainte de
a continua filmarea.
• Suprafaţa camerei se poate încălzi.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
RO
13
Înainte de utilizare
• Atunci când ataşaţi sau detaşaţi accesorii,
precum un bliţ extern, la talpa pentru
interfaţă multiplă, comutaţi mai întâi
alimentarea la OFF. Atunci când ataşaţi
accesoriile, strângeţi şuruburile până la
capăt şi asiguraţi-vă că sunt prinse bine
de cameră.
• Nu utilizaţi un bliţ extern dotat cu
terminal de sincronizare de înaltă
tensiune sau cu polaritate inversă.
Acest lucru poate provoca o defecţiune.
• La înregistrarea de imagini cu ajutorul
vizorului, puteţi resimţi simptome
precum oboseala ochilor, oboseală, rău
de mişcare sau greaţă. Este recomandat
să faceţi pauze periodice atunci când
înregistraţi cu ajutorul vizorului.
Durata necesară sau frecvenţa pauzelor
poate diferi în funcţie de persoană, astfel
că vă sfătuim să decideţi în privinţa
acestor aspecte după cum consideraţi
necesar. În cazul în care nu vă simţiţi
bine, nu folosiţi vizorul până nu vă
reveniţi şi consultaţi medicul dacă
este cazul.
Note privind utilizarea camerei
• În special în timpul înregistrării de
filme 4K, durata de înregistrare poate
fi mai scurtă în medii cu temperaturi
scăzute. Încălziţi acumulatorul sau
înlocuiţi-l cu unul nou.
Note cu privire la importul de filme XAVC S
şi AVCHD pe un computer
Când importaţi filme XAVC S sau filme
AVCHD pe computer, descărcaţi şi folosiţi
software-ul PlayMemories Home de pe
următorul site web:
http://www.sony.net/pm/
Note cu privire la redarea de filme pe alte
dispozitive
• Este posibil ca filmele înregistrate cu
această cameră să nu fie redate corect pe
alte dispozitive. De asemenea, este posibil
ca filmele înregistrate cu alte dispozitive
să nu fie redate corect pe această cameră.
• Discurile create cu filme AVCHD
înregistrate cu această cameră pot fi
redate doar pe dispozitive compatibile
cu AVCHD. DVD playerele sau DVD
recorderele nu pot reda discurile create
cu filme AVCHD, deoarece nu sunt
compatibile cu formatul AVCHD.
De asemenea, este posibil ca DVD
playerele sau DVD recorderele să nu
poată scoate discurile HD înregistrate
în format AVCHD.
• Filmele înregistrate în format 1080 60p/
1080 50p pot fi redate doar pe
dispozitivele care acceptă 1080 60p/
1080 50p.
• Filmele înregistrate în format XAVC S
pot fi redate doar pe dispozitivele care
acceptă XAVC S.
RO
14
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
• Programele de televiziune, filmele,
casetele video şi alte materiale similare
pot fi protejate cu drepturi de autor.
Înregistrarea neautorizată a acestor
materiale poate reprezenta o încălcare
a prevederilor legislaţiei cu privire la
drepturile de autor.
• Pentru a preveni utilizarea ilegală
a [Info drepturi autor], lăsaţi [Setare
nume fotograf] şi [Set. deţin. dr. autor]
goale atunci când împrumutaţi sau
transferaţi camera.
• Sony nu îşi asumă nicio responsabilitate
pentru probleme sau daune provocate
de utilizarea neautorizată a [Info drepturi
autor].
Imaginile utilizate în acest manual
Fotografiile folosite pentru exemplificarea
de imagini în acest manual sunt imagini
reproduse, nu sunt imagini reale realizate
cu această cameră.
Cu privire la specificaţiile de date din acest
manual
Datele referitoare la performanţă şi
specificaţiile sunt în conformitate cu
următoarele condiţii, cu excepţia celor
descrise în acest manual: la o temperatură
ambientală normală de 25 °C şi dacă se
utilizează un acumulator care a fost
încărcat complet, până s-a stins lampa
de încărcare.
Dezactivarea temporară a funcţiilor
de reţea fără fir (Wi-Fi şi NFC etc.)
În momentul ambarcării într-un avion etc.,
puteţi dezactiva temporar toate funcţiile
de reţea fără fir.
Selectaţi butonul MENU t
(Fără fir) t [Mod avion] t [Activat].
Dacă setaţi [Mod avion] pe [Activat],
pe ecran se va afişa un marcaj
(avion).
Note privind utilizarea camerei
Note cu privire LAN fără fir
În cazul în care camera este pierdută sau
furată, Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru pierderile sau daunele provocate de
accesarea sau utilizarea ilegală a punctului
de acces înregistrat pe cameră.
Note privind securitatea în timpul utilizării
produselor LAN fără fir
Înainte de utilizare
• Asiguraţi-vă întotdeauna că utilizaţi
o reţea LAN fără fir securizată, pentru
a evita hackingul, accesul terţilor rău
intenţionaţi sau alte vulnerabilităţi.
• Este important să setaţi caracteristicile
de securitate atunci când utilizaţi
o reţea LAN fără fir.
• Dacă apare o problemă de securitate
deoarece nu s-a adoptat nicio măsură
de siguranţă sau din cauza
circumstanţelor inevitabile din timpul
utilizării unei reţele LAN fără fir, Sony
nu îşi asumă răspunderea pentru
pierderi sau daune.
RO
15
Înainte de utilizare
Verificarea articolelor furnizate
Numărul din paranteză desemnează numărul de bucăţi.
• Cameră (1)
• Adaptor c.a. (1)
• Capac pentru corpul camerei (1)
(ataşat la cameră)
Forma adaptorului c.a. poate să difere
în funcţie de ţară/regiune.
• Încărcător de baterii BC-VW1 (1)
• Cablu de alimentare
(de la reţea) (1)* (nefurnizat
în S.U.A. şi Canada)
* Camera poate fi furnizată împreună
cu mai multe cabluri de alimentare.
Folosiţi-l pe cel potrivit pentru ţara/
regiunea dvs.
• Acumulator NP-FW50 (2)
• Cablu Micro USB (1)
• Protecţie pentru cablu (1)
Pentru modul de ataşare a protecţiei
pentru cablu la cameră, a se vedea
pagina 22.
• Capac pentru sabot (1)
(ataşat la cameră)
• Capac pentru ocular (1)
(ataşat la cameră)
• Manual de instrucţiuni (1)
(acest manual)
• Ghid pentru conexiunea
Wi-Fi/printr-o singură
atingere (NFC) (1)
Acest ghid explică funcţiile care
necesită o conexiune Wi-Fi.
• Curea de umăr (1)
Pentru modul de ataşare a curelei de
umăr la cameră, a se vedea pagina 21.
RO
16
Identificarea componentelor
Consultaţi paginile din paranteze pentru detalii despre funcţionarea
pieselor.
Faţă
Înainte de utilizare
Dacă se demontează obiectivul
E Butonul de eliberare
a obiectivului
F Microfon încorporat*1
G Iluminator AF (37)/Lampă
temporizator
H Index de montare
I Senzor de imagine*2
J Soclu
A Comutator de pornire/
declanşator
B Selector frontal
C Senzor telecomandă
D Antenă Wi-Fi (încorporată)
K Contacte*2
*1 Nu acoperiţi această parte în timpul
înregistrării de filme.
Acest lucru poate provoca zgomot
sau reducerea volumului.
*2 Nu atingeţi direct aceste piese.
RO
17
Identificarea componentelor
Spate
A Capac pentru ocular (67)
B Vizor
C Butonul MENU (35)
D Senzor pentru ochi
F Selector de reglare a dioptriei
• Reglaţi selectorul de ajustare
a dioptriei în funcţie de vederea
dvs. până când imaginea afişată
pe vizor este clară.
E Monitor (24)
• Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
G Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul C3 (Personalizat 3) (28)
Pentru vizualizare: Butonul
(Mărire) (73)
H Clapetă comutator AF/MF/AEL
I Selector posterior
RO
18
Identificarea componentelor
J Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul AF/MF (Focalizare
automată/focalizare manuală)/
butonul AEL (28)
Pentru vizualizare: Butonul
(Index imagine) (73)
K Butonul MOVIE (70)
Înainte de utilizare
L Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (33)
Pentru vizualizare: Butonul
(Trimitere la tel. int.)
• Puteţi afişa ecranul pentru
[Trimitere la tel. int.] dacă
apăsaţi acest buton.
M Rotiţă de control (31)
N Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul C4 (Personalizat 4) (28)
Pentru vizualizare: Butonul
(Ştergere) (74)
O Lampă de acces
P Butonul
(Redare) (71)
RO
19
Identificarea componentelor
Imagine de sus/laterală
A
Marcajul de poziţie
a senzorului de imagine
B Boxă
C Mufă m (microfon)
• Dacă se conectează un microfon
extern, microfonul încorporat
este dezactivat în mod automat.
Dacă microfonul extern este
alimentat prin conector,
microfonul va fi alimentat
de cameră.
D Mufă i (căşti)
E Terminal Multi/Micro USB*
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
RO
20
F Lampă de încărcare (51)
G Mufă micro HDMI
H Talpă pentru interfaţă multiplă*
• Este posibil ca unele accesorii să
nu poată fi introduse complet şi
să iasă afară din talpa pentru
interfaţă multiplă. Cu toate
acestea, dacă accesoriul atinge
partea din faţă a tălpii,
conexiunea este realizată bine.
I Selector de mod (75)
J Butonul C2 (Personalizat 2) (28)
K Butonul C1 (Personalizat 1) (28)
L Selector de compensare
a expunerii (28)
Identificarea componentelor
M Cârlige pentru cureaua de umăr
• Ataşaţi ambele capete ale curelei
de cameră.
* Pentru detalii cu privire la accesoriile
compatibile cu Multi interface shoe
şi cu terminalul Multi/Micro USB,
vizitaţi site-ul web Sony sau consultaţi
distribuitorul local Sony sau unitatea
de service Sony autorizată local.
De asemenea, puteţi utiliza accesoriile
care sunt compatibile cu Accessory
shoe.
Operaţiile realizate cu accesoriile
fabricate de alţi producători nu sunt
garantate.
(Marca N)
• Această marcă indică punctul
de atingere pentru conectarea
camerei la un telefon inteligent
cu funcţia NFC activată.
Pentru detalii cu privire la
poziţia
(marca N) pe
telefonul inteligent, consultaţi
instrucţiunile de utilizare ale
telefonului inteligent.
• NFC (Comunicare în câmp
apropiat) este un standard
internaţional pentru tehnologia
de comunicare fără fir pe rază
scurtă.
O Capac pentru card de memorie
RO
21
Înainte de utilizare
N
P Slot pentru card de memorie
Identificarea componentelor
Ataşarea protecţiei pentru cablu
Utilizaţi protecţia pentru cablu pentru
a preveni deconectarea cablului
HDMI dacă înregistraţi imagini în
timpul conexiunii prin cablul HDMI.
Deschideţi ambele capace ale mufelor
şi conectaţi un cablu HDMI la cameră.
Ataşaţi protecţia pentru cablu
conform indicaţiilor din imagine astfel
încât marginile protecţiei pentru cablu
să intre în canelura din stânga mufei
m (microfon). Fixaţi protecţia pentru
cablu cu şurubul de ataşare. Apoi fixaţi
cablul HDMI cu selectorul de fixare.
Potriviţi marginea în canelură
Şurub de ataşare
RO
22
Selector de fixare
Identificarea componentelor
Partea inferioară
Înainte de utilizare
A Slot de introducere
a bateriei (49)
B Capac pentru baterie (49)
C Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
D Butonul de blocare a capacului
Capac pentru placa de conexiune
Trebuie folosit în cazul utilizării
unui adaptor c.a. AC-PW20
(comercializat separat).
Introduceţi placa de conexiune
în compartimentul bateriei şi apoi
treceţi cablul prin capacul plăcii
de conexiune după cum se arată
mai jos.
bateriei
E Clapetă de eliberare a capacului
bateriei
• Când ataşaţi un dispozitiv de
prindere vertical (comercializat
separat), scoateţi capacul
bateriei.
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablul
atunci când închideţi capacul.
RO
23
Lista de pictograme de pe monitor
Starea monitorului este setată pe [Afişare toate info] în setările implicite.
Când schimbaţi setarea [Buton DISP] şi apăsaţi DISP de pe rotiţa de
control, ecranul va trece în modul vizor. De asemenea, puteţi afişa
histograma dacă apăsaţi DISP. Conţinutul afişat şi poziţia acestuia
au exclusiv scop ilustrativ şi pot diferi de afişajul efectiv.
Mod monitor
Pentru redare
Afişaj cu informaţii de bază
Mod vizor
Modul Mod automat sau Selectare scenă
Modul P/A/S/M/Panor. prin balans
RO
24
Afişaj histogramă
Lista de pictograme de pe monitor
A
Afişaj
Indicare
Mod de înregistrare
P P* A S M (75)
Afişaj
Indicare
120p 60p 60i
30p 24p
100p 50p 50i
25p
Rata de cadre a filmelor
Dimensiunea
imaginilor din filme
(79)
Înainte de utilizare
Capacitatea restantă
a bateriei (53)
Număr de înregistrare
(75)
Pictograme pentru
Recunoaştere scenă
Avertisment privind
bateria rămasă
Alimentare prin USB
(54)
Încărcare bliţ în curs
APS-C/Super 35mm
(42)
NO CARD Card de memorie (56)/
Încărcare (45)
Efect setare dezactiv.
(41)
Iluminator AF (37)
100
Numărul rămas de
imagini care pot fi
înregistrate
Formatul de imagine
pentru imaginile statice
(36)
12M 10M
5,1M 4,3M
3,0M 2,6M
1,3M 1,1M
Dimensiune imagini
statice (36)
RAW RAW+J
Calitate imagini statice
(36)
X.FINE
FINE STD
NFC este activat
Mod avion
Nu se înregistrează
sunetul filmelor (39)
Reducere zgomot vânt
(39)
SteadyShot activat/
dezactivat, Avertizare
cu privire la tremurul
camerei (64)
Distanţă focală
SteadyShot/Avertizare
cu privire la tremurul
camerei (64)
RO
25
Lista de pictograme de pe monitor
Afişaj
Indicare
Avertisment
supraîncălzire
B
Afişaj
Indicare
Mod acţionare (36)
Fişier bază de date plin/
Eroare fişier bază de
date
Zoom inteligent/Zoom
imagine clară/Zoom
digital
Mod bliţ (37)/Reducere
ochi roşii (37)
Mod vizualizare (72)
±0.0
Compensare bliţ (37)
Mod focalizare (37)
Zonă AF
100-0003
Număr folder - fişier
-
Protejează (45)
XAVC S 4K
XAVC S HD
AVCHD MP4
Modul de înregistrare
a filmelor
DPOF
DPOF setat
Detecţie feţe/
Declanşator zâmbet
(38)
Încadrare obiecte
automată
Mod măsurare (37)
REC video duală (36)
PC la distanţă
35mm
Distanţă focală obiectiv
AWB
Echilibru de alb
(Automat, Preset,
Auto subacvatic,
Personalizat, Temp.
culoare, Filtru culoare)
(37)
Foto silenţioasă (82)
Monit. luminozitate
Scriere informaţii
drepturi de autor (47)
120fps 100fps
Rata de cadre pentru
înregistrarea HFR (39)
Asist. afişaj gamma (45)
RO
26
7500K A5 G5
Optimizator interval D/
HDR auto (38)
Lista de pictograme de pe monitor
Afişaj
Indicare
Afişaj
Indicare
Stil creativ (38)/
Contrast, Saturaţie,
Claritate
1/250
Viteză obturator
F3.5
Valoare diafragmă
ISO400
ISO AUTO
Sensibilitate ISO (37)
+3 +3 +3
Blocare AE/
Blocare FEL
Efect imagine (38)
Înainte de utilizare
Indicator viteză
obturator
Indicator diafragmă
Histogramă
Indicator de nivel
digital
Indicator de
sensibilitate pentru
detectarea zâmbetului
Nivel audio (40)
Optimizator interval D/
HDR auto/Avertisment
imagine HDR auto
–
Profil imagine (81)
Eroare Efect imagine
Info drepturi autor
2015-1-1
10:37PM
Data înregistrării
Nivel de vârf focalizare
(40)
3/7
Număr fişier/Numărul
de imagini în modul de
vizualizare
Control REC
C
Afişaj
Zonă de măsurare
punctuală
Indicare
z AF cu blocare Ghid AF cu blocare
00:00:00:00
Cod temporal
(oră:minut:secunde:
cadru) (46)
00 00 00 00
Biţi utilizator (46)
Indicator variaţie
Compensare expunere
(37)/Măsurat manual
STBY
Standby înregistrare
filme
REC 0:12
Durată de înregistrare
filme (m:s)
z
Focalizare
RO
27
Listă de funcţii
Funcţiile care pot fi operate cu ajutorul
butoanelor/selectoarelor
Puteţi configura sau puteţi opera diferite funcţii cu ajutorul acestor
butoane/selectoare.
Pentru a afla care este poziţia butoanelor/selectoarelor, consultaţi
„Identificarea componentelor” (pagina 17).
Selector de mod (75)
Comută modurile de înregistrare de imagini.
Butonul MENU (35)
Afişează ecranul cu meniul pentru setarea elementelor
din meniu.
Butonul MOVIE (70)
Înregistrează filme.
Butonul AF/MF/butonul AEL/
butonul
Comută temporar între focalizarea automată şi
focalizarea manuală./Reglează expunerea întregului
ecran./Afişează mai multe imagini pe ecran simultan.
Butonul
Scalează ascendent o imagine atunci când vizualizaţi
imaginile.
(73)
Butonul Fn (33)/butonul
Afişează ecranul de setare pentru funcţiile setate cu
butonul Fn. Pe ecranul [Pentru vizor], comută pe
ecranul Quick Navi./În modul de redare, butonul
comută pe ecranul „Trimitere la tel. int.”.
Selectorul de compensare
a expunerii
Setează intervalul de reglare a expunerii.
Butonul
Redă imaginile.
Butonul
(71)
(74)
Butonul personalizat
RO
28
Şterge imagini.
Asociază o funcţie folosită frecvent cu butonul.
Următoarea funcţie este asociată cu fiecare buton în
setările implicite.
Butonul C1 (Personalizat 1): Echilibru de alb
Butonul C2 (Personalizat 2): Setări focalizare
C3 Buton (Personalizat 3): Mod focalizare
Butonul C4 (Personalizat 4): Nesetat
Cum folosiţi ecranul Quick Navi
Pe ecranul Quick Navi, puteţi modifica setările direct pe afişajul
cu informaţiile de înregistrare dacă modul ecranului este setat
pe [Pentru vizor] (Quick Navi).
1 Butonul MENU t
(Setări personalizate) t [Buton DISP] t
[Monitor] t [Pentru vizor] t [Enter]
pe [Pentru vizor].
3 Apăsaţi butonul Fn pentru a comuta pe ecranul Quick Navi.
În modul Mod automat sau Selectare scenă
În modul P/A/S/M/Panor. prin balans
• Conţinutul afişat şi poziţia acestuia au exclusiv scop ilustrativ şi pot diferi
de afişajul efectiv.
4 Selectaţi elementul dorit cu v/V/b/B de pe rotiţa de control.
RO
29
Listă de funcţii
2 Apăsaţi DISP de pe rotiţa de control pentru a configura modul de pe ecran
Cum folosiţi ecranul Quick Navi
5 Setaţi elementul cu ajutorul selectorului frontal.
• Unele valori de setare pot fi reglate fin dacă rotiţi selectorul posterior.
• Dacă apăsaţi în centrul rotiţei de control, veţi deschide ecranul dedicat,
folosit pentru setarea elementului selectat (pagina 31).
• Dacă apăsaţi butonul Fn încă o dată, închideţi ecranul Quick Navi şi
reveniţi la ecranul original.
Funcţii disponibile pe ecranul Quick Navi
Mod acţionare
Mod bliţ
Mod focalizare
Zonă de focalizare
Comp. expunere
ISO
Mod măsurare
Echilibru de alb
DRO/HDR auto
Stil creativ
Efect imagine
Profil imagine
Detecţie zâmbet/faţă
Format imagine
Mod automat
Calitate
Selectare scenă
Compensare bliţ
Dimens. imag.
SteadyShot
Nivel de vârf
Note
• Elementele estompate cu gri pe ecranul Quick Navi nu sunt active.
• Când folosiţi [Stil creativ] (pagina 38) sau [Profil imagine] (pagina 38), unele acţiuni
de setare pot fi realizate doar pe un ecran dedicat.
RO
30
Utilizarea camerei
Modul de utilizare a rotiţei de control
v DISP
Modifică afişajul de pe ecran.
B ISO
Sensibilitate ISO
b
/
Mod acţionare
• Fotografiere cont./Variaţie
• Temporizator
• Puteţi atribui o funcţie dorită pentru butoanele V/b/B/z şi pentru
poziţia de rotire a rotiţei de control în modul de înregistrare de imagini.
• Dacă rotiţi rotiţa de control sau apăsaţi b/B de pe rotiţa de control în
modul de redare, puteţi afişa imaginea anterioară sau următoare.
RO
31
Listă de funcţii
• Puteţi roti rotiţa de control sau puteţi apăsa săgeţile sus/jos/stânga/
dreapta de pe rotiţa de control pentru a muta cadrul de selecţie.
Apăsaţi z din centrul rotiţei de control pentru a seta elementul selectat.
În acest manual, acţiunea de apăsare pe săgeţile sus/jos/stânga/dreapta
de pe rotiţa de control este indicată de v/V/b/B.
• Funcţiile următoare sunt alocate tastelor v/b/B de pe rotiţa de control.
Utilizarea camerei
Modul de utilizare a selectorului frontal/posterior
Puteţi roti selectorul frontal sau posterior pentru a modifica setările
necesare pentru fiecare mod de înregistrare de imagini cu efect imediat.
RO
32
Selectarea unei funcţii cu ajutorul
butonului Fn (Funcţie)
Acest buton este folosit pentru a configura sau executa funcţiile utilizate
frecvent pentru înregistrarea de imagini, cu excepţia funcţiilor de pe
ecranul Quick Navi.
1 Apăsaţi DISP de pe rotiţa de control pentru a configura modul de pe ecran
la o setare diferită de [Pentru vizor].
Listă de funcţii
2 Apăsaţi butonul Fn.
3 Selectaţi elementul dorit cu v/V/b/B de pe rotiţa de control.
Pentru a vedea lista de funcţii care pot fi înregistrate şi modul de înregistrare
a acestora, consultaţi pagina 34.
4 Selectaţi setarea dorită rotind
selectorul frontal, apoi apăsaţi z
de pe rotiţa de control.
• Unele valori de setare pot fi reglate fin
dacă rotiţi selectorul posterior.
RO
33
Selectarea unei funcţii cu ajutorul butonului Fn (Funcţie)
Pentru a configura setările individuale de pe
un ecran dedicat
La pasul 3, selectaţi un element de setare
şi apăsaţi z de pe rotiţa de control pentru
a comuta pe ecranul dedicat al elementului
de setare. Setaţi elementele în conformitate
cu Ghidul de utilizare.
Ghid de utilizare
Funcţiile care pot fi înregistrate cu ajutorul butonului Fn (Funcţie)
Puteţi selecta funcţiile care vor fi afişate atunci când apăsaţi
butonul Fn (Funcţie).
Butonul MENU t (Setări personalizate) t [Setări meniu funcţii] t
Atribuiţi funcţia poziţiei dorite.
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului Fn sunt următoarele:
Mod acţionare
Temp. în timpul var.
Mod bliţ
Compensare bliţ
Mod focalizare
Zonă de focalizare
Comp. expunere
ISO
V ob min ISO AUTO
Mod măsurare
Echilibru de alb
DRO/HDR auto
Stil creativ
Mod înregistrare
Efect imagine
Profil imagine
Centrare AF cu bloc.
Detecţie zâmbet/faţă
Efect piele fină
Încadrare auto ob.
Format imagine
Calitate
Dimens. imag.
SteadyShot
Ajustare SteadyShot
Dist. focală SteadyS.
Haşură
Caroiaj
Afiş. niv. audio
Nivel de vârf
Culoare de vârf
Asist. afişaj gamma
Nesetat
Foto silenţioasă
RO
34
Nivel înreg. audio
Afişare marcaj
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul
butonului MENU
Puteţi configura setările de bază ale camerei în general sau puteţi executa
funcţiile, cum ar fi înregistrarea, redarea de imagini sau alte operaţii.
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa ecranul de meniu.
2 Selectaţi elementul de setare dorit cu
Listă de funcţii
ajutorul v/V/b/B de pe rotiţa de control
sau prin rotirea rotiţei de control şi apoi
apăsaţi z din centrul rotiţei de control.
• Selectaţi o pictogramă din partea de sus
a ecranului şi apăsaţi b/B de pe rotiţa
de control pentru a trece la un alt element
din MENU.
3 Selectaţi valoarea de setare şi apăsaţi z pentru confirmare.
Pentru a afişa Meniul fragment
Vă permite să selectaţi dacă se va afişa întotdeauna primul ecran din meniu
atunci când apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU t
(Setare) t [Meniu fragment] t [Activat]
RO
35
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
(Setări fotografiere)
Dimens. imag.
Selectează dimensiunea imaginilor statice.
(L: 12M/M: 5,1M/S: 3,0M (3:2)
L: 10M/M: 4,3M/S: 2,6M (16:9)
L: 5,1M/M: 3,0M/S: 1,3M (dimensiune APS-C, 3:2)
L: 4,3M/M: 2,6M/S: 1,1M (dimensiune APS-C, 16:9))
Format imagine
Selectează raportul de aspect pentru imaginile statice.
(3:2/16:9)
Calitate
Stabileşte calitatea imaginii pentru imaginile statice.
(RAW/RAW & JPEG/Extra fin/Fin/Standard)
Tip fişier RAW
Selectează tipul de fişier pentru imagini RAW.
(Comprimat/Necomprimat)
Panorama: dimensiune
Selectează dimensiunea imaginilor panoramice.
(Standard/Lat)
Panorama: direcţie
Setează direcţia de înregistrare pentru imagini panoramice.
(Dreapta/Stânga/Sus/Jos)
Format fişier
Selectează formatul de fişier film.
(XAVC S 4K/XAVC S HD/AVCHD/MP4)
Setare înreg.
Selectează calitatea şi dimensiunea cadrului de film
înregistrat.
(XAVC S 4K: 30p 100M/25p 100M/30p 60M/25p 60M/
24p 100M/24p 60M
XAVC S HD: 60p 50M/50p 50M/30p 50M/25p 50M/
24p 50M/120p 100M/100p 100M/120p 60M/100p 60M
AVCHD: 60i 24M(FX)/50i 24M(FX)/60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)/60p 28M(PS)/50p 28M(PS)/24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)/24p 17M(FH)/25p 17M(FH)
MP4: 1920×1080 60p 28M/1920×1080 50p 28M/
1920×1080 30p 16M/1920×1080 25p 16M/1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M)
REC video duală
Setări HFR
Mod acţionare
RO
36
Setează dacă se înregistrează simultan un film XAVC S şi un
film MP4 sau un film AVCHD şi un film MP4.
(Activat/Dezactivat)
Stabileşte setările de înregistrare cu Viteză rid. a cadrelor.
(
Setare înreg.)
Stabileşte modul de acţionare, de exemplu pentru
fotografierea continuă.
(Fotografiere unică/Fotografiere cont./Prior. vit. înreg. cont./
Temporizator/Temporizator(cont.)/Variaţie continuă/
O singură variaţie/Variaţie echilibru alb/Variaţie DRO)
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Stabileşte fotografierea cu temporizator în modul de variaţie,
ordinea de fotografiere pentru variaţiile de expunere şi
variaţiile echilibrului de alb.
(Temp. în timpul var./Ordine variaţie exp.)
Mod bliţ
Stabileşte setările pentru bliţ.
(Bliţ dezactivat/Bliţ automat/Bliţ de umplere/
Sincronizare lentă/Sincronizare spate/Fără fir)
Compensare bliţ
Ajustează intensitatea luminii bliţului.
(între -3,0EV şi +3,0EV)
Reducere ochi roşii
Reduce efectul de ochi roşii atunci când se foloseşte bliţul.
(Activat/Dezactivat)
Mod focalizare
Selectează modul de focalizare.
(AF cadru unic/AF continuă/DMF/Focalizare manuală)
Zonă de focalizare
Selectează zona de focalizare.
(Lat/Zonă/Central/Punct flexibil/Extind. punct flexibil/
AF cu blocare)
Setări focalizare
Vă permite să focalizaţi folosind selectorul frontal, selectorul
posterior sau rotiţa de control.
Iluminator AF
Listă de funcţii
Setări variaţie exp.
Setează iluminatorul AF care asigură lumina în cazul scenelor
întunecate, pentru a facilita focalizarea.
(Automat/Dezactivat)
Comp. expunere
Compensează luminozitatea întregii imagini.
(între -5,0EV şi +5,0EV)
Pas expunere
Selectează dimensiunea paşilor pentru viteza obturatorului,
diafragmă şi expunere.
(0.5EV/0.3EV)
ISO
Setează sensibilitatea ISO.
(NR cadre multiple/ISO AUTO/ISO 50 până la ISO 409600)
V ob min ISO AUTO
Stabileşte cea mai mică viteză a obturatorului la care
sensibilitatea ISO începe să se modifice, în modul
[ISO AUTO].
(Mai mare/Rapid/Standard/Lent/Mai mică/1/8000 - 30”)
Mod măsurare
Selectează metoda de măsurare a luminozităţii.
(Multiplu/Central/Punct)
Echilibru de alb
Ajustează tonurile de culoare ale imaginilor.
(Automat/Lumina zilei/Umbră/Noros/Incandescent/
Fluor.: Alb cald/Fluor.: Alb rece/Fluor.: albă, din timpul zilei/
Fluor.: Lumina zilei/Bliţ/Auto subacvatic/Temp. c./Filtru/
Personalizat 1-3/Setare personalizată)
RO
37
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
DRO/HDR auto
Compensează automat luminozitatea şi contrastul.
(Dezactivat/Optimizator interv. D/HDR auto)
Stil creativ
Selectează tipul de procesare a imaginii dorit. Puteţi regla,
de asemenea, contrastul, saturaţia şi claritatea.
(Standard/Intens/Neutru/Clar/Puternic/Uşor/Portret/Peisaj/
Apus/Scenă nocturnă/Frunze de toamnă/Alb - negru/Sepia/
Casetă stil1-6)
Efect imagine
Înregistrează imagini cu o textură unică pentru efectul
selectat.
(Dezactivat/Aparat foto jucărie/Culoare vie/Posterizare/
Foto retro/Cheie înaltă catif./Parţial color/
Mono contrast rid./Focal. efect catif./Pictură HDR/
Monocromatic bogat/Miniatură/Acuarelă/Ilustraţie)
Profil imagine
Modifică setări cum sunt culoarea şi tonul pentru
înregistrarea de filme.
(Dezactivat/PP1 - PP9)
Zoom
Stabileşte scala de zoom pentru Zoom imag. clară şi Zoom
digital.
Amplificator focaliz.
Măreşte imaginea înainte de înregistrare, astfel încât să puteţi
verifica focalizarea.
NR cu expunere
lungă
Stabileşte procesarea de reducere a zgomotului pentru
imaginile înregistrate cu o viteză a obturatorului de 1 secundă
sau mai mare.
(Activat/Dezactivat)
NR ISO mare
Setează procesarea cu reducerea zgomotului pentru
fotografiere cu sensibilitate ridicată.
(Normal/Nivel scăzut/Dezactivat)
Centrare AF cu bloc.
Setează funcţia de urmărire a subiectului şi focalizare
continuă atunci când se apasă butonul central pe ecranul
de înregistrare de imagini.
(Dezactivat/Activat)
Detecţie zâmbet/faţă
Selectează opţiunea de detectare a feţelor şi de ajustare
automată a diferitelor setări. Setează opţiunea de eliberare
automată a declanşatorului atunci când se detectează un
zâmbet.
(Dezactivat/Activat (înreg. feţe)/Activat/Declanşator zâmbet)
Efect piele fină
RO
38
Setează Efectul piele fină şi nivelul acestuia.
(Activat: Ridicat/Activat: Mediu/Activat: Redus/Dezactivat)
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Încadrare auto ob.
Analizează scena atunci când se capturează feţe, prim-planuri
sau subiecţi urmăriţi cu funcţia AF cu blocare şi ajustează şi
salvează automat o altă copie a imaginii, cu o compoziţie mai
impresionantă.
(Dezactivat/Automat)
Puteţi înregistra selectând Auto inteligent sau Auto superior.
(Auto inteligent/Auto superior)
Selectare scenă
Selectează setările presetate care se potrivesc diferitelor scene.
(Portret/Acţiune sport/Macro/Peisaj/Apus/Scenă nocturnă/
Crep. ap. în mână/Portret nocturn/Anti neclarit. mişc.)
Film/HFR
Selectează modul de expunere pentru a corespunde
subiectului sau efectului.
(Auto programat/Prioritate diafragmă/Prioritate declanş./
Expunere manuală)
SteadyShot
Setează SteadyShot pentru înregistrare de imagini statice sau
de filme. Reduce neclaritatea provocată de tremurul camerei
atunci când se înregistrează imagini cu camera în mână.
(Activat/Dezactivat)
Setări SteadyShot
Setează setările SteadyShot.
(Ajustare SteadyShot/Dist. focală SteadyS.)
Spaţiu colorat
Modifică intervalul de culori care pot fi reproduse.
(sRGB/AdobeRGB)
Decl. auto lent
Setează funcţia care ajustează automat viteza obturatorului
în conformitate cu luminozitatea mediului ambiant în
modul film.
(Activat/Dezactivat)
Înregistrare audio
Setează dacă se înregistrează sunetul atunci când se
înregistrează un film.
(Activat/Dezactivat)
Nivel înreg. audio
Ajustează nivelul de înregistrare audio în timpul înregistrării
filmelor.
(0 până la 31)
Cronom. ieşire audio
Setează sincronizarea ieşirii audio în timpul înregistrării
filmului.
(În direct/Sincronizare voce)
Red. zgomot vânt
Reduce zgomotul vântului în timpul înregistrării unui film.
(Activat/Dezactivat)
RO
39
Listă de funcţii
Mod automat
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Reapelare memorie
Reapelează setările pre-înregistrate în [Memorie].
(1/2/M1-M4)
Memorie
Înregistrează modurile dorite sau setările de fotografiere.
(1/2/M1-M4)
(Setări personalizate)
Haşură
Asistenţă MF
Afişează dungi pentru reglarea luminozităţii.
(Dezactivat/70 la 100/100+/Personalizat1/Personalizat2)
Afişează o imagine mărită în cazul focalizării manuale.
(Activat/Dezactivat)
Timp mărire focal.
Setează intervalul de timp în care imaginea va fi afişată în
formă mărită.
(2 sec/5 sec/Fără limită)
Caroiaj
Setează un afişaj tip caroiaj pentru a permite alinierea la un
cadru structural.
(Caroiaj reg. treimilor/Caroiaj pătrat/Caroiaj diag. + pătrat/
Dezactivat)
Afişare marcaj
Stabileşte dacă se afişează marcajul pe monitor, atunci când
se înregistrează filme.
(Activat/Dezactivat)
Setări marcaj
Setează marcajul care se afişează pe monitor, atunci când se
înregistrează filme.
(Central/Aspect/Zonă siguranţă/Cadru de ghidare)
Afiş. niv. audio
Setează Afiş. niv. audio.
(Activat/Dezactivat)
Revizuire auto
Setează revizuirea automată pentru afişarea imaginii
capturate după înregistrare.
(10 sec/5 sec/2 sec/Dezactivat)
Buton DISP
Setează tipul de informaţii care să fie afişate pe monitor sau
în vizor, prin apăsarea DISP de pe rotiţa de control.
(Monitor/Identificator)
Nivel de vârf
Sporeşte conturul intervalelor de focalizare cu o culoare
specifică în cazul focalizării manuale.
(Ridicat/Mediu/Redus/Dezactivat)
Culoare de vârf
Setează culoarea utilizată pentru funcţia de conturare.
(Roşu/Galben/Alb)
RO
40
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Ghid setări expunere
Setează ghidul afişat când setările de expunere sunt
modificate în ecranul de înregistrare.
(Dezactivat/Activat)
Afiş. viz. timp real
Stabileşte dacă sunt reflectate setări precum compensarea
expunerii pe afişajul de pe ecran.
(Efect setare activat/Efect setare dezactiv.)
Şterg. auto zonă AF
Stabileşte dacă zona de focalizare trebuie afişată tot timpul
sau dacă trebuie să dispară la scurt timp după obţinerea
focalizării.
(Activat/Dezactivat)
Setare zoom
Eye-Start AF
Stabileşte dacă se realizează focalizarea automată înainte
de a apăsa până la jumătate declanşatorul.
(Activat/Dezactivat)
Stabileşte dacă se foloseşte opţiunea Zoom imag. clară şi
Zoom digital în cazul utilizării funcţiei de zoom.
(Doar zoom optic/Act.: zoom im. clară/Activat: zoom digital)
Setează dacă se utilizează focalizarea automată atunci când
priviţi prin vizor în cazul în care este ataşat un LA-EA2/
LA-EA4 Adaptor de soclu (comercializat separat).
(Activat/Dezactivat)
FINDER/MONITOR
Setează metoda de comutare între vizor şi monitor.
(Automat/Vizor(manual)/Monitor(manual))
Declanş. f. obiectiv
Stabileşte dacă declanşatorul poate fi deschis atunci când
nu este ataşat niciun obiectiv.
(Activare/Dezactivare)
Declanşare fără card
Stabileşte dacă să fie eliberat declanşatorul atunci când
nu este introdus niciun card de memorie.
(Activare/Dezactivare)
Set. priorit. în AF-S
Setează timpul de eliberare a declanşatorului atunci când
[Mod focalizare] este setat pe [AF cadru unic] sau [DMF].
(AF/Eliberare/Accent echilibrat)
Set. priorit. în AF-C
Setează timpul de eliberare a declanşatorului atunci când
[Mod focalizare] este setat pe [AF continuă].
(AF/Eliberare/Accent echilibrat)
AF cu declanşator
Stabileşte dacă se realizează AF atunci când se apasă
declanşatorul până la jumătate. Acest lucru este util atunci
când doriţi să reglaţi focalizarea şi expunerea separat.
(Activat/Dezactivat)
RO
41
Listă de funcţii
Pre-AF
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
AEL cu declanşator
Stabileşte dacă se reglează expunerea atunci când apăsaţi
declanşatorul jumătate de cursă. Acest lucru este util atunci
când doriţi să reglaţi focalizarea şi expunerea separat.
(Automat/Activat/Dezactivat)
Foto silenţioasă
Înregistrează imagini fără ca declanşatorul să emită vreun
sunet.
(Activat/Dezactivat)
Decl. el. perdea faţă
Setează dacă se utilizează funcţia electronică Obtur. perdea
faţă.
(Activat/Dezactivat)
Ext. imag. auto sup.
Stabileşte dacă se salvează toate imaginile care au fost
înregistrate continuu în [Auto superior].
(Automat/Dezactivat)
Setare comp. exp.
Setează dacă se reflectă valoarea compensării expunerii la
compensarea bliţului.
(Ambiental&bliţ/Doar ambiental)
Resetare compen. EV
Setează dacă se reţine valoarea expunerii setată fără utilizarea
selectorului de expunere, sau se resetează valoarea expunerii
la 0 când opriţi camera.
(Menţinere/Resetare)
Înregistrare feţe
Înregistrează sau modifică persoana căreia i se acordă
prioritate la focalizare.
(Înregistrare nouă/Schimbare ordine/Ştergere/Ştergere toate)
APS-C/Super 35mm
Setează dacă se înregistrează cu dimensiune echivalentă
APS­C pentru imagini statice şi echivalentă Super 35 mm
pentru filme.
(Activat/Automat/Dezactivat)
Ajustare fină AF
Vă permite să efectuaţi reglaje fine privind poziţia de
focalizare atunci când este ataşat un LA-EA2/LA-EA4
Adaptor de soclu (comercializat separat).
(Setare ajustare AF/cantitate/Eliminare)
Compensare obiectiv
Compensează distorsiunea de pe ecran, provocată de
obiectivul ataşat.
(Comp. haşurare/Comp. aber. crom./Comp. distorsiune)
Mod lumină video
Setează setarea de iluminare pentru lampa cu LED
HVL-LBPC (comercializat separat).
(Legătură alimentare/Legătură înregistrare/
Legătură înr.&STBY/Automat)
RO
42
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Personalizează funcţiile afişate atunci când se apasă butonul
Fn (Funcţie).
(Mod acţionare/Temp. în timpul var./Mod bliţ/Compensare
bliţ/Mod focalizare/Zonă de focalizare/Comp. expunere/ISO/
V ob min ISO AUTO/Mod măsurare/Echilibru de alb/ DRO/
HDR auto/Stil creativ/Mod înregistrare/Efect imagine/
Profil imagine/Centrare AF cu bloc./Detecţie zâmbet/faţă/
Efect piele fină/
Încadrare auto ob./
Dimens.
imag./
Format imagine/
Calitate/SteadyShot/
Ajustare SteadyShot/Dist. focală SteadyS./Nivel înreg. audio/
Haşură/Caroiaj/
Afişare marcaj/Afiş. niv. audio/
Nivel de vârf/Culoare de vârf/
Foto silenţioasă/
Asist. afişaj gamma/Nesetat)
Setări cheie person.
Atribuirea funcţiilor diferitelor taste vă permite să acceleraţi
operarea prin apăsarea tastelor respective.
(Rotiţă de control/Buton personalizat 1/Buton personalizat 2/
Butonul Personalizat 3/Buton personalizat 4/Buton central/
Buton stânga/Buton dreapta/Buton jos/Buton AEL/
Buton AF/MF/Buton menţinere foc.*)
* Puteţi atribui o funcţie butonului de menţinere a focalizării
de pe obiectiv.
Setare selector
Setează funcţiile selectoarelor de control frontal şi posterior
atunci când modul de expunere este setat pe M. Selectoarele
pot fi folosite pentru a regla viteza obturatorului şi diafragma.
(
SS
F/nr. /
F/nr.
SS)
Compen. Ev selector
Compensează expunerea cu selectorul frontal sau posterior.
(Dezactivat/
Selector frontal/
Selector posterior)
Rotire inel zoom
Asociază direcţia de rotaţie a obiectivului cu zoom
cu funcţiile de mărire/micşorare. Această funcţie este
disponibilă doar dacă obiectivul cu zoom electronic
este compatibil cu această funcţie.
(Stânga(W)/Dr.(T) sau Dr.(W)/Stânga(T))
Buton MOVIE
Activează sau dezactivează butonul MOVIE.
(Întotdeauna/Doar mod film)
Blocare sel./rot.
Setează dacă se dezactivează selectorul frontal, selectorul
posterior sau rotiţa de control atunci când ţineţi apăsat
butonul Fn.
(Blocare/Deblocare)
RO
43
Listă de funcţii
Setări meniu funcţii
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
(Fără fir)
Trimitere la tel. int.
Transferă imagini pentru a fi afişate pe un telefon inteligent.
(Selectare pe acest disp./Selectare pe tel. int.)
Trim. către computer
Efectuează copii de siguranţă ale imaginilor prin transferul
acestora pe un computer conectat la reţea.
Vizualiz. pe televizor
Puteţi vizualiza imaginile pe un televizor cu funcţie de reţea
activată.
O sing. ating. (NFC)
Atribuie o aplicaţie funcţiei O sing. ating. (NFC). Puteţi folosi
aplicaţia, atunci când înregistraţi, atingând un telefon
inteligent cu NFC activat de cameră.
Mod avion
Puteţi seta acest dispozitiv să nu comunice în regim fără fir.
(Activat/Dezactivat)
Împingere WPS
Puteţi înregistra cu uşurinţă punctul de acces pe cameră prin
apăsarea butonului Wi-Fi Protected Setup™ (WPS).
Setări punct acces
Puteţi înregistra manual punctul de acces.
Editare nume dispoz.
Puteţi modifica numele dispozitivului din Wi-Fi Direct etc.
Afişare adresă MAC
Afişează adresa MAC a camerei.
Reset. SSID/parolă
Resetează SSID şi parola conexiunii telefonului inteligent.
Setare resetare reţea
Resetaţi toate setările de reţea.
(Aplicaţie)
Vă puteţi conecta la site-ul de descărcare PlayMemories Camera Apps™
pe Internet pentru a adăuga funcţiile dorite pe camera foto.
• Această cameră este preinstalată cu o aplicaţie încorporată denumită
[Smart Remote Embedded] care vă permite să controlaţi camera
folosind telefonul dvs. inteligent. Aplicaţia pre-instalată [Smart Remote
Embedded] nu va fi ştearsă, chiar dacă selectaţi butonul MENU t
(Setare) t [Resetare setare] t [Iniţializare].
(Redare)
Ştergere
Şterge o imagine.
(Imagini multiple/Toate din acest folder/Toate de la ac. dată)
Mod vizualizare
Redă imaginile începând cu o anumită dată sau dintr-un
folder specific, indiferent dacă sunt imagini statice sau filme.
(Vizualizare dată/Viz. folder(im. statice)/
Vizualizare folder(MP4)/Vizualizare AVCHD/
Vizualizare XAVC S HD/Vizualizare XAVC S 4K)
RO
44
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Index imagine
Afişează mai multe imagini simultan.
(9 imagini/25 de imagini)
Rotire afişaj
Setează direcţia de redare a imaginii înregistrate.
(Automat/Manual/Dezactivat)
Prezen. diapozitive
Prezintă o diaporamă
(Repetare/Interval)
Rotire
Roteşte imaginea.
Mărire imagine
Măreşte imaginile redate.
Protejează imaginile.
(Imagini multiple/Toate din acest folder/Toate de la ac. dată/
Anul. toate din ac. folder/Anul. toate de la ac. dată)
Specif. imprimare
Adaugă un marcaj de comandă de imprimare pentru
o imagine statică.
(Imagini multiple/Revocare toate/Setare imprimare)
(Setare)
Luminozit. monitor
Setează luminozitatea monitorului.
(Manual/Vreme însorită)
Luminozitate vizor.
Setează luminozitatea pentru vizorul electronic.
(Automat/Manual)
Temp. culoare vizor
Setează temperatura de culoare pentru vizor..
Asist. afişaj gamma
Converteşte o imagine S-Log într-o imagine echivalentă
ITU709 şi o afişează pe vizor sau pe monitor.
(Dezactivat/Automat/S-Log2t709(800%)/
S-Log3t709(800%))
Setări volum
Setează volumul pentru redarea de filme.
Semnale audio
Setează dacă se va declanşa un semnal sonor în timpul
operaţiilor de focalizare automată sau cu temporizator.
(Activat/Dezactivat)
Setări încărcare
Setează funcţia de încărcare a camerei atunci când se foloseşte
un card Eye-Fi.
(Activat/Dezactivat)
Meniu fragment
Stabileşte dacă se afişează meniul fragmentat de fiecare dată
când apăsaţi butonul MENU.
(Activat/Dezactivat)
Ghid selector moduri
Activează sau dezactivează ghidul selectorului de mod
(explicaţia fiecărui mod de înregistrare de imagini).
(Activat/Dezactivat)
RO
45
Listă de funcţii
Protejează
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Confirmare ştergere
Setează dacă se preselectează Ştergere sau Revocare pe
ecranul Confirmare ştergere.
(„Ştergere” mai întâi /„Anulare” mai întâi)
Calitate afişaj
Setează calitatea afişajului.
(Nivel ridicat/Standard)
Timp pornire ec. en.
Setează intervalele de timp pentru comutarea automată în
modul de economisire a energiei.
(30 min/5 min/2 min/1 min/10 sec)
Selector NTSC/PAL*1
Dacă se modifică formatul de televizor al dispozitivului,
este posibilă înregistrarea într-un format de film diferit.
Mod curăţare
Porneşte modul curăţare pentru a curăţa senzorul de
imagine.
Mod demo
Activează sau dezactivează redarea demonstrativă a unui film.
(Activat/Dezactivat)
Setări TC/UB
Setează codul temporal (TC) şi bitul de utilizator (UB).
(Setare afişaj TC/UB/TC Preset/UB Preset/TC Format/
TC Run/TC Make/UB Time Rec)
Telecomandă
Setează dacă se utilizează telecomanda cu infraroşii.
(Activat/Dezactivat)
Setări HDMI
Setează setările HDMI.
(Rezoluţie HDMI/
Ieşire 24p/60p:/Afişare info HDMI/
Ieşire TC:/
Control REC/CTRL PT. HDMI)
Sel. ieşire 4K
Stabileşte cum se înregistrează şi se redau filme 4K prin
HDMI, atunci când camera este conectată la un recorder/
player extern care acceptă 4K.
(Card mem.+HDMI/Doar HDMI(30p)/Doar HDMI(25p)/
Doar HDMI(24p))
Conexiune USB
Setează metoda de conectare la USB.
(Automat/Stocare în masă/MTP/PC la distanţă)
Setare USB LUN
Sporeşte compatibilitatea prin limitarea funcţiilor conexiunii
USB. Setat pe [Multiplu] în condiţii normale şi pe
[Individual] numai atunci când conexiunea dintre cameră
şi computer sau componenta AV nu poate fi stabilită.
(Multiplu/Individual)
Alimentare prin USB
Setează dacă se alimentează prin conexiunea USB atunci când
camera este conectată la un computer sau la un dispozitiv
USB cu un cablu micro USB.
(Activat/Dezactivat)
Limbă
Selectează limba.
RO
46
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul butonului MENU
Setează data şi ora şi ora de vară.
Setare zonă
Setează locul de utilizare.
Info drepturi autor
Setează informaţii privind drepturile de autor pentru
imaginile statice.
(Sc. Info dr. autor/Setare nume fotograf/Set. deţin. dr. autor/
Afiş. info drepturi autor)
Format
Formatează cardul de memorie.
Număr fişier
Stabileşte metoda folosită pentru a aloca numere de fişiere
unor imagini statice şi filme.
(Serie/Resetare)
Selectare folder REC
Modifică folderul selectat pentru stocarea imaginilor statice şi
a filmelor (MP4).
Folder nou
Creează un nou folder pentru stocarea imaginilor statice şi
a filmelor (MP4).
Nume folder
Setează formatul de folder pentru imagini statice..
(Format standard/Format dată)
Recuperare BD im.
Recuperează fişierul cu baza de date de imagini şi permite
înregistrarea şi redarea.
Info suport afişare
Afişează timpul de înregistrare rămas pentru filme şi
numărul de imagini statice care pot fi înregistrate pe cardul
de memorie.
Versiune
Afişează versiunea software-ului camerei.
Logo omologare*2
Logo-ul de omologare poate fi afişat pe cameră.
Resetare setare
Restaurează setările la valorile implicite. Selectaţi
[Iniţializare] pentru a restaura toate setările la valorile
implicite.
(Iniţializare/ Resetare setări aparat foto)
*1 În cazul în care comutaţi acest element, va fi nevoie să formataţi cardul de
memorie la o setare compatibilă cu sistemul PAL, respectiv NTSC. De asemenea,
reţineţi că este posibil să nu puteţi reda filme înregistrate cu sistemul NTSC pe un
televizor cu sistem PAL.
*2 Doar pentru modelele din străinătate.
RO
47
Listă de funcţii
Setare dată/oră
Utilizarea Ghidului integrat în aparat
Puteţi utiliza [Setări cheie person.] pentru a aloca Ghidul integrat butonului
preferat.
Ghidul integrat conţine explicaţii referitoare la funcţiile sau setările din
meniul curent selectat.
Butonul MENU t
(Setări personalizate) t [Setări cheie person.] t
Selectaţi butonul dorit alocat funcţiei. t [Ghid integrat în ap.]
Apăsaţi butonul MENU şi folosiţi rotiţa de control pentru a selecta un element
din MENU despre care doriţi mai multe informaţii şi apoi apăsaţi butonul căruia
îi este alocat [Ghid integrat în ap.].
RO
48
Pregătirea camerei
Încărcarea acumulatorului
Înainte de prima utilizare a camerei, nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul
NP-FW50 (furnizat).
Acumulatorul InfoLITHIUM™ poate fi încărcat chiar dacă nu s-a descărcat
complet.
Poate fi utilizat şi în cazul în care nu a fost încărcat complet.
Acumulatorul încărcat se descarcă progresiv, chiar dacă nu este folosit.
Pentru a evita situaţiile în care rataţi o oportunitate de înregistrare de
imagini, încărcaţi acumulatorul din nou înainte de înregistrarea imaginilor.
Încărcarea acumulatorului cu ajutorul încărcătorului de baterii
Pregătirea camerei
1 Introduceţi acumulatorul în
încărcătorul de baterii.
• Împingeţi acumulatorul până se aude
un declic.
2 Conectaţi încărcătorul de baterii la priza
de perete (mufa de perete).
• Lampa CHARGE se aprinde cu
culoarea portocaliu atunci când
începe încărcarea.
• Lampa CHARGE se stinge după
finalizarea încărcării.
• Dacă lampa CHARGE se aprinde şi
apoi se stinge imediat, acumulatorul
este încărcat complet.
• Pentru ţări/regiuni diferite de SUA şi
Canada, conectaţi cablul de alimentare
la încărcătorul de baterii, apoi conectaţi
încărcătorul de baterii la priza de perete
(mufa de perete).
Lampă CHARGE
RO
49
Încărcarea acumulatorului
Încărcarea acumulatorului cu ajutorul adaptorului c.a.
1 Setaţi comutatorul ON/OFF (Alimentare)
pe OFF.
2 Glisaţi clapeta pentru a deschide
capacul.
3 Introduceţi acumulatorul complet,
folosind vârful bateriei pentru a apăsa
clapeta de blocare.
4 Închideţi capacul.
RO
50
Clapetă de blocare
Încărcarea acumulatorului
5 Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat) folosind cablul micro USB
(furnizat) şi apoi conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa de perete).
Pregătirea camerei
Lampa de încărcare se aprinde cu
culoarea portocaliu şi procesul de
încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării
bateriei.
• Dacă lampa de încărcare se aprinde şi
apoi se stinge imediat, acumulatorul
este încărcat complet.
• Dacă lampa de încărcare clipeşte
şi încărcarea nu a fost finalizată,
scoateţi şi reintroduceţi
acumulatorul.
• Pentru ţări/regiuni diferite de SUA
şi Canada, conectaţi cablul de
alimentare la adaptorul c.a., apoi
conectaţi adaptorul c.a. la priza de
perete (mufa de perete).
Lampă de încărcare
Aprinsă: încărcare
Stinsă: încărcarea s-a încheiat
Clipeşte:
Eroare de încărcare sau încărcare întreruptă
temporar deoarece temperatura camerei nu
se încadrează într-un interval corespunzător
RO
51
Încărcarea acumulatorului
Note
• Dacă lampa de încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul c.a. este conectat
la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă că încărcarea este oprită
temporar deoarece temperatura nu se încadrează în intervalul recomandat.
Când temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcarea este reluată. Este
recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale între 10 °C şi 30 °C.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) sau încărcătorul de baterii (furnizat) la cea mai
apropiată priză de perete (mufă de perete). În cazul în care intervin probleme de
funcţionare în timpul utilizării adaptorului c.a. sau a încărcătorului de baterii,
deconectaţi conectorul de la priza de perete (mufa de perete) imediat pentru
a­l decupla de la sursa de alimentare.
• Înainte de prima utilizare a camerei sau în cazul în care acumulatorul nu a fost
utilizat o perioadă îndelungată de timp, este posibil ca lampa de încărcare/lampa
CHARGE să clipească rapid la prima încărcare a bateriei. În astfel de situaţii,
scoateţi acumulatorul din cameră şi reintroduceţi-l pentru reîncărcare.
• Nu încărcaţi bateria continuu sau în mod repetat fără a o utiliza dacă aceasta
este deja complet sau aproape complet încărcată. Acest lucru poate determina
deteriorarea performanţei bateriei.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony, cablul
micro USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
Timp de încărcare (completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 150 min. dacă se foloseşte
adaptorul c.a. (furnizat) şi de aproximativ 250 min. dacă se foloseşte
încărcătorul de baterii (furnizat).
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate
dura mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
RO
52
Încărcarea acumulatorului
Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer
cu ajutorul cablului micro USB. Conectaţi camera la computer cu camera
oprită.
Verificarea capacităţii restante a bateriei
Pe ecran apare un indicator pentru nivelul restant al bateriei.
Nivel ridicat
Nivel scăzut
Note
• Este posibil ca indicatorul pentru nivelul restant să nu fie corect în anumite
circumstanţe.
RO
53
Pregătirea camerei
Note
• Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat la
o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
• Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din modul de
repaus după stabilirea conexiunii prin USB între computer şi cameră. Camera poate
provoca o defecţiune. Înainte de pornirea/oprirea sau repornirea computerului sau
scoaterea computerului din modul de repaus, deconectaţi camera de la computer.
• Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat sau
modificat.
Încărcarea acumulatorului
Alimentarea de la o priză de perete (mufă de perete)
Puteţi folosi camera în timp ce aceasta este alimentată de la o priză de
perete (mufă de perete), cu ajutorul adaptorului c.a. (furnizat).
1 Introduceţi acumulatorul în cameră (pagina 50).
2 Conectaţi camera la o priză de perete (mufă de perete) cu ajutorul cablului
micro USB (furnizat) şi al adaptorului c.a. (furnizat).
Note
• Camera nu se activează dacă nu mai are deloc energie în baterie. Introduceţi un
acumulator suficient de încărcat în cameră.
• Dacă utilizaţi camera în timp ce aceasta este alimentată de la o priză de perete,
asiguraţi-vă că pe monitor se afişează pictograma (
).
• Nu scoateţi acumulatorul în timpul alimentării de la o priză de perete. Dacă scoateţi
acumulatorul, camera se va opri.
• Nu scoateţi niciodată acumulatorul cât timp lampa de acces (pagina 19) este aprinsă.
Datele de pe cardul de memorie ar putea fi deteriorate.
• Cât timp alimentarea este pornită, acumulatorul nu se încarcă, în ciuda conectării
camerei la adaptorul c.a.
• În anumite condiţii, este posibil să se alimenteze energie şi de la baterie, chiar dacă
utilizaţi adaptorul c.a.
• Nu decuplaţi cablul micro USB în timpul alimentării printr-o conexiune USB.
Opriţi camera înainte de a decupla cablul micro USB.
• Cât timp camera este alimentată de la conexiunea USB, temperatura din interiorul
camerei poate creşte, scurtând durata disponibilă de înregistrare continuă.
• Dacă folosiţi un încărcător mobil ca sursă de alimentare, asiguraţi-vă că acesta este
complet încărcat înainte de utilizare. De asemenea, urmăriţi capacitatea restantă
a încărcătorului mobil în timpul utilizării.
RO
54
Încărcarea acumulatorului
Pentru a scoate acumulatorul
Opriţi camera. Glisaţi clapeta de blocare
după ce v-aţi asigurat că lampa de acces
(pagina 19) s-a stins şi scoateţi
acumulatorul.
Aveţi grijă să nu vă scape acumulatorul
pe jos.
Clapetă de blocare
Pregătirea camerei
RO
55
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
1 Glisaţi capacul pentru cardul de
memorie pentru a-l deschide.
2 Introduceţi cardul de memorie.
• Cu colţul teşit orientat conform
ilustraţiei, introduceţi cardul de
memorie până când se aude un declic.
Asiguraţi-vă că colţul teşit este
orientat corect.
3 Închideţi capacul.
Pentru a scoate cardul de memorie
Asiguraţi-vă că lampa de acces (pagina 19) nu este aprinsă după care
împingeţi cardul de memorie o dată spre interior.
RO
56
Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)
Formatarea cardului de memorie
Dacă folosiţi un card de memorie cu această cameră pentru prima dată,
este recomandat să formataţi (să iniţializaţi) cardul cu ajutorul camerei,
pentru o performanţă mai stabilă a cardului de memorie.
• Formatarea şterge definitiv toate datele de pe cardul de memorie, fără
posibilitate de recuperare. Salvaţi datele valoroase pe un computer etc.
• Pentru a realiza formatarea, selectaţi butonul MENU t
(Setare) t
[Format].
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Card de memorie
Memory Stick PRO Duo
Pentru
imagini
statice
Pentru filme
MP4
AVCHD
(numai Mark2) (numai Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick Micro™ (M2)
Card de memorie SD
Card de memorie microSD
(numai Mark2) (numai Mark2)
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
*1
Card de memorie microSDHC
Card de memorie microSDXC
—
—
Card de memorie SDHC
Card de memorie SDXC
XAVC S
—
—
*2
—
*2
*1 Clasă de viteză SD 4:
sau mai rapid sau clasă de viteză UHS 1:
sau
mai rapid
*2 Cardurile de memorie care îndeplinesc toate următoarele condiţii:
– Capacitate de 64 GB sau mai mult;
– Clasă de viteză SD 10:
, sau clasă de viteză UHS 1:
sau mai mare
Când se înregistrează la 100 Mbps sau mai mult, este obligatorie clasa de viteză
UHS 3:
.
RO
57
Pregătirea camerei
Puteţi folosi următoarele tipuri de carduri de memorie împreună cu această
cameră. Cu toate acestea, nu se garantează funcţionarea corespunzătoare
pentru toate tipurile de card de memorie.
Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)
• Pentru detalii privind numărul de imagini statice şi durata de înregistrare pentru
filme, consultaţi paginile de la 93 până la 96. Verificaţi tabelele pentru a selecta un
card de memorie de capacitatea dorită.
Note
• Nu se garantează funcţionarea corectă a tuturor cardurilor de memorie. Pentru
carduri de memorie produse de alţi producători, în afară de Sony, consultaţi-vă
cu producătorii produselor.
• Dacă folosiţi un Suport Memory Stick Micro sau carduri de memorie microSD
cu această cameră, asiguraţi-vă că folosiţi adaptorul corespunzător.
• Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate
pe computere sau dispozitive AV care nu sunt compatibile cu exFAT*. Asiguraţi-vă
în privinţa compatibilităţii dispozitivului cu exFAT înainte de conectarea acestuia
la cameră. În cazul conectării camerei la un dispozitiv incompatibil, este posibil să
apară un mesaj de solicitare pentru formatarea cardului.
Nu formataţi niciodată cardul în urma acestui mesaj de solicitare deoarece
formatarea va şterge toate datele de pe card.
* exFAT este sistemul de fişiere folosit pe cardurile de memorie SDXC.
RO
58
Ataşarea obiectivului
Setaţi comutatorul de alimentare al camerei pe OFF înainte de a ataşa sau
detaşa obiectivul.
1 Îndepărtaţi capacul corpului de
Capac frontal pentru obiectiv
pe cameră şi capacul obiectivului
posterior de pe spatele obiectivului.
Pregătirea camerei
• Când înlocuiţi obiectivul, efectuaţi
această operaţie rapid, într-un loc ferit
de praf pentru a preveni pătrunderea
prafului şi a impurităţilor în cameră.
• În timpul înregistrării de imagini,
îndepărtaţi capacul obiectivului
frontal de pe obiectiv.
Capac pentru
corpul camerei
Capac posterior pentru obiectiv
2 Montaţi obiectivul aliniind marcajele
de indice albe (indice de montare)
de pe obiectiv şi cameră.
• Ţineţi camera cu obiectivul orientat
în jos pentru a preveni pătrunderea
prafului în cameră.
Marcaje de indice albe
3 În timp ce împingeţi obiectivul uşor
către cameră, rotiţi obiectivul în sensul
acelor de ceas până când se fixează cu
un declic pe poziţia de blocare.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este drept.
RO
59
Ataşarea obiectivului
Note
• În timpul ataşării obiectivului, nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului.
• Nu bruscaţi obiectivul în timpul ataşării.
• Adaptorul de soclu (comercializat separat) este necesar dacă folosiţi un obiectiv
cu soclu A (comercializat separat). Pentru a folosi adaptorul de soclu, consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu adaptorul de soclu.
• Dacă doriţi să realizaţi imagini cu cadru întreg, folosiţi un obiectiv conceput pentru
o cameră de cadru întreg.
• În timpul transportului camerei cu obiectivul ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât
camera cât şi obiectivul.
• Nu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului pentru zoom sau reglajul
de focalizare.
Pentru a demonta obiectivul
1 Apăsaţi butonul de eliberare
a obiectivului până la capăt şi rotiţi
obiectivul în sens opus acelor de ceas
până când se opreşte.
Butonul de eliberare a obiectivului
2 Ataşaţi capacul frontal şi cel posterior al
obiectivului şi capacul corpului camerei.
• Înainte de ataşarea acestora, îndepărtaţi
praful depus pe ele.
Note cu privire la schimbarea obiectivului
Când schimbaţi obiectivul, dacă în cameră pătrund praf sau impurităţi şi se
depun pe suprafaţa senzorului de imagine (partea care converteşte lumina
în semnal electric), acestea pot apărea sub forma unor puncte întunecate pe
imagine, în funcţie de mediul de realizare a imaginilor.
Trebuie să efectuaţi întotdeauna operaţia de ataşare/demontare
a obiectivului rapid, într-un loc ferit de praf.
RO
60
Ataşarea obiectivului
Obiective compatibile
Obiectivele compatibile cu această cameră sunt:
Obiectiv
Obiectiv cu
soclu A
Compatibilitate cu camera
Obiectiv compatibil cu
formatul 35 mm cadru
întreg
Obiectiv dedicat cu
dimensiune APS-C
Obiectiv cu
soclu E
(Este nevoie de Adaptor de soclu A
(comercializat separat) compatibil
cu formatul cu cadru întreg)
*
(Este nevoie de Adaptor de soclu A
(comercializat separat))
Obiectiv dedicat cu
dimensiune APS-C
Pregătirea camerei
Obiectiv compatibil cu
formatul 35 mm cadru
întreg
*
* Imaginile vor fi înregistrate cu dimensiune APS-C. Unghiul de vizualizare va fi
de aproximativ 1,5 ori distanţa focală indicată pe obiectiv. (De exemplu, unghiul
de vizualizare va fi 75 mm dacă se ataşează un obiectiv de 50 mm).
RO
61
Setarea limbii şi a ceasului
Atunci când porniţi camera pentru prima dată sau după iniţializarea
funcţiilor, se va afişa ecranul de setare a limbii, datei şi orei.
1 Setaţi comutatorul de alimentare pe ON
pentru a porni camera.
Se va afişa un ecran unde veţi putea seta
limba pentru monitor.
• Pentru a opri camera, setaţi
comutatorul de alimentare pe OFF.
2 Selectaţi o limbă dorită, după care
apăsaţi z pe rotiţa de control.
Apare ecranul de setare a datei şi orei.
3 Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe ecran şi apoi apăsaţi z.
4 Selectaţi o locaţie geografică dorită şi apăsaţi z.
5 Apăsaţi v/V de pe rotiţa de control sau selectaţi un element de setare
rotind rotiţa de control, după care apăsaţi z.
6 Apăsaţi v/V/b/B, sau selectaţi o setare dorită cu ajutorul rotiţei de
control, apoi apăsaţi z.
7 Repetaţi paşii 5 şi 6 pentru a seta alte elemente, după care selectaţi [Enter]
şi apăsaţi z pe rotiţa de control.
RO
62
Setarea limbii şi a ceasului
Pentru a revoca operaţia de setare a datei şi orei
Apăsaţi butonul MENU.
Verificarea sau resetarea datei/orei şi a regiunii
Ecranul de setare a datei şi orei apare automat atunci când se porneşte
alimentarea pentru prima dată sau dacă s-a descărcat bateria de rezervă
a acumulatorului intern. Pentru a reseta data şi ora, utilizaţi meniul.
Butonul MENU t
(Setare) t
[Setare dată/oră] sau [Setare zonă]
Pregătirea camerei
Butonul MENU
Note
• Această cameră nu are funcţia de suprapunere a datei pe o imagine. Puteţi
suprapune data şi salva sau imprima imaginea cu ajutorul PlayMemories Home
(Doar pentru Windows) (pagina 89).
Menţinerea setării pentru dată/oră şi regiune
Această cameră este prevăzută cu o baterie reîncărcabilă internă pentru
menţinerea setărilor pentru dată şi oră şi a altor setări indiferent dacă
alimentarea este pornită sau oprită sau dacă bateria este instalată sau nu.
RO
63
Înregistrarea unei imagini clare fără tremur
al camerei
„Tremurul camerei” se referă la mişcarea nedorită a camerei după apăsarea
declanşatorului care are ca rezultat imagini neclare.
Pentru a reduce tremurul camerei, urmaţi instrucţiunile de mai jos.
Indicator de avertizare cu privire la tremurul camerei
În situaţiile în care se detectează tremurul
camerei, indicatorul
(Avertizare
cu privire la tremurul camerei) clipeşte.
În astfel de situaţii, este recomandată
utilizarea unui trepied sau a bliţului.
Indicatorul
(Avertizare
cu privire la tremurul camerei)
Note
• Indicatorul de avertizare privind tremurul camerei nu se declanşează în următoarele
situaţii:
– Modul de expunere este setat pe M/S sau în timpul înregistrării de filme.
Utilizarea funcţiei SteadyShot
Această funcţie vă permite să înregistraţi cu o compensare optimă
a tremurului camerei pentru obiectivul folosit.
1 Butonul MENU t
(Setări fotografiere) t [SteadyShot] t [Activat]
2 [Setări SteadyShot] t [Ajustare SteadyShot] t Selectaţi setarea dorită.
RO
64
Înregistrarea unei imagini clare fără tremur al camerei
Automat
Analizează informaţiile primite de la obiectiv şi compensează
automat tremurul camerei.
Manual
Compensează tremurul camerei folosind distanţa focală
setată cu [Dist. focală SteadyS.] (8mm – 1000mm).
• Setaţi distanţa focală a obiectivului pentru înregistrarea
de imagini.
RO
65
Pregătirea camerei
Note
• Funcţia SteadyShot poate să nu funcţioneze optim imediat după pornirea camerei,
imediat după ce îndreptaţi camera către un subiect sau dacă aţi apăsat declanşatorul
până la capăt fără să vă opriţi la mijlocul cursei.
• Când folosiţi un trepied, dezactivaţi funcţia SteadyShot deoarece este posibil ca
SteadyShot să nu funcţioneze corect.
• În cazul în care camera nu poate obţine informaţiile legate de distanţa focală de
la obiectiv, SteadyShot nu funcţionează corect. Setaţi [Ajustare SteadyShot] pe
[Manual] şi setaţi [Dist. focală SteadyS.] în funcţie de obiectivul folosit. În acest caz,
valoarea actuală setată pentru distanţa focală SteadyShot va fi afişată lângă
.
• Dacă folosiţi un obiectiv SEL16F28 (comercializat separat) cu teleconvertor etc.,
setaţi [Ajustare SteadyShot] pe [Manual] şi setaţi distanţa focală.
• În cazul în care comutaţi [SteadyShot] [Activat]/[Dezactivat], setarea se va modifica
simultan atât pe corpul camerei cât şi pe obiectiv.
• Dacă se ataşează un obiectiv cu comutator SteadyShot, setările pot fi modificate
prin simpla operare a comutatorului de pe obiectiv. Nu puteţi modifica setările
de pe cameră.
Înregistrarea unei imagini clare fără tremur al camerei
Cum se ţine corect aparatul foto
Stabilizaţi partea superioară a corpului şi găsiţi o poziţie care să împiedice
mişcarea camerei.
Mod vizor
Mod vizor
(poziţie verticală)
Mod monitor
Punctul 1
Cu o mână ţineţi dispozitivul de prindere al camerei iar cu cealaltă susţineţi
obiectivul.
Punctul 2
Aşezaţi-vă într-o poziţie stabilă, cu picioarele depărtate la o distanţă egală
cu lăţimea umerilor.
Punctul 3
Sprijiniţi lejer coatele pe corp.
Când înregistraţi imagini din genunchi, stabilizaţi partea superioară
a corpului aşezând coatele pe genunchi.
RO
66
Detaşarea capacului pentru ocular
Când ataşaţi Identificatorul de unghi FDA-A1AM (comercializat separat)
la cameră, detaşaţi capacul pentru ocular.
Introduceţi degetele sub capacul pentru
ocular şi glisaţi-l în sus.
Pregătirea camerei
Note
• Dacă se ataşează un Identificator de unghi FDA-A1AM (comercializat separat)
la cameră, comutaţi afişajul între vizor şi monitor, selectând [Vizor(manual)]
sau [Monitor(manual)] din [FINDER/MONITOR] în
(Setări personalizate).
RO
67
Înregistrarea şi vizualizarea imaginilor
Înregistrarea de imagini statice
În [Mod automat], camera analizează subiectul şi vă permite să înregistraţi
imagini cu setările corespunzătoare.
1 Setaţi comutatorul de alimentare pe ON pentru a porni camera.
2 Setaţi selectorul de mod
la
(Mod automat).
• Rotiţi selectorul de mod în timp
ce apăsaţi butonul de deblocare
a selectorului de mod din centrul
selectorului de mod.
3 Priviţi prin vizor şi ţineţi camera.
4 Stabiliţi dimensiunea subiectului.
Când se utilizează un obiectiv cu clapetă
de zoom:
Mişcaţi clapeta de zoom.
Când folosiţi un obiectiv cu inel de zoom:
Rotiţi inelul de zoom.
• Zoomul optic nu este disponibil dacă
se montează un obiectiv cu distanţă
focală fixă.
• Dacă se depăşeşte intervalul de zoom
al zoomului optic atunci când se
montează un obiectiv cu zoom
electronic, camera comută automat
pe o altă funcţie de zoom decât
zoomul optic.
RO
68
Inel de zoom
Înregistrarea de imagini statice
5 Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă
în jos pentru focalizare.
• Când imaginea este focalizată,
indicatorul z se aprinde.
6 Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru a captura imaginea.
• Dacă [Încadrare auto ob.] este setat la [Automat], atunci când se
fotografiază portrete, prim-planuri (macro) sau subiecţi urmăriţi cu
Lock­on AF, camera analizează scena şi ajustează automat imaginea
capturată într-o compoziţie corespunzătoare. Vor fi salvate atât imaginile
originale cât şi cele ajustate.
Înregistrarea şi vizualizarea imaginilor
RO
69
Înregistrarea filmelor
1 Apăsaţi butonul MOVIE pentru a începe
înregistrarea.
• Deoarece [Buton MOVIE] este setat
pe [Întotdeauna] în setarea implicită,
înregistrarea de filme poate fi pornită în
orice mod de înregistrare de imagini.
Butonul MOVIE
2 Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
Note
• Dacă ataşaţi un obiectiv dedicat pentru dimensiunea APS-C, marginile ecranului
pot fi întunecate. Când înregistraţi filme 4K cu această cameră, vă recomandăm
să folosiţi un obiectiv compatibil cu formatul 35 mm cadru întreg.
• Este posibil ca, în timpul înregistrării unui film, să fie înregistrat şi sunetul
de funcţionare al camerei. Puteţi dezactiva înregistrarea sunetului dacă setaţi
[Înregistrare audio] pe [Dezactivat] (pagina 39).
• Pentru a preveni înregistrarea sunetului de funcţionare a inelului de zoom în timpul
înregistrării de filme atunci când se foloseşte un zoom electronic, se recomandă
înregistrarea filmelor cu ajutorul clapetei de zoom. Atunci când mişcaţi maneta
de zoom, aşezaţi degetul uşor pe clapetă şi acţionaţi-o fără ezitări.
• Durata de înregistrare continuă a unui film este influenţată de temperatura
ambientală sau de starea camerei. Consultaţi „Note cu privire la înregistrarea
continuă de filme” (pagina 97).
• Când apare pictograma
, temperatura camerei este prea ridicată. Opriţi camera
şi aşteptaţi până când temperatura acesteia scade.
• Atunci când înregistraţi continuu o perioadă îndelungată de timp, camera se poate
încălzi. Acest lucru este normal. De asemenea, se poate afişa mesajul [Temperatură
internă ridicată. Permiteţi să se răcească.]. În astfel de situaţii, opriţi camera şi
aşteptaţi până când o puteţi folosi din nou.
• În timpul înregistrării de imagini, sunetul cârligelor pentru cureaua de umăr
(cârlige triunghiulare) ar putea fi înregistrat, în funcţie de situaţie.
RO
70
Redarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
.
Butonul
2 Selectaţi o imagine apăsând b/B de pe rotiţa de control.
Dacă apăsaţi V de pe rotiţa de control în timpul redării unui film, se va afişa
panoul de control.
Panou de control
Acţiune în timpul redării de filme
N
Redare
X
Pauză
M
Derulare rapidă înainte
m
Derulare rapidă înapoi
T
Redare cu încetinitorul înainte
t
Redare cu încetinitorul înapoi
>
Filmul următor
.
Filmul anterior
C
Avansare în cadre
c
Derulare înapoi în cadre
Setări volum
Închide panoul de comandă
Note
• Este posibil ca filmele înregistrate cu alte dispozitive să nu fie redate pe această
cameră.
RO
71
Înregistrarea şi vizualizarea imaginilor
• Pentru a reda filme, apăsaţi z de pe rotiţa de control.
Redarea imaginilor
Comutare între imagini statice şi filme
Pentru a reda imaginile statice, setaţi [Mod vizualizare] pe
[Viz. folder(im. statice)] iar pentru a reda filme, setaţi [Mod vizualizare]
pe [Vizualizare folder(MP4)], [Vizualizare AVCHD],
[Vizualizare XAVC S HD] sau [Vizualizare XAVC S 4K]. Atunci
când selectaţi [Vizualizare dată], pe ecran se vor afişa atât imagini
statice cât şi filme, sortate după dată.
Butonul MENU t
(Redare) t [Mod vizualizare] t
Selectaţi modul dorit.
RO
72
Redarea imaginilor
Funcţii de redare
Funcţiile potrivite pentru redare sunt următoarele:
Măreşte sau reduce
imaginile.
• Rotiţi rotiţa de control pentru
a mări sau a reduce o imagine.
Rotiţi selectorul frontal sau
posterior pentru a comuta pe
imaginea anterioară/următoare.
B
C
D
Înregistrarea şi vizualizarea imaginilor
A
Şterge imaginile inutile.
Comută pe ecranul
de redare.
Ecranul Index imagine
• Puteţi selecta numărul de
imagini care să fie afişate:
Butonul MENU t
(Redare) t
[Index imagine]
RO
73
Ştergerea imaginilor
După ce aţi şters o imagine, aceasta nu mai poate fi recuperată.
Trebuie să fiţi siguri că doriţi să ştergeţi imaginea înainte de a continua.
1 În timp ce este afişată imaginea
pe care doriţi să o ştergeţi, apăsaţi
butonul (Ştergere).
Butonul
(Ştergere)
2 Selectaţi [Ştergere] cu v/V de pe rotiţa de control, apoi apăsaţi z.
• Pentru a şterge mai multe imagini simultan, selectaţi butonul MENU t
(Redare) t [Ştergere].
Note
• Imaginile protejate nu pot fi şterse.
RO
74
Selectarea unui mod de înregistrare de imagini
Selectarea unui mod de înregistrare
de imagini
Rotiţi selectorul de mod în timp
ce apăsaţi butonul de deblocare
a selectorului de mod din centrul
selectorului de mod.
Aveţi la dispoziţie următoarele moduri de înregistrare de imagini.
(Mod automat)
Selectarea unui mod de înregistrare de imagini
(Auto programat)
Vă permite să capturaţi imagini statice cu setările reglate
automat.
Vă permite să capturaţi imagini cu expunerea (viteza
obturatorului şi valoarea diafragmei) reglată automat.
Celelalte setări pot fi reglate manual.
(Prioritate diafragmă) Înregistrează imagini prin reglarea diafragmei
şi modificarea intervalului de focalizare sau prin
defocalizarea fundalului.
(Prioritate declanş.)
Reglează viteza obturatorului pentru a pune în evidenţă
mişcarea subiectului.
(Expunere manuală)
Vă permite să capturaţi imagini după reglarea manuală
a expunerii (viteza obturatorului şi valoarea diafragmei)
cu ajutorul selectorului frontal şi posterior.
1/2 (Reapelare memorie)
(Selectare scenă)
Aplică setările pre-înregistrate în [Memorie] din
(Setări fotografiere).
Vă permite să înregistraţi imagini cu setările presetate
în funcţie de scenă.
(Panor. prin balans) Vă permite să capturaţi imagini panoramice prin
combinarea mai multor imagini.
(Film/HFR)
Vă permite să modificaţi modul de înregistrare pentru
înregistrarea de filme sau pentru înregistrarea de filme
cu Viteză rid. a cadrelor.
RO
75
Funcţiile disponibile pentru fiecare mod
de înregistrare
Funcţiile pe care le puteţi folosi depind de modul de înregistrare de imagini
selectat.
În tabelul de mai jos, indică faptul că funcţia este disponibilă iar – indică
faptul că funcţia nu este disponibilă.
Mod
înregistrare
Comp.
Temporizator
expunere
Fotografiere Detecţie Declanşator Încadrare
cont.
feţe
zâmbet
auto ob.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
*
–
–
*
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–*
* Dacă modul de înregistrare a imaginilor este setat pe M, puteţi regla
expunerea doar dacă [ISO] este setat pe [ISO AUTO].
RO
76
Funcţii diverse
Utilizarea funcţiilor diverse
Acest manual conţine în principal o prezentare a modului de utilizare
a camerei şi o listă de funcţii. Pentru a afla mai multe despre cameră,
consultaţi „Ghid de asistenţă” (pagina 2) unde veţi găsi instrucţiuni
detaliate cu privire la numeroasele funcţii.
Dimens. imag. (imagine statică)
Dacă dimensiunea imaginii este mai mare, vor fi reproduse mai multe
detalii în momentul imprimării imaginii pe hârtie în format mare. Dacă
dimensiunea imaginii este mai mică, pot fi înregistrate mai multe imagini.
Butonul MENU t
(Setări fotografiere) t [
Selectaţi setarea dorită.
Dacă [Format imagine] este 3:2
Dimens. imag.] t
Dacă [Format imagine] este 16:9
4240 × 2832 pixeli
L: 10M
4240 × 2384 pixeli
M: 5,1M
2768 × 1848 pixeli
M: 4,3M
2768 × 1560 pixeli
S: 3,0M
2128 × 1416 pixeli
S: 2,6M
2128 × 1200 pixeli
Funcţii diverse
L: 12M
Dacă [APS-C/Super 35mm] este setat pe [Activat]
Dacă [Format imagine] este 3:2
Dacă [Format imagine] este 16:9
L: 5,1M
2768 × 1848 pixeli
L: 4,3M
2768 × 1560 pixeli
M: 3,0M
2128 × 1416 pixeli
M: 2,6M
2128 × 1200 pixeli
S: 1,3M
1376 × 920 pixeli
S: 1,1M
1376 × 776 pixeli
Note
• Dacă [
Calitate] este setat pe [RAW] sau [RAW & JPEG], dimensiunea
imaginilor RAW va fi [L].
RO
77
Utilizarea funcţiilor diverse
Format fişier
Butonul MENU t
(Setări fotografiere) t [
Selectaţi modul dorit.
Format fişier] t
XAVC S 4K
Înregistrează filme XAVC S cu rezoluţie 4K (24p/30p/25p).
Acest format acceptă o rată de biţi mai mare decât AVCHD
sau MP4.
Audio: LPCM
XAVC S HD
Înregistrează filme XAVC S (24p/30p/25p/60p/50p/120p/100p).
Acest format acceptă rate de biţi mai mari decât AVCHD
sau MP4.
Audio: LPCM
AVCHD
Înregistrează filme AVCHD (60i/50i/24p/25p/60p/50p).
Acest format este adecvat pentru vizualizarea de filme pe un
televizor de înaltă definiţie (HD).
Audio: Dolby Digital
MP4
Înregistrează filme MP4 (AVC). Acest format este adecvat
pentru încărcările pe WEB, ataşările la e-mail etc.
Audio: AAC
Note
• În următoarele condiţii, aveţi nevoie de un card de memorie SDXC cu Clasă de
viteză UHS 3:
cu o capacitate de 64 GB sau mai mare (pagina 57).
– Dacă fotografiaţi cu [
Format fişier] setat pe [XAVC S 4K] şi [
Setare înreg.]
setat pe [30p 100M], [25p 100M] sau [24p 100M]
– Dacă fotografiaţi cu [
Format fişier] setat pe [XAVC S HD] şi [
Setare înreg.]
setat pe [120p 100M] sau [100p 100M]
• În următoarele condiţii, aveţi nevoie de un card de memorie SDXC cu Clasă de
viteză SD 10:
cu capacitate minimă de 64 GB sau de un card de memorie
SDXC cu Clasa de viteză UHS 1:
sau mai rapid, cu o capacitate de 64 GB sau mai
mare (pagina 57).
– Dacă fotografiaţi cu [
Format fişier] setat pe [XAVC S 4K] şi [
Setare înreg.]
setat pe [30p 60M], [25p 60M] sau [24p 60M]
– Dacă fotografiaţi cu [
Format fişier] setat pe [XAVC S HD] şi [
Setare înreg.]
setat la o valoare diferită de [120p 100M] sau [100p 100M]
– Dacă fotografiaţi cu [Film/HFR] setat pe
(Viteză rid. a cadrelor)
• Dacă [
Format fişier] este setat pe [XAVC S 4K], [Afişare info HDMI] este setat
temporar pe [Dezactivat].
• Dacă [
Format fişier] este setat pe [XAVC S 4K] iar camera este conectată la un
dispozitiv HDMI pentru înregistrarea de filme, imaginea nu va fi afişată pe monitor.
RO
78
Utilizarea funcţiilor diverse
• Dacă [
Format fişier] este setat pe [XAVC S 4K] iar camera este conectată la
un dispozitiv HDMI, [Detecţie zâmbet/faţă] şi [Centrare AF cu bloc.] sunt setate
temporar pe [Dezactivat].
• Dacă [
Format fişier] este setat pe [XAVC S 4K] iar [REC video duală] este setat
pe [Activat], [Detecţie zâmbet/faţă], [Centrare AF cu bloc.] şi [
Control REC]
sunt setate temporar pe [Dezactivat]. De asemenea, dacă camera este conectată
la un dispozitiv HDMI, imaginea nu este scoasă pe dispozitivul HDMI în timpul
înregistrării filmului.
• Atunci când comutaţi pe modul film sau începeţi filmarea cu [
Format fişier]
setat pe [XAVC S 4K], [APS-C/Super 35mm] este blocat pe [Dezactivat].
• Dacă ataşaţi un obiectiv dedicat pentru dimensiunea APS-C, marginile ecranului
pot fi întunecate. Când înregistraţi filme 4K cu camera, vă recomandăm să folosiţi
un obiectiv compatibil cu formatul 35 mm cadru întreg.
Setare înreg.
Dacă rata de biţi este mai mare, calitatea imaginii este şi ea mai bună.
Butonul MENU t
(Setări fotografiere) t [
Selectaţi modul dorit.
Setare înreg.] t
Dacă [
Funcţii diverse
Dacă [
Format fişier] este setat pe [XAVC S 4K]
Setare înreg.
Rată de biţi
Descriere
30p 100M/
Aprox. 100 Mbps
Înregistrează filme cu cea mai înaltă calitate
25p 100M
a imaginii la 3840 × 2160 (30p/25p).
30p 60M/
Aprox. 60 Mbps
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
25p 60M
a imaginii la 3840 × 2160 (30p/25p).
24p 100M*/ – Aprox. 100 Mbps
Înregistrează filme cu cea mai înaltă calitate
a imaginii la 3840 × 2160 (24p).
Rezultatul este o atmosferă de cinema.
24p 60M*/ –
Aprox. 60 Mbps
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
a imaginii la 3840 × 2160 (24p).
Rezultatul este o atmosferă de cinema.
Format fişier] este setat pe [XAVC S HD]
Setare înreg.
60p 50M/
50p 50M
30p 50M/
25p 50M
24p 50M*/ –
Rată de biţi
Aprox. 50 Mbps
Aprox. 50 Mbps
Aprox. 50 Mbps
Descriere
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
a imaginii la 1920 × 1080 (60p/50p).
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
a imaginii la 1920 × 1080 (30p/25p).
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
a imaginii la 1920 × 1080 (24p).
Rezultatul este o atmosferă de cinema.
RO
79
Utilizarea funcţiilor diverse
Setare înreg.
120p 100M/
100p 100M
120p 60M/
100p 60M
Dacă [
Rată de biţi
Aprox. 100 Mbps
Descriere
Efectuează înregistrări de mare viteză la
1920 × 1080 (120p/100p). Filmele pot fi
înregistrate la 120 fps/100 fps.
• Puteţi crea imagini cu încetinitorul mai
uniforme cu ajutorul unor echipamente
de editare compatibile.
Aprox. 60 Mbps
Format fişier] este setat pe [AVCHD]
Setare înreg.
Rată de biţi
Descriere
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
24 Mbps (Max.)
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
a imaginii la 1920 × 1080 (60i/50i).
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
Aprox. 17 Mbps
(medie)
Înregistrează filme cu o calitate standard
a imaginii la 1920 × 1080 (60i/50i).
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
28 Mbps (Max.)
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
a imaginii la 1920 × 1080 (60p/50p).
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24 Mbps (Max.)
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
a imaginii la 1920 × 1080 (24p/25p).
Rezultatul este o atmosferă de cinema.
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
Aprox. 17 Mbps
(medie)
Înregistrează filme cu o calitate standard
a imaginii la 1920 × 1080 (24p/25p).
Rezultatul este o atmosferă de cinema.
Dacă [
Format fişier] este setat pe [MP4]
Setare înreg.
Rată de biţi
Descriere
1920×1080
60p 28M/
50p 28M
Aprox. 28 Mbps
(medie)
Înregistrează filme cu o calitate înaltă
a imaginii de 1920 × 1080 (60p/50p).
1920×1080
30p 16M/
25p 16M
Aprox. 16 Mbps
(medie)
Înregistrează filme cu o calitate standard
a imaginii de 1920 × 1080 (30p/25p).
1280×720
30p 6M/
25p 6M
Aprox. 6 Mbps
(medie)
Înregistrează filme în fişiere de mici
dimensiuni în 1280 × 720 (30p/25p).
* Numai când [Selector NTSC/PAL] este setat pe NTSC
RO
80
Utilizarea funcţiilor diverse
Note
• Filmele înregistrate cu setarea [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)]/[60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)]/[24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] în [
Setare înreg.] sunt convertite
de PlayMemories Home pentru a crea un disc de înregistrare AVCHD. Procesul de
conversie poate dura o perioadă îndelungată: De asemenea, nu puteţi crea un disc
cu calitatea originală a imaginii. Dacă doriţi să păstraţi calitatea originală a imaginii,
stocaţi filmele pe un disc Blu-ray.
• Pentru a reda filmele 60p/50p/24p/25p pe un televizor, televizorul trebuie să fie
compatibil cu formatele 60p/50p/24p/25p. Dacă televizorul nu este compatibil cu
formatul 60p/50p/24p/25p, filmele 60p/50p/24p/25p vor fi redate în format 60i/50i.
• Dacă folosiţi următoarele funcţii, nu puteţi seta [
Setare înreg.] la [120p 100M]/
[100p 100M]/[120p 60M]/[100p 60M].
– [Auto inteligent]
– [Auto superior]
– [Selectare scenă]
• Dacă [
Format fişier] este setat pe [XAVC S HD] şi [
Setare înreg.] este setat
pe [120p 100M], [100p 100M], [120p 60M] sau [100p 60M] sau dacă [Film/HFR]
este setat pe
(Viteză rid. a cadrelor), unghiul de vizualizare va fi redus.
Funcţii diverse
Funcţii de focalizare automată
[Mod focalizare]: Puteţi selecta metoda de focalizare pentru a o corela
cu mişcarea subiectului.
Butonul MENU t
(Setări fotografiere) t [Mod focalizare] t
Selectaţi setarea dorită.
(AF cadru unic)
(AF continuă)
Produsul blochează focalizarea după finalizarea reglajului
focalizării. Utilizaţi această opţiune dacă subiectul este imobil.
Produsul focalizează continuu în timp ce declanşatorul este
apăsat jumătate de cursă în jos. Utilizaţi această opţiune dacă
subiectul este în mişcare.
RO
81
Utilizarea funcţiilor diverse
[Zonă de focalizare]: Puteţi selecta zona de focalizare. Utilizaţi această
funcţie atunci când focalizarea este problematică în modul focalizare
automată.
Butonul MENU t
(Setări fotografiere) t [Zonă de focalizare] t
Selectaţi setarea dorită.
Focalizarea se face automat pe un subiect în toate intervalele
imaginii.
(Lat)
(Zonă)
Selectaţi o zonă de pe monitor care va fi focalizată. O zonă este
formată din nouă zone de focalizare iar produsul selectează
automat o zonă de focalizare.
Focalizarea se face automat pe un subiect aflat în centrul imaginii.
(Central)
(Punct flexibil)
(Extind. punct
flexibil)
(AF cu blocare)
Vă permite să mişcaţi cadrul domeniului AF în punctul dorit
pe ecran şi să focalizaţi un subiect extrem de mic dintr-o zonă
îngustă.
Pe ecranul de înregistrare de imagini cu opţiunea Punct flexibil,
puteţi modifica dimensiunea chenarului de găsire a domeniului
AF prin rotirea rotiţei de control.
Dacă produsul nu poate focaliza pe punctul unic selectat, atunci
utilizează punctele de focalizare din jurul punctului flexibil ca
o a doua zonă de prioritate pentru a obţine focalizarea.
Atunci când declanşatorul este apăsat jumătate de cursă în jos şi
menţinut în această poziţie, produsul urmăreşte subiectul în zona
de focalizare automată selectată.
Indicaţi cu cursorul către [AF cu blocare] pe ecranul de setare
[Zonă de focalizare], apoi selectaţi zona de pornire a urmăririi
dorită cu ajutorul părţilor din stânga/dreapta ale rotiţei de control.
Puteţi muta zona de pornire a urmăririi în orice punct dorit prin
desemnarea zonei ca punct flexibil sau ca punct flexibil extins.
Foto silenţioasă
Puteţi înregistra imagini fără ca declanşatorul să emită vreun sunet.
Butonul MENU t
(Setări personalizate) t [
Selectaţi setarea dorită.
RO
82
Foto silenţioasă] t
Utilizarea funcţiilor diverse
RO
83
Funcţii diverse
Note
• Folosiţi funcţia [
Foto silenţioasă] pe propria răspundere, ţinând cont de
confidenţialitatea şi drepturile privind portretele ale subiectului.
• Chiar dacă [
Foto silenţioasă] este setat pe [Activat], camera nu va fi pe deplin
silenţioasă.
• Chiar dacă [
Foto silenţioasă] este setat pe [Activat], se va auzi sunetul diafragmei
şi sunetul de focalizare.
• Dacă înregistraţi imagini statice cu funcţia [
Foto silenţioasă] cu sensibilitate ISO
scăzută, atunci când îndreptaţi camera către o sursă de lumină foarte puternică, este
posibil ca zonele de mare intensitate de pe monitor să fie înregistrate cu tonuri mai
întunecate.
• Dacă alimentarea este oprită, este posibil ca sunetul declanşatorului să se audă din
când în când. Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
• Este posibil ca imaginea să apară distorsionată dacă se mişcă subiectul sau camera.
• Dacă înregistraţi imagini sub lumină instantanee sau pâlpâitoare, cum ar fi lumina
bliţurilor altor camere sau iluminatul fluorescent, este posibil ca în imagine să apară
un efect cu dungi.
• Dacă doriţi să dezactivaţi sunetul emis atunci când subiectul este focalizat sau
sunetul de operare al temporizatorului, setaţi [Semnale audio] pe [Dezactivat].
• Chiar dacă [
Foto silenţioasă] este setat pe [Activat], declanşatorul poate emite
sunete în următoarele situaţii:
– [Echilibru de alb] este setat pe [Setare personalizată]
– [Înregistrare feţe]
• Nu puteţi selecta [
Foto silenţioasă] dacă selectorul de mod are o setare diferită
de P/A/S/M.
• Dacă [
Foto silenţioasă] este setat pe [Activat], următoarele funcţii nu sunt
disponibile:
Fotografiere cu bliţ/HDR auto/Efect imagine/Profil imagine/NR cu expunere lungă/
Decl. el. perdea faţă/Ext. imag. auto sup./Fotografiere BULB/NR cadre multiple
• Dacă înregistraţi imagini cu o funcţie descărcată din PlayMemories Camera Apps,
[
Foto silenţioasă] este revocat.
• Valoarea minimă pentru sensibilitatea ISO este ISO 100.
• După ce porniţi camera, timpul în care puteţi porni înregistrarea este prelungit
cu 0,5 secunde.
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi şi NFC printr-o
singură atingere
Puteţi realiza următoarele operaţii folosind funcţiile Wi-Fi şi NFC printr-o
singură atingere ale camerei.
Salvarea imaginilor pe computer.
Transferul de imagini de pe
cameră pe un telefon inteligent.
Utilizarea telefonului inteligent
pe post de telecomandă pentru
cameră.
Vizualizarea imaginilor statice
pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţiile Wi-Fi şi NFC printr-o singură atingere,
consultaţi documentul ataşat „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o
singură atingere (NFC)” sau „Ghid de asistenţă” (pagina 2).
RO
84
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi şi NFC printr-o singură atingere
Conectarea camerei la un punct de acces fără fir
Conectaţi camera la un punctul dvs. de acces fără fir. Înainte de a începe
procedura, asiguraţi-vă că ştiţi SSID (numele punctului de acces) şi parola
punctului dvs. de acces fără fir.
1 Butonul MENU t
(Fără fir) t [Setări punct acces]
2 Utilizaţi v/V de pe rotiţa de control pentru a selecta punctul de acces
la care doriţi să vă conectaţi. Apăsaţi z din centrul rotiţei de control
şi introduceţi parola dacă se afişează o pictogramă cheie împreună
cu punctul de acces fără fir, apoi selectaţi [OK].
RO
85
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi
Note
• Dacă nu puteţi stabili o conexiune, consultaţi instrucţiunile de operare ale punctului
de acces fără fir sau contactaţi administratorul punctului de acces.
• Pentru a salva imaginile pe computer, instalaţi pe computer următorul software
dedicat.
Dacă folosiţi Windows: PlayMemories Home
http://www.sony.net/pm/
Dacă folosiţi Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Utilizarea aplicaţiilor
Adăugarea de aplicaţii pe cameră
(PlayMemories Camera Apps)
Puteţi adăuga funcţiile dorite pe cameră prin conectarea la site-ul web de
descărcare de aplicaţii
(PlayMemories Camera Apps) pe Internet.
Descărcarea de aplicaţii
1 Accesaţi site-ul web de descărcare de aplicaţii.
http://www.sony.net/pmca/
• Pentru mai multe informaţii despre mediul computerului necesar pentru
descărcare, consultaţi site-ul web pentru descărcarea de aplicaţii.
2 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a obţine un cont de serviciu
(numai prima dată).
• Dacă deţineţi un cont, conectaţi-vă la site-ul de descărcare a aplicaţiei.
3 Selectaţi aplicaţia dorită şi descărcaţi
aplicaţia pe cameră urmând
instrucţiunile de pe ecran.
• Conectaţi computerul şi camera cu
ajutorul cablului micro USB (furnizat),
urmând instrucţiunile de pe ecran.
1 La terminalul USB de pe computer
Cablu micro USB
(furnizat)
2 Multi/Micro
USB Terminal
Note
• Este posibil ca funcţia de descărcare de aplicaţii să nu fie disponibilă în anumite ţări
şi regiuni. Pentru detalii, consultaţi site-ul web de descărcare de aplicaţii de mai sus.
RO
86
Adăugarea de aplicaţii pe cameră (PlayMemories Camera Apps)
Cum se descarcă aplicaţii direct cu ajutorul funcţiei Wi-Fi a camerei
Puteţi descărca aplicaţii cu ajutorul funcţiei Wi-Fi fără a vă conecta la
un computer.
Selectaţi butonul MENU t
(Aplicaţie) t [Listă aplicaţii] t
(PlayMemories Camera Apps), după care urmaţi instrucţiunile de pe ecran
pentru a descărca aplicaţii.
• În prealabil, creaţi-vă un cont de serviciu.
• Selectaţi butonul MENU t
(Fără fir) t [Setări punct acces] t
punctul de acces care va fi conectat t modificaţi [Setare adresă IP]
cu [Automat] dacă este setat pe [Manual].
Lansarea aplicaţiei
1 Butonul MENU t
(Aplicaţie) t [Listă aplicaţii] t
Selectaţi aplicaţia dorită care trebuie lansată.
RO
87
Utilizarea aplicaţiilor
• Puteţi utiliza meniul [O sing. ating. (NFC)] pentru a instala funcţii printr-o
singură atingere NFC şi pentru a apela aplicaţiile prin simpla atingere
a telefonului inteligent de marca
a camerei.
• Înainte de a utiliza funcţiile printr-o singură atingere NFC, setaţi
aplicaţiile pe care doriţi să le apelaţi cu ajutorul următoarei proceduri:
Butonul MENU t
(Fără fir) t [O sing. ating. (NFC)] t
aplicaţia dorită După afişarea ecranului de înregistrare de imagini
pe cameră, atingeţi telefonul inteligent de cameră.
• „Smart Remote Embedded” este atribuit pentru [O sing. ating. (NFC)]
ca setare implicită.
Utilizarea unui computer
Dezvoltarea de imagini RAW
(Image Data Converter)
Cu Image Data Converter, puteţi face următoarele:
• Puteţi reda şi edita imagini înregistrate în format RAW cu diferite
corecţii, cum ar fi curbele de ton şi claritatea.
• Puteţi ajusta imagini cu echilibru de alb, expunere şi [Stil creativ], etc.
• Puteţi salva imaginile afişate şi editate pe computer.
Puteţi salva imaginile în format RAW sau într-un format de fişier general.
• Puteţi afişa şi compara imaginile RAW şi imaginile JPEG înregistrate cu
această cameră.
• Puteţi ierarhiza imaginile pe 5 niveluri.
• Puteţi aplica etichete colorate.
Instalarea Image Data Converter
Utilizând browserul de internet de pe computerul dvs., accesaţi
următorul URL, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca
Image Data Converter.
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Aveţi nevoie de o conexiune la internet.
• Pentru detalii referitoare la operare, consultaţi pagina de asistenţă Image
Data Converter următoare (doar în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/ids-se/
• Puteţi verifica şi detaliile din secţiunea „Ajutor” de pe bara de meniu
a Image Data Converter.
RO
88
Importarea imaginilor pe computer şi
utilizarea acestora (PlayMemories Home)
Software-ul PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi
filme pe computer şi să le folosiţi. PlayMemories Home este necesar pentru
importul de filme XAVC S sau de filme AVCHD pe computer.
Redarea imaginilor importate
Importul de imagini de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile şi următoarele funcţii:
Partajarea de imagini în
PlayMemories Online™
Vizualizarea
imaginilor pe
un calendar
Crearea de
discuri cu
filme
Încărcarea de imagini
în serviciile de reţea
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a utiliza PlayMemories Online sau
alte servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia PlayMemories
Online sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Vizitaţi următorul URL pentru software-ul Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser) furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011 a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris cu
PlayMemories Home în timpul instalării. Folosiţi PlayMemories Home, succesorul
software-ului PMB.
RO
89
Utilizarea unui computer
• Puteţi descărca Image Data Converter sau Remote Camera Control etc.
cu ajutorul următoarei proceduri:
Conectaţi camera la computer t lansaţi PlayMemories Home t
faceţi clic pe [Notificări].
Importarea imaginilor pe computer şi utilizarea acestora (PlayMemories Home)
• Filmele înregistrate cu setarea [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] sau [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] în [
Setare înreg.] sunt
convertite de PlayMemories Home pentru a crea un disc de înregistrare în format
AVCHD. Procesul de conversie poate dura o perioadă îndelungată: De asemenea,
nu puteţi crea un disc cu calitatea originală a imaginii. Dacă doriţi să păstraţi
calitatea originală a imaginii, stocaţi filmele pe un disc Blu-ray.
Instalarea PlayMemories Home
Utilizând browserul de internet de pe computerul dvs., accesaţi
următorul URL, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca
PlayMemories Home.
http://www.sony.net/pm/
• Aveţi nevoie de o conexiune la internet.
• Pentru detalii referitoare la operare, consultaţi pagina de asistenţă
PlayMemories Home următoare (doar în limba engleză):
http://www.sony.co.jp/pmh-se/
Pentru adăugarea de funcţii în PlayMemories Home
Atunci când conectaţi camera la
computer, este posibil să fie adăugate
funcţii noi în PlayMemories Home.
Este recomandat să conectaţi camera
la computer chiar dacă PlayMemories
Home a fost deja instalat pe computer.
La terminalul USB
de pe computer
Multi/Micro USB Terminal
RO
90
Controlarea camerei de pe computer
(Remote Camera Control)
Conectaţi camera la computer. Cu Remote Camera Control puteţi face
următoarele:
• Puteţi configura camera sau puteţi înregistra o imagine de pe computer.
• Puteţi înregistra o imagine direct pe computer.
• Puteţi realiza o înregistrare de imagini la anumite intervale cu un
temporizator.
Configuraţi următoarele setări înainte de utilizare: Butonul MENU t
(Setare) t [Conexiune USB] t [PC la distanţă]
Instalarea Remote Camera Control
Utilizând browserul de internet de pe computerul dvs., accesaţi
următorul URL, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca
Remote Camera Control.
Utilizarea unui computer
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Aveţi nevoie de o conexiune la internet.
• Pentru detalii privind operarea, consultaţi secţiunea Ajutor.
RO
91
Altele
Verificarea numărului de imagini şi
a duratei de înregistrare de filme
Atunci când introduceţi un card de memorie
în cameră şi setaţi comutatorul de alimentare
pe poziţia ON, pe ecran se afişează numărul de
imagini care pot fi înregistrate (în cazul în care
continuaţi să capturaţi imagini folosind setările
curente).
Note
• Dacă „0” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipeşte cu culoarea galben,
cardul de memorie este plin. Înlocuiţi cardul de memorie sau ştergeţi imaginile de
pe cardul de memorie curent (paginile 44, 74).
• Dacă „NO CARD” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipeşte cu culoarea
galben, înseamnă că nu este introdus niciun card de memorie. Introduceţi un card de
memorie.
RO
92
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
Numărul de imagini care poate fi înregistrat pe un card de memorie
Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile
sunt definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru
testare. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
Dimens. imag.: L: 12M
Format imagine: 3:2*
Card de memorie formatat cu această cameră
(Unităţi: Imagini)
Capacitate
Calitate
Standard
Fin
Extra fin
RAW & JPEG (RAW comprimat)
RAW (RAW comprimat)
RAW & JPEG (RAW necomprimat)
RAW (RAW necomprimat)
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
1800
1300
740
395
560
240
295
3600
2650
1500
800
1100
485
590
7200
5300
3000
1600
2250
980
1150
14000
10500
6000
3200
4600
1950
2400
* Dacă [
Format imagine] este setat pe [16:9], puteţi înregistra mai multe imagini
decât numărul afişat în tabelul de mai sus (cu excepţia situaţiei în care este selectat
[RAW]).
Altele
RO
93
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
Numărul de imagini care poate fi înregistrat cu un acumulator
Nu uitaţi că numerele reale pot fi diferite în funcţie de condiţiile de utilizare.
Durata de utilizare
a bateriei
Înregistrare
(imagini statice)
Monitor
Vizor
Monitor
Vizor
Monitor
Înregistrare
continuă (filme)
Vizor
Vizualizare (imagini statice)
Înregistrare reală
(filme)
—
—
Aprox. 60 min.
Aprox. 55 min.
Aprox. 100 min.
Aprox. 95 min.
Aprox. 280 min.
Număr de imagini
Aprox. 370 de
imagini
Aprox. 310 imagini
—
—
—
—
Aprox. 5600 imagini
Note
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat complet.
Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării în
următoarele condiţii:
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
– Utilizarea obiectivului FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (comercializat separat)
– Utilizarea Sony Suport Memory Stick PRO Duo (Mark2) (comercializat separat)
– [Luminozitate vizor.] este setat la [Manual] [±0].
– [Luminozit. monitor] este setat la [Manual] [±0].
– [Calitate afişaj] este setat la [Nivel ridicat].
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul CIPA
şi este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– DISP este setat pe [Afişare toate info].
– [Mod focalizare] este setat pe [AF-S].
– Înregistrare de imagini la intervale de 30 de secunde.
– Alimentarea porneşte şi se opreşte o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute de înregistrare de filme se bazează pe standardul CIPA şi este
valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Setare înreg.] este setat la [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se înregistrează imagini în
modul standby, se porneşte/opreşte camera, etc.
RO
94
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă prin
apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul, nu sunt operate.
Durata de înregistrare disponibilă pentru un film
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare pe
un card de memorie formatat cu această cameră. Durata de înregistrare
pentru filme XAVC S şi AVCHD este durata de înregistrare atunci când
[REC video duală] este setat pe [Dezactivat].
Card de memorie formatat cu această cameră
(h (oră), m (minut))
Capacitate
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
1 h 15 m
2h5m
1 h 15 m
2h5m
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
1 h 15 m
2h5m
1 h 55 m
1 h 55 m
40 m
1 h 25 m
3h
6h
55 m
2h
4h5m
8 h 15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 30 m
5h5m
40 m
1 h 25 m
3h
6h
55 m
2h
4h5m
8 h 15 m
35 m
1 h 15 m
2 h 35 m
5 h 20 m
Altele
Setare înreg.
30p 100M/25p 100M
30p 60M/25p 60M
24p 100M*1/ –
24p 60M*1/ –
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*1/ –
120p 100M/100p 100M
120p 60M/100p 60M
30p 16M*2/25p 16M*2
24p 12M*1 *2/ –
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1920×1080 60p 28M/
1920×1080 50p 28M
RO
95
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
1920×1080 30p 16M/
1920×1080 25p 16M
1280×720 30p 6M/
1280×720 25p 6M
1h
2h
4 h 10 m
8 h 25 m
2 h 35 m
5 h 20 m
10 h 55 m
22 h
*1 Numai când [Selector NTSC/PAL] este setat pe NTSC
*2 Formatul de fişier pentru înregistrarea cu Viteză rid. a cadrelor (Valorile indicate
reprezintă duratele de înregistrare disponibile, nu duratele de redare).
• Fotografierea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 de minute
(o specificaţie limită pentru produs). Totuşi, durata disponibilă de
înregistrare continuă de filme variază în următoarele condiţii.
– Înregistrarea cu Viteză rid. a cadrelor: Aproximativ 7 minute la
[30p 16M]/[25p 16M]; aproximativ 5 minute şi 30 de secunde
la [24p 12M]
– Atunci când formatul de fişier este setat la MP4 (28M): Aproximativ
20 de minute (timp limitat de dimensiunea fişierului de 4 GB)
Note
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este
mai clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai multă
memorie pentru înregistrare.
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect
sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
• Valorile afişate nu reprezintă durata de înregistrare continuă.
• Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
• Pentru detalii despre redarea de filme, consultaţi pagina 71.
• Redarea filmelor cu încetinitorul durează de patru ori mai mult decât înregistrarea
filmelor respective dacă înregistrarea s-a efectuat în format XAVC S HD 30p 16M/
25p 16M şi de cinci ori mai mult decât durata de înregistrare dacă filmul a fost
înregistrat în format XAVC S HD 24p 12M.
RO
96
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
Note cu privire la înregistrarea continuă de filme
• Este nevoie de multă energie pentru a realiza înregistrări de filme de calitate înaltă
sau pentru a înregistra continuu cu ajutorul senzorului de imagine. În consecinţă,
în cazul în care filmaţi în continuu, temperatura interioară a camerei va creşte,
în special cea a senzorului de imagine. În aceste cazuri, camera se opreşte automat
deoarece temperaturile ridicate influenţează calitatea imaginilor sau afectează
mecanismul intern al camerei.
• Durata disponibilă de înregistrare de filme variază este următoarea în cazul
în care camera începe să înregistreze după ce a fost oprită o perioadă de timp.
(Valorile următoare indică durata de înregistrare continuă de la camerei până
la oprirea acesteia.)
Temperatură ambientală
Durata de înregistrare continuă Durata de înregistrare continuă
de filme (HD)
de filme (4K)
20 °C
Aprox. 29 minute
Aprox. 29 minute
30 °C
Aprox. 29 minute
Aprox. 29 minute
40 °C
Aprox. 29 minute
Aprox. 21 minute
RO
97
Altele
HD: AVCHD FH (17 Mbps)
4K: XAVC S 4K (60 Mbps)
• Durata disponibilă de înregistrare de filme variază în funcţie de temperatura sau
de starea camerei înainte de a începe înregistrarea. Dacă recompuneţi frecvent sau
înregistraţi imagini după pornirea camerei, temperatura din interiorul camerei va
creşte iar durata disponibilă de înregistrare se va scurta.
• Dacă se indică
, opriţi înregistrarea filmului. Temperatura din interiorul camerei
a depăşit nivelul acceptabil.
• În cazul în care camera opreşte înregistrarea din cauza temperaturii, lăsaţi-o câteva
minute cu alimentarea oprită. Reluaţi înregistrarea după ce temperatura din
interiorul camerei a revenit la valori normale.
• Dacă respectaţi indicaţiile următoare, durata de înregistrare va fi mai mare.
– Nu expuneţi camera direct la lumina solară.
– Opriţi camera dacă nu o folosiţi.
• Durata maximă de înregistrare continuă este de 29 de minute.
• Dimensiunea maximă a unui fişier de film este de aproximativ 2 GB, dacă
[
Format fişier] este setat pe [AVCHD]. Dacă dimensiunea fişierului se
apropie de aproximativ 2 GB, se creează automat un fişier de film nou.
• Dacă [
Format fişier] este setat pe [MP4], fişierele de film individuale sunt
limitate la aproximativ 4 GB. Înregistrarea de filme va fi întreruptă automat
dacă dimensiunea fişierului film înregistrat se apropie de aproximativ 4 GB.
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Tip de cameră: Cameră foto digitală
cu obiectiv interschimbabil
Obiectiv: Obiectiv Sony cu Soclu E
[Senzor de imagine]
Format imagine:
35 mm dimensiune completă
(35,6 mm × 23,8 mm), senzor
de imagine CMOS
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 12 200 000 pixeli
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 12 400 000 pixeli
[SteadyShot]
Sistem: Sistem de stabilizare
a imaginilor mişcate cu senzor
integrat în aparat
[Anti-praf]
Sistem: Înveliş de protecţie pe
senzorul de imagine şi
mecanismul de mişcare al
senzorului de imagine
[Sistem de focalizare automată]
Sistem: Sistem de detecţie
a contrastului
Interval de sensibilitate: –4 EV până
la +20 EV
(pentru echivalent ISO 100 cu
obiectiv F2.0)
Iluminator AF: Aprox. 0,3 m
până la 3 m (când se utilizează
un FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
RO
98
[Vizor electronic]
Tip: Vizor electronic
Număr total de puncte:
2 359 296 de puncte
Acoperire cadru: 100%
Factor de mărire: Aprox. 0,78 × cu
obiectiv 50 mm la infinit, –1 m–1
Punct ocular: Aprox. 23 mm de la
ocular, 18,5 mm de la cadrul de
ocular la –1 m–1 (Conform
standardului CIPA)
Reglarea dioptriei: –4,0 m–1 până la
+3,0 m–1
[Monitor]
Monitor LCD: Unitate 7,5 cm
(tip 3,0) TFT
Număr total de puncte: 1 228 800
(640 × 4 (RGBW) × 480) puncte
[Controlul expunerii]
Metodă de măsurare: Măsurare
de evaluare a zonei 1 200
Interval de măsurare: –3 EV până
la +20 EV
(pentru echivalent ISO 100 cu
obiectiv F2.0)
Sensibilitate ISO (Index de expunere
recomandat):
Imagini statice: ISO 100 până
la 102 400 (ISO extins: Minim
ISO 50, maxim ISO 409 600),
[ISO AUTO] (ISO 100 până la
12 800, Se poate seta valoarea
maximă/minimă).
Specificaţii
Filme: ISO 100 până la 102 400
(ISO extins: Maxim ISO 409 600),
[ISO AUTO] (ISO 100 până la
valoarea echivalentă 12 800,
Se poate seta valoarea maximă/
minimă).
Compensarea expunerii: ±5,0 EV
(comutabilă între paşi de 1/3 EV
şi 1/2 EV)
Atunci când se utilizează
selectorul de compensare
a expunerii: ±3,0 EV
(pas de 1/3 EV)
[Format de înregistrare]
Format fişier: compatibil JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW
(format Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S): compatibil
cu formatul MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Film (format AVCHD): compatibil
cu formatul AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
prevăzut cu Dolby Digital Stereo
Creator
• Fabricat sub licenţă Dolby
Laboratories.
RO
99
Altele
[Declanşator]
Tip: Tip controlat electronic,
vertical-transversal, cu plan focal
Interval de viteză:
Imagini statice: 1/8 000 secundă
până la 30 secunde, BULB
Filme: 1/8 000 secundă până
la 1/4 secundă (pas de 1/3 EV)
– Dispozitiv compatibil 1080 60i
până la 1/60 secundă în modul
AUTO (până la 1/30 secundă
în modul cu obturator lent
automat)
– Dispozitiv compatibil 1080 50i
până la 1/50 secundă în modul
AUTO (până la 1/25 secundă
în modul cu obturator lent
automat)
Viteza de sincronizare a bliţului:
1/250 secundă
[Fotograf. continuă]
Viteza de fotografiere continuă:
Maxim 2,5 imagini pe secundă
Atunci când se înregistrează
imagini în modul [Prior. vit.
înreg. cont.]:
Maxim 5 imagini pe secundă
• În conformitate cu condiţiile
noastre de măsurare. Viteza
de fotografiere continuă de
imagini poate fi mai mică,
în funcţie de condiţiile de
înregistrare.
Numărul de imagini înregistrate
continuu:
Fotografiere continuă cu
prioritate timp de expunere:
64 imagini extra fine/Fotografiere
continuă: 100 imagini extra fine
Specificaţii
Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Suport de înregistrare]
Suport Memory Stick PRO Duo,
card SD
[Terminale de intrare/ieşire]
Terminalul Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: Mufă micro HDMItip D
Terminal m (microfon): Mini mufă
3,5 mm stereo
Terminal i (căşti): Mini mufă
3,5 mm stereo
* Acceptă dispozitive compatibile cu
Micro USB.
[Alimentare, generală]
Acumulator: Acumulator reîncărcabil
NP-FW50
[Consum de energie (în timpul înregistrării
de imagini)]
Dacă se foloseşte
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
Dacă se foloseşte vizorul:
Aprox. 3,0 W
Dacă se foloseşte monitorul:
Aprox. 2,5 W
[Altele]
Exif Print: Compatibil
DPOF: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
Dimensiuni (aprox.):
126,9 mm × 95,7 mm × 60,3 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor
proeminente)
RO
100
Masă:
Aprox. 627 g (cu baterie şi Suport
Memory Stick PRO Duo)
Aprox. 584 g (doar corpul
camerei)
Temperatură de funcţionare: 0 °C
până la 40 °C
[LAN fără fir]
Format acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Bandă de frecvenţă:
Lăţime de bandă 2,4 GHz
Securitate:
WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK
Metodă de conectare: Wi-Fi
Protected Setup™ (WPS)/
Manual
Metodă de acces: Mod de
infrastructură
NFC: Conform NFC Forum
Type 3 Tag
Nr. model WW898259
Încărcător de baterii BC-VW1
Tensiune nominală la intrare:
100 până la 240 V a.c., 50 Hz/
60 Hz, 4,2 W
Tensiune nominală la ieşire:
8,4 V c.c., 0,28 A
Interval de temperatură de
funcţionare: 0 °C până la 40 °C
Interval de temperatură de
depozitare: –20 °C până la +60 °C
Adaptor c.a.
AC-UD10/AC-UUD11
Necesar de putere: 100 V până la 240
V c.a., 50 Hz/60 Hz, 0,2 A
Tensiune la ieşire: 5 V c.c., 1,5 A
Specificaţii
Acumulator reîncărcabil NP-FW50
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 8,4 V CC
Tensiune nominală: 7,2 V c.c.
Tensiune de încărcare maximă:
8,4 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,02 A
Capacitate: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Despre compatibilitatea datelor imagine
RO
101
Altele
• Această cameră este conformă
cu standardul universal DCF
(Regulă de design pentru
sistemul de fişiere de cameră)
stabilit de JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Redarea imaginilor înregistrate
cu camera pe alte echipamente
şi redarea imaginilor înregistrate
sau editate cu alte echipamente
pe cameră nu sunt garantate.
Mărci comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• XAVC S şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi sigla
„AVCHD Progressive” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation
şi Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale
sau mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Windows este marcă comercială
înregistrată Microsoft Corporation
în Statele Unite ale Americii şi/sau
în alte ţări.
• Mac este marcă comercială înregistrată
Apple Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în Statele
Unite şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Android şi Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi Wi-Fi Protected
Setup sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale
Wi-Fi Alliance.
Specificaţii
• Marca N este marcă comercială
sau marcă comercială înregistrată
a NFC Forum, Inc. în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt
mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, mărcile ™
sau ® pot să nu fie folosite în toate
situaţiile din acest manual.
RO
102
Index
Index
A
G
Acumulator ................................... 49
Adaptor de soclu........................... 61
AUTO............................................. 68
Ghid de asistenţă............................. 2
Ghid integrat în ap. ...................... 48
H
B
Haşură ............................................ 40
Buton MOVIE............................... 70
I
C
Capac pentru ocular ..................... 67
Card de memorie .................... 56, 57
Computer...........................88, 89, 91
Curea de umăr............................... 21
D
Dimens. imag. ............................... 77
DISP.......................................... 24, 40
Durata disponibilă de
înregistrare pentru filme ......... 95
Image Data Converter.................. 88
ISO .................................................. 37
Î
Încărcarea acumulatorului .......... 49
Înregistrarea de imagini
statice ......................................... 68
L
Lampă de încărcare ...................... 51
Limbă........................................46, 62
M
Echilibru de alb ............................. 37
MENU ............................................ 35
Mod acţionare ............................... 36
Mod automat................................. 68
Mod focalizare............................... 81
Mod fotografiere........................... 75
Mod vizualizare............................. 72
Monitor .......................................... 24
MOVIE........................................... 70
Mufă pentru microfon ................. 20
F
Fn .............................................. 33, 34
Format fişier .................................. 78
Foto silenţioasă ............................. 82
RO
103
Index
E
Index
N
NFC................................................. 84
Numărul de imagini care pot
fi înregistrate............................. 93
O
Obiectiv .......................................... 59
Obiective compatibile .................. 61
Setaţi ceasul....................................62
Setări cheie person. .......................43
Setări SteadyShot...........................64
Software............................. 88, 89, 91
Specificaţii......................................98
SteadyShot......................................64
Super 35 mm..................................42
Ş
P
Ştergere...........................................74
PlayMemories Camera Apps....... 86
PlayMemories Home..............89, 90
T
Q
Quick Navi.....................................29
R
Reapelare memorie....................... 40
Reglarea dioptriei.......................... 18
Remote Camera Control..............91
Rotiţă de control ...........................31
Talpă pentru interfaţă
multiplă......................................20
Tastă funcţională.....................33, 34
Timp mărire focal. ........................40
Tremurul camerei .........................64
V
Vizor ...............................................18
Vizualizarea imaginilor................71
S
W
Selectare scenă............................... 39
Selectorul de compensare
a expunerii................................. 28
Senzor pentru ochi........................18
Setare dată/oră............................... 62
Setare înreg. ...................................79
Setare zonă .....................................63
Wi-Fi...........................................7, 84
RO
104
Z
Zonă de focalizare.........................82
Pentru informaţii suplimentare cu privire
la acest produs şi răspunsurile la întrebările
frecvente, puteţi accesa site-ul nostru Web
de asistenţă pentru clienţi.
©2015 Sony Corporation
Download PDF

advertising