Sony | ILCE-7S | Sony ILCE-7S Cameră foto α7S cu montură E şi senzor Full Frame Instrucţiuni de utilizare

4-537-940-41(1) (RO)
Cameră foto digitală cu
obiectiv interschimbabil
Manual de instrucţiuni
Soclu E
„Ghid de asistenţă” (manual web)
Consultaţi documentul „Ghid de asistenţă”
pentru instrucţiuni detaliate cu privire la
numeroasele funcţii ale camerei.
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/h_zz/
ILCE-7S
Română
Soclu E
Mai multe informaţii despre
cameră („Ghid de asistenţă”)
Înregistrarea proprietarului
Numerele de model şi de serie sunt
menţionate pe baza unităţii. Notaţi
numărul de serie în spaţiul de mai jos.
Folosiţi aceste numere de câte ori apelaţi
la distribuitorul dumneavoastră Sony în
legătură cu acest produs.
Nr. model WW328274 (ILCE-7S)
Nr. de serie
Nr. model AC-UD10/AC-UUD11
Nr. de serie
AVERTISMENT
„Ghid de asistenţă” este un manual
online. Puteţi citi „Ghid de
asistenţă” pe computer sau
telefonul inteligent. Trebuie
consultat pentru instrucţiuni
detaliate cu privire la numeroasele
funcţii ale camerei.
Adresă URL:
http://rd1.sony.net/help/ilc/1420/
h_zz/
Pentru a reduce riscul de incendiu sau
de electrocutare, nu expuneţi unitatea
la ploaie sau umezeală.
INSTRUCŢIUNI
IMPORTANTE PENTRU
SIGURANŢĂ
-PĂSTRAŢI ACESTE
INSTRUCŢIUNI
PERICOL
PENTRU A REDUCE RISCUL
DE INCENDIU SAU
ELECTROCUTARE,
RESPECTAŢI CU ATENŢIE
ACESTE INSTRUCŢIUNI
Dacă forma conectorului nu se potriveşte
cu priza de perete, folosiţi un adaptor de
conector ataşat care să aibă configuraţia
adecvată pentru priza de perete.
RO
2
ATENŢIE
Acumulator
În cazul manipulării incorecte
a acumulatorului, acesta poate exploda,
poate provoca incendii sau chiar arsuri
chimice. Respectaţi următoarele măsuri
de precauţie.
• Nu dezasamblaţi unitatea.
• Nu izbiţi şi nu expuneţi acumulatorul la
şocuri sau lovituri cum ar fi ciocăniturile,
aruncarea sau călcarea pe acesta.
• Nu scurtcircuitaţi şi nu lăsaţi obiectele
metalice să intre în contact cu bornele
bateriei.
• Evitaţi expunerea la temperaturi mai
mari de 60 °C, cum ar fi expunerea
directă la razele soarelui sau într-o
maşină parcată la loc neumbrit.
• Nu incineraţi şi nu aruncaţi unitatea în
foc.
• Nu manipulaţi baterii litiu-ion
deteriorate sau care prezintă scurgeri.
• Nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul cu un
încărcător original Sony sau un dispozitiv
compatibil de încărcare a
acumulatorului.
• Nu lăsaţi acumulatorul la îndemâna
copiilor.
• Păstraţi acumulatorul uscat.
• Înlocuiţi acumulatorul cu un tip identic
sau echivalent recomandat de Sony.
• Eliminaţi acumulatorii uzaţi cu
promptitudine, conform instrucţiunilor.
Adaptor c.a.
Folosiţi priza de perete apropiată atunci
când utilizaţi adaptorul c.a. Deconectaţi
adaptorul c.a. de la priza de perete (mufa de
perete) imediat ce apare o defecţiune în
timpul utilizării aparatului.
Încărcător de baterii
Chiar şi atunci când lampa CHARGE
de pe acest încărcător de baterii este stinsă,
alimentarea nu este deconectată. Dacă apar
probleme cât timp această unitate este
în uz, deconectaţi-o de la priza de perete
(mufa de perete) pentru a întrerupe
alimentarea.
Cablul de alimentare (de la reţea), dacă este
furnizat, este conceput special pentru a fi
utilizat doar împreună cu această cameră şi
nu trebuie folosit cu alte echipamente
electrice.
Pentru clienţii din Europa
Aviz pentru clienţii din ţările în care
se aplică directivele UE
Producător: Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia
Pentru conformitatea produsului în UE:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germania
Prin prezenta, Sony Corporation declară
că acest echipament este în conformitate
cu cerinţele de bază şi cu alte prevederi
relevante ale Directivei 1999/5/CE.
Pentru detalii, vă rugăm să accesaţi
următorul URL:
http://www.compliance.sony.de/
Aviz
În cazul în care electricitatea statică sau
undele electromagnetice întrerup transferul
de date în curs (eroare), reporniţi aplicaţia
sau deconectaţi şi conectaţi din nou cablul
de date (USB etc.).
RO
3
Acest produs a fost testat şi s-a constatat
că respectă limitele specificate în
reglementarea privind compatibilitatea
electromagnetică atunci când se folosesc
cabluri de conectare mai scurte de 3 metri.
Câmpurile electromagnetice cu frecvenţe
specifice pot influenţa imaginea şi sunetul
acestei unităţi.
Casarea bateriilor şi echipamentelor
electrice şi electronice uzate (valabil în
ţările Uniunii Europene şi în alte ţări din
Europa care au sisteme de colectare
diferenţiată)
Acest simbol prezent pe
produs, pe baterie sau
pe ambalaj indică faptul
că produsul şi bateria
nu trebuie tratate ca
deşeuri menajere. Este
posibil ca pe anumite
baterii, acest simbol să fie utilizat în
combinaţie cu un simbol chimic. Se adaugă
simbolurile chimice pentru mercur (Hg)
sau plumb (Pb) dacă bateria conţine
mai mult de 0,0005% mercur sau
0,004% plumb. Asigurându-vă că aceste
produse şi baterii sunt eliminate în mod
corect veţi ajuta la prevenirea eventualelor
consecinţe negative asupra mediului şi
sănătăţii umane, consecinţe ce ar putea
rezulta altfel din manipularea incorectă
a deşeurilor. Reciclarea materialelor
contribuie la conservarea resurselor
naturale.
În cazul produselor care, din motive de
siguranţă, de performanţă sau de integritate
a datelor, necesită o conexiune permanentă
la o baterie încorporată, aceasta trebuie
înlocuită doar de către personal de service
calificat. Pentru a vă asigura că bateria şi
echipamentele electrice şi electronice vor
fi tratate în mod corespunzător, predaţi
aceste produse la sfârşitul duratei de
exploatare la punctul de colectare relevant
pentru reciclarea echipamentelor electrice
şi electronice. Pentru toate celelalte baterii,
consultaţi secţiunea referitoare la modul
de eliminare în siguranţă a bateriilor din
produs. Predaţi bateriile la punctul de
colectare relevant pentru reciclarea
bateriilor uzate.
Pentru informaţii mai detaliate referitoare
la reciclarea acestui produs sau a bateriilor,
contactaţi autorităţile locale, serviciul local
de eliminare a deşeurilor menajere sau
magazinul de la care aţi achiziţionat
produsul sau bateria.
Pentru clienţii care au
achiziţionat camera de la un
magazin din Japonia destinat
turiştilor
Notă
Unele marcaje de certificare pentru
standardele acceptate de cameră pot
fi confirmate pe ecranul camerei.
Selectaţi MENU t
(Setup) 6 t
[Certification Logo].
Dacă afişarea este imposibilă din cauza
unor probleme precum avarierea camerei,
contactaţi distribuitorul Sony sau atelierul
de service Sony autorizat local.
Pentru detalii despre funcţiile Wi-Fi, consultaţi pliantul „Ghid pentru
conexiunea Wi-Fi/printr-o singură atingere (NFC)”.
RO
4
Înainte de utilizare
Note privind utilizarea camerei
Limbă afişată pe ecran
Puteţi selecta limba afişată pe ecran
cu ajutorul meniului.
Procedura de înregistrare de imagini
Această cameră are 2 moduri pentru
monitorizarea subiecţilor: modul monitor
care utilizează monitorul şi modul vizor
care utilizează vizorul.
Funcţii încorporate în această cameră
• Acest manual descrie dispozitivele
compatibile 1080 60i şi dispozitivele
compatibile 1080 50i.
Pentru a verifica dacă camera este un
dispozitiv compatibil 1080 60i sau un
dispozitiv 1080 50i, verificaţi dacă are
următoarele marcaje pe bază.
Dispozitiv compatibil 1080 60i: 60i
Dispozitiv compatibil 1080 50i: 50i
• Această cameră este compatibilă cu
filmele în format 1080 60p sau 50p.
Spre deosebire de modurile de
înregistrare standard existente care
înregistrează printr-o metodă de
intercalare, această cameră înregistrează
cu ajutorul unei metode progresive.
Aceasta măreşte rezoluţia şi creează
o imagine mai uniformă şi mai realistă.
Crearea unui fişier cu baza de date
de imagini
Dacă introduceţi un card de memorie care
nu conţine un fişier cu baza de date de
imagini în cameră şi porniţi alimentarea,
camera creează automat un fişier cu baza
de date de imagini folosind o parte din
capacitatea cardului de memorie.
Procesul poate dura mai mult şi nu veţi
putea opera camera decât după finalizarea
procesului. În cazul în care intervine
o eroare legată de fişierul cu baza de date,
exportaţi toate imaginile pe computer
folosind PlayMemories Home™ şi apoi
formataţi cardul de memorie cu ajutorul
camerei.
Înregistrarea de imagini cu o dimensiune
APS-C compatibilă cu obiectivul cu soclu E
Această cameră este prevăzută cu un
senzor de cadru întreg CMOS de 35 mm.
Cu toate acestea, dimensiunea imaginii este
configurată automat în funcţie de setarea
de dimensiune APS-C iar dimensiunea
imaginii este mai mică dacă se utilizează
o dimensiune APS-C compatibilă cu
obiectivul cu soclu E (setări implicite).
Nu se oferă nicio compensare pentru
conţinutul deteriorat sau înregistrările
nereuşite
Sony nu poate oferi compensaţii pentru
imposibilitatea de a realiza înregistrări sau
pierderea sau deteriorarea conţinutului
înregistrat din cauza funcţionării
necorespunzătoare a camerei sau
a suportului de înregistrare etc.
Recomandare cu privire la copiile de rezervă
Pentru a evita pierderea datelor, copiaţi
întotdeauna datele pe alte suporturi (copii
de rezervă).
Note cu privire la monitor, vizorul
electronic, obiectiv şi senzorul de imagine
• Monitorul şi vizorul electronic sunt
fabricate cu ajutorul unei tehnologii
de precizie foarte înaltă şi peste
99,99% din pixeli sunt operaţionali
în vederea utilizării eficace. Cu toate
acestea, pot exista unele mici puncte
întunecate şi/sau luminoase (de culoare
albă, roşie, albastră sau verde) care apar
în mod constant pe monitor şi pe vizorul
electronic. Aceste puncte sunt normale în
procesul de fabricaţie şi nu afectează în
niciun fel imaginile.
RO
5
Note privind utilizarea camerei
• Nu ţineţi camera de monitor.
• Atunci când folosiţi obiectivul cu zoom
electronic, aveţi grijă să nu prindeţi
degetele sau alte obiecte în obiectiv.
• Nu expuneţi camera la lumina soarelui
şi nu înregistraţi imagini cu camera
orientată spre soare pe perioade
îndelungate. Mecanismul intern se poate
deteriora. Dacă lumina solară este
focalizată pe un obiect din apropiere,
acesta poate lua foc.
• Este posibil ca imaginile să apară mai
greu pe ecran în cazul utilizării într-un
mediu cu temperaturi joase. Aceasta nu
reprezintă o defecţiune.
Când porniţi camera într-un mediu cu
temperatură scăzută, este posibil ca
ecranul să se întunece temporar. După ce
camera se încălzeşte, ecranul va funcţiona
normal.
• Imaginea înregistrată poate fi diferită de
imaginea urmărită înainte de
înregistrare.
Note cu privire la înregistrarea de imagini
cu ajutorul vizorului
Această cameră este prevăzută cu un vizor
Organic Electro-Luminescence cu rezoluţie
înaltă şi contrast puternic. Vizorul permite
un unghi de vizionare mare şi confort de
vizualizare la distanţă. Această cameră este
concepută cu un vizor de vizionare uşoară
prin echilibrarea corespunzătoare
a diferitelor elemente.
• Imaginea poate fi uşor distorsionată în
colţurile vizorului. Aceasta nu reprezintă
o defecţiune. Dacă doriţi să verificaţi în
detaliu întreaga compoziţie a imaginii,
puteţi folosi şi monitorul.
• Dacă mişcaţi camera în timp că vă uitaţi
în vizor sau vă mişcaţi ochii, imaginea
din vizor poate fi distorsionată sau
culoarea imaginii se poate modifica.
Aceasta este o caracteristică a obiectivului
sau a dispozitivului de afişaj şi nu
RO
6
reprezintă o defecţiune. Atunci când
înregistraţi o imagine, vă recomandăm
să priviţi în zona centrală a vizorului.
• La înregistrarea de imagini cu ajutorul
vizorului, puteţi resimţi simptome
precum oboseala ochilor, oboseală, rău
de mişcare sau greaţă. Este recomandat
să faceţi pauze periodice atunci când
înregistraţi cu ajutorul vizorului.
Durata necesară sau frecvenţa pauzelor
poate diferi în funcţie de persoană, astfel
că vă sfătuim să decideţi în privinţa
acestor aspecte după cum consideraţi
necesar. În cazul în care nu vă simţiţi
bine, nu folosiţi vizorul până nu vă
reveniţi şi consultaţi medicul dacă este
cazul.
Note cu privire la înregistrarea pe perioade
îndelungate
• În funcţie de temperatura camerei
şi a bateriei, este posibil să nu puteţi
înregistra filme sau alimentarea poate
fi întreruptă automat pentru a proteja
camera.
Înainte de întreruperea alimentării, pe
ecran se va afişa un mesaj sau nu veţi mai
putea înregistra filme. În acest caz, lăsaţi
alimentarea oprită şi aşteptaţi până când
scade temperatura camerei şi a bateriei.
Dacă porniţi alimentarea înainte de
răcirea suficientă a camerei şi a bateriei,
este posibil ca alimentarea să fie
întreruptă din nou sau să nu puteţi
înregistra filme.
• În cazul unor temperaturi ridicate ale
mediului înconjurător, temperatura
camerei creşte rapid.
• Dacă temperatura camerei creşte,
calitatea imaginii se poate deteriora.
Este recomandat să aşteptaţi să scadă
temperatura camerei înainte de
a continua filmarea.
• Suprafaţa camerei se poate încălzi.
Aceasta nu reprezintă o defecţiune.
Note privind utilizarea camerei
Note cu privire la importul de filme XAVC S şi
AVCHD pe un computer
Avertisment cu privire la drepturile
de autor
Când importaţi filme XAVC S sau filme
AVCHD pe computer, descărcaţi şi folosiţi
software-ul PlayMemories Home de pe
următorul site web:
www.sony.net/pm/
Programele de televiziune, filmele, casetele
video şi alte materiale similare pot fi
protejate cu drepturi de autor. Înregistrarea
neautorizată a acestor materiale poate
reprezenta o încălcare a prevederilor
legislaţiei cu privire la drepturile de autor.
Note cu privire la redarea de filme pe alte
dispozitive
• Această cameră foloseşte MPEG-4 AVC/
H.264 High Profile pentru înregistrarea
în format AVCHD. Filmele înregistrate
în format AVCHD cu această cameră nu
pot fi redate pe următoarele dispozitive.
– Alte dispozitive compatibile cu
formatul AVCHD care nu acceptă
High Profile
– Dispozitivele incompatibile
cu formatul AVCHD
De asemenea, această cameră foloseşte
şi MPEG-4 AVC/H.264 Main Profile
pentru înregistrarea în format MP4. Din
acest motiv, filmele înregistrate în format
MP4 cu această cameră nu pot fi redate
pe dispozitive diferite de cele care acceptă
MPEG-4 AVC/H.264.
• Discurile înregistrate cu o calitate
a imaginii HD (înaltă definiţie) pot fi
redate doar pe dispozitivele compatibile
cu formatul AVCHD. DVD playerele sau
DVD recorderele nu pot reda discuri cu
o calitate a imaginii HD deoarece nu sunt
compatibile cu formatul AVCHD. De
asemenea, este posibil ca DVD playerele
sau DVD recorderele să nu poată scoate
discurile cu o calitate a imaginii HD.
• Filmele înregistrate în format 1080 60p/
1080 50p pot fi redate doar pe
dispozitivele care acceptă 1080 60p/
1080 50p.
Imaginile utilizate în acest manual
Fotografiile folosite pentru exemplificarea
de imagini în acest manual sunt imagini
reproduse, nu sunt imagini reale realizate
cu această cameră.
Cu privire la specificaţiile de date din
acest manual
Datele referitoare la performanţă şi
specificaţiile sunt în conformitate cu
următoarele condiţii, cu excepţia celor
descrise în acest manual: la o temperatură
ambientală normală de 25 °C şi dacă se
utilizează un acumulator care a fost încărcat
complet, până s-a stins lampa de încărcare.
Dezactivarea temporară a funcţiilor de
reţea wireless (Wi-Fi şi NFC etc.)
În momentul îmbarcării într-un avion etc.,
puteţi dezactiva temporar toate funcţiile de
reţea wireless.
Selectaţi butonul MENU t
(Wireless)
1 t [Airplane Mode] t [On].
Dacă setaţi [Airplane Mode] la [On], pe
ecran se va afişa un marcaj
(avion).
Note cu privire LAN wireless
În cazul în care camera este pierdută sau
furată, Sony nu îşi asumă răspunderea
pentru pierderile sau daunele provocate de
accesarea sau utilizarea ilegală a punctului
de acces înregistrat pe cameră.
RO
7
Înainte de utilizare
Verificarea articolelor furnizate
Numărul din paranteză desemnează numărul de bucăţi.
• Cameră (1)
• Adaptor c.a. AC-UD10/
AC-UUD11 (1)
• Capac pentru corpul camerei (1)
(ataşat la cameră)
Forma adaptorului c.a. poate să difere
în funcţie de ţară/regiune.
• Încărcător de baterii
BC-TRW (1)
• Cablu de alimentare
(de la reţea) (1)* ( nefurnizat
în S.U.A. şi Canada)
• Protecţie pentru cablu (1)
Pentru modul de ataşare a protecţiei
pentru cablu la cameră, a se vedea
pagina 13.
* Camera poate fi furnizată împreună
cu mai multe cabluri de alimentare.
Folosiţi-l pe cel potrivit pentru ţara/
regiunea dvs.
• Acumulator NP-FW50 (2)
• Cablu Micro USB (1)
• Curea de umăr (1)
Pentru modul de ataşare a curelei de
umăr la cameră, a se vedea pagina 13.
RO
8
• Capac pentru sabot (1)
(ataşat la cameră)
• Capac pentru ocular (1)
(ataşat la cameră)
• Manual de instrucţiuni (1)
(acest manual)
• Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/
printr-o singură atingere
(NFC) (1)
Acest ghid explică funcţiile care
necesită o conexiune Wi-Fi.
Identificarea componentelor
Consultaţi paginile din paranteze pentru detalii despre funcţionarea
pieselor.
Faţă
Dacă se demontează obiectivul
E Butonul de eliberare
a obiectivului
F Microfon încorporat*1
G Indice de montare
H Senzor de imagine*2
I Soclu
J Contacte*2
A Iluminator AF/Lampă
temporizator
B Selector frontal
*1 Nu acoperiţi această parte în timpul
înregistrării de filme.
Acest lucru poate provoca zgomot
sau reducerea volumului.
*2 Nu atingeţi direct aceste piese.
C Senzor Wi-Fi (încorporat)
D Senzor telecomandă
RO
9
Identificarea componentelor
Spate
A Capac pentru ocular
B Vizor
C Buton MENU (19)
D Senzor pentru ochi
F Selector de reglare a dioptriei
• Ajustaţi selectorul de reglare
a dioptriei în funcţie de vederea
dvs., până când imaginea afişată
pe vizor este clară.
E Monitor
• Puteţi regla monitorul într-un
unghi uşor de vizualizat, pentru
a putea înregistra imagini din
orice poziţie.
G Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul C2 (Personalizare 2)
Pentru vizualizare: Butonul
(Mărire)
H Clapeta comutator
AF/MF/AEL
I Selector posterior
RO
10
Identificarea componentelor
J Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul AF/MF (focalizare
automată/focalizare manuală)/
butonul AEL
Pentru vizualizare: Butonul
(Index imagine)
K Buton MOVIE (35)
L Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul Fn (17)
Pentru vizualizare: Butonul
(Send to Smartphone)
• Puteţi afişa ecranul pentru
[Send to Smartphone] dacă
apăsaţi acest buton.
M Rotiţă de control
N Pentru înregistrarea de imagini:
Butonul C3 (Personalizare 3)
Pentru vizualizare: Butonul
(Ştergere) (37)
O Lampă de acces
P Butonul
(Redare)
RO
11
Identificarea componentelor
Imagine de sus/laterală
A Boxă
G Mufă micro HDMI
B
H Multi interface shoe*
Marcajul de poziţionare
a senzorului de imagine
C Mufă m (microfon)
• Dacă se conectează un microfon
extern, microfonul încorporat
este dezactivat în mod automat.
Dacă microfonul extern este
alimentat prin conector,
microfonul va fi alimentat de
cameră.
D Mufă i (căşti)
• Este posibil ca unele accesorii să
nu poată fi introduse complet şi
să iasă afară din Multi interface
shoe. Cu toate acestea, dacă
accesoriul atinge partea din faţă
a sabotului, conexiunea este
realizată bine.
I Selector de mod (38)
J Comutator de pornire/
declanşator
E Lampă de încărcare
K Butonul C1 (Personalizare 1)
F Terminalul Multi/Micro USB*
L Selector de compensare
• Acceptă dispozitive compatibile
cu Micro USB.
RO
12
a expunerii
Identificarea componentelor
M Cârlige pentru cureaua de umăr
• Ataşaţi ambele capete ale curelei
de cameră.
N
* Pentru detalii cu privire la accesoriile
compatibile cu Multi interface shoe
şi cu terminalul Multi/Micro USB,
vizitaţi site-ul web Sony sau consultaţi
distribuitorul local Sony sau unitatea
de service Sony autorizată local.
De asemenea, puteţi utiliza accesoriile
care sunt compatibile cu Accessory
shoe.
Operaţiile realizate cu accesoriile
fabricate de alţi producători nu sunt
garantate.
(Marca N)
• Această marcă indică punctul
de atingere pentru conectarea
camerei la un telefon inteligent
cu funcţia NFC activată.
Pentru detalii cu privire
la poziţia
(mărcii N)
pe telefonul dvs. inteligent,
consultaţi instrucţiunile de
utilizare a telefonului inteligent.
• NFC (Comunicare în câmp
apropiat) este un standard
internaţional pentru tehnologia
de comunicare wireless pe rază
scurtă.
O Capac pentru card de memorie
P Slot pentru card de memorie
Ataşarea unei protecţii pentru cablu
Utilizaţi protecţia pentru cablu
pentru a preveni deconectarea
cablului HDMI în timpul
înregistrării de imagini în timpul
conexiunii prin cablul HDMI.
Ridicaţi monitorul şi introduceţi
cablul HDMI, apoi ataşaţi protecţia
pentru cablu aşa cum se ilustrează
mai jos.
• Asiguraţi-vă că aţi lăsat capacul
conectorului în afara protecţiei
pentru cablu atunci când aţi
ataşat protecţia pentru cablu.
RO
13
Identificarea componentelor
Partea inferioară
A Slot de introducere
a bateriei (21)
B Capac pentru baterie (21)
C Orificiu pentru mufa de trepied
• Folosiţi un trepied cu şurub mai
scurt de 5,5 mm. În caz contrar,
nu veţi putea fixa bine camera,
iar aceasta se poate deteriora.
Capac pentru placa de conexiune
Trebuie folosit în cazul utilizării
unui adaptor c.a. AC-PW20
(comercializat separat).
Introduceţi placa de conexiune
în compartimentul bateriei şi apoi
treceţi cablul prin capacul plăcii
de conexiune după cum se arată
mai jos.
• Aveţi grijă să nu prindeţi cablul
atunci când închideţi capacul.
RO
14
Listă de funcţii
Utilizarea camerei
Modul de utilizare a rotiţei de control
• Puteţi roti rotiţa de control sau puteţi apăsa săgeţile sus/jos/stânga/
dreapta de pe rotiţa de control pentru a muta cadrul de selecţie.
Apăsaţi z din centrul rotiţei de control pentru a seta elementul selectat.
În acest manual, acţiunea de apăsare pe săgeţile sus/jos/stânga/dreapta
de pe rotiţa de control este indicată de v/V/b/B.
• Funcţiile următoare sunt alocate tastelor v/b/B de pe rotiţa de control.
De asemenea, puteţi modifica sensibilitatea ISO imediat dacă rotiţi rotiţa
de control.
v
DISP
Modifică afişajul de pe ecran.
B
WB
White Balance
b
/
Drive Mode
• Cont. Shooting/Bracket
• Self-timer
• Puteţi atribui o funcţie dorită pentru butoanele V/b/B/z şi pentru
poziţia de rotire a rotiţei de control în modul de înregistrare de imagini.
• Dacă rotiţi rotiţa de control sau apăsaţi b/B de pe rotiţa de control în
modul de redare, puteţi afişa imaginea anterioară sau următoare.
RO
15
Utilizarea camerei
Modul de utilizare a selectorului frontal/posterior
Puteţi roti selectorul frontal sau posterior pentru a modifica setările
necesare pentru fiecare mod de înregistrare de imagini cu efect imediat.
RO
16
Selectarea unei funcţii cu ajutorul
butonului Fn (Funcţie)
Acest buton este folosit pentru a configura sau executa funcţiile utilizate
frecvent pentru înregistrarea de imagini, cu excepţia funcţiilor de pe
ecranul Quick Navi.
1 Apăsaţi DISP de pe rotiţa de control pentru a configura modul de pe ecran
la o setare diferită de [For viewfinder].
2 Apăsaţi butonul Fn.
3 Selectaţi elementul dorit cu ajutorul săgeţilor v/V/b/B de pe rotiţa
de control.
Apare ecranul de setare.
4 Selectaţi setarea dorită rotind
selectorul frontal, apoi apăsaţi z
de pe rotiţa de control.
• Unele valori de setare pot fi reglate fin
dacă rotiţi selectorul posterior.
RO
17
Pentru a configura setările individuale de pe
un ecran dedicat
La pasul 3, selectaţi un element de setare
şi apăsaţi z de pe rotiţa de control pentru
a comuta pe ecranul dedicat al elementului
de setare. Setaţi elementele în conformitate
cu Ghidul de utilizare.
RO
18
Ghid de utilizare
Funcţiile care pot fi selectate cu ajutorul
butonului MENU
Puteţi configura setările de bază ale camerei în general, sau puteţi executa
funcţiile, cum ar fi înregistrarea, redarea de imagini sau alte operaţii.
1 Apăsaţi butonul MENU pentru a afişa ecranul de meniu.
2 Selectaţi elementul de setare dorit cu
ajutorul v/V/b/B de pe rotiţa de control
sau prin rotirea rotiţei de control şi apoi
apăsaţi z din centrul rotiţei de control.
• Selectaţi o pictogramă din partea de sus
a ecranului şi apăsaţi b/B de pe rotiţa
de control pentru a trece la un alt element
din MENU.
3 Selectaţi valoarea de setare şi apăsaţi z pentru confirmare.
Pentru a afişa Meniul fragment
Vă permite să selectaţi dacă se va afişa întotdeauna primul ecran din meniu
atunci când apăsaţi butonul MENU.
Butonul MENU t
(Setup) 2 t [Tile Menu] t [On]
RO
19
Utilizarea Ghidului integrat în cameră
Puteţi utiliza [Custom Key Settings] pentru a aloca Ghidul integrat
butonului preferat.
Ghidul integrat conţine explicaţii referitoare la funcţiile sau setările din
meniul curent selectat.
Selectaţi butonul MENU t
(Custom Settings) 6 t [Custom Key
Settings] t funcţiile dorite alocate butonului t [In-Camera Guide].
Apăsaţi butonul MENU şi folosiţi rotiţa de control pentru a selecta un element
din MENU despre care doriţi mai multe informaţii şi apoi apăsaţi butonul căruia
îi este alocat [In-Camera Guide].
RO
20
Pregătirea camerei
Încărcarea acumulatorului
Înainte de prima utilizare a camerei, nu uitaţi să încărcaţi acumulatorul
NP-FW50 (furnizat).
Acumulatorul InfoLITHIUM™ poate fi încărcat chiar dacă nu s-a
descărcat complet.
Poate fi utilizat şi în cazul în care nu a fost încărcat complet.
Acumulatorul încărcat se descarcă progresiv, chiar dacă nu este folosit.
Pentru a evita situaţiile în care rataţi o oportunitate de înregistrare de
imagini, încărcaţi acumulatorul din nou înainte de înregistrarea imaginilor.
Încărcarea acumulatorului cu ajutorul încărcătorului de baterii
1 Ataşaţi acumulatorul.
• Introduceţi acumulatorul aşa cum arată
săgeata, până ce acumulatorul se aşează
paralel cu încărcătorul de baterii.
2 Conectaţi încărcătorul de baterii la priza
de perete (mufa de perete).
• Lampa CHARGE se aprinde
cu culoarea portocaliu atunci când
începe încărcarea.
• Lampa CHARGE se stinge după
finalizarea încărcării.
• Pentru ţări/regiuni diferite de SUA şi
Canada, conectaţi cablul de alimentare
la încărcătorul de baterii, apoi conectaţi
încărcătorul de baterii la priza de perete
(mufa de perete).
Lampă CHARGE
RO
21
Încărcarea acumulatorului
Încărcarea acumulatorului cu ajutorul adaptorului c.a.
1 Setaţi comutatorul ON/OFF (Alimentare)
pe OFF.
2 Glisaţi clapeta pentru a deschide
capacul.
3 Introduceţi acumulatorul complet,
folosind vârful bateriei pentru a apăsa
clapeta de blocare.
4 Închideţi capacul.
RO
22
Clapetă de blocare
Încărcarea acumulatorului
5 Conectaţi camera la adaptorul c.a. (furnizat) folosind cablul micro USB
(furnizat) şi apoi conectaţi adaptorul c.a. la priza de perete (mufa
de perete).
Lampa de încărcare se aprinde
cu culoarea portocaliu şi procesul
de încărcare începe.
• Opriţi camera în timpul încărcării
bateriei.
• Dacă lampa de încărcare clipeşte
şi încărcarea nu a fost finalizată,
scoateţi şi reintroduceţi
acumulatorul.
• Pentru ţări/regiuni diferite de SUA
şi Canada, conectaţi cablul de
alimentare la adaptorul c.a., apoi
conectaţi adaptorul c.a. la priza
de perete (mufa de perete).
Lampă de încărcare
Aprinsă: încărcare
Stinsă: încărcarea s-a încheiat
Clipeşte:
eroare de încărcare sau încărcare întreruptă
temporar deoarece temperatura camerei nu
se încadrează într-un interval corespunzător
RO
23
Încărcarea acumulatorului
Note
• Timpul de încărcare este diferit în funcţie de capacitatea acumulatorului sau de
condiţiile de încărcare.
• Dacă lampa de încărcare de pe cameră clipeşte în timp ce adaptorul c.a. este conectat
la priza de perete (mufa de perete), acest lucru înseamnă că încărcarea este oprită
temporar deoarece temperatura nu se încadrează în intervalul recomandat. Când
temperatura revine în intervalul corespunzător, încărcarea este reluată. Este
recomandat să încărcaţi acumulatorul la temperaturi ambientale între 10 °C şi 30 °C.
• Conectaţi adaptorul c.a. (furnizat) sau încărcătorul de baterii (furnizat) la cea mai
apropiată priză de perete (mufă de perete). În cazul în care intervin probleme de
funcţionare în timpul utilizării adaptorului c.a. sau a încărcătorului de baterii,
deconectaţi conectorul de la priza de perete (mufa de perete) imediat pentru a-l
decupla de la sursa de alimentare.
• Înainte de prima utilizare a camerei sau în cazul în care acumulatorul nu a fost
utilizat o perioadă îndelungată de timp, este posibil ca lampa de încărcare/lampa
CHARGE să clipească rapid la prima încărcare a bateriei. În astfel de situaţii, scoateţi
acumulatorul din cameră şi reintroduceţi-l pentru reîncărcare.
• Nu încărcaţi bateria continuu sau în mod repetat fără a o utiliza dacă aceasta este
deja complet sau aproape complet încărcată. Acest lucru poate determina
deteriorarea performanţei bateriei.
• După finalizarea încărcării, deconectaţi adaptorul c.a. de la priza de perete
(mufa de perete).
• Nu uitaţi că trebuie să folosiţi doar acumulatori originali marca Sony,
cablul micro USB (furnizat) şi adaptorul c.a. (furnizat).
Timp de încărcare (completă)
Perioada de încărcare este de aproximativ 150 min. dacă se foloseşte
adaptorul c.a. (furnizat) şi de aproximativ 220 min. dacă se foloseşte
încărcătorul de baterii (furnizat).
Note
• Timpul de încărcare menţionat mai sus este valabil pentru încărcarea unui
acumulator descărcat complet la o temperatură de 25 °C. Încărcarea poate dura
mai mult în funcţie de condiţiile şi circumstanţele de utilizare.
RO
24
Încărcarea acumulatorului
Încărcare prin conectarea la computer
Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer
cu ajutorul cablului micro USB. Conectaţi camera la computer cu camera
oprită.
Note
• Reţineţi următoarele aspecte atunci când încărcarea se face prin intermediul
computerului:
– Atunci când camera este conectată la un computer laptop care nu este conectat
la o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu încărcaţi bateria
o perioadă îndelungată de timp.
– Nu porniţi/opriţi sau reporniţi computerul sau nu scoateţi computerul din
modul de repaus după stabilirea conexiunii prin USB între computer şi cameră.
Camera poate provoca o defecţiune. Înainte de pornirea/oprirea sau repornirea
computerului sau scoaterea computerului din modul de repaus, deconectaţi
camera de la computer.
– Nu se oferă nicio garanţie în cazul în care se utilizează un computer improvizat sau
modificat.
Verificarea capacităţii restante a bateriei
Pe ecran apare un indicator pentru nivelul restant al bateriei.
Nivel
ridicat
Nivel
scăzut
Note
• Este posibil ca indicatorul pentru nivelul restant să nu fie corect în anumite
circumstanţe.
RO
25
Încărcarea acumulatorului
Pentru a demonta acumulatorul
Opriţi camera. Glisaţi clapeta de blocare
după ce v-aţi asigurat că lampa de acces
(pagina 11) s-a stins şi scoateţi
acumulatorul.
Aveţi grijă să nu vă scape acumulatorul
pe jos.
RO
26
Clapetă de blocare
Introducerea unui card de memorie
(comercializat separat)
1 Glisaţi clapeta pentru a deschide
capacul.
2 Introduceţi cardul de memorie
(comercializat separat).
• Cu colţul teşit orientat conform
ilustraţiei, introduceţi cardul de
memorie până când se aude un declic.
Asiguraţi-vă că colţul teşit
este orientat corect.
3 Închideţi capacul.
Pentru a scoate cardul de memorie
Asiguraţi-vă că lampa de acces (pagina 11) nu este aprinsă după care
împingeţi cardul de memorie o dată spre interior.
RO
27
Introducerea unui card de memorie (comercializat separat)
Carduri de memorie care pot fi utilizate
Puteţi folosi următoarele tipuri de carduri de memorie împreună cu această
cameră. Cu toate acestea, nu se garantează funcţionarea corespunzătoare
pentru toate tipurile de card de memorie.
Card de memorie
Memory Stick PRO Duo™
A
Pentru imagini
statice
Pentru filme
(doar Mark2)
Memory Stick PRO-HG Duo™
Memory Stick XC-HG Duo™
B
Card de memorie SD
(Clasa 4 sau mai rapid)
Card de memorie SDHC
(Clasa 4 sau mai rapid)
Card de memorie SDXC
(Clasa 4 sau mai rapid)
• În acest manual, produsele din tabel sunt denumite colectiv în felul următor:
A: Suport Memory Stick PRO Duo
B: Card SD
Atunci când se înregistrează filme în format XAVC S
Utilizaţi următoarele carduri de memorie:
– Card de memorie SDXC (64 GB sau mai mult şi clasa 10 sau mai rapid)
– Card de memorie SDXC (64 GB sau mai mult şi compatibil UHS-I)
– Suport Memory Stick XC-HG Duo
Note
• Imaginile înregistrate pe un Suport Memory Stick XC-HG Duo sau un card de
memorie SDXC nu pot fi importate sau redate pe computere sau dispozitive AV
care nu sunt compatibile cu exFAT*. Asiguraţi-vă în privinţa compatibilităţii
dispozitivului cu exFAT înainte de conectarea acestuia la cameră. În cazul conectării
camerei la un dispozitiv incompatibil, este posibil să apară un mesaj de solicitare
pentru formatarea cardului.
Nu formataţi niciodată cardul în urma acestui mesaj de solicitare deoarece
formatarea va şterge toate datele de pe card.
* exFAT este sistemul de fişiere folosit pe Suport Memory Stick XC-HG Duo
şi pe cardurile de memorie SDXC.
RO
28
Ataşarea obiectivului
Setaţi comutatorul de alimentare al camerei pe OFF înainte de a ataşa sau
detaşa obiectivul.
1 Îndepărtaţi capacul corpului de pe
Capac frontal pentru obiectiv
cameră şi capacul posterior pentru
obiectiv de pe spatele obiectivului.
• Când înlocuiţi obiectivul, efectuaţi
această operaţie rapid, în locuri ferite
de praf pentru a preveni pătrunderea
prafului şi impurităţilor în cameră.
• În timpul înregistrării de imagini,
îndepărtaţi capacul frontal pentru
obiectiv de pe obiectiv.
Capac pentru
corpul camerei
Capac posterior pentru obiectiv
2 Montaţi obiectivul aliniind marcajele
de indice albe (indice de montare) de pe
obiectiv şi cameră.
• Ţineţi camera cu obiectivul orientat
în jos pentru a preveni pătrunderea
prafului în cameră.
Marcaje de indice albe
3 În timp ce împingeţi obiectivul uşor
către cameră, rotiţi obiectivul în sensul
acelor de ceas până când se fixează cu
un declic pe poziţia de blocare.
• Asiguraţi-vă că obiectivul este drept.
RO
29
Ataşarea obiectivului
Note
• În timpul ataşării obiectivului, nu apăsaţi butonul de eliberare a obiectivului.
• Nu bruscaţi obiectivul în timpul ataşării.
• Adaptorul de soclu (comercializat separat) este necesar dacă folosiţi un obiectiv cu
soclu A (comercializat separat). Pentru a folosi adaptorul de soclu, consultaţi
manualul de utilizare furnizat împreună cu adaptorul de soclu.
• Dacă doriţi să realizaţi imagini cu cadru întreg, folosiţi un obiectiv conceput pentru
o cameră de cadru întreg.
• În timpul transportului camerei cu obiectivul ataşat, ţineţi întotdeauna ferm atât
camera cât şi obiectivul.
• Nu ţineţi camera de partea proeminentă a obiectivului pentru zoom sau reglajul
de focalizare.
Pentru a demonta obiectivul
1 Apăsaţi butonul de eliberare
a obiectivului până la capăt şi rotiţi
obiectivul în sens opus acelor de ceas
până când se opreşte.
Butonul de eliberare a obiectivului
2 Ataşaţi capacul frontal şi cel posterior al
obiectivului şi capacul corpului camerei.
• Înainte de ataşarea acestora, îndepărtaţi
praful depus pe ele.
Note cu privire la schimbarea obiectivului
Când schimbaţi obiectivul, dacă în cameră pătrund praf sau impurităţi şi se
depun pe suprafaţa senzorului de imagine (partea care converteşte lumina
în semnal electric), acestea pot apărea sub forma unor puncte întunecate pe
imagine, în funcţie de mediul de înregistrare a imaginilor.
Camera este prevăzută cu o funcţie anti-praf care împiedică depunerea
prafului pe senzorul de imagine. Cu toate acestea, trebuie să efectuaţi
întotdeauna operaţia de ataşare/demontare a obiectivului rapid, în locuri
ferite de praf.
RO
30
Setarea datei şi orei
Atunci când porniţi camera pentru prima dată sau după iniţializarea
funcţiilor, apare ecranul de setare a datei şi orei.
1 Setaţi comutatorul de alimentare pe ON
pentru a porni camera.
Apare ecranul de setare a datei şi orei.
• Pentru a opri camera, setaţi
comutatorul de alimentare pe OFF.
2 Asiguraţi-vă că [Enter] este selectat pe
ecran şi apoi apăsaţi z de pe rotiţa de
control.
3 Selectaţi o locaţie geografică dorită şi apăsaţi z.
4 Apăsaţi v/V de pe rotiţa de control sau selectaţi un element de setare
rotind rotiţa de control, după care apăsaţi z.
5 Apăsaţi v/V/b/B, sau selectaţi o setare dorită cu ajutorul rotiţei de
control, apoi apăsaţi z.
6 Repetaţi paşii 4 şi 5 pentru a seta alte elemente, după care selectaţi [Enter]
şi apăsaţi z pe rotiţa de control.
Pentru a revoca operaţia de setare a datei şi orei
Apăsaţi butonul MENU.
RO
31
Setarea datei şi orei
Resetarea datei/orei şi a regiunii
Ecranul de configurare a datei şi orei apar automat atunci când se porneşte
alimentarea pentru prima dată sau dacă s-a descărcat bateria de rezervă
a acumulatorului intern. Pentru a reseta data şi ora, utilizaţi meniul.
Butonul MENU t
(Setup) 4 t
[Date/Time Setup] sau [Area Setting]
Butonul MENU
Note
• Această cameră nu are funcţia de suprapunere a datei pe o imagine. Puteţi suprapune
data şi salva sau imprima imaginea cu ajutorul PlayMemories Home (pagina 45).
Menţinerea setării pentru dată şi oră
Această cameră este prevăzută cu o baterie reîncărcabilă internă pentru
menţinerea setărilor pentru dată şi oră şi a altor setări, indiferent dacă
alimentarea este pornită sau oprită sau dacă bateria este instalată sau nu.
RO
32
Înregistrarea şi vizualizarea imaginilor
Înregistrarea de imagini statice
În [Auto Mode], camera analizează subiectul şi vă permite să înregistraţi
imagini cu setările corespunzătoare.
1 Setaţi comutatorul de alimentare pe ON pentru a porni camera.
2 Setaţi selectorul de mod
pe
(Auto Mode).
3 Priviţi prin vizor şi ţineţi camera.
4 Stabiliţi dimensiunea subiectului.
Când se utilizează un obiectiv
cu clapetă de zoom:
Mişcaţi clapeta de zoom.
Când folosiţi un obiectiv cu inel de zoom:
Rotiţi inelul de zoom.
• Zoomul optic nu este disponibil dacă
se montează un obiectiv cu distanţă
focală fixă.
• Dacă se depăşeşte intervalul de zoom
al zoomului optic atunci când se
montează un obiectiv cu zoom
electronic, camera comută automat
pe o altă funcţie de zoom decât
zoomul optic.
Inel de zoom
RO
33
Înregistrarea de imagini statice
5 Apăsaţi declanşatorul jumătate de cursă
în jos pentru focalizare.
• Când imaginea este focalizată, se aude
un semnal sonor şi indicatorul z sau
se aprinde.
6 Apăsaţi declanşatorul în jos până la capăt pentru a captura imaginea.
• Dacă [Auto Obj. Framing] este setat la [Auto], atunci când se fotografiază
portrete, prim-planuri (macro) sau subiecţi urmăriţi cu Lock-on AF,
camera analizează scena şi ajustează automat imaginea capturată într-o
compoziţie corespunzătoare. Vor fi salvate atât imaginile originale cât şi
cele ajustate.
RO
34
Înregistrarea de filme
1 Apăsaţi butonul MOVIE pentru a începe
înregistrarea.
• Deoarece [MOVIE Button] este
setat pe [Always] în setarea implicită,
înregistrarea de filme poate fi pornită în
orice mod de înregistrare de imagini.
Butonul MOVIE
2 Apăsaţi butonul MOVIE din nou pentru a opri înregistrarea.
Note
• Este posibil ca, în timpul înregistrării unui film, să fie înregistrat şi sunetul
de funcţionare al camerei. Puteţi dezactiva înregistrarea sunetului dacă setaţi
[Audio Recording] pe [Off].
• Pentru a preveni înregistrarea sunetului de funcţionare a inelului de zoom în timpul
înregistrării de filme atunci când se foloseşte un zoom electronic, se recomandă
înregistrarea filmelor cu ajutorul clapetei de zoom. Atunci când mişcaţi maneta de
zoom, aşezaţi degetul uşor pe clapetă şi acţionaţi-o fără ezitări.
• Durata de înregistrare continuă a unui film este influenţată de temperatura
ambientală sau de starea camerei. Consultaţi „Note cu privire la înregistrarea
continuă de filme” (pagina 51).
• Când apare pictograma
, temperatura camerei este prea ridicată. Opriţi camera şi
aşteptaţi până când temperatura acesteia scade.
• Atunci când înregistraţi continuu o perioadă îndelungată de timp, camera se poate
încălzi. Acest lucru este normal. De asemenea, se poate afişa mesajul [Internal temp.
high. Allow it to cool.]. În astfel de situaţii, opriţi camera şi aşteptaţi până când
o puteţi folosi din nou.
• În timpul înregistrării de imagini, sunetul cârligelor pentru cureaua de umăr
(cârlige triunghiulare) ar putea fi înregistrat, în funcţie de situaţie.
RO
35
Redarea imaginilor
1 Apăsaţi butonul
.
Butonul
2 Selectaţi o imagine apăsând b/B de pe rotiţa de control.
• Pentru a reda filme, apăsaţi z de pe rotiţa de control.
• Dacă apăsaţi V de pe rotiţa de control în timpul redării unui film,
se va afişa panoul de control.
Panou de control
Acţiune în timpul redării de filme
N
Redare
X
Pauză
M
Derulare rapidă înainte
m
Derulare rapidă înapoi
T
Redare cu încetinitorul înainte
t
Redare cu încetinitorul înapoi
>
Filmul următor
.
Filmul anterior
C
Avansare în cadre
c
Derulare înapoi în cadre
Setări de volum
Închide panoul de comandă
Note
• Este posibil ca filmele înregistrate cu alte dispozitive să nu fie redate pe această
cameră.
RO
36
Ştergerea imaginilor
După ce aţi şters o imagine, aceasta nu mai poate fi restabilită. Trebuie
să fiţi siguri că doriţi să ştergeţi imaginea înainte de a continua.
1 În timp ce este afişată imaginea
pe care doriţi să o ştergeţi, apăsaţi
butonul (Ştergere).
Butonul
(Ştergere)
2 Selectaţi [Delete] cu v/V de pe rotiţa de control, apoi apăsaţi z.
• Pentru a şterge mai multe imagini simultan, selectaţi butonul MENU t
(Redare) 1 t [Delete].
Note
• Imaginile protejate nu pot fi şterse.
RO
37
Selectarea unui mod de înregistrare de imagini
Selectarea unui mod de înregistrare
de imagini
Rotiţi selectorul de mod şi setaţi modul de
înregistrare de imagini dorit.
Aveţi la dispoziţie următoarele moduri de înregistrare de imagini.
(Auto Mode)
(Program Auto)
Vă permite să capturaţi imagini statice cu setările reglate
automat.
Vă permite să capturaţi imagini cu expunerea (viteza
obturatorului şi valoarea diafragmei) reglată automat.
Celelalte setări pot fi reglate manual.
(Aperture Priority)
Înregistrează imagini prin reglarea diafragmei şi modificarea
intervalului de focalizare sau prin defocalizarea fundalului.
(Shutter Priority)
Reglează viteza obturatorului pentru a pune în evidenţă
mişcarea subiectului.
(Manual Exposure)
Vă permite să capturaţi imagini după reglarea manuală
a expunerii (viteza obturatorului şi valoarea diafragmei)
cu ajutorul selectorului frontal şi posterior.
1/2 (Memory recall)
Aplică setările pre-înregistrate în [Memory]
din
(Camera Settings).
(Scene Selection) Vă permite să înregistraţi imagini cu setările presetate
în funcţie de scenă.
(Sweep
Panorama)
(Movie)
RO
38
Vă permite să capturaţi imagini panoramice prin combinarea
mai multor imagini.
Vă permite să modificaţi setările pentru capturare de imagini
şi să înregistraţi un film.
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi şi NFC cu o singură
atingere
Puteţi realiza următoarele operaţii folosind funcţiile Wi-Fi şi NFC
cu o singură atingere ale camerei.
Salvarea imaginilor pe computer.
Transferul de imagini de pe
cameră pe un telefon inteligent.
Utilizarea telefonului inteligent pe
post de telecomandă pentru cameră.
Vizualizarea imaginilor statice
pe televizor.
Pentru detalii cu privire la funcţiile Wi-Fi şi NFC cu o singură atingere,
consultaţi documentul ataşat „Ghid pentru conexiunea Wi-Fi/printr-o
singură atingere (NFC)” sau „Ghid de asistenţă” (pagina 2).
RO
39
Utilizarea funcţiilor Wi-Fi şi NFC cu o singură atingere
Conectarea camerei la un punct de acces wireless
Conectaţi camera la un punctul dvs. de acces wireless. Înainte de a începe
procedura, asiguraţi-vă că ştiţi SSID (numele punctului de acces) şi parola
punctului dvs. de acces wireless.
1 Butonul MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point Set.].
2 Utilizaţi v/V de pe rotiţa de control pentru a selecta punctul de acces
la care doriţi să vă conectaţi. Apăsaţi z din centrul rotiţei de control şi
introduceţi parola dacă se afişează o pictogramă cheie împreună cu punctul
de acces wireless, apoi selectaţi [OK].
Note
• Dacă nu puteţi stabili o conexiune, consultaţi instrucţiunile de operare ale punctului
de acces wireless sau contactaţi administratorul punctului de acces.
• Pentru a salva imaginile pe computer, instalaţi pe computer următorul software
dedicat.
Dacă folosiţi Windows: PlayMemories Home
www.sony.net/pm/
Dacă folosiţi Mac: Wireless Auto Import
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
RO
40
Utilizarea aplicaţiilor
Adăugarea de aplicaţii pe cameră
(Descărcarea de aplicaţii)
Puteţi adăuga funcţiile dorite pe cameră prin conectarea la site-ul web
de descărcare de aplicaţii
(PlayMemories Camera Apps) pe Internet.
De exemplu, sunt disponibile următoarele opţiuni:
• Puteţi utiliza diferite efecte pentru înregistrarea de imagini.
• Puteţi încărca imagini în serviciile de reţea direct de pe cameră.
Descărcarea de aplicaţii
1 Accesaţi site-ul web de descărcare de aplicaţii.
http://www.sony.net/pmca/
2 Urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran pentru a obţine un cont de serviciu.
• Dacă deţineţi un cont, conectaţi-vă la site-ul de descărcare a aplicaţiei.
3 Selectaţi aplicaţia dorită şi descărcaţi
1 La terminalul USB de pe computer
aplicaţia pe cameră urmând
instrucţiunile de pe ecran.
2 Cablu Micro USB
(furnizat)
3 Multi/Micro USB Terminal
Note
• Este posibil ca funcţia de descărcare de aplicaţii să nu fie disponibilă în anumite ţări
şi regiuni. Pentru detalii, consultaţi site-ul web de descărcare de aplicaţii de mai sus.
RO
41
Adăugarea de aplicaţii pe cameră (Descărcarea de aplicaţii)
Cum se descarcă aplicaţii direct cu ajutorul funcţiei Wi-Fi a camerei
Puteţi descărca aplicaţii cu ajutorul funcţiei Wi-Fi fără a vă conecta
la un computer.
Selectaţi butonul MENU t
(Application) t [Application List] t
(PlayMemories Camera Apps), după care urmaţi instrucţiunile
de pe ecran pentru a descărca aplicaţii.
În prealabil, creaţi-vă un cont de serviciu.
Selectaţi butonul MENU t
(Wireless) 2 t [Access Point Set.] t
punctul de acces care va fi conectat t modificaţi [IP Address Setting]
la [Auto] dacă este setat la [Manual].
Lansarea aplicaţiei
1 Selectaţi butonul MENU t
(Application) t [Application List] t
aplicaţia dorită care trebuie lansată.
• Puteţi utiliza meniul [One-touch (NFC)] pentru a instala funcţii cu
o singură atingere NFC şi pentru a apela aplicaţiile prin simpla atingere
a telefonului inteligent de marca
a camerei.
Înainte de a utiliza funcţiile cu o singură atingere NFC, setaţi aplicaţiile
pe care doriţi să le apelaţi cu ajutorul următoarei proceduri:
• Butonul MENU t
(Wireless) 1 t [One-touch (NFC)] t aplicaţia
dorită
• După afişarea ecranului de înregistrare de imagini pe cameră, atingeţi
telefonul inteligent de cameră.
• „Smart Remote Embedded” este atribuit pentru [One-touch (NFC)]
ca setare implicită.
RO
42
Vizualizarea imaginilor pe computer
Utilizarea software-ului
Folosiţi următoarele aplicaţii pentru a optimiza utilizarea imaginilor
înregistrate cu camera.
• Image Data Converter
• PlayMemories Home
• Remote Camera Control
Pentru detalii cu privire la instalare, a se vedea paginile 44 până la 47.
Cerinţe de sistem
Puteţi găsi cerinţele de sistem pentru software la următorul URL:
www.sony.net/pcenv/
RO
43
Utilizarea software-ului
Utilizarea Image Data Converter
Cu Image Data Converter, puteţi face următoarele:
• Puteţi reda şi edita imagini înregistrate în format RAW cu diferite
corecţii, cum ar fi curbele de ton şi claritatea.
• Puteţi ajusta imagini cu balans de alb, expunere şi [Creative Style] etc.
• Puteţi salva imaginile afişate şi editate pe computer.
Puteţi salva imaginile în format RAW sau într-un format de fişier general.
• Puteţi afişa şi compara imaginile RAW şi imaginile JPEG înregistrate cu
această cameră.
• Puteţi ierarhiza imaginile pe 5 niveluri.
• Puteţi aplica etichete colorate.
Pentru a utiliza Image Data Converter, consultaţi secţiunea Ajutor.
Faceţi clic pe [Pornire] t [Programe] t [Image Data Converter] t
[Help] t [Image Data Converter Ver.4].
Pagina de asistenţă Image Data Converter (doar în limba engleză)
http://www.sony.co.jp/ids-se/
Instalarea Image Data Converter
1 Descărcaţi software-ul de la următorul URL şi instalaţi-l pe computer.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
Note
• Conectaţi-vă ca Administrator.
RO
44
Utilizarea software-ului
Utilizarea PlayMemories Home
Software-ul PlayMemories Home vă permite să importaţi imagini statice şi
filme pe computer şi să le folosiţi. PlayMemories Home este necesar pentru
importul de filme XAVC S sau de filme AVCHD pe computer.
Redarea imaginilor
importate
Importul de imagini de pe cameră
În cazul Windows, sunt disponibile şi următoarele
funcţii:
Vizualizarea
imaginilor pe
un calendar
Crearea
de discuri
cu filme
Partajarea de imagini în
PlayMemories Online™
Încărcarea
de imagini în
serviciile de reţea
• Puteţi descărca Image Data Converter sau Remote Camera Control etc.
cu ajutorul următoarei proceduri:
Conectaţi camera la computer t lansaţi PlayMemories Home t
faceţi clic pe [Notifications].
RO
45
Utilizarea software-ului
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a instala PlayMemories Home.
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a utiliza PlayMemories Home sau alte
servicii de reţea. În unele regiuni sau ţări este posibil ca aplicaţia PlayMemories
Home sau alte servicii de reţea să nu fie disponibile.
• Vizitaţi următorul URL pentru software-ul Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
• Dacă software-ul PMB (Picture Motion Browser) furnizat împreună cu modelele
lansate înainte de 2011 a fost deja instalat pe computer, acesta va fi suprascris cu
PlayMemories Home în timpul instalării. Folosiţi PlayMemories Home, succesorul
software-ului PMB.
• Filmele înregistrate cu setarea [60p 28M(PS)]/[50p 28M(PS)], [60i 24M(FX)]/
[50i 24M(FX)] sau [24p 24M(FX)]/[25p 24M(FX)] în [
Record Setting] sunt
convertite de PlayMemories Home pentru a crea un disc de înregistrare în format
AVCHD. Procesul de conversie poate dura o perioadă îndelungată. De asemenea, nu
puteţi crea un disc cu calitatea originală a imaginii. Dacă doriţi să păstraţi calitatea
originală a imaginii, stocaţi filmele pe un disc Blu-ray.
Instalarea PlayMemories Home
1 Pe un browser de Internet de pe computer, accesaţi următorul URL şi apoi
faceţi clic pe [Install] t [Run].
www.sony.net/pm/
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a finaliza instalarea.
RO
46
Utilizarea software-ului
Utilizarea Remote Camera Control
Conectaţi camera la computer. Cu Remote Camera Control puteţi face
următoarele:
• Puteţi configura camera sau puteţi înregistra o imagine de pe computer.
• Puteţi înregistra o imagine direct pe computer.
• Puteţi realiza o înregistrare de imagini la anumite intervale
cu un temporizator.
Configuraţi următoarele setări înainte de utilizare: Butonul MENU t
(Setup) 4 t [USB Connection] t [PC Remote]
Instalarea Remote Camera Control
1 Pe un browser de Internet de pe computer, accesaţi următorul URL.
Windows:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Win/
Mac:
http://www.sony.co.jp/imsoft/Mac/
2 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a descărca şi instala Remote
Camera Control.
Note
• Aveţi nevoie de conexiune la Internet pentru a instala Remote Camera Control.
RO
47
Altele
Verificarea numărului de imagini
şi a duratei de înregistrare de filme
Atunci când introduceţi un card de
memorie în cameră şi setaţi comutatorul de
alimentare pe poziţia ON, pe ecran se
afişează numărul de imagini care pot fi
înregistrate (în cazul în care continuaţi să
capturaţi imagini folosind setările curente).
Note
• Dacă „0” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipeşte cu culoarea galben,
cardul de memorie este plin. Înlocuiţi cardul de memorie sau ştergeţi imaginile de
pe cardul de memorie curent (pagina 37).
• Dacă „NO CARD” (numărul de imagini care pot fi înregistrate) clipeşte cu culoarea
galben, înseamnă că nu este introdus niciun card de memorie. Introduceţi un card
de memorie.
Numărul de imagini care poate fi înregistrat pe un card de memorie
Tabelul de mai jos prezintă numărul aproximativ de imagini care pot fi
înregistrate pe un card de memorie formatat cu această cameră. Valorile
sunt definite cu ajutorul cardurilor de memorie Sony standard pentru
testare. Valorile pot varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
Image Size: L: 12M
Aspect Ratio: 3:2*
Card de memorie formatat cu această cameră
(Unităţi: Imagini)
Capacitate
Dimensiune
Standard
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
445
890
1 800
3 600
7 200
14 000
Fine
325
650
1 300
2 650
5 300
10 500
Extra fine
180
370
750
1 500
3 000
6 000
RAW & JPEG
99
195
395
800
1 600
3 200
RAW
140
280
570
1 100
2 300
4 600
* Dacă [
Aspect Ratio] este setat la [16:9], puteţi înregistra mai multe imagini decât
numărul afişat în tabelul de mai sus (cu excepţia situaţiei în care este selectat [RAW]).
RO
48
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
Numărul de imagini care poate fi înregistrat cu un acumulator
Nu uitaţi că numerele reale pot fi diferite în funcţie de condiţiile de utilizare.
Durata de utilizare
a bateriei
Număr de imagini
Înregistrare
(imagini statice)
Ecran
Aprox. 190 min.
Aprox. 380 imagini
Vizor
Aprox. 160 min.
Aprox. 320 imagini
Înregistrare reală
(filme)
Ecran
Aprox. 60 min.
—
Vizor
Aprox. 55 min.
—
Înregistrare
continuă (filme)
Ecran
Aprox. 90 min.
—
Vizor
Aprox. 90 min.
—
Aprox. 280 min.
Aprox. 5 600 imagini
Vizualizare (imagini statice)
Note
• Numărul de imagini de mai sus este valabil dacă acumulatorul este încărcat complet.
Numărul de imagini poate să scadă în funcţie de condiţiile de utilizare.
• Numărul de imagini care pot fi înregistrate se aplică în cazul înregistrării în
următoarele condiţii:
– Acumulatorul este folosit la o temperatură ambientală de 25 °C.
– Utilizarea obiectivului FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS (comercializat separat)
– Utilizarea Sony Suport Memory Stick PRO Duo (Mark2) (comercializat separat)
– [Viewfinder Bright.] este setat la [Manual] [±0].
– [Monitor Brightness] este setat la [Manual] [±0].
– [Display Quality] este setat la [Standard].
• Numărul pentru „Înregistrare (imagini statice)” se bazează pe standardul CIPA şi
este valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
(CIPA: Camera & Imaging Products Association)
– [Focus Mode] este setat la [Single-shot AF].
– Înregistrare de imagini la intervale de 30 de secunde.
– Alimentarea porneşte şi se opreşte o dată după zece înregistrări.
• Numărul de minute de înregistrare de filme se bazează pe standardul CIPA şi este
valabil pentru înregistrările realizate în următoarele condiţii:
–[
Record Setting] este setat la [60i 17M(FH)]/[50i 17M(FH)].
– Înregistrare normală de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini în mod repetat, se foloseşte funcţia zoom, se înregistrează imagini în
modul standby, se porneşte/opreşte camera etc.
– Înregistrare continuă de filme: Durata de utilizare a bateriei dacă se înregistrează
imagini continuu până se atinge limita (29 de minute) şi apoi se continuă prin
apăsarea din nou a butonului MOVIE. Alte funcţii, precum zoomul, nu sunt
operate.
RO
49
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
Durata de înregistrare disponibilă pentru un film
Tabelul de mai jos prezintă durata totală aproximativă de înregistrare pe un
card de memorie formatat cu această cameră. Durata de înregistrare pentru
filme XAVC S şi AVCHD se aplică atunci când [Dual Video REC] este setat
la [Off].
Card de memorie formatat cu această cameră
(h (oră), m (minut))
Capacitate
Record
Setting
60p 50M/50p 50M
30p 50M/25p 50M
24p 50M*
120p 50M/100p 50M
60i 24M(FX)/
50i 24M(FX)
60i 17M(FH)/
50i 17M(FH)
60p 28M(PS)/
50p 28M(PS)
24p 24M(FX)/
25p 24M(FX)
24p 17M(FH)/
25p 17M(FH)
1440×1080 12M
VGA 3M
2 GB
4 GB
8 GB
16 GB
32 GB
64 GB
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
2 h 35 m
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
10 m
30 m
1h
2h
9m
15 m
35 m
1 h 15 m 2 h 30 m 5 h 5 m
10 m
20 m
40 m
1 h 30 m
3h
6h
10 m
30 m
1h
2h
4h
8h
4 h 5 m 8 h 15 m
20 m
40 m 1 h 20 m 2 h 45 m 5 h 30 m
1 h 10 m 2 h 45 m 4 h 55 m
10 h
20 h
11 h
40 h
* Doar pentru modelele compatibile 1080 60i.
• Înregistrarea continuă este posibilă timp de aproximativ 29 minute
(o specificaţie limită pentru produs). Durata maximă de înregistrare
continuă pentru un film în format MP4 (12M) este de aproximativ
20 de minute (limitată de restricţia de 2 GB pentru dimensiunea
fişierului).
Note
• Durata de înregistrare de filme variază deoarece camera este prevăzută cu VBR
(Rată de biţi variabilă) care ajustează automat calitatea imaginii în funcţie de scena
înregistrată. Atunci când înregistraţi un subiect în mişcare rapidă, imaginea este mai
clară dar durata de înregistrare este mai mică deoarece este nevoie de mai multă
memorie pentru înregistrare.
RO
50
Verificarea numărului de imagini şi a duratei de înregistrare de filme
Durata de înregistrare variază şi în funcţie de condiţiile de înregistrare, de subiect
sau de setările pentru calitatea/dimensiunea imaginii.
• Valorile afişate nu reprezintă durata de înregistrare continuă.
• Durata de înregistrare poate varia în funcţie de condiţiile de înregistrare şi de tipul
de card de memorie utilizat.
• Dacă se indică
, opriţi înregistrarea filmului. Temperatura din interiorul camerei
a depăşit nivelul acceptabil.
• Pentru detalii despre redarea de filme, consultaţi pagina 36.
Note cu privire la înregistrarea continuă de filme
• Este nevoie de multă energie pentru a realiza înregistrări de filme de calitate înaltă
sau pentru a înregistra continuu cu ajutorul senzorului de imagine. În consecinţă,
în cazul în care filmaţi în continuu, temperatura interioară a camerei va creşte, în
special cea a senzorului de imagine. În aceste cazuri, camera se opreşte automat
deoarece temperaturile ridicate influenţează calitatea imaginilor sau afectează
mecanismul intern al camerei.
• Durata disponibilă de înregistrare de filme este următoarea în cazul în care camera
începe să înregistreze după ce a fost oprită o perioadă de timp. (Valorile următoare
indică durata de înregistrare continuă de la momentul în care camera începe să
înregistreze până când opreşte înregistrarea.)
Temperatură ambientală
Durata de înregistrare continuă de filme
20 °C
Aprox. 29 minute
30 °C
Aprox. 29 minute
40 °C
Aprox. 29 minute
• Durata disponibilă de înregistrare de filme variază în funcţie de temperatura sau
de starea camerei înainte de a începe înregistrarea. Dacă recompuneţi frecvent sau
înregistraţi imagini după pornirea camerei, temperatura din interiorul camerei va
creşte iar durata disponibilă de înregistrare se va scurta.
• În cazul în care camera opreşte înregistrarea din cauza temperaturii, lăsaţi-o câteva
minute cu alimentarea oprită. Reluaţi înregistrarea după ce temperatura din
interiorul camerei a revenit la valori normale.
• Dacă respectaţi indicaţiile următoare, durata de înregistrare va fi mai mare.
– Nu expuneţi camera direct la lumina solară.
– Opriţi camera dacă nu o folosiţi.
• Dimensiunea maximă a unui fişier de film este de aproximativ 2 GB. Dacă
dimensiunea fişierului se apropie de 2 GB, înregistrarea se opreşte automat în cazul
în care [
File Format] este setat la [MP4] şi se creează automat un fişier de film
nou dacă [
File Format] este setat la [AVCHD].
• Durata maximă de înregistrare continuă este de 29 de minute.
RO
51
Specificaţii
Cameră
[Sistem]
Tip de cameră: Cameră foto digitală
cu obiectiv interschimbabil
Obiectiv: Obiectiv Sony cu Soclu E
[Senzor de imagine]
Format imagine:
35 mm dimensiune completă
(35,6 mm × 23,8 mm), senzor de
imagine CMOS
Numărul total de pixeli ai camerei:
Aprox. 12 430 000 pixeli
Număr efectiv de pixeli ai camerei:
Aprox. 12 200 000 pixeli
[Anti-praf]
Sistem: Înveliş de protecţie pe
senzorul de imagine şi
mecanismul de mişcare al
senzorului de imagine
[Sistem de focalizare automată]
Sistem:
Sistem de detecţie a contrastului,
25 puncte
Interval de sensibilitate: –4 EV
până la +20 EV
(pentru echivalent ISO 100
cu obiectiv F2.0 )
Iluminator AF: Aprox. 0,3 m
până la 3 m (când se utilizează
un FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS)
[Vizor electronic]
Tip: Vizor electronic
Număr total de puncte:
2 359 296 de puncte
RO
52
Acoperire cadru: 100%
Factor de mărire: 0,71 × cu obiectiv
50 mm la infinit, –1 m–1
Punct ocular: Aproximativ 27 mm de
la ocular, 22 mm de la cadrul de
ocular la –1 m–1 (Conform
standardului CIPA)
Reglarea dioptriei: –4,0 m–1
până la +3,0 m–1
[Monitor LCD]
Panou LCD: Unitate 7,5 cm (tip 3.0)
TFT
Număr total de puncte:
921 600 de puncte
[Controlul expunerii]
Metodă de măsurare: Măsurare
de evaluare a zonei 1 200
Interval de măsurare: –3 EV
până la +20 EV
(pentru echivalent ISO 100 cu
obiectiv F2.0)
Sensibilitate ISO (Indice de expunere
recomandat):
Imagini statice: ISO 100 până
la 409 600 (ISO 50 extins),
[ISO AUTO] (ISO 100 până la
12 800)
Filme: ISO 200 până la echivalent
409 600, [ISO AUTO] (ISO 200
până la echivalent 25 600)
Compensarea expunerii: ±5,0 EV
(comutabilă între paşi de 1/3 EV
şi 1/2 EV)
Atunci când se utilizează
selectorul de compensare
a expunerii: ±3,0 EV
(pas de 1/3 EV)
Specificaţii
[Obturator]
Tip: Tip controlat electronic, verticaltransversal, cu plan focal
Interval de viteză:
Imagini statice: 1/8 000 secundă
până la 30 secunde, BULB
Filme: 1/8 000 secundă până la
1/4 secundă (pas de 1/3),
Dispozitiv compatibil 1080 60i
până la 1/60 secundă în modul
AUTO (până la 1/30 secundă în
modul cu obturator lent automat)
Dispozitiv compatibil 1080 50i
până la 1/50 secundă în modul
AUTO (până la 1/25 secundă în
modul cu obturator lent automat)
Viteza de sincronizare a bliţului:
1/250 secundă
[Înregistrare continuă de imagini]
Viteza de înregistrare continuă:
Maxim 2,5 imagini pe secundă*
Atunci când se înregistrează
imagini în modul [Spd Priority
Cont.]: Maxim 5 imagini pe
secundă
* În conformitate cu condiţiile noastre
de măsurare. Viteza de înregistrare
continuă de imagini poate fi mai mică,
în funcţie de condiţiile de înregistrare.
Numărul de imagini înregistrate
continuu:
Atunci când se înregistrează
imagini în modul [Spd Priority
Cont.]:
Extra fine 65 imagini
În timpul înregistrării continue
de imagini:
Extra fine 88 imagini
[Format de înregistrare]
Format de fişier: compatibil JPEG
(DCF Ver. 2.0, Exif Ver. 2.3,
MPF Baseline), RAW (format
Sony ARW 2.3)
Film (format XAVC S): compatibil cu
formatul MPEG-4 AVC/H.264
XAVC S ver.1.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: LPCM 2ch (48 kHz 16 bit)
Film (format AVCHD): compatibil
cu formatul AVCHD Ver. 2.0
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: Dolby Digital 2ch,
prevăzut cu Dolby Digital
Stereo Creator
• Fabricat sub licenţă
Dolby Laboratories.
Film (format MP4):
Video: MPEG-4 AVC/H.264
Audio: MPEG-4 AAC-LC 2ch
[Suport de înregistrare]
Suport Memory Stick PRO Duo,
card SD
[Terminale de intrare/ieşire]
Terminalul Multi/Micro USB*:
Hi-Speed USB (USB 2.0)
HDMI: Mufă micro HDMItip D
Terminal m (microfon):
mini
mufă de 3,5 mm Stereo
Terminal i (căşti):
mini mufă
de 3,5 mm Stereo
* Acceptă dispozitive compatibile cu
Micro USB.
[Alimentare, generală]
Acumulator: Acumulator reîncărcabil
NP-FW50
RO
53
Specificaţii
[Consum de energie]
Dacă se foloseşte
FE 28-70 mm F3.5-5.6 OSS
Dacă se foloseşte vizorul:
Aprox. 3,0 W
Dacă se foloseşte monitorul:
Aprox. 2,4 W
[Altele]
Exif Print: Compatibil
DPOF: Compatibil
PRINT Image Matching III:
Compatibil
Dimensiuni:
126,9 mm × 94,4 mm × 48,2 mm
(L/Î/A, cu excepţia părţilor
proeminente)
Masă:
Aprox. 489 g (cu baterie şi Suport
Memory Stick PRO Duo)
Aprox. 446 g (doar corpul
camerei)
Temperatură de funcţionare: 0 °C
până la 40 °C
[LAN wireless]
Format acceptat: IEEE 802.11 b/g/n
Bandă de frecvenţă:
Lăţime de bandă 2,4 GHz
Securitate: WEP/WPA-PSK/
WPA2-PSK
Metodă de conectare: WPS (Wi-Fi
Protected Setup)/Manual
Metodă de acces: Mod de
infrastructură
NFC: Conform NFC Forum Type 3
Tag
Nr. model WW328274
RO
54
Încărcător de baterii BC-TRW
Putere nominală la intrare: 100 până
la 240 V a.c., 50 Hz/60 Hz, 6 W
Putere nominală la ieşire: 8,4 V c.c.,
0,4 A
Interval de temperatură de
funcţionare:
0 °C până la 40 °C
Interval de temperatură de stocare:
–20 °C până la +60 °C
Adaptor c.a. AC-UD10/AC-UUD11
Necesar de putere: 100 până la
240 V a.c., 50 Hz/60 Hz, 70 mA
Tensiune la ieşire: 5 V c.c., 0,5 A
Acumulator reîncărcabil NP-FW50
Tip de baterie: Baterie litiu-ion
Tensiune maximă: 8,4 V c.c.
Tensiune nominală: 7,2 V c.c.
Tensiune de încărcare maximă:
8,4 V c.c.
Curent de încărcare maxim: 1,02 A
Capacitate: Normală 7,7 Wh
(1 080 mAh)
Minimă: 7,3 Wh (1 020 mAh)
Designul şi specificaţiile se pot
modifica fără notificare prealabilă.
Specificaţii
Despre compatibilitatea datelor imagine
• Această cameră este conformă
cu standardul universal DCF
(Regulă de design pentru
sistemul de fişiere de cameră)
stabilit de JEITA (Japan
Electronics and Information
Technology Industries
Association).
• Redarea imaginilor înregistrate
cu camera pe alte echipamente şi
redarea imaginilor înregistrate
sau editate cu alte echipamente
pe cameră nu sunt garantate.
Mărci comerciale
• Memory Stick şi
sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Sony Corporation.
• XAVC S şi
sunt mărci
comerciale înregistrate ale
Sony Corporation.
• „AVCHD Progressive” şi sigla
„AVCHD Progressive” sunt mărci
comerciale ale Panasonic Corporation
şi Sony Corporation.
• Dolby şi simbolul dublu D sunt mărci
comerciale ale Dolby Laboratories.
• Termenii HDMI şi HDMI HighDefinition Multimedia Interface şi
sigla HDMI sunt mărci comerciale sau
mărci comerciale înregistrate ale
HDMI Licensing LLC în Statele Unite
ale Americii şi în alte ţări.
• Windows este marcă comercială
înregistrată Microsoft Corporation
în Statele Unite ale Americii şi/sau în
alte ţări.
• Mac este marcă comercială înregistrată
Apple Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
• iOS este marcă comercială
înregistrată sau marcă comercială
a Cisco Systems, Inc.
• iPhone şi iPad sunt mărci comerciale
înregistrate ale Apple Inc. în Statele
Unite şi în alte ţări.
• Sigla SDXC este marcă comercială
a SD-3C, LLC.
• Android, Google Play sunt mărci
comerciale ale Google Inc.
• Wi-Fi, sigla Wi-Fi şi Wi-Fi
PROTECTED SET-UP sunt mărci
comerciale înregistrate ale Wi-Fi
Alliance.
RO
55
Specificaţii
• Marca N este marcă comercială sau
marcă comercială înregistrată a NFC
Forum, Inc. în Statele Unite ale
Americii şi în alte ţări.
• DLNA şi DLNA CERTIFIED sunt
mărci comerciale ale Digital Living
Network Alliance.
• Facebook şi sigla „f” sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Facebook, Inc.
• YouTube şi sigla YouTube sunt mărci
comerciale sau mărci comerciale
înregistrate ale Google Inc.
• Eye-Fi este marcă comercială
a Eye-Fi, Inc.
• În plus, numele de sisteme şi de
produse utilizate în acest manual sunt,
în general, mărci comerciale sau mărci
comerciale înregistrate ale
dezvoltatorilor sau producătorilor
respectivi. Cu toate acestea, mărcile ™
sau ® pot să nu fie folosite în toate
situaţiile din acest manual.
Pentru informaţii suplimentare cu
privire la acest produs şi răspunsurile
la întrebările frecvente, puteţi accesa
site-ul nostru web de asistenţă pentru
clienţi.
RO
56
© 2014 Sony Corporation
Download PDF